Page 1

VOL. 102. 104. NO. NO.9.6.SEPTEMBER JUNE 2012. 2010.

104.9.Évf. 6. szÁm, 2012. JÚNIUS 102. ÉVF. SZÁM, 2010. SZEPTEMBER

Hungarian Baptist Convention of North America

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

Menjetek, … tegyetek! ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

Igei gondolatok a küldetésről tesszük estérõl-estére kolorádói táboro- tozott a fáraónak és szolgáinka indulata

1Korintus 10:11. Mindez pedig példaképpen velük, figyelmeztetéMielőtt történt azt gondolhatná a kedves sül íratott meg nekünk, akikkülönleges az utolsó Olvasó, hogy valamilyen idõkben élünk. eseményre szeretném és rendkívüli aktivizálni, hadd oszlassak el minden Pál apostol szerint megfogalmazott biblikus dolog kétséget: a címben párhuzamot vonni Izráel egyiptomi mozgósítás Megváltónktól származik. kivonulása, pusztai vándorlása és hívõ Tanítványainak elmondott, és általunk életünk különbözõ állomásai között. Ezt Nagy Misszióparancsként ismert beszédéből kölcsönöztem. Máté meg azt 2 Mózevangélista 14.1 Azutánörökítette így beszélt az ÚR 2 Szólj fiaihoz, hogy aMózeshez: találkozást, amelyIzráel a Feltámadott és forduljanak meg, és verjenek tábort PíHahírót elõtt, Migdól és a tenger között, Baal-Cáfón szemben táboVidd a jóelõtt. hírtVele minden tájra! rozzanak a tengernél. 3 Hátha azt gondolja fáraó, eltévedtek Vidd aa jó hírt hogy minden tájra, Izráel fiai ezen a földön, körülzárta õket a puszta! 4 Messze hallasd hangodat: Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, Jézusüldözõbe Krisztusvegye általõket, Istenés megmutatom hogy Minden bűnöst elfogad! dicsõségemet a fáraón és egész haderején. A Szentírás adjaaztudtul Akkor megtudják egyiptomiak, hogy én vagyok az ÚR. így cselekedtek. 5 Ezt a drága nagyÉscsodát, Amikor Egyiptom Hirdesdjelentették hát és szóld az Igét,királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a Élő hittel prédikáld! fáraónak és szolgáinak indulata a nép iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! ElHálát mondunk szent Igédért bocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból! 6 Néked, áldott Istenünk, Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és maga a hadseregét. 7 Maga Hűen mellé adjuk vette át e kornak, mellé vett hatszáz válogatott harci kocsit, Róla szól az életünk. az harci kocsit. Három Élőösszes víz ésegyiptomi égi manna ember volt mindegyiken. Ez a fáradt vándornak,8 Az ÚR megkeményítette a fáraónak, Egyiptom kiráGyógyít, oktat,éshelyreállít, lyának a szívét, az üldözõbe vette Izráel És feltámaszt fiait, Izráel fiaiholtakat. pedig hatalmas kéz segítségével vonultak ki. 9 Az egyiptomiak tehát õket minket, - a fáraó minden lova, Jézusüldözték útnak indít harci kocsija, és hadereje Menjünk hát,lovasa bármerre küld, - és utolérték amikorRóla a tenger mellett táboBátranõket, szóljunk mindig, roztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cáfónnal Töltse szívünk égi tűz! szemben. 10 A fáraó közeledett. Izráel fiai Járjuk végig ezt a földet pedig föltekintettek, és látták, hogy az A megváltásutánuk hírével, egyiptomiak eredtek. Ekkor nagy Míg majd egykor, munkánk végén kiálfélelem fogta el õket, és segítségért tottak Izráel fiaiünnepel! az ÚRhoz. 11 Mózesnek Föld az éggel pedig ezt mondták: Nincs talán elég sír Gerzsenyi (HH 759) Egyiptomban, hogy László a pusztába hoztál

zásunk istentiszteleti alkalmain. A hét tanítványai között zajlott le Galilea mottója: Együtt a cél felé! egyik hegyén. A történet Máté evangéÉppen vándorlunk cél felé, liuma 28. úgy részében, a 16-20.a versekben mint Izráel népe Egyiptomból, a található. Az evangélista elég tömören pusztán át Kánaán felé. fogalmaz. Szinte távirati stílusban, de nagyon tárgyilagosan. Mintha egy kültörténetbõl hogy bár Izráel ső A szemlélő írnákiderül, le az eseményt, pedig fiai elhagyták Egyiptomot, mégisegyiEMáté, mint a tizenegy tanítvány gyiptom sehogy sem akarja elhagyni ke, nagyon is érintett volt az egészben. Isten a teljes Mégisnépét. olyanAmikor kevés elindulnak, derül ki a tanítváegyiptomi haderõ üldözõbe veszi õket, nyok lelkiállapotáról. „Amikor meglátés szabadok, tákbár őt, végre leborultak előtte,mégis pedig üldözött kétségek szabadok. fogták el őket” (17v) Vajon miféle érzelmek K édúlhattak t e m b ea rtanítványok c s o p o r t szívében? létezik: Miféle egyvelege az imádatnak rabszolgák és üldözött szabadok. és kétségeskedésnek? Nem csoda ez a kételElõször a rabtartó természetérõl kedés, hiszen Őt látják, aki néhány napkell valamit megjegyeznünk. pal korábban meghalt, el is temették, ám A tízedik csapás után a fáraó még most minden kétséget kizáróan előttük azon az éjszakán magához hívatta áll feltámadott Hősként. A Vele való taMózest és Áront, és ezt mondta nekik: lálkozás azonban el kell oszlasson minInduljatok, menjetek ki az én népem den kételkedést. Maradjon egyedül az közül Izráel fiaival együtt, menjetek és őszinte imádat! Hiszen a győztes Krisztiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok. tus méltó imádatunkra. Vigyétek juhaitokat és marháitokat is, ahogyan kívántátok, csak menjetek! A Győztes Hős küld bennünket Kérjetek áldást rám is! 2Móz 12:31, 32. Mai világunkban nem könnyű máA 2Mózes 14:5-ben pedig ezt olvassokat mozgósítani. Saját jogaiért még suk: Amikor jelentették Egyiptom kirácsak-csak kész tenni valamit ember, lyának, hogy elmenekült a nép,azmegválviszont amikor mások érdekében kell síkra szállni, már oda a lendület. Ilyenbennünket meghalni? Mit tettélszemély, velünk, kor lehet a mozgósító miért hoztálbárki ki bennünket Egyiptomból?! nehezen mozdul az ember. A tanítvá12 Nem megmondtuk neked még Egyipnyokat azonban nemnekünk akárkibékét, igyekezett tomban, hogy hagyj hadd mozgásba az lendíteni, hanem az, akinek szolgáljuk egyiptomiakat?! Mert jobb adatott ha minden hatalom mennyen és nekünk, az egyiptomiakat szolgáljuk, mint ha Jézusnak a pusztában halunk meg! 13 De földön. a földi életre kiterjedő Mózes így felelt a addig népnek: féljetek! fennhatósága már is Ne nyilvánvaló Álljatok helyt, ésszámára. meglátjátok, hogyan volt tanítványai Elegendő, ha szabadít meg ma az mondott ÚR benneteket! Mert csak hatalommal tanításaira, ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, csodálatos gyógyításaira, a démonok úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14 feletti hatalmára vagy a természet erői Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok felett gyakorolt hatalmára gondolunk. veszteg!

aMost nép viszont iránt, és ezt mondták:ésMit teta megfeszített, feltámatünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgádott Krisztus szólítja meg a mindenkori latunkból! tanítványt. Pál apostol megfogalmazása Talán „nem 24 óratekintette sem telt elzsákmánynak, a fáraó két szerint: mondata között. Mintha tudathasadásos hogy egyenlő az Istennel, hanem meglenne a fáraó. Elõbb jóindulatáról üresítette önmagát, … megalázta biztomagát, sítja a népet, aztán gyorsan meggonés engedelmeskedett mindhalálig, mégdolja EgyszerûenEzért nem adja pedigmagát. a kereszthalálig. fel isfel! maMint ahogy a gonosz sem adja fel,a gasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt még veresége sem. neveta golgotai adományozta neki,után amely minden Lehullottak kötelékeid, névnél nagyobb,a hogy a Jézusszabad nevére vagy, teletérd van meghajoljon, a szíved a szabadok öröminden mennyeieké, mével, teszel a Szabadíföldiekébizonyságot és földalattiaké, és minden nyelv tóról, már-már azt gondolod, hogy vallja,éshogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isnincs is többé dolgod kísértõvel. Aztán ten dicsőségére.” (Fila2, 6-11) hamarosan kell jönnöd, hogyhaa nyoKészek rá vagyunk indulni, megmodban van és fenyeget pusztulással szólít, akinek adatott minden hatalom vagy ismétés rabszolgasággal. Ne csodálmennyen földön? A természetes az kozz ezen, is félj, mert „itt a te vagyok, Szabalenne, ha de aztne mondanánk: dítód nagyobb, kegyelme engem küldj!” (És 6,8) erõsebb, mint a legfenyegetõbb támadás. A nekünk adott küldetés Milyen volt rabszolgának lenni A feltámadott Elõbb Jézus nem kevesebbet, Egyiptomban? kellemes volt. mint az egész föld meghódítását vette Menet közben derült ki, hogy Jákób utódai célba. Ebben pedig eszközei nem mánem egyenrangú polgárok Egyiptomban, sok, mint a tanítványok. Azt is érdemes hanem kényszermunkások. Szinte megfigyelni, történt hogy aazmisszióparancsban észrevétlenül átmenet. Mózes a tanítványok nem azt kapjákmegölik feladatidejében már a fiúgyermekeiket ként, hogy várják a hozzájuk jövőket, és a vályogvetéshez nem kapnak szalmát. folytatásaa3.4.oldalon oldalon folytatás TARTALOMBÓL AA TARTALOMBÓL English section - pages 8-9. English Articles - pages 8-9. 105. Közgyűlés, programlap Meghívó lelkipásztor beiktatásra és ifjúságihírek: találkozóra Gyülekezeti Cleveland Diakónusavatás, Ifjúsági találkozó Beszámoló a kolorádói családi Kornya Mihály palástja táborozásról Távol mégisEfraimmal közel: hírek InterjúésVeress Berettyóújfaluról A Reménység Fesztiválról Úti beszámoló - Kulcsár Sándor


