Page 1

VOL. 102. 105. NO. NO.9.1.SEPTEMBER JANUARY 2013. 2010.

105. Évf. 1. szÁm, JANUáR 102. ÉVF. 9. SZÁM, 2010.2013. SZEPTEMBER

Hungarian Baptist Convention of North America

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

Építsünk Krisztusra az 2Mózes új évben ÜLDÖZÖTT SZABADOK 14:1-14 is!

Igei gondolatok új esztendőre tesszük estérõl-estéreaz kolorádói táboro- tozott a fáraónak és szolgáinka indulata

1Korintus 10:11. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetéIskolai olvasmányainkból talán még sül íratott meg nekünk, akik azballadáutolsó emlékszünk Kőműves Kelemen jára. A történet idõkben élünk. szerint tizenkét kőműves hozzáfogott Déva vára megépítéséapostol szerint dolog hez.PálMunkájuk azonbanbiblikus hiábavalónak párhuzamot vonni bizonyult, mert „amitIzráel raktakegyiptomi délig, lekivonulása, hívõ omlott estére,pusztai / amit vándorlása estig raktak,ésleoméletünk különbözõ között. Ezt lott reggelre”. Úgyállomásai gondolom, mi nem szeretnénk hozzájuk hasonlóan járni. Mi is építkezünk ugyanis, még akkor 14.1 nem Azután így beszélt ÚR is, 2haMóz netalán építünk házat,azvagy Mózeshez: 2 Szólj Izráel fiaihoz, hogy forduljanak meg, és verjenek tábort PíHahírót elõtt, Migdól ésAZ a tenger között, ÉNEKELJETEK ÚRNAK Baal-Cáfón elõtt. Vele szemben táborozzanak a ÚJ tengernél. 3 Hátha azt gonֹÉNEKET! dolja a fáraó, hogy eltévedtek Izráel fiai ének a 98. Zsoltár ezen aÚjévi földön, körülzárta õket aután puszta! 4 Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözõbe vegye õket, és megmutatom új aénekre dicsõségemet fáraóntanítasz és egész haderején. én Uram Istenem hogy én Akkor megtudják az egyiptomiak, újból vagyok az ÚR. És így cselekedtek. 5 Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép,van megváltozott a új dallama fáraónak és szolgáinak indulata a nép szívemben igédnek iránt, és ezt mondták: új Mit tettünk?! Elbocsátottuk Izráelt szolgálatunkból! 6 tisztaaöröm Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és be maga mellé vettetölti a hadseregét. 7 Maga nézd csak mellé vett hatszáz válogatott harci kocsit, a számat az összes egyiptomi harci kocsit. Három ember volt mindegyiken. 8 Az ÚR megkefriss ez az ményítette új a mint fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és azévüldözõbe vette Izráel fiait, Izráel fiai pedig hatalmas kéz segítségével mert vonultak ki. 9 Azítéled egyiptomiak igazsággal tehát üldözték õket - a fáraó minden lova, a földet harci kocsija, lovasa és hadereje - és utofolyóvizeidnek tapsoló lérték õket, amikor a tenger mellett tábosorában roztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cáfónnal énekelemIzráel fiai szemben.igazságodat 10 A fáraó közeledett. pedig föltekintettek, és látták, hogy az jókedvednek esztendejét egyiptomiak utánuk eredtek. tapsolom Ekkor nagy félelem fogta el én õket, és segítségért kiálUram tottakörvendező Izráel fiai hegyeidre az ÚRhoz. tekintve 11 Mózesnek pedig ezt mondták: Nincs talán elég sír Géza (1972) Egyiptomban, Herjeczki hogy a pusztába hoztál

zásunk istentiszteleti hét éppen imaházat az új alkalmain. évben. Pál Aaposmottója: Együtt a cél felé! tol a korinthusiakhoz írt első levele 3. Éppen arról úgy ír, vándorlunk a célépülefelé, részében hogy mi Isten mint Izráela népe Egyiptomból, a te vagyunk, gyülekezet építése pedig még mindig tart, ezért pusztán át Kánaán felé.vigyáznunk kell, hogy mit építünk az alapra. Az életünk A történetbõl hogy bárám Izráel eseményeit élvekiderül, is építkezünk, az fiai elhagyták Egyiptomot, mégis EIstennek való szolgálatban biztosan. Érgyiptom sehogy sem akarja elhagyni demes tehát Pál apostol tanácsait komoIsten népét. Amikor elindulnak, a teljes lyan vennünk, és úgy munkálkodnunk, egyiptomi haderõszégyent üldözõbea veszi õket, hogy ne valljunk számonkéés végre szabadok, mégis üldözött résbár napján. szabadok. Az alap Két embercsoport létezik: Valamennyien tudjuk, hogy az építrabszolgák és üldözött szabadok. kezésnél szükség van egy biztos alapa rabtartó természetérõl ra.Elõször Pál apostol önmagáról, mint „bölcs kell valamit megjegyeznünk. építőmesterről” tesz említést, aki alatízedikTisztázza csapás után fáraó „más még potAvetett. azt is,a hogy azon éjszakán magához hívatta alapotaz senki sem vethet a meglévőn kíMózest és Áront, ezt mondta nekik: vül, amely a JézusésKrisztus”. BeteljeseInduljatok, az én dett Ézsaiásmenjetek próféciája:ki„így szólnépem az én közül Izráel fiaival együtt, menjetek és Uram, az Úr: a Sionra egy követ teszek tiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok. le alapul, szilárd követ, drága sarokköVigyétek juhaitokat és marháitokat is, vet alapul.” (Ézs 28,16) ahogyan kívántátok, csak menjetek! Szilveszter az erdéKérjetek áldástnapján rám is!olvastam 2Móz 12:31, 32. lyiAKrónika napilap internetes 2Mózes 14:5-ben pedig eztoldalán olvasegy hírt, amelyről nemEgyiptom tudtam eldönsuk: Amikor jelentették kiráteni, hogy komolyan kell venni, vagy lyának, hogy elmenekült a nép, megválaz egész csak szilveszteri tréfa. A hír a következő: „A kedvezőnek mutatkobennünket meghalni? Mit tettél velünk, zó ígéretek feltételekEgyiptomból?! ellenére sem miért hoztál kiésbennünket kezdik el tavasszal a Sapientia 12 Nem megmondtuk neked még Erdélyi EgyipMagyar hogy Tudományegyetem koronkai tomban, hagyj nekünk békét, hadd campusának építését – jelentette az szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mertbe jobb intézmény rektora, Dávid László, aki nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, mint ha ahozzátette: pusztában halunk 13 De gyorsan Az időmeg! múlása és Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! memóriánk gyengülése a hibás. Olyan Álljatok meglátjátok, hogyan rég volt, helyt, amikorésletettük a campus alapszabadít meg már ma azsenki ÚR benneteket! Mert kövét, hogy nem emlékszik, ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, hogy az atöbbé 30 hektáros területünk melyik úgy soha nem fogjátok látni õket. 14 részében van. Azóta a magyar államelAz ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok nök kicserélődött, a Sapientia dékánja veszteg!

anyugdíjba nép iránt, és ezta betont mondták: Mitakkor tetvonult, kavaró, tünk?! Elbocsátottuk Izráelt végelgyena szolgámég középkorú szakmunkás gülésben elhunyt.” latunkból! Talán sem teltKrisztus, el a fáraóannak két Milyen24 jó,óra hogy Jézus mondata között. Mintha tudathasadásos ellenére, hogy sokan nem vesznek Róla lenne a fáraó. Elõbb jóindulatáról bizto-Ő tudomást, mégiscsak létező valóság. sítja a népet, aztán gyorsan meggonbiztos alap, amelyre építhetünk. Épp dolja Egyszerûen neméletünket adja fel!se ezértmagát. ne építsük személyes Mint sem ahogy gonosz sem adjatudáfel, másra, sajáta bölcsességünkre, még a golgotai veresége után sem. sunkra, sem élettapasztalatunkra, sem a kötelékeid, szabad azLehullottak anyagi biztonságra, még helyesnek vagy, tele van a szíved a szabadok örötűnő életfilozófiákra sem. mével, bizonyságot teszel a SzabadíUgyanakkor a gyülekezetet semhogy építtóról, és már-már azt gondolod, hetjük másra, mint Krisztusra. Még nincs is többé dolgod a kísértõvel. Aztán áldott életű lelkipásztorokra, igehirdehamarosan rá kell jönnöd, hogy a nyotőkre sem alapozhatjuk a gyülekezetet, modban van és fenyeget pusztulással és jól bevált missziós módszerek sem vagy ismét rabszolgasággal. Ne csodálhelyettesíthetik Jézus Krisztust. kozz ezen, de ne is félj, mert a te Szabadítód nagyobb, kegyelme erõsebb, mint Építőköveink a legfenyegetõbb támadás. Ha készen van a biztos alap, fel kell rá Milyen húzni azvolt épületet. Érdemes azon rabszolgának lenniis elgondolkodnunk, hogy kellemes munkánk volt. „épíEgyiptomban? Elõbb tő” kell legyen: egyrészt Isten Menet közben derült ki, hogyszolgálja Jákób utódai dicsőségét, másrészt a testvérek lelki nem egyenrangú polgárok Egyiptomban, növekedését. Természetesen van olyan hanem kényszermunkások. Szinte eset is, amikor az életünkben az Isten elészrevétlenül történt az átmenet. Mózes len épített magaslatokat kell lerombolni. idejében már a fiúgyermekeiket megölik az Igenem általkapnak képes szalmát. ezt elvéésAaSzentlélek vályogvetéshez folytatás a 3. oldalon folytatás a 3. oldalon TARTALOMBÓL AA TARTALOMBÓL English section - pages 8-9. English Articles - pages 8-9. Michael Kornya An Apostolic Meghívó lelkipásztor beiktatásra Hero by Bela Udvarnoki (3) és ifjúsági találkozóra Újévi írásoka kolorádói családi Beszámoló táborozásról Gyülekezeti hírek: Torontó, NewésYork, Távol mégisPennsylvania közel: hírek Berettyóújfaluról Füredi Kamilla: Januári helyzetkép Úti beszámoló - Kulcsár Sándor


2.2010. oldal szeptember

2013. január 3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb Magyarországi A SZERKESZTŐ ROVATA Baptista Egyház lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 3. oldal Békés, Kiderül, örömteljeshogy új esztendőt kíván tomban. van a népnek 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. kedves a 105-dik Évközi Gyűlés Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, hite, de olvasóinknak még nagyon gyenge az a évfolyahit. Ha www.baptista.hu/berettyoujfalu mában járó Evangéliumi Hírnök az szerkesz(USPSfokhagyma # 716-300) és uborka, és van húsosfazék, jól mennek a dolgok, tisztelik Urat, 2013. április 26-27 tője! a tisztességes temetéshez14: való jogukat is Jobb de ha balul ütMagyarországi ki valami, máris páni- Baptista Kedves Testvéreink Egyiptomból? 2Mózes 10, 11. POSTMASTER: helyszín: RámaJézus tábor.KriszEgyház Jó reménységgel nézhetünk előre, himegtarthatták. Az életchanges egy merõ Send address to: kinlódás, kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a tusban! szen ugyanannak az Úrnak a segítségét Az Évközi Gyűlés a Szövetségünk ett volna szolgaként meghalni Baptista reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,Egyiphibás, hogyBerettyóújfalui ide jutottunk? KedvesGyülekezet Amerikai Magyar Baptista Evangéliumi Hírnök kérve indulunk, Aki az elmúlt évtizedek Végrehajtó Bizottságának és a Mis�mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség! Subscription Manager omban. Kiderül, hogy van a népnek során létrehozta, megtartotta és éltet4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.Bizottságának a szió és Jótékonysági 12409 Devoe St. SOUTHGATE, többre. Fogadjuk el a helyzetet,MI és48195 az adott szinten a hitéletében. Nincs más célunk, te gyülekezeteinket! „Nem igazságtalan az Isten, hogy hivatalos alkalma. hite, de keretekben mégPeriodicals nagyon gyenge a hit.minthogy Ha www.baptista.hu/berettyoujfalu próbáljuk elviselhetõvé tenni. Ekkor Jézus Mózesnek eszébe jut Isten Krisztus embereket meg- elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a Postage Paid at az Wyandotte, MI and Additional Offices mentő, átformáló szólaljon szeretetrõl, Hányan tengetik aztisztelik életüket maaz is Urat, A gyülekezeti küldöttekről Szabó ígérete. 2Mózes 6:evangéliuma 6-8. Isten megígérte, ól mennek a dolgok, melyet tanúsítottatok az Õ meg újságunk oldalain,õket ha lehet hogy neveIstván ezzel a rabszolga-gondolkodással? testvért, szövetségünk Published monthly by hogy megszabadítja az úgy, egyiptoiránt, amikor szolgáltatok ésalelnöszolaz "könnyen érthető is le- gáltok aJézus de ha balul üt ki azBaptist valami, the ÍgyHungarian tengette életétConvention Izráelmáris míg el pánikét kell értesíteni. Kedves Testvéreink Kriszmiak kezébõl,olvasható" és beviszi és népét az ígéret szenteknek.” (Zsid 6:10) gyen (Hab 2,2). North aAmerica, Inc.és ki nem nembûnbakot jöttofhozzá Szabadító földjére. Akkor tehát,azonban, nem kell félni a (Ha Isten megengedi, az évközi utáni kolnak és keresnek. Ki volt a sem tusban! Soha unalmas amit Isten / Szerkesztő: hozta õketEditor a szolgaság házából. Köszönjük, hogy gondoltak ránk nevasárnapon, április 28-án, szeretnénk jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy cselekszik közöttünk. Ezeréves megmenREV.ide DR. A. GÉZA HERJECZKI hibás, hogy jutottunk? héz helyzetünkben. Kedves Amerikai Magyar Baptista megtartani a torontói új imaház alaprövid epizód új a nép Nemvégzi. ez a tő munkáját megéletében. új formában 1370 Michigan Boulevard, Imaházunk augusztus végi leomlása és kövének ünnepélyes letételét. Erre Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes vég, folytatást ígért. Most az a Új lelkipásztor szolgál Melbourne-ban Lincoln Park, MI 48146 Mellesleg, sok keresztyén tart ezen aIstenSzövetség! lebontása után jóis reménységgel va-a az alkalomra szeretettel hívjuk 12:42-benTel: találunk különös monda- dolgunk, (313) egy 382-3735 és Kelownában, a torontói gyülekezet új hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benküldötteket.) herjeczki@yahoo.com zinten tot a hitéletében. Istenrõl. imaházatÍgy épít,bátorítja Füredi Kamilla éve szavára. Mózes ahetedik népet: Ne nünketazegyIsten, új és szép hajlékot építeni „Nem igazságtalan hogy Virrasztott az Úrmegjegyzéseiket azon az éjszakán, féljetek! végzi megszakítás nélkül szolgálatát SiKéziratot, cikket, Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõEkkor Mózesnek eszébe jut Isten szerkesztő címére kérjük. erra Leonéban, Cserepka Barnaaújtimis�amikorakihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan elfeledkezzék cselekedeteitekrõl ésjövõ a tavasszal Lelkipásztori ségére. A munkálatokat szabadít meg ma az Úr bennesziós munkacsoportot vezet Chaparéba, az Úré volt. A szerkesztő bizottság tagjai:megígérte, gérete. éjszaka 2Mózes 6: 6-8. Isten csendes napok kezdjük meg, addig az a nem teket! 2Mózes 14:hetven 13, 14. szeretetrõl, melyet Õ várt tervemagyar ünnepel-tanúsítottatok Szabó István és Püsök van Dániel Micsoda evangélium ebben a Pennsylvániában zéssel és Tábor, az engedélyek beszerzésével Mózes nem okosabb, mint a nép, csak Ráma az évközi megte Krisztus születését, új teológiai diplohogy megszabadítja õket azPedig egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és április szol-gyűlést mondatban? Virrasztott az Úr. Our address on the internet: foglalkozunk. másunk, Kulcsár Attila új munkaterületre hisz Istenben, és a hit beszédét mondja előző napokban, 23-25 között. http://www.evangeliumihirnok.net Izráel õrizõje nem szunnyad és nem Tervünk és szándékunk végrehajmiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret aszabadoknak. szenteknek.” (Zsid 6:10) vár, s nem hiába. S lesz még olyan is, amiazgáltok üldözött Ha tására E-mailMit address: További értesítésaKulcsár Sándor alszik. jelentherjeczki@yahoo.com az, hogy virrasztott az tovább fogjuk fordítani kedves testvérek re nem is számítottunk? Igen. (szerk) Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. testvértől, a lelkipásztori szövetség által számunkra eljuttatott összeget: azon az éjszakán, amikor kihozta öldjére.ÚrAkkor tehát, nem kell félni a SUBSCRIPTION / ELŐFIZETÉS Ebben hitt Mózes. elnökétől. Kérem a gyülekezeteket, $5,000, azaz ötezer dollárt. népét Egyiptomból? $25.00 annually Köszönjük, hogy gondoltak ránk neelen veszedelemtõl, mert ez csak egy hogy engedjék el, sőt küldjék a lelkiHa azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent Imahét Ezúton is megköszönve testvéreink Send subscription and change of address to pásztorukat ezekre a csendes-napokhéz helyzetünkben. tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? félretett és csak népére figyelt azon ez aaKrisztus-hívők egységéért övid epizód acímváltozást népaz Õéletében. Nem segítségét, kérjük továbbra isköltségeket a minket és a Előfizetést, erre a címre kérjük: ra. Az utazási és szállás csak azt válaszolhatta volna, az Úrra az BÉLA éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes2013. figyelõ imádságaikat! Imaházunk végi leomlása és Minden január 20-27. augusztus szövetség fizeti. FÜR, Subscription Manager vég, Isten folytatást ígért. Most az a hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. mozzanatát személyesen felügyelte, Mit kíván tőlünk az Úr? 12409 Devoe Street lebontása után dezte volna: Mózes, 6:6-8 mondd meg jó ne- reménységgel vapillanatot figyelõ tekintetével Isten Southgate, MI 48195 Mikeás dolgunk,minden hogy erõsen ráálljunk Tel.: (734) 284-7107 Testvéri szeretettel bena Berettyóújfalui hogyan szabadít meghogy Isten Isten gyunk afelõl, megsegít kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, „... csak azt, hogy igazságot Közgyűlés furbill@hotmail.com Baptista Gyülekezet nevében: cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, rongyos nép, hogy aza Isten ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? zavára.koszos, Így bátorítja Mózes népet:bennünket Ne nünket új volna, és szép 2013. hajlékot építeni június 28-30 között kerül megés csak alázatosan járjegy Isteneddel.” *** gondoskodik róluk, és Mózes azt válaszolhatta Papp Dániel lelkipásztor éljetek!személyesen Álljatok helyt, és meglátjátok rendezésre szövetségünk közistentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõmindent félretéve figyel rájuk? Tiszteletbeli elnök / Honorary President hogy: NemAz tudom! 1. nap. Úrral Egyet járni –azonban együtt atuSzatmári István 106. gondnok gyűlése ugyancsak a Ráma táborban. REV. SÁNDOR KULCSÁR 1500 évvel meg késõbb ma ismétaz virrasztott beszélgetésben Zsolt Lisztes Tibor presbiter dok! Az Úr harcol 1Móz értetek, és a /lehetetségére. A 11:1-9 munkálatokat jövõ tavasszal hogyan szabadít Úr benne215-1910 Pandosy Street 34:11-18 ApCsel 2:1-12mert / Luk 24:13-25 az Isten a Gecsemáné kertben, azon a lenbõl is ki/kezdjük tud vezetni, Õ az Úr. KELOWNA, BC, V1Y 1R6 CANADA meg, addig a nem várt terveeket! 2Mózes 14: 13,azon 14.a pénteken, Azhit. Úrral járni úton a ko- =========================== csütörtök éjszakán, rev_skulcsar@yahoo.com Ez2.anap. bibliai Hinni azt–jelenti, megtört testű Krisztussal Végül még három másik fontos azon a húsvét hajnalon,mint amikora anép, mi csak zéssel és Isten az mond, engedélyek beszerzésével molyanEzék veszem azt, amit ha Mózes nem okosabb, VÁRJ MÉG! SZÖVETSÉGI TISZTSÉGVISELŐK 37:1-14 / Zsolt 22:1-8 / alkalom. szabadításunk történt. annak Zsid minden ellentmondani látszik is. foglalkozunk. 13:12-16 / Luk 22:14-23 Elnök / President: Józsué 3:16 (2Móz Sõt, személyes bizonyságom van arhisz Istenben, és a hit beszédét mondja A tavaszi ifjúsági14,21-22) találkozó Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak 3. nap. Az Úrral járni – a szabadság REV. DR. A. GÉZA HERJECZKI Tervünk és szándékunk végrehajról, hogy velem együtt virrasztott az Úr Alhambrában lesz megtartva 1370 Michigan Boulevard várok rá és hiszek benne, és amit nekem felé 2Móz 1:15-22 / Zsolt 17:1-6 / ovább 28az üldözött szabadoknak. Ha 2Kor évvel ezelõtt egy téli estén, amikor mond, LINCOLN PARK, MI 48146 tására fogjuk fordítani a kedves testvérek május 24-26 Megállt között. a víz. 3:17-18 Jn 4:4-26 megteszem. A/ többi pedig az Õ herjeczki@yahoo.com Minthogyha óriási kéz is lehulltak a rabtartóaz bilincsei. sten az rólam aki, akkor teljesíti Õ beszédét. 4. nap. Az Úrral járni – a föld feladata. Útat a tengeren, lefé-eljuttatott általnyitni számunkra összeget: Gyermek és tinitábor Alelnök / Vicepresident: tartotta volna föl, gyermekeiként 3Móz 25:8-17 / a harcikocsik kerekét, homályt ISTVÁN SZABÓ Rámában július 1-7 között. Ebben hitt Mózes. Üldözött szabadok, gyõztes szaba- kezni megállt, $5,000, azaz ötezer dollárt. Zsolt 65:5b-13 / Róm 8:18-25 / Jnmind 9:1-11a 11 E. Michigan Avenue azAzegyiptomiakra... dok. Elindultak tehát. Nem volt te- bocsátani s rakásra gyûlt, 5. nap. Úrral járni – Jézus Ifi tábornak is szívesen adunk Palatine, IL 60067 Ha azt kérdezte volna valaki MózesSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a szaboek@sbcglobal.netNem lehetett mobilbarátaiként Ének 1:5-8 / lekommunikáció. feszült, helyet Rámában, de az ezzel kapcsoEzúton is megköszönve testvéreink kegyelembõl. által foZsolt 139:1-6 / 3Jn 1:2-8 /Hit Jn 15:12-17 telefonon rákérdezni a soramit elején, megígért? hogy szabadítást hullám hullámra hõkölt.az Titkár / General Secretary: õl: Mikor teljesíti Isten, latos döntést és annak szervezését gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, segítségét, kérjük továbbra is a minket és 6. nap. Az Úrral járni – akadályokon REV. DÁNIEL hátul minden PÜSÖK rendben van-e. Közel két Megállt Ifjúsági szövetségtől várjuk. 104 Emily Anna azt Street válaszolhatta volna, Erre Mózes csak Ruth 4:13-18 113imádságaikat! / bárkeresztül mindigazüldözötten, de/ Zsolt ugyanakkor milliós nép, egy percre, Úrra figyelõ Minden Woodbridge, ON,asszonyok, L4H 3H6, CANgyermekek, Az elmúlt évek jó tapasztalataira Eféz 2:13-16 Mt 15:21-28 gyõzelmesen, mert/ az Úr hadakozik öregek, juhok, barmok, szekerek, végeamíg a túlsó partra pusokdaniel@yahoo.com hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér7. nap. Az Úrral járni – szolidaritásszolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. építve ebben az évben szeretnénk láthatatlan konvoj. A Veres tenger part- érted. át is nem értünk. Pénztáros / Treasurer: ban 4Móz 27:1-11 / Zsolt 15 / tartani Házasok hétvégéjét RámáA tengerparton a halál kapujában dezte volna: mondd Egymeg neZSIGMOND BALLA megpihennek. ján tábortMózes, vernek, ApCsel 2:43-47 / Lk 10:25-37 ban. A tervezett dátum augusztus 30 2563 Nixon Way Isten megnyitotta számukszer csak felröppen a hír, az egyiptomi álltak, Várj még Uram! 8. nap. Az pedig Úrral járni – ünnepeljünk Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui FULLERTON, CA 92835 künk, hogyan szabadít meg Isten – szeptember 2 (Labor day). élet kapuját, és õk/Zsolt átléptek sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra azegyütt Kezed ne vedd el! zsigmond@verizon.net Hab 3:17-19 100 a/ haBaptista nevében: ban. ebbõl Elõl a tenger, az ellenség. PüsökMég Dániel titkár, lálból az életbe. mindig ittÉAMBSz vagyok, Fil 4:4-9 / Lk Gyülekezet 1:46-55 bennünket a lehetetlen helyzetbõl? * mögöttük ** A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, még mindig itt vagyunk sokan. Q Press Graphic Design Studio Ezt a lépést te se halogasd! Mózes aztán csak azt válaszolhatta neki esik Mózesnek: Papp Dániel lelkipásztor 2124pedig Rose Villa Street, Pasadena, CA 91107 Mitvolna, VisitLukács our Web site at www.evangeliumihirnok.net Herjeczki Géza (1977) János tettél velünk, miért hoztál ki minket

