Page 1

VOL. 102. 110. NO. NO.9.5.SEPTEMBER MAY, 2018. 2010.

110.9.Évf. 5. szÁm, 2018. MáJUS 102. ÉVF. SZÁM, 2010. SZEPTEMBER

Hungarian Baptist Convention of North America

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

EGY MENNYLAKÓ HAZATÉRT ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

Vallásos értelemben a mennybemenetel 1Korintus napja nem 10:11. tűnik nagy ünnepnek. InMindez pedig pélkább „ünnep-pótlék”. Nem értek egyet daképpen történt velük, figyelmeztetéazzal az állítással, hogyakik „a mennybesül íratott meg nekünk, az utolsó menetel ünnepe a keresztyénség legviidõkben élünk. dámabb ünnepe” (Áhítat). Szeretteinek, Pál apostol szerint biblikus dolog párhuzamot vonni Izráel egyiptomi Hit élőpusztai Lelke, jöjj! kivonulása, vándorlása és hívõ életünk különbözõ állomásai között. Ezt Hit élő Lelke, jöjj! Jelentsd ki Istenünk! Az Úr kiontott véréről 2 Móz 14.1 Azután így beszélt az ÚR Te tanúskodsz nekünk! Mózeshez: 2 szüntelen: Szólj Izráel fiaihoz, hogy Kit hirdetsz forduljanak meg, és verjenek tábort PíMegváltó Jézusom. Hahírót elõtt, Migdól és a tenger között, Mindenkiért meghalt Úr Baal-Cáfón elõtt. Veleazszemben tábo– énértem is, tudom!3 Hátha azt gonrozzanak a tengernél. dolja a fáraó, hogy eltévedtek Izráel fiai Senki sem vallhatja, ezen a földön, körülzárta hogy Jézus Krisztus Úr,õket a puszta! 4 ÉnMíg pedig megkeményítem a fáraó szívét, hittel Őrá nem tekint, hogy üldözõbe vegye õket, és megmutatom kiről az Ige szól. dicsõségemet fáraón és egész haderején. Te vagy, ki abiztosít: Akkor az egyiptomiak, hogy én Véremegtudják lett érdemem! vagyok az ÚR. És szólhatok: így cselekedtek. 5 És nagy örömmel Amikor jelentették Egyiptom királyának, „Én Uram, Istenem!” hogy elmenekült a nép, megváltozott a Hinné elésa világ: fáraónak szolgáinak indulata a nép iránt, ezt mondták: Mit tettünk?! ElhogyésIsten megbocsát! bocsátottuk Izráelt szolgálatunkból! 6 Ki Jézus által jönaHozzá, Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és elnyeri váltságát. maga mellé vette a hadseregét. 7 Maga Ó, míly nagy kegyelem: mellé vett hatszáz válogatott harci kocsit, Ő értünk bűnhődött! azÓ, összes egyiptomi kocsit. nyílna még megharci sok-sok szívHárom ember volt mindegyiken. 8 Az ÚR megkea Megváltó előtt! ményítette a fáraónak, Egyiptom kiráKi a Fiúban lyának a szívét, hisz, és az üldözõbe vette Izráel annak vanfiai élete, fiait, Izráel pedig hatalmas kéz segítségével Ott vanvonultak szívébenki. 9 Az egyiptomiak tehát üldözték õket - a fáraó minden lova, elrejtve tanúságtétele. harci kocsija,azt lovasa Megtartja hite,és hadereje - és utolérték õket, amikor ki Őhozzá kiált, a tenger mellett táboroztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cáfónnal Ki Benne hisz, azt szeretet, szemben. A fáraó új Lélek10hatja át! közeledett. Izráel fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az Wesley Ekkor (1707-1788) egyiptomiak Charles utánuk eredtek. nagy Come Down, 1746 félelemSpirit fogtaofelFaith, õket, és segítségért kiálAlexanderné, 2009 tottak Ford. IzráelWilliams fiai az ÚRhoz. 11 Mózesnek pedig ezt mondták: Nincs talán elég sír Kotta: www.hymntime.com/tch/ Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál pdf/b/e/a/Bealoth.pdf

drága tanítványainak vajon örömnapjuk lett, amikor az ereje kolorádói teljében munkáltesszük estérõl-estére táborokodó fiatalember, a tanítványok zásunk istentiszteleti alkalmain.legjobb A hét Mestere magukra hagyta mottója: Együtt a cél felé! őket? – AmikorÉppen édesanyám meghalt, azt mondták úgy vándorlunk a cél felé, régi barátok, testvérek, ismerősök, hogy mint Izráel népe Egyiptomból, a „számáraát már megváltás pusztán Kánaán felé. volt a halál”. Mi mégis megsirattuk, hiszen mindig ígyAszólítottuk: Anyuka!hogy Ma bár márIzráel nem történetbõl kiderül, szomorkodunk, mert biztosakmégis vagyunk fiai elhagyták Egyiptomot, Ebenne, hogy kedvenc énekének egyik gyiptom sehogy sem akarja elhagyni mondata teljesült azon a napon: a„Jézus Isten népét. Amikor elindulnak, teljes ölébe bizton – hajtom fejem le én, õket, - abegyiptomi haderõ üldözõbe veszi ban találom üdvöm, - ha nyugszom keés bár végre szabadok, mégis üldözött belén.” (HH 582) szabadok. Méltatlankodás helyett azon gondolK é t mie m e r c s o p oésr tjelentősége l é t e z i k :a kodom, a bjelentése rabszolgák és üldözött szabadok. Miért mennybemenetel eseményének. rendelte az Atya ezt a negyven napot Fia Elõször a rabtartó természetérõl számára – még mindig itt a földön? Valakell valamit megjegyeznünk. hogy olyan természetesnek A tízedik csapás után a tűnik, fáraó hogy még itt volt, elvégezte küldetését, ahogy előazon az éjszakán magához hívatta re megmondták próféták, feltámadása Mózest és Áront,a és ezt mondta nekik: után pedig elment, amint megígérte. De Induljatok, menjetek ki az én népem az a negyven nap, amely időszak a megközül Izráel fiaival együtt, menjetek és nyílt sír csodáját követte! Azt szinte alig tiszteljétek az Urat, ahogyan akívántátok. értjük. Miért nem azonnal, győzelem Vigyétek juhaitokat és marháitokat is, után? Mi lehetett Isten célja a várakoahogyan kívántátok, csak azt menjetek! zás idejével? – Valószínűleg akarta, Kérjetek 2Mózszemélyesen 12:31, 32. hogy egyáldást ideig rám mégis! sokan A 2Mózes 14:5-ben pedig ezt olvastalálkozhassanak az Üdvözítővel, a felsuk: Amikor Egyiptom kirátámadás dicsőjelentették bizonyítékával. lyának, hogy elmenekült a nép, megválAz „ős ellenség” már elhintette a konkoly fekete magvait… „Nehogy tabennünket meghalni? Mitéstettél velünk, nítványai oda menjenek ellopják őt, miért ki bennünket Egyiptomból?! aztánhoztál azt mondják a népnek: Feltámadt 12 Nem megmondtuk neked még- Egyipa halottak közül!” 27:64) Negytomban, hogy hagyj (Mt nekünk békét, hadd ven napos itt maradása a napnál is vilászolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb gosabban hogy mi történt. „Ti nekünk, hamutatta, az egyiptomiakat szolgáljuk, pogányok keze által felszegeztétek és mint ha a pusztában halunk meg! 13 De megöltétek. De őta aznépnek: Isten, miután felolMózes így felelt Ne féljetek! dotta a halál feltámasztotta, Álljatok helyt,fájdalmait, és meglátjátok, hogyan mivel lehetetlen hogy a halál fogva szabadít meg ma volt, az ÚR benneteket! Mert tartsa őt.” 2:24) Ezt követték ahogyan ma(ApCs látjátok az -egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok„és látni õket. 14 a megjelenési élmények: megjelent Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután veszteg! megjelent több mint ötszáz testvérnek

egyszerre… Azután megjelent Jakabtozott fáraónak és szolgáinka indulata nak, amajd valamennyi apostolnak…” a(1Kor nép 15:4-8) iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! Elbocsátottuk Izráeltamikor a szolgáTöprengek, sóhajtozom, erre latunkból! a negyven napra gondolok. Miért éppen Talán 24Van óra ennek sem telt el a fáraó negyven? valami rejtettkét jelentősége? – És akkor elém jön egy ótesmondata között. Mintha tudathasadásos tamentumi képlet”. –biztoIzralenne a fáraó.„negyvenes Elõbb jóindulatáról el minden zsinagógájában sítja a népet, aztán gyorsanismerhették meggonMózes történetét. Őt a Zsidókhoz Ledolja magát. Egyszerûen nem adjaÍrt fel! vélMint a hit ahogy egyik tanújaként tartja számon. a gonosz sem adja fel, Egy anagy népvezér történetében még golgotai veresége után sem.olvasható, mi történt ott, az Isten Lehullottak a kötelékeid,hegyén, szabada Sinai hegyen. „Mózes… egészen fölment vagy, tele van a szíved szabadok öröa hegyre, és ott maradtaMózes a hegyen mével, bizonyságot teszel a Szabadínegyven nap és negyven éjjel.” Előtte tóról, és verssel már-márolvassuk azt gondolod, hogy néhány az Úr tervét: nincs dolgod a kísértõvel. Aztán „Jöjjisfeltöbbé hozzám a hegyre és maradj itt, hamarosan rá kell jönnöd, a nyomert át akarom adni nekedhogy a kőtáblákra modban vanésésparancsolatokat, fenyeget pusztulással írt törvényt amelyevagy ismét rabszolgasággal. Ne lehessen csodálket azért írtam le, hogy tanítani azokat.” kozz ezen,(2Móz de ne 24:12-18) is félj, mert a te Szabadítód nagyobb, kegyelme Fénycsóva lett értelmemerõsebb, számáramint ez a aréges-régi legfenyegetõbb támadás. „példázatos” történet. Jézus tehát azért ment fel a „hegyre” (Golgota) volt itt rabszolgának és Milyen azért maradt negyven napig,lenni hogy Egyiptomban? Elõbb kellemes volt. tanítványai szívének a „hústábláira” kiMenet közben derült ki, hogy Jákób utódai törölhetetlenül beleírja, belevésse az új nem egyenrangú polgárok Egyiptomban, szövetség törvényeit és parancsolatait. hanem kényszermunkások. – „Felmentek a felső szobába…Szinte és valamennyien egy szívvel és egy lélekkel észrevétlenül történt az átmenet. Mózes kitartóanmár vettek részt az imádkozásban”. idejében a fiúgyermekeiket megölik és a vályogvetéshez nem kapnak szalmát. folytatás a 3. oldalon folytatás a 3. oldalon A TARTALOMBÓL A TARTALOMBÓL English section - pages 8-9. English Articles - -pages 8-9. 50th Anniversary Palm Bay Meghívó lelkipásztor beiktatásra 110éséves a szövetségünk ifjúsági találkozóra Cleveland Költészet napja Beszámoló a kolorádói családi táborozásról Torontó - Gyermekbemutatások Távol és mégis közel: hírek Palm Bay - 50 éves jubileum Berettyóújfaluról Teri néni utolsó körlevele Úti beszámoló - Kulcsár Sándor


