Page 1

VOL. 102. 105. NO. NO.9.12. DECEMBER2010. 2013. SEPTEMBER

Hungarian Baptist Convention of North America

105. Évf. 9. 12.SZÁM, szÁm, 2013. DECEMBER 102. ÉVF. 2010. SZEPTEMBER

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

Békesség és SZABADOK Jóakarat - 2Mózes Lukács 2:1-20 ÜLDÖZÖTT 14:1-14 Meg kell tanulnunk a kiskereskedők1Korintus 10:11. Mindez pedig péltől, hogy a karácsonyra kell készüldaképpen történt velük,fel figyelmezteténünk! Ők tudják, hogy azakik üzletük egész sül íratott meg nekünk, az utolsó évi bejövetelének 20 %-át karácsonykor idõkben élünk. hajtják be. Ezért időben megrendelik a portékáikat, munkásokat Pál apostol ideiglenes szerint biblikus dolog vesznek fel, feldíszítik az üzleteiket, és párhuzamot vonni Izráel egyiptomi kivonulása, pusztai vándorlása és hívõ életünk különbözõ állomásai között. Ezt

SZEGÉNY LETT

2 Móz 14.1 Azután így beszélt az ÚR a mi Urunk Mózeshez: 2„Mert Szóljismeritek Izráel fiaihoz, hogy Jézus Krisztusnak jótéteményét, forduljanak meg, és verjenek táborthogy PíHahírót Migdól és a tenger között, gazdagelõtt, lévén szegénnyé lett érettetek, Baal-Cáfón elõtt. szemben tábohogy ti azVele ő szegénysége által rozzanakmeggazdagodjatok.” a tengernél. 3 Hátha(2Kor azt gon8,9) dolja a fáraó, hogy eltévedtek Izráel fiai ezen a földön, körülzárta a puszta! 4 Karácsonyeste... Itt bennõket jó meleg. Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, Ott nagyon hideg hogyakkor üldözõbe vegye õket,lehetett. és megmutatom dicsõségemet a fáraón és egész haderején. Itt halvány gyertyafénybe nézek én, Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én Ő egy rossz lámpát szegény. 5 vagyok az ÚR. És láthatott így cselekedtek. Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült nép, párna megváltozott Engem kényelmes,a puha vár, a fáraónak és szolgáinak indulata a nép Őt jászol várta, - hideg, zord, sivár. iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból! 6 Szobámban illat, fenyőtű pereg, Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és Körülte szalma-szag, állatsereg.7 Maga maga mellé vette a hadseregét. mellé vett hatszáz válogatott harci kocsit, Gyertyámba nézek. Fellobban a fény, az összes egyiptomi harci kocsit. Három Miért ilyen nagyon8 szegény? … ember lett voltŐmindegyiken. Az ÚR megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözõbe vette Izráel Szívemben megdobban a felelet: fiait, Izráel pedig hatalmas kéz segítAzért, mert fiai téged nagyon szeretett. ségével vonultak ki. 9 Az egyiptomiak tehát üldözték - a fáraó minden lova, Minden olyan õket szegényt, milyen te vagy, harci kocsija, lovasa és hadereje - és utoMeglátogat karácsonyéj alatt. lérték õket, amikor a tenger mellett táboroztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cáfónnal Ő nem utálja rongyodat,Izráel fiai szemben. 10 Akoldus fáraó közeledett. Szívére von és békességet ad. hogy az pedig föltekintettek, és látták, egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta õket, szent és segítségért Legyen örökreeláldva neved, kiáltottak Veled Izráel jött fiai az az igaz ÚRhoz. 11 Mózesnek Hogy SZERETET! pedig ezt mondták: Nincs talán elég sír Somogyi Gáborné Irén Egyiptomban, hogy a Csoma pusztába hoztál

karácsonyi zenével éskolorádói hangulattal vártesszük estérõl-estére táboroják a vásárlókat! Azok, akik ismerik zásunk istentiszteleti alkalmain. A hét Istent és Együtt a Karácsony igazi üzenetét, az mottója: a cél felé! adventi várakozásban felkészítik szíÉppen úgy vándorlunk a cél afelé, vüket, hogy az élet megszokott rutinjámint Izráel népe Egyiptomból, a ból felrázkódva, kész szívvel és lélekkel pusztán át Kánaán felé. ünnepeljék a karácsony ünnepét. De mi leszAazokkal, akik még nem hallották történetbõl kiderül, hogyisbár Izráel karácsony üzenetét? Ők hogy fognak fiai elhagyták Egyiptomot, mégis Eünnepelni? gyiptom sehogy sem akarja elhagyni Isten Amikoramire elindulnak, a teljes Az népét. első dolog, a karácsonyi egyiptomi haderõ üldözõbe veszi hogy: õket, történet figyelmeztet bennünket, és szabadok, eseményei mégis üldözött az bár életvégre legfontosabb sokszor elkerülik figyelmünket, az élet szabadok. megszokott rutinja miatt! Igénkben Két em b e r cIsten s o p o eget r t lés é t eföldet zik: meglátjuk, hogy rabszolgák üldözöttérdekében, szabadok. hogy megmozgatés annak Elõször a rabtartó természetérõl Jézus, a Messiás, a földre jöjjön, és elkell valamit érhető legyenmegjegyeznünk. számunkra. A helytartó által A népszámlálást tízedik csapáskezdeményez, után a fáraó hogy még József az és Mária a prófécia betöltése érazon éjszakán magához hívatta dekébenésBetlehembe utazzon, Isten Mózest Áront, és ezt mondtaésnekik: legnagyobb menjetek ajándékát kirajtuk Induljatok, az énkeresztül népem minden embernek tegye. “És közül Izráel fiaivalelérhetővé együtt, menjetek és szülé az ő az elsőszülött fiát; éskívántátok. bepólyálá tiszteljétek Urat, ahogyan őt, és helyhezteté mivelVigyétek juhaitokatőt ésa jászolba, marháitokat is, hogy nem kívántátok, vala nékik helyök a vendégahogyan csak menjetek! fogadó háznál.” Azis!emberek észre32. sem Kérjetek áldást rám 2Móz 12:31, vették, hogy Isten legnagyobb ajándéka A 2Mózes 14:5-ben pedig ezt olvasérkezett meg jelentették erre a földre! JoshuakiráBell, suk: Amikor Egyiptom a híres hegedűművész, 2007 januárlyának, hogy elmenekült a nép, megváljában, a Washington Post szervezésében, a Washington vasút bennünket meghalni?DC Mitföldalatti tettél velünk, csarnokában egy 45 perces előadást miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?! tartott. 3.5 millió dollárra felbecsült 12 Nem A megmondtuk neked még EgyipStradiváriusz hatbékét, darab hadd Bach tomban, hogy hegedűjén, hagyj nekünk művet mutatott be a munkábaMert sietőjobb emszolgáljuk az egyiptomiakat?! nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, berek számára. Bár két nappal azelőtt mint ha városában a pusztában meg!$100-os 13 De Boston telthalunk ház előtt, Mózes felelt a népnek: féljetek! belépőtígy fizető közönség előttNe ugyanazoÁlljatok helyt, és meglátjátok, hogyan kat a darabokat játszotta, a földalattiban szabadít meg maaz az élet ÚR benneteket! Mert siető járókelők rutinjától hajtva ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, megsoha semtöbbé álltak, hogy a csodálatos zenét úgy nem fogjátok látni õket. 14 meghallgassák. Jézus a világ Üdvözítője Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok már több mint 2000 éve megszületett, veszteg!

de még sokan észre sem vették ezt a tozott a fáraónak és szolgáinka indulata nagy hírt! a nép iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! Elbocsátottuk Izráelta karácsonyi a szolgáA második dolog, amire latunkból! történet felhívja a figyelmünk, hogy: IsTalán óra sem telt el a fáraó két ten néha24 rendkívüli módon kell hogy mondata között. Mintha tudathasadásos megszólítson, hogy végre felfigyeljünk lenne fáraó. Elõbb jóindulatáról biztoRá! aAngyalát, majd később mennyei sítja a népet, aztánküldte gyorsan meggonseregek sokaságát a megszokott dolja magát. Egyszerûen nem adja fel! rutinjuk szerint élő pásztorokhoz, hogy Minta ahogy a gonosz sem adja átadja karácsony legnagyobb hírét,fel, Jémég golgotai veresége utánérkezésének sem. zus aKrisztus, a Megváltó Lehullottak kötelékeid, szabad hírét! Az üzeneta örömet hirdet mindenvagy, tele vanúgy a szíved a szabadokmint örö-a ki számára, a szegényeknek, gazdagoknak! mével, bizonyságot teszel a Szabadítóról, és már-már azt gondolod, hogy A is mennyei seregek Isten dicsőségét nincs többé dolgod a kísértõvel. Aztán hirdették és mutatták be hogy a pásztorokhamarosan rá kell jönnöd, a nyonak. Mi,van akikésmár megismertük Istent, modban fenyeget pusztulással Jézuson keresztül, mint Isten követei, vagy ismét rabszolgasággal. Ne csodálIsten dicsőségét kell bemutatnunk az kozz ezen, de ne is félj, mert a te Szabaembereknek ezen a karácsonyon. Didítód nagyobb, kegyelme erõsebb, mint cséred-e Istent azért, hogy elküldte az aŐlegfenyegetõbb támadás. fiát, hogy életed megszokott, kopott

rutinjából Lelkesedsz-e, ha Milyen felrázzon? volt rabszolgának lenni arra gondolsz, hogy Ő a te életed is megEgyiptomban? Elõbb kellemes volt. változtatta? képzelsz Menet közben Milyen derült ki,képet hogy Jákób utódaiel magad előtt erről a dicsőítő éneklésről? nem egyenrangú polgárok Egyiptomban, Ragyog-e az arcod az örömtől,Szinte amikor hanem kényszermunkások. mások felé Istent dicséred és dicsőíted? észrevétlenül történt az átmenet. Mózes Tudd meg, ha ezt teszed, azok az embeidejében már a fiúgyermekeiket megölik és a vályogvetéshez nem kapnak folytatás a 3.szalmát. oldalon folytatás a 3. oldalon A TARTALOMBÓL TARTALOMBÓL EnglishAsection - pages 8-9. English Articles - pages 8-9. SK 101th Anniversary at Kipling, Meghívó lelkipásztor beiktatásra The Verdict: Acquitted (Kindle Ed.) és ifjúsági találkozóra Adventi, karácsonyi, évvégi írások Beszámoló a kolorádói családi Gyülekezeti hírek: Torontó, táborozásról Cleveland, Detroit, Santa Távol és mégis közel: hírekMonica Berettyóújfaluról Áhítat és Kalendárium 2014. Úti beszámoló - Kulcsár Sándor


