Page 1


‫‪ Q1‬سود خرده فروشی‬ ‫‪ Q2‬امتيازهای تکرار فروش (‪)RSP‬‬ ‫‪ Q3‬پرداخت زودهنگام‬ ‫‪ Q4‬سود اولين خريد‬ ‫‪ Q5‬کمیسیون مرحله ای‬ ‫‪ Q6‬پاداش ارتقای رتبه‬ ‫‪ Q7‬جوايز ساالنه‬ ‫‪ Q8‬سفرهای تشويقی‬

‫بخرید و سود کنید ‪02‬‬


‫عضوی از جامعه جهانی ‪ QNET‬ما باشيد‬ ‫‪ QNET‬يک دهکده جهانی اس���ت کهکارآفرينان و فروش���ندگان ساکن آن هستند؛ يک جامعه‬ ‫جهانی ش���امل شبکه ای از افرادی مثل خود شما که برای لذت بردن هرچه بيشتر از زندگی‬ ‫تالش می کنند‪.‬‬ ‫م���ا چارچوب تجارت الکترونيکی و ا بزاره���ای الکترونيکی را ارائه می کنيم که اعضای ما با‬ ‫اس���تفاده از آنها کيفيت زندگ���ی خود را از طريق فعاليت تج���اری و ارزش افزوده محصوالت‬ ‫سبک زندگی ارتقا می دهند‪.‬‬ ‫فرصتی نامحدود در اختيار شما است!‬ ‫تصور کنيد که کنترل زمان در دس���تان شما است‪ .‬ش���ما تصميم می گيريد که کارتان را چه‬ ‫زمانی و کجا آغاز کنيد‪ .‬ش���ما در هر زمان می توانيد در کنار خانواده و دوستان از مناسبتهای‬ ‫ويژه و لحظات به ياد ماندنی لذت ببريد‪ .‬با ‪ ،QNET‬ش���ما از اين نوع آزادی و فرصت کس���ب‬ ‫پاداشهای مالی برخوردار هستيد‪.‬‬ ‫با ‪ 8‬راه کس���ب درآمد و حداکثر ‪ %50‬از حجم تجاری که در قالب کميس���يون پرداخت می‬ ‫شود‪ QNET ،‬پوياترين و نوآورانه ترين طرح جبرانی را در حرفه فروش مستقيم ارائه می کند‪.‬‬

‫‪ 03‬بخرید و سود کنید‬


‫بخرید و سود کنید‬

‫محصوالت برگزيده شما‬

‫خرده فروشی‪ .‬حفظ‪ .‬تکرار‪ .‬ارجاع‪ .‬پاداش‪.‬‬

‫مزايای بيش���مار کس���ب و کار مستقل ‪ QNET‬را با س���اير افراد منطقه و کشور خود يا هر‬ ‫کجای دنيا به اشتراک بگذاريد و بابت اين کار جايزه دريافت کنيد‪.‬‬ ‫بهترین محصوالت در تجارت درست‬ ‫فروشگاه الکترونيکی شما‪ ،‬بازار اقالم روزانه شما است؛ جعبه ضروری مکملهای غذايی‬ ‫و محصوالت س�ل�امتی؛ فروشگاه پيشرفته ساعتها و زينت آالت نفيس و مجلل؛ آژانس‬ ‫مسافرتی برای سفر به نقاط مختلف دنيا؛ فروشگاه دستگاههای مخا براتی با راهکارهای‬ ‫جالب ارتباطی با رقابتی ترين قيمتهای موجود!‬ ‫به عنوان يک نماينده مس���تقل ‪ ،QNET‬درآمد شما بر اس���اس فروش اين محصوالت بی‬ ‫نظير و فروش اعضایگروهی خواهد بود که شما به ايجاد آن کمککرده ايد‪.‬‬

‫بخرید و سود کنید ‪04‬‬


‫تغذیه ‬

‫تغذيه مکملهای ‪ QNET‬که بر اساس‬ ‫پژوهش���های علمی جهت ارائه مزايای‬ ‫بهداشتی تهيه شده اند‪ ،‬با دقت برای‬ ‫تقويت بدن شما با بسياری از عناصر‬ ‫مهم غذايی که در رژيم غذايی امروزی‬ ‫جايی ندارند‪ ،‬طراحی شده اند‪.‬‬