2.2010. oldal szeptember

2018. május 3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb Magyarországi A SZERKESZTŐ ROVATA Baptista Egyház lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet oldal És eljön minden3.esztendőben május, tomban. Kiderül, hogy van a népnek 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.a 2. IFJÚSÁGI KONFERENCIA vele az anyáknapja, mennybemenetel és Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha www.baptista.hu/berettyoujfalu a pünkösd. Csodálatos május – még ak(USPSfokhagyma # 716-300) és uborka, és van húsosfazék, jól mennek a dolgok, az Urat, DETROIT -2018.tisztelik május 25-27 kor is, ha az időjárás-jelentés (legalábbis a tisztességes temetéshez14: való jogukat is Jobb de ha balul ütMagyarországi ki valami, máris pániTestvéreink KriszEgyiptomból? 2Mózes 10, 11. POSTMASTER: Egyház Crazy for Christ (How to be Baptista aKedves mi vidékünkön) nem Jézus napfényes, tünmegtarthatták. Az életchanges egy merõ Send address to: kinlódás, kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a tusban! RadicallyBerettyóújfalui Committed to Christ). Baptista döklő tavaszi napokról beszél. Változik ett volna szolgaként meghalni EgyipGyülekezet reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, hibás, hogy ideelőadók: jutottunk?Novák József Kedvesaz Amerikai Baptista Evangéliumi Hírnök „még” időjárás is,Magyar sőt elmúlik lassan Meghívott mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség! Subscription Manager omban. Kiderül, hogy van a népnek minden, kivéve u. Isten igéjét. Az abban alhambrai lp., PastorBerettyóújfalu, Bryan Reynolds 4100 Eötvös 2. 12409 Devoe St. SOUTHGATE, többre. Fogadjuk el a helyzetet,MI és48195 az adott szinten a hitéletében. olvasható ígéret beteljesedett, és hogy beteljeTN). Ének-zene: Ádám „Nem igazságtalan az Isten, hite, de keretekben mégPeriodicals nagyon gyenge a hit. (Nashville, Ha www.baptista.hu/berettyoujfalu próbáljuk elviselhetõvé tenni. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten elfeledkezzék sedik. A Lélek szele fúj. Megújítja Postage Paid at az and Friends (Nashville). a ti cselekedeteitekrõl és aéleWyandotte, MI and Additional Offices Hányan tengetik aztisztelik életüket maaz is Urat, tünket, élővé teszitanúsítottatok ünnepeinket, az sőtÕhétígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, Jelentkezések: Juhász Robinál, szeretetrõl, ól mennek a dolgok, melyet köznapjainkat is. Anyáknapjáról ugyan ezzel a rabszolga-gondolkodással? Published monthly by hogy megszabadítja õkettelefonon. az egyipto- neve Facebookon, e-mailben, iránt, amikor szolgáltatok és szolnincsaszó a bibliában, de arról de ha balul üt ki azBaptist valami, the ÍgyHungarian tengette életétConvention Izráelmáris míg el pániTestvéreink Jézus Kriszmiak kezébõl, Kedves és beviszi népét az ígéret gáltok szenteknek.” (Zsid 6:10)igen, hogy * * * Isten csodálatos ajándéka a házasság, a North aAmerica, Inc.és ki nem nembûnbakot jöttofhozzá Szabadító földjére. Akkor tehát, nem kell félni a kolnak és keresnek. Ki volt aCsaládi hét a Ráma tusban! gyermekek, shogy az őket nevelő ránk édesanyák. / Szerkesztő: hozta õketEditor a szolgaság házából. Köszönjük, gondoltak jelen veszedelemtõl, mert július ez csak2-8 egy táborban 2018. Áldja meg az Úr őket, s általuk a nefelnöREV. DR. A. GÉZA HERJECZKI hibás, hogy ide jutottunk? héz helyzetünkben. Kedves Amerikai Magyar Baptista rövid epizód a nép életében. Nem ez a vekvő generációt, gyermekeinket! 1370 Michigan Blvd., Imaházunk augusztus végiKirály leomlása és Milyen a miPark, Szabadítónk? 110 ígért. éves évfordulóvég,Szövetségünk folytatást Most az a Lincoln MI 48146 2Mózes S hogy aután mennybe-ment visszaMellesleg, sok keresztyén tart ezen aIstenSzövetség! lebontása jóazreménységgel va12:42-benTel: találunk különös monda- dolgunk, jának apropóján, folyó év július 2-8 (313) egy 382-3735 jön amint ígérte, éppen úgy bizonyos, hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benherjeczki@yahoo.com zinten tot a hitéletében. Istenrõl. között családi táborozást szervezünk mint ahogy beteljesedett a másik ígéreszavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne nünket egyIsten, új és van, szép hajlékot építeni „Nem igazságtalan hogy a RámaÁlljatok táborban. A hét jubileumi Virrasztott az Úrmegjegyzéseiket azon az éjszakán, féljetek! te –az eljött és itt munkálkodik viláKéziratot, cikket, helyt, és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõEkkor Mózesnek eszébe jut Isten közgyűléssel (júl 7) és istentiszteletszerkesztő címére kérjük. gunkban, s közvetlen környezetünkben amikorakihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a A munkálatokat szabadít meg az Úrlapunkbenne- ségére. tel zárul (júl 8). A ma februári is a Szentlélek. Ugyan jövõ mit istavasszal tehetnénk az Úré volt. A szerkesztő bizottság tagjai:megígérte, gérete. éjszaka 2Mózes 6: 6-8. Isten kezdjük meg, addig a nem várt terveteket! 2Mózes 14: 13, 14. szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ Nélküle? Beszélhetnénk-e, írhatnánk-e ban részletes ismertetést olvashatunk Gergely István és Püsökvan Dániel Micsoda evangélium ebben a zéssel és az engedélyek beszerzésével Mózes nem okosabb, mint a nép, csak gyülekezeteinkről, imaház építésrőla programról és a részvétel anyagi olhogy megszabadítja õket azPedig egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolmondatban? Virrasztott az Úr. Our address on the internet: megnyitásról, gyermekbemutatásokról? hisz Istenben, és a hit beszédét mondja foglalkozunk. daláról is. Jelentkezési ívet küldtünk http://www.evangeliumihirnok.net Izráel õrizõje nem szunnyad és nem Tervünk és szándékunk végrehaj-110 miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok szenteknek.” (Zsid 50 éves6:10) Palm Bay-i jubileumról, üldözött aszabadoknak. Ha tására mindenazgyülekezetnek. Az ezt igényE-mailMit address: alszik. jelentherjeczki@yahoo.com az, hogy virrasztott az tovább fogjuk fordítani a kedves testvérek éves Amerikai Magyar Baptista Szövetlő a olvasóinknak a szerkesztő küld által Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. számunkra eljuttatott összeget: azon az éjszakán, amikor kell kihoztafélni öldjére.ÚrAkkor tehát, nem SUBSCRIPTION / ELŐFIZETÉS ségről? Egészen bizonyos, hogy nem. kérdőívet. A szervezési feladatok miEbben hitt Mózes. $5,000, azaz dollárt. népét Egyiptomból? De még azötezer Úrhoz költözött $25.00 annually Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne- testvérekről attHa máris kérjük a volna jelentkezéseket. elen veszedelemtõl, mert ez csak egy azt kérdezte valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent sem, mint Julius Kish és testvéreink Háló Lenke, Ezúton is megköszönve Send subscription and change of address to héz helyzetünkben. tõl:Szeretettel Mikor teljesíti Isten, amit megígért? várja testvéreinket a csa- segítségét, félretett és csak népére figyelt azon ez vagy az özvegyen maradt, a misszióövid epizód acímváltozást népaz Õéletében. Nem a kérjük továbbra is ademinket és Előfizetést, erre a címre kérjük: Erre azt válaszolhatta volna, ládiMózes hétre csak a tábor és a szövetség ve- azmunkát évtizedeken át, haláláig folytaaz BÉLA éjszakán. A szabadulás minden Úrra figyelõ imádságaikat! Minden Imaházunk augusztus végi leomlása és FÜR, Subscription Manager zetősége. vég, Isten folytatást ígért. Most az a Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra tó FaulknerIstenünk Teréziáról semkívánjuk. írhatnánk; hogy: mozzanatát személyesen áldását 12409 Devoe St. felügyelte, lebontása után vasőt lapunk sem lenne, ahol dezte volna: Mózes, mondd meg jó ne- reménységgel minden pillanatot figyelõ tekintetével Southgate, MI 48195 dolgunk,kísérthogy erõsen ráálljunk Isten gyunk ilyenekről számot adhatTel.: (734) 284-7107 Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui szabadít meghogy Isten Isten afelõl, megsegít benvégig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan nánk.nevében: furbill@hotmail.com Baptista Gyülekezet rongyos nép, hogy aza Isten ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? zavára.koszos, Így bátorítja Mózes népet:bennünket Ne nünket egy új és szép hajlékotÁldott építeni legyen Isten, aki *** gondoskodik róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta volna, Papp Dániel lelkipásztor Krisztus Lelkét kitöltötte éljetek!személyesen Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõmindent félretéve figyel rájuk? Tiszteletbeli elnök / Honorary President hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuSzatmári gondnokseránk is, István s a Szentlélek REV. SÁNDOR 1500 évvelKULCSÁR késõbb ma ismétaz virrasztott Lisztes Tibor presbiter dok! Az Úr harcol értetek, és a leheteterejével végezségére. A munkálatokat jövõ gítségével, tavasszal hogyan szabadít meg Úr benne6468 State Road # L1 az Isten a Gecsemáné kertben, azon a lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. hetjük szolgálatunkat azon PARMA, OH 44134 kezdjük meg, addig =========================== a nem várt terveeket! 2Mózes 14: 13,azon 14.a pénteken, csütörtök éjszakán, a helyen, ahova Ő állított rev_skulcsar@yahoo.com Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kominket. S várjuk, hogy bőazon a húsvét hajnalon, amikor a mi zéssel és az engedélyek beszerzésével molyan veszem azt, amit Isten mond, ha Mózes nem okosabb, mint a nép, csak VÁRJ MÉG! SZÖVETSÉGI TISZTSÉGVISELŐK ségesen megáldja a hónap szabadításunk történt. annak minden ellentmondani látszik is. foglalkozunk. végén sorra kerülő ifjúsági Elnök Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Sõt,/ President: személyes bizonyságom van arhisz Istenben, és a hit beszédét mondja Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak REV. DR. ISTVÁN GERGELY találkozót Detroitban, s a Tervünk és szándékunk végrehajról, hogy velem együtt virrasztott az Úr 225 East 80th Street várok hiszek benne, és amit nekem június elejiMegállt imaházmegnyiovább 28az üldözött Ha rá éstására a víz. évvel ezelõtt egy szabadoknak. téli estén, amikor mond, NEW YORK, NY 10075 fogjuk fordítani a kedves tót testvérek megteszem. A többi pedig az Õ Torotóban. S azután, a gergelyis@gmail.com Minthogyha óriási is lehulltak a rabtartóaz bilincsei. sten az rólam aki, akkor teljesíti Õ beszédét. július első hetében kéz sorra feladata. Útat a tengeren, lefé-eljuttatott összeget: általnyitni számunkra Alelnök / Vicepresident: volna föl, kerülőtartotta szövetségi szervezékezni a harcikocsik kerekét, homályt REV. DR. A. GÉZA HERJECZKI Ebben hitt Mózes. Üldözött szabadok, gyõztes szabamegállt, $5,000, azaz ötezer dollárt. sű családi-üdülést, végén a 1370 Michigan Blvd dok. Elindultak tehát. Nem volt te- bocsátani az egyiptomiakra... mind a s rakásra gyûlt, közgyűléssel. LINCOLN PARK, MI 48146 Ha azt kérdezte volna valaki MózesSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a herjeczki@yahoo.comNem lehetett mobillekommunikáció. feszült, Szeretettel kérjük gyüEzúton Hit is által megköszönve testvéreink szabadítást kegyelembõl. folekezeteink testvériségét telefonon rákérdezni a sor elején, hogy hullám hullámra hõkölt. Titkár / General Secretary: õl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? Hit által élhetsz szabadon, segítségét, kérjük továbbra is a minket és Megállt REV. DÁNIEL és olvasóinkat, hogy pünhátul minden PÜSÖK rendben van-e. Közel két gadhatod el. 7379 Islington Ave. Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, kösdkor tartsanak célgyűjbár mindig üldözötten, de ugyanakkor milliós nép, asszonyok, gyermekek, egy percre, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden Woodbridge, ON, L4L 1W2, CAN tést a Torontói Gyülekezet gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik öregek, juhok, barmok, amíg a túlsó partra pusokdaniel@yahoo.com hogy: Nem tudom. Haszekerek, valakivégeazt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. javára. Az összegyűjtött láthatatlan konvoj. A Veres tenger part- érted. át nem értünk.maPénztáros / Treasurer: adományokat vigyük A tengerparton a halál kapujában dezte volna: mondd Egymeg neZSIGMOND BALLA megpihennek. ján tábortMózes, vernek, gunkkal az imaházmegnyi2518 csak E. McKittrick Placea hír, az egyiptomi álltak, Isten pedig megnyitotta számukszer felröppen még Uram! tóra, deVárj elküldhetjük szöTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui Brea, CA. 92821szabadít meg Isten künk, hogyan sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra az élet kapuját, és õk átléptek a hane vedd el! is zsigmond@sbcglobal.net vetségiKezed pénztárosunknak Baptista Gyülekezet nevében: -Még ban. ebbõl Elõl a tenger, az ellenség. lálból az életbe. mindig itt vagyok, Évközi Gyűlésünk hatábennünket a lehetetlen helyzetbõl? * mögöttük ** A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, rozata értelmében. (szerk) még mindig itt vagyunk sokan. Q Press Graphic Design Studio Ezt a lépést te se halogasd! Mózes aztán csak azt válaszolhatta neki esik Mózesnek: Papp Dániel lelkipásztor 2124pedig Rose Villa Street, Pasadena, CA 91107 Mitvolna, VisitLukács our Web site at www.evangeliumihirnok.net Herjeczki Géza (1977) János tettél velünk, miért hoztál ki minket

ÜLDÖZÖTT SZABADOK folytatás az 1. oldalról

hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-

Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter


2010.május szeptember 2018.

egy mennyben lakó... ÜLDÖZÖTT SZABADOK

folytatásazaz1.1.oldalról oldalról folytatás Úgy gondolom, ott de lehetett közöttük – Az élet gyötrelem, azért van mit enni, természetesen – a Feltámadott is. Talán van húsosfazék, fokhagyma és uborka,és és csak láthatatlanul, de valóságosan a tisztességes temetéshez való jogukat megtapasztalható módon. - Kellett ez,is megtarthatták. élet egy merõ kinlódás, hiszen ez a kisAzmisszionárius csoport reménytelenség és De hát ezis jobb, szétrebbent, elfutotthalál. nagypénteken. Egy mint a „hű” semmi, és úgy sincs maradt közöttük, aki kilátás elárultaennél őt, többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott egy másik, aki megtagadta és János, aki keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.a szemtanúként végignézte az eseményt Hányan tengetik az életüket ma is kereszt közelében. ezzel a rabszolga-gondolkodással? A feltámadt Jézus és a „másik” ViÍgy tengette Izráel míg el gasztaló átmostaaza életét tanítványok elménem jött egy hozzá a Szabadító és ki nem jét, amint ilyen jelenet olvasható az hozta õket a szolgaság emmausi úton elosonniházából. akaró „kettő” jelenlétében. „Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek mindezt elhiggyéMilyenarra, a mihogy Szabadítónk? 2Mózes tek!” (Lk 24:25) 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. napos teológiai kurzusra Negyven az Úr azon leendő az éjszakán, volt Virrasztott szükség, hogy minden apostolamikor „kitűnő”-vel az újszövetkihozta abszolválja õket Egyiptomból. Ez az ségi gyülekezet éjszaka az Úré (lelki volt. Izrael) törvényeit, szabályait, lehetőségeit, Micsodaparancsolatait, evangélium van ebben a ésmondatban? hogy naprólVirrasztott napra állhatatosan, egy az Úr. Pedig szívvel, lélekkel a nagy Izráel egy õrizõje nem készüljenek szunnyad és nem „legációra” „a föld határáig”. az alszik. Mit–jelent az,végső hogy virrasztott A Szentháromság Istenamikor ezen akihozta negyÚr azon az éjszakán, ven napig tartó „egyetemen” képezte népét Egyiptomból? ki a Emberileg lélekmentésszólva és gyülekezet-szerve– Isten mindent zés szakembereit. Mt félretett és csak azEmlékezhettek Õ népére figyeltaazon 23:8-10-ben lejegyzett tiltásra. –minden Felkéaz éjszakán. A szabadulás szülten, átadottan, alázatosan, hűségemozzanatát személyesen felügyelte, sen! – Manapság úgy tapasztalom, hogy minden pillanatot figyelõ tekintetével „mesterek” és „doktorok” csapatai ékekísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, sítik a missziómezőt, a lelki szántóföldekoszos, rongyos nép,Dehogy az magIsten ket és a dús legelőket. „igazi” személyesen gondoskodik róluk, és vető és valódi pásztor – sajnos! – kevés mindent félretéve figyel rájuk? van – a határon innen és túl egyaránt. 1500a pásztor évvel késõbb virrasztott Mi lesz nélkül ismét való juhokkal? az Isten a Gecsemáné kertben, „Jézus bejárta a városokat és a azon falva-a csütörtök éjszakán, azon a pénteken, kat mind, tanított a zsinagógákban, hirazona amennyek húsvét hajnalon, amikor a mi dette országának evangéliuszabadításunk történt. mát, gyógyított mindenféle betegséget Sõt, személyes bizonyságom van arés erőtlenséget. Amikor látta a sokasáról, hogy velem együtt virrasztott az Úr got, megszánta őket, mert elgyötörtek évvel ezelõtt téli estén, pásztor amikor és28elesettek voltak,egy mint a juhok rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratni való sok, de a munkás keszabadok, gyõztes vés. Üldözött Kérjétek tehát az aratás Urát,szabahogy dok. Elindultak Nem volt(Mt teküldjön munkásokattehát. az aratásába.” lekommunikáció. Nem lehetett mobil9:35-38) telefonon rákérdezni a sor elején, A „Messiás-dráma” véget ért! hogy Az hátul minden gondolkozásában rendben van-e. Közel két Örökkévaló nincs milliós nép,Szent asszonyok, gyermekek, „idő-faktor”. Fiát, Jézust azonöregek, juhok,végig, barmok, szekerek, végeban – kezdettől az utolsó negyven napig úgymond „idő-keretbe” szorítva láthatatlan konvoj. A Veres tenger partismerjük Végig kitartott az Egy„égi ján tábortmeg. vernek, megpihennek. program” Időhöz szer csakmellett. felröppen a hír,alkalmazkodó az egyiptomi személyét egyetlenKitör cél késztette sereg közeledik. a pánik acselektáborvésre, hogya tenger, mindent a „magaazidejében” ban. Elõl mögöttük ellenség. tegyen, láttasson. MígIstenhez, elérkeA nép mondjon, elõbb segítségért kiált zett a hazamenetel dicső pillanata! aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit Sándor tettél velünk,Gerzsenyi miért hoztál ki minket

3. oldal 3. oldal

Billy Graham: Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb

lett volna szolgaként meghalni EgyipCsodatételek tomban. Kiderül, hogy van a népnek A de csodatételek ajándéka kulcsszavát hite, még nagyon gyenge az a hit. Ha ajól"csodák" szóból veszi,azaminek mennek görög a dolgok, tisztelik Urat, jelentése: "erők" 12:12). A pánicsoda de ha balul üt ki(2Kor valami, máris bármely fizikai törvény Ki által prokolnak ésismert bûnbakot keresnek. volt a dukálható hibás, hogyerőt ide meghaladó jutottunk? esemény; az Isten ereje által történés: csoMellesleg, sokkiváltott keresztyén tart ezen a da. Az Ótestamentum "csoda" szavát a szinten a hitéletében. legtöbb fordítás "csoda", vagy "hatalmas Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten cselekedet"-tel adja vissza. Az Újszöígérete. 2Mózes 6:variánsai 6-8. Isten megígérte, vetség fordítási rendszerint hogy megszabadítja az„jelek" egyiptoúgy utalnak a csodára,õket mint: (Jn miak kezébõl, és beviszi népét az 2:11), vagy: „jelek és csodák" (Jnígéret 4:48; földjére. Akkor tehát, nem kell félni a ApCs 5:12; 15:12). jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy Nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus és rövid epizód a által nép életében. Nem ez a az apostolok véghezvitt csodák vég, Isten folytatást ígért. Most az a igazolták tekintély-igényüket és az üzedolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten netük megbízhatóságát. Emlékeznünk szavára. Így a népet: Ne kell, hogy azbátorítja emberekMózes ezt kérdezték Jéféljetek! helyt, és"Miből meglátjátok zustól és Álljatok az apostoloktól: tudjuk meg, hogy te az meg vagy,maakinek hogyan szabadít az Úr mondod bennemagad, és szavaid igazak?" Nem volt teket! 2Mózes 14: 13, 14. ez Mózes alaptalan Stratégiai fontosnemkérdés. okosabb, mint a nép, csak ságú pillanatokban Isten újból és újból hisz Istenben, és a hit beszédét mondja csodák által nyilvánította ki önmagát. tovább az üldözött szabadoknak. Ha Külső bizonyítékot adott az Isten azmegerősítő aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. embereknek arról, hogy az Isten szolgáEbben hitt igék Mózes. itól hallott igazak. Ha azt kérdezte volna valaki MózesEnnek illusztrálására tõl: Mikor teljesíti Isten, amit figyelemre megígért? méltó eset az, amit Illésnek kellett tenErre Mózes csak azt válaszolhatta volna, nie a Kármel hegyén. Szörnyű harcba hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérbocsátkozott, amelyben Isten népének dezte volna: Mózes, meg nedöntenie kellett Isten mondd és a Baal között. künk,felszólította hogyan szabadít meg Isten Illés a Baal papjait, hogy bennünketoltárt ebbõlés a lehetetlen építsenek tegyenekhelyzetbõl? rá egy állaMózes csak azt válaszolhatta volna, tot áldozatul. Izrael népének pedig meghogy: Nem tudom! Egyet azonbanlátni, tumondta, megerősítő jelet fognak amiből vajon dok! Azmeggyőződhetnek, Úr harcol értetek, éshogy a lehetetaz Úr-eisaz igazvezetni, Isten, avagy lenbõl ki tud mert ÕaazBaal. Úr. A baal-papok kétségbeesetten isEz a bibliai hit. Hinni aztkiabáltak jelenti, kotenüknek, de nem történt semmi. Akkor molyan veszem azt, amit Isten mond, ha -annak miután Illés egy hordónyi vizet öntött minden ellentmondani látszik is. az oltáron áldozati állatra -, csak Isten Nem tudom,levő hogyan szabadít meg, tüzet küldött az égből, és megemésztette várok rá és hiszek és is. amit az áldozatot a vízbenne, ellenére Eznekem csoda mond, megteszem. A többi pedig az Õ volt! feladata. Útat nyitni a tengeren, leféPál aazharcikocsik emberek által felismerhető kezni kerekét, homályt apostolsága mellett így érvel: bocsátani az egyiptomiakra... "Apostolmind a ságom ismertetőjegyei a teljes állhaSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a tatosságban, a jelekben, csodákban és szabadítást kegyelembõl. által foisteni erőkben nyilvánultakHitmeg közötgadhatod el. Hit által A élhetsz szabadon, tetek" (2Kor 12:12). Szentlélek csobár mindig üldözötten, de ugyanakkor datevő ajándékot adott a kezdeti idők gyõzelmesen, Ezzel mert bizonyította, az Úr hadakozik apostolainak. hogy Krisztus érted. hírnökeinek különleges megbízatásuk volt: beharangoztak egy új korA tengerparton a halál kapujában szakot az emberiség történelmében. álltak, Isten pedig megnyitotta számukraAz az élet kapuját, és õk átléptek a haviszont mindig foglalkoztatott lálból azhogy életbe. engem, sok nagy ember mind az Ószövetségben, az ÚjszövetségEzt a lépést te mind se halogasd! ben soha nem tett csodát. Keresztelő János illusztrálja ezt: "Sokan Lukács mentek János oda

