Page 1

‫‪ .۱‬برنامه تشویقی اوج موفقیت (‪ )RTBH2‬از هماکنون شنبه ‪ ۱۹‬اکتبر ‪ ۲۰۱۳‬در ساعت ‪ ۰۰:۰۱‬به وقت رسمی هنگ کنگ لغایت شنبه ‪ ۱۰‬ژانویه‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬در ساعت ‪ ۲۳:۵۹‬به وقت رسمی هنگ کنگ می باشد‪.‬‬

‫‪ .۲‬دوره ورای پیش گام ‪ RTBH2‬در تاریخ شنبه ‪ ۱۹‬اکتبر ‪ ۲۰۱۳‬در ساعت ‪ ۰۰:۰۱‬به وقت رسمی هنگ کنگ شروع و در جمعه ‪۱۵‬‬ ‫نوامبر ‪ ۲۰۱۳‬در ساعت ‪ ۲۳:۵۹‬به وقت رسمی هنگ کنگ به پایان می رسد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دوره پیش گام برنامه تشویقی اوج موفقیت (‪ )‪RTBH2‬از شنبه ‪ ۱۶‬نوامبر ‪ ۲۰۱۳‬در ساعت ‪ ۰۱‪:۰۰‬به وقت رسمی هنگ کنگ لغایت‬ ‫جمعه ‪ ۲۷‬دسامبر ‪ ۲۰۱۳‬در ساعت ‪ ۵۹‪:۲۳‬به وقت رسمی هنگ کنگ می باشد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬دوره عادی برنامه تشویقی اوج موفقیت (‪ )‪RTBH2‬از شنبه ‪ ۲۸‬دسامبر ‪ ۲۰۱۳‬در ساعت ‪ ۰۱‪:۰۰‬به وقت رسمی هنگ کنگ لغایت جمعه ‪۱۰‬‬ ‫ژانویه ‪ ۲۰۱۴‬در ساعت ‪ ۵۹:‪۲۳‬به وقت رسمی هنگ کنگ می باشد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬برنامه تشویقی اوج موفقیت برای کلیه ‪ IR‬های جدید و یا از قبل که تحت برنامه ‪ QInfinite World‬و یا ‪ Local‬هستند واجد شرایط میباشند‬ ‫ولی آن دسته از کسانی که در طرح ‪ GLL Local‬واجد شرایط نمی باشند‪ IR .‬هایی که در طرح ‪ QInfinite Compensation‬باشند و هیچ‬ ‫ارتقایی و یا اقدام به تمدیدی نکرده اند نیز واجد شرایط شرکت در این برنامه تشویقی را ندارند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ثبت نام و واجد شرایط شدن در این برنامه تشویقی میبایست با کسب حداقل ‪ ۴۰۰۰BV‬از طریق حداقل دو هم گروهی جدید و یا قدیم‬ ‫مستقیم که از هر کدام حداقل ‪ ۱۰۰۰BV‬کسب کنید‪ .‬بعد گرفتن شرایط الزمه و کسب ‪ BV‬مورد نیاز این برنامه‪ BV ،‬جدید تولید شده که‬ ‫میتوان از سود تک فروشی به ‪ IR‬جدید و یا قدیم و یا غیره باشد که در دوره اعالم شده باشد در نطر گرفته می شود‪.‬‬ ‫‪ IR .۷‬جدید و یا قدیم که شرایط الزم را کسب نکرده اید‪ ،‬میبایست که شرایط الزم این برنامه تشویقی را از طریق کسب حداقل ‪ ۱۰۰۰BV‬از‬ ‫‪ Qualify eStore‬و دست یابی به حداقل ‪ ۴۰۰۰BV‬از طریق حداقل دو هم گروهی جدید و یا قدیم مستقیم که از هر گدام حداقل‬ ‫‪ ۱۰۰۰BV‬کسب کنید‪ .‬بعد گرفتن شرایط الزمه و کسب ‪ BV‬مورد نیاز این برنامه‪ BV ،‬جدید تولید شده که میتوان از سود تک فروشی به ‪IR‬‬ ‫جدید و یا قدیم و یا غیره باشد که در دوره اعالم شده باشد در نطر گرفته می شود‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫‪ .۸‬فقط درصورتی که مقدار ‪ BV‬کسب شده و با حداقل ‪ ۱۰۰۰BV‬از هم گروهی خود باشد شمارش و جزء این برنامه تشویقی می شود‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بعد از کسب شرایط الزم و رساندن به حد نصاب‪Bv ،‬های کسب شده در این برنامه تشویقی محاسبه میگردد‪ .‬در نظر داشته باشید که در صورتی‬ ‫که ‪ BV‬بدست آمده حداقل ‪ ۱۰۰۰BV‬از تک فروشی به یک مشتری باشد محاسبه می گردد‪.‬‬ ‫‪ IR .۱۰‬هایی که در حین برنامه تشویقی در حال کسب ‪ BV‬هستند و در این برنامه نیز سهیم شدهاند پاداشی (طبق موارد و شرایط مورد نیاز برنامه‬ ‫تشویقی) عالوه بر کمیسون عادی (سود تک فروشی‪ ،‬پرداخت زود هنگام و کمیسیون مرحلهای) دریافت خواهند کرد‪.‬‬

