Page 1

Knowledge at Your Fingertips


‫در جهان تاثيرگذار باشيد‬ ‫رئيس خود باشيد و‬ ‫دستور صادر کنيد!‬

‫مديريت ورزشهای موتوری‬ ‫مهارتهای سخنرانی و برقراری ارتباط‬

‫طراحی حرفه ای‬

‫بازاريابی‬

‫هنر مديريت‬ ‫مفاهيم و راهبردهای موفقيت‬ ‫انگلیسی تجاری‬


‫آي���ا درس خواندن آنالين به ان���دازه حضور‬ ‫فيزيکی درکالس مفيد است؟‬

‫اما‪ ،‬شرکت در دوره ای که مدرکی به من‬ ‫ارائه نکند‪ ،‬چه سودی دارد؟‬

‫وقتی درآمد من مکفی است‪ ،‬چه نيازی به‬ ‫تحصیل دارم؟‬

‫آيا بازگشت به مدرسه برای من دير نيست؟‬

‫افرادی که در زندگی خود موفق می ش���وند‪،‬‬ ‫همواره در حال يادگرفتن هس���تند‪ .‬آنها شاگرد‬ ‫کالس زندگ���ی‪ ،‬ش���اگرد مربيان خود‪ ،‬ش���اگرد‬ ‫همتايان خود و ش���اگرد تجربيات خود هستند‪.‬‬ ‫آنها «تش���نه ياد گيری هستند» و همواره برای‬ ‫ي���ادگرفتن آمادگ���ی دارند‪ .‬آنها س���عی دارند تا‬ ‫روز به روز بهتر ش���وند‪ .‬آنها با پيروی از مفهوم‬ ‫‪ ،RYTHM‬سعی می کنند تا خود را برای سود‬ ‫رساندن به خود و اطرافيانشان‪ ،‬به هر طريق باال‬ ‫بکشند‪.‬‬ ‫در موسس���ه ‪ ،Swiss eLearning‬دوره ه���ای‬ ‫برای اين دس���ته از افراد طراحی ش���ده است؛‬ ‫چه افرادی که به دنبال موفقيت هستند و چه‬ ‫کسانی که هم اکنون انسانهای موفقی هستند‪.‬‬ ‫نياز به يادگيری و پيشرفت شخصی در وجود‬ ‫همه هست ولی در بازاريابهای شبکه ای نمود‬ ‫بارزی دارد‪ .‬سرمايهگذاری برای آينده‪ ،‬چيزی‬

‫فراتر از موفقيت مالی اس���ت‪ .‬سرمايهگذاری‬ ‫برای آينده‪ ،‬س���رمايهگذاری در وجود خودتان‬ ‫اس���ت؛ يعنی ارتقای س���طح آگاه���ی فردی و‬ ‫مداومت در کسب علم‪ .‬چارچوب موسسه‬ ‫‪ ،Swiss eLearning‬بر مفهوم «ادامه تحصيل»‬ ‫اس���توار اس���ت؛ يک دوره تحصيالت پس از‬ ‫دبيرس���تان که برای غنی س���ازی بيشتر حرفه‬ ‫ای يا فردی طراحی ش���ده اس���ت‪ .‬همه افراد‬ ‫می توانند از دوره های ادامه تحصيل بهره مند‬ ‫ش���وند ولی ماهي���ت غير رس���می و انعطاف‬ ‫پذي���ر دوره ه���ای ادامه تحصيل‪ ،‬ب���رای افرادی‬ ‫که حرفه آنها دائم ًا در حال حرکت به س���وی‬ ‫تکامل اس���ت ‪ -‬به ويژه بازاريابهای شبکه ای ‪-‬‬ ‫مزيت محس���وب می شود‪ .‬وقتی در خودمان‬ ‫تحول مثبت ايجاد می کنيم‪ ،‬ساير جنبه های‬ ‫زندگی ما نيز متحول می شود‪ .‬ذهن سالم در‬ ‫بدن س���الم است و داش���تن بدن سالم‪ ،‬مقدمه‬ ‫بهره مندی از يک زندگی سالم و پر بار است‪.‬‬