‫• بسته تکی (‪ 1‬جعبه)‬ ‫• بسته سه تایی (‪ 3‬جعبه)‬

‫• بسته تکی (‪ 1‬جعبه)‬ ‫• بسته ماهانه (‪ 3‬جعبه)‬

‫• ‪)ml 500 x 1( Olé‬‬ ‫• بسته سه تاییکوچک ‪)ml 100 x 3( Olé‬‬ ‫• ‪ + Olé‬بسته سه تاییکوچک ‪Olé‬‬ ‫(‪)ml 100 x 3 + ml 500 x 1‬‬

‫‪ 07‬بخرید و سود کنید‬


‫مراقبت شخصی‬

‫محصوالت ثبت ش���ده مراقبت از پوست‬ ‫برای تأمين بهداشت؛ با فرموالسيون پيشرفته‬ ‫برای مراقبت از پوست و تغذيه آن‪.‬‬


• • • • •

Physio Radiance ReplenisH¯ Pack Physio Radiance ReplenisH¯ Comfort Emulsion Cleanser (80 ml) Physio Radiance ReplenisH¯ Remineralising Toner Lotion (120 ml) Physio Radiance ReplenisH¯ Extreme Anti-Oxidant Serum (35 ml) Physio Radiance ReplenisH¯ Enhancer Day & Night Fluid (50 ml)

• BioSilver 22 Gel • BioSilver 22 Gel Triple Pack (‫ لوله‬3)

‫ بخرید و سود کنید‬09


‫مراقبت در منزل‬

‫اين محصوالت س���ازگار با محيط زيس���ت‪ ،‬ارزان و‬ ‫راحت‪ ،‬سطح بهداشت و سالمت شما را ارتقا می‬ ‫دهند و يک سبک زندگی تميز‪ ،‬متعادل و طبيعی را‬ ‫برای شما و خانواده تان تضمين می کنند‪.‬‬


‫• سیستم تصفیه آب ‪ 7‬مرحله ای ‪HomePure‬‬ ‫• کارتریج فیلتر جایگزین ‪ 7‬در ‪HomePure 1‬‬ ‫• بسته کارتریج فیلتر جایگزین ‪ Duo‬هفت در یک ‪HomePure‬‬

‫‪ 11‬بخرید و سود کنید‬


‫آموزش‬

‫يک تجربه ارزش���مند آموزش���ی که برای بازاريابهای‬ ‫شبکه ای و متخصصان بازرگانی طراحی شده است‬ ‫تا آنه���ا بتوانند مهارته���ای کس���ب و کار و زندگی را‬ ‫در يک محيط آموزش���ی مطمئ���ن و در عين حال غير‬ ‫رسمی ارتقا دهند‪.‬‬


‫ ‬ ‫موسسه ‪Swiss eLearning‬‬ ‫• انگلیسی تجاری ‪ -‬از سطح ‪1-12‬‬ ‫• بازاريابی*‬ ‫• هنر مديريت*‬ ‫• مهارتهای سخنرانی و برقراری ارتباط*‬ ‫• طراحی حرفه ای*‬ ‫• مد یریت ورزش های موتوری‬ ‫(فقط به زبان انگلیسی)‬ ‫*در دسترس به زبان های انگلیسی‪ ،‬عربی‪ ،‬فرانسوی و روسی‪.‬‬

‫‪ 13‬بخرید و سود کنید‬


‫تعطیالت‬

‫عضوي���ت در کلوپ مس���افرتی و بس���ته هايی که‬ ‫س���فر تفريحی را ارتقا می دهند‪ .‬با عضویت در این‬ ‫کلوپ شما می توانید از مجموعه متنوعی از بسته‬ ‫ه���ای اقامتی‪ ،‬رفاه���ی‪ ،‬تفریحی‪ ،‬مس���افرتی و تبادل‬ ‫تعطیالت با قیمت های مناسب استفاده کنید‪.‬‬


QVI Club Diamond Vacation Club ‫عضويت‬ QVI Club Platinum Vacation Club ‫عضويت‬ QVI Club Gold Vacation Club ‫عضويت‬ QVI Club Silver Vacation Club ‫عضويت‬ QVI Club Bronze Vacation Club ‫عضويت‬ QVI Club XchangeWorld Xplore I QVI Club XchangeWorld Xplore II *QVI Club XchangeWorld Xplore III QVI Club Samui Beach Break QVI Club Great Getaway Package QVI Club Sawubona Cape Town QVI Club Yamkela to Cape Town QVI Club and XchangeWorld Shortbreak QVI Club Tropical Romance at Prana QVI Club Quick Island Hideaway *QVI Club Phuket-Samui Beach Hopper

