Page 1

May

Vietnamese Poems Issue 1

Không gian như có dây tơ, Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu. Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều, Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn.


It seems the air is in a tangled web That each step tears and each move rips. Serene the eve lingers in dusky haze. Though safe my heart wallows in mild soft gloom.


Lời Tựa Introduction

MAY, Một cuốn sách về Việt Nam. Những đề tài của cuốn sách sẽ nói về văn hoá, xã hội và con người,... hầu hết mọi thứ về đất nước này. Nó sẽ được thể hiện qua những bài thơ, các mẩu truyện ngắn, hình ảnh, video hoặc cũng có thể là những bài phỏng vấn ngắn về con người ở nơi đây,... Dự án sẽ là một quá trình dài để đi và điểm bắt đầu là quyển sách này. Cuốn sách sẽ luôn bao gồm hai ngôn ngữ Anh và Việt. Hy vọng, không chỉ các độc giả Việt nam mà còn cả các độc giả bạn đọc nước ngoài hiểu thêm một phần về Việt Nam và yêu quý nó.

ISSUE 1 - VIETNAMESE POEM, Tiêu đề cũng đã nói lên được chủ đề về cuốn sách đầu tiên của MAY. Chủ đề của cuốn sách là giới thiệu một số các thể thơ truyền thống của Việt Nam. Các bài thơ được chọn để đại diện cho mỗi thể thơ đều là những bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Các bài thơ thể hiện góc nhìn khác nhau về văn hoá và xã hội của Việt Nam thời trước cũng như bây giờ. Không chỉ riêng về thơ, cuốn sách còn giúp người xem hình dung dễ dàng hơn về Việt Nam bằng những bức ảnh với góc nhìn của của chính bản thân tôi.

4

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


MAY, a book is all about Vietnam. The theme of the book focuses on culture, society and people - everything about this country. It will be expressed through poems, short stories, photos, videos, or it could be a short interview about the people here. It will be a long process to go and the starting point is this book. The book has two versions both English and Vietnamese. It aims to express the beauty of Vietnam for both Vietnamese people and foreigners in a different perspective.

ISSUE 1 - VIETNAMESE POEM, The title also talked up the book’s theme of MAY. The theme of the book is introduction of Vietnamese traditional verse forms. Chosen poems for each verse form are all famous in Vietnamese literature. They show different perspective about Vietnamese culture and society in the past and the present. The book is not only about poems, but it also visualizes Vietnam through pictures which were taken by my perspective.

M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

5


Lời Tựa Introduction

4

1. Thất Ngôn Tứ Tuyệt Regulated Verse

Nam Quốc Sơn Hà

2. Thơ Lục Bát 8-9

10-11

Mountains And Rivers Of The Southern Country

Bánh Trôi Nước

Six - Eight Meter

14-15

Ngậm Ngùi

16-17

Sorrowful

12-13

Woman

3. Thơ Tự Do

Ký Ức Tuổi Thơ

18-21

Childhood Memory

4. Các Thể Thơ Khác

Free Poetry Movement

22-23

Other Verse Forms

38-39

Vội Vàng

24-29

Ông Đồ

40-43

The Calligrapher

Haste

Biển

30-33

Tre Việt Nam Greem Bamboo

Quê Hương

44-47

Homeland

Sea 34-37

Áo Trắng

48-49

The White Tunic

Tài Liệu Tham Khảo Reference

6

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m

50-51


Mục Lục Content

M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

7


Thất ngôn Tứ tuyệt là một loại của thể thơ Đường luật. Dòng thơ được bắt nguồn từ thời nhà Đường của Trung Quốc. Mỗi một câu đều có chức năng của nó và đó cũng là luật để tạo nên một bài thơ thất ngôn Tứ tuyệt.Thơ thất ngôn tứ tuyệt có bốn câu, mỗi câu có bảy chữ. Câu một và hai là phá đề và thừa đề. Câu ba và bốn là dùng để giải thích hoặc đưa thêm chi tiết bổ nghĩa đề bài cho rõ ràng

Thất Ngôn Tứ Tuyệt Regulated verse 8

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


1 Thất ngôn Tứ tuyệt is one of Regulated verse which is from China. Each sentence has its owned function, and there is also the law to make this poem. This kinda of poem has four sentences, each sentence has seven words. The first and second verse are used for creating the topic of the poem. The third and fourth verse are used to explain or give more details for clarifying the thread.

