Page 1


cfhxtdb .byekpt it.hfvlt

*

vbsb ufwfvndthlf

!@

ghjatcbekb nthjhbs

!(

tcgj afyt,c ufeo.hf

@$

upfl cnjr?jkvib beh]ertc

@)

[esb ifb,f eukb]tc

##

gfcfj,f xtmt,bs vjeifktc

#(

ufvjvo.dltekb v[twbdbs

$#

#$ ofvb hjv hxt,jlf

$(

aht yf,f[ectdpt

%$

lbflsf hbw[dbs ufyx[htrf

%)

cfvfubthj D?F-c uflfe[fltc

^^

cf,zjtsb erdt gbhdtkbfj

*#

mTeli masala moZiebulia interneTSi. "zepur serias" eZRvneba ori Cinebuli saiTi: jo peletie http://www.1972summitseries.com/index2.html artur Sidlovski http://www.chidlovski.com/personal/1972/content.htm

roca es seriali "olimpSi" qveyndeboda, momxdaridan 34 weli gasuliyo, amJamad ki 40-wlovani iubilea. amitom moviZie anawyobi, movaZre bolo oTxi, nhl-uri gverdi, Cavusvi axlad mignebuli fotoebi, gavukeTe uwindelze odnav ukeTesi yda, Sevudgine sarCevi, mivuTiTe wyaroebi da bmulebi, gamovaqveyne iSu'ze da "Zveleburi muRamebis" mkiTxvelsac Sevaxsene, rom qarTulad (yinulis) haqis wignebic iwereba xolme. ho, kidev: 6 wlis windeli stili da marTlwera daculia, rasac wamkiTxveli gagebiT unda moekidos. 2/09

2012


ptgehb cthbbc vjcfujyfhb #$ otkb vhudfkb sfhbqb7 eahj cojhfl rb dflf7 fhff lf fvltyfl7 cfbe,bktjl dth ufvjlut,f8 ctmntv,thbw ]th fh lfvlufhf7 hfsf #$ okbc oby vjv[lfhb7 lqtt,bc vb[tldbs fqdflubyjs lf fct itdf[ctyjs 'dtk afyt,c7 dbyw bv vjdktyfsf vjvcohtf7 fylf ufdfwyjs f[fk sfj,fc7 jlty .eh-vjrdhbs hjv ufeubf jltcqfw ufvfhsekb ktutylfhekb cthbbc fv,fdb8 lf vfbyw7 hfqfb fv ufufybf pfa[ekib fenfytkb cbw[tf9 hflufy Y?K-bc lqbeh ljpfc itxdtek vrbs[dtkc .dfy]jcyehb fv,t,b frkbf9 hfrb xdtyc mdt.fyfib lfafct,ek tkbnfhek cgjhnt,ib qbhcitcfybiyfdb bvfpt wjnf [lt,f7 dblht okbc c[df lhjc lf fvfl ufptsib cb[fkdfstf9 uflfdo.dbnts sfvfisfufy e]buhtcbcf lf exmfhtcbc7 .byekbc ?jrtbc cffhfrj it]b,hpt vjyfs[j,bs itdfdcjs yfrkb7 fye rfyflf - hectsbc ~bv[fyfl cf,zjtsb` !)*@ okbc 3ptgehb cthbbc4 ~cfvbs cbthbp` fv,fdb rdbhfib cfv]th5 cfvif,fsc7 [esif,fscf lf if,fsc bct odhbkfl7 cnfnbcnbrbcf lf utvhbtkb ltnfkt,bc vjnfybs vjd.dts7 hjujhw hjv ebynthytsj7 wbdb jvbc7 bltjkjubehb wtypehbc7 $-udthlf 3ktkjcf4 lf 3cfdtwrb cgjhnbc4 [fyfib dthfcupbs vj[th[lt,jlf8


f[fkb tnfgbc lfcfo.bcb .byekbc ?jrtb lbl sfvfisfufy thsb e'dtktcsfufybf8 gbhdtkb kbuf rfyflfib ]th rbltd !((% otkc itbmvyf7 cfthsfijhbcj atlthfwbf !)_( otkc xfvj.fkb,lf7 vcjakbjc xtvgbjyfnb !)@$ okblfy htuekfhekfl bvfhst,f7 ?jrtb jkbvgbflbc ghjuhfvfib !)@_ okblfyff7 e,j,jktcb thjdyekb kbuf ~Y?K` xhlbkj fvthbrfib !)!* okblfy vjmvtlt,c lf !)@* okblfy tmcrkepbehfl fsfvfit,c cntykbc sfcc7 !))^ okblfy rb7 js[ otkboflib ths[tk7 vcjakbj sfccfw fo.j,c8 lf vfbyw7 fvltyb cfybifycdtnj sfhbqbc fhct,j,bc vbe[tlfdfl7 .byekbc ?jrtbc bcnjhbfib evsfdhtcb vjdktyf !)*@ okbc ptgehb cthbff7 hfqfb gbhdtkfl vfcpt it]thlf sfvfibc ufyc[dfdt,ekb7 rfyflehb lf tdhjgekb cnbkt,b7 .dfy]jcyj,bc cfv.fhj ufvskbfylf lf ?jrtbc ufydbsfht,fib f[fkb tnfgb lfbo.j8 fvfc @_ okbc itvltu cfpqdht,bc uf[cyf vj.df8 ?jlf7 lqtc fhfdbc erdbhc7 hjv Y?K-bc veif gthcjyfkbc ,fhtv vtcfvtlb tdhjgtkbf lf .dfy]jcyeh fhctyfkibw 'fkbcvbthb lf rjv,byfwbehb cfo.bct,b jgnbvfkehflff it[fvt,ekb8 fhflf7 cfrbs[c se ,behjrhfnbekfl vbdelut,bs7 ptgehb cthbf fhf-jabwbfkehb it]b,hb b.j8 sfcb vfcpt fh ufsfvfit,ekf lf fhw dbcvt vbybzt,bf hfbvt nbnekb8 cfvfubthjl7 sfvfit,c epjvj gjkbnbrehb lfndbhsdf ?mjylfs8 tc bc [fyf b.j7 cf,zjtsvf lf fvthbrfv ufybfhfqt,bc ufy[hbs udfhbfyfl oby hjv ofbobtc lf vtht rjcvjcibw vjf[lbytc [jvfklsf itgbhfgbht,f7 vfuhfv bltjkjubeh ahjynpt rb uh'tklt,jlf [tkxfhsekb ,h'jkf8 ?jlf7 ?jrtb rfgbnfkbcneh lf cjwbfkbcneh ,fyfrsf it]b,hib xfshtekb fqvjxylf8

vtidblt wlfpt ptgehb cthbf Y?K-bc f[kfyltkb .ehvjzhbkb vjybc7 ?jrtbc cfthsfijhbcj atlthfwbbc ~BB?A` vbth cfymwbht,ekb b.j8 sfvfibc cfvij,kj7 rfyflf bv[fyfl ofrblt,ekb ,h'fylt,jlf BB?A-sfy7 hjvtkibw tdhjgtkt,b gfhgfit,lyty lf cfthsfijhbcj jkbvgbehb rjvbntnbc ~CJR` otdhj,bc ufvj7 vj.dfhekj,fc afhfl b.tyt,lyty8 fhflf7 tc wyt,f fnkfynbc jrtfybc ufqvf-ufvjqvf hflbrfkehfl ufyc[dfdt,ekfl tcvjlfs8 rfyflfib vj.dfhekb rjkt]bc fkfk cneltync thmdf7 cf,zjtsib rb rfyfltk ghjatcbjyfkpt eahj ghjatcbjyfkb .dfy]jcfyb mfh[ybc veifl7 cgjhnbc bycnhemnjhfl7 fhvbbc jabwhfl fy ptvltufl b.j ufajhvt,ekb8 ?jlf7 tc [fk[b otkboflib !@ sdt itrht,fpt ,h'fylt,jlf lf cgjhnbc vtnbcvtnb cb.dfhekbcf ufvj ~frb vj.dfhekt,b b.dyty=`7 sfd-lfepjufdfl dfh]bij,lf8

4


rfyflf BB?A-c !)*_ otkc ufyeluf lf tdhjgfib7 vcjakbj xtvgbjyfnpt ueylb !)** okfvlt fqfh vjedktybf8 cfvfubthjl7 mdt.ybc vsfdhj,f lf f[fkb jhufybpfwbf7 3?fmb mtytlf4 ptlbptl bs[jdlyty7 ~xju,ehsbc7 at[,ehsbc7 zflhfrbc lfhfl` bctsb it]b,hb ufdvfhsjs7 hjvtkibw .dtkf ertstcb .dfy]jcfyb ufvjdf7 cnfnecbc lf vbe[tlfdflj8 BB?A-vf 3?fmb mtytlfc4 fvfpt ^-]th nrbwf efhb7 vfuhfv ?jrtbpt uflfut,ekb mdt.fyf tdhjgtk vfvt,c fh vjtidf lf !)*@ okbc fghbkib7 vtidblt wlbs7 sfdbcb ufbnfyf8

nfyrbcnbc xfa[ent,bs hfv uffuekbcf fct rfyflf0 hfvf lf cf,zjtksf ofhvfnt,t,vf8 dblht hect,b cfthsfijhbcj fcgfhtppt ufvjxylt,jlyty7 rfyflf .dtkfc chfdlf8 ?jrtbc cfvij,kj tdhjgfib hjvtkbvt mfkfmbc cfvj.dfhekj rke,c vjfdktylf [jkvt lf tctw iby xtvgbjyfl ,heylt,jlf8 hfqf ,tdhb ufdfuh'tkjs7 !)@$ otkc7 ifvjybc jkbvgbflfpt7 rtyemt,vf .dtkf sfvfib vjbutc ]fvehb fyufhbibs (%5_8 dbsfht,f hflbrfkehfl itbwdfkf bjct, cnfkbybc ufhlfwdfkt,bc itvltu7 !)%$ okblfy8 rfyfltksf lfhfl7 hect,bw jlbsufy sfvfij,lyty ?jrtbc7 jqjylfw lbl vjtlfypt lf ifb,bc yfwdkfl7 vjvwhj ,ehsbs8 !)#_-bfy okt,ib hfvlty]thvt lfbcdf rfyflehb ?jrtbc lfythudbc cfrbs[b7 tcfj lf fvbs rfgbnfkbcnehb cfv.fhjc veieh rjktmnbdt,sfy vtuj,hj,fc ufydfvnrbwt,sj7 vfuhfv cfmvtc sfdb !)$* otkcqf lftluf8 hect,vf vcjakbj gbhdtkj,f lt,benbc otkcdt vjbutc bvbc lf vbe[tlfdfl7 hjv wbueht,b welb trtsfs7 nfyrbcnbc xfa[ent,b t[ehfs lf lfh,fpibw fhfcjltc tsfvfifs8 vtht vjdblf f[fkb sfj,f lf !)^#-*! okt,ib7 ptlbptl )-]th ~=`7 cf,zjtsb uf[lf vcjakbj xtvgbjyb8 fhflf7 fv lhjc rfyflf rke,bc vfubdhfl erdt vj.dfheksf thjdyek yfrht,c fupfdyblf cffcgfhtpjl lf ueylc qbhcb vfvf7 ltdbl ,fethb vj'qdhfdlf7 vfuhfv vfubs fhfathb itwdkbkf5 hect,b .jdtk it.hfpt f,bseht,lyty ?jrtbc vjvujyt,c8

rfyflfc cf,zjtsb thxbf !)*_ okbc vcjakbj gbhdtkj,f dbybgtuib eylf ufvfhsekb.j8 cojhtl vbc oby fn.lyty rfyfltkt,b7 hfvltybvt ghjatcbjyfkb ~jqjylfw fhf-Y?K-tkb` xfudfhsdtdbyts ueylibj7 vfuhfv BB?A-vf fhf ?myf8 vfiby rfyflf ufyeluf lfyfhxty cfv.fhjc7 okbehb vcjakbj xtvgbjyfnb rb ptlbptl vtjhtl idtltsib ufbvfhsf lf bctd v'ktsfv'kt hectsvf vjbuj8 rfyflf lf infnt,b dthrb dfhujlyty7 vfuhfv cf,zjtsc cthbjpekb vtnjmtyb vfbyw fh frklf5 idtltsb cek vfufhb

5


b.j7 xt[jckjdfrtsb rb eahj rkfcbfyb8 hfw cf,zjsf nfyrt,vf !)^( otkc vjfisdtc ghfqbc ufpfa[ekb ~cjwbfkbcnehb vsfdhj,bc vbthdt ofvjo.t,ekb ltvjrhfnbekb htajhvt,b`7 hec - xt[sf ?jrtbw jvfl bmwf8 fvfcj,fib BB?A-vf tmcgthbvtynb xffnfhf lf !)*@ otkc vcjakbj gbhdtkj,f jkbvgbflbcufy ufvb]f8 ?jlf7 se bfgjybfib7 jkbvgbflfpt7 cf,zjtsvf ptlbptl vtcfvtl bxtvgbjyf7 xt[tsvf iby vjbuj vcjakbj8 ptgehb cthbbc ufvfhsdfw vfibydt uflfo.lf8 f[fkb xtvgbjyb xt[tsb rb b.j7 vfuhfv cf,zjtsc ufyepjvkfl vtnb fdnjhbntnb ?mjylf8 rfyflfcfw hect,sfy sfvfib eahj toflf8 fvbnjv ufajhvlf [tkitrhekt,f7 hjv rfyfltk Y?K-tksf yfrht,b (-vfnxf cthbfib cojhtl cf,zjtsc t.dfy]t,jlf7 upfl rb idtltscf lf xt[tsibw itbdkblf lf bmfw ufvfhsfdlf cfxdtyt,tk sfvfit,c8

hfvlty]thfw x[e,b fn.lf ptgehb cthbf !)*@ okbc ctmntv,hbcsdbc lfbsmdf8 tc bc lhj b.j7 vbey[tyib ~bv;fvbyltkb rfgbnfkbcnehb7 lfcfdktsb uthvfybf` hjv vbvlbyfhtj,lf jkbvgbflf8 udfcf[tktc dbrnjh cfyttdvf7 ktdfy stlbfidbkvf lf ijsf xjxbidbkvf7 pehf, cfrfyltkb'tv lf vb[tbk mjhmbfv rb lblb odkbkb itbnfytc rfkfs,ehstksf abyfkib fvthbrbc gbhdtkfl 'ktdfib8 vfibydt ETAF-c sfcpt gbhdtkfl ufdblf lbyfvj lf jhb vfnxbc ]fvib ?jkfylbbc ndtyntcsfy lfvfhw[lf7 wtrfc gbhdtk vlbdyfl rb dfcbk v;fdfyf'bc yfwdkfl tlefhl itdfhlyf't lfluf8 cthbfib gbhdtkb js[b sfvfib rfyflfib ~vjyhtfkb7 njhjynj7 dbybgtub7 dfyredthb` b.j lf js[bw vjcrjdib7 ke;ybrbc lfh,fpib8 cf,zjsf ntktdbpbfv7 se vt[cbtht,f fh udqfkfnj,c7 xfothbkb udbxdtyf v[jkjl gbhdtkb lf vtjs[t rfyflehb it,vt,b lf gbhlfgbh .dtkf vjcrjdehb7 vfuhfv hfvltybw x[e,b fn.lf lf cfmvtib eibihjt,f xfthbf7 bv;fvbyltkb bycnhemwbbc sfyf[vfl7 rfvtht,b bvlty]thdt vbf,heytc lf eo.byfhb rflht,b udbxdtytc8 cthbf hjv lfcheklf7 xfhjpfl udf.eht,bytc ghfqbc vfnxbw7 hjvtkbw rfyfleh-vjcrjdeht,pt fhfyfrkt, lhfvfnekb ufvjdblf8 c[dfahbd7 se dby bsfvfif ptgeh cthbfib7 hjujh ofhbvfhsf vfnxt,b7 hfhbu lfi[jibfyb lfuyfht,b fn.lf7 sfdb dby bcf[tkf7 it]b,hc hjujhb ufvj[vfeht,f vj.df jrtfybc ufqvf-ufvjqvf lf lqtclqtj,bs hfcf bmvty bv tgjmfkehb vjdktybc vjyfobktyb7 vfufc sfylfsfy7 sfdib vjnfybkb ufyhbubs vjubs[hj,s8

26/07/2006 6


.byekpt it.hfvlt vfi fct7 #$ okbc oby7 !)*@ okbc ctmntv,hbcsdbc lfbybiyf .byekbc ?jrtbc ptgehb cthbf7 hjvtkibw rfyfltkb ghjatcbjyfkt,b cf,zjsf 3vj.dfhekt,c4 eylf it[dtlhjlyty8 vfyfvlt thjdyekb kbuf ~Y?K` lfyfhxtyb cfv.fhjlfy ufyrth'jt,ekfl fhct,j,lf lf vcjakbj gbhdtkj,fpt vjsfvfitsf vbdkbyt,bc eakt,f fh ?mjylf7 sevw rfhuf [fyc sfdflfw fh fv;qfdyt,lf cfsfyflj cehdbkc8 Y?K-vf fphb vfc itvltu itbwdfkf7 hfw cf,zjtsvf ptlbptl )-]th ~=` bxtvgbjyf8 rfyflfv yfrht,ib sbsj-jhjkf 3ghjabc4 xfhsdf cwflf7 vfuhfv cfthsfijhbcj atlthfwbfv fh lffyt,f8 vfiby rfyflfv qbf ?jrtbc bltf ofvjfnbdnbdf lf vtidblt ~=` wlbs vbpfycfw tobf5 lfbsmdf7 hjv Y?K-bc yfrht,b7 3sbv mtytlf4 ?jrtbc ztivfhbnb vteabc ufvjcfdktyfl v'ktsfv'kt cf,zjtsc (-]th ~js[]th ibyf lf fvlty]thdt ufhts` t.dfy]t,jlf8 itsfy[vt,f !)*@ okbc ufpfa[ekpt vj[lf lf cfvpflbcbw ufxfqlf8 hect,b cfmvtc ve.fbsfl vjtrblyty7 rtyemt,b rb ?fb?fhfl8 cf,zjtkt,c f[fkb okbc nehytt,pt evwhjc ghjakbufsf rke,t,sfy ,tdh]th tsfvfifs lf lfh,fpib vbgfnb;t,ekt,c7 Y?K-bc vfnxt,bw sdfklfsdfk tyf[fs8 ?jlf7 bwjlyty afyfnbrehfl vjdfh]bit cf,zjsf fhvbbc ptvltut,vf7 hjv ghjat,b 'ffy pjh,f lf lfeylj,tkyb rb b.dyty7 vfuhfv gfcfj,f fh e.dfhlfs7 ifb,fc vtnjmbc pjyfib itfult,lyty lf vtht lfwdfpt ptojkfc bo.t,lyty8

ehxb voehsytkt,b lfbs[jdtc cf,zjtsvf st,thdfkib7 bfgjybfib ptlbptl vtcfvtl rb vjbuj jkbvgbflf7 vfuhfv qdfokvjcbkb uehet,b7 fhrflb xthybijdb ~lbyfvj` lf fyfnjkb nfhfcjdb ~wttcrf` vfbyw vj[cyf cgjhn-rjvbntnvf8 thsb hjv7 vj'qdht,b vj,thlyty8 vtjhtw7 gfcehb itntdbc utybf7 yjdfnjhb nfhfcjdb ~rfwvf f[fkb fvgkef7 yf[tdfh-vwdtkb vjbujyf sfvfiib7 cflfw .byekpt cek [esb crtbnthbf` lf lfwdbsb [fafyubc tmcgthnb7 vjsfvfitsf uekbc vtcfblevkt xthybijdb aeymwbjytht,c erdt 'ffy tehxt,jlyty8 ,ht;ytdbc [fyfib lbcbltynt,c sfdc [tkpt fhfdby ecdfvlf8 yfjkbvgbfltdc xtvgbjyb ueylb bfgjybfib lfhxf lf vfcgby'kt,c ijeib itt,f8 vflkbthvf fpbtkt,vf uhfylt,c @__@__ ljkfhb vbesdfktc7 vfuhfv ,bzt,c aekbc fqt,f frh'fkekb ?mjylfs8 voehsytkt,vf sfdb uflfltc lf itubhlt,c vbtv[hyty8 vfiby eahjcj,fv f[fk uflbt,fl ctdf ,j,hjdb ~cgfhnfrb` lf ,jhbc rekfubyb ~rhbkbf cjdtnjdb` lffvnrbwf8

7


fvfsb sfdrfwj,bs ueylvf fghbkib7 ghfqfib dtqfh lfbwdf vcjakbj xtvgbjyj,f ~xt[jckjdfrbfv bgbhdtkf`7 vfuhfv js[ sdtib rfyflfcsfy hrtyf tkjlf ueylc lf fhw vj[cybkt,c fqflutylf bv [fyfib dbyvt8 fct hjv7 hecek ?jrtbib veifj,f xdtekb hbnvbs ufuh'tklf7 ofcekt,c rb v[jkjl e,j,jktcb ,t,ht,b7 lbyfvjc vwdtkb dbnfkb lfdbljdb ~## okbcf` lf wttcrfc eybdthcfkb ajhdfhlb fyfnjkb abhcjdb ~#!` vbf.jktc8

kbubc ufafhsjt,bc fkbjypt bv[fyfl cf,zjtsbc evfqktc kbufib jlty w[hf ueylb sfvfij,lf8 xtvgbjyfnb js[ ohtl nfhlt,jlf lf sbsj vjyfobktc #@ vfnxbc ufvfhsdf eotdlf8 cfvfubthjl7 yfrht,c ?mjylf cbc[kcfdct ghjuhfvf8 ueylvf #% sfvfib xffnfhf lf cfvb ahbcf lf fvltybdt ofut,bc ufhlf7 .dtkf vjbuj8 xtvgbjyb rdkfd wttcrf uf[lf8 vfc !# mekbs xfvjhxf lbyfvj7 fvfc hdbs cgfhnfrb7 fvfc rbltd js[bs rhbkbf cjdtnjdb8 itvjdblf lf evfk ufdfhlf kjrjvjnbdb7 vt[est-vthdt flubkt,pt rb gthbathbbc ueylt,b ufdblyty8 tc f[kff7 hjv .fpfyb7 vfuybnjujhcrb7 njkbfnb7 jvcrb7 bfhjckfdkb e,thfdty7 sjhtv vfiby ghjdbywbek cfvhtodtkj ubufynt,c aekbc ufvj.tyt,bc eakt,f fh ?mjylfs7 vjcrjdbc rke,t,b rb ertstcb ]fvfubhbcf lf ghbdbktubt,bc itsfdfpt,bs7 ltlfmfkfmib b,bht,lyty .dtkf ybzbthc8 fct hjv7 cf,zjtsbc yfrht,bc ,fhtv yf[tdfhb wttcrflfy b.j7 lfyfhxtyb rb lbyfvj-cgfhnfr-rhbkbflfy8 rfyflfib 'ffy c[dfudfhfl b.j cfmvt8 @%-okbfyb jmhjc [fybc ~!)$#-!)^*` itvltu7 vfyfvlt jlty ^-rke,f Y?K-c f[fkb lfo.t,ekb ?mjylf ufafhsjt,f8 !)*@ otkc kbufib jh lbdbpbjyfl ufyfobkt,ekb !$ ueylb sfvfij,lf ~itvjlujvfptqf itbmvyf fbktylthpb7 hbc ufvjw yfrht,bc cbfib ybe bjhrb htby]thpc ybiyfdc`8 lf vfbyw7 ptgeh cthbfpt ufyw[flt,ekb #% rfwblfy @) jlbyltk tmdctekc ofhflutylf lf jlty tmdcb .dfy]jcfyb - f[fk rke,t,c ~dfyredthb7 vbytcjnf7 abkfltkabf7 ,fafkj`8

?fkb D?F-ib uflfdblf !)*@ otkc htuekfhekb ctpjyb *(-vfnxf b.j8 cntykbc sfcb fbqj fqvjcfdktsbc ]bkf ,jcnjyvf7 dbyw abyfkb tmdc it,vfib vjeuj htby]thpc8 lfcfdktsib lfvf]tht,kfl7 @! mekbs bgbhdtkf xbrfujv7 hfqfb vtnjmtt,fl cek f[fk,tlt,b ?.fdlf7 vfuhfv ,jcnjyc jlty fsbs xfvjhxtybk htby]thpsfy rb sfcbc abyfkbc obyf hfeylb yekpt7 js[ hrtyfib offuj ~gktb-jaib hdf ertstcb vjyfobktj,lf lf hfeylb cfvb b.j`8 ertstc vtmektsf tmdctekib vj[dlyty abk tcgjpbnj ~,jcnjyb` !##7 vwdtkb ,j,b jhb ~,jcnjyb` !!*7 ;fy hfntkb ~ybe bjhrb` !_)7 dbr ?tlabklb ~ybe bjhrb` !_^7 hjl ;bk,thb ~ybe

8


bjhrb` )* lf ahtyr vf?jdkbxb ~vjyhtfkb` )^8 vtidblt gjpbwbfpt )# mekbs ## okbc ,j,b ?fkb ~xbrfuj` ufdblf7 vfuhfv ptgeh cthbfib fqfh esfvfibf7 hflufy bv[fyfl afynfcnbrehb fhxbdb7 thsb vbkbjyb ~=` ljkfhb fbqj lf f[fk ofvjo.t,fib7 vcjakbj fcjwbfwbfib ~D?F` uflfdblf8 lbf[7 cojhtl hjv ptgehb cthbbc lfvsfdht,bcsfyfdt fvjmvtllf Y?K-bc !@-ueylf rjyrehtynb7 hjvtkvfw * otkb bfhct,f7 ?jrtb ffzhtkf7 uff[fkbcf lf ,jkjc js[b rkfcbfyb rke,bs ~lqtdfyltkb rfhjkbyf7 tlvjynjyb7 rjkjhflj lf abybmcb` kbufib xfbysmf8 ?fkb Y?K-ib %_ ujkbs v[jkjl tcgjpbnjc ~^^` xfvjhxf ~?tlabklvfw %_ ufbnfyf`7 ,j,jkfsfufy rb vbc ufhlf D?F-ib uflfdblyty lf ptgehb cthbbc vbqvf lfhxyty ## okbc vwdtkb ;fy-rkjl nhjy,kt ~vjyhtfkb` lf #@ okbc ujekb ]thb xbdthcb ~,jcnjyb`8

.jdtk ]f[pt dfubyjsj ptgehb cthbf bct ufbkbf7 hjv tutw dth bsfvfif utybfkehvf vwdtkvf ,j,b jhvf7 vfuhfv cek ueylsfy rb b.j lf .dtkf qjybc'bt,fib vjyfobktj,lf8 fvfib sfvfisf7 dfh]bisf7 cf]fhj ufvjcdkfsf lf x[e,sf ufhlf7 wfkrtf ufvjcf.jab hecekb ubyt,bc itcofdkf8 xbrfujtkb cnty vbrbnf ~yfvldbkb cf[tk-udfhb cnfybckfd udjnb` ckjdfrb b.j8 bub cjwbfkbcnehb mdt.yblfy ,fdidb uffgfhf j]f[vf lf yfstcfdc rfyflfib uffphltdbyf8 ?jlf7 ,t,thvf wtynhvf ueyltkt,c ehxbf7 .jdtk xtmpt ~]f[b7 'fkbcvbthb bktsb` hect,c \\\ ~cfvfcjbfyb cbn.df` vbdf'f[jsj8 rfyflbc voehsytkfl ,jcnjybc .jabkb uehe ?fhb cbyltyb lfbybiyf lf vfyfw sfyfitvotl evfk vbbodbf vjyhtfktkb xfafhb ]jy athubecjyb7 dbcfw sfvfibcsdbc sfdb f[fkb vbyt,t,ekb ?mjylf8 cbyltyc ]ttkj,fib vcjakbj gbhdtkj,fpt lf jkbvgbflfpt tsfvfif lf cf,zjtksf ybzbc fv,fdb rfhufl vjt[ctyt,jlf8 uehe f[fkb lfwjkidbkt,ekb b.j lf yfrht,bc itaj,fw 'ffy eyljlf7 vfiby hjwf Y?K-ib lfcfmvt,ekb voehsytkt,b 3dbqfw hec vj.dfhekt,sfy4 .dfy]j,fc lhjbc fvfj akfyudfl sdkblyty8 vjsfvfitt,b lf vtlbfw fv fphpt bluyty8 .dfy]jcfysf fvmhbc ecnf,fib7 fkfy bukcjyb ,h'fyt,lf7 se hdfdt sfvfib ecbn.djl dth vjdbuts7 xdtyb thjdyekb qbhct,f 'ffy itbkf[t,fj7 ktutylfhekvf ujekvf7 ;fr gkfynvf rb lffcrdyf7 hecsf yjhxb vtrfht ~dkf'br nhtobfrb` 'ffy cecnbf lf ueylbc dfh]bicfw hjv lfdtcofhb7 itdybiyt7 hjv cnevht,b .dtkfathc xdtypt ytkf frtst,ty7 fye Y?K-bc ljytpt .dfy]j,bc iyj fhf fmdsj8 vjrktl7 rfyflf ufvfh]dt,fc obylfoby ptbvj,lf8 cthbbc gbhdtkb hrtyf !)*@ okbc @ ctmntv,thc7 vjyhtfkib ufbvfhsf8

9


rfyflf ujekb ! @) #%

tl ]jycnjyb rty lhfbltyb njyb tcgjpbnj

#* @% @)

,jcnjyb vjyhtfkb xbrfuj

vwdtkb @ # $ % !^ !* @# @% @^ #@ #* #(

ufhb ,thuvfyb gtn cntgknjyb ,j,b jhb ,htl gfhrb hjl pbkbyub ,bk dfbsb cth; cfdfhb ub kfgetynb ljy jjhb ltbk nfkjyb ;jckby utdhvjyb ,hfbfy uktyb

#$ #@ @$ @$ @( ## @^ @$ @) @@ @! @^

ltnhjbnb xbrfuj ,jcnjyb ybe bjhrb ybe bjhrb xbrfuj vjyhtfkb vjyhtfkb ,jcnjyb dfyredthb dfyredthb njhjynj

wtynhb * !% !( @! ## #$

abk tcgjpbnj htl ,thtycjyb ;fy hfntkb cnty vbrbnf ;bk,th gthj vfhctk lbjyb

#_ ## #@ #@ @_ @!