‫اس���تادان برجسته دانش���گاه آنالين معروف‬ ‫س���وييس‪ ،‬يعن���ی دانش���گاه ‪ ،SMC‬ب���ا ه���م‬ ‫ترکي���ب ک���رده اس���ت‪ .‬موسس���ه ‪Swiss‬‬ ‫‪ eLearning‬ب���ه اي���ن نتيجه رس���يده اس���ت‬ ‫ً‬ ‫کام�ل�ا س���اخت يافت���ه و به‬ ‫ک���ه محيط���ی‬ ‫ش���دت منظم نظي���ر آنچه در دانش���گاههای‬ ‫س���نتی ياکالس���های درس ديده می ش���ود‪ ،‬با‬ ‫زندگی سريع‪ ،‬پويا و رو به جلوی بازاريابهای‬ ‫ش���بکه ای و برنامه زمانی آنها تناسبی ندارد‪.‬‬ ‫آم���وزش مج���ازی(‪ ،)eLearning‬ب���ر خالف‬ ‫کالس درس معمولی‪ ،‬يک محيط آموزش���ی‬ ‫منعط���ف و غير رس���می را که متناس���ب با‬

‫پيش���رفت حرف���ه ای طراحی ش���ده اس���ت‪،‬‬ ‫در اختي���ار ش���ما قرار م���ی دهد‪ .‬موسس���ه‬ ‫ً‬ ‫کامال توسعه‬ ‫‪ ،Swiss eLearning‬دوره های‬ ‫يافت���ه را از مبت���دی ت���ا پيش���رفته‪ ،‬در اختيار‬ ‫بازاريابهای ش���بکه ای امروزی قرار می دهد‪.‬‬ ‫س���طح آگاهی خ���ود را از همين ام���روز ارتقا‬ ‫داده و نتاي���ج آن را در کس���ب و کار خ���ود‬ ‫مش���اهده کنيد‪ .‬سرمايه انس���انی خود وگروه‬ ‫خود را س���رمايهگ���ذاری کنيد‪ .‬ب���رای آينده‬ ‫خود س���رمايهگذاریکرده و زندگی اطرافيان‬ ‫خ���ودرامتح���ولکني���د‪.‬‬


‫در جهان تاثيرگذار باشيد‬

‫موسس���ه ‪ Swiss eLearning‬در کجا قرار دارد؟‬

‫موسسه ‪ ،Swiss eLearning‬در پلتفرم مبتنی بر وب ما که توسط مدرسه معتبر‪،‬‬ ‫جهانی و آنالين بازرگانی سوييس‪ ،‬يعنی دانشگاه ‪ SMC‬طراحی شده است‪ ،‬قرار دارد‪.‬‬

‫ب���ا اين ح���ال‪ ،‬ب���از هم ب���رای بازگش���ت به‬ ‫مقدم���ات و ارتقای مهارتهای اساس���ی خود‬ ‫زمان نداريد؟ بازاريابهای ش���بکه ای پرمشغله‬ ‫و مصم���م چگونه می توانند ب���ه ناگهان همه‬ ‫فعاليته���ای خ���ود را ره���اکرده و به مدرس���ه‬ ‫بروند؟ و سرانجام اينکه‪ ،‬نقطه قوت بازاريابی‬ ‫ش���بکه ای‪ ،‬فراه���م بودن ام���کان آموختن و‬

‫تک���رار آن‪ ،‬بدون نياز به مدرک دانش���گاهی يا‬ ‫تکه کاغذی به نام «دیپلم» اس���ت‪ .‬با اين حال‪،‬‬ ‫زندگی بدون آموخت���ن چ���ه معناي���ی دارد؟‬ ‫اينج���ا‪ ،‬هم���ان جاي���ی اس���ت ک���ه ‪QNET‬‬ ‫مهارته���ای مورد ني���از يک بازارياب ش���بکه‬ ‫موف���ق را ب���ه کمک نخب���گان دانش���گاهی و‬