2.2010. oldal szeptember

2012. június 3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb Magyarországi A SZERKESZTŐ ROVATA Baptista Egyház lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet is ellátogatott. soránu. találtunk A Ráma Tábor hogy ad helyet 3.Ennek oldal tomban. Kiderül, van aezúttal népnekis be 4100 Berettyóújfalu, Eötvös 2. alkalmat arra is, hogy családjáról, szolközgyűlésének, hónap Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, szövetségünk hite, de még nagyon gyenge az aahit. Ha www.baptista.hu/berettyoujfalu gálatáról és a Szeretet lapról beszélgesSokana útra kelnek, nagyaztávolsá(USPSfokhagyma # 716-300) és uborka, és végén. van húsosfazék, jól mennek dolgok, tisztelik Urat, sünk, s hogy azt olvasóink gokat is megtesznek azért, hogy néhány a tisztességes temetéshez14: való jogukat is Jobb de ha balul ütMagyarországi ki valami, máris páni- Baptista Kedves Testvéreink Jézusszámára Krisz- is Egyiptomból? 2Mózes 10, 11. POSTMASTER: Egyház elérhetővé tegyük. legyenek rég nem látott megtarthatták. Az életchanges egy merõ Send address to: kinlódás, napig kolnakegyütt és bûnbakot keresnek. Ki volt a tusban! A Budapesten, Billy Graham testvéreikkel. ett volna szolgaként meghalni Baptista Gyülekezet reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,Egyiphibás, hogyBerettyóújfalui ideVárhatóan jutottunk?ott lesz velünk Kedves Amerikaia Magyar BaptistaTárEvangéliumi Hírnök saság által rendezett Reménység Fesza tábor első bemerítettjének, Mezei Jáa semmi, és hogy úgyManager sincs van kilátás a ennél Mellesleg, 4100 sok keresztyén tart ezen a Szövetség! Subscription omban.mintKiderül, népnek Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. tiválról olvashattunk lapunkban már nos testvérnek a felesége, Mezei Pokol 12409 Devoe St. SOUTHGATE, többre. Fogadjuk el a helyzetet,MI és48195 az adott szinten a hitéletében. „Nem igazságtalan az Isten, hogy korábban is. Az ország keresztyén köHelen testvérnő – aki az egyik hűséhite, de keretekben mégPeriodicals nagyon gyenge a hit.gesHa www.baptista.hu/berettyoujfalu próbáljuk elviselhetõvé tenni. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten elfeledkezzék Postage Paid at az a ti cselekedeteitekrõl és arenzösségeit, egyházait is megmozgató biblia-lapozgatónk. Ez a bemerítés Wyandotte, MI and Additional Offices Hányan tengetik aztisztelik életüket maaz is Urat, ígérete. 2Mózes 6-8. Isten megígérte, ól mennek a dolgok, az Õsor. dezvényremelyet június tanúsítottatok 1-3 között került 1969-ben történt,6: Balla György testvér szeretetrõl, ezzel a rabszolga-gondolkodással? Published monthly by hogy megszabadítja õket az egyiptoneve iránt, amikor szolgáltatok és szol-legSajnálom, hogy nem vehettem részt, végezte, a másik bemerített Pass Imre de ha balul üt ki azBaptist valami, the ÍgyHungarian tengette életétConvention Izráelmáris míg el pániKedves Testvéreink Jézus Kriszmiak kezébõl, éseljön beviszi népét az ígéret gáltok avendégként. szenteknek.” (Zsid 6:10)ezelőttinek alább A 23 évvel testvér volt. De Kish Etelka, FloNorth aAmerica, Inc.és ki nem nembûnbakot jöttofhozzá Szabadító földjére. Akkor tehát, nem kell félni a (Budapest '89 Billy Graham, Népstadiridából, Kelownából – hogy kolnak és keresnek. Ki volt a Krasznaiék tusban! / Szerkesztő: hozta õketEditor a szolgaság házából. Köszönjük, hogyisgondoltak ránkInternenejelen veszedelemtõl, mert ez csak egy on) munkatársa voltam. Az csak néhányat említsek a távolban élő REV.ide DR. A. GÉZA HERJECZKI hibás, hogy jutottunk? héz helyzetünkben. Kedves Amerikai Magyar Baptista tes elérhetőségek segítségével követtük testvéreink Szeretettel várunk rövid epizódközül. a nép életében. Nem ez a 1370 Michigan Blvd., Imaházunk végi leomlása és a Milyen a miPark, Szabadítónk? azonban a 3augusztus nap eseményeit. Várjuk mindenkit, aki szeretiígért. az Úrnak vég, aIstenSzövetség! folytatást Most ebben az a Lincoln MI 48146 2Mózes Mellesleg, sok keresztyén tart ezen lebontása után jó reménységgel va12:42-benTel: találunk különös monda- adolgunk, (313) egy 382-3735 beszámolókat. A 11. oldalon Merényi nagy országában és közöttünk épülő, hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benherjeczki@yahoo.com zinten tot a hitéletében. Istenrõl. Zoltán lelkipásztor – a Fesztivál egyik többnyire magyarul beszélő szavára. Így bátorítja Mózes aközösségét. népet: Ne új –ésblogja szép hajlékot építeni „Nem azegyIsten, hogy Virrasztott az Úrmegjegyzéseiket azon az éjszakán, féljetek! munkatársa egyik írását idézve Gyermekeink éshelyt, ifjainkésigazságtalan ismeglátjátok ott lesznek nünket Kéziratot, cikket, Álljatok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõEkkor Mózesnek eszébe jut Isten szerkesztő címére kérjük. amikorakihozta õket Egyiptomból. Ez az velünk, közlünk egy kis összefoglalót az esesőt, ők még egy további hetet elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a hogyan szabadít meg ma az Úr benne- ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal ményről. Bárcsak maradandó eredmétöltenek majd a táborban. Gondosan kezdjük az Úré volt. A szerkesztő bizottság tagjai:megígérte, gérete. éjszaka 2Mózes 6: 6-8. Isten meg, addig az a nem teket! 2Mózesprogrammal 14: 13, 14. várjuk melyet Õ várt terveSzabó István és Novákvan József nyei és is lennének az evangélizációnak. őket.tanúsítottatok Micsoda evangélium ebben a előkészítettszeretetrõl, zéssel az engedélyek beszerzésével Mózes nem okosabb, mint a nép, csak hogy megszabadítja õket azPedig egyiptoNagy szükség és vanszola reménységre az A fiatalokkal elsősorban Józsefszolgáltatok neve iránt, Novák amikor mondatban? Virrasztott az Úr. Our address on the internet: foglalkozunk. hisz Istenben, és a hita beszédét mondja http://www.evangeliumihirnok.net is. S arra, hogyvégrehajfelismerjék testvér foglalkozik, gyermekeket pe- óhazában Izráel õrizõje nem szunnyad és nem Tervünk és szándékunk miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret szenteknek.” (Zsid 6:10) tovább azgáltok üldözött Ha tására E-mailMit address: mégfogjuk sokan, hogy reménység egyedül Jékoruk szerintiaszabadoknak. csoportosításban, alszik. jelentherjeczki@yahoo.com az, hogy virrasztott az dig, fordítani a kedves testvérek Istena az aki,tanítói akkor teljesíti az Õ beszédét. zus számunkra Krisztusban eljuttatott és általa létezik. egy egész gárda igyekszik majd által összeget: azon az éjszakán, amikor kell kihoztafélni öldjére.ÚrAkkor tehát, nem SUBSCRIPTION / ELŐFIZETÉS Ebben hitt Mózes. Végül hadd kívánjak áldást, pihenést, Jézus Krisztus ismeretére vezetni és ab- $5,000, azaz ötezer dollárt. népét Egyiptomból? $25.00 annually Köszönjük, hogy ránk elen veszedelemtõl, csak ban egy kikapcsolódást is a nenyári hónapokra! előre segíteni. Imádkozzunk a hét gondoltak Ha azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva mert – Isten ez mindent Ezúton is megköszönve testvéreink Send subscription and change of address to Családdal, gyülekezettel, egyedül – lesz áldásaiért! héz helyzetünkben. tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? félretett és csak népére figyelt azon ez a övid epizód acímváltozást népaz Õéletében. Nem segítségét, kérjük továbbra is a minket és is. Előfizetést, erre a címre kérjük: alkalom utazásokra, találkozásokra A Közgyűlést az Évközi Gyűlés készíErre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az BÉLA éjszakán. A szabadulás minden az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden Imaházunk augusztus végi leomlása éstestvéreinkkel FÜR, Subscription Manager Szívünkben az Úrraláldását és tihogy: elő, idén Chicagóban rendezvég, Isten folytatást ígért. Most az a amit Nem az tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra mozzanatát személyesen Istenünk kívánjuk. 12409 Devoe St. felügyelte, – építsünk kapcsolatokat lebontása után va-egymás felé és tünk Az Mózes, előző számban elsősorban deztemeg. volna: mondd meg jó ne- reménységgel pillanatot figyelõ tekintetével Isten Southgate, MI 48195 dolgunk,minden hogy erõsen ráálljunk legyünk jó képviselői közösségünknek. a gyülekezet 25 éves jubileumával fogTel.: (734) 284-7107 Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui szabadít meghogy Isten Isten megsegít bengyunk afelõl, kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan Legközelebb talán Tahiban, lalkoztunk, most Szabó Tivadar testvér furbill@hotmail.com Baptista Gyülekezet nevében: az auguszrongyos nép, hogy aza Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? zavára.koszos, Így bátorítja Mózes népet:írásával Ne aznünket egy új és szép építeni tushajlékot 19-i MABAVISZ ünnepségen találÉvközire is visszatérünk. *** gondoskodik róluk, és Egy Mózes csak azt válaszolhatta volna, Dániel lelkipásztor kozhatunk a Papp magyar baptisták határtajó közgyűlés jól végzett bizottsági éljetek!személyesen Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõmindent félretéve figyel rájuk? Tiszteletbeli elnök / Honorary President hogy: Nem tudom! A Egyet azonban kültuSzatmári István gondnok lan, nagy közösségével. (szerk) munkát feltételez. gyülekezeti REV. SÁNDOR 1500 évvelKULCSÁR késõbb ma ismétaz virrasztott Lisztes Tibor presbiter dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetségére. A munkálatokat jövõ tavasszal hogyan szabadít meg Úr bennedöttekből álló MJB chicagói gyűlése 225 East 80th Street az Isten a Gecsemáné kertben, azon a után lenbõlvan is kiokunk tud vezetni, mert Õ az Úr. áldásos és békességes NEW YORK, NY 10075 kezdjük meg, addig =========================== a nem várt terveeket! 2Mózes 14: 13,azon 14.a pénteken, közgyűlésben csütörtök éjszakán, rev_skulcsar@yahoo.com Ez a bibliai reménykedni. hit. Hinni azt jelenti, koazon a húsvét hajnalon,mint amikora anép, mi csak zéssel és Isten az engedélyek beszerzésével 105. KÖZGYŰLÉS Újságunk elsőazt,oldalán Horváth Femolyan veszem amit mond, ha Mózes nem okosabb, VÁRJ MÉG! SZÖVETSÉGI TISZTSÉGVISELŐK szabadításunk történt. renc lelkipásztor írását olvashatjuk. Ha annak minden ellentmondani látszik is. Ráma Tábor, foglalkozunk. Elnök / President: Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Sõt, személyes bizonyságom van arhisz Istenben, és a hit beszédét mondja ismeretlenül hangzik olvasóinknak Nem tudom, hogyan szabadít meg, csaka REV. DR. A. GÉZA HERJECZKI 2012. június 29 - július 1. Tervünk és szándékunk végrehajról, hogy velem együtt virrasztott az Úr neve, nem azonban gyak1370 Michigan Blvd várok rá éscsoda. hiszek Ezután benne, és amit nekem ovább 28az üldözött szabadoknak. Ha Megállt a víz. évvel ezelõtt egy téli estén, amikor rabban LINCOLN PARK, MI 48146 olvashatjuk írásait, Péntek délután bizottsági gyűlések. tására fogjuk fordítani a kedves testvérek mond, megteszem. Atestvérünk többi pedig az Õ herjeczki@yahoo.com Minthogyha óriási kéz is lehulltak a rabtartóaz bilincsei. hiszen az ausztráliai Melbourne-i gyüPéntek esti vendég: Vékás Zoltánné. sten az rólam aki, akkor teljesíti Õ beszédét. feladata. Útat nyitni a tengeren, lefé-eljuttatott összeget: számunkra Alelnök / Vicepresident: tartottaprogramját volna föl, lekezetünkáltal meghívott lelkipásztora ő. A közgyűlés részletes kezni a harcikocsik kerekét, homályt ISTVÁN SZABÓ Ebben hitt Mózes. Üldözött szabadok, gyõztes szaba- Horváth megállt, testvérék várhatóan ezekben $5,000, azaz ötezer 11 E. Michigan Avenue bocsátani az egyiptomiakra... mind a dollárt. a 7. oldalonstaláljuk. dok. Elindultak tehát. Nem volt te- a hónapokban utaznak az új szolgálati rakásra gyûlt, Palatine, IL 60067 Ha azt kérdezte volna valaki MózesSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a A közgyűlést közvetlenül követi a szaboek@sbcglobal.netNem lehetett mobilhelyre. Urunk oltalmába ajánljuk őket, lekommunikáció. feszült, Ezúton is által megköszönve testvéreink szabadítást kegyelembõl. Hit fogyermek és az ifjúsági táborozás. s a Melbourne-i Gyülekezettel együtt telefonon rákérdezni a sor elején, hogy hullám hullámra hõkölt. Titkár / General Secretary: õl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, segítségét, kérjük továbbraImádkozzunk is a minket és Megállt REV. JOSEPH megérkezésükért. gyermekeinkért, hátul mindenNOVÁK rendben van-e. Közel két imádkozunk 2212 So. Fremontazt Ave. válaszolhatta volna, Erre Mózes csak bár mindig üldözötten, de ugyanakkor Színes beszámolót olvashatunk a tamilliós nép, CA asszonyok, gyermekek, fiataljainkért és azokért, a egy akik percre, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden ALHAMBRA, 91803 vaszi ifjúsági találkozóról, melyet ezgyõzelmesen, mert az Úr hadakozik öregek, juhok, barmok, szekerek, végeamíg a túlsó partra zsoltaros@gmail.com héten szolgálni fognak közöttük. hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérszolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. testvérek rendeztek. érted.a clevelandi láthatatlan konvoj. A Veres tenger part- úttal át nem értünk. Pénztáros / Treasurer: A fiatalok között Novák József A beszámolókat a részt vevő fiatalok A tengerparton a halál kapujában dezte volna: mondd Egymeg neZSIGMOND BALLA megpihennek. ján tábortMózes, vernek, testvér szolgál; aVárj gyermekeknél 2563csak Nixonfelröppen Way magyarul és angolul. Az álltak, Isten–pedig megnyitotta számukszer a hír, az egyiptomi készítették még Uram! Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui FULLERTON, CA 92835 künk, hogyan szabadít meg Isten többek között a Szakács és igehirdetői szolgálatra Veress Efraim, sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra az élet kapuját, és õk átléptek a haKezed necsalád vedd el! zsigmond@verizon.net érszöllősi lelkipásztort Gyülekezet hívták meg, aki nevében: Rev. Ken Kelley. Baptista ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. lálból az életbe. Még mindig itt vagyok, bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? *** az ifjúsági után egy néhány gyülekezetA nép elõbb még mindig itt vagyunk sokan. Q Press segítségért Graphic Design kiált Studio Istenhez, Ezt a lépést te se halogasd! Mózes aztán csak azt válaszolhatta volna, neki Mózesnek: Papp Dániel lelkipásztor 2124pedig Rose Villa Street,esik Pasadena, CA 91107 Mit VisitLukács our Web site at www.evangeliumihirnok.net Herjeczki Géza (1977) János tettél velünk, miért hoztál ki minket

ÜLDÖZÖTT SZABADOK folytatás az 1. oldalról

hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-

Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter


2010.június szeptember 2012.

Tegyük, amit az Úr ránk2Mózes bízott! Egyiptomból? 14: 10, 11. Jobb ÜLDÖZÖTT SZABADOK lett volna szolgaként meghalni Egyipfolytatás az 1. oldalról detroiti beszélgetés Veress Efraimmal

tomban. Kiderül, hogy van a népnek Veress Efraim, érszöllősi lelkipásztor a meghívott szolgálattevő Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,volthite, de még nagyon gyengeszövetségünk az a hit. Ha tavaszi, Clevelandban megrendezett ifjúsági találkozóján. A találkozó után van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és jól mennek a dolgok, tisztelik az testvéUrat, rünk ellátogatott néhány gyülekezetünkbe. Így jutott el Detroitba, ahol a szolgálatok a tisztességes temetéshez való jogukat is de ha balul üt ki valami, máris pániésmegtarthatták. látogatások között családjáról, utazásáról, itteniKi és volt otthoni Az életegy egykicsit merõbeszélgettünk kinlódás, kolnak és bûnbakot keresnek. a szolgálatáról és a „Szeretet” lapról. reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, hibás, hogy ide jutottunk? Olvasóinkra megkértem, hogy írjonMellesleg, is le nekünk mindezekmint a semmi,gondolva és úgy sincs kilátás ennél sokvalamennyit keresztyén tart ezen a ről. Köszönöm, hogy engedett a kérésnek. (szerk) többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott szinten a hitéletében. keretekben elviselhetõvé tenni. Ekkor eszébe jutannyira Isten Mindenekpróbáljuk előtt szeretettel köszönsúly, és ez Mózesnek azt jelenti, hogy nem Hányan tengetik az életüket ma is az ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, töm az Evangéliumi Hírnök olvasóit igehirdető személye, hanem sokkal a rabszolga-gondolkodással? hogy megszabadítja õket azéletpéldája egyiptoésezzel Herjeczki testvért, akivel egy áldott inkább a tagok személyes Így tengette az életét Izráel mígKíel amiak kezébõl, ésazbeviszi népét az ígéretA hétvégét tölthettem szolgálatban. meghatározó evangelizációban. nem jött hozzá és legyen ki nem lelkipásztorok vánom, hogy az aa Szabadító bizonyosság földjére. Akkoritttehát, nem kell félnikell a valóban pásztorok hozta õket a szolgaság házából. valamennyiünkben, amit a Zsidókhoz jelen legyenek, veszedelemtõl, ez csaka egy hogy akik mert felvállalják testirt levél 4:3a-ban olvashatunk: “Mert rövid epizód a nép életében. Nem értük ez a vérek gondját-baját, imádkoznak Milyenbemegyünk a mi Szabadítónk? 2Mózes és mi, hívők, a nyugodalomba, vég, Istenmert folytatást ígért. Most az a velük, a fizikálisan is szétszó12:42-benmegmondotta...” találunk egy különös monda- ródott miképpen dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten tagok személyes lelkigondozása tot Istenrõl. munkálja gyülekezet és szavára. Ígya bátorítja Mózesegységét, a népet: Ne Az ifjúsági Virrasztott az Úrtalálkozó azon az éjszakán, evangelizáló erejét. Az és Úrmeglátjátok adja, hogy féljetek! Álljatok helyt, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ezálaz szolgatársaim Örömmel mondhatom, hogy én is -akikkel jó volt hogyan szabadít meg managyon az Úr benneéjszaka az Úré volt. dást nyertem ezen a találkozón, amelyre közösségben maradéktalanul beteket! 2Mózeslenni14: 13, 14. Micsoda evangélium van ebben meghívtak a testvérek. Ígéretem volt aza tölthessék küldetésüket. Ezérta nép, is fogunk Mózes nem okosabb, mint csak mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Úrtól arra nézve, hogy lesznek megtéréimádkozni otthon, az imacsoportban! Izráel õrizõje nem ezért szunnyad és nem hisz Istenben, és a hit beszédét mondja sek és megújulások, is vállalkozalszik. jelent az, hogy az tovább az üldözött szabadoknak. Ha tam erreMit a szolgálatra, de virrasztott Ő engem is Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Úr azon az éjszakán, amikor kihozta formált, tisztított miközben a szolgálaEbben hitt Mózes. népétkészültem. Egyiptomból? tokra Jó volt látni a sok fiaHa azt kérdezte volna valaki Mózesszólva Isten mindent talt, Emberileg és tapasztalni, hogy– mennyire nyitõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? félretett csak az Õ népére azon tottak és és figyelmesek az igeifigyelt üzenetre. Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az éjszakán. A szabadulás minden Az utazásom előtt volt olyan félelmem hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérmozzanatát személyesen felügyelte, is, hogy itt Amerikában nem igen fogédezte volna: Mózes, mondd meg neminden pillanatot figyelõ tekintetével konyak a fiatalok a lelki jóra. Ez inkább künk, hogyan szabadít meg Isten kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, előítélet volt, amit egy csapásra eloszlakoszos, nép, hogy az bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? tott az Úr,rongyos amikor találkoztam az Isten ifjúszemélyesen gondoskodik róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta volna, sággal. Hiszem, hogy akik megújultak mindent félretéve figyel rájuk? hogy: Nem tudom! Egyet azonban tués akik döntöttek az Úr Jézus mellett, A Szeretet az Evangéliumi évvel késõbb ismétörömére virrasztott dok! Az Úr szerkesztője harcol értetek, és a lehetetazok1500 otthon a gyülekezetük és Hírnök szerkesztőjénél. az Isten a Gecsemáné kertben, azon a lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. javára lesznek. Munkát kell adni nekik éjszakán, a pénteken, Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koa csütörtök gyülekezetben, hogyazon fejlődjenek. Az azon a húsvét hajnalon, amikor a az mi molyan veszem a vágyam és azért imádkozom, hogy azt, amit Isten mond, ha Családi helyzet történt. Úrszabadításunk folytassa itt azt a munkát, amibe egy annak ellentmondani látszik is. Amitminden magamról és családomról elszemélyes van ar- Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak rövidSõt, időre engem isbizonyságom bevont. mondhatok az az, hogy nagyon kegyelról, hogy velem együtt virrasztott az Úr várok rá és hiszek benne, és amit nekem hozzám az Isten. Nem érdemeltem, Gyülekezeti tapasztalat 28 évvel ezelõtt élet, egy téli estén, amikor mes mond, megteszem. A többi pedig az Õ és mégis megáldott egy hűséges feleségHálával tartozom az Úrnak azért, rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. feladata. Útat nyitni a tengeren, lefégel (Márti) és 5 leánygyermekkel, akihogy az itt eltöltött időt maximálisan kezni a harcikocsik kerekét, homályt kért nagyon hálás vagyok. A gyerekeink kitöltötte a testvérekkel találkozás Üldözött szabadok, való gyõztes szababocsátani az egyiptomiakra... mind az a Mirjám (16) már átadta életét ésdok. közösségápolás. A clevelandi gyüleElindultak tehát. Nem volt te- közül Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a Úrnak, és be is merítkezett. Már gimkezetben szolgáltam a legtöbbször, de lekommunikáció. Nem lehetett mobilszabadítástjárkegyelembõl. Hit előmeneáltal foés a tanulmányi eljutottam torontói és a detroiti telefonon arákérdezni a sor elején, gyühogy náziumba gadhatod el. Hit élhetsz imacsoport szabadon, ígéretes. Azáltal iskolában lekezetbe is. Az igehirdetés hátul minden rendben van-e.szolgálata Közel két tele bár mindig üldözötten, de ugyanakkor szervezésében is részt vesz, amelyet mellett beszélgetémilliósa családlátogatások, nép, asszonyok, gyermekek, napi rendszerességgel tartanak. Az Úr gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik sek és az imaközösség gyakorlása volt, öregek, juhok, barmok, szekerek, végeérted. van ezen a szolgálaton. Judit (13) ami örömmel töltött el. Sok testvért láthatatlan konvoj. A Veres tenger part- áldása és AJémina (9) méga általános iskolába tengerparton halál kapujában ismertem gyermekkorom óta,Egyde ján tábortmár vernek, megpihennek. járnak, és ugyancsak hálásak számukvagyunk álltak, Isten pedig megnyitotta születtek barátságok, kapcsolatok is. szer csakújfelröppen a hír, az egyiptomi együtt azért, hogy arájuk Azt látom, hogy azKitör ittenia magyar ra az élet kapuját, és õk átléptek hasereg közeledik. pánik a mis�tábor- feleségemmel sem panasz. Tirza (6) és Viola (3), szió más stratégiát mint ban.egészen Elõl a tenger, mögöttükkíván, az ellenség. lálbóllehet az életbe. a két kisebb lányunk, a közeli Margittáamit otthon itt nem A nép elõbbgyakorlunk. segítségért Mivel kiált Istenhez, Ezt a lépést te se halogasd! tömbben él a magyarság, ezért a szeméaztán pedig neki esik Mózesnek: Mit ra (kb. 8km) járnak, napközis óvodába, lyes evangelizáción kellhoztál legyenkia minket hangahol román nyelvű Lukács csoportban készülJános tettél velünk, miért