,jcnjyb ltnhjbnb ybe bjhrb xbrfuj ,fafkj ltnhjbnb

ahsf ^ ( ) !_ !! !@ !$ !) @_ @@ @$ @* @( #^

hjy tkbcb hjl ;bk,thb ,bk ujklcdjhcb ltybc ?fkb dbr ?tlabklb bdjy rehyefbt dtby mtivtyb gjk ?tylthcjyb gbn vf?jdkbxb ;fy-gjk gfhbpt vbrb htlvjylb ahtyr vf?jdkbxb ,j,b rkfhrb hbifh vfhntyb

@* #! @( @( @( @) @* @) @^ #! @% #$ @# @!

njhjynj ybe bjhrb vbytcjnf xbrfuj ybe bjhrb vjyhtfkb ,jcnjyb njhjynj vjyhtfkb vbytcjnf ltnhjbnb vjyhtfkb abkfltkabf ,fafkj

voehsytkb ?fhb cbyltyb ]jy athubecjyb

10

$_ #$

~,jcnjyb` ~vjyhtfkb`


cf,zjtsb ujekb ! @_ @* @(

dbrnjh pbyuthb dkf'bckfd nhtobfrb fktrcfylh cb'tkybrjdb fktrcfylh gfirjdb

#! @_ @@ @(

cgfhnfrb wttcrf rhbkbf lbyfvj

@% @# #@ #! @# @% @* @* @$

wttcrf wttcrf wttcrf wttcrf lbyfvj wttcrf rhbkbf djcrhtctycrb cgfhnfrb

#@ @% @$ @@ @! @_

cgfhnfrb wttcrf cgfhnfrb ktybyuhflb rhbkbf wttcrf

@# @# @% #! @( @% @$ @^ @! @! @*

wttcrf lbyfvj cgfhnfrb wttcrf wttcrf cgfhnfrb wttcrf wttcrf rhbkbf rhbkbf cgfhnfrb

vwdtkb @ # $ % ^ * !$ @% @^

fktrcfylh uectdb dkf'bvbh kenxtyrj dbrnjh reprbyb fktrcfylh hfuekbyb dfkthb dfcbkbtdb utyf'b wbufyrjdb behb ifnfkjdb behb kbfgrbyb tdutyb gjkf'btdb

wtynhb ( !^ !) @! @@ #_

dbfxtckfd cnfhibyjdb dkf'bvbh gtnhjdb dkf'bvbh iflhbyb dbfxtckfd cjkjle[byb dbfxtckfd fybcbyb fktrcfylh djkxrjdb

ahsf ) !_ !! !@ !# !% !* !( @# @$ @)

behb ,kbyjdb fktrcfylh vfkwtdb tdutyb pbvbyb tdutyb vbifrjdb ,jhbc vb[fbkjdb fktrcfylh bfreitdb dfkthb [fhkfvjdb dkf'bvbh dbrekjdb behb kt,t'tdb fktrcfylh ,jleyjdb fktrcfylh vfhnbyberb

voehsytkb dctdjkjl ,j,hjdb ,jhbc rekfubyb

28/07/2006

%_ $(

~cgfhnfrb` rhbkbf

11


vbsb ufwfvndthlf ptgehb cthbbc gbhdtkb it,vf !)*@ okbc ctmntv,hbc gbhdtk if,fsc7 vjyhtfkbc ajhevib vjto.j8 .dfy]jcyj,bc afysf kfimfhc tzdb fh tgfht,jlf7 hjv Y?K-bc dfhcrdkfdt,bs uflf't'ubkb rfyflf cf,zjtk vj.dfhekt,c lblb fyufhbibs 'ktdlf7 vfuhfv cfcnbrfl vjn.edlf5 hect,vf fhfse njkb fh lfeltc qvthsrfwt,fl ithfw[ek ghjatcbjyfkt,c7 fhfvtl bmts uffgfvgekfdtc uhfylt,b lf sfyfvtlhjdt cgjhnbc bcnjhbfib elbltcb ctycfwbf ufvjfw[dtc8

rfyflf #5* cf,zjtsb cthbfib hdf vfnxb eylf ufvfhsekb.j8 vbc lfo.t,fvlt Y?Kbc vjsfvfitsf fcjwbfwbbc itavf7 vtht lf vtht .fksf,fylj,fib v[bkt,ekvf lf ?jrtbc lblt,bc lfh,fpblfy ufhbw[ekvf fkfy bukcjyvf ufyfw[flf7 se .dtkf sfvfib ekfgfhfrjl dth vjdbuts7 rfyfltkb thb sfdc itehfw[.jabkfl buh'yj,cj7 ufvjxtybkvf vtrfhtv7 ;fr gkfynvf rb ,h'fyf7 hect,b .dtkfathc bct ytkf frtst,ty7 hjv w[flbf7 xdtyc ljytpt sfvfib dth [tktobat,fsj8 ,jkj fs ctpjyib vcjakbjc )-upbc xtvgbjyb hect,b cthbbcsdbc vfuhfl vjtvpflyty7 rfyflfv rb ghjatcbjyfksf yfrht,b bcnjhbfib gbhdtkfl itflubyf8 Y?K jmnjv,thibqf ey-

12


lf ufxfqt,ekb.j8 ?jlf7 fcfrjdfyb dfhcrdkfdt,b7 jlbyltkb flfsbc sfyf[vfl7 pfa[ekib kelc vbt'fkyty7 sfdc ujkabc sfvfibsqf bmwtdlyty lf fhw cf,h'jkj ajhvfib xflujvfc xmfhj,lyty7 hfqfb tujyfs7 ]ttk vj.dfhekt,c wfkb [tkbsfw vjdeut,sj8 rfyfltkt,b vskfl uflfbhbdyty7 ew[j ueylvf ajhevbc cfsfdcjt,ib sfvfibc oby vjstkdf hjv xffnfhf lf utvjpt ufbotkf8 ufvjchbfklf ueylb .byekpt lf vfcgby'tksf vf[dbkvf sdfkvf evfk itybiyf7 hjv cf,zjtksf stshb ajhvf vtnbcvtnb htw[dbs itkfy'qekb.j7 cnevfhsf xfa[ent,pt rb Y?K-tkt,c tutsb it[tlekt,f ?mjylfs7 vj.dfhekt,b gb;jyt,b fhbfy7 sjhtv .byekbc ?jrtbc hfbylb kfvfp dfhw[ybkc7 f,f7 hfl lfbafhfdcj8

! % ujkc ufdenfysj sfvfic oby e'qjlf ?bvyt,b lf cbv,jkehb cflfj8 ifb,f rfyflbc kb,thfkvf ghtvbthvf7 gbth nhbeljv xffulj8 hect,vf hbnefkpt uffvotctc ahsf dkf'bvbh dbrekjdb7 [jkj vfcgby'kt,vf - kbubc cfertstcj vtujkt lf vtmekt7 cf,zjehb ufut,bs vj,tht,ekb7 rfyflehb cfpjvbs rb ufaehxmdybc cnflbfib v.jab abk tcgjpbnj7 dbyw fv qflfj,fibw ufvjblj sfdb lf hecc ifb,f vjeuj8 lfbo.j sfvfib lf rfyflfv evfk lfb,hb.df cf,zjtsb5 ufhb ,thuvfyvf itenbf7 ahtyr vf?jdkbxvf lffhn.f lf 3tcgjv4 rfhbc obyblfy lffvfnf8 bmdt rfyflfc rfwb ufeultc7 lfvahs[fkvf hect,vf rb vtnj,fpt uflffvkfitc7 gfcfj,fc uflf.dyty lf rty lhfbltyb [tbhbfyflfw dth vjbrbs[tc8 vt-* oespt ,j,b rkfhrvf dkf'bvbh iflhbyc cflfj vjeuj7 gjk ?tylthcjyvf rb ijh res[tib vfuhfl lfehn.f dkf'br nhtobfrc lf fvfyfw .kfgf8 vjrktl7 f[lf gkfynbc smvekb7 tu @_ okbc ,bzb cnevfhsf ececntcb hujkbfj8 rfyflfv bjkb ufvfh]dt,f bhoveyf8 vtht lf vtht b[ctyt,lf hjl ;bk,thb7 wdkf ]th fh vtsfvfif lf erdt @5_ b.j8 xtvc sfdc des[fhb7 fv ntvgbs se ufdfuh'tkts7 !%-!* ujkc yfqlfl ufdenfys fv fhbat,c lf f,f ity bwb7 .byekpt ufcdkbc ]thb hjv vjubotdc7 fh vjleylt lf ityb obkb etzdtkfl vbbsdfktj8

wbuehfj,bsf lf gfct,bs ,t,thb hjlb fv abmht,ib hjv b.j7 cnevht,b sfylfsfy lfo.yfhlyty lf fsfvfilyty7 eafkb tcgjpbnj rb bct vjtidf7 hjv cfvb cfujkt ifycb ufakfyuf lf yfvfnxtdc lfbxbdkf7 ghfmnbrf hjv vfrkbf7 fkqj vqfkfnj,cj8 vj.dfhekt,vf vfhlb wbuehfj,bsf lf cfabhvj gfct,bs sfd,he lff[dbtc nkfym

13


ghjatcbjyfkt,c8 ?jlf7 ;bk,thb lf ub kfgetynb tktufyneh cfif bfreitdc hjv vbxtht,jlyty7 fvfy wmdbn ;tybf pbvbyc egfcf lf fyufhbib itvwbhlf8 ufhlfnt[f vfiby vj[lf7 rfyflfc ptlbptl jh]th hjv j[hfl lfehxf vtnj,f8 thsb7 hjv tcgjv nhtobfrc dthfathb lffrkj lf vtjhtw7 ghjat,vf bmts ufeidtc ujkb5 ;bk,thvf keh] [fpsfy lfrfhuf ifb,f7 ,j,jkt,vf sfdb fh itboe[tc7 dkf'bvbh gtnhjdcf lf ,jhbc vb[fbkjdc v[jkjl hjl pbkbyub lfe[dlf7 vb[fbkjdvf lffhn.f7 lhfbltyvf vjbuthbf7 gtnhjdvf lffvfnf lf fyufhbib ufsfyf,hlf8 gbhdtk itcdtyt,fvlt jh-yf[tdfhb oesbqf hxt,jlf7 vfuhfv nhtobfrvf rbltd vjfcohj tcgjc ufvofht,f5 abkbc lfhn.vf wbuehbs vjbuthbf8 ufufybf gbhdtk gthbjlib hjy tkbcb vfuhfl lft]f[f vb[fbkjdc7 vfuhfv tc eghj,ktvjl ofvjluf8 rfyflfv vfktdt buh'yj7 hjv vtnjmt ]f,fyb fh b.j8 ghjat,b fcts obyffqvltuj,fc hjv fh tkjlyty7 of[lyty8 frb esmdfvc ufcf[ltkib vbvfdfk bdjy rehyefbtc ]thfw yjhxb vfhctk lbjybcsdbc ~,bzb qhvf vfhmfafib tothf`7 tc hect,b bcts ]fypt fhbfy7 vnhbcfcj8

[tkbc xfvjehsvtdkfl ufb'ehoyty ufsfvfvt,ekvf cf,zjtkt,vf vtjht gthbjlib vskfl fbidtc lf ajhevb lfflevtc8 @% okbc vfhw[tyf ahsfv7 dfkthb [fhkfvjdvf ]th ljy jjhb uff,bsehf lf ueylb oby ufb.dfyf7 vtht rb pbkbyucfw ufec[knf lf vtjs[t ujkb ukb]f8 rfyflf7 gbhbmbs7 vskfl fbhbf8 vfcgby'kt,b thsvfytsc dth eut,lyty lf gfct,c wlt,jlyty7 htby]thpbc cfvtekb ~;bk,thb7 ;fy hfntkb7 dbr ?tlabklb` rb yfqlb pfhfkb b.j8 vtcfvt gthbjlbc gbhdtk yf[tdfhib rfyflf ufvofhlf lf vstk vfnxib cfertstcjlfw bsfvfif8 nhtobfrvf bctd bdf;rfwf7 vfuhfv tkbcbc lfhn.vfc rkfhrvf hjv lffvfnf7 e'kehb b.j8 ghjat,b vskfl uf[tklyty8 gbn vf?jdkbxvf jh]th vfuhfl lfcw[j7 vfuhfv ffwlbyf7 vtcfvtl dkf'brvf feqj7 vtht rb rdfy'b etwhfl ufb[cyf5 hect,vf %* ofvbc iefktlbs7 rjynh-itntdfpt jhb ujkb ufbnfytc7 hbsfw w[flb itbmyf7 hjv rfyflf lfvfhw[lf8 fv jhb ujkblfy gbhdtkpt 'ffy vt,h'jkvf lf ufvh]t vb[fbkjdvf ]th pbkbyub vjfqjhf7 vtht rb lhfbltybw8 bmdt pbvbyvf le,kb itfchekf7 sfvfic rb othnbkb bfreitdvf lfecdf5 ujekb .byekpt uffodbyf lf ifb,f ptvjlfy uflfeulj8 rfyflfv ofut,f bct bo.byf7 hjv [tkbc xfvjehsvtdkfl ufb'ehof .byekblfy7 vfdfyvf ;ehyfkbcnvf rb vtjht lqtc gbhj,f itfchekf lf cf]fhjl lfqtzf sfdbcbdt cnfnbf7 hjvtkibw lftothf7 xtvc yfihjvc itdzfv7 serb hect,b seylfw ths vfnxc vjudbut,tyj8

14


abkvf gbhj,f lflj cf,zjtksf ,fyfrb ufvfh]dt,fc lby]fl it[dlf8 vtjht voehsytkvf ,jhbc rekfubyvf ghtc-rjyathtywbfpt vjrh'fkt,ekfl itybiyf7 xdtyf lf smdty c[dflfc[df cfv.fhjt,c rb dtresdybs7 vfuhfv ehbuj hjlb bmyt,f7 se eahj [ibhfl7 dsmdfs lf .jdtk otkc7 itd[dlt,bsj7 ntkt-ofv.dfyvf ybrjkfb jpthjdvf rb vfibyfw lf vthtw vhfdfk]th ,h'fyf7 ghjatcbjyfksf e'ktdtkj,bc vbsb ufwfvndthlfj8 rfyfltksf vj'qdfhvf ?fhb cbyltyvf smdf7 cf,zjtsvf ?jrtbc .dtkf fcgtmnib ~lfhn.vf7 wbuehfj,f7 gfcfj,f` udf]j,fj lf ;ehyfkbcnt,c itf[ctyf fy,fyehb ztivfhbnt,f7 hjv ueylb bvltyfl ufbkfqt,c7 hfvltyflfw fvfc vtnjmt lffyt,t,c8 lfcrdyfl ,jcnjytkvf uehev ,h'fyf7 vtnjmt bvltyfl 'kbthbf7 hjv fvbthblfy se hfqfw ufycfresht,ekb fh dbqjyts lf eyfrkjlfw fh db.dfy]ts7 cthbfib ufvfh]dt,f fh udbothbfj8 relvjvodfhvf tcgjpbnjv fqbfhf7 ajhvfib [jv dthf dfhs lf rfhibw vtnb eylf udthn.f9 bct7 bvfpt ,tdhfl 'kbthyb .jabkfy tc hect,b7 dblht vtujyfj8 vtht tivfrvf abkvf itbw[flf7 yese fvltybs ofdfutsj ~dbsjvw fh bwjlf7 hjv #5* lfcheklf sfvfib lf fhf #5%` lf vstk rfyflfc itgbhlf7 vcufdcb hfv fqfh ufvtjhlt,fj8

[fhkfvjdb .dtkfc vjeylf ghtcfv vofhtl ufrbkf thbc itvfhw[dtytkb ueylb8 3ukje, tyl vtbkvf4 lfothf7 rfyflf cf,zjehb rjv,byfwbt,bc f,kf,elfib uft[dbf9 ,jhbc cgfcrb zflhfrbc vcjakbj xtvgbjyfl lfhxt,jlf7 ~hj,thn abithsfy` ?jrtbc ueylbc jltyb cfphbfyj,f hjv ufvjtxbyf9 [fhkfvjdb rb bct ufecojhlf pbkbyucf lf jjhc7 hjujhw hjv ve?fvtl fkb lfvo.t, vjrhbdtc ufkf[fdcj8 c[dt,vf yfvfnxtdcqf itybiytc7 hjv rfyflfv vfuhfl vbmfhf7 jlty [esb vwdtkbs hjv bsfvfif lf fvfsfw7 ufhlf bvbcf7 hjv hect,c dth totjlyty7 ,tdh]th lfrfhutc ifb,f9 hjv ueylbc e[ewtcb otdhb7 #$ okbc ahtyr vf?jdkbxb sfvfic hjwf xfvjhxt,jlf7 .dfy]c evotjl bmytdlf lf hjv sdbs Y?K-bc eti[bfytcb ajhdfhlb7 bdjy rehyefbt [fhkfvjdsfy lf cfif vfkwtdsfy itlfht,bs pjhpj[b lf vjemytkb xfylf8 bvfdt 3ukje, tyl vtbkvf4 ahbfl vrht[tkehb fphbw ufvjsmdf7 tcfj lf kbfyub ,jkjclf,jkjc lfhoveylf7 hjv Y?Kbc ufhlf7 c[df7 ertstcb ?jrtbw fhct,j,cj8 se sfvfifvlt tmcgthnt,bw rb abmhj,lyty7 hjv vj.dfhekt,c ghjasf ljytvlt ,tdhb erklfs7 f[kf7 thsflthsb sfvfibc [bkdbs w[flb itbmyf7 hjv cnevfhsf .dtkf .dfy]jcfyb sfdbceakfl bsf-

15


vfit,lf Y?K-ib7 [fhkfvjdib rb7 cf,zjsf v[fhbc lfcnehb hjv ?mjyjlfs7 yt,bcvbthb rke,b hfubylfhf sfy[fc lfeabmht,kfl uflfb[lblf8 cthbf jhb lqbc itvltu7 njhjynjib ufuh'tklf8

gbhdtkb vfnxb if, @2_)

vjyhtfkb ~!( (!( vf.eht,tkb`

rfyflf

cf,zjtsb

@)

rty lhfbltyb

@_

dkf'bckfd nhtobfrb

@ % !^ @% @^ 8 ^ * ( !! !@ !% !( !) @_ @$ @* @(

ufhb ,thuvfyb ,htl gfhrb hjl pbkbyub ub kfgetynb ljy jjhb

@ # $ % * @% @^ 8 ) !_ !! !@ !# !% !^ !* !( !)

fktrcfylh uectdb dkf'bvbh kenxtyrj dbrnjh reprbyb fktrcfylh hfuekbyb utyflb wbufyrjdb behb kbfgrbyb tdutyb gjkf'btdb

hjy tkbcb abk tcgjpbnj hjl ;bk,thb dbr ?tlabklb bdjy rehyefbt htl ,thtycjyb ;fy hfntkb gjk ?tylthcjyb gbn vf?jdkbxb vbrb htlvjylb ahtyr vf?jdkbxb ,j,b rkfhrb

behb ,kbyjdb fktrcfylh vfkwtdb tdutyb pbvbyb tdutyb vbifrjdb ,jhbc vb[fbkjdb fktrcfylh bfreitdb dkf'bvbh gtnhjdb dfkthb [fhkfvjdb dkf'bvbh dbrekjdb dkf'bvbh iflhbyb

gbhdtkb gthbjlb !5_ @5_ @5!

@5@

16

a8tcgjpbnj ?tylthcjyb ?tylthcjyb bfreitdb pbvbyb vb[fbkjdb hfuekbyb gtnhjdb

_8#_ !8_# ^8#@ *8_$ !!8$_ !%8!! !*8!) !*8@(

a8vf?jdkbxb7 ,thuvfyb cfhvf rkfhrb cfhvf bfreitdb7 iflhbyb cfhvf cfhvf vb[fbkjdb ~yfrk`


vtjht gthbjlb @5# @5$

[fhkfvjdb rkfhrb [fhkfvjdb kfgetynb

@@8$_ @%8!^ #_8!( #@8%#

vfkwtdb .dfy]bc xfhn.vf vfkwtdb ~ufvfh]` .dfy]bc xfhn.vf

vtcfvt gthbjlb #5$ #5% #5^ #5*

rkfhrb vb[fbkjdb pbvbyb [fhkfvjdb bfreitdb kfgetynb

$(8#@ %#8#@ %$8@) %$8$% %(8#* %)8$!

tkbcb7 ?tylthcjyb ,kbyjdb .dfy]bc itvfhsdf iflhbyb eotcj ?bsb

lfhn.vf rfyflf cf,zjtsb

!_ !_ !@ !_ !_ !_

#@ #_

cfertstcjyb rkfhrb lf [fhkfvjdb

31/07/2006

17


ghjatcbekb nthjhbs ?jrtbc ktutylfhekb7 !)*@ okbc ptgehb cthbbc gbhdtk it,vfib cf,zjtkvf vj.dfhekt,vf sfdpfhb lfcwtc rfyfltk ghjatcbjyfkt,c lf *5# uff,bsehtc8 vfcgby'kt,vf itvltucfdt vfnxib fbqtc htdfyib7 jqjylfw abw[tkb ,h'jkbs7 vtcfvt sfvfiib rb jh]th ufakfyutc ajhf lf ahtc lf]thlyty8 fct hjv7 cthbbc rfyflehb yf[tdhbc ,jkj hrtybc oby vtnjmtt,c cfv-cfvb mekf ?mjylfs8

rfyflf $5! cf,zjtsb vjyhtfkib ~rt,trb` sfvfibc itvltu ueylt,b evfk fb.fhyty lf utpb lfcfdktspt lfbzbhtc5 ]th jynfhbjib ~njhjynj` uflfdblyty7 vtht vfybsj,fib ~dbybgtub` lf ,jkjc ,hbsbi rjkfv,bfibw ~dfyredthb`8 rfyfltksf uehe ?fhb cbyltyvf ehxb itubhlt,b vfuhfl uf]jhf lf fvfsfw voehsytkbc vbsbst,t,bc itchekt,f brflhtc8 uflf[fkbclf hfpvbw5 ghjat,vf vwdtksf cfvb o.dbkb itflubytc7 hfrb jhbs vfhlb hect,bc ltdyfc dth felbjlyty9 itbwdfkf [esb ajhdfhlbw7 rfhib rb rty lhfbltybc yfwdkfl njyb tcgjpbnj xfluf lf rjktubcufy ufyc[dfdt,bs7 vtnjmbc gfcfj,fpt sfd,he fh lft[df8 ]fybfyvf rfyflfv ajhxtmc ~vtnjmbc vjisj,f vbccfdt pjyfib` vbvfhsf8 vjyhtfkbc h,tdbc uvbh dfkthb [fhkfvjdc fxhbkbdbs ftrblf hjy tkbcb lf ufcfmfyb fh vbcwf7 eh]erb ]ttkj,f ufb[ctyf cb,thtib uf]tynkvtyt,ekvf cnty vbrbnfv7 abk tcgjpbnjc cfvtekib ahsfl ufvotct,ekvf dtby

