Page 1

2015

Magazyn quercus

Zadowolenie klientów jest zyskiem Elastyczny czas pracy Szkolenia – inwestycje, które procentują Niezbędnik kadrowca Portal płacowo-kadrowy na platformie Liferay


Z pamiętnika programisty SAP

Tłum.: O nie, znowu pojawił się błąd przy kompilacji programu!

ul. Kasztelańska 11/2 60-316 Poznań www.nonoproblemo.pl

opracowanie:

ul. Obornicka 117 62-002 Suchy Las www.quercus.pl


Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością przekazuję w Państwa ręce „Magazyn Quercus”, którym w pewnym sensie otwieramy nowy rozdział w historii naszej firmy. W 2016 roku Quercus będzie obchodził jubileusz dziesięciolecia. To naturalny czas podsumowań, refleksji, ale i wytyczania sobie kolejnych celów biznesowych. Dlatego w tym magazynie, jak i w kolejnych, postaramy się podsumowywać mijający rok. Chcemy jeszcze raz pochylić się nad nurtującymi nas w tym czasie tematami, przypomnieć to, o czym pisano na nasz temat w prasie, czasem trochę się pochwalić wyzwaniami, z którymi się mierzyliśmy. Poruszamy problematykę elastycznego czasu pracy, planowania urlopów oraz efektywnych metod zarządzania strategią szkoleniową w firmie, prezentujemy również materiał specjalistyczny dotyczący portalu Liferay. Chcemy pokazać nasze mniej oficjalne oblicze. Choć pracę zawodową traktujemy bardzo poważnie, potrafimy również spojrzeć na siebie z dystansem. Mamy też dla Państwa niespodziankę – konkurs krzyżówkowy. Zachęcam do rozwiązania naszej szarady i do wykonania zadania dodatkowego. Dla autorów trzech najciekawszych odpowiedzi przewidzieliśmy interesujące nagrody. Korzystając z okazji, chciałbym przekazać Państwu najserdeczniejsze noworoczne życzenia od całego zespołu Quercus. Niech rok 2016 przyniesie wiele zawodowych wyzwań, które zaowocują sukcesami. Życzymy Państwu spełnienia marzeń oraz realizacji planów, zarówno tych zawodowych, jak i osobistych. Pozdrawiam serdecznie,

Paweł Wysocki Prezes Zarządu Quercus Sp. z o.o.


czas pracy

Elastyczny czas pracy – wyzwanie czy racjonalne rozwiązanie? Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy już ponad 1500 firm wprowadziło elastyczny czas pracy. Większość z nich to przedsiębiorstwa produkcyjne. Nowe możliwości wykorzystało już m.in. 238 pracodawców z Katowic i 227 z Poznania1. Mijają 2 lata od czasu wprowadzenia możliwości wdrożenia elastycznego czasu pracy w przedsiębiorstwach. Zmiany umożliwiają wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z 4 do 12 miesięcy oraz wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Pracodawcy, chcąc wdrożyć te rozwiązania w  swoich przedsiębiorstwach, muszą zawrzeć porozumienie z  zakładowymi organizacjami związkowymi, a  jeżeli ich nie ma, to z przedstawicielami pracowników (art. 150 § 3 pkt 1 i 2 Kodeksu Pracy). Z udogodnień związanych z  elastycznym czasem pracy dotychczas skorzystały przede wszystkim duże i średnie firmy (łącznie 1000), zwłaszcza w  przemyśle przetwórczym, handlu i budownictwie.

Elastyczny, czyli korzystny Elastyczny czas pracy przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Ci pierwsi podkreślają pewność zatrudnienia (wydłużony okres rozliczeniowy czasu pracy, gwarantowana pensja w  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pra-

4

cę w okresach przestoju) oraz możliwość elastycznego dostosowania czasu pracy do spraw prywatnych (opieka nad dziećmi, sprawy urzędowe itp.). Dla pracodawców ważne są z  kolei utrzymanie płynności działania firmy (zwłaszcza przy sezonowych zmianach wolumenu produkcji) oraz redukcja godzin nadliczbowych. „Pracodawcy, którzy decydują się na przyjęcie elastycznego czasu pracy, wprowadzają go ostrożnie, jednak jako rozwiązanie kompleksowe” – mówi Maciej Kabaciński, dyrektor pionu HR Quercus. „Kwestie, które trzeba rozważyć, to okres rozliczania czasu pracy, ustalenie pensji minimalnych na tzw. okres postoju, opracowanie nowego planu

pracy, ewidencja czasu pracy, powiązanie jej z planem urlopów itp. Zwykle wiąże się to z przebudową lub nawet całkowitą zmianą systemu zarządzania kadrami w firmie” – dodaje.

