Guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores

Page 1

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

2022


GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES

DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Bogotá D.C.

2022


ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ Superintendente de Industria y Comercio

ROCÍO SOACHA Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor

ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS Secretaria General

ANGÉLICA ASPRILLA /IJI 4ǻGMRE HI IVZMGMSW EP (SRWYQMHSV ] &TS]S *QTVIWEVMEP 4 (&*

PAOLA ANDREA PÉREZ )MVIGXSVE HI .RZIWXMKEGMSRIW HI 5VSXIGGM¾R EP (SRWYQMHSV

YUDDY AMÉZQUITA (SIC) VERÓNICA PELÁEZ (SIC) JAVIER MELÉNDEZ (SIC) ANA MARÌA GARCÍA (SIC) NATALIA ALARCÓN (SIC) Autores primera edición

ALEJANDRO ARTEAGA Coordinador de Comunicaciones

DIANA MARIÑO Corrección de estilo

DIEGO MAURICIO ALFARO MEDINA Diagramación

BOGOTÁ - COLOMBIA 2022

3


CONTENIDO

I. Prólogo .................................................................................................................................... 4 II. Introducción ........................................................................................................................ 5 ... )IǻRMGMSRIW ......................................................................... 11 IV 5VIGMWMSRIW RSVQativEW V. ObjetivoW HI IWta guía ................................................................................................. 17 VI. RecSQendacioneWpara realizar publicidad a travéW He MRǼYenciadoreW ..... 18 :.. )SGYQIntoW cSRWYltadoW

3


I.PRÓLOGO Al momento de expedirse esta Guía, y tras los efectos de la pandemia, el negocio del mercadeo a Ƌų±ƴæŸ Úå Ĭ± ĜĹāƚåĹÏĜ±ÏĜņĹ ÚĜčĜƋ±Ĭ åĹ åĬ ĵƚĹÚŅ ÏųåÏĜņ åĹ âŎƐţĂLjLj ĵĜĬĬŅĹåŸţ )Ĺ ŅĬŅĵÆĜ±Ø åŸƋ± ĜĹÚƚŸƋųĜ± ±ĬϱĹDŽņ ƚĹ ƴ±ĬŅų åŸƋĜĵ±ÚŅ Úå âƖLj ĵĜĬĬŅĹåŸ åĹ ƖLjƖLjØ ÏŅĹ ƚĹ ÏųåÏĜĵĜåĹƋŅ Úå ƀLjØĉŢ üųåĹƋå ± ƖLjŎĿţ X± ƚŞåųĜĹƋåĹÚåĹÏĜ± Úå FĹÚƚŸƋųĜ± Ƽ ŅĵåųÏĜŅ Š F š ÏŅĹŸÏĜåĹƋå Úå ĬŅŸ ϱĵÆĜŅŸ åĹ Ĭ±Ÿ ÚĜĹ´ĵĜϱŸ Úå Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Ƽ ĵåųϱÚåŅØ Ƽ ±ĹƋå åĬ ÏųåÏĜåĹƋå üåĹņĵåĹŅ Úå Ĭ± ĜĹāƚåĹÏĜ±ÏĜņĹ ÚĜčĜƋ±Ĭ åĹ ĹƚåŸƋųŅ ޱĝŸØ ĜĹĜÏĜņ ƚĹ Ƌų±Æ±ģŅ Úå ±Ĺ´ĬĜŸĜŸ Úå Ĭ±Ÿ ÚĜüåųåĹƋåŸ ±ÏƋƚ±ÏĜŅĹåŸ Ƽ ŞŅŸƋƚų±Ÿ Úå Ĭ±Ÿ ±ƚƋŅųĜÚ±ÚåŸ åĹ åĬ ĵƚĹÚŅØ ÏŅĹ åĬ ĀĹ Úå ÆųĜĹÚ±ų ƚĹ ĜĹŸƋųƚĵåĹƋŅ Úå ÚåųåÏĘŅ āåƻĜÆĬå ŧƚå ŞåųĵĜƋĜåų± čƚĜ±ų ± ĬŅŸ åĵŞų埱ųĜŅŸØ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåŸ å ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸØ ÏŅĹ ĵĜų±Ÿ ± č±ų±ĹƋĜDŽ±ų Ĭ± ŞųŅƋåÏÏĜņĹ ÚåĬ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅų ÚĜčĜƋ±ĬØ ±Ÿĝ ÏŅĵŅ ±ÏĬ±ų±ų ÚåÆåųåŸ Ƽ ųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜÚ±ÚåŸţ Ņĵ±ĹÚŅ Ƌų±ÏÏĜņĹ Úå ĬŅŸ Ƌų±Æ±ģŅŸ Úå Ĭ± ±ƚƋŅųĜÚ±Ú ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜ± ÚåĬ åĜĹŅ ĹĜÚŅ ě e e ŠeÚƴåųƋĜŸĜĹč Ƌ±ĹÚ±ųÚŸ eƚƋĘŅųĜƋƼšØ Ƽ ÏŅĹŸÏĜåĹƋåŸ Úå Ĭ± ÏųåÏĜåĹƋå ŞŅŞƚĬ±ųĜÚ±Ú Úå ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ ÏŅĵŅ ƴåĘĝě ÏƚĬŅŸ Úå ĵåųϱÚåŅ Ƽ ŞƚÆĬĜÏĜÚ±ÚØ ĹŅŸ ŞųŅŞƚŸĜĵŅŸ ÏŅĹŸƋųƚĜų åŸƋ± :ƚĝ± Úå Ĭ± ĵ±ĹŅ Úå ĵƚÏĘŅŸ Úå åŸƋŅŸ Ïųå±ÚŅųåŸ Úå ÏŅĹƋåĹĜÚŅ Ƽ ±čåĹÏĜ±Ÿ Úå ĵåųϱÚåŅ Ƽ ŞƚÆĬĜÏĜÚ±ÚØ ĬŅ ŧƚå åĹ Æƚåű ĘŅų± čåĹåųņ ƚű Ƌų±ÏÏĜņĹ ŞŅŸĜƋĜƴ± åĹ ÚņĹÚå ŅƋųŅŸ ±ÏƋŅųåŸ ÏŅĵŅ ±čųåĵĜ±ÏĜŅĹåŸ Ƽ ±ŸŅÏĜ±ÏĜŅĹåŸ åƻŞĜÚĜåųŅĹ ŸƚŸ propias recomendaciones, demostrando así no solo la notoriedad e importancia del negocio, sino Ƌ±ĵÆĜæĹ Ĭ±Ÿ ƴåĹƋ±ģ±Ÿ Úå Ĭ± åƻŞåÚĜÏĜņĹ Úå čƚĝ±Ÿ Ƽ ųåÏŅĵåĹÚ±ÏĜŅĹåŸ Ş±ų± ĹŅ ϱåų åĹ Ĭ± ŸŅÆųåųųåčƚĬ±ě ÏĜņĹ Ƽ Ĭ± ŞŅŸƋåųĜŅų ŅÆŸŅĬåŸÏåĹÏĜ± Úå ĹŅųĵ±Ÿ Úå ÚåųåÏĘŅ ųĝčĜÚŅ ±ĹƋå üåĹņĵåĹŅŸ ÚĜĹ´ĵĜÏŅŸ Ƽ ϱĵě ÆĜ±ĹƋåŸ ÏŅĵŅ åŸƋå ŧƚå åŸƋ±ĵŅŸ ƴĜƴĜåĹÚŅţ XŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ Ÿå ʱŠƋų±ĹŸüŅųĵ±ÚŅ ± ŮĬ± Ïųå±ÏĜņĹ Úå ÏŅĹƋåĹĜÚŅŸŰØ Ƽ åĹ Æƚåű ĘŅų±Ø åĹ ƴåųÚ±ě ÚåųŅŸ åĵŞų埱ųĜŅŸţ ¥± ƴ±Ĺ ŧƚåÚ±ĹÚŅ ±Ƌų´Ÿ ĬŅŸ ŸĜĵŞĬåŸ ÏŅĹƋåĹĜÚŅŸ ģŅÏŅŸŅŸ ± Ƌų±ƴæŸ Úå ƋåĬæüŅĹŅŸ ĵņƴĜĬåŸØ ޱŸ±ĹÚŅ ± ƚĹ ƴåųÚ±ÚåųŅ åĵŞų埱ųĜ±ÚŅ ÚĜčĜƋ±Ĭ ŧƚå čåĹåų± åĵŞĬåŅØ ÏŅĹƋųĜÆƚƼåØ ÏŅĹƋų±Ƌ±Ø ŞųŅĵƚåƴå ŞųŅÚƚÏƋŅŸ Ƽ ŸåųƴĜÏĜŅŸØ ĬŅ ŧƚå ʱ ÏŅĹƴåųƋĜÚŅ ± åŸƋ±Ÿ ŞåųŸŅűŸ åĹ ŞųŅƋ±čŅĹĜŸƋ±Ÿ Úå Ĭ± åÏŅĹŅĵĝ± Ïųå±ƋĜƴ±ţ ƚŸ ÚåŸƋĜűƋ±ųĜŅŸØ åĹ ŞųĜĹÏĜŞĜŅ ŸåčƚĜÚŅųåŸ Ƽ ±ĀÏĜŅűÚŅŸØ ĘŅƼ ŸŅĹ ƚű ƴ±ųĜ±Ú± č±ĵ± Úå ÏŅĹŸƚĵĜÚŅě ųåŸØ ÚåŸÚå ĬŅŸ ÚåŸĜĹüŅųĵ±ÚŅŸ å ĜųųåŸŞŅĹŸ±ÆĬåŸØ ʱŸƋ± ĬŅŸ ÏŅĹÏĜåĹDŽƚÚŅŸ Ƽ åƻĜčåĹƋåŸţ ¥± Ÿå Ÿ±Æå Ĭ± ÚĜüåųåĹÏĜ± åĹƋųå Ĭ± ŸĜĵŞĬå ųåÏŅĵåĹÚ±ÏĜņĹ Ƽ åĬ ŞŅŸĜÏĜŅűĵĜåĹƋŅ Úå ƚĹ ŞųŅÚƚÏƋŅØ Ƽ± Ÿå åĹƋĜåĹÚå Ïƚ´ĹÚŅ ƚű ųåĬ±ÏĜņĹ åŸ ĵåų±ĵåĹƋå ÏĜųÏƚĹŸƋ±ĹÏĜ±Ĭ Ņ Şƚų±ĵåĹƋå ÏŅĵåųÏĜ±ĬØ ŞåųŅ ĬŅ ŧƚå åŸ ƚĹ ĘåÏĘŅ åŸ ŧƚå åŸƋå üåĹņĵåĹŅ Úå ĬŅŸ Ïųå±ÚŅųåŸ Úå ÏŅĹƋåĹĜÚŅ å ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ åŸ ƚĹ ƴåĘĝÏƚĬŅ Úå ĵåųϱÚåŅ Ƽ ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú ĵƚƼ ŞŅÚåųŅŸŅØ ĬŅ ŧƚå ĬŅŸ ʱÏå ±ÏƋŅųåŸ ųåĬåƴ±ĹƋåŸ Ş±ų± Ĭ± ĜĹÚƚŸƋųĜ± Ƽ åĬ ÏŅĵåųÏĜŅţ )Ĺ Ÿƚĵ±Ø åĬ ųæčĜĵåĹ ģƚųĝÚĜÏŅ åĹ ĵ±ƋåųĜ± Úå ŞųŅƋåÏÏĜņĹ ÚåĬ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅų Ƽ ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú åŸ čåĹæųĜϱě ĵåĹƋå ±ŞĬĜϱÆĬå ± Ĭ± Ïųå±ÏĜņĹ Úå ÏŅĹƋåĹĜÚŅŸ Ƽ ĵåųϱÚåŅ ± Ƌų±ƴæŸ Úå Ĭ± ĜĹāƚåĹÏĜ±ÏĜņĹØ Ƽ åĹ Ş±ųƋĜÏƚě Ĭ±ųØ Ĭ± ĹåÏåŸĜÚ±Ú Úå č±ų±ĹƋĜDŽ±ų Ĭ± ĬĜÆųå åĵŞųåŸ±Ø åĬ ĬĜÆųå ĵåųϱÚŅ Ƽ Ĭ± ŞųŅƋåÏÏĜņĹ Úå Ú±ƋŅŸØ ʱÏåĹ åƴĜÚåĹƋå Ĭ± ŞåųƋĜĹåĹÏĜ± Úå ÏŅĹƋ±ų ÏŅĹ ĜĹŸƋųƚĵåĹƋŅŸ ÏŅĵŅ åŸƋ± :ƚĝ± ŧƚå ĘŅƼ ĹŅŸ ŞåųĵĜƋĜĵŅŸ ŞŅĹåų ± ÚĜŸŞŅŸĜÏĜņĹ ÚåĬ ŞƜÆĬĜÏŅ åĹ čåĹåų±Ĭţ

eĹÚųæŸ ±ųųåƋŅ :ŅĹDŽ´ĬåDŽ ƚŞåųĜĹƋåĹÚåĹƋå Úå FĹÚƚŸƋųĜ± Ƽ ŅĵåųÏĜŅ ƖLjŎí ě ƖLjƖƖ


-

II. Introducción

es cada vez más importante para los permite generar cercanía con sus audiencias, creando un

El auge de la tecnología, el cambio de tendencias y puntos: la creación de nuevos canales de comunicación tal, sin distorsionar el verdadero propósito de la En relación con la responsabilidad general sobre la tanto para

de datos y empresas de tecnología publicitaria, así “Millones de personas a nivel mundial están conectados en la red publicando diariamente con propósitos de comunicación privadas pues al ser reconocidos por su talento, gustos o conocimiento en determinados [sic] se deben observar en la publicidad realizada a través de i Desde el inicio de la era digital, la sociedad se vio en la necesidad de adaptarse a todos dato también tiende a estar alterado por robots, por

de las empresas, tiene alguna política en relación

5


)Ĺ ±ÚĜÏĜņĹØ FŸ±ÆåĬ ĜĹÏņĹ XŅčųåĜų±Ø åĹ Ÿƚ Ƌų±Æ±ģŅ titulado “El régimen de responsabilidad de los ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ åĹ Ĭ± XåƼ ŎĉíLj Úå ƖLjŎŎŰØ ŸåѱĬ± ŧƚå Ůţţţ åĬ ƋæųĵĜĹŅ Úå ĜĹāƚåĹÏĜ± åŸƋ´ ĝĹƋĜĵ±ĵåĹƋå ĬĜč±ÚŅ ± Ĭ± comunicación y a la interacción social, por lo tanto, ĹŅ Ÿå Ƌų±Ƌ± Úå ƚĹ ÏŅĹÏåŞƋŅ ĹŅƴåÚŅŸŅØ ±ƚĹŧƚå ±ÏƋƚ±ĬĵåĹƋå Ÿƚ ±ƚčå ų±ÚĜϱ åĹ ĬŅŸ ĵåÚĜŅŸ ŧƚå Ÿå ʱŠåĵŞĬå±ÚŅ ޱų± åģåųÏåųĬ±ŰƐţ ŅĹƋĜĹƜ± ÚĜÏĜåĹÚŅ ĜĹÏņĹ ŧƚåØ åĹ ŞųĜĹÏĜŞĜŅØ ŮŸå Ƌų±Ƌ± de personas activas en generar contenido para redes ŸŅÏĜ±ĬåŸţ ŅĹ åŸƋå ÏŅĹƋåĹĜÚŅ ÆƚŸÏ±Ĺ ÏŅĹŸƋųƚĜų ƚű imagen digital o marca personal con la cual atraen a ƚĹ ĵåųϱÚŅ åŸŞåÏĝĀÏŅţ %å åŸƋ± ĵ±Ĺåų±Ø Ÿƚ æƻĜƋŅ åŸƋ´ ligado a la construcción de una comunidad virtual ƱŸ±Ú± åĹ Ĭ± ĜÚå± Úå ÏåųϱĹĝ± Ƽ ÏŅĹĀ±ĹDŽ± ÏŅĹ ŸƚŸ ŸåčƚĜÚŅųåŸţ )Ÿ± ÏŅĹĀ±ĹDŽ± Ÿå Ƌų±ÚƚÏå åĹ ÏųåÚĜÆĜĬĜÚ±Ú ŧƚå Ÿå ƴå ųåāåģ±Ú± åĹ åĬ ±ĬƋŅ ĜĵޱÏƋŅ ŧƚå čåĹåų±Ĺ ŸƚŸ ŅŞĜĹĜŅĹåŸ üųåĹƋå ± ÚåƋåųĵĜűÚŅ ŞųŅÚƚÏƋŅŰ4ţ X± ŞŅŞƚĬ±ųĜÚ±Ú Úå åŸƋŅŸ ±ÏƋŅųåŸ ÚĜčĜƋ±ĬåŸ ĬŅŸ ÏŅĹƴĜųƋĜņ åĹ ƚĹ ųåüåųåĹƋå Ş±ų± ĵĜĬåŸ Úå ŞåųŸŅűŸØ ĬĬ±ĵ±ĹÚŅ ±Ÿĝ Ĭ± ±ƋåĹÏĜņĹ Úå Ĭ±Ÿ ĵ±ųϱŸØ ŧƚĜåĹåŸ ƴĜåųŅĹ åĹ åĬĬŅŸ potencial para promocionar sus productos de una üŅųĵ± Ĺƚåƴ± Ƽ ±Ƌų±ÏƋĜƴ±ţ BŅƼ åĹ Úĝ±Ø ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ ƋĜåĹåĹ ƚű čų±Ĺ üƚåųDŽ± en el entorno comercial de los negocios, siendo evidente su peso sobre los procesos de compra y en Ĭ± ƋŅĵ± Úå ÚåÏĜŸĜŅĹåŸ Úå ŸƚŸ ŸåčƚĜÚŅųåŸţ

X± ÚĜŸÏƚŸĜņĹ Ÿå ÏåĹƋųņ åĹ ÚåƋåųĵĜűų ŸĜ Ĭ± ĹŅųĵ±ƋĜƴĜÚ±Ú ƴĜčåĹƋå ųåŸƚĬƋ±Æ± ŸƚĀÏĜåĹƋå Ƽ ±ÚåÏƚ±Ú± ޱų± Ĭ± ŞųŅƋåÏÏĜņĹ Úå ĬŅŸ ÚåųåÏĘŅŸ Úå ĬŅŸ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸ ±ĹƋå åĬ űÏĜĵĜåĹƋŅ Úå Ĺƚåƴ±Ÿ üŅųĵ±Ÿ Úå ŞƚÆĬĜÏĜÚ±ÚØ ŧƚå ÚåŸÚå ĬƚåčŅ ĜĹƴŅĬƚÏų±Ĺ ĹƚåƴŅŸ ±ÏƋŅųåŸØ ŧƚĜåĹåŸ ģƚåč±Ĺ ƚĹ Ş±ŞåĬ determinante, pues dependiendo de su rol en la actividad ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜ±Ø Ÿå åŸƋ±ÆĬåÏåų´ Ÿƚ ųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜÚ±Úţ X± üŅųĵ± ÏŅĵŅ ÚĜüåųåĹƋåŸ Ş±ĝŸåŸ åĹ åĬ ĵƚĹÚŅ ʱŠ±ÆŅųÚ±ÚŅ åŸƋ± ŸĜƋƚ±ÏĜņĹ Ƽ ʱŠĘåÏĘŅ ÏĬ±ųĜÚ±Ú åĹ åŸƋå ŞƚĹƋŅØ Ę± ŸĜÚŅ ĵåÚĜ±ĹƋå Ĭ± åƻŞåÚĜÏĜņĹ Úå čƚĝ±Ÿ ĜĹƋåųŞųåƋ±ƋĜƴ±Ÿ Úå ųåčƚĬ±ÏĜŅĹåŸ Ƽ ŞųŅĘĜÆĜÏĜŅĹåŸ åƻĜŸƋåĹƋåŸØ ųåŸŞåÏƋŅ Úå Ĭ±Ÿ Ïƚ±ĬåŸ Ÿå ʱŠåĵĜƋĜÚŅ recomendaciones o a partir de pronunciamientos ģƚųĜŸŞųƚÚåĹÏĜ±ĬåŸØ ĵåÚĜ±ĹƋå Ĭ± ĜĹƋåųŞųåƋ±ÏĜņĹ ŧƚå sobre las normas vigentes, realizan los tribunales, en ϱڱ ϱŸŅţ X±Ÿ čƚĝ±Ÿ Ņ ųåÏŅĵåĹÚ±ÏĜŅĹåŸ ŧƚå Ÿå ʱŠŞųŅÚƚÏĜÚŅ ±ĬųåÚåÚŅų ÚåĬ ĵƚĹÚŅØ ƋĜåĹåĹ ÏŅĵŅ ŅÆģåƋĜƴŅ ŞųåƴåĹĜų ŧƚå ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ ĜĹÏƚųų±Ĺ åĹ ±ÏƋŅŸ Úå ÏŅĵŞåƋåĹÏĜ± ÚåŸĬå±Ĭ Ņ ƴĜŅĬåĹ ĬŅŸ ÚåųåÏĘŅŸ Úå ĬŅŸ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸ ± partir de la materialización de actos constitutivos de ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú åĹč±ŃŅŸ±Ø åĹ Ƌ±ĹƋŅ ŧƚå ŅÏƚĬƋ±Ĺ Ĭ± åƻĜŸƋåĹÏĜ± de la relación contractual o atribuyen bondades a ciertos productos sin contar con los soportes técnicos