3. oldal 3. oldal

nek az iskolai időszakra. Úré legyen Magyarországi BaptistaAz Egyház a dicsőség azért is, hogy mind a feleséBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet gem, mind én a tavalyi évben 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.befejez2. hettük tanulmányainkat a Debreceni www.baptista.hu/berettyoujfalu Egyetemen az építőmérnöki, ill. a kommunikáció médiatudományok Kedves Testvéreink Jézus szakon. Krisztusban! Gyülekezeti munka Kedves Immár Amerikai ötödik éve,Magyar hogy azBaptista Érszöllősi Szövetség! Magyar Baptista Gyülekezetben szolgálok, amelynek 80 úrvacsorázó, öt fe„Nem igazságtalan az Isten, és hogy nyíték alattalévő tagja van. Rajtukéskívül elfeledkezzék ti cselekedeteitekrõl a van még 42 gyermek és hozzátartozó. szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ neve iránt, amikor szolgáltatok és szolA mi gyülekezetünkhöz tartozik még gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) további három kisebb gyülekezet Micskéről, Magyarkécből és Szilágypérból. Köszönjük, hogy gondoltak neEzek a gyülekezetek alkotjákránk a szűkebhéz helyzetünkben. ben vett misszióterületet, melyen teljes Imaházunk augusztusmint végi leomlása és időben szolgálok, felelős lelkilebontása reménységgel va- a pásztor. után Annakjó ellenére növekedett gyunk afelõl, taglétszáma, hogy Isten megsegít gyülekezet hogy azbenutóbnünket egy új és szép hajlékot építeni bi időben több idős testvérünk „haza” istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõköltözött. Ez azért voltjövõ lehetséges, mert ségére. A munkálatokat tavasszal tavaly is adott az Úr megtérőket, akik kezdjük meg, addig a nem várt terve- a bemerítésben is megpecsételték hitüzéssel és az engedélyek beszerzésével ket. A megtérésekben nagy szerepe volt foglalkozunk. az evangelizációs sorozatoknak, Tervünk és szándékunk végrehaj-melyet fogjuk mindenfordítani évszakban megszervezünk tására a kedves testvérek által számunkra eljuttatott összeget: gyülekezetünkben és a nyári gyermek $5,000, azaz ötezer dollárt.Az elmúlt évben és ifjúsági táboroknak. isEzúton több mint három hetettestvéreink táboroztunk is megköszönve fiataljainkkal gyermekeinkkel, akik segítségét, kérjükéstovábbra is a minket és ezekbeimádságaikat! a táborokba Minden nem hívő azelhívták Úrra figyelõ osztálytársaikat, barátaikat. Ugyancsak szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. az elmúlt évben ügyintéző lelkipásztorTestvéri szeretettel a„Betlehem” Berettyóújfalui ként a nagyváradi gyüleBaptista Gyülekezet nevében: kezetben is feladattal bízott meg az Úr, amihez adottPapp kellőDániel erőt éslelkipásztor kedvet. Hálás vagyok az énSzatmári Uramnak azért, mert nem István gondnok volt hiábavaló Lisztes a fáradozásom. Ami az Tibor presbiter én munkatempómat, illetve szolgálati =========================== időbeosztásomat illeti, azt kell mondjam, hogy a hét minden napja le van VÁRJ MÉG! fedve munkával, kivéve a hétfőt, amit több-kevesebb igyekszek csak a Józsué 3:16 sikerrel (2Móz 14,21-22) családnak fenntartani. A többi napokon is minden reggel együtt van aa család, Megállt víz. amikor megtartjuk a családi áhítatot, Minthogyha óriási kéz és ennek áldásait tapasztaljuk. tartotta volnaAz föl,esti és a vasárnapi szolgálatokra többször megállt, elkísérnek a lányaims is, hol egyik, rakásra gyûlt,hol másik vagy több is, ezért a velük való feszült, kapcsolat folyamatosan épül hõkölt. és erősöhullám hullámra dik. Az Úr így vezetett engem a munka Megállt és család közti egyensúlyegy megteremtése percre, kérdésében. Hálaamíg és dicsőség azért, a túlsóneki partra hogy ez a modell működőképes. át nem értünk. Szeretet Várjéve, méghogy Uram! Immár több mint egy a RoKezed ne vedd el!vámániai Magyar Baptista Szövetség Még mindig itt vagyok, lasztókongresszusán a testvérek az Elmég választottak, mindig itt vagyunk sokan. nökségbe ahol alelnökként a Szövetség külső és belső kommunikációjáért felelek.Herjeczki Többek Géza között (1977) ez azt is


4.2010. oldal szeptember

jelenti, hogy a „Szeretet” havilap, mely ÜLDÖZÖTT SZABADOK 3000 példányszámban jelenik meg, főfolytatás az 1. oldalról szerkesztői teendőit is el kell lássam. Az Úré legyen a dicsőség és avan hála Az élet gyötrelem, de azért mitazért, enni, hogy nem mondtam csődöt ezen a terüvan húsosfazék, fokhagyma és uborka, és leten, és a korábban említett tanulmá-is a tisztességes temetéshez való jogukat nyaim során szerzett tudást itt kamatozmegtarthatták. élet egy merõ kinlódás, tathatom. NagyAz öröm számomra tudni reménytelenség és halál. De hátbaptisták ezis jobb, azt, hogy az erdélyi magyar mint a semmi, úgy sincs kilátás “Szeretet(e)” ideésAmerikába is elér.ennél Mi Fogadjuk el a hogy helyzetet, és az adott istöbbre. hálásak vagyunk, rendszeresen keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. kapjuk és nagyon szívesen olvassuk az Hányan tengetik az életüket ma is amerikai testvérek lapját. Így, a kölcsöezzel a rabszolga-gondolkodással? nös információ cserével, erősíthetjük a Így tengette az életétKérem Izráel amíg el testvéri kapcsolatokat. testnem jött hozzá a Szabadító és ki nem véreket hogy továbbra is imádkozzanak hozta értünk, õket a szolgaság értem, hogy amitházából. az Úr ránk bízott, azt maradéktalanul tudjuk elvégezni azMilyen Ő dicsőségére, mások hasznára és a mi Szabadítónk? 2Mózes a 12:42-ben mi üdvünkre! találunk egy különös mondaVeress Efraim tot Istenrõl. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az MENJETEK,... TEGYETEK! éjszaka az Úré volt. folytatás az 1.evangélium oldalról van ebben a Micsoda mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig hanem, hogy maguk induljanak el emIzráel õrizõje nem szunnyad és nem bertársaik felé. Sokkal könnyebb persze alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az várnunk az embereket, hogy eljöjjenek Úr azon az éjszakán, amikor kihozta az imaházba és meghallgassák a prédinépét Egyiptomból? kációt, az Úr Jézus azonban minket küld Emberileg szólva – Isten mindent ismerőseinkhez, barátainkhoz az örömfélretett és csak az Õ népére figyelt azon hírrel. A JézustólAkapott küldetésminden ma is az éjszakán. szabadulás ugyanolyan aktuális, mint kétezer évvel mozzanatát személyesen felügyelte, ezelőtt. Semmit nem veszített időszerűminden pillanatot figyelõ tekintetével ségéből. Krisztus is aztezakarja, hogy kísért végig. Hát ma kicsoda a rabszolga, azkoszos, embereket tanítványaivá tegyük. rongyos nép, hogy az Isten Sokszor talán úgy gondoljuk, hogy a mi személyesen gondoskodik róluk, és dolgunk csak hirdetni az evangéliumot, mindent félretéve figyel rájuk? aztán1500 a Szent Lélek majdismét elvégzi az emévvel késõbb virrasztott berekben a meggyőzés munkáját. Aza az Isten a Gecsemáné kertben, azon Úrcsütörtök Jézus azonban a „tanítvánnyá tétel” éjszakán, azon a pénteken, komplex beszél. amikor Ez pediga azt azon a feladatáról húsvét hajnalon, mi jelenti, hogy készek vagyunk időt szánszabadításunk történt. ni arra, hogy az embereket rásegítsük Sõt, személyes bizonyságom van arKrisztus követésére. Puszta evangelizáról, hogy velem együtt virrasztott az Úr lásnál többet kell egy teháttéli vállalnunk: be28 évvel ezelõtt estén, amikor meríteni és Isten Igéjének ismeretére rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.és megtartására tanítani a megtérőket. Üldözött szabadok, gyõztes szabaA Feltámadott jelenléte dok. Elindultak tehát. Nem volt teMiközben olvassuk Jézus missziópalekommunikáció. Nem lehetett mobilrancsát, és rákérdezni már érezzük a Szent telefonon a sor elején,Lélek hogy késztetését az rendben engedelmességre, lehet, hátul minden van-e. Közel két hogy mégis bennünk: de hát milliós nép,felmerül asszonyok, gyermekek, nem túl juhok, nagy feladat és nemvégetúl öregek, barmok,ez, szekerek, kockázatos? Eszünkbe jut Jézus szava: láthatatlan konvoj. A Veres tenger part„Íme, én elküldelek mint juhokat ján tábort vernek, titeket, megpihennek. Egya szer farkasok közé.” (Mt 10,16) Viszont csak felröppen a hír, az egyiptomi annak, aki a tanítványozási munkában sereg közeledik. Kitör a pánik a táborhajlandó vállalni, a feltámadott ban. Elõlrészt a tenger, mögöttük az ellenség. Jézus állandó, kiált valóságos és A népKrisztus elõbb segítségért Istenhez, örök közösségét ajánlja. jézusi ígéret, aztán pedig neki esik A Mózesnek: Mit mely minden nap, tettélszerint velünk,velünk miért van hoztál ki minket

2012. június 3. oldal

évközi Chicagóban - 2012. április 19-20. Egyiptomból?gyűlés 2Mózes 14: 10, 11. Jobb Magyarországi Baptista Egyház

lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Első közgyűlési élményeim Baptista Gyülekezet tomban. Kiderül, hogy van a népnek 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. precíz és gondos munkát tükröz. Isten Régóta hite, de mégavatott nagyondiakónusként gyenge az a hit.szolHa www.baptista.hu/berettyoujfalu gáltam Magyarországon a Rákospaloáldja meg érte testvérünket. Minden tejól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, tai Gyülekezetben, ahol felnőttem, de rületen azt tapasztaltam, a résztvevők de ha balul ütmég ki valami, máris pániKedves Kriszközgyűlésen nem vettem részt. egy közösTestvéreink cél érdekébenJézus munkálkodnak kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a tusban! Ezt az első megbízatásomat a torontói és ez nem más, mint az emigrációban hibás, hogy ide jutottunk? Kedves Amerikai Baptista testvérektől kaptam. Várakozással és élő testvérek közötti Magyar evangélium továbbMellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség! érdeklődve érkeztem a testvérek közé. adása és a testvérek összefogása. Mind szinten a hitéletében.a fogadó gyülekeElső benyomásom a„Nem missziós munka, mind a közösségi igazságtalan az Isten, hogy eszébevolt. jut Csupa Isten elfeledkezzék zet Ekkor részérőlMózesnek nagyon pozitív programok,a amiken részt vehettünk, ti cselekedeteitekrõl és a a ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten már megígérte, szeretettel fogadtak, mintha évtize- szeretetrõl, következőmelyet missziós évben az egységet tanúsítottatok az Õ hogy megszabadítja õket az egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolmiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) földjére. Akkor tehát, nem kell félni a Köszönjük, hogy gondoltak ránk nejelen veszedelemtõl, mert ez csak egy héz helyzetünkben. rövid epizód a nép életében. Nem ez a Imaházunk augusztus végi leomlása és vég, Isten folytatást ígért. Most az a lebontása után jó reménységgel vadolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benszavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne nünket egy új és szép hajlékot építeni féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõhogyan szabadít meg ma az Úr benne- ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal kezdjük meg, addig a nem várt terveteket! 2Mózes 14: 13, 14. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak zéssel és az engedélyek beszerzésével hisz Istenben, és a hit beszédét mondja foglalkozunk. Tervünk és szándékunk végrehajtovább az üldözött szabadoknak. Ha tására Tárgyal a Missziós és Jótékonysági Bizottság - Évközi gyűlés, Chicagó. fogjuk fordítani a kedves testvérek Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget: dek óta ismernénk egymást. Nem titok, munkálják majd.dollárt. Jó volt hallani, hogy Ebben hitt Mózes. $5,000, azaz ötezer szeretett vannak a küldöttek fiataljaink ügye is mindig középpontban Ha aztrokonok kérdezteisvolna valaki Mózesközött, ami még családiasabbá tette száEzúton is érdekében, megköszönve testvéreink van, annak hogy otthonra tatõl: Mikor momra ezt.teljesíti Isten, amit megígért? segítségét, kérjük továbbra is a és minket láljanak gyülekezeteinkben nem és utolErre Mózesjó csak azt válaszolhatta volna,a azsóÚrra figyelõ Minden Nagyon érzés volt tapasztalni sorban Istenimádságaikat! mellett. hogy: Nem valaki azt progkér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. pontosan és tudom. precízenHaelőkészített Volt küldetésemnek egy másik célja dezte volna: Mózes, mondd betartását. meg neramot és annak a pontos is. A jubileumi alkalomra egy új bejáraTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui künk, István hogyan szabadít Isten Szabó testvér gondosmeg előkészítő ti ajtótGyülekezet készíteni. Szegedi nevében:Ervin és Balla munkájának gyümölcse ez. helyzetbõl? Baptista bennünket ebbõl a lehetetlen Sándor testvérek közreműködésével lett Úgy éreztem minden területen, volna, hogy a Mózes csak azt válaszolhatta Dániel lelkipásztor megvalósítva.Papp Hálás vagyok Istennek szövetség odafigyelő gondossággal hogy: Nem tudom! Egyet azonbantörőtuSzatmári István gondnok azért, hogy ebben is megtapasztalhatdik és nagy gyülekezet sorLisztesMind Tibor presbiter dok!minden Az Úr kis harcol értetek, és a lehetettam az Ő segítségét. a gyártásban, sával és az ott végzett munkával. Szép lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. mind a szállításban, mind a beépítésben =========================== eredményeket ami bátoEz a bibliai is hit.hallhattam, Hinni azt jelenti, koérezhető volt. Jó volt tapasztalni a sok rítólag hatott rám. Vidám hangulatú és molyan veszem azt, amit Isten mond, ha segítő kezet a helyszíni munkában. úgy érzem, Istentől megáldott alkalom VÁRJ MÉG! annakAnyagi mindenterületen ellentmondani is. volt. Balla látszik Zsigmond Összességében úgy érzem, áldott Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Nem tudom, hogyan szabadítegy meg, csak testvér munkája számomra nagyon alkalom volt mindegyik nap, amit ott várok rá és hiszek benne, és amit nekem tölthettünk. A jubileumi megemlékeMegállt a víz. mond, megteszem. A többi pedig az Õ zés pedig bizonyítéka volt annak, hogy Minthogyha óriási kéz feladata. Útattehát nyitninem a tengeren, leféezek szerint egy általános érdemes végeznünk a munkát, mert az tartotta volna föl, áldás nem marad el. ígéret, meghatározott feladatkezni ahanem harcikocsik kerekét, homályt Vendéglátó testvéreinkrőlmegállt, is fontos hoz kötött jézusi biztosítás. Pedig olyan bocsátani az egyiptomiakra... mind a s rakásra gyûlt, említést tennem, mert szinte családelőszeretettel szeretjük idézgetni, hogy Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a feszült, tagként vettek körül. Koncz testvér és Jézus megmondta, hogy minden napfoveszabadítást kegyelembõl. Hit által hullámra hõkölt. családja volthullám a vendéglátónk és hálás lünk lesz.el. Igen, lesz, szabadon, ha készek gadhatod Hit velünk által élhetsz Megállt vagyok értük Istennek, hogy nem csak vagyunk a tanítvánnyá tevés bár mindigvállalni üldözötten, de ugyanakkor percre, mondják, hanem megélik egy a testvérszereegyáltalán nem könnyű, és olykor nem gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik tet gyakorlását. amíg a túlsó partra veszélytelen feladatát. Jézus Krisztus érted. át nem értünk. Köszönöm mind a Torontói Gyülekeszent jelenlétére nea önző A tengerparton halál céljainkban, kapujában zetnek, mind az Észak-Amerikai Magyar hanem ránk pedig ruházott küldetésünk teljeálltak, Isten megnyitotta számukVárj még Uram! Baptista Szövetség minden küldöttjének sítésében számítsunk! Azt se feledjük, ra az élet kapuját, és õk átléptek a haKezed ne veddSzeretel! azt a szeretet, amivel befogadtak. hogy Jézus Krisztus hatalma és lálból csakis az életbe. Még mindig itt vagyok, ném szolgálatommal segíteni a gyülekeaz ő velünk maradó jelenlétének ereje zetemmég és amindig szövetség munkáját,sokan. mindazitt vagyunk Ezt a lépést te sefeladatot halogasd! által tudjuk a nagy teljesíteni. zal amit Istentől kaptam. Herjeczki GézaTivadar (1977) Lukács János Horváth Ferenc lelkipásztor Szabó


2010.június szeptember 2012.