Elastyczny, czyli wymagający zmian

Elastyczny czas pracy nie wpływa na prawo pracownika do 11-godzinnego dobowego odpoczynku, czyli do przerwy pomiędzy zakończeniem pracy a jej rozpoczęciem. W  sytuacji, gdy każdy dzień pracy może rozpoczynać się o innej godzinie, przestrzeganie tego wymogu może być kłopotliwe. „Między innymi dlatego w  firmach z  elastycznym czasem pracy wprowadzane są rozwiązania systemowe pozwalające na efektywne zarządzanie tego Pracodawcy, którzy decydują typu danymi w czasie rzeczywistym. się na przyjęcie elastycznego Pamiętajmy, że zmiana czasu pracy czasu pracy, wprowadzają go przekłada się także na wynagrodzeostrożnie, jednak jako rozwiązanie nia. W  systemach zintegrowanych, jak np. SAP HR, płace naliczane są kompleksowe. automatycznie, a  zmiany wprowa-


dzane raz (dla wszystkich pracowników lub dla grupy – jeśli tylko konkretnej grupy, np. pracowników produkcji, zmiany dotyczą)” – podkreśla dyrektor pionu HR Quercus. Systemowe wprowadzenie elastycznego czasu pracy może wymagać uruchomienia nowego mechanizmu ewidencjonowania czasu pracy połączonego z systemem rozliczania faktycznego czasu pracy oraz z uwzględnieniem wymogów prawnych dotyczących m.in.: gwarantowanych przerw, zmian w raportowaniu oraz ustalaniu harmonogramu. „Wbrew pozorom przejście na elastyczny czas pracy wymaga zmian nie tylko w obszarze jego ewidencjonowania i  rozliczania. Trzeba także przewidzieć i uwzględnić zmiany w innych procesach zachodzących

w przedsiębiorstwie, jak np. wydawanie posiłków, planowanie urlopów, ustalanie przerw konserwacyjnych, itp. To wygodna, często opłacalna forma zmiany trybu pracy przedsiębiorstwa. Z  doświadczenia wiem, że wymaga podejścia systemowego, holistycznego, w którym uwzględnia się specyfikę firmy, a nie tylko wdraża moduł A lub B” – wyjaśnia Maciej Kabaciński. Ekspert Quercus radzi, aby w ramach wdrażania nowych rozwiązań zaplanować także szkolenia dla pracowników: „Inny sposób planowania pracy sprawia, że wiele zadań z  tym związanych spada bezpośrednio na kierowników zmiany, mistrzów działów czy zespołów. Trzeba dać im narzędzia przystosowane do tego, aby wypełnianie nowych obowiązków nie zabierało wiele czasu i było efektywne”.

Elastyczny czas pracy jest tak naprawdę narzędziem efektywnego zarządzania firmą. Pozwala na lepsze planowanie procesów, umożliwia wykorzystywanie dobrej koniunktury i „przeczekiwanie” słabszych miesięcy. Zapewnia stabilność zatrudnienia, prowadzi do redukcji liczby nadgodzin. Jest idealnym rozwiązaniem zwłaszcza dla firm, w których wahania sezonowe są bardzo odczuwalne. Przynosi wiele korzyści pracownikom, ale przede wszystkim pracodawcom. Pod warunkiem, że od strony technologicznej jest wprowadzany roztropnie i systemowo.

1 http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,7224,ponad-1-5-tys-firm-z-elastycznym-czasem-pracy.html