18


mtivtyvf rb .dfy]b [vfkbdbs bmybf8 ghjat,b bvlty]th lf bct vofhtl lft]f[yty vj.dfhekt,c7 hjv tctyb vskfl lfbpfahyty8 ?jlf7 'ffy ]buhbfyvf ,jhbc vb[fbkjdvf fqbfhf7 fcts nthjhc fhfcjltc uflfdo.ljvbdfhj8

vfymfyt,bc ]j,yfw itb'kt,fj gbhdtk gthbjlib fyufhbib fh uf[cybkf7 hfqfb tcgjpbnjv [fhkfvjdbcf lf cfif vfkwtdbc lfhn.vt,c wbuehf lfe[dtlhf8 vtjhbc iefotkib mtivtyvf dfkjlbf kenxtyrjc .dfy]b uflfevndhbf7 fvfy ifb,fc at[b ffwbkf7 abk tcgjpbnj cfif bfreitdvf vjwtkf7 vfuhfv rfyfltkb ofvjluf lf vfbyw uff,bsehf dkf'br nhtobfrb7 dbyw hect,b ujkc ,tdh]th uflffhxbyf8 vtjht gthbjlbc ,jkjib [fhkfvjdc vjsvbyt,bc abfkf ftdcj lf fvthbrtk vcf]c fubyf7 hfqfb fvfy ,j,b rkfhrbc vbth .dfy]bc xfhn.vfpt sdfkb lf[ezf7 behf kbfgrbyb rb evfk uffulj8 rfyflfv vtnj,fpt itcdtyt,bc itvltu b[tbhf5 ,htl gfhrbc gfcbs xfemvf bdjy rehyefbtv ufb]t]bkf8 vfkt bfreitdvf vtnj,fpt itfvwbhf fyufhbib8 bmdt rfyflfc gtn cntgknjybw ufe'tdtc7 vfuhfv ujkb cf,zjtkt,vf bmts vbbqtc5 abkvf ifb,f fkfk,tlpt vjbuthbf7 ief pjyfib gbn vf?jdkbxvf vbbqj7 vjc[ktnbkb lfhn.vbc bvbnfwbf uffrtsf7 hbsfw ;tybf gjkf'btdb lf ntkt-jgthfnjht,b ,bsevfl vjfqjhf7 nhtobfrbc gbhbcgbh ufdblf7 ifb,f ]th vfh]dybd ofbqj lf vtrfht bmbs ufbn.ef7 vtht vfhw[ybd uflvjbnfyf7 itfulj lf ujekc ptvjlfy lftwf8 bmdt jqhfivf vbrbnfv res[tib ffhsdf lbcrj ]ttk ckfdf fybcbyc7 gbnbc eahjcvf 'vfv7 ahtyrvf rb 'tk-ujkb vbbsdfkf8 fv ufvfh]dt,bs rfyflfv it,qfkekb bvb]b fqblubyf7 vwdtkvf ufhb ,thuvfyvf rb vtnjmt ufrtyokf7 vfymfyt,c jakb fhf clbs lf fhw nbhbkb ite'kbfs7 vfuhfv se ]buhbs itentd7 vfbyw f]j,t,j8

vtjht vfnxb jh $2_)

njhjynj ~!^ $(% vf.eht,tkb`

rfyflf

cf,zjtsb

#%

4 njyb tcgjpbnj

@_

dkf'bckfd nhtobfrb

@ # % !*

ufhb ,thuvfyb 4 gtn cntgknjyb ,htl gfhrb 4 ,bk dfbsb

@ # $ %

fktrcfylh uectdb dkf'bvbh kenxtyrj dbrnjh reprbyb fktrcfylh hfuekbyb

19


@# @% 8 ^ * ) !@ !$ !) @_ @! @@ @* @(

4 cth; cfdfhb ub kfgetynb

* @% @^ 8 ( !_ !! !@ !# !% !^ !* !) @@

hjy tkbcb abk tcgjpbnj 4 ,bk ujklcdjhcb bdjy rehyefbt 4 dtby mtivtyb gjk ?tylthcjyb gbn vf?jdkbxb 4 cnty vbrbnf 4 ;fy-gjk gfhbpt ahtyr vf?jdkbxb ,j,b rkfhrb

utyflb wbufyrjdb behb kbfgrbyb tdutyb gjkf'btdb 4 dbfxtckfd cnfhibyjdb fktrcfylh vfkwtdb tdutyb pbvbyb tdutyb vbifrjdb ,jhbc vb[fbkjdb fktrcfylh bfreitdb dkf'bvbh gtnhjdb dfkthb [fhkfvjdb dkf'bvbh iflhbyb 4 dbfxtckfd fybcbyb

gbhdtkb gthbjlb gfhrb ?tylthcjyb

!_8_( !%8!)

eotcj ?bsb cfhvf

vtjht gthbjlb uectdb pbvbyb a8tcgjpbnj ,thuvfyb kbfgrbyb [fhkfvjdb

!5_

@@8_* @$8!# @*8!$ #%8!^ #)8%$ #)8%$

cfhvf ecojhj itwdkf gfhrb7 mtivtyb cfhvf .dfy]bc xfhn.vf eotcj,f ~!_ oesb`

vtcfvt gthbjlb @5_ @5! #5! $5!

rehyefbt rkfhrb bfreitdb cntgknjyb g8vf?jdkbxb a8vf?jdkbxb

$!8!) $%8!% $%8%# $^8!$ $^8$* $(8%)

gfhrb ~vtn7 ufvfh]` .dfy]bc xfhn.vf kbfgrbyb7 pbvbyb ~vtn` .dfy]bc ufvjrdhf a8tcgjpbnj ~yfrk` vbrbnf7 rehyefbt

lfhn.vf rfyflf

!_ !^ !_

#^

cf,zjtsb

*

@!

%

)

cfertstcjyb 'vt,b tcgjpbnjt,b lf nhtobfrb

20


rfyflf $5$ cf,zjtsb ije todbf dbybgtuc7 cflfw Y?K-bc ueylb fh ?.fdlfs7 vfuhfv kbubc f[fk rjyrehtyn D?F-c ~vcjakbj fcjwbfwbf` 3]tscb4 rb erdt lft,byfdt,byf lf xbrfujlfyfw vbkbjy ljkfhfl uflft,bht,byf ,j,b ?fkb7 dbyw fvbcsdbc yfrht,blfy ufthbw[fs lf sfvfic nhb,eyblfyqf ewmthlf8 ueylt,c ,jkjcrty lfqkf ittn.js8 emvtt,pt lfh,fpib ufvfhsekb hjltjc uflfvrblt fcgfhtpb jlty cfvb lqbc uf.byekb b.j7 hbc ufvjw utvjpt dth bchbfkt,lb7 lf w[tysf sfyvltdb ,ept,bw uekc eo.fkt,lyty .dfy]jcyt,c8 rfyflfv vtjht vfnxbc itvltu thsflthsb rfwb itwdfkf7 hect,vf rb ths,fifl [esb8 vfcgby'kt,b cek oby b.dyty7 vfuhfv cnevht,bw fh n.lt,jlyty lf totjlyty8 vfuhfl bsfvfitc vtrfhtt,vf7 ,jkj gthbjlib rb vjevpflt,tkb rfyflf firfhfl lfbmfywf lf rbyfqfv offuj8 hect,vf vtnjmtc cbehghbpb vjevpfltc5 @! okbc ,bzt,bs lfrjvgktmnt,ekb7 3rhbkbfc4 cfvtekb fsfvfitc lf ]ttkt,vf ,jkj jhb ifb,f vbbsdfktc8

knjkdbkc dtqfh lftobdyty fyufhbib jh oesib ufb[cyf5 ,bkb dfbsvf keh]b [fpblfy lfw[j lf ;fy-gjk gfhbptv lffvfnf8 hect,vf bv cfqfvjc yfrkt,j,fpt vtjhtlfw ufbnfytc ujkb7 gbhdtk ]thpt rb ahtyr vf?jdkbxbc lf,ytekj,bs dfkjlbf gtnhjdvf bcfhut,kf lf sevw njyb tcgjpbnj rfhblfy ijhc ufvjchbfklf7 wttcrfc wtynhvf vfbyw dbhnejpekfl lfehn.f8 gthbjlbc ,jkjcrty vjobaekb gjk ?tylthcjyb yjhx behf kt,t'tdc xtmbs ~'fkbcvbthb bktsb` ufevfcgby'klf7 ifb,f ,thuvfyvf rehyefbtc vbfojlf7 fvfy rb itvflutykj,fib fqlutybk ;fy hfntkc lf rfyflf vtjhtlfw lfobyfehlf8 itcdtyt,bc itvltu gfhbptv res[blfy egfcf tcgjpbnjc lf c[dfj,f jhfvlt ufbpfhlf7 gthbjlbc iefotkib rb7 hjwf hect,b rfw-yfrkekyb b.dyty7 [fhkfvjdb bct ufrflybthlf7 hjv ,jkj rfyfltkb vwdtkbc bmbsfw lfluf8 ?jlf7 utyf wbufyrjdvf qj,tpt vbhn.vbs egfcf lf ,htl gfhrb knjkdbkc dtqfh lftobf8

mtivtyb lfbs[jdtc ,jkj itcdtyt,fvlt rbltd cfvb ujkb ufdblf8 ?tylthcjyvf cfif uectdbcufy [tl-lfafhek nhtobfrc eukb]f7 vtht rb yjhxt,vf ufbnfytc o.dbkb ifb,f5 dfkthb dfcbkbtdbc lfhn.vekc kt,t'tdvf ewdfkf utpb7 cfif ,jleyjdvf rb ckfdf fybcbybc gfcbs b[tbhf8 vtht sfvfib sfylfsfy vbytklf7 vfuhfv ,h'jkf fh lfvw[hfkf8

21


nenewvf mtivtyvf .dfy]b sfdib xfw[j behf ifnfkjdc lf jhc gkec !_ oesbs hjv lfbs[jdtc7 cthbfib vtnfl fqfhw esfvfibf8 ?tylthcjyc ufvfh]dt,bc ujkb fh uffnfybyf nhtobfrvf7 [fhkfvjdvf vfkwtdc egfcf7 vfuhfv njyb vbe[dlf lf .byekpt lhjpt ufodf7 sfdfl [fhkfvjdvf wfhbtk rfhc ffwlbyf7 cek ,jkjc rb kenxtyrjv keh]b [fpblfy lfw[j7 vfuhfv [tl-itrhekvf tcgjpbnjv odbdcfwfdbs tutw vjbuthbf8 cf,jkjjl aht8 fvfpt rfyflbc voehsytkvf ?fhb cbyltyvf .j.kjxbyf sfyf-vtvfvektsf ufcfujyflf smdf7 fm dbyw b[bkts7 .dtkf cf,zjtkb Y?K-ib sfvfibc qbhcbfj7 3ukje, tyl vtbkbc4 vbvjv[bkdtkvf lty ghfelaesvf rb ehoveyj sjvt,c ybifyb vjeuj7 cfvb sfvfibc itltub bvbc lfcnehbf7 hjv vbsb7 ?jrtb thsb mdt.ybcf lf rjynbytynbc cfresht,ff7 cf,jkjjl ufwfvndthlfj8

vtcfvt vfnxb js[ ^2_)

dbybgtub ~) (__ vf.eht,tkb`

rfyflf

cf,zjtsb

#%

njyb tcgjpbnj

@_

dkf'bckfd nhtobfrb

@ # % !* @# @%

ufhb ,thuvfyb gtn cntgknjyb ,htl gfhrb ,bk dfbsb cth; cfdfhb ub kfgetynb 8 hjy tkbcb abk tcgjpbnj bdjy rehyefbt dtby mtivtyb 4 ;fy hfntkb gjk ?tylthcjyb gbn vf?jdkbxb cnty vbrbnf ;fy-gjk gfhbpt ahtyr vf?jdkbxb ,j,b rkfhrb

@ # $ ^ * !$ 8 !_ !@ !# !% !^ !* !) @! @@ @# @$

fktrcfylh uectdb dkf'bvbh kenxtyrj dbrnjh reprbyb 4 dfkthb dfcbkbtdb utyflb wbufyrjdb 4 behb ifnfkjdb

^ * !@ !$ !( !) @_ @! @@ @* @(

fktrcfylh vfkwtdb tdutyb vbifrjdb ,jhbc vb[fbkjdb fktrcfylh bfreitdb dkf'bvbh gtnhjdb dfkthb [fhkfvjdb dkf'bvbh iflhbyb 4 dbfxtckfd cjkjle[byb dbfxtckfd fybcbyb 4 behb kt,t'tdb 4 fktrcfylh ,jleyjdb

gbhdtkb gthbjlb !5_

22

gfhbpt dfcbkbtdb

!8%$ #8_@

dfbsb7 a8tcgjpbnj blf.dbc xfhn.vf


!5!

@5!

gtnhjdb mtivtyb gfhbpt hfntkb

#8!^ (8_! !%8$* !(8@%

~yfrk` .dfy]bc xfhn.vf cfhvf rehyefbt7 ,thuvfyb

vtjht gthbjlb #5!

#5@ $5@ $5# $5$

a8tcgjpbnj gtnhjdb kt,t'tdb [fhkfvjdb ?tylthcjyb kt,t'tdb ,jleyjdb

@$8!) @$8$^ #!8__ #@8%^ ##8$* #$8%) #(8@(

mtivtyb7 gfhbpt eifb,jl ufrfdt,f cfhvf wbufyrjdb ~yfrk` tkbcb7 rkfhrb dfcbkbtdb7 fybcbyb fybcbyb

vtcfvt gthbjlb dfbsb vbifrjdb mtivtyb

$!8## $!8## %_8$$

.dfy]bc xfhn.vf .dfy]bc xfhn.vf .dfy]bc xfhn.vf lf eotcj,f ~!_ oesb`

lfhn.vf rfyflf cf,zjtsb

!% !^ ) (

^ (

#* @%

cfertstcjyb ?tylthcjyb lf nhtobfrb

2/08/2006

23


tcgj afyt,c ufeo.hf .byekbc ?jrtbc ktutylfhekb7 !)*@ okbc ptgehb cthbbc ,jkj7 vtjs[t rfyfleh hrtyfib cf,zjtsvf bct lfvf]tht,kfl 'kbf vfcgby'kt,b7 hjv ghjatcbjyfkt,c cfresfhvfdt ge,kbrfv mjmjkf lff.fhf8 fvfpt abk tcgjpbnj thsj, ufo.hf7 ?jrtbc vjvujyb thb yfvecpt itfulj lf .jxbc it[eht,fv kbfyub bct lfhfpvf7 hjv rfyflfc vfc fmts uekv[ehdfkt v[fhlfzthf fqfh vjrkt,bf8

rfyflf #5% cf,zjtsb cthbbc gbhdtkb yf[tdfhb dtt,f mdt.ybc fqvjcfdkts rbltpt7 vjyhtfkib lfbo.j lf lfcfdkts yfgbhpt7 dfyredthib lfcheklf8 rfyfltkvf afyj,fv gbhdtk vfnxib yfodytdb fkb.ekb fct se bct uflfbnfyf7 vfuhfv yfmt,vf ghjat,vf vtcfvt sfvfib rbyfqfv hjv offutc7 [jkj vtjs[tib thsbfyfl xfakfdlyty7 kbfyuc vjsvbyt,bc abfkf ftdcj8 ?jlf7 gtcbabr rjkbptevib itrht,bkvf lbl'fkvf [fk[vf sfdbc ueylc vstkb sfvfib ecndbyf8 vtidblt cfqfvjc vtjs[tl d.dfy]j,sj lf rfyflbc voehsytkvf ?fhb cbyltyvf hfpvib ths,fifl hdf rfwb ufvjwdfkf7 vfuhfv fvbs ueylb 'ffy fhbf lf lffcecnf8 vwdtkt,vf7 cth; cfdfhvf lf ub kfgetynvf dbybgtuib vbqt,ekb nhfdvt,bc ufvj dth bsfvfitc7 gbhdtk vfnxc fmts emvfl v.jab ,t,thb7 ybe bjhrtkb ajhdfhlt,b rb uehev phlbkj,bc ufvj seqf xfothf jmvib lf bctd 'ffy byfyf8

24


ujklcdjhcb cfrfyib xf]lf ufeut,fhb b.j vtrfht njyb tcgjpbnjc lfcdtyt,fw8 vfnxbc itvlujvb fyfkbpbc sfyf[vfl7 rty lhfbltyc ,hfkb ths ujkib se vbe'qdjlf7 vfuhfv tutw yfqlbf7 hjv ujekbc elhjj ufvjwdkfv rfyflfc cfresfh 'fksf hovtyf iteh.bf8 fvbcufy ufyc[dfdt,bs7 ptlbptl vtjs[t ~=` vfnxibw uflfcfhtdfl ufbcfh]f jlty @_ okbc dkf'br nhtobfrb7 vfuhfv ije-,bpytcc sfdbcb rfyjyt,b hjv fmdc7 ;behvf ]ttkc ptlbptl vtcfvt ,tztlb rb fqfh e,j'f8 rfyflf sfdblfydt lfqegf [tkf[kf [vj,bkvf ,bk ujklcdjhcvf5 cfo.bcb hdf oesblfy js[b cfrfyib uffnfhf lf jh vtnj,fpt ,jhbc vb[fbkjdvf sbsj]th ewdfkf utpb dfkj'bf kenxtyrjc vjc[ktnbk lfhn.vt,c8 vtjht gthbjlib fvjvfdfkvf dfhcrdkfdvf ;bk,th gthjv cjkj ufyf[jhwbtkf lf hbrjitnbs itfvwbhf c[dfj,f7 vfuhfv fmtlfy thsb oesbw fh b.j ufcekb7 jhb cf,zjtkb thsb vfcgby'kbc gbhbcgbh hjv lfhxf lf behb ,kbyjdvf ifycb [tkblfy fh ufeidf8 vfkt hect,vf inehvb lfbo.tc lf obyf jhb sfvfiib lfcdtyt,ekvf dfkj'bf dbrekjdvf rfhbc obyblfy vtjs[t ifb,f bvfl ukb]f7 hjv vtnjmbc vwdtkt,vf gjpbwbf cojhfl dth itfhxbtc8 vtcfvt gthbjlib ujklcdjhcvf itwljvf ufvjbc.blf lf abk tcgjpbnjc lfhn.vfpt lffvfnf7 vfuhfv dfkj'bf iflhbyvf c[dfj,f bctd cfvfvlt ufpfhlf lf cnevht,c ufvfh]dt,f lfe,tdf8

rfyflbc cb.dfhekbs dsfvfij,sj vfu7 vtcfvt gthbjlib rfyflf vskfl uf[tklf lf nhtobfrb @#-]th vjbrbs[f7 hfw cthbbc ,jkjvlt htrjhlfl lfhxf7 vfuhfv lfhn.vfsf evtntcj,f bct ijhtekb lf vjevpflt,tkb b.j7 hjv dkf'brvf @! vjbuthbf8 vfcgby'tksfufy ufyc[dfdt,bs7 hect,b ifb,fc eahs[bklt,jlyty lf eahj cflfl7 sfyfw v[jkjl yfqlpt ehn.fvlyty8 ?jlf7 iby lfobyfeht,ekyb ufahbylyty8 tcgjpbnj rfyfltksf ijhbc cfertstcjl hjv wytc7 [fk[vf cndtyf uffuh'tkf8 fvfc abkvf egfce[f ^(-ofvbfyb nbhflbs7 hjvtkbw ntktdbpbfv lf hflbjv ,tdh]th ufbvtjhtc8 tcgjv vstk rfyflfc vbf'f[f7 sfdb fh lfudbpjufdc lf hfc udtvfhskt,bsj9 smdtyb htfmwbbs uek-ufnt[bkb lf itehfw[.jabkb dfhsj9 dth ufudbubf7 iby sfvfibcfc xdtybdt afyj,f mjmjkfc hfl udf.hbc lf ghtcfw hfc udthxbcj8 abkvf uffuh'tkf7 #%-dt df;rfwb rfyflbc cb.dfhekbs dsfvfij,s yfrht,ib lf fhf hfbvt c[df vbptpbsj9 xdtyb eyfhbc !%_ ghjwtynb ufdbqts7 vfuhfv hf dmyfs7 cf,zjtsbw lblb ueylbf7 vfufhb vjsfvfitt,b ?.fdc lf eylf dfqbfhjsj9 bct7 se

25


hecb uekitvfnrbdht,bw smdtycfdbs fubyt,ty cfresfh ueylc7 vfiby fdityt,ekdfhs lf tuff5 vjcrjdib ufvfh]dt,f xdty lfudhxt,fj=

js[-vfnxf ufrdtsbkb tcgjc it.bdkt,fv bvjmvtlf8 cbyltyb lfabmhlf lf ueylb ufw[hbkf8 ,bzt,bw lfbhfpvyty lf ufvfkt,ekb oehsyf uffxfqtc7 hfqfb w[flb b.j7 hjv edfh]bit,tkyb vtnjmtcsfy dthfc uf[lt,jlyty8 afyj,fw ujyc vjtuj8 ?jlf7 jhb rdbhbc itvltu7 ,ht;ytdbctek cf,zjtsib hjv ufyf[klf cthbf7 ,fhtv cfvb fsfcb rfyfltkb lftvupfdhf ueylc lf ke;ybrbc lfh,fpbc vt[estlb itfdcj8 cthbbc gbhdtkb yf[tdfhb cfqfl itfafcf 3ukje, tyl vtbkbc4 ?jrtbpt vothfkvf lty ghfelaesvf8 vfy vjcoht,ekfl itybiyf7 cf,zjtkt,vf sfdblfydt 'ffy udfmtc lf sfdbw vjudbmjytc7 smdtyc ghjatcbjyfkt,sfy cfcofdkfl xfvjdtlbsj7 vfuhfv fmts rb xfudbnfhtc lblb ?jrtbc js[-vfnxf ufrdtsbkb lf iby elfj afdjhnt,fl vb,heylytyj8 rfyfltkvf tmcgthnvf cnevfhsf qbhct,t,blfy otchbub lf ohsj,f ufvj.j8 vbcb lfrdbhdt,bs7 cf,zjtsb ueylb b.j7 rfyflf rb edfh]bit,tk dfhcrdkfdsf itesfvfit,tkb rht,ekb7 hfqfb mdt.fyfc bv [fyfl ghja-yfrht,bc .jkbc nhflbwbf ]th fh uffxylf lf cf.jdtksfjl ufdhwtkt,ekb fphbw b.j7 hjv Y?K-bc yt,bcvbthb vjobyfdt rke,b f]j,t,lf 3sbv mtytlfc48

abhcjdbw lftvfnt,fsj rfyfltk vtywfhc tutw flfhlt,lf7 hect,b iby7 eahj lbl fcgfhtppt ~bv[fyfl Y?K-ehb vjtlfyb tdhjgekpt vjrkt lf dbohj b.j` ufikbfy ahst,c lf vtht vfufs hf lfbzthcj8 ,fnjy ghfelaesc fctdt tujyf7 hect,c iby afyfnbrehb v[fhlfzthf tmyt,fs lf ,t,thb ujktfljhb fyfnjkb abhcjdbw lftvfnt,fsj ~fhflf7 tmcgthnb jhbdt dfhfelib vjn.edlf`8 vstk rfyflfc dbhnejpb vwdtkbc7 ,j,b jhbc vjrtst,bc bvtlb ?mjylf8 cfvfubthjl7 Y?K-tkt,c dthw lftcbpvht,jlfs7 se hfhbu cf'fukfl bvcf]t,lyty vjcrjdib lfcfdkts-uthvfytkb ~fye otcbsf lf hbubs7 cf,zjtksf vj'ekt` vcf]t,b lf fylhjgjdbc eibihjt,fw hfhbu [hbrt,c vjeo.j,lf cnevfh ueylcf lf afysf kfimfhc8 lbl vjtlyt,pt ufcfofafl rfyflf upfl idtltsib xf[lf lf cnjr?jkvib if,fs-rdbhfc bsfvfif8 fbobf vfufhb x[e,b8 Y?Ktkt,b bct ufvofhlyty7 hjv lfbabwtc7 fm xdtyc at[c vtnfl dtqfh b[bkfdsj7 vfuhfv fvbcf lf gbhdtkb jhb vjcrjdehb ]f[bc itcf[t,fw bmtsf rdbhfib vjubs[hj,s8

26


vtjs[t vfnxb gfh (2_)

dfyredthb ~!% %*_ vf.eht,tkb`

rfyflf

cf,zjtsb

@)

4 rty lhfbltyb

@_

dkf'bckfd nhtobfrb

@ # % !^ !* @^

ufhb ,thuvfyb gtn cntgknjyb ,htl gfhrb 4 hjl pbkbyub ,bk dfbsb 4 ljy jjhb 8 hjy tkbcb abk tcgjpbnj 4 hjl ;bk,thb 4 ,bk ujklcdjhcb 4 ltybc ?fkb 4 dbr ?tlabklb bdjy rehyefbt gjk ?tylthcjyb ahtyr vf?jdkbxb ,j,b rkfhrb 4 ;bk,th gthj

# $ % ^ * @^ 8 ) !_ !# !% !^ !* !( !) @@ @# @$

dkf'bvbh kenxtyrj dbrnjh reprbyb 4 fktrcfylh hfuekbyb dfkthb dfcbkbtdb utyf'b wbufyrjdb 4 tdutyb gjkf'btdb

^ * ( ) !_ !! !@ !) @* @( ##

4 behb ,kbyjdb fktrcfylh vfkwtdb ,jhbc vb[fbkjdb fktrcfylh bfreitdb dkf'bvbh gtnhjdb dfkthb [fhkfvjdb 4 dkf'bvbh dbrekjdb dkf'bvbh iflhbyb dbfxtckfd fybcbyb behb kt,t'tdb fktrcfylh ,jleyjdb

gbhdtkb gthbjlb _5! _5@

ujklcdjhcb vb[fbkjdb ujklcdjhcb vb[fbkjdb a8tcgjpbnj

!8@$ @8_! %8%( *8@) !)8@)

eotcj ?bsb kenxtyrj7 gtnhjdb ~vtn` blf.dbc xfhn.vf kenxtyrj7 gtnhjdb ~vtn` cfhvf

vtjht gthbjlb !5@ !5# !5$

gthj ,kbyjdb reprbyb dbrekjdb

@%8#* @^8#$ @(8#) ##8%@

gtnhjdb7 vb[fbkjdb cfhvf [fhkfvjdb7 vfkwtdb ~ufvfh]`

vtcfvt gthbjlb @5$ @5% #5%

gtnhjdb ujklcdjhcb iflhbyb ?fkb

$@8_! $^8%$ %!8_% %)8#(

lfzthf a8tcgjpbnj7 ,thuvfyb bfreitdb7 dfcbkbtdb a8tcgjpbnj7 ujklcdjhcb

27


lfhn.vf rfyflf cf,zjtsb

!_ !!

