Page 1

VOL. 102. 104. NO. NO.9.3.SEPTEMBER MARCH 2012. 2010.

Évf. 3. szÁm, 2012. MáRCIUS 102.104 ÉVF. 9. SZÁM, 2010. SZEPTEMBER

Hungarian Baptist Convention of North America

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

Menekülő emberek - Jónás 2Mózes 1:3; 1 Sámuel 19:18 ÜLDÖZÖTT SZABADOK 14:1-14 A világunk tele van menekülő em1Korintus 10:11. Mindez berekkel. Attól kezdve, hogypedig Ádámpélés daképpen történt velük, figyelmeztetéÉva a bűnbeesésük után megpróbáltak sül íratott meg nekünk, akikelől, az utolsó elbújni, elmenekülni Isten sokan idõkben élünk. választják azt, hogy inkább menekülnek a felelősség, probléma, realitás elől, Pál apostol szerint biblikus vele dolog mintsem hogy szembenézzenek és párhuzamot vonni Izráel egyiptomi felvállalják, illetve megoldják azt. Itt kivonulása, apusztai vándorlása és hívõ Kanadában szó szoros értelemében is életünk különbözõ állomásai között. Ezt felkapott téma a menekültekről beszélni, írni, hisz az elmúlt 3-4 évben több mint 10 ezer magyarországi 2 Móz 14.1 Azután így beszéltszemély az ÚR Mózeshez: 2 Szólj Izráel fiaihoz, hogy forduljanak meg, és verjenek tábort PíHahírótMihály: elõtt, Migdól és a tenger között, Babits Baal-Cáfón elõtt. Vele szemben táborozzanakJónás a tengernél. 3 Hátha azt gonimája dolja a fáraó, hogy eltévedtek Izráel fiai ezen a földön, körülzárta õket a puszta! 4 Hozzám már hűtlen lettek a szavak, Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, vagy én lettem mint túláradt patak hogytétova üldözõbe vegye parttalan õket, és megmutatom oly céltalan és hiú egész haderején. sdicsõségemet úgy hordoma fáraón régi sok szavam Akkoramegtudják az az egyiptomiak, hogy én mint tévelygő ár elszakadt vagyok az ÚR. És így cselekedtek. 5 sövényt jelzőkarókat gátakat. Amikor jelentették Egyiptom királyának, Óh bár adna a Gazda hogy elmenekült a nép,patakom megváltozott a sodrának medret, biztosindulata utakon a nép fáraónak és szolgáinak vinni felé, bár verseim iránt, tenger és ezt mondták: Mit tettünk?! Elcsücskére volna szabva rím bocsátottukTőle Izráelt a szolgálatunkból! 6 Befogatott a harci kocsijába, és előre kész,as fáraó mely itt áll polcomon, maga Bibliája mellé vette a hadseregét. szent lenne verstanom,7 Maga mellé ki vettmint hatszáz válogatott harci kocsit, hogy Jónás, rest szolgája, az összes egyiptomi harci kocsit. Három hajdan ember voltkésőbb mindegyiken. 8 Az ÚR megkebujkálva, mint Jónás a Halban ményítette a fáraónak, Egyiptom királeszálltam a kínoknak elevenvette Izráel lyának a szívét, és az üldözõbe süket és forró nem kéz segítfiait, Izráel fiai sötétjébe, pedig hatalmas három napra, de három három ségével vonultak ki. 9 Azhóra, egyiptomiak évre évszázadra, megtaláljam, tehát vagy üldözték õket - a fáraó minden lova, mielőtt egy még vakabb és örök- és utoharci kocsija, lovasa és hadereje lérték õket, amikorvégkép a tenger mellett táboCethal szájában eltűnök, Pí-Hahírótnál, aroztak régi hangot s szavaimBaal-Cáfónnal hibátlan szemben. 10 A fáraó közeledett. fiai hadsorba állván, mint Ő súgja,Izráel bátran pedig föltekintettek, és látták, hogy az szólhassak s mint rossz gégémből telik egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy és ne fáradjak bele estelig félelem fogta el õket, és segítségért kiálvagy az fiai égi az és ÚRhoz. ninivei 11 hatalmak tottak míg Izráel Mózesnek engedik hogy beszéljek s meg pedig ezt mondták: Nincs talánneelég sír haljak. (1939) Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál

jött Kanadába menekült státuszt kérni. tesszük estérõl-estére táboroAzonban nem őrólukkolorádói akarok írni, hazásunk istentiszteleti alkalmain. A hét nem általában a menekülést választó mottója: Együtt a cél felé! emberekről. Éppen úgy vándorlunk a cél felé, Ernest Hemingway, az egyik rövid mint Izráel népe Egyiptomból, a történetében ír egy Paco nevű fiatalpusztán át Kánaán felé. emberről, aki az apjával való rossz viszonya miatt elmenekült otthonról. Az A történetbõl kiderül, hogy bár Izráel apja,elhagyták bizonyos idő után keresnimégis kezdteE-a fiai Egyiptomot, fiát, és miután megtudta, hogyelhagyni Madridgyiptom sehogy sem akarja ban lakik, helyi újságban a következő Isten népét.aAmikor elindulnak, a teljes hirdetést tette fel: üldözõbe „Kedves Paco, el egyiptomi haderõ veszi jöjj õket, holnap délbenszabadok, az újság irodája hogy és bár végre mégis elé, üldözött találkozzunk. Minden meg van bocsátszabadok. va. Szeretlek. Apád”. Másnap, az apát é t enevű m b efiatalember r c s o p o r t várta l é t eaz z i újk: 600K Paco rabszolgák és üldözött szabadok. ságiroda előtt. Elõször a rabtartó természetérõl A fenti történet fényt vet arra a tényre, kell megjegyeznünk. hogyvalamit sok menekülő ember él a világon, A tízedik után a fáraó még valamint arracsapás is, hogy a legtöbben szaazon az éjszakán magához hívatta badulni szeretnének ebből az állapotból. Mózest és Áront, és ezt mondta nekik: A következőkben a menekülésInduljatok, menjetektehát ki az én népem ről szeretnék írni, megemlítve ennek közül Izráel fiaival együtt, menjetek és okát, fajtáit, menekülési stratégiákat tiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok. valamint juhaitokat a kivezető és utatmarháitokat ebből az életVigyétek is, stílusból. kívántátok, csak menjetek! ahogyan Kérjetek áldást rám is! 2Móz 12:31, 32. 1.A A menekülés oka.pedig Sok ezt okaolvaslehet 2Mózes 14:5-ben a menekülésnek, mint például a lelki suk: Amikor jelentették Egyiptom kiráüresség, céltalanság, reménytelenség, lyának, hogy elmenekült a nép, megválunalom stb., azonban a legtöbb esetben azért választják ezt az utat az emberek, bennünket Mit tettél mert nem meghalni? akarnak, vagy hitük velünk, szerint miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?! nem képesek szembenézi a helyzettel, 12 Nem megmondtuk neked még Egyiprealitással, azt hadd gontomban, hogyproblémával hagyj nekünkésbékét, dolják, hogy ha más helyre költöznek, szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb környezetet, illetve házasnekünk, ha azmunkahelyet egyiptomiakat szolgáljuk, mint a pusztában halunk meg! 13 Dea társathacserélnek, akkor megoldódik Mózes felelt a maguk népnek:mögött Ne féljetek! helyzet.így Úgymond tudják Álljatok és meglátjátok, hogyan hagyni ahelyt, bajaikat. A valóság azonban szabadít ma az ÚRezbenneteket! Mert az, hogymeg legtöbbször nem működik, ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, mertsoha a problémák velünk futnak, elkíúgy többé nem fogjátok látni õket. 14 sérnek minket, hisz legtöbbször benAz ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok nünk találhatóak. veszteg!

2. A menekülés fajtái. A meneküléstozott a fáraónak szolgáinka nek legalább kétésfajtája van: Aindulata pozitív, ailletve nép iránt, és ezt mondták: a negatív menekülés. Mit tettünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgáPozitív menekülésnek nevezhetjük latunkból! azt, ha 24 valaki nem telt gyávaságból, haTalán óra sem el a fáraó két nyagságból vagy félelemből választja mondata között. Mintha tudathasadásos ezt aza fáraó. utat, hanem a józan ész alapján. lenne Elõbb jóindulatáról biztoPéldául, Dávid megölhette Sault sítja a népet, aztán gyorsanvolna meggonmár az elején a palotában, vagy később dolja magát. Egyszerûen nem adja fel! a Mint barlangban. lázadást ahogy Szíthatott a gonosz volna sem adja fel, is a király ellen, hisz a közvélemény őt még a golgotai veresége után sem. pártolta, azonban ő inkább választotta Lehullottak a kötelékeid, szabad a menekülés a hite, szeretete vagy, tele van aútját szíved a szabadok örö-és embersége alapján. Ugyanígy járt el, mével, bizonyságot teszel a Szabadíamikor saját fia, Absolon ellen menekült tóról, és már-már azt gondolod, hogy el. Nem félelemből, hanem szeretetből nincs többé dolgod a kísértõvel. Aztán tette.isÉs aminek szeretet a motivációhamarosan rá kell jönnöd, hogy a nyoja, az rossz dolog nem lehet. Továbbá modban van és fenyeget pusztulással azt is nevezhetjük pozitív menekülésvagy Ne csodálnek, ismét mikorrabszolgasággal. az életünk megmentéséről kozz ezen, de ne is félj, mert a te Szabavan szó. Például József és Mária, Isten dítód nagyobb,menekültek kegyelme erõsebb, mint útmutatására Egyiptomba, ahogy legfenyegetõbb megmentséktámadás. Jézust Heródes gyilkos terve elől. Ugyanitt megemlíthetjük, Milyen volt rabszolgának lenni hogy olykor az életünkben lévő stressz Egyiptomban? Elõbb kellemes volt. elől kell elmenekülnünk egy szabadságMenet közbenolyan derült autóhoz ki, hogy Jákób utódai ra. Enélkül, hasonlítható nem egyenrangú polgárok Egyiptomban, az életünk, amelynek soha nem állítják hanem kényszermunkások. Szinte meg a motrát és hamar kiég, vagy besül. észrevétlenül történt az átmenet. Végül a pozitív menekülések köztMózes szóba idejében már a fiúgyermekeiket jön a bűn elől való menekülés.megölik Nemrég éshalottam a vályogvetéshez nem kapnak szalmát. egy bizonyságtételt, amiben folytatás aa 3. folytatás 3. oldalon oldalon TARTALOMBÓL AA TARTALOMBÓL English section English Articles- -pages pages8-9. 8-9. Centennial Celebration Meghívó lelkipásztor beiktatásra - Bridgeport és ifjúsági találkozóra Jónás könyvével kapcsolatos írások Beszámoló a kolorádói családi Gyülekezeti hírek: Toronto táborozásról Levél Argentínából Távol és mégis közel: hírek Életem - Nagyajtai Eszter sorozata Berettyóújfaluról Úti beszámoló - Kulcsár Sándor


2.2010. oldal szeptember

2012.3.március oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb Magyarországi A SZERKESZTŐ ROVATA Baptista Egyház lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 3. oldal tomban. Kiderül, hogy van népnek Jónás könyve Bibliánk egyika gyöngy4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. ÉVKÖZI GYŰLÉS Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, szeme. hite, de Ezekben még nagyon gyenge azaa legtöbb hit. Ha a hetekben www.baptista.hu/berettyoujfalu (USPSfokhagyma # 716-300) és uborka, és magyar van húsosfazék, jól mennek a dolgok, tisztelik azújra Urat, baptista gyülekezetben elSzövetségünk évközi gyűlésére a tisztességes temetéshez14: való jogukat is Jobb de ha balulazütMagyarországi ki valami, márismost páni-isBaptista hangzottak ismerős és mégis, Kedves Testvéreink Egyiptomból? 2Mózes 10, 11. POSTMASTER: Egyház Jézus Kriszáprilis 19-21 között kerül sor megtarthatták. Az életchanges egy merõ Send address to: kinlódás, aktuális kolnak ésigék, bûnbakot keresnek. Ki benne, volt a tusban! üzenetek. Bízom ett volna szolgaként meghalni Baptista reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,Egyiphibás,az hogy ide jutottunk? hogy ittBerettyóújfalui olvasható, Jónás könyvével KedvesGyülekezet Amerikai Magyar Baptista CHICAGÓBAN. Evangéliumi Hírnök mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a kapcsolatos írások is gazdagítják az IsSzövetség! Subscription Manager omban. Kiderül, hogy van a népnek 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.várjuk a Szeretettel 12409 Devoe St. SOUTHGATE, többre. Fogadjuk el a helyzetet,MI és48195 az adott ten szinten a hitéletében. igéjét és az irodalmat is szerető ol„Nem igazságtalan az Isten, hogy hite, de keretekben mégPeriodicals nagyon gyenge a hit.vasókat. Ha www.baptista.hu/berettyoujfalu próbáljuk elviselhetõvé tenni. EkkorAMózesnek eszébe egyik jut Isten magyar irodalom pá- elfeledkezzék Postage Paid at az lelkipásztorokat és a és a a ti cselekedeteitekrõl Wyandotte, MI and Additional Offices Hányan tengetik aztisztelik életüket maaz is Urat, ratlanul szép alkotását, Babits Mihály szeretetrõl, ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, ól mennek a dolgok, melyet tanúsítottatok az Õ gyülekezetek képviselőit. ezzel a rabszolga-gondolkodással? remekét is közöljük -õket terjedelme miatt neve iránt, amikor szolgáltatok és szolPublished monthly by hogy megszabadítja az egyiptode ha balul üt ki azBaptist valami, the ÍgyHungarian tengette életétConvention Izráelmáris míg el pániKedves Testvéreink Kriszsajnos csak kivonatosan. Spurgeon pré- gáltok aJézus miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret szenteknek.” (Zsid 6:10) ofhozzá North aAmerica, Inc.és ki nem dikációjából Borzási Sándor testvér álnem jött Szabadító földjére. Akkor tehát, nem kell félni a kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a tusban! Ahogy Chicagói / Szerkesztő: hozta õketEditor a szolgaság házából. tal válogatott gondolatsort Köszönjük, gondoltak ránk nejelen veszedelemtõl, mert isezfigyelmükcsak egy REV. DR. A. GÉZA HERJECZKI hibás, hogy ide jutottunk? héz helyzetünkben. be ajánlom. Kedves Amerikai Magyar Baptista Magyar Baptista Gyülekezet rövid epizód a nép életében. Nem ez a 1370 Michigan Blvd., Imaházunk augusztus végi leomlása és Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes A bridgeporti Első Magyar Baptisvég, aIstenSzövetség! folytatást ígért. Most az a Lincoln Park, MI 48146 Mellesleg, sok keresztyén tart ezen április ünnepli lebontása után21, jó 22-én reménységgel va12:42-benTel: találunk különös monda- ta Gyülekezet 100 éves történetét Kish (313) egy 382-3735 dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benfennállása herjeczki@yahoo.com zinten tot a hitéletében. Istenrõl. Ernő testvér, a gyülekezet azóta már az szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne nünketazegyIsten, új és szép hajlékot építeni „Nem hogy Virrasztott az Úrmegjegyzéseiket azon az éjszakán, Úrhoz költözött neves fiaésigazságtalan eleveníti meg Kéziratot, cikket, 25. évfordulóját. féljetek! Álljatok helyt, meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõEkkor Mózesnek eszébe jut Isten szerkesztő címére kérjük. amikorakihozta õket Egyiptomból. Ez az számunkra a jubileumi elfeledkezzék a benneti cselekedeteitekrõl ésjövõ aés tavasszal ségére. A munkálatokat hogyan szabadít meg maistentisztelettel az Úr Szeretettel hívjuk várjuk az Úré volt. kapcsolatban. A szerkesztő bizottság tagjai:megígérte, gérete. éjszaka 2Mózes 6: 6-8. Isten kezdjük meg, addig az a nem várt terveteket! 2Mózes 14: 13, 14. Õ Szabó István és Novákvan József Micsoda evangélium ebben a Felhívomszeretetrõl, még figyelmüketmelyet Varga An- tanúsítottatok Szövetségünkhöz tartozó zéssela és az engedélyek beszerzésével okosabb, mint a nép, csak szolgáltatok hogy megszabadítja õket azPedig egyiptoneve iránt, amikor és szolmondatban? Virrasztott az Úr. tal Mózes testvér nem Argentínából érkezett leveléOur address on the internet: foglalkozunk. hiszGondoljunk Istenben, ésimádságainkban a hit beszédét mondja gyülekezetek testvériségét. http://www.evangeliumihirnok.net Izráel õrizõje nem szunnyad és nem re. gyak- (Zsid Tervünk és szándékunk végrehajmiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok a szenteknek.” 6:10) tovább az üldözött szabadoknak. Ha E-mail address: herjeczki@yahoo.com alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az rabban a szórványban élő, idős magyar tására fogjuk fordítani a kedves testvérek Istenaaz aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget: azon az éjszakán, amikor kell kihoztafélni öldjére.ÚrAkkor tehát, nem testvéreinkre! SUBSCRIPTION / ELŐFIZETÉS GYERMEK ÉS TINI-TÁBOR Ebben hitt Mózes. $5,000, azaz ötezer dollárt. népét Egyiptomból? Elnézésüket kérjük, hogy lapunk most gondoltak $25.00 annually Köszönjük, hogy ránk neelen veszedelemtõl, mert ez csak egy Ha azt kérdezte volna valaki MózesRÁMÁBANtestvéreink Emberileg szólva – Isten mindent is egy kicsit megkésve érkezik. (szerk) Ezúton is megköszönve Send subscription and change of address to helyzetünkben. tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? segítségét, kérjük továbbra is a minket és félretett és csak népére figyelt azon ez övid epizód acímváltozást népaz Õéletében. Nem aMózeshéz Előfizetést, erre a címre kérjük: Sok szeretettel hívunk minden ErreIFJÚSÁGI csak azt válaszolhatta volna, az Úrra az BÉLA éjszakán. A szabadulás minden TALÁLKOZÓ figyelõ Minden Imaházunk augusztus végi leomlása és tinédzsert gyermeket ésimádságaikat! 15 év alatti FÜR, Subscription Manager vég, Isten folytatást ígért. Most az a NemCLEVELAND hogy: tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra mozzanatát személyesen Istenünk áldását kívánjuk. 12409 Devoe St. felügyelte, július 2-8 között a Ráma lebontása után va- Táborba. dezte volna: Mózes, mondd meg jó ne- reménységgel pillanatot figyelõ tekintetével Isten Southgate, MI 48195 Az előző évek jó tapasztalataira építdolgunk,minden hogy erõsen ráálljunk 2012. május 25-27 Tel.: (734) 284-7107 Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui szabadít meghogy Isten Isten gyunk afelõl, megsegít benkísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan ve, az idén is szeretnénk színvonalas furbill@hotmail.com Baptista Gyülekezet nevében: Igaz vagy Hamis? rongyos nép, hogy aza Isten ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? zavára.koszos, Így bátorítja Mózes népet:bennünket Ne Mottó: bibliai és missziós történetekkel, sok nünket egyvagy? új volna, és szép hajlékot építeni keresztyén *** személyesen gondoskodik róluk, és Mózes Milyen csak azt válaszolhatta Papp Dániel lelkipásztor játékkal és a Couchiching tóban való éljetek!mindent Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletek az Õ neve dicsõfélretéve figyel rájuk? Tiszteletbeli elnök / Honorary President hogy:(True Nem azonban tuSzatmári István gondnok ortudom! False? Egyet What kind ofcéljára, fürdéssel tanulságossá és élvezetessé REV. SÁNDOR KULCSÁR 1500 évvel meg késõbb ma ismétaz virrasztott Lisztes Tibor presbiter dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetségére. A munkálatokat jövõ tavasszal hogyan szabadít Úr bennea Christian are you?) tenni ezt a hetet. A táborozás díja a 225 East 80th Street az Isten a Gecsemáné kertben, azon a lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. Máté 7:21-23 teljes hétre 200 kanadai dollár gyerNEW YORK, NY 10075 kezdjük meg, addig a mekenként. nem várt terve=========================== eket! 2Mózes 14: 13,azon 14.a pénteken, csütörtök éjszakán, rev_skulcsar@yahoo.com Ez a Szeretettel bibliai hit. Hinni azt jelenti, komeghívjuk azon a húsvét hajnalon,mint amikora anép, mi csak zéssel ésfiataljait! az mond, engedélyek beszerzésével molyan veszem azt, amit Isten ha Mózes nem okosabb, gyülekezeteink Jelentkezni Balla Sándor táborigazVÁRJ MÉG! SZÖVETSÉGI TISZTSÉGVISELŐK szabadításunk történt. annak minden ellentmondani látszik is. foglalkozunk. gató testvérnél lehet, legkésőbb júniElnök / President: Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Sõt, személyes bizonyságom van arJelentkezéseket máris elfogadunk, hisz Istenben, és a hit beszédét mondja Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak REV. DR. A. GÉZA HERJECZKI us 17-ig, avégrehajkövetkező telefonszámon, Tervünk és szándékunk ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr úgy a részvételre, mint a szállásra is. 1370 Michigan Blvd várok rá és hiszek benne, és amit nekem ovább 28az üldözött szabadoknak. Ha email címen: 1-416-991-6636; Megállt a víz. évvel ezelõtt egy téli estén, amikor mond, Jelentkezni a clevelandi ifjúság LINCOLN PARK, MI 48146 tására fogjuk fordítani ailletve kedves testvérek megteszem. A többi pedig az Õ bsandor@bellnet.ca herjeczki@yahoo.com Minthogyha óriási kéz is lehulltak a rabtartóaz bilincsei. vezetőjénél lehet: sten az rólam aki, akkor teljesíti Õ beszédét. feladata. Útat a tengeren, lefé-eljuttatott összeget: általnyitni számunkra Alelnök / Vicepresident: tartotta volna föl, Boda András, tel: 1-440-212-8176, harcikocsik kerekét, homályt ISTVÁN SZABÓ Ebben hitt Mózes. Üldözött szabadok, gyõztes szaba- kezni aBEBoda04@yahoo.com megállt, $5,000, azaz ötezer 11 E. Michigan Avenue bocsátani az egyiptomiakra... mind a dollárt. dok. Elindultak tehát. Nem volt tes rakásra gyûlt, Palatine, IL 60067 Ha azt kérdezte volna valaki MózesSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a szaboek@sbcglobal.netNem lehetett mobillekommunikáció. feszült, Ezúton is megköszönve testvéreink telefonon rákérdezni a soramit elején, megígért? hogy szabadítást kegyelembõl. Hit által fohullám hullámra hõkölt. Titkár / General Secretary: õl: Mikor teljesíti Isten, 105. KÖZGYŰLÉS gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, segítségét, kérjük továbbra is a minket és Megállt REV. JOSEPH hátul mindenNOVÁK rendben van-e. Közel két 2212 So. Fremontazt Ave. válaszolhatta volna, Erre Mózes csak üldözötten, de ugyanakkor milliós nép, CA asszonyok, gyermekek, bár mindigaz Ráma Tábor, Úrra figyelõ imádságaikat! Mindenegy percre, ALHAMBRA, 91803 gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik öregek, juhok, barmok, szekerek, végeamíg a túlsó partra zsoltaros@gmail.com hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérIstenünk áldását kívánjuk. 2012. szolgálatukra június 29 - július 1. láthatatlan konvoj. A Veres tenger part- érted. át nem értünk. Pénztáros / Treasurer: AVegyen tengerparton a halál kapujában dezte volna: mondd Egymeg neZSIGMOND BALLA megpihennek. részt szövetségünk ján tábortMózes, vernek, 2563csak Nixonfelröppen Way Isten pedig megnyitotta számukszer a hír, az egyiptomi álltak, Várj még Uram! legnagyobb évi rendezvényén; Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui FULLERTON, CA 92835 künk, hogyan szabadít ra az élet kapuját, és õk átléptek a hasereg közeledik. Kitör a pánik meg a tábor- Isten Kezed ne vedd el! zsigmond@verizon.net tervezze meg időben utazását! nevében: Még mindig itt vagyok, Baptista Gyülekezet ban. ebbõl Elõl a tenger, az ellenség. lálból az életbe. bennünket a lehetetlen helyzetbõl? * mögöttük ** A nép elõbb még mindig itt vagyunk sokan. Q Press segítségért Graphic Design kiált Studio Istenhez, Ezt a lépést te se halogasd! Mózes aztán csak azt válaszolhatta neki esik Mózesnek: Papp Dániel lelkipásztor 2124pedig Rose Villa Street, Pasadena, CA 91107 Mitvolna, Visit ourLukács Web János site at www.evangeliumihirnok.net Herjeczki Géza (1977) tettél velünk, miért hoztál ki minket

