Page 1


A Quadern de lectura comprensiva Primers Lectors

L’ogre

Forçut Autores Mercé Viana Paulina Ribera Coordinació Mercé Viana

EDICIONS


Índex CAPÍTOL 1

pàgines 4 –– 8

CAPÍTOL 2

pàgines 9 –– 13

CAPÍTOL 3

pàgines 14 –– 18

CAPÍTOL 4

pàgines 19 –– 23

CAPÍTOL 5

pàgines 24 –– 28

CAPÍTOL 6

pàgines 29 –– 33

CAPÍTOL 7

pàgines 34 –– 38

CAPÍTOL 8

pàgines 39 –– 43

CAPÍTOL 9

pàgines 44 –– 48

Aquest quadern pertany a: .................................................................... Estudio ................ curs, a l'escola ................ .................................................... Signatura: 2


Comprensió global del text Amb el suport de:

Textos

Aquest llibre està imprès en paper reciclable, ecològic, lliure de clor i contribueix al desenvolupament sostenible dels boscos.

Disseny

Alfonso Méndez Il·lustració

Comprensió de la frase

Comprensió de la paraula

Antonio Perera Edició

Equip Queralt Traducció

Aitor Galvez Farran Irene Torra Sans

Atenció i habilitat visual

Impressió

Orymu

ISBN quadern: 978-84-15610-26-7 Dipòsit legal: B-29433-2012 © QUERALT EDICIONS www.queraltedicions.cat e-mail: queralt@queraltedicions.cat

Jocs i creativitat 3


1 CAPÍTOL

El nostre amic ƒorçut é∫ un ogre molt pelut. Té une∫ celle∫ espesse∫, gran bigoti pèl-roig i punxegude∫ orelle∫. 4


Qui é∫ en ƒorçut? Posa-hi el nom a sota.

Posa-hi una creu. De qui parla el conte? ∂’un ∂’un ∂’un ∂’un ∂’un

indi pelut. ogre pelut. ogre amb bigoti negre. indi anomenat ƒorçut. ogre de orelle∫ fine∫.

5


Dibuixa el que falta segon∫ la frase.

En ƒorçut menja un gelat de xocolata.

˘’ogre e∫ talla el bigoti amb une∫ tisore∫.

El nostre amic ensuma una flor. 6


Quin∫ ogre∫ són igual∫? Uneix-lo∫.

Amb la primera lletra del nom de cada dibuix formarà∫ una paraula que tu ja coneixe∫. Escriu-la. Solució:

7


Dibuixa l’ogre que t’agradaria tenir com a amic.

Escriu com é∫ l’ogre que ha∫ escollit com a amic. ● E∫ diu: ● É∫: ● Té: 8

● Li agrada:

L'Ogre Forçut  
L'Ogre Forçut  
Advertisement