2.2010. oldal szeptember

2013. december 3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb Magyarországi A SZERKESZTŐ ROVATA Baptista Egyház lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 3. értesítőket. oldal vagyis gyülekezeti tomban. Kiderül, hogy van a népnek 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.Küldeté2. sük a helyi gyülekezet szolgálata, ezért Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha www.baptista.hu/berettyoujfalu (USPSfokhagyma # 716-300) és uborka, és van húsosfazék, természetesen személyes hangvételűek, jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, a tisztességes temetéshez14: való 10, jogukat is Jobb alkalmiak, heti és napiJézus aktualitásokat de ha balul ütMagyarországi ki valami, máris páni- Baptista Kedves Testvéreink KriszEgyiptomból? 2Mózes 11. POSTMASTER: Egyház megtarthatták. Az életchanges egy merõ Send address to: kinlódás, kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a tusban! is tartalmaznak. Mindazáltal ezek az Áldott, karácsonyi ünneett volna szolgaként meghalni Berettyóújfalui Baptista reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,Egyiphibás, hogyörömteljes ide jutottunk? e-mailen is továbbítható „életjelek” KedvesGyülekezet Amerikai Magyar Baptista alEvangéliumi Hírnök peket kívánunk kedves olvasóinknak! mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a kalmat adhatnak az egymással Szövetség! Subscription Manager omban. Kiderül, hogy van a népnek 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.is,2.és segíthetnekvaló Hogyaígy lehessen, ahhoz a lapunk12409 Devoe St. SOUTHGATE, többre. Fogadjuk el a helyzetet,MI és48195 az adott szinten hitéletében. kapcsolattartásra az „Nem igazságtalan az Isten, hogy közöltMózesnek adventi és eszébe karácsonyi hite, de keretekben mégPeriodicals nagyon gyenge a hit.ban Ha www.baptista.hu/berettyoujfalu próbáljuk elviselhetõvé tenni. Ekkor jut írások Isten elfeledkezzék egymásért való imádkozásban. Aki szePostage Paid at az a ti cselekedeteitekrõl és a is segíteni fognak. Köszönjük az AngWyandotte, MI and Additional Offices Hányan tengetik aztisztelik életüket maaz is Urat, retné e-mailben szombat ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, ól mennek a dolgok, szeretetrõl, melyet megkapni tanúsítottatok az Õesliában élő Williams Alexanderné, sz. ezzel a rabszolga-gondolkodással? ténként ezeket, az alhambrai, a Published monthly by hogy megszabadítja õket az egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és torontói szolKmethy Anikó testvérnőnekTestvéreink az utóbbi de ha balul üt ki azBaptist valami, the ÍgyHungarian tengette életétConvention Izráelmáris míg el pániKriszvagyaJézus aszenteknek.” detroiti lelkipásztor szívesen és miak kezébõl, Kedves és beviszi népét az ígéret gáltok (Zsid 6:10) időben küldött fordításait és eredeti íráNorth aAmerica, Inc.és ki nem nembûnbakot jöttofhozzá Szabadító rendszeresen e-mailezi a bulletinokat. földjére. Akkor tehát, nem félniüna kolnak és keresnek. Ki volt tusban! sait, amelyek nagyobb részekell e szép / Szerkesztő: hozta õketEditor a szolgaság házából. gondoltak ránk az ne-erre AKöszönjük, szerkesztőhogy szívesen továbbítja jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy nephez kapcsolódik. REV.ide DR. A. GÉZA HERJECZKI hibás, hogy jutottunk? héz helyzetünkben. Kedves Amerikai Magyar Baptista vonatkozó igényt, címeket. rövid epizód Eszter a nép életében. ez a 1370 Michigan Blvd., Nagyajtai testvérnőNem sorozata Imaházunk leomlása és Milyen a miPark, Szabadítónk? Megjelentaugusztus a jövő évivégi Áhítat és a Bapvég, Isten folytatást ígért. Most az Lincoln MI 48146 2Mózes Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség! a kerek 45-höz érkezett, s már itt vanaa lebontása után jó reménységgel va12:42-benTel: találunk egy különös monda- dolgunk, tista Kalendárium – erről a 11. oldalon (313) 382-3735 erõsen ráálljunk IstenA gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benfiókombanhogy néhány további folytatás. herjeczki@yahoo.com zinten tot a hitéletében. Istenrõl. olvashatunk. Megrendeléséhez szintén szavára. Így bátorítja Mózes a népet:abba Ne „Magvetés” sem maradt/maradhat új és szép hajlékot építeni „Nem igazságtalan azegyIsten, hogy Virrasztott az Úrmegjegyzéseiket azon az éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok nünket Kéziratot, cikket, kérhetik a szerkesztő segítségét. A posistentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõEkkor Mózesnek eszébe jut Isten – egy kis szünet után újra olvashatjuk a szerkesztő címére kérjük. amikorakihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít tai díjak egyre magasabbak; ajánlatos elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a megésma az Úr benne- ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal szülők, nagyszülők a bizonyságtétel az Úré volt. A szerkesztő bizottság tagjai:megígérte, igénybemeg, venni hazalátogató gérete. éjszaka 2Mózes 6: 6-8. Isten kezdjük addigegy-egy a nem terveteket! 2Mózes 14: 13, 14. szeretetrõl, melyet az Õ várt szükségességét átérző testvérek épülé-tanúsítottatok Szabó István és Püsök van Dániel Micsoda evangélium ebben a testvér segítségét a kiadványok kihozazéssel és az engedélyek beszerzésével Mózes nem okosabb, mint a nép, csak sére. hogy megszabadítja õket azPedig egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolmondatban? Virrasztott az Úr. Our address on the internet: talához. foglalkozunk. hisz Istenben, mindenkinek és a hit beszédét mondja Köszönöm a beküldött http://www.evangeliumihirnok.net Izráel õrizõje nem szunnyad és nem Tervünk és szándékunk végrehajAz év6:10) végén megköszönöm olvasómiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid írásokat – abból az anyagból dolgozhat tovább az üldözött szabadoknak. Haa tására E-mail address: herjeczki@yahoo.com alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az fogjuk fordítani a kedves testvérek inknak, hogy megrendelték és megújíszerkesztő, ami rendelkezésére áll. Ké- által számunkra eljuttatott összeget: Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. azon az éjszakán, amikor kell kihoztafélni öldjére.ÚrAkkor tehát, nem atovábbi SUBSCRIPTION / ELŐFIZETÉS tották előfizetésüket lapunkra. Olvarem aktív részvételeteket ehhez $5,000, Ebben hitt Mózes. ötezer dollárt. népét Egyiptomból? sók ésazaz előfizetők $25.00 annually Köszönjük, hogy gondoltak ránknélkül ne-nem létezik és munkához. elen veszedelemtõl, mert ez csak aegy Ha azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent nincs is értelme egy ilyen testvéreink kiadványnak. Ezúton is megköszönve Send subscription and change of address to gyülekezeti beszámolót is köhéz helyzetünkben. tõl:Több Mikor teljesíti Isten, amit megígért? félretett és csak népére figyelt azon ez övid epizód acímváltozást népaz Õéletében. Nem a segítségét, is a segítségével minket és A Barátikérjük Kör továbbra adományai Előfizetést, erre a címre kérjük: zölhetünk ebben a hónapban. „Szinte Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, azmég az BÉLA éjszakán. A szabadulás minden Úrra figyelõ imádságaikat! Minden Imaházunk augusztus végi leomlása és az is lehetővé válik, hogy továbbra FÜR, Subscription Manager megelevenedünk, erősek azt vagytok vég, Isten folytatást ígért. Most az a Nem tudom.haHati valaki hogy: kér- szolgálatukra mozzanatát személyesen Istenünk áldását kívánjuk. 12409 Devoe St. felügyelte, is küldjük lapunkat olyanoknak, akiklebontása után jó vaaz Úrban” - jut eszembe minden dezte volna: Mózes, mondd megegyes ne- reménységgel pillanatot figyelõ tekintetével Isten Southgate, MI 48195 nek nem áll módjukban előfizetni arra. dolgunk,minden hogy erõsen ráálljunk alkalommal Pál apostol tapasztalatokon Tel.: (734) 284-7107 Testvéri szeretettel avonatkozik, Berettyóújfalui hogyan szabadít meghogy Isten Isten gyunk afelõl, megsegít benkísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, Köszönjük, s erre is amit a nyugvó megjegyzése. Örülünk a 101 furbill@hotmail.com Baptista Gyülekezet nevében: rongyos nép, hogy aza Isten ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? zavára.koszos, Így bátorítja Mózes népet:bennünket Nekiplingi szerkesztő a maga munkájára is szeretnünket egy új és szép hajlékot építeni éves gyülekezet testvériségével, *** gondoskodik és Mózes csak azt válaszolhatta volna, Papp Dániel né érteni: „munkátok nemlelkipásztor hiába való az az imaházépítésben fáradozó torontóéljetek!személyesen Álljatok helyt, és róluk, meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ (szerk) neve dicsõmindent félretéve figyel rájuk? Tiszteletbeli elnök / Honorary President hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuSzatmári István gondnok Úrban.” iakkal, az újabb születésnapot megért REV. SÁNDOR 1500 évvelKULCSÁR késõbb ma ismétaz virrasztott Lisztes Tibor presbiter dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetségére. A munkálatokat jövõ tavasszal hogyan szabadít meg Úr benneVadász testvérrel és a szolgálatban meg 215-1910 Pandosy Street az Isten a Gecsemáné kertben, azon a lenbõl is kikezdjük tud vezetni, meg, mert Õtestvériséazaddig Úr. KELOWNA, BC, V1Y 1R6 CANADA Ökumenikus imahét 2014. gyülekezeteink a nem várt terve=========================== eket! 2Mózes 14: 13,azon 14.a pénteken, nemEzfáradó csütörtök éjszakán, rev_skulcsar@yahoo.com a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kogével, akiktől továbbra is folyamatos (3. teljes hét, jan. 19-26) azon a húsvét hajnalon,mint amikora anép, mi csak zéssel és Isten az engedélyek beszerzésével molyan veszem azt, amit mond, ha Mózes nem okosabb, beszámolókat szeretnénk olvasni. VÁRJ MÉG! SZÖVETSÉGI TISZTSÉGVISELŐK szabadításunk történt. Téma: Hát részekre szakítható-e annak minden ellentmondani látszik is. foglalkozunk. Örömmel fogadjuk a Mónus házasElnök Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Sõt,/ President: személyes bizonyságom van arhisz Istenben, és a hit beszédét mondja Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak Krisztus? 1Kor 1,1-17 pár, Ruth Wright, FaulknerésTerézia, REV. DR. A. GÉZA HERJECZKI Tervünk szándékunk végrehajról, hogy velem együtt virrasztott az Úr 1370 Michigan Blvd várok rá és hiszek benne, és amit nekem Füredi László Imre testvérek ovább 28az üldözött szabadoknak. Ha Kamilla, Megállt évvel ezelõtt egy téli estén, amikor mond, Aliansz imahét 2014.a víz. LINCOLN PARK, MI 48146 tására fogjuk fordítani a kedves testvérek megteszem. A többi pedig az Õ leveleit, melyek a magyar baptista mis�herjeczki@yahoo.com Minthogyha óriási kéz is lehulltak a rabtartóaz bilincsei. sten az rólam aki, akkor teljesíti Õ beszédét. (1. teljes hét, jan. 5-12) feladata. Útat a tengeren, lefé-eljuttatott szió nyelveket is átívelő szolgálatának általnyitni számunkra összeget: Alelnök / Vicepresident: tartotta volna föl, a harcikocsik kerekét, homályt egy-egy részletét mutatják nekünk. Téma: Lélekkel és bátorsággal. ISTVÁN SZABÓ Ebben hitt Mózes. Üldözött szabadok, gyõztes szaba- kezni megállt, $5,000, azazfelötezer dollárt. 11 E. Michigan Avenue bocsátani az egyiptomiakra... mind a Mi is szeretettel és imádkozva gondodok. Elindultak tehát. Nem volt tes rakásra gyûlt, Palatine, IL 60067 Ha azt kérdezte volna valaki Mózeslunk a magyar gyülekezeteinktől távol Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a szaboek@sbcglobal.netNem lehetett mobillekommunikáció. feszült, Ezúton Hit is által megköszönve testvéreink DECEMBER élő testvéreinkre. kegyelembõl. fotelefonon rákérdezni a soramit elején, megígért? hogy szabadítást hullám hullámra hõkölt. Titkár / General Secretary: õl: Mikor teljesíti Isten, Az angolul értő, vagy a magyarnál gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, segítségét, kérjük továbbra is a REV. DÁNIEL hátul mindenPÜSÖK rendben van-e. Közel két Lassan végeminket az évnek, és Megállt 104 Emily Anna azt Street válaszolhatta volna, angolul már jobban értő olvasóinknak Erre Mózes csak bár mindig üldözötten, de ugyanakkor milliós nép, az Úrra figyelõ imádságaikat! Mindenegy percre, Lassan te is megérted: Woodbridge, ON,asszonyok, L4H 3H6, CANgyermekek, ajánljuk Solyámosi hanggyõzelmesen, mertÉva az személyes Úr hadakozik öregek, juhok, barmok, szekerek, végeamíg a túlsó partra pusokdaniel@yahoo.com éveid egyszer véget hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérszolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. vételű, olvasmányos könyvének angol láthatatlan konvoj. A Veres tenger part- érted. nem értünk. Pénztáros / Treasurer: érnek. Hajtsd meg hátáttérded Edition) kiadását: Verdict: A tengerparton a halálThe kapujában dezte volna: mondd Egymeg (Kindle neZSIGMOND BALLA megpihennek. ján tábortMózes, vernek, az előtt, ki e létnek Equitted! - apedig könyvről és a megrendelé2563csak Nixonfelröppen Way Isten megnyitotta számukszer a hír, az egyiptomi álltak, Várj még Uram! határt vetett, s megérzed: Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui FULLERTON, CA 92835 künk, hogyan szabadít meg Isten séről 8. oldalon. az aélet kapuját, és õk átléptek a hasereg közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra Kezed ne vedd el! zsigmond@verizon.net csodálatos az élet! Néhány gyülekezetben évek/évti- nevében: Még mindig itt vagyok, Baptista Gyülekezet ban. ebbõl Elõl a tenger, az ellenség. lálból az életbe. bennünket a lehetetlen helyzetbõl? * mögöttük ** (1977) zedek óta készítünk heti bulletinokat, A nép elõbb mégHerjeczki mindig itt Géza vagyunk sokan. Q Press segítségért Graphic Design kiált Studio Istenhez, Ezt a lépést te se halogasd! Mózes aztán csak azt válaszolhatta volna, neki Mózesnek: Papp Dániel lelkipásztor 2124pedig Rose Villa Street,esik Pasadena, CA 91107 Mit Visit ourLukács Web János site at www.evangeliumihirnok.net Herjeczki Géza (1977) tettél velünk, miért hoztál ki minket

ÜLDÖZÖTT SZABADOK folytatás az 1. oldalról

hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-

Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter


2010.december szeptember 2013.

Békesség Jóakarat ÜLDÖZÖTTés SZABADOK folytatás folytatásazaz1.1.oldalról oldalról

rek, még nem de hallották a karácsoAz akik élet gyötrelem, azért van mit enni, nyi jó hírt, felfigyelnek majd rád! van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és aAtisztességes temetéshez való jogukat mennyei seregek ugyanakkor bé-is megtarthatták. Az élet egyismerõ kinlódás, kességet és jóakaratot hirdettek a reménytelenség és megromlott, halál. De hát ezis jobb, pásztoroknak. Egy korrupt, mint a önző semmi, úgy sincs kilátás ennél bűnös, és ésbarátságtalan világban többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az élünk, ahol az emberi ön-centrikusadott terkeretekben próbáljuk elviselhetõvé mészet kapcsolatainkat megrontjatenni. úgy Hányan tengetik az életüket ma is Istennel, mint felebarátainkkal. Ahol ezzel a rabszolga-gondolkodással? csak ember él ezen a földön, szükség tengette az Izráel míg el van Így a békességre és életét a jóakaratra! A fonem jött hozzá aa fogadóban Szabadító és ki vennem gadós, valamint levő hoztateljesen õket a szolgaság dégek figyelmenházából. kívül hagyták a terhes Máriát és a születendő Jézust, mi Szabadítónk? 2Mózes IstenMilyen fiát! Haa mi a fogadó vendégei let12:42-ben különös mondatünk volna, találunk feladtukegy volna a szobánkat tot Istenrõl. Mária és József számára? Ma is sokan Virrasztott Úr azon az éjszakán, vannak, akik az Istent teljesen kihagyamikor kihoztavagy õket Istennel Egyiptomból. Ez az ják életükből, ellenséges éjszaka az Úré kapcsolatban élikvolt. az életüket. Sajnos a Micsoda evangélium ebben a családi és baráti körünkbenvan is lehetnek mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig sokan, akik a Karácsony üzenetének az Izráel õrizõje nem aszunnyad és nem ellenkezőjét ismerik: békétlenséget, és Mit jelent az, virrasztott az a alszik. jóakarat hiányát. Azhogy emberiség legnaÚr azon az éjszakán, kihozta gyobb problémájára hoz amikor megoldást szánépét Egyiptomból? munkra a karácsony üzenete! Ha voltál – Isten mindent már Emberileg összeveszveszólva családod tagjaival, rofélretett ésvagy csak embertársaiddal, az Õ népére figyeltakkor azon konaiddal, az éjszakán. szabadulás minden tudod ennek az A állapotnak a káros hamozzanatát személyesen felügyelte, tását. Megmérgezi a hangulatot, feldúlpillanatot figyelõ tekintetével jaminden a szívedet, eltorzítja az ábrázatod, és kísérttested végig.ésHát kicsoda ez anyugtalanrabszolga, egész lelkedet teljes koszos, rongyos veszi nép, át. hogy az hogy Isten ság és békétlenség Lehet, személyesen gondoskodik róluk, és sokszor eldöntötted, hogy megpróbálod mindent félretéve rájuk? helyrehozni ezeket figyel a kapcsolatokat, de 1500sikerült, évvel késõbb mégsem mivel ismét a sajátvirrasztott erődből Isten a Gecsemáné ezazlehetetlen. Karácsonykertben, üzeneteazon meg-a csütörtök éjszakán,erre azon a pénteken, oldást ad életednek a nagy szükséazonKezdd a húsvét hajnalon, amikor a mi gére. először azzal, hogy Istennel szabadításunk megbékülsz, és történt. tapasztald meg, hogy személyesmegismered! bizonyságomBűneid van arIstenSõt, jóakaratát ról, hogya velem együtt virrasztott az Úr okozzák békétlenséget - úgy Istennel, 28 évvel ezelõtt egy téli amikor mint embertársaiddal. Eztestén, kell először rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. elintézned. Pál Apostol a következőképpen buzdít erre: “Krisztusért járván teÜldözött szabadok, szabahát követségben, mintha gyõztes Isten kérne mi dok. Elindultak tehát. Nem volt teáltalunk: Krisztusért kérünk, béküljetek lekommunikáció. Nem mobilmeg az Istennel. Mert azt,lehetett aki bűnt nem telefonon rákérdezni a sorhogy elején, hogy ismert, bünné tette értünk, mi Isten hátul minden rendben van-e. Közel két igazsága legyünk őbenne.” (2 Korinthus milliós Ezért nép, asszonyok, 5:20-21) jött Jézus agyermekek, földre, és öregek, juhok, barmok, szekerek, végecsak Ő általa állíthatjuk helyre Istennel konvoj.Ha A aVeres tenger a láthatatlan kapcsolatunkat! bűneid általpartelrontott kapcsolatod Istennel helyreáll, ján tábort vernek, megpihennek. Egyakkor megtapasztalod Istenazbékességét szer csak felröppen a hír, egyiptomi éssereg jóakaratát életedben. pedig ezt közeledik. Kitör a Ha pánik a tábormegtapasztalod, akkor embertársaiddal ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. isAhelyreáll majd a békességed, és gyanép elõbb segítségért kiált Istenhez, korolni tudod neki majdesik velük azt, amitMit te aztán pedig Mózesnek: már Istentől megkaptál. Eltudod tettél velünk, miért hoztál ki képzelminket

3. oldal 3. oldal

ni, hogy embertársaid hogy hozEgyiptomból? 2Mózes 14: 10,fognak 11. Jobb zád viszonyulni, ha megérzik azt, hogy lett volna szolgaként meghalni Egyipbékés ember vagy,hogy és jóakarat van szítomban. Kiderül, van a népnek vedben irántuk? hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha jól Amennek a dolgok, tisztelik az Urat, harmadik dolog amire a karácsonyi de ha balul üt ki valami, máris történet felhívja a figyelmünk, pánihogy: kolnak és bûnbakot Kiavolt a Ha meglátod Istenkeresnek. ajándékát karáhibás, hogy ide jutottunk? csonyban, akkor meg kell változtatMellesleg, sok keresztyén ezen a nod életed értelmét! Mint atart pásztorok, szinten a hitéletében. elkezded te is keresni Istent! Elindulsz, Ekkor Mózesnek eszébehallottál jut Isten utánajársz azoknak, amiket Jéígérete. 6: 6-8. Isten megígérte, zusról. 2Mózes Addig keresed Istent, ameddig hogy megszabadítja egyiptomegtalálod Öt! Isten õket magaazbuzdít téged miak kezébõl, és beviszi népét az erre: “Keressétek az urat, amígígéret megföldjére. tehát,őt nem kell félni a található,Akkor hívjátok segítségül, amíg jelen egy közelveszedelemtõl, van.” (Ézsaiás mert 55:6) ez Hacsak megtalálrövid epizódésa nép életében. Nem ez a tad Jézust, megláttad Isten dicsősévég, folytatást ígért. az a gét, Isten megtapasztaltad Isten Most békességét, megérezted jóindulatát dolgunk, hogyIsten erõsen ráálljunkirántad, Isten akkor elÍgy fogsz indulni mások felé, hogy szavára. bátorítja Mózes a népet: Ne megoszdÁlljatok velük ishelyt, az örömhírt. Sokszor féljetek! és meglátjátok tévesenszabadít feltételezed, hogy hogyan meg ma az embertársaÚr benneid már tudják14:a 13, karácsonyi örömhírt. teket! 2Mózes 14. Nem! Menned kell! Hirdetned kell! InMózes nem okosabb, mint a nép, csak dulj el azok felé, akikkel addig békéthisz Istenben, és a hit beszédét mondja len kapcsolatban Indulj el azok tovább az üldözöttvoltál. szabadoknak. Ha felé, az akik voltál Isten aki, iránt akkornem teljesíti az Õjóakarattal. beszédét. Oszd meg Isten üzenetét, amit Jézusban Ebben hitt Mózes. nyertél: Isten békességét és jóindulaHa azt kérdezte volna valaki Mózestát. Ha megtapasztaltad a karácsony tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? üzenetét, megláttad Isten dicsőségét, Erre Mózes csakIsten azt válaszolhatta volna, megismerted békességét és jóinhogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdulatát, akkor soha nem fogsz visszadezte Mózes, mondd meg nemennivolna: korábbi életed megszokott rukünk, hogyan szabadít meg teljesen Isten tinjába! Engedd, hogy Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? átformáljon! Mózes csak azt válaszolhatta volna, Kulcsár Attilatuhogy: Nem tudom! Egyet azonban dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha Agyagruha – és sok-sok annak minden ellentmondani látszik is. Nem tudom, hogyan szabadít cserépedény...meg, csak várok rá és hiszek benne, és amit nekem mond, megteszem. A többi pedigCharles az Õ A nagynevű angol énekíró, feladata. Útat nyitni a tengeren, Wesley egyik karácsonyi énekébőllefészekezni harcikocsik kerekét, homálytA retnéka kiragadni egy-két gondolatot. bocsátani az egyiptomiakra... a következőképpen fejezi ki, mi ismind történt, mikor Isten Krisztusban emberré Szabadító Úr Jézus feladata. Õ viszi véghez a lett értünk: kegyelembõl. Hit által foszabadítást gadhatod el. szeretett, Hit által élhetsz szabadon, Úgy olyannyira, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor Összetörpült arasznyira! gyõzelmesen, az aÚrkérdést, hadakozik Majd pedig mert fölteszi megérted. hökkentő választ adva rá: A tengerparton a halál kapujában Szeretetét hogy adja át? álltak, Isten pedig megnyitotta számukÚgy, hogy öltött agyagruhát! ra az élet kapuját, és õk átléptek a haMert lálból az amikor életbe. Jézus „agyagruhát” öltött, amikor Isten őt mint kisgyermeket Ezt a lépést te se halogasd! „emberi testbe csomagolva” küldte el értünk, akkor mi történt? Lukács János

