Page 1


UMÄÎ`Ä ^KJI uå`GÄ uS UP

î çsbÄ bsBÄå WI ãSBGÄ cb î ãSBGÄ q9Ä ` UP

Wud« ÂuKF« ‰U w WO «—b« ÊUDI«Ë wËbI« W M 5OMOD KH« 5LKF*«Ë ULKFLK S^'ÂãSK qI Sq` àqGB s `KQ' SÂÌ^ \I ` Âqo SKÂÌ^ \IHG sã^E sQ SNã áQ@E o7 ^ SN oGB 2HGB' ¨àQBGSq` àqGBÂßQ s SKÂÌ^ÂáQ@EÂã sã^EÂSIÞ`=' \I'ÂVQ`ߕ o nQB s ÄÌÊQIÂã SIJ s mHBG ÄÊqB n oã §ÇÌQ& s ÄÊ^ ÅQ qwq s `KQ' SÌÊ rG ßq>GlËã §ÎÌÂ^' s 2KIK@G ÅQHGBã ©Äa ã¾pG àÂÌs åq` `q@Âã UG áQ@E a` ߕo o`½2HGB h SKã Sq`ßQH À s SHQ'ÂSKQFÀã nKGB µSIHG à^EG ŕN' ©sQ[ nKGB lG s ÅÂqI ¨ ªpKG e. nã SHGB ªæQHGB áqF á¾ © © o ÎqÌqQF ¨rã[ÂSKBQ$ SÌ^ s àQB ß^B' mE ” á¾ © ÅÂË SBQ$ÂQJG@ ä`¾ÅQG@ã¾ 50'&- áQ” SqG@' S•B rG ßq>% SKQFÀãSaKGF˜Â SCGÂs Âæ ^ Ä^K$ S `B'© ©áM= ©QJK ÝQ” ÅQG@ mF¼QD˜Âã SI' Q^HB sÂÅQBQ$ SHvQoHw ÄÊÌÂq ÅQBQ$ ä^À oßq rG ßq>% © µSI' Òã` ©Ä`Q SÂÌ^Q ÝQ” © ©ÅÂqI o mE ” Ä^' pK mHBG o q rÀÄÊqB© ©pGH rÀ pÊqB QJÂaÂã pÂaQ ^KD QJ mHB s SÌ^' o SQÌ rG ßq>% © ©ÂªpÊq ^I ªpGH s lË jK qSKDKã ÃQ[Âã pÂÌ^ Ãq `' ÐQ>”Â\wq SKÂÌÊ S@ +^E © ©QJ ã`ã QJQG@- àÂa”Âã SI' SKQD rG hKq © µâQ>¾ ^ q s ^KQ SH Â^ kvQqÂã ÅQG@ nG

µRG@ÂÇËq,ã §Sq` ÅQ>>Âã Ä^HB' ÅQBQ$Âã SI' ßq SKGK>D ÅQqGB' rG ßq>G µsã`F˜Â hq IUUQµªªXXX©RBUUBOGPVOEBUJPO©PSHªRBEEVNJ¨RBUUBOTDIPMBSTIJQ µsã`F˜ÂáÂqIB rÀSQF 㾠RRTDIPMBSTIJQ!RBUUBOGPVOEBUJPO©PSH ¨ µjQ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

¤ßã[ sÂÌ^ m>DQ ÝQGG£ ÌÂ˽ ¤sQ sÂÌ^ m>DQ ÝQ™£ áÂ`a


s> 2M SKãN hE QH ©SQ˜Â ©ÄªÞÌQ= mrG ǕB 㾪ã h ^ Qæ qI ̔ãÊ µÞÂ`” àqÌ ©ßqE rG ßq>% ^B ä`¾ã ÞÂ`” àq` ÄÊã^ \I` q `KQB rG ¼QI §`D jKQF SK@C nJKG hE o' oF. §ÄÊ^ SÊQ> QHJKGFSI RG@ à^E SÌQ=HGÌQK” ©ÐQ& ÇËqHI SB lËã §QH^¾ ã¾ SQ ÅQA•

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

S• ã¾ SKvQI SQÀ `K q a`' àqEK » SKQK Üã` s Ä^ÂqÂÄ`% s ÊÂ` ¾ ©SBwÂq ÝQ” ÅQG nKG ^ q `½ » © áQK hKH$ SGÌ SÌ^' VQ` oH? » ߕ QJ mK å` §2ÌQ=' ©SÌ^' æQÂa RG@ã jF SÌ^' VQ` » ©SGq mH ÅQ Qã

s QÂÌ^ ßQ s S^E ÄÊQJ ¹ µrG ¼QI æ §SKQ SI àQ5À^B m nKGB ©rã[ SI ÅQG@ ßQHF » ©SKQ SI ÅQQ s àQA” » QJÂÌQãQJGK{QD ÅQQ' m kKq » ©SKÂË S¿Ì ` ã ©QJ S^E żÂ` +^Eã SKvÂ` ÅQG@ » s ¼•a ÝQ' s SKD`B SÌã nKAI » ©sG7 hH' SG@ h SKÂÌÊ ÅQEK@ nKKE +^E » ©sÂÌ^ àQB ߕ o m s \Q nKKE rG ßq>% » ©Å¼Â`EÂã mÂã ÅQQ' \I'Âã SKQ' jÌQ>' s@C 2ÌQ=' hKH$ æQI SÌ^' ` q rG áÊÌ[ m áqG s SQ˜Â ÅQED ©2 q¾ ä^ jÌQ>S¾ã`DÂÅQEDáqÌQ='ÂmH áQF ÇÌQ ŕ{Âq'Âã mEIQ S• QJ

m o Ä^B' SKGHB ÅQEK@ ÍQK » ©ÝQ'Âߕ Þ`=' nGB' m s \Q nKKE rG ßq>% » ©ÅQG@' ¼QI 2EGHG SÌQ= ÄÊQJ \I5 QH µSKQ Òã`= rG nKGB s QÂÌ^ ßQ s ÄÊQJ ¹ µrG ¼QI æ §rã[ SIÂàQ5À ^B m ©SKDK> SÌ^' s àQA” » QJÂÌQãQJGK{QD ÅQQ' m kKq » ©SKÂË S¿Ì ` ã ©QJ S^E żÂ` +^Eã SKvÂ` ÅQG@ » s ¼•a ÝQ' s SKD`B SÌã nKAI » ©sG7 hH' SG@ h SKÂÌÊ ÅQEK@ nKKE +^E » ©sÂÌ^ àQB ߕ o m s \Q nKKE rG ßq>% » ©Å¼Â`EÂã mÂã QJD ÅQQ'Â

§SÌQ=' ÅQG@ à^E s ÅQ Â`Âã 2 Â` rG µRG@ÂÇËq, rG ßq>G åq` `q@Âã UG áQ@E a`' sã`F˜Â hq' rÀ Ôq` XXX©RBUUBOGPVOEBUJPO©PSHªRDFSEªESBNBTVNNFSTDIPPM µsã`F˜Â ^` ` ÌQD” 㾠RDFSE!RBUUBOGPVOEBUJPO©PSH ¨ª µjQJ ã¾


SÌ^' s pHGB QQJK nJÌQ= pBH ©SKDK> h m{ÂqG ÊÂ^B” p^ áqF á¾ » ßÊQ SKC §SÌ^' s o`šÂ2ÌQ=' ©æQE” SK qI ÃÌQÂã ÅÂ`& §l_ ÐQ& ÇËqHI SB àqE á¾ » m>D ì Ä^Âã SD{o SQÌ RF á¾ã \wqã §sIJ' âq, Ä`Kã pGH SBK ©nKGB s QÂÌ^ jK q nGB pB ÂãÊ µà^E' ÝQ' SKDK>ÂSÌ^' s ŪÞÌQ ^ áqF á¾ » ©rã[ QÂÌ^ nKGB Ã` ^ nGB' áqF á¾ » ì ©Ã•@G àQB ߕ §SÌã ä`¾ ^ áqF á¾ » ßq pBH ã¾pÌ^sHGB' §TvQD ©SKDK>ÂSÌ^' s pHGB Q §l_ ÐQ& ÇËqHI SB àqE á¾ » \wq Ä^Âã SD{ o SQÌ RF á¾ã SI ^B QÂÌ^ ßQ s pGHB àQ Q ©rã[ S`K? ÌQK” `KQB

¤%BWJE%BWJT£ bKDÊ ^KDÊ ÌqK ã`Â

SI áqF UK §àqG^ SÌÊ ÞÌQ=' §S^E SKQ SIÂã §S`K?" rã[ s QÂÌ^ s àqG^ ÄÊQJ \I5 SQÂã SI â_ SÌ^' àqE ©sHGB ÝQK áQ`K?" áQQ ¶ÅQQ S• rG §àqG^ VQ` s Ê^$ 2ÌQ=HG SKDK> SÌ^' o 2ÌQ=' à^EÝQã ©àqG^ ßQHF” rã[Â

ÅQQ'Â rG áqHvQEÂ

VQ`Â SBK

©¤2@G £ åÊ`F nKã ©¤áQqK£ Îqqã`q¾ ÎQq ©¤Ä^' SFGH'£ bKDÊ ^KDÊ

§ÅÂqI ƕ ÌÂ^ rG àqGÊ VQ` µáqF UK SKHÂ` ÅQQH QÂÌ^ s å`K?" ÝQ µrã[ÂSI » ©`K& ļQ s S^Eã SKqF `K&ÂļQ s à^E ÝQµSKQÂSI » ©SKqFÂQÂÌ^Âs hqã ì _KDIrG àqEàqG^ ÝQµSQÂSI» ^¾ rG aK`Q SKGH ÅQEK@2HGB' ©`K& ļQ ã¾ SKqF QÂÌ^ µoÌQ'Â

SKDK>Â SÌ^'Â `^

SKDK> SÌ^' áQF §Ï` SI^ s áÊÌ[ s SÌ^' ^EB s lËã §kKHB åÌQ?% QJÌQ SG rG hE å_ áqa `> Ý^I ßQÏÂ`¾rG SBvÂÌ S• À pI5 SKG o Âæ ^KBã §¼ã^JQ n SE@I ©áqG s=HG ÅQQ ` qã §á^' VKw ©kGÂã àqG^ VQ` mK Òã`

s Ý^>' àqG^ ÄÊQJ SÌ^' à^E ßQHF ^B nKGB s QÂÌ^ ßQ µQJ ã`ã §SQ SI rã[ 2I ÅQG@ hKH ßQHF » ©SKQÂã ßQHFÂãSQÂSIÂÝQ s àQA” » ©pQG@

µS`K? ÅQQ' h mHB ã¾ Qæ HGB à^E' áqF á¾ » ©ßQD [ SKDK nGB s Sq S Ì p^ áqF á¾ » ©nKGB s QÂÌ^ jK q ã¾pÌ^ sHGB'SÌã¼Â`O^JB á¾ »

ÅQQHG SQ ÌãQ ©2B QK h QÂÌ^ jK q » ©ßQB Ìè ã^é ë 2ÌQ=' VÊ SKDK » 2 ÅQ •”ÂaK. Q- sID mF= oqF » ©sQ¾ ÌãÊ RBã ÄQQ7 ©SKI SGKq QÂÌ^ » è QJ Q=FÂã áQB kG o 2B QK 2F5 » ©pqBG å_ÂÌã^ ߕ o s mHB ßQF¾ã QÂÌ^ ÅQKKÂ`À » ©SKGF S qH'Âã ÅQ qH' ÌQ À ©sÂÌÊÌãÊ RBG nGB' àQK ÅÂaK » ©ÎÌ^ fK@ SKQ[ ÁÊQ' »

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

2ÌQ=' ÌQKQ SKDK> SÌ^' SI$ àqE µSKQ Òã`=ÂnJKG k@I o/ ÅQQKÂã ÅQqGB'ÂmQ RG@ áqF á¾ » ©SEQ Òã`= Qæ K qã ©mK Òã` ªpKG k@I á¾ » nJQG ÌQK no' ŕQE ¼Â`À nK » ©SKã¾ ÄÌq> Ä^ `KQB rG ¼QI 2ÌQ=' ÌQK nK » ÅQ qwq' ÔqI QJI §SIG QÊ^" RQI' hÍqÂã §áq^E' QJHGB s ÒQ= ä^ã §Q`K ã §ÆQ˜Âã Ìq_G ©nKGB mE s pKQB ã nGB'Â

SQB ì ÄÌq> QJJKqã SG[ ¼QI » ©SIã ߕ o ä`¾ ÅQ qwq nKGB » ©QÂÌ^Â


î çsbÄ bsBÄå WI ãSBGÄ cb î ãSBGÄ q9Ä ` UP

5LKFLK WOHOB« ÊUDI« W —b ¢wLKF ‚UO w U«—b«¢ © ¨»¬ ≠® Êœ—_« ¨‘d §2@G ¨áQ ì@EÂo7 ^ SNªåq`Â`q@Âã UG áQ@E a` oGB ©SKDK{ SÌ^ߕ o 2HGBHG sHGBÝQK s QÂÌ^ÂjK q ßQ s àqGÊ VQ` o SÌ^' j{ã

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

QIQK oæQã h@E á¾ SKQÀSQ% QJÀ SBK s mMã Qæ Q äMI UK §SKqK QÂÌ^Q ©QIQKs QJG, s nKEÂã QI=K QÂÌ^Âã ©SQ% â_ Tì ^ ]ÌQ ` ê QÂÌ^ â_ mE o 2B QK o ìF5nKGB s oÌÊQ nJGB mF=§SKqK nJQK rÀ ÃÌQ SG{ QJ SKÂÌÊ ÆÂ^¾kG rG QÂÌ^ áã`F áqB QKQ ©S{Q& nJQK ÂqGMã Âq` ì á¾ áqBK@ã §nJ S{Q& ©QJãÌq> ì QH ÔQwã[ rG æQDF Qæ Q` SKDK> SÌ^' ` q s QÂÌ^ jK q ßq 2 q¾ ÌÂ^ §æQ?¾ SKHìGB SGKqã sI mF= nKGB rÀ QÂÌ^ nKGB ÅQEK@ rG a 9`ã S>> sã §å`AI ÌQ ˜Â RQ §2`'Âã SqQÂã SKQ[ 2G`' sHGB' àÂ^” hG@ d mF Ä^KD QJIF ÌQKÂnKã ©åq` ÝQK s QÂÌ^ SÌ^' â_ s ÞÂ`• SHGBã æQHGB rÀ S Qw˜Q §s`B nQBÂã 2@G o s 2> 2 q@ o^Q 2HGB ©ßQ' SÌ^' SKI s àqGÊ VQ` à^E SÌ^' THH{ SKDK{ SKHÂ` ÅQQ ߕ o QÂÌ^ QJQJ s \I. §ÅÂqI ƕ ÌÂ^ rG


©¤nGBÂã nKGB SK q o Ä`K S qH rÀ QJQQ TBã ^ S@& ᾠlË s ä`ã ÅQKDK o SwÂãÅÂÌq> lË^BS@& à^E á¾ áãʧŔQ' Ä`H s QJMã §ÅQ•BÂã ÅQqã[Âo ”ã §ßqE% â_ `q@ ÌÊQ `q@ s㠔¾ QJÊ^ QH SKv` QJ Â^¾ á¾ o TGD QJ Â`Â è ©ÜQã¼jsHKGB 2HGB' mKMã ÊÂ^ À rÀ 2HGB' mKM SKKÂ`À Ü^J£ © µSKšÂ dvQ>&Q 2BH' nKEÂã SK>>Âã SQBÂÅÂÌQJ'Âã ÜÌQB' o SqAI áqHGB' lG. µUK SKQ˜Â ÅQQ#”Âã §kHBQJqHGB s SKHGB nJQ>> áq `Bã §SQ S QEáqDE §RQ@ à`" §S qI Ý`@ nJG@ ÅQ>> â_ áqHìGB jKã nJD m¾ o nìGB rG â^ Qã §nìGB SKGH s Qæ @= pGB#ã m ÅÂÌQJ QJK Q- §SDG' SKQK% ÅÂÌQJ' `q@ rG ã §kK@Âã ¤©^QI `KFDÂã mQ=' TQ QJ¾ QJKG mQIIFã §ÁÊQ' â_ rG S@& hkDoã µQJMo㠧Õ@ nJHKGB ÁÊQH QÊQH  2HGB' º2HGB' mKMQJQã` s ÁÊQ'Ââ_J S@& àaG nÂËQ' RG@ QH 2HGB' mKM S qIã SEKH Qæ ` S@& È`@ n ÂËQ' ºnJI à^Eã §æQ@=æQHGB §pGKM ÊÂ`' nGB'ÂQJK áqF S@ à^E n ÂËQ' Qæ ?¾ U^% n nã ºkK@ÂãnJDGáqF nGB o pIF. Q p ŕF=' m RKQ¾ ÔQÂl_ã §æQÌQJãæQKQK â`q@ SKDK o S@& `A SJã R SG Q RKQ¾ QJ¾ ÌQ  rG §^QI `KFDÂã ã^ ”r QJCGS@& h à•F Q`F QIIF QJB jG ^ s ©sQCQIMã ÌQKÂmQ qSKHKGB SKGHB rG Âæ `KM mÂqBÂ`¾ omB㝠© ©Q¼QI¾ ྠS^& m ¼Âq §nÊÂ^ Àã nJGKM SKGH ã2HGB' æ B Â_ã jq nãQ`Ë * S@E §SK> pÂ^ã mHBÂ`q • 2@G s SQSQÞQIá¾ pKG kD' o㝠QJK ã¾ QJKG mHB ©Q`q@ã QJ•{À rG mHBÂã§SKGHB â_ s `AI ÄÊQ ˜

ÌãQ S{• żQ S^EI ÅQA•'Âã ļÂ`E â_ áO §æÂ`K¾ `q@ áQF˜Q ßÂÍ Q p¾ Ü`Bã §SKã¾ ¼Â̽ sã §a`' s 2Q oSK#Â`˜Â ļÂ` QIKG Rq p¾ oN UK §QJEKHBã ¼Â̚ â_ ©åqK åÌÂq ÉQIs Ìq@Âã qHIG SGQSqD S¿Ì ߕ

ÅQG@ `K qã ÊÂ^ Oã §SvÌQ S@ ÊÂ^ O ÄÌÂÍq TQ ^㣝 © ßã^ ÃÌQ# o ÄÊQD”Q lËã §nKGBG SGQ SKI ã S@ ÅÂÌÊQ' o S qH-QJQJÄÌÂÍqÂÅ`Qã ©SKI[ÂãSK`B TQ ^E ©sã^Âã sG7ÂhH' Ä^ Q- SKHKGB SKGHBÂ`q@ rG TKI §¤¨£ S`q@ SKH S@ ÊÂ^ O ÄÌÂÍq SDG' âÊQB¾ã pÂq rG Ü`BÂã åq` ÔQ@EG SÂÌÊ ÎQ¾ TJÂã sÂÅQ^ Í`¾ o áQã ©pK jB?ÂãÄqE ÒQEã nKGB s SKQ ÝQ” R rG ¼QE˜Â §åq` `q@ SKGH `q@ã §SqQ SG`' s SK^' ÝQ” S h Ìã §sQ[ U^"ã `q@ã §nKGBG s qI nKKEÂã åq` ÜÂ`˜Â àQA å^G SIQ Q¾ ©RÌ^ ÅQKKÂ`Àã RKQ¾ã äq ÅQKKÂ`˜Âo S qH hwã *^E §ÁÌÂq@ Üã`A f`' ߕ ÁÌÂq@ S@ s TG5 §Üã`A â_ mSJÂq' SG^ SKIK@GD SKI q S@& ÞQI áQ §l_ ©r>[ SwQD ÅQÂa”Âã SQB ÜÂ^[ÂkKE" rÀ rB s §hKHG nKGBG s'QB ä^I'Âs SKã^ ÅQBH'Âã ÅQqF% QJ Å^JBs ©¤ àQB s ^EBI'§ßQCI§ÌQÊ s SK`G S@&Â^KB å_ÂlË §lË m TGB ^ ÄÌÂÍq á¾ä` S@&Â á¾ å¾ SD> s QJ Â`  o n ` rG §QJD ÅQJq oHwã p` §kH ¾ã ^B¾ q QrÀÇQ" SKHKGB SKGHB áM fE `@ ^Bã QJD 2@G s SQ SQ ÞQI á¾ pKG kD' o㣵QIq ” QJqsQÂã ©¤Q`q@ã QJ•{À rG mHBÂã§SKGHB â_ s `AI ÄÊQ ˜ â_ rG SKQ% SEKq mH=㣝ßqEG SKKÂ`˜Â ÊqB §lË hã mKM SKKÂ`À `q@ SKGH á¾ `K_ o ^ ” oFã §SKKÂ`˜Â RÂq o ä`¾ RÂq `q@ hn QIã nI á¾ R 2HGB' Ð`%Â* Q qã §¨ SKH&ÂS@&Q §åq` `q@ §SKGE ä`¾ ÅQKKÂ`À hã §SKKÂ`˜Â `q@ s pKG ž^ QI ©¤Q`q@ã §S^% SKIK@GD VQI' nKKE SKKÂ`O §N Âq rIB mH p nJ o àQ” âQ#Q qI SKKÂ`˜Â µsQ qIÂrG `JA eQI §eQI o`KF oH?ã S`q@ VÂ`Âã f@& o Ä`K S qH TGB ÄÌÂÍq ©SK•{˜Âã S@& SHJ Â_ã §SÌ_ `A ÄÊQ ˜ SQ nKGB sE lË h ©SKQ% QJ@ h n QIQã ÄÌÂÍq pGB Q rG S@& sII Qæ ?¾ lË hã ßãN; á¾ o ÜãQS[ `Ë áãÊ ©_KDI SHJ QJ mqã SKH& hwã áãÊã ©SKGF ÅÂ`KCã SBvQw S{` Ê` rÀ QJQEQ S@& ©swQ' Ì`FhI5 `KQB ã¾ ÁÊQ å¾ §hKHG ÝQ” Ð` `K q s QJQQ SKKÂ`˜Â ÅÊ^㣝 © 2"ã §¤ÄÌÂÍq s £ ¼ÂÊ[ 2"ã SKQ'Âã SÌÂʘÂSHA[ `q@ã

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

§SKH[ SQ s QH 2@EI 2QáÀ ©S`q S@E Qæ ?¾ â_ã ÄÊQ ˜ SQ oI §æQB QHJK kHBã QI `D" á¾ S@& rG áQã ÅÂ` pGH ã p` * Q ÌÂ` ÄÊQ À rÀ ” §SEKH ã S` nKKEã`A ©ÅÂ`ã

mQ åÊQ' ÌQ^Q §h ÊsGQ Æ̘ Â_ s ä` Ä`QC `¾ã æ ã¾ å^G ©æQKQ àãQE' áQ˜Â` q SHÂ`' Ä`&Âã §”


SKQEIÂã SKDK qÂpqE rG pq> Òã`='Âã m>' ÌQ ” lË æ ã¾ âÌãÊ SÌQ/ã §æQKQ VI s Â^À mF= sIJ' pGHB pQKã §” ©æQQ SKG QD sQKÂã s QH” mKM Ôqwq' sKÂ`À Ìq> å¾ á¾ ä` QIO §ÌQ>Qã Âæ `K¾ µsG Q oH? á¾ ^” ê §nJIKF5ã¾ 2HGB' s kKH §pQI s \wÂã å`qI sHG åÌ`" å`F f© ©pQJqs ]Â̧pQã` nÍã sDG kH ãË §sFKQIÊ s Â^À §àè QI mH VQ`© ©s `B äqã å`F SN§åÌ` QJ `= SFQ §SKIK@G ªnGBã SÌ^' S¿Ì© SQF% ÍQ!À ` §sI q Ôã`=' s SHQ §SÌ`" S QE ©sÌQÂQJGQ ¼QIãSKÌQ oqF rG àqE 2HGB SÌ^ µm ¶Ä^^ SKEK@ ÅÂÌQ© è oqF aÂ`ã §Ê^$ 2HGB' nKGBÂs 2 `I' 2HGBHG ßQ §ÄÊQJ=Âã äq' Ä^ Q> SKHÂ` §2I 㾠SI QJ áqI rG Qæ ?¾ k@I Â_ã ©SqIBã SÊQ SK` Qæ KDK ã ßÊQB ÄÊQJ UK §åq` mHB ßQ ßqÊ s 2 Â` ÅQBQ$ s` a`' 2 SKEK@ SIs Ò`I á¾ Q¼QI¾Ò`= SI pDK q n ©2 `=' o k` ÜÂ`À T"ã SÌ^'Âã §2HGB' mKM aÂ` s ྠ2HGB' SÌ^ s ¼Âq ¶k`D Q¾ o ÅÂqI nÌq ^B §nKGBÂmE s 2 ^' o â¿QI oFHK §SÌQ/pK nJ o ”À mE% Ìq@ê oG §R`Âã UÂã ÊÂ^ ˜Â pK n o rÀ S Qw˜Q §ÄÌãQ ä`¾ ßqE oáq ^nJGHF S `B 2 m QDSKGH ` ”À ÊÂ` [ Ìq@”ã §áq ^ áqÌQ/ ©s QHÂã s>ã sIJ h ÂÊã s ßÂNã SKGM Ä`ã Ä^^

`O{u« qO vK ¨WD)« s WK√ jI

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

µQJq SKKÂ`˜Â s `Ë QH ßQH˜Â SQ s mH §æÂ`^ Qæ q` Qæ QA ÄÌÂÍq THG㣝© SKI sq rG SKIK@GD SKHKGB ÅQN' Å`  s ߕ” o Qæ Q 2• ä^ rG Sq` ÅQQ@Âã SK ©¤sGKvÂ`˜Â æ QH¾Ì SH á¾ SEKE §SEKE% j>I ļÂ` â_ã s Qæ ` æQK QE ” ^ ÎÌÂ^' s SG@Âã áqHGB'Q §sQK ÈQDFÂã SK QE SãQE' ÅÂ`ã §SãQE' s RKQ¾ã §nGBÂã nKGB s ÅQQK ÂãÌq sKÂ`À fK@å[ ^ ” §s QH”Âã sQEIÂã sÌ^' mHB s mHB m o §Q`q@ã QJKG ÓQD% rG mHBÂã Q^I jq o m^Âã §SKQK SK qÂã §S`KQH$ ÅQ Q=IÂã §s q@ Â_ã ©æQKKãæQK QHÂã Qæ ÊQ> QJ@K- SÌ^' fÌã §s QH” Qæ EH `¾ ļÂ`á¾ h §æQE ÄÌÂÍqG `` SãQÝQK s Qæ ?¾ Ê`

è äq- TK ÅQBQ$Âã §2K q 2HGB mKM ÜQ o pFG5 Q-ã §pKG s Q- §ÅQBQG oF. jKF QJ mã ºæQÌ_ QJD `KKC rG mC= á¾ ÅQQFÀ QJIF. jK ÄÌÂÍq l_ã ºQJD `KKC s SG> SBIE ÅQã` Êqã áãÊ Q`KKC Ôã`= rI á¾ ºSB= ÅQKQFÀã S@ Qw äqã ÅQNã áqFK QHK ßQ'Âã ^J$ Ê^ ” á¾ ÄÌã`? ^EB QIÀµ`= bQ æ B ^EBã ©SK q VvQ kE oã §æQK Â`ã`K • s q VQ` ÆÂ^ s lË d> á¾ ÄÌã`? 2HGB mKM ÎÌÂ^H §nKGB SIJ' 2HGB' mKM s hHH sIK@GD hH'ÂrÀ áã`AI o QJKG àqE §SK Â`E.^Âã ÌÂq%Âã ÔqIÂã à^EÂã S`% rÀ hG@ pQqH kE á¾ p oF.ã §pQF pK ¼`' ^ s o`KI' ÊqJ jQF rÀ SQ QIÀ ©pQBG@ã á[ §SKÌQ SG`' â_ s ã §sIK@GD hH' mC= á¾ ”§2@GD â^` Q ]` ì Q rG ÂqGC= ©¼ÂÌq rÀ sIK@GDÂhH' ^= o¼Qw̘ oÂ` nKGB ÄÌq> `QC' Ìq> +^E rÀ SQ QIO §Â_J SK QH SN SÌ^'ÂÌQ QhH' s m QD mHB ÄÌã`wã æ Q áqF á¾ m §SKQK ã¾ SKqq^¾ SK@ áqF ” á¾ sCI ” ©S QH$Âã ÅÂ_G`H' áqFÂã nGBÂã ÌÂqG Ôã`= rÀ m §SGQ SKKÂ`À rÀ SQ QI oI §pKG ã s Ô`= á¾ã §SK Â`E.Êã SKQÀã ÄÌqI S¿Ì p 2HGBHG `K rÀ hG@żQDm §R Sq` TKżQD` pEK@ ÎÌÂ^ áãÊ ©sQÀã s Â`E.Êã ÔqIã ßÊQ ã ` 2@G hH sEKE à^E å¾ áO §SK`# ÎÌÂ^- QJ@Ìã 2HGB' mKM SK q bKã §SKGE' Ä`AI o Âæ ¼a áqF á¾ R Â_ã ©kE o fqÂã ßQH= s 2HGBHG ÎÌÂ^ ƕQ-Ì ©SKEK@ SÌ^ fE à^EÂãSÂ^BÂã SãQE'Âã S`G ÍQI å`F pq sII §ÃqI$Âã pKGF= m QDÂã mBD rG ÎÌÂ^' â_ bM UK §SKQ˜Âã żQDFÂã ÄÊqq' Å¼QDFÂ`q@rÀ Ü^Jã §sÂã sEK@ Ðq> Â_ ©S^ Sq`ã SK QEã SK `B ßqE s Ä^^$ sÂ_ áqF Ä`F pK áqF mF= nJIqF §Ê^ 2HGB oqF §SIJ' o Âæ ¼a å`q@ nJGH áqFã §Sa` Ä`F SÌQH' ¼QI¾ aÂ` ` nJIqF ÄÊQ À oFHK §SIJ' s áq `I' áqHGB' Q¾ s VQ`ã §àQ sI ãsDKE VQ` oHwSI QJK áqGHB mKM SKGH SK ÃÌQ# s Ìã`' rG sII VQ` ¶`H' sIJ' áqF ÇQ Â_ã §SÌQH'ÂãS QIEÂã`FD s Ŕq" kKE" rÀ Ü^J mHB ÎQ¾ rG ÅQK` ¼QI rÀ ^I Ä^^ ÅQK` VÂ` rÀ SK nJÂÍQ! rG ã §nJD¾ `q@ s 2HGB' ÅÂÌÊQã pK qã Ôã`= å¾áO §l_ ©æQK sIB ”SKIÍ Ä^ rG ” §SKGHBÂã æ ã¾ hÂãã àqJDH SIJ' ¼QI ^KB á¾ R sEKE% `q@G SIJ §” Sã^ ÄÌÂÍqÂQHã 2KKv` 2 `@ ߕ o ÌQ ” QJ ÊQB §nGBHG s QH” ÌQ ” ÄÊQ ˜ SÌã`w S^E Â_ã §nGB'Âã


áÀã §s•˜Âã s`B QÌãÊã s QE QÊqã áO §l_ã s•˜Â sqE ÑqJIQ sI q Q`K> f` Qæ ã`= áQ QIKHM §æQK•Àã Qæ K` QIKQ5 à^B f`æQ?¾ pO §s`B QIK{q> s Qa` o `¾ ¼s s oHF ” 2KIK@GD SKIÊ SK QE SCK{rG àQ s@q ^GSK QEÂã SÌQ?% áqF á¾ QIIF. §sQDF QÌãÊã SKIK@GD QIqJ §SÊ^B ©QJK áQã_Âã QJBsQHQ ” Qæ K•Àã Qæ K` æ• Q Âæ ¼a SKB` áãÊ SKHFã SÂÊ `K QJK Sq' ÅÂ`KB áÀ µæQBQ ã`K ã¾ Ä`& qGKG áqHGB §æ•H §QJ SwÂã §ÅÂqIQ Ü`B jK Ä`& ì ê m ºÄ`& Ü`B ì `½ ßQ º©©© Ä`& SK qI §mHB SBK@ §ÅQJqQ SH QI dvQ>& â_ áqF ᾝ µSKKÂ`˜Â s ¼Q Q s ºS^ ÅQJq 徝©©©S^% SK'QB ÅQJq h ºáÂ^G lGs r Ä^q s mã §QKQ@`§æ• QF`¾ ©QJK ÄÊÌÂq ÅQG@>' ÅÂ`= rG k@IÂ_ã åq"ä`¾ã ©©©© rBã aB m o SBvQ SCSH µæÂ`Q ©ÇËQHIÂã §2Âã gD%Âã SÂ`'Q SKBH 2Q? æ ^ ÅQ qwqHGhKq QJK ã ßQE” ߕ o QJDKF o ” ÇQ" ä`¾ ÅQ qwq rÀ 2HGB' oqF o à•FÂo S@ ÍQ!À ^B oFã §2HGB' `q@ QJG{ s `AI ÄÊQ ˜ ©©© ÄÌÂʘÂã VQI' rÀ ÅQã` ÞQIJ mQE'Qã §`q@ ©æQE SGK SHJ'Âᾝ;¼Q™hKq lË áMã `KC Â_ mJ ©TEE" ^ mKM ÅQG@ á¾ QIw`  q µ`= åÊQ o_ 2HGB' Q_¾ qã ºâÂqã mKM SBK s Qæ K `KQB' T ÅQBQ o Âq`ã Òã`= nJKG k@I rÀ s?DK ÄÌã`?Q Â_ mJ §ÄÌq@' 㾠S qwq' sQK Ì` Ò` ÇÌQ ºnKGB äq 2" ©s QE ÈQD”Âãs QH” Ìq@Âã §Q¿Q? ¾âÊÂ̾QmFÄq=QJMã§SKKÂ`˜Âã^ µ`= sQ æ H §kHB ÌÂq rG SKI TK sJ QJIHw ÄÌÂÍq • ^q pÀ ßqEQ sDFã §QJ^ RÌ^ VÂ` \^o Æ^ SQqÂQ¾ œRÌ^ÂÂ_ `q@ SKQFÀ ©]©©©§pÂÍQ!Àã åq` `q@ a`

bÌ^ ÂqÌQ. n ÅQBQ$ Ä_Q¾ão`wQ7 SKQ µ`= hÂÌ §QJBK rG SKD> SKÂã àQB nKGB mÂ`-

SK` bKM Ýʾ mF= ã¾ §nKGB o o^ m> µæ”ã¾¹ ßq" SK` bKM ” §ÄÌqIã SQ SKHG SKIÊ nJ kHB nKGB 徶kGCsIÊnKGBrÀ pGH- nKGB h SI Âq'Âã o q sqJD hqã §pI^ :m §ÊÂ` [ ©hKHG Q §sI q p `ã s QH” pQK nKGB fÌ µæQKQ¹ o ¼aQ`q@ Qæ ^E SKI q SqJ S¼Qs nQ àQJ˜Âã §SKÌQ QJF ÍQ!Àã SKI q SQF% ¼QI s QE ßQH¾` `q@ ` hHHG nvÂ^ ¼QI ˜Â s §SK QE nQB S@` rG pB? mF= §pK sHKE `KFDÂã ÞÂÌʘÂs S{Q& nJEvÂ` `q@ o âÊÂ` ¾ o ìF.ã ©sQB' ¼QIã ¼a sã §SKÌQÂQJÂaI QJ SK•˜Â SK`B S QE áÀ µæQIQ æ Q mF= sã §SIÂ`ÂQI QE o mK{¾ Qæ `qã Qæ qK • oFã §QIBH' SÂ^BÂã S`% kKE"ã sQ˜Â QI^E s pD Tq s ã §`½ ßq Â_J §SK•À SK` S QE S¾ TK¾ §QI QEãQIÌQãQIqJÍÂa ” o Æ^ QI ÂËÀ s`B S QEÂâ_ã ]ÌQ Â_ã SqJ â_ oæ¼a SKK' sIK@GD sK' Sq o ¼a à•˜Â q QH nG SDvQ@ SKK' o QI Æ^ ” QIÀ ºp QEã pÌQã SãÊ n ©pQqF mF mQ RB ]ÌQ o m §SKIÊ s Ñ̾ nã ºQJI q \K' ^K áM ÅaK5nQB s o QI Æ^QIÀ ºQJK ÅM= SKK'ÂáM ÅÍQÂnQB ©Ã`C QJED QH SKK' o bKã §SK`=ÂSKK'Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

SQC rÀ Q`A ÂËÀ㣠Qæ EQ a!¾ ^ ^J$ o Âæ `K áÀ µ`= UQ s QI¾Ì o ßaB-ã §SKKÂ`˜Â Â_ ¼ÂÌãopqÂã ^J$ÂÂ_ á¾ ä` QIO ¤ÝQKÂÂ_ s âÍQ!À* Q m rÀ Âæ `K jK? ”ã §SEQ ÊqJ$ ÌÂ`F pHAB s kGB QHK S{Qã §QJKG ßQC” * SEQ ÅQ`E ¤QJGQã S^& s £ 2@G s 2HGB' mKMVÂ`

ßãQ §^B : `L ÄÊ^J Sq QJqã §æQKQK ”ã Qæ K QE R ` §æQB hÂqÂã ÃQ@& åq rG QJ?qE pQF ÍQ!À ` Ä`Â_Âã ]ÌQ rG ËÂq”Âã QK Â`C$ ©QÊqã eqEã QIQF ÅQF˜ SEDG' SKÌQ S¿Ì ¼QI rG mHBQ µsBH'Âã s QE ÌQ ˜Â ÃQK » QJKHã Ä^ÂãSGs ÅQ?QI' m h? §SKBKH# SK QE â_ 2 Q' Ý`@ áãÊ §SK•Àã SKI ã SKq S QE §S QE rÀ ÅQD” áãÊã §ÌãQ"ã ÔÌQ> ÅQ• o ÅÂÊ`D' SH §mãMÂã È`@ s Ê^B o QJI Ä^Âã m s Q §S`>IB rÀ Ã`¾ SK` ä`¾ã SDI SK QE SKq `JE s m q `½ãS`%Âã SÂ^B rG àqE à•ÀSHã SK QE SqJ äq\Kwq à^ áO §sQQ㠜à•AÂã Ä`vÂÊs ¼QE rIB §Ü_%Âã¼QE”Âã Í`D ÅQK½ RKKCã m SJI/ SK` ” p[ §æQ?¾ åq`Âã s QE ÞQ̔ S QHs S[ §sI hH å¾ã §rI S QE å¾ n s SqJ §Êq>E' s q rÀ SK QE SKvQEG ÍãQ ` Q=G SqE£ Æ` Q ” ÆÌq Y Q§`_ Q”ã `F Q ©¤cãÌÊ ÊqH S@& rG áQ ^E §sQHG sI ã ÝQK Qæ ?¾ ÃQ Q/ » sI ã sIK@G nKGBã sQHG nGB ¼QI rG mHB sI á¾ µRG@ Â_ã §åÊ^B s QE s`


©sDGDÂpqÂã å`FDÂÎQ[© ÅQK@B `¾ s ¼QEÂã ÅQq7Âã 2Q?' SÌQE à^ © ©sÂ` ì j{qÂã Ê`' ¼Q>˜Â SK q 2Q? ÅÂË SKGH ÅQÂ`Â å¾ ÊãÌã à^ © ©ÄÊ^ÅÂq@ã æ {¾ Ä^qã Ä^Âã SKKÂ`À Êqã SKQFÀ SQ© • ©ÄÌÂÍq h QJBKH ÅQBQ$ÂQJKG kD

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

`šÂ Ü^J áO §ä`[ SKQI o Q¾ §SKQ o Â_ Ê` \>`q@ Ä`FD Qæ qã §ßã[ Ü^JG Qæ .aEáQ Â_ã §2HGB' mKM 2>' ÐQ[ ÅÂÌ^ SqE s ä` ”ã §ÐQ>QS `B'Q ßqC= pq rG `N §ÄQK% o S `BHG m> Â_ã §2>' SHJ ”À `q@ QQ?E ¼QEÀã §hH'Âã SÌQH'Âã Ä`& o SIJHG m> ã QH nã §2>'Âo S qHrG Âæ `FS `B'Âã S QE ÅQN ÂqK nJ §áq> ÐQ¾ S@& s ÊÌã o Âæ aD Â_ s áÀ ©ÅQÍÂqã ÅQQKã ÅÂ^I¾ã VÂ`ã SqF sã §QJ ÇQq å`Q áÀã §ÅQN' hÂã ©ÅQÍÂqã ÝQ¾ã SHA¾ã VÂ` ^= QJ¾§QJI ÞÂÌÊÀ áãÊ Q-Ìã §SKKÂ`˜ÂpK nQ Q µæQBQ ä` ” sJ §mD[ rÀ sIK@GD `KFDÂãmHB jE ì À sKÂ`˜Â Sq` VÂ`Êq㝠¶sGF=ÂâÌQ À s ” QJ` äq eDIK §ÅÂÊQJ ¼QHMã ÄÊ^ oãQIB SqH S¿Ì ÅÂË SKKÂ`À ¼QI áÀ ©QJqH SÌÊã QJKG àqE ”ã §hÂq rG SKQB Å^ áÀã §S^Eã §sBH' ÌÂq% kKHB s nJ ^ §sI qÂÔQH˜Â ÔqIÂã SÂ^B Ä`FD Qæ Q>À ÈQDF ` `KKC âQ#Q h ^ã SKKÂ`À rÀ SQ QI QIÀ §SIHGBÂã `` Òã`ã Q`q rG áqDGã §QJGF rG hKH$ k Âq SKÂ` §SKKÂ`˜Â p`@ QrÀ Q`AqG §QJQ@ã QJQQ ã ã¾ s^E ã¾ sBÌã¾ g Q pq ã¾ S¿ÌS¾ áQFO áqFK §ÌQB=QJGH á¾ ã¾ QJK pD `= á¾ §] ©©©ã¾sÂ`K pJqã p¿Ì nv• mF=QJH`ãQJGãM ^KB hÂq s ã Ôã`='ã o qG m? [ áqF á¾ ÄÌã`?Q bK å_ ÐQ& pIF. ” sBH Ôã`=ã §åÌ`" sQK Ôã`=H âÍQ!À QJ[ §SÌ`Âã SÊ^B pCK{ s ”À ^qIã kE á¾ lË äʾQ§æQKvQJ SK `B S`F S¿Ì oH?” ¨S Q¨ ÁÊQ' eB QJK oFã §å`FD sDGD kHB ÃQK rÀ ÏQE Ôqwq s s§SKH& S@& o ÄQq' SQB µ\HG á¾ oF. ÝQK Â_ s ã §sIK@GD hH' s Ò`= rG Ìã`' *^E §sIK@GDÂsI q Ò`= ÃQK » áQF å¾ rG k@I á¾ oF. SQ ÅÂ`KB sIK@GD o `KB * ^E ä`¾ SJ oã §SJ o Â_ `½ aB á¾ m o §rIB ÅÂË `K ã SIF/ `K SE`@ lË ” ^BaI n Sq QJqF mQ# Â_ã§SKIK@GD pqJ

ÅQã` [ l_ã§SKKÂ`˜Â Q¿` h ÑÌQB S@& å_ sKÂ`˜Â mHB äq' sE` ” s SwQD?D ©sHKGB QIBÂã pQ kKE" sQQã §nvQE nKGB àQA o SKKÂ`˜Â kG@I µæQQ §SKÌ^' VQI' oÂÌ UKonvQ q Q rG àqE mKM ÄÌÂʘ ÅQK½ã §mÂ`' nKEã §SKÂÌ^ ÅQ qwq'ÂhÂãã ©©©©æQK>>ã æQq` 2HGB' mKMã §ÜÂ`˜Âã o¾ s s Â`ã`K àQA q nvQE àQAI Â_ áÀ ©] ^vQGæSKÂqã Sæ KGã Sæ BwQ Sæ N SÌ^' ä` §pÂq¾ q m §s`B åq` àQAIÂo Âæ `K jG ”ã §ÜqM'Âã á¾ ä` å_ å¾` Q^QÂËÀã§pIqF o ¼aã §pI k= pKI s S`q ŕF= o sQB s`B nQB s nKGB È`E á¾ ä`I §\K{ Â_ã pQBG@ã pQJqã p¿Ìã pGF s nvQE åq` àQAI Â_ s R> SKKÂ`˜Â SK q ^q SãQ pMã §æQ`Q Â^ áÀã §â`qã Ê` rG m §SK `B S`F S¿Ì rG sII ” QJÀ ©nKGB SC{ ÅÂË sã §ÄÌÂÍqG SKH& S@& s ÅÊÌã ÁÊQ QJÂ^K# Q¾ §QQI á¾ S`F SqAI å[ oF.ã §SQ ©SvQC S`FD 徨 QJ¾ j=F SKKÂ`˜Â rÀ rã[ Ä`AI áÀ µæQÊQ `q@ qã §QJ àQ Ü^ kKE" rÀ hG@ ¨SK#Â`˜Â nGB Ð` 2 2GN' 2HGB' oÜQã ¼j ÌÊQ `[ ᾠsIB Â_ã §SKIK@GD ÎÌÂ^' s S Q SG@G S¿Ì Ôã`= q m §S? S`A Q¿` ÌQ À Ê` bK h SKKÂ`˜Â qBwÂã h QE n ÂËÀ sQQã §æQB mH ã æ SHvQE ÅQBQ$Âã ÅQKGF SGN' QJ¾ ÑÂ`  rG • æ E Ìã^ Â_J àqE QJÂ` 2 àqE UK£ • 2>' ÐQ[ ÅÂÌ^ SqE Ü^J QÌq@ã ÅQKGF â_ s n`ê S`F S¿Ì ` 2HGB' mKM ©¤¼j ÌÊQ `q@ rÀ lË s?DK jKF §ÅQBQ$Âã oÂaQnK ¨ÌÊÂqã VÂ`¨ ÅQKGF ÅÂÌ^`q@ mã ºÆ^K jKã º2HGB'ªÐQ[ ÅÂÌ^ SqE h ÅQBQ$ VÂ` `q@ rG `>EK Ôã`=' ᾠྠ2% 2HGB' h mHB mNã §QJGH ÅQKKÂ`Àã 2 `I' 2HGB'Q kGB ßÂN Í` Q^I ã §lË kKE" s sBQ$ `KKC äã^ o ßÂN pKG §nKGB s ášÂ rÀ Q`A ÂËÀ Q¾ §àQB Ü^JQ m> Â_ ©SHJ' ÍQ!À Ôã`=' Ü^J Q^^" sD §S>>' SBÌ[ ÜÂ^[ `q@ QH §2KQ¾ o`¾ rÀ Ôã`=' Ü^J㝠µßqE ÅÂÌ^ SqEã §2HGB' mKM SGQ SKI ã SKKÂ`À s `AI ^I ã ©2HGB' mKM 2>' ÐQ[ `q@G bKMÂ å¾ ¶å`F å`A QHJã¾ á¾ \? 2 ^J SKKÂ`˜Â żQã §S¿`Âã ÃQ@& äq rG R lË kE"nSKKÂ`˜Â â_ áÀ ©l_ kKE µÃQK


WIOË

 5LKÒ F*« qOQ WOO«d≈ bI w

SIG moßã[ÂQJGFs pG{ã QH 2HGB' mKM SKKÂ`À mKG" m¾ o pKQ áQ@E a` pHAåÌÂq¼QEG ÇQ s SEKqÂâ_ ÅQN' áqG. Âæ q? o mF= SÌQ= SI$ Q^Q Âæ q? o mF= SIG â_ á¾ nGBQ`^$ oã ©2HGB' mKM SKB`' SKKÂ`˜Â â_ ¼QI rG TGC ^ã §Äq=% `Q©Ê QJ¾`ã ©©© VQI'Âa`ã §SK` ÄÌÂÍãã §ÅQBQ o§Sq` SKqF%Âã SK.ÊQ[ Qæ ÌÂq ¼QE Q^E ã QJGKG"ãQJ¼Â` s QI `= §å¾` ¼Â^˜ áQ@E a`s QI SKB`' SIG QJB^ã §ªª mªª 2 Q mQ= pGF rÀ QIGEãQ`wQ b. Qßq sBH' ÌÂq% ÝQK s Q`=Iã ¤SKKÂ`˜Â£ ¼QI ˜QKGBÂSIG È`E' Â_J QIBã§QJq ©sIK@GD hH' ÅQqF m d Âæ ÌÂq âÌQ Q SQ Qæ q@h? á¾” §S¿` â_ m¾o ÈQDã Ä`QC hG@ã Q^` s 2@G SKQ' pq • SKvÂ`À `KÂ^ã s SKKÂ`À hwã S{` ¶S{`D â_J s? m ©QJKÀ 9 ÄÌÂÍqG SIÂÌ SKBwãm

Ìq> hwã o m[ rG QJIF5 n pKI o Âæ `Kws• `F å¾ ^ ”£ Âæ Ìq> bKã §ÌqI SQã S¿` Èqwã à^B SK s^ mF= pH`ã pG ©¤`q$ §åÊ^B §sGF= ÌQ ˜Â rG SKKÂ`˜Â a` µæQKQ Âæ `Q Âæ Ìã` `5ã §s QI §svQ>˜Â §sÍq È`E' Ìq> áÀ ©âÂqã å`q$ rG Qæ KÂ`ã o'ßqàQA sIB Â_J £ 2HGBHG ßq àQA o `¾ bK nvÂq ÅQBQG Äq Êã §¤mEê ” oã nKGB s mEê o `¾ bK QI^¾2 Q áÀ ©àQAI Â_ h ¤æQKGF£QJÂ` àQA nJKG k@IK o' §ÅQBQ$Âã ÅQKGFG åÊQÌÀ mKÊ mF£ ÔqI Â_ o Ìq> oF. jK §pKG ã ©jK q ÆÂ^À rÀ ÅQqF'Âã `{QIBÂm h Ê s nJ ᾤpKvÂ`À œºnKGB 2 SK qã SÌ_ ÅÂ`KKC

SKKÂ`˜Â s Ñ`D' sKÂ`˜Â È`@ 2 ÃÌQ? SH µæQBÂÌ §pK T` å_ sva$ È`@ 2ã §pKI ã¾ âQI á¾ s ÅÊÌã QHã §SKva$ S$QB'㠝sva$ kK@Q

S@G à• _I S{Qã §ÅÂqI ä^ rG mvQ ^J ß_ê Â_ R>Âã § àQB s nKGBÂãSK` jG' SKIK@GD SKI q SKJ rG â`Ks a ì`ã §2@G s nKGB `q@rG ^J$ SKJã ÎÌÂ^' ¼QI s ^J$ Â_ ßÂÍ ”ã §SHv• SKÌ^ SK" SKI qã §nKGBÂã SK` ÄÌÂÍã àQH o `[ ¼a$Q rA k Â`' nKGB s SG@ Ê^ á¾ QIHG ÂËÀ S{Qã §`^E k mH Â_ã §æQqI ܔšÂ ÅÂ`= rÀ m> §Ê` ì@ ÊQÊÍ s sÌ^' ÄÌÂÍã TH ^E §mQE'Qã ©Ä`KÊqJã SGvQÊÌÂq rÀÇQ rG TGCÂã §QJ Âæ ÌQB p` ã §pÊqã nKGB SK qI SK` mKM s Ä`Kã Ä^Âa VÂ` rG ã §Ä^^ SKIK@G VQI ÇQÀ TED¾ s Ä`KF VÂ` o lË`K ã §o`^'Âã2 `='Âã2HGB' Ä`K ÊqJ QÍQ!À s T_ã §ÅÂ̔ã^ o 2•' ÅÂ`= QJK `K ã sH` pKE=sIK@GD hH' nQ ^ã §S qI ÅQQ ã ¶ßQ' Â_ s §SDG mH SK qIã SãQD ÅQQ@ã §sH` ©sÌ^' nKGB SKHI ßQ §ßÂq[Âã Üã`A m s Qæ HvQ rEK pÊqã nKGB SK q ßÂN áÀ hG@ hH §s hH s jq ” `KKCÂã `q@ SM á[ ©`o ã s pGE ¼QI rÀãÌ`ÂrÀ á¾ ä` §åq` `q@Âã UG áQ@E a` s QIO §l_ã SIGQJa!¾ s 2HGB' mKM SKKÂ`À ļÂ` s QIHQ ÅQK?E'SK ÄÌã`w §QJK å¾` ¼Â^À㧝2HGB' mKM SKB`' ÌÂq% Ä`FD bKMÂã §S`K>' QQ?E s SKBH' SÌQ=' mK{M ÊÂ`À Êq QIO §SKKÂ`˜Â È`E' ļÂ`E â_ ¼qw s ã ©¼QIì  µSKQ ÅQA•' S¿ÌRG@ hÂã n? s ÄÊÌQã SÊQK SKKÂ`˜Â ã^ µæ”ã¾

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ÄaJ¾ rÀ ÇQã sIE mH SK#Â`˜Â s Ê` Q m áÀ µæQæ Q ÃqG@' ÅQJ$ rÀ fE `AII §â_KDI SGvQ SK Â`ã`K nKGB SIJ `q@ SK µQ¿Q=À È`E' 㾠mHB QJI ÄÌÂÍã §¤S`E£ÄÊq$Âã ÊQH • SKI q SKJ §¤S`E£ o`^' `q@ VQ` §ÅQqGB' ÄÌÂÊÀ àQA µnKGBÂãSK` ÅQBQ$ §©©©© §ÎÌÂ^' ã`^ §2ÌÂʘÂã 2 `='Âã ÅÂÌÂÊÀ §Sq` ÅQKGF §hH' ÅQKG §SK` ÅQKG m ©ÎÌÂ^'Â

WU WbI


ÂœUI« œbF« nK¢W ËUILK u a —U « ÆÆÆWJMK a —U ô¢

©Q^BãÄa ÆÂ^¾ ©Sq`ÂãSK QEÂpQQFBÂã§sQKÂm`» SKIK@GD SKQK SKB= SK QE SãQE' o æQQ 2 Ìã`» ©sqKJ>ÂåÌQHB”ÂÔã`=HG

¶lG'ÂÎQ¾ß^B ¶ß^BÂÎQ¾lG'§Ã_F”œp{ sGs lElG5¶æQIKFlG5á¾

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

ÂœUI« œbF« nK

sÂ`BÂ` Q=åÌ^K^IGoÌÂ_ ”Âh

s QEÂãåq`Â`K>EGQI¿Ì¼qws ã§ÅQK@B'Ââ_¼qws ÃÌQ# SH §å`KQH$ s QE pEHB ¶sQK QIÌQ ļÂ` s ÅQKKÂ`ÀoQJK Q'¶mMÂãļÂ`EÂãÊ`ÂkÅÂaIã ©©©ã^BÂhSGQ=ÂSJÂq'ÂS`#ÝQKs æQKBQJ Â^À*ÅQK½ã µs QaK`ßãQIã mF=pãQEs ÃqB=ÂÃÌQ#ãpqJDãÌQHB”ÂS`As » ©ÐQmF=2@G s ã§àQ rG ÓQDGSãQHSK QEÂSJÂq'Âs mÂ^ÂsKIK@G S`#» ©SKQKSK?ÅÂËSKqS QHÅÂ_ S`# s Ä`Q' SJÂq'Âã §¼QD” S` SãQE' S`#» ©SKQKS^SK `BSJÂqH¶ßQE ” ÃÌQ# h h QE SKQÀ SãQE S` SKIK@GD SãQE'» SKqE nJQQF ¼QIÂã sQK nJQB s o^J@?'Â é ©SKÌQ s ļÂ`¶s `B'ÂßqÂs ãåÊqq¼QE=Âs S`rDI'» ©o^vQ rÀ2wQ o2KIK@GDÂßq" s QIÌQ='nq ^¶åq`Â`q@ÂãUGáQ@EÂa`s QIÀ sQKÂmBDÂfÌrÀp•oÜ^Jå_¶s QEÂ^J$ÂÂ_ S QE s jG ÍQ!À s QI ã` ` ¶åq` mBD h s QE µáÂqIBSKQK SãQEHGSK QEÂS`ÂÝQ@IÂã§SFIÂÅQFÀ ©Sq`ä¿ÌSGoo`=BÂãhQÂÊ^BÂs â`=nKå_ S^E'ÂSÌqÂÍãQ”á¾rG §jG'Âs SQFÂÄq ^ÂoH?ã âQ>¾sIÍä^s à^Eã§SHGo mE”ã§SHG ©áQK jG'ÂÂÌ` ÊÂq o`ãåãQ.`ÂlQ

]ÌQã §SFI ]ÌQ sqE 2 Q áÀ µßqE á¾ æQ?¾ QIIF. é §Ä`Â_ÂmB=sIK@GDÂàÂÊQ§sIK@GDÂÅq>ÂqSãQE' æQ^ ]ÌQ `KCK lË áO §SãQE' ÄÊÂÌO æQIN §à•F f= §à•FÂ㧝mHBmBDÂßqEs sIK@GDÂÌq? ©S”Êã ç o]ÌQÂ``"ã§à•FÂÝQ@Àã§SFIÂÅQFOmKD¶Ä`Â_Âã ÔQK>”Âãp `B'áQJ̔ÂoS `B'ÂßqE``"ã§o`>I'ÂSF ©pG>ãpÊÂ̘ ë oQ@ s TDY F áÀ㨠`HB'Âã `HB' 2 SJÂq'Q §áËÀ é ¨åÊQ>”ÂãsQKÂäq'Âs Åa`ã§ÑÌ[ÂrG ÊQ[ s Âq pKQ ¶s QH”Âã s QE ]ÌQ SKGF SqF QJO S `Bão`QEÂS `B2§S QS `B'ÂßqErG ^5ã§s Âã•Âã ©SKãÊã§SK QEã§SKDã§SKqqã`¾SJÂqH^H§2ãQE' sIK@GDÂ`QIÂoæQQ 2mãMãļÂ`^KBI¶ÝQKÂÂ_s mF= ¶SK QE SK”Ê ļÂ` §sQ@K” sqKJ> ÌQHB” h ¶SKQÀ SKÌQ SF% ÎQM SKIK@GD Ä`Â_ ¼QI s æQQJÀ Åq> j>Iã §o`QE S@G o ]ÌQ ``" s nJ æQQJÀã§dIS`%Âs æSGÂ^ã§nJHQæ•^m5ã§QQ? SKDIÂã §SK QH”Âã §SKqqã`[ S `B' ŔQ s æQK `B ©©©©S`Qs qÂÞQFÂomF=¶sIK@G s `BVIH s SãQE'ÂS`#ļÂ`rG ¨s QEjGH¨^J$ÂÂ_a`I§l_ã ¶f=IÂÔÂ`>ÂàqrG aK`Âh§àQBÂs QEÂsÌQÂQJQK ©rDI'Âã`KJÂS`#§SKQE ”ÂS`§mÂ^ÂsKIK@G ÔÂ`{ ßãQ§æQHvÂÊæQHQISIQm.àãQEmBDs QEÂbQJÂá¾hã SH áO §sIK@GD s QE åq` mHB ÄÌN s pBwq æQãÊ µsã§jG'ÂÂ_Ôqwq'QÌQKÂs æQ?¾THJ¾SvÌQ mÂq mK SKIK@GD SK?E ÃQ{¾ å_ s QE å^$ É`= lË»


©Î«duB Ë WU® ¢wBBI« dOF«¢ w ‚U 

lQã sI ÈQD o m ÜÂ`O áQ@E a` nA ßQD — `KB s  Qæ Q` åÊ`F nKãã åãQ.` åqD=Âã sQFÂ`KBÂrG àqE §æQQ ¨ 2 Q æQQ SÌQ=- §QKqqIF jK qã åã^K ÇQ˜Âã żQE Å^E ^ã ©pG àÂÌ ÎÌÂ^ jG o SQ ã §a`' `E s ÒQ s Q`½ áQ §ßQD [ h Ä^ jK q rG Õ@ h sI ÈQD mKa mH UK ©S>E rG SKI' Sã^K àq` ÇQÀ s QKqqIFÂ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

©æÂ`q>ã SQ ©©s>>EÂ`KB s  ÝQ o


µÅ•F=' m©©© ÄQK%Âo ¾^ nKGB ÃQF ÌÂqã ÏQE rG ¼QEG mHÂã ©S`QAÂã ÂÌãÊã Q˾ ä` o SHGBã Qæ HGB `= ^¾ã ©Å•F=' QÊqE SK ÃÌQ# rG 2ÌQ='Âh mHB bKMÂÜ^J lËã §`KFD SKHIã nGB aKD ßQ

¢wULô« ‚UO « w öJA*« q¢ w W—Ë

áQ `EÂrJã`QQQK2QÂompàqEå_ÂsvÂ`˜ÂUÂÝQKs * §sD QB ¼Q_ ÅQqF ^¾ m åq`ÂÝQK s ß¿QD Ôqwq s ^E ã ©s QH” ÝQKÂs ŕF=' m áÂqI T" SÌq fK@ ©ÌÂ˽ `J ߕ SKE' Å¼QEG jM á¾rG ÒQ s ßã[ ¼QEG hKwÂq rG áqGHB Ä`KC{ SK ÅQ qH oHw mHB SÌq oH?ã ©àQB s Ôqwq' o TE SK ` U

WOLOKF WOB U—UI ∫vMF*« dd%Ë ÂöJ«¢ »U —Ëb ¢ÊUe« pK U qOH« WOd * WO«—œ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ÅQÌQE µrIB' ``"ã à•F ÃQ ßã[ o`= j>I UG áQ@E a` o Ì^{ oH? ÃQ qã ¶åÊ`F nKã pDN' §áQa lG Q mKDÂSK`' SKÂÌÊ SKHKGBSK> SCG ÃQ o SQ&ÂÄ^qÂs ÊÌãQH áQaÂlGQmKDs`' dI s ļÂ` ÝQK QÂÌ^ j q È`E- QJÌQEã §sIK@GD ÇQJI' s `= sQ j>G SK`B s o- §QKGB SKQ[ SG`' s SK`BÂSCGÂsHGB' pqÃQFÂã ©`KBÂã ÜQ=F• ÅQK QH” sHGB S{Qã §ä`[ ÅQ qwq' qHGBã §`= sQ j>ÂqHGB lË rÀ S QwÀ §2HGB'Âh ÃQFÂS=QI'¼QE ^E rÀÌQ>Kã §QÂÌ^Âã Ä`{QB' ÅQÂÌ^Âã ©a`'Âs `KBÂã QÂÌ^ ÅQQs áq`= o_ 2HGB' rG pBÍq

UJ*« ou ‰u qL W—Ë w W—UA*« `^' SvQ áqKÂ`ÌQ QJKG T `¾ ÅQF' ¼QI[ ^^^" ÅQFHG kq áÂqI T" mH SÌã s `F q¾ sQ SGKa TÌQ s QE a`' s ª àq lËã §kvQqÂã SKQqGB' ÅQKBHã ÅQFHG sãÌã[ RF' m SKãÌã[ SKI q ÅQF' ÅQHAI ÊQ"” àQB ©pG àÂ` sQ'[ s`DÂ


ÊUDI« ed db l WOueHK WKUI §áQ@E a`- j`B ßq SGQE' ÅÌq5 UK §ÒQ s a`' `^ åÊ`F nKã h ¼QE¼Â`O 2@G áqaDGã SKvQ? TQ SãšÂ s a`' QJàQ s S@=[ n¾ Ñ` rÀ S Qw˜Q §o q ÅQA Q jG s ÅQHGB'Âã 2HGBHG QJ^EsÂSq` ÅQKQBDÂã ©sã^E ì SN h áãQBQ ÅQHGB'Âã 2HGBHG SKÂÌÊ \Iã§2HGBHG Sq` ÅQ^I bKMã§SKÂÌÊ àQ¾ o §Ä`K[Â

wU« Á¡UI bIF ¢wLOKF ‚UO w U«—b« nOu ¢ ÈbM

`H[ ߕJ SKBH s sHKGBÝQK s QÂÌ^ÂjK q ä^Is 2ÌQ='Âã 2N' 2HGBHGsQ ¼QEG ^E ÒQã sq * §ä^IHG SKã`F˜Â SD> S=QI ¼QEG ߕ T5ã ©o q ÅQA Q ÎÌÂ^ jG o SHGBãQHGB SÌQ=- lËã §Ä`K s Q Ä`D s ^EB s QÂÌ^ s SKDK> SÌ^HG`K? rÀ S Qw˜Q§nJ• h QJ áqHGB' àQ sÂSKÂÌ^ SK qI ÃÌQ Ñ` ã ©QJK ÞÂ`”ÂÅQG@ã Òã` S=QIã §áÊÌ[ ¨áqG s mE' ý ¨ 2

W—bMJ ù« w ¢WKI *« WOd *« ‚dHK w«bù« vIK*«¢ w W—UA*« ÝQK QÂÌ^áÂqIB mH SÌã +^E ` SÌ^IF˜Â SI^ s ^E å_ SK`' Ý`DG s Â^˜Â rEG' s åÊ`F nKã mKa ÞÌQ 2`=' oF. sGK sÂÌÊÝQK h m QD ÈÂ` rG SÌq VQ` àqE UK §sÌ^'ÂÈ`'ÂsJq oqFãRÌ^ µå`KB Ôã`= åÊ`F `?ã ©à•FÂã^$ ŕKF= ` ÅÂÌq>ãæÂÌq{ VI SKÂÌÊßQB ¾ rÀ ^I §S qI S`KB ÅQKGH s ÌqB o ©ÒQ ã s RÌ^ÂãÔÂ^™ SKã^ SN'Âã SÌ^IF˜Â SF s rEG' cQ rG ^E å_ SÌ^IF˜Â ¼QEQQF

 wOMOD K¢ Wu ‰u ¡UI w W—UA*«

¢…UO(« s √b rOKF ¢ ŸËdA l= mvÂãã ` ¼Q ÊÔã`=' rG 2 `=' nw¼QE a`' `E s ÒQ àq ^E ê §ÄQK% o ¾^ nKGB Ôã`=' `K?Âã ¼^ÂÌQ Às

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

àq lËã § sKIK@G Sq ßq ¤1"44*"£ QKQ¨ SKã^ áãN=G SK.ÊQ[ SKIK@GD SKBH$ pHA ¼QE s ` ¼Q ÊSGKaÂTÌQ Ìq? QKãÌã Â^Iã QK`ã QKQ'¾ s QH ÄÊ^BÅQ QE s SqJ mKF= rÀ Ý`@ *ã §àQ mF= SqJ ßÂN ÏQEI ßãQIã ©Î^E s ª © ;Âk QIs  sKIK@G  Sq mKF= rG ÐQmF=ã 2@G s SK QE SÊ^B rG ÏQEI aÌã ©ÅQ QE â_o 2G/


Íud « d uD «Ë YK ÊUDI « ed UO UF vK …¡U{≈

ßqE s ÆQ[Âo Âæ Ê^ a!¾ QH §Sq` S@=[Âã ÅQKQBD o Âæ Ê^ §2KwQ' o`J= ߕ §åq` `q@Âã UG áQ@E a` nA ©SKÌQR ÑÌQBã Sq`ÅÂ`5N s pQÌQ= rÀ S QwÀ §SDG SKHKGB

tK« «—Ë U —√ w WO—b Wu UU 

svQSÌQ=- §sQ áqQ ¨ 2Ä`D s lËã §SK`C SD? ÎÌÂ^ jGo2HGBHG SKÌ^ Sq ÅQQ áQ@E a` nA æ qE TãQI ÏÌãT rG ÅQQ' TGHÂã ©S`HB mÂ`'Âã ÅQ>> jG oSHGBãnGB ÅQKwQ̝ µQJH¾ SDGSK `B ” åãQ.` lQ 2QG ]ÌQ ÅÂ_ o `KB µáQa ` SIF[Âã ÊÂ` [ SQF ]ÌQ s  §`Q QQKã l= mvÂã 2QG rIB ÅÂË àq` l`" µQ^KHKG' S@Âq nKGB §`q åQã åÊ`F nKã 2QG sHKGB ÝQK s sDIÂã s QH” §ÊÂq o`ã nAã §áÂ`@ ÌqJ=UQGQKqqIFÂã àqGBÂSBK  §` ¼Q Ê SQG ÄQK%Âo ¾^ `KFD §`KFD nKGBSQ ̝ §sI ÈQD mKaG ©pG àÂ` SN' `Es `K[Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

¢WOLKF« WUI« w w U √ s— ∫wLKF« ¡UBI ô«¢ ‚U §áQ ` QJ SQ _KDIã ÄÌÂÊOSKHGB S QE s sQ¾ oÌ µsHGB ¼Q>E” áÂqIB ^^ åqI ÝQ _KDI áQ@E a` `? QIH? pG àÂÌs åq=ÂÝQ'Q ¾^ mÂ`h̾ Qæ IH?§`QB rãßã[ ÜqD> o àqGB ÅQHGBã sHGB rÀ ÝQ'Âpq UK ©s kKqQ ¼QJÂã §SKDK> ÅQQ' QJKG §sD> kK@Ân §Å¼QE ƕ æ

¢”—b*« w …dOG l—UA¢ ŸËdA* YU« ¡UIK« œUIF« ä^ SGKaÂã åãQ.` lQ UQÂÄÌÂÊO ÒQ s Q`½áQ ÎÌÂ^' s Ä`KC{ hÌQ= Ôã`=' sÂqÂrG żQE S• ^E ¼QIáQ@EÂa` o âqEG Q h §SK>=ÂnJÂ`ÇÍQ5 oQqq sÂÅÂ`& ÌQQ ÅQHGB'Âã 2HGB' o S qHàqEã ©Sq ©SK`C SD>ÂÎÌÂ^ jG o SHGBã Qæ HGB `= SHQJKG mHB hÌQ=Ä`=B QÊ^ Ì^Eã §nJÌÂ^ s SK Â^ÀSK`# hÌQ=


jD ºQJKodEIKÂ_ m§QJqQrG ÅQKwQ` nGB' q o ºÅQKwQ`G SQJÂâ_ ^` ÂËQ' ºQJqSQJ o Âæ ^ 2KHGB¨ o ÂËQ' ºQJHKGB ^` ÅQKwQÌå¾ º^` å_ SK` o eB o rG á¾ hK@ ” ¨æÂ`K 2K qwq'Âã S q{q' àqGB lG àQ¾ hwÂq ” ÂËQ' ºSK qwq'ÂSÂ`{ãnGB ºÅQKQ˜Âã ÃÊ[ ßqEs ßQ% q QH Äq` àqGBQ Ã`Iã §`KFDÂÅÂ`/ s Ç`BIã sIË s \G SG[ â_ TKE 2I o ÄÊqB k` ÅQ`B h n QI ÄÌq> bDI aKQÊ s pIË s `? ^ã pG àQ¾jE Qæ EÂãæQHGB TGK ©pG àÂÌ rÀ Ä^vQ Q ºËQ¾ QÂ_ nGB ÂËQ' µQJKG ÊqB s SG[ lG p[µSKIKã`ÂÅQQ˜ÂlGpIËo TQ ^㧝ºÄQK%Âs Â_ sHI ÅQKwQ`Âá[ ã¾ §æQE” QIaGKã¾ §â^B Q' bN ©©©œÇQJI' dG Q^ §SG— Tã s Q ã¾ §`KFD œrIB ÅQQ˜Â lG ^B nG §æQQ5pIË o TQ

áQ@E a` m `Q QQKã l= mvÂã µÊÂ^ À

T `¾ SHGB' sHKGB jq QJDKw¾ á¾ Êã¾ s SG[ o µSJq ê ÊÂq'ÂeB mH s áãQB á¾ ÅQQ@ o SHGB'Ââ_ TG §QJKG Y s sÌQ ÅQI ä^˜ TQE §SD ¼QI¾ j> S ` o ä`[Âã §oJ^ Q s sHQ QJ TQ SKQÂã §l•KÍÄ^ Q mHo ¼QJ” ^Bã ©åÌͽ QJTQE Ä^ Q' ^` ” jETQ §ÎÌ^ÂÈ`=SHGB' ž^Âã §ÅQKwQ` S> SÂ^ TQ §ÊÂq' rG aF` å_ ÅQQ@ h m> å_ kQ jq'Âo SEG@I ©QJDŔ”^ ¼QE h gDG ܕ o Ü^JÂoFã §S{Q& QJC ÅQKwQ`G á¾ `FI ” o µ^ÂÌ nGB Ü`B á¾ hQ' Q ©mF rG mF nJD á¾ SKwQ` S QE ÍãQ# QIQFO áQ ÂËÀã ºSH& ßQB [Âã à^ `Í o ÅQKwQ` ºSGF='ÂQH ^` s¾ `˾ ©ÝQK Â_s QI ^ q rIB' ãË nGB áÀµßÂao R` QIK oFã §S•§áQI §^Âã ^BÂÄ`KC> sGD nG ¾ TI QJ ËO §æQHvÂÊsGD ä¾` rG ÅQQ^ÂTQ㧼Â^J= UG o `{¾ n §æQHJ bK §©©©ÅQQ ŕ §2Q©©©SQ s ^B Üã`A s ^B ©©© ^B THGB QJ¾ nJ' §S• áQIÂ^Âã rG ©SB> §ä`[ ÜÌQB' hÅQKwQ` SKGQF Ä`F sq? ÌQ¾µÌqJ= s hQ' Qã ßq¾ ºQIK oÂàQ¾rÀÊqBá¾ QIKG m µßM¾ s SIQ 2GQF ÎQ¾ oI §ÅQKwQ`ÂãlGDQ 2 ^æQ.^ ÂqQ ºlË áãÊ Sa ÅQ qwq ÜÌQB' mB# Sva SKGH oFã §SBK@Âh ©n•@Q TQ ”ÀãÜÌQB' f` á¾ R Â_ã §fÂÌ s aKHÂã SKwQ` SK{q>& rG aK` Â_ m ÂËQ' µQQK RQ@Q `FD Qq Ê §ä`[ ŔQ' o pEG ã ÅQKwQ` ¼”NJ §SG?D' pÊQs ÅQKwQ` áqFá¾ ÄÌã`?Q bK å_ SÂã^B ”QJK áqqDã SKwQ` hKwÂq' s áqBH o_ `¾ã nJKG ÄM ã m¾ ÄÊQ' â_ mB! á¾áËÀ ßãQ ” ÂËQ' §ÄÊã^ SKwQ` ÜÌQB'Q nÊãa oã §SK QE ÅQ ` nJK@B ” ÂËQ' ºrIB s SÂ`>Âã ^` ᾠSEQ ÃÌQ QI T¾ m ºSKQ[ m? ¾ QIK@B å_ q ÅÂÌQJ' rG aK` s ÒÂ` ˜Âã bÌ^ ºæÂ`¾ QQE¾ã §VvQIÂ

nÂ̾ Q¾ã §Å•Â^ o à^ ì Q rG Qw`Q QÌqB `F¾ o Â_J 2HnJBH¾§ÞQIoä`¾ãQI oÄ`F áq@EG ©áq=QIã áqBHáqHGB©ÃQFÂpK ¼Qå_ ^^$ pq rG `N QJK ÊÌã Q UK §Å•Â^' lG åÌ^{ TG¾n ©ÌQF [Âã sQB' ÒQE s Ä`K ÄÌ^ ©Q̾ s Sq= ÅQQ' o

µß¼Q QIGB ÏQE o QJq ÌÂÊ Qã Ä`& â_ ©©© oFã QI ÂËÀ ºÅQKwQ` S `B o ^" ÅQKwQ` ßq S `B' m

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

pG àÂÌ rÀ 2I o ÄÊqB k` rG Ä` Q


p żQ å_ pD kHBQ hÂq Â_J `K Â_ áQ m µq mHB Â_ ¼Q QI o ©lË ^E ¾ ”ºSKÊ[ ÅQQKÂã S@=[ ÅQq' rG Ü^ o `¾ kKE" rÀ s`Kã §kHB s `DK rÀ mHB Â_ sIJ §lË rÀ S QwÀ ©SK QEÂã SKÂ^qÂã SK `B' ©Q`q@ã QJBÂ` m¾ o QJÓQD”Âã S@=[ oã^ ÄÌã`w æ H mHB Â_ rE Qæ qH rE §sGH hÂã rÀh? n QæQ'Q • p `K@ã pI¾ 2 pGHK p oN o ^ n QpQ{¾SKIËs â`K o ©nG% Â_ kKE" rG Âæ ÌÊQ nGB' `K oH §â` rÀ á^^ ÃQ ÅQD{ s ÄÌqM' ÌQF [ â_ ``"rG Âæ ÌÊQáqF ©QI qD{ ¼Âq¾ s kG"ã QIQ˾ s

WU« W K'« ‘UI 2ÌQ=' o Ê^ È` §SG$ ¼QJ RE ä` å_ ÏQEI ߕã µSKQ Ŕ¿QÂã ÒQEI §ä`[ àqGBÂÎQ¾ QJ[SHJÄÊQÅQKwQ` µÅQKwQÌ SJq á¾ RKB o m ºÅQKwQ`Q mF mQB á¾ åÌã`? o m oFã ÎQI m nJDá¾ rÀ rB ÂËQ' ºnJ S{Q& nJC 2KwQ`G áqF ºÅQKwQ` Qæ >> áq¾ ^E §S QEÂã d> 2 Ý` ÞQI µSHGB SC ÅQKwQ`Q §ä`¾ àqG s Qæ DEã QJ Qæ EHBã ÅQKwQ`Q ÎQI jE á¾ hQ ”ã ©o`šÂ ^I QJ Ì; á¾ RB> o ©ÅQKwQ` m nJD á¾ hK@ nQB m bK oFã §ÅQKwQ`Q

©æÂ`K Qæ Â`Âã Qæ CQ Âæ `^E áQDN' sHGB oI §ÅQKwQ`ÂnKGB hÂq S5QE ÄÌq> mQ#hK@ ” rÀ Ê`'ÂoSKwQ`ÂnKQD'QmEI á¾ ßãQ QI o §ÅQKwQ` 2ÂqEÂã nKQDHG sQB' ¼QI S{` QQ@ ¾ Qæ HGB n ºÎq7 TQ QJIFã ÞQI ã¾ QI o ŔãQÞQI áqF ^ ºÅQ`AIÂã ©ÄÊã^ ºÃã_ã ÅQ QE pK àÊQE oÍ s S QE ÂËQ' µßqE QI mvQ ÃY Ìê o ÔqI Â_ QJIFã ºÃãN ”ã bH= RKC pK oÍ s S QE §QJKqH ÅQÌÊ r>¾ s SQB S QE h ÃÌQE s S QE TD Q áÀ ©QJK{q> ÅQÌÊ r>¾ s SKwQ` ÅQ qwq'Âhã sI å_ sDGD ÎQ[ q mHB Â_ s sQH ÌQ¾ã sQ QI ݔa”Âà^ ãQJÍÂqã S` gD rG T{`SDG §pKG rÀã QJqH rÀã QJHG rÀ SK ãSDGD â_ rE á¾mM ©ÞQIã ©QJ Â^¾ QJK s §SÌ^ s s¾ QJK mK¾ SQ s sIBwã mHB Â_ áÀ pH sÂÌÊ àq s SG@ h Qæ K q¾ ¼QE s ` qê §ÐQ& å` Q,Àã §Ä^Âã Ä^ã ã¾ ^Âã m> ã¾ ^Âã àqK bK §ÅQKwQ` àq §ÇQJI'ÂÅÂ^ã mFã§nJHG ¾ o_ SG@ÂmF §àQBÂÌÂ^ rG µQI mvQ ÃÌã ©ÅQEK@ÂãS@=[ o oF¾ Q m_KDI n UK ºœmQ sÂÌÊàq olQ QH §ÅQKwQÌS> oSG@ m. ^ ã¾ s>>E ÝQKÂrG sI' ÒQ=IQ `a Qæ q áÀ µå^I SQ˜Âã `K q mKD qJ §sQK% RQ@ hÂq f`'Âã s`'Âã¾ å`B= ©`KBÂã S`% S` n Ê Q ÂËÀ S{Qã §mG' à^ ãSqK%Â

SHGB sq oFã §sIJ o Qw`Q à^B Qæ QK¾ `B¾ µßQJ \ oFã ©aKHÂãSK{q>&Q ÌqB= eB sIK@B Â_J ÅQKwQÌ ©aKHÂã SK{q>&Ââ_ o mGEhKHG ÅQKwQ`Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

áq ^' ¼QHGBQ §^`# QJK ÅQKwQ` ᾠmHJ á¾hK@ ”µSHGB ÂËO §^`ÂÅQÌÊ rH¾q mKÂã§mK onÌQF ¾ ÂqE ©Ìq@ o ^` rÀßq{q áãÊQ^ã ÅQKwQ` QI` Q¾ ºÅQKwQÌ ÎÌʾ r nQB s ¼s m Ü` ¾ á¾ R m µnGB ©n[ ¼s= q àqJD' rÀ ßq{qG SGJ Ý` o U ᾠä̾ ÎÌʾ á¾ ^̾ Q^IB §`K ^ rÀ SK>> QJK ÅQKwQ` µSJq rÀ Q^KB pq`@Q ©kKÊ mE s d>¾QM §æ• `KQ ÅQKwQ`Âã R@Âã lGDÂs nGê d=ÂáQ Q^I QIK o àQ¾ ©s `B' ÌQD” `> §Â_Q`> s mK Â_ ©SDGDÂã mK rG QM §¼s mF Qæ DE áQ˜Â áqF á¾ ^K$ o µnGB ÅQKwQ` S> ßq¾ §SKÂÌã^ àq% bÌ^ àq¾ Q^I ßQ' ©o S>rÀ

ÅQÌQH' o `KFQ àqE2HGBH QI¾ o å¾` nF?B sIÌQ= ^ QK> M ©pãÌã ÃQFÂÌQF ¾ h h QEs QI qD{ s SKHKGB §RQIÂã SI àqJDS^s QJBÂãã2I S rÀ M$¾ Q Âæ `K swÂÌ[ h@ã§n` ÎQKE s 2I SI^ã 2I ä` 2 S Q'Âã Qæ E sIDq Q oFã ©QÊÂ^B ßQ ” Ä`K QI SG[ §QJQã


sG{Âq ¼Q?D SCG µsQ m>D q å`A TD s ßq>D `¾ mʾå_ pGK{QD mF c^' m>D Â_§sQB' ¼QI ÝQKã pCGm>D Â_ s mH^E ©p s¼Â`¼QI¾ sQH ¾ rÀSJ ÅQQJI lGbHG ^ã §ÄMQD'Âã S=^Âã SÂ`C p>>ã ê ì TB@ fKG ßãQM ©sQB' ¼QIS{`DÂ` q s ÅQQKÂã SqD' §m>D Â_ s sI` ¾ ã¾ sI=ʾ s ¼QK[ÂlG rG ¼q? 2ÂqEÂã ÅQ`AI nQ s Ä`QC QJ^ã s ¼QK[ lG rG ©QQI Ì ßq¾ ”ã QQID¾ s Ä^Q$ÂiK>Âã

5

rKF UUD« mHB Â_J Q`^EQJK mI SDã o QI ^ ” ÔQ@Â å¾ mK m pKG k hK Ì sʾ ÝÂ_ã S{Q SKHG SJF pK å_ s Â^˜Â

áqF á¾ §rIB ÂË pKGF nKGB áqF á¾ SKHM Qæ Q5o¿¾ Q¾§æÂ`K¾ §hÂqÂã SKQ Qæ E>Gã S`Âã UÂã ÜQ=” rG Qæ HvQ q rIB'ÂãËnKGBÂã§mE' q Qæ B ^Iã §]ÌQ o Âæ ^Hã mQFã lQ=ã ÜÌQB' m{Âq UK §æQÊqH ã Qæ KE ¾ ^. å_ ©h QEã SKHKGB Ý`@Â

4

w w{U— dO u U ∫t; U «c ¢vMF «– UO{U—¢ RKQ[Q sQB' Î` s `[Âm[ q §ÅQKwQ`Q jC= q ÅQKwQ̝ rÀ ßq{qG k`@ rG SKwQ` S QE kKHBã SBH' ÃQF s¼Â` ^B p Å`B Qã¾pKÀ T>G Q Â_ ©rIB ÅÂË s żQ r ÅQ qwqã ÌãQ ßãQI å_ ÅQKwQ` S QE ©ßq> SB

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

Ðq>IÂߕo sQÀ ã¾ sHK ^Bê ÅÂË nKQDrÀ Ñ`B » àqJDã ©SF' ÃQ rG  Ä^K> s Í` SQ[Q §SK>>E SHKE S QIEÂã §SHKãrÀk`@Âs S> s Í` SK Â`E.^ ©¼QÌa SG` S> s `JA ÞQI §¼QK— ÅQD{ ÞQI §Þ` dI mÂÊ s ÄQK Êqã » ©Å”q"ã S`ÞQI§áQÍã áQF ¼QH¾ã ©©© §RGB §nKF% §Ô^D? µÅ””Ê QJ ¼QH[ » ÎqD s `K `¾ o p Qã §Ä^KBã ÄÊÌãã ^KB µÐq= ©ßQD [ QI ^>¾ ”ã §ÄÊ^B' âÌq> oDÂã ßQH$ Ýã_ SQ Êqã » QH S>EG SK>IÂSKI ߕ o m §S@=[ rG mHB ߕ o RK`ãÅQQÂ2aUK §Ä^KãrE¾ o S> s Å`J

©SEK[ ÜqD> S{` lË s ä̾ UK §SqD TQ SK>>E Ðq>I» S> s ÊÌãQH S>E SKIS QK{ s pÂ`Àã RQ@ÂßQK mKBD ©S` Ãq% jK qãàÂ^”S{` s@Bã S` SKIê ÅÂËSK>>E Ðq>I » ©ßqG% SÌQE' ÅQKKÂ`Àã Ý` sqq^[Âãs QH”ÂrG SKwQ`ÂnKQD'Â\DSK>>EÂÅQQK » ©¼QÌa SG`G s>>E ÝQK s ¼Q QH sÌQÂã

ßqEQ §¤sIK@GD£ ÅQKwQ` ÇQJI rG §æ•KG rI Q-Ì » s QE QJQã s QH” QJÌQ o ÅQKwQ` m>D pÀ bK `[ ᾠ^E ¾ œÝQK å¾ áãÊ Ê`' à^E p¾ã§s QH”Âã ©ÅQKwQ` S QE ÃQ S^EpżQ QH ¼q o SÌ^ â_J ÅÂ`KDÂã ÅQQ?˜Â o `KF rG åq sIK@GD ÇQJI'Q å`AI RQ$ f` á¾ ßãQ" s S@=[Âã SG[Âã SG[Âã RI£ rIB 2ÂqEÂã nKQD' eB mB# á¾ ßãQ"ã §hÂqQ ©¤©©©SK Â`D S^IJ §oaQ S@`' Ŕ^B' §Sq' pIF.§rIB ÂË ÅQKwQ` ÔqwqmB á¾ pIF.ê nGB' ᾠ^E ¾ » ê sQã ÅQKwQ` 2 ã¾ QJD SKwQ` ÅQ qwq' 2 mQFê á¾ m¾ o ©©© ÅQQK s ÅQKwQ` h? á¾ pIF.§ÅQ qwq' ê æ ã¾ SGQF ÅQ QIE p^ ` q á¾ R §lË p QE o hq á¾ã §” Ì`E' ÇQJI' s S`A ÄÊQ o p^ ` q Q +^E o oFHK §æQKQ ÔqwqHG mB# SKBÂãã SK QHÂã SK QEã SKÌQ ÅQQK oHw Qæ @@ã Qæ Eã Âæ ^K Âæ ÊÂ^ À ¨s¾`¨ RG@ Â_ã ©rIB swQ` ©p á¾ ¨ÅQKwQ` `K ¨ ä`[ àqGB sHGB g o o Q-Ì » SKBK@ÂSCGQ à^Eã QJQQKߕ o à^E QJBK@ QJQ qwq nKQD' mK{q Ä`D= ã¾ Äa` SC à^ê Q •KGã §nGBHG QÍqÌ QJᾧÅQKwQ` p Ê`DI Q oFã ©Q`K ã¾2ÂqE 㾠QI o ©¼QD$Q pÂqã S` ã^ QJGB å_ Â_ã §S{Q&ÂQJCã o jDê SKHKGBÅQÌQEã S@=¾ o ÃQF pK ¼Q Q SKH¾ sM á¾ ^E ¾ oFã ©¼QD m¾ãSqK `¾QJGB#ã ÅQKwQ`ÂSC S`

©ÅQ qwq'Âã nKQD' o Âæ Êã^ Âæ Ê^ ”Às@Cê ” S@=[ â_ æ•^ âÌQ  oF.ê ÃQF pK ¼Q Q á¾ ä̾ ” §åq` Ü`=H » ÝÂÌã[ â_ mKBD h¾ pD Tq s oFã §ÇQJI' o áqF Q-Ìã§ÇQJI' _KDI h oÂa mF= ÎÌÂ^' s ÅQKQBDÂã ¤sIË ÒQ=£ã¾ ¤swQÌ ÒQ=£ QJKH oF. SG>DI S> ÞQI nÌÂãʾ mQF nGB o `¾ QJÊN UK §¤ÅQKwQ` S QE£ ã¾ ÅQq' QJ¼•ã ÅQKQBDÂäq' Qæ B Â_ã§nJQ>> Qæ B ©nJQQã SG@Â


ÌQF [ â_ á¾ãæQÌQ ÌQF [Ââ_Já¾ ÅQ QI ¼QI s ^ QlË áÀ o TG ¾ m §`Q ã¾ ßqJ rG Q Qæ q \ kD o QIKG m@ n © ©©© ã ÅÂÌã`wã hÂã ÌQ” áQ ÂËO §ÎQKE S qwq- kGB SA• å^ §æÂ`K¾ SGKã q §QJ qã QÊ^ ã pG¾ mFã SKQ% pÌq> Üã`B' Â_ \G> mJ §æQKQ ßãÂ^' sÌ^' ÇQJIHG SKKv` ÎQKE jK ºÃQF QJ ¼Q s ÜÂ^[ ÎQKE ÅÂÌQ” o ÔqI s QEÂãsDIQ kGB ÜÂ^¾okEG ÌQ” Â_ mF áqFK ºsqq^[Âã ©sJIã sHG mF= Ôqwq' rG TÌQ áq¾á¾ m½ §àQ& s ã ©Å^E Qm ã¾ T` Q m s Qæ K qwq TIsI¾ m½

3

WOF«Ë WO{—√ vK WbI …¡«d

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

rG â^ hwã p¾ ä̾ å_ ÃQF jKM s ^J o ß_ Q moH¾ ºrIB ÅQKwQ`G mB! jK µnG n ^^ +^ È` §æQQ5 È`$ ºSEKã SB/ QJGB! jK È` p• o *å_ ÃQK”Âã kK= ÃqG[Q sQ À sD¾ ” s S^ã §kHB QJ>EI ”SKJI- SK `B' ÅQÌQE'Âã S`AI SKI ÃQF ¼ÂÌã o Ñ`CÂS¿Ìo TIF5 UK §S ” `KBÂãSCG swQ` Ôqwq' mQFê ÃQF äq o Qæ KQ¾ Âæ ¼a áÀ ©Èqwq ߕ o Qæ KG ì lË `J ^ã §sqq^[Âãs QEÂã s QH”Âh QJBKH s ©©© ŕMÂã hÌQ='Âã mHB ÝÂÌã¾ã S@=[ Ðq>I TGM Q^I ©Ä^Âã SEq s h^ àQ s Å`J> ì À bHG¾ n mHB ÝÂÌã¾ã S@=[Âã ä^ ä¿Ìã ÅQ QIã Âæ ÌQF ¾ ” `K= ” SG{qQ ©©© ÌQK QIbKµßqE ¨ÄÌq¨Ä`F ßq 2QF ì À œrIB ÅÂË ÅQKwQÌ q©© œ^Âã âQ# rÀ ” s • À ¼qw s ÅQA•' eB mK Êã¾ pD Tq s oFã µpQq rG

ÇQ" QJHAB s ã§æQã RG@ SQM ÅQ`E' â_ _KDI á¾ sã^ §sÂ^qÂãsDIQ SGH ÅQ`E' nAB á[ã §S> o `¾ rÀ è q$ á[ §ßQàq s SKQ S> s pGHFãÒQ=IÂh@ M@& oH oF. ” §S>% mÂÊ â¿QI * QãsÂ^ãã sDo mH Q- àQB µÃqG@' á¾s ã^ Â_Jã §SÊQ S> s pD naQpvQI ÄÊQ À ©ßq ¾ ÌQK o S> oÍã §`½ Ôqo j{ S `

h ÃQFÂs S`E'Â SKHKGBÂÜÂ^[Â SÌQE s Q ÑqH

ÞQI ç ©ÅQQ ã ÜÂ^¾ o È`E q Q h ã¾ §sÌ^' ÇQJI' s QJÂ`KA Qæ QIã Qæ %Q{ ^Âq È`E'ÂáqFjK nJD s Qæ ÞQI á¾ QH Ðq>I eB á¾ SA• h §ÜqD> o 2DG 2q' ©ÅQq' Ê^B ¼qw s QJBq@ oF.ê ”SK>>E µæQqI ã^ ^Q ã¾æQKE@I ã^ ^ QÈ`¾k Q rG ¼QI æ SÌQE' o q ÊÂ^ rG ÅQKwQ` sHGB' mH ÏÌã nKAI » ©æQKIEã Qæ K `B ÃQF ÅQ qwq 2HGB'ÂmKMVÂ` ÌQ Às 2DN' Q¿Ì +^E §Q SE` ÈÂ` » ©SKIK@GDÂÅQBQ$ s ÃQF 2Q? ÔQ?˜§S`ÂÌQH ÑqrG 2HGB' hK= » äq¾ Ì^K rG ÃQ% áqF QIã §hÂq l rG âÌQF ¾ã ©ÅÂ`KAI m o Ì^E å_ Q¾ã §SqI Ä`FD ã^ QI ºlË áqF jK oF hã rã jKã oµSãQ7Âo^” oFã §QJ áqI$Âäq ßã¾ j{ ÄÌQB ÎQ¾ rG Ä`FD àqE ©åÌʾ ”©©©ºo ¨ÅQKwQ` Ôqwq s m SK` ÄÌÂÍã o ¤ Õ Ê^ £ sQ¾ µå^ oHF QIã §S¿`Ââ_RpHKGB nK j> Â_ sIã QJIK m>D mÂ`ƕ rG ÄÌÂÍq rÀ j> Â_ ÄÊQ À n ËÀ m s S qH m mK>" SÌQE n ©ÅÂqI h̾ ¨ ƕ `½ ©sH` nKGB s nJv•Í o sE o mK>" h SG` rG sã SqQ áQ Ñqã SI ^B ÊqB S qH Ã_F Üq ¼Q'Âá¾ SE rG ã ä`¾ Ä` ^¿¾ QI ©VJI Â_ ä^ ÅQQ Ä`'Ââ_kQ@ Üq Ì^K ÅQQá¾ã§2Q@C m ©mE%Â

a—U« vK UO{Ud« ` ©» rÀ áQDN' RË §æQ?¾ æQÌQ ÌQF — á¾ sG>D áÂqI T" QI ©SK hÌQ=' o S qHã S@=¾ S qH µâÂÊÂ̾ Q ÇÂÌÊÀ µsG Q mK Êã¾ s mKE ÌQKB ÅÂËSKwQ` ÅQ`AIÂãÌQF [ rÀÑ`BÂ^I » oÌQ ˜Â ÄQ Â` R §ÅQKwQ` ]ÌQ s ÅQD@BI TGF ©sQF'Âã sQa sÂqã s `B'ÂnÂ` ÝQK s SKG>D' ÅQ`AIÂã ÌQF [ +^E » ©SK QEÂã SKQ˜Â ÃÌQÂ


\ qJ UQ ßQ' Q¾ §æQI à¾QK Â`C ྠSKBK Qæ qG TQ ¼Âq ©]ÌQ rG ÅQKwQ` \ Âæ `K¾ã §sQK% hÂq rG ÅQKwQ` ^B Í`¾ã §QJI¾ã ÅQKwQ` s Èã` U Âæ ^Q ÃQF ßãQ ©SKHKGB ÅQÌQE'Âã SKHGB ÅQ`E' È` s sÂ^qÂã sQ˜Â Q>B q ÃQF Â_ áÀ ßq¾ã ß¿QD s iQ¾ á¾ ^̾ ” QIã Äq@ pIF §ÅQKwQ` ÄÊQ- SEGB' mQ=' m m sÂS` hÂã oã §SQJI s ©k`@ â_ rG m¾ k`ã SHJã S` µsGQ rÀ ÄÌQ˜Â Êã¾ §ÅQKwQ`GÎÌ^H sGH

è §S`= q ^Âã àqJDã ^Âã rIB Ï`B rG h` oÍ æ ÅQKvQ?DÂã ¼Q?DÂã§ß•”Âã `FBÂã Ã`%Âã S` Sã^Q ßq S` \{¾ ©© ¼s mã SKã`F˜Â QJQFã ÜÌQB'Âã 2Q? ÅÂË ÅQ`QJQ QEã ÑÌ[ ÃqB m TQ Q^ rG ©SKHÌ s ^ãê ^ ÅQKwQ` S QE mHB Â_ áqF á¾ kã r=¾» SqJ s ã SKHKGB SKGHB s R@ §R@B oÍ §M@& oa â_ á¾ Âæ ^N QI ÞÌ^ oFã ©nKE ÌQKJ oÍ s ã SK QE ÊqB> oÍ s R_Q §mE s jN' é RK>oã nSK=& Âæ ÍqI \{¾ ÒqJ oÍ s ã §ÌÂ^Âã Äa mã ÊQ> h ÂÌ áQ ©ßÂq[Âm rG Qæ Ë R_ m ã §SE” ßQK¾ pI ÅÊQD SA% sIQ s sGÂ^ à•Âã Qw` SQ nFKG sD¾ ” pKDN ^M sI@` jìN' é S^EI SDq â_J RQ@ sI¾ T¾ ©SÂ^> ÅÍãQ S• µæÂ^Q ÃQF QJIH? s SBÌ[ ÅÂÌQ' ooÌQÄÂËQ-jM

WGK« vK UO{Ud« ` —U ©√

ä^˜Â ÅQ`E' o å¾ _KDI à͕ oaÂÃQ áQDN' Ý`@ n æ ÊQB TqÂÂ_ åãQK nã §QJ@=¾ã `= mã §d>% Ê^B ” ºÜÂ^[ â_J Qæ KQS ã`>' d>% Ê^ ÃÌQE Â_

µsã sIË s Ìã^Ŕ¿QÂeBÞQI ßÂÍ Q §à^EQ m h ÅQQK s QJB? á¾ o nGB' aB s hKwÂqHG SIQ ÂËQ » ºSQI' S@=[ QJ nH>ã o m §ÍÌQ mF=+qEÂã ÎQKE mvQã s Èqwã à^ ÞQI » ºQJI ¼QIC” oFH' jKãºTq kKwã SAF' ÜqD> UK ßQ% hÂq SIQ ÂËQ » º`¾ã¾ d> SH& ÇQ" sÂS@=[ â_eB _KDIoF.ê

2

UO{U— »U w …¡«d ∫vMFö« s“ w WuM ULKË WKU —UJ√ ÆÆ vMF «– ¼Âq §æÂ`Q Âæ Ìã` pKG Ìã`'ÂQIIF.ê ”ã ß^$Âo Âæ `K ÃQF `Kê æ vQ QJB Ì ã¾ æQB Þ^ TB Ì §pQ@ o S@- Qæ FF= ã¾ • ©mHB Â_JàÂ`Âã `^E ļQI o ^• lG ã¾ â_ ¼Âq µSKQ ÅQA•' mK Ê㾧ÃQFÂ2Q?' s¼Â` à^¾ á¾ m ÃQ Â_ pQQ ÃQF Â_ p j{q Q m¾ §Ä¾`$ SD{ ã^ ^ » Â_J §rIB• oÍ s rIB ÅÂË ÅQKwQ` UK §mF=ÂÂ_J è s §ßqCÂãsH` §QJKQB Å^E sQB'Âr oÍ S'qB oÍ q ì s ©©© SGK{[ SEKE% QJ”q^ Å` SK QE SqJÂã nKEÂã

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

o ÂqK mH'Q QJKHGBã ÅQKwQ` sÌÂÊ á¾ ÔÂ_ æÂ` bK TG ÂËÀ iQ¾ ”ã §SqCGÂã SKDGDÂã SKÊ[ ÅQQH” åãË ÜQD$Q ÅQKwQ` sHGB SQ{À ßq s QH” ^EB' k^> SCGQ `KB s nJÌ^ o `>E ì Q §sÂ^qÂã å`KBÂã åqCG ᾠsã §SG?B àQ¾ QI¾ ä̾ ÊQ¾ QI oã ©2Q?' o SKBK@ s SKÊ[ d>E oH? s SCG rG SqD' ÅQKwQ`Ââ_ sHGBo `KF ^I æÂ`^E^#o §ÃQF o ÌQ' Â_ QJGH= ©ÅQKwQ`ÂsHGB nAB QJIK sQQã§ÅQKwQ`Â

oF.ê ”ã §ÇQJI' s TK ÃQF s ÄÊÌÂq ÅQ qwq'Âã ÊÂq' » ©ÇQJI'¼Â`ÀÜ^J 2HGB' àQ¾ ÝQ ½ \D sm §l_ áqF á¾ ¼QI ©© àqJD'¼QI ©© ¼QI q ÃQF pKÀ ^IÂå_ ÎQ[ÂáÀ » q QIQI pKÀ ^I å_ÂÎQ[ áO pÂË Tq s ã §áqQE ©SqGB' mK{q SKDK rG  UK §SIKB S`H SG`- f` ” ÃQF QJ` sÂÅQQK » S@=[ äq R §SG`o `[ pD ÝQKÂàÂ^ oF. ©ÝQKÂlËrG SKI' §ÃQF Â_ Êã^ `B ” QJKÀ Ý`@ã ÃQF QJ` s hKwÂq' » ©`>% ” ßQ' mKrG TBwã hKwÂq' â_ á¾ Qæ ÍQ ^E ¾m nGB' áQFO ÃQF QJKÀ Ý`@ n s SKwQ` ÅQ qwq'¨ S@=[Q¼Â^J”Q QJ SHv•' S@=[ Ìq@á¾ RÌ^ o ¼s=ã ©ÃQF s ÅÊÌã sÂ


S^ m¾ o TQ nF>> s ÅÊÌã s ÅQQK µSHGB ºÜÂ^[ â_ nF¾` TEE" mJ §S>%ÂÜÂ^¾ áqF á¾ s ^ áQF §TEE" å`A SJã o ÜÂ^[ µ2D Ìq[Q QJ@Ìã hÂqQ QJ@` ÅQQ@ ä^ rIB ÅÂË ÅQKwQ` ©nJq o ÄÊqq' hQ å¾ å^I bK ášÂ oFã §SK`B SCG nG9 ¾ Q¾ µßÂa o æ QCÀ ÅQKwQÌ S> nG ¾ á¾ s §`? n SQ s nGB' o ” s SaBÂã §S Q ä`[ hKwÂq' rG SqD ášÂ ÅQKwQ`Q ©æQK= Qæ K Ê^æÂ`ÊÅQKwQ` QJK TBwã

æ Qã§ÏQEI Â_J ÄÊQ áqFK§æÂ`QC Qæ qG¾ QJK ÈãÌo Qæ qK ” QJB mQBs SCG QJ¾ äÌM §SKBK@ SCG SIQQ¾ ©ÃQF ©pQKs RQ@ Â_ã§^^ rG ^^ §àqGBÂrG ÅQKwQ` rI ^HµnGB á¾ oFH' o áQã §`= åÊQ% j> s Õ@ pHGBÔqwq' ©ÏQB'ÂRQ@ÂhÂq Ã`¾ S• ã §j> S ` o ßQ' à^ RKQ¾ ÞQI oFã §S>% o ¼a s Â_J TH ^E µ^H Q¾ã §S>% s Qæ QI â^! Q QJI ÌQ á¾ oF.ã §Ä^ mÂ^ã ©m^'Âq à^Â`Í h f` áqFá¾ TG? æQK>

∫WU« W K'« WO «– UUD«Ë WdE ö«b ¼QISKH¾ qã §ÅQKwQ`ÂnKGBßQ s nJ RQ rG ¼q? ÃQ¾ o `KF ãaB QJQK rÀ s §SDG' ÅQQK s sQB' ©QJI ÊQB” ã¾ÅQKwQ`ÂnKGB s ÝQD˜Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ÄÌq> S QE àqJD- ¼Â^§àqJD' Â_J å`AI ^B oÃQF kG@ æ lË `K ã §swQ` m{ÂqÂã §sQB' ¼QIã §SÊ^B S QEÂã §SQ áQDN' ßãQ QH ©S`AIÂã S`FD p¾ãÔqwq' ÅQEGB o ÅÂÌQ ߕ o Qæ KvÂ`À pGKF=ã ÅQKwQ` S QE àqJD T §s `B'¨å`AI bKM ^B ©Q^ rÀ SB QE áqF ^ §Ä^ ÅQÌQE'Âã SKEK@ ÇËQHI o S qH +^E ÃQF QDN àQ S`# rG ÃQF mH QH §S`E' ÅÂÌQ' o mF SKHKGB Ä`FD ÂqI o_ 2HGB' o S qH h áQDN' QJwQ SKEK@ rÀ ÌQA[ ÃQFÂÂ_ TD^ã ©nJ qD{s QqE ã QãÌq ã o `K s ÅQKwQ` pBG å_ ^Q7 `K 㠝¼å` `K  Ìã^ p¾ ã^áQ áÀã§ÃQ@&Q mHmE ÅQKwQ` ᾠrÀã §oÊQK'Â ì ©2ÂqEÂã ÅQ`AIÂãnKQD'Âã Íq` o S qHãÊ` nG S•BÂã ÅQKwQ`Âã SCG Ôqwq kHB o SÌÊ rG ÃQF ßãQI SGESCG `B á¾ oF. ÅQKwQ` ᾠrÀ áQDN' ÌQ¾ËÀ §QHJIK ÅQG@>ãÍqÌ o pq" Q'SC å¾mQJG §QJÂË ^ SHvQ o Ì_ §pD Tq s pIF §SQFÂã ļÂ`EG QJKGQã §áQBã o ^a ÄÊ`SCG ÅQKwQ` àÂ^ á[ §mF= Â_J QJÂ^ n• ã ÍqÌ Ê` ÅQKwQ` rE §sQB' hqEã nKQD' SaÌ mBrÀ áQDN' Q Ê ^E lÂ_ §QJ`DKl hK@ ” RQ@ àQ¾ SKwQ`ÂnKQD' hwãã §ßqE%Âr rG SqD ÄÊQ ÅQKwQ` ÅQÌQH' SG@Âã2HGBHG S{` `K q SGK{¾ã SKEKE ÅQQK s ©rIB' ¼QI o oF5ê QJHGBã QJHKGBmBã ÅQKwQ` \D ÅÂÌQSB̾ ÃQF Ê^ ^ã §SCG rG ÅQKwQ` \ ã SK>>E ÅQQK µrIB ÅÂË §àqGB rG ÅQKwQ` \ §SK>>E ÅQQK áQDN' ÌQÂ

żQ§ÝÂÌã¾ bHQJnK nGB' QÌÂʾ s SG$ â_ TIH? Äq@ã m¾ k` ©©© rIB ÅÂË ÅQKwQ̝ áÂqI T" rã[ àÂa ì pGÂ^ ÌqË SÌ^ o kK ^B nGB' QJ^ k`@ rG µrIB•ÂoÍ s  áÂqI T"SKQÂSÌq żQ QHK §SKQ[ SqI ÅQHGã SGQ ÌQF ¾ rIB ÅÂË ÅQKwQÌ ÃQ s ļÂ` ç SÌq Q¾ §SKQ[ SÂ` SÌ^ o rK q¾ ^ÂÌ nGB' QJ^ pq' SKBÂã SKw̾ rG S^E ļÂ` áÂqI T" żQ SQ SÌq żQ QHK §jK@G ^ ÊQH 2I SA Q s ÅQKwQ` ÅÂË ÅQKwQÌ s swQÌ `K q Q µp7 Q Â_ áÂqIB SBÂ` Q¾ §SqQ 2I ÅQI SÌ^ o sÂ`B ßQJ SHGBHG rIB §SKQ[ S`QB SÌ^o Ã`Âq¾ `H nGB'ÂQJ^ ^E Ä`K[ sG QHK ã §ÌÂãʾã ÌQF ¾ µÅQKwQ` S QE áÂqI T" TQã ©ÝÂÌã[ â_ pãQI Q' dG

1

ÆÆÆvMF «– UO{U— ÂU_« v≈ …uDË q√ od

s nQ o mã `Q QQKã l= mvÂã 2DN' `F¾ SÂ^ s nKGB mE 2KIB' m rÀ Qæ Jq ÃQF ¼Q ©hvÂ` ^J$ Â_ Qæ @G §VQI sBwÂãã §o`^ã §2Jqã §2HGB §ÅQKwQ`Â


S{Q ÅÂ`KB àÂ^” S{` ¼Q@ Àã ©© §ÞÌQ=ê §s@Bê S•B£ mB ÊÌã mB ©©§Ãq §âã`F §`KE µnJK ©¤ÎQFB” o QJ Âq¾ã ÅQ•B àqJD¼QI nGB' SãQ pK `JA µUQ 2ãà^ s@Bê å_Â2 S• ÞQI µSKBK@ SCG ߕ ©_M å_Âã s@Bê å_ 2 S• ÅM= §pGEå_ §SKwQ` SCGÂrÀ SKBK@ SCG o nGB' ßQEÂpK `JA µhÂ` æ / ©S`' ÇÂãÍ[Qã nJ[QÅQ•B •

WOU« W K'« ‘UI å_ Tq ßq^Hã 2D omF ßÂN pã ÏQEI SÂ^ s _KDI l_ã §SKQBD â_ rG ÅQQ@ RÌ^ s QHJ`C QHK §Ä^Âã S> Ý`C _KDI ᾠrÀ 2D ÅÌQM §S>% S> _KDI Ý`C ^E ^H ä^ Q¾ §d> RÌ^ Ý`C ©SD ߕ å` áQã Âæ ^`KoF nG RÌ^ Q¾§Ä^Âã

s ÄQK% ÈãÌ U ÅQQFÀo ÃqG[ Â_J Q' §ÅQKwQ` nKGB ©ÅQQ@ hÂq SKHKGB ÄÊQ' f̾á¾ TãQã§sÂÌ^ Ôqwq' §SKBÂã S> s sDI QJ> T sÂã ÅQQ@ QJG s S>EQ §åÊQ>” ¶SDG SK `B ÊQB¾ mÂ^ã mQF rÀ QJK TKB ÅQQ@ hÂã b5 ÊQB[ â_ mã §sQK §sI^ §s QH” ©ÄqE §Â_F pHìG ¾ o¾ n nFKG Ñ` å_ nJ[ÂÔqwq áÀ µT Qw¾ã hÂqQ Ôqwq' f̾o¾ n §`Q'ÂQJGã ŔÊQB' ߕ o m ©©© §kK@ ÅÂq@ã ŔÊQB' áqAD SG@ áQ §SK Q ÄÌq> ì  Tã_ ©©© sÂ_Â^B ÃQK rÀ TD sÂsGH ^B p¾ ” ©QJÂË S `B' o SKH¾ mE ” nGBHG rIB ÅÂË QJGBã S `B' d>% ÅQQ@ ÅQJq s æÂ`KKC TA” §lË rÀ S Qw˜Q ß^ ÅQKwQÌ S> oJK@ ¾ á¾æ• sIIQ@ o{¾ã §ÅQKwQ` ©SvQ SHGB

WOU« Wd« T¾ µÅQ•BG SIQ §^H ËQ— sÂN µÅQKwQÌ SJq ã¾ hQÂj> Õ mJ §Ä^^ S `B rG Ä^^ S `B TKI ºQJKG ÅQKwQ`ÂrI rà^ `Ío áq `B`QB §àqGB SHGB o QJKE àqGB o T` s ÅQqGB' µ^H §^Âã á½ s àqGBÂã ÅQKwQ` Õ@ nGB á¾ hQ å¾ ä̾ ”ã © ©©©o`šÂo nGB' nGB á¾ hQ ”ã S` SIQ ©2Dã ^H 2GKa ÊqJ Ì^¾µÅQKwQÌSJq ^ rÀ SE q QÂÌ^ TQ SÂ^ s ©QÂÌ^ QJK TD ã s 2D æ H §^` o ¼s Ôqwq' s sE oFã§Q SHG T^ • àqJD q m ” §ÅQQ@ ä^ Üã`B `K \G@> qã ÃQ Ìq@á¾ QIIF.§ÄÊ` SÊQB ÅQQ@ rG Tw` QJ¾ QH §Ê` ÝÂÌã[ Ýq rÀ ÄÌQÍ s Õ@ _M ÒQ=I o RQ$ Â_ ©SKQ' æ q Qæ ã Å_¾2D S> s QÂÌ^ ᾠä̾ µSHGB ßq^ m • ©nJ[ qã sQ[ àqJD' rÀ

nA” ÂËÀã §Ä^ ¼QK¾ ß^ ¾ sIIF. SKQ Ä` S>% Å^ ¾ q µ2D rÀ p• o TKB ßã[ nE µ2H rÀ ÎÌ^ TH ^E àqJD ßq SG¾ m oH? sQ nEÂã §ÄQK%Q nJ[ fÌ s m>Q Â_ã §pQH ¾s mMÂo^KD áQ˜Âã §nJ[ ©q^KD rG sD Å^Q Q^I È` ¾á¾ TãQ S> Q,Àã §SKËq, S>QJ¾ s ʾ” Q¾µ^H

à^ ÔÂq¾ QI sã àqGB s ÅQ qwq- ÅQKwQ` fÌ SKQFÀ© ©mK{¾ mF= pGE Òã`ã pGvQ> ã ã¾ àqJD' ¼QI RQ@ QJDM s SKBK@ SCG jK q SKDK© ©S•BÂàqJD QI qã p^ swQ`ÂáqQE pKIB Q k ã pKHã àqJD' sQB rÀ ßq{q rG SG@ hK=© ©áqIAQHã¾ nJ ÍÂ`À *ã§hQ j>GÅQ•B ÎÌ^ å`> Ñ`B +^E*ã µÅQB@E SB̾ ߕo SEQÂÜÂ^[ sQQã§nJÊ mvQ> ßq SG@ h ÏQEã ÌÂqpK `JA µßã[ ÜÌQB' eB rÀ Ý`@ *ã ©© pGEÅQK½ãà^ ÔÂq¾ ßq ©Ôqwq'ÂßqSKHGB §mK §+` µnGB' mo SKBK@ÂSCG àÂ^ pK `JA µsQÂ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

q QH §SKBK@ SCG pÂ^ rG ^¾ §^H S`# s µnGB mJ §SKQB SCG S>% s à^ p¾æQHG §SKBK@ SCGQ â^> ºQ^>E sÂSKBK@ÂSCG s â_

o ÄQq'Âã §à^ lI s ¼Q^{¾ SKEK@ p`# ^H à^ ì ^ã §ÅQ•B Ôqwq- kGBswQ` áqH?' UK §ÃQF µÌq¾ S• ÍÂ`ÀrÀ QJw` o Ü^


©SKEK@ÂrÀ S`AI SCGÂã àqGBQ ä`¾ ÊÂq s j q S>E TQ µ`½ ßQã Â_ã §ÅQKwQ` bÌ^ s SK%ÂS>EÂQ^ã QHG oFã §SK`B Â_ã §ÅQKwQ` Ôqwq s Êqq' dEI ^K¼Q ÃQFÂÂ_J ©QÊqH `Fã QJK RQ@ÂoS` ÄÊQ' mB ^ÃqG[ ºÇQJI' o ßaB- S@=[ â_hmQB m µ`½ ÞÌQ=ß¼Qã §äq7Âh V^ á¾ Rã §ÇQJI' Rs áqFá¾ R p¾ ä̾ ©âÍQ!À QIKG ã `K swQ` äq7Q ÅQKwQ` QJK ÎÌ^ SG`' m> á¾ rI5¾ µ2ÌQ=' ^¾ ßQã SKIa Ä`DÂã ÇQJI' QIGF= oFã §ÃQF QJãQI s SE`@Q QI”SE`@ â_JÄÊQ' â_ bÌ^ QIH qG §pÌ^ QI SQ' n ` rG ã§ÃqG@' Ü^JG m> á¾ m ÅQQEI o Ä^ d>% n nß¼Q¾ sIM §SE`@ â_ m àÂ^ rÀ q ʾsI¾ o ÍãQ o QJ¾ ä̾ ºQJK@C àqM s ÇQJI' s SKHKGB ÄÊQ' ©œpGH¾ ÇQJI' o 

©ÃQF ÌãQ sI ^I 2HGB' pÂq á¾ ÎÌÂ^' s QJD q nã§Ä^^ ÃQF Ä`F á¾ 2ÌQ='Â^¾ `Ëã bK oFã §ÞQIã QIo S@K SKwQÌ SGMsDF QI ËÀ §m o pãQI å_ s>>E ÃqG[Q §ÜÊQJÂã hq' Ê` Â_ mn? ÃQF á¾ rÀ`½ ÞÌQ=ÌQ¾ QHK §mQã hq ÃQF S `B' o QI mEIã §RQ@ SK oã SqHGã Sq SG¾

∫WOU« W K'« WdB ÷ËdË WOIOD »—U&

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

s¾ nFKD¾ ”ã§ÅQKwQ` S QE h sGÌ Å¾^ÂQIo µT Qw¾ã §È`@ê å_ Ôqwq'Âo ^B mÄ^KB sIMÅ`B `[ SÂ^ s º¾^Io¾o µÄ`K SG¾sIËs ÅÌÂÊã §SwÂã`K Ìq[Q §ÔQK?Q Å`B SEKE% s ºÈQI `KQB s Q º`KI o¾ rÀ ©sQ q o mKGE s nQ §nJ^Qã 2Q hK= oFã 2HGB' 2 s QH$ÂÏQEIG áQF §s \? `[ ¾^ §Tq Ìã`-ã §ÌQF [ ÄÌqGã S `B'ÂmE{ s `[ `K U Â_ s 2ÌQ=' ©Q`q@ã QJG^B s nQ eB QI?B rG QIQH ¾ Ñ` á¾ QH á¾ ^E ¾ §SDG mÂ`- QÌ` §`¾ã àQ ÌÂ^ rG µTBQã æ S QE àqJD' å`A ÌQ À oqF oH §æQHJã Qæ Ìq áQ QJI • SKBÂã SKD{ ÅQÌQ/ QHJG §`K?"ã fK@ rÀ §ÅQKwQ` S¿` S` â_o Ç`I ©ÅQÌQH' â_ s ŕMã §SEqã ÄÌq> ÅQKwQ`ÂnKGBSKDK s m? ¾Ä`ãhã¾ àqJDã mH¾ æ QH `¾ ©rIB æ kH ¾ã Âæ `¾ rE¾ã ” QÂÌ^ ÃqGMSKD{ S>% Qæ `> Qæ w` QJ`# ߕ 2D T^ã kGBã §sEK@ Ôã`=' Â_ ÝQK s oQ j> s QJE §nJGSKH” SHKEÂã §Sq' SI ÅQ qwq- swQ` áqH?' fÌ SKQFÀ +^E Ñ`B Â_ o S ÊQ §ÃQ”Âã §\`Âã SqK ÄÌq>o^Âã ÊQ>”Âã]ÌQÂhã ÄQK%ÂhÂã h ÅQKwQ` ©Sq=ã s QÂÌ^ jK q rG Å^H  µßqEQ Ñ`B ¼QJ ^B TEG ã ê

Qæ `> Qæ w` ßÂa áQ ì nGB' QÌÂʾ s SKQ SG$ TIH?ã s SHB`D SÌ^o ÊQH 2DK SHGB' o mF 2KEK@ 2` ©^B s SqQ áQG& SÌ^s nGB'Â`F q¾^Hã §pGÂàÂÌ

vË_« Wd« SK S`Âs QJÌQ= ßqSK>= QJ`# ÊQH 2DK Tw` ã áqQ p àqEæQ ã`= ÞQIá¾ smK µTQã ÃQFÂÔqwq- SEGB' Ä^ _I ¾^ ^ ÅQKwQ`ÂS QEáÂqIB2HGB' h áQ@E a`o ^¾ ^ s¾ Å`F ã §Ôã`=' Â_ rÀ àQH?• TB= §hKQ¾ ŔÊQB'Âã Íq` ÅQQ o Çã`& ßãQ"SHGB SQw §pK sQw ©Å””^Âã sQB' oÊQKrÀ §QJH{o TH s 2ÂqEÂã


5M w ¢ÊUDI« ed¢ tLE w«—œ Âu w ¢UO{U d « W UI¢ »U ÊuH ÊuLKF Ë ULKF ©2I SI^ s SqQ 2I ÅQISÌ^s QJIH? s SK `B'Âã S`FD 2Q?' \D àqK Â_ nKAI ¼Qã áQ@E a` áQ.À o Qæ •@ §Ä^QI ļÂ`EÂã ÌÂq% rG ÃQF ÄÊÌÂq ÌQF [Q kGB QHK ÅQHGB'Âã 2HGB' ¼Â̽ rG ԕ ” SKHM ÅQÌQE'ÂãSKHGB ÅQ`EHG nJÂÊQE rÀ ÔQH”Âã §ÃQF s ©SÌQH' hÂãã nJ`# ÎQ¾rG SKHKGB mH sÌã rã[ TIH? ÅQG rG sÂÌ^ÂàqK mHÂã QHJK Æ^" §ÃQFÂÅQ qwq's `B'Âã å`AI ÎQ[Q j`BG QHJ^ 2KEK@ 2`# rG SKQ SG$ÂTGH QHK §ÃQF QDN SQ SG$ Q¾ §ÊQH 2DK SHGB'Âã `F q¾ ^H nGB' o m SKÂË ÅQ Q@Âã S`A ŕÂ^2 TãÂ` ÝÂÌã¾ +^EÅ^J= §jK@G ^ ÊQH ã §rK q¾ ^ÂÌã §kK ^B 2HGB'Âo mF àqK ÅQKQBD dG sG QHK ã §Ã` q¾ `H ã §sÂ`B ßQJÂã ©sÂÌ^Â

sHGB s^I h áãQBQ §åq` `q@Âã UG áQ@E a` nA æQq §2I SE@Io SHGBã Qæ HGB qSÌQ=-ã §2Iã ^B rIB ÅÂË ÅQKwQÌ q ©©© ÅQKwQ` S QE ÃQ ßq Qæ KÂÌÊ ÒQ s lËã §a`' s 2Q §l= mvÂãã `Q QQK pKDN'

∫vË_« W K'« »UJ« Uu{u* wdF*«Ë ÍdEM« ”U _U ndF« §ÄQK% rG ÅQKwQ` \ ã §SK>>E ÅQQK s TG5 sÂã ©]ÌQ h QJ@Ìã§àqGB rG QJ ã

2ÌQ=' hwã Ü^J 2IÂa 2Ìã ^E rã[ SG$ÂÅ^J S{`D nJ \I n o_ lã¾ S{Qã §pQJqã ÃQF q s ©ÃQFÂrG ԕ •

vË_« W K'« ‘UI nJQ Q@ p• Âq^ 2ÌQ=' o Qæ QE áQÌq Å^Jã oF. s ÅQKQF˜Âã§àQ mF= ÃQFÂpq o nJÂÌQDÂã

¼QIã §SÊ^B S QEÂÔqwq QJI SÌqhKwÂq áQÌq TãQIã §swQ` ÃQ@&Âã §ÅQKwQ` SCã §swQ` m{ÂqÂã sQB' §SKwQÌ S QE ¼QI bN s SKv` SBÌ[ ÅÂÌQ'ÂÍÂ`À* QH

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

¼q? ¼QEÀ rÀ T ^ SDG S@=[ Ñ` 2Ìq mG QH s QE QJQK s SKvQ>ÀS@=¾Tw` ËÀ§ÃQF 2Q? rG f` ä`¾ã§sQK% hÂqQ S• QJ SKwQÌjÂqã §s QH”Âã ÅQIF/ rÀ Ý`@ * QH §áqIDQã §]ÌQQã §àqGBQÅQKwQ` §ÅQKwQ`Âã SCG 2S•B mKBD QJK n ÄÌq> S>E jK q ÅQQKQ `M ^Q `K ÔqwqH ÅQKwQ` o Æ^Âã SQ˜Â 2Ìq SQJ s nK §SKqq^[ÂãSÌQ?%Âã SK QH” º^` jE å¾ã ºæQKwQÌ jE'Âq o µ2HJ 2ÂNo


QIQÍ QJJÂq s ÅQqB> o Âæ Ê^ áÀ ©SIKB `KFD SÌÊ rÀ Sa ÅQqGB äq p^bK ÃqB= oæÂ`K Âæ Ê^ á¾ o rM ©nQB o

W9U nQB s ^% Â_ rÀ Qæ I Ìq[ `K áqF ÂËQ' µRQF ߼Q S`= T ` ^E ºsQ˜Â nQB s ^% Â_ rÀ Qæ Kã svQaKD ©SKÂã SBK@ `K^ã åãqI \G QH sÂ_ `K^G 2E` d ÅÂÌQKGÄ`= `KC> QIq rG cQB á¾oFH' o m qHIQ ¼QD”Âã åÊQ>” qHIÂo sG s?EÂ_ ºp •À áãÊ §Sã` SKQ˜Q ©pK ÅQqF% ÔQIÀRB>`¾ Â_ã §àÂ^' S'QSqAI Ô` á¾QIKG Â_Jã §È` Êqã^I `DIê pGn$Âã ©pKG ÄQK% mK ”Àã§È`$ åãÂ^I RqFÂäq rG RK@& sq ©Ê 2@G ¨ Sq?B `K ¼QKHKFÂËQ¾

ld*« rq µÅ ©áqFG ]ÌQ mH¾ ©¤£ áã`½ã Å`qK §aDÌ ¹ ©ßQqKQ` QK.ÊQ¾µÅã`K §åÌq

©Sq?B Q•& Åq rÀ åÊN Q §oaÂÌã` h

UI«u«Ë UO d« WL ÊU ù« ÅÂÌq@Âã ŕ QDÂã ÅQK` SH áO §jN' `A SJã R SÂ^ s `J ^E §áQ˜Â s Å^#Sq?B Q•&Q TE% s §SKE` [ ÅQ`D%Âs n? ovQF Â_ j=§ßQÌÂ^KQK áQÀ §o^ Q 2qE 2Qã ]DI pãã S?DI SHH ãË qJ TI á¾ áÌQE'Â\`= nQ `KK q ÔQ@ UK§SQ? o qã ©n? ovQF Â_ áQI¾ o Ä^Âã o o mQ áQÀ mFK j=Âã §SKQ˜Â ^J áqFá¾ oF. QKE` ¾ á¾ oãÌÂÊ \wã¾ ^E rÀ ÊqB QJ¾ QJÂÌÊ o 2ã áQ˜ SHH sFK bq áQ™ SD=F ÄÌqD¾ à^¾ `H jBw sÂq å¾ §SI áqKG `H rÀ ßq{q rÅQ Q=” TG{Âq n §]ÌQÂlËr ßq@sE` ˜Â ÌQKJ” Ä`D Æã^ ^Bã ©SI2• S• nE QKFKQI Ä`K rã `H[ `ÂãáÊÌ[Â`J o `qGK áQ™ åÌq@ lG' rG `¾ Â_ã §Ã` ã Ý` 2 nQB `Q'Âã ¤4BQJFOT£ ÜÌQB áQ˜Â `J ã §¤FSFDUVT£ R>I' sFK bq dGã ©¤IPNP£ bI rÀ ÊqB QJGã §¤)BQJMT£ §SI 2•S• _I Âã^ã m{[ÂqKE` À `= m áÀ µSEKE rÀ ^¾á¾ qG §SQ=J ã^^ Qæ ?¾ QIIFã §hvÂÌ mF= ÌÂ`¾oI r hK@ oã §ßa ¾ áqFK §hH' o æÂ^KB Ô` ` QIQD ¾ ©æQK nGB oã pK^ rG s='Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

àqI áÀ µßqEK áqF mE o jN' Æ^ ÃQF S5Q s §QI ^B ” Qæ qH sã §hq s ÞÌQ= ” Q¼QH¼s? s Êqã _DI Q^I ßqEã §QJGÂÊ s bKã ÅÂ`'Â2 n hqQ åq$ QJ • hKã §`H¾æQ•H \> QIH o2ãÌ^KJ QJKÀ`AI o QÂ`Kã §ÅÂ`qGKF o 2•' ÅQ r ^HKã rG ÄÌÂ`% SÌÊ hD`ã §¼QH o Âæ `K Âæ ¼a m" ÑÌ[ o áQ˜Â`K> áqFK ÂËQH ©ÑÌ[ `ã §ÄQK% sDã §QIq mEIKÜã`A â_m s áQ˜Â á¾ RQF ^EB ºâ_ SQ%Âã s Âæ `qGK p ` o áQ˜Â mE SI SvQ ߕ ©àqIÂ2 Q-` §SKvQ?D ÅQ`' s S Q s `qGK sÀ S Q 2 ßQE” o áQ˜Â oF52I o ÅQ h? ^B S ` áqF ©^J' s ^— rEo QIIF Q^Js ÑÌ[Q  §RÂqFÂ

©æÂ`q>ã SQ ©©s>>EÂ`KB s  ÝQ o

o Ìã`' ^B µs QH$ s q Ä`F RQF È`@ qIÂÂ_ rG ã n §SqG& ¼QK[ÂãQ•& rÀnÅQa$Âã ÅÂÌ_ rÀ ÅQHK$ §SKqqKQ SKvQKHKF n §SKqF mÂ`'Q Ìã`'Â å¾ ¶áQ˜Â rÀ â_áÀ ©s QH$ s q qã §SG` â_ s hÂ` m>D o^ sEKE%ÂnQB 2 SQ@ rÀ ÄÊQ' oßq mH= Ä^^$ SG`' ÄÌ`' Èã` ÌQDÂã §¤WJSUVBM£ swÂ` ” nGB rÀ sGKÂ㠔¾ R ©Q^I á¾ 2@EIG oF. áQa o ßaB-ã §ÄÊQ' o s SI2• S• âQÌQ ÂËÀ Qæ K åãQ ” QIÂ^ `H á¾ rI QJq{ã on ` rG ^B SK ã^ SKQ% S`= áÀ ©QI q `H


SHv• SK âÌQ Q 2@ ^Âq oQ[ â_ sD §ÅQBEI'Âã UKã ©eB QJ?B ÅQa$ ^ UK §SKvQKHKF ŕ QDG ÅQa$ â_ áO §p âÌQ ç QJ?Bã ¼QHG R ÅQa$ â_ eB á¾ o pI ßaBIã ¼Q' SJ o b• SK= ¾ mF=ã QJ?B rG kGCI â_ mKF= áÀ ©ÅQ` sÀSK= [ ßq Â_Fã§ä`[ SJ$ ÊÂq QJGÂÊ s `M sã svÂ^ ¼Q' o SãaB'Âã SEGC' ÒQã[ oF n SK= [ â_ áã^ §Q^ã QJ S{Q Qæ •¾jN pKvQKHK ¼q= SKvQKHK \wqã ©Ä^^ SKvQKHK ÅQBH# ÌqJ oFH' o µßqE Q^I ÄQK% SD Q?ã fK sGÂ^ QJa ÇQÀ ÄÊQ À T Q@ ÅÂ`@E eB 2 ŕ QD TqF s ¤3/"£ ÅQa S@Âq SKvQKHKF QJ> m ©SKvQKHKF ÅQa$ o Q`K ã ^Q^QÌqDÂã ^KQKÂeH Sq7 SK= [Âã ÅÂ`@E â_ àQE iG §SI åÌQKG ÃÌQE Q rG ¼s SH oF nã §æÂ^ Ä`K S ` ¤%/"£ã ¤3/"£ rG áO àqK Q¾ §Q`QF hI. ã¾ Q`K^ hK@ Ä`D lG s ÑÌ[ SK% ÅQIvQF m oS`K^ ÄqEmQEê Ä^^ÄQK ÌqJA pãQ S¾ ©Q¼ÂÌã Ìq$ TB@ r ÄQK% Å^ã áÀQã §SKQ%Â

mKF= s å`q ^B oa rÀÑ`BQ m>D Â_ RQF sJIê q Qæ M nA [ `šÂ `[ µßqEßQ'ÂÂ_ s ©©© Sq?B ÄÊQ' Ê^ S QSK% ÅQIvQF sD §Sq?B ÄÊQ' `qrÀ oa ßQÊÀ ÄÊQ À ÅÂ` Ê^ Ê^" SKqqK S Q oFã §nvÂÊ mF= Q•& §SG`' â_rÀSKG& m> Q^I ã §Ä` ¨ qã Q•& ÇQÀ ©ÅqH ÌQ” oÔq rÀ QÊqE QJQIK s S`' S Q áQ nÂ`s SKÂÌq QJGvQ̼Q@¾j Q? Q•& àQE h l_

§SãqI µhÌ[ áqF äq pKHê Q' m>D Â_ Ñ`B `A SJã o sã §SDKB? äqE §SKËQ$ §SKK QICã`JF áqF TG^ SãqI äqE ©\KD áqF Â_ TGF RQF ܔ½ Ä`= o `¾ ÄÌÂ` ÅQÌÊ rG mHB ÅQÌÂqF o ÄÂq ßã¾ Òq ^B SKK QICã`JF äqE TG^ n §Sq SÌÊ áqKG ÅQã`F˜Â SBwq- ÅÂÌ_ mF=ê SÌÊ rÀÄÌÂ`% SÌÊ 2ãÌ^KJ ÅÂÌË rã¾ lË o V UK §ÄÂqI ßq ÅÂÌÂ^ s s àÂ`[Âã ÅÂ`' oqF SKËQ$ äq TG^ n §àqKGJÂã åãQH à` mÂÊ SËQ$ äqE â_ §SGvQ SKËQ ÄqE j> äqE rG RGC rG ÄÌÊQ `qGK â`@ j> ÍãQ o ݕ@ S ` å¾ã §åã` mF ËQ rG QÌQÀã SKvQKHKF æ ÑÌ[ rÀ äqE â_ Q^KB SKQ s æÂ`qGK o m¾ • ©rã[ÂÄQK%ÂáQ?” RqF Â_ ^J å_ `[ §ÑÌ[ `K> ì SBK@ s ^> ÞQI m µRQF ߼Q ÝQK Â_ s ÅQIvQ^Kq ^> SBK@Âä^áQÂËÀº`ÂqAÂã ¼QK[Âã ÆÂ^[ Q^I ¼s=Q o¿¾ mJ ©TGH ^ Qf?Q TGH TQF SK Âã ºp o¿¾ Q^I ¼s= ä̾ ྠâÂ̾

vË_« …UO(« …—c rG ÄQK% ÅQÂ^ h ÃQF o sQ m>D jN' d>ê SQ@ àÂ^Âã `QF rG ÄÌ^E QJM QJ `Bê ÄQK%Q §ÑÌ[ nQBÂã s% nQB á¾RQFÂ2 §áM= Â_s ©Åq'Âã qHIÂã §`šÂ QH^¾ mHF m §2QB 2'Q QK ¨s•¨s^B' ᾠswQ' s Qæ ã`B oF n ËÀ §`šÂ áãÊ QH^[ Êq㠕 ©ÅQa o SqF Q•&Âã ÅÂÌË oSqFÅQa$ mvQ QJvQ h SKvÂ^ Ñ̗ svQKHKF fKG& ᾠRQF ä` bH= o Ã`E o SK Q SÌÊ rG áQ ÐQ& åq$ QJ • ã Å^ Q QÌã^ s §SKDI Ýq ã ¼Â`H% T" QJQ QBÀ sEG o ^B o SK Q SÌÊ rG ã §SKvQKHKF ŕ QD ݕ À rG ©SBI>' ÂqI Ý`"” UK bH= Sq?B ÅQa$Âá¾ sQ m>D o `½ hqs RQF jK?ã ê jQF o S#Q ÅQÍ SI áqKG o `¾ ߕ Å`@¾ pK` µs% nQBG áQKQ¾ áQD{ ÅÊ^" l_ã §¼Q' ÌQ Ì^>ã ¤2ã`K ¶2ã¾ ¶2ãÌ^K ¶áq`£µsvQKHKF Üã`AÂâ_ oHw TqF UK åqK% pK`ã§bH= o SQ §ÅÂ^QJ^” §SKI^ ÑQH[ §SKIK[ ÑQH[ µSKÂq' ©ÄQKG SKã[ ÅQIG s Q-§^KQK eH o Ã`EQ Å`J SKã[ ÄQK%ÂáM¼Q ʘÂe^ á¾RQF ßãQ ÅQ@K7 s `JA n ÄQK% áÀ µßqE Ê^>ÂÂ_ s ã§ÅQ@K7 SK Q= ÅÂ`K s \Ì[ rG m §SGq Ä`D ^E  QH

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

^HB ßã[Q §Q•& oqF áQKQ¾ bDIÂã svq?ÂRK` áÀ áQD> áQQã§2qG qHKJ rG ^HB sQÂã §mK ãÌqGF rG SKQI SKG& T Q? ©sÂqK%Âã ¶sQI µ2'QB áQI Q`KF SKÂqK% SKG& T Q? 2 s §mK ãÌqGF ÅQa ÐQ&Â`?[ áqGQ ©SQ@ ÇQ˜ QÌ^IqQ'Q Ü`B T{¾ ÅQa o áQI QH•ã à^Q ÐQ& `H[ áqGÂã ÅQIQ ¼q?ÂÅQqq ÐQ>Q \H ÄÌq_' ÅQa$ aÂ` s SK^B SKQ QJÀ ©`H[Âã `?[ 2qGQ S{Q SIKB ÜQK ¾ ÔQÌÀã §ÎQFB• pGQ `K ÔQwã¾ sÀ ÊqE s SKvQKHKF ŕ QD o _M ÅQ ÊQ> TK â_ã §ÄQKG T¾ Ä^^ dvQ> rÀã ÅQ ÊQ>' ÌãÊ \wqK SKÌ Ã` S> QI sF å^I$æ• RQF oF s æÂÊqqáQ å^I$ Â_ áÀ RQF ßqE ©ÄQK% bKM s ÅQHJ' ä^À s ã §âQH``Âá¾ ”À §rI'ÂrG ÉãÌQ{ fEã nã hEIs fE p¾”À §pDB nã pKG TD s SGA'Q aD QJKFK QI Êqq p[ p Q l_ SÌQ p> Å^ÂËO §Ì`? oF§åãQM mF= TJ ÊqI$ d>E 2• ÞQI TQ ^E §QI ÂËO §mKE Â_ o ¼s s ÄQK%Âã §QIKG Qq>EK ÂãÊqB n ¼”N rI QI[ l_ ÅQE ÂqÂã ÅQ ÊQ>' oSKQ o S#QQJ¾ Å^ Ê`Âq QIÌQáÀ§¼srÀm>nã\Ins mÂ2• ©pGKF= ÄÊQ À hK@ å_ ^KqÂ

©nKAB ÌQD” SA% _I ÌÂ`HQ


»U w …¡«d Ó Ó Ô L Êu? Ìa? —UÓ q? Ú JK

Ú √ Ó RK@&Âsq ©Ê

é ]ÌQ áqí FG è é mê Hé í ¾é

áÂqIBÂ

áã`½ãaDÌÅ`qK

áqDN'Â

åÌqrq

n`'Â

ßQqKQ`ÂQK.ÊQ¾µáQImÅã`K

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

¡UeOH« 5 vË_« WE K« U«—œ ¡UeOUO*«Ë rã[ SAG QÂÌÊ jN' ^{` ÃQF o ßã[ m>D s â__I©SIÌQKG`= SHSÂ`_ISQF%¾^©áqFÂʕK' rG `JßÂa”pG_äq`KMT"Sq'ÂÄÊQ'ÂRÂ`§SÂ^ ºä`FÂSKqFÂSšÂpqsÂäqEÂâ_żQo¾o©Q`vQ> mvÂã[ÂáqKK'ºQIqo`KC¼smá¾2s SQsÂËQ'ã ©áqF kG á¾ m pG pGBD áQ QH  µáq¼Q ÂqQ o_ rG áq`@o_Âlã[nK$ÂhI>pÀµsB=ÂÃÂq$ÂáQã kG&Q ©RKáQÎqIK@ ã¾b^EÂoF©ßÂNÂÂ_nJD¾ áQQ-` §áQaÂkGæQ?¾m§fE ÄÊQ'ÂkGbKâ`ASJão æ qC=sq^BQ'ÂmEB ©áQF'ÂkGá¾moaÂkGs ” QID¾oI §QI `B^qm§æ •B nQBÂ^bKnKABÂÌQD” ç Ä`ÂËQIHKH{s mHQ-Ìã§nKABÂÌQD”ÂÌQ oáqqFQ-Ì \å_ÂÔQB˜ÂÄÌÂ`^^"omQÃqFGoF5^E©áqFG §SEG@SÌÊsã§SKvqwSIÌQKG^BrG hEÄ`s ÄÌÂ`SÌÊT?DÂQIKÀm>KÄ`'Ââ_o¼q?ÂßQ"ÌÂߕã Ê`áqs rKQI¾rG o`å_Â`[§SÌÊsÀÑÌ[Â

`QIÂ

»UJ« ‰u `K o ¼Â`E S R Q qJ SKHGB S QEG æQQ pD{q ÃQF Ä`K ÅQqGB rG æQQK¾ åq@I p¾ ”À §àqGB s 2>>' S•ãp5Qãp^EoÃQFÂjM©d>'Â`K rG n?J mJ ^ã §áQ˜Âã §ÄQK%Âã §áqF sÂq rG s §ßq> j{ãTãQsÂÅQÌQE'Âo2 qÈ`=ÃQFÂS^EjN' QHã©o^ÂãnGBÂQHã¶SKÌQÂpÌã`K{ãáqFÂÄM=`KDã ßã[Q §pDßQ'ÂáQHF”ã§eKEs ` rG áQÌQEh@Q áQ.˜Âá¾2s QH^¾Þ`ql=Âã§nGBK sQÂQ¾§nGB ©`šÂ`qq ÜQ=FÂÅÂãʾÔ`nâ”qã§QJBQ{ãSG[ÂÞ`qnGB ÅQqFGÂã ¶SKH= SqAI' j=F s `Q'Q ¼Q?D ÅQHKGÄ`KFÂÅQ `'Âã¶áqFÂÝQH ¾s REIsÂSKvQ?D sQ"sÂRKÂq%ÂæQ?¾ãm¶SKqFÂÅQAGÂrã¾nÌ^KBs ¼QKHKFÂãSÂÌqÂnG ãQKqqKÂÅQKIEã¶ÑÌ[ÂrG ÄQK%ÂÌqJ

SKFGD ¼QaKD ¼QHGB ©`C> s sQI' sv`• j=F s áqKqqK Uã §áqF SÂ^ áã^{` ¨ßQ' mK rG ¨ ©áQ˜Â`K Q[¼QHG hã§ÄQK%Âm{¾o áqKvQKHKFÂã


§SavÂ` ã ¨áqIDÂã sEGÂã §SQFÂ㠧ļÂ`E m §SKGE ¶SavÂ` ã §SKqqK ÅQKGH o pE Â` Qã bI$Âã ľ`'Âã §mM'Âã §Ã`='Q g Q r åÌã`w `¾ Â_ã ©Q Ä_G T@Ì Äa` m á¾ g• áQ˜ÂSa`C ÅQKqq^[ SHQJ áQ §Â_Jã ©pvQE rG áQ˜Â ©`JEÂãnGAÂã jB o `K pK `¾ SKÂqK avÂ`C â_á¾ S

g«uN«

^w RGE mB ÊÌ sÄ_G á[ §SKDKE ^w Ä_G ᾠÄ`F rI ©ÊÌQ ^` ^w ÄÌQ% ÄQK%Âã §áQ`Â^wÎQ˜Âã§mEB §S@K Ä_G SJÂq s àÂa”Âã VJI'Âã S `B' h?K §ÌQK Q¾ TQ qÂËQoFã §T`ã bÌQ' Ä`QDÂi S QD l_ Qæ KQI SKQK ÅQQ#”Âã ÅQDGD TBH¾ ^E ©Ä__ QJD S `B' ÌqB rG åq@I QJ¾ o n ` rG §Ä_G ßQHÀ rG QÌQã QJIK. s `N SK §SIKMH@Âã SÂ`Âã Qw` o ÝQK s Q[ lQH ]DI n[ ŔQs ã §n[ q Ä_G eKE ©ÅÂ_ h m QD Â_ áQ˜ÂrIÄ_G SQ s ã©`šÂ ÊQJ@wÂã fG SK Q[ ©p_s Ò`Iã â`Jã`šÂ

§áQ 2%ÂãQD{ÊÂN µSH` ©dI Ä_ ©¤£ ÅÌQá”ãÌ ©`=IG ßQEq ÌÂÊ µ¼Q?K ÌÂ^ §Ò

§ÊQK% rG jE QJ¾ lËrIB m §SÌQ ”ã SKIK. ” Ä_GÂTQ ÂËÀ SKGE ÌÊQ> o bI QJ[ §QáQFs SBqHG SGQ `K QJ¾ ã^

áÂ`@ Ü`¾ QËÀ sHGB ä^I

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

©Q̾ s Sq= ÅQQ' o


à^Jã l=ã h?ã mD §bDIÂs QáQF s ÈQI Ä_G áËÀ §QJ nQ h`% m QDÂo SQ ÁÌQE ä^kG §ÅÂ_ s ÑqEã lË ^HB§ÄQK%Q ÅÂÌÂq%Âã Ðq=Âã ¼QK[ÂpGÂÊ eI mK ÎÌQ5 s pQHGã pGH p åã_G Ê`Q §Ê` SBK rG pG kH rÀ p ßq{q m¾ o SCG ¼s@ å`B o ÁÌQE rG ÄÊq oH? r ÄqJ=Q Qæ B= áqF á¾ dIQ Ñ`D Â_ã §Ä_G SQF ᾠUK §ÁÌQE rJ=á¾ R dIQ §ä`¾ Ä` ÁÌQE nJIÂrG UB àÊQ{ mJH Ê`q sQQã §à•F h nG s å^KGE Ê` bFB ^J='ÂsJI á¾ÁÌQEÂ^`”ã §¼f oFã ©SKI rÀ ßq{q m¾ oaDEÂæQQK¾ ÁÌQE rG Ñ`D å_ §p^ sEG S`# sIC dIÂãÁÌQEÂ2 ÌQJ>”Âã m QD SQ áÀ ^H o Âæ ^KB§SKqH= q R̾ Qæ Q ½ã SKGMæÂÊQB¾ _M UK å_ ^Kq Æ^% TK Ðq>IQ §ÅQHGF Ýq@I ÌÂq¾mÂÊ â_¼ÂÍÀ pGB ÊãÊÌã sEG' m QD Qæ ?¾ lQIJ §SKQH$ SHKE kE mF s SKQH$ QJHK kEnQJ`=ã QJGM 2 §Ðq>I s q o `¾ s QH$ s q s Âæ Ì_ áqF §sQH Ôqwq ©sEGÂSKQH S`A Â^vÂÌ ÌaÀã Îq ä` QH§sÂ_Â

∫hM« …c ÂuNH s UOuub_« nu øÂuNH*« «c s —U l«œ «–U*

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ÅÂ^KEBÂã ÅQKQF˜Â o Âæ `K sQB SÌQ/ã àqJDH QKqq^[ ` rG ã §QJK 2GC=' m h nvÂÊ Ü• hwq QJI TGB s S.^ SK? m §mBDÂã ÄM=IÂã ^q' SKÂ^ TK sã §Ìq>B oã §pKwQãÄ`wQ s sQ˜Â mBD ÅQKG# o RC n Ä^^ áO Üã`BqQHF §È`@ Â_ÝQK s pGEo SvQ áqF 2B hÂã QJw`D nKã ÁÊQã ÌQF ¾ o pG5 Q- §ÅQKqq^[ mF dG'Âã _EI' QJ¾ rG QJD kq pK ßãQ" §ÄQK% s QJÂ_ Vã` Ý` T qIãÅÊ^B UK§SEQB SKQK% ŕF=' æ K QJ Å^ã Q'Q@ã§SK QH” ÒQã[ s kq s Qæ > • SKQ˜Â ÅQQI ` S?KEI ÅQKqq^— Qæ KÌQ `^>Âã Qæ KG áÀ QIG ÂËÀ SÂ` • §SKIDÂã SKÊ[ÂŔQ' s QHK” §SK Â^˜Â nG â^N Q Â_ã§ÅQQFÂã Ðq>I m s Ä`wQ QKqq^[ áÀã§åq@GÂã sqq^— sGF ÃQKC SQQ U^% dI ©SEKHB pQE ã âQQI sD \@ rG pQC SK½ `JA n VQI Å`J §SKÊ[ ÅQQI ` ÌQ' sqq^[ àQa Ä`H s s SG q ÄÌq> Ðq>I h QJK QBã QJQC ÝQK s mHB S^E SKHGB S^EI Å¼Â`EÂm oÌ`sDB mF=ã §QKqq^[ áQG SE QI S^EI RÂ_HG svÂq=B Ìq@ Â_ ©Ðq>I lG p`Aã dI rG Ñ`D á¾ QJM o §SKQK ÜQK [ hKH QJ`ãSKKvÌ Ä_ o QID¾áQ`ã hISKQ[ pDK ã áqF Qæ qQ ©sQK oDG §SDG ÅQKqq^¾ o â¼ÂÌãjEQã `{QB' å`FD `KAI áÀ §SB' n oã Ä_G àqJD sDI SK•¾ ÅQÂq pD jKF QKqq^M 2HK ᾠÅÌQ ä` UK §ÔQ' fE o QH`Bã

R kv• SH áÀ ßqE oF. §QI o ©åq ÔÌQS^ S q{` §åã_G dIÂã ÁÌQE 2ļÂ`E mB ¼QI¾VI â` Qæ QK¾ã §àÂ` ã å_ q ļÂ`E mB á¾ rIB- ¶¼QI%Âã kQB 2 S•BQ Qæ Q5 s æ Qã Qæ qD dI mB rG SGK{¾ ÄÌ^ lG. §ÇQ˜Â ÄÊQ ˜ • ©mãMÂã `KDÂsKGH ߕ oÊ^ mF= pÂË ÄÊQB ºdIÂSBßqE”ã dI Ä_ ßqE ÂËQ' §QI pD È`@ å_ ßÂN mH s ã §SB'ÂãÄ_GÂsqJD 2 k`D RB> o pÀ hÂqÂs mF= oF ©áQÌQD ä`¾ Qæ QK¾ã §æQQK¾ áQqJD' kQ@ÅÌQ QJQ s Ä_GÂs SB' ᾠrIB-§Ä_G o S^E SQ SB'§àQ `>I ÅQH 2qJD' Å` ¾ SDG' ÅQ QE oF §SK Â`EÌ[ gD SB'§SK q{¨SK¨SI `= SB'Q §Ä_G ÃQ rG SBHG ¨S^¨S` Ä_G ᾠ2 s §SGvQ oÂã s Â`E̾ã Ã_J ©ÔÌQ oÂã sãÊ gD Ä_G §SKÂqJ

…¡«dI«Ë WUJU …cK« Wö QIã ©Ä_G R dI ᾠsIB Â_J Ä_G ¾`E d m á¾ ÅÌQ ä` ºÄ_GQ rAK ÁÌQE ᾠoH? Ä_G SQF m µÅÌQ ß¼Q ÁÌQE o U á¾ RQFÂrG §áËÀ ©” ßÂN Â_o pÂqã UN' ¼Q?D SQ- s SÂqC ©ÄËÂ_GQ S`E Qæ ãÊ SÂqC §pqCã ©ÃQ@& dI Ä_G SQ ՙ Ä_GļÂ` Ä_G ļÂ` ՙ SÂqC `{QI ¦ Ä_G SQ ]QIQ §dIÂÄËÂ_Òã`=h?á¾R§æÂ__dIÂáqFrã ÅÂË ÇQICľ`£ ©ÄÊãÊã `K SKvQEG S`@ SCà^p> SQF ¨Ðq>I áÀ §¤nQ eK¾ pã ÅÂË Ä^K£ ¤lQw sKG pã Qæ K áO §ÅÌQ ä` QHļã`E áqFá¾ ÅÊÂ̾ s áÀ §Ðq> S¾ s S=^' Ðq>I â_ m §QJvÂ` ¼Âq ˜ åÌã`wÃQ>B o Tq s rw` ”ã Qæ qI áqF á¾ e ` RQFQ §ÇQIC Ðq> SQ s pD hwqHK §sDI mKG àqJD-æQHKGáqFá¾pD §Ãq>B' qRQFQ ©áqI$Âã nG 2 SK@ã SQ §áQ_J o dI µæQ@K `¾ SCG¶mK' kHB mqÂÞÂÌʘ q ÃQ>BÂã 2 åQQ lË s pDQ ©s q s RFã s ã• s ^q ©ÃQ>B ^w pIFã §áqI$ÂnÌ o^q á¾R dIÂáÀ µßqE ÅQBK@EÂeB o rM dI Ä_ áÀ µßqE ä`¾ SKQo ÊQ åÊ q Q 2ã §o `=ã 1Eã^vQ q Q2 ÅQÊQ> eB o ã¾ ÅQKqq^[Âã SKÌ^' VQI'Âã SK.ÊQ[ SH>B `KQB- Ñq ` 2 Q n` àÊQ> ã¾h@EÂáO §dIÂS`A Rã ©Sa' lË mHã §SGIã SEQ@ã SvÊQ S Q rã[ S Q% §^J=HG ßQHB” oã SÌ^' QJÊ^ QH SIIE' QJQ s SCG mE s ä¼Â` QIã ©Ä`ã SqH SÊQ{ ä`¾ S Qã §S QEÂã ÃÊ[Âã sÅQHGF á[§ÅQHGbKã Âæ Ìq{ ä`ÁÌQEÂá[ ¶SCG Åq §Å”QBD”Q SHBD pD TqÂs QJIFã rIB' rG SÂÊ ÅÂq{¾ l5 s ^KÂã SvÂ`Âã áqGÂã ÄÊÌq Ìq> QIO ÄÊÌã ßqE Q^IB


»U w …¡«d 

h]M « Ô …c?