‫دوره ورای پیش گام‬

‫دوره عادی‬

‫دوره پیش گام‬

‫‪ BV‬مورد نیاز‬

‫پاداش (به‬ ‫دالر)‬

‫‪ BV‬مورد نیاز‬

‫پاداش (به‬ ‫دالر)‬

‫‪ BV‬مورد نیاز‬

‫پاداش (به‬ ‫دالر)‬

‫‪4,000 BV‬‬ ‫‪6,000 BV‬‬ ‫‪8,000 BV‬‬ ‫‪12,000 BV‬‬ ‫‪18,000 BV‬‬ ‫‪24,000 BV‬‬

‫‪300‬دالر‬

‫‪4,000 BV‬‬ ‫‪6,000 BV‬‬ ‫‪8,000 BV‬‬ ‫‪12,000 BV‬‬ ‫‪18,000 BV‬‬ ‫‪24,000 BV‬‬

‫‪250‬دالر‬

‫‪4,000 BV‬‬ ‫‪6,000 BV‬‬ ‫‪8,000 BV‬‬ ‫‪12,000 BV‬‬ ‫‪18,000 BV‬‬ ‫‪24,000 BV‬‬

‫‪150‬دالر‬

‫‪350‬دالر‬ ‫‪450‬دالر‬ ‫‪550‬دالر‬ ‫‪650‬دالر‬ ‫‪750‬دالر‬

‫‪300‬دالر‬ ‫‪400‬دالر‬ ‫‪500‬دالر‬ ‫‪600‬دالر‬ ‫‪700‬دالر‬

‫‪200‬دالر‬ ‫‪300‬دالر‬ ‫‪400‬دالر‬ ‫‪500‬دالر‬ ‫‪600‬دالر‬

‫‪ .۱۱‬کسب حداقل ‪ ۱۰۰۰BV‬میتوان از طریق ادغام دو محصول که هر کدام ارزش ‪ ۵۰۰BV‬را دارا باشد میسر است‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬در طول دوره ورای پیش گام‪ QNET ،‬فقط به باالترین حد ‪ BV‬که در جدول آمده پرداخت خواهد کرد و مازاد ‪ BV‬تولید شده طبق جدول پیش‬ ‫گام ارجاع محاسبه می گردد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬در طول دوره پیش گام‪ QNET ،‬فقط به باالترین حد‪ BV‬که در جدول آمده پرداخت خواهد کرد و مازاد ‪ BV‬تولید شده طبق جدول عادی ارجاع‬ ‫محاسبه می گردد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬در طول دوره عادی‪ QNET ،‬فقط به باالترین حد‪ BV‬که در جدول آمده پرداخت خواهد کرد و مازاد ‪ BV‬تولید شده قابل محاسبه نمی باشد‬ ‫برنامه تشویقی نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ . ۱۵‬هم گروهی مستقیم شما اگر خواستار شرکت در این برنامه تشویقی را دارد تمامی شرایط برنامه تشویقی را میبایست کسب کند‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬فقط در طول مدت دوره برنامه تشویقی ‪Bv‬های بدست آمده طبق جدول تشویقی محاسبه می گردد‪ .‬پرداخت ها نیز مستلزم رسیدن کامل به‬ ‫شرایط برنامه تشویقی میباشد و پرداخت میگردد‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬مقادیر تأیید شده در مدت ورای پیش گام به ‪ Q‬حساب شما پس از گذشت دو هفته از پایان دوره ورای پیش گام واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬مقادیر تأیید شده در مدت پیش گام به ‪ Q‬حساب شما پس از گذشت دو هفته از پایان دوره پیش گام واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .۱۹‬مقادیر تأیید شده در مدت برنامه عادی به ‪ Q‬حساب شما پس از گذشت دو هفته از پایان دوره عادی واریز خواهد شد‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫‪ .۲۰‬تغییر و جابجایی هم گروهی مجاز نمی باشد‪ .‬در صورت انجام شرایط لغو شده و قادر به شرکت در هیچ کدام از برنامههای تشویقی نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪ .۲۱‬برای پیش گیری از خطا‪BV ،‬ها فقط یک بار و طبق ‪ ۳‬جدول محاسبه میگردد‪.‬‬ ‫‪ .۲۲‬فقط ‪ BV‬هایی که از هم گروهی جدید و یا قدیم و یا سود تک فروشی جدید کسب می شود محاسبه و مورد قبول در برنامه تشویقی میباشد‪.‬‬ ‫‪ IR .۲۳‬هایی که در طرح ‪ World Plan‬بوده و هم گروهی جدید تحت هر طرح محلی( بغیر از ‪ )GLL‬واجد دریافت پاداش خواهند بود‪ IR .‬جدید‬ ‫تحت هر طرح محلی( بغیر از ‪ )GLL‬که یک هم گروهی از طرح ‪ World Plan‬ارجاع دهد نیز واجد شرایط دریافت پاداش از برنامه تشویقی اوج‬ ‫موفقیت میباشد‪.‬‬ ‫‪ .۲۴‬حداکثر دریافت پاداش برای هر ‪ IR‬مبلغ ‪ ۳۵۵۰‬دالر میباشد‪.‬‬ ‫‪ .۲۵‬مقدار ‪ BV‬کسب شده حاصل از جابجایی هم گروهی قابل محاسبه نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ BV .۲۶‬حاصل از جابجایی ‪ BV‬و یا فعال سازی مجدد از طریق تک فروشی آن مجاز نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ .۲۷‬کسب ‪ BV‬از طریق تکرار ‪ IRships‬قابل محاسبه در این برنامه تشویقی ‪ RTBH‬نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ QNET .۲۸‬با مسئولیت محدود حق تفسیر نهایی در برنامه تشویقی و شرایط و ضوابط را دارد‪.‬‬ ‫‪ QNET .۲۹‬با مسئولیت محدود حق به تغییر قوانین و مقررات در برنامه تشویقی و شرایط را در هر زمان و بدون اطالع قبلی را دارد‪.‬‬ ‫‪ . ۳۰‬موارد تعریف شده در اینجا‪ ،‬تمام کلمات و یا عبارات مورد استفاده در این شرایط و ضوابط باید به همان معنی منسوب به آنها که در خط‬ ‫مشی ها و رویه های ‪ QNET‬تعریف شدهاند‪ ،‬میباشد‪.‬‬

‫‪3‬‬

Raise The Bar To The Max T&C (FA)  
Raise The Bar To The Max T&C (FA)  

Raise The Bar To The Max Terms and Condition (Persian)