ÜLDÖZÖTT SZABADOK CLEVELAND folytatás az 1. oldalról

diakónusavatás

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és május temetéshez 6. Gyülekezetünk egyis a2012. tisztességes való jogukat történelmi mérföldkőhöz Hámegtarthatták. Az élet egyérkezett. merõ kinlódás, rom aktív és példamutató gyülekezeti reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, tagot avattunk fel a diakónusi szolgálatmint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél ra:többre. Kiss Sándort, Bélát és ésazSánta Fogadjuk Marosi el a helyzetet, adott Józsefet. Diakónus keretekben próbáljuktestvéreink elviselhetõvégyületenni. kezetünk lelkipásztora, Pintérma Zol-is Hányan tengetik azDr. életüket tán testvér mellett foglalták el szolgálati ezzel a rabszolga-gondolkodással? helyüket, mint segítők és szolgatársak. Így tengette az életét Izráel míg el nem jött hozzá a Szabadító és ki nem hozta õket a szolgaság házából. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Izráel õrizõje nem szunnyad és nem alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta népét Egyiptomból? Emberileg szólva – Isten mindent félretett és csak az Õ népére figyelt azon az éjszakán. A szabadulás minden mozzanatát személyesen felügyelte, minden pillanatot figyelõ tekintetével kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, koszos, rongyos nép, hogy az Isten személyesen gondoskodik róluk, és mindent félretéve figyel rájuk? 1500 évvel késõbb ismét virrasztott az Isten a Gecsemáné kertben, azon a csütörtök éjszakán, azon a pénteken, azon a húsvét hajnalon, amikor a mi szabadításunk történt. Kiss testvér évek óta aktív és Sõt,Sándor személyes bizonyságom van arhűséges szolgáló tagja gyülekezetünkról, hogy velem együtt virrasztott az Úr nek. Volt egy ideig a gyülekezet veze28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor tője is, elöljárósági tag, imaóra vezető, rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. szolgált a férfikörben és az énekkarban. KissÜldözött testvér bizonyságtétele az ünnepszabadok, gyõztes szabaségen megható volt. Elmondta, dok. nagyon Elindultak tehát. Nem volt tehogy gyermekkora nem könnyű, de lekommunikáció. Nemvolt lehetett mobilannál jobban kereste, és megelején, is találta a telefonon rákérdezni a sor hogy Mennyei Atya oltalmát. hátul minden rendben van-e. Közel két Marosi nép, Béla asszonyok, testvér gyülekezetünk milliós gyermekek, egyik alapító tagja. Szolgálati területei: öregek, juhok, barmok, szekerek, végeorgonista, és férfiköri tag, láthatatlanbizottsági konvoj. A Veres tenger partimaóra vezető, betegmegpihennek. látogató. Marosi ján tábort vernek, Egytestvér hűséges szolgálata szer csak felröppen a hír, azbizonyítja, egyiptomi hogy idős kor Kitör nem hátrány, seregazközeledik. a pánik ahanem táborinkább előny, hogymögöttük szolgáljunk egymás ban. Elõl a tenger, az ellenség. felé, építve Isten országát.kiált Marosi bácsi A nép elõbb segítségért Istenhez, ésaztán felesége, Ella, különlegesen szép pélpedig neki esik Mózesnek: Mit damutató életet miért élnek hoztál gyülekezetünktettél velünk, ki minket

5. oldal 3. oldal

ben. Szolgálatuk, úgy14: egyénileg, mint Egyiptomból? 2Mózes 10, 11. Jobb házastársként, mindannyiunk számára lett volna szolgaként meghalni Egyippélda. tomban. Kiderül, hogy van a népnek Sánta József testvérünk hűhite, de még nagyon gyenge is az nagy a hit. Ha séggel és odaadással végzi feladatát, jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, mint Férfi Kör de haa balul üt kivezetője. valami, Sánta máris testvér pánivolt az, és akibûnbakot szívügyének látta, Ki hogy kolnak keresnek. voltegy a Film gyülekezetünkhibás,Missziót hogy ide indítson jutottunk? ben, amelyen sok magyar szinkronizált Mellesleg, keresztyén tart ezenkea resztyén filmekkel próbálja elvezetni az szinten a hitéletében. embereket Jézus Krisztushoz. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten A diakónusavató ünnepségre szövetígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, ségünk elnökét és tiszteletbeli elnökét hogy megszabadítja õket az egyiptohívta meg gyülekezetünk a szolgálatok miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret földjére. Akkor tehát, nem kell félni a jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy rövid epizód a nép életében. Nem ez a vég, Isten folytatást ígért. Most az a dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak hisz Istenben, és a hit beszédét mondja tovább az üldözött szabadoknak. Ha Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Ebben hitt Mózes. A három avatandó diakónus testvérMózesés Ha azt kérdezte volna valaki feleségük: Sánta József tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? (Rózsa), Marosi Béla (Ella) Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, és Kiss Sándor (Erzsébet). hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérAz áldáskérő imádságot dezte volna: Mózes, mondd meg neegyütt végezte Pintér Zoltán, meg Herjeczki künk, hogyan szabadít Isten Géza és Kulcsár Sándor bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? lp. testvér. Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuAz és igéta lehetetKulcsár dok! Az Úr végzésére. harcol értetek, Sándor nyugalmazott lp. lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. testvér hirdette, a diakóEz a bibliai hit. Hinni azt jelenti, konusavatási liturgiát Dr. molyan veszem azt, amit Isten mond, veha Herjeczki Géza testvér annak minden ellentmondani látszik is. zette. Az áldást kérő imádságban mind tudom, hogyan szabadít meg,acsak aNem három lelkipásztor imádkozott diavárok rá és hiszek benne, és amit nekem kónus testvérekért és családjaikért. Azt mond, megteszem. A többi pedig azvetÕ követően az úrvacsora emlékjegyeit feladata. Útat nyitni a tengeren, leféte magához a gyülekezet. Az istentiszkeznivégén a harcikocsik kerekét, homályt telet a detroiti gyülekezet kórusa bocsátani egyiptomiakra... mind jól a énekelt kétazéneket. Az egyik ének Szabadító Úr feladata. Õ viszi sőt véghez a megfogalmazta az avatottak, mindszabadítástérzését kegyelembõl. Hit által foannyiunk is: Én mától kezdve gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, csak Őt szolgálom... bárAzmindig üldözötten, de ugyanakkor alkalom után szeretetvendégség gyõzelmesen, mert az hadakozik fogadta a kedves ünneplőÚr gyülekezetet. érted. Az kérésünk, hogy a jó kapujában Atya adjon A atengerparton a halál erőt és kitartást a három diakónus testálltak, Isten pedig megnyitotta számukvérnek, hogy a lelkipásztorunkkal és ra az élet kapuját, és õk átléptek a haaz elöljáró testvérekkel együtt el tudják lálból az életbe. végezni azt a munkát, amit gyülekezeEzt a lépést te se halogasd! tünkben rájuk bízott az Úr! Boda Erika Lukács János

IFJÚSÁGI Baptista TALÁLKOZÓ Magyarországi Egyház Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet IGAZ VAGY HAMIS 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. Milyen keresztyén vagy? www.baptista.hu/berettyoujfalu 2012. május 25-27.

Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban! „Igaz vagy hamis keresztyén” volt a Kedves aAmerikai Magyar Baptista mottója Clevelandban megrendezett Szövetség! Ifjúsági Konferenciának. Az ifjúság tagjaként részt vehettem az előkészüle„Nem igazságtalan az Isten, hogy tekben és a szervezésben, mely során elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a az Úr több dologban is megáldott bennünszeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ neve ket.iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) jobban Egyik az volt, hogy ifjúságunk összekovácsolódott. Együtt böjtöltünk Köszönjük, hogy agondoltak ránk ne-és a és imádkoztunk konferenciáért héz helyzetünkben. szolgáló lelkipásztorért. Nem volt teljes Imaházunkabban, augusztus végikit leomlása és fel egyetértés hogy kérjünk lebontása után jó reménységgel va-reaaz ige szolgálatára. Kezdtünk úgy gyunk afelõl, hogy Isten megsegít bengálni egy dolgokra, mintha Istennek nem nünket új és szép hajlékot építeni lenne hatalma arra, hogy a legjobbat istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõadja nekünk. Elkeseredtünk, haragudségére. A munkálatokat jövõ tavasszal tunk, mert az aemberekre kezdjük meg,csak addig nem várt néztünk. terveDe hála hogy beszerzésével rávilágított erre. zéssel és az Úrnak, engedélyek foglalkozunk. Végül is Veress Efraim testvér szolgálaTervünk és az szándékunk végrehaj- és tát és itt létét Úrnak tulajdonítjuk, tására fordítani a kedves testvérek Nekifogjuk adtunk hálát érte. általJószámunkra eljuttatott összeget: néha megállni és elgondolkodni $5,000, azaz ötezer dollárt. arról, hol tart a hívő életünk. Tényleg Ezúton is megköszönve testvéreink engedelmeskedünk Istennek, és tudsegítségét, kérjük továbbra a minket és juk, hogy a terveink ésiselképzeléseink azegyeznek Úrra figyelõ imádságaikat! Minden az Övéivel? Ezt a gondolatoszolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. mat az igehirdetésben elhangzott egyik példával szeretném illusztrálni. Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Veress testvér beszélt az identitásról. Baptista Gyülekezet nevében: Bár meg tudjuk mondani, honnan szárDániel lelkipásztor mazunk, de Papp azt tudjuk-e, hogy igazán Szatmári gondnok Istenéi vagyunk? NemIstván elég az, hogy jáTibor presbiter rok templomba,Lisztes bemerítkeztem és még talán más szolgálataim is vannak - mi=========================== közben a szívem nem az Úré. Elmondott egy példát egy idős presbiter testvérVÁRJ MÉG! ről, aki nagyon nagy haragban volt egy Józsué 3:16 (2Móz másik testvérrel. Ez a 14,21-22) testvér presbiter volt, bemerítkezett keresztyén ember. Megállt víz. Más szolgálatban is részt vett,a többek Minthogyha kéz között ő készített kovácsoltóriási vaskerítést tartotta figyelmeztetvolna föl, a templom köré. Amikor megállt, te őt Veress testvér, hogy meg kellene gyûlt, bocsátania valakinek,s rakásra és utalt az igére, és arra, hogy az Úr is mennyifeszült, bűnünket hullám megbocsátotta már.hullámra A testvérhõkölt. azt válaszolta, hogy neki nincsenekMegállt ilyen bűpercre, nei. Erre azt mondta neki egy a lelkipásztor, amíg a túlsó testvérek. partra hogy akkor mi nem lehetünk át nemTöbben értünk.súKizárták a gyülekezetből. lyosnak vélték a döntést. Az igehirdető mégfontos Uram!kohangsúlyozta, hogyVárj nagyon Kezedésneigaz veddkereszel! molyan venni az igét, tyénnek lenni.Még Csakis akkor minket mindig itt tud vagyok, az Úrmég használni, is akkor töltjük mindigés itt mi vagyunk sokan. be a feladatunkat, ha minél több embert (1977) a kereszthez, Herjeczki Jézushoz Géza viszünk, hogy


6.2010. oldal szeptember

megvallva bűneiketSZABADOK megtérjenek, majd ÜLDÖZÖTT engedelmeskedve Isten folytatás az 1. oldalról parancsának bemerítkezzenek (Mt 28,19-20). Veress testvér többen nemenni, érAz életelmondta, gyötrelem,hogy de azért van mit tettek egyet a döntéssel, s ezt kérdezték: van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és „miért kell egytemetéshez 72 éves embert kizárni?is a tisztességes való jogukat Elfog menni azAz unitáriusokhoz”. Felvemegtarthatták. élet egy merõ kinlódás, tődik a kérdés: hányszor van,háthogy reménytelenség és halál. De ezis nem jobb, vállalod fel azt, és ami az sincs igaz keresztyénmint a semmi, úgy kilátás ennél séggel ami Isten való lenne, többre.jár, Fogadjuk el a szerint helyzetet, és az adott azért, mert emberi módon gondolkodsz keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. és félsz az emberektől... 29,25) Hányan tengetik az(Péld életüket ma is ezzel a rabszolga-gondolkodással? Így tengette az életét Izráel míg el nem jött hozzá a Szabadító és ki nem hozta õket a szolgaság házából. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Izráel õrizõje nem szunnyad és nem alszik. Mit jelent az,lelkipásztor. hogy virrasztott az Veress Efraim fiatalok része aamikor csoportos ÚrA azon az egy éjszakán, kihozta játékok egyikén. A kisgyermekek népét Egyiptomból? szolgálataszólva vasárnap reggel. Emberileg – Isten mindent A torontói fiatalok csoportja volt félretett és csak az Õ népére figyelt azon a legnépesebb. az éjszakán. A szabadulás minden mozzanatát személyesen felügyelte, minden pillanatot figyelõ tekintetével kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, koszos, rongyos nép, hogy az Isten személyesen gondoskodik róluk, és mindent félretéve figyel rájuk? 1500 évvel késõbb ismét virrasztott az Isten a Gecsemáné kertben, azon a csütörtök éjszakán, azon a pénteken, azon a húsvét hajnalon, amikor a mi szabadításunk történt. Sõt, személyes bizonyságom van arról, velem együtt az Úr Egyhogy évvel később a virrasztott testvér nagyon 28 évvel ezelõtt egy téli hívatta estén, amikor megbetegedett. Magához a lelrólamésisazt lehulltak a rabtartó készt a testvért, akivelbilincsei. haragban volt. Akkor elmondta, hogy mennyire Üldözött szabadok, szababűnös, és szüksége van agyõztes bűnbocsánatdok. Elindultak tehát. Nem volt tera. Ekkor vallotta meg igazán a bűneit, lekommunikáció. Nem lehetett mobilés lett az Úré. Visszavették a gyüleketelefonon rákérdezni a sor elején, hogy zetbe, majd rá két évre meghalt. hátul minden rendben van-e. Közel két Engem nép, abbanasszonyok, erősített ez a példa, milliós gyermekek, hogy mennyire fontos az Urat öregek, juhok, barmok, szekerek,hirdetvégeni,láthatatlan mindig azkonvoj. Ő útján A járni. VeresCsak tengerakkor parttud Úr véghezvinni ilyen csodákat az jánaztábort vernek, megpihennek. Egyéletünkben. Így a nagyon hosszú ideje szer csak felröppen a hír, az egyiptomi „hívő” is megtérhet, vagy akik amegresereg közeledik. Kitör a pánik táborkedtek, azok megújulhatnak, és ellenség. igaz keban. Elõl a tenger, mögöttük az resztyének lesznek. A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, Kívánom minden olvasónak, hogy veaztán pedig neki esik Mózesnek: Mit lünk az miért Ige fényében vizsgálja tettélegyütt, velünk, hoztál ki minket

2012. június 3. oldal

meg keresztyénségét, őszinteségEgyiptomból? 2Mózesteljes 14: 10, 11. Jobb gel, hogy az Ő dicsősége lehessen láthalett volna szolgaként meghalni Egyiptóvá életünkön. tomban. Kiderül, hogy van a népnek Kiss az István hite, de még nagyon gyenge a hit. Ha jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, mármáris péntekpánieste deAz haifjúsági balul üttalálkozó ki valami, megkezdődött. Lelkipásztorunk, kolnak és bûnbakot keresnek. Ki voltDr. a Pintér köszöntötte hibás, Zoltán hogy ide jutottunk?a megérkezett fiatalokat, vendégeket. Egytart rövidebb Mellesleg, sok keresztyén ezen a bemutatkozót hallottunk Veress Efraim szinten a hitéletében. lelkipásztortól, valamint egy jut rövidebb Ekkor Mózesnek eszébe Isten igeszolgálatot is. 6: 6-8. Isten megígérte, ígérete. 2Mózes hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret földjére. Akkor tehát, nem kell félni a jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy rövid epizód a nép életében. Nem ez a vég, Isten folytatást ígért. Most az a dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak hisz Istenben, és a hit beszédét mondja tovább az üldözött szabadoknak. Ha Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Ebben hitt Mózes. Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha annak minden ellentmondani látszik is. Nem tudom, hogyan A szombat reggeliszabadít alkalommeg, az csak imavárok rá és hiszek benne, és amit háznál kezdődött, ahol Veress nekem testvér mond, megteszem. A többia pedig az Õ első előadását hallhatták fiatalok és feladata. Útat nyitni a tengeren, a jelenlevők az “Igaz vagy Hamis”lefékekezni a harcikocsik kerekét, homályt resztyénről. Majd Püsök Dániel, toronbocsátani az egyiptomiakra... a tói lelkipásztor fordította Veressmind testvér Szabadítóangolra. Úr feladata. Õ viszi véghez a előadását szabadítást kegyelembõl. Hitindultunk, által foAz alkalom után a parkba gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, ahol folytatódott az előadás - négy csobár mindig üldözötten, Adeházas ugyanakkor portos beszélgetésben. csoporgyõzelmesen, az Veress Úr hadakozik tot Pintér Zoltánmert vezette, Efraim, érted. Dániel és Kiss István clevelandi Püsök A tengerparton a halálvezetett. kapujában ifjúsági tanító is csoportot Külön voltIsten foglalkozás a kisgyermekekkel álltak, pedig megnyitotta számukis, Boda ErikaésésõkKiss Judit avezera amit az élet kapuját, átléptek hatett. lálbólAazfinom életbe.ebéd után pedig Lakatos Laura vezetésével csoportos maratoni Ezt a lépést te se halogasd! játékokat játszottak az ifjak, melyen egymással is versenyeztek a fiatalok. Lukács János

