Page 1

VOL. 102. 104. NO. NO.9.12. DECEMBER2010. 2012. SEPTEMBER

Hungarian Baptist Convention of North America

104. Évf. 9. 12.SZÁM, szÁm, 2012. DECEMBER 102. ÉVF. 2010. SZEPTEMBER

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

Miért lágymeleg a krisztusvárásunk? ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

Közvetlenül a második világháború 1Korintus Mindez pedig pélután hallottam,10:11. hogy egy nagyszerű déli daképpen történt velük, hogy figyelmeztetéprédikátor azt mondta, aggódva sül íratott meg nekünk, akik az utolsó figyeli az akkori prófécia-hullám iránidõkben ti túlzottélünk. érdeklődést, mert ha a lelkes

Pál apostol szerint biblikus dolog Krisztust lelkek párhuzamot vonniváró Izráel egyiptomi kivonulása, pusztai vándorlása Krisztust váró lelkek, és hívõ életünk különbözõ állomásai között. Ezt Kik sokszor úgy féltek, Az Ő szavát figyeljétek! Bízón hallgassátok, 2 MózÍgy 14.1 így beszélt az ÚR szólAzután nagy Királytok: Mózeshez: 2 Szólj Izráel fiaihoz, hogy Ne féljetek, forduljanak meg, éstanítványok! verjenek tábort PíItt vagyok, Hahírót elõtt, Migdól Bízzatok! és a tenger között, Szenvedésben Baal-Cáfón elõtt. Veletársak, szemben táborozzanak aÜdvösséggel tengernél. 3várlak! Hátha azt gondolja a fáraó, hogy eltévedtek Izráel fiai ezen a földön, õket a puszta! 4 Jön a sötét körülzárta éjjel, Rettenetességgel, Én pedigEllenséges megkeményítem a fáraó szívét, gyűlölséggel. hogy üldözõbe vegye õket, és megmutatom A szeretet csökken, dicsõségemet fáraón egész haderején. S a abűn nagyéserőben Akkor megtudják egyiptomiak, Uralkodikaz dölyfös gőgben.hogy én vagyok az ÚR. És így cselekedtek. 5 Istenünk,Egyiptom Rettegünk! Amikor jelentették királyának, Ó, ne hagyj magunkra, hogy elmenekült a nép, megváltozott a meg újra! fáraónak ésErősíts szolgáinak indulata a nép iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! ElNemIzráelt attól kell félnünk, bocsátottuk a szolgálatunkból! 6 Befogatott aKifáraó a harci kocsijába, és megöli testünk, maga mellé vette a hadseregét. Hanem ki elveszti lelkünk.7 Maga mellé vett Ne hatszáz válogatott harci kocsit, menjünk el balra, az összes És egyiptomi harci kocsit. Három ne térjünk jobbra, emberMert volt csak mindegyiken. 8 Az ÚR megkeígy jutunk a célba! ményítette a fáraónak, Egyiptom kiráHűségért Égi bért vette Izráel lyának a szívét, és az üldözõbe Nyerünk ott mindnyájan fiait, Izráel fiai pedig hatalmas kéz segítségével Csodás vonultakgazdagságban! ki. 9 Az egyiptomiak tehát üldözték õket - a fáraó minden lova, Legyünk mindig bölcsek- és utoharci kocsija, lovasa és hadereje lérték õket,És amikor a tenger mellett tábogalambszelídek, roztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cáfónnal Ápoljuk a békességet! szemben. 10meg A fáraó közeledett. fiai Tanuljunk tűrni, HaláltólIzráel se félni, pedig Gyermekét föltekintettek, és látták, hogy az az Úr megvédi! egyiptomiak utánuk Mindnyájan! eredtek. Ekkor nagy Fel, bátran félelem fogta el õket, és segítségért kiálKüzdjünk úgy, mint Jézus, tottak Izráel fiai az ÚRhoz. 11 Mózesnek Győzzünk úgy, mint talán Jézus!elég sír pedig ezt mondták: Nincs AHH 427 Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál

magyarázók melléfognak, az e miatti tesszük kolorádóiaz táborocsalódásestérõl-estére kiöli az emberekből igazi zásunk istentiszteleti alkalmain. A hét reménységet. mottója: Együtt a cél felé! Az illető prófétált, vagy legalább is Éppen úgy vándorlunk a cél felé, kiválóan ismerte az emberi természetet, mint Izráel népe Egyiptomból, a mert amit előre megmondott, az ponpusztán át Kánaán felé. tosan be is következett. Krisztus jövetelének a reménysége teljesen kihalt az A történetbõl kiderül, hogy bár Izráel evangéliumi keresztyének közül. Nem fiai elhagytákezzel, Egyiptomot, mégis köEazt mondom hogy a Bibliát gyiptom sehogy sem akarja elhagyni vető keresztyének feladták volna a máIsten elindulnak, a teljes sodiknépét. adventAmikor tanát. Semmiképpen nem egyiptomi haderõ üldözõbe veszi õket, ezt akarom állítani. Az evangéliumi híés végre szabadok, mégis üldözött vőkbárnagy többsége ragaszkodik ahhoz szabadok. a teológiai tételhez, mely szerint Jézus Krisztus K é t valamikor, e m b e r c s oegy p o rnapon t l é tvisszaezik: tér a földre, személyesen. Jézus Kriszrabszolgák és üldözött szabadok. Elõször a rabtartó természetérõl kell valamit megjegyeznünk. A tízedik csapás után a fáraó még azon az éjszakán magához hívatta Mózest és Áront, és ezt mondta nekik: Induljatok, menjetek ki az én népem közül Izráel fiaival együtt, menjetek és tiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok. Vigyétek juhaitokat és marháitokat is, ahogyan kívántátok, csak menjetek! Kérjetek áldást rám is! 2Móz 12:31, 32. A 2Mózes 14:5-ben pedig ezt olvassuk: Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megvál-

bennünket Mit tettél velünk, tus végső meghalni? győzelme megrendíthetetlen miért ki bennünket Egyiptomból?! tanításhoztál a Szentírás alapján... egy áldott 12 Nem megmondtuk nekedkihaló még Egyipreménység, amely sajnos félben tomban, hogy hagyj békét, hadd van. Ahol mégis mégnekünk beszélnek róla, ott szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb főleg akadémiai- vagy politikai témanekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, ként ha tárgyalják. Az halunk adventmeg! örömteljes, mint a pusztában 13 De személyes teljesen Mózes így összetevője felelt a népnek: Neelveszett. féljetek! Álljatok helyt, azok, és meglátjátok, hogyan Hol vannak akik vágyakoznak, szabadít megésma az ÚR benneteket! Mert epekednek sóvárognak az ő eljövetele ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, után? úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14 annyira AzA ÚRkrisztusvárás, harcol értetek, timely pedigoly maradjatok égett az első keresztyének szívében, úgy veszteg!

látszik, mára teljesen kiégett. Csak a tozott fáraónak és szolgáinka indulata hamuamaradt meg. a nép iránt, és ezt mondták: Mit tetEgészen bizonyos, hogy a Krisztus tünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgávisszajövetele iránti sóvárgás és epekelatunkból! dés különbözteti meg a személyes reTalán 24 aóra sem telt el a fáraó két ménységet, pusztán teológiai reménymondata között. Mintha tudathasadásos ségtől. A helyes tan ismerete, a második lenne a fáraó. Elõbb jóindulatáról biztoeljövetel helyes teológiája soha nem tudsítja a népet, aztán gyorsan meggonja helyettesíteni benned azt a szeretettől dolja magát. Egyszerûen nemnapon adja fel! feltüzelt vágyat, hogy egy megMint ahogy a gonosz lásd Őt úgy, amint van. sem adja fel, még a golgotai veresége után sem. Hogyha a gyöngéd vágyakozás eltűnt Lehullottak a kötelékeid, szabad az advent reménységéből, annak oka vagy, tele van a szíved a szabadok örövan, és azt hiszem tudom, mi az oka, ilmével, bizonyságot teszel a Szabadíletve az mertazt nem csak egy hogy okról tóról, és okai, már-már gondolod, beszélünk. nincs is többé dolgod a kísértõvel. Aztán Az egyikrá ok,kell egyszerűen az a népszerű hamarosan jönnöd, hogy a nyofundamentalista teológia, amely inkább modban van és fenyeget pusztulással a kereszt hangsúlyozta, vagy isméthasznosságát rabszolgasággal. Ne csodál-és nem ezen, a kereszten személy szépkozz de ne ismeghalt félj, mert a te Szabaségét.nagyobb, A megváltott ember Krisztussal dítód kegyelme erõsebb, mint kapcsolatát így ahelyett, hogy szeavaló legfenyegetõbb támadás. mélyessé tették volna, szerződés szeMilyen rabszolgának rűvé tették.volt Krisztus munkáját lenni addig Egyiptomban? Elõbb kellemes volt. hangsúlyozták, míg végül elfedte KriszMenet közben derült ki, hogy Jákób utódai tus személyét. Megengedték, hogy a helyettes áldozat hatálytalanítsa a személy nem egyenrangú polgárok Egyiptomban, azonosságát. Amit tett értem, Szinte úgy tűhanem kényszermunkások. nik fontosabbtörtént lett, mint aki ő nekem. észrevétlenül az átmenet. MózesA megváltás van bemutatva, mint egy idejében márúgy a fiúgyermekeiket megölik és a vályogvetéshez nem kapnak szalmát. folytatásaa3.3.oldalon oldalon folytatás TARTALOMBÓL AA TARTALOMBÓL English section English Articles- -pages pages8-9. 8-9. Michael Kornya An Apostolic Meghívó lelkipásztor beiktatásra Hero - by Bela Udvarnoki (2) és ifjúsági találkozóra Adventi és karácsonyi Beszámoló a kolorádóiírások családi táborozásról Gyülekezeti hírek: Kelowna, Cleveland, Torontói Távol és mégis közel:ifjúsági hírek Berettyóújfaluról Szilágykrasznán imaház épült Úti beszámoló - Kulcsár Sándor


2.2010. oldal szeptember

2012. december 3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb Magyarországi A SZERKESZTŐ ROVATA Baptista Egyház lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet oldal Békességes, csendes heteket is tanúsítja. „Mi,3.akik messzeu.vagyunk tomban. Kiderül, hogy adventi van a népnek 4100 Berettyóújfalu, Eötvös 2. áldott karácsonyi ünnepeket egymástól - írja Varga testvér -, nagy álAz élet gyötrelem, de azért van mit enni, és hite, de még nagyon gyenge az akívánok hit. Ha www.baptista.hu/berettyoujfalu (USPSfokhagyma # 716-300) és uborka, és kedves olvasóinknak! dás számunkra az Evangéliumi Hírnök, van húsosfazék, jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, mert ez által tudunk az egész a tisztességes temetéshez14: való jogukat is Jobb deSomogyi ha balul Irénke, ütMagyarországi ki valami, máris pániKedves Testvéreink Jézusvilágon Krisz-élő Egyiptomból? 2Mózes 10, 11. POSTMASTER: Baptista Egyház torontói testvérnő magyar baptista testvérekről. Továbbra megtarthatták. Az életchanges egy merõ Send address to: kinlódás, kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a tusban! szép versével: Karácsony az Úr házáett volna szolgaként meghalni Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet isKedves kössön össze bennünket egymásért reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,Egyiphibás,Az hogy jutottunk? Amerikai MagyarazBaptista ban. Úr ide Jézus Krisztussal való köEvangéliumi Hírnök való imádság közössége...” Igen, imádmint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség! Subscription Manager omban. Kiderül, hogy van a népnek zösség mellett4100 a gyülekezetben tapaszBerettyóújfalu, Eötvös u. 2. egymást, bárhol ságban hordozhatjuk 12409 Devoe St. SOUTHGATE, többre. Fogadjuk el a helyzetet,MI és48195 az adott talható szinten atestvéri hitéletében. szeretet-közösség teszi az Tegyük Isten, hogy hite, de keretekben mégPeriodicals nagyon gyenge a hit.ezeket Ha www.baptista.hu/berettyoujfalu is„Nem éljünkigazságtalan a föld kerekén. is ezt, próbáljuk elviselhetõvé tenni. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten elfeledkezzék Postage Paid at az a heteket és napokat különlegessé a ti cselekedeteitekrõl és a hiszen testvéreink, szolgatársaink Wyandotte, MI and Additional Offices Hányan tengetik az életüket ma is ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, ól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, és áldásossá. Ha ez a szeretet-közösség szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az élnek Õ és munkálkodnak Európábanés- különöezzel a rabszolga-gondolkodással? Published monthly by hogy megszabadítja õketvan az kihez egyiptoiránt, amikor szolgáltatok szolvalami miatt akadozna, for- neve de ha balul üt ki azBaptist valami, the sen isaJézus a Kárpát medencében, ÍgyHungarian tengette életétConvention Izráelmáris míg el pániTestvéreink Kriszmiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok szenteknek.” (Zsid 6:10)Afrikában dulnunk: „Ha Kedves alszik a parázs / Lángra ofhozzá North aAmerica, Inc.és ki nem (Füredi Kamilla), Dél-Amerikában, nem jött Szabadító földjére. Akkor tehát, nem kell félni a gyújtja sorba' / Az, Ki ott jár, ott áll / kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a tusban! / Szerkesztő: Ausztráliában, Ázsiában és természetehozta õketEditor a szolgaság házából. Köszönjük, hogy gondoltak ránk nejelen is veszedelemtõl, mert ez csak Neki egy Most a padokba'.” Ha engedünk REV.ide DR. A. GÉZA HERJECZKI hibás, hogy jutottunk? sen itt, Észak-Amerikában. héz helyzetünkben. Kedves Amerikai Magyar Baptista rövid epizód a nép életében. Nem ez a nálunk is ugyanazt teszi: „Meggyújtja 1370 Michigan Blvd., Imaházunk végi leomlása és Milyen a miPark, Szabadítónk? szívünket, /folytatást Betölti meleggel / Kicsiny vég, aIstenSzövetség! ígért. Most az a Lincoln MI 48146 2Mózes A Magyaraugusztus Baptisták Világszövetsége Mellesleg, sok keresztyén tart ezen lebontása után jó reménységgel va12:42-benTel: találunk különös monda- életünket!” (313) egy 382-3735 képviseletében is áldott ünnepeket kívádolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benherjeczki@yahoo.com zinten tot a hitéletében. Istenrõl. nok, szeretettel: Herjeczki Géza szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne új és szép hajlékot építeni Mit olvashatunk a következő oldala- nünketazegyIsten, „Nem igazságtalan hogy Virrasztott az Úrmegjegyzéseiket azon az éjszakán, féljetek! Kéziratot, cikket, Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõEkkor Mózesnek eszébe jut Isten kon az ünneppel kapcsolatos írásokon szerkesztő címére kérjük. amikorakihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít elfeledkezzék a benneti cselekedeteitekrõl ésjövõ a tavasszal ségére. A munkálatokat meg ma az Úr túl? az Úré volt. A szerkesztő bizottság tagjai:megígérte, gérete. éjszaka 2Mózes 6: 6-8. Isten kezdjük meg, addig az a nem teket! 2Mózes 14: 13, 14. melyet tanúsítottatok szeretetrõl, Õ várt terveSzabó István és Püsök van Dániel Micsoda evangélium ebben a Gyülekezeti beszámolókat: Kelownázéssel és az engedélyek beszerzésével Mózes nem okosabb, mint a nép, csak hogy megszabadítja õket azPedig egyiptoKarácsony neve iránt, amikor és szolmondatban? Virrasztott az Úr. Our address on the internet: ból, ahol októberben a Kulcsár házaspárszolgáltatok hisz Istenben, és a hit beszédét mondja foglalkozunk. http://www.evangeliumihirnok.net Izráel õrizõje nem szunnyad és nem kezdte meg szolgálatát; Clevelandból és Tervünk és szándékunk végrehajaz Úr miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret aszabadoknak. szenteknek.” (Zsid 6:10) házában tovább azgáltok Ha tására E-mailMit address: alszik. jelentherjeczki@yahoo.com az, hogy virrasztott az Torontóból fogjuk fordítani a kedves testvérek –üldözött bemerítés és ifjúsági találIstenaazNem aki, akkor teljesíticsak az Õfájdalmas, beszédét. által számunkra eljuttatott összeget: azon az éjszakán, amikor kell kihoztafélni öldjére.ÚrAkkor tehát, nem kozó. szokatlan, Az én Atyám házában SUBSCRIPTION / ELŐFIZETÉS Ebben hitt Mózes. $5,000, azaz ötezer dollárt. népét Egyiptomból? hogy az „Akik elmentek” rovat is bővül; Sok öröm vár reád. $25.00 annually Köszönjük, hogy gondoltak ránk neelen veszedelemtõl, csak ezúttal egy Ha azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva mert – Isten ez mindent három testvérünkre is gondolhasereg énekel, Ezúton isNagy megköszönve testvéreink Send subscription and change of address to héz helyzetünkben. tõl: Mikor teljesíti Isten,sorokat amit megígért? félretett és csak népére figyelt azon ez tunk a megemlékező olvasva. segítségét, kérjük Jól éreznéd magad. övid epizód acímváltozást népaz Õéletében. Nem a továbbra is a minket és Előfizetést, erre a címre kérjük: Erre Mózeséscsak azt válaszolhatta volna, az BÉLA éjszakán. A szabadulás minden A ”távol mégis közel” ezúttal egy az Úrra figyelõ imádságaikat! Imaházunk augusztus végi leomlása és Minden FÜR, Subscription Manager vég, Isten folytatást ígért. Most az a hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra Oly drága, igazi,kívánjuk. mozzanatát személyesen felügyelte, Istenünk áldását szilágysági falu, és az abban élő cigány 12409 Devoe St. lebontása után jó dezte volna: mondd meg ne- reménységgel tiszta ez azvaöröm, pillanatot figyelõ tekintetével Isten Southgate, MI 48195 gyülekezet. AMózes, Krasznai Roma Gyüledolgunk,minden hogy erõsen ráálljunk Tel.: (734) 284-7107 Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Mely sehol nincs másutt, künk, hogyan szabadít meghogy Isten gyunk afelõl, benkísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, kezetet újra meglátogatta Vadász János Isten megsegít furbill@hotmail.com Baptista Gyülekezet nevében: Csak belül e körön. rongyos nép, hogy aza Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? zavára.koszos, Így bátorítja Mózes népet:testvér, Ne s az ott töltöttegy néhány nünket újhétépült ésalattszép hajlékot építeni *** személyesen gondoskodik róluk, és aMózes csak azt válaszolhatta már meglévő alapokra imaház volna, – Papp Dániel lelkipásztor éljetek!mindent Álljatok helyt, és meglátjátok nagy gazdagság istentiszteletek céljára, az ÕIttneve dicsõfélretéve figyel rájuk? Tiszteletbeli elnök / Honorary President az ottani testvérek munkája hogy: Nem tudom!szorgalmas Egyet azonban tuSzatmári István van, gondnok Csillognak a szemek, REV. SÁNDOR KULCSÁR 1500 évvel meg késõbb ma ismétaz virrasztott és az Az itteni testvériség áldozatkészsége Lisztes Tibor presbiter dok! Úr harcol értetek, és a lehetetségére. A munkálatokat jövõ tavasszal hogyan szabadít Úr benne225 East 80th Street Itt nem látsz szomorú, az Isten a Gecsemáné kertben, azon a eredményeként. Vadászmert János testvér lenbõl is kikezdjük tud vezetni, Õ az Úr. NEW YORK, NY 10075 meg, a nem Elcsüggedt várt terve=========================== lelkeket. eket! 2Mózes 14: 13,azon 14.a pénteken, beszámolója csütörtök éjszakán, rev_skulcsar@yahoo.com Kiss Zoltán helyiaddig lelkiEz a bibliaiéshit. Hinni azt jelenti, koazon a húsvét hajnalon,mint amikora anép, mi csak zéssel és levelén az mond, engedélyek beszerzésével pásztor köszönő túl ezemolyan testvér veszem azt, amit Isten ha Mózes nem okosabb, S ha volna valaki, VÁRJ MÉG! SZÖVETSÉGI TISZTSÉGVISELŐK szabadításunk történt. ken a sorokon a szövetségünk elnöksége annak minden ellentmondani látszik is. foglalkozunk. Hogy bizalma Elnök Józsué 3:16 (2Móz csorbult, 14,21-22) Sõt,/ President: személyes bizonyságom van arhisz Istenben, és a hit beszédét mondja részéről is illesse köszönet a közgyűlési Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak A többiek hite REV. DR. A. GÉZA HERJECZKI Tervünk és szándékunk végrehajról, hogy velem együtt virrasztott az Úr felhívásnak engedelmeskedő testvéri1370 Michigan Blvd várok hiszek benne, és amit nekem viszi, felemeli. ovább 28az üldözött szabadoknak. Ha ráAzéstására Megállt a víz. évvel ezelõtt egy téli estén, amikor séget. adakozásba bekapcsolódtak: LINCOLN PARK, MI 48146 fogjuk fordítani a kedves testvérek mond, megteszem. A többi pedig az Õ herjeczki@yahoo.com Minthogyha óriási kéz is lehulltak a rabtartóaz bilincsei. Alhambra, Chicagó, Cleveland, Detroit, sten az rólam aki, akkor teljesíti Õ beszédét. alszik a parázs feladata. Útat nyitni a tengeren, lefé-eljuttatott Ha által számunkra összeget: Alelnök / Vicepresident: tartotta volna föl, New York, Palm Bay, Santa Monica és Lángra gyújtja sorba' kezni a harcikocsik kerekét, homályt ISTVÁN SZABÓ Ebben hitt Mózes. Üldözött szabadok, gyõztes szaba- Torontó megállt, gyülekezetei, valamint Hunter $5,000, azaz ötezer dollárt. Az, Ki ott jár, ott áll 11 E. Michigan Avenue bocsátani az egyiptomiakra... mind a dok. Elindultak tehát. Nem volt te- Vadász s rakásra János, Oláh Helen és Szabó ZolPalatine, IL 60067 Most is a padokba'. gyûlt, Ha azt kérdezte volna valaki MózesSzabadító feladata. Õ viszi véghez a szaboek@sbcglobal.netNem lehetett mobillekommunikáció. feszült, tán és IlonaÚrtestvérek. Ne feledkezzünk Ezúton Hit is által megköszönve testvéreink szabadítást kegyelembõl. fo-is telefonon rákérdezni a soramit elején, megígért? hogy meg hullám hullámra hõkölt. Titkár / General Secretary: õl: Mikor teljesíti Isten, a segítség után Urunk áldásáért Ő jár ma is nálunk, gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, segítségét, kérjük továbbra isAagyertyatartók minket ésközt. REV. DÁNIEL hátul minden PÜSÖK rendben van-e. Közel két könyörögni, Megállt hogy az evangélium még 104 Emily Anna azt Street válaszolhatta volna, Erre Mózes csak bár mindig de ugyanakkor milliós nép, tovább terjedhessen a Szilágyságban élő azüldözötten, Úrra figyelõ imádságaikat! Mindenegy percre, Woodbridge, ON,asszonyok, L4H 3H6, CANgyermekek, gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik öregek, juhok, barmok, szekerek, végea túlsó pusokdaniel@yahoo.com Áldott amíg örömöt hoz, partra roma testvérek között. hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérszolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. láthatatlan konvoj. A Veres tenger part- érted. át nem értünk. Meggyújtja fenyőfánk! Pénztáros / Treasurer: Karácsony környékén valahogy haA tengerparton a halál kapujában dezte volna: mondd Egymeg marabb neZSIGMOND BALLA megpihennek. ján tábortMózes, vernek, Meggyújtja szívünket, gondolunk egymásra, mes�2563csak Nixonfelröppen Way megnyitotta számukszer a hír, az egyiptomi álltak, Isten pedig Várj még Uram! Betölti meleggel Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui FULLERTON, CA 92835 szebbre is látunk, s ebben a lapunk is künk, hogyan szabadít meg Isten sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra az élet kapuját, és õk átléptek a haKezed ne vedd el! Kicsiny életünket! zsigmond@verizon.net segíthet, amint azt az Gyülekezet argentínai Var- nevében: Baptista ban. ebbõl Elõl a tenger, az ellenség. lálból az életbe. Még mindig itt vagyok, bennünket a lehetetlen helyzetbõl? * mögöttük ** Somogyi Gáborné Csoma Irén ga Antal testvér imént érkezett levele A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, még mindig itt vagyunk sokan. Q Press Graphic Design Studio Ezt a lépést te se halogasd! Mózes aztán csak azt válaszolhatta volna, neki Mózesnek: Papp Dániel lelkipásztor 2124pedig Rose Villa Street,esik Pasadena, CA 91107 Mit Visit ourLukács Web János site at www.evangeliumihirnok.net Herjeczki Géza (1977) tettél velünk, miért hoztál ki minket

