Page 1

Regulamin Konkursu krzyżówkowego Quercus §1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Quercus Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie (62-070), ul. Radosna 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260161, NIP 777-29-23079, REGON 300359111, zwana dalej „Organizatorem”. 2. Konkurs będzie realizowany w terminie od 1 grudnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. 3. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które posiadają zdolność do czynności prawnych. 4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które są pracownikami Organizatora, a także członkami ich rodzin, tj. małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub osobą prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe. 5. Konkurs prowadzony jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

§2 Zasady konkursu krzyżówkowego 1. Konkurs trwa od 1 grudnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Ogłoszenie listy laureatów (na stronie www. quercus.pl) nastąpi 6 lutego 2016 r. 2. Konkurs polega na realizacji dwóch zadań. Pierwszym jest rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w Magazynie Quercus 2015 (odczytanie hasła). Druga część polega na kreatywnym dokończeniu hasła, które jest rozwiązaniem krzyżówki. 3. Odpowiedzi, wraz z danymi osobowymi autora (imię, nazwisko, firma, numer telefonu, adres do korespondencji), należy przesyłać na adres e-mail: quercus@quercus.pl. 4. Spośród nadesłanych odpowiedzi jury powołane przez Organizatora wyłoni 3 laureatów, który otrzymają nagrody – zestawy nawigacji GOCLEVER. Nagrody zostaną przesłane pocztą. 5. Laureaci konkursu, wraz z  ogłoszeniem wyników, wyrażają zgodę na przeniesienie na Organizatora całości autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy powstałej w wyniku udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do utworu (w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich) wraz z prawem do dokonywania w nim zmian, co obejmuje zarówno korzystanie i rozporządzanie utworem lub utworami zależnymi od utworu zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi utworami lub materiałami niespełniającymi cech utworu oraz nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, m.in. na polach eksploatacji, o jakich mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na polu eksploatacji związanym z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do: a) wyłącznego używania i  wykorzystania utworu we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej, b) utrwalania i zwielokrotniania utworu wszelkimi technikami, w tym graficznymi, drukarskimi, cyfrowym lub w formie zapisu magnetycznego, c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu utworu na nośnikach elektronicznych, d) publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,


e) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity, f) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania, w tym w formie materiałów promocyjnych i reklamowych, g) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet, h) publicznego wystawiania, i) najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia. 6. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie przesyłki w razie podania niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych. 7. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureatów Konkursu.

§3 Reklamacje 1. Nad zapewnieniem prawidłowości prowadzenia Konkursu czuwa Organizator. 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na www.quercus.pl oraz w biurze Organizatora. 3. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Promocji z niniejszym Regulaminem Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia Organizatorowi reklamacji w  formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Po rozpatrzeniu reklamacji osoba ją składająca otrzyma pisemne powiadomienie o sposobie i trybie rozwiązania. 4. W kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin konkurs  
Regulamin konkurs  
Advertisement