• • • • • • • • • • • • • • • •

‫* وجود این محصوالت مش���روط به عرضه آنها در کش���وری اس���ت که بازاریابی در آن‬ .‫صورت می گیرد و نیز منوط به قوانین جاری آن کشور میباشد‬

‫ بخرید و سود کنید‬15


‫بخرید و سود کنید ‪16‬‬


• Q-breaks 5D/4N Cairo Expedition • Q-breaks 8D/7N Cairo Expedition • Q-breaks 4D/3N Phuket Beach Break • Q-breaks 4D/3N Bali Luxury Escapade • Q-breaks 8D/7N Fun Filled Orlando • Q-breaks 4D/3N Samui Tour • Q-breaks 4D/3N Home, Limited Collection & XW Resorts • Q-breaks 8D/7N Home, Limited Collection & XW Resorts • Q-breaks 11D/10N Home, Limited Collection & XW Resorts • Q-breaks 3D/2N La Union Surfing • Q-breaks Bali Delight* • Q-breaks Asian Indulgence* • Q-breaks Asian Diversity* ‫* وجود این محصوالت مش���روط به عرضه آنها در کش���وری اس���ت که بازاریابی در آن‬ .‫صورت می گیرد و نیز منوط به قوانین جاری آن کشور میباشد‬

‫ بخرید و سود کنید‬17


‫ارتباطات‬

‫مجموعه ای از بسته های ارتباطات جهانی‪ ،‬دستگاهها‪ ،‬تلفن‬ ‫های همراه‪ ،‬کارتهای تلفن و خدمات بر اس���اس راهکارهای‬ ‫پيشرفته و مقرون به صرفه‪.‬‬


‫بسته ها‬

‫‪+‬‬

‫حساب ‪In-Voice‬‬ ‫‪ .1‬خدمات ‪Callback‬‬ ‫‪ .2‬تماس های اینترنتی‬ ‫‪ .3‬شماره انگلستان‬ ‫‪ .4‬ویژگی های بیشتر‬

‫(‪ 3‬ماه اعتبار)‬

‫(‪ 1‬ماه اعتبار)‬

‫‪In-Voice Power Package‬‬ ‫(‪ 1‬سال اعتبار)‬

‫‪In-Voice Double Up‬‬ ‫(‪ 1‬سال اعتبار)‬

‫(‪ 1‬ماه اعتبار)‬

‫(‪ 1‬ماه اعتبار)‬

‫‪In-Voice Value Package‬‬ ‫(‪ 1‬سال اعتبار)‬

‫(‪ 1‬ماه اعتبار)‬

‫‪In-Voice‬‬ ‫‪HelloWorld Package‬‬ ‫(‪ 6‬ماه اعتبار)‬

‫ا بزارک ها‬

‫‪BB9900‬‬

‫‪ 19‬بخرید و سود کنید‬

‫‪The Shark Phone‬‬ ‫‪In-Voice Lite‬‬

‫‪iPhone4s‬‬

‫‪iPad2‬‬


‫انرژی‬

‫محص���والت نوآورانه و امروزی که منحص���را برای ايجاد و‬ ‫حفظ تعادل ميان جسم و ذهن ساخته شده اند‪.‬‬


Amezcua E-Guard

Amezcua Bio Disc 2

Amezcua Lifestyle Set

Amezcua Chi Pendant

Amezcua Energy Shell

‫ بخرید و سود کنید‬21


Amezcua Bio Disc 2 Family Pack

Amezcua Chi Pendant Family Pack

Amezcua Lifestyle Set Family Pack (2 x Amezcua Lifestyle Sets)

Amezcua Energy Shell Family Pack

Amezcua Bio Disc 2 & Amezcua Chi Pendant Combo

22 ‫بخرید و سود کنید‬


MUTTIAH MURALIDARAN

Veloci-Ti Cosmos Dynamic Pendant

THONGCHAI JAIDEE

Veloci-Ti Concord Pendant

Veloci-Ti Cosmos Pendant

iCheck Energy Diagnostic System

‫ بخرید و سود کنید‬23


‫اقالم لوکس و مناسب‬ ‫برای کلکسيون‬

‫مجموع���ه ای قاب���ل توجه و بی نظیر از س���اعتها و زينت‬ ‫آالت هنری سنتی و امروزی‪ .‬‬