Veress testvér második előadására Magyarországi Baptista Egyház a délutáni istentiszteleten, az imaházban Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet került amelyet ezúttalEötvös is Püsök Dániel 4100sor, Berettyóújfalu, u. 2. testvér fordított angolra. A vendég fiawww.baptista.hu/berettyoujfalu talok egy részének szolgálatait is ekkor hallgattuk meg. Az istentisztelet után Kedves Testvéreink Jézus Kriszegy különleges Movie Night-ot terveztusban! tek a clevelandi Kedves Amerikaifiatalok, Magyaramelyen Baptistaegy kedves keresztyén filmet vetítettünk: Szövetség! The Secrets of Jonathan Sperry. „Nem igazságtalan Isten, imaáhíhogy A vasárnap reggeli az alkalmat elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl a tattal nyitottuk meg, amit VargaésZsolt, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben. Imaházunk augusztus végi leomlása és lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével foglalkozunk. Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek által számunkra eljuttatott összeget: $5,000, azaz ötezer dollárt. Ezúton is megköszönve testvéreink segítségét, kérjük továbbra is a minket és az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet nevében: Papp Dániel lelkipásztor Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG! Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) helyi fiatal testvérünk és Detroitból Juhász Robi vezetett. Megállt Zsolt magyarul a víz. buzdította a Minthogyha fiatalokat, Robi óriásiangolul. kéz Az imaáhítat utántartotta következett többi volnaaföl, szolgálat a vendég fiataloktól, majd azt megállt, követően egy evangélizációs s rakásra igehirdegyûlt, tést hallottunk Veress testvértől. feszült, A konferencia szeretet vendégséggel hullám hullámra hõkölt. ért véget. Mivel több fiatal hétfő reggeMegállt lig maradt Clevelandban,egy így percre, még ebéd után újból elmentünk parkba, ahol amíg egy a túlsó partra sportra és többféle játékra került sor. át nem értünk. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a jó Atya gondviselő érezVárjszeretetét még Uram! hettük az egész konferencia alatt.el!HáKezed ne vedd lásak vagyunk az mindig Úrnak mindenért, Még itt vagyok, és köszönjük a szolgálatba bekapcsolódó még mindig itt vagyunk sokan. testvérek fáradságát. Herjeczki Géza (1977) Boda Erika, Cleveland


2010.június szeptember 2012.

ÜLDÖZÖTT SZABADOK

7. oldal 3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb

Magyarországi Baptista Egyház

lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZÖVETSÉG

folytatás az 1. oldalról

tomban. Kiderül, hogy van a népnek 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,KÖZGYŰLÉS hite, de még nagyon gyenge az a hit.29 Ha - július 105. 2012. június 1. www.baptista.hu/berettyoujfalu van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, A közgyűlés helye: Ontario, –Kedves Tel: (705)326-6965 a tisztességes temetéshez való jogukat is Ráma de haTábor, balul ütRama, ki valami, máris Kanada pániTestvéreink Jézus Kriszmegtarthatták. A Azszövetség élet egy merõ kinlódás, kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a tusban! Novák József titkár, tisztségviselői: dr. Herjeczki Géza elnök, Szabó István alelnök, reménytelenség és halál. De hát Balla ezis jobb, hibás,pénztáros, hogy ide jutottunk? Zsigmond Kulcsár Sándor tiszteletbeliKedves elnök. Amerikai Magyar Baptista mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség! / OUR HEROES OF„Nem FAITH többre. Fogadjuk el a helyzetet, Jelige: és az adottHITHŐSEINK szinten a hitéletében. igazságtalan az Isten, hogy keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a Hányan tengetik az életüket ma is ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ TÁRGYREND ezzel a rabszolga-gondolkodással? hogy megszabadítja õket az egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolÍgy tengette az életét Izráel míg el miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) 29. Akkor tehát, nem kell félni a SZOMBAT DÉLUTÁN nem jött hozzáPéntek a Szabadító –ésjúNius ki nem földjére. hozta õket a szolgaság házából. Köszönjük, hogy gondoltak ránk nejelen veszedelemtõl, mert csak egy Szövetség 3.00ezLelkipásztor - elnök: Kulcsár Sándor Bizottsági ülések héz helyzetünkben. rövid epizód a nép életében. Nem ez a 4.00 Női Konferencia elnök: Irénke ImaházunkTorma augusztus végi leomlása és Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes vég, Isten folytatást ígért. Most az a 3.00 - 4.00 Végrehajtó Bizottság lebontása után jó reménységgel va12:42-ben találunk egy különös monda- dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Férfi Konferencia elnök: Lukács János Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben4.00 - 5.00 Misszió és Jótékonysági Bizottság tot Istenrõl. szavára. Így bátorítja Mózes aIfjúsági népet: Ne Konferencia - elnök: Kornél nünket egy új és Gerstner szép hajlékot építeni Virrasztott az Úr azon az éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ6.00 vacsora / regisztrálás amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít meg ma az Úr benne- ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal 6.00 Vacsora éjszaka az Úré volt. kezdjük meg, addig a nem várt terveteket! 2Mózes 7.00 Istentisztelet - a Nőszövetség estje 14: 13, 14. Micsoda evangélium van ebben a zéssel és az engedélyek beszerzésével Mózes nem okosabb, mint a nép, csak 7.00 Istentisztelet mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig foglalkozunk. A szolgálatokat Torma Irénke nőszövetségi elnök vezeti mondja Izráel õrizõje nem szunnyad és nem hisz Istenben, és a hit beszédét Tervünk és szándékunk Ifjúsági szolgálatok - vezeti Gerstner Kornél végrehajtovább az üldözött szabadoknak. Ha tására alszik. Mit jelentPéldaképünk: az, hogy virrasztott fogjuk fordítani a kedves testvérek Igei szolgálat: Anna,azegy Isten hithősazédesanyja aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Ésaiás által számunkra összeget: Bizonyságtétel: (És 6,1-8) - eljuttatott Vadász János Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Ebben hitt Mózes. (1Sm 1; Zsid 11,32) - Vékás Erzsébet $5,000, azaz ötezer dollárt. népét Egyiptomból? Jákób (1Móz 32,21-30) - Lukács János Ha azt kérdezte volnaIgehirdetés: valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent Ezúton is megköszönve testvéreink tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? 9.00 és Tábortűz, éneklés félretett csak az Õközös népére figyelt azon segítségét, kérjük továbbra is a minket és Tábortűz,volna, közös éneklés az éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes csak azt válaszolhatta az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden mozzanatát személyesen felügyelte, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. dezte neminden pillanatot figyelõ tekintetével – JÚLIUS 1. Szombat – júNius 30.volna: Mózes, mondd megVASÁRNAP Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan szabadít meg Isten Baptista Gyülekezet nevében: koszos, rongyos nép, hogy az Isten bennünket ebbõl a lehetetlen 8.00helyzetbõl? Reggeli 8.00 – 8.50 reggeli személyesen gondoskodik róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta volna, Papp Dániel lelkipásztor 8.50 félretéve A közgyűlés 10.00 Imaóra: - Novák mindent figyelénekel rájuk? hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu- Ámósz (Ám 7,14-17) Szatmári IstvánJózsef gondnok 1500 évvel késõbb ismét 9.00 Áhítat Gájus - 3virrasztott Jn 1-8,11 - Kulcsár Lisztes Tibor presbiter dok! AzSándor Úr harcol értetek, és a lehetetÚrvacsorai istentisztelet az Isten Gecsemáné kertben, azon a lenbõl is ki tud vezetni, 11.00 mert Õ az Úr. 9.30 Aa 105. Közgyűlés megnyitása =========================== csütörtök éjszakán, azon a pénteken, Ez a bibliai hit. HinniIgehirdetés: azt jelenti, koNehémiás (Neh 2:11-20) - Gergely István Elnöki megnyitó – Herjeczki Géza azon a húsvét hajnalon, amikor a mi molyan veszem azt, amit Isten mond, ha Úrvacsora: a helyi lelkipásztor és a szövetség VÁRJ MÉG! elnöke szabadításunk történt. ismertetése és elfogadása 9.50 A tárgyrend annak minden ellentmondani látszik is. Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Sõt, személyes bizonyságom van ar1.00 EBÉD 10.00 Titkári jelentés – Novák József Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr várok rá és hiszek benne, és amit nekem közgyűlés énekel Megállt a víz. 28 10.20 évvel Aezelõtt egy téli estén, amikor mond, megteszem. A többi pedig az Õ 7.00 VACSORA Minthogyha óriási kéz 10.30 Misszió aésrabtartó Jótékonysági jelentése rólam is lehulltak bilincsei.Bizottság feladata. Útat nyitni a tengeren, lefétartotta volna föl, - Szabó István Üldözött szabadok, gyõztes szaba- kezni a harcikocsik kerekét, homályt megállt, ISTENTISZTELET bocsátani az egyiptomiakra... mind 8.00 a 10.50 A pénztáros – Balla dok. Elindultak tehát.jelentése Nem volt te- Zsigmond s rakásra gyûlt, viszi véghez a lekommunikáció. Nemalehetett 11.10 Költségvetés 2012/13mobilévre Szabadító Úr feladata. ÕSzolgálatok feszült, vezeti Püsök Dániel szabadítást kegyelembõl. Hit által -fotelefonon rákérdezni a sor elején, hogy hullám hullámra hõkölt. 11.20 A közgyűlés énekel szolgálat: Curtis Szakács és családjaMegállt szabadon, hátul minden rendben van-e. Közel két gadhatod el. Hit által élhetsz Zenei 11.25 Az Evangéliumi Hírnök és a Baráti Kör bár mindig üldözötten, de ugyanakkor Igehirdetés: Káleb, aki tökéletesen követte azegy Urat milliós nép, asszonyok, gyermekek, percre, gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik jelentése – Herjeczki Gézavégeés Fűr Béla öregek, juhok, barmok, szekerek, amíg a túlsó partra (Józs 14,6-14) - Rev. Ken Kelley láthatatlan konvoj. A Veres tenger part- érted. át nem értünk. 11.45 Választás Hithősöm - bizonyságtételek: Pintér Zoltán, A tengerparton a halál kapujában ján tábort vernek, megpihennek. Egy12.10 ismertetése Herjeczki Géza, Püsök Dániel mások szer csakHatározatok felröppen a hír, az egyiptomi álltak, Isten pedig megnyitotta számukVárj és még Uram! 12.20 Tisztségviselők beiktatása Kulcsár Sándor sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra az élet kapuját, és õk átléptek a haKezed ne vedd el! ban. Elõl Záró a tenger, mögöttük az ellenség. lálból az életbe. Még mindig itt vagyok, 12.30 imádság Az istentiszteletek alatt bibliaköri foglalkozásra A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, még mindig itt vagyunk sokan. Ezt a lépést te se halogasd! várjuk a kisgyermekeket. 1.00 –pedig 2.00 neki EBÉD aztán esik Mózesnek: Mit Herjeczki Géza (1977) Lukács János tettél velünk, miért hoztál ki minket


8.2010. oldal szeptember

HUNGARIAN CONVENTION Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb ÜLDÖZÖTT SZABADOKBAPTIST

volna szolgaként meghalni EgyipOF NORTH lett AMERICA tomban. Kiderül, hogy van a népnek Az105 élet th gyötrelem, de azértCONVENTION van mit enni, hite, de nagyon hit. Ha ANNUAL – még June 29 -gyenge July az1,a2012 van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, 6001 Rama Rd., Rama Township, Ontario, Canada L3V 6H6 a tisztességes temetéshez való jogukat is de ha balul üt ki valami, máris pániHEROES FAITHkeresnek. Ki volt a megtarthatták. Az életTheme: egy merõ OUR kinlódás, kolnak OF és bûnbakot reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, hibás, hogy ide jutottunk? are cordially invited toennél attend theMellesleg, Convention and the following mintYou a semmi, és úgy sincs kilátás sok keresztyén tart ezen a többre. Fogadjukat el our a helyzetet, és azHungarian adott szinten a hitéletében. Conference beautiful Baptist Camp “Ráma”, as we keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten gather to praise God for his presence in the life of our Association. Hányan tengetik az életüket ma is ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, ezzel a rabszolga-gondolkodással? hogy megszabadítja õket az egyiptoFollowing the annual business meetings of the membership, Így tengette az életét Izráel míg el miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret representatives the member friends and tehát, relatives, anda nem jött hozzá aofSzabadító és ki churches, nem földjére. Akkor nem young kell félni hozta õket a szolgaság házából. old will join in fellowships of praise and various activities. jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy rövid epizód a nép életében. Nem ez a Milyen a mi Szabadítónk? Awaiting you at Rama is 2Mózes the newlyvég, renovated Chapel, along with the Isten folytatást ígért. Most az a 12:42-ben találunk egy különös mondadolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten camp’s comfortable and modern facilities.... and, as expected in our tot Istenrõl. szavára. Így bátorítjasokasága” Mózes a népet: culinary tradition: la carte “rámai ínyencségek – allNe in Virrasztott az Úr dishes azon aza éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok the mostEz picturesque amikor kihozta õket Egyiptomból. az hogyansetting. szabadít meg ma az Úr benneéjszaka az Úré volt. teket! 2Mózes 14: 13, 14. Micsoda ebben fellowship a Comeevangélium and enjoy van the great ofnem Hungarian Baptists Mózes okosabb, mint a nép, csak mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig living in Northhisz America! Istenben, és a hit beszédét mondja Izráel õrizõje nem szunnyad és nem tovább az üldözött szabadoknak. Ha alszik. Mit jelent az, virrasztott az Forhogy more information, call (905) 417-8578 Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Ebben hitt Mózes. népét Egyiptomból? Excerpts from the program: Ha azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? félretett és csak az Õ népére figyelt azon FRIDAY Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az éjszakán. A szabadulás minden 3:00 PM Committee Meetings mozzanatát személyesen felügyelte, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér6:00 PMpillanatot Supper figyelõ tekintetével dezte volna: Mózes, mondd meg neminden 7:00 végig. PM Women’s Night, Service; künk, hogyan szabadít meg Isten kísért Hát kicsoda ez aWorship rabszolga, koszos, rongyos nép, hogy Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Guest speaker: Mrs.azElizabeth Vékás személyesen gondoskodik róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta volna, mindent félretéve figyel rájuk? hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuSATURDAY 1500 évvel késõbb ismét virrasztott dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet9:00 AM The Business Meetings Convention az Isten a Gecsemáné kertben, azonofathe lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. 1:00 PM éjszakán, Lunch azon a pénteken, csütörtök Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koazon húsvét hajnalon, amikor a mi Auxiliaries 3:00 aPM Meetings for the Convention’s molyan veszem azt, amit Isten mond, ha szabadításunk történt. ellentmondani látszik is. (Pastor’s, Women’s, Men’s andannak Youthminden Convention) Sõt, személyes bizonyságom van ar- Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak 6:00PM Supper ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr várok rá és hiszek benne, és amit nekem 7:00PM Eveningegy Worship Service; (Rev.mond, Jánosmegteszem. Lukács, preaching) 28 évvel ezelõtt téli estén, amikor A többi pedig az Õ rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. Campfire, singing feladata. Útat nyitni a tengeren, leféfolytatás az 1. oldalról

Üldözött szabadok, gyõztes szaba- kezni a harcikocsik kerekét, homályt SUNDAY dok. Elindultak tehát. Nem volt te- bocsátani az egyiptomiakra... mind a 10:00 AM Hour of Prayer lekommunikáció. Nem lehetett mobil- Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a szabadítást kegyelembõl. Hit által fo11:00 Worship Service, István preaching) Communion telefonon rákérdezni a sor(Rev. elején, hogyGergely, gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, hátul rendben van-e. Közel két 1:00 minden PM Lunch bár mindig üldözötten, de ugyanakkor milliós nép, asszonyok, gyermekek, Sport activities öregek, juhok, barmok, szekerek, vége- gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik 8:00 PM Evening Service; Ken Kelley, preaching) láthatatlan konvoj. AWorship Veres tenger part-(Rev.érted. A tengerparton a halál kapujában ján tábort Music vernek,Ministry: megpihennek. CurtisEgySzakacs and Family szer csak felröppen a hír, az egyiptomi álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet õk use átléptek a hasereg közeledik. Kitörare a pánik a tábor- language Worship services in Hungarian butkapuját, we willésalso English, ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. lálból az életbe. especially on Sunday evening. A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, Ezt a lépéstteachings, te se halogasd! Come, and enjoy great fellowship, Spirit-filled poems, aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit Lukács János tettél velünk, miért hoztáltestimonials ki minket and singing.

