Page 1

A chicagói Magyar Baptista Gyülekezet története 1987 - 2012

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Zsidók 13:8


A chicagói Magyar Baptista Gyülekezet története 1987 – 2012 Készült gyülekezetünk 25 éves fennállása alkalmából.

Összeállította: Lukács János (Köszönet illeti Zágoni Rezs presbitert és Szabó István diakónust, akiknek a gyjtmunkája nagyban segítette az emlékkönyv létrejöttét.)

Kiadja: Chicagói Magyar Baptista Gyülekezet 2014.

Nyomdai munkálatok:

Q Press Graphic Design Studio 2124 Rose Villa Street, Pasadena CA 91107.

2


Tartalomjegyzék

1. Elszó .............................................................................

4.

2. A kezdet

.................................................................

5.

3. Ugartörés

.................................................................

6.

4. A gyülekezet megalakulása .........................................

8.

5. Hivatalosan is gyülekezet

11.

.........................................

6. Gyülekezetünk szerepe a Szövetség és a Konferencia egyesülésében

.....................................................

7. A gyülekezet új otthona

.........................................

8. A gyülekezet avatottjai és szolgálattevi

12. 14.

..................

16.

9. Bemerítések .................................................................

23.

10. Szövetségi rendezvények Chicagóban

..................

27.

11. Gyülekezetünk zenei élete

..........................................

42.

12. Gyülekezetünk ifjúsága

..........................................

47.

......................................................

49.

..................................................................

51.

15. Evangélizációk, imahetek, gyülekezeti látogatások .......

53.

16. Gyülekezetünk a chicagói magyarság körében

.......

61.

17. Beszámoló a 25 éves jubileumi emlékünneprl

.......

63.

......................................................

69.

19. Jubileumi képalbum ......................................................

70.

13. A gyermek bibliakör 14. A ni kör

18. Záró gondolatok

3


Elszó 1987. április 26-án, tizenhat hív ember összejött imádkozni és lelki közösséget gyakorolni. Ezzel kezdetét vette az újabb kori chicagói magyar baptista misszió. Azóta egy emberölt telt el, és nekünk jut ma az a megtiszteltetés, hogy mindarról amit Isten ez id alatt cselekedett a gyülekezetünkben és a gyülekezetünk által, beszámolhatunk. Szeretnénk ezt tenni alázattal, mert minden dicsség az Istené. Az emlékfüzet forrásanyagát az alapítók által leírt vagy elbeszélt emlékek, gyülekezetünk levéltárában található adatok és csatolt dokumentumok, valamint az Evangéliumi Hírnök tudósításai, eseménybeszámolói képezik. A különböz fejezetekben átfedések vannak, ezért egy adott esemény többször is említésre kerülhet. Úgy gondoljuk, szükséges megismernünk az elmúlt 25 év történéseit azért, hogy a következ nemzedék méltó folytatója lehessen annak a missziónak, amit testvéreink áldozatos munkával elkezdtek. A gyülekezet Ura segítsen meg ebben valamennyiünket! Chicagó, 2012, április 21.

4


A kezdet Az els chicagói Magyar Baptista Gyülekezet 1906-tól -1971-ig a város déli részén, a West Pullman városnegyedben mködött. A missziómunka már 1904 tavaszán elkezddött a német ajkú gyülekezet körében. A magyar csoport 1906. január 1-én tartott alakuló gylésén Ulbrich Sámuel személyében egy tehetséges fiatalembert választott meg vezetjének.  volt az Evangéliumi Hírnök els szerkesztje is. Amikor Ulbrich Sámuel súlyosan megbetegedett, mindkét szolgálatának a betöltésére Balogh Ferenc homestead-i lelkipásztort hívta meg a gyülekezet. Ulbrich testvér javaslatára tartották az els közgylést is 1908-ban, Homestead-en, ahol a chicagói gyülekezet lelkipásztorát, Balogh Ferencet választották meg a Szövetség els elnökének. 1933-ban, Chicagóban tartották a szövetség 25 éves jubileumát, egy teljes hetet kitölt rendezvény-sorozat keretében. A West Pullman-i magyar baptista gyülekezet 1906-tól, egészen 1971-ig, 65 éven át mködött. A West Pullman-i imaház ma egy színesbr gyülekezet lelki otthona. A mi „második” gyülekezetünk 2012, április 21-én ünnepelte fennállása 25. évfordulóját. Ha az els gyülekezet 65 évét össze adnánk a mi 25 évünkkel, úgy 2012-ben ünnepelhettük volna a chicagói Magyar Baptista Gyülekezet 90 éves történetét.

5


Ugartörés A kémeri származású Szabó István 1977. augusztus 22-én indult el Aradról nyugat felé. Hat hónapot töltött a Bécs melletti Trischirken-i menekült táborban, ahonnan 1978, február 27-én érkezett Chicagóba. A befogadó levelet Alexa Popovici román baptista lelkipásztor állította ki. Az érkezését követ napon Szabó testvért meglátogatta Popovici testvér a feleségével, és ezt kérdezte: „Pista testvér, tudsz te prédikálni? (Frate Pista, tu stii sa predici?) Sok magyar él ebben a városban; szükség lenne magyar misszióra!” Szabó testvér a román baptista gyülekezethez csatlakozott. A testvériség körében talált a nagyváradi Halász Mihályra és családjára. Laci fiúkkal jó barátok lettek, és hamarosan együtt szolgáltak az ifjúságban, a fúvós zenekarban, és az énekkarban. A magyar nyelv gyülekezet iránti hiányérzetét gyülekezet látogatásokkal pótolta – Detroitban és Clevelandban. Rendszeresen részt vett a Ráma tábori konferenciákon is, ahová egyedül vezetett el Chicagoból. A Szövetség Alhambrában rendezett közgylésén is részt vett 1979ben. 1980. július 8 és 13 között tartották a Baptista Világszövetség 14. Kongresszusát Torontóban, a Maple Leaf Sportcsarnokban. Szabó testvér a román gyülekezetek összevont énekkarában énekelt. A kongresszuson magyar küldöttekkel is találkozott, köztük Mike Béla és Kulcsár Sándor erdélyi lelkipásztorokkal. Meghívására ellátogattak

6


Chicagoba, ahol házi összejöveteleket rendeztek Halászéknál, Fülöp néninél és a Szilágyi családnál. Alhambrában ismerkedett meg Hunter Vadász János lelkipásztor testvérrel, aki 1981-ben a Déli Baptista Szövetség misszionáriusaként ellátogatott Chicagoba, hogy felmérje a magyar misszió lehetségeit. Szabó testvér fogadta Vadász testvért, és még az új autóját is a Halászéknál szállásoló vendég rendelkezésére bocsátotta. Meglátogatták az egykori magyar gyülekezet utolsó tagját, Fülöp nénit, és más magyarokat is meghívtak a Halász családnál tartott bibliaórákra. Fontos esemény volt 1977-ben Dénes Ferencz kolozsvári lelkipásztor látogatása, aki ugyancsak a Halász családhoz érkezett vendégségbe, New Yorkban él fiától. Egyre több magyar hallotta az igét anyanyelvén Halász testvérék otthonában. Hat évi várakozás után, 1983. nyarán már amerikai állampolgárként látogatott Erdélybe Szabó testvér. Kolozsvárra is elment, ahol egy hétköznapi gyülekezeti alkalom után - Kulcsár Sándor lelkipásztor szolgálati lakásán - megismerkedett a brassói Zágoni Évával. Egy év múlva házasságot kötöttek, elbb a brassói városházán, majd a chicagói román baptista gyülekezetben. Els leányuk Abigail születése után felesége szülei, Zágoni Rezs és Ilonka testvérék is letelepedtek az USA-ban. A növekv Szabó család els lelki otthona a román baptista gyülekezet volt.

7


A gyülekezet megalakulása A chicagói magyar baptista gyülekezet az 1980-as években Erdélybõl kivándorolt, és többnyire baptista háttérrel rendelkez, magyar családok közösség utáni ígényébl jött létre. Mivel a román nyelvet beszélték és értették, többen felkeresték a román baptista gyülekezetet, és elkezdtek rendszeresen járni az istentiszteletekre. A gyülekezet alapító tagjai e látogatókból kerültek ki késbb. A román gyülekezet bejáratánál beszélget kis magyar csoport körében egyre gyakrabban felvetdött a gondolat, hogy milyen jó lenne egy magyar baptista közösséget létrehozni. Miután Lrincz István testvér és Szabó István testvér a román gyülekezet bizottsági gylésén is felvetették a magyar misszió ügyét, Alexa Popovici lelkipásztor a következ vasárnap bejelentette a magyar nyelv vasárnapi iskolai osztály beindulását. Az els magyar nyelv foglalkozásra az imaház emeleti termében került sor, 1987. április 26án. Ezt a dátumot tekintjük a gyülekezet megalakulása dátumának. Tizenhat magyar baptista volt jelen az els bibliaórán:

1. Bálint Ferencz

9. Lrincz István

2. Cseh István

10. Lrincz Rozália

3. Cseh Magda

11. Szabó István

4. Halász Mihály

12. Szabó Évike

5. Halász Juliánna

13. Szcs Anikó

6. Kulcsár Attila

14. Zágoni Rezs

7. Kulcsár Irénke

15. Zágoni Ilonka

8. Kovács Irénke

16. Vincze Jolán

8


Az alkalmak vasárnapról vasárnapra folytatódtak. A román nyelv istentiszteleteken is ott voltak minden vasárnap, déleltt 11 órakor és este 6 órakor. A román testvérek látva, hogy egyre bvül a magyar csoport, megengedték az emeleti terem átalakítását. Két szobának a közfalát lebontották, egy tágasabb termet nyerve ezáltal. Testvéreink emelvényt és szószéket alakítottak ki. Három hónap után már déleltti istentiszteletet tartottak, a következ évtl pedig vasárnaponként kétszer tartottak magyar istentiszteletet. Emiatt már nem vettek részt a román istentiszteleteken, mert úgy déleltt, mint délután a saját magyar nyelv istentiszteleteiket szervezték. A magyar baptista misszió els szolgálattevi Lrincz István, Szabó István és Zágoni Rezs testvérek voltak. A szerda esti bibliaórákra családoknál gyülekeztek, minden héten máshol. A magyar baptista misszió hivatalos címe ebben az idben 4010 N. Lowler Ave., Chicago, IL 60641 volt. 1987. július 10-12 között Detroitban (Bethel Baptist Church) tartották az Amerikai Magyar Baptista Szövetség 80. konvencióját, melyen az új chicagói közösségbl 16-an vettek részt. Udvarnoki testvér a következket írta az Evangéliumi Hírnök 1987, július 15. számában: Örömmel látjuk testvéreink ügyszeretetét missziói kezdeményezésben (Kelowna, Chicagó, Cleveland), kitartó munkában. Az ilyen áldozathozatal idben, pénzben, fáradságban kedves az Úr eltt. Ezek a testvérek a mi misszionáriusaink. Polgári munkájuk mellett végzik azt, amivel az Úr megbízta ket. Ezekért

9


adunk hálát az Úrnak, és ezek munkássága élteti reménységünket missziónk további elhaladására. A chicagói magyar baptista közösség híre eljutott tehát az amerikai magyar baptista gyülekezetekhez és a szövetséghez is. Az els Testvéri Találkozót (késbb, az Ifjúsági Szövetség megalakulása után Ifjúsági Találkozónak nevezték) 1987. szeptember 26, 27-én a Foster Avenue Baptista imaházban tartották meg. Jelen volt Dr. Udvarnoki Béla az Evangéliumi Hírnök akkori szerkesztje és Cserepka János lelkipásztor-misszionárius. Mindketten igehirdetéssel szolgáltak. Vendégek is érkeztek erre az alkalomra Clevelandból és Detroitból, valamint csatlakozott a helyi Church of God kis magyar csoportja is. Vasárnap délután bemerítési alkalom is volt, amire a román imaházban került sor. Kasza Piroskát, Cserepka János nyugalmazott lelkipásztor merítette be. Az Evangéliumi Hírnök november 1. számában vezet testvérek a szövetség részérl így írnak az alkalomról: A magyar baptista misszió új életre kél Chicagóban. ... Az ügy és a jöv Isten kegyelmes vezetése mellett Lrincz István, Szabó István és Zágoni Rezs tapasztalt testvérek kezében van. Kérjük az Úr vezetését erre a buzgó, szívbl jöv kezdeményezésre. 1988. január 10-én alapító gylést tartottak, melyen formálisan is megersítették a gyülekezet nevét (Chicagói Magyar Baptista Misszió), és megválasztották az els elöljáróságot: Lrincz István

10


lelkipásztor, Szabó István misszió-vezet, Zágoni Rezs jegyz, Cseh István pénztáros, Bálint Ferencz és Kulcsár Attila pénzügyi ellenrök, Veres Sándor ifjúsági vezet. Eldöntötték, hogy csatlakoznak az Amerikai Magyar Baptista Szövetséghez és a Chicago Metropolitan Baptist Association-hoz.

