Page 1

Children ready for school, school ready for children Fëmijët gati për shkollë, shkolla gati për fëmijët “Fëmijët gati për shkollë, shkolla gati për fëmijët” Projekt i financuar nga Unicef për parashkollorë romë, mosha 5-6 vjeç

“Children ready for school, school ready for children”

Shkolla (School) “E Re” DURRËS

Program i “Në Dobi të Gruas Shqiptare”

Shkolla Shkolla (School) (School) “Eftali Koçi” “14 Nëntori” DURRËS DURRËS

The preelementary program for Roma/Gypsy children 5-6 years old funded by Unicef

Children ready for school, school ready for children Fëmijët gati për shkollë, shkolla gati për fëmijët

Shkolla (School) “Qemal Mici” DURRËS Shkolla (School) “Hasan Koçi” DURRËS

UNICEF THE UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND

Qendra komunitare “SOT PËR TË ARDHMEN” Community center “TODAY FOR THE FUTURE”

Shkolla (School) “Jusuf Ferra” DURRËS Komiteti i prindërve

MASH

Parents Committee

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

Psikologët e shkollave School psychologists

DAR DREJTORIA ARSIMORE, DURRËS

L.17, Rr. "Leon Tolstoi" (pas Kishës Mormone), Skolina 5, ish-Kënetë Durrës, Albania Kutia Postare | PoBox 537 info@albaniancommunitycentre.org

Shkolla Shkolla Shkolla (School) (School) (School) "Qemal "Hamit Mullisi" "Sul Domi" ELBASAN Haxhihasani” ELBASAN ELBASAN

Shkolla (School) "Abdyl Paralloi" ELBASAN

0800 99 88 refering phone for cases of domestic violence

+355682094622

www.albaniancommunitycentre.org +355 (0) 52 90 10 71 | + 355 692094622 +355 (0) 52 90 10 70

It is taken permition to the parents to use the photo of their children.

rrjeti i

CCTFF 12

“SOT PËR TË ARDHMEN”

Useful to albanian women

NË DOBI TË GRUAS SHQIPTARE

www.albaniancommunitycentre.org


Fëmijët gati për shkollë, shkolla gati për fëmijët

Children ready for school, school ready for children

Cilat janë sherbimet që ofrohen për fëmijet parashkollore 5-6 vjec Rom/Egjiptian.

Which are the services offered to the preelementary program from Roma/Gypsy children 5-6 years old?

Duke zbatuar standartet për përmbushjen e përmbajtjes së arsimit parashkollor Cdo gje orientohet nga qëllimet dhe filozofia e programit.

By following the standards for the fulfillment of the preschool content Everything is directed and oriented from the purpose and philosophy of the program.

Zbatohen njohuri dhe aftësi që lidhen, me: rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve; ushqimin e nevojshëm; krijimin e mjediseve të shëndetshme dhe të sigurta; mbrojtjen e fëmijëve, identifikimin dhe raportimin e rasteve të keqtrajtimit. vëzhgimin dhe vlerësimin e fëmijëve; Zhvillohen praktika të përshtatshme pune në përputhje me diversitetin kulturor të komunitetit. Zhvillohen takime dhe tema diskutimi me prindërit; a) format dhe strategjitë e punës me të rriturit. Zhvillohen aktivitete bashkëveprimi sipas nevojave të përditshme. Qellimi: do të thonë që t’i japësh edukimit të fëmijëve rom dhe egjiptian hapësirat e natyrës dhe të mjedisit stimulues; motivin e veprimtarisë; kënaqësinë e të folurit dhe të komunikimit; dëshirën për të zbuluar, rizbuluar dhe arsyetuar; shpërthimin e fantazisë; lirinë e të shprehurit; magjinë e eksperimentimit etj… etj. a) b) c) ç) d)

Applied knowledge and skills associated with: Growth and development of the children; required nutrition;; establishment of safe and healthy environment; children protection, identification and reporting of abuse case. surveying and assessment of the children; Adequate practices will be implemented in compliance with the cultural diversity of the community. Meetings and discussion groups with parents, A) forms and strategies of work with grown-ups; Interaction activities development as per daily needs. Purpose: means giving the education of Roma and Gipsy community, the nature space and stimulating environment; motivation, pleasure of speaking and communication; the will to discover; rediscover and motivation; fantasy flare-up; freedom of speech; magic of experimenting etc. a) b) c) ç) d)

Shërbimet që ofrohen për nënat e fëmijeve dhe grate e komunitetit Rom & Egjiptian. Sensibilizim, ndergjegjesim | Tema diskutimi (per problem te ndryshme qe perbalen ky komunitet) Mbeshtetje ligjore (ne kuadrin e luftes kunder dhunes ne familje) | Mbeshtetje psiko-sociale Keshillim | Trajnime kryesisht ne fushen ligjore njohja me te drejtat e ketyre dy minoriteteve. Kurse formimi profesional | Kurs kundër analfabetizmit (mesim shkrimi dhe lexim).