( !$

@# ^

$! #!

cfertstcjyb a8tcgjpbnj lf vb[fbkjdb

cthbbc rfyflehb yf[tdfhb rfyflf

# mekf ~!-@-!`

!$ ujkb

cf,zjtsb

% mekf ~@-!-!`

!* ujkb

#5* vjy7 $5! njh7 $5$ dyg7 #5% dyr rfyflf5 a8tcgjpbnj #7 ?tylthcjyb @7 rkfhrb7 rehyefbt7 g8vf?jdkbxb7 a8vf?jdkbxb7 gfhbpt7 hfntkb7 gthj7 ujklcdjhcb7 ?fkb 4 vtnj,fpt !7 yfrkt,j,fpt ! cf,zjtsb5 [fhkfvjdb #7 vb[fbkjdb #7 pbvbyb @7 gtnhjdb @7 bfreitdb @7 kt,t'tdb7 ,jleyjdb7 ,kbyjdb7 dbrekjdb7 iflhbyb 4 vtnj,fpt #7 yfrkt,j,fpt #

4/08/2006

28


upfl cnjr?jkvib beh]ertc .byekbc ?jrtbc fo erdt ktutylfhek7 !)*@ okbc ptgeh cthbfib iby xfvjhxtybkvf rfyflfv cf,zjtsib xfcdkfvlt idtltsib itbfhf lf emvtt,pt jhb sfvfib ufvfhsf7 hfsf lbl7 tdhjgek fcgfhtpt,c itxdtjlf8 cnevht,vf if,fsc $5! vjbutc7 rdbhfc ahtc7 $5$ ufvjhxyty7 sfdb rb x[e,bsqf ufvjbxbytc lf .dtkfathb kfxfh crfylbyfdt,c uflff,hfktc8 Y?K-bc ghjat,bs lfrjvgktmnt,ekb vtlblehb rfyflf cfibyfj ctpjybc uf[cyfvlt thsb sdbs flht cf.dfy]jl firfhfl dth b.j vpfl7 vfuhfv tujyf7 dbqfw hec vj.dfhekt,c hdfdt sfvfiib vfbyw lfdfyuhtdj8 hjv ufbkbf cthbbc gbhdtkb yf[tdfhb7 ?jrtbc cfvij,kj vtnjmtc jhb mekbsf lf cfvb ujkbs xfvjhxt,jlf lf js[b hrtyfw vjcrjdib7 ke;ybrbc lfh,fpib tkjlf8 cnjr?jkvib rfyflfv bct beh]erf7 hjv cfresfhbdt tkxb vjbvlehf8 Y?K-tksf uehe ?fhb cbyltyb crfylbyfdt,c ]th rbltd vjsfvfitj,bc [fyblfy bwyj,lf lf uekpt 'ffyfw fh t[fnt,jlf7 hfqfb fvfs .fhfxj[kehfl7 qbfl x[e,b fh e.dfhlfs7 vfkdbs xfhn.vfcf lf .dfy]bc 'utht,fib rb 'ffy ufofaekb b.dyty8 ?jlf7 Y?K-bc yfqt,bc xf,h'fyt,fc hjv tqbhcf7 nht rhjyjhvf7 rfyflehb dthcbbs7 fdb pyt chekfl ufvjfdkbyf lf hect,sfy cf[tk-ufnt[bkb vtnjmt vo.j,hblfy vskfl ufvjb.dfyf8

%_ yfrthb tyfpt eafkb cbyltyb sfdbc obuyib fvnrbwt,c7 .dtkf x[e,b vfcgby'tksf ofvjo.t,ekb b.jj7 vfuhfv cfmvtw tuff7 hjv sfvfisf dbltj-xfyfothb idtltsbc ntktdbpbbc cfresht,ff lf lbcrjl fmfvlt fh ufvjwtvekf7 rth'j7 vj[fkbct vrdktdfht,c rb sbsj sfvfiib @_ fsfc ljkfhc s[jdty ufoeort,ekb ntkt,jct,b8 rfyflfv gbhdtkb it,vf vtcfvt gthbjlibqf vjbuj7 idtlt,vf rb ief gthbjlib thsflthsb ujkb vfiby ufbnfytc7 jh-rfwf vtnj,f hjv ?mjylfs8 sfvfic ufe'qdyty lfcfdkts-uthvfytkb vcf]t,b7 ahfyw ,flthb lf bjpta rjvgfkf7 dbyw rfyfltkt,vf vtht lf vtht7 vjcrjdehb fv,t,bc itvltu7 kfvbc rjveybcnt,bc futynfl vbfcfqtc sfdbceafk7 lfcfdkeh cfv.fhjc8 rjvgfkfc cbyltyvf tutw lff,hfkf7 ?jrtbc wjlyfc dby xbdbc7 [tbhbfyfl wbuehfj,fw fh ite'kbfj8 rfyfltkt,b rbltd bv fphc fvrdblht,ty7 hjv cf,hfkj dtby mtivtyc idtlvf uhfylvf eka cnthythvf ?jrtbc bcnjhbfib ecf'fuktcb nhfdvf vbf.tyf5 .dfy]b gbhib bct f'uthf7 hjv ,txfd ,jcnjytkc tyfpt

29


%_ yfrthb lffltc7 vfuhfv cfmvtib [fh0 cnthythb jlty jhb oesbs uffultc7 idtlehvf ghtcfv rb dfhcrdkfdbc itwjlt,f thc lfevfkf8

idtlt,c zbirfhb uftqjs vtjht vfnxbc ,jkj gthbjlib idtltsvf vtnj,fpt jh]th b[tbhf lf rfyflfc cek ,jkjvltw eut,lf7 vfuhfv % oesbs rfw-yfrkekb cnevht,b bctd abk tcgjpbnjv b[cyf8 yfvfnxtdc cbyltyvf ,h'fyf7 idtlt,bw vfuht,b fhbfy7 vfuhfv cf,zjtkt,sfy f[kjc vfbyw dth vbdktyj7 xfemvf byut ?fvfhcnhbjvvf rb okt,bc itvltu itybiyf7 ctmntv,hbc bv o.dbkvf vfnxvf Y?K-bc zbirfhb ufudbqjj8 bvlhjbyltkb idtltsbc itafct,fib cbyltyb fh n.ejlf8 !)%$-)! okt,ib cf,zjtsb nht rhjyjhc !(!-]th t.dfy]f5 !#) sfvfib vjeuj7 !* ahtc lf]thlf lf v[jkjl @% offuj8 v'ktsfv'kt hecsf uflfvrblt idtltsc !)^@ okblfy !)(* okfvlt fh qbhct,bf vcjakbjc xtvgbjyj,f7 vfuhfv lfluf f[fkb cfereyt7 ?jrtbc cfv.fhj Y?K-ib ufthsbfylf lf ,tdhb hfv itbwdfkf8 ?jlf7 vjmvtlb jkbvgbehb xtvgbjyb kblcnhbjv - ajhc,thu - ptnth,thubc idtltsbf lf fhf lfwer - rjdfkxer jdtxrbybc hectsb=

gbhdtkb vfnxb if, !^2_)

cnjr?jkvb

idtltsb

30

rfyflf

rhbcnth f,hf?fvcjyb

#%

4 njyb tcgjpbnj

fhyt rfhkcjyb cnbu jcnkbyub ,jhbt cfkvbyub njvb f,hf?fvcjyb kfhc-thbr ibj,thub [tk-heyt vbknjyb

@ # % !* #* #(

ufhb ,thuvfyb gtn cntgknjyb ,htl gfhrb ,bk dfbsb 4 ;jckby utdhvjyb 4 ,hfbfy uktyb

cnbu-ujhfy bj?fycjyb ?jrfy dbr,thub njhl keylcnhbjvb eka cnthythb lfy cjlthcnhbjvb lfy kf,hfntyb eka ybkcjyb

^ * ( !! !$ !( !)

hjy tkbcb abk tcgjpbnj hjl ;bk,thb dbr ?tlabklb 4 dtby mtivtyb 4 ;fy hfntkb gjk ?tylthcjyb


vfnc jk,thub ,bjhy gfkvrdbcnb byut ?fvfhcnhbjvb fylthc ?tl,thub lbr belthcnhbjvb

@_ @@ @$ @( #$

4 gbn vf?jdkbxb 4 ;fy-gjk gfhbpt 4 vbrb htlvjylb ,j,b rkfhrb 4 vfhctk lbjyb

gbhdtkb gthbjlb _5!

?tylthcjyb mtivtyb ?tlabklb

!8$% #8@@ !$8#^

tkbcb .dfy]bc ufvjrdhf .dfy]bc xfhn.vf

vtjht gthbjlb _5@

!5@

rkfhrb a8tcgjpbnj

@!8!$ @@8@^

,thuvfyb cnthythb n8f,hf?fvcjyb cfkvbyub rkfhrb g8vf?jdkbxb cnthythb

@@8%# @#8%! @$8#% @(8__ #!8## #!8#) #)8$(

tkbcb7 ,thuvfyb eotcj ?bsb7 vb[ljvf lf eotcj,f ~!_ oesb` cfhvf ibj,thub7 cfkvbyub ~vtn` eifb,jl ufrfdt,f cfhvf blf.dbc xfhn.vf .dfy]bc xfhn.vf cfhvf

vtcfvt gthbjlb !5# !5$

mtivtyb gfhrb rfhkcjyb mtivtyb

$^8$% $)8!% $)8@^ %^8#$

x[e,b a8tcgjpbnj7 mtivtyb eifb,jl ufrfdt,f a8tcgjpbnj7 gfhbpt

lfhn.vf idtltsb rfyflf

!_ !!

* !!

* !@

@$ #$

vtjht vfnxb rdb !*2_)

cnjr?jkvb

idtltsb

rfyflf

4 rehn kfhcjyb

!

4 tl ]jycnjyb

fhyt rfhkcjyb cnbu jcnkbyub ,jhbt cfkvbyub njvb f,hf?fvcjyb

# % !^ @^

gtn cntgknjyb ,htl gfhrb 4 hjl pbkbyub 4 ljy jjhb

31


kfhc-thbr ibj,thub 4 rfhk-bj?fy ceylrdbcnb

#@ #*

4 ltbk nfkjyb ;jckby utdhvjyb

cnbu-ujhfy bj?fycjyb ?jrfy dbr,thub njhl keylcnhbjvb eka cnthythb eka ybkcjyb vfnc jk,thub 4 vfnc kbylb ,bjhy gfkvrdbcnb byut ?fvfhcnhbjvb fylthc ?tl,thub lbr belthcnhbjvb 4 ?fyc ?fycjyb -

* ( ) !_ !! !@ !$ !% !( @! @@ ## #^

abk tcgjpbnj hjl ;bk,thb 4 ,bk ujklcdjhcb 4 ltybc ?fkb dbr ?tlabklb 4 bdjy rehyefbt dtby mtivtyb 4 htl ,thtycjyb ;fy hfntkb 4 cnty vbrbnf ;fy-gjk gfhbpt 4 ;bk,th gthj 4 hbifh vfhntyb

gbhdtkb gthbjlb _5!

?tlabklb gfhbpt ujklcdjhcb

!_8#_ !#8!_ !^8@^

;bk,thb7 cntgknjyb lfzthf eotcj ?bsb7 .dfy]bc 'utht,f lf eotcj,f ~!_ oesb`

vtjht gthbjlb !5! !5@

ybkcjyb nfkjyb jjhb cfkvbyub

@!8!@ @%8_# @)8!% #@8$$

ibj,thub .dfy]bc xfhn.vf cfhvf

vtcfvt gthbjlb @5@ @5# #5#

$5#

$5$

keylcnhbjvb vfhntyb a8tcgjpbnj ?fycjyb hfntkb gfhbpt ?fvfhcnhbjvb ?tlabklb nfkjyb cnthythb a8tcgjpbnj

$#8!^ $#8#@ $^8@* $*8_) $)8!% %!8_@ %!8!^ %$8#! %^8!( %^8!( %)8!#

bj?fycjyb gthj7 rehyefbt .dfy]bc ufvjrdhf ?tl,thub ~vtn` cfhvf .dfy]bc ufvjrdhf ~vtn` .dfy]bc itvfhsdf ~% oesb` x[e,b x[e,b nfkjyb ~yfrk`

lfhn.vf idtltsb rfyflf

!_ *

!! )

!* !_

#( @^

7/08/2006 32


[esb ifb,f eukb]tc .byekbc ?jrtbc fo erdt ktutylfhekb7 !)*@ okbc ptgehb cthbbc vt[est vfnxib rfyflf ke;ybrib jhb gthbjlbc itvltu ecbn.djl but,lf7 vfuhfv ,jkj vtcfvtlib lfltlklf lf yt,bs sfdlfwdfpt uflfdblf7 [jkj cf,zjtsvf fbo.dbnf7 [esb ifb,f ukb]f7 vtcfvtlfw vjbuj lf fvbc itvltu Y?K-tk ghjasf ufcf,bseht,kfl thsb ufvfh]dt,fqf .jayblf8

cf,zjtsb %5$ rfyflf jh-rdbhbfyb itcdtyt,f lfcheklf8 cthbbc gbhdtkb7 rfyflehb yf[tdhbc itvltu hect,b jhb mekbsf lf cfvb ujkbs oby b.dyty8 vtjht yf[tdfhb7 fye rbltd js[b vfnxb7 vjcrjdib hjv eylf ufvfhsekb.j7 cf,zjtsb firfhf afdjhbnfl vbbxytjlf7 hfrb cnevhfldt lftvnrbwt,byf7 se hfjltyb gjntywbfkb uffxybf lf hfhbu itsfvfit,ekb fycfv,kbwff8 rfyflf xfvjhxtyfv uffuekbcf8 vj.dfy]t dfhcrdkfdt,b vb[dlyty7 hjv edfh]bit,kfl lf .byekpt sfdbc lfelt,kfl cf,zjsf vj.dfhekt,c dthfathc lffrkt,lyty8 uehe ?fhb cbyltyvf lf .jxvf abk tcgjpbnjv ueylb lfhfpvtc8 dblht vjcrjdc xfdbljlyty7 Y?K-tkt,vf cnjr?jkvib itbfhtc7 rfyflehpt lbl7 tdhjgek vjtlfypt jh]th t.dfy]yty idtltsc7 thsb sfvfib vjeutc7 vtjht ,jkjcqf ufeahtdtc7 utvjptw bx[e,tc lf njyecb fbvfqktc8

uflfwvek futynsf fk.fib rfyflbc ltktufwbfib vtyt]tht,-v[kt,kt,bfyfl %_ rfwb b.j8 cnevht,b bltjkjubehb vnhbc ,eyfuib cfresfhb sfdbc bvtlfl b.dyty lf rjveybcneh bvgthbfcsfy it,vfcfw tekfl fgbht,lyty7 vfuhfv ?jb cfjwht,fd5 vtjs[t7 dfyredthib ofut-

33


,ekb vfnxbc itvltu tcgjv hjv ufvjkfy'qf afyj,f7 [fk[vf vfhst,ekfl lffcrdyf7 ,bzt,c xdtyb v[fhlfzthf zbhlt,fsj8 ?jlf7 cfvb fsfcb afyb fb.fhf lf ueylc vjcrjdib xffrbs[f8 cf,zjtscfw tc eyljlf5 bv lhjbyltkb cfpjvbs thsj, 'dbhb7 $-vfyts-yf[tdhbfyb ,bktst,b cnevht,c cek vfvf-cbc[kfl7 dfkenfpt vb.blf cgjhn-rjvbntnvf lf rfut,tcfw ~behb fylhjgjdbc eibihjt,f` cfmvt ufvjexylf7 hfqfb cnevht,b ke;ybrbc lfh,fpib jvf[bfyfl mjvfuj,lyty sfdbcbfyt,c7 vjwfktj,bc ;fvc rb mtbaib fnfht,lyty lf vjcrjdc brkt,lyty8 rfyfltkt,c lfh,fpib welb flubkt,b vbexbytc8 sevw cnevht,b uflfwvek futynsf fk.fib vjtmwyty7 kbfyub vfbyw f[th[t,lf uflfvsbtkt,sfy rjynfmnc7 hfcfw gbhdtkcfdt vjcrjdeh sfvfipt f.fkvf.fkb vj.df5 vfdfyvf rfyfltkvf rtdbc mfqfklib xfnfyt,ekb .dfy]jcfysf cehfst,b lffyf[f ?jrtbpt uflfhtek hect,c lf fvfsfw bctsb nfwbfj,f ufvfhstc7 hjv smdtyb vjojyt,ekb8

tcgj .byekpt vj]lf cf,zjtkvf xbyjdybrt,vf vfufhb ,bpytc-a[f ufvjbxbytc lf fcgfhtpbc itvjvcfpqdhtkb qj,tt,b ~cf,zjehfl 3,jhnt,b4` htrkfvt,bs lf[ey'ktc7 hfw bv[fyfl fhyf[ekb cbf[kt b.j lf sdbs Y?K-ibw fsb okbc itvltuqf ~=` lfbythuf8 fvbsf lf ntkt-nhfyckfwbbc uf.bldbs cgjhn-rjvbntnvf ,kjvfl dfkenf bijdf7 vfuhfv vfubs nhtobfrc7 bfreitdcf lf [fhkfvjdc hf0 lfyfvldbkt,bs dth dbn.dbs7 vfuhfv tc jcnfnt,b cthbbc itvltu yfqlfl vbbqt,lyty ghtvbfc 3thsb sdbc [tkafcbc jltyj,bs48 rfyflfv ibyblfy fsfcj,bs vbbqj ufvfv[ytdt,tkb ltgtif lf ufcf[ltkib ufbrhf7 tcfj lf thb xdtysfyffj8 cnevht,b fuhtcbek lf fdbc vjcehyt vf.eht,tkc tkjlyty7 vfuhfv vjn.edlyty5 [fk[b ohtuflfcek xtmt,pt ~'fkbcvbthb bktsb` ecndtylf lf sfdbcb ueylbc ujkt,ptw [fhj,lf7 c[dfahbd rb levlf8 lf rbltd7 rfyflfib qj,tc ~vtnflht vjtlybc vjrkt udthlt,pt` ptvjlfy se lfvwfdb vbyf uf.dt,jlf7 cf,zjtsib ]thfw ,jwdht,bc ufkbbc ,fltc b.tyt,lyty7 hfvfw cnevht,c rbltd fabmht,byf7 fm sfdbceakt,f gfnbdib dth bmyt,fj8 ghjasf cfyf[fdfl ktjybl ,ht;ytdbc sfvflj,bs vstkb gjkbn-,behj vbdblf8 vfnxbc-obyf ajhvfkj,t,b ufbotkf8 keh] [fpt,pt xfvorhbdt,ekb vjsfvfityb cfsbsfjl ofhelubytc ge,kbrfc lf rehbjpbw vj[lf5 abk tcgjpbnj ufchbfklf lf .byekpt vj]lf8 lfh,fpib [fh[fhb fn.lf8 jqhfib tcgj njhtfljhbdbs ofvjbvfhsf7 htdthfycb itfut,f [fk[c lf hjujhw f[kf7 cb,thtib fvnrbwt,c7 ,ht;ytdc cf?fthj rjwyf ufeupfdyf8 fvfpt ktjybl bkbxc ofh,b fh ite[hbf7 kbfyuvf rb rfyfltkc nfib lferhf8

34


mtsb7 rfhb vj[ehtj gbhdtk gthbjlib sfvfib sfyf,fhb b.j8 lfvo.t, vtrfhtl fqlutybkvf njyb tcgjpbnjv dfkthb [fhkfvjdc sfsvfybs feqj7 dkf'br nhtobfrvf rb ub kfgetync vtnj,fpt [tbhb fh lffyt,f8 cnevht,vf vfkt vfbyw uf[cytc fyufhbib5 vskfl yjhxvf ;bk,th gthjv vjfn.ef cf,zjehb cfpjvbs 'ffy ,t,thb dbrnjh reprbyb lf ;fy-gjk gfhbptc ifb,f oby vbfojlf8 vtjht gthbjlb ofrbyrkfdt,bs lfcheklf7 vfyfvlt rb .byekpt rfyflf gfhgfit,lf lf jhb egfce[j ifb,fw ufbnfyf5 ,j,b rkfhrvf cflfj vjbuj7 gjk ?tylthcjyc vbfojlf lf ifb,f vbcufydt vbbqj7 ?tylthcjyvf rb kfgetynbc lfhn.vfpt lffvfnf8 fvfdt gthbjlib njhjynjtk gjkc lfhn.vbc lhjc pehuib e,b'utc lf ,bzb sfdbs qj,tc itfcrlf7 vfuhfv rfyfltksfufy fsdfkoeyt,ekvf xfa[envf ndbybc ith.tdfc uflffhxbyf8 ?tylthcjyc rbcthb vfuhfl tnrbyf7 vfuhfv tmbvc fh ufeujyf7 itvltucfdt wdkfpt lf,heylf .byekpt lf vtht lf vtht cthbbc uvbhbw uf[lf7 vbcbfyt,b rb vtcfvt gthbjlib ufjxyt,ekb ]jht,bdbs lfluyty lf bybwbfnbdf hect,c yt,bs uflff,fhtc8 fvfsfw 'qdtyb itbiytc lf cfvfufkbsjl lfcf]tc vtnjmt7 dbyw yfvfnxtdc sdbs-udtvfc vbtwf7 xdtyb cnbmbf itntdff lf 3mtsb7 rfhb vj[eht4 nfmnbrf7 f,f7 hfib ufvjudflut,jlfj8

vjcrjdeh xb[ib vjtmwyty hjujhw vthtqf ufbhrdf7 gfnbdwtvek rfyfltkt,c ?ujyt,bfs7 cfvbs xfvjhxtybkb vtnjmt vskfl of[lt,f7 hflufy xdtysfy7 Y?K-ib7 fcblfy )) itvs[dtdfib fctfj8 fhflf7 cf,zjehb ?jrtbc nhflbwbt,pt ufphlbkb ,bzt,b cek c[dfudfhfl abmhj,lyty8 hect,b vtnjmtc vbt'fkyty7 lff,ybtc lf tcgjpbnjc !! lfhn.vfpt [esb ujkbw eztltc8 ?jlf7 yfvfnxtdc ]thfw ]ttkb rkfhrb wjat,c .hblf7 vtujyf7 jhb gthbjlbc itvltu [tkbceakt,f vfu yf,bzdht,c wbv,bhib uflffcf[kt,lf7 tctyb rb .byekpt lf,heylyty lf cfcofekfl vjudbutcj8 fyufhbib !5$ b.j7 cf,zjtsvf hdf ofvib jhb ujkb hjv ufbnfyf8 behf kbfgrbyvf keh]b [fpblfy lfcw[hj7 rfhbcrty pehubs vlufhvf ckfdf fybcbyvf rb ifb,fc .dfy]b jcnfnehfl lfe[dtlhf7 lbcrj at[t,c ijhbc ufbnfhf lf njyb cf[nfl lfnjdf8 bmdt ]benvf iflhbyvf rfyfltk vwdtkc ifb,fpt .dfy]b vberhf lf fyufhbib thsfvlt itfvwbhf7 vtjs[t ujkpt rb cfvb gfcb ufrtslf7 cfif uectdvf lfrhf lf ujekb hbrjitnvf vjfn.ef8 ,jkj ujkpt rkfhrvf erfy vbfojlf hjl pbkbyuc7 fvfc rb w,bthb dbrekjdvf fcofgyf ifb,f lf sevw rfhc udthlblfy

35


vbtf[kf7 ujekc vfbyw fsj[kf8 rfyflfv vfhw[b bct bo.byf7 hjv ghtc-rjyathtywbfpt fh ufvjw[fllf8 uehe cbyltyb sfyfvfvekt vtlbfc wfkrt vfbyw tcfe,hf lf sfdb bvfhskf7 itubhlt,bcsdbc sfdlfwdfpt uflfcdkf fh lfvbdfkt,bfj7 hecvf voehsytkvf ctdf ,j,hjdvf rb ofbvtlblehf7 se hf des[fhb ,bzt,c ,jkj itcdtyt,fpt7 vfufc cthbbc lfchekt,bc itvltu utn.dbsj8 vfmfvlt rbltd cfvb it,vf b.j8 rfyflf xb[ib vjtmwf5 vtnjmbc cf]j,ytkfl cfvbdt sfvfibc vjut,f zbhlt,jlf8 fhflf7 cf,zjtsb [es it.hfpt cek thsflths[tk t'kbf8

vt[est vfnxb gfh @@2_)

vjcrjdb ~!% fsfcb`

cf,zjtsb

rfyflf

@_

dkf'bckfd nhtobfrb

#%

4 njyb tcgjpbnj

@ # $ % * @%

4 fktrcfylh uectdb dkf'bvbh kenxtyrj dbrnjh reprbyb fktrcfylh hfuekbyb utyf'b wbufyrjdb 4 behb kbfgrbyb

@ # % !^ !* @%

4 ufhb ,thuvfyb gtn cntgknjyb ,htl gfhrb hjl pbkbyub 4 ,bk dfbsb 4 ub kfgetynb

) !_ !@ !# !% !^ !* !( !) @@ @)

behb ,kbyjdb fktrcfylh vfkwtdb 4 tdutyb vbifrjdb ,jhbc vb[fbkjdb fktrcfylh bfreitdb dkf'bvbh gtnhjdb dfkthb [fhkfvjdb dkf'bvbh dbrekjdb dkf'bvbh iflhbyb dbfxtckfd fybcbyb 4 fktrcfylh vfhnbyberb

^ * ( !@ !( !) @_ @@ @* @( ##

4 hjy tkbcb abk tcgjpbnj hjl ;bk,thb bdjy rehyefbt ;fy hfntkb 4 gjk ?tylthcjyb 4 gbn vf?jdkbxb ;fy-gjk gfhbpt 4 ahtyr vf?jdkbxb 4 ,j,b rkfhrb ;bk,th gthj

gbhdtkb gthbjlb

_5!

tkbcb [fhkfvjdb gfhbpt

#8$) !@8@% !%8#_

cfhvf .dfy]bc xfhn.vf gthj7 ;bk,thb

vtjht gthbjlb _5@

36

rkfhrb

@@8#^

?tylthcjyb


_5#

tkbcb [fhkfvjdb ,thuvfyb ?tylthcjyb ,kbyjdb dfbsb

@%8#( @%8#( @(8!# #!8$* $_8__ $_8__

.dfy]bc xfhn.vf lfzthf x[e,b kfgetynb7 rkfhrb .dfy]bc xfhn.vf .dfy]bc xfhn.vf

vtcfvt gthbjlb !5# !5$ @5$ #5$

$5$ %5$

,kbyjdb ?tylthcjyb fybcbyb iflhbyb rkfhrb wbufyrjdb uectdb dbrekjdb bfreitdb

$#8#$ $$8%^ $)8_% $)8!# %_8@% %_8@% %!8$! %$8$^ %%8$(

gtnhjdb7 reprbyb rkfhrb kbfgrbyb7 bfreitdb fybcbyb lfzthf .dfy]bc itvfhsdf hfuekbyb7 [fhkfvjdb [fhkfvjdb ~ufvfh]` .dfy]bc ufvjrdhf

lfhn.vf cf,zjtsb rfyflf

) !@

!# !#

!! !#

## #*

cfertstcjyb gtnhjdb7 bfreitdb - n8tcgjpbnj7 ?tylthcjyb

cthbbc ]fvb cf,zjtsb

* mekf ~#-!-!`

@@ ujkb

rfyflf

# mekf ~!-#-!`

!( ujkb

*5# vjy7 !5$ njh7 $5$ dyg7 %5# dyr 2 %5$ vjc cf,zjtsb5 [fhkfvjdb #7 vb[fbkjdb #7 pbvbyb @7 gtnhjdb @7 bfreitdb @7 ,kbyjdb @7 iflhbyb @7 dbrekjdb @7 kt,t'tdb7 ,jleyjdb7 fybcbyb7 uectdb 4 vtnj,fpt #7 yfrkt,j,fpt # rfyflf5 ?tylthcjyb $7 a8tcgjpbnj #7 gfhbpt @7 rkfhrb @7 rehyefbt7 g8vf?jdkbxb7 a8vf?jdkbxb7 hfntkb7 gthj7 ujklcdjhcb7 ?fkb 4 vtnj,fpt !7 yfrkt,j,fpt !

