Page 1

Nebojme se pohybu

ZIMA

METODIKA

Už mrzne a sněží – hudebně pohybové činnosti Ludmila Battěková, ZUŠ Bajkalská Praha

Obsah METODIKA 1.

Úvod

3

2.

Už mrzne a sněží

4

2.1 2.2 2.3 2.4

Sněží snížek Přišel k nám bílý kůň Anděl Páně Borový sáně

4 6 7 9

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Hra na mráz Voda Pramínek Proč ryby nemají nožičky Zimní ukolébavka

11 13 14 15 18

3.

Závěr

20

4.

Literatura

20

www.raabe.cz/dobraskola RAAdce předškolního vzdělávání • 09

1

9


Nebojme se pohybu

ZIMA

METODIKA

Metodický přehled Základní charakteristika a záměr celku

Pro hudebně pohybové činnosti jsou využity písničky, říkadla a hry z oblasti lidové i od současných autorů tvořících pro děti. Celek využívá tématu zimního období.

Dílčí vzdělávací cíle

l l l l l l l l l

9

rozvíjení hudebních a pohybových schopností a dovedností orientace v prostoru zlepšování pohybové koordinace přispívání k fyzickému a duševnímu rozvoji schopnost soustředit na určitou činnost schopnost vyjadřovat emoce rozvoj fantazie a představivosti rozvoj řečové, jazykové a komunikační dovednosti vytváření vzájemných vztahů

Přibližná délka realizace, doporučené období k zařazení

Průběžně v zimním období.

Věková skupina

Všechny věkové skupiny – činnosti můžeme upravit podle individuálních schopností dětí.

Nabídka činností

Hudební a pohybové.

Co potřebujeme

Přiměřený prostor pro bezpečný pohyb, nástroje Orffova instrumentáře, klavír nebo jiný melodický nástroj, lehké šátky a stuhy.

Klíčová slova (pojmy) příspěvku: běh, hra, hudba, chůze, improvizace, motivace, orientace, ostinato, píseň, pohyb, poskok, prostor, prožitek, radost z pohybu, rytmus, říkadlo, tanec, točení

2

09 •

www.raabe.cz/dobraskola RAAdce předškolního vzdělávání


Nebojme se pohybu

ZIMA

1.

METODIKA

Úvod

Tento příspěvek je výběrem říkadel, her a písniček s návodem k pohybovému zpracování, tentokrát se zimní tematikou. Základním hudebním materiálem jsou lidové písně a říkadla doplněná písněmi na texty českých básníků. Spojení se ukazuje jako přirozené a užitečné. Nové písně jsou velmi blízké lidové tvorbě, přinášejí však reálie ze světa dnešních dětí. Při zpěvu a nácviku písní je důležitá úloha učitelky, která by měla být pro děti vzorem. Zpěv musí být intonačně čistý a záleží také na správné artikulaci, aby se děti neučily chybám. Nejprve u dětí vzbudíme zájem o písničku vhodnou motivací, např. pohádkou, vyprávěním nebo obrázkem. Celou píseň jim zazpíváme a povídáme si s nimi o jejím obsahu a vysvětlíme si nejasná slova. Pak následuje vlastní nácvik písně. Při nácviku se vyhýbáme jednotvárnosti. Jednoduché písničky říkadlového typu můžeme nacvičovat formou ozvěny zároveň s jednoduchým pohybem nebo hrou na tělo. Každá píseň by měla začínat předehrou. Při zpěvu můžeme děti doprovázet hrou na klavír, kytaru, housle. K jednoduchému doprovodu dobře poslouží i jednotlivé kameny melodických nástrojů Orffova instrumentáře nebo rytmické nástroje. Lidové písně a nápěvy k dětským hrám se v minulosti obešly bez doprovodu, protože byly většinou provozovány v přírodě. Někdy se k nim přidaly předměty denní potřeby, jako jsou vařečky, pokličky, hrnce, skleničky nebo dřívka ze stromu či keře. Stejně tak si i dnešní děti rády zahrají lidové hry na školní zahradě nebo na výletě v přírodě a hra na předměty, které nejsou hudební nástroj, je pro ně zajímavá.