‫مزایا‬

‫برنامه درسی منعطف که توسط‬ ‫متخصص���ان و اس���تادان بازاريابی‬ ‫شبکه ای طراحی شده است‬ ‫يک محيط آموزشی و راحت در‬ ‫هر کجا که دوست داشته باشيد‬

‫ً‬ ‫کامال توسعه‬ ‫دوره های جذاب و‬ ‫يافته‪ ،‬ش���ما را به سمت پيشرفت‬ ‫شخصی راهنمايی می کند‪.‬‬ ‫زمانبندی انعطاف پذير‬

‫ارائهگواهی موفقيت در پايان دوره‬

‫ب���ی نياز از حض���ور در محيطهای‬ ‫فيزيکی‬

‫ی‬ ‫شرايط فعاليت به عنوان يک محصل دوره های آموزش مجاز ‬

‫شرايط فعاليت به عنوان بازارياب شبکه ای‬

‫ ‬ ‫• سبکهای زندگی فعال و پر بار‬ ‫• همواره در حال توسعه ‬ ‫ ‬ ‫• قابل تنظيم و منعطف‬ ‫ ‬ ‫• به دنبال راهی برای پيشرفت‬

‫• سبکهای زندگی پويا و پيشرفته‬ ‫• در حال تکامل و تغيير مستمر‬ ‫• منعطف و تطبيق پذير‬ ‫• تحول آفرين‬


‫دوره ها چگونه ارائه می ش���وند؟‬

‫در تمام دوره ها‪ ،‬يک محيط آموزشی آنالين و شهودی در اختيار محصالن قرار‬ ‫می گيرد‪ .‬شما از طريق برنامه درسی‪ ،‬يک مسير آموزشی خود‪-‬آهنگ و ناهمگام‬ ‫را طی خواهيدکرد‪ .‬در تمام مدت دوره‪ ،‬شما توسط نشانگرهای پيشرفت راهنمايی‬ ‫می شوید و امکان خود‪-‬ارزيابی و کنترل پيشرفت برای شما فراهم می شود‪.‬‬

‫موسسه معتبر آنالين در دنيا‬ ‫دوره های موسسه ‪ ،Swiss eLearning‬توسط‬ ‫استادان معروف دنيا‪ ،‬دانشمندان و متخصصان‬ ‫ميدان���ی فع���ال در دانش���گاه آنالين برجس���ته‬ ‫س���وييس‪ ،‬يعنی دانش���گاه ‪ ،SMC‬طراحی شده‬ ‫اند‪ .‬دانش���گاه ‪ ،SMC‬به عنوان همکار آموزشی‬ ‫‪ QNET‬عم���ل می کند تا س�ل�امت پايه علمی‬ ‫موسسه ‪ Swiss eLearning‬تضمين شود؛ بدين‬ ‫ترتيب دوره هايی طراحی می ش���ود که در آنها‬ ‫مهارتها و ا بزارهای دس���ت اول که بالفاصله‬ ‫در زندگ���ی روزمره و کس���ب و کار همه افراد‬ ‫قابل اعمال اس���ت‪ ،‬ارائه می ش���ود‪ .‬موسس���ه‬ ‫‪ Swiss eLearning‬دارای يک پورتال آموزشی‬

‫مبتنی بر وب اس���ت ک���ه دوره های طراحی‬ ‫شده ويژه افراد پر مشغله و دارای سبک زندگی‬ ‫پوي���ا را ارائه می کند‪ .‬ثبت نام در اين دوره ها و‬ ‫گذراندن آنها‪ ،‬مهارتهای ش���ما را در زمينه های‬ ‫مرتب���ط ارتق���ا داده و صالحيت کلی ش���ما را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬پس ازگذراندن تمام الزامهای‬ ‫دوره مورد نظر خود‪ ،‬از طرف متوليان موسسه‬ ‫‪ Swiss eLearning‬ي���کگواه���ی موفقيت به‬ ‫ش���ما اعطا می ش���ود‪ .‬حضور در اين دوره ها‪،‬‬ ‫مزي���ت راهب���ردی حرفه ای و ش���خصی برای‬ ‫آينده شما محسوب می شود‪.‬‬