ÜLDÖZÖTT SZABADOK folytatás az 1. oldalról

hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-

Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter


2010.január szeptember 2013.

Építsünk ÜLDÖZÖTTKrisztusra SZABADOK

folytatásazaz1.1.oldalról oldalról folytatás gezni. Ám most essen szó lelki szolgáAz élet gyötrelem, de azért van mit enni, latainkról, mint építkezési eszközökről. van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és Pál apostol ezekről úgy ír, mint a tisztességes temetéshez való aranyról, jogukat is ezüstről, drágakőről, fáról, szénámegtarthatták. Az életilletve egy merõ kinlódás, ról, szalmáról. A és lelki szolgálatok minőreménytelenség halál. De hát ezis jobb, ségéről tehátésszó. tudmint avan semmi, úgyValamennyien sincs kilátás ennél juk, hogy az arany, az ezüst és a drágakő többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott nem csupán próbáljuk értékes, elviselhetõvé hanem időtálló is. keretekben tenni. A fa,Hányan a széna,tengetik a szalmaaz egyrészt kevésbé életüket ma is értékesek, másrészt távolról sem olyan ezzel a rabszolga-gondolkodással? időtállóak, mint az LelÍgy tengette azelőbbi életét anyagok. Izráel míg el kinem építkezésünk törekedjünk jött hozzásorán a Szabadító és kitehát nem arra, értékesek és hoztahogy õket aszolgálataink szolgaság házából. maradandóak legyenek. Azt se feledjük, hogyMilyen nem azaszámít, mennyire vagyunk mi Szabadítónk? 2Mózes sikeresek vagy népszerűek, illetve, hogy 12:42-ben találunk egy különös mondaelnyerjük-e tot Istenrõl.az emberek tetszését és dicséretét. Törekedjünk hogy Virrasztott az Úr inkább azon azarra, éjszakán, szolgálatunk és hitben véghezvitt cseleamikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az kedeteink éjszaka azátitatódjanak Úré volt. Isten erejével és kegyelmével, és szolgálatunkban egye-a Micsoda evangélium van ebben dül Krisztus nevének dicsőítése mondatban? Virrasztott az Úr. ösztöPedig nözzön. Izráel õrizõje nem szunnyad és nem alszik. Mit jelent szolgálatom az, hogy virrasztott az Lelkipásztori elején, Úr azon az éjszakán, kihozta amikor az egyik, jobbáraamikor idősekből álló népét Egyiptomból? gyülekezetet buzdítottam, hogy lelkeEmberileg szólva –énekeljen, Isten mindent sebben, ütemesebben egy félretett ésígy csak az Õ népére figyelt az azon testvérnő válaszolt: „Testvér, a az éjszakán. A szabadulás fontos, hogy fölfelé szálljon!” minden mozzanatát személyesen felügyelte, minden pillanatot figyelõ tekintetével Tűzpróba kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, Házépítéskor megtörténhet, az koszos, rongyos nép, hogy hogy az Isten építmény tartósnak és mutatósnak személyesen gondoskodik róluk,látés szik, miközben az építőanyag minősége mindent félretéve figyel rájuk? rejtve marad. az idő, illetve a ter1500 évvelÁm késõbb ismét virrasztott mészet viszontagságainak próbájaazon nap-a az Isten a Gecsemáné kertben, világra fogjaéjszakán, hozni a azon felhasznált építőcsütörtök a pénteken, anyag azon minőségét. a húsvét hajnalon, amikor a mi szabadításunk történt. vagyunk arra, Mi nagyon hajlamosak személyes bizonyságom van arhogySõt, egymás szolgálatait, lelki munkáról, hogy velem együtt virrasztott Úr ját megbíráljuk. Természetesen, haazva28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor lami helytelen, sőt káros, azt Isten igéje rólam isel lehulltak a rabtartó bilincsei. alapján kell marasztalnunk. Viszont jó lenne, ha tudnánk bátorítani egymást Üldözött szabadok, gyõztes szabaabban, ami helyes és jó, hogy egyre több dok. Elindultak tehát. Nem volt teolyan szolgálatot végezhessünk, amelekommunikáció. Nem lehetett mobillyért jutalmat kapunk. telefonon rákérdezni a sor elején, hogy Elgondolkoztatott a magyar köztársahátul minden rendben van-e. Közel két sági elnök,nép, Áderasszonyok, János újévi gyermekek, köszöntője, milliós melyben többek barmok, között azt hangsúlyozöregek, juhok, szekerek, végeta,láthatatlan hogy: „olyan országot, konvoj. A Veresolyan tengerhazát partkell amelynek fundamentuján alkotnunk, tábort vernek, megpihennek. Egyma azcsak egymásnak megadott a szer felröppen a hír, aztisztelet, egyiptomi jósereg szó és a jó szomszédság, a jövőnkért közeledik. Kitör a pánik a táborviselt felelősség ésmögöttük egymás az teljesítméban. Elõl a tenger, ellenség. nyének a gyüA nép megbecsülése”. elõbb segítségértBárcsak kiált Istenhez, lekezetben is jellemezne aztán pedig neki esik bennünket Mózesnek:egyMit más szolgálatának megbecsülése. tettél velünk, miért hoztál ki minket

3. oldal 3. oldal

Természetesen a végső Egyiptomból? 2Mózes 14: ítéletet 10, 11. men�Jobb nyei Atyánk hozza munkánkat illetően. lett volna szolgaként meghalni EgyipA „tűzben megjelenő tomban. Kiderül, hogynapon” van amindegyinépnek künkdemunkája nyilvánvalóvá lesz,Haés hite, még nagyon gyenge az a hit. azt, hogy kinek mit ér a munkája, azt a jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, tűz fogja kipróbálni. Nem vitás, minden de ha balul üt ki valami, máris pánikeresztyén munka keresnek. „vegyes” minőségű, kolnak és bûnbakot Ki volt a és meglehet, szomorúsággal kell hibás, hogy idehogy jutottunk? majd tapasztalnunk, hogy tart lelkiezen munMellesleg, sok keresztyén a kánk bizonyos része megég. Jó lenne, szinten a hitéletében. haEkkor ennek Mózesnek kiküszöbölése érdekében még eszébe jut Isten körültekintőbben „építkeznénk”. Gonígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, dolommegszabadítja senki sem szeretné szívvel hogy õket keserű az egyiptoénekelni majd: „Üres kézzel menjek-é miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret el, s úgyAkkor álljak tehát, az Úr nem előtt?” földjére. kellKívánom, félni a hogy ebben az évben is építsünk értékejelen veszedelemtõl, mert ez csak egy set és maradandót, hogy majd jutalmat rövid epizód a nép életében. Nem ez a kaphassunk! vég, Isten folytatást ígért. Most az a dolgunk, hogy erõsen Horváth ráálljunk Ferenc Isten lelkipásztor, szavára. Így bátorítja Mózes aMelbourne népet: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13,Baptista 14. Kedves Magyar Mózes nemVezetősége! okosabb, mint a nép, csak Szövetség hisz Istenben, és a hit beszédét mondja tovább az üldözött2012. szabadoknak. Isten kegyelméből, december Ha Isten aki, akkorateljesíti az Õ beszédét. 7-énaz befejeztem szeminárium-i tanulEbben hitt Mózes. mányaim, és megkaptam a Louisville-i Déli Teológiai HaBaptista azt kérdezte volna Szeminárium valaki MózesTeológia Diplotõl: Mikortagozatának teljesíti Isten,Mesteri amit megígért? máját. Hálásan köszönöm a támogatást Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, egész Nem családom nevében – úgyazt kérhogy: tudom. Ha valaki az imákat, dezte volna:látogatásokat, Mózes, mondd meg nevalamint az anyagi segítséget, künk, hogyan szabadít meg Isten amivel a tanulmányaim alatt bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? támogattatok! Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuKérünk továbbra is és a lehetetdok! Az hogy Úr harcol értetek, imádkozzatok érettünk, hogyÕ az Úr. lenbõl is ki tud vezetni, mert felismerhessük Isten vezetését Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koéletünkveszem következő molyan azt,lépésében amit Istenis, mond, ha és követhessük Őt oda, ahoannak minden ellentmondani látszik is. va szolgálatunkat elrendelte. Nem tudom, hogyan Hisszük, hogy amintszabadít eddig ismeg, csak várok rá és hiszek benne, és amit nekem vezetett, továbbra is vezetni mond, megteszem. A többi pedig az Õ fogja családunk, amint az Jeremiás feladata. Útat nyitni a tengeren, lefé29:11-ban meg van írva: “Hiszen én kezni a harcikocsik kerekét, homályt jól tudom, mit tervezek a számotokra bocsátani — mondjaaz az egyiptomiakra... Örökkévaló —, s mind ezek aa Szabadító Úr feladata. viszi véghez a tervek békességről és Õ felvirágzásról szabadítást kegyelembõl. Hit által foszólnak, nem pedig nyomorúságról és gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, bajról. Olyan jövőt szántam nektek, bár mindigjót üldözötten, de ugyanakkor amelyben várhattok.“ gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik érted. Kellemes Karácsonyt és egy Boldog Új A kívánunk tengerparton a halál éskapujában Évet családotok, gyülekeálltak, pedig megnyitotta zetetekIsten minden tagja számára.számukTestvéri raszeretettel, az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe. Kulcsár Attila és családja, Ezt a lépést te se halogasd! Ibolya, Laura, Nicolette és Dávid 2012. december Lukács János 21.