ÜLDÖZÖTT SZABADOK folytatás az 1. oldalról

hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-

Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter


2010.március szeptember 2012.

MENEKÜLŐ EMBEREK ÜLDÖZÖTT SZABADOK

folytatás folytatásazaz1.1.oldalról oldalról valaki arról számolt be, hogy megtérééletagyötrelem, azért van mitésenni, seAz előtt világi élet,debenne a tánc az van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és italozás volt a szenvedélye. Megtérése a tisztességes temetéshez való jogukat óta nem megy ilyen helyekre, mert nemis megtarthatták. élet egy merõ kinlódás, akarja kitenni Az magát értelmetlen kíreménytelenség és halál. De hát ezis lelki jobb, sértésnek. Úgymond, nem akarja mint a semmi, és úgy küzdelmekre sincs kilátás ennél energiáját értelmetlen patöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott zarolni. keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. A Hányan pozitív meneküléssel szembenma vanis tengetik az életüket a ezzel negatív menekülés, ami mindig gyáa rabszolga-gondolkodással? vaságtól, hitetlenségtől, illetve Így tengette az életét Izráelönzéstől míg el motivált sorolhatjuk nem jöttdöntés. hozzá aIdeSzabadító és kiJónás nem menekülését, a küldetést elől futott. hozta õket a aki szolgaság házából. Nem akarta, vagy nem merte vállalni azt. Milyen Lehetettarámioka, magyarázata, hogy Szabadítónk? 2Mózes miért nem megy Ninivébe, de döntése 12:42-ben találunk egy különös mondaakkor is negatív és káros volt. Továbbá tot Istenrõl. megemlíthetjük Amnónt, felelősVirrasztott az Úr azonaki az aéjszakán, ség elől futott. Arra volt esze és amikor kihozta õket Egyiptomból.bátorEz az sága, hogy megerőszakolja Támárt, de éjszaka az Úré volt. mikor arról lettevangélium volna szó, hogy felelős-a Micsoda van ebben séget vállaljon tettéért és feleségül vemondatban? Virrasztott az Úr. Pedig gye, gyáván hátat fordított neki, fokozva Izráel õrizõje nem szunnyad és nem így tettének súlyosságát és virrasztott Támár megalszik. Mit jelent az, hogy az alázását. Végül negatív menekülés az, Úr azon az éjszakán, amikor kihozta amikor valaki fut a múltjában, jelenénépét Egyiptomból? ben vagy jövőjében rejlő–valóságos vagy Emberileg szólva Isten mindent képzeletbeli negatív események, probléfélretett és csak az Õ népére figyelt azon mák elől. Ez a fajta menekülés minden nagyon az éjszakán. A szabadulás veszélyes. Jónás a hal gyomrába került. mozzanatát személyesen felügyelte, Amnón az életével fizetett tettéért és sok minden pillanatot figyelõ tekintetével fájdalmat idézett elő a családja életében. kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, Éskoszos, mindazok, akiknép, menekülnek, rongyos hogy az csak Isten fokozzák a helyzet súlyosságát, és új személyesen gondoskodik róluk, és gondokat a korábbiakhoz. mindent ragasztanak félretéve figyel rájuk? 3. 1500 Menekülési stratégiák. A menekülő évvel késõbb ismét virrasztott emberek nagyonkertben, leleményesek az Isten tudnak a Gecsemáné azon a lenni. Olykor választják elcsütörtök éjszakán, azona fizikális a pénteken, szakadást. Elköltöznek egyamikor másik aváazon a húsvét hajnalon, mi rosba vagy országba, szabadításunk történt.azt remélve, hogy mindent maguk mögött tudnak hagyni. Sõt, személyes bizonyságom van arGyakran munkahelyeket ésÚr a ról, hogyváltják velem aegyütt virrasztott az partnereket, keresve helyetamikor vagy 28 évvel ezelõtt egyazt téliaestén, kapcsolatot, amelyben nem lesz semmi rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. probléma. Ismerek egy személyt, aki szabadok,agyõztes szabaúgy Üldözött próbál elszakadni környezetétől Elindultak Nem volt teésdok. a benne rejlő tehát. problémáktól, hogy csak olyan esetbenNem megylehetett ki a lakásálekommunikáció. mobilról, bár fiatal és fizikailag egészséges, telefonon rákérdezni a sor elején, hogy amikor abszolútrendben nincs más hátul minden van-e.választása. Közel két Úgy hiszi,nép, rengeteg veszélygyermekek, leselkedik milliós asszonyok, ráöregek, a lakásán kívül és ezért annakvégezárt juhok, barmok, szekerek, falai közé menekül. elméleti láthatatlan konvoj. AMások Veres az tenger partelhatárolódást választják. Nem mennek ján tábort vernek, megpihennek. Egyugyan el, defelröppen mindent amegtesznek, hogy szer csak hír, az egyiptomi nesereg kelljen a problémákra koncentrálniközeledik. Kitör a pánik a táboruk. Belemerülnek munkájukba, hobban. Elõl a tenger, amögöttük az ellenség. bikba különböző tevékenységekbe. A népéselõbb segítségért kiált Istenhez, Ezek nem Mózesnek: rossz dolgok, aztánönmagukban pedig neki esik Mit detettél ha megoldatlan problémákból velünk, miért hoztál ki meneminket

3. oldal 3. oldal

külünk beléjük veszélyesekké Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11.válnak. Jobb Más esetekben káros tevékenységekhez lett volna szolgaként meghalni EgyipfordulnakKiderül, azok, akik keresik elméleti tomban. hogy van aaznépnek elhatárolódást. Alkoholba, hite, de még nagyon gyenge kábítószerek az a hit. Ha használatába, szerencsejátékba, jól mennek a dolgok, tisztelik az pornoUrat, gráfiába és sok más romboló tevékenyde ha balul üt ki valami, máris pániségbe kezdenek, még mélyebbre kolnak és bûnbakot keresnek. Ki ásva volt aez által, az amúgy is mély gödröt, amiben hibás, hogy ide jutottunk? találtatnak. sokan választják Mellesleg, Végül sok keresztyén tart ezen a a mások hibáztatásának a stratégiáját. Azt szinten a hitéletében. hiszik, hogy ha mást vádolnak a helyEkkor Mózesnek eszébe jut Isten zet miatt, amiben vannak, akkor róluk ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, leesikmegszabadítja a helyzet felvállalásának és meghogy õket az egyiptooldásának a felelőssége. miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret földjére. Akkorúttehát, nem kelléletstílusfélni a 4. Kivezető a menekülő ból. Az első lépés a helyzet jelen veszedelemtõl, mert ez felismerése csak egy és beismerése. Vagyis annakNem az elismerövid epizód a nép életében. ez a rése,Isten hogy folytatást én okoztam magamnak vég, ígért. Most azezta a problémát, én vagyok felelős érte dolgunk, hogy erõsen aráálljunk Istenés rajtam áll, hogy változtassak a dolgoszavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne kon. Ebben jó példa a tékozló féljetek! Álljatok helyt,előttünk és meglátjátok fiú, akiszabadít beismerimeg tévedését, felkel, hahogyan ma az Úr bennezamegy, bocsánatot teket! 2Mózes 14: 13, kér 14. az Atyától és átéli azt anem valóságot, életcsak igazi Mózes okosabb,hogy mint az a nép, öröme és élvezete nem a nagyvilágban, hisz Istenben, és a hit beszédét mondja hanem az otthon, az Atya karjaiban Ha van. tovább üldözött szabadoknak. A második lépésteljesíti a segítségkérés. Isten Isten az aki, akkor az Õ beszédét. azért helyezett minket család, gyülekeEbben hitt Mózes. zet, barátok közösségébe, hogyMózesne kellHa azt kérdezte volna valaki jen egyedül megharcolnunk küzdelmetõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? inket. Kérjünk segítséget. Biztos, hogy Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, mindig lesz valaki, aki mellénk áll és táhogy: Nem valaki azt kérmogatni fog.tudom. SajnosHa a segítségkérésben dezte volna: Mózes, mondd meg anesokszor akadályt jelent számunkra gőkünk, hogyan szabadít meg günk, büszkeségünk. Végül haddIsten említbennünket a lehetetlen helyzetbõl? sem meg aebbõl legfontosabb lépést, az IstenMózes csak azt válaszolhatta hez való menekülést. Ő az, Akivolna, szeret hogy: tudom!állapotában Egyet azonban minketNem a tékozlás is, éstukidok! Az Úr harcol értetek, ésIstenhez a lehetet-kitárt karjaival hazavár. Jónás lenbõl ki tud vezetni, mert Õ az Úr. áltott aishal gyomrából és megmenekült. Ez a bibliai hit. Hinni koDávid is felismerte eztaztajelenti, kegyelmet. molyan veszem azt, amit Isten mond, haaz Első útja menekülésében Sámuelhez, annak minden ellentmondani is. Isten emberéhez vezetett, ahollátszik átélhetett Nem tudom, hogyan szabadít Később meg, csak egy csodálatos szabadulást. így várok rá és Zsoltárban: hiszek benne, és amit ír a 18-ik „Az Úr aznekem én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, mond, megteszem. A többi pedig az Õ kősziklám, keresek oltalmat, pajfeladata. ÚtatNála nyitni a tengeren, lefézsom,a hatalmas szabadítóm, fellegvákezni harcikocsik kerekét, homályt ram! Az Úrhoz kiáltok, Aki dicséretre bocsátani az egyiptomiakra... mind a méltó, és megszabadulok ellenségeimSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a től”. Maga kegyelembõl. Isten is bátorítHit minket, szabadítást által hogy fohozzá fussunk nehéz helyzeteinkben: gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, „Hívj segítségül engemdeaugyanakkor nyomorúság bár mindig üldözötten, idején! Én megszabadítalak, és te dicsőgyõzelmesen, mert az Úr hadakozik ítesz engem” Zsoltárok 50,15. érted. A tengerparton a halálelmondhatjuk, kapujában Összefoglalásként hogy sok ember van a viláálltak, Istenmenekülő pedig megnyitotta számukEzekkapuját, közül aéslegtöbben a probléragon. az élet õk átléptek a hamáik az előléletbe. futnak, ami nagyon veszélyes lálból és káros dolog. Mint említettem, a bajok Ezt a lépést te se halogasd! nem oldódnak meg és nem tűnnek el maguktól. Meg kellLukács térni a János rossz dönté-

sekből, cselekedetekből és Egyház Isten, család, Magyarországi Baptista gyülekezet és barátok segítségét kérve Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet szembe kell nézni önmagunkkal, 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. valamint feladatainkkal és meg kell oldani www.baptista.hu/berettyoujfalu azokat, akár mögöttünk, akár előttünk vannak Kedvesazok. Testvéreink Jézus KriszPüsök Dániel tusban! Kedves Amerikai Magyar Baptista Szövetség! Ki tudja? „Nem igazságtalan Isten, hogy Ninive királya az tanácsosaival elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a és önmagával Spurgeon szeretetrõl, melyet vívódik, tanúsítottatok az Õ pedig megtérésre hívja neve iránt, amikor szolgáltatokhallgatóit és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) Mintha látnám Ninive királyát, amint Köszönjük,között hogy ül, gondoltak netanácsosai s mintharánk hallanám, hézhogy helyzetünkben. így szól egyik tanácsosa: „Kevés Imaházunk augusztus végi leomlása és vireményünk lehet az irgalomra, mert lebontása utánJónás jó reménységgel va-belágos, hogy irgalomról nem gyunk hogy Isten megsegít szélt.afelõl, Milyen rettenetesen szólt benJónás! nünket egy új szép hajlékotsem építeni Még csak egyéskönnycseppet ejtett! istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõMeg vagyok győződve róla, hogy Jónás ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal Istene meg, igen igazságos és szigorú. Nem kezdjük addig a nem várt tervefog kímélni minket, el beszerzésével fogunk veszni!” zéssel és az engedélyek De a király így válaszolt: „Ki tudja?” foglalkozunk. Te így gondolod, de azt nem állíthatod, Tervünk és szándékunk végrehajtására fordítani kedves reménykedtestvérek hogyfogjuk így is van. aInkább által számunkra eljuttatott összeget: jünk, mert „ki tudja?” $5,000, azaz ötezer dollárt. A tanácskozás során a király egyik Ezúton is megköszönve testvéreink nagy ismerettel bíró tudósa talán ezt segítségét, kérjük továbbra is a minket és mondhatta. „Király, örökké élj! Jónás azIstene Úrra figyelõ imádságaikat! Minden rettenetes Isten. Nem hallottad, szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. mit cselekedett Egyiptomban, miként vesztette el Fáraót és minden seregét Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui a Veres-tengerben? És nem hallottad, mit Baptista Gyülekezet nevében: tett Sénakhéribbel, miként őt és seregét Dánielnem lelkipásztor elveszítette? Papp Hogy-hogy vetted még Szatmári István gondnok észre hatalmának dörgését, és rettentő Lisztes Tibor cselekedeteit? Bizony, Ő nempresbiter lesz irántunk sem irgalmas!” De a király azt fe=========================== lelte. „Ki tudja?” Te nem tudod; mindez csak feltételezés. tudja?" VÁRJ „Ki MÉG! Lehet, hogy király 14,21-22) magát is így bizJózsué 3:16 a(2Móz tatta, s tanácsosainak is elmondhatta: „Uraim, egyet meg nem cáfolhattok, Megállt a víz. hogy t.i. mi nagy bűnösökóriási vagyunk, Minthogyha kéz s ha megbánjuk tetteinket irgalmastartotta- és volna föl, ságért esedezünk, ez nem lehet hátrámegállt, nyunkra. Kárunk nems lenne belőle, még rakásra gyûlt, ha nem is nyernénk meghallgatást. feszült, Meg aztán - folytathatta király hullám hullámra ahõkölt. igaz, hogy Jónás nem mondta, hogy Megállt az Isten megkegyelmez,egy depercre, azt sem mondta, hogy nem kegyelmez meg. Jóamíg a túlsó partra nás ajkáról ez a kiáltásáthangzott: „Még nem értünk. negyven nap, és elpusztul Ninive” - de azt nem mondta, hogy végképp nem Várj még Uram! kegyelmezne meg.Kezed „Ki tudja?” ne veddHa el!valaki ezt megmondhatta az maga Még mindigvolna, itt vagyok, Jónásmég lett mindig volna. Nemde haragos tekinitt vagyunk sokan. tetű ember volt ő? Ha lett volna még egy „mennydörgés”Herjeczki a tarsolyában, nemde Géza (1977)


