Page 1

VOL. 102. 105. NO. NO.9.2.SEPTEMBER FEBRUARY 2013. 2010.

Hungarian Baptist Convention of North America

Évf. 2. szÁm, 2013. FEBRUáR 102.105. ÉVF. 9. SZÁM, 2010. SZEPTEMBER

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

JÓ HÍRT HOZOTT NEKÜNK 2Mózes (1Thess 3,5-8) ÜLDÖZÖTT SZABADOK 14:1-14 Timóteus Károli szerint örömhírt ho1Korintus 10:11. Mindez pedig pélzott Pál apostolnak Thesszalonikából. daképpen velük,ezt figyelmeztetéÖrömhírt? történt Nem kellene a szót fennsül íratott meg nekünk, akik az utolsó tartani az „evangélium”, a Krisztusidõkben élünk. ról szóló jó hír számára? Lehet, hogy ez a gondolat vezette az újabb fordíPál apostol szerint biblikus dolog tókat. Mindenesetre az „evangélium” párhuzamot vonni Izráel egyiptomi szót használta Pál apostol, amikor a kivonulása, pusztai vándorlása és hívõ thesszalónikai testvérekről érkezett beéletünk különbözõ állomásai között. Ezt számolót jellemezte.

formálta életüket, hogy méltán neveztesszük estérõl-estére kolorádói táborohette őket Pál „új teremtésnek” (2Kor zásunk hét 5,17). istentiszteleti Ennek az új alkalmain. életnek az A egyik mottója: Együtt a cél felé! meglepő, s egyúttal szinte „kötelező” Éppen úgyazvándorlunk a cél felé, tulajdonsága egymás iránti, testvéri mint Izráel népe Egyiptomból, a szeretet. Az új parancsolat és az „erről pusztán át Kánaán felé. ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok” (Jn 13,35) a gyakorA történetbõl kiderül, hogy bár Izráel latban is érvényesült – erről is szólnak fiai elhagyták Egyiptomot, mégis Eaz apostol levelei. gyiptom sehogy sem akarja elhagyni Az apostol és munkatársai újabb és Isten népét. Amikor elindulnak, a teljes Tehát evangélium, örömhír volt Pál 2 Móz 14.1 Azután így beszélt az ÚR újabb városba, sőt földrészre vitték el egyiptomi haderõ üldözõbe veszi õket, számára, amit a Thesszalónikaiakról Mózeshez: 2 Szólj Izráel fiaihoz, hogy Krisztus evangéliumát. Bizonyság- és bár végre szabadok, mégis üldözött hallott - hitetekről és szeretetetekről; forduljanakazmeg, és verjenek Pítételükre 50-es évekbentábort egymás arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk Hahírót elõtt, Migdól és a tenger között, szabadok. után alakultak a gyülekezetek. Baal-Cáfón elõtt. Vele szemben Jerutábomindenkor, sőtb elátni Két em r c s oszeretnétek p o r t l é minket, tezik: zsálemben, Antiochiában, Efézusban, rozzanak a tengernél. 3 Hátha azt gonahogyan mi is titeket (3,6). rabszolgák és üldözött szabadok. Thesszalóikában, és még jó néhány vádolja a fáraó, hogy eltévedtek Izráel fiai A korábbiaversekből kirosban Krisztus hívő „eklézsia” (kihí-4 Elõször rabtartóegyértelműen természetérõl ezen a földön, körülzárta õket a puszta! derül, milyenmegjegyeznünk. mélyről fakadó figyelemvottak közössége) jött létre. Az örömhír Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, kell valamit hogy üldözõbe vegyegondolkodásukat, õket, és megmutatom melA éstízedik szeretettel apostol annyira áthatotta átcsapásgondol után aazfáraó méga dicsõségemet a fáraón és egész haderején. azon az éjszakán magához hívatta Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én Mózest és Áront, és ezt mondta nekik: Megújult, is ékesített baptista imaház vagyok az ÚR. És így cselekedtek. 5 toronnyal Induljatok, menjetek ki az én népem Szlovákia (Felvidék) Amikor jelentették Egyiptom királyának,Szentpéter, közül Izráel fiaival együtt, menjetek és hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és szolgáinak indulata a nép tiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok. iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! El- Vigyétek juhaitokat és marháitokat is, bocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból! 6 ahogyan kívántátok, csak menjetek! Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és Kérjetek áldást rám is! 2Móz 12:31, 32. maga mellé vette a hadseregét. 7 Maga A 2Mózes 14:5-ben pedig ezt olvasmellé vett hatszáz válogatott harci kocsit, suk: Amikor jelentették Egyiptom kiráaz összes egyiptomi harci kocsit. Három ember volt mindegyiken. 8 Az ÚR megke- lyának, hogy elmenekült a nép, megválményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözõbe vette Izráel bennünket meghalni? Mit tettél velünk, fiait, Izráel fiai pedig hatalmas kéz segít- miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?! ségével vonultak ki. 9 Az egyiptomiak 12 Nem megmondtuk neked még Egyiptehát üldözték õket - a fáraó minden lova, tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd harci kocsija, lovasa és hadereje - és uto- szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb lérték õket, amikor a tenger mellett tábo- nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, roztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cáfónnal mint ha a pusztában halunk meg! 13 De szemben. 10 A fáraó közeledett. Izráel fiai Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! pedig föltekintettek, és látták, hogy az Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert félelem fogta el õket, és segítségért kiál- ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, tottak Izráel fiai az ÚRhoz. 11 Mózesnek úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14 pedig ezt mondták: Nincs talán elég sír Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál veszteg!

másik városban élő testvérekre. „Mivel tozott a fáraónak és szolgáinka indulata már nem győztem türelemmel, elkülda nép iránt, és ezt mondták: Mit tettem hozzátok, hogy megtudjak valamit tünk?! Elbocsátottuk Izráelt meg a szolgáa hitetekről, nem kísértett-e titeket latunkból! a kísértő.” (3,1-5) A róluk hallott jó hír Talán óra sem telt Pált, el a fáraó nem csak24megnyugtatta hanemkét almondata között. Mintha tudathasadásos kalmat adott neki arra, hogy megfogallenne Elõbbközötti jóindulatáról biztomazzaa fáraó. a testvérek kapcsolat egy sítja a népet, aztán gyorsan meggonlényeges jellemzőjét: „Mert egyszerre dolja magát. Egyszerûen nem adja fel! feléledünk (szinte megelevenedünk), ahogy aálltok gonosz adja (3,8) fel, haMint ti szilárdan az sem Úrban.” még a golgotai veresége után sem. Krisztus tanítványai egymás hite által Lehullottak egymásért a kötelékeid, erősödhetnek, való szabad könyörvagy, tele van a szíved a szabadok örögésük eredményeként, a kapcsolattarmével, bizonyságot nyomán teszel aépülhetnek Szabadítás, a találkozások tóról, és már-már azt gondolod, hogy (3,10-12). nincs is többé dolgod a kísértõvel. Aztán (Pál, mitrá sem törődve hogy a mia nyoszlohamarosan kell jönnöd, genjeinkkel, a testvérek egymás iránti modban van és fenyeget pusztulással szeretetéről az „evangélium”Ne és az „agavagy ismét rabszolgasággal. csodálpé” szavakat használva ír. A hitünktől kozz ezen, de ne is félj, mert a te Szaba-és a Krisztus iránti szeretetünktől ugyanis dítód nagyobb, kegyelme erõsebb, mint nem választható el a testvérek iránti szea legfenyegetõbb támadás. retet, megbecsülés, ragaszkodás.) Milyen volt rabszolgának lenni Február első vasárnapja a Magyar Egyiptomban? Elõbb kellemes volt. Baptisták Világszövetsége vasárnapja Menet közben derült ki, hogy Jákób utódai az utóbbi évtizedben. (A nyáron ünnenem egyenrangú polgárok Egyiptomban, peltük Tahiban a MABAVISZ fennálláhanem kényszermunkások. Szinte sának 20-dik évfordulóját.) A Szeretet észrevétlenül történt az átmenet. Mózes szerkesztőjének felkérése után azon gonidejében már a fiúgyermekeiket megölik dolkodtam, mit írhatnék a világszövetés a vályogvetéshez nem kapnak szalmát. folytatásaa3.3.oldalon oldalon folytatás TARTALOMBÓL AA TARTALOMBÓL English section English Articles- -pages pages8-9. 8-9. Michael Kornya An Apostolic Meghívó lelkipásztor beiktatásra Hero - by Bela Udvarnoki (4) és ifjúsági találkozóra MABAVIT és MABAVISZ jubileum Beszámoló a kolorádói családi táborozásról Gyülekezeti hírek: Alhambra Távol és mégis közel: Felvidék, hírek Távol és mégis közel: Berettyóújfaluról Kárpátalja és Délvidék Úti beszámoló - Kulcsár Sándor


2.2010. oldal szeptember

2013. február 3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb Magyarországi A SZERKESZTŐ ROVATA Baptista Egyház lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 3. oldal FebruáriKiderül, számunkhogy legtöbb a Matomban. van írása a népnek 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. gyar de Baptista Világszövetség vasárnapjáSZÖVETSÉGI ALKALMAINK Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, hite, még nagyon gyenge az a hit. Ha www.baptista.hu/berettyoujfalu hozmennek kapcsolódik. Miveltisztelik nem túlazgyakran (USPSfokhagyma # 716-300) és uborka, és van húsosfazék, jól a dolgok, Urat, írunk róla, talán szívesen a kedves a tisztességes temetéshez14: való jogukat is Jobb de ha balul ütMagyarországi ki valami,veszi máris páni- Baptista Gyűlés KedvesÉvközi Testvéreink Jézus KriszEgyiptomból? 2Mózes 10, 11. POSTMASTER: Egyház olvasó, ha ezúttal ilyen aránytalanságnak megtarthatták. Az életchanges egy merõ Send address to: kinlódás, kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a tusban! 2013. április 26-27 is helyet adunk lapunkban. Tesszük Baptista ezt ett volna szolgaként meghalni Berettyóújfalui reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,Egyiphibás, hogy KedvesGyülekezet AmerikaiRáma Magyar Baptista helyszín: tábor. Evangéliumi Hírnök azért is, mertide mijutottunk? továbbra is fontosnak és mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség! Subscription Manager omban. Kiderül, hogy van a népnek szükségesnek 4100 találjuk aBerettyóújfalu, magyar baptisták Eötvös u. 2.a Szövetségünk Az Évközi Gyűlés 12409 Devoe St. SOUTHGATE, többre. Fogadjuk el a helyzetet,MI és48195 az adott szinten a hitéletében. világszélességű összefogását. „Nem igazságtalan az Isten, éshogy Végrehajtó Bizottságának a hite, de keretekben mégPeriodicals nagyon gyenge a hit. Ha www.baptista.hu/berettyoujfalu próbáljuk elviselhetõvé tenni. Mózesnek eszébe jut Isten AEkkor legutóbbi Mabavisz vezetőségi ta- elfeledkezzék Postage Paid at az a Jótékonysági ti cselekedeteitekrõl és a Misszió és BizottságáWyandotte, MI and Additional Offices nácskozást Tahiban tartottuk, augusztus Hányan tengetik az életüket ma is ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, ól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok a hivatalos alkalma.az Õ 18-án. megszabadítja Másnap, a jubileumi istentisztelet ezzel a rabszolga-gondolkodással? Published monthly by hogy õket az egyipto- neve iránt,nak amikor szolgáltatok és szolkeretében kerültKedves az új elnökség de ha balul üt ki azBaptist valami, the ÍgyHungarian tengette életétConvention Izráelmáris míg el pániTestvéreink KriszA gyülekezeti küldöttekről miak kezébõl, éssor beviszi népét az beiktaígéret gáltok aJézus szenteknek.” (Zsid 6:10) tására. Ennek során dr. Mészáros Kálmán ofhozzá North aAmerica, Inc.és ki nem nem jött Szabadító Szabó István testvért, szövetségünk földjére. Akkor tehát, nem kell félni a kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a visszatekintett tusban! mert testvér az elmúlt 20 évre. / Szerkesztő: hozta õketEditor a szolgaság házából. Köszönjük, hogy kell gondoltak ránk nealelnökét értesíteni. jelen veszedelemtõl, ez csakközölegy Ezt a beszámolót teljes egészében REV. DR. A. GÉZA HERJECZKI hibás, hogy ide jutottunk? héz helyzetünkben. Kedves Amerikai Magyar Baptista rövid epizód a nép életében. Nem ez a (Ha Isten megengedi, az évközi utáni jük a 10. oldalon. 1370 Michigan Blvd., Imaházunk augusztus végi leomlása és Milyen a miPark, Szabadítónk? vasárnapon, április 28-án, szeretnénk vég, IstenSzövetség! folytatást ígért. életére, Most az a Aa három kisebb közösség szolLincoln MI 48146 2Mózes Mellesleg, sok keresztyén tart ezen lebontása után jóa torontói reménységgel va12:42-benTel: találunk különös monda- dolgunk, (313) egy 382-3735 megtartani új imaház gálatára láthatunk a mabavisz-vasárnapra hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benherjeczki@yahoo.com zinten tot a hitéletében. Istenrõl. alapkövének ünnepélyes letételét. készített Így beszámolók segítségével. E Ne beszavára. bátorítja Mózes a népet: egyIsten, új alkalomra és szép hajlékot építeni „Nem igazságtalan az hogy Virrasztott az Úrmegjegyzéseiket azon az éjszakán, féljetek! Erre az is szeretettel számolókÁlljatok elsődleges célja ameglátjátok testvériség nünket Kéziratot, cikket, helyt, és istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõEkkor Mózesnek eszébe jut Isten szerkesztő címére kérjük. hívjuk a küldötteket.) imádságának igénylése. Engedjünk kéamikorakihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan elfeledkezzék a3bennetia cselekedeteitekrõl ésjövõ a tavasszal ségére. A munkálatokat szabadít meg ma az Úr résnek, "évközben" is! A másik szövetaz Úré A szerkesztő bizottság tagjai:megígérte, gérete. éjszaka 2Mózes 6:volt. 6-8. Isten kezdjük meg, addig az a nem teket! 2Mózes 14: 13, 14. fogunk szeretetrõl, melyet Õ várt terveis helyet adni.tanúsítottatok Szabó István és Püsök van Dániel Micsoda evangélium ebben a ség beszámolójának zéssel és azLelkipásztori engedélyek beszerzésével Mózes nem okosabb, mint a nép, csak Bízom benne, hogy szívesen olvassák a hogy megszabadítja õket azPedig egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolmondatban? Virrasztott az Úr. Our address on the internet: csendes napok jubileummal előkerült és itt foglalkozunk. hisz Istenben,kapcsolatban és a hit beszédét mondja http://www.evangeliumihirnok.net Izráel õrizõje nem szunnyad és nem Tervünk és szándékunk végrehajmiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) újra közölt néhány régi írást is. (szerk) E-mailMit address: Ráma Tábor, az évközi gyűlést megalszik. jelentherjeczki@yahoo.com az, hogy virrasztott az tovább az üldözött szabadoknak. Ha tására fogjuk fordítani a kedves testvérek Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. előző napokban, április 23-25 között. által számunkra eljuttatott összeget: azon az éjszakán, amikor kihozta öldjére.ÚrAkkor tehát, nem kell félni a SUBSCRIPTION / ELŐFIZETÉS American Hungarian Baptist Ebben hitt Mózes. $5,000, azaz ötezer dollárt. népét Egyiptomból? További értesítés Kulcsár Sándor $25.00 annually Köszönjük, hogy ránk neelen veszedelemtõl, mert ez csak egy Convention of North Inc. gondoltak Ha azt kérdezte volnaAmerica, valaki Mózestestvértől, a lelkipásztori szövetség Emberileg szólva – Isten mindent Ezúton is megköszönve testvéreink Send subscription and change of address to Circle of Friends héz helyzetünkben. tõl: Mikor teljesíti Isten, Donations amit megígért? segítségét, elnökétől. Kérem a gyülekezeteket, félretett és csak népére figyelt azon ez övid epizód acímváltozást népaz Õéletében. Nem a kérjük továbbra is a minket és Előfizetést, erre a címre kérjük: received forválaszolhatta the period volna, hogy engedjék el, és sőt küldjék Erre Mózes csak azt az BÉLA éjszakán. A szabadulás minden az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden Imaházunk augusztus végi leomlása FÜR, Subscription Manager August 2012 through a lelkipásztorukat vég, Isten folytatást ígért. Most az a Nem hogy: tudom. Ha Febuary valaki azt2013. kér- szolgálatukra mozzanatát személyesen Istenünk áldásátezekre kívánjuk. 12409 Devoe Street felügyelte, lebontása után a csendes-napokra.vaAz utazási és dezte volna: Mózes, mondd meg jó ne- reménységgel pillanatot figyelõ tekintetével Isten Southgate, MI 48195 dolgunk,minden hogy erõsen ráálljunk szállás költségeket a szövetség fizeti. BARÁTI KÖRI ADAKOZÁSOK Tel.: (734) 284-7107 Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui szabadít meghogy Isten Isten megsegít bengyunk afelõl, kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan furbill@hotmail.com Baptista Gyülekezet nevében: Ethel Palm Bay, FL $100; Kornel rongyos nép, hogy aza Isten ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? zavára.koszos, Így bátorítja Mózes népet:bennünket NeP. Kish, nünket egy új volna, és szép hajlékot építeni Gerstner,csak Forest, $350; George Biro, *** személyesen gondoskodik róluk, és Mózes azt VA válaszolhatta Papp Dániel lelkipásztor Közgyűlés éljetek!mindent Álljatok helyt, és meglátjátok New York, NY $100; Teresa Kerekes, istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõfélretéve figyel rájuk? Tiszteletbeli elnök / Honorary President hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuSzatmári István gondnok Laguna Hills, CA $50; Anna Panta, 2013. június 28-30 közöttpresbiter kerül REV. SÁNDOR KULCSÁR 1500 évvel meg késõbb ma ismétaz virrasztott Lisztes Tibor dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetségére. A munkálatokat jövõ tavasszal hogyan szabadít Úr benneKelowna, BC $25; Alex Lungui, Santon, 215-1910 Pandosy Street megrendezésre szövetségünk az Isten a Gecsemáné kertben, azon a is Charles kikezdjük tud vezetni, mert Õ azCA Úr.$25; a nem várt terveKELOWNA, BC, V1Y 1R6, CANADA CA $20; Molnar,meg, Bonita, addig =========================== eket! 2Mózes 14: 13,azon 14.a pénteken, lenbõl 106. közgyűlése ugyancsak csütörtök éjszakán, rev_skulcsar@yahoo.com Ez aBogdan, bibliai hit. Hinni azt KY jelenti, Zoltan Crestwood, $50;kodr. a Ráma táborban. azon a húsvét hajnalon, amikor a mi zéssel és az engedélyek beszerzésével molyan veszem azt, amit Isten mond, ha Janos Szenohradszki, Pasadena, CA $200; Mózes nem okosabb, mint a nép, csak VÁRJ MÉG! SZÖVETSÉGI TISZTSÉGVISELŐK szabadításunk történt. Anna Sebestyen, Parma, OH $75; Balint annak minden ellentmondani látszik is. foglalkozunk. További három-négy fontos alkalom. Elnök / President: Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Sõt, személyes bizonyságom van arhisz Istenben, és a hit beszédét mondja Ilyes,tudom, Sheffield Village, OH $50; Nem hogyan szabadít meg,Maria csak REV. DR. A. GÉZA HERJECZKI Tervünk és szándékunk végrehajvelem együtt virrasztott az Úr várok Gartland, NCbenne, $20; First Hungarian A tavaszi ifjúsági találkozó 1370hogy Michigan Boulevard ésCary, hiszek és amit nekem ovább ról, az üldözött szabadoknak. Ha rá Church, Baptist Noble Park, Australia Megállt 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor mond, Alhambra, május 24-26.a víz. LINCOLN PARK, MI 48146 tására fogjuk fordítani a kedves testvérek megteszem. A többi az Õ herjeczki@yahoo.com $170; Istvan and Ibolya Ori,pedig Pasadena, Minthogyha óriási kéz is lehulltak a rabtartóaz bilincsei. sten az rólam aki, akkor teljesíti Õ beszédét. és tinitábor feladata. aClinton tengeren, leféáltal számunkra eljuttatottGyermek összeget: CA $300; Útat Tibornyitni Miko, TWP. MI Alelnök / Vicepresident: tartotta volna föl, Ráma július 1-7. a harcikocsik kerekét, $20; homályt $100; Varga Antal, Argentina Marydollárt. ISTVÁN SZABÓ Ebben hitt Mózes. Üldözött szabadok, gyõztes szaba- kezni megállt, $5,000, azaz ötezer 11 E. Michigan Avenue az egyiptomiakra... mind a Karner, Conway, SC $100; Paul Jeger, Ifi tábornak is szívesen adunk dok. Elindultak tehát. Nem volt te- bocsátani s rakásra gyûlt, Palatine, IL 60067 Ha azt kérdezte volna valaki MózesBradenton,Úr FLfeladata. $100; Zoltán Szabo, Palm Szabadító Õ viszi véghez a helyet Rámában, de az ezzel kapcsoszaboek@sbcglobal.netNem lehetett mobillekommunikáció. feszült, Ezúton is által megköszönve testvéreink Bay, FL $130; dr. Joseph Haraszti, Pasakegyelembõl. Hit folatos döntést és annak szervezését telefonon rákérdezni a soramit elején, megígért? hogy szabadítást hullám hullámra hõkölt.az Titkár / General Secretary: õl: Mikor teljesíti Isten, dena, CA $100. gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, segítségét, kérjük továbbra is a és várjuk. REV. DÁNIEL Ifjúságiminket szövetségtől hátul minden PÜSÖK rendben van-e. Közel két Megállt 104 Emily Anna azt Street válaszolhatta volna, Erre Mózes csak mindigazüldözötten, de ugyanakkor milliós nép, asszonyok, gyermekek, bár egy percre, Úrra figyelõ imádságaikat! Minden Woodbridge, ON, L4H 3H6, CANADA Az elmúlt évek jó tapasztalataira Honorary and Memorial Fund gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik öregek, juhok, barmok, szekerek, végeamíg a is túlsó partra pusokdaniel@yahoo.com építve ebben az évben szeretnénk hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kéráldását kívánjuk. In memory:szolgálatukra Ernest J. Kish by Dr.Istenünk Joseph láthatatlan konvoj. A Veres tenger part- érted. áthétvégéjét nem értünk. Pénztáros / Treasurer: tartani Házasok Ban, Dundas, ON.aCan. $200 A tengerparton halál kapujában dezte volna: mondd Egymeg D.neZSIGMOND BALLA megpihennek. ján tábortMózes, vernek, Rámában. A tervezett dátum 2563 Nixon Way álltak, Isten pedig megnyitotta számukszer csak felröppen a hír, az egyiptomi Várj még Uram! Total $2,285.00 augusztus 30 - szeptember 2 (Labor day). Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui FULLERTON, CA 92835 künk, hogyan szabadít meg Isten élet kapuját, és õk átléptek a hasereg közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra az Kezed ne vedd el! zsigmond@verizon.net Thank Baptista you for yourGyülekezet faithful support nevében: PüsökMég Dániel titkár, ÉAMBSz ban. ebbõl Elõl a tenger, az ellenség. lálból az életbe. mindig itt vagyok, bennünket a lehetetlen helyzetbõl? * mögöttük ** Zsigmond Balla, Treasurer A nép elõbb még mindig itt vagyunk sokan. Q Press segítségért Graphic Design kiált Studio Istenhez, Ezt a lépést te se halogasd! Mózes aztán csak azt válaszolhatta volna, neki Mózesnek: Papp Dániel lelkipásztor 2124pedig Rose Villa Street,esik Pasadena, CA 91107 Mit Visit ourLukács Web János site at www.evangeliumihirnok.net Herjeczki Géza (1977) tettél velünk, miért hoztál ki minket hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-