ÜLDÖZÖTT SZABADOK folytatás az 1. oldalról

hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-

Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter


2010.december szeptember 2012.

krisztusvárásunk ÜLDÖZÖTT SZABADOK

folytatás folytatásazaz1.1.oldalról oldalról polcról levehető tranzakció, amit elfogaAz élet de azért van mit enni, dunk, degyötrelem, az egész dologból hiányzik az van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és érzelmi tartalom. Pedig valakit nagyon a tisztességes temetéshez való jogukat szeretnünk kell ahhoz, hogy ébren ma-is megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, radjunk, és várjunk a jövetelére. Nos, ez reménytelenség és halál. hát miért ezis jobb, magyarázatot adhat arra,De hogy himint aaz semmi, úgy sincs kilátás ennél ányzik erő azésadventi reménységből, többre. Fogadjuk el a helyzetet, az adott azok életében is, akik egyébkéntéshisznek keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. benne. Hányan tengetik az életüket ma is A másik ok, amiért hiányzik a sóvárezzel a rabszolga-gondolkodással? gás Krisztus visszajövetelének a várásátengette az életét Izráel mígjól el ból, Így az, hogy a keresztyének annyira nem jött hozzá a Szabadító és ki nem érzik magukat ebben a világban. Kevés hoztavan õketa aszívekben, szolgaság itt házából. vágy hagyni a világot. Azon vezetők számára, akik ma Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes tempót diktálnak, és meghatározzák a 12:42-ben találunk egy különös vallás tartalmát és minőségét, a mondakeresztot Istenrõl. tyénség egy rendkívüli hasznot hajtó Virrasztott Úr arany azon az éjszakán, foglalkozás lett.azAz utcák nem amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az mondanak sokat annak, aki könnyedén éjszaka az volt.és az ezüstöt, az Úr halmozza azÚré aranyat Micsoda evangélium ebben Aa szolgálatában forgolódva ittvan a földön. mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig mennyország reménységét, afféle biztoIzráel õrizõje szunnyad és nem sítékként akarjuknem fenntartani a halálunk alszik. Mit jelentegészségesek az, hogy virrasztott az napjára, de amíg vagyunk azon az éjszakán, amikor kihozta ésÚr kényelemben élünk, miért cserélnénk felnépét ezt aEgyiptomból? jót, valami olyannal, amiről keszólva vesetEmberileg tudunk? Így érvel– aIsten testi mindent gondolfélretett az Õ népére figyelt azon kodás, és és eztcsak olyan finoman teszi, hogy az éjszakán. A magunkon. szabadulás minden észre sem vesszük mozzanatát személyesen felügyelte, Továbbá, e mostani időkben a vallás minden pillanatot figyelõ tekintetével nagyon remek mulatsággá vált, így hát kísért kicsoda ez a rabszolga, mi az avégig. nagy Hát sietség a mennyországba? rongyos szemben nép, hogy az Isten Akoszos, keresztyénség, azzal, amit személyesen gondoskodik róluk, és egyesek gondoltak róla, egy újabb, és mindent félretéve figyel rájuk? magasabb szintű szórakozási forma. 1500 megszenvedett évvel késõbb ismét virrasztott Krisztus mindenért. Ő az Isten a Gecsemáné azonaza elsírta az összes könnyet,kertben, elhordozta csütörtök éjszakán, azon nem a pénteken, összes keresztet; nekünk maradt azonmint a húsvét amikor a mi más, élveznihajnalon, az ő szívet tépő szenszabadításunk történt. amely haszon a vedéseinek a hasznát, Sõt, személyes van arvilágból leutánzott bizonyságom vallásos örömökben ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr testesül meg, miközben a kivitelezése 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor Jézus nevében történik... rólam is lehulltak a rabtartó A történelem igazolja, hogybilincsei. az egyház életében a szenvedéssel teljes idők, egyszabadok, gyõztes szababen aÜldözött felfelé tekintés időszakai is voltak. dok. Elindultak tehát. Nem volt teA nyomorúság mindig józanságot munlekommunikáció. Nem lehetett kált Isten népe életében, és arramobilkésztelefonon rákérdezni a sor gondoljanak elején, hogy tette őket, hogy sóvárogva hátul minden rendben van-e. két az Úr visszajövetelére. A miKözel mostani milliós nép, asszonyok, gyermekek, túlzott elfoglaltságunk a világgal, lehet öregek, juhok, barmok, szekerek, egy figyelmeztetés is arra nézve, végehogy láthatatlan A Veres tenger partkeserű napokkonvoj. következnek. ján tábort vernek, megpihennek. EgyIstencsak valahogyan minszer felröppenle afog hír,szoktatni az egyiptomi ket erről a világról – ha lehetséges, aksereg közeledik. Kitör a pánik a táborkor könnyű úton, de ha szükséges, akkor ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. keményebb módon. Ez csakkiált tőlünk függ. A nép elõbb segítségért Istenhez, A. W. Tozer aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit Ford. Lukács János tettél velünk, miért hoztál ki minket

3. oldal 3. oldal

Magyarországi Baptista Egyház kARáCSONYIBerettyóújfalui KÖSZÖNTÉS Baptista Gyülekezet

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy a népnek Mert úgy szerette Istenvan e világot, hogy hite, még nagyon gyenge a hit.valaki Ha az Ődeegyszülött Fiát adta, az hogy jól a dolgok, az Urat, akimennek hiszen Ő benne, tisztelik el ne vesszen, hade haörök balulélete üt ki valami, máris páninem legyen. (János 3:16) kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a Alig múlt el az Ősz, és már itt a tél, hibás, ide jutottunk? vele ahogy Karácsony is. A nagy készülődéMellesleg, keresztyén ezen a sek közepettesok a legjobb, ha tart az Ige melszinten a hitéletében. lett is időt töltünk. Hiszen sok és drága Ekkor Mózesnek eszébeAtyánktól. jut Isten Igét kaptunk a mi Mennyei ígérete. 2MózesEvangéliuma 6: 6-8. Isten megígérte, A János 3:16 sokak hogy megszabadítja õket az csak egyiptoszámara közismert. Sokszor megmiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret szokva, átfutva mondjuk el. Pedig ez a földjére. Akkor tehát, nem kell félni a csodálatos Ige kiemeli a karácsony igazi jelen veszedelemtõl, mertszerette ez csakIsten egy e jelentőségét. “Mert úgy rövid epizód- Ebben a nép életében. a világot…” mindenkiNem benneezfogvég, IstenItt folytatást ígért.lehet. Most az a laltatik. félreértés nem Hogyanhogy szerette? "hogy Isten az Ő dolgunk, erõsenÚgy, ráálljunk egyszülött adta”… szavára. ÍgyFiát bátorítja Mózes a népet: Ne MilyenÁlljatok célból? helyt, “Hogyésvalaki hiszen Ő féljetek! meglátjátok benne, szabadít el ne vesszen, hanem élete hogyan meg ma az Úrörök bennelegyen.” teket! 2Mózes 14: 13, 14. Igen, minden lehetőség Mózes nem okosabb, mint amegadatott nép, csak mindenkinek, hogy el ne vesszen, hahisz Istenben, és a hit beszédét mondja nem örök élete legyen! Az örök élet rétovább az üldözött szabadoknak. Ha szünkre egyakkor fel sem fogható Isten az aki, teljesíti az Õfogalom. beszédét. Örökké Vele lenni; - milyen alapon? Ebben hitt Mózes. Mi a feltétel? Ha elfogadjuk a felkínált Ha azt kérdezte volna Ő valaki Mózeskegyelmet. ”Aki hiszen benne.” Mintõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? den ezen múlik. Erre Mózesmikor csak azt volna, Sokan, az válaszolhatta örök élet elnyeréséhogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérnek kérdéséről beszélgetünk, ezt monddezte volna: meg neják: “Én nemMózes, loptammondd vagy öltem, nem künk, szabadít Isten vagyokhogyan egy gonosz ember,"meg és ehhez habennünket a lehetetlen helyzetbõl? sonlók. Deebbõl a sok nem között ott van az Mózes válaszolhatta volna, is, hogycsak nem azt hiszek… és ez az igazi oka hogy: Egyet azonban tuannak,Nem hogytudom! sokan elkárhoznak. dok! Azhiszen Úr harcol értetek, és a kárhozik; lehetet“Aki Ő benne, el nem aki pedig hisz immár elkárhozott, lenbõl is ki nem tud vezetni, mert Õ az Úr. mivelhogy nem az Isten egyszülött Ez a bibliai hit.hitt Hinni azt jelenti, koFiának nevében.” (János 3:18) molyan veszem azt, amit Isten mond, ha Pál minden Apostolellentmondani így fejezi eztlátszik ki: “Isten annak is. megjelent lélekNem tudom,testben, hogyanmegigazíttatott szabadít meg, csak ben, megláttatott az angyaloktól, hirdetvárok rá és hiszek benne, és amit nekem tetett a pogányok közt, hittek benne mond, megteszem. A többi pedig azaÕvilágon, felvitetett dicsőségbe.” 1Tim 3:16 feladata. Útat nyitni a tengeren, leféIsten, aki volt, van, és örökké lesz, kezni a harcikocsik kerekét, homályt megjelent emberi testben, és ez a Kabocsátani az egyiptomiakra... a rácsony legnagyobb csodája mind és titka. Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez Testben, hogy az ember megérthesse aŐt szabadítást kegyelembõl. Hitmentsége által fo- a és ne lehessen kifogása és gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, hitetlenségre. bárSzenvedett, mindig üldözötten, de ne ugyanakkor hogy senki mondassa, gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik hogy neki könnyű volt, és neki nem fájt érted. semmije. Ézsaiás 53:3 azt mondja “Utált a halál kapujában ésAaztengerparton emberektől elhagyott volt, fájdalálltak, Isten pedig megnyitotta számukmak férfia, és betegség ismerője! Mint raakiazelől életorcánkat kapuját, elrejtjük, és õk átléptek a ha-és utált volt; nem gondoltunk lálból az életbe. vele.” Ismerte Ő az éhséget is: “És mikor Ezt a lépést te se halogasd! negyven nap és negyven éjjel böjtölt vala, végre megéhezék.” Máté 4:2 Lukács János