4.2010. oldal szeptember

odadobta volna még azt is? BizonyoÜLDÖZÖTT SZABADOK san!” — mondta a király. És ha Jónás e folytatás megállt, az 1. oldalról szavaknál és nem tette hozzá, hogy „nem kegyelmezek meg”, az igen Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, jóvan jel.húsosfazék, Ki tudja? Ha Jónás erről semmit fokhagyma és uborka, és sem szólt, akkor mi sem szólhatunk.” a tisztességes temetéshez való jogukat is Talán ez a gondolatsor lehetett a király megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, reménységének ha Isten reménytelenségfő és alapja: halál. De„Ó, hát ezis jobb, elmint akarna minketésveszteni anélkül, a semmi, úgy sincs kilátás hogy ennél a többre. kegyelem lehetőségét megadná, akFogadjuk el a helyzetet, és az adott kor nem küldte volna elviselhetõvé el Jónást negyven keretekben próbáljuk tenni. nappal előbb.tengetik Akkor egy napi kegyelmi Hányan az életüket ma is időt sem adott volna, hanem egy csapásezzel a rabszolga-gondolkodással? sal Így megsemmisített volnaIzráel bennünket. tengette az életét míg el Egy csapást és egy igét küldött volna, de nem jött hozzá a Szabadító és ki nem a csapást küldte volna először. Haraghozta õket a szolgaság házából. jában a várost min­den értesítés nélkül elpusztította volna. Mit tett Sodomával? mi Szabadítónk? 2Mózes NemMilyen kül­dötta oda előre intő követséget; 12:42-ben egy különös mondafeljött a nap találunk és tűz szállott alá az Ő mintot Istenrõl. denható kezéből. De nem így bánt NiniVirrasztott az Úr azon az éjszakán, vével: Ninive intést kapott.” amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az Spurgeon éjszaka az Úré volt. prédikációjából (Who can tell? 275.)a Micsoda evangélium van Nr. ebben Borzási Sándor kivonata mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Izráel õrizõje nem szunnyad és nem alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az PERCEK Úr ÁHÍTATOS azon az éjszakán, amikor kihozta népét Egyiptomból? "Láttam az elnyomottak akikEmberileg szólva – könnyeit, Isten mindent nek nincs ésvigasztalójuk. Elnyomóik erőfélretett csak az Õ népére figyelt azon szakosan bánnakAvelük, és nincs minden vigaszaz éjszakán. szabadulás talójuk. Ezért boldogabbaknak tartom a mozzanatát személyesen felügyelte, halottakat, akik már régen az minden pillanatot figyelõmeghaltak, tekintetével élőknél, akik még életben vannak… Látkísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, tam a nap rongyos alatt ilyen hiábavalóságot is: koszos, nép, hogy az Isten Van egyedülálló gondoskodik ember, akinek nincs személyesen róluk,senés kije, sem fia, sem testvére, sincs vége mindent félretéve figyel még rájuk? fáradozásának" 4:1-3, 7-8).virrasztott 1500 évvel (Préd késõbb ismét A Isten "nap alatt" látott dolgok azokazon a va-a az a Gecsemáné kertben, lós, vagy képzelt élethelyzetek a Prédicsütörtök éjszakán, azon a pénteken, kátor melyeketamikor az istenteazon könyvében, a húsvét hajnalon, a mi lenség okoz. Hiábavalóságként jellemez szabadításunk történt. minden ez azbizonyságom istenfélelemre Sõt, ilyent személyes vannearvelő - illanónak és értelmetlenról, könyv hogy velem együtt virrasztott az Úr nek. Az életünk részei, nemamikor úgy, 28 évvel ezelõtt egy téli de estén, ahogyan mennyei Atyánk szeretné azt. rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. A minősítésük viszonylagos, és ezt fontos Üldözött a könyvetszabadok, tanulmányozva gyõztesmindig szabaszem előtt tartani. A pillanatnyi jónak dok. Elindultak tehát. Nem volt teis van értéke. Amit értelmetlennek tart lekommunikáció. Nem lehetett mobilaz egyik, azért a másik okkal harcol. telefonon rákérdezni a sor elején, Éppen ezért, a Prédikátor könyvehogy olhátul minden rendben van-e. két vasásához és értelmezéséhez Közel alázatos milliós nép, asszonyok, gyermekek, jószándék szükségeltetik a bibliai érteöregek,vett juhok, barmok, szekerek, végelemben taníthatóság mellett. Azt is láthatatlan ekonvoj. Veres tenger parttanácsolják könyv A első tanítói, hogy a ján tábort vernek,foglalkozzunk megpihennek.az Egyhívő közösségben itt szer csakkérdésekkel, felröppen a hír, egyiptomi felvetett ne az magunkban: sereg közeledik. Kitör a pánik a táborvessük össze élettapasztalatainkat és ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. vegyük igénybe a Gyülekezetnek kínált A nép elõbb segítségértoltalmát kiált Istenhez, segítséget, a Szentlélek és vezetését itt kijelentett jelentőségéaztán az pedig neki esikigék Mózesnek: Mit nek megértéséhez. tettél velünk, miért hoztál ki minket

2012.3.március oldal

Rengeteg igazságtalanság történik köEgyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb rülöttünk. Sokan, sokféleképpen szenlett volna szolgaként meghalni Egyipvednek és nélkülöznek. Az elnyomottomban. Kiderül, hogy vanmeg. a népnek tak könnyeit kevesen látják A fájhite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha dalom oka gyakran a másik ember gojól menneka könnyek a dolgok,hozzánk tisztelik és azrólunk Urat, noszsága; debeszélnek. ha balul ütSalamon ki valami, máris pániis megértette, amit kolnak és bûnbakot Ki voltvia mondtak; kétszer is keresnek. leírja: "nincsen hibás, hogy ide jutottunk? gasztalójuk." Ezt az állapotot pontosítja Mellesleg, sok keresztyén ezen a még néhány mondattal későbbtart a szomoszinten hitéletében. rú tény a(bár már egy másik helyzetről vanEkkor szó kétségtelenül), hogy a jut hozzátarMózesnek eszébe Isten tozóik ígérete.hiányoznak. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, Az ember élettartamának hogy megszabadítja õket aza meghos�egyiptoszabbodása a fejlett társadalmak miak kezébõl, és beviszi népét aznaponígéret ta felemlegetett közékell lépett. földjére. Akkor gondjai tehát, nem félniAz a életmódban beállt változások, életköjelen veszedelemtõl, mert ez csak egy rülményeink és az orvostudorövid epizód amássága nép életében. Nem ez a mány eredményei lehetővé teszik, hogy vég, Isten folytatást ígért. Most az a az aktív életszakasz (és az azt követő) dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten akár évtizedekkel is hosszabbak legyeszavára. Így bátorítja Mózes aisnépet: nek. Olyan méretű kihívás ez a Ne jó, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok aminek egyelőre a gazdasági vonatkohogyan szabadít megfigyelmét, ma az Úr pedig benne-a zásai kötik le sokak teket! 2Mózes 14: 13,sokkal 14. közelebbről személyes vetülete érinthet Mózesmindnyájunkat. nem okosabb, mint a nép, csak Gondoljunk idős testvéreinkre, ismehisz Istenben, és a hit beszédét mondja rőseinkre, maguk sem számítottovább az akik üldözött szabadoknak. Ha tak hogy a szorgalmas Istenarra, az aki, akkor teljesíti az Õmunkában beszédét. és takarékos előretekintéssel leélt aktív Ebben hitt Mózes. évek jön mégvolna egy hosszú életszaHaután azt kérdezte valaki Mózeskasz, több, előre nem látható kihívástõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? sal - amire felkészülni nem tudtak. VaErre Mózesmeglopta csak azt válaszolhatta volna, gyonukat a gazdasági válság. hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérLegfontosabb kapcsolataiktól megfosztdezte Mózes, iszonyú mondd sebességmeg neja őketvolna: a körülöttük künk, hogyan szabadít meg Isten gel robogó modernség (hozzátartozóik bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? elfoglaltsága, kényelemszeretete, vagy más bűnök). Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nemévetudom! Egyet azonban tuNéhány egy idős magyar asszonyt kezdtem látogatni közeliésöregotthondok! Az Úr harcol aértetek, a lehetetban. lenbõlAz is kielső tud beszélgetések vezetni, mert Õután az Úr.már nyilvánvaló volt, Ez a bibliai hit. hogy Hinni aaztrendszeresen jelenti, koismételt "sajnálom, hogyIsten nemmond, találkomolyan veszem azt, amit ha zott a fiammal, éppen most ment annak minden ellentmondani látszikel"is.a fájdalmát takarta, mint a nyáron is viselt Nem tudom, szabadít meg, csakA vastag takaróhogyan a gennyes lábszárán. várok rá és hiszek benne, és amit nekem gondozók sem törődtek vele, senki sem mond, megteszem. A többi pedig az Õ látogatta… addig. feladata. Útatnyugdíjas nyitni a otthonba tengeren, költöleféAz ősszel kezniegy a ismerősöm harcikocsika kerekét, homályt zött feleségével. Tanár bocsátani az szemeszter egyiptomiakra... a volt; a nyári végén mind eladták aSzabadító házukat,Úrhogy az új helyen hozzáfeladata. Õ viszi véghez a kezdjenek nyugdíjas évekhez. Márfoaz szabadításta kegyelembõl. Hit által első közösel.reggeli sodrából. gadhatod Hit általkihozta élhetszaszabadon, A aki pertlit akart a nyakába bárgondozó, mindig üldözötten, de ugyanakkor kötni, "kedveskémnek" (mint gyõzelmesen, mert az szólította Úr hadakozik kiderült, senkit sem szólítottak a nevén), érted. és megfenyegette az egyébként most is a halál kapujában egyAújtengerparton könyvén dolgozó szociológia proálltak, Isten pedig megnyitotta fesszort, hogy máshova ülteti,számukha nem ra az élet kapuját, és õk átléptek a haviselkedik. A barátom ösztökélésére önlálból az életbe.alakítottak az "öregek", kormányzatot majd kötelezték Ezttanfolyamra a lépést te se halogasd!a gondozókat. A tapintatlanoknak ajtót mutatnak - átvették új otthonukLukács vezetését. János

Szép és jó dolog megöregedni. Magyarországi Baptista Egyház Az öregség is az élet része, csakúgy, mint a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet gyermekkor, vagy az aktív életszakasz. 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.koros. Az ember nem "más" attól, hogy www.baptista.hu/berettyoujfalu Tiszteletet érdemel, mint minden istenképmás. Szükségei és igényei vannak. Testvéreink KriszAKedves kísértéseit és a céljaitJézus vigyázza, mint tusban! a fiatal - hol jól, hol rosszul. A gondoKedves Amerikai Magyar Baptista zásra szorulót elkerülve, vagy szeretve Szövetség! önmagunkról is vallunk. Óbecsey István "Szeressétek az öregeket!" versé„Nem igazságtalan az Isten, c.hogy ben fogalmazódik meg az előttünk elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és ajáró generáció melyet kérése,tanúsítottatok amit ha idejében nem szeretetrõl, az Õ hallunk meg, elkéshetünk vele örökre. neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.”gondozásra (Zsid 6:10) szoruló Imádkozzunk idős testvéreinkért, és gondozóikért. Köszönjük, hogy gondoltak ránk neNovák József héz helyzetünkben. Imaházunk augusztus végi leomlása és lebontása után jó reménységgel vaÓbecsey István: gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benSzeressétek öregeket! nünket egy új és szépaz hajlékot építeni istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõNagyon szépen kérlek titeket, ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal szeressétek, az öregeket, kezdjük meg, addig a nem várt terveA reszkető kezű ősz apákat, zéssel és az engedélyek beszerzésével foglalkozunk. a hajlott hátú jó anyákat. Tervünk szándékunk A ráncos,éseres kezeket, végrehajtására fordítani a kedves testvérek azfogjuk elszürkült sápadt szemeket, általÉnszámunkra eljuttatott nagyon kérlek titeket,összeget: $5,000, azaz ötezer szeressétek az dollárt. öregeket! Ezúton is megköszönve testvéreink Simogassátok meg a deres fejeket, segítségét, kérjük továbbra is a minket és Csókoljátok meg a ráncos kezeket, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden Öleljétek Istenünk meg az öregeket, szolgálatukra áldását kívánjuk. adjatok nekik szeretetet, Szenvedtek ők mára eleget, Testvéri szeretettel Berettyóújfalui vigasztalóik ti legyetek! Baptista Gyülekezet nevében: Én nagyon kérlek titeket, Dániel lelkipásztor szeressétekPapp az öregeket! Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba, =========================== Hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek meg a bánatukat, VÁRJ MÉG! Legyen hozzájuk szép szavatok, Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) legyen számukra mosolyotok, Én nagyon kérlek benneteket, szeressétek az öregeket! Megállt a víz. Minthogyha óriási kéz Ők is sokat küzdöttek értetek, tartotta volna föl, Amíg fölnevelkedtetek. megállt, Fáradtak ők is eleget, s rakásra gyûlt, hogy ti módosabbak legyetek. feszült, Ők is elfogadtak titeket, hullám hullámra Mikor Isten közéjük ültetetthõkölt. Azért én, kérlek titeket, Megállt egy percre, Szeressétek az öregeket. amíg a túlsó partra át nem értünk. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, még Uram! Ti foglaljátok el aVárj helyüket, Kezed vedd el! mert ti lesztek majd az ne öregek! S mindazt, Még mit nekik tettetek, mindig itt vagyok, azt még adjákmindig nektekitta vagyunk gyerekek!sokan. Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket! Herjeczki Géza (1977)


2010.március szeptember 2012.

Babits Mihály: Jónás könyve ÜLDÖZÖTT SZABADOK folytatás az 1. oldalról Első rész

Monda az Úr Jónásnak: "Kelj fel és menj Az élet gyötrelem, de azért Ninivébe, kiálts a Város ellen!van mit enni, van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és Nagy ott a baj, megáradt a gonoszság: a tisztességes valómossák." jogukat is szennyes habjaitemetéshez szent lábamat megtarthatták. Az élethogy egy merõ kinlódás, Szólt, és fölkele Jónás, szaladna, és halál. De hát ezis jobb, dereménytelenség nem hová a Mennybeli akarta, mivel a prófétaságot, mintrühellé a semmi, és úgy sincs kilátás ennél félt a várostól, sivatagba vágyott,és az adott többre. Fogadjuk el a helyzetet, ahol magánypróbáljuk és békesség övezze, tenni. keretekben elviselhetõvé semhogy a feddett népség Hányan tengetik az megkövezze. életüket ma is Kerülvén azért Jáfó kikötőbe ezzel a rabszolga-gondolkodással? hajóra szállott, mely elvinné őtet Ígyfelé, tengette az életét Izráel míg el Tarsis s megadta a hajóbért, nem jött hozzá a Szabadító és ki nem futván az Urat, mint tolvaj a hóhért! hozta õket a szolgaság házából. Az Úr azonban szerzett nagy szelet és elbocsátá felett Milyen aa tenger mi Szabadítónk? 2Mózes s 12:42-ben kelt a tengernek sok nagy tornya mondaakkor találunk egy különös ingó és hulló kék hullámfalakból, tot Istenrõl. mintha egy uj Ninive kelne-hullna, Virrasztott az Úr azon az éjszakán, kelne s percenként összedőlne újra. amikor kihozta õket Egyiptomból. Forgott a hajó, kettétört az árboc, Ez az éjszaka aznem Úrémaradt volt. hű deszkaszálhoz. deszkaszál ... Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig "Mi dolog ez, hé, te nagy alható? KiIzráel vagy te? Kelj föl, s kiálts a keserves õrizõje nem szunnyad és nem istenedhez, ő megkegyelmez! alszik. Mittalán jelent az, hogy virrasztott az Vagy istenedazsincs? Szólj! amikor Miféle nemzet Úr azon éjszakán, kihozta szült? te hoztad ránk a veszedelmet? népétNem Egyiptomból? MelyEmberileg város vall polgárának, büdös? szólva – Isten mindent S e fene vízen át velünk mivégre jössz?" félretett és csak az Õ népére figyelt azon éjszakán. A szabadulás S az ő monda néki: "zsidó vagyok én minden személyesen s mozzanatát az Egek Istenétől futok én. felügyelte, Mi közöm nékem a világ bűnéhez? minden pillanatot figyelõ tekintetével Azkísért én lelkem éhez. végig.csak Hátnyugodalmat kicsoda ez a rabszolga, Azkoszos, Isten gondja és nem az enyém: rongyos nép, hogy az Isten senki bajáért nemgondoskodik felelek én. ... róluk, és személyesen mindent félretéve figyel rájuk? Második rész 1500 évvelkészített késõbbvala ismét virrasztott Az Úr pediglen az Isten egy a Gecsemáné kertben, azon a Jónásnak hatalmas cethalat csütörtök éjszakán, azon a pénteken, s elküldte tátott szájjal hogy benyelné, azons vizet a húsvét hajnalon, amikor halat vederszám nyelve mellé, a mi ...szabadításunk történt. És így jutott a szörny-lét belsejébe,van arSõt, személyes bizonyságom vak eleven bölcsejébe, ról,ringások hogy velem együtt virrasztott az Úr és28 lakozék éjjel amikor évvel három ezelõttnap, egyhárom téli estén, a rólam cet hasában, hol éjfél a déllel is lehulltak a rabtartó bilincsei. egyforma volt, s csupán a gondolatnak égre-kígyózó gyúladtak, Üldözöttlángjai szabadok, gyõztes szabamint fulladt mélyből pincetűz ha támad. dok. Elindultak tehát. Nem volt teÉs könyörge Jónás az ő Urának a lekommunikáció. halból, mondván: Nem lehetett mobilrákérdezni sor elején, hogy ...telefonon "Bezároltattál, Uram,aengem! hátulaljába, mindensötétségbe rendben tettél, van-e. Közel két Sarak ragyogó elől elvetettél.gyermekek, milliósszemed nép, asszonyok, Mindazonáltal vak odva végeöregek, juhok,szemeim barmok, szekerek, nem szűnik nézni te szent templomodra. láthatatlan konvoj. A Veres tenger partSóvár tekintetem nyilát kilőttem ján tábort vernek, megpihennek. Egys szer a feketeség meghasadt előttem. csak felröppen a hír, az egyiptomi Éber figyelmem erős lett a hitben: sereg közeledik. a pánik akárhogy elrejtőzöl,Kitör látlak, Isten! a táborban. Elõlén a tenger, mögöttük Rejteztem is elüled, hiába! az ellenség. A nép jöttél elõbbtenger segítségért kiált Istenhez, Utánam viharába. aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit Engedetlen szolgádat meggyötörted, tettél velünk, hoztál ki minket magányos gőgömmiért szarvait letörted.