Az „agyagruha” életre kelt! Mert ahol Magyarországi Baptista Egyház Jézus megjelenik, oda jön vele az élet is! Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 4100 Egy Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. Név áll messze magasan www.baptista.hu/berettyoujfalu Minden más név felett! Így vallom, Jézus, boldogan: Kedves Testvéreink JézusjöttKriszAz Élet jött Veled! Az Élet Veled! tusban! Amikor Isten megformálta az első Kedves aAmerikai Magyar Baptista Ádámot föld porából (agyag), és élet Szövetség! leheletét lehelte orrába, akkor az ember „élő lélekké” lett. Amikor pedighogy a má„Nem igazságtalan az Isten, elfeledkezzék a tiJézus, cselekedeteitekrõl és a jesodik Ádám, „agyagruhában” szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ lent meg, ott is megtörtént az isteni csoneve amikor és szolda!iránt, És azóta is –szolgáltatok az agyag, amelyikbe gáltok a szenteknek.” (Zsid Krisztus beköltözik, „élő6:10) lélekké” lesz! Még ma is – minden alkalommal, amiKöszönjük, hogy ránk ne-„Ti, kor beköltözik egygondoltak ember életébe.... hézakik helyzetünkben. holtak voltatok vétkeitek miatt..., tiImaházunk augusztus végi leomlása és teket is megelevenített!” De ennek az a lebontása után jó reménységgel vatitka, ez csak úgy lehetséges, ha Ő bengyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünk egy él, haúj ott Krisztus nünket és van szépbennünk hajlékotaépíteni Lelke. istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ Újjászületés! Új Élet! Akitavasszal Krisztuskezdjük meg, addig a nem várt terveban van, új teremtés az – mert Krisztus zéssel és van! az engedélyek beszerzésével őbenne foglalkozunk. „Amint teésénbennem, Atyám, és én teTervünk szándékunk végrehajbenned...” János 17:21 tására fogjuk fordítani a kedves testvérek őbennük, és te énbennem...” János általÉn számunkra eljuttatott összeget: 17: 23 $5,000, azaz ötezer dollárt. „Maradjatok énbennem, és én is tiEzúton is megköszönve bennetek...” János 15:4. testvéreink segítségét, kérjük továbbra is a minket és Így valósulhat meg, hogy Minden Jézus miaz Úrra figyelõ imádságaikat! bennünk él Istenünk – láthatatlanul, valóságoszolgálatukra áldását de kívánjuk. san, hit által (Efézus 3, 17.)! És ezt érezTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui zük mi magunk is, amikor betölt minket Baptista Gyülekezet az Ő békessége ésnevében: öröme – de érzik mások is, akik általunk megtapasztalhatják Papp Dániel lelkipásztor valamilyen mértékben Isten gondnok szeretetét. Szatmári István Mert azt a hatalmas kiváltságot adja Lisztes Tibor presbiter nekünk, hogy az ő szeretetével tölti meg =========================== szívünket. „Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást!” – MÉG! mondta VÁRJ tanítványainak akkor, és mond3:16 (2Móz 14,21-22) jaJózsué ma is, minekünk. Szeretet ad életet, Megállt Senkit, soha nem feled.a víz. Minthogyha óriási kéz A halálból kiragad, volna föl, És örökretartotta megmarad. megállt, „Ez a mi kincsünk cserépedényekben s rakásra gyûlt, van... Törékeny agyagban, cserépben, amefeszült, lyet Ő majd átformál, hogy hasonló legyen hullám hullámra hõkölt. az Ő csodálatos, feltámadási testéhez. Megállt Mindez nemcsak csodával határos egy percre, módon, hanem csodálatos, igaz, valósáamíg a túlsó partra gos módon! át nem értünk. Így adja át szeretetét – életre keltve azt az agyagruhát! Azt embert! Várjaz még Uram!Egy Pétert. Egy Katit...Kezed egy Lacit, egy el! Magne vedd dit. És ahogyMég engedjük, bennünk mindighogy itt vagyok, éljen,még terjed az élet nárdusmindig itt csodálatos vagyunk sokan. illata! Williams Ané Herjeczki Géza (1977)


4.2010. oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK ÁHÍTAT folytatás az 1. oldalról

„Bol­ dog az a szolga, ami­ kor Az élet gyötrelem, de azértakit, van mit enni, meg­ é r­ k e­ z ik az úr, ilyen mun­ k á­ b an talál! van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és Bizony, mon­dom nék­tek, hogy az egészis a tisztességes temetéshez való jogukat vagyona fölé ren­ deli 12,43–44) megtarthatták. Az életőt.”(Lk egy merõ kinlódás, reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, „Arra várunk, akit már isme­rünk” – mint am semmi, sincs kilátás ennél így sum­ áz­hat­jés uk úgy Advent-ünneplésünk többre. a helyzetet, és ­vazá­nadott köz ­pontiFogadjuk üzene­tét.elKrisz ­t us tanít ya­ elviselhetõvé tenni. i­kkeretekben ént olyan próbáljuk isme­re­tekre teszünk szert, Hányan ma is melyek révéntengetik a Meg­vaz áltóéletüket iránti bizal­ ezzelfoko­ a rabszolga-gondolkodással? munk za­to­san mélyül. A leg­hét­köz­ Ígyélet­ tengette Izráel el na­pibb hely­ze­taz ek­béletét en is sze­ rez­hmíg e­t ünk nem jött hozzá a Szabadító ki nem biza­ lom­ építő tapasz­ ta­la­to­kat és a másik­ hozta õket a szolgaság házából. ról. A „másik” lehet annyira más, mint a jézusi tanító-történetben az úr és a mi Szabadítónk? szol­gMilyen ák, sőt,aakikre ők mutat­nak:2Mózes Jézus 12:42-ben találunk egy különös mondaKrisz­ t us és mi. tot Istenrõl. Jézust „távol­ ról” nem lehet meg­ is­ Virrasztott Úr azon az éjszakán, merni. A helyesazKrisztus-várásról szókihozta õket Egyiptomból. Ezkor az lóamikor (Lk 12) tör­té­ ne­tek­ ben az „ami­ éjszaka az Úré volt. vissza­tér”, „ami­kor meg­ér­ke­zik”, és Micsoda evangélium „eljön”, mind arra utal­nak, van hogyebben a mosta mondatban? Virrasztott az Úr. éppen távol lévő úr nem zár­kó­zik Pedig el az Izráel õrizõje szunnyad nem elől, hogy a szol­nem gái jól ismer­jék.ésMeg­ alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az tud­ juk róla, hogy az örömét szí­ ve­ sen Úr oazon az éjszakán, kihozta meg­ sztja velük, sőt „fel­amikor szol­gál nekik”. népét Egyiptomból? Hűsé­ get, okos­sá­got és figyel­mes gon­ Emberileg –tól, Isten dos­ko­dást vár elszólva a sáfár­ akiremindent távol­ félretett és csak az Õ népére azon lé­té­ben a gaz­da­sá­got bízza. figyelt Nem hagy az éjszakán. A szabadulás minden két­sé­get sen­ki­ben a szán­dé­kai felől mozzanatát személyesen (47.v.); ren­det köve­ tel min­den­felügyelte, kitől. A jó minden pillanatot szol­gá­la­tért jutal­matfigyelõ ad, de atekintetével bün­te­tés­ kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, ben is következetes. koszos, rongyos nép, hogy az Isten A Mes­ter sza­vgondoskodik ait leső Péter helyet­ t ünk személyesen róluk, és ismindent kér­dezi:félretéve mi len­nénk azok, akik ilyen figyel rájuk? kap­c1500 so­lat­bévvel an élnek Jézus­ sal?virrasztott „Aki­nek késõbb ismét sokat adtak, attól sokatkertben, kíván­nak, az Isten a Gecsemáné azonésa akire sokat bíz­ t ak, attól töb­ b et kér­ nek csütörtök éjszakán, azon a pénteken, szá­ m on” – vála­ s zol az Úr (48.v.), vagyis azon a húsvét hajnalon, amikor a mi azszabadításunk Úr Jézus Krisz­ t us­tól nyert áldá­sok és történt. elhí­vSõt, á­sunk mér­té­ké­bizonyságom ben vagyunk van felelő­ személyes arsek készen várni őt — nem ölbe tett kéz­ ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr zel, hűsé­ ges „munkában”. 28 de évvel ezelõtt egy téli estén, amikor Bár ilyen­ kor, Advent ide­ jbilincsei. én, Jézus rólam is lehulltak a rabtartó Krisz­t us vissza­jö­ve­te­lére úgy gon­do­ lunk,Üldözött mint azszabadok, üdvös­ség­tgyõztes ör­té­net szabakövet­ kező, ese­mé­ nyére,Nem ami­kvolt or az dok. nagy Elindultak tehát. teegye ­te­mes emberi tör ­té­nelehetett ­lem jelen kor­ lekommunikáció. Nem mobilsza­ ká­nak arákérdezni kirá­lyi bíró­ éntelején, meg­je­hogy lenő telefonon a ksor Üdvö­ vet majd véget, ezekKözel a taníhátulzítő minden rendben van-e. két tó-történetek életünk min­ den­kori milliós nép,hívő asszonyok, gyermekek, rea ­li­tá­sai juhok, között barmok, is eliga­zszekerek, í­tás­sal szolvége­gál­ öregek, nak. Szol­gák­konvoj. nak és A ura­ ik­nak, Krisz­partt us láthatatlan Veres tenger későbbi tanít­ vá­nya­i­nmegpihennek. ak írta Pál apos­ tol: ján tábort vernek, Egy„…Krisz­ tusfelröppen szol­gá­i­kaént e­ked­jé­tek szer csak hír,cse­ az legyiptomi Isten ra­tát: lélek­ jóaka­ at­tal sereg aka­ közeledik. Kitörből, a pánik a rtáborszol­ gál­ ja­tok, mint az Úrnak ésaznem mint ban. Elõl a tenger, mögöttük ellenség. embe­ rek­elõbb nek…”,segítségért mert „…élkiált a mennyek­ A nép Istenhez, ben az Úr, akineki nekik is, Mózesnek: nek­tek is Ura­ aztán pedig esik Mit tok” (Efvelünk, 6,6–9). miért hoztál ki minket tettél

2013. december 3. oldal

Vall­juk be, a2Mózes napon­k14: ént10, meggür­ cölt Egyiptomból? 11. Jobb nehéz­ s é­ g ek, sze­ m é­ l yes gond­ j a­ i nk és lett volna szolgaként meghalni Egyipközös életünk vál­sá­hogy gai meg­ ik a lel­ tomban. Kiderül, vanül­hae­tnépnek kün­ et is! Lelki egyen­ sú­lyun­az kata hit. viszont hite,kde még nagyon gyenge Ha hely­ re­ál­lít­hatja a remény­ tel­jes vára­ jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, ko­ Így, ésütezért is Jézusra dezás. ha balul ki valami, márisvárunk; pánivágyunk jelen­lé­tére, és bízunk benne kolnak ésabûnbakot keresnek. Ki volt a ahibás, vál­to­hogy zá­so­kide ért,jutottunk? melye­ket csak Ő esz­ kö­zMellesleg, öl­het (nemsok mi,keresztyén nem a kör­ nye­ezen zet, és tart a főleg nem a politikusaink). szinten a hitéletében. Kide­ r ül,Mózesnek hogy a „hűsé­ ges jut és Isten okos Ekkor eszébe szolga” nem csak a jutal­ ma­zmegígérte, ás­kor lesz ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten majd dog, de már aõket vára­ ko­zegyiptoás­ban is hogy bol­ megszabadítja az az. Ter­ mé­sze­te­és sen, örülünk me­ miak kezébõl, beviszi népétazazelis­ ígéret rés­ n ek is, de milyen elis­ m e­ r ésről földjére. Akkor tehát, nem kell félnivan a itt szó? „…Az egész vagyona fölé egy ren­ jelen veszedelemtõl, mert ez csak deli (44.v.). A Jézus ajkán elhangrövidőt” epizód a nép életében. Nem ez a zó „többre bíz­ l ak ezután” a viszon­ vég, Isten folytatást ígért. Most azzott a biza­ lom hangja jelen­ben, ami átível dolgunk, hogy aerõsen ráálljunk Istena gazda és a szolga, Isten és ember más­sá­ szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne gán. A gaz­dá­jára öröm­mel váró szolga féljetek! helyt, és meglátjátok hűsé­ ge­senÁlljatok dol­go­zik. Jutalma a nagyobb hogyan szabadít meg ma az dÚr felelős­sé­get kínáló jövő. Bol­ og­sbenneág (álteket! 2Mózes 14: 13, 14. dott álla­pot) a Jézus Krisz­t us isme­re­tét nem mintremény­ a nép, tcsak tük­Mózes röző élet­ vi­tokosabb, el és a hívő el­jes hisz kIstenben, és aki a hitörökre beszédét mondja vára­ o­zása arra, a bizal­ mába tovább az üldözött szabadoknak. Ha fogadta. Isten aki, rakkor teljesíti az Õmun­ beszédét. – az Könyö­ ög­jünk, hogy ká­ban Ebben hitt Mózes. talál­jon min­ket az Úr! Ha azt kérdezte volna valaki MózesNovák József tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg neBékülj időben! künk, hogyan meg szabadít meg Isten bennünket ebbõl lehetetlen helyzetbõl? "De miért nema ítélitek meg magatokMózes csak azt válaszolhatta volna, tól is, hogy mi az igazságos? Amikor hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuellenfeleddel az elöljáró elé mégy, még dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetútközben igyekezz megszabadulni tőle, lenbõl isa ki tudelé vezetni, mertés Õ aazbíró Úr.átnehogy bíró hurcoljon Ez aa bibliai hit. Hinni azt jelenti,pedig koadjon börtönőrnek, a börtönőr molyan veszem amitMondom Isten mond, ha tömlöcbe vessenazt, téged. neked: annak minden ellentmondani is. nem jössz ki onnan addig, amíglátszik meg nem Nem az tudom, hogyan meg, csak adod utolsó fillért szabadít is.” Lk 12,57–59 várok rá és hiszek benne, és amit nekem A példázat a megbékélésről szól. Egy mond, megteszem. A többi pedig az Úr Õ olyan időszakban beszélt erről az feladata. Útat forrongtak nyitni a tengeren, leféJézus, amikor az indulatok, kezni volt a harcikocsik kerekét, nagy az elkeseredés az homályt emberek bocsátani egyiptomiakra... mind a közt, nagyazvolt a nélkülözés, politikai Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a ellentétek, hatalmi harcok gerjesztettek szabadítást kegyelembõl. Hit által foindulatokat. gadhatod el. Hitúgy által élhetsz szabadon, Jézus Urunk beszél az igazságosbár mindig de ugyanakkor ságról, hogy üldözötten, közben az egyéni felelősség gyõzelmesen, mert„Amikor az Úr hadakozik kérdését feszegeti. ellenfeledérted. del a bíró elé mész” – nem meglepő? A tengerparton a halál Mintha mindennapos esetrőlkapujában beszélne, nem úgy nagy általánosságban, valakiálltak, Isten pedig megnyitotta számukről mondja. Nem tudjuk meg, ki volt ra az élet kapuját, és õk átléptek a ha-a hibás. Deéletbe. azt igen, mit kell tenni ilyenlálból az kor! Meg kell békülni! Az emberek Ezt a lépést te se halogasd! tudhatták, hogy itt nem csupán a földi igazságszolgáltatásról, hanem az Úrról, Lukács János

az igaz Bíróról is Baptista beszél a Mester. Magyarországi Egyház Hozzám is szól az Úr,Gyülekezet bármit is tetBerettyóújfalui Baptista tem, is tett a másik, azu.„ellenfe4100bármit Berettyóújfalu, Eötvös 2. lem”! Az kér bocsánatot előbb, aki jobwww.baptista.hu/berettyoujfalu ban szeret, aki tudja, hogy nem emberek előtt kell elszámolnia aki elég Kedves Testvéreinka tetteivel, Jézus Kriszerős és alázatos ahhoz, hogy bocsánatot tusban! kérjen, hibázott,Magyar és akkorBaptista is kezdeKedveshaAmerikai ményezze a békülést, ha őt bántották Szövetség! meg. Ítéljük hát meg magunktól, mi az „Nem igazságtalan Isten,„bennünk hogy igazságos, hiszen Pál az szerint elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a pedig Krisztus van”! Legyünk szeretetrõl, melyetértelme tanúsítottatok az Õ béketeremtők, amíg időnk vanésrá!szolneve iránt, amikor szolgáltatok gáltok a szenteknek.” (Zsid(Áhítat, 6:10) 2013.) Paróczi Zsolt Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben. Imaházunk augusztus végi leomlása és lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni istentiszteletek céljára, azkérdések Õ neve dicsõKarácsonyi ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal (Gyermekek, Bibliát kezdjük meg, addig a használni nem várt szabad!) tervezéssel és az engedélyek beszerzésével 1. Kinek a születését ünnepeljük foglalkozunk. karácsonykor? Tervünk és szándékunk végrehaj2. fogjuk Hogy nevezték a kisvárost, tására fordítani aazt kedves testvérek aholszámunkra Jézus megszületett? által eljuttatott összeget: 3. Hogy Mária Bethlehembe, $5,000, azaz jutott ötezereldollárt. és kivel ment? Ezúton is megköszönve testvéreink 4. Miért nem továbbra lehetett szállást találni segítségét, kérjük is a minket és Bethlehemben? az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden 5. Hol voltak a pásztorok karácsony szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. éjjelén, és mit csináltak? 6. Mit láttak hirtelen fent az égen? Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet nevében: 7. Mit mondott az angyal a pásztoroknak, miértPapp ne féljenek? Dániel lelkipásztor 8. Kinek szánta Isten a nagy örömet? Szatmári István gondnok 9. Mi történt,Lisztes mikor Tibor az angyal átadta presbiter az üzenetet? =========================== 10. Mit mondtak egymásnak a pásztorok, amikor az angyalsereg éneke VÁRJ MÉG! véget ért? 11. Kik 3:16 jöttek(2Móz el messze napkeletről? Józsué 14,21-22) 12. Melyik városba mentek tévedésből? Megállt a víz. 13. Kinek a Minthogyha házában keresték óriásia bölkéz csek hiába az újszülött királyt? tartotta volna föl, 14. Kiktől kérdezősködött Heródes megállt, az újszülött király felől?s rakásra gyûlt, 15. Hogy találták meg a bölcsek a feszült, helyet, ahol hullám az újszülött gyermek volt? hullámra hõkölt. 16. Mit hoztak ajándékba a Megállt bölcsek a kis Jézusnak? egy percre, 17. Ki figyelmeztette ne amíg aőket, túlsóhogy partra menjenek vissza Heródeshez át nem beszámolértünk. ni az újszülöttről? 18. Honnan tudta meg hogy Várj József, még Uram! menekülniük kell Bethlehemből? Kezed ne vedd el! 19. MeddigMég maradt József, és a mindig itt Mária vagyok, kis Jézus mégEgyiptomban? mindig itt vagyunk sokan. 20. Melyik városban telepedtek le, mikor visszatértek Egyiptomból? Herjeczki Géza (1977)


2010.december szeptember 2013.