ÜLDÖZÖTT SZABADOK folytatás az 1. oldalról

dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-

Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter


2010.február szeptember 2013.

Jó hírt hozott nekünk ÜLDÖZÖTT SZABADOK

folytatásazaz1.1.oldalról oldalról folytatás ség az általam Azelnökeként élet gyötrelem, de azértnagyon van mitszereenni, tett, a világ sok országába szétszóródva van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és élő magyar baptista testvériségnek? Ta-is a tisztességes temetéshez való jogukat lán azt, hogy büszke arra, hogy megtarthatták. Az életvagyok egy merõ kinlódás, képviselhetem a hatalmas területet reménytelenségezt és halál. De hát ezis jobb, átfogó közösséget? Nem, ez nem mint a semmi, és úgy sincs kilátáslenne ennél igaz. vagyok többre.Egyszerűen Fogadjuk el hálás a helyzetet, és azazért, adott hogy még létezik ez elviselhetõvé a szövetség és rékeretekben próbáljuk tenni. szeseHányan lehetek tengetik ennek énazis. életüket ma is ezzel a rabszolga-gondolkodással? Egy kicsit úgy tűnik nekem, hogy haÍgy tengette életét Izráel mígélő el sonlítunk az első az évszázad közepén nem jött hozzá és a Szabadító és nagyon ki nem keresztyénségre, úgy is, hogy hoztavagyunk õket a szolgaság távol tőlük. házából. Számomra Budapest, Nagyvárad, Kossuthfalva, Beregszász, Szentpéter, New York, 2Mózes ToronMilyen a mi Szabadítónk? to,12:42-ben Alhambra és Melbourne körülbelül találunk egy különös mondaolyan messze vannak egymástól, mint tot Istenrõl. a korábban említett, apostolok által Virrasztott az Úr az azon az éjszakán, bejárt városok. még közelebb amikor kihozta Vagy õket Egyiptomból. Ezis: az utazás, (e-mail, éjszakakönnyű az Úré kapcsolattartás volt. Skype, Facebook stb). Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Virrasztott az Pedig Ma körülbelül annyi magyarÚr. baptista Izráel õrizõje nem szunnyad és nem élhet világszerte, mint ahány kereszalszik. Mit idején jelent az, virrasztott az tyén annak Pálhogy apostol misszióÚr azonLehet, az éjszakán, mezején. hogy ittamikor meg is kihozta szűnik Egyiptomból? a népét hasonlóság? Vajon a 2 Thesszalónika Emberileg szólva érzékelhető – Isten mindent 3-ban olyan világosan testfélretett és csak az Õ népéreaggódó, figyelt egyazon véri szeretet, az egymásért az éjszakán. A szabadulás minden mást segítő és bátorító lelkület is megmozzanatát személyesen felügyelte, van a mai magyar baptistákban? minden pillanatot figyelõ tekintetével Testvérem, időtezáldozol erre kísért végig. ha Hátannyi kicsoda a rabszolga, a koszos, témára, rongyos hogy elolvasod ezt a cikket, nép, hogy az Isten kérlek, told meg még azzal, hogy a teljes személyesen gondoskodik róluk, és 3-dik részt is elolvasod, s azután megmindent félretéve rájuk? valamit kérdezed magadtól:figyel tehetnék 1500 évvel késõbb ismét virrasztott annak érdekében, hogy ez a lelkület leaz Isten a Gecsemáné kertben, azon a gyen jellemző a mai magyar baptistákcsütörtök éjszakán, a pénteken, ra? Ha ennek során aazon Szentlélek arra azon a húsvét hajnalon, amikor a mi indítana, hogy figyelemmel, érdeklődésszabadításunk történt. szeretettel gonsel, imádságos szívvel, bizonyságom van ardolj Sõt, távol,személyes vagy máshol élő testvéreidre, ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr néhány lelkipásztorra, esetleg egy-két 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor távoli gyülekezetre, akkor engedj az inrólam is Ne lehulltak a rabtartó bilincsei. dításnak! bízd ezt az egészet a Világszövetségre. (Mi pl. tavaly annyit sem Üldözött tudtunk elérni,szabadok, hogy az gyõztes egyetlenszabakiaddok. Elindultak tehát. Nem volt teványunk, az Áhítat megmaradjon, hogy lekommunikáció. lehetett mobillegalább azonos igétNem olvashassunk, vagy telefonon rákérdezni a sor elején, hogy ugyanarról az igéről halljunk igehirdehátul minden rendben van-e. Közel két tést, ugyanazért a témáért imádkozhasmilliós nép, asszonyok, gyermekek, sunk a vasárnap reggeli imaáhítatokon.) öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan A Veres tenger partA Magyarkonvoj. Baptisták Világszövetsége vasárnapján az Áron szakálláról folyján tábort vernek, megpihennek. Egydogáló, nehezen érthető olajos kép (133. szer csak felröppen a hír, az egyiptomi Zsoltár) mellett megpróbálhatnánk még sereg közeledik. Kitör a pánik a táborezt a Elõl könnyen érthető páli igét is maban. a tenger, mögöttük az ellenség. gunkra alkalmazni. A nép érteni elõbb és segítségért kiált Istenhez, Van jópedig hír isneki gyülekezeteinkben, aztán esik Mózesnek: váMit rosainkban – kérdezzünk rá éskimondjuk tettél velünk, miért hoztál minket

3. oldal 3. oldal

el egymásnak!2Mózes Ma is igaz, hogy Egyiptomból? 14: 10, 11.„szinte Jobb megelevenedünk, ha ti erősek vagytok lett volna szolgaként meghalni Egyipaz Úrban.” Ma is lehetne éjjela és nappal tomban. Kiderül, hogy van népnek buzgón könyörögni egymásért hite, de még nagyon gyenge az a hit.(3,10). Ha Mamennek is lehetne így gondolni jól a dolgok, tisztelikegymásra: az Urat, „titeket pedig gyarapítson gazde ha balul ütazkiÚr valami, máris és pánidagítson szeretetben egymás kolnak és abûnbakot keresnek. Ki iránt volt aés mindenki ahogyan mi is szeretünk hibás, hogyiránt, ide jutottunk? titeket.” (3,12) is, mi istart szerethetMellesleg, sokMa keresztyén ezen a nénk egymást! szinten a hitéletében. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten Imádkozzunk a legközelebbi, májusban,2Mózes a Felvidéken kerülő ígérete. 6: 6-8. Istensorra megígérte, MABAVISZ tanácskozásért! Imádkozhogy megszabadítja õket az egyiptozunkkezébõl, magyarés baptista testvéreinkért, miak beviszi népét az ígéret gyülekezetekért – bárhol is éljenek földjére. Akkor tehát, nem kell félni a e világon! jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy rövid epizód aGéza nép életében. Nem ez a Herjeczki detroiti lelkipásztor, vég, Isten folytatást ígért. soros Most elnöke az a a MABAVISZ dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok MABAVIT és MABAVISZ hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 13,nagy 14. idő. Emléke20 2Mózes és 15 év14: nem Mózes nem okosabb, mint aisnép, csak ink, személyes élményeink aránylag hisz Istenben, és a hitilyen beszédét mondja elevenek lehetnek távlatból. Az tovább az üldözött szabadoknak. Ha események dokumentumai – pl. jegyzőkönyvek, újságcikkek –Õ jó beszédét. segítséget Isten az aki, akkor teljesíti az jelenthetnek a múlt valóság-hű, s szeEbben hitt Mózes. mélyeskedéstől megőrzéséhez. Ha azt kérdeztementes volna valaki MózesA Magyar Baptista Világszövetség vatõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? sárnapja kezembevolna, került Erre Mózes alkalmából csak azt válaszolhatta néhány dokumentum az alábbi hogy: Nem tudom. Haalapján valaki azt kérsorrendiséget állíthatjuk fel a világszödezte volna: Mózes, mondd meg nevetségünk formálódásáról. künk, hogyan szabadít meg Isten A forrásként bennünket ebbõl ahasznált lehetetlenújságcikkeket helyzetbõl? az Evangéliumi megfelelő Web Mózes csak azt Hírnök válaszolhatta volna, oldalaira felteszem majd.azonban Itt is közölhogy: Nemis tudom! Egyet tujük azonban Novák Józseféstestvér húsz dok! Az Úr harcol értetek, a lehetetévvel is ezelőtti írását, valamint lenbõl ki tud vezetni, mert Õ azrészleteÚr. ketEzdr.a Udvarnoki Béla 1990.kookbibliai hit. Hinnitestvér azt jelenti, tóberében írt Szemléjéből. molyan veszem azt, amit Isten mond, ha Miközben Világszövetség formálóannak mindenaellentmondani látszik is. dásának, születésének történetére gonNem tudom, hogyan szabadít meg, csak dolunk, azthiszek is mérlegelhetjük, bevárok rá és benne, és amithogy nekem tölti-e megteszem. eredeti célját,A stöbbi most pedig merreaz halad mond, Õ ez a testvéri feladata. Útatösszefogás? nyitni a tengeren, lefé1990. Dr. Udvarnoki Béla felhívása/ kezni a harcikocsik kerekét, homályt javaslata összefogásra, találkozók bocsátani az egyiptomiakra... mindszera vezésére, Úr közös programokra. Szabadító feladata. Õ viszi véghez a 1990. őszén dr. Viczián János és Győszabadítást kegyelembõl. Hit által fori Kornélel. – Világtalálkozói gadhatod Hit által élhetsztervek. szabadon, október – MABAVIT szervebár1991. mindig üldözötten, de ugyanakkor zőbizottság alakuló Budapesten gyõzelmesen, mert azülése Úr hadakozik (Dr. Viczián János, Magyar Baptisták I. érted. Világtalálkozója, Hírnök, A tengerparton Evangéliumi a halál kapujában 1992. nov.) álltak, Isten pedig megnyitotta számuk1992. Ráma: Oláh Lajos atestvér ra az életjúlius, kapuját, és õk átléptek hajavasolja egy világszövetség létrehozását. lálból az életbe. 1992. augusztus 21-23. Magyar BapEzt aI.lépést te se halogasd! tisták Világtalálkozója – Budapest és Tahi tábor. 6000 résztvevő. Lukács János

1992. augusztus 23. dr. Haraszti Magyarországi Baptista Egyház Sándor javaslat a Magyar Baptista VilágBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet szövetség létrehozatalára, szervezési 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. költségekre anyagi segítséget is ajánlva. www.baptista.hu/berettyoujfalu 1995. augusztus, Tahi – kezdeményezés a „Magyar Baptisták Nemzetközi Kedves Testvéreink Jézus KriszMissziója” létrehozására a kivitelezés tusban! azonban Kedves elmaradt. Amerikai Magyar Baptista 1997. május 15. Nagyvárad – MegSzövetség! alakul a Magyar Baptisták Világszö„Nem igazságtalan az Isten, hogy vetsége. Az előkészített Alapszabályt elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és Kula az alapító szövetségeket képviselő szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ csár Sándor, Dr. Almási Mihály és Mike neve iránt, amikor szolgáltatok és szolBélaatestvérek írták(Zsid alá. 6:10) A világszövetgáltok szenteknek.” ség első elnöke Mike Béla, az RMBSz akkori elnöke lett.gondoltak (Közös ránk közlemény, Köszönjük, hogy neEvangéliumi Hírnök, 1997. július 2.o.) héz helyzetünkben. A szövetség további elnökeit lásd Imaházunk augusztus végi leomlása ésdr. Mészárosután Kálmán jelen számunkban lebontása jó reménységgel vagyunk afelõl,cikke hogyvégén Isten (10-11. megsegít megjelent o.).bennünket egyaug. új 11-13 és szép hajlékot -építeni 2000. Nagyvárad Magyar istentiszteletek az Õ neve dicsõBaptisták II.céljára, Világtalálkozója. ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal 2004.meg, június 4. aBudapest MABAkezdjük addig nem várt- terveVISZ Alapszabály módosítás. zéssel és az engedélyek beszerzésével 2006. aug. 4-6. Debrecen - Magyar foglalkozunk. Baptisták Világtalálkozója. Tervünk III. és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani kedvesMabavisz testvérek 2012. aug. 18-19.a Tahi, által számunkra eljuttatott összeget:HG értekezlet és jubileumi istentisztelet. $5,000, azaz ötezer dollárt. Ezúton is megköszönve testvéreink segítségét, kérjük továbbra is a minket és Miért alakítunk az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. világszövetséget? Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui A Magyar Baptisták I. VilágtalálkoBaptista Gyülekezet nevében: zójára múlt év augusztusában került PappAmi Dániel lelkipásztor sor Budapesten. néhány évvel ezSzatmári István gondnok előtt elképzelhetetlen volt még, az ezen Lisztes Tibor presbiter és a találkozón részben realizálódott, reméljük, hogy folytatódik. Már 1990. =========================== őszén hallottam a tervekről dr. Viczián János és Győri Kornél testvérektől (a VÁRJBaptista MÉG! Magyarországi Egyház akkori Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) elnökétől és főtitkárától), akik, többek között dr. Udvarnoki Béla felhívására víz. hivatkozva (EH. 1990.Megállt okt. 15.a„SzemMinthogyha óriási kéz le") láttak munkához. volnafélreértföl, A Világtalálkozótartotta résztvevői hetetlen tetszésnyilvánítássalmegállt, fogadták rakásra gyûlt, dr. Haraszti Sándor stestvérnek a Mafeszült, gyar Baptisták Világszövetsége megalahullámra hõkölt. kítására tetthullám javaslatát. Remélem, hogy szívesen olvasott lapjainkban, a BékeMegállt hírnökben, az Evangéliumi egy Hírnökben percre, és a Szeretetbenamíg azokhoz is eljut ez a a túlsó partra felhívás, akik személyesen nem lehettek át nem értünk. ott a világtalálkozón. Valóban szükség Várj van amég Magyar BapUram! tisták Világszövetségére? Kezed ne vedd el! Júliusban, Még a rámai konferencián, mindig itt vagyok, a Lelkipásztori Munkaközösség alakuló még mindig itt vagyunk sokan. gyűlésén Oláh Lajos lelkipásztor testvér vetette fel ezt aHerjeczki gondolatot, amiről BartGéza (1977)