5. oldal 3. oldal De mennél csúfabb mélybe szolgád, Egyiptomból? 2Mózes 14:hull 10,le11. Jobb annál világosabb előtte orcád. lett volna szolgaként meghalni EgyipMost már tudom hogy nincs mód futni tőled Kiderül, hogy kétszer van a szenved. népnek stomban. ki nem akar szenvedni, hite, de még nagyon gyenge az a De te se futhatsz, Isten, énelőlem, hit. Ha jól mennek a dolgok, az Urat, habár e halban sós hús tisztelik lett belőlem!" de ha balul üt ki valami, máris páni... kolnakmár, és bûnbakot keresnek. volt a Jössz Uram, jössz, záraim Ki kizárod shibás, csahos szókkal futok zargatni nyájad. hogy ide jutottunk? Mert imádságom tehozzád Mellesleg, sokelhatott keresztyén tart ezen a és végigjárta a Magasság hosszát. szinten a hitéletében. Csapkodj csapkodj,eszébe ostorozva Ekkor hát, Mózesnek jutbölcsen, Isten hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, mert aki éltét hazugságba veszti, megszabadítja õket az egyiptoahogy boldogságtól magát elrekeszti." miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret Így szóla Jónás, eljött nem a negyednap földjére. Akkor stehát, kell félni a és akkor az Úr parancsolt halnak, jelen veszedelemtõl, merta ez csak egy ki Jónást a szárazra kivetette, Nem ez a rövid epizód a nép életében. vért, zsírt, epét okádva körülötte. vég, Isten folytatást ígért. Most az a dolgunk, hogy Harmadik rész erõsen ráálljunk Isten bátorítja Mózes a népet: Ne Sszavára. monda Így az Úr Jónásnak másodízben: "Kelj föl és menj, mert én és vagyok az Isten. féljetek! Álljatok helyt, meglátjátok Menj, a nagy Ninivéig se állj, hogyan szabadít meg meg ma az Úr bennesteket! miként elédbe14: írtam, 2Mózes 13, prédikálj!" 14. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak S fölkele Jónás, menvén Ninivébe, hisz Istenben, a hit mondja melynek háromés nap voltbeszédét járó vidéke, továbbnap az taposhatta üldözött szabadoknak. Ha három azt akárki sIsten kanyargós utcáiból nem talált ki. az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. ... Ebben hitt Mózes. kiáltott, mint az Úr meghagyta, Ha azt kérdezte volna valakiekként: Mózes"Halld az Egek Urának Istenének tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? kemény szózatját, nagy Ninive, térj meg, Erre Mózes csak azt vagy kénkövekkel ég válaszolhatta föl ez a város volna, Nem tudom. Ha valaki kérshogy: föld alá süllyed, negyven napraazt mához!" dezte volna: Mózes, mondd meg neÍgy ért, az asszonyoktól közrevéve, künk, hogyan szabadít meg Isten harmadnap a királyi ház elébe. bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? … Jónástcsak meg azt egy cifra oszlop Mózes válaszolhatta volna, tetejébe tették, hogy szónokoljon hogy: Nem tudom! Egyet azonban tués jövendölje végét a világnak. dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud egy vezetni, mertátkot Õ az Úr. És Jónás akkor iszonyú kiáltva királyra udvarára Ez aabibliai hit.s Hinni azt jelenti, kosmolyan az asszonyokra és aamit palotára veszem azt, Isten mond, ha sannak a színészekre és a mímesekre minden ellentmondani látszik is. s az árusokra és a mívesekre tudom, hogyan szabadít meg, csak sNem az egész Ninivére mindenestül, várok rá és hiszek benne, és amit nekem leugrott, és az őrökön keresztül mond, megteszem. A többi pedig az Õ kitört, s a termen át, s a szoborerdőn, feladata. Útat nyitni aés tengeren, csarnokon, folyosókon a kerten, lefétavat rácsokon lekúszva, keznimegúszva, a harcikocsik kerekét, homályt sbocsátani a vízvezeték-csatornán lecsúszva, az egyiptomiakra... mind a utcán és bástyán, falmentén szaladva Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a rohant ki Ninivéből a szabadba, szabadítást kegyelembõl. Hit által foegyetlen látomással dúlt szívében: gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, hogy kő kövön nem marad Ninivében. bár mindig üldözötten, de ugyanakkor … gyõzelmesen, az Úra férget, hadakozik Elküldtél engem,mert férgekhez kik ellenedre s fricskád nélkül éltek. érted. Én A inkább ültem volna a pusztán, tengerparton a itt halál kapujában sorvadva, mint ma, gyökéren és számuksáskán. álltak, Isten pedig megnyitotta De böjt s jámborság néked mint a pélva, ra azvétkesek élet kapuját, és õk aki átléptek mert közt cinkos néma.a halálból az életbe. Atyjafiáért számot ad a testvér: nincs nem menni ahova te küldtél. Eztmód a lépést te se halogasd! Csakhogy a gonosz fittyet hány a jóra. Lukács János Lám, megcsúfoltak, Egek Alkotója!

Szolgádat pellengérre állították, Magyarországi Baptista Egyház mert gyönge fegyver szózat és igazság. Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet Nincs is itt haszna szépszónak s imának, 4100harcnak Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. csak és a hatalom nyilának. www.baptista.hu/berettyoujfalu Én Jónás, ki csak a Békét szerettem, harc és pusztulás prófétája lettem. Kedvesvelük Testvéreink Harcolj hát, Uram,Jézus sújtsd Kriszle őket! Irtsd ki a korcs fajt s gonosz nemzedéket, tusban! mert nem Amerikai lesz addig igazság, béke, Kedves Magyar se Baptista míg gőgös Ninive lángja nem csap az égre." Szövetség!

az három, Isten, négy, hogy öt, S„Nem elmúlt igazságtalan egy hét, és kettő, elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a és már a harmincnyolcadik nap eljött. szeretetrõl, melyet tanúsítottatok Jött a reggel és a dél és az este: az Õ neve iránt, amikor és szolJónás egész nap azszolgáltatok ég alját leste. gáltok (Zsid 6:10) S mára aszenteknek.” láthatár elmerült az éjben, s egy árva ház sem égett Ninivében. Köszönjük, hogy gondoltak ránk neNegyedik rész héz helyzetünkben. Mert látá az augusztus Úr, hogy ott egyik-másik Imaházunk végi leomlása és szívben még Jónás szava kicsirázik valebontása után jó reménységgel mint aafelõl, jó mag ha termőföldre hullott, gyunk hogy Isten megsegít bens pislog melyhajlékot titkon kigyulladt. nünket egymint új aéstűzszép építeni S gondolta: "Van időm, istentiszteletek céljára, az én Õ várhatok. neve dicsõElőttem a századok, ségére. A szolgáim, munkálatokat jövõ tavasszal fújják szikrámat, míga láng kezdjük meg, addig nem lesz vártbelőle; tervebár Jónás már nem látja, a dőre. zéssel és azezt engedélyek beszerzésével Jónás majd elmegy, de helyette jő más", foglalkozunk. így gondoláés az Úr, csak ezt nem tudta Jónás Tervünk szándékunk végrehaj… fogjuk fordítani a kedves testvérek tására S monda az Úr Jónásnak: valóban által számunkra eljuttatott"Lásd, összeget: méltánazaz búsulsz s vádolsz-e $5,000, ötezer dollárt. haragodban a széleslombú, kövér tök miatt, Ezúton megköszönve testvéreink hogy hűs is árnya fejedről elapadt?" segítségét, kérjük továbbra minket és S felelt, kitörvén Jónásbólisaaméreg: az"Méltán Úrra figyelõ imádságaikat! Minden haragszom azért, mígcsak élek!" szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. És monda akkor az Isten: "Te szánod szeretettel a Berettyóújfalui aTestvéri tököt amely egy éjszaka támadt Baptista Gyülekezet s egy másik éjszakanevében: elhervadott; amelyért kezed nemDániel munkálkodott; Papp lelkipásztor amelyet nem Szatmári ápoltál, nem neveltél, István gondnok lombja alatt csak lustánTibor elhevertél. Lisztes presbiter És én ne szánjam Ninivét, amely =========================== évszázak folytán épült vala fel? ... MelybenVÁRJ lakott sokMÉG! százszor ezer ember s rakta fészkét munkálva türelemmel: Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) ő sem tudta, és ki választja széllyel, mit rakott jobb-, s mit rakott balkezével? Megállt a víz. Bizd azt reám, Minthogyha majd szétválasztom óriási én. kéz A szó tiéd, a fegyvertartotta az enyém. volna föl, Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. megállt, Ninive nem él örökké.sArakásra tök sem,gyûlt, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék feszült, hõkölt. és jönnek új hullám Jónások,hullámra mint e töknek Megállt magvaiból új indák cseperednek, egy percre, s negyven nap, negyven év, vagy ezer-annyi amíg a túlsó partra az én szájamban ugyanazt jelenti." át nem értünk. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassanVárj ballagott. még Uram! Messze lépcsős tornyai Ninivének Kezed ne vedd el! a hőtől ringatva emelkedének. Még mindig itt vagyok, A szörnyű város mint zihálva roppant mindig sokan. elevenmég állat, nyúlt elittavagyunk homokban. (részletek) (1938) Herjeczki Géza (1977)


6.2010. oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK TORONTO

folytatás az 1. oldalról Legutóbbi híradásunk óta hónapok Az élet azért van mit enni, teltek el, gyötrelem, azóta sok de minden történt. Hávan húsosfazék, fokhagyma és uborka, és lásak vagyunk az Ige mellett eltöltött a tisztességes temetéshez való jogukat csendes vasárnapi és hétköznapi alkal-is megtarthatták. Az különleges élet egy merõajándékakinlódás, makért, és az Úr reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, ként fogadjuk az ünnepi alkalmakat. mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél Ezeknek az örömét szeretnénk testvéretöbbre.megosztani. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott inkkel keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. MaHányan is örömmel emlékezünk megma a katengetik az életüket is rácsonyi ünnepélyről, amelynek célja az ezzel a rabszolga-gondolkodással? volt,Így hogy kívül valóknak egyedüláltengette az életét és Izráel míg el lóknak is juttassunk a karácsony nem jött hozzá a Szabadító és öröméki nem ből. Zsúfolt hallhattuk a jól hozta õket aimaházban szolgaság házából. előkészített szolgálatokat, az énekkar, zenekar és aa férfikar szolgálatát.2Mózes Utána Milyen mi Szabadítónk? gazdag vendéglátás következett, az ün12:42-ben találunk egy különös mondanepi asztalnál fiaink és leányaink szoltot Istenrõl. gáltak fel. Ezt aaz karácsony ünnepVirrasztott Úr azonelőtti az éjszakán, lést két év óta gyakoroljuk, és sok amikor kihozta õket Egyiptomból.áldást Ez az nyerünk éjszaka általa. az Úré volt. evangélium van ebben a A Micsoda 2011-es évtől testvéri közösségben, mondatban? az Az Úr.imahePedig éjféli imaórávalVirrasztott búcsúztunk. nem tartottunk, szunnyad és nem tetIzráel az évõrizõje első hetében házakalszik. jelent az, hogy virrasztott az nál és azMit imaházban, de részt vettünk azon az éjszakán, amikor kihozta azÚrökumenikus imahétnek a magyar népét Egyiptomból? református templomban tartott befejező Emberileg szólvaszolgálatok – Isten mindent alkalmán is. A közös között félretett és csak az Õés népére figyelt azon volt lelkipásztorunk az énekkar, zeaz éjszakán. nekar szolgálata A is. szabadulás minden mozzanatát személyesen felügyelte, Januárban Cserepka Barnatekintetével beszámominden pillanatot figyelõ lóját hallhattuk. Bolíviában járt, szülei kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, régi misszióföldjén, és látta, hogy álkoszos, rongyos nép, hogy az az Isten taluk épített templom rozoga állapotban személyesen gondoskodik róluk, és van, újjá félretéve kell építeni. Erre a munkára mindent figyel rájuk? szeretne önkéntes csapatot 1500 évvel késõbb ismét toborozni. virrasztott Egy későbbi időpontbankertben, megismerkedaz Isten a Gecsemáné azon a hettünk egy fiatal misszionárius házascsütörtök éjszakán, azon a pénteken, párral, Scott és Edina Lough-al, akik azon a húsvét hajnalon, amikor a mi gyülekezetünkben bizonyságot tettek szabadításunk történt. Istennek odaszánt életükről, és előkéSõt, személyes bizonyságom van arszületeikről. A közeljövőben kisfiukról, hogy velem együtt virrasztott az Úr kal együtt Indonéziába utaznak, hogy 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor megkezdjék szolgálatukat. Megható volt rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. látni Edina örömét afelett, hogy hazája elhagyása utánszabadok, ismét magyar testvérek Üldözött gyõztes szabaközt lehetett. Nekik most minden téren dok. Elindultak tehát. Nem volt tetámogatásra van szükségük (bár ezt lekommunikáció. Nem lehetett mobilnem kérték),rákérdezni ezt szeretnénk testvéreinktelefonon a sor elején, hogy nek is szívére helyezni. Az elérhetőséget hátul minden rendben van-e. Közel két közöljük esetleges érdeklődőkkel. milliós az nép, asszonyok, gyermekek, Az utóbbi években, gyülekezetünkben öregek, juhok, barmok, szekerek, végegyakori a széleskörű változás, láthatatlan konvoj. Amozgás, Veres tenger partjövés-menés. Mindigmegpihennek. vannak köztünk ján tábort vernek, Egyvendégtestvérek, akika az nehéz szer csak felröppen hír,otthoni az egyiptomi körülmények miattKitör itt vállaltak sereg közeledik. a pánikmunkát, a táborhívő A családtól távol ban.munkaadóknál. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. élve gyülekezetünkben testvéri A nép elõbb segítségértlelki kiáltésIstenhez, otthonra találtak, sokat nyeaztán pedig neki mi esikpedig Mózesnek: Mit rünk ő szolgálataikkal a gyülekezettettélazvelünk, miért hoztál ki minket

2012.3.március oldal

legutóbbi örömünnepünk az ő újszüben, énekkarban, zenekarban. Van, aki AMagyarországi Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb Baptista Egyház lött gyermekük bemutatásának alkalma közben családja kitelepülését is intézi. lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet volt. Ennek a gyermeknek az Hálásak a végleg tomban. vagyunk Kiderül, hogy van ideköltözőa népnek 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. érkezé2. sét nemcsak a szülők, de mindnyájan kért, és még szíves fogadtatásban hite, de nagyon gyenge azrészesítjük a hit. Ha www.baptista.hu/berettyoujfalu imádkozva vártuk. Korábban már előket (welcome shower). A múlt jól mennek a dolgok, tisztelik az évben Urat, vesztettek egy gyermeket, és Kriszaz orvoérkezett Szabó Tivadar testvér és csade ha balul üt ki valami, máris pániKedves Testvéreink Jézus sok sem biztatták őket családalapításládja akinekKifelesége kolnakRákospalotáról, és bûnbakot keresnek. volt a tusban! De ők Amerikai tudták, hogy Isten Baptista előtt nincs és négy gyermeke is beépült, szolgáló ra. hibás, hogy ide jutottunk? Kedves Magyar lehetetlen, és ebben nem is csalódtak. tagjai gyülekezetünknek. Utánuk megMellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség! szinten a hitéletében. „Nem igazságtalan az Isten, hogy Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ hogy megszabadítja õket az egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolmiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) földjére. Akkor tehát, nem kell félni a Köszönjük, hogy gondoltak ránk nejelen veszedelemtõl, mert ez csak egy héz helyzetünkben. rövid epizód a nép életében. Nem ez a Imaházunk augusztus végi leomlása és vég, Isten folytatást ígért. Most az a lebontása után jó reménységgel vadolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benszavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne nünket egy új és szép hajlékot építeni féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõhogyan szabadít meg ma az Úr benne- ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal kezdjük meg, addig a nem várt terveteket! 2Mózes 14: 13, 14. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak zéssel és az engedélyek beszerzésével hisz Istenben, és a hit beszédét mondja foglalkozunk. Tervünk és szándékunk végrehajtovább az üldözött szabadoknak. Ha tására fogjuk fordítani a kedves testvérek Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget: Ebben hitt Mózes. $5,000, azaz ötezer dollárt. Ha azt kérdezte volna valaki MózesEzúton is megköszönve testvéreink tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? segítségét, kérjük továbbra is a minket és Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. dezte volna: Mózes, mondd meg neTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui künk, hogyan szabadít meg Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Baptista Gyülekezet nevében: Mózes csak azt válaszolhatta volna, Papp Dániel lelkipásztor hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuSzatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetSzabó (felül) a Bákai lenbõl is kiTivadarék tud vezetni, mert és Õ az Úr. házaspár fogadására rendezett shower. =========================== Oláh Sophia Grace bemutatása - Püsök Dániel lp. imádkozik a gyermekért. Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha VÁRJ MÉG! egy gyönyörű kisérkezett a Bákai házaspár Szentendré- A “csodagyermek” annak minden látszik is. leány, Sophia Grace. Érte adtunk hálát ről, Katalin és ellentmondani István, a kiterjedt Bákai Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Nem tudom, szabadít meg,tagjai. csak a gyülekezetben február 12-én. „Az Úr család eddig hogyan még otthon maradt várok és hiszekésbenne, és amit hangzotta az Ők is rá beépültek szolgáló tagjanekem lettek ajándéka a gyermek”, -Megállt víz.igemond, megteszem. A többi pedig Õ hirdetésben. AMinthogyha szülők és aóriási lelkipásztor gyülekezetünknek. Reménységbenazvárkéz feladata. Útat nyitni a tengeren, leféimája után az énekkar áldáskérő éneke juk a többieket is. Nagy Ruben családtartotta volna föl, kezni már a harcikocsik kerekét, homályt Felsorajával megismerkedhettünk a nyári hangzott, majd a köszöntések. megállt, bocsátanialatt. az egyiptomiakra... és a legkisebvakáció Kiss Sándor és mind Évike a- kozott a jövő nemzedék, s rakásra gyûlt, Szabadító Úr feladata. Õtörekvői viszi véghez a bektől a legnagyobbakig bibliaverssel, akik a gyülekezetünk között feszült, szabadítást kegyelembõl. által foa fiatal vannak, és ebben az évbenHit esedékes az énekkel és virággal hullám köszöntötték hullámra hõkölt. gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, aki erre alámerítésük - is itt maradnak két kis- szülőket, meg a nagymamát is, Megállt bár mindigésüldözötten, ugyanakkor az alkalomra érkezett. A gyülekezetünk lányukkal születendődegyermekükkel egy percre, gyõzelmesen, mert az Úr letelepedése hadakozik nevében Püsök Adina őket, együtt. Gál Tibor és Noémi amíg köszöntötte a túlsó partra érted. alatt van, de gyermekük már ka- bizonyságot téve a gyermeknevelés intézés át nem értünk. álA tengerparton a halál kapujában nadai állampolgárként született, és re- dásairól. Különleges volt, hogy leendő kismamák éneke zárta bemég az alkalmat. méljük, útonpedig lévő megnyitotta második gyermekük álltak, Isten számukVárj Uram! Mindnyájan hálásak vagyunk is fog megszületni idén. Szeretra itt az élet kapuját, és õkazátléptek a haKezed ne veddkicsiny el! a jövő nénk, ha életbe. gyülekezetünk igazi befogadó és nagy gyermekeinkért, lálból az Még mindig ittakik vagyok, gyülekezete lesznek. Nagy öröm gyülekezet lenne! még mindig itt vagyunk sokan.száEzt a lépést te se halogasd! Néhány éve költözött ide Oláh Attila munkra, hogy a délelőtti istentisztelet az ő szolgálatukkal kezdődik, kezdve a és Renáta a New York-i gyülekezetből. Herjeczki Géza (1977) Lukács János