áÂ`@ÂÜ`¾ §S qIãÄ^^ ÅQQJÀp§sÊ[Âãå`FDÂ^EIQ2GC='Ân¾oæÂ^Âãã§Q` s SKÊ[ÂS`%ÂnQBoæQHGBé ÅÌQá”ãÌ^B ©QKDK`QKqpGKÍhdIÂS`AßQs QHK

Â_ã §dI âÊqã Ì` l_ æQK Q §SK QEÀ ļÂ`E QJB mQB ÌÊQ`K p[§ßqJ'ÂrÀnoã§ÑqHCÂãbGÂrÀph ^ ÁÌQÊqãs?EÐq>IGSKÌQÂS¿`Q §SKÊ[ÂpÂ`Dl rG ì ßQH$ÂãÔÂ^˜Âo ÂqÜQ=FÂãdIÂÌÂq ¾`rG ÌÊQ§^K sÂS`7ÂÄ_GÂãS=^§SIDÂã¼Â` ˜ÂrÀßq{qÂm¾o§pK sÂŔQBD”ÂãÅQQ˜Â` QÌQ½`JAã§â^GT"oF áËÀsJ §dIÂrIB'ŕãMrG åq@IUK§Ä¼Â`EÂSKGH k Â` oËoSvQ áqF^SK QwÀŔ”ÊpK@BãpEGSKGH s `N S QK{ SKGH s ÞÌQ= `>I rÀ ÁÌQE ßq l_ã §RQF ©pq?ßQHÂãdIÂ

hM« …c ÂuNH WO"—U SqBSE`@dIÂÄ_àqJD'`é ìAãRoßã¾ÅÌQá”ãÌ`B Â_rÀÄÌQ˜QâqEo`FD'ÂoæÂ`Ká¾on `ÂrG §SK Q Ê s §æQ?¾ã ©T` ^q` m o æQ`> bKã æQKHG àqJD' Ä_ àqJD rÀ ÌQ¾ sI o \D Q¾ á¾ ^! s`B sÊ[ ÆÂ` sIå`B=äÌʾsIoáÀsI'ÂßqE§dI å`B=ÂdIÂmEBp¾rIB-¶mEBãRp[ ÅQ• VIá¾RÂ_ã§rIB'ÂÜQ=FQ ©dIÂhRãàQKãàÂ`

nQ dIÂá¾”Às` oÂjK{qonJD” ÅQHGÊ`bK㧼QK¾ãÅQIvQã`=ãÄQKã

Ŕ¿QÂàQ¾jEQID¾^!§S`AIÂâ_mK{QDs Ñq&Âm S• QnºrIB'Â`K `½¼spK ^qmãºdIÂqQµSKQ ºSCGQrIB' s SC”徶N ÂqßÂÊgDQJMSCGÂsÂaCÂ^Qq¾Ü`B ì qJ åqCovQqQ-áQ˜Â©rIB”sQQã§S”ÊåË`K gD rIBH pIFã §rIB dI á[ §Ðq>I oã Ðq>IQ áqF o SKQ SGKH Îã` SKÊ m æQQ5 §ÊÌQ ^ rÀ ßq fE n `ÂrG Ä^ ÅÂ`Q¾`EI æQQK¾Ðq>IÂQIqCÂËQ'áËÀ§ÄQK% `K dIÂs ä`¾¼QK¾SHºrã[ÂļÂ`EÂ_IrIB'ÂQIÌʾQI¾o nJBHãp{qä`ãpHGãpH=I dIÂ`BQQK¾QIÀ©rIB' dIÂã§ÄQK%QæQQwm§æQKæÂ^dIÂáqFQJIK©nÌãQã dI§áËÀ©k=BÂãSÂqCÂãSKÂ`FÂãSHGÄÊQqJ §^qQ©åqCGÂpKs ^Âq'ÂrIB'ÂÂ_o `KBÃqG¾ã§rIB rG ^HB QJQC ÝQK s dI S`A áÀ SÊQ' §k@I' §ÅQKQG µàqGB o S qH á¾ S`AI ä` UK §sDI mKG §SK^$ ßã[§2qJD2aKKHÂÐq>IQmC='ÂrG Ñ`Bí QàQ mF=qã¤dIÂSKI£dIÂSé EGë é §SÊ`SHA¾osQ•BÂã¾åqKIÂmKGÂp pG.Q-dIÂkìGé é sQÂã©SKqG¾ã§SK •ã ÁÌQEÂ2ãdIÂãRQFÂ2SÊQÅQ• o Ŕ”^Âã rIB' ÜQ=F mK o §dIÂã áO §S¿` â_ ÝQK s ã ©Ä_GÂã mãMÂã SQFG SK `B b¾ Êqã Ò`= Ðq>I oSQCÂq¨ÁÌQE¨ļÂ`EÂá¾QHK”§Ä¼Â`EÂã è kG-dIÂà^@>Q^IB §ÃqFdm¼ÂÌã æQqC æQFGJ pÂq¾ o¾ s áqFK s@ :

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

Ôqwq'ÂÂ_rÀs` oo^ÂsKÌQ¾§æQ?¾ Üã`% áÀ µßQ UK §ÅQqD pQ s mÌnJK ã§áqDGFãáq Q§0[ÂoS¾ nã §n UK o ¼QH¾ nJã §nJI o nQ nJIH §Üã`B' nQB àQM àQ¾ rG nQ qã §rG [ nQB nJIã §Åã`$ ©S{Q&ÂS{QãSQ nJK ã§ÅqFG'Â

UNM …cK« luË hM« WdE


©¼Âq ^ rG RQ@Âã nGB' S.a o jB? l ” S QE `q@ Âæ ^ SHJ â_J SK QE ÅÂã^ã ÅÂ`5NáO §l •ã ÞQI ©SDGSq` ÅQJqã ¼Â̽ mEã QIKHGB 2 ÏQEIÂã ÌÂq% á¾ã§SÌQE ÅÂ` s ã mE' s SGQ/ ÅÂ`5N nKAI rÀ SQ bÌ^ s ÅQ^Âã ÅQqB> È` rG SKÂÌ^ àQ[ â_a` ßqG% +^E Q,Àã §R SKQ ã¾ SK QwÀ SCG bK §SaKG!˜Â SCG å_ §m{Âq' ÌQ>% ¼Â` o QIE@I pÂq s ÅQ^G SG^ `5N'ÂÂ_ áqF á¾ m½ ©QJJÂqã QJB mQB QIKG Ñ`Dl • á¾ã §SD?Âk QI oSDG oQ¾ s ä`¾ÅÂ`5N' Ä^^ S"Q QIÂã o p[ § àQB sKIK@G oSaKG!˜Â sHGB' Âæ Ìq? áqF ©QIIKSqD ÅQqH@ ßÊQã S QE Ä_ QsE á¾ Â_ÌÂ`F ÄÌã`w rG 2KG7 ¼Â`& o áqÌQ='Âã áqHGB'Â^¾ã SCG sHGB 2 ÅÂ`& ßÊQ ÄÌÊQ S{` mF p¾ UK §`5N' ©SaKG!˜Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

SCG `5N- SÌQ=' sI^B¾ ^E åÌÊQE m` nGB' ßqE o `KF T^ã §ÄaD S{` s SIQ TQ ^E §SaKG!˜Â nKAI s m½ §sHKGB s QJD ãM SHK æÂÌQF ¾ã §`KFDG ¼Â_C ©SÌQ=' rG Qæ >` áqMã§mE' s SJQ= ÅÂ`5N SCG ÇQJI nKKE rG 2HGB' h QIGHB SK `5N' Â_ ¼Q ^E nJ S{`DÂSQÀ ߕ o nJQQK SKG SãQHã §SaKG!˜Â áQã ©QJÌãQã Ä^^ ÌQF ¾ sEGã ¼Â`&Âã ¼•a h m{ÂqG QH §SaKG!˜Â SCG sHGB 2F5 k` rG Ä`KC{ Äq@ `5N' Ñ` s ã §Ìq?% s SQBD 2HGB' SÌQ= R Qæ Q áQ ^a- mM oã §S QpQGã `5N' ßQH M ÇQ^”Âs ã §nJÌQ# rG nJB=ãnJa o 2HGB' Ç` s Sq` ÅQKQBDÂo ©sIJ' Ìq@Âã mMÂã ÌÂq%Âã m{Âq áQ ì@E a` ¨`5N' SEI §` ¼Q Ê

§Ôã`=' oHw áqGHB o_ 2HGB' rG sQÀ hã QJ áQ ÎÌÂ^' s pEK@ nã * ì ^ áã`wQ7 pw` Q/ `KF á¾S{Qã ©nJÂÌ^Eã nJDM 2HGB' SE Ía Q §Ôã`=' o Ä^KD' æ q@ Âæ ÌÂq Å^Js SKQ& SG$Q `5N' ßQH ¾ THÂã 2 ” §SKÌ^' RF o VQI' sãNã ÅQBQ$ Ä_Q¾ã 2HGB' SaKG!˜Â SCG sHGB- ¼QE̔ ÄÌã`w ÅQK{q n¾ o áQã Q ÌQK” nJQ¾ ßQ' SQÀã §SEG ã SK{ SE`@ Æ^G Ý`@l_ §sÌ^'ÂÃQFQ^KEQnJÂaÀà^ ã §nJG nv• SaKG!˜ÂSCG 2 SEKq S•B o ÄÊQD” SKH¾ rÀ áqÌQ=' §SaKG!˜Â SCG nKGBs ßQ>” mvQãã QKqqIFÂãT`˜Âã +^E §SKÌ^' RF s QJ`ã hKwÂq' `= o ÊQB”Âã mQmEã SG@Âl` m §nGB s ^ Q” gFmF= SCG `q@ àQH” rÀ SQ ÞQI á¾ l_ áqHGB' `Ëã ©nGB' rÀ ÅQQ” f, `KKC RG@ Q §¼Â̚ o `KBÂã m{Âq s `H ÎÌÂ^' áO ”Àã §æQ?¾ SKJD SG¾ã SqD SG¾ rG oÌÊQ`K SG QJI Ç`n ÅÂqI SaKG!˜Â SCG nKGB ©QJ Æ^Â

q«u«Ë UOUFH« s be*« v≈ WU(« SaKG!˜Â SCG n Äa`ãSq` Ä^`sã RÊ ÎQIÀ SGKa ßqE ßã[ àqK §ª àq ÈQ{ s Î^E s 2HGB' `q@a`s m aÂq% Qæ B ÅaÂã§Î^E o T^§SaKG!˜Â SCG `5N' SKIK@GDsSIQ nJ' o áQã §åÊQ àq ÈQ{ s sIK@G å¾ QI¾ hKHG^Nã TI sv•Í h nJ'ÂÆ^% Â_ s ^Âq¾á¾ QHJã§ÌÂ^$ hDÌ QHJ åÌQ?%ÂQÌq@ãQI QE m{Âq á¾ hK@ ©ÅQ`@ TB{ SD?Âk QI o 2HGB' `KF Ìq?% s `5N'ÂÅÂÍQ!À n¾§s¾` Q §Ä^^ ÌQF ¾ ÃQÂã ÅÂ`& ßÊQ S{`D n¿Q@ Àã §S Q å_ oÂ` hwqG à•” à^ ã ÈqH@Âã Ä`QHG a Q% nJI.


ÃQ[ o §ÄÊQáQ^ ã lãÊ ^ Ì o mQJ^ S ” SÂÌÊ ©SBQ$Âs SaKG!˜Â SCG nGBrÀ 2KIK@GD SG@Âh ^ s sÂÃQ[ lGo SDGã S{Q Qæ Q¾ ÞQIá¾ SÂÌ^ TIKã Qæ {Q Âæ a Q mF= sÂã§ßQ'ÂÂ_ s åq` ÃÊ[ QJKÀÝ`@ o m QJ^ Ä`wQ rG Ìq7 Â_mH QH §2KIK@GDG SãQ QJK Qw` TÍ`K SBQ o §sK` ¼QÌã §Sã QQÊ ^B UK §2KIK@GD SG@G SK.ÊQ[ ÅQG@>' S¼•' ÄÊQ ” QQ s ÄaQ$ ÅQG@>' ޕJ o áqHGB'Âã áqHGB' ©sIK@GD s QE ÝQK nv• SG$ â_ s cQ UK §s^' mK> åãË SG@ aKD" » §nGBHGSKÌQ& SKB Â^Âã SKGÂ^ SKB Â^ 2 Ý`D mÂÍ å^ o SG@ 2 ÄqJ ` SKH¾ `Q ¼Q ã Ìq7 Â_oHwTãQIã ©mK> 2" m¾ ^H¾ QJ^ SGÂ^ rG Ìq7 Â_ mH µnGBHG sIJ' Ìq@ » nGB s sG{Âq rI'ÂrG QJK a̧mKG&ÂSBQ oSãQ@ §å^KGE rI'Âã rI' Â_ 2 Ý`D Qæ IK §SaKG!˜Â SCG ÅQÌQH' eB Qæ w` n% TK SBQ o Ãã^Ê Q.Ì T^ã `q@ rG 2HGB' 2B s SaKG!˜Â SCG nKGB s SQI Sq ßq æQw` sQB áQI T^ QH §SKHKGB nJQÌQ/ ©sIJ'ÂÌq@Q QJ• ã nGB' SKH¾ o c`Âq¾ ^H¾SG$ â_ oHw Æ^" µSKD>ÂSK » nKG^Q Tw` QH §SG@ ä^ SÊQ7 `q@ s SKD> SCG ©SKD> ÄÌÂʘ s nGB' 2B sÂRKQ[ÂeB ÏÌã Ä^ rG `5N' mH §SK>> ÅQG$ â_ rÀ S QwÀ ÅqF ª^ ÂqE nKGB SG?D' Ä`=B sãÌÊ µs §SKG QD mH SKD{ S@=¾ §mKG aa ©ÊªSaKG!˜Â SCG ÊÂq nKKE §å`Ìq SCG¼Â`O p• ã Ê^B' ¼Q_§ÅqGK ÄÌQ ªSKADG S^ `q@ sHKGB hq' ßq mH sÌã rÀ S QwÀ §aGK QFKÌ ªSaKG!˜Â nKKE áÂqIB SÌã æQ?¾ã §s ÌQ àq ª¤HPFOHMJTI©DPN£ qJGÂãSB' áÂqIB ä`¾ã §áQHã rGK ªSKHGB SKGHB o ¼a ļÂ`E mB å_ Q Âæ `K¾ã §å`KF àQKã ªSKADG S@=[ h ©ÅqGK ÄÌQ ªºSB{

o sQ@` s QEÂbG' o å`FFK nKã Æ^"§p`wQ s S¾s QJÂ^ÂoF.ÁÌÂq Üã` s SKQ#ÌÂÎãÌ^Ä^ ÌQF ¾ ÅQKIE ÌQF [ â_mH=ã ©SDG' nGB ÅQ qH hã §SG` §SaKG!˜Â SqCG RKÂ` \Kwqã §SDG' ÅQHGF àQ¾ nKGB ËQ[Âå`Ìq ÅqF à^ã ©ÄÊ^B RKQM ÅQD>ÂjK qã RKQ¾ßq Ä^ ÆQ¾ã RF jN'Âã ÞÌqqK SBQs ^ Q' nGB s ÌÂq% jK q ßq SEK Ä`wQ §SaKG!˜Â SCG nKGB +^E S Qãã §SCG Ñ`B Qæ QK âÌQ Q ÌÂqG `Aã §sD> 9 mF=H ÌÂq% ÌãÊ rG a ìÌ QH §SÊQ7Âã S Q' s ÅQÌQ/ áQ ì@ áQ Tw` ã ©åÌÂq% nGBQ Ü`B Qqã §nGB Ð`D Qæ ã`= QJ`wQ ߕ n% TK SBQ s SaKG!˜Â SCG ÄËQ¾ a ìÌ UK §Î^E SA Q s ÎÌÂ^' `q@ VQ` oHwæQKEK@ T`@ã§SKHKGB ÅQÌQH'Âã nKGB s mMÂSKH¾ rG Ôã`=' §pJÂã s ÅQ^Âã §Ôã`=' ÅÂq@ rÀ QJ`wQ s áQ ©ÎÌÂ^' å`^ã 2HGB' o SBÂ` S_CÂã nKGB s nJÌQ# ßq SKKvÌ SG s 2HGB SB̾ Æ^"ã nKGB pG àÂÌ o Ä`Âq áQ.ÌQ SHGB' TãQI §SaKG!˜Â SCG s RKQ[ eBã nJ>vQ> SIK §nGB sK@ SG@ rG RGCG SGvQB h m{Âq SKH¾ã nJ^ Q' QJÂ^ oF. o Ìãa ÊQÀ nGB'ÂÆ^" QH ©SG@ ¼”N QJJÂq s ÅQqB> s SKF`[ SBQ$ s SaKG!˜Â SCG sHGB' sÌ^ VQ` o 2I ÌqH' nKGBÂm VQ` QJKÀÝ`@ s hKwÂq' n¾ Qæ IK §2I RF jK q s ÅQ^Âã §SÌQH' s mMÂã §SG@ ßq ä^ã VQ`ÂÂ_ ÅÂaK 2ã §QJB jKF oF. jKã §SKÌ^' Qæ w` Î^E o sQ^ Ä^Q SHGB'ÂT^ã ©pI 2HGB' ÄÊQD TIKã §SaKG!˜Â SCG ÇQJI- QJ• ãÄÊ^B' Å¼Q_ S`A ßq żQ_ S`A jK q ߕ o SKÂÌ^ ÅÂ^q¼Â`ÀoF. jK SKH¾ o mKG& oÌã` a s{ nGB' Æ^" Âæ `K¾ã ©ÄÊ^B' ©SBã SKQB `¾QJGB$ SaKG!˜Â SCGÂd> s QÂÌ^ àÂ^ Ìq rG QJIm a`SÍÂq ÅQG rG l_ `5N' mHÂã ã¾ áQI Ìqm oHw Æ^" UK §SaKG!˜Â SCGÂnKGB s sQ¾ µs ÌãQ7 â_ã §ßQ' Â_ s p`#o 2>' oS• o dH% q¾ `H rE¾ UK §SKÌ^' RFÂã ÇQJI' `q@» rG ¼q? SaKG!˜Â SCG ÇQJI jKM s ÞÌQ='Âã Î^E SBQ f@& SKH¾ o S^H q¾ ßÂ^  T^"ã §ÇQJI' `q@ S`# eB o nKÂ`À SKD T^"ã §SKD> SÌQH' `q@ SKHKGB ©SaKG!˜Â SCG ÇQJI kK@ s 2HGB'ÂpÂqs ÅQ^ rG Ìq7 Â_ mH §sIK@G ÝQK s SaKG!˜Â SCG nGB»

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ÏQEIÂã Ìq?%Q `5N' ßQH ¾ s SKQBD áqHGB' V^ ^E s nKGB ÔQ@ hÌQ= `^ §¼Q `= ^H¾ ßqE ©SÌQ='Âã §2ÌQ=' 2HGBHG `KF `5N' ÜQw¾ ^E sIK% m>K SN 2HGB' eB rã[ÂS` QJ¾ UK §QJÂË ^`5N' S`# sDF `5N' ÈQ¾ QH RQ¾ ¼Â`^Âqp¾ S{Qã §ÅÂ`5N Ìq? s rã[ Ä`' QJ¾ QH §áÂ^K'Âs nJ¼•Í ÃÌQ Ñ`B 2HGBHG QJ Âã` SKGH ÃÌQ# S=QI áã^`'Âã áqHGB' QJK hK@ s k QI o ÃÌQ#ãÄ^^ Âæ ÌQF ¾ Ñ` `5N' ᾠQH §nJJÂã ã¾ mQ=Â`q@ Ôã`= oHwsIK% m>K SNS` §SDG ¤SaKG!˜Â SCG SN' ÄÌQ=£ áQ@ áQ ÄÌq^ QJw` sÂ

S>> ÅQG ã §2HGB QJ^E SBÂ` Q¾ §áq> SCG nKGB kGB ÌãQ oHw Sq` ŕÂ^ Qæ HGB QJK à^ â_o Äaq S7 sG QHK ã ©SKG QD mH ÏÌã ã §SaKG!˜Â µÅQKQBDÂ


áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

2HGB'Â2F5 rÀ §pÂqI s æQKG lËbFBI QH §`5N' Ü^^E ¼Â` å^¾ rG sIJ' RÌ^ +^E ߕ o lËã nJH Êã s SKG QD mHB ÏÌãã ÅÂ`wQ7 ߕ o §RQ¾ã 2KG ¼Q? `5N' mF QH §SaKG!˜Â SCG nKGB ßQs áq>' QJ^ SKD> nJÌQ#ã nJÂ` Ä` ßã[SÌQ=HGSaKG!˜ÂSCG sHGB' QH §QqJÂã s ÅQ^Âã §QqEE s ÅQQIÂã nJ>>ã §SDGÅQA Q o SaKG!˜Â SCG sHGB 2 hHG S{` mF æ Qã l_ §QJ=Q rG ã `5N' ÅQG ¼QI¾ nJIK ÌÂq% ßÊQ ” j`B * QH ©SÌQ=HGã ÜÌQBG 2HGBHG ÄaK/ S{` `5N' áQ s QE bG'Q SaKG!˜Â SCG nKGB S{Q& ÅQN'Q 2HGB' nJ oF. s §SaKG!˜Â SCG sÌ^' SK'QB SHAI'Âã §sQ@` hÍq * ^E §æÂ`K¾ã ©QJÂÌÂ^{À o ÄÊQD”Âã QJB m{Âq ÐÂ`[Âã §SÊQ̘ RFQ 2HGBHG SKHKGB ÊÂq' o ^^B ©SKD> nJQÌQ/ã nJGH å` s SKHKGB f@&Âã §S^' SQ ã SaKG!˜Â SCG SHGB sã sQ^ Ä^Q SGKa ßqE mF ^E Ìq?%Âã +^EQ `5N' ßQH ¾ s TÌQ QKG ÅQÂÌÊ mã ¼Â`& hHã §áqHGB' pK ÞÌQ Qæ BÂã Qæ qK Âæ ÌQ À `5N' ßÊQ S{` qJ §sã^Âã sG7 ^KB> rG áÂ^K' Â_ s 2HJ' SCG nKGB kGB Sq` QQ? S$QBã ÅQqGB'Âã ÅÂ`&Âã ÌQF [ QH ©å`Ìq ÅqF m oaK/ Ä_Q¾ ¼QEG S{` ã §SaKG!” Äq@ã §2HGB' eB SqHI Ä`K'Âs Ä^^S@`5N' `B ^E ©nJ S@K7 Üã`A o n ` rG `KKC Ä`K h Ê q ÅÂÌq@G SÂqÅQ qwqÈ` rG `5N' rG áqHvQE Ð` Â_ §SKI¾ SCG SaKG!” SCG bÌ^ Ôqwq s ÅÂ^'Âã eB Ñ` m §R S`AQQ? VQB n`5N'Âá¾ rÀ S Qw˜Q SKIK@GD VQI'ÂSÂÌÊ SKH¾ ^¾ QH §SQIÂSq` ÅQÌQH' ÜÊQ> ^ s ŕF=' eBÑ` * ^ã §S>Q SKHG SÂÌÊ QJIã §S`E ßqG% ÝQ ½ \ ã §Ä^^$ SKIK@GD VQI' kK@ nGB s SKQ[ ÅÂÌQJ' Î`C QJ q@ nGB'Â^K ÄÂʾÇQJI' ÌQ  ©QJ` ã ÅQKQ˜Â aaBs SHJ S@`5N'Q §SKI[ SCGÂ

d9R*« ‰UL√ ¼Â` QJI Qæ • à^ §SKKvÌ ÅÂ`wQ 2 `5N' ßQH ¾ T qI

ÊÂÊa QI QH ¶¼Âq ^ rG Ìq[ ¼QKã¾ã 2HGB'Âã ÅQQ@Âã Ê` s SKÌ^' RF áM SDG' mHB mÂ` ¼QI¾ S QI Ü`C s SEKE å` Q oF §SKHGB SKGHBG \KQDã ÅÂãʾ o SEI' SKD> nGB' ÅQÌQ/ rG ¨^KB ^ rÀ¨ ^HB SKD> pQQKÂã nGBHG pHJ ã §S `B' ßq pÂ^EBã §Sq` pQ QI QIQH mEÂæÂ^ãÌ ©©æÂ^ãÌ Â_Fã ©SKI_Âp>vQ>ã SKDI pGBD á¾ oF. Qã§QJDK q SKDK rÀ QJÂË ^SKÌ^' RF o RF äqã ÇQJI' ÄÊq TQ Qæ M ©QJvÂ`À RKQ¾ã QJ SHGB' nGB' áãÊ kq=ã SKQBD n á¾ SKHKGB SKGHBG oF. • §SKÌ^' sIJ'ÂãsHGB âÂq-¼QE̔Âã pD `q@ rÀ rBå_ mM' ¤oG •F åQF sGKÍã Q¾£ QIÂÌÊ TJ Â_Fã ©`H mF= s ßã[ SaKG!˜Â SCG ÇQJI kK@ áÂqIB SK SÌã SQF )MPLEMENTINGTHE&IRST nGB' 2F5 rÀ SQ% µ2@G 0ALESTINIAN%NGLISH,ANGUAGE#URRICULUM!.EED SK SÂÌ^ â_ TQã §FOR4EACHER%MPOWERMENT ©SaKG!˜Â SCG `5N' SKã[ ÄÂqI s QJI SEI' SÌqÂã

d9R*« ·«b√ #URRICULUMAND#LASSROOM `5N ^E * ý ã s 0RACTICES ! .EED FOR 4EACHER EMPOWERMENT 2FH SQ%Âã SKD> ÅQÌQH'Âã SaKG!˜Â SCG VQI ßq h áãQBQã §sQ@` s QE a`' h SÂ`=Q lËã §nGB' 4HE )NTERNATIONAL SaKG!˜Â SCG sÌ^' SK'QB SHAI' !SSOCIATIONFOR4EACHERSOF%NGLISHASA&OREIGN ^ã ©Ä`K s `H[ ߕJ ÅQ Q s lËã §,ANGUAGE SCG nKGB ßQ s 2K'QB Ä_Q[ o S `5N' ÜQ? §å`IÌq ÅqFã §aGK QFÌã §ÅqGK ÄÌQ nã §SaKG!˜Â Ä_Q¾ o Âæ Ê^ ã §áQ TÂã rGKã §s ÌQ àqã §å`KF nKã nã §SaKG!˜Â SCG nKGB ßQ s 2KG7 ¼Â`&Âã ÅQBQ$ §SãQ@ ^H¾ã §áQ@ áQã §dH% q¾ `H ã §mKG aa ÅÂ`wQ áq>' ¼”N à^ã ©ÄÊQ áQ^ ã §lãÊ ^ Ìã QH ©ÇQJI' ¼Â`Àã SaKG!˜Â SCG bÌ^RKQ¾s mH ÏÌãã Sq` nJÌQ# Ñ`B SHGBã Qæ HGB `= SH& S{`D `5N' ÈQ¾ æQHGB sÂq `5N' s ÞÌQã ©SKD> nJÂ` SÌQ='Âã Å^J QH §SKIK@GD ÅQA Q7 jG o SaKG!˜Â SCG æ QB æÂÌÂq `5N' ÅQG `5N' ßQH ¾ ßq 2HGB'Âã 2>'Â2 ” ©QJKÀ Ý`@ s hKwÂq'Âã ÍQ mKG& SBQ s SaKG!˜ÂSCG n SKvÌ lã^ ^ ÌßqE è ÅQG$ÂhÍqãTKqÂsÂq o nKAIÂo ßQ äq`5N' SCGÂnKGB ßQ s Âæ ^ Ä^KD'Âã SKvÂ`˜Â ÊÂq'Q 2ÌQ=' ^ãaã Ä`F ^B SK ÝÂÌã[ +^E s 2HGB' ÞÂ`À á¾ QH ©SaKG!˜Â §SKD> ÆqÂSKH¾ ßQ s S^% ÅQJq h n QI Ä^vÂÌ ©2HGB'Âä^bDIQSEÂã ÄÌÊQ' ÈãÌSKHI s lË `¾ rÀ S QwÀ 2HGB' 2 lK= ÅQ• SQÀãm QDG Ä`H¼Âq¾ `5N'ÂkG ©ä`¾ SJ o RQ[Âã 2KG7 ¼Â`&Âã §SJ o


  G Ó ^ K « ZUM U—UL*«Ë W eOK$ù« W Ô Ô 

rKÒ FÔ*« 5JL WU(«Ë WOÒ HB «

`¼Q Ê

2Ì^¼QEGŔQ^q”QH§nJÌãQãSDGk QIo SGQE' ÄÊã^ Ð`D á¾ QH §SaKG!˜Â SCG nKGB 2> m{ÂqÂãSÊQ7ÂÄÌQJ`q@Ü^JSaKG!˜ÂSCGQsE QRQ¾ ©`šÂS QE`^Eã

QIÌʾ§2HGB'ÂhQI¼QEã§SaKG!˜ÂSCGÂVQI'QIÂÌʼQI¾ã Õ@ ÝÌN æQQ mF= SaKG!˜Â SCG nGB SqB{ SK? á¾

SK'QB SCG T{¾ ^ SaKG!˜Â SCG á¾ ^¾ rG rD ” àqGB SC ¨l •¨ sã ©nQB s æÂÌQ= hã[Âã rã[ SGKq QJ¾ QH §SKã`F˜Â żQ?DÂã T`˜Âã QKqqIFÂã o ^ ” Äq@ sã §SKI[ ÅQ QE h m{ÂqG SKQ[ SCG S• lG. oH §sHGBÂã s.ÊQ[ Ìq@ kKE QJEKE" sEGÂhK@ã§â`F s ßqQH QJ`KBÂpoF.SaKG!˜Â mF=SaKG!˜ÂSCGÂáQEO ©nJK `KMÂãnJÌãQão`šÂo sHIÅQBH'Â2æÂ``Bã§s QEÂãsHGBÂßÊQGæQQD n SBH ÃQ[ â_J ©ÅQ•BÂã §áãQBÂã §ßQ>” ©rã[ÂÜqD>Â_ISaKG!˜ÂSCGÂnKGBsIK@GDÂÇQJI' ¨2@G s 2HGB' o n`KC¨ SaKG!˜Â SCG sHGB á¾ ”À ÓQA s mH s ÅQqB>Âã ÅQ^ o ^^B áqJÂq ÅQJ$ o SCQ'Âã §SKÌ^' RF àQÊÍÂã §SG@Q ÜqD> §RÂã`Âs^ã§SKBK=Âa Âq%ÂÃQK ã§ÅQBqÂs SãN' mKM Ð` SÊã^ã §RÌ^ VÂ` SGã §QJ Q@E æQQK¾ã áO §QÂ`ã QI^ Q^J= s ÌQ>% Üã` Rã ©åq` nJv•a¼QE”Â2ãnJIKßq"Sa s nJD¾áã^2HGB'Â

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

nKKE rG åq` `q@Âã UG áQ@E a` s QIGH ^Eã SBÂ`- QIHã §sÌ^' s QE QJQK s SaKG!˜Â SCG VQI svÂ^”ÂUQÂj>ÂÃQæÂ^^"Q`Âã§S QSKÌ^'ÂRF m.sÌ^'ÂÃQFÂá¾QI2ã§SEHB'ÂSÂÌ^GãsM'ÂUG opK?EQã§s QHÂåqCGÂrI'Âo ÊQB•ÄÊQSãQ rI q §ÅQHGF sQB gDã §^ ÂqE oÌQ5 mã §ÊÂÊ` rG ã©ÅÂ_Âo `KBÂãU^%ÂãS Q'ÂrG h=sG{Âq §kq=ÂãÄÌQ˜ÂoqGÊQFÃQFÂáO §SãQ7Ââ_on ` æÂÌÊQã§SG@Â`KFDä^”ã§d>EÂoå¾rG åq”ã ÃQFÂs SKÂÌ^ÂÅÂ^qÂá¾QH§ÔÂ^˜Â`KS{` å¾à^EQ RKÂ` +^E s ÈqwqÂã nKAIÂã mG o ^a' RG@ o SqC Äã` ¼QI rG 2HGB' Ä^ Q SKC §QJÂÊ`Dã SqCG ©QJKG ¼QIÂãQJHÂ`mJRKÂ`ãÅÂÊ`D

d9R*« …dJ


áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

nGB¾ jK sIIHG §l_ S` Q¾ã §sãÌÊ `?¾ ì Q¾ã Ä^ ÅQ Q ©kQ s nKGB å¾ kG¾ Y n sMã §^^ o s>>

§`šÂ å¾`G e ` ÅÂ` nJKG Å`J d> nJ ÅÌq{ o ©2HGB' o `KFn̾ Ü`=' á¾ä̾ sÀ ßqEÂS{•ã

sQQ oTHGBsI¾ SE mFã ßq¾ á¾ pG lË`_¾Q¾ã s å` ©`¾ mE' s oJI nGBMã `KFÂ

SÌ^' s ä`¾ ¼QK¾ ᾠྠœºßqEBG Ä`E SK` ᾠ\K{ mJ ºQIqE `Es s

ÌÂq%Q §lË `K ྠQæ KÌ^ áQ¾ ¼Âq ¶ÌÂq% pKH¾ÌQFÀ QIIF. ” áqF rã ©S `B' rÀ ßq{qG Ü^J ¼ÂÌt ßÊQ qpÂË^ q s`Âã à^E pQ áqF á¾ R §rIB ÂËã Qæ ÊQ QÌÂq ÂËÀ mH¾ Âæ ÌÂq \> QÌÂqã §SKIJ' QIÂÌ^E ÑqJIÂã m? [ á¾`  R Â_Jã §QI• ÅÂÌ^ ÌQH pKDK ßqÌã^ áQ n ËÀ§Ã•@ q sQ¾ oÌ p>EI áQ QIÌ^ s åq` ÌÂq% ÌÂq% ᾠS Q= ßqM Qæ ?¾oFã§SÌÂq% ÅQG$ s Âq`= kKB QÂ_ã §`šÂ å¾` mE s Sã`'Âã SqKG áÂ^ED j>áQ ©ÌÂq å¾ kKB m §sÌ^' QÌÂq

ÄÌqÂã SKQ$Âã SKQ[ `K? `Q Êã Ä`' RKQ[ áÀ ©QI Ä`E `¾sã Ê^ã `KC á¾ T¾ sÂÎqDIÂã ¼Â`?&Â

m@Â SÊQ SqQÂ Âq TK ÅQI SÌ^

jK §SKwQ'ÂSI s s Q=mQFTI jK SAGÂâ_ s `_¾ ÎqG$Âã ļÂ`E sIIHG jKº¼QaKDÂnJD sIIB ^ ÅQQ@ TQ

nGB rÀ TqÂÂ_ m s ÇQ¾ s¾ `B¾ SKHKGBÂs`#SÂ^ s s^GEK ” §â`F¾ jK sIHGBK m §ÃqG[ sIHGBK ” sEKE á¾ kD Q¾ ©ÅQKQF˜Â m? ¾ o UG Qæ B ÞÌQ=I m â^G¾ã ÃqG[ q m ºÃqG¾ å¾ oFã §ÃqG¾ã S `B q nKGB §È`= §^KJH §S^E- f`'Âã SqG' `KQ@Âã ÄÌqQ f`' ©sDB? sq Êã nGB ^̾ • ÃqG[ q Â_ áQÂËÀ º+qE

©Q̾ s Sq= ÅQQ' o


Î Ì Ó *«  —«u(« w WLKF w—b Ô Ô ö ^ Q Ò 

m@ÂSÊQ ÄÌãQTIsIFã§UÂs Ä`QÞ`¾n§QIÌ^s SKS`#áqwqÅQHGB'ÂãáqHGB'ÂãàQBÂßã[Âo`=mvÂã¾_I ©S^$ÂoSKQ SÌÊrG ã§Ä`KTQQJKGFÄ`FD©ÄÌq>'Âd>%ÂßqSÌÂq%ÂÅQEG%ÂÌq?rG TãÂÊ^E §Æ^QmF ©SKÂS`Ââ_ߕp= QsãooFã§SKQÂQJImHFnSHGBHs`#o SQFÂs T ̧S`Ââ_rG ¼QI §moQJBHÅQHGFÂâ_áM©SGQSEKE%ÂlGÂÌq?%Âo oFã©swQ'ÂàQBÂå^I `?å_Âåq`ÂÜ`='ÂÅQHGQJM `KQ”ã§sIBQhH¾n©2HGB'ÂãÅQHGB'ÂoÄ`'Ââ_ TQoFã©]©©©ÃQF§SGKq¶ÄÌqÂRK`µsQ ©^BQs ÅQQB'ÂoæQ qjK@ÃqGM n^¾Æ^"§rã[ÂÄ`'Âo`¾T=ÊSKQÂÄÌq>'ÂS>%Âs ÄÌã`wo UQã§TqÂÄÌÂÊÀo áQã§S>G^KJHÂÄÌã`wo ©SqG'Â`KQ@QSQF ßQoœºSQãS^EãSaIbÌ^Â`KQBá¾¼Q ʔÂhK@o ºS>mFSGq S^EÄ^vQ Qœº`šjqo`KC”QJÀ sÂÄÌqÂâ_ßQQsJÂQ©TEB> ÄÌqÂo SHGBT^"n œºÅQHGB'Âã2HGB'ÂTGC œº2HGB' o QII¾ rG Ì`F 2 `=' lã¾ ÅQHG ßQ Q QI^` ÅQJKq `_ ÂËQ' º`Âq$ rIã ` QI' rG a` ÂËQ' º`KFDÂáãÊà•FÂT{¾QIHJmºQÌ`Fã

lG2sD^¾”s[§QJÂË^S>mrG kG ¾á¾^̾” TG œæÂÌ_ ©ÅQHGB'Âã 2HGB' sv•Í o §ÅQ=QI'Âã ÅÂÊ`D' à^¾”ã§ÄÌqÂR̾”QM §l_áq¾á¾om¾QM sv•Í á¾âQ=¾Qmã§lËnGBMæQHàQ[ÂhoFã§SqG'Â`KQ@ ^E ”§SKQÂSJ$Âo©^BnGB¾nQ¾ãs>Ìq?^ qsM hKH §nJpãå_Â^EI¼ÂÍÀ2KQÀÂqQnJÌQ#Tw` oá¾

©bÌ^Âs S`#e¾nsq¶ÄÌQBÂS”ÊàQ[ÂlGs Ô¾n ë §kQÂo`¾ÄÌQBÂlGnJ rG ÄÌÊQs¾`B¾sO §ášÂQ¾ nJ ¾jKáq `B§sGÂ^SQJs ©å`K àqJD-”Q¾sqJDoFã§ßqEBGÄ`Eæ•B SÌ^'Âá¾^E ¾Q¾S Q©ÄÌQBÂâ_ášÂ ©SKGEBÂo`šÂÅÂÌ^`HjKÜ`B”sÂSqFÂßqEB s `J¾S•Ä^æSG^swQ'ÂsÂÌ^ÂàQBÂoßã[Âm>DÂs TGH §svÂʾo Q^rÀSKwÂÌTI㧼QaKDÂÎÌʾTI§©©©SÌ^ oFnã§oJÊQ¾ãÅQHGB'Âqs ÒÂ`•TqÂå^oFn ©ÅQQ@ÂàQ¾ÜqqÂrG ÄÌÊQáq¾r`K?G”ÀTqÂå^ ÇÌQSG¾QJHABs ã§Ä`KoJG¾á¾SÌ^'ÂlGÅQQ ÄaK ©QJGQßQ”ãS`KFDQJ¾SG[ÂlGs mKH$ÂoF§Ì`E' RF s SBQ@' rG sD Å`¾ã §`K? THGB oJG?D `F ¾æQHvÂÊTI©oJGMS• ãËã^^qQmo UÂã sDI SE `¾ T{¾ã THGB sI¾ SKI TQã oJGM Ä`'Ââ_oFã§^^o¼QaKDÂTHGBQ¾§S QmF©sÂÌ^Eã ©sQQ ^rG §SqQÂÂq TKÅQISÌ^s ã§Ä^^$ÂSKÂÌ^ÂSIÂâ_s `q>qSKwQ'ÂSIÂo QaK.Qn¾oã§QæQ qSDGs`# sI[Ñ` ßã¾Ìq?%Sq=TIsI¾`˾©QJ=QIãd>% ©äÌMÂËQåÌʾ” ä`FÂSQD'ÂTQQI©ÌÂq%¾^ãrJ§Ñ`B¾^§QIG nGBmáMã§ÅÂÊQEÂã§ÅQJKqã§ÅÂÊQÌÀhH©sSIQ

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

ÌãQá¾mKH§áãQBá¾mH[ÂoFã§^EIê ã^EIé á¾mKH mKH©S `B'ÂßÊQqÜ^ãrIBQÌÂq%áqFá¾mH[ÂoFã pÂÊ`DßqÌÂq%ÂßÊQá¾mH[ÂoFã§æÂ^Ks>>Ü` ¾á¾ ©ÅÂÊ`D'ÂlGäaCã

á¾m©QJEQo ßaB-ãQÊ`D-SIÂâ_o SQFÂh@¾” s`Â_Êq ¾sq ʧbÌ^ÂßQs S@KÂs`#o nGF¾ ÄÌQ Ä`o`¾TBHÅÂqIÂlGs ©SKBQ$ÂSÂÌ^ÂàQ[ ©ßqEBGÄ`ESÌ^'ªSK`QÊQD


©sJI jK㨾^jK Ü`B¨ SG/ QJM 2 q¾ ÌÂ^ àQ¾ SGq ã ÃqQ% àQ¾ ßq ¾ ÅQ Q 2EÂ`' ¼Q? µæQQ ÊQB” å¾¶oJQQã RQIfE VÂ` o pK Qã ÍQDG ©SK QE VÂ` o s á^ sÂqGÂÅQKD rG `>E àQB áM=QàQH” µæQBÂÌ ©Ìq[ â_J Qæ QH oJÍQI Âæ Ìq¾TD= oJI m QJ¼Â`ã ÅQKqK SQ ^B ÅQQ@µæQQ µQJI §Ä^^

s TÂÍ Q UK §pK s¾ ^¾ n sIIF §TK rÀ TBÌ §ÌQC> sq[ p.^Eã àQB@ 2 QÌã^ TH §QJGH o pK Qã pGK{QD pqo Æ^ QIm Ä^vQ' rG æQB QIG ©p`F ÅQEK? ã¾ SGKH ¼QK¾ åÊ` S

«dc*« WU ‰u UUD« UUD« ©SK>=ÂrG Âæ ^KÜ`B© oF n å_ §ÄQK% o ¤2ã`£ fHI Â_ `KKC rG mHB© ©SQF m ^% Â_rÀp `B= ©áQaÂã áQF' rG Âæ ^QoF§SG{Âq' rG `{¾ eB© ©lË `K ¼QK¾ÅQKqK s ^¾ á¾hH ¾ TI sIFã §QÌq? T=E S`# µS` ÅÊ̾ §lË mo n ` rG 㠗5 s §QJ S{Q& oD ÅÂãÊM S$QB 2>' o QJ$QB rI5¾ã o hG@ã §pbNã`KKC Â_J eJI Qæ ^" oFã §S` ÝqE m QDÂã Ä`QI' mK{QDÂÒQE rG mHBã §SKQK% S` Ñ̾ p.^E rÀã§pÊQ Ôa rÀ åÊQB h mQB sJIr㝠§QJB ©ÊQB `K mF=

R¾sBK s ©sBK ºÊÊ` ©©© ” Qæ ?¾ ºSÂÌ©© ” ºÜq » ã¾ ^̾r RM §s q¾ ã¾sq h@EmF= oFã§sQKq åÌqB ^I oFã ©sÂ`_ lG¾ QM §lË s S ` `B¾ r s p¾ã §sq ߕ Æ^ Q SQ sI RG@ å`K Âæ ^¾ áM áO ©©© sQK ©©© åÌÂ`¾ ©©© åÌQF ¾ Ü`B Üq SQJI s`B= • §QJGB rG s` Qæ > áMã §ÊÊ`QsIK> lË ©^̾ QHDK `KBÂã ÈQK̔Q §sIB n pIF §æQ` `[ oF nG §æQKq sÂ`_ R¾ sI¾ Q- » Êq ” Q-Ì ÆÂ^¾ã ÅQK{q>ã æÂÌÂ`¾ åq" ÅÂ`_' á[ Æ^ ÅÂ`_ áqF á¾ T{` Â_ §QJI j=F QJQ{ Êqã rG Âæ ^QQ` ¾ lË o n ` rG ã§SKIKãÌ Ìq¾ o ©áQF'ÂãáQaÂÂ_ s áQ˜Â

Q j¾ nã §QJGH¾ nG §ÝÊQ{ mF= S` â_ Tw` ^Eã s SBI[ QJKG hw¾ nã §hÂqÂã S ` 2 Q ßq" o Æ^ å_ nG%Âã hÂq 2 aQ SBI[ áM sI QQ.À §QJqK sD §nG% s SQ˜ÂãhÂq mE 2m> ÆÂ^À rG p• o mHB §QJEQBã SKHKH%ÂSAG ÜQ=F m hK?ãáQa Ìã^ QJ•ã R% 2 m> 2 ÅÊQ S Q' áMã §Ä_GÂã nG% oqF 2 hK?ã ©sã`F˜Â mEÂã s=qÂ

R¾ ÄÊQBÂsD §SqB{ pK ^¾n §ÅQKqK ÔqwqÈ` Q^I » §sK{q> rG å^B o Qæ q pK Å^ã Qæ K> sIF sQKq §SqJÂã Êqq ÅQÀ UK o ÅÂ`_'ÂSKH¾THJ Q^B sIF ÊÂͧÌQ>Q pQ ÌÂ`HQ sG sI ã Ñ` ã RÂã pMÅ`B ©sQKq SQSKHMsQ QI o lË

åãQ ì@ m¾ pG àÂÌsHGBä^I q? ã §SÊÌq ÅQÂÌSÌ^s SHGB

s SEGB Âæ Ìq¾ j=F QJ[ §SÂ^ s sIB n Ä`FD â_ » ÅÌ`sIF º¼s mj=M m ÄÌQTI §SK>=ÂsQK S{Qã§ÅQKqK ` Ê SKHM QJI TKJ Q^B Å`BãSÂ^ ©sQKã sDsÌQ m SQ-q ËÀ §SEÂ` Q¾ã

g«uN«

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì§Ò ©ÌÂq% rÀ SBQ' o µSQ SQF ©¤£ kK ã §2@KG © µÐ §hÍqÂã`=IG ÌÂq% ÌÂÊ µSK˕ ÌÂ^ µáQH ©SK Â^˜Â SQF nKGB b¾ ©¤£ ^ Ì §SãQ> © µÐ §s'QB ÃQF T" Q̾ s àQB Â_ ¼Q åq` `q@Âã UG áQ@E a` pHA ©nKGB ` ]ÌQ ÅÂ_ o `KB áÂqI ©µÐ §â`Ë k Ì^> ©kK ã §2@KG S Q@GS`% ÌÂÊ µÊÂ^C §Ò§SGQF ßQH [ ©¤£ mKG §áÂ` © µÐ §`=IÂã ©µÐ §â`Ë kÌ^>§mKG §áÂ` ©µÐ §kQ h`'  ©µÐ §kQ h`' 

T ` Q^B oF §¼s= eB S` Ä`F ÅQKqK SQ TQ» Çã` sã §`¾ sK>= sI ` sJ SGKH T{¾ QJ Â^¾ ç Â_ m Ì`Fá¾ rI5¾ §SÊQB ¼Q=˜ÂhKwÂq o §ÜqM' o ©ä`¾ÅQ qwq s fHI QJã Ä`FD T` Â_Jã §sG ì Âæ ^^ Qæ TQ SÂ^ s » Qæ KQJ^ã QJ s ¼QK[ ž`ã TBÌ Q^I sIF §SB ©sG s Q m Ç`¾ sF SÂ`Q Âæ ÌqB sII §æ•KH µÄ^ Ìq¾s Å^ ÅQQ@G SDG' ÅQKqK ļÂ`^B æ ã¾ ©mG' rÀ åÊN p=KB å_ sqK ÄQK% 2ãÌ µ” ÇQ aÂm ÅQQÂã ÅQÂãã nKGB o QJ Qã SÌ^' µæQKQ rG d>j{ã s ÊÊ`• ©ÅQQ@Âo ÅÂ`KFÂ


ÅQKq

^¾ nG sQKq SQF¼^ m å`KFDrG ÅQK[ lGÅËq æ K ©sÌãrÀ s¾Ì oæÂÌQ QJ QEO äqQJI ЕG • à• ©©©S`>E”ã S`>KE Ìq[ R¾ ”sIF §nG ¾ ” ÅQQrã©©©S`> ÅÂ`A ©©©å`>ÌqB©©©å`> ©S`> ÐQ¾m o ¾`E sÂ`_áqÄ`F Qæ q j@G n§æQI ^K rG ßÂ; Q Q¾ã Ä`FD â_ mEM jKF ©©sGKÌ ^B ©ÄQK% M= n áO §nG n 2I$ r ©©© Qæ `>\{¾ QI ¼sm ©S`>KEQ pq` ©p^Âã ¼Q=¾ o Çã`& œQK^ â_ ßÂq¾ Qæ E s SK ¼Q SBQ S Q ¨ ªª µTÂ æ ©ÄQH- nGE ÊãÍ §l_ ©M@GSw` QIBKH µàqK SHF ì rG àqK sIIF §S`> ÅÂ`_SQ o SD M b[Q TI^E ©¾`E ÅÂ`_SQFÊÂ^B” *¾ oF. ” l_ §R@B SB` SGKH$ ÅQHGF áM TIE¾ ^E å_ äq då¾ ëm o QJHJ oF.”ã§kD QHDKQJQ n áqGKGE §sÂ`_' sQ o ÎM • ©sG SFG/ Qæ q ÌÂÍ ^ ©QJHJ áqBK@ o_Â

ªª µT rG sKE TBwã §SÌ^' rÀ ÃQ_G Âæ `Q àqK TAEK ©^KD `K ã m/ §`½ sÂÌÊ àq åM áQã §T`ã å`J

T` §SÌ^' oQ_M sH T¾ §sÌ^' àÂã^ SQJ^I §T`˜ÂrG sBqÅ^ED TK rÀsq{ã^I ©QJã^E œæÂ`K T` ©SG s sÂ` o TÌ^ sIM Å^ãã ©ÎÌÊ[TËQ^Bã¼Â_CÂSãQIG¾ ÔÊq s pG àÂÌ rÀ s¾ h TË SÂÌ^ o TKJ Q^I sQ SIÂãpG àÂÌ §æÂ`K sQ SI h T^"ã ©`DGsQ o¾ ©pG àÂÌ o QIGÌ _IQHÂ̾Q •KGã §æÂ`KQHJ ÝQ¾ m[ å^ßÂÍ Q oFã §å^Gã §svQ^{¾ã §sÌQã§sK rÀ m TK ^ s sqD `_¾ã §ÞQI cK ¾ s Êq ¾ á¾ s §sG s ¼Ü^ã ÄÊQBQ `B¾ §pG àÂÌ sÂqw s Q¾ã `5 SA% QHJ QQ¾ o ä`Ë ä̾ SãÂÍ m s ã §sJã ÝÌQD ”SJ ` ä_C §bD m h bDI §sGÂÊ s cKB sJ ©Æ^ ©sH m^ SHE m aQ% QJK ` ¾ Ä` m gEK §cKB sGÂÊ s ÅQ`_ â_ rG ^^% Ýq ÄÌQKÂŕ Åq{ s QH ^I ã §sGKvÂ`˜Â ÜÌ_ã§sGÂÊ s Âæ ÌQ mB= S.^EÂs^Gs Äq@ ©ÑÌ[ áQF s QJIFã §ÄÊqBÂmMã sw̾rÀ ÝQ= 2IK s SBÊ ©^KB ©©© ^KBÄÊqB àqáMnGB Qæ ?¾QJGÂÊ s `KC{ j`= ¼QHK µSQ@Â

`J àQ¾ o àq ßã¾ sÀ SIQ áQ ^E ©©© r?EÂã mKH àq ©sÂa[ S5Q áQ ©ÒQ ©o`šÂã ÅÂ_ hæQKEKEæQ%Q> áQ sqK ©áa%Âã SLF ÊqKo sÂ_``"S` áQ ^E å`F ¼QH¾

ÅÂ`_

2 sIK Ý^{¾^¾ n ©pKÀ hG@ Q nJ'§âÂ` Q nJ' bK QIq o ßÍQI' Å^ãã Qæ Q{ SÊQ S Q s_ Q T Åã^ §^J=' Â_JsBK mB Ê`ã ©Ä^^$ ¼Q= SG ÄqF ©ÇÌQ& s ÇqG M SIGB ä`[ S ` o å`¾ §àqK ÇqGÂÃã_ á¾ TK= ^E §æÂ`K hH¾n j—ã sIF §SK•˜Â SK` áQ +^E Âæ ^ SÌ^HG ÃQ_G `@w¾ã ©ä`¾ÄÌQÇqG ÒqE mM¾ã ÄÌQ áQ• ÎÌʾ TG æ q àqK áQ ^E r ”ã©©© ÃqQ ” ©©© ÍQDG” §æÂ^ • SBQ@'Âã SÂÌ^Q àqK TKD fE ©áQK[ eB s ¼Q`J ©ÇqG QJ s ÕÂ`D Äq ^[ ¼Q j>IÂã SQ& S Q ¨ ªª µ¼QBÌ[Â æ ©TQ{ ÜÂ`  SQF µàqK SHF kIÂ`% S s sHG ÝÌq Ýq p TD ã ä^'Âs T QwÜ`[ Ä^Í s pãÌ ä^ÔQw pÊ s sÊã

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ªª µ2I” QJM àq m s ã^ §æQQ{ ÁÊQJ Íã`K Åq> TBH è s Å^ìG á¾ ^B ÓQEK” rÀ Q^BÅÌ`@w ©p oÍ ” oÍ sIF §sJã m [ TË §]@' s qÊÂ` Åq{ s¾ TB Ì Tã TG Q åÌãÊ áQ §àQH% rG Âæ ÌqQ ^[ TDã s¾TG §mKCÂÄ`o Qæ Q pq\{¾å_ sÌ^' åa ŕ{Âq' ÌQB¾TBDÌ ᾠ^BlËã §Üã`>' s ÄÊQÍ TG ã TDã §q$ ŗ ^ `@' SvÂÌ TQF TK ÅÌÊQ §SQB ¼QB= Ä^I'Âs\Hr `A§àqm^F ¶aQ% rG \  — l ãʝ SFK` SK`B QJCG ßqE UK §ßq^Q SFJI SÌ^'ÂrÀ TG{ãã §Ç`D ¼Q S Qj> ^BS@I ©Üqq o äqEÂ

àqKÂ SHF


Ä^Âã¼QD@ qã§àQ¾á¾ m SÌQÂpBHå_ `& Ê` s Ìq^ Åq §QIK?E ÄÊqB k` `KI TQ s ÔqH= o TG{ã Q^I TQ ä`F ÄMQD' ᾠ”À ©c ÇÌq S`[ ᾠÅ^q §Ôqwq'Âo U^% ž^ã §SÌ^' rÀ Qæ {Q¾ rI jK œºR o sD TM Q^I 㠜p `B ” QIK?E QI Qæ QK lË bK¾ œºQIK? m¾ oã QIG¾ o ÂqGwQ œºQID[ ã¾ o QIAqK Ô` p¾ q QJIK TKIH §j@> r Î`$ Ô` `QB j> o SQ á¾ Q^B sÌ Å`F㠜kKHB QIQ œàqK lË ÈQ{s SKÌ^' S ¢ rG `& TIG ¾ Å^E  §ÅQ Q qGÅQ Q Å`ãÜqD> rÀ QIGÊ 2 ©æQ@K áQ qã Qæ EKGB r ã¾ Qæ K áqqEK 2Ì^'ÂS`¾ á¾ SKÌQ R m ºÔqwq' nJGQ# R o T¼Qã rÀ Å^ ºQI kG å_ ¾^> ྠsQK pHKAI ྜྷnKF% ©m[ÂSvQTK S?q ÂÌQ5 µSQ@Â

pI U^% à^ ã¾ §ÅQKqK o Âæ ^ ÐQ& ÊQB oJIF. mQB¾ sI¾ nG ¾ Q¾ã S{Qã §qè G mF= pI `KB 㾠mK>DQ SG` s ÅQK ã §SJo àÌQ{ sÌ^àQAI oB?ÅQQ h o à`7 SQ s pB?ã `KBÂhHE `¾ã hH s ã Ä`@ S`H ©ÐQ mF= ÃqF'Âã àQ mF= `KB ©ä`¾ SKQ §æQBKHo^I sE m §oJ q o jD n pG Qá¾ T¾ ©SQÂS`QoJ^ q

w«—œ r Ë ÆÆ WI« ¡UM sd9 §SEÂã áQ[Q ÅQQ@ `B= S@K SB sã §SQ Äq@ Åq@ §oJI Ä^Âã Q¾ã oJKG S.^ ^vÂ` ã¾ ÝÂÌã¾ hÍq µsQQTQã QJ\wq ÄÌQ ã¾SGH ã¾ SHG h Ä^Âã mn `Ë RG@ÂáQã ¼Q qÂã R% m¾ Q¾TGã §sDI ž^ §QJK> o Âæ ¼a qã k Â`ã oF/ n `C{M Ä^`$ s@ THã§sQ• ã sQKÎQ¾ á¾QJI TG ãÅQQ@ ä^˜ QJK@ ¾ã §sDI j`B h lË SG rG TG> §SQ `½ r Â_Fã ©©© TGB QH mBD SGo µoJ TGã §k{•Q ^vÂ`$ k>G TH ^vÂ`$ o Ä`K ÈQK̔ÂÂ^ lË ^B §ÇÌQ&Âo ^¾p `B ”mÂ^ s Q §â_J ©hKH$ âqã rG

åÊqãTkvQã

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

Âæ `J µS Q ¨ªª µ¼Q• o sGÂÊ s `D QR[ ¼Â_C ^B Q r`A¾á¾h@¾n ÔQwã[ o áqQBQã§Äa m¾Ä`K ^¾\ QHG sIH@ SG¾ TH ^E ºcK ¾ o¾©© 2@G s Âæ ^KEB ÊÂÊa sÂSKQK TH œ2Q>' 2¾ã ÅQJ[ ÅQ`{ã oÊQK> ÅQEG ÔQH ºQ sJI o¾ œ2BvQ$ ÅQì ¾ã ÃQv_ ÅQ`{ãÕF ¼Âq ¼Q SBQ µS Q ¨ ªª µ¼QBÌ[ µQQI k` rG à•ÂSKQw s `¾æÂ^^"ã §Î^E o Q¾ ë n àqK lË ßã[ §2I Sq QM §ä^ê ÅM sGG é §Q áQF rÀ ÃQ_ ^̾ Q^I mFQ s`B= å_ aQ% â`¾ n œSE@I' mã QIK fK å_ kH[ VG lË sQÂã f•G §æÂ^K mHB n ÍQDG œp àqK Qæ K mB ¾ n œVG pDAI o' ÇQ kvQÊ bH mã §VGQ r@C áQ svÂqJÂ æ §pI m[ Å^E ã §ÍQDG T` ©æQKG Qæ K ^Q= r§pI svQ^{¾h U^%QrG¾ sGB ÃqQ% ÍQJ \  s T_ ºp o ÂãÌaÂãœsvQ`JF ÌQK h@EQ §T`˜Â k` o §M ^ s ÍQF rG ä`¾ã §ÍQC rG mHB ÄM ^ QIGB¾ œVG `KC> s¾ rG Ô^D?Q QIIK ¾ 2D ¼QE rG Q`¾ QI¾ ”À œS ^Q pD Ý` ” r å^ã Q¾ QHIK §QKGã VG Â_J QBGK s¾ã `KF s¾ ßa Q¾ãsq rJ Â_F㠜S ` ßãa á¾ rI5¾ã §áQ@K SB̾ mM¾ ©ßãa á¾ m¾ o sG{¾ åÌãÊqK QFKq µSQ@Â

s §n• SG>DI SÌã ÅÂ`_' h k ` á¾ÅQQ@ o TG ã ©Q^Bã Q¼QI¾ã `mF= ÅÂ`_' SQ moÌqB o á`B ºQJQKq`=I Ä^B oFI o µoJI TG §ÅQQ@ÂT Q^B ë sDF TQã §T? Ì rHABÂSKQC TQF §QJKG 2BG@l¾ oJI Ò`= lË rG oE Âã ÅQQ@ eB ©`½ Âæ ^¾ ^` ” SÂ^ _I sI[ TE Âã ©åÌQK o ” áÊ` å_ àqK ÌQK k sQ àqK s Tq sIFã §åÂq ^¾ Q¾`E ” áM oJ^ ã 2@G SG p`= Q lË RáQã §`=IÂo eB ÃQQ ` ^áÂqIB §àQB ÒQ s ÉÌN'  QÊ^ s ÃQ=Âã © µÐ §pG àÂÌ ojq¼QInGE§`K[Âã `KC> ¾`ã §QJG¾ ^I QJQË S{` nI  QJãÍ á¾ ÃqF' dIÂdG p¾` å_ dI Â_ã ©Ý•@ SQJI áQã §QJÂ`_ ` Ê hKH Q^G s ÄQD §b Q µoJ?BßQã §oJ q VKM ÊQ ¾ ÅQQ@ ÃqF'Âh mQBK mFÂã §QJFÅQ=` R Âæ `K Qæ IHh ^ ^ ©S.` pMã æ ã¾ ©ÅQQ@ kG jKD TãQ §T Qž` á¾^Bã ÞQI §” Qæ Qã ©QJãa ßQ` m bK Qæ KQ ©ÄÊqED SEG Qæ ãÊ SQF s áO §lË hã ©`=I ÂËQ ÌQIã §ÅQK{q>&Âo ^BIo ©`=IGâÊÂq +^E e ÌoJI `KFÂ

SEÂ`ÅÂ`_ sQ áqQ µ2I” `M¾ ” r `KG S ` Taã sQK T §æÂ`Q TAEKÂ


] «Ë vF Ú Ó _« r Ó « WÓ uF Ô c Ô KÓ*« « Ô ÓKI 

©ZK « oAF W UD UO u ®

åãQ Y@m¾ áÂ`mKGáÂ`

©^[ÂrÀá•AK P Q=Âã`ÂQ¾§sÂ^¾ÌQ½qHK^'ÂáÀ©©r=5¾P Âq=Ââ_rG 

ÅÂÌQJSKHIãÅÂÌÂ`ËQQá`Eã§ÄQQBãæÂ^JRG@sQÀsQÀÒQ=SEKE%Âs QJIFã§æQãÊßQEÂ_F§ÔÂ^Àão SQF sm§QJIRQs lËTIH?áÀã§SK½S `Q`qs TKSQFQ §åa`ÂQJGFrÀQJGEãÌQF [ÂÇQÀoQIIF5ÅQÌQ/ã Q§VI'ÂkGEÂpIFã§nvÂÊkGmB sJ §l_Ä^^ÄÌq{s QJvQIÄÊQ ÀãQ^KqãS `B'Âmq"QJ@ÂqnmB ÄÊÂÌÀãS ÌãSKIE ÅÂËSQFÂÅÂ_Q §QJI ÔQ ^ÂãQJÔQI˜Âãâ`ASJãÑ` rG pÌ^\wqSKIEã§p QEãRQFÂ`F bFBæ•H SQFÂmB ÑQE¾rG bN§à^JÂ` bKMã¼QIÄÊQ À\>á¾rÀSQFQs?DQ§åÊQ>ÂsQKs QEs QHÂhÂãs S `ISGM lpEQ rG _MÔQ@E”¨ßQ>”ÂÂ_ãSq>&Â^rÀSJÂq'ÂhQ _MsJ §QJGHBæQ qwqÅÂ_Âo_ã§nvQEÂ^q  ©pKG QJQsEGãhÂqÂSvÌs bDIßÂa”sÂ+^EÂnQBÂÅQ• ©nQn ã¾ àè ÂÊÈ`o QJ`BÄÊq=¾sÓQD[Â㝠è

SCG`KÝʾrIB-㾧ßq^'QßÂ^Â\wqSKF S``KK àÊ`徶pKÀÌQ='ÂãpÌQ='Â2S Q'ÂQJr•UKSq= ©s>=Âà^QrIB'ÂãSHGFÂ2S Q' s ÅQEG ` §RvQC ^Q= ÌQ? ÄÊQ À rG l_ mHB Æ^”§SHJSKIÍÄ` bFBsJ §ÔQ@E”ÂQã`B”SGG Ľ`SCGáÂ`ßqEQH¼smFĽ`m§R QJQo nÌã QJÌQ? ÄÌq{ã S[ ßÂq¾ Ľ` oF ^5 m §QJQ ©jGÂ`vQËÔÊqsã§QJQFGãQJ•¾ßQ5ãQJBH

æ ã¾ SKBK s s ÅQ q SÂÍO ž^ pÀ ßqE ߕ o §”

è ^• §n¾ãÄQQBoã§Sq>ã^"oSQFÂs Q/n `ÂrG SQFÂSKJI` ÅÂ_Âj=F§æQK Â^Àæ•H ãæQI QJqSQFÂo sJ §SKIË ÅÂÌq>ã ä¿Ìã ÌQF ¾ o QJKG `@Kã QJK o ^ Q ms p¾UK§SCGÂÅÂÌQJRB{¾o^BSQFQ §SB{SKGH ŔQH”ÂãÐ`DÂܔ½ÞQIáO §SGHRQFÂQJK RFÄ` ©¼Q@[Âs ÔqqG sO §`= åÊQ%Âã`QBÂsD>SK`BÂSCGÂÎÌʾSHGBsqã ì sÌQ/ mM¾ àQ m s ã §`KB ÅQ qwq s ßQC=” SHvÂÊ ÇQ”ã§QJKG Ä^^ÅQKIEßQÊÀã¾QJÂ^ÂßãQ¾ãSKD> §sšÂsqKÂmHBÂ2ãÌQIFJ¾nÞÌ^IpàqEQ-mMäqlË æQHvÂÊrB¾§Â_©æQQK¾ÒQ˜ÂrÀsIKã`ÂmHBÂÂ_QÊQnã ©ÌQF”Âã^^ÂrÀ ]ÌQÅÂ_Âo `KBáÂqIBæQQåÌq?%áQ§àQBÂÂ_s ã m[ ¼QK˜ sGH s kKHB mM rÀ Å^ á¾ §nKGB ` nl_㧝ÅQKqKSQÔqwq-¼QI •sIB ÊQ§^^o §`= åÊQ%Âj>G`KBÂs ÅQKqÔqwqrG `Q mF=`¾ rÀsÊQÝQ'ÂÂ_åÌq?UK§SÊQ ÅQKqKpBmQB¾nã pHGBQj ã¾á¾sjKmM¾ž^ã§ÅQKqKÂâ_JkH ¾`KFD á¾ã§æQK>æQÌQã§s ãĽ`ÅQKqKÂâ_mB$ÝQ'ÂÂ_s §àQ ]ÌQãsʾ]ÌQrÀpQKvaãpGK{QDsqKÂÏQB'Âßq

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

ÅQKqKÂSQSKH¾rG sQQ TBG ¾S>>'Â`KBÂS>s ã ê §ÅQKqS qHrG ԕ ”Â` §àQBÂãs>=Â2q'ÂrG SQ oJI TG ã §rIBã ]ÌQã S`ã S `B o QJK Q ļÂ`ã ßqn`IG µoJTGã©oJSIQSHJQJ`BàQ[ÅQKq QIIKmJ §QIBáq=KBswQ'Âs ÂqQ o_ÂhKHæQKGH áÂ` oJ qTA”lË^B©æQ QK?ã¾æQDKwáqFá¾^`”o ^¾ԕ ì ÂáÊ`”oJ¾Ì`'ÂáQã§sG@ÃÊNmF=oJ? Ìã QQåÌÂ`{Àãs ÌoFã§Üq&ÂÂ_ÅÌ^©oJK{q>rG j>I ÆÂ`”Âà^ Q¾§ÄQK%Âj>S `Âá[¶lËo`¾ â_TQã©ÄQK%Â^KrG Q¾ãæSKáq¾á¾^̾”㩝Åq' \H¾oã§sG o ßÍQI¾osIF§s qÂÝÌNê é SA%§SAG ¨å`A SJã o¨ T{¾ s §sQQ 2ã sIK SE S a a ©pBI.ãm{ÂqÂ^æÂÌÂ^”§m{ÂqGæÂ`

QD)« w Ÿuu« s WUJ«


ÌÂÊ µÅã`K §d` ÎQKÀ µÅ§mK `F ©¤£ åÌãÊQ pKãÌ ©µÐ §SEKE% µàÊ §Ò §ÌqJE' hH'ÂãÊÂ^”ÂS@G ©¤£ sBK` RQ{ ©µÐ §`=IÂã ÅQÂÌ^G ÅQD{ ©µÐ §sQ˜Â ÞqG QKqqIF©`IKF©Ü©Ã µ`A §^aHG µÅã`K §Ò §S^ã`D SE`@Âã sDI ǕB ©¤£ ÎQ m>K ©µÐ §sQIG mJI' ÌÂÊ ©µÐ §ÌqJE' hH'Âã ÊÂ^” S@G ©sBK` RQ{ ©µÐ §kQ h`'  hq' o §SQ' SqD@Âã sÌ^' jIB ©áQB=' áQJK µsã`F˜Â HTTPWWWAHEWARORGDEBATSHOWARTASP K SKqqFK rÀ m^ µs QH” jG ©¤£ åãQ rD@> ©µÐ §s`B ¼Q,˜Â ^JB µáQI¨Åã`K §Ò §ÌqJE'ÂáQ˜Â $URKHEIM ,%DUCSTIONMORSLE P æ E fG SKQFÀã S@G SKI ©¤£ SD ã ^B¾ sG ©Ê o • §SK`B Ä^q ÅQÂÌÊ a` µÅã`K §Ò §s`B o q s åq` ©µÐ ©µÐ §kQ h`' ©SD ã^B¾ sG ©µÐ §kQ h`'  µÄ`QE §Ò §ä`= RK! ßÊQ µÅ§ÄQK% rIB ©¤£ `ʽ ^`D¾ ©µÐ §S QEG rG [ bG' ©µÐ §â`Ë kh` ©ÎQ m>K ©µÐ §â`Ë k h` ©SD ã sG 

SqD@ o ÅQHÂ` R ã¾ §Qw` à^B âÌqB SK Qæ HEI àQ¾ QIO §ÃQ[ TDG QHJã ©QJã s `JA á¾ QJ áQ Q ` SDG ÅQHÂ` SK żQ Ä`Q ¶Ä`K@ SK QH Ä`Q

Ê`D 2 ÅÂ`C Êqã rÀ äʾ Q§SDG' ÅQ?QIQ ¼sG ]ÌQ ^ìãã §s QH”ÂÃÂ` ”Q `B= QI?B mB Q Â_ã §pBHã ©QIK R?CÂ` Q= Ê`D 2 SHvQE S•BÂá¾ ¤&SJDI1JODIBT'SPN£ àã` ä`ã bK hH'Âá¾ ä` QH ©SHvÂÊÄÌq> Ä`KC S• s hH'Âã 2 S%Q>' Æ^" rã ©ÔÂ^˜Âã kGG pIFã §fE ÔQ?™ àÂ` o oFH r§pÂËh S%Q> SQÀ pKG §pBHãnGB' à^ ÂËO ©nGBH p@G ÎÌQ. áQ q r §Ã•@ ` Q= SQ@ ÌQH hK@ pO §sQÀ mF= Sq` p@G nGB'  ©hH' SG> ã¾Ê`DÂSG> s `¾SQ@QJIã SKQ˜Â ÞqG SK@, o ^K á¾ RQ@Âkoã §jIB ”À ^ìq ” jIBQ kEK jKF ©pÌQ/ rG SÌ^' p`¾ã §p áÂq[ÂpHÌ å_ ÊqKEÂã §SHKEB SK QH” ^KQE rG Ê`H n ÂËÀ §pÂË mD@ SKGHBQ §pQ Ìã pqH h RQI ” s §SÌQ> SKÌ^' r㠩ݕ Àã §pKq m §hHã eã` SKGH TK Sq` QJ¼Qߕ o pÂ_ÜQ= ÄÊQ À rÀnGB'ÂÇQ §lË Æ^ ©QJQ?QI o `vQ SÂ͘ §QÌq s `Âã §SDG ßQFM S Q ÅQBH' s ÎÌQ5 Ä`Q \{¾ jIBQ SÊQ>Âã SKQKã SK QH ÅQ?QI SK §SãQD ÅQÌ^ã ÌQ À T" SKH §ÄÊ^B ÜÂ^¾ T"ã §SKHG ã SK QEã SKDã ÅÌqã¾ áãÊÌq Ý^{ã ©pqEã áQ˜Â o ÔQ ^Âã SKQ˜Â ©jIB ^ìqjIB áÀµßQ QHIK ¤(PSEPO"MCPSU£ SqQ `` `Ê ÅQI SÌ^ m ÜÂq{SHQ pG àÂÌ m SK`B SCG ä^I

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

g«uN«

©æÂ`q>ã SQ ©©s>>EÂ`KB s  ÝQ o

a` µ`=ã SH` §Ò §`= Ê`H ÂËQ' ©¤£ `K Å`ãÌ ^K ©µÐ §Ä^' SK`B ÅÂÌQ˜Â m sÊ §ÆQ— VKG& ©µÐ §kQ h`'  ©µÐ §kQ h`'  ©µÐ §kQ h`'  ©µÐ §kQ h`'  µÄ`QE §Ò §s QH”ÂbDI nG ©¤£ áÂ`Í à• ^ ^Q ©µÐ §RF nQ ÌÊQE ^ µÅ §sQ˜Â ÞqG QKqqIF ©¤£ `IKF©Ü©Ã §S `B' ÌÂÊ SGG µTqF §sIÌ^ QÌ ^H µSBÂ` §jq ©µÐ µÄ`QE §Ò §s QH” bDI nG ©¤£ áã`½ã sHJ rD@> ©µÐ §s!Q& SF


pKG ÜÌQB' o oFã ©QJ QH`FIã hH'Âã Ä`[ mE SÌÊã `¾ Âæ `J ÎÌQ §SK QH” pQF s Qæ I `¾ m` áQ QHG p¾ Ä`[Âs ¼Âq ¶SDG oQ¾ s ÎÌQ. jIB á[ã ©Ä¾`' rG S QE åM ÎÌQ5 S QE \> pO §ÅQN' s ྠ§ÔÌQ= s ྠ2QI §ÄqE Qæ QK¾ QJÌQ, §QIGÂ^ Q S Â` M=I ^ã ©ä`¾ ŔQBD”QnFQ ©æQ?¾ `=njIB nJKG hE oã§`= QIM §Äq^B ì §Ä`QE Üã`AÂo n ` rG SK QH” ÅQÌQH' ¼QI¾ ©jIBG ÈQa né oã

w —b*« nMF« _K•ÂãnGB' 2 S•B ¤­NJMF%VSLIFJN£ +QJÌãÊ j{ã Q-Ìs S@G lG. nGB' áq §o`HBé 'Q o`HB' S•B àqE Sq` SKQN' S•B TQ ÂËÀã ©sG mF= QJ^ nGB' k o bKG §ÅÂ_ Ñ` ã §Ä`@KÂm¾ o S@G rG Ì^> pD qbKnGB' á[ ¶RQ@G pK ¼s mF=QJÌQ/ l_ qã §nGB' QJÌQ.s SDK qÂs áqFQÌ^>ã§S@G  ©Q^ã pG o p@G ^H å_ oQFQ s^ ÝQK s QJ^ pO §Ä`šÂp@G ÎÌQ. QHIK nGB'Q Õ@ ßqE rG Ä`@KÂã 2^ SHJ- àQKE o oFH r ©`ã SqJ nJqDã §jIBÂàÂ^ rÀ ¼qGÂãR?CÂÄ`šÂ S@G k Â` §Äæ ÊQ ã rQI SQ% â_ s ã ©nGB' `Âã¾ RQ@ _DI n ÂËÀ S{Qã §¼QI mF _ á¾ ^ ì ”§RQ@ 2ã pIK SHvQEÂS•B áM nGB' pKI S QEmH qã SÌ^' rÀpK o sM mD@Q ©à^J bKã ©SK QH” jKDs ^ Q §SK QH” SKI â_ \• eBnGB'ÂS `BH pÌQ. å_ ÞqG ᾠÞÌ^ á¾ nGB'ÂrG ã §2 `@ 2 `qÂÄ^ ©pKG m[ÂQJÌQ.ÅQKqG SK”À q Q §RQ@Â

pIFã §s QH” p@K o m>DI á¾ áQ˜Â hK@ ” §æQKGB ã Q^I §l_ ©p”QBD rG Ä`@KÂã nF SC nGB á¾ hK@ ã¾ §SIKB SKD ÅQ qCw T" áqF Q-Ì §jIB nGB' ÎÌQ. pÌQ. Q-Ìã ©æQKG Qæ qG Ä_ Å`DÂã TGF= SKD ÅQ;

^q §QJÂË kKE" rG QJÌ^ à^B SqIKF ÌqBã §ÅÂ_ ÌQFO ^E% q QJ h ^ã §ÅÂ_ pq= rG mHBã §R_Q Âæ ÌqB m¾ o hH' ÊÂ` ¾ ^w Qæ KÂã^ Qæ qG \> Ìq@ §^%Âã ©SIQ SKG ÅQI i`D áO §ÊÂ` [ ä^ ÅÂ_ aaB s pKG 2HvQEÂãhH' ÌãÊ sM QIã Â_㧝pK@B ”¼s= ^Q á[ ¶â`K h QJÌQ/ hK@ ” Q^E âq=ã§SK QH” SaB Æ^" QIã ©p^ ÃÂ` ” ÌqB sHI Q ©hHHG Ê`D S¿Ì ÒQ˜Â rÀ åÊN å_ ÞqG ¼QD@ rG mHB âÌã^ Â_ã Q §sBH' sDK q áÍÂq mK ©kGE n §ÃÂ`@w”Âã r QI ÅQKqG `JA §ÊÂ` [ ä^ sDI áÍÂq âq= rÀ åÊN kK?é' áQ˜Â ÅQ `  ©å`FDÂã s QE QÂqã SK>= h Qæ `K>ã §ÇÌQ& rÀ SA%S¾ s h ^Iá¾ QJIF.§s ã•Âs QJKG ÅQBH' s `JAQ `¾ jIBÂS QE áO §Â_ã ©S`= ÄQM' Ñ` o ^ ì ” l_ §SKqK nJ Â^¾ kKE" o QÊÂ` ¾aB s åÊNjIBÂá[ ©o`šÂ rG ÅÂÍãQ o ^G ÔÊÂÌ àQA ÂËÀ SIKBÄ^vQ kE ^ã ©s QH”ÂãsDI ÌQ^Âã ޕJ rÀ QJq{ÔQH ÃqB= RQ@ QHIK lËã §s QH mF=à^ ” oHÂSAQ S`wSQJI s pO §SKIÂTQ QHJã ©ÌqJE' ©áqqC' ÊÂ` [ ”À QJB ^

nMF« ÆÆ qHD« ÆÆ …√d*« T. ”ã §SKQ˜Â `K `QA' o æÂ`JA jIB àÂ^ ^Bã ì §ÒQ@”Âã jG q mK. mB p[ §s`Âã`?ÂrÀ SG> p^ ÅãQDã ©µS`>I' áã`E s å`= bI$ ßQ Qã §QJK Ä^vQ S QEÂã §QJK ããQ`?" ÅQÌÊã ÅQBH' ܕQ Qæ K` `¾ pIFã ©QJK ÄQK% ÒQ,¾ã§SK QH” ÅQE@ Rã rÀ SHE o ¾^ `J SqAI osQB s SDG'ÂÅQBH'Âs jIB omD@ sQB QH §Ä¾`' sQB ÅQBH' â_s ã ©Ä^ QE o ÒQ,¾rÀ Ñ`B mD@Q ©s QH” nG mD¾s QHJ qq ©hH' Q^Bã §SÌ^' n Ä`[Q ¾^ å_ §jKIB ÞqG rÀ å^ jI o mD@ rG ÎÌQ é .ê å_ jIBÂßQF¾ jGã ^SKD ÅQÂ`@w o mD@ ÄQQB rÀ åÊNQ§å`F ã sD mK M=I §sQQã ©VQBê ã ÞÌ^ê n ÂËÀ §SGq ÅÂ`D QJI sQB ©pÌQ/ rG ãhHE SC rG ÊqBpGHM ÍãaJ §SK QH” QJE@ Qæ B ľ`' rG ÎÌQH'ê  jIB mF jGã

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

R o SÌ^' s ßã[ sÂÌ^ pq s RQ m Q^IB áÀ µÃQ¾ §sÌ^' mHBQ pQH à^ ã §ÎÌ^'Q p` SÌ^HG ßQD [ áqG` nJ §áÂ^Âq QJEG SF ”À TK SÌ^' rG SÂÌ^ ä`¾å_ UQ j= ^ã ©nJ UBÂÑ`C §ßaI' s S Q ˜Âã ^KF o `KF Ñ`B áQ mD@ ᾠ§mD@ Â_ ©QJ UBÂã p^ S`G Qæ B ”À oF n Ä^^$ÂjÂq' ᾠQH pIqF SÂÌÊã pG> hK@” §pK o áQ˜Â á¾ rÀ Q_M Â_ã p• mKF= s ^ QSKÌQ& mÂqBQ §QJI ßaB- sqqK ©SKqGÂã SKDIÂ

§SK QH” âÌÂãʾ ߕ o Ê`D QJ àqE s ÅQÌQH' â_ã SwÂã S• M=I QH §p^ ÅÂ_ àqJD mKF= s `K ÌãÊ QJ m QD á[ ¶s QH” m QD; rH Qã ÅÂ_ àqJD 2 ÅQ•B ÈQ!ã §ÅÂ_ o SHKG Ä`F ÍaB nKG s QH” s 㝠áO §l_ ©s QH” m QD ÈQ! rÀ åÊN SK QH”  ©`½ÅÂË s ãm o p Qæ `B ”À pD sw`” ÅÂ_Â


Ô UI nMF Ô « W 

ÜÂq{SHQ Q-SQÂs `Bon `ÂrG §o`=BÂãbQ&ÂÊ^BÂs Sq`ä¿ÌSGs åÊ`nKãmKaÂSKQ ž`QHIKsAKDÅÌQ ©SKqF%ÂÎÌÂ^'ÂRG ¾s å` sMá¾â`lË^Bã§R Q='ÂRQ@ÂrG QJs`ãpQDhGpM§SqQÂpGÂàÂÌÎÌÂ^ä^Às mHBnGBsI^^E SK•[ÂãSq`ÂnKEÂmhæQQ5r QI§p•@p¼QÀm§pDInGB'ÂpK ¼så_§SKÂËŔQBDÂhP Âq'ÂÞqGÂÂ_©pKÀQJ ©j>ÂS ` s âÊqqrIB• §Q^E ÂËO §p• àQ¾nGB'ÂQJKG g Qá¾RsQaÌQFhr QIã§SK QH”Âã SKQN' Sq` SqAI' h r QI å_Âã §nGB' pKÀ m{ã å_ m'Âã áa7 äq' o j=F rÀ ßÂN s_M QIã 㾧nGB'Âo ÔQ ^ÂÊ^>§QITQ¾ã©sDIÂpÍÂqâ^E ¾Q§ÄÊ^BÜã` S` hãnGB'Âá[¶áaßq¾ãœºSK QH”Âã ä^âÍÂ`Às s QH”ÂãsDIÂ`KMÂÌãÊrÀã§jIBÂÌÊQ>rÀÄÌQ˜ÂSÌqÂâ_s ^̾sIIFã§S Q&ÂpQKqGÅÂÌ`ÊQÀ ©nGB'ÂS{Qã§ÊÂ` [Â

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

§bFBQã§ÒQÀÊqãÅQã[ÂhKHs æQEÑ`DsÂã^B  ©jIBÂßQF¾omFrÀæQHvÂÊåÊNÒQ˜ÂÊqãáQ

nMF« —œUB

áQ˜Âáq§ÒQ˜ÂrG ^KqÂÊ`ÂqjIBÂá¾sIB”Â_ã `GGKàQÂ_§ÒQ™S'ÂSJ$ÂSHQJ'sqqKmKpáÂqK%Âã ÅQKGH ^ìq ÒQ˜Â á¾ \Kwq ¤"SUIVS "TIFS .JMMFS£ ©jIBÂQ^¾§ÊãÊ`ÂjGrG e`"

TIQã§bDI¼QHG QJnÂsÂSK QH”Â`QA'ÂojIBÂ^B ì SQBÂÌÊQ>'ÂáM=SKqqFKÅQwÂ` ÂS•SH ©¼Â̚Âpq SQÂp¾ã¾§æQKGRFp¾ã¾§Äa` áÂã^Bµå`=ÂáÂã^BG ºÒQ˜ÂQJ`S`@

mÂq o^• §ÒQ˜ÂQJ`S`@ SQÂáÂã^BÂáQÂËO ì oæÂ`JAáÂã^BÂoÄ_§p`"ãÒQ˜Â`KSKDãSK QH onJIH §`½rÀÊ` opI `KBÂÄ^TDGÂáÀã§Q`QA ©pC`DrÀMGonJIã§pÂã^ TF

o_ÂbDI¼QHG o¤4JHNVOE'SFVE£^ã` ^qHCK^Bã ì aÌq Q^ ì QH §Åq'Q kGB Äa`C â_ã §Äa` jIB Âã`   ©¼QEÂÍaBÄa` ¤,POSBE;BDIBSJBT-PSFO[£

qOJA w wULô«Ë w HM« dOQ« nMF« S• QHJIKàqEã§pK QKå_Âs QH”ÂfqQáQ˜Â`M SK QH”Âã S`FD ÅQ?QI o S qH rG àqE SÊQ ©SKI^ÂãSÊQ>”ÂãSKQKÂã `JA QIã §s QH” ÞqG oqF rG m QD Â_ mHBã SK QH”ÂSKQ ©ÊÂ` —s QH”ÂÞqGÂܕÂs ÅãQD àqEã§QJGÂ^áq=KBo_ÂÊÂ` [ÂÞqGáq>ãmF=sÂs ©SIKBÅQÌQ/k` o Í` §nJ^SIKBS QE`q@rG

nJIKÂ`TìÊ^E §s QH”ÂbDIÂnG ã§mD@ÂbD¼QHG Q¾ §æQK•E âÌQKÂn§RFsÂã^BÂÞqGÂÔÂq¾eBá¾rG 2EÂ`'Âã ßQD [ áÂã^ µm §SIKB ÜÂ^¾ S^ s à^ã S^ s 2`FBÂã §Ä`@K SKC o^Â`Âã §âQ” TD SKC ©SKI qÂSQK rG àqEã©ÒQ˜ÂrG mB ÊÌp¾s mHK UQÂÑÂ` ”ÂQ¾ qÒQ˜QÌqB=Â^I sÂã^ mF=Ê`Gå`@DÂÊÂ^B”á¾ ©áQ™sqqKÂoqFÂo¼a Q^I §àQBmKSBQs ⿕ÍãÌ”ãʝâ^¾QÂ_ã ÞqGÂÆã^á¾rG àqEsÂáÂã^B¨ÒQ˜ÂSKw` Âq Q{


SKK ÅQÂq p• o m"ê sã`FÀ ^`ã SK'Q ã SKG §¤$ATASHOW£ Ñ` ÍQJ m> m s ^qã §SG@G ÅQqaDGã §SK QI>ÂÌQH—mÂ^ã §q^KD ßÊQ ÄaJ¾ã o §hKH$ hK@ UK§SK'Q SÌq SKHKGB ÊÂqã §SG QD ¼Â`Àã §^B o ÅÂ`5N'Âã ÅQ QH” Ìq? §2HGBã SG §b`Dqq^KD ߕ o SB` ŕ QDÂã ÅQ=QI' Q¾ã ©SqH ÃqQ ÄaJM SKÌ^' RvQE% T^Âã å¾ ã¾ U å¾ļÂ` hK@ UK §SKã`FÀsJ §ÅQF' s ßq á¾ hK@ ÅÂ`' Q¾ã §^` Ä` å¾ s ÃQ ¼Â`O àqEã §Q^` S`# å¾ ^Q=ã§nQBÂÅÂ` hKH ©Q^`S`# å¾ áqFG. hKH$ ᾠrG m^ RQ@ p Q áÀ ßq¾ SQJI s ã á¾ TG áÀiQ¾”ã §pKG nQ/ m? ¾ Âq> á¾ s ÅQKQF˜Â ” `[Âã ©SKq{ã SKIK SH> p QHG SKGE SH> RQ mF 2ÂqE oÌ` §åq` pQ@ s Ê^ nGB o`[ ÇQ Âæ ^KB §Ã•@G Âæ ÌãQã Âæ aD â`KFDã pGE s `KI §2ã`Âã æ ^ sÂ_ ^EI Ä`Q RQ@ ^I Qæ KHI §ÊÂ^” o ^B m ” Q- SKD> Ü`C s S`% o ¼Q? Qæ EG@ §å`` `KFD o æ nJG¾ mFSQÀ â^I Õ@ ^ UK §SKHKGB SKGHB ^KD ©SEGE' sHKG `, nKG%Â^ SqQ QËÀSÌ^ s ¼QaKD nGB

S` 4 rG ¼q? S ` o S` S ` Qæ Q o`= â`H ã S Q ^Q= ÑÌ[ rG RÂ`' SIQ ÅÂqI bH Ä^' SKvQ? ©æQQ 2 â`F à¾q âQ¾ ^ã ÊqBK pO ` Q' â_4 rG Êqq' q p¾ QHJIm Ìq> á¾ SG@ o TG QIã àQAI rG ^ Q QI j> ÑÌ[ rÀ pÊq ^B UK §S`'Â ì ©p` sHKGB QI å_ Õ@ ^¾ p Q ž` Q^I Ä`K s=Ê TQ nã µßQ UK §ÄÌQJ å¾ lG. ” p¾ SKÌ^ SKJâ`B S ` QIEG@Âã §ªª ]ÌQ SKvQ?D S`' QI̝ `HE RQ QÌã` ¼QI¾ã §SKwÌ[ SKËQ$ àQA ÝÂ`” Ä`K QI[ Âæ `K QI'Mã §sãÌ `šÂã sF`¾ QH^¾ ¶2HG Q^Q QIEG@Ân §`KC> åãQH à`$ Â_ rG Qæ K` Qæ HG ^Q= n sÂSK?' àqIÂÅQ- QÌ`ã §¼q? S ` oS` S ` æ KG QI` QIÊq ¼QI¾ã §mKH ^E s NNG ÅQ p= • ]`' Rq rG QI` n §QIEG@ Q^Bã§qqG Rq rG pÂqM mKH$ QIq QI ä¼Â`ã §oa o Ä^ SKG QIFã æ K Q^q ÑÌ[ rÀ Q^ n §SDG' TJqã §QIGK `K • ÎÌÂ^' Tq" ^E Ä`K ÄMQD' TQ nã §SÌ^'ÂrÀ Ä`Q UK §SKqqIF SDGD THH{ §SKã`FÀ ÎÌÂ^ rÀ s S Íq SKwÂ`  ßq> ã SKG QD SKK ÅÂaKJ# rG åq" ÅQF= S qI mÂ^ ^Âq m>D mÂÊ ` qã §SÌ^'Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

©Q̾ s Sq= ÅQQ' o


dE WNË

—uEM*«Ë bzU « Íud « »UD)« w ö Q 

sHKG`,nKG%Â^ ÅQqJD'ÂãÅÂÌq>ÂSGHo Ä`B'ÂSCGÂqåq`ÂÃQ@&ÂáÀµßqEj`BGã§pKQãåq`ÂÃQ@&Âäq o U^%ÂÌã^QæÂ`K ©pGE'æQ Â`=ÂãæÂ^Eãæ•KG"ãæQD{ãåq`ÂhÂqÂßqÅQÂ`”Âã

SGã §SKQ˜Âã SK QH” ÅQÂÌ^ s SK QH” ŕF=' 2qq'ÂSQ ÌãjKB?ÂãjG'ÂǕ ãSÊ`DÂÝã`DQàQH” ©nJÂÌ^SKHIã rG nvQE áQ” rG `>E UK §+qE SÊã^ l_ã ÅQqGB'ÂmEã2EGÂrG SHvQbÌ^Ý` ÊQH Âã§fE S `B' s Sq@GÂS aIÂSG ã§Ã•@GsIJ'ÂãsÂÌ^ÂpKqÂÃQK ã moÔÂ^˜ÂãSÌQ='ÂãÄÌÊQ'ÂmRã§RQ@ÂhS•B ÅQN'ÂãSK`Â2Qm{ÂqÂãßQ>”ÂÅÂqIÃQK ã§RQ@ SK`Â2S•BÂjBwrÀäʾÂ_ã§ßQ'ÂÂ_s SG QDÂSDG' ©SÍÂq'ÂSKÌ^•ÂSK`ÂãSKÌ^' §RQ@Âã SN' 2 Q Sq@G S aI Ôqwq rG a̾ QIã å`= ÞqGÂo mFqJ §ÌÂq%ÂãS7QQJÂ^ rÀ q ʾ㠩RQ@ÂÌQ\>å_Â

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

o ^^B pI VI RQ@ p Ñ`B å_ ÊÂ^”Âã `JE áÀ §R SÊQ`KQBrÀQJq"ã§S7ÂnKRK>sÂÅQã`KD Ñ̾s Æ`QIM\>ã§SKQ[Âã3$ÂãÜq&Âã` _Â`=IK ©`H`K QJ ÌͼsK §QJ`ÅQqElG,” ”ã§QJIjG'ÂǕ ãSÊ`DÂÝã`DQàQH”ÂÄÌã`?åÊQ¾QH §SÌQE'Âã`KFDÂrG ÄÌ^EÂáqFG.SG@ÂhKHá¾TGáÀiQ¾ ÇQ”ã§`½rÀd>oã§`½rÀRQ oTãQDáÀã s Sq ^'ÂÅQ Â^˜ÂãÅÂÌQJ'Ââ_ÇÂ`ÀSKQFÀlG.nGBrÀ”À ©ÇÌQ&ÂrÀRQ@ÂmÂÊ §RQ@ÂQJFG.sÂÅQQF˜ÂrG S”^GSBÂqÂâ_QI`˾ã SKIÂS`AIÂo s^¼QI¾ãsJKqG¼QaKDÂd>ä^ÀsD qQ^q”UK§¼QK[ÂSKs UsÂoQ=IÂnQBG `KC`KCoaÂãS Q'ÂãSGFQ §SÊQ'ÂsÂqIÂs TQãkG@ 2¾q ^¾ ` Q qG §S ` ÊQÊÍQ ÊÂÊa oa æ•H §QJ `

áqFá¾QÀqJ §QJBHãSK`Â2ÊqqÂS• pÀßqEeBÂã sHKGBÂàQAIÂh`=ßQKhH'Âs SHQ%ÂSKH`ÂQ¿`Âo æÂ`B s QH” àQAI rG SA Q7Âã ¼QE˜Â oH? UK §p@K@ã ÊqK o ÄÌ`' S`FD ÅÂÌq> o æÂ`B sM ^ QÀã §nvQE ©SKHG ÅÂ`5NãÅQKBHã¼QHG ão`FDmoSKQN' áQãáq • ¾ãq@̾ßQ¾Ìq>BÂ`rG SK`ÂSD• Æ^"^E ÅQ Q=I o S qH p¾ ÂqIKã §åq` ÃQ@& o qãÌ ÞQ Ìq>ߕo§SIKBÅQD{Âq-áQÀ¼QIÜ^JsÂS_KDI ©áQ˜ÂÂ_¼QIoÜ^JÂÊ^ã§ÅQD{Âq'Ââ_Ê^sG kKE" n oã §åÌQ?% QJvQIã QJwqJã S[ ÇÂ`À SKGH áÀ ÈqwqÂã nJDÂã ÞÂÌʘ o `KF RG@ §åÌQ?% QÊqJ ÄÌ^EÂã§`šÂãÅÂ_ÂäqrG ä`[ÂÃÌQÂoÄÊQ ˜Âã hÂã s QJ SKDKF VÂ`Âã ÅQKšÂ hwãã S `B' àQJG rG ©S QEÂãSK`Âߕo”ÀlËn”ã§ÎQI rG mHBã ` Q='Âã mEB sHIã SK>= sI s s SK`Q `KFDÂÄ`Q n ^ã§ÅÂÌQJ'ÂÃQÂãbDIÂSKaãRÂq'ÂmE{ ì o ”À lË kE ”ã ©¼Â`E”Âã ÇQI”Âã ÎQKEÂã SÌQE'Âã sGEBÂ`HBÂâÌQ Âs _M§ÇÌ^ãÎãÌ^VJIhwãߕ s QH”ÂhÂqÂãs QEÂÉQI'ÂãSKI_ÂÄÌ^EÂãSKDIÂoÂqFÂã ©sEGHG iQ¾”ã§S[ÂÑqJà^ ÃQ¾oqSK>ÂSK`ÂÃQK áÀ sQJEKEs SÍ[ÂáÀßq¾QIã§QJ.aÃQ¾opÀTGáÀ omKGE^vQÂåq`ÂÃQ@&ÂQI>DqG ©S¾S;”SS; §sQ˜ÂmHBÂÅÂaDoqGp¾^I§ÒQI”ÂãmKG ÃQK h§`½rÀÌ`EoQJKÂãÊÍÂãÅQqGB'ÂÌÂ`Fo`Fã ÅQ^"SJÂqSKDKãS`>BÂÅÂ`KC'ÂSÂqrÀ`K=Q'ÓqG ^HB pG M §SKGHB ÄQK%Âã hÂqQ ÒQ̔ jBwã §`>B ßQD À rÀ S Qw˜Q §æQQK¾ ÅQqGB' à^ h SH`Âã mEI rG


o_ Õ@ Ä^ Q' ÅQHJ'ÂSQJs s Qw˜Â TqÂeB Þ`© ©n Ê rÀ SQ µQI s `KKCÂrG SG¾ Ñ` £ nJ ÌQB kK@ SE` ÌQK s S{`D Õ@ ¼Q@ À© ÎQKE o ÊQB”Â㧤©©© sQK ņSQÌ SQ§s` `KC S{`D \ n áÀã ©fE SKQF ÅQQ” ߕ o ļÂ`E 㾠Tq ÄÊQÍ S{` RQ@ ¼Q@ À o ^ • §áQ” ©QJJÂq s SqB> rG ¼QI SQF r ã¾ p ©Ã•@ äq s ܕ” \wq ÅQQK àÂ^© Ä`KC{ ÅQ qH ߕ o 㾧åÊ` mF= áqGHB Õ@ Þ`© ©nJBÌQ= rG s rE á¾ Ò` §nJ S{Q& nJQJ ¼QI rG Õ@ hK=© ©ÎÌ^ o ÅQG@' Êã^ áQ@E a` m `q åQ

µáqH?' s `KKC rG SG¾ ©ÄÊ^B SKvÂ`ÅQqs ļÂ`EGÊÂq àÂ^© ©m rG ļÂ`E ÊÂq mK© ©SDGÅQq- ¤¼•À£ ÅQHGFG ßãÂ^ `K?"© ©ÔqH'Âã sv`' ߕ o ÌQF [ 㾠SKHKGBÂÊÂq' Ñ` © ©Ä¼Â`EG ÝQ `Q SQB”© ã¾ SIKB ÄÌQJ' jG È`= Õ@ o Ä`KC{ S qH hH© ©QJBKq µSKHGBÂSKGHBÂs `KKCÂrG SG¾ Õ@ hKH mHB s SãQD ÅQq- ÅQKQB àÂ^© ÅQq ߕ o oF §QJÂË ÅÂÌQJ'Âã pÂË nJD rÀÂqG>ã ©n ^ÂoSDG ©pqKã pÂÌ^ ä^ã RQ@ÂnJ hKwÂq QJK aÂ` ¼QI© h §2B RQ@ àQJã mF j>G àQJ n? ßQH ¾ ßã^ ¼QI© ©RQ@ ÅÂÌ^ÄQ Â`ߕ o TqQ ÅQHJ'Â^KKE ©QJQ å_ RQ@G Ä` q Ä^ Q'ÂÊÂq' mB©

g«uN« ©¤%JĒFSFOUJBUFE $VSSJDVMVN£ \G@>' Ä`Q' SH` QJ¾ UK ©aKH' ÇQJI' ßQ s áQQ 

l«d*« ¹#ENTREFORWOMEN{SSTUDIESIN%DUCATION )NCLUSIVE#URRICULUM/)3%54MARCH &ROMHTTPWWW OISEUTORONTOCACWSEINCLUSIVEINDEXHTML ¹(ALL 4RACY $IFFERENTIATED)NSTRUCTION%FFECTIVE#LASSROOM0RACTICES2EPORT.ATIONAL#ENTERON!CCESSING THE'ENERAL#URRICULUM&ROMHTTPWWWCASTORGPUBLICATIONSNCACNCAC?DIFlNSTRUCHTML ¹(OOVER *0ATTON * #URRICULUM!DAPTATIONS&ORSTUDENTSWITHLEARNINGANDBEHAVIORPROBLEMS DIFFERENTIATED INSTRUCTIONTOMEETDIVERSENEEDSRDED PRO EDPUBLISHER!USTIN 4EXAS ¹4OMLINSON #  (OW 4O $IFFERENTIATE )NSTRUCTION IN -IXED !BILITY #LASSROOMS ND %D !3#$ 6IRGINIA 53! ¹4OMLINSON #  4HE $IFFERENTIATED #LASSROOM 2ESPONDING TO THE NEEDS OF ALL LEARNERS !3#$ 6IRGINIA 53! ¹5.%3#/ 4HE3ALAMANCA7ORLD#ONFERENCEON3PECIAL.EEDS%DUCATION!CCESSAND1UALITY5.%3#/AND THE-INISTRYOF%DUCATION 3PAIN0ARIS5.%3#/ ¹6ILLA 24HOUSAND * #REATINGAN)NCLUSIVE3CHOOLND%D!3#$ 6IRGINIA 53! ¹7ALL 4AWNSHIP 0UBLIC 3CHOOLS  $IFFERENTIATING )NSTRUCTION &ROM HTTPWWWWALLKNJUSSTAFF?DEV DIFFERENTIATING?INSTRUCTIONHTMLASTUPDATED

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

¹4OMLINSON #!LLAN 3 ,EADERSHIPFOR$IFFERENTIATING3CHOOLS#LASSROOMS!3#$ 6IRGINIA 53!


©Ä^^$ ÜÌQB'ÂãRQ@ SIKB ÅQG@>ã nKQDÕ@ nGB á¾nGB' hK@ µàQH” » ߕCÂm ¶ÇQJI' s ÄÊqq `K ã Ä`Q `K hKwÂq ߕ o §æ• Õ@G SB/`K ã SB{ hKwÂq nKGB s ÄÊ^B' Å¼Q_ SQÀ ã¾ §oD 㾠rEKq' ߕ o SKÌQ SE rG Ü`BÂã o_ Õ@ hH rÀ S QwÀ §ÃÊ[Âã `KBG Ìq{ Ñ`B §S`= SHJ ã¾ Ôã`=- àQKEG QJD ÅQQH” s áqÌQ= §Ã•@Âå^¾ 2Ä` q QJGBã §QKqqIFÂߕo nGBÂã pIF. §Ä¼Â`E 㾠SQFÂs ÅQqB{o sQB å_ RQ@ r ©pQqB{ ÍãQ QKqqIF àÂ^ RKQ¾ Ôqwq rÀ ßq^ rÀ nGB' ÇQ QIã µSKHGB SBK@» mBã§j> s pHKGB s QJQÊÀßãQ㠧Õ@ ^I nGB ÅQHJ'Âã ÌQF [Âã ÜÌQB'ÂÑ`BK §Ã•@ hKH$ Qæ ` Âæ aKj> mHB rG Õ@ h=ã §SKã SKBHã S`> fvQã ߕ o o 㾧â^ã mHBK RQ@G S{`D SQÀ rÀ S QwÀ §QJDÝ`@Q 4OMLINSON#!LLAN3 ÅQ qH' ߕ

áqã_ ”ã §SKHGB nJÂÌ^ã nJ Q SKQ s áqDG nJ ¼”N rG Ü`B á¾ ”À nGB' h ” l_ã §QJD SE`@Q S `B' 㾠`K QHJH §j> s ÎÌ^Kr`ÇQJIHG aKKHàqEKÊÂ` [ \I o pO §pHKGB Ý` ã pGvQã ã¾ pÂÌQJ ã¾ pÂÌ^o nGB' Ìq áqF ” rã§nJ SE' p `B rG ¼QI æ mHBQ àQÂËÀ ”À p• h RÂq$Q m[ rG p• Ü`B á¾ pG §S ^{ e ã¾ Qæ K pGH pQQH §RQ mF SKHGBÂSBK@ÂãÅÂÌ^E µsã§SKQ S• ©nGB s p Ì ã¾ pÊÂ^B §SÊ`D pqKã ÅÂÌQJ nGBnJÊÂ^BQ j> s Õ@ÂjG µSÊÂ^B”» ÅQHJ' ¼QI rG nGB' ^ QK RQ$ Â_S `B sQQã §SIKB ÅÂÌQJ' Ñ` ¼QI¾ SqB> äq s hqI 㾧ÄÊ^B Ý`@ æ qEB Qæ ^" RQ@ r@BK SqB> äq ^^ §Ã•@ rG ” ¼Q@ Àã¾ SG— ÅQKwq S QwÀ nGB' S Q@Q §âÍQ!ÀhK@ ßqã¾ §Ä^ QHGáÂ`[ nGB' à^ ^ l_ §SK QwÀ SG¾ nGB' S Q@Q sÂÌQF [ o `KF ÞQIã©åÊ` mH rÀmHB nJÊÂ^BÂãnÂqã p• ÅÂÌ^ Âæ ^^"Ü` Q ÂËÀ QJÂ^ 2 `$ Â_ sI s Ý`@ s Qã §Ä^^ ÄÌQJ å¾ nGB

aKH'ÂÇQJIHG SKHKQDS ÌQ Õ@ ÅQQK h nGB' m QD qÇQJI'Q aKKH aKKHGSQ 2Âq ߕ o RQ@G SHv•' ÅQHJ' S`' ÅQ qH'Â

`H'Â m^BÂã nKKEÂ

s aK. á¾ nGB'ÂS Q@Q QIÂ SKGHBÂ áqH?'Â

s RQ@Â R

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

SKHGB SBK@ ÅQQH” SÊÂ^B”Â

nKGBÂÝ` ã ÅQKKÂ`˜Â o ^^B ߕ o SG— ÄÊ^B ÅQKKÂ`À ÅQQH aÂ` ÅQQH ÅQ qH S qI SKK jvQ ã ŔQESQ S` ÅQKGH 7ALL4AWNSHIP0UBLIC3CHOOLS 

äq' SÌ^ ÎãÌÊ äq' SÌ^ aÂ` äq' SÌ^ ÅQHJ Ä`KC{ÅQ qH s nKGB SK Q=F ÅQ qH SGE SÂÌÊ

Ê^B'¼Q_ SG'ÂÊÂq' Ä^HB' ÅQKQBD ÄÊ^B' Ðq>I ÄÊ^B Ä^ Q ÊÂq SKʾÅQEG


aKH'Â ÇQJI'Â _KDI s SKHKGBÂ Ä`vÂ^Â ÇQJI'Â sH`Â â^ Âqã

áqH?'Â nGB'Â f@ Q pHKGB nKKE µQIÂ áqH?'Â

sGEÂ nKKEÂ

RQ@ SÊÂ^B” ßqK' nGBÂRKQ¾ SE' S `B'Â

dG nKKE

SKHGBÂ SKGHBÂ nGB'Â f@ jK pÌ^ Ý`

$IFFERENTIATED)NSTRUCTION 

S qHh ÇQ ^E §È`@Âã hH$ àqJD Õ@G m{q á¾ QHIK §Îq mF= ÅQKHFÂÔqwq rÀ ßq^ Õ@ o s ÅQKHF àqJD TãË ä`¾ S qH' Ê`' áqQE È`= ©kQÂ

§j> Õ@ Ü`BÂáãÊ â`KKCã ÇQJI' aKK5 s Ñq& hK@”

§s QH Ìq[ nJ sIB µ¤1SPDFTT£ SKHGB SKGHB © ÅQqGB'Âã ÌQF [ 㾠áqH?' S$QB' nGBHG S{` ¼Q@ Àã rÀ ÇQ RQ mF ©4OMLINSON P s QJBwãã QJE Qh QJ@ÌãÅQqGB' S$QB- àqEK Tq ÌQF [ S$QB à^ ã§S¼Q'Âã mKG ߕ o §nv•' ÝQK ” UK §RQ@ l` Üq SK> SE`@Q ÅQqGB'Âã nKQD'Âã ÌQF [ â_ Tã_ ÈQD'Âã ©ÅQqGB' â_ Åã_ ÌQF [Âã ÅÂÌQJ' nJ Ü^J ÅQKQB ¶ÅQKQBD q ÅQqGB'Âã S@` áqF á¾ ÅQKQBD rG ©RQ@G QJGK{q nGB' ^` s eB ÜÂ^[ s `KKC sQQã §ÜÂ^[ h `Q mF= ÅQKQBD s hqI ã¾ `KKCrÀ ÇQ Üq j> s Õ@ nGB' ÊÂ̾ÂËÀ §æ• ©nJD Ü^J Õ@Âh nGB' QJ` sÂ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

QJ• o s fvQq o ÄÌQ qã µ¤1SPEVDU£ QI © ÆQ[Âã §ÅÂÌQ”Âã§jvQ q mpHGB Q RQ@ `JA o RQ@ÂoF5ä^ S `B rG Q^ Q QI áÀ ©hÌQ='Âã §SDG' ÅQQKÂã sD> ÝQK s QJ Ñ`B s ÜÌQB' rG ¼QI SDG ÂqI áqqEK áqDG Õ sQQã 2HGB'Âo`KFÂàqE ©SKHGBÂnJÂÌ^ãnJqKã§nJÊÂ^B §ÅQQ”Âã ÅÂÌQ” ߕ o nJ• ÜÌQB dD ” ÄÂãQ'Q §SãQS{` Õ@ hKH s@B ” SE`@ â_ã ßqK' hKH h ༕ r pBqI Q,Àã §ÎQKE ^Kq s oHF SE` ã SK qIÌQ” s nGB' Ê^Bá¾oFH' oH ©ÅÂÌ^EÂã ÃÂq$ ÌQK ¨Ä`Q ÅQQÀ ¨”ªnB£ Sã`@' SG[ Õ@G p^ Q h༕ UK §SG[ äq-ã §¤RQI' Õ@ SQFÂã ļÂ`E SKQFÀ \ oFH' o l_ ©áqH?'Q UK §SKIaÂÄ^' ^a ¶SQFÂã ļÂ`E s ÅQqB{ áqJÂq SE`@ rE oF ©ÃqG@'¼QJÀo Õ@ÂeBS{`D \K Ä^^$ ÜÌQBHG nJGEã nJHJ ä^ã Õ@ nKKE m[ `K nKGBÂã SK` Ü^ QH §SKBÂq ÃÌQ ߕ o gD%ÂTK ÄQK%Â㠜ÄQK% s QJqÌQ. ÅÂÌQJ Õ@ ÃQÀ ÄÌ^ nGBHGáQwq hÌQ='Âã ÃÌQ ©SÌQH' m §2EGÂã o oF.ã §j> s QJHGB s ÅÂÌQJ'ÂjK q rG RQ@ U k` o ÜÌQB' â_ jK q RQ@ àqE á¾ QJ• mH §Å¼Â`§Å•QE §T`À£ ÄÊ^B Ý`@ ÅQqGB'Âo §nÌ §SKGK5 SK` ã¾ S> ߕ o QJw` ã ¤©©© sÂ^K ©4OMLINSON# ©©© ßãÂ^ ¼QI §fK@

§^ ÂqEÂã nKQD' rG áqH?' rI µ¤$POUFOU£ áqH?' © â_J SBQ ÊÂq'Âã Ôqwq'Q S@`' ÅQHKHBÂã ÅÂÌQJ'Âã ©ÇQJI' ߕ o p•@ QJHGB á¾ nGB' rG s §`{QIB jKã §¤ÜÂ^[£ Õ@G pHKGB nGB' åqI Q `½ rIBᾠÕ@ hKH k áÀ ©p• rG S `B' â_ Ñ`BK ” o_ Õ@G S{`D \K QHF §pÂË áqH?' rÀ Âqw`B áqJÂq o_¼”NJ QJK á¾R §ÇQJI' h Qæ ^" áqJÂq nKQD' Ñ`Bá¾nGB' rG ©ÇQJI' h mQB s Âæ `KæQ^" nGB ^E ©fK 㾠^KEB äq- jG ^ oFã §QJD ÅÂÌ^ nv• ÄÊ^B ÅQq- oF㠧Õ@ hKH$ SHE m pÂãʾã nGB' ÃqGM Qæ ?¾ kGB áqH?' ©Ã•@ p• ^¾ pq nGB'Q §ÃÌQÂã §ÅQJK=Âã §Ðq>I `šÂ pq QHIK §T`˜Â SF s U 㾠sʾ d rÀ nGB s@B^ ©ÌÂãʾ mK5 r ã¾ SKGH S`# ã¾ Ä`K> S>E m nGBUK §ÄÊ^B ÅQq SHE Ôqwq s ÅQKwQ` nGB QHIK§SGq@ SHE n^¾ nGB ^ oF§SHE j> p•@ Âæ `sI á¾ nGB' rG §ÌQ>Q ©SÊQB SHEÂ`šÂ ©Ä^ Q fvQq Qæ IKB S `B' q


Õ rÀ S QwÀ §ÅÂÌ^E åÊ^B Õ@ `¾ S` mH=KlË áqF sQQã §SqCã SK` §SK QE ÅQKG¾ o Õ ã 2GHJ é SÊ^B rG aK` ߕo ^ÂqÂj>Âs Õ@ hKH nKGB §`HBÂã §SKI$ SqJÂã §bI$Âã §Ý`BÂã §S QE s ܕ”Âã 6ILLA 24HOUSAND SKGEBÂã S^$ÂÅÂÌ^EÂã §o^Âã ©* àqEI QIO §aK/ ã¾ VÂÊ ã¾ hQÇQJIH ÇQJI' h mQB ߕ o j> s Ä^Âq'ÂÅQKDG&Âã ÅÂÌ^E hKH SK@C ÎÌ^ ߕ s Â`ã§`Ë Q mF aKKH o ^B SKÂÌÊ ÊÂq `K?" ߕ o ©)NCLUSIVE#URRICULUM، QJE QJK@Bã SÊ^B §aKH' 9 ÇQJI' s `D \G@>' SÌq s à^M §QI o Sq` ÅQQK”Âã ÅÂÌ^E åã˝ Õ@Q ^^Q áqKIB QI[ §SJQ= ÅQKDG oáqM QI• SKQ á¾ ÑÂ`  rG §S{Q& ©ÅQQK”Âã ßqK'Âã ÅÂÌ^E s áqF nJIK Í`[Âܕ”Âã rÀ ßq^Âã §aKH' ÇQJI' ^^$ \G@>' Â_ j`B àqM oF §pK \Iã pB nGB' ¾^ jKã §pI ÜÂ^[Âã §pGK{QD ©Ä`Q'Âã ¼Q@B o `KF pI RG@ SHJ' â_á¾sB á¾nGB' rG nJÊ rG QIE ÂãÂËÀã §SãQ7Âã ¼QIB áqE QI• á¾`_Iã r>¾ rÀ nJB m> á¾ ßãQã §SQJI rÀ nJ R_IG §QIB ©nJÂÌ^ Êã^

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

4HE QJQ s #AROL 4OMLINSON áqIKGq ßãÌQ ßqE aKH' ÇQJI' Ä`F áÀ $IFFERENTIATED #LASSROOM j{ o ÄÌQ SÌ^' TQ Q^I à^E sD §Ä^^ TK ÔqIã aKK5 ÞQI áQ §Ä^ ßQK¾ o Õ pGÂ^ ^Âqã §^Âã àQH”Âã ÔqwqHG âQ” q àQ[Ââ_ s Æ^Q ©ÇQJI' s Õ@ hKH nKGB áqHGB' ÌQ ÂËO §2q`Âã 2HGB' m op sD  §aKH' ÇQJI' Ôqwq- àQH” nJ Ì^ §nJKQ bKã \>K §j>G l`"ã e SKGH q ÇQJI'Âs aKKH §Q SE` ©4OMLINSON pK o hKHhæQQ `¾ kKEã §j> s SK.ÊQ[ ÅÂÌ^E hKH s Â` á¾ o nGB' rG pDG `KKCã SÌ^' ßqÅQHG'Âã ^ ÂqE hKH` pKG lË ©SÌ^'ÂpKG áqF á¾ RQ âQ# (OOVER Qæ ?¾ QJH ^ã QJÌÂ^{À o `¾s áqIKGq È`E s ^HB ÅQQ#Âã ^ Âq p ÇQJI'Âs aKKH ᾠ§lË s µsã ÇQJIHG SKQ¾ RÂq S• s aKKHÂã m^B rG RQC rG ÊQH ” ߕ o lËã §QI §SKHGB SKGHB §áqH?' nJÊÂ^BÂã §nvÂÊ mF= nJvÂʾ nKKEã §p•@ SEQÂnGB' S `B ©nJHGBRKQ¾ãnJqKã§nGBG

áqQB 㾧SqC§SKD Q §SK QH §SKGE §S^ÅQQ À åãË SKGEB ÅQQ ˜Â åãË åq" á¾ SÌ^' rG ©`½ Ü` å¾ o ÅQBH' ßQD ¾ã §2GQB ßQD [Âã §2qq' åq" QH Qæ Q5 QFIHG \`> o£ SqCG 㾠SKI˜Â ÅQKG[ ßQD ¾ã §S=HJ'Â ì ©¤S{Q& ÅQQK” åã_ ÂË áqF á¾ã §V^ Â_ ÈQ!À rG mHB á¾ ”¾ QIB ” QI o ©R æ•F bKã §rIBã áqH?