Kulcsár AttilaBaptista részéreEgyház Magyarországi Kedves Attila! Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. Köszönöm a karácsony előtt érkezett www.baptista.hu/berettyoujfalu leveledet. Az ünnepek sűrűjében nem sikerült Kedvesválaszolnom. Testvéreink Jézus KriszÖrülök, hogy tanulmányaidat sikeretusban! sen elvégezted a Déli Baptista TeolóKedves Amerikai Magyar Baptista giai Szeminárium Teológiai tagozatán Szövetség! és megkaptad a Master of Divinity „Nem igazságtalan az Isten, hogy diplomát. Gratulálok! elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ neveSzövetségünk iránt, amikorképviseletében szolgáltatok éskülöszolnösen is hálaadás van a szívemben gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) az eredményes munkád miatt, hiszen abban azt is hogy látom,gondoltak hogy az Úr itteni Köszönjük, ránkaznebaptista missziónk gyümölhézmagyar helyzetünkben. Imaházunk augusztus leomlása és cseit is érleli. Szüleid végi példamutatása lebontása után jóélet, reménységgel vaés a gyülekezeti a fiatalok közötti gyunk hogy Isten megsegít benaktívafelõl, munkád mind segítettek abban, nünket új és szép hajlékot hogy egy megértetted az Úr hívásátépíteni és fel is istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõvállaltad azt. ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal Örülök annak kezdjük meg, addigis,ahogy nemnem vártfelejtetted terveel, hogy melletted álltunk tanulmányazéssel és az engedélyek beszerzésével id során imádsággal és némi anyagi foglalkozunk. támogatással is. Szívesen tettük, az Tervünk és szándékunk végrehajÚrért, és jófordítani látnunk,a hogy nem volt az tására fogjuk kedves testvérek által semszámunkra hiábavaló. eljuttatott összeget: $5,000, azaz ötezer dollárt. Most pedig abban bízunk, hogy a Ezúton Ura is megköszönve misszió tovább is vezettestvéreink erről a nesegítségét, kérjük is a minket és ves pontról, s atovábbra misszió mezőn is helyet az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet nevében: Papp Dániel lelkipásztor Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG! Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Megállt a víz. jelöl számodra. Ezért imádkozunk is – Minthogyha óriási kéz kérésednek is engedve. tartotta föl, Bízom benne, hogy – bárvolna az angol megállt, missziómezőn éppen olyan jól helyt s rakásra gyûlt, tudsz állni, az itteni magyar baptista feszült, misszió támogatója, vagy éppen aktív hullámra hõkölt. lelkipásztorahullám is leszel. Ez valóban az Megállt Úrnál van egyenlőre. egy percre, amíg a túlsó partra Kedves Attila, az Úr vezessen benneát nem értünk. teket! Szeretettel köszöntjük feleségedet és gyermekeidet is. Urunk áldása Várj még Uram! kísérje életeteket! Kezed ne vedd el! Még mindig itt vagyok, Szeretettel, szövetségünk nevében is: még mindig itt vagyunk sokan. Herjeczki Géza elnök, ÉAMBSz 2013. (1977) január 2. Herjeczki Géza


4.2010. oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT ÚJÉVI SZABADOK ÁHÍTAT folytatás az 1. oldalról

Jézus legyen azvanelső! Az élet gyötrelem, de azért mit enni,

Jn fokhagyma 21,15-19 és uborka, és van húsosfazék, a tisztességes temetéshez való jogukat is Az evangélium Krisztusról szól, megtarthatták. AzJézus élet egy merõ kinlódás, dereménytelenség az Isten és azés ember halál.viszonylatában. De hát ezis jobb, Jézusban Isten éscselekedett. Azt ennél tette mint a semmi, úgy sincs kilátás értünk, amire csak Isten képes. Isten többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott tettének a híre “örömhír,” mert tenni. Jézus keretekben próbáljuk elviselhetõvé Krisztus halála és feltámadása az ember Hányan tengetik az életüket ma is megváltásának a története. ezzel a rabszolga-gondolkodással? AzÍgy idézett beszélgetés Jézus míg és Sitengette az életét- Izráel el mon közötta –Szabadító egyedülállóan tanemPéter jött hozzá és ki nem nulságos. Hallgatózni közelebbről hozta õket a szolgaságennél házából. nem lehet, hogy lélek-hangokra figyelve érzékeljük Szövetség csodáját. Milyen az a miÚjSzabadítónk? 2Mózes Csak a személyes átélésben tudhatunk 12:42-ben találunk egy különös mondameg többet a tagadásban jártas ember tot Istenrõl. félelméről Istenazelőtt, és aaz Megváltó Virrasztott Úr azon éjszakán, céljairól vele. Ez itt a lényeg: a Kereszt amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az előtt tagadó Pétervolt. felel az Úr kérdéseire. éjszaka az Úré Hogy felelhetett, és helyesen Micsoda evangélium van válaszolt ebben a ismondatban? “örömhír”, Virrasztott mert a megváltás az Úr. törtéPedig netének kereszt-utáni folytatásáról ad Izráel õrizõje nem szunnyad és nem hírt, amikor Isten és ember között egy alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott új az kapcsolat Erre utalnak az evangéliÚr azonépül. az éjszakán, amikor kihozta umok már ismerős történetek is népételejéről Egyiptomból? (Jézus találkozásai a majdani “emberhaEmberileg szólva – Isten mindent lászokkal” és újbóli hívásai a követésre). félretett és csak az Õ népére figyelt azon Nézzük, mennyit Péter csak az éjszakán. A változott szabadulás minden néhány nap alatt! mozzanatát személyesen felügyelte, Nemrégpillanatot még hősködött hűségével, minden figyelõa tekintetével sőt kardoskodott Jézusért. Aztán tagakísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, dott – ahogyan azt nép, Jézushogy előreazmeg is koszos, rongyos Isten mondta. Most? gondoskodik Jézus kérdéseire kitarszemélyesen róluk, és tóan és józanul felel. Az rájuk? Isten szerinti mindent félretéve figyel agapaō-szeretettel nem képes az Úr Jé1500 évvel késõbb ismét virrasztott zust viszont szeretni, dekertben, a válaszaiban az Isten a Gecsemáné azon a nem is ezenéjszakán, van a hangsúly. az a csütörtök azon a Nem pénteken, lényeg, az hajnalon, ő fileō-szeretete azon ahogy húsvét amikor amás mi (éppen a golgotaitörtént. események után ne érszabadításunk tenéSõt, a különbséget emberszeretete személyes Isten bizonyságom van arésról, az hogy ember, akár együtt a hálásvirrasztott szív Isten az iránvelem Úr ti28 ragaszkodása arról való évvel ezelõttközött?), egy téli az estén, amikor bizonyossága a fontos, hogy bilincsei. a szeretete rólam is lehulltak a rabtartó Isten előtt ismert. Mindhárom válaszában megismétli ezt: “te tudod, hogy szeÜldözött szabadok, gyõztes szabaretlek A kérdésekre felelve dok. téged.” Elindultak tehát. Nem volt altekalmat nyert arra, hogy önmagát lekommunikáció. Nem hallja lehetett mobilmást is mondani, minta asor tagadás telefonon rákérdezni elején,vádló hogy szavait. A szeretet szavaival hátul minden rendben van-e.„ölelhette” Közel két a milliós Mesterét, akitasszonyok, elárult, Krisztusát, aki nép, gyermekek, mégis kegyelmében tartotta. És milyen öregek, juhok, barmok, szekerek, végecsodás gyümölcse az, láthatatlan konvoj.aAMegváltásnak Veres tenger partamikor kimondhatja a hívő: „Uram, te ján tábort vernek, megpihennek. Egymindent tudsz; te tudod, szeretlek szer csak felröppen a hír,hogy az egyiptomi téged”! sereg közeledik. Kitör a pánik a táborŐ mindent tud. A bűneimet ban. Elõl a tenger, mögöttük az „ismeri” ellenség. (magára vállalta azokat). kiált „IstenIstenhez, abban A nép elõbb segítségért mutatta meg rajtunk a szeretetét, aztán pedig neki esik Mózesnek:hogy Mit Krisztus már akkor meghaltki értünk, tettél velünk, miért hoztál minket

2013. január 3. oldal

amikor bűnösök voltunk” írjaJobb Pál Egyiptomból? 2Mózes 14: 10,– 11. apostol (Róm 5,8). Másképpen ismer lett volna szolgaként meghalni Egyipbennünket, mint a hogy környezetünk (a hőstomban. Kiderül, van a népnek ködőde Péter nem kisazkihívás lehite, mégtagadása nagyon gyenge a hit. Ha hetett a tanítványi körben, amíg jól mennek a dolgok, tisztelik azmindet Urat, helyére nemüttette a Szentlélek). Tudja de ha balul ki valami, máris pániazt is, hogy a követésében hűségesek kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt lea szünk,hogy és a ide ránkjutottunk? bízott szolgálatot elvéhibás, gezzük. Hogyne Ő, akitart a hívására Mellesleg, soktudná keresztyén ezen a válaszolókkal van „minden nap, a világ szinten a hitéletében. végezetéig”? Lám, Péternek azt a Ekkor Mózesnek eszébe jut napját Isten is tudta,2Mózes amikor6:majd Rómában kivégígérete. 6-8. Isten megígérte, zik (Jnmegszabadítja 21,19). hogy õket az egyiptoImádkozzunk miak kezébõl, és azért, beviszihogy népét Jézust az ígéretaz első helyre tudjuk tenni! földjére. Akkor tehát, nem kell félni a Novák jelen veszedelemtõl, mert ez József csak egy rövid epizód a nép életében. Nem ez a vég, Isten folytatást ígért. Most az a dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok hogyan szabadít meg 2013. ma azjanuÁr Úr benne-7. Makeni, teket! 2Mózes 14: 13, 14. Januári helyzetkép Mózes nem okosabb, mint a nép, csak hisz Istenben, és a hit beszédét mondja Háromazhétüldözött óta mostszabadoknak. aludtam egy kicsit tovább Ha jobban, mert nemteljesíti volt diszkó éjszaka. Isten az aki, akkor az Õ beszédét. Hajnalban, amikor szokás szerint megEbben hitt Mózes. szólaltak nem keresztyén szomszédaim Ha azt kérdezte volna valaki Mózeshangszórói, bezárkóztam a hálószobámtõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? ba, a falak egy kicsit csökkentették a Erre azt válaszolhatta volna, zajt. Mózes Sikerültcsak a mobil telefonomon meghogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérnéznem, hányan lájkolták az év utolsó dezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha annak minden ellentmondani látszik is. Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak várok rá és hiszek benne, és amit nekem mond, megteszem. A többi pedig az Õ feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt bocsátani az egyiptomiakra... mind a Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz vasárnapján készült és nagyszabadon, nehézsébár mindig üldözötten, de ugyanakkor gekkel elinternetezett képeimet. Nagy gyõzelmesen, mert az Úrhogy hadakozik hálával állapítottam meg, milyen érted. sokan kísérik figyelemmel az életemet; A tengerparton a halál kérem is a testvéreket, hogy kapujában továbbra is álltak, Isten pedig megnyitotta számukhordozzanak imakarjaikon. a hangszórók elhallgattak, ra Amikor az élet kapuját, és õk átléptek a hafeltettem a magyarországi Központi lálból az életbe. Énekkar hat évvel készült kisEzt a lépést te se ezelőtt halogasd! lemezét, hogy közömbösítsem az agytekervényeimben a Lukács majdnem egyórás János

agymosást és lelkileg én isEgyház ráhangolódMagyarországi Baptista jak az imádságra. Azután megetettem Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet árva “báránykáimat” (a kis 4100 Berettyóújfalu, Eötvöskecskéket, u. 2. melyek anyját ellopták) és készülődtem www.baptista.hu/berettyoujfalu az Internet kávézóba, hogy megírjam ezt a levelet. Igen ám, Jézus de az autó nem Kedves Testvéreink Kriszindult be, talán a mostani nagy száraztusban! ság, az esti hőség (vagy a száznál több Kedves Amerikai Magyar Baptista decibeles hangszórók) megártottak az Szövetség! akkumulátornak. Közben vendégem „Nem igazságtalan az Isten, hogy érkezett, egy volt misszionárius, akivel elfeledkezzék a titalálkoztam, cselekedeteitekrõl és a már rég nem és én elfelejszeretetrõl, melyet tanúsítottatok Õ tettem megkérni, hogy segítsenaz beugneve iránt, amikor szolgáltatok és szolrasztani az autót. Nem baj, van valaki a gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) közelben, akinek van akkumulátor töltője. Irány, feltölteni az akkumulátort, Köszönjük, gondoltakmíg ránkkiderül, neés izgatottanhogy várakozni, héz helyzetünkben. hogy beindul-e a kocsi vagy sem. és Hála Imaházunk augusztus végi leomlása az Úrnak, délután háromkor megérkezlebontása után jó reménységgel vatem az internetezőbe. Most sietek gyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben-egy néhány sort mielőtt az internet nünket egy új írni, és szép hajlékot építenikávézó négy órakor bezár. istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõHa A visszatekintek elmúlt évre, az ségére. munkálatokatazjövõ tavasszal kezdjük meg, addigszerint a nem avárt terveén értékelésem legnagyobb zéssel és az az engedélyek eredmény volt, hogybeszerzésével sikerült a bapfoglalkozunk. tista általános iskola építését majdnem Tervünkbefejezni, és szándékunk egészen és eddigvégrehajse a kőműtására fogjuk fordítani a kedves testvérek vesekkel, se az egyház vezetőséggel, által eljuttatott összeget: se aszámunkra lelkipásztorral nem vesztem össze. $5,000, azaz ötezer dollárt. Nem érdem ez, hanem kegyelem, de Ezúton is megköszönve megvallom őszintén, nemtestvéreink volt könnyű segítségét, kérjük továbbravolna is a minket és a dolog. Én szerettem siettetni azmunkát, Úrra figyelõ Minden de itt imádságaikat! nem úgy ketyeg az óra, szolgálatukra Istenünkvagy áldását kívánjuk. és mint Amerikában Európában, sokszor kellett kompTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui romisszumot kötni. Baptista Gyülekezet nevében: Bár az országos Pappközgyűlés Dániel lelkipásztor nagy lelSzatmári István gondnok kesedéssel megszaLisztes presbiterTevaztaTibor a Baptista ológiai Szeminárium =========================== beindítását, voltak problémák a terv VÁRJ kivitelezésével. MÉG! A Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Freefővárosban, townban, valamint Megállt víz. Bo, Kono és aLunsár Minthogyha városábanóriási nemkézvolt tartotta volna föl,épprobléma, sajnos megállt, pen Makeniben nem s rakásra gyûlt, voltunk képesek beinfeszült, dítani a Szemináriuhullám hullámra hõkölt. mot, pedig számtalan Megállt megbeszélést tartottunk a lelkipásztoegyhogy percre, rokkal. Hiszem azonban, ebben amíg a túlsó partra az évben be tudjuk hozni a lemaradást át nem értünk. és nemsokára elkezdődik a tanítás. Néhány szót az imaházépítésről is. Várj még Uram! Láthatjátok a Facebookra feltett képeken, hogy milyen Kezed szűkösen férünk ne vedd el! el az imasátorban, sajnosittmég mindig Mégdemindig vagyok, nem tudtuk felhúzni a tetőt azsokan. imaházmég mindig itt vagyunk ra. Belekezdtünk karzat építésbe (én Herjeczki (1977) ugyan nem akartam), ígyGéza a tetőzés ismét


2010.január szeptember 2013.

elmaradt. ÜLDÖZÖTT SZABADOK Arra kérek mindenkit szeretettel, folytatás az 1. oldalról hogy imádkozzon az iskoláért, a Teológiáért, a tetőzésért és van azért, Az élet gyötrelem, de azért mithogy enni, továbbra is őrizzen meg minket az Úr van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és békességben, testvériis a tisztességesegyetértésben temetéshez valóésjogukat szeretetben. Imádkozzatok jó egészsémegtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, gért is, az elmúlt évben reménytelenség és halál. Desokat hát ezisgyenjobb, gélkedtem. Ha tudtok, küldjetek mint a semmi, és úgy sincs kilátásolyan ennél komputeren hallgatható lemezeket, többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott amelyeken zene, vagy atenni. régi keretekbenklasszikus próbáljuk elviselhetõvé karénekesben, esetleg az a Hit Hangjaiban Hányan tengetik életüket ma is lévő vannak, akár magyarul, ezzelénekek a rabszolga-gondolkodással? akárÍgy angolul. Handel Messiása megvan, tengette az életét Izráel míg el karácsonykor minden nap hallgattam. nem jött hozzá a Szabadító és ki nem Jól tudnék használni házából. angolul vagy hozta õket a szolgaság franciául készült, ha lehet feliratos bibliai filmeket biblia olvasó csoporMilyen a mia Szabadítónk? 2Mózes tomban, amely minden péntek délután 12:42-ben találunk egy különös mondatalálkozik a lakásomban. A címem: tot Istenrõl. Gabriella Kamilla 25 Yiks Virrasztott az Úr Füredi, azon az éjszakán, Road, Makeni, Sierra Leone. Ebbe a amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az bibliaolvasó csoportba erősen mohameéjszaka az Úré volt. dán Micsoda háttérből evangélium érkeznek érdeklődők, van ebbenta-a lán ezért is támadnak a nem mondatban? Virrasztott az keresztyén Úr. Pedig szomszédaim Izráel õrizõjea hangszóróikkal. nem szunnyad és nem A szomszédok márvirrasztott nem csak alszik. Mit jelent most az, hogy az zavarják csendesamikor perceimet és Úr azonazaz én éjszakán, kihozta egyéb népét alkalmaimat Egyiptomból?(értekezlet, bibliaóra) Emberileg hanem zsarolnak szólvais.– Két Istenvezetőjük mindent felkeresett és közölte, hogyha azt akafélretett és csak az Õ népére figyelt azon rom, hogy elmozdítsák az ablakom alól az éjszakán. A szabadulás minden a mozzanatát hangszórókat, akkor járuljak hozzá személyesen felügyelte, anyagiakkal egy torony építéséhez, ahominden pillanatot figyelõ tekintetével vákísért majdvégig. felteszik a hangszórókat. Ezt én Hát kicsoda ez a rabszolga, két okból is visszautasítottam. koszos, rongyos nép, hogy Egyrészt az Isten azért, mert nem gondoskodik szeretem, ha kényszeríszemélyesen róluk, és tenek arra,félretéve hogy pénzt mindent figyeladjak, rájuk?másrészt mert1500 nem évvel akarom, hogyismét a segítségemkésõbb virrasztott mel téves tanításaikat. az terjesszék Isten a Gecsemáné kertben, azon a Hála az Úrnak azonban, jelencsütörtök éjszakán, azon hogy a pénteken, leg béke van és hajnalon, a hosszú amikor polgárháboazon a húsvét a mi rúszabadításunk után az értelmesek történt. igyekeznek is megőrizni a békét. bizonyságom A vallási tolerancia Sõt, személyes van arisról, nagyobb, mintegyütt sok más afrikaiazorhogy velem virrasztott Úr szágban. azértegya téli nemestén, keresztyén 28 évvelDe ezelõtt amikor szomszédaimhoz rólam is lehulltakhasonlóak a rabtartóviselkedése bilincsei. nem jó jel. Kérlek imádkozzatok, hogy az Úr leplezzeszabadok, le azokat,gyõztes akik titokban Üldözött szabaismét készülnek. Imádkozzadok. háborúra Elindultak tehát. Nem volt tetok, hogy a Szentlélek meg lekommunikáció. Nemvilágosítsa lehetett mobilazoknak azrákérdezni értelmét, akik a telefonon a sor most elején,még hogy babonaság és a rendben téves tanítások bilincsei hátul minden van-e. Közel két miatt ellenállás nélkül hagyják magumilliós nép, asszonyok, gyermekek, kat a vágóhídra és kárhozatba vezetni. öregek, juhok, barmok, szekerek, végeUram, szabadításodra láthatatlan konvoj. A várunk! Veres tenger part"Áldjon Tégedmegpihennek. az Úr és őrizzen ján tábortmeg vernek, Egymeg Világosítsa megazazegyiptomi Úr az Ő szerTéged. csak felröppen a hír, orcáját Terajtad ésKitör könyörüljön sereg közeledik. a pánik a Terajtábortad. az Úrmögöttük az Ő orcáját Tefeléd ban.Fordítsa Elõl a tenger, az ellenség. ésAadjon Nekedsegítségért békességet." nép elõbb kiált Istenhez, Testvéri üdvözlettel, aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit Füredimiért Gabriella tettél velünk, hoztálKamilla ki minket