2010.március szeptember 2012.

kicsinyekkel, folytatva a nagyobbakkal ÜLDÖZÖTT SZABADOK ésfolytatás a fiatalokkal. Imádkozzunk, hogy az 1. oldalról Isten tartsa meg őket, őrizze meg őket közöttünk. Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és Közben folyamatosan gondunk van tisztességes temetéshez való jogukat a aRáma Táborra is, őszi-tavaszi mun-is megtarthatták. élet egy merõ kinlódás, kát végzünk, a Az hosszú hétvégéket pedig reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, kint tölti a gyülekezet. Testvérnőink mintkészítik a semmi,a éskonferenciai úgy sincs kilátás ennél már szolgálatöbbre. Fogadjukterveket, el a helyzetet, az adott tokra vonatkozó ami és nagy kökeretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. rültekintést és odaadó áldozatot kíván HányanMindenki tengetik az életüket ma részükről. szeretettel teszi,is a rabszolga-gondolkodással? - ezzel és nagy szeretettel várjuk a Táborba Így tengette az életét Izráeltestvérimíg el az Észak Amerikai Szövetség nem jött hozzá a Szabadító és ki nem ségét! hozta õket a szolgaságOláh házából. Lajosné Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk különös mondaJordánia (2)egy JARASH tot Istenrõl. Ammantól, Virrasztott aaz fővárostól Úr azon az észak-keéjszakán, letre vagy 50 kilométerrel, fél úton a amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az Genezáret éjszaka aztava Úréfelé, volt.kanyargós, csodálatosanMicsoda szép útvonalon érkeztünk Jarash-a evangélium van ebben ba. Ez a modern város egy ezer mondatban? Virrasztott az több Úr. Pedig éves településre és annak romjai Izráel õrizõje nem szunnyad és köré nem épült az Mit elmúlt másfél évszázad során.az alszik. jelent az, hogy virrasztott Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Természetesen a régit kerestük. Amit népét Egyiptomból? találtunk, arra nem számítottam. Emberileg szólva – Isten mindent Jarash,és vagy (a zsidók Garshufélretett csakJerash az Õ népére figyelt azon nak a Krisztus születését megaz nevezték éjszakán. A szabadulás minden előző századokban, a rómaiak azután mozzanatát személyesen felügyelte, Gerasa-nak nevezték) világviszonylatminden pillanatot figyelõ tekintetével ban a legjobb gökísért végig. állapotban Hát kicsodamegmaradt ez a rabszolga, rög-római települések tartozik. A koszos, rongyos nép,közé hogy az Isten „tíz város” egyike nagyon régi róluk, alapokra személyesen gondoskodik és épült. A jelenleg feltárás lévő város mindent félretéve figyelalatt rájuk? falain belül - a város szintje - 6500 1500 évvel késõbb ismétalatt virrasztott éves építkezés nyomaira kertben, bukkantak. az Isten a Gecsemáné azon a csütörtök éjszakán, pénteken, Felejthetetlen élményazon volt a római-kohúsvét hajnalon, amikorjárni a mi riazon városa kétezer éves kövezetén a szabadításunk hatalmas oszloptörtént. sorok között (a város Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy hátul minden rendben van-e. Közel két milliós nép, asszonyok, gyermekek, öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit tettél velünk, miért hoztál ki minket

7. oldal 3. oldal

központjától méteres, oszlopokkal Egyiptomból?600 2Mózes 14: 10, 11. Jobb szegélyezett út vezetett mind a négy églett volna szolgaként meghalni Egyiptáj felé), bejárni egykor tomban. Kiderül, hogy fedett van acsarnokanépnek it, ülni szabadtéri hite, deamég nagyonstadionok gyenge azkőpadjain, a hit. Ha felmászni az egykor jól mennek a dolgok,ragyogó tisztelikpompával az Urat, ékesített templomok romos falaira, fényde ha balul üt ki valami, máris pániképeket készíteni a Zeusz templom tetekolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a jén állva... hibás, hogy ide jutottunk? Mellesleg, keresztyén ezen a Nem tudunksokróla, hogy atart Megváltó szinten a hitéletében. járt volna ebben a városban, talán Pál Ekkorsem. Mózesnek eszébe jut között Isten apostol A templom romok ígérete. 6-8. Isten megígérte, és romos2Mózes falaikon6:állva Pál atheni útjára hogy megszabadítja õket az egyiptogondoltam, s az Areopaguszon elmondott S beviszi hálát adtam miakbeszédére. kezébõl, és népétazazevangéígéret lium győzelméért és a nem ma iskell élő félni kereszföldjére. Akkor tehát, a tyén templomokért. jelengyülekezetekért, veszedelemtõl, mert ez csak egy rövid a nép életében. NemŐezegy a Mostepizód meg Jónásra gondolok. vég, ennél Isten isfolytatást Most az a még nagyobb ígért. pogány városban, dolgunk, hogy erõsen Ninivében hirdette meg ráálljunk Isten 40 Isten napra szavára.ítéletét. Így bátorítja Ne érkező Mióta Mózes láttam aa népet: rettenetes féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok és csodálatos templomokat Karnakban, hogyan szabadít meg majobban az Úr benneLuxorban, Jarashban, megérteket!Jónást, 2Mózesmenekülését, 14: 13, 14. vonakodását tem a megbízástól. S csodálom költőnMózes nem okosabb, mintnagy a nép, csak ket, Mihályt, olyanmondja pontohisz Babits Istenben, és a hithogy beszédét san megértette és leírta, mit érzett Jónás tovább az üldözött szabadoknak. Ha Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Ebben hitt Mózes. Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. Lent a római Gerasa város egyik Ez a bibliai Középen hit. Hinniaz aztArthemis jelenti, kosugár-útja. templom maradványai, a Zeusz molyan veszem azt, amitjobbra Isten mond, ha templom, mellette az egyik stadion. annak minden ellentmondani látszik is. Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak várok rá és hiszek benne, és amit nekem mond, megteszem. A többi pedig az Õ feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt bocsátani az egyiptomiakra... mind a Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik érted. A tengerparton a halál kapujában álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe. Ezt a lépést te se halogasd! Lukács János

aMagyarországi pogány Ninive Baptista utcáit járva (… rohant Egyház ki Ninivéből a szabadba, / egyetlen Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet látomással dúlt szívében:Eötvös / hogyu. kő2.kövön 4100 Berettyóújfalu, nem marad Ninivében.). www.baptista.hu/berettyoujfalu Gerasa város a rómaiak után a perzsa, Kedves Testvéreink Jézus került. Krisz-Jemajd az arab hódítók kezére tusban! lentősége csökkent, de sorsát végül is Baptista aKedves 749-es Amerikai földrengésMagyar pecsételte meg. A Szövetség! rombadőlt várost lassan befedte a homok, fű. Kétszáz éve föl”, „Nems aigazságtalan az „fedezték Isten, hogy azonosították a római kori Gerasa-val. elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a A romok feltárása most is folyamatban szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ van.iránt, amikor szolgáltatok és szolneve Herjeczki gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)Géza Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben. Imaházunk augusztus végi leomlása és lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével foglalkozunk. Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek által számunkra eljuttatott összeget: „Sok van ebben a $5,000, azaznépem ötezer dollárt.

városban.”

Ezúton is megköszönve testvéreink (Csel 18:10) segítségét, kérjük továbbra is a minket és az Úrra figyelõ Minden Mi sem látjukimádságaikat! őket, szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. s nem is csoda. Nincs jobb szemünk, Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui mint Pálnak Baptista Gyülekezet és nincs nagyobbnevében: hitünk, se szívünk.Papp Dániel lelkipásztor Szatmári István gondnok Tégy hát csodát velünk is! presbiter Lisztes Tibor

=========================== Gyógyítsd meg szemünk, hogy lássuk, VÁRJ mi nem látható;MÉG! s gyógyítsd Józsué 3:16meg (2Móz 14,21-22) magába-fulladó szívünket! Megállt a víz. És akkor elmegyünk Minthogyha óriási kéz a tieidhez, tartotta volna föl, és megkeressük, megállt, kiket mi még nem ismerünk, s rakásra kikkel nem is törődtünk eddig,gyûlt, feszült, s hirdetjük nekik hullám hullámra hõkölt. nagy szerelmedet: Megállt a jó hírt, egy percre, az örömüzenetet. amíg a túlsó partra nem értünk. Gyógyíts meg minketátUrunk! Érintsd meg megvakult szívünket, hogy el ne vesszenVárj még Uram! körülöttünk élő sok gyermeked, Kezed ne vedd el! és el ne vesszünk Még mindig itt vagyok, velük együtt mi is! még mindig itt vagyunk sokan. Herjeczki Géza (1978) Herjeczki Géza (1977)


8.2010. oldal szeptember

2012.3.március oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb Egyház ÜLDÖZÖTT SZABADOK Centennial Celebration - Silliman MemorialMagyarországi Baptist Baptista Church folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, van húsosfazék, fokhagyma és It was a joy to be a part of és theuborka, banquet a tisztességes temetéshez való jogukat and the celebration of 100 years ofis megtarthatták. Az életBaptist egy merõ kinlódás, Silliman Memorial Church – reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, first called The First Hungarian Baptist mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél Church. többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott Memoriespróbáljuk were shared by formem keretekben elviselhetõvé tenni. pastor – Joseph Delahunt, and David Hányan tengetik az életüket ma is Lindsay; as well as other dignitaries ezzel a rabszolga-gondolkodással? including the mayor of Izráel Bridgeport. Így tengette az életét míg el Also us were “older” Hungarians nemwith jött hozzá a Szabadító és ki nem reminiscing the long road traveled hozta õket aabout szolgaság házából. by Sillimann Memorial Baptist Church fromMilyen 1911 toa2011. mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk különösofmondaThe church is nowegy a church many tot Istenrõl. ethnic backgrounds and cultures; as Virrasztott az Úrthey azontooazdelight éjszakán, did our forefathers, in amikorGod. kihozta õket Egyiptomból. Ez az serving éjszaka az Úré volt. May God continue to lead givea Micsoda evangélium van and ebben them as he has in the past. mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig God isõrizõje still alive andszunnyad well. Izráel nem és nem alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az Helen Kish Kautz, Brewster Bapotist Úr azon az éjszakán, kihozta Church,amikor Brewster, MA népét Egyiptomból? Emberileg szólva – Isten mindent félretett és csak az Õ népére figyelt azon A Brief History ofminden az éjszakán. A szabadulás mozzanatát Memorial személyesen Baptist felügyelte, Silliman minden pillanatot figyelõ tekintetével Church kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, Bridgeport, Connecticut koszos, rongyos nép, hogy az Isten személyesen gondoskodik róluk, és In the early yearsfigyel of therájuk? 1900's many mindent félretéve European immigrants migrated to the 1500 évvel késõbb ismét virrasztott United States to seek a better way of life.a az Isten a Gecsemáné kertben, azon They were mostly unskilled and csütörtök éjszakán, azon workers a pénteken, settled industrial cities.amikor Bridgeport azon ainto húsvét hajnalon, a mi was a hub on thetörtént. east coast and attracted szabadításunk many Hungarians. had a language Sõt, személyes They bizonyságom van arbarrier so they settled into the WestazEnd ról, hogy velem együtt virrasztott Úr section of the city. egy téli estén, amikor 28 évvel ezelõtt rólam is lehulltak rabtartó bilincsei. Groundwork for athe formation of the Hungarian Baptist Church of Bridgeport, Üldözött szabadok, gyõztes szabaConnecticut begantehát. priorNem to 1910 in dok. Elindultak volt tevarious homes by Mr. John Boda, Mr. lekommunikáció. Nem lehetett mobilSteve Papp rákérdezni and a Mr. Banyacski. Athogy that telefonon a sor elején, time, many Hungarian immigrants came hátul minden rendben van-e. Közel két tomilliós the USA. The church wasgyermekek, formed in nép, asszonyok, 1911 with 23 members. Services were öregek, juhok, barmok, szekerek, végeheld in various forming láthatatlan konvoj.homes. A VeresItstenger partpastors werevernek, the Rev. Laszlo Kish Egyand ján tábort megpihennek. the Rev. Laszlo Zboray. These pastors szer csak felröppen a hír, az egyiptomi were The achurch seregtemporary közeledik.appointees. Kitör a pánik táborflourished they mögöttük came to the ban. Elõl aand tenger, azattention ellenség. ofAthe First Baptist Church of Bridgeport. nép elõbb segítségért kiált Istenhez, They a place of worship. aztándirely pedigneeded neki esik Mózesnek: Mit Just prior to this,miért Ezra B. Silliman ceded tettél velünk, hoztál ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha mennek apiece dolgok, Urat, ajólbeautiful of tisztelik propertyazon the de ha of balul üt ki and valami, máris pánicomer Fairfield Silliman Avenues kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a to The Connecticut Baptist Convention hibás, hogy ide jutottunk? for the sole purpose of erecting a church Mellesleg, keresztyén ezen a building on thesok property. Thetart Connectiszinten a hitéletében. cut Baptist Convention took note of the Ekkor jut ceded Isten need of theMózesnek Hungarianeszébe group and ígérete. 2Mózesto6:the 6-8.fledgling Isten megígérte, that property church. hogy their megszabadítja õket az egyiptoWith financial help, a sanctuary miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret was erected which is now at 14 Silliman földjére. Akkor tehát, nem kell félni a Avenue, our Christian Education Builjelen veszedelemtõl, ez csak egy ding. This building mert was dedicated in rövidofepizód a nép életében. Nem ez a May 1911. The church flourished. The vég, Isten folytatást ígért. Most az a dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak hisz Istenben, és a hit beszédét mondja tovább az üldözött szabadoknak. Ha Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Ebben hitt Mózes. Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Mózes csak azt válaszolhatta volna, church carried on a Egyet full program hogy: Nem tudom! azonbanwith tuadok! Sunday Ladies Aid Society, Az ÚrSchool, harcol értetek, és a lehetetMen's Young mert People's lenbõl isGroup, ki tud vezetni, Õ azGroup, Úr. church choir and large brass band. koThe Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, brass band drew a large crowd at the molyan veszem azt, amit Isten mond, ha street meetings which were held every annak minden ellentmondani látszik is. Sunday afternoon. streetmeg, meetings Nem tudom, hogyanThe szabadít csak reached many unsaved Christ. The várok rá és hiszek benne,for és amit nekem need for a full time pastor existed mond, megteszem. A többi pedig azand Õ after much prayer in a1912 they invited feladata. Útat nyitni tengeren, leféthe Rev.a Stephen Gazsikerekét, as its first pastor. kezni harcikocsik homályt bocsátani az egyiptomiakra... a After only two years, it mind became obvious more space wasvéghez required Szabadítóthat Úr feladata. Õ viszi a to house thekegyelembõl. growing congregation. In szabadítást Hit által fo1914, plans madeélhetsz to build a larger gadhatod el.were Hit által szabadon, facility to satisfy the need the people. bár mindig üldözötten, deofugyanakkor With the helpmert of az TheÚr Connecticut gyõzelmesen, hadakozik Baptist érted. Convention, the present church building was erected and dedicated in A tengerparton a halál kapujában 1915. sanctuary was converted álltak,The Istenold pedig megnyitotta számukinto a nursery which became so ra az élet kapuját, és õk átléptek a hapopularand large that the church people lálból az életbe. could not handle the children that were Ezt a lépést te se halogasd! entrusted to them. Thus they turned the responsibility over to the City of Lukács János

Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. www.baptista.hu/berettyoujfalu Bridgeport. They managed it for several Kedves Testvéreink Jézus Kriszyears. tusban! In 1921 the Rev. Gazsi accepted a call Kedves Amerikai Magyar Baptista to another Hungarian Baptist Church. Szövetség! The church then invited the Rev. Ladislau „Nem to igazságtalan Isten,Since hogythe Révész become theirazpastor. elfeledkezzék a tibuilding cselekedeteitekrõl és a original small was now vacant, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ an the congregation decided to form neve iránt, amikor szolgáltatok és szolOld People's Home (Zsid to accommodate the gáltok a szenteknek.” 6:10) many church members and friends who were destitute and gondoltak needed help. This Köszönjük, hogy ránk ne-was formed in 1924 and the church tended héz helyzetünkben. that need és until Imaházunk augusztusto végi leomlása lebontása után jó reménységgel va- of 1929. Because gyunk afelõl, hogy Istenitsmegsegít growthben-and nünket egy új és szép increased hajlékot építeni costs istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ-the they turned ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal kezdjük meg, addig a management nem várt terve-and care over to The zéssel és az engedélyek beszerzésével Hungarian Baptist foglalkozunk. Convention Tervünk és szándékunk végrehaj- of tására fogjuk fordítani a North kedves testvérek America. által számunkra eljuttatott összeget: This Old People's $5,000, azaz ötezer dollárt. Home was then testvéreink moved to Ezúton is megköszönve Watervliet, Michisegítségét, kérjük továbbra is a minket és az Úrra figyelõ imádságaikat! gan andMinden operated szolgálatukra Istenünk áldását there kívánjuk. until 1956. It was relocated Testvéri szeretettel atoBerettyóújfalui Palm Bay, FloBaptista Gyülekezet nevében: rida because of Papp Dániel the lelkipásztor extreme cold IstvánIt gondnok weather forSzatmári the elderly. is still in Tiborof presbiter operation underLisztes the name The Bethesda Baptist Retirement Home (Now =========================== Bethesda Senior Care). The church flourished and once again its pastor was VÁRJ MÉG! transferred to another Józsué 3:16 (2Mózlocation. 14,21-22) In the 1930's the country was in a a víz.and deep depression, jobs Megállt were scarce Minthogyha kéz in money was also scarce. Thisóriási reflected tartotta the life of the church. The volna churchföl, used many methods to balance megállt, the budget s rakásra gyûlt, such as church suppers and programs feszült, were curtailed. The Connecticut Baptist hullámra hõkölt. Convention hullám heard the plea and assisted Megállt with finances. egy percre, The church wasamíg oncea again túlsó without partra a full time pastor. Student from the átpastors nem értünk. International Baptist Seminary assisted with the worship services. After much Várj még Uram! thought and prayerKezed in 1932 they invited ne vedd el! the Rev. Arthur as vagyok, its pastor. Még Stumpf mindig itt During this tenure, the church grew in még mindig itt vagyunk sokan. numbers and effectiveness. The church had a large congregation with an active Herjeczki Géza (1977)

Bridgeport, Connecticut


2010.március szeptember 2012.