ÜLDÖZÖTT SZABADOK folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, (8) van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és a tisztességes temetéshez való jogukat is megtarthatták. Azvagy élet egy merõ kinlódás, Amikor szülő, nagyszülő és a reménytelenség és halál. De ezis jobb, gyermekek közötti tanítás-háttanuláson mint a semmi, és úgyesik sincsszó, kilátás ennél alapuló kapcsolatról legtöbbtöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, az adott ször az jut eszünkbe, hogy mi és felnőttek keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. tanítunk, a kicsinyek pedig tanulnak. A Hányan tengetik az életüket Biblia útmutatása szerint viszont ama szü-is ezzel a rabszolga-gondolkodással? lők, nagyszülők kiváltságos kötelessétengette az életét Izráel míg el ge; -Így Isten kinyilatkoztatott akaratának nem jött hozzá a„Ez Szabadító és ki nem megismertetése:. igék, amelyeket e hozta õketparancsolok a szolgaság neked, házából. mai napon legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben Szabadítónk? 2Mózes a te Milyen fiaidat, aésmi szólj ezekről, mikor a te 12:42-benülsz,vagy találunk egy különös házadban mikor útonmondajársz Istenrõl. éstotmikor lefekszel, és mikor felkelsz" Virrasztott (5Móz 6:6-7) az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. megEz az -És a személyes kegyelem-teljes éjszaka az Úréátadása... volt. tapasztalásaink „Csak vigyázz Micsoda evangélium van ebben magadra, és őrizd jól a te lelkedet hogya mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig el ne feledkezzél azokról, amelyeket látIzráel õrizõje és nem szunnyad és nem tak a te szemeid el ne távozzanak a te alszik. Mit jelent az, hogyhanem virrasztott az szívedből teljes életedben, ismerÚr meg azonazokat az éjszakán, amikor kihozta tesd a te fiaiddal és fiaidnak népét Egyiptomból? fiaival" (5Móz 4-9). szólva –egy Isten mindent DeEmberileg ugyan taníthat-e felnőttet a félretettvalamire? és csak azLehet-e Õ népéreegy figyelt azon gyermek kis unoéjszakán. gyógyító A szabadulás kaazhelyreállító eszköz aminden nagymozzanatát személyesen felügyelte, szülőt formáló Isten kezében. Nekem minden pillanatot figyelõ tekintetével nem kényelmetlen, sőt, örömet okoz kísért avégig. Hát kicsoda ezválaszolni. a rabszolga, ezekre kérdésekre igennel koszos, rongyos nép, hogy az Isten Ebben az esztendőben sokróluk, szívbeszemélyesen gondoskodik és limindent szomorúságot egyes "lelki félretéveokozott figyel rájuk? gyermekeink" Többvirrasztott évtize1500 évvel helyzete. késõbb ismét des lelki és anyagi az mentő Isten aszándékunk, Gecsemáné kertben, azon a gondolkodásunk látszott dőlni, csütörtök éjszakán, azonromba a pénteken, ami megkesereazonfáradttá, a húsvétcsüggedővé, hajnalon, amikor a mi detté tette napjainkat. szabadításunk történt.Az a 35-40 évvel ezelőtti aki az egyik Sõt, munkatárs, személyes bizonyságom vanlegarerőteljesebb istentagadó volt környezeról, hogy velem együtt virrasztott az Úr tünkben, végzetes betegsége, majd 28 évvelférje ezelõtt egy téli estén, amikor halála szívet amegindító helyzetbe rólammiatt is lehulltak rabtartó bilincsei. került. Mellé állva volt lehetőségünk bizonyságot tenni az Úr Jézus KrisztusÜldözött szabadok, gyõztes szababan felkínált kegyelemről. Hívő lett dok. Elindultak tehát. Nem voltő is, temeg gyermekei is. Nem Nagyon sok év telt lekommunikáció. lehetett mobileltelefonon azóta, s rákérdezni most, amikor a sortalálkoztunk, elején, hogy "fantasztikus" öngyógyító, másokat, hátul minden rendben van-e. Közel két távoli csoportokat is befolyásolni tudó milliós nép, asszonyok, gyermekek, spirituális képességekkel dicsekedett. öregek, juhok, barmok, szekerek, végeÓriási önigazságát, emberláthatatlan konvoj. önbizalmát, A Veres tenger partfeletti, ördögivernek, tudásátmegpihennek. fájdalommal éltük ján tábort Egyát.szer Búcsúzóul tanácsoltam hogy csak felröppen a hír, azneki, egyiptomi térjen Istenhez hozza avezető sereg vissza közeledik. Kitör aa pánik táboregyetlen a Megváltóként adatott ban. Elõlúton, a tenger, mögöttük az ellenség. Jézus Krisztus által. A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, Egy másik szolgálatunk éraztán pedighasonló neki esik Mózesnek:is Mit telmetlennek látszik, folytatni sem tettél velünk, miérttalán hoztál ki minket

5. oldal 3. oldal

érdemes. A nyomorúságos háttérből Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb jövő fiatal pár két pici gyermekkel helylett volna szolgaként meghalni Egyipreállíthatatlannak lelki aésnépnek anyagi tomban. Kiderül, látszó hogy van helyzetbe került. Mennyei Atyánk inhite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha dítására szülőként álltunk melléjük és jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, buzdítottuk őket a gyülekezeti alkalmak de ha balul üt ki valami, máris pánilátogatására, Isten keresnek. őszinte keresésére. kolnak és bûnbakot Ki volt a A kezdeti csodálatosak voltak. hibás, hogyörömök ide jutottunk? Rendszeresen jártak az imaházba, gyerMellesleg, sok keresztyén tart ezen a mekeiket hozták a vasárnapi iskolába, szinten a hitéletében. házasságot kötöttek eszébe a gyülekezetben, Ekkor Mózesnek jut Isten gyermekeiket az Úrnak, ígérete. 2Mózesfelajánlották 6: 6-8. Isten megígérte, gyermekeikkel együttõket olvasták a Bibhogy megszabadítja az egyiptoliát. Hat év után mégis minden összemiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret omlott, Istennel, gyülekezettel és egyföldjére. Akkor tehát, nem kell félni a mással való kapcsolatuk is. Letaglózott, jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy hogy haza érkezve hiába kerestük a szürövid epizód a nép életében. Nem ez a lőket a bemerítési alkalmakon, a fehér vég, Istenközött folytatást Mostotthonaz a ruhások azt a ígért. korábban dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten talan fiatalembert, akit végig hallgatva Így bátorítja a népet: felé Ne aszavára. kegyelmes Isten ésMózes a gyülekezet féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok irányítottunk az előző esztendőben. Kehogyan szabadít megerőnket, ma az Úr bennezeinket leeresztve, lelkesedéteket! 2Mózes 14: 13, 14. sünket elveszítve a "nem érdemes" sötét Mózes nem okosabb, mint aKerestük nép, csaka felhője borított el bennünket. hisz Istenben,kértük és a hit mondja vigasztalást, azbeszédét elveszettek helytovább az mennyei üldözöttAtyánktól, szabadoknak. reállítását de azHa érIstenfolytatott az aki, akkor teljesítiszinte az Õ beszédét. tük küzdelmet feladtuk. Ebben hittjött Mózes. Ekkor a tanítás a játszótéren... Ha azt kérdezte volna valaki MózesAhogy Máté evangéliuma 18. részében az Jézus a tanítványok állított tõl:Úr Mikor teljesíti Isten, amitközé megígért? egy azt mondta,volna, hogy Erre kisgyermeket, Mózes csak aztés válaszolhatta megtérve olyanoknak kell lennünk, mint hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kéradezte példaként kisgyermek. Ugyanvolna:állított Mózes, mondd meg neúgy a mi szemünket is egy meg kisgyermek künk, hogyan szabadít Isten által nyitotta fel aazlehetetlen igazság helyzetbõl? meglátására bennünket ebbõl és képesített újraválaszolhatta mások bátorítására, Mózes csak azt volna, lelkesítésére. Unokáink többi gyehogy: Nem tudom! Egyeta azonban turekkel játszottak a játdok! Azösszebarátkozva Úr harcol értetek, és a lehetetszótéren, felnőttek a kispadon lenbõl is kimitud vezetni,pedig mert Õ az Úr. üldögélve vigyáztuk őket. Egyszer azt Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kovettük észre, hogy a gyermekek eltűntek molyan veszem azt, amit Isten mond, ha a szemünk elől. Elindultam arra, ahol annak minden ellentmondani látszik is. utoljára láttam őket. Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak Lilykénk izgatottam rohant felém a várok rá ésalatti hiszek benne, és amit nekem faházikó rejtekhelyükről, és kiamond, megteszem. többi pedig Õ bálta: mama! Ezek aAgyerekek mégaznem feladata. Útat nyitni a tengeren, leféhallották az Úr Jézusról! Azt se tudják, kezni van a harcikocsik kerekét, homályt hogy pokol és mennyország! Majd bocsátani az egyiptomiakra... mindnea lelkesen folytatta; de én elmondtam Szabadító viszi véghez a kik, hogy Úr az feladata. Úr JézusÕszereti őket, és szabadítást kegyelembõl. Hit mert által már fohogy én azért vagyok boldog, gadhatod el. aHit által élhetsz szabadon, befogadtam szívembe! bárA mindig üldözötten, de ugyanakkor kis "testvérnő" bizonyságtétele kigyõzelmesen, Úr hadakozik józanító erővel mert hatottazránk. Kötelezővé érted. vált a beszélgetés továbbfolytatása a felA tengerparton a halálédesanyja kapujában nőttek között. A barátok elmondta, hogy keresztény családban nőtt álltak, Isten pedig megnyitotta számukfel, egykapuját, Magyarországon tanulóa mura azdeélet és õk átléptek hazulmán lálból azdiákhoz életbe. ment feleségül. Szemlesütve vallotta be, hogy még soha nem Eztbeszélni a lépést kisgyermekeinek te se halogasd! Istenről mert és egyszülött FiárólLukács a világJános Megváltó-

járól. A gyermekek általEgyház megkezdett Magyarországi Baptista misszió Isten kezében van ott a muzulBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet mán családban. Hatása minket 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. megmentett attól, hogy a bizonyságtételben www.baptista.hu/berettyoujfalu megrestüljünk és határtalan örömet vetett el szívünkbe; ők folytatni fogják a Kedves Testvéreink Jézus Kriszmagvetést. tusban! Dr. Fazekas Kedves Amerikai Magyar Erzsébet Baptista Szövetség! „Nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék a ti jászolbölcső cselekedeteitekrõl és a Az üres szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ neveMilyen iránt, amikor szoljó, hogyszolgáltatok a papának és december gáltok (Zsid 6:10) mennie, 23-ána szenteknek.” már nem kell munkába és van ideje a karácsonyi előkészületekKöszönjük, hogy gondoltak ránk nere. Ha a konyhaajtót egy résnyire meghéz helyzetünkben. nyitja, látja feleségét, aki a rezsó mellett Imaházunk augusztus leomlása és szorgoskodik kipirult végi arccal. Mint valalebontása után jó reménységgel vami szálloda konyhájában, több lábosban gyunk afelõl, hogy Isten az megsegít és fazékban is rotyog étel, ésbena csonünket egy új éskivételes szép hajlékot építeni dálatos illatok ínyencfalatokat istentiszteletek az Õ neveszámíthat dicsõsejtetnek. Azcéljára, idén nemigen ségére. A segítségére munkálatokat jövõ feldíszítésétavasszal felesége a lakás kezdjük meg, azért addigvan a nem terveben, hiszen ez a várt nagyszabású zéssel és az engedélyek beszerzésével főzicskézés, mert látogatókat várnak – foglalkozunk. egy idős nagynénit meg öccsének csaTervünk és szándékunk végrehaj- és ládját a hároméves iker kislányokkal tására fogjuk fordítani aakinek kedves éppen testvérek egyéves kisfiukkal, most által számunkra eljuttatott összeget: sikerült elsajátítani a lábraállás művé$5,000, szetét.azaz Márötezer olyandollárt. régóta tervezik, hogy egyszer majd együtt töltik a karácsonyt! Ezúton megköszönve testvéreink Az apaiskimegy a kertbe, hogy a fesegítségét, a minket és nyőfáról kérjük lerázzatovábbra a havat,ismielőtt beviszi aza Úrra figyelõ imádságaikat! Minden nappaliba. Azután le kell hozni a kaszolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. és rácsonyfadíszes dobozt a padlásról, az idén a babaházat is. Igaz, hogy saját Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui csemetéik már túl nagyok ahhoz, hogy Baptista Gyülekezet nevében: ilyesmivel játsszanak, de az ikrek biztosan örülni fognak neki. Alelkipásztor legfontosabb Papp Dániel persze, amitSzatmári össze kellIstván állítani, a jászolgondnok bölcsős díszlet.Lisztes Erre azTibor apa mindig presbiteregy egész délutánt szán. Szinte ünnepélyes ceremónia ez számára, a bölcső felál=========================== lítása, amit mindig nagy áhítattal és tisztelettel végez. MÉG! Ez a betlehemi díszlet VÁRJ valami egészen különleges. Még szülei Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) hozták valamikor réges-régen Ausztriából, amikor mint ifjú házasok egyszer a víz.eszott nyaraltak. Magát azMegállt istállót apja óriási kábálta össze Minthogyha fazsindelyekből és kéz fakéregből. Csupasz faágacskákból tartotta volnaminden föl, évben újra bizarr alakú fácskákat megállt,kell kialakítani és csillámporral s rakásrameghintegyûlt, ni, nemcsak a fácskákat, hanem a szalfeszült, matetőt is éshullám a hegyes sziklacsúcsokat, hullámra hõkölt. amelyek a háttérben hegyláncot vannak Megállt hivatva képezni. A mohából képzett egy percre, mezőn át az előtérben egy agyagszínű amíg túlsó partra ösvény kanyarog. A alegértékesebbek értünk. az egészben azonban át az nem emberfigurák, mert igazi anyagból varrott ruhát viselnek, és bőrcipőt, aminek cipőfűzőVárj még Uram! je is van. Mária valódi salzburgi dirndlit Kezed ne vedd el! visel, József Még pedigmindig egy osztrák hegyi itt vagyok, gazdának elmehetne. A mohás dommég is mindig itt vagyunk sokan. bokon fehérgyapjas juhaikat őrző pászfolytatás a 10.(1977) oldalon Herjeczki Géza


