Page 1

{ PITCH! }

PITCH topluluğunuz için tercih ettiğiniz ve 10.000 ABD doları ka zanma şansı sunan bir projedir ! ? ip U NEDİR B lara sah iddi amaç oundation ‘c ! H C IT “P HM F adır’. RYT erini bir yarışm Bağımsız Temsilcil ını s (RF) QNET rtaya Koyma” tema ri e O fl (IR) “Fark en yardım inisiyati ir örneklend ya davet ediyor. sunma sadece T’in hedefi pmak E N Q e v i ya IR’lerin için iş birliğ ortaya u m u ş lu o rk iş lukta bir fa lu p to , il ğ de koymaktır.

ERİŞİLEB

(1) Bir QNE İLİRLİK T (2) Gönderile IR’si olun; n projelerin yü önerilmiş kayıtlı ve sa rütülmesi, ygın organizasyo bir yardım nu ile OLMALIDIR birlikte ve (3) Uygulam aya dahil olun

RLERİ E T İ R K M n’ın SEÇİ Foundatio

NE ZAMAN?

k RYTHM (i) Teklifin ilgisi (Eğitim, Toplulu ) re e v il e ri ltür, Ç temelle anat ve Kü inin fizibilitesi; S , e rm ti ş li liğ Ge gulanabilir rogramın y u ın m ra p (ii) Prog açıklanan (iii) Teklifte ürülebilirliği; ve sürd mın etkisi ra g ro p n a e açıklan iliği ve (iv) Teklift yenilikç samı IR etinin kap iy il h a d IR (v) nt involveme

Kazanan PITCH!, Mart 2013 ila V-Con 2013’e kadar uygulanacaktır

RK Birlikte toplulukta FA ! İZ İR İL B A Y O K A Y A T OR

BÜYÜK ÖDÜL

Kazanan teklif, fikrin uygulanması için QNET tarafı ndan desteklenen 10.000,00 AB D dolarına kadar ödül alacaktı r. Büyük ödül, çek yoluyla do ğrudan organizasyona gönderilir ve yalnızca kazanan teklif için özel olarak kullanılabilir.

L NASI LUR? , .org URuU V ation tları Ş d n A B mfo lima

n ta .ryth www yın ve verile an başvuru k e tıkla din. Sağlan e 31 Aralı v e takip doldurun ar admin@ d nu formu tarihine ka tion.org a 2 201 found önderin. m h t y r ine g adres

ile ortak olarak


{ PITCH! }

‘PITCH’ topluluğunuz için

10.000 ADB doları ka zanma şa

tercih ettiğiniz ve

nsı sunan bir projedir!

KURALLAR VE YÖNETMELİKLER

Yarışma tüm QNET Ba

ğımsız Temsilcilerine aç ıktır. • Başvurular PITCH! proje si için olmalıdır ve teklif, Mart 2013’ten V-Con 2013’e uygulan malıdır. • Jüri, her yıl bir ödülden fazla ödüllendirme yapm a ve gerekli standartlar takdirde ödül parasını ge karşılanmadığı ri çekme hakkını saklı tu tar. • Jürinin bir başvuruyla gö nderilen belgeleri veya takviye malzemeleri iad e etme sorumluluğu yoktur. • Yarışma sekreterliği ba şvuruları işleme koyar; destek malzemeleri de paneli tarafından son inc rler ve bunları, jüri eleme için bir liste ortay a koyacak değerlendiric i ekibi tarafından değerlendirilmek üzere gönderir. • Jüri paneli daha fazla be lge talep edebilir veya gö nderilen teklifi doğrulam ak için bir takım ziyaretler yapabilir. • Jürinin, jüri panelinin ön erilerine dair kararı nihaid ir ve müracaat veya ya zışma işleme koyulmaz • Destek malzemeleri İng ilizce olmalıdır. Bunlar 3 –5 formatında) VEYA bir Po werPoint sunumu VE bir dakikalık kısa bir video klibi (DVD video yüksek kaliteli fotoğraf içermelidir. Başka bir dil seçkisini (zorunlu) de ise, çeviri sağlanmalı dır. • Başvuru formu tamam en doldurulmalıdır; yoks a geçersi başvurabilir. Lütfen daha fazla bilgi almak ve başv z sayılır. Bir aday bir kere uru formunu indirmek içi www.rythmfoundation.o n rg adresini ziyaret edin. • Tüm gönderimler (deste kleyici malzemeyle birlik te başvuru formları) 31 Aralık 2012’den admin@rythmfoundation geç olmayacak şekilde .org adresine gönderilm elidir. Geç başvurular işleme koyu lmaz.

the_pitch_flyer_tr  

the_pitch_flyer_tr

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you