Sunday School, Ladies Aid Society, to understand2Mózes the English Egyiptomból? 14: 10, language. 11. Jobb ÜLDÖZÖTT SZABADOK Senior and Junior Choirs, Men's Choir, At that time, the congregation that lett volna szolgaként meghalni felt Egyipfolytatás az 1. oldalról Brass Band, Vacation Bible School etc. the identity of the hogy churchvan should reflect tomban. Kiderül, a népnek Church and Bake van sales that nagyon it was now a fully Az élet suppers gyötrelem, de azért mit were enni, the hite,fact de még gyenge az a English hit. Ha popular as a means to invite others to church. Sincetisztelik the property was van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és speaking jól mennek a dolgok, az Urat, the church. The Rev. Stumpf served ceded to the First Hungarian-Baptist a tisztességes temetéshez való jogukat is de ha balul üt ki valami, máris pánifaithfully for 17Az years he was called Church yearskeresnek. before, the name megtarthatták. életuntil egy merõ kinlódás, kolnak ésmany bûnbakot Ki volt a toreménytelenség glory in 1949. és Inhalál. the 1940's 30- was changed to jutottunk? The Silliman Memorial De hátabout ezis jobb, hibás, hogy ide 35mint young men were called military Church. was done honor a semmi, és úgy sincsinto kilátás ennél Baptist Mellesleg, sokThis keresztyén tartinezen a service serving in many parts of the of the Silliman family who had ceded többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott szinten a hitéletében. world. Of that numberelviselhetõvé 2 young men lost theEkkor property to the original keretekben próbáljuk tenni. Mózesnek eszébe Hungarian jut Isten theirHányan lives during World War II. ma After The Rev. William B. Molnar tengetik az életüket is church. ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, the warathe City of Bridgeport changed. then a call to NewazYork City. ezzel rabszolga-gondolkodással? hogyaccepted megszabadítja õket egyiptoInterstate 95 was az built through themíg heart that time, és thebeviszi congregation called Így tengette életét Izráel el At miak kezébõl, népét az ígéret ofnem the jött Hungarian known the the Rev. David as itskell pastor. hozzá adistrict Szabadító és kiasnem földjére. AkkorLindsey tehát, nem félniHe a West had házából. to relocate and served the congregation for a number hoztaEnd. õket People a szolgaság jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy many moved to suburban areas. For a of years aftera which he transferred rövid epizód nép életében. Nem ezhis a while they drove the city to worship at services to the State of Massachusetts. Milyen a mi to Szabadítónk? 2Mózes vég, Isten folytatást ígért. Most az a Silliman buttalálunk later joined other churches 12:42-ben egy különös monda- dolgunk, The church called as its pastor hogythen erõsen ráálljunk Isten closer to home. At that time, many tot Istenrõl. the Rev.Így George Rowe. He was Ne an szavára. bátorítja Mózes a népet: changes had taken withazthe church Virrasztott az place Úr azon éjszakán, ideal choice because hismeglátjátok wife was féljetek! Álljatok helyt, és constituency. and Ez third amikor kihoztaThe õketsecond Egyiptomból. az of Hungarian she bennewas a hogyan szabadítdescent meg maand az Úr generation members loved their ethnicity éjszaka az Úré volt. member of the church since childhood. teket! 2Mózes 14: 13, 14. but Micsoda had difficulty understanding evangélium van ebbenthea Together they served the church Mózes nem okosabb, mint a nép, csak Hungarian language. The young mondatban? Virrasztott az Úr.people Pedig faithfully andésthe hisz Istenben, a hitchurch beszédétflourished mondja were entering college and some married Izráel õrizõje nem szunnyad és nem under his services. After the Rev. Rowe tovább az üldözött szabadoknak. Ha non-Hungarians, and the church wanted alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az completed his services to the church, them to become part of amikor the fellowship. Úr azon az éjszakán, kihozta Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Rev. Ebben hittRobert Mózes.Marshall was invited Up to Egyiptomból? that time, all services were the népét to pastor the congregation. After a few Ha azt kérdezte volna valaki Mózesconducted in the Hungarian language. Emberileg szólva – Isten mindent years, he resigned and the Rev. George tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? After much thought and prayer, it was félretett és csak az Õ népére figyelt azon returned a few more volna, years. Erre Mózes csak for azt válaszolhatta decided to conduct services in both the Rowe az éjszakán. A szabadulás minden During this period, the church appointed Hungarian andszemélyesen the English felügyelte, languages. hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérmozzanatát Rev. JosephMózes, Delahunt as an meg Assistant Itminden becamepillanatot a bi-lingual The the dezte volna: mondd nefigyelõchurch. tekintetével Pastor. He assumed the pastorate after congregation then invited the Rev. Willikísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan szabadít meg Isten Rev. Rowe He is now am B. Molnar from Canada as itsazpastor. koszos, rongyos nép, hogy Isten the bennünket ebbõl aresigned. lehetetlen helyzetbõl? as a azt fullválaszolhatta time pastor volna, and is He was fluent gondoskodik in both the Hungarian személyesen róluk, és serving Mózes csak a very uniqueEgyet congregation and English language. Those were very serving mindent félretéve figyel rájuk? hogy: Nem tudom! azonbanwith tuand races difficult the lifeismét of church. The varying 1500years évvelinkésõbb virrasztott dok! Az nationalities Úr harcol értetek, és a praising lehetettogether. God Be theÕGlory! young wanted English and the older folka God az Isten a Gecsemáné kertben, azon lenbõl is ki tudTo vezetni, mert az Úr. wanted Hungarian. Rev. Molnar was the csütörtök éjszakán, azon a pénteken, Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koThe Silliman Memorial Baptist ideal for this transitional period, azonpastor a húsvét hajnalon, amikor a mi Church molyan can veszem azt, amit Isten mond, ha be very proud of its history. everyone lovedtörtént. him. The bi-lingual With szabadításunk annaktheir minden ellentmondani is. ethnic backgroundlátszik families service continued for a period of were Sõt, was személyes bizonyságom van arNem anxious tudom, hogyan meg, csak to serveszabadít God, educate their about 5 years after whichvirrasztott only the az Engról, hogy velem együtt Úr children várok rá és hiszek benne, and become partésofamit the nekem Amerilish wasegy usedtéliforestén, all worship 28 language évvel ezelõtt amikor can mond, megteszem. A többi pedig az Õ way of life. Young people became services. churcha rabtartó organizations were rólam isThe lehulltak bilincsei. feladata. Útat nyitni a tengeren, leféteachers, engineers, nurses, business then separated into two groups. This executives, accountants, etc. kezni a harcikocsik kerekét, homályt Üldözöttlasted szabadok, gyõztes arrangement for a few yearsszabauntil az egyiptomiakra... mind a the Hungarian speaking God's Name is still being preached dok. Elindultak tehát. members Nem voltwere te- bocsátani Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a either called to glory they learned lekommunikáció. Nemorlehetett mobil- after over 99 years of service [In April telefonon rákérdezni a sor elején, hogy szabadítást kegyelembõl. Hit által fohátul minden rendben van-e. Közel két gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, Honorary and Memorial Fund milliós nép, asszonyok, gyermekek, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor gyõzelmesen, Úr hadakozik The juhok, purpose: supporting the végemissionary initiatives mert of ourazyoung people. öregek, barmok, szekerek, Donationskonvoj. from this fund will be partallocatedérted. by the Missionary and Benevolence láthatatlan A Veres tenger Board at its mid-year meetings. The written applications addressed to the MBB A tengerparton a halál kapujában ján tábort vernek, megpihennek. Egyshould the goals andazthe duration of álltak, the mission trip, and should include a Isten pedig megnyitotta számukszer csakstate felröppen a hír, egyiptomi letterközeledik. of support Kitör from the pastora of the applicant. ra az élet kapuját, és õk átléptek a hasereg a pánik tábordeposit is theaz money donatedlálból in memory of Ernest J. Kish. Please ban.The Elõlinitial a tenger, mögöttük ellenség. az életbe. to contribute this fund. Send money to the Treasurer (see address on Aconsider nép elõbb segítségérttokiált Istenhez, Ezt a lépést te se halogasd! page 2). aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit Lukács János tettél velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal 3. oldal

2011 we will be celebrating our 100 year Magyarországi Baptista Egyház anniversary]. Many lives have been Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet touched through the ministry of the 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. church. God's blessings are upon this www.baptista.hu/berettyoujfalu church and will continue to be blessed asKedves long as Testvéreink they proclaimJézus Jesus KriszChrist as their Lord and Master. tusban! Kedves Amerikai Magyar Baptista Ernest J. Kish † Szövetség! „Nem Islamic igazságtalan az Isten, hogy Saudi Leader: elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a All Arabian Peninsula Churches szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ 'Must Destroyed' neve iránt,Be amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) Saudi Arabia's highest Islamic authority said Christianránk churches Köszönjük, hogynogondoltak neshould be allowed in the Arabian héz helyzetünkben. Imaházunk augusztus végi leomlása és Peninsula. lebontása után jó reménységgel vaSheikh Abdullah, gyunk afelõl,Abdul hogyAziz Istenbin megsegít ben-the Saudi grand mufti, said it is "necessary nünket egy új és szép hajlékot építeni to destroy all céljára, the churches in thedicsõregion." istentiszteletek az Õ neve The sheikh was responding a question ségére. A munkálatokat jövõ totavasszal by a delegation asking kezdjük meg, addig from a nemKuwait várt tervezéssel engedélyek beszerzésévelcall aboutésa az Kuwaiti parliamentarian's foglalkozunk. to remove all churches there. AbdulTervünk és Islamic szándékunk lah cited an hadithvégrehajquoting the tására fogjuk fordítani a kedves prophet Mohammed on histestvérek deathbed, által eljuttatott whoszámunkra said, "there are not összeget: to be two $5,000, azazin ötezer religions the dollárt. [Arabian] Peninsula," meaning Islam cantestvéreink exist there. Ezúton isonly megköszönve segítségét, továbbra is a minket és Later thekérjük sheikh clarified his remark, azsaying Úrra figyelõ imádságaikat! Minden that "Kuwait was a part of the szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.it is Arabian Peninsula and therefore necessary to destroy all churches in it." Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Christianity is nevében: forbidden in Saudi Baptista Gyülekezet Arabia and there are no churches there. Papp Dánielinlelkipásztor Other nations included the Arabian Szatmári István gondnok Peninsula are Lisztes Yemen,Tibor Kuwait, Bahrapresbiter in, Qatar, Oman, and the United Arab =========================== Emirates. (CBN News, March 16, 2012)

VÁRJ MÉG!

Kuwait?3:16 Hány amerikai életbe és Józsué (2Móz 14,21-22) mekkora anyagi áldozatba került a fölszabadításuk? S milyenMegállt sokan álmodoza víz. tak arról, hogyMinthogyha bevisszük aóriási keresztyénkéz séget Kuwaitba és Iraqba? tartotta volna föl, Milyen türelmes velünk azmegállt, Úr! s rakásra gyûlt, S milyen jó, hogy a hit nincs az épülefeszült, tekhez, templomokhoz kötve! hullám hullámra hõkölt. Lehet, hogy ideje lenne már belátni, Megállt hogy valahogy máshogy egy kellene értelpercre, meznünk Jézus Krisztus szavait: tegyeamíg a túlsó partra tek tanítvánnyá minden Mert így át népet. nem értünk. nem megy. Nem jó az a módszer, amivel a célunk ellenkezőjét érjük TerméVárj mégel. Uram! szetesen én sem tudom, hogyan Kezed ne veddkellene el! a világ másikMég részét Krisztushoz vezetmindig itt vagyok, ni. Demég ezt mindig az inquizíciós, fegyveres itt vagyunk sokan. és politikus módszert valami mással kellene felváltani. (HG) Herjeczki Géza (1977)


2010. szeptember 10. oldal

2012.3.március oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb Tim Tebow, az amerikai foci csodagyereke ÜLDÖZÖTT SZABADOK

folytatás az 1. oldalról Sorozatos „cikizések", lesajnáló nyiAz élet gyötrelem, de azért van mit enni, latkozatok, cinikus internetes ellenkamvan húsosfazék, uborka,atés pány sem vette elfokhagyma Tim Tebowéskedvét tól, hogy a profitemetéshez sporttal járó a tisztességes valódicsőséget jogukat is hite népszerűsítésére felhasználja. A megtarthatták. Az életisegy merõ kinlódás, 24reménytelenség éves amerikai és futballjátékos utóbbi halál. De hátaz ezis jobb, hetekben alaposan őt mint a semmi, és rácáfolt úgy sincsa korábban kilátás ennél inkább megmosolyogtatóan lelkesnek, többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott mintsem tehetségesnek tartó szakemkeretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. berekre. Beugró emberként bejuttatta Hányan tengetik az életüket ma is a ezzel Denver Broncost a rájátszásba, ahol a a rabszolga-gondolkodással? tavalyi Bowl-döntős Pittsburg-öt Így Super tengette az életét Izráel míg el búcsúztatta egy filmbe illő mérkőzésen. nem jött hozzá a Szabadító és ki nem Timothy Tebow 1987-ben hozta õket aRichard szolgaság házából. született a Fülöp-szigeteken, ahol szülei, PamMilyen és Boba keresztény misszionáriusmi Szabadítónk? 2Mózes ként tevékenykedtek. Édesanyja vá12:42-ben találunk egy különösmég mondarandós volt az ötödik gyermekként érkeIstenrõl.amikor elkapott egy súlyos zőtotTimmel, Virrasztott azon az éjszakán, vérhas fertőzést.azAzÚr orvosok próbálták a amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az szülőket lebeszélni arról, hogy vállalják éjszaka az Úré volt. úgy vélték, a baba gyermeküket, mivel evangélium ebben halvaMicsoda fog világra jönni, sőt, van az anya életea mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig is veszélyben forog. Azonban Pam nem Izráel õrizõje nemtámogatása szunnyad megsokés nem adta fel, hite és férje alszik. Mit jelent az, hogy az szorozta erejét, és pár héttelvirrasztott később egy Úr azon az éjszakán, kisfiúnak amikor kihozta gyönyörű, egészséges adott népét aki Egyiptomból? életet, ma már, több szakértő véleEmberileg Isten mindent ménye szerint is,szólva a valaha– volt legerősebb játékos azésirányítói maga azon 190 félretett csak az poszton, Õ népére afigyelt cm 110 kg fölötti termetével.  minden Tim és azéséjszakán. A szabadulás szülei a történtek miatt elkötelezett és simozzanatát személyesen felügyelte, keres kampányt folytatnak minden pillanatot figyelõAmerikában tekintetével azkísért abortusz ellen. végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, A floridairongyos Jacksonville-be való hazakölkoszos, nép, hogy az Isten tözésüket követően az ifjút - testvéreihez személyesen gondoskodik róluk, és hasonlóan - saját anyja oktatta az iskolai mindent félretéve figyel rájuk? tanulmányokra. Tim magántanulóként 1500 évvel késõbb ismét virrasztott isazelkezdhetett a hozzá legközelebb esőa Isten a Gecsemáné kertben, azon csapatban Az ifjú ezt azzal csütörtökjátszani. éjszakán, azontitán a pénteken, hálálta hogyhajnalon, többször is győzelemazon meg, a húsvét amikor a mi reszabadításunk vezette saját csapatait az amerikai bajtörtént. nokságokon mind abizonyságom gimnáziumi,van mind Sõt, személyes arazról, egyetemi éveiben. Rendkívüli teljesíthogy velem együtt virrasztott az Úr ményének köszönhetően ő lett az egyet28futballista, évvel ezelõtt egy másodévesként téli estén, amikor len aki már is rólam is lehulltak a rabtartó a magasba emelhette a legjobbbilincsei. egyetemi játékosnak járó Heisman Trophyt. A dipÜldözött szabadok, gyõztes lomáját Tim úgy vehette át, hogy szabamár 5 dok. Elindultak tehát. Nem volt teamerikai, 14 Délnyugati Konferenciaés lehetett mobil28lekommunikáció. floridai egyetemiNem rekordot tudhatott telefonon rákérdezni a sor elején, hogy maga mögött. hátul minden rendben van-e. Közel két A 2010-es Denverhez való igazolását milliós nép, asszonyok, gyermekek, követően az edzője szerint nem tudott öregek, juhok,maradandót barmok, szekerek, semmi igazán alkotni, végeezért láthatatlan konvoj. A Veres tenger úgy tűnt, hogy a 2011-es szezont is a partkisján tábort megpihennek. Egypadról fogjavernek, szemlélni másodirányítószer Azonban csak felröppen hír, az egyiptomi ként. Tebowa egy újabb esélyt sereg közeledik. pánik a táborkapott, amikor a Kitör csapata vezetése az 1 ban. Elõlés a tenger, mögöttük az ellenség. győzelem 4 vereség mutatójú szezonA népután elõbb kiáltTim Istenhez, kezdet úgysegítségért döntött, hogy ismét pályára léphet kezdőként. Tim irányítása aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit alatt a „denveri szélsebes vágtettél velünk, paripák" miért hoztál ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van6 agyőzelmet népnek tába kezdtek, és zsinórban hite, de még gyenge az aazhit. Ha arattak. A 6 nagyon győzelemből 5-öt utolsó negyedben fordítással nyertek meg, jól mennekvaló a dolgok, tisztelik az Urat, ebből hosszabbításban. Ráadásul az de ha 3-at balul üt ki valami, máris pánielső, elleni keresnek. találkozótKi15-0-ról kolnakMiami és bûnbakot volt a fordították az utolsó 3 percben, a hibás, hogymeg ide jutottunk? Chicago ellenisok mérkőzést pedig kevesebb Mellesleg, keresztyén tart ezen a mint 2 perc alatt nyerték meg 10-0-ás szinten a hitéletében. hátrányból 10-13-ra. Ezek Ekkor Mózesnek eszébeazjuteredméIsten nyek példátlan számítanak ígérete. 2Mózesrekordoknak 6: 6-8. Isten megígérte, az NFL történetében,õket és az sokegyiptoTebowhogy megszabadítja kritikust meggyőztek arról, hogy a ligámiakleggyengébb kezébõl, és beviszi népét hatékonyaz ígéret ban passzolási földjére. Akkor tehát, nem kell félni a sággal rendelkező Tim ettől függetlenül jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy az egyik leg­ígéretesebb irányító: tipikus rövid epizód nép életében. ez a őserő, győztesatípus, ide pedig Nem ez kell. vég, folytatást ígért. Most azonaz a A 6Isten mesés győzelmet követően dolgunk, hogyhogy erõsen ráálljunk Tebow Isten ban úgy tűnt, megtalálták szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak hisz Istenben, és a hit beszédét mondja tovább az üldözött szabadoknak. Ha Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Ebben hitt Mózes. Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérellenszerét. Denvermondd veretlenségét dezte volna:AMózes, meg ne-a New England csapata törte meg, és ezt künk, hogyan szabadít meg Isten követően kéta súlyos vereséget könybennünketmég ebbõl lehetetlen helyzetbõl? velhettek el. Tebow és csapata azvolna, alapMózes csak azt válaszolhatta szakasz végén kivívta az AFC nyugati hogy: Nem tudom! Egyet azonban tucsoportján belül az elsőbbséget, így 6 év dok! ismét Az Úrbejutottak harcol értetek, és a lehetetután a rájátszásba. lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. Itt a Denver csapata az első körben a Ez adöntős bibliaiPittsburgh hit. Hinni Steelerst azt jelenti, kotavalyi fogadmolyan veszem azt, amit Isten mond, hatta hazai pályán, de a szakértők ígyhais annak mindenazellentmondani látszik is. egyöntetűen „acélvárosi" vendégcsaNem tudom, hogyan szabadít meg,Azoncsak patnak jósoltak fölényes diadalt. várok rá és hiszek benne, és amit nekem ban a Denver - Tim kiváló passzjátékának mond, megteszem. A többi pedig az Õ is köszönhetően - döntetlent produkált rendes feladata.játékidőben. Útat nyitniAamérkőzés tengeren,folytalefétása ma már történelem, ugyanis keznipedig a harcikocsik kerekét, homályt Tebow a hosszabbítás első pillanataiban bocsátani az egyiptomiakra... mind a 80 yardos (a pálya összesen yard) Szabadító Úr feladata. Õ viszi 100 véghez a „touch down"-t ért el Demaryius Thomas szabadítást kegyelembõl. Hit által foelkapó- és futójátékának köszönhetően, gadhatod el. Hit által élhetsz amely egyben a meccs végét ésszabadon, a Broncos bár mindig üldözötten, ugyanakkor legjobb nyolcba jutását isdejelentette. Megyõzelmesen,azmert az Úr hadakozik netelésüknek idei bajnokaspiráns New érted. az elmúlt hétvégén véget vetett. England A tengerparton a halál kapujában Azonban a Tim Tebow által vezetett csaálltak, Isten megnyitotta számukpatnak nincspedig oka szégyenkezni, ugyanis így minden előzetes ra azis élet kapuját, és õkvárakozás átléptek afölött hateljesítettek az idei szezonban. lálból az életbe. AEzt fiatal játékos csak a játékával a lépést te senem halogasd! keltett figyelmet. Tebow ugyanis hitvalló keresztényként mindent megtesz Lukács Jánosazért,