)ŸƋ± Ĺƚåƴ± üŅųĵ± Úå ʱÏåų ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Ę± ƴåĹĜÚŅ creciendo sin reglas claras, en algunos casos ÏŅĵŞųŅĵåƋĜåĹÚŅ ĬŅŸ ÚåųåÏĘŅŸ Úå ĬŅŸ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸţ )Ĺ ĬŅŸ ƜĬƋĜĵŅŸ ±ŃŅŸØ ±ĬčƚĹŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ Ÿå ʱŠƴĜŸƋŅ åĹƴƚåĬƋŅŸ åĹ ÚĜĀÏƚĬƋ±ÚåŸ Úå űƋƚų±ĬåDŽ± Ĭåč±ĬØ åĹ ĬŅŸ ŧƚå Ÿå ĬåŸ ÏƚåŸƋĜŅű ŧƚå ƴ±ĬĜæĹÚŅŸå Úå Ÿu ŞŅŸĜÏĜņĹ Ÿå ʱŠ±ŞųŅƴåÏʱÚŅ Úå ĬŅŸ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸ ± Ƌų±ƴæŸ Úå ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹ Ƽ ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú ü±ĬŸ± Ƽ åĹč±ŃŅŸ±ţ 8ųåĹƋå ± åŸƋå Ş±ĹŅų±ĵ±Ø Ÿå ʱ čåĹåų±ÚŅ ƚű ÚĜŸÏƚŸĜņĹ Úå ϱų´ÏƋåų Ĭåč±Ĭ ŸŅÆųå Ĭ± ±ÏƋĜƴĜÚ±Ú ÚåĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųţ X±Ÿ ±ƚƋŅųĜÚ±ÚåŸ ĵƚĹÚĜ±ĬåŸ Úå ÏŅĹƋųŅĬ Ƽ ŞųŅƋåÏÏĜņn ÚåĬ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅų ʱŠĜÚåĹƋĜĀϱÚŅ ± ޱųƋĜų Úå åŸƋ± Ĺƚåƴ± y creciente modalidad de publicidad algunos riesgos ޱų± ĬŅŸ ÚåųåÏĘŅŸ Úå ĬŅŸ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸØ ŧƚå ±ĵåųĜƋ±ųŅŠʱÏåų ÏĬ±ųĜÚ±Ú ŸŅÆųå Ĭ± ±ŞĬĜϱÏĜņĹ Úå Ĭ± ĹŅųĵ±ƋĜƴĜÚ±Ú åŸŞåÏĜ±Ĭ Úå ÚåųåÏĘŅ ÚåĬ ÏŅĹŸƚĵŅ Úå ϱڱ ޱĝŸØ ųåŸŞåÏƋŅ Úå± ±ÏƋĜƴĜÚ±Ú ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ Úå ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸţ

Ŏ å±Ĭ eϱÚåĵĜ± )ŸŞ±ŃŅĬ±ţ ŠŸţüţšţ %ĜÏÏĜŅűųĜŅ Úå Ĭ± XåĹčƚ± )ŸŞ±ŃŅĬ±ţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå ģƚĬĜŅ Úå ƖLjƖLjØ Úå ĘƋƋŞŸ×xxÚĬåţų±åţåŸxĜĹāƚåĹÏĜ± Ɩ %ĝ±DŽ :ƚåƴ±ų±Ø :ţØ ¼ :±ĬƴĜŸ }ƚĜĹƋåųŅØ {ţ ţ ŠƖLjŎƀšţ FĹāƚåĹÏåųŸØ ƚű åŸƋų±ƋåčĜ± Úå ÏŅĵƚĹĜϱÏĜņĹ ÏŅĵŅ ŞŅŸĜÏĜŅűĵĜåĹƋŅ Úå ĵ±ųϱţ ŅčŅƋ´Ø %ţ ţ× ĹĜƴåųŸĜÚ±Ú ±ĹƋŅ Ņĵ´Ÿţ kÆƋåĹĜÚŅ Úå ĘƋƋŞŸ×xxųåŞŅŸĜƋŅųƼţƚŸƋ±ţåÚƚţÏŅxÆĜƋŸƋųå±ĵxʱĹÚĬåxŎŎƅƐĉxŎLjŎĂƖx%Ţ ƐŢe%±DŽƖLjŎƀţŞÚüũŸåŧƚåĹÏå÷Ŏ Ɛ ĜĹÏņĹ XŅčųåĜų±Ø Fţ ŠƖLjŎĿšţ )Ĭ ųæčĜĵåĹ Úå ųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜÚ±Ú Úå ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ åĹ Ĭ± XåƼ ŎĉíLj Úå ƖLjŎŎţ ŅčŅƋ´ %ţ ţ× ĹĜƴåųŸĜÚ±Ú Úå ĬŅŸ eĹÚåŸţ ĉ FÆĝÚåĵţ

6


Ņ ÏĜåĹƋĝĀÏŅŸ ĹåÏ埱ųĜŅŸţ eŸĝ ĵĜŸĵŅØ ÆƚŸÏ±Ĺ Ïųå±ų åŸƋ´ĹÚ±ųåŸ ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜŅŸ ŧƚå Ĭå ŞåųĵĜƋ±Ĺ ±Ĭ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅų ĜÚåĹƋĜĀϱų Ïƚ´ĹÚŅ ƚű ŞƚÆĬĜϱÏĜņĹ Úå ƚĹ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų åŸ ƚĹ ±ĹƚĹÏĜŅ ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜŅ Ƽ Ïƚ´ĹÚŅ ĹŅ ĬŅ åŸţ %å ±ÏƚåųÚŅ ÏŅĹ åĬ ŅĹŸåģŅ FĹƋåųűÏĜŅűĬ Úå eƚƋŅųųåčƚĬ±ÏĜņĹØ F e ŞŅų ŸƚŸ ŸĜčĬ±Ÿ åĹ ĜĹčĬæŸØ ±ÏƋƚ±ĬĵåĹƋå ϱƋŅųÏå países5 ƱŸ´ĹÚŅŸå åĹ ĬŅŸ ĬĜĹå±ĵĜåĹƋŅŸ ÚåĬ ņÚĜčŅ Úå publicidad y de comunicaciones de mercadeo de la ´ĵ±ų± Úå ŅĵåųÏĜŅ FĹƋåųűÏĜŅűĬØ F ŞŅų Ÿƚ ŸĜčĬ± åĹ ĜĹčĬæŸØ ʱŠ±ÆŅųÚ±ÚŅ åĬ Ƌåĵ± ± Ƌų±ƴæŸ Úå čƚĝ±Ÿ Ƽ ųåÏŅĵåĹÚ±ÏĜŅĹåŸţ eŸĝ ĵĜŸĵŅØ ŅƋųŅŸ ޱĝŸåŸØ ʱŠÆƚŸÏ±ÚŅ estandarizar los lineamientos sobre la publicidad a través de ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ ĵåÚĜ±ĹƋå ÏņÚĜčŅŸ Úå æƋĜϱ Ƽ čƚĝ±ŸØ åƻŞåÚĜÚ±Ÿ ŞŅų Ĭ±Ÿ ±ƚƋŅųĜÚ±ÚåŸ Úå ŞųŅƋåÏÏĜņĹ ±Ĭ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅų Ņ ŞŅų ĬŅŸ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåŸØ ÏŅĵŅ Ęåųų±ĵĜåĹƋ±Ÿ Úå ±ƚƋŅÏŅĹƋųŅĬţ ±Ĭ åŸ åĬ ϱŸŅØ ŞŅų åģåĵŞĬŅØ Úå ĬŅŸ {±ĝŸåŸ ±ģŅŸØ åĹ ÚŅĹÚå Ĭ± eƚƋŅųĜÚ±Ú ÚåĬ ņÚĜčŅ {ƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜŅØ e e ŞŅų ŸƚŸ ŸĜčĬ±Ÿ åĹ ĜĹčĬæŸ, organismo encargado del sistema de publicidad autorregulado de BŅĬ±ĹÚ±Ø Ę± üŅųĵƚĬ±ÚŅ ųåčĬ±Ÿ ŧƚå ÆƚŸÏ±Ĺ č±ų±ĹƋĜDŽ±ų ƚű publicidad ųåŸŞŅĹŸ±ÆĬåţ %ĜÏʱŸ ųåčĬ±Ÿ Ÿå åĹÏƚåĹƋų±Ĺ ÏŅĹƋåĹĜÚ±Ÿ åĹ åĬ ņÚĜčŅ Úå {ƚÆĬĜÏĜÚ±Ú BŅĬ±ĹÚæŸ6Ø ŧƚå åĹ ŸåÏÏĜņĹ åŸŞåÏĜ±Ĭ ÏŅĹƋĜåĹå åĬ Ů ņÚĜčŅ Úå {ƚÆĬĜÏĜÚ±Ú ŸŅÆųå åÚåŸ ŅÏĜ±ĬåŸ Ƽ a±ųĩåƋĜĹč Úå FĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸŰƀ el cual establece el deber de cuidado y responsabilidades de anunciantes üųåĹƋå ±Ĭ ÚĜŸƋųĜÆƚĜÚŅų Ƽ ± ƋåųÏåųŅŸØ ŅÆĬĜč±ĹÚŅ ±Ĭ anunciante a dar a conocer el contenido del código a ĬŅŸ ÚĜŸƋųĜÆƚĜÚŅųåŸ Ƽ åƻĜčĜų åĬ cumplimiento de la ley y las ųåčƚĬ±ÏĜŅĹåŸ ųåĬåƴ±ĹƋåŸţ )Ĺ åĬ ϱŸŅ Úå ĘĜĬåØ åĬ ŅĹŸåģŅ c±ÏĜŅűĬ Úå eƚƋŅųųåčƚĬ±ÏĜņĹ {ƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜ± kce { åƻŞĜÚĜņ el ņÚĜčŅ ĘĜĬåĹŅ Úå +ƋĜϱ {ƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜ±í ŧƚå ÏŅĹŸƋĜƋƚƼå “…el instrumento de autorregulación derivado de la voluntad privada del sector publicitario, que establece un conjunto de normas deontológicas y estándares éticos que debieran ser observados por todos los actores de la industria.” )Ĺ åŸƋå ÏņÚĜčŅØ Ÿå ÚĜŸŞŅĹå ŧƚå ƋŅÚ± ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹ ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ ÚåÆå Ÿåų ÏĬ±ų±ĵåĹƋå

ĜÚåĹƋĜĀϱÆĬå Ƽ ŧƚå ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ ÚåÆåĹ åģåųÏåų su actividad de manera responsable acatando las ĹŅųĵ±Ÿ Ƽ ŅÆŸåųƴ±ĹÚŅ ĬŅŸ ŞųĜĹÏĜŞĜŅŸ Úå ĘŅĹåŸƋĜÚ±ÚØ integridad, transparencia y cuidado de los menores y ĬŅŸ ĹĜŃŅŸţ eĘŅų± ÆĜåĹØ Ş±ĝŸåŸ ÏŅĵŅ )ŸƋ±ÚŅŸ ĹĜÚŅŸ Ƽ åĜĹŅ ĹĜÚŅØ ÏƚåĹƋ±Ĺ ÏŅĹ åŸƋ´ĹÚ±ųåŸ ĵ´Ÿ ±ƴ±ĹDŽ±ÚŅŸ åĹ ųåĬ±ÏĜņĹ ÏŅĹ Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú åĹ ĬŅŸ ÏŅĹƋåĹĜÚŅŸ ŧƚå ŸƚÆåĹ ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ ± Ĭ±Ÿ ųåÚåŸ ŸŅÏĜ±ĬåŸſ ŞŅų Ÿƚ ޱųƋåØ {åųƜØ Ę± ŸĜÚŅ åĬ ޱĝŸ ŞĜŅĹåųŅ åĹ X±ƋĜĹŅ±ĵæųĜϱ åĹ Ƌų±Ƌ±ų åĬ Ƌåĵ±Ø ų±DŽņĹ ŞŅų Ĭ± Ïƚ±ĬØ ± Ĭ± ĘŅų± Úå åŸÏųĜÆĜų esta guía se tomaron en cuenta los avances de estos ƋųåŸ Ş±ĝŸåŸţ %å Ĭ± ĵĜŸĵ± ĵ±Ĺåų±Ø Ÿå ųåƴĜŸ±ųŅĹ ĬŅŸ ÚŅÏƚĵåĹƋŅŸ Ƽ čƚĝ±Ÿ åƻŞåÚĜÚŅŸ åĹ åĬ ĵ±ųÏŅ Úå Ĭ± åÚ FĹƋåųűÏĜŅűĬ Úå ečåĹÏĜ±Ÿ Úå {ųŅƋåÏÏĜņĹ ±Ĭ ŅĹŸƚĵĜÚŅųØ F {)c ŞŅų Ÿƚ ŸĜčĬ± åĹ ĜĹčĬæŸØ ±Ÿĝ ÏŅĵŅ ±ŧƚåĬĬŅŸ ŞųŅĹƚĹÏĜ±ĵĜåĹƋŅŸ ŧƚå ŸŅÆųå åĬ Ƌåĵ± ʱ åĵĜƋĜÚŅ Ĭ± kųč±ĹĜDŽ±ÏĜņĹ Ş±ų± Ĭ± ŅŅŞåų±ÏĜņĹ Ƽ åĬ %埱ųųŅĬĬŅ )ÏŅĹņĵĜÏŅŸ Šk %)šţ )ŸƋ±ÚŅŸ ĹĜÚŅŸØ åĜĹŅ ĹĜÚŅ Ƽ {åųƜ ƋĜåĹåĹ åĹ ÏŅĵƜĹ el propósito de proteger al consumidor, a través de la estandarización de las prácticas comerciales, y una divulgación transparente y sin ambigüedades de los ±ĹƚĹÏĜŅŸ Úå ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ åĹ Ĭ±Ÿ ųåÚåŸ ŸŅÏĜ±ĬåŸţ Sin embargo, cada país cuenta con instrumentos ÚĜüåųåĹƋåŸ Ƽ ޱųƋĜÏƚĬ±ųĜÚ±ÚåŸ ŧƚå Ÿå åŸƋƚÚĜ±ų´Ĺ ± continuación: )Ĺ åĬ ϱŸŅ Úå )ŸƋ±ÚŅŸ ĹĜÚŅŸØ Ĭ± ŅĵĜŸĜņĹ 8åÚåų±Ĭ Úå ŅĵåųÏĜŅ Š8 ŞŅų ŸƚŸ ŸĜčĬ±Ÿ åĹ ĜĹčĬæŸšØ ŞƚÆĬĜÏņ åĹ åĬ ƖLjŎƖ ƚĹ ÚŅÏƚĵåĹƋŅ ƋĜƋƚĬ±ÚŅ Ů:ƚĝ± Úå Ĭ± 8 ޱų± åĬ ƚŸŅ Úå ±ƴ±ĬåŸ Ƽ ƋåŸƋĜĵŅĹĜŅŸ åĹ ŞƚÆĬĜÏĜÚ±ÚŰ Ņ åĹ ĜĹčĬæŸ “FTC Guide on the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising”9Ø Ĭ±Ÿ Ïƚ±ĬåŸ üƚåųŅĹ ±ÏƋƚ±ĬĜDŽ±Ú±Ÿ Ƽ ŸĜĹƋåƋĜDŽ±Ú±Ÿ åĹ åĬ ƖLjŎĿ åĹ ƚű Ĺƚåƴ± čƚĝ± ƋĜƋƚĬ±Ú± Ů%åÏĬ±ų±ÏĜŅĹåŸ ŎLjŎ ޱų± ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ Úå Ĭ±Ÿ ųåÚåŸ ŸŅÏĜ±ĬåŸŰ Ņ åĹ ĜĹčĬæŸ “Disclosures 101 for Social Media FĻāƣåĻÏåŹžŶƐŎLjţ )ŸƋ± čƚĝ± ŞųŅŞŅųÏĜŅű ĬĜĹå±ĵĜåĹƋŅŸ ŧƚå ÚåÆåĹ Ÿåų ±ÚŅŞƋ±ÚŅŸ ŞŅų ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ Ş±ų± ŧƚå ŸƚŸ acciones se mantengan dentro del marco de la ley y

Ă FĹƋåųűƋĜŅűĬ ŅƚĹÏĜĬ üŅų eÚ åĬüěųåčƚĬ±ƋĜŅĹţ ŠŸţüţšţ :ƚĜÚåĬĜĹåŸ üŅų ŸŅÏĜ±Ĭ ĵåÚĜ± ĜĹāƚåĹÏåųŸţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå ģƚĬĜŅ Úå ƖLjƖLjØ Úå ĜƋĜŅ ƵåÆ ÏŅųŞŅų±ƋĜƴŅ× ĘƋƋŞŸ×xxĜϱŸţčĬŅƱĬx±ÚƴåųƋĜŸĜĹčěŸåĬüěųåčƚĬ±ƋĜŅĹxĜĹāƚåĹÏåųěčƚĜÚåĬĜĹåŸx ƅ %ƚƋÏĘ eÚƴåųƋĜŸĜĹč ŅÚå eƚƋĘŅųĜƋƼţ ŠŎ Úå ŸåŞƋĜåĵÆųå Úå ƖLjŎƀšţ Ęå %ƚƋÏĘ eÚƴåųƋĜŸĜĹč ŅÚåţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå %ƚƋÏĘ eÚƴåųƋĜŸĜĹč ŅÚå eƚƋĘŅųĜƋƼ åÆŸĜƋå× ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţųåÏĬ±ĵåÏŅÚåţĹĬxƵŞěÏŅĹƋåĹƋxƚŞĬŅ±ÚŸxƖLjŎíxŎLjx c )cÆŅåĩģåƣŅĩƋŅÆåųƖLjŎƀţŞÚü ƀ %ƚƋÏĘ eÚƴåųƋĜŸĜĹč ŅÚå eƚƋĘŅųĜƋƼţ ŠŸţüţšţ åÏĬ±ĵåÏŅÚå ŅÏĜ±Ĭ aåÚĜ± ¼ FĹāƚåĹÏåų a±ųĩåƋĜĹč Š aš ƖLjŎĿţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå Ęå %ƚƋÏĘ eÚƴåųƋĜŸĜĹč ŅÚå eƚƋĘŅųĜƋƼ åÆŸĜƋå× ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţųåÏĬ±ĵåÏŅÚåţĹĬxĹųÏxųåÏĬ±ĵåÏŅÚåěŸŅÏĜ±ĬěĵåÚĜ±ě ųŸĵx í )Ĭ ŅĹŸåģŅ Úå eƚƋŅųųåčƚĬ±ÏĜņĹ Ƽ +ƋĜϱ {ƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜ± Úå ĘĜĬåţ ŠŸţüţšţ ņÚĜčŅ ĘĜĬåĹŅ Úå +ƋĜϱ {ƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜ±ţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå Ņűų ĘĜĬå åÆŸĜƋå× ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţÏŅűųţÏĬxÏŅÚĜčŅěåƋĜϱx Ŀ ŅĵĜŸĜņĹ 8åÚåų±Ĭ Úå ŅĵåųÏĜŅ Úå ĬŅŸ )ŸƋ±ÚŅŸ ĹĜÚŅŸ Úå eĵæųĜϱţ ŠŸţüţšţ :ƚĜÚåŸ ŅĹÏåųĹĜĹč ƋĘå Ÿå Ņü )ĹÚŅųŸåĵåĹƋŸ ±ĹÚ åŸƋĜĵŅĹĜ±ĬŸ ĜĹ eÚƴåųƋĜŸĜĹčţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå ĜƋĜŅ ƵåÆ Úå Ĭ± ŅĵĜŸĜņĹ 8åÚåų±Ĭ Úå ŅĵåųÏĜŅ Úå ĬŅŸ )ŸƋ±ÚŅŸ ĹĜÚŅŸ Úå eĵåųĜÏ±× ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţüƋÏţčŅƴxŸĜƋåŸxÚåü±ƚĬƋxĀĬåŸx±ƋƋ±ÏĘĵåĹƋŸxŞų域ěųåĬ屟åŸxüƋÏěŞƚÆĬĜŸĘåŸěĀűĬěčƚĜÚåŸěčŅƴåųĹĜĹčě åĹÚŅųŸåĵåĹƋŸěƋåŸƋĜĵŅĹĜ±ĬŸxLjĿŎLjLjĂųåƴĜŸåÚåĹÚŅųŸåĵåĹƋčƚĜÚåŸţŞÚü ŎLj ŅĵĜŸĜņĹ 8åÚåų±Ĭ Úå ŅĵåųÏĜŅ Úå ĬŅŸ )ŸƋ±ÚŅŸ ĹĜÚŅŸ Úå eĵæųĜϱţ ŠŸţüţšţ %ĜŸÏĬŅŸƚųåŸ ŎLjŎ üŅų ŅÏĜ±Ĭ aåÚĜ± FĹāƚåĹÏåųŸţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå 8 åÆŸĜƋå× ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţüƋÏţčŅƴxŸƼŸƋåĵxĀĬåŸxÚŅÏƚĵåĹƋŸxŞĬ±ĜĹěĬ±Ĺčƚ±čåxŎLjLjŎ±ě ĜĹāƚåĹÏåųěčƚĜÚåěĂLjíƣŎţŞÚü