5. oldal 3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha (4)mennek a dolgok, tisztelik az Urat, jól de ha balul üt ki valami, máris páni„Uram, „az öregek koronájaKiazvolt unokolnak és bûnbakot keresnek. a kák” – olvasom igédben. Mennyire igaz, hibás, hogy ide jutottunk? most tudom csak! Hálásan köszönöm Mellesleg, sok keresztyén tart ezenhaa neked, hogy nemcsak gyermekeimet, szinten a hitéletében. nem unokáimat is láthatom, alkalmam Mózesnek eszébe Isten vanEkkor velük játszani, örülni, velükjutérezni… ígérete. 2Mózes Isten megígérte, Köszönöm neked6: ezt6-8. a koronát is. De azt hogy megszabadítja õket az egyiptois elmondom neked, Uram, hogy ők már miakigazán kezébõl, és bevisziLátom, népét az ígéret nem az enyémek. hogy más aföldjére. gondolkodásuk… Nincs közvetlen beleAkkor tehát, nem kell félni a szólásom életükbe, ezért viszem őket eléd. jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy Úgy „a jó ember rövidolvasom epizód igédben: a nép életében. Nem örökez a séget hagy még unokáinak is.” vég, Isten folytatást ígért. Most az a Én nem hogy tudok erõsen más örökséget dolgunk, ráálljunkhagyni, Isten mint áldásodat és szeretetedet. Kérlek, szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne munkálkodj bennük is, vond magadhoz féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok őket is. Uram, én nem tudom életüket véhogyan szabadít meg ma az Úr bennegigkísérni, de a te szereteted mindörökteket! 2Mózes 14: 13, 14. ké az istenfélőkkel van, igazságod még Mózes nem mint a nép, csak unokáinkkal is okosabb, – ígéred szavadban. Ezért hisz Istenben, és a hit és beszédét mondja dicsérlek unokáimért, rád bízom őket tovább az üldözött szabadoknak. Ha (Visszhang. Evangélikus teljes életükre” Sajtóosztály, Bp., teljesíti 2001). az Õ beszédét. Isten az aki, akkor Ebben hittérzéseit Mózes. mondja ki ez az imádSzívem Ha azt kérdezte volnaközött valakiteszem Mózes-a ság! Mert bár unokáim tõl: Mikorérzem teljesíti megígért? dolgom, is Isten, ennekamit mérhetetlenül Erre Mózes csak azt volna, nagy felelősségét és válaszolhatta értelmét – mégis be kell hogy:látnom Nem kicsinységemet, tudom. Ha valakivégességeazt kérmet, tehetetlenségedeztesokszor volna: előforduló Mózes, mondd meg nemet és teljes rászorultságomat kekünk, hogyan szabadít megIsten Isten gyelmére. Hálásavagyok azért, hogy az bennünket ebbõl lehetetlen helyzetbõl? eseményekben megtapasztalhatom ezt a Mózes csak azt válaszolhatta volna, kegyelmet és nagyon sokszor felragyog Nem tudom! EgyetTeazonban tuahogy: bizonyosságom; Uram! cselekedtél! dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetUram, Te látod szívbéli szomorúságainlenbõl is ki imáinkat! tud vezetni, mert Õ az Úr. kat, hallod Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koEgyikveszem este három unokával a tanítvámolyan azt, amit Isten mond, ha nyok elhívásáról szóló történetet olvasannak minden ellentmondani látszik is. tuk (Lk 6:12-16). Próbáltuk megtanulni tudom, hogyan meg, csak aNem 12 tanítvány nevétszabadít is és eközben sok várok rá és és hiszek benne, és amit nekem kérdésük megbeszélnivalónk volt. mond, megteszem. többi nevük pedig az Õ A két fiú észrevette,A hogy – Jáfeladata. Útat nyitni a tengeren, lefénos és Taddeus – megegyezik egy-egy kezni a harcikocsik kerekét, tanítvány nevével. Lylike pedighomályt kétségbeesett, az ő nevére hallgató bocsátanihogy az egyiptomiakra... mindszea mély nemÚrvolt a tanítványok között. Szabadító feladata. Õ viszi véghez a Hiába próbáltam oldani aHit„tragédiát” szabadítást kegyelembõl. által foazzal, hogy Úr Jézusnak nőgadhatod el. voltak Hit általazélhetsz szabadon, tanítványai és hogy ődeis ugyanakkor lehet, válhat bár mindig is, üldözötten, azzá, Lylikénkmert csakaz kétségbeesetten gyõzelmesen, Úr hadakozik sírdogált. Még másnap reggel is erről érted. a nagy szomorúságáról beszélt, ezért a A tengerparton a halál kapujában reggeli imádságunkban kértük men�álltak, Isten pedig megnyitotta számuknyei Atyánk vigasztalását és segítségét. ra az élet kapuját, és õk átléptek a haEz végülis valamennyire megnyugtatta az életbe. alálból kis szívét, de láttam rajta, hogy egész délelőtt nem te igazán boldog. Délben Ezt a lépést se halogasd! csengett az ilyenkor szokásos telefon, amikor is megoszthattam LukácstehetetlenséJános

gemet leányommal és az őEgyház tanácsán keMagyarországi Baptista resztül adott Isten választ és megoldást. Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet Lukács 8. részében találjuk 4100 Berettyóújfalu, Eötvös felsorolva u. 2. Jézus női követőinek nevét, közöttük www.baptista.hu/berettyoujfalu Zsuzsannáét. Zsuzsanna héber eredetű név, jelentése liliom. Lylike szomorúsáKedves Jézus Kriszga azonnalTestvéreink örömre fordult ennek hallatusban! tán. Én pedig hálásan sóhajtottam fel, Amerikai hogy Magyar Baptista ésKedves megköszöntem, szorultságomSzövetség! ban Istenem milyen gyorsan és csodálatosan segítségemre. Azon az estén „Nem jött igazságtalan az Isten, hogy pedig azért könyörögtem, hogy ezek elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a a gyermekekmelyet majd egyszer azon isazörüljeszeretetrõl, tanúsítottatok Õ nek,iránt, hogyamikor az ő neveik fel vannak írva a neve szolgáltatok és szolmennyben (Lk 10,20). gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) Fazekas Erzsébet Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben. Imaházunk augusztus végi leomlása és NAGYután JÓZSEF lebontása jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben1915 - 2012 nünket egy új és szép hajlékot építeni Id. Nagy József test-az Õ neve dicsõistentiszteletek céljára, vér, Agyülekezetünk ségére. munkálatokat jövõ tavasszal hűségesmeg, tagja, Nagykezdjük addig a nem várt terveváradon született, beszerzésével zéssel és az engedélyek foglalkozunk. 1915. március 4-én. Tervünk és szándékunk végrehajAzt, hogy nagyon szetására fogjuk fordítani a kedves ret olvasni, már nagyon régentestvérek megtapaszáltal számunkra összeget: taltam, számtalaneljuttatott beszélgetésem alkalmá$5,000, azaz ötezerotthon dollárt.volt. Politikában, val. Mindenben gazdaságban, tudományban; példának Ezúton is megköszönve testvéreink okáért éveken keresztülisjárt neki ésMasegítségét, kérjük továbbra a minket Élet és Tudomány című azgyarországról Úrra figyelõ azimádságaikat! Minden tudományosIstenünk folyóirat.áldását Azon kívül, hogy a szolgálatukra kívánjuk. Biblia a kedvenc olvasmánya volt, a lelki Testvérimagazinokat szeretettel ais Berettyóújfalui lapokat, állandóan olvasta, Baptista úgy az Gyülekezet erdélyieket, nevében: mint a magyarországiakat. MindentPapp kedvelt, amilelkipásztor a gyülekezetDániel tel volt kapcsolatos, legyen az gondnok igehirdetés, Szatmári István bizonyságtevés,Lisztes szavalat vagy ének. Ő Tibor presbiter maga is már fiatalon megkedvelte a zenét, =========================== dobolt és harmóniumozott. Azonkívül fiatal korában számtalan költeményt tanult, és kívülről előadottMÉG! családja, ismerősei és VÁRJ gyülekezete kedvére, valamint Isten dicsőJózsué 3:16 (2Móz 14,21-22) ségére. Amikor az egészsége megengedte, mindig jelen volt a gyülekezetben. éves Megállt a16 víz. korában tért meg, és egy egész emberöltő Minthogyha óriási kéz állt mögötte, melynek élményeiről sokszor tartotta volna föl, beszélt családtagjainak, barátainak és a megállt, testvéreknek a gyülekezetben. 1941-ben s rakásra gyûlt, 62 vette el feleségül Horváth Erzsébetet. feszült, évig boldog házasságban éltek, amíg az hullám hullámra hõkölt.Az Úr hazaszólította szeretett feleségét. Megállt Úr három gyermekkel, unokákkal és dédegy percre, unokákkal áldotta meg. 1985-ben érkeza túlsómellett partralevő tek Amerikába, a amíg Nagyvárad át fiukhoz, nem értünk. Biharpüspökiből. Sándor s azóta hűséges tagjai voltak gyülekezetünknek. még Uram! 2012. október 23-án aVárj déli órában, 97 évene vedd el! sen hívta haza az ÚrKezed szeretett gyermekét. mindig itt vagyok, Temetésén a Még gyülekezetünk énekkara mégDr. mindig vagyunk sokan. szolgált, PintérittZoltán testvér hirdetett igét. Emléke legyen áldott! Herjeczki Géza (1977) Salem...


6.2010. oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK TORONTÓ folytatás az 1. oldalról

Az Úr ajándéka a gyermek

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, A 2012-es év fokhagyma ajándékbanésgazdag van húsosfazék, uborka,év és volt a torontói gyülekezet számára. a tisztességes temetéshez való jogukatEzis nemcsak létszám-növekedést megtarthatták. Az élet egy merõjelentett, kinlódás, dereménytelenség szívből együttésörülhettünk boldog halál. De hátaezis jobb, édesanyákkal, valóságos és tökémint a semmi,Isten és úgy sincs kilátás ennél letes ajándékainak. haazolyan többre. Fogadjuk elKülönösen, a helyzetet, és adott helyre küldtepróbáljuk az Úr, ahol csodának vekeretekben elviselhetõvé tenni. hettük. Ebben az évben öt kicsi ma gyer-is Hányan tengetik az életüket mek érkezett körünkbe. Öt alkalommal ezzel a rabszolga-gondolkodással? lehettünk egyek az a szülőkkel az míg örömÍgy tengette életét Izráel el ben, az áldáskérésben. nema hálaadásban jött hozzá a és Szabadító és ki nem hozta õket a szolgaság házából. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Izráel õrizõje nem szunnyad és nem A Bákai, Kiss, a Gál alszik. Mit jelentaaz, hogy virrasztott az Kulcsár család Úr azonésaza éjszakán, amikor kihozta népét Egyiptomból? Elsőként Oláh Attila és Renáta kisleEmberileg szólva – Isten mindent ánya: Sophia Grace került bemutatásra, félretett és csak az Õ népére 2012. február 12-én. Püsök figyelt Dánielazon lelaz éjszakán. A szabadulás minden kipásztor a fent idézett ige alapján szólt mozzanatát személyesen felügyelte, erről a drága ajándékról, s a szülők imáminden pillanatot figyelõ tekintetével ja után áldáskérő imádságban tette Isten kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, kezébe az újszülöttet (fénykép a márcikoszos, usi lapban).rongyos nép, hogy az Isten személyesen gondoskodik róluk, és Augusztus 26-ánfigyel Bákairájuk? Barna és Tímindent félretéve mea 1500 hozták el második kisleányukat: évvel késõbb ismét virrasztott Nora Drusillát, hogy bemutassák az Isten a Gecsemáné kertben, azonésa felajánlják Úrnak. Mindnyájan örülcsütörtök az éjszakán, azon a pénteken, tünk a kiterjedt Bákai-család új kis azon a húsvét hajnalon, amikor ahajmi tásának. A szülőkkel és a lelkipásztorral szabadításunk történt. együtt áldást életére. Sõt,kértünk személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr Szeptember 30-án gyülekezetünk új 28 évvel estén, amikor tagjai, Kissezelõtt Sándoregy és téli Évike Alexander rólamkisfiát is lehulltak a rabtartó nevű mutattuk be az bilincsei. Úrnak. A szolgálatot vendégünk, Mike Sámuel és Üldözött gyõztesazszabaPüsök Dániel szabadok, együtt végezték, üzedok. Elindultak tehát.volt. Nem volt tenet alapja a Préd 4:9-12 lekommunikáció. Nem lehetett mobilNovember 18-án Gál Tibor és Noételefonon rákérdezni a sor elején, hogy mihátul hozták el második Dávid minden rendben kisfiukat: van-e. Közel két Márkot. Lelkipásztorunk a 2Tim 4:11/b milliós nép, asszonyok, gyermekek, alapján bibliai barmok, Márk hűséges szolgálaöregek,a juhok, szekerek, végetátláthatatlan állította példaként elénk, majd konvoj. A Veres tengera szüpartlők után Isten áldását és vezetését jánimája tábort vernek, megpihennek. Egykérte gyermek életére. szer acsak felröppen a hír, az egyiptomi Az év ötödik Kulcsár Lesereg közeledik.gyermeke Kitör a pánik a táborvente és Ibolya Jóel ban. Elõl a tenger,második mögöttükkisfia: az ellenség. Levente volt. December sor A nép elõbb segítségért2-án kiáltkerült Istenhez, a aztán bemutatásra. Az édesapa nagybátyja, pedig neki esik Mózesnek: Mit aztettél immár Kanadában velünk, miért szolgáló hoztál kiKulcsár minket

2013. január 3. oldal

Sándor lelkipásztor szólt 2Krón 23:4Egyiptomból? 2Mózes 14:a 10, 11. Jobb 12 ige alapján a gyermek Joás megmenlett volna szolgaként meghalni Egyiptéséről, imában az Úr oltalmába ajántomban.ésKiderül, hogy van a népnek lotta a még kisgyermeket, lelkipásztorunk hite, de nagyon gyenge az a hit. Ha pedig az Ároni áldássaltisztelik egészítette ki. jól mennek a dolgok, az Urat, Gyülekezetünkben minden ilyen alde ha balul üt ki valami, máris pánikalmat ünnepélyessé tesznek aKiköszönkolnak és bûnbakot keresnek. volt a tések, gyermekek és felnőttek részéről, hibás, hogy ide jutottunk? az énekkar éneke, az újszülöttről bemuMellesleg, sok keresztyén tart ezen a tatott rövid videó, és végül az utána szinten a hitéletében. következő közösségi alkalom, szeretetEkkor Mózesnek eszébe jut Isten vendégség. ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, Jó dolog, hogy a gyülekezet, mint egy hogy megszabadítja õket az egyiptonagy család, együtt ünnepelheti ezeket miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret az eseményeket, később pedig a szülőkföldjére. Akkor tehát, nem kell félni a jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy rövid epizód a nép életében. Nem ez a vég, Isten folytatást ígért. Most az a dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak hisz Istenben, és a hit beszédét mondja tovább az üldözött szabadoknak. Ha Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Ebben hitt Mózes. Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom! Egyet azonban tukel örülhetünk a kicsinyek továbdok!együtt Az Úr harcol értetek, és a lehetetbi fejlődésének. lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. Áldott legyenhit. az Hinni Isten az ajándékaiEz a bibliai aztŐjelenti, koért és a jövőbe mutató reménységért! molyan veszem azt, amit Isten mond, ha annak minden ellentmondani látszik is. Oláh Gabriella Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak várok rá és hiszek benne, és amit nekem mond, megteszem. A többi pedig az Õ feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt bocsátani az egyiptomiakra... mind a Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik érted. A tengerparton a halál kapujában álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe. Ezt a lépést te se halogasd! Lukács János

2012 DecemberBaptista 7-én gyülekezetünk Magyarországi Egyház történelmi jellegű határkőhöz érkezett. Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet Ezzel a nappal megvalósult az 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.évek 2. óta tartó tárgyalások célja, a vevőkkel, az www.baptista.hu/berettyoujfalu Angol Szövetséggel, a Gyülekezetünkkel, hogyTestvéreink a 30 éve “tulajdonunkban” Kedves Jézus Kriszlévő imaházat eladva új helyet vásároltusban! junk, akárAmerikai meglevő Magyar imaházat, vagy telKedves Baptista ket ahová építeni lehet. Több körülmény Szövetség! tette ezt szükségessé, amit most nem „Nem részletezni. igazságtalan az Isten, hogy akarok elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a Igen nehéz volttanúsítottatok megfelelő helyet kapszeretetrõl, melyet az Õ ni Torontótól északra, ahol már több neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgyülekezeti tag lakik. Egy meglevő gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) imaház vétele azért nem sikerült, mert még nem intéződött el minden Köszönjük, hogy gondoltak ránk hivatanehéz loshelyzetünkben. ügy, és más megvette előlünk. KiImaházunk augusztus végiaz leomlása csit elszomorított minket eset, deés“az lebontása jó reménységgel vaÚr jobbatután tartogat számunkra“ mondta gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benDániel testvér, a prédikátorunk. Most nünket egy újazésvalósult szép hajlékot építeni úgy látjuk, meg. nagy istentiszteletek céljára, az Õ neveSzép dicsõtelket vettünk, fő utakhoz közel, és a ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal mi szükségeinknek megfelelő imaházat kezdjük meg, addig a nem várt tervetervezhetünk, építhetünk rá. Igaz, hogy zéssel és az engedélyek beszerzésével ez sokkal nagyobb feladat lesz, mint egy foglalkozunk. Tervünk renoválni, és szándékunk végrehajmeglevőt de hisszük hogy az tására fogjuk fordítani Úr előttünk jár, minta kedves eddig istestvérek tapasztaláltal eljuttatott összeget: tuk.számunkra Ad bölcsességet, jó szakembereket, $5,000, azaz ötezer dollárt. tervezőket, akik erre alkalmasak. Imádkozzunk akik ebben oroszlánEzúton isazokért, megköszönve testvéreink segítségét, kérjük továbbra is a minket és részt vállalnak - Balla Sándor és Bákai azIstván Úrra figyelõ imádságaikat! Minden testvérek. Imádkozzunk ös�szolgálatukra áldását kívánjuk. szefogásért,Istenünk egyetértésért! Erre kérjük gyülekezeteink testvériségét, nem csak Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Amerikában, hanem mindenütt, ahol Baptista Gyülekezet nevében: értesülnek az előttünk álló feladatokról, terveinkről. Papp Dániel lelkipásztor Szatmári István Nagyon nagy hála és örömgondnok van a szíLisztes Tibor presbiter vemben, hogy az Úr így vezette gyülekezetünket. Hittel indulunk tovább, =========================== hogy idővel majd az új imaházban dicsérhessük Őt azMÉG! igével: “mindeddig VÁRJ megsegített minket az Józsué 3:16 (2Móz Úr.” 14,21-22)

Megállt a víz. Minthogyha óriási kéz tartotta volna föl, megállt, s rakásra gyûlt, feszült, hullám hullámra hõkölt. Megállt egy percre, amíg a túlsó partra át nem értünk. Várj még Uram! Kezed ne vedd el! Még mindig itt vagyok, még mindig itt vagyunk sokan. Herjeczki Géza (1977)


2010.január szeptember 2013.