hogy népszerűsítse a kereszténységet Magyarországi Baptista Egyház és a bibliai értékrendet. Tim egyetlenegy Berettyóújfalui Gyülekezet sajtótájékoztatónBaptista sem mulasztja el an4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.Jézus nak a lehetőségét, hogy hálát adjon www.baptista.hu/berettyoujfalu Krisztusnak, és megköszönje a csapattársai által nyújtott támogatást. Amellett, Kedves Jézus hogy nem Testvéreink bulizik és nincs károsKriszszenvetusban! délye, kijelentette, hogy neki a felesége Kedves Amerikai Magyar Baptista lesz az első nő az életében. Szövetség! Névjegyévé vált az úgynevezett „tebow"-zás (tebowing), ami ahogy térdre „Nem igazságtalan az Isten, ereszkedve avaló imádkozást jelenti. elfeledkezzék ti cselekedeteitekrõl és Tim a szokása divattá vannak, akik szeretetrõl, melyetlett: tanúsítottatok az viccÕ ből,iránt, cikizésből az interneten neve amikor- szolgáltatok és például szolgáltok a szenteknek.” 6:10) testtarszázával tűntek fel (Zsid az imádkozó tást kifigurázó képek is -, mások viszont Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-szükomolyan „tebow"-znak. Mivel Tim héz helyzetünkben. letését és életét isteni csodának tartja, Imaházunk végi és leomlása és ezért mindenaugusztus meccs előtt után Istenlebontása után jó ilyen reménységgel nek ad dicsőséget formában. vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít benA Tebow-szabályként elhíresült tilalom nünket egy új és szép hajlékot építeni pedig azt hivatott megakadályozni, hogy istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõaz amerikai futballisták a szemük ségére. A munkálatokat jövõ tavasszalalá fessenek üzeneteket. eredetikezdjük meg, addig a Ugyanis nem vártazterveleg a fényvisszaverődést csökkentő szem zéssel és az engedélyek beszerzésével alatti festésre Timothy bibliai igehelyeket foglalkozunk. írtTervünk fel. Ennek eredményeként és egyik szándékunk végrehaj-példáulfogjuk a „János 3:16"-ra az egyetemi tására fordítani a kedves testvérekbajnokság döntője után milliókösszeget: kerestek rá által számunkra eljuttatott a neten, hogy megismerjék $5,000, azaz ötezer dollárt. a játékos által népszerűsített üzenet tartalmát, vagyis Ezúton is megköszönve testvéreink az evangéliumot. segítségét, kérjük továbbra is a minket és A fiatal sportoló bátor és Minden határozott az Úrra figyelõ imádságaikat! kiállása Jézus Krisztus mellett nem minszolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. denkinek tetszik. Idei utolsó meccse előtt szeretettel Berettyóújfalui azTestvéri amerikai Salem atöbb boszorkánya Baptista Gyülekezet bejelentette, hogynevében: szeánszot tartanak, amelynek keretében különböző okkult Papp Dániel lelkipásztor praktikákat vetnek be István ellene,gondnok hogy ezzel Szatmári segítség győzelemre azTibor ellenfél csapatát. Lisztes presbiter Tim úgy gondolja, hogy az ige hirdeté=========================== se csak akkor éri el a célt, ha egy hiteles életvitel áll mögötte. Ennek köszönhető VÁRJ MÉG! a hihetetlenül inspiráló játéka, és a mindenkibe és erőt 14,21-22) öntő karaktere. Józsuélelket 3:16 (2Móz Igazi vezéregyéniség, aki teljesítményével és hitével többször is a hátána vitte Megállt víz. a csapatát, amelyMinthogyha egy évvel ezelőtt még óriási kézsereghajtónak számított a ligában. tartotta volnaAkaratföl, erejét bizonyítja, hogy nem egyszer törött megállt, végtaggal vagy ficammal játszott végig s rakásra gyûlt, meccseket, sőt volt rá többszörfeszült, is példa, hogy ilyen állapotban fordítotthõkölt. csapatáhullám hullámra val. Küzdeni tudása ebben a sportban Megállt is tekintélyt parancsoló, még az ellenfelei egy percre, is szuperlatívuszokban beszélnek róla. amíg a túlsó Sikereiért Istennek adja a hálát,partra bevételei nem értünk. jelentős részét karitatívátcélokra fordítja. Alapítványa többek között egy kórházat még Uram! és egy árvaházat is Várj működtet. Ha ilyen Kezedelőre ne vedd el! töretlen tempóban halad a jövőben vagyok, is, akkor még Még sokatmindig fogunkitt hallani róla. még mindig itt vagyunk sokan. Átvéve a clevelandi gyülekezet Herjeczki Géza (1977) folyóiratából, az Ébresztőből


2010.március szeptember 2012.

oldal 3.11. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb ÜLDÖZÖTT SZABADOK távol és mégis közel - ARGENTÍNA

folytatás az 1. oldalról Kedves Testvérek az Úrban! Az de azért van mitminenni, Azélet Úrgyötrelem, Jézus áldását kívánom van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és dannyiukra Argentínából, a még életben a tisztességes lévő testvéreimtemetéshez részéről is.való jogukat is megtarthatták. Az jól életvagyunk, egy merõ kinlódás, Hála az Úrnak, bár lasreménytelenség és halál. DeJézus hát ezis jobb, san betelik rajtunk az Úr szava, mint csak a semmi, és úgy sincshárman kilátás ennél néha ketten vagy vatöbbre.együtt. FogadjukTovábbra el a helyzetet, és az adott gyunk is igyekszem arra, hogy megálljam a helyemet, tenni. amikeretekben próbáljuk elviselhetõvé re megbízást kaptamaza életüket testvéreimtől. Hányan tengetik ma is Nincsenek rendszeres összejöveteleink, ezzel a rabszolga-gondolkodással? de továbbra is látogatom testvéreket; Így tengette az életét aIzráel míg el Bibliát olvasunk, és énekenem jött hozzá imádkozunk a Szabadító és ki nem lünk. Urat dicsérjük,házából. ahogy tudjuk. hoztaAz õket a szolgaság Rendszeresen imádkozunk a világon működő összes magyar misszióért. Milyen mi Szabadítónk? 2Mózes Azt írtama legutóbb a testvéreknek, 12:42-ben találunk egy különös mondahogy gyönyörűséges az Úrnak szolgálIstenrõl. ni.totEz igaz, de vannak szomorúságaink Virrasztott az Úr éjszakán, is. Egyre fogyunk, és azon nincsaz utánpótlás, amikor õket Egyiptomból. az mert akikkihozta itt születnek, azok már Ez nem éjszaka aazmi Úré volt.magyar nyelvünket. beszélik édes Micsoda evangélium ebben a Sajnos mi, idősek, lassan van elköltözünk, ésmondatban? a fiatalok Virrasztott bele olvadnak az itteni az Úr. Pedig nemzetbe - ami nem nem szunnyad is volna baj. De Izráel õrizõje és nem azalszik. már igen, hogy az, azután spanyol köMit jelent hogya virrasztott az zösségekbe járnak közülük sokan. Úr azon azsem éjszakán, amikor kihozta Talán azt kérdeznék a testvérek, népétmost Egyiptomból? hogyEmberileg mi, idősebbek, nemmindent járunk szólvamiért – Isten a félretett spanyolésközösségekbe? Ennek csak az Õ népére figyelt több azon oka is van, most csak arról, hogy neaz éjszakán. A szabadulás minden künk ez nagyon nehéz. Nem tudom, ott mozzanatát és személyesen felügyelte, Amerikában, máshol a világon miminden pillanatot figyelõ tekintetével lyen az istentiszteleti rend, de itt nálunk kísért végig. Hát kicsoda a rabszolga, nagyon megváltozott. Márezazt is hallotkoszos, hogy az hogy Isten tam, hogy rongyos a barátoknép, azt mondják, gondoskodik róluk, és ezszemélyesen a hely olyan, mint egy klub, nem mint mindent félretéve figyel rájuk? egy templom. Testvéreim, ha megengeditek, itt tapasztaltak alapján arra 1500azévvel késõbb ismét virrasztott kérlek benneteket, hogykertben, tartsátokazon mega az Isten a Gecsemáné azcsütörtök istentiszteleti rendet, ahogy a éjszakán, azonúgy, a pénteken, Szentírás is tanítja, hogy minden azon a húsvét hajnalon, amikor szép a mi rendben történjék és menjen végbe. szabadításunk történt. Azután itt vannakbizonyságom ezek az új énekek, Sõt, személyes van aramiket a fiatalok most énekelnek.azTuról, hogy velem együttittvirrasztott Úr 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. A HÚGAIM

(26) ÜldözöttÉletem szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem mondta: volt teIsidora Sekulić, szerb írónő lekommunikáció. Nem lehetett mobil"szüljetek lányokat, mert ők lesznek a telefonon rákérdezni sor elején, legjobb nenók." Ezek alettünk mi ahogy mi hátul minden Három rendbenlány, van-e. Közel két családunkban. a hat fiú kömilliós nép, asszonyok, gyermekek, zött. Mi voltunk a család tengelye. Naöregek, gyon jól juhok, tudtunkbarmok, együtt szekerek, működni,végeúgy A Veres munkában. tenger parta láthatatlan házi, mintkonvoj. a gyülekezeti ján tábort vernek, megpihennek. EgyKésőbb a mamánk úgy volt köztünk, szer negyedik csak felröppen hír, az egyiptomi mint lány. aFelnőttünk hozzá, Kitör volt. a pánik a táborő sereg pedigközeledik. nagyon fiatalos ban. Elõlésa tenger, ellenség. Elvira Márta mögöttük húgom is az szerette a A népSokat elõbbénekeltünk, segítségért kiált zenét. két ésIstenhez, három hangra. Hangunk szívünk is nagyon aztán pedig nekiésesik Mózesnek: Mit egybe lelki összhang köztettéldobbant velünk,- miért hoztál kivolt minket

lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. hogyarra vanbiztat, a népnek dom, hogyKiderül, a Szentírás hogy hite, de mégújnagyon az a hit. énekeljünk éneketgyenge az Úrnak - s Ha én, mint aki zenész is vagyok, úgyazgondojól mennek a dolgok, tisztelik Urat, lom, illedelmes, de hahogy balulazütúj kiének valami, máris méltó pániés szentésisbûnbakot kell, hogykeresnek. legyen. Testvérekolnak Ki volt a im, mi hogy azértide énekeljük és ne feledjük el hibás, jutottunk? a miMellesleg, szép, magyar, Istent dicsérő énekesok keresztyén tart ezen a inket! szinten a hitéletében. Csak úgy megemlítem: hol van az a Mózesnek eszébe jut Isten régiEkkor istentiszteleti rend? Imaházba menígérete. 2Mózes 6: és 6-8.imádkoztunk Isten megígérte, tünk, letérdeltünk - ez hogyvolt megszabadítja õket de az mindenki egyiptonem egyházi szabály, miak kezébõl, beviszi népét az ígéret szívből tette. és Nem ítéletképpen monföldjére. kell félni a dom, mertAkkor az Úrtehát, fog nem mindannyiunkat megítélni... jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy Továbbá sajnálattal tudatomNem a testvérövid epizód a nép életében. ez a rekkel, hogy 2011-ben csak két vég, Isten folytatást ígért. Mostszámot az a kaptam Evangéliumi Hírnökdolgunk,kézhez hogy az erõsen ráálljunk Isten ből. Ezeket is nagyon szépen köszönöm, szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne s megértem, ha nem bírnak többet külféljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok deni a költség miatt. A postán már többhogyan szabadít meg mamondják, az Úr benneször is kérdeztem, és azt hogy teket!érkezett... 2Mózes 14: 13, 14. nem Mózesengedjék nem okosabb, a nép, hogy csak Végül meg amint testvérek, még valamit. hisz írjak Istenben, és a A hitSzentírás beszédét ismerete mondja alapján a meggyőződésre jutottam, tovább arra az üldözött szabadoknak. Ha hogy sokaki, minden fontos aazmi hívő éleIsten az akkor teljesíti Õ beszédét. tünkben, ez a három a legfontosabb: Ebben hittdeMózes. az őszinteség, az engedelmesség és a Ha azt kérdezte volna valaki Mózeshűség. tõl: Mikor teljesíti Isten, amit Most pedig köszöntöm az megígért? AmerikáErreésMózes csakvilágon azt válaszolhatta volna, ban az egész élő magyar baphogy:testvéreket. Nem tudom. Ha valaki azt kértista Itt mivolna: mindannyiukért és minden dezte Mózes, mondd meg nap neimádkozunk. 2Kor 13:13. Az Úr Isten Jézus künk, hogyan szabadít meg Krisztusnak kegyelme és az Istennek bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? szeretete és a azt Szentléleknek közössége Mózes csak válaszolhatta volna, legyen mindnyájatokkal, hogy: Nem tudom! EgyetÁmen. azonban tudok!Varga Az ÚrAntal, harcolPlatanos, értetek, ésArgentina a lehetetlenbõl is ki tuda vezetni, mert Õ az Úr. Köszönjük levelet és a beszámolót Ez aAntal bibliai hit. HinniMi aztisjelenti, koVarga testvérnek. szeretettel gondolunk az argentínai testvérekre. molyan veszem azt, amit Isten mond, haA lapot elküldtük, annakminden mindenhónapban ellentmondani látsziksajis. nos posta így dolgozik. Újrameg, elküldjük Nema tudom, hogyan szabadít csak avárok múlt rá évés minden (szerk) hiszekszámát. benne, és amit nekem mond, megteszem. A többi pedig az Õ tünk. Ez Útat perszenyitni nem azárta ki a jóízű feladata. tengeren, lefévitákat. Főleg a mamával lehetett jókat kezni a harcikocsik kerekét, homályt vitatkozni, tisztázni dolgokat, amikre bocsátani az egyiptomiakra... mind a a szeretet adott lehetőséget és az szabSzabadító Úr feladata. viszia véghez a ta meg a határokat is. Õ Ahol gondolat szabadítást kegyelembõl. Hit által foszabad kifejezése nem lehetséges, ott gadhatod el. Hit által nincs is szeretet. Nagyélhetsz dolog, szabadon, ha tudom, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor hogy nem fognak félreérteni, s ez negyõzelmesen, mert az Úr kem bennük megadatott. Itt hadakozik éltem meg érted. az igazi lelki közösséget, mely erőt adott A tengerparton a halál kapujában a terhek elviseléséhez. Meg vagyok róla álltak, Istenhogy pedigvan megnyitotta számukgyőződve, igazi lelki közösra azmelynek élet kapuját, és õk átléptek a haség, melege, fénye beragyogja alálból szívet, elűz mindent, ami sötét. azés életbe. Így volt ez addig, míg Elvira nem Ezt a lépést te se halogasd! ment férjhez. Hívővel kötött házasságot, de közösségünk megváltozott - ami az Lukács János