hozzá, és azt mondták. hogy János nem Magyarországi Baptista Egyház tett ugyan csodát egyet sem, de amit JáBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet nos őróla mondott, az mind igaz 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. volt. És ott sokan hittek benne" (Jn 10:41-42). www.baptista.hu/berettyoujfalu Tehát nem tett ugyan csodát, de úgy felmagasztalta az Úr Jézus Krisztust, hogy Kedvessokan Testvéreink Jézus Kriszazáltal elfogadták őt. Emlékezz tusban! csak arra, hogy mit mondott Jézus JáKedves"Bizony, Amerikai Magyarnéktek: Baptista nosról: mondom nem Szövetség! született még asszonytól nagyobb ember, mintigazságtalan Keresztelő János." (Mt hogy 11:11) „Nem az Isten, elfeledkezzék a tilátunk cselekedeteitekrõl és a Miért nem ma oly látványos szeretetrõl, tanúsítottatok az Õ a csodákat, melyet mint amelyekről olvasunk neve iránt, amikor Bibliában? Azértszolgáltatok történik-e és olyszolkevés gáltok szenteknek.” (Zsid 6:10) - Vagy csodaa ma, mert kevés a hitünk? talán Isten nem akar most látványos Köszönjük, hogy gondoltak ránk necsodákat cselekedni? Lehetséges, hogy héz helyzetünkben. aImaházunk csodák és jelek a korai egyház különöaugusztus végi leomlása és sen sajátságos körülményeinek lebontása után jó reménységgel feleltek vameg? Én úgy gondolom. És ma, amikor gyunk afelõl, hogy Isten megsegít bena keresztyén frontvonalán megkönünket egy új éshitszép hajlékot építeni zelítőleg az első század szituációjához istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõhasonló ségére. A körülmények munkálatokat közt jövõprédikáltatik tavasszal az evangélium, néha még mindig csokezdjük meg, addig a nem várt tervedák kísérik az evangélium előmenetelét. zéssel és az engedélyek beszerzésével Hóseás és Jóel próféták jelzése szerint, foglalkozunk. amint közeledünk a korszak végéhez, Tervünk és szándékunk végrehajvárható a csodák megnövekedése. tására fogjuk fordítani a kedves testvérek által számunkra eljuttatott összeget: Jézus csodáira $5,000, azaz ötezer utalva dollárt.mégis azt mondta a tanítványoknak, hogy ők még "ezekEzúton is megköszönve testvéreink nél nagyobbakat is" fognak tenni (Jn segítségét, kérjük továbbra is a minket 14:12). Mi lehetne nagyobb annál, és amit aző Úrra Minden tett? -figyelõ Betegetimádságaikat! gyógyított, vaknak vis�szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. szaadta szemevilágát, halottat támasztott, démonokat űzött ki. Azt szokták Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui mondani: "Jézus nem az evangéliumot Baptista Gyülekezet nevében: prédikálni jött, hanem, hogy lehessen prédikálható Papp evangélium." Dániel lelkipásztor István gondnok Halála és Szatmári feltámadása következtében Lisztes Tibor presbiter most már van evangéliumunk, ami a bűnök bocsánatát és az élet átformálá=========================== sát tudja adni. Valamennyi csoda közül a legnagyobb megváltoztatott élet! VÁRJa MÉG! Minden egyes alkalommal, amikor vaJózsué 3:16 (2Móz 14,21-22) laki a bűneiből való megtérés és a Jézus Krisztusban való hit által újjászületik", Megállt víz. az újjáteremtésnek csodája megya végbe. Minthogyha óriási kéz Ez nem jelenti annak a további tartotta volna igényföl, nek az elvetését, hogy a Szentlélek megállt,némely helyen a világban tetszésegyûlt, szerint s rakásra kinevez bizonyos embereket afeszült, csodatevés munkájára. Épp hullámra az imént állítottam, hullám hõkölt. hogy hitem szerint a korszak végéhez Megállt közeledve a jelek és csodák drámai vis�egy percre, szatérését fogjukamíg méga túlsó látni, partra amelyek szemmel láthatóvá fogják Isten át nemtenni értünk. hatalmát e kételkedő világ előtt. Ahogy a sátán erői nagyobbVárj intenzitással szabamég Uram! dulnak el, Isten úgy fogja megengedni Kezed ne vedd el! - hiszem -, hogy jelek és csodák történMég mindig itt vagyok, jenek. még mindig itt vagyunk sokan. Billy Graham, A Szentlélek, Budapest, 1985. 170kk Herjeczki Géza (1977)


4.2010. oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK folytatás az ÁHÍTAT 1. oldalról

„Sokan mentek de odaazért hozzá, és enni, azt Az élet gyötrelem, van mit mondták, hogy János nem tett ugyan van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és egyetlen csodáttemetéshez sem, de való mindaz, amitis a tisztességes jogukat János őróla mondott, igazmerõ volt.kinlódás, És ott megtarthatták. Az élet egy sokan hittek benne.” – Ján reménytelenség és halál. De10,41-42 hát ezis jobb, „Kiáltó hangésvagyok a kilátás pusztában: mint a semmi, úgy sincs ennél készítsetek egyenes az Úrnak, többre. Fogadjuk el autat helyzetet, és az ahoadott gyan Ézsaiás prófétaelviselhetõvé megmondta” keretekben próbáljuk tenni.– válaszolt „Keresztelő” azoknak, Hányan tengetik azJános életüket ma is akik megbízóik kérdéseivel faggatták (Ki ezzel a rabszolga-gondolkodással? vagyÍgy te? Illés vagyaztán? A próféta tengette életét Izráel lennél? míg el – nem Ján 1,19-24). Igehirdetésével jött hozzá a Szabadító bűnbánatés ki nem rahozta és megtérésre hívta a hallgatóit. õket a szolgaság házából. Kiáltó volt a megjelenése és a szolgálata is. Egy olyanMilyen korbanaélt, mi: Isten iránti enmimint Szabadítónk? 2Mózes gedetlenség lett volna azt tenni és mon12:42-ben találunk egy különös mondadani, amit a kortársai vártak el tőle. “Valtot és Istenrõl. lott nem tagadott” – írja róla János Virrasztott az Úr azon az éjszakán, evangélista. Ugyan a hamis vallásosság amikor kihozta õket Egyiptomból. az dívott, a Bemerítő a testté lett IgérőlEztett éjszaka az Úré volt. bizonyságot, aki jön, de megelőzte, mert vanBárányát, ebben a előbbMicsoda volt nálaevangélium (Ján 1,15). Isten mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig „aki hordozza a világ bűneit,” ismertté Izráel õrizõje nem szunnyad és nem tette Izráel előtt. alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta népét Egyiptomból? Emberileg szólva – Isten mindent félretett és csak az Õ népére figyelt azon az éjszakán. A szabadulás minden mozzanatát személyesen felügyelte, minden pillanatot figyelõ tekintetével kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, koszos, rongyos nép, hogy az Isten személyesen gondoskodik róluk, és mindent félretéve figyel rájuk? 1500 évvel késõbb ismét virrasztott az Isten a Gecsemáné kertben, azon a csütörtök éjszakán, azon a pénteken, azon a húsvét hajnalon, amikor a mi szabadításunk történt. Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr Azévvel idézett történet 28 ezelõtt egy színhelye téli estén, ugyanamikor az, ahol János útkészítő szolgálatát rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. végezte. Ide jött hozzá Jézus is, hogy bemerítkezzen általa, ésgyõztes most újra itt Üldözött szabadok, szabalátjuk. A Bemerítőt néhány hónappal dok. Elindultak tehát. Nem volt tekorábban ugyan lefejeztette a negyedes lekommunikáció. Nem lehetett mobilfejedelem (Máté 14,1-12), de mintha telefonon rákérdezni a sor elején, csak feltámadt volna, Jézusban méghogy erőhátul minden rendben az, van-e. két teljesebben folytatódik amitKözel a puszmilliós nép, asszonyok, gyermekek, ta prédikátora elkezdett. Nem volt még öregek,dolga juhok,a barmok, szekerek, végeilyennel romlott nagyúrnak: haláthatatlan A Veres tenger parttalmi szóval,konvoj. bebörtönzéssel, sőt kivégján tábort vernek, megpihennek. zéssel sem tudta elnyomni a hangot,Egyami szeriscsak felröppen hír, Jézusra az egyiptomi róla igazat mond. aSőt, még sereg közeledik. Kitör csodákat a pánik aistábortöbben figyelnek, mert tesz ban.19,2)… Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. (Mát AJézus nép elõbb segítségért kiált Istenhez, követőiben visszhangzott, amit a aztán Bemerítő róla.Mózesnek: Míg Heródes pedigmondott neki esik Mit feledné János miért szavait,hoztál ők csodálják, tettél velünk, ki minket

2018. május 3. oldal

hogy “mindaz,2Mózes amit János őróla monEgyiptomból? 14: 10, 11. Jobb dott, igaz volt.” Igazán nem értem, mit lett volna szolgaként meghalni Egyipszándékoznak az hogy Áhítat tomban. Kiderül, van szerkesztői a népnek mondani a felhívással: “Adjunk hite, de még nagyon gyenge az a hit.hálát Ha baptista őseinkért, akik igaz szavaikkal, jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, csodák nélkül Krisztushoz de ha balul üt is ki sokakat valami, máris pánivezettek!” Ha a Bemerítő példáját kéne kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a követnünk a szolgálatban, miért nem hibás, hogy ide jutottunk? imitáljuk a bátorságát? Misszióparancs Mellesleg, keresztyén tart ezen a lenne a tömegsok fent idézett megjegyzészinten a hitéletében. se Jánosról, t.i. hogy „nem tett egyetlen Ekkor Mózesnek eszébe tán, jut Isten csodát sem”? Attól tartunk hogy ígérete.Isten 2Mózes 6: 6-8.kisebbíti Isten megígérte, éppen munkája az „igaz hogy megszabadítja õket az Fontosabb egyiptoszavak” értékét és hasznát? lenne az, amitésmibeviszi mondunk miak kezébõl, népétaazSzentléígéret lek munkájánál is? Miféle igazság földjére. Akkor tehát, nem kell félni az a Krisztusról, ami éppen az Ő jelen veszedelemtõl, mert ezígéreteihez csak egy való gyengíti? rövidragaszkodásunkat epizód a nép életében. NemTényez a leg „csodák nélkül” végezték a missziót vég, Isten folytatást ígért. Most az a „baptista őseink”? Dehogyis! A csodadolgunk, hogy erõsen vallásosság ráálljunk Isten nélküliséget feltételező nem szavára. Ígynemesebb bátorítja Mózes a népet: Ne jobb, vagy hitre vall, hanem féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok a gőgnek egy különösen ártalmas meghogyan szabadít ma az Úr bennenyilvánulása, amimeg az életből a cselekvő teket! kizárni 2Mózesigyekszik. 14: 13, 14. Istent Mózesanem okosabb, mint a nép, csak Éppen héten olvastam egy kis könyhisz Istenben, és a hit beszédét mondja vecskét egyik „baptista ősünktől”, aki a tovább Clarendon az üldözött szabadoknak. Ha bostoni Street Baptist Church lelkipásztora volt teljesíti a XIX.azszázad közeIsten az aki, akkor Õ beszédét. pén. gyülekezet EbbenAhitt Mózes. az utolsókat rúgta márHa a hagyományok mentésében: bérelazt kérdezte volna valaki Mózesték padokat, de még énekeseket is. tõl: aMikor teljesíti Isten,azamit megígért? Az átélt “csodák” leírását (How Christ Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, Came Church), a beteges álhogy: to Nem tudom.miután Ha valaki azt kérlapotok és saját próbálkozásainak az dezte volna: Mózes,megosztotta mondd megazneeredménytelenségét olkünk, hogyan szabadít meg Isten vasóval, egy álmának az elbeszélésével bennünket a lehetetlenhogy helyzetbõl? folytatja azebbõl író. Álmodta, a prédiMózes csak azt válaszolhatta volna, kációja alatt egy ismeretlen férfi jött be a hogy: Nem majd tudom! Egyet tutemplomba, leült egy azonban atyafi mellé, aki Az igehirdető örült dok!hellyel Az Úrkínálta. harcol értetek, és a lehetetalenbõl látogatónak, csakmert azértÕis, is ki tud már vezetni, az mert Úr. a megjelenésében, tekintetében valami Ez a bibliai hit.aHinni azt jelenti, kokülönös volt. Azazt, összejövetel végén bemolyan veszem amit Isten mond, ha szélgetni készült vele, de nemlátszik sikerült, annak minden ellentmondani is. mert azhogyan ajtóhozszabadít ért, a látogató már Nem mire tudom, meg, csak az utcán volt. Ennél jóval izgalmasabb várok az rá és hiszek benne, amit nekem része álomnak, hogy és amikor a testmond, megteszem. A többi az Õ vért kérdezte a látogató felől,pedig aki melletfeladata. Útat nyitni a tengeren, leféte ült, a válasza – mintha a világ legterkezni a harcikocsik kerekét, mészetesebb dolga lenne – ez homályt volt: „Ó, bocsátani az egyiptomiakra... mind a ja! A Názáreti Jézus ült ma mellettem.” Adoniram Judson Gordon (annyira „ősi Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a baptista,” a misszionárius szabadításthogy kegyelembõl. Hit általnevét fokapta) szolgálatát és aélhetsz gyülekezet életét gadhatod el. Hit által szabadon, csodás változások felé lendítette ez az bár mindig üldözötten, de ugyanakkor álom, mert így mert döbbent a prégyõzelmesen, az rá, Úr hogy hadakozik dikációit Jézus is hallgathatja, akiről ő érted. bizonyságot tesz, és az Úr köztük éppen a halál kapujában vanAa tengerparton siralmas körülmények ellenére is. álltak, Isten pedig számuk-a „Apró igazság” ez megnyitotta – csodák történnek ra az élet kapuját, és õk átléptek a hanyomában! A gyülekezet megújult. Az lálból az életbe. Úr Jézus jelenlétének és imáik meghallgattatásának lettek Ezt a lépéstate bizonyítékaiban se halogasd! csodálatosan gazdagok. Gordon szolgálata is, miután MoodyLukács egyik legközelebbi János

munkatársa lett, az egész országra Magyarországi Baptista Egyház kiterjedt. Ma is működő egyetemet alapított, Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet ahol az evangéliumi irányzat több 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.ismert vezetője és tudósa végzett (Meredith www.baptista.hu/berettyoujfalu Kline, G.E. Ladd, Roy Clouser, stb.). Imádkozzunk, hogy egyéni Kedves Testvéreink Jézus életünk Krisz- és gyülekezetünk Isten csodás tetteinek a tusban! színhelye legyen, akit akaratát követve Kedves Amerikai Magyar Baptista megvallunk a világban! Szövetség! József „Nem igazságtalanNovák az Isten, hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ Örököstársak Lélek neve iránt, amikor szolgáltatok és szoláltal - Róm gáltok a szenteknek.” (Zsid 8:14-17 6:10) Milyen következményei vannak annak, ha valaki kapja Isten Szentlelkét? Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben. Milyen csodálatos, hogy Isten nemImaházunk augusztusbennünket, végi leomlása és az csak igazzá nyilvánít akik lebontása utánFiában jó reménységgel va-beŐ egyszülött hiszünk, hanem gyunk megsegít ben-kölénk afelõl, helyezihogy az ŐIsten Lelkét. Nemcsak nünket egybennünket új és szépKrisztus hajlékotésépíteni rülvesz megvéd istentiszteletek az Õ neve dicsõminden sátánicéljára, támadástól, hanem belép ségére. A munkálatokat jövõ az életünkbe, és belülről hajttavasszal végre vakezdjük addig bennünk. a nem várt tervelóságosmeg, változást Megtisztít, zéssel és az engedélyek beszerzésével újjáteremt, megváltoztat. Szabaddá tesz foglalkozunk. sok mindentől, amitől korábban nem Tervünk és szándékunk végrehajvoltunk szabadok: bűneink tására fogjuk fordítanimegszabadít a kedves testvérek rabszolgaságából, a különböző megköáltal számunkra eljuttatott összeget: tözöttségektől és kényszergondolatok$5,000, azaz ötezer dollárt. tól. Ezúton is megköszönve Másodsorban nemcsak testvéreink felszabadít a segítségét, kérjükbiztosít továbbra is a minket és Lélek, hanem afelől, hogy Isten aza Úrra figyelõ imádságaikat! Minden fiaivá fogadott bennünket. Ezért kiáltszolgálatukra Istenünk kívánjuk. hatjuk a fiúság Lelkeáldását által, hogy "Abbá, Atya!" Végül pedig világossá teszi száTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui munkra, hogy örökösei vagyunk IstenBaptista Gyülekezet nevében: nek, és örököstársai Krisztusnak. Nem Papp Dániel lelkipásztor azért, mert megérdemeltük volna, vagy, Szatmári István gondnokkemert megdolgoztunk érte. Egyedül Lisztes gyelemből. Adjunk maTibor hálát presbiter érte! Horváth Ferenc (Áhítat 2017) ===========================

MÉG! MÉG VÁRJ EGY ÉNEKET...

Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Még egy éneket hadd énekeljek Uram, mielőtt innét elmegyek. Megállt a víz. A hárfám húrját kifeszítettem Minthogyha óriási kéz És feszül a húr benn a szívemben. tartotta volna föl, Csak egy éneket Uram, Jézusom megállt, Engedj elzengni mégs erakásra húrokon, gyûlt, Aztán szakadjon a húr és a szív, feszült, A szív, melyhullám Hozzádhullámra mindhalálig hív. hõkölt. Még egy éneket! Zengőt, lángolót, Megállt Vesét és velőt áthasogatót, egy percre, Ünnepi ódát fülnek, amígajaknak, a túlsó partra Győzelmi himnuszt rabnak, át nem értünk. szabadnak, Várj még Uram! A legfőbb jóról, amit kaphattam ne vedd el! S amit e földön és Kezed is adhattam, Még mindig tehet... itt vagyok, Ami mindenkit boldoggá - A szeretetről hadd énekeljek!sokan. még mindig itt vagyunk Dr. Somogyi Imre Herjeczki Géza (1977)


2010.május szeptember 2018.

5. oldal 3. oldal

110 ÉVES AZ ÉSZAK-AMERIKAI Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb ÜLDÖZÖTT SZABADOK

lett volna szolgaként meghalni EgyipBAPTISTA SZÖVETSÉG tomban. Kiderül, hogy van a népnek elég gyenge csupán az aza egyházi Az gyötrelem, története de azért van mit enni, vösséghez hite, de mégnem nagyon hit. Ha A élet Szövetség folytatás az 1.MAGYAR oldalról

van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és idővaló jogukat is aSzervezetlen tisztességes temetéshez megtarthatták. élet egy merõ kinlódás, "1880-tól egyAznagyobb szabású népreménytelenség és halál. De hát ezis vándorlás vette kezdetét Amerikábajobb, az mint a országokból. semmi, és úgy...sincs kilátás ennél európai többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott A baptisták általában nem voltaktenni. soha keretekben próbáljuk elviselhetõvé földiHányan vagyon tengetik hajhászók, de mégis egyeaz életüket ma is seket a nyomor rákényszeríezzela aszükség, rabszolga-gondolkodással? tett a kivándorlásra. Miután a kivándoÍgyelőőrsei tengetteittazletelepedtek, életét Izráelkezdték míg el roltak nem jött hozzá a Szabadító és ki nem hazaküldeni a kívánatos dollárokat és szolgaságéletről, házából.nagyobb jóthozta írtakõket az aamerikai számban jöttek magyar testvéreink. a mi csak Szabadítónk? 1900Milyen után nem a férfiak, 2Mózes hanem 12:42-ben találunk egy különös mondaférj a feleséggel s nagyon sok esetben tot Istenrõl. is jöttek, mert akkor a gyermekeikkel Virrasztott az Úr azon az éjszakán, "burdos" tartás elég jövedelmező foglalamikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az kozás volt. ... éjszaka az Úré volt. magukkal hozták A baptista hívők evangélium vanszívükben ebben a nemMicsoda csak vallásukat, hanem mondatban? Virrasztott az Úr. Megváltójukat Jézus Krisztust is.Pedig Jól Izráelnekik õrizõje és élni, nem esett egy nem olyanszunnyad országban alszik. Mit jelent az,nem hogyegy virrasztott az hol a baptista vallás kis lenéÚr azon az éjszakán, zett, szektának nevezett amikor és más kihozta vallásnépét Egyiptomból? felekezetektől bántalmazott elnyomott Emberileg – Istencsoportok mindent csoport, hanem szólva a protestáns között vezető szerepet tölt be.figyelt Amintazon vafélretett és csak az Õ népére lahol elkezdtek A dolgozni, letelepedtek, az éjszakán. szabadulás minden azonnal elkezdték az otthonukban a házi mozzanatát személyesen felügyelte, istentiszteletek tartását; vagyis felállíminden pillanatot figyelõ tekintetével tották családi Ezen kísértavégig. Hátoltárt. kicsoda ez akicsinyben rabszolga, kezdett tűz különösen ahol koszos,lelki rongyos nép, hogy ott, az Isten burdosok (kosztosak) voltak rövid időn személyesen gondoskodik róluk, és belül kis gyülekezet alakult. Így aztán mindent félretéve figyel rájuk? lehetett - ott ismét ilyen baptisták1500hallani évvel itt késõbb virrasztott ról. magyarországi vallá-a az Míg Istennagyobb a Gecsemáné kertben, azon sok itt gyorsan szervezkedtek és papot csütörtökki;éjszakán, azonnem a pénteken, hozattak a baptisták tehették azon a húsvét hajnalon, amikor a mi meg, mert számban ez időben mindenütt szabadításunk történt. kevesen voltak. Sõt, személyes bizonyságom van arNagy segítségükre voltak sok helyen ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr az28előbb bevándorlott erős Német és Anévvel ezelõtt egy téli estén, amikor gol gyülekezetek. megértették rólam is lehulltakAmint a rabtartó bilincsei. a magyaroknak Krisztushoz való ragaszkodását, azonnal testvérigyõztes jobbot szabanyújÜldözött szabadok, tottak feléjük s vele anyagi támogatást. dok. Elindultak tehát. Nem volt teEkkor még nagyobb lett a bátorságuk, lekommunikáció. Nemtenni lehetett mobillépten-nyomon vallást Megváltótelefonon rákérdezni a sor elején, jukról bámulatos eredménnyel. Azhogy Úr hátul iránt minden van-e. Közel két Jézus valórendben érdeklődőknek Bibliát milliós nép, asszonyok, adtak a kezébe s Isten igéje gyermekek, a Szent Léöregek, juhok, barmok, végelek segítségével elvégezteszekerek, sok helyen álláthatatlan konvoj. A Veres tenger partdásos munkáját az egyén boldogságára. ján tábort vernek, megpihennek. EgyEgyesek hamar megértették azt, hogy az szer csak felröppen a hír, az egyiptomi Evangélium, mit Keresztelő János hirdesereg közeledik. Kitör a és pánik a tábortett Judeának pusztájában az Evangéban. Elõljelszava, a tenger, mögöttük az ellenség. liumnak mellyel Jézus megkezdte munkáját kiált ez: "Térjetek A népmessiási elõbb segítségért Istenhez, meg, elközelített hozzátok Istennek aztánmert pedig neki esik Mózesnek: Mit országa!" (Mátémiért 4:17; Mk. 1:15) üdtettél velünk, hoztál ki Az minket

Innen ő kijárt a környék városaiba Magyarországi Baptistamás Egyház is prédikálni. Bridgeporton Zboray Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet L. László prédikátor vetteEötvös fel a bűn 4100 Berettyóújfalu, u. 2.várfalainak ostromát szép eredménnyel. Mint www.baptista.hu/berettyoujfalu utazótitkár Pittston, Pa.-ból járt ki majdnem rendszeresen. Mellette Kish László Kedves Jézusszolgálatot Kriszbiblia árusTestvéreink szintén hűséges tusban! fejtett ki. Kedves Amerikai Magyar Baptista Az említetteken kívül volt több más Szövetség! egyén is, kik teljes odaadással terjesz„Nemazigazságtalan az örök Isten,igazságahogy tették Evangéliumnak elfeledkezzék ti cselekedeteitekrõl és arenit, melyekrőla történelmi adattal nem szeretetrõl, az Õ delkezünk.melyet Az Úrtanúsítottatok áldozatkészségükért neve iránt, amikor szolgáltatok és szolmajd megfizet ama nagy Napon. gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) Miután meglett a kapcsolat az említett városokban letelepedett testvérek Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne- között, erős vágyuk támadt az iránt, hogy héz helyzetünkben. legyen egy sajtótermék, mely legalább Imaházunk augusztus végi leomlása és havonta egyszer a lelki testvérek lebontása után jó hozza reménységgel vaközöttafelõl, történt Ismét gyunk hogyeseményeket. Isten megsegít ben- elkezdtek közösépíteni célért s nünket egyimádkozni új és szépazon hajlékot az Úr könyörgéseiket istentiszteletek céljára, azmeghallgatta. Õ neve dicsõ-Ennek következménye lett, tavasszal hogy 1908 ségére. A munkálatokatazjövõ június meg, havában összejöttek Homestead, kezdjük addig a nem várt tervePa.-ban és engedélyek megszervezték az Amerikai zéssel és az beszerzésével Magyar Baptista Szövetséget és annak foglalkozunk. Tervünk és szándékunk végrehajkebelében az Irodalmi Társulatot, mely tására a kedvesSámuel testvérek általfogjuk júniusfordítani 15-én Ulbrich szeráltal számunkra eljuttatott összeget: kesztésében megjelent az Evangéliumi $5,000, azaz ötezer dollárt. Hírnöknek 6 ½ és 9 ½ nagyságban 8 oldallal száma. El sem lehet képEzúton az is első megköszönve testvéreink zelni az kérjük örömet, boldogságot, mit és ezen segítségét, továbbra is a minket az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

tagság. Krisztus követésére vanaz szükség jól mennek a dolgok, tisztelik Urat, ademindennapi ha balul ütéletben. ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a Amerika különböző részeiben lakó hibás, hogykezdtek ide jutottunk? baptisták érdeklődni más hesok Keresték keresztyén tart ezen a lyenMellesleg, lakók iránt. velük a kapszinten aHa hitéletében. csolatot. más helyeken jobb munkát, nagyobb ígértek jut könnyen Ekkor munkabért Mózesnek eszébe Isten változtatták a munkát költöztek egyik ígérete. 2Mózes 6: 6-8.ésIsten megígérte, helyről a másikra, amiõket alkalmat szolgálhogy megszabadítja az egyiptotatott hogyéshittestvérek, és miak arra, kezébõl, beviszi népétrokonok az ígéret jóbarátok csoportosuljanak. Amint 15-20 földjére. Akkor tehát, nem kell félni a baptista telepedett le valamely városjelen már veszedelemtõl, ez csak egy ban, azon törték mert a fejüket; hogyan rövid epizód a nép életében. Nem ez a lehetne templomot építeni és lelki munvég, kapni? Isten folytatást ígért. Most az a kást Különösen az utóbbi nagy dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten feladat volt, mert nem csak itt, hanem szavára. Így bátorítja Mózes Ne Magyarországon is óriási volta népet: a prédikátor hiány.Álljatok A nagyvárosi lelki-munkásoféljetek! helyt, és meglátjátok kon kívül a többinek egyenként 18, 20 hogyan szabadít meg ma az Úr bennevagy gyülekezetet teket! több 2Mózes 14: 13, 14.is kellett lelkilegMózes gondozni. ilyenekmint most márcsak nem nemAz okosabb, a nép, mint egyén vagy család érezték a szükhisz Istenben, és a hit beszédét mondja séget, mint egy csoport vagy továbbhanem az üldözött szabadoknak. Ha gyülekezet, melynek lelki nevelésre van Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. szüksége. Így az Úr elé hozták óhajukat Ebben hittkérték Mózes.őt, míg imájukra feleés addig Ha azt kérdezte volna Mózesletet nem kaptak. Ez általvalaki a Cleveland, tõl: Mikor teljesíti Isten,Mihályban amit megígért? Ohio-i csoport Végh nyert Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg neTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui künk, hogyan szabadít meg Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Baptista Gyülekezet nevében: Mózes csak azt válaszolhatta volna, Papp Dániel lelkipásztor hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuSzatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. =========================== Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha VÁRJ MÉG! annak minden ellentmondani látszik is. Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak várok rá és hiszek benne, és amit nekem Megállt a víz. mond, megteszem. A többi pedig az Õ Minthogyha óriási kéz feladata. Útat nyitni a tengeren, lefétartotta volna föl,neegyszerű, kezdetleges lap nyújtott vezetőt. A Homestead, Pa.-i csoporthoz kezni a harcikocsik kerekét, homályt megállt, kik. - Most már volt alkalmuk valamit az Úr Balogh Ferenc prédikátort küldte. bocsátani az egyiptomiakra... mind a s rakásraazgyûlt, idegenA Chicago, Ill.-i csoport a maga köréből tudni a lap útján egymásról Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a ben. Ez által elkezdtek az Úr feszült, munkájáválasztotta meg lelki vezetőjét egy naszabadítást kegyelembõl. Hit által foban versenyezni egymással, segítethullám hullámraami hõkölt. gyon képes fiatal ember Ulbrich Sámuel gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, Megállt személyében, ki a Szövetség első évében te nagyban fejlődésüket." bár Evangélium mindig üldözötten, ugyanakkor egy percre, az Hírnökedecímű lapot is gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik szerkesztette. Léber János (német-maamíg a túlsó partra Az Amerikai Magyar érted.prédikátort Kocsis Imre közvetítégyar) át nem Baptisták értünk. Történelme 1908 – 1958, Cleveland, A atengerparton halál kapujában sével New Castle, aPa.-i csoport Budakötés, 206 oldal. álltak, Isten számukpestről hívtapedig meg amegnyitotta Magyar-Német ajkú 1958. május. Kemény Várj még Uram! Kiadja: Az Amerikai Magyar Baptista gyülekezetnek a vezetésére, ki mind a ra az élet kapuját, és õk átléptek a haKezed ne vedd el! két nyelven hirdette az Evangéliumot. Szövetség megbízásából lálból az életbe. Még mindigazittIrodalmi vagyok,BiPetre Gábor, Balla B.sokan. György Fábián Mihály prédikátort az Úr New zottság; mindig itt vagyunk Ezt a lépést te világvárosban se halogasd! az otta- és Vérmég Ferenc lelkipásztorok. Yorkban, a nagy ni csoport lelkigondozásával bízta meg. Idézet a könyvből, 9-11.Géza oldal.(1977) Herjeczki Lukács János


6.2010. oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK CLEVELAND folytatás az 1. oldalról

TAVASZI ÁRADÁS

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, Verses istentisztelet a van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és Költészet Napja alkalmából a tisztességes temetéshez való jogukat is A versírásnak a megtarthatták. Azés életversmondásnak egy merõ kinlódás, baptista gyülekezetekben, azhát istentisztereménytelenség és halál. De ezis jobb, leteken megvan szolgálati értéke. Ez mint a issemmi, és aúgy sincs kilátás ennél szinte természetes is, mert Isten ihletétöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott sei, ajándékai szolgálat céljából adatnak keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. az embereknek. Hányan tengetik az életüket ma is Az Igében úgy olvassuk, hogy Ő ezzel a rabszolga-gondolkodással? adott némelyeket... -különböző szolgáÍgy tengette az tökéletesbítése életét Izráel míg el latokraa szentek célnem jött hozzá munkájára, a SzabadítóaésKrisztus ki nem jából, szolgálat hozta õket a szolgaság testének építésére. (Ef házából. 4:11-12) Ennek szellemében ma nem a költőket akarjuk Milyen a mi dicsérni Szabadítónk? 2Mózes magasra emelni, és végképpen 12:42-ben találunk egy különös mondanem a szavalókat “szerepeltetni”, hanem tot Istenrõl. Isten dicsőítése és a közösség építése a célunk. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, Ezt az kihozta alkalmatõket előkészítendő szerdai amikor Egyiptomból. Ez az imaközösségünkön Kulcsár Sándor lp. éjszaka az Úré volt. testvér az Ézsaiás könyve van 30. részének Micsoda evangélium ebben a 18. verse alapján a szolgálattevők által mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig nyerhető áldásra is utalt, idézve az Igét: Izráel õrizõje nem szunnyad és nem “Boldogok akik Őt -az Uratalszik. Mitmindazok, jelent az, hogy virrasztott az szolgálják." Úr azon az éjszakán, amikorévszázad kihozta Közösségeinkben az elmúlt népét Egyiptomból? elejétől jellemző, hogy a baptista lelkiEmberileg szólva – Isten pásztorok, vezetők szinte mindmindent foglalfélretett és csak azsőt, Õ népére figyelt azon koztak versírással, sok-sok megtért, az éjszakán. egyszerű testvérAis szabadulás versformába minden öntötte mozzanatát személyesen örömét, gondolatait. Ezekből felügyelte, a költemémindenválogattunk pillanatot figyelõ tekintetével nyekből a mai szolgálatokhoz, a teljesség nélkül, elsősorkísért végig. Hátigénye kicsoda ez a rabszolga, ban a márrongyos elköltözött, idősebb koszos, nép, illetve hogy az Isten korosztályra koncentrálva. személyesen gondoskodik róluk, és mindent félretéve figyel rájuk? 1500 évvel késõbb ismét virrasztott az Isten a Gecsemáné kertben, azon a csütörtök éjszakán, azon a pénteken, azon a húsvét hajnalon, amikor a mi szabadításunk történt. Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor A kezdetekben Somogyi Imre rólam is lehulltak adr. rabtartó bilincsei. lelkipásztor testvér volt a legtermékenyebb versíró.szabadok, Versei főleg tanítószabajelleÜldözött gyõztes gű költemények. Első verskötete 15 éves dok. Elindultak tekorában jelent meg,tehát. amit Nem még volt 4 kötet lekommunikáció. Nem lehetett mobilkövetett. Hivatása, elkötelezettsége okát rákérdezni a sor elején,meg hogy éstelefonon helyét életében így fogalmazza a hátul minden rendben van-e. Közel két később megzenésített versében: milliós gyermekek, “Uram,nép, a Tiedasszonyok, minden vágyam, öregek, barmok,álmom. szekerek, végeUram, ajuhok, Tied minden láthatatlan Veres tenger partLábadhoz konvoj. szórom A áldozatként Halk szavú, csöndes éjszakákon Egyján tábort vernek, megpihennek. Minden virágom. szer csakszép felröppen a hír, az egyiptomi sereg közeledik. Kitör akönnyét, pánik a táborRáhullatom a bánatom ban. a tenger, mögöttük az ellenség. MertElõl gyönge voltam, mert elestem ki felém szent karjaidat, ANyújtsd nép elõbb segítségért kiált Istenhez, Uram!pedig Ölelj neki magadhoz engem, aztán esik Mózesnek: Mit S könnyű lesz keresztem.” tettél velünk, miért hoztál ki minket