ÜLDÖZÖTT NEW SZABADOK YORK

folytatás az 1. oldalról A decemberi hónap is mozgalmas, Az élet gyötrelem, de azért vangyülekemit enni, eseménydús volt a New York-i van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és zetben, amiért örömmel és hálával van a tisztességes telve a szívünk.temetéshez való jogukat is megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, December 9-énésismét gyermekbemureménytelenség halál. De hát ezis jobb, tatás volt gyülekezetünkben, amikor mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél Forgács Péter és Szilvia hozták mátöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott sodik kisfiukat, Martin Dánielt, tenni. hogy keretekben próbáljuk elviselhetõvé imádkozzunk érte. Dr. Hányan tengetik az Gergely életüket István ma is ezzel a rabszolga-gondolkodással? Így tengette az életét Izráel míg el nem jött hozzá a Szabadító és ki nem hozta õket a szolgaság házából. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Forgács Martin Dániel bemutatása Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Virrasztott az alapján Úr. Pedig lelkipásztorunk a Zsid 2:9-18 az õrizõje nem aki szunnyad és által nem ÚrIzráel Jézusról beszélt, születése alszik. Mit az,jött, hogymegküzdött virrasztott az kisebbé lett, jelent közénk a halállal azért, hogy ezáltal mi iskihozta Isten Úr azon az éjszakán, amikor népét Egyiptomból? Emberileg szólva – Istenaz mindent December 8-án elmentünk imaház félretett és csak az Õ népére figyelt telkét megnézni, összekötve azt egyazon kis az éjszakán. A beszélgetéssel, szabadulás minden szalonnal-sütéssel, közös mozzanatát“Te személyesen hálaadással. voltál nékünkfelügyelte, hajlékunk minden pillanatot figyelõ tekintetével nemzedékről, nemzedékre... kezünknek kísért végig. kicsoda ez nékünk!“ a rabszolga,munkáját teddHátállandóvá koszos, arongyos nép,azhogy az Isten hangzott 90. Zsoltár első áhítaton. személyesen gondoskodik róluk, és Szép zöldövezet a környék, sok fával, mindent félretéve figyel rájuk? folyó az út másik oldalán. Egy kis pata1500 évvel késõbbisismét virrasztott kocska a mi telkünkre bekanyarodik; az Isten a Gecsemáné kertben, azon a valaki megjegyezte: második táborhely. csütörtök éjszakán, azon a pénteken, Sok ahivatalos ügy elintézése azon húsvét hajnalon, amikor előzi a mi meg az építkezés kezdetét. Megállaposzabadításunk történt. dás szerint jelenlegibizonyságom helyünkön jöhetünk Sõt, személyes van arössze, amígvelem az újegyütt imaház fel nem az épül. ról, hogy virrasztott Úr Istené legyen a dicsőség és hála mind28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor ezért. rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. Tóth Zsuzsanna Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy hátul minden rendben van-e. Közel két milliós nép, asszonyok, gyermekek, öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit tettél velünk, miért hoztál ki minket

7. oldal 3. oldal

gyermekei lehessünk. csak Egyiptomból? 2Mózes Martin 14: 10, nem 11. Jobb Szilvia és Péter gyermeke, hanem hit állett volna szolgaként meghalni Egyiptal Isten gyermeke is, ésvan milyen jó így tomban. Kiderül, hogy a népnek tekinteni a jövőre! a napon hite, de még nagyonEzen gyenge az a hit.azért Ha imádkoztunk, hogy Martin harjól mennek a dolgok, tisztelikIsten az Urat, cosa áldott máris eszköze! Az de halehessen, balul üt Isten ki valami, pániÚr Jézusésazért jött, hogy főpapunk, közkolnak bûnbakot keresnek. Ki volt a benjárónk az Atyánál. Ebben a hibás, hogylegyen ide jutottunk? reményben kértük Istent, hogy Mellesleg, sok keresztyén tartáldja ezen és a tartsa meg Martint, családjával együtt, szinten a hitéletében. hogy lehessenek Istennek áldott embeMózesnek eszébe jut Isten rei,Ekkor eszközei, az Ő dicsőségére! ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret földjére. Akkor tehát, nem kell félni a jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy rövid epizód a nép életében. Nem ez a vég, Isten folytatást ígért. Most az a dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14. A képek a karácsonyi koncerten készültekmint a nép, csak Mózes nem okosabb, hisz Istenben, és a hit beszédét mondja December 16-án egy megtovább az üldözött szabadoknak. Ha hívásnak tettünk Isten az aki, akkoreleget, teljesítiamiaz Õ beszédét. kor a Pennsylvaniai Ebben hitt Mózes. magyar testvéreinket látogattuk Ha azt kérdezte volnameg, valaki Mózesahol nagyon szép számban tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? gyűltünk össze. Jó volt találErre Mózes azt válaszolhatta volna, kozni régi éscsak új ismerősökkel hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kéregyaránt. Ezen az alkalmon dezte volna: Mózes, mondd meg netöbbnyire gyülekezetünk künk, hogyan szabadít énekescsoportja, a Voicesmeg Isten bennünket ebbõl adelehetetlen of Joy szolgált, elkísértehelyzetbõl? Mózes csak azt válaszolhatta volna, a kórust lelkipásztorunk, feleségével hogy: Nem tudom! Egyet azonban együtt és családtagjaink, úgyhogy tumi is voltunk harmincan. alkalom dok! Az Úrvagy harcol értetek, ésAz a lehetetdélben lenbõl isszeretetvendégséggel ki tud vezetni, mert Õkezdődött, az Úr. majd gyerekek, fiatalok éneke után Ez aa bibliai hit. Hinni azt jelenti, kokövetkezett a azt, mi amit szolgálatunk. molyan veszem Isten mond,Gerha gely üzenetében látszik a Lukács annaktestvér mindenigei ellentmondani is. 2:7 Úr Jézus szerénységéről Nemalapján tudom,az hogyan szabadít meg, csak beszélt, megalázta várok rá aki és hiszek benne,magát, és amitmegszünekem letett egy kicsiny jászolban azért, hogy mond, megteszem. A többi pedig az Õ minden ember számára elérhető legyen. feladata. Útat nyitni a tengeren, leféMármost rajtunk a sor, hogy szívünkbe kezni a harcikocsik kerekét, homályt hívjuk, helyet adjunk bocsátani az egyiptomiakra... mind a neki, hogy növekedSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a hessen bennünk. szabadítást kegyelembõl. Hit által foAz alkalom végén gadhatod el. Hit által egyélhetsz közös szabadon, játékot játbár mindig üldözötten, de ugyanakkor szottunk, amit fiatagyõzelmesen, mert Úr hadakozik lok,azidősek egyaránt érted. élveztünk, majd egy A tengerpartonközös a halál kapujában csoportképpel álltak, Isten pedig megnyitotta számukzártuk ünneplésünket ra az élet kapuját,(lásd és õk következő átléptek a haollálból az életbe. dal). A jó Isten áldja ott élő testvéreEzt a lépést te semeg halogasd! inket is és használja Lukács fel munkájában, János

megerősítve kezeiket a jóra, és egymás Magyarországi Baptista Egyház iránti szeretetre! Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 4100 Berettyóújfalu, Eötvösmeg u. 2.a KaDecember 23-án tartottuk www.baptista.hu/berettyoujfalu rácsonyi Koncertünket, melyre sokan eljöttek, hogy együtt ünnepeljünk. Ez évi Kedves Testvéreink Jézus Kriszmottónk: Immánuel, velünk az Isten! tusban! Ebben az évben a kezdő ének után egy Kedves Magyar Baptista kis jelenetAmerikai láthattunk, amely egy tipikus Szövetség! ünnepre készülő családot mutatott be, miközben a háttérbenazkarácsonyi éne„Nem igazságtalan Isten, hogy keket énekeltünk, s az utolsó énekben elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben. Imaházunk augusztus végi leomlása és lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével foglalkozunk. Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek által számunkra eljuttatott összeget: $5,000, azaz ötezer dollárt. Ezúton is megköszönve testvéreink segítségét, kérjük továbbra is a minket és az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet nevében: Papp Dániel lelkipásztor a családdal együtt ünnepeltük azt, aki Szatmári István gondnok ezen a napon született és neve: ImmáLisztes Tibor presbiter nuel. Az est alkalmával szolgált gyülekezetünk énekcsoportja, a Voices of Joy, =========================== énekkara, fúvóskara, gyermekeink, a Tini csoport. Jó volt együttesen is áldaVÁRJ MÉG! ni,Józsué magasztalni a legszebb Nevet, amely 3:16 (2Móz 14,21-22) annyi év után is a legszebben ragyog! Az est levezetését gyülekezetünk lelkiMegállt a víz. pásztora, Gergely István testvér végezte. Minthogyha óriási kéz Minden gondolatát igyekezett arra össztartotta volna föl, pontosítani, Aki célja és öröme ennek megállt, az ünnepnek. A karácsony lényege az, s rakásra gyûlt, Aki szegénységben született azért, hogy feszült, mi meggazdagodjunk és életünk teljes hullám hullámra hõkölt. legyen Vele. Ezért megérdemli, hogy a Megállt szívünkben Neki adjuk a legfőbb helyet. egy percre, Békéje, szeretete maradjon bennünk az amíg a túlsó partra ünnepek múltával is! át nem értünk. A koncertet szeretetvendégség követett, mely alatt alkalom Várj volt mégtalálkozni, Uram! beszélgetni, ismerkedni. Isten Kezed A ne jó vedd el!felettébb megáldotta számunkra ezeket az Még mindig itt vagyok, alkalmakat és ezértittNeki adunk hálát és még mindig vagyunk sokan. dicsőséget mindörökké! Erdei Gabriella Herjeczki Géza (1977)


8.2010. oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK PENNSYLVANIA folytatás az 1. oldalról

Közel tíz éve ottdevolt a van vágymita enni, szíAz élet gyötrelem, azért vünkben, hogy össze kellene szedni a van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és "szétszórt" magyarokat Pennsylvania és a tisztességes temetéshez való jogukat is Maryland területéről. A Palotai házasmegtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, pár - István és Gitta - felajánlották az reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, otthonukat 2006-ban, megtartsuk mint a semmi, és úgy hogy sincs kilátás ennél náluk azFogadjuk első magyar karácsonyi összetöbbre. el a helyzetet, és az adott jövetelt. Nekik már sok magyar családkeretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. dal meg volt az ismeretségük a környékHányan tengetik az életüket ma is ből. Olyan jól sikerült az a karácsony, ezzel a rabszolga-gondolkodással? hogyÍgyösszejöttünk húsvétIzráel környékén, tengette az életét míg el majd ősszel ais.Szabadító Az évekéssorán ez nem kora jött hozzá ki nem azhozta összefogás erősödött.házából. A magyar csoõket a szolgaság port egyre bővült, a Palotai házaspár otthonát "kinőttük." 2009-től a2Mózes karáMilyen a mi Szabadítónk? csonyi összejövetelek a Palotai házaspár 12:42-ben találunk egy különös mondagyülekezetének tot Istenrõl. közösségi központjában Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Izráel õrizõje nem szunnyad és nem alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta népét Egyiptomból? Emberileg szólva – Isten mindent félretett és csak az Õ népére figyelt azon az éjszakán. A szabadulás minden mozzanatát személyesen felügyelte, minden pillanatot figyelõ tekintetével kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, koszos, rongyos nép, hogy az Isten személyesen gondoskodik róluk, és mindent félretéve figyel rájuk? 1500 évvel késõbb ismét virrasztott SANTA MONICA az Isten a Gecsemáné kertben, azon a csütörtök éjszakán, azon a pénteken, azon a húsvét hajnalon, amikor a mi szabadításunk történt. Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy hátul rendben van-e. Közel két The minden Hungarian Bible Church of milliós nép, asszonyok, gyermekek, Santa Monica, CA celebrated the 81th öregek, juhok, végebirthday of ourbarmok, Pastor szekerek, on December konvoj. Veres tenger 2,láthatatlan 2012. The Lord Ahas been goodpartto vernek, megpihennek. Egyusjánbytábort sending him here. He has given szer csak felröppen a hír,wisdom az egyiptomi Pastor Vadasz much and sereg közeledik. Kitör a pánik a táborunderstanding of his word. We pray the ban.will Elõlcontinue a tenger, mögöttük az ellenség. Lord to give him strength toAcontinue thesegítségért job that God called nép elõbb kiálthas Istenhez, him to do as servant of the Lord. aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit tettél velünk, miért Helen hoztál Olah ki minket

2013. január 3. oldal

kaptak otthont.2Mózes Így az elmúlt Egyiptomból? 14: 10,karácsonyi 11. Jobb ünneplésünket is itt tarthattuk lett volna szolgaként meghalnimeg. EgyipAnnak Kiderül, idején, amikor megszületett tomban. hogy van a népneka vágy a szívünkben, összegyűjtsük hite, de még nagyon hogy gyenge az a hit. Ha ajólmagyarokat, az a vágy is ott volt, hogy mennek a dolgok, tisztelik az Urat, szolgálhassunk ebben a kedves közösde ha balul üt ki valami, máris pániségben, mécsesek kolnak ésvilágító bûnbakot keresnek.lehessünk, Ki volt a hogy tapasztalhassák Isten hibás,láthassák hogy ide és jutottunk? csodálatos szeretetét és kegyelmét. MinMellesleg, sok keresztyén tart ezen a den egyes alkalmunkat imával kezdtük, szinten a hitéletében. amire mindig a legidősebb szeretett Ekkor Mózesnek eszébeésjut Isten Teri néninket (Terézia kértük ígérete. 2Mózes 6: 6-8.Faulkner) Isten megígérte, meg. hogy megszabadítja õket az egyiptoBizonyságtételeket hallgattunk, zemiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret néltünk és énekeltünk is. De az idén földjére. Akkor tehát, nem kell félni a máshogy történt. Felmerült az ötlet, jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy hogy kis csapatunkat terjesszük ki a rövid epizód a nép életében. Nem ez a New York-i magyar baptista közösségvég,ésIsten folytatást ígért. Most az a gel annak lelkipásztorával. Imádkodolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten zó lelkülettel készültünk, már hetekkel szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak hisz Istenben, és a hit beszédét mondja tovább az üldözött szabadoknak. Ha Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Ebben hitt Mózes. Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha annak minden ellentmondani látszik is. Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak várok rá és hiszek benne, és amit nekem mond, megteszem. A többi pedig az Õ Bethesda feladata. Útat nyitni Project a tengeren, leféChapare Bolivia kezni a harcikocsik kerekét, homályt bocsátani az egyiptomiakra... mind a Continuing the work second Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a & third Team 2013 szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, I already introduced this plan to bár mindig üldözötten,Hungarian de ugyanakkor various Romanian, and gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik Spanish speaking Churches. érted. Two teams are scheduled to go to A tengerparton a halál kapujában Chapare, Bolivia: Feb. 08-25, 2013 and álltak, Isten pedig megnyitotta számukarayouth one in the summer of Aug. 2013. az élet kapuját, és õk átléptek a haIt is now the second and the third teams lálból az életbe. turn to continue the work and we would se halogasd! likeEzttoa lépést invite tepeople that feel God's calling to help othersLukács in need.János

előtte, hogy az Úr áldja meg ezt az alMagyarországi Baptista Egyház kalmat. Hálás szívvel tekintünk vissza Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet az együtt ünneplésre, mert az Úr 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. megáldotta azt. www.baptista.hu/berettyoujfalu Közel 70 magyar jöhetett össze. Ami nagyon tette ezt, hogy Kedves bensőségessé Testvéreink Jézus Kriszhallhattuk a New York-i magyar baptusban! tista énekcsoport és a lelKedves Amerikaiszolgálatait, Magyar Baptista kipásztor Gergely István prédikációját, Szövetség! melyben tisztán és szívhez szólóan hall„Nemmindenki igazságtalan az Isten, hogy hatta az evangéliumot. elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a Ennél nagyobb ajándékot nem kaphaszeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ tott senki ezen a karácsonyi együttléten. neve iránt, amikor szolgáltatok és szolHálásak vagyunk Isten gáltok a szenteknek.” (Zsidközbenjárásáért 6:10) és a szolgálattevőkért. Az Úr áldja meg őket továbbrahogy is! gondoltak ránk neKöszönjük, Karácsonyi ünneplésünk Isten jósáhéz helyzetünkben. gos kegyelméből gazdagabb lett, és mint Imaházunk augusztus végi leomlása reméltük.után jó reménységgel valebontása gyunk afelõl, hogyDér Isten megsegít benSurányi Emma nünket egy új és szép hajlékot építeni istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével foglalkozunk. Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek által számunkra eljuttatott összeget: $5,000, azaz ötezer dollárt. Ezúton is megköszönve testvéreink segítségét, kérjük továbbra is a minket és az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet nevében: Papp Dániel lelkipásztor Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG! Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Megállt a víz. Funds to help the projectóriási can be Minthogyha kézsent föl, of as First Hungariantartotta Baptistvolna Church Toronto and in memo spot themegállt, name Bets rakásra gyûlt, hesda Project and sent it to the Address: feszült, 155 Silurian Dr. Guelph Ont. Canada hullám hullámra hõkölt.that N1E-7E7. We already have people Megállt want to sign up for this mission trip but egy percre, we still have room for more people. amíg a túlsó partra Let's get in touch. Facebook: át nem értünk. A Touch of Compassion, or e-mail me at linkup01@gmail.com Várj még Uram! Kezed ne vedd el! Pray and see if God is calling you to Még mindig itt vagyok, come még on one of ourittteams or support mindig vagyunk sokan. us financially! BarneyGéza Cserepka Herjeczki (1977)


2010.január szeptember 2013.