7


ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸØ ĬŅ ŧƚå ĜĵŞĬĜϱųĝ± ƚű ƴĜŅĬ±ÏĜņĹ ± Ĭ± ĬåƼ Ƽ ±Ï±ųųå±ųĝ± ŞŅŸĜÆĬåŸ Ÿ±ĹÏĜŅĹåŸ ŞŅų ޱųƋå Úå Ĭ± ae Ƽ Úå Ĭ±Ÿ Úåĵ´Ÿ ±ƚƋŅųĜÚ±ÚåŸ ÏŅĵŞåƋåĹƋåŸţ )Ĺ åĬ ´ĵÆĜƋŅ ųåčĜŅűĬ ±ĹÚĜĹŅØ ± ĀűĬåŸ ÚåĬ ƖLjŎĿØ åĬ FĹŸƋĜƋƚƋŅ c±ÏĜŅűĬ Úå %åüåĹŸ± Úå Ĭ± ŅĵŞåƋåĹÏĜ± Ƽ Úå Ĭ± {ųŅƋåÏÏĜņĹ Úå Ĭ± {ųŅŞĜåÚ±Ú FĹƋåĬåÏƋƚ±Ĭ ÚåĬ {åųƜě Fc%) k{FØ ŞųåŸåĹƋņ Ĭ± Ů:ƚĝ± Úå {ƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Ş±ų± FĹāƚåĹÏåųŸŰŎƖØ Ĭ± Ïƚ±Ĭ ÆƚŸÏ± ŧƚå Ÿå Úæ ƚű ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú transparente, ilustrando de manera rigurosa a las ±čåĹÏĜ±ŸØ ĵ±ųϱŸ å ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ ŸŅÆųå Ĭ± normatividad vigente en {åųƜ Ƽ Ĭ± ±ŞĬĜϱÏĜņĹ Úå åŸƋ± ± Ƌų±ƴæŸ Úå ÚåĀĹĜÏĜŅĹåŸØ åģåĵŞĬŅŸ Úå ÏŅĹÚƚÏƋ±Ÿ Ƽ Ÿ±ĹÏĜŅĹåŸ ±ŞĬĜϱÆĬåŸ åĹ Ï±ŸŅ Úå ĜĹÏƚĵŞĬĜĵĜåĹƋŅţ

ŧƚå åĬ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅų ŞƚåÚ± ƋŅĵ±ų ƚű ÚåÏĜŸĜņĹ Úå ÏŅĹŸƚĵŅ ĜĹüŅųĵ±Ú±Ø ŸĜĹ Úåģ±ųŸå Şåųĵå±ų ŞŅų ±ĹƚĹÏĜŅŸ åĹč±ŃŅŸŅŸţ {±ų± Ĭ± 8 Ø Ïƚ±ĬŧƚĜåų ÏŅĵƚĹĜϱÏĜņĹ Ņ ±ÏÏĜņĹ ŧƚå ƋåĹč± Ĭ± ĜĹƋåĹÏĜņĹ Úå ĜĹāƚĜų åĹ ƚĹ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅų åŸƋ´ ŸƚģåƋ± ± ŸƚŸ ĬåƼåŸ Ƽ ųåčƚĬ±ÏĜŅĹåŸØ ±Ÿĝ como a otras ĬåƼåŸ üåÚåų±ĬåŸ Ƽ åŸƋ±Ƌ±ĬåŸ Úå ŞųŅƋåÏÏĜņĹ ±Ĭ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųţ {Ņų Ÿƚ ޱųƋåØ ± ĵåÚĜ±ÚŅŸ ÚåĬ ƖLjŎĿØ Ĭ± eƚƋŅųĜÚ±Ú Úå ŅĵŞåƋåĹÏĜ± Ƽ Úå ĬŅŸ aåųϱÚŅŸ ÚåĬ åĜĹŅ ĹĜÚŅØ ae ŞŅų Ÿƚ ŸĜčĬ± åĹ ĜĹčĬæŸØ ŞƚÆĬĜÏņ åĬ ÚŅÏƚĵåĹƋŅ ƋĜƋƚĬ±ÚŅ ٠ű čƚĝ± ޱų± ŧƚå ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ ÚåģåĹ claro ŧƚå ƚĹ ±ĹƚĹÏĜŅ åŸ ƚĹ ±ĹƚĹÏĜŅŰ Ņ åĹ ĜĹčĬæŸ “An FĻāƣåĻÏåŹŷž Guide to making clear that ads are ads”ŎŎ, la cual ŞųŅƴåå ųåÏŅĵåĹÚ±ÏĜŅĹåŸ ƋåĹÚĜåĹƋåŸ ± ü±ÏĜĬĜƋ±ų åĬ cumplimiento Úå ĹŅųĵ±Ÿ ŧƚå ųåčƚĬ±Ĺ Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±ÚØ ± Ĭ± ƴåDŽ ŧƚå ÚåĀĹå Ïƚ´ĹÚŅ åƻĜŸƋå ƚű ųåĬ±ÏĜņĹ ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ ŧƚå ÚåƱ Ÿåų ųåƴåĬ±Ú± Ƽ Ïƚ´ĬåŸ ŸŅĹ ĬŅŸ ųåŧƚĜŸĜƋŅŸ a tener en cuenta para cumplir con la normatividad ÆųĜƋ´ĹĜϱţ %å ±ÏƚåųÚŅ ÏŅĹ åŸƋ± čƚĝ±Ø Ïƚ±ĬŧƚĜåų ±ĹƚĹÏĜŅ ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜŅ åĹ Ĭ±Ÿ ųåÚåŸ ŸŅÏĜ±ĬåŸØ ÚåÆå ʱÏåųŸå åĹ ÏƚĵŞĬĜĵĜåĹƋŅ de las leyes británicas de protección a los consumidores, por lo cual los consumidores deben saber cuándo un ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų ʱ ųåÏĜÆĜÚŅ ±ĬčƜĹ ƋĜŞŅ Úå ÏŅĹƋų±ŞųåŸƋ±ÏĜņĹ Ņ ĜĹÏåĹƋĜƴŅ ŞŅų åƻĘĜÆĜų ƚĹ ÆĜåĹ Ņ ŸåųƴĜÏĜŅ åĹ ŸƚŸ ŞƚÆĬĜϱÏĜŅĹåŸØ Ƽ± ŧƚå Úå ĹŅ ÏŅĵƚĹĜϱųŸå ÚĜÏʱ ųåĬ±ÏĜņĹØ åĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų åŸƋ±ųĝ± åĹč±Ń±ĹÚŅ ± ĬŅŸ

ų±Ƌ´ĹÚŅŸå Úå Ņųč±ĹĜŸĵŅŸ ĜĹƋåųűÏĜŅűĬåŸØ Ĭ± kųč±ĹĜDŽ±ÏĜņĹ Úå Ĭ±Ÿ c±ÏĜŅĹåŸ ĹĜÚ±Ÿ åĹ åŸŅĬƚÏĜņĹ ƀLjxŎíƅ ±ŞųŅƱڱ ŞŅų Ĭ± eŸ±ĵÆĬå± :åĹåų±Ĭ åĬ ƖƖ Úå ÚĜÏĜåĵÆųå Úå ƖLjŎĂŎƐ, emitió directrices en materia de ŞųŅƋåÏÏĜņĹ ±Ĭ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųØ ÚåĹƋųŅ Úå Ĭ±Ÿ ŧƚå ĜĹÏĬƚƼņ Ĭ±Ÿ ųåĬ±ÏĜŅűڱŸ ÏŅĹ åĬ ÏŅĵåųÏĜŅ åĬåÏƋųņĹĜÏŅţ )Ĺ åŸƋ±Ÿ ŸåѱĬņ ŧƚå ĬŅŸ )ŸƋ±ÚŅŸ ĵĜåĵÆųŅŸ ÚåÆåĹ üŅĵåĹƋ±ų Ĭ± ÏŅĹĀ±ĹDŽ± Úå ĬŅŸ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸ ĵåÚĜ±ĹƋå Ĭ± üŅųĵƚĬ±ÏĜņĹ Úå ŞŅĬĝƋĜϱŸ Ƌų±ĹŸŞ±ųåĹƋåŸ Ƽ åĀϱÏåŸ ŧƚå ŅŸƋåĹƋåĹ åĬ ĵĜŸĵŅ čų±ÚŅ Úå ŞųŅƋåÏÏĜņĹ Úå ŅƋų±Ÿ üŅųĵ±Ÿ Úå ÏŅĵåųÏĜŅţ eÚåĵ´ŸØ ÚĜÏʱŸ ŞŅĬĝƋĜϱŸ ÚåÆåĹ č±ų±ĹƋĜDŽ±ų ŧƚå ĬŅŸ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸ Ƽ Ĭ±Ÿ åĵŞų埱Ÿ åŸƋæĹ ĜĹüŅųĵ±ÚŅŸ Ƽ ÏŅĹŸÏĜåĹƋåŸ Úå ŸƚŸ ÚåųåÏĘŅŸ Ƽ ŅÆĬĜč±ÏĜŅĹåŸ åĹ åĬ ĵåųϱÚŅ ÚĜčĜƋ±Ĭţ {Ņų Ÿƚ ޱųƋåØ Ĭ± k %) åĵĜƋĜņ åĹ åĬ ±ŃŅ ƖLjŎĿ Ÿƚ Ů:ƚĝ± de buenas prácticas sobre publicidad en línea: {ųŅƋåčĜåĹÚŅ ±Ĭ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅų åĹ åĬ ÏŅĵåųÏĜŅ åĬåÏƋųņĹĜÏŅŰŎĉ, ÚŅÏƚĵåĹƋŅ ŧƚå ƋĜåĹå ŞŅų ŅÆģåƋĜƴŅ ±ÏƋƚ±ĬĜDŽ±ų Ƽ comŞĬåĵåĹƋ±ų Ĭ± ųåÏŅĵåĹÚ±ÏĜņĹ Úå Ĭ± k %) ŸŅÆųå Ů{ųŅƋåÏÏĜņĹ ±Ĭ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅų åĹ åĬ ÏŅĵåųÏĜŅ åĬåÏƋųņĹĜÏŅŰŎĂ ÚåĬ ±ŃŅ ƖLjŎƅţ )ŸƋ± čƚĝ± ʱÏå æĹü±ŸĜŸ åĹ Ïƚ±ƋųŅ ´ų屟 Úå Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú åĹ ĬĝĹå±× ŠĜš Şų´ÏƋĜϱŸ Úå ĵ±ųĩåƋĜĹč åĹč±ŃŅŸ±Ÿſ ŠĜĜš ĜÚåĹƋĜĀϱÏĜņĹ ÚåĬ ±ĹƚĹÏĜŅſ ŠĜĜĜš ųåÏŅĵåĹÚ±ÏĜŅĹåŸſ Ƽ ŠĜƴš ŞųŅƋåÏÏĜņĹ Úå ĹĜŃŅŸ Ņ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸ ƴƚĬĹåų±ÆĬåŸţ En relación con las recomendaciones o avales, la guía ųåĀåųå ŧƚå åŸƋ±Ÿ ϱڱ ƴåDŽ ŸŅĹ ĵ´Ÿ üųåÏƚåĹƋåŸ åĹ ĬĝĹå±Ø ŞŅų ޱųƋå Úå ŞåųŸŅűŸ ĜĹāƚƼåĹƋåŸ åĹ Ĭ±Ÿ ųåÚåŸ

ŎŎ Ęå eÚƴåųƋĜŸĜĹč Ƌ±ĹÚ±ųÚŸ eƚƋĘŅųĜƋƼ XƋÚţ ŠŸţüţ šţ FĹāƚåĹÏåųŸű čƚĜÚå ƋŅ ĵ±ĩĜĹč ÏĬå±ų ƋʱƋ ±ÚŸ ±ųå ±ÚŸţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå e e åÆŸĜƋå× ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţ±Ÿ±ţŅųčţƚĩxƚŞĬŅ±ÚŸx±ŸŸåƋŸxĿÏÏŎüÆƐüěŎƖííěĉLjĂÚě ±üƐĉƅíýŎíƖƀƀƖĿĿxFc8X )c ) :ƚĜÚ±ĹÏåƚŞÚ±ƋåƴƅB ţŞÚü ŎƖFĹŸƋĜƋƚƋŅ c±ÏĜŅűĬ Úå %åüåĹŸ± Úå Ĭ± ŅĵŞåƋåĹÏĜ± Ƽ Úå Ĭ± {ųŅƋåÏÏĜņĹ Úå Ĭ± {ųŅŞĜåÚ±Ú FĹƋåĬåÏƋƚ±Ĭţ ŠƖLjŎĿšţ :ƚĝ± Úå {ƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Ş±ų± FĹāƚåĹÏåųŸţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţĜĹÚåÏŅŞĜţčŅÆţŞåxÚŅÏƚĵåĹƋŸxŎĿLjƖLjĉĿxƐƀĉĿĉƐíx:ƚŢ ƐŢe%±ťÚåť{ƚÆĬĜÏĜÚ±ÚťŞ±ų±ťFĹāƚåĹÏåųŸť 8ťŎƐţŎŎţŎĿţŞ ÚüxƅƅÚ±LjŎŎƐěĿLjƀŎěƐƅ±íěÚ±ĿŎě±íŎÚŎƖƐÏƅ±ĉƖ ŎƐ eŸ±ĵÆĬå± :åĹåų±Ĭ Úå Ĭ± kųč±ĹĜDŽ±ÏĜņĹ Úå Ĭ±Ÿ c±ÏĜŅĹåŸ ĹĜÚ±Ÿţ ŠƖƖ Úå %ĜÏĜåĵÆųå Úå ƖLjŎĂšţ ex ) xƀLjxŎíƅţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå ĘƋƋŞŸ×xxƚĹÏƋ±ÚţŅųčxĵååƋĜĹčŸxåŸx 域ĜŅűĬ%ŅÏƚĵåĹƋŸx±ųåŸƀLjÚŎíƅƣåŸţŞÚü Ŏĉ k) % ŠƖLjŎĿšØ Ů:ŅŅÚ {ų±ÏƋĜÏå :ƚĜÚå ŅĹ kĹĬĜĹå eÚƴåųƋĜŸĜĹč× {ųŅƋåÏƋĜĹč ÏŅĹŸƚĵåųŸ ĜĹ åÏŅĵĵåųÏåŰØ k) % %ĜčĜƋ±Ĭ )ÏŅĹŅĵƼ {±ŞåųŸØ cŅţ ƖƀĿØ k) % {ƚÆĬĜŸĘĜĹčØ {±ųĜŸØ ĘƋƋŞŸ×xxÚŅĜţŅųčxŎLjţŎƀíƀxƖLjƀŎƅíƖƅţ ŎĂ k) % ŠƖLjŎƅšØ k) % åÏŅĵĵåĹÚ±ƋĜŅĹ Ņü ƋĘå ŅƚĹÏĜĬ ŅĹ ŅĹŸƚĵåų {ųŅƋåÏƋĜŅĹ ĜĹ )ě ŅĵĵåųÏåØ k) % {ƚÆĬĜŸĘĜĹčØ {±ųĜŸØ ĘƋƋŞŸ×xxÚŅĜţŅųčxŎLjţŎƀíƀxĿƀíĿƖƅĉƖĂĂƖĂíěåĹţ

8


ŸŅÏĜ±ĬåŸØ ĬŅ Ïƚ±Ĭ ʱ ŸƚŸÏĜƋ±ÚŅ čų±Ĺ ŞųåŅÏƚޱÏĜņĹ Ƽ± ŧƚå åĹ ĵƚÏĘŅŸ ϱŸŅŸ ÚĜÏʱŸ ÚåÏĬ±ų±ÏĜŅĹåŸ ĹŅ ųåāåģ±Ĺ ŅŞĜĹĜŅĹåŸ ĹĜ åƻŞåųĜåĹÏĜ±Ÿ ųå±ĬåŸØ ±Ÿĝ ÏŅĵŅ Ƌ±ĵŞŅÏŅ revelan adecuadamente el acuerdo comercial åƻĜŸƋåĹƋå åĹƋųå Ĭ±Ÿ åĵŞų埱Ÿ Ƽ ŧƚĜåĹåŸ ųåÏŅĵĜåĹڱŠŸƚŸ ŞųŅÚƚÏƋŅŸØ ĬŅ Ïƚ±Ĭ ÚĜĀÏƚĬƋ± ± ĬŅŸ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸ åƴ±Ĭƚ±ų Ĭ± ÏųåÚĜÆĜĬĜÚ±Ú Úå Ĭ± ÏŅĵƚĹĜϱÏĜņĹţ )Ĺ åĬ ÏĜƋ±ÚŅ ÚŅÏƚĵåĹƋŅ k %)Ŏƅ åŸƋ±ÆĬåÏĜņØ ŧƚå ŮX±Ÿ ųåÏŅĵåĹÚ±ÏĜŅĹåŸ ƚƋĜĬĜDŽ±Ú±Ÿ åĹ ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Ƽ mercadotecnia deberían ser veraces, estar bien üƚĹÚ±ĵåĹƋ±Ú±Ÿ Ƽ ųåāåģ±ų Ĭ±Ÿ ŅŞĜĹĜŅĹåŸ Ƽ Ĭ± åƻŞåųĜåĹÏĜ± ųå±Ĭ Úå ĬŅŸ ŧƚå ųåÏŅĵĜåĹÚ±Ĺţ ƚ±ĬŧƚĜåų ƴĝĹÏƚĬŅ material åĹƋųå Ĭ±Ÿ åĵŞų埱Ÿ Ƽ ĬŅŸ ŧƚå recomiendan ŸƚŸ ŞųŅÚƚÏƋŅŸ Ņ ŸåųƴĜÏĜŅŸ åĹ ĬĝĹå±Ø ŧƚå ŞŅÚųĝ± ±üåÏƋ±ų åĬ ŞåŸŅ Ņ Ĭ± ÏųåÚĜÆĜĬĜÚ±Ú ŧƚå ĬŅŸ consumidores otorgan a una recomendación, debería ser revelada Úå ĵ±Ĺåų± ÏĬ±ų± Ƽ ƴĜŸĜÆĬåūţ De acuerdo con lo anterior, las recomendaciones o ±ƴ±ĬåŸ Ş±č±ÚŅŸ ÚåÆåųĝ±Ĺ Ÿåų ü´ÏĜĬĵåĹƋå ĜÚåĹƋĜĀϱÆĬåŸ ÏŅĵŅ ŞƚÆĬĜϱÏĜŅĹåŸ Úå űƋƚų±ĬåDŽ± ÏŅĵåųÏĜ±ĬØ Ƽ± ŧƚå Úå ĬŅ ÏŅĹƋų±ųĜŅ ŞŅÚųĝ±Ĺ ±üåÏƋ±ų Ĭ± ÏųåÚĜÆĜĬĜÚ±Ú Úå Ĭ± ÚåÏĬ±ų±ÏĜņĹ å ĜĹÚƚÏĜų åĹ åųųŅų ±Ĭ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųţ )ŸƋŅŸ ƴĝĹÏƚĬŅŸ ĵ±ƋåųĜ±ĬåŸ ÚåÆåĹ Ÿåų ųåƴåĬ±ÚŅŸ Ïƚ±ĹÚŅ ʱƼ± pagos monetarios, regalos, descuentos u otros ÆåĹåĀÏĜŅŸ ĀűĹÏĜåųŅŸØ ±Ÿĝ ÏŅĵŅ ųåĬ±ÏĜŅĹåŸ ü±ĵĜĬĜ±ųåŸØ ÏŅĵåųÏĜ±ĬåŸ Ņ Úå ±ĵĜŸƋ±Úţ eŸĝ ĵĜŸĵŅØ Ĭ± :ƚĝ± k %) åĹĬĜŸƋ± ƚű ŸåųĜå Úå ÆƚåűŸ prácticas de donde se desprenden las siguientes sugerencias: Ŏţ %åÏĬ±ų±ų ±ÚåÏƚ±Ú±ĵåĹƋå ĬŅŸ ƴĝĹÏƚĬŅŸ ĵ±ƋåųĜ±ĬåŸ ŧƚå ŞųŅƴŅÏ±Ĺ Ĭ±Ÿ ųåÏŅĵåĹÚ±ÏĜŅĹåŸ Ņ ±ƴ±ĬåŸţ Ɩţ )Ĭ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅų ÚåÆå ųåÏŅĹŅÏåų ŧƚå Ĭ± ŞƚÆĬĜϱÏĜņĹ åŸ Úå űƋƚų±ĬåDŽ± ÏŅĵåųÏĜ±Ĭţ Ɛţ El diseño de las declaraciones (posición, redacción, Ƌ±ĵ±ŃŅ ÚåĬ ƋåƻƋŅ Ƽ ÏŅĬŅų Úå Ĭ±Ÿ åƋĜŧƚåƋ±ŸØ ĬŅčŅƋĜŞŅŸØ Ĝĵ´čåĹåŸØ ÆŅųÚ埚 ÚåÆå ±ƼƚÚ±ų ± ŧƚå åĬ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅų ĜÚåĹƋĜĀŧƚå ÏĬ±ų± Ƽ ų´ŞĜÚ±ĵåĹƋå ŧƚå Ĭ± ŞƚÆĬĜϱÏĜņĹ åŸ Úå űƋƚų±ĬåDŽ± ÏŅĵåųÏĜ±Ĭţ ĉţ X±Ÿ ÚåÏĬ±ų±ÏĜŅĹåŸ ÚåÆåŠʱÏåųŸå åĹ åĬ ĵĜŸĵŅ idioma utilizado en la recomendación y deben ser ±ŞƋ±Ÿ ޱų± ƋŅÚŅ ƋĜŞŅ Úå ÚĜŸŞŅŸĜƋĜƴŅţ Ăţ X±Ÿ ÚåÏĬ±ų±ÏĜŅĹåŸ ÚåÆåĹ ĵ±ĹƋåĹåųŸå Ïƚ±ĹÚŅ Ĭ±

ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Ÿå ƴƚåĬƴ± ± åĵĜƋĜų åĹ ÚĜüåųåĹƋåŸ ŞĬ±Ƌ±üŅųĵ±Ÿ Ņ ĵåÚĜŅŸţ {Ņų ŅƋų± ޱųƋåØ åĹ åĬ ±ŃŅ ƖLjŎƅØ F {)c ŞųŅÚƚģŅ ƚű ŸåųĜå Úå ÚĜųåÏƋųĜÏåŸ Ş±ų± ĬŅŸ ÚĜüåųåĹƋåŸ ±ÏƋŅųåŸ ĜĹƴŅĬƚÏų±ÚŅŸ en reseñas y recomendaciones en línea, entre las ŧƚå Ÿå åĹÏƚåĹƋų± Ĭ± čƚĝ± ÚåĹŅĵĜűڱ Ů åŸåѱŸ Ƽ ųåÏŅĵåĹÚ±ÏĜŅĹåŸ åĹ ĬĝĹå±Ø čƚĝ±Ÿ F {)c ޱų± ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ ÚĜčĜƋ±ĬåŸŰ åĹ ĜĹčĬæŸ “Online reviews & åĻÚŇŹžåķåĻƒžØƐF {)cƐďƣĞÚåĮĞĻåžƐüŇŹƐÚĞďЃ±ĮƐĞĻāƣåĻÏåŹžŶũ )ŸƋ± čƚĝ± ÆƚŸÏ± ŅųĜåĹƋ±ų ± ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ ÚĜčĜƋ±ĬåŸ invitándolos a actuar de manera responsable y åŸƋ±ÆĬåÏå ƚű ŸåųĜå Úå ŞųĜĹÏĜŞĜŅŸ ŧƚå ÚåÆåĹ čƚĜ±ų Ÿƚ actuar, los cuales se enumeran a continuación: Ŏţ %åÏĬ±ų±ųØ Úå üŅųĵ± ÚåŸƋ±Ï±Ú± Ƽ ŞųŅĵĜĹåĹƋå ŸĜ åĬ ÏŅĹƋåĹĜÚŅ ʱ ŸĜÚŅ ޱč±ÚŅţ %åÆå Ÿåų ÏĬ±ųŅ ޱų± åĬ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅų ŸĜ åĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų ųåÏĜÆĜņ ±ĬčƜĹ ƋĜŞŅ Úå ÏŅĹƋų±ŞųåŸƋ±ÏĜņĹ Ņ ĜĹÏåĹƋĜƴŅ ޱų± åƻĘĜÆĜų ƚĹ ÆĜåĹ Ņ ŸåųƴĜÏĜŅţ )Ĭ ޱčŅ ĹŅ Ÿå ĬĜĵĜƋ± ± ĵåÚĜŅŸ ĀűĹÏĜåųŅŸØ también aplica para productos gratis, invitaciones, Ņ åĹ čåĹåų±ĬØ Ïƚ±ĬŧƚĜåų ĜĹÏåĹƋĜƴŅ ŧƚå ĬĬåƴå ±Ĭ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų ± ŞƚÆĬĜϱųţ Ɩţ åų ±ÆĜåųƋŅ ŸŅÆųå ŅƋų±Ÿ ųåĬ±ÏĜŅĹåŸ ÏŅĵåųÏĜ±ĬåŸ ŧƚå ŞƚåڱŠŸåų ųåĬåƴ±ĹƋåŸ üųåĹƋå ±Ĭ ÏŅĹƋåĹĜÚŅţ Ɛţ %±ų ƚű ƴĜŸĜņĹ čåĹƚĜű Úå ĬŅŸ ĵåųϱÚŅŸØ ĹåčŅcios, ÆĜåĹåŸ Ƽ ŸåųƴĜÏĜŅŸţ %å ŅƋųŅ Ĭ±ÚŅØ Ĭ± ´ĵ±ų± Úå ŅĵåųÏĜŅ FĹƋåųűÏĜŅűĬ åĹ su calidad de organización mundial de negocios, åƻŞĜÚĜņ åĬ ņÚĜčŅ Úå {ƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Ƽ Úå ŅĵƚĹĜϱÏĜŅĹåŸ Úå aåųϱÚåŅØ Úå Ĭ± F ô )ÚĜÏĜņĹ ƖLjŎíØ ÏŅĹ åĬ propósito principal de “servir como instrumento de autorregulación para la publicidad ÏŅĵåųÏĜ±Ĭſ ĹŅ ŅÆŸƋ±ĹƋåØ åŸ ŞŅŸĜÆĬå ŧƚå ŸƚŸ ÚĜŸŞŅŸĜÏĜŅnes también sean útiles en las dimensiones no comerciales de ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Ƽ ÏŅĵƚĹĜϱÏĜņĹØ Ƽ ŧƚå los tribunales ŞƚåڱŠƚŸ±ų åĬ ņÚĜčŅ ÏŅĵŅ ƚĹ documento de ųåüåųåĹÏĜ± ÚåĹƋųŅ ÚåĬ ĵ±ųÏŅ Úå Ĭ± ĬåčĜŸĬ±ÏĜņĹ ±ŞĬĜϱÆĬåţ X± ´ĵ±ų± ųåÏŅĵĜåĹÚ± Ÿƚ ĜĵŞĬåĵåĹƋ±ÏĜņĹ Ƽ ƚŸŅ ± ĹĜƴåĬ ĵƚĹÚĜ±ĬŰŎƀţ En el mencionado código de autorregulación, se ÚåŸƋ±Ï±Ĺ ŞųĜĹÏĜŞĜŅŸ Æ´ŸĜÏŅŸ ŧƚå ÚåÆåĹ ųåŸŞåƋ±ųŸå åĹ la publicidad, tales como la legalidad, ĘŅĹåŸƋĜÚ±ÚØ veracidad, responsabilidad social y ŞųŅüåŸĜŅűĬØ ±Ÿĝ como el cumplimiento de los principios de competencia

Ŏƅ k) % ŠƖLjŎƅšØ k) % åÏŅĵĵåĹÚ±ƋĜŅĹ Ņü ƋĘå ŅƚĹÏĜĬ ŅĹ ŅĹŸƚĵåų {ųŅƋåÏƋĜŅĹ ĜĹ )ě ŅĵĵåųÏåØ k) % {ƚÆĬĜŸĘĜĹčØ {±ųĜŸØ ĘƋƋŞŸ×xxÚŅĜţŅųčxŎLjţŎƀíƀxĿƀíĿƖƅĉƖĂĂƖĂíěåĹţ Ŏƀ ´ĵ±ų± Úå ŅĵåųÏĜŅ FĹƋåųűÏĜŅűĬţ ŠƖLjŎíšţ ņÚĜčŅ Úå {ƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Ƽ Úå ŅĵƚĹĜϱÏĜŅĹåŸ Úå aåųϱÚåŅ Úå Ĭ± F ţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå ĘƋƋŞŸ×xxÏĵŸţĜÏÏƵÆŅţŅųčxÏŅĹƋåĹƋxƚŞĬŅ±ÚŸxŸĜƋåŸxƐxƖLjŎíxŎLjxĜÏÏě±ÚƴåųƋĜŸĜĹčě±ĹÚěĵ±ųĩåƋĜĹčě ÏŅĵĵƚĹĜϱƋĜŅĹŸěÏŅÚåěŸŞ±ţŞÚü

9


ÚåŸĬå±ĬØ ŧƚå ųåŸƚĬƋ±Ĺ ĜĹÚĜŸŞåĹŸ±ÆĬåŸ Ş±ų± ĵ±ĹƋåĹåų Ĭ± ÏŅĹĀ±ĹDŽ± Úå ĬŅŸ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸ åĹ Ĭ±Ÿ ÏŅĵƚĹĜϱÏĜŅĹåŸ ÏŅĵåųÏĜ±ĬåŸţ Fčƚ±ĬĵåĹƋåØ åŸƋ±ÆĬåÏå ĬĜĹå±ĵĜåĹƋŅŸ ĜĵŞŅųƋ±ĹƋåŸ åĹ ųåĬ±ÏĜņĹ ÏŅĹ Ĭ± ĜÚåĹƋĜĀϱÏĜņĹ Ƽ Ƌų±ĹŸŞ±ųåĹÏĜ± Úå Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±ÚØ ĜĹÚĜϱĹÚŅ ŧƚå Ĭ± ĵĜŸĵ± ÚåÆåų´ Ÿåų ŞųåŸåĹƋ±Ú± åĹ üŅųĵ± ü´ÏĜĬĵåĹƋå ųåÏŅĹŅÏĜÆĬå ÏŅĵŅ tal, sin distorsionar el verdadero propósito de la ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Úţ En relación con la responsabilidad general sobre la ŞƚÆĬĜÏĜÚ±ÚØ åĬ ÏņÚĜčŅ åŸƋ±ÆĬåÏĜņ ŧƚå åŸƋ± ųåϱå åĹ ĬŅŸ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåŸ Ƽ ŧƚå ŮËX̱ ųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜÚ±Ú Úå ųåŸŞåƋ±ų åĬ ņÚĜčŅ Ƌ±ĵÆĜæĹ ±ŞĬĜϱ ± ŅƋųŅŸ ޱųƋĜÏĜޱĹƋåŸ åĹ åĬ åÏŅŸĜŸƋåĵ± Úå ĵåųϱÚåŅØ ĜĹÏĬƚƼåĹÚŅ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ ÚåĬ ĵåųϱÚŅØ ÆĬŅččåųŸØ ƴĬŅččåųŸØ ųåÚåŸ ±ĀĬĜ±Ú±ŸØ ±Ĺ´ĬĜŸĜŸ de datos y empresas de tecnología publicitaria, así ÏŅĵŅ ±ŧƚåĬĬŅŸ ųåŸŞŅĹŸ±ÆĬåŸ Úå ŞųåŞ±ų±ų ±ĬčŅųĜƋĵŅŸ Ƽ åĬ ƚŸŅ Úå ĜĹƋåĬĜčåĹÏĜ± ±ųƋĜĀÏĜ±Ĭ con propósitos de comunicación ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜ±Ű Ŏí ţ eĘŅų± ÆĜåĹØ Ĭ±Ÿ ±ŸŅÏĜ±ÏĜŅĹåŸ Ƽ Ņųč±ĹĜDŽ±ÏĜŅĹåŸ privadas Úå ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåŸ Ƌ±ĵÆĜæŠʱŠ±ÆŅųÚ±ÚŅ Ĭ±Ÿ ޱƚƋ±Ÿ ŧƚå se deben observar en la publicidad realizada a través de iĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸţ %å ±ÏƚåųÚŅ ÏŅĹ Ĭ± 8åÚåų±ÏĜņĹ aƚĹÚĜ±Ĭ Úå eĹƚĹÏĜ±ĹƋåŸ Š ŅųĬÚ 8åÚåų±ƋĜŅĹ Ņü eÚƴåųƋĜŸåųŸ

- 8ešØ åĹ ŸƚŸ Ů)ŸƋƚÚĜŅŸ ŸŅÆųå åĬ a±ųĩåƋĜĹč Úå FĹāƚåĹÏåųŸŰŎĿØ åĬ ųŅĬ Úå ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ es cada vez más importante para los ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåŸØ ŞƚåŸƋŅ ŧƚå ĬåŸ permite generar cercanía con sus audiencias, creando un ƴĝĹÏƚĬŅ ĹŅƋ±ÆĬå åĹƋųå Ĭ± ĵ±ųϱ Ƽ ĬŅŸ ƚŸƚ±ųĜŅŸţ )Ĭ åŸƋƚÚĜŅ Úå Ĭ± 8e ŞåųĵĜƋĜņ ±ÏĬ±ų±ų ĬŅŸ ŸĜčƚĜåĹƋåŸ puntos: Ŏţ X± ĜĹƋåų±ÏÏĜņĹ åĹƋųå Ĭ±Ÿ ĵ±ųϱŸ Ƽ ĬŅŸ ƚŸƚ±ųĜŅŸ åŸ ÚĜĹ´ĵĜϱ Ƽ ƴ±ųĝ± åĹ üƚĹÏĜņĹ Úå Ĭ±Ÿ ŞųåüåųåĹÏĜ±Ÿ Úå ĬŅŸ ƚŸƚ±ųĜŅŸţ Ɩţ XŅŸ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåŸ Ƌų±Æ±ģ±Ĺ ÏŅĹ ƋåųÏåųŅŸ tanto para ĜÚåĹƋĜĀϱųØ ÏŅĵŅ ޱų± čåŸƋĜŅűų ± ŸƚŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸØ ŞŅų ĬŅ ŧƚå ÚåÆåĹ ÏŅĵޱųƋĜų Ĭ± ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹØ ĬŅŸ ÏųĜƋåųĜŅŸ Ƽ Ĭ±Ÿ čƚĝ±Ÿ ÏŅĹ åŸƋŅŸ ƋåųÏåųŅŸ ޱų± ŧƚå Ÿå Úæ ƚĹ ÏƚĵŞĬĜĵåĹƋŅ åüåÏƋĜƴŅ Úå ĬŅŸ ĬĜĹå±ĵĜåĹƋŅŸţ Ɛţ XŅŸ ŞųĜĹÏĜޱĬåŸ ÏųĜƋåųĜŅŸ ޱų± Ĭ± ŸåĬåÏÏĜņĹ Úå ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ ŸŅĹ× Ĝš X± ÏųåÚĜÆĜĬĜÚ±Ú Ƽ ųåŞƚƋ±ÏĜņĹ ÚåĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųØ ĜĜš X± ϱĬĜÚ±Ú Úå ĬŅŸ ŸåčƚĜÚŅųåŸ ÚåĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųØ ĬŅŸ Ïƚ±ĬåŸ ÚåÆåĹ Ÿåų ±ÏƋĜƴŅŸ Ƽ ĜĜĜš X± ϱĹƋĜÚ±Ú Úå ŸåčƚĜÚŅųåŸſ ŸĜĹ åĵƱųčŅØ åŸƋå ƜĬƋĜĵŅ ÏųĜƋåųĜŅ ʱ ŞåųÚĜÚŅ ųåĬåƴ±ĹÏĜ± ÚåÆĜÚŅ ± Ĭ± åƻĜŸƋåĹÏĜ± Úå ųŅÆŅƋŸ ŧƚå ü±ĬŸå±Ĺ ĬŅŸ ųåŸƚĬƋ±ÚŅŸţ ĉţ )Ĭ æƻĜƋŅ Úå Ĭ±Ÿ ±ÏÏĜŅĹåŸ Úå ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ Ÿå ĵĜÚå ŞŅų ±ĬϱĹÏå Ƽ ƴĜŸƚ±ĬĜDŽ±ÏĜŅĹåŸ Š±ƚĹŧƚå åŸƋå dato también tiende a estar alterado por robots, por ĬŅ ŧƚå Ĭ± ĜĹƋåų±ÏÏĜņĹ ÏŅĹ ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ åŸ ƚű Ęåųų±ĵĜåĹƋ± Úå ĵåÚĜÏĜņĹ ĵƚƼ ĜĵŞŅųƋ±ĹƋåšţ Ăţ )Ÿ ƴĜƋ±Ĭ ÚŅƋ±ų Úå Ƌų±ĹŸŞ±ųåĹÏĜ± ± Ĭ± ųåĬ±ÏĜņĹ åĹƋųå ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåŸ å ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸţ )Ĭ åŸƋƚÚĜŅØ ±Úåĵ´ŸØ ŞåųĵĜƋĜņ åƴĜÚåĹÏĜ±ų ŧƚå åĬ ƀŎŢ de las empresas, tiene alguna política en relación ÏŅĹ ŸƚŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸţ ĜĹ åĵƱųčŅØ ±ƜŠʱƼ ƚĹ ±ĬƋŅ ŞŅųÏåĹƋ±ģå Úå åĵŞų埱Ÿ ŧƚå ĹŅ ÏƚåĹƋ±Ĺ ÏŅĹ ÚĜÏʱŸ ŞŅĬĝƋĜϱŸ ŞŅų ĬŅ ŧƚå åŸ ĹåÏ埱ųĜŅ ±ƼƚÚ±ų ± 埱Ÿ åĵŞų埱ŸØ Ú±ųĬåŸ ƚĹ ŞĜŸŅ ĵĝĹĜĵŅ Ƽ Āģ±ų ÏųĜƋåųĜŅŸ Úå åŸƋ±ĹÚ±ųĜDŽ±ÏĜņĹ Úå Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Úţ åŸŞåÏƋŅ ± Ĭ± Ƌų±ĹŸŞ±ųåĹÏĜ± åĹ Ĭ± ÏŅĬ±ÆŅų±ÏĜņĹØ åĬ ĜĹüŅųĵå ±ųųŅģņ ŧƚå ĘŅƼ åĹ Úĝ± åĬ ĂĿŢ Úå ĬŅŸ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåŸ ÚåÏĬ±ų± Ĭ± åƻĜŸƋåĹÏĜ± Úå ƚű ųåĬ±ÏĜņĹ ÏŅĵåųÏĜ±ĬØ ŸĜĹ åĵƱųčŅØ Ę±Ƽ ƚĹ ƖƅŢ ŧƚå ĹŅ ĬŅ ʱÏåØ ÚåĵŅŸƋų±ĹÚŅ ŧƚå ƚĹ ƋåųÏĜŅ Úå Ĭ±Ÿ ÏŅĵƚĹĜϱÏĜŅĹåŸ ĹŅ ŸŅĹ Ƌų±ĹŸŞ±ųåĹƋåŸØ ±üåÏƋ±ĹÚŅ ±Ÿĝ Ĭ± ÏųåÚĜÆĜĬĜÚ±Ú Ƽ Ĭ± ÏŅĹĀ±ĹDŽ± ÚåĬ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųţ

Ŏí FÆĝÚåĵØ ±ųƋĝÏƚĬŅ ƖƐţ ŎĿ 8åÚåų±ÏĜņĹ aƚĹÚĜ±Ĭ Úå eĹƚĹÏĜ±ĹƋåŸţ ŠŸţüţšţ 8e FĹāƚåĹÏåų ĵ±ųĩåƋĜĹč ŸƚųƴåƼţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå 8e åÆŸĜƋå× ĘƋƋŞŸ×xxƵü±ĹåƋţŅųčxĩĹŅƵĬåÚčåxĜƋåĵxƖLjƖLjxLjŎxƐLjx 8eěFĹāƚåĹÏåųěĵ±ųĩåƋĜĹčěŸƚųƴåƼ

10


lineamientos y compromisos para una comunicación persona o empresa, incluyendo publicistas, promotores comercial con el propósito de promover sus productos

no sólo en entornos tradicionales sino en el mundo

grados de credibilidad e imagen reconocida, desarrollo de una “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES”.