‫موضوعات مورد بحث‪:‬‬ ‫• ساختار تیم های مسابقات ورزشی اتومبیل رانی‬ ‫• سرعت‬ ‫• رهبری و مديريت موثر‬ ‫• حمايت مالی‬ ‫• بازاريابی ورزشی‬ ‫• تدارکات‬ ‫• پذيرش تغيير‬

‫گذراندن يک دوره چه مدت طول می کشد؟‬ ‫تمام دوره های مبتنی بر يک طرح واحد هستند که‬ ‫امکان پيشرفت خود‪-‬آهنگ و منعطف را از طريق‬ ‫فصلها يا موضوعات مستقل فراهم می کنند‪ .‬با فرض‬ ‫هشت ساعت وقتگذاشتن در هفته برای مطالعه‪،‬‬ ‫ميانگين مدت دوره حدوداً هشت هفته خواهد بود‪.‬‬


‫آیا می دانستید؟‬ ‫• پرکردن سوخت اتومبيل و راه اندازی دوباره آن توسط خدمه جانبی تقريب ًا ‪ 5‬ثانيه طول می کشد!‬ ‫• دمای ديسک ترمز ممکن است به باالتر از ‪ 1,000‬درجه سانتیگراد برسد!‬ ‫• در مسابقات جايزه بزرگ‪ ،‬ضربان قلب راننده ممکن است به ‪ 190‬ضربه در دقيقه برسد!‬ ‫• سر پيچها‪ ،‬نيرويی معادل با ‪ 5g‬به راننده وارد می شود؛ در حالی که نيروی وارده به فضانوردان در‬ ‫هنگام پرتاب موشک به ‪ 3g‬می رسد!‬

‫مديريت ورزشهای موتوری‬

‫مديريت ورزشهای‬ ‫موتوری‬

‫آيا م���ی خواهيد عضو محفل نخب���گان که نماينده‬ ‫گردانن���دگان و اف���راد تأثیرگ���ذار مس���ابقات اتومبیل‬ ‫ران���ی س���رعت هس���تند‪ ،‬باش���يد؟ يا م���ی خواهيد‬ ‫دانش انحص���اری پيچ و مهره های اي���ن ورزش مهيج‬ ‫و پرطرفدار در تمام دنيا را در اختيار داشته باشيد؟‬ ‫به هر حال‪ ،‬ش���رکت در دوره مديريت مس���ابقات‬ ‫اتومبیل رانی سرعت موسسه ‪،Swiss eLearning‬‬ ‫اولين گام شما در اين مسير است‪.‬‬ ‫جديدتري���ن دوره موسس���ه ‪ ،Swiss eLearning‬ب���ا‬ ‫ترکيب ارتباطهای راهبردی در ورزش با طرح جامع‬ ‫دوره‪ ،‬نگاه���ی جام���ع به فن���ی تري���ن ورزش دنيا می‬ ‫اندازد‪.‬‬

‫«ورزش موت���وری»‪ ،‬درس���ت مانند آنچه در س���اير‬ ‫کسب و کارها ديده می شود‪ ،‬مديريت سطح باالی‬ ‫پرس���نل و برند‪ ،‬اجرای فناوری‪ ،‬بازاريابی‪ ،‬ايجادگروه‬ ‫و سازماندهی را شامل می شود‪ .‬تحقيقات موردی‬ ‫واقعی ازگروههای مس���ابقات اتومبیل رانی سرعت‬ ‫در چارچوب اين دوره مورد تحليل و بررس���ی قرار‬ ‫می گيرند تا يک برنامه درس���ی گسترده و جذاب‬ ‫حاصل شود‪.‬‬