©lU'«® e=OL*« Ó ÃUNM*« ÄÌq> sH` ÇQJI'Q áÂ^G o ^^B s nGB SKGH f` nGB' `B=ã §ÄqEÂ`B s S@G m oÊ^ qJ §SKFKqQ §pvÂa¾ o å¾ `KKC rG ÌÊQ `K áqFK §p f`ã pQ# àaG pM ©^`' ÃQFÂpKG sG.Q- Âæ Êã^ sEã á¾ áãÊ o §j> áÂÌ^ mÂÊ å`>IB aKKH Æ^ Â_F j> ÇQJI' s Ñã`B q Q- p QÌQ §æQQK¾ nGB' ^>E áq ^ §Ã•@ o SIKB S qH' nGB rÀ ßq pGB §2B SQI nJQQKÂã nJÂÌ^ áqF o_ ¼”N §2ÊQB Õ@ o nJÂÌ^ jG o_ Õ@ Q¾ §ÇQJI' s Ñã`B' h ©p`@ nGB'ÂàqE Q nJQI oG §åÊQK ” QH ^K á¾ QIKG §j>Âs Õ@ hKH k 2ÊQ áqF r r QSE`@ ÇQJI' sI ã¾ `KC á¾ QIKG ã §àQB ÇQJI' s Ì`Eq ÜqD> s QI•@ ¶nJQQKÂã Õ@ hKH ÅÂÌ^ h ༕ ©â`K o âaK5 ÅÂÌ^E hH RQ mã §2JQ= ÂqK nKE ì jKã ¤ÃqG[£ nìGB jKã §¤äqD£ nìGB Q q ÇQJI' nGB s QJ^ s ÌÊQ>' rÀ S Qw˜Q §¤dD£ nGB aKKH s nGB' mH áO §sQQã ©¤Ä^ Q' mvQqÂã RF£ ©ÇQJIHGSGHF' `{QIB â_ ßq áqF Üq Ã`C ÎÌÂ^ TQ s Ä^^$ Ä`FD â_ ^I QI jM mQBG h![Âm^' \{¾ §aKH' ÇQJI' áÀ ©æÂ`Q Qæ Q! Å`J ¾ã p qD{ s pÂq nGB'Q §àqK QIÌÂ^ s Ä^vÂ`ÂV^ÂSKGH h áÀ QJQF¾ rG ÅQqB>Âã mQ='Âo `KFÂã SKHGB ÅÂÌ^E S Q ©SK{ r ã¾SKqG§SKHGB TQ oF. `K[Q §hQ$ ÇQJI' o pKJI s aKH' ÇQJI' jG Ü`ì B ê §aKH' ÇQJI' n? s `[ SGA' §SBÂ`' ^B §âÌQ  §Ã•@GÄqE o Âq`JA å_ sÌ^' ÇQJI' pM hQ$ ÇQJI' s V^ ᾠo n ` rG ã §jB? ÒQE Qæ ?¾ Ìq@ pIFã ä^BpO §S{Q& ÅQQK” åã_ Q`FD f` SÊQB ÜqD>Â


¢e=OL Ó Ô *« ÃUNM*«¢ ÃUNM*« l q UF « w d√ WOU ≈ 

WOLKF « «—bI « œbF n w

`qåQ

``nÂ_Fã§pÂËÊ`DGÄÌ`F]nJMãßQD [ÂSGQBnKGBÂs SEQÂÊqEBÂQJ^JsÂSHK$¼Q@[Âo; `ÊÌQ ÊÌããQ©Ä^qÝ`@QJDÊÂq'§áãaQH'ÂáqDG'ÂÊÂ` [Ânã§nJÌ^ 

WbI ßQmC=ÔqwqÍÂ`ÀrÀSÌqÂâ_JÜ^¾Q,À§QJqH?ã¾QÂq ã¾QÂq^EÜ^JVQIHGSKGKG"ļÂ`EàQKEÂÊ^>QIT SKQÀ`[ÂÅQG@>'Âà^á¾kDQq Ê£S{Q&ÂSq`ÂÅQQK”ÂãÅÂÌ^EÂÂËæQQ nGBjKqã§àQ[Ââ_s æÂ`K2HGB' ºsD>ÂÇQJI'Âo^KDá¾poF.jKãºpa áãÊj>Âs Êqq'¤æQqwãã §áqIGqßãÌQm¶Ôqwq'Âs 2HJ'Â2QÂeB`ApãoaKH'ÂÇQJI'ÂnhQ$ÂnKGBÂàqJD+^ErG SÂÌ^ÂÅ^H   ©`K qáqã å`AÌQ ÀÊQIÀnJ'ÂoáQ^E §hQ$¨aKH'ÂÇQJI'áÂqI T"áQ@EÂa`s SKDK>ÂÅQQ'Â+^E¼QI¾SÂÌ^Ââ_JTH^E S`Ââ_s ¼Â`EÂsQSÌQ=^KD'Âop¾T¾Ì§Ä`HãSQTQmH'QS`Âá[ã§2HGB'ÂhQJQIHsÂSKEK@ÂS`G ©nKGBGm[ÂpqÂrÀ§hKHGknKGBÂÌQ Às ã§SÊQEÂÅÂqIÂáq? s ßq^sÂ

§QÌQJ ÀãQJI `KBGrBsÂpÂÌ^ãpQQ áQÀmFá¾UK ©QÌQJ ˜SHv•'ÂÝ`@ÂãRQI'ÂáQF'ÂrÀÇQpIFã

á¾ `Ë hQ$ nKGBG ¤kQ h`'£ qFqKG `½ j`B s ã ÂqQ q r §¼QI áãÊ Õ@ hKH åq" á¾ SÌ^' rG 

QJGSwq”¾qQhQ$ÂnKGBÂÔqwqá¾eBÂ^EB^ oF§S>ÂoÎQ¾å¾QJáqFá¾áãʧàQ[Ââ_ÎÌÂ^'ÂSKQ

©Ý•[Âãß^BÂãk%ÂÝQ@s áqFKSwqpqr@Ôqwq' œºpE”oãnKGBÂkoÌ`EIooH ÔÂq¾oæQ q^BSKD>ÂS `CÂs rm>DÂã§hKHGknKGB ã¾§bI$Â㾧Ý`BÂÌQ Às `>I”å`>IBÂaKKHQ §aKKH áÀ©áQ™SÊ`DÂÅQQK”ÂãÅÂÌ^EÂrÀlËä^Bm§o^ ã¾S{Q&ÂÎÌÂ^'Âs S{Q&ÂSq`ÂÅQQK”ÂåãËÕ@Âm> §nJEæQ QÀãæÂaKK5^B§j>ÂmÂÊr㾧S{Q&ÂÜqD>Â

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

5.%3#/ qFqK ߕ o hQ$ nKGB Ü`B ì SKHGBÂÅQQK”ÂhmQBÂãÍÂ`ÀrÀrBå_ÂpqpM ÄÊQÍ ߕ o §ÌQF §ÃQ= §ßQD [ ¶Ã•@ mF SDG' Â_©pÌQãnGBÂs m>DÂomKGEÂã§nGBÂs nJÌQ= ÅQKKÂ`˜Âã kvÂ`@Âã §áqH?' s ÅÂ`KKCã ŕ^B RG@ SKãN o áqFã §©©©ÅÂÌ^EÂã Õ@ jG' h s ©hKH$mH=á¾àQBÂnKGBÂ

lOLK rOKF« ªlU'« rOKF«


RG@ã §fK@Âã àaB RG@ QJ¾ã §SB{ã SQ k`@ ᾠSEKB' SKQKÂã SK QH” nAIÂã ÅÂÊQB _I ¾^ ÅQK? k`@ QJ[SKQHGB ÄÌqQ àQKE o ^ ”ã§`KKC S QE S QI> kG@I' sJ §SKHGB S QEÂã SK Â`E.^ S QE `=I Ä^Kq SK QEÂã SÊQ>” ÅQ Q=I jG s sHGB à^EG sQ[ ©SKQKÂã SK QH”Âã bGQ¨ âÍãÌÊ ßÊQ ßQ?^H /FEBMÚBEFMÚES!ZBIPP©DPN

§jÂq'Âã ßqG% m#`ã SqD s cKB á¾ rG Âæ ÌÊQ hH' 㾠Qã TQ s SHJ' sHGBÂUÂã`KFD ÅÂaI ^¾fK@Q ©SK QEÂã SÊQ>”Âã SK QH” SKHIG Qæ Q¾ TÂÍ ÄÌqQ §áã` SB̾ o `¾ _I QJE` ÅÌQ S^E' ÅQBH'Q Qæ Âq¾ TB@E §SKHGB S QEÂã sHGB `KFD sIã SKQHGB Q¾ §U^Âã à^EÂãÌq@ s SDG' ÄQK% oÊQK s SGq k` ã sHGB VJI' h á¾ ”À QJQ¾ bKG SKQI ÅQBH' \K{ §S^E' ÅQBH' 2ã QJIK ÄqJÂdKGE SKHGB S QEÂ

l«d*«

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

© Ê^ µS `B' nQ SG §sHGB `KFD ©¤£ ÊÂN §Q`Í ¹ ©bE ÌÂÊ µTqF §sHGB U  ©¤£ oH` ^ §Î^ ã §áQãË §ÅÂ^K ¹ ©hÍqÂã `=IG `FD ÌÂÊ µáQH §pKQ¾¨pÂãʾ¨pqJD

µÄ`QE §ÞqG `KDã sHGB VJI' ©¤£ o^ sK §mK QHÀ ¹ ©S`>' S?JI ÌÂÊ §Sq` ä¿Ì §ºS QE áqF jK ©¤£ ßQ?^H§ÄÍãÌÊ ¹ ^ SN m åq` `q@Âã UG áQ@E a` µpG àÂÌ §Ô ©Ð §áQ@E o7Â

©æÂ`q>ã SQ ©©s>>EÂ`KB s  ÝQ o


TQ ÄÊQ'Âs Æ^" s ÅÂ`KCQ S{Q& `ÂqAÂã §bDI nGB Êqã áãÊ SDG' àqGB ÅM= Â_F㝠§¼QKHKF nGB Qæ qwq nGBQ §S@Â` áËÀ QJG àqGBÂã S@Â` `ÂqAQ §QJIK m{Âq f` Q ÌÂ^E- §Q Ä`QA ã¾ Q ßQ- ã¾ Q Ôqwq- f` ” áËÀ TQ¾ ¼Âq ¶S Q `ÂqA QJq- `K s 2ÂqEÂã ÅQ•BQ ©¤ §Q`Í£SKD ྠSK QH ྠSKvQKHK à¾SKvQaK sHGB `KFDQ §¼QHGB `KFD 2ã sHGB `KFD 2áqQÂaK.ã QIQH ¾ s ã¾ SKqK QIQK s QJÂ^ oF. SHAISE` ã¾ VJI ÄÊ^ SGF= SÂÌÊ ÎQ¾ rG ¼QHGB `KFD àqE QHIK §QIÂÌÊã lG S{Q SKHG æÂÍqÌã SC lË s 2^ §S>> m §2B Ôqwq- Qæ >> Âæ `KFD bK sHGB `KFDQ §SGF=' ©QIJÂq sÂQQ?EÂã ÅQ qwq' hKH S$QB s pq á¾ oF. æ H §QJvÂa¾ eB ã¾ SKvQaKD Ä`QA s `FD svQaKD nQB • ÆÂ^[Âã `ÂqA S=QI' sHGB `KFD pq á¾ oF. QHIK sHGB `KFDÂã §d>G ÌQ  áãÊ SQB jÂq'Âã QQ?EÂã oFHr §p SEGB' ÅQqGB'Âã kvQE% S `B RG@ Q Ôqwq§RKQ[Âã ÌQF [ nKAIÎQ¾ rG p`KFD o Ôqwq' UQ ©SKE@I'ÂÁÊQ' rÀ Âæ ÊQIÂ

fK@ ÊQH Âq ÄQK% s sHGB UÂã `KFD ÅQEK@n¾ oã Ê`D ^B nG §SK QH”Âã SÊ`D ŕF=' SJÂq s ¾^H

jC o^%ÂrG sEaK QK'Âã s Â`& `KFD o m mH §S Q S `B'ÂR mKBD o â^B¾ã§QJA• o pG@ ã §SBK@Q áQ˜Â Q¾ã§àQã[ÂãßQK& o nQ s nKJ pGB s Â`& `KFDQ §p^ pGBã §`šÂ nQBQàQH• pB Êã pB ^E sEaK QK' `KFD Sq= S>QÌq{ ”À q Q QIÂq S@Âq p `BQ m áMhIE §SBK@ ¼ÂÌã QHK sEKEã mQ `½ nQ s nvQã Êqq q Q' s k ¾^ Q^I ”À QKEaK QK'Âã S Â`& RQK o áQ˜Â _EInã §SBK@G pÂÌÊ s SK`Âã SK% p` rG ^HBã §pÂq s SKHGB S `B'Q pKH Q s ^^ Ôq o S `B p^ TBH ©p^ S `B' R mKBD rÀpB Êã pBã â`KFDÅÌ` SK^' SKQHGB ÄÌq àQKE ”À áQ™ sHGB à^E kE n `KFDÂã sI^ `KFD o m dvQ> TIK s SK Â`E.^ ÅQKIËrG oHKJ sqH `KFD sI^ `KFD ᾠTIKã§sHGB ` rG SKI^ ÅQBH' s Ä_DI' ÅQE@ \Q> hH' ÊÂ` ¾ ©Ìq>B m> rÀ §àa mFã §SKQHGBÂÄÌq T ÌQ ÅQBH' eB s ë áqF r nF% àQA o o^ hÂãoæÂ^H s QH” ^EB §SK Â`E.^Âã SK^' ÅQ`% SQH ÎQ¾ rG §p QEã hH' h`= ÌÊQ> o Âæ Ì^>ã §pÌã áQ˜Â 2 S• o^ sEã áQ˜Â 2 \QÂã S7 QÊq §SKQÀ SK•¾ SK QH S QEã ©¤ §Q`Í£ áQ˜Â pK¾ã §hH' s pvÊQã s Â`E.^ á^H nK SKQHGB ÄÌq T`

TGH ã §SÊQ>” SKHIÂã SK QI>Âã SKHGB ÄÌq Äq ÅÍa QH sHGB `KFD ÌQ=ÂmJ Q §`KB S`ã`KFD S` SQH rG ©hH' ÊÂ` ¾ 2SKHGB S QEÂã â_ rÀ áQ˜Â m{ã¾ å_ ºsHGB `KFD q Qã ºnGB q Q ºà^EÂoS`' p m> å_ ÒQ=I lË o ÄÌQ nGB µsGF áQKq ßqE áÀ ©QJKG Ä`@K rG ã SBK@ kvQE S `B' o `K Ì^rG §QJDKI>ã QJÌ^ s `ÂqA j{ã rÀ Ü^J sQÀ ÒQ=I nGB 2 ÅQ•B ÜQ= ßãQ m §Ü^J Â_ rG `>E ” pIFã ^ • §nGB àQKrÀ áËÀ åÊN” Q Ä`Q nJ áÀ ©SDG' `ÂqA ÅQ•B â_nJ á[ §ä`[ `ÂqAQ Ä`QA â_ S• nJ o ©SBK@ rG p`@K ÄÊQÍ oáQ˜Â oF. å_Âq SK^$ §SFQ=ã Ä^^ QJIK ÅQ•B áO §Ä^^ áqFÂ`Âq TQ Q'ã §QJÂÌÊ mKJ ÅQ qH s QJHKE rÀ ¼QHGB M$ l_ã Qæ {Q Qæ qwq TQ lGDQ S{Q& `ÂqAQ §SDG'ÂàqGB ÅM=I Qæ qwq TQ sQ˜Â ÞqGQ S{Q& `ÂqAÂã §lGD nGB

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ÒQ= q ¤ §áã`½ã ÅÂ^K £ sHGB `KFDÂã nGB ᾠQ-ã QJ• nJ ã SDG' SKBK@ `ÂqA ÅÂaK/nJ rÀ Ü^J sQÀ `ÂqA â_ nF" s 2ÂqEÂã ÅQ•BÂã ÃQ[ ÜQ=Q SK^$ ÊQÀã §QJ@=¾ ¼QI¾ Æã^% SIFH' ÆÂ^[Âã `ÂqAQ NIÂã ÇQ åÊQB áQ˜Â áO §QJ nFÂã QJ@? SQI' Ý`@ oÅÂ`= 2 cKB p¾§p•F= SJÂq s sHGBÂ`KFD rÀ sHGBÂU 㾠sHGB `KFDQ §æQKHG Qæ RG@ sÂjÂq' ÂqQ¾ ¼Âq ¶ÎQI mpKÀ ÇQ `KFD pÀ§fE ¼QHGB `KFD bK æ QH ྠ2^IJ §Q• à¾2Ì^ ྠ2 ÌÂa §2Q ྠ¼Q ¾§ ” æ `KFD rÀáqQÎQI hKH ©ÅQD qྠÅqKÅQÌ §æÂÌQ# rÀ SQ áQ˜Q §¼QHGB pKÀ ÇQ QH sHGB UÂã sHGB ÌQK”ã §pGE ã pDã â^ h mQBG SE` m? ¾ Ü`B á¾ kKE"m¾ oã §o`šQp• nKAIã §p• ¼Â^̔ãpQB QQ?E â_ mF kGB kvQEã ÅQqGB rÀ ÇQ pO §lË Â_ `q@ã §pGHB kGB kvQEã ÅQqGB rÀ ÇQã §Ìq[Âã pQKRKQ¾ 2" rG â^ QÅQqGB rÀ ÇQ QH §mHB nKAI s p`¾ ÊÂ` ¾ ^ Q jK Ü`B á¾ ÇQã §pGÊ ÄÊQÍã §sHGB UÂã `KFDG SÌã`? Äã` s S `B'Q §QÌq¾ ÎQ[ pÀ §hH' à^E s ÎQ[ÂqsHGB UÂã`KFDÂã §RQ@ mK>"ã §ÔÌÂa' ÌQÊÍÂã §mQBÂã `Q à^E s §ÕÂ`D mCã Tq ¼Q?E ÎÌQ. Qæ ` bK pÀ §nGB' fK@ã s SKBK@Âã SKBÂq ßqG%Âã ÅÂ`KDÂã kvQE% o U pÀ sÂSKHGB S QE pÀ §pKQ¾ã pQK `q@ rG áQÀ m^ Q ©S^E' ÅQBH' aK5

lG ßÂq QJI pKIK eH ¾ á¾ ^B §QJÂÌÊã QJA•' SBK@ ©Ìq>BÂ


QHJKQB SHvQE SGK'Âã ßQK& ¼QCÀ rÀ äʾQ §sEaK QK'Âãs Â`& U^ÂãÌq@ ÅQ Â`” áQI' QHã §hÂq kvQE ÞÂÌÊÀ rG ©QHJHKã

mH ” p¾ QH §QJKG Ä`@K ^` s SBK@ rG QI`@K s o SIK rG áqF r §p_ ã¾ p^{ rG SI` ¨lË RQ rÀ¨ æ qJ p Q¾^ QH ” æ qJ hÂq rE l_ã§hÂq `[ÂSEKE ©”

ÑqE ž^ á¾ ^B §S^% Ìq>B s ”À bFBI SšÂ ¾^ nã í `KFD o `½ ÃqG¾ pG m _¾ã §sEaK QK' `KFD nvQ Ê QJH¾ ¶Ä^ ÅÂÌq ÌqJ R lË áQã §sHGB ÃqG[ q ©SKBK@Âã SKQK% `ÂqA SÂÌÊ s SKHGB ÄÌqÂ

`D SKEaK QK' `KFD SG` s áQ˜Â áQ §qI Â_ rG Ñ`  §æ• SKvQKHKF ÅÂ`KKC ßQ sD §pq o `ÂqA eBã ÝÂ`” Ä`Q `KD 2qGD ÄÊQ Êqã áqKvQKHKF q Q oFã §àQ[ s Æ^" s ä`[ SKvQKHKF ÅÂ`KC Q mã §ä` á¾oF. ”ã §f ^¾ Q`é n ÄÊQ pÀ º2qGD 2qGD o `K QJ s àQ[ á¾s 2qGD Ä`F p sM `QA o `JA s ÝÂ`” oSÊQ% QJD ÌQIÂã§ßQB” SB` qJ l_ã §2qGD Ä`K ÄÊQ áQ n^I nDÂã §2qGD Â_Fã §ÌQÄÌq{ s pK Êqq' 2qGDÂÇ`ã S ` Ý` ÞQI áqFá¾ áãʧ2qGDÂÄÊQÊqq `D ÊÂq' ÝÂ`ÂáQ 2qGD ÄÊQ- rHQ' áqF á¾ áãÊã §`KD Â_ m' SKGH Ä^vQ ©f? 㾠NI 㾠nJD rG ^ Q ^^" ã¾ §Êqãå¾QJD

§æQ^EæQQF ¼QH ^B n UK §lGD ßQ s ÄÌqßã¾ T^ áã^ã g•áQ˜Â ¾^_v^I §SÂÌ^QpKG nJ á¾ sCI ” dG SKËQ$ 2Âq rÀ Âæ `K¾ m{qã 2ÂqE dGã ^{`ã Â_J fK" TQ s SEG@' ÌQF [Âã ÅQ Â`&Âã `K Q[ o æQKG §p`%ã p ÎQI nJ SE` hÂqÂo ÎQ¾ Q,ãÊ Ê^"ã §Êqq Q^I ã §SKqF SÂã`G åa`' È`' `B ÑÌ[Â^B n Q^IB rÀ áQ˜Â `A Q^I ã §SãQH àQ[ b^E Ä`F T• QJ h? s QJD SÊQ' Üã`AG hwQ p¾ rG pqo lGD sEaK QK' `KFD SIHKo ÎQIÂdG Q^I ÌQ>Qã §ÑÌ[ Âæ `HßÂÍ QUÂã §oqK rÀ bFK`q o§lGDÂnG à^E ©áqF ÌÂ`¾ o

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

mK o SKHG • ÌQF [ T• SE•' SKHGB ÅÂÌq â_ h SKQ¾ `{QIB §ÃÂ` §ÌQI §¼ÂqJ §¼Q'µSBÌ[Â`{QIB Ä`F ÌQF [ T•ã §QJÂ`KC `KD s SKã¾ ÁÊQã ÄÊQ' oqF s ÄÌq> Ä`FD §SA•' 㾠hÂq rG ^HB ”s SGQH' ä`[ T•ã §2qGD Ä`F ã§SKD& ÅQD>ÂÄ`F ã §q@̾ ^I àQ¾ ¼ÂÊM SE TQ s §SKEaK QK'Âã SK Â`& ÌQF [ â_ hKH ÅQa$Âã ÅÂÌ_Âã ÅQHK$ Ä`F QJG TGã §sHGB `KFD §SKBÂqÂSA•'ÂãhÂqÂoÎQ¾rG SHvQEÂÄ`FDÂsã§S`' _¾ã§SKvQKHKFÂQJÂ`KCãÄÊQ'ÂßÂq¾ rG `@K áQ˜Â ¾^ _v^I SKvQKHKF ŕ QDÂ2Âq Qæ D=F à^E k` s `K ¼QKHKF nG ©SKBK@ÂÊÂq'Âã SK% ÄÊQ' s

SKÂËäq ÊqãÑÂ` Q §åq$ fC? `Âq `KD q `šÂ ßQ' §æQHvÂÊ át nQB á¾ã §ÕÂ`DG SBK@ SKÂ` s SKBK@ s æ r@qÂÌq>BÂs ÎQI g” ^E QJGK`o Ç` ” Ä`K ᾠ• oT` ÂËÀ Ä`K áÀ ÂqQE §pGDM ^Âã RE ”À p oF n ÂËÀ Ä`KÂÇã` à^ ÂqGG ã §ÕÂ`D rM SBK@Âã Qæ Â` T^[ QJGK` rG ÊQH ” Âæ ^ mJ oáQã §ÕÂ`DGSBK@ SKÂ`F mK` o fD= ^I Sq[ s hD`¼Q'Q §SJQ=' `ÂqAÂ`KD s ¾^' Â_ SBK@ á[¼Q'Âh Ì Æ^"S{Q' S?'Âã §ÕÂ`D â`F SBK@Âá[ §hÂq s QJ Êq㠔 ÄÊ` ÄqE `KD áqF Â_Fã §ÕÂ`D â`F lË h ÄÊqq QJIFã §Ý`@ o SE` åM QÊqã rG mKÊ ”ã ©sEaK QK' n`KFD s å¾ ¤fE ÎQI oË s £

SKÂqK%ÂÈÂãÌ[ Ä`F o¼QHGBÂdG á¾^B QKqqK nG à^Eã Þ`"ã àQ[ `K sEaK QK'Âãs Â`& ÊQE ” RTQ s m?D §s ÌQ å^ rG Sq^ ÄÌã^ ÜQ=” áQã §Q¼Q? ¾ SKH¾ nGB Â_m?D 2ã§SqK% ÅQ Q=IÂã jvQ q `KD s ©ÅQIvQF ÄQK ÌÂ`H s bI$Âã S`%Âã ¼Â_CÂã ¼ÂqJÂã ¼Q'Â

`=Âã pÂË s `K& o Æ^ sEaK QK'ÂáQ ÂËÀ §ÃqG[ Â_J TQ q QH sBH$ mEB o ã bDI o ã m' o ã §pÂË s SãN SKHq ÅÂ^` â_ `Bã §hÂq s Êqã QJ ¼QK¾ o nQ s Qæ EG pÂË hÂq Qæ ÌQ §pq o `ÂqA `KD o hÂqÂs QJ Êq㠔s ÓQD[ â_ o ¼Â^Q §R ÓQD[ n§QJI àaG ä`¾ rÀ SK? o ߔ^” s Ìã^ sEaK QK' áQ m nGB á¾áãÊm§^^ nG rÀ lË åÊNá¾áãÊä`¾ rÀ o Qà^E rÀ h@Q Â_Ê9 N nã §âÌq> ” ã¾ hÂq Ìq> QQ?E â_ ©p NI ã¾pKG Ä`@K 㾠sBK@ÂhÂq nJ s

§ÕÂ`DG SBK@ SKÂ` §S Â` o áQ˜Â rG Q^I l_ QJG TGã§ÅQ?'ÂmH QJ `D áQ sÂS.^E S Â`&Âsã s \{¾ n§¼ÂqJÂrG `@K áQ˜Â ¾^ §åq$ fC? Ä`F ÅQqF'Âã ]ÌÂq>ÂãÅÂ`vQ@ S@Âq ¼Q?DÂs \ á¾ p Q@ ”À n nS^%ÂÌq>B s áQ˜ÂS?J áO §Â_Fã ©SKvQ?D ÃqG[ QJGm¾ã §SKEaK QK'Âã SK Â`& ÇËQHI rG ÌQQ^I SHKEB Ý`@ lGrG ÌQ ^ áQ˜Â áQ ÂËÀã §`KFD s sHGB rÀ Çã`& rÀ Äq ^ s áQ QJQ¾ã pÌq `q áO §`KFD s

Ìq>B s `KFDG ÄaKH' SK{Q& áQ s Â`& VJI' ᾠQHã Ìq>BÂs `KFDGÄaKH' SK{Q& q sEaK QK' VJI' áQ §rã[ ßÂq áQË[ rG Qæ ?Q Âæ aCTG ^ SBK@ áO §Â_ã ©r@q rG `@K å_ q SKBK@Â`ÂqAÂÌÂ`M mJ$Âm §Ìq>BÂlG æ ^ §ÎQI ßqE SIHKJ §SBK@ `Âq rG ÎQI `@K á¾ o ” ÅÌÊQ{ nJqE ã ÎQI ÅQKIË rG SKEaK QK'Âã SK Â`& 2 QE ÄQK% o 㧼QK[Âã hÂq o QJa ã §`KFD ÄÂʾ s sÂSCG ßQK& s QJ”q^ Å`¾ã §s` `KFD o ã §áQ˜Âã


lG §pD ¼s= mÂÊ oHF SKÂË ä`¾ mGB QJ^ §¼QK[ è áQ™ Q^ ì §ÄÊ`áQB äq hÂqÂs TK Ä^^$ mGB `KFD Â_m`J §SKEKE% mGBQ pGJ lË rG â^ Qã pQK µm sQB^! UK §QJ^ã QJ.^ SDG' áQÊ[ÂãÅQDGD s §SvQC SGBÂã §SG QD ÄqE §SKQ' §`q$ §sqKJ ÄÌq> §æQBKH `ÂqAGã ¼QK— rã¾ mG ã¾ ÅQ` o lË rÀ Qã æ SIKB SKvQKHK ÄqE s Æ^" s ŕ QDÂã ÅÂ`KC `D • SQ@ 㾠ÄQK% ÄÊÂÌÀã§Q`QAã ÄQK% `D SqK% ÄqEÂã §àQ[ ©ÎQI 2 m QDÂã ÞqG `D SqK% Ä`FD ᾠq s Â`& `KFDÂã `KFD o ÃqG[ Â_ 2 Ý`D áÀ æ ^ã §p˜Â ã¾ Èã`Âm TG ^ÄÊ`' s SGB áqFá¾ o ” ã¾ ¼s= SBK@ §pK SIQ T{¾ ^E §pI SÌQD ¼s= Æã^ áQ˜Â mE ã §p>vQ>ã pQD{ Ê^" s sæ• pÌq{ ã¾â`q s Qãâ`q Qã ¼s= SBK s Q oFã §Â_Fã `FDå_ q S[ Qæ BwQ oF n mGB o ÔqI Â_ áÀ ºmEB q Qã ÄÌq> ÈÂãÌ[ o SKQI â_ o jG ” qJ l_ã§ÌQÂã¾SA• á¾ q Æ^ Q mã §`_ÂSEQÂSG`' s SJšÂ ã¾2 QK= 㾠s SKva$ SKBK@ ÆÊÂq% o SQB ÅQD> eB Ê` ^ áQ˜Â Âæ Êqã lË ^B ÄÊ`' sQB' 㾠ÅQD>Ââ_J mB n§QJ j> æ EpÂË s n §QJI QÊ`s SKBK@ÂÆÊÂq% 㾠SBK@ o • Â_ sH ^E l_ã §SBK@ Þ`" s ÄqEÂÅQD> â_ omB ©sEaK QK' `KFDQ `KFD o ÃqG[ áO §ßQK& rG ^H  ^ `KFD s s Â`& ÃqG[ áQ ÂËÀã Â_ã §sQKE ߔ^” rG ^H  ^ sEaK QK' ÃqG[ ^^ ÅM n §Q ^ rÀ s Â`&Â`KFDÂà^s ÊQ ¾ áÀã §`K[ ^ mEB áQ ÂËÀ p¾ lË §QJKG Ä`@KÂã SBK@ nJ UK o §SBK@G SÌQ& äqE 㾠ÅÂÊÂ̘ o sEaK QK' ÃqG[Q dG SBwQ s ”ã §hÂq s QJ Êq㠔 ÄÊ`sQB QJGm¾ ^E ©SA• å[ã¾Ä`@K å[

á¾ hK@ ” pO ºfK `>I bDI á¾ Ü` jK µâQIM ÂËÀã n jKã ºn$ s bDI `KM n jK âQIM ÂËÀã §æQÂq^ ºQJI Æ^ s SH` â_ n jKã ºbDI s n$ `KM µâQIM ÂËÀ m §æQ?¾ Qæ Âq hK@ ”pO º`ÂqAÂâ_ Æ^" né ëã §lË o QI o` jKÜ`B” Qæ ?¾ pO ºæQD ÞQI á¾Ü` jK sQQ ^KD”ã §QJHJ ^` s `ÂqAG S `B å¾ ^KD ” áËÀp•F

`KFD SG`µsQ˜Â `KFD mÂ` o rã[ SG`' s lG §¼QK— rã[ mGB o U mEB Ã¾Ê áQ UK §s Â`& æ ãQ UKã §Q`DÞ`= ¾^ rÀ `ÂqA o SDvQ mÔQÌÀ ” §áQ˜Â ÄQK SJK SKãÌ ÄQK SKBK@ ÅQIvQF rÀ áQ˜Â ^I¾ ©`Âq o áqF Â_ s Æ^ Q hKH ÈÂãÌ[ â_rÀ Âa ã ¼Q^ ÊQE  µæ• s Â`& s QE `KFD o ÔqI Â_ SG¾ o㠝Ô̝ bH= pÀ á¾ â`KD bH=G å`QA ßQE” á¾ o`>' rG nJ á¾ Æ^ ^ã §`J s \ ÃÌQ s àq m ` Q oF §p q s pBGK nw áQB 2 ^B Qæ IK sJ˜Â ÝÌãa ÈQ`G ßã[ áQ˜Â `KDã¾ ©^^o ÌqJA rÀÊqB ÝÌãa 㾠§æÂ^^ Âæ `K Í` a Q^I 2 QK=Âã ÈÂãÌ[ bD QJM j{ÂqBÂã QJ?B ßÂa ” s ÅÂ`KDÂo lË`K ã §SJšÂ ÔqÊ pM `@' Ñ`' `KD ©nJqE ãÎQI o SQB eBÅQKIË s QIIK Qæ HvQ æ sDI ÃÂ`@w”Â`Âq ÔQÌÀ 㾧e`' TQ{ã 2  pM • â_ m §Q`K ã Ã`@?' noFs ÊQK[Âã 2 QK= rÀ á¾ `^ o Âæ Ìq> áQ˜Â pßãQå_ s Â`& `KFD o ÔÂq¾ ©pq oSKBK@ `ÂqAÂQJ `D `ÂqAG QJÂ`KDá¾ s §àQ pq SK QEÂSG`' â_ dvQ> §SBK@G SÌQ ÅQIvQ Êqã ÑÂ`  rG ^HB SKBK@Âã SKQK% TÂÊ Qã§ÅÂ`KC oQIqÆ^ Qm s nF §ä`” ÅQIvQ oF. QHK áQIBÂpQK& áQ˜Â kG ¾ ^E Â_ §SKv` `K ÅQIvQF â_ áqIA QHG ovQ pI ÞÌÂ^' aB Q mF §ÅQD{o QJKÀ â^I á¾ bK s Â`VJI q SG`' â_ s `KFD VJIáO l_ §¼Q= `Âã ÅQ Â`& S QEÌQ=ÂomJ Q§hÂq o ÎQ¾ å¾ p ÞÂÌʘÂãmEB ÅQKQB ^KQã §SKQ˜Â S QH$ ÊÂ` ¾2 ÄËqB=Âã SBK@ nJ s áQ˜Â `M §sBK@ `KFD rG pÌ^ RK ã nQBÂÅQBHTÂÍ Qã §QJKG Ä`@K rG pÌ^s ã §pS@K7 ©SK QE SQ ˜Â â_ o sQB UQ §`KFD s ä`¾ Äq@ ÌQ ÅQBH'ÂeBs áQ˜ÂmE á¾ ”À o SGE QÊqã Ñ`D áQ s 2 QK=Âã ÈÂãÌ[ ß^Q

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

Ñ`  µfKßQ- sM §`KFDÂo ÃqG[ Â_nE 2 Y sFã æ `>I bDIÂá¾ã QD ÞQI á¾ ¨sDI ÒQ=I `DsF¨ ÅÌQFÊ Ä^C q áQ˜Â n o Âæ ÍQ/ Qæ QF QJ 2 ì n §`FD fK `vQ s pI d¾ ÔqI QJDvQ q bDI àqE UK §S`qI> §æQK bDI ÅÊÂ̾ QHGã ©pG n$ s QJq`=Iã ¼Âa[ lG kGB' mBDÂÆÂ^˜ S͕ S`%ÂQJ Ä^' Ä^C T` pKG SBÂq ÅQ`%ÂQJKÀ iìG áM bDI s n$ `Nã §ÄÊÂ̘ ©æQ”½ã ÅQ Ìã \vÂãÌã Qæ Âq{¾ãæQÂq¾ QJH` §pK SÊQ%Âã

å_ pD q §pqGsvÂ^ áQ˜Âp ` å_ `KFD lË áQ §pq o ä`[ SKBK@ äqEÂã `ÂqA `KD s pKG ^H  SKD ÄÊÂÌÀ rÀ Q`Âq ãQJQB ¾ Âa ã §qpã` Qæ Âã̾ QJKÀ RI áãÊ SKÂË S` mHB ÄÊÂÌÀ §qpÊÂÌÀ Ìq> Q q rG QÌq> §ÃQ[ ã¾ mGB k@I' Ôq? áãÊã§àQA ã¾ áqQE ^KE oFs ÎqDI 㾠SKJ˜Â ÈÂãÌ[ ã¾SKD& äqE â_ m áÀm §SKBK@ äqEÂã ¼QK—rã[ÂmGB s â`A s TQ§QÊQ¾ sK" á¾ Q^s bK¾ §pDáQ˜Â áM s QJÂ_ S `>' sã p• ã¾ p SQ ˜Â ã¾ pQH `¾ Q^ s bK¾ ºpKIDã¾áQ˜Â ÂËÀ QJKÀ mqãQJmJá¾ã Q^B á¾^ ” áQ QI oãºpQ ã ã¾ §lË`K `½ k` ÞQIbKã§SQ¼Q?ã¾ S Ì kKE" rÀ ÇQ s S`CÂÅÂÊQBÂã _ãQBÂã`Âã ÎqE@ TQæQ?¾ QI oã ©SKQ%ÂQJ QE s QJI`KF ä`ßÂa ”


¡U eOH « v ≈ ¡U eO UO*« s 

rKF « o d vK UD

ÄÍãÌʝßQ?^H hp Â`{s s^$ÂUÂÂ_ߕã§SBK@ÂãÄQK%ÂkvQEo UÂãS `B'ÂRs QJKG pqDSK%ÂÅQIvQFÂ`vQo áQ˜ÂaKH ÌÊQ>n¾Q`q@ãQJvQIãp QES QI{rG áQ˜ÂÄÌ^TÂÍQã©pÌQ?ãp QEãpChI{§s QH”ÂÞÂ`%ÂäqãSBK@Âäq ©QJKG RGCÂãÅQ^ÂSJQopIF5ã§SK QH”ÂãSKBK@ÂSKÂhjKFÂopIF5sJ §pq

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

SKQK% `ÂqA nJ s §nJqE ã Q hH ÊÂ` ¾ `KFD rG oSG`s QJBmQBÂSKDKã§Q`KDãSKBK@ÂãSK QH”Âã SKHGBÂS QEÂ㩤§mK QHÀ£åÌq@Âs QEÂ]ÌQÂmÂ` mF=QJHJDãQJKQBÞÌ^á¾oF.”sHGBÂ`KFDGæQQQÌQ Q ”À`½rIB-㾶å`q@ÂVJI'ÂÂ_¼qws QQIÌÊÂËÀ”À\wÂã ÂËÀ©SDG'ÂpGÂ`s å`=Âs QEÂ`KFDÂ]ÌQQIw`BÂÂËÀ ÝQKs SKHGBÂS QEÂãsHGBÂ`KFDÂáQFrG S>Q Ä`AQIKE¾ `ÂqAÂo^^BÂàQ¾pD^ãsvÂ^ÂáQ˜Âá¾ä`§]ÌQÂÂ_ æQDKBwáQ§æQMpI^¾ãÄqpI`¾`ÂqAÂâ_TQã§SKBK@ o¾µáQ[Âo æQQß¼Qá¾æQKBK æÂ`¾áQF §SBK@ÂäqàQ¾ n>å_Â^ `Âo`Do¾ãºpIF-\K@sÂj{ÂqBÂoR_ áqFQ^I pI b"ãæQQK¾ÑÌ[Â`HCsÂÌQ@[ÂoãºpÂ˽ mKGÂã `K{Q [Âã 2Â`Âã ß͔a ÞQIã §QJKÀ SQ% ^¾ s Ìq¾ QJGã §SBK@ `Âq o lË `K ã `HEÂã bH=Âã ÌQJIÂã mKáQ˜Â¾^Üq&ÂÌQQ^I ã§p=ÊãáQ˜ÂÜqÅÌQ¾ o æ•vQ Uã `FD áQ˜Â ¾^ S=^ ÌQ 2ã §fã ©R p¾ lË §h@Q æQKHG æÂ`KFD oF n svÂ^ áQ˜Â `KFD oFã svÂ^ÂáQ˜Â¾^§Üq&Â^^S `B'ÂãÄ`&ÂÊã^æÂ`{QáQ â`á¾hK@å_Â^Kq¼s=Âsã§pÂËrÀpDrÀh` Q^I ^pìG S `BHGÌ^>HSKÂ_Âp`rÀḩÄ`QÄ` SDGoQ¾s pDä`á¾oFH'Âop¾^q §`KDGæÂÌ^> R?Cã ÊQ@>ã ÃÌQã ¼sã Èã`ã Æ^ à•[ s áQ Q'ã §àqI ¼QI¾ pQF s æQQ mA pH á¾ 2 s §È`Dã ^KE”ãR%ÂÝ`á¾hK@àqI¼QI¾âÂ`å_ÂovQFÂlË è è rHã§pBK@SDQ SBK op¾^E Â^E l_§¼QK[ÂhvQ@ æQNâÌÊQCãâ^oFQJ¾^E Âã§bDIÂã¾Èã`Q¼s=ÂÂ_ ”2Q%Â2Qop¾Q-ã§Åq'Â^I æQKvQJâÌÊQCnàqI¼QI¾s â_rÀáQ˜ÂÂa ^E Â_§mMãmMã¾`FDã¾Þ`á¾hK@ ©pI Ì^>Qmo SãNQJ¾^E Âã§pqGãp`Èã`Â

qJ §SK Â^˜ÂS QEQÌq@QHS QEÂߕoáQ˜ÂÏQ ^E Sq@I' SCG lG. å_ â^ã qã §ÅÂãÊ[ hI> å_ â^ã ÅQKwQ`ÂãÅQCGÂs Íq`Âà^å_Ââ^ãqã§SqF'Âã ßQF¾oæ•FÜ`Bã`FDãl?`½ovQ^q”ã©áqIDÂã pQ Q˜áQK[ÂeBs pQQmæQKvam"sÂSKDIÂS QIE VJIpã§` Q=ã§nKã§]ÌQpå_Ââ^ãáQ˜Âã§SKqqK ©ä`[ÂÅQ QEÂo p QEaK.`KFDÂs sÂÅÂ^EB'Âã^KQEÂãÅÂÊQBÂãnKEÂÅQqAISFsS QEQ SE` Ê^" §hH' ÊÂ` ¾ ÅQKIË SF rG æÂ`@K æQJI áqF ì §SBK@Âã ÄQK% `ÂqA nJHJ SE` Ê^"ã §nJqGã n`KFD Åq'ÂãÄQK%ÂãáqFÂrÀnJ`ArG SÂ^ÂSKqH=ÂnJHKQDÊ^"ã §ÄÍãÌÊ£ mHB á¾ sCI Qã âÊã^ã pÂÌ^ã pQHJã áQ˜Âã ©¤µ nJQC S QI{ s 2I ܔ½ _I sQ% áQ˜Â ÊÂ^¾ ¾^ ^E nJÂÌÊÀã nJ^¾ã nJÂq 2GHB §nJÂÌQ?ã nJQ QEã SK^$ÂnJQ• s S^$ÂnÂqߕo§nJI¾ãn`KFDã ÅÂÍQ!˜ÂonJIF¾QÂãa!¾r§SKBK@ÂÅÂÊqq'ÂãäqEÂh p QEhI{SK Â`C$ÂpE@Is sQÀhH#mF ©SÌQ?%ÂãSK QE ÅQ QEÂá¾pK l”Q/ã§ä`[ÂÅQ QEÂhh QEsÂpÌQ?ã eBÐÂqã2ÂqS `BãÜQ=Âs SãQDÅÂÍQ!ÀQJSKQ˜Â QJKG Ä`@KÂoáQ˜ÂTIFsÂSKBK@Â`ÂqAÂãÄQK%ÂRÂq ©SKQKÂãSÊQ>”ÂãSK QH”ÂãSK>ÂpQKSKHI§QJGK_ã Å^H#ã ÅQ QE TQ SKQ˜Â ÅQBHG SKÌQ Ä`K' ` ã `>B s TG{ã r ä`¾ ÅÌq@ã §ÅQ QE ÅÊ^#ã §ä`¾ nKáO §S QEÂáÂasSCGÂá¾Q-ã§ášÂpKG sQrÀU^% â_Åqs nFsÂspKQ¾ãâ^ ÂqãS QEÂâ_s `KFD ]ÌQ¼qws lË\?ã§QÌq@ãQÊ^#ã¾QÊqHã¾S QE oHKJ'Âã^vQÂs QEÂVJI'Âqs QEÂ`KFDQ ©s QEÂQ`KFD


Ä`{ §Ä`QÈqG T" h` Ä`K Ä`{TQ bQ& ÈQ> ©qG ÑÌ[ o S qG §SqG

`K QJ[kK?Âã ÕÂ`DÂãmG'Q QJBã QJK `B= §SKÌ^' ÄQK% o µÄÌ`Fã S qI

œºj{ s Ä`{ µsJÀ ÈQ{ã s`B ÎÌ^ kB{

pB `B¾ ”ã Ì`Fã m/ p §ËQ¾ Q sI q ^K=I â` µáQ^ ©æÂ^¾ ßQBDQ

§c^IãÝqB> s`B ËQ¾ Üq= Ä` ßã¾ µpE^>RQ ßQ ©UÂãSG[Q ¼Q?ãkGEQ`ÂÍ pJã Üq= Ä` ßã¾ ê ÏÂ^ Y ÊQÍ Ä`K ªsIK% 2¾ SÌ^s ÎÌ^ãRQ [JBELIBEBTI!IPUNBJM©DPN

©àQ̾ ©© àQ̾ §æÂ^¾ QJK ÔqI ” §ÅQKwQ`Âd> â`¾µ^Q æ KE p `B¾ §^q' åa â`¾ µswÂÌ ©æQHB㠕 Âæ ÊÌã ÂqGH q R¾ n §2Ì^' åÊQ¾ s cK` â`¾µ`H ©m Q= ã¾ `K ã SG/ã Ä^Âã QJÀ §bÌ^ s 2Ì^' SE` â`¾ µåÊQ ©S qI ÔqI á¾ R¾ n §QJK`ã ^ QE' mFã j> mF â`¾µßQ? ©SDGSE`@ Ä` m bG!ã QIQG S` Qæ ` Âq`E á¾ æÂ^ nFI ^̾ µnJ TG sIB n`KFD `KKC ÅQQ nFB Âã`?" á¾ n^̾ ©j> f, `KKCSE Q{ã s ©SÊQE nJQÂ`CÂã `^'Âã 2Ì^' Å¼QK” Âq`F ”ã ã` s`= QK Â`C$ ÎÌ^ Pq §rã[ S>% ^I §ÈQ> §ÑÌ[ o QHJBG * 2 •S`s §j> Ñ̾ s 2 ãÌa s ©æ•q Õ@Âlw §`^' `? §æÂ^a Qæ K ` ÎÌ^' Ç` §ÅQKwQ` S> ¼QI¾ã §`K Q> dD RQ `?¾ §sQ àqK â_ s TEEã ÄÌÂʘÂTH §`K Q>BÂÈÂ` kG ¾ã dDEÂ\ ©^¾ Ü`B n ÄÊQBQ §ÄMQD' ©Ã•@ ^¾ ßQ §`^ Q Q^ã T`ã TGÊ `K Q>B §^ QEHG `½ RK` §åaKG!˜Â ÎÌ^ Pq UQ ÈQ> s ^E`KKC ÎÌQ,QI Ê º§ËQ¾ QÂËQ' §2G QD SQB- Ê^ã V ©^ QE' RK`+^E mF= o QIGG rÀ kQ àQAI Âã^K ¾ã Âã¾^ §+^E fHI rG ÊqB Q¾ ¨ ©åaKG!˜Â ÎÌ^ ßQ ©â^J

pãÌã RQ@ ^s SQ@Âã SqK% UB á¾ ºÃqG@' Â_bK¾ ©`^HG TG ºmQEÂ2EG nQ rÀßq^ m ©æÂ`q>ã SQ ©©s>>EÂ`KB s  ÝQ o

oã m? ¾ o sIHJ ”ã§nJ ã` k ã mH ¾Q¾§SK`Âo ÂËQã ©`^' sIQ¾ §R¾

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

Ý`D'Q ÄqJ s  SÌ^' s È^> Íã`K TQ µhÂ` ÈQ> V?TQnJqã§ÌQ% nJEKD>ã dÂ` Õ@ ßqË àQ¾ ©ÄQK%Q PG5 nJqK ã SqK%Q


á¼qG/ §áQK=áQã^I{ ÞQI áQ §2ã^I> o_ rÀÂã`A `šÂã §áQHBI kvQE o ÅÂÊÌã T T ÌÍ QH^¾ s §ÃÂ`Q §àQH% ß^ §b` §2HQ¶ÊãÌqÂo SDG ÔÂq¾ pK T ÌÍ §2ã^I> ÂqGM á¾ nJI TG ©m §mD` §ßÂaC á` §åÌq s Âqã 2ã^I> Õ@ mM§æQKQH pqG?D oH s ÂqFã µQHJI nJQ Q@Â

§TI`Bp= \{¾ rp¾Ì `B ŗ`KH QIÂ`Koµ^H¾ `B §ÅQI `B µpKG T`{ã §pI Å`ã ÔÌQ= s pEG ©å`Bp=” fE â`B á[ lË TGB §ÅQI

ÔqIQ Qæ QÀ sQ@ ¾ p[ §ÄÊ^B' ÊãÌq Ýã^I{ R¾ µRB> ©Ü•”Âã

Q¾ãTI QJ[ §Ä^Âã S ` s sB sH TI Êqã T? Ì µËQB ©sI jG QJ[ QÊqãT? Ì §s{

à^ sQQã §mEIQ Âæ ÌqB sQ@ ¾ p[ ÊÌqÂs ÔqIÂ T¾ µo.¾ ©mG'Â

RQ¾ Êqq kKwã kGE swQ' jK> s Å`B µÌÂ`w §ä`¾ SC áq^ §QIqJ= ” nJ[ §TK' ` P Q rG ^^ n^G á¾ QH §QIQFw o jG SE`@ áqF?ã §QIQD ¾ áqGEã QʕáqG nJ[§æÂ^ ÊqJK â`¾ Q¾§ÑQK 2I q' o QIqHã §áqa QIB áqD@E Âæ ÊqJ T¾Ì 2 sIF ©¼QK— nJ à^Bã ÞQÌQ Å`Bã §T`C Qæ ?¾ ÊqJKÂ

QJ[§ÄÌ`F TQ qã r §áQHBI kvQE ÄÊÌã T¾µmKH ©sIK@GD áa%Âã sIK@GD à^Q s`_

pq ã §æÂ^ mq p[ Ä`{QIÂoàÊQE sQ o o Å`µo.¾ ©sq p= ”pq á[ pI Å` §â`H h RQI ”

©S qI sJ ÄQK% p= p[ §ÔqI' ÊÌq Ýã^I{ T¾ µáQKD m ¶S qI ÅQQF sIK@B QJ[ S qI' ÅÂ`a T¾ µÌÊQ ©SQF QJ^ Ä`Í ©nKB ßM ºÂËQ'ã m?DQHJ¾ºËQ¾ Q lI ÂËQã ¨ ÄQK% SH q ܕ” ᾠQæ HvÂÊ o¿¾ Q¾ µs Q@ nF ßqM §QIBK QI T S'QA QIK` oF §QJBã QaCã QJqQã â`ã§`šÂ e Ìã §pQ= R q sw` âQ#Q QÌQ T `ã ¼Âq Êq㠔q áqFoF n ÄQK% ᾠÜ`B QI¾ R`CÂã §ÔqI ©ÄQKã Ñ̾ÞQI áqFKáQ m §â^ãàÊ f qÂqGK §àʽã jGIG §Ü•” q rã[ QJ`{ã QÂ^ã ÄQK% ÎQ¾ áÀ ©QJD ÄQK% p[ §QI • Rã§eB QI?B o

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

s`D m?D ì o lKÀ SIQ ºËQ¾ Q sI q QIQÀ o ÂËQã ¨ ºsIK@GD ྠsH Qæ ?¾áQÀã §æQKÌQã Qæ KI ã 2@G rÀsH §sIK@G Q¾ 2eQI ÞQIbKã §nQB R¾ã 2@G R¾ §SKQ˜Â rÀ ]ÌQÂã ÑÌ[ sIK@GD h sIBH §æÂ^¾ sKQÀã sKIK@G QIq sQC` 㾠sQ@” 㾠s`D h sIBHã§SCGÂã QK Â`C$Âã ¼Q`Q QJDà•[ mH `= QIqã §ÑÌ[ Rq rÀsHI ©QI eQI ” áËÀ §Ìq@Âã R%Âã à•Âã º` Qs`DÂãnG T¾ §ËQ¾ Qo^ o ÂËQã æ ã¾ s`D §sIÊ sã pIÊ p §º` Q p¾ Ì` å_ o §` QF bK ” ©à•Âã R% µ^ÂãQ`q áQÊ[ áÀ n§sIÊ à`ãpIÊà` jÂq 㾠ŔQ ã¾ ^Q= s Âã`_ á¾ ášÂ nFI ^̾ §nF Âæ `F

S`o Q¾ã S` o qJ §sJ o jG QIÂ`K o SJµÝÌQ §s` m¾ SJ m? ¾ §Æ^ qã p ÈQKÌ à^B `B¾ §ä`¾ ©lË o m `B¾ ášÂã §M@& s TKSGF=' µnJ TG §nJÂ`{ rG s• Å`F §æQHvÂÊkvQE% rÀ QÊqEã §SK `ã Ä`? sã §SqG@ ¼Q@[Q ©P@ n QI¾ QÊQE  s s SÌQF m SGF=' ”ã nJq`ã o`šÂ áq ÐQ¾ ËQ¾ Q ÞQI mã ¨ Â_ s mQ d ÞQI m º¼Q>˜Âãe ` ¼Q@¾ s áqBE ºÌqB= ¨nF TG QH¨ QI[ §ÌqB= Â_J áqw`B QIG §æÂ^¾ §”æQB ¨ sI qÂã sG7 ^5ã §R`C e ` ÅÂÊQ ã nK rG QIK` ©æQ`>I Âæ ^K5 ºjGã R` p[ ߕ”Âe ` ” á¾ ËQ¾ Q âQIBÂ_ mã ¨ ©^K ßMºp? `”ã p` á¾ R m §jG Ôqwq Â_ §2 qwq' 2Âq@G á¾ nQÀ §” ©© ” å`>I ã sH mB ߕ” §svQ^{¾ Q `½ ¼s ߕ”Â è §ÄQKG Âæ ÌQwãæQËNQI jG' áQ ÂËÀ pÀ Qæ EQ nF TG ©ËNã Q §`=Âã ÄQKG Âæ Ì`w sIBTQ ÂËÀsJI p` §p? ` á¾ QIKGB âÌãQ# s SGF=• ËN `K ã Qæ 'Qã Qæ QÀãæQK sI jG'ÂàÂÊ ^ ©åËN' `K sQ˜Â jG'Â2ã QIIK SGF= ” §áËÀ ©sB mBD §pK>¾ãp? ̾ á¾ R sI¾ ä̾ QIã §æQ?¾§sJK sIËN ©åÌã`wã ÃqG@ ¼Â_˜Â ^I e ` \{ p`ã p? Ì TISÂÌ^ RÂÌ R`CÂm` ÞÂ˽ q sIB ¨ ºËQ¾ s%Q>- `w¾ã sÂ˽ p[ m §R` p[ bK p? ̾ \{ Qæ B ¨ ©áQO


] Ó N  AK  Ó _« vÓK Ì = —b U«d« tA rK «Ë ÷— Ó MÚ Ó fL Ô Ó ÓœbÒ 9 ” Ó 

 M « UMzUDÓ_ W Ï KOL U …ÓdC] Ï Ó ËÓ√

ÏÂ^ÊQÍ Y

©ÂËQ' Ü` ¾ ”ã kK?Q Å`B §ÂËQ' Ü` ¾ ” §^J=' saD ©ÅÂÌQKÂáq`ã¾ÔÌQ=Âs áq=.æÂ^áqJQ='ÂÎQIÂáQ §QJDÃQK§QJD\•'ÂœeBÂnJ?BáqJ=nsJÀQ áQã§æÂ^nJJ¾Q¾TIã§QJDSvÂ`§QJDàQ[ÂS` QI æQDGáQ^E R`CÂm`ÂlËQ¾§l_àsE^{ àsE^{Ã`C©SHvÂ^ÂpQÂãSQBÂpKs ¶æQBKH ”¾ Ü` ¾ nã §sIK ã å^ o ÅÌ^{ s SqF' SK> ì sßQ©sSIQS `'ÂQJ”ÊQã§S`>ÂlGsQæQE” `K ÍÂaHQ m`G Å`A sIÀ rJE' s QIG Q^I sE^{ S=Ê sIQ{¾ §SG S ^G Ñ`B¾ sIMã Åã^ sIÀã §Ì` ©Ôè Q ¾ rÀ ßqã §sEIB fK" SG[ ßQ ž^ §Ä`K S'N áQ§sËNnm`º`AI'ÂR`CÂm`ÂT¾Ì2T'MÂËQ' s`n§sÂq@m`Bn§sIH=n§pIÂpDGãSÂÌ^ÂR` ©æ•{¾

àq pÀ §TG n æQDÂã s•@ TG §nFIã sI Ì_ ¾ á¾ ^̾ ÈQ> ˜Âs ¼Q`S ``B=lGBå_ÂÔqIÂlËobH= §s@HG §QIQK o mF eDI ÉÂ`>G àq §lGÂ^ QH ÜQ=F•©©ÅQ Â` •`è Càq©©©áqH§RG§d`G ^B§QID QBãQIQ>HESKGÂ^ÂÅQK@ÂmM§eBÂQI?BrG ÂqBGÂã Âã`B QK µQI ßqE sM bH SH §SKG SD{Q m rG ÏQHF”Âã§SIFIFÂoÂãÌ`"§SFKHÂÃÌÂq$ÂãÅÂÍQDE µS?D?DGTãpÀ§nFÂã̾Âq@ÂãnFQ˾ÂãÊ^§ÅÂ_Â

ßQ §ËQ¾ Q ÌQJ ã¾ àQH à^ Ä`A lKÀ `A áqF ^ ¨ ©`DB ©^ßQ§ËQ¾Qp"”d=p•l` ìË^ ¨ ©^KãßQ§S.^àQ¾s lKÀ¼Q¾^ãp `BæQ>áqF^ ¨

QJGGÂãQJ`FÂS`S>s s• h^ qrG áq¾Ôq¾m S>£ n s• Ä^ Q- QJKG TEG ¾ §ÎãÌ^ VQ` o \ ãsI_ÂÊ^HÂãsQH$¼Q`”Âp=¼s§¤ÅQ Â` ” SH©pKÃ`JãSKGÂ^ÂpGQÊ`DIãpÂ^ÊmKξ`ÂÌqI{ QrG QI•CÂãQIvQ ãQI`@ ãQIrG ä_Cξ`Âs áÂ^Ê ©SQ`ÂmGãÊq`ÂaJjKA¼ÂqÅQ Â` ”§pKG QIKÌ

o`šÂe ÌM@s n ÌqÄ``½ráã`_ášÂnF ÊM ¨ µnFqJ=”fE nJ[

ºÊQaãQIÌ_BrpGB å_ÂQQImœÞq̾ ¨ á¾ nFHìG QH §nFQ¾ sK kÊM §\> M µnF ßqM ÑÌ[ÂrG Ä`FBÂÅQK&ÂkÊáÀµnFTGàqáã`_¾©ÂqGBD è ©__ãÜQ{_KrÀQIGÂÊQJq ÔÌQ= s s='Âã §à sE^{ sB §ÔÌQ= s s=¾ TI ¨ ÌQDIÂãsI UÂäqQJvÂÌãoÜ^”sÂSKqKÂsÊQ ä̾QæQQ ©sEKE%ÂsãÌeb"ãåÊQB¾ÌQÂãsÂq `vQÂÈÂaIsQ¾§Ê^5¾sÂq@T"§s='¼QI¾sEKE%ÂÊQÍ §ÔÌQ=Âs SÂÌÊR`æQKIKHæ•ÌT¾ÌÄM ©å` Q=o `AI'ÂáQ§`KC>ÂpIÂR`áQpDGãÄËqp¾ÌrG h?ã §SKI¾\•pJãrG mHsIK@G m`Q §sSIQæQ`

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

R T ` sIF §âqHG Q æQK{ bK §Â^¾ ” ©©”¨ aD" nJqã rG áQã Õ@ \• Å`DI §æQE” §pQ=ÂÄ`FDrH [¼QH”ÂrG TKÌsI[§áÂ`KÝq=ã ê oÜq&ÂrG TIì ÊsI[§sI 2DG'Ââ`rG TÌ ÊsI[ ê ê RB`§QIGQH§n¾QHjKBwsI[§ÔqIÂßQHÂã`KKC Ñ̾㾧ä`¾Ä`F oáqÊQáã`½QIãnÂaá¾Ä`F o Ü` ¾”å_Âm`ÂT`§lËR©`½áq㾧Ä^^ o`šÂe ̾ᾧÍaEÌqBÂ_§âÊqãT? ̧pHÂr §sD ^E s[ ášÂ æÂ^ SÂ` b¾ §sIqJ= ” nJ[ Ä` M@& ^KB ” r §à^Iã Ü`B QJ ʾ §QJGG¾ §QJ`¾ ©ä`¾

ºQIKÀà¾ÊQÍrÀÅM¾mºËQ¾QTGB ÂËQ¨ s'Q `qã §s>> Èã` ÅM¾ §pGã pIËã ÊQa ÅM¾ ¨ §nFpq¾QeQIQhT `!ÂãnFIs[nFÅM¾§sID ©nJ¾ ©ÃÂqGQIq=T¾§Q` ºTGB ÂËQ¨ ì ì


áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

©Ò §sGÂ` ÍÂq µÅ §áQF' ÇÌQ ©¤£ ÊÌÂãÊÀ §^KB ©ÃÂʚÂÌÂʵÅã`K ÌÂÊ µÎ^E §Ò §SI^HG `½ m ©¤£ ÊqH §`KE µ`A  ©Î^E µpG àÂÌ ©Ò ©SB{ SGÌ SKG SGÌ ©¤£ äã^ §áQq µ`A  ©Ýã`= ÌÂÊ ©¤¨£ s` svÂãÌ æ H 2H o `¾ áÂ`H RQ åÌq svÂã`ÂR ÄÌQ s QKvÂãÌ • Qæ QK¾ã SKIK$ áQ˜ÂSqAIã¾ å`=ÂÕQ^ÂmÂÊ SKHG ÅQKQ"Ì o ©2KwÌ[ áQaÂã áQF' ÇÌQ nJÀ §¼QHGB ¼”NJ SK Q SÂÌÊ áãÊ SqQ SÌ^' o Õ@ Ç` SKQ˜Â nJ ã` ÂãÍãQ# `= o SD ¼QHGB áãÌq> RG [ rG aÂ`s ã §ÅQqFG ¼ÂÌã nJQK Âq? §fE nGBG nJQKÂãÌ_ã pÂ`ã hH' o 2B@EI §SKHGB nJa s ¼Â^B§sHGBÂU ©s QH”Âã s QEÂ

s nQB ßq SÂãÌ ÎÌ^ TQ SaKG!˜Â SCG ÄÊQ s ã §åÊÂ^ ˜Â ©mãÌã¾ÇÌq$ ¤4HE!NIMAL&ARM£ SÂãÌ §àq 2QH àÂÌ §Ò§SQF% SGK ©¤£ nKã §åÊ`FÂã §lQ §åãQ.` ©åq` `q@ÂãUGáQ@E a` µpG §svÂãÌ`K s QE mE s SK`B SÂã`Âhw㝠©¤£ m>K §ÇÂÌÊ © µÐ §`= ÎÊQÂ^G' § Ô §ßq> SG ÅQKIE s U ©© SÂã` S`A s  ©¤£ lG' ^ §ÑQ` © µÐ § Ô §TqF §S `B' nQ SGG §Ê` §ßq> SG §SKÌQ SÂãÌ QI^ m ©¤£ ÈQD ^ §å`H% © µÐ §`= ÎÊQÂ^G' § Ô ©SKF`¾ SK Â`C SG SGG §^KB §ÝQI µÅ §SK QE QK Â`C$ ©¤£ lQ §iÂ` © µÐ § Ô §ßã[ áqQ §TqF§S `B' nQ ©µÐ §kQ Ì^>'  ©µÐ §kQ Ì^>'  ©µÐ §kQ Ì^>' 

©Q̾ s Sq= ÅQQ' o
©SKHGB nJ `B T¾ s SKQKÂã SK QE ÅQQI' SBK@

nGB 2 sDB m>D Ìq{ä^Às nGBG SJvQ= ÄÌq> â_ Qæ HJ Âæ ÌãÊ SÂã` RBG á¾oF. QIã ©SK QH” SK QE pIwQã ÌQ À s SDGDÂãÃÊ[ÂãnGB pQK s nI ÉQI kG ÄÊQ À s ^¾ áO §p QEã nGBÂ2 ÄqJ `! á¾ QI Ì^ ÂËÀã §SKGQF SK` ©SKHGB SÂã`ÂqlË s m n¾

odD« vK UuF s ŕF=' n¾ o Ä^Âã áO §SKHÌ Sq` `A SJã o » Qæ KI æÂ^J QÌQ  sÌ^' nKGBG fKq SÂã` pã s jE s s `B' äq7Q §svÂã` RQF ßQK rÀ ^I Qæ >Q Qæ Kʾ㠧S= SKvÂã` SEKE%Q  pKG ã§pK ` s ÞqF=ã sÂË SÂã` ŔQ% SE Â` S `B QJqF §QJÂãÌ Ü• ÄÌÊQC o ÄaQ ã nGB ᾠÌQ Q §nKHB ÅQÌÊ rÀ m> ” §S{Qã SÊ` â_ ©SÊ`D ŔQ% o ^^B ¼Â`E o S#Q ÅQHKHB q SKQ˜Â S `BHG Ì^>HQJE o dEISÂã`G S{qEI' Ä`AI svÂã`Q §ä`¾ SK `B ŔQã]ÌQÂã ÊQ>”Âã SDGD s æ ã¾ pÀ ¶R ÅQQFÊÌQ bK §S `BHG VI jE Âæ `K¾ã ” QH ©svÂãÌ ÝQK s QJI `Bã §pQBG@ã pBH àqHmH ßQ s S{Qã §S `BHG ^Kq Ì^>' bK sHGB VJI' ᾠTQ¾ ¼Âqã ¶T@ QHJSK>=ÂÎQI ÃÌQ §ÅQKQ˜Â ©SGvQ SK `BÊQB¾ rG åq@I§pÌQ ã¾svÂãÌ ÝQK s hH q sIK@GD s`B hH' áQ §SK QH SKQ oã » SKIK@GDÂá^' rã §SKI^' ^KQE pK m{M n å^KGE sDÌ §SK QEÂã SK QH” QJQQK s SKDÌ ÅÂÊÂ^ sJ §Ä`KF QJQÀ ÄÊQ Àã QJQÀ ÝQK s ÅQqB{ àQ¾ SÂã` h? Â_ã ©æQKvÂ` hÂqG S`B SwQ SQ ÍQKQ SI^' TI s Q- SÂã`Q §SKHKEÂãSK•[ÂpQ?QIã hH' iÍ o j=F §s QH” SK QH” SQ` ÅQ Â` h SJÂq s SÂã` h? Â_ã á¾ ¨æQKIHw SÌ^' o㨠SÂã` o ^` kGC'ÂhH'Q §SÌQ> SK QH” Q[ s ÐqC á¾ ^` SÂã`Âã §pD o q pqE Q ßqE mEI b`F SK QwÀÄÂʾrÀ SÂã` ßqQIã ©`šÂàQ¾ QJ`Bã ©pQHGã hH'ÂÅÂ^EB's `B'Â

s Ä^K ÅQQJÀ Âq^áqKvÂãÌ o`K[ o^EB s `J lË h SQ \> QJKG nÂ` n ŔãQ7 â_ á¾ ”À §SKHGB SÂã` ßQ ©^EIÂãSBQ' s QJE_M nã§SK`BÂSK QE SQ s SQ rÀ SIQ TK Q ÂËÀ Äʔq Ä`B SÂãÌ sSK`B SKHGB SÂã` SÂã` ޕJ rG mE s`B ÁÌQE ^! Â_Fã §SKÊ[ QJ`KA 9 lË mBD ËÀ qã §SKÊ[ SÂã`ÂÅQÊ`s QJ Êqã p”½ oF ©QJKÂ`ã SKÊ[Â

WOG Wö ÆÆ tUIË rKF« SKHGB S QE áO ºÂËQ'ã ºÂËQµmK o SGM nJ nGBÂáQ ÂËÀ Ä^Âã SqAI S• SG[ â_ã^ ©¤ºjK£ n[ ßÂN jK? j{ã ÌQ À s S `B' rÀ sQÂã ßã[ á”ÂNÂmK UK §SGQF pK T¾ å_ ÝQK rÀ SKDKF ßÂN mK QHIK §Q`KDã `ÂqA QIã §SKHGB S QEÂÄÊQ QH Qæ B pQKã nGB§áËÀ ©SKHGB S `B' SD{ oH? SKHGB S `B' ÇQÀ ÝQKã SE` á¾ rÀÄÌQ˜Â `^$ o ©QJDSKHGB kvQE% o `¾ ä`¾ `Âq rG nKHBÂã àÂã^ Qæ `F QÌãÊ ¨àQBÂs q ÅQqF ^¾ s Q-¨ SKHGBÂS QE åÊN §`KFD ÒQ,¾ `KKCã Ä`@K' ÅQHG'Â`ã ä¿` `KKC Qæ K QHÂã ©SKHGB RIQ hH'Â^ ` å`F ãs QHÂÉQI Qæ ?¾ sã UK§SKHGB S QEQ àQH” SKHGB VQI'Â`KB ” Qæ KÌ^ oFã µàqGB +^E SE` rG SKQÂÅQA•' hwãoF. ©aK`Âã ^` QJKG RGC VQI ` nGB à^E » §SBH QJIKã §Ä^ rG m §àqGBÂÅÂÌQ 2 sDB m>D » ©ä`[ SKQ˜Â àqGB 2ã TEG@ jKã¶QJDG ã QJKÌQã QJ QE o ßaB- àqGB bÌ^ » ©àqK pKG s Q rÀ TG{ã rQJÂÌQ s Ýã`DÂã SK{q>&Âã SKvQE• Qæ K Q sÂaÀ ÝQK s nGB à^E » ÄÊQ'Âã QJD Üã`A T" Õ@ hKH nGB UK §SÊ`D ©QJD SKHGB 㾠nJKÀ ÄÌQ˜Â áãÊ ¼QHGBÂo QJKIo ßaB-àqGB à^EæÂ`K¾ã »

g«uN« §svÂãÌ`K s QE mE s SK`B SÂã`Âhw㝠©¤£ m>K §ÇÂÌÊ © µÐ §`= ÎÊQÂ^G' § Ô §ßq> SG ÄÊQ- kG Ì`E ÃQF ÎÌ^ SÂã` TQ ÅQKIKB m Q SG` s 2 p@ k% ^ q SÂãÌTQ `>%” ßQ' mK rG ã §SK`B SCG ßã[ j>G 2¾ ^H[ å^ã rÀÃQã §åqQ ßã[ j>G ÎÌ^

QIÌQ UK §nKGBÂã SÂã` S qwq' SKKM SÂÌÊ SQE' â_ `B * nKQD' rE ” sFã §SKDGDÂã S`FD pQq s æQq¿Ì Ôqwq' o SÊQE ÊÂ^ ˜Â s QIO §SKHGB SKHKGB QJQQK o ÄÊ`ã SEGB oQJK ¼Q QÃÌQE SKEK@ SKHKGB ÅQ`E à^EÜq §Sq`ä¿Ì ©SKD{ ÅQQK s ä¿Ì

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

áQ@E a` m áÂ`@ ÌqJ=

s`BÂáQ˜Â á¾ rÀ S QwÀ Â_ §SqQ S QE ÇÌÂ^ s QJDI>ã rG ßQ˜Â rÀ pB ^ Q §Ì`Âã SK Â`E.^ÂßÂNæQqJ ßÂÍQ ©SKHGB QJ`KA o `¾ SKÊ[ÂSÂã`Â


p QEã åÌq_ áQF'ÂQKqqKq s kHBSGCGC Sq¾SKGQ S=QBã ßQ"Ì ` QJq s `>IB áQF' Åã_ QJÀ ©Ä`@K' ©SKHKGB ÄÊQH \G> SKqqKq

QJÀ ©©© SI^' QK Â` q s `>I å¾ mDC n UK §Î^E hvQ ã QJÂq¾ãQJÌÂ^ãQJKQEãQJ ÌÂq=àÂã^ rG Ä`wQ 2B Ä`' â_ oFã §ä`¾ ÄÌq{ n` áQq äã^ Q¾ §QJQ¾

qI *«Ë WOFOD« ÂuKË W«Ëd« pKISÂã`Âã nQB nJ QKCnGB mKo Ä`QC ÃqB= `K Q¾ s âÌã_ T ÌÍ sQÀ nG% Vq s Å^#ã §SÊã[Âã§ÄËQK˜Âã§áQAEo sã§SGKã SGK j¾ §å` ÒQÂã§o^ ¼• ÈQ> mK o ÅQKH Å_¾ ÍqÌ ©¼QD˜Â SKQ ã §hH'Âã SBK@ s mM o kI åqC ÃQJÀ s `F q nGB mM s SÂã`Âã §SÊ` SK s sJI n §j{q rÀ ^Iã mH å¾ s Qæ B áQDL Ê`Âã j{qÂã §Ê`ã j{ãã Æ^ã ©sHG ã¾ sʾ rE nQBÂÂ_ áO §QJK ßQK& \I QHJ oFã§mK nQ SÂã` æ / ÄÊQ nGB áqF á¾ oF. qI Â_ rG §pq Qæ K Q ã hÂqG • §SÊ` ÅQF s pQ `ã nGB ŕF=ã §svÂã` Ê`G áqHGBã Õ n Ðq=Âã SÌ^' ã¾`' q Æ^% áQFã ©SKHG SGF= pÂq hH s áqQ¼QHG ã áqF á¾ c^' oã §sHGB ßQK& SÂãÌ ^vÂÌ á`K ßq `B §àqKÂkvQE s `= hQÂá`EÂfÂã¾ s QÌq{ sÂp”QK bH Q^Bã §`HE rÀ ÑÌ[ opÂãÌ àQB R ^E â_ã §`HE ßq áÂÌã^ TK> SBvÂ_ pÂãÌ R ÅÂqI ©æÂ^ SKBÂãÅQÂãÌ s àqK Ä`Â_ TK QÂËÀ ÅQÂã`Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

SAG ^{Ì ã¾ ]ÌQ ÌQ? rG ¨áËÀ¨ SÂã` `>E ” o Qæ •@ÂpGE QJ• o áQ˜ÂÌãQ ÄÂʾ ã^C m §SIÂ` ᾠáQ%Q Q_¾ Q ÂËÀ §SKH[ SQ s `¾Â_ã §SAG SKIÂÌ n SH §`@& âÊ^Jã §ÑqHC pDGC SKQ˜Âã ÑÌ[ mE àqH7 ÔÂ`>ÂÂ_ m s nQBÂmEßq kGEÂSG¾ o mvQ ©ÑÌ[ ÅÂÌ^E ÜÂaI” ºàQ S ^B nQB mFáqFKÂËQµ`KßÂN àQ¾ àqK áQÀ áÀ q mE' á[ ¶ßÂN Â_Jä^> oßã¾ q svÂã` áO §h@Qã ÌQB= ÄÂÊM SÂã` ã^C Â_Fã §ÍQKQ sHGB ßQK& SÂãÌ Ä¼q QJGK¾ ` QI mH" Â_ã §ä`F pG¾ã mE' ¼ÂÍÀ Ì_I' SQ©sšÂ oa s S`= mE ßqÅQã` ¾ S>& SLw áÀ ©æÂÌÊQ SÂã` o jI> Â_ áqF ÊQF s`BÂnQB s ÇQÀ ÅÂãʾ jBwã SQ= rÀ ÊqB SK`B SKHGB SÂã` ÇQÀ S `B'Âã nGBQ S^% SK`B S QE S•B §àQ mF= S `B' SKHGBÂSÂã`ÂáMomGE nKGB nAá¾QH§SF`S• s

§åÊ`D â`K>ã áQ˜Â kG rã[ QJM= _I SÂã` T$Q SK QH” áQ˜Â àqHJ SÂã` àqJD f` á¾ áËÀ SÂ` • nGB ᾠlË §`K ^ rÀ \K{ Â_ã §SÊQ>”Âã SKQKÂã s svÂã` Æ̘ SKQC §SBK@ h áQ˜ÂŕF=rÀ ä^> å`K>'ÂpEGã SÊqq áQ˜Â SG[ ßÂÍ Qã ä` SKQ˜Â S QE ©SK QH” pqHã ÄM= hã §`= ÄQK s sHGB RQ$ mDCn Qæ ?¾ SÂã` oF QJ'Q â` bN QÌQ SKHGB SÂã` Å_ svÂã` ÃÊ[ SKHGB pQqH ã áQ˜Âã ¼Q?DÂã SBK@ o Ä_ §ÐQ& jÂq'Âã ÃÌQQ sI sHG svÂãÌ ÆÌ éáqF SÊ` QJÊQ é ©SKHGBÂ`ÂqAÂã nGB p• o à^E å_ mF= rÀ ÃÊ[Âã nGB 2ÝÌQD h` ÅQQKÂo ßaB- ÎÌÂ^' s àqGBÂà^E UK §åq` ÝQK s jE nGB áM 2ÌÂ^Âä^ Qæ Q@ kG Q§QJ¾s SK QE S `B s SÂã` s SIH?' S `B' á¾ÌQ  rG §SÂã`GæQÊQ> ©SK`# `K ã S=ã SKÂË S QEG áQK ` áQI Qæ B QH㠧ݕs Â^À sQÀ mB ÃÊ[Q nGB s sQ˜Â mEB QJ¾ s ÌQF [ mH q nGB ©SKQ˜Â ÅQ`Aã2Âqã nKQDã kvQE â`q s qã §SBK@ h âÌÂq ÝÌQ ^mKoF. jK{q Â_ oHw mJ ©sHÂ` ÝQK s TI s `BmE 2 m>D `KB o ã^ ºsʾ q Qã sHG q Q 2 ©SEQIã SGQF SFQ= SÌq_ SKQ˜Â S `B'Q §`½ã SBQ$ 2ÂqE o j=F ߕ o áqF ÌÂq ¾ ` nGB QKC q Q Ì^E pÂË^ Qæ ^ bK 2ÂqE â_ ÜQ=F áÀ ©â`K ì s ßQK sQ˜Â kGE oFã §nGBG SKEK@ SDK q q Q- nQBÂfw oFã ©SKGE' ÅÂNI aK rÀ Qæ ãÊ nGBQ h ^ nQB mE s âÌãÊ svÂã` ßQK& åÊN jKã mE' ÌQ?” mK Q ºpQ qwqã nGB SÂã` ÃÌQE jKã ºmE' ÌQ? æ ã¾ nGBÂá¾QÊQDs Ä`@K' Ä`FD ᾠrÀ ÄÌQ˜Â ^KD' o§” SKQK Ä`F s ¶ßQK& rG PF ÃÊ[ ᾠ2 s §ßQK& ^w SKHGB ÌQF [ pK Ô` ` å_ R>& ÉQI' q ßQK&Q §QJÂË ^ mH rÀpq ßQK& o dI ^`# áÀã §¼Âq ^rG SKÊ[Âã á`E ¼QHGB SIQ ßQK e ”À àqK ÅQ Â` Qã §`Q ”À sQ Q`K ã SKGKGÂS¿` `K QIãÅÂ`vQ@ áÀ ©`= ÎÊQÂ


©n`vQ> hI{ áqBK@ ” `= »

Î U–u/ bOF œ—«Ëœ« ÆÆ ÊUJ*« …dO SKHKH S• SH SKQ˜Â ÃÂʽo â`K áM sIK@GD ÃÊ[ s áQF rÀÐQ 2I àÂã^ÂrG SDGC§pGK{QD Ýʾs áQF' h ©RG SK Â`CÅQqƕ ^KB ÊÌÂãÊÀ n` áQF' ÇÌQ p`K s S@Â` ÅQq sã §Ä`QEÂã §^D{ã §Î^E s á^ ƕ QJ ÌÂq s ßq p¾ ÁÌQE QJB `B= UK §_ mF= ÊÌÂãÊÀfEG §SKQF' Ä`K â_ s ©QJÂÌQã QJqK j=Fã ÄQK s kH ã S QF Sq' mK{QD lG svÂã` 2B ^KB æ • ã Ŕ”Ê Q` ã QJBÄ`? §ÎQI SKÌQã SK QH ” µSÊQ>Âã mKG SK`C Î^EÂos qã §SKQ@Âs sGvQB QIaI hE ©©©QIQ¾ o áqKK áqKIK@G Âæ `> pK oFã âQI §áQF ^D{TQ ©pq@ Ôq[ s?E ^D{ rÀ R_ Q Qæ Q QIã TQã §ÅqKÂmÂÊ ¼Q`J • §æÂÌq@ m¾`½ nQ rÀsHI rI [ QJKã Ä`QE SK Â`C Q¾ ©©© ÅÂÌQK o SKQ QJQ` sã §lQa s QIKÀ SIQ áÂa` QQF §S Q ^[Âã S”Ê SJ ÄaK$Âã Ý`= rÀ S.^EÂSI^' 2 mKIÂfq s Ä`a$ SKQ@G Qæ •ã ©áqKG7 ¼QKI [Âã RQ[ QJIF §Ã`C lQa oF n §oÌqK 2KIJã ÌQ# o áQF SQ' nF sQKqqF a`'Q p¾ TQ Q,Àã §Ä^q S QHmF= QI'Q QM=¾ UK §nJßQ> QI oFn o_ áqKãÌã[ pK ©©©©lQa s ÐQ& o QJI SD{ qG • §ÍQKQ áQF SÂãÌ ^KBÊÌÂãÊÀ Ä`K `B ©SK QE rIÂãSK QH” ÅQQA”Q m Q s Â` q ^J=' j{ã ^KB ÊÌÂãÊÀ j>§SFI `¾rG áQF' ÇÌQ ¼Q>˜Â SGÌs ã Sq s ¼QIKã ÄaC Âæ Ìã`Ä`QE rÀÎ^E o åÌqQ^ pQ"Ì s ]` s §ßQ$Âã ÅÂqIEÂã Ìq$Âã SIF[Q SKI S^J= áq= sQÀ mB ÝQKs `5 QJ¾ äq ^> `K o sEG' oË ©m[ÂãR`ÂãÜq&Q

§pãÌ `K o áQF' Ìq> s SKQKqqF QK Â`C$ eKE rG ÅQ•BQ Qæ HBD Qæ K Â`C Qæ Q@ sQ˜Â ŕ` Ãʾ à^ ]ÌQQ QK Â`C$ lQ= UK §SKqqKq QJQQKã SKQ˜Â pK ` M q rG §S QEQ SqJÂã §SQKQ QKqqã`[Âã SIF[ Á`E s SKÂ^K'ÂSK Â^˜Â SQF oÝQKs QK Â`C$ ©QJÂʽã SÂã` rG \DImF= nJ QEã `=Âã

WuN«Ë WO«dG'«Ë W«Ëd« `qQ áq= ¼Q? s áqF ÄÌã`?Q QIO §SÂã` h áqF Q^I ^Q=' QHJK nAI SFã ÝQK ` §SKQH$ S=^Âã sÂÌ^ QJD{q SÂã`Q §s Â`C$ÂaK% s ÅQ Â`>Âã ÆÂ^[Âã Ìq>Âã §sQF' ÝQK ÇÌQ bM á¾ QJ oF. ” SKQF' áqID ^¾ Ä^Q ÕÂ`D s Qæ .qJ SÂã` ã^C pãÊ o ÎQ¾ `>I áQF'Q ÄÌã`?Q mKoN Qæ QF pD{q svÂã` áQF'Âã ©hÂqQ QJG{ qã` ^N ©SKQÀ ÅQ• ã mBD Qæ `ã SK? ¾ã ÅQK Â`C rÀ Ðq> ÅQÂã` áÀ ßqE 2 SÂã`Âã SK Â`C$ 2lQ= Â_ svÂã` ÝqD ä^ nKKE SKvQ? `{QI o QJK U oF.SK Â`C lË o ^B¾ ÅÌqDFÂÌã aQKÂÊ R_ QHIK ©^K s Â`C o 2DG 2 q ÃÊ[Âã QK Â`C$ `B ” á¾ QIKG ᾝ o`B mE QH \{[ rG Q,Àã §¤sBÂã `šÂã sGK ^Âã£S `B' SKÊ[ÂÐq>I SqKÊ rG ¼q? ¼QEÀ m[ SK>I ÔÂq[ o ^Âã ©¼Âq ^ rG SK Â`C$ Ðq>I SKGKã S^J=' QK Â`C$ Qæ B á•F= ¼Q?D áQF'Âã QK Â`C svÂã` áQF' s Qæ ÌÊ svÂã` áQF' ã^CqIÂÂ_ rG §QKqqã`[ nG ã ©áÂ`HB `QAã SBK@ bÌQ? m Q q Q- §SKBK@ÂQK Â`C$ nKAIÂã SKQF ÅQ•B s Qæ ÌÊ ßÊQB qJ ¼Q?D áQF' Q¾ SÂã`Âã ©nJ=K kvÂ` ã nJ Íqã `= Êqã ßQF¾ã s^' µl_ ©áQF'Q o^` Qæ QÀã SD¾ sEG' ä^ kG » ©æQqGã Qæ Â^ãã Âæ `F s Â`C$ÂßQ' `{QI mH nGB' mB# »SI^HG `½ m µQH ¨^KB ÊÌÂãÊÀ Ä`K rÀ S QwÀ¨ Í`[ á”Q' ©áQq äã^D SB{SGÌ ©© SKGSGÌã §`KE ÊqH7

QJÌN 2@GD ÄÌq{ `KE ÊqH ^J=. SI^HG `½ m  s

p` Q/SBQ svÂã` ¼Q?D ÜQ=F k Â` s áQF'Q SD[ áÀ á¾ m SIF¾ Ä`K s SÂã`Q §2HKH ¼ÜÊã ÎQÀ o Ê` ©Ðq Ä`K áqF

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

`>I å¾ mDC nG §pFG. ” áQF Ãʾq sIK@GD ÃÊ[ á[ã á^' Â_ã QJÌQã åqK% QJQAã QJQQã SBK@ `{QI o `K[ ^EB s Å`J ^ã §nJQÊã nJ Q ãÎQIÂã QJ ÌÂqã ÄQK%ÂomQ á`rG ¼q? sEG s S`KÂÅQÂã`Âo^^B s Q- §SKHKGB fvQã áqF á[\G> ßQH [ â_ã §SKIK@GD ©SÊQ>Âã SKQKã SK QEã SKÌQ kvQã

pãQã SKBDIÂã sQBQ n' sÂ`=” s Â`C$ ÃQ@& Â_ ÃQ rG nQBG æÂa` pI mB# §SKãÌã[ Q— ÄÌq{ ]K` \{¾ ^E ©æQB S`%Âã nGB ^w ÃQ@ qã §pÂÌ^Eã `šÂ SKF`[ÂÅQK.ÊQ[Âã ÎÌÂ^' s sHG VJIH ]`ã È`@ Â_ qã §Ä`HB' áÂ^GÂrÀâ`^>*ã §¼Âq ^rG SKãÌã[Âã é æ Q ßÂÍ Q ÎÌÂ^' àQ¾ sG{[ÂpI q s ÌQJ å_ÂTq s QJK • ©o`=B á`E ÅQÂ^ s Å`J s Ä^^$ SK Â`C$Â


©æQKvQ? ã Qæ FF=ãæÂ`Q §æQKvÂ^B §¤Ré ë ê QãÆé ^é Q£ 2@EI 2S`% S Q'ÂlGs SÂã`ÂmC= é Sq' ÅQD \Q> p.qE o ^ ”ã ÇqB QHJIK ÌQ' ᾠSw`D ©pÌQ nJAD ]ÌQ Âæ Êqã ÂqQ o_ ¼”N §`= o mB §æQKq Â^K SKÌQ SÂã` 㾠SÂã` SKÌQ ÌQH áÀ nJÌQ= Qæ {Q¾ pÂqK SÂã` ` hH' s m"` nGB' §o`šÂh Tã_` pÂË j=F áËÀqJ §`K>'Âã ÅQBG@ fEGã §ä`¾ SK>]ÌÂq h Qæ EQBs>= pÌQ n`ã ÌqAI o QJKHIã S{Q& p` s QJ Ìaã ÌQF [Âã nKQD' Ìã_ kE" sÂË nGB SKGH s Ô`=k Q m mBD ËÀ qã ©s> ©æQK QEã Qæ K QH S `B' ¼QIÂÅQ Â`Â

R_ ÜÌãÊq á¾ m §mF=ÂÂ_JpG{ã¾ã â¼ÂÌã TDã SG>ã Q,Àã ÆÂ^¾ ÞQI TK µpMßqEÂrÀ ÊqE s pKw` s ^B¾ fE oFã §nQBG SEKE ÞQI bKã §ÆÂ^[ ßq ÅQQ@ ©nQBG ŕãM oÍ à¾Ê` oÍ ¼Âq ¶svÂã` oa mK SÂã` SKÌQÝQK s ]ÌQå¾ oFã §ÉÌN rÀ ÊÌQ ßãN QH §]ÌQ rÀ§Æ^% ºSKvÂã` SQFÂpKG åq@Iå_ Â_ ÉÌN å¾ã §sH` ]ÌQÂo k=I'Â`šÂ ]ÌQ §RF n å_ ]ÌQ pÀ ßQHBÂã 2G@'Âã lKQB>Âã 2=HJ'Âã 2HGs>= ]ÌQ nJAD o_ ¼”N §S¾ å¾ onA [ ÊÂqÂ]ÌQ pÀ ©2•DÂã Qæ ÌQ svÂã` ]ÌQ \> §rIB' Â_J ©pÌQ `šÂ ]ÌQÂ

WO«dG'«Ë W«Ëd« p ÝÂ` Sã`Q áQFHG Âæ Ìq QK Â`C$ÂTQ ÂËÀ ¼Q?K QãÌ㾠ܕ rG §SDK'Âã §S?QC §SHGA' §¼ÂÊq eK 2D=F rÀ ÇQ" ÄÌQE â_ á¾ lË S”Êã §Ä`?'  ©SK`CÂSÂ^% nÂq rÀ QJãÊqE oÌqIã

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

SKqKJ> S`% ÊÂãÌo áqKBv•@ ßãQ pÂË VJIÂã pD ÝQK s è áQFH 2@G `q> `= hQ á`E fÂã¾s ã¾ §`= o ßQ ÅQBEI fã 2HvQJ m` ã^ o S qH ßÂq[Âo¾ s ©Q̕'Âã Â`KqF ÑÂ`M VB SQC ”À s` ” ]ÌQ • SIFM QK Â`CG È`@ o mF= Â_ â_J ]ÌQ S QI> SÌQHB” SQIB ^ m^ ÄÌã`w s Ä^Âã á¾ TãQSKQKqqF QK Â`C$ áÀ m §R Â_ bK ©áÂ^G a Âq% ÅQQQ SDG' ÅQ QE È`ã `KD SKIãÌÂ^ Ôq@ j>I s S^B' k QI' áM ÅQÂÌ^ â_ Tã¾ UK §SKK Qæ K QE Âæ Ìq@ sBK mF= TEE ^ SKwÌ[ Ä`F o sQH= oF n 2s §mHB rG ÎQI n ̾ ÉQI' á”§æÂ`K Qæ ÊQ>Âã m §mHB rÀ SQ QKE` ¾ã QK½ s SKvÂq” k QI'Âs ÎQI r>¾ s ã §mFQ QJqB nã ÄÌÂ`% ÅQÌÊ ß^B ÔQDÌ áÀ mF= ©ÄÊã^ rIC ÅQQFÀ TQ §S=HJ ÄQK% UK §ßQH= ¼•K” ÅQKGH m¾o SKãÌã[ SKQ`™ QKÂË Âæ Ì` SÌQE' â_ ©æQKBK Qæ QA ã^ UK §ãaCÂã s Sq'ÂSKãÌã¾ÇÌQ&ÂÅQK Â`C$ dvQ> bHG á¾ hK@ QIÀ µSKQKqqF ÅQKÊ[ ©Ä`ÂË • SIF¾ã Sq •ÅQK Â`C » ÅQÂ`@wÂã m• QÊq §SKI Ä`^ ÜQ̾ã ÔQE{¾ã á^ » ©jGã ©U^Âã SÂ^% hQ5 SKG ÅQ QE »

rG s Â` q@ QJQK s QK Â`C$ SKH` SKHKGB VQI' à^E nKE o Qæ Q5 SÌQ SIF[ QJB ã^ SÌ^ ^` s Ò`D q §áQF' ÅÂqK mH S͕ÂSKBH$Âã SÊ`D Íq`Âã ÅQQ˜Âã á¾ QH §ÅÂ_G æQÌQD Qæ ^KGÀ Qæ @ jK{q Â_J QK Â`C$ ã^ SK Q Qæ ?¾ ã^C nJQEQBã nJEv• ã `= o SKQ& QK Â`C$ `¾ p[ §S q{q'ÂSBK@ÂS^J=ÍãQáQF'Q ©2HGB' ÅQ ` pÀ §Å¼QIÂ㾠żÂqÂã ÅQ`Bã ¼QH{ SKw̾bÌQ? Ê` o Ŕ”^Âã Íq`Âã sQB'Q ÇQw oN åqK ¼Q? lË m m ©2I ܔ½ ` SKQ˜Â ^ QJs rG 2D=F' o Q¼ÂÌã jã oã SKQKqqF SK Â`C$ T¾Ê ÅQN'Â Ã¾Ê áQ Â_Fã §QJKÌQ o ÄÊ` SIF[ `q> Ôã`=HG ^Q s QE `KJA rã[ÂQJQ•@ _I SK`C SK• ˜Â ¨SKF`[ ÄÌQE¨^^$ nQB ÊãqKq ÅÌq{ Q'Q@G §sQKqqF ÅQÀ SãQ á[ã §âÌQH ˜ ¼Q?K ^ Âqã mE rÀ ÇQ `F nQB §k^> rG s> `¾ SKG7 nJ QEã QJQ¾ o ÄÌQEÂâ_ qG áqGH o_ 2=q' ÄÂ`B `H% ÊqIJÂo SKGM nJê ^é Jé =íì é ^E ©¼Q?KÂÄÌQ?%Âpã s TKQI ßQqKQ SG TÌQ §ä`¾SJrG oFã§QJD S`B' s SQC Q`q>s T ` ËÀ §QKE` ¾s QqD=FãlK Â` qK Â_ rG §ÌqHIÂã Êã`E ^K{ ”À QJQF oJ. ” Ä`K ÅQÂqK sÂSKEvQq VÂ`Âã à• [ ÅÂ`= SKF`[ QHIK TÊ qI o 2• QHIK §ÑÂ`E”Q ÄÊ^J' SKE` [ ÅQÂqK%Q S ¾` `K SKQ`˜Â ÅQQK QJ¾ s ÅQ Â`>Âã Ôq$ o áqq. QJqB ©nQB o ¼a$ÂÂ_ s SK'QB s@B QKE` ¾ ÄÌQ rG TEG ¾ s ¼QH[ ÜQ=F Ê` áÀ ÄÌQE µsJ §ÅQKHÂâ_ ¼ÂÌãjE sÂÅQQC o Sq Ŕ”Ê


SÂã` s ]ÌQ mã ºSEKE% sJI o¾ã ßQK& ¾^ o¾µsQF˜Â àQ¾ SÂã` h?Â_J §nB ÃÂq$ áQÂËO º” ྠsEKE ]ÌQ q ÜÂ` ÄÌã`?QsIB Q §SKÌQ SQ—æQHG kKq ÅQ Â` QÊ`Â_ã §]ÌQ Ä`vÂÊ q QJ”aÂã sÊ[ QÌQo SÂã` ÅQ Â`Âh mQ= SKQÌQ àqJD §SKQH$Âã SKID QJQH o àQ¾ SÂã` h? Â_J §” ÃÂq$ áQ ÂËÀã ©2KvÂã` Ê`Âã oD jK ©Æ^ n Q SQSKH¾ã äã^ s mHSKQFÀ `¾ ßÂN µ2kK q oF. áËÀ ©åqwQ åÊ`ã oÂÌ åÊ` q Q » ©sEKq q Qã sI q Q » ©sÌQ ÃQ@ qQãsʾ ÃQ@ q Q » ©Ý^> ÌQKBã oD ÌQKB » ©SGK ä`¾ãSKBÂã ÅQK> »

œºâ`wQ SGM ÎqJ `K ÉÌNo r` Ä^vQ åM ”Àã ©S^ §sIÍ ÝQK s SK^ SqAIH ]ÌQ rÀ `AI oF. ” QH ]ÌQÂáO Â_ã §mK QDã m Âq o QJ ^ ” ßQB ¾ s Q- ÆÂ^[Q QÆ^ jKã ºÆ^ÂËQ µmK o SG[ Qæ ãÊh?á¾ R ºR é oã ºRé ë ê ÂËQã ºÆ^ ¼Q? SKÌQ SÂã` 㾠SÂã` ` ]ÌQ ^! Qæ Q5 eKEI rG q Q m o QJK ` Ä^H ¶pQ?QIã hH' rG Qæ qD ©â`wQ opKwQ' ÉÌN §â^I sJIã áQ˜Â o¾^ sJ §sw̾ æ ã¾QJÀ sHIã ÎQI o ¼Q n” Ê^ áQÀ h mQBæÂ`K¾ã ” ”ã `K>' pqHQE `= h ã¾ Âæ Ê`D â`K> o Uã §nJKÀ ©æQKpÊ` oáqG

a—U«Ë W«Ëd« WOUJ≈ ÕãÂ` sʾ bI s Q- SÂã` ᾠsÊ[ ^EIÂmEs áqGC='Âä` Qæ Â^¾ã Qæ KEKE Qæ IÍ `? á¾ oF. sJ §kKqQ SQ@ TK SKQÌQ ] o dGH Â_Jã§` o ÅQK>= SG SKÌQ TKG sÌQ Ý^> ÌQKB Q¾ã ©sID QJQ s QJÂË sEã o QIG{ã Q á[ §pD ]ÌQÂQ,Àã §p SQ@' sQ^ã SÂã` Äq á[ §mF= Â_J ¼Q sÌQ ÃQ@ Q,Àã §æQÌQ bK q ]ÌQ

QHã §oa o Qæ ?¾ sJ §ÍQKQ áQF' o s SÂã` TQ ÂËÀ SÂã` ᾠÜã`B' oã ©SÂã` QHJKG eJI áQG áQB Â` Qæ B SÂãÌ å¾ Âæ ËÀ ©s?EI' oa s ÆÂ^¾ o Ê` QJÂqsʾ bI ÃQ ÜQ@'ÂSQJ s s QJGãMã QJÌQE ßQF¾ã mTIQQHJ ßÂN Í` QIã ©]ÌQ TI SÂã` ßQE Â_ã §]ÌQ s

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

©æÂ`q>ã SQ ©©s>>EÂ`KB s  ÝQ o


s áq `I Ðq=Âã §p{q SI¾ rG QJB? s pG¾ ©SÂã` hH mÂÊ SK QEã SK QH SÊ^B bFB åÌÂq mB ©SK Âq ļÂ`E mB ` pQK>ã svÂã`ÂÌãQ nGB'¨sEG'Âã ^! o`šÂ ÅÂq{¾ rG pq{ rC@ å_ j> nGB bF rG ã µâÊÌQ ` svÂã` ÜÂ` ”Âã §ÌÂq% ÜÂ` ¾ Êqã µÌÂq% Òã`= Qæ E Ü`B » ©nJIK ßÊQ' ©nJq{ h pq{ rQH ” s ÅQK>= o SK Q S Q _M » nGB' ÇQ ” UK §sÂË nGB bM SÂã`G nJD Â_ oHw Âæ ^Âã§SK•EQ nGB' â`B fKãã fã ¨SÂã`¨sJ §æQ@Kã rG áqF lË mBD ËÀ qã §åÊ` QJK s Qæ q pDI æ vQ §SÂã` â_ T¾ s p QEã hH' h m{Âq S QEÂâ_ • pI=ã QJvÌQ hI> Ä^K$ SÂã`Q  §s> ÌqAI o QJ Qæ HQã m{M SÂã` ` SKHGB SKQ"̔ â_ oHw ©SGvQ S`KB ÄÌ^E kE" rG ^ Q Q¨SGvQã Âæ `KFDã ļÂ`¨sEGÂS QE nGB'Âä^ ©æQB/ã Qæ KvQE Qæ KÂË Qæ HGB

hÂÌ Â_ã§SÊ`D SqJG ÊQ? âQ# s ÝQIsÌ^' nKGB áÀ s> rIB ÊQÀ rG SKHKGB SKGHB ÄÌ^ jBw rÀ Qæ Q¾ hK? lË n? s ã §SKBH$ Q[ âQ#Q R>I nGBQ §nGBG s SKÌ^' SqCG Ðq>I ©nGBHG SÊ`D SqJ mH? ã¾ rG QJÌ^ nã §QJQ SC s S^Âã SC ` ÝQI ä`[ SKIËs ]` Âæ `K¾ã §QJ pHJ SBK ã nGB' `A SãÂÍ o RG [ ¼ÂÍÀ QI¾ SKIÂã §SK •iK{ s S@I Ðq> mF rG nGB' ©QÊÊ`ã p”qEã p•ã â`K ÅÂq{¾ gD RQ S`KB ä`[ jvQ q áO §SCG SKQqJ SDK q áM Â_ áQ ÂËÀ ” å_ RQ@Q §SãQD ÅQÌ^ Sq= ä`[ s SKG{ÂqÂã bKM hK@ ” Â_ã §p `B ÇQÀ hK@ o pq ÊQB¾ ÞÌ^ ©o`šÂ hsG{Âqs `B ÌÂq

w «c« rKFK WU —«u(«Ë W«Ëd« ÔqI dI SÂã` ^! §åÊQ¾ Åq> nFI' j> bF rG ` pBH ÌãQ svÂã`Q §ÍQKQ s Â`E.Ê ÌÂq SQ à•FÂ

a—U«Ë W«Ëd« SIÂ`ÂSAG áqKB ÉÌNSÂã` ÅQKq m p¾ pÀ §Ré ë ê p[ ”À Qæ ÌQ áqF ” ]ÌQ áÀ Äqã ÄÊÂÌÀã mBD ^K# áËÀqJ §âqã`= pBI{ ]ÌQÂã §S`= Qæ M m¾ äqã ÅÂÊÂÌÀã ßQB [ ¼Q>À pDTq s qã§QS QH ÅQ• ã sÂ_ mQBÂÌãÊ\? nJDÂÂ_oHw §`vQ>' S`B s o pK Q mFQIG{ã QH sH` ]ÌQ T`¾ sÂSG>'Âã ÄqE ©`Kã Ü_ã ÍQKÂ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

æ Q pImBsQÀmBDÝQK ]ÌQG Ìq> Â_ æ Q Qæ K `B ” • §æQG> §æQ^EæQ> pI mB ]ÌQG `½Ìq> å¾ã §lKFDG ©pÌã`K{ s áQ˜Â Ìã^ Qæ K Q §S¼Q' rG Qæ KQB §pKÌQ Âæ ^Q ” lË áO §SÂ^EQæQH sEaK QK d qsI^ dI áQ ÂËÀã `= ]ÌQ qJ §pKËq̾ pI hG á¾ pKG ã §]ÌQ rG k@I ©å`= mBD pI mB ¶áQ Q `K áqF á¾ oF. ” p¾ rG ]ÌQ Ìq> áÀ Qæ ãÊ SKQ˜Â S QH$ h ^ Q§áQFãáQÍ mF Qæ %Q{ Qæ ^¾ Qæ Ëq, rÀ S QH$ oJ` mBD Â_ s ã §ÇËqHI Â_ ÌÂ`” swQ' âQ#Q Â_Fã §`Q ^ rÀ sBH 2I o `KB QK$QqI o SQ sQH rÀ åÊN Q §æQKHKGBãæQKqGãæQK QE QK$QqIÂSQ `JAH ©ÅÂ_ Õ” ÄÂʾ rÀ pGq"ã ]ÌQ s áqKB oFã §swQ' Ãq{ SJ SK Q` Ä`A q ]ÌQ SKI[ ÅQQ¾ hwã m[ swQ'Âs `D SKGHB p¾pÀ §`wQ%Â

”bI*« œËbË a—U« â¾`E Q m ºsIÍ ÝQK s SK?EIÆÂ^¾ q m º]ÌQ q Q ]ÌQ ^QSKÌQ ÅQQ@ à¾]ÌQ q SKÌ^' ]ÌQ R s R Q`K ä`¾ã SG[ â_ º]ÌQ nGB o SQC Qã ºâÌ`ã ©SKÂÌ^ ÅÂÌ`E' sBwÂã SKIË s Ä`wQ áqF á¾ `AI eCã §ä`FÂnJÌQBã 2"QDÂãÄÊQE ]ÌQ _K• ÎÌ^ Ä`KC>ÂhQ{[ mDC qJ ]ÌQ o QIKÀ m{ã QHK SEKE% SK o ÞÌQB ÔqH ”À s Q ä`F SKÌQ ÆÂ^[Q §p s ÅÂÌ`E' SK Ä`A áÀ ©QqBI{ o_ ÎQIG ÅQQFã Ä`KC{ µSKQÂÅQH bHG QIGB# ÎÌÂ^' s ]ÌQ SK ¾^ rG SKQB SEKE ]ÌQ SKÂÌ^ VQI' È`@ » ©SEKE% ÄÊÂ̘ ^K# æQB QHã §m{ã QH pD q m> QH ]ÌQ » ©SKEaK QK `KB o QJB ã^SÌ^ sI^ dI hsÌQ dI h QE » ©sÌQ q Qã sIÊ q Q 2 m>D h s•˜Â s`B ]ÌQ s SKQ¾ m{QD VQI' â_ mDC » áã`E SK•˜Â SK`BÂÄÌQ?% pã TGF s SKwÌ[ TQ QJ¾ ©SE” Ä^


QJqJD- nGBG fKq SÂã` o Æ^I QIO §ÄaQ g Âqã pK QmF Qæ Ê`pQÀ^KBã s QH” hÂq Ìq> nQB §hÂq hq QJIKã§ÄaQ nKQD rG k' ¼QF” áãÊ o ÅQ?QI o mQFã svQEÂã svQEGã sÂË sHGB mB q SÂã` Ìq áqF á¾ ©ä`¾ SK `B ÅQQK h

ÕuLD«Ë l«u« ÆÆWGK« rOKF Ë W«Ëd« SCG nKGB RF §nKGB ÝQIl5 s SIÂ` SÍ[ jK{q s §QJ`àqGBÂnKGBSKBwãrG Qæ QÌãæÂ`NâÌQ Qä`SKH¾SK`B 㾠SK>> SK?bK ßqE% hKH s nKGBÂs m{Q%ÂhÂ`Q SCG nKGB s hÂ` q m §R pD sHKGB ßQ'QkGBSKIE oFã §¤R`#ã mKG"ã ļÂ`ã ÌÂqãSC£ ”À sHGB ÎÌ^ QH §QJÂË pÌQEãsHGBÂdIÂmKG"ÅÂãʾ á¾sIB Â_ã §SKHG ÅQQK s SKw̾ áqF sÊ[ dI SQ s QJ¾ ÝÌQ h §sÊ[ dIG QJÂË s ^KD' o §ÝQK Â_ s ©ä`[ÂàqGB ÎãÌÊqæQEG@Iã SKKM ÊÂ^ À mÂ` s sDF Q-ÔÂ` é n QJ¾ ã^ sÂSCG jvQ ãrÀ ÄÌQ˜Â eB È`@I QJGQE s ã §QJHKH>ã SKIK@GD SK`B SCG VQI `AI oF.ã ©SCG SKDvQ ã l rG VQI' â_h? s Ŕ¿Q µÅQq S• k ã sDK q QJQK s SCG rÀ

áã`FD ÐQ¾ §cQBG SGQ ÆÂ^¾ã SIF¾ ¼ÂÍÀ o SÂã` h » ©SAG SA% nJ=QB ©©© áqHGFã áqGBDã SG[ ` §æQKHKGB ÌQH• SGQã SKI ã SGQ ÄQK SHSÂã` s » ©SHQ7Âã ^EIÂã S `B'Âã `FDQ ÑqJIG SGvQ ÅQKQFÀ mH sʾ nQ SÂã` » ©SCGÂã ©nGB'ÂŔQBDQ eJIã SKÊ[ SEvÂ_ sHIã SGK' Ì`" SÂã` » p QEã hH'Âã §SJ o ÁÌQEÂ2 åÌÂq%Âm{ÂqG Qæ QI kG » ©ä`¾ SJ o s SKC nÂq âQ#Q p`K> hqã SK QE Qæ Q ½ nGB' àQ¾ \D » ©Ä^vQ S QE æ ^ bK fKq Â_ áO §nGBG fKq SÂã` o Æ^ 2 • sCG á¾ QJI Qæ qG@ bKã sCG ” SÂã`Q §ä`[ fvQq o SJ oQ^IsJ bFB rG Q,Àã §nKGBÂs ä`[ kvÂ`@ S ` mÂÊ pQq mF nQB ÌQ? rG QJÌ^ s QJI ÍQ5ã h ÌãQ# s ]ÌQÂ^! UK§sGQFnKGB SK SÂã`Q §j> ÞÂÌʙ mQ åÊ` ÝQK s SBH SDGDÂã àqGBÂã §mE' ©sQH$ÂÝã_Âãs `B'Â

øjO Ë Í√Ë ÆÆøW«Ë— Í√ ç ` SÊ`D ÅÂ_ÂrG ßÂÊã`NSCGÂUKµSKQqJ SDK q » ©à[ÂSCGÂmÂÊnGB'Q S{Q SqC ÅQH s pK `ç Féé Dê q QmF SK QE SQH SCGÂUK µS`KBÂSDK q » áQ˜Â pK `F Q m á¾ ÌQ Q §SKBK@Âã SKQ˜Â S `B'ÂsQI ©SÊ` iK{ s rJ S@E QJK Ê`D m. sqFI VKSCG UK µSKG{Âq SDK q » ©`šÂã pÂË 2 m{Âqãh QE SHH> SKJI' ÅQ Q=I m §Å”¿Q o SGH È`@ QIã ^I VQI' â_ mã ºnGB SKGHB Qæ K> rIB s@B mF= h? §SÌQ/ã Qæ JI §SCGÂnKGB mãºQJÊQ> ྠSÊ`D SqJ rG SN QJQ Q=ã VQI' â_ mã ºsQÀ ÝQK s nGB' ÇQJI'Âã nGB' 2ã nJIKã nJD¾ 2HGB' 2 sG{Âq ÌÂq% Ä`F ºp QEãhH'Âã

Tí é ë ê ÅQÂãÌ sã§SKHKGBÂSÂã` rH T" jI> ÅQÂãÌ SH áÂ^K s ÅQÂã` â_ mT`ê ^ã§S SKHKGB ÅQQC Qæ DG µ2 QÂã^ Tnã §SEQ mÂ`s sÌ^' nKGB SE` Å^Hé  s SÂã` ÜQ=F SE`@ kGB ßã[ÂR » ã¾ SCG s ÎÌÊ QJ¾ q QH SÂã` h TGQBã §å^KGE ÎÌ^ s>E SÂã` ¼Q=¾ c ßÂq[ o¾ s ã §Ü`>Âã qI ©QJK SK QH” mvQ?D s ÅÂÌQKÂsã §QJD SKvÂã` ÅÂÌQK”Q kGB sQ R » ÅQÂãÌ Å^Hë ê êí  UK §SE ÅQHKGBã àQF¾ rG SqE QJG ¾ §SQ SKqq^¾ ÅQEG@I o SGK?D Ìq> §g qG S Âaíì SK@, m áÀ ©`= rG `KG `>I å_ sQ˜Â m@ à^Eã §SGH7Âã SIFH' p• QD o sEKE% nQB Ê`# ÅQÂã` â_ s qÆÂ^[ pKG R`Q á¾ã§SEG@nKQD QK `=Âã `K&Q ©SÊ`D \Q>'Âã äqE oÍÂq hÂq §nKGB s SHvQE kvÂ`@G SQ ÄÂʾ rÀ SÂã` ßq ” sF ÅQqGB rG mDE Ýã^I{ rÀ æQ?¾ SÂã` ßq ” sFã

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

`KB SÌQ/ q SCG nKGB `q áO §SCG SKQqJ SDK qÂÝQK s áqF UK §Sa` `KB ßQF¾ o Q`K ã sQFÂã åqD= á¾ `K ©`Bã s> ßQB mF= p• ÇQÀ rG Âæ ÌÊQ nGB' Q/ `¾ _K• hH ^vQ å^KGE ÎÌ^ sD §lË `K m{Q% mBD åq` pqJD- ÌÂq%ÂQ¾ §áqFQ/ `¾ áqHGFã §áqHGF pKG `@Kãpq qJ ^ã áÀã Qæ ã^B áqF ÊQFK sHGB sHKGB ÔqHã SJ onGB' §fE 2Q# s ÌÂqqJ §nGB' m o o Ì^¾ qJ nJD¾ 2HGB' 2 ÌÂq%ÂQ¾ ©SKQÂSJ$ o Õ@ nGF o Qæ DG Ê^" SÂÌ SKÂ` SH j> s áËÀ ©pI nGF á¾ nI jK{q Â_ ©ÌÂq% S Ê `^ oã §`¾hH oã `¾ ©sIKEG mBD Ä^vQ SKHKGB SKGHB SBK ã

Tq s QI Æ^ sJ `šÂ o Æ^ SÂã` á¾o n ` rG SÂã` h áqF 2 §SqF `K SÂãÌ q QI ^Âã mF §pÂË s QIB áqB QEã QIKQÀ s QIBáq`= QIG `= h áqF QIO ÜQ=F k Â` s SD[ `D Â_ã §Q`vQ>ã QIQqH ãQIÂq¾ ÅÂqK% SEK> Ä`ã ÏQB fã QJÂË ^ SÂã`Q §ÅQÂã` ©2HGB'Â


*

 OÒ KLF jO Ì Ô «ÓË=d « Ó W rOKF] «Ë r^KF « W uÓ áÂ`@ÂÌqJ=

rOKF« WOKUJ Ë W«Ëd« ∫WbI T^§SK>>ÂÌQBn aã§o^` àQÂãmQFs SKQ˜ÂãSKBK@ÂàqGBÂo?"sÂSGA'ÂR`^J rSDGDÂTG

âÊqãÅQQ ãáQ˜ÂÅQK•¾s UÂÄ`>E§æQQSDGDÂTí I Y é m>DÂÂ_h§à[ÂSDGDÂo àqGBÂT>¾å`m> SKGH æ SKQKqqFÂäqEÂS?s SK Q ÄqrÀ”q§sHKEÂãs•[ÂpvQ@ ãp` QoæQÌQ ÄÌã`KãÌQs nGBÂÞ`2s §â`K>ã ©ÞÂ_½Ä^ Q> â`Âq ã§ÊqqÂÄ^ãÌQ Às n QIãnInQBQ ©Sq`ÂSKQIÂoÌ`rʾpbKG §æQKãæQKHG âÌ`QÝQE=”ÂÂ_JáQÂËÀ ”ãSKE¼QaKDÊqã• §SK QHÂãSKBK rmÂq QJKIãQJbë NÄ^ÂqÂÄ`QAÂUK§Ä_ SKGQFbFBSKQ˜ÂãSKBK@Â é ©qQHæQHIãæ•QFnQBÂà^Eá¾QJQIãSK`Qå` ¶hÂqÂs nQBÂáMÂ_áQÂËÀ©SKE¼QKHK µ2HGB'Âä^ÅQJqÂo2 qÝÌQDÂÂ_kG^ã§SÌQDÊÂqHSKÂÌ^ÂÅÂÌ`E'Âà^ESK`Âá¾hÂqÂã ©eBÂQJ?BhVQI'ÂkQBSKH¾ãáMomKGE» QpbKn ÍÂ_ã©Q`K o`¾SKGE ÅÂÌ^ã¼QËrÀÇQ"ÅQKwQ`ÂãàqGBÂá¾n aÂUK§`½ãs `BßQ2SGwQD' » ©QJqEGsÂSKA='ÂSK`ÂÝQKs SK `B'ÂżQIÂs mGo Qqã§â^I mocQB”VQIsJ §SKBH'ÂÄQKGVQI'ÂSÌQDsä`¾SG?BsH`ÂnKGBÂpÂq§SKÂÌ^ÂVQI'Â2ÝÌQDÂrG Äã• é ©nJvQ Ìs Q#QJGBå_Â`[§2HGB'Â

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

§ÅQBQ$Âs`ãQKGBÂÎÌÂ^'ÂSG ä^lËbHGoF.©æQK `BÐqEIãæQKHKQJDâq=åq`VIrÀåÊNnKGBÂomF=ÂÂ_ s nJ Â`on `ÂrG Â_§ßQKã¾SQ> o nISK Q@ÂÄ`E SQhK@á¾áãÊSKHGBÂÅQKGFÂä^ÀoRQ@ÂÇ`UK _MãÝQKÂmHJãSqGB'ÂrG a`sÂã§QJQ?¾s Âq ` `sÂSFFD'ÂSK`ÂqlËÊ`áÀ©SKQ%ÂŔÊQB'ÂãmvQ'Âm ©jKFÂÞ`ãnFQ o^Kq oÌ^>' QK å^KGE ÎÌ^Âã sHGB VJI' áÀ s `B'Âãs QH”ÂQJ^Bs SK>=ÂÃÌQÂáÀm§S `BHG ÃÂʚÂRBGnJDÂÂ_` §S `B'¼QISKGH s sI Ì^>s ŔQBD• æ•vq QHJD{q ÐQ mF= SÂã`Âã àQ mF= âÌQ Q svÂã` nQB nJ s æQHJ æÂÌãÊ sEG SKGHB SQ>' ©hÂqGæQÍÂqæQ'Q ]ÌQQ §ä`SÂãÌs ßq> ”ÀsQSK `B'ÂãSK QH”ÂQIQKáÀ qpQB Â`ãáqQEÂã§sD{ãÃʾsQK Â`C$Âã§SÊ`SQq ä`¾SQFܕ smSÂã`TKQJÂËSÂã`Â㝩SKvÂãÌQÂÌÊ ©SK `B'ÂQJQKG#mFSK QH”ÂSG[ÂhmQB

øW«Ëd« «–U* R` ` sII sã §ÍQKQ SK QH SKGH nGB SKGH áÀ nGB Ìq> oF. ”ã §hH'Âã SBK@ h ÌÂq%Âã ÜQ=F”Âã Â_rG ©SKQÀS QHå[s QEÂs QH”ÂÝQKÂÇÌQhQ ÌQ QS `B'¼QISKGH s SCQSKH¾sQBD”ÂRQ$ÂRBG§qI §ÈqH@Q §`=G SK QH” SK` o ¼a s ŔQBD” á¾ RQ>sÂŔQBD”ÂoQ`K ãSKB Â^Âã§ÄÊQBÂã§S@CÂã sÂmQ=HGßqGo UGÅQ`s§SK>=ÂÃÌQ ©áQ˜ÂpÂq


©µÐ §kQ Ì^>'  §s`B s QE a`'µÅã`K §s QE ^EI ©¤£ sÂ^CÂpG ^ © µÐ ©µÐ §kQ Ì^>'  ÅQÂÌ^G SK`B SN' µÅã`K §Ê`Âã SqJ ©¤£ ÌÊQ§n Q © µÐ §`=IÂã ©µÐ §kQ Ì^>'  ©µÐ §kQ Ì^>'  §ÄÌQ?%Âã]ÌQÂSK^ ©å^KBÂà• ^ µ`A©aÌQ `'À åÌQ ©â`Ë k Ì^> ©â`Ë k Ì^> ©qGÂÌQ å`D ©Ê ©µÐ §kQ Ì^> ©Üq q ©â`Ë k Ì^> §ÄÌQ?%Âã ]ÌQ SK^ ©å^KB à• ^ ©µÐ §kQ Ì^> ©Qq QK¾ µÅ§SH` ÅQÊ`©© ÅQÊ` SH` ©¤£rI §`FK §ÃQFG SQB S`>' SKJ µÄ`QE §Ô§ßq> SG §sa àÍQ © µÐ ©µÐ §kQ Ì^>'  ©µÐ §kQ Ì^>'  o ÄËqM §å^EI j@BI' s ļÂ` ©©ÅQKq% ^B Q ©Ç` áQ.À µsã`F˜Â hq' HTTPWWWCEDEJORGEGARTICLEPHPID?ARTICLE ©kQÂÌ^>'  ©kQÂÌ^>'  ©µÐ §â`Ëk Ì^>§S'qB SQJ ã¾ ]ÌQ `D{ SÌ^Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

©Q̾ s Sq= ÅQQ' o

§¤¨£Êq[ ÃQF ÌQHB” ©¤Å Ê£ ¤ÜÂ`À£ ã` ÞÌQ © µÐ §hÍqÂã `=IG SKG[µáQH §\{ ^HµÅ ©µÐ §kQ Ì^>'  §^Eã Ãʾ SG §]ÌQÂã ÄÌQ?% SK^ ©å^KB à• ^ µsã`F˜Â rG QJBq o ËqM HTTPWWWlKRWANAKDALJABRIABEDNETN?SAIDIHTM §S'qB SQJ ã¾ ]ÌQ `D{ SÌ^ ©¤£ áã`½ã qÌQ ©À©sQ © µÐ §ÌÂq%ÂÌÂÊ µQÌq¨ SK˕ ©µÐ §kQ Ì^>'  ©µÐ §kQ h`©sÂ`q pKã SK`B SHAI'µÅã`K §^^$ ]ÌQ ©¤£ ÜÂ`À Üq q ÞQ © µÐ §SH`G ` ÃÊ[ ļÂ` ©¤£ \K' ^ a` åÌQ `A §^KB ÊÌÂãÊÀ © µÐ §hÍqÂã`=IGSI; µáQH §Ò §ÅQ QE á¾ hK@Q' nJÂÌÊÀ ÊÂÊÍ ^ áqÌN' áQ ÂËÀ µqGÂÌQ å`D ßqE Qæ ?¾ áã^EB nJO §nJGHB ÔQH” nG ã QKqqã`[ nG p^E sqqKqG SqK SKH¾ ÂË Âæ ^^ Âæ ^B jK? á¾ hK@ ]ÌQ ᾠÔQH” ¼QHG áM hKH$ Ü`B å_ oa ^B qã §sqqã`[Âã ©å^KB à• ^ µ`A ©àQH m¾ ”Àâã`KB nQKqqã`[Âã ©â`ËkÌ^> §^EãÃʾSG §]ÌQÂã ÄÌQ?% SK^ §^Eã Ãʾ SG §]ÌQÂã ÄÌQ?% SK^ ©å^KB à• ^ ©â`Ë k Ì^> µÅ§SÂ^% SMã hQ ÅQÂÌÊ SÌ^ ©¤£ m=KsqHK µÐ §SK`K[ SBQ$ µÄ`QE § Ô §j¾ SG §s Q `K= © µÅ§SKÊ[ ÌQHB” ^BQãÌQHB” S`A s ©¤£ Qq QK½ © µÐ §ÌÂq% ÌÂʵSK˕ §àqI sIC ^ ^H ©µÐ §kQ Ì^>'  µÅ §]ÌQ lKFD µhQ ÅQÂÌʝ ©¤£ ÞQDK §åÌQK  µÐ §SK`K[ SBQ$ µÄ`QE§ԧj¾ SG §Í`SKQ © µÐ §¤£ m=KsqHK §sIK@GDÂ]ÌQÂÅQFÀS.^EÂmKvÂ`Àݕ ©¤£UK§à•Âã ©àqGBÂã S QEG sI qÂbG' µTqF§å^KIJ ` µÅ ^H¾ µÅ §Ã`CÂã ]ÌQ SQã ¼Q?K `K Q¾ ©¤£ iQ §Å`ãÌ © µÐ §S QEG rG [ bG' µÄ`QE §ÊqH ©µÐ §kQ Ì^> §Qq QK¾ ©µÐ §kQ Ì^> §iQ §Å`ãÌ µÄ`QE §nKI ßÊQ ŧoÂÅQÂ` ©¤£ s=Â` qKq@¾ © µÐ§s`B mE' ÌÂÊ SKÌQ mÂ^' áã`=B á`E ©¤£ ¤``"£ áã`½ã ÜãqG §Þ bG' µÄ`QE§áã`½ã rICÂ^ mK QHÀ µÅ §SKDIÂãSKDGDÂã © µÐ §S QEG rG [ ©µÐ §kQ Ì^>'¨ ©swQ'ÂsH`ÂmvQ  §Ô§ßq> SG §SqI$ S`B ©¤£ jK@G ^ ¼Q ã  µÐ §ÃQFG SQB S`>' SKJ µÄ`QE ©µÐ §kQ Ì^> §Qq QK¾ ©`KF nKqSD{QBÂSK` ÅQK> ä^À §Ò §à• ^ àQJ µÅ §SqIÂã ÃÊ[ ©¤£ bÌq àQ © µÐ §S QEG rG [ bG' µÄ`QEÂ


è RQ oã ©S `BHG ” sÌQ ÃQ@& ÝQ áQ §áQ SKÌQÂSQFÂQ`KBsÂSKÊ[ÂßQF[ÂàÂ`ÂrÀh` oÄ^HB'ÂÅQKIEÂQJw`DS{QÅQÌQ/rÀQ,Àã§R æQE ¨SKÌMÂSKGHB; ©S>>'ÂSKHGBÂS QH$Âm s.ÊQ¾ mEã s QH hq 2 m QD S• s ¨q`K æ ã¾ RF ÉÌN'Q §QJKG kD ÅQKIEã ÅQÌQ/ã âÊÂ^[ ” hàQ•Ä`@?sÄ^^SQmF sQQã§2ÌN' SI'ÂSKÌMÂS QH$ÂãsÌQÂÃQ@&Q §]ÌMÂÃQ@ ¾^ §ÝQK Â_ s ã ©ÉÌN' áQBI> áÂ_G QH §p SQâQ#Q]ÌQÂÅQK.ÊQ¾ÍãQK^QsÌQÂU hE o æQ SÍ[Âã ÔÌÂq= SK Â`Cã SKB= mF ]ÌQ §SKQÀãSKHG ÃQ[]ÌQÂ``"Ü^J§mAÂãTH> æQ?¾m§R ]ÌQÂsãaJ'SHGF¼Q@ ˜bKlËã ÑÌ[ eK¾ \D bK §ÌQHB” ]ÌQ SQ ÄÊQ ˜ sDã §s`B `KJ@Âã §SHAI' ÄÊQ™ ]ÌQ m §SãQ ©nÊqãpq=ã§nJQ QE]ã§nÊQBÂã§`=Âs ã ߕ o ”À hÂq S¿Ì QJIF. ” s ÅQDKÌ[ l_ã ©QÌqAIãSKQKÂRIÂ

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

Ä`&h§sEKE]ÌQSQrÀ\H@opI'Â]ÌQÂáO §l_ã æ Q^ohQÂá[lËã§nJq>ã2KEKE%Â2G QD nGF” ÅÂãÊ[ÂãSN'hq'ÂÂ_rG 2BQÂ^¾ßq>Ê`-ã§pI pIF§nGFá¾pIpIF.]ÌQÂs æQBqlG¾^áqF§S `B'Âã o mF sQQã §SI hq mÊã §hQ pBq ÌÊQ ^ áqF rÀpKBs ¨pO §nJÌQRFã2BQÂÅq{m`á¾ßãQ s pBwã^KBã§pQÌoâÊ`#hÂqrÀßq^G`@?¨lË á¾ÞQDKä`§l_ã©nJFo_Â2BQÂáqpGBhq ßq2>sFá¾rÀ”À\H@”¾sHI'ÂãpI'ÂÉÌN'ÂrG ßq2QFÇQÀo`¾rÀ\H@”á¾å¾¶]ÌQÂs SÂã`  ©pK ã]ÌQ S>¶ä`[ÂS>EGbKMÂs SHQ'Âm[ã§l˼qwrG sIK@GDÂ]ÌQÂrG mHBÂߕoã§pK ã]ÌQÂooÌqHC' oHwã §mD¾ o ]ÌQ ã¾ ÔQE ]ÌQ SQ §ä`¾ SQ k M SKv` SQ nJFã nJÌQ 2KIK@GDG ^KB §SKÌQ SF Ä^vÂÌŔãQµßãQISKEK@ÊÂqSQrG mHBQIO §S@=ã Ŕq"ãrDI'ÂS`#s ļÂ`ã§2@GDs QH”Â]ÌQÂSQs ©Ä`Â_ÂÅQQKãÄÌq>ÂÅQKQHã§ÃQ@& áQ@EÂa`måãQ.`ÂlQ

‰«R « W«bË a—U« W«b ºÆ^ Q^I ]ÌQ hI> 0 Y µßÂN QJ` s ÞQDK áÀ §jKÌ[Âã SEKq o ^B¾ q Q rÀ sÌQ ÌÂq% ¼Q? \D rÀ ÌÂq% ÈÂaIK §SKÌQ SBÂqÂã Æ^% o kH ¾ q Q rÀã 2S Q'ÂnG q]ÌQÂ\>Kã§nJÂq{¾ãnÊQ¾ã ÎQI QHF §â`B ÊQ¾ s oa Q`B SKIÍ S Q §`EÂã n` mQJ o Ç` §æQ?¾ ]ÌQ sQQã ÄQK%Q  æQ?¾ ÞQDK ä` n` 2 QÌq s ÊQ[ Ä` q ]ÌQQ sQQã §¼QI æQÂq{¾^KBæQÌQRFjKµ]ÌQÂSG?B¾^QIã§`EÂã s æQQF mBI §ÌqEG Ä`QB ÊQ[ h ÌqE Å` ÅÂ`ã Ä` rÀ QÊQ¾ s SKQ ÅÂq{[ o µSÊQB RGE ]ÌQ ÅQGE `¾ æQ?¾ s ÅÂq{¾ã ÊQ¾ §QJÂq{¾ s rE ÊQ¾ ”sÌQÂmKHÂᾝSG?BÅM=QIoã§pSw` ã]ÌQ ßãQI*qr§æ•B Æ^QSGF=má¾pIhqá¾oF. s ^HCÃÊ[Q §]ÌQ¼Q? oæ¼aQÌQ QSKÊ[ÂÐq>I SKQFÀs lF=ÞQDKrElËhã©pBÒÌqã§æQ?¾]ÌQ mµQJ”QE^¾áÂqI s ßMUK2=HJ'Âã2BQÂ]ÌQSQ Åq{mK5rG 2ÌN'ÂÄÌ^s lF=QJO ºnGFá¾hQGoF. ”`{QB'Âs QH”ÂdIÂá[lËã§oÌqJE'Âã2•DÂã¼QI ]ÌQÂá[㧝jKI sQKqq]ÌQpI#oF.”mF=æQÌãßÂa pwÂ` Âߕoã§SÌQHBÂ^BQ'ÂÅQBHHGåqIÂåqqE §nJGB ã2BQÂs ãR^§S{Q&ÂpÂãËãpQ qwq'k'Â

g«uN« ©µÐ§kQÂÌ^>'Â`A s QH”Â]ÌQÂs ÅQÂÌÊ©¤£¤``"£åÌQ5nKGãÌQ>àQ> SN µÅã`K §Ò §SKÂ_ `KÂã `K s żÂ` §àQ= ʕ µÐ§SKIK@GDÂÅQÂÌ^Â

§jqå^µÅ§s'QBÂÃʗjG]ÌQ©¤£s=Kã^Q̾ ©µÐ§S QEGrG [ÂbG'µÄ`QE á`EÂs ]ÌQÂãÄ`Â_©¤£sÂ`qpKãµ`A§Üq qGßq ©µÐ§SBKG@ÂÌÂʵÅã`K§mq@Âo`=BÂ


rG æÂ`F TQ Ä^^ ÅQ qwq ßãQI s áqÌN' Ô` §lË á`EÂo Ä`K[ ÅÂqIÂÅ^J^E §pKG ã ©ä`¾ ÅQ>> µQJI §SKJI Ŕq"ÌqJ swQ'Â

¼Q?DQ SKqKÂd= S• á¾ rG æQ?¾m^ Q §SKBÂq o o^ s §S`=' SK”^ rI o ^EB È`{ QJ@q fK7 ©SK QH” ÅQÌQHHG QÊqq

jKÌ[ ”ã swQ' • §`DK áQKq ßQQH pQÍo ]ÌQ áÀ » lË r?E-ã §SG[ È`@ o q `wQ% Q,Àã §SG[ á•H swQ' lG5 ÄÊQ À m §swQ' s Æ^ Q ÄÊQB bK ]ÌQQ o kvQE%ÂVI qã§Ä`H ¼QI ÄÊQ À q]ÌQQ §`wQ% s ©Ä`Â_ áM pQ §`wQ%ÂkvQE o Âæ ÌQ  swQ' Ôqwq VI q ¨SEKq ”¨ÉÌN' áÀ p qwq sI ÉÌN'ÂáÀ » TK ]ÌQ ÅQ qwq á¾ ä`kG@I o §SKÌQ SÂÌ^ §pÂãʾã ÉÌN' ÌQK ÇQ s m §QJD=FK ÉÌN' `AI hvQã ÅQ qwq á¾ ä` s SK QH” àqGB ÅQJq ÇQ Â_ã m5 o m>DI ” ¨nGB n o㨠â¼QK¾ã s QH” nQB å_ àqJD'QÄ`& fÌ ^KB S¿Ì rÀ Qæ ?¾ åʾ Q §QJ 2G QD ÂËÀ mKG å^¾ 2 o TGD SK QH” ÅQ•B ; §QJìD{q • l_㧝QJQqF ÇÂ`” SIKB SA% ^I QJK QIãQ Q Ä`& hI> àqJD'Q §nKQD' s QJBwq ^B ”À QJ> QIIF. pK ãã oÂ`ÂoaGQJGã QJDF o pqF§pKG SEQ s s ©sÌQ q ÔãaIÂã hqQ kE ” SKÌQ S `B' s à^E áÀ » qJ §ÄÌNÂhqIã S^B áQF `KKC ߕ o Q,Àã §ßqH= ©hÂqGÄ^^ ŕF= o Ä` m s j=F

rIqJ §æQÌQ ྠQæ ʾ áQ¾ ¼Âq ¶Q S QH$ s QH$ Ê` l_ã §SKÂ_ SqJÂã SKBH$ ÅÂ_ ¼QI ÅQ Â` oHw Qæ ãÊ pQÀ ÊQBã âÊ`ã §pFã §pã` Q ÔqH äq TK Sq mã S QH mF oFã §QJI jG'Âã ÅÂ_G nH' `šÂ o ã QJÂË o S QH$ â_ s sJ §âÊ` SKGHBã]ÌQÂS`% Sæ @Qwã Sæ Jq SqJ áq hã §Q Ê` qJ §Ê` SKGH ]ÌQ á¾Q-ã §]ÌQ Â_J ÇQ pÂË Tq §p`ã sÌQ Ê` nH Ê` §`šÂ Ê` à^E SÂã` sMã Ý` SÂã`Q l_ã §pK SÍQ' ÄÌq> s ]ÌQ o SÂã`Q sJ sQQã §`šÂ ]ÌQ s SÂã`Q §]ÌQ Ý` QH SqJ hK@ ÃÊ[Q S QE s S QE sã §SKH` SqJGÄÊQ?' SqJ ©pÂ` ]ÌQ Qæ HvÂÊ hK@ ”QH j=FÂ

áQ Qæ ¾ §SKÌQ SQ S¾ á¾ SqE ßq 2 h q`K åÊ kDã ^KB SÊ` żÂ`À k ãnÃQ@& Â_ ¼QIá¾ã §Ê` s §QJGF ¼QI kGB QHK ÉÌN'ÂÅÂÌQK nF Q á¾ã ©SK ÅQKGHBÂnKAI Q,Àã §S? SKÂË ÅQEG@I bK §SQFÂã mHB mFã Ôqwq' bKMã SN oHw ÉÌN' hq rG ¼QI ÅÂÌQK” â_Ê^

s mH ” sQ[Âm Q= á¾ `ã` hä` QIGBKQ Â_ã mHB s SE`@Âs m §æQ>QJD{qSÊ` QJmF= s SD`@ hÂqQ §hÂq ¼QI s mEB ÅÂãʾ o ÄÂʾQJD{q SÊ` QJ ßQB [Âã ¼QK[ oFã §áqG Q ã ßQB ¾ §ßÂq¾ã ¼QK¾ SQJI s §ßÂq¾ mF rG ”À S `B'ÂãmEB 㾝]ÌQ áqG^ ” 2G QDÂã sQQã §pÂË Tq s pBI>ã pÂq¾ã â¼QK¾ã nQB ßqE ßÂq¾ lGHÂã dDÂã S `B'ÂãSKqEB'ÂßQ rÀ p ßQÊÀ q nQB Ê` SK QE QJGK>ã ÅQ QH$Âã §paÌã sqK nJGB ã ÊÂ` [Q §æQ?¾ æ q ”À lG5” §QJQNã rG ÄÊqq áqF ßqE mã §æÂÊ`㠔 §SGvQE ÅÂ_Âo Âæ ¼a \>ã lG5 Ê` ` ã §ßQH” äq ”À nJqã nÊqã o Âæ ¼a \> o nJÌQ/ã ÎQIQ sQQã QJFKã QJHAIK Ê` mE QJqÊ ^B s q äq rÀ QJGE ` • §æQ?¾ \K{ bFB oFã §sQF ÌQ À oHw QHJK` ^KBã Â_ s ã ©p• QDã å`= mBD ÇÌQ ]ÌQ ”ã SÂãÌ”ã Ê` ÞQF ߕ o”À SKqq@[ ÅQÊ` ^q ” Í`q ßqE rG SKGFKJÂã SK QH” ŕ QD ÌQ À s eB nJ?B ÊÂ` [  ©2B sIÍ aK ÌÂ^ §æQKJIã Qæ `F ]ÌQ kKHB s Ä^ Q> ÅQ>> THJ¾ ^E S a Í s THJ¾ ^E §QKqqã`[Âã QKqqKqÂã SKI[ m Sqã[ sD? TQ sÂã §SKJI' ]ÌQ ÅQKIKEã ÅQHG SJÂq s ã ©SKI[Âã ÅQQK SÂÌÊ rÀ kvQqÂã hvQq rG

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

§+^E ]ÌQ SK^ T@E §Ä^^$ ÅQJq â_ ¼qw s ã æ ã¾ åÌQHB åÌq Â`À]ÌQ qJ o ßãaB' RI ]ÌQ qã §” SIHKJ 2BwQ& 2ÌN' ]ÌQ qã§æQKQ ÄQKG SBQ> `KQH$ ßq mB Q §æQQ QJ áqFsÂRI ÅQBqã nJBÂqã nJQI ]ÌQ VK pKHQã§mE Êqã QJbKhvQq ᾝ ä` 2 pÀ ©ÅQ ÊQ>'ÂãÅQBG@Âã SÊQ' `ÂqA o fKG å¾ ¶SFq hvQq nAI UKã §p qG QH ÉÌN'ÂQJB@E ÄQK S` SHG Q`_ã ©¤©©©£ SKI QJKH¾ã SK qwq' QJQ QÌ k ã ^Nã ©ÃÊ[ÂkvQEo Âæ `KjG” ÉÌN' pÌ^ Q áM SF% hvQqG pÂÌQK Ê^"s sÉÌN' QÌQ s SF% ᾠrG 2 SJã oæQÌQpGB Q §fE s ä`[Âã QJÂÌÊÀ Rs Ñ` oF. ”§È`' áM lË s pM §]ÌQ s pÀã §â`A SBÂãÎQ[ o ^q ” p[ Q,Àã §mHB SQ?” §¼sm §ÌQÉÌN'Âá¾Q-ã§lËÅQBqQIQIKIBQã ©SKã¾SKÌQ SKÊ[ÂßQF[ o m>DI á¾ QJKG RB> SKÌQ SQF ᾠsIB Ê` äq `[ SQJ s bKÅÂ`KDo p^E Q á¾ã §S^KGE  ©nJDG mQãSFÄÌq{ s nAI

QJD{q à^E ” §áqKã §Íqq ä` QH SÊ` SK>IÂã kKq 㾠s `B' mEI 㾠§`KBÂã m{Âq iK{ o SÌQK SCK{ hKH QJK nAI s SKH%Âã SKQ[ SCK> s m §sÌQ ÇQ äq bK pÌ^¼s m á¾ lË §nQBÂs QIÌQ#ã QIÂ` 2 QH” 2G QD h? SGÂ^ã SB= ÒqK ÅÂË d>E ¼a §nQB s åÊ` dI ᾠsIB Q§QJK mÂÊ nJD¾ o Ê`Q §`KKC rÀpB ^ s pÌã`KãpqE s pqIK §pI ©æQB pGE ã pG SQ- nQBÂ


ÎÌÂ^' SK S¿` oHw SKÌQ ÆQ[ Å^Âq §l_ã SKJI' S¿` lG ¶hQ ÅQÂÌÊ㠝Ä^^$ SKÌQ; T ` ¼QKM Ðq>I ÃÌQEã §Ðq>I Q¼QK¾ã SÌQH' ÃÌQE s ÂËÀã §]ÌQ SK>ã §Ðq>IÂSKÌQ kG@I o ]ÌQ s mFG S` ]ÌQÂÝQK s Ðq>I h?Ðq>I SKÌQ TQ ]ÌQ à^E §]ÌQ SK> áO §sQK ÔÍQIG SQã s QH” æ H pD{q mãMÂã ļÂ`EG ÇQ" SGSQã§SGK' ßQH ¾ o • sʾ dIpÌQEã§SK qwq' â¼Q ÊÂã pKQB pI fE Q §2HvÂ^ ©ÔÂ`”Âã kKDGÂo `KF pK á¾ ÌQ Qã §åÊ`

rG å`= ]ÌQ `KD k` o lËã §sÌQ mKG o ÅãQDã p@Â` s s QH” mF S` q ]ÌQ ᾠµ2^ Q Â_Fã ©sQ˜Â áQa s `KC nG q ]ÌQ á¾ã ¶p` §Ãã`%£ R Ä^`D SQK ÆÂ^[Q nJ ÉÌN' ^B n S`= ÄQK% S$QB rÀ rB Q,Àã §¤Å”QK ”Âã §ÅQ•E”Âã Å^¾ ÅQÂÌÊ ©QJQKGã QJQKvaã §QJGK{QD m s àQ mF= nJÌQ? `QAã `= 2 ܕ” á¾ã§ÅQ QEÂm SKH¾ rG qã §SK QE ÅQQKÂãSQB SK Â`C$ Üã`A ܕ o Q q ©nJGEãnÌÂqÎQ¾ Qæ ?¾

oHw h? QJO §hQ ÅQÂÌÊã ÌQHB” ^B Q ÅQÂÌÊ Q¾ j> d> mK o SKÊ[ `K ã SKÊ[ Ðq>I m QJQ §ÄÌã`?Q SK qwq TKTQ áÀãsJ §ÅÂ`_'Âã ŕÂã Ðq>I áO §æÂËÀ ©2IKB ¼Â`E SEKE% o Qæ Ëq, m5 QJO oF §åÌQHB” ÃQ@& nJ s SHJã Ä^KD SKÊ[ `K ã SKÊ[ m¾ o§l_ mC á¾ oF. QJGKG" s QJGHB s ÅÂãÊ[ rG ÞQDK å`QK k Âq ©SÌq Â`™ ä`[ Ðq>I nJ §äq' s `KKC Qæ ?¾ sIB ^ §æÂ`Q sD& mB á¾ qq ÈÂ` SEKã SG{ áãÊ ášÂ rÀ TG ÄÊQ' oSE rÀ à•F pqUK ã¾ SKQH ã¾ SK•¾ SHK å¾ QJ áM Ü`B n SAG rã§]ÌQQ SKÊ[ Ðq>IQ hã¾ ÄÌq> ÜÂ` ” h §rIB' Â_J ©SKÌQ ©SKÌQ SÂÌ^G SKQ¾ ÊÂq QJ¾ rG