Hivatalosan is Gyülekezet 1988 január 22, 23. a Szövetség évközi gylésén Palm Bay-ban a chicagói Magyar Baptista Gyülekezet hivatalosan is kérte csatlakozását az Amerikai Magyar Baptista Szövetséghez. A Szövetség 81. Konvencióján Torontóban (1988. július 8-10), a Dorset Park Baptist Church-ben történt a chicagói gyülekezet hivatalos elismerése és felvétele a Szövetségbe. A gyülekezetet Szabó István testvér képviselte. A konvención részt vett még a felesége Éva, Bálint Ferenc, valamint Kulcsár Attila és Irénke. 1988. február 20, 21 között Háló Barnabás szövetségi titkár látogatta meg a gyülekezetet, és igehirdetéssel szolgált. A szükségeket felmérve énekfüzet összeállítását és sokszorosítását javasolta. Az elkészült énekfüzet száz éneket tartalmazott. A kiadás költségeit a Szövetség, valamint a new yorki gyülekezet fedezte. Háló Barnabás testvér az Evangéliumi Hírnök 1988. május 1. számában közel egy oldalas beszámolóban írja le a chicagói

11


látogatása pozitív tapasztalatait. A beszámoló végén a következket írja a chicagói gyülekezetrl: Bizonyára többen tudják már, hogy a Chicagói Magyar Baptista Misszió január 21-én hivatalos felvételét kérte Szövetségünkbe, amelyet a Palm Bay-ben ülésez Misszió és Végrehajtó Bizottságok nagy lelkesedéssel fogadtak, és amit az 1988-as évi közgylés elé örömmel fognak terjeszteni. Testvéreinket ezen alkalommal kiváló szeretettel köszöntjük, mint Szövetségünk legfiatalabb tagját, és kívánjuk munkásságukra az Úr gazdag áldását. Kívánjuk még, hogy növekedjenek úgy testben, mint lélekben, és a mi Urunk Jézus Krisztus áldott ismeretében. Háló Barnabás, az Amerikai Magyar Baptista Szövetség titkára

Gyülekezetünk szerepe a Szövetség és a Konferencia egyesülésében 1988. május 28-30 között tartottak egy újabb Testvéri Találkozót, amely sokkal inkább volt nevezhet ifjúsági találkozónak, a fiatalok túlnyomó jelenléte miatt. Dr. Udvarnoki Béla és Kulcsár Sándor new york-i lelkipásztor hirdették az igét a több mint nyolcvan résztvevnek. A helybelieken kívül családok és fiatalok vettek részt New Yorkból, Clevelandból és Detroitból azon a hétvégi találkozón. Az Evangéliumi Hírnk 1988. július 1. számában Dr. Udvarnoki Béla testvér így ír a chicagói Testvéri Találkozón szerzett benyomásairól:

12


A chicagói magyar gyülekezet életét a felhangoltság és nem a lehangoltság jellemzi. Ezek a testvérek nem a múltból élnek, hanem a jövnek dolgoznak... rég nem látott esemény volt annyi fiatal jelenléte magyar baptista összejöveteleinken... Kedves látvány volt a megjelent fiatal testvérek egysége. Ezek részére már nincs két amerikai magyar baptista szövetség. A fiatalok testvéri együttmködése jelzi azt, hogy a magyar baptista munkában minden kész az egységre. Ezek máris egyek és példát mutatnak. Ezért a tapasztalatért és meglátásért áldjuk az Urat. A chicagói együttlét áldása és lelki hatása kiterjed a helyi határokon túl egész amerikai magyar baptista missziónkra. Köszönet illeti a chicagói testvéreket vendégszeretetükért, hséges munkásságukért és áldozatkészségükért. A soron következ 82. Szövetségi Konvenciót már a Chicagói Magyar Baptista Gyülekezet hívta meg (1989. július 14-16). A román imaház helyiségeit használták nagyobbrészt, de vasárnap a Taft High School dísztermét és ebédljét vették igénybe. Arról is emlékezetes ez a konvenció, hogy közel egy évtized után a két szövetség testvérisége és lelkipásztorai együtt ünnepeltek és szolgáltak! Konvenciói Határozatot hoztak arról, hogy a Szövetség és a Konferencia megbízottai dolgozzanak az egység helyreállításán. A szót tett követte, és 1990 januárjában a két szövetség vezeti New Yorkban megbeszéléseket folytattak az egyesülésrl. 1990 nyarán a Clevelandi Konvención, tíz év különállás után a két szövetség ismét egymásra talált. Azóta áldásos egységben folyik a szövetségi munka.

13


A gyülekezet új otthona A chicagói gyülekezet életében jelents mérföldk volt az istentiszteleti hely megváltoztatása. Látszólag kényszer lépés volt, mégis a gyülekezet növekedése, és teljes önállósága szempontjából fontos lépésnek bizonyult. Isten olykor a megváltozott körülmények által szól hozzánk és vezet bennünket. A költözés, konkrétan azért vált esedékessé, mert a román gyülekezet imaházbvítésbe kezdett. A bvítési munkálatok során az emeleti termet, amelyben tartották a foglalkozásokat a magyar testvérek, lebontották. Emiatt kellett keresni egy új helyet a magyar közösségnek. Többféle vélemény és megoldási kísérlet után, Isten csodálatos vezetésével találtak rá a Portage Park Presbyterian Church-re. A két gyülekezet hamar megegyezett a bérlet és a közös használat kérdéseiben. Az els istentiszteletet 1990. augusztus 5-én, vasárnap déleltt tartották itt, amit finom magyaros ebéd követett. Megyesi József nagyváradi lelkipásztor testvér volt az igehirdet, aki a hétköznapi összejöveteleken rajzzal illusztrált eladásokkal is szolgált közöttük. Az Evangéliumi Hírnök 1991. márciusi számában így emlékeznek a helyváltoztatásra: A jó Isten kegyelmének és irgalmának csodálatos megnyilvánulása volt az 1990-es esztend a chicagói gyülekezet számára. Mint már arról beszámoltunk, új hajlékkal ajándékozott meg bennünket az Úr az elmúlt év augusztusában. Azóta napról-napra, hónapról-hónapra bebizonyosodott: „Az Úrnak minden útja kegyelem és hség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják!” Zsoltár 25: 10.

14


Az angol presbiteriánus gyülekezet lassan kiöregedett, így az imaházépületet egyre nehezebben tudták karbantartani, a fenntartási költségeket finanszírozni. Ennek az lett az eredménye, hogy több, mint tíz évig tartó imaházbérlés után lehetvé vált az imaházépület megvásárlása. Gyülekezetünk vezetsége tudomást szerezve az eladási szándékról, azonnal cselekedett. A Szövetség vezeti maximálisan támogatták az imaházvásárlás ügyét. 2000. december 22-én lett aláírva az imaház adás-vételi szerzdése, Kish Ern, Kulcsár Sándor és Szabó István testvérek közremködésében. A gyülekezet ekkor 44 bemerített taggal rendelkezett. Hozzátartozókkal együtt, kb. 70 személy látogatta az istentiszteleteket. 2001. április 1-én megkezddött az imaház felújítása az alagsorral. 2001. május 1-én a nagyterem felújítását kezdték meg. A felújítási munkálatok hat hónapig tartottak. Emiatt egészen szeptember 19-ig, csak vasárnap délutánonként tartottak istentiszteleti alkalmakat a román pünkösdi imaházban, együtt a magyar pünkösdi testvérekkel. A munkát nagy összefogással és lelkesedéssel végezte a testvériség, a román baptista és pünkösdi testvérek közül is akadtak szakemberek, akik felajánlták a segítséget. Így kerülhetett sor 2001. november 10, 11. között az imaházmegnyító ünnepségre, melyen a szövetség lelkipásztorai szolgáltak: Vadász János, Kulcsár Sándor, Herjeczki Géza, Pintér Zoltán és Dan László. Az Evangéliumi Hírnök 2001. decemberi számában a következket írja Szabó István testvér: Amiért imádkoztunk - megadatott! Amit óhajtottunk, és amiért sokat dolgoztunk - meglett! Isten segítségével, hat hónap alatt elvégeztük

15


az átalakítási munkálatokat. November 11-én ünnepre gyülekeztünk, hogy felújított imaházunkat megnyissuk. Örömmel fogadtuk a napsütéses õszi napon ünnepre érkezõ vendégsereget. A következõ városokból (államokból) érkeztek testvérek imaházmegnyitó ünnepélyünkre: Santa Monica, Palm Bay, Toronto, New York, Alabama, Cleveland, Minneapolis, Louisville, Detroit. Természetesen, sok érdeklõdõt köszönthettünk Chicago környékérõl is. Kish Ernõ testvér, aki az imaház vásárlásával kapcsolatos ügyeket intézte, beszámolt levelezéseirõl, a sok telefonálást és utazást igénylõ tárgyalásokról, a szövetség és a Palm Bay-i gyülekezet anyagi segítségérõl, melynek eredményeként olcsón megkaptuk az épületet. Köszönjük Kish testvér áldozatos munkáját! Drescher Lajos testvér, szövetségünk pénztárosa közölte - gyülekezetünk nagy örömére -, hogy pénzbeni adósságunkat a szövetség elengedte. Elõdeink hséges adakozása és a megfontolt befektetések évtízedek után kamatozva segítik most a magyar missziót. Kulcsár Sándor testvér, szövetségünk elnöke, Isten házának a rendeltetésérõl szólt, mely az Ige olvasásának és hírdetésének helye. Kihangsúlyozta az Isten háza iránti személyes elkötelezettség fontosságát.

A gyülekezet avatottjai és szolgálattevi Lõrincz István testvér Miklósfalván született Rómániában. Tanítóképzõ Fõiskolán szerzett diplomát. Fiatalon már jelen volt a baptista misszió vérkeringésében. Elhíváson nyugvó alapos teológiai-

16


lelki érettségére és missziós lelkületére felfigyelt a testvériség, és 1959-ben lelkipásztorrá avatta a Dézsi gyülekezet és körzete. Tizenhét éven át volt a Dézsi körzet lelkipásztora. 1976-ban, az akkori kommunista rezsim bevonta a lelkipásztori engedélyét és eltávolította szeretett gyülekezetétõl. 1980-ban érkezett meg Chicagóba és 1987ben alapító tagja volt az akkor megalakuló Magyar Baptista Gyülekezetnek. A gyülekezet megalakulásától kezdve, tizenöt éven át Lrincz István lelkipásztor testvér végezte a pásztori teendket a gyülekezet megbízásából, és 2002 április 7-én, ünnepélyes keretek között fejezte be chicagói szolgálatát. Az ünnepségen jelen volt a Lrincz család nagy része. Ez alkalomból a gyülekezet a tiszteletbeli lelkipásztor címet adományozta Lrincz testvérnek (Pastor Emeritus). Az elismerést tartalmazó emlékplakettet Szabó István gyülekezetvezet adta át. Az emlékplaketten ez állt: HUNGARIAN BAPTIST CHURCH OF CHICAGO TO: PASTOR STEFAN LORINCZ For your dedication and unselfish service to His Church as our First Pastor during our first 15 years, We, the members of the Hungarian Baptist Church of Chicago hereby recognize you as PASTOR EMERITUS - With our deepest appreciation God Bless You! Chicago, April 7, 2002 Lrincz testvér a szolgálati ideje alatt 4 bemerítési alkalmon 12 f bemerítését végezte.

17


Torma János testvér Nagyfalúban született Romániában. Teológiai tanulmányait a bukaresti Teológiai Szemináriumban végezte. 1969ben kezdte el lelkipásztori szolgálatát. Tíz évig volt a Sámsoni körzet lelkipásztora, majd tizenhét éven át a Perecseni Gyülekezet és körzet lelkipásztori teendõit látta el hûséggel. 1996-ban érkezett Chicagóba és kezdettõl fogva, mind a mai napig készséggel vállalt részt a gyülekezet lelki szolgálatában. A gyülekezet megbízásából, 2002 áprilisától egészen 2003 szeptemberéig Torma testvér végezte a gyülekezet lelkipásztori teendit. (Lukács testvér érkezéséig gyakori volt a szövetség lelkipásztorainak a látogató szolgálata. Legtöbbet Kulcsár Sándor, Zeffer Béla, Novák József és Vadász János látogattak Chicagóba.) Lukács János testvér Papfalván (Románia) született. Teológiai tanulmányait Nagyváradon kezdte, majd Budapesten a Baptista Teológiai Szemináriumban, levelezõ tagozaton folytatta. 1991 óta végzi a lelkipásztori szolgálatot. Magyarországon a Hosszúpályi körzetben és a Berettyóújfalui körzetben szolgált, 2003 szeptembere óta pedig a chicagói Gyülekezet lelkipásztora. Felesége Erzsébet, három gyermekük van: Péter, Emõke és Anita. Zágoni Rezs testvér és felesége Ilonka 1986 decemberében, els unokájuk születése után telepedtek le Chicagóban, csatlakozva leányukhoz és családjához. A Zágoni házaspár annakeltte Brassóban lakott és az ottani magyar baptista gyülekezetben szolgáltak. Zágoni testvér a gyülekezet megalakulásától kezdve vállalt

18


tisztséget és szolgálatot. Az els megválasztott elöljáróságban jegyzi tisztséget töltött be. Az els választott elöljáróság tagjai a következk voltak: Lrincz István - lelkipásztor, Szabó István – gyülekezet vezet, Cseh István – pénztáros, Zágoni Rezs - jegyz, Balint Ferencz – pénzügyi ellenr, Kulcsár Attila – pénzügyi ellenr, Veres Sándor – ifjusági vezet. Nem sokkal azután már imaóra vezetéssel illetve igehirdeti szolgálattal is megbízta a gyülekezet. Itt említjük meg azt is, hogy Zágoni testvér egyik rendszeres és mindenki által kedvelt szolgálata mind a mai napig, a versmondás. Az évek során Zágoni testvér bölcs és híggadt, szolgálni kész forgolódása a gyülekezet javát munkálta. Így kerülhetett sor 1992, május 25-én, az els chicagói ifjúsági találkozón Zágoni Rezs testvér gyülekezeti vénné (presbiter) avatására. A gyülekezet akkori tudósítója, Demeter András a következket jegyzi meg Zágoni Rezs testvérrel kapcsolatban: ... habár nem a fiatal korosztályhoz tartozik, de életvitele az Úr Jézusért és ügyéért, az Isten országához való viszonyulása telve van fiatalos lendülettel, tenni akarással, amelyek például szolgálhatnak a fiataloknak. Az avató bizottság tagjai, akik kézrátétellel imádkoztak Zágoni testvérért: Kulcsár Sándor, dr. Herjeczki Géza, dr. Haraszti Sándor, Torma János, Lrincz István és Novák József. Bár az utóbbi idszakban gyülekezeti aktivitása csökkent, mégis látjuk Zágoni Rezs testvér odaszánt életét és félt szeretetét a közösség iránt, és hálát mondunk Istennek az  életéért.