5


szkolenia

Szkolenia – inwestycje, które procentują Polskie firmy chętnie inwestują w szkolenia pracowników. Tym chętniej, im większe przedsiębiorstwo – wynika z  raportu „Bilans Kapitału Ludzkiego”1. W  2013 roku szkolenia pracownicze zorganizowało 1,4 mln przedsiębiorstw. Wciąż najpopularniejszą formą są nieobowiązkowe kursy organizowane przez pracodawców oraz dofinansowanie samokształcenia pracowników. Zdecydowanie mniejszy udział mają rozwiązania systemowe, np. systemy oceny kompetencji czy indywidualne plany rozwoju. Utrzymanie odpowiedniej, czyli kompetentnej kadry, jest kluczem do powodzenia w biznesie. To jeden z  bardziej istotnych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw. I  choć zarówno pracodawcy, jak i  pracownicy są zgodni co to tego, iż szkolenia są potrzebne, nie zawsze są zadowoleni z ich efektów. „Często zdarza się, że firmy ulegają presji pracowników zgłaszających potrzebę szkolenia. Jest ono przeprowadzane wśród wszystkich chętnych, niezależnie od tego, czy informacje przekazywane w  trakcie kursu przydadzą się na konkretnym stanowisku, czy też nie. W efekcie pracownicy mają poczucie, że uzyskana wiedza nie przyda im się w  codziennej pracy, pracodawca – że niepotrzebnie poniósł koszty” – mówi Maciej Kabaciński, dyrektor działu HR Quercus Sp. z o.o. „Aby uniknąć takich sytuacji, warto wprowadzić rozwiązania systemowe, które pozwolą na obiektywną

6

identyfikację potrzeb szkoleniowych pracowników” – radzi.

Duży chce (i może) więcej Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia kompetencji pracowników deklaruje aż ponad 90% dużych i średnich przedsiębiorstw. Wśród przedstawicieli małych i  mikroprzedsiębiorstw wskaźnik

wnętrznej, jak i na własnych zasobach (stosuje go 75% dużych podmiotów). „Model mieszany jest najbardziej korzystny, szczególnie jeśli powiązany jest z  systemem indywidualnego planu rozwoju pracowników, np. w ramach modułów SAP HR” – wyjaśnia Paweł Wysocki, Prezes Zarządu Quercus. Podkreśla, że rozwiązania SAP HR umożliwiają przede wszystkim

Mieszany model szkoleniowy jest najkorzystniejszym rozwiązaniem zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników. ten wynosi odpowiednio 80% i 70%. I choć powszechnie uważa się, że szkolenia powinno się powierzać firmom zewnętrznym, rośnie udział mieszanego modelu szkoleniowego opartego zarówno na ofercie ze-

efektywne przeprowadzenie najtrudniejszych etapów tworzenia strategii szkoleniowej: badania potrzeb szkoleniowych i analizy luk kompetencyjnych poszczególnych pracowników. W praktyce wygląda to tak,


że rzeczywiste kompetencje pracownika porównywane są z wymaganiami danego stanowiska. Jeśli pojawiają się różnice, oznacza to, że pracownik powinien uzupełnić wiedzę. To duże ułatwienie dla działów HR, które mają bieżący wgląd w potrzeby szkoleniowe kadry.

wiązek korzystania z nich. Opracowaliśmy je na podstawie własnych doświadczeń, zawierają więc informacje i  podpowiedzi dotyczące zdarzeń, z  którymi można się spotkać, pracując z  klientami podczas wdrażania systemów SAP” – dodaje Prezes Quercus.

Przezorny i planujący zyskuje więcej

Takie indywidualne podejście pozwala też ocenić, czy potrzebne jest szkolenie zewnętrzne, czy wewnętrzne. Nie zawsze szkolenia organizowane przez firmy szkoleniowe są wystarczające, a nawet potrzebne. W  wielu wypadkach większą korzyść przyniosą wewnętrzne zasoby szkoleniowe – opracowane dla danej firmy, a  więc uwzględniające jej specyfikę. „Lepiej sprawdzają się zarówno na niższym szczeblu – np. wewnętrzne szkolenia wprowadzające pracownika produkcji, jak i  tam, gdzie potrzebne są wyższe kwalifikacje. Aby nie być gołosłownym – każda osoba, która rozpoczyna w Quercus pracę lub staż na stanowisku konsultanta czy programisty ma dostęp do naszych wewnętrznych materiałów szkoleniowych. To przywilej, ale i obo-

Odpowiednia polityka szkoleniowa to długofalowa lokata kapitału firmy w jeden z jej najważniejszych zasobów – w ludzi. Doceniani pracownicy, którzy czują, że firma w nich inwestuje, lepiej się z nią identyfikują, efektywniej pracują, a tym samym przynoszą firmie większe korzyści. To także najskuteczniejsza droga do poprawy funkcjonalności oraz do pobudzania innowacyjności wewnątrz przedsiębiorstwa. Dlatego odpowiednia polityka szkoleniowa to nie tylko, jak często jest niesłusznie postrzegana, sposób generowania kosztów, ale przede wszystkim istotny czynnik rozwoju.