9/08/2006 37


gfcfj,f xtmt,bs vjeifktc .byekbc ?jrtbc fo erdt ktutylfhekb7 !)*@ okbc ptgehb cthbbc vttmdct vfnxib rfyflfv ke;ybrib cfresfhb7 'fkbcvbthb nfmnbrf vjf[dbf sfdc cf,zjtsc lf sevw vcf]t,bc uflfvrblt gthbjlpt vtnb rfw-yfrkekvf b.dfy]f7 vfbyw vjbuj lf cf,jkjj ufvfh]dt,bc ifycbw itbyfhxeyf8

cf,zjtsb @5# rfyflf vttmdct vfnxbc oby rfyflf eacrhekbc gbhfc bluf5 cthbfib ufcfvfh]dt,kfl ktybybc lfh,fpib cfvbdt lfhxtybkb hrtyf eylf vjtuj7 vfiby hjwf hect,c thsb vjut,f .jayblfs lf ahtptw7 ifb,fsf ertstcb c[dfj,bc ufvj7 sfdc ufvfh]dt,ekt,fl ufvjfw[flt,lyty7 hfcfw ?jrtbc vjvujyb thb dthfahbs buet,lf8 rfyflfc [esb sfvfiblfy thsflthsb rb vjtuj7 vfuhfv erdt itsfvfit,ekb.j lf cf,zjtksf cnbkbw uftibahf8 ?fhb cbyltycf lf fvfkfc lftcrdyfs7 vtnjmtc rfhib lfhn.vbc cbvhfdkbs rb fhf7 vtnb xtmbs ~'fkbcvbthb bktsb` eylf df]j,jsj8 ?jlf7 cthbfib gbhdtkfl vj[lf7 hjv hect,vf Y?K-tkt,pt vtn]th vjbrbs[tc ujekb7 rfyflfv rb xtmt,bs xfeifkf vtnjmtc gfcfj,f lf ,htl gfhrvfw js[b bctsb ?bsb b[vfhf7 hjv vfcgby'kt,b 'kbdc ofvjluyty8

38


rhbynb fqfh lf'hfsj ]fveh ufvfh]dt,fcsfy [tkbc ths ufodltyfpt vlujv cf,zjtkt,c pehuc evfuht,lyty lfcfdkts-uthvfytkb vcf]t,bw7 ahfyw ,flthb lf bjpta rjvgfkf8 tctyb7 rfyfltksf lfhfl7 rfgbnfkbcnehb cfv.fhjc idbkt,b b.dyty7 vfuhfv cfthsfijhbcj atlthfwbblfy yfqlfl tutsb lfdfkt,f ?mjylfs vbqt,ekb7 hjv ?jrtbc tdhjgekb j]f[bc fkfvlfhb fh eylf lftxfudhbyt,byfs uflfvsbtkb7 eh]erb ghjatcbjyfkt,bcsdbc8 fvgfhnfdfy rfyflfc uthvfytkt,b vjcrjdib xfcdkfvlt vjtrblt,byf vnhfl8 ,flthcf lf rjvgfkfc cnjr?jkvib tvcf]fs idtlts - rfyflbc sfvfib lf Y?K-tkt,b ,kjvfl t]fhbvt,byfs8 fvfpt rfyflf 'ffy fqhtybkb b.j8 cthbbc vttmdct ]f[bc gbhdtk gthbjlibdt cnevht,vf jh]th hjv vjf[th[tc cfvb crtbnthbs thspt ufcdkf7 vcf]t,vf rhbnbrjct,c evfk sfvfiufht ufvjex[hbrtc8 fvfpt ufxfqlf rfabfj,f lf ,jkjvlt fqfh lfvw[hfkf8 itltufl cnevht,vf ]fhbvfl #! oesb ~hdf @-oesbfyb7 thsb %oesbfyb lf thsbw !_-oesbfyb` ufvjbveifdtc7 vfcgby'kt,vf rb jlty js[b= vcf]t,vf cfif hfuekbyb rb uffultc7 vfuhfv tc fh[tbyfl lfchbfkt,lf lf cfrybcrty vfibyqf ufe[dbf7 rfyflfv ufyufibc pfhb hjv lffhbc[f8 ,jkj itcdtyt,fpt cnevfhsf ltktufwbbc vfdfyb vj[tkt ufcf[ltkibw rb vbtzhf uthvfytkt,c lf uf]jhf7 [jkj cbyltyvf itubhlt,b lffhbuf7 hfw ubylf vj[ltc7 rhbynb fqfh lf'hfs lf .dtkfathb fbnfytsj8

ujkb dthfdby itybiyf hect,vf fcts [tkcf.htk gbhj,t,ibw dth vjbutc uflfvo.dtnb ,h'jkf8 rfyflfv !* oesb thsb rfwbs yfrkekvf bsfvfif7 vtjht gthbjlbc ,jkjc rb7 chekb jhb oesb7 cfvb crtbnthbs [esbc obyffqvltu bwfdlf sfdc8 fv lhjc fyufhbib #5@ b.j7 vfuhfv bdfhuf ujekvf rty lhfbltyvf7 dbyw fmfvlt Y?Kehfl sfvfij,lf lf lfhn.vbc itcfut,t,kfl rfhblfy ijhc ufchbfklt,jlf [jkvt7 vtht rb .fblf itbwdfkf5 cfluehpt hxt,jlf lf hecsf gfct,pt sfd,hew fqfh tc[vjlf8 lhfbltyc fv vfnxfvlt hect,sfy cfvbdt sfvfib oftuj ~cfvb okbs flht7 3vj.dfheksf4 vcjakbj gbhdtkj,fpt #5)7 ptgeh cthbfib rb #5* lf #5%`7 f[kf rb ,jhbc vb[fbkjdvf rfhbc thsb rblblfy vtjhbcrty hjv egfcf dfkthb [fhkfvjdc7 ifb,fc wbuehf lfe[dtlhf lf 'tkblfy fc[ktnbkc sfsvfybs lfteakf8 fhflf7 hfw lbdblb .jdtklqbehb vj[vfht,bc cfufyb uf[lf lf cthbbc chekb7 !)-cffsbfyb xfyfothbw js[ lbcrjpt #_ ljkfhfl b.blt,f7 ufw[fllf7 hjv ujkb ufcekf7 vfuhfv bub dthfdbc iteybiyfdc8

39


bv [fyfl ?jrtbc rfhib ,flt trblf7 hfsf itdfhlybkb ifb,f itevxytdkfl erfydt fh ufvjdfhlybkb.j8 xfyfothbc itytkt,ekb fyfkbpbs sehvt xfyc7 hjv ifdb lbcrj cojhtl fv ,fltc t[t,f lf lhfbltyb sfsvfybs vthtqf bzthc8 ujkb bvflfw fh xfbsdfkf7 hjv cf,zjtkt,c sfdb fh ufvjelbfs lf rfyfltkt,bdbs fqfh xfwbt,bfy vcf]t,c7 lbmnjhvf rb ufvjfw[flf7 ifb,f 'tkvf fbc[kbnfj8

.jdkfl eqbhcb lfdfkt,f rfyflf vtjht gthbjlbc vboehekc cfvb rfwbc fvfhf bvfl lfhxf7 hjv hfuekbyc cbc[kb flbyf abk tcgjpbnjv7 fvbc uf'tdt,fpt rb vtjht voehsytkvf7 ]jy athubecjyvf ,tdhb blfdf lf ]fhbvf hjv vbbqj7 bdjy rehyefbt ofdblf cfc]tkbc vjcf[ltkfl8 fvfdt7 ]thfw jlty #$ okbc fqvphltkvf gbhdtk itcdtyt,fpt .jdkfl eqbhcb lfdfkt,f vbcwf @# okbc rkfhrc lf ,j,vfw gbhyfskfl itfchekf7 hfw fmfvlt kfmfl fvxytdbf vbc ,fhfmbfy htgenfwbfc8 ,j,b b[ctyt,c7 eujkj gbhdtkb gthbjlbc itvltu athubecjyb cf,h'jkdtkfl udfuekbfyt,lf lf hfvlty]thvt ufbvtjhf7 vfu [fhkfvjdc dbyvtv vb[tltsj8 rkfhrc fmts-bmbs lfeo.bf sdfksf wtwt,f lf vfktw vbv[dlfhf7 hjv vj'qdfhb vfc vbvfhsfdlf lf fhf c[dfc8 ?jlf7 vtjht gthbjlbc iefotkib sfdflfw 'ffy rkfcbfyvf vjsfvfitv7 ufyut, lf firfhfl7 sbsmj ujkac sfvfij,cj7 vbcw[j .dfy]b cf,zjsf dfhcrdkfdc lf rjzb bct lfeifdf7 hjv 3dfkthfv4 vtidblt sfvfib ufvjnjdf7 vthdtib rb .byekpt n.ebkfl b.j8 [fhkfvjdb fh ofmwtekf lf rkfhrc uftgfce[f8 fn.lf ufotd-ufvjotdf8 vcf]t,b yfqlfl df;rfwehfl vjbmwyty7 rkfhrc jh oespt fsbw hjv lfevfntc eotcj,bcsdbc7 vfuhfv lf[ts egbhj,fc0 cthbbc rfyfltkb uvbhb gjk ?tylthcjyb yfvfnxtdc fvnrbwt,lf7 x[e,ib vtw xfdt,b lf hect,c dfubyt7 vfuhfv ?jrtbc evtwfhvf ,flthvf xtvc vfubdhfl elfyfifekj rkfhrb uffuljj8

cthbfc ufvfh]dt,fvlt vbdb.dfysj fhw 3vtbk tyl ukje,bc4 gfnbdwtvek vothfkc7 lty ghfelaesc e[ctyt,bf tc eujy]tcb bywbltynb sfvfibc dhwtk vbvj[bkdfib8 vjrktl7 ufzbhdt,ekb rfyflf hfubylfhf [th[bs ufvfh]dt,fpt .f,ekc b.j lf vbpfycfw tobf7 hfqfb hect,vf exdtekjl bltlktc8 vfs hdf vtnj,fpt thsflthsb ujkb ufbnfytc8 hfw 'ffy cfwyfehbf7 ifhbfyb rfyflf fv thscfw fvflkbc vtnjmtc7 tcfj lf ltybc ?fkb ufcfult,b fh b.j7 hfrb hecbc yfwdkfl ifb,fc lffhn.f .dfy]b lf iflhbybw tcgjc cflfjc dth vjeut,lf7 abkb cfe,hbs hjv fh .jabkb.j ufhsekb lf vcf]cfw cojhtl xftulj ifb,fj8

40


vjrktl7 vfhskfl smvekf7 bcnjhbfc ufvfh]dt,ekt,b othtyj8 vfs sfyf[vfl7 yfrkt,j,fpt ueylc eyfhbfyfl uff'kt,bytc rjz-vjhxtybkvf cth; cfdfhvf7 gbnth vf?jdkbxvf7 ;fygjk gfhbptv7 abk tcgjpbnjv lf ufhb ,thuvfyvf8 itvltub vfnxt,bcsdbc xfkbxb bvfpt ufxfqlf7 hjv ,flthb lf rjvgfkf hjujhvt sfvfiufhts vjtnjdt,byfs lf vfs yfwdkfl xt[ heljka ,fnbfcf lf idtl edt lfk,thuc tvcf]fs7 vfuhfv fvfpt bmtsf rdbhfib8 lfcfchek7 ujkt,bc ufvjw8 fyufhbib behb kbfgrbyvf keh]b [fpblfy uf[cyf8 rfyflfv sfdbcb cfvb ifb,f (# ofvib itfulj8 hjl ;bk,thbc lfhn.vbc vjuthbt,bcfc dkf'br nhtobfrb ofbmwf lf ?fkvf ptvjlfy uflfeulj lbcrj8 vtht htl ,thtycjyvf rfhbc oby vbfojlf qbfl lfhxtybk bdjy rehyefbtc7 ?tylthcjyvf rb vtnjmbc vwdtkc gfcb xfezhf lf vjc[ktnbs lfehn.f vtrfhtc8 cfif bfreitdvf vtnj,fpt iflhbybc vjut,ekb cflfjlfy f[tbhf ueylb7 ufvfh]dt,ekvf rfyflfv rb vtlbfc vbf[fhf7 .dtkfathb xdtyb vtnjmbc cfcfhut,kjl b.j lf vfbyw vjdeuts9 thsb cbn.dbs7 cthbfc ufvfh]dt,fvlt vbdb.dfysj8

vttmdct vfnxb rdb @$2_)

vjcrjdb ~!% fsfcb`

cf,zjtsb

rfyflf

@_

dkf'bckfd nhtobfrb

@)

4 rty lhfbltyb

# % ^ * !$ @%

dkf'bvbh kenxtyrj fktrcfylh hfuekbyb 4 dfkthb dfcbkbtdb utyf'b wbufyrjdb 4 behb ifnfkjdb behb kbfgrbyb

@ # % !* @# @%

ufhb ,thuvfyb gtn cntgknjyb ,htl gfhrb ,bk dfbsb 4 cth; cfdfhb ub kfgetynb

!_ !# !% !^ !* !( !) @@ @# @$ #_

fktrcfylh vfkwtdb ,jhbc vb[fbkjdb fktrcfylh bfreitdb dkf'bvbh gtnhjdb dfkthb [fhkfvjdb dkf'bvbh dbrekjdb dkf'bvbh iflhbyb dbfxtckfd fybcbyb 4 behb kt,t'tdb 4 fktrcfylh ,jleyjdb 4 fktrcfylh djkxrjdb

^ * ( !_ !@ !% !( !) @_ @@ @(

hjy tkbcb abk tcgjpbnj hjl ;bk,thb 4 ltybc ?fkb bdjy rehyefbt 4 htl ,thtycjyb ;fy hfntkb gjk ?tylthcjyb gbn vf?jdkbxb ;fy-gjk gfhbpt ,j,b rkfhrb

41


gbhdtkb gthbjlb ,thuvfyb a8tcgjpbnj

!_8@! !#8!!

cfhvf vb[ljvf ~$ oesb`

vtjht gthbjlb !5_ !5! !5@ !5#

@5#

kbfgrbyb hfuekbyb ?fkb rehyefbt ?tylthcjyb kfgetynb dfcbkbtdb rkfhrb

@!8!@ @@8_) @%8!# @^8@! @^8#^ @(8@) @(8@) #_8!@

?fkb bfreitdb a8tcgjpbnj rehyefbt

#*8_@ #*8! ! #*8$^ #*8$^

bfreitdb7 iflhbyb eifb,jl ufrfdt,f ;bk,thb ,thtycjyb ~ufvfh]` x[e,b x[e,b .dfy]bc xfhn.vf lf eotcj,f ~!_ oesb` .dfy]bc xfhn.vf iflhbyb7 kbfgrbyb ~vtn` .dfy]bc itvfhsdf ~% oesb` vcf]t,sfy rfvfsb

vtcfvt gthbjlb tkbcb

%*8#)

lfzthf

lfhn.vf cf,zjtsb rfyflf

^ )

!# *

!@ )

#! @%

cfertstcjyb kenxtyrj7 bfreitdb - lhfbltyb7 ,thuvfyb

cthbbc ]fvb cf,zjtsb

* mekf ~#-@-!`

@$ ujkb

rfyflf

% mekf ~@-#-!`

@! ujkb

*5# vjy7 !5$ njh7 $5$ dyg7 %5# dyr 2 %5$ @5# vjc cf,zjtsb5 [fhkfvjdb #7 vb[fbkjdb #7 bfreitdb #7 pbvbyb @7 gtnhjdb @7 ,kbyjdb @7 iflhbyb @7 dbrekjdb @7 kt,t'tdb7 ,jleyjdb7 fybcbyb7 uectdb7 kbfgrbyb 4 vtnj,fpt $7 yfrkt,j,fpt # rfyflf5 ?tylthcjyb %7 a8tcgjpbnj #7 gfhbpt @7 rkfhrb @7 ?fkb @7 rehyefbt @7 g8vf?jdkbxb7 a8vf?jdkbxb7 hfntkb7 gthj7 ujklcdjhcb 4 vtnj,fpt !7 yfrkt,j,fpt !

11/08/2006 42


ufvjvo.dltekb v[twbdbs .byekbc ?jrtbc fo erdt ktutylfhekb7 !)*@ okbc ptgehb cthbbc ,jkjcobyf7 vtidblt vfnxib rfyflf ]th ujekvf b[cyf7 ,jkjc rb fn.lf ecfcnbrtcb x[e,b7 cf,zjtsb lfltlklf7 cnevht,vf ekfvfptcb ujkb ukb]tc lf mekt,bs vtnjmtc lftodbyty8 fct hjv7 .dtkfathb lfcrdybs7 vthdt sfvfic eylf uflfto.dbnf8

cf,zjtsb #5$ rfyflf vttmdct hrtybc ofut,bs cf,zjtsvf bybwbfnbdf vtnjmtc uflff,fhf8 rfyflfc ibyblfy ,fhtv %_ fsfcb itvfuekbfyt,tkb ltgtif vbedblf8 cthbbc gbhdtkb vfnxblfy xfvjhxtybkvf ghjat,vf ,jkjclf,jkjc bhoveytc7 hjv vj.dfheksf ufnt[df [tktobat,jlfs7 vbs eahj7 se vtidblt vfnxib hect,c 'ffy lffrklt,jlfs dbhnejpb dfkthb [fhkfvjdb7 dbcfw ,j,b rkfhrvf voehsytkbc lfdfkt,bs ufyut, itvjrhf .dfy]b lf kfvbc b.j rjzb vjnt[f8 cf,zjtksf7 vfiby erdt vj[cybkvf7 uflbfv7 fyfnjkb nfhfcjdvf vfhst,ekfl itybiyf7 vtidblt it.hfpt rfyflf fk.fib vjmwtekb yflbhbdbs ufbcfh]fj8 bv[fyfl ufufybf wbdb jvb b.j8 jhbdt v[fht ?jrtbs wlbkj,lf cfresfhb cjwbfkehb cbcntvbc egbhfntcj,bc lfvnrbwt,fc8 ,bzt,b cf,h'jkdtkfl b.dyty itvfhsekyb lf erfy fhfathpt lfb[tdlyty8 thsb cbn.dbs7 rjveybpvb ltvjrhfnbfc t]b,ht,jlf ewbdtc7 .byekbc jvib8

43


xdty udf'tdt,ty7 bvfs gfnbj,tyj cnevfhsf uehe ?fhb cbyltyvf nhflbwbekfl itwdfkf vtrfht lf rfhib njyb tcgjpbnj xff.tyf8 [fhkfvjdbc nhfdvbc ufvj cf,zjtsvf idblb vwdtkb lffcfmvf7 ajhdfhlt,ib rb jhb ]ttkbc yfwdkfl bctd ufvjwlbkt,c e[vj8 Y?K-tksfufy itxdtyt,ek lfcfdkts uthvfytksf7 ahfyw ,flthbcf lf bjpta rjvgfkfc yfwdkfl bvcf]tc xt[vf heljka ,fnbfv lf idtlvf edt lfk,tuvf7 vfuhfv ifhbfyb cnevht,b vfsbsfw ervf.jabkj lfhxyty7 tcfj lf xdty bvfpt udf'tdt,ty7 hfcfw hect,c gfnbj,ty lf jacfblt,cfw udbujyt,tyj8 gbhdtkb gthbjlb ahtl lfcheklf8 abk tcgjpbnjc rfhbc oby kenxtyrj tzblt,jlf7 vfuhfv ,jcnjytkvf wtynhvf vfbyw vjf[th[f hjy tkbcbc vbth ahsblfy yfgfctdbc ufnfyf8 gbhdtk cf,zjsf ujkpt ,htl gfhrb of,jh'brlf7 cfif bfreitdb njybc gbhbcgbh ufchbfklf lf ifb,f kf]t,ief ufenfhf8 vtht7 yfrkt,j,fpt7 bvfdt gfhrbc wbuehblfy lbcrj gtnhjdc vbedblf lf wttcrtkvf 'qdtyb itbiyj7 abkvf rb [tlitrhek nhtobfrc ufenfyf lf fyufhbib uffsfyf,hf8

!#-dt lfhn.vf feqj vtjht gthbjlib ptlbptl jh]th7 abk tcgjpbnjcsfy lf ;fy-gjk gfhbptcsfy7 bx[e,f ,t,thvf dbrnjh reprbyvf7 ujkb rb fqfh ufcekf7 hfrb vtrfht tcgjpbnjv uflfcfhtdfl bsfvfif lf hect,c !#-dt lfhn.vf feqj8 vtcfvbc lfcfo.bcib hjl ;bk,thb rfhbc eryblfy ufvjchbfklf lf nhtobfrb ,tm?tylbs uff,bsehf7 vfuhfv rfyflfv lbl[fyc dth ufb[fhf7 hfrb bfreitdvf gfeth-gktpt vfnxb vtcfvtlfw uffahtdf8 bmdt hect,b rbltd vbluyty vtnjmtc7 vfuhfv njyb tcgjpbnjv bctd bdf;rfwf7 vtht rb cbv'faht ytk-ytkf xfw[hf5 vbfvbncf lf otcbth cf,zjtsc ahtw [tkc f'ktdlf7 [jkj tivfrb lf ub;vf;b rfyflf vjvtync tkjlf8 tc lhjw vfkt lfluf5 cf.dfy]j cfv-yf[tdfhb oesb hjv hxt,jlf7 ,jhbc vb[fbkjdb lf ufhb ,thuvfyb yf]f[tdc thsvfytsc fqfh vjtidyty lf qj,tcsfy itb,yty8

3yfv nfrjb ?frtb yb ye;ty4 rhbdib rfyfltkvf hecc f]j,f8 ,jhbf bct ufvofhlf7 hjv ?jrtbc lfeothtkb rfyjyb lffhqdbf lf vtnjmt cfbydfkbljl ufobhf5 fktcbkb wbuehf cek odbdt,ib ehn.f8 gbhvf cfafhib uffqobf lf ,thuvfyc at[bw ufezhf7 jqjylfw vce,emfl8 cfvfubthjl7 vb[fbkjdc bdjy rehyefbtvfw vfuhfl vjclj lf sfdfl ,thuvfyvfw sfdb utvjpt f[ktdbyf cfmfsvbc ,fltpt7 hjvtkbw cf,zjtsib bv[fyfl gktmcbukfcbc vfubdhj,fc otdlf lf fcgfhtpbc qj,tc ptvjlfy uf.dt,jlf8

44


x[e,ib jhbdt ueylb chekb itvflutykj,bs xft,f8 tn.j,f7 vfibydt smdf hecvf rjvtynfnjhvf ybrjkfb jpthjdvf bcnjhbekb ahfpf5 3yfv nfrjb ?frtb yb ye;ty4 ~fctsb ?jrtb fhf udzbhlt,fj`8 dbsfht,f bct lfb'f,f7 hjv wjnfw lf e,tleht,f lfnhbfklt,jlf8 fvbs ghjasf lf vj.dfheksf uf]b,ht,fc fphb vskfl lftrfhut,jlf lf ?jrtbcfw cfvelfvjl ufen.lt,jlf cf[tkb8

utyf ifb,fc lf[fh,lf ,tlfl7 vjx[e,ht,b lfijivbylyty8 vcf]t,vf vb[fbkjdb lf ,thuvfyb ajhvfkehfl [es-[esb oesbs7 afmnj,hbdfl rb vfnxbc ,jkjvlt uff'tdtc8 ufyf[klf sfvfib lf bq,fkvf ,jkjvlt vt,h'jk cnevfhsfrty b,heyf gbhb5 rkfcbfyvf7 ufvh]t7 vfuhfv fhfvw lf fhfvw dfhcrdkfdvf njhjynjtkvf ahsfv7 gjk ?tylthcjyvf bctsb ujkb ufbnfyf7 hjv yfvfnxtdc ufyfw[flf7 w[jdht,fib ertstcc dtqfhfathc xfdblty lf itvb'kbf dfkvj[lbkvf lfdkbj cekbj8 ?tylthcjyvf ifb,f cfresfh keh] [fpsfy7 cth; cfdfhbcufy vbbqj lf obycdkf hjv lfbo.j7 jhb cf,zjsf vwdtkb ittut,f8 gjkvf b[th[f lf utpbc wdkbs fvfs flubkt,b uffwdktdbyf7 vtht rb utyf wbufyrjdc ifb,f at[t,ief ufenfhf lf sfdfl ufhtlfy itvjechbfkf8 hecc lbcrj wbuehfpt uftlj lf ufe'dhf7 eahj lblb itwljvf rb bc vjedblf7 hjv vwdtkbc ths-thsb vwyt,f lffhqdbf lf bvbc yfwdkfl7 hjv vjv[dlehbc rjhgecpt tsfvfif7 fhbabdbs ifb,fc lf[fh,lf8

obstkb yfsehf fh fbysj ?tylthcjycfw tc eyljlf5 hecc cbvfhlbs f]j,f lf nhtobfrsfy gbhbcgbh ufcekb sevw eryblfy vjwtktc7 vtrfhtc ptl [fhb[fcsfy vfbyw f.kfgf vfqfkb8 ofmwtek gjkc ujkb fh lfeyf[fdc8 hec ntm-gthcjyfkc fhw rfhbc erfy feysbf obstkb yfsehf7 vfuhfv vjtlfyc rfyflbc vstkb ueylb hjv ittcbf lf ptbvb uffxfqf7 ?tylthcjyb vb[dlf7 hjv sfvfib vjut,ekb b.j8 gjkvf vcf]cfw uf[tlf lf fvbcvf itvfhsekvf [tkvf dfhfelib lffhoveyf8 yfvfnxtdc hecsf voehsytkvf ctdf ,j,hjdvf rjktmnbdbpvbc ghbywbgb lffhqdbf lf ]bmeh smdf7 lqtc wbufyrjdvf ofudfut,byf sfvfibj7 cbyltybc sfyfitvot ]jy athubecjyb rb ufvjn.lf7 xtvb vjyhtfktkb vfcofdkt,kbc7 sje ,ktbmbc [hbrb db[vfht lf vstkb ueylb .byekpt cflqtcfcofekjl uflfdf[neyt7 hfsf vcf]t,c ifhbc vjlt,bcf lf ujkb ufemvt,bc [fkbcb lfrfhudjlfsj8 vjrktl7 cthbbc fyufhbib ufsfyf,hlf8 ,jkj sfvfiib obstkb yfsehf rdkfd fh fbysj7 hfcfw cfibytkb f.fkvf.fkb vj.df8 ?tylthcjyvf eahj vfufhb ujkbw ufbnfyf7 vfuhfv fvfpt lf ,tdh c[dfptw [esif,fsc b.jc8

45


vtidblt vfnxb cfv @^2_)

vjcrjdb ~!% fsfcb`

cf,zjtsb

rfyflf

@_

dkf'bckfd nhtobfrb

#%

4 njyb tcgjpbnj

@ # $ % ^ * @%

4 fktrcfylh uectdb dkf'bvbh kenxtyrj 4 dbrnjh reprbyb fktrcfylh hfuekbyb dfkthb dfcbkbtdb utyf'b wbufyrjdb behb kbfgrbyb 8 4 behb ,kbyjdb fktrcfylh vfkwtdb 4 tdutyb vbifrjdb ,jhbc vb[fbkjdb fktrcfylh bfreitdb dkf'bvbh gtnhjdb dkf'bvbh dbrekjdb dkf'bvbh iflhbyb dbfxtckfd fybcbyb fktrcfylh djkxrjdb

@ # % !* @# @% 8 ^ * ( ) !_ !@ !( !) @_ @@ @(

ufhb ,thuvfyb gtn cntgknjyb ,htl gfhrb ,bk dfbsb cth; cfdfhb ub kfgetynb

) !_ !@ !# !% !^ !( !) @@ #_

hjy tkbcb abk tcgjpbnj hjl ;bk,thb 4 ,bk ujklcdjhcb ltybc ?fkb bdjy rehyefbt ;fy hfntkb gjk ?tylthcjyb gbn vf?jdkbxb ;fy-gjk gfhbpt ,j,b rkfhrb

gbhdtkb gthbjlb _5!