4.2010. oldal szeptember

haÜLDÖZÖTT István, erdélyi SZABADOK lelkipásztor testvér isfolytatás írt egy támogató jellegű cikket (EH. az 1. oldalról 1992. augusztus). A nyugalmazott erdélyi és történelem-kutató felAzlelkipásztor élet gyötrelem, de azért van mit enni, tehetően okkal kéri a magyar baptisták van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és világméretű összefogását...! a tisztességes temetéshez való jogukat is Dr. Haraszti Az Sándor testvér, szövetmegtarthatták. élet egy merõ kinlódás, ségünk tiszteletbeli elnöke először aureménytelenség és halál. De hát ezis jobb, gusztus 23-án, délelőtt, a rákospalotai mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél gyülekezetben olvasta fel azt aésjavaslatöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, az adott tát, miszerint a Baptista Világszövetség keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. mintájára létrehozni a Magyar Hányankellene tengetik az életüket ma is Baptisták Világszövetségét. Ennek alezzel a rabszolga-gondolkodással? kotó tagjai a különböző országokban Így tengette az életét Izráel míg el működő magyar baptista szövetségek nem jött hozzálennének, a Szabadító és egyenki nem és szervezetek mind hozta õket a szolgaság házából. lő szavazati joggal. Haraszti testvér elmondása szerint a Szlovákiából jeMilyen a mi Szabadítónk? 2Mózes lenlévő Kondács Pál lelkipásztor, és a 12:42-ben találunk egy különös mondaRomániai Magyar Baptista Szövetség tot Istenrõl. szintén jelenlévő elnöke, Veress Ernő Virrasztott az Úr azon az éjszakán, testvér egyetértésükről biztosították az amikor kihozta õket Egyiptomból. az istentiszteletet követően. A MagyarEzTeéjszakaésazRádió Úré volt. levízió egyenes adásban közMicsoda evangélium van ebbenésa vetítette Veress testvér igehirdetését mondatban? Virrasztott az Úr.Néhány Pedig Haraszti testvér felszólalását is. Izráel később, õrizõje nem szunnyad és nem órával a Tahiban megjelent alszik. Mit (6000 jelent az, hogy virrasztottfóaz nagyszámú tagú) nemzetközi Úr azon az másodszorra éjszakán, amikor kihozta rum így már hallhatta az népét Egyiptomból? ott is megismételt javaslatot és Haraszti Emberileg – Istenköltségek mindent testvér ígéretét,szólva a szervezési félretett és csak az Õ népére azon fedezésére felajánlott 1000figyelt dollárról, az éjszakán. mint alaptőkéről.A szabadulás minden mozzanatát felügyelte, A gyakorlatiszemélyesen kivitelezés elkezdéséhez pillanatot figyelõ tekintetével azminden egybegyűltek tetszésnyilvánítása volt végig. Hát kicsoda a rabszolga, azkísért az erkölcsi alap, amire ez szorgos munkoszos, rongyos nép, éshogy az Isten kával, figyelmességgel áldozatkészséggel építhetnek a testvér-szövetségek személyesen gondoskodik róluk, és ésmindent szervezetek megbízottjai. Minden új félretéve figyel rájuk? gondolat, természetszerűen, ki 1500 évvel késõbb ismét válthat virrasztott ellentmondást, amíg a célkitűzést job-a az Isten a Gecsemáné kertben, azon ban meg nem ismerik,azon és népszerűsítik. csütörtök éjszakán, a pénteken, Mivel világszövetség azon egy a húsvét hajnalon, megalakulása amikor a mi nem függhet néhány szabadításunk történt.atyánkfia ellenvéleményétől, ezért számunkra érthetetlen Sõt, személyes bizonyságom van armagatartásuk indoklását is remélhetőleg ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr rövidesen olvasvaegy és téli figyelembe véve 28 évvel ezelõtt estén, amikor javaslom, hogy folytatódjék a Magyar rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. Baptisták Világszövetsége megalakulásának előkészítése. Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt teA vallásés lelkiismereti szabadság lekommunikáció. Nem lehetett védelmét és ápolását a világ sok mobilorszátelefonon rákérdezni avállalták sor elején, hogy gában hivatástudattal baptista hátul minden rendben van-e. Közel elődeink. Így lettünk a legnagyobb két és milliós nép, asszonyok, legbefolyásosabb protestáns gyermekek, hitvalló kööregek,nemcsak juhok, barmok, szekerek, végezösség az Amerikai Egyesült láthatatlan konvoj. Veres tenger partÁllamokban, hanemAvilágviszonylatban vernek, megpihennek. Egyis.jánA tábort szétszórtságban élő magyar bapszer csak felröppenegyüttműködésének a hír, az egyiptomi tisták nemzetközi közeledik. Kitör aelmélyítésének pánik a táboréssereg a testvéri kapcsolatok ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. gyümölcse, a jövőben pedig fóruma lesz ezAanép szervezet. elõbb segítségért kiált Istenhez, Missziós ez. Tudvalevő, aztán pedigérdekünk neki esikis Mózesnek: Mit bár nemvelünk, gyakranmiért megfogalmazott tény, tettél hoztál ki minket

2013. február 3. oldal

hogy az erdélyi2Mózes magyar14: baptisták Egyiptomból? 10, 11.száma Jobb és szellemisége a magyar nyelvű evanlett volna szolgaként meghalni Egyipgéliumi csakhogy baptista!) misszió tomban. (nem Kiderül, van a népnek legfontosabb tényezője. Az az volt a mahite, de még nagyon gyenge a hit. Ha gyar baptizmus eddigi történelmében és jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, az ma is. Isten kegyelméből, a történede ha balul üt ki valami, máris pánilem ezen még megszületkolnak és pillanatában bûnbakot keresnek. Ki volt a het egy kölcsönösen segítő-szövetség a hibás, hogy ide jutottunk? testvériség körében fellelhető értékek Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a szolgálatba állítására. Elhamarkodott szinten a hitéletében. lenne, ha máris a világszövetség funkciEkkor Mózesnek eszébe jut Isten óiról vagy leendő vezetőiről beszélnénk ígérete. 6-8. Isten megígérte, (talán az2Mózes ebből 6: fakadó gondok okozta hogy megszabadítja õket az félelem sarkallta óvatosságra aegyiptomagyarmiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret országi vezetőket), de a szervezett és köföldjére. Akkor tehát, nem kellmunkára félni a zös áldozathozatallal végzett jelenmegérett veszedelemtõl, már az idő... mert ez csak egy rövid epizód a nép életében. Nem ez a A világtalálkozón közzétett gondovég,imádságos Isten folytatást ígért. Most az az a lat támogatására kérem dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Evangéliumi Hírnök olvasóit, hogyIsten úgy megalakulásában, működésében szavára. Így bátorítjamint Mózes a népet: Ne Isten dicsőségét gyülekezeteink javát féljetek! Álljatokéshelyt, és meglátjátok szolgálja a Magyar Baptisták Világszöhogyan szabadít meg ma az Úr bennevetsége. teket! 2Mózes 14: 13, 14. Mózes nem okosabb, nép, csak Javaslom azért, hogymint a akülönböző hisz Istenben,működő és a hit baptista beszédétgyülekemondja országokban zetek és szervezetei vegyék továbbszövetségei az üldözött szabadoknak. Ha föl egymással a kapcsolatot, kezdjék Isten az aki, akkor teljesíti az Õésbeszédét. el megbeszélni Ebben hitt Mózes.a gyakorlati feltételeit annak, hogy a Magyar Baptisták ViHa azt kérdezte volna valaki Mózeslágszövetsége formailag is megalakultõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? hasson, mintcsak a magyar nyelvű baptista Erre Mózes azt válaszolhatta volna, misszió nemzetközi szervezete. hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérJózsef (Evangéliumi dezte volna:Novák Mózes, mondd meg neHírnök, 1993. január, 4.o.) künk, hogyan szabadít meg Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Mózes csakÁLDÁS azt válaszolhatta volna, NAGY SZÁRMAZNA hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuabból, ha óhazai testvéreink gondolnádok!arra, Az Úr harcol értetek, ésállamokban a lehetetnak hogy a környező lenbõl is ki tud vezetni, mert Õtőlük az Úr.várélő magyar baptista testvérek a bibliai hit.lelki Hinni azt jelenti, kojákEz a bátorítást, segélynyújtást és veszem azt, amit Isten mond, amolyan szeretet megnyilvánulását. Most ha az 1990-es években ismét a történelmi annak minden ellentmondani látszikvális. tozások idejéthogyan éljük ésszabadít a politikai vezetők Nem tudom, meg, csak rájöttek, hogy a magyar várok rá és hiszek benne,nemzet és amittartozik nekem az elszakított magyarságnak azzal,az hogy mond, megteszem. A többi pedig Õ biztosítsák őket, hogya nem feledkeztek feladata. Útat nyitni tengeren, leféel róluk. A hazai baptista kezni a harcikocsik kerekét,testvérekre homályt hárul az a szép feladat, hogy a mind határon bocsátani az egyiptomiakra... a kívül élő magyar baptisták felé kinyújtSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a sák testvéri,kegyelembõl. segíteni készHit kezeiket és szabadítást által foéreztessék velük támogatási készségügadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, ket. A mostani nagy politikai és társabár mindig üldözötten, de ugyanakkor dalmi változások lehetővé teszik, hogy gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik a magyar nyelvű baptisták megtalálják érted. kezét. Mit lehetne tenni? egymás A tengerparton a halál kapujában álltak, Isten pedig megnyitotta számukTervbe lehetne venni egy időközönkénti (2-3ésévenkénti) ra az élet kapuját, õk átléptekegy-két a hanapos testvéri lálból az életbe. találkozó megindítását, amely találkozóra meghívást kapnának Ezt a lépést te se halogasd! a romániai, jugoszláviai, csehszlovákiai és kárpátaljai testvérek. Meghívást Lukács János kap-

hatnának az Ausztriában és NémetorMagyarországi Baptista Egyház szágban élő magyar baptista testvérek, Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet akik fogadott hazájukban nem 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. magyar 2. gyülekezetek tagjai. www.baptista.hu/berettyoujfalu Ezen a találkozón egymás lelkesítésén kívül Testvéreink megismerkedhetnek egymás Kedves Jézus Kriszküzdelmeivel, kifejezésre juttathatják a tusban! hiányokat és a kívánságaikat. Az érintKedves Amerikai Magyar Baptista kezésben erő van. … Szövetség! Ezeket az összejöveteleket váltakozva igazságtalan az Isten, hogy az„Nem óhazában és környező államokban elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl kellene tartani. Nem szervezkedésésa acél, szeretetrõl, melyettalálkozó. tanúsítottatok azszomÕ hanem testvéri Minden neve iránt, amikor szolgáltatok és szolszédos államban élő gáltok a szenteknek.” (Zsidmagyar 6:10) baptista csoport, ill. szövetség egy-egy küldöttéből álló bizottság megállapíthatja Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne- az összejövetel helyét és tárgysorozatát. héz helyzetünkben. Imaházunk augusztus végi lehetőség leomlása és Egy másik fontos lebontása után magyar jó reménységgel valenne a közös prédikátorképzés gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benlétrehozása... nünket egy új és összefogással szép hajlékot építeni Testvéri istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ- a magyar irodalom nagy ségére. A baptista munkálatokat jövõ ügyét tavasszal lépéssel lehetne előre vinni... kezdjük meg, addig a nem várt terveFelvetettük a gondolatot. zéssel és az engedélyek beszerzésével Ha elfogadásra talál... foglalkozunk. Tervünk és szándékunk végrehajDr. Udvarnoki Béla (Evangéliumi tására fogjuk fordítani a kedves Hírnök, 1990. testvérek október 15. által számunkra eljuttatott összeget: Szemle, részletek) $5,000, azaz ötezer dollárt. Ezúton is megköszönve testvéreink CSÚCSON segítségét, kérjük továbbra is a minket és azCsendes Úrra figyelõ imádságaikat! Minden megnyugvás békés derűje szolgálatukra Istenünk kívánjuk. megaranyozza fáradtáldását homlokom. Rosszakaratú gáncs és irigység Testvéri a szomorkodom. Berettyóújfalui miatt már szeretettel tovább nem Baptista Gyülekezet nevében: Nem nyugtalanít a csordaüvöltés, lelkipásztor rágalmazóimPapp hadátDániel megértem: Szatmári IstvánÉlet, gondnok Messzire vetett a titokzatos Lisztes Tibor eltávolodtam időben, térben.presbiter =========================== Célomról nekik mit sem szólhatok, s az út odáig jaj de messze még! VÁRJ Kanyargós, szirtesMÉG! nagy zarándoklásom sokszor szörnyű szakadék. Józsuéakasztja 3:16 (2Móz 14,21-22) De mikor egy-egy csúcsot érek mégis, Megállt víz. felejtek mindent, s messze nézekael: óriási kéz alattam dörgőMinthogyha zivatar haragja halk morajlásként ér a bércre fel. föl, tartotta volna megállt, Kimondhatatlan titokzatos érzés: rakásra gyûlt, a katlanokban ködbe svész a szem, feszült, de körülöttem zordon-büszke ormok hullám hõkölt. merész körrajza rezghullámra az étheren. Megállt És az ég olyan közelinek látszik: egy percre, a legmagasabb csúcs, lám belenyúl! amíg a túlsó A lenyugvó nap glóriát ölt rája,partra át nem értünk. s a láthatáron lassan alkonyul...

Haraszti Sándor (1949) Várj még Uram! vedd el! az 15 évvel ezelőtt Kezed emeltenemagához Még mindig itt vagyok, Úr dr. Haraszti Sándor testvért, az amerikai és a mindig világméretű magyarsokan. baptista még itt vagyunk misszió egyik meghatározó személyiségét. Ezzel a versével emlékezünk rá. ed. Herjeczki Géza (1977)


2010.február szeptember 2013.

A malájföldiSZABADOK emberevők ÜLDÖZÖTT folytatásmisszionáriusa az 1. oldalról

Az gyötrelem, de azért van mit2012. enni, Dr.élet David Gibbs vendégszónok van húsosfazék, és uborka, és december 30-ánfokhagyma a bradentoni Bible a tisztességes temetéshez való jogukat Baptist Church-ben, Floridában prédi-is megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, kált. Beszéde kezdetén felolvasta a Rómaiakhoz írott levél 8:11. reménytelenség és halál. De versét: hát ezis ”Ha jobb, pedig Lelke lakik bennetek, aki mint aannak semmi, és úgy sincs kilátás ennél feltámasztotta Jézust a halottak közül, többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott akkor az, aki feltámasztotta Krisztus keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. Jézust, életretengetik kelti halandó testeteket Hányan az életüket ma is isezzel a bennetek lakó Lelke által.” Ha Dr. a rabszolga-gondolkodással? Gibbs a versetaz nem a Bibliából idézteel Ígyezttengette életét Izráel míg volna, akkor nagyon nehéz lett volna elnem jött a Szabadító és ki nem hinni, hogyhozzá ugyanaz az erő, ami Jézust hozta õket a szolgaság házából. feltámasztotta, bennünk is megvan. Ezután a szónok egy történetet mondott el. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes Egy fiataltalálunk lány, Margaret Stringer, 12:42-ben egy különös mondamiután elvégezte a Biblia Egyetemet, tot Istenrõl. elhívatást érzett, hogy a Csendes Óceán Virrasztott az Úr azonazazEvangéliuéjszakán, malájföldi emberevőinek amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az mot hirdesse. Amikor a tervét másokéjszaka az Úré volt. nak is elmondta, akkor mindenki így Micsoda válaszolt: Na, evangélium na. Az a helyvan nemebben nekeda mondatban? Úr. Pedig való. Akik ott Virrasztott élnek, azokazemberevők. Izráel barátságtalanok õrizõje nem szunnyad és nem Sokan az idegenekkel alszik. Mit hogy virrasztott az szemben, az jelent viszontaz,egészen más és veszélyes dolog, megeszik Úr azon az amikor éjszakán, amikorőket. kihozta Margaret azonban mindenkinek azt népét Egyiptomból? mondta: „Isten szólva engem –arra el, Emberileg Istenhívott mindent hogy a Malájföldön élő emberevőknek félretett és csak az Õ népére figyelt azon azazEvangéliumot éjszakán. Ahirdessem.” szabadulás minden A prédikátora azt mondta: felügyelte, mozzanatát személyesen - Te nempillanatot egy belevaló, erőstekintetével lány vagy. minden figyelõ Nem tudom, hogy kinek kellene arra a kísért végig. menni, Hát kicsoda ez aneked. rabszolga, misszióföldre de nem koszos, rongyos nép,a hogy az Isten A prédikátor azelőtt tengerészgyaszemélyesen gondoskodik róluk, és logosok különleges alakulatához tartomindent félretéve figyel rájuk? zott, a sok harctéri akcióban való rész1500 sok évvel késõbb ismét virrasztott vételéért kitüntetést kapott. Ennek az Istenazta mondta: Gecsemáné kertben, azon a ellenére csütörtök éjszakán, azon oda! a pénteken, - Én magam, se mennék Te sohase el egy fegyvert, semmilyen azonsütöttél a húsvét hajnalon, amikor a mi tűzharcban se vettél részt. Ott valóban szabadításunk történt. megeszik az embereket! Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott Úr Malájföldnek azon a részén sokazolaj 28 évvel egy téli elmentek estén, amikor van. De azezelõtt olaj vállalatok onrólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. nan, mert a fúrótoronynál dolgozó munkásokra az embervadászok rárohantak Üldözött őket. szabadok, és megették Erre gyõztes az olaj szabavállalatok fogadtak fel, Nem de azokat is dok.őröket Elindultak tehát. volt temegették. A helikoptereket nem tudták lekommunikáció. Nem lehetett mobila telefonon munkánálrákérdezni használni,a mert az embersor elején, hogy evők ha van-e. a lándzsájukkal hátulrájöttek, minden hogy rendben Közel két a milliós légcsavart megütik, akkor agyermekek, helikopter nép, asszonyok, lezuhan. öregek, juhok, barmok, szekerek, végeMiközben a vállalatok semmilyen láthatatlan konvoj. A munkásokat, Veres tenger partösszegért sem találtak ez a ján tábort vernek, megpihennek. prédikátor Margarettel küszködött,Egyaki csak felröppen a hír,azazEvangéliuegyiptomi azszer emberevőknek akarta sereg közeledik. Kitör a pánik a tábormot hirdetni! ban. a tenger, mögöttük ellenség. EgyElõl missziós társaság sem az akarta a fiA nép elõbb segítségért kiált Istenhez, atal hölgyet misszionáriusának elfogadpedig neki Mózesnek: Mit ni.aztán De Margaret aztesik mondta, hogy neki mennie kell. Mindenki úgy ki gondolta, tettél velünk, miért hoztál minket

