Page 1

Coordinated reaction Network | Rrjeti i reagimit të koordinuar Program i “Në Dobi të Gruas Shqiptare”

Qendra Komunitare “Sot për të Ardhmen”

MPSHC Sektori i Shanseve të Barabarta

08009988 0682094622

Stop Violence Against Women

Bashkia & Shërbimet Sociale

052 2247974 052 2247996

Drejtoria Rajonale Punësimit

UNDP

Coordinated Reaction Network

052 222213

Rrjeti i Reagimit të Koordinuar Ndal Dhunes Ndaj Grave

Viktima e dhunës

Policia

129

Drejtoria Arsimore

052 222378

Gjykata

Drejtoria Shëndetit Publik

052 22368 052 22247

052 223 434

Prokuroria

Përmbarimi

052 20174 052 20234

052 22481 Mjeku ligjor

129

L.17, Rr. "Leon Tolstoi" (pas Kishës Mormone), Skolina 5, ish-Kënetë Durrës, Albania Kutia Postare | PoBox 537 info@albaniancommunitycentre.org

0800 99 88 refering phone for cases of domestic violence

+355682094622

www.albaniancommunitycentre.org +355 (0) 52 90 10 71 | + 355 692094622 +355 (0) 52 90 10 70

Useful to albanian women

Bashkia Durrës

NË DOBI TË GRUAS SHQIPTARE


Shërbimet:

Services:

Mbështetje psikosociale dhe këshillim për viktimat dhe personat e interesuar

Psychological support and counceling for the victims of domestic violence

Linjë telefonike 24-orëshe, pritëse dhe referuese të telefonatave që denoncojnë raste të dhunës në familje

24h telephone line, hosting and referring phone calls who report domestic violence

Mbështetje dhe këshillim ligjor nëpërmjet avokates së qendrës

Legal support from the center’s lawyer

Ndihmë në plotësimin e kërkesave për Urdhëra Mbrojtje dhe Urdhëra të Menjëhershëm Mbrojtjeje

Assistance in filling applications for Protection Orders and Immediate Protection Orders

Përfaqësim dhe asistim në Gjykatën e Rrethit Durrës

Representation and assistance at the Court of Durres District

Strehim për rastet e emergjencës dhe në rrezik për jetën që kanë marrë Urdhër Mbrojtje

Shelter for emergency cases and for the victims that are in life danger who have received the Protection Order

Ushqim dhe veshmbathje për viktimën dhe fëmijët e saj

Food and clothes for the victim and her children

Lidhje me “Strehëzat” dhe ndërmjetësim për akomodim në to.

Relationships with "Shelters" and mediation to accommodate the cases

Qendra komunitare “Sot për të ardhmen”

CCR Community cordinated response  

• The Community Centre “Today for the Future”, during its daily operations, devoted time and attention to the treatment of the victims of vi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you