Regulated verse

M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

9


Nam Quốc Sơn Hà written by Ly T h u o n g K i e t

Nam quốc sơn hà nam đế cư Tiệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

10

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


The Southern emperor rules the Southern land. Our destiny is writ in Heaven’s Book. How dare ye bandits trespass on our soil? Ye shall meet your undoing at our hands!

Mountains And Rivers Of The Southern Country translated by Huynh Sanh Thong

M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

11


Thân em thì trắng, phận thì tròn, Bẩy nổi ba chìm với nước non, Rắn nát mặc dù tay kẻ nặn, Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Bánh Trôi Nước written by Ho Xuan Huong 12

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


Woman translated by John Balaban

My body is white; my fate, softly rounded, Rising and sinking like mountains in streams. Whatever way hands may shape me, At center my heart is red and true. M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

13


Lục Bát là thể thơ truyền thống và riêng biệt nhất của Việt Nam, không bị ảnh hưởng hay tác động bởi các văn học nước ngoài. Cấu trúc thơ là một câu sáu chữ rồi đến một câu tám chữ cứ thế nối liền nhau. Bài thơ lục bát thông thường được bắt đầu bằng câu lục và kết thúc bằng câu bát. Lục Bát là thể thơ thông dụng nhất ở Việt Nam. Cách nhận biết đơn giản là đếm số chữ trong mỗi dòng thơ.

Lục Bát Six-eight meter 14

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


2 Six-eight meter is one of traditional verse form of Vietnam, it is not affected by foreign literatures. The structure of the poem has one verse come first with six words followed by the another verse with eight words. Six-eight meter is the most common verse form in Vietnamese literature. The most simple way to recognise this verse form is counting words in each sentence of the poem.

M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

15


Ngậm Ngùi written by Huy Can

Nắng chia nửa bãi chiều rồi Vườn hoang trinh nữ, xếp đôi lá rầu Sợi buồn, con nhện giăng mau Em ơi! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây ! Lòng anh mở với quạt này Trăm con chim mộng về bay đầu giường Ngủ đi em, mộng bình thường ! Ru em sẵn tiếng, thùy dương mấy bờ; Cây dài bóng xế ngẩn ngơ Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ? Tay anh, em hãy tựa đầu, Cho anh nghe nặng, trái sầu rụng rơi...

16

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


As the late sun declines in its twilight, The virgin’s garden mimosa shuts down, The spider spins a quick twine in last light. My dear, this fan will keep you in sleep sound. My heart is open like this fan, sweetheart, For the dream birds to flock round your bedside. Dream your sweet dreams, my dear, in your loved heart, And hear my tender song of love aside. The trees their long shadows in sunset cast, How long have your heart ached in painful love? My dear, put your head on my shoulder fast, Let me hear sorrow’s fruit fall in my love.

Sorrowful translated by Thomas D. Le

M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

17


Tuổi Thơ Kỷ Niệm written by D u c Tr u n g

18

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


Tuổi thơ gắn với dòng sông Rủ nhau đi tắm “tồng ngồng” ban trưa. Leo cây - cao mấy cũng vừa Đua nhau nhảy sóng nô đùa thỏa thuê. Bâng khuâng nhớ những ngày hè Phượng hồng đỏ thắm, tiếng ve rộn ràng. Đầu thôn cho đến cuối làng Vi vu gió thổi mênh mang sáo diều. Miền quê biết mấy thân yêu Đàn trâu no cỏ...những chiều hoàng hôn. Nhớ quê lòng thấy bồn chồn Tuổi thơ in đậm tâm hồn ước mơ...!