5. oldal 3. oldal

hogy ez az öngyilkossággal Egyiptomból? 2Mózes 14: 10,egyenlő. 11. JobbA lány keresett valakit, hogy vele lett volna szolgaként meghalni menjen, Egyipde senki se vállalkozott Mitomban. Kiderül, hogy erre vanaza útra. népnek után a prédikátor mindent elmondott, hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha Margaret azt mondta: jól- mennek a dolgok, tisztelik az Urat, Kérem, ne ijesztgessen tovább, már de ha balul üt ki valami, máris pániígy is nagyon félek, sőt rettegek. Inkább kolnak és bûnbakot imádkozzon értem! keresnek. Ki volt a hibás, hogy ide jutottunk? Végül megállapodtak Margaret Mellesleg, sok keresztyén tart ezenela szállításában. Kiválasztották Malájföldszinten a hitéletében. nek azt a fennsíkját, ahol az emberevők Ekkor Mózesnek eszébe jutrendelIsten tanyáztak. Egy sok gyakorlattal ígérete. 2Mózes Isten megígérte, kező pilóta fogja6:a6-8. helikoptert vezetni. hogy õketmajd az egyiptoA tervmegszabadítja szerint Margaretet egy nyemiak kezébõl, és beviszi ígéret regbe ültetve egy kötéllelnépét fogjaaz leengedni. Margaret ezt tehát, a különleges földjére. Akkor nem kellleszállási félni a módszert azelőtt sosemert gyakorolta. Úgy jelen veszedelemtõl, ez csak egy döntöttek, hogy a pilóta a helikopterrel rövid epizód a nép életében. Nem ez a már repülígért. alacsonyan, amivég, csak Istenakkor folytatást Most az a kor egész közel lesznek ahhoz a helyhez, dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten ahová Margaretet a misszionáriusi szolszavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne gálatára viszi. féljetek! Álljatok helyt,a és meglátjátok Amikor a helikopter földről felemelhogyan szabadít meg ma az bennekedett, a veterán pilóta - arraÚr gondolva, teket! ez 2Mózes 14. megy azok hogy a fiatal14:nő13, egyedül közé a vadak és nincs Mózes nem közé, okosabb, mint alehetősége nép, csak ahisz visszatérésre kezdett,mondja és ezt Istenben, és-a sírni hit beszédét mondta: tovább az üldözött szabadoknak. Ha - Margaret, ne teljesíti menj elaz közéjük! Nem Isten az aki, akkor Õ beszédét. tudod elképzelni, mit tesznek veled. Ebbenahitt Mózes. Azok vadak megesznek. KimondhaHa azt kérdezte valaki Mózestatlanul gyötrődöm.volna Hamarosan le kell tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? eresszelek. Azt mondták, hogy 30 nap Erre Mózes azt válaszolhatta múlva jöjjekcsak érted és vegyelek volna, fel, de hogy: Nem Ha valaki azt kértudom, hogytudom. akkor már nem fogsz élni. Gyere velem vissza! dezte volna: Mózes, mondd meg ne- Nem kell vissza jönnie, künk, hogyan szabadít meg mondta Isten Margeret, majd a Jézus parancs szavát bennünket ebbõl lehetetlen helyzetbõl? idézve: el szerte az egész viMózes “Menjetek csak azt válaszolhatta volna, lágba hirdessétek az evangéliumot minhogy: Nem tudom! Egyet azonban tuden teremtménynek” azt mondta: dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet- Nekem mennem kell! lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. a Ezután a pilóta Margaretet leengedte Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kokötélen, és a helikopterrel visszarepült. molyan veszem azt, amit Isten mond, ha Margaret Stringer nem tudta, hogyis. az annak minden ellentmondani látszik emberevők egyszabadít 400 éves legendáNem tudom,hittek hogyan meg, csak ban, égből egy nekem istennő várokami rá ésszerint hiszek„az benne, és amit fog lejönni, akit nekik imádniuk kell.” mond, megteszem. A többi pedig az Õ Amikor Margaret a földre ért, akkor a feladata. Útat nyitni a tengeren, lefévad emberevők nem rohantak rá, hogy kezni a harcikocsik megegyék, hanem körékerekét, gyűltekhomályt és imádbocsátani egyiptomiakra... mind a ni kezdték.azMargaret ekkor megmondta Szabadító Úr őfeladata. viszi hanem véghez őt a nekik, hogy nem azÕIsten, szabadítást kegyelembõl. Hit általhogy foaz Isten küldte. Később elmondta, ezeket az el. emberevőket, és azszabadon, egész törgadhatod Hit által élhetsz zsüket, a legendájuk miatt könnyű volt bár mindig üldözötten, de ugyanakkor Jézus Krisztushoz gyõzelmesen, mertvezetni. az Úr hadakozik Miután az első törzs megtért, Margaérted. ret megmondta nekik, hogy most el akar A tengerparton halál kapujában menni a folyó felső afolyásához, mert az álltak, Isten pedig megnyitotta számukott élő emberevőknek is hirdetni akarja ra az élet kapuját,Erre és õk átléptek a haaz Evangéliumot. a törzs tagjai azt lálból az életbe. mondták: -Ezt Ne,ane menjen mert azok ténylépést te seoda, halogasd! leg nagyon vadak és emberevők. Tőlük mi is félünk. Lukács János

De Margaret oda is elment, és őket is Magyarországi Baptista Egyház az Úr Jézus Krisztushoz vezette. MarBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet garet Stringer az egész Malájföldön 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. elterjesztette az Evangéliumot! www.baptista.hu/berettyoujfalu Dr. Gibbs a történet elbeszélése után ezt mondta: Egyszer nagy Kedves Testvéreink JézusmeglepetésKriszben volt részem. Egy gyülekezetben prétusban! dikáltam, s elmondtam Margaret történeKedves Amerikai Magyar Baptista tét. Nem tudtam, hogy az összejövetelen Szövetség! Margaret is jelen volt. A szép ruhába öltözött misszionárius az nő Isten, az istentiszte„Nem igazságtalan hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a let után előrejött, hogy velem beszéljen. szeretetrõl, melyet tanúsítottatok Meglepetve azt kérdeztem tőle: az Õ neve- iránt, szolgáltatok Maga amikor Margaret Stinger? és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)a misszioAmikor igennel válaszolt, náriusi szolgálatáról azt kérdeztem: Köszönjük, hogy gondoltak ne- Hogy tudott azok közé azránk emberevők héz helyzetünkben. közé menni, és azt a csodálatos megtéImaházunk augusztus rési eredményt elérni?végi leomlása és lebontása után jó reménységgel Margaret Stringer így válaszolt:vagyunk afelõl, Isten megsegít - Nem én hogy tettem, hanem Isten,bena hanünket egyereje új ésáltal! szépÉn hajlékot tártalan csak ottépíteni voltam. istentiszteletek céljára, az Õnőneve dicsõMajd a misszionárius ezt mondta ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal - Gibbs testvér, nagy hibát követett kezdjük meg,a addig a nem várt terveel, amikor gyülekezetnek a történetet zéssel és az Az engedélyek beszerzésével elmondta. úgy hangzott, hogy az egéfoglalkozunk. szet én tettem, pedig nem úgy van! Én Tervünk és szándékunk csak ott voltam, de Isten tettvégrehajmindent! tására fogjuk fordítani a kedves testvérek általKedves számunkra összeget: olvasó,eljuttatott te mit vagy kész meg$5,000, azaz ötezer dollárt. tenni, hogy mások is halljanak a megfeszített Jézus Krisztustestvéreink érted hozott Ezúton Úr is megköszönve áldozatáról? segítségét, kérjük továbbra is a minket és Steiner József az Úrra figyelõKözreadja: imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

A Károli Gáspára fordítás haszTestvéri szeretettel Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet nálatáról, egy nevében: levélre válaszolva Papp Dániel lelkipásztor ... Megértem, hogy István ragaszkodik a KáSzatmári gondnok roli biblia szövegéhez. Ám föltételezem, Lisztes Tibor presbiter hogy nem amolyan „King James Only” =========================== módra. Én is a Károlit használom a legtöbbet – sőt, az igehirdetés alapigéjét is eszerint VÁRJ olvasom aMÉG! gyülekezetemben. A legtöbben azért használják Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) a Károlit, mert azt ismerik legjobban, azon nőttek föl, annak az oldalait vizuálisan Megállt a víz. is ismerik, annyira, hogy helyileg is emMinthogyha óriási kéz lékeznek, hogy egyikmásikvolna igevers tartotta föl,hol van. Én is ezért használom, smegállt, nem azért, mert az jobb szövegs lenne, mint az új rakásra gyûlt, fordítás. feszült, A szöveghullám / betűhullámra tévedhetetlenségéhõkölt. ben is sokan hisznek. MelyikMegállt szöveg a tévedhetetlen? Nyilván nem vagy egyegyik percre, másik fordítás. Ha van tökéletes szöveg, amíg a túlsó partra akkor az az eredeti lehet. nincs át nemAmi értünk. meg. A legjobb szövegeink is csak másolatok másolatai. Várj még Uram! Hasznosnak találom, hane több fordítást Kezed vedd el! is olvasunk, sMég ha kérdéseink vannak, s mindig itt vagyok, nem tudunk az „eredeti” szöveghez még mindig itt vagyunk sokan.fordulni, akkor elolvasunk még vagy kétféle fordítást. Herjeczki Géza (1977)


6.2010. oldal szeptember

2013. február 3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb ÜLDÖZÖTT SZABADOK távol és mégis közel - FELVIDÉK

folytatás az 1. oldalról Felvidéken élő magyar baptista körzetünk 60 tagotdeszámlál. körzeAz életkb. gyötrelem, azért vanAmit enni, tünkhöz tartozó testvérek 17 és településen van húsosfazék, fokhagyma uborka, és élnek és munkálkodnak. a tisztességes temetéshez Imádkozzunk való jogukat is a megtarthatták. szórványban élők feléegy végzett Az élet merõrendszekinlódás, res megerősítő szolgálat reménytelenség és halál.áldásáért. De hát ezis jobb, Elmúlt évbenéskétszer tartottunk bemint a semmi, úgy sincs kilátás ennél merítést körzetünkelközponti gyülekezetöbbre. Fogadjuk a helyzetet, és az adott tében: Szentpéteren. házaspár, két keretekben próbáljuk Egy elviselhetõvé tenni. serdülő és egy fiatalasszony vállalta a Hányan tengetik az életüket ma is Jézus vetett hitének nyilváezzelKrisztusba a rabszolga-gondolkodással? nos Így megvallását. hogy tengette azImádkozzunk, életét Izráel míg el Krisztus tagjai ésés építői lenem jöttTestének hozzá ahű Szabadító ki nem gyenek! hozta õket a szolgaság házából. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Izráel õrizõje nem szunnyad és nem alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta népét Egyiptomból? Emberileg szólva – Isten mindent félretett és csak az Õ népére figyelt azon az éjszakán. A szabadulás minden mozzanatát személyesen felügyelte, Nem gondolom hogy a Károli minden pillanatottehát, figyelõ tekintetével szövege „szent” lenne. Isten Igékísért végig. Hátszöveg kicsoda ez a rabszolga, jekoszos, a szent. rongyos Károlié magyar, szépazés Isten régi nép, hogy magyar. Én az „agondoskodik kit,” „a mi” ésróluk, a hasonszemélyesen és lókat azonnal a mai helyesírás mindent félretéve figyel rájuk? szerint írom,1500 ha írásban kell idéznem. Nemegyévvel késõbb ismét virrasztott szer a valá-t is elkerülöm/ kihagyom az Isten a Gecsemáné kertben, azon –a hacsütörtök pl. túlságosan sokszor ismétlődik. éjszakán, azon a pénteken, Egyébként a Károli kedvelők számára azon a húsvét hajnalon, amikor a mi évek óta dolgoznak egy revideált Károszabadításunk történt. li kiadáson – ami meg is jelent néhány Sõt, személyes bizonyságom van arhónappal (Az újszövetség már ról, hogyezelőtt. velem együtt virrasztott az Úr vagy 2 éve ezelõtt megvan.) egész Bib28 évvel egyMost téli az estén, amikor liát is megjelentette a Veritas Kiadó. rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. Hoztam magammal néhányat otthonról. Eléggé tiszteletben tartjagyõztes a régi,szabajó és Üldözött szabadok, nyelvi is megfelelő fordídok. szempontból Elindultak tehát. Nem volt tetást, de javít a szövegen, ahol javításra lekommunikáció. Nem lehetett mobilvan szükségrákérdezni – akár nyelvi akár telefonon a sorokokból, elején, hogy a hátul fordítás pontossága miatt. minden rendben van-e. Közel két A Szentírás mert Isten üzenemilliós nép, szent, asszonyok, gyermekek, teöregek, az. Dejuhok, a lényeg az üzenet és nem a barmok, szekerek, végebetű. Habakuknak a feladatot láthatatlan konvoj. azt A Veres tenger adta partIsten, hogy az üzenetet úgy írja le, hogy ján tábort vernek, megpihennek. Egyazszer könnyen olvashatóalegyen. 2,2) csak felröppen hír, az (Hab egyiptomi Ebbe fér beleKitör a régia nyelvi seregnem közeledik. pánik aformátáborhoz amennyiben azt ban.való Elõlragaszkodás, a tenger, mögöttük az ellenség. már nemelõbb úgy, vagy egyáltalán értik A nép segítségért kiáltnem Istenhez, manapság. aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit tettél velünk, miértHerjeczki hoztál kiGéza minket

lett volna szolgaként meghalni EgyipAktív közösségi életet van élhettünk meg tomban. Kiderül, hogy a népnek az elmúlt évben is. Jógyenge érzés átélni, hite, de még nagyon az a hit.hogy Ha istentiszteleteink végén senkiazseUrat, siet jól mennek a dolgok, tisztelik haza, testvéreink örülnekmáris és élvezik de ha abalul üt ki valami, pániaz egymással való meghitt testvéri kolnak és bûnbakot keresnek. Ki voltköa zösséget. Munkatársainkkal együtt tahibás, hogy ide jutottunk? nácskoztunk, segítettük és kiegészítetMellesleg, sok keresztyén tart ezen a tük egymást. Imádkozzunk azért, hogy szinten a hitéletében. tartsa megMózesnek az Úr köztünk az egyetértést, Ekkor eszébe jut Isten testvéri szeretetet6:és békességet. ígérete. 2Mózes 6-8. Isten megígérte, Hálamegszabadítja az Úrnak szentpéteri hogy õket azimaházunk egyiptoudvara sokszor volt gyermekzsivajtól miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret hangos elmúlttehát, évbennem is. Főleg iskoföldjére.azAkkor kell az félni a lai szünetet próbáljuk kihasználni jelen veszedelemtõl, mert ez csak arra, egy hogyéletében. közös programorövid epizód a nép Nem ez a kat szervezünk, vég, Isten folytatást ígért. Most ahova az a szülőkráálljunk is elkísérik dolgunk, hogy aerõsen Istena kisebb gyermekeiket, szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne így velük is van lehetőféljetek! Álljatok helyt, és meglátjátokA ségünk beszélgetni. hogyan szabadíttinik megcsoportja ma az Úrisbenneaktív, teket! 2Mózes 14: 13, 14. velük közös filmnézéMózes nem okosabb, a nép, csak seket ésmint sportolást (főhisz Istenben, ésleg a hit beszédét mondja focizást) szoktunk tovább az üldözött szabadoknak. Ha szervezni. Az imakéréIsten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. sünk velünk kapcsolatoEbben hitt Mózes. san az, hogy a vallásos Ha azt kérdezte volna valaki formákon túl Mózestudják tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? megélni hitüket, úgy a Erre Mózes csakgyülekezetben, azt válaszolhattamint volna, az hogy: Nemilletve tudom.mindenütt Ha valakia azt kériskolában, mindennapokban. dezte volna: Mózes, mondd meg neElmúlthogyan évben sikerült befejeznünk az künk, szabadít meg Isten 1926-ban imaházunk bennünketépült ebbõl Szentpéteri a lehetetlen helyzetbõl? tervezett felújítását. Az ablak és ajtó cseMózes csak azt válaszolhatta volna, re, az új tető,tudom! az imaházunkhoz épített hogy: Nem Egyet azonban tutorony csarnokunk 30.000 dok! AzésÚrbemerítő harcol értetek, és a leheteteuróba Gyülekezetünk testvérilenbõl iskerült. ki tud vezetni, mert Õ az Úr. sége erején felül járult hozzá, így komár Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, csak 10.000 euró tartozásunk van, amit molyan veszem azt, amit Isten mond, ha annak minden ellentmondani látszik is. Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak várok rá és hiszek benne, és amit nekem mond, megteszem. A többi pedig az Õ feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt bocsátani az egyiptomiakra... mind a Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, bár évben mindigszeretnénk üldözötten,megadni. de ugyanakkor ez Imádgyõzelmesen, Úr hadakozik kozzunk azért, mert hogy az a hitben vállalt és érted. véghezvitt tetteinkben tapasztaljuk meg A tengerparton a gondviselését. halál kapujában Istenünk segítségét és Az ősz folyamán létrehoztuk számukgyülekeálltak, Isten pedig megnyitotta zetünk weboldalát, ra az élet kapuját, ésfolyamatosan õk átléptek ainforhamálva a világon lálból az életbe. élő testvéreinket gyülekezeti tevékenységeinkről. Misszió Ezt a lépést te se halogasd! lehetőség ez számunkra, hiszen nem hívő ismerőseink és barátaink is követik Lukács János