!5!

@5! @5@

vb[fbkjdb a8tcgjpbnj vbifrjdb g8vf?jdkbxb bfreitdb vbifrjdb a8tcgjpbnj dfbsb gtnhjdb a8tcgjpbnj

@8__ $8_) %8!^ %8!^ !_8!* !!8_) !@8#) !%8$% !^8@* !*8#$

cfhvf tkbcb7 ?tylthcjyb lfzthf x[e,b iflhbyb7 kbfgrbyb lfzthf ecojhj ?bsb eifb,jl ufrfdt,f dbrekjdb7 wbufyrjdb ~vtn` cfdfhb7 gfhbpt

vtjht gthbjlb ;bk,thb gfhbpt fybcbyb a8tcgjpbnj reprbyb

46

@_8%) @^8_$ @^8! ! #@8$$ #@8$$

.dfy]bc ufvjrdhf .dfy]bc xfhn.vf .dfy]bc ufvjrdhf x[e,b x[e,b


gfhbpt reprbyb cntgknjyb

#%8!$ #%8!$ #%8@$

x[e,b x[e,b lfzthf

vtcfvt gthbjlb @5# #5#

#5$

;bk,thb ,thuvfyb bfreitdb ;bk,thb ,thuvfyb vb[fbkjdb ?tylthcjyb

$@8!# $#8@^ $%8!% $*8@% %^8@^ %^8@^ %*8%$

hfntkb7 ?fkb lfzthf vfkwtdb7 kenxtyrj ~vtn` vb[ljvf x[e,b ~% oesb` x[e,b ~% oesb` cfdfhb ~ufvfh]`

lfhn.vf cf,zjtsb rfyflf

^ )

!# *

!@ )

#! @%

cfertstcjyb vb[fbkjdb7 bfreitdb - a8tcgjpbnj7 dfbsb

cthbbc ]fvb cf,zjtsb

* mekf ~#-#-!`

@* ujkb

rfyflf

* mekf ~#-#-!`

@% ujkb

*5# vjy7 !5$ njh7 $5$ dyg7 %5# dyr 2 %5$7 @5#7 #5$ vjc cf,zjtsb5 bfreitdb %7 [fhkfvjdb #7 vb[fbkjdb #7 gtnhjdb #7 pbvbyb @7 ,kbyjdb @7 iflhbyb @7 dbrekjdb @7 kt,t'tdb7 ,jleyjdb7 fybcbyb7 uectdb7 kbfgrbyb 4 vtnj,fpt ^7 yfrkt,j,fpt # rfyflf5 ?tylthcjyb ^7 a8tcgjpbnj %7 gfhbpt @7 rkfhrb @7 ?fkb @7 rehyefbt @7 g8vf?jdkbxb7 a8vf?jdkbxb7 hfntkb7 gthj7 ujklcdjhcb7 ;bk,thb 4 vtnj,fpt !7 yfrkt,j,fpt !

14/08/2006

47


#$ ofvb hjv hxt,jlf .byekbc ?jrtbc fo erdt ktutylfhekb7 !)*@ okbc ptgehb cthbbc ,jkj7 uflfvo.dtnb7 vthdt vfnxb lhfvfnekfl lfcheklf5 cbhtyfvlt #$ ofvbs flht gjk ?tylthcjyvf ptlbptl vtcfvtlfw ufbnfyf ufvfh]dt,bc ujkb lf rfyflfc cthbf orbgpt vjfut,byf7 sjhtv sfvfib ahtl hjv lfvsfdht,ekb.j7 vtnjmtt,c mekt,b njkfl vjeuhjdlt,jlfs lf cf,zjtsb ifb,fsf c[dfj,bs oby bmyt,jlf8

cf,zjtsb %5^ rfyflf vjcrjdib xfcekvf ghjat,vf gbhdtkb7 kfvbc vjut,ekb sfvfib hjv offutc7 ufvjedfk vlujvfhtj,fib fqvjxylyty5 cthbfib ufcfvfh]dt,kfl cfvbdt lfhxtybkb hrtybc vjut,f zbhlt,jlfs8 ueylb fv ehsektc vbcbfc vfhskfw hjv ghjatcbekfl ittzblf lf sevw tdhjgtksf vcf]j,bs thssfdfl ervf.jabkj b.j7 jcnfnj,bcf lf pju]th ohtuflfcekb fuhtcbbc [fh]ptw cthbfib ufhlfnt[f vfbyw itbnfyf7 vbs eahj7 se 3vj.dfhekvf4 hect,vfw bltlktc8 ,jkj hrtybc oby [dfy]j,f 'fkevfl ufxfqlf8 lfcfdkts uthvfytkt,vf7 ahfyw ,flthvf lf bjpta rjvgfkfv evcufdcjl

48


hjv bvcf]tc vttmdct vfnxb7 cfthsfijhbcj atlthfwbfv gbhj,f lflj7 fvbthblfy xt[b heljka ,fnbf lf idtlb edt lfk,thub ufe'qdt,bfy sfvfit,cj7 vfuhfv cf,zjsf ?jrtbc lblvj[tktv7 fylhtb cnfhjdjbnjdvf bxfkbxf7 lfk,thuc afqfhfsb vjeujyf lf sfvfibc obyf cfqfvjc vcf]t,fl uthvfytkt,b fqflubyf8

gfhbptv vcf]t,b lffibyf fvfpt rfyflfv thsb fv,fdb fnt[f8 .dfy]jcfysf fvmhbc sfdrfwb lf bvfdlhjekfl pjubc futynbw7 fkfy bukcjyb hect,c lftmflyf7 iby esfvfit,kfl vbd,heylt,bs7 smdty rb htrkfvbcf lf ntkt-htgjhnf;bc cfhac [jv vjbcfrkbct,s lf ]fhbvfw lfutrbcht,fsj8 vemfhfv cnfhjdjbnjdb itfibyf8 v[fhtt,vf rjvghjvbcb ptl sfvfibc oby ufvjyf[tc lf jhbdtv sbsj vcf]b lffcf[tkf8 rfyflfv ,fnbf fbhxbf7 cf,zjtsvf rb dby7 dby lf hfqf smvf eylf7 rjvgfkf8 fvfyfw ylj,f evfk uffvfhskf5 #^ ofvbc iefktlbs jhb cnevfhb uff'tdf lf jh-rfwf vtnj,fpt cfif bfreitdvf uf[cyf fyufhbib8 ufdblf fmtlfy yf[tdfhb oesb lf gfeth-gktb rfyflfc hjv thuj7 rjvgfkfv ;fy-gjk gfhbptc eifb,j vtnjmbc ufrfdt,f ufvjex[hbrf8 fvfpt ghjab uf[tklf7 vcf]c fubyf lf .dfy]b .byekpt lfyfhw[t,bs lffvndhbf8 vfiby rjvgfkfv wljvbkc ]fhbvfl fsb oesb lfevfnf8 fm rb vskfl ufwtw[klf vbytcjnbc ahsf lf htac sfdib .dfy]bc xfhn.vf lfegbhf7 vfuhfv ujyc lhjpt vjtuj8 ;fy-gjkb rjvgfkfv sfvfibc ,jkjvlt lfbs[jdf7 hbc gfce[flfw rfyfltksf vfcf;bcnvf ufcfiktkb nf,ehtnb vth[blfy .byekpt bchjkf8 ueylsfy evfk ufxylf bukcjyb lf lffo.yfhf7 vcf]t,b rb lfibylyty lf fmtlfy vj.jkt,ekb7 jhbdt ueylc sfyf,hfl f]fhbvt,lyty8

tcgj vtcfvtib uf[tklf rfyflfv fyufhbib vtnj,fpt uffsfyf,hf7 cf,zjtsb bctd vtnj,fpt lfobyfehlf7 gthbjlbc lfcrdybs vtjs[tlib rb vwdtkvf ,htl gfhrvf xbyt,ekb gfcfj,f ujkbs lffudbhudbyf8 itcdtyt,bc itvltu ajhneyfv hect,bcrty b,heyf gbhb5 bfreitdbc lf[fbt,ekb rfhbc erfy7 vf.eht,tksf lfcfwfdfl fqvfhsek cfmfsvbc qj,tc vj[dlf lf bct vfhw[bfyfl fc[knf7 hjv ke;ybrib [fvfl v.javf rty lhfbltyvf sdfkbw dth uff.jkf7 iflhbyvf rb 'qdtyb itbiyj8 fmtlfy vj.jkt,ekb7 cf,zjtsb vbt'fkf vtnjmtc lf sevw lhfbltyb vfuhfl lfluf7 crtbnthsf itwljvt,bs vfcgby'kt,vf jh]th b[tbhtc7 egfcj ujkt,b vbbsdfktc lf ,jkj gthbjlbc oby jhbs lfobyfehlyty7 fye udfhbfyb ajhf vbbqtc5

49


cfrvfhbcb b.j7 cfthsfijhbcj7 dbsjv cfvj.dfhekj fcgfhtppt afmnj,hbdfl e'ktdtk hect,c @_ oesbw uft'kjs lf fh oftujs7 hjv nhf,f[c vj.dt,jlyty7 xdtyb .dfy]jcyehb crjkf vcjakbjib cfertstcjfj8 vfuhfv rfyflf c[dfudfhfl abmhj,lf8 ?tylthcjyb vtht lf vtht b[ctyt,lf7 cthbf hjv ofudtuj7 sfdb fqfhcfl ufvjudt.jajlfj8 ,jkj @_ oesib vskfl uf[tklf abk tcgjpbnj lf cfvbdt ifb,fib lfblj obkb8 gbhdtkb7 ueylbc binfpt vjv.dfyb ujkb ,jcnjybc wtynhvf dbrnjh reprbybc w[dbhoby7 it[njvbs7 ifb,bc sfsvfybs lfzthbs7 lfult,bsf lf lfhn.vbs ufbnfyf7 vtjhtpt rb rfhbc oby jhb vwdtkb vbob-vjobf lf bdjy rehyefbtv nhtobfrbcufy vjuthbt,ekc vfh]dtl lffvfnf8

,ht;ytdc eidthfl fubytc hect,vf fyufhbibc ufsfyf,ht,f bct bo.bytc7 hjv obyf sfvfibc lfhfl7 rfhbc erfy obstkb yfsehf fhw f[kf ffystc8 fm tzdbfyvf bukcjyvf ve[fyfsj,f buevfyf lf cfvlbdyjc vbtzhf7 hbc ufvjw cf,zjsf eibihjt,fv fkfuvf8 vfvfcf lf vfhxtyfkc ,bzt,b uftmjvfuyty8 rfut,tv vc[dthgkc vfuhfl hjv xfzblf [tkb lf rekbct,ib of.dfyf lfegbhf7 gbn vf?jdkbxb qj,tpt uflf'dhf7 sfyfvihjvkt,c .dfy]b ehn.f lf fkfyb ufvjb[cyf8 ueylvf udfhbfyfl lfvahs[fkb lf ufuekbct,ekb itab .byekpt uflffchbfkf lf vth[pt lfbcdf7 hfsf sfdc fqfhfdbc lfc[vjlf7 lf fhw kj;fib vjrfkfst,ek cf,zjsf kblthc7 ktjybl bkbx ,ht;ytdc lffrkj eidthb ubyt,f lf e[fvcb ;tcnt,b8 sfvfib ufyf[klf8 cf,zjtsb vskfl of[lf lf thsb cekbqf ?mjylf7 lfhxtybkb * oesb hjlbc ufbktjlf7 ufvofht,ekb rfyflf rb bvbc lfvnrbwt,fc uffsvfut,ekb 'fkbs iteluf7 hjv ltvjrhfnbf ]j,c cjwbfkbpvc8 hjv lfbo.j ,jkj oesb7 ]thfw aht b.j8 cf,zjtsvf sfdbcb pjyblfy dth vjbuthbf ifb,f lf lbcrj vfh]dtyf qj,tcsfy rehyfebtc lfhxf8 rfyflfv itwdkf sfvfibc itextht,kbd ufyf[jhwbtkf5 gbn vf?jdkbxvf vth[sfy hjv xfbmhjkf7 gjk ?tylthcjyvf lfe'f[f7 [jv fh lfbqfktj8 uehe ?fhb cbyltyb ,h'jkfib ;fy hfntkbc xf,vfc fgbht,lf7 vfuhfv etwhfl uflfbabmhf lf ofvjvlufh gjkc es[hf7 ityb hbubfj8

gjkbc vtcfvt ujkbw ?tylthcjyvf .byekpt bcregf lf rehyefbtvfw egfcf7 vfuhfv ufmfyt,ekb gjkb ifb,fc fwlf lf rfhc erfy qj,tc itt]f[f8 rfyflbc ,tlfl7 bmdt b.j ufsfyuekb tcgj8 abkvf fkfk,tlpt lffhn.f7 vfuhfv nhtobfrvf bjkfl feqj8 fvfcj,fib ?tylthcjyb ofvjluf7 rfhbc oby ufchbfklf lf dkf'brbc vbth vjuthbt,ekc lffvfnf7 vfuhfv ujekvf rbltd bvfh]df lf ofbmwf8

50


?jlf7 ]benvf gjkvf7 lf,ytek vwdtksf sdfkoby7 vtjht wlbs vfbyw ufenfyf8 rfyflf cb[fhekbs zreblfy uflfdblf8 ?tylthcjyb rehyefbtc itf[nf8 sdbs lby]b lhfbltybw rb rfhblfy ufvjdfhlf lf vjdktyfsf tgbwtynhfvlt vbchbfklf8 ufcf'kt,b #$ ofvbqf b.j lf tcgjpbnjc cfvtekb ~abkc gkec gbn vf?jdkbxb lf hjy tkbcb` .byekpt lfhxf8 hjv ufbcvf cbhtyf7 .dfy]jcyt,b fnbhlyty7 ke;ybrib itrht,bkvf cfvvf fsfcvf rfyfltkvf nehbcnvf rb thjdyekb ?bvyb 3j mtytlf4 bvqthf lf crfylbht,fcfw vj.df7 gbhdtkt,b dfhsj8

sfdbceakt,fv ufbvfh]dfj rfyflfc ufcf[ltkib ifvgfyehb fh e.kehobf8 njhjynjib bct-hf ]fvfubhpt vjveifdt ?tylthcjyb ufjuyt,ekb b.j7 yese cfvbdt ufvfh]dt,bc ujkb xtv fyufhbiptfj8 vtjht voehsytkb7 ]jy athubecjyb b'f[lf7 vjyhtfkbc cf[tkbs cntykbc sfcb rt,trbc ghjdbywbbcsdbc vjvbubf7 vfuhfv tc eahj lblb ufvfh]dt,ff7 hflufy vstkb rfyflf ufdf[fhtsj7 jqhfib bukcjyb rb njhjynjc vtgfnhjytc7 ?fhjkl ,fkfhlc enhbfkt,lf7 xtvc rkbtync7 ?tylthcjyc ]fvfubhb @% fsfcbs ~=` vjevfntj8 bv [fyfl Y?K-ib tu lblb aekb b.j8 bukcjybc wjkb7 ytycb ?rbjlf7 sfdbceakt,f .jdtksdbc ufbvfh]dt,cj8 ltktufwbfib v.jab7 vfuhfv nhfdvbc ufvj tutw esfvfit,tkb vwdtkb ,j,b jhb lfh,fpib fh .jabkf7 hfqfb ythdbekj,lf lf sfvfic jntkbc yjvthib ufvjrtnbkb7 ntktdbpjhib e.eht,lf8 vjcrjdblfy rfyflfv xt[tsibw itbfhf lf vcjakbjc xtvgbjy xt[jckjdfrbfc yfmtbafhb tsfvfif7 vfuhfv fvfpt if,fsc b.jc8

vthdt vfnxb [es @(2_)

vjcrjdb ~!% fsfcb`

cf,zjtsb

rfyflf

@_

dkf'bckfd nhtobfrb

@)

4 rty lhfbltyb

@ # $ ^ * @%

fktrcfylh uectdb dkf'bvbh kenxtyrj dbrnjh reprbyb dfkthb dfcbkbtdb utyf'b wbufyrjdb behb kbfgrbyb

@ # % !* @# @%

ufhb ,thuvfyb gtn cntgknjyb ,htl gfhrb ,bk dfbsb cth; cfdfhb ub kfgetynb

51


) !_ !@ !# !% !^ !* !( !) @@ #_

behb ,kbyjdb fktrcfylh vfkwtdb tdutyb vbifrjdb ,jhbc vb[fbkjdb fktrcfylh bfreitdb dkf'bvbh gtnhjdb 4 dfkthb [fhkfvjdb dkf'bvbh dbrekjdb dkf'bvbh iflhbyb dbfxtckfd fybcbyb fktrcfylh djkxrjdb

^ * ( !_ !@ !( !) @_ @@ @* @(

hjy tkbcb abk tcgjpbnj hjl ;bk,thb ltybc ?fkb bdjy rehyefbt ;fy hfntkb gjk ?tylthcjyb gbn vf?jdkbxb ;fy-gjk gfhbpt 4 ahtyr vf?jdkbxb ,j,b rkfhrb

gbhdtkb gthbjlb

!5_

!5!

@5! @5@

dfbsb g8vf?jdkbxb bfreitdb gtnhjdb gfhbpt

@8@% #8_! #8#$ #8$$ $8!_

wbufyrjdb tcgjpbnj tkbcb gtnhjdb rehyefbt kenxtyrj gfhrb

^8@( ^8$% )8@* )8$^ !@8%! !#8!_ !^8%)

lfzthf lfzthf vfkwtdb7 kbfgrbyb ~vtn` .dfy]bc ufvjrdhf eifb,jl ufrfdt,f lf eotcj,f ~!_ oesb`7 gkec sfvfibc ,jkjvlt= eifb,jl ufrfdt,f gfhrb ~vtn` eifb,jl ufrfdt,f eifb,jl ufrfdt,f eifb,jl ufrfdt,f [fhkfvjdb ~vtn` hfntkb7 ?fkb

vtjht gthbjlb #5@ #5# $5# %5#

iflhbyb dfbsb bfreitdb cntgknjyb dfcbkbtdb reprbyb

@_8@! #_8#@ #!8$# #%8%( #^8$$ #(8_^

;bk,thb7 hfntkb ecojhj xtmb ~vtn` blf.dbc xfhn.vf

vtcfvt gthbjlb %5$

%5%

%5^

52

tcgjpbnj ;bk,thb vbifrjdb dfcbkbtdb rehyefbt ?fkb gtnhjdb ?tylthcjyb

$@8@* $#8$! $#8$! $$8@* %@8%^ %%8@$ %%8@$ %)8@^

g8vf?jdkbxb x[e,b ~% oesb` x[e,b ~% oesb` cfhvf tcgjpbnj7 gfhrb .dfy]bc itvfhsdf blf.dbc xfhn.vf tcgjpbnj ~ufvfh]`


lfhn.vf cf,zjtsb rfyflf

!@ !$

!_ (

% !$

@* #^

cfertstcjyb iflhbyb7 bfreitdb - ?tylthcjyb7 gfhrb

cthbbc ]fvb cf,zjtsb

* mekf ~#-$-!`

#@ ujkb

rfyflf

) mekf ~$-#-!`

#! ujkb

*5# vjy7 !5$ njh7 $5$ dyg7 %5# dyr 2 %5$7 @5#7 #5$7 %5^ vjc cf,zjtsb5 bfreitdb *7 [fhkfvjdb #7 vb[fbkjdb #7 gtnhjdb #7 iflhbyb #7 pbvbyb @7 ,kbyjdb @7 dbrekjdb @7 kt,t'tdb7 ,jleyjdb7 fybcbyb7 uectdb7 kbfgrbyb7 kenxtyrj7 dfcbkbtdb 4 vtnj,fpt )7 yfrkt,j,fpt # rfyflf5 a8tcgjpbnj *7 ?tylthcjyb *7 rehyefbt #7 gfhbpt @7 rkfhrb @7 ?fkb @7 g8vf?jdkbxb7 a8vf?jdkbxb7 hfntkb7 gthj7 ujklcdjhcb7 ;bk,thb7 gfhrb7 dfbsb 4 vtnj,fpt @7 yfrkt,j,fpt !

16/08/2006

53


aht yf,f[ectdpt .byekbc ?jrtbc fo erdt ktutylfhekb7 !)*@ okbc ptgehb cthbbc ke;ybrib vjut,bc itvltu rfyflfv ghfqfib itbfhf7 vcjakbjc xtvgbjy xt[jckjdfrbfc yf,f[ectdpt t.dfy]f lf ,jkj ofvt,ptqf ufesfyf,hf fyufhbib7 iby lf,heyt,bc itvltu rb vbf[kjt,bs bvfdt itvflutykj,bsfw fqfhfcjltc itrht,bkf8

xt[jckjdfrbf #5# rfyflf ghfqbc ije ,jkj vjcrjdehb sfvfibc itvltucfdt cfqfvjc bv [fyfl lfbutuvf7 ghjat,c hjv tujyfs7 cf,zjtsc yfwfh-nenfl dfmwtds lf xfhjpfl xt[t,cfw ptl lfdf.jkt,sj8 vtht b.j lf vjevpflt,tkb dfhcrdkfdt,b yfdfh]bit, lf jcnfnj,bs vfspt fhfahbs yfrkt, hect,c sfdblfydt xfvjhxyty lf v[jkjl yt,bc.jabc erblehtcb lf'f,dbs vjeutc ,jkj cfvb hrtyf lf vfssfy thsfl7 cthbfw8 ?jlf7 vthdt7 elhfvfnektcb sfvfib hjv vjhxf7 ,bzt,vf cvf lfbo.tc lf ghfqbc lfh,fpib vbcdkfvlt fqfhw iteo.dtnbfs8 fhflf7 xt[t,b ~ueylib sbsj-jhjkf ckjdfrbw thbf7 vfuhfv hfrb thsbfyb mdt.ybc cf[tkb xt[tsbs bo.t,jlf7 ckjdfrt,c fqfhfdby f[ctyt,lf [jkvt` rkfcbs hecsf njkyb b.dyty8 ueylvf bv otkc7 fghbkib7 iby vcjakbj xtvgbjyfnb vjbuj lf vthtw rbltd rfhuf [fyc njkc fh elt,lf cf,zjtsc8 hfqf ,tdhb ufdfuh'tkjs7 !)^(-!)*( okt,ib vtnjmtyb %#-]th itb,yty5 tctcthvf vjbuj @*7 xt-tctcthvf ~fdkf,hekfl fhftctcthvf` @@ lf $-]thfw aht b.j7 ifb,t,bs rb hect,b !)(5!(@ ]j,lyty 3xt[ vtuj,ht,c48

54


cfvtpj,kjib cfertstcjyb xt[ehb ?jrtb ufycfresht,ekb atyjvtybf8 ,j?tvbf-vjhfdbfib rfyfleh .fblfpt .dfy]j,f ]th rbltd fdcnhj-eyuhtsbc bvgthbfib lfbo.tc7 vfuhfv vtpj,tkb7 ,fnjyb tht,bcufy ufyc[dfdt,bs7 xfuhekvf xt[t,vf cfcofekfl itbcbc[k[jhwtc df;rfwehb7 .byekjdfyb sfvfib lf erdt yf[tdfh cfereytpt vtnbf7 vtpj,tk ief tdhjgtkt,pt hfvltybvt sfdbs vfqkf lufyfy8 xt[tsb ~thsbfyb cf[tkvobajc xfsdkbs` vcjakbjc !!-upbc xtvgbjybf7 hbsfw v[jkjl rfyflfcf lf hects-cf,zjtsc xfvjhxt,f7 lf lfvjerblt,tk ckjdfrtscfw ths[tk fmdc fqt,ekb jmhj8 ufhlf fvbcf7 xt[tsbf gbhdtkb7 yfqlb7 Y?K-bc itvjhbut,bc itvlujvb7 !))( okbc jkbvgbflbc xtvgbjyb lf xhlbkj-fvthbrek kbufibw tdhjgtksfufy .dtkfpt rfwvhfdkflff ofhvjlutybkb5 Y?K-ib vjqdfot xt[sf ljybc itcfafct,kfl bfhjvbh bfuhbc7 ljvbybr ?fitrbcf lf gfnhbr tkbfibc [ctyt,fw rvfhf8

fhcflfw fh vbahbyfdsj fhflf7 !)*_-bfytkb sfj,f f[kfyltkpt fhfahbs yfrkt,b b.j8 bvfcfw fv,j,ty7 !)$) okbc ueylcfw cf[tkjdfyb vjvfdfkb tkjlf7 vfuhfv dfukf[7 hjv rjveybcnsf 'fk-vjvhtj,fc ittobhf5 fdflv.jaehb tzdbs itg.hj,bkvf [tkbceakt,fv vcjakbjc jhupbc xtvgbjyb ueylb kjyljyc7 nbnekbc lfcfwfdfl fqfh vbfdkbyf7 hflufy tibyjlf7 vfdfy vjwbuehfdtsf lfhfl7 ,hbnfytsib fh lfhxtc lf sfditcfafhb bs[jdjcj8 [tkbceakt,fib f[kfl vbcekvf rjveybcnt,vf .dfy]jcyt,b hfvltybvt lqt fthjgjhnib f.eh.entc lf vpbht,bw ,kjvfl vbexbytc7 ,jkjc rb ufvjew[fltc7 fhcflfw fh vbahbyfdsj8 ufsjibkvf7 kjlbybs ufofvt,ekvf lf vofhtl vjn.et,ekvf ,bzt,vf cfvbrbnyjib utvjpt lfkbtc lf e]bij rjveybcnsf ubyt,fc vj.dyty7 hbc ufvjw !*-dt vjsfvfit 3ltvjrhfnbekb cfvij,kjc qfkfnbcsdbc4 gfce[bcut,fib vbcwtc lf cgjhnc xfvjfijhtc7 mdt.fyf rb cfthsfijhbcj fcgfhtppt !)%@ otkcqf7 cek c[df ueylbs lf,heylf lf ,fhtv jwb otkb7 otkib dtqfh ufbvfhsf8

cf,zjehb cnbkbc fknthyfnbdf ithbc[eksfufy ,j?evbk rjcnrf wb[tib !% otkb b]lf7 feuecnby ,e,ybrb !$ lf cnfybckfd rjyjgfctrb !@8 vtht7 !)^( otkc7 ktjybl ,ht;ytdvf nfyrt,bs xfvjfulj fktrcfylh le,xtrb lf 3ghfqbc ufpfa[ekb4 vjfisj8 ?jlf7 ,bzt,c bct it'fulfs cf,zjtsb7 hjv hect,sfy .jdtkb .dfy]j,f bvbc ufhlf7 hjv sfdbcsfdfl vfufhb ije b.j7 cfvrdlhj-cfcbwjw[kj ,h'jkflfw bmwf8