§SKÌQÂÆQ[Âs SQB ÅQQ#” pQ s §qGÂÌQ å`D áÀ ÌqAI' m?D §]ÌQG QKqqã`[ ÅQQJÀ ßQ s jK? oF¾ §SQ SK QH” àqGB ÌqAIã §S{Q sqqã`[ µsÌQÂhÂqG p¿Ì s mEIá¾ ÉÌNHG

Î UOôœ tzUM WO«dGË rUF« a—U œd «

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

QJIK SãÂa' ` SKFKFD QÊqJã Ä^^$ SKÌQ TI  ^㠝ÄQK% ÅQqFm ßãQI å_ ^EI lË §s QEÂ^EI nG 2ã ÔÍQIÂã m QDG hÂqã §SK QH ÅQ QK{ã §SKÌQ ÅQQI 2 §ßQB [Âã Ðq>I 2 §s QEÂã sQH$Â2 f`ã §SJ o S¿Ì oHw k Q m ¾`Eã §SKQ SJ o SCGÂã ÃQ@&Âã rIB' §s QH” ÔÂ`>G hÂqã äq ÅQ• o ÅÂ`KB QJD{q QÂ` ©ÊQ?'ÂmãMÂã mãM oÅQA%ã §s QE ^EI nG ã §Ä^^$ SKÌQ àqG ¼qw rG ã ^B Qã §SqKI ^B Q ÎÌÂ^ o nKQDã ÅÂãʾ ÄÌQB ` ã SQ[ nG s Ä^^$ ÅQ`AIÂã åqI ^EIÂã SKQKqqF ^EIQ ÌQHB” ^B Q ÅQÂÌÊ fÌ áÀ ßqE QIIF. §bDI nG ã ë sI ¾ã mH¾ Ý`@ Ðq>I ¾`E á¾ eE n sÌQÂã sÊ[ SK QH”Âã SKÌQ ÅQKGHBG á¾ TD= m §R QJKDG s á¾ã §fE QJGK5 ߕ o ”À QJÊQB oF. ” p[ SK> Âæ ÊQB¾ ÅQ ã`=' s ÅQ Ìq ¼Âq rG SKÊ[Âã SKÌQ Ðq>IG s å¾ ¶QJ?KE o æ¼a ã¾ QJI Âæ ¼a TQ ¼Âq ¶SÌQHB” d p¾ qQH pÂq á¾ sCI ÌqAI'ÂÂ_ o ÌQHB”Âã ©QJãQE SGG ` QJ ÞQ˜Â oF. §æQBSKGK5ã SÊQ ÅQÌQ/ o jM QJGF SK>I o mB Q §SKHGBÂã SKÌQÂã SKÊ[ Ðq>I sGK Ê` QJK Q-Ê` ÔÂq¾ hKH ; §sÌQ UG Qæ QF Qæ ^ sQQ pI.ã§sEKE% nQB pIH? Q Ñ`B ÌQ À SQ-^B

©]ÌQÂã SÊ`D `KÂ2 µSKqHBÂã SK{q>& 2 » ÅQ•B UK §ÝQH [ rÀ ÊÂ` [ ÄQKoãÄ^`D ÆÂ^[ o » ©Å”qÂãsIÂãÅQQKÂã å¾ ¶s QH” ÌQ' rÀ æ• Ã`% SKQK SBÂq o » Â_ á[ §ÅQK>=Âã ÆÊÂq% QJK mHB s SQB SKI rÀ §Â_Fã ©áQ hH å[ SK QH ÄQK m ÎQ¾ q mFKJ hHHG SKK` ÄÌq> j= rG QJ Â^¾ QKqqã`[ÂaK` ÊQH ÂÄÌã`w rG âÌã^ q a` `{QB' ÉÌN' \{¾ §å`= ÅQQ s \? Q Â_ã §ÄÊQ SKÌQ SQ S¾ s RK` àqJD ©^^$ ]ÌQÂSÌ^ãÅQKq%ÂSÌ^ Ä^^ Ìq¾ rÀ `{QB' ÉÌN' àQH pq QKqqã`[ m?D ÅQ•B Ìq¾ §ßÂa ”ã å^KGE ÉÌN' m o SGHJ TQ §áqQEÂã §SÂ`EÂã §Ä`[ hKwÂq m SKGvQBÂã SK QH” §ÎqE@Âã §ÎQGÂã §S_CÂã §ÅÂÊQBÂã §o[Âã §ÅQ`7Âã QQ?EªhKwÂq' â_ m nJ ã ©©©SKQD”Âã SKI^ `vQB=Âã §ÉÌN' m o ÅQDG'Ââ_ \Dã©sÌQÂmFG SKK` S¿Ì oHw SQB ÄÌq> `KKCã §SJ o p qwqã ]ÌQ nG ÄÊQ hKq * µSKQ SJ o sÌQ UG ©sD{q Ê` ß^sÌQ `KFD » ©Sã^ SN ß^ hH'ÂSQF » ©sQKÂ]ÌQ ß^ s QE s QH” ]ÌQ » s `B ÒQ=IQJIK SKEv•B ` [ ÌQKÂãnKQD' ¼QI rÀ äʾ Â_ã ÅQQ' Î^IJã ÅQ@Â`G bNã ÅÂãÊ[ ^= sJI ÅÂãÊM nKQDHG SKJIS`UÂßQC”SÌã`w ÅÂaF`H SK `B ßqE o QJÂãʾ `KB s QE U VQI áO §SK `B §ä`[ÂS `B' ßqEoã §]ÌQ mE oßqE ^K ¾ã §SDG rG ã QJq rG V¾ Q/ Q,Àã §ßqE% â_ a` o bK oF `FDG żQ? àQB QJE s s ßqE%Âã àqGB â_J §QJ Âq ©SÌq Â`˜Â pIHKo ¼aã §sQ`˜Â


lG o mB Q §¼s ” áqF á¾ ã¾ SK QH QKqqã`¾ æ Q \D á¾ ŕÂ^Âã ÅQ•B sQ˜Â hH' ÎÌ^ nGB ” s S qI ÅQÂÌÊ rÀ r? ¾ Q §sIa pÂ`ã sGF âÊ^B s R%ÂãÇÂãaÂãSN'ÂãÄ`&Â]ÌQs ÅQÂÌʶVJI'ÂãÔqwq' ßãQISKqqã`¾SK QHÂSKÌQÅQÂÌʧÄÌQHBÂãÅQKGEBÂã QJQ QÌ s ã §SqIB'Âã SÊQ' QJÂq S QEÂã hH' SÂÌÊ QÊQB¾ s SKÌQ& QJ• QDã Q`{QI 2 SKGÂ^ ŕ QDQ U \ å_ ¼s= §QJQq mH s ã SKQaÂã SK Â`C$ §QJQF¾ãQ`QAãpvQIÊÂqãoFÂÔÂq¾SÂÌÊrG sÌQ QÊÂ^ À Ý` ã QÌÊQ>ã QJQF¾ã S_C ]ÌQã Ä^vQ' ]ÌQã SÂÌÊã §SKDI QJÂ`KMã SK QH” S_C Ŕ”Êã §QJãQIã §SK `%ÂãSã^KÂÅQ QI>ÂãÎQGÂãSIaÂÅÂãʾãÇQ˜ÂÅÂãʾ o ÅQBH' pÌQ5 å_ p>vQ>ã åÊQ>” ÒQ=I ßQF¾ã ÒQ,¾ã ßÊQ mFã §ÇQ˜Â SK qã §Ü`ã §S ÂÌÍã §^K{ ÅQHKAI µQJK qã s QH” RK` ßQF¾ã §Þ•J” ^^" s lË ÌãÊã §r`E ÅQ• ã §S`[Âã §S`vQ=B §ÄqIÂã §ÇÂãaÂã §R% ]ÌQ µàQB s QH” ÞqG ÒQ,¾ S=IÂã §SK` nAã §Ä`[ ßQF¾ã ©©© ¼QCÂ㠧ݕ@Âã §rEKq'Âã §SÌQHB' S^IJÂã §oqGÂã §TIÂã §SK QH” kG ¾]ÌQÌqJ rÀäʾQ§SQ ÌqGFqDÂã§È`'Â㧼QICÂã ^Âã]ÌQÄÊ^BæQJã¾pQK 2nw§^^$Â]ÌQÂÜq qpKG ©hH'Âs áQ˜Â]ÌQq

à^Es THQQKqqã`[ÂáÀÄ^^$ÂSKÌQhlQ=SQs QJB?sÂS^EIÂSKJI'Ââ_ s dIÂã S` 2 ÌÂq% o æQ#Q æQKGE æQHJ æQ?¾ QJD{q å_Â]ÌQÂSK^>oN^Bnå_ÂsÌQÂ^EIÂrG QJQD o sQ Ôqwq ¼QI ÄÊQ À pq ã^B ” ÊãqIKq ; æQE q ^KK=ÄÊQ O §o^ãËȕÂ_ã§p `Bã`wQ%ÂS^m¾ ä`pGBQ§SGK'ÂmH oq§æ Q?¾ÊãqIqä`QH§swQ' ì ßqEQH§`HswQ'ÂáÀ©swQ'ÂS`æ•KBDpD{q]ÌQ 2S@KSKGH bKU^%ÂÂ_oF§QIKÀÆ^àÂÊQ§ßq è Æ^QæÂ`Kqm§sEKEÑQ2ãSKGÄÌq>Ä`wQÅÂË swQ' áÀ ©ÄÌq@[Âã Ê`Âã QÍQQDÂã Ä`Â_ aKQÊ ߕ o §ÌqFÌßqßqEQH§pIF§æQKBÂã”ãæ•Kæ QKwQÄÌã`?QbK ì ©æÂÊqq ^B n ÌQ>Q p[ §pI ^M áQF˜Q bK Ôqwq ”ÀpBmQBÂoF.”sÌQÂÊ`Âã¾]ÌQÂÃQ@áO §Â_Jã sGKKÂÊ`Âã]ÌQÂ2SÂ`EÂÑ`DQIoã§Ä`Q`K SE`@ oq§ÊãqIqlËrG ^¾QH§swQ'Â^KK=ÄÊQ O §QJD ©SGK'ÂmH ì §sF%Âã ]ÌQ 2 æQD½ QJKÀ ÌQ=' kv•B nF §æQ?¾ ÉÌN'Âã QJKG mH=”QJ¾”À§QJBI5ã¾kvQqÂQJp\HÅQFd= ì §s>IÂ^EIÂãsDKÌ[ÂUÂ2rI]ÌQÂáO §rIB'ÂÂ_J§f ]ÌQGåÌQ ”ÂhwqÂh@Ä^EB'ÂSG>Ââ_ã©SKQ@&ÂSÂ͘Âã o QI`E ì Q q ÌqFÌ ßq pKÀ `K= å_ Â_ã ©æ•ãM pD{q á`E2ã©QJGKF=ã¾]ÌÂqÂoqFSKGHBTÂãá^QÌq> á^Q ÌqAI o ]ÌÂqQ ÅQqJ ÅQqJ h? n sBI §TÂ㠝^` ã¾ lK" SKGH rÀ Sq áÀ ©Q`{QI ã QJQqF' âÊ` QHK `JA Q `¾ S QH$ s S{Qã§QJÂËo S QH$Ââ_ §QJQF%ã QJÂ_ QÊ` ÃqG¾ U 2B ” SqJ SM áO  QK Â`C$Âã S QEÂã ]ÌQ s QJI ÃQ@& nKAI ¾^ s m §R ]ÌQÂÈQDÂrÀäʾQÂ_ã§pÂË nG \>Kä`[ÂàqGBÂmHrG ©pGHMsQ˜Âßq áqF á¾ ÌQ á¾ ]ÌQ rG  áÀ

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

§sIÂ]ÌQã§mK'Â]ÌQã§ÅQKI_Â]ÌQpã[Ââ_oã á¾ßqE'Âo\{M ©ÌQHB”Â^BQ]ÌQã§2=HJ'Â]ÌQã dÄ`Ko§nJ`K ã¾nJÆ^op qwqÉÌN'Â_ kH rÀæ•^mF=QJGF §QSÌQ/o㾧ÄÊQ ã¾áQFã¾ SÌQ/ã¾SKIoQp¾æÂ`B§pÌã`K{^EBãs QH”ÂnQB ÊÂ` [ÂQJ•osD?sÂSwÌQB'ÂŕKHGæQQTQã”À SÍQ ]ÌÂqSQrÀs? ¾Q§nJQKrG rIBÅQ qH'Âã S^J ]ÌQã §2G QD `Kã §Ä`& ]ÌQ mK o SEKH ã ÝqÂßQÌã¼QKI [ÂS ^QJqã§SK•J”ÂQJ”ÊãÊQK [Âã å^¾ 2 a7 ßQ' Î¾Ì `` §S QÂã Tq ]ÌQã §¼Â`ED 2 pHKHBã S Q ÌqJ á¾ jKã sBK@ÂoaÂooaÂmE^ÎQI opGEI §åÊ`DÂoaÂrÀsI^Âã oÍã §SBK@Q f`' ȕD oÍ SKIFGsqKÂoaQf`'ÂRÂ` ]ÌQã ©`QÂã mQB oÍ rÀ rÀ âÌã_ s ÊqB å_ S`? mE å_ sJ˜Â áQ`E ]ÌQ p˜Âo ÃqIâÌQ QlGHGSK@B rÀ S^% ÅQBH' s ßqK ©RvÂ`w

QmH=KdIÂàqJDhq£SKJI'b¾å_¼s=§Ŕ”^Âã 2oåqCGÂdIÂrG `>E”㧝æQqCæQKpqo`¾q §mQE'Âs ©dÄQK%Âã§dSÌQH'Âã§dSN'Q §Ðq>I ÅÂÌqAIã ÅQ• ã ÅQ ÌqÂã SMHG ßqE ÃÊ[Âã ]ÌQQ o ]ÌQ dK>Iã Ðq>I SI̾ rÀ äʾ å_ ¼s= ÅQÌQH'ãÐq>IÂmH=KmKGÂã^EIÂßQhKqã§SJ QJÂÌÊ ^KD' o áqFK s SK QH” ÅQKIÂã ÅQN'Âã ©ä`¾SJoæQ{q>ãÅÂ`DKQJD{q


Åq{2ã§sG7ÂjGÂSKwQ` Âå_ÂåÌQHB”ÂáqQE §SKqq^[ ^IJ Ä^KJ QJK Å¾Ì s S^IJ SKQK SI m`GSBQSK`CÂľ`'ÂT^sÂSaKG!˜ÂSÂã`GQJ¼Â`s ã SQSDG'SKQä`[Âľ`'QæQQKQJ^QJIF§eK[ áqK`CÂÃQFÂâ^E ÂQá¾ÞQDKä`ã©SqKãS@=S^ rÀ SK`ã SÊQ o mEI 2 UK §sãÌã[ ÃÊ[ s æQ^E á`E s SqI SÊ`D S aI sQI o æÂ`KB oF n §Ä^K ľ`' TH= s SKQ`˜Â QÂÌ^ o `KB Q,Àã §`= hQ ľ`' o ÔQ ^ rÀ TB Q^I r §QJKQÀ QJGã SKG7 `½2SÂãÌ£SKQÂľ`'Âá¾2s f=ãnGFÊ`D¼Q?K ã`Kã`ßQQ^I §`KFáQKQSG`m>n§¤æQËq, ©oB¾jKTHGBsI¾sQJIs^vQ ã§SCsQHIµÂ^Â`Kã ©QHFCsQHHG QHF[`H[Âáq Q@ÂQH_MKG§pq §pQ¾ §pC §p `B §pQ@ SKv`SKQKSG>à^Sq§ÄÊQ?SKKÂ`ÀSqJÎQ™ §lq{o^#Q^I áq`ãTKQÅ`ËQHF §kKÊqrG ]ÌQÂqGRQßÂNÂrEoF㩝áã`šÂlBHá¾oF. e Ì ྠ§nJ• ÇQÀ o na ã nJH{ §2BQ Åq{ o à¾a ºRKKCà¾ÃQK QIÅq>ÂÃQK m徺nJ QHn>& ºSIHKJÂfCwT"ÝQIÂ

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

UOuuËd_«Ë »œ_« 5 a—U« sÌQQ sDGD hH# Ä^ ßqE o pÂãʾ hH s VJI QÊqJjFsÂSK QEÂÅQÂÌ^QsHQHK §sqqKqÂã mKF=Âs ÅÂÌQ§ÄQK%Âs ÅÂÌQQJD{qS QEÂSÂÌÊrG `qÌ`EQHS`AIÂQÌÊQ>sEQJO §]ÌQÂs fKHIã æ ã¾SKDG SKÌQsq•ÌÊQ>oÅÌQqã SKqqKqn§” SK QEÂÅQÂÌ^ÂáqFÂ_Jã§S^ESKʾæÂ`K¾ã§æQKQSKqqã`¾ ` QIã §SJ o ßqE% ßQ>D ÍãQ SK ÅQÂ^ T¾ ^ ^EIÂrG aF`§^EIÂoÔqIb¾Q§ä`¾SJoÅÂãÊ[ ¼Q?DÂoFÃQ@m§SKÊ[ÂÐq>IÂßãQI^EIbK§sÊ[ å¾¶pqKʝsÊ[Â^EIGkEå_ÂpqÂl˧b QI'Âs QE cKTII âQH¾QpkE㾧^KBÊÌÂãÊÀ`KBå^EIÂpEH QJG{oHwÄ`QAÂã¾dIÂßãQIQH•ã§ÒÌqÂßqqã` SHA[ÂãSK QH”ÂÅQN'Âs QJQ Ìqã§SK QH”ÂÄQK%ÂhÂq ©SKQF'ÂãSKQaÂQJÂÊÂ^ÂãSKGEBÂrIÂãSK `B' ÄQKGpÌQEkH ^s QEÂ^EIpKG kG ¾å_ÂVJI'ÂÂ_áÀ pGBQ§ßQB ¾ãÅQÌQHHrIB'ÂãS QEÂßãQIã§S QEãrIBH §äqEÂãÅQ ÌqÂãŕKF=ÂomE¨d徨dIÂßãQI SCGÂãrIB'QSqIÐq>I¼QK[ÂãÅQN'ÂãßqE%ÂßãQIã

§SÌQHB” ^B Q SKQ SqI SÂã`G QJ¼Â` s QJIFã pH> ^w hq5ã §pH{ ` Q^I hQ Åq{ T@E S>s å^ãʝSG@Âá¾ä`UKµpqQãp `B^wã QJÂËÑ` oTIF5^sDÊQqQQSKQCIÂSQFGåÊQãÌÊ h ã¾ §nJ `Bã ßQ` h rQH á¾ áãÊ §QÌq? ^KMã m¾ o ŕwQI' ä^À ÄQK VQB S>EQ §nJqQã 2>C' ^ã § SI ßQCI Ã` s 2•D Ê`5 S` s S`% SG@nÂqn”Q §n”Âs oQFÂsÌQÂnaÂrG TB `QEK §SÂlG'¼QI¾^[SãÍSG@ÂQJK áqFS^ISHG MG §bqHnJIKÌã^`tQ`nJImã§pq¾hQJ ßãQ@ã§svQJmF=QJDGÃqQqFãQ_EIK `_Âp˜ÂrÀ ÄÌq@[ rG RBGQ SQF àqEã ©QJ`B n^¾ ßãQ QHG SQ^Bnã§QJKHãľ`'ÂqFpÀÞQI^BnG §QJFKFDã eJI§QJQ> ÂãQJ_BãQ`¾^B㧝å^ãʝ; §pvQFã¾p `FB§`FB'Âs `Kã§QJ•¼Â^ÌÂe `ãsQÂàqKÂs SÌQ §Sq& 2KG7 nJ Q¾ã aKG!˜Â o`HB' ßQ` ÊqI$ §ovQ&ÂQJ^GocK$Â^vQoÃ`Eã§bH=ÂSB¾T" Ä^vQ Q µR ` Åq> ßqEã QJÂ` QJKD àÊ \5 sã mºsqFá¾lIF.jKoF§sI`Bá¾lIF.p[ºb•'  ºmÌT¾ mÌQI^q”µßqEãÄQ^Ä`KSE>pKG k>nQJq`AI á¾lBqÂËQ§å^rG s•h?l ʾo§m¾r cK$Â^vQå^ãÊh ^§sIãQQK§sIãQQKºÂ_o`¾mBD Ü^ àQ¾ Üqq o lQQIK ÜQ Ä` ßã[ã oÌq' QJK^ SQB SDN`K>å^ãÊá¾ÞQDKä`ã©R `ÂSÌ^\G`K

æ qBDæQ qwqmAá¾e `sJ §QJKQB' `>ã§SÌqËSÂã`p” ”rIB\IQJO Ìq?ÅÂËľ`Â`K>QHIKã§QÌq?rG ^wmHBrIB-¶àãQEsÂlG`K>QJÀ§pHJDá¾lQQIKoF. ©nJÊQKãnJqãÌq_ÂS `B ^w mHBG SGQ SKKÂ`À s kQ mKG oHw SãQE' æÂËÀ ^wmHB¶sQH¾Ìm`ÌQHB”Â^wã§eK¾ÊQJ@wQ`_Â


hq' o ÅÂ_G Ì`" SKGH `` mB o mB Q §ä`é ”ã s QJGB Q §QJQFÀã Q¼QH À QJH>& kE å_ hwqÂã Qæ HGF QJD{q pI Æ^ hq o SQ rB QJQB”QJEKE" æ Q áqFhq §æQ@= Qæ KvÂÌ QJD{qpI ä` hq §æQ@= mE% s • TQ Qæ ¾ QJGBDã QJ`Â_ã ÅÂ_G S{Q SHK s@Bã §sQK  ©QJqIK ÌÊQ> pQD rÀ Åʾ ]ÌQ S`# e rÀ T? ¾ s ÅÂ`KC lG ^B Qã åqIÂ^EI rG ã §SQ ^EIÂã lKFDÂVQI rG Qæ ?¾ pw` ^^ hHã mvQ TH{ SQ k@I QH•F §sQKqqF S qI S^E ÅQ ã`= QJGB Q§SBI@>' SK QH” ÅQKšÂ ©SKÊ[ Ê` oÑ` ¾ã kH ¾ ŔQ s ^EI ÅÂãʾ à^ s QH” mE%ÂãpGHM s>I ÃQ@G QJGKG" s §ÅQKJI' â_J ÅQ• oHF QJK sÂhEÂlG §SHB' hE ÝÂ` QKC ì §pGH§kKDGÂã ]ÌQ §hHEÂã SQK §S@GÂã S `B' 2 ÒÌq SQF o ÔqI §]ÌQ ]ÌQ SQ s Ä^^ SKJI' bN Q ÇËQ, ÇQÀ^KBãVI s s QE ¼QIÂÒQ,¾ o j=Fs h P Âq' TH> ÌÂ^ s É`= ÅQBH' s Ôq?&Âã S@G ©S@G SÊQ 2 m{ÂqDG q SKGHB SÌ_$ÂS^EI SKGHB â_ ÝQK s ]ÌQã §`šÂ ]ÌQ pD{q ^ã` s ã•ã §pK^ã bÌQ S QEÂã SQK 2m{ÂqDÂqã§SJ op=K ÄÊÂÌÀã §S ` ]ÌQÂã ÃÊ[ 2 m{ÂqD qã§SKQ SJ o SÊ`D SK>=Âã pGHM nQB pQ á¾ ÌQ Q p` ^EI V¾ §SQ SJ o hH'Âã sDI mKGÂã SqI hH# SKJI QJGB Q §QJGH- SÊ`Âã hvQ@ã ŕ^B ÇQÀ s THJM §SqKI ^B Qã SK QE SÊQ'Âã bKã §SqC ÅQQK SKÊ[ Ðq>I o mB# SEKH SBK ÅÂË mE% s ÄqE Òq@ oHw RBG pKqq^¾ äq m §R lË h@ SKGH QÌQ Q SKÌQ ÆÂ^[ ßãQI ļÂ`ã §s QH” ÆÂ^¾ lK" SÂãÌ oHw SK”Ê SKIã dI QJvQIã §SKÌQå` ©ä`¾ SÊ`ÅQFQÌã^^BSÊ`oHw ]ÌQÂ

h áQ`E S^E' S^IJ SGÌ[ÂÝQ@IÂs ÞQDK pãQ Q Â_ã Åq{ 2 â^^* ^ QJq{ á¾ SIK §S^IJ S`7Âs TK' QJãÍ

ÅQKGH ` SBQ ÅQ QH$ Ì`" Ä`F rI Qæ ?¾ s=Â` ã QJ=I s ŕKF= ʕKã ^^$ mF= 㾠Ê^Âã mG àqE n §Êã^ hQ ÅÂË RQ@ È`@ §QJÂË SBQ ÅQ QH$ n§S.^E ` [ oHw SBQ ÅQE@ o ÔQ ^Q ŕKF= â_ SHvQE â_h á¾ oF.l_ã §SQÂQJK•E Ñ`D lË ^B ÉÌN' rG ã §Ä^ ÌÂq ¾ o ÅQ`ã §S@K ÌÂq [ mH= pGÂ` o ¼Â^ §SGQF SK•E” q Ìq@ âQ# j=F á¾ ©ÝQE=” ÈãÌ `QA o `JA å¾ g• á¾ pKG ã§rã[ ߕ o `K>' kKE SÌQ/ Ì` S Ì o mB ^E §l_ ÅQE@Q  §s qÂã SÌQH' sQ s SKQ ÅQÂÍÀã ŕE sD m.ã §Ì`F' ÅÂ_ sD ` QJÂ_ QJK ã kE" QK^ÂÃqB=Âã ÅQÂÍÀã §hwqH s ÅQã §s q s ÅQwQD Ì`F' ÅÂ_ rG ÌQ>” rÀ s?D Q §æQB mBDÂã `KBÂã S¿` Òq@ s QHJKG s Q h §`šÂã ÅÂ_ h Ã`%Âs ÝQ”Âã §ÃÂ` ” ߕ o §QJGE o ã QJÌQ o ÅÂ_ m>D Ì^ã aÂq o oH?” Ì`Âã §oÂ` QÊqã s ã ÅÂ_ oÂÌ s ášÂ Ì` Qæ ?¾oH? pIFã §pQ¾ áQ áÀã §R oÂ` s `% Þ` o oFH ”ã§2G^ ãË nÌ oaQ ¶pKG^-oa rG ÈQD” åË ÈQD” l_”ÀÄQK%ÂÇQÀã ʕK'Âã mH% s pDK q ÓQD” ` `šÂã §swQ' s b@CSCGÂãä`_ ` m^¶2G^' ©àÊQE s bHCI mKÂã `_ Ä`Â_ ¼QIã nGFÂã S¿`Âã ÍQF̔ s QJÂãʾ ÅÂ_G ^KB Ì`" s ÌQHB” äqh QJJÂq s §Ä^J@?' S QH$Q §]ÌQÂã ÅÂãË rÀã §2BQrÀ nJGq" rG QJ`@K QJÌQ/ ` mHB ä`ê Ðq s §ÕÂ` s Ý^" QJqK ã §QJ Åq{ ” SqF

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ÅQKDKã `JEÂÅQK½ã Ôq?& hÂã ļÂ`ÅÊQ ¾ ]ÌÂqã ÅQÊ` 2QB 2DN SQJI s 2ãQE' mB mF= §SãQEHG bKM p¼Â` ¼QI¾ ྠpK Ìq?% s ྠÊ` SQ s ¼Âq ¶nJKQB' SQ ` ÝQK s §æ• åqIÂ^EI p ä^>QÂ_ã§pGãMã ľ`' rG ã §àQ mF= ľ`' rG ÌQHB” pÌQ å_ TH> SQFG \I5 SqI SQF mB Q §ÐQ mF= SqG' SKQ 2GKJ Qæ E m5 s §Ä¾`'Q S{Q& SK Â^˜Â lGSKÌQÂã SKÊ[ lË kG rG QJÌ^ s㠔¾ §QJK Â^Àã QJK^ ` ÎqFK ÅQ QEÀ Ì`Fã ^KBs§ÅQHGF o sH`ÂsqIK[ k ^ sÂ à”šÂã ÅQ Q ^”Âã ÅQ>GE lG §ÑQ'ÂmB ÅQ>GEã ©c^'Âã s% kG

ÄÊQB SJ å¾ ¶SGQE' SJ$ rG S¿` â_ `q@ s=Â` àQ ^ã ÄÊQB ߕ o §âqF¾ å_ ÌqJE'Â`šQ ÐQ& sEKE% à•F æ K{¾ Qæ q{ QÌQ Q §æ•{¾ ÄÊqED' SBQ ÅÂ_ pB ÊoF. Âæ ^B • á¾hã ©pKG Ñã`D' ]ÌQ TH{ ÇÌQ ^^o à•F rÀ ¶Q^KEBã QJqB{ ä` Qæ ?¾ pO §lË SKQFÀ ä` s=Â`  q ÅQ QH$ â_ ]ÌQ §QJBK@ Ä^q`K SBQ ÅQ QH$Q  â_J sÌQÂÒQ=I ᾠl”ã ©sw` ã ¾a ]ÌQ ÄÌã`?Q ÅQ QH$ÂÒQ=á¾ `K §m[ rG SN' Ä^q rÀ ÔaI ÅQ QH$ SQ ä` ÞQDK TQ ÂËÀã §ÌÂ`HQ pqBã pw`B SHQ% s `B' jIB ^Bã §SBQ ÅÂ_ hÂq s SGF=' ÅÂ_ áqF lË QJK•{¾ ^KB á¾ QJIF. ” §sQ`˜Â Ôã`='QÐQ& f@' µQJÂN s ã ¨ÞQDK 徨QJO §mK{[ QJq{ã rã[ÂQJ`K ã¾ Qæ BvQwã Qæ EI rEK hQ Åq{ á¾ ä` ºnGF á¾ hQG oF. m SK `B' p”qE ߕ opDK{q ßãQå_ ÌQHB” Åq{ 2 pq{ ÇQÀ ßãQ" s SKG7 SI Åq{ã pKKC R s s rEK hQ Åq{ áO sQQã §ÄÊqED' ßq{— 2I%ÂSQK oHw q sÌQ `½ã§p=KHJ Rq sG Åq{2 SHJH Ê` S^EH SKv` Qæ ÂË hQ mB q ÃqG@' ᾠä`ã §pKKC R ©QJÌQ áqH? QJGB$


QJQÀ ßQD Àã §ä`[ k QI' ]ÌQ áãÊ Ã`C s S@G §ÄÊQKB mB §pQFã åÌQHB” sQ`˜Â Ôã`=' áQÍ ß• áãʝ S@G ¼q=I Ä^Kã SIFM SBQ$Âã §oÂã§áQÌQ'Âã rG æÂÍqÌ m5 QJGB Q§¤QãÌã¾ ÇÌQáQFHG£ Ã`CÂÄÌÂÊÀ S¿Ì ©SKQ`˜Â SÂã` R̾ ļÂ` R" SQ= ÄÊQ À s㠔¾ §SãÊa SHJ åË s QH ]ÌQ b¾ ^kQ áÀ §sQ`˜Â Ã`CG Ä`AI ÊÌã §R̾ mF= ¼Q>˜Â SQF SQ áÂ^G s â`F ã ÌQHB• bK Âæ ÍãQ# å^EI `FD Â_ mB Q SQ ÄÊQ ˜ pq s RË m §Ä`HB TQ s ã¾ Ä`HB' ]ÌQ SQF o TGB s SK`C SÂã` Qæ wqE s'QBÂ]ÌQ §]ÌQ• 㾠fE ÇÌQ& pD{q Ã` • T^ã§Ã`C SQF ÄÊQBQ bKÇq ÅQÂÌ^ â_ mB Q §nQBÂSKE Ê` ã¾ hG@ m §R sQ`”Â]ÌQ S?o Ä`HB' áÂ^GÂ]ÌQ pQHG S¼QÄÊQ Àã §pGH- sQ`˜Â ]ÌQ s `AI ÄÊQ À rÀ ÞQF o TE ^ SqJ á¾ ä` ßq á½ SQQ §rã[ Ä^^ ÄÌq{ Âq^ nJ¾ã §2K`=Q 2KãÌã[ o`QJ' SqJÂâ_ á¾ã §¼Â`ED eK o nJD[ aKK5 s 2KÌãM nJD[ §QJDQãÌã¾s ÅÂ_Q sãÌã¾ åÍÂqÌq ÎQÀÝQÂTE ^ §^B QHK ”À QãÌã¾ rÀÊÌq nãÇÌQ& s TCK{ ÅQqsã §SÂ^% VI nÃ`C ᾠsIB Q §QJD SKqEÂS aI áM QJM ©Ã`C T¾s sSÂ^% Q,Àã

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

T¾ S `B s Q Ì^E Ã`C QJ¾ S `B TK SKQK SÂ^%Q §R lË bK §sQ`˜Â ]ÌQG ä`¾ ļÂ` QJÀ §Ã`C pK ÌqJE' `šÂ ^ Qæ Bq m5 S `B§p `B ^wS `B'ÇQÀ m pE ” p^J= Qæ KDG Qæ QFã§âÊqq^J= Qæ KÌQ Qæ QF§p Qæ QF ^J=ã p ^J= m §R S QEãÄQK å¾ §æÂÍQã Âæ ^ ÊqqQ aI qã p`Q Ì` á¾ q sÌQ ÌãÊ p ÒQI UK §pKG ]ÌQ pQ s oÌQ p Q ÇÌ^I ÌQ ˜Â Â_ s ã ©æQQ@ã Qæ BÂãp` ^KB p  å_ pD ^J=' s hE å_ ¼ÂÊq QIK¾ n? ݕ pQ s à•ã UKpGB Q l_ã§ÝÂ`=” pQ s ©sIK@GD ]ÌQ ÅQFÀã S.^E mKvÂ`À oF n ¨ÞQDKã QQ sq ä` QH¨ SÌQHB” SKQ`”Q §ÅÂ_ mKF=æQ ã`= Qæ H TQ m§Rã SÊQ>ÂSKHKGÀ §SK QH ßqEã SÊQ k QI mKF= ^KB ÌQHB” áO l_ pÀã §RG [ rG SDKI ÄÌq>ã S`= ÅQq rÀ S Qw˜Q Ê`ã §sqqHK jI mF rG ]ÌQG pQ ` lË Æ^ §ÌQHB” ^BnJBÂã rÀ ßq s QQ?ÂÄÌq{ m. ÊQ? à^ §svÂʾ mF= ÄÌqJE' Ä`HB' ÅÂã_ hÂqSQ ^KB hÂã S`>IB ÅQ@KHI rG SHvQE Ä`@K lG ©Ä`@K ÌÂ`H §QQ? nJG. mF= âQQw fHI ÌQHB”Q §SÌQHB”Âã Qæ BÂãâÌQ Q ÌqJE' VI ¨QQsq ä` QH¨ SKQKqqF ÄqEQ  à͕ SHã §æQQ5sv`ã Üã`B p¾ ”À §`½pÂË Tq s q Qæ Q oF. á¾ Q pO §ÌQÌÊq`K= QHF §pKG Ä`@KÂã¼s= mK52 ©pKG Ä`@KÂã ¼•K” oF. r`šÂ `q>

a`HÂã `t ¼Q>˜Â SQF% kH ¾ ļÂ` s qq QKqQIKã qq mH ÌQ> á¾ ä` SÌQHB ^w SqE o §ÅÂ_ ßq SKQ`˜Â S`% 2ã QJIK VÂq S¿Ì áãÊ SK`C SKI rG pMã ]ÌQ o mBã SKÌQÂSÂã` Êã^ kKw ^ §SÌQHB” s `AI ^KB SQs Ôã`= r ^ÂQ§fE Ã`C SQF SãQE' SKKÂ`À QJQK s mH" ÄÊQ À §ÌQHB• å`FD Æ̘ cKÊ å^IJ `FD'Âã ÉÌN' áÀ m §R Â_ bK §eqEÂã ]ÌQ ¼QIs㠔¾ §åÌ` sQ ]ÌQG SHJ È`E sÌQÂ`Q= ©s`C ]ÌQ ^w VIÃQ@]ÌQ 徨 ]ÌQG s.ÊQ[ÂÃQ@&Q kGB QHK ã å`AI Ôqwq' QãÌ㾝 â` rE§SBQG sQN' hq' s æQ^I Qæ ÌQ âq ^ Q lË s Q- §]ÌÂq hKH s `@K' UQ nQBÂqÌN `B= ©©© Â_Fã ©© æQKIKã¾ æQKIK{ ã¾ qÌN Q¾ §sãÌã[ ]ÌQ s ßQH ¾ rÀ ÄÌQ˜Â rÀ SQ%Q ßQF˜Â áÀ ©©© m'Q lË ÂqGQEK SQ åM áã`B= • QãÌã¾ Ä^KD ÅQ`AI lG ^! QI¾ q UQ nQB ÔQH nGB sqK Q ©QI ÆãÌq' nJGJ on ` rG QIQBH' QIHJ s Èqwq kGB QHK `AIG RKQ¾ `q@ 2^% QãÌã¾ ¼QHF% \H å_ §ä`¾Ä` §o hK@ ” ÂËQ' ºæQKGH QJqGJ ÂqQÅQBH ©ºÄ`AI Ê` á¾ S`ã §SqI S`% Ìq@ ÝQK s ã §pq Â_ ¼qw s ã SMãÃqB=ÂQQ?E åq?B QJ QÌÂã §S^EIÂsDIÂmKG SQ ÄÊQ ˜ SGKã ^EI o Å_ ]ÌM S` ÅM= §S`% ÃÊ[Âã S QE ¼QI ÄÊQ ˜ Qæ E` ^EI ^Eã ^EIQ TGqã §]ÌQ áQ” áqKB ^ã` ž`ã §SCGÂã bDI nG TBH §QJQ¾ã s Â^ÌÊ `F TqÂã §p=Kã bÌQ ÅÌq ã §pHKQDã mKH ÅQQKã SqJ àqJD lKFD ÄÊQ Àã lKFDÂã ܕ” ©mHÂã §SÂ^% ^B Qã§SqKI ^B Q ÎÌÂ^HG pJÂqs §`FD Â_ áÀ QJ s sDI mKGÂã SCG s QJQ`Aã QÊÂãÌ `F nJG áÀã §s=Â` ã §áqQ aÂ`D mq pO §Q^B Qã SKQ• Ä^^$ åÌQHB” `FD ^E ã¾ §ÅQ`AI â_ ^E s `Kq sHK Å`¾ã sDI mKG ¼QEÀæ•H ¶SKQ`˜Q SK QE QJQ• eqEã §QJK o Ôqq§sãÊ[ R`'Âã å`[ ÃQ>B ÝQ@ s æÂÌq> s ÄÂʾ ¨sDI mKG 徨 pI mB Q §ÌQHB” hN Âq áQK `_QHF §pãQE pKG å_ÂåÌQHB” s `B' kI nK ^ `¾ áQ §SÌQHB” QKE` ¾ s áqI$ VQ å_ ÃÊ[ áÀ µáq l_ã ©áqI$ j`B o `¾§S` — j`BÊQO Qæ QH sãÌã[ aK% s Q¼QE áO §S@G Ôqwq s qq ÅQÂÌÊ §sÌQ mKG SQ o áQF SKQ ÊQB s SHQ QJGB æ n ` rGB  s SG/ S@G d QHK å`E `FD qq á¾ o • ” SKQKqqF SQF ÄÊQ O s Â`Cq@ s q áO §SDG' oQ[ ߕoT¾ s SK`CÂSCK>QËqM qJ §pQKw` s m^ ÅQK½ ļÂ`E §QJK` s nQn oã §QJD SQF â_ ÄÊQ À


æ QÃÊ[Â^BnG §QHJÂãʾ2m>DÂÍãQ#ã§2G>DI §S •G” s áO §S `BÃÊ[Âs á¾QHF §S `BHGæ•E]ÌQÂ^BnQH Q§SÌq Â`˜QÝ`QHJKGá¾n[Âã§mKKãS •]ÌQ ^B Qã ÌQHB” ^B Q ]ÌQ ÅQÂÌ^ mE QHJBH rÀ äʾ SãQEHG s QE ¼QI ÌQ À s pD ]ÌQ ¼QI §SKqE RI rÀÍQK”Â` SãQE'Âoæ¼a¨]ÌQÂ徨âÌQ Q§QJKGQã ÃÊ[Q]ÌQÂÒQÌÂs ã©pGo2KI'Âã§]ÌQÂs 2=HJ' sQaÂÊ`ÂomBkH §ÄQKGs QH”ÂkHBÂrG pÈQD §pÍ[m]ÌQGÂ_ã§æQK QHÂæÂÊ`æQBsÊ[ÂãsÌQ pKÀ m{ã Q á¾ rÀ ÂqG{q ÔQH” ¼QHG ã 2ÌN' o `KFQ QJm”S;o§SKQSJoÔQH”ÂnG ã§SJo]ÌQ æQKqqK̾æQEH ÔQH”ÂnG mHK§`šÂrG mQHJQDQ”À nGB SKQIÊ ÄÌã`Kã æQKQÍ æQQK ]ÌQ nG m.ã §]ÌQ nGB SãQE ¼QI mC=I S^E ÅQ ã`= ¼QI rÀ s? ¾ Q §hH' ÅQKQHs dISKQDFÂQJQÌQ/Sq¼QIã§ÄÌqJE'ÂÃqB= ©ßQH$ÂŔqEs mB ãS QE §Ä^^$ÂSKÌQÂSÌ^ÊÂãÌoqã¶Å•I`oDKä`QHF ^Nã©SKQH$ÂÅQQ@QæQQ¾áq=s QH”ÂÃQ@&ÂáO  s QH”ÂÃQ@&Â22Q#”Âs `Kßq"ãßQEÂS`SHá¾ ßÊQãnvÂÊÔÌQ>s s QH”ÂãsQH$ã©sQH$ÂÃQ@&Âã ^BQpQJqs s QH”Â]ÌQÂpGBDQÂ_㧝pjq” s `B' UÂã SKQH$ S¿` 2 pBH ߕ o §SKQKqqF Tq s q sBH$Âã kKHBQ pQC=Q §sqq^[ ÍQK”Âã s 2qH'Â\Q>sqq^¾m^ã§s `B'ÂãsQHGÍQKÂpÂË SÊQ'ÂSK QEÂÅQÂÌ^ÂoU^ÔqrG ßQ'Â\ Q§]ÌQ SKIÂoæ¼a]ÌQÂãÃÊ[Âs ä`kG@IoS^EIÂSKÌQÂã hI>”â^ãÊQ>”Q §SKq SKIm5”s§SK QH”ÂSK>I rÀäʾQ§pãQã¾åÊQ'ÂÇQ˜Â`KMÍãQ`KMSCGã§]ÌQ mBD ì §s `B 2 gE sÌQ å^E ÃQ@ bHG s Ôã`= Q¼QI ^KBã ÄÊ^B ßqE o pÂãʾ `KBã §QJIKJ ` S `B' §VQIÂSMqGÂÌQå`DâQH¾QrG æÂ^HB§å^EmF= QH¿ÌnHBS^ES¿ÌߕoQHÍãQãqq ãÂ^ÌÊnJGã QKqqK̾ã å^Ì^ lKFD QHJQKJIã

*ã §SKã^G& SKÌQ ÌQF [ s rã[ QJQ{QÌÀ Å^ s Q¾ o_G `DK áQKqã ÉqG ÞÌQ s`D svQI h Q`q@ bmF=]ÌMÂSKGH s SK Q@BÂSQTGsÂÅQKq%ÂSG SÂÌÊ ^B n ]ÌQQ §ÉÌN' S ` `qã p ^ã ]ÌQ àqJD `= ÄQK SÂÌÊ ` ßqÂã `KKC nG  \{¾ m §swQ' kK?ÂQQIB-SQKÂs ]ÌQÂ`>%ÍãQ#Â_s 㧝áQaÂs S`%æQQpGBQ§hH'Âs áQ˜ÂSÂÌÊ]ÌQÂ\>K 2ã§Q`KDãÅQK@B'ÂÄÊÌQ@2ã§`wQ%ÂãswQ'Â2SKã^I §Q^wo UÂãSEKqÂj=2ã§QJ¼Â`ãÅQ qwq'ÂkG s µÄÊ^B'ÂâÊQB¾s sGFÂáQ˜ÂqÉqGæQE ]ÌQÂÜ^J §sQKÂã sDI â^Bã s QH” â^Bã §sqqã`[ â^B pQE s àQB s R UK §bK̾ RKGK â^N Q Â_ã `KF ]ÌQ rG \D ÉqG ÞÌQ áQ µåÊqq ]ÌQ ÎQHÂ` sD`Â^J='ÂŔq"µQ` s æÂ^^áqFÊQFæ•E ]ÌQQ ©©© sqK âÊqãã áQ˜Â 2 SKHKH `[ S•BG ã¾ ÅQqF% ä^ SKD` ÅQQK ]ÌQ bK ÉqG ^I sD` ÑÌ[ àÂ^ kvÂ` ã SK ÂÌa rI ]ÌQ q m §ÅÂÌÂʘ \{¾ Q h TEHB s ÅÂ`KC lG §QÌQHÂã QJBÍqã s oQ ßqãmÊã`^Q` QJKG p Qw¾Qã§ÅQKq%ÂSÌ^-Ü`B ^lËmáÀ©SKQ@˜Â]ÌQã`FQ'ÂSÌ^osQ qKã§Q` _IáqFQRáQKHKqÂ` àQE §S.^EÂ2ÌN'ÂàQI{¾n@ µ2ÌN'ÂSGKàQI{¾ÄÊQÂ_ã§]ÌQÂrG oHKJ'ÂqsQKÂ\@Q µsQKÂnI>» ©ÄQK%ÂkH s ÌqCÂop` o mDCK §ÊÂ` [ ßq Ìã^ å_ ]ÌQ µåÊ`D nI>Âã » ©QJQQKãŕ QDÂãÅQ•BÂãrIÂãÅQ QH$ §¼s=Âm{¾o UQ]ÌQÂmC=IUKµs•{[ÂnI>» ©pDK ããpBq-ßQC=”Âo æQwq

t U{UH« w a—U«

2QH§]ÌQÂãÃÊ[ÂSKvQIÍãQ#*§S`FDÂ^EIÂS`s ã

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

SK QEÂÅQÂÌ^ÂÝQKsD §]ÌQÂnG eS`#ž^l_ã ^B Q ÅQÂÌÊã Ä^^$ SKÌQ ÅQÂÌ^ S{Qã §S^% §^EIÂrG aK`¾^§QJÅ^>sÂÅQÂÌ^Âã§QJISKQKqqF sQKÂ]ÌQÂsQrÀmvÂ^QáQK™`FDÂs S`âÌQ Q ©SwÌQBªSãQE gDG ÜÊÂ` QI §^EIã §s QH” ]ÌQÂã áãÊã §SKqH= nKQD' s lF= rG eJI ” ^E ^q • e `äqkE”sEKE%Â^EIQ §SEG@'ÂÅQHG'Âo¼QK” §SÌQHB”ÂÅQK Q@˜Â§S{Q&Â\Q>'§SKDvQ@ÂSÊQJ§SÊQJ' pKG Q ^ED^EIÂáÀQIGÂËÀiQ”QIÀm§S^KGEÂS`FDÂÅÂÊQB ì ÝQKÂÂ_s 㩝å^vQE VJIbKMQJK psÂSAGÂs sÌQÂÊ`ÂaK2QÞ`sÌQÂU¾^§ßqÂo S `BHG ÍQI ]ÌQ q ^^$ ]ÌQQ §sÌQ `KFD aKã ©SKG [Â]ÌQâÍQKÂߕoSEKEGãßQHGã


s ^IJ ]ÌQ o ä`[ SF% o `KB s å^Q ÊQ¾ ^ã SKH¾`[ÂÅQHÂä^ÀµRF ÌQHB”ÂSHBIp¼Â`ä^À Â_J QJ s ÌÂ`w[ `¾ á¾ s §^IJ s SaKG!˜Â SIHKJG §ÜÂ`CG§S^^lFµ¼QHÂoæQHBÇÌQ&Âoã^RB= Â`G!˜Ü`Bã§SÌã`wTQ^EG §QJQIÌ©©S ÂËÀ§jQ nK ^ßã[ÂQJ ^á¾rI”¾RQI¾”À§QIQJGQJ[mKH$Q §åÌÂʘÂfC?Â^^=\HËÀ§QIw̾rG SKQ@`ÂSKQ`˜Â hã ©©© SaKG!˜Â S QI> ÅQI' Ä^^ ÝÂq¾ rG ßq>%Âã §nJqGã RQ[ ÊQK[ Êqã rG s@ m hã §lË sDÝQH ¾s sIÀm§ÊÂ` MaKG!˜ÂrG ^Eå¾å^oFn ÎQIÂ2jI Äq kGrÀäʾQ§`>IBÂÂ_JæQBTI Q§ä`¾SJonJH>S QEãnJ QE2ã§SJonJ QEã sQ[Âã2I q'Â2T^¾sÂÄqJá¾ä`áã`K ¾mB á¾áqQ VIÂQJ¼Â`osÂSEKE%ÂlG§U$QæQqàÊ` mG&Âȕ{˜SK QESK SKIEã§`=Â``sQKÌQKjIB ©ÅQ QEÂãÎqDIÂbå_ÂjKÌ[Âã SEKqG âÍãQ# s ã §^^$ sÌQ UQ §l_ã æ ã¾å^KGEÂQJGFs sGKGÂ^EIQsDKÌ[ÂUGp@Ìs 㧔 §ÎQI jK̾ §mHJ' jKÌ[ rG ]ÌQ \ ^ áqF §æQKQ ©sH`ÂjKÌ[ÂãSEKqÂSK^fE¾ã

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

Wb(« t —«bË a—U« ÂuNH w swQ'ÂSÂãÌâÌQ Q]ÌQÂ2TGEI^]ÌQÂàqJDÄÌã`KáÀ SGKãp`ÂËãswQ'ÂÄÊQ-`wQ%ÂS QI{pq2ã§ä`¾Ä`pBã mB SQpqo]ÌQÂTGEsÂSGEIÂlG§pQKQFÀãmE' §SK QH” SÊ` ¼QI mBD sI SÊ` pq rÀ \Dã âÊqE §s QH” l_ã §pK mBDG ÅQQ j`B o ]ÌQ mE ^E pD{q ]ÌQG áã̾ áq.Ì QJKFnJ>ãÅÂq[ÂÊ` pD{q ]ÌQ rÀ §¼QK[ n`wQ `` ¼QK[ ÄÌq §nJQÂãÌã ÅÂq[ ]ÌQ o ¶æQãÊaæQ ã`=]ÌQÂmBQ SK' ^K á¾ jK SÂÌʝ å¾ rG áqÌN'ÂÌ^EQ^KE]ÌMG ^KÂ``"徶pQãpK `KFD ^KEsÂSK'Â^KÂoSÌN'ÂSK% pq o ]ÌQ ``"ã §QJ` \D ]ÌQ rÀ Ä`DN SA% ÅÂ`DK= dD h żQ? s ¼QKHKÂã SKDGDÂã SK QH” ŔqÂlG§swQ'Â^`SEQÂŔãQ7Âs Sq ^áqF

©p QE`Jã §^KQEã§ÅÂÊQ ã§ÎqE ã§S QEoQJK Q-§QJGFÄQK%Â]ÌQ» ©ÌqGFG ã ©RE rG æQ¾ÌåÌQHB”ÂdIÂRGEQI]ÌQ» SQF% ¼QI ^KBK d>E â_ m ^I jE å_ Â_ ]ÌQ åM Z §nJ `BãnJ>oÌqJEHGæQHvÂ^ §^^$Â]ÌQÂpÀºSKÌQ nJBHQ^I s`DÂ^vQEGS`vÂa$ÂmvQEÂÉqK^¾pQQ'`AIIG `KHBàÊQp[s`DÂcK$ÂSãQEÃÂq>ÂobKp¾n`K ÌQH ˜*`?nIÂËÀµQJ QãļÂ`EÂkHB]K=ÂÊ`K ©`vÂa$ ÊÊ` pQ= jq s ã ºpqGH" å_ ÊãÌQ Â_ m nG é §`vÂa$ ÌQHB” QJG{ã¾ å_ ¼Q`JF o æQKÌQ æQDq sIK@G Íq äÌ[sÀpGÂ㝵QJ? ÌrG ÎQIÂæQw`§p`rÀsqKJ> ©nã^ QJn^Q'nFG>s TQqG §nFqQJK âÍQKÂs åqIÂ]ÌQÂãåÌQHB”Â]ÌQÂS¼Q^KB]ÌQpÀ §sQN'ÂQJÌQãSKH`ÂSEKqÂnJGQo_ÂÎQIÂ]ÌQrÀ §nJQ QÀã nJQF s §n`Kã ÎQI ÅQÂãÌ s âÌÊQ> ^K 2K= à• j=F s nJHF s ã §nÌqGFG ã nJÂÊQ s µÜQ=ÂrG QJÌ^o ãQJEH o sIK@GDÂãå`vÂa$ ©QJ¼Q ÊÂs ãSÌQHB”ÂQKqq^[Âs SÌQD'» ¶ÌQH ˜Â SQÌã ÊãÌQ SBK §SãÊa' SÌQHB” SBK@ » ÇQ˜Âs hH'ÂÅQQ¾n@QJqFÊãÌQÂT¾¼Q`JFQ ©m{ÂqÂã ©åÍQCÂSJÂqs hH'ÂSIKãS QEÂSKH¾» S•BÂlGä`”å_Â]ÌQÂáÀ pq à^ å_ ÃQ@& 2 áQFÂÊqãÞQJÂs ÊãÌQG`½ ÃQ@& lË §nJÊQÀã 2KG{[ `KCâÍqÌãpQF¾T qIå_ §oÌqJE' ÅQK ÔqIã Ìq>B ã¾ §sIÊ ÃQ@ mF _K §s QE ã¾ §s` ã¾ §sHG æ ã¾ RKG> §âÍqÌ ß^ã §” ¼Q`Jã §QI RK SF̾ n S`@ã §ÞQI ÌQ@ SF ã¾ Â`KQ㾧RʾnG㾧UQ ÄÊQ À s QJG nQ §Ìq> nJGH §oÌqJE' mK5 §QJ ]ÌQ ” SKvÂ^ ÝÂ` M nÊqG o nJÂ`À Ì` Q nJ QE \Ëã nJK Â`C oã å_Â]ÌQÂáÀ©nJQK`K^ã ßQF¾omFqm§åÌQHBÂ]ÌQq§pI aDEã¾Â_ä`” ©ÌQHB”Â


Ó Ï U ÆÆ »œ Ô Ó « s W wULô« « ŸUI Ô _«Ë a —U] Ò Ó Ú Ó («Ë a —U] « pOJH Ô ÈdÔ_« WJåãQ.`ÂlQ

.bI« ‰b WUJ S Qs æQKFKqQæQs ^SKF`[ÂÄÌQEG2KG{[ÂáQFÂoå^ISQFs'QBÂÃʗjG]ÌQpQs s=Kã^Q̾ÊÌq µpßqEãÄ`K[ÂâÌQ? ©æÂ`KE kÂã2KG{[ÂáQFÂãßQD [ÂR¾µÂ_lßq¾sFoFã§lI^ã¾l`o¿¾sI[bKlK ^Â^E pGKG"s ã§eK¾`šÂãå^IpD>æQIJæ•Ì\{¾^ERQFÂjK?ã§å^ImÌsIM`F ¾ž^¼QEGÂÂ_^BµbEÂjK?ã µ2KIBQJK ä`SQFG ©SQÌpGHãpHGBKm§SI$QÍqDK pÌQK”æQKãÌã¾æQs ^2KG{[ÂáQFÂoæ•ÌSHáÀ© ©å^Ij>\{M §âqH'ÂpD>j=§SÊQ%Ââ_^BbEÂáÀ©

^KBã§pIHÂqB Êã¾âqBI{o_ÂÎQIQsÌQÂ`&ÂfÌ^KBK s ÎQI ÄQK pD{q pãQI s `B ÝQK s ]ÌQ hwã æQ?¾ mB Q §swQ' S` æ•KBD pD{qã §ÉqG `KB áQa o]ÌQÂmEInÌqGFG ãnJʾãÎQIÂ`Ks SqEI'ÂÄ`Â_ ]ÌQ§áQaÂs ÎQIÂ]ÌQrÀ§swQ'Âs ÎQIÂ]ÌQpq SGKHmE'ÂSGKãswQ'ÂÄ`ÂËã`wQ%ÂSG¾2hHå_ Ä`Â_Q §áQH¾áQáQ˜ÂnGB`K&Âä`QHã©SKqqKq àQ”Âã¤ÄQK%£^KQE` S QH$ÂSqkGS@ÂÌSKISK QE  ©s>ì Ié Â

µqSQF%Âs QI]ÌQQ ©ÄÊÂÌÀãS ÌãRonJK QmFÎQIÂ]ÌQ» ©pK{q>`JAá¾pIF.QJImã§ÅQ QEÂpK äãQ]ÌQ» §â`HBo^pQ.Àà^ oGB`?7Âå^IJQ ¶ÌÂãÊ[ÂpK RGE»

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

SHFã §]ÌQÂã Ä`Â_ SKvQI rG ã §rã[ SQF% rG ÄÊq ã j>Iã§pK sQ˜ÂSKQH]ÌQÂmB=QIÄ`Â_Q §oÌqJE' ÇãÂaã§]ÌQÂãÄ`Â_Â2ÇãÂaá¾ÉÌN'ÂrG Ñ`Dã2ãaJHG 2QÂ`KFDãnJQK Â`CãnJQQFs SKQÂ2qGC'ÂÈãÌ2 ©nJ%Q>ãnJ¿Ìä`¾ã§2QCÂÅÂãʾä`¾nÌQ Q

`qs§pI ã]ÌQÂs SQFGS^EQQ`ÂsÂSQF%ÂáÀ k@I]ÌQ§åÌQHBÂ^BQ]ÌQpÀ§p` QKCå_Â]ÌQ ÄÊQ nÌQ Q bK §pF nKH{ s nJBwq ^KBã oÌqJE' o` pQJqã pDG s qã §pK Åq{ã p hq m §]ÌQG s mHB å_ ÌqHC' o  U ]ÌQ §s QH” ]ÌQ okG@I]ÌQÂs U§TH>mHBRQCÂs ã§ÝQH [ s `B'Âm>D”ŔQC=Âoã§SÂ^BÂãS`%ÂSG¾oã`wQ% s Ä`ÂË §nJ`ÂËã ÎQI ÄQK s ”À QHÂ` ”ã §sQH$ o §Ä`Â_sã§nJvQK¾ãnJIF¾ãnJQQFÄ`ÂËã§ÎQIÂÄ`ÂË aK.s`DÂÉÌN'ÂÜq qáQÂËÀã§pK ßQH$ÂãpãÌ]ÌQÂo ©2ÌN' ]ÌQã §SK QH$ Ä`Â_ ]ÌQ µ]ÌQ o 2 q 2 §sQ¾ mF= SÌq@¾ §ä` QH §ã^ SK QH$ Ä`Â_ S•BGcKB'ÂSQsßQmrG QJIFã§SIÍ[ÂfG§Sq= Ãq `'ÂopO §oFQHJã©`wQ%ÂãswQ'Â2sJI”s \K>áq `7ÂáqÌN'ÂpIå_ÂsÌQÂ`&ÂàqEá¾pK \K>rG Q^ QãÄ`Â_¼s?]ÌQÂáÀ©å^KGEÂ]ÌQ §Ä`Â_Âá¾ä`QIO §Ìq>ÂÂ_ÊÌq§oãQIIF㩝QJvQ@¾ à^EQJO §QJvQ@¾Rq>nJ`ã2ÌN'Â`rÀÇQ"sã §`pq@GojDQ§pQFãpQK¾a'ÂsÌQÂ`G ÅQN'ÂãÅÂãÊ[Âo`VI§s `BVIHåq@GÂpDI oã §QJIF¾ã QJvQK¾ã QJQQFã Ä`Â_ SKH¾ ^N Q §pI sÂ


º•^Q áqGK q oH ©pGEBã â`{Q"ãpEáM Ľ` S[ Q Ü`B ” QIIF ©p RB q Q-ã p ÃQ ˜Â o jq o QIÀ æ EB m`ÂpK m å_ÂpKwQ q m§QIQ À `Kå_ mÂÊ • o qJ ºàÂã^ rG Âæ ` pK `B å_ Ýq'ÂpKwQ q à¾pQ À ì lG p[ ¨æQ Q  lË ßqE ” o㨠S`%Q Qæ B5 ÎQI `¾ m{ã ^ã ©p ÃQ ˜Â pKG 2BQ jC= Ü` ãÃQ ˜Â `{ o j= • ¾ ©S ã`= S` hH e Ì rÀ Âæ `N`[ p lË oF n ã¾ ºpQ À mÂÊ á` hÌ SÂ` _I o p¾ §lË ^B QB QI ^>¾ Q¾ã º`AI s kGã `q> S^B Âæ aK` * `[ ᾠྠpQE ” •^Q^Jm ©`AI ÍQJãs Â` qqD ºS ^>Âk` o \>ã QQIB ÅÂÌQK& â_ QJK ^ED §S@EI hqH QIKG Rã Q-Ì Qã ©ÃÂq[QSqD SG[ ßQ' Þ` ã¾ Ä^^ SG[ Qæ ÂqI q §SDG ã S`A QJq rG `>E ”s §SG[ â_ o `AI ºsšÂÂ_ q o ºm` Â_ q oH ©•^Q ÄÌq{ ÍÂ`À QJ¾ ã¾ §SA•HG ÅÂãʾ Qæ QK¾ s s ÅQHGF ` âQI¾Ì ^E m o o^B §âQID{ãQã ©æÂ^K QJKÀpI n ÂËÀ l_ \> ©nKA sÌQ SÂ` Ç` q §Ê` mM ÎQFB” ÌqAI SK ã`=ã Ä^ã áQH? \H ¼s ” §oF å_ ÌqAI' Â_ §âÍÂ`Àã pw` ã pKM áQFã §ÄÊ`DI' pIKÂqã ©Ã`C n T" ÌqDÂrG ßa bH `K Q¾ã¨ Âæ `KM Ä^q ¼Q Ê VI ”¾ µqÈã`@' ßÂNÂã `[ kGB ”¾ ºÌÂ`HQ pFG5 äqE o ^^B ßãQ"¨SHGF â_J ºoÂáÂÌ^ m §æQ?¾ RG{ `KM §sv` ”ãsv` `KM ©Ìq[ â_ m §S Q ^ rÀ sD ßÂÍ Q §•^Q áÀ

Â^ÌÊ ÞQ

©2ÂqEG Sw`D' Èã`G kG@' àÂ`” hI. n áqQE Ý` áÀ Å`F SqF% á[ §^% Â_ ^I Üqq mK'Âo áQ §oF SQ˜Â â_ àQ¾ã ©SDKIB `K ÅQ^ hHEÄ^^ SK ` RKQ¾ q jIB rÀ ßQE” \{¾ §ÃÂq ” SQ- Qæ ?¾ TQ s SDKIB ÅM$ Q^I  µÃÂq• rG ÃÂq pÀ ©oFH' ^Kq ÃÂq$ jIB rG SQ˜Â QÌ` §SwÌQB m hHE ÄqE rÀ SqF% ©¤pD h`'£ jIBQ ©S^ RÂ`jIBàÌQ{ áqQE Qæ BwQjIBÂm §æQ?¾ QIã ʕK o Æ^ Q^I §ÅQHGF â_ rG Ê^=㠕^Q \Gã o`= s Øo q S` ξÌÖ ¤-VNLPOUP XF 4J[XF£ Ä`F §SKÂ^K'ÂSHAI' â_ bKM ߕ o àã` áQ ^E © sQ TQ å_ sE` [ sI q `5NHG SKQK ÅQJKqG QJ Q?À ©jI •Q `E pIKÂq SKKÂ`˜Âã mHB ^ Âq S^ •^Q j{ã §pQ? àQ¾ã ÅQKGHBQ 2DGF' 2GwQIHG Sq`'ÂÊã^% S{Qã §ÅQFKFÂã ߕ ¼Âq §ÐQ[ m ã¾È`à^ nJKG áQ UK §SK` ©SG[ mH nJKG `A áQ QH ¶Q_KDI ྠÅQKGHBG SKJ ^NK pO §R`G ÅQ@@ ÌqG pM Ü`  ^ áQ ÂËÀ㠔㠧¤"WFOUVSJTNF£ Ä`QCS a oFnh Â^ á¾§mQE'Q rH Q ÜQEÀ q §bFB rG p ^ áQ m §pÂË s jIBG Qæ Ê`ä`¾ rÀ SDKI SKGH åÊN UK §jIB ÄÌãÊ §R` mF= ^% rÀ rB •^Q áQ ^E ©QJÌq{ QJKÀ ^KBã QJFBãmB SHvÂ^ÂpÌQ/ ` ã 2GwQI' ÒQ= SÂ` ` §ÌQD” ` Q o ©¤ µÐ£ SKBwqG åã`' mKG pKHQ' §¤-VNLPOUP£ o q S` Î¾Ì bKMrG Ä^ `J¾ Ìã` ^Bã SHQSQJ ^I ã §•^Q mE  § SI ý `Js Âæ ^^"ã oQ pKG nF § SI ÌQ¾ `J s ¤3JWPOJB£ QKqDÌ ©^N' \wÂã `K ã^ å_ÂmE' m¾ o s S qG'Ââ_áÀ µS qG \H ”å_ •^Q mEo U^% Qæ B ^̾ Q¾ã ©æQKQ nQB'Â

Ã`C'Â ÃQì ÊQ"Â q? ¨ sQ@&Â o^Â a ©Ê µSH`

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

g«uN« IN.ELSON-ANDELA ,!PARTHEID EDDE-INUIT  P o áqFK ^^= ᾠQH §jN' Â_ rG ÅÂÊQJ=” m mK"ã ©æQHvÂÊ å^I S`>I sã §QJ SJQ= S`>I ÞQIá[ §å¾` Â_Â^ÌÊ ` Q= ” s pD rã[Â`K> §Ä`K[ â_rEGá¾ âQIH Qmã ©mKvÂ`À SãÊ ¤n`'£ ©ßQšÂ Ã`¾ `FD s SQF ÌQEÂã Åq>ÂáMo ¼• ˜Â rÀ §QI Â^ÌÊ \HG rG QJIK o`_ s pQDN o ^^B oHw âÌQ¾ Q qã§p` s`C ¤n`'£ ©áq • ¾ SK^K{ã QKqqQÂ`C s §Ðq>&Â

æ ã¾ mHB Â_ `= UK §•^I áqGK m¾ os QH$ jN' s ” ^ã ©pQKÌQ RÂã å_ÂpQ? 2Hã p.`F Qæ Q `= SHàQ §SQI'Q `F¾ sIÀã © SI §ÌQHKQ `=I ÌÂÊo ÃQF Ì^{ o j@ å_ dI Â_ `= ÄÊQ O s \H å_ ÌQHKQ áÂq@¾ µjN *ACQUES$ERRIDA 0SYCHÏ INVENTIONSDELAUTRE 'ALILÏE P SADG 2KIB rG Â^ÌÊRBGK§dI Â_JÂ^ÌÊâÌQ å_ áÂqIB s ¤n`'£©ÎQFB”Âã `KFD µQHã §¤3FëFYJPO£ 0LAIDOIRIE 0ROCÒS DE 2IVONIA /CTOBRE n MAI


©ØbN'Âã sI q§sÌQÂÖ sBwqÂáqQEG Ôq?&Âã áqKËqHIÂÊqJ=Âã ©æQ?¾ ^ ã q m §R Ä`ÂËbK `KH?Q s áqQE áq` ” §æQqFB pqGBã áqQE s áã`FD o_ áqw`B l_ §2ÂqEÂã `KH?Â2 áq Íq nJ ©ÅQ•' eB `[ Â_ k@Iã ©n^G nQÜ` o SÂʙ áQK[ eB s §áqQE S QK{ã¾ ÌqJ áQF á¾rG ^N Q qã§áÂ^G m rG ©Ìã_Gԕ ßã¾ áQF q æ m> Q qã §áÂ^G m rG k@I `[ áÀ QIG QãÌã¾ s • •^Q âÌQ å_ ßQ'Âã ©SD•D Í`¾ ^[ §æÂ^^" Â`G!Oã ÜqGKD kGB §SKËq, SG[ `¾ o `B å_Âã §^Q= §`½ ÃQ À Â_ãÖ SFGH'Q ÅÂÊÌqG bG q? §åaKG!À `M ÜqGKD Â_ rA㠶؜SKQ'`ÂSK Â`E.^ ßQF¾ rHM pa¾ ^E §lËhã ¶SD•D m 2 o §s`C nQBÂs àÂ` `KH?G SKE[¼Q@ Àã áqQE àÂ` à^ rG ÅQ•' eB qJ ©áqQE àÂ` rG §SK?E SÂ^B áQ.˜Âã RÂqã àÂ`”Âm¾o q pÂ`Âã ©`¾ âÌ^E p[ `K[ Â_ à` n â_p ^B Q ÎQ¾rG åÌqAI ÇËq, SQÀ oFH'ÂomJ ©fE ºSKQF˜Â

§ÌÂ`EÂÂ_ËQÂ^Bã¶â`KKCrG mHBÂãáqQEÂSwÌQB§áËÀ2B ^ã ©Sq`'Â^ ÂqEÂã Êã^% §jIB rÀ ¼qG ÍãQ ”¾ R åã`' âÌq@ã âÊã^ã jIB Â_ SKKÂ`À §S^ •^Q \wã mB Ê` §SDKI `K ÇQ” SKGH mA §SÂ^ÂsD ©RÂ`'Âã ßqEÂQÀ QJK 2B §SKBwã s QI^E µS ã`=' SwÌQB' hI rG QÌ`ã ©SqF% å^" SJÂq QÀã §dEIQ ÌqB= o SHvÂÊSQ rÀ ¼qG RI#h §áqQE Ý` s QI ` UK§å^ Â_h Ì ©¤ µÐ §pD h`'£ jIBÂ

p m> å_ÂQã ºSK{ã SQ- sËqHIÂã ^`D dI Â_ `Bm ºp pGBDK ÂËQã ]ÌQ pGB å_ÂQ ºSI o`= o `¾ Ìã` ^B ¾`# ^E ºpD •^Q áqGK ßL q Qã ºÇËqHIÂÂ_ ßL q Q o Âq^" œp` áQ= ÑãQDÂã pÊQ SKQFÀ o U^%Q âãʕ œÜãÌQQ S` p` S?QE SHGF â_J áQKIBã ¶SK{q sEG §m[ rG áQE` ÞQI §ÊqBo ÑQ rG ^Q q QJJKq oF.ã ©QJ•”á•{ãã SQJã `KI Ì^> o kG@ ÝQ SQJã Qæ qH Ã`C l_ ^>¾ã §QJC nGF •^Q á¾àqGBãÖ SKK' QãÌã¾ nQT ` §SG` â_¾ R §`½ pq ÞQI oF ©ØæQaKG!À Qæ KK `B p¾ QH àQ¾ ^Q= §ÊqJ=ÂàQ¾æQãÊ aI SK{qÂTQÂËO µÌQ ”Â2B SKãN rG o`šÂáQHvÂãÑ` ã\ rÀrB QJ— §ÊqJ= ÑÂ` ”Âã^MÂã ÌQ”Âã ÄÊQJ= áO §•^Q' SIQã ©mE' s ã ÌqJA s §pBã q p Ì fE sIB ”§ÊqJ= àQ¾ ßq'Âã Â_ áMã §^^ o áqQE bKM Qæ ?¾ sIB m §SK?EQ j`B ¶æÂ^¾à` n p[ §æQKI Qæ K m ^EG ©^ã á¾ pk n áqQE 2BpO §`? á¾ pk nã§mEHsv` `K ßÂÍ Qp[ã ©âÌQF m §2wÌQB `K §SK{q pq rG áQvÌQ@ á”q áÂ_ã Q` QHã ©áqQE àÂ`Q SEGB' ßQ' SKQ oHw áQB QEQHJÀ æ ã¾ p d= àÂ` áO §¤,BOU£ fQ å_ áqQEÂÃq{ ” ©p ßQ Ê` d= Â_ `B áO §lËhã ©âÌ^> `B å_ áqQE äq d ” àÂ`”Q ©rQ? ” å_ âÊ`D oHwã pÂ_ `šÂ à` áM s?E áqQE Ê`D s Qæ ãÊ ^J= §mQ ovQ ã¾ d= `šÂ á¾ ^N' oã ÌqAI oã ©æQËq, `B §rIB' Â_Jã ©áqQE àÂ` rG §pÂË ÄÊ^B' pã[ â_ bFB `šÂ áO §pD àÂ`”Âã ÃQ ˜Â swQ' rG Âæ ^Q •^Q ÌQ  rÀ eB RË Q-`ã ©`AIG Qæ ?¾ã SK`C S¿` mÂÊ Øoê mEI ã¾Ö mE  ^EG ©æÂ^KJ ã¾ ¾^ m §R áqQE o@nqJ ¶SQB p^ Ä`ÂN mÂÊ S£ åqã` §sK'ÂÖ SK{qÂ^KGE oHw lËã §æQ?¾ SKÂq$ ©Ø] ©©©s@QFÂã¤qãÌ rÀ `[ SKQK¨qK$ SK `A m sD ¶bFB ßq QIQFO oF µæ• r ^ ÅQQÌ ã¾ oQM ¼QBH SKQ˜Â]ÌQ a`H §æÂÊ`D nã `é n ¼s= ^ q h@ UK ¶mKvÂ`À ã¾ QKE` ¾ ÃqI §âÊã^s ä`[Q ã¾ Ã`CÂs `J áqQ oHw §m o hH o ÄÌQ s㨠ÄÌq_' SIF[Ââ_s Ì`EK Qã ©Ä`QäÌÂqK ©p`sÌQ ÌQ' rG `KM p áqFK ¨SGvQ ÅÂÍQ áãaK. o_ n §RQC s áqqFK 2KËqHI ÊqJ= áO §Â_F Ä`Q `KH? R Q å_ áqQEÂàÂ` 2 §2ÂqEÂã áqQE 2

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

§¤#FSUSBOE3VTTFM£ mÂÌ ^Â`` •^QÃQ À m> Â_F ÄQK áÀ §ßqEQ ¾`#M§bKv` å^Kµæ•vQlË o ` UK â`KHw 2 nvQE ÔÂ`> mBD æQãÊ S Íq §^G Â_ s sE` [ Æ^ ^E ©â^ã ^G Â_ rG SQ%Ââ_`>E”ã ©áqQEÂã ^K qã §SFGH' ÅÂÊÌq bG q? á¾ §Â`G!À s Âæ `N nQBÂs àÂ` `MSD•D m 2 o rA å_ §mÂÌ ^Â`` sIGBs S@=[Q SJKS@=¾R nqã oʾ ^ §s`C SQK ^w VÂã §áqQE `ÂãM mE n â`KHw á[ µnFQ¾ m¾ o`šÂ âQ# pÂãá¾ `  ^E ©â^G QÌQÂs åãqIÂ\G ä`[ SGK?D o m? ¾ §QJI h Â^ s SK?E SÂ^B pQ.Àã SwÌQB äq§`½ ÌQK pQ¾oF nã ©áqQE àÂ`Âs SGH' RQ rÀ àqK sD ^¾ sIÀã ©jq'ÂÂ_VvQ mH"ãáqQE * å_ k@' áqQEQ ©QJD SKBwq s §QI SÌQ [ o ^^B pÌq> å_ÂáqQE S{Qã §SGq SKÌQ Ä` ä^ rG pw` `K ã nQ §s•¾ ” áqQ §Q`A s q §SKI q SqF% p Q{ã QIQKQFÀm ^KI#ã pwÌQBã p?QI- Q`M Q`KHw áÀã ©mH ©¤¨ µÐ §pD h`'£â`KKC

(5)


QIKG áQ ^E §lË o 2ãN oF n QIIF §áqQEGÌQE o nI §ÞÂ_½ ` ¾ TI㠧ة©©ÖQ`KHw S Q ãáqQE S Q 2 ÌQK” h eQI'Âã sQ¾ mF=nQA aK' Â_ ^w ÇQ” RÂã á¾ h Â^ oF n §QIBQ s âQIÌÊ å_ §SÂ^BG å^KGE Ìq> âQ# SÂ^B ¾^ã áqQ m` sIJ Qæ ?¾ m §R sB q pKÀ ©¤¨µÐ §pD h`'£ QJ` SKQ˜Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

pÀ QIG ÂËÀ Ìq[ QI@^ áqFI oF ©Ä`@DQ áqQ mÌ áËÀ q mÌ SIJH ©SIJ'ÂSK•¾ Ýq kG@' RÂqÂã áqQE àÂ` h? o §`KBÂ\{ áÀ §QJKH¾ RF QJÀ ¶oJ' mF TK áqQE 㾠àÂ`”Âs `K q áqQEÂmÌã ©QJÂË SIJ' ÇÌQ nJ Q ߕ ” SÂ`> SHF7 SK àQ¾ m. ã¾ §pÂË rG nF qJ §ÃQ ˜Â ©l_ àQKEQRQ@qã ©QJ mK m? ¾o §SIJ' SK•¾mÂÊ U á[ `@w •^Q áO §Â_F §pMF ©SIJ' SK•¾ ÁÊQ- àaG å_ sB`= áqQE Ý`&Ì` S QwÀã ¼QI ÄÊQ Àã eqBãȕ{À rÀ Âæ `@? áQ§bQ mBDã ^E ©eK[ áQ˜Â ÅÂ`C ÅÍ` UK §lQI SK•[ o ^a Ñ`ClËã §áqQEG âÌQEQ ¨ÄÌQB \`>㨠2` Ü`  nÌQE rG QJ• o áq `BK s §SQB Ľ`'Âpq> nKG §•^Q' SIQ §SK QwÀ RG SKGH ÞQI oF ©nJDM áqQEG §pQ? nJ n qJ §lË hã ©áqQEGæÂ^vÂÍ Qæ Â` ÌQE” sIB oH µnJ? Ì pQFO áQ^ã ©nJQ¾ pq¼QI¾ §m[ÂrG Ä`Q §Êq¾mÌå¾ QJvQ? ¾ 2 o oH? SHF7 SKoF nSJ ^N ©QÊQK%SÌã`?ÂÅQQH? +^E QJQFO oF n sQQã Â_ s k@ ÝqEG s'QB ᕠ˜Â á¾ rG §SKE` ¾ ÃqI$ SqF% kGBQ^I §hÂqÂs Qæ Q ^q ” áqQE àQ¾ ÄÂãQ' oF ©^G ßQ> rG mASHF7 bKvÌ áO §ä`¾ SJ oã ©QIB= `[ ©SHF7 ÅQG 2 SG{QDÂÅQã[ s §sQK bKqQ nvÂÊ ^w âÂq Ê nE n •^Q áO §ÌQ ” 2B _N n p? Ì á¾ Q-ã rG §æQKGÂÊ g Q^ qJ ©nJQ¾ m o_ÂÄQ?E ^wã SHF7 SKJ æQ?¾ã SKËq, SDK ã áqÌQ. o_ lã[ pÂ`Âã pQ À SKQ' SK ã`=' ^KM p \H §2ÂqE àÂ` á¾ QH ©SHF7 áÀ §S{`D àQI  ^` qJ ©QJQ¾ ßq' rÀ SQ s q SKJ S{` p•F \I.ãnGF sF §SHQHG p.^Es §g% mE n áqG. ÄQ?E ¼”N á¾ Ñ` Â^E ©Q-Ì sqFÂã sqHB ÌQ=” o ^B¾ qQ rÀ pQ@ ``5ã nJKÀ pq pIF.l_ §SKq SK §pÌQ rIB hKH ÇãÊa' ¼Â`˜Â Â_ p \HKã ©nJK ©SFQH SQF mÂÊ pG>D. s §pB ]ÌQã d= pÌQ Â_mÂÊ §pB ]ÌQ pÌQf` s ÄÌq> mF= á¾Rã ÞQIJ ©pKG g Qã â^=ãpBHãpGE å_ ÇãÊa'ÂoF' q Q^q n¼ÂÌãã ¶•^Q rÀ áqBH o_ áã`wQ% ÄQ?E §mKG ^BÜ`BIã ¶SKã^ÂSHF7 l_ ^>¾ã§nJI ^B¾ãrG ¾ rG §Ä`' â_ ` qI §Â_F ©QJ qGK ã SHF7 â_ d rG q å_ ÃqF' SB Â`' d rG ã SGÂ` rG ã ßQ Åq> ÃQ@ §QI^¾2 Êqq q Qã dI Â_ QIG{ã ^E ©æQ?¾ àQJ o ÄÌQ ©ÅÂ_Q SAG â_ s â¾`E s

(4) §ÎQFB”Âã `KFD bDI •^Q h?K §Ä`@DQ áqQ m` rIjKF ©QJQ?QIã QJKQã SIJ' SK•¾ã pIJ 2Âq om àÂ`Âã â^G 2ÂqE Ôq?& ÅQÂq àaG' Â_ f? RQF SQK ^wÃÂ`w˜Â rG e`Âã ÇQÂS` ÄÊQK §â^KQE àÂa” ÌÂ`E ©pQ? àQ¾ ßÂN Â_ •^Q ÌQ¾ ^E ºpD ^G Â_ §QJÂË ^ s ÅQK•[Q kGB ” §RÂqÂáqQE àÂa”Âà^ ã¾ à¾QJÂ` R mã ºSIJ' ÅQK•¾àQ¾ mHB Q µßÂN á[ àaGÌÂ`E npI SQ˜Âá[¶QJÂË ^s SIJ'Q p S• ” ©º” §l_ ©SKÌQÂã SKQKÂã SK•[ âÊQB¾ s §p` ÊqqG `` ä`[Q ã¾`KD §SK>=ÂÄQK% hvQã Ê` §Q mF= 2B rÀ s Åʾ s Üã`A SHF7 nJDsF µSKIJ' Ä^ QE Ý` mÂqB \wã¾ á¾ã §SKQK sEÂq `˾ á¾ R §QI ^Âq §T? ÅÂqI _IH ©sQK ÒQ=I rÀ sIB Ê s SDG' ©¤ µÐ §pDh`'£Ø©©©Ö åQF` Qæ B QæQã` TI Q^I ßãQ ^qJ ©• ºSKãN •SKIJ' pQÂa h •^QmQB m ÅQÂq RÂã s mMã §S{Q SKH¾ sF s pIJ s `KFD §ä`¾ Ä`ã ©QJãÌ s ã SK•[ 2ÂqEG kKHB rIB' s ã ÅQÂq RÂã nQ jq' n Ì` §àÂ`” âNG ÃQ Oã `K ©SK `= ¼ÂÌã QHK Qæ qQã RÂq ¼ÂÌã QHK Qæ Âã `Bå_ Q ÍãQ å_ ØRÂq RÂã s Ö mM Â_J ÝÌQD' pq á¾ sJ ©sIJ'Âhwq mÂÊ QQIB RF SKãN' ᾠq §pK `FD áqQE j¾ n Ì pIJ SÌQ/ Ì` •^Q á[ §âÌQ À s ÇÌ^I Â_J `^ fw RQFã ©QJÌQ/ o pBI ÂãÊÂ̾ o_ lã¾ã SQ˜Q Qæ ?¾ã pK `KFDQ §pGÂÊ o áqQEÂÑÌQBK pO §n” ¼ÂÌã sD Q â`KFDbFBK§ä`¾Ä`ã ©pK ¼ã`E `K q QH §`KI' ÇQ˜ÂÂ_ã ©pI m sv`' ÇQÀ^KB ”qJ ©áqQEÂ`JA ¼QD˜Â ÇÌ^ ”¾ R p[ ¶SKQK 㾠SK•[ÂSÂ^BÂs rG ”ã Qæ ` ”ã Âæ ^Q bK qJ §SKBK SKGH S¾ mÂÊ sÂ`QA pGãMf`ã §eK[Âm` SQK jI §QI bFB pÀ ©æQKH ©áqQEÂÈãÌ h eQI s SKqQE Å¼Â`˜Â `QFã 2ÂqEG `5NHG pvQHÂã p`= áq R §pQFO oF n •^Q áÀ §• mÂÊ pIJ SãÂa' RF rG ` q á¾ §¤$/"£ sE` [ sI q SqF% o dK` RG pKG Qæ Âa áQ §`E rG ßq>GG ©SI^' RQ áO §mQE'Q ¤-6SCBO"SFBT"DU£ 2Âq pKG dI Q k ã RG@ áO §ßQ%ÂSBK@ã ©¼Â`˜Â Â_J RQ@ ” §eK[ f? SÌQH' •^Q `@?K §l_ ©Ä` m s e ` Ê^Kã e `K n o Ü` o QJ qG RB>ã sQ—S>>§SKvQk QI- pIJ §sIB lË áÀ µSI^'Q 2I QE o §pvQ>ã pQ^ rÀ SQ s sQQã §QIKI Âq' ÅQ^& +^E o ã mHB o jqQ QIQ@ fw RQ å¾ mE oã ©QIÂÌÊÅÂqI ߕâQIÂQm áÂ^E _IQIGH §l_ ©` Q RK o SKBwq â_§n”ÂÂ_J `^ QIã ©Ôã`= `K mF= SI^'ÂRQF ¤ß•£ rG §Ä^ ÅÂqI QIqG á¾ nGB QI QH ©Ê`@QãSBQ'QoÊ^J §Ä`D lG ߕ


§•^Q o Ì^> n ؤ"DIUVOH ª7FSBDIUVOH£ fQ ä^ áQ˜Â SQ` p•Âã pÂqã pQJ ` §Q rIB- bFB qJ SKGHB Qæ ãÊkGB `[Q ©ÐQ&ÂpqQE`K[ Â_ ÌQE eK[ oF n§áqQE o Qæ ÌQ Q Qæ q âã`  o_ lã¾ã¶ÎQFB ÇÌQ nJD¾ ÂqGB á¾ã k nJ[ §jq' Â_ ËQ nJE o •^Q áO §áqQE o ÇÌQ d= pKBwq pD{qã ©áqQE §p nQ n å_ áqQE Â_ §áqQE o ÇÌQ&ÂovQF mGK SHQ7 â_ áMã ¶æQ` p`  SE àQF[ Ñ`Bã ^J@w m QJM nGB h §kKE m å¾ §m o TBã ^ §sJI ” s bK §æQ_ sIGB á¾ áqQE ÊÂ̾ µSQJ ” Q rÀ mN TG

Â_ m s ã ©QJI h Âʾ s ÌQF [ R m §pGB Q R ºáqQEÂo ÇÌQ mÌrÀ sq"o c^IK å_ o §hwq cKB ÌQK §hH'Âo ËqI áQÀáq o c^IK å_ o S^E' ÅÂÊQJ= R §Ä^^ ÌqJ Ä^ pGB QHG áqQE ÇÌQ hãQ Â_ã¨áQ˜ÂhI.á¾m>^oF §Ø©©©Ö ºSHF7 àQ¾ ÇÌQ cKB rG ` á¾ã §SÊQ ÄQK s pE SÌQ/ o ¨s ©¤¨ µÐ §pD h`'£áqQE Êq SQ@ §SQ˜Â à^B eK SqF nJK •^Q áO §Â_F á¾ nFKG µSGvQ SGÂ`' àÂ^Q㝠ÅqFQ §pD ášÂ s µRÂ`G SK` S` QJÀ œnFD¾ ÂqGÂ` á¾ã SGÂ`'Q ÂqDF o`= ã Qæ • §ÄÊ`DI SÂaapa * §•^Q rG nF%ÂÌÂ^{À ^B ©S^`ÎQK¾ S QKrG `¾ ^ã ¶QÌq`o §àqKÂs S Q

oF. Q/ rʾáQ SqF% jq áO §ä`¾ Ä`ã ©^GQ Âæ Ê^ `[ ¼Q? Mã sE` ¾RB= §æQBKH QIKG ã ©o`?ÎQ¾ o âÌQA RB= \Q> rG ÓQD%ÂSKãN mHs sI q mHB SI$ h`'£ Q`KHwã áqQE 2 Ä^^ SJÂq' ^B á¾ §sE` [ ©¤ µÐ §pD 2ÂqlË mã §`? 2Âq SQK sIB§SQ` à• à^ áÀ m Q SG`H SBK@ SQ rÀ ÄÊq ã s=ã ÞqG qJ ©ÄÌQ?% `K mHB Â_JSqF% TQ ÂËQHG ©áqQE rG SEQ§SK QH §æÂÊ^ `[ S qH' â_ RB= SKQ `B QJ[ º`?' oSGÂ`' h Q p[ã ©áqQE rG SÌQ ã¾ SEQãÄ`? `K

^E ©ÐQ& pqQ à` ^B n eK[ m` áO §^Âã RQ RQ@ `šÂ á¾ sIB SQ`Âà• ᾠµsã §SKQÂSEKE% pH ¾ §eK[ m` mB §ÐQ& pqQE âÌQEQã ©p qH k QIÂ^ áqF SHF7 QIKG Tw`  Q-` µæÂ`E áqQE Êã^ ÍãQ# à^ QI RG@ §QIq{ ÔQHÀ s ã ÇQ” s QIE §QJÌQH- pHKob s s SqF% ᾠq sÂqã ©áqQE Â_ s s`#ã ©pÂ` à^ rÀ hKH$Âh ^ã Âæ `E pGB# UK sQK s sEQ?' áqQE SqF% T^ ^E ©`BQ SKI ÃQ pK sIFG5 å_ ^% rÀ §sQK s Q= s ã SKIJ'Âã SK>= ©¤ µÐ §pD h`'£áqQEG ^^=ÂÌQE”Q ÌqB= s•[ áqQE àÂ`”å` QI eKEIÂqãÖ áqQE ÌQE áÀ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

©Q̾ s Sq= ÅQQ' o


áQ ^E ©sE` [ÂsI qÂ`5NHG Qæ Q pIK s áQå_ ¤4JTVMV o^J@?' ^w ȕ pQHBÂã s`C áqQEQ S Q˜Â q ÃqG@' §SKqQE nJGK m o n ` rG ã §ÜQ@' `½ s ÂqQ o_ ©p áqaG ”ã §pq`ã p áq • áqQE SKEKE%ÂÄqE áqGJ •^Q hQK§ÝqE% SKG rÀ lË mã §àQAI rÀ RI sFã s àqGÊrG ßq>%ÂåqI §SÂ^ s áQã ©SGÂ`' s Qæ ãÌÊ o oFH n p— ©SG`' â_ rG Ê^= á¾ QIKG Rã ©ÃÂʚ ¶SGÂ`'Q ¼^G `@w §s%ÂÅq>QSÌq ãÄ`Q ŔÊQ kKE" `[ oF§jG ÝQK áÀ §æQB ©æQE” hwq Â_ o qF=Kã Åq> 2 nvQE ܕ”Qã SQFÂã Åq> SQK Qæ ãÊ kGB QIHG ^E µSGÂ`' ã¾ s% Åq> 2 §SQFÂ㠝sQB hHEG Qæ ãÊ áqw`B SÌQ [ á¾ §eK[ áQ˜Â ÅQqF ]ÌQ lË áq `B nã ©ßQ Åq> nJQ@ o áã`BQ^I §RK`Gã àQ §¨ ÅÂqI _IH ©Ø©©©Ö QIE` o bKã S`Q SqF% ^w SDKI ßQH M §ÌQKÂã SK Âq o §SÌQ [Â å¾ §sB SCG sã §æÂ^K QJIEsÂSCGQlËã¶ÃÂq> ÄÊQ rÀ h` s TQ §nQB o ä`¾ ÅQJ sD ©SEKE% s QJ `Bs Ä^Kq Ü` ¾ sIIF §ØnFQF ÂqQF á¾ nFKG áQÖ µSGvQsIKSHF7 QIQ ^E ©SE`@ â_J sQ˜ SK QF ļÂ` rG ` q ”QIHF á¾ o §ä`¾ Ä` U^% rÀ SQ s Tã §Ä^ ÅÂ` SqF% s sB ÌÂ`H hq á¾ QJIF. ” SHF7Q ©Ðq>&ÂÂ_J s`# ä^ §æQKq ÅQqF%ÂpK 2 å_ pÂË Tq s §SGÂ`' ßQHB hq á¾ ^E ¾ Q rG §QJIF. ” SHF7 ᾠQH ©¼Â`˜ÂÂ_J QÌQE ©¤¨ µÐ §pD h`'£ æQIQ â¼QEã sB ÅqF Qæ ?¾

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

©QJQF SqF% nJKG Ñ`B §o`šÂ Åq{ hH ” sFG SQ`Q •^Q `_ã ©RFQ ļÂ`r ”ãSQ˜Â ^` ”QJIF sI q `5N' bKvÌ §¤"MCFSU -VUIVMJ£ sqq `K¾ QJB s TQã ©¤4USJEKEPN£ àã^` ßã[Â`Íq rÀÞÂ_½sE` ˜Â SG ^E RG@ SE ` §SKBwqG Sq@ SÂÌÊ o ÄÌQ SQ` SqF% â_ ÞqG áÀ µÃÂqáãÊSQ` TG ^ã ©SÌQ= o oF. Q' ”ã pÂ`AI' RK Âæ ^¾ oF n §pQ½ã sB âQ# sqq bKv`ÂSQÌ TG ^E ©o`? ÎQ¾o âÌQA §k ©¤ µÐ§pDh`'£ ÃÂq áãÊ àQ¾ SãN ”ã SQ˜Q SaG QJD `B ¼Q?K S@G oF n `šÂRQ$ á¾o ^M `K[ Â_ áQFO oF nã©Êq[ RB= ã¾pGvQÌ ÔqÌ ` ¼Âq§ÞÂË ã¾ mF=ÂÂ_JSHv• ÄÌq{ pI áq S@GQ ©SIKBÄÌQ˜ã¾Ä`AIpKEG㾧`šÂÜ`@ÂoÄÌQBp QH oF nQJ¾ §lË o rÊ[Âã §SQ˜Â¼QI QJDjGFn ¼Q?K QJD S` •^Q ÑQ ^ã ©SQ` THG QJM QJGÂ` `B= áqH?- âÌQ˜ ¤7FS8PFSE£ ÊÌãã`K RQ UK §sqq ^B Qæ ?¾ RG ã ©QJ Âæ `K`FáQ s mHBÂSKG pKG Tq> * ÌÂ` np¾ §SKIÂã ©ÌÂ`E Ü` o ÄÊ^7ÂßQšÂ m sI ã ¼QE ^E à^ `BK §`? ^G s  µà•” ÌQBO ”ã SQ˜Q ” m{q ÌQ ” 2B _M nUK §æQIKJÔqI Â_ oSQÌ SqF%Âà• S qHHG 2HI' ¼QH aÂã ÅQK>= n¾ hH# SHAI RQ@

åÌqD SÂ^B ÌqB=ã §`KH? Åq{ ÄÊQK §ÌÂ`HQ RQ@ §Ôq@ p[ §QIGÂ^ Æ^ å_ 2ÂqE áqQEã §åqEÂã àÂaÀ áQF- `[ kGBK §pD ^KGE rG Âæ `Kã ©QIqG mÂÊ mFS ÌQ ÅQKKÂ`Àã ÅQKw` ÅÂË ÄÊ^ `K ݕ¾ã kG@ ” µs^'ÂáqQEG ÄÊ^B' pã— SIQ áM= q QH §SG> iG§p `¾ Q rG sQB- §SHF7 ᾠ§bKv`Âå^K §^E ¾ ^E ©æQÂã pã`B Q- àQKE rG 2HH>' ßQ` hI s QÊÂ` `[ kGB QHIK §ßQ`ÂS.a sI ” ÅQqEB ᾠ§]ÌQ áQ¾ ©¤ µÐ §pDh`'£ n`vQH? s `HM sIM SIEKáqF á¾SHF7 rGB §nF% áQQHDK㝠Qæ ãÊ áqMã ©s Ä^ ¼Q?E ^B §å`KHw Åq{ rÀ ÅQ>˜Â á¾ rÀ§nQA' â_ ^w ßQ?I hQMã §å`>IB ^E% R Âæ `M ©¤ µÐ §pD h`'£ æQQ5 rCG ¶2ãNoF n QIIF§l_ nG rG oãáqQE Ý`QI ^E ©¤ µÐ£ Q`KHw S Q ã áqQEÂS Q 2 ÌQK” QIKG áQ ^E QH ©Q`KHwã áqQE 2 ^^ ÔÂ`{ SJÂq QIKG áQ Ø©©©Ö ºQIQ`Eã QIÂÊQE” SqF%ÂmQ# àQ¾ pGB QIKG 2BáQ å_ QIQ QI áqã S.`ÇQ” `B å_ áqQEG h?I QI m pKG. Q'Ôq?& §lËbF §QIKG RÂq oáQ p¾ ྠºsQQ ÃQ{¾ §2ÊQB ßQ`GoF. ” §SG?B' â_ àQ¾ ºQ`KHw QIKG §n`KHw S Q µsã Ä^Âã SQÀäq Âq^E á¾ §¼Q `= S.aB ©jq' Â_ m QJKÀ åÊNK s SHKq VvQI o `AI eC QIKG pKG. Q' §àQ `K`F Q¾ã SIG ¼Q? ¾ §QBKH QI>> ^E ©¤¨ µÐ §pD h`'£©Q`KHw ÅÂ_ Ñ` á¾ QH ¶æÂ^ÂãæQK á•F= áqQEQs qÂã`KH? áÀ QIG QHã ©æÂ^Âã Âæ `KFDã Âæ ^Âã Qæ ÌQ á•F= §RB= Ñ` ã oF qã ¶ÇãÊaã ^Âã oF ÞQI §æQB 2Q% sD §æQEQ àQ¾ pQFB ߕ o m.ã hHã à^E s qÂÂ_ á[ ¶ÃQ ˜Â ©hvÂÌ qQàQ¾å¾§áqQE sJ ©ÇãÊa mF= SKGÂÊ S`# Qæ ?¾ s §â_ ÃQ ˜Â S`#ã §2K`C ÄQ?E ^w SJq' QJq m pI ^Hã `KFD bFB ©ÇãÊa áQ@ o Qæ •@ §åãQM mF=ã §mHB QJ¾ lË æ ã¾o@ •^QH ã^ §áqQE o SKËq, Ä`F Qæ KGÂÊ mH㠔 SKÂq$ ¾^o@ §pD ášÂ s ã pIF ©Ã`C o Ä^H QJMã ^! Q qã ©sK' Ã`C QÊ^ s SCK> s ¤*OUÊSJPSJUÊ£ ©QãÌã¾s Ä^vQ ݕ[Âã k%ÂãSQKÂãSDGDÂoHw pQH s QIKG 2Bã§SKHKH `[ s q mÂÊ oHF 2ÂqEÂáqQE ©©© ] SK@ ÄÊÂ̘ rG ã ^>E rG nF á¾ §ÜQ@' `½ §ÊÂNDÂnKH{ s h@IpÀ ã¾ §`KH?ÂÅq{ ` Æ^áqQEQ ©sBwq áqQE Ðq> mã ¶sQK ã¾ sqQ ÃQ@ m m nGB oI ©SIJ'QæQ?¾ã §Ä`@DQ áqQ mÌáËÀ •^Q áQ^E æ H §SÂ^ s ÝqE% ÎÌÊ p¾ 8BMUFS£ qãaK `Âã SK>I •


Ü` o áQ™ ߕC ÞQIoFnã §`KE ”ãsI ÞQI oF ©¤ µÐ §pD h`'£áQ˜Â

(3) SK ÂÊ áQ^E ©sIB o SHGF s Q mF áqQ mÌáËÀ•^Q m

§æQDG ÄÊ^7 SK ã`=HG S`QA pwÌQB o n ` rG §kG o Qæ ÌQ§SIKB SG` s âã`  ÄQ?E eB á¾ on ` rG ã rÀ Qæ ãÊ q ^ áQ §SJ oH ©Ä`@DQ áqQ mÌ áQ ^E ©áqQE áqQE q àÂã^ rG Qæ _I áQ §ä`¾ SJ oã ¶áqQE kK@ áÀ §S{`D â_ `A pIF ©æQ`F pQ¾ßq' pKG 2B áQ å_ s qå_ p Q ʝ ļÂ` Q^ ¾ ÂËÀ QIÀ ºg% ÂËQ' ©g% Â_ mE n §SKQKSKÂËÄ`K Qæ IH? â^I QIO §SB Â` o ÄÌQ §SEKE% Ä`K â_ QM  ©áQ@Â` Qæ B QHã ¶pB Ä`K Qæ ?¾ã p`K s QIA” QHã ©o nQ hqã QJKqEBã Q`` ^#ãbM ÅÂ_ SM `K Q^I Qæ {q>§sB µQãÊ ßqE qJ §m o µáqQE àQ¾ SãN' sã ”¾ §S.` ÜÂ` rG RB= Tw` sqF THJ ^E ¶sE` ¾ ÃqI$ ÊQ"” s SÌqJHG bN' áqQE ^w `QA Q^I oF ©Q¾”ãsB ” §pBwã s nQ n å_ áqQE qã sEKE% ßãN' o ß¼Q á¾ QJKG 2BK §QJHF SHF7 Ì^> ä`[Q SqF% TK¾ ã¾ ºßãN' Q¾ mJ ©áqQE Ý` o SKG ¾徨 sB áM nG rG sã §áqQE Â_ ÅÌ^{¾s s o `KBG S ã`= SKQFÀm áMã§pwÌQBK ¨^G Â_ sI Âq ÝQ@ rG k@ §kQ h`= Ü` o QJBI * §SwÌQB' â_ ©¤ µÐ §pD h`'£ ºhÂã §pK l ” Q/ã ©pB h Qæ KQH §áqQE àQ¾ pDI à^E §Â_F mEã p pQ À o oGB rH¾ áqQ nQ §áqQE Â_ e ` p¾ ©pQ¾ßq'Â

mBDQ Ü`B qJ ©àQ ÅQ Â` Âã ÅQ`Ë àQ¾ §QID¾ ^! QIÀ ¶SHvQE SK `=Qp Â` Âà^ SKãNmH" o oGBã ÅÂÌ` à^Eã mQ' ÄQ?E Âæ ÍãQ §SKqF SÂ^BGã ¼QBH SKQ™ pQ@pqã SHBD' S= ` o ÔqI b oI µSÌQD' Í` QIã ©nJQ¾ Ä`I Qæ QK¾ `B=ã ¶Ã_B'ÂmwQI' Â_ SQF ߕ o §ÄÊQBQ Åq{ rG UK §ÅQ Â` ” â_ oHw ¤3PVTTFBV£ qãÌ

áÂ`K §^G Â_ s QJHKAIã SKE` [ ÅQBH' SKI TQ ^E ÑÌ[Q ©SKQKÂsQ QI Ìq@ rG `K `KMQHJ áQã§sQ À SGKE lG s TQ§SG`'ÂlG s sKv` ÊÌq'Âs`B s ”ã ÅQE ÞQI oF n QH §ÄÊqq S{Q& SKFG' oF nã¶QJ` ÎQIÂmF ©áQ˜Â Ü` o áQ™ ߕC ”ã¼Â`E ”ã¼QKI ¾ ¾^' qã §SqFG pq' ¾^' q Â_ áQã ©SKÂqã Âæ ÌÂ`¾ ÂqQ Ø©©©Ö SGKEÂáãN `^ å_ÂbG' nKAI s Qæ ?¾ sG' §ÄaQ `K ã¾SKvÂ^ `{QI rG åq áQ hH' Â_áO §æQB Ìã_ §lË mQE oH? pIF ©æQKQÌÂ`H” rG ÄÌÊQ `K sã §ÊQB ”ã SÊq ÞQI áqFo UK§Ä`AI' SÌqÂSK Â`E.^ sI q `5N' áQ^E ©Ø©©©Ö SQ%Âã áQ[ à^ ã `ED rCGKã o `AI eCã §nJKq TQ QHDK §ÎQI m áM æQQ5 Qæ BIE ÄÂãQ'Q 2IN'Âã §nJI q SKqI$ QKE` ¾ `B o_ §nJq á¾ Qæ BIE áQ ^E ©SÌQ MÂqGQBá¾ R §SK Â`E.^ ÁÊQ'Qã SGQF ÄÂãQ'ÂÎQ¾ rG S`cKBÂ2KE` ¾ ÃqI$ m áQFO ©¤¨ µÐ §pDh`'£ ÓqA%Âã ÝqE% s jE ” §•^Q àQH ^=ã Þ`Qã âÌQJ O SKËQ$ \H Q áÀ ©ÇËqHI bKã ßQH Ã`C QJ^E s SKQ'` SK Â`E.^ ^ ^I æ ? ÞQIJ \{ áÀ §æQKwÂ`  pEEK å_ ßQE” §lË o • hHoHw §SÌq SK Â`E.^ rÀ SKQ'` SK Â`E.^ o §ßqE ©S{Q SKFG ”ã ÅQE áãÊ sGBD kE áq s mH §SK QwÀ SÌQD QIQ¾ Í` §Â_F m §mF= Â_J sBÂq ^^Âã s Â`E.^ mF= ßQHÂã ä`¾ SCK>ã ¶æQKwÂ`  s` • hH' Â_ swQ s * lË n Qã k mF= Qæ FBIâÂ` Q qÃ_I •^QH ©Ìã_; QJI à^E n sÂSÌq SK Â`E.^ å¾¶p¿Ì hqQã ^B`JA ©ÄqEQ ÄÊqq §SKGF §S>Q ÄÌq{ äq sF`¾¨qG![ Ã`C áQ ÂËÀ p[ ©ä`¾ mQE ÄÌ^ ÞQIã `½ mQE ÄqEQ Êqã ÞQIJ mHBK pO §Ã`CQ SK` `[ÂsQ'` àQAIQ R ¾ ^ •^Q S.^E SKE` ˜Â ÅQBH' SKI pQ À o Qæ IGB §QJD SHGF k ã §kQ mKF=ã ÄÌ_ kGB `[Q ©^G Â_ s QJHKAIã ÄÊ^B' pã[ áÀ ©S¿`G Ì^>-ã §QJD S • 㾠pD k@I' ” `B Q §k mF= Í` sJ §æQE `JA sE` [ÂhHHG SQJ㠝ÅQE áãÊ hH' l_ ^>Eã §SKÌQÄ`QAæQKv` ©áQ™áQ˜Â ߕC kI ÃÂ_! qã §ÅQE áãÊ hH Ä`F q àqK Ã_!¾ sIÀ o §`šÂ pvas ã ¶SKÌQ' ÅQDNHG s¼Â` o §pI ¼a s ©^G Â_ s QJHKAIã S.^E SKE` ˜Â ÅQBH' SKI sQ À nã ¶SGKE lGs TQ §SKKv` ÇQ˜Â SGKã `B s ÑÌ[Q

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

mÂÊ SKÌQ`{QI hKHpÂÌ`à^E §sÂ_ÂÑ`B Â_ s ã ]ÌQã q pÌQ §ÇãÊaã ^Âã oF mÂÊ mEI ã¾ §^Âã oF áM Qæ HG §áqQEÂàQ¾ Qæ B 2BH áÂã^ §ßq' SKGH sD ©pB ÅÂÌ`+^E Ñ`C à^E ” pIF ©`šÂ s ^ QHJI ^Âã m §mQE'Q ©k% S^ s bKã SGKã bK sÂ_ Ñ`BÂá[ §fE páqF á¾oF. ”ã n ” qã §æÂ`` `B ]ÌQ Â_ f áO §pBã q §•^Q áqGK SEKE rGã ©áqQE àQ¾ ”À rIB ©SÂ^BÂâ_ S` s §sGBDÂQHÌq?ã

§SKDI Ìq[ m 2 o ÌQ¾ á¾ §_IK sD rG TK½ ^ã ßQ?I s SBwÂq'ÂsHQ +^Eã sB S^ §ÄQK% o Ä`AI' ©S`%Âm¾ o


§Ôqwq' Â_ Ðq> pIG ¾ Q oHw §h ÂãÊ S• QI m¾ã µsã `AI ¼s= SqB> QJMã Ä`AI jq UK µÃÂ_!” h ÂÊ© rÀ Þq ^ã lHJDã l nJã Qæ Kv` áqF á¾ áãÊ §lKÀ æ ãN lGBã §SQ˜ÂãSA•' s ÌÂ`H” s Ä`AIÂo ” ©SqG ”ã ÞÂÌÊÀ” UK §sv`' ¼ÂÌã Q rÀ Þq ^ã ÞÂ` * ^E ©mãMG SÌã`w SÌq{ SCK{ à^E qã µÄÌ_ h ÂÊ© §swÂ`  mF= ÊÂ^[ ä^ s Â`E.^ ÇËqHI Êqã ÌÂ`À ^B 徶æQE” ”À nn §`FD Ü` o p@ã pD= áQ áÀã ©pD ÇËqHIGmQ% eK[ áQ™ jKIB m^ SKqE ÅQ qH' m Î¾Ì fE §SKE` ¾ ÃqI$ S[ h ÂÊ© ©Ä^^$ QKE` ¾ÃqISÌqJH áqQSGAT" cKBG Äq ^' µo q 㾠Sã^ 2ã S[ â_ 2 fG& à^ Rã

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

åQF` h Q åã` Q¾ã hH¾ TI §TG ÅÂqI _I +^E oa o áqF nã SGKE ÉqK rÀ §¤5SBOTLFJ£ cKB ÞÂ_½ Qæ IB áQ ^E ©eK[ÂáQ˜Â ¼s m §mKH$Âã sQ[ ¼QH aã ÞqGHG SK Â`E.^ S@G m s §à• ”ã ÜqáãÊã S` ʕ ¼Q̾` mEI áQ㧤"NBQBLBUJ£ Ø©©©ÖQIKFG s ÑÌ[ TQÞÂ_½ ©^K

å_ áqQEÂk@I q Â_ã ©SKqEÂÅQ qH' m p` RB= §mF= Â_JsI q ÃÂ`G Q^^ã ©pKI ¼Q?KÂSKG[ s ^ è ÅÂãË §n” Â_J o`^$ ßQ` mã ÎQI m \>K ©mBDQ áqQEG Sæ BwQ SK Â`E.^ ÇËqHI oGB' ÃQ ˜Â s mH µSKQ S•B Q¾ mF ÝQK' ¼Q qã §ÅQ@G m>Dã §SKF`¾¨qG![ §SKQ'` ÁÊQ' â_ h? å_ sQFÊÂ` k@IHGã §SK Â`E.^ â_ ÁÊQ p= á¾ oF. Q qã ©å`>IB aK' o 2K`C 2B Â^' SJÂq s `K ÅQ QH$ ã¾Ö ¼ÂÊq S QH$ ßQ?I µæQ`A Qæ •EÂãSHQ S`w §m oSQKG Qw`B oÊÌq ÇËq,ã áqQ nQ nK§Ø¼Q?K æ aã^ pIF RKÌ ` QIÂ_ã ©mvÂã[ oÊÌq' Ü` o㠔 ࿕ • ©s qwq mK5 mFpÊQD^ rÀ §æQFBI ä`[Qã¾ §áqQE ]ÌQ Ê^ m{¾ ”ã ÊÂ`K ÞQIbKp[ §` QI ”ã ÞQI ÒQE˜Âã ÌQ' RGã Ìq> Ñ`B àqE §SQ Ä^ fE m pÌQã pKI `E æQqQ d SKÌQ VvQ Qæ ?¾ ÞQIã ¶ÄqJ s ¨ s qwq' ¼Q?D s Ñ`BG SGQ `K Ä^B â_ mã ©m{[Q sã §SKBK TK ¤9£ Î áq§SHGFÂâ_¼ÂÌã o^>¾ Q¾ã rÀlË h`ã ¨áQ˜Â åÊQ¾ pGF Qæ BI@> Âæ `¾ÄÌã`?Q TK ¾^'Âã áqQE SKI rÀ ÊqBßã[ RQ µÌQ>Q QHJw` ¾ 2 áQF' áQ QHDKã ©ÌQ ” 2B ÄËqM ÅQK?EH §ÇËqHIÂã â_ m áO §QJw` ã¾ QÍÂ`˜ã QJ QK> ã¾ QJGKF= sÌQ ËÀ ¶ßqE \{ áÀ §å^>E QJqH? q Â_ã ©SKqF àã` SKI SK Â`C$Âã SKI qÂã SKÌQ Êã^G åÌqD ÍãQ §QQIB s?E ¼s m ¾^ á¾ 2Bã ©å`QA QJG{M SEGB' SK QEÂã SKQGÂã Q sD ^ §SKE`ÀÅQQFO Êã^% ã^ l_ã ¶Ìã_$ ԕQ SKG[ á¾ jK Ìq> á¾ §l˼qws QIIF.ã ©â`JAQJ¾ ^EB §QJKIs ^ s ÁÊQ' SKQ sD TQ SKqI$ QKE` ¾s ¼Q?K QJQEB sQQã §QJ•Âã QJva#ã QJ>> rG TGH ^ sJ ©pÂË mEBÂ^wã m §QÊqã oSQC ^w ¤"SSBJTPOOF£ SãQE ÌQ À s §QI pI Æ^ å_ bFBI' `KFD áO §mQE'Q SKQK Ä`QA s Qæ Kv` bK Q S¿Ì o oFHK §å`>IB aK' p¿Ì nn ã¾ä` ^B n QS¿`s?EK qJ ©eKGSBwQ& §sv` q QÇQÀ^KB ” p[ §eK[ áQ˜Â `qI ßãQKã §^B Â_ àÂÊ Q §pFB Q/ `¾ áqQEÂS¿` `KFD Â_ \Hã ©pI m ©`é n ßÂÍ Qp¾ ã¾ sv``K \{¾^E ¶p`Q s sv` `K áqQE Q/ kG@I n`KFDÂÂ_áO §sv`' rÀsv`• mE rG mH p[ã sGE qQnJ rÀ q ^ qJ §Ýʾ ^^ã ©nJD om§sv` q ©mEB 2 qã §ßã[ R q lËã ©mEB h nv•ã

©æÂ`q>ã SQ ©©s>>EÂ`KB s  ÝQ o

â_J Âæ ^^" kGB qã ©SKQFÀ `¾ ã^K §sQ R Q¾ ÁÊQHGã ÇËqHIGã áqQEG sÌQ mF=Q å¾ ¶Ä`JAH' S¿` Ã_I ÃQ O§oGB' ÃQ ˜Â S`# h Qæ ?¾QIã ©SK Â`E.^ ßqEKã ¶ä`ã ÞÌ^•^QH ©áqQE s nvÂ^ `KFD sI§æQ?¾ sE` [ hH' mÂÊ áqQE Â_ Ìq?% Qæ ã`= hwã pÀ eB ©eK[ áQ˜Â ¼smlË * ^ã ©âÂ`á¾ áãÊ pK `F ã


á¾ §SQB ÄÊÂ̘ ã¾ p` RB= ÄÊÂÌÀ RÂã o áQ Q-`ã rG nAI' QJËq, o j= Q Â_ã §ÎqHG' QJBwã o dGE ©ßQI' ^KB ã^ ÇËqHI Â_áO §ßÂq[ hKH s ã§oF ©m[ S`? Æ^¨bFB QJ¾ ã^ QH¨ p` RB=SqE mã SÌqJH bKM s sQQã §eK Ä`@K s SGH' SHQ% S•BÂS `B §Æ^% Â_ÃQK s rIKjKF ©SKqI$ QKE` ¾ ^E ºp` RB=ÂÄÊÂÌÀ; S`%ÂÝQK âQ Ê Qã SQBÂÄÊÂ̘ 2 pK= àã` jI Ü` o §SÌQD SE`@ `K[ Â_ hKH# * â_ á`Eã ©æQwÂ`  `[ pqJ b' SÌÊrÀ §æQKvQJ pFKFDã pÌ^ Q Â_ã ©ÌQHB”Âo ÄÌ`' ßã^ RG ¾ bKMÄ`QA q rã§æQK Â`E.Ê áQ QHJ §Sã^G mQF bKM ᾠËÀ ¶•^Q Âæ Êqã Ñ`D á¾ pIF. ” §áqQE àQ¾ hKH$ ÄÂãQ ¾^' Âæ `QÂ^ hwã rG Qæ ?¾ `[ Â_k@Iã ©sI ãáQKF k mF=æQ ã`= ”ÀÄ` ßã[QJKG Ü`B n ” §RB=G SQ Ä^qQ ©ÌqÊ ßã¾ \H §ÃqF `K ã¾ÃqF §sGF `K ã¾sGF §^E S@Âq Ü` o ”À SEKE% s hq ”^EB Â_á¾`K ©sQ¾ áqQ ÌÂ`O bKã ©SEKEã æQE §áq ^ QH §p` RB= 2w`D 2G/ §pw`D Qã pN Q k á¾ §sQ[ áqQE Â_ S Q@Q RKB ÍQ!˜Â Â_ ká¾ pQFO bK¶pFB Qã â^>EQ å¾ áãʧpÂ_ SK `= \I. áMã §hq áM pDI hKq pK \H å_ ©kQáqQ oSQHw

SK `=Âã S@G mvQ qJ §l_ã ©æÂ^¾ p ^J= n pq o 2KÂ`KG eK¨jQ"㨠ÈÂ` e ` QH ©Ìq^ SÌqÊã àÂ`Q §pD ášÂ s ¼Q ʘ h §å`>IB aK' áq?QI o_ mvQq àÂ^ s mH 2KÂ`KG Ä^ Q áÀ µs `= ÌQ ˜Â TQ¾ ¼Âq¶SKQKGFÂßQF¾ hKH e ÌãSÌq^ÂãSK Â`E.^ §SÌq^Âã SK Â`E.^ pqE hH' RB=Q ©SK qKྠSKQ Â_ã ©SÌq^Âã SK Â`E.^ mvQq o U^G mN' â^ã q ÝqE% â_J áqBH ” o_ lã[ SIQ p rIB ” `[ ©¤ µÐ §pD h`'£ s ¼Q?K SKG— SHQ% S`? mQE §•^Q pw`B å_ Q º^Âã sq¨s` áQK \Q> §æQq a Qæ K Â`E.Ê Qæ qQT¾ SKB S qHã `½ sq ¨Ý` áQK å¾ §p` RB= pÀ o@Es ¼Q?K SKG[ QJK Q- §ÅQ qH' m o áqF §ä`¾ oã §áQKF Â_JoF. ”ã ©SKqI$ QKE` ¾rH' sÂ` ßQ' s Ìq^ ã¾ Sã^G SIQ ÅÂ_ bM á¾ §æ•E pQFO áqF §æQ`Q mBDÂÂ_mKoã ©åÍQ!À mBD ”À §QKE` ¾ ÃqI s Â`C hK@E SKQD rG fE m §k sQ¾ áqQ å¾ rG ©eK o`HB' Ü` o hÂã ÝQ@ rG a!¾ §s Â` q.Êã ©áQË[ s SÂÌTG SBÂq â_ã

`B å_ mBD Â_ §áqQEG bN' mBD sCG ” ÝQK' áÀ ÃqI SãÊ àQK rÀ äʾ p[ §pÂË ^ s s ` `K ÄÌã`?Q T5 Q^B S{Qã §Ä`Q lË ^B Qæ K ` \{¾ pIF §QKE` ¾ §mBD Â_ sCG” ÝQK'Q ©SKã^ S qH' Ü` opKG SÊQ>' s ÁÊQ' s §¼Q?K SKG[ rG Âæ ^w `KFD ` §p QK{ ^KB m ßqE §oI ©hÂqÂs QJQK o éáÂqnsÂã §QÊQH  s ^ SqE mH=á¾ R oF §QKE` ¾ ÃqI hã SK Â`E.^ h §ÝQK'Â

©æÂ`q>ã SQ ©©s>>EÂ`KB s  ÝQ o

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

pKH Q oHw §hKqQ2@`'ÂSQF% â_ã jIB Â_ ^! oã QKE` ¾ SQ s ã ©ßã^G sÌQ m{[ mÂÊã SKÂ_ÂÄ`KQ µsG Q s mH §ä`¾ SQF pÂq s SQF% áO §SKqI$ p TQ å_ÂhK@E h ༕á¾ p`RB= Ä^qoF. ” S qHmF= á¾ §ášÂ Ä^q â_ rG 2Bã ©¼Q?K SKG[ QÌq> n n §Øo`šÂ SKqI$ QKE` ¾ áQF m ^vÂͼQ?K SKG¾Ö rG `KKC å¾¾`@ oã ©SKG[ jI o Qæ •@ ”À QJKG Ü`BÂã Ä^q â_ 2 nvQE ÑÌQBÂon ` rG §eQI'Âhwq Â_ RFo §SKqEÂÅQ qH' mF ÊQ"Q p` RB=Q ©lGã S`% ÝQK pKÀ q ^ å_ mBD ߕo ”À §áqQE pqã âÊqã rG bMp¾ Ñ`D å_ `wQ% s Æ^ ÝQK' Â_J ©æÂ^^" Æ^ qã ©mE' s pKG Ü`B R §ÑQ r@B j{ã lG s s SKqI$ QKE` ¾áÀ µ`¾SCK{ sF mE o Qæ ?¾ Q §S@G RF á¾ SqF S[ oF.”ã ©æQ?Kã Âæ Êq §QJQF m ¶nFK å_Âq RB=Q ©p` RB=ÂÄÊÂÌÀ rG SN oF n áqFKã Ø©©©Ö SãQ ÝqE SKqE ÅQ qH' m hHã ©¤¨ µÐ §pD h`'£ áqQE àQ¾ Qæ ãQ hKH$Â


áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

sI q `5N'Â^B bM ^ § SI pK Ò` ᾠ^B pvQH Í o §¤4PVUI "GSJDBO /BUJPOBM $POHSFTT£ sE` À ÃqI$ sF`[ Î`CqF SKI bFB TQ `K[ Â_ SK á¾ ßQ%Âã ©rG ¾ Qæ G Ðq>& rG oH? TQã ©ÅÂÊÌqG bGã SK Â`E.^ s mH áQ §bN' ØÇËq,[ÂÖ nCÊÂ` áO Â_F ÌÊQ> S`% ÝQK `¾ ^ã ©•^Q ÃQ À TQ s SKQ'` ÝqE% s'QB ᕠ˜Â oÄQq' SK Â`E.^ ÁÊQ' § SI §QJ `KA ” SÂ`> e `K •^Q áO §lË hã ©áQ˜Â áq ^ ÂqQ o_ eK 2KÂ`KG h dQ& ã¾svQEG jQ SEKE%Q •^Q` YË ^ã ©nvQE åÌq^ ÌQ ˜Â mÂÊ ßQ?I rÀ S`wo ÄÌQ oF n åÌq^ áqQE Â_ SQÀ á¾ sã §SKQ â_J ©pD Tq s o qÂÄ^ã T?Âã T¾ §SDKI SHQ ¶]` pRF n áqQ ÄÌQ o Å` ã §SGQ TQ S`? Ê^ ã §áQF o ¼aã §S{Q ÅÂÊÂÌÀã \Q> S^& hwãp[ §ÍQK”Q TKA s ¼Q?K SKG[Â å¾ §ÐQ[ o Êã^ ©åÌqʕ Ìq^ Â_ mÂÊ SIKB ÅÂ_ ã¾ SãÊã o ã àQKÆ^o Qæ HvÂÊ oGB m^ÂÂ_m áÀ QI ßQE ^ â_ m' ¤1FSGPSNBUJG£ åÍQ!˜Â mBD rG 2B ËÀ §o ã¨SãÊ k ã pD{ã ^NãÈ`>ã s ^ QØo oGB ã¾Ö •B VI á¾ SN' QÍÂ`À s SQF% 㾠`”qHKÂmHã ©¤DPOTUBUJG£ å``E mB Q mK kGB `[ áMã §pIQBã pGK>D ` pK `FDQIÀ ßQE ÇQÀá¾ 2 s §Sã^ÂbKMã o qÂÄ^ã 徶QI ^ã á¾ k `E ”§SK `= mE náÀ §SK ã`=' oF ©^B mHF n Æ^% s ”À áQKIGh? ”ã§sG{[ jIB s@C” sJ §nvÂÊ mF= ^N QH§¼Â^BÅÂÍQ!˜Â ÃQ{¾ m bKG ©Üã`A eB Ê^ rG lË jqã ©¤4QFFDIBDUT£ à•F ßQB ¾ å`AI ^¾ ©ÆÂ^[ â_ m ÝQK mF= s ÅQKQD”Âã Òã`= o `K jIBÂÍ`ã §à`" n ÅQKQD” áO §SKqI$ QKE` ¾ Ðq>ã ©^^$ sã^ ^J=' mH= S¿` QJK Å^ SA% s `K mF= hÍqÂáQã §R Q/ `¾ SKG¾ mF= ¼Q?K S qH' TQ ^E ášÂ s jIB Â_ m §l_ ©`K mF= Qæ ÊQ ÅÂã`G P QF• è `K ã Âæ aQ ã pK Qæ CQ §pD QH ©ÐQ& p?QI mÂÊ Qæ JvQã ÜQ \Â_' rG SN' ßã^ s áM= qQHG §áQKIG Ñ`Bn p¾ §SQJ ” Q rÀ Ì`F áM QI RQ@ m{[ jI á[ ¶ÄÊQ˜Âp ã¾ `JA m= å_ §æQKB`= ã¾sB`=ÂÍQJ$ mÂÊ pE o oGB á¾ã SKqQ¼Q? [sw``QF o ÄÌQ p[§pI m^ +^E s ]' §Øŕ^B §ÅÂÌÂ` §2ÂqÖ ¤QSPUIÍTFTKVSJEJRVFT£ SBI@> S`>I §SKQ[ S`>IB ÅQKG# ÝÊ[ SK ã`=' ¼Q@ À QJ ^ ©nQB s Ä`K[Âã Ä^KqÂSã^ pQ= o ÔqI §mKá¾ pIF.” §Sã^ â_ màQKáO §áËÀã á¾ rG ^KM lQI§S`% ÝQK sD ©SKB= ÄÊÂ̘ÂrG §hIE' S[ oF.”ã ©æQ?KãæÂÊq §QJKI Âq m lGs SKqI$ QKE` ¾ RB= ÄÊÂÌÀ rG SN oF n Q §S@G RF á¾ SqF ÔqH s ßa” s SQB ÄÊÂ̘ rG mK QHIKã ©p` n ` rG §qã` Q`_ •^Q áO p` RB= ÅÂÊÂÌÀ

ÃQ@& mÂÊ pG QãáqQEQR ¾ ^E^^ ÌQ>Q ºÜQ@' ©k% l_ sI ¾ã §SN'Âã]ÌQÂã pHQ s §SHQߕ àè QpK Æ^ §ßã¾ ÊQJ= nFKÀã ©k% nQpKHJ pÂq å_ kE7 SHJ- Qæ ?¾ àqE UK §f?Q aKK5 m ¼QCÀ s ášÂSKQ[ SHJ' áqF á¾ R µ•^QßqE ^ã Ø©©©Ö S`% ÝQK ÎQ¾ rG SK Â`E.^ ÝqE% SQÀã §s` eB håÌÂqã SKÌQ' ÅQDNHG s¼Â` ߕ o T>G QK Â`E.Ê ”s`C sQ'` àQAI áã`B 2K qK= ᾠ§2KÌQ' kKÂqH ©àQAI Â_J RB QM ¶lË o bFB rG ã©æQKBÌã Ü` oS` Ðq> s §s'QB ᕠ˜Âã ÝqE%Âo ᕠ˜Â åaKG!˜Â ¼Q?E SK•EQ RB Q¾ã ¶nQB sK Â`E.Ê hKH R_ã §ÉqK= bG âQ# QJI¾ s QJD ` Q='Âsã ©âÊQKã ©SKF`[ SÂ^B SK•EÂã §ÅQ@G m> s nF' áqQE Â_ m oF §áqQEQ pQ À rG ^N pÀ SKGF=ÂpKq g Q" m ºÜ`{ s` ÇQ q §kKÂq'Âã `KQ^ ºsF`¾¨qG![ mE n áÀ §sãÌã[ ]ÌQQSa`K S• rG SKQF˜Â â_ s `KFD Qæ B 2B pO §l_ `[ áQ Q ÂËÀã áqQE SKqF SIQ SKQ¾ áqF SKGF= QJK{Q ©S`C §oF.jKF ©]ÌQ o oÊ^ áQFã áQÍ s âÌq?Æ^%ã ^w ßQ?I mAK mã º]ÌQ Â_ m s `KFD §SQ% â_s •^Q QJFG s SE`@Q Qæ {q> ¤BQBSUIFJE£ å`>IB aK' Ã`C n s SKGÂÊ Qæ `ã S`FD SwÌQB' oæQ q §QJK `F ã ”ãSÌ_$ S`KC mH” Qæ KGÂÊ Qæ ?QI mAK m ºpHQã pÂË ºsEKE%Â` QI ÅQK?E' o ^^B §SKw`D â_ m oH? §SCK> â_J ášÂ gDI oF ©^B QHK QJKG Ü`B ßãQI s SFQ=' §p È`{㠕^Q p R ¾ Q áÀ µsã §Ä^Nã S`> SEKE s áQ˜Â ÝqE o ÅQ• ˜Âã kKÂq' pIÊ å_ ^KGE q áQ˜Â rG ãáQ˜ÂSÂ` rG mK QæQQ ã ¶QJQF¾ hKH Âæ ^^"ã §SKQ'`ÂSK Â`E.^Q pQ À rÀ S QwÀ ¶n” Â_J `^$ Â_JR ¾ ^ áQQ ÂËÀã ©¼Q?E SK•EÂã ÅQ@GÂm> R_ÃÂq$ ºp Qæ Ìã §S Q mFã §lË ¼Â` o `B mJ §^KGE oFH'ÂoH ©ÆÂ`KHG pK@B å_ rIB' R lËã ¶”ã nB q ÆÂ`K' k@I rG g Q å_ lË ` sEKE% UÌq rG Ü`B ^w §S{`D 2" Q^I p^ sF §æQ?¾p`ã pQÀ ^KBã p Q=FÂæQ` §sD q Q ÌQJ À rG mHBã §pI ÔQ ^Âáq ^ o ©j=F á¾p k n àÂÊ Q §ÎQFB•ÝÌQ& mBD `

(2) •^QSÌQ/ s nF' q ÎQFB•àÌQ> k@I' Â_ áQ^E µlË rG ÄÊQJ= m[ rG áQ• QI^ã ©æQ?¾ æÂ^Â㠕^Q \{¾ å_ sE` ˜ÂsI q `5N'ÂáÀ µrã[ S•BÂ


 ö b U ÊuKOM »U ù« s 

”UJF ô«Ë dOJH « 5 «u Ë√sQ@&Âo^Âa ©ÊµSH`§Â^ÌÊÞQ

¤n`'£

`K=¼s§p^ÎQFB”Âã`KFDÂÄqpKIB`½¼sÞQI§oF 2ÂqEQQI`[ÂkGB”ã¶mMÂ^J='ãĽ`HGs `%ÂrIB'ÂrÀ bKG ©áqQEÂS`#mÂÊSKGMÂÅQÌQD'Qm§ÎQFB•SKvQaKD mÂÊÃQ ˜ÂSA%åÊQDoæÂ^¾oFHoã¶Ä½`áãÊáqQÞQI ©SQBÂSKIÂâ_

(1) S• Å` ^ã ©RB áãÊ S@E hw¾ sIÀ ©hvÂ` •^Q o æ•? ã ©ÔQ ^” ã¾ ÎQH% hã o jKDG §â_ jq áãÊ p ` o Æ^"M sIO §•^Q d= s.`F ÃQ@& áqFK §l_ã ¶ÅQ Q ã¾ SKQD áãÊã mK s Ôqq §mKGÂÄÊã`p`ãßÂNÂSDJÔq?áÀ©æQ^{`¾+`F o kG@I ÃQ ˜Â ÌqB á[ ©ÃQ ˜Â ßq> o hI. o º•^Q `J jK µß¼Qã c^Iã mEBQ `D qJ §`KFD ºpKQBQHK ã¾pGBDãpqEãpK `FDQs æQBvÂÌãæQKËq,ã^ÂËQ' l_^>¾ã§ÄÊQJ=G`½rIBpÊQJs mHp[¶hvÂÌqJ m Æ^ ” pIF §Q¾ã sB µæQHvÂÊ ßqE pÀ ©pB S`# §SãQEÊqãÑ`DSHGFÂâ_áÀºÃQ ˜Â`KÂËQHG ©lG rG nJ ©lËo áqIGB”nJIF§páqBnJD¾â¼Â^ ¾á[ ¤8JOOJF£sIãpEK `à¾pB=`[ÂkGB¼Âq¶pKbF ÂËÀã©pQ#ÂÜq&Qáã`B=§pI QJG> §äã^áãÊÂqãQs §ßQEQHÄÊQJ=ÂsJ §æÂ`p2BæÂ^Epʕ`¾áQQ ©ÃQ ™`Kp¾rG sJ ºR_o¾rÀãÄÌQ˜Ââ_ÄqsMo¾oµßÂNÂÈ`@QIã ºpKIrG mHBå_ÂQ§ä`[Q㾺ÂËQs oF§k@ã¾mHB ºâÌQqQQ?¾ãºsIÂÂ_â_å_ÂmF=ÂqQã §ÎQFB”Âã`KFDÂfqSÂ^Âs ÞÌ^QáÀ§ÅQ^EáãÊmEI s rã[ÂSKJ^ÂSEKE%ÂmH=ã¶`KFDÂÄqÞQIßã[ÂàQE'ÂsD `KFD o æÂ^¾ m>DI ” •^Q' sQK ÎQH% ã¾ S` áq ©æQ{q>áqQEÂãS QEÂã]ÌQÂs å`AI pQQ@ãpQB ¾ÊãÊ`ãpQH ¾SKqEB'm{Âq'ÂmKGÂpIKQqã ߕæQ?¾ãmEBá¾m¨ßQ?IÂo jqnqJ ©pKKÂ`Àã 2KQK m m §`KFD mÌ æQãÊ áQã ¨ßQE ” o á` hÌ ©¼QHABÂ

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

”¶S¿`Gp^EQH ãnQpq^o `AIÂeCã§ÃQ ˜ÂáÀ ÏQ^”ÂãRBÂãßQBD”Ân`qJ ©`AIÂÄ`vÂÊrÀfE sHI §¤%FTDBSUFT£ÅÌQFÊ`KBã¶^%ÂÍãQQmàQ¾ß¿QÂã S¼Âq[ÂoHwßã[Âãm§äqJ`Bå_åÊQBÂ`K àQ¾ jK?Kã ©n[Âã È`DÂã S `Âã ^E%Âã R% m å¾ ¶SKvÂ^ p[§mJ$Â^qpÌQsD §S `B'Âs ^ÃQ ˜Âá¾ÅÌQFÊ SB' Ä`AIQ ©ÄM Æ^ Q/ ã¾ §S Q' o pq ^H Q/`¾rEGqã§ßÂNÂÌqrG \DIãQJ^mvQãc^I §QJ•obFBIKS`Ââ_Ý`ßÂNÂÔQBÀáÀ©ÌQq S`mÂÊ`=IUK§ÃQ ˜ÂÌ^>okIÔQB=ÂÂ_á¾lË §ÃQ ™æÂ`K•^Q\{¾^E©R` mF=SÂ_ã^§ÎQFB qã©ÃQ ˜ÂmÂÊs *p ` Qã¶æQBáqFjKÜ` p[ mF=§p QH^`QáÀ©æQ_IáQp[§ä`IQH§æQ?¾ÃÂ_ hãQãpGB QH Æ^"qJ ©•^QÜ` omK^§ßQF[Âo ßÂNÂS`^#sÂS`Ââ_ãbFBI'¼q?ÂÂ_`Bã©p áqGK Åq{ Q`_ ¼s åM ©Åq{ ¼Â^ o §æQQËã SK ÎQFB”Âã`AIQp• QºQIKG pw`DãQIRG@ÂËQ㺕^Q oGB' ^K=I æQ?¾ã §Åq> Â_ SQ QI ^>¾ Q¾ã ºÃQ ˜Âã åʨáQµpHÂÊÊ`Q^I pBÜQÂqBHá¾nFQFOãÖpHQ §æQ?¾pDCo U^q§•^Q-ÃQ ˜Âo U^%ÂáÀ©Øœ”m sÂlGã§QJsqsÂlG§SãÊaS Qw˜hÃQ ˜ÂÂ_J bFBI UK §pD oF'Q áQ Qw˜Â áQQ o@Eã ©Q`B= ©QJI TIG ¾á¾ksÂsKw` sâ_ã©ä`[ÂrG Ä^Âq p[ã§Äqop^QmFR ¾p[§ÃQ ÀÌQ•^Q\{¾^E `[Q ©QJK SBÌ”ãÄÊÂq”ßQ?IÂrG ÄÌ^ãÄqpQ ÀomB `½s R ¾¼såM ©2ÂqEÂmÝq nQ$§áqQEQkGB

ØSKGKvÂ`˜ÂáqÂs 2KIK@GDÂ2GEB'ÂmrÀµ¼Â^ÀÖ


ä`¾ã 2DL ÄÌQ §sQ˜ÂÔqIG2Kq Â^K m§SQJIÂr 2 SQ S%Q>' s §SKvQI â_ SQJ áqFã ©2` QI s áqF QJ[ §Sã^ SQJ Q?¾ áqF QJIF §áQ˜ÂãáQ˜Â ©]ÌQ SQJ ÌqFÌ ßq Ã`C' ÃQì ÊQ" q? ¨ sQ@& o^ a ©Ê µSH`

^N`šÂã ¶swQE Êqã áQHwã sEaKD Sã^ áQK ¼QE áQH? ©ÄÊQJ=Q àQKEG SQK& rG rÀ QEK˜Â QJK mI s ^%¨SKBwq â_ á¾ §pK l ” Q/ã r ”ã Ä`H”ã ÄÌQ SKBwã TK §Ç`% hwq QEKÀ o2 q S@q'ÂÔQwã[ §SK>E ¼QK[ m m §\wqQJIF ©ÄÌ`F RI rÀ Qæ IáÂ`K âÂ`˜Âã R% ᾠrG ^J= sã ©SÊQBÂã

g«uN«

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

©SQ[Q SEGB' S`AI ÝQK s mM Ü` o â¿QCÀ n n åÌq@[ `FD áO §rIB' Â_J m¾ §SKq[ s S`A oHw`HKàQAI àqJDH ©s•EB q §à^E Â_ oF ©sBK@ k% S`A sã §Sã`¾ã SÌq@¾ S`AIG SEKB ÅQHKÂá¾ ËÀ §hÂ`Âo Ôq §ä`¾ `A SJã o ©Sã^G ÄaKH' ÄqE SK{Q& S¼• `¾ `B §SQ[Q SEGB' áÂã^B ÅÂÌ` e^ SHJ' ÅQã` [ â_ ÊQH  oF. ©¤n`'£ §sIK@GDÂRB= k sGKvÂ`˜Â