M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

19


Childhood stayed with river Together have fun in the water Climbing - as high as possible Jumping high and enjoy life Wistfully remember summer days, Blooming flamboyant flower, cicada bustling All around the village Flute kite is emitted around. Very lovely countryside Buffalo on the prairie at sunset Missing hometown feeling sad Bold childhood dream soul

20

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


Childhood memory translated by Ho Huu Dang Khoa

M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

21


Thơ không bị gò bó bởi số câu chữ, niêm, luật, vần,... Tác giả có thể tự do viết và sáng tác những gì mình muốn, đưa họ ra khỏi giới hạn của các thể thơ truyền thống và tự do sáng tạo hơn để phát triển ý tưởng của mình. Vì vậy thể thơ này thường thể hiện được nhiều nhất cảm xúc mà tác giả muốn truyền đạt. Nhận biết thơ tự do rất đơn giản : đếm số chữ trong 1 dòng thơ, dòng nhiều dòng ít không gò bó, và không bắt buộc theo quy luật như các thể thơ khác.

Thơ Tự Do Free poetry movement 22

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


3 This style of poem is not restricted by any Vietnamese literature rule. Authors can feel free to create what they want in the poem and take them out of the limitation of the traditional verse and more creative freedom to develop their own ideas. Therfore, this form can expresses almost all the emotions that the writers want to bring to the audience. The way to recongnise this verse form is very simple: counting words in one verse, long or short verse does not matter and it is not under any rule compared to the other poems.

M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

23


Vội Vàng written by Xuan Dieu

Tôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất; Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay đi. Của ong bướm này đây tuần tháng mật; Này đây hoa của đồng nội xanh rì; Này nay lá của cành tơ phơ phất; Của yến anh này đây khúc tình si Và này đây ánh sáng chớp hàng mi. Mỗi buổi sớm, thần Vui hằng gõ cửa; Tháng giêng ngon như một cặp môi gần; Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa; Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân. Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua, Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già, Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất. Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật, Không cho dài thời trẻ của nhân gian, Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại! Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi, Nên bâng khuân tôi tiếc cả đất trời; Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi, Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt… Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi? Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi, Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa? Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa… Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,

24

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


Ta muốn ôm Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn; Ta muốn riết mây đưa và gió lượn, Ta muốn say cánh bướm với tình yêu, Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều Và non nước, và cây, và cỏ rạng Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng, Cho no nê thanh sắc của thời tươi; - Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi! M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

25


26

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

27


I want to turn off sunshine So colors cannot fade. I want to tie wind up So scents cannot flee. From butterflies and bees, here is the honeymoon Here are flowers of verdant meadows And leaves of flickering virgin branches From swallows and orioles, here is the ballad And here, when light flicks through our lashes, 28

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


Haste translated by Quynh Nguyen

Every morning, God of Joy knocks on the door, January is as luscious as a nearby pair of lips I’m in bliss, but also in haste I don’t need summer heat to reminisce about spring A coming spring means a passing spring A blooming spring means an aging spring Once spring is through, I am over. My heart is large, but the blessing is limited. Youthful days are never prolonged. Pointless to say spring is recurring, If my youth can never return. The Earth is here, but I am not, The longing lingers, and I grieve. Days are redolent of partings And the mountains echo farewells The lovely wind whispers with leaves Does she resent that she has to fly? Buoyant birds just stop twittering, Fearful of waning times ahead? Never, oh never again. Hurry up, colors have yet to pale. I want to embrace All the fresh, burgeoning lives I want to haul wandering clouds and swerving wind I want to indulge in the butterflies of love I want to garner in an ample kiss: My homeland, my trees, and budding grass Dazed by fragrances, full with light Sated with the prime of youth Dear Blushed Spring, I want to bite you. M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