19


Ifj. Kulcsár Sándor testvér 1995. júliusában érkezett Chicagóba családjával Kiskrösrl. Eredetileg Aradról származik, az AradBelvárosi gyülekezetben aktív szolgálattev volt. Az aradi idszakában bibliaiskolai képzésben is részesült. Testvérünk hamarosan bekapcsolódott a chicagói gyülekezeti szolgálatba mint igehírdet és feleségével együtt az énekkarba is beépültek. 1996 januárjától rendszeresen kezdett foglalkozni a fiatalokkal. Gyülekezetünk felfigyelt Kulcsár testvér rátermettségére a szószéki, és szószéken kívüli szolgálatokban. Így kerülhetett sor 2000, szeptember 10-én ifj. Kulcsár Sándor diakónussá avatására. Az avatási ünnepségen Magyarországról meghívott lelkipásztor szolgált Ezses Zoltán testvér személyében. A Szövetség részérl jelen volt még Kulcsár Sándor new yorki lelkipásztor, valamint Kish Ern és Ethel Floridából. A kézrátételes imádkozáson részt vett: Kish Ernõ, Torma János, Eszes Zoltán, Zágoni Rezsõ, Lõrincz István és Kulcsár Sándor testvérek. Az imaházfelújítási munkálatokban is komoly részt vállalt Kulcsár testvér. Olyan szolgálattev , aki észre veszi a szükségeket, és kész a segítségnyújtásra. Hálát adunk testvérünk szolgáló szeretetéért. Szabó István testvér munkássága végig kíséri a gyülekezet 25 éves történetét. Háló Barnabás testvér korabeli chicagói beszámolójából idézve: ...olyan Szabó testvér ott Chicagóban, mint a testnek a szív. Talán mindent elmondott Háló testvér ezzel az egyszer hasonlattal. Szabó testvér életútjáról néhány mondatban:

20


Szabó István testvér Kémerrl származik. Fiatal éveit Aradon töltötte. 1977. augusztus 22-én indult el Aradról nyugat felé. Hat hónapot töltött a Bécs melletti Trischirken-i menekült táborban, ahonnan 1978. február 27-én érkezett Chicagoba, ahol a román baptista gyülekezethez csatlakozott. Az angol nyelv elsajátítása céljából beiratkozott a Moody Bibliaintézet (Moody Bible Institute) esti tagozatára, melyen gyülekezeti munkásokat képeztek ki. Annyira megszerette ezt az iskolát, hogy végig kijárta, eleget téve az elismer oklevél megszerzésének. 1983. nyarán már amerikai állampolgárként Erdélybe látogat. Kolozsváron megismerkedett a brassói Zágoni Évával. Egy év múlva házasságot kötöttek, elbb a brassói városházán, majd a chicagói román baptista gyülekezetben. Szabó testvér kezdettl fogva a magyar baptista gyülekezet vezetje volt. A gyülekezet bels szervezése volt a feladata, ezzel párhuzamosan intézte a gyülekezet hivatalos ügyeit is. A megemlékezésben ezekrl részletesebben olvashatunk az elz fejezetekben. Szabó testvér a Szövetség vezetésében is szolgált 1990 óta több ciklusban, mint a Misszióbizottság tagja és elnöke, a Szövetség ftitkára és 2010 óta, mint a Szövetség alelnöke. Szabó István testvér diakónussá avatására 2007, március 17-én, gyülekezetünk fennállása 20. évfordulóján került sor. Az azt megelz napokban gyülekezetünk fogadta a Szövetség évközi gylését, így a

21


Szövetség lelkipásztorai és vezet tisztségviseli is jelen voltak a diakónus avatáson. Az avató bizottság tagjai, akik kézrátétellel imádkoztak Szabó testvérért: Kulcsár Sándor, dr. Herjeczki Géza, Novák József, Vadász János és Lukács János. Szabó István diakónus testvér odaadó szolgálata és elkötelezettsége a gyülekezetért példás a Szövetségben. Köszönjük, hogy továbbra is végzi közöttünk a szent munkát. Az avatottak mellett vannak még testvérek, akik végeznek szószéki szolgálatot a gyülekezet megbízása alapján. Nem sokkal a gyülekezet indulása után már voltak imaóra vezetink és igehirdetink. Az alábbiakban azoknak a neve kerül megemlítésre, akik az évek során – egészen e sorok írásának dátumáig szószéki szolgálattal voltak megbízva a gyülekezetünkben: Veres Sándor, Demeter András, Koncz Béla, Cseh István, György József, Szász Géza, id. Kulcsár Sándor, Máté Bálint, ifj. Cseh István, Gerstner Kornél, Kulcsár Tihamér, Kulcsár Dániel, Koncz Tibor, Gönczi István, Lukács Péter, Fodor István. Hálát adunk testvéreink szolgáló készségéért és hségéért, amellyel igyekeztek és igyekeznek az Úrra figyelni készülésük során, a gyülekezet javára és áldására.

22


Bemerítések Egy újszövetségi gyülekezet életében talán a leg örömteljesebb esemény a bemerítés. Isten és a mennyország öröme árad ki a gyülekezetre minden alkalommal, amikor valaki megtér és felöltve a fehér ruhát, vallást tesz a hitérl. Isten kegyelmes volt a gyülekezetünkhöz, és ilyen örömöket is adott az elmúlt 25 évben. Eddig összesen kilenc alkalommal volt bemerítés a gyülekezetünkben. Az els bemerítés pár hónappal a misszió megalakulása után történt. Az els Testvéri Találkozó alkalmával 1987. szeptember 26, 27-én. Dr. Udvarnoki Béla az Evangéliumi Hírnök akkori szerkesztje és Cserepka János lelkipásztor volt a hétvége eladója. Mindketten igehirdetéssel szolgáltak. Vendégek is érkeztek erre az alkalomra Clevelandból és Detroitból, valamint csatlakozott a helyi Church of God kis magyar csoportja is. Vasárnap délután népes vendégsereg eltt - kb. 100-an voltak jelen - történt Kasza Piroska bemerítése. Cserepka János nyugalmazott lelkipásztor végezte a bemerítési szolgálatot. 1989. november 5-én volt a második bemerítési ünnepély. Szcs Sándor, Szcs Alex, Kasza Mihály és Veres Imre testvérek tettek vallást a megtérésükrl. Igehirdetéssel Mike Béla nagybányai lelkipásztor testvér szolgált. A bemerítést Lrincz István helyi lelkipásztor testvér végezte közel száz vendég és helyi testvér jelenlétében. A bemerítés, egy öt napos evangélizációs sorozat

23


részeként történt, amelyen Mike Béla testvér szolgált minden alkalommal. 1992. december 20-án, vasárnap délben történt gyülekezetünk történetében a harmadik bemerítés. Vincze Gergely és Szász Géza testvérek tettek vallást a Krisztusban nyert új életrl, az Irwing Park-i román baptista imaház bemerít medencéjében . Az ünnepi igehirdetést és a bemerítést Lrincz István testvér végezte. A bemerítettek felett kézrátétellel imádkozott Zágoni Rezs presbiter és Lrincz István lelkipásztor. A negyedik bemerítést 1993. október 3-án tartották meg a román imaházban. Ifj.Cseh István és huga Magdika tett vallást a hitérl. A bemerítést Lrincz testvér végzete. Igét hírdetett Kulcsár Sándor new yorki lelkipásztor. 1994. augusztus 27-én volt az ötödik bemerítés Wenzel Erzsike ntestvérrel. Erzsike néni budapestrl érkezett családlátogatás céljából. A György család hozta t rendszeresen a közösségünkbe. A gyülekezet szeretete, Isten ígéjének üzenete és a Szentlélek meggyz ereje döntésre késztette Erzsike testvérnt. Augusztus els vasárnapján önként tett bizonyságot a megtérésérl, és kérte a bemerítést. Így került sor augusztus utolsó vasárnapján a bemerítésre, amit Zeffer Béla clevelandi lelkipásztor végzett az Irving Park-i román imaházban. Wenczel Erzsike testvérn jelenleg a pesterzsébeti gyülekezetben tag.

24


1997. május 3, 4. között a gyülekezet 10 éves évfordúlójára került sor, melyen Kulcsár Sándor new yorki lelkipásztor mellett részt vett Somos József katolikus lelkész, Nt. Balogh András református lelkész és Németi László pünkösdi lelkipásztor. Vasárnap este bemerítésre is sor került a román gyülekezetben, ugyan azon a helyen, ahol tíz évvel azeltt megszületett a chicagói magyar baptista misszió. Négy fiatal tett vallást Krisztusról. A bemerítkezk: Kulcsár Tihamér, Bálint Noémi, Barlea Claudia és Koncz Tibor. Igét hírdetett Kulcsár Sándor lelkipásztor, a bemerítést Lrincz testvér végezte. Az új tagokért imádkoztak Zágoni Rezs presbiter, Lrincz István helyi lelkipásztor, Torma János nyugalmazott lelkipásztor mint vendég és Kulcsár Sándor new yorki lelkipásztor, a Szövetség elnöke. 2003, május 23-26 között Ifjúsági találkozó és bemerítési ünnep volt gyülekezetünkben. Ez volt a hetedik bemerítés. Három fiatal fehérruhás tett vallást hitérl, Kulcsár Dániel, Kulcsár Bettina és Szabó Abigail. A bemerítést, mint máskor is, a román baptista imaházban tartottuk. Vendég lelkipásztorok voltak: Dr. Herjeczki Géza, Dan László és Lukács János, mint a gyülekezet meghívott pásztora. A bemerítést Lukács János végezte, a kézrátételes imádkozást pedig a három említett lelkipásztor. A következ bemerítési ünnepély 2005. november 13-án volt gyülekezetünkben. Bemerítkezk: Farkas Margit, Dari Mihály, Szabó Ádám, Szabó Erika és Lukács Anita. Vendég lelkipásztor Dan László Torontóból. Az ünnepi hangulat már szombat este elkezddött a torontói vendégek és Dan László lelkipásztor evangélizációs

25


szolgálatával. Clevelandból is érkeztek vendégek. A vasárnap déleltti istentiszteleten Dan testvér a Zsoltárok 37:4, 5. alapján beszélt arról, hogy mit jelent az Úrban gyönyörködni. Nagy örömünk volt, hogy imaházunk már déleltt megtelt, sok vendéggel és látogatóval. Ebéd után átmentünk az Irving Park-i román Baptista Imaházba és ott tartottuk meg a bemerítési istentiszteletet. Közel húsz évvel azeltt az Irving Park-i gyülekezet adott otthont imaházában az akkor induló magyar baptista missziónak. A bemerítési istentiszteleten Dan László testvér az 1 Mózes 3:8-10. alapján hirdetett igét. Az igehirdetés után a bemerítkezendk tettek szép bizonyságot hitükrl. A bemerítést Lukács János lelkipásztor végezte, akinek az volt a különös öröme ezen a napon, hogy harmadik gyermekét is bemeríthette. A kilencedik bemerítés 2011. oktober 9-én történt. A bemerítést megelz napokban ifjúsági találkozó volt gyülekezetünkben legalább száz vendéggel. Csodálatos hétvége volt. E sorok írása idején még elevenen él bennünk az ifjúsági találkozó és a bemerítési ünnep emléke. A találkozón eladással szolgált Gerstner Kornél, Kulcsár Dániel és Püsök Dániel torontói lelkipásztor. A találkozó mottója: Barát vagy ellenség. A hétvége vezérigéje: Jn. 15: 13. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. A bemerítés vasárnap déleltt történt az imaházunkban. Ezt azért is érdemes hangsúlyozni, mert az elz bemerítési alkalmakat mindig a román baptista imaházban szerveztük. Ezuttal célszernek láttuk egy hordozható bemerít mendence felállítását. Nagyon jó ötletnek bizonyult. Az egytlen bemerítkez Szabó Jonatán szép bizonyságot

26


tett hitérl a népes gyülekezet eltt. A bemerítést és a kézrátételes imádkozást Lukács János lelkipásztor végezte. A 25 év alatt kilenc bemerítés alkalmával 24 bemerítkez volt gyülekezetünkben. Hála az Úrnak érettük.

Szövetségi rendezvények Chicagóban Gyülekezetünk a megalakulástól kezdve aktív szerepet vállalt a Szövetség életében. A régebben mköd ersebb gyülekezetekhez hasonlóan mi is kivettük a részünket a testvéri találkozók, ifjúsági találkozók és konvenciók szervezésébl. Ebben a fejezetben csak azokról az országos rendezvényekrl számolunk be, amelyek megszervezését és lebonyolítását a chicagói gyülekezet végezte. Megalakulása után pár hónappal a kis kezdd misszió Testvéri Találkozót szervezett. Ezek a testvéri találkozók késbb ifjúsági találkozóknak neveztettek. Az Ifjúsági Szövetség megalakulását Szabó István testvér javasolta a 80. konvención Detroitban. Az Ifjúsági Szövetség megalakulása után többé már nem testvéri találkozó-, hanem ifjúsági találkozó név alatt szervezdtek az ilyen jelleg szövetségi rendezvények. 1987. szeptember 26, 27-én a Foster Avenue Baptista imaházban tartották meg az els chicagói Testvéri Találkozót. Jelen volt Dr. Udvarnoki Béla az Evangéliumi Hírnök akkori szerkesztje és Cserepka János. Mindketten igehirdetéssel szolgáltak. Vasárnapra

27


már 100 hallgató volt együtt az ige körül. Délután bemerítési alkalom is volt, amire a román imaházban került sor. Kasza Piroskát, Cserepka János nyugalmazott lelkipásztor merítette be. Udvarnoki testvér az Evangéliumi Hirnök beszámolójában méltatta a fiatal gyülekezetet, és vezetit.