µjN o dIÂ Â_ j@Â 0AUL2ICOEUR (ISTOIREETVÏRITÏ EDDU3EUIL ÒMEED P 

” §¤ h@E'£ 2KQã` rÀ ÃQ@& áq o n ` rG Qæ BwQ d m mAK µSQ[ ßq S`A SKDG rÀ ^I 2KÌqF s ÊÌÂq h@E' áO §QIq ÄÊqq' ÅQ@GG n nQB Â_ s `K¾ å¾ᾝ µâÊQD å_ ¤$PSJOUIJFOT¨£ ”À nJD á¾oF. ” §2KGBDÂÎQIÂQJKÀ q ^s SHF%ÂÜ`B

©Q̾ s Sq= ÅQQ' o


Q ÂËÀ §p SQ@'Âã m §pq sG Y R å_rIB' áO §pKG ã s ÄÊQJ= mHB §Ã`G ^%¨ SKBwq ÌQ À s pÀ µqTK> §`@G sãÊ e`B rG §mEG S`7 SK{q Ê^> QJGH¾ æ ? §mH"¾ nÂËÀã ©sI ã ¼QI¾ ÄQK §lË ` ã §Ä` Q'Âo • áqF o sIO §sã^ SK? §¼Q?” ^I ã ^^J å¾¶rIB' ©ÄÊQJ= â_ mH s k% s sã^ SK? \> á¾ §äq>E ŔQ% eBs oFH' oã å_ q ÌÂ`E Â_mã ¶R SEG@ ÄÊQJbKã Qæ KQK Qæ Âã Qæ q R ̾ á¾ oFH' oã ©QKQ'M SÍQIG 2?QI' eB â_ SãÊ ^B nÂËÀã §æQE ¼QEÂk” TQÂËÀ sãÊ S.a s §Q §`K@ ÌÂ`E Â_ã ©SãÊ ^B n ÂËÀ §ÌQ>Qã ¶k%Âã SÂ^B §Ý• Oã pIF. ” ÌÂ`E Â_ á¾ `K SQK& RÂã µq QH mHã SKQÀ ÄÊÂÌO^̾ á¾ sIIF. ” sI[ §jI • mmÂÊ mA á¾ ¼QE ` ã§pD Tq s R ̾ á¾ áãÊ §sãÊÅq §^> o ã bKM s §ÄÌqÂã Ã`% µQHã 2KQ[ 2ÌQF 2Q s RG@ §Ä^^ S@Gã Ä^^ SK `=ã Ä^^ Sã^ jKIB ¼s q Ã`%Âe Ì á¾ §ßQ%Âã ©SGQEÂã SG' s Q §æQ?¾ QQIB _M” s SKQK SKÂaJ” mÂÊ hqHG e Ì qJ §`½ ©\KQD' m pI- SKÂaJ” â_ àqE §`½ jI ÌQ À s ”À àQ mB æQIã §ÄÊQJ Ê` mA á¾^` ÞqG SQ- qÃ`% e ` mFԕ@w” o âa SKãN mH pIF §e ` Â_ RQ{ mã §nQB mÂÊ äqE hÍq rG pQQFB mã SKQK pvQ Â_ áO §l_ ©pã^ åÊqq §åÊQ' `K>' rG §¼s m ©Ç`% hwq QEKÀ SQ- Qæ ?¾`Be ` oHw §l_ `B= á¾ áãÊ rã §RQC s ^Âq oã T` ^q` éáÂq nã ©â_ Ç`% hwq ÅQEKÀ ä^À QJvÂ` À rÀã SqK@ÂÁãQrÀ QIQ ÄÌQÀ o ¤#© #SFDIU£ ©`` nQ s Q`@㠝RK` ÄaQB SqK@ ÄÊQJ 2 ÔÍqã ÌÂ`HQ QEK˜Â mI Â_F ¶^KB ä^' rG Ä`? Qæ QK¾ áqF s §æQKQK hqH o Â_ `Bã ©QJÂË SqK@ â_J S`'Âã `=G SGQE SKQBD㠩æQqI \{¾ sQK Êqq Ä`' Ä`H SQ- §ß•”Â

QHã ©Sã^GSIQ Ã`% SK ` mF= hmF=' Â_ k Âq”ã `B §SKQE SKGHB Ã`G s•[ `` Â_ m áO §QI¾Ì mQE åÊQ' QÊqãrG QJ QDãSã^ áQK¼QE mF=H ©æQËQ Sã^ Êqã sIB? å_ hKAD aCG q §oH åã^ ÄQKã sQK ©pQ¾ §ášÂ ^ rÀ ßq¾¨ ášÂ ^ rÀ p¾ sã §SHvQ SEKE ÞQIã ^ED ^å_ ^%ÂrÀ §Q-Ì `KKC Ìq s s Ã`% ÅQH á[ R SHvQ Ä^^ ßãÊ TG ¨rIB mSã^ áQK ¼QE mF= pK ^KMs bK §ÌQ^Âã n[Â` §\HÌ`• jIB Â_ã ©Ã`% lËo ^B¾ R_Iã ©QJHK ^KM s m§R Q ÄÌQ?SHA SK Q@ÂSHA[ r¾ á¾ jK §Ä^ SG¾ ` `JA §]ÌQ áÀ ßqEI ©ÈQK” o ÔqI ÇÌQ& o QJq ` * §SKQKG Q`¾ã ^KB Ãã`ã S``" ä`¾ã SA Q Ãã` ÞQI §ÌQ>Q㠔ã Ì` ”å_ lËmAÃ`%ÂáO §lË hã ©QJQ> rÀÌq[ QEKÀ 2 SBK@E f rG f?Q Í` Ã`% á[ã ©æÂ^¾ â`` oF. hwq QEKÀ; Ôq?&Q Ê`D rG nF" QJO §âÂ`˜Â QEKÀã áQ˜Â QÌÂ`H q §Ã` SQs SãÊ S Q@^Kq h Â^Q ©Ç`% ßQ' mÂÊ s Q ^qã ©swQEÊqã sQQã §Êqq s ` q ” QJ¾ Â_sIB ”ã ©Ò` ”ã ^K •2ãÊ Êqq sEK˜Â`K

oF n q rã §æQKvQ?æ•B oF n qã r sJ §ÎQ¾rG ßQB [ mF åÊqq Ò`= `B QJO §SKQE SÂ^B SÌQ/æQQ ^KqÂã sEKE% Ì`' q lË §áqF á¾ sãÊ rG ©SKvQ?E á[ §s Q@ Âæ ^KB áq¾o sIO §l_ ©mQEÂã \G' o ÂqHG §QJI^ Q q §sG?D áQKF Q¿QE §sãÊ M@ Î`F S Q@ â_ ߕo Q` ÌÂ`À ` §Ò` ã¾ ^K áãÊ QÊqã s nQ¾Q¾ã ©mE mH" rG æÂÌÊQQJK áq¾s SQ% s §nB ºáËÀ Qæ K{Q ` ¾ m ÅqHG `½ `@ §æQB VvQIQ QI Êq>E'Âã âQIBã sQK> VvQ QEKÀSQ- qáQK>B á[ §rIB'Q Qæ ?¾ kGB`[ oF ©s SIQ SKD& Ä^qÂrG pK ^J= å_ pD Tq sD ©Ç`%Âhwq ” p[ ©`@G sãÊÑ`B sQK> áO §swQEÂã É[Âݕ[ mF= `N§QJÌ^I Âæ `Aã §áQK>BG SÌ_$ ÄÊQJ= áÀ ßqEÂsDF sGB Ä^ Q á¾ Ä`F o Qæ •@ lG¾ á¾ sG m §Sã^ s ÎqHG §sQK> rIB \>K §lË r?E-ã ©æQKq Qæ qQ \> á¾ QJIF. Ì^¾ ã¾ mG¾sIO l_ §sãÊ rG `@ SQ- §áQF m s `=I' ©QJvQE ÓqA

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

sG{[ ` QIÂs QIGM ßã[ nE sD µQI qwq ä`¾ Ä`Ê^I R% 2 Qæ EKÊ Qæ a5 QID=Âã §swQE QEKÀã R% QEKÀ 2 m{Q% o §`=Q`= ßÊQ s SqEBÂã `K&Q `= mQE ßÊQ å_ mF _MK áQ Q §sG{[ ` QI Â_ã ©``= SG> m¾ s mvQq QEKÀ Êã^s ¼QEÂoSã^ TIF5 q §åÌ_ ` R% h Qæ Hv• âÂ`˜Â mB §mEG QJ.`" k` o §\H ^ lG s Sã^ oF ©kG@' p?KE áqF á¾ opBI5m[ rG ã¾ SBÂq lGQJÀ ©mE +`" Êã^ ^I jEoã jEn s SBÂq h S•B â_ ` ã ©mQE jIB Ü` o QJQÀã QJK * s §pGH" RB> ÌQK àQ¾ áQ˜Âh? Sã^ áO §Ì` `K q Q mE SKãN mH QH^¾ µÇ`% hwqÂQEKÀ o 2 q 2

QH^ã áÂ`DK SGN SãÊ b^Eã Üq& áO ºpG¾ ” à¾ã^B áO Â_ §SKG sÂʘ áQK Q áQ áÂ_ã ©Ä`` Sã^ s q? È`@Ä`K[Ââ_ oF ©Ã`% e ̾ á¾ sG n àÌQ> sÂã æ ÂN Qæ ?¾ sG mA sF sQK Ä` Q' sG 2B m µqã `½ ” hwq lË §^%¨ hwq lË s Ã`%Q ºå^B SHvQ sãÊ s SÌQ=' á¾ËÀ §2EQ@ SK?Âã mE mB å_ ßqEB• Sã^ o Âq §`šÂ d=Âm §pDášÂ s ã Ê`DG sIBÃ`% ©ÊqqÂs pãÊ `H s ` QHG pQK e`Bã§ä`[Â


sGGK QKF QJI dG s SKQE SEKE%Âs lGã ©QJQKE ¼s QEK˜ ÌQ  Q,ãÊ §`K[ jN s §VvQI m ¤.BDIJBWFM£ Qæ •@ÂãºÄ^^ SãÊ àQK oF. jKµßÂN È` ^E ©mvQq SGH'Âã §àQKE Â_J SKBÂq Òã`= §SÂ`> f §ßÂN Â_ o ÂËÀ µsG Q lË ¼Â` o VIKã ©RGB `Fã ^[ Äqµs æ Q áqFá¾ pKGB ÈQI `K[ ÊÂ̾ R§SKÂÌq SCGã ¶æQÂ_㠕 ©æQQ@K áqF á¾ pKG ` q ÄÌã`w rG pK ^¾ å_ sGGK QKF ÇQI e Ì mJ oã sGGK QKF ßÂN mA lËhã ©ÔqI/ mE ᾠSBÌ_ §`=Âã jIB h@E sQQã §mE +`" ÍãQ SãÊ SQÀ oF. jKµqã Qæ HvQ ºáQ˜Â QEKO âÂ`˜Â QEKÀ f` sÂßQ%Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

Ê` m h? s ^% SKBwqÂã §ÍQKQ S` SQ- Ã`% `Bã e Â` ßqEK ºæ•F=Ã`% È`@ ÂËQHG ©sGGK QKF ßÂN àQ¾ å_ mBDÂs Ã`%Q §mF= ÞQI bK µÃ`% s SÌQ=HG ©mE +`" jQã §àq`'Â^% §p• o Sã^ jI ÍãQ ^J¾ sIO §sQK> ` ã¶S Q@ RÂqàaG`K sIO §sQQã §Ê`D ÇÌQ QEKÀ rG ` qá¾ QJIF. ” Sã^Q ¶QEK˜Â Ä^ã rG Rã ©Sã^ÂrG à` q QHG `K[ Â_ rG à` mEÂã rG §Ã`% s SÌQ=HG e Â` ᾠ§SÂ`>ã Èqwq ÌÂ`˜Â §swQE jI rÀ Ä^I' Ã`% ÅÂ`` m e ` Q^I k nã bN swQE jI ©`½ ¼s Ã`%Âã ¼s jIB Â_J s ^'Âo SGE SHF Ü` o ÎÌQ.ãáqQE S@Âq â`^E SÂ`ã ÄQKàÂ` Êã^ s Qæ HvQ mA á¾ pIF. Âæ `K¾ã ¶h Â^' o ã áqQE m s §ÃQEB áQFO áO §ÌQ>Qã ©Rq å_ sQ$ ©æQKGB pEE ” áQ áÀã §R% h eQI ”¾ §`?' svÂa$ QJ• o* sÂSE QI' ÅQQI” m o sGÂRã §l_ mÂÊ swQE hwã sQQã §àÂ^ ˜Â nF% SK `= ¼Q@ À n Í æ ? ã ©mE áÂ^K ÌÊQ> mKq o Ôq mK R §lË o • Ã`% SÌQ/ã ÇÌQ& ÌÂ`¾ SQB- Sã^ jGFSKwÂ`  SHFo SE QI'Âã SGK' SK{Q& ã^ã ©sÌQ&ÂsvÂa$ áqQE o ÔqI ©SKJ^ ÇQI” Â_J ÝQ”ÂlËã SÌQF lG §QIKÀ SIQ mA á¾ Rã `BÃ`% áÀ rÀ §SãÊã SãÊ 2 SKÌQ& ÅQ•B oHw ÄÊqB lGã +^ o Âæ `ED mA á¾ R sÌQ áqI$ÂÂ_ã ©¼QE m¾ o ÔÂ`> ßQ>D” Î`F å_ÂÆ^%Q ©pQKE Qæ Q¾ ^ ”¾ã §ÅÂÌ`HG ¨ QHJIK hH# sÂS=J S@Â`G â`KD §jIBÂãáQ˜Â 2àQ ©s•¾ ÒQI” Qæ qwq mF=á¾ pIF. ” ¨mE +`" å¾ §bN' jIB fE mF= ” QJ[ ºlË hæ•F= Ã`% È`@ ÂËQ' ^I ã ©pãÊ ¼QE m¾ o Ê`DQ SK? h kQ@ ã^B má[ m QEKÀ SGF=- pKH¾ á¾ oF. Q Ã`% È`@ §ÅÂ_Q S@EI â_ ©Ç`% hwq æ F=sG T` Sã^Âá¾ QIw` Âqr m¾ m qã Âæ ^Â㠕

Ã`%ÂjQQ^I §æÂ`K¾ã ©SK QH” SÂ^B s SQ` SGQ ©Q SK Q Sq `m¾ o §RQ¾ QÊqE sÂÃ`% h S`` Ôq? oH µ]ÌQ s jIB mF= QIQ¾ j=FI §VÌ^Qã o Âq Ü` o ¼Q?E SÌQ/ rÀ §SHvQ SãÊmÂÊ sG o Âq' Âæ `K¾ã §Sã^ o \G' ÔQ ^ rÀ Ôã`=' jIB Â_ oã §fK= rÀ Ìq[ ^KB å_ jIB rÀ §Sã^G g Q7 s Q ^ÂjIB o ¶jIBÂã R%Â2 ^ Q Q` ^Âa §SKÌ^ SKGH ÞQI §QJQ> ¶]ÌQG Þ`H jIB ã^ §ßQ>D” Â_J SQ S%Q>' ^I ã ÅÂÌQ?%Âã Ä^^$ ßã^§äqE ]ÌQ^J= rG `JAå_ qJ h Qæ KQH áQ˜Â ]ÌQ ã^ §Â_F ©Ä`K' ÅQE@Âã SIHKJ' s@B s s SN' TK SQJI s ã ¶SDKIB S@G ]ÌQ hÍq ÄÊQ O SN' ^q å_ q jIB áÀ m §jIBG SK `= ©ÅQE@Âãßã^Â2 äqE rÀ sQEB jIB o §Ý”a” Â_J ^ hwqSKQFÀ Qæ B ÞQIã kKÊ^ Ñ` s mH Q qã §QJQ> rÀ ¼QK[ ^KB å_ jIB ^% Â_ ÊQÀ nã ©jIBG Òã`= `K ã pK ÏQE ”ã \wÂãã ©m;E ” µÄ`KJ= SCK>Âp>Gå_ mE +`" pÀ µSqJ ¾^' mBDQ q §+`" mF rG `[ Â_ §æQQ5SKG SK{q â_ã ©swQE QEKÀãR% QEKÀ 2 hH á¾ pIF. å_ §SÌQHHG^Kq å_ â^ã q §àÂ^ ˜Q nF% oã mE o m¾ mA å_ ÃQEBQ âÊ`D- R% á[ §pEE ”qJ Qæ B ©àQ mF=R%ÂeQI” ©m[ rG â`FI ” pIF§áqQEÂkE o §Sã^G SKQEB SDK q TQ ÂËÀ pÀ ßqE oF. §rIB' Â_Jã SHv• `B QJO §R% SFG/ o S` mA §QJQ ã QJG{¾ UK ÃQK s ã ©mEÂ+`" Êã^ ^I SHvQ TÂÊ Q §`K[ÂÂ_h §âÂ`˜Â QKq Â^Kã SK? QKq Â^K áO §SQCÂã m{[ Ä^ã s f` Q §mvQq àQA oHw Þ`= ^ rG Â` q á¾ QHJIF. àÂ`Q kGB `[Q ©áQ˜Q àQAIÂã QEK˜QSQK§ÜQ@' `½ QEKO swQE jI ÎQE l_ã §pÂ` s ã pQK s d= QQ{qGSK.`Âã SKBI'Âã §SKG SK{Q& QI ã^ QIã ©mvQq n` §mE o SCK> ©SIKH ¤%ÊDBMPHVF£ Ä`= sI” o QJD s T` ”Àã âÍãQ# Sã^ jIB oF. ” å_ÂÌ_% æ qE QJDI mA UK §`K& Ä`vÂÊ ©” o ÃQEBÂQEKÀ Ì^> jK Ì`” +` Â_ á¾ §pK l ” Q/ã \H s Òã`= SK q Ì` qJ §m[ rG ã¾ §áQ˜Â QEKÀ ^I jq Sã^ áQFO m §oF ©æQKGH 2Hv• QHÌQ Q QJD rG ÓQD% QJIF. m §ä`¾ SCK>ã ºmvQq QEKÀÊã^ SEGB' ä`[ QQ{q Ý` áãÊã mE +`" Ý` áãÊ §Sã^ º`KC SKFG àÂ`Âã nJvQš ¼QI[ àÂ`Âã SHGFQ ¼Q qÂã S QK?Q á¾ QJ k nãjq ” §SEGESHAB QJÂË o Sã^ j=F QIã sÂSBÂq lG s Sã^Q ©mvQq QEKÀ Êã^ ^I §æÂ^¾TDq m mã §QJvQEã QÊqq Ò`=mE §ášÂ ^ rÀã Qæ ãÊ TÌʾ


àQAIG s•EB ^B mB ÄqEG åÌq@[ ^BÂã ¶Äq SQ- qã SBÂq Sã^Âã^ §SQ[ k` o àq a' `KD ` ã ©æQEGE SNã SFFD m §SNfE TKsJ ©Ä`K@ã Ä`E `K

â`JA Q Â_ã ©pD Tq s QJ gDã ÄÍãQ s §^^ o ©â`KD ÔQ@” s@B sã §åÌq@¾ mF= SQ[ ßq S`AI rG §sD{q Q^>E å¾ ¶ÄÌq@[ Èã`ÓQD” Rã §l_ ©S`KD QJH Âa å¾ QJK ` ÃQ

(2) SHFG Ä`QC SE`@ã SKK' áÀ µS^ QIGM Ôqwq Ê^I s nQK §SK•[ ÄQKG ^B ÍÂ`À rG TGH ^ §SKE` ˜Â ^^$ ^B Â_ã ©SKQ˜Â ÄQK%Q ÐQ& sQK ÌQ ˜Â `KD à^ rÀ pGKã §åq[ R% 㾠¤"HBQÊ£ S7 SHKã â^# ©ÊQJ=”Âã SK? rÀã SãQE' ÌQJ À s §sQK hÂqÂrG §Ä^^$ QEK˜Â â_ `KMmHKã Â_ áO §lË hã ©QEK˜Â â_ ÄÂÌQ rG ÌÊQ`K áQKF Sã^ `N' hwQã pQF s T qJ §pÂË ^ s æÂ`` bK áQKF QJKq Â^Kã §mQB ]ÌQ `q s ^B n Sã^Q ©ßÂãa ©â_EI ” QJIF å`= ÔqI rG g Q" SKÂ`˜Â ÅQ Â`{ o swQEG sQEB jIBÂãSKK' R% SHKã SKvQIoGBã QID¾ rÀ Q^I¾ ^E ©ÌQ ” 2B Q_¾ ášÂ QIKG 2B §`¾ sã §bq b^E SGF= Êã^ ^I QIDq QHIK §SGJ SHJ áqKQã`Q ©æQK SÊQ ã SHAI SãÊ mÂÊ sGÂo Âq' SGF= §`>KE QQ ̝㠼Q@ ÎQ¾ n \K' åÌÂq nJ Q o_ lËã §m[ o ¼QK? §2BwQ 2I ÂqH §nJBwã `KI qã S qwq' S@GG Ì^> SQ- q sJÀ ^> o nJQ¾ j=FQ fE bKã s q oh Â^ S Q@ nJQFOáO §l_ ©nJq ©Üq& R ” Q^I mF=' È`@ §Sã^ s oH?' §Êã^7 jIB ¾^ã Ôq?& áO §SEKE% s ãÖpÌQH- m §p Ôq?&Q fE `[ kGB Qæ aÌpÌQ/ã jIB Â_JæQE ÌÂ`˜Â q §s q o h Â^ Qæ KGÂÊ ©Øn `ã `M s ä`_ h sQHQ

æ QD ÊÂÊa SqB> áÀ SN' Êã^ jIB ÍãQ Q^I §” §Ê^J' o q m¾ o ȕ mH% o Âq' r ^ Q^I ã §SKvÂa$ o h Â^ jI §2DI 2Ý`@ Ý`D s SÌq SQpB? Q^I ã SK QH ÅQE Ä^vQD §S@G ÔÂa rG mHB `½ã §nvQE àQAIÂ

SEGB' S`AI ļÂ`E â_ o S ` dG ”¾ QIKG Rã á¾ µqã Âæ ^ nJ Î^% SIQ Qæ Q TGF QJ[ §SQ[Q ` q §QÊqq SKB=ÂSÊqJK h bqb^E `¾ s äqE QJ• o `JA s S?QC SKBwq lG rG 2KKG>G SIQ b^E ÞÌʾ ^E ©^B iG é n QJIF §SqG>ã Qæ E SãaJ QJMã ÊQ> sHI Sã^Q µSKKG˜Â ÄÌq@[ ߕ o Sã^ aCbq QJÂ` *ã ¶SGE QJIF SBwQ sã §pKÀ sHI á¾ áãÊ Ð•& `B' sIa `qQ“ ¤0©$VMMNBOO£ áQ'q âq ^ Q Ü` o SãaJ ¤QBTFODPSF£^B bKã¤EÊKÆ£ æQEÅQHGF pI ©^B iG é n oF Qæ E SKBÂq SK{Q& o §SÌq@¾ SE`@ p• O §bq b^E ᾠ`K

SKKGÀ ÄQM rÀ QÊQIOã §pD Tq s §SN'Âã Sã^G QIÀ m ©â`D Q/`¾ aCG SK{Q o ä`¾ Ä``B pO §QÍãQ ßq bq b^EÂS`A rÀ ^I' mãM o ^K mF= ^KDI ©`KDG SGKã QJGB åÊQD §SQ[ ÌQ ˜Â oâ`H ¼s å¾ QI^ k é n pM ÜÂ` ” Rã§l_ Q`  ÂËÀ Â_Ö ¤1PMJUJRVFQBVMJFOOF£ SKq SQKG sKG˜Â æ B n ^ bq b^E ᾠo `@[ÂeB á¾ã§Sã^ hwq • ©ØæQKQKæÂÌq> mF=^ pGvQÌ §SQ[Âßqbqb^EÂÅÂ^EB'S`KDÄÊQB¼Â`ÀsDF”ã ^I q ^ §SK `% ÄÊQB” â_ á[§pHKQB Qæ K ã ¼`' áqF s Q ^Ê` sDF ” ËÀ ¶ÅÂ^EB' â_ rIB o ß¿QÂrÀ §QÍQ!À Q^I pKIB å_ Q µq Èã`@' ßÂNÂã ©pHJ R m §mK ` q mã º¼ÂÌ㝠; Êq>E' Qã ºßã^ ¼ÂÌ㝠SKQ@K äq h? æ ? §SKQÀÝq ã SKQÀ ” SãÊa SKDG rG ]ÌQ SK• Ào • á[ §SGK ã^ SKKG˜Â S` ÄÊQB áO §SEKE%Âs ã ºp˜Â q ^B n §QJ`{QB' SIQ SqJD QJGB áQ å_ s QEÂÝQK ¶pH ^s SKGF ÄÊQ À áãÊ åÌq@¾ pã ÄÊQ À QIIF. ”ËÀ ¶QIQK `K Qæ B@E QIKÀ SIQ `B §SKD& äqE rÀ¼qG áO §l_ QIKG §S`KDÂpHK ¼ÂÌã QHK oF ©æQK ášÂ \{¾ `KDàqJD äqEQkGB' Ìq> Â_ oHw nJ QH ©ÄÍq`'ÂpHK j=F á¾ Q`q Qæ ?¾ã §äqEÂâ_ ߕ o Sã^ aC sG#q §SãQH §Q ¼s `.SKKG˜Â SCGÂ`B ©áQ'q h mo QIG QH sIa bKM \> ËÀ §SCG â_ ”q pA• QI Q@Q oF n §` àQAI §æQIQã Qæ vÊQ Qæ K bK àQAIQ ©sGÂÊ ß^$ `EH

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

§`K&Q `= mQE å_ åq[ R%Q RQ@ pD ¼`'ÂáO §Â_F å_ fK=I o Âq' ᾠUK§ÌÂ`[ RQB å_ ¼Q?E SÌQH-ã pIF.jKF ©swQE pD q áqFK §ÄÊQK o ¼a rG ` q T"ã §bN' jIB àQAã R% àQA §2KãÌ 2QA T" cKB ºâÂ`˜Â QKq Â^Kã SK?ÂQKq Â^K §QH 2Kq Â^K

§p Ǖ +^E áãÊ `=Âo ^% s §mBDQ Sã^ aC m5 Q-`ã â_ bKM áO Â_ §âËQEÀ áãÊ sQ˜Â ÔqI rG SA Q7 s ã S`ArÀ §Sã^ aC ÍÂ`˜§¼qG * ^ã ©æÂaC`¾ \> Sã^ o ÄÌQ bq b^EG SIQ s SãÊ mF ¶SQ[Âßq bq s SKIB' s äqE â_ áqFã§QJÌQ rG oHKJ ÄqE mH" Ïã`BÂãäqEQ ©ÅQ@GG ÂqB? µsQ bq b^E ßq SKD&ÂÄQM' Þ`" §SKQÀ Ýq ÊQ¾ SQ- áqF §Ä`@K ßQF¾ã ©S@GG SKv`' ÄQM' QJ• o


Â_ã§ÃQEB `F áQKF oHKJ §QJGF= ^I QJO §æÂ^¾kE ©Äq[ S• QJsI@`á¾ áãÊ s Q Sã^Âs ^ sF sDF

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

o n¾ bq b^E ä^ `B SÌQD'Q s q ᾠrÀ Å`¾ ^E bKãæ•F=QI Þ` ^ `K[ Â_ áM §æ•B ÜÂ` ” Rã ©QJG lËãpG Ü` o TBwãS@G áÀ§ßqEQ sD qJ ©æ• sK'ÂáqF sF¨l áãʨ sDF Â_㶝sG>m¾ o ¶R ÃQEB o Üq& R bKã s q o h Â^ Qæ BwQ 2S@Â`ÂoF ©SKK'ÂÄQK% o Qæ Q5 Qæ ` Qæ B ÂÊ mF= Q qã TG ã S Q QJI ᕠ˜Â * ^ §Ð•& ÊQ>Â㠝bKM Â_ s SDKIB QKq Â^K â_ á[ ©Ä^^Ä`K Ì^> §QIKÀ SIQ QKq Â^K mÂÊ Âæ ÍQ= SHC ÇÌ^ §ßã^ sÂq ` ]ÌQ Þ`" ¼QI pD jGF n bq b^E áÀ m ©ÊQJ=”Âã ÄÊQJ=ÂãR% §Sã^ áQK ^ qJ ¶R% QEKÀ o SKQK S@G Е RQ@ Q^I QJKG aF` qã §SKQ˜Â dvQ>G âÊ` oHw ©sK' `K= Ò` s §àQAI SIKF á¾ nGBã §SKQã` pI ÂqÔqIQ 2`E' 2Kq Â^K 2Q 2 Qæ ¿• Ìq> qJ §l_ ßÊQÂãÃQEBÂã SãQE'Âà^ §SÂ^BÂãR% sKq Â^K §sQ˜Â ä` ” pIF §QHJ¿•Ìq> pÀ ©Üq&Âã áQI%Âã Ôq?& S@Gã ^KMÂ` pI oGB å_ ࿕ Â_ Ìq> §SJ oH ©QHJ^㠔 §ä`¾ SJ oã ¶pG hwã o s S@G ᾠâÊQD å_ fK s bKMSHG mHB§f?QR Â_Jã ©QHJ^ã ä` ©\K' ÄQQã RKG>Â`K= oHwQJ Ìã_ rG ` q ” RKG> 2 SKE S@ÂÌ o U ŔãQ- nG rG sIÀ S@ÂÌ bKã 2@ÂÌÊQÀ * ^Em §S@GÂã R% 2 §bKMÂã æ ã¾U^% * ËÀ§Ä^Âã æ B `ËR?C Â_J §pG R?  o ” • SHK S@`SHKÂâ_ ã^ã ©Ø §áqKQã`ÂÖ Sã^ ÝQK s §RQBK å_ q pO §pG R?C kGB `[ àÂÊ QH §Sã^ àQE”Q ÐQ— ÈQH à^BÌ`q SHK â_ ¼Q ^ ᾠQH o ã^l_ §åÍQo q â^ã pG áM`K_ ÞQIJ §nJD[ ©â^ã pGQ ÐQ& àQE” Â_ o ÃQEB bKM R`E ßqEB' Ì^E Âæ `KD bK §pG R? ãSã^ÂbKM 2 R`E Â_ á¾ `K

\>âÂ`˜Âã R%ÂSKvQI áM ä` ”¾ §mBDQã ©aCGb`F qQ * ^ R?C áQ ÂËÀ §lË o `¾ ºpG rÀ ßãN Q^I SÌ_ `¾ bK §Sã^ ]ÌQ áMÜÂ` ” RK §RKG> ߕ o â¿QwÌÀ §Ð•& s ßa ” ]ÌQ q m §RKG>Q ä^D' ]ÌQ q ^^o pB áãÊ pK` §âËQEÀ áãÊ sQ˜Â ÔqI rG g Q ]ÌQ ©p^E áãÊ pG>ã SKvQI ÄÍaB sQ˜Â ÔqIG SãÊa' QKq Â^K \> §Â_F oF n p˜Â R? s mM Â_ã ©pÂË p˜Â ä^ RKG>ÂãR?C ” å_ ÌQ ˜Â s fE oF §æÂ^K Qæ Kwq à^E pÀ m §æQHKE Âæ `¾ aCG `Q `K j{㝠o m §svÂ` `KD o U pK n jI ` sG' Sã^ ]ÌQã^ l_ã ©SDKIB QJKq Â^Kã Sã^ n n§SÂʘQnF q SKQ™S` §SKQ' SKvQ?E ÅQKJ ©\K' RKG{ dG å_ `` nF mÂÊ pÊQBÂã p Q`Â

§mBDÂã mM 2 mQE o SÌ_ `¾ SBK@ §SK{q â_ ÇÌ^ã `KFD oF. ” p[ §àQE• h?K å_ q pD kK@ á¾ ËÀ ©SK?Âã SãQE' à^ QEKÀ ÌQ À s §sQKq Q s rÀ SQ̝ o §`KJ= `= UQ m>D oHw ÄÊQJ QI^ã bq b^E pã UK §¤-&QJUSFBVY3PNBJOT£ áQã` rwq ¨láãʨnJqJTQo_ÂSH{QBÂsKKrÀpQ@ bKã `KH? h Â^ ÅQ@G rÀ Ôq?&Q nJ>ã §sIÊ h ÂÊ ÅÂË `¾ §SK `AQ s q dI Â_ SKH¾ ã^ã ©fE Üq& R SãÂa â_ ߕ o ÄÊQ n p` áQ áÀã §eQIG m pI ÄÌq> pÂÌÊO pM §æQQ5 Qæ K Âã bq b^E áQ ^E ©SKvQH ã^ Âæ ^B Í`K §Üq&Âã S Q@Âã ÃQEBÂã S@G QJKB-㠝swQE `KCá¾ oF. s ÎQI 2 Ä`Q' ÅQ•B s oH?`K ÄQKG o ã^ §mBDQã ©pI Æ^" á¾ k å_Âåq[ R% m?D \vQ>I áqF á¾ ¤0©$VMMMNBOO£ áQ'qlË g” QHã §`K' p qwq mF= ÝQK mÂÊ SÌ^ §bq b^EG SKQK §R% Â_J ©nJIK QHK ÎQI pÊQ å_ R% o sQ[ àãQE ” \Q R §m$ S@ s áM= q QH §pD{ã * SKÊQ §^^o bNã m \G>ã §`K&Q `= mQEã§``= µ¤-BQÔUSF£ \K' åÌÂq ßqEK Â_F ©ÐQ[ 2 SQ ©Sq¾ã SqI ÄÊq-§æQ?B nF?B Âq¾“ ËÀ §ßÊQ'ÂR% ¼Â^ Qæ H@ §swQE ÄÌq{ bq Í`K §ÄM ã ¶Ìã`= RFÌ o RQBqJ §RQBpÀºswQE pGBD å_ Q ßaKbq b^E áÀ m ©SÂ^ s âQ`¾ å_ jIBÂq Â_ã kGB `[ ᾠ^N' o ©æÂ^^" SKvÂa$ SHJ' s Sã^ jvQ ã m §^B QHK ä`IQHã ¶m å[ SK `= \I.” qJ §Êã^ jIB Òq?jI pÀ §ä`¾ ^w SãÊÃ`æQQ bM. ”ã Ì` ”qJ §SÂ^B mÂÊ bNã nvQ jI §QJÂË Sã^ SN Ü` o ©`K& ; bq b^E âq ^K Â_ áã`B o_ lã¾ ^w §p `K_ Rã §\K{ Â_ m T{¾ S@GQ ©S@G S¾ àQ¾sKHG m ßÍQI SQ- dI àQAIGoF. ”ã ¶SÂ^B S@G å¾ ¶swQE S@G s ášÂ ©QJwÌQBá¾ ä`[Q §SÂ^BÂo m>DIá¾ §p`Fã pEG å_ ©æ•F= È`@ å_ q §SÂ^B jI §nvQE jIB Â_ oF `[ QJGF sD ©R% o kI ” S@G áO §ã^ Q rG ã æ Â^  ᾠQH ©`=Q `= SÊQ' SGKã SÂ^B `B §SK `㠔 mJ qJ §R% QEKÀ oHw SBK@ ßã¾ §â`q s _DI ÃQEB qJ §SHGFã ¶SKÊQ `K S• bNã§``= àãQEã §SQ' S Qãã SGq@ k`@Q §R%SÌq ã Ä`>' k`@ mQE mBQ qã §s Qæ ¾ bK swQEQ ©sQ˜Â ÔqIG SKÂ`À SK` sK' ᾠlË sIB ”ã ©pÔq?& §æQ?¾ s ^ Qã §S@G pI TKã SQI `K o Âq'Q Sã^ S• á¾ ^K §¼s m mH o S@G Ì^> Q^I rã ©Ôq?&QS@G S• QJÀ§SKÊQ n Q qã §àQ mF= SK `ã mQFQ SK Â`E.Ê áqFã Ä` ÅQQÂ


Ô Ëb « nÚMF Ô «Ë W 

sQ@&Âo^Âa ©ÊµSH`§ÌqFÌßq ^̾QáÀ©l_àQKEÂTãQQÂËÀ§k`K ãæ•D@áqMã§sQKÂÌÂ`EQpKQ¼sÈÂ`ÂqÄ`wQ7Ââ_oÜ^JÂbK mMmFSKG'ÂSBÂqÂâ_ºæQKQKáQ˜ÂáqSBÂãrIBQµqã§S{QSQKmrG kQßÂNä`[Qq§nF^¾2pBwã ÄÌQÀ`[ÂpQopãQIMã§]ÌQÂãQKqqKqÂãk%ÂnJå_ÂhQ=ÂßÂNÂÂ_S$QB^̾ã©SKqKÂÄQK%Âs ã]ÌQÂs ©SK `=ÂSC{_Må_ÂjIBÂoÔqÞQI¶Sã^ÂhpÀµqã sQKÂÊqqÂáÀµsã§S`CÂSBÂqÂâ_§æQ?¾QIQK%SIQãsI^ÂãsDGDÂQIGMãs•[ÂQ`KFDSIQ§pKIBå_ÂQ ©Ôã`=jI ÅQH_Må_ÂSã^ÂjI qã§jIBÂÜ` opqãsH§áQ™ ê §ßÂa•SGQEÂ`K ãSKã¾pQF¾`¾s Sã^ÂjI áÀºSã^ÂpM5å_ÂrÊ[ÂjIBÂqQßÂNs µQI•@ÂS@ESÂ^Âs Ê^I ÐQ>EÂs k%ÂÊÂ` [Âo T a^ã©s^ÂâÂ`˜Â`F"sÂsã§ÜQ@'Â`½s RQBSã^Q ©SKvÂaSC{_å_ÂjIBÂq moSã^Q`Ká¾Ê`DGoF.ã©áQ˜ÂãáQ˜Â2svÂ^ÂÔÂ`>Âo ÆãÌq'ÂãÔÍq'ÂjIBÂmQJEQ rG Å_¾ã§nJDM ©`K[Ââ˕sJ §jI h`=Âs QJ@Gm§Sã^GÄÊ^B'ÂjvQ qÂá¾lË©åa`'ÂmF='ÂQI'^áqF§sQEBÂãsvÂa$ÂpQoSã^ÂjIBQIÌQE-ã S@GsSã^ÂáÀßqEQ ©âÂ`˜ÂS@GS@Âq`K[Âs QÌÂ`Àn§Sq`ÂQJDK ãã¾SÊQ>”ÂãSÌÂʘÂQJDK ãã_KDIÂã``EÂã §àQ mF=Sã^Âo Æ^"¾m§SKqH=SKQKGFÂSã^Âo §Ä``=ÂSã^Âo Æ^"¾”Q¾ã©pD¼s=ÂsIB§âÂ`˜ÂS@GQJÀã¾ ì ©SGF='Â^KEBrG ”ÀmHB”§Ôã`=”jIBSã^ÂpDK?Qmã©SwÌQBãm§SDGßQF¾ãSHA¾` l_QJImBQH ã æ ^ `¾QJqFS ã`B'ÂSã^ÂáqFᾧQIQIKDFã §àÂa•SK•¾S@G徶jIBÂãSK `=GRK`SQ-§SKÂ`KãSK Â`E.Êã” ©âÂ`™SÊQS@Gã pHGQqã¶sQKÂÇËqHIÂãsDGDÂÇËqHIÂQHã§ÄÊQBÂã ©2KÂã`Âãq@̾ãáq • ¾ä^

§aCrÀsQKÂmF='ÂßqK§æQG@TÌʾSKK'Âá¾lË q QH åÌ_$ RG@' Â_ mHã ©s•[ mF=HG â`_ ©m$ S@ s Ôq Ü` o R`E R mãM s §àqGB SHvQ §RG SCK{ È`EK ÎÌ^ Â_ áO §l_ âÌQ Qã m¾ o ÂqG{ ©©© ÌÂ`[ ÂqãQE ” µsã SK? rG æQQ5 ©]©©©nF^J@?

TIF5qG ºæ•F=Sã^ÂmÂÊÄqEÂãk%Â2¼QEGÂÂ_È`@ÂËQ' åÌ_$ÂËQDI”ÂãàQÂÍQ!˜ÂãsGFÂ`KBÂoSã^ÂjIs ÄQK% áqFIã ¶mF=' Â_ È` Q' §s•[ s q ÅQG@ mF oF ¶Ý•— æQEKE" QIKÀ SIQ SQK TGF Q ÂËÀ 2Q` QIQFOºßQHFÂrÀQI=@ m¼ÂãÌÀSã^ÂmÂÊÄQKGoF.m sQKÂmMÂÅQ`EeBQIBÂÂËÀQSQs §lËs `KFD SQ QJÂ_ QJvQDÂã QJQH oã SI^' o áqGB Q^I k` ™ S qH ¼QI s dG §Ý•[ m á¾ ã^ ËÀ ¶ÊÂ` [ ÞqG rã©hKH$Â2S`=S`rG Ä` qãSqãÄ`ÊaSKÌQ o ÂqG§SK•[ÂÄQK%Âà`SHrG SI^'ÂÂqGBo_ÂSD•D bKv` sGHB ßQ'Âã §nKFG sGM ßQ' 2 hH$ Ä`F æ aI `^ o'ã §sQKGã Sã^ `@=I nJ•M ¶æQ•¾ ã¾ ” ßQHFÂsËq,m>D5SGF=àQ¾mÞQI^qoã2HrÀ

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

SKK'Âá¾ã§QIËq,qbKmMßQáqFQIKG Ñ`B^ã QJÂ`Q§mBDÂãmMÂ2aKKHGæQKvQJæÂ^hwãoßã¾TQ ÌQBT"QJBKHݕ[ÂQ^KqãR`EÂS7æQKGH æQËq, eQIÂkHBm§ä`¾SE`@pÂqSKK'ÂoF©kK@ ©âÍãQ#o§ÍQKQSKQKÅQÂqK§k` ˜ÂoFHnå_Â

(1)


Òã`RQ rÀ §SKQD ]` sFoF § SI 2KQ ÅQ•BQ àQH” à͕ o áQ ¨Ä^Kq s oF n¨ ä`¾ `K^ n jKã §`[ QJ TGF= s SE`@Qã ÊÂ` [ 2 `F¾ ” QM §æQB ã ©SÌã`w QJBKH `BÒã`= â_J ¶nKGB ©SqFG SDG' ÅQN'Q pKH oF. Q 2 ` QI ÊqãæQQ §Sã^ ÄaJ¾ mÂÊ §S Q QJBwq oF. ”p¾ q §â^>¾ QH ©`KF lË o hã¾ SM'Q ¶Sã^ o SKG QJQE ã¾

o fHI Â_ oHw ¨] ©©© SKqq^[Âã SKQK S@GG ÞQI oFnÂËÀã ©SÊQK㠝SKqF ÅQ• å¾ ¶ÅQ•B Êqã §m'Q ÞQI áqF oG §ÅQ•B o fHI Â_J Êqã ©ä`F SKQK SGFKJG ä`¾ ÒQ,[ §SKQK SCK> Å_¾ Q ÂËÀ §QJIF. ” SK Â`E.^ áO §ÌQ>Qã `[Âã ÊÂ` [ äq rG §ÞQI TQ ÂËÀ ”À §æ•B ^q á¾ ÅQ• o Qæ =KB Qæ @,ã SKqF ÅQ• §*Ê̾ ÂËÀ sqKÂã ©áQFå¾ s M=I á¾SK Â`E.^G oF. ” §R Â_Jã ©S@G ÂqqF n SKQ'[Â`[ ÃQÌM ©SKQD rG Qæ ?¾ k@I Q qã

qq ßQ=K Ã`C'Â ÃQì ÊQ"Â q? ¨ sQ@&Â o^Â a ©Ê µSH`

g«uN« sÌQ Ìã^Âo SKÌQ' SqE' ^EI o Qæ q QI qq ÎÌQ. `KQH$ nGBå_ sÌQ' jE' ÌãÊã §SGQB SE@GsqF ©QJI nGBã m s SBq QÌQ Q S@GG p¿` f` åqqD jq' Â_ ¼QaK ã`FK- mC=Iã d> jE rÀ ÇQ" sQQã §áQF ©S@G §¤1©8BUUÊ£s Âãã¤$©1BOJFS£ sKQ o m ÌÂq%ÂÂ_ a!¾ ^B `=ã ©ªª]ÌQ §SK`DÂÄ^^$ÂSG' Ä^vQD µÐ § §ÌQHKQ µbÌQ §ÅQQã ßÂq¾ ÃQF lË µjNo j@Â^ã §¨ -ICHEL&OUCAULT $ITSETÏCRITS))  'ALLIMARD 0ARIS P 

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

áqI$ È^ jN SI Ì^{¾ å_ åq?JI `FD' qã ©¤n`'£ TK> hvÂ_Â

µÃQ `A mK{QD o ^a' SKQK SDGDÂã SH` s ©¤£ áã`½ã §qq §Â^ÌÊ §ÌqFÌ µ¼Q?K ÌÂ^ §sQ@& o^ a ©Ê µ+^Eã SH` §SK•[Âã ©m µÐ §SK`ÂnQ ÅÂÌq=I

æ ã¾ dI Â_ `= ]ÌQ 0OLITIQUE (EBDO SK`D SG'Q ” ¼a$ §ÅQQã ßÂq¾ jN s lË ^Bã ©ªª µÐ § §ÌQHKQ ÅÂÌq=I µbÌQ §¨ §sQ µjNo j@Â^ã §¨ -ICHEL&OUCAULT $ITSET%CRITS))  'ALLIMARD 0ARIS P 

SGKF=G sÌQ' mKGG Qæ E SGQB SE@ s µQÌQKã`  mKGG Qæ E Qæ ?¾ sã §SKQH¾` SG`HG SÊQ>” SK QH” UK §ÇQ˜Â f, s QJBwq- S@` SKÌQ SQÌ ÅÂË pD SÊQJ sE@ ÔÂ`>Âã ]ÌQ S`% QJÊQK s oHF QJQÌ ©¤`` SK£ SKÂ`• SKQã SKQ`•

©æÂ`q>ã SQ ©©s>>EÂ`KB s  ÝQ o


ã^ã QI fK Q m á¾ jKã§QI R` Q^G á¾ jK`JA æ qE ÅQ ÂaIÂã ÅQ Â`> o SGG ÇQ §hÂq s q §” ©] ©©©ÅQHG'Âã SIHKJ ßQF¾ã

S Q@ Ðq> pD=F Qã ]ÌQ Â_ Êqq Âæ `AãºÐQ& hE SKãN' áO §] ©©© ÅQHG'Âã ÅQÂ^ f,ã SK•EB ©ášÂ nFEQ rG

S@G ßq §SK{q> `[ mvQHG Ý`@ ášÂ QIIF. µÎ §S@G Ðq> ©hH'Q ¤TVCKFDUJWJUÊ£ SKÂ_ S• 㠔¾µsQQ q ßÂÊ`K pQ Q ÝQK s ÇÌ^I å_ sÂNáO m §R SKQK S@GÂã S@G 2 bK §aKKH 2B mÂÊå¾ ¶S@GG sQKÂmF= mÂÊSHEÂã Ä^ QE 2 Qæ ?¾ ºSã^ÂÌQ À s SKQK S@GG sÌ^Âa`HÂ

á¾ ß^ ºQIB ßQC” Êq m µs ßQE á¾ s R ̾ Q¾ã Â_ã ©ßQC” o QIBI5 lÀ µæQQK¾ m> QH §sßQE Âæ Ê^ nFKG È` ¾m §ßQC” o nFBI¾ ” QM §\K{ `K

s â_ã ©`½ ¼s ÄÌqG §æQBKH ßãQIG ©SG[ o ©SÌQH'Âã S`AI 2 QÊ^¾ s S•BÂ

º2q' o_ rG QÌãÊRBGSDG äq ÞQI TK¾ ã¾ QHIKã ©Åq' Äa` QJ`" ßã^ áÀ ¤'SFVE£ ^ã` ßQ ^E §æ•B ÞÌ^ QIO §SKã^ SQ rG Qæ KQ Æ^ Q oQB m Ä`KC{ Sã^ `[ kGB Q^I r §Sã^ à` SHáM lË mF= ”¾ ©Åq'Âã ÄQK% 2 áQÌ o ÄÌQ s§áQFKQD ¤HFSNJOBUJPO£ ¼q=I SÂÌ^ SIQ `KDG Qæ K QwÀ Qæ @, ºÄ`QC `ÂqA `[ kGB ”¾ ºQJ áqqE s S@GQ àQH”Âs T ` Q^IB §æÂ^ nJã^K nFÂN áÀ µÇ ã¾ ÄÊQ S@G o mB¾ á¾ q sw` oF n §\`{ mF= æ vQ §s QH” n$ mÂÊ ÃQI §ÞÂË ã¾ Ì^E Â_J Qæ ËN • ^E ©mD¾ o ã¾ rG ¾ o kI TQ ÂËÀ QH ßÂN È` ¾ á¾ã æ ÂN `K¾ á¾ §S Q ÅÊ̾ ÅQ•B Êq>E' Q µqã Qæ Q ” QJ¾ å¾ ¶ÅQ• S qH QQ¾ s S@G áÀ ºS@G §QJIK QHK ÅQ• f` §SKQ˜Â ÅQIvQFGã ÊÂ` — \H m§R S Ì mFrG ”ãrIBHG ßQ>À SK rG bK QÂËÀ㾧`šÂ s `N áM Ü` mF \H mF rG Q?¾ æ q^ SHGF â_ ¼Q@ À h §`šÂ rG nF áM n ” §QJEK= nF" SEK=BÂã §n¼QI¾ áqHF ¼QšQ ¶æQBq ßÊQ ¼QI¾ Qæ ?B QI?B nF o ©] ©©© nF ËQ[Âã ßQ á¾ ^E ¾ã ©ØÅQFKFÂÖ f@& o SGG ` §U^% jKF ©mF=H pÌQÀ ÅÊ̾ Q Â_ã §æÂ^ nJ ÅQ•B â_ rIB- àqGBGã `FDG Qæ ÌN TÊ Qã ºmvQã SMã lË Æ^ â_ ºS `B' àQA rG §â_ S@G ÅQ• ÅÂ`KM s QH §Q ©QIGF= s

SGKH Q^¾ s ßÂÊ`K' ÄÌQB â_ rG ԕ ˜Â s k n µÇ ^E ¾ sI[ §s SIQ SGKH sJ ©æQ?¾ Âæ ^ SEGEã Âæ ^ mÂÊ ¼Âq ¶ÆÌÂq rÀåÊN Þ`=' RK@ s qÂá¾ mBDQ ¼QQ k Âã¾ QM §sQQ㠩ݕ[ àQA mÂÊ à¾ SQK àQA o ÔqIã 2DE' pGB q §sIEGE Q á¾ `K ©SGH$Ââ_ s jE' bK¾ µßq¾ Q¾ã ©hwqÂÂ_ o 2ãN §fK §Â_ ºæQK æQK ã áã`šÂ mH ”¾ m¾ o mC= å_ q QH pGHB nE n p¾ q âÌÂ`À QIIF. å_ ^Kq `[ áO áqHQ 2DE'Âá¾rIB-ßÂÊ`K ÄÌQ nJD á¾ ^̾ Q¾ã ©R ©Þ`=' RK@ s q b`F s ºSÂÊÀSQ- `[ áQ ^E µÎ o p àQKE TãQ QÂ_ã §æQQ5 l_`¾ QM §SQ% â_ s µÇ ÅÂqI 2 QsÂÌÊTBQ ^E ©sI>Ä^ RÂq ߕ SIHKJ QKqqIKqIKD TQ UK §mã s Sa`' QJHK TQã ©SKãÌã[ S QE rG `K mF= åÊQB o n ` rG ã ©^^ o SKQ[ ÅQÂ^ S¼Q Ü` ¾ sIO §áQF˜Â R §QKqqIKqIKD o sÌ^ mo s à^E Q^I sM ÜÂ` ” áO §æQB 㨠ÌqDÂrG SG` s QIKG È` å_ sQ[ ßÂNÂáQF È`nQIM jq¾ n sIÀ m §R áQF' Â_ È`¾ n Q¾ã ©ÃQ= mH" 2B ”¾ ºæ•B ßqE sJ^ q Q m mµß¿Q o Ìq[ SJÂq rIB q Â_ã ºæQÍã mE[ QJK Q- §ÅQÂ^ sF m §Q^G s ¼Q` QI¾ rG SQ˜Â Ñ`C bK §S qM'Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

QJ` ã §mD¾ o S@G kI µSCK{ Qq TGHB ^E Â_ pq=q §ÜqM `¾ Â_ã §Æ^ Q oF ©ÌqD rG Ñ` o ÄÌQ S@G áÀ µsG QH \{¾ å_ `KD m §Î¾`Âs nFK>pM Âã^EB”¾ nFKG Rã §UK ^>¾ o¾ n sIO §æQB ã ©à^E o ^B> §hÂq s q ^̾ QM lË hã ¶ßQ S¾ rG pwã ^ã ©æQQ lË æ B Q`¾ ÂËO ©`KD Â_ rÀ Ôq` `KQB S@G ßÂN • 2 SKqF ÅQ• Êqq QIHGã §S@GQ ÅQ•B Ä^EB ^ SF Êq=% 2 M=I á¾ åÌã`? o pO §ÊÂ` [ 徨 SHGFG kK^ rIB'Q S@GG ä` ßQF¾ã §ÅQ•BÂo

SDK q kGB'Âã ßÂN o `šÂ RQG Ñ`BI ášÂ㠵ΠmKG" SKGH s áq `= §mHB Â_J áqqE Q^IB ©jE' §hH mÂÊ SKQK S@G áã^EI nFÀ å¾ ¶Sq `K

s SE`@ T>&Q ÂËÀã ©pDI QJI sÂSK `=Q áã`E ” nFGKG" ߕ o §áqKJnF¾sã^pO §nFDq QJ TÌʾ ]ÌQo ßã[Â^G' s ÊÌãQH§S@GGã áqÂã áqIG `?Âã §SQC bKã SGKq S@GG Âæ ^^ Âæ ÌqAI §SKQI$ ÂËÀ µQJK ßqE ¤.ZSEBM£ ßÂÊ`K å^qÂRQFG ÄÌQ QI 2qHH 2DE' rÀ h`K R áO §SQ SK'Q Ã`TBã m §ÄÌQB â_ ¼qw s ©RK@Âã Þ`=' §P Q& s qG ºS@GÂo SQJ SÂÍÀs SHQ nFGH áã`B


2 WDK «Ë nI*« 

©uu ‰UAO l —«u®

S` `B¾ TI sI¾ s ã^ã ©p àq¾ å_ sÌQ 㾠SG[ TH Ê QHG ã¾ §swQ' s Âæ ^KB THC QHG §`¾ ʕK T QM ©SÌQHHG SQã Ä`Q S•B§Sã`@' ÑÂ`[ ÅQKD=- SKIÍ Ä` TK? á¾ ^B SK@ ÄÊQKB SQ m áq mÂÊ Ä^^ ¼QKM àQKE ž^ ^ã ©SKDI s sI¾ qJ §p_ å_ UQ ÒQK” Q¾ ©ÃQEBÂãSÂ`' §SKÌQÂã¾ S`AI ŕKG â_J QJK àq¾ TI s Ä`D nF ”¾ rG Qæ ãÊ T{` §QÊ^> ÄÌQ SG¾ o Qæ •@ ©SG[ ÄÌQO sDF á¾ã §SKQ% SÌQH' s å`AI mHB o pK ÊÌã Q áO §áqI$ ßq sQ ¨æ•¨ Q_¾ Q ÂËO n qJ § m sI Êã^ ^I jq §mKG"ã j{ã SÂÌÊ rG sIIF ¶SKQ% sDI R@ ÅQN'^EI pDà^E ^E ¾ã ©QJÌQS¼Q' sIGN Q ÅQN' â_ ßQCÂSKDKF æ >DæQÌQ Åa!¾ sI¾ rG SG¾È`@ \H §SQDFÂpK Q- • ©SN'ÂmÂÊ Qæ KQ áq=KB o_ÂÐQ[Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

s oH? mJ ¶RQCÂs SKÂã^ SG[ â_ áqHJ' `  µÎ ºÄ^vQ ÅÂËVvQSQ% â_ pMãÂã`BãÃQF o ÂqEQ? ^ áqKQDI ¼Q [ áQ Q ÂËÀ µÇ l_ TQ Q-Ì ã¾Ö s@G TK S@GC áO §n^w pq o åÌã` sD¾ ” QM §SQ% â_ s ã¶RÂq$ÂeB s ÂqQã §2KQD¼Q MÄ`K ÅÂ`TKEÂ^Eã ©ØlË ¼Â` sQE mB q㨠Âæ `qã Qæ I= áã^ §sQ o nJ^ ¼QI¾ S”Ê ÅÂË SE`@ pqBI ÂqQã¨`K mF= sQE §sÀ SIQ sIB” lË áO §TBIÂÂ_ áqGHBQHIKã ©áqI$ È^- lË Ì` QÞQI bKG §¤&SBTNF£ àÍÂ`À m sIã`B nJ¾ nJ Qæ wÌQBã §2QHGæÂaK sDqÂã`  nJ ¶hÂq s ©æQQl_ `[ oFnã ¶¼Q M Êã^ ^I jEK §áq ßq sQ áO §pD mF=Qã Â_ áÀ §mK o ÅQwÂ`  TBH Q Qæ Q ã © SI Ü`B ” ¼`' ᾠSÌÊ rÀ §áq àQAI SÂÊÀ mF=ÃQF ÄÌQ oFn sQ áO §SEKE% s ã ©p¼Â` ^B mBDK ÂËQ sD q rG ã 2KQDI ¼Q [ rG Èã`@' sÂN ©SÂÊÀ o nFÌQ mH" rG áãÌÊQ n¾ m µS Q q §áqÂ

^Kq q ¼s= àqE á¾ §m QD ÌQK jE S Q@Q m µÎ ºSIKBSK QH S` mÂÊ §pGB rG ÌÊQE kGB ¼Â̽ã Qæ ãÌÊ à^E å_ jE' Ìã^ m¾ ” sIM Ü` ¾ µÇ ÎQI ᾠ^E ¾ã ©sIHv• ” Ìã^ Â_J ¶SKQK ÅÂÌQK”Q Äq Ê s ã^ã ©nJK` ÂãÌQ sF §SQDFÂpK Q- áã^ÂÌ §æQK> pKG Åq{ p[ §á• rG Tq> rÀ ÎQIÂjE' ©Ìã`C o Qæ qã Qæ ` Qæ Dq p•KG"ã pGH ᾧÄ^^ ÃQ[ã§jE' `  Q ÂËÀ §mQE'Q RÂq ¼s? á¾ QJIF. §¼QK[ s â`KFDã p `> SE` ã æ Q ã¾ §S{Q SKBwã æ B pQFO á¾ã §QæQK ` ã¾æQK QH” • o dG á¾ QIIF. _IK §SKGH ã¾ S`A SHQ à^Eá¾ æ áM= qQH §SKQK VvQ §lË m áqQ SGF=' SIQ • +^E §ÊÂ̾ Q ÂËÀ jE'ÂáQFO á¾^E ¾ã ©SÂ^BÂã ÃQEB QJIdG UK §Q^Eã ¼QK[ â_ ÞÂÌʘSHJ `{QI ©æQIKB Qæ KQK Âæ ÌQK§lË s ÎQI R Ì Q ÂËÀã §æQB ÌQK” ¼Âq mH ÄÌã`w kGB” SM' áq o n `ÂrG µÎ \H §pK{q> s jE' SHQ TQ ÂËÀQH ã ¶sQK na nFO ¶SKQK ÅÂÌQKQ §SwÂã SE`@ã ÎQIG q QH §mQ=' eB SJÂq- §æQQK¾ SQB SE`@ã Qæ KQK àÂa” Â_ã Qq5Ê^ QH jE' SDK ã 2S@Â` â_ ßL áËÀ ºoÂÌ q Q s Qæ Â` `[ÂãSKBÂã `[ ÉQI mÂÊ Qæ BKH Q^Âq q §æQQ TI Q^I sÌQ¾ Q µÇ §kK@Âã S`AI 2 S•B SGF= TQ UK §sÌQ f¾ SE` ÞQI TQ p¾ s ã^ã ©S`AI ÅQQEI a` s㠔¾ §nKG mF= SÌQH'Q S`AI S• È`@ ä^¾ã §ßqEÂsIIF. §rIB'ÂÂ_Jã ©SK>=ÂSÌQH'ÂoHw QJDK q ©SKÂ_ s`Ko h QE s áqF á¾ rÀæQHvÂÊ TKB sIÀ áqÂã áqI$ h S{Q& sGQ= o Âæ `KBæQãÊ TQ sF æ ã¾ Â_ ©bI$Âã ©” §sG¾ oã sGÂ^ Æ^" á¾ rG æQHvÂÊ T{` ^E §æQKQã å`AI mHBÂã SKEK@ S@=[ 2 m QDã ßÊQ S`


©Ø^G Â_ Ü` ¾ ” sI[ §SqD2> 2Q?' ^E s jEHG SKQ[ SKQK SGF=' TK » S`E SKHGB SÌQH' mB ”ã §nGBQ S@`' SKqq^[ Ä^^ SQK mKF= Qæ IIF/ áQ ÂËÀ Q S `B s m §SEQKqq^M s ^qQ ã¾ §ÎQIs ã`KKC s mH” SGF='Q ©SEKEG sQN'Âã åÊQ>”Âã sQK àQAI `KKCkGB m §nJã¿Ì ©SEKE% ÇQ˜ Ê` lËá[¨ S@GG àQA m o SEKE% `` `[ kGB ”ã m> rG mHBQ m ¨S@G o ÄÌQ QJD SEKE% TÂÊQ §nã ØSKQKÂã SÊQ>”Âã SK QH”ÂÖ SIHKJÂßQF¾ o SEKE% S@G ©æQKQ QJGÂ^ mHB sÂ

o ÄÌQ p[ ^N `K qJ ©^N `K ã Qæ ?Q pG Qã^ ^ã +^E ^̾§ßqE Â_o ÑqHC eBÈÂaI sFã ©ÅQwÂ`  ¼QKM fE m §æQKvQJ SqE ÅQK@BH bK §ÅQ`E' eB µSKGE ÃÌQ 㾠ŔãQ7SqI/ ÇQÀ m¾ o SHAI' Å¼Â`˜Â ÔqH §SEKE ; ^>¾ » ©QJGKC=ãQJã`ãQJBÍqãQ^KBEãÅQ qDG' ¶QJH ^ã QJI s S@G SHAM Qæ `vÂÊ SEKE% f` » ©SEKEG àQA ÞQIJ ©QJE Â`ã QJGH"s S@G ÅÂ`KMã œSKq SKIo ÄÌQ bKã §R QKqq^¾ bKàQAI Â_ã» hmC= Qæ ?¾ qã ©QÌq@ã SKQH¾`ÂmKF= Qæ ` áQ^E SK? Þ`¾ Q¾ãÖ SKÂ`” áÂ^G RG ¾ s §Å•^B eB

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

©Q̾ s Sq= ÅQQ' o


SaB o Ä^q' SGD@ ”ã Ä`%ÂßqEB ÄM QF sTK SEKE%ÂáO SEKE% ©ØQJIÂãÌ`"o_ lã[ SIQ Âæ ÍQK TKã §SGq@ QJ¾ QH ©Ä^^ ÅQÂ`À SK ÅÌqG ^ã ¶nQB Â_ ÇQ s pQK㝠pEKEàQA hH mFG §S@G ÌQ½ rG àQAQ ` q QJD qã QJGE s ÅQQ@& ÒQ,¾ å¾ ¶SEKE% ßq SQB ÅQ qDG' 2 aKKHQ \H s ÅQK?E'Âã ÅQKšÂã §kvQE §lG ã¾ â_ SJÂq QJ n s SE`@Âã S Q& 㾠SK> SKBwãã SEKE% ÕqG Ñ`C SHK RF s Å¼Â`˜Âã ÅQKIEÂã ©sEKE qQßQC SKDK ^^" o 2ãN' \• SH QIQBH s _ SEKEG sQK ÊQ>” áÀ sHGB ÃQ@& mF ßq a`H SEKE%Q §SKÌQ SKH¾ ÅÂË SKQKã SÊQ> h Âã^ SBwQ sã§pI s ÅQN' ßqã ྠåÊQ>” ÇQ™ SIQ ¼Âq ¶SEKE% rÀ SQ ÞQIJ Ö SQ ޕJ•ã hÂq ÌQ=• Ôqwq sã ©ØSKQK S@GG SIQ sÂ à• ˜Âã SK` ÄaJ¾ mÂÊ Þ` sJ Ö ßQF[ jG rG o n ` rG §s QH” n$ mÂÊ ÔQ”QæQK QÌQ= aKH SÂ`' T" QJGE nã VI sã ©ØSÌQ> ÅÂ^^ eBÊqã ä`F SÊQ>”Âã SKQK ÄaJ[ eB §S`>% TKã SIHKJ' m áQÌ s §æÂ`K¾ã ©Øà• ˜Â mvQã §SQF §cK$ §SBQ$ÂÖ ©ØSKqq^¾ ÅQ Â`>Ö SK QH SJÂq mã sQK ÏQE

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

§jE' ä^ ášÂ ÌQ ” 2B â_¾ R Q áO §åÊQE  s ã æ Q pq bK oF §æQK{q> Qæ Bq mC= p[m§SKq nKE • m hH mÂÊ SEKE% Ä^B SQB jvQ qQ S@` pK{q> ÞQIJ µpã[ SK• jE' SK{q> áO §ä`¾ SCK>ã ©QIBH §SKQH¾` S^ s `KC{ åÍÂq`Ö SKE@ SKBwq SK{q> pQK Òã` SK{q> ÞQIã ©ØQÌQKã` S^ s åq? jE §`' mÂÊ pKBwã §p ßQÖ jEH p `= S@`' §pGH ã Q^w Ìq s 㾠QJ h? sÂSKQK 㾠SÊQ>”ÂÅQK?E' SEKE% SQK SK{q> Âæ `K¾ã ¶Ø] ©©© rD='Qã SBQ$Q ©QIQBHSKG7 p`B oH? á¾ã §SQ S”ÊjE'Âhwã_M á¾ oF. QIã qJ ©s Q@ ã¾ sIJ q Q ÍãQ ÅQK?Eã ÅÂ`KM §SK qI 㾠SIQ sQ[ SEKE% àQAI àQB äq' rG ÔÌQ> ã¾ mC= rG ã¾ §SEKE% m¾ oS`B áËÀ ÞQI ©pDvQ ãã QIBHÅQKI ¼QK[ ÔqH SEKE%Q ^>¾ ” sIMæQHG ¶SEKE% ßq m[ sÂ^ ÂqE ÔqH m §SqEQJGBã QJ Q= 2B s SE% SK qI ÅÂ`KM fÌã M@&Âã \K> 2 aKKH QJ• o n S`B- kGB ” `[ áM §æQ?¾ nGB hã §sEKE q Q-S@GG sQKÂã åÊQ>” Ìã^Âã SEKE% hwã ßq m §SEKE% \Q> ÓQDM bK §2DEHG SKQK mQ=' s `KFD Rã ©pBG å_ ᾠQIIF. QIã ©S@GªSEKE% ÓQDM m §QKqq^[ªnGB ¤QSPGFTTJPOOBMJTBUJPO£ 2J5 SIIJ SM §^^ o Ìq> ©sIËãåã^ rÀ mHB nKEãjE'Â

mHF' â`KB ^ã §ÍÌQ sqQE o kI sqF jE' áÀ á¾ hKHG oF. s nKEÂã Ŕ”^ oS qH'mQ% RQF s kI qJ §s{q>& jE' Q¾ ©nJÂË rG QJ• oÂq `B nQB m ÍÌQ sqQE ÄÌq{ s TK §ä`¾ ÄÌq{ o ©`K& jE' QQ s SKH[Q `EIã §SÊ `¾ Ìq¾ rÀ ^BI §ášÂ Ìq@ h SKH[ â_ sQIã ¶2I ÅÂ`= _I s{q>& jE' ᾠ§ßQ%Âã ©`{QB' hH' mÂÊ SKHGBÂã SKIE ÅQKI SK ` ÅQ Â`{s mH ` Q' Ñ`Bã mKÂ` pÂq s{q>& SKQK ÃÂa[ Ü` o Âæ ` pGB Q qã ©SK Q@ RQ@ã ` Q ÞQIã ©SKG7 ÅQ Â`> â_ ÊqE s SKQEI ÄaJ[Âã ÃQKC Âæ `A §ÅQ Â`> â_ `q@ o oFH à^ m §ä`¾ ÔQ¾ ã¾ ÔQ¾ rG ` q à^ Qæ ?¾ã ¶sÌQ n Êã SGQ SKKÂ`À Ðq> ÔÂ`>Q ©æQKQ Q` s ÍÌQ ßQ QI^ã ©æÂ^ oÊã^ æ >DI \{¾ §svQ?E sKq ÍQJ$Âã ÃQEB àQAã o • mF= Ìq@ p[§ÔQ”Q p \H á¾ oF. Q m o §`M `¾ Â_ Ý` ^ã ©2EQ ¼QIã 2K QH 2GQ SKB- ßaBI s Ü`7Âo TGB §SEK ã SËQ QKqq^¾ Ü` o ÔÂ`> p r?' hÊq mH%Âã dQ& `vQÂã S` SK? §pD ášÂ rÀ Ôq` Â_ã ©SKGE' ÅÂÌqG MKJ' `KC> Rv_ÂãæQK QH R Qæ IIF/ \{¾ §`= hQ á`E SQJI SqwqD ÅQ qwq' SBK@ TG> §sQQã ©SIÂ` ÅQKKÂ`˜Â s ÒÂ`”ÂÃQK

”À hH ” s S` Q=Âã SK`Âã ÄaKq SKI [ â_ 2 SEKH ¨ àQHÂ å¾ Q`KB ” s `KQH$Â2ã ¶Ä`KC{ ÅQ qH mÂÊ svQ?E ÍQJ$ nK ^ã m ÓQD%Q mE sÂã ¨lË s QJQ¾ QJã ©àÂ`˜Â oÌ_' QJ q&æÂ`A §sKqÂã jE' SDK q Ä^^ ÄÌqG s ^ Ä`D â_ á¾ s ã^ã n ` rG §SDK q â_ o sG§QI Êq>E' bKã §s{q>& SQ%Q âÌÂ`Àã §ÌQF 2KqF 2DE' rÀ eB 2I o s SHJ' VvQIÂs `KFD QIKDFã ©nQBGS¿Ì rÀã SDG rÀ SKG7 ÅQ Â`> â_ á¾ ^N sJ ¶sDI R@ ßQ s TEE" RF á¾ à͕ oã ©ÝÍMå¾ rÀ Ê9 N nã §M@ oF n §SK qIÂã SKQK ÅQKãN'ÂÌ^ rG Ä^Âa SKH¾§s{q>& jE' ÌãÊ sQqGB'Âã sÂÌqÂã åãqI ßQ' s nQB §QJGH" pKG 2B s SK qIÂp• oHwâ¿Q>À`@& o áqFKã ©] ©©© s^K>Âã Â_ãÖ`KQH$ bKã 2>' nJ SM' ᾠSBÌ_ §SKG S `BS `I sã ¶SM' â_J s ã rG `KQH$Q §j Q? M@ pIF §\K{ Â_ãÖ Sã^Âã ßQH¾` \Q> à^ p¾ ã¾ ¶ØQJK ¶ØjE' Â_ QJG s SKKÂ`˜Â SQF' §pD ášÂ s `JA sF”ã §æQHvÂÊ Qæ K{ bK Â_ãÖ SqHG QKqq^¾ `=I p¾ ã¾ ÅÂ`KM §l_ ^>¾ã §sQ¾ q Q' SIQ SqQ SKH¾ äq ©ØSKEKE% ÅQQ@G S{Q& S@G áãÊ ”ã S@G ÇÌQ SEKE% áqF ”¾ q §nJ' ᾠo ¾ã §QJDvQ ãã QJÌQ S$QB QIKG 2B §ÄÌq@¾ ÔqË o n ` rGB Ö
1

nILK WOUO « WHOu « o^ Q'Âã §2KQDI ¼Q [Âã §¼Q [Âã §ÄQ?E áQFO áqFK ¨ SHQ' §ÔQH” ¼QHG ã §ÅÂ`'Q 2GC='Âã §2K QH” SGQ bKK SKGH s ¨n ^Âã ßÊQ ` ã ÐQ&ÂpBqo m ©2DEHG q p §sBKG `>IB RQF áq q §SKGHB â_ `D Qã æ ^ `JAKã ¶ßÂãa QHÌQ Q bK §SBQ$ÂãËQ[ o m pI ” s@EIã §ßÊQ SKGH s 2@Kq m §2KQ¾ o`>I 2KQK 2E@I Q{¾ nKGBÂã SBQ$ áqF ©ÍQKQ h QE §SBQ$ S;âq ^Qã ©^KM mF âÌ` Ql_G §æÂ^ 2Q ^K qã ^Âa §bFB rG m §ÄÌ^EG ÊQE Q ßãN á¾ oF. ” áã`. o_ 2DE' o S qI S qH fã §Sq@G QÌQš ©QJKÀ áqB`ã §æQKGH §æQBKH Q` SK'QB Ã`% o ¼Â^ ÅÌqG^SK{q>& jE'ÂÄÌq{ á¾ ^E ¾ã `.QJIã¾ pHÂ㨠åãqI ßQ' s svQaKD áQ Q-`ã ©SKQ 2 ¼QE” S@E mF å_ q ¨`K_G ¤0QQFOIFJNFS£ S `B'Qã SN'Q p• á[ã ©s{q>&ÂjE'ÂãsqF jE' p¾Ì o `KBÂã m^Q pDI \H áQ ^E §Ä`Q TQ SKHGB áQ åãqI `@& á[§æQKq Âæ ^B pQ@R §Â_F ©SÂ`{ kGB å_ ÇQ”ÂÂ_ ¼Q@ T"ã ©p` sQ˜Â ÔqI Ê^J mÂÊ ÐQ& pDq §åãqI ßQ' s nQB ÌqG §nQB `K>S@G Ü` ojE'Âhq ¨o ¾ Q rG ¨ Ä`ßã[ã ©S `B'ÂàQA ¶QJGH sÂS `B' R m §àQB pQ@ R bK §SKQK ©æQKQK Âæ `@ §äq' Â_ rG mF=áQ ^E

ÌqG ^E ©Ìã^ Â_ RBG æQQ@ §Ä^ _I jE' ^B n §oF rG áqDE' ÊqB ì UK ¶SÌQH'Âã S`AIÂ2 S•BG ^^ f, SIQ sEKEã ßÊQ 㠝sËq,ã sq q Q rG ” §ßQC” QJK áqBqH §SIKB fE s ã ÄÊ^ ÅQ Q@ mÂÊ m §hKHG rD='Âã oF'QÖ S ã`=' nJQK Òã` ã¾ SKIJ' nJBÂq mBD ^N' oã ©ØSKI$ 㾠S`[ ÅQ•BÂã SBQ$Âã `'Âã MG'Âã ÅQ Â`>Q §SÌq ã Qæ qwã`¾ Qæ K ã§lË ¼Â` o Âq nJ¾ jG Q æQQ §SKq `K  SK q mQ= ÂqJÂã QH ©SHvQE â_J ÂqF ^E §lË hã ©`KQH$ ã¾ QÌQKã` mQ= o µo ¾ Q rG 2lËã^K mF= ÅQ Â`> æ ã¾ ©SKqã SÊQ §SKBÂã ÅQ Â`> kGB `[ á[ §” àq> bD §`½ mF=oFã §RQC s áqJÂqÂqQ nJ[ §æQKQ ÄÊ^B' ÅQ`= §l_^>¾ã ¶`KQH$ 㾠2•DÂã QÌQKã` §] ©©© SÌQEB ÅQÌQ?'Âã sKqÂã svQ?E ÍQJ$Âã ÅQKI$  ©sqF jE' mQE s{q>&jE'Q âq ʾQ qã áÀ§\H UK §ä`¾SKQKS”Ê ^^$ pq Â_ mH ^ã ÄÌãQ ŔqE m>D5 ÄÊQ O m[ rGB §àQ” kKE mE n Âæ ^ §ášÂ ^ rÀm jE'Q ©eB o QJ?B SG>DI oF ÑÌQB qã ¶Ä`% ÅÂ_Âã sqF `KH? qJ §ÍQKQRQF s §ÄQ? §2^IJ£ ßQ' Î¾Ì ã¾ Sã^ à^ s Å¼QDF ©¤Ä_Q¾ áO §^Âã mF s qI ÒQ=I o Qæ •@ bKK ÌqG Q^I ã fÂãÌ §lË o VIKã ©sD jEHG S^E S•B SQF S §Â_Fã ©ä`¾ã bKK S@E 2ã §ä`¾ã S `B 2 SKw`

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

SÂ^ã`= hQ á`EÂs Í`QHsqFÂjE'Âá¾ ÑÂ`  QIIF.ã áQ˜Â ÄÌq{ QJÀ ©S{Q SKÌQ ÄÌq{ o hQ §o`=B á`E f@=Âã ÊÂ^”Âã S@G ÑÌQB å_ áqQE áQÀ §ßÊQB ^ã ©sQ áqQ àQ¾ ÄÂãQ'ÂãSÂ^B SKqF§ßQ'ÂÎ¾Ì S ` ã áqQE ßq `= oQÂá`E s ä`FÂSKQK ÅQ Â`> TGF= §SKBK@Âã SKGEB SKQI o ßÊQ q Q ßqã §Ìq^Âã k%Âã Q¾ãÖ jE'Q àqK âq ʾ Qã ©æQKqkE á¾ R Qã oF. Qßqã ¶sIJ' ã¾sqqKq bKã sQK rIB'Q jE' §l_ ^>¾ àQA mÂÊ §SEKE%Q p• ã p¼QDã p `Bà^ å_ lË å¾ §ßÂq[ÂhKH s ã ¶áqQE mÌo ^q ^ §ØSKQKÂÅQ Â`> áqQE s `^w ßÊQB áqQE SKq o h Â^å_ áQ˜Â o ©ØjE' Â_J Qæ Ëq, §Q`D ¤7PMUBJSF£ `Kq `BãÖ

k% RÂã SHGF ÌQK jE ßãQI §Ä`K>EQ TK Ä^ _I áQ ã¾ hH áQ^E ©ßÊQ q Q'ã SEKEG lQH §U^%Âs âQIB §æQDE ¼`'ÂáqF áM ©sq ÃQ@& mHH hH p¾s ^ SqEIÄ`F §QI ^! QI¾ ^E ¾ã ©hKH$ `KHw §Q ^ rÀ áqF á¾ sQÌQKã` ᾠQHF §S_ SKÌQ o Âæ ^^"ã §SKÌQ' o §Ä`Q SGQÖ sq q Q' SGQ SÌã`?ÂSKÌQ QJKBwã mBD o§pD ^ jE' áO §l_ ØQJÂ_s q SGKGã SIBH `K

æ Q §sQKÂã å`AIÂã s•[ âÌQK ¼Â` s SKqF â_J • §SKqF åÊ`DÂã ¼s?' RQ$ m. qJ ©nAI'Âã s Âq QJGF ©s QH$Âã nGA' QJQ QÌQKã` ^#


Ô I ] *« WDK «Ë n ] 

sQ@&Âo^Âa ©ÊµSH`§qq ßQ=K

.bI ©S@GQp• ãjE'ÂSKQFÀoHw§¤¨£¤.© 'PVDBVMU£qq ßQ=KmÂ`Âs`DÂ`FDHGáQ>IÂáÂ_ÇÌ^I §pQ`Ds åa`àqJDߕâÌqGQqã¶sQ[ÂpQ§S@GQÅQ•BæÂ^^"ã§S@GÂSK?omBqq á¾àqGBã ßQF[ÂßQEÂo §S `B'ÂÄÊÂÌÀQ?¾ãÃQEBÂãSÂ`'ãáqI$Â]ÌQmÅQDNTQ¾^E ©S@G¼QaK ã`FKµq㔾 s QJ•o`=IãÊQ[Âs `NÄ`B=QSEKʝS@GÂT{¾UK¶æÂÌQ=Â`¾Sq@GÅQKKÂ`ÀãÅQKIEâQ#Q§SKQK ÍÂ`˜SGF'ÂhHEÂS as S@GÂßaÌq>hSG>§S@G¼QaK ã`FKh@Eã©áqÂãP•'ÂãÎÌÂ^'ÂãÅQIFÂãhQ>'  ©SKQÀ•ÂàqGBÂQJ¾ÌrG ãÜÌQB'ÂVIãäqEÂh?ãÅQQ@ÂpqS@GÂmB á¾jK

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

n`'Â

©æÂ`q>ãSQ©©s>>EÂ`KBÂs ÝQo


á¾ QJ oF. ä`¾ SKÂ^ SK^ nKE Qæ IK Qæ Q¾ mF= ÄÌã`?Q ©pKCå_ sÂ^% hH' lË ¼QI rÀ QI m> áQ@E a`¨ÊÂq o`

ÌÂq%Âã \QQ nKE §àqK sIK@GD sQK hH' ßQ% QJ `.s SI7ÂÍãQ# ÅÂÌã`wo ÄÌã`w s §©©©`šÂ àÂ`Âã QJGq"ã QJGK{M rG mHBÂߕoH §sIK@GDÂsQKÂhH' §hH' s Ê`D ÅÂË mÂÊ o SBQIÂã SKQ nKE ä^À rÀ

g«uN« µs^' hH' àqJD HTTPWWWSAUDIINFOCUSCOMARFORUMARCHIVEINDEX PHPT HTML §mBDÂã S `B'ÂSBH µSK^' SK`© áQ^ §ÈQ>  HTTPWWWREZGARCOMDEBATSHOWARTASPAID ©h`' bD s SI Âq'Âã ¼QH” S; s SÂÌÊ µSK^' SK`©pG ^ §ß^K µSK`B SK` HTTPWWWAWU DAMORGPOLITICFKR HTM © µ§`Q µs•EBÂßQH” SqAIã \Q SDG  ©nK §sQI$  HTTPWWWASSUAALCOMSTUDIESSTUDIESHTM µ\Q s ã s  HTTPWWWMASOMCOMMAKTABA?FKREIABOOK HTM ©pD h`'  µsãÌã[ `FD s \QÂãR>B SK^ ©nQ §\Q{ HTTPWWWFREEBABCOM).0VIEWASP)$ s q àQ> \Q o jq'Âã SK`B RI ©Ä^KH §`DKI  HTTPWWWALMAREFAHCOMARTICLEPHPID

ÌÂÊ µáÊÌ[ ¨áQH §SQK nG ÅQ^¾ ©¤£ ^H¾ §`Q ©µÐ §hÍqÂã`=IG å^IF §SKÂ^K SÂÌʵ2@G s SKQK S QE ©¤£ ÊqH §åÌQBK ©µÐ §TÍ`K SBQ µ2@G m pG àÂÌ © µ§`Q ©µpD h`'  © µ§`Q µSK Â`E.^ S QEãfGÂS QE 2 Ã`B ©`K= sÂÍ ^H §s`KC'  HTTPWWWLIBYAALYOUMCOMLOOKARTICLETPL)D,ANGU AGE)D0UBLICATION.R!RTICLE.R)SSUE .R3ECTION ©pD h`'  `KI µSH` ©SK QH” àqGBÂs S QE àqJD ©¤£ bKÊ §Ïq ©µÐ §SK`B Ä^q ÅQÂÌÊ a` µáQI ¨Åã`K §sÂ^KB µSKQKÂÅQ QEµs QEÂ^EI s  HTTPWWWANNABAAORGNBANEWSHTM µSKQKÂÅQ QEµs QEÂ^EI s  HTTPWWWANNABAAORGNBANEWSHTM ©pD h`'  ©¨ µ§åÌQBK

l«d*« ÌÂÊ µáÊÌ[ ¨áQH §SQK nG ÅQ^¾ ©¤£ ^H¾ §`Q ¹ ©hÍqÂã `=IG å^IF `KI µSH`©SK QH” àqGBÂs S QE àqJD ©¤£ bKÊ §Ïq ¹ ©SK`B Ä^q ÅQÂÌÊ a` µáQI ¨Åã`K §sÂ^KB §SKÂ^K SÂÌÊ µ2@G s SKQKÂS QE ©¤£ ÊqH §åÌQBK ¹ ©TÍ`K SBQ µ2@G ¨ pG àÂÌ µSK Â`E.^ S QEãfG S QE2 Ã`B©`K= sÂÍ ^H §s`KC' ¹ HTTPWWWLIBYAALYOUMCOMLOOKARTICLETPL)D,ANGU AGE)D0UBLICATION.R!RTICL.R)SSUE .R3ECTION µSKQKÂÅQ QEµs QEÂ^EI s  ¹ HTTPWWWANNABAAORGNBANEWSHTM µs^'ÂhH' àqJD ¹ HTTPWWWSAUDIINFOCUSCOMARFORUMARCHIVEINDEX PHPT HTML

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

µmBDÂãS `B'ÂSBQ µSK^' SK` ©áQ^ §ÈQ> ¹ HTTPWWWREZGARCOMDEBATSHOWARTASPAID SK` s SI Âq'Âã ¼QH” S; s SÂÌÊ SK^' SK` ©pG ^ §ß^K ¹ µSK`B HTTPWWWAWU DAMORGPOLITICFKR HTM µs•EBÂßQH” SqAIã \Q SDG  ©nK §sQI$ ¹ HTTPWWWASSUAALCOMSTUDIESSTUDIESHTM µ\Q s ã s  ¹ HTTPWWWMASOMCOMMAKTABA?FKREIABOOK HTM µsãÌã[ `FD s \QÂã R>B SK^ ©nQ §\Q{ ¹ HTTPWWWFREEBABCOM).0VIEWASP)$ µs q àQ> µ\Q o jq'ÂãSK`BÂRI ©Ä^KH §`DKI ¹ HTTPWWWALMAREFAHCOMARTICLEPHPID


R s ` Âã g QJ áqFK sQQã ¶SKQ¾ SHK s SKIK@GD ÃQK q VQI' â_ SBÂ` ^I âQ^ã Q oFã §SK^' SK` Q` ¾ã QJQKG# jG- SHKE â_J ¨æ•Q oF n áÀ¨ sG p ©SK `B' eB QJq rG jE ^ SKÂ^ SK^ nK o U QIãQ s p¾ Q^ã l_ §\Q SHKEÄ`Q' `K ã¾Ä`Q' ÅÂÌQ˜Â ÃQ o Â_ã §QQCê ^! ^ ÌÂq% SHKE SDG' ÅQKG SÂÌÊ SKGH pE n áÀ hH' s ÎÌQ. o SHKE ÌÂq% áM ÊQE ” TQÌÂq% SHK á¾ q m> Q oFã §\Q SHKE mK{Mã kKHB ê Ñ`Bê S QSKGHBÂmÂ`HGã SKIK@GD SK^' SK` R s ÌãQ"ã SKE@I• QQK¾ã §ÑqHCÂã cq= o `KF mH ÃqGM ÌÂq% SHK rG SKQ¾ ÅQHTG ^E ©QJD SHKE o ÊQB”Âã s ÌÂq% ßÂa ÅQH â_ n¾ã §VQI' s QJ$QB T5 s Â_ bKã §SK QH” S@G ÍqÌ m5 SK QH SKQN Ìq{ Ñ`D' o s ÌÂq% ÜÂ` [mQ ÃQK ÞQI áQm§R ÅÂq{¾ã SKC ÅÂq{¾ ÞQIJ §ÌÂq% mF mK ^I QÊqã ©SK QH” S@G Íq` SG/ Ä`@K

ÌqH S^% ÅQBH' ÅQ Â`> §ÅQCGÂã §áÂq[Âã §ÝÂ` [ åÊQ% á`E nQB §SDG' QJQQ@ã ÅQKqq^[ QQ? ßq rÀ QJqã QJGEã ÝÂ` [ÂãáÂq[ ܕ mQ= ÍãQ# o`=BÂã rG ¨æQKÌQ QH• áQ ÂËÀ eK[ k^{ q Êq[Q §`½ ÇËq, áQã Qæ KÌQ QH^¾ áQ ÂËÀ eK[ ã^ qeK[Âã§ßQ' mK TGH¾ ^ QJ¾ q SK^'ÂSK`ÂRs â^! Q oFã §æQKQH¾Ì `šÂ ©sQ% QI` s ܕ hq ^B n QQ? rG ÅaÌãQQ?E â_ Ä^q oHw SÊ^BÂã ÔqI ^G 2@G  UQ ÎÌ^Âs Q¾ hQ ÎÌ^ rG RG ^E §sQ[ oQ j> ÃQo SQ SK QH” SKHKE Èã` o SKQã ÄÊ` ÅQG@> rÀ ÄÌQ˜Â Q §hH' s SGK{¾ nK rÀÄÊ`' ÅQG@>'Ââ_ mq S͕ sD §àQ˜ÂÊ`' dIÂs QJQÀ* ÅQG@>' â_ áM rã¾ s Â`E.Ê nF å[ oF. ” sQ dIÂ^! pD ÎÌ^ o Ð ÌQF [ s ÔqIÂã `KB S` o 2 ÎQ¾ rG ”À eJI á¾ s k% sIB ¼s m m SK Â`E.^Q §ÅÂÊQJ”Âã żQH”Âã ©©©©ÔÂ`” Ýã^I{ ` S@G ßãÂ^ rG mHBÂ

W9U

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

VQI s \QQ nK ÃQK á¾ rG ^KM o ^ ” §SQJI s S$QB rG RQC ¼Âa”Âã cq= h ` Q?Q SK^' SK` åq mGBã `Dê q ¶VQI' QJKÀ T`@ s SK^' nKE eB

SK^' SK` R SBÂ` mã §SÌq â_ rG mHB SÂ^ s SKQK S QE SqAI s \Q SHK á¾ Q^E  SKIK@GDÂ

©Q̾ s Sq= ÅQQ' o


â_ s SQ hI R o ÌQD”Q ßQD [ àqEK §ÌÂq% ä^B ”`šÂ Åq{ á¾ q §ÌÂq% Â_ s âQ• TDG'Q §SE@I' ^K m§ÌQD” p• mH Q Âæ ÌÊQ ÌÂq%Âã §æÂÌQD áqF á¾ QIã §`AI ÅQJãã ¼Â̚Âã kvQE% s å^$ ܕ” q ÌÂq% s §QJKÀ Õ@ ÃQFÂ_M s k QI' â_ áMÌÂ`˜Âo r= ÌÂq% 2H? o pGH" Q' §ÌÂq%ÂßQF¾ o mF å¾ mH" ” k QI Ü`@ lËã §`QAÂã ÔqH' Åq> RQ{ ßã[ Ü`@Q Qæ ãÊ §ßã[ Åq>G QI QH ߕo ”À âÂ` á¾ hK@ ” å_ `šÂ ÌÂq% bF s SK s@B Q §ÔqH `K ã `Q `K Åq{ qJ ©ÌÂq% ÅÂÌã`w o ÄÌã`? \Q bF ã sD §ßã[ ¼a$ªsvÂ^” hÂ` j>G SK^' SK` ÃQ s Q¾ áQ˜Â Ä^ã oHw nJqÀsCG ” ÎQI ܕßã[ÂÎÌ^ `KBGSãQ T5 \QÂàqJD á¾ ä` § Ð o`šÂ à` ;§Ä^q â_ s ÅÊÌã ÄÊ^B nKQD oHw Ä`Q `K SE`@pI ^K Â_ á¾ q ÄqE VQI' s âQI' QoF㧝ܕ” mE ^! `F ¾ã Â`¾ áÂqI T" ÊÌÂq dIQ §pHAB s Ïq=ãc QIIFã ¼QK[ o `K s jG2@G s oI  µSKQ SGH$ â_J ©¤ µÐ£ Ä^Âq Ä`[ ¼QI¾ m §2@GD ¼QI¾ mA ¼QI á¾ S{Qã §ÄÊ^ `K ã SwÂã `K §QJK jG s ¼QK[ rG a`nã§mF=Âã áqGQ SÊQ' ÅQ •” rG aÌ ÎÌ^ ÅÌÂÊ Q'Q@ s ÅQ •” â_J §SEKE%Âã^EB'Âã å¾`Q ܕ” §ÎÌ^ s Qæ Q5 QJKKC* §S`= ]ÌQ ` rG SIQ Ãã` QJ Ô`Ä`= Êq¾ m`ÄÌq{`J ¾pÂ^ s ÎÌ^ á¾S{Qã SGF= á¾ §QI pKÀ ÄÌQ˜Â Êq Q ©Ä`= eK¾ m` à^Q nã §sIK@GDÂhH' mÂÊ ÄÊqq `K SGF= s áqG ܕ Q§pÌQ` rG SK QH mQ= o àQ[ o àq s `B oF §Ü•”Q Êq>E' \Kwq s ä`¾ Ä` ÃQF ÝQDÀ rÀ äʾ Qæ Ëq,pãQI §Ü•” SEKE h \Q ` ܕ” àÂ`Âã Ì_# o QJH ^ Qã§Ü•” mE SHK äq o ^B m Âæ ^KB ©`šÂܕ mE rÀ m{q r §Ê`D ä^ \Q SHKE

ÎÌ^ s sQ[ oQ j>G SK^' SK` ÃQ s â^! Q sE ÎÌQ¾ SQ Ä^q oHw sD Ü` M ÞÌãQ¾ ßã[ S `B ÄÌã`w rG p ÎM ” Qæ IKH? §o`šÂ S` à`¾ã §ÅÂ_ ÜQ= s sQ¾ ¼s qã §ÅÂ_ rG Ü`BG `šÂ sK>= o`šÂ å¾Ì SKH¾ rG ^KMQ §^Kq bK pIFã oFã §S QH$ mÂÊ ÅÂ_G mQ Rã_ q sÂÊQE Âã svÂ̽ã RÂq rG ܕ”Âã ÌÂq% fKG q ä`¾ Ä` p à^@> Q ܕQ §sQ% `>B s ÅQBH' ä^ Qæ Q mF= ^B n

QJ¾ §Ä^q â_ s ÄÊÌÂq ÅQ Q=I jG s Qæ ?¾ pHG Q ¼QEO QJDK ãã SDG' S@G ÍqÌ ßQF¾ ^K# ßq ÌqH ÄÌq> s ^! Ð sD §ä`[ ÜÂ` [ rG ÅQHKGB ¼QJÀmRBGÇã`& à^B o• ÅQHKGBs@B Ã[ Åq{ rã[ ^KÂÂ_ s o” Åq{ hHã¾ ^! ”ã§SKÌ^'ÂÅQÂq Â_ sM QIã §ÌÂq% àqJD rG mK^ s ÃQF â^HB å_ ©QJEKHBã ÌÂq% SHK È` s ÃQF mvQã ä^O ßQ' sQ ¼a$ªßã[ j>G SK^' SK` ÃQ o UQ ÎÌ^ s `M Qæ ?¾Ã[ áO §¤ µÐ£ SÌQ=' o `B ÌÂq% ; áqIB'Âã m o ÌÂ`Fqã ¶ÌQ[ÂãÌQÍ[ o Âæ ^KB RBG ÄÌã`? âʔ㾠oFHnã §Ä^qÂÎãÌÊjG s Ã[ S@G ^K ÃQF ^K S^' SG[Ââ_ s ÌÂqGáQF å¾Êqã bHGá¾ o `K TQ q r \QG ÄÌQÀ å¾ ÄÌã`?Q rC¾ Q §SHKE â_ ©ÃQF m o Ä`Q \Kwqs h'Âs@K ÇQJI'ÂSG Ä^q â_ SÂÌÊ o VI ÅQ• o äq `B ” s ÄÌq> lGã §ÌÂq% o ¾a àqJD §SQJI s ã ©SK QH” ÅQN' jG QJ^ Q'Q@ §Sq@G s ÄÊÌÂq ÌÂqG Ä^' ÄÌq> SKEKE s lF= ß¿Q áO QI Q Â_ã §ä`¾ SK^ nK àq QJ• SKQFÀã §ÃQF ©SÌq â_ ÊÂ^ À SÂ^ s âq` s ^! §ßã[ ¼a$ªsvÂ^” sQ j>G SK^' SK` ÃQs rEã ÌãQ SQ Ä^q o hHã Æ^ ßã[ ÎÌ^ kH rG aK`ÂáãÊ ÌÂq% ÃÂʚ `½ Âæ ^K# ÞQI á¾ §¼Q^{¾ §¼Â̚ ܕÂߕ o ÅÂÌQ˜Â eB ^! QI¾ h §ÌÂq% àqJD ë àÂ`”åÌã`w àqJDH \Q àqJD'ÄÌQÀ å¾ ä` á¾ QI QIG¾ã ÄÌã`w rG áQ m §QI oF n aK` oFã §o`šÂ ¼Â̽ ÌÂq% SKGHB Ä^ SwÂã ÄÌq{ ÃQK m s àÂ`”Âã ÔQH” ©SDG' QÊQB¾ mF Qæ BwÂq Qæ ^E bHG ¤ µÐ£ pDÎÌ^Âoßã[ ÒQ=I s à^B ÅQHKGB s@B _EI'ê  QIJ §ÌÂqG `½ àqJD q Qæ K@ã s `šÂ Åq{ hH Âæ `K¾ã §¼Â`H% SÂ` SE@I s SQÂ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ܕ mE rG mK^Âs P Q& ÇËqHI ÌQK rÀ S Qw˜Q Â_ àqJD'ÃQF ßÂaÂã§pBHã RQ@ hÂão Âæ ^KB pq§`šÂ QJÍãQ# s ÅQ •” lG §SÊQ' QQ?E ` fE ܕ” SIQ SKH¾æQq mF= n sÂã §sQ% Q`> s ÅQBH' nAB q ¨QI¾Ì R¨ QI pKG aK` sCI QH §sIK@GD hHHG ©SÊQ' pQ • s ” §SKEvQE% pQ •Âs `šÂ mE

Åq> ÔQH ÅÂq{[ â_ o m àqEã §ÜÂ` [ â_ ÅÂq{¾ ÊÂ` [ 2 Q SDG' ÅQJqÂã¼Â̚ Ñ`B áqF ÌÂq%Q §`šÂ ”À n o Â_ã§Þ`= Ôqwq ßq §S qHHG2GF=' nJD¾ r p^` q oG ”Àã ä`[ ÅÂq{[ hÅq{m \Q ÂËÀ ÞQI á¾ eB ä` ^ oFã §ÅÂq{[ â_J ÔQH” SKQFÀ s l” QIã §â^K# rÀ ÃQF rB Q Â_ã §ÌÂqG ÅQKʾ ÃQF QÌQÂsÂÄÌq>Ââ_ TQßQ s SHJÅQKÊ[Ââ_ á¾ ÅQKʾ rÀ Ý`@ mã ^ ” oFã §ÌÂq% ÃÂʽ àqJD' Ä^ ” ÌÂq% áqã §RQ@ s ãs SHKEÌÂq% àqJDkKHB ÌÂq% ÄÌQ™ k`@ q ÌÂq% ÅQKʾ kKHB áO §Ü•”Âo ”À sM ©`šÂã Q[ h \Q SHK rÀ


§p`@ TQ å_ÂßÂNÂo pQÀm¾ o§R ` å_ RQ@ ßQF¾ ^¾ q j> S ` mÂÊ Ã•@ÂãSHGB' 2Q m QD Â_ã QHK Q¾ §ÃQF Q½Ì sÂo`šÂ h ÌÂq%ÂSHKã Ôqwq' ^K µßã[ÂßÂN sMK ¶ÎÌ^ SQJ s SG[ nE kGB ºj> s SHGB'ÂÌãÊ Q » TDGK Qßã¾ áO ¶â`H o SÊQ s mD SKGE dHEQIãQ q SKQ `M §rã[ SKÂÌ^ pI s ã mD@ Â_ á¾ q âQ” SKQâ`M o `¾ ¶s QH” fK7Âã TKQ SÌ^HG SKÌQ& ÄÌq{ áqF §rã[ SKÌ^' pI s mD@Q sQQã ¶SKÌ^' æ QHÂ`¾ sßaI'Âã Ä`[ hH' ÄÌq{ o pIË s Qæ qwãã” o mD@G Ä^^ SHK^K# s ÃQF SãQ áO QI oã§sÌ^' æ {¾ q ÇËq, ߕ Â_bKã §Ä`QC s pGK s mHF `K • §Ã•@ o S qH s pÂa * QI ÌÂq%Âá¾ ä`m§R o SQ˜Â äq Âæ ÌQK áqFG. ” Õ rG S@G ÎÌQ5SHGBã á¾ §QJã¾ Ä^ ÅQQI rÀQIGKQ œQJ Ì R SHGB' SG¾ rIB' RKCê f, qÌÂq% SHK ^K ÃQF p^Âå_ fHI ©©©© Q`K ã \QQ §ä`¾ nK ^K# SKGH ÝQ ¾ Q §p rC' ” §ÃQF âÌQ å_ ßQ'Âߕ o ÌÂq% SHK ^K# SãQH rÀS Qw˜Q `¾ ã¾ 2 ` Êqã qã §ÌÂq% ÅQqF f¾ mH

§SqQ ä`¾ã SKQ¾ nK rÀ QJDKI>ã QJ `B ÄÌã`w QIKG n SK^ SHKE ¶ÌÂq% SHKE §QJEKHB s rã[ rG Ä`K[ ^HB §SKQK p QE ߕ oã §Sã^ s sQK àQAI rB SKÂ^ SHKE QJK` mK s lËã §pBH ÊÂ` ¾ ä^ QJEKHB rÀ kKHB QJKG Qæ EQoF n áÀSQCÂlG kEoã §SGK{¾ SK QH oG §o`šÂ ¼Â̽ àÂ` SHKh`[Âq l_ã §\Q SHKE §hH' s Ê`DÂã mD@ nKs Ì_ `t àÂ` ÞQI áqF SHKs ßQ% q l_ã §p^ \Q SHKE ¼QI lË k n áÀ ľ`' 2 ྠ§ÝÂ` [Âã ÎQI[ 2 ¼Âq ¶S QQJQKGã ÄÂãQ' SHKE `_#ã kKHB QJKG Qæ EQ oF n áÀ SHKE kE oG §m`Âã ©\Q VQI s SDG' QJQKG#ã \Q SHK SÂÌÊ rG SÌq â_ÅaÌ SKvQISKQ¾ SHK QJqF ÊQE ” o Qæ •@ ¶SKIK@GD SK^' SK` ë Q oFã §VQI' â_ QJKÀ T`@ SKÂ^ SK^ nKE â_ s ^ã ¼QIã §SDFã Ä`Q SE`@\QÂSHKE QJ`@ à^ q ÅÂÌ`E' Ü^J ÃQFÂQJKÀÌQ¾ s ÅQKGF QQI s UÂnK lË rG ߕ pK T` å_ mF= SÂÌÊã §SK^' SHKEÂâ_ o j=F ©SKD> mÂ`' jG' SK^' SK` ÅÂÌ`E ÅÂ^ããÎãÌÊ SK` R Ý`@ áãÊTQ s ÃQ[ mKG"ÌQH s m^ o nK o SKQ¾ SHK `B QJq ¶\Q SHKE SKIK@GD SK^' o U SÌq â_ s nK oFã §SKÂ^% SK^' ÅQBH' s `šÂã2% 2 \Q SHK QJK Å`J s Ä`Q' `K Ìq> ä^ã §QJGKG"ã QJ•Å`J s ÅQQKÂâ_ SÂÌÊã §ÅÂÌ`E' nKE rã¾ §SHKE â_ kKHB q QJKB s SKÌ^' RF S^ ©`QmF=QJKÀÅÌQ¾sÂä`[Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

Ä^q ßãQI §sQ ¼a$ªßã[ j>G SK^' SK` ÃQ s SKÂ^SK^SHKE ÌÂq%Q §o`šÂ h ÌÂq% Ôqwq SQ& náÀ ÌÂq ÞQI áqFo pÀ ä`[Qã §\Q àq rG jE ÌÂq% Ä`F Ê`D mEoG §ÌÂq%Ân ^ \Q SGQE' SJ$ rG oF `šÂ ÅÂ^EB' \Q o ÎQ¾ rG Qæ KI ÌÂq% Â_ oF n áÀ ©QJEKEã Q[ ÅÂ^EB o SDGÄÌã`?Q s s§pEKEã VQI' s \Q SHK q SÌq Ôqwq á¾ o eBÂß¼Q ^ã Ä`QÄÌQÀ å¾ ÞQI oF n§æQD½ Q`¾QH oFã §SKIK@GDÂSK^' hKwÂq cQrG ã Sq Ý`@àqJD' rG#m §Ôqwq' ßq ÅQKG bHGá¾ RQ@ ÔQ@ ÂËÀ Q àa! á¾ QI bK QIã §ä`¾ QÌãÊ sM QIã §ä`¾ nK rG aK` m s \Q SHKE Sq& ©\QQ Sa'ÂnKE o U s

©æÂ`q>ã SQ ©©s>>E `KB s  ÝQ o

¼a$ªßã[ j>G SK^' SK` ÃQ s SQ&ÂÄ^q ÔqwqH ÃQF ᾠ^!ã §o`šÂ h ÌÂq% q ¨æQD½ Q` QH¨ sQ Â_ s SDG' ÌÂãÊ[Âã §sD> mBD s fE ÌÂq% àqJD ßa s sD> mBD Âæ ^ ÎÌ^ sMK §Ã•@Âã SHGBHG mBD ÌQKQ SHGB'ÂàQK㠧Õ@ rG SHGB' m o SG[ È` mB


§ÃÂq{ rG ã¾ M@ rG Ê`D áqF á¾ SKQFÀ àQ¾ ÃQ \ 㠝ÅÂ_Âã Q[ ¼Â̽ o eKEIÂrG q pFG. Qã `šÂ áQ q r ©S Q QJÂ^EBã æ QB áqF á¾ oF.” pq Â_ oHw \QQ mH ” hH s ” s ”À bHGê ” qJ §kQ@Âã bQÂã mQH äq âQQI s sIB” \Q ᾠrG ^KM o ^ ”ã §jK@ÂáÂq¾ Ê^B hH m o §`šÂ mE q m §SÊQJ' 㾠ßÍQIÂßÂq[ o ßQ å¾ s ©jKB?ÂbKã åqEÂQJBq oãQ[ SHKã ÊQE Âã SÌQ/ rÀpq"ã \G@>' Â_ àÂ^ ᾠ^! §æQKÌQ hH kGrÀ QÌã^ Ü^J s SK^' SK`Âã SKQK S QE s ÅQQJ s `J ¨ SK QH SHKE pEKHB ÄÌã`wã §sÂ^ s^ SIQ@ SKI^ Ãã`% ¼QJ ^B §QãÌã¾ s `= ÎÊQ á`E Qã§TQã`Âã lKqQFÂs_2 QãÌã¾ÒQã¾ TQ s  ©`šÂ Ü`@¼Q>À s Ü` mF SKH SãQo lË oH? `> rÀ SKI^ Ãã`%Â`> oQãÌã¾TGE Ãã`% â_SQJI rÀ h ” s SEG@' SEKE% àqJD ¼QD h k Â`Q §`qI \Q àqJD \{¾ l_ã §SKI SEKE% àqJD sIã §ÌÂq% ©å`= `FD ]ÌQ s Qæ IF/

å_ s^' hH' mF rG bFBIK SKQK S QE äqH mK¨ rG SKG S QE SKQK S QE TQ QHGF §pQÀ n pÂË hQ@ _M s^' hH'Âã Sã^ ÅQN mF áO ¨ßQ' S QE TQ ÂËÀ mQE'Qã §o Âq' âQ# SQB QJQQK s âQIã §SK Â`E.Ê S QE s hH' mÂÊ ÅQ QH$Âã ÊÂ` — SKQK sã §S#QI sQK àQAI ÅQN mF rG ÄÌã`?Q bFBIK SKQK S QEÂÄÌ^E ÇQI”ÂQIIF. QIo ©SK Â`E.ÊÅQN bFBIK Q §pQJq `KKCã âÊQÌÀã sQK àQAI rG S`KM Äq ÌãÊ o mE” Q`KMã QÌã^ §s^' hH'ÂmF rG sQQ ©Sã^ SG>' SQB ÅQQKÂã §Q`KMãSã^Â

ø`U « WLO «–U* §nKEG s•EB cQB o `KB pM Ü`Bê \Q ᾠ^! §SÂ^ SCK>¶sBK@ QJ=QBã nKE SqAI bKM SHJ \>QI oã ¶âÂq q \Q \G@>H ©pD \QG SÌã`? SKHGB s RQ$ Â_ o \Q àqJD S¿` §ÏQEã ÌÂqã ß^ ÌQ SEKE% o U m¾ o §S`= SKw̾ã SE@I ÊQ˜SãQ o U SKL §Ìq[ oÅQKqHBÂãÅQKGF QQI s hE s §`šÂ ÃQBK” ÝQ šÂ \ s S`= SKw̾ o ã ¼QE S@E

ßQ” ᾠrÀ 2KãÌã[ o`FD' nAB `K= §ÝQK Â_ s hÂã Ñ` m¾ o §ÄÌã`w TQ QãÌã¾ s ÅÌÂÊ s Ãã`%Âã \QQ ©©© pÌqGã áQ.™ ^^ nJ ã s ã S QK{ rÀ åÊN ¤+BDRVFT -F (P £ Üq q ÞQ s`D ÉÌN' å¾Ì R ¶Ä^ Ý` ` SF SQ q Q,Àã §áQ™ SKBK@ SQ%Âq bK rG nvQE Ìq^Âã §áqQEÂã §nKGBÂã §SK`Âã §å`FD `qIQ ©áQ˜Â ÝqE àÂ` rG ¼QI ¶\QG ÐQ& pqJD V¾ hH m á¾ ^! QI o ©àqJD' Â_J hH' ÄÌqG mÂ`' sÌQ Ìq@ S`KB iK> 2 ÄÂãQ'Q ÌÂ`˜Â ` ”À n ” §\Q nJD iK> â_ Êqã á[m§ÝqE% SQH ÃQ o bK Â_ã ¶SDG' h ÂÊ ÔqI Â_ã §S qI SKK ÅQqF' `K q q SDG' S`KB  ©Ü` m SK{q> ÒQI”

j> o ÄÌ`E' SKIK@GD SK^' SK` VQI rG QI •  ^B lG á¾ g• §S Q sQ[ÂoQÂj> rã svÂ^” ßã[ SHKã àqJDH \QG SwÂã ã¾ Ä`Q ÄÌQÀ rG që " n VQI' hH å¾ ÎQ¾ ¼QI S^ Q ÄÌã`w q SHKE \QQ §SK^ áãÊpKÀ rB å_ hH'ÂlË ¼QISQ kE oG §sÂ^ s^ rB s §p SKHKE SqAIHG SGF=' SKQ[ nKE rG aK` Â_ã §hH' ÊÂ` ¾ ä^ SÊ`D nKE oHw QJGB rÀ ÄÌã`?Q

©æÂ`q>ã SQ ©©s>>EÂ`KB s  ÝQ o

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

w WOb WLOI `U « WOMOD KH« WOb*« WOd« ZUM


2Q?- SGHã SG/SGKãã SKGH µs SK^' SK`Âá¾ ä`§Â_ sÌ^' ÇQJI'Âo RG@ Q §SÊQ>Âã SK QHÂãSK QEãSKQK ¶áQ%Q SDG' ÅQK?E'Âã ÅÂ`KC' _¾ h QJ qwq S$QB ÅQBH' o hH å[ SÌq7Âã SKKv` QQ?E m5 QJq ©SDG' SK^'ÂSK` sG@> àqJD 2 Q kQ@ rÀÄÌQ˜Âo ^ ”QIã SK`Âá¾ ”À §n [ QÌQ À s Sq` SKGHB oHw ¶SKI q SK`Âã áQ˜Â 2 Q S•B o 2B mF ¼QI rG QaK`ã §SK^' ÄÌqG ` ÑÌ[Âã o qÂã SKQ SGH S QH$ 2 Qã §Ê`D áq s sQ[ Q¾^ mH §ÅÂ`KC' â_q pÂÌq>ã pHKQD æ aBI cKB ”ã §S QH$Âo Âæ q? Ê`D hQã §S QH$ â_ o ” ÄÌã`wrG hE aK`Q ©pEQ rG hE ÅQÂãã ÝqEo lË hH' 2ã pIK Q S• ¼QI Ü^J §o Âq' Ê`D SK> mE{ o`šÂ h àQ”ÂÄÌã`wo lËoH?Qã §pK cKB å_ ©QJQ Â`ã nJQG@ nJDã §S QH SK` áqH?' SKI ã`KQB sI ÄÌã`w opq Â_ pw`D Qã kvQã rG SKI SKÌ^' VQI' áO g• QHF §QJGFã SK^' S QE ÅQqF QJKI rÀ S Qw˜Q §Ìq^ÂãáqQEQ Sã^G SKHÌ SK`ÂVQI aK` n Q/ Â_ã ©hH' s Ä^vQ SQB SDGDÂã SQB ÁÊQ'Âã àQAIÂã áqQE àÂ` Ê`D nKGB ÄÌã`w rG §SK^' áqF ” á¾ã §SKQ Qæ HK QJqF Ê`D ÔQI kG@I o hH' mÂÊ ©s QH” ã¾sqQE ÃQEB SKGHB Qæ ã`= QJÊ`D àÂaÂ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

§kK@ SK½ ÄQ Â` h §QJqH? QJEK@ SK^' SK` ᾠVI SI Âq' ÌqB Q` áqF §hH' S QE h áqH?'ÂàQ ä^ã hpQ ` ¶Ê`D ä^ SDG' QJQF¾ rGã §ÊÂ` [ ä^ §QJK QH rÀ QJvQHQ S QH$ ÌqB= l_ã§QJKÀ pvQHÂã S QH$ s SÊQ'Âã S`=' \Q>'Âã fÂã`Q oN S QH$ÂãÊ`D o mF ©QHJIK SHvQE S•B nF" ßq ÄÌqH'ÂQJHKã SK^' S QE ÅÂÊ`D n¾ ^{Ì QIIF. QI o §ÌQF [Âã §¼Â̚ Ê^Bã §\QÂã §ÄÂãQ'Âã §s QH$ mHB ÄÌÂÊÀ mvQã ÞÂÌÊÀã §SK QH”Âã SKQK Å¼QH” Ê^Bã ľ`' kã §SÌQH' ÃQ@ã §jIB S QE _ã §QJ` ã ܕ& s qÂã §SK QH”Âã SÊQ>”Âã SKQK SÌQ='Âã §hH' s ©SÌQ='Âã SI Âq' ÝqE

WOb*« WOd«Ë WO UO « WUI« 5 U S QE f` s S•B mK{QD s ßq^ o QIIF5 S q â_ SKQK S QE Êqã RG@ s^' hH' ¼QI §SK^' SK`Q SKQK f` s mQ=' SJÂq rG ÄÌ^E lG5 ¶SFQHã SQ ÎQ[ s SKQK S QE ᾠ^I §sQK àQAIQ Ê`D o Âq' â_ SH` RG@ U^% s^' hH' ¼QIã §SK^ S QE ¼q=I ©sQK àQAI ¼QI s ä` SKH¾o â^# Q'lËã §SK^' S QEÂ

§QJ`& sBÂã 2ÂqEQ SE à^ ã §sG áQK>BÂã e ` Q §ÑqHC cq= QJ`B sJ §SKFKF= SKvÂ^ nKQD `q@ã ©æQB{Ôqwq'ÂÂ_S=QI o mB nAB á¾ ä` SDG `A SJã mH åÌQBK áO §mQE' s s SK Â`E.^ q `K= ÅQ• Êqã rÀ ÅÌQ¾ ^ ÅQÂÌ^ s Å^ Q s mÂqB n¾ jFã §SKIK@GD SKQK S QE §ÃQ¾ SBÌM SKIK@GD SKQK S QE s SK Â`E.^ Êqã SÊ^B µQJH¾ã §sIK@GD hH' ÅQqF rÀ QJGH s ÊqB Qã 2@G s SKI^ SÊ^B rÀ S Qw˜Q §SKIK@GD SKQK rã[ SwQD” S`# á¾ QH §sQKã s QE \Q o QJE ÂÌ s SK`B SKQK ÃÌQ eBã SKGKvÂ`˜Â SKQK S`Âã SK Â`E.^ nKEÂmF= s Sæ BH THQ ^SK`B ßã^ eB ©SKIK@GD SKQK S QE s

WOb*« WOd« ÂuNH w Âæ `KBpqF s^' hH' ¤"OUPOJP(SBNTDJ£ s=Â` Ü`B QJIHK SK QH” SE@ ÎÌQ5 UK §SKQK SK QE SIHKJ o ¼Q? s^' hH'Q §Sã^G s•¾ ¼ÂqQ hH' mQ rG §Sa` S@GG SKJKq SDK ã s SIHKJÂã §sqq^[ b QIG §ÅQQEI m §S{Q QJ¾ s ^ s ÅQHKAI ` ÎÌQ5ê s  ©SDG'ÂSK QE ÅQKJÂã §ÄÊQB ÌãÊã§ÎÌÂ^'Âã SKšÂã §\Q àqJD q pq mã §^ ” §lË rG ¼QI ÄÌQ˜Â o §SKIK@GD SK^' SK` VQI s p$QB QJK T5s áO l_ã§sÂ^ s^ hH ¼QI µq SK^' S QE Ü^ á¾rÀ SÊ^BÂãSK Â`E.^ nKQD ÔqK q s^' hH' Â_ ÅQKG# n¾ ©\QÂã ܕ” kã å¾` o `KBÂã rG ÅÂ_ RÌ^ s ¨ÈQ> áQ^ QÂ` QH¨ SK^' SK`Q rã §ÄÊ`DI' ÅÂ_Q mK s QH$ mBD á[ §`šÂ ßq ÅQqE lG5 s S QH$ Êqã o ^ ” §æQIF/ s QH$ `FD \> o áqF á¾ o S QH$ â_J ^ ”ã §sqE sI^ÂsI q Êqq ”À SK QH$ ÅÂ_G oF. ”ã §Þ`=HG Q¿Ì SQ{ SFQH ÅÂãË ^ED QJO ”Àã §Ä`J>I ã¾ SGQH ” §`šÂ ßqE Ä^B áqFá¾ ©`q@Âã Ìq@ÂmK s mBD rG ÄÌ^E SKqG ÒQ,¾ kKHBã aK`ã S QÀrG mH= SK^' SK` áqH?H Qã §S QH$ 2 Qã §ÊÂ` M ÊÂ` [ 2 Q S•B mF= SHAI TQ¾ ¼Âq ¶SK QHÂã SÊQ>Âã SKQK ÅQN o QJI kI rG S•B â_ ¼QIrÀ Q`q s Ü^JsJ §SKG¾ ྠSKqF R s S Q SÊ`D ÝqE%Âã §`šÂ å¾` àÂ`Âã ÌÂq% ¾^ rG pGÂ_ã ¶`KBã ÊQE ÂS` o¶QJÌQ.ã Ê`DÂQJ hH á¾ bKG §SKG [ å¾Ìh ÌQJ>” ÎQ¾ rG bKã¶mQF ÎQ¾ àÂa” à^ SKG— \K ” ÝqE% â_J ¶SEG@ SK^ ^ Âq ÞQI ©Sã^ SQK s SHJ' m{QD'QS{Qã§SKG [Âå¾`


S=I ÅQKGH Q` n ^ s ÌQF [ o ^^B s hwqH ©©© mHBÂã §SGQH' ÅQ QH$Âã §SÌ^'Âã §TKQ ¶SDG' S `B'ÂÃQÂã §SKQK S QE nGB 2 S`D rÀQÊqE Q §] ©QJq S`Âã ÅQqJÂã SKQK j ÂqB ÌqG o `KB q sQK mKMQ ÌqHK §sH` nKGB Q¾ §SK.ÊQ[ S `B' RQ rÀ SKQK rÀ ÎÌ^' o ÅQqGB' mEIã QJK mQB s SKDKF ßq ©RQ@Â

WOMOD KH« WO UO « WUI« SKIK@GD SKQK S QE ; áqIB' å^Ka nQ ÃQF +^E s Âæ `KB QJq SKQK S QE àqJD rÀ RQF Ý`@ §¤£ SqJÂã§sQK àQAI mÄ^EBQQ? mKG S`qÄÂʾ o S Qw˜Q§ÊÂ` [Âã ÅQBH' ÅQJqã §SKQK SKÂã SK QH$ ©â_ QIÌã s QJKÀ Q`¾ã ks SKQK S QE ÒQ,¾rÀ SKIK@GD SKQK S QE ÒQ,[ å^Ka jKI> kGB QHK Q¾ SGF=' ÄÌq> lG QJH¾ µS• s Q`> nK ¶QJQJqã nÂ` âÍ` ¾ Q rÀ S Qw˜Q §`šÂãQ[ o sIK@GD Ê`D ä^ SIGnF% ^KQE nKG S QE o sIK@GD sQK ]ÌQG svQI SI ä^ mK'Q ÌqG qJ `K[ pq Q¾ §SHQ% SKQK ©åq@G âQ#” q SHQ% SKQK ÅQÂ`@w o hH' âQQ Q m s sIK@GD Ê`DQ p^ cq=Âã ÑqHC SH TÂÍ Q §S Q pQqF rG Å`¾ lG. ^B nG §Ôqwq'ÂrG SQC SH sQ”Âã `šÂ S¿Ì s â_ âQ# \wÂã mF= p¿Ì ÄÌqG rG p^ Q s mÂqB lG ©ÑqHCÂã cq=Âã ` rÀ p¿Ì Tw`B Q'Q@ m §ÅÂ`KC'Â

§SKQK SÌQ=' ` `JA SKIK@GD SKQK S QE ÅQKG å_ ¶sQK ÌÂ^” Âæ `K¾ã §SKQK SEÂã §sQK \QÂã àQAI ÅÂÌÂ` rG `KM s nJÌ^E ÊÂ` [ S¿Ì o âÌã^ `B ©nvQEÂsQK QJq; SKIK@GD SKQK S QEG pD{ã s RQF dG §Â_Jã S QE Íã` h §ÒQ˜Âã SQJ'Âã jB?Q ÎQ˜Q n S QE

s nQ sQK àQAIGSKÂq'Âã SH Â^ SKQK S QE ᾠ^I S QE ÄÌqG T5 ßQ s ã §QÌÂ`EÂã SIF/ Ä^ ßq ¾ âÌÂ`H `¾ã æÂÌÂ`E m¾ \> pO §sQK àQAIG SKÂq `K SKQK ©SKQK ÅQÂ`@w• Sw` !LMOND Q`K ã ^q'[ SK^' S QE ÃQ pKG ^¾ Q Â_ã sQK ÌÂ`E” 2 QS•BÂrÀ Ý`@ å_ §6ERBA ÒQ,¾ S• 2 áQQF Ý` Y UK §^G s Ä^vQ SKQKÂS QEÂã S QE µQJH¾ã §ÅQBH' mÂÊ s ÌqG s SKQK S QEG ©ÄÊã^7Âã§SBQÂã§SÌQ=' SKQK s bK §ÞÌQ='ÂnÌã^ hH' ÊÂ` ¾ ä^s q ` q ßã[ sD mÂÊ ÅÂÌÂ`E ËQ s SÌQ=' m §R sQK àQAI n Ê fE nJD[2I Âq'ÂS¿Ì ßq ÌqH'ÂlË sQÂã §àQAI Â_ RKC QIã §n^G s sQK àQAIG SGH' SqFG QQ Ìã 2BQ fHI Q¾ ©Ê`D s ãmÂÊ sQK àQAI s `KMÂã SÌQ=' ÌQK SEKE ”À hH' mÂÊ áqI Âq' pK ÞÌ^ ” å_ lË qJ §UQ Ä`N' S•B lG Êqq nJÂÌÊÀ ÃQKC §Sa` SqF Êqã ©SqF%Âã 2I Âq'Â2 Q Ä`M'Âã s áqF ^ s ÒQ,[ n¾ o s SKQK S QEG ÒQ,[ â_J §sQK àQAIÂã Ê`D 2 Q S•B SGF= ¶SDG' ÅQBH' ÞÂÌÊÀ ÎQK ߕ o \? §S•B â_ s SKQ[ RÂq$Q àQAI ŕ^' Ê`D S¿Ìã §mF sQK àQAI RÂq$ ÊÂ` [ RQ@' +^E Q` n s ÅQKGHBÂã rI s SGH' sQK àQAI ÅQ`' pqJD o Ê`D `KBã §SaG ÅÂÌÂ` rÀ QJGq Sã^ s SQB ÅQQK hwã SK½ o QÌã^ `B s §sQK §sQKÂàQAI s âÌã^ Ê`D S¿Ì qJ `šÂ RQ$ Q¾ §Q_KDIã Ê`D ä¿Ì rG ԕ ” ߕ oH §p p• rÀ`AI s SKDKFÂã s Ä^vQ SKQK S QEÂmF S `BQIIF. ¶SBÌ[ RÂq$ â_J ©QH^^"ã §QHJQKã §QJqH?ã hH å¾ SKQK S QE àqJDá¾ ä` Ïq áQ §àqJD' Â_ ¼QI SG` s Q¾ Qæ wq§QJ•E rG Ä`HB' ßã^ ßq>SG` s mF= ^ SK QE nKEQ f` q sQK àQA m á¾ rÀ âQ” ÄÌã`wmQE'Q o jG SKQK S QE àqJDáO sQQã §hH' s Ä^vQ sqE hQ@Âã SK QH” nKE kI p Q̔ Âæ `A §`½ rÀhH ©SDG' ÅQBHHG o ^ ” §2KQK S=IÂã S QE ßq È`@ Â_ ÝQK s SKGH o Âæ ¼a QÌQ Q §sQK mKM SG` rÀ ÄÌQ˜Â s SKšÂã SGKq o `KB sQK mKMQ ©SKQK S=I o æ¼a pq §ßQK[ ` SKQK S QE mQI QJ• o n â^I §S@@ `K ã Ä`Q `K SKGH ` SK QH” S QEÂ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ŔÍQIQ Ä^sJ ¨å^Ka QJKG kG@ QH¨ßÍQI S QE Q¾ Q- §sQ?I QJÌQ ÌQrG SKIK@GDÂ`` SHAI QJ^ s ¶Sq@G q^vQ pqQ kGB QHK ã ©SKI qÂQJvÊQ lË s SK^'Âã SKqF% SKIK@GD SKI q S@G ÅQN á¾ rG ^NK SÌÂʘÂQJKGFKs Sq@G ÅQN s ¶S QSKQKÂQJGvQ>D åq@G QJQAI §SK Â`E.^ÂÅQqEo Qæ ¾ bFB”ã §S_KDIÂã sQK àQAI ßÂa rG àqE å_ åq[ÂhH'ÂàQAI Ã`¾ q ©SQB S@GÂã áqQE o swQCÂã §Ê`D;

ä^S `Bm §R sQKÂàQAIÂS q hH' ÊÂ` ¾ ¼Â̽ ©àQB âÌQ Àã pGF= sQK àQAI Â_J pqã Ê`D QwÌ


ԕ ” s ÌqH SKQK S=IÂã S QEG `[ÂÌã^ áO §Â_ã mHB o §pDK q kGB QHK S{Qã §sQK àQAI ÌãÊ rG o Âq' ÅQQK” 2M o lË RG@ Qã §ÌÂ`E”Âã ¼QIÂã ©S QÊ`D S QE j`B s ,UCIANPAY åQ áQKq SãQ s ã SDG' ÅQHÂ`Â` TGF= s S¿`ÂlGQJ¾ ä` §SKQK ÍQJ$ mKH S`' SIÂS{Qã§hHHG SKÌQ nKQDHG pqÂã §SKqG ÒQ,— ^K# SÌQ/ã àqJDH sJ §sqF% rG mH=QH §â^Gs nvQE sQK àQAIÂq Ê`DÂpGHå_ s QJÂa oF. Â_ §nvQE sQK àQAI s âÌã^ Ê`D Ìq> sQK mHBÂã ÒQ=I âQ# Ê`D QJGH s SÌQH' ÒQ,¾µQJ¾ ©pBH s

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

mÂÊ Ê`DG SKQK S=I ` fE QJQ n ÒQ,[ â_ã S=IÂã SK QH” S=I 2 Q S•B¼QI QIIF. sQQã §hH' S=IÂsKGH ` QÍÂ` À n å_ SKQK S QE mFãSKQK s ÌQF [Âã ÅÂ^EBHG SÌQH' µs SKQK S QEQ §2Q Ìã^Âã§sQK â^G àQA ßq §SKQK S=I ` Ê`DÂQJKE ÄÌqG rG mH= ”ã §àQAI Â_ mÂÊ p àQKEÂpKG Rq å_Â

nKAI ßQF¾n¾ oqF s Ä`N'ÂsÅQ QH$ â_ã §ÅQ QH$ ©QJQBHs sQK 2KQK S=IÂã S QE s qwq TãQI s ÅQÂÌ^ nABH QÊÂ` ¾ ÔQI˜ Sã^ rB s QKqq^[ S `B' SGKã QHJ¾ ä` Qæ .^ SKQK S QEÂã S=I àqJD àÂ^ o n ` rGB §QJ §Sã^G sQK ÞqG nJD TD ã Q'Q@G §S Q ÅQBH' s Â_ã §pÌQ/ QJKI Âq o ^`ã §Sã^ âQI å_ SI Âq' àqJDã ©sQKÂQÌÂ`EÂãSã^ o¾rG ÓQD% Ü^J pG SKQK S QE ä` ¤4JEOFZ 7FSCB£ Q`K s^K áO §l_ã `K= s nKEÂã S`KB Íq`Âã SKGHB ÅÂÊQE ” S qHQJ¾ ©SDGã ÄÊ^B jÂq s pQB ¾ãsQK àQAI ÅQ `> rÀ ÍãQ SKQK S=IÂã S QE àqJD áÀ m §R Â_ bKã s QQ?E jG s `AI rÀ §Íq`Âã nKEÂã ÅÂÊQE ” àQAI SK `=Âã ÄqE QQ?E ¶Sã^ s sQK àQAI Ñ`B 2I Âq' jqã §s QH” àQ”Âã ÌQJ>” QQ?ã §nF% o lË rÀ Qã §¼QH”Âã ¼”qÂQQ?ã§nF% àQAo 2DE'Âã ©^G s nvQE sQK àQAIQ o Âq'Âf` s S•B RÂq

©Q̾ s Sq= ÅQQ' o


 ÓO « Ô Ó UI Ó ] « ∫W]OU W = Ô LO WOÒ MODKH « WOÒ b*« WOd] « ZUM w ` U] « WÊÂq o` å^Q

©pIm? ¾^¾”sIFã§\QÂR¾”

WbI SK`ÂàQA` ¨Sã^ÂrBsÂSKQKÂS QEÂb¾^¾á•F=QH•F §ÌÂq%Âk%SKE@I'ÂS͕Âq\QÂká¾s l” á¾sDF”oFã§SÌqÂâ_JÎQ[ÂÔqwq'ÂqSKQKÂS=IÂãS QEÔqwq©^ÂqÂhH'ÂÊÂ` [QH``5rÀ¨QJ^SK^' SKQKÂS QEÂäq7æQBmF=s¶SKÂ^%ÂSK^'ÂnKEÂn¾ä^ÀmKG"ãSÂÌÊÄÌã`wnKQ§å`AIÂßQ'ÂrG U^%Â`>E ©\QÂSHKáqFQIã§SÌqÂâ_s SKÂÌÊSQ§Sã^Âs sQKÂàQAIÂmoÄQI' QJT5sÂSKDKFÂã\QÂSHKáqFá¾Q`§S Qp QK MsIK@GDÂhH'ÂQJ`-sÂSKÂãSB>ÂSKQKÂÔQwã[ÂhæQQQ ©SÌqÂÔqwqSKIK@GDÂSK^'ÂSK`ÂRs QJ$QB ê o_ÂÃQFÂn¾ã§eBÂQHJ?BrG 2KGHBÂÈQDÂä^ã§SKQKÂS=IÂãS QEÂÔqwqßqS`AS^EoSÌqÂáqFã æ q{ã§Ôqwq'ÂÂ_rÀÂq`@ ©QJQqãSKIK@GDÂSKQKÂS QEÂs mKQã§SKIK@GDÂSQ%ÂrÀ” æ q{ã2 qwq'ÂÏQEnK§SK^'ÂSK`Âãs^'ÂhH'QkGBQHK ã ©QHJIKQãSKQKÂS QEÂãSK^'ÂSK`Âf`sÂS•BÂrÀ” S`HBÂmÂ`'Âs SHKEÂâ_JSKIK@GDÂSK^'ÂSK`ÂVQIÄÌãQã§\QÂSHKsJ §SÌqÂâ_s QÌQKÂ*sÂSKÂÌ^ÂSQ%ÂQ¾ QJ_ÂsÂßQF[ÂãSKIK@GDÂSK^'ÂSK`ÂRs S QQJQKG#SBÂ`noã§SHKE\QÂßqS`AS^ESQFlËã§S Q ©ÅQKGÂâ_

S QE\G@>¤(FCSJM"MNPOE£^q'¾mKvÂ`Æ^Â^E ßQEs Ä`ßã[p^Âã¶SKQKÂàqGBÂmErG SKQK oý`Js ÌÊQ>ÂQÊ^ s JOURNALOFPOLITICSSG-â`= ¼QIÂÌq s TÂÍQsÂÅQG@>'Âoâ`KCqJ §àQB ©ÌqGÂãmF=Âã SKGH QJ¾ä`o^!§SKQKÂS QEGSKD`BÂŔãQ7Â`B ` Ä^Âq'ÂÅQÌQH'ÂãnKEÂãÅÂ^EB'ÂãÌQF [Âo `Bãåq"

WO UO « W$AM«Ë WUIK qb ÞQF”Â` §pÂ_áQ˜ÂS `B-SK QH”ÂS=IÂSHJÌqH S `BoÞQF”ÂÂ_o VIQã§hH'ÂmÂÊo`šQåÊ`D ©QJs qÂãSÊ`DÂÅÂ_ ßÊQo æÂ`KBQJqs SK QH”ÂS=ISKGH TaÂ^Eã Ê`DGÅÂ_¼QIhk Â`Q§ßQK[Â` pGEãs QH”ÂÆÂ` jGrÀÝ`@ãbHGSKGHBsJ §hH'ÂÂ_mÂÊo Âq' µq§RÂq$Ââ_^¾ã§pK QKå_ÂhH'ÂãÊ`DÂÄQKRÂq ê ©QJGF=ãSKQKÂÊ`DÂS QEáqFqm^HSKQKÂS=I åÌq RQ o `Bê SKQK S=I á¾ ^! §lË rG ¼QI æ

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

lGQJD`BoQIIF.Q§SK QH”ÂS=ISKGH s sG>Dã oS¿`ÂlGpFG5QmFÊ`DÂS¿ÌmF=Q` nsÂSKGHB sQKÂàQAIÂâQ#ÂÅQHKKEãàQF¾ã` Q=opq"Qã§QÂãÍ lË mÂÊ âÌãÊã §pÂ_ Ê`D Ä`A rÀ S Qw˜Q §â^G s nvQE  ©nvQEÂsQKÂàQAIÂ


g«uN« ©¤QJvQ hq SK@& SKJI'Âã SKšÂ Q¿` rG SN' VÂ` â_ o `KF ÞQI §`=K âÌq å_ ŕF=' m nKGB ÇËqHI SGF='Âh mQB s ^QãÊ o m âÌq å_ ŕF=HGs Â^˜Â m% nKGB ÇËq, l_ã ©`KF Q`K ã ÔÂ^˜Â nKGB bÂÌq VÂ`ã §oQÀã`I ` SKã` Ü`[ sã §¤"MUTIVMMFS£ `G=½ sã` rÀ ÊqB 4EORIYA 2ESHENIYA )ZOBREATATELSKIKH£ ÅQHG o rã[ s §æSÂ^ §S`AI â_ ÅM=ã §s Â^˜Â ŕF=' m ¤:ADATCH ÔÂ`  o `¾ SÂÌÊT5 á¾ ^BÅQKIEÂã S^IJ ŔQ rG 2B Q SKGH  ÞQI á¾`G=½VI UK §QJHKF"ã QJ> ã RGCÂã â`q@ mQ àQA s ÅQ?QI ^^" s mHã §ÔÂ`” ©ÅQ?QI â_ rG `KFD SKHI s SKGH ÅQEK@ ©¤£ \Q{ §ãÊQ q¾ µÃQ `A  ©hÍqÂã `=IG Ýã`= ÌÂÊ µpG àÂÌ §s Â^˜Â m µÄQK% o ¾^ nKGB QIQ o sQÂã ßã[ 2G>D rÀ `A  µo m rÀ ã¾ ¶`KFDÂSKHIã nGB aKD ßQ ©©ŕF=' *ONASSEN $  ,EARNING TO 3OLVE 0ROBLEMS !N)NSTRUCTIONAL$ESIGN'UIDE4ECH4RAINING3ERIES 0FEIFFER /LLHOFF * #RITICAL0ROBLEM3OLVING

HTTPWWWPROBLEMSDYNAMIC SYSTEMSINFOINDEX ë ê s ^E sQ o`= ¨ 2 Ä`D ߕ ßQC` ¨Â^KÂ̾ì ÂÊ qIí DI ©

ßQ ©©© ŕF=' m µÄQK% o ¾^ nKGB µq Ôã`=' áÂqI ßqG¾£ j>ã 2Q ä^ rG `H ^ã §`KFD SKHIã nGBÂaKD ©pG àÂÌ SE@I o 2HGBSB̾ SÌQ=-ã §¤áQK ¨ m Ôqwq á¾ QIÌʾ㠧Ñ̾ fI rG QID¾ Q^ã hÂq s ©Ä^^ßqE s U á¾ QIED Â_Fã §ÈqD mE s hEŕF=' q åq` ÃÊ[ oHw ŕF=' m Ôqwq s U a!¾ Q pq Sa` S@E å¾ ¶æQÌQQI`" pKG ã §k ¾^^q Qã§o ÅQKQ˜Âã àqGBÂã SDGD s SK `B ßqE rÀ QIËã §Ê^"ê ÁÊQ ã¾ ©Q`K ã åÌQ=” sHGB bG' bKvÌ §s` sQÀ ` ìFDã ÔQH nQ ÆQ[ a` s ÅQÂÌ^ a` `^ §Q` s SqQ ÎÌÂ^HG rÀ S Qw˜Q §Q`K>ã SKQ˜Â ÄQK%Q m> ÅQDN p §sqE §¤£ Åq'Âã áQ˜Â µpQDNn¾ o §SK`Âã S `B' s ÅQDN ÜÌQB' §¤£ áQ˜Â SQK rÀ m^ §¤£ hvQ? ÇËq,[ SHFã `Bã R §¤£ mE' s SK`G SÌã`? SB ©¤£ s qÂã àqGB §¤£ §SK@ ÅQ• 㾠ŔÂ^ SG/ nAI nAB áqF ÅQKwQ` mEs Ü`B Q- QJI `Bã §ÅQ•B â_ m s `KFD mJ sQQã áqI ÅQKwQ` ¼QHG áQ R` Tã rã §SK@& ŔÊQB'Q rÀ ÎQI eBmK. QH Qæ Q5 §m% rG s>BQJ[ SK@•ÂnAI §Ìq— ^K nJ rÀßq{q nJ rI r §s@`K q QH ÊQB” 㾠§SM áqF ^£ Ôqwq' s à^ s SE`@ á¾sIBSK@•Q s 2E ”ã ©©© Q^ Âq s æQq ^{æÂ`KKCÆ^"ê ¤©©æQDqã¾ §SGF=

