Vermell

Page 1


Il·lustració: Ester Gradolí Texte: Jordi Ninot Coordina la col·lecció: Equip Queralt Impressió: Orymu, S.A. I.S.B.N.: 978-84-15960-00-3 Depòsit legal: B 17511-2013 © Queralt Edicions, S.L. Amb el suport de:

www.queraltedicions.cat e-mail: queralt@queraltedicions.cat Aquest llibre està imprès en paper reciclable, ecològic, lliure de clor i contribueix al desenvolupament sostenible dels boscos.

Sense el permís previ i per escrit dels titulars del copyright, queda rigorosament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic. Es poden utilitzar cites literals sempre que se n’esmenti la procedència.


COLORS VERMELL J O R DI NINOT


El color vermell neix a les profunditats de la terra

5


6


El color vermell creix entre les flors de la primavera

7


8


El color vermell ruboritza els tomĂ quets

9


10


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.