6.2010. oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK TORONTÓ

folytatás az 1. oldalról Hálaadással a szívünkben tekintünk Az életazgyötrelem, de azért mit enni, vissza elmúlt évre, mertvan a tovatűnt van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és 12 hónap minden napján megtapasztala tisztességes temetéshez jogukat is hattunk Mennyei Atyánk való folyamatosan megtarthatták. Az életéletünkben. egy merõ kinlódás, megújuló kegyelmét Igaz, reménytelenség és halál. Defájdalmasak hát ezis jobb, voltak jó napok és voltak semmi, és úgy megtapasztalhatsincs kilátás ennél is,mint de amindegyikben többre. Fogadjuk el aáldó helyzetet, és az adott tuk szerető Istenünk jelenlétét. keretekben elviselhetõvé tenni. Egy bölcs próbáljuk mondás szerint, "a megoszHányan tengetik az életüket ma is tott öröm, dupla öröm", ezért életünk ezzel a rabszolga-gondolkodással? örömteli eseményeiből szeretnénk megÍgy néhányat tengette az életéttestvéreinkkel, Izráel míg el osztani kedves nem jött hozzá a Szabadító és ki nem barátainkkal. hozta õket a szolgaság házából. Gyülekezeti életünk legnagyobb öröMilyenaz a mi Szabadítónk? 2Mózes me ebben évben az volt, hogy két 12:42-ben találunk egy hét különös mondaalámerítés keretében, testvérünk tot Istenrõl. vallotta és pecsételte meg hitét Jézus VirrasztottAz az Úr az éjszakán, Krisztusban. elsőazon alkalommal, a amikor kihozta Egyiptomból. az nyár elején, egyõket kedves házaspár,EzKis éjszakaésazÉva Úrékötelezte volt. Sándor el magát az Úr evangélium van ebben JézusMicsoda követésére az alámerítkezés által aa mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Couchiching tóban, a második ünnepély Izráel õrizõje szunnyad nem keretében pedig,nem mely október és20-án alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az volt, Szigyártó András, Csővári-PozsoÚr Zsófia, azon azVáradi éjszakán, amikor kihozta nyi Laura, Szabó Renépét Egyiptomból? náta és Weisz Bence testvéreink tettek Emberileg – Isten mindent vallomást arról szólva a bemerítésben, hogy félretett és csak az Õ népére figyelt azon újjászülettek és egész életükön át Jézus az éjszakán. A szabadulás minden Krisztust akarják követni. Bemerítési mozzanatátáldásához személyesen felügyelte, ünnepünk nagymértékben minden pillanatot figyelõ tekintetével hozzájárult az is, hogy vendégünk lehekísért végig. Hát a rabszolga, tett Erdélyből Dr.kicsoda KovácsezJózsef lelkikoszos,testvér rongyos nép, hogy Isten pásztor és felesége Ágnes,azilletve személyesen gondoskodik róluk, és az Amerikai Egyesült Államokból Ken mindent félretéve testvér, figyel rájuk? Kelley lelkipásztor akit Isten két évvel felhasznált késõbb ismét virrasztott évvel1500 korábban Weisz Bence az Isten amegtérésében. Gecsemáné kertben, azon a testvérünk Úgy a délelőtcsütörtök éjszakán, azon a pénteken, ti bemerítési ünnepen, mint a délutáni azon a húsvét hajnalon, amikor a mi szabadításunk történt. Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy hátul minden rendben van-e. Közel két milliós nép, asszonyok, gyermekek, öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit tettél velünk, miért hoztál ki minket

2013. december 3. oldal

hálaadó ünnepély keretében, Kovács Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb József és Ken Kelley testvérek hirdették lett volna szolgaként meghalni EgyipIsten élő, Kiderül, lélekhez szóló tomban. hogy üzenetét. van a népnek hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha Arról is nagy örömmel számolunk be, jól mennek az Urat, hogy ebben aazdolgok, évben tisztelik két házasságköde is hatörtént balul üt ki valami, márisApánités gyülekezetünkben. nyár kolnak június és bûnbakot keresnek. Kiés volt a elején, 7-én Szabó Dávid Szehibás, hogy ide jutottunk? gedi Erika fogadott örök hűséget egyMellesleg, keresztyén tart ezen a másnak, Isten,sok családjuk és baráti körük szinten a hitéletében. jelenlétében; az ősz eljöttével pedig, Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret földjére. Akkor tehát, nem kell félni a jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy rövid epizód a nép életében. Nem ez a vég, Isten folytatást ígért. Most az a dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak hisz Istenben, és a hit beszédét mondja tovább az üldözött szabadoknak. Ha Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Ebben hitt Mózes. Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuszeptember 13-án, értetek, Bákai és Jánossal és dok! Az Úr harcol a lehetetWilliamson Brandivel ünnepelhettünk lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. együtt házasságkötésük Ez a bibliai hit. Hinni azt alkalmával. jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha annak minden ellentmondani látszik is. Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak várok rá és hiszek benne, és amit nekem mond, megteszem. A többi pedig az Õ feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt bocsátani az egyiptomiakra... mind a Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik érted. A tengerparton a halál kapujában álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe. Ezt a lépést te se halogasd! Lukács János

Kívánjuk, hogy ifjú testvéreink éljenek Magyarországi Baptista Egyház boldog házasságot Isten jelenlétében Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet és legyenek Jézus Krisztusnak 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.hasznos 2. eszközei családjaikban, gyülekezetükwww.baptista.hu/berettyoujfalu ben és a társadalomban.

Harmadsorban, az is Jézus nagy öröm Kedves Testvéreink Krisz-volt gyülekezeti életünkben, hogy szeptemtusban! ber 8-án, Bokor Botond és Márta testKedves elhozták Amerikaigyermeküket, Magyar Baptista véreink Bokor Szövetség! Hanna Viktóriát, bemutatni az Úrnak. Gyülekezetünk „Nem igazságtalan aazBokor Isten,családdal hogy együtt örülta az új életnek és egy akaratelfeledkezzék ti cselekedeteitekrõl és a szeretetrõl, tanúsítottatok Õ tal kértük melyet Isten áldását Viktória az életére. neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben. Imaházunk augusztus végi leomlása és lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével Végül azt is nagy áldásként tartjuk foglalkozunk. számon, sok imádságvégrehajés rengeted Tervünkhogy és szándékunk munka következtében, a szokásosnál tására fogjuk fordítani a kedves testvérek sokkal hamarabb megkaptuk az engeáltal számunkra eljuttatott összeget: délyt az építkezés elkezdéséhez (a szom$5,000, azaz ötezer dollárt. széd telek tulajdonosai 3 éve próbálnak Ezútonengedélyt is megköszönve testvéreink építési kapni egy idősek ottsegítségét, kérjük továbbra is a minket és hona építéséhez). Hálásak vagyunk azezért Úrra mindenekelőtt figyelõ imádságaikat! Minden Istennek és mindszolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. azoknak a testvéreknek, akik kapcsolataikat, idejüket és pénzüket latba vetve Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui fáradoztak közösségünk érdekében. Baptista Gyülekezet nevében: Zárógondolatként szeretnénk kilelkipásztor hangsúlyozniPapp azt, Dániel hogy meg vagyunk Szatmári gondnok győződve arról, hogyIstván minden áldásunk Lisztes Tibor presbiter forrása Isten volt ebben az évben, ezért szeretnénk, hogy egyedül Övé legyen a =========================== dicsőség minden jóért, amit megtapasztalhattunk. Ugyanakkor az a vágyunk, hogy azVÁRJ előttünk MÉG! álló nagy kihívásokJózsué 3:16 (2Móz 14,21-22) ban tudjunk Istenre figyelve és szeretetben összefogva előre haladni küldetéMegállt a víz. sünk betöltésében! Minthogyha óriási kéz Püsök Dániel

tartotta volna föl, megállt, Minden advent kegyelem: s rakásra gyûlt, vétkem jóvátehetem. feszült, Minden advent vigalom: hullám hullámra hõkölt. Isten Úr Megállt a viharon! Minden advent érkezés: egy percre, átölel egy drága kéz. amíg a túlsó partra Minden advent alkalom: nem magadon! értünk. győzhetszátsaját Minden advent ítélet: Várj még így kellene – sUram! így élek! Kezed ne vedd el! Minden advent remegés: Még mindig vagyok, Istenittfelé epedés! még mindig Minden advent imaittis:vagyunk sokan. Uram, fogadj be ma is! Ferenc HerjeczkiÜrögdi Géza (1977)

MINDEN ADVENT


2010.december szeptember 2013.

Evangelism Egyiptomból?Fellowship 2Mózes 14:magyarországi 10, 11. Jobb szervezetének a munkatársai. lett volna szolgaként meghalniAmerikai Egyipfolytatás az 1. oldalról körúton Ohio tomban. voltak, Kiderül,főleg hogy vanállamban a népnekés Az ősz folyamán Amerikában járt Bomunkájukról. AzSándor élet gyötrelem, de azért van Utazása mit enni, beszámoltak hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha dor lelkipásztor testvér. van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és jólHálaadási mennek a dolgok, az Urat, közben meglátogatta gyülekezetünket ünnepi tisztelik istentiszteletüntisztességes temetéshez való jogukat is ket de ha balul üt 10-én ki valami, márisdélelőtt pániésa az igével szolgált. november vasárnap megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, tartottuk kolnak és meg bûnbakot keresnek.imaházban, Ki volt a a feldíszített Egy másik alkalommal kéthát fiatal reménytelenség és halál. De ezisamejobb, szavalatokkal, hibás, hogy ide az jutottunk? énekegyüttes szolgárikai teológus prédikált. Lelkipásztomint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél latával Mellesleg, sok keresztyén ezen a és igehirdetéssel. Az tart összejöverunk hívta meg őket, tekintettelésfiataljatöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, az adott tel szinten a hitéletében. után közös ebéd volt. inkra, akik próbáljuk már itt születtek és jobban keretekben elviselhetõvé tenni. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten értikHányan az angolt. December elsején délelőtt tengetik az életüket ma is ígérete. 2Mózes 6: 6-8.vasárnap Isten megígérte, vendégünk volt Budapestről Farkas ezzel rabszolga-gondolkodással? BodaaTibor testvér és felesége Erzsihogy megszabadítja õket az egyiptoÍgy tengette 29-én az életételhozIzráel míg el miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret ke szeptember nema jött hozzá a Szabadító ták gyülekezetbe másodikés ki nem földjére. Akkor tehát, nem kell félni a hozta õket a szolgaság házából. gyermeküket, Boda Viktória jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy Jasmint, hogy a gyülekezetrövid epizód a nép életében. Nem ez a ben Milyen bemutassuk őket az Úr- 2Mózes vég, Isten folytatást ígért. Most az a a mi Szabadítónk? nak. Pintér találunk testvér egy az Efézus 12:42-ben különös monda- dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten 5:22-6,4 alapján szólt a gyületot Istenrõl. szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne kezethez, majdazimádkozott Virrasztott Úr azon aza éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok kisleányért és szüleiért. Kérte amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít meg ma az Úr bennerájuk Urunk áldását, éjszaka az Úré volt. hogy felnevelhessék gyermeket azvan Úr ebben a teket! 2Mózes 14: 13, 14. Micsodaa evangélium Mózes nem okosabb, mint a nép, csak félelmében. az alkalommondatban?Erre Virrasztott az Úr. Pedig hisz Istenben, és a hit beszédét mondja raIzráel eljöttek a detroiti õrizõje nem testvérek, szunnyad és nem tovább az üldözött szabadoknak. Ha alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az az Õ beszédét. Zsolt teljesíti és felesége Várnagy Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, akkor Ebben hitt Mózes. Andrea, zongoraművészek, népét Egyiptomból? Ha azt kérdezte volna valaki testvéreMózeshívő református Emberileg szólva – Isten mindent tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? ink. Négykezes zongorafélretett és csak az Õ népére figyelt azon azt válaszolhatta műveket adtak elő volna, Schuaz éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes csak tudom. Ha valaki kérmozzanatát személyesen felügyelte, hogy: Nem bert, Grieg és LisztaztFerenc Mózes, mondd meg neminden pillanatot figyelõ tekintetével dezte volna:legszebb zeneműveiből. szabadít Isten kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan Aztán szép meg bizonyságot koszos, rongyos nép, hogy az Isten bennünket ebbõl a lehetetlen tettek hitükről.helyzetbõl? Előzőleg személyesen gondoskodik róluk, és Mózes csakmár azt jártak válaszolhatta a New volna, York-i mindent félretéve figyel rájuk? hogy: Nem magyar tudom! Egyet azonban tubaptista gyüleke1500 évvel késõbb ismét virrasztott dok! Az Úr harcol a lehetetzetben,értetek, ahol ésnagyon jól az Isten a Gecsemáné kertben, azon a lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ mondták. az Úr. érezték magukat, élükön lelkipásztorukkal, csütörtök éjszakán, azondr.a Herjeczki pénteken, Tapasztalták Ez a bibliaia hit. Hinni azt jelenti, kohívők testvéri szeretetét. Géza aki az igével szolgált azon testvérrel, a húsvét hajnalon, amikor a mi Úgy molyan veszem Isten mond, ha tűnt, hogy azt, a miamit gyülekezetünkben (Csel 17,10-12), történt. majd a detroiti kórus is szabadításunk annak minden ellentmondani látszikmert is. is ugyanazt a szeretet tapasztalták, énekelt. közös ebéd volt azvan alagSõt, Utána személyes bizonyságom ar- látszott Nem tudom, hogyan csak rajtuk, hogy szabadít nagyon meg, jól érezték sori ról,teremben. hogy velem együtt virrasztott az Úr magukat várok rá ésköztünk. hiszek benne, amitörömmel nekem Mi is és nagy 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor November10-én vendégünk volt Csimond, megteszem. A többi pedig az Õ hallgattuk szolgálataikat. rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. kós Mihály és felesége, Kati, a Child feladata. Útat nyitni a Marosi tengeren, leféBéla kezni a harcikocsik kerekét, homályt Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt te- bocsátani az egyiptomiakra... mind a SANTA MONICA lekommunikáció. Nem lehetett mobil- Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a telefonon rákérdezni a sor elején, hogy szabadítást kegyelembõl. Hit által fost gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, On December 1 the Hungarian Bible of Santa Monica hátul minden rendben van-e. Közel két Church st birthday of our pastor the Rev. John Vadasz celebrated the 81 bár mindig üldözötten, de ugyanakkor milliós nép, asszonyok, gyermekek, Hunter. gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik öregek, juhok, barmok, szekerek, végeHe has been with us for many years, God érted. has been good to us. I láthatatlan konvoj. A Veres tenger partbelieve God vernek, has sentmegpihennek. him here to beEgyour pastor.AWe are not a large tengerparton a halál kapujában ján tábort church, but God has blessed us richly. szer csak felröppen a hír, az egyiptomi álltak, Isten pedig megnyitotta számukIn theközeledik. past ten years members to kapuját, be with the az élet és õk átléptek a hasereg Kitör many a pánik a tábor-havera gone Lord, but still Godmögöttük has blessed us with a dear ban. Elõl a tenger, az ellenség. lálbólwonderful az életbe. pastor –A and weelõbb hope segítségért and pray that he Istenhez, will be with us for years to come. nép kiált Ezt a lépést te se halogasd! In the picture, from left: Helen aztán pedig neki esik Mózesnek: Szoke, Mit Helen Olah, and our Pastor his wife, Matha Vadasz. Helen Olah Lukács János tettél and velünk, miért hoztál ki minket

ÜLDÖZÖTT SZABADOK CLEVELAND

7. oldal 3. oldal

Lelkipásztorok “elismerése Magyarországi Baptista Egyház ” Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet Október errefelé u.n. “Pastor's appre4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. ciation” hónap. Ahogy ez Detroitban régóta gyakorlatban van, a reformációs www.baptista.hu/berettyoujfalu istentiszteletet követő szeretetvendégség soránTestvéreink köszöntés hangzik a gyüKedves Jézus el Kriszlekezet nevében a pásztor, illetve a jelen tusban! lévő pásztorok felé.Magyar Legtöbbször Kedves Amerikai BaptistaFűr Béla gyülekezetvezető a szószóló – neki Szövetség! valahogyan a szívén vannak a lelkipász„Nem– igazságtalan hogy – torok és Mikó IldikóazazIsten, ötlet gazda elfeledkezzék a tiegy cselekedeteitekrõl és a most például igeverses szatyorban szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az minÕ (Kol 1,2) egy igeverses bögre, tele neve iránt, amikor szolgáltatok és szolden jóval (pl. igeverses toll: Örüljetek az gáltok a szenteknek.” Úrban mindenkor...(Zsid Zsolt6:10) 32,11). Az idei köszöntés különlegesen fejeKöszönjük, gondoltakés ránk neződött be. A hogy lelkipásztorok feleségeik hézmellé helyzetünkben. Fűr testvér még kihívta a gyüImaházunk augusztus végi leomlása és lekezetek egy-egy elöljáróját (Kovács lebontása után jó reménységgel vatestvérék mellé a mi Józsefüngyunk afelõl, hogy IstenKovács megsegít benket kölcsönöztük), mondván, a fenünket egy új és szép hajlékot hogy építeni leség és egy-egy elöljáró, mint Áron istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ- és Húr álljanak a pásztoruk és tartségére. A munkálatokat jövõmellé tavasszal sák annak imádságra emelt kezeit. kezdjük meg, addig a nem várt terve- A szeretetvendégségen megilzéssel és az engedélyekrésztvevők beszerzésével letődve kísérték figyelemmel, amint Fűr foglalkozunk. testvér imádkozott a lelkipásztorokért Tervünk és szándékunk végrehaj- – felemelt kezüket az a„Áronok és Húrok” tására fogjuk fordítani kedves testvérek tartották - és szolgálatukért, gyülekezeáltal számunkra eljuttatott összeget: teikért. (Három vendég pásztorunk is $5,000, azaz ötezer dollárt. volt: dr. Kovács József, Varga Ferenc és Ezúton Tibor.) is megköszönve testvéreink Kerekes Nem nagyon szeretem a segítségét, kérjük továbbra is a minket és formaságokat, de ezek a percek a szereaz Úrra figyelõ imádságaikat! Minden tet, az összetartozás, az egymásért szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.való felelősség érzet megnyilvánulásának percei voltak. Köszönet érte! Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Varga Ferenc szolgatársam, Baptista Gyülekezet nevében: miközben megköszönte a megemlékezést, elmondDániel lelkipásztor ta Áronnal ésPapp Húrral kapcsolatban: feleSzatmári István -gondnok ségeink nagy áron végzik egy életen Tibor presbiter át - mellettünkLisztes az imádság szolgálatát, s elöljáró testvéreink meg csak úgy tud=========================== nak imádkozni értünk, ha valamennyire sikerül egy húron pendülnünk. (Ez a MÉG!működik.) szójátékVÁRJ csak magyarban Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Nagyon hálás vagyok az értem rendszeresen imádkozó feleségemért és az Megállt a víz. imádkozni is kész testvérekért. Minthogyha óriási kéz Herjeczki Géza tartotta volna föl, megállt, s rakásra gyûlt, feszült, hullám hullámra hõkölt. Megállt egy percre, amíg a túlsó partra át nem értünk. Várj még Uram! Kezed ne vedd el! Még mindig itt vagyok, még mindig itt vagyunk sokan. Herjeczki Géza (1977)