„Warto pamiętać, że żyjemy w czasach gospodarki opartej na wiedzy. Nie surowce, nie maszyny, ale kwalifikacje kadry stanowią tak naprawdę o  przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Firmy, które zaniedbują tę sferę działalności, zwyczajnie zostają w  tyle za konkurencją” – twierdzi Maciej Kabaciński.

Moduł zarządzania szkoleniami w systemie SAP HCM obejmuje: badanie potrzeb szkoleniowych, analizę luk kompetencyjnych, budowanie katalogu oferowanych szkoleń, zarządzanie zasobami szkoleniowymi, obsługę udziału w szkoleniach stacjonarnych, przygotowanie treści szkoleń e-learningowych, rejestrację i analizę wyników szkoleń i testów, tworzenie budżetu szkoleniowego i przetwarzanie końcowe szkoleń.

1 „Kształcenie po szkole”, publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowanego wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i  Uniwersytet Jagielloński (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych), Warszawa 2015, www.bkl.parp.gov.pl.

7


wywiad

Zadowolenie klientów jest zyskiem O warunkach, jakie trzeba spełnić, aby wdrożyć idealny system ERP z Pawłem Wysockim, Prezesem Zarządu Quercus, rozmawiała Andromeda Wróbel.

Andromeda Wróbel: Jeden z ostatnich dużych projektów, w  którym uczestniczył Quercus, wdrożenie systemu kadrowo-płacowego SAP HCM w największej polskiej firmie ubezpieczeniowej jest obecnie w fazie testów. To najdłuższy, ale i najważniejszy etap. Zanim jednak do niego dojdzie, trzeba skonfigurować system zgodnie z oczekiwaniami klienta, a  wcześniej zdefiniować zakres projektu. No właśnie – jak opisać swoje potrzeby? Paweł Wysocki: Tylko przygotowanie rzetelnej analizy przedwdrożeniowej umożliwia zakończenie projektu z  sukcesem. Na początku warto przeprowadzić wewnętrzną analizę potrzeb firmy, obejmującą zarówno stan obecny, jak i strategiczne plany rozwojowe. Na bazie tych danych tworzona jest podstawa koncepcji wdrożenia. Nawet najbardziej zaawansowane systemy, jak ten, o którym wspomniała Pani w pytaniu, można opisać w prosty i czytelny dla obu stron sposób. Zbyt rozbudowane wymagania z  jednej strony komplikują wdrożenie systemu, zwiększają koszty całej operacji i  utrudniają implementację, z  drugiej wpływają na odbiór nowych narzędzi przez

8

pracowników. Rozwiązaniem tego problemu jest realizacja wdrożenia w podziale na etapy. W pierwszej części wprowadzane są podstawowe funkcjonalności, a  następnie kolejne elementy systemu. Dzięki takiemu podejściu użytkownicy lepiej poznają jego możliwości. A  posiadając tę wiedzę, bardziej precyzyjnie formułują swoje oczekiwania w stosunku do kolejnych funkcjonalności. Jaki odsetek systemów ERP jest krytykowany przez zleceniodawców po wdrożeniu? Jakie są obiektywne, najczęstsze powody tego niezadowolenia?

Czyli to, co w zasadzie można było przewidzieć, bo zmiana systemu wiąże się ze zmianą organizacji pracy… Oczywiście, pracownicy powinni mieć taką świadomość. Czasami kłopoty organizacyjne wynikają z  nieprecyzyjnych założeń dotyczących zakresu i sposobu funkcjonowania systemu. Niedokładne zdefiniowanie oczekiwań wobec ERP wiąże się z kolei z  niewłaściwym zintegrowaniem systemu ze strategią IT przedsiębiorstwa. Także zmiany w harmonogramie oraz nietrzyma-

6 na 10 badanych zaznacza, że największym kłopotem, z którym trzeba się zmierzyć po wdrożeniu systemu, są trudności w organizacji pracy przy użyciu nowego narzędzia.