55


xt[sf ujybthvf vj'qdht,vf7 dkflbvbh rjcnrfv lf bfhjckfd gbnythvf bvfdt [fyt,ib itbveifdtc cf,zjehb7 nfhfcjdek- xthybijdekb7 itvntdb ?jrtbc fknthyfnbdf7 fye cojhtl bc [fafyub7 ,jkj fsb otkb Y?K-ib 'ffy hjv itfvwbhf itltubfyj,f lf ntkt-htbnbyubw vfuhfl lfcwf8 sfj,fw vfufhb vjdblf5 'vt,b ?jkbrt,b7 gjcgbibkb7 ?kbyrf7 vfhnbytwb lf hf smvf eylf7 ckjdfrb dfwkfd ytljvfycrb7 dbyw bvltyfl ufrflybthlf7 hjv !)*$ otkc rfyflfib ufbmwf lf vjqfkfntl ufvjw[fllf8

,hbnb ,fzbfc ifynf;b 3,bu ytlb4 3sbv mtytlfc4 cnevhj,bcfc ]thfw iby7 ,hfnbckfdbc 3ckjdfyib4 sfvfij,lf8 bct7 vfnxb rbyfqfv xfbifkf8 fhf7 rfyfltksf cbvsdhfkt fhfath iefibf8 sfdb cfthsfijhbcj atlthfwbbc ~BB?A` ,hbnfytkvf ~=` ghtpbltynvf7 ]jy 3,fyb4 ~,fzbf` f?thyvf ufvjblj lf xt[t,c lftmflyf7 se ntktuflfwtvbc eakt,bc cfyfwdkjl yfql aekfl % fsfc ljkfhc f[kfdt fh vjvbsdkbs lf fy sfvfibc cfhabc yfvtnc fh itvgbhlt,bs7 ufbcfl7 vjcrjdbc vcjakbj gbhdtkj,blfy ufuhbw[fdsj8 ifynf;bcnb ,fzbf xt[jckjdfrbfib rfyflbc tkxvf vjb.dfyf zrefpt7 voehsytk ?fhb cbyltyc rb cfvfnxj hfpvib js[js[b vwdtkbcf lf ajhdfhlbc ufvjwdkf vje[lf8 uehev ufyfw[flib bcbyb xfothf7 dbcfw cthbbc vjcrjdeh yf[tdfhib yfrkt,b lfndbhsdf ?mjylf7 obyf cfqfvjc ufvfh]dt,eksfufy rb bc df;rfwt,bqf lfbnjdf7 dbcfw fvltyb cvbc vbe[tlfdfl7 wbueht,pt itlujvf lf chbfkb rbltd itt'kj8

vbrbnf frfgbnytc ghfqfib fh esfvfibfs vwdtkt,c5 ufhb ,thuvfyc7 gtn cntgknjyc7 ,bk dfbscf lf ub kfgetync lf ajhdfhlt,c7 hjy tkbcc7 hjl ;bk,thc7 ;fy hfntkcf lf cthbbc uvbh gjk ?tylthcjyc7 dbyw ,jkj cfv vfnxib ufvfh]dt,bc ifb,t,b ufbnfyf8 cfvfubthjl7 rfgbnyfl lfluf #@ okbc xbrfujtkb wtynhb cnty vbrbnf8 tc rfwb ckjdfrtsibf lf,flt,ekb lf cbyfvldbktib cnfybckfd udjnbf7 vfuhfv vij,kt,vf vskfl ,fdidb mdt.yblfy uffgfhtc lf rfyflfib flhtdt uflfcek ltblfcf lf ,b'fc uffphltdbytc8 xt[jckjdfrbf cjwbfkbcnehb mdt.fyf rb b.j7 vfuhfv vbrbnfc vij,kt,bc cfyf[fdfl bm vfbyw xftcdkt,jlf8 f[kfw cntyb ,jkj vjcrjdeh sfvfic fqfh lftkjlf7 ghfqbcrty ufobf lf w[jdht,fib gbhdtkfl lf erfyfcrytkfl7 ltl-vfvbcf lf lf-'vbc sdfkoby bsfvfif8 vbrbnfv ueylc ,tdhb dthfathb fhuj7 vfuhfv cfrfyib ths[tk xf]ljvbc ufhlf7 fhw hfvt off[lbyf7 f[kj,kt,bc obyfit .dfy]j,fc rb fmfvlt sehvt cbfvbs b[ctyt,c8

56


rjvgfkfv itwdkf bs[jdf ghfqfibw rfyflbc hbc[dfc7 lfcfdkts uthvfytk bjpta rjvgfkfc eylf tvcf]f7 vfuhfv fvltyb kfy'qdbs yfo.tyb xfylf lf sfdfl bs[jdf7 itvwdfktsj8 vfiby vfcgby'kt,vf ths,fifl cfvb vcf]b ufvjb.dfytc7 hfw rfyflfc tfvf7 hflufy Y?K-ib bv [fyfl htathb lf jhb kfbycvtyb e'qdt,jlyty sfvfic7 BB?A-bc otct,bs rb7 jlty htasf o.dbkb8 lf vfbyw7 yfcthbtdc ufvjwtvek obuyib uehe cbyltyb othc7 pjkt,bfy rdfhst,ib ufvjo.j,bkb cfvtekb [fylf[fy 'ffy gfnhbjnekfl bh]t,jlfj8 xt[t,b lfwdblfy hjv .dfy]j,ty7 ujkb wjnf7 jlty tmdcb ufdblf8 rfyflf yfcvehtdb rb b.j7 vfuhfv gbhdtk gthbjlibdt jhb egfce[j ifb,f vfbyw ufbnfyf8 vfcgby'kt,vf vtjhtib uffsfyf,htc fyufhbib7 cbhtybc itvltu rb dfkthb [fhkfvjdbc ufyut, lfvifdt,tkvf ,j,b rkfhrvf itvfhsekb .dfy]bs cbc[kb hjv lfflbyf ahfynbitr gjcgbibkc7 cfrfyib [esb oesbs xf]lf lf sfvfibc ufyf[kt,bcfc bh;b rj[nfv vtnj,fpt lffobyfehf ueylb8

qbqbybw tcgjv lfbo.j rfyflf ,jkj ofvt,fvlt fut,lf7 vfuhfv hjujhw .jdtksdbc7 f[kfw bjvf lf bq,fkvf fhw fv]thfl ufobhf8 ,jkj cflfjpt ueylvf lfveifdt,ekb rjv,byfwbf uffsfvfif5 ,htl gfhrvf lfw[j lf cth; cfdfhvf lffvfnf8 fyufhbib ufsfyf,hlf8 cbyltyvf vtht lf vtht lfothf7 ajhneybc o.fkj,bc cfcbwjw[kj vfhfub yfqlfl bv ths rdbhfib fvjdoehtj7 ueylc rb lfikfpt uekb 'ffy tsfyfqht,jlf8 ufcf[ltkib .dtkf levlf8 ,bzt,b [dlt,jlyty7 hjv cf.dfy]jl dtqfhfcjltc ituhjdlt,jlyty8 vfiby bctd abk tcgjpbnjv lfbo.j qbqbyb lf c[dt,bw f.dyty xhlbkj-fvthbrtksfsdbc wyj,bk7 cfvflkj,tk ?fyuc8 ?jlf7 hjujhw lblb ufvfh]dt,bc itvjmvtlb uehe cbyltyb othc7 .dfy]j,bcf fh b.jc7 [fhbc[b fmfw vjbrjzkt,lf7 vfuhfv ]bufhb rb buh'yj,jlf5 3sbv mtytlf4 ecvtyjl lf ite[vfnr,bkt,kfl7 jqjylfw uekbfyfl vqthjlfj8

,jkj vfnxb gfh @)2_)

ghfqf

xt[jckjdfrbf

rfyflf

@

bh;b ?jktxtrb

@)

rty lhfbltyb

# $ *

bjcta ?jhtijdcrb jklh;b[ vf[fxb ahfynbitr gjcgbibkb

% !^ @#

,htl gfhrb 4 hjl pbkbyub cth; cfdfhb

57


!* !( !)

bh;b ,e,kf vbkfy re;tkf dkflbvbh ,tlyfh;b

@^ #@ #(

4 ljy jjhb 4 ltbk nfkjyb 4 ,hfbfy uktyb

% ( ) !_ !! !@ !$ !^ @_ @! @0 -

bfhjckfd ?jkbrb bh;b rj[nf bfy rkfgfxb dkflbvbh vfhnbytwb hb[fhl afhlf ,j?eckfd inbfcnyb dfwkfd ytljvfycrb bjcta gfktxtrb bh;b ?jkbrb bdfy ?kbyrf ,tlh;b[ ,heywkbrb

* ) !_ !@ !$ @_ @! @@ @$ @* @( #$

abk tcgjpbnj 4 ,bk ujklcdjhcb ltybc ?fkb bdjy rehyefbt 4 dtby mtivtyb gbn vf?jdkbxb 4 cnty vbrbnf ;fy-gjk gfhbpt 4 vbrb htlvjylb ahtyr vf?jdkbxb ,j,b rkfhrb 4 vfhctk lbjyb

gbhdtkb gthbjlb

_5! _5@

jjhb inbfcnyb ,e,kf cfdfhb ujklcdjhcb g8vf?jdkbxb

*8!@ *8!@ (8_) (8!) )8@^ !#8%%

.dfy]bc itvfhsdf .dfy]bc itvfhsdf eifb,jl ufrfdt,f gfhrb ~vtn` .dfy]bc ufvjrdhf nfkjyb

vtjht gthbjlb !5@

@5@

?fkb inbfcnyb htlvjylb nfkjyb inbfcnyb vbrbnf bfh8?jkbrb rkfhrb gjcgbibkb

@#8%( @)8_@ @)8@^ ##8$# #%8@$ #^8%* #^8%* $_8__ $_8__

cfhvf ,e,kf vb[ljvf .dfy]bc itvfhsdf ~vtn` ecojhj xtmb blf.dbc xfhn.vf .dfy]bc itvfhsdf ~% oesb` blf.dbc xfhn.vf

vtcfvt gthbjlb #5@ #5#

rj[nf ?kbyrf cfdfhb

$@8@( $$8$@ %)8%^

?jktxtrb ~vtn` .dfy]bc ufvjrdhf rkfhrb7 gfhrb

lfhn.vf xt[jckjdfrbf rfyflf

!@ !#

!@ #

) (

## @$

18/08/2006 58


lbflsf hbw[dbs ufyx[htrf vfi fct7 .byekbc ?jrtbc fo erdt ktutylfhekb7 !)*@ okbc ptgehb cthbf rfyflfv orbgpt7 ke;ybrib7 lblb ,h'jkbs vjbuj8 cf,zjtsb7 dbyw thsb [fyj,f jhb ufvfh]dt,bs ecoht,lf vtnjmtc lf ,jkj vfnxib ahtw .jayblf7 vthdt hrtyfib js[]th lfobyfehlf7 vfuhfv ]benvf rfyflfv cbhtyfvlt #$ ofvbs flht vfbyw ufbnfyf ufvfh]dt,bc ujkb lf ghjatcbjyfksf lf 3vj.dfheksf4 gbhdtkb uf]b,ht,f sfdbc cfcfhut,kjl lffchekf8 tmcgthnsf fphbs7 bc ueylb fhf vfhnj rfyflehb ?jrtbc7 fhfvtl thjdyekb cgjhnbc bcnjhbfibw elbfltcbf7 cthbbc uflfvo.dtnb vfnxbc lqt7 @( ctmntv,thb rb7 cflfw cfvfhsfkbf7 lqtcfcofekfl eylf ufvjw[flltc8 lf vfhskfw7 3sbv mtytlfc4 !# otdhb ~w[hbkib 4 epbs` lf voehsytkb ?fhb cbyltyb Y?K-bc lblt,bc lfh,fpbc otdht,b fhbfy7 * .dfy]jcfyb ~= fvidtyt,s` rb \\ cfereybc cfertstcj fctekib ite.dfybfs vtywht,cf lf afyj,fc8 hecsfufy bubdt gfnbdb js[ rfwc ~b[bkts w[hbkb` lf uehe ctdf ,j,hjdc thuj7 [fhkfvjdb lf nhtobfrb rb .dtkf lhjbc fs ertstc tdhjgtkib bsdkt,bfy8 fhflf7 cnfnbcnbrf fhfcjltc n.ebc lf se cthbbc vfxdtyt,kt,bs dbvc]tkt,s7 yfmt,vf wttcrtkt,vf ~[fhkfvjdbcf lf nhtobfrbc ufvjrkt,bs` yfrht,c cfhut,kbc vjnfyfpt vtnb pfhfkb vbf.tytc7 lbyfvjtkb vfkwtdb lfltlklf lf hdf vfnxib thsb ujkbw dth ufbnfyf7 [jkj cfgfkyt cgfhnfrtkt,vf7 bfreitdvf lf iflhbyvf fshbtc8

59


ehn.fvlf7 f[dtlht,lf7 ufmjylf cthbbc .dtkf7 hdfdt vfnxib rfyltksfufy idblvf rfwvf bsfvfif7 hecsfufy rb thsbs vtnvf7 hfrb @_ okbc vtrfht nhtobfrb itewdktkb b.j8 dkf'brcf lf njyb tcgjpbnjc lfhn.vfsf vjuthbt,bc rjtabwbtynbw sbsmvbc njkb ufvjedblfs7 vfuhfv tutw cfsmvtkbf7 hjv #$ okbc obyltkb vfxdtyt,tkb f[kjcfw dth vbdf \\6 cfereybc7 xf[ehekb ?jrtbc ujeksf itltut,sfy8 itntdfib *-* ifb,f itfultc tcgjpbnjv7 ?tylthcjyvf lf bfreitdvf7 vfuhfv mekt,bs oby vfbyw abkbf8 vfydt rfhbcrty .dtkfpt vtn]th ~()` lfw[j lf vtn]thfw vjf[dtlhf ~%@`7 hbsfw ,fhfmbfyfl ~#@ vwltkj,f7 @_ ufhn.vf` ecoht,c ef[kjtc vltdfh vfkwtdc7 .dtkfpt eotcjyb rb vjx[e,fhb rfyfltkt,b7 gfhbpt ~@( cf]fhbvj oesb` lf [fhkfvjdbc ]fkfsb rkfhrb ~!(` b.dyty8

x[e,bs ujyt,f tvqdhtjlfs hect,b gfct,bs sfvfij,lyty lf cgtw-hfpvt,bw vtnjmtpt firfhfl ertstcb ?.fdlfs7 hfrb vtnj,fpt )7 yfrkt,j,fpt rb cfvb ujkb ufbnfytc7 vfiby hjwf rfyflbc bubdt vfxdtyt,tkb jhb lf thsbf8 cfvfubthjl7 ghjat,c cflfjc vjut,f t[th[t,jlfs lf xtmt,bsfw ~'fkbcvbthb bktsb` fhf vfhnj sfvfic eikblyty vtnjmtc7 fhfvtl fibyt,lyty8 Y?K-tkt,b lferhtafdibw [ibhfl uflflbjlyty lf sevw dfkib fhw cf,zjtkt,b hxt,jlyty7 x[e,bs ujyt,f tvqdhtjlfs lf yfwfl .fblfpt .dfy]j,f fqfh ufvjlbjlfs8 gkec2vbyecb ~.byekpt ityb .jaybcfc ueylbc vbth ufnfybkc vbyec ufidt,ekb7 vtnj,fpt ufnfybkbcf lf yfrkt,j,fpt ufidt,ekbc ufhlf` vjsfvfibc vfhuj,bc en.efhb rhbnthbevbf8 ?jlf7 wmdbn dbrekjdc cthbfib vbyec ( lfeuhjdlf7 ,t,th xfafh vbifrjdc vbyec *7 ,j,jkt,c7 gtnhjdcf lf vfkwtdc vbyec ^7 rfyfltksfufy rb ueylc fvltyfl v[jkjl pfynvf pbkbyuvf fdyj8

?tylthcjyb vbcbjythj,c f[kf cfhut,kbfyj,fw dbrbs[js8 hecsfufy .dtkfpt vtnfl bdfhuf ufvh]t wtynhvf iflhbyvf ~gkec *`7 vtjht flubkpt rb tktufynehb bfreitdbf ~gkec %`8 rfyfltksfufy cfertstcj vfxdtyt,tkb7 gkec * vwdtk dfbsc ?mjylf7 gkec ^ rb vwdtk cntgknjycf lf ahsf ?tylthcjyc vjeuhjdlfs8 fvfy ,jkj cfv ~=` vfnxib ufvfh]dt,bc ujkt,b ufbnfyf8 ?jlf7 fv cb,thtib7 ^# okbcf7 njhjynjib vbcbjythj,c lf vhtdkc ent[j,fc emflfut,c8

60


cntgknjypt ueyltkt,b tzdj,ty7 hjv bcnjhbekb ufvfh]dt,bc vjvnfyb ifb,f uflfvfkekb fmdc lf fh fxtyc8 gtnb gtycbjythbf lf jynfhbjib cf[kj,c8 vjyhtfksfy eltdc ,byf rehyefbtc lf ,jcnjyib yfveitdfhb hfntkbw cb,thtc eiajsdtkfl fnfht,c8 cf.dfhtk cgjhnc futynt,fl7 ghtpbltynt,fl7 crfent,fl7 voehsytkt,fl fmfvlt itvjhxyty hjy tkbcb7 hjl ;bk,thb7 dtby mtivtyb7 gbn vf?jdkbxb7 ;fy-gjk gfhbpt7 ub kfgetynb7 rty lhfbltyb7 ;bk,th gthj lf yfjgthfwbtdb ve[kbc ufvj hect,sfy tutw esfvfit,tkb ,j,b jhb8 c[df ,j,b7 rkfhrb abkfltkabf akfbthpbc utythfkehb vtyt]thbf7 'vt,b tcgjpbnjt,b rb akjhblfib cf[kj,ty lf vtlbfib veifj,ty5 abkc nfvgf ,tbc vfnxt,b hflbjib vb.fdc7 njyb rb ijesf [ibhb cnevfhbf8

welb .jabc ufvj ,bpytcvtyt,b ufvjdblyty ,htl gfhrb7 ltybc ?fkb7 dbr ?tlabklb7 hjl pbkbyub7 ,bk dfbsb7 cnty vbrbnf lf cth; cfdfhb8 fo erdt ^( okbc ahtyr vf?jdkbxb .dtkfpt vfqkf fahbylf lf njhjynjtkb ctyfnjhbf7 ,bk ujklcdjhcb fsb okbc oby iblcvf itbobhf7 [jkj ufhb ,thuvfyb7 cfereytsf itcf.fhpt7 rb,jv8 hect,b vtnjmtpt evwhjcyb rb b.dyty7 vfuhfv welb .jabc ufvj vbwdfkt,ekb vtnb ?.fds8 cfsflfhbuj wtynhvf cjkjle[byvf !)*) otkc sfdb vjbrkf7 utybjcb [fhkfvjdb rb !)(! otkc7 ,jkj tmdc otkib vtjht fdnjrfnfcnhjafib lfbqegf8 cfsflfhbuj vtrfht cfif cb'tkybrjdb @__# otkc vjrdlf7 dtnthfysf itab cfif hfuekbyb thsb okbc itvltu7 utyf wbufyrjdb rb otkc8 hfw itt[t,fs vj'qdht,c7 bcbyb cf,zjsf [fyfibdt lfb[jwyty5 ,j,hjdb bvmdt.yfl %* okbcf uftvupfdhf7 ,jhbc rekfubyb rb ^$ okbcf8

nhtobfrb f[kfw gfnbdibf vobhb gtycbbs cekluvekj,ty uectdb7 reprbyb7 ,kbyjdb7 ifnfkjdb7 dbrekjdb7 ,jleyjdb7 gjkf'btdb7 vfhnbyberb7 djkxrjdb lf [tb,fhb vbifrjdb8 ?jrtbib voehsytkt,fl hxt,bfy cgfhnfrbc vtrfht dbrnjh pbyuthb7 ,jhbc vb[fbkjdb7 cfif bfreitdb lf ckfdf fybcbyb7 lbl-vj[tktt,fl rb dfkthb dfcbkbtdb7 ckfdf cnfhibyjdb ~sfy ltrfybwff=`7 cfif vfkwtdb7 beht,b7 kbfgrbyb lf kt,t'tdb lf dfkj'bt,b7 iflhbyb lf gtnhjdb ~tc hectsbc ?jrtbc vskfl sfdrfwb lf ajylbc eahjcbw rb b.j`8

61


rfyfltksfufy ufyc[dfdt,bs7 cjwbfkbpvib ufphlbkvf cf,zjtkt,vf ,bpytcib at[b dth vjbrbltc8 lbgkjvbc mjybc vbe[tlfdfl7 evtntcj,fc fhw [tkj,f ?mjylf lf fhw ew[j tyf bwjlf8 ?jlf7 Y?K-tk vbkbjytht,sfy obkyf.ht,b lqtclqtj,bs v[jkjl fmfvltw lblb gfnbdib v.jab nhtobfrb7 kenxtyrj lf vjsfvfitj,bc ;fvc 'ffy fkqjbfyb ;tybf pbvbyb fhbfy8

*_ ghjwtynbs vfhsfkb ptvjs hjv itdybiyts7 cnfnbcnbrf fh n.ebcj7 sehvt itdvwlfhdfhs7 hflufy vfcfw flfvbfyt,b fofhvjt,ty8 hfw fmfvlt vjudbnfybf7 tu ptgehb cthbbc jabwbfkehb vjyfwtvt,bf lf sfdbc lhjpt vtlbfib tuhtdt ufvjmdt.ylf7 vfuhfv itcheklf tgjmfkehb vjdktybc #_ okbcsfdb7 hdfdt vfnxb7 itevjrkt,kfl7 js[ lbcrjl ufvjbwf lf vjwkbkt,vf sfvfibs nr,j,bc gfhfktkehfl jmvt,ib efvhfdb pflb fqvjfxbytc8 jynfhbjtkvf afyvf7 hbxfhl ,tyltkvf rfyfltksf .dtkf7 #!-dt ujkb uflffvjovf lf lffcrdyf7 hjv ,htl gfhrc ths,fifl js[b mekf ~ifb,f lf cfvb gfcb` fmdc lfrkt,ekb7 vbcb ujkb rb itwljvbs tcgjpbnjc fyufhbipt othbf8 ,tyltkbc itafct,bs7 fmfvlt erhbnbrjl vbqt,ekb jmvt,b jlty *_ ghjwtynbsff vfhsfkb7 hfw 'dtk vlbdfysf ghjatcbjyfkbpvpt uekc udbwhet,c8 thsb rbf7 cbvfhskbc lflutybc itvltu afyj,f seqf uflffafct,c vjv[lfhc7 sjhtv bcnjhbfib fhfathb itbwdkt,f8

ptgehb cthbf !)*@ rfyflf - cf,zjtsb $-#-! mekf )-*7 ujkb #!5#@ @2_) $2_) ^2_) (2_)

vjyhtfkb njhjynj dbybgtub dfyredthb

#5* $5! $5$ #5%

~@5@ _5@ !5#` ~_5_ !5_ #5!` ~@5! @5# _5_` ~_5@ !5@ @5!`

@@2_) @$2_) @^2_) @(2_)

vjcrjdb vjcrjdb vjcrjdb vjcrjdb

$5% #5@ $5# ^5%

~!5_ @5_ !5%` ~_5_ #5! _5!` ~@5@ _5_ @5!` ~@5@ !5# #5_`

21/08/2006 62


rfyflf

63

1

.dfy]jcfyb

* !) @( !@ % !_ @@ !( ( @ ^ !* ## @_ ) @* !$ @# @! !% @%

abk tcgjpbnj4= gjk ?tylthcjyb ,j,b rkfhrb4= bdjy rehyefbt4= ,htl gfhrb4= ltybc ?fkb ;fy-gjk gfhbpt ;fy hfntkb4 hjl ;bk,thb4 ufhb ,thuvfyb hjy tkbcb ,bk dfbsb ;bk,th gthj4 gbn vf?jdkbxb ,bk ujklcdjhcb ahtyr vf?jdkbxb4= dtby mtivtyb cth; cfdfhb4 cnty vbrbnf4= htl ,thtycjyb ub kfgetynb4

fcfrb

rke,b

#_ @) @# @) @$ @( #! #@ #! #$ @* ## @_ @^ @( #$ @* @^ #@ ## @$

,jcnjyb njhjynj abkfltkabf vjyhtfkb ybe bjhrb xbrfuj vbytcjnf ybe bjhrb ybe bjhrb ltnhjbnb njhjynj xbrfuj ,fafkj vjyhtfkb vbytcjnf vjyhtfkb ,jcnjyb vjyhtfkb xbrfuj ltnhjbnb vjyhtfkb

gjp

s

u

g

m

]

ib

rty

vfh

w a a a v a a w a v a v w a a a a v w w v

( ( ( ( ( $ ^ ^ ^ ( ( * @ * # ^ @ % @ @ *

* * @ # ! @ @ ! ! _ _ ! ! ! ! ! _ _ _ _ _

^ # $ @ $ @ @ # # # # ! ! ! ! ! @ @ ! ! !

!# !_ ^ % % $ $ $ $ # # @ @ @ @ @ @ @ ! ! !