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

l«d*« ©hÍqÂã ÃÂ` áQK ߕ o SKQI`B àqJD ©¤£ ^H §mwQ ¹ `q@Âã UG áQ@E a` µpG àÂÌ §Ô §Sq` ä¿Ì §qFqFK ©¨ §åq` §S QE SK^ãS`% cQ 2 ÔÂ^˜Â ÅQKG# ©¤£ àQ> §¼QJED ¹ ©hÍqÂã`=IG S`ÂÌÂÊ µáQH µSK˕¨QÌq §^B¾ sG µÅ §sv`' ¼QKHK ©¤£ ÞQ §sQq ¹ ©Ò §ÌÂq% ÌÂÊ S ` s mQF' åq` ÇËqHI¨nGB mKBD ©¤£ Â`ÌQ §Þ̕¹ ©ÊÂ^E' SB@ µÄa ©ÃQ@ ^Hã áÂq= ÃqEB µÅ §j> ©sQÂÌÂʵÅã`K §SEKE%Âo U ©¤£ pG ^ §mB'¹ `KIã Ìq>E ^H¾ µÅ §mE'Âã `FD ©¤£ ÌQ ÊÀ §áÂÌq ¹ ©`=IG ßQEq ÌÂÊ µ¼Q?K ÌÂ^ §sq% §ÌQ@IE ÜÂq µÅ§nGBÂã QKqq^[ SK^ ©¤£ s `K§ÂÍÌq ¹ ©o^ ¼• ÌÂÊ µk=ʨQÌq §Ò µTqF§ߕ sq µÅ §`FD QK Â`C ©¤£ ÊÌQ=Ì §TK ¹ ©S `B' nQ

¹*ONASSEN $  ,EARNING YO SOLVE PROBLEMS AN )NXTRUCTIONAL $ESIGN 'UIDE 4ECH TRAININGSERIES 0FEIFFER ¹/LLHOFF * #RITICAL0ROBLEM3OLVING HTTPWWWPROBLEMSDYNAMIC SYSTEMSINFOINDEXHTM 2ETRIEVEDON ¹3TERNBERG 2 3UCCESSFUL )NTELLIGENCE IN THE #LASSROOM4HEORY)NFOPRACTICE VOLUME NUMBER !UTUMN PP a`'¨áQ[ ÌÂÊ µÒQ` §¼QIÂã ߔ^” ©¤£ `{QIì §sÂaB ¹ ©s`BÂs QE ÌÂÊ µáQH §ÅQEK@ã nKQD¨`KFD nKGB ©¤£ s §áÂã` ¹ ©hÍqÂã `=IÂã S Q@G `FD §^Q=ÂsQ µÅ§^^ nG hI{ rwqD ©¤£ bHK§lKG ¹ ©s QEÂhH' µs q¾ s SGF= rÀ ^I' nGB à^ jK ©¤£ Å`ãÌ §mKKGÊ ¹ `=IG ÃQF ÌÂʵSÊqB §SKG[ áÂ`JA ÎÌÂ^ µÅ §j> S `


©ÌQE ˜ÂrÀ ÊqE á¾ QJM o §ÅÂ_ÂÊQB àqGB ßQ r@ QJ¾ UK o àaB SqD SKQI`B S¿`© SKQ˜Â àqGB h bK §\Q>ã ÌãQ QJGB# ËÀ §S ©æQ?¾ SKGÂ^ Ä`&Âã `B=Âã ÃÊ[Âã oD hã m §Rã _M ËÀ sJ ©ÊQB[ Ê^Bã hÂ`' Ê^B SKQI`B j>© k ¾ Êqã ^B ” §]ÌQÂã oa o ÅÂÌq> áQ%Q ©sÌQ` ßQF¾ o â`K rG ^` m?D”¾ SGK{[ SK` rG sCI© QJHK#ã QJQK s Ìq[ hwã nG9 B á¾ QJ å`ã ©S `B' SGK'Âã Î^% rÀ ^KB SKQI`B SK`Âã ©QJGKH=ã 9 µ §mwQ £ ÜÌQB' mE s nJQF n$Âã SKQ%Âã ©¤ §ßãÊq SI`ã nF S`A rG ÅaFÌ s nGBG S^% Ä`AI áÀ ÝQ[ `Bã §Åã_ã pGÂÊ s kvQE% Ê^B Âæ ^^æQE@I ÅÍ` ¾ SKQI` SKHG ÅQKJI Ä`AI â_ ÅÍ` ¾ ^ã §SFQ=' SK `B' ”ã ßa ”SDG ÅÂãʾã Ý`@ ŕF='Âã `ÂqA ÃÌQE Ä^^ © ©©© l= ì ê ãm> m §lFDê Sq SKBD ¼QK¾ o S qI> TK ÄQK% áÀ ßq¾ ßQH™ã â^Bê ߕ o pKÀ `AIÂã pÂa oF.ê ” áQ˜Âã §S>>ã ã¾ s•[ pQK o ßaB- sGEB â^Bê ߕ o ã¾ §åÊQ>” §Å”QBD”Q áq= mEBÂã fÂ`ã lQ= mFQ §sD QB pQK nGBQ bK ÄQK%Âã hÂq nJ ã §á•>DI ” ÌQF [Âã j ÂqBÂã ©â^ã

áQ@EÂ a` ¨l= mvÂã

áqF §S`ê `KFD SKJI rÀ ÇQ `ÂqAÂã nQB ^KEB §áËÀ o fKG& Â_ SJÂq' Ä^Bã §hÂqG Qæ Jq= m¾ã ¼Â` `¾ ” R`' `FD ᾠo n ` rG £ 2E•Âã ÈqwqÂà^ ã lQ= nJD SK QTK QJ¾ nGB oFã §2EKÂãSKH%Âã Èqwq e ` ß^ á¾SKìG S a åË R``FDæQÂa áQ QI oã ©¤`ÂqA ßÂa”Âã m>DQ fK SqAI' S^KGE SKqqHK˜ÂÅÂãÊ[ ÅQ>> oHw Ä`QA 㾠àqJD' s ÌqBGÊ^BÂãm{q ÅÂãÊM ©^KEBÂSqAI ÌQ À s ã §SDG' SK `B' `FDG bN SDG U SKJI rÀ ÇQ" ^KEB SqAI áÀ §R`' nQB rÀ SKqH Ä`AI ÄÌã`w ÞQI UK §sK` ÃÌQE SKQI ` SK S¿Ì ߕo lËã §ßq'Âã sFKQI^ àqGBÂã S q?' àqGB 2 ÌÂqG bNã §Ôqwq'Âã ÅÂ_ 2  §SKQI`BG ßã[ s'QB `5N'¼Q §ÝQK Â_s ã ©SKQ˜Â lË rG# ^ã§Ä^EB' SqAI' â_ s UG ÁÊQ hwq SãQH µQJI §ÁÊQ' o SGH oH? ᕠÀ ÌÂ^{O ”ã åÌq{ áQKI rÀ áQ™ ßÂa h k Âq ” SKQI`B© k@I pHF ^Âã äq rÀ hÂqG ßÂa h Qæ ?¾ k Âq ©^Âã S%Q> rÀ R_ã §SBK@G Ä^^ S¿Ì SKQI`B à^E© ©SKQ˜Â àqGB h SEK^ àqGB áM nG sã §áqF o RGEÂs áQ˜Â h? SKQI`B© Ê`D \{¾ Tãs §áQ˜Â S^ s áqF á¾ R ÊQ>” åM SÊãÊ`' ÄÊQ rÀæÂ` â`# §Ä¾aã SGvQ S `B àQ¾ Qæ BvQw ©SKGÂ^ pQK o Âæ ^B oH ßQBDÂã s”^ ^Kq o ÄÌQ SKQI`BG ÎQ[ `%© ì SKIË Qæ E Ñ`D QJÀ ©QÂ^B QHK ã VQI' ` nKQDHG j`B sqJD SK rÀ Ä^^ Ä`A ` §SDI ÊqHã §¤GPSNBMJTNF£ SÌq> s qGCQ ©SK qwq'ã rG åq@IQ- §SK qwq' rG ݕ ˜ÂSD{ ¼QDwÀã§ÅQD`BÂ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

¨sFK•F k@I' àQ¾ jã sÂ^% sQ˜Â s q Ìq@ áÀ nF ßÂa ” å_ svQI¨svÂ^ k@I' Â_ §pDBw¾ã åÌq> ë fvQ% Â_ áÀ ßqEã §g•' o g•' m>Dã§QIQKJI mH é §nGBG sÂ^% ^B Â_ s ã ©QHJIK UQ ”ã Êq¾Q¾ã eK¾ QÀ s q Â_ ÔaIã §SK qwq' S `B'Âã SKÂ_ S `B' 2 Êã^%ÂsD SK qwq' T> ì s SKHGB â_ §SK qwqHG SKHGB ÌQF §Ôqwq rÀ ÅÂ_ mq" SQ lË hã §SEKEG rG ¾ Âæ ÌQKB Ôqwq' rÀ `AI `@ q QHã ©ÅQEG@ê rÀ ÜÌQB' mq"ã oqF SH §Ôqwq' rG ÅÂ_ sQB æQ?¾ `@ §ÅÂ_ ÇÌQ oqFs nQ QHJIm mBq rG Ôqwq'Âã ÅÂ_G ßÊQ nF £ R" ” UK o Ôqwq' QJQ Q Âæ `K ÅÂ_Q §`šÂ §¤œSKQ ÌQF [Âã ÁÊQ' SKqK mK{QDÂãcÂqJ TQ Ä` áÀ ©p ÅÂ_ mJ#QÌ^E pKG QI`@KoTGDÔqwq' l_ã sH Q h ÌÂq% \D åÌq> k@I' o Ì`' `FD Â_ ÅQ• pK åq@I ^EB hÂã rG \DI ÌÂq §SK•E • Qæ q ÇQ" QJÀ §SKq SKwQÌ SKE@I Ä`@- QJQK RB> SKQFÀ bDIÂã mEB ÅQKII h ÄÌÂ^” rG ÄÌÊQ SK `B Ä`@ rÀ ÌÂq% Â_^ED á¾áãÊ ÅÂ_ rG ÈqD ÌÂqpÀ ©©©QHJ¼qã ©pK qwqã pÊã pQ{Ì

áÀ§SK QEÂã SK QH” QJQQKã SKÌQ QÌã_ o QJ ^B mK rÀã§SK@ã SKã SKÂaÂãSKDKI> nQBG S¿Ì rÀs?Dê Â_ ŔãQã ÅQÂã fKÂã ßÂa” áqFK §nQB ^Eì B R% ÅÂãÊ[ â_Jã © ©©© SwÂq iK>Âã ŔÊQB'Q hÂq kq@ SãQ TQ §fK SqAI oHwã §S^KGE SKqqH˜Â pGF `@ `¾ áÀ ©R`ã eQ §sIKE” §sFKQIÊnQB nJ lË ¶nQB nJ ßãQ"ê QJ¾ s §pGF=ê TÂÍ Qã§fK SqAI SKIKE•Âã Ä^EB'Âã S^KK=Âã SKQI^ ÅQ`' o mvQJ ÔqH' k@I'Q S^KGE SKqqHKÀ ÅÂãÊM Sq'Âã SqD'Âã Sq ^>Âã â_J sJ §ÈqwqÂã §ÅQÂã §fKÂã §ßÂa”Âã §åÌq> Â_ Ê^{ s ã ©QJI `B ì ê Q/ `¾ `ÂqA âq=ê SK@K iK> sFKQI^Âã R`' nQB nJ á¾ ¤£ áÂÌq ^EB §Ôqwq' R`' `FD Â_ áqF oã §R` `KFD SKJI s?E ^EB'Âã àqGB m s Âæ ^qáqF m §`šÂáãÊ àqGB o ^ÂãnG s ©^KEB k ¾ q ^Âã Ôã`= oHw


SI` s rG# ¤VODFSUBJOUZ QSJODJQMF£ ^M à^ ¾^ áÀ ” QH ¤ß£mÂÊQJK T oF.ê ” QQ? Êqq ßqE s ßãÊq

T^¾ SI`' â_ ©¤ µ §sÂaB£¤ß£mÂÊQJKD oF.ê pÌq{ãs•F= k@I'Âã S `BHG sBwq Ìq> Êã^% ÅQÂ` o s ^M à^ Ä`Q áÀ ©SDG' QJQ¾ã QJQIqF QQ?EG ÝQ[ hvQ o bKã §SKEKE%Âã SK% ì `QA'Âã ¼QK[ SBK rG nvQE k@I' áO sQQã §SK QI@{” ÅQ•B ÅÂË ÄÊ`' §M@&Âã ÃÂq> sHK rG nvQ ã¾ §^Âq 㾠`D> QH oaÌ ªs@Ì[Âk@I' áqQ ßÂ^” bKM *ã ©ÝÂ` pK Æ^ §ßqH=' UQ k@I rH `½ sE@I áqQE UQ åÌq> mʾ áqQE Â_ s å¾ ¶SEKEG ÄÊ^B nK Êqq s?E UK ÅQIqF m s ܕ”Âã Ê^B ÅQQFÀã eQI ÍÂq ¾^ ©2EK S^BIã S?Q SKE

ßq{qG sB UK o SKÂa SB' SKHGB SKJI' TQ QI UK o SKHã §QJ@wã lKFDG SGQE `K SKã[ ÅÂ^qÂrÀ ì ©Èqwq Â_ áÂ^=I ÅQQKE ¼Â`À ÄÌã`? ÊQE ”Â

rG £ SKI oQ=I½ S`A h jQQã §nF S`A p^¾ Q m?D aDE *^E §sGF= k@I'ÂSKI s `KMo ¤sQH$ Q^B s m[ §2EK àÂ^BÂSM È`@k@I nvÂq rG QJ e`ÂãæQ?¾ S `B'Q nQB p¾ Q lË Ía ^ã §^K¾ ^Kã TQ ßqJ' Íã`SMã è §ÅQKw`D o âQI Ê^ rG nvQ k@I ã¾ VJI m á¾ o ßãÊq

è ÅQÀ oF. ” SGH åq á¾ ^ ”§ÝQE”ÂmvQã o âQI Ê^ ã mÂÊÄ`C ßãÊq SI`T ^ã © ©©©QJ{ sD ã¾QJ{ §QIoã ©SqD ÝQM k@I'Âã S`AI mZ 5é é \Kê sqK[ÂkI swQ`Âk@I'QQJÌQEoF.”hÂqÂs mQ='ÂãQQ?EÂã`QA'ÂáO ê ^ å_ §ÈqwqÂã ^MÂã sH% rG kGC'Â㠧㾪QÀ¨åÌq> ÄÌã`w ÞQI Q,Àã §S`' `QA' nv• ”ã sGF= hÂq nv• h §sFK•F k@I' V^ã S`'ê  `QA' nv• ^^ k@I Êqq æ Q áqFã §æ•B åÌq> ¼QI Êã^ÌQ ” 2B _[ ÍãQG • ¤ µ §áÂÌq£ ^KEB âQ#Â

æ Q sQK ÊQ>” qq _M h lQ=s S `BHG Qæ B Q ” ÊQ>”Q §¤ µ §ÂÍÌq£ ÄqE sQKÂã sqq^[ æ sQH¾` sQK ÊQ ¾ã §sFKQFK'Â`KFD SqAI rG aFÌ • §SKD äq rG ÊQH ” µsqqKI ÇËqHIG SKKvÌ ÁÊQ S• ÇQÀ âQ# SQ- áÍÂqÂmB §ÅQKwQ`ÂSCG SÊQ' ÅQ•B o `KB rÀ QJQEQBã ÅQBH' ÄQK ÔqI ßq" Â_Jã §SqAIHG sQ¾ SK QH” ŕ QD hwã QJK `D ì ê Ýq rÀã §SKFG ÅQ• ÅÂÌ_G¨ÎQIGSKãÂ` S`% Òã` ¼qw s QJK äqE ÅQ• ã ÍQC fCwã ÄÌÂ`% `Dê QH Qæ Q5§àQ— SKIKqKI¨SKFKQFK'Âã¾ ÄÌ_ m Qæ qG lG SqAI' â_ k ã Ê`DQ ©ÅQQ@ S`ã `KM SãQ S a nAI ÅÂÌ_G SKvÂq=B S`% oã §SGE' æ Qã SKBK@ àqGB o Âæ ¼a ÊQ>” Â^ ^E ©hH' Ìq@ ” _I ÊQ>” ¾^㝠§SK•[ nKEÂã ÅÂ^KKE oÄÌ`' S `BHG pM㠧ݕ[ ÝQK ÇÌQSÊQ>” `ÂqA SÂÌ^ UKHàʽ æ ãQ §SÌQ$ ÅQKGHB Ê` Êqq' ÎÌ^ 2ÂqE ÍÂ`À ” QFKQFKTGEê Â_Fã ©¤ µ£ àqGB 2ÂqESJK=ÂSKBK@ mF S` oFã §ÔQH”ÂãÊQ>” nG rÀ áãÂ` SK`ã oqK ©SGQBÂ^KÂã ÊqEI S` T^ÂÅÂÌ_Âã ì

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

S`' p'ÂqB fK7 rG ÈqD k SK áqF ^^$ k@I' Â_áÀ ÝQK mF áqF Â_Jã §æQKQHã Qæ Kʾã QÊQ>Âã Qæ KDã æQKqqK TGQs `KF mE n¾§pE@I páqI$ r §pE@I sQFÀ ì À Qæ qI Â_ áQ ÂËÀ ßqE §Ê^>ÂÂ_ s ©æ•EB pGÂÊ s á¾ ” §Ä`Q S TK k@I' `KQB áÀ cIK `K åqI ÜqGKD áqF ”ã SK QH” ÄQK% ÒQ,¾ cKB Ý` ÝQK s M=I QJIF ©QJK ”À SqJD

jO « dOJH« qUI Vd*« dOJH« SKFKQI^Âã Sq ^> ÅQ`' o mvQ n o mF= nQB áÀ o SF oÌ pI s QH” ^BÂã §Sq'Âã SKIKE•Âã ÅÂÊÂ^̔Âã ŕ QDÂã ßQB [ QJK §SFQ='Âã SGÂ^' ÅQ•B m ¨Ì•Q ßqEQH¨nQBÂÂ_ s fKGÊqã• §ÅQ ÊQ>'Âã `K ã eQC fKG& Â_ ©©© R`' p@K o U'ê Âã f' ÞQI §æQB S`ã SG> `Âq nQB rÀ `AI s?E m>DG mQE Ä^vQ QKqqH˜Â oFã §ÄaQHã SG>DI ÅQ qwqH bKã SKBK@ kvQE% pK à^Eê §kGC k s hE TQ áQKF nQB mH

ßaQ §pÂãʾ nGB o ÌQB å_ s`C å`FD kIÂÂ_ oF iK>Âã SKwQ` ŔÊQB'Q hÂq kq@ ßãQã 1ã fã ì §s QH” m QDÂã mBD ÝQK ÇÌQ l_ nE n §SwÂq SKQH¾` QKqq^[ Å_¾ ^E §sqq^[ Ò`= ÇÌQã æ È` µsã §Sq SKJI SGKã QJÂãʾã SKBK@ àqGB o • È`@ nGBÂs Ü`B Qqã£SMpGBSG` sMn §Ôqwq' ÇËQ, rÀ SM' mq"ã fK SG` sM lË ^Bã §¤SKw`D ßQF[Âã Ìq> o oF.ê Q r>M QJI `KBG UÂã §S@ ©ÄÊ`'Â

‰Ëœu WMd ¨rJ« WdE bb'« oDM*«Ë nGB á¾¨ÞÂ_½¨ ¼QHGB ^E  §QFKQFK' s p`AI oqK Ç`Q^I ÅQqFã QÊQB¾ ^^" oF. Êqq s Ä`Q å¾á¾ã §pQH m{ã SEKE% Å^E ¾ nF S`A oFã §SK QF ÅQqGB' Å` q ÂËÀQJ` S`AI ÎQ¾ s ßÂNÂá¾ h §ã¾ªQÀrÀ Ä^I' `AI SJã oF㝠§ÅQKa$Q ã¾ ÅQq'Q SQ@ o `KB n ÂËÀ Q ßq È` rG ã©©© 2E`@Qn `[ ᾠrG ÂqI` pD• ã nF ¼QHG ã^ã §æQ?¾ 㝠¨ ã o m s SEKE%Q §æÂ^ sQ[ äq' §lË hã ©¤ µ §Þ̕£ eB QJ?B SG> QJ¾ §hÂqÂÂ_ o ¼a q ^M à^ áÀ µßqE S`AIÂâ_ żQ ¼Âq §æ•{¾ ÄÊqqTK SKIKEK ÅQQ˜Q §lË s@ oF. ”ã ©¤ µ §mB'£ Êãa n ྠÅQqGB'Q QÊãa 


SKD QB rIB' ÌQ½ s SK q ÅÂaD Ê^" s b% ÅQ `KM QJÂq [ æQB jG ” ÅQq'Â á¾ å¾ ¶¤ µ §sQq £ d= rG `KM o p^"á¾ oF.ê Q' Qæ ?¾ m §Rã QJÂÊÊ`ã ©QJD{q å_ ^{Â`Âã §SDKBw SK qwq ÅÂË `Âq o Æ^ QI §áËÀ o Ä^KBÂã ÄÊ`DI' SKwQ` ŕMÂã §SÊQB' o ¼a å`= ”À QJEK@ oF.ê ” ŔÊQBã s`# hÂãrÀ ”À QIG{q ” áQ˜Â ÅQQKE ÍãQ㧼QaKD ÍãQ sEKE% hÂq QHIK §rq' rG ©Ä` q' ŔÊQB' rÀ ¼qGQ Q¿Â`À oF. s S¿` Òq@ THÌã ê §nHFã ÎQEê ¼s mF nìG ^ nGB áÀ Åq>Âã áqGQ ä`[ÂÐÂq& Q¾ §S Q QJQKG `ÂqAG SKšÂ á¾ sCIs ÄÊ`' ÅQ QE˜Â mK o TQF §SvÂ`Âã ÝÂ_'Âã `= hQ á`E fÂã¾ _Iã §mBDQã ©nGB ßQ o ^Bê rÀ Ý`@ RI# rG ¨àQ mF=¨ ¼QHGB Ð` §ášÂ rã áqF rã © ©©©nJQH ¾ s SKÂ_Âã SKHKEÂã SK•[ QQ?E rÀ Qæ KBK ÂãM$ §SKHG  `¾ áqq`Âã ÔQH”Âã bDI ¼QHG Ä`QA ÂqK= Y §oqKã qKGKQ ã ÅÌQFÊ ^I SKQ[ nKQD' SKJI'Âã QKqq@[ TKEã §QqKE r QãÊ`ã SKQ˜Â h? SEGC S`F ÝQ¾ s ÄÌq> SK`C SKqqH˜Âã © ©©© ÅQKwQ` SCG QJI `KBÂã §S^QJ NI oF.ã ê §2ÂqEG hÂqÂSIq rG mHB§å`FD kI Â_J`[ÂnJ áQ QI oã oã §Èqwq QJÂÌÊÀ o mEBÂoFHK §2Âqã iK{ s pBwãã

áqKvQaKDQ  §pÂ`ã áQ˜Â oH? s SGQ=Âã SKGF SqAI' áqGQ §Sq' ßq R nJQ`Aã nJÌQ# s jK@ áÂq¾ áãaK. 2 ÈãÂ` ÅQq s h= ¼qw q ¼QaKD nQB SIQ `H[ ÅQq'Âã¾ SKv`' ÅQq'Q n oã§`' oáqKG' o ¼a ã ©Sq' ßq s ܕ”ÂÂ^ Q s nGBÂ`As SãQ SKv`' `K

o_ ÅQ`> ¼QHG mH pBIE n §pq sQ'[ ` Q= oFã ¼q? mKGàQ Q^I pÀ ßQã §Ìq=I' o`AIÂs áq`EÂqQ oF. p¾ rÀæÂ`K¾dG㠜æQK `é nã Ìq=I' o `AIQ ^B eK[ sEG sÂߕA ÎQI QJK ÞÌ^ s SE`@ ߕ o áqG Ü`B à•A ÅQÌÊ oSÌÊ áqG áÀ µßQã §¼q?ÂÌÊQ> jG QJ ¼QK¾ã S^ŔQ o sM ¼q? áO ä`¾ SCGã §mAQ f` ©¤¨ µ §lKG£ Ä^` T ^E §æQKG pq áQ 2KÂaÂS`> ¼QaKD ¼QHG áQ QHIK pq Q¾ §áÂq— sQ[ `KD Âã^ãã ¼q? ¼QHGB ¼”N `KD o Uã §n`ÂÎÌ^ã §ÌQÍ[ kvÂ^ s âaI _¾ ^E s ÅQKwQ` Ôq o àqIK ß¼Q ^㝠©¤ µ£ mQ §SKq ÅQD{ QJáqF s lGå`= ÞÂÌʘ `Dá¾ QJ oF. s ãnAI mF= âÊã^ j{ã oF. ”¨æ•¨ `H[ áqG áÀ ßQã ©¤£ 2B åÊÊ` ÝQ@ ÅÂ`KC á¾ SqD' ÝQ[ rÀ Ä^I'ê  ÅQÌQE' Å`J ¾ ^E SHGA o Ìq@ svq? b%Q §QJ` ¼q? SGKF= å`B Ä^= lËã §s q mF= m §R sH mF= bK §ÌQJ” rÀ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

©æÂ`q>ã SQ ©©s>>EÂ`KB s  ÝQ o


áÂ^K s S ã`B' ÁÊQ' o ^Âã s ¨s q `KC rÀ åÊN sHF ßqE å_ ¾^'ÂÂ_ ©sI_ j>B ¾^q㔾 §Å•F=' m á¾ oF. ÊQB'ÂÔqI oÄ`KæÂÌQF ¾ á¾rIB- §SK qI ^q SKHF áÀ o SE” SG` s SÊQ `K ã¾ SHKÌQF ¾ rÀßq{qG S^E áqF ì ÌQF [ o ^q' nFÂrG aK` áÀ ©©©© sI_ j>B SKGH ÌQF [ ÅÊÂÍQHG pM ÑÂ` ” o kG@I kQ ¾^' rG Âæ ÊQH  ©SGK{¾ Ä`F QJIK o Í` áM SKQH” ÅÊÂÍ Sã`@'Â

‰UB ô« ≠ ‰b« ≠ dOG« s SKBÂq SGF=' h mQB n §s^$Âk@I' ÁÊQ ÎQ¾ rG QJ`ã ¼QK[ SKQ> ÌQ À s QJ¿Ìã s QH”Âãs QEÂQJQK Âæ `KSKBÂq ŕF='Q §o`H' Q` ¾ãQJÂÊ^ `KCã é ì SHvÂ^ æ H §oaG SIQ QJQQKã Q` ¾ `KCQ s ^KEB SKQ SGF= • l_ã §bFBQã Tq Ìã` h S@K SGF= \> ^ 2B oÍ æ H §`AI SãÂa Qæ B `KC Q Âæ `K U ^ ^vÂaÂáÍqÂRQ{ • jq' µjIK ^Jã kGE ^ ã¾ æQEK¾ ã^ã Ä`K ÅQQE o QIBq `KKC lË `KC ^ã ©©© Q`KFD rG Ëq ÂËÀ SGF= ©pI Ôqwq' S^% ÅQDKI> lG SKI s pHG oF.ê s^$ k@I'ÂáÀ æ ÞQIJ §Å•F=' m /LLHOF ÜqJã¾ jK{q • QJvQIæQE ã ŕF=HG ÅQDKI> S•rÀ R_UK §Å•F=HG §2E à^ ã lã `qã kG o QJQ>ê Q'ã pI M=I s ÎQ[Âã áqq ÅQDK{q Qæ ?¾ ÞQIã §ÄÌq@& ÅQq k ã l_ã SqKI QJBK@ Qæ B ŕF=' jIì { å_ *ONASSEN 2DK{q • s ©mQ=' ߕ Ê`D SBK ã ÝQKQ SEGB' `KC SÌ^ Qæ B QJDK{qã QJDKI>ã ŕF=' ^^ ÅÂÌQ  QJQ>ê Qã ÅÂ_ ÅÂÌQ ” Qæ B l_ã §QJKIs ßqÂã ß^Âã ©SGF=' SGQE ¼QI¾ Üqã `qã kG o

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ÆÆÆw«b(« wLKF« ZNM*« v≈ …dE bb oDMË wK«u ZNM s@Ì[ k@I'Âã sGKG `KFDÂã+^E sHGB VJI' ᾠs l ” s oFã §S q?' àqGBÂã ÅQKwQ` ŔQ s ÅQQ! kE s@K `FDÂÂ_ QJ^¾ ÆÌÂqã SÊQ `vQs R mQE' fK o¾^ nGB áO §SEKE% s ã ©^BÂåÊQ[Âã sBK@EÂã §SK•¾ nK áãÊ o S `B' §áQÀ áãÊ o nQB µÅQ qwq' SHwSKGKG"SKQF˜ Ä^ QfKÂb¾ ^ã ©ÈãÌ áãÊ o ^$ QHK” §SB>ÂÅQ qwq' SÂÌÊ s ÅQqB hwã pIF §nGB s nFQ ”À rIB ” å_ VJI Â_áÀ ©SK% ì SBK@Âã áQ˜Â SÂÌÊ q §æÂ`> ÎQKE rG bMã §sH m^ nKE ß^ã §â^ã o nKEÂã¾ÔqIÂã¾Ä`&Âh mQBÂo pHKH{ s Âæ aQ rE VJ ©SGQ SKìG SqAI ߕ æ Q ¼QaKD _MI o ßaB- SBK@G nGB ÅÂÌq> a rG ”

á¾ Q^qã§p`E TQ QHJ pIKÂq ÜQ= pQFÀ s áQ Q Q-Ì ÔÂ^˜Âã SKHGB ÅÂÌq áÀ œ`½ d ^ rG TCK{ ^ pIKÂq ßq ÅQ?QIÂã ÅQqGB'Âã ÅÂ`G SKH ÅQHÂ` SK Æ^ ë nŔq â_ áÀ §fE å`E mEB SK bKã §Ôqwq' jI ä`[ ¼Âa[ÂrG TIãæ¼a T^m §mQmF= QJE Q ÅQ`AI Ç`ã QJ?EI o ^Iàq sMK ÅQ`Aã Ä^^ ÜÌQB ©¤©©© Ä^^ 2Âqã

wb'« oDM*« ‚UO w ¢ öJA*« q¢ áqH?' k@I §ßqÂãÌq@Âã `KC k@IÍ` ¾ s^$ k@I' áÀ s ÄÊqq' ÅQIvQFÂã ÌQF [Âã ¼QK[ áqH? §fE mF= ” bKã SGQ Ä^ãs ¼QK[ ä` k@I' Â_ áÀ ©hÂqÂã SEKE% pKG ã §SKvQaKD 2ÂqE eB”À QJ@` ” SG>DI ¼QK¾ S qHH QH §sÌQÂã s QE QJQK o ŕF='Âã QQ?E m> oF. ” QJ@`§SIQã Ä^Q ÅQ qHHŕF='Âã QQ?E S¿Ì oF. ” ê §SKFKQFK 2Âq ê m"ã QJQFQ= s ¼QK[ s m §SK½ Ý`@ QJ•Â^ãQJQ• ãQJ@Ks QÂ`§eBÂQJ?B h QJQEQBã SÌQE rG s^$Âk@I' ÅQQFBÂn[ ÍÂ`À sG QHK ©QJQ?QI㠩ŕF=' m Ôqwq

iUM« ‰UL«Ë w M« q(« áqF áM Qæ ^ ì Qæ HKE ¼QK[ nE s SKvQI s^$ k@I' e ` §æQK QÀã Âæ ^K QÀ ¼s= Â_ ã¾ §æÂ`` QÀã Âæ `K ì QÀ d= Â_ QÀì SGF=' â_ m SK áqF ã¾ §m" ” ^ ã¾ m" SGF=' â_ 2Q á•9 .ê 2?KEI áO §k@I' Â_ R ©S Q QÀã SvQ{ eQI Â_ m?Dã §Ä^Âã Ä^ã áQqF ì QHã §pD ¼s=G m s ¼Âq ¶kG@'Âã SKvQIG áQF ” §l_ ©Ìq@ Æ^ kG@ã M@& 㾠ÃÂq> SKvQI ¨QJKÀ ßq{q k` s ྠSGF=' SGF= m SKI §SKIÂãÔÂ`> k@Iq s^$ k@I'Q ¨SKI æ `Bê ^ QH ©©©s ¼s q `¾ áqF SIKB Üã` s Qæ Hv• • oH?^SGF='Âm áO §l_ã ©ä`¾ Üã` s m¾ ã¾ S¼• s?DsFåÌã`w ÔÂ`{ pIFã §ÔÂ`{ evQEI â_ 2 Qã §p?KE ê qã ©©© Ä`KC' SKFKQI^ mÂqB ÌQ  oHw S¼• `¾m rÀ Ý^> ÎQH” rB s^$ VJI'ÂáÀ ©æQKKKCã Qæ KvQCÀ bK ÔÂ`{ §rIB' Â_Jã ©¤ µ£ eQI ÜÂ` ¾ o Ü` m s eQI ßqE Qæ K QSKBÂq ŕF=' m s ßã_' ^J$ÂáqF nJD ¨eQI 徨pÂ^ Q-Ìã §âÂq eD ã¾ pKG sQB 㾠VJ bF rG Â_ã §R¾ ßqG Çã`&Âãm? ¾mF= jq' SÂÍÀ rÀ rB å_ §åÌq>ªs@Ì[ k@I'ÂrG bN'Â`KFD SK? e Ì àaG å_ `[ §n%Âã eQI e Ìã ÑqHC ©`šÂ SG>'Ü` RKKC ã¾ä`¾ SG>'

wuM« dOG«Ë wLJ« r«d« Ò nÂ`¨ s^$ k@I' pKG àqE å_ sQ[ ¾^' Â_ rG


á[ã ©©© ^ Êqã rÀ åÊN `J s 2B mF= ÄÌQSHÂ`ã s SQ äq bK ášÂ hÂqQ §nvÂÊ ßq" s hÂqÂã SBK@ s 2ÂqEÂã ÅQ`AIÂã nKQD'Q §Â_Jã ©ßq rÀ QJE` o `¾ §SKÂ_Âã SqKQ n¾^' Â_ oHwhÂq S¿Ì ßãQ" ©SK qwqã SQ QJq §SKvQJ áqF o QI `B á¾ rG ¾^' Â_ dI µsDI sD ¾^© Q ¨æQKvaQ-̨ Ä^^$ Ä`FD à^J §ÌÂ`HQ Ìq@ `FD áÀ m SKGH s Â_Fã ©©© QJ?EI osMã §Ä^^ rI àqEã§QJG Âæ Ì^> áQ ÂËÀ”À Qæ K^ sDIÂáqF ”ã §sJI ”SK^ Ä`H eB gD s^$ sDIQ §æQB Qæ QDÂãæQKD áQ ÂËÀå¾ §Ìq@G © ©©© `šÂeB sDIã §SEQ mÂ`' o `{QIBÂ

Wö« ∆œULK Wö §ÝQK Ä`F mFã Qæ ÌQ ¼smF á¾s oHF ÁÊQ' â_ mãM áÀ §ÌQ ” 2B pÌQ _¾ áãÊ àqJD å¾ o Æ^ oF.” l_ á¾oF.ê ”ã §Q^` ã¾ QÂq o ßaB- Q Ä`Q nJ oF.ê ”ã ©©© ä`[ ¼Âa[ h pQ• s `KFD áãÊ Ê`D'¼a$ s ` ìFDê TK ¤Ã£ã ÃÂq{ rG ¤¾£ áqF á¾ oF.ã ê `JAs ÅQ?QIQ  ©¤ µ §TK£ ÝQK mÂÊ jq' áQ ÂËÀ M@ rG ÝÊQ{ q ä`F SEKE% ^w q Q ÌqJ=' åËq ßqE Rã æ H §ÝQKmÂÊ ”À ÅQ?QI' nJ oF.ê ” §Â_J ©æQ?¾ oF.ê • ÞqGÂj{qã §2B hH s SQqQ RQ ÞqG j{q á¾ æ Â_áqFá¾ oF. §`½ hH s ľ`$Q pD Ü` s SGF=' • ÎQ¾rG ©`½ Tãã¾ Ü` s SGF= R^ pD m%Âã 2B ì ÅQD> ÌQF [ 㾠ÐQ[ 㾠¼QK[ TB oF. ”§ÁÊQ' â_ k@I'Âs áQF p bK sË pMd= j{q §Ä^Q SQSKvQJ Qæ KËãæQK áqF á¾ oF. d m áO §VJI'ÂÂ_ R §s^$ ¼Â`À s sËã§SK QH”ÂÅQ•B nJ s s §pD Tq s ©æ• SKQ% ÅQKGHBÂ

§pD TqÂs QJD S`AI rÀ ÐQ[ o Ê^ ßq{ã áÀ£ ÜQ=ÂoQJB ^” SG` TG{ã ÅQHÂ`Âã ÄÌQ?% ᾠrG ß^ §â^qo àQ m oqK ^ãqG ©©© fHIÂÂ_ã¾ S`AI lG

rG ^ Qê ” p¾ bK Qæ KBÂã áqF Q^I pÂaÂã Ôqwq' Sva# áÀ ÔqH o `¾ mF UK §SGF=' 㾠Ôqwq' dvQ> S¿Ì QJ?B o ÜÌQB' ßa ]`æê Q?¾ m§R p SG ìF=ê'¼Âa[ o S `B' Sa o ^aã §hÂq o QJKQB o kHBã ê eB ©Ôqwq' o ÅÂ_ ßQ>D l_ã §ÜÌQB d=Â

Í—uB« oDM*« qUI w wb'« oDM*« SKFKQ” Ä`AIÂã SÌQ> b[ Ñq ì s^$ k@I' Ìq@ áÀ ÜQBwÀs `[ `[ mÂÌS?QI' áQ UK §sFK•F k@IHG QJQ oH §æQHvÂÊÃ_¾ Q¾ µÄÌQB QJGQE§åÌq> k@I' SKI s^$ k@I' `JA n oFã ©Ý^{ áÀæQËQã Ã_ áÀ Qæ ÊQ{ áqF SK•EBÂÌq@ áÀ m§p `¨â` ìAI¨mKr oF nQH §ÄM ê QÊQB¾ s SKQ˜Â ÄQK% ^EB h SK^$ QJ• s Ä`{QB' s^$ k@I' àQA rÀ äʾ §SK QEÂã SK QH”Âã SÊQ>” bDI ¼QHG m{qæ•H © ©©©sQ˜Âs qG S`FD SKI s rG ÄÌÊQ áQ˜Â Žá¾ rÀ§^ã` nJ¾Ì rG ã §áqKGKG æ áqF §æQQ Âæ ^Â㠕 ì sF §ÅÂ` QI' ÃQBKÂã ÊÂ^w[ m5 Q/ p?B sM §SK o `šÂ p?Bã ÅÂ_ o p?B sM mF Â_ã ÅQ?QI' â_ jL ©áÂ^q p`B= Q/ `šÂp?Bã mEB pÌ^ §nKÂ`À£ SKIqFÂSDK q rH Q qnI m s QJQÂã ©¤ µ µÁÊQ S• rÀ s^$ k@I' ^I ¤¾£ TKã ¤¾£ s ¤¾£ á¾ å¾ µÊÂ^w[ ÔÂ`{ ã¾ eQI ¾^© o pO §nvÂÊ `KC ì s nQB á[ Âæ `Aã © ©©©¤¾£ TQ QHJ m s áÂÊqq `=Âã `K&Q §ÅQÌQDã Âæ ÊÂ^w¾ Í`Dê á¾ sBK@ §ÝQKÂã Ü`A R `šÂ rG QH^¾ SD \`é §áQÀ q eQI lËã §Ä`F m mÂÊã¼s m mÂÊ eQI ^q â_ ÑÌQB ©Ä`FD lG ã¾ ¼s= lË Ìq@ s sKv` R n QIã mQFã RÂ` §æQqH? fÂ` QJIFã §æ•FÊÂ^w[ ©Ä^^ Ä`F ã¾ Ä^^ SQ Ä^ìq S@= ÄÌq> SA% s sHFÂnÂ`Âá¾ å¾ µjKF rÀnF oßq ¾^© s ŔqÂã¾ ÅÂ`KC ᾠsIB Â_ã §s q `KC Z rÀ åÊN Q QJIFã §R SKFKQFKŔq" ã¾ SKH ÅÂ`KCTK ¼s å¾ §SKHF ÅQHÂ`G SK Æ^" SK q Ŕq"ã ÅÂ`KC æQ?¾ §d= rG hG>ÂSD{ ÒQEÀ rÀ åÊN`B=ÂÒqE nÂ`

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

àqGBÂã]ÌQ s ŔqG nJ oqF oF.§lË rÀ S Qw˜Q SKÌQSA%s sÂSKHF ÅQHÂ` ¾^§¾^' Â_ ÎQ¾ rG Ŕ¿QÂã ÅÂ`& nÂ` nGB sD §SK qI ÄaDE Æ^" SIKB S@E ^I ÌqJAQ 2B f, ¾^K §SIKB Ä`QA SIQ ÅQ?QIÂã sHã§QJ ^^ `KD ÐQ¾ ã¾ d Q^I Ç`ã§SIKB QJIã §Ä`K ßQ' Â_ s SG[Âã §SKHGB S`AIQ `KD Â_ á¾ pB ^ ” áQ Âæ ^ ÅQHÂ` TCG UK §SQ@ gD áqQ SB̾ áqQE lË j= l_ §SQ@ gD áqQ áQ˜Âj=F aqJHGã ßq µn §¤£ QJD SI s 2DG ÐQ¾ m o S^KGÀ ” ÅQ^I ÜQ= * Q?¾ã §áqH ã ^qã áQ™ ÔÂ`{ ^B ÎãQã åÂqGã sFDQq µn ÐQ¾ S• ©àQ o `¾ àÂÊ Î^KG ÅQKJ^ ä^À h

Ê^> Â_ s ÜqJã¾ßqE © ©©©SKFKQI^ÂSBK@ ÅÂË SKBÂq o ¨SKI SDKBw¨ ŕF=' eB h mQB s k@I' Â_ áÀ lGS{Qã §Q^KEBSÌÊ o h `ã §æ¼qSGF=' ^a á¾ pM QJ¾ R QJvÂa¾ m> RB> o áqF s SKEKE% ŕF=' áqF Qæ ?¾ QJqG l_ã §SFQ= QJQqF áqF sQQã §SKBÂã q SKHGB SE`@Q SKBÂq ŕF=' m ` ìFDê o áÀ ©SGÂ^ QÊÂÍ Q^ ì ÂËO §Q^= ^K>ÂÞQ s ^EB ê m ßãQê oH ©/LLHOFF æÂ^KEB


RI# `[ s?E^E §Ý^>¼ÂÌãå`! á¾ §æQHvÂÊ §æQa áqF” §SKQ˜Â ÄQK% pq Ä`K ÌQF ¾ ÞQIJ  M@& RI Qæ Q5 Ý^> ©¤ µ §sÂaB£QJI^Âã Ý^>Âã

wKOK « w —UJb« ZNM*« ªÔqwq' ÔÂa iq rÀ `KFDÂs åÌq> k@I' ÄÊQK Åʾ QHG Â_ k ã ÃÌQE é ê ÄÊ` 2Âqã iK{ s ªpÂaÂã ÝQK oSGF=' §ßaBÂã Sva rG aF`' `KFD s sÌQF^ VJI' äʾ §k@I' QJva æQBKH QJHJ oF. Ä^EB' `ÂqA áM ÊQE ” iq rÀ \wÂã mF= f?G SGQEÂã lKFDG SGQE `K SKã[ QJÂ^ã rÀ mQBÂsQQã §QJva Ä^EB' ŕF=' m oF. pKG ã §aQHã Qæ Q¾ VJI' Â_ Â^ ^E©©© QJBKH# ÊQBê n §S@K Ý`@ QJvÂa¾ h ¶pÂ`ã ŕF=' m nKGB ÅQ`A s SKKv` ÁÊQ'ÂeB s æ H áQ§¤53*;£ ŕF=HGåÌQF” m%ÂnKGB VQ` s • rG àqE å_ÂnKE ¾^ q S`AI s SKQ[ ÁÊQ' ^¾o â_ á¾ o n ` rG ã §QJFKFDã QJva SGF=' m SKQFÀ SHw ÅQQKÄ^ QrG ŕKGÂã ÅQÂÌ^G SK żQ S`AI áO §ÅQKã`F˜Âã S^IJ ßqE s ÅQ Q=”Âã ÅQ Â`• SÌ^'ÂhÂã rÀ ÁÊQ' â_ oeBR ÂqãQ 2q` eB ©nKGBÂã

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ÄÊ^7 SKI ÅÂË Å•F=' m s sGKG VJI' ^ Qê Q-Ì Å•F=' m s ^ Qê VJI' Â_ á¾ ^E ¾ ” oFã §SQÂSBK@Âã

©¤SGF=HG Ä^EB' SKIÂã á¾ SKQFO oN ” q@̾ ÅQHGrG bM å_ svQI `KFDÂáÀ §eQI mE ” qJ §æQ?¾ ÃÂq{ rG ¤Ã£ã ÃÂq{ rG ¤¾£ áqF SG>' SK? e ` qJ §r@q k`@ ã¾fq m%Q mE ”ã S Qã SK{ ¤¾£ áqF á¾mE ” ©mH eQI Qæ I# ä`¾ ©S^Âã Èqwq s S Ìã §Q eQI RI# s S Ì pDTq s SKvQI §Å•F=' mÔqwq s sIB Qßã¾ sIBsvQI `KFD áÀ 2 ã¾ 2KQFÀ 2 mvÂ^ ÌQ sQQã §mG S`E' mvÂ^ àÂ^B sIB Â_ã §eKE s ` rG RG [ s áQqF 2¿Ì Êqã SKQFÀ àÂ^B sQQã §2G^ 2 SIFH' ä`[ ÅÂÌQK& QJE Âqã ÊÂ^w[ hH# SK@ã S¿Ì oH? ^§SGF=HG fã m åÊN^ QHJ UQ ” 2ìG rÀ ¼qG áÀ ©S Q!`¾m% áqFK ¼qG SK áqF Q-Ì m §m? [ ã¾R[ s TK VvQ rÀ s R á¾ QJM o ÅQK Â^ rÀ åÊNã §SKÌQ 2G%Â^¾ rÀ o Å•F='Âm Ôqwq S¿Ì áÀ ©ÄÌq@ `¾ãÄ^^ mQ= §Ä^ ÃQ¾ bKã Âæ ^Âã Qæ SGF=HG áMã sq §ã¾ªQÀÌqAI ì UK §SGF=HG S'ÂSKFKQI^ ŕ QD S¿Ì R å_ `[ ÔqI Â_ã ©SG QDã SDG mÂq QJ ŕF=' o`KF ᾠ©SKšÂ ÅQQ%Âã svQIÂk@I' rÀ p Q?À \> ” ŕF=' o áqFã §^EBã sFKQIÊ hQ ÅÂË Å•F=' áqF SKBÂq ÄQK% s æ qE ¤Ã£ áqF á¾ã §Ý^>ªk% o RQ rG ¤¾£ áqF á¾ ” SK QE ÅQK{q>& o `KFÂáÀ ©Ý^>ªk% o `½ RQ rG ^ §SKQ˜Â ÄQK%Âs ©ÃÂq>Âã M@& k@I QJHJGSK QH”Âã

©Q̾ s Sq= ÅQQ' o


áqqEK §S`E' ßqG% S=QI ¼QI¾ ÌQF ¾ oVI Q ÎQ¾ rG j`B S QK{ áã^KBK §QJqDI>ã QJqHKE §SK QwÀ ÅQQK hH S ^> mH" kK@ ^I ã ©©©§Ä^^ ÅÂÊ^-ã SGF=HG ^^ sFKQI^ m% hÂã hnKH> m QDUK §áQ%QoF n Q SGF=' S¼Q áãÊãQBã §nKH>ÂÂ_ o áq^IJ' ^`K §`KC'Âã ^E ©] ©©©SÌã`w Qã`  Ä^^ ÅQQK hHãQJD`B ÄÊQ Àã ¼QI¾ Qæ K@ Qæ JI VJI n 2^IJ' o Qæ ¾ á¾ áqQ ¼”N j= SGF=' ÃQBK m¾o m%Q áã¾^ ÂqQ m ©©© SGF=HG pìG kK@ ^I ã §nJqGÅQ`E áãÌq@ n§QJD`B o ÃÂ`”Âã nJ¿` `AIÂÄÊQ ÀrÀáã^`K §áQ%Q oF n Q ÅQ ÊQ>' mH" ©Â_Fã ©©© §Q^^" ã¾ QJD`B ÊQBK §SGF=HG `KFD áÀ ¤ µ §áÂã`£ ¤4UFSOCFSH£ Õ``K ßqE âQ#QæQKHÌQ q ã¾ Qæ K@ Âæ `KFD bK SKBÂq ŕF=' m% \K> QJG^Bã SGF='Âm ¼QI¾ pQEG m{Âq å`vÂÊ`KFD q m §^Âã SGF= SÂ^ rÀ åÊN ^ SGF=' m rÀ m{qÂá[ §2Q#Âs m% SKKÂ`À Õ``K È` l_ã §Ä^ ŕF= ã¾ Ä^^ 2 ÈãÂ` ÅÂq@ o jMã §`KFD SEG áÂqIB ŕF=' qqÊ m{q §Ê^> Â_ s ©QJG nKKEã SGF=' SBK ^^" SKQB `[ ÃqG[ Qæ HvÂÊ `B” hQ' sE@I' ߔ^” ᾠrÀ Äq@ m% s `K ᾠËÀ §m% rÀ ßq{qGSKËqHI SE`@ 㾠ᾠoF. SQ% â_s ã §R` ÅQKQFÀ o áQË[ ^B Äq@ ©¤ §¼QJED£m% rÀ ßq{q s SKG Q `[ Ý`@ hK? nv• `K §sHGB VJI' ÅQKG# ^M `KFD s s@& VJI' áÀ ÃQM SKG' SKFKQI^ SKBÂq ŕF=HG sQB ^KEB ÃQBK” ÄQK%ÂhÂã á¾ UK §ÄQK% s Æ^"s lG ÅQ ÊQ>'Âã ßq ÅÂ^^Âã ÅÂÊÂ^̔Âã ŕ QDÂã ßQB [Âã ÆÂ^[ oVK q QJvQ@ Àã ÅQF= â_ ßQ^ rG ^HB QJÂÌÊÀã §ÅQ ÊQ>'Âã l_ã §nJBÂã ÇÌQ” ÊÂ` [ áQËM oHF ÄQK%Q §æÂ^` æQKÂË rIB SKQB `[ s §sqG 㾠å`vÂ^ Q-Ìã s@• `KFD SKJIH mH7Âã m>DG mQE `K fKG& ÅÂË SKBÂqÂŕF='ÂSGQE s ©ÑqHCÂã 2E•Q

wzUM« dOJH«

wD)« dOJH« SKBK@Â`ÂqA ^EB Rã §ÅQqGB' omvQJ nF Â_ m s QIJÂq s ŕF=' lG rG SKBÂã Ä`A QIKE¾ Q ÂËÀã§SKQ˜Âã ßQ#Ì rÀpI §¼Â^ â^^" RB> ê QJIæQ?B á¾ ^! §QIQK s §SGF='Q QJ• ã SKã[ ßqG% â_ nKKE n n oã §p SKã¾ ßqG +^E §nKKE §ÅQqGB hH §QJKGEã SGF=' j`B ÊQBã ê Â_ áÀ ©] ©©© Sæ KQ QJD`BÊQBK §QJ ^^ nJ sIIK §ßqG h? s% hÂqQ §æQK@ bK QJG% h å_ sI_ ÌQ'Âá¾ sIB 2ÂqQJHF"SK½ S¿Ì oHw p@K oF.” ê §å`ã R`ê nKAI k@I' áQ ÂËÀã §SšÂ nF å_ pD k@I'Qã SK@K ÁÊQãSK@ nv• ”pO §sÂ`QA hÂq `QA eBnv•ã §æQK@ swQ` ÅQ`Bã ÅQKII hÂq ä` Qæ E@I RG@ s S`' hÂq `QA ©æQHKE Qæ @ âÂ` ”ã rG §`KFD nKGBãŕF=' m SEGB' SKFK•FÂÅQKÊ[ s VJI ߕ o lË㠧ŕF=' m rÀ SKšÂ p`AI sHGBÂVJI' §¼QK[Âã`ÂqAG SK qwqã SKFKQFK S¿Ì ^s@ `KFD hKH#ã §SGF=' ^^ ¾^§SGF=å¾ h mQBG SD{ãÞQIJ ©©©QJHKKEã ßqG%Q ÊQJ”Âã §ÅQKw`D È` ã §ÅQqGB Äq@& ßQHF áãÊ ä`¾ rÀ Äq@ o ßQE” oF. ”ã §] ©QJG^B ©©©SEQ SKHKGB ÇËQHI ÅQHKH> o `KF s rìG# s@& `KFD VJI áÀ ÄÌqJ=' ÇËQHI â_ o㠧ŕF=' m ÅÂÌQJnKGB S•B ÅÂË `KFD s SK@& SKJI'Âã SKšÂ Q¿` bFBã SBvQ ßÂa ”s sQ' å¾ ¶¤*%&"-£ ; Üã`B' §"RANSFORD ÇËq, ÇËqHI Â_ ÅÂq@ o rã[ Üã`% o áqF ¤*%&"-£ã µsIBã )DENTIFY $ElNE %XPLORE !CT ,OOK BACK ©¤*EFOUJGZ£ SGF=' ^^" » ÅQqGB' hHã QJ `KFD ߕ o ¤%FêOF£ SGF=' j`B» ©QJDKI>ã S•B ÅÂË d ߕ o ßqG%ÂÜQ=Â㧤&YQMPSF£ m% Ý` j`B» ©S Q `AI ÅQJã ÌQ Âã §å`FD j>BÂã §mvÂ^ ©mG ÄÌQ' ¤"DU£ SKKÂ`˜Â kK@» ©kK@Â`¾nKKEã ¤-PPL#BDL£ SEQ ÅÂq@&Q mM» s áqQ QJ àQ SÂÌÊ rÀ /LLHOFF ÜqJã¾ Ý`@ åÊQB áQ˜Â m SKDK QJK ÂqãQI Ä^' ÅQ”q s àQB SÂ` s áqQ ¼”N Ò` ^E §SKqKÂã SKEKE%ÂŕF=HG ê SE` ^{Ì*ã§ßQB ãsGH ^ Q>àQAnKH>nJIRG 2^IJ ì áqB ^In §SGF='ÂÂqHJD á¾ áqãQ ÂqQnJ¾ gqG §n`KFD SGF=HG nJHJ SBÂ` áãÊãQBn oã §S`EnKQ>ªßqG s

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ŕF=' m Ôqwq- SG> ÅÂË SKHKGB ÇËQHI nAB ìm ÎQ¾ rG §åÌq> k@I' rÀ SGF=' m ÅQÌQE s Å^I oF. ¨ÇËQHI â_ k ã¨ŕF=' m á¾ UK§Æ• pQHG m"ê s mQ=' lGã §m"ê ” mQ=ã¾ m"ê mQ= rÀ QJDKI> Â_J §æQ Qm% áQ ÂËÀã §æQ Q áqF QÀã Qæ K{ QJG áqF QÀ ÅʾS>Q ÅQqGB ÞQIá¾ ã¾ §m% s ß_ n Qæ K Q Âæ ^J á¾ sIB ªÅQQK o Âæ ^aã ÊqJ$Âo Âæ ^a áO sQQã §m% ¼Q>B rÀ á¾ ”À QIKG Q l_ã §\K> m% rÀ QIQ>O mKD ÅQqGB' ŕF='Âo `KF ᾠrD”£ ê œSGF=HG \K>Âm% QIG nG9 Bê ^J$ ß_s ã¾ ÅQQK s Ìq> rÀ ÊqB ” m%ÂrG SK>B' sFKQI^ hQ@ rÀ m ¨SKIK@GD SGF=' o lË rG ßʾ bK¨

s QHJQKG#ã sÌQF^ VJI'Âã åÌq> k@I' `KQB' ļÂ` sG QHK ©åq`ÂmE% oHwŕF=' máÂ^K


f n`K ãoqKã qKGKQ ã ÅÌQFÊ àQ §k@I' Â_ ÎQ¾ rG ÅÌQFÊ b¾ ^E §`= hQ á`E s nQB rG SKšÂ Ä`AI nQ µ2G>DI 2'Q rÀ åÌ_$ QJHKE rG SBK@ rÀ p`A k ã SBK@ TQã §S½ â`AI åÊQ' áqF áQã §ÄÊQ' nQ ã mEB s ¼s m`KDáQF˜QáQã §SKFKQFK2ÂqE Qæ E ã mHBp`A rÀ ÅÌQFÊ Ã`E áQã ©QJ`ã pvÂa¾ RK` SCG åÊQ' nQB ÌQF [ hK@E rG sã §`KFD s SKGKG pE` q S `B' ã¾h@E â_ jKI> n §ÝQKÂo QJaB Q^`#ã ÅQKa rÀ ÇQI”Âã ¼Â`E” rG QH sQQã §sE@I RÂ` Qæ E ãÅQKa$ ߕ o QJÂ`{ S `B' â_ T¾ ^E ©©© œ2EK rÀ ÂÊqE á¾ ”À SK`# ÅQKBwã mÂÊ pBwãã R`' p@K o Ôqwq' ÆQ æ Q áqFK p?K` Ü^Jâ^`#ã §S` `K

^B n UK §ÎQKEG • ©Å”ÊQB'Âã 2ÂqEQ pI `BãnHF ê n Q æÂÊqq Ôqwq' ê ÎQ¾ rG ã §U^% nGB ^ã §s@Ì[ k@I' Â_ ÎQ¾ rG Âæ Êqã Ñ`D å_¨ hÂqÂã S ÌQB ÅÂ_ 2 sGF ßQ>D” æ E §2ÂqEÂã SKHGB ÅQ`AI TQ ¨â^{` s ÅÂ_ o • s ÃqQ% hÂã rÀ Q`A qG §æQ?¾ S^% ÅQ Â`” TQã QÀ µoaÌ rG àqE SKvQI sFK•F sE@I' VJI' h âÂ` Q`> SKvQ`JFÂÄ`vÂ^ áqF QÀã ©©© Âæ `D{ mH"QÀãæÂ^Âã SHKE mH" ©SqD áqF QÀã SEGC

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

sHGB `KFD ÅQK{Q o S`q SK{Q Ã`E' Â_ ÌQ{ ^E s SKHGB ÅQ`AI SK f s Ä`KF QJ^vQ T §U^% §mQE' s oF §mvQJ s QI> à^E s ã §ÄQK% sQI hKH §åÌq> k@I' Â_rG ã SKÌQF^ SE`@ rG ^vÂa ^^= áO ÄQK% QQ? h mQB s VJI'Âã `FDG SKKD o Ôq rÀ äʾ `FD fC? svQIÃQ@ÄÊQKrÀæQ?¾äʾã ©hH' ŕF=ã S` `šÂ rÀ ^ÂqÂo Ìã`' mJ UK §oÊQ? 2@2 ^E §lË rÀ S Qw˜Q ©mMã dK5 áãÊlËã §SKQ S`F ßÊQ SKHGB T{¾ã §SK ¾^ ]K` k@I' Â_ m?D * SGF= mFã §R R mF l_ã §SK h rIB' pã¾ ^¾ àQA s mHB QJMã §SKBÂq ŕF=HG SK½Ä`A sIB Â_ã§R s SG QD' ÅÂ`KC'Âo ÅÂ`= oH?åqK àQAs bKã s½ ©SDG' SK QH”Âã SK QE ÅQK` ÝQK

w —UJb« ZNM*«Ë Í—uB« oDM*« œËb

öJA*« q Ê«bO w TI ŕF=' m áÂ^K s SKHKGB ÅQÌQE'Âã ÇËQHI SKQ áÀ lË `JA ©sGKG VJI' k ã TJãã ê §åÌq> k@I' rG §Å•F='Âmã `KFD nKGB SEGB' 2q` ßQH ¾ s Èqwq ÅQKwQ`ÂmE ŕF=' mã `KFD nKGB f`Q Qæ Q UK ÂËÀã §åÌq> sE@I' ÎQ[ ÅÂË ÍQC[Âã sQ[ mã ÄÊ`' SKJI' â_ã k@I' Â_k ãã pO §SKBÂãŕF= rÀ Ñ`B * Q QJ Q?Àã QJFKFDãQJ@Kã QJQQK o SGF=' Ôa n `KFD s ©sGF=ªåÌq> k@IHG

nGB o ŕF=' m mE s áqGC=' _¾ ^E ©SK `B'Âã SÌQ> rIÂã SDG' ßQF[ ÅÂË ÇËQHI o R?I ” Âæ Ì^> 9 ê ÇËQHI â_ T{¾ã §ÅÂ`' s TI s §`KFDG Qæ @, mF= s q s l_ m §R ä`[ ÅQ Q=I ßQ s bK SKQ hH oF. ” pÀ UK §jBw S@E Å`J l_ã §fK s ¨sBÂq ÝQK s åÊQB s q QJB mQB s¨ ŕF=' sG QHK ©sHGBÂ`KFDG SKFKQFK' ÇËQHI o lKQ §SKGF ÇËQ, m áÂ^K hQHJQEQB s åÌq> k@I'ÂãsÌQF^ VJIHG ļÂ` ©Å•F=' 

w w —UJb« ZNM*«Ë Í—uB« oDM*« w"—U« ULNUO æ ãaB åÌq>¨s@Ì[ k@I' `JA n ÅÂÌQ?% Ìq@ o ” ßã_' sQ˜Â ^J$ÂÝQK s Qæ Ìã`w `J m §rã[ ÅQK^'Âã SqAI p= QHK §SDG' S`FD ÇËQHI 2 f` ÅQ• ¼Q=˜ ; sH Q rÀ S`FD SqAI' lG Å^I ^ã §SE SKIË µS• q@̾ÅQHG h QJãÌË TCGUK §k@I' s ¤¾£µQJD åãQ SK? m á¾ s dGãµkQ@ SHG© §æQHvÂÊ pD h kQ@ ¼s= ᾠlË rIBã ©¤¾£ TQ QHJ §¤¾£ §Ñ`C 㾠ÔqI 㾠áqG o `AI eC nGE pD q nGEQ ã¾ ÄÌQ?%Q ”ã áQaQ ”ã áQF'Q QJ S• ”§S`% s S`%Âã ©Â_Fã ©©© S@G SBK@ ã¾ hH'ÂS QE ©©© ¤¾£bK åãQ ” ¤¾£ ; QJKDåãQ” SK? m µsDI SHG© SÌqQF^ bF s SK Â`E.^ •H ¶p?KEåãQ ” ¼s=Q ^q ”ã §¼åÊ` bF ^K$Âã `K& eKE`=Âã §QJãQ ”ã ©ÄÌq{ åM ”ãQHJIKÞ`= ¼s å¾ rã[ SK?EÂåãQSQSK? ^q ” µÔq `'ÂUQÂSHG© ^B ÅQ?QI' á¾ lË mãMã © ©©© ^Âã á½ s QJKDã áqF á¾ oF. ” Â_Jã evQEI hH# á¾ oF.” sQQã §QJD ¼Q• àqK áqF á¾ oF. ” §pD Tq s æQKËã Qæ K áQ˜Â Qæ Qã Qæ K{ m% áqFá¾oF. ” §pD TqÂs ¼QBÌ[Âã ©Â_Fã ©©© §pD Tq s SEG@'ÂkvQE%Âã §`KC ” sÂSQ¼QK[ k@I qq@̾ k@I áÀ nGF ” k@I'ÂÂ_ã §Ìq@ ” s SKvQJI ÌQF [Âã §ß^ ”s m §SG`'Âã Üã`AQ S@` Ìq¾ QJMã ÌQF [Âã ¼QK[ o Â_ rG R` ^Eã §`KC ” dvQ> QJã §SQ Âæ Ìq¾ QH`B S¾ pK áqFá¾ oF.” å_§nQBGsBwq sHGB nJD §k@I' Â_s áQB˜Â äʾ^ã ©QJKD h Ôq å¾ os•G SGQ SK? §pHFs áQ˜Â rG å^% svQI `KFD Ä`@K rÀ svQI k@I' Â_ã §æQ Q QÀã Qæ vQ{ QÀ m%ÂÂ_J §p•F= mã §pÂÌÂ` ËQÂã m s ÎQI ÝQDÀ ÊqB QæÂ`K£ ©©©æQK QÀã Âæ ^K QÀ ¼s= m% QHJUQ ” áÂÌQK ÞQI áM nÊQE  rÀ S?QC ŕF=' ”ã S Q QÀãSK{QÀ áqFá¾R m% SK ᾠ㾧SGF=' ©¤QHJIK ¼s


Ó   Ó *« ”U  w dF Ô w Ï …¡«d Ó _« «eJd 

 Ô *« q =  Ó (« w öJA Íud] « qI Ò Ó Ÿu{u*

l=mvÂã

WbIM« …¡«dIK f R w ŸËdA §æQ?Q æQ qwq`[ÂÁÊQs áQå_Âã§`nKJ ^H¾¼Q ÊsGKÍãQ¾pKG QIGCÂå_ÂsÂÔã`='ÂqÅ•F='Âm s s>>ßQ-SG{åËÔqwqHpsQH¼qws Â_ã§`KFDÂnKGBsGKÍàQH¼qws ¼Q^ã§ÈqwqÂo`KFÂâÍqB §ÅQKwQ`Qd>Q¾ã§`KFDÂnKGBrG TGCÂãÃÂʚQS>>sJ §SDGSK `BÅQKDGosGKÍãs[ã©ÅQKwQ` Å•F='ÂmÔqwq'SGQp\SKGHBQIHE §2K `B'ÂQIKGE2Ã`E ê 9 QmQI^ÂqIÂÂ_rG §ÃÊ[ÂßÂNÎqJã æ•>åq`ÂÃÊ[Âs à^Eã§ÅQQCÂãŔ”^ÂÊ^B§Ê^`K §S QFÂiQæ QK `Bæ•EâQ^q §åq`ÂÃÊ[Âs ÊÌãQH ê S qH`KFDÂá¾ÎQ¾rG ŕF='ÂmÄÌQJnKGBÇËQ,ãVÂ`¼QInpKG ã§QKGBÂ`KFDÂÅQq^Mã§`KFDÂÅÂÌQJQI> ê á¾QIQã©2 ^'ÂãÔÂ^˜QSG{åËmEŕF='ÂmÔqwqÑ` nä`¾æQQK¾ã§QJHGBãQJHKGBoF.ÅÂÌQJ'Âo ê SK>`ASJãQqã§Å•F='ÂmÔqwq-SEGB'ÂÅQ`AIÂã2ÂqEÂãÇËQHIÂQJKG TIÂsÂSKw̗\SGKHBQ¾^ã`¾ ì å_Âs@Ì[Âk@I'ÂãËÎQ[ÂpÀ©Ôqwq'ÂTãQIsÂÅQÂÌ^ÂãÅQ`AIÂãÇËQHIÂpKG sIIå_ÂsHKK˜Âãs `B'ÂÎQ— §Sqq'ÂSEKE%ÂrÀmEBÂÊqEå_ÂsÌQF^ÂkK@ÂãËã§QJ qwqo ÅÂ_Âm>DsÂSKšÂSKIKqKIÂS¿`ÂãËã§fãÊ` ê ê ©S?nKQDã¾SKQBÌQF ¾ÊqqmvQEÂs@QFÂ`KAIÂãËã§ÁaãmGKÅÂ`'ÂrÀhÂqQR_ã s k^ÂrÀsIB ʧSHBÂQJDIFsÂk QI'Âs k^ÂrG ã§`KFDÂrG U"sÂSvÌQ@ÂS ÊQ>'Â^Kãqå_Âå`FDÂ`[ÂáÀ æ ãQ§Å•F='ÂmÔqwq-S•BÂÅÂËÅQ`AIÂãÇËQHIÂpKG TIÂsÂSK `B'Âb[ÂSH ÇËQHIÂâ_Js `B'ÂÎQ[ÂlKFD” sÂ^ ÂqEÂãÌQF —S ÊQ&ÂàQã[Âj=㾧QJI SEI'ÂÅQÌQH'ÂSH rG ¼q?ÂfKGÂ_ã§QJSEK?ÂRÂqEÂ`ã§ÅQ`AIÂã ©QJ`nF" SãQs §åq`ÂmE%Âs ŕF='ÂmáÂ^KrG áQIHKJo_GÂåÌq>Âk@I'ÂãsÌQF^ÂVJIHGS^EļÂ`oH?SÌqÂâ_áÀ s ã§åÌq>Âk@I'ÂmQEs s^$Âk@I'Â+^El_ã§Å•F='ÂmÔqwq-SEGB'ÂÇËQHIÂãÅQ`AIÂQJKG TIÂsÂb[ÂnJD UÂVQIãÄ^EB'ÂÅQqAI'ÂÝQKs §^^$ÂsHGBÂk@I'Âo S7+^ErÀRËM§æÂ`K¾ã©Å•F='ÂmÔqwqhpEQB ©sQI`BÂ

VK?ÂQJMãÅÂ_ÂT{¾ã§Ôqwq'Âo ÅÂ_ÂSKHGBÂSKJI' Â_`>ã§SK qwq'ÂS `B'Âk` opÂÍÀRå_ÂM@&Âã¾ UK§ÄÊ`SKIËãSKGE ÅQqs pÂãʾã`KFDÂkGC'ÂkI k@Is æQ?¾p`>ã§ÅQ`Aã2ÂqãiK{s ÊqqhÂq ©]©©©㾪QÀãsH%Âã^MÂã2EK ŕF='ÂmÔqwq-SEGB'ÂSKHKGBÂÇËQHIÂãÅQ`AIÂnABáÀ SKHKQD'ÂQHÊQB¾s åÌq>Âk@I'ÂãsÌQF^ÂVJI'ÂrG TIÂ

WbI s æQKQÀæÂ`¾Q^¾åÌq>Âk@I'ÂãsÌQF^ÂVJI'Âá¾s l=” sqqIFÂãs QI>Âà^EÂs lËrG#ã§áQ˜ÂÜÌQBÌq@ ßa ÌQF [ o æQEGC æQE ä ì_ pD Tq s oFã §m_' 2>>' o SìG p`ã §ÄÊ`ã SKQB ÅQKI mÂÊ nQB Ta ^E©áÂÌqÌQ ÊÀ`KB^rG SKHGBÂÌQFÂáq ^o_ ì

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

Yb(« rKF« oDMË wb'« oDM*« qUI w Í—uB« oDM*«Ë w —UJb« ZNM*«


©S QÅQq' rG ã §SÌã^ ÅQ QH” SGG rG n S`AI SKQI o ÆqC SQãã SK` ÄÌÂÍã 2 kKI s kKI s Ìq>ÞQIJ SKGHB SKQI oQ¾ §ÅQq' hKH §SBQ'Âã _KDIÂãfK@ ßQ s S{Qã§Å”Q' o ^^B µsG QHK Ìq>E Â_ mHã S@ oF nã §SK` ÄÌÂÍã S@ s rã[ SKH& S@& áÀ© S@ rG QJ@=¾ s ÄÌÂÍq S@ bFBI n Â_ §mF nKGBG rG Å_D s hÌQ=' eB s QK^ Êã^% s ”ÀÆqC SQã mK> ÅÂÌQ TQßQ' mK rGB §SQq ÎÌÂ^o SIK S$QB' SQq h kKI n nQH §SQq ÎÌÂ^ s Qæ ?¾ _DI ©QJÌQ# o ÄÊQD”Âã §mK>ÂjBw SGF= rG ÄÌÂÍq QJ^ ¾ s QJQK{qã ÅQÂÌ^ VvQ bFBI n© ©SQq ÎÌÂ^ 2HGB' RÌ^ ßQ s ÐQ mF=ã §ÅÂ`& ßÊQ n n© ©ßQ'ÂÂ_s ÄaKH Ä` SQ{ SQq ᾠo n `ÂrG §æ• QÊã^ s ÆqC SQãã ÄÌÂÍq 2 m{ÂqÂã ßQ>” SKGH © ÅQqGB' ßÊQ ßQ s kKIG SKJI SK½ ÞQI bKã §QK^ ©SKIDÂãSÌÂʘ ÅÂ`&Âã ÅQÂÌ^Âã ÅÂÌq=I'Âã Sq` SKGK>Âã SK.ÊQ[ ÅQq' s s qwq nKKEã SÌQE `ë # n© 2ã SqF% ÎÌÂ^ s `QB j> s SG@ 2 SKqGÂã ©SQq ÎÌÂ^ o 2GEI'ÂSG@ Ìq[ÂSBQ àQB nKGBG SQB ÄÌÂʘ s ÆqC SQã n SHJ© SKQF˜Âã SK•>Âp^ bKã §ÆqC SQã hSK=QJÂSKvÂ`˜Â ßÊQ ŔQ s S{Qã §sKÂ`” äq' rG kKIG ©SBQ'Âã §fK@Âã §Sq` ÅÂ`&Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

sQq> ȕ{ pG àÂÌ m åq` UQ

©SQB ÅQJqÂã ÅQQK nÌ SKH¾ sG[ nKGB mqH rIB S>> SKGq5 ÅQN Êqã à^ » ÅQN 2 áãQBÂã kKI jBw l_ã ©SGJ Òã`= rG nvQE mqH ßQ s ÐQ& ÔQ@E ÅQ`ã sG[ nKGB ©SwÂã SKJI b¾ 2 S¼ÂqHG §pQQKÂã mHB Ýq o ÅQqGB ` q à^ » ©SÌ^' SGQB å^[ o SKGBD ÅQQK”Âã nKGB ÅQ` ÅQN' m o nKGB ÅQ` ļQDF lKF=Âã SE à^ » ©SK^&Âã SKQ˜Â ÜÂ` [ 2 S•B nAI SwÂãSKJIã SKN ` ¾Êqã à^ » §SKH` ÅQN' §sHKGB ÐQ& ÔQ@E ÅQN µS• ©SK^&Âã SKQ˜Â ÐQ& ÔQ@EÂÅQN SKHKGB ÅQN' ÄÌÂÊÀ rG ÜÂ`˜Âã SQ` ßQ s jB? » dKÂ` ÌÂ^{À rG SKH` ÅQN' ÌãÊ`>E UK§SKG[ SKqF% SKQ`Âã SK Â`˜Â ÄaJ[ mKBD áãÊ QJvQ=˜ S͕ S{Qã §SK Â`˜ÂÅQK•>Âã ÅQKãN' ÝQ à^ ã ÃÌQ?ã sKÂ`” fK@ jB?Q §sIJ' RÌ^Âã nKGB ßQ s ©ä^' ^KB ÍãQ ” UK §sIJ' nKGB s ÐQ& ÔQ@EÂSHQjBw » Ü`= ÎÌÂ^' sQã §ÎÌÂ^' ÔqH o SI s nKGBÂã SK` ÄÌÂÍã ÌãÊ `>Iã ©sqF% ÔQ@E QJKG §bKQE'Âã ÅQD{Âq' ^^"ã §ÎÌÂ^' â_J dK` \I RÌ^ VÂ` s æQQK¾ QJ^ Qã §QJK Sq`ÂSKGHB SBQã ©2HGB'Â

µSKã^ ÆqC SQã h S•B © UK §SKHKGBÂSKGHB s SG Q SHQ nQÆqC SQã áq §SKIK@GD ÎÌÂ^' s SG@ ÔqH o R q QJ¾ ÄÌÂÍã 2ã QJIK kKI SKGH áO §ÎÌÂ^'ÂÔqH o Sã ߕ oã §SÊQ' kvQq ` ã §ÅQq' rG ¾ rG n SK`Â

©æÂ`q>ã SQ ©©s>>EÂ`KB s  ÝQ o


©Å¼Â`˜Â Ê^B R Sã_' ÊqJ$ j Q? Q §ä`¾ ÄÌÂÍqÂSHA¾ h żÂ`˜Ââ_ÑÌQB áQK[ o `K s ã ©Ü`>Âã h ^ ÅQK½ s S{Qã §QJQHKGBã áqF á¾ ÄÌã`?Q TK s S{Q& nJqã¾ áqqH' h © S`q@ VÂ` s Qæ QÌÀ mF= Q §nKGBÂã SK` ÅQqã¾ ©SKH&ÂãSqI S@&Q S@`' ÄÊq ` q Qæ QK¾ s §SKIE ÅÂ^ Q' rG 2qH' ÊQH © SDGF rÀ S Qw˜Q §Ä` q SKG ÅÂÌ^ ÞQI á¾ h §SGKG `KFÂsQ' ¼RB l_ã §SKÌQ& ÅÂ^ Q' â_ ÔqI SKQB ©n¿Â` nJK o- 2qHHG SÌÂʘ ÅQ ã`>'Âo nQI ¼QJ ^B VÂ` ÌÂ`H Sq.^ SQ' ßã^ ä^ SK½^q ”© ¼QJ ^B nKKEÂã SBQHG SK½ ^q ”ã §sÌQ& mqH ©hÌQ=' VÂ` rG ÝQD” s SQ' ßã^ 2 kKI ÅQK½\I n© mH s SKÂãÊ͔ÂãÌÂ`FÂãÃÌQ?ÂßÂa • §Ä_DI' hÌQ='Âã ©SQ' ßã^ s nKGB mq5 QQ?ã SQ' ßã^ mHB Q¿` Èqwã à^ © ©ªª s SKIK@GD SKB`= ÅQQ” ^B Q SG`

Q_KDI áO Â_ §SKBÂã QJKQ oF n QÌÂ`À *s ÅQQK© §SJ o SwQD” QJw` s Üã`A R ÅQqB{pÂã ©ä`¾ SJ o ÊÌÂq'ÂSÊã^ã §SKBÂã oF n 2Q' m o S q ^' iQHG ÅQBq© h ^ 2Q' àÂa à^ ã ÅQBq s SCQ ÞQI TQ UK ©nJQÂa QH §QÌÂ`À* s ÅQQKQ S@` oF n VÂ` _KDI SKGH © SBK@ ÅÂË QQ?E rG a`TQS@=[Âã VÂ`ÂRG ¾ á¾ ©SKvQI”Âã SvÌQ@ mHB ÌQ \K> Qæ qI _KDI ÅQK½ SBQã SBÂ` n n© ©Ä`E' ÅQQK SF rG pBwãã SQ% k ã QJG^Bã Qæ ÌãÊ ÅQQK U^"ã SBÂ` n n© ©SKBÂq ÅQQK TBwã Q,Àã §SvÌQ@ VÂ` eB ÅQQK mH= n© ©QJIK s SvÌQ@ QQ?E S$QB'

∫sU« —u;« lL*« U RË 5 U*« l WöF«

µs^' hH' ÅQNã ÐQ& ÔQ@EÂh S•B © SKHKGB SKGHB n Ê s SG Q SHQ sG7 hH' nQ ^E sQHÀ iG UK §SKD{ Ü` ã ÎÌÂ^ SBqã ¼QI ߕ o SKD{S ` SBqã ¼QIã §SKD{ S ` sÂq nJQHQ áqKG sÂq TCG SKQHÀ SHKE §SKwQ'Â`=B ÅÂqI ߕ `K q àQ QH ©SKQH˜ÂSHKE o pßÊQBQ 徶̔ãÊ ©k QI'ÂjG s Ä^^$ SKÌ^' SKI— swÂÌ[ Qæ K=QæÂÌãÊáQBG sG[Âã ÐQ& áQ Q@E ßÂa ” §ä`¾ SKQ o á^ s `¾ S QF áÂa` UK§2@G s SKHKGB SKGHB s SE@I s l_ §QJKÂqwã Î^EÂã pG àÂÌ s fq SE@I ä`E `EDã §ßQH= s bGQ SI^ s ã §ÃqI$ s n% TK ©nKGB o ÔqIÂÂ_ rÀ ÅQHK'Âã

s^' hH' ÅQN QJJÂq s mQ=' o ^^B ÞQI QJJÂq sQ sGÂÊ qQ QJI §nKGBQrIB s ÐQ&ÂÔQ@EÂã ÅQN' hã SK` ÄÌÂÍã h QJ• s ä`¾ã §ÅQN' â_ µsG Q- QJ>KG oF.ã §SKH` nKGB ÅQN' SQB ÅÂÊQ"”Âã ÅQKBHG f=I Ìã^ÂÃQK » o mGEã §QJIK QHK `q@Âã kKI SÌÊ jB? Q §sG[Â

µSq`ÂhÌQ=' sq/ã SQ' ßã^ h S•B © sQ[ Ì^>' SK` s Ä`H' SQ' ßã^ ßÂq¾ TGF ^E á¾ UK §åq` `q@ ÅQ Q= mq5ã nKGB jKQF mqH S TCG ^E §RÂã`Q SÌQ$ jÌQ>' s@C S@G SKÂaK SGH o sÂq àQB nKGB rG sqF% ÝQD˜Â ©sqF%ÂÝQD˜Â §SK SKIÂßQ s `q@ jÌQ>SQ' ßã^ ßÂq¾ s@C §QJI SHvQE hKqã SQK{ã Ä^^$ ÎÌÂ^' ¼QI s S{Qã s ÅÂ^ Q'ÂSGH TCG ^ã ©SK qI VÂ` eBrÀ S Qw˜Q ¨ 2 Ä`D ߕ ̔ãÊ áqKG sÂq nKGB ßQ ©æQqI ß^B- sIJ' nKGB rG ÝQD˜Â QJK Q- § mF=ä`¾SKI¾ã sÌ^' ¼QI rG ÝQD˜Â S mF=ã RFÂãVQI' ÊÂ^ À mq5 * l_ ©SQ' ßã^ ÝQDÀ SGH o ÔqH o p Q §Ì”ãÊ áqKG sÂq SKÌ^' ©SQ' ßã^ ÝQDÀ UK o SQ' ßã^ mH k` s ŔQF˜Â o Ê^ ÞQI §hÌQ=' _KDIã §mqH SK½ã §mqH rG ßq>% Å¼Â`À µsã §QJBQã o hÌQ=' eBSQ' ÅQJ$ o mqH rG ßq>% n © ä`[ ÅÂÌÂʘ h kKI áãÊ §QJD SQB ÅÂÌÂʘÂߕ S@& ÌQ ÀÇÌQã§ÄÌÂÍq s hÌQ=' Ä^ã h ã¾ §SG> ÅÂË ©SKH& rÀ SQ SãÊ o SBQ'Âã _KDIÂã mqH Å¼Â`À jG©

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ÅÂÍQK”Âãa Âq% jBw o sG[ nKGB ÅQNã aÂ` sQB ÅQN' ä^^q ” UK§SKqF% ÅQJ$ o SKQ' `K ã SKQ' ©SKHKGB ÅQ ã`='Q S{Q a Âqã SÊQ> ÅQQK SKH` hK= SÊQ>”Âã SKQK Üã`A S¼Âq à^ rÀ S Qw˜Q SK o[ àÂ^B R ©nKGB s ÌQH” s ÐQ& ÔQ@E ©SKGKvÂ`˜Â ߕ” ÅQ@G ÅQÌQ/

wK;« lL*«Ë wb*«


sQQã §S_KDI SKÂa˜Âã áqQE SD{ _ nã §ÅQq' l_ §QJI 2 ^J'Âã 2KIB' ÌqJHä^ S@& SHK T@ s 2KIB' äq rG ¼Âq ¶2ÌÂʘÂã 2KIDÂã o_DI' ä^ §s^' hH' ÅQNH ¶QJÌQ o 2KIB' ྠSK` ÄÌÂÍã ©©©2q` 2QÂã §ÆqC SQãã §ÐQ& ÔQ@EÂã §åq` hÂq dK= s Ä`K ÅQqB{ kG Q §n`K ã µs ÅQqB> â_ã

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

^{Ìã §sQ% åq` hÂq dK= SKGH TJÂã ©¾ hH'ÂÅQN SHQ ^{Ì s ÅQqB{ S@& ÅÂÍQ!À S• QJ s SQB ÅQN'Âã ÐQ& ÔQ@EÂã s^' h QE ä^ S `B s ã §rã[ SKH& S@& s SK`Q ©ÄÌÂÍq S@ h QJGQFã QJ@@ ÅQ^Âã mQ='Q nKGB ÔQ@ s 2GQB S `B à^ ©Ã à^ ã ©SãÌ^ã SEq ÄÌq>ã nJGH s QJqJÂq s àQH” à^ ã nJvÂʾ ÎQKs QJKÀ áã^I ÅÂ`N Êqã sQ% hÂqÂ^{` ÅQqB{ kG lË m ©RQ$ Â_J ©mE'ÂÝQ ½ÜÂ`=Âã nJQQ áqGJ nKGB ÔQ@ s 2GQB o `KF ©Å s ÅQqB{ kG Q §SKGE'Âã SKšÂ nJGH ÅQG@ã SQ%Âã s qwq' hÂq 2 mQFÂã k Âq SKGH ^{Ì §ÅQ`^'Âã §àQ[Âã §ÅÂÌÂʘ äq rG rG' ©ÎÌÂ^'Âã §SEqã SqF SÌãÊ ÄÌq> hÂq dK= S QE Êqã à^ ©Æ hKH s ã §áÂ^K' äq rG ྠÄÌÂÍq äqrG ¼Âq ^{Ì `K ^ rÀ RB{ å_ `[ §SKDK q ÅQq' ©s qI RQ$ s S{Qã §TG ÅÂqI bH& hÂq SKHGB 2Q?' ÅÂË ÅQQKÂã ÅQqGBHG kKq Êqãà^ ©Ç QJãQI SqB{ã §SÌ^ã S`^ã §ÄÌÂÊÀ m d s Êqã à^ l_ ©bFBQãmD¾ rÀrG ¾ o QJE ^ã §QJBHã §QJEKqã §QJQ SE` s Ä^q SKJI Ì^>H QJ àQH” à^ ã §QJGKG"ã §QJqã §QaK`ã dK= SKGH mB lË m©S `B' ÌÊQ> osQ¾ ©SQ SKGH hÂq kKE¤SQK£ rã[ S@& QJ`¾ s ÅQQK ßQs Q¾ áqQE Äq QJ oF nã SKBÂã oF n ÅQQK â_J §ÜÂ^[ `vÂã^ÂãÅÂÌÂʘ jG o QJ àÂa” n n sQQã §àÂa˜Âã SG 2@ÂÊÂÍ Qã ©QJ nG rG oF n nJI `KF rã§áÂ^K'Âã äʾå_ §rã[ SKH& S@& ÅÂqI ߕ r>[ÂSwQDÂ`D Ä`^'Âã SKG ÌQšÂ VQB ÁÌÂq S@ rÀ SKH& S@& mq" rÀ ÅQQK” SK SKHKGBÂSKGHB rG ߕ” ÅQ@G QJDG s ÔÂ` ë nã ©å`>IB m>D ÌÂ^ã SKIK@GD k QIHGÅQ• ˜Âã §sIK@GD RB= QJ=KB s SKvQI” Üã`A SKH& S@& oF n S@&ÂÜÂ^¾ _KDI QÊQH  * s ÅQQK áO sQQã ÅQQK _KDI TJÂã ^E §SKBÂãã SKHG ÅQÂÌÊ rG SKI µQJI Ä`K ÅQqB{

∫lU « —u;«

U UO «Ë jOD"« …—«œ≈ sQB nKGBÂã SK` ÄÌÂÍã pJ å_ ÃqG[ q fK@ ÁÌÂq S@TBwã ^E § àQB nKGB SKãN QJHG _I s m{Q% Ìq^ jã rÀ T ^ nKGB àQJ QJHG SÂ^ s sGKvÂ`À ߕ ÄM ã T" o áQ å_ sIK@GDÂåq` àQAI àQAI ¼QI ÄÊQ À S@& TIH?^ã ©ÌQKJ” o pBIã§SI àÂÊ ©VÌ^Q SK SKI `q@ã §Ä^^ mQK S QK{ ߕ o S@qã Ä`K> fK@ SKGH ž^ §sHKGB àQAI ÌÂ`E ^Bã ÁÌÂq@ f@ SIH? SqI m[ Ä`K> S@&Q §m[ SGq ã SK` ÅQ`^ã §SDG' ÅÂÌÂʘ dã §SwQD” Üã` s S`q@ÂSKH&ÂS@& s SGH m[ÂS@q S@&Âã ©nKGBÂã S@ SGH m[ SGq S@&Âã ©ª¨ª © àQBG hKHG nKGB Ü`BÂã §rã[ SKH& S@& SKI rG SB` Ä`A QIKE¾ Q ÂËÀã s ÅÂÍQ!˜Â nKKEã §QJKÀ ßq{qG q> TQ s ÜÂ^[ rG ÅQqB> o `KF pÂqI QIO §bH& ÅÂqI ߕQJEKE" * µSKQ ÃQ— QIQ rÀ ßq{qG mKÂ`BÂã åq` hÂq dK= n n §rã[ SKH& S@& ¼QI ^I © áO Â_ §s qI RQ$ s S{Qã §QJE s ÅÂqIG sHF RQ$ s âÍQ!À* Qã §SKHKGB SKGHBÂs Ìq@Â^{Ì ©SH ÅQqB{ pÂq s qIÂã §nKKEã SBQã _KDI ÅÂãʾ rÀ rã[ SKH& S@& Å`E © QJBwã s ÜÂ^[ o Ä`K ÅQ Â` T^ ^E sQQ \K>ã§ÜÂ^— nKKE ÄÊQ À m¾ o Qæ qI QJBÂ` n nã s Ä`K ÅQ^" TEG SKQF˜Â â_ ©hÂq o ÅQ Â`” ÜÂ^[ rG ¼QI rã[ S@& pa!¾ Qã hÂq dK=ßQ ©QJBwã s ÎQKEG SGQã SwÂã nKQDã ÅÂ`N' rã[ S@& ÌQE  R© ÅQqB{ sQ% hÂq dK= SKGH TJÂã §nKGB SK qI áÂ^K'Âo QJBH * s SGvQJ ÅQqGB'ÂãÅQQK SG` s SH ì ÅÂ`N' n¾ ÌQKÂã ^^" s S{Qã §s qI RQ$ o o ÅÂ`N m? ¾s@B sÂã §QÊQH  oFH' o s SK qI ©nKGB SK q ÄÌÂʘÂßQ s `q@ÂSKGH o SQ ÜÂ^¾ rÀ S@& T`@© º`q@ ÅÂ`N Qã ä^ å¾ rÀã jK mE nã §Sa`• ^^ SEQ ÅÂ`N rÀ ^I n hÂq dK= áO §Â_ ©¼ÂÊ[ oã Ìq@ äq àQBGS@ ` q à^ ã SEQ SKH& S@GsHKKE ``E ÃQK © rã[ SKH&ÂS@& 2 SKQqGB Äq kG Q §ª ©mKG SKGH s SqB{^ã¾ sQQã§SKQ% SKH&ÂS@&Âã rG ¾ rG QÌÂ`À ^B rã[ SKH& S@& nKHB n n©


ÅQqGB' nA `q@ ßQ s nJ' ÄÌÂÍq ÍQ!À o n ` rG ã QJÂ^ o ^" Ä`K ÅÂq o sQB QJO §ÅQQK ^ Âqã æ QB Qæ Â^ \{¾ sQQã §ÅQQK ^ Âq eB U^" n nã ©” àÂ^ s ļQDF à^ rÀ S QwÀ §æÂÊã^ ÅQqGB' àÂ^ ` qà^ ã §ÅQqGB'Âo o^KD' 2D q'Âm o ÃqQ%ÂVÂ` §2D q' o ^^B ä^ ÅQQK ^ Âq jK q SQI' ÄaJ[ jBwã §QJqãÅQQK hH ßQ s mQBÂÌÊQF Ê^ SGã ©hÌQ=' â_J mqHÂã SÊQ' ÅQKQF˜Â SQB ÄÌÂʘ `K ä`¾ ÅÂÌÂÊÀ QJM=¾ ÅQQK ^ Âq ^q QH â_ à^ã ©ÅQQK ^ Âq o Ä`Q' SãN' s s fK@G æ E Qæ QA ^ ÂqE QJGBQ §RÌ^Âã SÌÂʘ áãN= ÅQQK m • SKKÂ`À Q¿Ì ^q ”ã ©SKKv` ÅQQK ^ Âq h mQF ” VQ`ߕCÂã ÅQK`Â2" ߕ osQqGB àQAI SGQF Sq` ÅÂ`NhI{ s ãSKÌ^' S@`& s pÂ^” ¤(©*©4£ ©QJB mQBÂã QJHJ mJ àQB ÄÌÂÍq QJEG ¾ s SKã`F˜Â nKGB ÄÌÊQ á¾ QH QJEG ¾ sÂSqH@ ÜÂ^[ o n ` rG QJQF ÈãÂ`ßÂa ” ßÂa ”ã ©ÅQqGB' QKqqIFã ŔQ>” ÄÌÂÍã h áãQBQ 2^' á¾UK§QJK^ã ÅQQK sI2 SBQ ÄqD fK@ s QJKHM s qG nÌQE Âã ÅQQK o nJQ áq `B ” Q¿Ì nJ^` q ” 2I'Âá¾ QH§ÅQQK nÌã ÌÂ`E hI{ã ©ÅQqGB' nA `q@ SKKÂ`À

∫”œU « —u;« Wud« …—«œù« w Wedö«

n% ÅQq' rG ¾o ÅÂÌÂ`E ËQ ÄÌÂÍqÂh@ n §ášÂ r hÂqG SÂÌÊ ^B Sq` ÄÌÂʘ s Sa`• kK@ ßq ß^$ `=I ÅQK½ `q@ rG mHB nã©sQKÂã s QH”Âã åÊQ>” ©Sa`• àqJD' s qÂ

«¡«dù«Ë ULOKF«Ë WLE_« o `KFGżÂ`˜Âã ÅQHKGBÂã SHA[ o QJ `> ” ÊÂ^ ¾ ^q Ý`@ã §ÅQq' hKH o Ì^>ã ©Sq` ÅQKQBDÂã ÅQKGHB ÅQ`^- Âæ Ìã`ã §ÄÌÂÍq o ¼Â^ SKHKGB SKGHB RÂq jG rÀ æ ©Q`K ã ©©©nÌq¾ ¼QKã¾ãSG@ÂãSÌ^'Q¼QJÂã §SK` ÅQKÂaK'Âã f@&Q żÂ`˜Âã ÅQHKGBÂã SHA[ SM kGBã `^ má¾ UK §nKKEÂãSBQ'Âã _KDI SKGHB kGB QH §SqI SQB pÌÂÊO S{Q ÅQHKGBã żÂ`À m>DI mF= Ì^> àQ åÊQD SãQ s ^ Q' mKq QJKG hq §áÂ^KHG ã¾ ÄÌÂÍqG ©VvQIÂã ÅQqGB'Âs S^ à^ ã mÂ^ sÊ̾m{¾ o S.^ QÀ żÂ`˜Âã ÅQHKGBÂãSHA[ o ^^B S@G nG ^BSQB ÅÂÌÂʘÂm o QÌÂ^{À * QÀã §å`> ã¾ ÅÌ^{ã §ÄÊ^ ÅQHKGB mF rG QJQJ SKIK@GD SKI q hKH o S`=ã SEI ÅQHKGB ^q ” QH §SÊ` QQ?S$QB' áãÊ n s Sq` ÅQKQBD o `KF ÞQI ©SQB ÅÂÌÂʘ ßq{q SqJ QÀã §Q` q à^ R QÀ §ÅQHKGB rÀ Ôq` ÅQHKGB o `K s ^qã ©QÊqq S `B' à^ QÀã QJKÀ o ÄÌÊQ> Å¼Â`˜Âã ÅQHKGB s ÌÂ`Fã ÅQ?QIã ŕÂ^ ÎÌÂ^HGã SK` ÅQ`^ rÀ SJq'Âã §ÄÌÂÍq s SQBÂÅÂÌÂʘ ÄQ Â` áãÊ ÅQHKGB â_ Ì^> æQQ ã §QJIK kKI Êqã à^B â_J ÅQKB`' Ê^BáÂ^K' l` Q §S`^ mF SK qwq' Üã`A ©QJÌQ?ãÅQHKGB §SK` ÅQ`^ s àQ[ ÅQHKGB pq áQK[ o `K s mF= Q §SK` `^ rÀ Ôq` áãÊ SqD= ÅQHKGB S{Q㠔㠩2D qHG sDK q ¼RBG ÄQ Â` áãÊ s`J mGG Âæ ÍãQ# ©ÅQHKGB ÌÂ^{À mS`^' ÄÌQ= n

∫fU)« —u;« Wud« UUO« b«uË UuKF*« rE ÄÌÂÍã nG _I 2@G s QJHAã Sq` ÅQqGB'Q àQH” ¾^ S>> Ä`vÂÊ ¼Q=O § àQB 2@G s nKGBÂSKãN SK` ÅQqGBHGàQA¼QIQJEQ rG Å_¾ÅQÂÌ^ÂãkKqÂãÅQqGBHG S>>ã SQ ÅQQK ^ Âq ¼Q=À s ÄÌÂÍq T! ^ã ©Sq` åq` svQ>˜Ân` ^Kq *UK §ÅÂÌÂʘ hKH à^ SK qã QJDKI>ãQJqã QJEK^ã ÅQQK hH kvÂ` ^KqsIK@GD ÅQQ k ã SKvQ>˜Â ÅQQK `K qã §SQ SKHG b¾ k ã QJqã §S{Q VÂ` oHwQJqã QJQ>> jG- àQ[Âã `vÂã^ ©QJK^ mo QJãQI mKJã ^qaK` àÂ^Âã

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

kKESGQ S@å¾ sQB nKGBÂã SK`ÂÄÌÂÍã ä^^q ” Qæ ^ `B lË á¾ o n ` rG §Sq` ÄÌÂʘ s Sa`• å`ã ©^KB ä^' rG ÄÌÂÍq pKÀ rB s ÜÂ^[ o ÅQK•>ÂeB eqD ߕ o Sa`•ÂàQA o SwQB” eqD Ä`K[ àqEã §nKGBÂã SK` ÅÂ`^ rÀ a`' o ÊÂ^Âã §r>[ SwQD ߕã ©ÎÌÂ^' rÀÅQK•> eB cK m o QJG` ã SKHKGB SKGHB rG SKGKvÂ`˜Â SHJ ÌÂ^ã aÂq%Âã SKIK@GD k QI' ݕ À ߕ o §ß•” SG@ mEI o ^%Âã §QJ^ o ä`E ßa ã §å`>IB m>D ÄÌÂÍq Twq §nJQH Àã nJÌÂ^ rÀ 2ÌÂʘÂã 2HGB'Âã h mQBG ÎÌÂ^HGã SK` ÅQ`^ rÀ hã¾ ÅQK•{ SKGHB `KKã§SÌ^' ÄÌÂÊÀs ŔQF˜Â mã SvÌQ@ ÅQQ% ©Ä^' Üã`A k ã SKHKGBÂ

∫l«d« —u;«


j q m à¼Âã UK §æQQ5 lË bF m> ^ã ©SKDK q ©QJ àqE s SKDK q àQJ' h SKGHB pÂ`ã sHGB pGN ¼Âq §SKE ¾ ÄÌq> sDK q j{qÂã SKDK q àQJ' cQI n© SQB ÅÂÌÂʘ äq rG ã¾ Ä^Âq SQB ÄÌÂʘ äq rG o n ` rG ã §SK` ÅQ`^ äq rG rã §SBH àQ j q m áO §R>I mF ÐQ sDK ã j{ã Êqã o Âæ ¼a bK QJ?B áq o n ` rG QJÌQ. s àQJ' hwq ©pQÂã SQ SKDK q àQJ'Âã sDK q j{q s S^' ÅÂÌQB áÀ© \H Q §Èqwq à^ ã mãM o `KF QJK §SwQD? ã ©jvQ q ¼Âʾ s mÂ^ Æã^ ”ã §¼ÂÊ[ o nKKEÄ^HBã SH ìFSKHG ÅÂãʾ ^q ”© §sDK q j{q rG ¼QI æ nKKE rI ”ã ©ÎQKEG `KQB ^q ©SKHG `KQB k ã n ” ÅQK` ᾠQH ÅÂÌQJHG Qæ E ã RÌ^ ÅQQ% SK qwq SÂÌÊ Êqã à^ © SQ ÄÌÂÊÀ m àqE §S`^' äq rG ã ©SDK q QJG@s mF= S`^' s QJ 2BQ àQ[ sD q RÌ^ ÄÌÂÍqÂs SGQFã SGQ SKKÂ`À ^q ”ã ©ä`[ àQ[ o m>DI ©ÅQ`^' ྠÄÌÂÍq äq rG ¼Âq SE@ã RÌ^G

∫YU« —u;« WOHOu« ÂUN*«Ë wHOu« nu« àQJ'ÂãsDK qÂj{qÂÄ`K>TKÄ`DsÊÌ[Âåq`ÂàQAIÂ^H  s 2D qHG sDK q j{qÂãàQ[Âã `vÂã^Gã ÅÂÌÂʙ SKDK q 2ÌÂʘ 2D q' hKH$ sDK q j{q Ìq@ã ©sHKGB ÔQ@E rG ÅÂÌÂʘÂã `vÂã^Âã àQ— SKDK q àQJ' l_ã §2HGB'Âã Ê^ s hqG SKI ÎÌÂ^'Âã ÅQ`^' s ã ÄÌÂÍq äq mF= lË *ã ©SKIK@GD SK{q>Gã àQ[Âã `vÂã^Âã ÅÂÌÂʘ §SQB ÅÂÌÂʘ jG2 kKI áãÊã §ÎãÌ^ã f?I `K

âqD qã q hG ÒQ=IQ hHãËqD p å_ àQB `^' ᾠUK §l_ SQ% ¼Q? o `AI eC pÂ`K o SKDK q àQJ' pÌÂÊÀã SQBÂÄÌÂʘ TQ ¶ßQ'ÂmKrGB ©o`šÂ ÃQ rG hqÂã Q¾ §ÄÌÂÍqÂs ÜÂ` [ SKÂ` SÌq Â`À Q Qæ q mF= àQB nKGBG ©QÊqã äã^ áqFF= áã`K ÞQI \{¾ ^E àqK S@ oHw ¼ÂÌÍq bG ÅQHKGB rG ¼QIã § àQB s ¼QI ÄÊQ À T5 §S@G ÅQN s åÌÂʘ `q@Âã ȕ{˜Â àQJ'Âã 2D q' hKH$ sDK q j{q S QK{ã SÌÂʘ SKGFKJ §sQBÂnKGBÂã SK`ÂÄÌÂÍã s ÅÂÌÂʘÂã `vÂã^ÂãàQ— SKDK q ÅQHKGBãÄÊ^ÇËQ,k ãlË*ã©ä`[ÂS@GÂÅQN-Äq¾ QJK ÅÊ^§ÅQN' hKH rG QJHH ã ¼ÂÌÍq bG Q`¾SQ ¼•qÂã §¼•qÂã §`ÍqQ §SKKv` jvQ qÂã S?`B Òq@& ©2QB o`^'Âã §o^ Q'Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

Ä^^$ SKGFKJ s ÄÌÂʘ mKF= ÄÊQ Àã `q@ ÇËq, k ã §T5 jvQ q hKH$ sDK ã j{ã S QK{ §sQB nKGBÂã SK` ÄÌÂÍq j{ã `K? àQ `^ m àQ UK §àQ[Âã `vÂã^G SKDK q àQJ'Âã ¼QI æ §SKDK q àQJ' lË s Q- §pÌÂʘ 2BQ 2D q' hKH$ sDK ã SHKEB SE`@ â_ Å`J ¾ã ©SDK qQ S{Q& ÅQQK” rG µQJH¾§2BG@' å¾` Qæ E ã mQ='Âã ÅÂqD o `KFÂ

©Q̾ s Sq= ÅQQ' o

SKDK q àQJ'Âã QJKD q' sDK q j{q T SQ ÄÌÂÊÀ m© §áqD q' QJ àqE s SKGBD àQJ' rG ¼QIã §mE mF= j{q ÌQ ” 2B _[ áãÊ §àQ[Âã `vÂã^ QJ àqEã ^ã¾ Q §ä`[ ÅÂÌÂʘQ S{Q& SKDK q àQJ'Âã sDK q ÌÂ`FÂãàQJ' s SKÂãÊ͔Âã ÅQB QEÂã ŕÂ^ o^^B ©ßQH [ s o áQ s SQ ÄÌÂÊÀ QJ àqE s SKDK q àQJ' Sq n n© k@Iã§\K{ bFBÂã ä`¾ SQ ÅÂÌÂÊÀ QJ àqE á¾Ñ`D' nã ©ÅQ`^'Âã ÄÌÂÍqÂäq rG àQ[Âã`vÂã^ rG lË n ` rG SQ ÄÌÂÊÀ å¾ QJ àqE ” s SKDK q àQJ' Sq`ë # ©ßQH [ ÍQ!À s QJKH¾ o ÅÂ`&Âã SKHGBÂŕN'ÂS¼• ä^ §SKHG ÄÌq> §ÎÌ^ n© ÅQq' hKHs j q'ÂQJ àqE sÂSKDK q àQJHG SKGHBÂ


s ÅQA•' rG ¼QI æ áqQEÂrG ŕ^B T`¾ã ©sqQE ßÂa”ã ©åÌÂÍq RF' rÀdIÂTqã §sqQE RF' QJ^ s áqQE nA ^ã ©sB`= bG' SE Âq `AI Qæ KQ dI SK` ÄÌÂÍq SKHKAIÂã SÌÂʘ SKIG SKQ[ \•' SKv` âÊqI àQJã QKGB jvQ qG s`J mG QJK Ê^ã §sQB nKGBÂã µÊqIÂâ_ n¾ sG QHK ã §QJQKãNãÄÌÂÍq µÅQÂqÂã ÅQKãN'ÂãàQJ' ©¾ ^^B s ¤ÅQÂqÂã ßQH [Âã àQJ'£ ÄÌÂÍqÂSKãN áqQE Ê^ SGQ= SKI q f@&Q QJ@Ìã f@& hwã QJI µÅ”Q' o `K q §_KDIG żÂ`˜Âã ÅÂÌÂ`E ËQÂã ÅQQK nÌã §SKHIG nKAIã Sq` ÅQN' ÄÌÂʘ Qæ KIJã Qæ K.ÊQ¾ SGN' S`= ` [ SKI[Â`K qã §SE Â`' S@=[ lË s Q- §SKHGBª SKHKGB SKGHB SKHKGB mvQqÂã ÄaJ[Âã ÆQ[ o QJQaGã ÅQNHG SKvQq SK> SQ ` `K qã §2GQB RÌ^ã §ÅÂ`'Âã ÅÂË ÅQN'Âã S>ÂÄÌÂÍã h áãQBQ SG@GSHv•' SÊQ̘Âã ©Q`K ã©©©S•B µåÌÂʘ ÍQJ$ ©Ã aÂ`'Âã áQGÂã bQ'Âã `vÂã^Âã SQB ÅÂÌÂʘ ¼Q=O ÄÌÂÍq àqE `K ooH? q rG QJQH M àQKE o QJIKFH SK QFÂàQ[Âã ©âÍQ!À S `ã mHBÂ

`KFD oF. Q-Ì ºSQB ÅÂÌÂʘÂhKH pK mHB ÔQ@ àQB nKGB SQ ÄÌÂÊÀ ÞQI áqFã â`q@ã pKG aK`Âã ÐQ& nKGB `q@ ©ÐQ& nKGBG sQB nKGB s sIE nKGBÂh pÊã sIJ'ÂnKGB SQÀ m » mq" SKGH o äã^$ s Qã ºnKGB Â_ `q@ s ^ Q ºsQB nKGB rÀ àQB nKGB o nKGB Â_ o SKãN' sQH §SQ ÅÂÌÂÊÀ äq rÀ Ìq@ ÅQ`^HG ßQ' \ * » ºSQ ÄÌÂÊÀ rÀ ßq S`^' QJEE"á¾ Rs `KQB' SKGH s SQB ÅÂÌÂʘ ÄÊ^B' Ä^^$ SKGFKJ ^ Q jK » ” å_ÂoÊÂ^%ÂÄÌQ \> ” sF§ÅÂÌÂʘ â_ 2 kKI ºÊÂ^% âÌQ Ý` ÊÂ^ pK hH

∫wU« —u;« rOKF«Ë WOd« ÊuU o nKGB áqQ S QK> SI$ sQB nKGBÂã SK` ÄÌÂÍã TGF h ` SIG TQ pI ¼QJ” * á¾ ^Bã ©2Q o`^ SH åÌQ=” RF' rÀ âÌã^ pB Ì å_ ¼ÂÌÍq bG rÀ dIÂ

µÅQK•> eqD ©Æ â`K ã¾mKqÂrÀpQ@GoeBeqDs k%Â`ÍqGáqQEÂr@ ¾ bQ'ÂãáQG mKF= l_ã ©ÄÌÂÍq s QKGB ÄÌÂʘ sD q o h `ã ©pwqD o ã¾`Íq oÌÂ`EQJK`ãQJQJ Ê^"ã S>' ©QJKG SÊQ>HG `Íq rÀ QJQK{q áQGÂã bQ' â_ µä`¾ SÌÂÊÀ àQF¾ ©È S͕ ÅQHKGBÂã SHA[ ÌÂ^{À s k% ÄÌÂÍq áqQE r@ ¾ ÅQN' mH nAI SQ àQF¾ hwãã §áqQE àQF¾ _KDI QJ>K`ã QJKM Òã`ã 2@G s SKI[Âã S{Q& SKHKGB ©QJQÂaÂã

©Q̾ s Sq= ÅQQ' o

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

SI$ á¾ Âã^¾ 2BG@' o rHAB SKQC ᾠSÂÌ^ Å`J ¾ ÞÌQ= n l_ §nKGB áqQ d nJB cQI n áqQE ÊÂ^ À áqQEÂÑ` * QH ©ÅQQEI s áq `='Âãáã`^'Âã áqHGB' rG ÏQEI n nã ÅQA•' ¼Â^˜ 2QB o`^' eB rG h ÅQQE ã¾ mH ÏÌã å¾ ÞQI oF nã ©s QH äq S{Qã §à• ˜Â mvQã rG Ñ`Bnã §s^' hH' o 2G/ Ñ`Bnã §áqQE áqH? rG sI ã ÏQE ÄÌQ˜ SKG7 j> SÌÂʘÂãSKQ' SHA[ÂrÀ áqQE `= nQH ©2q` ¼Â` rG SHA[ h h QE ^ s ä`[ÂS@GÂÅQN- S{Q& 2ÂqEÂã 2Âq §SQB àÍÂqG áqQ µm SK` ÄÌÂÍq S{Q& SÌÂʘÂã SKQ' áqQã SK^' S^&ÂáqQãm^ÂS`wáqQES{Q& SKQ' ÄÌÂÍã ©¼ÂÌÍqÂbG o ÄÌÊQ> S_KDI ÅQHKGB§^ QEÂ


2 ”ã §SDG' SQBÂÅÂÌÂʘÂ2 àQJ'Âã ÅQKãN'Âã ÌÂãÊ[ s m á¾UK §o^ Q' ¼•qÂ2 ”ã §SKGFKJÂs SGF=' áQG ÅÂÌÂʘ ÄQ Â` áãÊ p S{Q& àQJ'Âã ÅQKãN' hwã àQ `^ ©ÅQA Q7 s SK` ÅQ`^ã ÅÂÌÂʘ rG lË `KMã ä`[ s Â`C$ hq' ÎQ¾ rG n s ÅQIKKB ᾠSÂÌ^ Å`J ¾ QH ¤QqF àQA£ Qæ •@{ rH Q ã¾ ¨ Äa ÔQ@ã SK`C SD? ¨ SD? s pvQãÄa ÔQ@ s àQB `^'ÂáqFá¾ ÎQ¾ rG SKI' é Qw` gnã §æQKE Qæ K Â`ã`K Qæ Bwã ÅÍ` ¾ ^ §bFBÂã¾ SK`C TQ ¾ã §mHB s ÅQqB{ Å^ã¾ÅQIKKB â_ ©2E@I' QG á¾ mHB Üã` T? ÂËÀ S{Qã§æQÊqH ã Qæ KE ¾ÅQqGB' k ^ rGB ©Äa ÔQ@ s bFB 㾠SK`C SD? s SKKv`ÂàQJ'Â_DI SQB ÄÌÂʘ QJKG Ü`= s SKÌ^' RF S Q ¶ßQ' mK áQÌÂʘ áQQ §SKÌ^' àÍÂqG SQB ÄÌÂʘÂã §ÅQ q@'Âã RFG àÍÂqG¼Â`ã RF S Q n2 s §ÔQ@EÂs áQQB QHÂ`^ áQQ _ã ©SK`C SD? s QJBQ nã §SK`C SD? s s ä`s _KDI Å¼Â`À ßq ÅÂÌÂ`E o `KFÂáQÌÂʘ àaGp¾ ”À §QJK Äa s àQB `^' ÞÌQ= ”sÂã §SK`C SD? o ^a' hwq Â_ Î` ©ÅÂÌÂ`E â_ rG hKqÂã ԕ ˜Q ©pvQã àQB `^' 2 SÊQ' ÅQQJ”ÂãÅQIQ='Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

SK½ o ¨SÂÌ^ R¨ ^^= n¼QK nKGBÂã SK` ã`^ `J ¾ ©nJÌQ= áãÊ nJQ`^ rG `Q mF= Å`¾ s SKGFKJ ¼QI Qæ E ã Ä^^ SQ ÅÂÌÂÊÀ ÄÌÂÍq pK T¾ å_ Tq sD h SK` ÅQ`^ s Ä^^ àQ¾ bKM Qæ ?¾ TQ §SKGFKJG nã §ÐQ& nKGBÂã åq` ÊQ̘ n m §ÅÂÌÂʘ â_J ÊQ̘ µ2^^$ 2QB 2ÌÂʙ áQB o_G SKÌ^' S> nã §QJ?B hä`¾ àQ¾hH*ã ©SKÌ^' S> §åq` nJQ`^- SEGB' ¼Âq¶Ä^^$ ÅÂ`KCQ SK` å`^ å¾` _N ÏQE åM ÂqÌQ= nã ©àQ mF= Ä^^$ SKGFKJQ SEGB' 㾠o_DI Ê` nJ¾ SK` ã`^ `B= sQQ §SKGFKJ ßq s QH S{Q& ÅÂÌÂ`E s 2ÌQ= nJqo `¾ SQB ÅÂÌÂʘ ÅÂÌÂ`E ©S`^'Q h@ n s SG[ o ^^B Ä^^$ SÌÂʘ SKGFKJ È`@ sHKGB àQAIG SK#Â`˜Â Q¿` rÀ nÌQE ” §QJI SQ˜Â Qã^B äqE aÂ` nK ^ Ü^J ã¾ QJvQI s SKQ#̔ ^N Q §æ•E µs SG[ â_ã S{Qã§2Q 2ÌÂÊÀVQI' a` 2H? rÀ SQ ÞQI áQm » ºmÂ`' hKH$ jKM SG` ¼QJ ^B SQ ÄÌÂÊÀã hÌQ=HG SQ ÄÌÂÊÀ ÆÂ^”SKEKE SQ ÞQI m » SQ ÄÌÂÊÀ S`- ľ`' Ä^ãã ¼ÂÌÍq bG' SQ ÄÌÂÊÀã ÊQ̙ ©o^ Q ¼•ã SB̾ã ÄÌÂʘ µs §SG>DI ÅÂÌÂÊÀ ƕ Êqã o äã^$ s Q » SQB ÄÌÂʘ §SKã^ ÅQ•BG SQB ÄÌÂʘ §fK@G SQB ºhÌQ=HG áM Qæ HG ºàQBÂnKGBG SQ ÄÌÂÊÀ ÞQI áqFá[ SQ ÞQIm »

2@G SKG §ÅQIG pG àÂÌ m SKIE 2@G SKG §åÌq? m SKIE S•ã §S[ SKG §\G `Ê m SKIE 2@G SKG§Ãã`B m SKIE ©bqáQ §mKG& §bGQ µsQB nKGBG RQF ÅQ`^ SKHKGB SKGHB `^ §SK Â`C$ k QI' äq rG ã ÔqI ÅQ`^' â_ hHã ©QJ SBQ ÎÌÂ^' rG Ü`=ã §SK` ^ã ©åa` ÜÂ`ÀT"ã ÄÊ^ ÅQK•{ ÅÂË SK•E” o àQB s S`^ Ä`= ä^À o QJQ¾ã SK` ÅQ`^Ê^ ÊÂÊÍ SD? ¨ ßQH= ÅQA Q s ÅQ`^ h£ª sÂÌ^ Ä`= h rÀ §¤Äa ÔQ@ ¨ ÃqI$ ÅQA Q s áQ`^ã§SK`C s S`^ Ä`= h̾ QJI §ª sÂÌ^ àQB s S`^ ξ`ã ©SKqI$ ÅQA Q7 s ÅQ`^ bHã SKQH= ÅQA Q7 ”ã ©sI `[Âã åÌÂÊÀ QH^¾ áQvQ â^ Q SK` `^ S`^m Sq` Êã^ o áqF Q,À §S`^ mF SKHÌ SÌÂÊÀ Êã^ ^q §æQ>> Qæ H S`^ m s ^qã ©ÅQ`^' 2 m>D QJ SK•> eqD * UK §SK SK•EQ S`^ m hHã §QJ SBQ ÎÌÂ^' rG `Q' ÜÂ`˜Âã §SKGÂ^ QJãN ÄÌÂÊÀs ©sG7 hH' h S•B ÄÌÂÊÀs ã Qæ ÌÂÊÀãæQKDK ãsHKAIÂmFKJG SKHKKEÂSBÂ`' ßQ s Ý`@ Üq s SKv` SKI mF= SKvÌ ÌãQ SKQH rÀ S^E `A SJã o åa`' 2q' s sIK@GD åq` åÌÂʘ àQAI QJKG aF` µs ÌãQ7 â_ã ©¤SÌ^'Âã S`^'£ áÂ^K' äqã ¤ÄÌÂÍq£ j{q §nKGBÂã SK` áqQ §¤SKGFKJ£ åÌÂʘ mFKJ hw㠧żÂ`˜Âã ^ ÂqEÂã ÅQHKGBÂã SHA[ §SKDK q àQJ'Âã sDK q §Sq` ÄÌÂʘ s Sa`• §ÅQQK ^ Âqã ÅQqGB' SHA¾ hH' ÅQNã 2Q' h S•B §ÅQQKÂã fK@ ÄÌÂÊÀ ©sG7 hH'Âã s^'Â

∫‰Ë_« —u;«

©WOKJON« WuK«® W—«œù« WOKJON« àQB _I ÄÌÂÍqG SÌÂʘ ÅQKGFKJ ¼QI SK½ ßÂa ”ã TQ `K 2K Â`ã`K 2D q' ÌQ o `D S@Âq n §ášÂ SQCã SÌÂʘ ÅQKGFKJ SKI Å`J UK §Ä`& åãË `K ã 2GN' Q/ `¾ ÄÌÂÍq s äqEÂaÂ` à^§áqH?'ÂãmF= SKvQDK ©Sq` ÅQKã[Âã SKKÂ`˜Â ÜÂ^[ à^ å`^ã 2QB o`^' ¼Â̽ TBG@ ÄÌÂÍq QJ TQ SÂÌÊ s SKQ ^¾ §ÄÌÂÍq SKGFK ¼QI SK½ ßq nKGBÂã SK` å`^ã`vÂã^ ÅQÂÌÊ rG ¼QI ã¾ SKHG b¾ rG n n SKGFKJ ¼QI á¾ 2BG@' SwÂã SKGÂÊ SHA¾ k ãã §Sq` ÅQQK” ÅQqã¾ Ê^" s Qæ ÊqH ã Qæ KE ¾ SK QH S=QIã SÌQ= ÞQI oF nã ©SqFã mvQ' s S{Qã §SKGFKJ ¼QI THF s SKKÂ`˜Â ÅÂÌÂ`E àQ[Âã§ÄÌÂÍq äq rG Ä^^$ SQB ÅÂÌÂʘ¼Q=O SEGB' ŕÂ^Âã ÅQ?QI m" nã ©S`^' äq rG QJ SÍÂq'Â


Ï Ò bIÓ Ì dEÓ W Ô NË wLOKF] « Í—« = œ ù« Â UE=MK W Ò 

sQq>Âȕ{

WbI ßã[Âo`=s ^Ì^`5NoTEG@ÂsÂà•ÂSKGHBæQQS_KDIÂãSKvQ?EÂãSKB`=ÂSKIK@GDÂSKI qÂS@GÂÅQNTGF= SHAI2TBãsÂ㧪ªs qGã¾SKQDQT ` sÂTN'ÂsÂ_ÂnF%ÂÅQK`ßqÁÊQ'ÂᕠÀÝQDÂã§àQB SKI qÂS@GÂrÀsGKvÂ`˜Âߕ”ÂÅQ@GoSK^'ÂÅQK•>ÂmEoQJI e5Qã§SKGKvÂ`˜ÂSqF%ÂãSKIK@GDÂ`` ÅÂÌÂÍq TGF= ^ã ©Q`K ã ©©©§RvÂ`?Âã §SQKÂã §SK QH” ÅQ^&Âã §S QEÂã §S>Âã §nKGB ßQ s SKIK@GD æ ã¾Q̾mÄa SKQDÂhKq^B§ýs sQBÂnKGBÂãSK`ÂÄÌÂÍãQJIKo§S>>' oߕ”ÂÅÂqÌQ=ÂÄÊQ À^Bã©” §sQBÂnKGBÂÄÌÂÍãnQÄ^^ÄÌÂÍãrÀsQBÂnKGBÂÅQK•{T@K¾§àQBÂs Äa ÔQ@ãSK`CÂSD?Âs SKKv`Âá^' ©nKGBÂãSK`ÂÄÌÂÍqà[ÂÄÌÂÍqÂTKHã ÎÌÂ^'ÂÄÌÂÊÀSKãNmHã©nKGBÂãSK`ÂÄÌÂÍqSG/SKIK@GDÂSKI qÂS@GÂQ`^sÂÅQ^&ÂÅQ Q@`¾onKGBÂÔQ@`B ÔqHoSrG ¤Âã`ã[£SKã^ÂÆqCÂSQãÜ`=ã©ÐQ&ÂÔQ@EÂQ`^sÂÎÌÂ^'ÂrG Ü`=ã§QJGq5ãSKqF% ©ßQD [ÂÑQÌhKHrG ÐQ&ÂÔQ@EÂÜ`=2s §rG ÐQ&ÂÔQ@EÂã§rG SqF%ÂÜ`=2s §ÎÌÂ^' SG`ã§sÌ^'ÂmnKGBÂSG`QH¶2G`onKGBÂãSK`ÂÄÌÂÍãpKG Ü`=sÂSKIK@GDÂswÂÌ[Âs sHKGBÂàQAIÂáqFã §ÅÂqI¤¨£S`HBÂSDÂs ßQD [ÂÅQQKÂsGã§2IÄ^¤ßQD [ÂÑQÌ£sÌ^'ÂmnKGBÂSG``Hã©sÌ^'ÂnKGB Â_rG `Q`K æQ Â`ÀsQBÂnKGBÂãSK`ÂÄÌÂÍãÜ`=ã©nKGBÂoÔqIÂÂ_JÅQ^&Â+^ESKãÊãSKG¾ãSKGÅQNàqEã §SãÂa'ÂdK`rG ßq>GQ` qÒ`=ÄÊ^ÅQD{Âqk ãßQD [ÂÑQ`S͕ÂdKÂ`Â\Ik` o nKGBÂoÔqI SG`-kGBQHK ã©ÄÌ`E'ÂVÂ`ÂãVQI'ÂSK qãsÌ^'ÂmnKGBÂ`^å_Âå`=ÂÌÊQFQSEGB'ÂÒã`=ÂeB` qrÀS Qw˜Q ©`= sQÂj>QsJIãsQ[Âßã[Âj>Âo¾^SKÂÌÊSIÄ`= QIÂpK nKGBÂÄ^áO §sÌ^'ÂnKGB ©`q@ÂáãN=^ Q'ÂmKq§SKHKGBÂáãN=G

Íud« ÂUEMK WOKJON« WDd)«

ÅQKGFÂã §ÅQBQ$Âã §nKGBÂã SK` ÅQ`^ mKq h QH nKGBÂã SK` ÅQ`^ µsQB nKGB RQFã §SKqF% SKIE ÅQA Qs S`^¤£QJI§S`^¤£SKGFKJÂRQÊ^ ã §r>[ SBQ §ÃqI$ ÅQA Q s ÅQ`^ ¤£ã §ßQH= 2@G SKG§bqáQmQKqqIFÂãàqGBÂSKGµÅQKGTã

©Ä^ ÅÂ` nKGBÂã SK` ÄÌÂÍq åÌÂʘ mFKJ U^" * ^E äqrG SÌÂÊÀÄ^ãoÄÌÂÍqGsHKAImFKÆ^¾áqFã §`QmF=`ÍqÂhÅÂ^ãQJI§¤o qÂå`@s £a`' Ä^ã §áãÌQ=' §`Íq áÂqÊ µsã §mKq rÀ S Qw˜Q Ä^ã§m QFÂÄ^ã§SKGÂ^ÂSQ`ÂÄ^㧼ÂÌÍqÂbGáãN Ýã^I{Ä^ã§sHGBÂUÂbGÄ^ã§sQBÂnKGBÂbG ©ÄÊq$ÂãÊQH ”ÂSKÄ^ã§ÑÂ`˜Â mKqÂ^ Qã§ÄÌÂÍqÂmKãh §¤Ä^ã£ÅÂ^qÂsQQ¾ áãN=^ Q'ÂmKqµn§áã^ Q¼•ãSB̾SKGFKJÂR ^ Q' mKq §SÌÂʘ áãN=G ^ Q' mKq §sQB nKGBÂ

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

a`µsMQHmKqÂhsÂä`[ÂSÌÂʘÂÅÂ^qÂÇÌ^ã hã SQ ÅÂÌÂÊÀ äq- 2^ã pKGFK s oH?ã §VQI' bH QJI §SQ ÄÌÂÊÀ äq- Ä^ã ã §æQH ã `vÂãÊ SKI SQ ÄÌÂÊÀ ã §sQB nKGB ÔQ@E S• ÅÂË SKI ÅÂ^ã SK^ãSKQãSÌÂÊÀSQ ÅÂÌÂÊÀbHã§àQBÂnKGBQS• ÅÂË ©2 Q@EÂà^


รกรฃ`=Bร‚รฃ รŽรŠQร‚ รŠ^Bร‚ ยจ Sq` รคยฟรŒ

ยน3ERGIOVANNI *  4HE ,IFEWORLD OF ,EADERSHIP #REATING #ULTURE #OMMUNITY AND 0ERSONAL -EANING INOUR3CHOOLS 3AN&RANCISCO*OSSEY "ASS ยน3ERGIOVANNI 4  4HE ,IFEWORLD OF ,EADERSHIP #REATING#ULTURE #OMMUNITYAND0ERSONAL-EANINGIN OUR3CHOOLS 3AN &RANCISCO*OSSEY"ASS ยน3ERGIOVANNI 4  ,EADERSHIP 7HATS IN FOR 3CHOOLS,ONDON2OUTLEDGE&ALMER

ยฉQรŒยพ s Sq=ร‚ ร…QQ'ร‚ o

ยน(ABERMASS *  4HE 4HEORY OF #OMMUNICATIVE !CTION 6OL ,IFEWORLD AND 3YSTEM ! #RITIQUE OF &UNCTIONALIST 2EASON TRANS 4 -AC#ARTHY "OSTON -!"EACON0RESS ยน(ARGREAVES ! AND &INK $  3USTAINABLE ,EADERSHIP3AN &RANCISCO*OSSEY "ASS ยน(ARGREAVES !  @0ROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES AND PERFORMANCE TRAINING CULTS THE EMERGINGAPARTHEIDOFSCHOOLIMPROVEMENT )N(ARRIS !ETALL%FFECTIVE,EADERSHIPFOR3CHOOL)MPROVEMENT ,ONDON2OUTLEDGE ยน(ARRIS ! %FFECTIVE,EADERSHIPAND$EPARTMENT )MPROVEMENT 7ESTMINSTER 3TUDIES IN %DUCATION  ยน(ARRIS ! A @"UILDING THE #APACITY FOR 3CHOOL )MPROVEMENT 3CHOOL ,EADERSHIP AND -ANAGEMENT PP ยน(ARRIS ! B @$EPARTMENT )MPROVEMENT AND 3CHOOL )MPROVEMENT A MISSING LINK "RITISH %DUCATIONAL2ESEARCH*OURNAL PP ยน(ARRIS ! 3CHOOL)MPROVEMENT7HATSIN&OR 3CHOOLS,ONDON2OUTLEDGE&ALMER ยน(ARRIS !  4EACHER ,EADERSHIP AND 3CHOOL )MPROVEMENT )N (ARRIS ET ALL %FFECTIVE ,EADERSHIP FOR3CHOOL)MPROVEMENT,ONDON2OUTLEDGE&ALMER ยน(OPKINS $ AND (ARRIS !  @$IFFERENTIAL STRATEGIESFORSCHOOLDEVELOPMENTIN$6AN6EENAND # $AY EDS 0ROFESSIONAL $EVELOPMENT AND 3CHOOL )MPROVEMENT 3TRATEGIES FOR 'ROWTH -AHWAH .* %RLBAUM ยน(OPKINS $ ET AL  )MPROVING THE 1UALITY OF %DUCATIONFORALL,ONDON$AVID&ULTON ยน+LIME 0 AND 3AUNDRES "  4EN 3TEPS TO A ,EARNING/RGANIZATION5TAH'REAT2IVER"OOKS ยน+YRIACOU #  %FFECTIVE 4EACHING IN 3CHOOLS "ASIL"LACKWELL ยน-ARZANO 27ATERS 4AND-C.ULTY " 3CHOOL ,EADERSHIPTHATWORKS!LEXANDRIA!#3$ ยน-UIJS $ AND2EYNOLDS $ %FFECTIVE4EACHING %VIDENCEAND0RACTICE,ONDON0AUL#HAPMAN ยน/WEN '  /RGANIZATIONAL "EHAVIOR IN %DUCATION !DAPTIVE ,EADERSHIP AND 3CHOOL 2EFORM 3AN &RANCISCO*OSSEY "ASS ยน3CHEERENS *  %FFECTIVE 3CHOOLING 2ESEARCH 4HEORYAND0RACTICE,ONDON#ASSELL ยน3ENGE 0  4HE &IFTH $ISCIPLINE .EW 9ORK $OUBLEYDAY


åq` `KKC ßQ s żÂ`E Ñ` ߕ o â^KM Qæ ?¾ QIãQ SaG SQ `KKCÂá¾ QÊQDSEKE rG QI ^Nã§SK'QB SQ% s mF=ã SIÂ` SG`' ÅQ^"ã Üã` m s Qæ KvQE Âæ ÌQK bKã ÄÊQ pq jG åq` ^vQE `^' mB ߕo ¾^ qã §QJQH §SJ o fK@ sQI o SÌ^' Sq áqGF= 2HGB' o rC@ å_ ÌÂq%Âã §SKHKAI SCG mH= Q- §ä`¾ SJ o_KDIÂã S¼Q' S QE sI s ÅÂÌã`KÂã §j>Âã SÌ^'Âo m¼Q? s §2HGB'Âã 2HGB' \Q{ à^ QHK §Ä`Q'ÂS QE ß^ãSHKF% âÌQH sM Q qã §nvÂ^ Ê^Âã nGB QÊqE SKFKQI^ bNã ©åq`ÂnJqãÕ@ mK>" s ÌÂ` ^Q ©Ê QKqG SqQ ¨àqGBÂãSK` ÌÂÊ `^

àQJ §S`='ÂÜÂ^[ ßq ÜQD”Âã §s QH$ mHBÂã SÂ`= ©QJ ÑqJIG 2HGBÄÊQ o QJ ^ ”

Wö SC ¼QI s SIQF SKHKAI ÄqEÂã SKH[ ä^' QIB ä` à^E Q/ §mQHÂã Ê^B aaBã §2HGB'Âã Õ@ o m 2 SÂ`=ÂãÌÂq% Q- §QJEQ rG ÄQEG' àQJ'Âã QÂÌãʾ nKABã SKHKAIÂÅÂÊQKE kGã SKÌ^' SqJ ¼QI SKH¾rÀQ`¾QH ©ÜÊQJ Þ` rÀ QJB ^ `KQBSKHI ߕo rM Q qã §SKHKAIã SK QEŔ”Êo QJ Q' §sÌ^' j>Âã SÌ^' äq s SHvÂ^ S¼Q' ÇQJÂã Ä^q o SEI'ÂÅQQCÂã ÜÂ^[ ßq sBH$ ÜQD” o ^a Q qã Q qã §nGBÂã nKGB o m s ÄÊq$ÂSKHIã pGB ã `KKC ÄÊÂÌÀ

g«uN« ä^ sQB nKGBÂã áqK.ÊQ[ µrK ÇQ s> ©Ê SÌQ=- S`BQ㠩ŕ?BãÅQJq µmKvÂ`À s SKIK@GDÂSKG[ (ARRIS (OPKINS µo m ÆQ¾ áM= Â_ s `A © (ARGREAVES 

Ôqwq s `wQã §SKqG SqQ àqGBÂã SK` ÌÂÊ `^ ÌÂ` ^Q ©Ê ÄÊQKE µSK`BQ Qæ ^ p Ì^{ ©ß`KTKSKG s 2HGB' ÊÂ^ Àã SK` h p Ì^{ã §Sq` ÆQ— ÌQ a`o `KKCÂã S¿` 2Sq` §SKÊÌ[ ÅQBQ$ s mKvÂ`À o 2KIK@GD SÂÌÊ rK ÇQ s>

l«d*« ©¤å` £ RK¾ m ©sD> nGB ÅÂÌã`K ©¤£ á §SK@ ¹ ©¤å` £ RK¾ m ©åq` bDI nG ©¤£ á §jÍã ¾ §jÍ ¹ nKGB ÍQJ s Sq` ÄÊQKE ÊÂ^ À ©¤¾ £ ^Q §ÌÂ` ¹ TK SKG ©¨ µÐ § Ô §SQ` ©mKvÂ`À s s`BÂ

©Ã`B 2HGB' ÊÂ^ ˜ s.ÊQ[ ^JB' ÌÂ^{À µß`K a` µT©`KKCÂã S¿`Â2 Sq` ÄÊQKE©¤Ã£ ^Q§ÌÂ` ¹ ©SK QH”Âã Sq` ÆQ— ÌQ µSK`B SÌ^'Âs SGK{[ Sq`ÂÄÊQKE©¤^BÌ^>n£^Q§ÌÂ` ¹ ÆQ— `K áQ ^JB µÎ^E ©SKGE ÅÂÌq>ã SÌ^I ÅQH ©¤å` £ SKQKÂã SK QH” ©sÌ^' ¼ÂÊ[ jK q s Sq` S¿` Ìãʝ ©¤£ ^Q§ÌÂ` ¹ ©sQ[ ÌÂÊ µÄ` ` §¨ §bQ& ^G' § Ô §È•{˜Â å`F q µÊÂ^ À §Sq` SEKE% SKQ ©¤£ mK=K §qq ¹ ©Ý`=ÂQKE` ¾ µ¼Q?KÂÌÂ^ ©S`%ÂãSK` §^H S¿` kKE SB Â` sHKAI nGB ©¤£ `KãÌaã È §^”Ìq¹ ¨ §¤£ ©2HGB' ÊÂ^ Àã åq` UG SÌãÊ §nK Ê ©SKÌ^' ©¤å` £ ©SBKG@ ÌÂÊ µÅã`K ©SQKÂã SK` s ©¤£ ©jK{Q §ÌQ> ¹ ¹!RAR + AND 4AHA +  4HE DEVELOPMENT OF EDUCATIONALLEADERSHIPINTHE!RABSECTOR)N+!BU !SABYAND,!VISHAI%DS 2ECOMMENDATIONSFORTHE IMPROVEMENTOFTHE!RAB%DUCATION3YSTEMIN)SRAEL ¹!RAR +HALID  %DUCATIVE ,EADERSHIP A VISION TOWARDSCHANGE4HElFTH ANNUAL CONFERENCE FOR TEACHER