2018. május 3. oldal

Somogyi testvér “Még egy11. éneket” Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, Jobb című költeményét Veres Sándor testvér lett volna szolgaként meghalni Egyipmondta tomban.el.Kiderül, hogy van a népnek A költemények, hite, de még nagyontartalmukat gyenge az atekintve hit. Ha kérő imádságok, Isten dicsőítőazhimnujól mennek a dolgok, tisztelik Urat, szok, máskor prédikációk, az evangélide ha balul üt ki valami, máris pánium hirdetésének, a hitélet ébrentartásákolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a nak művészi eszközei, építő, áldást osztó hibás, hogy ide jutottunk? gondolatokat közvetítenek a hallgatók, sok A keresztyén tarteligazít, ezen a az Mellesleg, olvasók felé. költemény szinten abátorít hitéletében. lelkesít, a hitélet göröngyös útján. Mózesnek eszébeis jut AEkkor kezdetekben Erdélyben egyIsten ilyen ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, gazdagon megáldott lelkipásztorköltőt hogy az megszabadítja az egyiptoadott Úr baptista õket közösségünknek. miak kezébõl, beviszi népét az ígéret Dénes Ferenc és neve és költészete nemcsak az erdélyi baptista közösföldjére. Akkor magyar tehát, nem kell félni a ségben ismert, hanemmert az ország és aegy fejelen veszedelemtõl, ez csak lekezet határain kívül is. Gazdag rövid epizód a nép életében. Nemköltői ez a munkásságának termékei elterjedtek vég, Isten folytatást ígért. Most az aa lelki irodalmat között és versei dolgunk, hogy kedvelői erõsen ráálljunk Isten mostanság is gyakran hallhatók az isszavára. Így bátorítja Mózesfiút a népet: Ne tentiszteleteken. A félárva két hívő féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok testvérnő hívta meg az imaházba; mint hogyan szabadít ma asztalosmester az Úr benneasztalosinast, egymeg hívő teket! 2Mózes 13, 14.Károly lp. testpártfogolta; id.14: Molnár Mózes nemlelki okosabb, a nép, csak vérben pedig apát mint és buzdítót, lelkesítőt kapott. Molnár ígymondja bátoríhisz Istenben, és a hit testvér beszédét totta az első éves teológust: "Te költőnek tovább az üldözött szabadoknak. Ha születtél.” tv. költeményét Veres Isten az aki,Dénes akkor teljesíti az Õ beszédét. Ildikó Ebben testvérnő hitt Mózes.szavalta, a vers címe: "Egy szív Ha azt érettem kérdeztedobogott”. volna valaki MózesAntal Ferenc a nagyváradi tõl: Mikor teljesíti testvér Isten, amit megígért? gyülekezetben töltötte szolgáló életét. Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, Költeményei személyes bizonyságtéhogy: Nem tudom. Ha valaki azt telek az Úrról és Urának szentelt kérszedezte volna: Mózes, mondd mélyes életéről. Magáról így meg vall neegy künk, hogyan szabadít meg Isten verseskötete előszavában: ”Uram, ha bennünket ebbõl akialszik, lehetetlenpályafutásom helyzetbõl? életem mécsese véget legyek is oly szövétnek, mely Mózesér,csak azténválaszolhatta volna, elégett másokért.” testvér hogy: Nem tudom!Antal EgyetFerenc azonban tu“Vallomás keresztértetek, tövében” verdok! Az Úraharcol és acímű lehetetset Boda Annamária mondta lenbõl is ki tud vezetni, mert Õel.az Úr. AEzmegmentettségről szóló bizonysága bibliai hit. Hinni azt jelenti, kotétel gyönyörű példája Gerő Sándor lp. molyan veszem azt, amit Isten mond, ha testvér “Értem folyt a drága vér” című annak minden ellentmondani látszik is. költeménye; Boda Erzsike mondta el. Nema tudom, meg, csak Ezt verset ishogyan későbbszabadít megzenésítették. várok rá és hiszek benne, és amit nekem mond, megteszem. A többi pedig az Õ feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt bocsátani az egyiptomiakra... mind a Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik érted. tengerparton a halál kapujában AAkereszt tövében bűnbocsánatot nyert álltak, Isten pedig megnyitotta számukhívő élete úgy folytatódik, hogy számára az élet kapuját, és õk átléptek hara elsődleges fontosságú az Úrrala való lálból azközösség, életbe. amely megvalósulhat szoros gyülekezetben, csendességEzt a lépést temagányos se halogasd! ben, családban. Erről tanúskodnak a következő szolgálatok. Lukács Az első János költeményt

aMagyarországi közismerten igen termékeny lelkipászBaptista Egyház torköltő Gerzsenyi Sándor írta, a vers Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet címe Pihenő, szavalta Fazekas Erzsébet. 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. Balog Miklós lelkipásztor-költő testwww.baptista.hu/berettyoujfalu vér azt vallja, hogy inkább tartja magát prédikátornak, mint költőnek,Kriszezért ne Kedves Testvéreink vesse senki a szemére, Jézus hogy verseiben tusban! prédikál, sőt ő törekszik is erre, mert az Kedves Amerikai Magyar Baptista igei töltésű vers hitet ébresztő és ápoló Szövetség! eszköz. A következő versében arról fog prédikálni, hogy az Igének ne csak hall„Nem igazságtalan az Isten, hogy gatói, hanem legyünk.ésBalog elfeledkezzék a timegtartói cselekedeteitekrõl a Miklós testvér versének címe: Váltsd szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õvalóra! és ezt szavalta Dr. Fazekas László. neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) Egy ugyancsak az igehallgatót megszólító, “Rázendül-e a szíved” című Köszönjük, hogy gondoltakMelinda. ránk ne- Ezt verset mondta el Lakatos héz helyzetünkben. a verset dr. Bácsi Sándor költő testvér Imaházunk végi leomlása és írta, azt a augusztus fontos kérdést feszegetve, lebontása jó reménységgel hogy mi után a válaszod testvér Istenvameggyunk hogy megsegít ben-Lomentőafelõl, tervére. EztIsten követően pedig nünket egy új és vas András lp. szép költőhajlékot “Az Igeépíteni mellett” istentiszteletek céljára, Fülöp az Õ neve dicsõcímű versét szavalta Johanna. ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével foglalkozunk. Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek által számunkra eljuttatott összeget: $5,000, azaz ötezer dollárt. Ezúton is megköszönve testvéreink segítségét, kérjük továbbra is a minket és az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. Túrmezei Erzsébet nem baptista költőTestvéri - a “FéBé” nevű aevangélikus diakoszeretettel Berettyóújfalui nissza Gyülekezet egyesület elnöke volt - de mivel Baptista nevében: gyülekezeteinkben a legtöbbször hallPapp az Dániel lelkipásztor ható költemények ő tollából származSzatmári István nak, nem hagyhattuk ki ma gondnok sem verseit Lisztes TiborApresbiter ebből a megemlékezésből. versek témája méltó befejezése a gyülekezeti ver=========================== sek ünneplésének, a Golgotán elvégzett és a feltámadásban folytatódó megváltói VÁRJ MÉG! kegyelem művéről szólnak. Túrmezei Józsué verseit 3:16 (2Móz Erzsébet Nagy14,21-22) Ibolya és Kulcsár Annamária testvérnők mondták víz. az el, a versek címei “EgyMegállt út vezetacsak égbe” és “Tavaszi áradás”.óriási kéz Minthogyha tartotta Az elmondottakon kívülvolna mégföl, több megállt, de versíró testvérünket is említhetnénk, nem lehet egy alkalommal a tejességet s rakásra gyûlt, kimeríteni. Nem is valamiféle sorrenfeszült, det vagy értékrendet állítottunk fel, hihullám hullámra hõkölt. szen akkor nem hagyhattuk volna ki dr. Megállt Gerzsenyi László tv.-t, aki közel 1500 egy percre, ének szöveget ajándékozta a baptista amíg a túlsó partra közösségnek. Hisszük,át hogy ennek az nem értünk. alkalomnak és szolgálati formának az Úr kegyelméből lesz folytatása gyüleVárj Istené még Uram! kezetünkben. Mindenért legyen a Kezed ne vedd el! dicsőség! “SOLI DEO Glória” Még mindig Dr. Fazekas Lászlóitt&vagyok, Erzsébet

még mindig itt vagyunk sokan. Az elhangzott versek közül néhányat Herjeczki a lap más helyén közlünk.Géza (1977)


2010.május szeptember 2018.

GYERMEK-ÁLDÁSOK GAZDAG ÜLDÖZÖTT SZABADOK FOLYÓI folytatás az 1. TORONTÓBAN oldalról Gyönyörködöm az Életben! Az de azért mit enni, Azélet új gyötrelem, lelkipásztori lakásvan hálószobávan húsosfazék, és uborka, és jának az ablaka,fokhagyma ahova tavaly nyáron a tisztességes költöztünk, egytemetéshez kis erdőrevaló néz.jogukat Enyhénis megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, túlzás az erdő megnevezés, hisz mindössze vagy 100 derékvastagságnál széreménytelenség és halál. De hát ezis jobb, lesebb van benne, itt a kilátás nagyvárosi mint afasemmi, és úgydesincs ennél “aszfalt-dzsungel” többre. Fogadjuk elhatárában a helyzetet,igazi és azkincs adott ezkeretekben a zöld sziget. Mégelviselhetõvé télen is, amikor próbáljuk tenni. egyébként Hányanszürke tengetikkopárságával az életüket olyan ma is halotti kinézete van, képes tanúskodni ezzel a rabszolga-gondolkodással? az életről a fázós mókusok ugrándozáÍgyvagy tengette az néhány életét Izráel míg el sával, amikor vad pulyka, nem és jött hozzá a Szabadító és kianem őzike prérifarkas kimerészkedik fák hozta õket a szolgaság biztonságából az imaházházából. nyílt parkolójába a gyermekeink nagy lelkesedésére. Idén szokásához híven hosszan2Mózes tartott Milyen a mi Szabadítónk? a 12:42-ben tél. Áprilistalálunk közepén még olyanmondaszelek egy különös fújtak, hogy le kellett mondanunk egyik tot Istenrõl. vasárnap az istentiszteletet. úgy Virrasztott az Úr azon azAztán éjszakán, hirtelen, április második felében erőamikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az sebben éjszakakezdett az Úrésütni volt. a nap, melegebben kezdett fújni a szél és néhány nap alatt Micsoda ebben isa zöld-életre keltevangélium a korábbanvan halottnak mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig vélhető erdőnk. Minden reggel gyönyörIzráel õrizõje nem szunnyad és nem ködöm benne, ahogy egyre zöldebb, alszik. Mit jelent hogy virrasztott az egyre élettel telibb az, lesz. Úr azon „fűben, az éjszakán, amikor kihozta Lássam virágban, dalban, fánépét Egyiptomból? ban” - az Élet látványa mindig felvillanyoz,Emberileg csodálattalszólva tölt el.–Különösen amiIsten mindent kor két ember, ésfigyelt személyes félretett és csakönzésüket az Õ népére azon kényelmüket félretéve, kész vállalni egy az éjszakán. A szabadulás minden Újmozzanatát Élet csodáját, a gyermekneveléssel személyesen felügyelte, járó felelősséggel áldozatvállalással. minden pillanatotésfigyelõ tekintetével Ennek a csodának lehettünk tanúi a tokísért végig. Hát kicsoda ez a rontói gyülekezetben, ugyanis rabszolga, az elmúlt rongyos nép, hogy az Isten 14koszos, hónapban 5 gyermekbemutatási isszemélyesenkerült gondoskodik róluk, és tentiszteletre sor imaházunkban. mindent félretéve figyel rájuk? 1500 évvel késõbb ismét virrasztott az Isten a Gecsemáné kertben, azon a csütörtök éjszakán, azon a pénteken, azon a húsvét hajnalon, amikor a mi szabadításunk történt. Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobilAz első az időrendi sorrendben a csatelefonon rákérdeznivolt. a sor2017. elején, hogy ládunk örömünnepe március hátul minden rendben van-e. Közel két 26-án hoztuk el bemutatni az Úrnak nemilliós nép, asszonyok, gyermekek, gyedik gyermekünket, első kisfiúnkat, öregek, juhok, barmok, szekerek, végePüsök Krisztiánt. Az ünneplő gyülekeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partzet mellett Alabamából is voltak vendéján tábort vernek, megpihennek. Egygeink, a családunk kedves barátai Ken csak felröppen a hír, egyiptomi ésszer Mary Ann Kelley. Az igeiazszolgálatot sereg közeledik.testvér Kitör avégezte pánik aa táborKen lelkipásztor Máté ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. 18,1-6 versei alapján, kihangsúlyozva, A nép segítségért kiált Istenhez, hogy az elõbb Isten országában a legnagyobbak, akik gyermeki hittelMózesnek: ragaszkodnak aztán pedig neki esik Mit Jézushoz. Az ismiért nagyhoztál öröm ki voltminket szátettél velünk,

7. oldal 3. oldal

munkra, hogy a2Mózes nagyszülők közül Egyiptomból? 14: 10, 11. anyóJobb som, Kisded Erzsébet is velünk ünnelett volna szolgaként meghalni Egyippelhetett imádkozhatott Krisztiánért! tomban. és Kiderül, hogy van a népnek Bence és Angelika Debrecenből jöttek hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha Torontóba évvel ezelőttaztovábbjól menneknéhány a dolgok, tisztelik Urat, tanulás céljából. fogadtuk de ha balul üt ki Szeretettel valami, máris pániőket és velük örülkolnakgyülekezetünkbe és bûnbakot keresnek. Ki volt a tünk, amikor bejelentették, hogy Új hibás, hogy ide jutottunk? Életet várnak.sok Kisfiukat, Kiss Olivér Mellesleg, keresztyén tart ezen a Márkot 2017. július 30-án hozták el az szinten a hitéletében. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret földjére. Akkor tehát, nem kell félni a jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy rövid epizód a nép életében. Nem ez a vég, Isten folytatást ígért. Most az a dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok imaházba, hogy imádságban kérjük Ishogyan szabadít meg Úr benneten áldását életére. Azma igeiazüzenet a Bíteket! 2Mózes 14: 14. volt a 2-14 rák könyvének 13.13, részéből Mózes nem okosabb, a nép, csak versek alapján, amibenmint megláthattuk, hisz Istenben, beszédéttanítanak mondja hogy milyen és soka hit mindenre bennünket gyermekeink. Külön öröm tovább az üldözött szabadoknak. Ha volt, ünneIsten hogy az aki,Bence akkor szülei teljesítiisazvelünk Õ beszédét. pelhettek a szülőkkel együtt imádEbben hittés Mózes. kozhattak unokájukért! Ha azt kérdezte volna valaki MózesSoma ésteljesíti Fanni Isten, gyülekezetünk barátõl: Mikor amit megígért? tai, akik Budapestről érkeztek ToronErre Mózes csak azt válaszolhatta volna, tóba. kedves, hogy:Nagyon Nem tudom. Haértékes valaki emberek, azt kérakiknek nagyon örülünk, valahányszor dezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha annak minden ellentmondani látszik is. Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak el tudnak jönni közösségünkbe. Külön várok rá és hiszek benne, és amit megtiszteltetésnek vettük, hogynekem 2017. mond, megteszem. A többi pedig az Õ szeptember 24-én elhozták elsőszülött feladata. Jankovics-Erős Útat nyitni a tengeren, kisfiukat Áront, leféhogy kezni a harcikocsik bemutassuk az Úrnakkerekét, és a nagyhomályt családbocsátani egyiptomiakra... ban kérjük az Isten áldását életére! mind a Szabadító feladata. Õ viszi véghez a DemeterÚrJoseph negyedik gyermekszabadítást kegyelembõl. által foként ajándékoztatott IstentőlHit Attilának és Edinának. Első gyermekük már gadhatod el. Hit három által élhetsz szabadon, tinédzser van, ezért különleges bár mindigkorban üldözötten, de ugyanakkor lelkesedéssel 4. kisfiuk születégyõzelmesen,várták mert az Úr hadakozik sét. A gyermekbemutatási istentiszteletérted. re 2017. november 5-én került sor. A préA tengerparton a halála Jábók kapujában dikáció a bibliai Józsefről, fiáról álltak, Isten pedig megnyitotta számukszólt az 1Mózes 49,22-26 alapján, aki ra az élet meghízható, kapuját, és õkhatékony, átléptek atürelhaIstenfélő, lálbóltúlélő az életbe. mes, és sikeres volt! Azért imádkoztunk Attilával éshalogasd! Edinával, valamint Ezt a lépést te se idősebb gyermekeikkel együtt, hogy Isten a kicsi Joseph-et is tegye áldássá, Lukács János