2012. június 3. oldal

TRUE OR FALSE? Magyarországi Baptista Egyház Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet What kind of a Christian are you? 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. www.baptista.hu/berettyoujfalu YOUTH CONFERENCE,

CLEVELAND, May 25-27, 2012.

Kedves Testvéreink Jézus KriszWhile preparing for the youth tusban! conference and trying to decide on a Kedves Amerikai Magyar Baptista topic and motto for the weekend, we Szövetség! went through a lot of different topics „Nem igazságtalan azwe Isten, hogy and Bible verses before finally came elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a on to our conclusion. We got together szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õand several occasions to share our ideas neve iránt, amikor szolgáltatok és szolthe issues and questions that have been gáltok a szenteknek.” (Zsid lives 6:10) outside of coming up in our daily church, the things that we would really Köszönjük, ránk ne-each love to learnhogy moregondoltak about! However, héz helyzetünkben. time we got augusztus together, the of us would Imaházunk végiten leomlása és come up with fifty different lebontása után jó reménységgel mottos, vaeveryafelõl, single time, fail. This gyunk hogy Istenwithout megsegít benmadeegy pinpointing particular nünket új és szépone hajlékot építenione very difficult. Afterazsome frustration, istentiszteletek céljára, Õ neve dicsõwe realized, maybe thisjövõ wasn’t about us, ségére. A munkálatokat tavasszal that maybe needed to listen to what kezdjük meg, we addig a nem várt terveGod és wanted to teach us and everyone zéssel az engedélyek beszerzésével else who would attend the conference. foglalkozunk. So, as a youth group, we took one day Tervünk és szándékunk végrehajout of our week to fast and pray for God tására fogjuk fordítani a kedves testvérek to show us whateljuttatott he had planned for the által számunkra összeget: $5,000, azazfor ötezer weekend us. dollárt. The following Sunday testvéreink morning, we Ezúton is megköszönve got together again to discuss the topics segítségét, kérjük továbbra is a minket és once more and as usual we had a difficult az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden time choosing one that we all agreed on. szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. Then, literally in the last fifteen minutes or so of our time together, it just came Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui to us, Gyülekezet “true or false,” and we all agreed Baptista nevében: on it! We knew this was something God Papp Dániel lelkipásztor really wanted to engrave in our hearts SzatmáritoIstván over the weekend, teachgondnok us what a Liszteslike. Tibor presbiter true Christian looks Personally, I have been battling the =========================== issue in my heart and life for a little while, and the topic meant so much to VÁRJ MÉG! me. As I look around, especially in the Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Honorary anda víz. Megállt Minthogyha óriási kéz Memorial Fund

tartotta volna föl, The purpose: supporting the megállt, missionary initiatives of our young s rakásra people. Donations from thisgyûlt, fund feszült, will be allocated by the Missionary hullám hullámra and Benevolence Board hõkölt. at its mid-year meetings. The Megállt written applications addressed egy to the MBB percre, should state amíg the goals the a túlsóand partra duration of the mission and át nemtrip, értünk. should include a letter of support from the pastor ofVárj the applicant. még Uram! The initial deposit is the money Kezed vedd el!J. donated in memory ofneErnest Még mindigtoittcontribute vagyok, Kish. Please consider még mindig itt vagyunk to this fund. Send money sokan. to the Treasurer (see address on page 2). Herjeczki Géza (1977)


2010.június szeptember 2012.

world, the fine lineSZABADOK between Christians ÜLDÖZÖTT and the world is becoming finer and finer folytatás az 1. oldalról and sometimes I feel as if we’ve reached the point of making it van completely Az élet gyötrelem, de azért mit enni, invisible. We dress the same, act the van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és same, talk the same, have the same lifeis a tisztességes temetéshez való jogukat goals, watch theAz same megtarthatták. élet movies, egy merõapproach kinlódás, relationships and marriage the reménytelenség és halál. De hát ezissame, jobb, and treat those és around us the wayennél any mint a semmi, úgy sincs kilátás other person living in the world would. többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott Over the weekend, I had the opporkeretekben próbáljuk elviselhetõvé tunity to reevaluate my life andtenni. how Hányan tengetik az életüket ma is ezzel a rabszolga-gondolkodással? Így tengette az életét Izráel míg el nem jött hozzá a Szabadító és ki nem hozta õket a szolgaság házából. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az itéjszaka measures upvolt. to God’s word. As az Úré Pastor Veress evangélium mentioned, van the Bible Micsoda ebben isa the best mirror to evaluate ourselves mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig in.Izráel I pray that I,nem and every otherésyouth õrizõje szunnyad nem who attended that az, weekend or had the alszik. Mit jelent hogy virrasztott az opportunity watch over the internet, Úr azon aztoéjszakán, amikor kihozta could what we learned and apply it népéttake Egyiptomból? to our daily walks with –Christ in the Emberileg szólva Istenout mindent world, reevaluating our lives each and félretett és csak az Õ népére figyelt azon every brand newAday, ensuring minden that we az éjszakán. szabadulás are walking inszemélyesen the will of God as true mozzanatát felügyelte, Christians and not just hiding behind a minden pillanatot figyelõ tekintetével façade! kísértLakatos végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, Gabriella, Cleveland koszos, rongyos nép, hogy az Isten személyesen gondoskodik róluk, és How sure are you thatrájuk? if you died mindent félretéve figyel today you would go to heaven? To some 1500 évvel késõbb ismét virrasztott ofazyou thata might not be kertben, hard to answer Isten Gecsemáné azon a because youéjszakán, are sure that go to csütörtök azonyoua will pénteken, heaven, but to me it was a scary, mind azon a húsvét hajnalon, amikor a mi blowing question that effected my life szabadításunk történt. since the Cleveland Youth Conference Sõt, személyes bizonyságom van arin May. ról, velem együtt virrasztott Úr On hogy Saturday night, Pastor EfraimazVe28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor ress asked us: "If you died today, are you rólam lehulltak a rabtartó sure thatisyou are going to go tobilincsei. heaven?" He said that it isn't enough to be 99.99% Üldözött committed; weszabadok, need to begyõztes 100%. I szabawasn't dok. Elindultak tehát. Nem volt tereally sure about it. lekommunikáció. lehetett mobilLately, I've beenNem relying on myself telefonon rákérdezni sor his elején, hogy rather than trusting Goda and plans for hátul minden rendben van-e. Közel két me. If something went wrong, I blamed asszonyok,Him. gyermekek, itmilliós on Him nép, and questioned I totally öregek,everything juhok, barmok, szekerek, ignored that had to do végewith láthatatlan A Veres tenger partreading the konvoj. Bible and devotions, and ján prayed tábort vernek, Egyonly when I megpihennek. wanted something. csaktofelröppen a hír,inazeveryone's egyiptomi I szer wanted look perfect sereg közeledik. Kitörthat a pánik a táboreyes and didn't realize it ruined my ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. relationship with God. I was seeking A nép elõbb segítségért Istenhez, for happiness from the kiált world: from aztán rather pedig than neki seeking esik Mózesnek: others, God, whoMit is offering true, eternal after tettél velünk, miérthappiness. hoztál kiSominket

9. oldal 3. oldal

IEgyiptomból? caused some 2Mózes HUGE trouble did we not prophesy in yourEgyház name and in 14: 10, in 11.CleveJobb Magyarországi Baptista land, I realized that my irresponsible your name drive out demons and in your lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet personality neededhogy to grow and let name perform many miracles?” As we tomban. Kiderül, van up a népnek 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. God entire life. az a hit. Ha read further on God’s response to those hite, control de még my nagyon gyenge www.baptista.hu/berettyoujfalu prayed to God and asked az Him for is, “I never knew you. Away from me, jólI mennek a dolgok, tisztelik Urat, forgiveness and to give me faith that evildoers!" Therefore, need to de ha balul üt ki valami, máris páni- I you Kedves Testvéreink JézusweKriszmay be és sure that I'mkeresnek. going to Ki heaven. act accordingly because we are called to kolnak bûnbakot volt a I tusban! realized thatide I needed Jesus in my life serve whole-heartedly, which is the least hibás, hogy jutottunk? Kedves Amerikai Magyar Baptista because without Him, I am nothing. we can do to show appreciation for the Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség! After a lot of praying, I accepted Him greatest gift of all, our Salvation. szinten a hitéletében. as my personal Savior! I started reading „Nem igazságtalan az Isten, hogy Mózesnek eszébe Istento elfeledkezzék a tiAdam Szabo, Chicago the Ekkor Bible and devotionals daily,jutlisten cselekedeteitekrõl és a ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ hogy megszabadítja õket az egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolmiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) földjére. Akkor tehát, nem kell félni a Köszönjük, hogy gondoltak ránk nejelen veszedelemtõl, mert ez csak egy héz helyzetünkben. rövid epizód a nép életében. Nem ez a Imaházunk augusztus végi leomlása és vég, Isten folytatást ígért. Most az a lebontása után jó reménységgel vadolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benszavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne nünket egy új és szép hajlékot építeni féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõA munkálatokat jövõ tavasszal hogyan szabadít meg pray, ma azand Úrask benneClevelandi, alhambrai és chicagói ifjak. more Cristian songs, God ségére. kezdjük meg, addig a nem várt terveteket! 2Mózes 14: 13, 14. before I do something.  nem okosabb, a nép,incsak ItMózes has been a hugemint change my zéssel és az engedélyek beszerzésével hiszand Istenben, a hit beszédét mondja life is the ésbest feeling I have ever foglalkozunk. Tervünk és szándékunk végrehajAkik tovább az üldözött szabadoknak. experienced: to know that you Ha can tására fogjuk fordítani a kedves testvérek always on God and az hisÕeverlasting Isten azcount aki, akkor teljesíti beszédét. által számunkra Elmentek eljuttatott összeget: love gave the faith to discover the $5,000, azaz ötezer dollárt. Ebben hitt me Mózes. trueHa meaning of life.volna valaki Mózesazt kérdezte Ezúton is megköszönve testvéreink tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? segítségét, kérjük továbbra is a minket és Erzsébet Balla, California Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. I don't know with mondd what mindset dezte volna: Mózes, meg ne-or attitude all the attendees approached the Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui künk, hogyan szabadít meg Isten Cleveland Youth Conference, but I do Baptista Gyülekezet nevében: bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? know that most of us left with a similar Mózes csak aztafter válaszolhatta volna, Papp Dániel lelkipásztor renewed feeling experiencing God hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-I, Szatmári István gondnok shower His blessings upon this event. Lisztes Tibor presbiter dok! Azapproached Úr harcol értetek, és a lehetet-as myself, this get-together lenbõl is ki tud vezetni, az Úr. of an opportunity to relaxmert for aÕ couple =========================== Szomorú szívvel adjuk tudtára az Ez knowing a bibliai hit. Hinni azthave jelenti, days, I wouldn't to kosuit amerikai és kanadai testvéreinknek és molyan veszem azt, amit Isten mond, ha up and go into work. However, God had VÁRJ MÉG! barátainknak, hogy ifj. Baráth Antal annakplans minden ellentmondani other in store for me. He látszik helped is. me május 3-án, 65-dik születésnapján az Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) realize that Ihogyan don't serve withmeg, the csak same Nem tudom, szabadít Örök Hazába költözött. Súlyos agyrákfire andrápassion asbenne, I once és did. várok és hiszek amit nekem ban szenvedett 9 hónapig. Megállt a víz. Saturday evening, Pastor Veress’s mond, megteszem. A többi pedig az Õ Fiatal éveit Minthogyha szüleivel, testvéreivel óriási kéz a message about the parable of the ten feladata. Útat nyitni a tengeren, leféTorontói Baptista Gyülekezetben tartotta volna föl,élte. bridesmaids brought tokerekét, light what a true kezni a harcikocsik homályt Cserepka János lelkipásztor testvér memegállt, Christian who is mind a living bocsátani is; az someone egyiptomiakra... a rítette be. 1969-ben feleségül vette Geors rakásra gyûlt, testimony to others and a light in this dark Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a gina Brewert. Szép, nagy családot nevelfeszült, world. After doing some soul searching, szabadítást kegyelembõl. Hit által foés 3 leány gyermekük volt. hullámra hõkölt. I was able to admit to myself that the tek fel, 3 fiú hullám gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, Csendes kis kápolnában búcsúztunk Megállt way I was living was not of a true Chrisbár mindig üldözötten, de needed ugyanakkor ének: ‘És Ő egy percre, tian and realized changes to be tőle, és hangzott a kedves gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik nekem, amíg a túlsómondja, partra én made. I just praise God and give Him all jár velem, beszélget érted. legyen vigaszát nem értünk. the glory for His faithfulness and grace az Övé vagyok.' Az Úr tengerparton a halál thatAfound and stopped me inkapujában my tracks. taló, kedves, hűséges feleségének, gyerálltak, pedig megnyitotta számuk-of mekeinek, számos unokájának, Mártha Várj még Uram! It’s not Isten enough to swim on the surface mindnyára az élet kapuját, és õkyou átléptek a haKezed neésvedd el! Christianity and think can just get nővérének, Erika húgának szerettük lálból életbe. mindigőt.itt vagyok, by andaz have a false hope God will grant junknak, akikMég A fényképen nemrégsokan. elköltöyouEzt entry to His kingdom. még mindigAntal itt vagyunk a lépést te se halogasd!None of us want to be part of the crowd we read in zött szüleinkkel együtt látható. Herjeczki GézaErika (1977) Tagai Matthew 7:21-23 thatLukács say, “Lord, János Lord,


2010. szeptember 10. oldal

2012. június 3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb Kornya Mihály palástja ÜLDÖZÖTT SZABADOK