Magyarországi Baptista Egyház Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. www.baptista.hu/berettyoujfalu Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban! KedvesIMÁDKOZZUNK Amerikai Magyar Baptista Szövetség! EGYMÁSÉRT „Nem igazságtalan az Isten, hogy A Magyar Baptisták Világszövetelfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a ségébe hatmelyet magyar baptista szövetség szeretetrõl, tanúsítottatok az Õ tartozik. szeret messzebbre látni a neve iránt, Aki amikor szolgáltatok és szolközvetlen környezeténél - az Evangégáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek -Köszönjük, és imádkozni is kész távolban hogy gondoltak ránkélő ne-testhéz helyzetünkben. véreiért, annak azt ajánljuk, hogy a Imaházunksorrend augusztus végi leomlása következő szerint tegye azt.és lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, ahogy Isten megsegít baptista benHétfőn magyarországi nünket egy új és ésazszép hajlékot építenidr. testvérekért egyház vezetőiért, istentiszteletek céljára,elnökért az Õ neve Mészáros Kálmán és dicsõmunkaségére. A munkálatokat jövõ tavasszal társaiért. kezdjük meg, addig a nem várt terveKedden a Romániában élő magyar zéssel és az engedélyek beszerzésével baptista testvérekért és a szövetség foglalkozunk. vezetőiért, dr.szándékunk Simon Józsefvégrehajelnökért és Tervünk és munkatársaiért. tására fogjuk fordítani a kedves testvérek általSzerdán számunkraazeljuttatott összeget: Észak-Amerikában $5,000, azaz ötezer dollárt. és Ausztráliában élő magyar baptista testvérekért és a szövetség vezetőiért, Ezúton is megköszönve testvéreink dr. Herjeczki elnökért és munkasegítségét, kérjükGéza továbbra is a minket és aztársaiért. Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk kívánjuk. Csütörtökön a áldását délvidéki magyar baptista és a szövetség Testvéri testvérekért szeretettel a Berettyóújfalui vezetőiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor Baptista Gyülekezet nevében: lelkipásztor testvérekért. Papp Dániel lelkipásztor PéntekenSzatmári a felvidéki magyar baptista István gondnok testvérekért ésLisztes a szövetség vezetőiért, Tibor presbiter Dóczé Bálint lelkipásztorért és munkatársaiért. =========================== Szombaton a kárpátaljai magyar MÉG! baptista VÁRJ testvérekért és a szövetség veJózsuéNehra 3:16 (2Móz 14,21-22) zetőiért, Bálint lelkipásztorért és munkatársaiért. Megállt a víz. Minthogyha óriási akkor, kéz élet rendje. Ínséges idők voltak volna és föl,így de Márta és én mártartotta dolgoztunk, megállt, segítettünk húgunkat kistafírozni. Egy s rakásra gyûlt, ideig itt laktak a házban, majd elköltözfeszült, tek a város másik részébe. Elvira fia lett hulláma hullámra hõkölt. az első fiú unoka családunkban. Úgy Megállt láttuk, hogy ő lesz apa szolgálatának percre, örököse. Bár nem az lett, aegy remény azért amíg a túlsó partra megvan, imádkozunk. át nem értünk. Márta és én maradtunk szüleinkkel. Velük voltunk, amikor az Úr haza szólította őket. Tapasztaltuk, boldogok Várj hogy még Uram! azok, akik az Úrban halnak meg.el! SzeKezed ne vedd rettem volna Még apával beszélni, megszólímindig itt vagyok, tottam, de mindig ő azt mondta, "én már készümég itt vagyunk sokan. lök". Megértettem, hogy ő már egyedül van. Várja az Urat. Gyakran Herjeczki Géza idézte (1977) Jé-


POSTMASTER: Send Form 3579 to Gospel Messenger, Subscription Manager, POSTMASTER: POSTMASTER: SendtoForm 3579 Messenger, to SOUTHGATE, Gospel Messenger, Subscription 12409 DEVOE ST., MIManager 48195 USA Send Form 3579 Gospel Subscription Manager, 12409 DEVOE ST., SOUTHGATE, MI 48195 USAHírnök Evangéliumi Gospel Messenger 12409 Devoe Street Southgate, MI 48195

(USPS 716-300)

PERIODICAL PERIODICAL Postage POSTAGE PAID Paid

Ontario, CA USPS 716-300

zust, amikor azt mondta, hogy aki hisz van ezen a poszton, a nyakában Így nõttem az Úramikor Jézus ismeretében. Benne az nemÉletem lát halált,(10) hanem az Úr kereszt van? Nem csak a nyakamban Már tudtam, éreztem, kicsoda Õ. És ekangyalát vagyIrénke Őt magát. hanem a szívemben kor,felelte olyan Márta, tizenhárom évesen kezdõdött néniÍgyésisavolt. Az van, arckifejezése megőrizte azt, amit az elis.azHívő vagyok. Sok alkalma volt bién megtérésem, vagy jobban mondva, Teddylátott. gombja távozás pillanatában Mamával sozonyságot tenni. Nehéz és felelősségkiválasztásom vagy elhívásom. Kezdtem TÉRJEN ki-ki az ő gonosz kat énekeltünk. Gyakran énekelgette azt AZ MEG ÚR AZ ISTEN! teljes munkakör ez Jézus akkor,engem de aznem Úr szorongani, hogyvolt az Úr útjáról! (Ninive királya, Jón 3,8) Bátyáim már és azmagyarul, ifjak közémelyet számít- megőrizte az éneket, horvátul fog megszólítani. tudtam ezt akkor és nagyNem megbecsülésben is 1. Baálért pereltek ti? Avagy ti oltalmazmég megfogalmazni, de így éreztem. tattak, én pedig, hugaim és a kedmásik volt megtérésekor tanult:a"A te szavad része. õt?meg … Ha õ, hát pereljen és õ 1.zátok-é Térjetek a tiisten gonosz útaitokról, Nem is tudtam volna errõl beszélni, mert vescsalád nékem,gyermekei Ha Te szólítsz, örülök." Így voltunk a vasárnapi Emellett vasárnapi iskolai tanító volt, maga, hogy oltára lerontatott! őrizzétek meg az én parancsolataimat és valamia saját titkompénztárosa, volt ez a várakozó is volt. Csendben távozott, leánykái csak a poriskola. Irénke testvérnõ még évekig gyülekezet ha kel2. Úr SokanJézus pedig azok közül, kik ördögi az rendeléseimet... amelyet ti hozzátok külÍgy nõttem ismeretében. érzés: mi lesz, ha mégis megszólít. hüvelye Emlékük áldott, Tóth és kicsikmaradt voltak, itt. de velünk tanultak. lett harmonista, fordító is. A női munkámesterségeket gyakoroltak, könyveiket döttem az én szolgáim, a próféták által. Aztán, számomra is váratlanul, amiezért erőt adó. Papa Mama Már tudtam, éreztem, kicsoda Õ.láttára És ek(Welker) Irénke néni1988-ban, sokmindenre meg- ban nagy súlyt fektetett megéa látogatások2.összehordva, Térjetek énmindeneknek hozzám, hogy megtartasa gyülekezetben énekeltük az “Igaz, 1997-ben meg.- a könyv szeretetére, a ra.kor getik vala. (saját könyveiket! szerk.) tanítotthalt minket Sokaknak, sokféleképpen segített, a tizenhárom kezdõdött satok földnekévesen minden határai, mert én hogy Jézus értem halt kor, s eltörléolyan bûnömet” Hála Úrnak, olvasására, mi még itt avagyunk 3.... hanem hogy a nagy istenasszonynak, hívõ az irodalom szép ma- munkahelyén ésnagyon a gyülekezetben is. és vagyok az Isten, és nincsen több! címû éneket, meghatódtam Diánának temploma is semmibe vétetik, az én megtérésem, vagy jobban mondva, Mártával – ketten, és velünk van az Úr. gyar szóra, a versekre. Mikor egy kérőt aki sírni kezdtem, hogyvisszautasított, ez nálam még nem 3.ésTérjetek vissza, szófogadatlan fiak, és el is vész az õ nagysága, kit az egész Mi vagyunk a „nenók”, ahogy az unoEközben anya panaszkodott Irénke ugyan kiválasztásom vagy elhívásom. Kezdtem még nem volt megtérve, de ígértörtént meg. A harmadik versnél, “Könymeggyógyítom a ti elpártolástokat! Ázsia és a világ tisztel… kiáltnak vala, káktestvérnõnek, hívnak bennünket. akik hogy énNenók, nem fogadok nemmegtér adhatom nagyhívő tar-hogy te,nyûmmel ha hozzámeg megy, (másik Nagy az efézusi Diána! 4.mondván: MertÚr nem gyönyörködöm a meghaló szorongani, az Jézus engem nem segítenek. 2011 májusában megmaszót, elszököm a feladatokaelõl. tozásomat, de íme Jézus átadom temeg), néked halálában, lányt vett el, de még ma sem tért 4.… elkezdte õket az gúnyolni azt ezt mondja Úr Isten.Illés, Térjetek radt családtagokkal ünnepeltük Márta Bátyáim már az ifjak közé számítmagamat”, mára csalódás allig fog tudtam elfolytani megszólítani. Nem tudtam akkor mondván: Kiáltsatok ezt hangosabban, Márta, hogy ezt levezesse bemeg azért és éljetek! 75-dikA születésnapját. 84-dik zsoldélutáni tiszteletAután gyülekezet fájdalmamat. isten! vagy iratkozott autóvezető tanfolyamra. Au5.hiszen És szíveteket szaggassátok meg, ne még megfogalmazni, deTalán ígyelmélkedik, éreztem. tattak, énkiment pedig, aaember hugaim és atisztelet másik tárral köszöntöttem: "Boldog az, Amég végén átkarolt Irénke néni ruháitokat, nagy része a misszió állomásra, félrement, vagy útonmeg van, vagy talán tónk nem volt. Nem is tudtuk, hogy úgy térjetek az Úrhoz, a ti akinek Te vagy ereje, aki a Te utaidra aluszik, és felserken… de akkor sem lett se ésvasárnapi megkérdezte okát. a város másik végére. Nyár voltunk volt. Sokáig aegyáltalán Nem isElmondtudtam volna errõl beszélni, mert család gyermekei lesz-e.sírásom Letette. Megvolt a Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; gondol. Havolt. siralom völgyén mennekudvais szó, se felelet, se meghallgattatás. tam neki,éshogy félek, az Úrlett Jézus nemegy fog késedelmes világos Milasin testvérnõ a haragra és nagy kegyelmű... hajtásija, két év múlva hozzá valami saját titkom volt ez a várakozó át, források völgyévé teszik azt, az őszi iskola. leánykái még 5. Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az mert alkalmatlan rában voltIrénke ilyenkor aztestvérnõ összejövetel. Én újengem Trabantmegszólítani, mertAkkor igen jókor 6.ÚrNem azért jöttem, hogymaazcselekszik igazakat szabadítását, a melyet esőmeg, is elárasztja áldásával." Elmondvagyok azis.ÕSzerettük, követésére. õ lesz, azt érzés: mi ha mégis megszólít. még be sem fejezõdött itt az öszérkezett. Papa még szerette látogatni a hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre. kicsik voltak, de velünk tanultak. Tóth veletek… Az Úr hadakozik ti érettetek; ti tam, hogy ő ezmár a mi családunk számára. tanácsolta nekem, hogy amikor imádszejövetel, gyors léptekkel futottam szórvány gyülekezeteket, és az el, csak így Aztán, számomra is váratlanul, 7.pedig És mondván: Bétölt az idő, ésamielközeveszteg legyetek. kozom, az ámen után ne siessek hanem Márta van a középen, mert ő az ötödik (Welker) nénijó sokmindenre meg-egy ideig a villamosig,Irénke mert az elvitt darabon. volt lehetséges. is jólcsendben a megIstennek országa;atérjetek meg, és 6. az Hogy megismerjék földön minden maradjak mégNekem és lített gyerek kilenc körül közt. Az Úr ilyen karizkor ajöttfeladatok gyülekezetben énekeltük az “Igaz, Mirea mama nézett, én már nem növekedett higyjetek az evangyéliomban. kórus és egyéb népek, hogy csak az Úr az Isten, és hogy õ tanított minket a könyv szeretetére, a várjam az Úr válaszát. Igaz, erre, a mával áldotta megMeg őt. voltam gyõzõdve, voltam sehol. más. bûnömet” hogy Jézus halt s eltörlé miatt. Azóta már a harmadik kis autónkértem 8.kívülötte Péter nincsen pedig monda nékik: Térjetek megszólításra négy évet kellett várnom. Mikor apa és én is munka nélkül mahogy rám ott szükségolvasására, van, az éneklés a hívõ irodalom szép ma 7. és Mikor ezt látta az egészmeg sokaság, arczra van. Nagyon hálásak vagyunk Úrnak keresztelkedjetek mindnyájan De gyönyörû várakozás volt, az mert tud- meg radtunk, címû éneket, nagyon meghatódtam ésaz miatt. Márta számára teljesen terméborult,Krisztusnak és monda: Aznevében Úr az Isten! az Úr a Jézus a bűnöknek érte, mert gyengülő testi erőnk miatt tam, kire várok. szetes volt, gondoskodott rólunk. gyarMeg szóra, a versekre. ishogy lepõdtem, mikor Irénke néni, szinte Isten! ez nálam még nem sírni kezdtem,bocsánatjára... hogy Közben volt egy imameghallgatásom. nélkülözhetetlen. Beteg bátyánk és tisztelet a kamaszodó öcséink még a délutáni elõtt félre hívott A problémám 9.8. Bánjátok Az Úr, a temeg Istened közötted van; erõs õ, így, tizenévesen, már igen Eközben anya panaszkodott Irénke azért és térjetek meg, Nekem kicsi a nyugdíjam, csak A harmadik is itt voltak még akkor. történtésmeg. versnél, “Könymegtart; örül te rajtad örömmel. egy könyvvel a kezében. Ez a “Teddy kellemetlen volt. Inkontenciám volt és hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így drágafogadok húgommal együtt tudok megélni. Márta főkönyvelő volt egy én akkor nem 9. Én, én vagyok az és rajtam kivül gombja” címû gyermekregény volt. testvérnõnek, hogy nem végsõ kétségbeesésemben az Úrhoz fornyûmmel meg tareljőjjenek aadhatom felüdülés ideiÚr, aznagy Úrnak színétől. És úgy, hogy nagy kincs a hit, megelé1000 munkást foglalkoztató bútorgyárnincsen szabadító! Én hirdettem, és Elmagyarázta nekem, hogy a kisöcséim dultam és szinte azonnal meggyógyul10. EJézus tudatlanság azért elnézvén az szót, elszököm a dolgozni, feladatok gedéssel. Tized-adók vagyunk, első ke-de íme megtartottam, és idejét megjelentettem, és nem tozásomat, átadom teembereknek, néked ban. Gépíróként kezdett õrzése ugyan olyan értékû szolgálatésaz elõl. tam. Soha többé nem fordult elõ. Nagyon Isten, mostan parancsolja az volt idegen isten köztetek, és ti vagytok az resetünktől fogva. Mindég az az első, estiÚrnak, iskolában a közgazdasági mintvégezte a missziózás. Miközben meglepõdtem, hogy magamat”, Istennek tényleg már elfolytani mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. énallig tanuim,tudtam hogy én Isten vagyok… nincs, amit félreteszünk, és soha, a legneheközépiskolát. Az igazgató ajánlotta a pedig pásztorolom a kicsiket, hogy anya gondja van reám, hogy tényleg tudja, én a ki az én kezembõl kimentsen; 11. Nem késik el az ígérettel az Úr...cselekhanem délutáni tisztelet gyülekezet fájdalmamat. időkben sem nyúltunk hozzá. Ez főkönyvelői posztra, ezeket után ais,heis A elmehessen néhapedig és a hugaim mégazebb itt vagyok, és figyel rám, az én kicsi sze- hosszan szem, tűr és kiérettünk, változtatjanem azt meg? akarván, hogy szentség. Ez az Úré. Más szükségekre is végén lyeket csak pártis.emberek be. olvashatok Teddytölthették esete segített mélyemre. A tisztelet átkarolt Irénke néni nagy része kiment a misszió állomásra, 10. Bizonnyal tudja meg azérthogy Izráelnek némelyek elvesszenek, hanem minmegtanultunk takarékoskodni. TemetéAzmegérteni igazgató vállalta a felelősséget, hogy Ez az élmény segített még hûsége- denki az igazi szolgálat lényegét. egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette megtérésre jusson. ésazmegkérdezte sírásom okát. Elmonda Megértettem város másik végére. Sokáig sünkre is.várni. Igen, Értékelni hogy minden Márta tiszteletben az államisNyár érdesebben Úrszép elõttrendvaló és tartja gyakoroltam életem volt. õt az Isten, azt a Jézust, a kit ti meg12. Ezenképen, mondom néktek, örvenben és ékesen történjék. Hálás vagyok keit. Ez az tervemódon volt. Szükség volt a csendességet, amikortam csak ketten vasorán a Úr sokféle való szolgálat feszítettetek neki, hogy félek, Úr angyalainak Jézus nem világos volt. Milasin testvérnõ udvadezés van az az Isten színefog előtt az Úrnak húgaimért és dicsekszem is jó fizetésre és azután a nyugdíjra is. Egy gyunk: az Úr és én. lehetõségét és szépségét. Hiszen egy bűnös ember megtérésén. A megfejtéseket november végéig engem megszólítani, mert alkalmatlan szlovéniai ügyfél is kérdezte, velük az Úrban. rában ilyenkor azmikor összejövetel. Én Nagyajtai Eszter életünk volt mindenmeg megnyilvánulása az. Nagyajtai Eszteraz Õ várjuk. A megfejtéseket május végéig várjuk. a vállalat nyaralójában tárgyaltak: hogy vagyok követésére. Akkor õ azt

Életem (10)

Irénke néni és a Teddy gombja

meg, még be sem fejezõdött itt az ösz2010. szeptember szejövetel, már gyors léptekkel futottam a villamosig, mert az elvitt jó darabon.

2012. március

tanácsolta nekem, hogy amikor imádkozom, az ámen után ne siessek el, hanem

 1 z m 2 m ö g 3 D é Á m 4 m h f a s 5 Ú v p 6

Evangeliumi Hirnok, Marcius 2012  

Evangeliumi Hirnok, Marcius 2012Gospel Messenger, March 2012