ahogy a bibliai névrokonának élete is Magyarországi Baptista Egyház sokak áldására volt. Különlegességként Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet megemlítem, hogy a Joseph 4100 Berettyóújfalu, Eötvösbemutatása u. 2. volt az első gyermekbemutatás az épülő www.baptista.hu/berettyoujfalu imaházunk új imatermében. Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban! Kedves Amerikai Magyar Baptista Szövetség! „Nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben. A gyermekbemutatási ünnepsorozat Imaházunk leomlása és 2018. januáraugusztus 14-én végi záródott, amikor lebontása után jó reménységgel Csercsa Tamással és Bernadettelvaörülgyunk IstenCsercsa megsegítThomas bentünk afelõl, együtthogy kisfiuk, nünket új és szép Tamás hajlékotTorontóban építeni Ádámegy bemutatásán. istentiszteletek céljára, pedig az Õ neve dicsõszületett, Bernadett Aradon (RO). ségére. jövõ tavasszal Mind Aa munkálatokat ketten lelkipásztorok unokái kezdjük meg,örültünk, addig a nem vártegymásra terveés nagyon amikor zéssel és az engedélyek találtak és örök hűségetbeszerzésével fogadtak egyfoglalkozunk. másnak. A gyermekbemutatáson az első Tervünk és szándékunk végrehajemberről, az igehirdetés, tására fogjukAdámról fordítani aszólt kedves testvérek a Lukács 3,38 alapján, ahol az Úr Jéáltal számunkra eljuttatott összeget: zus nemzetségtáblázatának a végén azt $5,000, azaz ötezer dollárt. olvassuk, hogy Ádám az Isten fia volt. Ezúton is megköszönve testvéreink segítségét, kérjük továbbra is a minket és az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet nevében: Papp Dániel lelkipásztor Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG! Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Azért imádkoztunk Bernadettel és Tamással, valamint a nagyszülőkkel, hogy Megállt a víz. Ádám is szülessen újjá és elmondhassuk Minthogyha óriási kéz róla is, hogy Ádámtartotta az Istené! Külön volna föl, áldásként fogadtuk, hogy az Ádám bemumegállt, tatásán itt voltak az aradi nagyszülők s rakásra is, így mind a 4 nagyszülő jelengyûlt, lehetett ezen az emlékezetes ünnepen!feszült, hullám hullámra hõkölt. Nagyon hálás vagyok/vagyunk ezekért az Új Életekért, akiket Megállt ajándékba percre, kaptunk Istentől. Együttegy imádkozunk amíg a túlsóakik partra Szabó Dáviddal és Erikával, a naát nem születését. értünk. pokban várják első kisfiuk Úgyhogy, reményeink szerint hamaroVárj még Uram! san ismét lesz gyermekbemutatás! ne vedd el! És mivel 6 kisfiú Kezed születésével a nemek Még mindig itt kicsit vagyok, aránya a gyülekezetben egy a férfiak oldalára dőlt, lelkesen várjuk a jövőmég mindig itt vagyunk sokan. ben kislányok születését. :) Herjeczki Géza Dániel (1977) Püsök


8.2010. oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK PALM BAY, FLORIDA folytatás az 1. oldalról

BETHESDA BAPTIST

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, CHURCH van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és t a tisztességes temetéshez való jogukat is 50 h ANNIVERSARY megtarthatták. Az élet25, egy1968 merõthat kinlódás, It was on February Rev. reménytelenség és halál. De hát ezis Frank Ver, Rev. Gabriel Petre and jobb, Rev. mint Kurtz a semmi, és úgy sincsmembers kilátás ennél Louis led the faithful and többre.ofFogadjuk el a helyzetet, az adott guests the Bethesda BaptistésChurch keretekben próbáljuk church. elviselhetõvé tenni. into their constructed Rev. Frank Hányan tengetik az életüket ma is Ver led the group because it was through ezzel a rabszolga-gondolkodással? his Christian spirit and generosity that Így tengette az életét Izráel mígthe el the church was constructed. He was nem jött hozzá a Szabadító és ki nem hozta õket a szolgaság házából. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Izráel õrizõje nem szunnyad és nem alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta népét Egyiptomból? Emberileg szólva – Isten mindent félretett és csak az Õ népére figyelt azon az éjszakán. A szabadulás minden mozzanatát személyesen felügyelte, minden pillanatot figyelõ tekintetével kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, koszos, rongyos nép, hogy az Isten személyesen gondoskodik róluk, és mindent félretéve figyel rájuk? 1500 évvel késõbb ismét virrasztott az Isten a Gecsemáné kertben, azon a csütörtök éjszakán, azon a pénteken, azon a húsvét hajnalon, amikor a mi szabadításunk történt. Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy hátul minden rendben van-e. Közel két milliós nép, asszonyok, gyermekek, öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan Veres tenger partowner of a konvoj. lumber Ayard and supplied much of the materials, at his cost, forEgythe ján tábort vernek, megpihennek. church. It was a day ofapraise, and szer csak felröppen hír, azprayer egyiptomi thanksgiving. Worship could sereg közeledik. Kitör aservices pánik a tábornow held in a quiet peaceful in ban.beElõl a tenger, mögöttük az place, ellenség. a Abuilding attached to thekiált Home. Very nép elõbb segítségért Istenhez, convenient for neki the residents. Unfavorable aztán pedig esik Mózesnek: Mit weather or handicaps would tettél velünk, miért hoztálnot ki prevent minket

2018. május 3. oldal

anyone from attending services. big Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. A Jobb change from the busy Home dining lett volna szolgaként meghalni Egyiproom. tomban. Kiderül, hogy van a népnek hite, de mégthe nagyon az a hit. Ha During pastgyenge 50 years many jól mennek a dolgok, tisztelik preached az Urat, persons heard God's message de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a hibás, hogy ide jutottunk? Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a szinten a hitéletében. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret földjére. Akkor tehát, nem kell félni a jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy rövid epizód a nép életében. Nem ez a vég, Isten folytatást ígért. Most az a dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak hisz Istenben, és a hit beszédét mondja tovább az üldözött szabadoknak. Ha Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Ebben hitt Mózes. Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha annak minden ellentmondani látszik is. by the late pastors: Rev. Gabriel Petre NemHungarian; tudom, hogyan szabadít meg,Kurtz, csak in Rev. Louis várok rá és hiszek benne, és amit nekem Administrator of the Home, in Engmond,Dr. megteszem. A többi pedig Õ lish; Ladislau Biro, who wasazvery feladata. Útat nyitni a tengeren, leféfluent in both languages; in English: kezniBarton a harcikocsik homályt Rev. Brown, kerekét, Rev. Denzel AlebocsátaniPastor az egyiptomiakra... mindour a xander, Joel Sathe; and Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a present Pastor James Waddell. Each one szabadítástGod's kegyelembõl. Hit által delivered message God's wordfoas gadhatod in el.our Hit Bible által élhetsz recorded invitingszabadon, everyone báraccept mindig üldözötten, ugyanakkor to Christ as theirdeSavior to have gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik eternal life. érted. On February 25, a2018 wekapujában celebrated A tengerparton halál th ANNIVERSARY. our 50 álltak, Isten pedig megnyitottaHurricane számukIrma did kapuját, not prevent from having ra az élet és õkusátléptek a haour services. The sanctuary lálbólworship az életbe. was damaged and could not be used for Ezt amonths, lépést tethus se halogasd! several we met downstairs in the newly renovated Fellowship Lukács János Hall.

Pastor WaddellBaptista gave Egyház a wonderful Magyarországi message of praise and thanksgiving Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet for all theBerettyóújfalu, pastors who faithfully 4100 Eötvösserved, u. 2. not only in spreading the Gospel, but also in www.baptista.hu/berettyoujfalu "tending the flock". After the service, the ladies of the Kedves Testvéreink Jézus Kriszchurch provided a wonderful dinner tusban! which we Amerikai all enjoyed.Magyar It was aBaptista wonderful Kedves day of remembrance and thanks to our Szövetség! forefathers who had the foresight to „Nemsuch igazságtalan Isten, hogyand build a beautiful az place to meet elfeledkezzék ti cselekedeteitekrõl a share God'saword – it is all to His és Glory. szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ Aprilamikor we moved into the és nice clean neveIniránt, szolgáltatok szolsanctuary, hopefully to6:10) worship and gáltok a szenteknek.” (Zsid praise God for many more years. Köszönjük, hogy gondoltak ránk neEthel Petre Kish héz helyzetünkben. Imaházunk augusztus végi leomlása és lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni istentiszteletek JULIUS céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal kezdjük meg, addig a nem várt terveKISH zéssel és az engedélyek beszerzésével foglalkozunk. 1923 és szándékunk végrehajTervünk - fordítani a kedves testvérek tására fogjuk 2018 által számunkra eljuttatott összeget: $5,000, azaz ötezer dollárt. Ezúton is megköszönve testvéreink On January 29th God called Julius to segítségét, kérjük továbbra is a was minket his heavenly home. Julius theésson azofÚrra figyelõ imádságaikat! Minden Theresa Modf and Julius Kish, Sr. He szolgálatukra Istenünk kívánjuk. was predeceased byáldását his three brothers, Ernest, Elmer and Edward, and a sister Testvéri szeretettel Margaret Stumpf. Hea isBerettyóújfalui survived by his Baptista Gyülekezet sister, Helen Kautz.nevében: Papp lelkipásztor He was a life longDániel and faithful member Szatmári IstvánChurch gondnok of the Hungarian Baptist (now Lisztes Tibor presbiter Silliman Memorial Baptist Church) in Bridgeport, Ct. He was active in Sunday =========================== School and youth programs and played the baritone horn in the church band. VÁRJ MÉG! A Memorial Service was held on Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) February 24th by Pastor Ariel Heriveaux and burial was in the family plot in the Megállt a víz. Oaklawn Cemetery in Fairfield. Minthogyha óriási kéz Julius was successful in business. tartotta volna föl,He was the former President of megállt, Bridgeport Tool and Stamping Corporation. s rakásra gyûlt, During World War II. Juliusfeszült, served as a U.S. Marine in thehullámra Pacific Islands. hullám hõkölt.He was there when the historicalMegállt U.S. Flag was raised on top of Iwo Jima. While he egy percre, was in the Marines, his brother Elmer amíg a túlsó partra was in the US Army át andnem Ernie was in értünk. the US Navy. God protected them and they all returned home safely. Várj még Uram! God granted himKezed a nice ne long life el! of 94 vedd years. He hadMég a cheerful kind and loving mindig itt vagyok, spirit még enjoyed by all knewsokan. him. He mindig itt who vagyunk is survived by his loving wife, Kathy (Margit Toth). Herjeczki His daughters, Sharon Géza (1977)


2010.május szeptember 2018.

Kish, Darlene (Kish) Witkowski (Jim); ÜLDÖZÖTT SZABADOK Grandson, Brian Havanich and sister folytatás az 1. Kathy's oldalról four children, Helen Kautz; Dianne, Christine, de and twins William Az élet gyötrelem, azért van mit enni, and Peter, a Granddaughter Gianna. van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és us remember Juliusvaló with lovingis aLet tisztességes temetéshez jogukat thoughts. May God grant peace and megtarthatták. Az élet egyyou merõ kinlódás, comfort in knowing he De is absent reménytelenség és halál. hát ezisfrom jobb, the body and present Lord he mint a semmi, és úgy with sincs the kilátás ennél loved and served. többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott Ethel Petre Kish, keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. Sister-in-law Hányan tengetik az életüket ma is ezzel a rabszolga-gondolkodással? Így tengette az életét Izráel míg el nem jött hozzá a Szabadító és ki nem HÁLÓ hozta õket a szolgaság házából. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes LENKE 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. 1933 Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor- kihozta õket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. 2018 evangélium van ebben a Micsoda mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Izráel õrizõjePálma nem szunnyad nem Háló Lenke (Charlotte,ésNorth alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az Carolina), életének 85. évében válaszolt azon hívásnak az éjszakán, amikor17-én kihozta a Úr mennyei és március az népét Egyiptomból? angyalok kíséretében a mennyországba Emberileg szólva –Megváltója Isten mindent vitetett, ahol szeretett már félretett és csakvárt az Õrá.népére figyelt azon kitárt karokkal az éjszakán. A szabadulás minden Lenke 1933. február 5-én a Magyar mozzanatát személyesen felügyelte, Alföld szívében, Nagydoboson szüleminden pillanatot tett. Szülei Kubinyi figyelõ Károly tekintetével és Borsos Erzsébet voltak. Lenke kísért végig. Hát Érettségi kicsoda ezután a rabszolga, a koszos, csepeli Acél és Fémművek rongyos nép, hogy gyárában az Isten dolgozott, mint gondoskodik könyvelő. 1964-ben személyesen róluk, az és egyik Amerikában élő nővére, mindent félretéve figyel rájuk?KubinyiPochy Zsuzsa Lenkét a New 1500 évvelmeghívta késõbb ismét virrasztott York állama Morris nevűkertben, falujába,azon hogya az Isten Gecsemáné egy kicsit pihenjen. alkalomcsütörtök éjszakán,Ebből azon az a pénteken, ból nézhette meg a Világkiállítást a azon a húsvét hajnalon, amikor a mi Flushing Meadows Park-ban, Queens, szabadításunk történt. NY. Sõt, Később New York-i látogatása alatt személyes bizonyságom van artalálta meg az Első Magyar Baptista ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr Gyülekezetet Manhattenben. Ott talál28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor kozott Háló Barnabással, aki később a rólam is lehulltak rabtartó férje is lett. Az ifjúapár 1967. bilincsei. június 10Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. MISSIONARY Elindultak tehát. Fund Nem volt telekommunikáció. lehetett mobilThe purpose: Nem supporting the telefonon rákérdezni elején, hogy missionary initiativesa sor of our young people. Donations thisKözel fundkét hátul minden rendbenfrom van-e. will be nép, allocated by the Missionary milliós asszonyok, gyermekek, and Benevolence Board at végeits öregek, juhok, barmok, szekerek, mid-year konvoj. meetings. The tenger written láthatatlan A Veres partapplications addressed to the MBB ján tábort vernek, megpihennek. Egyshould state the goals and the szer csak felröppen a hír, aztrip, egyiptomi duration of the mission and sereg közeledik. a pánik a táborshould include aKitör letter of support ban. tenger,ofmögöttük az ellenség. fromElõl theapastor the applicant. A nép elõbb segítségért Istenhez, Contributions can bekiált mailed to aztán pedig neki esik on Mózesnek: the Treasurer (address page 2). Mit tettél velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal 3. oldal

én kelt össze, és az Úr 14: megáldotta őket Egyiptomból? 2Mózes 10, 11. Jobb két szép leánnyal. lett volna szolgaként meghalni EgyipLenke nagyon az Úr Jézust, tomban. Kiderül, szerette hogy van a népnek és szerényen, de nagy lelkesedéssel hite, de még nagyon gyenge az a hit.szolHa gált úgy a New York-i gyülekezetben, jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, mint az Amerikai-Magyar Baptista Szöde ha balulfőleg üt kia Női valami, máris pánivetségben, Konferencia több kolnak és bûnbakot keresnek. volt a rétegű szolgálatában. Az évek Ki folyamán hibás, hogy ide jutottunk? Lenke közismert lett konyhai képesséMellesleg, keresztyén tartételei ezen és a ge, különösen sok a jóízű magyaros szinten a hitéletében. szívélyes vendégfogadása révén. Több Ekkor Mózesnek eszébefeleség jut Isten mint 50 éven át egy szerető volt, ígérete.diploma 2Mózesnélküli 6: 6-8. Isten anya, orvos,megígérte, sofőr, bihogy megszabadítja õketszabó, az egyiptozalmas, bankár, borbély, és még sok - mindezekben miakmás kezébõl, és beviszinagyon népét azhűségeígéret sen helyt Akkor állt. tehát, nem kell félni a földjére. Lenkét 5 nővére előzte a haláljelen veszedelemtõl, mert meg ez csak egy ban: Susan (férje Val Pochy), Aranka rövid epizód a nép életében. Nem ez a (férje Frankfolytatást Vincze), ígért. Ida (férje vég, Isten MostZoltan az a Grüber), Erzsébet és Margaret. Ezendolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten kívül három fiú testvére: Károly (neje szavára. József Így bátorítja népet: Ne Marie), (neje Mózes Kató), aés Elemér. féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok Azok, akik Lenkét túlélték: Háló BarhogyanJules; szabadít meg ma az Úr bennenabás gyermekek: Elizabeth, és teket! 2Mózes 14:G.13, 14. Parker). UnoCatherine (férje Alan kák: Victoria G. Noah Mózes nemLindsey okosabb,Parker, mint a nép, csak Parker, és Micah Parker. hisz Istenben, és aBarnabas hit beszédét mondja Lenkeaz üldözött győzelmiszabadoknak. ünneplése Haa tovább Midwood-i Baptista Isten az aki, akkor teljesíti Gyülekezetben az Õ beszédét. (2029 Ebben Mecklenburg hitt Mózes. Avenue, Charlotte NCHa28205) volt megtartva, azt kérdezte volna valakivasárnap, Mózes2018. március 18-án, este 5 órakor. Eltõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? tudjuk képzelni, hogy amikor Lenke Erre Mózes csak azt válaszolhatta megérkezett a mennyországba az volna, Úr Jéhogy: Nem azt kérzus már várttudom. Rá, és Ha ezenvalaki szavakkal fodezte volna: Mózes, mondd meg szolnegadta: “Jól van, hűséges és derék künk,Jólhogyan szabadít Isten gám! gazdálkodtál ezzelmeg a kevéssel, ezért sokkal többet bízok rád. Gyere, és bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? örülj velem Mózes csakegyütt!” azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuHáló Barnabás dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. TAVASZ Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko2018. május molyan veszem3.azt, amit Isten mond, ha Körlevél annak minden ellentmondani látszik is. Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak Faulkner várok rá és hiszek benne, és amit nekem Terézia mond, megteszem. A többi pedig az Õ feladata. nyitni a tengeren, leféÚj cím: Útat MENNYORSZÁG kezni a harcikocsik homálytés “Mert én nemsokárakerekét, feláldoztatom, bocsátani az az énegyiptomiakra... mindAma a elérkezett elköltözésem ideje. Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, hitet megtartottam, végezetszabadítást akegyelembõl. Hit által fore eltétetett az élhetsz igazságszabadon, koronája, gadhatod el.nekem Hit által amelyet megad nekem azde Úrugyanakkor az igaz bíró bár mindig üldözötten, ama napon; de nemcsak énnekem, hanem gyõzelmesen,is,mert Úr várják hadakozik mindazoknak akik az várva az Ő érted. megjelenését.” 2 Timóteus 4:6-8 A tengerparton a halál kapujában Kedves barátok,számukhűséges álltak, IstenIsmerősök, pedig megnyitotta levelező társak! ra az élet kapuját, és õk átléptek a haEljöttazez az a nap is, amikor ezt a lelálból életbe. velet meg kell írnom számotokra. Előre Ezt a lépést te senéni. halogasd! megkért erre Teri Kész volt elfogadni az Úr haza-hívó szavát. Lukács János