folytatás aza1.királyok oldalróla hatalom egyik A palástot szimbólumaként, méltóságok Az élet gyötrelem,egyházi de azért van mit enni, tisztségük jelképeként viselik, a Szentvan húsosfazék, fokhagyma és uborka, és írásban az Úr szolgálatához kapcsola tisztességes temetéshez való jogukat ható. Az 1Kir 17:19-20a-ban a követ-is megtarthatták. Az élet egy kinlódás, kezőket olvashatjuk: „Ésmerõ ő elmenvén reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, onnét, megtalálá Elizeust, a Sáfát fiát, a mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél mint szántott tizenkét járom ökörrel, és el a helyzetet, az adott ő többre. maga Fogadjuk a tizenkettedikkel volt,ésés Illés keretekben elviselhetõvé tenni. hozzá méne, próbáljuk és az ő palástját reá veté. És Hányan az tengetik életüket ma is ő ehagyván ökröketaz Illés után futott.” ezzelpróféta a rabszolga-gondolkodással? Illés palástját Elizeus vállaira tengette az az életét míg el véveÍgy hűen szolgálta UratIzráel élete végéig. Hasonlóképpen Kornya Minem jött hozzá a történt Szabadító és ki nem hály (1844-1917) szolgálatra való elhíhozta õket a szolgaság házából. vása is. 1874 őszén Kornya részt vesz a Lajos János apuskaműves házánál2Mózes a NoMilyen mi Szabadítónk? vák Antal által tartott bibliaórákon, és 12:42-ben találunk egy különös mondanemsokára tot Istenrõl.meg is tért. 1875. augusztus 26-án hét társával Meyer Henrik Virrasztott az együtt Úr azon az éjszakán, bemeríti Békésgyulán a Fehér-Körös amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az vizében megalaéjszaka–azezzel Úré Nagyszalontán volt. kult Magyarország első magyar baptista Micsoda evangélium van ebben a gyülekezete. mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig 1877. novemberében Johann Gerhard Izráel õrizõje nem szunnyad és nem Oncken hamburgi prédikátor és Meyer alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az Henrik Budapestről Nagyszalontára Úr és azon az éjszakán, amikor kihozta jön, a környékbeli missziómunkások, népét Egyiptomból? valamint a szalontai testvérek részvéEmberileg szólva – Isten mindent telével bibliakonferenciát tart. Hasznos félretett és csak azel Õ anépére figyelt azon tanácsokkal látják missziómunkára az éjszakán. A szabadulás minden készülőket. Ez alkalommal Kornya Mimozzanatát személyesen felügyelte, hályt diakónussá, majd 1881-ben gyülekezeti vénné avatják,figyelõ felhatalmazva az minden pillanatot tekintetével úrvacsora és Hát a bemerítés kísért végig. kicsoda ezszolgálatára. a rabszolga, Kornya lelkinép, tűztőlhogy hevítve, akakoszos,Mihály rongyos az Isten dályokat nem ismerve indul 1878. pünszemélyesen gondoskodik róluk, és kösd másodnapján első rájuk? misszióútjára mindent félretéve figyel Balogh László ­saságában 1500 évveltár késõbb ismétBiharugrávirrasztott ra. környékén, azElőbb Isten Szalonta a Gecsemáné kertben,majd azontá-a volabbi és egyre távolabbi becsütörtök éjszakán, azonvidékeket a pénteken, járva viszi Isten életadó beszédét. Első azon a húsvét hajnalon, amikor a mi bemerítését 1881. június 9-én, a Bihar szabadításunk történt. Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy hátul minden rendben van-e. Közel két milliós nép, asszonyok, gyermekek, öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit tettél velünk, miért hoztál ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyipmegyei községben tomban.Fekete-Tót Kiderül, hogy van avégezte. népnek A szolgálatot az Úrtól kapott tekintél�hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha lyel élete végéig hűen végezte, bemerítő jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, palástját alázattal viselte. Munkássága de ha balul üt ki valami, máris páninyomán gyülekezetek százai alakultak kolnak és bûnbakot keresnek. Ki szerte. volt a meg Erdélyés Magyarország hibás, hogy ide jutottunk? Kornya Mihály 40 évig járta a megyékeresztyén tart sárban, ezen a ket,Mellesleg, városokat,sok falvakat porban, szinten vízben, a hitéletében. hóban, szenvedve sok féle köEkkor között. Mózesnek Isten rülmény Többeszébe mint 19jutmegyéígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, ben hirdette az Igét fáradhatatlanul, és a kutatások szerint 348 õket bemerítésen több hogy megszabadítja az egyiptomint fehérruhást egymiak 11.000 kezébõl, és beviszimerített népét azbe ígéret maga. AzAkkor idős Kornya testvér földjére. tehát, nem kellbetegen, félni a 1916-ban Fugyivásárhelyen magára jelen veszedelemtõl, mert ezölti csak egy utoljára palástját, és tart bemerítést. rövid epizód a nép életében. Nem ezFia ának 1914 októberében a szerbiai harcvég, Isten folytatást ígért. Most az a téren bekövetkezett halála, a sok gyadolgunk, hogy Isten loglás, hideg idő,erõsen a jegesráálljunk vízben végzett szavára. Így bátorítja bemerítések sokaságaMózes és soka népet: egyéb Ne ülféljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok döztetések megviselték egészségi állahogyanmeggyengítették szabadít meg ma az Úrerejét. bennepotát, fizikai Az 2Mózes utolsó bemerítésről, teket! 14: 13, 14. amin részt vett, Kirner A.okosabb, Bertalanmint Kornya Mihály Mózes nem a nép, csak baptista úttörő-parasztapostol hisz Istenben, és a hit beszédét krónikámondja jában fel: szabadoknak. „Az utolsó gyületovábbígy azjegyzi üldözött Ha kezet, ahol az Isten azamelyben aki, akkor megjelent, teljesíti az Õésbeszédét. utolsó is végezte 1916. auguszEbben felvételt hitt Mózes. tus 13-án, Szalárd volt. Ebben a gyüleHa azt sok kérdezte valakia zaklatáMózeskezetben örömevolna volt még tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? sok, az elszakadások idejében is, mert Erre Mózes csak azt válaszolhatta itt hűen kitartottak mellette. Idevolna, ekkor hogy:Bihardiószegről Nem tudom. Hakocsival valaki azthozták kérmár dezte Mózes, monddhelyett meg az ne-ő el, de avolna: baptizálást Kornya jelenlétében Bozsódi Zsigmond künk, hogyan szabadít megvégezte Isten el. Így Bozsódi az, aki helyzetbõl? Kornya Mibennünket ebbõlvolt a lehetetlen hályt utolsó ténykedéséMózeshelyettesítette csak azt válaszolhatta volna, ben. baptizálási hogy:ANem tudom!beszéd Egyet témája azonbanJános tu3:13-17 volt.értetek, Kornya dok! Azalapján Úr harcol éshallgatta a lehetet-a beszédet, és nézte a bemerítést. Kornya lenbõl is ki és tudszellemi vezetni,tárgyszerűségére mert Õ az Úr. éberségére Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koide jegyezzük ezt a kis epizódot. Mikor molyan veszem amit Isten mond, ha minden be lett azt, fejezve, Kornya megannak minden ellentmondani látszik is. Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak várok rá és hiszek benne, és amit nekem mond, megteszem. A többi pedig az Õ feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt bocsátani az egyiptomiakra... mind a Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik érted. A tengerparton a halál kapujában álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe. Ezt a lépést te se halogasd! Lukács János

köszönte a helyettesítést, azt mondta Magyarországi Baptista sEgyház Bozsódinak: – Te még most sem tudod, Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet hogy kell alkalmazni az Igét? 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.A2.Szentírásban a legfontosabb a cselekedet, a www.baptista.hu/berettyoujfalu bemerítésnél az, hogy Jézus bement a vízbe, és kijött a vízből, te pedig azt Testvéreink Jézusmost, KriszaKedves részt emelted ki ,,engedj mert tusban! így illik nékünk.” Engedelmességről Kedves Amerikai Magyar Baptista de való tanításnál helyes ez a felfogás, Szövetség! bemerítésnél az engedelmességen túl a„Nem cselekedet a fontosabb rész. Sokszor igazságtalan az Isten, hogy azért nincs eredmény a prédikátori elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a munkában,melyet mert tanúsítottatok a cselekvést nem tudszeretetrõl, az Õ ják iránt, megkülönböztetni a beszédtől. neve amikor szolgáltatok és szol-Ezután abúcsúzásra került sor. Elköszönt gáltok szenteknek.” (Zsida6:10) mindenkitől. Búcsúzás közben sírva mondta: – Na, testvérek, nemránk jövök Köszönjük, hogy gondoltak ne-többethelyzetünkben. Szalárdra. Mindnyájan sírtak, és így héz ült fel Szalárdon Kocsis Károly kocsijáImaházunk augusztus végi leomlása és lebontása után jó együtt, reménységgel vara kis unokájával és ment vissza gyunk afelõl, hogyMegérezte Isten megsegít ben-test Bihardiószegre. az érett nünket egy új és lélek szép hajlékot építeni és a megfáradt az idő teljességét, istentiszteletek az ölelve, Õ neve könnyekdicsõkis unokáját céljára, magához ségére. A munkálatokat tavasszal kel szemében ment hazajövõ Szalárd határákezdjük addig nem a nem terveból. Ésmeg, soha többé láttavárt Szalárdot...” zéssel az engedélyek beszerzésével Ez ésalkalommal bemerítő köntösét foglalkozunk. Bozsódi Zsigmondnak adta. 1917. jaTervünk szándékunk végrehajnuár 3-án, és éjjel 2-3 óra között meghalt tására fogjuk fordítani a kedves testvérek Kornya Mihály. Az Úr munkája végezáltal összeget: tévelszámunkra hazahívta eljuttatott hűségben megöregedett $5,000, azaz A ötezer dollárt.mellett 12 fehér szolgáját. koporsó hajú öregember állott, hogytestvéreink még néhány Ezúton is megköszönve óráig közelében legyenek segítségét, kérjük továbbra is aannak minketaésférazfinak, Úrra akitől figyelõmegtanulták imádságaikat! az Minden isteni élet szolgálatukra áldását kívánjuk. a igazságait. Istenünk A temetési gyászbeszédet Budapestről megérkezett Meyer Henrik Testvéria szeretettel a Berettyóújfalui tartotta 2Sám 1:17-26 alapján. BeszéBaptista Gyülekezet dét sírástól elfúló nevében: hangon azzal kezdte: „Nincsen Kornya.” Az Isten embere haPapp Dániel lelkipásztor zament Urához. Szatmári István gondnok Bozsódi Zsigmond a szalárdi körzet Lisztes Tibor presbiter prédikátoraként nagy odaadással és =========================== kitartással végezte a rábízott munkát: részt vett az országos szövetség munkálataiban,VÁRJ hirdette MÉG! az Igét, járta a körzeJózsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz. Minthogyha óriási kéz tartotta volna föl, megállt, s rakásra gyûlt, feszült, hullám hullámra hõkölt. Megállt egy percre, amíg a túlsó partra át nem értünk. Várj még Uram! Kezed ne vedd el! Még mindig itt vagyok, még mindig itt vagyunk sokan. Herjeczki Géza (1977)


2010.június szeptember 2012.

ÜLDÖZÖTT SZABADOK folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és A Reménység Fesztivál számokban: a tisztességes temetéshez való három nap, 36.175 résztvevő, jogukat 2727 le-is megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, adott visszajelző lap, 1630 megtérő. reménytelenség és halál. De hát ezis Persze a statisztikánál sokkal többetjobb, jemint aa semmi, és úgy sincs kilátás ennél lentett június 1-3 között a Papp László többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott Budapest Sportarénában megrendezésre keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. kerülő evangélizáció. Hányan tengetik az életüket ma is ezzel a rabszolga-gondolkodással? Így tengette az életét Izráel míg el nem jött hozzá a Szabadító és ki nem hozta õket a szolgaság házából. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Izráel õrizõje nem szunnyad és nem alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta népét Egyiptomból? Emberileg szólva – Isten mindent félretett az Õ népére figyelt azon Franklinés csak Graham személyében egy az éjszakán. A szabadulás alázatos, ugyanakkor erőteljes minden prédimozzanatát személyesen felügyelte, kátort ismerhettünk meg. Számomra minden pillanatot figyelõ tekintetével érdekes volt, hogy nagyon egyszerűen végig. Hátszolgált, kicsoda ez a rabszolga, éskísért közérthetően a három este koszos, rongyos nép, mondta hogy azel,Isten szinte mindig ugyanazt enszemélyesen gondoskodik róluk, és nek ellenére vagy talán éppen ezért, mindent félretéve figyel rájuk? mégis használta őt az Úr. évvel késõbbazismét A 1500 legcsodálatosabb volt, virrasztott mikor az az Isten folyamokban a Gecsemánéjöttek kertben, azon a emberek a döntéscsütörtök éjszakán, azon a pénteken, azon a húsvét hajnalon, amikor a mi szabadításunk történt. tet, az Úrhoz vezetett embereket, van tartott Sõt, személyes bizonyságom arbemerítéseket. A Kornya Mihály által ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr rábízott szolgálati palástot méltóan vi28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor selte, amíg egy szomszédos gyülekezetrólam is lehulltak a rabtartó ben nehéz gyülekezeti ügyek bilincsei. rendezése közben a lelki teher alatt teljesen ös�Üldözött szabadok, gyõztes szeroskadt. 1920. január 23-án az szabaÚrhoz dok. Elindultak tehát. Nem volt teköltözött. lekommunikáció. Nema lehetett mobilA 2Kir 2:11-14-ben következőket telefonon rákérdezni sor elején, hogy olvashatjuk: „És lőn, aa mikor menének hátul minden rendben van-e. Közel két és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes milliós nép, asszonyok, gyermekek, szekér tüzes lovakkal elválasztá őket öregek, juhok, barmok,Illés szekerek, végeegymástól. És felméne a szélvészláthatatlan Veres ben az égbe.konvoj. Elizeus A pedig ezttenger látvánpartkitábort vernek, Egyáltján vala: Édes atyám,megpihennek. édes atyám! Izráel szer csak a hír, egyiptomi szekerei és felröppen lovagjai! És nemazlátá őt töbsereg közeledik. a pánik táborbé. És vevé a magaKitör ruháit, és kétarészre ban. Elõl aazokat. tenger, És mögöttük az ellenség. szakasztá felemelé az Illés A nép elõbb segítségért kiáltésIstenhez, palástját a mely róla leesett, visszatért, és pedig megállott Jordán partján. Mit És aztán nekia esik Mózesnek: vevé Illés palástját, amelykiróla letettélazvelünk, miért hoztál minket

oldal 3.11. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha jólhívás mennek a dolgok, tisztelik aznyerjeUrat, re után, hogy üdvösséget de ha balul üt ki valami, máris páninek. Láttam összetört, síró arcokat, azkolnak és bûnbakot keresnek. volt a tán boldog felszabadult, valódiKiörömöt hibás, hogy ide jutottunk? ugyanezen embereken. Hálás vagyok Mellesleg, keresztyén tart ezen a Istennek, hogysok én is imádkozhattam egy szinten a hitéletében. roma családdal együtt bűnbocsánatért Ekkor Mózesnek eszébe Isten könyörögve. Számomra ezek ajut gyümölígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, csök minden kéthogy megszabadítjaséget õket az egyiptoeloszlattak, miak kezébõl, és beviszi népétgyanakvó az ígéret amiket földjére. Akkor tehát, nem kell a vagy éppenfélni irigyjelen veszedelemtõl,kedő mert ez testvérek, csak egy rövid epizód a nép életében. Nem ez a vagy áltestvérek vég, Isten folytatástgerjesztettek. ígért. Most az a dolgunk, hogy erõsenFantasztikus ráálljunk Isten volt szervezés. Minszavára. Így bátorítjaaMózes a népet: Ne denki helyén volt, féljetek! Álljatok helyt, és ameglátjátok tudta hogyan szabadít megmindenki ma az Úr benneés14. tette azt, ami a teket! 2Mózes 14: 13, feladata. Megható Mózes nem okosabb, mint a nép, csak volt a siketek száhisz Istenben, és a hit beszédét mondja mára fenntartott tovább az üldözött szabadoknak. Ha rész, azahol jeltolIsten az aki, akkor teljesíti Õ beszédét. Ebben hitt Mózes. mács segítette a megértést. FeleHa azt kérdezte volna valaki Mózeskezeti hovatartotõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? zásunktól függetlenül egy cél lebegett Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, előttünk, megmenteni embertársainkat. hogy:mit Nem tudom. Ha valaki testvéreazt kérVolt tanulnunk amerikai dezte volna: Mózes, mondd meg neinktől. Reméljük lesz még ennek az ös�künk, hogyan szabadít meg Isten szefogásnak folytatása. bennünket ebbõl amellett lehetetlen helyzetbõl?is A prédikáció a koncertek Mózes csak azt válaszolhatta volna, szívet melengetők voltak. Külön kiemelhogy: Nem tudom! Egyet azonban ném az 1000 tagú kórus szolgálatát,tu-a dok! Az Úr Bevallom harcol értetek, és a lehetetzenekarral. őszintén ez nem lenbõl is ki tud vezetni, az Úr. az én stílusom, de mostmert egyÕpillanatra Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha annakésminden ellentmondani látszik is. esett, azzal megüté a vizet, és monda. Nemvan tudom, hogyan szabadít csak Hol az Úr, az Illés Istene?meg, És mikor rá és hiszek benne, és amit nekem ővárok is megütötte a vizet, kétfelé válék az, mond, megteszem. A többi Õ és általméne Elizeus.” Az Úrpedig az Ő az szolgáját hirtelen a palást feladata. Útatmagához nyitni a ragadta, tengeren, leféakezni földrea hullt. harcikocsik kerekét, homályt bocsátani egyiptomiakra... mind a Kornya az Mihály palástja Szalárdon Szabadító feladata. meg Õ viszi véghez a maradt. EztÚrerősítette Kiss László szabadítást kegyelembõl. Hit által 100 folelkipásztor-történész a gyülekezet gadhatod el. Hit által élhetszbeszédében, szabadon, éves jubileumán mondott amit 1991. augusztus 9-én bár mindig üldözötten, detartottak. ugyanakkor Az eltelt 100 mert év alatt háborúk, gyõzelmesen, az voltak Úr hadakozik rendszerváltások, üldöztetések. A törérted. ténelem viharos évtizedei többen A tengerparton a halálsorán kapujában keresték a palástot – nincs meg. Az Úr álltak, Isten pedig megnyitotta számukakarta úgy, hogy ne egy gyülekezeté, ra az élet kapuját, és õk átléptek a havagy személy tulajdona legyen csulálbólegy az életbe. pán múzeumi tárgyként, hanem mindenlépést te se halogasd! kié,Ezt akita Ő szolgálatra hív.