W 2014 roku Panorama Consulting Solutions przeprowadziła badania dotyczące wdrożonych systemów ERP. Okazało się, że niezadowolonych było aż 37% badanych organizacji. Część, niecała połowa z nich, narzekała na komplikacje techniczne przy wdrożeniu. Jednak aż 6 na 10 badanych zaznaczyło, że największym kłopotem były trudności w  organizacji pracy przy użyciu nowego narzędzia.

nie się założeń budżetowych w znaczącym stopniu wpływają na funkcjonalność systemu. W  celu uniknięcia podobnych problemów, koniecznie trzeba dbać o poziom wiedzy użytkowników. Szkolenia powinno


się wykonać przed opracowaniem koncepcji projektu oraz w czasie jej realizacji. Dobrą praktyką jest również przeprowadzenie szkoleń po pewnym czasie użytkowania systemu (np. 4 miesiące po starcie), ponieważ wówczas zwraca się uwagę na inne aspekty jego działania. A najczęściej system wdrażany jest po to, aby podnieść wydajność organizacji. Zatem musi być funkcjonalny. Czy lepiej skorzystać ze sprawdzonych, standardowych rozwiązań, czy postawić na projekt „skrojony na miarę”? Wszystko zależy od danej organizacji, jej wielkości oraz procesów, jakie w  niej zachodzą. Kluczową kwestią jest identyfikacja tych procesów. Na podstawie takich danych można podjąć decyzję, czy lepiej sprawdzi się standardowe rozwiązanie, czy

uzasadnione będzie zaprojektowanie systemu dopasowanego do konkretnych potrzeb. Przykładem organizacji o rozbudowanych wymaganiach są uczelnie wyższe, w których wdrażając system kadrowo-płacowy musieliśmy wziąć pod uwagę takie dodatkowe aspekty, jak: formy zatrudnienia pracowników, projekty unijne, granty itp. Rozwiązania standardowe, zamknięte, rekomendujemy raczej mniejszym organizacjom, o  niższym potencjale rozwoju. W większych firmach, zwłaszcza tych w fazie wzrostu, lepiej sprawdzają się systemy elastyczne, które można uzupełniać, rozwijać, przebudowywać wraz ze zmieniającymi się potrzebami firmy. Po prostu system rośnie wraz z  organizacją. W  przypadku standardowych wdrożeń nie jest to możliwe – zmiana potrzeb organizacji wiąże się z wymianą systemu i z ponowną migracją danych.

Wdrożenie systemu ERP to, jak wspomnieliśmy, wyzwanie organizacyjne. Dużo zależy od partnera, któremu powierzymy zadanie. Jak go wybrać? Czym się kierować? Dobry partner to oczywiście taki, który ma doświadczenie projektowe poparte referencjami. Warto je przejrzeć pod kątem różnorodności wdrażanych projektów – im bardziej zróżnicowane portfolio, tym lepiej. Oznacza to, że firma ta dobrze porusza się w różnych środowiskach, potrafi zidentyfikować specyficzne procesy w nich zachodzące i opracować system, który odpowiada oczekiwaniom zleceniodawcy. Dziękuję za rozmowę.

9


portale

Niezbędnik kadrowca – Portal Pracowniczy Quercus Polityka urlopowa polityką urlopową, ale jak wygląda rzeczywistość, wie każdy HR-owiec. W czasie wakacji kadrowcy zasypywani są papierami, niezliczonymi pytaniami pracowników o wymiar urlopu, a menedżerowie muszą rozstrzygać kwestie związane z nakładaniem się dni wolnych pracowników. Planowanie urlopów jest często poważnym wyzwaniem organizacyjnym i to niezależnie od wielkości firmy. Czy można ten proces usprawnić organizacyjnie i ekonomicznie? Coraz więcej dużych firm decyduje się na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań pozwalających na kompleksowe i  efektywne zarządzanie personelem, także w  zakresie planowania urlopów. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w  przypadku firm produkcyjnych, w  których zbyt duża absencja załogi bezpośrednio przekłada się na wolumen produkcji. Niektóre firmy decydują się po prostu na zamknięcie linii produkcyjnych na 2-3 tygodnie wakacji. W czasie przestoju przeprowadzane są prace konserwacyjne, niezbędne naprawy itp. Menedżerowie nie muszą się też głowić, w  jaki sposób przydzielać urlopy. Jednak wprowadzenie takiego rozwiązania nie zawsze jest możliwe, tym bardziej, że przestój należy zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem i stosownie wcześnie powiadomić o nim pracowników. Nie zawsze można fabrykę po prostu zamknąć na czas urlopu załogi. Czasami jest to po prostu niemożliwe ze względów ekonomicznych. Wówczas sprawdza się np.