29


Anh không xứng là biển xanh Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng Bờ cát dài phẳng lặng Soi ánh nắng pha lê... Bờ đẹp đẽ cát vàng Thoai thoải hàng thông đứng Như lặng lẽ mơ màng Suốt ngàn năm bên sóng... Anh xin làm sóng biếc Hôn mãi cát vàng em Hôn thật khẽ, thật êm Hôn êm đềm mãi mãi Đã hôn rồi, hôn lại Cho đến mãi muôn đời Đến tan cả đất trời Anh mới thôi dào dạt... Cũng có khi ào ạt Như nghiến nát bờ em Là lúc triều yêu mến Ngập bến của ngày đêm Anh không xứng là biển xanh Nhưng cũng xin làm bể biếc Để hát mãi bên gành Một tình chung không hết, Để những khi bọt tung trắng xóa Và gió về bay tỏa nơi nơi Như hôn mãi ngàn năm không thỏa, Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!

30

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


Biển written by Xuan Dieu

M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

31


Sea translated by Thomas D. Le

32

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


I don’t deserve to be the ocean blue But I want thee to be the white beach sand The sandy beach stretching calmly its hue Under the crystal sun. The comely beach of yellow sand Extending to the rows of pine So dreamily and quietly For eons by the roaring brine. Let me be the clear turquoise swells That kiss ceaseless thy yellow sand The gentle kiss that softly dwells The quiet kiss that has no end. I will kiss thee again, again From here clear to eternity Till none of this wide world remains Before my heart can beat calmly. There’re times when I would fain surge in As if to crush thy edges dear It’s when my billows roar passion To drown thee in ceaseless love sheer. I don’t deserve to be the ocean blue But want to be the turquoise sea To sing eternal songs by thee In endless love for dear thee true. So when the foam comes boiling white And wind gusts in from everywhere, Insatiably I’ll kiss with might ‘Cause I love so thy sand edge bare.

M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

33


Tre xanh Xanh tự bao giờ Truyện ngày xưa đã có bờ tre xanh Thân gầy guộc, lá mong manh Mà sao nên luỹ, nên thành tre ơi Ở đâu tre cũng xanh tươi Cho dù cát sỏi đá vôi bạc màu Có gì đâu, có gì đâu Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều Rễ siêng không ngại đất nghèo Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù Vươn mình trong gió tre đu Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm Bão bùng thân bọc lấy thân Tay vin tay níu tre gần nhau thêm Thương nhau tre chẳng ở riêng Lũy thành từ đó mà nên hỡi người Cho dù thân gãy cành rơi Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho con Nòi tre đâu chịu mọc cong Mới lên đã thẳng như chông lạ thường Lưng trần phơi nắng phơi sương Có manh áo cộc tre nhường cho con Măng non là búp măng non Đã mang dáng thẳng, thân tròn của tre Năm qua đi, tháng qua đi Tre già măng mọc có gì lạ đâu Mai sau, mai sau, mai sau… 34

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m

Tre Việt Nam written by Nguyen Duy


M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

35


36

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


Bamboos are green, green straight through, for how many years these hedges of bamboos green? With their frail leaves and slender trunks the bamboos hold up forts and citadels, green, everywhere, green, even as soil and rock turn while. No mystery, no mystery at all, their lushness arrives from long growth, hardy roots do not fear poor soil, they grow more roots, toil harder. When bamboos stretch their bodies with the wind or sway in hardship, even the poorest branches sing, they love sunshine, the blue sky, don’t seek cover in the shade. In a storm one trunk will shield another, one branch pull, another push so bind together, because they love each other they do not stand alone, from that, dear friends, come forts and citadels. If their trunks are broken, branches torn, the root still holds, the journey of bamboo so straight, young shoots rise sharp as spikes. They bare their backs to sun and mist fling their small shirts across their flocks. Buds of shoots, buds of shoots, so round and ramrod straight their backs, years pass, months pass when old bamboos die, young ones rise tight up. Tomorrow, tomorrow, and forever tomorrow, blue earth, green bamboos---our land forever green.