The necessary services offered to the mothers and women of the Roma and Gypsy Raising awareness | Topic of discussion (different problem that the community face) Legal support (in the context against domestic violence) | Psycho- social support Consulting | Training in the legal field, getting known with the rights of two communities Professional training courses | Course against the literacy (teaching, writing and reading)

Shërbimet që ju ofrohen fëmijeve Rom dhe Egjiptian mbi 6 vjec. • Regjistrim ne procesim mesimor ne shkollat publike. • Ndjekja e ecurise se femijes gjate procsit mesimor • Mbeshtetje ne detyrat, integrimi ne shkolle • Aktivitete te perbashketa qe organizon qendra • Mbeshtetje didaktike (materiale mesimore, libra, fletore, cante, perparse) • Mbeshtetje psiko-sociale • Lehtesim te procesit mesimor me mjete ndihmese me te kuptueshme per kete target-grup. • Formular vlersimi per ecurin e femijes ne procesin mesimor (plotesohet nga mesuesit perkates). • Aktivite edukative, zbavitese, kulturore dhe formuese. • Transport

Services offered to the Roma and Gypsy children aged 6 years. • Registration to the public schools programs.. • Tracking the progress of children during the educational process • Support for the duties, school integrity • Common activities organized by the centre • Didactic support (educational materials, books, bags, notebooks) • Psycho- social support • Facilities of the learning process with auxiliaries tools which are understandable for this target group. • Journal valuing the child activity during preschool phase (to be filled from teachers and parents). • Educative activities, entertaining, cultural and formative • Transport

Objektivi i përgjithshëm i programit është të rrisë mundësitë për integrimin në arsimin publik, trajnim dhe ndërgjegjësim të komunitetit për të drejtat e njeriut, vecanërisht për të drejtat e fëmijëve për arsim, përmirësimin e marrëdhënieve ndërkulturore dhe ndëretnike mes komuniteteve Rome dhe Shqiptare. Objektivat specifike te projektit jane: • Te rrisi nivelin e ndergjegjezimit per te drejtat e njeriut tek femijet Rome dhe Egjiptiane. • Te rrisi dhe permiresoje aftesite e femijeve Rome dhe Egjiptiane per te shkruar dhe lexuar. • Te integroje femijet Rome dhe Egjiptiane ne shkollat publike. • Te largoje femijet Rome dhe ata Egjiptiane nga rreziqet e rruges, si trafikimi, lypja apo delinkuenca. • Te permiresoje nivelin e ndergjegjezimit tek prinderit Rome dhe Egjiptiane per rendesine e dergimit te femijeve ne shkollen. • Te ndikoje qe te tre komunitetet, ai Rom, Egjiptian dhe ai Shqiptar te njohin dhe respektojne te drejtat e njeri-tjetrit. • Te rrisi dhe te zhvilloje kapacitet e anetareve te komunitetit Rom dhe Egjiptian ne proceset e vendimarrjes lokale dhe qendrore.

Qendra komunitare “Sot për të ardhmen”

The general objective of the program is to increase the opportunities for integration in the public education, trainings and community awareness for human rights, especially of children education rights, intercultural interethnic relation improvement among Albanian and Roma communities. Specific objectives of the project are: • Sensitizing and increasing consciousness of the problem affecting the Roma and Gypsy communities. • Increase and performing the Roma and Gypsy children capabilities to write and read • Integration of Roma and Gypsy children in the public schools • Keeping the distance of Roma and Gypsy children from the streetsdangerssuch as trafficking, beggar or delinquency • Raise awareness to the Roma and Gypsyparents for the importance of sending the children in the schools • Affecting all the tree communities, such as Roma, Gipsy and Albanian to know and respect each – other rights. • Enhance and develop the member capacity of Roma and Gypsy community in the local or central decision making process.

Children ready for school  

“Children ready for school, school ready for children” Program In June 2010, the Community Centre “Today for the Future” started the implant...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you