4100 Berettyóújfalu, Eötvös 2. Ismerte a szomjúságot is: u.“Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elwww.baptista.hu/berettyoujfalu végeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, monda: JánosKrisz19:28. KedvesSzomjúhozom. Testvéreink “Jézus Ismerte az elhagyatottságot is: “Én tusban! Istenem, Istenem! Magyar miért hagytál Kedves Amerikai Baptista el engemet?” Máté 27:46 Elhagyatva Szövetség! az emberektől is: "Ettől fogva sokan „Nem igazságtalan Isten, hogy visszavonulának az Ő az tanítványai közül elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a és nem járnak vala többé Ő vele.” János szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ 6:66iránt, Szenvedésének igazi oka volt, neve amikor szolgáltatok és az szolhogya aszenteknek.” mi bűneink büntetését gáltok (Zsid 6:10) elszenvedje mi helyettünk. Úgy a János 3:16 verse, mint Köszönjük, hogy gondoltak ránkaz ne-I Ti3:16 verseinek minden szavában hézmóteus helyzetünkben. egy-egy külön üzenetvégi van.leomlása és Imaházunk augusztus Krisztus mondta ezt önmaga vafelől: lebontása után jó reménységgel gyunk afelõl, hogy Isten megsegít "Én vagyok az Alfa és az Omega.benA keznünket új Ezt és szép hajlékot építeni det ésegy a vég. mondja az Úr, aki van istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõés aki eljövendő, a Mindenható.” Jel. 1:18 ségére. A misszióját munkálatokat jövõ mindent tavasszal elFöldi illetően kezdjük meg, addig a anem várt tervevégzett, születésétől mennybemenetezéssel az aengedélyek léig. és És ez Karácsony beszerzésével igazi üzenete. foglalkozunk. Bárcsak a karácsonyi angyalokkal Tervünk és szándékunk végrehajegyütt mi fordítani is dicsőítenénk azért, tására fogjuk a kedvesIstent testvérek amitszámunkra értünk tett. De nem összeget: csak Karááltal eljuttatott csonykor, életünk minden idejé$5,000, azaz hanem ötezer dollárt. ben. Ezúton is megköszönve testvéreink E drága igékkel kívánok szeretettel segítségét, kérjük továbbra is a minket és áldott Karácsonyi ünnepeket és örömazteli, Úrrakegyelemben figyelõ imádságaikat! Minden gazdag Új Esztendőt! szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. Faulkner Terézia Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet nevében:

Ünnepi könyvajánló

Papp Dániel lelkipásztor SzeretettelSzatmári ajánljukIstván olvasóink figyelgondnok mébe a magyarországi Baptista Kiadó Lisztes Tibor presbiter legújabb kiadványait ===========================

Múlt, Jelen, Jövő VÁRJ MÉG! Baptista Kalendárium 2013

Józsué (2Móz 14,21-22) Lépten 3:16 nyomon azt halljuk, hogy manapság egyre kevesebben olvasnak. A a víz. könyveknek nem csak aMegállt borsos árai tartóriási kéz ják vissza az Minthogyha embereket, megváltoztak föl,cikolvasási szokásainktartotta is. Az volna újságok megállt, kei egyre rövidebbek, a példányszámok s rakásra is csökkennek. Szaladunk, nem gyûlt, érünk rá feszült, semmire. De mi a helyzet a lelki irodahullámnem hullámra hõkölt. lommal, a Bibliát is említve? A fiMegállt atalabb generáció már az Írást is mobilpercre, telefonról, az elektronikusegy sajtó naponta amíg a túlsó partra felbukkanó újdonságaiból olvassák, át nem értünk. sok fiatal az ige felolvasását is ezeken kíséri a gyülekezetben. Ilyen környezetben bocsátjuk útjára nagymúltú Várj még Uram!kiadványunk, a Múlt,Kezed Jelen,ne Jövő baptista vedd el! kalendárium Még nyolcvanötödik számát. mindig itt vagyok, Évkönyvünk sokféle igényt kíván még mindig itt vagyunk sokan.kielégíteni. A színes képes beszámolók immár 80 oldalon továbbítanak rövid Herjeczki Géza (1977)


4.2010. oldal szeptember

információkat egyházi életünk különféÜLDÖZÖTT SZABADOK lefolytatás eseményeiről a helyi az 1. oldalrólgyülekezetektől a világszerte történt baptista eseményekig. Az gyötrelem, idén sem de hiányzik lapjairól a Az élet azért van mit enni, lelki táplálék. „A sokszínű istenarc” van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és főcímmel hat fiatal lelkipásztor mutatjais a tisztességes temetéshez való jogukat bemegtarthatták. Istenünk gazdagágát. kérAz élet egyGyakorlati merõ kinlódás, désekkel is foglalkozik kiadványunk, reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, úgy, a fiatalok mintmint a semmi, és úgykapcsolati sincs kilátáskérdéennél seivel vagy a házasság őszinteségének többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. Hányan tengetik az életüket ma is ezzel a rabszolga-gondolkodással? Így tengette az életét Izráel míg el nem jött hozzá a Szabadító és ki nem hozta õket a szolgaság házából. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Izráel õrizõje nem szunnyad és nem alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta fontosságával. Hiteles tájékoztatást könépét Egyiptomból? zöl a mai újpogány hit terjedéséről, vagy Emberileg szólva misszióját – Isten mindent éppen a gyülekezetek segítő félretett és csak aza Õhelyes népéretájékoztatásfigyelt azon fontos területről, az Aéjszakán. A szabadulás ról. kalendárium nem regény. minden Időszűmozzanatát felügyelte, kében élünk, deszemélyesen apránként olvasva egész minden pillanatot figyelõ évben nyújt segítséget, hogytekintetével bizonytakísért végig.világunkban Hát kicsoda ez rabszolga, lan, változó is akitartsunk rongyosa nép, hogy az Isten éskoszos, megmaradjunk hitben. Érdemes tehát kézbe vennünk! személyesen gondoskodik róluk, és mindent félretéve Marosi Nagyfigyel Lajosrájuk? szerkesztő 1500 évvel késõbb ismét virrasztott az Isten a Gecsemáné kertben, azon a ÁHÍTATazon 2013a pénteken, csütörtök éjszakán, Elmélkedések az minden azon a húsvét hajnalon,évamikor a mi napjára szabadításunk történt. Sõt, személyes bizonyságom van arKülsejében és tartalmában egyaránt ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr megújult Áhítat 2013 című kiadványun28kínáljuk évvel ezelõtt egy téli estén, amikor kat olvasóinknak. Íme, néhány rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. lényegesebb elem előzetesként: Evangéliumok tanulmányozása karáÜldözött szabadok, gyõztes szabacsonytól húsvétig négy éves forgóban dok. voltnapteMindElindultak az egyházi,tehát. mind aNem polgári lekommunikáció. lehetett mobiltár aktualitásainak Nem tükröződése a heti telefonon rákérdezni a sor elején, hogy sorozatokban hátul minden Közel két Kiemelt kulcsrendben igeversvan-e. az elolvasandó milliós nép, asszonyok, gyermekek, szakaszból öregek, juhok, barmok, szekerek, Beszédes, lényeget hordozó cím vége– az láthatatlan konvoj. A megadására Veres tenger partüzenet alaphangjának Az tábort elmélkedés tartalmát összefoglaló ján vernek, megpihennek. Egymondat – az üzenet akönnyebb visszaszer csak felröppen hír, az egyiptomi idézhetősége és cselekvésre ösztönzés sereg közeledik. Kitör a pánik a táborcéljából ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. adalékok a napikiált áhítatok véAIrodalmi nép elõbb segítségért Istenhez, gén aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit A teljes Bibliamiért végigolvasása év tettél velünk, hoztál ki két minket

2012. december 3. oldal

alatt – naponta, mintegy ráforEgyiptomból? 2Mózes 14:hat 10,perc 11. Jobb dítással! lett volna szolgaként meghalni EgyipÚj tagolású oldalkép jobba áttekinttomban. Kiderül, hogy –van népnek hetőség hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a hibás, hogy ide jutottunk? Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a szinten a hitéletében. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret földjére. Akkor tehát, nem kell félni a jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy rövid epizód a nép életében. Nem ez a vég, Isten folytatást ígért. Most az a dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne Az Életkenyér adott, és amit az Áhítat féljetek! Álljatok helyt, meglátjátok fogyasztható méretű szeletekre igyekhogyan szabadít meg ma az Úr benneszik darabolni, adagokban kiporteket! 2Mózes 14:napi 13, 14. ciózni ésnem útravalóként becsomagolni. Mózes okosabb, mint a nép, csak Fogyaszd Te is! Kínáld megmondja belőle hisz Istenben, és a hit beszédét családodat, barátaidat is! Táplálkozz tovább az üldözött szabadoknak. Ha naponként belőle!teljesíti Hadd azlegyen ebben Isten az aki, akkor Õ beszédét. segítségedre az Áhítat! Ebben hitt Mózes. Váradyvolna Endrevalaki szerkesztő Ha azt kérdezte Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, "Magasztalja lelkem az Urat..." hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérLk 1,46-55 dezte volna: Mózes, mondd meg ne künk, hogyan meg Isten A múlt század szabadít neves metodista mis�bennünket ebbõl lehetetlenJones helyzetbõl? szionáriusa, Dr.a Stanley „a keMózes csakindulójának” azt válaszolhatta resztyénség neveztevolna, Mária hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuénekét, a Magnificat-ot. Bár Mahatma dok! Az közeli Úr harcol értetek, a lehetetGandhi barátja volt, és a Jones által lenbõl is kiAshram tud vezetni, mert Õmozgalom az Úr. alapított ébredési Ez atisztásokon bibliai hit. tartott Hinni azt jelenti, ko(erdei evangelizációk során) nem az azt, elnyomó politikai molyan veszem amit Isten mond,hataha lom legyőzésére szólította India népét. annak minden ellentmondani látszik is. A békéltetés szolgálatába Nem tudom, hogyan szabadítállította meg, csakaz Istennel megbékélt lelkeket. Aznekem indiai várok rá és hiszek benne, és amit kasztrendszer megvetettjei, a dalitok mond, megteszem. A többi pedig az Õ között 1907-ben megkezdett munkáról feladata. Útat nyitni a tengeren, lefévilágszerte olvasták Jones izgalmas bekezni a harcikocsik kerekét, homályt számolóit.  „A békesség isteni eredetű” bocsátani az egyiptomiakra... mind a – írta, „ és ha békességet nyertél Istentől Szabadító ÚrKrisztusban, feladata. Õ viszi véghez aát az Úr Jézus az életeden szabadítást kegyelembõl. Hit által fo-az Isten békéltető munkája folytatódik gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, embervilágban.” bárAzmindig üldözötten, de ugyanakkor Indiából hazalátogató Dr. Jones-t gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik szívesen látták Washingtonban, de kapérted. csolatban állt más országok vezetőivel tengerparton a halál kapujában is. A A múlt század első felének történelálltak, Isten pedig megnyitotta mi eseményei között talált-e számukpéldát a Mária általkapuját, megénekelt ra az élet és õk„mozgásokra” átléptek a ha-a hatalmasok köreiben? Bizonnyal talált. lálból az életbe. Néhány évvel a II. Világháború kitörése Ezta ajapán lépésturalkodó te se halogasd! előtt és Roosevelt elnök között közvetített – sikertelenül… Lukács János

AMagyarországi hívők - lett lé- Baptista Egyház gyen egy Nobel Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet díjra jelölt tudós, 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. vagy egyszerű www.baptista.hu/berettyoujfalu tinédzser lányka, mint Mária Kedves Testvéreink Jézus Kriszfelismerik Isten tusban! uralmát a törtéKedves Amerikai Magyar Baptista nésekben. Azt, Szövetség! hogy a generá„Neméletét igazságtalan az Isten, hogy ciók viEli Stanley Jones elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a gyázó irgalom, (1884–1973) szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ és a hatalmasok neve iránt, amikor szolgáltatok szolérdekköreit széttördelő erő, a és személyes gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) átélések és a kultúrákat formáló történelmi folyamatok fölött Isten uralkodik. hogy ránk ne- is. AKöszönjük, Történelem Uragondoltak az ő Megtartójuk héz helyzetünkben. Nézzük csak, hogy kik és mikor szóImaházunk augusztus végi leomlása és laltatták meg jó ezeket a keresztyénség lebontása után reménységgel vaindulójává lett ószövetségi próféciákat? gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benKét nőről ír Lukács evangélium nünket egy új és szép az hajlékot építenielején, rokonokról, akik meglepetten, istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ- de áldástAmondanak, mertjövõ áldottak. „Nagy ségére. munkálatokat tavasszal dolgokat tett addig velem aa Hatalmas” – énekli kezdjük meg, nem várt terveMária. hogy a legnagyobb zéssel és Észrevettük, az engedélyek beszerzésével foglalkozunk. hatalom olyan, Aki előtt egy lányka is Tervünk és szándékunk végrehajujjonghat? A lelkéből feltörő öröm első tására fordítani a kedves testvérek oka fogjuk az, hogy úgy, megalázottan, a Megáltal számunkra eljuttatott tartója előtt élhet. Lukács összeget: beszámolója $5,000, azazmég ötezer dollárt. azonban több figyelmet követel az olvasótól: elbeszélésében hallatja veEzúton is megköszönve testvéreink lünk azt,kérjük aminek el kellett hangoznia segítségét, továbbra is a minket és is lehetséges ez, hogy az én az(„Hogyan Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra áldását kívánjuk. Uram anyjaIstenünk jön el énhozzám?”), hogy érzékeljük, még a nyelvi jelek, mint a Testvéri szeretettel határozók és a jelzőka isBerettyóújfalui rendben állnak, Baptista ahol azGyülekezet Isten jelennevében: van – a csodát csodáltatja a nyelv is. Dániel A nagylelkipásztor dolgokat csePapp lekvő Hatalmas IstenIstván jelenlétéről Szatmári gondnokszól találkozásuk a Lisztes Szentlélek Tiborteljességének presbiter ölelésében; annak oka és célja, az álla=========================== potuk, az emlékezetükből felszálló próféciák és Istent hívó belátásuk a jövőbe VÁRJ MÉG! - minden. Csodáljuk a (2Móz csodát, 14,21-22) de tiszteletet érJózsué 3:16 demel (boldognak mondjuk) az ember is, aki megtalálta a neki szánta víz. helyet Megállt benne. MegériMinthogyha ám így tekintenünk Máóriási kéz riára, nekünk, protestánsoknak Isten tartotta volnais!föl, döntött úgy, hogy boldognakmegállt, lássuk azt, aki a szolgálatára áll.s rakásra A leányka, aki a gyûlt, megalázottat felemelő irgalmas Úrról feszült, énekel itt azhullám evangélium elején, 33 év hullámra hõkölt. múlva úgy viseli e prófécia súlyát, mint Megállt senki más. Az Új Szövetség hajnala egy percre,alig dereng még, de máris látjuk, a viamíg a túlsóhogy partra lágért tettre kész Isten át aznem irgalmára szoértünk. ruló ember „kezét”, hitét, akaratát hívja, hogy a munkában, ami lehetetVárjNélküle még Uram! len, társa legyen. AKezed mi hívő életünkre ne vedd el! is igaz ez: nem Még Istenmindig nélkül itt történik, vagyok,ami velünk történik. még mindig itt vagyunk sokan. Magasztaljuk az Urat tetteiért! Novák Herjeczki Géza József (1977)


2010.december szeptember 2012.