De acuerdo con los lineamientos de la “Guía para una comunicación comercial responsable a través de , la comunicación debe presentarse

actores involucrados en este tipo de actividad comercial respecto de la normatividad vigente y aplicable en o en propósito poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener y aparezca a primera vista, en letra clara y tamaño antecedente, digitales, en el documento denominado “Guía de autorregulación de los anunciantes para una , según comunicación comercial responsable a través de en línea, ya sea propio, de un empleado o de un colaborador invitado, en su propio ce

l

III. Definiciones. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES motivar publicitaria: el comportamiento del y en este tipo de o estrategia el anunciante

endilgarle responsabilidad en los términos del artículo conceptos: Información: componentes, los usos, el volumen, peso o medida, calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra en la mayoría de los casos, se divierten con sus sobre la relación comercial entre el anunciante y el una relación de consumo o utilización su audiencia cree lo

-

11


ƐLj Úå Ĭ± XåƼ ŎĉíLj Úå ƖLjŎŎƖŎØ åĬ ņÚĜčŅ Úå {ƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Ƽ Úå ŅĵƚĹĜϱÏĜŅĹåŸ Úå aåųϱÚåŅ Úå Ĭ± ´ĵ±ų± Úå ŅĵåųÏĜŅ FĹƋåųűÏĜŅűĬØ ĜĹÚĜϱ ŧƚå ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋå åŸ Ĭ± persona o empresa, incluyendo publicistas, promotores Úå ƴåĹƋ±Ÿ Ƽ ƴåĹÚåÚŅųåŸ ÚĜųåÏƋŅŸØ ŧƚå ŞŅų ÏƚåĹƋ± ŞųŅŞĜ±Ø Ņ åĹ ÏƚƼŅ ĹŅĵÆųåØ Ÿå ʱÏå Ņ ÚĜƴƚĬč± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú comercial con el propósito de promover sus productos Ņ ĜĹāƚĜų åĹ åĬ ÏŅĵŞŅųƋ±ĵĜåĹƋŅ ÚåĬ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųƖƖţ %å Ĝčƚ±Ĭ üŅųĵ±Ø ޱų± Ÿ±Æåų ŧƚæ Ÿå åĹƋĜåĹÚå ŞŅų ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųØ ÏƚƼ± ÚåĀĹĜÏĜņĹ Ƌ±ĵŞŅÏŅ Ÿå åĹÏƚåĹƋų± åĹ Ĭ± XåƼ ŎĉíLj Úå ƖLjŎŎØ åŸ ŞåųƋĜĹåĹƋå Ƌų±åų ± ÏŅĬ±ÏĜņĹ Ĭ± ÚåĀĹĜÏĜņĹ ÚåĬ ÚĜÏÏĜŅűųĜŅ Úå Ĭ± å±Ĭ eϱÚåĵĜ± )ŸŞ±ŃŅĬ± ŸŅÆųå åĬ ƋæųĵĜĹŅ ĜĹāƚåĹÏĜ±ų× ŮƖţ ĜĹƋųţ %ĜÏĘŅ Úå ƚű ŞåųŸŅű Ņ Úå ƚű ÏŅŸ±× )ģåųÏåų ŞųåÚŅĵĜĹĜŅØ Ņ üƚåųDŽ± ĵŅų±ĬŰţ Fčƚ±ĬĵåĹƋåØ ųåŸƚĬƋ± ŞåųƋĜĹåĹƋå ĵåĹÏĜŅűų Ĭ± ÚåĀĹĜÏĜņĹ ÚåĬ ƋæųĵĜĹŅ ĜĹāƚåĹÏĜ± ŧƚå Ƌų±å åĬ ĵĜŸĵŅ %ĜÏÏĜŅűųĜŅØ ƚű Úå ŸƚŸ ±ÏåŞÏĜŅĹåŸ åŸ Ĭ± ŸĜčƚĜåĹƋå× ŮƐţüţ {åųŸŅű ÏŅĹ poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener ƚű ƴåĹƋ±ģ±Ø ü±ƴŅų Ņ ÆåĹåĀÏĜŅŰƖƐţ eŸĝ ĵĜŸĵŅØ ųåŸƚĬƋ± ÏŅĹƴåĹĜåĹƋå ÏĜƋ±ų ÏŅĵŅ antecedente, Ĭ± ųåüåųåĹÏĜ± ŧƚå ĘĜDŽŅ F {)c ŸŅÆųå ĬĝÚåųåŸ Úå ŅŞĜĹĜņĹ digitales, en el documento denominado “Guía de F {)c ޱų± ĬĝÚåųåŸ Úå ŅŞĜĹĜņĹ ÚĜčĜƋ±ĬåŸŰ Ɩĉ, según Ĭ± Ïƚ±ĬØ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųØ Ÿå Ƌų±Ƌ± Úå Ïƚ±ĬŧƚĜåų± ŧƚå ŮŞƚÆĬĜŧƚå ÏŅĹƋåĹĜÚŅ en línea, ya sea propio, de un empleado o de un colaborador invitado, en su propio ŸĜƋĜŅ ƵåÆ Šƚ ŅƋų± ŞĬ±Ƌ±üŅųĵ± åĹ ĬĝĹ屚 Ņ ÏƚåĹƋ± Úå ųåÚ ŸŅÏĜ±Ĭſ Ƽ ŧƚåØ åĹ åŸƋå ÏŅĹƋåĹĜÚŅØ ĜĹÏĬƚƼ± ƚű ŅŞĜĹĜņĹØ ƚű åƻŞåųĜåĹÏĜ± Ņ Úåĵ´Ÿ ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹ ŸŅÆųå ƚĹ ĵåųϱÚŅØ ĹåčŅÏĜŅØ ÆĜåĹ Ņ ŸåųƴĜÏĜŅŰţ {Ņų Ÿƚ ޱųƋåØ Ĭ± eŸŅÏĜ±ÏĜņĹ c±ÏĜŅűĬ Úå eĹƚĹÏĜ±ĹƋåŸ ěec%eØ åĹ Ÿƚ Ů:ƚĝ± ޱų± ƚű ÏŅĵƚĹĜϱÏĜņĹ ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ ųåŸŞŅĹŸ±ÆĬå ± Ƌų±ƴæŸ Úå ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸŰØ Ÿå ųåĀåųå ± åŸƋŅŸ ÏŅĵŅ ŮƚŸƚ±ųĜŅŸ Úå ųåÚåŸ ŸŅÏĜ±ĬåŸ ŧƚåØ ±Ĭ ÏŅĵޱųƋĜų Ÿƚ ÏŅƋĜÚĜ±ĹĜÚ±ÚØ ŸƚŸ ĜĹƋåųåŸåŸ Ƽ åƻŞåųĜåĹÏĜ±ŸØ ʱŠĜÚŅ č±Ĺ±ĹÚŅ ŸåčƚĜÚŅųåŸ ÚåĹƋųŅ Úå Ĭ±Ÿ ųåÚåŸ åĹ Ĭ±Ÿ ŧƚå ƋĜåĹåĹ ŞųåŸåĹÏĜ±ţ X±Ÿ ŞåųŸŅűŸ ĬŅŸ ŸĜčƚåĹ ŞŅųŧƚå ĬŅŸ ƴåĹ ±ƚƋæĹƋĜÏŅŸØ åŸŞŅĹƋ´ĹåŅŸ Ƽ ŞŅųŧƚåØ en la mayoría de los casos, se divierten con sus ŞƚÆĬĜϱÏĜŅĹåŸţ eŸĝØ Ÿå ƴ± ÏŅĹŸƋųƚƼåĹÚŅ una relación de ÏųåÚĜÆĜĬĜÚ±Ú Ƽ ÏŅĹĀ±ĹDŽ± Úå ĬŅŸ ŸåčƚĜÚŅųåŸ Ę±ÏĜ± åĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųØ åĹ ŅƋų±Ÿ ޱĬ±Æų±ŸØ su audiencia cree lo

ŧƚå ±ŧƚåĬ ÏŅĵޱųƋå åĹ ŸƚŸ ŞƚÆĬĜϱÏĜŅĹåŸŰƖĂţ {Ņų Ÿƚ ޱųƋåØ åĬ åųƴĜÏĜŅ c±ÏĜŅűĬ ÚåĬ ŅĹŸƚĵĜÚŅų Úå ĘĜĬå ) ce Ø åĹ ƚĹ åŸƋƚÚĜŅ ŧƚå ųå±ĬĜDŽņ åĹ åĬ ±ŃŅ ƖLjŎí ŸŅÆųå ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Ĺ±ƋĜƴ±Ø ÚåĀĹĜņ Ĭ± Āčƚų± ÚåĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų ÏŅĵŅ× ŮŠñš ƚű ŞåųŸŅű ŧƚå ŞŅŸåå grados de credibilidad e imagen reconocida, åŸŞåÏĜ±ĬĵåĹƋå ŸŅÆųå ƚĹ Ƌåĵ± ÚåƋåųĵĜűÚŅØ Ƽ ŧƚå ŞųŅÚƚÏƋŅ Úå Ÿƚ ŞųåŸåĹÏĜ± å ĜĹāƚåĹÏĜ± ŞƚåÚå ĬĬåč±ų ± ÏŅĹƴåųƋĜųŸå åĹ åĬ ÚĜüƚŸŅų Úå ƚű ĵ±ųϱ åĹ ƚű ±ƚÚĜåĹÏĜ± Ņ ŞƜÆĬĜÏŅ ŅÆģåƋĜƴŅØ ŞųĜĹÏĜޱĬĵåĹƋå åĹ ųåÚåŸ ŸŅÏĜ±ĬåŸŰƖƅţ )Ĺ ÏŅĹŸĜÚåų±ÏĜņĹ ± Ĭ±Ÿ ±ĹƋåųĜŅųåŸ ųåüåųåĹÏĜ±ŸØ åŸƋ± ƚŞåųĜĹƋåĹÚåĹÏĜ± ÏŅĹÏĬƚƼå ŧƚå ٱĹƚĹÏĜ±ĹƋåŰ åŸ ƋŅÚ± ŞåųŸŅű űƋƚų±Ĭ Ņ ģƚųĝÚĜϱ ŧƚåØ ŞŅų ÏƚåĹƋ± ŞųŅŞĜ± o en ÏƚƼŅ ĹŅĵÆųåØ Ÿå ʱÏå Ņ ÚĜƴƚĬč± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú ÏŅĹ åĬ propósito Úå ŞųŅĵŅƴåų ŸƚŸ ŞųŅÚƚÏƋŅŸ Ņ ĜĹāƚĜų åĹ åĬ ÏŅĵŞŅųƋ±ĵĜåĹƋŅ ÚåĬ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųţ aĜåĹƋų±Ÿ ŧƚå ŮĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųŰ Ÿå ŞƚåÚå åĹƋåĹÚåų ÏŅĵŅ l± ŞåųŸŅĹ±Ø ŧƚå ± Ƌų±ƴæŸ Úå ųåÚåŸ ŸŅÏĜ±ĬåŸ ƼxŅ ŞĬ±Ƌ±üŅųĵ±Ÿ ÚĜčĜƋ±ĬåŸ ĜĹƋåų±ÏƋĜƴ±ŸØ ±Ĭ ÏŅĵޱųƋĜų Ÿƚ ÏŅƋĜÚĜ±ĹĜÚ±ÚØ ĜĹƋåųåŸåŸ Ƽ åƻŞåųĜåĹÏĜ±Ÿ ÏŅĹ ƚű ÏŅĵƚĹĜÚ±Ú åĹ ĬĝĹå±Ø ʱ ĬŅčų±ÚŅ ÏŅĹŸƋųƚĜų ÏųåÚĜÆĜĬĜÚ±ÚØ ÏŅĹĀ±ĹDŽ± Ƽ ƚű Ĝĵ±čåĹ ųåÏŅĹŅÏĜÆĬå ŧƚå Ĭå ŞåųĵĜƋå ĜĹāƚĜųØ ±üåÏƋ±ų o motivar el comportamiento del ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųţ XŅ ±ĹƋåųĜŅųØ ŸĜĹ ĜĵŞŅųƋ±ų ŸĜ åĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų Ÿå ĜÚåĹƋĜĀϱ Ņ ĹŅ ÏŅĵŅ Ƌ±ĬØ ƋŅÚ± ƴåDŽ ŧƚåØ ĬŅ ųåĬåƴ±ĹƋåØ åŸ åĬ ųŅĬ ŧƚå ÏƚĵŞĬåţ eŸĝ Ĭ±Ÿ ÏŅŸ±ŸØ ޱų± åüåÏƋŅŸ Úå åŸƋ± čƚĝ±Ø Ÿå ƋåĹÚų´Ĺ åĹ ÏƚåĹƋ± ±Úåĵ´Ÿ Úå Ĭ±Ÿ ÚåĀĹĜÏĜŅĹåŸ Úå ŮeĹƚĹÏĜ±ĹƋåŰ å ŮFĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųŰ ÚåŸÏųĜƋ±Ÿ ±ĹƋåųĜŅųĵåĹƋåØ ĬŅŸ ŸĜčƚĜåĹƋåŸ conceptos: Información: ŅÚŅ ÏŅĹƋåĹĜÚŅ Ƽ üŅųĵ± Úå Ú±ų ± ÏŅĹŅÏåų Ĭ± űƋƚų±ĬåDŽ±Ø åĬ ŅųĜčåĹØ åĬ ĵŅÚŅ Úå ü±ÆųĜϱÏĜņĹØ ĬŅŸ componentes, los usos, el volumen, peso o medida, ĬŅŸ ŞųåÏĜŅŸØ Ĭ± üŅųĵ± Úå åĵŞĬåŅØ Ĭ±Ÿ ŞųŅŞĜåÚ±ÚåŸØ Ĭ± calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra ϱų±ÏƋåųĝŸƋĜϱ Ņ ųåüåųåĹÏĜ± ųåĬåƴ±ĹƋå ųåŸŞåÏƋŅ Úå ĬŅŸ ŞųŅÚƚÏƋŅŸ ŧƚå Ÿå ŅüųåDŽÏ±Ĺ Ņ ŞŅĹč±Ĺ åĹ ÏĜųÏƚĬ±ÏĜņĹØ ±Ÿĝ ÏŅĵŅ ĬŅŸ ųĜåŸčŅŸ ŧƚå ŞƚåڱŠÚåųĜƴ±ųŸå Úå Ÿƚ consumo o utilizaciónƖƀţ

ƖƖ ´ĵ±ų± Úå ŅĵåųÏĜŅ FĹƋåųűÏĜŅűĬţ ŠƖLjŎíšţ ņÚĜčŅ Úå {ƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Ƽ Úå ŅĵƚĹĜϱÏĜŅĹåŸ Úå aåųϱÚåŅ Úå Ĭ± F ţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå ĘƋƋŞŸ×xxÏĵŸţĜÏÏƵÆŅţŅųčxÏŅĹƋåĹƋxƚŞĬŅ±ÚŸxŸĜƋåŸxƐxƖLjŎíxŎLjxĜÏÏě±ÚƴåųƋĜŸĜĹčě±ĹÚěĵ±ųĩåƋĜĹčě ÏŅĵĵƚĹĜϱƋĜŅĹŸěÏŅÚåěŸŞ±ţŞÚü ųüţ ±ŞĝƋƚĬŅ Fţ %ĜŸŞŅŸĜÏĜŅĹåŸ čåĹåų±ĬåŸ Ƽ ÚåĀĹĜÏĜŅĹåŸ åĹ ĵ±ƋåųĜ± Úå ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ Ƽ ĵåųϱÚåŅţ ĜĹŸƋųƚÏÏĜŅĹåŸ ĵĜåĹƋų±Ÿ Şåųĵ±ĹåDŽϱ åĹ ųåÆåĬÚĝ± Šñšţ ƖƐ %ĜÏÏĜŅűųĜŅ Úå Ĭ± ĬåĹčƚ± åŸŞ±ŃŅĬ± ÏŅĹŸƚĬƋ±ÚŅ åĹ ĘƋƋŞŸ×xxÚĬåţų±åţåŸxĜĹāƚåĹÏĜ± Ɩĉ :ƚĝ± Úå F {)c ŸŅÆųå ĬĝÚåųåŸ Úå ŅŞĜĹĜņĹ ÚĜčĜƋ±ĬåŸţ ĘƋƋŞ×xxƖLjŎţŎĉĉţƖƖƅţƖLjxŞÚüxčƚĜ±xčƚĜ±ÏŅĵåųÏĜ±ĹƋåŸţŞÚü ƖĂ :ƚĝ± Úå Ĭ± ec%e ޱų± ƚű ÏŅĵƚĹĜϱÏĜņĹ ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ ųåŸŞŅĹŸ±ÆĬå ± Ƌų±ƴæŸ Úå ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸţ ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţ±ĹÚ±ÏŅĬţÏŅĵxĜĵ±čåŸxŸƋŅųĜåŸxƖLjƖLjxƖLjƖLjţLjƐţƖĂƣ: Feƣ8FceXƣFc8X )c Fe%k ) ƣ 8ţŞÚü Ɩƅ åųƴĜÏĜŅ c±ÏĜŅűĬ ÚåĬ ŅĹŸƚĵĜÚŅų Úå ĘĜĬåţ ŠŸţüţšţ )ŸƋƚÚĜŅ Úå ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú ŅĹĬĜĹå× )Ĭ ϱŸŅ Úå Ĭ± {ƚÆĬĜÏĜÚ±Ú c±ƋĜƴ±ţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţŸåųűÏţÏĬxŞŅųƋ±ĬxƅŎĿx±ųƋĜÏĬåŸěĂƐLjƖĉƣ±ųÏĘĜƴŅƣLjŎţŞÚü Ɩƀ XåƼ ŎĉíLj Úå ƖLjŎŎţ eųƋĝÏƚĬŅ Ăţ cƚĵåų±Ĭ ƀţ Ɩí XåƼ ŎĉíLj Úå ƖLjŎŎţ eųƋĝÏƚĬŅ Ăţ cƚĵåų±Ĭ íţ

12


naturaleza o componentes sean nocivos para la salud, se advertirá claramente al público acerca de su nocividad y de la necesidad de consultar las condiciones o indicaciones para su uso correcto, así Dentro de este grupo de productos nocivos se

El pago o compensación, ya sea directo o indirecto, puede consistir en una suma de dinero, o comprender otras modalidades tales como: regalos, préstamo de

Control del mensaje publicitario: anunciante para incidir en las condiciones técnicas “ARTÍCULO 2.8.6.2.10 PUBLICIDAD Y LEYENDAS

deberán tener en cuenta el interés superior del indicación de un número determinado de publicaciones consagró la protección especial a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de consumidores como necesidad de aprobación del contenido por parte del

“ARTÍCULO 14. CONTENIDO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIRIGIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL. de tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos

Producto: discos compactos, discos de video digital o medios

“ARTÍCULO 28. DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. El Gobierno Medio de comunicación: partircomo de la correspondencia entrada en vigencia de la presente ley, tales o correo electrónico, niños, niñas y adolescentes en su calidad de

VI. Precisiones normativas. En cumplimiento de este mandato el Ministerio de

Publicidad: consumo satelitales y los operadores de televisión comunitaria Publicidad engañosa:

ARTÍCULO 16. PROMOCIÓN. ARTÍCULO 17. PROHIBICIÓN DEL PATROCINIO. culturales por parte de las empresas productoras, importadoras o comercializadoras de productos de

consumidor tanto en entornos de publicidad tradicional reglamentación sobre los casos, el contenido y la contenidas en esta norma de orden público, son aplicables a todas las relaciones de consumo, en todos los sectores de la economía respecto de los , tal y como es el

de la publicidad alusiva a cualidades, características o atributos ambientales de los productos, se establecieron pautas precisas sobre el particular y se desarrolló el

13


åĬåÏÏĜŅĹåŸ ÆĜåĹ üƚĹÚ±Ú±Ÿ Ƽ ĜĜš X± ŞųŅƋåÏÏĜņĹ åŸŞåÏĜ±Ĭ ± los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el ņÚĜčŅ Úå Ĭ± FĹü±ĹÏĜ± Ƽ Ĭ± edolescenciaƐƖţ eÚĜÏĜŅűĬĵåĹƋåØ ÏŅĹŸ±čų± ÏŅĵŅ ÚåųåÏĘŅŸ Úå ĬŅŸ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸ× Ĝš %åųåÏĘŅ ± ųåÏĜÆĜų ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹ ÏŅĵŞĬåƋ±Ø ƴåų±DŽØ Ƌų±ĹŸŞ±ųåĹƋåØ ŅŞŅųƋƚĹ±Ø ƴåųĜĀϱÆĬåØ comprensible, precisa e idónea respecto de los ŞųŅÚƚÏƋŅŸ ŧƚå Ÿå ŅüųåDŽÏ±Ĺ Ņ Ÿå ŞŅĹč±Ĺ åĹ ÏĜųÏƚĬ±ción, así como ŸŅÆųå ĬŅŸ ųĜåŸčŅŸ ŧƚå ŞƚåڱŠÚåųĜƴ±ųŸå Úå Ÿƚ consumo o utilización, los mecanismos de protección Úå ŸƚŸ ÚåųåÏĘŅŸ Ƽ Ĭ±Ÿ üŅųĵ±Ÿ Úå åģåųÏåųĬŅŸſ ĜĜš %åųåÏĘŅ ± ųåÏĜÆĜų ŞųŅƋåÏÏĜņĹ ÏŅĹƋų± Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú åĹč±ŃŅŸ± Ƽ ĜĜĜš %åųåÏĘŅ ± åĬåčĜų ĬĜÆųåĵåĹƋå ĬŅŸ ÆĜåĹåŸ Ƽ ŸåųƴĜÏĜŅŸ ŧƚå ųåŧƚĜåų±ĹƐƐţ 8ųåĹƋå ± Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±ÚØ ÚĜŸŞŅĹå åĬ )ŸƋ±ƋƚƋŅ ÚåĬ ŅĹŸƚĵĜÚŅų ŧƚå åŸƋ´ ŞųŅĘĜÆĜÚ± Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú åĹč±ŃŅŸ±Ø åŸ ÚåÏĜųØ Úå ±ÏƚåųÚŅ ÏŅĹ åĬ ÏŅĹÏåŞƋŅ ±ĹƋåŸ ±ĹŅƋ±ÚŅØ ±ŧƚåĬĬ± ÏƚƼŅ ĵåĹŸ±ģå ĹŅ ÏŅųųåŸŞŅĹÚ± ± Ĭ± ųå±ĬĜÚ±Ú Ņ Ÿå± ĜĹŸƚĀÏĜåĹƋåØ Úå ĵ±Ĺåų± ŧƚå ĜĹÚƚDŽϱ Ņ ŞƚåÚ± ĜĹÚƚÏĜų ± åųųŅųØ åĹč±ŃŅ Ņ ÏŅĹüƚŸĜņĹ ƼØ åĹ ÏŅĹŸåÏƚåĹÏĜ±Ø ŸåѱĬ± ŧƚåØ ŮË)ÌĬ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋå Ÿåų´ ųåŸŞŅĹŸ±ÆĬå Úå ĬŅŸ ŞåųģƚĜÏĜŅŸ ŧƚå ϱƚŸå Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú åĹč±ŃŅŸ±ţ )Ĭ ĵåÚĜŅ Úå comunicación será responsable solidariamente solo si Ÿå ÏŅĵŞųƚåƱ ÚŅĬŅ Ņ ÏƚĬޱ čų±ƴåţ )Ĺ ĬŅŸ ϱŸŅŸ åĹ ŧƚå åĬ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋå ĹŅ ÏƚĵŞĬ± ÏŅĹ Ĭ±Ÿ ÏŅĹÚĜÏĜŅĹåŸ ŅÆģåƋĜƴ±Ÿ ±ĹƚĹÏĜ±Ú±Ÿ åĹ Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±ÚØ ŸĜĹ ŞåųģƚĜÏĜŅ Úå Ĭ±Ÿ Ÿ±ĹÏĜŅĹåŸ ±ÚĵĜĹĜŸƋų±ƋĜƴ±Ÿ ± ŧƚå ʱƼ± Ĭƚč±ųØ ÚåÆåų´ ųåŸŞŅĹÚåų üųåĹƋå ±Ĭ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅų ŞŅų ĬŅŸ Ú±ŃŅŸ Ƽ ŞåųģƚĜÏĜŅŸ ϱƚŸ±ÚŅŸŰƐĉţ eĘŅų± ÆĜåĹØ ƚű ŞųåÏĜŸĜņĹ ŧƚå ÚåŸÚå Ƽ± Ÿå ÚåÆå ʱÏåų åŸ ŧƚå åĹ Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú ± Ƌų±ƴæŸ Úå ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸØ Ïƚ±ĹÚŅ åƻĜŸƋ± ƚű ųåĬ±ÏĜņĹ ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ åĹƋųå åĬ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋe Ƽ åĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųØ ŞåųŅ åŸƋå ƴĝĹÏƚĬŅ ĹŅ ųåŸƚĬƋå ÏĬ±ųŅ Ƽ ÚåƋåųĵĜűÆĬå åĹ åĬ ĵåĹŸ±ģå ŧƚå Ÿå åĵĜƋåØ åĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų podría eventualmente ser considerado anunciante y responder por las transgresiones al régimen Úå ŞųŅƋåÏÏĜņĹ ±Ĭ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųØ ŸĜĹ ŞåųģƚĜÏĜŅ Úå Ĭ± ųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜÚ±Ú ŧƚå ÏŅųųåŸŞŅĹÚ± ±Ĭ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåţ Fčƚ±ĬĵåĹƋåØ Ïƚ±ĹÚŅ åĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų Ÿå± ŧƚĜåĹ åŸŞŅĹƋ´Ĺå±ĵåĹƋå åĵĜƋå ƚĹ ĵåĹŸ±ģå ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜŅ ŸĜĹ ŧƚå ĵåÚĜå ƚű ųåĬ±ÏĜņĹ Ņ ƴĝĹÏƚĬŅ ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ ÏŅĹ ±ĬčƜĹ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåØ åŸƋå ±ŸƚĵĜų´ ÚĜÏĘŅ ųŅĬØ ŞƚÚĜæĹÚŅŸåĬå