Green Bamboo translated by Hien Lee

M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

37


Những thể thơ này được nhận biết và đặt tên dựa theo số chữ trong 1 dòng thơ. Mỗi loại thơ lại có quy định riêng về vần, luật nhưng số chữ trong câu phải luôn được đảm bảo xuyên xuốt cả bài thơ. Nó bao gồm thơ bốn chữ, thơ năm chữ, thơ sáu chữ, thơ bảy chữ, thơ tám chữ. Trong cuốn sách này sẽ giới thiệu 3 thể thơ trong số đó: Thơ năm chữ, thơ sáu chữ và thơ bảy chữ.

Thơ Khác Other Verse Forms 38

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


4 These verse forms are recognised and named based on the number in one verse. Each style of poem has their owned rule but the number of word in the sentence always has to make sure through the whole poem. It includes 4 syllable poetry, 5 syllable poetry, 6 syllable poetry, 7 syllable poetry and 8 syllable poetry. This book will introduce three verse form in these. It is 5 syllable poetry, 6 syllable poetry and 7 syllable poetry.

M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

39


Ông Đồ written by Vu Dinh Lien

Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già Bày mực tàu giấy đỏ Bên phố đông người qua. Bao nhiêu người thuê viết Tấm tắc ngợi khen tài Hoa tay thảo những nét Như phượng múa rồng bay Nhưng mỗi năm mỗi vắng Người thuê viết nay đâu Giấy đỏ buồn không thắm Mực đọng trong nghiên sầu Ông đồ vẫn ngồi đấy Qua đường không ai hay Lá vàng rơi trên giấy Ngoài trời mưa bụi bay Năm nay đào lại nở Không thấy ông đồ xưa Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ?

40

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

41


42

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


Just as the pink cherry blossomed each year The old scholar was sure to reappear With China ink and red paper in scrolls Amidst the swelling crowds that surged and rolled. So many people paid him handsomely For his talent that they admired dearly, The flourishes of his accomplished hand That wrought dragons and phoenixes on end. Each passing year saw fewer people come. Where were they all who paid him so handsome? Now his paper had lost its crimson red, His ink dried out in its sad forlorn bed. At his old place sat the calligrapher Amidst the hustling crowds without a stir. Some yellow leaves fell dead on his paper, And from above drizzle fle`w in a whir. This year the cherry blooms light pink again; The old scholar is found nowhere in vain. Of all those people lived in days of yore Where are they now, where'e r forevermore?

The Caligrapher translated by Thomas D. Le

M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

43


Quê hương là gì hở mẹ Mà cô giáo dạy phải yêu Quê hương là gì hở mẹ Ai đi xa cũng nhớ nhiều Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay Quê hương là con diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông Quê hương là cầu tre nhỏ Mẹ về nón lá nghiêng che Là hương hoa đồng cỏ nội Bay trong giấc ngủ đêm hè Quê hương là vòng tay ấm Con nằm ngủ giữa mưa đêm Quê hương là đêm trăng tỏ Hoa cau rụng trắng ngoài thềm Quê hương là vàng hoa bí Là hồng tím giậu mồng tơi Là đỏ đôi bờ dâm bụt Màu hoa sen trắng tinh khôi Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương có ai không nhớ…`

Quê Hương written by D o Tr u n g Q u a n

44

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

45


46

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m


Mother, what is a home land? …that my teacher say I must cherish Mother, what is a home land? …that everyone misses so much Home land is where the sweet carambola grows… Where you climb to pluck fruit everyday, Home land is the old path to school… Where you run home chasing yellow butterflies.

Homeland translated by Ta m L a c J e s s i c a A . T

Home land is where a blue- green kite flies… Happily in amongst the youth on grassy fields, Home land is where a little ferry lies… Gently rippling the home rivers waters Home land is a little bamboo bridge… With mother in a crooked Palm-leaf hat, It is perfumed field flowers and sweet native grass… Drifting into my sleep on long summer nights Home land is warm loving arms… To lay asleep throughout the night’s rain, Home land is the bright moon at night… Where areca flowers scatter upon the veranda floor Home land is a patch of pumpkin flowers… And a violet Malabar spinach hedge, It is the red on a fence of Hibiscus veins… And the color of a magnificent white pure lotus. Everyone has only but one Home land… Just like everyone only one birth mother, Home land… Does anyone not miss so dearly …?