Magyarországi Baptista Egyház Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. www.baptista.hu/berettyoujfalu Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban! Kedves Amerikai Magyar Baptista Szövetség! „Nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ internetes honlapunkat. Imádkozzunk, neve iránt, amikor szolgáltatok és szolhogyaezzel az eszközzel bölcsen szolgáltok szenteknek.” (Zsid is 6:10) gáljunk. Köszönjük, hogyésgondoltak ránkközpont neÓriási okkult ezoterikus héz helyzetünkben. a Csallóközi magyarlakta város: DuImaházunk augusztus végi leomlása naszerdahely. Itt egyetlen baptistaéshálebontása jó reménységgel vazaspár él után és munkálkodik. Biztosítsunk gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benimahátteret és szép védelmet, nünket egy új és hajlékot segítséget építeni számukra imáink által. evangélium istentiszteletek céljára, az ÕAz neve dicsõhatározottabb hirdetésére szükség ségére. A munkálatokat jövõvan tavasszal Dunaszerdahelyen. kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével foglalkozunk. Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek által számunkra eljuttatott összeget: $5,000, azaz ötezer dollárt. Ezúton is megköszönve testvéreink segítségét, kérjük továbbra is a minket és az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet nevében: Papp Dániel lelkipásztor Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter Menyegző Dunaszerdahelyen ===========================

A Komáromi 1990-es évek ébreVÁRJ MÉG! désében részt vett fiatalok többséJózsué 3:16 (2Móz 14,21-22) ge átmenetileg elvesztette hitbeli látását, szem előlMegállt tévesztve a célt. a víz. Csüggedés, csalódottság, elsziMinthogyha óriási kéz geteltség által gyengítette meg tartotta volna föl, őket és családjaikat a megállt, szétdobáló. Imádkozzunk, hogy ez évben átéls rakásra gyûlt, jék Isten helyreállító, megerősítő, feszült, irgalmas szeretetét és visszatalálhullám hullámra hõkölt. janak a gyülekezeteinkbe, megMegállt hallva és megértve Isten szavát, akaratát egy percre, életükre nézve. amíg a túlsó partra Kérésünkre ez évben a MABAVISZ át nem értünk. elnökségi ülést és missziói konferenciát a Felvidéki Komáromban tartjuk májusVárj még Uram! ban. A pontos időpontot még egyeztetKezed ne vedd el! jük a vezetőségi tagokkal. Még mindig Imádkozzunk itt vagyok, Istentől tanácskozásért mégvezetett, mindig áldott itt vagyunk sokan. és konferenciáért. Dóczé Herjeczki GézaBálint (1977)


2010.február szeptember 2013.

ÜLDÖZÖTT SZABADOK ALHAMBRA

folytatás az 1. oldalról Isten kegyelméből több különleges Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, alkalom van az alhambrai gyülekezet van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és mögött. a tisztességes temetéshez való jogukat is December 30-án köszöntöttük Dobos megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, Kálmán és Erzsébet testvéreinket, 65. reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, házassági évfordulójuk alkalmából. A mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél Dobos Isten hét többre.házaspár Fogadjuk frigykötését el a helyzetet, és az adott gyermekkel, számos elviselhetõvé unokával éstenni. dédkeretekben próbáljuk Hányanáldotta tengetikmeg. az életüket ma is unokákkal Gyermekeik a rabszolga-gondolkodással? ésezzel unokáik közül többen dolgoznak a Így tengette Izráel míg el misszió területén.az életét Kálmán testvér a nem jött hozzá a Szabadító és vett, ki nem gyülekezet vezetésében is részt és hozta õket amindig szolgaság házából. ahol tudott, segített. Házukban otthont találtak a "frissen" érkezettek; Milyen mi Szabadítónk? 2Mózes Erzsike néniaszeretetteljes vendéglátásá12:42-ben találunk egy különös ban részesültek. Testvéreink idősmondakoruk Istenrõl. éstottesti gyengeségeik ellenére is megVirrasztott az Úr azon és az frissessééjszakán, őrizték lelki vidámságukat amikorHogy kihozta Ez az güket. mi õket a 65 Egyiptomból. év titka? Életüket éjszaka az Úré volt. nézve a türelem, az Istenbe vetett nagy van ebben a hit ésMicsoda bizalom.evangélium Bármi érte testvéreinket, mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig mindig Istenben keresték problémáikra õrizõje nem szunnyad és nem a Izráel megoldást, fájdalmukra a gyógyírt, és alszik. Mit jelent az,vették. hogy virrasztott az örömüket is az úrtól Úr azon az éjszakán, amikor kihozta népét Egyiptomból? Emberileg szólva – Isten mindent félretett és csak az Õ népére figyelt azon az éjszakán. A szabadulás minden mozzanatát személyesen felügyelte, minden pillanatot figyelõ tekintetével kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, koszos, rongyos nép, hogy az Isten személyesen gondoskodik róluk, és mindent félretéve figyel rájuk? 1500 évvel késõbb isméta Dobos virrasztott Novák Györgyi köszönti házaspárt.kertben, azon a az Isten a Gecsemáné csütörtök éjszakán, azon a pénteken, Január 13-án ökumenikus ima heti azon a húsvét hajnalon, amikor a mi istentiszteletre gyűltünk össze a Szent szabadításunk történt. István Katolikus templomban. Sõt,Római személyes bizonyságom van arSzép számban voltunk együtt. Azazigeról, hogy velem együtt virrasztott Úr hirdetők négytéli református, két 28 évvelcsapatát ezelõtt egy estén, amikor baptista József és Vadász János rólam is(Novák lehulltak a rabtartó bilincsei. lelkipásztor testvérek), egy adventista és egy katolikus lelkész alkotta. Üldözött szabadok, gyõztes Imahét szabalévén, az alkalom témája a Mi volt Atyánk dok. Elindultak tehát. Nem tevolt. Minden lelkész lekommunikáció. Nemegy-egy lehetettmondat mobilmagyarázásával segítetta sor a jelenlevőknek telefonon rákérdezni elején, hogy megérteni az ima mivoltát. gondohátul minden rendben van-e.Pár Közel két latot szeretnék csak kiemelni az ott elmilliós nép, asszonyok, gyermekek, hangzottakból: Jézus szekerek, tanított minket öregek, juhok,(1) barmok, végeimádkozni. "...ÍGY imádkozzatok..." Jéláthatatlan konvoj. A Veres tenger partzus vonzó, megpihennek. tanuljunk Jézustól jánimaélete tábort vernek, Egyimádkozni. (2) Isten végtelen, de mi érszer csak felröppen a hír, az egyiptomi tünk belép az időbe. "...a mi mindennapi sereg közeledik. Kitör a pánik a táborkenyerünket add meg nekünkazma..." (3) ban. Elõl a tenger, mögöttük ellenség. AAkenyér, az egy végtermék: hozzá nép elõbb segítségért kiáltkell Istenhez, termőföld és szorgos akik vetaztán pedig neki esikkezek, Mózesnek: Mit nek, aratnak, sütnek.ki Élvezni tettél velünk,őrölnek, miért hoztál minket

7. oldal 3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a hibás, hogy ide jutottunk? Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a szinten a hitéletében. Ekkor Mózesnek eszébea katolikus jut Isten Novák József lelkipásztor ígérete. 2Mózes 6: 6-8.szolgál. Isten megígérte, templomban hogy megszabadítja õket az egyiptoamiak végterméket lehet, a munkát kevésbé, kezébõl, és beviszi népét az ígéret de el kell végezni. A kenyér hitünk végföldjére. Akkor tehát, nem kell félni a terméke. (4) Imáink Isten igéjéből kell jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy kinőjenek. kérjük, rövid epizód(5)a Imáinkban nép életében. Nemneezena gedjen ránk olyan próbát, ami a mi vég, Isten folytatást ígért. Most az hia tünk gyengeségét kihozná. "Szabadíts dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten meg a gonosztól...", vele szemben szavára. Így bátorítjamert Mózes a népet: Ne gyengék vagyunk. Az alakalom szereféljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok tet vendégséggel hogyan szabadít zárult. meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 13, 14. Január 19-én14: örömünnepre gyűltünk Mózes nem okosabb, mint a nép, csak össze a csodálatosan kidíszített imaházhisz Novák Istenben, és a és hitAdams beszédét mondja ban. Eszter Jimi eskütovábbünnepeltük. az üldözöttMegható szabadoknak. Ha vőjét pillanatok Isten az mikor aki, akkor teljesíti az Õbevonultak beszédét. voltak, a nagyszülők az Úr házába a szertartás kezdetén. A Ebben hitt Mózes. vőlegénynek már csak nagymamáHa azt kérdezte volnaegy valaki Mózesja a menyasszonynak viszont mind tõl:él,Mikor teljesíti Isten, amit megígért? aErre négy nagyszülője jelen lehetett. NoMózes csak azt válaszolhatta volna, vák József akikérapa hogy: Nemlelkipásztor tudom. Ha testvér, valaki azt szerepben is volt, hirdette az igét. dezte volna: Mózes, mondd meg Egy nekis betekintést nyerhettünk a két fiakünk, hogyanisszabadít meg Isten tal korábbiebbõl életébe; Jimi éshelyzetbõl? Eszter egy bennünket a lehetetlen közép Azután Jimi és Mózes iskolába csak aztjártak. válaszolhatta volna, szülei elköltöztek távolabbi városhogy: Nem tudom!egy Egyet azonban tuba, Isten szóltértetek, hozzájuk, megdok!ahol Az Úr harcol és a és lehetetváltotta kiment lenbõl isőket. ki tudEszti vezetni, mertJapánba Õ az Úr.egy időre, egy Ez aangolt bibliai tanított hit. Hinni aztottani jelenti,iskokolában. Később ez a két régi barát újra molyan veszem azt, amit Isten mond, ha találkozott, deellentmondani nem úgy mint régiek, annak minden látszik is. hanem mint hogyan újak, most már Isten Nem tudom, szabadít meg, gyercsak mekeiként. "Te annak fiam, várok rá és hiszek benne,okáért, és amitén nekem erősödjél meg a Krisztus Jézusban mond, megteszem. A többi pedig azvaló Õ feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt bocsátani az egyiptomiakra... mind a Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik érted. A tengerparton a halál kapujában álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe. Ezt a lépést te se halogasd! Lukács János

Magyarországi Baptista Egyház Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. www.baptista.hu/berettyoujfalu Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban! Kedves Amerikai Magyar Baptista Szövetség! „Nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) kegyelemben..." hangzott az ige a 2Tim 2:1 alapján. Útravalóul az Isten kegyelKöszönjük, gondoltak bízta ránk neméhez való hogy ragaszkodást rájuk héz helyzetünkben. a lelkipásztor testvér, bátorítván őket, Imaházunk augusztus végi leomlása hogy Istennek tetsző életet éljenek.ésAz lebontása után jóígy reménységgel vaŐ kegyelméből áldás lesz a házasgyunk afelõl, hogy Isten megsegít benságukegy és az családjuk és körnünket új életük és szépa hajlékot építeni nyezetük számára. "Erősödjetek meg a istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõJézus Krisztus kegyelmében" - hangzott ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal a végenmeg, a felszólítás, nemcsak az ifjú kezdjük addig a de nem várt tervepárnak, hanem minden jelenlevőnek. zéssel és az engedélyek beszerzésével foglalkozunk. Igehirdetés után a fogadalomtétel köTervünk majd és szándékunk végrehajvetkezett, az egység gyertyájának tására fogjuk fordítani a kedves testvérek meggyújtása, amit Szin Jonathan klariáltal számunkra eljuttatott összeget: nét szólója, és Dr. Szin Johanna zongora $5,000, ötezer játékaazaz kísért. Eztdollárt. követően az édesapák Ezúton is megköszönve áldást kértek a házaspárra.testvéreink Az összejösegítségét, kérjük továbbra a minket és vetel utáni ünnepi ebédenisköszöntésekre azisÚrra figyelõ Novák imádságaikat! Minden sor került. Sebestyén testvér, szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. a menyasszony nagypapája verssel üdvözölte, hasonlóan Jimi nagymamája és Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui nagynénje hasznosnevében: útravalókkal látta el Baptista Gyülekezet az ifjú párt. Papp Dániel lelkipásztor Hálás szívvel emlékszünk vissza ezen Szatmári István gondnok alkalmakra: menyegző és 65 éves házasLisztes Tibor presbiter sági évforduló. A Dobos házaspárnak =========================== továbbra is sok erőt kívánunk, hogy jó példával járhassanak elől. Adams-ékVÁRJ MÉG! nek kívánjuk, hogy Isten kegyelmében járjanak, tapasztalják meg az Ő gondJózsuéés 3:16 (2Móz 14,21-22) viselését életük során. víz. ŐriMegállt KulcsáraIbolya Minthogyha óriási kéz tartotta volna föl, megállt, s rakásra gyûlt, feszült, hullám hullámra hõkölt. Megállt egy percre, amíg a túlsó partra át nem értünk.

Várj még Uram! Kezed ne vedd el! Még mindig itt vagyok, még mindig itt vagyunk sokan. Herjeczki Géza (1977)


8.2010. oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és a tisztességes temetéshez való jogukat is megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. Hányan tengetik az életüket ma is ezzel a rabszolga-gondolkodással? OnÍgy May 20th, 2012, I graduated from tengette az életét Izráel míg el Case Reserve University with a nemWestern jött hozzá a Szabadító és ki nem degree Nutrition. I have always had a hozta in õket a szolgaság házából. great passion for dental work and knew that Milyen I wanted to pursue a career2Mózes in the a mi Szabadítónk? field. When the time came to continue 12:42-ben találunk egy különös mondamy education and apply for dental tot Istenrõl. schools, I looked back on the past four Virrasztott az Úr azon az éjszakán, years of undergrad and asked myself amikor kihozta Egyiptomból. az “What have youõket done for God Ez over éjszaka az Úré volt. these past 4 years?” The answer was not Micsoda van either. ebben a “Nothing” butevangélium it wasn’t “A lot” mondatban? Virrasztott az Úr. The thing about my generationPedig that Izráel õrizõjedonem szunnyad és nem most parents not realize is that we alszik. Mit jelent hogy virrasztott az were raised to liveaz,our lives in 4 year Úr azonWhether az éjszakán, amikor kihozta blocks. this was intentional ornépét not, Egyiptomból? it is the truth. Our parents szólvaus–how Istenimportant mindent haveEmberileg always taught félretett és csak az is Õ because népére figyelt azon education and work they never az our éjszakán. A szabadulás had opportunities in the “oldminden countmozzanatát ry”. Being an személyesen average middlefelügyelte, class kid, especially one with figyelõ immigrant parents, minden pillanatot tekintetével there muchHát pressure toezpursue those kísértisvégig. kicsoda a rabszolga, things thatrongyos my parents never had. koszos, nép, hogy az Don’t Isten get me wrong, Igondoskodik could never thank személyesen róluk,my és parents enough for figyel the strides mindent félretéve rájuk?that they have1500 takenévvel to give me aismét bettervirrasztott life and késõbb I az would trade my kertben, undergraduate Istennever a Gecsemáné azon a experience anything. the truth csütörtök for éjszakán, azonBut a pénteken, is,azon my generation is taught that we have a húsvét hajnalon, amikor a mi toszabadításunk live our livestörtént. in continuous 4 year blocks: years of bizonyságom high school, then 4 Sõt,4személyes van aryears of college, and then 4 years more ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr of28grad school or egy med téli school or amikor dental évvel ezelõtt estén, school or whatever have you. We are rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. taught that we will only succeed if we stay Üldözött on this 4 year patterngyõztes becauseszabaif we szabadok, deviate from it, it will be very hard to dok. tehát. might Nem be volt teget backElindultak on track. There some lekommunikáció. Nem lehetett mobiltruth to this, but what is even more true telefonon rákérdezni a sorblocks elején,make hogy and sad is that these 4 year hátul minden rendben van-e. Közel két it very difficult to do what God has milliós nép, asszonyok, gyermekek, asked us to do. öregek, juhok, barmok, szekerek, végeSo often we have asked God “what Veres tenger partisláthatatlan your plan konvoj. for my A life?” but we don’t ján tábort vernek, megpihennek. Egytake him seriously when he answers csak through felröppenhisa hír, az egyiptomi usszer clearly word. In many sereg közeledik. places throughoutKitör thea pánik Bible,a táborGod ban. Elõl tenger, mögöttük az ellenség. makes hisaplan very clear but instead nép elõbb kiáltasIstenhez, ofAobeying, wesegítségért make excuses to why we are “not job. We are aztán pedigright” neki for esikthe Mózesnek: Mit either youngmiért or toohoztál old, too single tettél too velünk, ki minket