‫هر روز کاری واحد خ���ود در بردارنده چالش هایی‬ ‫است که تاثیرگذاری بر افکار و اعمال دیگران را می‬ ‫طلبد ‪ -‬لحظاتی که نیازمند استفاده از مهارت ها و‬ ‫مالحظات خاص است‪ .‬با پیش رفتن در چارچوب‬ ‫برنامه دوره‪ ،‬مفاهیم و استراتژی های به تایید رسیده‬ ‫ارتباطی و متقاعد س���ازی ب���ه ا بزارهایی حیاتی در‬ ‫مجموعه مه���ارت های هر ش���رکت کننده مبدل‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫بر اس���اس یک طراحی واحدی تهیه ش���ده توس���ط‬ ‫متخصصین و مربیان برجس���ته ارتباطات‪ ،‬هر درس‬ ‫مفاهی���م کلیدی را با اس���تفاده از دیدگاهی جدید و‬ ‫عملی که از تناس���ب بس���یار باالیی با نیازهای فردی‬ ‫برخوردار است‪ ،‬ارائه می دهد‪.‬‬

‫موضوعات مورد بحث‬ ‫• ماهیت ارتباطات‬ ‫• اجزای اصلی ارتباط‬ ‫• ارتباطات داخلی در مقابل ارتباطات خارجی‬ ‫• رازهای ارتباطی شفاهی و مکتوب‬ ‫• مقدمه ای بر متقاعد سازی‬ ‫• ارتباطات موفق درونگروهی‬


‫چگونه به من نمره داده می ش���ود؟‬

‫نمره ها بر اساس تعداد سواالتی که به آنها پاسخ صحيح داده‬ ‫ايد‪ ،‬و به شکل مجموع وزنی از حداکثر امتياز ممکن‪ ،‬داده‬ ‫می شوند‪.‬‬

‫مهارت های سخنرانی و ارتباط‬

‫مهارت های سخنرانی و ارتباط‬ ‫دوره مهارت های س���خنرانی و ارتب���اط ‪Swiss eLearning Institute‬‬ ‫مه���م ترین هم���راه جهت نیل ب���ه موفقیت را به رهب���ران و کارآفرینان‬ ‫مشتاق معرفی می کند‪ :‬ارتباط موثر‪ .‬مهارت در ارتباط با دیگران الزمه‬ ‫هر نوع فعالیت تجاری مطلوب می باشد‪.‬‬


‫آياگواهی دوره يک مدرک يا ديپلم اس���ت؟‬

‫دوره های موسسه ‪ ،Swiss eLearning‬دوره های بدون مدرک هستند‪ .‬پس ازگذراندن موفقيت آميز‬ ‫دوره‪ ،‬يکگواهی موفقيت به شما داده می شود؛ اعطای اينگواهی به اين معنی است که شما تمام‬ ‫الزامات تحصيلی آن دوره را با موفقيت برآوردهکرده ايد‪ .‬ثبت نام در اين دوره ها و سپسگذراندن آنها‪،‬‬ ‫مهارتهای شما را در زمينه های مرتبط ارتقا داده و با درج در رزومه صالحيت کلی شما را افزایش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬

‫طراحی حرفه ای و بازاریابی ‪2011‬‬

‫بازاریابی ‪2011‬‬

‫دوره بازاریاب���ی ‪Swiss eLearning Institute 2011‬‬ ‫برای کارآفرینانی طراحی ش���ده است که آماده قدم‬ ‫گذاش���تن به بازارهای جدید و دستیابی به مشتریانی‬ ‫جدی���د می باش���ند‪ Swiss eLearning Institute .‬با‬ ‫استفاده از دیدگاه پیش پا افتاده بی ارزش مالکین تجاری‬ ‫که با موفقیت بر چالش های بازاریابی ابتدایی خود‬ ‫فائق آمده اند‪ ،‬یک دوره آموزشی بسیار دقیق و عملی‬ ‫ایجادکرده اس���ت که مهم ترین جنبه های تجارت را‬ ‫تحت پوش���ش قرار می دهد‪ ،‬از جمله‪ :‬شناس���ایی‪،‬‬ ‫برقراری و مد یریت روابط مشتری‪ ،‬ایجاد و مد یریت‬ ‫یک اس���م قدرتمن���د و اس���تفاده موث���ر از ا بزارهای‬ ‫بازاریابی ‪.Web 2.0‬‬ ‫در حین دوره آموزشی‪ ،‬یک دامنه وسیع از مفاهیم‬ ‫اصل���ی و همینط���ور جدیدترین رونده���ای اصلی‬ ‫تحت پوش���ش قرار داده خواهند شد که منعکس‬ ‫کننده عوام���ل تاثیرگذار بر این ح���وزه دائما متغیر‬ ‫می باش���ند ‪ -‬ا بزارهای اصلی برای موفقیت را به‬ ‫بهترین ش���کل در اختیارتان میگذارد!‬