Milyen volt a2Mózes fogadtatás? Egyiptomból? 14: 10, 11. Jobb lett- Már volnaa repülőtéren szolgaként meghalni Egyipvártak bennünket folytatás az 1. oldalról tomban. Kiderül, hogybennünket van a népnek és rendkívül meglepett ez az Köszöntjük új lelkipásztorunkat Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, odaadó, hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha szeretetteljes fogadtatás az álAranybetűkkel jegyzett és felemevan húsosfazék, fokhagyma és uborka, és dozatkészség, jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, amit értünk tettek és teszlő érzelmekkel telített nap volt október a tisztességes temetéshez való jogukat is nek de ha balul üt testvérek. ki valami,Most máris pánia kelownai nagyban 14-e a kelownai Magyar Keresztyén megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, ismerkedünk kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a a várossal, járjuk az utMisszió hálaadási gyülekezete, ahol az reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, cákat, hibás, hogy ide jutottunk? sétálunk a parkokban, beszélgeitt élő magyar hívek örömmel köszöntmint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a hették új lelkipásztorukat Kulcsár Sántöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott szinten a hitéletében. dort és kedves feleségét Annamáriát. keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten Mint ahogyan arrólaz már korábban Hányan tengetik életüket ma isis ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, beszámoltunk olvasóinknak Kulcsár ezzel a rabszolga-gondolkodással? hogy megszabadítja õket az egyiptoSándor, a New magyar Így tengetteYork-i az életét Izráelbaptista míg el miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gyülekezet nyugalmazott lelkésze, az nem jött hozzá a Szabadító és ki nem földjére. Akkor tehát, nem kell félni a Észak Magyarházából. Baptista Szöhozta Amerikai õket a szolgaság jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy vetség tiszteletbeli elnöke, a jövőben a rövid epizód a nép életében. Nem ez a kelownai híveket fogja szolgálni.2Mózes A vaMilyen a mi Szabadítónk? vég, Isten folytatást ígért. Most az a sárnapi szertartáson mondott 12:42-ben találunk egy különösszentbemonda- dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten széde már is lenyűgözött bennünket, hitot Istenrõl. szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne szenVirrasztott minden szónak, annyi Rev. Kulcsár Sándor és Annamária az Úrgondolatnak azon az éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok mondanivalója igazi élményt amikor kihoztavolt, õkethogy Egyiptomból. Ez az tünk az szabadít emberekkel. hogyan meg Csendes, ma az Úr nyugodt bennejelentett hallgatni.   éjszaka az Úré volt. helyen vagyunk, ahol egészséteket! 2Mózes 14: 13, 14. Micsoda evangélium van ebben a ges a levegő, festői a látvány. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig A nagy köztiszteletnek örvendő és a János hit beszédét mondja Izráel õrizõje nem szunnyad és nem hisz Istenben, Cserepka misszionárius, tovább az üldözött szabadoknak. Ha alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az aki még 1987-ben New York-ban beszédét. Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, járt,akkor nem teljesíti győzte az azÕOkanagan Ebben hitt Mózes. népét Egyiptomból? völgyet dicsérni és Kelownáról Ha azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent azt mondta, hogy nincs szebb tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? félretett és csak az Õ népére figyelt azon helység a nagyvilágban. Tehát azt ott válaszolhatta az éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes márcsak régóta mosolygottvolna, a szítudom. Ha valakihogy azt kérmozzanatát személyesen felügyelte, hogy: Nem vünkben a gondolat, lám monddittmeg minden pillanatot figyelõ tekintetével dezte volna: milyenMózes, szép is lenne élni. nekísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan szabadít meg Isten Mindenki őszintén örül ankoszos, rongyos nép, hogy az Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? nak, hogy a körünkben élnek és személyesen gondoskodik róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta volna, reméljük, hogy az Ön segítsége mindent félretéve figyel rájuk?a repülőtérenhogy: Nem tudom! Egyet azonban tuSzeretetteljes fogadtatás és tekintélye hozzájárul ahhoz, 1500 évvel ismétésvirrasztott dok! Az értetek, és aa lehetetBizonyára jólkésõbb átgondolt jelentős hogy az Úr itt harcol élő magyarság jövőben az Istenszámított a Gecsemáné kertben,világváazon a lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. lépésnek az amerikai nagyobb összetartásról tegyen tanúbicsütörtök éjszakán, azon afelcserélnipénteken, Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, korost egy kanadai kisvárossal zonyságot. azon a húsvét amikor a mi molyan veszem azt, amit Isten mond, ha kérdeztük Kulcsárhajnalon, Sándor lelkészünket. - Erre csak azt válaszolhatom, hogyis.a szabadításunk történt. annak minden ellentmondani látszik - Igen, mert bevallom nem voltvan előre Istennek gondja van arra is, Sõt, személyes bizonyságom ar- mindenható Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak betervezve egy ilyen az összetartás szeretetét is belénk ról, hogy velem együttváltozás, virrasztotttudniaz Úr hogy várok rá és hiszek benne, és amit nekem illik 45 éviezelõtt lelkipásztori után ültesse. Sok megpróbáltatást kell azátél28 évvel egy téliszolgálat estén, amikor mond, megteszem. A többi pedig Õ inkább arra gondoltunk, hogy nyugodni ám, ha győzedelmeskedik bennünk rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. feladata. Útat nyitni a tengeren, lefétabb életformát választunk. Ám Isten útaz értelmes emberi gondolkodásmód, kezni a harcikocsik kerekét, homályt jai aÜldözött mi útjainkat is vezérlik, az egymás szabadok, gyõztes szaba- hogy az egyéni érdekek helyett a közérbocsátani az egyiptomiakra... a iránti szeretet és segítő vágy mindennél dok. Elindultak tehát. Nem volt te- dekek kerekedjenek felül, akkormind minden mérvadóbbnak számított. Így amikor taSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a lekommunikáció. Nem lehetett mobil- megoldódhat. Szent Ágoston tanítása vasszal itt jártunk és amegtapasztaltuk, szabadítást kegyelembõl. Hit által fotelefonon rákérdezni sor elején, hogy jut eszembe, hogy a nagy dolgokban az hogy közösségnek gadhatodkicsi el. Hit által élhetsz szabadon, hátul ennek mindena rendben van-e. mennyire Közel két egység, dolgokban a szabadság és szüksége van egy lelkipásztorra, a dönbár mindig üldözötten, de ugyanakkor milliós nép, asszonyok, gyermekek, mindenben legfőképpen a szeretet szüktés megszületett: jövünk!szekerek, - kezdi avégebegyõzelmesen, mert az Úr hadakozik öregek, juhok, barmok, séges. szélgetést Kulcsár Sándor lelkipásztor, láthatatlan konvoj. A Veres tenger part- érted. Így legyen. Köszönöm a beszélgetést aki is egy elfoglalt embernek tűnik, A tengerparton a halál kapujában jánmár tábort vernek, megpihennek. Egyés Önnek meg kedves feleségének is, hiszen érthetően az új életkörülmények szer csak felröppen a hír, az egyiptomi álltak, Isten pedig megnyitotta számukerőt egészséget, Isten áldását kívánom a szinte halomnyi ügyintézéssel is járnak. sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra az élet kapuját, és õk átléptek a hakelownai szolgálatuk végzéséhez. - Nem könnyű búcsút venni négy ban. Elõlvolt a tenger, mögöttük az ellenség. lálból az életbe. gyermekünktől és 11 unokánktól, de a Móricz Lajos szerkesztő A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, Ezt a lépést te se halogasd! szívünket melengeti az Mózesnek: a tudat, hogy Napjaink, A Thompson-Okanagan-i aztán pedig neki esik Mit őszinte találtunk. magyarság Lukács János lapja tettél testvéri velünk, szeretetre miért hoztál ki minket

ÜLDÖZÖTT SZABADOK KELOWNA

5. oldal 3. oldal

Juhász Gyula: Baptista Egyház Magyarországi Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet Betlehem 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. www.baptista.hu/berettyoujfalu Ó emberek, gondoljatok ma rá, Ki Betlehemben született ez este, Testvéreink Jézus KriszAKedves jászol almán, kis hajléktalan, tusban! Szelíd barmok közt, édes bambino, Kedves Amerikai Magyar Baptista Kit csordapásztoroknak éneke Szövetség! Köszöntött angyaloknak énekével. „Nem igazságtalan az Isten, hogy Ó emberek,agondoljatok ma rá, és a elfeledkezzék ti cselekedeteitekrõl Hogy anyja az Úrtanúsítottatok szolgáló leánya szeretetrõl, melyet az Õ És apja volt, dolgozó szegény. neve iránt,ács amikor szolgáltatok és szolÉs nem találtak más(Zsid födélt az éjjel gáltok a szenteknek.” 6:10) A városvégi istállón kívül. Köszönjük, hogy gondoltak ránk neÓ helyzetünkben. emberek, gondoljatok ma rá, héz Kit a komoraugusztus Sibillák megígértek, Imaházunk végi leomlása és lebontása után jó reménységgel Kit a szelíd Vergilius jövendölt vagyunk hogy vártak, Isten megsegít benS akitafelõl, rab népek szabadítót. nünket egy új gondoljatok és szép hajlékot Ó emberek, ma rá,építeni istentiszteletek céljára,jászolára, az Õ neve dicsõA betlehemi kisded ségére. munkálatokat jövõtündökölt, tavasszal AmelyAfölött nagyobb fény kezdjük meg, addig a nem várt Mint minden földi paloták fölött.tervezéssel és az engedélyek beszerzésével foglalkozunk. Ó emberek, gondoljatok ma rá, Tervünk Caesar és szándékunk Augustus birodalmavégrehajelmúlt, tására fogjuk fordítani a kedves testvérek Az ég és föld elmúlnak, de e jászol által számunkra eljuttatott összeget: Szelídazaz világa mindent túlragyog. $5,000, ötezer dollárt. Ó emberek, gondoljatok ma rá, Ezúton is megköszönve testvéreink Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, segítségét, kérjük továbbragyermekéhez is a minket és A kerek föld mindegyik azEgy Úrraüzenettel figyelõ jött: imádságaikat! Minden Szeressetek! szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. Ó emberek, gondoljatok ma rá, Testvéri szeretettel És hallgassátok megaazBerettyóújfalui angyalok Baptista Gyülekezet nevében: És pásztorok koncertjét, mely e szent éj Ezerkilencszázhuszonhárom éves Papp Dániel lelkipásztor TávolságábólSzatmári is szívünkbe Istvánzeng. gondnok Lisztes Tibor presbiter Ó emberek, gondoljatok ma rá, =========================== S gondoljatok rá holnap és minden áldott Napján e múló életnek s legyen VÁRJ MÉG! A betlehemi énekből öröm, A Józsué karácsonyi 3:16álomból (2Móz valóság 14,21-22) És békessége már az embereknek! Megállt a víz. Minthogyha óriási kéz ALIG ÉRTJÜK... tartotta volna föl, (gyermekeknek) megállt, s rakásra gyûlt, Úr Jézus, hogy megszülettél, feszült, kisgyermekként közénk jöttél, hullám hullámra hõkölt. hozzánk hasonlóvá lettél Megállt alig értjük, hogy mit tettél, egy percre, de érezzük,amíg hogya szerettél. túlsó partra át nem értünk. Fogadd el hát köszönetünk. Vedd komolyan ígéretünk, Várj még Uram! hogy mi TégedKezed úgy szeretünk, ne vedd el! hogy oda'djuk az életünk: Még mindig itt vagyok, Tiéd légy velünk! méglegyen! mindigSittTevagyunk sokan. így lesz boldog az életünk. HerjeczkiGéza Géza(1977) (1977) Herjeczki


6.2010. oldal szeptember

megkérdezte, nincs-e aki Egyiptomból? hogy 2Mózes 14: 10,valaki, 11. Jobb szeretne beszélgetni egy lelkipásztorlett volna szolgaként meghalni Egyipfolytatás az 1. oldalról ral. Éreztem valami tomban. Kiderül, hogybelső van késztetést, a népnek Bemerítési ünnepély nem tudtam elutasítani. Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, amit hite, de még nagyon gyenge azBeszéltem a hit. Ha testvérrel, és elmondtam neki, a clevelandi imaházban van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és Püsök jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, hogy úgy éreztem, hogy nem vagyok aSok tisztességes való jogukat is de ha balul üt ki valami, máris pánikitartó temetéshez imádság meghallgatást megtérve többé. Azt mondtaKinekem, megtarthatták. Az élet egy kinlódás, kolnak és bûnbakot keresnek. volt a nyert. Hálásak vagyunk azmerõ Úrnak, hogy hogyha egyszer igazán reménytelenség és halál. De hát jobb, hibás, hogy ide jutottunk? el fogadtam Lakatos Laura meghallotta a ezis felszólíaz Mellesleg, Úr Jézust asok szívembe, akkor semmi mint semmi, ésutat úgyválasztotta. sincs kilátás ennél keresztyén tart ezen a tást és a keskeny Erről a nem tudd elszakítani engem Tőle. 1 többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott szinten a hitéletében. gyülekezet előtt szép bizonyságot tett és Péter 1:3-5 így szól: “Áldott az Isten, keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. hitét bemerítkezéssel is megpecsételte. Ekkor Mózesnek eszébe jut Istena mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki az Ő Hányan tengetik az életüket ma is ígérete. A bemerítési istentiszteletre szeptem2Mózes 6: 6-8. újjá Istenszült megígérte, nagy irgalmasságából minket ber 23-án került sor. Igét hirdetett Püsök ezzel a rabszolga-gondolkodással? hogy megszabadítja õket az egyipto-a élő reménységre a Jézus Krisztusnak Dániel szövetséÍgy torontói tengette lelkipásztor, az életét Izráel míg el miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret halálból való feltámadása által, romolgünk Béla nem titkára. jött hozzá a Marosi Szabadító és ki nem földjére. Akkor tehát, nem kell félni a hatatlan szeplőtelen és hervadhatatlan hozta õket a szolgaság házából. jelen veszedelemtõl, merta ez csak egy öröksége, amely mennyekben rövid epizód a nép életében. Nem ez a van fenntartva számunkra, akiMilyen a mi Szabadítónk? 2Mózes vég, Isten folytatást ígért. az az a ket Isten hatalma őrizMost hit által 12:42-ben találunk egy különös monda- dolgunk, hogy erõsen ráálljunk üdvösségre, amely készenIsten van, tot Istenrõl. az utolsó időben nyilvánszavára.hogy Így bátorítja Mózes a népet: Ne Virrasztott az Úr azon az éjszakán, féljetek!valóvá legyen.” a szeÁlljatok helyt, Jézusnak és meglátjátok amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyanretete feltétlen. szabadít meg maA azbűntelensége Úr benneéjszaka az Úré volt. és a keresztre által van teket! 2Mózes 14: 13, feszítése 14. Micsoda evangélium van ebben a reményünk az örök életre. Nem Mózes nem okosabb, mint a nép, csak mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig érdemeltük meg, de Jézus a keés a hit beszédét mondja Izráel õrizõje nem szunnyad és nem hisz Istenben, reszten meghalt értünk, hogy az üldözött szabadoknak. Ha alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az tovább megbocsássa a az bűneinket és aki, akkor teljesíti Õ beszédét. Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten azmegmentsen minket. Hálát adEbben hitt népét Egyiptomból? tamMózes. Istennek, hogy elküldte az Ha azt kérdezte Fiút volnaértem, valaki és Mózesszólva – Isten Lakatos mindentLaurát Dr.Emberileg Pintér Zoltán lp. bemeríti egyszülött hogy tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? félretett és csak az Õ népére figyelt azon elfogadhattam az örök életet. Bizonyságtétel Erre Mózes csak azt válaszolhattamagamvolna, az éjszakán. A szabadulás minden Soha nem fogom megkérdezni hogy: Nem Ha térve valakivagy azt nem. kérmozzanatát felügyelte, 2010. júniusszemélyesen 4-én döntöttem először tól, hogy megtudom. vagyok-e dezte már volna: Mózes, monddhogy megJézus neminden pillanatot tekintetével Jézus mellett. Isten figyelõ megérintette a szíMost tudom biztosan, künk, hogyan szabadít Isten kísértés végig. Hát kicsoda ez a bűnös rabszolga, vemet rádöbbentem, hogy vaaz én Megváltom, és teljesmeg szívvel hikoszos, rongyos kértem nép, hogy Isten szek bennünket gyok és bocsánatot Tőle.az Azután benne.ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? gondoskodik róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta elszemélyesen kezdődött halványulni a hitem, mert volna, Lakatos Laura nem tettem meg afigyel következő mindent félretéve rájuk? lépést. hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuMindig magamnak, hogy 1500 mondtam évvel késõbb ismét virrasztott dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetmajd jövő ahéten beszélekkertben, Pintér testvéraz Isten Gecsemáné azon a lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. rel, de elteltek a hónapok, száncsütörtök éjszakán, azonésanem pénteken, EzZeke a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kotam rá időt. Hamarosan két év elmúlt, azon a húsvét hajnalon, amikor a és mi molyan veszem azt, amit Isten mond, ha Jolán a szabadításunk kapcsolatom Istennel történt. nem nőt sokat. A annak minden ellentmondani látszik is. 1928-2012 májusi Konferencia volt előttem Sõt,Ifjúsági személyes bizonyságom van ar- Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak ésról, imádkoztam Az utolsó hogy velemfeltöltődésért. együtt virrasztott az Úr várok rá és hiszek benne, és amit nekem Szomor úan éjszakán teraszonegy arról 28 évvela ezelõtt télibeszélgettünk, estén, amikor mond, megteszem. kelt szárnyra a A többi pedig az Õ amit a hétvégén tanultunk, és megoszrólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. feladata. Útat nyitni a tengeren, leféhír augusztus tottuk bizonyságtevéseinket. Ezután kezni a harcikocsik kerekét, homályt 30-án, amikor úgy Üldözött éreztem, szabadok, hogy Jézus megérintett. gyõztes szababocsátani az egyiptomiakra... mind a értesültünk arról, hogy gyülekezetünk Oda szántam az életemet Jézusnak. Eldok. Elindultak tehát. Nem volt teSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a kedves, idős testvérnője elköltözött az telt még egy hónap, mielőtt tudtam belekommunikáció. Nem lehetett mobilszabadítást kegyelembõl. Hit által fo1997-től volt gyülekezetünk hűszélni valakivel a hitemről... telefonon rákérdezni a sor elején, hogy Úrhoz. gadhatod el.férjével Hit általegyütt, élhetszaki szabadon, tagja már 10 hátul minden rendbena Ráma van-e. táborban, Közel két séges Egy hetet töltöttem bár mindig üldözötten, de ugyanakkor éve a mennyei hazába költözött. milliós nép,Hétfő asszonyok, július elején. este, Kengyermekek, Kelly testZeke Zoltánné, Jolán gyõzelmesen, mert szül. az ÚrVégső hadakozik öregek, juhok,egy barmok, szekerek, végevér megosztott ige verset velünk. FiNagytárkányon született (Magyarorérted. láthatatlan konvoj. A Veres tenger partlippi 3:10 így szól, “Hogy megismerjem 1945-ben tért ameg, Lajos lp. A tengerparton halálKun kapujában vernek, megpihennek. Egy- szág). őtján és tábort feltámadásának erejét, és szenvemerítette be pedig a Tisza folyóban. 1948-ban álltak, Isten megnyitotta számukszer csakis felröppen a hír, az egyiptomi déseiben részesüljek, hasonlóan az Ő kötött házasságot az ra az élet kapuját,Zeke és õkZoltánnal, átléptek aéshasereg közeledik. a pánik a táborhalálához.” Ez az Kitör ige vers nagyon szólt Ürömi Gyülekezet ban. ElõlA a tenger, az ellenség. lálból az életbe. tagjai voltak egészen hozzám. célom mögöttük a hétre nem csak az 1956-ig, amikor kivándoroltak. New volt, hogy jól segítségért érezzem magamat, haA nép elõbb kiált Istenhez, Ezt a lépést te se halogasd! nem, építsem a kapcsolatoaztánhogy pedigujjá neki esik Mózesnek: Mit York államban telepedtek le (Keuka Ohio-ba költözmat Istennel. Püsök Lukács János tettél velünk,Péntek miérteste hoztál ki testvér minket Park), majd Cleveland,