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

QUALIlCATION  *UNE 4EL !VIV -OFET )NSTITUTE ¹!RAR + %DUCATIVE ,EADERSHIP ! 6ISION 4OWARDS A #HANGE *OURNAL OF ,EADERSHIP IN %DUCATION 5NDER 0UBLICATION ¹"ARTH 2  ,EARNING BY (EART 3AN &RANCISCO *OSSY "ASS ¹#REEMERS "0-  4HE %FFECTIVE #LASSROOM ,ONDON#ASSELL ¹#UBAN , !TALEOFTWO3CHOOLS %DUCATION 7EEK *ANUARY ¹#UBAN , !TALEOFTWOSCHOOLS %DUCATION 7EEK *ANUARY ¹&ULLAN -  ,EADERSHIP AND 3USTAINABILITY 3YSTEM 4HINKERS IN !CTION 3AN &RANCISCO *OSSEY "ASS ¹&ULLAN -  7HOLE 3YSTEM 2EFORM 0APER 0RESENTEDFOR.EW!MERICAN3CHOOLS !RLINGTON 6! ¹&ULLINWIDER 2 +  #IVIC %DUCATION AND 4RADITIONAL 6ALUES 0HILOSOPHY AND 0UBLIC 0OLICY  ¹(ABERMAS *  4HE 4HEORY OF #OMMUNICATIVE !CTION 6OL ,IFEWORLD AND 3YSTEM ! #RITIQUE OF &UNCTIONALIST 2EASON TRANS 4 -AC#ARTHY "OSTON -!"EACON0RESS


nìGBÂã nKGB sKGH o m rG ÄÊq$ ÄÊQKs ÈQI bMã n Êã h Ê ä^- oQBã §sD>Âã sÌ^' äq' rG Òã`='Âã QJ ã`ã §SÌ^'ÂSqs Òã`= â_eBã§ÄÊq$Âã ȕ{˜Â n ^ Q- QÊÌÂq `KKã §QJQqã¾ã QJ Â^¾ã QJ¿Ìã §SKGÂ^ æì n ^ SÌ^HG sGÂ^ rI' áQ ÂËÀã §QJQqã¾ oJH o • ì ¼Q?DÂs ` q n ÂËÀ `KKC hI> ”â^ã nGB'Q §`KKCÂã Ìq@Âã Èqwã o §âQIDG¾Q/ sã §ÄÊq$Âã `KKC hI> Òã` sÌ^' ÅQKG[Âã lQH hI{ã ÅQqã[ ^^"ã §ÜÂ^[Âã S¿` ÜÂ^[ kKE"ã ßq{q s ÈQI ä^' SHvÂ^ÂS¼Q'Âã SKHKAI ©Äq`'Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ÄÌÊQHG SKB`'ÂmF=ã pGB ÊãÊÌã pqG s ßQq ^vQE nGB'Âã pIã p•@ nvÂ^ pH ^ §¼Â`AIÂã Õ@ m o sD& ^KGEÂã pÂ_ `KKCÂã §ÔÂ^˜Â nJ^ sHInaKH p Â` Âã pKHIã §nJÂÌ^E s QH” n ^ áO pKG ã §eB ä^ ÜqÂã fC? pE Â` SB̾ rÀ QI `K=ã §2HGB' eB ä^ SQ sDIÂã sD QBÂã µsã §SKÌ^' ÄÊq$ ÄÊQK s nGB' Ìã^ ÊQB¾ QJK n` s SE`@ mF= ¨åÊQKE nGB' Ìã^ ßã[ ^B » SKHKGBÅQKqGã mH ÅQK½ rÀ sÌ^' ȕ{˜ÂÁÊQ áqHGB' SÌ^' ÁÊQ 2 lQH hI{ã §j> Ä` äq s pvQH ä^ n"ã §nGB'ÂQJK Ê`DISHJ qSKD> ÅQ Q=IÂã ©QJQqã¾ãSÌ^' ÜÂ^¾ kKE" s p Â`Âã S@G \Iã eqD rG bM ¨åÊQKE nGB' Ìã^ sQÂ^B » ÅQ•{˜ÂeB rG S{Q SKFG ã¾ §`KKC ÄÊQK s 2HGBHG SKãN'Âã 2HGBHG SK QH$ ÄÊQKE pKHI Q qã ©ÅÂÌÊQ'Âã m kKE ¼•a h mHBÂã §SÌ^'Q ÑqJI q S`=' ÄÊQKã §SJ o ¼QH”Âߕ o kE Q qã §SÌ^'Q ÑqJI o S`=' ÜÂ^[ q ÅQQ@ ^Kq lQH hI{ã o`šÂ ©ä`¾ SJ ÄÊQKs fKq ÌãÊ nGB' mF= ¨åÊQKE nGB'ÂÌã^ UQ ^B » s QJ Â^¾ã QJQqã[ n`'Âqã§QJ bKMÂã SKÌ^' ÄÊq$ QJI S`= ÅQQ@ b`F rG mHBã §pCã p Q=ã pqG ©S`='ÂÅQQC kKE m SKÌQ& SÊQ'Âã Q-ã QÊQE Â^ rG n[Âqã ¨åÊQKEÂnGB'ÂÌã^ hÂ` ^B » o ¼Â`AI o Ä^K ã ÅQ•B bKM Sq` ÆQ[ pH ^ ÄÊq$ kKEÞ`=' UÂãnìGBÂã`KFD SKHI Ü^J 2HGB' ©SKÌ^' ^a §nGBHG sIJ' Ìq@Âã SKHI ᾠ§QÊQD SK rÀm> à^E Q/ s QH$ mHB Ò` s pvÂ`A rG bFBIã Ê`D nGB' ÈQ! o ÄÊq$ kKE" n Q- §nKKEÂã _KDIÂã fK@ s SKIJ'ÂSÌQ='Âã nQ ã 2KIJ SQH ¼QI rG mHB s SÌ^'Âã §nìGBÂã nKGB s §SBQ' kKHB §àQBÂäq' rG ã§p S qI' ÅQKãN' àQ¾mQH sã[Âäq' h sEG Q- QJqwãã ÜÂ^[ ^^"ã §¼ÂÊ[ nKKEã nJv•aÄÊQE 2HGB' mo SKHIÂãRÌ^Âã §pKqG n ^ o kKHBã §nìGBÂã nKGB ÈQI SKEK@ S `B' rÀ SQ% åãË

SKHKAI S QE ¼QI s àQJ˜Âã ÜÂ^[Âã S¿` ßq S qH' ÑqD UK §ÜÂ^[ â_ kKE SB Â^Âã SH Â^Âã SN' àÂ^Âs n^ Qã §p SqIH' S@GÂmvQã eB 2HGB' ^HB Q n¾ oã §SKÌ^'ÂÜÂ^[Âã S¿` à^ Q-S@GÂâ_ pÊQK s ^vQE k q ” SE ` q áã^ §SE q eqD pKG ©ÅÂÍQ!˜Â kKE o`šÂ pB Êã äq rG ÜÂ^[ ^^" rG a`HG ÎQ[ Ìã^ àqE §æÂËÀ §ÅQQ@ ^qã §SKÌ^' ÜÂ^[Âã S¿` h rQH Q- §Ôqwq' ì ÜQD”Âã §SE SKHIߕ o ÅÂÌ^E `Kã §lQH hI>ã äq' Â_ s ÄÊQKEÂã §Ôqwq' äq s SK QH ÅQQ ßq SK QH$ S `B' ¼QIã §s QH$ mHB ^ Âq ¼QÌÀ rG ÄÌ^E s (OPKINSETAL pv•Íã aIFq QÂ`¾ ÆQ¾ `K=ã ©SKÂ`=Âã ÅÊÂÍ QHGp¾ ^Nã §mHB s SÂ`= ¾^SKH¾ rÀ SK^E ÎÌÂ^' á¾ã§VvQI TD Q? mHBÂs SK QH$ÂãSÂ`= ÊqJ$ ^Kqã §s QH$ mHBG SIK Ä^ Q ¼QI T Q@ s s §SÌQ='Âã §oJH n ^ s Ä^ QE §S`=' ÜÂ^[ mK s ì ©mQ=' m s SHvÂ^ Ä^ Q'Âã ßÊQ' n ^Âã

Êuud …œU WU ÊuLKF*« äq s ÄqEÂã ÅQK•> hÍq ä^ rG nGB' ÄÊQK bM ÄÊQKE rÀ SKqD SK`J ÄÊQKE o ßQE” ä^ã §sÌ^' nKAI nGBÂã nKGB SK•{ \I5ã ÅQK•> ÔÍq UK §SK QH$ sFã §SHvÂ^ S¼Q' Ò` m s 2HGB'ÂrÀ +qEÂã ÎQKEÂã §n ^Âã SE o mFo= á¾áQF- ÄÌã`? o nGB' ÄÊQK kHB S`=' ÜÂ^[ kKHB ä^ 2 Ä`Q S• ÞQI á¾ UK kKE" 2ã SKÌ^' ÜÂ^[ ßq nJ QDÂã 2HGB' 2 SÂ`=Âã S`= ÅQQ@ ^KqÌã_$ mF= s SÂ`=§ÈQIÂã ÄÊq$ SKHKAI nKEÂã SE mBD ÅQQ@ â_ ^qã §ÅQQC kKE" q rG mHB s S`% Ä`vÂÊ hKqã §SJ o ÅQQCÂq lQHÂã ©SKD> Ä^q äq §S`=' ÜÂ^[Âã §nKE rG ^HB nGB' ÄÊQK SD Q?ã §ÅÂÌã`KÂã ÅQ^E' Ì` VvQIQ §ßQB [ ÇQJ rG ÄÌ^EÂ㠝 µpqE%DMONDS Í^qÊ SK` UQ kG ¾ ^Eã ÆÌQ SqEpG Qæ Q 2• ^Bã §nGBÂáqBK@ S Q Õ@ µá¾ QÂ`¾ ÆQ[ o Ä^ Q rG ^HB s §"ARTH 2HGB' m rG á¾ jK? oã §ÄÊQKE áqBK@ 2HGB' m §áqHGB S Q Õ@ ᾠÊQE ” rG bMs ÎÌÂ^'Q §ÄÊQKE Qæ EKE"ã SK^E SÌ^' SG>pK Q' áãÊqEQJK S Q áqHGB' Âæ ËÀ §S`KH? ݕ[Âã nKEÂã åq` pq mBD SBI' QJ Â^[ h rQH Q- §pKIJ hK@ ߕ o rM nGB' ÄÊQK nK ^ã ÅQKG¾ ¼QIã lQH q ÄÊQKEÂã §QJ Â^¾ã SÌ^' ÅQqã¾ äq' à^E rÀ ÊqE Q- §nJD¾ 2HGB' 2 nìGBÂã nKGBG SKIJ (ARRIS A S QIÂã ÄÊq$ q sD>Âã sÌ^' B


pvÂʾ äq- pKG Q Ê^ å_ ßQBD nGB' q \QI nGB'Q mvÂ^ÂÍ` rG ÌÊQE qã §pGH QJG@ sÂjÂq' jG s rG a` QI SKHKGB SKGHBQ §æQQ pÌ^ mB Q ÌQKÂã o p ÎM ”æ¼a mH RQ@ \{¾ UK §äq7 ß^ ÅÂÌQJ' mC á¾ pKG ¤nGBÂäq7 mQI£ nGB' á¾QH §nGB SKãN ©áqHGB jK _K• nGBK QKqqIF o U^% S `B'ÂmE bKnGB' ÌãÊ á¾ ä` nGBHG S'qB o S^% Ä`AIQ §Q`KD rG hK=Âã §S `B' ^E Õ@ nKGB Q,Àã §R ©SQ SKQ˜Â ^KD ÒQE rÀ m{q m¾ o QJ• ¾ h ÌÂq SQÀã nGB' Ìã^ SKQ[Â\KQD' s mãMÂã `KFDÂã `^ á¾Â_ rIBã s nGBHG åq` `FD QJ`@ s ÄÌq>Q ©S'qB `> s ÄÌÊQEÂã §S^EI SÌ^' o QJ• ^Hs `^' nGB' ÄÌq{ p•F=' Ä^^ S^E S¿Ì +^Eã §pq o hÂq ļÂ` ÄÊQ À rG á¾ QÊ̾ Q ÂËÀ nKGB `q@ sQ[ m^' sã §Ä`KC' âQQ?ã ©SÂ^%Â^B Qã S'qB `> SJÂq s ^H> sQB nKGB ᾠ2 å_ÂsÂ^ È`$ rG QIB{Àhwã QIãQÂËÀã ¾^ sHKGBÂȕ{˜ÂSKGH á¾ 2 §Ä^^ mQ= oæQDKã Qæ H sQK ÃQ@& 2 eQI j= rG ÌÊQE `^' nGB' o m>r nGB'Âo U^% s ¤£ ÌQ> Ê`@ã ©hÂqÂã §ÅQKIK `Âã¾ s iK{\G@> p¾2K §lKFD \G@> rÀ æ ^ ÄÊ^B' pKQB rG a` §dI ļÂ`E SE` o p `B o ” §QJGH Ä^Âã SQÌ o ã¾ §p \K{ ^Âã rIB o U äqE mH rÀ ¼QC{˜Â rÀ ^HB SKFKFD ļÂ`E áO sQQã a`H ߕ o dI ì QJGHsÂÅÂÌQ˜Âã Ŕ”^GS ÌQ>' ᾠ`JA n ©pQH ã dI ÅÂ`C s ã SKGÂ^ ÅQ?QI 2 rB ”qJ §dIì G SEKHB ļÂ`E 㾠mKG o jGlKFD ÌQJ À rG mHBã §pI ÅqF' j=F á¾ ßãQ Q,Àã mKG rÀ ©eQIÂãlQHÂà^ ãl= oSQs ÝÌQ dI ᾠjK ^BQ ÃQ@ s nGB'ÂÊÂ^ ˜ \G>ã SK` rG k@I ¾^'ÂÂ_ã ©¤¨£ SÂ^%Â

+LIME AND COLLABORATIVE LEARNING AND TEACHING bÌ^ hKwÂq áO §lË rÀ S Qw˜Q ©3AUNDRES nKGBÂRKQ¾ Ì`Fã §æQ?¾ SDG nKGB ÅQFG rÀ ÇQ" SDG' ã¾§R ã¾ ^^#SãQ áãÊ §àQB qG àQBÂ2HGB' eB ^I §QJDBw ã¾ QJq o Âqã RKQ[ â_ SKG Q ä^ rG Ü`B ^KDã §¤ §bãÌaã ^”q£ kGC' j> SQK mBD s ¤£ sIK `K âQ ʾ Q â_ SK QH$ żQDF `q@ s ÄÊ^7 §SK QH$ S¿` mBD pq'Â㠝nGB'ÂnKAI àqJD TK á”q pKG kG ¾ Q s QH$ nGB Â_ §SK QH$ SKIJ' SÌQH'Âã â¿Q@ ãâ¿ÂʾkHB ¤UIJOLFSJOBDUJPO£ m Q `FDHnGB' ÜÊQ ^Eã Ä`HSÂÌ^ SJq SK QH mH ÅQK½ ¼QI S@Âq \ ã §SK QH$Âã SÊ`D ÅQQI Ñ` 㠝¼Q`E nGBbN rG ßq>%ÂÑ`C §^ÂqÂnKAI ¼•Í àQ¾ sÌ^' j> ÃÂq¾ ©&ULLAN nvÂ^ `q@Âã ÑqJIG S͕ ÅQQFB” §sÌ^' j> ßQ s SKÌ^' ÄÊq$Âã `KKC àqJD' QIw`Bã lËã §j> äq rG S>% `q@ã `K?Âã ÊÂ^ ˜Â Ý` ã SKGH s nJJKqã §SG QD Õ@ SÌQ=- h ^ ߕ o ê SKIqF SBK@ åË nKKE SKGH s nJÂ`ã U §SK•F ËqDI okKHBG QJDK q SKDKã nKGB ÅQ`A eBQIGH¾ QH ߕ onJ h ^Âã p• pKqs lË SKH¾ã §nGBHG åÊQKE nGB rÀ nGB' SQ RQ rÀ §sD> ÝQK s m QDÂnGB ^EIÂãÞ`=' U mBDSq` SKGHB¼Â`A h m QDÂã §nvÂ^ åË s QH$ mHBGbNã SKÌ^ Å¼QDFQh ^ å_ ÜÊQJ S `EÊ kHBã§SK QH$ Sq` S¿` mBD m{Q% sÂ`=Â^B nGB ߕ o Õ@Âã 2HGB' 2ã ¼Q`E 2HGB' 2 nKGB Õ@ S `B- ÑqJI Ü^J §ÏQEIÂã ßÂNÂã ÌÂq%Q m QD S `B' `D `> s ÅÂ^' mH h mQBÂÅQKL n^ãaã nKGB mBD m{Q% 2^Âã RÊMÂã bH@Âã `JE o æÂ^KB ©ÇÌÂ^ÂsQ˜Â

WO —b*« …œu'« oOI% w Á—ËœË bzUI« rKF*« SKIJ' pQF ^E UK §àQ[ â_ nGB' SKBwã SEKE Å`KC ^E rG Ä`@K ^E Q^I lËã §SK QH”ÂpQFã §æQ?¾pK•EÂã rÀ SKDKE Sq` SQ` o ßq _¾ã §pÌ^ å_ äq7 kI'Âã `K' m ÜQ{ãM m Q^I ã §SKHKGB SKGHB ÄÌÂÊÀ ßQ §æQDG p ÄÊ^żÂʾ rG `> âÌã^ ©m{q'Âã ÔÍq'Âã§`^'Âã àqE QHK `AIÂã §pq o nQB S¿Ì rG pÌ^ã p` ^E sQQã ©QJvQ `^ s ã ßQH ¾ o p

m 2 lQH hI{ rG sHKGB Ôqwq' a` ÌãÊ bMã Ôqwq' äq rG QJQK n`K SÌ^' ÜÂ^¾ o Ü^ nvQEÂÈQI ä^ hQã §_KDIÂã fK@ SKGH pqã§Ê^7 §ÑqJI mã +qEÂã ÎQKE mvQã Ê^ã §ÃQ Â_ s S`=' `KQB' k ã mHB ä^' SHvÂ^ S¼Q'¾^ h rQH Q^Kq §p S qI' SÊQKE ÌÂãÊ[ oã ¶Äq`' ÅQQC kKE"ã

§nGB'Q kGB QHK SÂ^% ^B Qã §SÂ^% ÌQ>¾2 ÏQEI à^ã pHJ sI `K rÀ `KKC `{QI jE o ßq" ^nGB' á¾jKã QJ QK> T ` Qæ DG Ä^B 2Âq k ã pG^Bã _K• ÞqG ȕ{À SHJ á¾ ä` SÂ^% ^B Q SÌ^ á¾ 2 s §SKqG SÌ^' Ê` bKã §S `B' ßqŔ¿Q ÄÌQÀ rÀ _K• h Ê s nGB' ©nJq oÄ^^ S `B oqF rG _K• hK=ã §QJQÂ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

§ÄÊQKEG äq> SKH¾ åq` ȕ{˜Âã`KKCÂÅQÂÌÊ sq QI o ÌãÊ o ÔqwqHG a`' nGBHG Q' ^N UK §S Q QJQq s pq' qã §2HGB' o pvÂ`AhåÊQKE Ìã^ SÌQ/s ÎQ¾ S¿Ìà^ Q- Ê^7 sÂÌ^ Ôqwq' 㾠nE äq rG ßã[ ^vQEÂÄÌq@¾ o mGEã §nGBÂã nKGB bKM s QJ Â^¾ãSÌ^' nKAI ÊÂ` ¾ o Ê` d s mH'Âã ȕ{˜Âã `KKCG ^Âq ©3ERGIOVANNI 


§SKQ[ ÅÂÌQJHG nJHKGB s æÂËqD áãÊÂÊaã áqHGB' \I ÅÂq@ ߕo à^EÂã §SKHKGB S` ¼QI áq Â`Q^I lËã Õ@ 2F5ã §SEK^ mK{QDÂã È`=Q SQB”Âã §SQã Ä`KC{ `¾ ߕo ÔqwqHG Ñ`BÂã §Ê^7 Ôqwq' rG Ü`B o oã §hqÂã ÏQEI rG Õ@ aKD"ã §SG[Âo oF/ Ê^ ì Õ@ o `[ nF SKJã §Ãã¿^ U S Qq Ü`B n Z ÈQI ÅQ- nJIã nJHK ^ã §á`HÂã SÌQ=' o nJIKF5ã ©SqIB' nKGBÂS>s m QDÂÕ@ÂÌq?á¾rG Sq`ÂÆQ[Â^Nã ÄÌ^§nJÌQ=rG Ä`N'ÂmÂqBÂoã§SvQ'Q ¨2QÈãÂ` SKG Q ã §SKGBD pDÂqã §pÌ^ RKQ¾ SKG Q ã §`KM rG nGB' SJ o fK ߕ o Õ@ o `[ Ê^BG pÂ`À S Q!ã nKGBQ ¶ä`¾SJ o hK=Âã h ^Q Ãq>' nvÂ^Âß¿QÂã 2 SEÂTEHB QHG pKG Q ^aã §SDK ã ã¾ SIJ pqm SQÌ S¿`ÂmBD pq' å`KH? ^>EQ S q ^' ļQDF ÅÊÂÍã §p Â` ¾ s SÌQH' ÃQ@ s rG å_ Е˜Âã sQDÂã §S ÊQJ bKã §åq` ¼Q@BÂãmBDG SãÂÍ ms ã §j> s Ä_ Q Ã^ ÅQ• ã åqqD SQB'Âã SÂ`' ÃQ@ mBD Ôq ^' pq ©!RAR QIÌÂ^ o `[ÂÊ^B nBs `JEÂã `$ SKFG mF= ÄÊ^B VJã RKQ¾ã SKHKGB ÅÂÌQJ áqHGB'ÂlG.ã QJK q s jG S`= ÅÂÌ^ eB lG.ã §pqBGå_ Ìã^ SKFG SB hKq n SKÌ^' ÄÊq$ ÕqGã §o`šÂ o QJKG Q ã Þ`=' nKGBÂã nZGB ߕ o ÔqI hK=ã SÊ`D bÌ^Â

`N'Âã m QD nKGB¹ ê ÅQKÂ^Àã ÅÂ`KCmH rG Ü`B ÃQFÂo ^^B ßãQ ^E ÊQ̘Âã n ^ÂÄÌã`w rG ^¾ o nJIH §_ QIÂãm QD nKGB RKQ¾ s SQ dvQ> rG ^¾ o nJIã §RQ@G sDI Üã`B' oã RB> rÀ mJ o `ÂqÂã fK@ m §nKGB ÄÊQaÂã Õ@ mKBD s TqGhQI ßQHB”Âã §ßqJ' rÀ ÅQHKGB S¼• q áqQ p> Q n¾ oã §nJQH o S͕ S qÂã SKDG& `K qߕ o nvÂ^ \KwqÂã ÅÂÊQ̘Âã æ ^ `ÂqÂã ÅÂq@& ÇQJÂã §ÎQ[ áqH?' s Ôã`= m o” æ ^nJD d ã §Ê` rG ßÂN mK?Dã §ÄqJ kKHBãaDE ” pJKqã §nvÂÊ mF= RQ@ ÅÂÌ^ d ã §mK`Âã gD% o §SK@ ¶(ARRIS £ p^ SÊ`D ßqK'Âã ÅQQ#” r `Q©¤ æ ã¾Ôã`= ߕo áqH?' sI \QI nGB'Âã SQ S7ã m^-” Ôqwq' rG ^KMÂã §S>% o ÄQq' ÜÂ^[Q RQ@ Ü`B ì §S>% s à^E ¼QI¾ QJ>KGã ¼Âa[Q j`BÂã §ÎQ[ S ÌQ âÊãaã RQ@ pq lË s qã §S>% SQJ s QJQHÀã ¼Âa[ mH' dKGÂã f`Âã pvÂa¾ S• ã §áqH?' nKQD' o nKGB rG ^KMÂã SBÂ`'ÂrÀ áã^HB Â_ s nã ©Sã`@' §sGF Ñ`B mH= Q- §sE@I' `KFDG SKã¾ 2ÂqTKߕ Ñ` áÀ ©mFQ¼a$ m> nKQD- QJQHÀ noã §¼Âa[ mKG"ã Ä_ QI Ŕ”^ n¾ o §sH QIã §sQHã §\wÂã mF= ÎÌ^ ©S>% Ôqwq rÀ RQ@ àQH ^= µmH= Q-nZGB q kG s ^ Q `N'Âã m QD nKGBÂã

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

©QJ@Kã nGB ÜÂ^¾ rG ^KM » ©pvQã nGB ÜÂ^¾ ÍQÀ » SKHKGB S` h RQI Q- S>% mÂ`' d`ã kKÊ fK@ » ©RQ@G nJHJ ã nJ^E dD Õ@G nvÂ^ ßÂNQ Ñ`B » ©ÔqwqHG mQBÂã à^E áQH? pHK ^ã §á`HG SK QF Ð`D RQ@ \I» ©¼Q@[ h \QI ÔqwqHGpHJ ã p^E ßq RQ@G SHvÂÊ S¼Qã Ä`HSBÂ` » ©(OPKINSAND(ARRIS 

©Q̾ s Sq= ÅQQ' o

å_ §ßQBD nGB ÆÂ^˜ SQB kvÂ`@ 2 ì ╠¾\KwqÂs nvÂ^ ߿QÂã §U ÅÂÌQJ o RQ@ 2F5 rÀ Ü^J S `B'Q QJ@Ìã S{Q& SQ%Âã ÎÌ^G dKG n oã §SQ7Âã SKJã §áqHGBK Q- Õ@ j`Bã §SQB SQ%Âã áqH?'Âã nJ sÂnK ^ÂmvQq Êãa'Âã §nGB'ÂmBD pq' é á`HG Ð` ^vQE SQ- nGB' áqFSQ% â_ s ©àQJHG pQ5Àã RQ@ Ä`Q s s sIE pIF5ã §paÌã pKIJ Ñ`B §SKHKGB SKGHBÂs pq' ÜÂ` ¾ 2 SEÂã àÂ`”Âã RQ@ nGB n ^ Â_ã §S `B' Ôqwq ©(ARRIS Sq` SKGHBÂ


hQIÂnGB¹

SqQ˜Â nKGB S`A ©

p `B Q rG QJvQIã 2Q?' S¼• Ãqã nGB ÅQKʾ `K= pQ RQ@ sIK §ßqJ' rÀ àqGB' o ¼^Â å¾ ¶RQ@ fE nKEã nGB Æ^ã §SG{Q% p`#ã p `B rG `wQ% ê ì nGB' h m QD nvÂÊ fK=I nGB' ᾠsB QIGF §nJD m s S `B' ÅQ hHÝ` àÂã^ÂrG áqlËs nã §áqH?'Âã ©sGF QJQK s QJÂÌËã

§SÊ`D S`Âã fK7Âã S QH$ `KC â`KCã Ê`D ÌqB s Uã §]©©©ßqEÂã§Ç`% mH"SKGQã§R%Âm nKQD rG a`ã ©`šÂ ÌQ ˜Â s sÂ_ s q SKH¾ rG Ü`B ¾^ QJ• oã ©Ñã`' 㾠ÃÌ^' bKã ÌQ=' ÌãÊ S`AI â_ s nGB'ÂmF=ã áQF' pÌÂÊÀã SH Â^ÂSKHKGBÂSKGâÊÂ^ À s nGB' ÌãÊ ^MQIã ©¤ §SK@£ pÂ`KCã nKGBÂ

ÄqJ `¹ RQ@ p `B Q 2S• ¼QIrG ÄÌ^E q hQI nKGB `q RQ@ S `B rG Ëq ” Ä^^$ ÄÊQ' TQ ÂËÀã §pHGBK Qã áO QI o §kKHB nGB Æ^ oG §QJKG bM ”ã SE' 2IE oH? Q- §R`' rÀ fK o ÇÌ^ n nGB Æã^ pD s `Kã âaD Qã§SJ o RQ@Â`KFDã RQIã ÅQqGB' ©ä`¾SJ ojC=Â

^ QjKã §sD> ¼ÂÊ[ s ÅQ`AIÂpQJ sEK@ Ìã^ q QH SKGH aaB s QÌãÊ qQã §SKD>ÂÃÌQÂãS@=[ Ê^B s ºnZGBÂã nKGBÂ

SKQB ÅQBq¹ QJ¼•ã ÅQBq Êqã hQI nGB SKGH s SHJ' RÂq$ o Õ@ÂŔãQ7 nvÂ^ aKDÂ` qã §SJ o Õ@ ÅÂÌ^E SK QH$sBÂq áQKC@ áÀ ©ä`¾ SJ o QJEKE" s nJQ!ã S qHq j>Q §åÊ`D nGB Ä`F ]K`áãÊ ßqnKGB sM ”ã QJD kE" SKG ÅQBq ᾠQH §ÊÂ` [Â2HGB' o h Ì sS Q 2HGB' o SqG@' SKQ[ SHJ'Q §Äq`' ÌQHQ `AI eC Õ@ ÅÂÌ^ h RQI sBH mF=ã ÅQBq ©!RAR SKã[ ÅQqGB' 㾠SK QH” nJKDG o ÅQBq q SKDK q nGB' âÂ^ á¾ R å_ Ôqwq' áãÌÊQ S Q Õ@ áM S QIE ]K` ߕ o lËã §SKG nGB S{` rG S Q Õ@ ßq> o ^MÂã §nGB rG ÅQ •”Q s qÂã §SKHKGB ÅQQEIÂã ÅQ Q=I s SÌQ='Âã Õ@ h ÃÂqÂã ÃQEB ßQHB ä^' SKÂË SÂ`ã SKÂÊ`D ©(ARRIS 

Ý` Ê^B nGB' s ã Ê`- Õ@ ^I nZGB S`# ÍaBê RQ@ Ìq? ߕ o nGB ÆÂ^À mDFã §S `B' ÃQ ᾠR Òã`= â_ã §¤SKÂ`À `K £ QJ pqã §nKGB S`# S `B' Õ@ ÃQ”ã §nGB Æ^K nKGB SKGH s ÇÌ^I S `B' o `KBÂã §nKAIÂã §ÃQ@E” ÄÊQÀ nJKG §S QIã §nJDÂq ÅÊ^B Õ@ Ê^B QHGã §+YRIACOU ¼Â`À o ^ • pKG ã§nGB SKGHB mBDÂÊãÊÌãnJQB ¾ TDGÂã ÄÌã`w h §2HGB' o Ê^ `¾rÀ ßq{qG QÊ^Bã nKGB Ý` s q áÀ ©UÂã RKEI ߕ o nGB SE` rG ^KM ÃqG[Âã ÄÊQ' h QJG QD ܕÂã SJ o SÊ`D ÅQ •”Q Õ@ eB ©SKHKGB kvÂ`@Âã VJI' SGF[ ÅQÌã`? o æ QD VJI mQB s SK@ VJI nJ?Bã§S `B' h Qæ EKH • ©2Q?' h

ÝQK s nGB¹

©æÂ`q>ã SQ ©©s>>EÂ`KB s  ÝQ o

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ÝQKQ S•B ߕo Æ^ hQI nGBÂá¾ rÀ ÆQ[ `K= nGB SBq á¾ã §3ERGIOVANNI sHKAIÂã sK \•' eB á¾ ”À §nGB Ð` o o"ã ^a SH ÂÊ SK s s ÜqD>Q §ÅQQK ܕÂh Æ^"ÄÌQ? `[Âã SBQI 㾠SKQB ÅQBqÂã §s QH$ nGBÂã SÂ`= o qQJKG rC@ ¼•a 2F5ã Ä^ Q'Âã §SÌQ='Âã §¼QC{˜Q §SKQ˜Â S QI' Ê^B QH ©hQI nGB SKGH o= §SH Â^ SKQKÂÅQ`' o §nGB SKGH ÝQK rG `N Q- SÊQ>”ÂãSK QH” ÅQKQF˜Â ÅÂË S`= h QJ¼•ã kvÂ`@Âã RKQ[ s Ê^B rÀ q ^Q aD7 mBD ÊÌã §Ä^ Q'Âã §¼Ü^Âã n ^ ߕ o §SG> §SGQF ÄÌq> hH noã §QJ@KãS `B'ÂfKEã§h Â^Âã ßQHBÂã Õ@G SÊ`D ÅQ •” h RQI Q- ÊÂq' hqIã mBDÄÌqJE' ÅQD o= ÅQÌã`? o QJHKABã Õ@ S`# ©(ARRIS SK=ÂÅQKFG'Â


mF= QJGã SG?BHG Ñ`B s SÌQ=' S{` j> \I© n Â^Âã Ü`='Âãpq ì 'ê  ÌãÊ nGB'ÂSQ% â_ s _Mã §s QH ©SQ%ÂÄ^Kã ßqG% ÊQ˜

sÌ^'Â`KKCG sD>Âäq' ᾠÅ^¾ Qæ ?¾ SGQ/ VvQã §nJHGB åq` nKAI ÅQq sQ o `¾ nGB ŕ> rG `N ©#REEMERS 

ÄÌ^ aaB q S `B' `D `> s ÎQ[ nGB' àQJ o áÀ `q@ s SIQF pÌ^ SD Q?ã §nGB rG Q`q@ã RQ@ Ñ`B rÀ Qq ^ å_ `[ §RKEIÂã U ÅQKKÂ`À ©RQ@ ^I nGBÂÅQ`A eB

QJGQ rG SKÌ^' Üã`A ÌãÊ mQ# Ê^> Â_ s hK@ ”ã `KM S{Qã §sD> äq' s `KKC SKGHB 2FHÂã SKJ s h`'£ Sq` SKGHB ÅQqE ^M nGBÂã nKGB ÄÊq rG ©¤ §kQÂ

øVUD« rKF nO §hQI nGB Ý` È` s SKqqFK ÆQ[ ÅÊ^B ^E ”À §ÅQ`AI â_ ܕQ jGã nGB mÂ` æQ?¾ Ê^Bã SKGH s SKQ¾ SKQD ÅQ`A h̾ rÀ Ñ`B áQF˜Q p¾ S`AIÂã §SKÂÌʘ 㾠SKGEB S`AI QJIH §S `B' ÃQÂã nGB ©SqQ˜Â S`AIÂã §SKQ>=Âã SK QH”ÂS`AIÂã§SKqGÂ

SKÂÌʘ 㾠SKGEB S`AI © §SCG SKGEBÂ` [Âã §ÅQHGFÂã sQB' ÃQ SE` s Uã RQ@ ÃQ Ý`@ QI `B á¾ rÀ pKQK `K=ã ©S `B'Âh ÂãÊã ŕ?B'Âã mQ=' m ÅQKKÂ`À rG QI `B ßQ kES `BHG SK `B' SKÂ` ÍãQ áM=ÂÂ_ s sÂÌʘ nKGBÂã §QJJI s Ñ` Âæ ËÀ nGB' Ìã^ pKG 㠧ŕ?B' mã mQB Ý` rÀ ` [Q RQ@Âj`Bã §ÄÊ^B'ÂßqG%Âã kvQE% Ñ` ã ŕ?B' ÃQ rG pÌ^ ÍaB á¾pM o QSG?B h mQBG ÄÊ^B' ©¤ §jÍã jÍ£ S `B'Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

SKqG ÅQ`AI © hZqrÀQ ^ã§qG Qã `IKF2KQDI o m ^ rG ÅÌq@ã ^I àQB@ rG ßq>% QJI §ÄÊ^ ŔQ s ÅQÂqK% ÞqG ËQ ÄÌã`w rG S`AI â_ ^Nê ã ©Î`$ ã¾ ÄÌQ˜Â ÌqJ

áO pKG ã §nGB SKGH s sQ¾ rIH SÌ^' ÅÂq@& S`AI â_ ^HBã ©S `B' ÃQ ÅQÌã`wo `Q' pKq SKGH áO Qæ ?¾ pKG ã §nGBÂÆã^% Ò`= mBD ÊÌãmBD rG âQ#”ÂrG ^KMG ÃÂq ߕ o Æ^"ã §SK ` SKGH s nGB `FD h SwÌQB'ÂÅQKqG hHE ÄÂÊM ÃQEBÂã¾ ÞqGGsQ˜Â ÅQEGÃqG[ Â_ÊQ ^E ©¤kQ h`' §jÍã jÍ£ ^vQ S? Â` 2^ ÅQÌQD o \{¾ p¾ ”À §swQ' á`E s nKGB ©¤ §qq £ åq` VJIÂã VJI'ÂSGF[

w —b*« nB« duD o ^ ”ËÀ §sÌ^' j>Âäq s pÌqã `q@ p ^>Eã nGBHGkKHB nGB mH=Q- §nGB'Âã RQ@Âo m nGB bKM SKEKE% SKIJ' SKHIÂã SÂ`= ÍaB nGB ÅQKG¾ ¼QI ߕ o `q@ rG aK` ߕ o fE ã §¤ §cãÌaã ^”Ìq£ ÄÊQaÂã Õ@ ÃQ rG `KM pM o å_ §nGBÂã nKGB nKGB ÄÌã`K s Õ@ ÞÂ`À k` o lËã §nJGK>" s sIã ©nìGBÂã nKGB SKGH s m QD nÌãÊ nKAB rG ^KMÂ㠵ߕ o Äq`' nGB ÄÌ^ áqHGB' §QJ qIã àQJ' Ê^B S Qq nGB SKGH s Õ@ SÌQ= » 2Q?ã Ü`A pK?E Q R mF= nGB Ý` s nKGBÂã ©SKÌ^ SEG% ÅQKãN'Âã ÌÂãÊ[ hÍqã Õ@ 2 s QH$ mHB kKHB » m nKGB SG` kH ¾ mF= SGKq â_ nv•ã §nJIK ©åqQ ©nKGB SKGH ÇQnKKE s m Q mF=Õ@ÂSÌQ= » nKKE ÌãÊ o ÄÊQaÂã §nKKE SKGH s Qæ KÌQ= Âæ ÌãÊ Ã•@ \I » SKãN' ÍaB å_ ¤BTTFTTNFOU PG MFBSOJOH£ sIqF ÑqJIÂã pGK>" kKHBã pvÂʾ SKHI pqã §nìGB âQ# SKÂ_ Y ©p

SKQ>=Âã SK QH”ÂS`AI ©

2HGB' ^ Qã §nKGB nKKESKGH s â_KHG hQI nGB' ÞÌQ=ã 2F5ã §SÌQ='Q SKHKGB SK SKJ ߕ o §nìGB SKDK s SKDKpK`o RQ@ RFK §nGB jK nGBá¾ oRQ@ áqFK §S QI S `B' ÌÊQ> h mQB SKDKã §ÅQqGB' ¼”ÊÀ ©2IFHã ¼QD¾ 2HGB'S=IÂã SKJÂnKGB o ÎQ[ Ü^J §ÄÊ^B' ßqG% hmQBÂÝ` `q@ s SKH[ SCQ ÅÂÌQJ' â_ .VJKT£ Î^qIÌã bq o m Ê^B QIã §`KFD ÅÂÌQJ SKHI nKGB S͕ SKQ[ ÅÂÌQJ' ¤BOE 3FZOPMET£ ¤µ µ`KFD ÅQKKÂ`À Õ@Â

rG ^N §swQ'Â á`EÂ o ÅQKIKBÌ[Â s S`AIÂ â_ Å`J

TH ìA ^Eã §S `B'ÂÃQÂãnGB s ÊÂ` [ 2 nvQEÂܕ” SK QH” SKQ p• ã §SK>= ¼QI SKGH s hH' ÌãÊ o ÅÂÊQE ”Âã ¼Â̚Âã §jÂq' s Uã §SK>= SBK@ ¼QI s mJ'ê  SQ- nGB' áqF QIã §`šÂã ÅÂ_ âQ# àQF[ ËQÂã ©nKGB SKGHB

ÅQKKÂ`À SKH¾ È` ߕ o§`KFD mÂ`- s q `q@© ÅQKKÂ`À Ñ` ã ŕ?B' Ñ`BQ §Å•?B' m pQÀã §RQ@ÂS`# okHB ì á¾pM o QJqG ÅQKQFÀã rI' Ñ` S Qq mQ=' m% SKHÂ` Âæ ` ¾ã SDG ÇËQ, ©SKvQJI ßqG%ÂRÂqE ¼QD” à^ ã `KFD SKGHB sGGÂ


RQ@ mK>" rG SÌ^'Âã j> o m ÅÂ`KM SÌQE µ ßã^ SaKG!˜Â SCG SÌ^'Â

¤£ j>Â

svÂ^Â

åqQ

ÅQKwQ`Â SÌ^'Â

¤£ j>Â

svÂ^Â

åqQ

¼ÂÊ[ S Q?' SHKE ÅQÌÊ s oQ S QIw㾠╠¾ ßã^$Âs ÅÂ`KM o SHQIÂã §ÅQKwQ`ÂãSaKG!˜Â SCG sÊQs Õ@ (ARGREAVES mK `K QJàQ SÂÌÊR j>ÂãSÌ^' o m AND&INK mpK Æ^ å_ ÎQ[ áQF'ÂqsÌ^'Âj> ᾠä`§à^E Q/ Å^H ^EG §lË o n ` rG ã §nìGB ÃQÂã nKGB mB o SÌ^' s QÊqJ R{ rÀ ášÂ r sÌ^' `KKC ŔãQ Â_ Î` ^Eã ©&ULLAN `KKC SKGHB sqH È`H sM `KKC áÀ SGvQE S`AI o Qæ •@ SÌ^' s pQH m pq ÅQKG# ^M j> rÀ nKAIÂã ÍQJ$ oã §¼a$ rÀ mF o âÂqs åq` `KKC ÅQQFB mBD `M å_ §åq`ÂnKAI /LMANAND$EAL 3ENGE /WEN sqH= sÌ^'Â`q@G SKGHBÂã S`AI ŔãQ7 pKG Å^¾ Q/ã © j> rÀ ÆQ[ â_ T`@ Q Âæ ÌÊQã §sÌ^'ÂnKAIÂSKEv• (ARRIS SKHKGB SKGHBQ ÑqJIG SKã¾ mKG" Ä^q sÌ^' ©B(ARGREAVES 

q Q QJIã §å^KGE q Q QJIH §ÔqIã sÌ^' ÈQI Ìq{Ê^B Q` ¾ܕQã ©Â_ã ÞÂË 2 fq s hQ q Q QJIã §s^E µÜÂ` ¾ S• 2 SKQ¾ SÂ`= SQI ÎÌÂ^' aKH §Sq` kKE" s áqI §QHJKG o áqwÂÌ Õ@ §áqHGB' §m[ SK Â`E.Ê nJÌQ=' SÌ^' PKJã §SKGK>Âã SKHKGB nJ Â^¾ SKEKE% SÂ`=Âã n ^Âã §SHvÂ^ S¼Q'Âã SKãN'Âã_KDIÂãÌÂ`E o ©Ã•@ à^E s SHQ% mÂqB o S• ÜÂ` [ â_J pq Âæ `F ã ÅÂÊQE Âã Qæ HKãQaK5 Sq SQI SÌ^HG áO §QI QJ`K n ^ SKEKE SÂ`ã §QJGH nKE Qæ QKã `KQBã §QJGH ©nGBÂã nKGBÂã SK` ÄÊq QJ@Âq kE"ã SÌ^'Âäq s S¼QHG bN Ìq> o ßQE” QIãQ Q ÂËÀã QaK s nKQD' â_ ÇÂÌÊÀ o QI ^ ” §Sq` QJq mF=ã äq' s QJEK@ m áQK ߕ o lËã §sqKÂã sGHB ©SÌ^' s sD>Â

w —b*« nB« …œu duD ôôœË qz«b nKGB SK q`q@ rG ÎQ[Q âQIDG¾ å_ åq` `KKC ÌqH Sq` ÅQÂÌ^ o ^^B Å^¾ ^Eã §sÌ^' j> s nìGBÂã eQI RGE mF= Õ@Âã 2HGB' 2 SHvQE S•B SK q á¾ `q@ á¾ j=F Q Qæ ?¾ ÆQ[ VvQ oã §SKHKGB ÄÌã`KG ÌQÊÂã nGBÂã nKGB `q@ rG aF` QJq mKF=ã SÌ^' Ìã^ rÀ Qæ ?¾ `K=ã §pvÂʾ `q@ã nGB' SKHI s S͕ ÊÌÂq' 2KÌ^' ÄÊq$Âã SKHI `q@s sÌ^' j> pBG å_ ÎQ[ nvÂ^ ^^ÂrÀSQ% ÅÂËSKÌ^' ÅQq' 2oã ©QHJKã §3CHEERENS  sHKGB ¼ÂÊ[Âã nKGBQ kGB Q SH Â^ÂãsÌ^' `q@Q SG> ÅÂË S Q SKD> mÂqB rÀ S QwÀ ©(ARRIS A hQIÂnKGB kK@ÄÌã`K `KKC ÅQKʾã ÆQ[ VvQ ߕ o Ñ`B §áM= Â_ s ã ÄÊq$Q h ^G §SKã[ Ŕ”^Âã mvÂ^ eB rÀ §åq` rG Å^¾ s Ä^^B ÅQÂÌ^ h jG Q- lËã §SKÌ^' j>ÂrG Qæ FBI§Sq` ÄÊQKE mBD `KKCÂÆã^ QÊQDSEKE `KKC sqD `KKC R Q S¿` SãQ7 â_ s bNê ã ©sÌ^' äq s nKGBÂã nìGB ÄÊq 2¾^ Qqã §å`D hQ åË SÌQE 2 sG QHK ã ©-ARZANOETALL sÌ^' j> rG QÊãÊ`ã nGB SKGH s SÌ^'Âã j> o m ÅÂ`KM ©RQ@ mK>"

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

mKG Ä^ã SÌ^' áqs SKÌ^' ÄÊq$ sQ eB lF QH Â_ §(ARRIS A SKÌ^' ÄÊq$ `q@ SKGH s SKã[ 2 SIFH' S•BG SÌQE ÆQ[ ÊÂ^ ˜Â ÄÌã`w rG mH ß^$ SãQ7 lËã §SÌ^HG SKHKAI SQ%Âã åÊ`D RQ@ mK>" s ^ÃQ Â_ s 㠩Õ@ mK> h ^ s SN'ÂÌãÊ `` Ê`DI ” SKHKAI SQ% áM (ARRIS B Qæ E” bÌQ ^KM o ^ ” p¾ã §ÎQ[ÂmKGÂÄ^ã ^B ”ã §åq` mBDQ o ©`KKC SKGH s rã¾S`=ã§SIKB sÌ^'Âj> ÌãÊrG `KKC áÀ SGvQEÂS`AIG SH Â^ ÆQ[ VvQ TB Â^ §kG@I' Â_ §Ã•@ mK>" rG â`KM s Êã^ åq` nKAI äq s àQ¾ mH=K §SDG' SKHKAI \vÂ`= rÀ pãê ÂËÀ â`KM n QBã j>G á¾ Ì^ ì ^Eã §QJQqÊ^BrG SKHKGB ÜqD>Âã nKGB ÄÌã`Kã Õ@ mK> h ^ s SvQ'Q SI Âæ `KM sÌ^'Â

Sq` ÄÌã`K rG nJ• o Ü`BÂã 2GQBÂã 2HGB'Âã ÅQQ”Q àQKE ߕ o nìGBÂã nKGB ŕ>ã §SÌ^HG mBD nÌq@ã §SJ o Õ@ oF5 dDS͕ ÅÂÌQ”Âã UQ pKH Q qã §ä`¾ SJ o sGÂ^ sIqF nKKE ÌÂq%Q Òã`=' nKKEQ #UBAN áQq å̔ åq` ©sÌQ&Âã sGÂ^Â


SKEG& nKE mBD aKH á¾ ^ ” §SQ{[Q RQ@ÂS `B aKH sFã §SKÌ^' ÜÂ^[ kKE" ^N Q- §s>= ÃqG[Âã §SKQH$Âã SK QH$ ÅQHKKEÂã ÅÂÌQ” RQ rÀ §SJI' ÅQQ”Âã o hK@ ”ã §å`> `K Ìã^ Â_ á¾ ”À §nJ' QÌãÊ QJ s §s>= RQ@ äq s nGB s SQ{[ rG Ü`B p• s §pQ qwqã ÏQB' hÂqÂã sEKE% nQB h nKGB S• ã PKJ á¾ ^ ” QJB mQB á¾ hK@ã QJHJD RQ@ ᾠo ^M sF `K SÂÌÊ §ÌÂ` £ QJ SDG' ßqG% Ñ` ã QJ`#ã QJHJ S{` p ©¤ÄÌq=I `KQB aaB ¤£ sQq` ÅQÂ` rÀ Ñ`B sG QHK ã µSKQ¾ mÂ` bH mGã Qæ KÌ^ rI s §SKÌ^'ÂÎQKE §SQFÂ㠧ļÂ`E o ms S QÎÌÂ^HGbKQE'Âã `KQB' ^Kq » ©æQa`ã Qæ KqHáqF á¾^ ” §ÅQKwQ`Âã §S^E' ÅQKwQ`Âã§]ÌQÂnKGBVQI om s bKQE' ÔqI » ©SK QH” àqGBÂã rEKq'Âã §SCGÂã §áqIDÂã Q- §sD QBÂã s QH” nGB o m s bKQE'Âã `KQB' ÔqI» ©QÌq@ã RQ@ SK> SKHI mH= VQI ÌQKÂã §nGB'ÂnKKE kGB Q m s SÌ^'QS{Q `KQB » ©pIJ5ã nGB' SKHIã pKQ¾ã nKGB ©sIJ' âÌq@ã pKIJ-kGBQm s nGB'Q S{Q `KQB »

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

å^ 2 hwq SQ SKãN nKKEÂã ÎQKE áqF ßã[ ^I sD SÌ^' o m pQK s Þ`=sQÂ^IÂã §åa`'ÂnKGB ÍQJ ßQ' \Dã Sã^ QJ d> s lG sQ? SI QJQKG¾ã SKE' ÊqI Q¾ §pQ ßq S¼Q'Âã pw` ã pQK n å_§aKHG o QJQH ã SÌ^' ÅQKG¾ ^ s Q`KQB ^^"ã QJQK áqFK §ÄÊ^7 ÜÂ^[ mBD h ^I á¾rG §S@Gã m¾ã Õ ã 2HGB S¼Q' QJGÂ` Êqã §SÊã SKÂ^>- ÎQEã §SKQB `KQB'Âã ©¤ÄÌq=I `K SÂÌÊ §ÌÂ` £ SHvÂ^ SQ7Âã nGB SK qã sÌ^' j> s Ê`DK sÌQ& ÎQKE ``E Q¾ QJÊ^ s `KQB' k ã p Q!ã âÌq@ã SÌ^'ÂmH q, ÎQKã §pK à^EÂã Ìq@Âã SKHI rG bM mKGÂã ``E Â_ ©æQKGÂÊ à¼• Q- nKAI SÌ^HGã §sIJH nGBHGã §Ê`D RQ@G sG`' sQ[ ÎQKE Â_ã §ÎQKE áQÀ SKã[ QJQã SÌ^' `KQB h SB̾ m Ä` Sq` SN m s âÂ` _M á¾ ^ ” å`D%Âã ÅQ”q eBãÄ^' SFGH'Âoms `[ÂpKG qQH §àÂq ¾ j=F sÌQ&Âã sGÂ^ nKKE o m pK ÇãÂaã §SKF`[ s sEGã §S Q Sq` SKGHB ÜÂ` ¾ âQ# S¼Q' kKE"ãSEKE% ÅÂqI ÌÂ^ rG SÌ^HG sGÂ^ ÎQKE o m Ì`7 ``E \I. Q qã §ÑqD' ÎQKE k` ã SKJG sÌQ& ÎQKEÂã hÌ[ SKGH ߕ o kEã §S{Q& SKÌ^' SqJ bM SK `= +qEÂã VvQI `=ã Ñ` s SK QD=Âã S¼Q' o m â_nKKE Õ@Âã §2KG7Âã m[ o mF nKKE k` SGQEH ¶nvÂ^Â

SK QH” QJK äq s SÌ^'Âã Õ@Âã m[Âã áqI Âq'Q » â_ mHã SaG' ÎQKE mvQãã `KQB' ^^" s ÞÌQ= á¾ R ©`KQB' âQ# SK QH$ QJKãNS Q ÜÂ` [ \Hã åq` ÍQJ$ à^`KQB' o lI ¼QI Sã^ rG QIã » h RQI Q- §pI S͕ `KQB' ÌQK QJ@Kã SN mF ©SÌ^HG ä`[ ÅQK{Q&Âã SÊQ>”Âã SK QH” SQ% §nJ S{Q& bKQE'Âã `KQB' ^^" s ÂqÌQ= ᾠÕ@ rG » ©+qE SKGH s nJÌQ=ã nKKE SKGH s nJ¼Q' lËã æ hH á¾ m?D §àQB sÌ^' ÎQKE » s ÎQKE ÅQQ o • Q`KQB k ã SÌ^' pJI å_ sGÂ^ ÎQKEÂã §Sã^ QÊ^" SKHKGB SG`' R §RQ ã RQ mF ÐQ& sÂ_ ÎQKEÂã ©SG`ãSG` m s S{Q& ÄÌ^EÂã

W¡U *« WG æ KG VJIÂÊ^" Q Qæ Q QJGHB s SCG ᾠ”À §SCGÂâ_J `FDQ • åq` ^vQE rG n pM ÊQE ” rÀ sIB ^ Q Â_ã §âQI å_ ÜÂ^[Âã `KQB' h ÄÌã`?Q ༕ s S¼Q' SC rÀ âQ” Âæ ËÀ oI §àa% àqJD q S¼Q' SC o ¼aã §SKG7 SKÌ^' QHK SÍQã SEKÊ ÎQK ÅÂãʾã§SaGã ÄÊ^ `KQB rÀSQ àa%Âã§2HGB' ä^ nKGBãÕ@ ä^ nGB op>Dã âQq SQ%ÂSK ` ã¾ §SK>= ßqK'Âã¾ §å¾` s Sã`' h ÑÌQB nHJ o= Qæ BD` ÌQKB' áqFã§SK qwq'Âã S^ ^HBã §S{Q& bKQE'Âã ©QQ>¾ ÕqGå^Â`KÅQq ÂËã §pKÀ ßq{qG `KQB o `KB hK@ ” S^Âã SK qwq'Âã SKÂ^>' QJ>EIs s•[ Ü^J o m h eQIã §åq`ã sHKGB äq ã¾ ^ Âq pGK ¼QI pG¾ã pBH^B å_ÂÍQJ$QS qI' Sq` nKEÂã ©¤Ã §ÌÂ` £ §QJKG Ç`B ã¾SKÂ^>'ÂáÂ^E ã¾ S^ à^ mH" ” S¼Q' SC Âæ ËÀ rq å_ÂÎQKEÂã SE'Â`KQB' mBD Ê^ sã §QÍãQ# ã¾ SK` o Êq=I' äq' ÕqGã §ÜÂ^[ kKE" ä^ rG Ü`B bM s SKÌ^' ÜÂ^[Âã S¿` à^ Q- §nìGBÂã nKGBÂã §ÌÂ` £ SQ{[Âã aKH q ÊqEã å`KH? ^>EÂã nKE rG ©¤¾ 

ÍdJH« qLFK fOUIË dOUF S`FD `KQB'Âߕ opQ{¾ãpÂ`{ãRQ@ nKGB SK q Ê^" sGEB ^J$Âã ÄÌ^E `K SÌ^' ÅQKG¾ QÊ^" s SKQB QJGG á¾ ^ ” nKGB s SQ{[ â_ §RQ@ ä^ åq`Âã Q- §SKHGB S `B'Âã ÅÂãʗ aKH' kK@Âã ÌQK” rG ÄÌ^E S `B'Q §¤VvQã ÄÌã`Kã ÄQ@B ÄÊQ£ ÄÊqJB' `KFD SGG ÍãQ ÄÌ^EÂߕ o Ê^ SÂ^% ^B Q `> s SHKE ÅÂËã SK qI S `B ¼QIã hI{ Ü^J SKQ% SKHGB S `B'Âã RKQ[ ßQHBÂrG ©!RARAND4AHA Sã`@' SG?B'Q S{Q ä`¾


§SKHG RKQM ÎQE ÎQE Q m ã¾ ÎQK ÄÂʾ m bKã §æ• §SK QH”Âã SKK SK{Q&ÂmQQ QJIã §áÌQEq Q QJIH SKGHBÂoÄQq' ÜÂ^[ÂãÄÌã`KÂSK q hRQI ”QQJIã nKGB h ^ QQJIã §ÔÂ^˜Âã ÅÂÌÊQ' f Q QJIã §SKHKGB Ýã`D gD%^B q Q QJIã §nGB SK q ã¾ jKF” nF q SK QH SE ã¾ S qH Ä`@K TKã SÊQ>”Âã SK QH” RQI Ä^ ÜÂ^¾ã pã¾ +qEÂã ÎQKEG æÂËÀ ©ä`[ rG bK åq` ÎQKEÂã ©nKKEÂã ÎQKE SKGHB SJq' SKJ h pK qwq s pQ= ”áQ”ÂÇQ á¾ UK §s qwq'ÂmHBQ mÂqB kGB åq` ÎQKEQ §æ• ¼Q' Ä`@E SKvQKHKFÂSK` h æ ßã^ eB §QJ •À o QIGD ã¾ QQIDG¾ Q/ Ä^ ^HB • sHGB mKG mvQq RQ@ÂßQHB ä^ nKE ÎQKEG mvQã lI ÊQH  rÀ mK5 ä`¾ã §`>% ” ßQ' mK rG Â^I m ©S `B'ÂÎQKE `KQB' ^M gD%Âã §RQ@ ä^ ` q' ÅQqGB' h QJBwq \>IãQJG?D ÎQK `KQB VJI á¾ÅÊ̾ ÂËO §pKG ã §lJqà^å_ÂÎQKE' l áã`?K nJB kD 2>> ÍQKÂáO §pKG ã §ÅQQ” SK qwq à^ rG ^N Q Â_ã ÍQK RQ@Âá¾rG ^KMQ S mKD`K QSG` ÅQQ RQ@ ÈQIQ ^ rÀ QII QJ?B á¾ ”À§SGE' SG`' ÈQI ©SÊQE SG`' s

dOUF*« u Ê“«u tu ÈQIG SKGÂ^ `KQB' ^^" mBDpq sÂSÌ^HG SKQF˜Â ` q Sq` SKGHBÂÜÂ` ¾ 2 SÂ`=Âã SKÂ^>' o m rG bM s nJÂa ÄÌQ” SÌã`w Õ@ SÌQ=ã m[Âã 2HGB' o §S¼Q'Âã SKãN' Ò`= Ê^ SÂ`= â_ §SIGB' ÜÂ^[Q ^% `K q h §ÄÌã`KÂãÇQI om ßq ßMã ßãN mFQ 2IE s Ôã`= mã ©s `= ܕ”Âã ÄÌÊQ'Âã ÔÂ^™ à͕ ]K` ÎQ[ ÅÂq@& eBsG QHK Ñ`B §bKQE'Âã `KQB' SK` ÍQJ$sQ% Ò`= m s Q ^ rÀ SÍÂq' ÎQKE `KQB µnKGBÂã

Ü`BQ qã§SÌ^' s nGBÂã nKGB ÄÊq SKÌ^' SqJ à^ã SQIBÂã §ÅQ•B SKHIã §åq` mK> o rG [ ^% ÕqG ÅQQ” ߕ o ¼Âq ¶nJvÂʾã Õ@ mK>" s ÄÊQaÂã ©SKÌ^' nJQK% SKqK nJ`# ߕ o ྠ§SG^ 㾠S^KGE rG QJK å`= ÌÊQF sHIã §SÌ^HG SKQ¾ Qæ HK jK? SqJÂã SKÌ^' SqJ mF=ã ©s.ÊQ[ mK>Âã s QH” 2q' ÅQQ SQIB q åq` mBD p• o pq å_ ÌQ ˜Â SÌ^' Å` QHGã ¶nJHGBã nJÂÌ^E h ^Â㠧Õ@ ÅQQKÂã SQIB rG ã QJq rG RG ã §s Â`qIF hQ@ QJKG rC ÅQBq QJHF" §Ä`KC> SÌ^'Q §RQ@ QJ rA sÂSK>= §QJÊQK àaã 2HGB' áãQBã §s>= ¼QC{˜Âã mQBÂã SKQB mK>ÂãÞqG o mF SwÂã SBQ `KQBã §QJJIs S Qã ©¤¾ §ÌÂ` £ o`^'Âã Õ@Âã m[Âã 2HGB' mo

fOUI*«Ë dOUF*« bOu ßãQ" QHIK S{Qã §SÌ^'Q S{Q Sq ¼QI RB> o ÅQBq åË §åa` ÍQJ ߕ oSq` SKGHB pKqSã^ pq' ^EI Â_ ¼ÂÍÀ p¾ ”À §Ä^q SKHKGB VQIã ÅQQÂã Ä^q bKQEã `KQB Êqã o ^ ”§åa`' nKGB ÍQJ q fs §ÄÌqK' ÅQE@ ÜQÀ o Ä`KED ÅQE@ÂrG g Q" ^q' ÎQKEÂã `KQB' ^Kq §nKGB ÍQJ ߕ o Qæ ?¾ QJ`@K q §¼Âq ^ rG S Q ÎÌÂ^'ÂmH=å_ SKHKGB SKGHB ÇQI §sÂÊ`DÂkG&Âã ÔÂ^˜Âã Sq`ÂSK•E”Âã ÅÂÌÊQ' mEæQ?¾ SÌ^' ÅQKG¾ lQ5 omGE `KQB' ^^" q ^Âa' sBÂáÀã ©Sq` ÄÌã`K k QÍãQ#ã §SKI q ÔÌQ' QJKB s Õ@Âãm[Âã 2HGB' omÞÌQ=á¾ÄÌã`? o pO §QI o eB gD h §pq{q `KQB' s Qã §q`' ÇQI q Q s pßqHB q Q/ m¾ fE oFã §åa`' nKGBÂÍQJ$ k% Â_ h QÌÂqã SKGÂ^ ÅQKG[ 2 àQ”Âã k Âq áÀã §àqK m ko pÀã §ÔÂ^˜Âã ÄÌÊQ' q S{` ` q §åa`'ÂÍQJ$ SK` ã¾ pK` S{Q& Sq` ÜÂ^[Âã S¿` ^^" s SÌQ=' Ê` ©¤ §ÌÂ` £ pI mo Swã`D' bKQE' SK qwq 2Q o ^^B ^EÂ^Eã ^^B mK.ã §QHJK qã nKGBÂã nGB SKH o m ÎQKE S@G R_ ÎQKEh kQ@ pD ÎQKE' áMÊQE ” rÀ m[ o

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

`KQB' ^^" SKGH s ÌÊQ'Âã ÞÌQ=' `>IB áqF á¾Sã^ rG » ©bKQE'Â㠧Õ@Âã m[Âã 2HGB' o QJQKG¾ mH= Q- SÌ^' rG » ©QJ S{Q& bKQE'Âã `KQB'Â^^" s êSÌQ=' àQ¾ S{`DÂ` q ” fE Sã^ÂobKQE'Âã `KQB' Ê^ Q^I » ©SKÂ_ QJ Â^¾ã QJ¿` Qæ E ãaKHÂã QJq ^^" s SÌ^' ^^" s Õ@Âã m[Âã §SKIJ' QJHE M SÌ^' ÞÌQ= Q'Q» `KQB' h Â^ SÌ^' ÊQEã §SãN' QJQKG¾ ä^ rHI §`KQB' o ^^B s ÌQK”Âã SÊ^BQ \H s Qæ ÂaÀ `[ÂSKGÂ^ ©VQI' æ B rM ” ÎÌÂ^' 2 ÌQK”ÂS` m[Â\I » sD? Q^I ”À • Ê^B \H Q- §ÎÌÂ^' 2 oQÂã ܕ” o m rG SK ` ©ÌQ ÀmF Sq` ÅQqJÂã` [Â

S@Âq Q,Àã §SKG7 ÜÂ^[Âã sQB'Âã §ÆÂ`Âã nKEQÊ^” ÕqG SÌ^'ÂQ_ s S{Q& ÅÂÌÊQ'Âã SKG7 ÅQKKÂ`˜Â ÄQK% SÌ^ á¾ rÀ jK?K §¤£ sQq` Q¾ ©QJ Â^¾ S QE Ê^"s `KQB'Âã §S{Q& ÎqE@Âã §s QE ÆÂ`ÂmG aK. Q sã §ä`¾ rÀ SÌ^ o `KC s §SÌ^HG SKHKAI SÊQ'Âã S`= ÊÌÂq'ÂÎ`F SqJ â_ ©QÂqo SÌ^' Sq 2 SI Âq' nKã §SK QEÂã §SK QH”Âã §S`FDÂsQI' S^ s ©QJQKG¾ã QJ•


…œu  Ô u = B « w Ó Ó ÓË W ] Ó Ó —bÓ*« W Ó  d u DÓ qz«b Ò Ó —bÓ*« n ÌÂ` ^Q©Ê

WbI §åq`Â^vQEGSKQ[ÂàQJ'ÂoSÌ^HGSKHKAIÂSqJÂ^^"á¾QH§SK`ÂSKGH s æQQ¾æÂÌãÊQJGE{ãRQ@ÂSqmKF=^B Z SqQIQ`@QHIKã§SKHKAIÂSqJÂÅQHÅQÂÌ^TÌqQÂËÀæQqH?ãæQD{ãjG”QJ¾rÀ`K=SK>=ÂSqJÂs kHBÂã sÂS{Q&ÂpGãpK`ãpqG¾ÅÂaKã§pFQ5ã§p Â^¾ão`šÂrG pQFBÂã§pGH ã§âQBßqÌq>QIIËs `.§Qd pGãÐQ&ÂpqGMaKHåq`Â^vQEÂã©åq`ÂnKAIÂaK.Qn¾os•[ÂpqÂãSK{Q&ÂãSKHKAIÂSG$Q ©`šÂo âaK5 ©¤§sQq`£sQN'ÂmHBÂQJK pqãÊqEsÂS`KH?ÂãSKEG&SÌQ@ã§pvÂʾ`KQBߕo§nKAIÂrG SFBI' p•oáãÊqEå_§åq`Â`FDÂãS¿`GnJGE{ߕoSÌ^'ÂSqmKF=s oÊqE'Âã^vQEÂÌãÊSÂÌ^QßãQIßQE'ÂÂ_s sÂSq`ÂSKFKQI^ÂSK qrG bFBIã§ÄÊq$ÂkEã§S¼Q'ÂSCGbNå_Â`FDÂqã§nGBÂãnKGB§SK`ÂSKGH oæ• QJ QEãSãÂ^'ÂSÌ^'ÂÎqE mH=Q-§sGHBÂäq'Âs à¾åq`ÂÒQ=IGsKÂ`˜Âäq'Âs ¼Âq¶SÌ^'¼Q? s rC@ ÆQ[ÂÅQKʾßãQIߕopbKMÂßãQQqã¶ÎÌ^'Âj>Âäqs nGBÂãnKGBÂÄÌã`KrG QHJQFBÂä^ã§QJCã Y §SKqHSKHKAIÄ^qSÌ^'Âäqs SHKF%ÂS¼Q'ÂSCߕorMQqã§nGB'Âåq`ÂnKAIÂS QEsHIsÂSq` sqK¼ÂÊ[Âs kHBSKHKGBãSq`bKQEã`KQB'm5Sq`S•@Qh ^Âmã§sÌ^'Âj>Âs nGBÂãnKGBÂSKHG S Qqã SqF7ÂÅQ Q=IÂãÅÂÊÂ̘Âã§SKKÂ`˜ÂãS¿`Âpq^qå_ÂmHBÂqã§^KBÂmK$ÂmE{s áqHQáqq`ÄÊQE2HGBHG ©SHvÂ^ÂS¼Q'ÂmBD

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

â_ nKE oF. §&ULLINWIDER Ì^qIq Rã µsQÂqIÂrG nKE ©S Q=§ß^B§SE§mQBÂs Ý^>µSK•[ÂnKE» §å`FD lQH §S¿` Èqwq pq' mBD µS`FD nKE» ©m{Âq'ÂUÂrÀßqK'§SKGEBÂÄËQDI àÂ` §Ä^ Q' §mQB s j@G §^wQB µSK QH$ nKE» ©SK>=ÂSG>'ÂrG S qH'ÂSG>nKAB§o`šÂ ÄÊQK àÂ` §SQB SG>'Âã ÜÂ^[Q àÂa” µSKQK nKE» ÊQEp@ÂqsHKAIÂÌQ ˜ÂsnKEÂã©SãN'ÂSÌQ='§áqQE §QJ^EnKEQJDGæ Q?¾QJ•ohG@ã§QJ Â^¾qS qH'Â ì ©åq`ÂSÌ^'Âpqs ÌQ™SEÂãâQ#”ÂhI>nKEÂã Qqã§QJG QDãQJ Â^¾ãQJHKs SÌ^'ÂaK5SKÌ^'ÂSqJÂà^ Å``> s fÂã§pÂÌQKܕÂrG ãaCÂoSÌ^'ÂsH ÜÂ^[ÂpK ÅÊ^Bã§SKQH Â`ÂãS`FDÂÅQQ#”ÂãÅÂÌQKÂpK UK§QJB ÂãÊT•ãnKEÂpK TFQ=ã§QJJqsÂ\Q>'Âã ÄQK%ÂSÌ^á¾(ABERMAS ÎQ`QÜqGKDÂs ^

W —b*« Wu o ^^B s QQIã QJK{Q QJ §ÄaKH' SqJ ÅÂË SÌ^' ßqnQDopÌq QߕoQJDÜ`Bã§ÊQB[ÂãÅQq' â`KMãpq'ÂnJvÂʾS Q!ãnJJqS^QJvQ? ¾áQ.Àã§QJ Â^¾ ©sHKAI ¼Q?D s QJQ=I oF. `KQBã ÄÊ^ ÜÂ^¾ q ÜQDÂq§SK{Q&ÂãSqJÂÅÂËSÌ^HGÈQIÂÅQ• n¾oã QJJq n Êã §QJK` sBÂã §QJq 2HGB'Âã Õ@Âã m[ SÌ^'ÂaKHã©å`>mF=QJQÊÂ` ¾`K>ÒQÌÂã§QJÌã`Kã QÊ^Bon `ÂrG Ìq[ÂÅQ`rG SQÂÄ`@KQSqJÂÅÂË ÄÌQ˜ÂoF.ã©QJ@Ks ÎÌÂ^'ÂsQo QaK.Qqã§QJQ^"ã §QJ Â^¾2m{Q%ÂlQHÂߕoSÌ^HGSwÂãSqrÀ QJ Â^MÄaKH'ÂSÌ^'Âã¶QJQB ¾ã§QJÂÌÂ`ã§QJQQã§QJHKã ^qã QJvQ? ¾ 2 SÂ`= mBD QÊq=I k`@ \wq s ©pqÂãSqJÂSwÂãSÌ^^B§nJJq §SwÂãnKrG SKHKAIÂQJ QEbMQ^I SÌ^'ÂSqrI


SKHIQ §SI Âqã SKÀã SKHG nKã ÜÌQB áãÊ SKEKE SKHI ” UK sQK pK mÂ^ §R` sQÀ sBH Ôã`= s SGQ= sG7Âã §s `B'Âã sDIÂã s QEÂã s QH”Âã åÊQ>”Âã SGN' SK QH” SN' lG s §æQHvÂÊ §SÌ^' rEã ©s'QBÂã s s §QJQÀã SK `B' SKHI S QÀ ` SGQ= SKHI kKE rG SKBH'ÂÅQ Q@EÂã ÅQN'Âã Ê`D SK> SKHI S^s ©SKG QDã SK^ SE`@ §¼Âq Ã`C' ¨ sã^> ^H

l«d*« §ÜÌQB' ÃQÂã ÎÌ^H ©¤£ `ÂaÂ^H¾ §sQC§ãQ`¾ ¹ ©Ê^B §SKDIÂã Sq` àqGB SG SG §SK`B SK`G SKKÂ`À ÅQQ̝ ©¤£ sQC§ãQ` ¹ © Ê^B §SK` àqG §sq%Â`KIãÝÌaaa SH`§mE'ÂSK`©¤£§áÂÌqÌQ ÊÀ ¹ ©`=IG ßQEqÌÂÊ µ¼Q?K ÌÂ^ ©Ã`C' §SKIqF S q> µÅQQDF QKq Â^K ©¤£ VQI' S`^¹ SFGH' §oqFÂã SK`G sI q ÝQK' ©¤£ nKGBÂã SK` ÄÌÂÍã ¹ ©SK`C'Â

qI *« WOd W—ËdC« ·—UF*« µSKQ¾ ÁÊQ SB s ÜÌQB'Ââ_ áÂÌq ÌQ ÊÀ Ê^ ¨áÂÌqR¨ `AIG T • o p¾ UK §nqÂã M@& S `B© SKQ- SGQ mA S `B' mK{qrÀÜ^J s SK`Âá¾ g• á¾ rÀ sBK@ QJ ãaã QJQqB{ã QÊã^ã QJQKLã SKQ˜Â S `B' ©S `B' SKQ-Ü`B ì ÊqJ å¾ ß_ ” QJ¾ QH §nqÂãM@& §àÂã^ rG QJGQ# n SHQ SK? ÞQI µSHv•' S `B' ÁÊQ© SKqH= mQ=' m5 rG ÄÌÊQ S `B ¼QI ÄÌã`? kGBã ©©© QJGÂÊ SKG7Âã SKva$ ÜÌQB' VÊ k ¾ s §S`q$Âã rG å`= `FDG SKBK@ ÄÌ^E `q@ åÌã`? o UK bÌ^ åÌã`? o§oÊ^ ÝQKã ÌQ ÀmÂÊ p ÌQB SBwq mFÂã ¼Âa[ 2 ŕ QDÂã ÅQ•B mH \H s VQI' ©R` nQ mÂÊ svQaK ovQ pÂË Tq s q áQ˜Â µsQ˜Â Ò`= nGB© Ä^q â_ã §sÌQã s QHÂã s QEã sDã sqqKã ÊÂq' jG s nKGB QJ UB Q s SKQ˜Â SBK@G S`' Q àqKÂnGB mK' o \{¾ §T= Â_ mBDã ©SKÂÌ^ sB á¾ §áQQHI¾ §Ê` mF \G' o ©©© sQ˜Â ovQFÂpKIB rG §l_ ©o`šÂ h S`=' pqJã pqJ R`' hQ@ ©å`q$ p qwqsQ˜Â Ò`= o mB á¾nGB `[ RvQC å`= sqF `K>' `B µSKwÌ[ SqJ nKGB© sqF `>B ÅÂ^- S `B' \> á¾ R §nKGB o S`q$ hKwÂq' ^¾ SKwÌ[ SqJQ ÜÂ` ”Âã §¤S'qB£ ©nKGBG o oF5 s SKKÂ`˜Â ÁÊQ nKGB R µÅQKIKE• SJÂq© m>7 ÅQqGB'ÂR §sIKE•Âã hq•Âã mH7 SJÂq R ©QÌq@ ÌQ`KKC rG mHBÂã §Q mBDàQKE ¼QI¾QJKG ©2EK o ŕK̾ ` ÅQKIKE•ÂfK s ÌQ˜Â nGB sQ˜Â m{Âq SGKã pÂË Tq s nJD mF= µnJD nKGB© hKH s ßÊQ' nJD o Qæ Âq¾ RG@ QIq áÀ ©©© pQ ã `= 2nQD \{¾ ^E ©©© Ä^B{[ hKH rG ã ÅQq' sÂSK=q SKBwq o SKQ˜Â ÅQ•BÂÌ` sF Qæ qK Âæ `¾ ©nQD• QJK R ` §ßqEB s ݕ[ ]K` R µå`= bI$ ݕ¾© o Âæ ¼aã Âæ Ê` pÂË Tq s q áQ˜Â áqF s q nKGB hÂq Â_ pGÂÊ mH QI ^Âã m áÀ ©Ôq o Âæ ¼aã hH áQKQK áQK•[ áQQC \? §QI o ©ÊQB[ s• 2 SÊQ' SÂ`' S• ¼QI QH”ã¾ §Ä^^$ SKD— áQ`KF S`= kKE" QHJKQã §SK Â`E.^ k` o ÊÂ` [Âã hH' ©¤ §áÂÌq£ SKq S QH sQ¾m^ s§QIG QHã §SDQ Sq`ªSK `B' ÁÊQ' â_ áÀ Qæ HQ SK˜Âã SKHGB S `B' mB$ §QJGKBDãSKÂ^%ÂSÌ^' ¼QI §s'QBÂãsG7ÂQJ^Bs §SGQ=ÂS`=ÂSKHIÂkKE"s Qæ KKÂ`À

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

©Q̾ s Sq= ÅQQ' o

QJÂ` mÂÊ ÌÂ`HQ QÌQHÂã QJQÊÀ rG mHBÂ SKÂ^%Â ©SKIqFÂã Sq`Â QJQIã


©¤ §ãQÂ`£ sBÂq ÝQK o Ì`ã Ê` å`A Qæ HJ Âæ ÌãÊ RBG SÌ^' áM `E §Q`K ã §SDQ ÅQÂÌ^ áÀ pÂÌã`K sIã §Ê`' åÌq> `FD Çqã rÀ mD@Q h ^ s Qæ qK Âæ ÌãÊ ¤SÌ^'£ RBG l_ã§QHJ `ã QKGB SKI_ pQKGH ã pG QD ßQF¾ rG Qæ QÀ `N Q §pvQË SKHIã Ê`D SK>= s` s rÀ S Qw˜Q §^EB' sBK@Âã s QH” p@K h hQIÂã ßQBD ÅÂ`& ÇQO SIKHE s §Ê`D ä^ QKGB SKI_ ÅÂÌã`K ᾠ^N QH §QJ Â^Àã Ä^^$ ©©© SÊQ>”Âã SKqqIFÂãS`AI ©SÂ^' SKHI s S`= ÊÌÂq' ßq Äa`H'ÂÅQÂÌ^ m lË rG `K mF= a` à^EGSQ@ ã¾S^E' ßã^ mB Q Â_ã SKã^ÂS QI'Âãà^EÂÅQQÌ \` §QJKI Âq' QKGB SK `B' Å¼QDF 徶SÊQ`ÂÄÊQ'ÂÊQ>q§^^$ÂÊQ>”Â\{¾UK§Ä^^$ ÜÌQB' `K^ S`= Å¼QDFÂrG ^HB §ÎQ[Q Qæ K `B Âæ ÊQ> `K ã¾ `Q mF= §j q s §QJ QI{ã SÌQF” ÅQqGB'Âã ÅQK@B' â_ áÀ ©mQ= s QH”Âã åÊQ>” qHI s §`Q SÂÌÊ rG áãa`2HJ'Âã2Q m TGB Ä^^$ ÅQQ`Âã §SÌQJ'Âã SK `B' QJ¼QD SKHI S{Qã §QJKHI mã S`= ÊÌÂq' ÅÂÌ^E SKHI §SK `B'ÂSK`Q nJ^^ d>ÞQI \{¾ UK §Ü`B á¾ ÎM • ©QJK`ã Ê`D ä^ SKI_ªSK `B' Å¼QDFÂã s QJKH[ Âæ `A §SK `B' SK`Q rH Q rG §R?E mF= qã s ¼Âq ¶SKQ˜Â SKEK@ QJvQIã §Ê`DG SK `B' SKHI kKE" ©hH'Âà¾SÌ^'Â

WOdF*« WOd«

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ÅÂÍQ!˜Â rÀ SQ SD> ÄÌQ™ SK `B' SK` gD mHB n Q ÄÊQ p¾ o n ` rG §áÂ^K' Â_ s Ä^HB' ÅQÌQH'Âã ßQC”Âã qHI mKJ `[ kGB QHG SK `B' SK` o U^% ǕBÂo ã§S{QSK `B dÂqo qF= å_ÂÊ`DÂä^sI_ mÂqB o S#QI dÂqI \K>SKQFO `[ÂkGB QHG s `B' µs Ê^ §QJ Â^¾Q¾ ©sI_ ßQC”Âã¾ qHI lËTG@ s nGB nGB n §S`FDªSKI_ jvQ q `q@ã S `B'ÂÅQKI SK` §Ä`Q SKDKF ßã[ÂÜ^J ÕqG rG SIÂ`'Âã §`KFD SKDK nGBã §2B d> S{Q& Å¼Â`˜Âã¾ÜÌQB' ÃQQ Ìã`' áãÊ pDK qã pK`SKQFO nKG h §pKHIã ¼Q_ÂmKF= rÀ sB ©¤ §ãQÂ`£ ÃQ”Âã nGB o Ä^K ÅQq kKE" s SD>¼Q_Âã SK `B' Å¼QDF ᾠ§SK `B' SK` R §ä` §Â_F §SÌ^' rEã §ÌQH”Âã SKHIÂã SK`G á•Q áQK@B QH §SQ s `B' åq` Ìã^Q àQKEG §Q`K o `¾ SGN' SN' s s QÌQH” SKI_ªSK `B' nJÂÌã`Kã nJ¼QD SKHI §ÊÂ` — ©SGQ=ÂSqHIÂhÌQ=' SK` SÌã`? ÜÌQB'Â+^E §SÌQE' â_ n á¾ Êq §`K[Âs ã SK`Âs ÜÌQB' â_ SKH[ Âæ `A §áÂÌq ÌQ ÊÀ QJ`E QH mE' 2Â`ã ¼QÊ `B s nKE â_ §SKHK”Âã SK•[ÂnKE rG SÌ^' rG UK §SKqFÂã SKI q QÊQB¾ m s SKQÀ SKHI å¾

h S•Bã §UK §QJGKBDã SK`C' SKIqFÂã Sq` SqAI' ÊQH Â* §SGQ= SKBH' S?JI ßQ½ã àÂ^' åqHIÂÔã`=' µSKQ ÅQQDF `q@ã SKHI nGB' SK> SKHI rG mHB µÅÂ_ SKHI S@` ÅQQD » ¼QE̔Âs SQBD SHQ' pI `AI sQÀ m QDã §pÂË s SQC ©Å”Q'Âms pBHàQA mB# UK µs QH” ßq s ÌQH• SGQ ÅQQD » QÊQB¾ mF SKBH' SKHI ÅQKQ% RK oqFÂã SK` ©SÊQ'Âã S`FDÂã SKã` s §SK QH”Âã SÊQ>” ÅQ Q@E s j`>G SGQ ÅQQD » ÅQ Q@EÂs ÇQʘ ÅQKQ%RKoqFÂã SK` àQA mB# ©SK QH”Âã SÊQ>” SKHI ÅQG@'ã SI' §SKH` Sq` ÅQKÊ[ eB o §S`E' ÇËQHI â_ߕ o §Sq`ãSK `B SNH SÌ^'ÂmBs SKHKGB SQK SK 2 ÅQQDF SKHI ` lËã §SKBH' S?JIÂkKE SKKÂ`À SB ÂÌ m QD q å_ §Q`q@ã s`C' nGB' ä^ SKHKEÂã SK `B' ©SqM' SKHI áQÌkKE" s sGE'Âã sQ[ Qæ KHKã Qæ K `B 2GNã ¼QD¾ ÊÂ` ¾ áãÊ SKBH SKHI ” á¾ Q-ã àQH” ¼Q@ À o ^ ” §sKÂ`À ÌQKQã pO §æQKNã SKQ'Âã SÊQ'£ ÅQq' m rG SKÌ^' SNHG 2K QF n ^Âã §hH' à^Es Qæ qK Âæ ÌãÊ RBG SÌ^' ᾠUK §¤©©©S`=Âã QH£ §ÊÂ` — åq`Âã s `B' mKM s ÄaKH' QÌÂãʾ ` lËã ¼”N SK>= SK `B SKHI áãÊ SKBH SKHI • §¤æQE” ä`I ©hH å[ sQ[ Þ`7 áqGF= o_ ÊÂ` [Â

rKF*« WOB"A WOdF*« WOLM«Ë W —b*« SGKã f¾ §2Ì^H' `K ã 2Ì^H' ßQD [ 2 SÌQE'ÂmF= SKI_ ÅÂÌã`KÂãżQDFÂSKHI rG QÍÂ`ÀãÎÌ^H ÌQ½ ^KM p@K h pG QD ßQF¾ã pK> Ìq@ rG ã §Ê`DªmD@ ^I µQJI `_ §Æq o S qH p TQ Q Â_ã §s QH” ÎÌ^HQ mD@Gs `B' qHI fÌ o ßã¾ qã §sFqK ßQH ¾ `F Ìq@ SK QEã SK QH ÅÂãÊM §S{Q ļÂ`EÂã SQFQã §SQ àQAISqF'ÂSCG pBG å_ sQ˜Â Ìã^ rG ^¾ UK §mD@ ©QKGB SKI_ ÅÂÌã`K oqF s Ê` åaÌ rÀÅQKIK• s bDI ¼QHG o SB ÊQ ^ ¤£ QÌqá¾^! QH f?Qã §SK QEÂã SK QH” ÅQ•{˜Â ÌQ½ SÂÌ^ r@q QK½ nJ@=¾ oF n o_ §áQFG S`FD jvQ q rG §ÎÌ^H SaBÂã SK[ `QA- àqF7 å^KGE s•DÂmHB Êã^ ÍãQ sQ˜Â `KM SKH¾ SÂÌ^ â_ TD= UK §nQB sQ o SE`@TGQB SÌ^H'ÂS qH' ᾠËÀ §áQF `F rG ÎÌ^HG SKE@I'Âã SÌq> ÅQ•B rÀ TQÂã ÅÂÌQ” h ÄÊ` ŔQ% ms ÎÌ^HÂáO §ÜqãÌã`ã` Rã ©¼QK— â_ mq" s Qæ Q¾ oHF§mD@ ÜÌQBrG Âæ ^ sQÀ `KM p hQ rÀ ÝQK s oH?' sBÂqÂã sGHB QJBQ s ÜÌQB'Â


 Ô Q Ô —b Ó *« WOÒ dF*« WOLM] « W Ó ËW Ó 

sã^>Â^H sQH¾`ÂãsÂ`”Â2@EÂ2s'QBÂãsG7ÂÊQ%ÂÔÂ`>ÂÇã¾s UK§sqq^¾qQßqsHKGBÂåq`ÂàQAIÂa`5§æQ^KGE §åq@GãåÊQ¾mF=lËã§sqq^˜Â¨hK?Gã¨hK@GÄÂÊMmHB¤ä`¾ßQFMTÂÍQQ-Ìã£SÌ^'ÂTQ§¤sI^ÂQ-Ì㣠¨qKqÂpQqAIÇQÀÄÊQ ÀãhHHGSKQKÂS^IJÂs nFÂm¾o§SIHKJ'ÂRIÂãÅQE@ÂÜ` o§sQÀ”ãsHG ” ©¤sÌQ'ÂsGÂQQIB-£QKqq^[¨S `B'Âßqa`Hsq Â^KÇËq,k ãmC=§`KmF=ã§TQSÌ^'Âá¾å¾¶SKQK §qHIÂk` s sÂ㾧QJISDG'ÂS{Qã§ÅQBH'ÂS?JkKE"s SKKÂ`ÀSB ÂÌ`BT{¾SKÂ^%ÂãÄ`{QB'ÂSÌ^'Âá¾Q-ã `KmF=aK`Ânp¾`K §Ä`K[ÂÅQBH'Ââ_Jm^ÂãÃQ@&ÂßQF¾s Ä`KÅQQmSKHIÂàqJD^!á¾sBK@ÂopO ßQHÀpÞQIßÂÍQUK§SGQ=ÂSKHIÂàqJDßãÂ^on `ÂrG lËã§Q^rÀsQKÂãåÊQ>”Âp^Bs SKHIÂàqJDrG §s `B'Â^BÂSKH¾rG ¼Âqw[ÂeB¼QEÀsGQHK ßãQI§Â_©SGQ=ÂSKBH'ÂSKHIGSKDIÂãSq`ÂãSK `B'ÂãSK QEÂÊQB— SKKÂ`Àã SK QE ¨qKq SNH SÌ^HG SKIqFÂã Sq` SDK q ߕ o lËã §SqM' SKBH' SKHI kKE" s S{Qã Ôã`='Âs æQKQ¾æ• Q ãæ•NáqFK§SKHK¨qKqÂãSK `B'ÂQÊQB¾s S{Qã§nGB'ÂSK>SKHIߕolËã§SHQã ©pBH'åq?JIÂãåqHI åq`ÂÃQ@&ÂoÇËQHIÂeBߕo§hH'ÂãÊ`DÂSKHIkKE"s SNHSÌ^'ÂSDK ãSKH¾ÍÂ`ÀßãQI§kQSÌQE'ã ÆqÂeBrG Ü`BÂ` §nGB'ÂSK>=SKI_ÂãSK `B'ÂSKHIÂs SÌ^'ÂSKH¾ÍÂ`ÀrÀÝ`@In§^^$ÂsH`Âs•{˜Â Ê`DGSK `B'ÂSKHIÂÅQKQ%RKS^SÌQEãd>SK `B'ÂSK`rHQ-j`BQàqEIn§lË^NsÂSKÂ^K' §¤&EHBS.PSJO£áÂÌqÌQ ÊÀQÊÌã¾QH§mE'ÂSK`SÌã`?ÂÜÌQB'Â`_25Q§SGQ=ÂSKBH'ÂSKHIÂm¾o§QJ Â^¾ã SKHI kKE SKÌ^' SK` s SqM' SKEK@ QJvQã §nGB'ªÊ`D ä^ ¤SKI_£ SK `B'Âã SKHKE SKHI kKE" s QJKH[ æÂ`A ©SK'QBÂãSKG7ÂãSÊ`DÂÅQq'ÂrG SKQÀ¨2ÂSKEv•BÂ

SK`C'ÂSÌ^'ÂrG QÂaáQ§SqM'ÂQJQQ ãSKHIÂÜÂ^¾kKEã T¾ §S^ã SKÂ^ SKq Â^Kã Sq` ÅÂÌQK sI Ä^^$ U^ ÅQQDF m^ ÊQH  S{Qã §ä`¾ ßãÊ s QJKQB

Íud« »UD)« w WOLM«Ë W —b*« wL d« dYG^§æÂ`K¾Sq`ÂSqAI'Âȕ{ÀQJEGsÂÄ^^$ÂSKQI^ÂáÀ SÌ^HGs@BáQå_§å^KGEÂåq`ÂÃQ@&ÂoSÌ^'¨æQK¨ bKSÌ^'Âá¾ä`ã©©©æQA QãæQK `B¨q^¾æÂÌãʧ`KmF=ã §SI`K SNÊ`QJ¾UK§à^EÂãSKHIÂs SDK ãå¾QJ T{M ©©© ¤æQKQKã æQKQ£ Sã^ rG æÂ^vÂÍã æ•KE æQ mF=ã kKE" s æQKQ¾ æ•Q ¨sÂ^% s•{˜Â ÃQ@& h¨ SÌ^' sH`ÂÊQH ”ÂߕolËã§SGQ=ÂSKBH'ÂãS`=ÂSKHI SKÂ^ã SK•E SK QHÂã Sq`ã SÊQ> ÅQÌQEã ÅQDGD oqFÂãSK`GsI qÂÝQK'ÂߕoÂ_bHGá¾QIIF.ã¶SQB oqFÂã SK` àQA àã` UK §¤ §SK`C' SK` ÄÌÂÍ㣠§S^E'ÂQKqqIFÂãnGBÂSK{QޕÂäqrÀ§Ê•Qs` åÊQ>”Ââq,ã§SK QIÂÃ`C'ÂÄÌ^ÍaBQ-§Q`q@s àQJ™ã ^!QH§nQBÂrG ÈQD”ÂpB@^J s §sQ˜Âãs QH”Âã

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

SK`C'ÂoqFÂãSK`ÂVQISBÂ`'SJq'ÂSq`ÂÅÂÌQK”Âá¾ SÌ^'Â2SKG QDÂS•BÂokG@I¤eK[ÂÃQFÂs ÄÊÌÂq£ æ•Q ã §s QH” à^EG æQKQ¾ æQ` SÌ^' ÌQ Q §hH'Âã mH s`C' nGB' ÊÂ^ À oã §V^I' å`= ¼Q,˜Â mÂq o §pQBKÂã pQqã pÂ`JA5 jG s sQ˜Â `FD ÅQQÀ s`C' nGB' ÊÂ^ Àã §QÌq@ã SKQ˜Â ÅÂÌQ?% Ŕq" nJDã RK §SKIEã SKHG ã SÊQ> SKI ã S?J kKE" s SHQHG åq`ÂàQAIÂáqFsFl_ã§pQBG@ãs`C'ÂhH'ÂÅQQ% SK QH SKHI kKEã §`>B ÅQ^" SJÂq äq s s`C' s m QDÂrG pÌ^ã§hH'Âs ÇQ^”ÂÊ`DGoH?SÊQ>Âã SÂ^'ÂSK`ÂoH?Sq`SDG sIpKG QÂaáQ§sã^ÂVKI mãq,ms SHQ%ÂãSJq'ÂsSK`ÂTÂÊQ§hH'ÂãÊ`DG ©¤§Ã`C'Âs VQI'ÂS`^£Ìq@


T s SqD' S•BÂáO ä`¾SJ oã§SJ o pQÌQDã kÂ`' sB `MÅÂqI `= o `¾ ÊÂ^ rG mD@Âã oq[ 2 pI ms no \Q> áqFå_ÂÐQ&ÂsHKH% pQ ¼QI q ©âÂq¾ nJ^E s ã §o^Â` nQ ÃQ rG ÅÂ`KKC ßQ@2 §æQ?¾Sq¾ áqF^ SÍ[ áÀ §ßqE S{• Æ^ Q SBQã ¼Âãa” á•?D o_ pq¾ kÂ`' QJ `. s ©nJvQI¾ ÄQK s áQFQHJ ^B n p¾kG@I o SCQ SKG áÂqwÌ mwQ ^H Â^Is nKE s`C sqqKqUQ

2 ©SHvQEÂ Î¾Ì rG ¼QšÂ ©•q nJ Âq@Ì o_ ¼”N o Ê`HÂã SwÌQB'ÂßQF¾m á¾ Âæ `K¾ áqÌ^KnJO §Â_ ¼QšÂ nJD o_ ¼QšQ ©©© SG`' `QA o `JA äqTK Ôq?& à^ ã rG' SE`@GnJ`A âQ#Âã nJQ# Ê`H pã¾ m áqEÂ`' å^ ßQ' nÌQ Âo Sq' SIKB Å` o_ nJD¾ ncKBG ©2EÂ`' ¼”N mo Ìq?%Âã n ^G Òã`=•Âã oFH' s Qæ •E Æ^" 2 kÂ`HG Ä^^$ SK^Âã SKGEB ÅQQF˜Â áÀ Q/ `¾ ¼QšÂ rG oHKJ SÍ[ áO §æQDG SHvQE ÅQ•B SBK o sDF Q p^ T{¾ nQ' hK@' mD@Q §¼QI[ rG oHKJ ¼QšÂ ÃQ@ jBwÒQESqJ j=F pGB# s SKGEB ÅQQ@Â

g«uN« 

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

,YNDA'OSSELIN CESADOSQUINERESSEMBLENT CITATIONPARENTS REVUEDELAFÏDÏRATIONDESCOMITÏSDEPARENTSDU1UÏBEC 6OL.JANVIER FÏVRIER /LIVIER0IOT!DOLESCENCE HALTEAUXCLICHÏS ÏDITIONMILAN #HANTAL2OYER 'ILLES0RONOVOSTET3ARA#HARBONNEAUDELUNIVERSITÏDE1UÏBECATROISRIVIÒRESTROISIÒMECHAPITREDE LOUVRAGECOLLECTIVEINTITULÏLESVALEURSDESJEUNES 

©æÂ`q>ã SQ ©©s>>EÂ`KB s  ÝQ o


^Q ÄÊQ kÂ`' ᾠlË ©ä`¾ SJ o hÂq ÅQÂaÂã §SJ QÌq?ã QJBQ@ Âæ `AÅQ Q ^” â_ rG Ä`@K s Ä`K SqB{ ©`šÂbI$Q ÞQF mF à͕' åqE ŕ QD àQA Íã` SG`' â_ aKH µs QH” äq' s QH” ÌQ ˜Â mÂÊ pD SBwq' kÂ`' sB pQ¾ ^^ SKGE ྠTQ SKqqK §Ä^^$ ÅÂ`KC'Âã k Âq Q- §sEv•B S`@D SÊ`D ÍãQ ÎQ[QÜ^J Qqã §SKÂ^ã ྠSK `B mEI QH §ä`¾SJ o ÅÂ_ ßq åa`CÂa`HÂã §SJ o o Üq& rÀ Qæ Q¾ Ä^vQB SQ SKQ” S aI o kÂ`' SK QH” nKE m5 rÀ SqD@ ÅÂqI SGK pQ{ s ÃQEB pK?` Q' Qæ E ã nKEÂã RÂqÂàqJD¼QI o lË pKIB Q- §ÄÊ`' àQ¾ m^G Ä^B áqF s §hH' mÂÊ S QH$ SG> ÌQE”ÂãÍaE¼Â^Oæ¼^ §QJQ> rÀÌq[ ÔQ̘ ŕDÂ å¾ åÊN á¾ Ñã`D' o áQ ÂËÀã ©S`Í ÅQqE hKq ¼QJÂã ÇQ^ rÀ ª SEÂ`' o Ä`M' SG`' s ŔQE” â_ §s QH” fKHG s QEÂã sHKE sEv•B kIÂs sÌ^ S{QãÄ^^$ ÅÂ`KC mQEs SKQBD” ÅQÂ`@w” â_ áO áÂ` q” SKN' fÂq?G àÌQ>Âã ÜQ$ hQ@Âã QJIS^$ s åÊN Q qã §2K QF Sã`'Âã S• ŔQE” â_J s ÅQHÂ` m kÂ`' QJK `H Ä`QÅQÂ^{ rÀ RQC s sÂ^ãã sGE ã s^ Ìq@ o Ä^^$ S`HB p` p QJEE ܕQ s QH” kI ÅQqF sQ àQ¾ âÊqã S`B R ©nJBÂqã nÌÂãʾ 2ãN'Âã ¼QšÂ o `KF áO §Å”q â_ m àQ¾ã §Â_ m h Ŕq â_ áqq ” QæÂ`K §2EÂ`' h áqGQB å_Â2q` Ïq= `>I o `¾ kÂ`' \> ” Â_F §QJE s SKH[ \> QJIK ºsGD rD o¾ µßÂN È` SK ` ¼Qt s@B áQKÀ å^IF UQ lË o `B QH §¼QšÂ Ü` s kÂ`' b[ mD sD 2 ©©© QIK oF å_ R`CÂlË µTÊq ©Ä`'QÜqM; `K `½ dpG mK nQ'Âã hÊqÂ

ÌQ? ` `5 ¨QJEE" SqB{ rG ¨ SÌã`? m{Âq S• o `M TK QJKQã QJÂ^KEB o n ` rG SEÂ`' SG` mBDÂã Êqq s Ä^^ ßQF¾ S`#rG kÂ`' mH"Ä`Q SG` ÃQ ÅQK½ kÂ`' \I. Q s Ä^^$ ÃÌQ â_ ©`KFDÂã Ì` áq` Qæ KGB Â_ Æã^ oF §SKÂ_ SqJÂã SK•E” æ ã¾ 2EÂ`' ºnÌ`" o/µßÂN rEã §”

ÄÌã`?Q ÂqK 2EÂ`' áO §SÂÌ^ rG 2 `=' 2QG SIQ l_ sq QH Ä^vQ SKHKE ÝQ[ rG ÄÊ`H `{QI nJIF §nJHK RG ¾ nJQBH áqHQE nJ §ÄaQ$ ÅQJK=KGF o jGoÍ ÇQ s s S{Q&ÂnJE`@ Â_m o áã`B S;s Q/ `¾ o^ÂÌã ¼Q½ S; SÍ[ÂáqF mJ §nJKEQ áQ; º2EÂ`ã ¼QI¾

UMO sJ Íc« VdG« p– ÆÆ o«d*« QJ ÅQ à^ ã SqJ SÍM §SwÂãÌq[Âã^ 2EÂ`HG SIQ Ŕq ÇQ s SEÂ`' SG` á¾ lË §ßQ S¾ rG QÌ` Q µsG QHK QJGH! SEKH o å^$ äq' rG SEÂ`' SG` ` M µå^$ äq' ܕ R ÅãQD SE•ã SB` SKqqK ÅÂ`KC ߕ \• äq rG bFBI S^ Ŕq" rÀ s?D Q- 2I$ rG ÃÂ`@w rÀ RQC s åÊN Ŕq â_ §pMKã d= QÌ`¾ ÂËÀã §SKQBD ÅÂ`q o lË pKIB Q- ÅÂ_ ÞÂÌÊÀ äq sBK@ o áO §s QH”Âã sDIÂã sqqK 2 m QDÂSKH âÊQB¾ jG s sEv•B äq' rG ÅÂ`KC â_ `?" á¾ §¼Q½£ o`šQ SÌQE SDKB? SKI ãË `KC> mD@Q §pQQKã SK^ ÃQEB iK{ hKH ÌÂ`HQ Ê^J'Âã §¤2ÌÂÊÀ §2Ì^ â_J ÊÂ^ ”Q ÌqB o lË pKIB Q- Êqã p ^B n §SKDIÂã j=FG ÊÂ^B”Âã §o`šÂ mQE s Ä^^$ S^$ ÅÂÌ^E æ K `¾ ßQFMã §SQI' ÅQAG s QJI QJI ÑÂ`B” rÀ • QÄÊQ SE•' SKqqK ÅÂ`KC áÀ ©åÌÂ`@w” ßQHB” rÀ ÎQ¾ rG m Q Ü`@ p ÜÂ` ”ÂmK s S ` kÂ`' ä^ s_ ^ SKqqK SÊQ' aÂq% TÂÊ Q åÊqH ÎQ¾ rG bKã sE ¾ ©ÜÂ` [ hKH 2 s^ ÃÌQEQ TÂÍ SG` pKQK áQ `A s Ä`D â_ ^B µs `B' sGEB äq' SGK mEB rG TIHK s d=' `KFD ÅQEKB o Ì` o ÅQ`AIÂã ÁÊQ' ÞÂÌÊÀ rÀ kÂ`' mEIK §SqD@ ÅÂqI ßQHB rG ÄÌ^E rÀS QwÀ §QJ_Fã¾ ÅQKw`D ÌQ k` §Ä^^ ÅQã` ¾ RK` QQ?ã ÅQKBwã 2 sEK q mKG S•B §SÌQH' äq rG §QJGE ßaI Ä^^$ ÅÂ`KC' â_ QJ• o `H Ä`H ÅQQ=ã ÅQDQI VI o^Â`Q ÃQ@& ÅQKBwã rG ÜQD” s Ä^^$ SKGEB pÂÌ^ kÂ`' sBÂã §2EÂ`' âQ# o^Â` ÃQ@ aK5 Q ÄÊQ s §SÊqHB ©nJQ¾ ÏQEIÂã ÌÂq% ÅQQ ÈQ q ÅQBqH V? SG` s SEÂ`' SG` áÀ µsÂ^q äq' n Â_F §SKEKE% hKwÂq'Q QJ• s S^KKG SQ@G Sa`C §hKwÂq' â_J SKEKE% ÊQB[ rÀ SKQJK”ÂhKwÂq' o ßQE” o Q[ ÅQ Q ^ 2 kK qG Qæ KI?ã Âæ `K Âæ ^JRG@ å_ ¼s=Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

kÂ`' ÌQ s SE`@ TQ QHJH §oÌq_' 2Q R pq o U á¾ã §pK> Ŕq" ÌQ QJ• o cKB á¾ SA Q7 s mH jq'ÂrG Ä`@K s ` SHG áO §Ä^^$ m? [ oH  §TÊq$ SIQ §`H' m{ÂqÂã fÂã` rG m{Âq pIF §`H[ áqGQ mq@ â`B i> kÂ` h cKB k ã `FDã bG kÂ` h cKBQ SÌQE pq¾ h ^K mF= ©æQQ5 SB@EI 2 `@ 2 m{Âq S• oF §pq¾ ÅÂÌq>

©SÂ^ `¾


3 ø°ÆÆUMO sJ Íc « V dG « p – ÆÆ o«d*« âÊqãrG SIÂ`' nJQFO å_ ßQ' QJÀ §Ä^Q'Âã n ^G Qæ IF/ nÊqq ¼Q^{[ÂQ¾§ÅQã[ m s ã Ò` ã¾ ^K áãÊ pH Êã §o`L Qæ Q áqF sF kÂ`' SQ áqG nJ §pI m^ ” ©SKQB ã Äq `¾ pIF §Ä`[ ÌãÊ o Âæ ^ Âæ ^KB bK nÌãÊã Ìã^ áÀ µsG Q áqQ m §¼Q^{[Âã Ä`[ÂSKvQI Ðq> SQ& nJG s mH kÂ`HG SIQ ¼Q^{[Âã Ä`— sQ[ Ãã¿^ pã §pK> Ìq@ã SKqK p@=¾ s kÂ`' ¼QDG âÊ`5ã SKÂaB” kÂ`' SBK á¾ æ•B ã^ Â_F ©©© SqJ o SQ â¼ÂÌã sD p`¾ h S^KGE m{Âq ßQF¾ jG rG k ã oF §nJ^Qã nJH ^ hH ÌÂ`HÂã nJB m{ÂqG SIK Ê mD TQ s SKDIÂã SKqqK Ŕq `? Ä^^ SÊQB ©b[Â

qLF«Ë W «—b«

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

SHKE ÅÂË ¼QK[ ßq Ä`K ÊãÊÌ s Å`? æQ?¾ SKvQI â_ áÂ`? ÄÌq_' SKvQIÂQqF §2q' 2EÂ`' ÄQK s ä`F bK SÂÌ^ s áã` nJ¾ kG@I o 2EÂ`' Sq¾ s 2@Â` æ Q áQHwã sIJ' ÈQI q Qæ ?¾ k` m §R nGBG ” SQF SKvQI â_ Tã¾ ^2EÂ`' Sq¾ TQ ÂËÀ ©©© mEHG ßq àQJD S@E o `¾ È`@ Â_ áO §nJQQH SHvQ oHw ÄaK/ ßq nJãËã 2EÂ`' 2 m{Âq ßQF¾ h@s VI= ÅQ• ” ÄaQ$ ÅQJK=KGF s kÂ`' ÄÌq> §ÎQ[Q mHBÂãSÂÌ^ ” QH §Ä^K$ VvQI kKE àQH o QJE Q SÂÌ^ s@B ” 2EÂ`' o 2q' Sq¾ QHK §^K sGH ÌQ^^ nJ ^ QE ` ÎQ[Q `. å_ sGHB mE'Q àQH äq bFB ©ÏQE f Qæ HvÂÊ sE`KBÂSE` oF ©©© SÂÌ^Â

qUJ«Ë «dô« SHKE ÅÂË ¼QK[ ßq 2q' Sq¾ o SI' SQ SKvQI Ìq_ o 2q' RG M §m QFÂãàÂ`” SKvQI s §nJ^ `K^ãSK QH”ÂÄQK%Âs 2HKE 2Q SKH¾ rG Âã^¾ ÆQ˜Âã ¼QK[ o S qH s ¼Â^B nJGB QH §ÊÂ` [ 2 ÅQ•B n Q- ÄÊQBQ SKqK nJQKs QJqã QJq=KB s S@K §o`šÂ Ä^ Qã §áqGBDQH Qw`Âã§nJQF àÂ`Âã §pKG kÂ`' SBK áËÀ r• Â_F ©©© nJKÀ ÔQH”Âã nJÌQ=ã nQB nJHGã n`K Ä^ Qs ¼”N S Ì àQ¾ SKQ•Âã SKÂÊ`DÂ

¼ÂÍÀ âQ= Q ã¾ pIm Q p^ ^B n§pK¾ h äãQ o” `K^ rG 2HvQE 㾠§nJKÌ^ `[ áqHJ” _K• ©©©pq¾ ÌQC> ÃQ= ¼”N áO §¼s m `KD m¾ o ©©©nJãN à•FÂk` o nJqwÌQB nJIF §nJKG SEQÂßQK[ áã^GE ©ÅQ`%Âã Â^IK S^IF SQ ßqE §SQ SKD[ s å^I þ à• Â_ bK ÜqGKD QJQ ÅQHGF â_J §,YNDA 'OSSELIN 2Gq S; á¾ã^ Â_F§SI ܔ½S• ÃÌQEQ _I q@̾ sQqK hH' Ä^Kã TK QJM= È`@ s SFQ=' SG[Âã SEÂ`' s• ˜ÂaK` ᾠ`K §sQ˜Â ÊqqÂà^S.^ sJ §U^% SK•[Âã SKDIÂã SK QH” mQ='Âã SG`' â_ QQ? rG jI> QIGB Q Âæ `K §jIBÂã áQʘÂã ÜÂ`”Q QJ S@`' n oH ©S^% ÅQBH'Q S@`' ŔQF˜Â SQ s Ä`QA Qæ E mBDQ áqGHmã ºQI áqDG n^ å¾ rÀã ºQqEÂ` ºnJvQ½ mK khæQwÌQB Qæ KHK QHJ SQD áO §¤0MJWJFS 1JPU£ Tq `DKã¾ UQG SIQ ÈQD Ä` o Âæ ^ Âæ ^KB fE á¾ QJIF. • §QJ qE SA% Å^B ÅQqG ÇQÀ ÄÊQ Ào `M áqEÂ`' àqE ” Â_F§QJ¾ s mF QJ@wã QJ Q?À h oF §n`¾ã nJQBH mÂÊ SIHKJ' nJ rIB' Â_J §S`HB SG`' â_ aK5 s ÄQQB'Âã l= ÅQK½ oF §QJD m{ÂqÂã `KB ßQF¾ã nKE nJQBH áqHQE QJ àQ SÂÌÊ pI Å`D¾ Q Â_ §S{Q& nJE` ã nÂ¿Ì k ã cKBÂßQF¾ã nKE ßÂN ßq lKK S”q2Q o S qH ©SI ¨ 2Q 2EÂ`' ä^ á¾lË §SÂÌ^ÂrG 2 `=HG SIQ r SÊQ{ VvQI żQ ^E nJKIB s¼QK[Âã nJHK ßq 2EÂ`' o Sq' SIKB Sq¾ o n`K ã nJvQ½ßQK¾ ÅÂÌq> o Ä^KB ÅMn §Q`K o `¾ ßq ÎQ[Q Åa` ^ Sq[ SGK> §nJKG SEQ ßQK[ nJE ÎQ¾ mF= QJM áqEÂ`' È`{ s ÅQKvQI o SGG áqEÂ`' QJI ` ÅQKvQIÂâ_n¾ ©nJQBG@ã nJQqGã sHKE ©m QFÂã àÂ`” §mHBÂã SÂÌ^ §¼Q^{[Âã Ä`[ µsQQ

¡Ub_«Ë …d _« æ Q QJã`B 2KFKKF 2EÂ`' áO §Ä`[ U^%nJÌQÀ ^I ”


pq QH `KBÂã SÌQ=' rG Ä`K ÄÌ^ ßQD —G ©nJÂã_ kHB' `KFD m¾ o æQ{` nJ ` q á¾ fE R ©pq=KBã ©UÂã n o- kGB 2 S{Qã §æQB{ `[ áqF ŔQ% eB s VvQ kE QIO §SqG@' ÅÂãÊ[Âã ÅQKIE `q@ oF§æQI m¾ ÜQ= rG nJ^ Q m¾ o Tq eB QIaG fE ©©© Ä^K §nJ ãQ QqHQEK S{`DÂnJIã§nJMH §nJ• Àã §nJÂãË ©Ìq> Q/ mJ¾ `[Â\>Â_F©©© nJQ½ã nJ•¾

oF. Q ßq ÅQÂ` +^E SãQ nJI S@=I'ÂRG@ SQ% â_ s ©`ED s áq=KB o Ä^ Q' â`H o Ä`= SÊQ% s mD pGBD á¾ R §âQ• ÄÌQÀQ`¾ oF ÄÊ^B ÅQÂ`Â+^E_K• àQ QI[ §¼Â`ED SQ s áqDI> oàÂ` ÄÌã`? kGB áQ §S@=I' ©pQ¾”ã pqQB å_ Q f?Q Ü`B ” Qæ HvÂÊ SQC áO µS` â_ rG S `=' ÅÌQ Ä^KG SIQ ÌQ ” nJ ^KBã nJGÂ^ Q Âæ `¾ Þ` Q q 2HGB' h Ê s

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

©QÂÌ^Âä^I o


Q áqHJDã `ED s áã`FD_K• mB SÌqÂâ_ SQ ©pGË ©pQK Â^ o pã^Q= Q- kGB 2ÌQ=' _K• rG S@=I'Âp`@ ßÂN SÌqÂkG@I s SQ˜Â áq `B ”nJ[ã §pGË o T`DB Ã_!á¾ ÄÌQ pKIB Q^B©å^IF sB=Âm' Â_ m{¾ s S> nJ sF"QJO §RQC hãã pGH QJãÍ ^E SQ SãÍã ྠS> ļÂ`E _K• S@=I' q ^ ©ßqF rG áQʙ SKw §QHJQ À QJKG 2GD hÄ^Kã QJD à[ â_^# pI QJQ>D ^B m¾ o Ä`[Ââ_ pQ" ^ Q `^E s _K• Þ`= SQ% â_ s rG pHÌ n ßã^ ߕ olËã©©© m[Âã b•'ÂãoF rwQE ľ`' QHK ̔ãÊ q jÌQ>' ÔqHáQ ÂËÀ ©ÄÌq m> QI ºmBD á¾ QJKG ÂËQH §R ̔ãÊ fK QJGH o µS{•& rÀ nJD¾ _K• ÞQI ÂËQ' _K•G \wq Â_ §ÅQ ã`>' o aB ÔQ@ sCI áqãQI ”ã SÌ nJ• §RKÂq nJqK s ^q ” nJG ßQD ¾ ©àq m Ìq@D àQB r Ä`F àqE µ_K• àQ¾ `K> cKF RBG áÂ_KHG àqE Q^B ©SG Q 4 rG o d ã Ä`KC{ SGD 2¼QE rG cKF s ¼Â`ED o `K Ê^ ÞQI ÂËQ' µ^K rG ßÂN È`@ SGD@ ºnQB ©ÂqGHB á¾ áã^` ” ÎQI á[ §æÂ^EB `[ bK µm`ÂÊ`K Ê` QJ{ ä^ã m` SQÀ s `KFDG hKH$ S@=I' q ^ QI ©SGD@ ßÂN rG RQ> Q ÄÊQ s SKGE í àQF[ m hHI SAG â_ s ”À áqHJ ”nJÀ §rQ nJÀ µÌQF UÊQ¾ s Â_J Qæ qwq ©nÊqEáqEDI jK áq `B ” nJÀ §qJGQ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

o `½ äq' ÏQEI ßQ `q S@=I' àqE §QI o Qæ •@ ºå¾` Â_ h kD hKH$ m µßÂN È` k` á¾ ^E ¾ ” Q¾§” ßqEá¾ hK@ o ÞQIæQHvÂ^ §ÄÊQBÂs QHã ©qIÂÂ_ rG `K Qæ HvÂÊÌq[ Ôq` k` o ã`EDGä`¾ ÅQ o UGßQ' \DK Â_ `E ã Q`E SKãN mH ” s 2GD@ ྠSQ= ľ`' S> rÀ ©QJ`¾ SE' àQF[ o Âæ ^KB `ED ÃQ¾ mKF= ÄÊQ À n Qæ K= Qæ K §rã[ nJQQO SÌQE Ä`QAQ _K• s ã Ìq@ UK §Ä^vQÂ

s QJIã SGHB SKÌ^ ÅÂãʾ hKH m Â` Ä^K Ôã`=¾^ rÀQJDIÅ` QlË^Bo`J§å`ÂmEIÂk` o `KIÂâQ# ©©©ÅÂãÊ[ hÍqã ÞÌQH$ Å¼Â`À rG ÜÂ`˜Â m¾ o `KI ÅÂãÊ[ hH ÍãQ# ^E §æÂ`K Âæ Ìq@ Ôã`='ÂÜ`BK Ä^ ÅÂqI ^B ©©©S`' sÂ`FÂã ^ QE'Âã ÅQÂÌ^Âã b•' hH rÀSKÌ^' ©l_`KÔÊq `K q RG@å_¼s= Ìq> o S qH SÌ^HG QJÌQÍ ß• m Â` Ä^K T^ á¾ m¾o `KI ßQD ¾ pQ QH ã QJ`# o nJ^ã ßQD — ©m Q mF= Ôã`=' s SÌQ='ÂrÀ nJ Ê QH §nJHKGB ÂqG{Âq o âãÊQD QH Âã`B á¾_K• o RG ^E §SEQ Ä`' s QHã ©ÐQ mF= nJK `¾ QH Qæ Q¾ã ÄÌQa áq=. `KI s ßQD [ á¾ Âæ `K pK `¾ Q á¾ È`{ _K• ^¾ rÀ ßq{q m¾ o àÂ^— SÌQ% ßQ` rG SGq ÅQ Q' R>E o SKI' Ä`KED SÌ^' SBK rÀ ÌQ¾^E sQ Q¾ §SÌ^' Ä`MTQ SQ Ä_KHG §S>I rG ”ã ^ QE rG ` q ” s §ä` ŕvQ åq" s SKE` ˜Â ÅqKÂã ßÍQIHG`KE% mF=Âo Å^¾ ä`¾ Ä_KHG ©SK QF âQK' Êqã à^B áqq. ßQD [ UKã QI SHK áãÊ QIã^ s lGrÄ^KDã SÌã`wã^ ÅQJ m á¾ ©ÞQI o`t SIQä`SHK ÅÂË áqF ^ sJ nÊ^ iQ _K• áQ§SÌ^' rÀ m Â` Ä^KG SKQ ÄÌQa s §`KIÂo_K• S• sI m¾o iG hH Âq` ^ Âæ _KHG m æÂ^Âã Âæ ̔ãÊ nJI ^Âã m à^ ÂËÀ p¾ rÀ _K• m{q ^E 2`KK ßQD ¾ S•oF. åqI iG hKH# rÀ lËåÊNK §`J ©SÌ^' rÀ ÃQ_ o æ B ÃÌQÂâ_ s âQ” `KQ QJKÀ m{q s ÅQ{•& q • o Qæ •@ §QJI `KB rG nJÌ^ã §ÄÌQÍ m RE _K• µmK o SG¾ o nJÂq rIH å_ÂQ ºp"å_ÂQ ºpKÀ TG{qå_ÂQ ºlK `¾ å_ Q Q ÇQ^ m¾ o SHJ SBÂÌ S_C kGB `[ áÀ ºpEE" á¾ nJKG Ñ`B 2 §Â_J ©nQB ßqã nJD¾ ßq âq>G RG@ 2ã §SÌQ=' m¾ o Âæ `K Qæ QH áã^ nJ §SIKB hÌQ= rG `¾ áqDInJÀ §S=^ Âæ ÌQF ¾ áq^EnJ ÅQÂ`ÂnJI ©áqFG. Q eB pHQE' áã^Bã`šÂ á¾ SN'Âs S@=[ â_ o SãN' ¤#BSU£ ÅÌQ Ä^K kGB mF= QJDK ã åÊN^ QJIF nKE rG SK`G Âæ ^ÄaK/hÌQ='Ââ_ à^E Â_J §SK" SK Q=F S^KJ5 ÏÌq Sq TQÂËÀ m? ¾ µpQ¾ã `ED S qwq h _K• s QB kGB SÌã ßqæQËq, ” á¾ áqÌ^ã §`EDÂS qwqs áã`FD_K• mB m¾ oH à^E ©©© ßQ' ”ã S> ” §áqH?ã svQJ mF= pF ¼s o T`DB Ã_ j` ã R` rH T" SÌã SIm SÌ^'Â


2 «e ô«Ë ÊËUF « rO vK WOd « ©WO–u/ W—b w WOIOD »—U&®

_K• SÌQ= q ¨QJI SãN' SÌ^' ßqE QH¨ ÄÌQa Ü^ áqF á¾ ^` ä`¾ SJ o §QIÂ`K QIÌ^ ÇÌQ o o`½ SÌQE nJ Ä` q' ÅQQF˜Q 2 qA nJM s ã rG QqHGB ©pE å_ÂàQH” `[ áã`KB ” QæÂ`K §QI nJ— §n`KC nJvÂ`A ߕ o áq `B _K• mB q ÄÌQa Ü^ áqF Â_F o`½ _K• Äq Êߕ o moQq `B n ÅQQKã oQ¾ rG SÌ^Hs SIQ rã ©æÂ^^ Qæ 'Q nJKÀSIQ QIÌ^ mF= ^ ÄÌQaÂnKAI rG S `=' SÌ^' m{Âq §ÅÂqI`= _I QI mH ¾ æ QD ¾ÞQI á¾ rI Q Âæ `K oI §æÂ^ Âæ `K áQ `[ÂáO §Q`K㠔 Ìq@D SãÄÌã`?Q áqãQI ” nJ¾ r §QI^` q Q nJ ` q ” ©SKQ[ÂQIHKE kGB `[ áÀ ©àq m ÄÌQa o ÄÊQD” o `KB SãQ ^B QHK _K• o RG 2 Ä`K nJQ{• TQ §ÐQ mF= nJK Q`¾ o ã §àQ mF= µâQ• ^E  §ÅÂ_KHG ä^ÀßqE §æÂ^S qA sD Å^ã ^E oSE@Is bKã ä`¾ áÂ^G s ^q Ä`KE ÎÌÂ^á¾^E ¾TI áq `> sÂSE`@ T¾ ^E µßqE ä`¾ Ä_KHG ©Â^I k QI æ QD ¾ á¾ Ìq>¾ o¾ n §SHvÂ^ nJQÂã nJKHKH §QJ áq=KB ” ©mF= Â_J 2H áqqF ^SKæQ ã`

rG ÈQD”Âã áãQBÂã m{Âq kKE" s ÄÌq_' SÌ^' S`# ÞÌQ Â_F §sã^ ^B rÀ åqJ$ ^B ÅÍãQ# ä`¾ ÒQã¾ Ôã`= s ¨ `K[ÂsÂÌ^Ânq' ߕ SÌ^' _K• ©SKÂÌ^ÂSI ÊÂ^ rG mÂ` rG * å_ §¼Q'ÂÄ`@ m Â` sq Ä^KQ SÌ^' _K• rE sQ o`= `J s _I Qæ ã`= `^ §qIKQ SI^ o Ä^ QE SÌ^ ¤-VDJF(SBWFM£ ©`KI s ßQD ¾ \Q> ÅÂ^ Q hH$ ÅÂqI T

REKEÂ`K> hI> Âæ `KC{ Qæ BI> n? l= ^q §SÌ^' SQ s o â¿QI * l=F Â_ ©Â^IFlKKS”ã s SKB `[ Ãã`=' SQã o SI m?DÌÂ˽ã ßqG¾ 2 Q 2 q@¼Q½ m ©SK rG SK`GÔã`= oHw Â^I SK ¼Â` o fE oF ^ SI' iG áÀ SN' bG bKvÌ ßqE * ^E Ôã`=' o sE' ¼a$ Q¾§¼QIG SÌã`? ÊÂq'Âã ÅÂãÊ[ nJ ÌQB jGã nJã Âq^ o_ 2 q@' ¼QšÂ m o pEKE" QI ÂqQ Qæ ?¾ _K•Âã áqÌ^' ©©©¼Q`JFÂã ÄÌQIÂã ¼QI s hKÌ s ã §æÂaQ l=F áQ `J¾ S ߕã§Ä^ Q' m¾ o n mF áQ 2% lË _I ©REKE Ãã`= ÇQÀ s Q¾^ pBã ÇqI' Â_S QI{mÂ`jGs pàqE ÌãÊ SÌ^' s ©pEqã pQ¾ §aKH fq rA" Ä`K[ â_ áO §SÌ^' Ä`^' SIQ rG ÄÊQJ QJÀ §nJvQI¾ nGB áQF âQ# `KFÂnJÂaÂã ¼QšÂ ÇQ^ ¼QšÂ SHQ rG `>E ” `[Âá¾QH §Ôq@Âã àÂa” §áãQB SQK{ s Qæ ?¾ áqHQ nJ §REKE `K> ÇQÀ Ôã`= SQÀ s ©SÍÂq' S@=[ eBrG ÜÂ`˜Â s ã SF' o S qI S@=¾ nKAI `½ rÀ 2 oSÌ^' Ü`B §ä`¾ SJ o §ÝQK Â_ s ã ©2HGB' ä^ àÂa”Âã áãQB Å¼QDaaB m¾ s n¼Â`A nJÌ^ SKB- SN'QhÂ` äq' _K• mE ^E sHI s §ßQJ ¤4BJOUSÊEFNQUFVS£ SÌ^s pDäq' ©æÂÍQK m¾ fK rÀ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

p.^Eã pÌ^k Â`' ÄÌQÍ s nJE Â`-pQJ o ` UQ_KHG 2 S¾qQ nJÊQB o Âã` _K• m á¾ QH ©nJÄaK/ Sq nJ o nJIRQm TIF Sq¾ã SG¾ SBߕ o 2Ì^' nJBI> ÇqIo QÂ^J eB +^E nJQK l_ã §`šÂ RQ$ ©pBI{ SE` n? Qæ Qã `K>BG

§REKE ÌQ¾ o Ä`KC{ SQC SJK SÌ^ SQ Qæ B Ìq>I ^J=' s UI §REKE `K> ÇQO Qæ {Q Qæ F= QJ j?Iã m¾ oÊQšÂ àQ¾ r SÌ^HG áqM 2H 2Ì^ã 2HGB SD{ã ©sHq' mHB ßQF¾ jG s nJÊÂÌÀ e- SÌQ=' åq` ÍQJ$Âã ßQD [ ¼Q½ ÇQ^ m?D lË hã ºSKBÂã `K

áãQB SQD áO §Â^IF ¤$IFMTFB£ ; ¤(SBOE CPJTÊ£ SN' REKEÂ`K> SJFãæQKË Qæ qã oQ Ãã`=SvÂÌhKÌm _M Í`Ìã•ÊmKQ à^E §ÅÂÌQB â_J ©SÌ^' SQ s à^E å_ ¤VIE PÏDAGOGIQUE£SG s ÄÌ`7 ¤$BNFMEFTMBVSJFST£ ©ÄÌq_' SKHKGB SN' QJ=KB s Ä^vÂ`ÂS`Â


µåqQG \QßqÊ m¾ oSKÌ^ `KÂ^ S^IF ÎÌÂ^' eB TQ §¨ sÂÌ^ nq' n` ^E §ÅQ qH'Âã ßq>D rG nJBÍq ¼QI¾ 2HGB'ÂÅQ Ì ÄQ Â`§Ä`K[ SKvÂ^” SI sHGB ßãQI s sã`FÀ ^` hwã * nJQÂqã nJQQH o SqQ SN' ÄÌÂʘÕ@ p•o ` o r>¾ ^áQH? _K• hÍq * §Â_rG Âæ ÊQH  ©nJQBG@ã ©ßq>DÂmÂÊ àQ”Âã bQ åqQ sHGB 2 ÈqD ¼QE ¼Â`À n §S^IFÂÎÌÂ^'ÂeB s â_ s §åqQ rÀ ßQE• 2GN' Ä`K[ SKvÂ^” SI _K•ã rÀ Ê^$ 2ÊQE SG¾ o S` ÂqQ áqHGB RK SQ% svÂ^”Â_K• QJK h? ^` SGB Qæ q áqF ¼QEG Â_ã©åqQ Ä`F ÂqqF ì r ¼QEG m åqQ _K•å^ 2hwqã nJ”¿Q ©æQI `C{[ÂnJv•Í Å”QC=Âã SG¾ o n`AI QH

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

2 ÅQGEÂã ŔQE” ]ÌQ ÎQ[Q q sÌ^' QIÌQ áÀ T" Q¿Âq?”À QJIKhH ” §` QIÂã ܕ”ÂÄ^^ ÅQQK §Ê^ áqÌ^ §Ä^^ ÎÌÂ^ ©sHGB sHKGB mBD S@ Q â_ o Ä^Âã ©©© Ä^^ VÂ`ã VQI §Ê^ ¼Q^{¾ã ¼•Í _N n Q §nGBHG mQF sÂÌ^ ÌQ'Q j>B ^ ÅÂ`KC é n Qã §SqG@' S^$Q áQa s 2͕ Ìq?%Âã SQ `Q g" b¾ s Q¿QI¾ QJK áqF s ŔQ% `¾ áÀ ©2QI' áQF'Âã nÊ`5ã nJ` o QJK áq`B s lG s §QIH ÊrÀã QIKÀ SQ% é æ ^ oF ©nJI â`AI Q Ê^>ãnÊ^> ^EB Q rG oßa ¾ • §SG`m h sQ˜Â s QBG SIQ? SKJI'Âã SKHGB ÅÂãÊ[ `[ mB á¾ pM o §QJ>vQ>ã QJQK Â^ jG- s qÂã Ü` m mH" ÄÌã`w hI QI o §pQ rG p` o Âæ ^KEB `¾ SG ŔQE pQ¾ \Q sÂÌÊ ÌQ áQHw m¾ o pKãN' ©SKÂÌ^ ÌÂq [ÂãmÂ`' jG 2 SHIã

§nJIK QHK 2HGB'Â2 Ä^vQ ÅQ•B SBK rG bFBI å_ o ©àQ mF= SKHKGB SN'Âã Ä`[ 2ã §nJKÌ^ 2ã Ŕq" QJE Â` SKHKGBÂSG`'Ââ_ á¾ áqQ m §ä`¾ SJ ^arÀ áqHGB' ¼”N hG@UK§SEÂ`' SG`- S@`SGvQ ä` SKH¾ áã`KB QH §ÌÂ`E ËQ s SÌQ='Âã SK•E” o SG` QJÀ §nJQ qH' sÂ^qÂãåÊQ' ¼QH” ÄÌã`?ãnJÂ`[ §^^ ÌQ>Q ©¼QšQ ÒQ̔ SÌÊ s^ã SqJ o U f? rÀ mK5 s SqQ SN' SBK 2 Âæ ` QI áqQ m SK•E” q mK' n ^ s S`HB SG`' SBK ã §SÂ`'Âã ©S{Q&ÂSqJÂmKF=ã o ßQE” q 2HGBHG SIQ ßQE” Â_s Qæ ?¾ Qæ B{ ã^ Q s §2Ì^' o `K Ê^ 2 T= rÀ ^Âã ÎÌ^h mQB .BSJF+PTÊ£ Îq åÌQåÌ^¾ Sq` S>'Âm ÝQK Â_ ÎÌ^ h áqHGB' pK mQB å_ svÂ^” bF p¾ ¤"OESÊ áã^ åqQ sHGB áO §`^E `¾ rG S• ã¾ 2Ì^ ã¾ `K Ê^ ÅÂ`AIã RKQ¾ã ÅQÂaÀ h mQBG o`@? nJD¾ QI q QH ã^ `[ áÀ ©SB ã¾ SKQH rÀ m>^ §2Ì^' o §mH ¼Q¿Ì SKQH RKQ¾ã ä¿Ì k ã mC= á¾ à^ o RG@ h![ÂSE`@ k ã mHB á¾ã §nJI ^Âã m â^` Q s Â`á¾ å¾ å_ sIa ÌQ ˜Âã pQÂaÀã nJI ^Âã m ÃqG¾ à` pGB# s ©âÊ^ o QÍãQ# oFH' o `KF 2Ì^' Ê^B S@`' mQ=' â_ §sHKGB d> m sÌ^ 2 mH ÅQ qH nKAI k` 2Ì^' ÅÂ`AIã ßQC” ÅQK½ 2 cÂqJÂã ÝÌÂqD kKK? á¾ pM o ÅÂ_Q ÒQEI â_ ßq 2Ì^' m{Âq ©nJKHGB o §`½ rÀ m> o ßQE” ÅQ QEO Qæ QÀ m¾ 2HGB' mB ©o`½ h mQB rÀ 2B ÎÌ^ h mQB oã

©æÂ`q>ã SQ ©©s>>EÂ`KB s  ÝQ o


µåqQ rÀsvÂ^” o ŔQE” ä` o ^Âã SQ- q åqQ rÀsvÂ^” o ßQE” rG Ä`KF QJQK Â^ãSEÂ`' SG` h k Â` qJ §SKQ˜Â SKQK% ©2HGB'Âä^ `KFDÂã ÊqqÂsQI m S^$ o `KF ßQE” Â_ áã_M Q Qæ Q nJO §¼Qt SIQ ÜãQã ŔQC=Q nJ^ k Â` qJ §Å”QE”Âo Q`K mQE SKD Q ÃÌQ# Ñqã §ÅÂÌ^' s QB mK o SK QHÂãSKD SG` ŔQFÀ h Íè Âq ¼QšÂ ä^ ÊÂÊa ÜãQ'Q ©©© SKIã ©SEÂ`' ÍãQ# m¾ o 2EÂ`' ¼Qš \vQ> åq” pq §pD âQ#”Âs ã µSG`' â_

µåqQ rÀ svÂ^”ÂnKGB o 2GEI' 2HGB' ¼Qš QQ{ã \{¾ ^ p¾ sIB ” åqQ sÂÌ^ Ìq@ rÀ ßq^Q §pII » áq>'Q §lËo bFB rG §pDI pQK nKAInGB' áQFO nJvQI¾ ÄQK s nÌq? ¼QšÂ m{Âq á¾ sQ[ o p¾ áã` ^^" QJQ¾ rG n ^ Âq hwã rG nJ^ Q ߕ o ÅQÂqJ SÌQH' d>' TqÂã §SÂÌ^G d>' Tq ÜÂ^¾ ßq ¼QI[ h 2HvÂ^ m{ÂqÂã U^%Âã ©©©SÂ`Gã ©ÈQIÂ

µSKÂÌ^ SI ߕ s ¼QK[ ßq ÌÂ`HQ 2EÂ`' nJvQI¾ S=QI ¼QšÂ rG » ©^^$ nJ@ã s SB{ QJã^ sÂã §n`J s SK ÅÂq@& àQ¾ `> rG nJÌ^E ÅQÀ ¼QšÂ rG » àQKE o `MÂã §nJGE mvQã TqD §n¿QI¾ Qq@ ^ nKGB s nÌQ á¾ ÄÌã`?Q sIB ” â_J ¼QK¾ §nJQÂq ©m=DQÊ^JåqQ RG ã §SIKB ÄÊQ s ÅQqB{ SA• T5 ÂËÀ mQB m^ » ©SKIB' ÄÊQ'QjGF' ËQ[ Ä^ Q nJGB#s SKIJ' ÊÌÂq'Âã S@=[ o nvÂ^ ¼QšÂ à•BÂÄÌã`w » o^^$ p@Kã pQK ÌQHÂo pIF5ÅÂÌQ nJGD@ áq^E ©^r>¾rÀ æ fq Ä^ Q RG nJKGB §”QB ã^ ” ¼QšÂ n Ê áQ ÂËÀ » ©æQ>>ã SÊ`¾ ÅQ^ ` q ^å_ sÌ^'Â

SqQ SKHKGB SN'ÂdvQ>ã SBK rÀ ÊqB ^ hÂ` Â_ áÀ ¼s= §2HGB' Ê^ UK o `¾ã æQH `¾ ^B s §QJD

µ`_' SCK> SÌ^' QJQ s åq” ßqE Ä`FD â_J Qæ Kwq §å`Ü`>ÃqG¾Ñ` r”ãSwã`D'ÂÅQDQ'ÂSHKTK §QÌQJ Àã nJq o U SãQ o Ìq_ hI rG ÄÌÊQE mÑq& áã^B nJ¾ Å`J ¾ ÃÌQQ lË o bFB rG s ©©©o`tã nJÂã_ SÌq_ nJq ^KM m¾ o Ãã`% æ QH ¾ áO §ÌQ ˜Â Â_ o SK` rG 2HKE jG `AI Ä`K ” ” o_ ¼”NJ SIQ 2KÌ^' ÔQ@E”Âã Ã` áãÊ SqGK%Âm¾ `KF §QJÂ`AIã SÌ^HG sHKE ¼Q?D s Qæ QF nJD[áã^ §sIq s_Q¾ oF n µ^B QHK Ä`K Ä` áãÊÊ`K pI åq” à^E ÝQK Â_ s ©sG n o' ^B n SÌ^' ã¾ â_ Ä^ o jKD QJM o s ÅQÌQE'Âã`KÂ^ o S qH µÅQQE”Â

µSKÂÌ^ÂSIÂSÂ^ m hH á[ SQ mD@ áO §SQ SKÂÌÊ SI aI á¾ m¾ o » Q ßq ÈqDmF= nGFá¾ã §SÌ^' o SIH@ã SKQÀ ¼QK¾ ºrã[ SKÂÌ^ SIÂrIB Q §QJ â`AIQ áM=ã QJM= â^EB æ {¾ sCI ÂËQ' ºÞQImBD ÂËQ ºSÌ^' rÀ R_ á¾ • ¼ÂÍÀ ¼QšÂ ` Q= s nFÂã mD@ SMH µßq^ àqK ÊÂ^B” » ©S` â_ Q h mQB rG nJÌ^s ã §mD@ÂáqGEK oHK SE hwã» ©p fK

µSKÂÌ^ SI ߕ áQK[ nAB s kGB `[ áO §pÌ^ mD@ R n ÂËÀ » s §ä`¾ áQK¾ s Ä`Eã SQ áqF ^ QJIF §SKQE SqB> Ä`QC SÌ^' o ÄÌq{ mF ^ mD@ áqF QæQQ SQ% â_ o ^aHG SQ áqFK §l_©QJ=KB s ÄÊqq' ÄÌq>G ©hK=Âã n ^ jE §jq áãÊ m>D s nGF µSq= pQqG TQ ÂËÀ » 9 â_ s §pDI äq nJ ”ã §RKÌ ã¾ RK áãÊ ßqã 2q` 2ãN' m^ã `K M o ^a' rÀSQ qJ SQ% ©SNHG

µSK{ Òã` µQJI §S^$Âã SK> Òã`= o S qH ` q mD@ ÇQ è è SBQ §ÈQ> s ÜQã mQ ÌQ@ À §mKG ߕÜQã ÁÊQ àq fK7 h 2HvÂÊ SÂ`ã m{Âq §ÅQÂqÂã SÂÌ^G Ä`H ©sÌ^'Â

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

rÀ nJq{ã Ê`- nJQD ¾ á¾ ¼QšÂ eB g• ^ §ä`¾ SJ o ©sÂÌ^ÂnÌQã nJHGBkGB QHK S^ m¾ Âq{¾^ åqQ ᾠÂã^¾ 2Q o `KF §SK{ g% ¼q §SA•' â_ hÂ`ÂÂ_ ÃQ¾ã §åqQ SG` s hÂ` SÂÌ^ âQ# àQH” ÊQB[ o S qH 2 Ä`QIã SBQ ¨2Q ¼”N R¨ ©S^$Âã SK QH”ÂãSKDIÂ

onKE §Sq[ SK QH” żQDFG Âæ ÍQK `¾ã^ SÌ^' áO ßQF¾ o `KF `¾æQQF QJDI ^# SqKGÂã jLÂã áãQB mK Âæ `KæQK` rEG ” s SK QIÂã §Ä^vÂa SK`%Q §SÌq_ `KB o oF n áÀã r p¾SQ ä` §Â_J © ©©©sÌ^'¼Q?DÂs à`" á¾ Ä`K[ â_ rG áO §SÌ^' s ¼s mF ÈQHÂoFH' nJq o `KBG nJQã Ìq_ ßQD [ eB S ` Ü`Bã ©QJqQHã¾QJEKE s sQHSÌq_Â


1 ^BQ' QJ@=¾ã SKIJ' QÊÌÂqã §åq` QJ ã`=H §QJD æ m5 §SKÌ^ nKE p QK>Q å_ nGBHG Ä^KDã SDG • rIB nGBK §SKwQ`Âã SKID QJ@=¾ s pQ^Âã QJvÊQã SÌ^' å_ ^^$ p'Q s Âæ ^^æQQF pDI^ã §p S@K7 ÅÂ^' ßQD [ áqF áM §kG@I' Â_ o ©QJÌQ/ã ÄQKGßQ SQ- q è `¾ Â_J §nJÌ^- kGBÂå^^ á¾ rG SKQÀ S• ã m §ÊQ s SKG ` Q='Q Âæ ^¾ j ”¾ sCI l_ §`K`K Ìq[ ¼”N ÇQ SQ% â_ sD §nJÌÂ^ áã`KC o_ ßQD [ Q`JA SQ% â_ s `KKC ᾠlË §nJãË m o o`K Ä^Qã n Ê rÀ s ^^$ o U q Qæ KBãswQ' s pGKF= *Q' Qæ Â^E sIB ÄÌQB §Ä^^ SN §Ê^ áqÌ^ §Ê^ ¼Q^{¾ ¶^^ nQ ©Ä^^ ÄQK µä`¾