1988. május 28-30 között tartottak egy újabb Testvéri Találkozót, amely sokkal inkább volt nevezhet ifjúsági találkozónak, a fiatalok túlnyomó jelenléte miatt. Dr. Udvarnoki Béla és Kulcsár Sándor New York-i lelkipásztor hirdették az igét a több mint nyolcvan résztvevnek. A helybelieken kívül családok és fiatalok vettek részt New Yorkból, Clevelandból és Detroitból. Rég nem látott esemény volt annyi fiatal jelenléte magyar baptista összejöveteleken. A 82-ik Konvenció szervezését a chicagói gyülekezet vállalta, 1989, július 14-16 között. A román imaház helyiségeit használták nagyobbrészt, de vasárnap a Taft High School dísztermét és ebédljét vették igénybe. A konvenció jeligéje: Krisztusban együtt! Arról is emlékezetes ez a konvenció, hogy közel egy évtized után a két szövetség testvérisége és lelkipásztorai együtt ünnepeltek és szolgáltak! Konvenciói Határozatot hoztak arról, hogy a Szövetség és a Konferencia megbízottai dolgozzanak az egység helyreállításán. A konvenció utáni beszámolók igen pozitív véleménnyel voltak a vendéglátó gyülekezet szolgálatával kapcsolatosan.

28


Az els chicagói Ifjúsági Találkozó 1992. május 23-25 között volt megtartva. Téma: “A teljes írás hasznos a tanításra”. Kulcsár Sándor, Herjeczki Géza és Novák József lelkipásztorok szolgáltak igéi tanítással. Összesen 68 vendéget fogadtak, zömében fiatalokat Clevelandból, New Yorkból, Detroitból, Torontóból és Atlantából. Az ifi találkozó kiemelked eseménye Zágoni Rezsó testvér presbiterré avatása volt. Az avató bizottság tagjai, akik kézrátétellel imádkoztak Zágoni testvérért: Kulcsár Sándor, dr. Herjeczki Géza, dr. Haraszti Sándor, Torma János, Lrincz István és Novák József.

1994. julius 8-10 között gyülekezetünk fogadta az Amerikai Magyar Baptista Szövetség 87. Közgyülését, (Konvenció) amit a Northwest Baptist Churchben tartottunk. E közgyülés meghívott vendége volt Veress Ern lelkipásztor, aki abban az idszakban töltötte be a Romániai Magyar Baptista Szövetség elnöki tisztét, és felesége Anna. A közgylés idpontja egybeesett a foci világbajnoksággal, amelynek részben Chicagó adott otthont azokban a napokban. A Szövetség vezet tisztségviseli voltak: dr. Haraszti Sándor, tiszteletbeli elnök; Kulcsár Sándor elnök; Oláh Lajos alelnök; Szabó István ftitkár; Drescher Lajos pénztáros. A konvenció jeligéje: Lélekkel és értelemmel! A chicagói közgylésen jött létre az Evangéliumi Hírnök Baráti Köre, amelynek a célja a szövetség lapjának és az amerikai magyar baptista irodalomnak a pártfogása és fenntartása. A Nszövetség ezen a konvención ünnepelte fennállása 80. évfordulóját.

29


1995. május 27-29 között a chicagói gyülekezet másodík alkalommal szervezett Ifjúsági találkozót kb. száz vendég jelenlétével. Az ifjúsági találkozó mottója: Taníts minket imádkozni! Igei szolgálatokat Oláh Lajos, dr.Herjeczki Géza, Novák József és Zeffer Béla lelkipásztorok végeztek. 1997. május 23-26 között került megrendezésre a harmadik ifjúsági találkozó Chicagoban, melyen Novák József lelkipásztor szolgált igei tanítással. Péntek este az imaházban tartották, szombaton a Lake Geneva melletti Inspiration Centerben, vasárnap pedig a Northside Gospel Center sport termében. Az ételt a Paprikás vendégl szolgáltatta vasárnapra. A helybeliekkel kétszáz körül volt a résztvevk száma. Az ifjúsági találkozó mottója: Mutassuk be Krisztust a világnak! A gyülekezet nagy szorgalommal és áldozatkészséggel vállalta a háttérszolgálatot: étkeztetni, szállítani, szállásolni és megszervezni a programokat, biztosítani a megfelel helyszínt. A visszajelzésekbl ítélve sikeres ifi találkozó volt Chicagóban. 2000. május 26-28 között volt a negyedik Ifjúsági találkozó: “Keskeny út – Széles út” témával. Herjeczki Géza, Zeffer Béla és Dan László lelkipásztorok szólták az igét. A helybelieknek szolgálatra való kihívás volt ez, amit jeles egységben és örömmel vállaltak. Sport, játékok, városnézés, kikapcsolódás mellett három istentisztelet volt. A széles és keskeny útról szóló üzenet választás elé állította a jelenlévõket. A találkozó himnusza is erre biztatott: Válasszatok, addig míg tart a ma, ki legyen a ti szíveteknek ura; Nem szolgálhat két úrnak senki sem,

30


egyiket gyûlölni vagy szeretni kell... Én azonban és az én otthonom az Urat szolgáljuk minden napon!

2003 . május 23-26 között megrendezett ötödik ifjúsági találkozón a vendég lelkipásztorok a következk voltak: dr.Herjeczki Géza, Dan László és Lukács János. A találkozó mottója: Szeressük egymást! A szolgálatok, igehirdetések erre az üzenetre összpontosultak. Több helyrõl jöttek fiatalok: Toronto, Alhambra, Sacramento, New York, Detroit, Cleveland, Minneapolis. A szombati napot a Camelot Park-ban tölthették a fiatalok, ahol bõven volt idõ röplabdázni, focizni, beszélgetni, ismerkedni. Ugyanitt az ebéd után öt életkor szerinti csoportban foglalkoztak a fõtémával. Szombat este a Chicagói Magyar Baptista Imaházban volt a gyülekez, a házigazdák finom vacsorával várták vissza a fiatalokat a parkból. A lelkes éneklést az Alhambrai Praise Band kísérte Novák Györgyi és Gerstner Kornél vezetésével. A chicágói ifjúság egy pantomim-ot adott elõ, amelyben egy fiatal mindent megpróbált abból, amit a világ kínált, de mégsem lelt örömet, csak Krisztus keresztje alatt. Az igehirdetés, amit Lukács János meghívott chicagói lelkipásztor végzett a János 13:31-35 alapján hangzott. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, ... ahogy én szerettelek titeket! A vasárnapi együttlét imaáhítattal kezddött, az 1 János 3:10-11 alapján. Kulcsár Attila magyarul, Stejanko Erik pedig angolul buzdított imádságra. Az ifjúsági program keretében sok szép, felemelõ szolgálat hangzott el, többek között a Detroiti testvérektõl, az

31


összevont férfi-kartól, a New York-i fiataloktól. Az igehirdetés Dan László lelkipásztor részérl a Máté 24:1-13 alapján hangzott. A kitûnõ ebéd után a Chicagói Román Baptista Imaház adott helyet a délutáni istentiszteletnek, amely bemerítési alkalom is volt. Három fiatal bemerítésére került sor. Szabó Abigail, Kulcsár Bettina és Kulcsár Dániel bizonyságot tettek arról, hogyan tértek meg, elfogadva Krisztus szeretetét. A bemerítést Lukács János lelkipásztor végezte. A fiatalokért kézrátétellel mondott áldáskérõ imában Dr. Herjeczki Géza és Dan László lelkipásztorok is részt vettek. Istentisztelet után volt alkalom városnézésre, hajókirándulásra, családlátogatásra, stb. A programból még hétfõre is jutott, amin azonban már nem tudott mindenki részt venni. A chicágói testvérek szépen megszervezték az ifjúsági találkozót, áldozatos szeretetrl tettek tanúságot ezuttal is.

2006. május 26-28 között volt a hatodik ifjúsági találkozó Chicagóban. Vendég lelkipásztorok: Novák József és Herjeczki Géza. A chicagói testvérek szép összefogással látták vendégül az Alhambrából, Detroitból, Clevelandból, Torontóból, New Yorkból, valamint az óhazából érkezett fiatalokat. A szombati nap nagyobb részét a szabadban töltötték - játékkal és csoportos beszélgetéssel-áhítattal. Négy csoportban kezdték feldolgozni a találkozó f témáját. Az Only Christ (Krisztus, egyedül) nagyon alkalmas mottónak bizonyult. A három igehirdetést Novák József alhambrai lelkipásztor tartotta. Az énekes szolgálatokat és általában az egész ifjúságit Gerstner Kornél vezette - akit egyébként a fiatalok Dan László lelkipásztor testvér után

32


- egy éves idszakra elnöküknek is megválasztottak ezen az ifi találkozón. 2008. julius 18-20. Az Észak Amerikai Magyar Baptista Szövetség Centenáriumi ünnepség-sorozatát szervezte a gyülekezetünk. Az alábbiakban az Evangéliumi Hírnök szerkesztje, dr. Herjeczki Géza beszámolójának egy részletét adjuk közre: „Nagy a Te hûséged – ez volt a jelmondata a centenáriumi ünnepségeinknek, melyre a Wheaton College területén (Wheaton egy jó órányira van Chicagótól, nyugatra), a Billy Graham Centrumban került sor. Miközben a nagy gyülekezetben a 350-et meghaladta a hivatalosan regisztráltak száma, az Úr hûségére emlékeztünk, arról énekeltünk, afölött elmélkedtünk, éreztük az Õ most is tapasztalható gondviselését, áldásait, reméltük és kértük, hogy irgalmát, szeretetét ne vonja meg tõlünk ezután sem. A jubileum elõkészítésének hosszú és fáradságos munkáját a chicagói testvérek végezték Lukács János lelkipásztorral és a jubileum fõszervezõjével, Szabó István fõtitkár testvérrel, valamint a regisztrációt kezdettõl a végéig bonyolító Kulcsár Tihamérral és csapatával az élen. Munkájuk jó gyümölcsöt termett: egy szép, békességes, örömteljes, áldásos ünnepélyt; olyat, amilyen száz évben egyszer szokott elõfordulni. Pénteken koradélután a chicagói imaházban tartott Végrehajtó Bizottsági ülést követõen érkeztünk meg a Wheaton College-ba, ahova 11 órától folyamatosan érkeztek a testvérek. A regisztrálás, szobafoglalás és ebéd után került sor az elsõ közösségi alkalomra, a 100. Közgyûlés hivatalos ülésére. A Billy Graham Center bal szárnya,

33


a tágas, 500+ befogadóképességû Barrows auditórium adott helyet minden összejövetelünknek. A péntek este a nõtestvéreké volt. A díszvacsorát is õk szervezték és az esti istentiszteletet is. A szolgálatok hosszú sora következett: énekzenei szolgálatok, bizonyságtételek, vetített képekkel kísért történelmi visszatekintések és gyülekezeti beszámolók, igehirdetések. A Centenáriumra jellemzõ volt a magas színvonalú ének-zenei szolgálatok. A szombat este sajátossága volt az Esther Plyler testvérnõ vezette Oldtimers kórus, a Curtis Szakács család és a Krizmanic Dóra és Iris énekes-hangszeres szolgálata, valamint a gyülekezeteink nõtestvéreibõl összevont kórus, melyet Novák Györgyi vezetett. A szombat délelõtt az emlékezés jegyében telt. Emlékezz vissza az útra! jeligével Herjeczki Géza és Novák József lelkipásztorok vezetésével tekintettünk vissza az elmúlt 100 esztendõre. Az elsõ 50 évrõl Drescher Lajos testvér, a második felérõl Vadász János lelkipásztor tartott beszámolót, amit a háttérben vetített fényképek illusztráltak. A Szövetség gyülekezetei bemutatkoztak – a lelkipásztorok rövid beszámolóival és néhány vetített képpel. Herjeczki testvér emlékezett meg röviden arról, hogy lapunk is – melyet az utóbbi 18 évben õ szerkeszt – éppen száz éves. Igei szolgálatot végzett ezen a délelõttön Vadász János, Kis István (Debrecen) és Rev. Denzel Alexander (angolul). A közel 4 órás délelõtti együttlét után jól esett az ebéd, meg egy kis szabadidõ, a vacsoráig.

34


A szombat esti ünnepi istentiszteletet Kulcsár Sándor elnök és Lukács János helyi lelkipásztor vezette. A gazdag szolgálati csokrot három zenei pillér tartotta, s az egész estét a fõtémát feldolgozó igehirdetés koronázta, melyet dr. Mészáros Kálmán, a magyarországi baptisták elnöke, egyben szövetségünk egyik korábbi aktív munkása (clevelandi lelkipásztorsága idején) tartott. Az említett zenei pillérek: 1. A centenáriumi fúvószenekar, Dimény Sándor szilágykrasznai karnagy testvér vezetésével; 2. A Gerstner Kornél vezette ifjúsági szolgálatok keretében magyarul és angolul éneklõ 50 tagú ifjúsági kórus - Herjeczki Ádám vezetésével és a vendégként közöttünk tartózkodó óhazából érkezett fiatalok közöttük Mészáros Illés- közremûködésével; 3. A centenáriumi ének és zenakar, Bokor Barnabás nagyváradi (és világszerte ismert és megbecsült) karnagy tv. vezetésével. Az összevont énekkar közel 100 tagú volt, az õket kísérõ zenészek tizenöten lehettek. A legnagyobb elismerést kétségtelenül az õ szolgálatuk nyerte el a szombat-vasárnap együttlévõ négyszáz figyelmes hallgatótól. A második éjszakát is a Wheaton College kényelmes – évközben a tanulóknak fenntartott, nyáron az ilyen alkalmakra bérbeadott – szálláshelyein töltöttük. A tiszta és hûtött szobákkal és az igen kedvezményes árakkal mindenki meg volt elégedve. (Köszönjük Szabó testvér a körültekintõ szervezést – szállás, étkezés, elõadó termek, berendezés, díszítés stb.)