MICHAELSZABADOK KORNYA ÜLDÖZÖTT

folytatás az 1. oldalról HERO (3) AN APOSTOLIC

by Béla Udvarnoki* Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és CONSTRAINED TO WITNESS! a tisztességes temetéshez való jogukat is After his conversion and kinlódás, Biblical megtarthatták. Az élet egy merõ baptism, Kornyaés started reménytelenség halál. Detohátdo eziswhat jobb, every witness mint aChristian semmi, ésshould: úgy sincs kilátásabout ennél the regenerating of ésChrist. többre. Fogadjuk el apower helyzetet, az adott The working of this divine power keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. appeared to him so miraculous Hányan tengetik az életüketand masois amazing that he simply could not ezzel a rabszolga-gondolkodással?keep fromÍgy telling it toazeveryone whom tengette életét Izráel mígheel met. as far as we know, nemKornya jött hozzá a Szabadító és kinever nem declared thata szolgaság the Lord had called him hozta õket házából. to preach or to evangelize. For him conversion meant - to tell. Milyen naturally a mi Szabadítónk? 2Mózes Neither did Kornya feel frustrated about 12:42-ben találunk egy különös mondathe that there was no Baptist church totfact Istenrõl. in the town of az Nagyszalonta he Virrasztott Úr azon azwhere éjszakán, first heard that Bible colporteur in a amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az gathering. One does not need a church éjszaka az Úré volt. to witness about the magnificent deedsa Micsoda evangélium van ebben ofmondatban? the Lord. Virrasztott az Úr. Pedig Kornyaõrizõje spokenem to his neighbors Izráel szunnyad és and nem toalszik. everyone who was willing to listen Mit jelent az, hogy virrasztott az toÚr hisazon story.azInéjszakán, homes, onamikor the streets as kihozta henépét met Egyiptomból? his fellow townsfolk, he related the change in hisszólva life. True, Kornya did Emberileg – Isten mindent not have much difficulty to engage in félretett és csak az Õ népére figyelt azon discussion with his They az éjszakán. A acquaintances. szabadulás minden knew him as aszemélyesen man with foulfelügyelte, language, mozzanatát and as onepillanatot who used to beattekintetével his wife. minden figyelõ The question was always ready. kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, "Michael, did you become a koszos, rongyos nép,also hogy az Isten 'believer'?" személyesen gondoskodik róluk, és That opened mindent félretévethe figyeldoor rájuk?for the presentation of the miraculous work of 1500 évvel késõbb ismét virrasztott the azLord. Isten a Gecsemáné kertben, azon a A few people who were with csütörtök éjszakán, azonbaptized a pénteken, him, eight, gathered together azon about a húsvét hajnalon, amikor a mi regularly everytörtént. Sunday morning and szabadításunk Sunday for Bible study, and Sõt, night személyes bizonyságom vantwo arnights a week foregyütt prayer.virrasztott There was ról, hogy velem azno Úr "minister" to preach. The estén, "preaching" 28 évvel ezelõtt egy téli amikor was done by Kornya and some other rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. brother. No church ever licensed Kornya; he had his license from the Üldözött szabadok, gyõztes szabaLord he preached. dok.- and Elindultak tehát.How? Nem volt teThe biographer tells aftermobilone lekommunikáció. Nem that lehetett year there were two baptismal services telefonon rákérdezni a sor elején, hogy inhátul which 17 people werevan-e. immersed. minden rendben Közel két milliós nép, asszonyok, gyermekek, The church the year 1879 végehad öregek, juhok, by barmok, szekerek, 47láthatatlan memberskonvoj. at Nagyszalonta. A Veres tengerThis partcompany the believers does Egynot ján tábortofvernek, megpihennek. appear as afelröppen significant force, but that szer csak a hír, az egyiptomi small of convinced and adeeply sereggroup közeledik. Kitör a pánik tábordedicated proved az again that ban. Elõl aChristians tenger, mögöttük ellenség. the of the Spirit does notIstenhez, depend A power nép elõbb segítségért kiált onaztán numbers. ingrafted his own pedig Kornya neki esik Mózesnek: Mit enthusiasm and miért missionary into tettél velünk, hoztál spirit ki minket

9. oldal 3. oldal

the brethren of2Mózes this small Egyiptomból? 14:congregation. 10, 11. Jobb It became clear for them thatEgyipfor a lett volna szolgaként meghalni Christian just to hogy attendvan regularly the tomban. Kiderül, a népnek church in fact is a az completion hite, de meetings még nagyon gyenge a hit. Ha of a very a dolgok, small part of azChrist's jól mennek tisztelik Urat, requirement. Christ never urgedpánihis de ha balul üt ki valami, máris followers: Come tokeresnek. church! Ki Worship kolnak és bûnbakot volt a with But sent His people. hibás,us! hogy ideChrist jutottunk? Kornya with his mind noticed this Mellesleg, sokkeen keresztyén tart ezen a New Testament fact. He inspired the szinten a hitéletében. members encouraged to be Ekkor and Mózesnek eszébethem jut Isten apostles of Christ theIsten literal sense of ígérete. 2Mózes 6: in 6-8. megígérte, the He quickly õket snapped up John hogyword. megszabadítja az egyiptoOncken's famous statement: miak kezébõl, és beviszi népét az"Every ígéret Baptist a missionary!" földjére.isAkkor tehát, nemand kellmade félnihis a own sentence.mert ez csak egy jelenguiding veszedelemtõl, Out of that small church went several rövid epizód a nép életében. Nem ez a members to the nearby villages and vég, Isten folytatást ígért. Most a towns to give their story about theazsavdolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten ing power of Christ. Kornya himself szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne set the pace for the activity. On rough féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok farmer's wagon or by foot, he traveled hogyan szabadít meg ma az Úrmiles) benne-to 100 to 120 kilometers (65-75 teket! 2Mózes 14: 13, 14. meet small groups in homes. Mózes nem okosabb, a nép, csaka Kornya usually hadmint with him hisz Istenben, a hit beszédétthey mondja fellow Baptist.és Sometimes had tovább az to üldözött Ha invitations preach,szabadoknak. many other times Isten azlooked aki, akkor az Õ beszédét. they forteljesíti invitations, asking Ebben hitt Mózes. strangers to give them opportunity to Ha about azt kérdezte volna valaki Mózesspeak salvation. Unavoidably they were ridiculed many times refused tõl: Mikor teljesíti Isten, amitand megígért? permission. Interestingly the volna, denial Erre Mózes csak azt válaszolhatta of invitation and accommodations did hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérnot Kornya and his deztediscourage volna: Mózes, mondd megfellow neapostles. It madeszabadít them more künk, hogyan megresolute Isten to carry on.ebbõl Setbacks, oppositions were bennünket a lehetetlen helyzetbõl? signs themazt thatválaszolhatta they were pursuing Mózesforcsak volna, the right aim. Did not the Lord tell tuhis hogy: Nem tudom! Egyet azonban disciples that they will not be received? dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetAll these works weremert not regarded lenbõl is ki tud vezetni, Õ az Úr. by them as a "mission". In their mind ChrisEz a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kotian life and Christian mission were the molyan veszem azt, amit Isten mond, ha same. They did not know anything about annak minden ellentmondani látszik is. our modern classification of spiritual Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak task; church work, pastoral work, and várok rá work. és hiszek benne, és amit nekem mission mond, megteszem. többi pedigofaz the Õ Kornya in the A true sense feladata. Útat nyitni a tengeren, leféword was a strong Baptist. From the keznibeginning a harcikocsik homályt very of hiskerekét, Christian life he bocsátani az egyiptomiakra... mind a understood well what the Lord Jesus Szabadító Úr feladata. véghez a had in mind when Õ Heviszi said: repent szabadítást kegyelembõl. Hit általeven foand be baptized. In his thinking gadhatodwas el. Hit által élhetsz to szabadon, baptism an opportunity witness. bár mindig üldözötten, de ugyanakkor Immersion for him was not an ordinance gyõzelmesen, mert azof Úr hadakozik and the performance immersion for érted.was not even a holy act, but is was him A tengerparton a halál kapujában important and indispensable - as the witnessing álltak, Istenitself. pedig megnyitotta számukhis kapuját, theologically unpolished raIn az élet és õk átléptek a halanguage he gave his view about lálból az életbe. immersion in a somewhat rude manner. Ezt a lépést te se halogasd! He said once: "If I immerse a dog, a dog will emerge." Although Kornya Lukács Jánoswas a

deeply convinced Baptist,Egyház he seldom Magyarországi Baptista applied this name to himself. The word Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet "Baptist" was not strong enough. 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. He rather named himself "believer". The www.baptista.hu/berettyoujfalu word Baptist signified for him another denomination - but to Jézus be a believer Kedves Testvéreink Krisz- – was an all inclusive expression. It told tusban! everything about him. Kedves Amerikai Magyar Baptista In 1877 there was a conference in Szövetség! Nagyszalonta. This was not a meeting „Nem igazságtalan az Isten, hogy in for business or election. A meeting, elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a which at that time prominent Baptists szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ from Budapest, even from és Hamburg, neve iránt, amikor szolgáltatok szolGermany, gathered for6:10) prayer and gáltok a szenteknek.” (Zsid praise. The guest from Hamburg was none other than well known EuroKöszönjük, hogythe gondoltak ránk nepean Baptist pioneer, John Oncken. héz helyzetünkben. Imaházunk végithey leomlása és There was aaugusztus reason why convened lebontása után jó reménységgel va-the in Nagyszalonta. The reason was gyunk Isten megsegít benfameafelõl, of the hogy successful work of Kornya. nünket egygathering új és szépthehajlékot At this Baptistépíteni leaders, istentiszteletek céljára,and az Õ John neve dicsõHeinrich Meyer Oncken ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal with the heartfelt consent of the small kezdjük meg, addig a nem várt tervecongregation, ordainedbeszerzésével Kornya for the zéssel és az engedélyek ministry. This ordination was not an foglalkozunk. authorization minister and to preach. Tervünk és to szándékunk végrehajKornya was already serving. It was a tására fogjuk fordítani a kedves testvérek által számunkra eljuttatott recognition of his success asösszeget: a witness, a $5,000, azazapproval ötezer dollárt. brotherly of his spiritual work. The Baptist leaders, Johntestvéreink Oncken and Ezúton is megköszönve Heinrichkérjük Meyer, did notisordain Kornya segítségét, továbbra a minket és preach and imádságaikat! to minister, but because aztoÚrra figyelõ Minden szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. he was ministering and evangelizing, they gave their grateful consent for the Testvéri szeretettel Berettyóújfalui ordination, that the aLord had already Baptista Gyülekezet nevében: performed. be continued) Papp(To Dániel lelkipásztor Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter * Booklet, published by the Hungarian =========================== Baptist Union of America, 1983., pp.16. Double anniversary: Michael Kornya VÁRJ MÉG! (1897-1992) (1844-1917) Bela Udvarnoki Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Honorary anda víz. Megállt Memorial Fund Minthogyha óriási kéz

volna föl, The purpose:tartotta supporting the megállt, missionary initiatives of our young rakásra people. Donations s from thisgyûlt, fund will be allocated by the Missionary feszült, and Benevolence Board hõkölt. at its hullám hullámra mid-year meetings. The Megállt written applications addressed egy to the MBB percre, should state amíg the goals and the a túlsó partra duration of the mission trip, and át nem értünk. should include a letter of support from the pastor of the applicant. Várjismég The initial deposit the Uram! money KezedofneErnest vedd el!J. donated in memory Még mindigtoittcontribute vagyok, Kish. Please consider to még this mindig fund. Send money sokan. to the itt vagyunk Treasurer (see address on page 2). Herjeczki Géza (1977)


2010. szeptember 10. oldal

2013. január 3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb TEHETSÉG AJÁNDÉK? ÜLDÖZÖTT SZABADOK VAGY