10

zatrudnienie pracowników okresowych. Oczywiście optymalnym rozwiązaniem jest takie zaplanowanie urlopów, aby firma mogła funkcjonować przy jak najmniejszym zaangażowaniu sił zewnętrznych, ale to się nie zawsze udaje. Tu z pomocą przychodzą nowoczesne narzędzia zaprojektowane m.in. do zarządzania planami urlopowymi. „Systemy takie są połączone z  firmowymi systemami IT, pozwalają więc na uzyskanie pełnego poglądu na plany urlopowe pracowników. Menedżerowie mogą zatem zawczasu ustawić urlopy w taki sposób, aby zoptymalizować liczbę osób zatrudnianych na zastępstwo w  czasie wakacji” – mówi Mateusz Michalski, Kierownik Działu Java Quercus, firmy, która stworzyła autorski Portal Pracowniczy z  modułem do zarządzania urlopami. Pomaga w tym funkcja kalendarza urlopowego, dzięki któremu otrzymujemy graficzny obraz zatwierdzonych i  planowanych urlopów całego zespołu. Dzięki czytelnemu, graficznemu układowi widzimy, kogo

trzeba zastąpić, z kim warto jeszcze przedyskutować terminy wolnego, na którym stanowisku konieczne będzie zastępstwo zewnętrzne, a  na które warto przesunąć obecnych w  firmie pracowników. Analiza jest więc o wiele prostsza i co ważne – szybciej podejmuje się decyzje.

Kalendarz urlopowy Nowoczesne narzędzia do zarządzania kadrami stają się coraz bardziej popularne, bo ich wdrożenie przynosi firmom rzeczywiste korzyści. Możliwa jest pełna kontrola obiegu dokumentacji, wszystkie wnioski gromadzone są w systemie, więc w każdej chwili można wrócić do archiwum. Osoby zarządzające mają pełną kontrolę nad planem urlopów, mogą elastycznie reagować na zagrożenia wynikające z tzw. konfliktów urlopowych. Także proces decyzyjny jest ułatwiony, zwłaszcza jeśli narzędzie jest dostępne online. „Narzędzia dostępne online są użyteczne


dwukierunkowo, zarówno dla pracowników, jak i dla kadry zarządzającej” – mówi Mateusz Michalski. – „Do naszego portalu pracownik może się zalogować z dowolnego miejsca (na komputerze, tablecie, telefonie) i wypełnić stosowny wniosek o urlop. Przełożony otrzymuje powiadomienie e-mailem, a  następnie poprzez e-mail lub bezpośrednio w portalu podejmuje decyzję o udzieleniu urlopu” – dodaje. To duże usprawnienie pracy działu kadr – nie trzeba prowadzić papierowej ewidencji

wniosków urlopowych, wszystkie informacje dostępne są w systemie (także w  systemie kadrowym). Portal, w  zależności od konfiguracji, może aktualizować dane w połączonym z nim systemie kadrowym. Bardzo użyteczną funkcją portalu jest także możliwość analizy planów urlopowych w długim okresie. Różnice w  nasyceniu kolorów pokazują dni, w  których wiele osób zaplanowało urlop. „Czasami okazuje się, że cały zespół chciałaby w  tym samym terminie przedłużyć sobie weekend o jeden dzień. W Portalu Pracowniczym Quercus mamy wgląd, kto ubiega się o taki urlop, możemy też sprawdzić, kto i  kiedy ostatni raz miał wolne, jaki wymiar urlopu mu przysługuje, ile dni wykorzystał, itp.” – wyjaśnia ekspert Quercus. „Podjęcie decyzji, kiedy wszystkie te dane ma się pod ręką, jest o wiele łatwiejsze. Przedstawienie sytuacji w  przejrzystej,

graficznej formie znacznie upraszcza np. podjęcie decyzji o ustanowieniu dnia wolnego dla całej firmy, np. w okolicy długiego weekendu, kiedy 90% wnioskowało o urlop” – podkreśla.

Planer urlopowy W okresie wakacyjnym kadrowcy zwykle skarżą się, że są zalewani pytaniami o wymiar urlopu i liczbę dni do wykorzystania. Dzięki funkcji raportów urlopowych takich informacji udzielić może przełożony, a  pracownik, który ma dostęp do panelu, sam może sprawdzić swoją sytuację. Informacje dostępne są przez całą dobę.

Zakres przysługujących dni wolnych Pracownik ma prawo do urlopu – to fakt. Pracodawca ma prawo zarządzać firmą w taki sposób, aby osiągać jak najlepsze efekty – to też fakt. Tymczasem w okresie wakacyjnym bardzo często spada produktywność. I to nie tyle z powodu tzw. sezonu ogórkowego, ale dlatego, że odpowiednie rozłożenie urlopów, pozwalające uwzględnić zarówno potrzeby pracowników, jak i  interes firmy, to prawdziwa sztuka. Zwłaszcza jeśli trzeba je zaplanować na papierze. Na szczęście są narzędzia, które tę łamigłówkę rozwiązują za kadrowców, pozwalając usprawnić zarządzanie urlopami, ograniczyć liczbę niewykorzystanych dni, wyeliminować konflikty urlopowe i sprawniej zarządzać firmą.

