La Família del 30 i les xinxetes de Colors

Page 1per a aprendre el∫

˙´µþ®Ø‡ Unitat∫, formació de desene∫, cardinal∫ i ordinal∫, parell∫ i imparell∫

La família del 30 i le∫ xinxete∫ de color∫

MARÍA VALENZUELA GÓNGORA

EDICIONS, S.L.


Era un dia preció∫ a Numeràlia i el 3, la seva família i un grup d’aquest mateix número que feien le∫ pràctique∫ eren d’excursió per l’illa comptant flor∫, papallone∫, cuc∫... tot el que veien. —El Consell Numèric t’espera. Ha arribat un globu∫ aerostàtic del paí∫ de Noetmogui∫ carregat de xinxete∫ de color∫ i necessiten que n’organitzi∫ el recompte —va dir l’enviat pel Consell al número 3, el cap de l’expedició i responsable de le∫ comande∫ d’aquest paí∫. å Noetmogui∫ ∫’hi fabricaven tot tipu∫ d’objecte∫ que ajudessin a fer que re∫ no e∫ mogué∫, com ara clip∫, grape∫, xinxete∫, ganxet∫, gome∫ o diademe∫. 2


3


Uf! Encara rai que venim del camp —va dir un 3. Perquè quan van començar a omplir le∫ caixe∫ de xinxete∫ e∫ van adonar que sense el∫ guant∫ de muntanyisme ∫’haurien punxat i que ∫’haurien fet molt de mal si ∫’haguessin hagut de posar le∫ xinxete∫ que sobraven a le∫ butxaque∫. Sort de le∫ motxille∫! El∫ número∫ 3 eren fort∫ i per això no van tenir cap dificultat a l’hora de dur tre∫ caixe∫ apilade∫ de xinxete∫. El primer 3 va arribar amb le∫ seve∫ tre∫ caixe∫, quantitat que representa, amb deu xinxete∫ a cadascuna, com ja sabeu. Però com que duia la motxilla plena de mineral∫ per a la seva col·lecció el 0 e∫ va haver de col·locar al seu costat, per representar 0 unitat∫. 4


5


El segon 3 anava amb le∫ seve∫ tre∫ caixe∫ i una xinxeta que se li havia clavat a la sabata. Va arribar com va poder perquè no volia ferla malbé. ˘’1 va ajudar-lo a treure-se-la amb molta atenció i e∫ va posar al seu lloc. El tercer 3 va arribar molt cansat perquè el dia d’excursió l’havia esgotat. Era l’encarregat d’inspeccionar le∫ zone∫ per veure on hi havia mé∫ cose∫ per comptar. Per això nomé∫ va col·locar due∫ xinxete∫ a la seva motxilla i quan va arribar, el 2 e∫ va posar al seu costat per representar aqueste∫ unitat∫.

6


7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.