ÜLDÖZÖTT SZABADOK CLEVELAND

2012. december 3. oldal

tek. Gyülekezetének és az Amerikai Magyarországi Baptista Egyház Magyar Baptista Szövetségnek, sőt a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet Zápszonyi (Kárpátalja) kis gyülekezet4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. nek is áldozatos támogatója volt. www.baptista.hu/berettyoujfalu Gyermekekkel nem áldotta meg őket az Úr, ígyTestvéreink férje halála után egyedül Kedves Jézus Krisz-élte életét. Hivatalos gondozói Zeffer Béla és tusban! Mária voltak, a temetést is őkBaptista rendezték. Kedves Amerikai Magyar Az utóbbi években testvérnőnk sok Szövetség! megpróbáltatáson ment keresztül, türel„Nem hordozva igazságtalan az Isten, hogy mesen a betegség keresztjét, elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a amit megengedett neki az ő szeretett szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ Mennyei Édesatyja. 2008-ban már an�neve iránt, amikor szolgáltatok és szolnyira megromlott az egészsége, hogy a gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) Manor Care Parma gondozásába került, ahol hol jobban, holgondoltak gyengébben Köszönjük, hogy ránkélte ne-élete helyzetünkben. utolsó esztendeit. Lelkipásztorunk és héz gyülekezetünk tagjai hűségesen látogatImaházunk augusztus végi leomlása és ták testvérnőnket, amikor csak tehették. lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl,napjait hogy Isten megsegít ben- s Az utolsó kórházban töltötte, nünket egy új és szép hajlékotHome építenifelé miközben onnan a Nursing istentiszteletek céljára, az Õ dicsõszállították, hívta haza az neve Úr megfáradt ségére. A munkálatokat tavasszal gyermekét, a mennyei jövõ honba, ahol már kezdjük meg, addig a nemjajkiáltás, várt tervenem lesz többé fájdalom, szozéssel és azegyedüllét, engedélyekholbeszerzésével morúság, hisszük, azóta foglalkozunk. már találkozott Zoli bácsival is, szerető Tervünk és szándékunk végrehajférjével, akivel több mint 54 évig volt tására fogjuk fordítani a kedves testvérek házasságban. által számunkra eljuttatott összeget: $5,000, azaz ötezer dollárt. A virrasztáson, szeptember 3-án dr. Pintér Zoltán helyi lelkipásztor és a Ezúton is megköszönve testvéreink gyülekezet énekkara szolgált. Másnap, segítségét, kérjük továbbra is a minket és temetésen Herjeczki Géza lp. hiraza Úrra figyelõdr.imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. dette Isten igéjét. Emléke legyen áldott! Salem Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet nevében:

TORONTO Papp Dániel lelkipásztor

Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter (ÖRÖK) ZÖLD TÉMÁK-

=========================== RÓL, ÉRETTEN

Istennek hálát MÉG! adva nézünk vissza VÁRJ a Józsué torontói3:16 őszi(2Móz ifjúsági14,21-22) konferenciára. Szövetségünk minden gyülekezetéből (ahol aktív ifjúság van)Megállt több fiatal is ela víz. jött. Minthogyha óriási kéz Vendég igehirdető voltvolna Magyarortartotta föl, szágról, Mike Sámuel, a megállt, kecskeméti gyülekezet lelkipásztora. Testvérünk s rakásra gyûlt, javaslata volt a hétvége témája: feszült, „örökzöld témákról (éretten).” Tanításai ahõkölt. szerelem hullám hullámra témájával foglalkoztak, amiMegállt valóban egy olyan téma, ami minden egyévszakban, percre, sőt, minden időben lényeges. amíg a túlsó partra Az egész hétvége át folyamán sok finem értünk. gyelmeztetést hallhattunk arról, hogy milyen fontos a kapcsolataink előtt és Várj még Uram! alatt Isten szavára Kezed hallgatni, és az el! Ő elne vedd várásai szerint cselekedni. Még mindig ittUgyanakkor vagyok, bátorítást hallottunk Mike sokan. testvértől még is mindig itt vagyunk arról, hogy nincs reménytelen vagy kilátástalan helyzet, IstenGéza nagyon szeret Herjeczki (1977)


2010.december szeptember 2012.

7. oldal 3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb Magyarországi Baptista Egyház ÜLDÖZÖTT SZABADOK IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ - TORONTÓBAN - 2012. október 5-7.

lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet tomban. Kiderül, hogy van a népnek 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha www.baptista.hu/berettyoujfalu van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, a tisztességes temetéshez való jogukat is de ha balul üt ki valami, máris pániKedves Testvéreink Jézus Kriszmegtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a tusban! reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, hibás, hogy ide jutottunk? Kedves Amerikai Magyar Baptista mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség! többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott szinten a hitéletében. „Nem igazságtalan az Isten, hogy keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a Hányan tengetik az életüket ma is ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ ezzel a rabszolga-gondolkodással? hogy megszabadítja õket az egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolÍgy tengette az életét Izráel míg el miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) nem jött hozzá a Szabadító és ki nem földjére. Akkor tehát, nem kell félni a hozta õket a szolgaság házából. Köszönjük, hogy gondoltak ránk nejelen veszedelemtõl, mert ez csak egy héz helyzetünkben. rövid epizód a nép életében. Nem ez a Imaházunk augusztus végi leomlása és Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes vég, Isten folytatást ígért. Most az a 12:42-ben találunk egy különös monda- dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bentot Istenrõl. szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne Virrasztott az Úr azon az éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok nünket egy új és szép hajlékot építeni céljára, az Õ neve dicsõamikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít meg ma az Úr benne- istentiszteletek ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal éjszaka az Úré volt. kezdjük meg, addig a nem várt terveteket! 2Mózes 14: 13, 14. Micsoda evangélium van ebben a zéssel és az engedélyek beszerzésével Mózes nem okosabb, mint a nép, csak mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig foglalkozunk. Izráel õrizõje nem szunnyad és nem hisz Istenben, és a hit beszédét mondja Tervünk és szándékunk végrehajalszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az tovább az üldözött szabadoknak. Ha tására fogjuk fordítani a kedves testvérek Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget: Ebben hitt Mózes. $5,000, azaz ötezer dollárt. népét Egyiptomból? Ha azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent Ezúton is megköszönve testvéreink félretett és csak az Õ népére figyelt azon tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? segítségét, kérjük továbbra is a minket és az éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden mozzanatát személyesen felügyelte, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. minden pillanatot figyelõ tekintetével dezte volna: Mózes, mondd meg neTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan szabadít meg Isten koszos, rongyos nép, hogy az Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Baptista Gyülekezet nevében: személyesen gondoskodik róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta volna, Papp Dániel A fiatalok az Ontario Science Center előtt és az imaházban. A Mike házaspárt köszöntjük házasságkötésük 17. lelkipásztor évfordulóján. mindent félretéve figyel rájuk? hogy: Áldást Nem tudom! tu- István, Mike Sámuel Szatmári István gondnok Imádság az Ifjúsági Szövetség új vezetőiért. kérnek:Egyet Weiszazonban Péter, Bákai és Püsök Dániel. 1500 évvel késõbb ismét virrasztott dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetLisztes Tibor presbiter egy mert érdekes give you what only God can give. The minket, mélységből kilá-a ahol az Istenésa minden Gecsemáné kertben,ésazon lenbõlmegnéztünk is ki tud vezetni, Õ azIMAX Úr. =========================== message that Sámuel shared with us A film után még egy kicsit nézetástalan helyzetből vissza csütörtök éjszakán, azonvára magához. pénteken, filmet. Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kodid not only benefit those engaged or lődtünk a centerben, utána pedig vissza Hiszem, hogy nemcsak azoknak a fiataazon a húsvét hajnalon, amikor a mi molyan veszem azt, amit Isten mond, ha married VÁRJ but thoseMÉG! single and/or dating mentünk az imaházba, vacsorázni az loknak szólt az üzenet, akik még a párszabadításunk történt. annak mindenelőtt. ellentmondani látszik is. asJózsué well. He addressed Godly dating and alkalom választás előtt vannak, hanem azoknak 3:16 (2Móz 14,21-22) Sõt, személyes bizonyságom van ar- esti Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak talked about all the benefits of being A szombat esti és vasárnap délelőtti is,ról, akik márvelem túl vannak hogy együttezen. virrasztott az Úr várok rá és hiszekbizonyságtételekkel benne, és amit nekemés single. He used Paul’s life as an example összejöveteleken Mike testvér magyarul szolgált, Megállt a víz.you 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor mond, megteszem. A többi pedig az Õ and said that when you are single énekekkel szolgáltak a fiatalok. Püsök ifj. Bákai Istvánt megbízMinthogyha óriási kéz rólamtestvér is lehulltak a rabtartó bilincsei. are more easily able to devote yourself feladata. Útat nyitni a tengeren, A visszajelzések szerint nagyon leféáldáta azzal, hogy angolul összefoglalja a tartotta volna föl, to God and you are also able to develop kezni kerekét, homályt volta aharcikocsik hétvége minden résztvevő szátanítást - amikor az idő ezt megengedte. Üldözött szabadok, gyõztes szaba- sos yourself as an individual. megállt, bocsátani az egyiptomiakra... a mára. Imádkozzunk már most amind májusi A szombat délelőtti alkalom keretédok. Elindultak tehát. Nem volt tes rakásra gyûlt, At the end of the conference he spoke Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a ifjúsági konferenciáért! ben az Ifjúsági Szövetség vezetőségi lekommunikáció. Nem lehetett mobil- alhambrai to us about the love that God feszült, has for us szabadítást kegyelembõl. Hit által foCsercsa Tamás választásokat is tartott. A elején, fiatalokhogy újtelefonon rákérdezni a sor hõkölt. and used thehullám parablehullámra of the Prodigal Son. ból Gerstner hátul minden Kornélt rendben választották van-e. Közel elkét gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, Megállt We were encouraged by the fact that no mindig üldözötten, de ugyanakkor nöknek, Lukács Pétert alelnöknek. milliós és nép, asszonyok, gyermekek, bárThe egy are percre, matter how deep our troubles or how participants October gyõzelmesen, mert azof Úrthehadakozik Újöregek, pénztárosnak Fodor Istvánt, és új juhok, barmok, szekerek, vége- Youth Conference amíg túlsóturned, partra He far away from God weahave here in Toronto were titkárnak szavazták érted. to have Mike Sámuel be our láthatatlanJuhász konvoj.Róbertet A Veres tenger part- blessed is always ready to pullátusnem out értünk. and bring a ján fiatalok. jobbról balra.) AzEgyÚr A tengerparton a halál kapujában us back to him. We should not wait until tábort(Kép, vernek, megpihennek. guest speaker. For someone preparing gazdag áldását kívánjuk vezetők élewe believe we are “perfect” should álltak, Isten pedig szer csak felröppen a hír,a az egyiptomi Várj mégnor Uram! for marriage, the megnyitotta sermons on számuklove and tére! Hordozzuk imáinkban, a we try to save ourselves. ra az élet kapuját, átléptek hasereg közeledik.őket Kitör a pánik a hisz táborKezed neHe’s veddwaiting el! relationships couldésnotõkhave beenamore sok munka, tanulás,mögöttük és egyébazfeladatok for us to come to mindig Him and to work in ban. Elõl a tenger, ellenség. relevant lálból az életbe. Még itt vagyok, or insightful. Ideas shared us so még that we can live the wonderful mellett könnyű a kihívás A népnem elõbb segítségért kiáltnekik! Istenhez, ranged treat your spouse, mindig itt vagyunk sokan.life Ezt afrom lépésthow te setohalogasd! He’s planned for us. A szombat folyamán elmenaztán pedig délután neki esik Mózesnek: Mit how to behave in a marriage and how Erica tünk Ontario Science yourJános spouse to Herjeczki GézaSzegedi (1977) Lukács tettélazvelünk, miért hoztálCentre-be, ki minket you should not expect folytatás az 1. oldalról


8.2010. oldal szeptember

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb CAMPS AT RAMA ÜLDÖZÖTTROMA SZABADOK

lett volna szolgaként meghalni EgyipAugust 13-19 and August 19-25, 2012 folytatás az 1. oldalról tomban. Kiderül, hogy van a népnek Weélet serve an awesome God! year of thedeadults made decisions follow Az gyötrelem, de azért vanThis mit enni, hite, még nagyon gyenge az to a hit. Ha Jesus Christ. One Roma father said, atvan Camp Rama we had the privilege to húsosfazék, fokhagyma és uborka, és jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, I came I had máris really pánigiven serve with ourtemetéshez Hungarianvaló brothers andis “when a tisztességes jogukat de ha balul üt here, ki valami, up on my belief in God; but now, I know sisters in two weeks of Roma camps. megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a real and I want to follow Pastor Daniel Pusok invited reménytelenség és halál. De hátmy eziswife, jobb, that hibás,Jesus hogyiside jutottunk? Him.” Bonnie, and I to assist with the camps. mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a We wereFogadjuk joined byelNicole Petersen többre. a helyzetet, és azfrom adott szinten hitéletében. The asecond week proved just as Virginia. Along with our Hungarian keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. Ekkor Mózesnek jut Isten challenging and fulleszébe of opportunity. brothers and sisters God brought together Hányan tengetik az életüket ma is ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten of 40 children, the megígérte, camp had a great team. We prepared materials, Instead ezzel aBible rabszolga-gondolkodással? hogy 60 megszabadítja õket az egyiptochildren, young people, and crafts, Stories, recreation for 40 over Így tengette az életét Izráel míg el miak kezébõl, és beviszi népét az adults. Once again, we had to ígéret adapt children ages 7-14. Each week proved hozzá and a Szabadító és ki nem our földjére. kell félni a plansAkkor to thetehát, plansnem of God for the tonem be ajött challenge great opportunity. hozta õket a szolgaság házából. jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy rövid epizód a nép életében. Nem ez a Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes vég, Isten folytatást ígért. Most az a 12:42-ben találunk egy különös monda- dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten tot Istenrõl. szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne Virrasztott az Úr azon az éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít meg ma az Úr benneéjszaka az Úré volt. teket! 2Mózes 14: 13, 14. Micsoda evangélium van ebben a Mózes nem okosabb, mint a nép, csak mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig hisz Istenben, és a hit beszédét mondja Izráel õrizõje nem szunnyad és nem tovább az üldözött szabadoknak. Ha alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Ebben hitt Mózes. népét Egyiptomból? Ha azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? félretett és csak az Õ népére figyelt azon az éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, mozzanatát személyesen felügyelte, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérminden pillanatot figyelõ tekintetével dezte volna: Mózes, mondd meg nekísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan szabadít meg Isten koszos, rongyos nép, hogy az Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? személyesen gondoskodik róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta volna, week.tudom! We continued as planned mindent félretéve figyel rájuk? hogy: Nem Egyet azonban tufor the children; but, focus 1500 évvel késõbb ismét virrasztott dok! Az Úr harcol értetek, és aour lehetetbecame the Roma young az Isten a Gecsemáné kertben, azon a lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az people Úr. that God brought to camp. By csütörtök éjszakán, azon a pénteken, Ez amid-week bibliai hit.of Hinni azt jelenti, camp we beganko-to azon a húsvét hajnalon, amikor a mi molyan veszem azt, amit Isten mond,and ha see a change in the attitudes szabadításunk történt. annak minden ellentmondani látszik is. behavior of a group of young Sõt, személyes bizonyságom van ar- Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak men. By Friday night, they had ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr várok rá és hiszek benne, és amit nekem repented and confessed Jesus 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor mond, megteszem. A többi pedig In az all Õ Christ as their Savior. rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. feladata. Útatyouth nyitnimade a tengeren, lefé-to seven decisions harcikocsik kerekét, homályt Jesus Christ, others made Üldözött szabadok, gyõztes szaba- kezni afollow renewed commitments to Him, bocsátani az egyiptomiakra... mind a dok. Elindultak tehát. Nem volt teand adults/parents began seek Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a lekommunikáció. Nem lehetett mobilthe Lord. telefonon rákérdezni a sor elején, hogy 37th wedding anniversary at the camp.szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod The el. Hit által élhetsz szabadon, Congratulations, Floyd and Közel Banniekét Parker! Roma children’s camps hátul minden rendben van-e. bár mindig üldözötten, de ugyanakkor proved to be more challenging milliós nép, asszonyok, gyermekek, gyõzelmesen, az Úr planned. mert But, God hadhadakozik plans for öregek, juhok, barmok, szekerek, The first week, we had about végehalf that érted. adults and youth. We had blessed two láthatatlan konvoj. A Veres tenger partadults and half children mostly in family of camp. Never could we have A tengerparton a halál kapujában ján tábort Egygroups with vernek, all ages.megpihennek. This forced us to weeks allpedig that God had prepared for álltak, Isten megnyitotta számukszer csak felröppen hír, az egyiptomi adapt to who God hada brought to Camp imagined In fact, sure that we ra azcamps. élet kapuját, és Iõkamátléptek a hasereg közeledik. Kitör pánik afor táborRama. We continued as aplanned the the have never planned such camps. children; mademögöttük changes az to ellenség. respond would ban. Elõlbut, a tenger, lálból az életbe. God did and we rejoice that we toAthe large number of adults. had a But, nép elõbb segítségért kiáltGod Istenhez, Ezt a lépést te se halogasd! definite plan ofneki sharing love through aztán pedig esikHis Mózesnek: Mit could be a part of His plan. the Gospel with miért the adults. two Rev. Floyd LukácsParker János tettél velünk, hoztálAtkileast minket