‫ساعت هایکالسيک‬

‫ب���ا کمک این طرح هایکالس���یک که مظه���ر زیبایی بی پیرایه‬ .‫ سادگی و ظرافت را درک کنید‬،‫ زیبایی‬،‫هستند‬

Bernhard H. Mayer® La Royale Watch

Bernhard H. Mayer® Ouranos Watch

Bernhard H. Mayer® Stella Watch

Bernhard H. Mayer® Lady Moonbeam Watch

‫ بخرید و سود کنید‬25


‫ساعت های ورزشی‬

‫تعالی و برتری ثمره استفاده از این محصوالت عالی و ارزشمند‬ ‫اس���ت که متناسب با نیازهای افراد پویا و عالقمند به ورزش‬ ‫طراحی شده است‪.‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫‪Chronomax Watch‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫‪Spitfire Watch‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫‪Nauticus Watch‬‬

‫ساعت های مد روز‬

‫برای آقایان و خانم هایی که می خواهند پیش���گام و راه گشا باشند‪ ،‬این‬ ‫ساعت های ش���یک تجلی ویژگی های منحصربفرد و شم مدشناسی‬ ‫هستند‪.‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫‪La Rétrograde Watch II Gold‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫‪La Rétrograde Watch II‬‬

‫بخرید و سود کنید ‪26‬‬


Bernhard H. Mayer® Belleza Magnum Watch

Bernhard H. Mayer® La Vida Ceramic Watch

Bernhard H. Mayer® Serenade Watch

Bernhard H. Mayer® La Vida Ceramic Watch ‫بند چرمی سفید‬

Bernhard H. Mayer® La Vida Ceramic Watch ‫بند چرمی صورتی‬

‫ بخرید و سود کنید‬27


‫س���ر ی ا نر ژ ی‬

‫مجموع���ه محص���والت ان���رژی ‪ Bernhard H. Mayer‬ب���ا اتکاء ب���ر فنآوری مورد اس���تفادۀ‬ ‫‪ ،Amezcua‬مفه���وم ترکیب س���اعتها و جواهرات یا اقالم زینتی با خواص تندرس���تی را تحقق‬ ‫بخشیده است‪.‬‬ ‫®‬

‫آثار هنری واقعی را که به طور خاص با کار بردهای افزایش انرژی طراحی شده اند‪ ،‬با افتخار به‬ ‫مشتریان عرضهکرده ایم تا اقالمی کار بردی و در عین حال جذاب باشند‪.‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫فوالد ضد زنگ ‪Force Ultimate Watch‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫‪Force Ultimate Watch‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫‪Emery Bracelet Set‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫‪The V Chi Pendant‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫‪Om Chi Pendant‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫‪Allah Chi Pendant‬‬

‫بخرید و سود کنید ‪28‬‬


‫بند ه���ا ی چر م���ی‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫بند چرمی ‪Gent Croco‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫بند چرمی ‪Gent Croco‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫بند چرمی ‪Gent Croco‬‬

‫جواهرآالت ‪BERNHARD H. MAYER‬‬ ‫®‬

‫® ‪ Bernhard H. Mayer‬مجموعه ای از جواهرآالت مرغوب‪ ،‬از س���بک هایکالس���یکگرفته‬ ‫ت���ا مدل ه���ای امروزی‪ ،‬را عرضه می کند که همگی تجلی درخش���ش‪ ،‬رن���گ و طرحی زیبا و‬ ‫بدیع هس���تند‪ .‬نگین های قیمتی و فلزاتگرانبها براس���اس دس���تورالعمل های تعیین شده توسط‬ ‫مؤسسات جواهرسازی ممتاز انتخاب و به جواهر تبدیل می شوند‪.‬‬ ‫هر قطعه از این جواهرات و با عشق و تخصص جواهرسازان طراحی و بوسیله دستان ماهرشان‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫‪Golden Key Pendant‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫‪Forever Diamond Pendant‬‬

‫‪ 29‬بخرید و سود کنید‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫‪Pandora’s Pendant‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫‪Hamsa Diamond Pendant‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫‪Cironica Diamond Pendant‬‬