folytatás az 1. oldalról A legkomolyabb lakáshiány idejében egy fiatal házaspár kibérelt egy szobát gyötrelem,házunkból de azért van mit enni, a Az mi élet háromszobás s újszülött van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és kisfiukkal odaköltözött hozzánk. Amia tisztességes temetéshez valójárt, jogukat kor a fiatal anyuka dolgozni vagyis megtarthatták. élet egyvigyázott merõ kinlódás, vásárolni ment, Az anyukám a kireménytelenség halál. De hát ezislehetjobb, csire. Tizennégy és éves gimnazista tem. gyerek és éppen kezdett, mint A a semmi, úgy totyogni sincs kilátás ennél amikor délelőtt az ágyacskátöbbre.egy Fogadjuk el afelállt helyzetet, és az adott jában – és ütemesen és balratenni. hajkeretekben próbáljukjobbra elviselhetõvé togatva fejecskéjét – dúdolgatott. Csakis Hányan tengetik az életüket ma anyu én voltunk otthon. Egy ideig ezzelmeg ahallgattuk, rabszolga-gondolkodással? némán majd szinte egyszerre Így tengette az életét„de Izráel míg ez el felkiáltottunk mondván: ismerős jött hozzá a Szabadító ki nem a nem dallam!” S elkezdtünk veleésdúdolni, hoztarájöttünk, õket a szolgaság mire hogy aztházából. az altató dalt, illetve imádságot dúdolta, amelyet alvás előtt minden este elénekelt neki az Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes anyukája. meghatódva hall12:42-benKönnyekig találunk egy különös mondagattuk tovább, mert minden egyes hantot Istenrõl. got bátran, mosolyogva és tisztán adott Virrasztott az Úr azon az éjszakán, ki.amikor Hogy kihozta tud ez aõket piciEgyiptomból. gyerek ilyen Ez tiszaz tán dúdolni, amikor még beszélni sem éjszaka az Úré volt. tud, meg senki sem tanította rá? Hamaevangélium van ebben rosanMicsoda rájöttünk, hogy KITŰNŐ ZENEIa mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig TEHETSÉGGEL SZÜLETETT. Tiszta Izráel õrizõje nemjött szunnyad hallással és hanggal e világra.és nem alszik. Mitvalaki jelent az, virrasztott az Amikor egyhogy bizonyos dolgot szinte magától, tanulásamikor vagy kihozta képzés Úr azon az éjszakán, nélkül tud csinálni - egy festményt népét meg Egyiptomból? megfesteni, éneket eldúdolni zonEmberileg szólva – Istenvagy mindent gorán eljátszani stb., akkor azt mondjuk, félretett és csak az Õ népére figyelt azon hogy tehetséges.A Ez az aranyos kisfiú az éjszakán. valóban tehetségesszabadulás volt. De, minden amikor mozzanatát személyesen valaki felnőtt korában nyer elfelügyelte, egy vagy minden figyelõ tekintetével több olyanpillanatot képességet, ami azelőtt idekísért Hát kicsoda gen voltvégig. számára, akkor ez azta rabszolga, mondjuk, koszos, nép,kapott. hogy AaztehetIsten hogy istenirongyos ajándékot ség tehát velünk született képesség, személyesen gondoskodik róluk, és azmindent ajándék pedig afigyel Szentlélek félretéve rájuk?Istentől kapott különleges képesség. 1500 évvel késõbb ismét virrasztott A Isten tehetséget is tekinthetjük az a Gecsemáné kertben,ajándékazon a nak, mert végeredményben is Iscsütörtök éjszakán, azon a azt pénteken, tentől kapjuk. De, míg tehetséget bárki azon a és húsvét hajnalon, amikor amég mi kaphat, bármire alkalmazhat, szabadításunk történt. rosszra is, addig ISTEN AJÁNDÉKASõt, személyes van arIT kizárólag Isten bizonyságom gyermekei kaphatról, hogy velem együtt virrasztott az Úr ják és Isten nevének megdicsőítésére 28 évvel ezelõtt egy téli ráfizetnek. estén, amikor használhatják; különben rólam lehulltak a rabtartó Én aziselső elemitől kezdvebilincsei. jó tanuló voltam. De a jó bizonyítványokért koÜldözött gyõztes szabamolyan meg szabadok, kellett dolgoznom, mert dok.volt Elindultak tehát. NemKéptelen volt tenem beszélő tehetségem. lekommunikáció. Nem lehetett voltam elolvasni egy fejezetet és mobilutána elmondani tartalmát.aVagyis a legtöbb telefonon arákérdezni sor elején, hogy tantárgyat könyvből, vagy a jegyzetemhátul minden rendben van-e. Közel két ből valósággal be kellett gyermekek, magolnom, milliós nép, asszonyok, hogy jól tudjak felelni. Ennélfogva öregek, juhok, barmok, szekerek, végeegész fiatalon megállapítottam, láthatatlan konvoj. A Veres tengerhogy partnem vagyok tehetséges, csak szorján tábort vernek, megpihennek. Egygalmas. Aztán négy elemi után nyolc szer csak felröppen az egyiptomi gimnáziumot jártam.a hír, S osztályaimat sereg közeledik. Kitör a pánik a táborhol “jeles” hol “jó” átlaggal végeztem. ban. Elõl a tenger, mögöttük ellenség. Majd leérettségiztem. Utánaazfelvettek nép elõbborvosi segítségért kiált Istenhez, a Abudapesti egyetemre, de nem indultam el, mert elég önbizalaztán pedig nekinem esikvolt Mózesnek: Mit mam. férjhezhoztál mentem, s időtettél Helyébe velünk, miért ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyipvel két kislány és hogy egy kisfiú tomban. Kiderül, van aédesanyja népnek lettem. Három gyerek mellett pedig hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha nem mertem tanulásra gondolni. De jól mennek a dolgok, felnőttek tisztelik az amikor gyermekeink ésUrat, kirede ha balul üt kiújra valami, máris pánipültek a házból, megjött a kedvem és bûnbakot keresnek.egy Ki volt a akolnak tanuláshoz. Beiratkoztam általános egyetemre az USA-ban), ahol hibás, hogy ide (már jutottunk? a szakosításhoz tárgyakat Mellesleg, sokmegkövetelt keresztyén tart ezen a mind szintenelvégezhettem, a hitéletében. mégpedig a legmagasabb kitüntetéssel. S akkor Ekkor Mózesnek eszébe jutmegint Isten döntenem kellett. Most milyen szakra ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, menjek? Vajon mi a célja az Úrnak az hogy megszabadítja õket az egyiptoéletemmel, amikor semmiféle különös miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret tehetséggel sem rendelkezem? földjére. tehát, nemegy kellkedvenc félni a Aztán Akkor eszembe jutott osztályom és annak mert kedves tanárnőjelen veszedelemtõl, ez csak egy je. előadó vagy rövidBeszéd, epizód illetve a nép életében. Nemorátor ez a képző – azfolytatást előkészítőígért. iskolában kötevég, Isten Most az a lező tantárgyam volt. A professzor egy dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten hölgy volt, s egyben Isten gyermeke. szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Neel Egyszerűen, de remekül magyarázta féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok és mutatta be, hogyan kell egy hatásos előadást összeállítani hogyan szabadít meg maésaz elmondani. Úr benneElőadásaival hatást teket! 2Mózesnagy 14: 13, 14. gyakorolt az osztályra, s egyben énrám Kiváló Mózes nem okosabb, mint is. a nép, csak tanítási módszerét átvéve, és saját mahisz Istenben, és a hit beszédét mondja golási tapasztalataimnak a hatására sitovábbjóaz üldözött tartanom. szabadoknak. Ha került előadásokat Kedvem Isten az aki, az Õ beszédét. támadt arra,akkor hogyteljesíti ugyanilyen osztályt Ebben hittEzután Mózes.megkérdeztem a komtanítsak. munikációs osztályvolna vezetőjét, mi Ha azt kérdezte valaki hogy Mózesatõl:véleménye, ha erre pályára menMikor teljesíti Isten,aamit megígért? nék. Ő már csak tanított jól ismert engem. Erre Mózes azt és válaszolhatta volna, Lelkesedett az ötletért, de hozzáfűzte, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérhogy ahhoz egy magasabb végzettségdezte volna: Mózes, mondd meg nere is szükségem lesz. Akkor beiratkozkünk, hogyan szabadít meg kiváló Isten tam a továbbképzésre és ismét bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? eredménnyel megszereztem a Mesteri (M.A.)csak végzettséget. Még meg sem Mózes azt válaszolhatta volna, kaptam az újabb amikortuaz hogy: Nem tudom!diplomát, Egyet azonban előbb említett osztályvezető dok! Az Úr harcol értetek, és amegkért, lehetethogy vegyem át az egyik osztály tanílenbõlmert is ki valakinek tud vezetni,felmert az Úr. tását, kellÕmondania. Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, S attól kezdve egyfolytában, 28 évigkotamolyan veszem amit Isten mond, vaha nítottam. Későbbazt, a templomunkban, annak minden látszik is. lamint nagyobbellentmondani lelki-konferenciákon és összejöveteleken a Bibliáról tartottam Nem tudom, hogyan szabadítismeg, csak előadásokat. Végülbenne, a számítógépre is rá várok rá és hiszek és amit nekem került nevem, mintAegy kitűnő tanár és mond,amegteszem. többi pedig az Õ előadó. Vagyis – bár tehetségem nem feladata. Útat– nyitni a tengeren, volt és nincs a Szentlélek Isten lefémegkezni a harcikocsik kerekét, ajándékozott, megtanított, éshomályt egyben bocsátani aza egyiptomiakra... mind a felhasznált szívekre ható beszédek bölcs összeállításának előadásának Szabadító Úr feladata. Õésviszi véghez a képességével. szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod Hit által élhetszhogy szabadon, Amikorel.valaki elhiszi, Jézus Krisztus a világ Megváltója és az Isten bár mindig üldözötten, de ugyanakkor Fia, és ennélfogva kér gyõzelmesen, mert bűnbocsánatot az Úr hadakozik tőle érted.minden bűnére, és a szívébe hívja őt, akkor a Jánosa1:12 Isten A tengerparton halálalapján kapujában gyermeke lesz, és Jézus a SZENTLÉálltak,által Istenbeköltözik pedig megnyitotta számukLEK a szívébe. Ha ez ra aznagy élet érték kapuját, és õk átléptek a haoly számára, hogy hálából lálból az oda életbe. teljesen is szánja magát a benne lakó hogy uralja, EztSZENTLÉLEKNEK, a lépést te se halogasd! vezesse és használja, akkor a SZENTLÉLEK MEGAJÁNDÉKOZZA valamiLukács János

lyen képességgel,Baptista vagy képességekkel, Magyarországi Egyház amelyekkel mentheti az elveszetteket, Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet és erősítheti a gyengéket. Ezeket nevezzük Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. a4100 SZENTLÉLEK AJÁNDÉKAINAK. www.baptista.hu/berettyoujfalu Vagyis nem egy velünk született, vagy örökölt tehetségről van szó, hanem az Kedvesfolyamán Testvéreink Jézus Kriszéletünk a Szentlélek Istentől tusban! odaszánásunkra és kérésünkre nyert isteni ajándékról vagyMagyar ajándékokról. Kedves Amerikai Baptista Pál apostol így írt erről: “…a mi alkalSzövetség! masságunk az Istentől van. Ő tett alkal„Nemminket igazságtalan az az Isten, hogy massá arra, hogy Új Szövetség elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl a szolgái legyünk, nem betűé, hanem és LÉLEszeretetrõl, melyet tanúsítottatok Õ KÉ…” Vagyis a Szentlélek Istenaz – kéréneve iránt,ésamikor szolgáltatok–ésműködik szolsünkre odaszánásunkra gáltok a szenteknek.” (ZsidŐ6:10) bennünk és általunk. sugallja, hogy mit mondjunk, és hogyan, és ő nyitja Köszönjük, gondoltak ránk hatásánemeg a bezárthogy szíveket, szavaink héz ra.helyzetünkben. Ahogy az 1Korinthus 12:4-11-ben Imaházunk augusztus végi leomlása és olvassuk: lebontása után ajándékok jó reménységgel vaA kegyelmi között …ugyan gyunk afelõl, hogy Isten benkülönbségek vannak, de megsegít a Lélek ugyanaz. nünket egy új vannak és szépahajlékot építeni is, Különbségek szolgálatokban istentiszteletek céljára, az ÕÉsneve dicsõde az Úr ugyanaz. különbségek ségére. munkálatokat jövõ tavasszal vannakA az isteni erő megnyilvánulásaikezdjük addigakia mindezt nem várt terveban is, meg, de Isten, véghezviszi zéssel és az engedélyek mindenkiben, ugyanaz. Abeszerzésével Lélek megnyilfoglalkozunk. vánulása pedig mindenkinek azért adaTervünk és szándékunk végrehajtik, hogy használjon vele. Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a tására fogjuk fordítani a kedves testvérek másik az ismereteljuttatott igéjét, ugyanazon Lélek által számunkra összeget: által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, $5,000, azaz ötezer dollárt. a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítáEzúton is megköszönve testvéreink sok kegyelmi ajándékát. Van, aki az istesegítségét, kérjük továbbra is a minketkapta, és ni erők munkáit vagy a prófétálást azvan Úrra figyelõ imádságaikat! Minden aki a lelkek megkülönböztetését… De szolgálatukra áldását kívánjuk. mindezt egyIstenünk és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui amint akarja. Baptista Gyülekezet nevében: TEHETSÉG VAGY AJÁNDÉK? Papp Dániel lelkipásztorEzt a kérdést vizsgáltuk, s megállapítottuk, Szatmári István gondnok hogy a TEHETSÉG – egy vagy több veLisztes Tibor presbiter lünk született képesség, az AJÁNDÉK pedig a SZENTLÉLEK ISTENTŐL ka=========================== pott egy vagy több különleges képesség. Jézus Krisztus, borzalmas keresztVÁRJ aki MÉG! halált szenvedett azért, hogy nekünk Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) bűnbocsánatot, üdvösséget, és gyümölcsöző földi életet adhasson, arra vágyik, Megállt a víz. hogy mindannyian befogadnánk őt és odaszánt, megajándékozott, Minthogyha óriásihasznos kéz gyermekeivé válnánk! LEHETSÉGES! tartotta volna föl, Csak higgy az Úr Jézus Krisztusban; megállt, hívd a szívedbe; kérjs rakásra tőle bűnbocsánagyûlt, tot s máris Isten gyermeke leszel. Aztán feszült, szánd oda teljesen magadat az őt akkor hullámra hõkölt. már bennedhullám képviselő Szentlélek IstenMegállt nek; folyamatosan engedelmeskedj utapercre, sításainak és vezetésének;egy fogadd el és amíg túlsó partra hűségesen használd azaajándékot, vagy át nemfelruházott; értünk. ajándékokat, amelyekkel s folytass komoly igetanulmányozó, imádkozó, bizonyságtevő életet. Akkor Várj még Uram! – bár nem probléma mentes – de öröm Kezed ne vedd el! telt, áldott, gyümölcstermő Még mindig itt életed vagyok,lesz itt, és még örömmel és áldott jutalmakkal mindig itt vagyunk sokan.telt örök életed a mennyekben, odaát. Mátrainé, Fülöp Herjeczki GézaIrma (1977)


2010.január szeptember 2013.

VIZSGA ÜLDÖZÖTT SZABADOK

folytatás az 1. oldalról Egy havas reggelen, 5 órakor, egy misszionárius-jelölt csöngetett missziAz élet gyötrelem, de azért vanamit enni, onáriusokat vizsgáztató otthon ajtaján. van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és Bevezették az temetéshez irodába, ott háromis a tisztességes valóültjogukat órán át, mire megjelent vizsgáztatója. 8 megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, órakor egy nyugalmazott misszionárius reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, lépett és elkezdte kérdezgetést: mint be, a semmi, és úgya sincs kilátás ennél Tud-e szavakat betűzni? többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott Eléggé óvatosan, a jelölt ezt válaszolkeretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. ta: Hányan tengetik az életüket ma is - Igen, uram. ezzel a rabszolga-gondolkodással? - Rendben van,azakkor azt el a Így tengette életétbetűzze Izráel míg szót, nemhogy jött kenyér! hozzá a Szabadító és ki nem Kibetűzte. hozta õket a szolgaság házából. - Rendben van, ért-e valamit a számoláshoz? - folytatta a vizsgáztató. 2Mózes Milyen a mi Szabadítónk? Igen, értek valamit. 12:42-ben találunk egy különös monda- Kérem, tot Istenrõl.mondja meg, mennyi kettő meg Virrasztott kettő. az Úr azon az éjszakán, - Négy kihozta - válaszolt jelölt. amikor õketa Egyiptomból. Ez az Ez rendben is van éjszaka az Úré volt. – mondta a vizsgáztató. Azt hiszem, jól sikerült a vizs-a Micsoda evangélium van ebben ga. Holnap közlöm a bizottsággal. mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Izráel õrizõje ülésen nem szunnyad és nem A bizottsági a vizsgáztató ezt Mit jelent az, hogy a alszik. jelentést terjesztette be az virrasztott interjúról: az Úr az éjszakán, amikor kihozta A azon jó misszionáriusi szolgálathoz népét Egyiptomból? szükséges minden követelmény megvan Emberileg szólva – Isten mindent benne. félretett csak az Õ népéreönmegtagafigyelt azon Előszörés vizsgáztattam az éjszakán. A szabadulás dásból, és kértem, hogy reggelminden ötkor mozzanatát személyesen felügyelte, legyen az otthon ajtajánál. Elhagyta meminden pillanatot figyelõ tekintetével leg fekhelyét egy havas reggelen, minkísért végig. Hátnélkül. kicsoda ez a rabszolga, den panaszkodás koszos, rongyos nép, hogya az Isten Másodszor, vizsgáztattam pontosszemélyesen gondoskodik róluk, és ságát. Időben érkezett. mindent félretéve figyel rájuk? Harmadszor, vizsgáztattam a türelévvel késõbb ismét mét.1500 Várakoztattam három óránvirrasztott át, hogy az Isten a velem. Gecsemáné kertben, azon a találkozzék csütörtök éjszakán, azon a apénteken, Negyedszer, vizsgáztattam vérmérazon a húsvét hajnalon, a mi sékletét. Semmi harag ésamikor neheztelés szabadításunk nem volt benne.történt. Sõt, személyes bizonyságom van arÖtödször megvizsgáltam az alázatosról, hogy velem együtt virrasztott az Úr 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor SZEMINáRIUM rólamA is lehulltak a rabtartó bilincsei.

Életem (36)

Üldözött szabadok, gyõztes szabaElhatároztam, a dok. Elindultakhogy tehát.beiratkozom Nem volt temost már Újvidéken működő teológiálekommunikáció. Nem lehetett mobilra.telefonon Gondoltam, hogy hasznosan töltsem rákérdezni a sor elején, hogy az időt, amíg nem tudom mi lesz velem. hátul minden rendben van-e. Közel két Ekkor még középiskolai szinten, egy milliós nép, asszonyok, gyermekek, villában működött, melynek udvarán öregek, juhok, barmok, szekerek, végeépítettek egy hálóés egy tantermet. láthatatlan konvoj. A Veres partElőzőleg Daruváron, majd tenger Zágrábban jánaztábort megpihennek. Egyvolt iskolavernek, pár évig. szer csak felröppen hír,egyik az egyiptomi Mi négyen, lányok,a az padlássereg közeledik. a pánik a táborszobában laktunk.Kitör A fiúk voltak vagy ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. tizenketten, a hálóteremben. Szerettem nép elõbb segítségért Istenhez, a Abibliai tantárgyakat, és kiált örömmel taaztán pedig neki esikakik Mózesnek: Mit nultam. Volt két fiatal, egy időben egyetemre jártak. Egy hoztál az orvosira, egy tettél velünk, miért ki minket

oldal 3.11. oldal

ságát, mert olyan kérdéseket föl Egyiptomból? 2Mózes 14: 10,tettem 11. Jobb neki, amikre egy hétéves gyermek lett volna szolgaként meghalni Egyip-is válaszolhat, és egyáltalán méltattomban. Kiderül, hogy vannem a népnek lankodott. hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha Láthatjátok, hogy atisztelik jelölt megfelel jól- mennek a dolgok, az Urat,a követelményeknek. Éppen ilyen missziode ha balul üt ki valami, máris pánináriusra szükségünk! kolnak ésvan bûnbakot keresnek. Ki volt a Lélektől képességekre szükség hibás, hogykapott ide jutottunk? van, de a Lélek által létrehozott gyüMellesleg, sok keresztyén tart ezen a mölcs még azoknál is fontosabb. szinten a hitéletében. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, Hétköznapi hogy megszabadítja õket az egyiptomiak KERESZTYÉNSÉG kezébõl, és beviszi népét az ígéret földjére. Akkor tehát, nem kell félni a A Lélek gyümölcsemert pedig: jelen veszedelemtõl, ez csak egy Szeretet – a kolléga felé, akiNem rekordidő rövid epizód a nép életében. ez a alatt fel tud idegesíteni. vég, Isten folytatást ígért. Most az a Öröm – ahogy szomszéd kocsijának, dolgunk, erõsenvadiúj ráálljunk Isten irigység nélkül. szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne Békesség – amikor ‘már nem féljetek! Álljatok helyt, és megint’ meglátjátok vitte le a szemetet, pedig már legalább hogyan szabadít meg ma az Úr benneezerszer’ megkérted rá. teket! 2Mózes 13, 14.a gyerekednek Türelem – 14: amikor Mózes nem okosabb, a nép, csak (vagy a nagyszüleidnek)mint ötödszörre is el hisz Istenben, és a hit beszédét mondja kell magyarázni ugyanazt. tovább az üldözött Ha Szívesség – akkor,szabadoknak. amikor a legkeIsten azérsz aki, rá akkor teljesíti Õ beszédét. vésbé segíteni azazöreg néninek Ebben hitt aMózes. felcipelni lépcsőn a kockás, gurulós Ha azt kérdezte volna valaki Mózeskocsiját. tõl: Mikor teljesítitúl Isten, amit megígért? Jóság – amikor kevés a pénzed ahErre hogy Mózesadj. csak azt válaszolhatta volna, hoz, hogy: Nem Ha azokon valaki azt kérHűség – a tudom. céljaidhoz a reggedezte is, volna: Mózes, mondd meg leken mikor lehetetlennek tűniknekikelni ágyból. szabadít meg Isten künk,azhogyan Szelídségebbõl – amikor pont a helyzetbõl? te sorodban bennünket a lehetetlen romlik a pénztárgép. Mózes elcsak azt válaszolhatta volna, Önmegtartóztatás – amikor jól meghogy: Nem tudom! Egyet azonban tumondhatnád valakinek a magadét. dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ Szabolcs az Úr. Kelemen Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti,SZÓ koTESTVÉRI molyan veszem azt, amitMagyar Isten mond, ha Az Ungvári Baptista annak minden ellentmondani látszik is. Gyülekezet Lapja Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak kegyelembolhitaltal.blogspot.com várok rá és hiszek benne, és amit nekem mond,amegteszem. A többi pedig az Õ pedig filozófián történelmet hallgatott. feladata. Útat nyitni a tengeren, leféMind a ketten még ma is igehirdetők és kezni a harcikocsik gyülekezet vezetők, a kerekét, hivatásukhomályt mellett. bocsátani az egyiptomiakra... mind a De váratlanul változás állt elő tanuSzabadító Úr feladata.egy Õ viszi véghez a lásomban. Délelőtt, lyukas órán, szabadítást az kegyelembõl. Hitharmóniuáltal fojátszottam előtérben álló gadhatod el. Hit általbelépett élhetszVitkai szabadon, mon, amikor sietve úr, a református és igen bár mindig gyülekezet üldözötten, kántora, de ugyanakkor szigorúan rám szólt, miért nem gyõzelmesen, mert hogy az Úrénhadakozik járok érted. az ének-zene órákra. Szerbül szólított én meg amagyarul válaszolA meg, tengerparton halál kapujában tam, mert tudtam, hogy magyar. Hiszen Istenbepedig megnyitotta őálltak, állította az orgonát azonszámuka kongra az élet kapuját, és õktemplomban, átléptek a haresszuson a református de életbe. rám. Azt válaszoltam, őlálból nem az emlékezet hogy és tanítottam is Ezttanultam a lépést tezenét se halogasd! Szabadkán a zenedében. Még indulatosabb lett és szinte berontott az irodába. Lukács János