11


portale

Portal płacowo-kadrowy na platformie Liferay

Marek Pawełczyk

Quercus oferuje wdrożenie istniejących modułów systemu SAP, jak na przykład Kontrola Czasu Pracy, paski płacowe, generowanie PIT-ów do Portalu Pracowniczego lub też utworzenie rozwiązania o dowolnej tematyce łączącego portal z  wybranym źródłem danych lub innym systemem ERP. Wszystkie tworzone przez nas portale wykorzystują technologię JAVA EE (Enterprise Edition), znaną też pod nazwą „JAVA korporacyjna”, w oparciu o platformę Liferay. z innymi systemami. Narzędzia dostarczone wraz z platformą (repozytorium artykułów, newsy, galerie zdjęć, forum dyskusyjne, tablice ogłoszeń, Wiki, ankiety, blogi, sklep, RSS itp.) pozwalają administratorom i  użytkownikom stworzyć stronę internetową, intranetową lub portal społecznościowy. System umożliwia zarządzanie treściami tekstowymi oraz dowolnymi dokumentami (doc, xls, pdf), plikami graficznymi (jpg, gif, bmp), dźwiękowymi (mp3, wav) czy innymi plikami binarnymi. Portal Liferay jest zaawansowanym systemem zarządzania treścią, pozwalającym budować profesjonalne portale internetowe. System został utworzony zarówno z myślą o dużych korporacjach, jak i małych firmach. Liferay istnieje już ponad 10 lat, co ugruntowało jego pozycję na rynku, a  potwierdzeniem tego jest skorzystanie z tej technologii przez kilka wielkich podmiotów, na przykład: Alianz, Vodafone, francuskie Ministerstwo Obrony Narodowej czy T-Mobile.

12

Liferay posiada otwarty kod (ang. open source), dzięki czemu jest wolny od opłat licencyjnych. Wykorzystując tę sposobność, nie tylko tworzymy oparte na Liferay portale, ale także modyfikujemy samo oprogramowanie. System napisany jest w języku programowania Java, dzięki czemu działa na każdej platformie obliczeniowej zdolnej do uruchamiania Java Runtime Environment oraz serwera aplikacji.

Liferay pozwala w kompleksowy sposób zarządzać systemem z poziomu przeglądarki internetowej oraz wprowadzać wszystkie zmiany merytoryczne (pomijając ingerencję w  kod HTML). Mechanizm Drag and Drop, służący do budowania struktury portalu, sprawia, że jest to proces intuicyjny i prosty, a efekty pracy są natychmiast widoczne.

Siłę Liferay stanowi jego intuicyjność, a także możliwość rozbudowy i  integracji

Portal Liferay oferuje domyślnie cechę poważaną w środowisku webdevelopmentu


– responsywność strony, czyli dostosowanie wyglądu strony do wielkości ekranu/ wyświetlacza. Strona zmienia swój wygląd, dopasowując się do przestrzeni wyświetlania oferowanej przez urządzenie. Jest to bardzo wygodne zwłaszcza dla osób, które w większym wymiarze czasu korzystają z portalu na urządzeniach mobilnych.

zowanie wyglądu portalu. Kolejnym bardzo przydatnym mechanizmem jest możliwość zmiany wyglądu całości bądź też różnych sekcji serwisu bez zagłębiania się w kod portalu. Wszystkie modyfikacje można wdrożyć przez panel administracyjny, który pozwala na nadanie własnego logo portalu, a także na wdrożenie kodu styli CSS. Bardzo wygodny jest również mechanizm tworzenia osobnych części (podstron) portalu. Cała procedura ogranicza się do wejścia w  panel administracyjny i  skorzystania z narzędzia do dodawania podstron. Liferay pozwala na nadanie nazwy podstrony w wielu językach (portal w standardzie jest wielojęzyczny). Przydatna jest również funkcja tworzenia „przyjaznych” adresów URL, dzięki czemu linki do różnych sekcji portalu mogą być krótsze oraz bardziej zrozumiałe.