Kelemen Sándor Tomi Lukács János

sem untatott az énekkar. Fantasztikusan Magyarországi Baptista Egyház hangzott a Nagy király, a Jézus hű megBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet váltó a Halleluja. Eötvös u. 2. 4100 vagy Berettyóújfalu, Nagyon változatos volt a program. Csuwww.baptista.hu/berettyoujfalu pán egyetlen bizonyságtétel hangzott elKedves a háromTestvéreink este során, de az különleges Jézus Kriszvolt. Boros Lajos, váci elítélt rabtársaitusban! val együttAmerikai állt ki a színpadra és beszélt Kedves Magyar Baptista az életéről. Szövetség! Részletek Merényi Zoltán „Nem igazságtalan az Isten, hogy honlapjáról elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ neve iránt, Az amikor és szolújszolgáltatok helyen gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)

Életem (29)

Köszönjük, hogytagsága gondoltak ránk BekölneA gyülekezet bővült. héz helyzetünkben. tözött a városba a Végel család. Anya és Imaházunk augusztus végi leomlása és négy gyermeke. Valéria, a legidősebb lebontása után vállalt jó reménységgel lány munkát Rijékán, és vaott is gyunk afelõl, hogy Isten megsegítgyülekebentért meg, a szabadkeresztyény nünket egyMiután új és szép hajlékot építeni zetben. apjuk önkezével véget istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõvetett életének, Vali hazajött. Bizonységére. A munkálatokat jövõ tavasszal ságtételére anyja megtért kezdjük meg,testvérei addig a és nem vártis tervea pacséri Összeszedve zéssel és az gyülekezetben. engedélyek beszerzésével kicsinyke pénzüket, bejöttek Szabadfoglalkozunk. kára, és a és Sétaerdő mögöttvégrehajmegvettek Tervünk szándékunk egy fogjuk öreg szőlőt. Csak egy szobából tására fordítani a kedves testvérekálló kunyhó volt rajta. Körülötteösszeget: sárga föld által számunkra eljuttatott és hulladék tégla.dollárt. $5,000, azaz ötezer - Ajtai testvér -kérte Végeltestvéreink mama-, építEzúton is megköszönve sen nekünk ebből egy konyhát a szobához. segítségét, kérjük továbbra is a minket és És apa rakta imádságaikat! a sárga földbe Minden a tégladaaz Úrra figyelõ rabokat, mintha tortát töltene. Felhúzta szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. a falakat. Lécekből lett a mennyezet, Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui melyre fentről dobálták a sarat, - így lett Baptista Gyülekezet nevében: a plafon. A testvérnő a kis építményt hófehérre meszelte. Tavaszlelkipásztor volt, és a bePapp Dániel járathoz vezető hosszúIstván úton két sor dús, Szatmári gondnok fehér margarétát ültetett. "A szegénység Lisztes Tibor presbiter esztétikája" - olvastam valahol. Csok=========================== ronként árulta a virágot a közeli piacon, és lett kenyérre való. MÉG! MikorVÁRJ beköltöztek a városba ezt az Igét kapták: pedig ezt a jelt Józsué 3:16"Teneked (2Móz 14,21-22) adom: Ebben az évben azt eszitek, ami a tarlón nő, a második évben azt, aami Megállt víz.annak a magvából hajt, a harmadik Minthogyha óriási évben kéz pedig vessetek és tartotta arassatok, ültessetek volna föl, szőlőt, és egyétek gyümölcsét." (2Kir megállt, 19,29) És így is lett. s rakásra gyûlt, A lányok azonnal munkátfeszült, vállaltak házaknál, és tanultak. Vali hõkölt. könyvelő hullám hullámra lett. Oti egészségügyi nővér ésMegállt mint műtősnő ment nyugdíjba. Gabriella maradt egy percre, csak cseléd, de nem sokáig. Megtért amíg a túlsó partraegy kosárfonó fiú, és ö vette Sváb át feleségül. nem értünk. volt és hamarosan kitelepültek Németországba. A fiú szakmát és ma jól Várjtanult még Uram! menő kárpitos műhelye van. Mindegyik Kezed ne vedd el! saját házban lakik. Még mindig itt vagyok, Másik hívő leány is bejöttsokan. a városmégkét mindig itt vagyunk ba, tanulni. Kórházi munka mellett tanulták a nővér-szolgálatot. Így már vagy Herjeczki Géza (1977)


POSTMASTER: Send Form 3579 to Gospel Messenger, Subscription Manager, 12409 DEVOE ST., SOUTHGATE, MI 48195 USA

POSTMASTER: POSTMASTER: SendtoForm 3579 Messenger, to Gospel Messenger, Subscription Manager Send Form 3579 Gospel Subscription Manager, 12409 DEVOE ST., SOUTHGATE, MI 48195 USAHírnök Evangéliumi

Gospel Messenger 12409 Devoe Street Southgate, MI 48195

(USPS 716-300)

PERIODICAL PERIODICAL Postage POSTAGE PAID Paid

Ontario, CA USPS 716-300

nyolcan voltunk. Mandolinokat nyoma világban élnek, bűn helyet keres. Így nõttem azésÚra Jézus ismeretében. (10)zenéltünk (Mai napig sem tudok megnyugodni, tam a kezükbe,Életem és hamarosan Már tudtam, éreztem, kicsoda Õ. És ekhogy férj el tudja feis. Ez olyan Irénke lánykör féle kor, egy olyanhívő tizenhárom évesenhagyni kezdõdött nénilett. és Imádkoza leségét és három gyönyörű gyermekét, tunk, kézimunkáztunk; bazáron eladtuk az én megtérésem, vagy jobban mondva, gombja éskiválasztásom elmegy egy vagy homoszexuális férfival, a munkákat ésTeddy vettünk, ami kellett. Az elhívásom. Kezdtem aki hívőnek vallotta és férAZ ÚR AZ ISTEN! szorongani, hogy az magát.) Úr Jézus Oti engem nem imaház takarítását is felvállaltuk. (Volt Törvény és kegyelem je megmaradtak hitben és hűségben az Bátyáim már az ifjak közé számítfog megszólítani. Nem tudtam ezt akkor kulcsunk, hogy jöhessünk, amikor van Az Úrnak minden útjati kegyelem pereltek ti? Avagy oltalmaz 1.1. Baálért még megfogalmazni, de így éreztem. tattak, én pedig, a hugaim és észrea másik Úrral. időnk. Amikor a prédikátor tv. ezt zátok-é õt? … Ha a isten õ,szövetségét hát pereljenés õ és hűség azoknak, kik Nem is tudtam volna errõl beszélni, mert család gyermekei voltunk mondván, a vasárnapi vette, nagyon nehezményezte, Többször a mi imaházunkban tartotmaga, hogymegtartják. oltára lerontatott! bizonyságait valami saját titkom Különösen volt ez a várakozó iskola. Irénke testvérnõ leánykái még ták hogy ide nem lehet csak úgy bejönni! a bemerítésüket. SokanJézus pedig azok közül, kik ördögi Így meghanõttem az Úr ismeretében. érzés: mi volt lesz,ahakét mégis megszólít. 2.2. Mert a törvény Mózes által adatott, kicsik voltak, Tóth tóan Furcsálltuk, de azde okavelünk későbbtanultak. derült ki.) szép évvel ezelőtti. Hat mesterségeket gyakoroltak, könyveiket Aztán, számomra isVidékről váratlanul, amia kegyelem pedig és azÕ. igazság Jézus Már tudtam, éreztem, kicsoda És ek(Welker) Irénke néni sokmindenre megösszehordva, mindeneknek láttára megékeresztelendőjük volt. is jötAmikor Valéria felvételét kérte a kor a gyülekezetben énekeltük az “Igaz, Krisztus által lett. getik vala. (saját könyveiket! szerk.) tanított minket -még a könyv szeretetére, ésJézus tele lett azhalt imaház. Azt kérték,tizenhárom évesen kezdõdött kor, olyan gyülekezetünkbe, egyedül volt itt. a tek, hogy értem s eltörlé bûnömet”  3.3....Járuljunk hanem hogyazért a nagybizodalommal istenasszonynak,a amíg a pohár megy, az "Igaz, hogy hívõ irodalom olvasására, szépélema- hogy Szép bizonyságtétele volt, ésa ezt címû éneket, nagyonaz meghatódtam és kegyelem én megtérésem, vagy jobban mondva, Diánának temploma is semmibe vétetik, királyi székéhez, hogy irgalmasJézus értem halt" éneket játsszam, de én gyar szóra, a versekre. te is bizonyította. Mielőtt a gyülekezet sírni kezdtem, hogy ez nálam még nem ságot és el is vész az õ nagysága, kit az egész nyerjünk és kegyelmet találjunk, kezdtem és a gyülekekiválasztásom vagy elhívásom. Kezdtem Eközben anya panaszkodott Irénke halkan döntött volna, Tary Károly prédikátor történténekelni meg. A harmadik versnél, “Köny- alkalmas Ázsia és a világ tisztel… kiáltnak vala, időben való segítségül. zet bekapcsolódott. A karját: "A kereszt testvérnõnek, hogyhogy én meg nem tudja-e fogadok nyûmmel meg nem adhatom nagy tar-hogymondván: testvér megkérdezte, Nagy az efézusi Diána!nem szorongani, az Úrkegyelemből Jézus engem aztozásomat, a hely" ledeszoktam lassítani Mert tartattatok szót,hogy elszököm a feladatok elõl.a gyüíme Jézus átadomés te megnéked ígérni, nem okoz szakadást  4.4.… elkezdte õket gúnyolni Illés,meg, azt Bátyáim már az ifjak közé számítjegyezték, hogy ez nagyon ünnepélyes fog megszólítani. Nem tudtam ezt akkor hit által; és ez nem tőletek van: Isten magamat”, már allig tudtam elfolytani lekezetben. Megígérte. Hiszem, hogy mondván: Kiáltsatok hangosabban, voltunk és örültünk egyajándéka délutáni tisztelet utánaaa gyülekegyülekezet volt. fájdalmamat. hiszen ez; isten! vagy így isAgondolta; de amikor még Irénke megfogalmazni, deTalán ígyelmélkedik, éreztem. tattak, énkiment pedig, hugaim és aEgyütt másik másnak. A tisztelet végén átkarolt néni nagy része a misszió állomásra, vagy úton van, talán zet nehézségbe került, mégis megtette. 5.félrement, Mert a bűn ti rajtatok nemvagy uralkodik; Nem tudtam volna errõl beszélni, mert aluszik, felserken… de akkor sem lett se megkérdezte sírásom okát.isElmondgyermekei voltunk vasárnapi a város másik végére. volt. Sokáig Fájt, amikor elmentek. Értékes, drága mert nem és vagytok törvény alatt, hanem Őcsalád volt családjának a lelkiNyár vezetője. Vele a és szó, se felelet, se meghallgattatás. tam neki, hogy félek, az Úrs Jézus nem fog titkom világos volt. Milasin testvérnõ udva- testvérek. Keseregtem, az Úr megkegyelem alatt. ment egy testvérnő, három gyermekévalami saját volt ez a várakozó iskola. Irénke leánykái még  5. Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az engem megszólítani, mert alkalmatlan voltfiatal ilyenkor aztestvérnõ összejövetel. hogy megyek-e Vele tovább? vel,rában és egy pár. Fájt, hogy éppenÉn kérdezte, 6.ÚrMert a Jézus való élet szabadítását, aKrisztusban melyet ma cselekszik vagyok az Õ követésére. Akkor õ azt érzés: mi lesz, ha mégis megszólít. meg, még be sem fejezõdött itt az öszIgen, mondtam. A Gecsemáné után a kicsik voltak, de velünk tanultak. Tóth most, mikor mindenki számít, de meg is törvénye megszabadított engem veletek… Az Úr hadakozik ti érettetek; ti tanácsolta nekem, hogy amikor imád- lelkének szejövetel, már gyors léptekkel futottam Golgota jön. Mégután nemnetartottam ott, de tudtam érteni, nehéz helyzet volt. PerAztán, számomra is váratlanul, amia bűn és a halál törvényétől. pedig veszteg legyetek. kozom, az ámen siessek el, hanem (Welker) Irénke néni sokmindenre mega megelőzte villamosig,elmenetelüket mert az elvitt darabon. sze, ajó sok vita, tudtam, hogy  7.6.Mert Hogyaénekeltük megismerjék földön minden maradjak mégkövetkezik. egy ideig és kor csendben aMindenkigyülekezetben az “Igaz, törvény vége aKrisztus minden Mire mama körül nézett, én már nem hogy ott "mélyebb" a tanítás és példá- szeretetére, nek meg kell legyen a Gecsemánéja ésa népek, hogy csak az Úr az Isten, és hogy õ tanított minket a könyv a várjam az Úr válaszát. Igaz, erre, hívőnek igazságára. voltam sehol.Vigasztalt, Meg voltam gyõzõdve, hogy Jézus értem halt nincsen s eltörlé kívülötte más. bûnömet” sabbak a hívők. hogy nem a a megszólításra Golgotája is. Nem ajánlatos elkerülni, négy évet kellett várnom. hogymentek, rám ott csak szükség van, az éneklés a hívõ irodalom olvasására, szép 8.7.Tudván hogy az ember nem iganagyon Mikor eztazt, látta az egész sokaság, arczra világba másik gyülekezetmert csak amahalál utáncímû van feltámadás; De gyönyörû várakozás volt, mert tudéneket, meghatódtam és miatt. zul meg a törvény cselekedeteiből, hanem borult, és monda: Az Úr az Isten! az Úr az be. Belekerültek aaSzabadkeresztények detam, hinni hogy van. kirekell, várok. gyar szóra, versekre. a hogy Jézus való hit által. nem Meg isszövetségébe. lepõdtem, mikor Irénke néni, Isten!Krisztusban sírni kezdtem, ez nálam még jugoszláviai Hamarosan a Közben volt egy imameghallgatásom. Nagyajtai Eszter még a délutáni tisztelet elõtt félre hívott A problémám Az Úr, a te Istened közötted van; erõs õ, Eközben anya panaszkodott Irénke lányok férjhez mentek, a fiú megnősült 9.8.Krisztus váltott meg minket a törvény így, tizenévesen, már igen A harmadik történt meg. versnél, “Könymegtart; örül te rajtad örömmel. egy könyvvel a kezében. Ez a “Teddy átkától, átokká levén érettünk. kellemetlen volt. Inkontenciám volt és és gyerekeik születtek. Szinte észre sem testvérnõnek, hogy énvolt. nemvégsõ fogadok 9. Én, én vagyok az Úr,nagy és rajtamtarkivül gombja” címû gyermekregény nyûmmel meg nem adhatom kétségbeesésemben az Úrhoz forvettük, és már megnőttek. Hamarosan Legfontosabb igeversem 10. Ekkéntszabadító! a törvény Krisztusra vezérlő nincsen Én hirdettem, és Elmagyarázta nekem, hogy a kisöcséim dultam és szinte azonnal meggyógyulOti hívott, hogy a fiacskáját tanítanom elõl. szót, elszököm a feladatok tozásomat, de íme Jézus átadom te néked mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk megtartottam, és megjelentettem, és nem õrzése ugyan olyan értékû szolgálat az tam. Soha többé nem fordult elõ. Nagyon kell. Vettek is egy koffer-harmoniumot. „Öntsd ki szívedet, mint a vizet, az meg. volt idegentudtam isten köztetek, és ti vagytok az Úrnak,a többiek mint a missziózás. magamat”, elfolytani meglepõdtem, hogyföl Istennek tényleg már énallig Azután is megkértekMiközben és én tanuim, hogy én Isten vagyok… nincs,a Úr színe előtt! Emeld hozzá kezeidet 11. Elszakadtatok Krisztustól, akik pedig pásztorolom a kicsiket, hogy anya gondja van reám, hogy tényleg tudja, én megtettem. Alkalmam volt gyakorolni a ki az én akartok kezembõlmegigazulni, kimentsen; cselekA délutáni tisztelet után agyermekeid gyülekezet fájdalmamat. életéért…„ (JSir 2,19) törvény által a keis elmehessen néha és a hugaim is, még itt vagyok, és figyel rám, az én kicsi szeszem, és ki változtatja azt meg? a szeretetet. Kántor meg harmonista vagyelembőlátkarolt kiestetek. Irénke néni olvashatok is. Teddy esete segített mélyemre. A tisztelet végén nagy része kiment a misszió állomásra, Olyan jó a drága Mennyei Atya kezé 10. Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek gyok, és harmonistákat képeztem. TöbEz azszeretteinket, élmény segített még hûségeigazi szolgálat lényegét. re bízni mertmegkérdezte Ő valóban 12. És háza, találtassam Őbenne, mint akinek egész hogyokát. Úrrá és Krisztussá tette ben még ma másik isazszolgálnak. Valahogy jól volt. és sírásom Elmonda megérteni város végére. Nyár Sokáig sebben várni. Értékelni azmegtapasztalÚr elõtt való nincsen Megértettem és gyakoroltam is életem õt az Isten, azt a Jézust, a kit ti megsaját igazságom a törvényből, tenyerén hordja őket. Ezt esett, hogy olyan természetes volt, hogy csendességet, amikor ketten va- hanem neki, hogy félek, Úr Jézus nem fog során a sokféle való szolgálat feszítettetek vanaz igazságom a Krisztusban való világos volt.módon Milasin testvérnõ udvatam. Nem hull az ima tam a csak porba. Sokszor megkérnek. gyunk: az Úrisésmegmutatja én. lehetõségét és szépségét. Hiszen érdemtelenül hit által: szeretetét. engem megszólítani, mert alkalmatlan A megfejtéseket november végéig rában volt azfájdalösszejövetel. Én Nagyajtai Később ő kisilyenkor közösségük is életünkaz minden megnyilvánulása az. Eszter várjuk. A megfejtéseket aug. végéigõvárjuk. Tóth Lajosné, Debrecen mas dolgokat élt át. is ebben azt meg, még beTudtam, sem őkfejezõdött itt az ösz- vagyok az Õ követésére. Akkor

Életem (10)

Irénke néni és a Teddy gombja

2010. szeptember

szejövetel, már gyors léptekkel futottam a villamosig, mert az elvitt jó darabon.

2012. június

tanácsolta nekem, hogy amikor imádkozom, az ámen után ne siessek el, hanem maradjak még egy ideig csendben és

 1 z m  2 m ö g  3 D é Á m  4 m h f a s  5 Ú v p  6

Evangeliumi Hirnok, Junius 2012  

Evangeliumi Hirnok, Junius 2012Gospel Messenger, June 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you