35


Vasárnap délelõtt már nem csak vissza, hanem elõre is tekintettünk az ünnepi istentisztelet során. Áhítatban dr. Pintér Zoltán és Püsök Dániel (Torda) lp-ok vezették a jubilálókat, majd a legkisebbek szolgálatára került sor. Mintegy 30 gyermekkel foglalkozott a jubileum ideje alatt Novák Eszter és Kulcsár Szilvia, s most énekeikkel és néhány igeverssel õk örvendeztettek meg bennünket. Ezúttal is szolgált a szombaton már bemutatkozott 3 ének-zenekar, sõt egy ritkán hallható hangszer, a hárfa is megszólalt Sara Pinter DePalma kezei között. A délelõtt egyik különlegessége a Magyar Baptisták Világszövetsége elnökségének ünnepélyes átadása volt. Kulcsár Sándor testvér vezette azt a néhány percet, amelynek során dr. Herjeczki Géza átadta az elnökséget a soron következõ két éves idõszakra az erdélyi szövetség elnökének, dr. Gergely István testvérnek; dr. Mészáros Kálmán testvér vezetett bennünket hálaadó és áldástkérõ imádságban. Az igehirdetést Gergely testvér, a MABAVISZ új elnöke tartotta „Hívõ nép a hûséges Úr szolgálatában” címmel. A Centenárium úrvacsorával – a Krisztussal és az egymással való közösség legszebb megnyilvánulásával végzõdött, amihez jól kapcsolódott a detroiti férfitestvérek éneke, amit végül is a jelenlevõk nagyobbrésze együtt énekelt velük: Szeressük Õt, szeressük egymást”. A magyar Himnusz eléneklése után Kulcsár testvér bezárta a Centenáriumi Közgyûlést. Éppen csak annyi idõnk maradt az ebédig, hogy elkészítsük a csoportképet, amit lapunk elsõ és utolsó oldalára tettünk. Áldásoddal

36


megyünk, megyünk innen el... talán ez az éneksor fejezi ki legjobban azt az érzést, ami betöltött bennünket azokban a koradélutáni órákban, amikor egymásnak is, a chicagói testvéreknek és a centenáriumi alkalmaknak is búcsút intettünk.”

2011. oktober 7- 9. között tartottuk meg a hetedik Ifjúsági találkozót Chicagóban. Vendég lelkipásztor Püsök Dániel. Legalább száz vendéget fogadott és látott el a gyülekezetünk. Csodálatos hétvége volt. E sorok írása idején még elevenen él bennünk az ifjúsági találkozó és a bemerítési ünnep emléke. A találkozón eladással szolgált Gerstner Kornél, Kulcsár Dániel és Püsök Dániel torontói lelkipásztor. A találkozó mottója: Barát vagy ellenség. A hétvége vezérigéje: Jn. 15: 13. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Az Ifjúsági Szövetség elnöke, Gerstner Kornél így emlékezik a chicágói hétvégére: Nagy izgalommal várta mindenki az idei szi ifjúsági találkozót, amit a chicagói testvérek szerveztek ezúttal. A helyi ifjúság már hónapok óta készült erre a hétvégére a gyülekezettel együtt. A Jó Isten különösen is megáldotta az ott töltött napokat. Sok helyrl érkeztek a fiatalok, akiket néhány szül is elkísért. Kanadából, Toronto környékérl jöttek a legtöbben (36 fiatal szülkkel együtt) míg Detroit, Cleveland, New York, Alhambra, Virginia, Florida, Wisconsin, Texas, Románia és Magyarország is képviseltette magát, így összesen több mint 100 vendég vett részt ezen a hétvégén.

37


“Friend or Foe” - Barát vagy Ellenség. Ezt a témát választották a helyi fiatalok a konferencia mottójának. Péntek este dicsítéssel kezddött az alkalom Bákai József testvér vezetésével, majd Gerstner Kornélnak volt egy tanítása a (Characteristics of a True Friend) a Példabeszédek könyve alapján. Este a fiatalok közösen mentek Chicago belvárosába sétálni, ahol nemcsak a gyönyör várost láthatták kivilágítva, hanem lehetségük volt a barátságokat mélyíteni a beszélgetéseken keresztül, illetve új kapcsolatokat kialakítani. Szombat reggel 10 órakor kezddött az alkalom énekléssel, majd a dicsítés után Kulcsár Dániel angolul szólt a fiatalokhoz. Azután három csoportba osztódtunk: Kulcsár Dániel és Gerstner Kornél a középiskolás fiatalokat vezette, Püsök Dániel testvér a 18 év fölöttieket, és a harmadik csoport a házaspárokból alakult ki Lukács János testvér vezetésével. Szinte mindenhol közel harmincan vettek részt. A gyors pizzás ebéd után hajókirándulásra ment a népes sereg Chicago belvárosába. A túra folyamán a város épületeit ismerhettük meg közelrl, a várost átszel csatornákról, majd késbb a hajó a Michigan tóra “evezett” így messzirl is megcsodálhattuk a gyönyör felhkarcolókat. Az idjárás mindenkit hálaadásra indított, mert ritkaság az ilyen hség októberben a szelek városában. Sokan a napkrémeket is elvették az ers napsütés miatt. A hajókázás után még egy kiadós gyaloglásban is részünk volt a Millenium Parkba és csak utána indultunk vissza az imaházhoz, ahol a ntestvérek nagyon finom vacsorával várták a

38


kifáradt túrázókat. Az esti alkalmon énekléseket, bizonyságtételeket hallhattunk a fiataloktól. Az igei üzenetet Püsök Dániel, torontói lelkipásztor testvér végezte a János 15:16 alapján. Az istentisztelet után az imaháznál maradtunk, ahol az alagsorban kávéház volt Lukács Anita és a helyi fiatalok jóvoltából. Anita a Starbucksnál dolgozik, így mesterségét mutathatta be nekünk a nagyon finom ízesítés kávékkal. Ez id alatt a fiatalok tudtak egymással beszélgetni, ismerkedni, majd egy kis szünet után Gerstner Kornél és Lukács Péter sok vidámsággal, vetélkedvel, játékkal készült, amiben a fiatalok aktívan részt vehettek. A sok nevetés mellett jó volt látni az összetartást közöttük. A vasárnap reggeli áhítaton Gerstner Kornél buzdította a gyülekezetet imádkozásra. Az imaórai alkalom után az ifjúsági csoportok szolgálatokkal színesítették az istentiszteleti alkalmat. Mieltt az igehirdetésre került volna a sor, Lukács János helyi lelkipásztor testvér vezetésével egy különleges alkalomnak lehettünk a tanúi. Szabó Jonatán chicagói fiatal bizonyságtételét hallgattuk meg, hogyan szólította meg t Isten, majd bemerítésének lehettünk tanúi. A vasárnapi alkalom folyamán az összevont énekkart Máté Bálint testvér vezette, az istentisztelet eltt és után pedig a fúvós négyes szolgálatát élvezhette a gyülekezet. Az igehirdetést Püsök Dániel lelkipásztor testvér végezte. A déleltti alkalom után a chicagói testvérek újabb szenzációs ebéddel vendégelték meg a gyülekezetet, amit nagyon élveztünk és amiért nagyon hálásak

39


vagyunk. Igaz, az ifjúsági találkozó hivatalosan vasárnap délben ért véget, a vendégek többsége csak hétfn utazott vissza, így vasárnap délután a fiatalok még együtt lehettek, hogy barátságaikat tudják építeni és élvezni. Köszönjük a chicagói testvérek áldozatos munkáját és szeretetüket, amit láthattunk és oly sokféleképpen élvezhettünk. Kívánjuk a Jó Isten áldását a testvérekre és a gyülekezetre. Köszönjük a szülknek is, hogy elengedték és elkísérték a fiatalokat erre a különleges alkalomra. Hálásak vagyunk legfképpen az Úrnak, hogy jelenlétével megáldotta a hétvégét, tanulhattunk, épülhettünk az igébl és formálta a szívünket.

A chicagóiak által szervezett szövetségi rendezvények sorában joggal említhetjük meg a kolorádói nyári táborokat. Az els ilyen szervezés 1998 augusztus 9-16 között volt. Hivatalosan az Ifjúsági Szövetség égisze alatt történt a szervezés. A gyakorlati szervezési munkát, mind a három kolorádói táborozáson Szabó István testvér végezte együtt az Ifi Szövetség elnökével, Gerstner Kornéllal és még néhány fiatal segítségével. Az elsn kb. 60-an vettek részt az Estes Park-i YMCA of the Rockies táborban, közöttük egy chicagói csoport is. A következ kolorádói tábor 2004, augusztus 15-22 között történt. Különleges volt látni a mintegy 140 résztvevt, fiatalokat és idseket (Chicagóból 37 résztvev volt). A helyszín ezuttal is a kolorádói hegységben levõ YMCA keresztyén tábor, ami kb. 2 órára van

40


Denvertõl. A több hónapos szervezés, imádkozás és elõkészületek után végre elérkezett a várva várt alkalom. Gyülekezeteinkbõl, a szórványból, Magyarországról, Erdélybõl és még a távoli Ausztráliából is érkeztek testvérek. A Szövetség lelkipásztorai szolgáltak estérlestére evangélizációs jelleg üzenetekkel. Délelttönként korosztály szerinti csoportos foglalkozás volt. A hét mottója: Mindvégig hséges! Pál apostol szolgálatát kísértük figyelemmel az Apostolok Cselekedetei alapján. A harmadik kolorádói tábor azonos helyszínnel 2010, július 25augusztus 1 között volt megtartva. 160-an lehettünk együtt az Estes Park-ban. A jelenlévk közül voltak Magyarországról, Romániából, Németországból, Svédországból, Kanadából és az USA-ból. A családi hétként meghirdetett tábori hét mottója: Együtt a cél felé! Rendkívüli áldásokban volt részünk, amint végig kísértük Izráel népe vándorlását Egyipotmból Kánaán felé. ...... Összegezve a chicagói vonatkozású szövetségi rendezvényeket elmondhatjuk, hogy a 25 év alatt két testvéri találkozót, három konvenciót és hét ifjúsági találkozót rendezett a chicagói gyülekezet, és komoly részt vállalt a három kolorádói tábor megszervezésében. Istené legyen minden dicsség!

41


Gyülekezetünk zenei élete Gyülekezetünkben a zene, az énekszó fontos eleme az együttléteinknek. Szeretünk énekelni, és vannak közöttünk néhányan, kik tehetséges énekesek és zenészek. A következkben a gyülekezet ének-zenei élete alakulásáról szeretnénk beszámolni. Gyülekezetünk megalakulása els hónapjaiban már mködött egy ifjúsági énekcsoport, amely fiatalokból és fiatal házasokból tevdött össze. Az énekcsoportot Veres Sándor irányította és gitárral kísérte. A gitáros kíséretbe késbb Szcs Alex is bekapcsolódott. Az els ifjúsági és ének csoport tagjai voltak: Deák Zefike, Deák Katóka, Cseh Magdika, Szcs Alex, Szcs Zoli, Veres Sándor és Ildikó, Kulcsár Attila és Irénke, Szabó István és Évike. A nagyobb rendezvényeken, úgy mint testvéri találkozókon, konvenciókon énekelt egy összevont énekkar és az ünnepeinken is énekeltünk kórusban, karácsonykor, húsvétkor. Konvenciók alkalmával összevont énekkar szolgált több karvezetk közremködésében. Saját énekkarunk a jelenlegi imaházban kezdte el rendszeres szolgálatát, 1990 szén. Az évek során karvezetk voltak: Szabó István, Szabó József, Máté Bálint. Jelenleg Szabó István és Fodor István töltik be az énekkar vezeti szolgálatot. Gyülekezetünk els megjelenése a chicagói magyarság körében éppen az énekkar és a fúvós négyes közremködésével történt 1996, június 15-én, a Magyar Napok alkalmából, a Magyar Államalapítás

42


milecentenáriumi ünnepségén és az ‘56-os forradalom 40 éves évfordúlója alkalmából. Azóta gyülekezetünk kórusa és a fúvós négyes rendszeresen szolgál nemzeti ünnepeinken, valamint közös egyházi ünnepeken. Ezek közül csak megmelítünk néhány fontosabbat: 1996. december 21-én, szombat este 5:00 órától elször volt gyülekezetünkben karácsonyi ének-zene est, melyen az énekkar és fúvósnégyes szolgálata mellett Somos József plébános zongorajátékait is hallgathatták. Karácsony szentestére, Somos tiszteletes meghívta az énekkart kántálni a katolikus templomba az éjjeli mise után. Az énekkar eladását örömmel és áhítattal hallgatták. 1997. március 16. vasárnap délutánján gyülekezetünk énekkara az east chicagói katolikus templomban szolgált. Az esti gyülekezeti összejövetelen az énekkar Zágoni Ilonka néni kedvelt énekeit énekelte, testvérünk 61 éven át végzett énekkari szolgálata befejezése alkalmából. 1998. december 13-án ismét karácsonyi ének-zene msorral készült a gyülekezetünk. A program keretében Nt. Somos József zongorajátékait, az énekkar szolgálatát – Szabó Márton vezénylésével - és a fúvósnégyest hallhatták. Alkalmi igehírdetéssel Novák József lelkipásztor szolgált. Az alkalmat követ közös vacsorát Kovács József és felesége East Chicagóból készítette. A men frissen sült házi kolbász és kalács volt.