åƻĜčĜų Ĭ±Ÿ ŅÆĬĜč±ÏĜŅĹåŸ ŞųŅŞĜ±Ÿ ÚåĬ ĵĜŸĵŅţ )Ĺ ĬŅŸ ϱŸŅŸ åĹ ŧƚå åƻĜŸƋ± ƚű ųåĬ±ÏĜņĹ ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ åĹƋųå åĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų Ƽ åĬ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋå Ƽ æŸƋ± Ÿå± ÏĬ±ų±ĵåĹƋå ÚåƋåųĵĜűÆĬå åĹ åĬ ĵåĹŸ±ģå ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜŅØ åĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųØ åĹ Ÿƚ ϱĬĜÚ±Ú Úå ĵåÚĜŅ Úå ÏŅĵƚĹĜϱÏĜņĹØ ųåŸŞŅĹÚåų´ ÏŅĹüŅųĵå ± Ĭ±Ÿ ŅÆĬĜč±ÏĜŅĹåŸ ±ƋųĜÆƚĜÆĬåŸ ± ÚĜÏĘŅ ųŅĬţ eÚĜÏĜŅűĬĵåĹƋåØ åŸ ĜĵŞŅųƋ±ĹƋå ų埱ĬƋ±ų ŧƚåØ åĹ Ï±ŸŅ de incumplimiento de las normas contenidas en el )ŸƋ±ƋƚƋŅ ÚåĬ ŅĹŸƚĵĜÚŅųØ Ĭ± ƚŞåųĜĹƋåĹÚåĹÏĜ± Úå FĹÚƚŸƋųĜ± Ƽ ŅĵåųÏĜŅ åŸƋ´ ü±ÏƚĬƋ±Ú± ޱų± ĜĵŞŅĹåų Ĭ±Ÿ Ÿ±ĹÏĜŅĹåŸ ÏŅĹƋåĵŞĬ±Ú±Ÿ åĹ åĬ ±ųƋĝÏƚĬŅ ƅŎƐĂ del )ŸƋ±ƋƚƋŅ ÚåĬ ŅĹŸƚĵĜÚŅųţ En este orden de ideas, el incumplimiento de los ųåŧƚĜŸĜƋŅŸ åƻĜčĜÚŅŸ ŞŅų Ĭ± ĬåƼØ åĹ ųåĬ±ÏĜņĹ ÏŅĹ Ĭ± ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹ Ƽ Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±ÚØ ŞŅÚųĝ± Ú±ų Ĭƚč±ų ± Ĭ± declaratoria de responsabilidad de los anunciantes, ŞŅų ŸƚŞƚåŸƋŅſ ŞåųŅ Ƌ±ĵÆĜæĹ Úå ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸØ ŧƚĜåĹåŸ ÚåŞåĹÚĜåĹÚŅ ÚåĬ ųŅĬ ŧƚå ÚåŸåĵŞåŃåĹ åĹ Ĭ± ÚĜüƚŸĜņĹ Úå ĬŅŸ ĵåĹŸ±ģåŸ ÏŅĵåųÏĜ±ĬåŸØ ŞŅÚųĝ±Ĺ Ÿåų considerados como anunciantes (en el caso de la promoción de productos propios o en el evento de ±ÏƋƚ±ų Úå ĵ±Ĺåų± ±ƚƋņĹŅĵ± ŸĜĹ ŧƚå ĵåÚĜå ƴĝĹÏƚĬŅ ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ ÏŅĹ Ĭ± ĵ±ųϱ ŅÆģåƋŅ Úå Ĭ± ±ÏÏĜņĹ ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜ±šØ o bien, en su papel de medios de comunicación, de ±ÏƚåųÚŅ ± Ĭ± ÚåĀĹĜÏĜņĹ ĜĹÏŅųŞŅų±Ú± åĹ åŸƋ± :ƚĝ±Ø Ÿåų ĬĬ±ĵ±ÚŅŸ ± ųåŸŞŅĹÚåų ŸåčƜĹ åĬ ÏŅĹƋåĹĜÚŅ ÚåĬ eųƋĝÏƚĬŅ ƐLj Úå Ĭ± XåƼ ŎĉíLj Úå ƖLjŎŎţ eŸĝ ĵĜŸĵŅØ ŞŅÚųĝ±Ĺ Ÿåų ŸƚģåƋŅŸ Úå Ĭ±Ÿ ņųÚåĹåŸ ±ÚĵĜĹĜŸƋų±ƋĜƴ±Ÿ åŸƋ±ÆĬåÏĜÚ±Ÿ åĹ åĬ ±ųƋĝÏƚĬŅ ĂĿ ÚåĬ )ŸƋ±ƋƚƋŅ ÚåĬ ŅĹŸƚĵĜÚŅųØ åĹƋųå Ĭ±Ÿ ŧƚå Ÿå åĹÏƚåĹƋų±Ĺ åĬ ÏåŸå Úå Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú ŧƚå ĹŅ ÏƚĵŞĬ± Ĭ±Ÿ ÏŅĹÚĜÏĜŅĹåŸ señaladas en las disposiciones legales, la suspensión inmediata y de manera preventiva, de la producción o Ĭ± ÏŅĵåųÏĜ±ĬĜDŽ±ÏĜņĹ Úå ŞųŅÚƚÏƋŅŸØ Ƽ ƋŅÚ±Ÿ ±ŧƚåĬĬ±Ÿ ĹåÏ埱ųĜ±Ÿ ޱų± åƴĜƋ±ų ŧƚå Ÿå ϱƚŸå Ú±ŃŅ Ņ ŞåųģƚĜÏĜŅ ± ĬŅŸ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸţ {Ņų ŅƋų± ޱųƋåØ ±Úåĵ´Ÿ Úå Ĭ±Ÿ ÚĜŸŞŅŸĜÏĜŅĹåŸ čåĹåų±ĬåŸ ŸŅÆųå ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹ ŧƚå ÏŅĹƋĜåĹå Ĭ± XåƼ ŎĉíLj Úå ƖLjŎŎØ åƻĜŸƋåĹ ƚű ŸåųĜå Úå ŅÆĬĜč±ÏĜŅĹåŸ åŸŞåÏĜ±ĬåŸ å instrucciones de obligatoria observancia en relación ÏŅĹ Ĭ± ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹ ŧƚå ÚåÆå ŸƚĵĜĹĜŸƋų±ųŸå ± ĬŅŸ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸ ±Ĭ ÏŅĵåųÏĜ±ĬĜDŽ±ų Ƽ ʱÏåų ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú

ƐƖ XåƼ ŎĉíLj Úå ƖLjŎŎţ eųƋĝÏƚĬŅ Ŏţ ƐƐ XåƼ ŎĉíLj Úå ƖLjŎŎţ eųƋĝÏƚĬŅ Ɛţ Ɛĉ XåƼ ŎĉíLj Úå ƖLjŎŎţ eųƋĝÏƚĬŅ ƐLjţ ƐĂ X)¥ ŎĉíLj %) ƖLjŎŎţ e J Xk ƅŎţ ec Fkc) ţ X± ƚŞåųĜĹƋåĹÚåĹÏĜ± Úå FĹÚƚŸƋųĜ± Ƽ ŅĵåųÏĜŅ ŞŅÚų´ ĜĵŞŅĹåųØ ŞųåƴĜ± ĜĹƴåŸƋĜč±ÏĜņĹ ±ÚĵĜĹĜŸƋų±ƋĜƴ±Ø Ĭ±Ÿ sanciones previstas en este artículo por inobservancia de las normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de normas de metrología legal, de ĜĹŸƋųƚÏÏĜŅĹåŸ Ƽ ņųÚåĹåŸ ŧƚå ĜĵޱųƋ± åĹ åģåųÏĜÏĜŅ Úå Ĭ±Ÿ ü±ÏƚĬƋ±ÚåŸ ŧƚå Ĭå ŸŅĹ ±ƋųĜÆƚĜÚ±Ÿ ŞŅų åŸƋ± ĬåƼØ Ņ ŞŅų ĹŅ ±ƋåĹÚåų Ĭ± ŅÆĬĜč±ÏĜņĹ Úå ųåĵĜƋĜų ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹ con ocasión de alguno de los regímenes de control de precios: Ŏţ aƚĬƋ±Ÿ ʱŸƋ± ŞŅų ÚŅŸ ĵĜĬ ŠƖţLjLjLjš Ÿ±Ĭ±ųĜŅŸ ĵĝĹĜĵŅŸ ĵåĹŸƚ±ĬåŸ Ĭåč±ĬåŸ ƴĜčåĹƋåŸ ±Ĭ ĵŅĵåĹƋŅ Úå Ĭ± ĜĵŞŅŸĜÏĜņĹ Úå Ĭ± Ÿ±ĹÏĜņĹţ Šñšţ ƅţaƚĬƋ±Ÿ ŸƚÏåŸĜƴ±Ÿ ʱŸƋ± Úå ĵĜĬ ŠŎţLjLjLjš Ÿ±Ĭ±ųĜŅŸ ĵĝĹĜĵŅŸ Ĭåč±ĬåŸ ĵåĹŸƚ±ĬåŸ ƴĜčåĹƋåŸØ ŞŅų ĜĹŅÆŸåųƴ±ĹÏĜ± Úå ņųÚåĹåŸ Ņ ĜĹŸƋųƚÏÏĜŅĹåŸ ĵĜåĹƋų±Ÿ Şåųĵ±ĹåDŽϱ åĹ ųåÆåĬÚĝ± Šñšţ

14


ŸŅÆųå ÚåƋåųĵĜűÚŅŸ ŞųŅÚƚÏƋŅŸţ ų±Ƌ´ĹÚŅŸå Úå ĵåÚĜϱĵåĹƋŅŸØ ŞŅų åģåĵŞĬŅØ Ş±ų± ŧƚå Ÿå ŞƚåÚ± åĵĜƋĜų ƚű ŞĜåDŽ± ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜ± Ÿå ųåŧƚĜåųå Úå Ĭ± ±ƚƋŅųĜDŽ±ÏĜņĹ ŞųåƴĜ± ÚåĬ FĹŸƋĜƋƚƋŅ c±ÏĜŅűĬ Úå Vigilancia de aåÚĜϱĵåĹƋŅŸ Ƽ eĬĜĵåĹƋŅŸØ Fc Faeţ

Ɛţ ŮcŅ Ÿå ųåÏŅĵĜåĹÚ± åĬ ÏŅĹŸƚĵŅ Úå ÆåÆĜÚ±Ÿ åĹåųčĜDŽ±ĹƋåŸ ÏŅĹ ÆåÆĜÚ±Ÿ ±ĬÏŅĘņĬĜϱŸŰţ

ų±Ƌ´ĹÚŅŸå Úå ÆåÆĜÚ±Ÿ åĹåųčĜDŽ±ĹƋåŸØ ŞŅų ŅƋų± ޱųƋåØ ĵåÚĜ±ĹƋå Ĭ± åŸŅĬƚÏĜņĹ ĉŎĂLj Úå ƖLjLjĿØ åĬ aĜĹĜŸƋåųĜŅ Úå ±ĬƚÚ Ƽ {ųŅƋåÏÏĜņĹ ŅÏĜ±ĬØ åŸƋ±ÆĬåÏĜņ åĬ ųåčĬ±ĵåĹƋŅ ƋæÏĹĜÏŅ ŸŅÆųå ĬŅŸ ųåŧƚĜŸĜƋŅŸ ŧƚå ÚåÆåĹ ÏƚĵŞĬĜų Ĭ±Ÿ ÆåÆĜÚ±Ÿ åĹåųčĜDŽ±ĹƋåŸ Ş±ų± ÏŅĹŸƚĵŅ Ęƚĵ±ĹŅØ Ĭ± Ïƚ±ĬØ en relación con la publicidad de este tipo de bebidas, åĹ Ÿƚ ±ųƋĝÏƚĬŅ ŎƐ ÏŅĹŸ±čųņ ĬŅ ŸĜčƚĜåĹƋå×

Ăţ “Este producto no es recomendado para personas ŸåĹŸĜÆĬåŸ ± Ĭ± ϱüåĝűŰţ

“ARTÍCULO 13. PUBLICIDAD. ŅÚ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Úå ÆåÆĜÚ±Ÿ åĹåųčĜDŽ±ĹƋåŸ ųåŧƚåųĜų´ ±ƚƋŅųĜDŽ±ÏĜņĹ ŞųåƴĜ± åƻŞåÚĜÚ± ŞŅų åĬ FĹŸƋĜƋƚƋŅ c±ÏĜŅűĬ Úå ĜčĜĬ±ĹÏĜ± Úå aåÚĜϱĵåĹƋŅŸ Ƽ eĬĜĵåĹƋŅŸØ FĹƴĜĵ±ţ

)Ĺ ŸĜĵĜĬ±ų ŸåĹƋĜÚŅØ Úå ±ÏƚåųÚŅ ÏŅĹ åĬ ±ųƋĝÏƚĬŅ ƖĂ Úå Ĭ± XåƼ ŎĉíLj Úå ƖLjŎŎØ Ƌų±Ƌ´ĹÚŅŸå Úå productos que por su naturaleza o por sus componentes sean nocivos para la salud, se establece la obligación especial de ŧƚå Ÿå ĜĹüŅųĵå ŸŅÆųå Ÿƚ ĹŅÏĜƴĜÚ±ÚØ ±Ÿĝ ÏŅĵŅ Ĭ±Ÿ indicaciones necesarias para su correcta utilización y Ĭ±Ÿ ÏŅĹƋų±ĜĹÚĜϱÏĜŅĹåŸ ŧƚå ÚåÆå ƋåĹåų åĹ ÏƚåĹƋ± åĬ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųţ

{e : e8kţ ŅÚ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Úå ÆåÆĜÚ±Ÿ åĹåųčĜDŽ±ĹƋåŸ ÚåÆå ÏŅųųåŸŞŅĹÚåų ± Ĭ± ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹ ŧƚå ŸŅÆųå åĬ ŞųŅÚƚÏƋŅ üƚå ŞųåŸåĹƋ±Ú± ±Ĭ FĹŸƋĜƋƚƋŅ c±ÏĜŅűĬ Úå ĜčĜĬ±ĹÏĜ± Úå aåÚĜϱĵåĹƋŅŸ Ƽ eĬĜĵåĹƋŅŸØ FĹƴĜĵ±Ø ޱų± Ĭ± ŅÆƋåĹÏĜņĹ ÚåĬ ÏŅųųåŸŞŅĹÚĜåĹƋå ųåčĜŸƋųŅ Ÿ±ĹĜƋ±ųĜŅţŰ

ĉţ Ů)ŸƋå ŞųŅÚƚÏƋŅ ŸŅĬŅ ŞŅÚų´ Ÿåų ÏŅĵåųÏĜ±ĬĜDŽ±ÚŅØ åƻŞåĹÚĜÚŅ Ƽ ÚĜųĜčĜÚŅ ± ŞŅÆĬ±ÏĜņĹ ĵ±ƼŅų Úå Ŏĉ ±ŃŅŸŰţ

{e : e8kţ ±ĬƴŅ ĬŅŸ ĵåÚĜŅŸ ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜŅŸ åƻÏĬƚŸĜƴ±ĵåĹƋå ±ƚÚĜƋĜƴŅŸØ Ĭ±Ÿ ĬåƼåĹÚ±Ÿ ±ŧƚĝ mencionadas deben ocupar al menos el diez por ÏĜåĹƋŅ ŠŎLjŢš Úå Ĭ± ޱųƋå ĜĹüåųĜŅų Úå Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±ÚŰţ

“ARTÍCULO 14. LEYENDAS EXIGIBLES EN MEDIOS DE PUBLICIDAD. )Ĺ Ïƚ±ĬŧƚĜåų ĵåÚĜŅ Úå ŞƚÆĬĜÏĜÚ±ÚØ las bebidas energizantes deben incluir las siguientes ĬåƼåĹÚ±Ÿ ÏŅĹ Ĭ± ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹ ŧƚå ± ÏŅĹƋĜĹƚ±ÏĜņĹ Ÿå determina:

“ARTÍCULO 25. CONDICIONES ESPECIALES. Sin ŞåųģƚĜÏĜŅ Úå ĬŅ ÚĜŸŞƚåŸƋŅ åĹ ĹŅųĵ±Ÿ åŸŞåÏĜ±ĬåŸ Ƽ åĹ reglamentos técnicos o medidas sanitarias, tratándose Úå ŞųŅÚƚÏƋŅŸ ŧƚåØ ŞŅų Ÿƚ űƋƚų±ĬåDŽ± Ņ ÏŅĵŞŅĹåĹƋåŸØ sean nocivos para la salud, deberá indicarse claramente Ƽ åĹ Ï±ų±ÏƋåųåŸ ŞåųüåÏƋ±ĵåĹƋå ĬåčĜÆĬåŸØ ÆĜåĹ Ÿå± åĹ ŸƚŸ åƋĜŧƚåƋ±ŸØ åĹƴ±ŸåŸ Ņ åĵޱŧƚåŸ Ņ åĹ ƚĹ ±ĹåƻŅ ŧƚå Ÿå ĜĹÏĬƚƼ± ÚåĹƋųŅ Úå åŸƋŅŸØ Ÿƚ ĹŅÏĜƴĜÚ±Ú Ƽ Ĭ±Ÿ condiciones o indicaciones necesarias para su correcta utilización, así como las contraindicaciones ÚåĬ ϱŸŅŰţ

Ŏţ Ů ŅĹƋåĹĜÚŅ åĬåƴ±ÚŅ åĹ Ï±üåĝűŰţ )ĹƋųå Ş±ųæĹƋåŸĜŸ ÚåÆå ĜĹÚĜϱųŸå åĬ ÏŅĹƋåĹĜÚŅ Úå ϱüåĝű åƻŞų埱ÚŅ åĹ ĵčxŎLjLjĵĬţ

eŸĝ ĵĜŸĵŅØ åĹ ųåĬ±ÏĜņĹ ÏŅĹ Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Úå åŸƋå ƋĜŞŅ Úå ŞųŅÚƚÏƋŅŸØ åĬ ±ųƋĝÏƚĬŅ ƐŎ ÚåĬ )ŸƋ±ƋƚƋŅ ÚåĬ ŅĹŸƚĵĜÚŅų dispone:

Ɩ ŮX± åÆĜÚ± )ĹåųčĜDŽ±ĹƋå ĹŅ ŞųåƴĜåĹå ĬŅŸ åüåÏƋŅŸ čåĹåų±ÚŅŸ ŞŅų åĬ ÏŅĹŸƚĵŅ Úå ÆåÆĜÚ±Ÿ ±ĬÏŅĘņĬĜϱŸŰţ

“ARTÍCULO 31. PUBLICIDAD DE PRODUCTOS NOCIVOS. )Ĺ Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Úå ŞųŅÚƚÏƋŅŸ ŧƚå ŞŅų Ÿƚ

eŸĝ ĵĜŸĵŅØ åĹ Ÿƚ ±ųƋĝÏƚĬŅ Ŏĉ Āģ± Ĭ±Ÿ ĬåƼåĹÚ±Ÿ ĜĹüŅųĵ±ƋĜƴ±Ÿ ÏŅĹ Ĭ±Ÿ ŧƚå ÚåÆå ÏƚĵŞĬĜų Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú×