8.2010. oldal szeptember

2013. december 3. oldal

Egyiptomból?of 2Mózes 14: 10, 11. Jobb ÜLDÖZÖTT SZABADOK 101st Anniversary folytatás az 1. oldalról

lett volna szolgaként meghalni Egyip-

Calvary Baptist Church, Kipling, Sk. tomban. Kiderül, hogy van a népnek

Az gyötrelem, de azért van mit enni, Theélet101st anniversary of Calvary van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és Baptist Church was held on Sunday, a tisztességes temetéshez való jogukat June 23, 2013. The service was held inis megtarthatták. Az élet egy Centre. merõ kinlódás, the Kipling Community Rev. reménytelenség és halál. De Richard Barta was in charge.hát ezis jobb, mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél SpecialFogadjuk guests included Mayor Duane többre. el a helyzetet, és az adott Leicht, M.L.A. Don elviselhetõvé Toth, Dr. George keretekben próbáljuk tenni. Baxter, Debra Hányan tengetikPalmquist, az életüket David ma is Mamani and Alaya and Samara from ezzel a rabszolga-gondolkodással? Regina. Szakacs also Így Curtis tengetteand azBonnie életét Izráel míg el came from acamp to bring nem back jött hozzá Szabadító és special ki nem music. hozta õket a szolgaság házából. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Izráel õrizõje nem szunnyad és nem Greetings in az, person were from alszik. Mit jelent hogy virrasztott az Bekevar Church, Úr azonPresbyterian az éjszakán, amikorParkland kihozta Bible People’s Church Christ népétChurch, Egyiptomból? Lutheran Church all from Kipling, and Emberileg szólva – Isten mindent Church Hill Glenavon. félretettonésthe csak az from Õ népére figyelt azon az éjszakán. A szabadulás minden Letters of congratulations came from mozzanatát személyesen felügyelte, the Hungarian Baptist Convention of minden pillanatot figyelõ North America. A letter wastekintetével also sent kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, from Victor Monus the youngest son of koszos, rongyos nép, az Isten John Monus who was thehogy first pastor of személyesen gondoskodik róluk, és the church mindent félretéve figyel rájuk? A 1500 letterévvel waskésõbb received from ismétlater virrasztott Rev. Joshua Goetz interim az Isten a Gecsemáné kertben,minister azon a for Heartland area. He alsoa expressed csütörtök éjszakán, azon pénteken, congratulations to Richard and Doris azon a húsvét hajnalon, amikor a mi Barta for their történt. twenty six years of serszabadításunk vice Sõt, at the church. bizonyságom van arszemélyes Musical selections were rendered ról, hogy velem együtt virrasztott az by Úr Curtis andezelõtt Bonnieegy Szakacs and family, 28 évvel téli estén, amikor rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy hátul minden rendben van-e. Közel két milliós nép, asszonyok, gyermekek, öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, and alsopedig a special of Bolivian aztán nekiselection esik Mózesnek: Mit music the Mamani tettélbyvelünk, miért family. hoztál ki minket

hite, még nagyon gyenge az a hit. Ha Dr.deBaxter brought greetings, and jól mennek a dolgok, tisztelik Urat, also brought the message. His az message de habased balulonüt Psalm ki valami, máris was 27,1-6. ThepániLord kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a is my light and salvation; in his words hibás, hogy ide jutottunk? of encouragement he stated that as we Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a are facing problems in life, in the midst szinten a hitéletében. of it the Lord is always there, one who Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten heals, saves and protects. When we get ígérete. 2Mózes 6-8. us Isten megígérte, discouraged, He6:gives guidance. We hogy megszabadítja õket az egyiptoneed this on life’s journey. miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret földjére. Akkor tehát, nem kell félni a jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy rövid epizód a nép életében. Nem ez a vég, Isten folytatást ígért. Most az a dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak hisz Istenben, és a hit beszédét mondja tovább azRev. üldözött szabadoknak. Ha and Mrs. Bartha Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Ebben Mózes. finished The hitt celebration with a Ha azt kérdezte volna valaki Mózespresentation of a plaque to Pastor Ritõl: Mikor Isten, amit megígért? chard andteljesíti Doris for 26 years of service to theMózes church. Erre csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha annak minden ellentmondani látszik is. Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak várok rá és hiszek benne, és amit nekem mond, megteszem. A többi pedig az Õ end everyone feladata. Útat nyitniInathe tengeren, leféwas invited kezni a harcikocsik kerekét, homálytto lunch and a mind time of bocsátani az egyiptomiakra... a fellowship. Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a We Hit can általreport szabadítást kegyelembõl. fowithélhetsz great szabadon, gratitude gadhatod el. Hit által and thanksgiving bár mindig üldözötten, de ugyanakkorto our azLord for having gyõzelmesen, mert Úr hadakozik reached this point érted. of 101 years in the A tengerparton a halál kapujában history of Calvary álltak, Isten pedig megnyitotta számukchurch.a haOur ra az élet kapuját,Baptist és õk átléptek lálból az életbe. prayer is for blessing and guidance in the Ezt years. a lépést te se halogasd! future

Pauline Daku Lukács János

The Verdict: Acquitted! Magyarországi Baptista Egyház Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet [Kindle Edition] 4100 Eötvös u. 2.Boltos EvaBerettyóújfalu, Salyamosy (Author), Péter www.baptista.hu/berettyoujfalu (Illustrator), Gábor Jermann (Translator) Book Description Kedves Testvéreink Jézus KriszMy name is Éva Salyámosy. I am tusban! aKedves Hungarian Baptist writer,Baptista TV and Amerikai Magyar Szövetség! radio media person: editor, director and journalist. God entrusted to me the task „Nem igazságtalan az Isten, hogy that was given to Billy Graham, as well: elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a to serve Him by talking about Him. szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ neveI iránt, amikor szolgáltatok led a life without God untilésI szolwas 44 gáltok szenteknek.” (Zsid 6:10) yearsa old. I thought I had everything. God, however, saw that without Him hogy ránk ne- on IKöszönjük, had nothing! Hegondoltak had compassion héz helyzetünkben. me, spoke to me and embraced me. Imaházunk augusztus leomlása Ever since then I havevégi been living aéslife lebontása után jó reménységgel vaof balance as I found my way gyunk afelõl, hogy Isten megsegíthome ben- to my Heavenly Father and found my nünket egy új és szép hajlékot építenireal purpose in life. istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal At my baptism I received a new task kezdjük meg, Call addig a nem from God: unto me invárt thetervetime of zéssel és azand engedélyek beszerzésével adversity I shall deliver you. This foglalkozunk. means that He performs numerous Tervünkinés miracles myszándékunk life and thenvégrehajI go and tell tására fogjuk fordítani a kedves testvérek others about them. This is witnessing. által számunkra eljuttatott összeget: This is why all my books are like this $5,000, azaz ötezer dollárt. – similar style to that of Jonny Ericson. Ezúton megköszönve testvéreink On my isbook shows people hugged and segítségét, kérjük továbbra is a minket és said: “We know your works and we’re az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden so happy because we understand szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. it: secrets open up before us! Thank you!” This means a lot to me as God gave this Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui ars-poetica to me:nevében: Saying the words of Baptista Gyülekezet simplicity so that the cross of Christ Papp Dániel lelkipásztor would not lose its power as when a Szatmári István– gondnok person does notLisztes understand something, Tibor presbiter it is already gone. =========================== I received this new mission from Him when I was 64. Naturally, He VÁRJ MÉG! spent time educating me beforehand! I studied and14,21-22) marketing and Józsuéadvertising 3:16 (2Móz many other trades which improved my creativity. In 1990 I became Megállta adirector víz. of the Hungarian branch ALICO. Minthogyhaofóriási kézHe called me to set outtartotta on His journey from volna föl, here. megállt, I do not wish to convert anyone – that s rakásra gyûlt, is not my job! But there are afeszült, lot of sad people livinghullám in our world, walking their hullámra hõkölt. own ways. They are full ofMegállt immense pain, insecurity, spiritualegy homelessness percre, and depression. All these used to destroy amíg a túlsó partra me in the inside, as átwell, nemalthough értünk. I tried to show what everyone else tries to show: “Everything’sVárj fine még with Uram! me!” Therefore, with my books am trying Kezed ne Ivedd el! to set a way toMég thosemindig who wish to change. itt vagyok, God intended thisittbook to besokan. read by még mindig vagyunk three target groups: people who do not yet know Him Herjeczki and so they are (1977) afraid of Géza


2010.december szeptember 2013.

Him, new believersSZABADOK to be educated in the ÜLDÖZÖTT practical Christian life folytatás az 1. oldalróland experienced Christians so that they would worship God for His deeds. de azért van mit enni, Az élet gyötrelem, van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és a tisztességes temetéshez való jogukat is megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. Hányan tengetik az életüket ma is ezzel a rabszolga-gondolkodással? Így tengette az életét Izráel míg el nem jött hozzá a Szabadító és ki nem hozta õket a szolgaság házából. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes Now youtalálunk can read my firstmondabook 12:42-ben egy különös here whose title is: “The VERDICT: tot Istenrõl. Acquitted!” It isazabout howazI accepted Virrasztott Úr azon éjszakán, the love of God and how my life changed amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az afterwards. is volt. full of humor, youthful éjszaka az It Úré matters and serious realizations…It cana Micsoda evangélium van ebben move you, it is exciting and true! mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig The Lord willing, otherésbooks Izráel õrizõje nem some szunnyad nem ofalszik. mine Mit mayjelent also az, be published in Enghogy virrasztott az lish the az future. If so, amikor He shallkihozta send Úr in azon éjszakán, allnépét the finances for translation costs and Egyiptomból? otherEmberileg tasks. szólva – Isten mindent I am a widow a new husband félretett és csak without az Õ népére figyelt azon oraza car… so whenever I travel to book éjszakán. A szabadulás minden shows, I carryszemélyesen my books with my own mozzanatát felügyelte, two hands. I do not complain at all, as I minden pillanatot figyelõ tekintetével may lack some things in life but I HAVE kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, a koszos, GOD! – rongyos just as many widows nép, simple hogy az Isten with a task had agondoskodik God. személyesen róluk, és And He félretéve testifies: figyel My power mindent rájuk?will gain ground through your weakness! I’ll help 1500 évvel késõbb ismét virrasztott you! az Isten a Gecsemáné kertben, azon a Let this beéjszakán, true for your as well, csütörtök azon life, a pénteken, dear reader! Please, recommend azon a húsvét hajnalon, amikor athis mi story to others: to people, to churches. szabadításunk történt. Sõt, személyes bizonyságom van arÉva Salyámosy ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr Budapest, Hungary 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor Please place your order at www.amarólam is lehulltak rabtartó bilincsei. zon.com Search ona title or author. Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. MISSIONARY Elindultak tehát. Fund Nem volt telekommunikáció. lehetett mobilThe purpose: Nem supporting the telefonon rákérdezni elején, hogy missionary initiativesa sor of our young people. Donations thisKözel fundkét hátul minden rendbenfrom van-e. will be nép, allocated by the Missionary milliós asszonyok, gyermekek, and Benevolence Board at végeits öregek, juhok, barmok, szekerek, mid-year konvoj. meetings. The tenger written láthatatlan A Veres partapplications addressed to the MBB ján tábort vernek, megpihennek. Egyshould state the goals and the szer csak felröppen a hír, aztrip, egyiptomi duration of the mission and sereg közeledik. a pánik a táborshould include aKitör letter of support ban. tenger,ofmögöttük az ellenség. fromElõl theapastor the applicant. A nép elõbb segítségért Istenhez, Contributions can bekiált mailed to aztán pedig neki esik on Mózesnek: the Treasurer (address page 2). Mit tettél velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal 3. oldal

Down From Glory Egyiptomból? 2MózesHis 14: 10, 11. Jobb lettSwitzerland volna szolgaként meghalni Egyipborn William Emmanutomban. van a népnek el Booth Kiderül, Clibborn hogy (1893-1969) was the hite, de még nagyon gyenge hit. Ha grandson of William Booth, az thea founder jól mennek a dolgok, tisztelik az of the Salvation Army. In 1921 he Urat, wrote de ha balultoütDown ki valami, pánithe words Frommáris His Glory. kolnak és bûnbakotlyrics keresnek. Ki volt a These powerful became even hibás, hogy ide jutottunk? more intense when he adapted them to sok keresztyén tart famous ezen a theMellesleg, tune of Edwardo Di Capua's szinten a hitéletében. O SOLE MIO. To sing this song as a EkkorofMózesnek eszébe Istenis member a congregation or jut a choir ígérete. 2Mózes 6: 6-8. uplifting. To listen to it Isten sung megígérte, by a power hogy megszabadítja õket az egyiptosoloist or duet is a spine-tingling thrill. miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret földjére. Akkor tehát, ever nem living kell félni Down from His glory, story,a My and Savior came, jelenGod veszedelemtõl, mert ez csak egy And wasa His rövidJesus epizód nép name. életében. Nem ez a Born in a manger, vég, Isten folytatást ígért. Most az a To His ownhogy a stranger, dolgunk, erõsen ráálljunk Isten A Man ofÍgy sorrows, tears andaagony. szavára. bátorítja Mózes népet: Ne O how I love Him! How I Him! féljetek! Álljatok helyt, ésadore meglátjátok My breath, my sunshine, my all in all! hogyan szabadít ma azmyÚrSavior, benneThe great Creatormeg became teket! 2Mózes 14: 13, 14. And all God’s fulness dwelleth in Him. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak What condescension, hisz Istenben, és a hit beszédét mondja Bringing us redemption; tovább az dead üldözött szabadoknak. Ha That in the of night, Not faintakkor hopeteljesíti in sight, Istenone az aki, az Õ beszédét. God, tender, Ebbengracious, hitt Mózes. Laid His splendor, Haaside azt kérdezte volna valaki MózesStooping woo, toIsten, win, to save my soul. tõl: Mikortoteljesíti amit megígért? Without reluctance, Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, Flesh His Ha substance hogy: and Nemblood tudom. valaki azt kérHe took the form of man, dezte volna: Mózes, mondd meg neRevealed the hidden plan. künk, hogyan szabadít meg Isten O glorious myst’ry, bennünketofebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Sacrifice Calv’ry, Mózes csak azt válaszolhatta volna, And now I know Thou art hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuthe great “I AM." dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetSource: http://www.hymnal.net/ lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. hymn.php/h/82#ixzz2mkNzE3Yj (The Ez a bibliai hit. Hinni Comments that follow atazt thejelenti, end ofkothe molyanare veszem azt, amit mond, ha article well worth theIsten read!) annak minden ellentmondani is. "Apocryphal rumor has látszik it, that Nem tudom, szabadít meg, csak when King hogyan James II of England saw várokrestored rá és hiszek amit nekem the St. benne, Paul's éscathedral, he mond, megteszem. A többi pedigwords: az Õ described it with the following feladata. Útat nyitni tengeren, lefé"amusing, awful, anda artificial". Now, kezni a harcikocsik homályt Sir Christopher Wren,kerekét, the architect of bocsátani mind on a St. Paul's, az did egyiptomiakra... not take any offense; Szabadító Úr feladata. viszi véghez a the contrary, he was Õflattered by the szabadítást kegyelembõl. Hit által foking's remarks. A modern-day English gadhatodhowever, el. Hit által élhetsz speaker, might have szabadon, something of hard time figuring out to make bára mindig üldözötten, de what ugyanakkor of the royal comment...You the words gyõzelmesen, mert az Úrsee, hadakozik amusing, awful, and artificial meant érted. oneAthing in the latea 1600s, King tengerparton halál when kapujában James visited the restored cathedral, álltak, Isten pedig megnyitotta számukbut mean another ra az élet quite kapuját, és õknowadays. átléptek aBack hathen, lálból amusing az életbe.meant "riveting", awful meant "awe-inspiring", and artificial Ezt "of a lépést te se halogasd! meant true artistic value". Compared with their current meanings, these three Lukács János