DŮLEŽITÉ Při nácviku jednotlivých tanečních her a celků vycházíme z hravosti a spontánnosti dětí. Je důležité přizpůsobit vše jejich věku a schopnostem, postupovat od jednoduchého k složitějšímu. Popisy pohybu slouží jako inspirace, jak pohyb využít při práci s dětmi.

Pro nejmladší děti je vhodná práce ve volně rozptýlené skupině, kdy se učí základním pohybovým a tanečním návykům a orientaci v prostoru, později přistupujeme k nácviku pohybu v jednoduchých tanečních útvarech, jako jsou zástup, řada, kruh, skupina, dvojice, trojice apod. Děti se tak učí souhře s partne-

www.raabe.cz/dobraskola RAAdce předškolního vzdělávání • 09

3

9


Nebojme se pohybu

ZIMA

METODIKA

rem, podřídit se ostatním, postupně dospějí ke kolektivnímu tanečnímu projevu. Vše je otázkou dlouhodobé a trpělivé práce.

DŮLEŽITÉ Pro zvládnutí pohybových her a tanců je důležité nejdříve zvládnout nácvik písně, procvičit jednotlivé prvky a kroky, nejlépe formou nejrůznějších průpravných cvičení, a teprve potom dospět do konečné fáze. Složitější hry a celky rozdělíme do částí. Nejprve děti naučíme zpívat písničku a pohybovému ztvárnění se věnujeme až v pozdějších dnech, když už je píseň zažitá.

Děti potřebují často více času, než si určitou dovednost osvojí, proto je pro ně vhodné promyšleně rozvrhnout nácvik do více kratších časových úseků. Mnohokrát opakovaný dril děti odradí, ale ke vhodně motivovaným prožitkům inspirovaným např. lidskými činnostmi nebo děním v přírodě se vždy rády vracejí.

9

2.

Už mrzne a sněží

2.1

Sněží snížek

1.

Sněží snížek, sněží kolem starých věží, běž, Jiříčku, běž, přines mi tu věž.

(hudba P. Jurkovič, text F. Hrubín)

2.

Věž je těžká, táto, na nohou má bláto a na hlavě sníh, těžko bych ji zdvih.

Doprovodná ostinata:

4

09 •

www.raabe.cz/dobraskola RAAdce předškolního vzdělávání


Nebojme se pohybu

ZIMA

METODIKA

Popis pohybu k uvedené písni: Děti stojí volně v prostoru, na dvoutaktovou předehru vynesou paže do vzpažení. 1. sloka

pohybem paží a prstů děti naznačují, jak se sype sníh ze shora dolů

2. sloka

na předehru 2. sloky se děti mírně rozkročí a nad hlavou vytvoří z paží špičatou věž (konečky prstů se dotýkají)

3. sloka

děti přenášejí váhu střídavě na pravou a levou nohu (pata druhé nohy se vždy nadlehčí nahoru); na čtyřtaktovou dohru děti přinoží a spustí paže volně podle těla dolů

9

Pozn.: Fotografie zachycují předškolní děti z taneční přípravky ZUŠ Bajkalská, Praha 10 (soubor Prstýnek).

www.raabe.cz/dobraskola RAAdce předškolního vzdělávání • 09

5


Nebojme se pohybu

ZIMA

METODIKA

2. 2. Přišel k nám bílý kůň

(text lidový)

Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Rytmický ostinátní doprovod: triangl

9

Popis pohybu k uvedenému říkadlu: Děti jsou rozmístěny volně v prostoru. 1. takt říkadla

děti provedou krok pravou nohou do přinožení šikmo vpřed doprava a pravá paže naznačuje zasněženou krajinu

2. takt říkadla

do opačné strany

3. takt říkadla

zatočí se na místě čtyřmi kroky, paže naznačují všude sníh

Na repetici se pohyb opakuje.

6

09 •

www.raabe.cz/dobraskola RAAdce předškolního vzdělávání

Roční období v písnickách  

Roční období v písnickách

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you