15


naturaleza o componentes sean nocivos para la salud, se advertirá claramente al público acerca de su nocividad y de la necesidad de consultar las condiciones o indicaciones para su uso correcto, así ÏŅĵŅ Ĭ±Ÿ ÏŅĹƋų±ĜĹÚĜϱÏĜŅĹåŸ ÚåĬ ϱŸŅ ŠñšŰţ Dentro de este grupo de productos nocivos se åĹÏƚåĹƋų±Ĺ Ĭ±Ÿ ÆåÆĜÚ±Ÿ ±ĬÏŅĘņĬĜϱŸţ åŸŞåÏƋŅ Úå Ĭ±Ÿ Ïƚ±ĬåŸØ ĵåÚĜ±ĹƋå åĬ %åÏųåƋŅ ƀíLj Úå ƖLjŎƅ ÚåĬ aĜĹĜŸƋåųĜŅ Úå ±ĬƚÚ Ƽ Úå Ĭ± {ųŅƋåÏÏĜņĹ ŅÏĜ±ĬØ Ÿå åŸƋ±ÆĬåÏĜņ üųåĹƋå ± Ÿƚ ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú ĬŅ ŸĜčƚĜåĹƋå× “ARTÍCULO 2.8.6.2.10 PUBLICIDAD Y LEYENDASţ ŅĹüŅųĵå ± ĬŅ ÚĜŸŞƚåŸƋŅ åĹ Ĭ± XåƼ ŎƖĉ Úå ŎĿĿĉ Ƽ ĬŅ ŞųåƴĜŸƋŅ åĹ åŸƋå ĝƋƚĬŅØ Ƌ±ĹƋŅ Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú ÏŅĵŅ Ĭ±Ÿ ĬåƼåĹÚ±Ÿ ųåĬ±ÏĜŅűڱŸ ÏŅĹ åĬ ÏŅĹŸƚĵŅ Úå ±ĬÏŅĘŅĬ deberán tener en cuenta el interés superior del ĵåĹŅų Úå åÚ±Úţ ŅÚ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±ÚØ ŞŅų Ïƚ±ĬŧƚĜåų ĵåÚĜŅ ŧƚå Ÿå ųå±ĬĜÏåØ ÚåÆå ÏŅĹƋåĹåų Ņ ʱÏåų ųåüåųåĹÏĜ±Ø Úå ĵ±Ĺåų± ų埱ĬƋ±Ú±Ø ± Ĭ± ŞųŅĘĜÆĜÏĜņĹ Úå åƻŞåĹÚĜŅ Úå ÆåÆĜÚ±Ÿ ±ĬÏŅĘņĬĜϱŸ ± ĵåĹŅųåŸ Úå åÚ±Úţ X± ±ÚƴåųƋåĹÏĜ± ÚåÆå Ÿåų ÏĬ±ų± å ĜĹƋåĬĜčĜÆĬåţŰ Fčƚ±ĬĵåĹƋå Ÿå åĹÏƚåĹƋų±Ĺ åĬ Ƌ±Æ±ÏŅ Ƽ ŸƚŸ ÚåųĜƴ±ÚŅŸţ 8ųåĹƋå ± åŸƋŅŸ ŞųŅÚƚÏƋŅŸ Ĭ± XåƼ ŎƐƐĂ Úå ƖLjLjĿØ ŸåѱĬ± ÏŅĹ ŞųåÏĜŸĜņĹ Ĭ±Ÿ ŸĜčƚĜåĹƋåŸ ŞųŅĘĜÆĜÏĜŅĹåŸ× “ARTÍCULO 14. CONTENIDO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIRIGIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL. cĜĹčƚű ŞåųŸŅű űƋƚų±Ĭ Ņ ģƚųĝÚĜ챯 Úå ĘåÏĘŅ Ņ Úå ÚåųåÏĘŅ ŞŅÚų´ ŞųŅĵŅÏĜŅűų ŞųŅÚƚÏƋŅŸ de tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos ÏŅĵŅ ÆŅĬåƋĜĹåŸØ ŞåųĜņÚĜÏŅŸØ ųåƴĜŸƋ±Ÿ Ņ Ïƚ±ĬŧƚĜåų ÚŅÏƚĵåĹƋŅ Úå ÚĜüƚŸĜņĹ ĵ±ŸĜƴ±Ø ŞųŅÚƚÏÏĜŅĹåŸ Ƌå±Ƌų±ĬåŸ ƚ ŅƋų±Ÿ üƚĹÏĜŅĹåŸ åĹ ƴĜƴŅØ üƚĹÏĜŅĹåŸ ĵƚŸĜϱĬåŸ åĹ ƴĜƴŅ Ņ čų±Æ±Ú±ŸØ ƴĜÚåŅ Ņ ĀĬĵåŸ ÏŅĵåųÏĜ±ĬåŸØ discos compactos, discos de video digital o medios ŸĜĵĜĬ±ųåŸţ {e : e8kţ XŅŸ ŅŞåų±ÚŅųåŸ Úå ϱÆĬåØ ĬŅŸ ŅŞåų±ÚŅųåŸ satelitales y los operadores de televisión comunitaria ŧƚå åŸƋæĹ ÚåÆĜÚ±ĵåĹƋå ±ƚƋŅųĜDŽ±ÚŅŸ ŞŅų Ĭ± ŅĵĜŸĜņĹ c±ÏĜŅűĬ Úå åĬåƴĜŸĜņĹØ ± Ƌų±ƴæŸ Úå ĬĜÏåĹÏĜ±Ø ĹŅ ŞåųĵĜƋĜų´Ĺ Ĭ± åĵĜŸĜņĹ åĹ ŅĬŅĵÆĜ± Úå ÏŅĵåųÏĜ±ĬåŸ Ņ ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Úå Ƌ±Æ±ÏŅ ŞųŅÚƚÏĜÚ± åĹ åĬ åƻƋåųĜŅųţ X±Ÿ Ÿ±ĹÏĜŅĹåŸ Ÿåų´Ĺ Ĭ±Ÿ ĵĜŸĵ±Ÿ ŞųåƴĜŸƋ±Ÿ åĹ Ĭ± ŞųåŸåĹƋå ĬåƼţŰ Šñš ARTÍCULO 16. PROMOCIÓN. {ųŅĘĝƱŸå ƋŅÚ± üŅųĵ± Úå ŞųŅĵŅÏĜņĹ Úå ŞųŅÚƚÏƋŅŸ Úå Ƌ±Æ±ÏŅ Ƽ ŸƚŸ ÚåųĜƴ±ÚŅŸţ ARTÍCULO 17. PROHIBICIÓN DEL PATROCINIO. {ųŅĘĝƱŸå åĬ ޱƋųŅÏĜĹĜŅ Úå åƴåĹƋŅŸ ÚåŞŅųƋĜƴŅŸ Ƽ culturales por parte de las empresas productoras, importadoras o comercializadoras de productos de Ƌ±Æ±ÏŅ ± ĹŅĵÆųå Úå ŸƚŸ ÏŅųŞŅų±ÏĜŅĹåŸØ üƚĹÚ±ÏĜŅĹåŸ

Ņ Ïƚ±ĬŧƚĜåų± Úå ŸƚŸ ĵ±ųϱŸØ Ïƚ±ĹÚŅ åŸƋå Ş±ƋųŅÏĜĹĜŅ ĜĵŞĬĜŧƚå Ĭ± ŞųŅĵŅÏĜņĹØ ÚĜųåÏƋ± Ņ ĜĹÚĜųåÏƋ± ÚåĬ ÏŅĹŸƚĵŅ Úå ŞųŅÚƚÏƋŅŸ Úå Ƌ±Æ±ÏŅ Ƽ ŸƚŸ ÚåųĜƴ±ÚŅŸŰţ {Ņų Ÿƚ ޱųƋåØ åĬ )ŸƋ±ƋƚƋŅ ÚåĬ ŅĹŸƚĵĜÚŅųØ ĹŅ ŸņĬŅ consagró la protección especial a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de consumidores como ƚĹŅ Úå ĬŅŸ ŞųĜĹÏĜŞĜŅŸ čåĹåų±ĬåŸ Úå Ĭ± ĬåƼØ ŸĜĹŅ ŧƚå ± Ÿƚ ƴåDŽ åĹ Ÿƚ ±ųƋĝÏƚĬŅ ƖíØ ÚåÏĬ±ųņ ŧƚå× “ARTÍCULO 28. DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. El Gobierno c±ÏĜŅűĬ ųåčĬ±ĵåĹƋ±ų´Ø åĹ åĬ ƋæųĵĜĹŅ Úå ƚĹ ±ŃŅ ± partir de la entrada en vigencia de la presente ley, ĬŅŸ ϱŸŅŸØ åĬ ÏŅĹƋåĹĜÚŅ Ƽ Ĭ± üŅųĵ± åĹ ŧƚå ÚåƱ Ÿåų ŞųåŸåĹƋ±Ú± Ĭ± ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹ ŧƚå Ÿå ŸƚĵĜĹĜŸƋųå ± ĬŅŸ niños, niñas y adolescentes en su calidad de ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸØ åĹ Ú埱ųųŅĬĬŅ ÚåĬ ÚåųåÏĘŅ Úå ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹ ÏŅĹŸ±čų±ÚŅ åĹ åĬ ±ųƋĝÏƚĬŅ Ɛĉ Úå Ĭ± XåƼ ŎLjĿí Úå ƖLjLjƅţŰ En cumplimiento de este mandato el Ministerio de ŅĵåųÏĜŅØ FĹÚƚŸƋųĜ± Ƽ ƚųĜŸĵŅØ åƻŞĜÚĜņ åĬ %åÏųåƋŅ ĿƀĂ Úå Ɩí Úå ĵ±ƼŅ Úå ƖLjŎĉØ ŞŅų åĬ Ïƚ±Ĭ Ÿå åŸƋ±ÆĬåÏå Ĭ± reglamentación sobre los casos, el contenido y la üŅųĵ± åĹ Ĭ± ŧƚå Ÿå ÚåÆåĹ ŞųåŸåĹƋ±ų Ĭ± ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹ Ƽ Ĭ± ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú ŧƚå Ÿå ÚĜųĜģ±Ĺ ± ĬŅŸ ĹĜŃŅŸØ ĹĜѱŸ Ƽ ±ÚŅĬåŸÏåĹƋåŸ åĹ Ÿƚ ϱĬĜÚ±Ú Úå ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸţ )ŸƋ±Ÿ ÚĜŸŞŅŸĜÏĜŅĹåŸ åŸƋ´Ĺ ĜĹÏŅųŞŅų±Ú±Ÿ åĹ åĬ ±ŞĝƋƚĬŅ ƐƐ ÚåĬ %åÏųåƋŅ ŎLjƀĉ Úå ƖLjŎĂØ %åÏųåƋŅ ĹĜÏŅ åčĬ±ĵåĹƋ±ųĜŅ ÚåĬ åÏƋŅų ŅĵåųÏĜŅØ FĹÚƚŸƋųĜ± Ƽ ƚųĜŸĵŅţ ±Ĭå Ĭ± Şåű Ƌ±ĵÆĜæĹ ĵåĹÏĜŅűų ŧƚå ĵåÚĜ±ĹƋå åĬ %åÏųåƋŅ ŎƐƅĿ Úå ƖLjŎĉØ ŞŅų åĬ Ïƚ±Ĭ Ÿå ųåčĬ±ĵåĹƋ± åĬ ƚŸŅ de la publicidad alusiva a cualidades, características o atributos ambientales de los productos, se establecieron pautas precisas sobre el particular y se desarrolló el Ƌåĵ±ţ %å ÏŅĹüŅųĵĜÚ±Ú ÏŅĹ åĬ ĵ±ųÏŅ ģƚųĝÚĜÏŅ åƻŞƚåŸƋŅØ åŸ ÏĬ±ųŅ ޱų± åŸƋ± ƚŞåųĜĹƋåĹÚåĹÏĜ±Ø ŧƚå Ĭ± ĹŅųĵ±ƋĜƴĜÚ±Ú

16


vigentes y una serie de recomendaciones para su comprensiva para garantizar la protección de los consumidores en el entorno digital, especialmente en emiten en este tipo de medios, en particular, en la

En consecuencia, la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES, se

V. Objetivos de esta guía

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFLUENCIADORES

publicitarios, en especial en las redes sociales en


VI. Recomendaciones para realizar publicidad a través de influenciadores

• Participar activamente en la creación, elaboración, emisión y difusión de los mensajes por parte de Se recomienda a los anunciantes participar con el propósito de orientar a los anunciantes e comerciales

está trasmitiendo tiene origen en un vínculo

• Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata sus servicios que le indique cuáles son los

mensaje como publicidad

publicitaria, puedan garantizar la protección de los obligatoria observancia de las disposiciones contenidas • Difundir la Guía de Buenas Prácticas en la publicidad conocer a quienes contrata para la creación, 1. Para los anunciantes. elaboración, emisión y difusión de mensajes publicitarios que apliquen los productos que •especiales Revisar periódicamente losacomentarios y reseñas comercializa y darlas a conocer a quienes le presde los consumidores que constituyen la audiencia ten servicios publicitarios de erán observar y acatar las normas vigentes en materia de

• Abstenerse de realizar publicidad cuando el anunciante le sugiera ocultar la naturaleza comercial del mensaje

podría eventualmente ser considerado anunciante y responder por las transgresiones al régimen

de encontrar reseñas negativas en donde el consumidor contienen normas especiales para cierto tipo de obliga consumidor, y del mismo modo, pueda darlas a

• como uno natural y espontáneo que surge de su experiencia

para la creación, con un anunciante. • Cerciorarse de que los mensajes comerciales manera detallada la presencia de los elementosmente comoen publicidad descritos esta guía como constitutivos de una En

correspondan a la realidad o no sean producto de su vivencia, a pesar de ser anunciados como

es un anuncio publicitario y cuándo no lo es, a través

• Exigir que se informe al consumidor de manera

- Ser visible y comprensible permitiéndole al


- åų Úå ü´ÏĜĬ ĬåÏƋƚų± Ƽ Ƌ±Ĺ ƴĜŸĜÆĬå ÏŅĵŅ åĬ ĵåĹŸ±ģå ŞųĜĹÏĜޱĬ ŧƚå åŸƋæ Ú±ĹÚŅ åĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų Ņ ŧƚå ±ÏŅĵޱŃå Ÿƚ ŞƚÆĬĜϱÏĜņĹţ - Ser comprensible, incluso tras una lectura o ƴĜŸƚ±ĬĜDŽ±ÏĜņĹ ŸƚŞåųĀÏĜ±Ĭţ ě )ƴĜƋ±ų ÏŅĹüƚĹÚĜųŸå åĹƋųå ƚĹ čųƚŞŅ Úå åƋĜŧƚåƋ±Ÿ Ņ åĹĬ±ÏåŸ ŧƚå ±ÏŅĵŞ±Ń±Ĺ Ĭ± ŞƚÆĬĜϱÏĜņĹ ŧƚå ʱÏå åĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųţ ě åų ƴĜŸĜÆĬå ÚåŸÚå åĬ ĵŅĵåĹƋŅ ĵĜŸĵŅ åĹ ŧƚå ±Ş±ųåÏå åĬ ±ĹƚĹÏĜŅ ±Ĭ ŞƜÆĬĜÏŅţ - FĹÏĬƚĜųŸå Úƚų±ĹƋå ƋŅÚ± Ĭ± ŞĜåDŽ± ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜ± ±ƚÚĜŅƴĜŸƚ±Ĭ ޱų± č±ų±ĹƋĜDŽ±ų ŧƚå ĬŅŸ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸ ŞƚåڱŠƴåųĬ± ƼxŅ åŸÏƚÏʱųĬ± åĹ Ïƚ±ĬŧƚĜåų momento, en especial cuando la recomendación o aval se realice por medio de una imagen o video åĹ ƚű ŞĬ±Ƌ±üŅųĵ± ÚŅĹÚå åĬ ÏŅĹƋåĹĜÚŅ Ú埱ޱųåÏå ϱڱ ÏĜåųƋŅ ƋĜåĵŞŅţ - Ser repetida periódicamente, cuando la recomendación o aval se realice por medio de ƚű Ƌų±ĹŸĵĜŸĜņĹ åĹ ƴĜƴŅ ŧƚå Ę±č± åĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųØ Ş±ų± ŧƚå ĬŅŸ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸ ŧƚå ƴå±Ĺ Ņ åŸÏƚÏĘåĹ sólo una parte de la transmisión tengan también ±ÏÏåŸŅ ± åŸƋ± ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹţ - Ser apta, legible y visible para todo tipo de ÚĜŸŞŅŸĜƋĜƴŅ åĹ ŧƚå Ÿå ŞƚåÚ± ƴĜŸƚ±ĬĜDŽ±ų åĬ ĵåĹŸ±ģå ÚåĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųţ - )Ĺ ±ŧƚåĬĬ±Ÿ ϱĵŞ±Ń±Ÿ ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜ±Ÿ ŧƚå ųåŧƚĜåų±Ĺ Ĭ± ŞƚÆĬĜϱÏĜņĹ Úå ÚĜüåųåĹƋåŸ ŞĜåDŽ±ŸØ Ņ ŧƚå Ÿå realicen a lo largo de un periodo determinado a ޱųƋĜų Úå ÚĜüåųåĹƋåŸ ÏŅĹƋåĹĜÚŅŸØ ƋåĹč± åĹ ÏƚåĹƋ± las recomendaciones precedentes al momento Úå Ĭ± ŞƚÆĬĜϱÏĜņĹ Ņ ÚĜüƚŸĜņĹ Úå ϱڱ ƚű Úå åĬĬ±Ÿţ X± ĵåģŅų ĵ±Ĺåų± ޱų± ÚåÏĬ±ų±ų Ĭ± ųåĬ±ÏĜņĹ ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ åŸ ± Ƌų±ƴæŸ ÚåĬ ƚŸŅ Úå åƋĜŧƚåƋ±Ÿţ eŸĝ Ĭ±Ÿ ÏŅŸ±ŸØ ±Úåĵ´Ÿ de las pautas anteriores, se recomienda: ě FĹÏĬƚĜųØ åĹ Ĭ± ÚåŸÏųĜŞÏĜņĹ Úå Ĭ±Ÿ ŞƚÆĬĜϱÏĜŅĹåŸØ Ņ ÚŅĹÚå Ÿå± ŅŞŅųƋƚĹŅØ åĬ ŸĜčĹŅ ŮńŰ Ƽ Ĭ± ޱĬ±Æų± ŮŞƚÆĬĜÏĜÚ±ÚŰØ ŮŞųŅĵŅÏĜŅűÚŅ ŞŅų ŠñšŰØ Ů±ƴĜŸŅ

ŞųŅĵŅÏĜŅűÚŅŰØ ŮÏŅĹƋåĹĜÚŅ ŞųŅĵŅÏĜŅűÚŅŰØ ŮÏŅĹƋåĹĜÚŅ ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜŅŰØ ŮŞ±ƋųŅÏĜűÚŅŰØ ŮŞ±ƋųŅÏĜűÚŅ ŞŅųŰØ ĜĹÚĜϱĹÚŅ åĹ ±ÚĜÏĜņĹ åĬ ĹŅĵÆųå Úå Ĭ± marca o la cuenta en redes sociales propiedad ÚåĬ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåţ )ģåĵŞĬŅŸ× ńŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú ÄŠĵ±ųϱ ÚåĬ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåš ÄŠĵ±ųϱ ÚåĬ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåš ńŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú ń±ƴĜŸŅŞųŅĵŅÏĜŅűÚŅ ŞŅų ÄŠĵ±ųϱ ÚåĬ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåš ń{±ƋųŅÏĜűÚŅŞŅų ÄŠĵ±ųϱ ÚåĬ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåš cŅ ĜĹÏĬƚĜų åĬ ŸĜčĹŅ ŮńŰ ŸåčƚĜÚŅ ƜĹĜϱĵåĹƋå Úå Ĭ±Ÿ åƻŞųåŸĜŅĹåŸ ŮŞ±ƋųŅÏĜĹĜŅŰØ ŮåĹ ±ŸŅÏĜ±ÏĜņĹ ÏŅĹŰØ Ůčų±ÏĜ±Ÿ ± ËĹŅĵÆųå Úå Ĭ± ĵ±ųϱÌŰØ ŮåŸƋŅ åŸ ŞŅŸĜÆĬå ŞŅųŰ Ņ ĜĹÚĜϱų ƜĹĜϱĵåĹƋå ŧƚå Ÿå åŸ åĵƱģ±ÚŅų ÚåĬ ŞųŅÚƚÏƋŅ ÚåĬ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåØ ƋŅÚ± ƴåDŽ ŧƚå åŸƋ±Ÿ åƻŞųåŸĜŅĹåŸ ŞŅÚųĝ±Ĺ ųåŸƚĬƋ±ų åŧƚĝƴŅϱŸ Ƽ ÏŅĹüƚŸ±Ÿ ޱų± åĬ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųØ Ú±ÚŅ ŧƚå ĹŅ ƋĜåĹåĹ Ĭ± ŸƚĀÏĜåĹƋå åĹƋĜÚ±Ú Ş±ų± Ƌų±ĹŸĵĜƋĜų ÏŅĹ ƋŅÚ± ÏĬ±ųĜÚ±Ú Ĭ± åƻĜŸƋåĹÏĜ± Úå ƚĹ ƴĝĹÏƚĬŅ ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ åĹƋųå åĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų Ƽ åĬ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåţ En el marco de las campañas denominadas "de åƻŞåÏƋ±ƋĜƴ±ūØ ŞŅų Ÿƚ űƋƚų±ĬåDŽ±Ø ŞŅÚųĝ± ĹŅ ĜĹÏĬƚĜųŸå Ņ åƋĜŧƚåƋ±ųŸå ±Ĭ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋå åĹ Ĭ±Ÿ ŞƚÆĬĜϱÏĜŅĹåŸ ĜĹĜÏĜ±ĬåŸ Úå Ĭ± ϱĵŞ±Ń±ţ ĜĹ åĵƱųčŅØ ŸĜåĵŞųå ÚåÆåų´ ŧƚåÚ±ų ÏĬ±ų±ĵåĹƋå åƻŞų埱ÚŅ åĬ ϱų´ÏƋåų ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜŅ ÚåĬ ĵåĹŸ±ģåţ eĬ ƋæųĵĜĹŅ Úå Ĭ± åƋ±Ş± Úå åƻŞåÏƋ±ƋĜƴ±Ø Ÿå ųåÏŅĵĜåĹÚ± atender las sugerencias generales relativas a la ÚåÏĬ±ų±ÏĜņĹ ÚåĬ ƴĝĹÏƚĬŅ ÏŅĵåųÏĜ±Ĭţ • Implementar una política de transparencia en el marco de sus actividades publicitarias a través de ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ Se recomienda a los anunciantes diseñar e implementar una política de transparencia en las ųåĬ±ÏĜŅĹåŸ ÏŅĵåųÏĜ±ĬåŸ ÏŅĹ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ Ş±ų± ŧƚå ÚåŸÚå åĬ ĵŅĵåĹƋŅ Úå åĹƋų±Æ±ų ÚĜÏʱ ųåĬ±ÏĜņĹ Ÿå± ÚĜ´ü±ĹŅ ŧƚå ĬŅŸ ĵåĹŸ±ģåŸ Ÿåų´Ĺ Ƌų±ĹŸĵĜƋĜÚŅŸ ÏŅĵŅ ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Ƽ ÏŅĹ Ĭ± ÚåÆĜÚ± ĜÚåĹƋĜĀϱÏĜņĹţ