2013. február 3. oldal

or too married, too much of 11. a parent, Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, Jobb too financial unstable or too financially lett volna szolgaként meghalni Egyipstable to the point hogy wherevan we can’t leave tomban. Kiderül, a népnek our We think “Surely hite,careers de mégalone. nagyon gyenge az a hit. this Ha is plana for someone else, az notUrat, me”. jólGod’s mennek dolgok, tisztelik And half-heartedly pray de ha instead balul üt we ki valami, máris pánifor God to reveal his plan and then we kolnak bûnbakot keresnek. Kiusvolt a wait as és if he is supposed to zap with hibás, hogy ide jutottunk? a lightning bolt and magical words will Mellesleg, tart ezen a appear in the sok sky keresztyén telling us what to do. szinten a hitéletében. Funny isn’t it? Ekkor Mózesnek jut Isten In Romans 10:13-15,eszébe Paul quotes from ígérete. 2Mózes 6:book 6-8. Isten megígérte, the old testament of Joel. In these hogy megszabadítja az plan egyiptothree verses we see õket God’s and miak kezébõl, és beviszi népét to az all ígéret design for taking the gospel the people the world. If wekell takefélni these földjére.ofAkkor tehát, nem a verses in reverse order… thiscsak is what jelen veszedelemtõl, mert ez egy we get:epizód Stepaone: God’s plan involves rövid nép életében. Nem ez a sending his servants (and God most vég, Isten folytatást ígért. Mostis az a definitely in theerõsen business of sending dolgunk, hogy ráálljunk Isten his servants). Step two: They preach. szavára. Így bátorítja a népet:will Ne Step three: People Mózes hear (people féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok hear when we preach, whether they hogyan or szabadít meghear). ma az Step Úr benneaccept not, they four: teket! 2Mózes 14: 13, 14. They will believe (many who hear, not nem okosabb, mint aStep nép, csak all,Mózes but many, will believe). five: hisz Istenben, hit name beszédét mondja Believers call és on athe of the Lord (naturally, who believes will tovább az everyone üldözött szabadoknak. Ha call). Step Everyone who calls will Isten az aki,six: akkor teljesíti az Õ beszédét. be saved Ebben hitt(obviously, Mózes. this is guaranteed). So Ha where does God’s fallMózesapart? azt kérdezte volnaplan valaki Think about it. The only place the plan tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? can break down is if God sends his Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, servants and we do not go to preach the hogy: Nem kérgospel to all tudom. people. Ha Godvalaki does azt not have dezte volna: Mózes, mondd meg ne-I a plan B, we are his plan A. And so, künk, hogyan Isten decided that I didszabadít not want meg to continue bennünket ebbõl helyzetbõl? living my life in a4lehetetlen year blocks. Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha annak minden ellentmondani látszik is. Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak várok rá és hiszek benne, és amit nekem mond, megteszem. A többi pedig az Õ feladata. ÚtatI am nyitni a tengeren, So today, writing to you leféfrom Guinea, West Africa, where Ihomályt will be kezni a harcikocsik kerekét, serving an organization called bocsátanithrough az egyiptomiakra... mind a MercyShips until August of 2013. Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a MercyShips is a global charity that fohas szabadítást kegyelembõl. Hit által operated hospital ships in developing gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, nations since 1978. MercyShips follows bár mindig üldözötten, de ugyanakkor the 2000-year-old model of Jesus, gyõzelmesen, merthealing az Úrtohadakozik bringing hope and the world's érted. forgotten poor. Around the world A tengerparton a halál live kapujában today, billions of people in fear álltak,desperation, Isten pedig megnyitotta számukand with impure water, ra az élet kapuját, és little õk átléptek a hainadequate food, and or no access to health care.  Utilizing hospital ships, lálból az életbe. MercyShips delivers medical excellenEzt a lépést te se halogasd! ce with integrity and compassion to the world's forgotten poor by János mobilizing Lukács

people and resources worldwide. Magyarországi Baptista Egyház Most of my day is spent preparing food for Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet the crew and patients on board the 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. ship. When I am not preparing meals, I am inwww.baptista.hu/berettyoujfalu the dental ward volunteering and witnessing the hope that is given to Kedves Testvéreink Jézus Krisz- in these people and the transformation tusban! their lives as they are introduced to Jesus Kedves Magyar Baptista Christ forAmerikai the first time. When I am not Szövetség! on the ship, I am out in the community in„Nem teamsigazságtalan doing Field Service az Isten,Missions. hogy These missions consist of visitingéslocal elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl a schools, jails, shelters, rebuilding szeretetrõl, melyetand tanúsítottatok az Õ abandoned clinics, building wells with neve iránt, amikor szolgáltatok és szolcleanadrinking water, and6:10) even teaching gáltok szenteknek.” (Zsid the locals about agriculture. It is truly amazing what God doing Köszönjük, hogy gondoltak ránkisneinhelyzetünkben. Africa. And it is truly amazing how héz he is using this 22 yearvégi old to do his work. Imaházunk augusztus leomlása és lebontása jó thank reménységgel vaI would után like to the Hungarian gyunk afelõl, hogy Isten support. megsegít bencommunity for your Thank nünket új of és you szépwho hajlékot építeni you toegy those donated toward istentiszteletek céljára,you az to Õ everyone neve dicsõthis trip and thank who ségére. A munkálatokat jövõI ask tavasszal has been praying for me. that you kezdjük meg, addigfora me nem terve-will continue to pray so várt that God zéssel az engedélyek dailyésprepare me with beszerzésével what I need to foglalkozunk. face the challenges that lie ahead of me Tervünk és szándékunk over the next 8 months. Ifvégrehajyou would tására fogjuk fordítani a kedves testvérek like to contact me or keep track of my által számunkra összeget: ventures while Ieljuttatott am in Africa, you can $5,000, ötezer dollárt. email azaz me anytime at nagyk04@aol.com orEzúton you can my blogstestvéreink and pictures is follow megköszönve on http://mercyships-us.donorpages. segítségét, kérjük továbbra is a minket és azcom/crewmates/nagyk/. Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra kívánjuk. I am trulyIstenünk honoredáldását to be here on behalf of all of those who cannot, and although Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui you are not here physically, I know that Baptista nevében: you areGyülekezet with me in other ways. Words cannot accurately how grateful I Papp express Dániel lelkipásztor am to have your support. Allgondnok I can say is Szatmári István "Thank You", and I pray thatpresbiter you would Lisztes Tibor know how deep it runs. May God bless =========================== you with a very happy holiday season and a 2013 filled with his blessings. VÁRJ MÉG! Krisztina Nagy Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Honorary anda víz. Megállt Memorial Fund Minthogyha óriási kéz

volna föl, The purpose:tartotta supporting the megállt, missionary initiatives of our young rakásra people. Donations sfrom thisgyûlt, fund will be allocated by the Missionary feszült, and Benevolence Board hõkölt. at its hullám hullámra mid-year meetings. The Megállt written applications addressed to MBB egythe percre, should state the goals and the amíg a túlsó partra duration of the mission trip, and át nem értünk. should include a letter of support from the pastor of the applicant. Várjismég The initial deposit the Uram! money KezedofneErnest vedd el! donated in memory J. Még mindigtoitt vagyok, Kish. Please consider contribute to még this fund. money sokan. to the mindigSend itt vagyunk Treasurer (see address on page 2). Herjeczki Géza (1977)


2010.február szeptember 2013.

MICHAELSZABADOK KORNYA ÜLDÖZÖTT

folytatás az 1. oldalról HERO (4) AN APOSTOLIC

by Béla Udvarnoki* Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, van PREACH húsosfazék, fokhagyma és uborka, és ... IN SEASON, a tisztességes temetéshez való jogukat is OUT OF SEASON megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, reménytelenség és halál. De hát was ezis jobb, Christianity for Kornya an mint a semmi, és úgy sincs kilátás alternating succession of struggle ennél and többre.The Fogadjuk el a helyzetet, és az adott victory. first victory he experienced keretekben próbáljuk elviselhetõvé was the victory through Christ tenni. over Hányan tengetik az he életüket mahisis himself. So many times recalled ezzel a rabszolga-gondolkodással? previous self, a man deep in sin and Christ him az outéletét of thatIzráel “mirymíg pit".el Ígylifted tengette This deeda of Christ was in nem his nemmighty jött hozzá Szabadító és ki mind his lifeházából. when he met hoztathroughout õket a szolgaság worldly people like he had been, heavy drinkers, accustomed to foul language Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes sank deeply in immorality. If Christ was 12:42-ben találunk egy különös mondaable to change me, He is able to make tot Istenrõl. you Virrasztott a new manazalso. Úr Kornya azon az preached éjszakán, Christ his Saviour! amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az The struggle éjszaka az Úré went volt. on with officials of the state churches and with cievangélium van by ebben vil Micsoda authorities, influenced thea mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig ecclesiastics. He became accustomed nem and szunnyad és nem toIzráel theseõrizõje vexations although he alszik. Mit jelent az,them, hogy they virrasztott az did not exactly like did not Úr azon azhim éjszakán, amikor kihozta discourage either. His sustaining népét Egyiptomból? experience was that victory followed Emberileg every struggle. szólva – Isten mindent félretett és csakwas az Õnot népére azon His struggle justfigyelt mental – szabadulás itaz waséjszakán. physical A also. Once, in aminden small mozzanatát felügyelte, village duringszemélyesen a cold winter day the village Judge locked figyelõ him in atekintetével cold store minden pillanatot room. deliberately in a kísért He végig. Hát kicsodaleft ez ahim rabszolga, room with rongyos freezing temperature, hoping koszos, nép, hogy az Isten Kornya would begondoskodik frozen by morning, személyesen róluk, or és would suffer so much fromrájuk? the cold that mindent félretéve figyel he would back to that village 1500 never évvelcome késõbb ismét virrasztott toazpreach. Kornya found a good sizea Isten But a Gecsemáné kertben, azon stone in theéjszakán, room. When felt csütörtök azonhea really pénteken, cold, he started to lift the stone – many azon a húsvét hajnalon, amikor a mi times, until he warmed szabadításunk történt. up. He repeated this operation as many times as was Sõt, to személyes bizonyságom van arneeded keep him from freezing. ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr The cruel village official was amazed 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor when the next morning he went to see rólam is lehulltak a rabtartó his capive that Kornya wasbilincsei. greeting him smilingly. However, the people of Üldözött szabadok, gyõztes of szabathe village resented the brutality that dok. Elindultak Nem volt teofficial. From then tehát. on, Kornya had an lekommunikáció. lehetett mobilopen door into thatNem locality to preach. telefonon rákérdezni a sor elején, hogy This was victory. hátul minden van-e. Közel két Kornya was arendben missionary - sent by the milliós Lord. No nép, boardasszonyok, or church gyermekek, supervised him; no committees assigned the work öregek, juhok, barmok, szekerek, végefor him. Hekonvoj. was ledA by thetenger Lord partand láthatatlan Veres hejánfelt responsible only to the Lord. tábort vernek, megpihennek. EgyHis to witness - inazhomes, on szerduty csakwas felröppen a hír, egyiptomi the streets, on the dusty roads between sereg közeledik. Kitör a pánik a táborvillages, cars, evenaz inellenség. front of ban. Elõlinarailroad tenger, mögöttük railroad stations. If he waskiált invited to a A nép elõbb segítségért Istenhez, village where there were no Baptists, he aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit gladly went. If there was no invitation tettél velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal 3. oldal

still he went asking Egyiptomból? 2Mózesfor 14: an 10, invitation 11. Jobb from strangers. He was often refused lett volna szolgaként meghalni Egyipeven expelled fromhogy villages. were tomban. Kiderül, vanThese a népnek the struggles which were followed by hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha victories. jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, What was the result of Kornya's de ha balul üt ki valami, máris pániincessant, untiring work? Mr. Kirner in kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a his biography gives a list of 325 villages hibás, hogy ide jutottunk? and towns where Kornya appeared and Mellesleg, keresztyén ezen a preached. In sok most of thesetart localities a hitéletében. aszinten mission, later a church was formed. Ekkor means Mózesnek eszébe jut Isten Kornya's of transportation were ígérete. 6-8.often Isten megígérte, his feet,2Mózes then 6: less a farmer's hogy megszabadítja õket az the egyiptowagon, and in the third place train. No one knowséshow many thousands of miak kezébõl, beviszi népét az ígéret kilometers Kornya walked in his forty földjére. Akkor tehát, nem kell félni a years of service. That mert the number the jelen veszedelemtõl, ez csakofegy Baptists in Hungary before the rövid epizód a nép életében. Nemend ez of a the first World War, before parts of Hunvég, Isten folytatást ígért. Most az a gary were occupied by Romania and dolgunk, erõsen ráálljunk Isten the newlyhogy created Czechoslovakia and szavára. Így reached bátorítja23,000 Mózes -awas népet: Yugoslavia, dueNeto Álljatok helyt, és meglátjátok aféljetek! great extent to the successful work of hogyan szabadít meg ma az Úr benneKornya. teket! 2Mózes 14: 13, 14. Kornya preached whenever, wherever opportunity opened. Besides Mózes nem okosabb, mint apreaching, nép, csak for baptism was an important hisz him Istenben, és a hit beszédét mondja duty. He could not say the same that tovább az üldözött szabadoknak. Ha the Paul did: "I thank God that IstenApostle az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. 1Ebben baptized none of you, but Crispus hitt Mózes. andHaGaius (I Cor.volna 1:14).valaki He Mózesinsisted azt kérdezte on immersing the believers; he urged tõl: people, Mikor teljesíti Isten, megígért? the like John theamit Baptist, to be Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, baptized, yet he did not baptize anyone hogy: Nem tudom. Ha valaki azt for kér-a easily. Usually it took months dezte volna: mondd neseeker to reachMózes, the point whenmeg he asked künk, hogyan szabadít Isten for immersion. Then the meg candidates were subjected bennünket ebbõltoa thorough lehetetlenexamination helyzetbõl? as to their Christian experience. volna, Mózes csak azt válaszolhatta We Nem have tudom! to consider the general hogy: Egyet azonban tuattitude people in Hungary in the dok! Azof Úrthe harcol értetek, és a lehetetyears and mert 1917.ÕThey were lenbõlbetween is ki tud1875 vezetni, az Úr. "Christians" nominally and were told by Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kotheir Catholic or Protestant ministers molyan azt,true amitreligion Isten mond, that theyveszem had the and ha the annak minden ellentmondani látsziktheir is. Baptists were heretical innovators Nem tudom,were hogyanignorant szabadít meg, csak preachers self-made várok rá Ités took hiszekboldness, benne, ésstrong amit nekem priests. faith, mond, megteszem. többi pedig az Õ firm decision under A those circumstances to be a candidate for baptism. Thoseleféwho feladata. Útat nyitni a tengeren, were could kerekét, expect ostracism, kezni baptized a harcikocsik homályt mockery andegyiptomiakra... sometimes mind outright bocsátani az a persecution by the people for their step. Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a Yet Kornya during his ministry szabadítást kegyelembõl. Hit által foover 40 years in spite of all adverse gadhatod el. Hitbaptized által élhetsz szabadon, circumstances 11,000 persons. bár mindig üldözötten, de ugyanakkor This is an unprecedented number. gyõzelmesen, mertachievement az Úr hadakozik The story of his should érted. be engraved deeply on everyone's heart A reads tengerparton halálofkapujában who the life astory this great álltak, Isten pedig megnyitotta számukChristian man. (To be continued) ra az élet kapuját, és õk átléptek a ha* Booklet, published by the Hungarian lálból az életbe. Baptist Union of America, 1983., pp.16. Ezt a lépést te se halogasd! Double anniversary: Michael Kornya (1844-1917) Bela Udvarnoki Lukács (1897-1992) János

ELIZABETH SCHAFFER Magyarországi Baptista Egyház 1913 - 2013 Baptista Gyülekezet Berettyóújfalui 4100 Eötvös u. 2. E l Berettyóújfalu, izabeth Swww.baptista.hu/berettyoujfalu c h a f f e r (Porkolab), born Jézus KriszinKedves MiddleTestvéreink Lake, tusban! Saskatchewan Amerikai Magyar Baptista toKedvesHungarian Szövetség! immigrant parents Zsófia „Nem igazságtalan az Isten, hogy Serestyén a tiand elfeledkezzék cselekedeteitekrõl és a szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ András Porkolab, neve iránt, amikor szolgáltatok és szolElizabeth grew up on the family farm, gáltok szenteknek.” 6:10) Ontario. and alater moved to(Zsid Welland, She attended a one room school house Köszönjük, hogy gondoltak neand completed a grade eightránk education héz helyzetünkben. before leaving school and learning to be augusztus végiFrank leomlása és aImaházunk book keeper. She met Schaffer lebontása után jó reménységgel vaat a church social and they were married gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benJune egy 6, 1936. their marriage, nünket új és During szép hajlékot építeni they adopted a son, Jason, anddicsõlived in istentiszteletek céljára, az Õ neve Toronto North Bay,jövõ Ontario. Frank ségére. A and munkálatokat tavasszal workedmeg, as addig a plumbing and terveheating kezdjük a nem várt contractor, and he and Betty later zéssel és az engedélyek beszerzésével foglalkozunk. purchased and successfully ran The Tervünk Motor és szándékunk végrehajBaywood Hotel in North Bay. tására fogjuk fordítani a kedves Both Frank and Betty weretestvérek committed által számunkra összeget: of Christians, andeljuttatott active members $5,000, azaz ötezer dollárt. the Hungarian Baptist Convention. They were influential in testvéreink the lives of Ezúton is megköszönve segítségét, kérjük továbbra is a minket és many Hungarian immigrants, assisting azthem Úrra infigyelõ imádságaikat! Minden finding work and establishing szolgálatukra áldását kívánjuk. themselves Istenünk in a community of faith. They were also committed to helping Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui the Hungarian Baptist Camp in Rama, Baptista Gyülekezet nevében: Ontario thrive. After 44 years of Papppassed Dániel away lelkipásztor marriage, Frank in 1980. Szatmári Betty continued her István work gondnok at the HoLisztes presbiter tel in North Bay well Tibor into her eighties, but eventually sold the business ===========================and moved to Whitby with her son Jason. Elizabeth was an active and enthusiastic VÁRJ MÉG! member of the Oshawa Senior Citizens JózsuéDay 3:16Program, (2Móz 14,21-22) Centre which proved to be a wonderful source of support, Megállt a víz.the encouragement, and pleasure during óriási to kézThe loss of her son Minthogyha in 2005. She moved tartotta föl, Wynfield Long Term Carevolna Residence in 2008, and continued to megállt, be active, productive, and full sofrakásra life to gyûlt, the very feszült, end. She was admired and appreciated hullám hullámra hõkölt. by by many, and will be greatly missed Megállt her family and friends. egy percre, Lauren amíg Legault (Schaffer) a túlsó partra át nem értünk. Emlékezés a Schaffer házaspárra

Hálás vagyok Istennek, 1957. Várj méghogy Uram! őszén megismerkedhettem Schaffer Kezed ne vedd el! Ferenc testvérrel kedvesittfeleségével, Mégés mindig vagyok, Erzsébettel a Róbert Magyar Bapmég mindig itt utcai vagyunk sokan. tista Gyülekezetben, Torontóban. Mivel rokon szakmám volt, Schaffer testvér Herjeczki Géza (1977)


2010. szeptember 10. oldal

2013. február 3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobbátfogó Magyarországi Baptista Egyház 20 éves a magyar baptisták világot szövetsége ÜLDÖZÖTT SZABADOK lett volna szolgaként meghalni EgyipBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet folytatás az 1. oldalról Elhangzott Tahi Táborban 2012. augusztus 19-én