Az elmúlt többBaptista mint két évtizedben Magyarországi Egyház segíthettem Teri néninek a levelei megBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet írásában. Pontosabban a számítógépbe 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. való írás, kinyomtatás és az ezzel járó www.baptista.hu/berettyoujfalu más dolgok. Mindig azt mondta nekem, hogy mi “munkatársak” vagyunk. Én Kedvesúgy Testvéreink Kriszinkább érzem, csakJézus az asszisztentusban! se voltam. Nagyon nagy áldásokban réKedves Amerikai Baptista szesülhettem, amintMagyar “munkatársaként” Szövetség! dolgozhattam mellette. Már egy ideje megmondta nekem, hogyha az Úr elhív„Nem igazságtalan az Isten, hogy ja az Örökkévaló Hazába, írjam meg elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a az utolsó levelét, és tudassam mindenkivel, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ hogy az Úr elhívta őt e földi életből. neve iránt, amikor szolgáltatok és szol-Ezt az Úra meg is tette, most, gáltok szenteknek.” (Zsid május 6:10) 3-án. Számára ez nagyránk megváltás Köszönjük, hogy gondoltak nevolt. Az utolsó héz helyzetünkben. leveleiből Imaházunk augusztus végi leomlása ésazt is tudhattátok, lebontása után jó reménységgel vahogy azbenutóbgyunk afelõl, hogy Isten megsegít bi 8 hónapban nünket egy új és szép hajlékot építeni sokat istentiszteletek céljára, az Õ neve volt dicsõ-beségére. A munkálatokat jövõ teg. tavasszal Többszöri kezdjük meg, addig a nem várt tervekórházi ellázéssel és az engedélyek tásra beszerzésével volt szükfoglalkozunk. sége. Ez arra szándékunk végrehajaTervünk döntésre,és változtatásra is kényszetására fogjuk fordítani rítette, hogy feladjaa akedves nagy testvérek házát – az által számunkra összeget: “Ebenezert” - éseljuttatott egy idősek otthonába $5,000, azaz ötezer dollárt. fogadta. Tudta, költözzön. Békességgel hogy odaisis megköszönve az ő Istene rendelte ki - szolEzúton testvéreink gálójaként. Mindig is mondta, hogy segítségét, kérjük továbbra is a minket és ez az “új őrállóhelyem”! Az otthon lakói, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden a fiatal takarító, a szakács, portás (soszolgálatukra Istenünk áldását akívánjuk. rolhatnám tovább) tettek erről tanúvallomást a számunkra. Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Az Úr nagyon nevében: megáldotta őt, nemBaptista Gyülekezet csak elhívta, de alkalmassá is tette a Papp lelkipásztor szolgálatra. Ezt azDániel Úrtól való parancsot Szatmári István gondnok nagyon komolyan vette. Hitte, élte és Lisztesis,Tibor egyben hangoztatta hogypresbiter csakis az Úr tud nyugdíjaztatni a szolgálatból. =========================== Szüntelenül szolgált. Mindig és mindenütt kész volt az ő Megváltójáról beszélVÁRJ ni. Rosszul látott MÉG! az elmúlt években; az Józsué 3:16 meg (2Móz 14,21-22) mert sem rendítette a szolgálatban, a lelkébe, szívébe bevésődött Igeversek mindig is készenlétben voltak, hogy Megállt a víz. megossza azokat másokkal.óriási Mindig Minthogyha kézvolt nála traktátus, amittartotta nem csak odaadott, volna föl, de egyúttal gondolatokat is fűzött mellé. megállt, Szolgált! Élt a lehetőségekkel; bárkivel, s rakásra gyûlt, bárhol és bármikor kész volt.feszült, Kórházban, a rehabilitációs intézetben, orvosi hullámra hõkölt. rendelőkben,hullám az idősek otthonában… Megállt tényleg elmondhatjuk róla, hogy a fuegy percre, tását győztesen bevégezte. Belevetett amíg melyre a túlsó az partra minden tőle telhetőt, Urától át nem értünk. kapta az erőt. Életútjának a célba érés előtti, nehéz Várj még Uram! időszakát is kitartóan futotta végig. Nagy fájdalmai mellett Kezedisneragyogott vedd el! az arca, és áradtMég rajtamindig keresztül az Úrnak itt vagyok, békéje, szeretete. 5-én combmég mindig ittÁprilis vagyunk sokan. nyak törés érte, megműtötték. Rehabilitációs kezelést Herjeczki is kapott, Géza de a szervezete (1977)


2010. szeptember 10. oldal

már nem tudta ezt az utolsó traumát felÜLDÖZÖTT SZABADOK dolgozni. Készen volt. Érezte és tudta, folytatás az útját 1. oldalról hogy a földi bevégezte. Az utolsó kórházi héten többször mondta, Az élet gyötrelem, de azért van mithogy enni, “HAZA szeretnék menni és az én Uramvan húsosfazék, fokhagyma és uborka, és mal lenni!” Nagyon szerette az ő Urát! a tisztességes temetéshez való jogukat Bensőséges, személyes kapcsolata voltis Az élet egy merõ kinlódás, azmegtarthatták. Atyával. Szüntelenül fohászkodott, reménytelenség és halál. De hát ezis imádkozott mindenkiért. Komolyanjobb, vetsemmi, és úgy sincsÚrkilátás ennél temint ezt aa szolgálatot is. Az parancsait többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott betöltötte. keretekben próbáljuk elviselhetõvé Az I. Világháború után nagytenni. szeHányan tengetik az ma és is génységben nőtt fel, kétéletüket nővérével ezzel a rabszolga-gondolkodással? özvegy édesanyjával. 30 éves édesapját tengette az életét míg el nyolcÍgyévesen veszítette el. Izráel A megélhenem jött hozzá a Szabadító arra, és kihogy nem tés lehetősége kényszerítette hozta õket a szolgaság házából.a gyári gyermekként bekapcsolódjon munkába. Majd tinédzserként fölkerült Milyen Budapestre. Kórházban takarított. a mi Szabadítónk? 2Mózes Közben az a lehetőség 12:42-ben találunk egyadatott különösszámára, mondahogy elvégezze a négy éves nővéri szatot Istenrõl. kot aVirrasztott takarítás mellett. A MÁV Kórházaz Úr azon az éjszakán, ban dolgozott. Mint ahogy mindannyian amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az keressük az élet lényegét, értelmét, így éjszaka az Úré volt ez nála is. volt. Kereste a boldogságot Micsodaés evangélium mindenben mindenhol. van ebben a mondatban? Virrasztott az Úr.került. Pedig 18 évesen komoly depresszióba nemráterhelődtek szunnyad ésa nem AIzráel nagy õrizõje nehézségek lelalszik. Mit jelenthogy az, hogy virrasztott az kére. Eldöntötte, az életét befejezi azon az éjszakán, - Úr a Lánchídnál. Máshogyamikor történt.kihozta Az Úr csodálatos kegyelme által kirendelt szánépét Egyiptomból? máraEmberileg egy fiatal lányt, a Lánchídszólvaaki – ott Isten mindent nál traktátust adott férfélretett és csak az aÕkezébe népére (melyet figyelt azon jeazKarl írt, akit még akkor nem ismert), éjszakán. A szabadulás minden ésmozzanatát meghívta a személyesen gyülekezetébe.felügyelte, Ott Isten hívó szava szólt hozzá személyesen. “Te minden pillanatot figyelõ tekintetével aki boldog szeretnél lenni, megszabakísértbűneidtől, végig. Hátadd kicsoda ez a rabszolga, dulni át életedet Jézus koszos, rongyos hogy odaadás az Isten Krisztusnak!” Ez a nép, csodálatos személyesen gondoskodik róluk, és mindent félretéve figyel rájuk? 1500 évvel késõbb ismét virrasztott az Isten a Gecsemáné kertben, azon a csütörtök éjszakán, azon a pénteken, azon a húsvét hajnalon, amikor a mi szabadításunk történt. Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy hátul minden rendben van-e. Közel két milliós nép, asszonyok, gyermekek, öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit tettél velünk, miért hoztál ki minket

2018. május 3. oldal

meg is történt azon az alkalmon. Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb Ezt követte az együttműködés Istenlett volna szolgaként meghalni Egyipnel, az Őáltala kirendelt szolgálatokra. tomban. Kiderül, hogy van a népnek Ápolónői munkája isgyenge lehetőséget adott hite, de még nagyon az a hit. Ha számára, hogy a II. Világháború kitöréjól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, se után is szolgálhasson. Most már mint de hamunkatársa, balul üt ki valami, máris pániIsten a megsebesült katokolnak és bûnbakot keresnek. Ki között. volt a nák, betegek, árvák és özvegyek hibás, hogy ide jutottunk? Segítse a zsidó embereket, családokat, Mellesleg, sok keresztyén tart ezenisaa bujdosásukban - megosztván velük Messiásról szóló örömhírt. Együttműszinten a hitéletében. ködött ebben a szolgálatban FeEkkor Mózesnek eszébeDr.jutKiss Isten renc és Ungár ígérete. 2MózesAladár 6: 6-8.testvérekkel. Isten megígérte, 1956-ban, a forradalom kitörésekkor hogy megszabadítja õket az egyiptoaz Úr ajtót nyitott számára, másik hét miak kezébõl, és beviszi népét az társával, hogy elmeneküljenek ígéret az új, földjére. Akkorszolgálati tehát, nemterületükre kell félni akirendeltetett jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy– Amerikába. Itt ismerhette meg férjét rövid Faulkner epizód a nép életében. Nem a Karl lelkipásztort, aki ez 1937 és 42 Isten közöttfolytatást misszionáriusként vég, ígért. Mostszolgált az a Magyarországon és Lengyelországban. dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten Az Úr elhivata, hogyMózes hirdesse az Evanszavára. Így bátorítja a népet: Ne géliumot a zsidó nép között, a Gettóban féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok is, hogy szabadít halljanak a Megváltóról, a Meshogyan ma aaznagyon Úr bennesiásról. Különösenmeg abban krititeket! 2Mózes 14: 13, 14. kus történelmi időszakban. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak Majd az Úr és egy újabb szolgálati hehisz Istenben, a hit beszédét mondja lyet rendelt ki az ifjú párnak. 1958-ban tovább meghívást az üldözötta szabadoknak. Ha kaptak Zsidó Keresztény Isten az aki, Philadelphiába. akkor teljesíti az Õ Misszióba, Ezbeszédét. idők foEbben hitt lyamán az Mózes. Úr ezen a misszión keresztül Ha azt mindkettőjüket, kérdezte volna valaki használta hogy Mózesszolgálhassanak módon ó-hazátõl: Mikorkülönböző teljesíti Isten, amit az megígért? ban Szívén hordván volna, ezt az Erre lévők Mózesfelé. csak azt válaszolhatta igeverset: “Menj haza a tieidhez, és hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérvidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett dezte volna: Mózes, mondd meg neaz Úr veled, és hogyan könyörült meg künk, hogyan szabadít meg Isten rajtad.” (Márk 5:19). Különleges szerebennünket ebbõl lehetetlen helyzetbõl?a pet töltöttek be aebben a szolgálatban Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha annak minden ellentmondani látszik is. Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak várok rá és hiszek benne, és amit nekem mond, megteszem. A többi pedig az Õ feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt bocsátani az egyiptomiakra... mind a Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik érted. A tengerparton a halál kapujában álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe. Ezt a lépést te se halogasd! Lukács János

“Vasfüggöny” mögött élőkEgyház felé. Mikor Magyarországi Baptista süteményes dobozokban rejtve küldBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet ték a Bibliákat, evangéliumi írásokat, 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. traktátusokat, könyveket, hogy ezeken www.baptista.hu/berettyoujfalu keresztül is terjedhessen az Isten Igéje, a Jó Hír. Ruhaneműket is küldtek a Kedves Testvéreink Jézus Kriszszegényebb családok számára. A Monte tusban! Carloban működő Trans World rádión Kedves Amerikai Magyar Baptista keresztül is szolgáltak az 1960-as évekSzövetség! ben. Volt egy időszak mikor több mint 900 levelezővel tartottak kapcsolatot „Nem igazságtalan az Isten, hogy a világ minden Magyarországon, elfeledkezzék a titáján. cselekedeteitekrõl és a a környező országokban élő magyar szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az ajkúÕ akkal és más kontinensen élőkkel is. Ezt neve iránt, amikor szolgáltatok és szola szolgálatot hűségesen gáltok a szenteknek.” (Zsidvégezte, 6:10) a szívén hordta az utolsó pillanatig. Még a kórháziKöszönjük, ágyon is emlegette. hogy gondoltak ránk neLélekben mindig veletek volt. Imádhéz helyzetünkben. Imaházunk augusztus végi leomlása és kozott értetek; külön-külön. Szívén-lellebontása után jó írtatok reménységgel kén hordta amit neki, és vakértégyunk afelõl,imádkozzon hogy Isten megsegít bentek, hogy érte. Gyönyörű nünket egyvaló új és széphagyott hajlékotszámomra, építeni követni példát istentiszteletek céljára, az Õ számára neve dicsõés egyben mindannyiunk a hűségére. A amunkálatokat tavasszal ségben, szolgálatban,jövõ az evangélium kezdjük meg, addig nem várt terve- taterjesztésében és azaIge olvasásában, zéssel és az engedélyek beszerzésével nulmányozásában! foglalkozunk. Legyen és ez szándékunk mindannyiunk számára Tervünk végrehajnem csak egy emlék, de egyben tására fogjuk fordítani a kedves testvérekegy kihívás is. Kövessük ezeketösszeget: az Úr által által számunkra eljuttatott kiadott parancsokat, amit a mi szeretett $5,000, azaz ötezer dollárt. Teri nénink megélt itt a földi életútján. Ezúton is megköszönve testvéreink “Menjetek el szerte az egész világba, segítségét, kérjük is a minket és hirdessétek az továbbra Evangéliumot minden azteremtménynek. Úrra figyelõ imádságaikat! Minden Aki hisz, és megkereszszolgálatukra Istenünk telkedik, üdvözül, akiáldását pedig kívánjuk. nem hisz elkárhozik.” (Márk 16:15) Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Szeretettel, Faulkner testvérnő megbíBaptista Gyülekezet nevében: zása szerint: Surányi Dér Emma Papp Dániel lelkipásztor Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter ===========================

VÁRJ MÉG! Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Megállt a víz. Minthogyha óriási kéz tartotta volna föl, megállt, s rakásra gyûlt, feszült, hullám hullámra hõkölt. Megállt egy percre, amíg a túlsó partra át nem értünk. Várj még Uram! Kezed ne vedd el! Még mindig itt vagyok, még mindig itt vagyunk sokan. Herjeczki Géza (1977)


2010.május szeptember 2018.