2012. december 3. oldal

MICHAEL KORNYA Magyarországi Baptista Egyház Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet AN APOSTOLIC HERO (2) 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. by Béla Udvarnoki* www.baptista.hu/berettyoujfalu "THE WORD OF GOD IS Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban! QUICK AND POWERFUL" Kedves Amerikai Magyar Baptista The conversion of Michael Kornya Szövetség! could have been instantaneous - that „Nem igazságtalan az the Isten, is, the act of accepting Lordhogy as his elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl a Saviour and the change that theés Lord szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õthis wrought in his life - but to reach neve iránt, amikor szolgáltatok és szolpointa took time. From time he was gáltok szenteknek.” (Zsidthe 6:10) invited to the home of John Lajos and heard the message of salvation Köszönjük, hogy gondoltak ránkand ne- the call for repentance, about the Biblical héz helyzetünkben. way of life augusztus and the Scriptural baptism, Imaházunk végi leomlása és Kornya became "disciple", studying' lebontása után jó areménységgel vagyunk afelõl,ofhogy the Word God. Isten megsegít bennünket egy questions új és szépinhajlékot He had his mindépíteni to which istentiszteletek céljára,This az Õperiod, neve dicsõhe sought answers. from the ségére. munkálatokat jövõAugust, tavasszal fall ofA1874 to the summer, 1875 kezdjük addig aa year nem was várt Kornya's terve- that meg, for almost zéssel és az engedélyek beszerzésével study-course, as preparation for baptism. foglalkozunk. In fact Kornya did not decide to request Tervünk és szándékunk végrehajbaptism. Immersion was not his aim in tására fogjuk fordítani a kedves testvérek studying. He searched the Scripture által számunkra eljuttatott összeget: for salvation, in dollárt. his searching he found $5,000, azaz and ötezer the assurance of salvation should be Ezúton is megköszönve testvéreink manifested by witnessing, segítségét, kérjük továbbra is afollowing minket ésthe Lord and obeying His command to enter az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden into the water of baptism. szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. Today the reader will be aware of the difference between a the well thought Testvéri szeretettel Berettyóújfalui Baptista nevében: over, Gyülekezet meaningful participation of Kornya, grown upDániel man, 31 years of age Papp lelkipásztor m the solemn ordinance ofgondnok immersion Szatmári István and between the customary steps of the Lisztes Tibor presbiter 8 to 10 year old boys and girls, upon =========================== the admonition of their parents, to walk down the aisle during a revival to present VÁRJ MÉG! themselves for baptism. Kornya's3:16 baptism preceded by Józsué (2Mózwas 14,21-22) hard struggle, serious contemplation, careful BIble study andMegállt finally the great a víz. decision of accepting the Lord. Minthogyha óriásiHe kézwas baptized on Augusttartotta 26,1875,volna in theföl, river Koros at three o'clock aftermegállt, midnight. The explanation for sthis unusual time rakásra gyûlt, for immersion can be found in the feszült, ecclesiasticalhullám situation at that period. hullámra hõkölt. Immersion of adults was regarded Megállt by the Catholic and Protestant leaders, egy percre, and consequently by atheir amíg túlsóadherents, partra as an "Anabaptist" heretical át neminnovation. értünk. With their firm grip on the secular authorities they were able to Uram! prevent a Várj még public baptismal service. were Kezed There ne vedd el! no Baptist churchMég buildings baptistries mindigwith itt vagyok, at thatmég time. But it itt wasvagyunk just as well. They mindig sokan. practiced immersion as in our Lord's time - in a river. Herjeczki Géza (1977)


2010.december szeptember 2012.

No one can missSZABADOK the significance of ÜLDÖZÖTT the preparation, Bible study, meditation, folytatás az 1. oldalról prayer and strong determinations of the candidates for baptism in thevan lastmit quarter Az élet gyötrelem, de azért enni, ofvan thehúsosfazék, 19th century. For the believersés fokhagyma és uborka, who were immersed, the való participation a tisztességes temetéshez jogukat is inmegtarthatták. this ordinance goal kinlódás, reached Azwas életnot egyamerõ but a starting point of De life's service. reménytelenség és halál. hát ezis jobb, That truth that sincs the Lord calls to mintBiblical a semmi, és úgy kilátás ennél repentance and salvation and at the same többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott time sends His peopleelviselhetõvé to witness had a keretekben próbáljuk tenni. full realization in Kornya's conversion. Hányan tengetik az életüket ma is He was ready to witness about the life ezzel a rabszolga-gondolkodással? changing, savingazpower Christ. Így tengette életétofIzráel mígHeel had People, and foes nemto.jött hozzá friends a Szabadító és kialike nem asked, ridiculed, blamed him: what hozta õket a szolgaság házából. happened to you? He had to answer and he was glad atomi answer. The people gave Milyen Szabadítónk? 2Mózes him the opportunity to witness about 12:42-ben találunk egy különös mondahis experience with the Lord. tothappy Istenrõl. HeVirrasztott gave one ofazhis testimonies to Úrfirst azon az éjszakán, his landowner His testimony amikor kihoztaemployer. õket Egyiptomból. Ez az was simple, freevolt. of theological jargon. éjszaka az Úré Kornya was evangélium not, and never becamea Micsoda van ebben a mondatban? theologian. He remained Biblical Virrasztott az aÚr. Pedig practicing Christian. His testimony to Izráel õrizõje nem szunnyad és nem his bossMit sounded this:virrasztott "Sir, I quit alszik. jelent like az, hogy az cursing andazI do not beatamikor my wife any Úr azon éjszakán, kihozta more." Then he went on to talk about népét Egyiptomból? JesusEmberileg who brought this –change his szólva Isten into mindent félretett csakand az Õhis népére figyelt azon life. The és boss family readily az éjszakán. A szabadulás listened to Kornya's talk aboutminden Jesus. mozzanatát személyesen felügyelte, (More than 60 years later the daughter of minden pillanatot figyelõ tekintetével the land owner revealed to Mr. Kirner, kísért végig. kicsoda biography: ez a rabszolga, the author ofHát Kornya's "I koszos,I learned rongyos nép, hogy az Isten confess from Uncle Michael to személyesen gondoskodik róluk, és love and follow the Lord Jesus.") mindent rájuk? Kornya From thefélretéve time of figyel his baptism ismét was 1500 happyévvel to tellkésõbb everyone thatvirrasztott he was a az IstenThe a Gecsemáné kertben, azon a believer. word "believer" in Hungaazon a pénteken, rycsütörtök acquired éjszakán, a secondary meaning. The azon a were húsvétcalled hajnalon, amikor a mi Baptists and often derided történt. asszabadításunk "believer". This name remained up Sõt, személyes van arto the second Worldbizonyságom War. "He became a ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr believer" was equivalent to "he became évvel ezelõtt egy téli the estén,Baptists amikor a 28Baptist". Of course rólam isthis lehulltak a rabtartó bilincsei. regarded name as a high distinction, although to their antagonists it served as a Üldözött mocking szabadok, expression.gyõztes Kornya szabaloved dok. Elindultak tehát. voltsaid teto be called "believer". Nem Seldom lekommunikáció. Nem lehetett mobilhe, he became a Baptist. For him to a sor elején, hogy betelefonon a Baptistrákérdezni meant primarily to belong minden rendben tohátul a denomination, butvan-e. to be Közel calledkét a milliós nép, asszonyok, gyermekek, "believer" meant he belonged to the öregek, barmok, végeLord. So juhok, he acted in his szekerek, life as Christiláthatatlan konvoj. Veres tenger partan: a believer, worthyAof the Gospel. ján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi sereg közeledik. Kitörbyathe pánik a tábor* Booklet, published Hungarian ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. Baptist Union of America, 1983., pp.16. A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, Double anniversary: Michael Kornya (1844-1917) Udvarnoki (1897aztán pedig Bela neki esik Mózesnek: Mit 1992) tettél velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal 3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb lett volna szolgaként Akik meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek Elmentek hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, de ha balul üt ki valami, máris pániKatona kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a Géza hibás, hogy ide jutottunk? Mellesleg, 1957 - 2012sok keresztyén tart ezen a szinten a hitéletében. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten Szeptember ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, első hétvégét ahogy táborban megszabadítja õket az egyiptotöltöttük, há- és beviszi népét az ígéret miak kezébõl, zasok alkalma földjére. Akkor tehát, nem kell félni a lévén vendéjelen veszedelemtõl, mert ez csak egy geink is vol-a nép életében. Nem ez a rövid epizód tak. Gyönyörű vég, Isten folytatást ígért. Most az a fürdési időt dolgunk, hogy erõsenbeszélgetésre ráálljunk Isten adott az Úr, pihenésre, volt szavára. Így Mózes a népet: Ne alkalom, én bátorítja is elbeszélgettem a Katona féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok házaspárral, családról, eseményekről. hogyan meg annál ma azinkább Úr benneJó voltszabadít együtt lenni, megteket! 2Mózes 14: mindnyájunkat, 13, 14. döbbentett a hír hogy Géza kórházba került súlyos Mózes nem okosabb, mint szív a nép,infarkcsak tussal már csütörtökön, 6-án. Püsök testhisz Istenben, és a hit beszédét mondja vér minden nap értesítette a gyülekezet tovább az üldözött szabadoknak. Ha tagjait hogylétéről, sajnos a diIsten azGéza aki, akkor teljesíti de az Õ beszédét. agnózis nem volt biztató, nagyon kis jele Ebben hitt Mózes. voltHa csak, hogy kommunikál a körülötte azt kérdezte volna valaki Mózeslevőkkel. Hűséges felesége Lenke, éjjel tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? nappal mellette volt, énekelt, beszélt férErre Mózes azt válaszolhatta volna, jéhez, ehhezcsak is kapott erőt az Úrtól, és a hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kértestvéreken keresztül, akik ugyancsak dezte volna: mellette voltak.Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít megkövetkeIsten Keserves hat napi haláltusa bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? zett, leányaik Eszter és Caroline 11-én érkeztek meg azt Magyarországról, volt Mózes csak válaszolhatta így volna, alkalma a családnak együttazonban énekelnitués hogy: Nem tudom! Egyet imádkozni betegágy mellett. orvodok! Az Úraharcol értetek, és aAz lehetetsok a vizsgálatok alapjánmert márÕelőbb is talenbõl is ki tud vezetni, az Úr. nácsolták a "life support" levételét, Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, amit kofelesége megtagadott, hogy molyan veszem azt, amitmondván, Isten mond, ha Isten fog határozni az élet megszüntetése annak minden ellentmondani látszik is. felől, és úgy is történt , az Úr vette magáNemGézát, tudom, hogyan szabadít meg, csak hoz 12-én hajnalban. várok rá ésGéza hiszek benne, és amit6-án nekem Katona 1957. március Bumond, megteszem. A többi pedig az Õ dapesten született. Pestszentimrén lakott Útat nyitni a tengeren, leféafeladata. család, itt jártak imaházba, itt merítette be Győri Kornél lp testvér. Nagyon szekezni a harcikocsik kerekét, homályt retett énekelni, a baptista ifjúsági énekbocsátani az egyiptomiakra... mind a karban, majd a Központiban énekelt. Szabadító Úr feladata. Õ visziisvéghez a Itt ismerkedett meg Kiss Lenkével, szabadítást kegyelembõl. Hit általakivel fo1983. március gadhatod el. Hit6-án által kötött élhetszházasságot. szabadon, Első gyermekük Eszter, 1985. ápr. 15-én bár mindig üldözötten, de ugyanakkor született. gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik Kanadába 1988. február 8-án érkezik a érted. család, a torontói gyülekezet munkájába A tengerparton a halál kapujában azonnal bekapcsolódnak, ahol abban az álltak, Isten pedigGéza megnyitotta számukidőben Herjeczki lp szolgál. Katora az élettöbb kapuját, és õk átléptek hana Géza évig elöljáró, majd a apénzlálból az életbe.végzi. Az énekkarban is tárosi munkát szeretettel szolgál, a Bell Arte, és Ezt a lépést te semajd halogasd! később a Scola Cantorum énekkar tagja lesz. 1989. március 20-án születik Lukács Jánosmáso-

dik leányuk Caroline, majdEgyház 1998. január Magyarországi Baptista 28-án Dániel is megérkezik. Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet Szinte mindnyájan Eötvös megtapasztaltuk 4100 Berettyóújfalu, u. 2. hogy nem könnyű egy új országban ottwww.baptista.hu/berettyoujfalu honra találni, az élet sokféleképpen próbára teszi az embert, lelki téren és anyaKedves Testvéreink Jézus időben, Krisz- a gilag is, különösen az utóbbi tusban! gazdasági válság idején. A Katona család Kedves Baptista életét semAmerikai kerülte el Magyar a megpróbáltatás. Szövetség! A temetés szeptember 22-én volt. A temetkezési vállalathoz isaznagyon „Nem igazságtalan Isten, sokan hogy eljöttek részvétüket kifejezni a családésiránt, elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl a ahol Püsökmelyet Dániel, Dr. Herjeczki szeretetrõl, tanúsítottatok az Géza Õ neve iránt, Zoltán amikor lp. szolgáltatok szolés Vass testvérek és szolgáltak gáltok a szenteknek.” (Zsid és 6:10) vigasztaló zsoltárokkal imádsággal, valamint énekkarok alkalmi énekekkel. Köszönjük, hogyifjúkortól gondoltakközeli ránk barátja neOláh Imre mint héz helyzetünkben. Gézának, főleg az utolsó napokban átélt Imaházunk augusztus végi leomlása ésfel. tapasztalatairól írt gondolatait olvasta lebontása után jódélután reménységgel vaUgyanaznap gyülekezetünkgyunk hogy Isten megsegít benben afelõl, tartottunk emlék-istentiszteletet, nünket és szépzsúfolásig hajlékot építeni ahol egy az új imaház megtelt. istentiszteletek céljára, Õ neve Herjeczki Géza tv. aazJános ev.dicsõ10. rész ségére. A szólt munkálatokat jövõ tavasszal alapján a jó Pásztorról aki ismeri kezdjük meg, addig a nem várt terveaz O juhait és hogy az Ő kezéből senki zéssel és az engedélyek beszerzésével ki nem ragadja őket. Püsök Dániel lp tv. foglalkozunk. angolul közvetítette a vigasztaló és hívoTervünk és szándékunk végrehajgatófogjuk üzenetet. ,,Tudjuk pedig,testvérek hogy azoktására fordítani a kedves nak,számunkra akik Istent szeretik, minden javukra által eljuttatott összeget: van" "az Atyámnak házában sok hely $5,000, azazénötezer dollárt. van" ,,Én vagyok az út, az igazság és az Ezútonhangzott is megköszönve testvéreink élet’’.az ige. Zeneés énekkasegítségét, kérjük továbbra a minketerősíés runk szolgálata is az ige isüzeneteit aztették Úrra meg. figyelõSokféleképpen imádságaikat!figyelmeztet Minden szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. az Úr mindnyájunkat, most adventben még nyomatékosabban. Legyünk készen Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui a Vele való találkozásra, mert nem tudBaptista Gyülekezet nevében: juk idejét, óráját, mikor lesz. Az alkalom Papp Dániel lelkipásztor utáni szeretetvendégségen volt lehetőség Szatmári a beszélgetésekre és a István család gondnok által összeLisztes Tibor presbiter állított képek megtekintésére. Gyászolják felesége Lenke, három =========================== gyermeke Eszter, Caroline és Dániel, valamint nővére Erika. VÁRJ MÉG! Tóth Győzőné Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Honorary anda víz. Megállt Memorial Fund Minthogyha óriási kéz

volna föl, The purpose:tartotta supporting the megállt, missionary initiatives of our young rakásra people. Donations s from thisgyûlt, fund will be allocated by the Missionary feszült, and Benevolence Board hõkölt. at its hullám hullámra mid-year meetings. The Megállt written applications addressed egy to the MBB percre, should state amíg the goals and the a túlsó partra duration of the mission trip, and át nem értünk. should include a letter of support from the pastor of the applicant. Várjismég The initial deposit the Uram! money KezedofneErnest vedd el!J. donated in memory Még mindigtoittcontribute vagyok, Kish. Please consider to még this mindig fund. Send money sokan. to the itt vagyunk Treasurer (see address on page 2). Herjeczki Géza (1977)