Magyarországi Baptista Egyház Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. www.baptista.hu/berettyoujfalu Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban! Kedves Amerikai Magyar Baptista Szövetség!IMÁDKOZZUNK EGYMÁSÉRT „Nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a A Magyar Baptisták Világszövetszeretetrõl, tanúsítottatok az Õ ségébe hatmelyet magyar baptista szövetség neve iránt, amikor szolgáltatok és szoltartozik. Aki szeret(Zsid messzebbre gáltok a szenteknek.” 6:10) látni a közvetlen környezeténél - az Evangéliumi Hírnökhogy olvasói bizonyára Köszönjük, gondoltak ránkilyenek neés imádkozni is kész távolban élő testhéz helyzetünkben. véreiért, annak azt végi ajánljuk, hogy Imaházunk augusztus leomlása és a következő sorrend szerint tegye azt. lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít benHétfőn baptista nünket egy úja ésmagyarországi szép hajlékot építeni testvérekért és az egyház vezetőiért, istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõPapp János elnökért ésjövõ munkatársaiért. ségére. A munkálatokat tavasszal kezdjük meg, aaddig a nem várt Kedden Romániában élőtervemagyar zéssel és aztestvérekért engedélyek és beszerzésével baptista a szövetség foglalkozunk. vezetőiért, dr. Simon József elnökért és Tervünk és szándékunk végrehajmunkatársaiért. tására fogjuk fordítani a kedves testvérek Észak-Amerikában általSzerdán számunkraazeljuttatott összeget: és Ausztráliában élő magyar baptista $5,000, azaz ötezer dollárt. testvérekért és a szövetség vezetőiért, Ezúton is megköszönve testvéreink dr. Herjeczki Géza elnökért és munkasegítségét, társaiért.kérjük továbbra is a minket és az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden Csütörtökön a áldását délvidéki magyar szolgálatukra Istenünk kívánjuk. baptista testvérekért és a szövetség vezetőiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui lelkipásztor testvérekért. Baptista Gyülekezet nevében: Pénteken aPapp felvidéki baptista Dánielmagyar lelkipásztor testvérekért Szatmári és a szövetség vezetőiért, István gondnok Dóczé Bálint lelkipásztorért és munkaLisztes Tibor presbiter társaiért. =========================== Szombaton a kárpátaljai magyar baptista VÁRJ testvérekért és a szövetség veMÉG! zetőiért, Nehra Bálint lelkipásztorért és Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) munkatársaiért.

Megállt a víz. Hallottam, amint mondta óriási az igazgató Minthogyha kéz testvérnek, hogy miért kapacitálják tartotta volna föl,őt a zenetanításra, mikor van előadójuk. megállt, Persze ő sem tudhatta, hogy én kegys rakásra gyûlt, vesztettként vagyok itt. Így kénytelenek feszült, voltak alkalmazni, és felkértek. Úgy hullám hullámra hõkölt. éreztem, hogy vállalnom kell az Úr Megállt szent nevében. Nagyon nehéz helyzetegy percre, ben találtam magam, mert tudtam, hogy amíg a túlsó partra a táblán és krétán kívül semmi eszköát nem értünk. zöm sincs. Csak egy német harmóniumiskola volt, és még kottás gyülekezeti Várj még Uram! énekeskönyv sem. A hangszer tanulásKezedtanulónként, ne vedd el! és ra tizenöt percet adtak mindig itt vagyok, heti két órát Még az ének és zeneelméletre. még mindig ittÓráról, vagyunk sokan. Hitben indultam. órára írtam a gyakorlatokat az ismert gyülekezeti énekekből. Herjeczki Géza (1977)


POSTMASTER: A szünidőben voltam fönn Pesten, de Send 3579 tomert Gospel Messenger, nem sok Form hasznomra, szintén német Subscription Manager, harmónium-iskolát kaptam. A később MI 48195 USA 12409 DEVOE ST., SOUTHGATE, megjelent harmónium-iskolát se tudtam használni, mert leginkább magyar egyházi dallamokra épült, ami a szerb fülnek idegen. Különben csak két évet kaptam arra, hogy megtanítsam a négyszólamú énekek játékát. Idővel, sokszorosítással, két füzetben, elkészítettem a saját iskolámat. Ugyanúgy a szolfézst is. Egy füzetben a gyakorlatokat, melyek a gyülekezeti énekekből álltak. A másik füzetben pedig az énekelhető két, három és négyszólamú énekek, melyeket magam komponáltam a tanulás menete szerint. Úgyhogy már az első félév végén, karácsonykor énekelhettek és játszhattak is. A háromszólamú énekeket is tudták már játszani a hétköznapi istentiszteleteken, megszokva a nyilvánosÍgy nõttem az Úr Jézus ismeretében. ságot. A szolfézst a Kodály módszerrel Életem (10) ÁHÍTATOS Már tudtam, éreztem,PERCEK kicsoda Õ. És ektanítottam. A gyakorlófüzetben csak kor, olyan tizenhárom évesen kezdõdött Irénke és a feladatbetűszolmizáció volt, néni amit házi az én megtérésem, vagy jobban mondva, ként kottába másoltam, a megadott toBIBLIAKÖR HELYETT Teddy gombja kiválasztásom vagy elhívásom. Kezdtem nalitásban. DISZKÓT szorongani, hogy azMÁSOLÓ Úr Jézus engem nem Annál a tanulónál Bátyáim már tudtam az ifjakeredményes közé számít- fog megszólítani. Nem tudtam ezt akkor ISTENTISZTELET? lenni, akinek elnyertem a bizalmát. tattak, én pedig, a hugaim és a Volt másik még megfogalmazni, de így éreztem. Róma 16,24-27 olyan is, aki már ismert. Volt,a aki széNem is tudtam volna errõl beszélni, mert család gyermekei voltunk vasárnapi peniskola. és jól énekelt és pengette a gitárt, de saját közben titkom volt ez a várakozó Tévénézés karosszékünkbe Irénke testvérnõ leánykái még valami aztkicsik mondta nekem, maga nem tud érzés: mi lesz, mégis megszólít.hogy voltak, de hogy velünk tanultak. Tóth süppedve épp ha azon tűnődünk, számomra is váratlanul, amisötétben játszani, pedig tudok, mert (Welker) Irénkeén néni sokmindenre meg- miértAztán, fulladunk ki már néhány lépcső kor a gyülekezetben énekeltük az “Igaz, hallásból nekemszeretetére, nem kell a leküzdése tanított játszom, minket - és a könyv közben, ekkor jönnekbûnömet” a rekláhogy Jézus értem halt s eltörlé tanulnom. Nem szálltam vele vitába, hívõ irodalom olvasására, a szép de ma- mok, és belőlük erősítő szerek garmadácímû éneket, nagyon meghatódtam és amikor gyar végzős, szóra, a negyedikes versekre. lett, meghujátsírni ismerhetjük amelyektől, kezdtem, meg, hogy ez nálam méghippnem nyászkodva jött hozzám, hogy nekem panaszkodott hopp, megint leszünk. is történt meg. Aedzettek harmadik versnél,Meg “Könymost Eközben meg kell anya őt tanítanom kottátIrénke oltestvérnõnek, hogy én nem fogadok nyûmmel meg nem adhatom nagy tarvesszük, esszük őket, ám a remélt erő vasni. Hangsúlyozta, hogy kell. Hát erre a feladatok elõl.szívetozásomat, de íme csak nem kerül elő.Jézus átadom te néked márszót, nemelszököm volt lehetőségem, pedig magamat”, már allig tudtam elfolytani sen megtettem volna. Mikor megjelent a Hasonló a helyzet lelki téren is. GyüA délutáni gyülekezet fájdalmamat. beat, majd a rocktisztelet zene a után hívőakörökben éppen csak éldegélnek. A tisztelet végén átkarolt Irénke Nenéni része kiment a misszió állomásra, lekezeteink is, nagy sokszor megkértek, hogy kazettáról és nem megkérdezte sírásomajánl okát.gyógyírt, Elmondkik a tévéreklám a város másik végére. Nyár volt. Sokáig vagy lemezről kottázzam le az éneket a tam neki, hogy félek, aztúli Úr Jézus nem fog világos volt. Milasin testvérnõ hanem a sok tengeren csodatanító. kottát nem ismerő beateseknek. Nemudvakis engem megszólítani, merttanfolyamot, alkalmatlan rában volt ilyenkor az összejövetel. Én Bibliakör helyett klubot, munka volt, de megtettem. A szövegforvagyok az diszkót Õ követésére. õ azt meg, nem még kérték be semafejezõdött itt azígy ösz- csoportokat, másolóAkkor istentisztedításnál segítségemet, tanácsolta nekem, hogy amikor imádszejövetel, már gyors léptekkel futottam letet. A misszióra szánt persze (el) született sok rossz szöveg, sajnálatomra. kozom, az ámen után ne pénz siessek el, hanem a villamosig, mertmeg, az elvitt darabon. fogy, múlik még a drága idő is, ám az erő és Később sem kértek mertjótaláltak maradjak egy ideig csendben és mama körül nézett, én már nem a várt növekedés - sehol. másMire megoldást. várjam az Úr válaszát. Igaz, erre, a voltam sehol. Meg voltam gyõzõdve, megszólításra négy évet kellett várnom. Pedig a testi ernyedtség ellen ott van Vannak, hála az Úrnak, akik megtanulhogy rám ott szükség van, az éneklés Deésgyönyörû várakozás volt, mertmoztudtakmiatt. és ma is szolgálnak harmónistaként ősi bevált szerként az elfelejtett tam, kire várok. a gyülekezetekben, és karmesterként is. Meg is lepõdtem, mikor Irénke néni, gás. Közben A lelki tespedésre az elhanyagolt, de volt egy imameghallgatásom. Vannak, akik nálam tanulták meghívott az még a délutáni tisztelet elõtt félre Pál által ismét felkínált ősi - megfizetheA problémám így, tizenévesen, már igen alapokat és másutt, vagy zeneiskolában egy könyvvel a kezében. Ez a “Teddy tetlensége miatt ingyenes - orvosszer, kellemetlen volt. Inkontenciám voltJéés továbbtanulva messzire jutottak. Igyegombja” címû gyermekregény volt. zus végsõ kétségbeesésemben az Úrhoz forKrisztus, "akinek van hatalma arra, keztem, hogy ott,nekem, ahová az Úr helyezett, Elmagyarázta hogy a kisöcséim hogy dultam és szinte azonnal meggyógyulmegerősítsen titeket" az evangélihűségesen tegyemolyan azt, amit elvár tőlem.az tam. Soha többé nem fordult elõ. Nagyon õrzése ugyan értékû szolgálat ummal, mely önmagában is képes eljutAzÚrnak, Úr kegyelme volt ez lehetséges. mint aáltal missziózás. Miközben meglepõdtem, hogy Istennek tényleg a leg eszköz hiányosabb gyülekezeNem gondoltam, hogy ez lesz hogy a munpedig pásztorolom a kicsiket, anya tatni gondja van reám, hogy tényleg tudja, én tet is "a hit engedelmességére", ezáltal kám, de az Úr ígynéha gondolta. is elmehessen és a hugaim is, még itt vagyok, és figyel rám, az énés kicsi szeerőssé, növekedővé formálni ma is. olvashatok is. Teddy esete segített mélyemre. "Áldom az Urat mindenkor, állandóan Ez az élmény segítetthogy még csalóka hûségeaz Az igazi szolgálat lényegét. Istenem, tégy bölccsé, Őt megérteni dicséri szám. Úrral dicsekszik lelsebben várni. Értékelni az Úr elõtt való Megértettem és gyakoroltam is életem lelki pótszerek helyett evangéliumodból kem. Hallják ezt az alázatosak, és örülcsendességet, amikor csak ketten vasorán a sokféle módon való szolgálat merítsem az erőt! nek. Zsolt 34,2-3. lehetõségét és szépségét. Hiszen gyunk: az Úr és én. Nagyajtai Eszter az. Győri Kornél (ÁhítatEszter 2012) életünk minden megnyilvánulása Nagyajtai 2010. szeptember 2013. január

(USPS 716-300) PERIODICAL POSTAGE PAID

örökké AZ ÚR megmarad AZ ISTEN! A bölcsesség kezdete Úrnak pereltek ti? Avagy tiazoltalmaz 1.1. Baálért félelme; jó õt? belátása zátok-é … Ha van istenmindenkinek, õ, hát pereljenaki õ ezt maga, gyakorolja; annaklerontatott! dicsérete megmarad hogy oltára mindvégig.  2. Sokan pedig azok közül, kik ördögi 2.mesterségeket Most menj, írd ezt táblárakönyveiket nálok, és gyakoroltak, összehordva, mindeneknek láttára megéjegyezd föl könyvbe ezt, hogy megmaradjon getik vala. (saját könyveiket! szerk.) az utolsó napra bizonyságul örökre.  3.3.... hanem hogya afű, nagy istenasszonynak, Megszáradt elhullt a virág; de Diánának temploma is semmibe vétetik, Istenünk beszéde mindörökre megmarad! és el is vész az õ nagysága, kit az egész 4.Ázsia … mert az élőtisztel… Isten, éskiáltnak örökké megés aő világ vala, marad, és az Nagy ő országa meg nem romol, és mondván: az efézusi Diána! uralkodása mind végig megtart. Illés, azt  4.… elkezdte õket gúnyolni 5.mondván: Az ég és Kiáltsatok a föld elmúlnak, de az én hangosabban, beszédeim soha elTalán nem múlnak. hiszen isten! elmélkedik, vagy vagy útonnevan, talán 6.félrement, Munkálkodjatok az vagy eledelért, aluszik, és felserken… akkor semamely lett se amely elvész, hanem azdeeledelért, szó, se felelet, se életre. meghallgattatás. megmarad az örök  5. Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az 7.ÚrHa az én parancsolataimat megtartszabadítását, a melyet ma cselekszik játok, megmaradtok az én szeretetemben; veletek… Az Úr hadakozik ti érettetek; ti amiképpen én megtartottam az én Atyámpedig veszteg legyetek. nak és megmaradok az ő  6.parancsolatait, Hogy megismerjék a földön minden szeretetében. népek, hogy csak az Úr az Isten, és hogy õ 8.kívülötte Most azért megmarad a hit, remény, nincsen más. szeretet, ezek sokaság, között arczra pedig  7. Mikore ezthárom; látta az egész legnagyobb szeretet. borult, és amonda: Az Úr az Isten! az Úr az 9.Isten! És a világ elmúlik, és annak kívánsága  8.deAz aki Úr, aaz te Istened közötted van; erõs õ, is; Isten akaratát cselekszi, megtart;örökké. örül te rajtad örömmel. megmarad  10. 9. Én, vagyok az az Úr, és rajtam mind kivül Akiéngyűlöli ő atyjafiát, nincsen szabadító! Én hirdettem, és embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy megtartottam, és megjelentettem, és nem embergyilkosnak sincs örök élete, ami volt idegen isten köztetek, és ti vagytok az megmaradhatna őbenne. én tanuim, hogy én Isten vagyok… nincs, 11. hogy Jézus az Istennek a kiAki az vallja, én kezembõl kimentsen; cselekFia,szem, az Isten abban, és ki megmarad változtatja azt meg?és ő is az Istenben.  10. Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek egész hogy Úrrá és Krisztussá tette 12. Akiháza, megmarad a Krisztus tudománya õt azmind Isten,azazt a Jézust, kitaztiövé. megmellett, Atya, mind a aFiú feszítettetek

A megfejtéseket március végéig A megfejtéseket november végéig várjuk. várjuk.

Evangeliumi Hirnok, January 2013  

Evangeliumi Hirnok, January 2013Gospel Messenger, January 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you