Nálam nélkül semmit ÜLDÖZÖTT SZABADOK sem cselekedhettek! folytatás az 1. oldalról AAzSzentlélek szerepe életünkben élet gyötrelem, de azért van mit enni,

van húsosfazék, uborka, és Vajon elhisszükfokhagyma Jézusnakésezt a mega tisztességes temetéshez valóajogukat hökkentő kijelentését? Vagy szívünkis megtarthatták. Az talán élet egy merõ kinlódás, mélyén, titokban úgy gondoljuk, reménytelenség és mi halál. De hát ezis jobb, hogy valamit azért is tudunk tenni...? mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél Legalább egy keveset? többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott Nemrég, egy vasárnap délelőtt egy keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. szaxofon hirdetett nekem váratlan, de Hányanprédikációt. tengetik az Egy életüket ma is hatalmas televíziós ezzel a rabszolga-gondolkodással? istentisztelet során játszott rajta valaki. Így hallgattam, tengette az életét míg el Ahogy háromIzráel összetevőre nem jött fel, hozzá a Szabadító és ki nem figyeltem amelyek elengedhetetlehozta õkethogy a szolgaság házából. nek ahhoz, zene szóljon. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Izráel õrizõje nem szunnyad és nem alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az Úr az éjszakán, amikor kihozta Az azon első maga a hangszer, amelyen a népét Egyiptomból? fizika törvényeinek megfelelően zenét – Isten mindent lehetEmberileg játszani. Aszólva szaxofon – vagy bárfélretett és csak az Õ népére figyelt azon milyen fúvós hangszer – nem dísztárgy, az éjszakán. A szabadulás minden hanem azért készült, hogy zene hangozmozzanatát személyesen felügyelte, zon róla. Nagyon precíz és gondos alkominden pillanatot tómunka eredménye,figyelõ és egytekintetével bizonyos kísért végig. készült. Hát kicsoda a rabszolga, rendeltetésre Mintezahogy Isten nép, hogy Isten azkoszos, embert rongyos is egy bizonyos célraazteremszemélyesen róluk, kit és tette. Kit így, kitgondoskodik úgy. Kit fagottnak, talán pikolónak, mindent félretévevagy figyeléppen rájuk?klarinétnak,1500 de mindegyiknek a helye, évvel késõbb megvan ismét virrasztott a az szerepe a létjogosultsága! Isten –a és Gecsemáné kertben, azon a csütörtök éjszakán, azon a pénteken, azon a húsvét hajnalon, amikor a mi szabadításunk Képszöveg aztörtént. előző oldalon látszemélyes bizonyságom van arhatóSõt, képhez: ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr Csoportkép a egy Baptista Teológiai 28 évvel ezelõtt téli estén, amikor Szeminárium tanárairól és diákjairól, rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. készült 1940-ben. A fényképet Faulkner Üldözött Terézia testvérnőtől kaptuk. szabaFérje, szabadok, gyõztes Faulkner Károly tehát. az elsőNem (tanári dok. Elindultak voltsor) tejobb szélén ül. lekommunikáció. Nem lehetett mobilAz amerikai magyara baptista misszitelefonon rákérdezni sor elején, hogy óban szolgáló, vagy (zárójelben) az két itt hátulisminden rendben van-e. Közel ismilliós ismerősnép, testvérek: Első sor jobbról: asszonyok, gyermekek, Faulkner Károlybarmok, mellettszekerek, Dr. Haraszöregek, juhok, végetiláthatatlan Sándor, (Dr. Nagy József),tenger tovább a konvoj. A Veres part3-dik: Dr. Udvarnoki Béla, (Udvarnoki ján tábort vernek, megpihennek. EgyAndrás). harmadika sorban, középen: szer csakAfelröppen hír, az egyiptomi Varga - későbbi Andsereg Lídia közeledik. Kitör Herjeczki a pánik a táborrásné. Felső sor, balról: a második: Soban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. mogyi későbbi Bánkúti Lajosné, A népEszter elõbb- segítségért kiált Istenhez, középen, a képneki előtt:esik Herjeczki András, aztán pedig Mózesnek: Mit mellette: Cserepka János. tettél velünk, miért hoztál ki minket

oldal 3.11. oldal

Második, és2Mózes elengedhetetlen Egyiptomból? 14: 10, 11. lépésJobb ként szükség van a játékosra, aki Egyipa hanglett volna szolgaként meghalni szert fújja. Egy fúvós legyen tomban. Kiderül, hogyhangszer, van a népnek az fuvola, vagy akárgyenge egy trombita hite, de még nagyon az a hit.vagy Ha harsona, csaka akkor szól, ha valakinek jól mennek dolgok, tisztelik az Urat,a lélegzete, lehelete fúj. Enélkül csak de ha balul üt ki belé valami, máris pániegy élettelen, haszontalan tárgy – még kolnak keresnek. volt a ha szépésis.bûnbakot A hangszer azértKikészült, hibás, hogy ide jutottunk? hogy szóljon! Mellesleg, sok engedem, keresztyénhogy tart ezen a Én vajon kinek belém szinten a hitéletében. fújjon? Senkinek? Akkor néma marad Ekkor Mózesnek eszébe jutvalaki? Isten az életem. Vagy megszólaltathat ígérete. 2Mózes Isten fúj megígérte, Kicsoda? Kinek6:a6-8. lehelete belém? hogy akinek megszabadítja õket az egyiptoAzé, a lehelete, a Lelke szent? miak kezébõl, és beviszi népét Harmadsorban, ahhoz, hogyazaígéret megföldjére. Akkor tehát, zenéljen, nem kell félni a szólaltatott hangszer annak, jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy aki fújja, játszania kell a billentyűkön. rövid epizód a nép életében. Nem ez a Az ember is olyan, mint hangszer. vég, Isten folytatást ígért.egy Most az a Isten nagyon gondosan alkotta meg, úgy, dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten hogy valami célt szolgáljon. A hangszer szavára. Így bátorítja a népet: Ne és az ember között Mózes azonban van egy féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok óriási különbség – a hangszer élettelen hogyan szabadít meg az Úr bennetárgy – még akkor is, ma ha valaki belefúj, teket! 2Mózes 14: 13, 14.Isten az embert és játszik a billentyűin. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak ezzel szemben élőlénynek teremtette, és azt mi beszédét is aktív szerepet hiszszeretné, Istenben,hogy és a hit mondja játsszunk a zenélésben. tovább az ebben üldözött szabadoknak.Hogy Ha ne csak Ő kezelje életünk „billentyűIsten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. it”, hanem a mi készséges hozzájáruEbben hitt Mózes. lásunkkal, sőt döntésünkkel Ha azt kérdezte volna valaki alakítsa Mózeséletünk zenéjét. tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? És Mózes nem egy kottát tett volna, elénk. Erre csakmerev azt válaszolhatta Ehelyett megtanít, sőt képesít arra, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt hogy kér„zenéljünk”, hogy életünk „muzsikáldezte volna: Mózes, mondd meg nejon” – mégpedig Isten és az emberek künk, hogyan szabadít meg Isten örömére. bennünket a lehetetlen helyzetbõl? A zenét ebbõl továbbá nem nekünk kell kiMózes csak azt válaszolhatta volna, találnunk. Ahogy Pál apostol mondta: hogy: Nem tudom! Egyet azonban tumegvannak a „jó cselekedetek, amelyedok!Isten Az előre Úr harcol értetek,hogy és a azokban lehetetket elkészített, lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. járjunk.” Ez hogy a bibliai hit. HinniPéter azt jelenti, ko-– És is mondja apostol? molyan veszem amitereje Istenmindennel mond, ha „Minthogy az Őazt, isteni megajándékozott minket, ami az életreis. és annak minden ellentmondani látszik aNem kegyességre való, annak megismerése tudom, hogyan szabadít meg, csak által, saját dicsőségével és várokaki rá ésminket hiszekabenne, és amit nekem hatalmával elhívott,A...igen mond, megteszem. többi nagy pedig és az beÕ cses ígéretekkel ajándékozott meg; leféhogy feladata. Útat nyitni a tengeren, azok által isteni természet részeseivé lekezni a harcikocsik kerekét, homályt gyetek... ugyanerre teljes igyekezetet is bocsátani aazti egyiptomiakra... mind a fordítván, hitetek mellé ragasszatok Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tuszabadítástA kegyelembõl. Hitpedig általmérfodományt, tudomány mellé gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, tékletességet, a mértékletesség mellé pebár mindig üldözötten, ugyanakkora dig tűrést, a tűrés mellédekegyességet, gyõzelmesen, azatyafiakhoz Úr hadakozik kegyesség mellémert pedig való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajérted. landóság mellé pediga szeretetet.” A tengerparton halál kapujában álltak, pedig megnyitotta számukIstenIsten zeneiskolájába, sőt zenekarába ra az élet kapuját, és õk– átléptek a hamindenki belekerülhet még a legnalálból az életbe. gyobb antitalentum is! Mégpedig úgy, hogy JézusteKrisztus által élő kapEztha a lépést se halogasd! csolatba került Teremtőjével. Azokat, akiket Isten így elfogadott, megtanítja LukácsŐJános

Magyarországi Baptista Egyház Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. www.baptista.hu/berettyoujfalu Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban! Kedves Amerikai Magyar Baptista A MABAVISZ elnöksége: Szövetség! Elnök: Papp János (Magyarország) „Nem igazságtalan az Isten, hogy Alelnökök: Pardi Félix (Erdély) elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a dr. Gergely (Amerika) szeretetrõl, melyet István tanúsítottatok az Õ Főtitkár: Durkó István (Magyarország) neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) IMÁDKOZZUNK

EGYMÁSÉRT Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben. A Magyar Baptisták VilágszövetImaházunk végi leomlása és ségébe hat augusztus magyar baptista szövetség lebontása jó reménységgel va- a tartozik. után Aki szeret messzebbre látni gyunk afelõl,környezeténél hogy Isten megsegít benközvetlen - az Evangénünket egy új és szép hajlékot építeni liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ- és imádkozni is kész távolban élő testségére. A munkálatokat jövõ tavasszal véreiért, annak azt ajánljuk, hogy a kezdjük meg, addig a nem várt tervekövetkező szerint tegye azt. zéssel és az sorrend engedélyek beszerzésével foglalkozunk. Hétfőn a magyarországi baptista Tervünk és és szándékunk testvérekért az egyházvégrehajvezetőiért, tására fogjuk fordítani a és kedves testvérek Papp János elnökért munkatársaiért. által számunkra eljuttatott összeget: Kedden a Romániában élő magyar $5,000, azaz ötezer dollárt. baptista testvérekért és a szövetség Ezúton is megköszönve testvéreink és vezetőiért, Pardi Félix segítségét, kérjük továbbra is a elnökért minket és azmunkatársaiért. Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra áldását kívánjuk. Szerdán Istenünk az Észak-Amerikában és Ausztráliában élő magyar baptista Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui testvérekért és a szövetség vezetőiért, Baptista Gyülekezet nevében: dr. Gergely István elnökért és munka társaiért. Papp Dániel lelkipásztor Szatmári István gondnok Csütörtökön a délvidéki magyar Lisztes Tibor baptista testvérekért és apresbiter szövetség vezetőiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor =========================== lelkipásztor testvérekért. Pénteken a felvidéki magyar baptista VÁRJ MÉG! testvérekért és a szövetség vezetőiért, Józsué 3:16lelkipásztorért (2Móz 14,21-22) Dóczé Bálint és munkatársaiért. Megállt a víz. SzombatonMinthogyha a kárpátaljai óriásimagyar kéz baptista testvérekért és volna a szövetség tartotta föl, vezetőiért, Nagy Csaba lelkipásztorért megállt, és munkatársaiért. s rakásra gyûlt, feszült, játszani – soha nem hullámra csapja ki –hõkölt. és addig hullám dolgozik rajtunk, végtelen türelemmel, Megállt amíg méltóképpen, Őhozzá egyméltóan percre, be tudjuk tölteni helyünket az Ő amíg a túlsó zenekarápartra ban. át nem értünk. És amennyivel több a zene, mint a levegő és a hangszer kölcsönhatása, Várj még Uram! annyival több szeretnék lenni Istenem Kezed ne vedd el! kezében. Ő Még adja,mindig hogy ittengedelmes vagyok, hangszer kezében,sokan. és az Ő méglegyek mindigazittŐvagyunk zenekarában! Az Ő dicsőségére! Williams Herjeczki GézaAnikó (1977)


Tavaszi áradás Nem, aki árva, nem, akit kifosztott az élet, nem, aki másutt nem lel menedéket, nem, akit aggá gyötörtek a gondok... Krisztust szolgálni az induljon el, aki boldog! Akinek boldogsága egyre nő, s kicsap, mert lelke szűk medrébe nem fér. Elindul adni. Ad és vissza nem kér. Szolgál. Kicsinek, nagynak, mindenütt, mindenkinek. Bérre, hálára nem vár. Alázatosan fölfelé tekint, ha itt is, ott is fölragyog egy szempár. Tavasz fuvall a hófödte hegyekre, s a megáradt folyó ha partot átlép, tudjuk mi mind, nem is tehetne másképp. Ha Krisztus fénylő napja rámosolygott, adni, szolgálni így indul el az, aki boldog. Túrmezei Erzsébet

EGY SZÍV ÉRETTEM DOBOGOTT Egy szív érettem dobogott, Egy szívnek nagy fájdalma volt, Egy szív engem hőn szeretett, Egy szív értettem megrepedt. E szívben az irgalom élt, E szív szerette a szegényt, E szívben nem volt semmi folt. E szív Jézusom szíve volt. Ha szívedbe búbánat száll, Jöjj Jézushoz, mert szíve vár. E szívben van számodra hely, A szíved itt békére lel. Dénes Ferenc

ÉGŐ SZÖVÉTNEK Uram, szövétnek akarok lenni, Világítni, mint gyertyafény Azoknak, kiknek szívében Még él egy szikra remény. Uram, szövétnek akarok lenni, Melyet nem rejt véka alá senki, Melynek fényében az emberek Megtanulják egymást szeretni. Égő szövétnek akarok lenni, Melegítni egy életen át, Hogy a megdermedt szívek Megtalálják végre a Golgotát.. Uram, ha éltem mécsese kialszik, Pályafutásom véget ér, Legyek én is oly szövetnek, Mely elégett másokért. Antal Ferenc 2018. május

Bibliai találós kérdések (2) 16. Ki volt az, akinek a fele királyságot kínálták, de nem kellett neki? 17. Ki halt meg a tanítványok közül elsőnek? 18. Ki halt meg másodiknak? 19. Ki szaladt el hálóruha, pizsama nélkül? 20. Hány helytartóról olvasunk az Újszövetségben? 21. Mit jelent a Betlehem szó? 22. Mit jelent a Golgota szó? 23. Hány évig épült a Heródes által átépített templom? 24. Hányszor sírt Jézus? 25. Hol van szó az eke szarváról? A megfejtéseket a következő számban fogjuk közölni.

Válaszok az előző havi kérdésekre 1. Ádám 930 esztendőt élt. 1Móz 5,5. Mivel teremtésük egy napon történt, 1Móz 1,26-31, vagy valamivel később. A 2,2.13.15 szerint Ádám egyedül volt a Paradicsomban, csak később teremtetett Éva, 2,18.22-25. Pál is tud erről 1Tim 2,13. Valószínűleg ő is ennyi évet élt, a Biblián kívüli hagyományok úgy tartják, hogy 6 nappal élte túl Ádámot. 2. Nem tudunk róla, valószínűleg nem volt gyermeke Eszter királynőnek. 3. Sára halála után Ábrahám még feleségül vette Ketúráh-t, akitől 6 gyermeke született. Voltak ágyasai, így az egyip-

tomi Hágár, akitől Ismael született, a többiek nevét nem ismerjük, de szól róluk az Írás. 1Móz 25,6. 4. A Mózes által készített érc, vagy rézkígyó neve volt Nékhustan, amit aztán később bálványként imádtak, ezért Ezékiás király összetörette. 2Kir 18,4. 5. Joel volt Sámuel elsőszülött fia. 1Sám 8,2. 6. Igen volt, az ApCsel 23,16 leírja, hogy Pál nőtestvérének a fia kihallgatta a Pál elleni összeesküvőket. 7. Igen, többször is találkozott Pál Péterrel: Gal 1,18; ApCsel 15, Gal 1,9-11. 8. Igen, valószínűleg többször is. A hagyomány szerint a damaszkuszi úton a lováról esett le a porba. ApCsel 9,4; 22,7; 26,14. Jeruzsálemből lóháton vitték Czézáreába ApCsel 23,23.32. 9. Lukács orvos volt, erről Pál maga ír. Kol 4,14. 10. A törvényház udvara, ahol Jézust elítélték és kicsúfolták, megostorozták le volt kövezve. Jn 19,13. 11. Igen, a Márk 14,26 szerint az utolsó vacsora után énekelve ment tanítványaival az Olajfák hegyére. 12. Igen, a János 8,6.8 szerint a bűnös nő elítélésekor írt a porba. 13. Igen, Názáretben, Lk 4,16. a zsinagógában felállt olvasni, Ésaiás próféta tekercséből. A 61. fejezetre keresett rá, ahol a Reá vonatkozó Messiási jövendölés volt megírva, és azt mondta, ez ma teljesedett be a ti hallásotokra. 14. Igen, a Jn 10,22 leírja, hogy a templomszentelési ünnepen járt Jeruzsálemben, és tél volt akkor. 15. A Márk 6,3 szerint legalább 6, mert név szerint van említve 4 fiútestvére és legalább két nőtestvére. Pál is megerősíti ezt: Gal 1,19; 1Kor 9,5-ben. Lizik Zoltán lp.

Evangeliumi Hirnok, Majus 2018  

Evangeliumi Hirnok, Majus 2018 | Gospel Messenger, May 2018 | http://www.evangeliumihirnok.net/

Evangeliumi Hirnok, Majus 2018  

Evangeliumi Hirnok, Majus 2018 | Gospel Messenger, May 2018 | http://www.evangeliumihirnok.net/