words seem to have movedEgyház down, so to Magyarországi Baptista speak, in the world of semantics. This Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet process of language change, whereby a 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. word meaning "worsens", i.e. becomes www.baptista.hu/berettyoujfalu less favorable, is called pejoration...The opposite process is amelioration, i.e. a Kedves Testvéreink Kriszword meaning graduallyJézus becomes more tusban! favorable..."(Source: http://voices.yahoo. Kedves Amerikai Magyar Baptista com). Szövetség! Linguistic researchers say that „Nem igazságtalan az Isten, hogy languages change with time because elfeledkezzék ti cselekedeteitekrõl és a "sound is in aastate of flux." Sir Christopher's szeretetrõl, az Õ descriptivemelyet words:tanúsítottatok "amusing", (riveting), neve iránt,(awe-inspiring), amikor szolgáltatok szol"awful andésartificial gáltok szenteknek.” 6:10) (trueaartistic value),"(Zsid while having taken on new implications over time, they most Köszönjük, hogy gondoltak ránk necertainly apply to this time-honored héz helyzetünkben. song! Imaházunk augusztus végi leomlása és May weután get jó a fresh glimpse ofvaJesus lebontása reménységgel and all God's fullness! Once more: gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benMerryegy Christmas! nünket új és szép hajlékot építeni istentiszteletek céljára, Õ neve dicsõVic & az Anita Monus ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal from athenem letter of Wycliffe kezdjükExcerpt meg, addig várt terveMissionaries Vic and Anita Monus zéssel és az engedélyek beszerzésével foglalkozunk. Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek által számunkra eljuttatott összeget: KARÁCSONYI $5,000, azaz ötezer dollárt.ÉNEK A nagyisIsten bölcsességetestvéreink Ezúton megköszönve Mindent oly jól alkotott! segítségét, kérjük továbbra is a minket és Teremtőnknek kedvessége az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden Nekünk mindent szolgálatukra Istenünkmegadott! áldását kívánjuk. Éden kertben Ádám, Éva Jó gyümölcsből Testvéri szeretettelehetett, a Berettyóújfalui Minden este napról napra Baptista Gyülekezet nevében: Velük járt a Szeretet! Papp Dániel lelkipásztor Szatmári Ám, az ember balgaIstván módragondnok Lisztes Tibor presbiter Kísértőre hallgatott, Inkább hajlott kígyó-szóra – =========================== Vétkezett, és elbukott! Így az élet Éden-kertbe' VÁRJnem MÉG! Osztályrésze lehet! Bűnben3:16 él, míg eljön 14,21-22) érte Józsué (2Móz Keresztfán a Szeretet! Megállt a víz. Szent karácsony éjszakáján Minthogyha óriási kéz Angyalszózat hallatszott: tartotta volna föl, Mély sötétség bús óráján Isten küldött Megváltót! megállt, s rakásra gyûlt, Bethlehem kis jászolában Anya pólyál gyermeket: feszült, hullám Isten-küldte szenthullámra Fiúban hõkölt. Megállt Testté lett a Szeretet! egy percre, Ám mit ér a díszes, fa, partra amígszép a túlsó Csillagszóró, éneklés? át nem értünk. Ellobban a gyertya lángja, Véget ér az ünneplés… Várj még Uram! Halld, ó halld meg Jézusnehangját: Kezed vedd el! Jött, hogy adjon életet! itt vagyok, Még mindig Higgy hát Benne, szíved add át! még mindig itt vagyunk sokan. S benned él a Szeretet! WilliamsHerjeczki Alexanderné, Géza 2009 (1977)


2010. szeptember 10. oldal

AZ ÜRES JÁSZOLBÖLCSŐ ÜLDÖZÖTT SZABADOK folytatás folytatásazaz5.1.oldalról oldalról

toremberek szakasztott másai Az élet gyötrelem, de azért vanazmitalpesi enni, pásztoroknak. van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és Amikor a papa ezt a betlehemi jelea tisztességes temetéshez jogukat is netet összeállítja, mindig avaló gyermekkori megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, karácsonyokra gondol vissza, amikor reménytelenség és halál. De hát felolvasezis jobb, szentestén, miközben édesapja a semmi, és úgy sincsdobogó kilátás szívennél tamint a karácsonyi történetet, többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az lévő adott vel állt és szemlélte az istállóban szent családot, akikre ráesett a tenni. karákeretekben próbáljuk elviselhetõvé csonyfán égőtengetik gyertyákazfénye. Ezeknek Hányan életüket ma is a ezzel pillanatoknak a hangulatát mind a mai a rabszolga-gondolkodással? napigÍgymegőrizte. ami azután tengette azAbból, életét Izráel míg el következett, az ajándékok kibontásáról nem jött hozzá a Szabadító és ki nem csak halvány képek maradtak meg emhozta õket a szolgaság házából. lékezetében. Később azután saját gyermekei, egy Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes kisfiú meg egy kislány álltak szentestén egy különös mondaa 12:42-ben karácsonyitalálunk jászolbölcső előtt. És ő is, tot Istenrõl. mint valamikor hajdanában édesapja, mindig felolvasta karácsonyi történeVirrasztott az aÚr azon az éjszakán, tetamikor Lukács evangéliumából. kihozta õket Egyiptomból. Ez az Az idénaz – gyermekei éjszaka Úré volt. már 12 és 13 évesek –Micsoda ők is segédkezhetnek jelenet ös�-a evangélium avan ebben szeállításában, a jászolbölcső felállításámondatban? Virrasztott az Úr. Pedig ban. Egész felnőttnek érzik magukat, és Izráel õrizõje nemvégzik szunnyad nem nagy komolysággal a rájukésbízott alszik. Mit Óvatosan jelent az, hogy az feladatokat. veszikvirrasztott ki egyik fiÚr azon az után éjszakán, amikor kihozta gurát a másik a dobozból. népét „NézdEgyiptomból? csak, a kis Jézus figura pont Emberileg szólva –– Isten belefér a tenyerembe!“ kiáltjamindent kisfia, ésfélretett óvatosan zárjaazössze ujjaitfigyelt a glóriás, és csak Õ népére azon fából metszett alakocska körül.minden „Hát az éjszakán. A szabadulás nem különös, hogy megérinthetem és a mozzanatát személyesen felügyelte, kezemben tarthatom figyelõ a kis Jézust? – „Himinden pillanatot tekintetével szen épp ezt hirdeti számunkra a karákísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, csonyi történet“ – válaszolja apja. „Azt, koszos, rongyos nép, hogy az Isten hogy Isten földre jött, hogy egész közel személyesen gondoskodik róluk, és legyen hozzánk, olyan közel, hogy még mindent félretéve figyel rájuk? meg is érinthessük.“ 1500a évvel késõbb ismétdolgoznak virrasztott Mind hárman szótlanul az Isten Gecsemáné tovább. Azaapa készíti el akertben, mezőt ésazon állít-a jacsütörtök fel rajta azéjszakán, istállót, aazon gyerekek állítják a pénteken, felazon a figurákat, már évek óta atuda húsvéthiszen hajnalon, amikor mi ják, melyiknek hol a helye. Apa a legvészabadításunk történt. gén Sõt, szereli be az elektromos huzalokat, személyes bizonyságom van arhogy világítson csillagvirrasztott a szalmatetős ról, hogy velemaegyütt az Úr istálló felett. Amikor minden elkészült, 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor a gyerekek kipirult arccal állnak a betrólam jelenet is lehulltak bilincsei. lehemi előtt,a rabtartó és büszkén veszik szemügyre az egészet, mint művészek, Üldözött szabadok, gyõztessikerült szabaakiknek valami igazán szépet dok. Elindultak tehát. Nem tealkotniuk. Az apa behívja anyát avolt konylekommunikáció. Nem lehetett hából, hogy ő is csodálja meg amobilkész művet. telefonon rákérdezni a sor elején, hogy Az ünnepnapok harmonikusan telnek hátul minden rendben van-e. Közel két el,milliós de egész alatt annyigyermekek, a sürgésnép,időasszonyok, forgás, szinte lélegzethez sem jut öregek,hogy juhok, barmok, szekerek, végesenki. A kiskonvoj. unokahúgok láthatatlan A Veresnevetgélnek tenger partésján zajongnak mindenfelé a házban,Egyaz tábort vernek, ebédlőasztalt újra ésmegpihennek. újra meg kell teszer csak a hír, az egyiptomi ríteni már felröppen nem is tudják, hány ember sereg közeledik. Kitör a pánik a táborszámára, azután újra leszedni, esténként ban.kell Elõlvetni a tenger, mögöttük az ellenség. meg a kinyitható ágyakat, regA meg nép elõbb Istenhez, gel megintsegítségért össze kellkiált csukni őket. aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit Közben be-beugrik valamelyik szomszéd egyvelünk, pár percre, csak hogy ki kellemes tettél miért hoztál minket

2013. december 3. oldal

karácsonyi ünnepeket gyeEgyiptomból? 2Mózes kívánjon, 14: 10, 11.aJobb rekek barátjai pedig szeretnék kipróbállett volna szolgaként meghalni Egyipni az új számítógépes játékokat. tomban. Kiderül, hogy van a népnek Igazság szerint a házaspár csak újév hite, de még nagyon gyenge az amár hit. Ha estéjén – miután a látogatók eljól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, utaztak és saját gyermekeik is ágyban de ha balul ki valami, vannak – jut üt el végre addig,máris hogy pánivégre kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a nyugodtan leüljön egy kicsit. Még egyhibás,meggyújtják hogy ide jutottunk? szer a gyertyákat a karácsonyfán, és bekapcsolják a jászol felett Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a világító is. szinten acsillagot hitéletében. „Szép volt“ – szólal Ekkorünnepünk Mózesnek eszébe jut meg Istena feleség, és elgondolkozva a gyerígérete. 2Mózes 6: 6-8. Istennézi megígérte, tyák egyenesen álló és szép nyugodtan hogylángjait. megszabadítja õketannak az egyiptoégő – és örülök is, hogy miak kezébõl, és beviszi népét a rokonaink meglátogattak. A az bajígéret csak földjére. Akkoridő tehát, félnifela az, hogy egész alattnem aligkell tudtam jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy szusszanni. Nekem valahogy hiányzott valami az ideiakarácsonyból.“ – „Tudod, rövid epizód nép életében. Nem ez a nekem mi hiányzott az idén a legjobvég, Isten folytatást ígért. Most az a ban? – kontráz a férje. Az, hogyIsten nem dolgunk, hogy rá erõsen ráálljunk sikerült egyetlen karácsonyi istentiszszavára.sem Így elmenni.“ bátorítja Mózes a népet:még Ne teletre Kisvártatva féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok hozzáteszi – „A karácsonyi történetet is hogyan meg ma az Úr bennefel kellettszabadít volna olvasnom. Terveztem is, teket! 2Mózes 14:volt 13, 14. de mindig annyi a nyüzsgés, mindigMózes beszéltnem valaki, egyszerűen nemcsak volt okosabb, mint a nép, csend és nyugalom.“ hisz Istenben, és a hit beszédét mondja Hirtelen férfi, és két lépést tovább az felugrik üldözötta szabadoknak. Ha tesz a jászolbölcső felé. „Te! Nincs itt a Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. kis Jézus!“ Gyorsan felkapja a jászlat és Ebben hitt Mózes. kiveszi belőle a zizegő szénát, amelyet Ha azt kérdezte valakivolna Mózesigazság szerint márvolna fel kellett újítõl: Mikor teljesíti Isten, nézi amit át megígért? tani. Reszkető ujjakkal a szénát és a szalmát, félretolva Máriát és volna, JózseErre Mózes csak azt válaszolhatta fet, a jászolbölcső előtt azt térdeplő hogy:meg Nem tudom. Ha valaki kérpásztorfigurát az istálló fala meg mellé.ne-A dezte volna: Mózes, mondd Gyermek sehol! künk, hogyan szabadít megTanácsIsten Közben a felesége is feláll. bennünket ebbõlőais lehetetlen helyzetbõl? talanul kutatja át az egész istállót, Mózes acsak azt válaszolhatta volna, azután környező területet. Azután lehogy: újra Nemmindketten, tudom! Egyet ülnek de a azonban kedélyes tuestének vége! „Ilyesmit! Hogy a kis dok! Az Úr harcol értetek, és pont a lehetetJézus Pont mert a legfontosabb. lenbõl vesszen is ki tud el! vezetni, Õ az Úr. HátEzmia egy ilyen kis bibliai hit.betlehemi Hinni azt díszlet jelenti,akoJézus nélkül!? Semmi.“ Mormogja a molyan veszem azt, amit Isten mond, ha férfi. „De hát hova tűnhetett? A jászolannak minden ellentmondani is. bölcső valószínűleg már napoklátszik óta üres, Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak talán már karácsony óta. Csak nem várok ráészre. és hiszek benne, ésaamit nekem vettük A nyüzsgés, sürgés-forgás, a sok látogató,Aatöbbi kicsi pedig gyerekek… mond, megteszem. az Õ Ugyan volna leféideje feladata.melyikőnknek Útat nyitni a lett tengeren, még arra is, hogy eszébe jusson a bölkezni a harcikocsik kerekét, homályt csőt ellenőrizni? – „Te, idefigyelj… lébocsátani az egyiptomiakra... a tezik az, hogy… - fordul a férfi mind hirtelen Úr feladata. Õ viszihogy véghez a aSzabadító feleségéhez. „Gondolod, talán szabadítást akegyelembõl. által fovalamelyik kicsik közül…Hit Nem kellene gadhatod el.őket?“ Hit által élhetszazt szabadon, felhívnunk – „Nem, nem lehet. – rázza üldözötten, a fejét az asszony. „A végén bár mindig de ugyanakkor még rosssz néven veszi hogy gyõzelmesen, mert az az Úröcsém, hadakozik aérted. gyerekeit gyanúsítjuk. Kár lenne, ha ebből a harmonikus karácsonyi együttA tengerparton halál kapujában létből a végén valamia sértődés maradna álltak, Isten megnyitotta vissza. Nem,pedig azt nem lehet.“ számukra Aazpapának élet kapuját, és õkcsak átléptek haazonban nem ahagy lálból az aéletbe. nyugtot dolog. Karácsonyi bölcső a Gyermek nélkül? akár ki is hajítEzt a lépést te seAzt halogasd! hatnák. Másnap mégis csak összeszedi bátorságát, és felhívja a rokonokat, Lukács János óva-

tosan, szinte bocsánat kérőleg megváMagyarországi Baptista Egyház logatva szavait: „Nem lehetséges csupa Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet véletlen, hogy valamelyik a kicsik kö4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.véletzül…? Nézzétek már meg, nincs-e www.baptista.hu/berettyoujfalu len valamelyik zsebben a kis Jézus-figura…“ A rokonok szerencsére egyáltalán Kedves Testvéreink Jézus Krisznem neheztelnek, és megígérik, hogy tusban! mindenhol utánanéznek, zsebekben is, meg a kicsik játékszerei között.. Azután Kedves Amerikai Magyar Baptista visszahívják őket, de csak azt tudják Szövetség! mondani, hogy „Sajnos nem találjuk se„Nem igazságtalan az Isten, hogy hol.“ elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl a Saját gyerekeik javaslatokkal és állnak szeretetrõl, melyet tanúsítottatok Õ elő, amikor hallják, hogy a kisazJézusneve iránt, amikor szolgáltatok szolfigura eltűnt. Kislányuk egyéspici kaugáltok szenteknek.” 6:10)fiuk pedig csukababát fektet a(Zsid jászolba, különböző színű gyurmából próbál Köszönjük, hogy kis gondoltak ránk ne- A nagy igyekezettel Jézust alakítani. héz helyzetünkben. pótfigurákat – csak úgy próbaképpen – Imaházunk augusztus végi leomlása és belefektetik a jászolba. Apjuk azonban lebontása reménységgel vaígy szól: után „Nem,jógyerekek, ha elvesztetgyunk afelõl, őt hogy tük Jézust, nemIsten lehetmegsegít csak úgy,benholmi nünket egy új és figurával szép hajlékot építeni maga-készítette pótolni.“ istentiszteletek céljára, az Õ neve Háromkirályok ünnepe után dicsõaz apa ségére. A munkálatokat jövõ atavasszal szomorúan rakja el újra betlehemi kezdjük meg, addiga dobozba, a nem várt tervedíszletet, vissza a kis Jézus zéssel és A azdíszlet engedélyek beszerzésével nélkül. elrakása úgyis mindig foglalkozunk. lehangolja, minden évben, de az idén Tervünk ésA szándékunk különösen. babaházat is végrehajújra felviszi tására fogjuk fordítani a kedves testvérek a padlásra. általAszámunkra rákövetkezőeljuttatott évben márösszeget: nem is hoz$5,000, ötezer dollárt. za le aazaz betlehemi díszletet karácsonyra. Minek összeállítva, ha a GyerEzútonlegyen is megköszönve testvéreink mek nincsen következő segítségét, kérjük benne? továbbraÉs is aaminket és években sem veszi elő. De az elveszett az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden kis figura mégis jártáldását valamilyen jó köszolgálatukra Istenünk kívánjuk. vetkezménnyel a család számára: Ne legyen olyan akarácsony, amikor Testvéritöbbé szeretettel Berettyóújfalui nem mennek el istentiszteletre! SzentBaptista Gyülekezet nevében: estén pedig felolvassák karácsony szent éjszakájánakPapp történetét, akkor is, Dániel még lelkipásztor ha a ház csak úgy nyüzsög vendégekSzatmári István agondnok től! Lisztes Tibor presbiter Évek teltek el. A gyerekek már rég =========================== kirepültek a családi fészekből. Újból Szenteste előtti nap van. A férfi feldíszíti a karácsonyfát, csak egy kicsit, kettőVÁRJ MÉG! jük számára. megszólal a telefon. Józsué 3:16Ekkor (2Móz 14,21-22) Egy női hang jelentkezik. „Itt a Menekültotthon. Ön volt olyan kedves, hogy Megállt a víz. az itteni gyerekek számára egy babaszoMinthogyha óriási kéz bát ajándékozzon nekünk karácsonyra. tartotta föl, Még egyszer nagyon szépenvolna köszönjük. megállt,egy De találtunk benne egy pici figurát, fából faragott babát, sglóriával feje körakásra agyûlt, rül. Az egyik szekrénykében volt. De az feszült, biztos nem tartozik babaszobához…?“ hullám ahullámra hõkölt. – „Micsoda?“ – az idős férfi alig tud Megállt szóhoz jutni. Majd egy kis szünet után: egy percre, „Azonnal jövök érte! Nem is sejti, mekamíg a túlsó partra kora örömöt szerzett nekem!“ át nem értünk. Így történt tehát, hogy a férfi és felesége Szentestén, miközben a karácsonyVárj még Uram! fán égtek a gyertyák, csillogó szemmel Kezed ne vedd el! ült a betlehemi jelenet előtt, csendes, Még mindig itt és vagyok, de mély töltötte el őket, sokan. mert újra mégöröm mindig itt vagyunk övék volt a bölcsőben fekvő Gyermek! Williams HerjeczkiAlexanderné Géza (1977)


2010.december szeptember 2013.