43


1998. december 23-án, szombat este a gyermek bibliakör, énekkar és fúvósnégyes az east chicagói Kossúth Club házi karácsonyán szolgált, ami ettl kezdve több éven át folytatódott. 1999 augusztus 28-án szombat este: ének-zenei ünnepély – Somos József katolikus lelkész nyugdíjba vonulása és búcsúztatása Chicagoból. 1999. szeptember 19-én a fúvósnégyes a Crestwood Baptist Churchben (KY) szolgált, ami után Bogdán Zoltán és felesége Zica vendégül látta a zenész csoportot az otthonában. 2002. május 28-31 – Központi Énekkar látogatása Chicagóban. Szombat este koncertet adtak a katolikus templomban, vasárnap pedig gyülekezetünkben. Ekkor nyilván nem a mi énekkarunk szolgált, viszont a Központi Énekkar látogatása jelents zenei esemény volt a gyülekezetünk életében, ezért teszünk róla említést ebben a fejezetben. 2002. december 14 – Adventi-karácsonyi koncert: énekkarunk mellett Pinter Sara hárfán játszott, és Pintér Zoltán lelkipásztor igét hírdetett. 2004. december 12 – Adventi-karácsonyi koncert 2005. december 15 Adventi-karácsonyi koncert 2006. október 21 – Az 1956-os forradalom 50 éves évfordulója alkalmából nagyszabású ünnepséget szervezett a chicagói Magyar Kultúrtanács. Az ünnepség sorozat els helyszíne az Augusta blvd.-i

44


Szent István Király magyar római katolikus templom volt. Az ünnepség folytatódott az Illinois State Building dísztermében. Mindkét helyszínen énekkarunk és fúvósaink szolgáltak Király Tibor szilágyballai lelkipásztor is közremködött. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az énekkar felkészítését és fellépéseit, egészen a San Antonióba költözésükig, Máté Bálint testvér vezette, kinek a zenei tevékenysége meghatározó volt a gyülekezetünk életében. 2007. december 9 – Adventi-karácsonyi koncert Mike Jozsef közremködésével. 2008. december 21 – Adventi-karácsonyi koncert: Jobbágy Réka és Szemke közremködésével. 2010. december 19 – Karácsonyi koncert a Szabad Magyar Református Egyház bérelt templomában. Énekkarunk, zenészeink közremködésében és Pintér Sára hárfa fellépésével. Az énekkart Máté Bálint testvér vezényelte. 2011. december 11 – Karácsonyi közös koncert a református egyházzal az Edison Park-i Lutheránus Templomban. Ez utóbbi koncerttel kapcsolatban megjegyezzük, hogy az elmúlt évek legnagyobb létszámú magyar hallgatósága volt jelen, mintegy háromszáz f. A koncerteken és más ökumenikus rendezvényeken minden alkalommal szolgált a gyülekezet fúvós négyese, melynek tagjai voltak: Szabó István, Szabó Ferenc, Szabó József és Máté Bálint. Késbb Máté Bálint és Szabó József elmenetele után a fúvós

45


négyeshez új alkalmi tagok csatlakoztak Szabó Jonatán és Lukács Péter személyében. Itt szeretnénk még megemlíteni, hogy 1995 áprilisában költöztek Chicagoba Szabó József és Erika, akik New Yorkba való visszaköltözésükig 2007, december 25-ig jelents szolgálatot végeztek a gyülekezetben ének-zenei téren. Erika éveken át a gyermek-bibliakörben és a ni körben szolgált. 1995 májusában Máté Bálint testvér családjával csatlakozott gyülekezetünkhöz.  tizenkét éven át végezte az ének-zenei szolgálatot gyülekezetünkben, San Antonioba költözésükig. Felesége Ágica éveken át foglalkozott a gyermek-bibliakörrel mint tanító. Fontos ének-zenei vonatkozású esemény volt az új elektromos orgona megvásárlása. 1993 április 11-én, húsvét vasárnapján szólalt meg elször az új elektromos orgonánk. Azóta is ezzel a hangszerrel kísérjük a gyülekezeti éneklést. Az orgonistáink az évek során voltak: Máté Bálint, Szabó József, Barlea Claudia, Lukács Emke, Szabó Évike és Szabó Abby. Gyülekezetünkben, a fúvósok és a zongoristák mellett, vannak akik fuvolával, brácsán, gitárral, szájharmónikával, szaxofonnal adnak el idrl idre szép zenei darabokat Isten dicsségére és a gyülekezet örömére.

46


Gyülekezetünk ifjúsága A gyülekezet ékessége az ifjúság. Hálát adunk az Úrnak, mert a gyülekezetünkben kezdettl fogva mködött ifjúsági csoport. Az els ifi tagjai, akik énekléssel is szolgáltak a gyülekezetben a következk voltak: Deák Zefike, Deák Katóka, Cseh Magdika, ifj.Szcs Sándor, Szcs Zoltán, Veres Sánor és Ildikó, Kulcsár Attila és Irénke, Szabó István és Évike. Az évek során a Jóisten gondoskodott utánpótlásról, így megszakítás nélkül mködött az ifjúsági csoport az eddigi 25 év alatt. Jelenleg tíz tagja van az ifinek: Fodor István és Emke, Lukács Péter, Lukács Anita, Szabó Abby, Szabó Erika, Szabó Ádi, Szabó Jonatán, Szabó Mártika, Koncz Tibi. A gyülekezet 25 éves történetében meghatározó vezeti voltak az ifinek: Veres Sándor, ifj.Kulcsár Sándor, Gerstner Kornél, Kulcsár Tihamér, Kulcsár Dániel, Lukács Péter. Kezdetben Veres Sándor foglalkozott az ifjúság tanításával, fleg az új énekek betanításával. Az  Clevelandba való elköltözése után, 1996 januárjától Ifj. Kulcsár Sándor foglalkozott rendszeresen a fiatalokkal, házi bibliaórákat tartva, és külön foglalkozva azokkal, akik döntés elött álltak. 2000 szeptemberében kezdte el tanulmányait a Moody Bibliaiskolában Gerstner Kornél, aki tanulmányi évei alatt, négy éven

47


át volt ifjúsági vezet gyülekezetünkben. Az  szolgálata meghatározó volt az ifi életében. Kornél Virginiában folytatta tanulmányait kommunikációs szakon. Jelenleg óraadó tanár a Lynchburgi egyetemen és egyben az Ifjúsági Szövetség elnöke. Kornélt követte Kulcsár Tihamér az ifi vezetésben, aki program szervezésekben végzett kiemelked munkát. Tihamér készítette el elször gyülekezetünk honlapját is sok képpel, információval és a hanganyagként letölthet igehirdetésekkel. Tihamér után testvére Dániel volt az ifi vezet a Moody pásztorképzn töltött tanulmányi évei alatt. Dániel kiemelked tanítói szolgálatával ersítette az ifjúságunkat. t követte Lukács Péter, aki fleg szervezi munkájával ersíti az ifjúságot. Péter jelenleg az Ifjúsági Szövetség alelnökeként segíti Gerstner Kornél munkáját. Nem említjük ebben a fejezetben a fiatalok által- és számára szervezett ifjúsági találkozókat. Azokról részletes leírás található a Szövetségi rendezvények Chicagóban, cím fejezetben. Az azonban bizonyos, hogy az ifi találkozók elkészítése, és a Szövetség más gyülekezeteiben rendezett ifi találkozókon való részvétel, valamint a nyári táborok, és a téli sítáborok nagyban segítették fiataljainkat lelki életük megélésében és a kapcsolataik ápolásában. A bels kapcsolataik mellett igyekeznek ápolni a küls kapcsolatokat is. A városban mködik egy református ifjúság és egy katolikus. Mindkét ifi felé volt nyitása a fiataljainknak, és jelenleg is egyéni vonalon megvannak ezek a kapcsolatok. 2009 márciusától, néhány alkalommal közös ifjúsági bibliaórákat tartottak a református

48


gyülekezet fiataljaival. Abban a körben jelen voltak katolikus fiatalok is. Szívesen emlékszünk vissza azokra az alkalmakra, és keressük az újraindítás lehetségeit. A fiatalok utóbbi években vállalt néhány jelentsebb missziós útjáról, szolgálatról számolunk be adatszeren: 2004. november 21 – Ifi csoport és Lukács testvér látogatása Clevelandban 2005. januar 5-6 Ifi sítábor Detroitban 2006. januar 9-12 Sítábor Torontóban 2009. augusztus 2. Ifjaink szolgálata Detroitban, Torma János és Gönczi István testvérekkel 2011. március 19-20 Ifjúság és lelkipásztor látogatása Clevelandban Itt említjük meg azt is, hogy gyülekezetünk anyagilag támogatja a fiatalok rendezvényeit a gyülekezet éves költségvetésébl.

A gyermek-bibliakör 1991. szeptember 15-én, vasárnap indult be a gyermek bibliakör. Szükségességét meghatározta a növekv gyermeksereg. Az els bibliakör vezetk voltak Koncz Marika és lánya Tünde. Tünde azóta is hségesen és hatékonyan szolgál gyülekezetünkben a gyermekek felé.

49


1990 áprilisában érkezett Chicagoba Demeter András. Már az els vasárnaptól kezdve szószéki szolgálatot végzett, majd a gyermek bibliakörben tevékenykedett. Késbb gyülekezetünk titkára lett, amit éveken keresztül végzett. 1995. április 29-én költöztek Chicagoba Szabó József és Erika, akik New Yorkba való visszaköltözésükig 2007 december 25-ig jelents szolgálatot végeztek a gyülekezetben ének-zenei téren. Erika fleg a gyermek-bibliakörben és a ni körben volt aktív. 1995. májusában Máté Bálint testvér családjával csatlakozott gyülekezetünkhöz.  12 éven át végezte az ének-zenei szolgálatot gyülekezetünkben, San Antonioba költözésükig, Ágica pedig éveken át tanította gyermekeinket a bibliakörben. A bibliakör több éven át mködött korosztály szerinti csoportokban. Volt kis csoport, középs csoport és nagy csoport. Így több bibliakörös tanítóra volt szükség egyidben. Jelenleg egy csoportban folyik a bibliaköri munka. Szabó Abby végzi a tanítói szolgálatot. Segíti Koncz Tünde és Szabó Helga. Az évek során a következk voltak bibliaköri tanítók a gyülekezetünkben: Koncz Marika, Koncz Tünde, Demeter András, Vass Hajnal, Szabóné Erika, Máté Ágica, Lukács Erzsike, Kulcsár Bettina, Lukács Emke, Kulcsár Mónika, Szabó Abigail.

50


A gyermekek jelentsebb szolgálatai a bibliakör megalakulásától egészen a közelmúltig: 1998. December 23-án, szombat este a gyermek-bibliakör, énekkar és fúvósnégyes az east chicagói Kossuth Club házi karácsonyán szolgált, ami aztán több éven át folytatódott. Az elmúlt tíz évben gyermekeink rendszeresen felléptek a gyülekezet adventi-karácsonyi koncertjén. Gyülekezetünk anyagilag is támogatja a gyermekmunkát, a gyermekek nyári kirándulásait, táborait és a bibliaköri munkához szükséges kellékek beszerzését.

A ni kör A ntestvérek kezdettl fogva jelents szolgálatot töltöttek be a gyülekezetünkben. A különböz rendezvényeken szállást biztosítottak és étkeztették a vendégeket. A chicagóiaik vezették be elször azt a jó szokást, hogy a konvenciókon és a testvéri találkozókon ingyenessé tették az étkezést. Azóta minden gyülekezet mely szövetségi rendezvényt szervez követi a chicagói példát. A konyhai szolgálattal kapcsolatban megemlítend, hogy a gyakori vendégfogadással járó rendzvények szükségessé tették a konyhai munka megszervezését. Így alakultak ki a konyhai szolgáló csoportok melyekben a testvérnk felváltva szolgáltak.

51


A rendezvényeinken nem csak az étkeztetést kell biztosítani, hanem a termek dekorációját is. Ebben a szolgálatban is a ntestvérek vállalnak nagyobb részt, bár a karácsonyi dekorációt mindig a fiatalok végzik. Teremdíszítk az elmúlt években: Kulcsár Mónika, Szabó Évike, Szabó Helga, Torma Sárika, Lukács Anita. Szervezett ni kör egy évtízede van a gyülekezetünkben. Annak idején a kezdeményezi Dobos Ildikó és Szabó Erika voltak. Jelenleg Torma Irénke testvérn a ni kör vezetje, Lukács Erzsike pedig a pénztárosa. A testvérnk változó létszámmal, de rendszeresen, havonta egy alkalommal találkoznak, bibliát tanulmányoznak, imádkoznak és megbeszélik a soron következ tennivalókat. A ni kör rendszeresen támogat rászoruló családokat, árvákat és özvegyeket, misszionáriusokat, és a Nszövetséget. A ni kör, tagja az Észak Amerikai Magyar Baptista Nszövetségnek. Jelenleg a Nszövetség elnöki tisztét Torma Irénke testvérn tölti be. A Nszövetség rámai nyári rendezvényein a gyülekezetünk ntestvérei is képviseltetik magukat. E mellett két alkalommal vettek részt Ni Csendesnapokon 2008-ban Ohio-ban, az eladó Sommer Hajnalka volt Magyarországról. 2009. szeptember 11-13 között pedig Pennsylvaniaban: Bálint Ibolya szolgált Kolozsvárról.

52


Evangélizációk, imahetek, gyülekezeti látogatások Ebben a fejezetben beszámolunk a gyülekezet által szervezett evangélizációkról, imahetekrl, missziós látogatásokról és ökumenikus rendezvényekrl. Tesszük ezt röviden, tájékoztatásszeren, bár minden ilyen alkalomról érdemes lenne részletesebben is beszámolni. A gyülekezetünkben kezdettl fogva a tiszta evangélium hirdettetett. Minden vasárnapi és hétköznapi istentiszteleten, és a kiemelt rendezvényeinken is történt evangélizálás. Azonban voltak olyan alkalmak is, melyek kimondottan evangélizációként voltak meghirdetve. A legtöbb kiemelt rendezvényrl korábbi fejezetekben beszámoltunk. Azokat e felsorolásban már nem említjük. Érdekességként említjük meg, hogy a 25 év alaltt ide látogató és közöttünk szolgáló lelkipásztorokról, lelkimunkásokról és misszionáriusokról van egy jegyzékünk mely szerint vendég igehirdetk több, mint százszor hirdettek ígét nálunk. Az alábbiakban közreadjuk ezt a jegyzéket: Udvarnoki Béla (2), Cserepka János, Kulcsár Sándor (15+), Bogár József, Pete Rivera, Zeffer Béla (10+), Mészáros Kálmán (4), Steiner József, Mike Béla (2), Tóka Gyula, Megyesi József, Torma János, Máté Miklós, Balla Gábor, Hoble László, Nagy Károly, Dr. Haraszti Sándor (3), Herjeczki András, Füredi Kamilla, Boros József, Für Imre, Veress Ern (2), Both József, Novák József (15+), Herjeczki Géza (10+), Balk Margit, Giorgiov Adrian (2), Bodor Sándor (3), Nagy Mihály, Buzogány Dezs, Jakab Béla, Doru Popa, Oláh Lajos (2), Borzási Gyula, Mark Patton (5), Dániel Zalán (5+), Tkés László püspök, Valentin Popovici (5), Bálint Pál, Kis Kornél, Vadász János (5+), Grecu Traian, Király Tibor (2), Dan László (5), Ft. Somos József,

53


Szakács Imre, Vargyas Emil (3), Bancsov Károly, Eszes Zoltán, Zsisku Lajos, Troy Avery (2), Nemes László, Fazekas Pál, Nt. Angyalosi Zsolt és Katalin, Bob Rogers, Gergely István (2), Pintér Zoltán (5+), Dóczé Bálint, Katona János, Lukács János, Rafael Murillo, Dobos Kálmán (5+), Tim Leagon, Balla Zsolt, Pardi Felix (2), Szász Sándor (3), Zeffer Csaba, Mike József, Varga János, Meláth Attila, Budai Lajos, Püsök Dániel, Németi László, Mészáros Béla, Németi Zsolt, Laszló Imre, Haló Barnabás, Kis Ern, Balogh András, Tóth Péter, Vass László, Trufán Áron, Hegyi András, Mike József, Budai Lajos, Mercer Edith, Lrincz Péter, Szilágyi László.