19


• Participar activamente en la creación, elaboración, emisión y difusión de los mensajes por parte de ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ Se recomienda a los anunciantes participar ±ÏƋĜƴ±ĵåĹƋå åĹ Ĭ± åŸÏŅčåĹÏĜ± ÚåĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųØ åĹ Ĭ± Ïųå±ÏĜņĹ Ƽ åĬ±ÆŅų±ÏĜņĹ Úå ĬŅŸ ĵåĹŸ±ģåŸ comerciales Ƽ åĹ åĬ ŸåčƚĜĵĜåĹƋŅ ± Ĭ± åĵĜŸĜņĹ Ƽ ÚĜüƚŸĜņĹ Úå åŸƋŅŸ ޱų± ƴåųĜĀϱų Úå ĵ±Ĺåų± Şåųĵ±ĹåĹƋå ŧƚå åĬ ĵåĹŸ±ģå åŸƋæ ŸĜåĹÚŅ ųåÏŅĹŅÏĜÚŅ ÏŅĵŅ ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Úţ • Difundir la Guía de Buenas Prácticas en la publicidad ± Ƌų±ƴæŸ Úå FĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ Ƽ Ú±ųĬ±Ÿ ± conocer a quienes contrata para la creación, elaboración, emisión y difusión de mensajes publicitarios • Revisar periódicamente los comentarios y reseñas de los consumidores que constituyen la audiencia ÚåĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų åƴĜŸ±ų ŞåųĜņÚĜϱĵåĹƋå ĬŅŸ ÏŅĵåĹƋ±ųĜŅŸ Ƽ ųåŸåѱŸ de ĬŅŸ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųåŸ ŧƚå ÏŅĹŸƋĜƋƚƼåĹ Ĭ± ±ƚÚĜåĹÏĜ± ÚåĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų ޱų± ±Ÿåčƚų±ųŸå Úå ŧƚå åĬ ĵåĹŸ±ģå ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜŅ åŸƋ´ ŸĜåĹÚŅ åĹƋåĹÚĜÚŅ ÏŅĵŅ Ƌ±Ĭţ )Ĺ Ï±ŸŅ de encontrar reseñas negativas en donde el consumidor ĵ±ĹĜĀåŸƋå ʱÆåųŸå ŸåĹƋĜÚŅ åĹč±Ń±ÚŅØ ŞųŅÏåÚåų ± ųå±ĬĜDŽ±ųØ åĹ ÏŅĹģƚĹƋŅ ÏŅĹ åĬ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųØ Ĭ±Ÿ ĵŅÚĜĀϱÏĜŅĹåŸ ŞåųƋĜĹåĹƋåŸ ± ÚĜÏĘŅŸ ĵåĹŸ±ģåŸţ Ɩţ åÏŅĵåĹÚ±ÏĜŅĹåŸ Ş±ų± ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ Î FÚåĹƋĜĀϱų Ïƚ´ĹÚŅ ʱƼ ƚű ųåĬ±ÏĜņĹ ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ con un anunciante. å ųåÏŅĵĜåĹÚ± ±Ĭ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų ±Ĺ±ĬĜDŽ±ų Úå manera detallada la presencia de los elementos descritos en esta guía como constitutivos de una ųåĬ±ÏĜņĹ ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåěĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųţ En ϱŸŅ Úå ƴåųĜĀϱų Ÿƚ åƻĜŸƋåĹÏĜ±Ø Úåģ±ų ÏĬ±ųŅ ± Ÿƚ ÏŅĵƚĹĜÚ±Ú Ƽ ŸåčƚĜÚŅųåŸ ŧƚå åĬ ĵåĹŸ±ģå ŧƚå

BUENAS

está trasmitiendo tiene origen en un vínculo ÏŅĵåųÏĜ±Ĭţ • Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata sus servicios que le indique cuáles son los ĬĜĹå±ĵĜåĹƋŅŸ ޱų± ĜÚåĹƋĜĀϱų ŞĬåűĵåĹƋå åĬ mensaje como publicidad å ųåÏŅĵĜåĹÚ± ±Ĭ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų ŧƚå ƋĜåĹå ƚű ųåĬ±ÏĜņĹ ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ ÏŅĹ ƚĹ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋå åƻĜčĜųĬå ÚåŸÚå åĬ ĵŅĵåĹƋŅ Úå åĹƋ±ÆĬ±ų Ĭ± ųåĬ±ÏĜņĹØ ŧƚå Ÿå ŸƚĵĜĹĜŸƋųåĹ ĬŅŸ ĬĜĹå±ĵĜåĹƋŅŸ ±Ïåųϱ Úå Ĭ± üŅųĵ± åĹ ŧƚå 埱 ŞĜåDŽ± Ÿå ƴ± ± ĜÚåĹƋĜĀϱų ÏŅĵŅ ŞƚÆĬĜÏĜÚ±ÚØ ƋåĹĜåĹÚŅ åĹ ÏƚåĹƋ± åĬ üŅųĵ±ƋŅ ÚåĬ ĵåĹŸ±ģå ± ÚĜüƚĹÚĜųţ • Abstenerse de realizar publicidad cuando el anunciante le sugiera ocultar la naturaleza comercial del mensaje å ųåÏŅĵĜåĹÚ± ±Ĭ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų ±ÆŸƋåĹåųŸå Úå åĵĜƋĜų ƚĹ ĵåĹŸ±ģå ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜŅ ŸĜĹ ĜÚåĹƋĜĀϱųĬŅ ÏŅĵŅ Ƌ±ĬØ ± ŞåƋĜÏĜņĹ ÚåĬ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåţ XŅ ±ĹƋåųĜŅųØ ƋåĹĜåĹÚŅ åĹ ÏƚåĹƋ± ŧƚåØ Úå ĹŅ ųåƴåĬ±ųŸå åŸƋ± ųåĬ±ÏĜņĹ ÏŅĵåųÏĜ±ĬØ podría eventualmente ser considerado anunciante y responder por las transgresiones al régimen Úå ŞųŅƋåÏÏĜņĹ ±Ĭ ÏŅĹŸƚĵĜÚŅųØ ŸĜĹ ŞåųģƚĜÏĜŅ Úå Ĭ± ųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜÚ±Ú ŧƚå ÏŅųųåŸŞŅĹÚ± ±Ĭ ±ĹƚĹÏĜ±ĹƋåţ • eÆŸƋåĹåųŸå Úå ʱÏåų ޱŸ±ų ƚĹ ĵåĹŸ±ģå ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜŅ como uno natural y espontáneo que surge de su experiencia å ųåÏŅĵĜåĹÚ± ±Ĭ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅų ±ÆŸƋåĹåųŸå Úå Ƌų±ĹŸĵĜƋĜų ƚĹ ĵåĹŸ±ģå ŞƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜŅ ÏŅĵŅ ŸĜ Ÿå Ƌų±Ƌ±ų± Úå ƚű ĜĵŞųåŸĜņĹ åŸŞŅĹƋ´Ĺå± Ƽ ŧƚå Ÿƚųčå Úå Ÿƚ åƻŞåųĜåĹÏĜ±ţ )Ĺ åŸƋ± ĵåÚĜÚ±Ø ÚåÆå ƋåĹåųŸå åĹ ÏƚåĹƋ± ŧƚå ĬŅŸ ƋåŸƋĜĵŅĹĜŅŸ ƚ ŅŞĜĹĜŅĹåŸ ŧƚå ĹŅ correspondan a la realidad o no sean producto de su vivencia, a pesar de ser anunciados como Ƌ±ĬØ ŞƚåÚåĹ Ÿåų ÏŅĹŸƋĜƋƚƋĜƴŅŸ Úå ĜĹüų±ÏÏĜŅĹåŸ ±ÚĵĜĹĜŸƋų±ƋĜƴ±Ÿţ

PRÁCTICAS

20


-

VII. Documentos consultados

marca o la cuenta en redes sociales propiedad

- Ser comprensible, incluso tras una lectura o

momento, en especial cuando la recomendación o aval se realice por medio de una imagen o video

21

públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del - Ser repetida periódicamente, cuando la recomendación o aval se realice por medio de sólo una parte de la transmisión tengan también

En el marco de las campañas denominadas "de

- Ser apta, legible y visible para todo tipo de

realicen a lo largo de un periodo determinado a las recomendaciones precedentes al momento

de las pautas anteriores, se recomienda:

atender las sugerencias generales relativas a la • Implementar una política de transparencia en el marco de sus actividades publicitarias a través de Se recomienda a los anunciantes diseñar e implementar una política de transparencia en las


8åÚåų±Ĭ Úå ŅĵåųÏĜŅ Úå ĬŅŸ )ŸƋ±ÚŅŸ ĹĜÚŅŸ Úå eĵåųĜÏ±× ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţüƋÏţčŅƴxŸĜƋåŸxÚåü±ƚĬƋxĀĬåŸx±ƋƋ±ÏĘĵåĹƋŸxŞų域ěųåĬ屟åŸxüƋÏěŞƚÆĬĜŸĘåŸě ĀűĬěčƚĜÚåŸěčŅ ƴåųĹĜĹčě åĹÚŅųŸåĵåĹƋŸě ƋåŸƋĜĵŅĹĜ±ĬŸxLjĿŎLjLjĂųåƴĜŸåÚåĹÚŅųŸåĵåĹƋčƚĜÚåŸţŞÚü

´ĵ±ų± Úå ŅĵåųÏĜŅ FĹƋåųűÏĜŅűĬţ ŠƖLjŎíšţ ņÚĜčŅ Úå {ƚÆĬĜÏĜÚ±Ú Ƽ Úå ŅĵƚĹĜϱÏĜŅĹåŸ Úå aåųϱÚåŅ Úå Ĭ± F ţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå× ĘƋƋŞŸ×xxÏĵŸţĜÏÏƵÆŅţŅųčxÏŅĹƋåĹƋxƚŞĬŅ±ÚŸxŸĜƋåŸxƐxƖLjŎíxŎLjxĜÏÏě±ÚƴåųƋĜŸĜĹčě±ĹÚě ĵ±ųĩåƋĜĹčěÏŅĵĵƚĹĜ ϱƋĜŅĹŸěÏŅÚåěŸŞ±ţŞÚü %ƚƋÏĘ eÚƴåųƋĜŸĜĹč ŅÚå eƚƋĘŅųĜƋƼţ ŠŎ Úå ŸåŞƋĜåĵÆųå Úå ƖLjŎƀšţ Ęå %ƚƋÏĘ eÚƴåųƋĜŸĜĹč ŅÚåţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå %ƚƋÏĘ eÚƴåųƋĜŸĜĹč ŅÚå eƚƋĘŅųĜƋƼ åÆŸĜƋå× ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţųåÏĬ±ĵåÏŅÚåţĹĬxƵŞě ÏŅĹƋåĹƋxƚŞĬŅ±ÚŸxƖLjŎíxŎLjx c )cÆŅåĩģåƣŅĩƋŅÆåųƖLjŎƀţŞÚü %ƚƋÏĘ eÚƴåųƋĜŸĜĹč ŅÚå eƚƋĘŅųĜƋƼţ ŠŸţüţšţ åÏĬ±ĵåÏŅÚå ŅÏĜ±Ĭ aåÚĜ± ¼ FĹāƚåĹÏåų a±ųĩåƋĜĹč Š aš ƖLjŎĿţ åÏƚŞåų± ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå Ęå %ƚƋÏĘ eÚƴåųƋĜŸĜĹč ŅÚå eƚƋĘŅųĜƋƼ åÆŸĜƋå× ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţųåÏĬ±ĵåÏŅÚåţĹĬxĹųÏxųåÏĬ±ĵåÏŅÚåě ŸŅÏĜ±ĬěĵåÚĜ±ěųŸĵx )Ĭ ŅĹŸåģŅ Úå eƚƋŅųųåčƚĬ±ÏĜņĹ Ƽ +ƋĜϱ {ƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜ± Úå ĘĜĬåţ ŠŸţüţšţ ņÚĜčŅ ĘĜĬåĹŅ Úå +ƋĜϱ {ƚÆĬĜÏĜƋ±ųĜ±ţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå Ņűų ĘĜĬå åÆŸĜƋå× ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţÏŅűųţÏĬxÏŅÚĜčŅěåƋĜϱx åÏŅĵåĹÚ±ÏĜŅĹåŸ Úå Ņųč±ĹĜŸĵŅŸ FĹƋåųűÏĜŅűĬåŸ ŅĵĜŸĜņĹ 8åÚåų±Ĭ Úå ŅĵåųÏĜŅ Úå ĬŅŸ )ŸƋ±ÚŅŸ ĹĜÚŅŸ Úå eĵæųĜϱţ ŠŸţüţšţ %ĜŸÏĬŅŸƚųåŸ ŎLjŎ üŅų ŅÏĜ±Ĭ aåÚĜ± FĹāƚåĹ ÏåųŸţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå 8 åÆŸĜƋå× ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţüƋÏţčŅƴxŸƼŸƋåĵxĀĬåŸxÚŅÏƚĵåĹƋŸxŞĬ±ĜĹěĬ±Ĺčƚ±čåxŎLjLjŎ±ěĜĹāƚåĹÏåųěčƚĜÚåě ĂLjíƣŎţŞÚü FĹƋåųűƋĜŅűĬ ŅƚĹÏĜĬ üŅų eÚ åĬüěųåčƚĬ±ƋĜŅĹţ ŠŸţüţšţ :ƚĜÚåĬĜĹåŸ üŅų ŸŅÏĜ±Ĭ ĵåÚĜ± ĜĹāƚåĹÏåųŸţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå ģƚĬĜŅ Úå ƖLjƖLjØ Úå ĜƋĜŅ ƵåÆ ÏŅųŞŅų±ƋĜƴŅ× ĘƋƋŞŸ×xxĜϱŸţčĬŅƱĬx±ÚƴåųƋĜŸĜĹčěŸåĬüěųåčƚĬ±ƋĜŅĹxĜĹāƚåĹÏåųěčƚĜÚåĬĜĹåŸx Ęå eÚƴåųƋĜŸĜĹč Ƌ±ĹÚ±ųÚŸ eƚƋĘŅųĜƋƼ XƋÚţ ŠŸţüţ šţ FĹāƚåĹÏåųŸű čƚĜÚå ƋŅ ĵ±ĩĜĹč ÏĬå±ų ƋʱƋ ±ÚŸ ±ųå ±ÚŸţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå e e åÆŸĜƋå× ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţ±Ÿ±ţŅųčţƚĩxƚŞĬŅ±ÚŸx±ŸŸåƋŸxĿÏÏŎüÆƐüěŎƖííěĉLjĂÚě ±üƐĉƅíýŎíƖƀƀƖĿĿxFc8X )c ) :ƚĜڱŠÏåƚŞÚ±ƋåƴƅB ţŞÚü eųƋĝÏƚĬŅŸ ±Ï±ÚæĵĜÏŅŸ Ƽ åŸƋƚÚĜŅŸ eŸŅÏĜ±ÏĜņĹ c±ÏĜŅűĬ Úå eĹƚĹÏĜ±ĹƋåŸ Úå ŅĬŅĵÆĜ±ţ ŠƖĂ Úå LjƐ Úå ƖLjƖLjšţ :ƚĝ± ޱų± ƚű ÏŅĵƚĹĜϱÏĜņĹ ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ ųåŸŞŅĹŸ±ÆĬå ± Ƌų±ƴæŸ Úå ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå ec%e kX åÆŸĜƋå× ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţ±ĹÚ±ÏŅĬţÏŅĵxĜĵ±čåŸxŸƋŅųĜåŸxƖLjƖLjxƖLjƖLjţLjƐţƖĂƣ: Feƣ8FceXƣFc8X )c Fe%k ) ƣ 8ţŞÚü %ĝ±DŽ :ƚåƴ±ų±Ø :ţØ ¼ :±ĬƴĜŸ }ƚĜĹƋåųŅØ {ţ ţ ŠƖLjŎƀšţ FĹāƚåĹÏåųŸØ ƚű åŸƋų±ƋåčĜ± Úå ÏŅĵƚĹĜϱÏĜņĹ ÏŅĵŅ ŞŅŸĜÏĜŅű ĵĜåĹƋŅ Úå ĵ±ųϱţ ŅčŅƋ´Ø %ţ ţ× ĹĜƴåųŸĜÚ±Ú ±ĹƋŅ Ņĵ´Ÿţ kÆƋåĹĜÚŅ Úå ĘƋƋŞŸ×xxųåŞŅŸĜƋŅųƼţƚŸƋ±ţåÚƚţÏŅx ÆĜƋŸƋųå±ĵxʱĹÚĬåxŎŎƅƐĉxŎLjŎĂƖx%Ţ ƐŢe%±DŽƖLjŎƀţŞÚ üũŸåŧƚåĹÏå÷Ŏ 8åÚåų±ÏĜņĹ aƚĹÚĜ±Ĭ Úå eĹƚĹÏĜ±ĹƋåŸţ ŠŸţüţšţ 8e FĹāƚåĹÏåų ĵ±ųĩåƋĜĹč ŸƚųƴåƼţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå 8e åÆŸĜƋå× ĘƋƋŞŸ×xxƵü±ĹåƋţŅųčxĩĹŅƵĬåÚčåxĜƋåĵxƖLjƖLjxLjŎxƐLjx 8eěFĹāƚåĹÏåųěĵ±ųĩåƋĜĹčěŸƚųƴåƼ ĜĹÏņĹ XŅčųåĜų±Ø Fţ ŠƖLjŎĿšţ )Ĭ ųæčĜĵåĹ Úå ųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜÚ±Ú Úå ĬŅŸ ĜĹāƚåĹÏĜ±ÚŅųåŸ åĹ Ĭ± XåƼ ŎĉíLj Úå ƖLjŎŎţ ŅčŅƋ´ %ţ ţ× ĹĜƴåųŸĜÚ±Ú Úå ĬŅŸ eĹÚåŸţ

22


åųƴĜÏĜŅ c±ÏĜŅűĬ ÚåĬ ŅĹŸƚĵĜÚŅų Úå ĘĜĬåţ ŠŸţüţšţ )ŸƋƚÚĜŅ Úå ŞƚÆĬĜÏĜÚ±Ú ŅĹĬĜĹå× )Ĭ ϱŸŅ Úå Ĭ± {ƚÆĬĜÏĜÚ±Ú c±ƋĜƴ±ţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå Ljƀ Úå ƖLjƖLjØ Úå× ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţŸåųűÏţÏĬxŞŅųƋ±ĬxƅŎĿx±ųƋĜÏĬåŸěĂƐLjƖĉƣ±ųÏĘĜƴŅƣLjŎţŞÚü Otros å±Ĭ eϱÚåĵĜ± )ŸŞ±ŃŅĬ±ţ ŠŸţüţšţ %ĜÏÏĜŅűųĜŅ Úå Ĭ± XåĹčƚ± )ŸŞ±ŃŅĬ±ţ åÏƚŞåų±ÚŅ åĬ ƐLj Úå ģƚĬĜŅ Úå ƖLjƖLjØ Úå ĘƋƋŞŸ×xxÚĬåţų±åţåŸxĜĹāƚåĹÏĜ±

23


www.sic.gov.co @sicsuper Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia Superintendencia de Industria y Comercio

Conmutador: (571) 5 870 000 - Contact Center: (571) 5 920 400 Línea gratuita nacional desde teléfonos fijos: 01 8000 910 165


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.