—UGB« rU w ÈdJ« ôUIô«

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

SKHI rÀ oq ^ ßQD [ áqF §sã[ nKGB rÀ SQ?% o nq, SBK h k Âq å_ ¼s= §aK`Âã âQ” rG nJÂÌ^ ©S`HB SG`'Ââ_s s `BqKq ¼QKM SG`' â_ ßQD ¾ RQ@ Qæ HvÂÊ QIO §åq” SQ R á¾ ¨æ•¨ nJKG mJ o bKG §nJÂÌ^ã n`H ÍãQ ^ Ä`K §QJQHÂã Ä^Âã SÌ^ âQ nJv•Í o o`=BÂaQIo ÂqHQE nJ¾ QH§SQ?% SG`s `KF lËom¾ áQ Ê^B ᾠ2 s Òã`k ã m>D s àqK m ¼Q?E nJQ@ 2`K ^ áã`. : ÄÌã`? sã[ nKGBQ^JBÂU^% mD@ RQ@ oI ©Sã` m¾ oF. ”å_ ¼s= §â` Q= o `KBÂã S`%Âs p ` nF ßQD [ÂeBãÌq_ ßQD [Âo ^^BGSIQæ•J Âæ `¾ âÌQ  ¼”N âQK Q 2SIQF S Q' g•2 © ©©©æQ?¾ ÆQ˜Â nJQqG eB o Ã`C ”¾R§nJI ÃqG@ q Qã ßQD [ â_ cK rG ßQD [ ^ Q áM §Â_J ©æQK`ã Qæ KÂ^ã SDF' §nJQqB{ ÌQ ” 2B _M á¾ âQIB `¾ §QJB jKFÂã SG`' `AI qQ nJI ^Âã m kEKQJ•osÂS ` à` á¾ã nGB ÊQFQ s Sq& SGD@G SIQ pD q bK å^ áÀ ©pI ÅÂÌQJ'Âã ÅÂÌ^E åË mD@ 2ã §S qH'Âs QJQF _M jK ©æÂÌq@ `[ SK QH” SIQ Qæ HJæQ^mF= sHÌ mF= SÌ^' mD@ ßqÊ á¾ hÂq h jKFQ 2Q@ ßQD [ áqF ä`¾ Ä` ©pã_ SIQ QH pKÀ ßQD [ ᾠåq” m SG`' â_ s §àÂa˜Â o rG ¾ SÌÊ nJQ rÀ áqG{Âqã §pD bI$ o nJÂ`¾ o `¾ áq`E §SQ?% SG` s `[ pKG áQ QHã §ÅQq'Âm rG nq,

Âæ `D QIBKH s?EI §pD oa s pD ÌQ@E mE QI[ bK SKQ% å^^ 2E Â` rG ÊQH ” QIQFO áQ ÂËÀ ”À §æÂ^K 2Gq Â^IK S^IF SQ `B jK{q Â_J ©p=KB QÍq5 `J= ¤ACTION PARENTS£ SG s ¤-ZOEB(PTTFMJO£ s Q- §QJQJ rÀ QJÂ^ o SKÌ^' SG` o § àQB o s 2HGBHG SKÂÌ^ ÅÂÌQ' Ý` sÂä`F ÅQD@BI' lË ßq^ ¾^s ÅQD@BI' â_ ©nJÌ^5ã n`H mÂ` jG Ìã`' n §svÂ^” nKGB o rã[ SIQ sã[ nKGB n SQ?% æ QD ¾ ÂqQ¾ ¼Âq ¶2HGB' eB ©åqQ rÀ svÂ^” nKGB o ” `šÂ eB oF §ÅQD@BI' â_ h S ` áqE Âq 2EÂ` ྠàQ mF= j>B á¾ rÀ Q`KM ä^ m> ^ SKEKE ÅQqB{ pÂq ©sÂÌ^ âÌQ mF (JOFUUF£ åq” TKQ åq` bDI nG s S>HG SIQ ” Q §å`HB ÝQKQ S@` ŔQE” â_ áO §¤-BKPJF ” ^ nJI `KF §ÄÂãQ' à^ rG QJ 2KJ ßQD [ m mB ¼Â`À ÄÌã`w sMQI o ©à• ÌqBG ßQBDÂã s QF ÊÂa mH SKÂ^q §SK.ÊQ[ÂŕEIÂÂqEEá¾ m¾ o nJ¼QDãnJÂÌ^ ” §2HGBHG QJ.^E sCI s Ä^ Q'Âá¾ `K ©Ä`AI' SK QH”Âã §¼QK”Âã §Üq&QSKG Qæ Âq¾ §QJD SQÂR _M á¾ sCI áqF SÊQE SKÂÌ^ SG`' áÀ µnJ oGB áM §ÈQK̔ à^ ã Qæ ÍÂq” kG Â_J §kEG SGQ ÊQFQã §SE` §SB{ §Ä^EB m`B SKG SE àQF¾ nJKG `@K o_ 2HGB' ä^ Qæ EKH ä^ ÍaBá¾ oF. ”â_ Üq& QKq Â^K ©sÂÌ^ÂnÌÂ`H rÀ SQ nGB mF §mQE'Q §ßq{q à^ SKQFÀ ”À nGB' ^^$Âã `AI• o n ` rG p¾ QÊQD SQÌ p Ì`. ßãN ÃQ@ âÊqJ rG æÂÊQH  ßq{q pQFO áO §SÊQE SKHKGBÂSG`' s á¾ sCI nGB' SE Â`á¾ Y åq” m §ÌQ>Q ©©©©p Âq㠩Ž q QHK å^ RQ ßQD À áãÊ SH ^ã SB= áqF á¾ 2ãN'Âã ¼QšÂ rG §ä`F SKHKGB ŔQE” ÅÂ` s ¼ÂÌã jE Q S¿Ì ÂqBK@ á¾ å¾ ¶`¾ Âæ Ìq?ã Qæ Q Âã`JA æ ãN”ã æQDKI Qæ BQ sF ^ s nJvQI¾ ÅQqG Q S¿Ìã §” ^` UK§ÞQI;Âã áãÊqq n UK §QI; 2 m>Då_ nJvQI¾ ÎQÀ nJD áã^Â` hK@ Â_F ©nÊqE á¾ SÌ^' ÊQÀ ÂqBK@ ”¾ã §ÃqG@' äq' s ÂqqF ”¾ o Üq&Q nJQÀrIB' nJDÂã ÎQ˜Â Â_ ©^^$ nJ'Q s nJáQF Ä`Nã SG Q SÂ` b¾ ¼QI mKD §o[ à^ ã ¼QK”Âã R?CQ ©Sq` SÌQH' ¼Q? s kEGSGQ ÅQ^" kG QJM o SÌ^' rG áQ` ¼QšÂ áQFO §nJH Êã nJvQI¾ Ä^Qm¾ o


 Ó —b w« Ô = «Ë wUÓOÓ(« s —U Ó Ó *« UHDFM Ì  «  b Ó ô« UO  UI ÈdÔ√ v  ≈ WKd Ó Ó w  Ï …¡«d Ó s ‰áÂqwÌmwQ ^HµÊÂ^ À oS qHSH`àQUK§¤Ô£Sq`ä¿ÌokQÂÊ^BÂs p` QkHBsM§mwQ ^HmKaGÄÊQÊ^BÂÂ_s `=I ¼QITãQIsÂSEQÂÄÊQ'ÂhsGÂ^ÎQ5rG ÊÂqƕÊ^BÂÂ_s à^Eã§s `B'ÂãsHKEÂß^QÌQ QSK`ÂSM-kGBÊÂq' ÔqwqVQBSGÂ^ÊÂqæQ?¾sã§æQKÂËäaCSKGHBGs@Bs>^BoHwã§ÑãQDÂãSQ7Âã¼Q>E”ÂÅQKGH ` rIB' SK QHÂãSKDÅQQ#ÌÂSQ-RQ@GÎQKEQQJGB#ÅÂ`KCãŕEoQJK QãSKÌ^'ÂmÂ`'ÂÌq ã§ß•E”ÂãáãQBÂnK¶nKE nJ@GrG eDI'ÂkÂ`'ÂnJIÂ^qQ^I m[ÂS;æQ?¾ßãQIã§S•QÌqBÕ@ÂÄ^ Q'2HGB'ÂãsQ[ÂoSQ”SQ lËo `BQH§¼QšÂÜ` s kÂ`'Â\>QJIKºsGD rDÂo¾µßM¼QšÂo^^BÂmBQ§hK@'ÂmD@ÂnJI¼Q=¾o mKnQ'ÂãhÊqÂb[ÂmD sD2©©©QIKoFå_ÂR`CÂl˵¤&UJFOOF(BVEFU£TÊqáQKÀå^IFÂUQ nJQK>¼QIrÀáqBnã§nJ¾2UK§2EÂ`'Âhm{ÂqÂSKH¾rG SÂÌ^Â^NQI㧝Ä`'QÜqM;`K `½dpG sÂƕÂÊÂq'Ââ_áO QIo©nJD¾m[ÂosQ[Âãßã[Ân ^ÂnJKMá¾áqBq§nJQÍãnJG¾o nJ•EÂÄ`KãSGE' nJGEIÅQKGH mKJßQD [Âhm{ÂqÂÅQKã¾Ñ`BmC=I§Â^Is Sq`ÂSKÂÅÂ^'ÂrG S• O§mwQ mKaÂQJw`B Sq`ÅQK@B¼qws 2EÂ`'ÂÅQK>ãÕ@ÂnKSKHISÌQH'ÂãUÂsGEs ÃÌQ#Ñ`Bã§S`HBÂãSKÌ^'ÂmÂ`'Â2 ©S^SKDã Ì©à

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

©Q̾s Sq=ÂÅQQ'Âo


Q Äæ ^M T µsqE ”¾ R ÂËQ'ݕ ˜Â rG R ÞQI bK » ©ºÄ`F då¾ ä^ ^q m ©æQE”pGBD á¾ R å_ ^Bã ©SEK^ l_`KFDG SÂË Q¾ sqEá¾ l ^K$ o'p » á¾nJ=Êã nJQHÂ`K Q Qæ Q _K•Q §2qE QsGB  lË œ`FD ì sã nJHGB ÂqÂ` §SGF= h áqGQB jK SHGB'Âom? ¾ áq `BQ Qæ Q _K• rG áÀ ßqE QÂÌ^ s Ä^ Q ÞQI bK ©QJ m ÊQO áqBH㠝Ü`B” å_ d= ÌãÊ mBã ©Sq[ÂhKH Ü`B á¾ nGB' ©nGBG Qæ BvÂÌ Âæ aKD" m. ºÇQJI' s sÂÌ^ Ìã^G áQF ÊQ˜TqÂ^¾ á¾ hK@¾ jK ¹ bKã pIKHGB QÈ`E s s QI` QJÀ ©ÇQJI' ÌãQ rÀ å`A » ŔQ bÌ^Ý` ä^À q QÂÌ^ s Ìã^Âã ©pIKHGB jK ÂËÀã ©áM= SHKA `= 2 S•BÂáqF UK §VQI' s ÄÌQ `{QI s S•&ÂßqG%Âã ÌQF [Âã nKQD' áM oN Sæ HGB TI ÝQ@ ÇÌQ Ìã^ s` á¾ lIF.” _v^I §nGBÂã nKGBG SHK o ÔqI Â_ h SqJ QJ¼• oF. ^K Âq'Âã kvQE%Q ©lHKGB æ Q QJ á[ ¶nKGB ©lKG ^HB S` o ”

_v^I ©QÂÌ^ jã rÀ QJK o`@? `š ã¾R ÅQã¾ SH » µá¾ lIF. sJI sF QI^ áqF á¾ R ^J= 徝 µ_K• sM© Ìq[ njK nGB QIÂËÀ m>á¾ R ÂËQã¾ ºQIGH ©ºÎQI ¼”N rÀSIQ ©S qHH ã¾ åÊ` mF= S>EG S5Q SQ nJIsG@© ©mMGa9D Qæ QIÂs`Eã §S>EGSKKv` ÒQEI sBH#© `¾ ¼s ^q ” Q^I sÂÌ^ Ìã^ sJI r aK, á¾ nJ' o ÜÂ^¾ kE Q^I ã¾ àQH” áã^ED Q^I ã §_K• pHGB ©¤nJGH o 2wÂÌ _K•ÂáqFá¾ m bK oF£ SHGB' º_K• âQÀsIK@B Qh mQB¾ jK ¹ ©ÞÌã^ ÞÌQK R 2HGB T¾ SÂ^ s » SKDG& áO §l_ §Ìã^ áM= UÂã `KFD eB TH ^E » ©l Ä` q æ B 2>I T¾ » hvÂÌ Q ¼s= fK@Q SGC=ITã£l ßQE Q' • ©¤œ^B QHK m>

g«uN« ©ÃQFÂ ßq> s S`E'Â &ROM4EACHING$RAMA !-INDOF-ANYWINDOWS .ORAH-ORGAN*ULIANA3AXTON(UTCHINSON%DUCATION ,ONDON SHGB'ÂS QrG m>DÂÂ_ pI `KÂ å_ÂÃQFÂ s ÃQ@&Â sII ©SH`Â s lË rG QIA Q ^ã §UN'Â SCK>

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

&ROM4HE!RTOF$RAMA4EACHING-ICHAEL&LEMING $AVID&ULTON0UBLISHERS,TD'REAT"RITAIN &ROM $RAMA 3TRUCTURES A PRACTICAL HANDBOOK FOR TEACHERS #ECILY /g.EILL AND !LAN LAMBERT REPRINTED 3TANLEYTHORNESPUBLISHERS ,TD SKEK@ ÎãÌ^ lG s §dI s Sq' SH`' ÅQ@@'Q Êq>E' 

©QÂÌ^Âä^I o


ºQI ä` ^ã §kQÂÞÌãÊ s p^ lDG Q Qæ K s`á¾ 2BK@ » µpKÀ ÄÌQ˜Â 2BK@ ã¾ §pÍ㝠R mKH S Q rE ©SFG'Âo â_ RQ@' SHvQ rÀ Âã`A ºQÂÌ^Âs Ìã^Âjã¾ r ¹ Î`$ bKã §jq Q^I Ìq[ rG Äæ `@K SHGB' áqF á¾R ©ÎÌ^ SQJ s f Æ^ ” jq oF œQJDq å_ q j>I'Âs jq oJ ©TK' ¼ÂqJ 3 ” qÊÂ` s ÅQIGB' m ÅQHGB' ÎÌ^ fã s jqÂã ©¼s aI n Q^I rÔQ ^• oG. ÝQD˜Q ÅQ Â`  oJ^Ä` ”ÅQHGB RQ o `B Q Qæ Q

SKãN_K•Âã SHGB' nQE §sÂÌ^ Ìã^ s oF ©s>= Ìã^Es áqF á¾ R s SHGBHG S>QD 2B QJÀ ©mHB µ¼QK[ jq QJKG ÊQH ” _K• ©ÌÂ`H” m jF mF= ÄÊQ+^E SQ ÞQI áqF Q^I » `K ÅQKIE ã¾ S@=¾ã ÅQKKÂ`À T^ ^ 2qF Q^I » ©SHv• ©mHBÂÌQKB o SKwÂÌ 2qF ” Q^I » ©lÌÊ ÜÂ^¾ TEE^ 2qF Q^I » è Â_ã ©hwqÂs p Q= oF. ^^ ¼s SH áqF” Q^I » ÎQ Q^I ã §^K mF= Ìq[ å`# Q^I æQQ m> p[ §æÂ^ ©lDIáQIB sEG@ ”¾ R oFã §hHÂã ¼Q`” o^` ©sGÂ^ rIB' o SF% å`KB mBDÂÔaIQ^I » ê Ìã^Âo Çã`& `KF m? [ oH §ßQB `K ÌãÊ s 2qFQ^I » æ ^sQÀã\wÂã mF= ©R` ã¾ ËQ q rG p àQKE o ” ©œSAG ÂqDq Qæ I ©œQI^ Q ä`ãjq Qq ʝ µå` Q/ Ä^M 2qF” Q^I » \I. S qH ÏQE rÀ SFQH'Â`K QÂÌ^ s Ìã^ ßq Q^I » ©âQQ?ã ÎÌ^ áqH?' nKmMSKQFÀ ì ¼s Þ` s `KÌ`w ÞQI bK p¾ hã §SKQrÀ ÇQ `[Q o µs sÂÌ^ Ìã^Q àQKE ^I Ä^ QE áO §^K$ pGH m{ÂqQ æ ^ ÄaKã Ä`Djq m? [ ©áq@ nJ` o ”

ºsÂÌ^ÂÌã^ÂsJ¾ jK ¹ pI`B UK §sBK ÇQI sÂÌ^ Ìã^ ä^ mF= QQK¾» ©æQQ5 Qæ Kw`_K•Âã T¾

ºÌã^ s mʾ jK ¹ Ìã^ ¼^ Âæ ^ SwÂãSA% _K• l_ã T¾ lG5 á¾ nJ' o » ©SAGl`M Q¾ ©ášÂ ¼^G áã^B QI¾ ^E ¾ ©sÂÌ^ Üqã §`½ d sI¾ q QHlKÀ Æ^"¾ Üq Êq ¾ Q^I ã ÏQEI `= n ÂËÀã§æQIKB Âæ `q ` q ÊQB” ᾠËÀ ©QIK` ¾^ ©æQwqH `qÂÊÂÊa Üq SHGB' ÌãÊ rÀ SAG â_J ÊqE å_ m ᾧsÂÌ^ Ìã^ s Âæ ^^"ã §ÌãÊ s 2qF Q^I å`_ » QI o ¼a lG ã T¾ l¾ã §`wQ% SCK> Þ` ¼s ©å` Q s 2 q bHKQJD>QH §QÂÌ^Q ©ášÂã ºmHB nK¾ ì jKF ÌãÊ s TI ÂËÀ ¹ §TGB Q ÌQ_ Âæ ^ mJ o p¾ Ä`&Qo`Üq §pK TI q » mHBQ ©j> áM= ÅQqGB oã^ Qæ ã å^ ©mKQ rã Q Qæ Q pÌQ ྠÌã^Âs áQ¾ ¼Âq¶_K•ÂRQ o sGM ©lQ Q@Â^KM Ä^KSGKã áqF ºÌã^ s _K•ÂÞ`¾ UK Ìã^ oÇ`¾ á¾ hK@¾ m ¹ ^ p¾ o`B= Q-Ì ©æÂ^KæÂ`¾ lË áqFQ Qæ Q ã §lQFOæQB » å` á¾ o^` ^ã ©nJKãN rG Âq^E sF nJ Tq áQ `KKCs 2 ` ^ã§nJD[ QÂÌ^ ¼QI rG oÌÊQ ÂqQ ÂËÀ Q àÊQE âQ#” o ÞÌQF ¾ hKH Tq eB 2Q" ã¾ ÌÂãÊ[ §ßQ' mK rGB §Ä^ Ý`@ sIá¾ lIF. R å[ã ©l s SQSH §QI ÆqF'ÂhK@¾ ” µßqE k` o lË oF. Üq ÄÌÊQCHG Qæ Ìã^ 2H? k` o 㾧`½ áQF s ©ÅQ@G rÀ ÞÌÂ`E Êq ¾ l̾ á¾ áãÊÌÂãÊ[ `KKC hK@¾ jKF §fE Q¾ q ^ÂãÞQI ¹ º_K• o`KC l¾ q áqF SqB> ºæQQ5 QÂÌ^ pq Ìã^ Q lË bK¾ » ã¾ §pD sGÂ^Âjq' rG 2A Q"ã §Ìã^G SKÌQ& Ä`AI oH §æQHv• å^KJH Ìã^ ^B n Q^IB ©pD àÂ`” 2Bq ßq _K• rG RB> o áqF oã ©`½ Ìã^ sGEI á¾nJ' _K•Âl`ã ©¾^ ^ Âæ `KC á¾ rÀ Èqwq Å`¾ ÂËÀÌãÊ `KC ßqEn §RvQC ÌãÊ rÀ S@G ÌãÊ o ¨mEI¨ SHGB' `KC Q^I ©œM@ p` `[ THJ ^E ”§” RK §ÌÂãÊ[ `KKC k` o pBK= 2BK@ nGBå¾ T ` ÂËÀ » ©SqB{ lw`B ” á¾ ºÌã^ `K ¾ ì jK ¹ Q^I ã §æÂ^KB SÂË Q¾ ©ášÂ Ìã^ `KKCSÂË Q¾ßqE k` o » ©Q¾ o áq `B nFÀ ã¾ §©©© áqM Êq ¾ §sI ¼s `½ ÂqBH n µmKH áQF ÄÌÊQC k` o » ÂËQ œ¼s ÇÂa s ^KMQáQ^E lË áQ Qæ ¾ µæÂÌq ÄÊqBÂã

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

S>% SQJ s jq Ä^B'ÂSK`' ÌÂ` rG QJD SKIÂp^ áqF á¾ R ÎÌÊ m eB ©sÂÌ^ Ìã^ s â^KMæQQK¾ RB> o lË oF§æÂ^K ÂËQ µm SKJI `K QÂÌ^ áqFQ^I nGB' QJqE á¾ oF. ¼QK[ s R_I o¾rÀ §ºàqKÂQIKJÂQI¾ `B= sFmBD á¾ ÇQ ©ºSKQ QÂÌ^ S>

jKã §å` Q QÂ` á¾ R QJ˾ã SHGB' 2B œ” ^KMQ » T¾ ©TEE" ^ SKHKGB ÜÂ^[ TQ Q ÂËÀã ºTq å` œsGKHÂQJqG¾ QJ^ S `SG/ T


S`# áqF ^ã ©SG[ o SQ˜Âã ÔQH” ᾠoFH'Âoã ©SHGB' m^ ì ߕo ^JB ¼QI ©Q Ìã^ lH ÄÌã`? 2 Âã Âq> Ñ`B QIÀ §ÒQ=I rG ^HB pIKBG å_ Ìã^ áÀ£ µSG¾ ë µ¤ÅQJqHSKQÂÅQÂ`” o `M sÌQ& nQBÂhmQBÇÌQ& o SÂÌ §Ü`B' µ`^» ©SÊQ SÂÌ §`^' ©jKAI SGQ §Sw`/ §RQ §ßQE” j q µrD=' » ©SKFG' SKQ% ßQÌ^¾ §s Q§sEKq' µSFGH' » á¾ lIF. ” §¼Q? SIKD4 rG _K• áQ ÂËÀµ¼Q?D SIKD » d §qÊÂ`Q m>H Qæ qQ Âæ ÌãÊ aI á¾ lIF. œÄM `JA ©ÑÌ[ rG ¼Q>˜Â s `K ã¾SK• À SGQE å` Çã`&Q _K•G \H QJ¾ Â_sIB” §æÂÌãÊSHGB' _ Q^I ã ÓQD” n ÜqSBG ^ Âqã åÊQB j>Âf? §QJ`@K o o SKãN'ÂbKã §ËqDI o QÂÌ^ mÂÊ SHGB' rG Q'Qã ©QJ ©QJ Qæ {Q Qæ @w VI ÅÂ`qÂã hwq Äq áO §mHB 㾠_K•Â

ULKF UNd, w« WK$ _« iF

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ºSHGBH sÀ `AIÂo _K• jq q å` ÂËQ ¹ ºlK> o ä`¾ `QA Âã`á¾Þ_K• Âæ ^K Qæ K bK¾ » l sE@I' o áqF UK Âæ ÌãÊ å_ §lHJ Q q f? áQ ÂËÀ » RB>Âo p¾ _K• ^ Q-Ì §lË hã ©f? rG ÓQD% Q¾lq åÌ` §SHGBH ÞÌãÊo QÂÌ^ s ÞÌãÊ m> nJKG ©ášÂ ÌãÊ s ©VÌ^Q ÌãÊ s nGB rG nJD`B rÀ _K• ÇQ» ^E Äq”ã p ßq ”å_ ¤aQB£ ÌãÊs ž^ ÂËÀ §h@Qã ©lË áqGC lB ÞÌQ¾ Üq µÌã^ ÇÌQ hH# áQFH Qæ K` åÊ^ » jq á¾ Þ^̾ s`F Â_ rG ÎqGG s½ Q^I ã §QÂÌ^ s ÄÌQ˜Â â_ ©lHGBH lKÀ Æ^ ^̾ sI¾ rIB- ©pGBD Q ÅQã¾ m@o Qæ Q5 jG Ìã^ ÇÌQ mHBG SQ> ©ÃQB[ 㾠SKQH$ SK` s QHJ^ ^ áqFQ-Ì o_G s`FÂã QÂÌ^ SQ 2 sGBD Þ` ÒQ= \I. Q Qæ Q ã SGK' SK`'Âo ßQE• _K•G Qæ ã QÂÌ^ SQ rÀ ÄÊqBÂã ì ©sBÂqnQB rÀ ºæÂÌãÊ _½ á¾ oF.jKF m¾á¾hK@¾ ” ¹ ÌqJH ÂqK j> _K• á¾ SHGB' `_á¾ RœsG5 ” ¼QÌ » å_ nGB m§nJ' `[Q SKG ã¾ SÊNH T¾ TG §o^Q=' ©ÞÌãÊâ`K lI RG@ê pO §dK= ÅQ Å`_ ÂËÀ §Ìã^ àQKE ^I » ©nJ' sGÂ^ ßQ>”ÂpÀ ©`ASJãã¾ jqmK5 S Q §Q[; sQÀ ^E ¾ á¾ sG ì R m §ÌãÊ RBG¾^¾ Q^I ¹ ©`šÂ l_ Qæ `C \{¾ã

à^E ÞQI sã ©S qH' o sM ÄÌÊQ' oF á¾ ^Nã §lË mB QJI RG@ê Q^I \>I ©pD aK` QJ^ ÅQ qH'ÂhKH ë k` o mHB fw hK@ QJIF §SÂ`SHGB' hKH á¾ rG ^KMÂã §SGJ SQ˜Â SwÌQB áq `IãáqGHB S qH' ¼Q? ¾ ã¾ ÅQ qH' ©sÂÌ^ ÒQ=I s _K•Âá[ §nGB rG SGKw Ä`@K QJ^ SHGB' ”ã §SKÂÌ^ nJK` q Þ`G áqGK. ì RB> o áqF Q Qæ Q ã ©SHGB' rÀ áqQ ©åq@G ÌãÊ rÀ ÄÊqB áãÊ SE` ÊQÀ ÔQH” ÅÂÌQJ _K• à^ á¾ oF. Ã` ^ã ©SKIE SCGÂã Æ^ ÅÂÌQJã ì §RQ[Âo Qæ HGBã §pKq sÂË Qæ HGB_K• ©ßQB mF= S@G àÂ^Âã

^vÂqDÂ

kvÂqBÂ

mH7Â nGBÂ

µSG¾ ÅQÂ` SKv̪Ä`q' à[ µ`^ » åÌÂʘ µrD=' » RQ% µSFGH' » kI'µ¼Q?DÂSIKD » ì

WU(« vK —Ëb« ∫—Ëb« Æ S@qªSKQ SaI `K p o ¼QIQ Ê^ ÌãÊ áãÊ SHGB' áqF QI à^ã ê ©SG[ È`@ ÞQI áqF á¾ s k% ¼QI s _K• Ä^ Q' sKvÌ mF= Ìã^ Â_ s áqGHB Q^I fw SGKq Qæ QK¾ã §SKDG Q Ü`B á¾ SHGB' ^` Q^I ã §ÅQ qH ÌQ À ©å` àQH áãÊ `JA QJO §SHGB' ÌãÊÑqH R áqF l_ §hwqG Sa`' ŕ?B'Q sEKE ©SK>= ` Q='ÂãÌQF [ o `KBG Ð` SH mHB ¼Q@À ã¾ nJD kKHB SHGBHG Ìã^ \Hã _K• lG.ã ©mQ ÌãÊ s áqF á¾ áãÊ nJGB lË áQ ÂËÀ ÌãÊ s SHGB' ÂqB?KS{`D àQ mF= áqGE nJIF §SÂ` o ^a- áã`B= ©æQIKB æQ> ÂqG@ á¾ áãÊ m^ s S>` SHGB' oF n ÂËÀ Qæ QK¾ l`'Âo pÀ \> _v^I ©SG[ È` ÅQKIE QÌQK n ÂËÀ _K• àÂaÂlË `N ^ã ©SEE ©Q ÌãÊ SÌQH' QJQE SKQFO SHGB' nÌ_" ^ ã¾ ÌãÊ áãÊ QJDq- gD" ”¾ SHGB' rG ã SqQ$ â_ pGBD å_ Q rÀ QÂÌ^ ßq ©ºQI ߕ o SCG ÅÂÌQJ _K• à^ Q-Ì

SQ%Â jq'Â j{qÂ

^vÂqDÂ

kvÂqBÂ

mH7Â nGBÂ


Sq?B â_ã ©S qHHG dG q? SHGB' ÜãQ rG kKGBÂã ßÂN pKq QJ \H ©` Q=' rG 㠝SK>= Ìã^ µSG¾ SI`µ`^ » Ä^^ SKIE ÈÂ` µrD=' » Ê`H µSFGH' » SG`Âo Ü^JQ pE ^E ¼Q? ^vÂÌ µ¼Q?DÂSIKD »

VzUG« ∫—Ëb« Æ S@qSaI 9 oF/ ÌÂãÊ[Âo ^Âãå¾s áqFá¾SHGB' hK@ q? åM m^ UK §¤ã §ã §ã §£ qJ §sQQã §Ä`D Qæ vQ áQ S qH' s o ÅQqGB rG m>" á¾ QJKG ©nGB ” ©QJQK ¼QI¾ m> å_ Q Ü`B áM¶_K• ©ºÄ^KB TI êQ^I *Ì` ÂËQ ßQ'ÂmK rG QJIF §mBDQ j>ÂÌÊQC ” SHGB' áM g•ã ê hH ” ã¾hHQ-Ìã ©SwÂã `K ã Ìã^ ÇÌQ ©_K• p f@ Q ©mHBG ^Bj{ s mHB ¼Q@˜ S{`D SQÀ ê ©Ä`Â_ dD S{` o `¾ ` q Ìã^ Â_ã o hK= nKKE mF rÀ ÌÂq% ßq ^ã ©SHGB' RQ o SHv•' SG[ È` k` Q` q s ÅQqGB' SHGB' mE á¾ R Q-Ìã §SEKÊ `K QJ¾ nGB TQ áÀã r §_K• ©kvQE%Q S{Q& QJ `B bH s SqB{ pÂq m §º^M T¾ m µl= Q-` §lËhã ©ºnFBKH áqE Âq ÅÂÌQJã SqC ÅÂÌQJ _K• à^ Q-Ì ÆÂ^¾ ÄÊQB _K• Ã` ^ã §SKHKGB 2DK? §m> Q ¼QKÀ áã^KBã §QJw` ã S qH' ÅÂÌÂ` 2H ÂÊã QJÂ`Mã S` rG ©QJK o`½ã

SQ%Â jq'Â j{qÂ

^vÂqDÂ

kvÂqBÂ

mH7Â nGBÂ

^vÂqDÂ

µSG¾ áÂ`@' µ`^ » kKE ÑqD é µrD=' » åÌqJH µSFGH' » sI¾ d µ¼Q?D SIKD »

kvÂqBÂ

ÊUDOA« wU ∫—Ëb« Æ

mH7Â nGBÂ

qLF« ‚UD ×U WDK ∫—Ëb« Æ SQ% jq' j{qÂ

SKQ SaI 9 nF ä^ QJIF §S qH' s q? s SHGB' ì Ä` ߕ o `K ^ rÀ S qH' ÅÂÌÂ` ©sQH$ hwqÂã pq `KQBã Åq> â_n ^ ^Bê á¾ã §Sq QJQ^" áqF á¾ Rã ©ÅQ^ SH áQ QHGF §¤£ Ìã^ s lã¾ ÌÂ` rG ©Âã^H> á¾ nJKG áO §_K• rG fCw o ÂqB Â^K _K•GÄ^^S{` \K Ìã^ Â_ã áqNã §ÄÊQ áãÍ` r nJÂÌÂ`ã nÌQF ¾ Y ©SHJ'Qåq àÂa” sQQ rG R oF ¤£ Ìã^G SIQ ßQ% q QH _K• ÑqE ì ” QJwÌQB áM ^M á¾ SHGB' 9 QJ áqHG sQQã §QÌQF ¾ áqGE nJGB#ã QÌãÊ áM SHGB' ^N á¾ R QH ©S@G hH QJ¾ã §QJ Q ^ ä^{ ÞQI á¾ã §sE@I ©S qH' rÀ¼QH” k á¾ qã §kKÊ ÝÌQD oF §¤£ Ìã^ ÌÂ` rG

SQ%Â jq'Â j{qÂ

^vÂqDÂ

kvÂqBÂ

mH7Â nGBÂ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

µSG¾ `½ `Ês ÃÌ^ áQ dµ`^ » ^ QE ^B ÄÌQaG sM oQ `K ÈÂ` µrD=' » sKG{ µSFGH' » ¤S{•£SHJ' SÂ` µ¼Q?D SIKD »

S@qªSKQ SaI `K ì §S qH'Â S^ s SÌÂÊÀ SHGB'Â áqF Q ÄÊQ

Q-Ì`Ê s ¼Q? m` ©æQHv• Ìã^ ÌQK áqF m` oF §ÅQqB> o P Q& ÔqIQR ¤•Ì^I s SIK@EK£ pavQ o U å_ œÅ”QH p^G hK@ SHGB'Âã ©nJD¾ o áqãN _K• áqF Q^I fC? o jD ã¾ j Q? á¾ å^ QJGN hwã s SHGB'Âã ©æQHv• lË s áqF á¾ rÀ mK. `qÂã ©Ê`DÂã S qH' ©mK' nQB ì R §SaI' sQ QÌãÊ ߕ o §SHGB' mHB rG _K• ÄÌ^ ¼ÂÍÀ SQ áqF á¾ m¾ ©Í` ^vQ ßq rG nJÌ^ã §S qHH §SBG ^ Âq nJD n Q §æÂ`@ m. lG' ©hKH$ QJGEã ÅÂÌQJã§SqCÅÂÌQJ _K• à^ á¾ oF. áq` Q-Ìã ©ß^$ ÅÂÌQJã §SG[ È` SwÌQBã §nJ@GàÂ`Âã§fC? T" mHB ßq ÄÌã`? 2 ÂãÂq>á¾ oF.ã ©nJ@G rG Ä`@K ŕF=ã §S qH'Â\Q> S@G ©`q m s SCGÂ


SKH¾ §eB nJ?B hH á¾ SKH¾ µS@GQ ÅÂÌÂ`EÂ ËQÂ SKH¾ §\K>Â ^vQEÂ ÌQKÂ ©SK>Â µSG¾ QJ Ü`B SQ SÂÌ µ`^Â » Sw`/ ã¾ RK µrD='Â » SHF7Â ¼Q? ¾ ^¾ µSFGH'Â » ¼Q? ^vÂÌ µ¼Q?DÂ SIKD »

eUF« ∫—Ëb« Æ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

Âæ ^ S?DI SaI 9 oF/ T" Qæ QK¾ã §_K• å^¾ 2 ášÂ SHGB' ^HBã §nJ^ Q rÀ ÇQ" s ©nJHÌ oF. QJQEKGBã QJG¾ ©å` Q Ü`B nJKG æ qG ` q á¾ hK@ã §Q`KQB QJ^ßÂa ” ©” mB åÌã^E- á¾ ^E ¾ ” ßqEQ e ` á¾ ©lË §_K• ÄÍq ášÂ s ÌÂ`E ËQÂã SKãN' ©QJ`@K ÇÌQã 2@?I ÂqK nJO §l_ pBÌ `q ©mÂ^ o nJÂÌ^ nKKE hK@ s ©mK' nQB s p Q̾ S•ãsEKE% nQB s ì _K•Q SEÂrÀSHGB' ÇQ" ¤£ Ìã^ ÌÂ` rG o áqF Q Qæ Q ã ©QHJIK S•BQã QJDIã RG@ á¾ R Ìã^Q ¶S `B'Q ÓQD” RB> ©_K•ÂRQ oæQQH ÅÂÌQJã §SqC ÅÂÌQJ _K• nGB á¾ oF. oF.㠩ŕF=' m ÅÂÌQJã §SG[ È` §nJ S{Q& nKEQ 2 Âã _K• \> á¾ ¼Q@ À SKHMã §QJqDìG s ÅQ Q@”Âã +^Eã §SG{ ÅÂË ÅQqGBã SwÂã ÅQHKGB ©SKAD`K ÅÂÌQÀ

SQ%Â jq'Â j{qÂ

kvÂqBÂ

mH7Â nGBÂ

µSG¾ Sq$ SãN §Ýã^I> 2¾£bG' s SaI' sQ q? µ`^ » ¤SKEKq' SaI' sQ RK µrD=' » ÌQ=' µSFGH' » áQ@E µ¼Q?D SIKD »

^vÂqDÂ

WuL*« œ«d√ b√ ∫—Ëb« Æ kvÂqBÂ

mH7Â nGBÂ

µSG¾ 3`ªSI`G \` µ`^Â » e` µrD='Â » kKÌ µSFGH'Â » ÃÌ^ µ¼Q?DÂ SIKD »

WuLLK W{—UF WDK ∫—Ëb« Æ SKQ SaI 9 §¤æQIG £ nF 9 ¤æÂ`£ oF/ mì 5 ” SHGB' ᾠUK o ¤£ Ìã^ o jG d s Q,Àã §S qH' ÊÂ` ¾ rG S@G Ü`B á¾ Rã ©nÂ^ ä`¾ S qH o á¾ R QH ©QÂÌ^ SB ^ Âq _K•Â

sã §lG' m¾ o SKH sJ ©hwq ᾠR _K•Âã ©_K• h SGF=' nQE SKãN' eB ÂqGHã ÅÂÌÂ`E eB Âã_ `qÂãmHBÂ`K rG Ä`@KQ ©nK Í`JA sF q Þ`G mKHK `qÂQ¾ã §SHGB'Â^K ßÂa ” ì ©mK' nQB ì RI á¾ R SHGB' oF §QJI mKGE ÞQI _K•G ÈQH 㾠SKGF Ä`@KG ݔa” s QJB? å_ S@G ÌãÊ SÌQ/ rG QÌQO œºÅÂÌÂ`E _ o µß¿Q hq `KFD §Å•F=' m ÅÂÌQJ §SHv• SC §ßÂN pKq oD s ã §SqC ÅÂÌQJ §mE ©SvQ> ÅÂÌÂ`E ËQ SKH¾ã

SQ%Â jq'Â j{qÂ

S?DISaI 9 oF/ á¾ hK@ QJIF §æQIG SHGB' ^K TK S@G s ©ÅQÂ`”Âã SG[ È`@ Ìq[ f? eKEI rG §oFã §_K• o `¾ nGB ” ^ o¾Ä^M `K QJO §ÄÊQKE s sQ o mH" ”¾ R Q¿Â̽ ©R_ o' ã¾ §kvQE% sã ©QJ• ÄÍq ^q s lG o `¾ Qæ Íã f@& o Æ^ Q^I QIã o o ^KD ©QIS{Q& È`E á¾ hK@ã §_K• h Ä^Âã SHGB' hI> _K• ÊQEê á¾ oF.ã ©nÂq- ßMã SHGB' ©ÄÊQKE sqã SKãN' mH"ã ì ÅÂÌÂ` ߕ o`qÂã mHB ÌQ rG `@KßÂa ” S¿` S{` _K•G áqFKã ©SG[ È` §hÂq s pD> `qQ §jG mF= SHGB' ©mK' nQBÂs `šÂ j>IÂã ì sF ¤_K•Qã QJDI£ SE rÀ ÇQ" SHGB' à`" sã^Q= á¾ Rã §QJ@Go rìG é ÌQ å_Âã¾ §_K• o `K å_ ^vQE S@G pI. Q ßqE ^Bê á¾ Rã ©SKãN' mH á¾ ì œSF áãÊÊã^= m rG sJ §_K• ÅÂÌQJã ÔQH” ÅÂÌQJ _K• à^ ^ \>ê ^ã ©Å•F='ÂmÅÂÌQJã SG[ÂÈ` mHB Ñ`B s ÅQqB>G 2Ì^ _K•Â

SQ%Â jq'Â j{qÂ

^vÂqDÂ

kvÂqBÂ

mH7Â nGBÂ


m QD s ¼Âq ¶Ìã^ SDK ã qnJ q Q §SKHKGBÂQÂÌ^ s ã Ê^ Üq sQ mKG s ã ©nGB rG aKD ྠsÂÌ^ mH7 nGBÂã ÅQqB'Âã ^vÂqD rÀ `AIã §SKHKGB ÌÂãʾ SB QÂÌ^ Ìã^ ÅQQK SBÌM \wq Y ê ÌãÊ m j{ã㠩Õ@G SIQ ©SHGB' QJ àqE á¾ oF. s S`E' ÌÂãÊ[Âã

WDK « ∫—Ëb« Æ ©SKQ SaI ©sHF" mF= sã §SGQS@G QJ^ã§SãN SHGB' å_ d= sã §Ä`@K hq s sIG ©l_nG è rG _K•Â㠝Ü`B SHGB' `B= §å^KGE nGB' ÌãÊ ÌÂ` rG mJ oã ©o[Q _K• `B=ã §SÂ`Q ©`qÂã mHB `K rG Ä`@K SHGB' rÀ SIQ Ìã^ mÂÊo Þ` á¾ mH7 o §lË hã Ä`D S@G o pK sG n Q-Ì jq rÀ o ^a h _K• mQB jK ä` s §ÄaKã ©SKãN' ËQ ã¾SKãN' mH_K•G SGKw S{` SH RB> oã ©S qH' äq rG ÅÂÌÂ` Qæ HvÂÊã ©QËqD o SHGB' ìm n Q nK Í Íã` Q Qæ Q `qÂã ©lG' m `@ ÞQI áqFQ ©mK' nQB o `¾ hÂq s áqF ì S`# §SBG ^ Âq ÜQ= §SqC ÅÂÌQJ ÌÂãʾ s ©jG `JA- S@G s m QD ©Ä^^ ÅQqGB rG ßq>% oF. S@G ÌÂãÊ[ â_ mB# Üq §f[ äq' rG ã È` ã §Ñ`BÂã §`KD s áq `I _K• ©lË `K ã §n ^Âã §\>IÂã §ÅQÂ`”Â

SQ%Â jq'Â j{qÂ

^vÂqDÂ

oF.ã §QÂÌ^ j{ s SHv• QJBKH S• jÂq' mBã jq mF ©pÌQ ã¾ Ìã^ÂmÂÊßQB mF= Qæ BKHQJÂ^ QHK ËqDI nG rG SHGB' hwã µSQ% ÅÂ`KM pGÂÊ s mH rG åq@I§ßQ' mK rG §SKQBÂSaI' Ìã^ ©QJQQ@kGB Ä` QãrHA SKãNã §S` m[ lã[ `@& o `K Ì^ nKG SHGBHG \HS@q'ÂSaI'Âã ©S@G ^GE o' SIQ SKQ ÄÊQKE ÅÂaK' fE 2DJG _K• áQ ÂËÀQJ Q`Âã SKãN' eB Q `@& àQ¾ SHGB' h? §S?DI'ÂSaI' Q¾ ©QJQKãN'bKã 2 Âã ÂqqF s j> Õ ^ Qã §QÌãÊ ß• o RÂ` n ÌãÊ ` q á¾ oF. §ÄÌQJ- pÂ^Qã ©nJQB ¾ãnJÂÌÂ` RÂqB s m^ áãÊ `q `>I ßQ^” mvQã S?DI' SaI' ᾠQJKG áO §SHGB' â_ å_ jq' ã¾SaI' TQ Qæ ¾ã ©QJGH ã^^ å_ `[ §rIB' mF S QK> ÄqE ŔQH aKK5 nGB ©_KHGÂrÀ SIQ SHJ`K SA%

Î «—Ëœ c" w« WLKF*« U«e kvÂqBÂ

mH7Â nGBÂ

©å` å_ QJG h ä` á¾ hK@ã QÂÌ^ mÂÊ SHGB' » sGÂ^ÂÔQE˜Â h ÎQ5rG QJ[§`qÂã mHBÂ`K rG Ä`@K » ©mHBG UK §SqD ßQ>” Òq@ Þ`ã h=ã n ^ á¾ hK@ » ©ÔQHO mHBÂhKH$ÂhK@ nJ q nJBà^EÂã Q_K•hÜQ=” nQE S{`DÂQJ^ » ©^^ µÌã^ SHGB' àqE Q^I _K•GQÂa Qæ ?¾ ÞQI

µSG¾ ÅQÂ` SKvÌ µ`^ » 2Â`$ bKvÌ ¤sÂ`$ nE£µrD=' » SFG' §lG' µSFGH' » ¤ÅQKGHB£ QQ bKvÌ µ¼Q?D SIKD »

SQ%Â jq'Â j{qÂ

ÄÊQK sqã ÅÂÌÂ`E ËQÂã SKãN' mH Qæ {` nJ lË` q » ©S qH' áQ¾ m s n`A ÅQJãã nJDÂq o `KB S` `K q» ©Ìã^ µßQ' mKrG ã ©SEQ SHGB' å^" SB lË nJI. » Q^I p `B¾ Q ßq TB@ §r^G áQÊ RQ{ TIQ^I  ê Q'Q l_ àQKE RB> o oF §S>G Ä`Íq lB TÊQ# ê ©Q¾ QH s áqBHáã`šÂãSHGB'Âl¾ ¤ÅÂqI £ RQ

—Ëœ w WLKF* WOLOKF —«Ëœ√ ^vÂqDÂ

æ /TMÂËÀ §È`'Âs RKK p¾\Ì[ rGB ºRBG ÌãÊ å¾ • æ ^ n”Q ©¤ßãN' d= o ”æ ^ å`I£ SK>= SDK ã o ”

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

…œUOI« w wU« ∫—Ëb« Æ S@q' SaI' 9 §`K 9 oF/ ì §nF QJD à^E QJIF §Ü`B” sJ ©fq SHGB' s TK SÂ`> s ©âÊQÀ oF. Q ÊQ˜ rG ¾ S@G rÀ `K= á¾ oF. oF §Ä`@KSQ ©ÅQJKqG sGQ Tã å¾s SHGBHG \HÌã^ Sã` áÀ pG@ Q R S@G mQ mH" ì ã¾S@G o

æ •E ¤j>£ SKIF \I' Qæ IKB ¼Â`À U áQæQKÂË ” mE ÅQHGBHã ©¤SBGÂ^ ÂqãnGB'£ áQ'` s qKDG Sw` ©QIDGD ÎQM l_
3

—Ëœ w WLKF*« áqQ QQKqã áQ Ìq ÂÌq ÄÌQ= rK µSH` Ý`@ 2I Âq' ^ Q m §fE Ìã`' pKq sDF • §ßãN ©Ä^ è ßQHã è ßQ#̔ rG SI `HB _K•Âo S qH mHB§áQ `½ RQ h SGQE ¼Â`O _K• ^¾ àqEã §ÇÂã; ߕ o ©ÅQB ä^À ä^ ^` SDK ã rG ßq>G ßqE á¾ oF. §å^ `K mF= æQB á•HB áQI ÞQI áQ ÂËO Qæ Q QKIã¾ QÌQ §mKvQK Qã åÌQ Q Âæ qJ rDµSHGB' QHJ æ ^ã ©œQGÂã ^` ” µßqE Âæ ÌãÊ rI á¾ QJIF. §lË o ” ©àÂa”ÂãÄÌQJ'QhH” k` R pGH m=D á¾ SGH% nK Í Qæ G à^ ÂËQ' R ¾ sIÀ º\`' Â_ SGQE- QIã hK? o m µSHGB' áO §QÌã^ QJQK ä^ã ©ºSDK q rG ßq>G ©Q ÌãÊ RBG mKvQKã åÌQ ÊqE » ©SCG áM o sGBã QJ hG@? s SHJ' ÍaB » ©kQ QHJÂaQ QH`_ã ÄÊQ' å` »

rOKF« n«u

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

`Q Qæ QK¾¶mHBQSGC=I SHGB' áqF Q ÄÊQ §QÂÌ^Âj{ s mBã ©p=QI oF. Qæ qwq TK QÂÌ^Q ©oGBQ ä`¾ Qæ QK¾ã è µsG Q/^Âq mHBæSHGBä` á¾ oF. RÂ`' SHGB' +^E s mHã å^KGE pKq jq q Â_ µSH 9F© `K áqqF Qæ qH _K• áO §àQ mF=ã ©_KHGG ÅQqGB' SHGã ©¤œSHGB' mM£ áq>InÂ` lË hã §æQKH2QB ì 9 QIO §lË hã ©nKGB s ÄÌQ `K Ŕ”Ê QJ ¤SHF£ ë ; SHGFÂâ_ ÊÌqD¾ÎqQ Ü`Bã ©ÅQHFH 9 QID¾ mE ©ÄÌQJ- pBmQB ã¾ Qæ K VQBå_ d= áqFÅQ>> s oGHB sÂqG ÅQHGB' jq Â_ µÄ`K© ì 2 SHGB' Þ` UK §_KHG nGB o Qæ HJ Âæ `>I kK@ QJK ©nJ SKB`H QJKÀ _K• sM ã¾ §Ä^ Q' Sæ wÌQ _K• Ü`Bì ê QJIF §Ä`Kã SGJ ¼QK[ mB sIB Q-Ì Ä`K'㠩QI Ü^J lË mE QIO §ÅQÌ^Hã ©aaBÂã hK=; UK §æQKÌQ ßQB pIF §æQÂ^ m[ q jq' Â_ µSI 9F/© 9 SIFH'ã©â_K• SKB- nGB d= mHB fã SHGB' áqF mvQq `½ æQ> ÍaBã åqE å_ d= QJM Ü`B ì 9 àQB oFH'ÂáqQEªàq`' áO §Ä^' SFGH' s ã ©mHBÂ

s mH QÂÌ^ s Ä`G äaBå_ nGBG SKH¾ `[ÂÔqIÂáÀ ê ©pK áq=B å_ nQBÂã sQ˜Â ÞqGG nJD¾_K• nJ q, S qM' ÌqB=Âã `KFD Ý` s ÅÂ`KKC oH? nJD s qHI Â_ã ©QÂÌ^ Ü^ áqF á¾ \`'Âã §`½ d sIK í ߕ o nQB áqÌQ='Âä` §Ìã^ÂRBsD m §R d= l_SKÌQ&Â`QA' áã`JA” nJ §l_ã å_ ÌqB=ÂSBK ã §QJ `FD s SKDKF nJ Qæ ?¾áqãQ nJÀ ©pDIF Q^I RÌ^Âs SKÂÌ^ nJK` s ÌãÊ RBs _K•ÂÒ`I s SDI> áqF Q Qæ Q S@=[ â_ oF §s`d rG áqGHB á¾ QJM o SKI `K q Qæ QK à^ s QÂÌ^ s Ìã^ SKKÂ`À ©ÜQ=F” SKQFÀ _K• \I5 QJK áqF s lG s SKQB `[ SKIE `B§sÂÌ^ÂÌã^ sD Tq s ã §SK`' s SHGB' Þ`= QIã ©ÌãÊ s SHGB' sã SHGB' ÌãÊ q n[ QÌãÊã ©Q_K• ÅÂ` RÂ` pD Q^I _K•GS@G o rGQJIFã §nGBÂãj> f? àqE ©oaQ áqqF ÐQ& sÂÌ^ pB s SÌ^' m mD@ áO §ßQ' mK rG ã p¾ pI Ã`E á¾ Qã ©s ` p¾ q QH Ìã`' S` h Ü`> Ê` ©s ` sIÀ §s¾ Q å`A µßqEK Ìã^ o Ç` r µÄ^ Ý`@ p¾ ©¤Ìã^ÂÌQFÀ£sq T¾ §æQK ` T T¾ §” » ©¤mD@ ¼Qw`£åaa Ql_ T¾» ©¤sÌQ& s `= `JA rÀ S QwÀ£ ºs `= SB h? ”ÂËQ' » nJ ” oFã ÅÂÌQJ ¼Q@ À£ SE`@ â_J Ìã`' `^ s `= » ©¤s `=G Âæ ^^ s 㠝ºrD=' rÀR˾jK sßqEá¾ oF. m §å^K » µsJ lË QJGBDã§Ìã^ à[ àqE `K[ Ê` hG@? ßÂa” UK§SKQ Ìã^ rÀ mD@ÂÊqEã hwqÂmE ¹ ©pKãN©¤ÃQ@G SKHÌ SE` £SCG äq- ¼QE̔ ¹ ©¤å^K£SDK qÂáM o¼• ˜Â ¹ mH ã §S` s `= SIJ á¾SEKE ßqE Qæ {` mD@ \I ¹


Ä^ ÅÂqI `À Ìq@G QJBq oF. s ÅÂÌQJ'Âã SK qI ÅQD>Âã µSKQÂÌq[ oH? ^ QÂÌ^ s mHB o ©S qH' ÊÂ` ¾ SKE h áãQB s S ` » ©QÂÌ^ s p Â^À nQâQ# SKQ%Âãs q » ©â`q@ã pKG ÓQD%ÂãÌãÊ sI rG ÄÌ^E » ©S qHHG ÌQF M ÄÌÊQ' rG ÄÌ^E » ©Q`q@ã o`šÂ ÌQF ¾ h ÃãQ s S ` » ©QJ Q=FÂãSKÂÌ^ SQ% nJ rG ÄÌ^E » sADGÂ^KB> rG ¼Âq ¶SHv• ÄÌq> ÃãQ rG ÄÌ^E » ©mBDÂoHw sADGÂ`K ྠ©hq `K q Q S$QBã Ä` Q' s S ` » QÂÌ^ o SDG ßQF¾ àÂ^ s SK QIÂã Ä^Âa' SE » ©p Q=FÂã rIB' kG& ©pHKEã nJGHB mM rG _K•ÂÄÌ^E »

U«—b« w ÂbI« ߕ _KHGÂpEE á¾ \` ì ê å_ §QÂÌ^ s à^EÂo ÔqI Â_ àÂ^ s Ä^Âa' SKIE S QI'Q S• p bK Tq o Ä` áQ ÂËÀ Q ÂqM á¾ R áqHGB'Q ©R fKq QÂÌ^ §` Q=' µQÂÌ^ s p Â^À n QHK ^KEB äq s ÄÊQÍ SH mBã ©QJGK5ã QJ Q=F n s ÅQ•B §ÆÂ^[ §ÌQF [ s SHJ QJBKH nKKEÂã `KDÂã mKGÂã j{q rG ÄÌ^E áqFK §QÂÌ^ s à^E ÞQI áQ ÂËÀ p¾ UK §SKQH$ S` mHB s ÅÂÌQJ' ÄÊQa §ÅÂÌ^E â_s b QI s ÄÊQÍ ÞQI `{QI àÂ^ rG ÄÌ^EQ Qæ Q5 SBq È`'Âã QÂÌ^ ßQFM rG ÄÍaB ÄÌ^E ÞQI áqF Q-Ìã ©â`q@ã rIB àQ5˜ È`' QJGq" k` o o`šQ QJ@Ìã §QÂÌ^ S`# o `KB s ¼ÂÊ[ ©È` rÀ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

©QÂÌ^Âä^I o


RQ o Å`ì Êê ã¾ T`ê s S ÌQ& µsMK Q' Qæ q Âæ `K m. Q-Ì §QJGq" nQ% e Ì s mHB TK ma o SQ` §¼Â^ [ rG ¨ Qæ ?¾ \K á¾ oF. àQJ' â_ mã ©QJEa5 * s SKQD” fK@G Qæ ã ` qã mHB Ìq@`KFDG Qæ ã nGBHG ¨fK äq ©à^E'Â

©U^G Qæ wÂãæÂæ `K \I » ©ÌQF [ \Kwq o U » S QK> Qæ ã nJIÂã §S{Q& nJG¾ ÄÌQÀ rG _K•Âh ì » ©Sq[ ©Ê^7 âQ#”Qã §SwÂã nJQHQ mB » ì ©mBDQ QJG{ã SEQ `AI ÅQJã dì& »

rOOI« QÂÌ^ S` ©SHJ' S` SK q QI ä¼Â` QÂÌ^ nKKE s æ q? `K Üq Qæ KHKGB àQH”Q Ä`^$ ` qã §ÄÌÊQ' ÍaBã §” ì ÔQwã¾ s nJÌQJã nÌÊQ>ã nJÂq àÂ^” Qæ {` _K•G nJ `JAê ã §nv• q Q- nJQÀ o j Q?ã§QJ NI oF. ” §S qH ÌQ Às ã §s>= ^KB> rG SKãN' mH" ì n jK ©nJ ã`A SQ áãÌq@ã §ÎQI ` KC jK nJ s n^ Qã ì ì §àQH”QÄ`^$ QÂÌ^ S`# âÍaB á¾ oF. å_ nJD s qHI ÔqI Qæ K _M SHJ S`#m á¾ QH ©2ÌQ=' V? âQ#Q Äq@ áqFK ©SKQÂÃÌQ lG Q SE`@ ß^Bã §pKG sIã mo m> Q/ ì á¾ R å_ jKF rÀS QwÀ §m QDÂãÌÂ`H” o ÔqI Â_ã SHKE ` q á¾ pM o §mBDQ Qæ KHKGB ÒQ=I áQ ÂËÀ §sQQ M=I ©QÂÌ^ S`# o äaC'Âã SKHKGBÂ

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

S`# SK q nKKE SãQ s M=I á¾ oF. s ŕF=' 2 oã á¾ ¼`' rG á¾ SEKEã §mHB S qH SBK áqF QÂÌ^ `K ^ rÀ `B á¾ oF. Q rG nF%Âs SKÌQ&Â`QA'Q ^` ÌÂ`HQ ÂqãQ á¾ 2HGB'ÂrG R§ÄÌã`?GoF ©SKGÂÊ S`# ÄÊãa' SBÂ` S_C áãÊã ©n_K•mH ã ÐQ& nJGH nKKE kKE" _K• 㾠2HGB' rG RB> o áqFK §ßQBD ì nKKEQ nFÜq §ÎÌ^G SG` ms §s ã `KC ã¾ s qã ©à^E ÅQKKÂ`˜Â `¾ã §Ôqwq'Q S qH' àQH äq rG nGB' ©mHBG Ìq@' rIB'Q _K• SÌQ=ã §S^' d k` o ¼^ s áqHGB'ÂR `Q-Ì §QÂÌ^ S`#nKKE s ã Ê^ j> SIQ nGB' ÜÂ^M ©mHB s S{Q& nJHQ â_ kKESQB ì ÅQKKÂ`À ÌQK Rã §SKBÂãáqF á¾ R TQ sJ §T^ ^ S`E' ÅQ@@'ÂTQ ÂËÀã ©ÜÂ^[ \> á¾ o `@ ÞQI m ºnGB' ÜÂ^¾ã j> ÅQQ%SHv• àÂ^• `AIQ SFGJã S_ê ÄÊ^7 ÅQKKÂ`˜Â eB Qã §sD>Â`KCÂÅQQ% SQ Qæ ` nGB' rE m ºQJ Ò`D'Â ì §âÌQF n å_ rIB' s _K• SÌQ= áÀ ºÅQ qwq'ÂpG@ §S `C s q$Q ¶ÇÌQ& o QJKG nF% oF. nJDÂã ÞÂÌʘ q,ã §S`Q _K• QJ `FD s Ý`@Âã §mHBQ àÂa” äqã ÅQ Q@ S¿Ì rG nJÌ^ã §QJÌQ ã¾ QÂÌ^ mÂÊ o ¼Âq mq"ã §sEKE% nQBÂã sÂÌ^ hwq 2ÅQÍÂq ÊQÀã §`¾ rIB'`KQB mHK lË m ì §ä`¾S`KB RKQ¾ rÀ QÂÌ^ÂS`# ©S`Â

`KFD q sD> ÏQEIG Âæ Ì`F ì `[ àÂ^” áqF á¾ \`' oã §SI TK QJÂË ^ Ä`& áÀ áqq 2DK ßqE ©QÂÌ^ S` oF ©äaC ÅÂË QJGB Q qQJK `KFD SKDKã §SI `K ”ã á¾ SEKE%Âã ©QÂÌ^ ^B Âæ Ìq ÏQEI mF ßãQI rÀ ÇQ ” `KFD Ê^ã ì \?” á¾oF. ÏQEIQ §S¼• m[ áqF ^ TqÂlË ÄÌã`?Q `KFD ÇQ ”ã ©_K•G SIQ ÄÍÌQ S`# mì . áQ Q S` áqF Q^I m> á¾ ÇQ ”ã §ÏQEI mF ßãQI á¾ ÝQK o ¼a `KFD 2H? n á¾ oFH' oã ©TGH ^ ߕ nJÄ`& pKIBQ ÂqD=F á¾ _K• hK@UK §sÂÌ^ `¾ áqF á¾\`' o §QÂÌ^ mÂÊ o `KFD áÀ ©QÂÌ^ÂÌQ mMQ S qH'Âã Ê`DG \H p¾ Q'Q SGSQJs ÏQEIÂo Äq ©ÝQK o ¼amK{QD oqFã ¤f@'£ ©Ä`vQ@ SGÌ m » ¤f@'£ ©`QJ'ÂÄ`FD » f@'£ ©mHBÂáQF s Üã`A ßqȕ{˜Â SIG ``E » ¤ ¤f@'£ ©ÊqIJ hÄ^B' ì SKQD” » ¤f@'£ ©o q'ÂS ÌQ » ¤SIK£ ©S` o ÊqJ= ÅQQK» ¤f@'£©^K>ÂmKê `vQB=ÂãÎqE@ÂS qH » ¤SIK£ ©ßQD” S>Ì » ¤SIK£ ©S`ÂSQJ s áqaDG VQ`» mHB âÊq j{ s `KFD hK= Ä^KD' SKKÂ`˜Â mBã d ã¾ kGB ã¾ `vÂa áqF ^ §ÌãÊ +^E s mH Q,À §pq' ì dD nQ §mHB TK Ìãa \G> µßQ'ÂmK rG ©ÇÌQ& o ©mHB à^E ^Eì D äq' hK Ì d §s Q{ §S` à^E nJ@=M kGB' U^% s _K• ÞÂ`˜ fE SHH> ÌÂãÊ[ â_ ã¾ jG& rÀ 2ÌQ=' mEI s S@=[Âã ©nJBwã ã¾ nJKã `KFD hK= s QJKQB T á¾ oF.§pÂË TqÂs àQ[ rÀ s ÄQK% o 2I q' Ä`ÂË §mE'Q `QJ' nG µmMÂã ©n¼ÂÌãQqDìG oã §QÂÌ^ o ¼a Q¿QI oF. `KFD ßQF¾ s¼QK[ â_ ìm rÀ QÂÌ^ S`# mq" QJ?B RG@ Üqã ©S` ¼QI À QJM ÞÂ`À áÀ ©SKJDSQ RG@ ” ^ mF rÀã §`B 9 `½ ÃqG¾ ã¾ §QÂÌ^ s àÂ^•SK QwÀ ÄÊQ ` ì q^ â_J àQJs _K•Â


qQ Ë ‘UI kKE" rG ÄÌ^E qã §QÂÌ^ nGB s sQ¾ã nJ `>I SH o Âæ ^a \Ì[ rG lË RG@ã ©sDK> ÏQEI o SQB ì Ä^vQ QJ Ä`K RQ@pKG R`ã§pD QÂÌ^¼QI pG@Q Ì^E ÅÂÌQJ' äq> SKH¾ m ÏQEI á[ã ©pKQ ä^ãnGB' nFSG{ ^ã ©Ò`D mF=pÂ^ SKQFÀ o `@ÞQIJ §\wÂãmF= ÏQEIÂrG a Q Ê` \>á¾ rÀQÂÌ^ ÒQ= dGEá¾ m> ÎãÌÊ ÞQIã ©ÎÌ^G sEKE%Â`q$ ^B å_ qã§p SÂ^ S@E ã¾ o Qæ HGB sq á¾ ^K mF= ÌÂ^ê å_ ÏQEI QJ•o hK@ ^ Qæ @K Qæ KÂÌÊ Qæ Q= ^J= ÎãÌÊ ^qã §QÂÌ^G SK@ S`# rG ÊQH ” SHF% `K o oFã§SKH[ÂSQ s ÏQE rÀ ÊqE ßQBD ì ÜQ=” rE á¾ nJ' oã ©Ä`N `K QÂÌÊ ËQE˜ ÏQE ``ÏQE rG nGB' ^HB ”á¾ã§S`GæQKQ¾ Âæ ¼a nGBÂã Q^I ^^ pã rG Qæ Hv•ã Âæ ^KD ÏQEIÂáqF Üqã ©mHB µSKQ Ìq[Q nGB' àqE ©^^ mH ÇËqHI `K? » ©S^ÄÊQ rÀ ßq{qG Ý` ÊQÀ » ©SG^`A ÅQJã ÌQ ” 2B _[ » ©QÂÌ^ à^E SBÂ` » ©mHBG^^$ âQ#” ã¾ÒQ=IÂÌQ áM= ÌÂ` ËQ » ©QJGãmF= ã¾ÝQK o SQIÂŕF=' ^^" » ©mHBÂnKKE »

§ÅQqGB `K qã §q kG& SG¾ j q á¾QÂÌ^ nGB hK@ SaI \Iã §QÂÌ^ SJã ``Eã §S qH' \Q> o UÂã S qH'ÂÄÊQKã§j>Âfwã§s@Â`KFDÂå^"ã§2ÌQ=HG `JAê Üqã ©mHB ßq nKKE pKqã §SIKB ŕF= SJÂq' ©n`KFD äq d QHK Âæ `K Âæ Ì^ _K• ÅQQÀ

µs SG[ o Ä^KD' ÔÂq[ µ^J=' PKJ SG¾ ¹ ¤f@'£ ºßQD [ QJ¾ sa s 2 pqGBD å_ Q » ¤f@'£º¼Â`> â_ s oã QIKG r? n » µÅQqGB o U SG¾ ¹ f@'£ ºQIÍQI pK QÌÊQ å_ àqK Âã`_ á¾ áqBK@ m » ¤ ¤f@'£ ºSGKEÂÊÂ` ¾ sEG o¾ » ¤f@'£ ºÈQ[ TKs QIGKG ^BI jK » µáQaÂã áQF' s S qH' SBwq'SG¾ ¹ ¤f@'£ ºsI@EG m §àqI SIKD s SÂ`' Ä` s » ¤f@'£º\= QJK ^q s S `C sâ_ m » µU aKD SG¾ ¹ ¤f@'£ ºSÌqFD SÍ[ s oÂ^' jAI rIÂËQ » ¤f@'£ºQ`K¾ rÀ ßq{q QI`Càq n » µÅQqGB rG mH= SG¾ ¹ f@'£ºÌQCã` S Q SQH% nJQo_ ÎÂ`% Ê^ n » ¤ ¤f@'£ºcKDG ÄaQ lG¾ m » µÄ`@KÂ\K á¾ QJMo SG¾ ¹ ¤f@'£ ºÊqIJ QIBH ” UK Þ` á¾ oF. jK » ¤ f@'£ºSGH% â_ rG SE ÂqHG ^B T¾ m » ºâÂ` ß^B _M sF SHF7 S Q ÊÂ^ À QIIF. jK » ¤ f@'£ ÂqIá¾ 2HGB' rGB §SqDÅQQJ QJ SG¾ pKq fCw T"ã oÌÊQ `K _K• QJK ã^C SÌÊ rÀ Âæ `K ÈQD” ] s ÒqE nJIF. p¾ o Âã^Má¾ R§ãè QmF=ã ©SQ˜Âã¾nJD rG ©QqM s SG[ÂSq¾ h ÂqDKF á¾

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ÇÌQ å` á¾ \`' o S qI' ÜÂ^[Ââ_ kKE Qæ QEáÀ ^% rÀ mHBG sã¾ ÏQE rG g Q á¾ SHF% oã ©QÂÌ^ åÌã`whÂq ÏQEI áM áã`B= 2HGB' eB ©nv•' rÊ[ Q-Ì S^KJH SG$ o ÔqI Â_ m á¾ã §QÂÌ^ ¾^ á¾ m Qæ QE áO §o`½ rÀ SIQã ©ÅQ qH' eB æQHJ áqF æ q@ SqB{SHã ©ÒQ˜Âã ÎMK rÀÊqEã §ÎQH% Ê^ ì Q-Ì ” `¾ áqF ^ã ©QÂÌ^ ¼^ Qæ wÂã Âæ `K ^ á¾ sã §ä`¾ QÂÌ^ ¼^㠧ԕ@” Rã §sã[ àQH” o ÄÊQ ˜Â Âæ `KM S{` \I5 ÅQ@@' â_ s S^KJHÂS@=[ÂeB ©ÌqD rG rG ã ©QÂÌ^ ߕ o ÅQqGB'Âã SHvQEÂS `B' nQEã ÏQEIG ÅÂ^K ä^˜ nJ Qwã[ ¼Â`ED ßQD [ j{ã µßQ' mK æQKIK`À Qæ JKI Ñ` ßqßq QI `vÂ^ ÏQEIQ ©ÅQI7 ^¾ UQ' ßQÌ dD á¾ ã¾ §ÈQ[ TK s SGK ¼Q?E Âæ ^ Âæ `K á•QH ^QJGFã S@=[ â_ mSDK ã mBã ©SÊ[ §nÌã^áqqEnGB'Âã_K• ᾠ`K §pGFã ÏQEI SDK ã h `K rG lË ^ Q Üqã §fE mKw äq- lË áQ áÀ㠧ž^ ^ QÂÌ^ áM l_ _K• `B= Üqã §U^% áM nGB' `B= Q'Qã ©QJvQIs æÂÌãÊ nJ á¾ §sQQ §áqÌ^ã ¼Â`À SKC QÂÌ^ ÒQ= h@ oF. _v^I §jìqG ÄÌã`w ÞQI ©Ìã^ ÌQ À ÇÌQ o \Kwq

áqHGB ^ nJ ©SÊ` Ä`QC +^E Âã`QC á¾ m ÝQK áqHJD §SBG ^ Âq s Qã §nv• q Q ÄÊã^7 ÅQQ˜Â â_ ߕ o §nJQQÀ rG rIê QÂÌ^ ᾠ_K• oq Q^I §^B QHK ã o §Ä`Q ÄÌq>ã §`¾ ÅQ^" s nJB? á¾ nGB' hK@ ©SG[ ߕ


mF= nJ `> T" áqHGB' QJB? á¾ oF. SKKÂ`À QJÀ ©SKGHB ©SHv• TÂÊ Q ^KD ÌÂãÊ[ h àQ” å^" áO §ÌÂãÊ[ Qæ ?¾_K• rIQ^I ã s áqGHB Q^I ã ©QÂÌ^ s SHKE ì `{QIB `¾ ^¾ áqF SKQBD áqG^ê m §R RÂ`' ÞqG áã^GE ” _K• áO §Ìã^ ©ßQK& k` o Ä`K mK{QD Qæ ?¾ §S{Q& nJ `B o Âq`E á¾ R §SKQBD l_ àQKEGã aK`Âã Sã`'ÂáqHGB nJ ©Ìã^G nv•' ÞqG ÌQK” nJ`#ã âqGBD á¾ nJKG 2B Q- ÅQKHG rG áqG>ã §ÒQ?”Âã h ༕ Q- nJQQ fw áqHGBã §fK7Âã S qH' o Qæ ?¾qã§s>= nJHJ ` qHI sÂ_ f? Â_áÀ ©bDI áqDKFã sÂÌ^Âhwq ÅQG@ áãaK.nJ¾ Q'Q s QH fw ߕ oã ©mHBG Ìq@' rIB'Âã S qH' ÅQKFKQIÊ hã pB Ä^Âa ÄÌq> oÌÊQ áq> §ßQB ÌãÊ RB s _K• ÒÂ` ^ã §hÂq SÂ` áqHGB nJ ©s QH” m QDÂãáãQBÂrG S`# rG l_¼QIÂã §QÂÌ^ ߕ o Ä^^ nKQD áqF ÔQwã¾ s SDG ÌÂãʾ ËQQã ©nJ `Bã S qH' s o`šÂ s ßQB ã nv• mF= SQ”ÂrG nJÌ^E _K• qHISDG ©QÂÌ^ ÌQ À

WK$ _« tOu

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

mvQq `¾o Ä^Âã \Ì[ rG s SG[ pKq s S Â` áÀ bKM SG[ à^á¾ oF. ÎÌ^ SÂ^ sD ©QÂÌ^ nGB' ÄÊQ À 2ÌQ=' ÞÂ`˜ ÎÌ^ ߕ l_ à^ê ã §QÂÌ^ ÝQK ©QJHKKEã S` mMÎÌ^ ^Bà^ã §n`KFD kKHBã ^MK ¤æ•vQ£ áqF á¾ s snGBHGS^KGE ÌÂãÊ[ o Ä^Âã áÀ lË áqF pIFã §SQ ^q Q ÄÊQ ßÂNQ ©p• nGB o 2HGB' SG¾ nABã ©ÄQ@B' SQ˜Â Ì`E å_ ßÂN o ÔqI Q ä^ nKKEã §kvQE o kEÂã §ÅQqGB R o Ä^KB s \K> ÃÂq$ áqF Q Qæ Q ã §mK{QD o _K• pBH _K• QJKÀ dG á¾ R SqG@ Ä^Âã SQÀ ÞQIã ©nGB' mE jG Ü^ p áqFK QÂÌ^ s SG[ pKq ©SIFH' S `Q QJáqF SG¾ nGB' È`@ ” UK §SG[ o ÔqI Â_ o Âæ ^ ©SHv• Ä^Âã SQÀ kE s lG áqF QÂÌ^ s Ä^vQ m[ SG[ ÔÂq¾mBã SQÀ o `¾ rÀ ÊqE ” ã¾ SwÂã Sq¾ `Kã §fE kvQE% o _KHG áQÂËÀ nGB' QJGE Q-Ì SKQ[ ÅQQ˜Â â_ã ©”ã¾ nBI SQO ©mHB s SE`@ â_ rG ÊQB `K ã¾^M `K ãæÂÊÊ` áã^B S qH' ÊÂ` ¾ á¾ rÀ m[ rG `K= ” ã¾ nB Ñ`B o^B `K nJ¾ h pK Qæ ^ê s?'Âã §Æ^ Q- ßqEG SQ˜Âo ÔÂq[Ââ_ ©SKQ˜Â ã¾ SK>= ÅQHQ'Âo^a nJ¾ Âã^NK Ìq@ å_ QS¿Ì áã`AI_K•Âá¾ Qæ ?¾ sIBQ-Ì

o ÔqI Â_ h jKF á¾ nGB' hK@ m£ ©^^ ßq{ã hK@ m ºj> SG@ SKãN' o Âæ `K Âæ Ì^ nGã §ÌÂãÊ[ ¤ºpB jKF j> ÃQ@[ â_ 2 Q áQF s lË áqFã §æQDq _M æÂÌãÊ » áãÊ ÄÊQKE s sQ §fq s `K µßQ' mKrG ºÄ` QI' ©æQEG@ S@G q Ü^J m ºpBK= Ìã^ o RG@ê å_ m QD ÔqQ» Ã_ ྠ§ßQEQ hq ^' Sq SwÌQB- j> _K• ^Kq QJB jKF oF. ” SGF= h mQB s nJQHÂã nJQI ÌQ½ REB Ä^ Q' RG@ à¾ç sM µßQ' mK rG ºnÊ`D©ÊqED' QJGD sÂã QÌQK o ^ ” s Å¼Q˜ÂãjÂq'Âã SCG ÔqQ » ºSHv• ÅQQÂh=ãÌQ' Ìã^ rG S QIsD? oF. Q hSH QI Ìã^ ߕ o_K•Âo SqG@' àQJ'Âm» nK a hK@ µßQ' mK rG ºSEKE Ìã^ lË pG@ á¾ ”^^$ ^I' §QÍQ!À n á¾ oF. ÄÊ^ ¼QK¾ áM `M á¾ ©hK@ áqF Q'Q QÂÌ^ o Ìã^ ÊQB˜ QËQ oF. żÂ`À S¾ » ” ^^$ ^I' §QÍQ!À n á¾ oF. ÄÊ^ ¼QK¾ áM Qæ ^E ©hK@ áqF Q'Q QÂÌ^ o Ìã^ ÊQB˜ QËQ oF. żÂ`À S¾ » SG` s m^Q pK \H ßÂa ” å_ Tq s Qæ ^E ^KB qã §bKv`Q ßQ>” nQ-̵ßQ' mK rG ºÄ`M mK{QD fK@ SQ>BG Þ` UK §nJ ¼QE ¼Â`À Ü^J ©pÊq màqJ ^EBê mKF= s ^ Q á¾ oF.sÂS͕ ÅÂ^ Q' s Q » S qH µßQ' mK rG ºQÂÌ^Q Ìã^ s _K• ä^ ©ÊqED mD ÄÌq{ã S` ì SQ s kvQã jG §\KQD áqHGB _K• ᾠo ^MG QËQ R s ÅÂq@& s Q » Qæ DG Âæ ÌãÊ rIp¾ ã¾ §QJÌQ ã¾ QÂÌ^Âs nGB' áqF Q^I ºlË s ^ hwq áQ ÂËÀ hwq ©Ìã^ s mHB Âæ ^¾ nv•' `K o áqF Q^I ÅQQIÞQI o `¾ S ` pEKE" oF. §ßQ' mK rG §Ä`KC{ S qH mH §Ìã^ ÇÌQnGB' Êqq ÊQ̘Âã SK>IÂã `Q' pKqÂk` Í` Q^I ã ©S`G SDG SCK> sE` ÃqG[ Â_ á¾ Q'Q §sEKE mF= Ìã^ QÊqE ” SGQ S qH QÂÌÊ s ŕF= §QÂÌ^ jã k` o SKQB `¾ mF= hwq Â_ mQBê _v^I áQF˜Q áqFQ Qæ Q p¾ hã ©U ÒQ rG ÅQqB> Í` ã Ìq@ rG `KM áãÊ Ìã^Âs nGB' ` Sq`ŕF= h jKF ÄÌQ˜Âã QÂÌ^ jã SQJI s åÌã`? o áqF ^ pO §mHB ÌÂ`H• SGKw ÄÌQÀSH ©ÞqG Â_m' Ä`^'ÂÅÂ`KM rÀ hKH$ ä^ Qæ KvQJ Âæ Êqq^B n k^>¼QI ÝQK áQ ÂËÀ Ìã^ s ©nGB' ¼QIQ â_ s SKIG SÊQ>Âã SQB SGKã ` q á¾ oF. ÌãÊ ËQ áÀ


©mÂ^ o S` ÌÂ`H rG SA Q7 » ©nJ Â` ߕ n ^Âã hK= \I » Ôã`= m¾ o SBvÂÌ SKKÂ`Oà^ á¾ oF.QÂÌ^QnKGB áÀ áãÊ hwã ߕ o _K• mHB UK §SGQ S qH' S@=M h QJKI# oF.” ÅQ^"Ìã^ Â_ Ñ`Bã ©æQE VvQIG fK@ s QÂÌ^Q ©lË mBD SÂ^ s ÅÂq@ áã_ ^ _K•Âá¾ Ä`Q' SQ”Q à^Es nJQH ¾ãn` Q=ã nÌQF ¾ hI{ o SKHKGB SKKÂ`˜Â â_ Äq oHFã ©ÅQ^ â_J SqDBÂã ©QH^q 2G SqDBÂã SÂ^ SK q s æÂ^^" eB áqJÂq ^SE`@ â_JkQÂs ÂqGHB no_ áqHGB'Âã §QÂÌ^ s nJÌQ=- áqF` Q-Ìn_K• ©SKã[ÂÅQqB> Q' nJE^> à^ o `B ì ÅQJEJE rã[ ŔãQ7 áqGEã Qæ ?¾ã §pGH åqI'Q Qæ E nJ •À ná¾ ^KD' oH §l_ ©å` o Âæ ^ Qæ DG áqFK lË ÇQ ”Q Qæ Q ã ©âQI å_ Ìã^ eB ¶ßQ' mK rG ÔQH bKvÌ Ìã^ §åÊQ sHKGB ÌãÊ ã¾ Ä`K S qH s ¼Q? M mHB s SqJ áã^ ” Q-ÌßQD [ Äæ `Qã Qæ ãlË Ý`C ^ã ©Ìã^ QJw`B sÂÅQ^ SJÂq ©Sã`@' RQ@' SKG s Âã¾^ á¾ m S{`D sÂÌ^ Ìã^ àÂ^” 2HGB' Ã_ Q SH áqF ^ã áqQKnJ §l_ ©ÔQ@•`K'ÂmKHÂßQF¾omF Ñ`B §QJ¼QÀã SCG ÅÂÌQJ o ÄÊQ ˜Âã §2BIE ÐQM mHBG o nJKãN' æQQ5 2 Âã ÂqE á¾ R QH §QJG5 s jÂq'Âã àQH o ¼QÀ q pGBDã Ìã^ pqE ¼s mã §ÌQF [ ¼QI m¾ ©_K• QÂÌ^ åqKI fKq nGB'Â

pIF §mHBG Ä`F'ÂmÂ`'Âs Qæ Q5 Qæ wÂã áqF Q-Ì `q áÀ Sã`@' QQ?EQ §QÂÌ^ Ìq@ Q^I fE `¾ Èqwq `JA ^ áqHGB' ÇQ Üqã ©2ÌQ=HG SIQ SKH[ eB RF §ÄÊQ' s SIH?' ÅÂ`q aKKH nJÌ^ rG ÊQH ” rÀ ÅQ^ SJÂq' _K• q ^ SHv• SKÂÌÊ Qæ Qwã¾ áq=Iã ©QJã`JA s nGB' RQ o kq= `>I S^I oF. §`q SQ ÄÊQaã è m.ã ¼f mHB å_ Ìq^ gD§ßQ' mK rG ã ©áM pK áqI å_ Tq s pv•Í o Q_¾ Ä`KC{ SK{ ÅQq` ©¤ f@'£ pqD=FQ rG nJQBq NI SKQFÀ à^ R SKÂÌÊ áqF S=^ o Ä`N ÅQA% kG© sD? ã¾ `qGSQDÄÊQÍ rÀ åÊN á¾oF.ã ©pKÀ ßãN Qßq sI[ e ` §ßQ'ÂmKrG ©bqÂã SAEK o Âæ q ì ©¤ f@'£æÂ`Ë SIKDÂáQ@ áqF á¾SKQFÀ SQI'Âãq$Qb ì ¼QIã QÂÌ^ ÌQ hqI eQIÂÄÂʾ àÂ^© åÊQD ÃÌQJ ÔQ ^ §ßQ' mK rG ©`q rG S Qw˜Âã ©¤ f@'£ SÂ`%ÂjKD oÄ` ÃQE ¾ s sM §ßQE ” s a` ^ hwq ßqÊQE  ¼QI s ^ Qá¾ oF. ¼QK¾jK q© è ”Q'Q ã ©QÂÌ^G Ê^7 ÝQK ÍãQ áQBrÀ nv•mH m

ì RB>ÂoH §QQID{ã s ÅQ@@' s VvQIQ NI hK@ §æÂ`KMã Äq `[ äq'ÂrG mHBs Íq` rG SG¾ `K q rG ©Sa` SKH[ eB ¼QK[ RF SQ% ^I oFã ÌQKBH âÌQ>¾ RQ onK a Q> h `ê §pq ^B §ßQ' mK ©¤ f@'£ pHQ ßQEÂáqG{ÂqKo_ lã¾ hKH U%

µnGB' ßM á¾ R§sÂÌ^ÂÌã^ àÂ^ ^I ã

U«—b« w qLF« `K q s ^ QK å_ Ìã^ ߕ o QJJã¾ á¾oF. SG¾S¾ » ºQÂÌ^ ÔQEÀ oP@ã §\wÂã `K ºÌã^Q sQK ߕ o QJ 2ÌQ=' pÂã¾ á¾ oF. ÅQ^" S¾ » `{QI ßQʘ Ìã^ÂS Qã ߕo QJD ã¾ á¾ oF.ßQB ¾ S¾ » º`q 㾠eQIÂã ÄMQD'Â

µáqF á¾R mã ºQÂÌ^GæQHv• áqFK ÌÂãÊ[ o ÔÂq¾ å¾ bKvÌ §áQ@ µßQ' mK rG ºÄÊQKE S@G pEQ rG _M Âæ ÌãÊ » ©nK ͧnQ §Ä`& mKGd µßQ' mK rG ºæQBwÂq Qæ Dq rIæÂÌãÊ »

k` o §ÊqJ áãÊã §S ` QÂÌ^ q _K• l`" » ©sÂÌ^ Ìã^ s m^G SÌq SQ” Äq ^ SHv• SC Ñ` k` o §_K• ÅQHQ' ÇËq, `K q » ©ÅQÂaÂã ßQH ¾ã jÂqã §_K• `KFD`K s ^ Q á¾ oF.å_ å^ÂÔq Ñ` » ©kKEÂÝQK s Qæ QH `¾ SÌQ= rÀnJÊQKã Ä`&Â\I5 á¾ QJIF.s S=^Âã eQIÂã`qÂ`{QI ßQÊÀ » ÇËqHI _K• Êãa sQQã §SKGHB s Âæ `K Qæ KÂÌÊ æÂ`M ©S{Q& nÊqJ$ ©QJÂ^ rG sÂÌÊ äaC ¼QDw˜ ¼QK¾ã ßQH ¾ ߕC »

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

áqFK lË m> QÂËÀã ©R ÞÌQ= åMæÂ^¾mHB ”nGB' áÀ nÌãÊ_K•Âm{ÂqQHIK§SG>DIQÂÌÊÇÌQmKHÂrG `@SH `¾ Ä`@K \I5á¾ QJM o ÄÌ`F' SÌQH' mBã ©pI áqGã¾ ÎQ¾ rG mHB ^I ã ©SE`@ â_J mHBG SÌã`? ÅÂÌQJHG µSKQ ÅÂÌQ ” QIIË s h? á¾ Q^ Q ^E Ìã^ àQKEÂ

s áqqFnJO §ÜqD> ^¾ h QÂÌ^ s áqHGB' mHB Q^I ©sQK& s>>EÂÝQK mÂÊ o QÂÌ^ ÂqIá[ nJ\H hwã _K•mFSKÂÌÊ ÃÌQ# ¼QIoFH' oH §hwqG nv• ÌãÊ sIã Â_S@Âqã ©Q`q@ã Ä^Âã S qHH Qæ B áqGHB o_Âj> µáqHGB' hK@ Ìã^Â


oã ©âaaBã QÂÌ^ s _K• àQHÂÃ_$ à^ê Üq s NI oF.” å_¼s= Ôq q QÂÌ^ s Äq`[ `{QIB 2 R Ì ÂËÀã ©ÆÂ^[ rG mK{[ åqDB Ê` h= å_Âã §p rG ÊQH ” rG oÌÊQ ÂqqF oG §`>IB Â_JÈQHQ áqHGB' ©àÌQ{ ÎÌÊ SCK{ÅQKKÂ`˜Â eB oH? Qæ ÍÂq ÂqEE á¾ 2HGBHG oFH' o ºSQB QÂÌÊ kG SKQFO \HßÂa” QJI Qæ ¾ oF §æQDG ÄÌ`E' lG jK q 2HGBHG åÌã`? o áqFK §áÍÂq Â_ kKE Ç`'Âã s`' RQF QJ^ s sÂÌ^ mF=G `{QIB ^= S`#hK= rÀ SKI p È`' sD ©È`' kG& áqGH'Âã ©ÌqB=Âã `KFDÂ^KB{ rG o^Q=' âQ m s qã §SGQ/ ÅÂãʾáqHGB' j q Üq §j>ÂS ` s ã ©QÂÌ^ s 2ÌQ=HßQD — ÃÌQ#¼QI §æÂ`K SDG Òã` µrG oÌÊQ áqHGB' áqF á¾ R SHJ' â_ s ã SK?EÂã¾ Ôqwq'Âã¤SGF=' Ê^K å_£ mHBG kKÊ `K `K q© µrÀ ÄÌQ˜Â k` o SqHG SE`@ ©QJGK5 _K•Âo RG@K ê s jÂq' 㾠ÌÂãÊ[ÂÔq » ©pK áã^Âqå_Â2B' hwq » ©QÂÌ^ `Q s SHJ' » Ñ` ê §S`EG SQB S QE s ÔQH s ã §ßQ' mK rG §áqCÌã¾ s SKQ Ñ̾ SB@ SK`C áÂ^G ä^À áQF rG ê f@'£ ” ྠÑ`B áqGEK ÂqQ ÂËÀ Q ÂãÌ`E á¾ nJI RG ã ©¤

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

ÄÊQ ÀrÀ áqHGB'ÂÇQ Üq§mHB oSKQ SG` m s ã å_ÂQ µnJD¾ rÀ ßÂNÂpKqk` o Q-Ì §`K j`B mF= ßq?DÂlË kG sIIF. jK ºášÂmHB Â_ ßq Ìã^ \H sQQã§_K• ÅQQH rG Ëq UK sFKQÂÌÊ ºnJHGB ^KB{ rG SIKB ÜÂ^¾ ÍQ!O s eB s ã ©QJKG ¼QIÂã hwq s SG{M' ÅÂ`q ^^"© pO sQQã §Ä`Q SJÂqH Qæ KvÂq= `q rIê Q-Ì áQK[ mK rG ©QJÂ^ 㾠j{ SQ o sGG SQB SE` ` q \I- oÊQI' rÀàQH?•QHJI f@áQwÌQB áÂ^Âq §ßQ' ©¤ f@'£ ÔÂ`” kľ`' fCw ã¾ ^^J ã¾ SG?BH lË `JA Q-Ì ä`¾ ÅQã¾ s ã SQ” o Qæ q RG@ SKIÍ mÂq ã¾ SKÌQ mÂq pG5 áqD=F' ^KBK m§ßQ' mK rG ã ©R`E mE' s ºSKwQ' hKQ[ ߕ Âæ ` QJqÂ` ÂqQ s SGKE rÀ mD@ ÈQ! mBã §n^Âq j= rÀ áqQ nJ¾ lË sIB m ©¤ f@'£º`@G Sw` S`Â

ºQJ àQKEÂ_K• o RG@ê Üq ` Q'Â å¾ » n^ Q¾ s mHB s QËQ oF. SKvQq Å¼Â`˜Â å¾ » ºQJB jKFG ºsSIQ Ä` Q'ÂŔQ Q » mJ §QJ àQKEG Âæ ^B T s ` Q' eB ÞQI áQ ÂËÀ » ºl_æQE ã s@@ `KKC rÀÇQ¾ sQH$ ÒQ=IÂã ÇQ ͘ ^KB{ rG sQ ÅQq s Q » ºSB QE'Âã ¼•aÂÃÌQEãSqDBmHBÂãSKãN' nQEã rG R p¾ ྠQÂÌ^G SKÌ^ S^E j> Â_ ÇQK m» ºmHB s Âæ Ìq Âq `I á¾ _K• ºQÂÌ^ äq7nv• q ÊQ˜ S `C RK` ÄÊQ À R m » o^ ” ^vÂq ÞQI ᾠྠÄÊQB SE`@ ÎÌ^ ¾^ á¾ R m » ºjG mF= Ä^B' SQ'Qã¾jG ÃqGM ¼^Q QJ

«—uDK WU ô« nÂËÀ SKG{[ s@@ rG QJ`¾ á¾ R s ŕ^B s Q » ºÅÌq> QHÎÌ^ `ë aK` QJ^¾æ á¾ oF. s Ä^^$ ÅQKKÂ`˜Â s Q » ºÒQ=I kHBã _K• `KFD pKq s ^ Q s SG[ ÔÂq¾ Q » ºnJÂa º_K• QJJÂq á¾ RsÂS^%ÂÅQ^ s Q » º_K•GÄQ@B'ÂRQ@'ÂdKGE ã¾`KKC pQ¾ å_ Q » ºSQ'Âã SBq' `K nGB ŔQs Q » QJEKE" TGM s nGB ŔQ o ßÍQIG ^B Q¾ m » ê ºSDG ¼QK¾kKE sBÂã ÜQ=F rG _K• ^ QsÂSKÂÌ^ f@& ÔÂq¾s Q » ºÄ^^$ ŔQ' â_ ºS• ÅÂË SKG{[ ÜÂ^[ ßÂa ” m » o sDF Q rG ÓQDG à^¾ á¾ oF. ÅQKKÂ`˜Â å¾ » o SKQ S qH' QÂÌ^ nKGB ÒqCw h jKFG SQ@ ºSKQSHJ hwã§ßQ' mKrG §ÜqD> ºS qH' â_J SHJ' â_ m hwã RQI' o áqFK m » ºnJGHB `KFDG j> _K• ^ QM jK » oã¾ §ÏQEI ߕ o `KFD hK= RQI'Âo áqFK m » º`KBGä`¾Ý` ߕ s æQHJ _K• âÂ` Q nKKE s s^ QK SG[ ÔÂq¾ å¾ » ºmHB ºm>^ áqF Q-Ì å_ nGB nKM jK »

Õd *« dUM nOu QJK Þ`= QÂÌÊ ÂqI s 2HGBHG SIQ SGJ SHJ TK QJÀ §Q`¾ QHã ©sD QBÂã å`FD 2q' rG SKQBD _K• ÅQKKÂ`˜Â eB k mF=fK@ áQF˜Q áqF á¾ R
2

U? «—b « r?OKF Å`”o¾ã mKã¾sGK ÄÌQ= rK µSH`

SqKI ÄÂÊM pHJ- àQKE nGBHG\H å_ mHB s áÍÂqÂÔq áÀ §mHB Ìq@ s`KMG _K•GSQ Þ` ßÂa ”ã §QÂÌ^ s æ ^ ©æÂÌq kE o mF= ÎÌ^ mÂ` o SG`m S`# o ” SKQ SGG ÌQ ” 2B _[ÂrG 2HGB' h= Üq §m>D ©pEK@ã ÎÌ^ fK@ s ÅÂÊQÌO SG—

·«b_« ºæÂ^^" ÎÌ^ÂÂ_Js Â^¾ s Q » ºj>G ÄÊ^7 ä^' Ä^KB s Â^M ÜÂ^[ â_f` jK » é æQKBÂã QJBK= åÌã^E- áqF á¾ m½ s nGB ÔÂq¾ Q » o SQI SKIH? ÅÂ`KMÂã QQ?E ^KB{ rG å_K• ºQÂÌ^ mFmH s QJÌ^ ^KB{rG ã QÂÌ^Â

UNu« ºÎãÌ^ äq o ÃÂ`• rG'ÂSE`@ s Q » ºSIH?' QQ?E s Q » é ºQÂÌ^G sã¾ aK` ÌQM QQ?EÂ å¾ » ^Q= §sãÍmH µsGH ÒQ= rÀÂ_ n`¾á¾ oF. jK » S=QB §nGB' o pKq s` Ìã^ àQKE §Ä`KC{S qH ºQÂÌ^ÂÆÂ^[ QJG S qH' j> ÅQQ% SQI áqF â_ mHB Ý` o Ôq å¾ » ºhwq h mQH rG n^ Q Üqã §\{Q §kGB §pq µQÂÌ^ ÌQ À s p àqM mH å¾» é ºsÂÌ^ mKHG ÌÊQ §bKvÌ ºáQF˜Â Ì^Ä`> sQwãQD mBsIIF. jK » ºÂËQ'ã §æQE `é ¾ sF ÇQ¾ n »

µS qH' â_J Q`K q rÀ ÇQM s Ä`@K ÔÂq¾ s Q » o `[ ¼a$Q àQKE §^ ÂqE ^^" §mHB SQ ^^" ÒQ=I o^%§Èqwq ÄÊ^ã Ä`KC{ àQJhwã §SKãN' ºsQH$ ºSHJ m Q` q á¾ \` sÂQw` pã¾ s Q » Y º_K• àÂaQSHJ' rA m » nJÂÌQJ rG mEê á¾ áãÊ oF nJ^ SK Q RQ@' m » ºSKÂÌ^ÂãSK QH”Â

WbI ©SKGHB ÅQDI>'ÂãÅQA•' o S qH rG m>D Â_ åq §2B ÎÌ^ nJ Â^¾ ^^" s 2Ì^' Ä^ Q' SHH> sã nKKEã QÂÌ^ ÌQ À s ÅÂÌq@ h ÃãQÂã ÎÌ^ SKI nKAIã ÊÂ^ Às 2Ì^'ÂSKGHB ÅÂÌQ ” â_ ^ Q á¾ mMã ©mHB ©nÊqJ Qæ KG `KFD s ã §QJQK{ã nJãÌ^ S{Q& rIÂ

jOD"« SH §j> _K• ÅQHQrG QÌq@s ^HB QÂÌ^ ᾠQ'Q nF ÎÌ^Q ©k mF= mHB fK@ s áqF ^ ÅQqB{ ©SG{ÅÂË QJã^ Ý`@ÄÊQ' ÜQ=F o _K• hI. ^ ¼QI SKãN å¾ _K• rG `FI ÎÌ^ S@ ÊQIB àaG å_ÂÎÌ^'Âã ©S` mKF= Q-Ì §n_K• ÅQHQ rG ¼QIÂSKH¾ áqHGB' ÞÌ^QHIK §pKG ã RG@ QÂÌ^Q ©â_mHB SE` Q`K sÂÅQ Q@” nJHH f SE`@Âã ©S ` nJÂÌÂ` ËQÂrG oÌÊQ ÂqqF á¾ 2HGB' o rG SKI' SG{Âq' SÌQH'Âߕ o s ÄÌ^EÂâ_ ÃQ” rG' áqHGB'Â^E  ÂËÀã ©SKHKGB SGKq QJÌ^ã QÂÌ^ ÁÊQ' \wÂã nJ o Ê^B 2G nJãÌÊ rÀÂq_á¾ nJ SHF% oH §Ä`G ÊÂ^B Êqq oF §SQIB Qæ E QJ f@' mvÂ^Âã ÅQK#Â`˜Â àQH Ã_# äã^ `¾ÅQQ#ÂÔQÂã nJ@@o ßÍQIGnJ^ `¾ pqrG QB= á¾ QHJM o Ä`&Âã SKQI' SEQ ©n_K• ©Sã` 2HGB' rÀ SIQ mK' o áqF Q^I ÅQã¾ ÞQI áqF Q-Ì hK@ ”ÅQ qH' eBã ©n_K•SK•E åM ÂqH á¾ rÀ áã^ED nJ[ QÀ §nGBHG 2G{Âq' m^Âãn ^ÂáãÊ mHB nJ[ ã¾S qH ¼Q? M mHB SKãN- ßqEG SK QH” ÅÂÌQJ' §ÜqD> â_ m hã ©nJGHB àQKEG QÂÌ^ ÅÂÌQJ rÀ áã^ED QJ f@' àQJ' oSQB SGG ÎÌÊ m ¼^rÀ nGB'Â`@?ê ^ lË `? Q-Ì ©_K•G SKÌ^ SÌQ='ÂhK= SHH>ã §SQIB ßãNm^ SQ% h S ` Âq^ê Q ÂËÀ o[Q _K• ÎQO kKE" á¾ o n ` rG §QQID{ã s SKGHB Ôq s Qæ IH? áqF é àQH”QæÂ`^ Qæ KHKGB Qæ ^ áqFK SKãN'Âã m^ o ÔqI Â_ ©ÜqD> â_ m'

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

œËb(« 5OF
sH U«—b« rOKF 

mKHG Âæ ^KD Qæ • ^B nKGB s kK@G sID ÍQ' àÂ^ áÀ S@SKGKG" SCGsvQI mF= nGBÂã nKGBÂSKGH S¿` sQ% Qæ E ÄÌ`E' nGB VvQã SwÂqÂã ÄÊ^7 ÜÂ^[Q ©æÂ`K å¾ áÀã ©æQQ Qæ HKGB QJÂË ^ oH? ” SKFKQFK' ÅQKGHBÂã UK §áQF- ÄÌã`? o q nGB ÆÂ^À Ñ`C sQÀ ÒÂ` mB¾á¾ àa ¾ ” sIO §lËhã ©Ä^N`K QJIF SEKÊ SKGH `B sQãÌ ßQD \Q> aK`Âã SÂ`> ^w Qæ ˔ Âæ ^E lË o 2Ì^'Âã 2Ì^' o Âæ `K T¾Ì ^E ©¤-BJTTF[GBJSF£ ÅQJq ì ©nJSwÂã ÜÂ^¾ ^^" ¼Â`nJGH o áã^KD nã Õ@ ä^ o `AI eC§nKGB å¾ s p¾ Ü`B á¾q sKv` ¼s=Âã `B s SEKE% S¿Ì ^ED ” á¾nJ' o §SKHKGB ÜÂ^[ aK` æ H ¼sm m ÃãQ s SE`@ ¼ÂÍÀSKQ RG@æQKQÀ • ©ÝQK s áq `Iã áqÌQ=' QJ nKGB ©QÂÌ^ rG `¾ \> pO §æQqH nKGB rG lË\{ ÂËÀã RKQ— sFKQFK'ÂkK@GpDnG” l_ qã §o q QÂÌ^ ©SÌã`w ÝQK âQ# SKQ%Q ©ÅQKIEÂã

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

sI mFjK qã m? [ ÌQK” RG@ o Qæ ?¾ QÂÌ^ nKGBáÀ ©rIB' kG&

à•FG SGÂ^'ÂSKKv` `{QIB rÀ `K= ¤RKQ[£ ÅQKIEQ ©QJ ©SD Q?' ÅQq' äã^ã S Q'Âã ÃQ”ÂãeQC o ÐQ mF= Í` §QÂÌ^ s rIBHG SDG ÅQq kG àqE Q o^Q=' SA• ÍãQ Q^I £ S` àÂ^ ߕ rIB `KC Q^I £` ì N' mHBÂàÂ^ ߕ oã §¤áqÌQ='Âp SDa' SqJ àÂ^ mBã ©¤SKã[ ßQB [ ¼Â` sQ ¼s= æ Q `B `KF Qæ HH Âæ `>I Qæ ?¾ `B pIF §ÃQ• æQwÂã ” s \QI Ñ`B áO §ßQ' mK rG ã ©QÂÌ^ `{QI o Q ÌÂ`À ä^ R Q rG Ä`K SÌÊ rÀ ^HB SK`' SÂ^ rG Ä`A `K qSqQ Ðq àÂ^ ^Bã§pI ÈQ> ˜ÂR SE`@ S qM' SG[ o §Üq{q' mHB àÂ^Âã §ÆÂ^[ ©`Q `K mF= QÂÌ^ mH o §È`' ÇÌQ mHBÂã §SK` mÂÊ SK` m ÅQKIEáÀ mH SGKã Qæ ?¾ h@Q `B å_ åa`' mHB ÊQB˜ mvQq 2 ©`Q `K mF= QJ Êq>E' bK æQ qwq ã¾ SKIE ; SHvQ áO §pKG ã Ê`DI mF= SG>DI ßq> s à^E sJ §S@Â` `K ÅQ Ñ` s ã ©QÂÌ^Âo QJ" ÇÌ^I oãQI S Q sã ©mKGÂÑ`C hÂ`' o Âæ Ê^ ÞQIáO pKG ã §ÓqG mF=mÂ^ QJO §kK@ ©oD QÂÌ^ nJD nQQJO æQæ BÅ_¾ Q ÂËÀã §SB QE'Â

©QÂÌ^Âä^I o


©SÂ` rÀ ÞqG `QA ^G á¾ oF. _v^I §SKBÂq ÄQK% m QÂÌ^ s áqHGB' QJ^ s ÅQG@>' o `KFQ à^ ¤IPU TFBUJOH ¨ ÝQ@I” ^BE£ã ¤UBCMFBV¨ SqG£ ÅÂ`ÜQ=F” sBÂq oa o Çã`&Âã mHB Ä^ jKD ©æQEH `¾ m §R ÌQF — Qæ KGH æÂÌ^> bKáËÀ sÂÌ^ oD d áÀ §h@Q ©æQ?¾ Qæ KQÀ ¼QI sÂÌ^ oD pK `Bê å_ ä^'Q `K_ mKH áã` áqKÂÌ^ pK \{¾ å_ ^% rÀ ÅÂÊQB Å`KC ^E Qæ Q È`'Âs hÂq o ɕ” ÅQKIE §nJæQKKvÌ Qæ ^ sBK@ Ä^ ÅQK` oF §¤T` SG{QJ£Q Qæ q S^ Ä`Q `B Q s qQ pD{ã oF. ^Bê QJ áQ ¤S?JI `> §SK@ã` §SKFK•£ ©Ä`{QB' QÂÌ^G sÂ_ s SE`@ rÀSIQ sQ¾ `¾ SKBÂã `K QÂÌ^ ᾠSEKEã rG QJIKH n n lË o SQI ÅQ Q@” mã §oD QJ mHB ©QÂÌ^ nKGB s àÂã^ ` q SIKBSKIE ÍÂ`˜QJKG ÌQK” hã ÅQK` S qH ÞQI §ßQ' mK rGB ©QÂÌ^ SBK áQ@” SKqH `¾ SKQFÀ Qæ ?¾ rÀ ÊqB á¾ ÅQK>= ä^À hK@ §QI^G Ì^Gã SK` s k` o SEQ QJQK ¼ÂÍÀ Ä^^ S¿` rA"ã oa s ¼ÂÌq mB# §SK QJ¾ SEKE mBã ©SK` rG S`DH r QJKÀ ÄÊqB sQKE ÃqG—T` àÂ^Q ©ßQK& rÀ Qæ ãa `¾ SKIE o §SK`HG åa`' Ôqwq'ÂrG ¼q? fìG qKGKQ  s sGKH ÅQ qwq'ÂrG aK` QJ oF. s SE`@Q Âæ `> Qæ ?¾ ` q pIF mHB SqQ ÅQF%£ sID mF= SK{q> sD áãÊ SKKv` ©¤QJD SE`@Q QÂÌ^ SBK rG ¼q? fG ÅQQJIÂã ÅQÂ^ ÜQ=F áÀ ÅQK`' ÇËQ, aaB SQ SH bKã ©SKQH S`#ãSKQÀ SKI m áM ÜÂ` ” m¤SÌQF §ÄãÌ_ §Æ^% aK`£ S^KGE SqKI Ñ`B SÂÌÊ rG pD ¼s= k@Iã ©SKIã mF QJ ÅQÂÌ^ ©s`'Â

§sI mF= QÂÌ^ SBK ßq ÅÂ`KD o S qH T ^E aK` h §à•AÂã¼q?Âã§áQF'Âã áQa m `{QI rG Ä^N SãQ È`¾ Tã ©` Q=' \ã `q mSHJ'¼Âa[ rG Ã_ Q,Àã§àQE' Â_ s oD QÂÌ^ SBK rG Ê^ j{ã ¼QDwÀ sÂã §ÅQD@E'ÂÌQKÂo ÄqE `JA sÂpã[ lG rÀ àQH” SQ” ã¾QÂÌ^ mH ^I 2HGB'Âã _K•G Ä^KD áqF á¾ oF.

Þã` Â_㨠QÂÌ^ nKGB å`AI' ÄÍÌQ `AI ÅQJã ä^À rG ßQD [ ᾠÜÂ` ”Q mH TQ ¨S{Q& nJQ QI” QJM o kH ÅÂË QÂÌÊ ÌQF” nJGN hwã s ÂqK \Ì[ è o ÊQB rÀ \'¾ Ìq> Â_ ©SKQ˜Â ÔQwã— nJHJ hKq `% RBG SKQB ÎQ¾ rG nJGH ÂqIo_ 2EQ oJ' ÃQ{¾ áQ `% RBG o aK` mE å_ Èã`@' m%Âã ©ßQD [ ^I Â_ßÂa ”ã ©QÂÌ^ ÌQF” SKãN' mH"ãnGB' m^ s oHF áqH?`K q RG@ nGB'ÂrÀ SIQqJ §ÅQQrA pq s mH Üq mG?' fKÂm^ÂáO ”Àã §sI mFãäaC åË ©pD¼s= áqGBDjK _K• nKGBÜÂ` ” s m=D p[ fK s SCQ ÈÂ`” s áÀ §SÂ`> `H R `KC ÜqQÂÌ^ÂkG& åÌã`? nGB' m^ä^ áM áqF Q-ÌnGB' ÄÊQKE QÂÌ^ áM ÜÂ` ” s m=D p¾QH ©_K• hã ©sIHw mF= QÂÌ^Q S{Q& _K• Ä` 2 SGKã RF o `KF s ã §QÂÌ^ áqF ì s pÀ ßqE ÜQ>˜Â o §lË `¾ m. å_ q nGB' m §Ä`K[ ÅÂqI s Å`=ê sÂSKGHB ÅQG@>HG f@ã mHB ÊqE æQK` Qæ Q âÌQ Q _K• o ©pK àÂ^” hwq QJB? s QIq s Ä^Âa' ÄÌQJ'Q Qæ Kva f` QÂÌ^ s hwq 2" mBã oF. ÄÌ^E â_ã ©sÂÌÊ mF rÀ QJH`ã Ä`F ßãQI rG oÌÊQ ©áqKÂÌ^ QJB s SE`@ d ߕ o\Ì[ rG Q`q@ ߕ o §sIHw mF=ã §`> eB ÃQQ Qæ ?¾ lË f`ã l_㣠_K• QJnJD s Ý`@ ä^Àã ©sID mF= SBK Ä`& ÌÂ`F QJ ^ ÞÂÌÊÀ s §QÂÌ^ ¤Ôqwq'Âs Ê^$ áqHGB' ©SKEKE å_ QÂÌ^ mF á[ ¶SQ% â_ m s S=^ omKGE ÞQI ã¾ nGK hÂã o kì ê  ^ sID mF= àqJD rG Âæ `K oHKJ Êq>E `K mF= ÍaB ì ^ QÂÌ^ mH SE`@ nJD Â_ã ©áqaDG mF= Å^H  s §nKGB s QÂÌ^G Ä`F' ÅQJKq eB jÂq' â_ã ©SKQ#̔ jÂq' ß• o cKB rG svQI rIB' a!¾ ^ã §S ã`B `K VvQQJ áQ ÄQK% ÃÌÊrG TG>s ` q sJ §^K`¾ QJ áQ Q ÂËÀ §ÃÌQ â_ mã ©SKGHB ߕ hã ©QJqD ߕ o ÄÌQ˜Âã sD QB àQH” o åÊQ `K Âæ Ì^ SQ` áO §QÂÌ^ hI{ rG Qæ qwã m¾ aK` SH áQ p[ §lË ©SK>> SKI SKI QÂÌ^G `FI s mH TQ SKIH? Ê` âÂ`” á¾ ssÂÌ^ÂoDQ `KFDGS^' SE`@ áO §pKG 㠔 Ý`@ QJ> ã Ä`& ÜQ=FÂs pq sB á¾ m§Ä`G ÌÂ`F s SK Âq Ä`@KÂ^K áqF SKBÂqQ ©SKBÂqÂÄQK% s QI ` q ÅÂ^KEBj=k` o SÌQDHG `K q rG mHBsã§QÂÌ^ s ÅQ?QI' aK5s `QA' eB Ü_ã ©fK ߕ o

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

RQFGàqIÂãÆÂ`7 SK` s TG5sÂÝQ@ SKIE áÀ s rIB' ^B nSÌÊ rÀàQH” Ã_# §¤0$BTFZ£ å^I`[ æ H áqF á¾ oF. m §^^" rÀ SQ QÂÌ^ `{QIB ÍãQ • ©Ê s \? QH sGÂ^ ÔÂaI ^K ©mHB s SDG' ©æQKFKFQÊ QÂÌ^ mH SE` ^N TãQ

sH U«—b«
 iIHKG mK=K ÄÌQ= rK µSH`

1

U «—b « rOKF s

SKGH aKK5ášÂ mJ o p[ §ÅQQE” S$QB s ¨SKã[ 2 o sID mF=G`JAã§S QmEÔqI QÂÌ^ áqF ì ©ÎÌÂ^' s SHv• áqF Q-Ì ä`¾`QA ÕqG ßQD [ RB ÅQ`Aã bDI nG rG m¾ ÊQH  ÞQI© áQ?” `¾ ÊÂ^B ÞQIã §SKD> QÂÌ^ SÌQH' å`A ÎQ¾ §å^qã §`KDã §à”Àã §2GÀ m QÂÌ^ å` ìAI mH ©ßqã T` m 2K`ã s>=Âã sÂ_ qHI rG å`AI aK` o SKÌ^ SGE ÞQI© ÜÂ` ” rÀ §sÂ_ `KBG S• ÅQKGH ߕ o §Ê`DG pQK s nJD Ìq@ SKH¾ã §QÂÌ^G SK QH” SBK@Q ©s QEÂã s qwq' s QÂÌ^ nQ TE sÂÅQQE” eB s mL Êqã SEKEáÀ `¾ Â_ã ©ßQ' Â_s ÅQ • ášÂ ^q ”p¾sIB ” swQ' å`FD Ìq@ jq rÀ `K= Q Qæ Q mQF ÔQH˜Â á[ ¶p R` ©àQ”ÂrÀ `K=Q/ `¾

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

Q Q^N4AYLOR s ÒQ=I s QJ R` ÄÊQÍ ÞQI 2ESEARCHIN$RAMA%DUCATION Ä^^ USG pEE aÂ` m • SEQ ßÂa ” s QQ?E 2 oã ©ÌQF [ ßÊQ QÂÌ^ ÅÂÌQJ nKGBrG aK` nv•' o áQ ÂËÀQ ßqܕ&Â è ©(ORNBOOK QÂÌ^ s à^EGÑ` ÌQ  `K qã àqJD ¼ÂÍÀ 2FF= nKGBÂs QÂÌ^ÂÃQì m §S^KGE SKQ o o U^%Q ©kKw mF= Q^^" ` Q' `AIQQÂÌ^ s ÅÂÌQJ' SK` ÅÂÌQJ rG sIH? aK` R SãQE pÂã ÅÂÌQJ' TQaK`ã ¤] ©©©§È`' nKH> §mKH£ ÝQK o SÌQ Ä¼QDF \G@> T` §QÂÌ^ nKGB ¼^ s ã ©áqH?' rG S͕ Ä^EB'ÂnJDÂã S `B' ßQFM S Q™ Sæ ¼• `¾ áqF pGB á¾ s aK`G SIQ SHJ'ÂS@EIÂã ©QJ SQ”ÂãQÂÌ^ÂmHB Âæ aK` §oH?” á¾ Rã m §ÇQ ” QÂÌ^ s ÄÌ^E `q@ SKHM ÜÂ` ” o ÄÊ`ã §kKw mF= ÄÊ^ ÅÂÌQJ rG m¾ kK^ s•@{” rIB' áO §sQQã §ÝQKÂã áqH?' ©SKH¾ ^Âa' ÔQH˜Â SKDG& eQI qè rG ÃQF Â_ Ì^{ ^ã nJGH s _K•Âã 2HGB' n Ê Ñ`C ^B ì qJ §SEQB QQ?EÂã áM= ÄÌq@' ÌQF — Qæ ?¾ SHQ +^E Ü^Jã §j> S ` mÂÊ ©QÂÌ^ s ÄÌ^E ÃQÂ

ļÂ` nKGB ÌQ À ÇÌQ n o_ ÎQI nAB' SIQ QÂÌ^ sIB ¨ o r _K•G Âæ ^^"㨠SÌ^'Âs ã ©Q¼Âʾã ÅQK`' æ QF¾^ÂamF= QÂÌ^ m^ ¨æQQ Ìã^ ^K S qI ” ©dI ߕ o mHB ÍãQ mF= ßQ#̔ÂãsÂÌ^ mKHÂã ÅaK ì s È`'Âã SKÂÌ^ÂSÌQH' 2 Ä^^= ÅQQE” mBã jq àQ¾k`@ Å^J^swQ'Âá`E o ÅQKIKQHÂã ÅQKIKB ì s QÂÌ^ÂÅQKG# hKH$ Qæ QF ^ å_ §ÔqwqHG SKqH `¾ k` o §Êã^% ^B¾rÀ jq' lË ÃQF Â_ rIã ©ÎÌÂ^' qHGB QJ^ á¾ oF. s ÅQKKÂ`˜Â o `KF ᾠÈQ?À ÅQKIE h Ä^K ãSÂ` ŕ{QJj>ÂS ` s Õ@ÂãQÂÌ^ ÜQ=FQã ©SKÂÌ^ Ðq>I ¼QI s È`'ÂÃQY QJ^ s s `> oF. §ÅQKIE lG QÂÌ^ ÃQì ê QJ à^ s SE`@ ©sD{ nKGB §mQE' s §pI M=IK å_ sID mF= SBK

U«—b« rOKF è rÀ¨ QÂÌ^ ßq ÅÂÌq=I' ^N 2 ÅQQE” ᾠ¨`K ^ QÂÌ^2ã §QÂÌ^㠝È`' 2ã §ÇQ˜Âã áqF ì TQ Q,À §¼ÂÊ[㠝Ä`& 2ã §oD QÂÌ^ã nJDG æ ^ã §S Q SKQ@E ŔQ m5 ÅQQEI d ÄÊQ À o ” d&¾ á¾ Ê㾧QÂÌ^ nKGBnQ TEì s SwÌQB' ÅQQE”Âã µ`J å_ÂÔQH˜Â ÃQ¾eB jq s T? s È`HG SwÌQB' áM ÜÂ`  SH áQ© SEKE% s m5 TQ §nKGB s QÂÌ^ o 2B Â^' eB ©SK`' SÌQH'Âã È`HG^Âã å^KGE àqJD SwÌQB lËã §Ä^Q='ã R` 2 aKKH s mL SH áQ© QÂÌ^ s ¤o`>' Ýʾ q rG ã¾£ 2ÌQ=' ᾠÜÂ` ”Q s `Hã bFBI `>I ÞQIJ §o^Q= áqqF Q Qæ HvÂÊ ©sI mF= QJq o Âæ ¼a ^B QÂÌ^ lË s Q-£ QÂÌ^ s nJD Ìq@ á¾ SEKE% `¾ ßq ÞQI© s SÌQ=' ߕ o ÊÂÊa ¤ÇQJI' ߕ o QÂÌ^ àÂ^ QH^¾ mHF QJ• oã §QÂÌ^ s nKGB µsID mF= ©`šÂ V? QHG `KCã Ìq@ QÂÌ^ s ÒÂ`” áM ÜÂ`  ÞQI© ©_K• §¤£ ¤0¢/FJMM£ã §¤£ ¤0¢5PPMF£ m Qæ QY áÀ© ÅQ Q@”ÂbF rG ¨Âã^ Q QÂÌ^ áqFÇËQ,o ÂqB ÂÊ o/ ì


w U Ó ÆÆÆ rOKF] «Ë U Ó «Ó—b « w

Ó J« nÓK Ò L 

SK`QáqIDÂS• s ŔQEãÅQÂÌÊopIH?Q㧤㧣Sq`ä¿Ìo2EQoÊ^ s oH?'ÂáqIDÂãSK`ÂjG'SBQ s Ìq=IqQQJI§jG'ÂÂ_ÌQ Às Ä^^ÅQ qwq§SE•ÄÌq>ã§`=IQIO §S{QSK`ÂãQÂÌ^ÂdQHK ã§SQ ÄÌq> á[ã§mE%ÂÂ_s ÅQQFÂÄÌ^R§SH`ãæQDKMßQ'ÂÂ_s `=IQQIQHÂsMã©SE”ÊÂ^ ¾s `=IKQQJIã§Ê^BÂÂ_ áQ¾¼Âq¶ÅQQ'Âs nJ`#^IļÂ`EGÊÂqo æQHvÂÊáq¼QnKGBÂs QÂÌ^ÂjK qßQs ÅQQs áq `Io_Â2HGB' QÂÌ^ÂßQs SKDK>ÂSKÌ^'ÂS`#mq"áQ@EÂa`s QÌ`QI[ã©SKEK@ÂÃÌQÂ^KB{rG à¾s `B'Âå`AIÂ^KB>ÂrG lË ßq>G2IÌÂ^rG QJK Âq `Iá¾2HGBHGoF.§SHvÂÊSÌ^rÀswQ'ÂjK>Âs Ä`ßã[Å^EBÂs§åq`ÝQKs S@¼QIs Ô`=Iã©Å¼Â`EÂo`KFÂRG@SÌ^'ÂáO §àqGÊrG ßq>GÅÂqIƕÒÂ`”Â㾧mE%ÂÂ_s ÄÊQJrG ÊÂqTQ^E §Ê^BÂÂ_s Q`=Q`ÂsÂƕÂÊÂq'ÂQ¾©SDG'ÂpÂqoÔqwq'Â^ `mE%ÂÂ_s `=IÂãSH`ÂãjKMG jK qs nGB'ÂÌãʝs ã§SKQonKGBÂs QÂÌ^ÂSKHMnJSKKMÊÂqmF=sã§SKDK>ÂSÌ^'ÂsHGB-S{QSKvÂ`ÀSKvÂ` Y ©o`šQJQÀSKCSq`ä¿ÌÅQD{` QJHKHBQIMÌÂ^ã©sÂÌ^ÂÝQKÂs ÌãÊs nGB's ã§nKGBÂs QÂÌ^ ީã

áã`=BÂãÎÊQÂÊ^B¨Sq`ä¿Ì

©QÂÌ^Âä^Io


SI^ ÞQI oF nã §aÂ`H á^' Êqã q æQKÌQ sIK@GD §mK&Âã Äa ã§Q Qã §Î^EÂÞQITQ ^E ¶fE Sa` Ä^Âã QJ aÂ`ã Qæ ^ TQQJG©©©^D{ã§QDKã §áQKã §bGQã Ä`Q áO §àqK Q¾ §Sq` QJKG Q QJK Q- §SKBH' QJKG Q TKpIHKã §æQIHKJ fq ÅQ㠧ߕHw”Q ž^ á^' a ì` o Qæ Q¾ SBQ s m §R åq` âÌq? o SBQ sQQã §Ã_$ a` q ÅQ §pK SKG[ÂãSKH` 2N' ©lËrÀ QJE` s ã¾ cÂq ä`[ k QI' TQã §mBD a`áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

S Q ºÝQK Â_ s Sq` SKKÂ`À pGBD á¾ oF. å_ QH oFã §pD åq` ÌQH?'Âs Qæ KmBD á¾QJKG bK §SKQI æ SKKÂ`˜Â â_J oF. k QI' lG s mBD ÉQI \K á¾ • ߕ o bK §ÅQ qH' ÅÂÌÊQã SÊ`D ÅÂÌÊQ' hK= ÅÂÌã`w o ÅÂÌÊQ'Q fK Q `K q m §ÅÂÌÊQ' SKQ- QJIE æ ÊQ Qæ BÍq áO l_ §QJQK% s S QF Qæ {` ã §ÅQKÂaKHG ” pKG mC= á¾ oF. Q n¾ s §ÌÊQ>HG S QF Sæ QÀã §ÊÌÂq' Q¾ ©pKI mB qJ §pD åq` áM= Q¾ §Sq` SKKÂ`À ” á¾R åq` mBDÂã ÄÌÊQ' s nJ` áO §áqI' ¼”N nJHKAIáÀ m §Ä`KC> nJN mÂÊ Ý•C”ÂrÀ nJ h ^ o Ä`Q pK áqGC= å_ ßQ' ÎQ¾ rG nJD[ sN' SKQ o àQB åq` nJ s nJÂ` ÎQ¾ rG ã §SKQ áãÊ QH^¾kE ” áÂ` Q?á•B QH`q s áÂ_ã §ä`¾ ã^C §s QH” rIB'Q §SN'ÂáO §rIB' Â_Jã§QIã §`šÂ `KMÂã nvÂÊã Ê^ ÌÂqÇQÀã ÄqEÂÅQ• ÇQÀ ÄÊQ ˜ SÌã`w Sa` m¾ã Sæ Â^ `¾ã Sæ QÀ `¾ áqF UK §åq` mBD rG ©æQHG m¾ã

ÇÌQ&Âã mÂ^Âs sIK@GDÂhHHGÄ^Âã Sq`SKKÂ`À rÀ ©SKKÂ`˜Â â_ ¼QI s S>G' S `Âã SKI o% Qæ ?QI ã^ ^ æ ÂqGK á¾ nFã Ãa äq rG ÅQKKÂ`À rI á¾ rIB • QIJ §pG. `Íã` nKGBÂã SK` ÄÌÂÍã `^á¾ o oF5 sQK ¼qw s 2@G s nKGBG SKKÂ`À h? á¾ p Qæ Q áqFK ©QJ`F rG mHBKã§pKqq^¾ pK Q- §s QH” pGB s Þ` hH q sIK@GD hH' áÀ sN mB å¾ áO l_ã §S`% qã ÝQB” q §åq` §sQQã ©æQQ¾ 2E [ o_ ¼Q? s Þ` s?E sQÀ mC=K SKG[ SN'㠝SKH` SN' o m mB áO s SKwÌQB áqF ^ã§ßQ s SKGQF áqF^ S•BQ ©QHJIHw ©©©©`½ÌQ s SK?QIã §ÌQ s SKE ÂqáqF ^§`½ ßQ §æQIF/ ã^ ” ^ SKBH Sq` SKKÂ`À oqF áO §l_ã SKKÂ`À ¼QIrG mHBQ SK` ÄÌÂÍã àqE á¾æQqJD áqF ^E àQAIG áqF á¾ Qæ qJD áqF ^ã §hH'Âs åq`ÂQJGBDã QJ 2Q%Âs ã ©©© p@@ã pKKÂ`À SÌÂÍq pÌq{ s sQK è Qæ QK¾ã QJÌãQ `[ s?E §Ä`K áQBÄ^Âã SQ QH 2G s SK` SKB`á¾ ÑÂ`  rG áQKII QHJ[ Qæ KBH QHJJQ o QJK Q- S QE ÇQÀ s SÌQ=' QJJq áQ¾¼Âq ¶SKHÌSKB` SKH` SN' ÄÌãQ áO §l_ã ©©© Q`KK s ྠ§åq` pÂÌQ ÌÂq% Â_ _ á¾ã §hH' m o `H á¾ R s `AIÂÄÊQ À rÀSKH`ÂSN' h Ê rG mC= á¾ã §ÄÊ^B' ©QJQJqã QJÂÌQKÂã QJQEG@I æ Q _MI hH' ÅQH Í`¾ áÀ µpKGF ÝQK Â_ s Âæ ^Âã ”

©æÂ`q>ã SQ ©©s>>EÂ`KB s  ÝQ o


`H 

ø«–U ¡u{ w Ë ø«–U* ÆÆÆ W ud WOO«d≈

åÊ`F nKã ©pvÂq 㾠S`% mB nG Sq` QJK

àãQE'ÂmBD ßÂN áQÂËÀã §å`q$ ßÂN q S`% ßÂN áQ ÂËÀ o hIá¾R QHJKGF SM' áO §S`% s ßÂN q Qæ KÌQ æ Qæ QI áqF ” ^E §SK{Q& â_ SKQK SãQE' ¼Q? áqF á¾ • ã^K QIã§æQQ5 Qæ EGCI s QH” ¼Q?D QHIK§â`½ rG Qæ qD æ B á¾ âÊqã ÅQ Â`Âã pq" ÅÂÌã`w oHw Þ` Qæ K QH • QI S` ä`¾ÃÌQ# ¼qw s Þ``šÂ mBD QHIK §sQ˜Â Q- QJQN TÌ ì SãÊ QJK TI ^ §]ÌQ s ã §QK Â`C$Âs

s ^KEB SQ s QJIF §SÂ^ SQ s ã^ SM o kG@II s Âæ Êqq bK åq` mBD s æQEG@ Qæ K QH æQE áÀ ¶Qʕ Q¾ §æQ?¾ Âæ ^qI áqF á¾ oF. ”ã §SKQ˜Â ÅQBH' o å¾ : §Q hH s S`% cQJ áq` qJ sGBD s QH” k% sÌQ Æ̘ µßã[ §o`¾ ¼qw s âÌq? ^ cQJ Â_ã h Î`F' Æ̘ Â_ m QDã §S`% ßQ d QHK hHHG ä^ã ÅQB`= s µsQÂã ©pK cKB å_ oa ÅQQK lË o kI Qã §ÅQ qH' 㾠ÅQBH 㾠ÊÂ` [ S` QJGDF ©nJ^ SÌQK”ÂÄÌÊQ'Âã `% mBD ÅQQFÀ o

áã`=BÂã ÎÊQÂ Ê^BÂ ¨ Sq` ä¿Ì

§SIÂ` SKBwq s ÄÌÂÍã ã¾ SK ã¾ rG ¾ bG p`@ Q áÀ SIKB SKKÂ`À oHw åq` mBD l` mB o p^E Qã ÂËÀ Q¾ §h@EI ”nvÂÊ åÌÂq mB rÀ Qæ BG@áQ ÂËÀ åÌã`wqJ ßQ' s Ä^q Ä^ÂãSKKÂ`À hwãq lË o Êq>E' áQ á¾ hKH$ rG s Ä`@'Âã §SKB`' s ã^C hKHG åq` ÅÂË Äq aÂ` b`F s R>K lË áO §QJ ÂqQE ã¾ ÂqKE Äq ^ áO §QI o ©S{Q \Q>' Qæ ÊQ¾ Âæ ÌQ Î`FKã§SIHK

e` s SM'Q 㾧2@G s Sq` SN'Q lË S• Q Ìq> ã¾ sGB áQKF§SN' áÀºm% QJK áMã §Q¼ÂÌãáã`K SHv•ã ÄaQ SD{ã k ã kE Âæ ^Âã Âæ `¾ TK QJÂË ^ §å`A QJËq,rG ÎQEÄ^ÂãSBK ÅÂËTKã§Ü` mãßQ mF ©æQHvÂÊ

œbF« `H

SKB`= ÅQ QK> nFI ž^ 2@G s Sq` SN' áÀ §s`B QI@K h SÍÂq'Q SKQÀ ã^ QJ¾ on ` rG ã §SKã¾ Q å_§Ìq^ qã sQ[ sB`= Q^I ^ED TÂÍ Q QJO SKB` mF= å_ ÎQ[ q Ìq^ á[ §`B pʔãTÂÍ o \5 á¾ R SÌÂÊÀ `Âã¾ ã¾ 2Âq ã¾ ÅQB`= S¾ã §hKH$ rG sCI s S`q$ÂSM' s Ìq^ SM áÀ ©Ìq^ ÊÂq Ìq^ Â_ rG ã ©p QK{ s nJ á¾ â¿Ìã pQJq mF hH' SÌÊ rÀ QHJGKF áãÊsBH$ÂãåÊ`DÂ2EG Qæ Q5æQDI áqFá¾ ã¾ Sq` ã¾ S`F SKB`' ßQ' Sæ D §2E% o_ kI ^ ©QHJKG oHKJ á¾ hH' s SKQK ã¾ SK QHÂ

o mE å¾ s ã §mQ= QQIB- 2@G s SKKÂ`À`KB áÀ §sIK@GDÂQIBH s pKÀ hG@Âã pK Ñq&ÂãâÊÂÊ` `F ßqE% Sq` SKKÂ`À ã¾ SK QE SKKÂ`À rÀ hG@ lË s Q2HGB'ÂmKM SKKÂ`O ¶ÅQKKÂ`À o QJI Ô`D ^Q mFã ¶pKQB Í`¾ o ^Âã s mK §QJQ o `AI eC §2@G s Sq` S¿`Â^Kq pq rÀ §Ä`H?'ÂྠSIGB' sQB' lG ¼Âq ^{QEã ÄÊ^ SDG ÅÂË SKKÂ`À ¼QI sQQã §QJQ#Â^Kqã ã¾ ÄÌÂÍã ã¾ rG ¾ bGH SKHÌ SKGK5 SK oæQÊQ áQÂËÀã §SIKB mK qã §pq Â_ o Qæ Â` `¾ ã^ rIB' Â_ áO §QKG SK n`ê ã¾ §àq`ÝQK s àQA”Âã àQAIÂã fK@ rÀ ßQ% SBK@ s mK ^ pD `KB áO §mQE'Qã ©ÐQÌQoHw p• ÅÂÌq>¼QIã §QJ` S QH$ rÀ hG@ rÀæQ?¾ pKQB o ^Â㠧ŔQ'Âm s ã §^KB ä^' rG åq` QJM h Ì s nQ ÜQ=F”Âã `q@ rÀ hG@ sJ sQQã §ÅQ Q@E m ä^ã sIB ^ SKKÂ`˜Â áÀQIpq^̾Q © ©©©SQ `Âã SÌQ='Âã ÅÂÌq> mQE'Q sIB ^ã §æÂ^q Âæ ^Âã æQq` Qæ KqH Qæ QA ÅQJqsI m §S¿` ^q ” SKKÂ`À oHw QJD o S QH$ QJQ`ã S QH$Â`F oHw QJ Âæ aK ^#á¾ s ä¿`Âm ^ Q SKQF˜Â â_ áÀ º2KIB' 2 Ýê `ë Dí é å_ QH ©àQB s QH” SKKÂ`Às Qæ á¾ l oQH ¶S`% ßÂN ¼Â^ SEGB QJÌQI 㾠QJ{•ÀQI ä¼Â` QHJã §QJ qáQ QHJ SQ ã SGQ Q^B Q¾ §sQKÂãs QH”ÂQ^Bs ÄqE ÅQ•B Qæ Q5 áq` SKKÂ`˜ÂTQ Q ÂËÀfE SKH¾ ÂËã^CK âÌq?áO s•[ s §^ Qã sEG§jLã jQ ¶QJIK QHK m QD ÅQKKÂ`À æ > Âæ `¾TKsJ ©`HãnvÂÊsBH åÌÂqÝQK o • áqQ á[ ©©© QJE¾ ã¾ Ä`FD S QA ã¾ fK@ S Â` ã¾ QÂqI m §S>Q& SKÂ_ S `Q Qæ qF Qæ qQ bK ¼Q>˜Âã ¼QE” ©Ä^EB SKBH ÅQ•BàqF


©©Ê^BÂ Â_s 

åÊ`FÂnKã

\D ¹áÂqwÌ mwQ ^H µÊÂ^ À

ë Y Âã QÂé Ì^ sQ jGé é ©©© nKGB é s ¹ é ì HF ë Ìé ^Âã é  oÌQé é' ÅQD@BI ©©s ¹ 9 sQKé % êsã^>Â ^H

ë Y Â êSMã SK `B'Â SKHI é êSÌ^ é é'Â ¹ ìÌÂ` ^Q ©ÊsQq> ȕ{

ë s 9 > é `ë që @é mëvÂ^é é ãé Së é Ì^ é é' j é é' êSq ¹ Y ÄÊq ì Ì^ ë  àë QAI9 G çS^Eé sHKGB Y  åÌ 9 Êë ˜ ì `è Aé êSJãë ¹ ìl= mvÂãÊÂq o`

ë é' ÎQ ë ë ë é [é  ÅÂaF` åq` 'ê  9mé Ôë qwq' s `B ê s Äç ¼Â` ¹ ì Y  ëmEé% s ŕF= ë K êSé QéEY  ¹ SKIK@GD SK^' s \Q Y  êSHK µSKY Q ë ë é9 ì ì SK`Y  VQI

qq ßQ=K

S@GÂã Y jê EY 'Â ¹

sQ@&Âo^Â a ©Ê µSH`

ÌqFÌ ßq 

sQ@&Âo^Â a ©Ê µSH`

jIí BÂã ê êSã^ ¹ ë  o ¹ ë ÎQFB”Âã `KFD 2Âq ã¾ •^Q áqGKI ÃQ ˜

Â^ÌÊ ÞQ 

sQ@&Âo^Â a ©Ê µSH`åãQ.`Â lQ

é Âã ]ÌQ ©© ÃÊ ê Y Â ¹ ê [áÂ`@ ÌqJ=

è qé é êSÂãé `Â ¹ nKGBY Âã nZGBÂ Së KGHB fK 9 ìÏÂ^ Y ÊQÍ

é Â rGé é Êé ^5 ë =G ë [ è Ì^ ©©p é=Jé Ií é bH ÑÌ ¹ Y nGÂã ì Î ê 9 ÅQ Â` Â éÄÍãÌÊ ßQ? ^H

nGBÂ k` rG ÅQ@©©¼QaKDÂrÀ ¼QaK QK'Â o ¹`q åQsHKG `, nKG%Â ^ÜÂq{ SHQåãQ Y@ m¾m@Â SÊQ` ¼Q ÊáÂ`@ Ü`¾dIY  Äê _;ÃQ s ļÂ` ¹RK@&Âsq ©Êé ]; áq;í FG è ÌQé m;ê Hé í ¾é ÃQ s ļÂ` ¹©©aK9 Hé 'ê ÂÇQJI' ¹ÌqAI'Âã ^vQ åq` ÃQ@& s ŕM ¹ jI BÂ ê êS QE ¹

é Ânê Gé Eé Â ¹ ¤VGÂ k=B SQ@ ÅQKq£ SéqBG ê Y_Âã rB í [ ê é'Â ÅÂ 

è ê ŕ é' Ìë Âq%Âs SHGB sÌ^ ê Z Mæ ¹ ì ë nìGB'ê  2FH SQ%Âã SKD> ÅQÌQH'Âã SaKG!˜Â Së CZé G VQI ¹ ê ê ìÅQKwQ` S QEÃQ áqD áqHGBã ÅQHGB ©©2I s áQ@E a` pHA sÂÌÊ àq s ¹åq` `q@Âã UGáQ@EÂa` ÅQKQB rG ļQwÀ ¹SãQEHGq ]ÌQ ©©©SFIG ]ÌQ ” µàÊQE Ê^B jG ¹2HìGB'Â ëmKM SKKÂ`À ^E s SEKã ¹

o Ì^> Sq` SK QE SKG> åq` `q@Âã UG áQ Y@E a` 2@G m pG àÂÌ µßãN' Ì`7 s`C' ÊÂN ©Ê µ`` bKvÌ åÊ`F nKã µ`` `^ åãQ.` lQ µ`` `K`F SQH Y q¾oH` ^ µ`` SK l= mvÂã ÝÍ` QJ SãÌÊQ `Q QQK sI ÈQD ` ¼Q Ê áQ ` QJ ÈqìG q¾ ^H áÂ`@ ÌqJ= ÊÂq o` ì å`HB SK@ `q åQ §Ü•”Âã S`G ¼Q? SG' §QJQ{¾ ¼Â̽ o `B ì QJK ÄÊÌÂq ÌQF [Âã ©SÂ^ Qæ E ¾ Ê^B' ÌÂq%QQI QI o ã T Ê^B Â_ s ÄÊÌÂq ŔQE' hKH ©lË`K Ê` nQ §Sq` ä¿Ì ; Qæ >K> a` Q_D ÅQKQB o SG ܕC Ìq{ åq`Â`q@Âã UGáQ ì@E S^B Ê^B s ÄÊÌÂq a`' S@=¾ Ìq{ ¨Q^KHKG' Ä^㨠sI ^Qã sI ÈQD 2GKa åq` `q@Âã UG áQ ì@E a` µSGÂ`'ÂãÌQD• UG áQ Y@E a` m pG àÂÌ åq` `q@Âã Ã©Ð ¦ªµjQ ¦ µbQ SVB!RBUUBOGPVOEBUJPO©PSH µS Q ã nKH> ᕠ˜Âã SQ ^G mqG
رؤى تربوية - العدد السادس والعشرون - آذار 2008  
رؤى تربوية - العدد السادس والعشرون - آذار 2008  

رؤى تربوية - العدد السادس والعشرون - آذار 2008

Advertisement