Továbbá arról is örömmel számolhatunk be az olvasónak, hogy a gyülekezetünk az évek során támogatta azokat a fiatalokat, akik a szent szolgálatra készültek, különösen is azokat, akik a magyar misszióba készültek. Több ilyen fiatal járt a gyülekezetünkben a chicagói tanulmányai ideje alatt: Anthony Brandon, Ontario, Canada: International Team-nél tanult, Prospect Heightsban, 1990-1991 között. Magyarországra ment misszióba, magyar lányt vett feleségül. Mattew Edwards, Indiana: International Team-nél tanult 1996-ban, Magyarorszára ment misszióba. Vass Hajnal, a Trinity-ben Master Degree programot végzett 19981999 között, hozzánk járt és gyermek-bibliaköri tanító volt. Gerstner Kornél: Moody Bible Institute: 2000-2004 Kulcsár Dániel: Moody Bible Institute 2006 - 2010 Jorash Correy: Moody Bible Institute 2006-2010

54


Ezeket a testvéreket, valamint Kulcsár Attilát Louisville-bl, aki többször is szolgált a gyülekezetünkben, anyagilag támogattuk tanulásuk ideje alatt. *** 1989, novemer 3-7 között evangélizációs hetet rendezett a gyülekezet Mike Béla nagybányai lelkipásztor testvér szolgálatával. Ez alkalommal bemerítési ünnep is volt a gyülekezetben. Négy fehérruhás merítkezett be. 1990. november 9-11 között evangélizáló alkalmakat tartott a gyülekezet. Három vendég lelkipásztor szolgált az evangélizáción: Kulcsár Sándor New Yor-ból, valamint Torma János és Máté Miklós Erdélybl. (Torma testvér az evangélizáció után gyakran tett még családi látogatást Chicagoban, végül feleségével együtt letelepedtek itt). Az emlékezetes evangélizációról az Evangéliumi Hírnök 1991. márciusi számában Demeter András számol be: Egy másik kiemelked esemény a novemberi hónapban az evangélizációs napok voltak. Az Erdélybl Amerikába látogató Máté Miklós és Torma János lelkipásztor testvérek, Kulcsár Sándor lelkipásztor testvér jóvoltából ellátogattak a gyülekezetünkbe is, és mind a hárman szolgáltak Isten Ígéjébl a „Választás” címmel. Minden este más-más választás eltt álltunk és tanulhattunk belle. Az els este Mózes választásáról hallottunk (Zsid. 11: 25). A második este a gazdag ifjú választásából tanultunk (Márk 10: 17-31), mint rossz

55


példából. A harmadik este egy népet láttunk választani(1Kir. 18: 21, 31-39), akik a kármeli csodát látva a jó Istent választották. Az utolsó alkalommal pedig a tékozló fiú választásait vizsgáltuk meg, aki elször rosszul, de a kegyelem adta második alkalommal már jól, az életet választva állt elttünk példaként. Öröm töltötte el a szívünket, hogy gyülekezetünk fiataljai és idsebbjei közül voltak, akik az Úr Jézust választották a felhívás nyomán. Balla Gábor nyugalmazott lelkipásztor és felesége Piroska Székelyhídról érkeztek Chicagóba, 1991. február 13-án. Szcs Sándorék fogadták ket a letelepedési ügyeik intézése alatt, amiben gyülekezetünk anyagilag részt vállalt. Balla Gábor és Lrincz István testvérek felváltva végezték az igehirdetés szolgálatát. Amikor - április 7-én – egy csoport Clevelandba utazott dr. Fazekas László lelkipásztor beiktatására, a Balla házaspár is velük ment. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy nem jönnek vissza. Az ohioi Akronban telepedtek le. 1991. augusztus 14-én Pete Rivera, Illinois Baptist Language Mission igazgatója tett látogatást gyülekezetünkben. 1992. április 24-én megemlékeztünk gyülekezetünk 5 éves fennállásáról és hálát adtunk Istennek a közösségért. 1992. november 25-27 között Zeffer Béla, clevelandi lelkipásztor evangélizációs napokon szolgált és a hálaadó ünnepen, csütörtökön.

56


1993. január 11-16 között Herjeczki András vendéglelkipásztor szolgált az imahéten. 1993. november 26-29 között Zeffer Béla testvér szólta az igét gyülekezetünkben és megtartottuk a hálaadó ünnepet is közösen. 1994. október 23-án gyülekezetünkbl 28-an vettek részt Clevelandban a testvéri találkozón, amit a clevelandi testvérek késbb viszonoztak hálaadó ünnep alkalmával, november 24-én. 1995. els hetében, imaheti közösséget tartottak családoknál, melyen Zeffer Béla clevelandi lelkipásztor szolgált. 1996. január 15-21 között imahetet tartottunk Zeffer Béla clevelandi lelkipásztor szolgálataival. 1996. julius 14-én kiváltság volt Balk Margit ntestvér szolgálatait hallgatni a gyülekezetben! 1997. július 13-án, vasárnap a román testvéreket ebéddel fogadtuk a gyülekezet udvarán, miután közös istentisztelet volt a román testvérek szolgálataival és Valentin Popovici igehírdetésével. 1997. november 16-án hálaadónap volt és három gyermekbemutatás: Brianna Szcs, Szabó Mártha és Szabó Sámuel, melyen Kulcsár Sándor lelkipásztor (NY) és Lrincz István lelkipásztor szolgáltak. Ez alkalomból 14 vendég volt New Yorkból és Torontoból.

57


1998. április 3-án este rendkivüli istentisztelet volt gyülekezetünkben a chicagoi magyarsággal Tkés László református püspök chicagói látogatása alkalmából. 1998. október 16-18 között gyülekezetünkbl 38-an vettek részt a detroiti ifjúsági találkozón, ahol többek között a chicagói fúvósnégyes is szolgált. 1999 január utolsó hetében (28-31) lett megtartva az imahét, Vadász János lelkipásztor szolgálataival. 1999. május 16-án a gyülekezetünkbl 35-en Detroitban tettek missziós látogtást. Egész vasárnap a chicagói testvérek szolgáltak: énekkar, fúvósnégyes, bizonyságtételek. Az igehírdetést Torma János lelkipásztor és ifj. Kulcsár Sándor végezték. 1999. október 30-án Reformáció ünnep alkalmából fogadtuk a torontói gyülekezet részérl az ifjúságot és az énekkart, Dan László lelkipásztor és Oláh Imre karnagy vezetésével. 2000. január 13-16 között Szakács Imre lelkipásztor és felesége látogatott meg bennünket Clevelandból, és szolgáltak az imahéten. 2001. január 21-28. Az ökumenikus imahét keretében három közös alkalmat tartottunk, a katolikus, református és baptista közösségekben.

58


2002. január 23-27 között imahetet tartottunk, Novák József lelkipásztor volt a vendég szolgálattev. 2002. március 27-tl Vadász János lelkipásztor szolgált húsvét nagyhetén és az ünnepen. 2002. április 27-28. Gyülekezetünk fennállásának 15 éves évfordulóját ünnepeltük. Szombat este a román gyülekezettel ünnepeltünk, vasárnap Kulcsár Sándor lelkipásztor szolgált. 2002. julius 7-én Lukács János lelkipásztor és felesege látogatása és szolgálata Magyarországról. 2002. szeptember 29 – Detoriti énekcsoport látogatása és szolgálata lelkipásztorukkal Herjeczki testvérrel. Gyülekezeti értekezletet tartottunk Herjeczki testvér vezetésével, lelkipásztor hívás ügyben. 2002. november 26-án hálaadó ünnepi látogatás a torontoi gyülekezet részérl. 35-en voltak, fleg az énekkar és Dan László lelkipásztor szolgált igehírdetéssel. 2003. január 12-19 között imahetet tartottunk Vadász János lelkipásztor szolgálataival.

59


2003. január 24-26 között Szövetségünk elnöksége rendkívüli gyülést tartott Chicagóban, és közösségi alkalmainkon Kulcsár Sándor, Herjeczki Géza és Kish Ern testvérek igét hírdettek. 2003. május 15-28 között Lukács János lelkipásztor vendégszolgálaton volt Chicagóban. 2003. szeptember 26-án történt Lukács János lelkipásztor és családja érkezése chicagói szolgálati helyére Magyarországról. 2003. november 16-án volt a lelkipásztor beiktatasa. Jelen voltak a Szövetség lelkipásztorai: Kulcsár Sándor, Dr.Herjeczki Géza, Novák József, Dr.Pintér Zoltán és Dan László. 2004. oktober 24-én, a reformáció emlékünnepét együtt tartottuk a református közösséggel. 2008. november 2-án, a reformáció emlékünnepét együtt tartottuk a református gyülekezetekkel és lelkészeikkel, Balogh András és Trufán Áron. 2009. január 25-én, az Egyetemes Imahét záró alkalmát együtt tartottuk a református egyházakkal és lelkészeikkel. 2009. szeptember 20-án vendégünk volt Balint Pál lelkipásztor és felesége Ibolya Kolozsvárról. Testvéreink ígével szolgáltak közöttünk.

60


2010. június 12-én és 13-án, voltak vendégeink Budai Lajos lelkipásztor és felesége Evodia Zilahról. Testvéreink igehirdetéssel szolgáltak közöttünk, és beszámoltak a zilahi misszióról. 2010. december 5-én, a new yorki gyülekezet énekcsoportja szolgált közöttünk, Gergely István lelkipásztor vezetésével. 2011 január 23-án az imahét záró közös alkalmát tartottuk együtt a református egyházakkal.

Gyülekezetünk a chicagói magyarság körében Az évek során kivándorlókon segítettünk meghívókkal, befogadással, munkahely kereséssel, család-egyesítéssel, emigrációs ügyek intézésével. Ezt tettük gyülekezeti tagokkal és látogatókkal egyaránt, felekezeti megkülönböztetés nélkül. Családjainkba fogadtuk, vendégül láttuk és igyekeztünk felkarolni ket tudva, hogy mindnyájan így kezdtük az emmigrációt. Els “bemutatkozásunk” a chicagói magyarság között a Magyar Napon történt, a Magyar állam alapításának 1100. és az 56-os forradalom 40 éves évfordúlója alkalmából. Azóta gyülekezetünk kórusa rendszeresen szolgál nemzeti ünnepeinken, valamint közös egyházi ünnepeken.

61


A reformáció emlékünnepét közös istentisztelet keretében tartjuk a református egyházakkal. Kiemelked eseményként tartandó számon Tkés László református püspök 1998, április 1-4 közötti chicagói látogatása, melyben a gyülekezetünk komoly részt vállalt. Tkés tiszteletest vendégül láttuk és igét hírdetett gyülekezetünkben. 1996 karácsonyával kezdden, minden évben Adventi-Karácsonyi msort készítünk az énekkar és zenészeink közremködésével, melyre meghívjuk Chicagó és környéke magyarságát. 1999-tl, a gyermek-bibliakörösök az east chicagoi Kossúth Club mikulásnapján, karácsonyi díszvacsoráján szolgáltak egy évtízeden át. A Chicagói Kultúrtanácsban gyülekezetünket képviseli a lelkipásztor. Szövetségi szinten feladatot vállalunk: a misszióbizottságban, elnökségben, lelkipásztori körben, férfikörben, ifjúságban. A coloradói táborokat szervezzük, a Szövetség 100 éves jubileumát szerveztük. Anyagiakban támogatjuk a Szövestég missziós programját, keresztyén kiadványokat, missziómunkásokat, özvegyeket és árvákat föleg Erdélyben.