M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

47


Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong, Hôm xưa em đến, mắt như lòng. Nở bừng ánh sáng . Em đi đến, Gót ngọc dồn hương, bước tỏa hồng. Em đẹp bàn tay ngón ngón thon, Em duyên đôi má nắng hoe tròn. Em lùa gió biếc vào trong tóc Thổi lại phòng anh cả núi non. Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời, Hồn em anh thở ở trong hơi. Nắng thơ dệt sáng trên tà áo, Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài. Đôi lứa thần tiên suốt cả ngày, Em ban hạnh phúc chứa đầy tay. Dịu dàng áo trắng trong như suối Tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay. 48

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m

Áo Trắng written by Huy Can


The White Tunic translated by Thomas D. Le

The simple white tunic of dreamy purity In which you came to me with heart and soul Showered with light along your path of old Your feet of jade, a red smell’s rarity. Your lovely long lithe tapering fingers Vied with your graceful rounded sun-kissed cheeks. You crammed the azure wind into your hair And blew into my room mountains of air. Your voice I heard as sound and word; Your soul I breathed with every breath. My Muse wove verse of light on your white dress While little leaves outdoors with joy fluttered. We both enjoyed ourselves all through the day You gave me bliss in generous armloads. Your white spring-clear tunic’s soft gentle sway Sent our souls to their heavenly abode. M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

49


Tài Liệu Tham Khảo

Ngậm Ngùi written by Huy Cận source thehuuvandan.org, 2002

translated by Thomas D. Le source

Reference

Nam quốc sơn hà

thehuuvandan.org, 2002

written by

Tuổi Thơ Kỷ Niệm

Lý Thường Kiệt source James Anderson The Rebel Den of Nùng Trí Cao: Loyalty and Identity 2007 Page 214 “The Vietnamese text reads”

written by Đức Trung source manhmap.com

translated by

translated by

Huỳnh Sanh Thông

Ho Huu Dang Khoa

source “An anthology of Vietnamese poems”, New Haven, CT: Yale University Press, 1996

Vội Vàng written by Xuân Diệu

Bánh Trôi Nước

source alcoholicbutter.wordpress.com,

written by

2014

Hồ Xuân Hương source

translated by

Vietnamese school book for

Quỳnh Nguyễn

grade 7.

source alcoholicbutter.wordpress.com,

translated by John Balaban source Spring Essence, “The Poetry of Ho Xuan Huong”, Copper Canyon Press, 2000 50

Ma y - Issue 1 - V iet namese P o e m

2014


Biển

Quê Hương

written by

written by

Xuân Diệu

Đỗ Trung Quân

source

source

thehuuvandan.org, 2004

lekhanhhufs.blogspot.com, 2010

translated by

translated by

Thomas D. Le

Tam Lac Jessica A.T

source

source

thehuuvandan.org, 2004

lekhanhhufs.blogspot.com, 2010

Tre

Áo Trắng

written by

written by

Nguyễn Duy

Huy Cận

source

source

http://vnca.cand.com.vn, 2012

thehuuvandan.org, 2009

translated by

translated by

Hien Lee

Thomas D. Le

source

source

truongton.net

thehuuvandan.org, 2009

Photos, Design By Quang Ho

Ông Đồ

Chiều - Cover Poem

written by

written by

Nguyễn Duy

Xuân Diệu

source

source

thehuuvandan.org, 2005

thehuuvandan.org, 2009

All Rights Reserved

Content Edited By Ho Huu

translated by Thomas D. Le source thehuuvandan.org, 2005

Evening

Dang Khoa

translated by Thomas D. Le source

Copyright

thehuuvandan.org, 2009 © 2017 Quang Ho

M ay - I s s u e 1 - V i et n am es e P oem

51


2017

May  

MAY, a book is all about Vietnam. The theme of the book focuses on culture, society and people - everything about this country. It will be e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you