‫موضوعات مورد بحث‪:‬‬ ‫• مقدمه ای بر تفکیک مشتری‬ ‫• مبانی رفتار مشتری‬ ‫• تس���لط ب���ر چه���ار ‪( Product‬محص���ول)‪Price ،‬‬ ‫(قیمت)‪( Place ،‬مکان)‪( Promotion ،‬تبلیغ)‬ ‫• بازاریابی آنالین‬ ‫• بازاریابی رسانه و یروسی‪/‬اجتماعی‬


‫طراحی حرفه ای‬

‫دوره طراحی حرفه ای ‪Swiss eLearning Institute‬‬ ‫مش���تمل بر حمای���ت حیاتی از افرادی اس���ت که‬ ‫در زندگ���ی ش���غلی خود ب���ه نقطه تصمی���م گیری‬ ‫رس���یده ان���د‪ .‬دوراهی های زندگی ش���خصی‪ ،‬میل‬ ‫به چالش های جدید‪ ،‬ش���کوفایی روحیه کارآفرینی‬ ‫ی���ا تحصیالت تکمیل���ی همه و هم���ه در یک چیز‬ ‫مشترک اند‪ :‬نیاز به برنامه ر یزی و مالحظات دقیق‬ ‫‪.Swiss eLearning Institute‬‬ ‫همراه بامربیان اجرایی و شخصی پیشرو یک مفهوم‬ ‫مربیگ���ری آموزش���ی واحدی ایجادکرده اس���ت که‬ ‫مس���یر را برای دنب���ال نمودن م���داوم اهداف خود‬ ‫هموار می س���ازد‪ .‬دوره آموزشی طراحی حرفه ای‬ ‫‪ Swiss eLearning Institute‬به ش���رکت کنندگان‬ ‫کمک می کند بر تغییر ش���خصی خود تسلط پیدا‬ ‫ک���رده‪ ،‬بر ت���رس و نگران���ی های خود فائ���ق آمده و‬ ‫اس���تعدادهای نهفته را شناس���ایی نم���وده و روحیه‬ ‫فداکاری و تعهد ایجاد نمایند‪.‬‬

‫اجزاء اصلی مورد بررسی‪:‬‬ ‫• ارزش ها و محرک های شغلی شما‬ ‫• ساختار شخصیتی شما‬ ‫• دوران زندگی شما‬ ‫• نقاط ضعف و قوت شما‬ ‫• ارزیابی و تحلیل شخصی‬ ‫موضوعات مورد بحث‪:‬‬ ‫• چارچوبی برای تفکرات شخصی و شغلی‬ ‫• ارزش ها‪ ،‬مهارت ها و اهداف اصلی شخصی‬ ‫• برنامه ر یزی‪ ،‬انگیزش‪ ،‬پایبندی به چارچوب های‬ ‫زمانی و دستیابی به اهداف‬ ‫• راهنمایی جهت تصمیم گیری‬


‫تمامی موضوعات مورد بحث در دوره آموزش���ی‬ ‫ب���ه چالش ه���ای پی���ش رو در زندگ���ی روزمره یک‬ ‫کارآفری���ن می پردازن���د و اطمینان م���ی دهند که‬ ‫مفاهی���م و اس���تراتژی ه���ای موفقی���ت مش���روحه‬ ‫بالفاصله موثر واقع خواهند ش���د‪ .‬دوره مد یریتی‬ ‫‪ Swiss eLearning Institute‬در راس���تای ایج���اد‬ ‫تجارب و مهارت هایی جهت پشتیبانی از نیازهای‬ ‫مد یریتی ش���ما به عمل م���ی آورد که به خوبی می‬ ‫تواند در شبکه شما مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬

‫موضوعات مورد بحث‪:‬‬ ‫• مد یریت ریسک‬ ‫• مد یریت شخصی‬ ‫• مفاهیم مد یریت استراتژیک‬ ‫• مد یریت مالی‬ ‫• مد یریت عملیات‬


‫استراتژی های موفقیت‬

‫هنر مد یریت ‪ -‬مفاهیم‬

‫و استراتژی های موفقیت‬

‫دوره مد یری���ت ‪ Swiss eLearning Institute‬برای افرادی‬ ‫که به دنبال درک و بینش مد یریتی برجس���ته هستند‪ ،‬ایجاد‬ ‫ش���ده اس���ت‪ .‬این دوره ها ک���ه با هم���کاری متخصصین و‬ ‫مد یریت دانش���گاهی طراحی ش���ده اند‪ ،‬تاکید ویژه ای بر‬ ‫بکارگیری و تقویت پتانسیل شخص شما دارند‪.‬‬


‫انگلیسی تجاری‬

‫اطالعات بيش���تر درباره موسس���ه ‪Swiss‬‬ ‫‪ eLearning‬را از کجا کس���ب کنم؟‬

‫برای کسب اطالعات بيشتر درباره موسسه ‪ ،Swiss eLearning‬از‬ ‫وب سايت ‪ www.swisselearninginstitute.com‬بازديد کنيد‪.‬‬

‫قواعد دستوری را فراموش کنید – این دوره به دنبال‬ ‫ایجاد پایه ای است که به کمک آن بتوانید مهارت‬ ‫های ارتباطی خود به زبان انگلیسی را گسترش دهید‬ ‫و تمرکز آن به طور خاص بر روی زبان مورد استفاده‬ ‫ب���رای برق���راری ارتب���اط در موقعیت ه���ای تجاری‬ ‫اس���ت‪ .‬به کمک موسس���ه ‪ ،Swiss eLearning‬به‬ ‫تحصیل خود ادامه دهید‪ ،‬شرایط خود را ارتقا دهید‬ ‫و شبکه خود را گسترش دهید‪.‬‬

‫موضوعات مورد بحث‪:‬‬ ‫• خالصهکردن مهارت های انگلیسی تجاری شما‬ ‫• تقویت مهارت های دستوری شما‬ ‫• گسنرش دامنه لغات شما‬ ‫• ارتقای مهارت نوشتن در شما‬ ‫• بهبود تعامالت تجاری شما‬


‫انگلیسی تجاری‬ ‫توانایی صحبتک���ردن و ارائه ایده های خود به زبان‬ ‫انگلیسی برای فعاالن کسب و کار‪ ،‬به ویژه بازاریابان‬ ‫ش���بکه ای‪ ،‬بس���یار حیاتی اس���ت‪ .‬ام���روزه بیش از‬ ‫یک میلیارد نفر در سراس���ر جهان به زبان انگلیس���ی‬ ‫صحب���ت می کنن���د‪ ،‬یعن���ی یک هفت���م جمعیت‬ ‫دنیا به یک زبان مش���ترک صحب���ت می کنند‪ .‬یک‬ ‫میلی���ارد نفر به معنای یک میلیارد فرصت کس���ب‬ ‫و کار اس���ت‪ .‬به همین دلیل است که مهارت های‬ ‫زبانی‪ ،‬به ویژه زبان انگلیسی که به عنوان زبان کسب‬ ‫و کار بی���ن المللی پذ یرفته ش���ده‪ ،‬اهمیت بس���یاری‬ ‫دارد‪ .‬رعای���ت نکردن قواعد دس���توری‪ ،‬اس���تفاده از‬