„Mivel tehát megigazultunk Az élet gyötrelem, de azért vanhit mitáltal, enni, békességünk vanfokhagyma Istennel aésmi Urunk van húsosfazék, uborka, és Jézus Krisztus által… De nem ezzelis a tisztességes temetéshez valócsak jogukat dicsekszünk, megpróbáltatámegtarthatták.hanem Az életaegy merõ kinlódás, sokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróreménytelenség és halál. De hát ezis jobb, báltatás munkálja ki az állhatatosságot, mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél aztöbbre. állhatatosság kipróbáltságot, a Fogadjuk elaa helyzetet, és az adott kipróbáltság a reménységet; a reménykeretekben próbáljuk elviselhetõvé ség pedig nem szégyenít meg, merttenni. szíHányan tengetik az életüket ma is vünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk ezzel aSzentlélek rabszolga-gondolkodással? adatott által.” (Róma 5,1-5) Így tengette az életét Izráel míg el Mi magyar baptisták arra szövetkeznem jött hozzá a Szabadító és ki nem tünk az óhazában, határon túl és hoztaittõket a szolgaságaházából. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes mindjárt felvett inasnak, és beíratott 12:42-ben találunk egy különös mondaállami tanulónak, valamint elintézte, tot Istenrõl. hogy a szakszervezetbe is bevegyenek. Virrasztott az Úr és azon éjszakán, Schaffer bácsinak a az testvérének amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az Sándornak volt egy fűtés és vízvezeéjszaka az Úré volt. ték cégjük, a Schaffer Brothers Ltd. Itt Micsoda evangélium vannovember ebben a kezdtem el dolgozni 1957. mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig 6-án, 1 dolláros órabérét, s ott is maradIzráel õrizõje nem szunnyad és nem tam 1961. február 28-ig. Schaffer néni alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az irányította az irodai munkát, ellátva az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta ottani foglalatosságokat. népét Egyiptomból? Mindkettőjüket nagyon szerény, csenEmberileg szólva – Istenmeg. mindent des, hívő embernek ismertem Töbfélretett és csak az Õ népére figyelt azon bünknek - akik 1956-ban menekültünk az éjszakán. A szabadulás minden Kanadába - munkát adtak, vagy segítetmozzanatát személyesen felügyelte, tek munkát találni. minden pillanatot A Ráma tábort is figyelõ Shaffer tekintetével testvér sekísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, gítségével találta meg a gyülekezet. A koszos, után rongyos nép, segített hogy az Isten megvétel is sokat a tábor személyesen gondoskodik és előrehaladásában, építésében. róluk, Ilyenkor mindent félretéve figyel rájuk? mindig Schaffer néni vitte az üzlet terévvel nem késõbb ismét virrasztott hét; 1500 csendben, panaszkodva, haaz Isten a Gecsemáné nem keményen dolgozva.kertben, azon a csütörtök éjszakán, a pénteken, Nagyon hálás vagyokazon az Úrnak, hogy azon a húsvét hajnalon, amikor a mi ismertem őket. Az ő segítőkészségüket szabadításunk történt. és szeretetüket soha nem fogom elfelejteni.Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr Schaffer nénit többször meglátogat28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor tuk feleségemmel az öregotthonban, rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. ahol mindig vidám, jó kedélyállapotban találtuk. Egészen az utolsó hónapokig Üldözött szabadok, gyõztes szabadolgozott, szorgoskodott. Vele volt tea dok. Elindultak tehát. Nem volt varró gépje, amivel vart, illetve sapkálekommunikáció. Nem lehetett mobilkat kötött, újszülötteknek. éve hogy még telefonon rákérdezni a sorPár elején, másnak is vart az otthonban. hátul minden rendben van-e. Közel két Családommal együtt nagyon szeretmilliós nép, asszonyok, gyermekek, tük és tiszteltük a Schaffer házaspárt. öregek, juhok, barmok, szekerek, végeSzámomra, SchafferA bácsi láthatatlan konvoj. Veres olyan tenger volt, partmintha apám lett volna. Sokat tanácsolt, ján tábort vernek, megpihennek. Egyoktatott. Hálás vagyok az Úrnak, hogy szer csak felröppen a hír, az egyiptomi hívő életükkel példát mutattak nekem, sereg közeledik. Kitör a pánik a tábormert náluk dolgoztam, nem ban.mikor Elõl a tenger, mögöttük azmég ellenség. voltam az Úr gyermeke. Nagy szeretetA nép elõbb segítségért kiált Istenhez, telaztán őrizzük emléküket szívünkben. pedig neki esik Mózesnek: Mit JuráskiPál tettél velünk, miért hoztál minket

tomban. Kiderül, hogy van a népnek messze túl az óceánon, hogy az hite, de még nagyon gyenge az aezzel hit. Ha üzenettel azaajkunkon vigasztaljuk néjól mennek dolgok, tisztelik az Urat, pünk szívét,máris emeljük fel de hamegkeseredett balul üt ki valami, pánitekintetét az örökkévaló értékek, Isten kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a országának el jutottunk? nem múló világa felé. hibás, hogy ide Azzal a célkitűzéssel kötöttünk Mellesleg, sok keresztyén tart szövetezen a séget, immár húsz esztendeje a politikai szinten a hitéletében. határok leomlása után, hogy a határoMózesnek eszébe jut Isten konEkkor átívelve segítjük egymást az üdvöígérete. 2Mózes 6-8. Isten megígérte, zítő üzenet bátor6: hirdetésével és meghogy megszabadítja õket az egyiptoélésével. miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret Fogadalmunk így szólt: „Mi, a világ földjére.táján Akkor nembaptisták kell félnihia minden élőtehát, magyar jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy vatalosan kinyilvánítjuk, hogy megrövid epizód a nép életében. NemVilágez a alapítjuk a Magyar Baptisták vég, Isten folytatást ígért. Most az a szövetségét. Jézus Krisztus egyetemes dolgunk, hogy erõsen részeként ráálljunk aIsten anyaszentegyházának teljes Szentírást tekintjük hitünk és éleszavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne tünk zsinórmértékének, féljetek! Álljatok helyt, és összhangban meglátjátok az egyetemes keresztyén hogyan szabadít meg ma hitvallásokkal az Úr benne(apostoli hitvallás és 14. nicea konstantiteket! 2Mózes 14: 13, nápolyi hitvallás), valamint Baptista Mózes nem okosabb, mint aanép, csak Világszövetséghez tartozó gyülekezetek hisz Istenben, és a hit beszédét mondja több évszázados gyakorlatával, tanítátovábbésazszabályaival. üldözött szabadoknak. Ha sával A Magyar BapIsten azVilágszövetségének aki, akkor teljesíti azcélja: Õ beszédét. tisták hitünk Ebben hitt Mózes. elmélyítése, közös missziói tevékenyséHa azt kérdezte volna valaki Mózesgünk előmozdítása, összetartozásunk tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? megvallása és erősítése, hitbeli és lelki közösségünk kifejezése.” (Részlet az Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, MABAVISZ alapszabályából.) hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg Annak idején elhatároztuk, hogy nekökünk, fogjuk hogyan szabadít megés Isten zösen a Bibliát olvasni tanulbennünket ebbõl lehetetlen helyzetbõl? mányozni. Ezérta szerkesztettük együtt mindeddig kalauzt,volna, a VeMózes csaka bibliaolvasó azt válaszolhatta zérfonalat az Áhítatot. tartottuk hogy: Neméstudom! EgyetEzért azonban tumind ez Úr ideig fontosnak, hogy egyek dok! Az harcol értetek, és a lehetetlegyünk imádságban, minden vasárlenbõl is az ki tud vezetni, mert Õ az Úr. napEz egy ugyanazon imatémában elcsena bibliai hit. Hinni azt jelenti, kodesedve az Úr előtt. Ezért határoztuk molyan azt,szövegét amit Isten ha el, hogyveszem énekeink ésmond, dallamát annak minden ellentmondani látszik is. is egymáshoz illesztjük, hogy közös Nem tudom, hogyan szabadít meg,„nyelcsak énekléseink alkalmával azonos várokdicsőítsük rá és hiszek és amittartottuk nekem ven” azbenne, Urat. Ezért mond, megteszem. többiazt pedig Õ fontosnak mind ezAideig is, az hogy nagy testvéri szervezzünk, feladata. Útattalálkozókat nyitni a tengeren, leféahová kezni mindannyian a harcikocsikszívesen kerekét,eljöhetnek homályt abocsátani világ minden pontjára szétszóródott az egyiptomiakra... mind a magyar Ezért tartjuk fonSzabadítóbaptisták. Úr feladata. Õ viszi véghez a tosnak, hogy a tagszövetségek vezetői szabadítást kegyelembõl. Hit által forendszeresen találkozzanak, ahol meggadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, oszthatjuk egymással örömünket és bár mindig üldözötten, de ugyanakkor gondjainkat, terveket készíthetünk, és gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik együtt kérhetik Isten áldását a magyar érted. misszióra. baptista A tengerparton a halál kapujában A rendszeres információcserét is fonálltak, pedig megnyitotta tosnak Isten látjuk. Ezért számolunkszámukbe lapra az élet (Békehírnök, kapuját, és õkSzeretet, átléptek Evana hajainkban lálból az Hírnök) életbe. rendszeresen a hazai géliumi és Ezt elszakított a lépést országrészekben te se halogasd! végzett missziómunka eredményeiről, gondjairól, felhívásokat intézve egymás megseLukács János

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. gítésére. Így próbálunk segítséget nyújwww.baptista.hu/berettyoujfalu tani a szétszórtságban élő, olykor igen nehéz anyagi körülmények szolKedves Testvéreink Jézusközött Kriszgáló testvéreinknek. Katasztrófák esetusban! tén pedig, mint például a tiszai árvíz, a Kedves háború, Amerikai Magyar Baptista délszláv nemzetiségi elnyomás Szövetség! esetén különösen is figyelemmel kísértük testvéreink sorsát,azésIsten, minden „Nem igazságtalan hogyeszközzel igyekeztünk segíteni egymást. elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a Imaházépítés, szeretetrõl, melyetmisszióközpont-felújítás, tanúsítottatok az Õ missziómunkások anyagi támogatása neve iránt, amikor szolgáltatok és szolteréna is segíteni szeretnénk gáltok szenteknek.” (Zsid 6:10)a jövőben, ahogyan ezt az elmúlt évtizedben is tettük. Sőt arrahogy is ígéretet tettünk, Köszönjük, gondoltak ránk hogy ne- a Lélek egysége legyen meghatározó köhéz helyzetünkben. zöttünk, szemben bármiféle széthúzást Imaházunk augusztus végi leomlása és kezdeményező (A fenti felsorolebontása után jóerővel. reménységgel valás lényegét ugyancsak a MABAVISZ gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benalapszabályából vettem át.) építeni nünket egy új és szép hajlékot istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõEddig három jelentősjövõ világtalálkozóségére. A munkálatokat tavasszal ra (MABAVIT) került sor a múltban. kezdjük meg, addig a nem várt terveElőször Budapesten és Tahiban jöttünk zéssel és az engedélyek beszerzésével össze 1992-ben, ahol mintegy 2000 fő foglalkozunk. vett részt. ésNagyváradon Tervünk szándékunk 2000-ben végrehaj- tatására fogjuk fordítani a kedves testvérek által számunkra eljuttatott összeget: $5,000, azaz ötezer dollárt. Ezúton is megköszönve testvéreink segítségét, kérjük továbbra is a minket és az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet nevében: Papp Dániel lelkipásztor Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG! Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Megállt a víz. Minthogyha óriási kéz tartotta volna föl, megállt, s rakásra gyûlt, feszült, lálkoztunk másodízben, mintegy 4000 hullám hullámra hõkölt. fő részvételével. HarmadszorMegállt 2006-ban találkoztunk Debrecenben, 7000 egy ahol percre, főt regisztráltak aamíg szervezők. Korábban a túlsó partra erre a 2012-es esztendőre terveztük a át negyedik találkozónkat. nem Ezt értünk. most egy nagyobb felekezetközi rendezvény, a még Uram! 2012. június 1–3. Várj között Budapesten Kezed ne vedd tervezett Reménység Fesztivál írta el! felül. Még mindig itt vagyok, A tizenkétezer ülőhelyes Papp László még mindig itt vagyunk sokan. Sportarénában megtartott háromnapos evangelizációt a világszerte jól ismert Billy Graham Evangelizációs Herjeczki Géza Társaság(1977)


2010.február szeptember 2013.

gal együtt terveztükSZABADOK és szerveztük meg, ÜLDÖZÖTT melynek igehirdetője Franklin Graham folytatás az 1. oldalról testvérünk volt. Erre az alkalomra természetesen meghívtunk minden maAz élet gyötrelem, de azért vanközül mit enni, gyar baptista atyánkfiát, akik sovanelhúsosfazék, fokhagyma és uborka, és kan is jöttek, nemcsak a szomszédos a tisztességes temetéshez való jogukat elcsatolt országrészek területéről, de azis megtarthatták. Az is. élet egy merõ kinlódás, óceán túloldaláról reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. Hányan tengetik az életüket ma is ezzel a rabszolga-gondolkodással? Így tengette az életét Izráel míg el nem jött hozzá a Szabadító és ki nem hozta õket a szolgaság házából. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Izráel õrizõje nem szunnyad és nem alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Egy Egyiptomból? másik jubileumi évforduló is népét indokolttá tesziszólva mai ünneplésünket itt Emberileg – Isten mindent Tahi táborunkban. Húsz évvel ezelőtt félretett és csak az Õ népére figyelt azon 1992-ben kerültA sor ugyanis, minden a már az éjszakán. szabadulás korábban is említett Magyar Baptisták mozzanatát személyesen felügyelte, Első Világtalálkozójára Budapesten, minden itt pillanatot tekintetével valamint Tahiban.figyelõ Ekkor vetődött fel kísért végig. Hát kicsoda ez a először a Kárpátokon innen és rabszolga, tengerenkoszos, nép, hogyszervezetaz Isten túlon élő rongyos magyar baptisták személyesen gondoskodik róluk, és tebb összefogását célzó világszövetség mindent félretéve figyel rájuk? megalakításának gondolata. Erre a húsz évvel késõbb ismét évre1500 emlékezünk most itt 2012.virrasztott augusztus Tahiban, az államaz 19-én, Isten avasárnap Gecsemáné kertben, azon a alapítás és újéjszakán, kenyér ünnepén. Öröm és csütörtök azon a pénteken, hála vana szívünkben az elmúlt 20 éva álazon húsvét hajnalon, amikor mi dásaiért. Minden szándékunk az, hogy szabadításunk történt. a magyar baptistákbizonyságom világot átfogóvan lelki Sõt, személyes arösszefogása a jövőben munkálja Isten ról, hogy velem együttisvirrasztott az Úr dicsőségét és magyar népünk 28 évvel ezelõtt egy téli estén,szellemi amikor megújulását. rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. A Magyar Baptisták VilágszövetséÜldözött szabadok,(1992-2012) gyõztes szabagének alapítói/elnökei dok. Elindultak tehát. Nem volt te1992. Dr. Viczián János – Dr. Haraszti lekommunikáció. Nem lehetett mobilSándor (alapítók) telefonon a sor elején, hogy 1997. Mikerákérdezni Béla - RMBGYSZ hátul rendben van-e. Közel két 1999.minden Dr. Almási Mihály – MBE milliós nép, asszonyok, gyermekek, 2000. Kulcsár Sándor – ÉAMBSZ öregek, juhok, barmok, vége2002. Dr. Simon Józsefszekerek, – Dr. Borzási láthatatlan konvoj. A Veres tenger partIstván – RMBGYSZ 2004. Dr. Mészáros Kálmán – MBEEgyján tábort vernek, megpihennek. 2006. Dr.felröppen Herjeczki aGéza szer csak hír, –azÉAMBSZ egyiptomi 2008. Dr. Gergely István – RMBGYSZ sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor2010.Elõl Dr.aMészáros Kálmán az – MBE ban. tenger, mögöttük ellenség. Herjeczki Gézakiált – ÉAMBSZ A2012. nép Dr. elõbb segítségért Istenhez, Dr. pedig Mészáros az MBE ésMit a aztán nekiKálmán esik Mózesnek: MABAVISZ korábbi tettél velünk, miért hoztál ki elnöke minket

oldal 3.11. oldal

KÁRPÁTALJA Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb lett volna szolgaként meghalni EgyipNem lehet nagyobb Urunk tomban. Kiderül, hogykérésünk van a népnek felé, az,nagyon hogy adja megazszámunkhite, mint de még gyenge a hit. Ha ra szellemia és – hozzá kapcsolódva jólamennek dolgok, tisztelik az Urat,– fizikai növekedést. Ez azt jelenti, hogy de ha balul üt ki valami, máris pánifolyik gyülekezet kolnak néhány és bûnbakot keresnek.plántálása. Ki volt a Gáton a roma táborban Dr. László Imre, hibás, hogy ide Beregújfalun ifj.jutottunk? Bakos Imre, Ungváron Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a és Kisdobronyban a magyarok között szinten a hitéletében. Kelemen Szabolcs, végül Remetén az Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten ukránoknál Nehra Bálint testvérek végígérete. 2Mózes 6:természetesen 6-8. Isten megígérte, zik a plántálást, családhogy megszabadítja õket együtt. az egyiptojukkal, és munkatársakkal Mind emellett fizikainépét növekedést miak kezébõl, és abeviszi az ígéret– az épületek elkészültét, használatba földjére. Akkor tehát, nem kell félnivéa telét is szeretnénk imáitokba ajánlani. jelen–veszedelemtõl, mert ez csak egy Gáton a Roma Központ és imaház rövid epizód a nép életében. Nem ezvár a befejezésre, Beregújfalun új tető vég, Isten folytatást ígért. Most került az a egy régi kishogy épületre, amiráálljunk majd az ottani dolgunk, erõsen Isten gyülekezet imaháza lesz, de sok a munka szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne még ezen a régi házon. Kisdobronyban féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok pedig egy olyan lakást sikerült venni, hogyan szabadít meg ma azésÚristentiszbenneami lelkipásztori lakásnak teket!helynek 2Mózesis14: 13, 14. lesz. teleti alkalmas Mózes nem okosabb, a nép, csaka További terveink is mint vannak akár magyarok, akárésaacigányok között, mehisz Istenben, hit beszédét mondja lyeket csakszabadoknak. az Úr színe előtt továbbegyenlőre az üldözött Ha hordozunk. Nagyon fontos Isten az aki, akkor teljesíti az Õszámunkra beszédét. az, hogy tudjuk: imádkoztok a gyülekeEbben hitt Mózes. zetekért a – sokszor Ha aztéskérdezte volnabizony valaki elfáradó Mózes–tõl: munkásokért. Mikor teljesíti Isten, amit megígért? Nehracsak Bálint vezető lelkipásztor, Erre Mózes azt válaszolhatta volna, és aNem Kárpátaljai Baptista hogy: tudom. Ha valakiKözösség azt kérmunkatársai dezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Vajdasági imatémák Mózes csak azt válaszolhatta volna, 1. Hálásak vagyunk hogy: Nem tudom! Egyetmeglévő azonbangyütulekezeteinkért, helytállásukért. Több dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetbuzgóságért, lenbõl is ki tudmegszentelt, vezetni, merttiszta Õ az életért Úr. imádkozzunk. Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko2. Folyamatosan molyan veszem azt,több amittelepülésen Isten mond,végha zünk missziómunkát, váltakozó sikerrel. annak minden ellentmondani látszik is. Áttörésért, a meglévő gyülekezetek aktív Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak missziós hozzáállásáért könyörögjünk. várok rá és hiszek benne, és amit nekem 3. Hitben nemrég elindult testvéreink mond, megteszem. A többi pedig az Õlelki megerősödéséért imádkozzunk feladata.nehéz Útat nyitni tengeren,maguk lefétöbben múltat ahagytak kezni a aharcikocsik kerekét, mögött, következmények méghomályt érzékelhetők. bocsátani az egyiptomiakra... mind a 4. Misszióban felelősÕhelybeli munkáSzabadító Úr feladata. viszi véghez a sokért imádkozunk már hosszabb szabadítást kegyelembõl. Hit általideje. foCsatlakozzatok gadhatod el. Hitimában! által élhetsz szabadon, 5. mindig Fiataljaink jó része de aktívan bekapbár üldözötten, ugyanakkor csolódik az ifjúsági munkába, gyermekgyõzelmesen, mert az Úr hadakozik táborok szervezésébe - erősítse meg az érted. Úr őket a kitartó munkában! halál kapujában 6.A Atengerparton nyáron hét a alkalommal szerálltak, Isten pedig megnyitotta számukvezünk tábort (Csantavéren, Kisra az élet kapuját, és õk átléptek a hahegyesen, Telecskán, Vojlovicán, Bácskossuthfalván) - ebből három helálból az életbe. lyen először. Erőnk felett való munka a lépést te se halogasd! önkéntes ez, Ezt lelki, anyagi segítségért, segítőkért forduljunkLukács az Úrhoz. János