Áhítat 2014 ÜLDÖZÖTT SZABADOK

folytatás az 1. oldalról Már kapható a külsejében és tartalmában megújult magyarországi baptista Az isélet gyötrelem, de azért van mit enni, Áhítat 2014-es kiadása. A sok, gyökeres van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és változtatást eredményező, nagy lépésis a tisztességes temetéshez való jogukat után szerkesztőbizottságunk a kinlódás, beérkemegtarthatták. Az élet egy merõ zett visszajelzéseket figyelembe reménytelenség és halál. De hát ezisvéve jobb, tovább korrigálta mint acsiszolta, semmi, ésalkalmasint úgy sincs kilátás ennél legfőbb bibliaolvasási segédirodalmuntöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott kat, az Áhítatot. Legfrissebb kiadvákeretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. nyunk az alábbi újdonságokkal gazdaHányan tengetik az életüket ma is godott: ezzel a rabszolga-gondolkodással? Így tengette az életét Izráel míg el nem jött hozzá a Szabadító és ki nem hozta õket a szolgaság házából. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Izráel õrizõje nem szunnyad és nem alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta népét Egyiptomból? Emberileg szólva – Isten mindent félretett és csak az Õ népére figyelt azon - Az esti elcsendesedést segítendő az éjszakán. A szabadulás minden egy-egy igevers szerepel az oldal alján a mozzanatát személyesen felügyelte, már megismert kétéves bibliaolvasó minden pillanatot figyelõ tekintetével tematika mellett. kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, - Gyülekezeti igényt hivatott szolgálni rongyos nép, bibliaórai hogy az soroIsten a koszos, függelékben található személyesen gondoskodik róluk, és zatok gyűjteménye. mindent félretéve figyel rájuk? - A baptista fenntartású iskolákban évvel késõbb ismét virrasztott kiírt1500 rajzpályázat eredményeképpen teaz Istenillusztrációk a Gecsemáné kertben,néhány azon a matikus találhatók oldalon. csütörtök éjszakán, azon a pénteken, - Folytatva a megkezdett koncepciót, azon a húsvét hajnalon, amikor a mi 2014-ben a Lukács írása szerinti evanszabadításunk történt. gélium sorra az első negyedévben. Sõt,kerül személyes bizonyságom van ar- Azhogy evangéliumsorozat mellett általáról, velem együtt virrasztott az Úr ban héten egy átívelő 28 egy-egy évvel ezelõtt télitéma estén,kifejtése amikor történik amelya immáron tipográfirólam ismeg, lehulltak rabtartó bilincsei. ailag is megjelenik az oldalakon. - Az egyházi és polgárigyõztes naptár aktuaÜldözött szabadok, szabalitásait tükröző heti tematikus dok. Elindultak tehát. Nemsorozatok volt teközött egy átfogóbbNem is lesz, mégpedig a lekommunikáció. lehetett mobilbaptista hitvallás cikkelyeinek végigtatelefonon rákérdezni a sor elején, hogy nulmányozása. hátul mindenis rendben van-e.azKözel két -Továbbra megtalálható oldalak milliós nép, asszonyok, gyermekek, felső-szélső sarkában a napi ige, téma és öregek, juhok, barmok, szekerek, végeüzenet összefoglalása. láthatatlan konvoj. A Veres tenger partA korábban Vezérfonalként ismert ján tábort vernek, megpihennek. Egykiadványunk is újra kapható lesz Iránycsak felröppen a hír, az egyiptomi tűszer címmel, ám módosított tartalommal közeledik. Kitör a pánik a táboréssereg funkcióval. Táplálkozz naponként a ban. Elõl a tenger, az ellenség. Szentírásból! Haddmögöttük legyen segítségedre A népazelõbb segítségért Istenhez, ebben Áhítat, illetve az kiált Iránytű! aztán pedig neki esik Várady Mózesnek: Mit Endre, az Áhítat-bizottság tettél velünk, miért hoztál ki elnöke minket

oldal 3.11. oldal

Múlt, 2Mózes Jelen, Jövő Egyiptomból? 14: 10, 11. Jobb lett volna szolgaként meghalni EgyipBaptista Kalendárium tomban. Kiderül, hogy van a népnek hite, nagyon gyenge az a hit. Ha Új de év,még új kalendárium. Sokadszor jejól mennek a dolgok, tisztelik aztáblán, Urat, lenik már meg. Akár egy útjelző de ha balul üt kiisvalami, máris írások pánikiadványunkban a léleképítő kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a és a gazdag bizonyságtételek előremuhibás,jelzik, hogy ide jutottunk? tatva hogy az olvasóknak mely Mellesleg, sok keresztyén tart ezendoa irányba érdemes haladni. Lapjain szinten a hitéletében. kumentumként olvashatók, sőt színes képein viszontláthatók az elmúlt Ekkor Mózesnek eszébe jut évben Isten velünk ígérete. történt 2Mózesjelentősebb 6: 6-8. Isten események, megígérte, melyek Isten szeretetének hogy megszabadítja õket bizonyítékai. az egyiptoBibliaolvasó bizonyára tudmiak kezébõl,testvéreink és beviszi népét az ígéret ják, hogy az Ószövetség számos, máig földjére. Akkor tehát, nem kell félni a ható üzenete jól alkalmazható mai élejelen aktuális veszedelemtõl, mertközött ez csak tünk problémái is. egy „Az rövid epizód a nép életében. Nem ez a Ószövetség gyöngyszemei” címet viselő vég,sorozatban Isten folytatást ígért. Most az a új lelki épülésre alkalmas dolgunk, hogybátorító erõsenüzeneteket ráálljunk fogalIsten gondolatokat, szavára.meg Így bátorítja Mózes a népet: Ne maztak fiatal lelkipásztoraink. féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak hisz Istenben, és a hit beszédét mondja tovább az üldözött szabadoknak. Ha Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Ebben hitt Mózes. Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Mózes csak azt válaszolhatta volna, Tizenkét ismerhetjük hogy: Nem színes tudom!részben Egyet azonban tumeg, hogy mit mond a Biblia a jövevédok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetnyekről. A bemutatott oldalakon a MalenbõlBibliatársulat is ki tud vezetni, Õ az Úr. gyar általmert készített vánEz a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko-A dor-kiállítás anyagát vehetjük kézbe. molyan veszem azt, amit Isten mond, ha kiállítás tablói úgy kommunikálják az annak minden ellentmondani látsziküzeis. emberi kapcsolatokról szóló bibliai netet, hogy azok egyszerre és Nem tudom, hogyan szabadíttanítanak meg, csak jó cselekedetekre várok rá és hiszek indítanak. benne, és amit nekem Kalendáriumunk megemlékezik 95 mond, megteszem. A többi pedig aza Õ éves BillyÚtat Grahamről, J. L. feladata. nyitni a bemutatja tengeren, leféRuneberget, a finnek kerekét, nemzeti homályt költőjét, kezni a harcikocsik interjúban emlékezik meg a 80 eszbocsátani az egyiptomiakra... mind a tendős baptista lelkipásztor-költőről, Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a Gerzsenyi Sándorról. A kalendárium szabadítást kegyelembõl. által foolvasóit tanulságos, rövid Hit történetek és el. Hit által élhetsz agadhatod keresztyén költészet mívesszabadon, darabjai bár mindig üldözötten, de ugyanakkor segítik a lelki gazdagodás terén. gyõzelmesen, mert az Úr Hogy hadakozik Új év, új kalendárium. mi a szerepe? érted. Aki fellapozza, annak a benne talált tartalom választ A gazdag tengerparton a bizonyára halál kapujában ad erre a kérdésére. álltak, Isten pedig megnyitotta számukLajos szerkesztő ra az életMarosi kapuját,Nagy és õk átléptek a halálból az életbe. Minkét kiadvány ára: 1250 Ft Baptista Könyvesbolt, Budapest Ezt a lépést te se halogasd! mbekonyvesbolt@gmail.com vagy 06-20-886-0011-es Lukácsbaptifon János

Magyarországi Baptista Egyház Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. www.baptista.hu/berettyoujfalu Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban! Kedves Amerikai Magyar Baptista Szövetség!IMÁDKOZZUNK „Nem igazságtalan az Isten, hogy EGYMÁSÉRT elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a A Magyar Világszövetszeretetrõl, melyetBaptisták tanúsítottatok az Õ ségébe magyar baptista és szövetség neve iránt,hat amikor szolgáltatok szoltartozik. Aki szeret(Zsid messzebbre gáltok a szenteknek.” 6:10) látni a közvetlen környezeténél - az Evangéliumi Hírnökhogy olvasói bizonyára Köszönjük, gondoltak ránkilyenek ne- és imádkozni is kész távolban élő testhéz helyzetünkben. véreiért, annak azt végi ajánljuk, hogy Imaházunk augusztus leomlása és a lebontása jó reménységgel vakövetkezőután sorrend szerint tegye azt. gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benHétfőn baptista nünket egy úja ésmagyarországi szép hajlékot építeni testvérekért céljára, és az az egyház istentiszteletek Õ nevevezetőiért, dicsõségére. A munkálatokat tavasszal Papp János elnökért ésjövõ munkatársaiért. kezdjük meg, addig a nem várt terveKedden a Romániában élő magyar zéssel és az engedélyek beszerzésével baptista testvérekért és a szövetség foglalkozunk. vezetőiért, dr.szándékunk Simon Józsefvégrehajelnökért és Tervünk és munkatársaiért. tására fogjuk fordítani a kedves testvérek általSzerdán számunkraazeljuttatott összeget: Észak-Amerikában $5,000, azaz ötezer dollárt. és Ausztráliában élő magyar baptista testvérekért és a szövetség vezetőiért, Ezúton is megköszönve testvéreink dr. Herjeczki elnökért és munkasegítségét, kérjükGéza továbbra is a minket és aztársaiért. Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk kívánjuk. Csütörtökön a áldását délvidéki magyar baptista testvérekért és a szövetség Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui vezetőiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor Baptista Gyülekezet nevében: lelkipásztor testvérekért. Dánielmagyar lelkipásztor Pénteken aPapp felvidéki baptista István gondnok testvérekért Szatmári és a szövetség vezetőiért, Lisztes Tibor presbiter Dóczé Bálint lelkipásztorért és munkatársaiért. =========================== Szombaton a kárpátaljai magyar baptista VÁRJ testvérekért és a szövetség veMÉG! zetőiért, Bálint lelkipásztorért és JózsuéNehra 3:16 (2Móz 14,21-22) munkatársaiért. Megállt a víz. Minthogyha óriási kéz Kérjék bármelyik lelkipásztor segítvolnaAföl, ségét, vagy hívják tartotta a szerkesztőt. posmegállt, tai kiadások kb. megduplázzák a kiads rakásra gyûlt, ványok árát. feszült, hullám hullámra hõkölt. Istenben lehetsz csak Megállt Míg tömlöcödnek foglyaegy vagy, percre, még nem vagy amíg igazána szabad. túlsó partra Szállhatsz, mint a sas ég értünk. alatt, átaz nem Istenben lehetsz csak szabad. A szárnyalás elvisz messze, Várj még Uram! önmagadban el vagy veszve. Kezed ne vedd el! Maga számára Mégteremtett, mindig itt vagyok, de elmenni elengedett... még mindig itt vagyunk sokan. Venyercsán László Baptista Kalendárium 2013. Herjeczki Géza (1977)


Karácsonyok Életem (45)

Néhány szép éve volt az életemnek, amikor karácsonyi koncerteket tartottunk az újvidéki gyülekezetben. Úgy láttuk a prédikátor testvérrel, hogy a szeretet ünnepén az emberek fogékonyabbak az ige hallgatására és befogadására. Ez az 1965-75-ös években volt. A meghívók „karácsonyi koncert” megjelöléssel lettek nyomtatva. Meg is telt a 200-250 férőhelyes imaterem. Az énekkar pedig, kiegészülve a szeminaristákkal, 25-30 tagú volt. Úgy válogattam a karácsonyi karénekeket, hogy azok ne annyira romantikusak, idillikusak legyenek, hanem inkább igazak. Szerintem a karácsony egy nagy dráma: a menny sír, a föld meg nem tud mit kezdeni az Istenfiú emberré lételével (még ma sem)! Ezért van fenyő, van édesség, ezüst papír, fehér hó és szeretet, melyben egymást ajándékozzuk. Miért dráma? Mert négyszáz évig hallgat az Isten! Most pedig, mikor eljött az idő teljessége, megszólal az Isten. Megszólal hatalmas alakítással, de UTOLJÁRA! (Zsid1,1-4) Nem lesz több lehetősége az emberiségnek. Isten Fia által beszélő viszonyba került a bűnös ember az Örökkévalóval. Ezért így énekel a menyei kar: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek! Kik ezek a jóakaratú emberek? Ezek azok, akik felismerik Jézus földre jövetelének célját, és okát: Csak azt tudom, lejött közénk a földre, Hol jászol ágy volt első otthona. Magyarból fordítottam szerbre az egyik karácsonyon. Ó, de szerettük, mert benne feszült a dráma, melyről igyekeztem meggyőzni énekeseimet. Sima egy szólamban énekeltük halkan ezt az igazságot, hogy a refrén több szólamúságában kiteljesedjen. Tíz-tizenkét karéneket énekeltünk, volt közös ének is, ez fontos. Középen egy fuvola vagy ének szóló és az ige. Ez a tíz-tizenöt perces igehirdetés számomra szintén egy remekmű volt tudós testvérem részéről. Utána még néhány karének, hogy a végén az Úr visszajöveteléről énekeljünk: Ó, ,jöjj le Messiásunk, Szívünk teérted esdekel... És voltak megtérések. Dicsőség az Úrnak. Ez addig volt lehetséges, míg megvolt a jó lelki összhang az énekesekkel, és nem kevésbé a prédikátor testvérrel. A próbákon ő a basszusban ült, a koncerten pedig a helyén, a szószék mögött. Amíg így volt, tudtam tenni. Tudatában 2013. december

vagyok kicsinységemnek. Nagyon szorongtam, de amikor kiléptem a kórus elé, már csak az Úr volt, és én. Ezt egy szerzetes nővér a koncert után így fejezte ki: - Tudja, én megborzongtam, mikor maga kilépett. Pedig háttal voltam, mikor kiléptem a a magas dobogót elválasztó függöny mögül, mely megnyitja a színteret. - Maguknak az az előnyük, mondta, hogy hiszik is azt, amit énekelnek. Hát nagyobb elismerés nem kellett. Mostanában mondta egy testvérnő a másiknak: - Tudod, Eszter minket igével és imával készített fel az együtt éneklésre. Igen, ez nagyon fontos volt. Hogy kicsiny Názáret ács műhelyén át Eljött Megváltónk, Isten egyszülött Fia. Ez szombat este volt, és Márta húgommal rögtön vissza indultunk kicsi autónkkal a jeges-csúszós úton az éjszakába, Szabadkára, hogy vasárnap a gyülekezetemben is ünnepeljünk. Szentestén már énekeltünk a szomszéd falu gyülekezetében, mely énekesek velünk énekelnek a városban is. S még, ha úgy alakult, vasárnap este Pacséron is. És ünnep volt. Az Úr Jézust ünnepeltük, aki jött és újra eljövendő. Kellenek az ünnepek. Ehhez pedig a karének, a többedmagammal éneklés, a közösség kell. Még az ünnepi öltözék is fontos. Mivel az újvidéki imaház dobogója magas, ajánlottam, hogy hosszú szoknyákat varrassunk. Örültek a nővéreim. Nem volt fenyő, csak hosszú, csíkokra vágott alufólia csillogott a kórus mögött. Nagyajtai Eszter

Ki Jézust visszavárja Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. (2Tim 3,1)

Az utolsó időben Nehéz napok jönnek. Gyümölcsei megérnek A hitetlenségnek. Hívőkkel gúnyolódnak, Az Urat megvetik. Az élő Isten helyett A gonoszt szeretik. Szeretetlen emberek Magukkal törődnek, Erejét megtagadják Az igaz kegyességnek. Ki Jézust visszavárja, Ezeket kerülje! A gonoszok tanácsát Soha ne kövesse! Kik hitük megtartották, Csak azokra nézzen, Kik Istent megtagadták, Azoktól ne féljen! Építse az életét Isten igéjére, Kutassa az igazat, S maradjon meg benne! Az ihletett Szentírás A bűntől megvédi, S az Úr szolgálatára Alkalmassá teszi. Így békében várhatja Visszatérő Urát, S átveheti örömmel Hűsége jutalmát. Gergely István

Evangeliumi Hirnok, December 2013  

Evangeliumi Hirnok, December 2013 Gospel Messenger, December 2013 http://www.evangeliumihirnok.net/

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you