2010. szeptember 10. oldal

ÜLDÖZÖTT SZABADOK folytatás az 1. oldalról

AzWeda élet gyötrelem, de azért van mit enni, van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és Alexander a tisztességes temetéshez való jogukat is 1927 - 2012 Az élet egy merõ kinlódás, megtarthatták. reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, On a semmi, October mint és úgy sincs kilátás ennél th GodFogadjuk called el a helyzetet, és az adott 15többre. Weda Alexander próbáljuk elviselhetõvé tenni. tokeretekben her heavenly Hányan tengetik az életüket ma is home to be with ezzel a rabszolga-gondolkodással? the Lord. Weda tengette wife az életét Izráel mígthe el was Így the beloved of our Pastor, nem jött Denzel hozzá a Alexander. Szabadító és ki was nem Reverend She õket apastor's szolgaság házából. a hozta dedicated wife with a true shepherd's heart. She ministered for Milyen a miyears Szabadítónk? 2Mózes nearly fourteen at the church and 12:42-ben egy különös mondathe Bethesdatalálunk Home visiting the residents faithfully. She made the new arrivals tot Istenrõl. feel Virrasztott welcome and az encouraged Úr azon az everyone éjszakán, especially thoseõket whoEgyiptomból. felt lonely Ez and amikor kihozta az forgotten. éjszaka az Úré volt. Pastor Alexander held van a Memorial Micsoda evangélium ebben a Service at the Virrasztott church. Their daughter, mondatban? az Úr. Pedig Jennifer, sang the hymn "It Izráel õrizõje nemfamiliar szunnyad és nem Isalszik. Well Mit With My Soul". Weda had a jelent az, hogy virrasztott az beautiful and sangamikor many solos to Úr azonvoice az éjszakán, kihozta the glory of God. népét Egyiptomból? The Memorial Service ended with a Emberileg szólva – Isten mindent recording by Weda "Finally Home". félretett csak az Õ another népére figyelt azon Sundayésafternoon Memorial az éjszakán. A szabadulás Service was held at the First minden Baptist mozzanatát személyesen Church in Melbourne where felügyelte, they were minden pillanatot figyelõ members for many years. tekintetével It was a kísértbeautiful végig. Hátservice kicsodainez aa rabszolga, very beautiful koszos, rongyos nép,son, hogy az very Isten large sanctuary. Their Gary, személyesen gondoskodik róluk, és effectively sang "The Pearly White mindent félretéve figyel rájuk? City". évvel késõbbfollowed ismét virrasztott A 1500 burial service in the az Isten a Gecsemáné kertben, church Memorial Garden. After aazon briefa message by éjszakán, the local pastor, recited csütörtök azon awe pénteken, hands and sang the 23rda Psalm, azon húsvét joined hajnalon, amikor a mi "Amazing Grace". szabadításunk történt. InSõt, the személyes Fellowship Hall a reception bizonyságom van arawaited all velem the guests. services az were ról, hogy együttAll virrasztott Úr beautiful a veryegy special was 28 évvelfor ezelõtt téli lady. estén,She amikor our FirstisLady. Sheatouched lives rólam lehulltak rabtartó many bilincsei. and will be remembered by her love, kindÜldözött gentle manner and her faithfulness szabadok, gyõztes szabatodok. the Lord. Weda will be greatly missed Elindultak tehát. Nem volt tebylekommunikáció. all who had the privilege of knowing Nem lehetett mobilher. telefonon rákérdeznibya her sor elején, hogy Weda is survived husband of hátul minden rendben van-e. Közel két 63 years, Reverend Denzel Alexander; nép,a daughter, asszonyok, gyermekek, a milliós son, Gary; Jennifer (Aleöregek,Schoenrock; juhok, barmok, végexander) six szekerek, grandchildren; láthatatlan konvoj. A Veres tenger partfour great grandchildren; and a sister, ján tábort vernek, megpihennek. EgyMartha Neuman. szer egyiptomi “Hiscsak lordfelröppen said untoa hír, him,azWell done, seregand közeledik. a pánik a táborgood faithfulKitör servant; thou hast ban. faithful Elõl a tenger, az ellenség. been over mögöttük a few things, I will A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, make thee ruler over many things: enter thoupedig into the joyesik of thy lord.” Matt aztán neki Mózesnek: Mit 25,23 Ethelhoztál Petre Kish tettél velünk, miért ki minket

2012. december 3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb Magyarországi Baptista Egyház mégis - SZILáGYSáG lett volna távol szolgaként és meghalni Egyip-közel Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet tomban. Kiderül, hogyERDÉLYBEN van a népnek 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. és kapott. Szerdán vettük az anyagot MISSZIÓ ÚTON hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha www.baptista.hu/berettyoujfalu a falak szombaton már készen voltak, Jó Isten kegyelméből, szilágyjólAmennek a dolgok, tisztelika az Urat, úgy, hogy a tetőszerkezetet is rá lehetett krasznai testvérek meghívására és a de ha balul üt ki valami, máris pánivolna építeni. Kedves Testvéreink Jézus Kriszszövetségünk anyagi támogatásával kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a tusban! A pénzünk azonban elfogyott. Az 2012. szeptember 11-én ismét elutazhibás, hogy ide jutottunk? épületet nem volt tanácsos nélkül Kedves Amerikai Magyar tető Baptista hattam feleségemmel együtt Erdélybe, hagyni, mert a lyukacsos téglába beMellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség! a Szilágyságba. Az utazás előtt egy kolekerül a jég és a hó és megfagyva sok szinten a hitéletében. moly szívrohamom volt, néhány napra „Nem igazságtalan az éppen Isten, azokban hogy kárt okoz. Püsök testvér Ekkorelvesztettem Mózesnek eszébe jut Isten teljesen halló, beszélő és elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a a napokban utazott Erdélybe, s magával ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, látóképességemet. Az orvos megtiltott, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ hozta még két gyülekezet hogy hosszabb megszabadítja egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatokadományát. és szolhogy autó-õket vagyazrepülőútra Azt atovábbi kölcsönnel kiegészítettük, miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok szenteknek.” (Zsid 6:10) menjek. hogy a tetőre is elég legyen. földjére. Akkor tehát, nemhogy kell félni a Újra megtapasztaltam, az Úr Köszönjük, hogy gondoltak ránk nemeghall imát, mert gyülekezeteinkben jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy héz helyzetünkben. többen imádkoztak értünk és kezdtem rövid epizód a nép életében. Nem ez a Imaházunk augusztus végi leomlása és is gyógyulni. Végül az orvos azt mondvég, Isten folytatást ígért. Most az a lebontása után jó reménységgel vata, hogy amennyiben a feleségem állandolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít bendóan mellettem lesz, Mózes akkor útnak indulszavára. Így bátorítja a népet: Ne nünket egy új és szép hajlékot építeni hatok. Így is történt. féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõUtazásunk fő célja a krasznai testvéhogyan szabadít meg Úrtöbbször benne- ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal rek meglátogatása volt.ma Őkazmár meg, addig a nem várt terveteket! 2Mózes 14: 13, 14. is hívtak vissza bennünket. Egyúttal kezdjük zéssel és az engedélyek beszerzésével Mózes nem okosabb, mint a nép, csak arra is lehetőséget kaptam, hogy a roma foglalkozunk. hisz Istenben, és a hit beszédét mondja gyülekezet imaházára a gyülekezeteTervünk és szándékunk végrehajtovább összegyűjtött az üldözött szabadoknak. Ha tására fogjuk fordítani a kedves testvérek inkben pénzt magammal Isten az aki, akkor teljesíti az Õ át. beszédét. által számunkra eljuttatott összeget: vigyem, s személyesen adjam Az anyagot azonnal megEbben hitt Mózes. $5,000, azaz ötezer vettükdollárt. és néhány nap múlva Ha azt kérdezte volna valaki Mózesalá került az épület. Még Ezúton is tető megköszönve testvéreink tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? segítségét, kérjük sok továbbra munka van is a hátra, minketami és a Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az Úrra figyelõ helyi roma testvérekre imádságaikat! Mindenháhogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra Istenünk rul. A villanyszerelést áldását kívánjuk.már dezte volna: Mózes, mondd meg neegy testvér elvállalta önként. Testvéri szeretettel Berettyóújfalui Hisszük, ahogy a többi költkünk, hogyan szabadít meg Isten nevében: ségekhez is kirendeli az Úr bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Baptista Gyülekezet a Papp pénzt.Dániel lelkipásztor Mózes csak azt válaszolhatta volna, Az egész építkezés nagy hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuSzatmári István gondnok hatással van a falura. Több Lisztes Tibor presbiter dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetmint 15 évvel ezelőtt közel lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. =========================== harminc roma testvér megEz a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kotért és bemerítkezett. Ermolyan veszem azt, amit Isten mond, ha kölcsi MÉG! életük megváltozott, VÁRJ annak minden ellentmondani látszik is. többen megtanultak Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)olvasni, A Roma Gyülekezet Vadász meg, testvérékkel a leendő Nem tudom, hogyan szabadít csak írni, gyermekeiket iskolákba imaház fundamentuma előtt. várok rá és hiszek benne, és amit nekem küldték, s azóta szorgalmaMegállt a víz. Elég megteszem. hosszú utazás után, pedig Budapesten mond, A többi az Õ san dolgoznak. Bebizonyosodott, hogy Minthogyha óriási kéz át megérkeztünk Szilágy Krasznára, azoknak, akik őszintén megtértek, elfofeladata. Útat nyitni a tengeren, lefétartotta volna föl, ahol Dimény Sándor testvérék fogadtak gadták az Úr Jézust Krisztust személyes kezni a harcikocsik kerekét, homályt megállt, nagy szeretettel. Azonnal kimentünk megváltójuknak, a mindennapi életük is bocsátani az egyiptomiakra... mind a s rakásra gyûlt, aSzabadító régóta tervezett imaházhoz, melyhez megváltozik. Úr feladata. Õ viszi véghez a feszült, az alapot éskegyelembõl. az alsó szintHit betonpadlóA roma gyülekezetben négyszólamú szabadítást által fohullám hullámra hõkölt. és ját a krasznaiak már régen elkészíteténekkar, pengetős zenekar alakult, gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, Megállt ték. Megkérdeztem őket, mibe kerül az még lehetséges, hogy fúvós zenekar is bár mindig üldözötten, de ugyanakkor egy percre, anyag a főfalak felépítéséhez? lesz. Dimény Sándor testvér és mások, gyõzelmesen, mertmint az Úr hadakozik amíg lelkipásztor a túlsó partra Valamivel több, ötezer dollárKiss Zoltán krasznai testérted.sikerült megvásárolni az anyagot át nemsok értünk. ból vérrel együtt szorgalmasan, időt álA tengerparton a halál kapujában – majdnem annyiból, amit magammal dozva végzik ezt a szolgálatot. álltak, Isten pedig megnyitotta számukvittem a gyülekezetek és egyének adaUram! Utazásom során Várj többmég gyülekezetkozásából. ra az élet kapuját, és õk átléptek a haKezed ne vedd ben is szolgálhattam, ahonnan a el! tagok A falat óriási szorgalommal a helyi üdvözletét ésMég a krasznai testvérek lálból az életbe. mindig itt vagyok,kögyülekezet roma tagjaival és mások szönetét szövetségünk mégtolmácsolhatom mindig itt vagyunk sokan. Ezt a lépéstnéhány te se halogasd! segítségével nap alatt felépígyülekezeteinek. Soli Deo Gloria. tették – a munkáértLukács fizetéstJános senki nem Hunter Vadász János Herjeczki Géza (1977)


2010.december szeptember 2012.

"Aki hálával áldozik az ÜLDÖZÖTT SZABADOK dicsőít engem..." folytatás az 1. oldalrólZsolt 50,23 Nagyon hálásak de vagyunk Az élet gyötrelem, azért vanérettetek mit enni, azvanÚrnak amiértfokhagyma eszközökéslehettetek húsosfazék, uborka, és a akrasznai cigány imaház  építésében. tisztességes temetéshez való jogukat is Több mint 1,5Azéve megtarthatták. életminden egy merõalkalmat kinlódás, közös imával fejezünk amiben lelreménytelenség és halál.be, De hát ezis jobb, ki mint megújulásért,  és ennél egy a semmi, ésmegtérésekért úgy sincs kilátás újtöbbre. imaházért imádkozunk. Isten Fogadjuk el a helyzetet, és azmegadott keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. Hányan tengetik az életüket ma is ezzel a rabszolga-gondolkodással? Így tengette az életét Izráel míg el nem jött hozzá a Szabadító és ki nem hozta õket a szolgaság házából. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig hallgatta imádságainkat felettébb Izráel õrizõje nem szunnyad és mint nem ahogy vagyaz,elgondolni tudtuk alszik.kérni Mit jelent hogy virrasztott az volna. Márazazéjszakán, elmúlt években helyi Úr azon amikor akihozta polgármester jóvoltából egy megfelenépét Egyiptomból? lő telket kaptunk erre a–célra, az Emberileg szólva Isten amire mindent alapot máréstavaly megöntötték. (Ezen az félretett csak az Õ népére figyelt azon alapon már két ízben is tartottunk szaaz éjszakán. A szabadulás minden badtéri bemeritést.) Ezért is Istent illeti mozzanatát személyesen felügyelte, a minden dicséret.pillanatot figyelõ tekintetével Különvégig. hálásak vagyunkezHunter Vakísért Hát kicsoda a rabszolga, dász Jánosrongyos testvérértnép, akinek az Úr koszos, hogy az a szíIsten vére helyezte krasznai cigányok imaszemélyesena gondoskodik róluk, és házának kérdését, mivel a 90-es évek mindent félretéve figyel rájuk? végén két évvel ízben  is szolgált 1500 késõbb ismét Krasznán virrasztott ésazkörzetében, így a cigányok között Isten a Gecsemáné kertben, azonis.a Úgy gondolom, nem tévedünk ha mi is csütörtök éjszakán, azon a pénteken, mondjuk:  "Szereti a mi nemzetünket, a húsvét hajnalon, isamikor a mi a azon zsinagógát (imaházat) ő építtette szabadításunk történt. nékünk."  Lk 7,5 Épp ezért arra kérjük Sõt, személyes van arMegváltónkat, hogybizonyságom hallgassa meg testról, hogy velem együtt virrasztott az Úr 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor A kIKöltözés rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

Életem (34)

Üldözött szabadok, gyõztesmagyar szabaBajmok egy többségében dok. Elindultak tehát. Nem volt telakta község. A svábság helyén szerb lekommunikáció. Nem lehetettőshonos mobiltelepesek laknak, de vannak telefonon a sor elején, szerbek is. rákérdezni Ebben a faluban volt hogy egy hátulgyülekezet, minden rendben két kicsi mely van-e. szinte Közel az elsők között alakult itt, Bácskában. Somilliós nép, meg asszonyok, gyermekek, hasem volt népes. Ahogyszekerek, említettem, az öregek, juhok, barmok, végeimaház egy konvoj. végház Avolt, melynek első láthatatlan Veres tenger partszobájában a gyülekezeti helység. ján tábort volt vernek, megpihennek. EgySúlyos, hosszú, régi iskolapadok voltak szer csak felröppen a hír, az egyiptomi benne. Egy kisebb és egy nagyobb szoközeledik. Kitör a pánik táborbasereg követte, kicsi konyhával - eza volt a ban. Elõl mögöttük az ellenség. lakrész, idea tenger, igyekeztünk. AMama nép elõbb segítségért Istenhez, összeszedte ami akiált legfontosabb pedig neki esik Mózesnek: Mit azaztán ott élésünkhöz, és azt a szomszéd fuvaros stráfkocsijára raktuk, kimelynek tettél velünk, miért hoztál minket

oldal 3.11. oldal

véreink kéréseit2Mózes és áldja14:meg napEgyiptomból? 10, idős 11. Jobb jaikat. lett volna szolgaként meghalni EgyipSzeretnénk megköszönni Észak tomban. Kiderül, hogy van aaznépnek Amerikai Magyar Szövetséghite, de még nagyonBaptista gyenge az a hit. Ha nek, hogy támogatta jól mennek a dolgok,testvérünk tisztelik azlátását Urat, és meghirdette a gyülekezetekben ezt de ha balul üt ki valami, máris pánia célgyűjtést és fizették a Vadász kolnak és bûnbakot keresnek. Ki házasvolt a pár erdélyi útját is. hibás, hogy ide jutottunk? Azt is el kell a heMellesleg, sokmondjuk, keresztyénhogy tart ezen a lyi testvérek (cigányok és magyarok) szinten a hitéletében. nagy és jóeszébe kedvvel Ekkor Mózesnek jutönkénIsten tesen dolgoztak az imaígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, ház  félépítésén, tető hogy megszabadítja õket az ami egyiptoalatt van és mindeddig miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret egyetlen sem kellett földjére. Akkor tehát,lejt nem kell félni fia zessünk munkabérre.  jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy Hálásak vagyunk rövid epizódDimény a nép életében. ez a Sándor Nem karmester vég, Isten folytatást ígért. Most az a testvér  segítségéért,  aki dolgunk, hogy erõsen ráálljunk önként vállalta az  Isten épíszavára. Így bátorítja Mózes teendőit.  a népet: Ne tés ügyintézési féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok A munka még sok, de bíhogyan szabadít meg maaki az eddig Úr bennezunk abban, ilyen teket! 2Mózes 14: 13, 14. csodálatosan segített, és Mózes nem okosabb,hogy  mintgondot a nép, csak hisszük, fog hisz Istenben,viselni és a hit beszédét mondja rólunk, kirendelve az üldözött szabadoknak. atovább szükségeseket a továbbiakban is.  Ha Isten az aki,segítségért  akkor teljesíti az Õmagasztalbeszédét. Minden  Istent juk és kívánjuk, Ebben hitt Mózes.hogy úgy a magánszemélyek mint a gyülekezetek hadMózestapaszHa azt kérdezte volna valaki talják megteljesíti mennyei bőséges tõl: Mikor Isten,Atyánk amit megígért? áldását. Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, "MertNem nem tudom. igazságtalan az Isten, hogy: Ha valaki azt hogy kérelfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és dezte volna: Mózes, mondd meg neakünk, szeretetről, melyet tanúsítottatok az hogyan szabadít meg Isten őbennünket neve iránt, mint a kik szolgáltatok és ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? szolgáltok a szenteknek." Zsid 6,10 Mózes csak azt válaszolhatta volna, MivelNem év vége közeledik, kívánunk álhogy: tudom! Egyet azonban tudott Ünnepeket Istentől dok! Karácsonyi Az Úr harcol értetek, ésésa lehetetgazdagon Boldog ÚjazEsztenlenbõl is kimegáldott tud vezetni, mert Õ Úr. dőt,Ez minden kedves testvérünk részére. a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha Kiss Zoltán annak minden ellentmondani is. a Krasznai Magyar látszik és Cigány Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak Gyülekezet lelkipásztora várok rá és hiszek benne, és amit nekem mond, megteszem. többi pedig Õ oldalán Apa ült, ígyAtette meg a 27azkm. feladata. Útat és nyitni tengeren,együtt leféutat. Bátyám én, amamával busszal ki. kerekét, homályt kezni autaztunk harcikocsik A rakott az sparheltbe mama begyújtott bocsátani egyiptomiakra... mind a és ebédet készített. Takarítottunk. MeSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a szeltünk, festettünk és lakhatóvá tettük szabadítást kegyelembõl. Hit által foa lakást. Jó földű, nagy kert volt a házgadhatod Hit által élhetszmegtermelt szabadon, nál. Mamael.szinte mindent bár mindig üldözötten, de ugyanakkor benne. Bérhizlalást vállalt, baromfit gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik nevelt. Az udvarban néhány gyümölcs fa és málnás volt. Volt hát mit csinálni, érted. nemA volt időnk azon bánkódni, hogy tengerparton a halál kapujában hová kerültünk. álltak, Isten pedig megnyitotta számukApa látogatta a körzet gyülekezeteit, ra az addig élet kapuját, és õkésátléptek a hamint is. Bátyám én is ezt tetlálból az életbe. tük. Pacsérra (szomszéd község) hetente átjártam, leginkább biciklivel; az énekEzt a lépést te se halogasd! karral foglalkoztam. Igen rendszeresek Lukács János megés szorgalmasak voltak. Gyakran