Magyarországi Baptista Egyház Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. www.baptista.hu/berettyoujfalu Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban! Kedves Amerikai Magyar Baptista Szövetség!IMÁDKOZZUNK „Nem igazságtalan az Isten, hogy EGYMÁSÉRT elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a A Magyar Világszövetszeretetrõl, melyetBaptisták tanúsítottatok az Õ ségébe magyar baptista és szövetség neve iránt,hat amikor szolgáltatok szoltartozik. Aki szeret(Zsid messzebbre gáltok a szenteknek.” 6:10) látni a közvetlen környezeténél - az Evangéliumi Hírnökhogy olvasói bizonyára Köszönjük, gondoltak ránkilyenek ne- és imádkozni is kész távolban élő testhéz helyzetünkben. véreiért, annak azt végi ajánljuk, hogy Imaházunk augusztus leomlása és a lebontása jó reménységgel vakövetkezőután sorrend szerint tegye azt. gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benHétfőn baptista nünket egy úja ésmagyarországi szép hajlékot építeni testvérekért céljára, és az az egyház istentiszteletek Õ nevevezetőiért, dicsõségére. A munkálatokat tavasszal Papp János elnökért ésjövõ munkatársaiért. kezdjük meg, addig a nem várt terveKedden a Romániában élő magyar zéssel és az engedélyek beszerzésével baptista testvérekért és a szövetség foglalkozunk. vezetőiért, dr.szándékunk Simon Józsefvégrehajelnökért és Tervünk és munkatársaiért. tására fogjuk fordítani a kedves testvérek általSzerdán számunkraazeljuttatott összeget: Észak-Amerikában $5,000, azaz ötezer dollárt. és Ausztráliában élő magyar baptista testvérekért és a szövetség vezetőiért, Ezúton is megköszönve testvéreink dr. Herjeczki elnökért és munkasegítségét, kérjükGéza továbbra is a minket és aztársaiért. Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk kívánjuk. Csütörtökön a áldását délvidéki magyar baptista testvérekért és a szövetség Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui vezetőiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor Baptista Gyülekezet nevében: lelkipásztor testvérekért. Dánielmagyar lelkipásztor Pénteken aPapp felvidéki baptista István gondnok testvérekért Szatmári és a szövetség vezetőiért, Lisztes Tibor presbiter Dóczé Bálint lelkipásztorért és munkatársaiért. =========================== Szombaton a kárpátaljai magyar baptista VÁRJ testvérekért és a szövetség veMÉG! zetőiért, Bálint lelkipásztorért és JózsuéNehra 3:16 (2Móz 14,21-22) munkatársaiért. Megállt a víz. Minthogyha óriásinagyon kéz 7. Fejlesztéseink, felújításaink tartotta föl, szükségesek. A válság itt isvolna nehézségemegállt, ket okoz - megoldásokért kérjünk erőt. Mindeddig megsegített minketgyûlt, az Úr! s rakásra Legyen folytatása. feszült, 8. Karitatív munkánk, lehetőségeinkhullám hullámra hõkölt. hez mérve is igencsak kiterjedt - szükMegállt ség van rá. Bölcsességért, egy jó megoldásopercre, kért, szeretetért imádkozzunk. amíg a túlsó partra 9. A baptista egyházat nemértünk. ismeri el át nem a szerb hatalom, csak hét "történelmi egyház" rendelkezik Várj elismertséggel, még Uram! privilégiumokkal. Kezed Az Alkotmánybíróne vedd el! ság hosszú évek óta nem "tud" dönteni Még mindig itt vagyok, ügyünkben. Sok hátrányunk van e mimég mindig itt vagyunk att. Imádkozzunk megoldásért.sokan. Nyúl (1977) Zoltán Herjeczki Géza


POSTMASTER:

(USPS 716-300)

Közben

Send Form 3579 to Gospel Messenger, Subscription Manager, Életem 12409 DEVOE ST.,(37) SOUTHGATE, MI 48195 USA Értesített a Versec városban élő hívő rokonom, hogy a nagy múltú alsó fokú zeneiskolát feloszlatták, de a nép-egyetem igazgatója meg akarja menteni. Keresnek szolfézs szakos tanárt, és ő rám gondolt. Elfogadtam és egy évre oda költöztem. Éreztem, hogy el kell fogadjam, de hogy miért kellett, az később derült ki. Óradíjasan alkalmaztak, hiszen az elbocsátó papírom miatt máshogy nem lehetett. 1962-ben ez a fiatalember megtalálta a módját, hogy alkalmazzon, mert meg akarta menteni az intézményt. Nagyon jól fizettek és a pénzre is szükségem volt. Tudtam mamáéknak és Mártának is segíteni. Meg hát, örömmel vállaltam, mert a zeneiskola az a közeg, ahol én igazán otthon éreztem magam. Meg aztán egy szép kis gyülekezet is akárÍgy délre, akárazészakra ugyan azon a nõttem Úr Jézus ismeretében. volt és van abban a városban, a Kárpátok Életem (10) helyen marad, éreztem, ahová ledőlt." Préd 11,3b. Már tudtam, kicsoda Õ. És ekvégében, közel a Román határhoz, száz Őkor, válaszolt, feltett kérdéseket, melyekre olyan tizenhárom évesen kezdõdött Irénke néni és a kilométerre Belgrádtól. Hála az Úrnak, válaszolnom kellett.vagy Mostjobban pedig itt ülök, az én megtérésem, mondva, a gyülekezetben is tudtam szolgálni. Teddy gombja hetente egyszer vagy az ágyánál, ő kérdez, én kiválasztásom elhívásom. Kezdtem Nagyon sok órám volt. Mind a hat pedig válaszolok, tanítom őt.engem Nagyon szorongani, hogy az Úr Jézus nem évfolyam szolfézse nálam még idős már, kilencvenen felül,ezt és akkor igen Bátyáim már az ifjakvolt, közéésszámítfogvolt megszólítani. Nem tudtam vagy negyven harmonikás, addig míg beteg. Nem tudott hinni, különösen is még megfogalmazni, de így éreztem. tattak, én pedig, a hugaim és a másik nem találnak harmonika tanárt. Mivel abban, hogy Istennek fia van. Maszarik Nem is tudtam volna errõl beszélni, mert család gyermekei voltunk a vasárnapi nem volt „elismert” az iskola, másik nevelkedett, ragaszkodott valami saját titkom voltés ez a várakozó iskola. Irénke testvérnõjöttek leánykái még filozófiáján város hivatalos iskolájából a vizshozzá, mert így is élt. Még halálakor is érzés: mi lesz, ha mégis megszólít. kicsik voltak, de velünk tanultak. Tóth gáztatók, akik ilyenkor bizony nagyon mondta a lánya. Értesítettek Aztán, -számomra is váratlanul, ami(Welker)Hála Irénke sokmindenre meg- emlegetett szigorúak. aznéni Úrnak, egy diákom haláláról, de már neménekeltük voltam aazvároskor a gyülekezetben “Igaz, semtanított bukottminket meg. - a könyv szeretetére, a ban, nemértem tudtam temetéhogyésJézus haltelmenni s eltörléabûnömet” Egy bejött egy házaspára hozzám hívõnap irodalom olvasására, szép ma- sére. nem mindenkié a hit. Miés címûSajnos éneket, nagyon meghatódtam a leánykájukkal, és kértek, hogy figyelgyar szóra, a versekre. sírni kezdtem, hogy ez nálam hit, mégIsten nem tudjuk, hogy a hit, az üdvözítő mesenEközben bánjak aanya kilenc éves kislánnyal, panaszkodott Irénke ajándéka, történt meg. A harmadik versnél, “Könyés megadja annak, aki azt kéri mert ideg paralízise Megtettem. testvérnõnek, hogyvolt. én nem fogadok Tőle. nyûmmel meg nem adhatom nagy tarNem sokelszököm idő múlva közelebbről is megszót, a feladatok elõl. tozásomat, íme Jézus átadomhogy te néked Csodálatosdevolt számomra, itt ismertem az apát. A vonaton egymás magamat”, már taníthattam allig tudtam és elfolytani ebben a városban gyakomellé Akerültünk, és hamar kiderült, délutáni tisztelet után a gyülekezet fájdalmamat. rolhattam a hitemet is! Egy percig sem hogy ő kihágási bíró, én meg hívő emA tisztelet végén átkarolt Irénke néni nagy része kiment a misszió állomásra, gondoltam, hogy ne ezt tegyem. A hívő bera vagyok. Azon csodálkozott, és megkérdezte sírásomhúga okát.családjáElmondmamám város másik végére. Nyár volt. hogy Sokáig rokonaimnál, lehet egy iskolázott személy Istenben tam neki, hogy félek, Úr Jézusmagam. nem fog laktam, és igen jólazéreztem világos volt. Milasin testvérnõ udva- nál hívő? engemmár megszólítani, alkalmatlan (Róluk írtam, hogymert kiskorunkban rában volt ilyenkor az összejövetel. Én - Mért? - kérdeztem. Bíró úrnak nincs vagyok az Õolvasott követésére. Akkor azt Lehel bátyám fel nekik kisõÚjmégNincsenek be sem fejezõdött mármeg, dolga? bűnözők?itt az ösz- szövetségéből, tanácsolta nekem, imádamit hogy aztánamikor ott hagyott szejövetel, már gyors léptekkel futottam - Ó, hát vannak, de majd idővel nem kozom, ne siessek hanem ésazőkámen így után lettek hívők.) el, Viszont a villamosig, mert az elvitt jó darabon. nekik, lesznek. egy ideig csendben és őkmaradjak tataroznimég készültek a házat, nagyobb Mire mama körül nézett, én már nem Beszéltem neki ekkor Jézus Krisztus várjam az Úr válaszát. Igaz, erre, a alakításokat szándékoztak végezni, és voltam sehol. munkájáról. Meg voltam Belgrádgyõzõdve, életet változtató megszólításra négy évet kellett várnom. nekem el kellett költöznöm máshová. rám ott szükség van, elváltak. az éneklés ba hogy érve leszálltunk, és útjaink gyönyörû várakozás volt, mert tudEzDepedig egy különös történet, melyről miatt. Soha többé nem találkoztunk, de "a mag tam, kire várok. a következő részben írok majd, ha az Úr is lepõdtem, mikor néni, el vanMeg vetve", mondtam, mintIrénke Kornya Közben volt egy imameghallgatásom. is úgy akarja. még amondta délutánia tisztelet elõtt félre hívott A problémám így, tizenévesen, már igen testvér nagyváradi parkban. Nagyajtai Eszter egy könyvvel a kezében. Ez amikor a “Teddy kellemetlen volt. Mindég hálás örömmel voltam, Inkontenciám volt és címûannál gyermekregény volt. végsõ kétségbeesésemben az Úrhoz foreztgombja” megtehettem, is inkább, mert Elmagyarázta nekem, hogy aaz kisöcséim a drága Igével szembe mentem épülő dultam és szinte azonnal meggyógyulLeghűségesebb lapozgatóink õrzése ugyan olyan értékû szolgálat az tam. Soha többé nem fordult elõ. Nagyon szocializmussal. Horváth Mária,hogy Mezei Ilona, tényleg Lipták Ilyen magvetés az is, hogy ebbe Úrnak, mint a volt missziózás. Miközben meglepõdtem, Istennek (USA); Kúti József és Anica, Jenei a városba vonult vissza Tatica, ahogy zeneispedig pásztorolom a kicsiket, anya Éva gondja van reám, hogy tényleg tudja, én és Anna (Kanada); kolai tanárom. Végleg is elmehessen néha ésnyugdíjba a hugaimment, is, még Miklós itt vagyok, és figyel rám, azJámbor én kicsi Feszerencné és a debreceni lapozgatók, Hufnáa lányához költözött. Már előzőleg leveolvashatok is. Teddy esete segített mélyemre. gel Zsolt (Soltvadkert), Martonné leztünk, melyaz úgy indult, hogy tudatta Ez (Tahitótfalu). az élmény segített még Szlepák hûségemegérteni igazi szolgálat lényegét. Margit velem, amikor Mamica, a felesége Megértettem és gyakoroltam is megéletem sebben várni. Értékelni az Úr elõtt való halt. Azt írta, hogy imádkozzam üdAz alkalmi megfejtéseket mindig csendességet, amikor csak is ketten vasorán a sokféle módon valóérte, szolgálat vösségéért. Azt válaszoltam neki, Hiszen hogy örömmel fogadjuk. gyunk: az Úr és én.Leveleiket e-mail-en, lehetõségét és szépségét. ez nem lehetséges "Ha ledől aaz. fa, vagy levélben várja a szerkesztő. életünk minden mert: megnyilvánulása Nagyajtai Eszter 2010. szeptember 2013. február

PERIODICAL POSTAGE PAID

én vagyok igék AZ ÚR AZ ISTEN! pedig ti? mindnyájan: Te vagy Baálért pereltek Avagy ti oltalmaz 1.1.Mondának tehát az Isten pedig nékik: zátok-é õt? Fia? … HaŐisten õ, monda hát pereljen õ Ti mondjátok, vagyok! maga, hogy hogy oltáraénlerontatott! Sokan pedig azok közül, kik ördögi  2.2. Monda néki Jézus: Én vagyok az (a mesterségeket Messiás), aki veledgyakoroltak, beszélek. könyveiket összehordva, mindeneknek láttára megé3.getik Én vagyok az életnek ama kenyere; vala. (saját könyveiket! szerk.) aki hozzám jő, semmi képen meg nem éhezik,  3.... hanem hogy a nagy istenasszonynak, és aki hisz bennem, megisnem szomjúhozik Diánának temploma semmibe vétetik, soha. és el is vész az õ nagysága, kit az egész és a világ tisztel… kiáltnak vala, 4.Ázsia Én vagyok a világ világossága: aki mondván: efézusiaDiána! engem követ,Nagy nemazjárhat sötétségben,  4.… övé elkezdte gúnyolni Illés, azt hanem lesz azõket életnek világossága. mondván: Kiáltsatok hangosabban, 5.hiszen Én vagyok ajtó: haelmélkedik, valaki én rajtam isten!azTalán vagy megy be, megtartatik bejár és talán kijár félrement, vagy útonésvan, vagy majd, és legelőt talál. de akkor sem lett se aluszik, és felserken… felelet,ase 6.szó, Énse vagyok jó meghallgattatás. pásztor; és ismerem az  5. Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim, Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik 7.veletek… Én vagyok feltámadás az élet: aki Az aÚr hadakozikés ti érettetek; ti hiszpedig én bennem, meghal is, él; veszteg ha legyetek. vagyok az út, az igazság és minden az élet;  8.6.Én Hogy megismerjék a földön senki semhogy mehet azazAtyához, hanemha népek, csak Úr az Isten, és hogyén õ kívülötte nincsen más. általam.  9.7.Én Mikor ezt látta az egész arczra vagyok a szőlőtő, ti asokaság, szőlővesszők: borult, és monda: Az Úr az Isten! az Úr az Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az Isten! terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül  8. Azsem Úr, acselekedhettek. te Istened közötted van; erõs õ, semmit megtart; örül te rajtad örömmel. Én én vagyok az az Alfa Omega,  10. 9. Én, vagyok Úr,ésésazrajtam kivüla kezdet és a vég, az első és nincsen szabadító! Énutolsó. hirdettem, és megtartottam, és megjelentettem, és nem 11. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és volt idegen isten és ti vagytok az ága: ama fényes és köztetek, hajnali csillag. én tanuim, hogy én Isten vagyok… nincs, 12. az élő, bár halott voltam; a kiÉnazvagyok én kezembõl kimentsen; cselekde íme élek örökkön-örökké. szem, és ki változtatja azt meg?  13. 10. Azért Bizonnyal tudja meg azérthogy Izráelnek mondám néktek, a ti egész háza,haltok hogy Úrrá és Krisztussá bűneitekben meg: mert ha tette nem õt az hogy Isten, én azt vagyok, a Jézust,meghaltok a kit ti meghiszitek, a ti feszítettetek bűneitekben. A megfejtéseket november végéig A megfejtéseket április végéig várjuk. várjuk.

Evangeliumi Hirnok, February 2013  

Evangeliumi Hirnok, Februar 2013Gospel Messenger, February 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you