62


Beszámoló a 25 éves jubileumi emlékünneprl Az Evangéliumi Hírnök szerkesztje, Dr. Herjeczki Géza testvér szép beszámolót írt a chicagóiak jubileumáról. Az alábbiakban a teljes cikk olvasható: 25 évvel ezeltt, 1987. április 26-án, 16 ember találkozott imádkozni, közösséget gyakorolni egymással és imádni Istent. Ezáltal kezdetét vette a Chicagói Magyar Baptista Gyülekezet. Vezérigéjüknek a Zsidókhoz írt levél 13,8. versét választották, ami így hangzik: Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Most 25 év múltán itt vagyunk ezen az estén és ünneplünk. De elssorban azt az Istent ünnepeljük, aki nem változott meg az  szeretetében és az  hségében 25 éven keresztül ehhez a gyülekezethez. Az  hségét ünnepeljük, énekeljük, dicsítjük és bizonyságot teszünk róla ezen a hétvégén. Ezért vagyunk együtt. Köszönjük, hogy sokan mások is eljöttek ünnepelni velünk... Látjátok ezt a logót, ami itt elttünk van. Elgondolkoztam, mit is jelent ez a logó? Itt van az imaházunk épülete, de egy kicsit áttetsz módon látszanak arcok, látszanak emberek, a falak helyett. Kaptam egy igét, amit szeretnék veletek megosztani. „Ti magatok is, mint él kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. (1Pét 2,5) Testvéreim, a templom nem a falakból áll, ablakokból, meg ajtókból ... hanem emberekbl. A templom él kövekbl áll, emberekbl. Mi vagyunk a templom. Ma este érezzük így magunkat, mint akiket Isten rakott egybe, mint a templom falában a téglákat. És

63


arra biztat bennünket, hogy épüljetek tovább! 25 éve épül ez a templom, és hisszük, hogy még továbbra is épülni fog. Ezekkel a szavakkal kezdte Lukács János helyi lelkipásztor testvér, szombat este, a három alkalomból álló jubileumi istentisztelet sorozatot. Nagyszer volt mindegyik. A chicagóiak imaháza megtelt mindhárom alkalommal. Jól szervezett program fogadta az ünnepre érkezett testvériséget. Ének-zenei szolgálatok, történelmi visszatekintés – vetített képekkel, személyes-bizonyságtételes visszaemlékezések, köszöntések és minden alkalommal egy-egy alkalmi igehirdetés. Lelkes vendégfogadó gyülekezet és örvendez vendégsereg. Minden együtt volt. A gyülekezetek Ura pedig – mindannyiunk számára érzékelhet módon – áldását adta, „lelket lehelt” együttléteinkbe. Lukács testvér szavait azonban megelzte a chicagóiak ezúttal hagyományos felállásban szolgáló fúvós négyese (a három Szabó testvér és Máté Bálint), valamint a fiatalok énekes szolgálata. Jó, ha a jubileum valóban alkalmat ad a visszaemlékezésre. Testvéreink nagyon jól kezdték: a bevezet aktusok után Szabó István diakónus testvér vetített fényképek segítségével bemutatta a közösség 25 éves történetét. Beszámolóját igazán az tette értékessé, hogy – és ezt mindannyian tudjuk Szabó testvérrl - az els perctl az utolsóig személyes élmény is számára a gyülekezet életének minden mozzanata. Bár minden képrl lett volna bven mondanivalója,

64


mértéktartóan, csak a legfontosabbakat mondta el a figyelmes hallgatóságnak. (Néhány kép erejéig a „történelem eltti korról” is szólt: bemutatta az 1912-ben épült els magyar baptista templomot, mely még ma is megvan, West Pullman városrészben. Valamikor majd visszatérünk arra, hogy mikor és hogyan sznt meg ez a gyülekezet.) A képeket nem volt nehéz figyelemmel kísérni, hiszen a legtöbbjéhez a jelenlevk személyes élményei kapcsolódtak. Szabó testvér azzal fejezte be, hogy ha egy szóval kellene jellemeznie az elmúlt 25 évet, akkor a „szolgálat” szót választaná. Köszöntések egész sorára került sor ezen az estén - egy-egy énekes szolgálattal megszakítva. Elször a gyülekezet két korábbi tagja: Veres Sándor és Gerstner Kornél rövidebb, meg hosszabb visszaemlékezését hallgattuk meg, majd Dr. Gergely István, a New York-i gyülekezet lelkipásztora adott át igei köszöntést a 25. Zsoltár alapján. De lehetséget kapott a szólásra Németi László pünkösdi lelkipásztor és a chicagói magyar egyesületek néhány vezetje is (Krémer Sándor, Varga Pál, Mercer Edit és Stetz Andrea). Bár a néhány hosszabbra sikerült szolgálat miatt az igehirdetésre aránylag késn került sor, mégis az lett az este másik, magunkkal vihet üzenete. Novák József alhambrai lp. az Ef 1,3 alapján hirdette Isten igéjét, mely nem csak a múltat kutatta – az Efézusi Gyülekezetét, s a magunkét -, hanem a jövt is képbe hozva, jövnk fell is kérdezett. (Megmaradhat-e, aki az els szeretetet elvesztette? Jel 2,4) Az áldásos este után egy szép vasárnap reményében tértünk nyugovóra – ezúttal chicagói testvéreink otthonában, szeretetüket,

65


vendéglátásukat élvezve. Én Lrincz István testvéréknél szálltam ezúttal is. Lrincz testvér – a gyülekezet els és közel 20 éven át szolgáló lelkipásztora már régen elkerülte a 80 évet, Rózsika néni, kedves felesége is. Egészségüket az Úr kezébl és nagy hálaadással veszik – úgy, ahogy van: szombat este pl. nem tudtak eljönni a gyülekezetbe, de vasárnap már ott voltak az ünneplk között - lányuk és vejük, a Bogdán házaspár segítségével. Vasárnap ragyogó szép idben érkeztünk az imaházhoz. A napsütésben mindenki szeme megakadt az új (torontói mesterkezek által felszerelt) tölgyfa ajtón, ami éppen a jubileumra lett kész. Az imaáhítatot Püsök Dániel torontói lelkipásztor vezette. Alapigéje a torontói gyülekezet idei vezérigéje volt: Az Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz. Pajzsa  mindazoknak, akik hozzá menekülnek. (2Sm 22,31) Az istentisztelet els részében Lukács János helyi lelkipásztor történelmi visszatekintését hallgattuk meg. Lukács testvér elmondta, hogy a gyülekezet 25 évét több mint 50 oldalon bemutató írását – fényképekkel is kibvítve - könyv formában is szeretnék kiadni. Erre hamarosan sort kerítenek. Most csak szemelvényeket olvasott fel belle, ízelítül. A gyülekezet örömmel és figyelmesen hallgatta Lukács testvért, s figyelte közben a vetített fényképeket is. Ugartörésnek nevezte a gyülekezet megalakulása eltti 10 évet, megnevezve azt is, aki az ugartörést végezte – az 1978 februárjában Chicagóba érkezett Szabó István testvért. Felolvasta azt a részt, ami a gyülekezet megalakulásáról és annak körülményeirl szól. Azt

66


gondolom, hogy ebbl a munkából késbb majd az Evangéliumi Hírnök hasábjain is fogunk részleteket közölni. A könyvet pedig várjuk! A történelmi visszatekintés után, végre, az énekkart is meghallgathattuk (szombaton ugyanis idhiány miatt nem kaptak erre lehetséget). Az Úr rizm, pajzsom és szabadítóm... hogy tartson meg az  szent házában... énekelték. A gyülekezet két régebbi karmestere is ide utazott a jubileumra - Máté Bálint és Szabó József és k vezették a mindig lelkes chicagói énekkart. Az ünnepi igehirdetést Kulcsár Sándor nyugalmazott lelkipásztor, a szövetségünk tiszteletbeli elnöke tartotta 2Móz 13:21-22; 15:27 alapján. Élim pálmái alatt elcsendesedhetünk, végig gondolhatjuk Isten kegyelmes vezetését: az egész utat, amelyen vezetett bennünket az Úr; st ott újra megersödünk abban, hogy tovább is indulunk, az  vezetése szerint – hallottuk a nem is csak a chicagóiaknak szóló üzenetet. Végül Herjeczki Géza, szövetségünk elnöke köszöntötte a jubiláló gyülekezetet, a detroitiak nevében is (akik közül 17-en jelen is voltak e jubileumon). Szövetségünk legifjabb gyülekezetét mi is szeretjük, de ami ennél sokkal többet jelent: az Úr rizte, védte és karolta és karolja át most és ezután is – mondta többek között a 125. Zsoltárt idézve. Az utóbbi évtizedekben keletkezett legszebb közös énekkel fejeztük be a déleltti istentiszteletet: Emlékezz vissza az útra és Megtartódat áldd!

67


Miközben lendületesen folyt a jubileumi istentisztelet, a chicagói ntestvérek a konyhában fáradoztak, hogy a százat meghaladó vendégsereg együtt ebédelhessen. (Nagyszer ellátásban részesültünk most is, köszönet érte!) Mieltt azonban az asztalokhoz ültünk volna, Lukács testvér felhívásának engedve közös fénykép készítésére mindannyian kimentünk az imaház udvarra. Az egyik csoportképet itt is láthatjuk, s talán majd unokáink is látni fogják. A vasárnap délutáni istentiszteletet közvetlen az ebéd után kezdtük, hogy a távolabbról érkezk idben haza tudjanak indulni. (Így is voltak azonban többen, akik nem tudták megvárni az istentisztelet végét.) Az alkalom els részében a zenei szolgálatok mellett köszöntéseket hallottunk – személyes üdvözletet adott át, illetve emlékezett Kulcsár Dániel, Szcs Anikó, Szabó Erika, Dr. Németh Károly a Szent István katolikus templom és Dr. Szenohradszki János testvér az alhalmbrai gyülekezet részérl. Az igét Vadász János Santa Monicai lelkipásztor hirdette, a gyülekezet 25 évvel ezeltti és idei alapigéjére építve üzenetét: Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. (Zsid 13,8) Szép és áldásos jubileum részesei lehettünk. Köszönet érte Urunknak és a chicagói testvéreknek. ***

68


Záró gondolatok Tudatában vagyunk annak, hogy sokak neve, akik az évek során tálentumaikkal és munkájukkal ersítették a gyülekezetünket, nem került megemlítésre. A rendelkezésre álló adataink hiányosak, és a könyv korlátolt terjedelme is okolható, de szándékosságot semmiképpen se feltételezzen a kedves olvasó. Hisszük, hogy a jutalmak kiosztásakor olyan személyeket is fognak elre hívni, akiknek a neveit itt a földön soha nem hallottuk. Olyan emberek, akik nem voltak hirességek az egyházban, és nem végeztek látványos munkát, de akik hek voltak a háttérmunkában, az imádkozásban, az adakozásban, a nem látványos feladatok vállalásában. Mindazoknak a jutalma, akik áldásul szolgáltak gyülekezetünk javára, fenn van tartva a menny dicsségében. A sáfároktól pedig egyébként azt várják el, hogy mindegyik hségesnek bizonyuljon. 1Kor. 4: 2. (Revideált Károli) Reménységgel nézünk a jöv felé és hisszük, hogy az Úr megáldja népe hségét, és véghez viszi terveit a chicagói Magyar Baptista Gyülekezettel.

69


Első Chicagói Magyar Baptista Imaház, épült 1912-ben

Alapkő - 1912

Fülöp néni - Gizella, az első gyülekezet utolsó magyar tagja

1979 - Vadász János lp. - Missziós látogatás Chicagóban

1987 - Cserepka János, Udvarnoki Béla, Lőrincz István, Szabó István


Emeleti terem - Missziónk kezdete

Román imaház - Missziónk kezdete 1987 - Lőrincz István lp.

1987 - Thanksgiving Szabóéknál Thanksgiving - Sanyi, Magdika, Zoli

1988 - Nőtestvéreink

Thanksgiving - Tamás és Imre


1987 - Cserepka János lp. Misszionárus

1987 szeptember 26-27 - Testvéri Találkozó

1988. május - Második Testvéri Találkozó


1988. július - 81. Konvenció, Toronto

1988. július 81. Konvenció, Toronto

Ifi ének csoport - Veres Sándor vezető

1989 - Lukács Dávid bemutatása

1989. November 6 - Bemerítés

1989 - Izabella, Hanika, Abby, Johny

1989 - Karácsony


1988 Misszió közössége

1989 - Szeretetvendégség Szabóéknál

1991 - Karácsony Első vasárnapi iskolások

1989 Misszió közössége


1990 - Első énekkarunk

Szücs Anikó - Gyerekekkel

1992 - Anyák napja

1992 Május 23-25 - Ifjúsági Találkozó

1992 Május Ifjúsági Találkozó


1992 Május 25 - Zágoni Rezső Testvér Presbiterré Avatása

1992 December 20 - Bemerítés

1993 - Karácsony

1994 Június 19 Magdika és Tamás

1994 Július 15-17 - 87. Konvenció


1994 - Szalonna sütés

1995 - Gyermekcsoport

1994 - Karácsony

1995 - Koncz Tünde Vasárnapi iskolások

1995 Május - Ifjúsági találkozó


1995 - Karácsony

Birthday Party

1997 - Tíz Éves Évforduló

1997 - Tíz Éves Évforduló

1997 Május - Ifjúsági találkozó


1997 Május 4 - Bemerítés

1997 November 16 - Gyermek bemutatás

Vasárnapi iskolások Tündével

2000 - Diakónus avatás - Kulcsár Sándor

2000 Szeptember 10 - Diakónus avatás - Kulcsár Sándor


2000 - Ifi énekcsoport

2000 - Karácsony

2001 - Imaház felújítás


2001 November 10 - Imaház megnyitó

2001 November 11 - Imaház megnyitó ünnep

2001 - Szolgálattevők, elöljárók


Gyülekezet alapító személyek

2002 Május 30 - Központi Énekkar Budapest

2002 Május 30


2003 Május 25 - Bemerítés

2003 Május 25 - Bemerítés

2003 Szeptember - Lelkipásztor család köszöntése

Vasárnapi iskolások köszöntő éneke


2003 November 16 Lukács János lp. beiktatása

2004 Március - Rózsika néni, Ilonka néni és Erzsike néni

2004 - Szolgálattevők

Házaspárok vacsorája Valentine‘s Day


2004 - Ifjúsági csoport


Apák napja

2005 - Anyák napja

2005 November 13 - Bemerítés


Énekkarunk 2005 Karácsonyán

2006 - Apák napja

A Lőrincz házaspár

Lőrincz házaspár 60 éves házassági évforduló ünnepe


50. évforduló, 1956-2006

2006 - Anyák napja

20 éves évforduló

20 éves évforduló

20 éves évforduló


2007 - Diakónus avatás - Szabó István

2007 - Húsvét

2007 - Anyák napja

2007 - Advent

2007 - Advent - Mike József


2008 - Húsvét

2008 - Húsvét

2008 - Húsvét


2008 Július 18-20 - Centenárium

2008 - Centenáriumi Gyermekműsor

2008 - Karácsony


2009 - Anyák napja

2010 - Anyák napja

2010 - December

2009 - Karácsonyi Koncert

2010 - Anyák napja

Vasárnapi iskolások

2011 - Ifjúsági találkozó, csoportkép


2011 - Húsvét

2011 - Ifjúsági találkozó

2011 - Jonathan bemerítése

2011 - Hálaadó nap


5757 West Windsor Avenue, Chicago, IL 60630 • (773) 750-7682 • www.hungarianchicagobaptist.com

A Chicagoi Magyar Baptista Gyulekezet Tortenete  

The History of the Hungarian Baptist Church in Chicago, IL

A Chicagoi Magyar Baptista Gyulekezet Tortenete  

The History of the Hungarian Baptist Church in Chicago, IL