Conceptes Bàsics - ¡Sorpresa!

Page 1CONTES sobre

BÀSICS Sorpresa!

OBERT / TANCAT

MERCÉ VIANA

EDICIONS


LA PORTA DE LES GOLFES ESTAVA TANCADA, PERÒ EN POL I EN PAU PORTAVEN LA CLAU. LA VAN INTRODUIR AL PANY, LI VAN DONAR LA VOLTA I... JA ESTAVA OBERTA!

La porta de le∫ golfe∫ estava tancada, però en Pol i en Pau portaven la clau. La van introduir al pany, li van donar la volta i... Ja estava oberta!

2


3


—NO SÉ PER QUÈ ELS PARES HAN DE TENIR LA PORTA TANCADA. TOTAL, SEGUR QUE NOMÉS HI HA TRASTOS VELLS —VA DIR EN PAU, EL GERMÀ GRAN.

—No sé per què el∫ pare∫ han de tenir la porta tancada. Total, segur que nomé∫ hi ha trasto∫ vell∫ —va dir en Pau, el germà gran.

4


5


ELS NENS VAN ENTRAR I ES VAN TROBAR BAGULS TANCATS, MALETES OBERTES AMB ROBA, LLIBRES OBERTS, CAIXES TANCADES, UNA BICICLETA ANTIGA, QUADRES...

El∫ nen∫ van entrar i e∫ van trobar bagul∫ tancat∫, malete∫ oberte∫ amb roba, llibre∫ obert∫, caixe∫ tancade∫, una bicicleta antiga, quadre∫...

6


7


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.