Portal Liferay oferuje również wdrażanie własnych „skórek”, co pozwala na personali-

zapewnia ogromną swobodę i intuicyjność modyfikacji, a tym samym pozwala dostosować portal do indywidualnych wymagań i oczekiwań. Źródło: liferay.com

Domyślną funkcjonalnością w portalu jest również możliwość nadania układu strony. Liczba kolumn oraz ich podział modyfikowany jest przez administratora. Liferay

13


konkurs

2

1

3

4

5

23

11 6

7

2 8

9

10

11

12

6 12 13

14

15 15

16 13 17

18

19 1

20

21 22 14

24

3

23 20

25

26

27 10

28 30

31

7

29

32

21

5

33

34

35 18

8

36

37

38 24

19

39

40

41 17

42 4

43

44

22 45

46

16

47 9

14


Pionowo: 1. Popularne drzewo iglaste 2. Chroniony, plamiasty płaz 3. Czasem staje w gardle, zwłaszcza podczas jedzenia ryby 4. Niezbędny w aquaparku 5. Metalowa szczotka dla zwierząt 7. Z orłem w koronie lub zaręczynowy 9. Sport popularny w USA 10. Rozmokła ziemia lub … pośniegowe 12. Skopiowanie cudzego utworu 14. Owocowy przysmak w słoiku 15. Owoc tropikalny albo marka modowa 17. Stoi na stacji i dyszy, i dmucha 19. Duży pies, np. Szarik 22. Tytuł utworu Mickiewicza („Gdy Cię nie widzę…”) 23. Ostry w ręku chirurga 24. Zbiór map 25. Zawiadomienie o śmierci np. w prasie 27. Wrogowi można stawiać czynny lub bierny 31. Skarbiec z arabskich legend 32. Inaczej renesans 34. Inaczej klosz na lampę 37. Zażywana dla kichania 39. „Poczekalnia” dla statków 41. Stop żelaza z węglem 42. Pełzający gad 43. Kojarzona ze zbożem dawna miara powierzchni 44. Najpopularniejsze modułowe oprogramowanie ERP

Poziomo: 1. Atrybut lekarza 4. Słodki przysmak z białka jaja i cukru 6. Uznanie cudzego dziecka, usynowienie 8. Znak graficzny o czytelnym, rozpoznawalnym znaczeniu 11. Oddziela kondygnacje budynku 13. W sklepie obok powidła 15. Wyobrażone pragnienie, fantazja 16. Mieszkanie osadzonego 18. System gospodarczy opierający się na wyzysku i handlu ludźmi 20. Choroba bardzo zakaźna zwana wietrzną 21. Czarny ptak 22. Gruboskórne, masywne zwierzę z charakterystycznym rogiem 24. Sprzymierzeńcy, sojusznicy 26. Przeciwieństwo dobra 28. Szachowa blokada 29. Długie warzywo 30. Tu archeolog znajduje pradawne skarby 33. Na srebrnym pojawiają się gwiazdy kina 35. Pomiędzy obiadem i kolacją 36. Bada ludzkie rasy 38. Inaczej: chaber, bławatek 39. Przepływa przez Bochnię 40. Odmierza czas ziarnkami piasku 42. Nie pasuje do karety 44. Twardy w desce 45. Dojrzałe stadium owada 46. Półszlachetny pasiasty minerał 47. Elektryczne ma symbol U

hasło 1

2

3

4

12

13

14

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

23

24

...

do wygrania 3 x

Uwaga konkurs! Zapraszamy do udziału w krzyżówkowym konkursie. Zasady są proste: 1. Należy rozwiązać krzyżówkę i wypełnić diagram z hasłem. 2. Hasłem jest początek pewnego zdania, które trzeba dokończyć. 3. Swoją odpowiedź wystarczy wysłać (wraz ze swoimi danymi osobowymi) na adres quercus@quercus.pl. 4. Na odpowiedzi czekamy do 31 stycznia 2016 r. 5 lutego, na stronie www.quercus.pl opublikujemy wyróżnione odpowiedzi. Autorzy trzech, naszym zdaniem, najciekawszych otrzymają nagrody – 3 zestawy nawigacji GOCLEVER. Pełen regulamin konkursu znajduje się na www.quercus.pl

15


zmieniamy jakość zarządzania wdrażanie systemów SAP rollout sap rozwój systemów sap centrum wsparcia sap szkolenia sap

ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las

www.quercus.pl

MAGAZYN Quercus Sp. z o.o.  
MAGAZYN Quercus Sp. z o.o.  
Advertisement