‫اصطالح���ات نادرس���ت یا نابجا و تلفظ نادرس���ت‬ ‫کلمات به سرعت خود را نشان می دهد و منجر به‬ ‫س���وء تفاهم های زیانبار‪ ،‬ناراحت شدن مخاطب یا‬ ‫حتی از دست رفتن فرصت های می شود‪.‬‬ ‫ب���ه همین دلی���ل موسس���ه ‪ Swiss eLearning‬دوره‬ ‫متحول کننده انگلیس���ی تجاری را به شما ارائه می‬ ‫کن���د‪ .‬دوره انگلیس���ی تجاری که به ط���ور حرفه ای‬ ‫برنامه ر یزی ش���ده و به س���ه بخش فراگیری تقسیم‬ ‫شده‪ ،‬چیزی فراتر ازکالس های زبان معمولی است‪.‬‬ ‫تجرب���هکودک���ی خ���ود در حفظکردن لغ���ات و تکرار‬


‫همی���ن ام���روز خ���ود‬ ‫ر ا ا ر تق���ا ء د هی���د !‬

‫‪www.swisselearninginstitute.com‬‬

‫سه مرحله آسان!‬ ‫ورود‬

‫به دفت���ر مجازی خود و خری���د دوره(ه���ای) دلخواه خود‪.‬‬ ‫ش���ما ایمیلی تحت عنوان «نامه خوشامدگویی» از طرف‬ ‫‪ Swiss eLearning Institute‬دریافت خواهیدکرد‪.‬‬

‫برای انتخاب یکی از دوره های ما به فروشگاه الکترونیکی‬ ‫بروید! ثب���ت نام در یک دوره موفقیت به س���ادگی ممکن‬ ‫است ‪ -‬این ‪ 3‬مرحله ساده را دنبال کنید!‬


‫دسترسی‬

‫فعال سازی‬

‫به دوره آموزشی تان از طریق ورود به‬ ‫‪www.swisselearninginstitute.com‬‬

‫دوره انتخابی خود با کلیککردن بر لینک در دفتر مجازی‪.‬‬


‫‪QNet Ltd‬‬ ‫‪47/F Bank of China Tower‬‬ ‫‪1 Garden Road‬‬ ‫‪Central, Hong Kong‬‬ ‫‪: +852 2263 9000‬تلفن‬ ‫‪: +852 2802 0981‬فاکس‬ ‫‪: network.support@qnet.net‬ایمیل‬

‫مرکز تماس شبانه روزی چندزبانه ‪GSC‬‬ ‫‪+603 7949 8288‬‬ ‫‪ www.swisselearninginstitute.com‬یا ‪www.qnet.net/fa‬‬ ‫حق نشر © ‪ QNet Ltd / 2012‬کلیه حقوق محفوظ است‪.‬‬ ‫گوها‪ ،‬تصاو ی���ر‪ ،‬عکس‌ها‪،‬‬ ‫حق���وق نش���ر و‪/‬یا س���ا یرحقوق معنوی کلیه طرح‌ه���ا‪،‬گرافیک‌ه���ا‪ ،‬لو‬ ‫مت���ون‪ ،‬نام‌ه���ای تج���اری‪ ،‬و غی���ره‪ ،‬ک���ه در ای���ن نش���ریه م���ورد اس���تفاده ق���رارگرفت���ه‪ ،‬محفوظ‬ ‫اس���ت‪ .‬تکثی���ر‪ ،‬انتق���ال ی���ا تغیی���ر ه���ر ی���ک از بخش‌ه���ای این نش���ریه اکی���داً ممنوع اس���ت‪.‬‬ ‫اعالن سلب مسئولیت‪:‬‬ ‫تمامی اطالعات ش���رح داده ش���ده در اینجا از منابع قابل اعتماد برگرفته ش���ده اس���ت و صرفا‬ ‫ب���ه منظ���ور اگاهی ش���ما فراهمگردیده اس���ت و هی���چ گونه تضمین���ی برای آن وج���ود ندارد‪.‬‬ ‫ام���کان تغیی���ر اطالعات ب���دون اطالع قبل���ی در هر زمان وج���ود دارد‪ .‬هیچگونه مس���ئولیتی در‬ ‫م���ورد اش���تباهات پیش آمده نداش���ته و تمامی نتایج و پیامدهای آن برعهده ش���ما می‌باش���د‪.‬‬

‫‪Persian Edition‬‬

Swiss eLearning Institute_2012_fa  

Swiss eLearning Institute product brochure in Persian.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you