‫®‪Bernhard H. Mayer‬‬ ‫‪Hoo Allah Diamond Pendant‬‬


Bernhard H. Mayer® Amelia Diamond Pendant

Bernhard H. Mayer® Hummingbird Diamond Pendant

Bernhard H. Mayer® Duchess Pearl Pendant

Chairos® Imam Ali Palladium Coin Watch

30 ‫بخرید و سود کنید‬


Himalayan Crystal Collection™ Love Pendant

Himalayan Crystal Collection™ Love Pendant – Diamond

Himalayan Crystal Collection™ Love Earrings

Himalayan Crystal Collection™ Tri Angle Pendant

Himalayan Crystal Collection™ Pendulum Pendant

Himalayan Crystal Collection™ World Pendant

Himalayan Crystal Collection™ Prayer Beads - ‫ دانه‬33

Himalayan Crystal Collection™ Cross Pendant

Himalayan Crystal Collection™ Prayer Beads - ‫ دانه‬27

‫ بخرید و سود کنید‬31


Umayal Collection Misty Pendant

Umayal Collection Nautilus Set

Umayal Collection Ice Queen Set


Umayal Collection Rowan Set

Umayal Collection Sylvan Set


‫لوازم جانبی‬

‫در عين زيبايی و دلربايی‪ ،‬ارزان قيمت هستند‪ ،‬و ضمن آراستن شما‪ ،‬زيبايي و جذابيت کم نظيري‬ ‫به شما مي بخشند که تحسين هر بيننده اي را بر مي انگيزد‪.‬‬


• Adiva Divine Allegra Earrings • Adiva Divine Allegra Necklace • Adiva Divine The Allegra Set

• Adiva Divine Antika Earrings • Adiva Divine Antika Necklace • Adiva Divine The Antika Set

Adiva Divine Honey Gem Necklace

• Adiva Divine Candice Bracelet • Adiva Divine Candice Necklace • Adiva Divine The Candice Set

Adiva Divine Sabrina Chain

• Adiva Divine Zenith Choker • Adiva Divine Zenith Earrings • Adiva Divine The Zenith Set

‫ بخرید و سود کنید‬35


‫شروع کار ساده است‬

‫ثبت نام کنيد‪ ،‬وش���رايط الزم را کسب کنيد وحساب خود را فعال‬ ‫کنيد و با کمک به ديگران برای انجام همين کارها درگروه ‪QNET‬‬ ‫خود‪ ،‬درآمدتان را به حداکثر برسانيد‪.‬‬ ‫از طري���ق ‪www.qnet.net/fa‬اق���دامکرده و همين ام���روز از زندگی با‬ ‫‪ QNET‬لذت ببريد! ‬ ‫‪QNet Ltd‬‬ ‫‪47/F Bank of China Tower‬‬ ‫‪1 Garden Road‬‬ ‫‪Central, Hong Kong‬‬ ‫‪: +852 2263 9000‬تلفن‬ ‫‪: +852 2802 0981‬فكس‬ ‫‪: global.support@qnet.net‬ایمیل‬ ‫‪ GSC‬مرکز تماس شبانه روزی چندزبانه‬

‫)کلیه زبانها( ‪+603 7949 8288‬‬ ‫‪www.qnet.net/fa‬‬

‫حق نشر © ‪ QNet Ltd / 2012‬کلیه حقوق محفوظ است‪.‬‬ ‫حق���وق مؤل���ف و ‪ /‬ی���ا س���ا یرحقوق معن���وی ای���ن اث���ر و کلی���ه ط���رح ه���ا‪،‬گرافی���ک‬ ‫ه���ا‪ ،‬لوگوه���ا‪ ،‬تصاو ی���ر‪ ،‬عک���س ه���ا‪ ،‬مت���ون‪ ،‬ن���ام ه���ای تج���اری‪ ،‬عالئ���م تج���اری‪ ،‬و‬ ‫غی���ره ک���ه در ای���ن بروش���ور م���ورد اس���تفاده ق���رارگرفت���ه‪ ،‬محف���وظ اس���ت‪ .‬تکثی���ر‪،‬‬ ‫ارس���ال ی���ا تغیی���ر ه���ر ی���ک از بخ���ش ه���ای ای���ن نش���ریه اکی���داً ممن���وع اس���ت‪.‬‬

‫‪Persian Edition‬‬

Product Catalogue_FA  

Product Catalogue in Persian.