Magyarországi Baptista Egyház Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. www.baptista.hu/berettyoujfalu Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban! Kedves Amerikai Magyar Baptista Szövetség!IMÁDKOZZUNK „Nem igazságtalan az Isten, hogy EGYMÁSÉRT elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a A Magyar Világszövetszeretetrõl, melyetBaptisták tanúsítottatok az Õ ségébe magyar baptista és szövetség neve iránt,hat amikor szolgáltatok szoltartozik. Aki szeret(Zsid messzebbre gáltok a szenteknek.” 6:10) látni a közvetlen környezeténél - az Evangéliumi Hírnökhogy olvasói bizonyára Köszönjük, gondoltak ránkilyenek ne- és imádkozni is kész távolban élő testhéz helyzetünkben. véreiért, annak azt végi ajánljuk, hogy Imaházunk augusztus leomlása és a lebontása jó reménységgel vakövetkezőután sorrend szerint tegye azt. gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benHétfőn baptista nünket egy úja ésmagyarországi szép hajlékot építeni testvérekért céljára, és az az egyház istentiszteletek Õ nevevezetőiért, dicsõségére. A munkálatokat tavasszal Papp János elnökért ésjövõ munkatársaiért. kezdjük meg, addig a nem várt terveKedden a Romániában élő magyar zéssel és az engedélyek beszerzésével baptista testvérekért és a szövetség foglalkozunk. vezetőiért, dr.szándékunk Simon Józsefvégrehajelnökért és Tervünk és munkatársaiért. tására fogjuk fordítani a kedves testvérek általSzerdán számunkraazeljuttatott összeget: Észak-Amerikában $5,000, azaz ötezer dollárt. és Ausztráliában élő magyar baptista testvérekért és a szövetség vezetőiért, Ezúton is megköszönve testvéreink dr. Herjeczki elnökért és munkasegítségét, kérjükGéza továbbra is a minket és aztársaiért. Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk kívánjuk. Csütörtökön a áldását délvidéki magyar baptista testvérekért és a szövetség Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui vezetőiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor Baptista Gyülekezet nevében: lelkipásztor testvérekért. Dánielmagyar lelkipásztor Pénteken aPapp felvidéki baptista István gondnok testvérekért Szatmári és a szövetség vezetőiért, Lisztes Tibor presbiter Dóczé Bálint lelkipásztorért és munkatársaiért. =========================== Szombaton a kárpátaljai magyar baptista VÁRJ testvérekért és a szövetség veMÉG! zetőiért, Bálint lelkipásztorért és JózsuéNehra 3:16 (2Móz 14,21-22) munkatársaiért. Megállt a víz. látogattuk a Minthogyha gyülekezeteket Bertalan óriási kéz testvérrel, aki amellett, hogy jó basszus tartotta volna föl, volt, hirdette az Igét. Magammegállt, is sokszor szolgáltam igével. s rakásra gyûlt, Márta húgom a városban, afeszült, házunkban maradt,hullám hiszen hullámra munkája ide kötöthõkölt. te. Kornél öcsénk már megnősült és Megállt hamarosan Dániel is. Így Márta gondja egy maradt a legfiatalabb, Ernő, percre, aki akkor amíg a túlsó partratölzeneiskolába is járt. Márta gyakran át nem értünk. tötte velünk a vasárnapot a faluban. Mama ismerkedett, barátkozott Várj még Uram! a szomszédokkal. Közvetlen szomszédaink telepes szerbekKezed voltak,ne devedd igen el! jó viMég mindig itt vagyok, szonyban voltunk velük. Ezért amikor még mindig itt vagyunkmama sokan. evangélizációt szerveztünk, meg tudta őket hívni. Mivel a szoba nem volt Herjeczki Géza (1977) elég nagy ilyen alkalmakra, hamaro-


POSTMASTER: san építettünk egy kis imatermet a ház mellé. tudtak Subscription Manager, SendLeginkább Form 3579 atotestvérnők Gospel Messenger, hívogatni. NagyonST., nehéz terep volt ez MI 48195 USA 12409 DEVOE SOUTHGATE, az Evangélium számára, több szempontból is, de néhányan mégis megtértek és bemerítkeztek, míg ott éltünk. Ha jól emlékszem, öten a világból, és egy testvérnő fia. Ő ma Bécsben él, mert annak idején ott vállalt özvegy anyjával munkát, és csatlakoztak az ottani szerbhorvát gyülekezethez. Felesége is hívő. Az imaházhoz tartozott egy hold föld is, melyet egy testvér hagyott a mindenkori prédikátornak. Most ezt kellett nekünk munkálni. Mivel nem volt mivel, hát megkértük az egyik testvért, hogy szántsa fel, vesse be és mi majd ledolgozzuk az árát. Így is lett, csakhogy nagyon sokat, 5-6 hold kukoricát kellett, nem is egyszer, megkapálni és azután törni is. Sokalltuk, de nem mertünk szólni. Mamával ketten dolgoztunk. Így nõttem az Úr Jézus ismeretében. Mikor törtük aÉletem kukoricát,(10) alig bírtam átÁHÍTATOS Már tudtam, éreztem,PERCEK kicsoda Õ. És ekfogni a nagy, hibrid kukorica csöveket, kor, olyan tizenhárom évesen kezdõdött Irénke néni és a nehéz volt törni is, fosztani is. A kétszer az én megtérésem, vagy jobban mondva, Ami megmarad megözvegyültTeddy testvér gombja megkérte a kezekiválasztásom vagy elhívásom. Kezdtem met. Özvegy maradt, két kicsi gyerek1 hogy Péteraz1,22-25 szorongani, Úr Jézus engem nem kel, miután meghalt a felesége. Újra nőBátyáim már az ifjak közé számít- fog megszólítani. Nem tudtam ezt akkor sült,tattak, de második felesége is meghalt. A Van valami körülöttünk, még megfogalmazni, de ami így megmaéreztem. én pedig, a hugaim és a másik gyerekek már nagyok voltak. Vagy húsz rad? növény előtt-utóbb elszáNemMinden is tudtam volna errõl beszélni, mert család gyermekei voltunk a vasárnapi évvel volt idősebb nálam. Mondtam, rad, elhervad. Az emberi kéz alkotásai valami saját titkom volt ez a várakozó iskola. Irénke testvérnõ leánykái még hogy senkihez sem mentem férjhez, érzés: mi lesz, ha mégis megszólít. összeomlanak. Éveink gyorkicsikisvoltak, velünk Tóth elavulnak, és nem fogok. de (Lett ebbőltanultak. probléma, Aztán, számomra is váratlanul, san követik egymást, a fiatalság – ésamiaz (Welker) Irénke nénisértésnek sokmindenre megmert ő ezt személyes vette.) kor a gyülekezetben énekeltüksemmivé az “Igaz, emberi élet – hamar elmúlik, tanított minket a könyv szeretetére, a De ebből is kimentett az Úr. Nem volt hogyIsten Jézusigéje értem halt s eltörlé bûnömet” – és maga a teremtő Úr hívõ irodalom olvasására, a szép láma- lesz. eseménytelem az életem. A testvér címû éneket, nagyon meghatódtam és – sírni az egyetlen, amelyen nem fog az idő. a versekre. nyagyar hívőszóra, volt, és igen jó barátok lettünk. kezdtem, hogy ez nálam még nem Eközben anya panaszkodott Közben szerkesztettük, Lehel Irénke báEleink éppen olyan elevenen történtszámára meg. A harmadik versnél, “Könytyámmal, a kis "Lelki című fogadok lapot. testvérnõnek, hogyÉlet" én nem ható igazságmeg volt,nem mintadhatom amilyennagy nekünk nyûmmel tarLehel testvérem és Apával szót, elszökömgépelte, a feladatok elõl. sokíme Jézusabban, átadomhogy te néked éstozásomat, biztosak de lehetünk az szorosították is kis kézi géppel. Három magamat”, már allig tudtam elfolytani utánunk következő nemzedékek számáhónaponként kiadtunk egy a Áhítatot. A délutáni tisztelet után gyülekezet rafájdalmamat. is az lesz. Lehel és része Apa iskiment írtak, afordítottak. Én híA tisztelet végén átkarolt Irénke néni nagy misszió állomásra, reket és eseményeket írtam a körzetből. Ezért jó, ha az év utolsóokát. napjának elmegkérdezte sírásom Elmonda város másik végére. Nyár volt. Sokáig és Azvilágos Úr és evangéliuma iránti tisztelettel tam neki, hogy félek, az Úr helyet Jézus nem fog között előkelő foglal volt. Milasin testvérnõ udva- határozásai és szeretettel és ezt is.Én el,engem mert alkalmatlan rában volt tettünk ilyenkormindent, az összejövetel. hogy megszólítani, ezután is odafigyelünk arra, Közben Dániel öcsém és felesége vagyok Õ mond követésére. Akkor õ azt meg, még be sem fejezõdött itt azNéösz- amit Istenaz igéje nekünk. metországba mentek, Megtanácsolta nekem, hogy amikor imádszejövetel, már gyorsmunkára. léptekkel futottam Ma még ismeretlen utakat fogunk kérték Mamát, hogy vállalja a két kicsit, kozom, az ámen után ne siessek el, hanem a villamosig, mert az elvitt jó darabon. bejárni, olyan élethelyzetek követhetik maradjak még egy ideig csendben és amíg óvodáskorúak lesznek. Mama Mire mama körülnem nézett, én már nem egymást, még elképzelni sema várjam amelyeket az Úr válaszát. Igaz, erre, vállalta. Küldték a pénzt ezért Mamávoltam sehol. Meg voltam gyõzõdve, tudunk. Tanácsok és megoldási javasmegszólításra négy évet kellett várnom. nak, ami rám igenott jól szükség jött. Kétvan, év múlva kihogy az éneklés De gyönyörû várakozás volt,találkozni, mert tudlatok sokaságával fogunk vitték a gyerekeket. Ők lettek mamáék miatt. tam, kirejobbnál várok. jobb lehetőségekkel segítőiMeg később is, amikor visszajöttünk amelyek is lepõdtem, mikor Irénke néni, Közben volt egy imameghallgatásom. a városba. Apáéktisztelet meglátogatták a helyes döntés meghozamég a délutáni elõtt félreőket. hívott kecsegtetnek A problémám így, tizenévesen, már igen Van gyülekezet abban a városban. Matalában, életutunk irányának megtaláláegy könyvvel a kezében. Ez a “Teddy kellemetlen volt. Inkontenciám volt és cher János volt a prédikátor, de öcsémék sok hasznos tanácsot azonban gombja” gyermekregény volt. sában. végsõAkétségbeesésemben az Úrhoz fornem mutattakcímû hajlandóságot a gyülekeelőzze meg Isten igéje, hiszen „lábam Elmagyarázta nekem, hogy a kisöcséim dultam és szinte azonnal meggyógyulzet iránt. Esti iskolába jártak, amit az õrzése ugyan szolgálat a tenem igéd, ösvényem vilátam.mécses Soha többé fordult elõ. Nagyon akkori titói államolyan tett értékû lehetővé, perszeaz előtt Úrnak, mint a missziózás. Miközben meglepõdtem, hogy Istennek tényleg gossága” (Zsolt 119,105). szerb nyelven. Marica, a sógornőm, a pedig pásztorolom hogyNaanya gondja vanlesz reám, hogyévben tényleg én Ez az ige a jövő is tudja, az, ami turisztikai főiskolát aiskicsiket, elvégezte. is elmehessen néha és a hugaim is, még megmarad, itt vagyok, és figyel rám, azaéntanításra, kicsi szeami „hasznos gyom nehéz háttérből jött. Azt mondta: is. Teddy esete segített ha olvashatok otthonra gondolok, az ti vagytok nea mélyemre. feddésre, a megjobbításra, az igazEz az élmény segített még hûségemegérteni az igazi lényegét. kem. És lett valaki, de szolgálat üdvösségük nem ságban való nevelésére, hogy sebben várni. Értékelni az Úr tökéletes elõtt való Megértettem és gyakoroltam is életem lett. Marica még él, és van remény. legyen az Isten embere, minden jó cselecsendességet, amikor csak ketten vasorán a hogy sokféle módon való az szolgálat Tudjuk, a mi munkánk, élekedetre felkészített” (2Tim 3,16-17). gyunk: az Úr és én. lehetõségét és szépségét. Hiszen tünk az Úrban, nem hiábavaló. életünk minden megnyilvánulása Hajnal Zoltán (Áhítat 2012) Nagyajtai Eszteraz. Nagyajtai Eszter 2010.december szeptember 2012.

(USPS 716-300) PERIODICAL POSTAGE PAID

Elmúlik minden mi napunk... AZ ÚR AZ ISTEN!

ezerpereltek esztendő mint Baálért ti?annyi Avagyelőtted, ti oltalmaz 1.1.Mert a tegnapi elmúlt, éspereljen mint egy zátok-é nap, õt? …amely Ha isten õ, hát õ őrjárási éjjel. maga,idő hogy oltára lerontatott! fű, elhullt virág; de Sokan pediga azok közül, akik ördögi  2.2. Megszáradt mesterségeket gyakoroltak,megmarad! könyveiket Istenünk beszéde mindörökre mindeneknek láttáraamegé3.összehordva, Elmúlt az aratás, elvégződött nyár, getik vala. (saját könyveiket! szerk.) és mi nem szabadultunk meg!  3.... hanem hogy a nagy istenasszonynak, 4.Diánának Jól gondoljátok hát is meg e naptólvétetik, fogva temploma semmibe az elmúltakat meggondoljátok! és el is vészis!az...õJól nagysága, kit az egész a világmondom tisztel…néktek, kiáltnakmíg vala, 5.Ázsia Mertésbizony az mondván: Nagy az aefézusi Diána!egy jóta ég és a föld elmúlik, törvényből  4.… elkezdte õket gúnyolni Illés, azt vagy egyetlen pontocska el nem múlik... mondván: Kiáltsatok hangosabban, 6.hiszen És a világ elmúlik, annak kívánsága isten! Talánéselmélkedik, vagy is; félrement, de aki azvagy Istenúton akaratát cselekszi, van, vagy talán megmarad örökké. aluszik, és felserken… de akkor sem lett se meghallgattatás. 7.szó, Azseégfelelet, és a se föld elmúlnak, de az én  5. Ne féljetek, megálljatok! nézzétek az beszédeim semmiképen el nemésmúlnak. Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik 8.veletek… Az Úr napja pedig úgyti jő majd el, Az Úr hadakozik érettetek; ti mint éjjeliveszteg tolvaj,legyetek. a mikor az egek ropogva pedig elmúlnak, elemek apedig  6. Hogy az megismerjék földönmegégve minden felbomlanak, ésIsten, a rajta lévő népek, hogyés csaka azföld Úr az és hogy õ dolgok is megégnek. kívülötte nincsen más.  9.7. Mikor ezt látta az egész sokaság, Az éjszaka elmúlt, a nap arczra pedig borult, és vessük monda: el Az azért Úr az Isten! az Úr az elközelgett; a sötétségnek Isten! cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság  8. Az Úr, a te Istened közötted van; erõs õ, fegyvereit. megtart; örül te rajtad örömmel. Azért valakiazKrisztusban van, új  10. 9. Én, én ha vagyok Úr, és rajtam kivül teremtés az;szabadító! a régiek elmúltak, ímé, újjá nincsen Én hirdettem, és lettmegtartottam, minden. és megjelentettem, és nem voltEzután idegenláték istenúj köztetek, vagytok az 11. eget és és új tiföldet; mert én tanuim, hogy énföld Istenelmúlt vagyok… az első ég és az első vala;nincs, és a a kitöbbé az énnem kezembõl tenger vala. kimentsen; cselekszem, és ki változtatja azt meg? 12. És az Isten eltöröl minden könnyet  10. Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek az őegész szemeikről; és halál lesz többé; háza, hogy aÚrrá ésnem Krisztussá tette semõtgyász, sem azt kiáltás, sem fájdalom nem az Isten, a Jézust, a kit ti megleszfeszítettetek többé, mert az elsők elmúltak.

AA megfejtéseket február végéig végéig megfejtéseket november várjuk. várjuk.

Evangeliumi Hirnok, December 2012  

Evangeliumi Hirnok, December 2012Gospel Messenger, December 2012