!% $ !( @ @ $ @( _ ) !# ( ( _ $ $ _ !$ _ _ _ ^

%@ @( !# @* ) !_ % $ ( ^ @# ^ $ !@ # !) # # ! # !%

() #( @% $^ @! @$ !! !@ !$ ) #% !# !! @@ ^ @) $ * # $ @(

@ ^ @ _ $ $ -@ -@ ! % # * @ ! _ -@ @ -! ! _ -#


64

# @$ @^ !! !^ 8 #% @)

gtn cntgknjyb vbrb htlvjylb ljy jhb dbr ?tlabklb hjl pbkbyub

#@ @% @) @( @(

xbrfuj ltnhjbnb ,jcnjyb ybe bjhrb ybe bjhrb

v a v a v

* ! @ @ #

njyb tcgjpbnj4 rty lhfbltyb4=

@) @%

xbrfuj vjyhtfkb

u u

$ $

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

@-!-! @-@

#8## $8*%

((@ (#(

( ! _ @ @

!* $ ! $ $

^ -! -@ -# -^

cf,zjtsb 1

.dfy]jcfyb

!% !) !* !^ @% !# !_ @@ # !!

fktrcfylh bfreitdb dkf'bvbh iflhbyb dfkthb [fhkfvjdb= dkf'bvbh gtnhjdb behb kbfgrbyb ,jhbc vb[fbkjdb fktrcfylh vfkwtdb= dbfxtckfd fybcbyb dkf'bvbh kenxtyrj tdutyb pbvbyb

fcfrb

rke,b

@% @$ @$ @% @* @( @# @! @# @%

cgfhnfrb cgfhnfrb wttcrf wttcrf [bvbrb wttcrf lbyfvj rhbkbf wttcrf cgfhnfrb

gjp

s

u

g

m

]

ib

rty

vfh

a w a w v a a w v a

( ( * ( ^ ( ( * ( @

* # # # ! # _ ! ! @

$ % $ $ % @ % # # !

!! ( * * ^ % % $ $ #

$ _ !^ !_ _ ) _ @ _ _

@! !% !* !) !% @% #@ ) !# %

$( @( ## $_ #$ $% %* #_ #* (

% * _ -^ # -$ -^ # -# !


) !( ^ * @ @$ @# % $ @^ !$ @) #_ ( @! !@ 8 @_

behb ,kbyjdb dkf'bvbh dbrekjdb dfkthb dfcbkbtdb= utyf'b wbufyrjdb fktrcfylh uectdb fktrcfylh ,jleyjdb behb kt,t'tdb fktrcfylh hfuekbyb dbrnjh reprbyb tdutyb gjkf'btdb behb ifnfkjdb fktrcfylh vfhnbyberb fktrcfylh djkxrjdb dbfxtckfd cnfhibyjdb dbfxtckfd cjkjle[byb tdutyb vbifrjdb

@# @^ @# @% @% @! @! #! #@ @$ @* @* @_ #@ @@ #!

wttcrf wttcrf lbyfvj wttcrf wttcrf rhbkbf rhbkbf wttcrf wttcrf cgfhnfrb rhbkbf cgfhnfrb wttcrf cgfhnfrb crf~kty` wttcrf

a a v v v a a v v v v a w w w a

% ^ ^ ( ^ # # ^ * # @ ! # ! ! ^

dkf'bckfd nhtobfrb=

@_

wttcrf

u

(

@ @ ! _ ! ! ! _ _ _ _ _ _ _ _ _

! ! @ @ _ _ _ ! ! _ _ _ _ _ _ _

# # # @ ! ! ! ! ! _ _ _ _ _ _ _

_ ^ ^ ^ @ _ @ $ ( _ _ _ _ _ _ %

#-$-!

#8(*

(($

!! ( % ( % # # $ # ! _ # _ _ _ @

!( @_ !* @% !$ ^ * !$ !# ^ ! !$ @ @ ! *

-@ -( ! -% -! -! -@ -@ -% @ ! _ _ -! -@ -*

65

.dfy]jcyt,b lfkfut,ekb fhbfy mekfsf ~ujkc gkec gfcb` rkt,bs 4 gjp gjpbwbf ~w wtynhb7 a ahsf7 v vwdtkb7 u ujekb`9 s sfvfib7 u ujkb7 g gfcb7 m mekf7 ] ]fhbvf ~oesb`7 ib ~rfhib lfhn.vf`7 rty ~rfhbcrty lfhn.vf`7 vfh vfhuj,f ~gkec2vbyecb` 4 ujekbc cnfnbcnbrf5 v-o-a ~vjut,f-ofut,f-aht`7 _8__ ~vfnxib cfiefkjl ufidt,ekb`7 ___ vjuthbt,ek lfhn.vfsf obkb ~vtfsfctlt,ib`


cfvfubthj D?F-c uflfe[fltc .byekbc ?jrtbc bcnjhbfv !)*@ okbc7 fo erdt ktutylfhekb ptgehb cthbbc vcufdcb c[dfw bwbc7 jqjylfw thsflthsb8 bub jhb okbc itvltu vjto.j lf cf,zjtsbc ufvfh]dt,bs lfcheklf8 thsb rbf7 fv]thfl .dfy]jcyj,bc cfvij,kjc7 rfyflfc ofhvjflutylf fhf 'bh'dtkb thjdyekb kbuf ~Y?K`7 fhfvtl fvbcb xdbkb7 vfuhfv .byxb rjyrehtynb7 fo ufycdtyt,ekb vcjakbj fcjwbfwbf ~D?F`8 .dfy]jcyj,bc cfv.fhjc jhb7 thsehsbcsdbc ew[j yf[tdhbc gbhdtk7 bcnjhbek ]f[ib Y?K-bc 3sbv mtytlfv4 cf,zjsf 3vj.dfhekt,c4 hbc-dfbyfxhj,bs vjeuj7 jhb okbc itvltu rb ht-vfnxb befhf8 fctsb ifycbc [tkblfy ufidt,f fh bmyt,fj lf D?F7 dbyw ,jkj yf[tdfh cfereytib gbhdtkb b.j7 ,fpfhpt Y?K-bc ?tutvjybf hjv lffv[j7 wbvwbv lfsfy[vlf lf Y?K-bcufy ufyc[dfdt,bs7 ueylbw ueklfuek vjfvpflf8 Y?K !)!* otkc itbmvyf7 D?F rb %$ okbc itvltu lf !)*) otkc7 vthdt ctpjybc oby7 kbufibdt xfbysmf8 hect,sfy uf]b,ht,bc itvltu fcjwbfwbfv jlty vtcfvtl uffxfqf it]b,hb7 hjvtkibw cfv lbdbpbjyfl ufyfobkt,ekb !$ rke,b vjyfobktj,lf7 vfiby hjwf bvfdt ctpjyib Y?K-c js[fl lf.jabkb !( ueylb ?.fdlf8 vjrktl7 f[fkb fvmfhb 'dtkc hbw[jdfyt,bs sbsmvbc ufenjklf7 vfuhfv [fhbc[bs ]thfw xfvjhxt,jlf8

66


?fkb lf ?fet,b lf vfbyw7 D?F-ehb rfyflf hbubfyb ueylb b.j8 vfc .jxj,lyty vtrfht ]thb xbdthcb7 vwdtkb ;fy-rkjl nhjy,kt lf ajhdfhlb ,j,b ?fkb8 tc cfvtekb hect,c gbhdtk cthbfib bvfl dth uft]b,hf7 hjv D?F-ib uflfcdkbc ufvj Y?K-vf vjrdtsf8 fhflf7 #% okbc ?fkc vfubs lblfl fh epfhfkbf7 hflufy xbrfuj okbeh ]fvfubhc )_ fsfcblfy ~itflfhts xdtyb lhjbc Y?K-tksf fhxbdc=` !__ fsfcfvlt hjv fh ephlblf7 ,j,b bv lhjc fhyf[ek sfy[fl7 ths vbkbjyfl ~=` uflfb,bhf D?F-c dbybgtuvf lf [tkafcfl @%_ fsfcb lfeybiyf8 f[fkvf ufthsbfyt,fv tutw b[th[f lf lbl cgjhnib lff,heyf ltnhjbnbc $^ okbc ktutylf ujhlb ?fe7 dbyw ?becnjyib sfdbc jh df;sfy thsfl lfbo.j sfvfib lf vfs v[fhlfv[fh yfrht,ibw vj[dlf8 !)*$ okbcsdbc D?F-cdt vbtv[hyty ptgehb cthbbc vjyfobktyb7 xbrfujc vwdtkb gtn cntgknjyb7 vjyhtfkbc ajhdfhlb ahtyr vf?jdkbxb lf !)*@ okbc rfvgfybbc elfj uvbhb7 njhjynjib cfsfyfljl lfeafct,tkb gjk ?tylthcjybw7 dbyw hect,c ,jkj cfv vjcrjdeh vfnxib ufvfh]dt,bc ifb,t,b iteulj8

,bktst,b kfnfhbfib ufsfvfilf cf,zjsf ?jrtbibw 'dht,b vj[lf8 wttcrfc xtvgbjyj,f xfvjfhsdf rhbkbf cjdtnjdvf7 fvbcb uehe ,jhbc rekfubyb rb yfrht,bc eahjcb voehsytkb uf[lf8 tktufynehvf7 cbufhbc nhabfkvf vj'qdfhvf jhb okbs flht ufvj,h'vtlbkb ths,fifl !) rfwb itb.dfyf ufyfw[flib7 vfuhfv ,bzt,b cfmvtc vskfl uekbfyfl dth vjtrblyty7 hflufy D?F-tkt,c Y?K-tkt,pt yfrkt,b [b,kb [jv ?mjylfs lf thsb it[tldbsfw xfvjothbk ,t,ht,c ?ufdlyty8 D?F xhlbkj fvthbrfib f[fkb [bkb rb b.j7 vfuhfv z.tntkf rdfhst,bs7 obstkb ifb,bs7 vtuf-]fvfubht,bsf lf itepqelfdb veinb-rhbdbs kbfyuc 'fkevfl bpblfdlf8 hect,bc rbltd [bkdfw ths hfvtl qbhlf8 ?jlf7 vfhnj rt,trbc ghjdbywbfib jh ljkfhfl qbht,ekb7 jhb vbkbjyb ~=` kfnfhbbc ,bktsb ufcfqlf7 hfsf !_ )%( bq,kbfyc mfkfmbc rjkbptevib lftrfdt,byf cfdfh'tkb8

vj[dlf lf ufvjdfhlf gbhdtkb7 rt,tr cbsbc vfnxb uflfcfhtdb ufvjdblf8 hecsf ujek dkf'br nhtobfrc vjtxdtyf7 rfyflf fsb ~=` ifb,bs udtsfvfit,f lf .dtkfc vt vbhn.fvcj8 cfcofekb ujkb ufbnfyf dfkthb [fhkfvjdvf7 ?fkvf rb jh]th bcf[tkf sfdb lf hjv fhf vtrfht7 cf,zjtsb ahtc dth ufvjhxt,jlf8

67


vtjht vfnxib7 njhjynjc dbohj lf vjrkt vjtlfypt7 cnevfhsf vwdtkt,vf7 dfcbkbtdvf lf uectdvf ,tdhb vbmfhtc lf vfcgby'kt,vf cfvbs ufbvfh]dtc8 thsb rbf7 vtcfvt gthbjlbc lfcfo.bcib7 hjwf hect,b jhbs fut,lyty7 rfyfltkvf vcf]vf njv ,hfeyvf gtnhjdc ujkb fh xfesdfkf7 hflufy ifb,f lfzbvek ,fltc vj[dlf lf rfhblfy v.bc ufvjdfhlf8 rekfubyvf htathb cbvfhskbc lfcflutyfl ntktdbpjhsfyfw rb b[vj7 vfuhfv fhf ufvjedblf hf8 vtcfvt7 ?fkbc vij,kbeh dbybgtuib ufvfhsekb vfnxbc itvltu vjyhtfkbc 3ufptnvf4 lfothf7 vsdktvfht lfsdvf ufvjbqdb'fj8 rekfubyvfw itf[ehf itubhlt,b7 sfvfibc lhj vjdblfj lf cf,zjsf htavf7 dbrnjh lfv,hjdcrvfw itfidtkf cfcndtyb sdbcnjvt,c8 rfyflfv [esb rfwb ufvjwdfkf lf rfhib vfhmfaf7 ljy vfrkbjlb xff.tyf8 fvbc obyffqvltu fmfvlt xhlbkib vlufhvf bfreitdvf ?ts-shbrb itfchekf7 vfuhfv hect,b ,jkjc vjleylyty lf rfyflfv 'ffy ,tdhbsfw fqfh offuj8

ghjdjrfwbfpt ofvjfutc vtjs[t7 dfyredthbc sfvfiib ?fkvf cfvb ifb,f ztlf lf sfyfw gbhdtkcfdt gthbjlib8 cfvbs xfvjhxtybk cf,zjtsc7 dblht ahtc vbfqotdlf7 ]faf lffluf8 ,jkj ujkb ijhblfy uectdvf ukb]f7 ?fkvf vtlbfcf lf vrbkfd Y?K-c ybiyb vjeuj7 frb egthcgtmnbdj dtnthfyt,fl itudhfw[tsj7 cf,zjsf fdbfrjvgfybf 3fthjakjnb4 rb dfkenfc lf[fh,lf lf cthbbc vtjht yf[tdhbc cfwmthkfl vjcrjdib cfvb fsfcb rfyfltkbc xf.dfyf bsfdf7 hbc ufvjw hecsf ueylb iby fvthbrtkt,vf uflffahbytc8 cthbbc rfyflehb yf[tdhbc itvltu mekt,bsf lf ujkt,bsfw aht b.j ~$-$ lf !*5!*`8 rfyflfv upfl bctd itbfhf crfylbyfdbfib7 vjcrjdib rb7 fcfrbc ufvj7 cbmf uf'dhf7 hfqfb ufvofht,ekvf hect,vf yfwfl .fblfpt7 vfhlfl [jv bgfcfdtc lf xtmt,ibw ~'fkbcvbthb bktst,b` fh xfvjhxyty cnevht,c8 vtnbw7 yfmt,vf cf,zjsf cgjhwvtyt,vf ghjdjrfwbfptw ,tdh]th ofvjfutc ew[jtkb ghjatcbjyfkt,b7 hjvkt,bw x[e,c iby ytnfht,fl fqbmdfvlyty lf f,f7 cfthsfijhbcj fcgfhtppt hfqfc lfesvj,lyty rflybth vtnjmtc8

dfcbkbtdvf sfsvfyt,b uflf.fhf gbhdtk vjcrjdeh sfvfiib sfdb bcf[tkf cfif vfkwtdvf7 dbyw jhb okbs flht ifb,f tuhtw dth ufbnfyf8 rfyflfv rfhib jlty !^-]th lffhn.f8 gbhdtk gthbjlib itb,yty gtnhjdb lf kb7 vtjhtib [fhkfvjdb lf ,thybt7 vtcfvtib rb gjkjytkb htab vskfl lfb,yf lf vtnjmtybw kfxhek fyufhbi-cojht,fpt uflfdblyty8 ?jlf7 ptgeh cthbfib ,j,b rkfhrbcufy yfstsmdvf [fhkfvjdvf hjv lfcwf hfka ,frcnhbjvb7 [jkj vcf]vf fh lfecndbyf7 rfyfltkvf batsmf lf cfrfyib !_ oesbs xf]lf8

68


vtjht vjcrjdehb ]f[b vcf]vf lfv,hjdcrvf lf dfcbkbtdvf ufufybf vtjht gthbjlib off[lbytc8 hect,b thsbs but,lyty lf vtnj,fpt sfvfij,lyty7 htavf dfkthbc ufult,bc ybiyfl [tkb hjv itvfhsf8 vfiby hecvf sfsvfyt,b uflf.fhf lf ,hec vfruhtujhc itt,f8 fvfyfw egfce[f7 vcf]vf rb obyf lfhqdtdf lfbdbo.f7 vjx[e,ht,b [es-[esb oesbs uff'tdf lf cf,zjtsvf cb[fkdfsbs evfk b[tbhf8 vtht b.j lf hjv vjhxf sfvfib7 [fhkfvjdb utvjpt wtvf hbr kbv7 hbc ufvjw ueylehb lfuyfhb fn.lf8

! % lqt ittafhlt,fj hect,vf vtnjmtc [tkb fh xfvjfhsdtc lf ufcf[ltkib ufb'ehoyty8 ghtc-rjyathtywbfpt rekfubyvf cfyf[tdhjl [evhj,bs ,h'fyf7 dfcbkbtdbc wljvf sfvfibc lhjc vj[lf lf vfufl vcf]vf ?jrtbc otct,bs uffxbyf cfvfhsfkb7 kbc vfnxbcitvlujvb cfmwbtkb rb cf,zjsf cbc[kbc cfvfhskbc rjltmcbs [ekbuyj,ff lf fvbnjv cnevfhc !%-lqbfyb gfnbvhj,f eylf ittafhljcj8 cf,zjtsc cthbbc vjcfut,fl lfhxtybk jh vfnxib thsb ahtw f'ktdlf [tkc7 vfuhfv vofhtl f[cjdlf jhb okbc obyltkb fv,fdb7 hjwf vcufdc dbsfht,fib ptlbptl cfv]th7 sbsj ifb,bs offuj8 cthbbc vtidblt hrtyfv ex[e,hfl rb xfbfhf7 vfuhfv vfbyw f.fkvf.fkbs lfcheklf8 rfyflfv cbhtyfvlt tmdcyf[tdfhb oesbs flht fyufhbib uffsfyf,hf lf sfdufyobhek inehvpt uflfdblf7 cf,zjtsc rb lhj uf.fdlf lf ifb,fc eghfujyjl buthbt,lf8

lhjbc mehlj,f fm rfyfltkvf ujekvf ]thb xbdthcvf itybiyf7 hjv hecb lhjbc vcf]b ofvt,c bgfhfdlf lf thsb fv,fdb fnt[f8 lblb dfzhj,bc itvltu htavf ,hfeyvf js[bc yfwdkfl jlty jhb ofvb lffvfnt,byf nf,kjpt7 rfyflfv vtrfhbc yfwdkfl vttmdct crtbnthb7 ktutylfhekb ?tylthcjyb iteidf .byekpt lf fvfyfw uffrtsf cfmytkb - ?fkc cfujkt gfcb ufe[th[f7 vfuhfv hfl ubylf0 ifb,f lhjbc ufcdkbc vjnbdbs fh xfbsdfkf lf hect,vf cfyerdfh ahtc vbfqobtc8 fvfpt bvfdt 3ufptnvf4 lfothf7 lhjbc mehlj,f !)$_ otkc ,fknbbc mdt.yt,bc fytmcbbc lfhb cf,zjehb .fksf,fylj,ffj8 njhjynjib itvwlfhvf ,hfeyvf fv]thfl byevecf lf ujkb ufnfybcsfyfdt uffemvf7 hfqfb sfy nf,kjcfw e.eht,lf7 vfuhfv vtht ufbhrdf7 hjv bv lfrkt,ekb ofvt,bc ufhlf7 fhw abytksf vbth ke;ybrib lf.tyt,ekb vjo.j,bkj,f .jabkf cbymhjybpt,ekb8 ?jlf7 rfyfltkt,b itvltu lqtcfw fvnrbwt,lyty7 ujkb bsdkt,f lf sfvfib vjdbutsj8

69


cthbfib rb vfbyw cf,zjtsvf ufbvfh]df8 ,jkj hrtyfib hect,vf [esb vjobyfdt lffcdtytc7 ]ttkvf vfhmfafv7 cgfhnfrtkvf dbrnjh ifkbvjdvf rb o.dbkb ujkb ufbnfyf7 hbc itvltufw rfyflf hfubylfhf sdkbs xfvjhxf vtnjmtc8 ?jlf7 yfvfnxtdc ,frcnhbjvvf smdf7 fm vtnfl xfvjvcdktkb fqfhf dfh9 fhf7 hec vjsfvfitt,c fhfathc dthxb7 vfuhfv eahjct,fl rb fhf-rfwt,b ?.fdsj8

! )*$ okbc ]f[b ! !*2_)

rt,tr cbsb

rfyflf - cf,zjtsb

#5# ~!5_ !5# !5_`

!5_ vfrmtypb !@8#_ 2 !5! kenxtyrj @*8$^7 @5! ?fkb #@8_* vtn7 @5@ [fhkfvjdb #$8_$ vtn7 @5# gtnhjdb #*8!_ vtn 2 #5# ?fkb %$8!( @ !)2_)

njhjynj

rfyflf - cf,zjtsb

$5! ~@5_ !5! !5_`

!5_ ,frcnhbjvb $8#!7 @5_ kfrhef !_8$) vtn 2 #5_ ?fkb @@8%_7 #5! bfreitdb ##8_) 2 $5! nhjy,kt %*8_# vtn # @!2_)

dbybgtub

rfyflf - cf,zjtsb

%5( ~!5! !5# #5$`

!5_ vfruhtujhb !$8%( yfr7 !5! bfreitdb !*8@% 2 !5@ vb[fbkjdb @!8@#7 @5@ dt,csthb #@8$_7 @5# dfcbkbtdb #%8!$7 @5$ vfkwtdb #%8#! 2 @5% bfreitdb $@8#%7 @5^ ,jleyjdb $(8$$7 @5* bfreitdb %!8@*7 #5* ?tylthcjyb %$8#!7 $5* ?tylthcjyb %%8_$7 %5* ,thybt %^8_!7 %5( kt,t'tdb %(8_% $ @#2_#

dfyredthb

rfyflf - cf,zjtsb

%5% ~%5@ _5! _5@`

_5! dfcbkbtdb #8@$7 !5! u8?fe $8@_7 !5@ vb[fbkjdb %8%) vtn7 @5@ ?fkb !@8$% vtn7 #5@ ?fkb !%8!!7 $5@ vf?jdkbxb !*8!_7 %5@ ?fkb !*8$% 2 %5# bfreitdb #!8_$ 2 %5$ vfkwtdb %^8_(7 %5% uectdb %^8%) 4 @*2_)

?tkcbyrb

abytsb - rfyflf

#5( ~_5# !5! @5$`

_5! ,frcnhbjvb _8$*7 _5@ u8?fe ^8$*7 _5# kfrhef !!8@% 2 !5# jrcfytyb #^8!* vtn7 !5$ kfrhef #(8@$ 2 @5$ f?jrfbytyb $_8%(7 #5$ kblcnhbjvb $$8_^ vtn7 #5% ekt $(8_^ vtn7 #5^ vf?jdkbxb %@8_$7 #5* dt,csthb %$8#*7 #5( vf?jdkbxb %)8$* 4 @)2_)

utnt,jhub idtltsb - rfyflf

#5$ ~_5# !5_ @5!`

_5! ?fkb !8%*7 _5@ djksjyb !!8@_7 _5# u8?fe !(8#_ vtn 2 !5# bj?fycjyb @$8$^ 2 @5# keylcnhbjvb %$8_@7 #5# jk,thub %%8@^7 #5$ vf?jdkbxb %*8!$ %

!2!_

vjcrjdb

cf,zjtsb - rfyflf

#5@ ~!5_ !5! !5!`

!5_ vfkwtdb %8#$ 2 !5! u8?fe @_8!%7 @5! vfkwtdb #%8_$ vtn 2 #5! uectdb %!8$(7 #5@ vfhr ?fe %(8!_ vtn ^ #2!_

vjcrjdb

cf,zjtsb - rfyflf

%5@ ~@5! @5! !5_`

!5_ vb[fbkjdb _8#$7 @5_ dfcbkbtdb @8$# vtn7 @5! ekt !%8%^ 2 @5@ u8?fe @^8!%7 #5@ fybcbyb @(8@@7 $5@ ifnfkjdb ##8%* vtn 2 %5@ [fhkfvjdb %#8__

70


* %2!_ vjcrjdb cf,zjtsb - rfyflf $5$ ~@5! @5@ _5!` !5_ fybcbyb #8#$7 @5_ obehbyb ^8$*7 @5! dt,csthb !*8$@ 2 @5@ ,frcnhbjvb @@8%%7 @5# vfhr ?fe @^8#( vtn7 #5# uectdb @*8@_ vtn7 $5# vb[fbkjdb @*8%) 2 $5$ ,frcnhbjvb $^8#( ( ^2!_ vjcrjdb cf,zjtsb - rfyflf #5@ ~_5! !5_ @5!` _5! ,frcnhbjvb !#8$* vtn 2 !5! bfreitdb @^8@* vtn 2 @5! ifkbvjdb $_8%# vtn7 #5! ifkbvjdb $^8%)7 #5@ ,frcnhbjvb %@8$@ 4 (2!_ ghfqf xt[jckjdfrbf - rfyflf #5! ~@5_ _5! !5_` !5_ ,e,kf $8_*7 @5_ ?kbyrf )8%% 2 @5! dt,csthb #^8$_ 2 #5! ?fcb $#8!^

]fvb cf,zjtsb

!! mekf ~$-!-#`

#@ ujkb

rfyflf

% mekf ~!-$-#`

@* ujkb

cf,zjtsb5 bfreitdb ^7 vb[fbkjdb $7 vfkwtdb $7 dfcbkbtdb #7 uectdb #7 [fhkfvjdb @7 fybcbyb @7 ifkbvjdb @7 kenxtyrj7 gtnhjdb7 ,jleyjdb7 kt,t'tdb7 ifnfkjdb7 obehbyb rfyflf5 ?fkb ^7 ,frcnhbjvb %7 u8?fe #7 ?tylthcjyb @7 dt,csthb @7 vfhr ?fe @7 vfrmtypb7 kfrhef7 nhjy,kt7 vfruhtujhb7 ,thybt7 vf?jdkbxb7 ekt

cf,zjtsb rh rhbkbf cjdtnjdb7 njh njhgtlj ujhrb7 cg cgfhnfrb7 lby lbyfvj7 crf ktybyuhflb7 [bv [bvbrb djcrhtctycrb 2 vbesbst,kfl wttcrf 4 !)*@ okbc cthbbc vjyfobkt7 - fh fsfvfitc u5 ! fktrcfylh cb'tkybrjdb4 ~rh`7 @_ dkf'bckfd nhtobfrb47 #% dkf'bvbh gjkegfyjdb- ~lby` v5 @ fktrcfylh uectdb47 # dkf'bvbh kenxtyrj47 $ behb ifnfkjdb4 ~rh` 2 behb abjlhjdb ~njh`7 % behb kbfgrbyb4 ~cg`7 ^ dfkthb dfcbkbtdb4 ~lby`7 * utyf'b wbufyrjdb47 !@ dbrnjh repytwjdb ~rh`7 @^ fktrcfylh abkbgjdb ~lby`7 @* fktrcfylh cfgbjkrbyb ~crf`7 @( cthutb uke[jdb- ~rh`7 #@ behb obehbyb ~rh`7 ## cthutb rjhjnrjdb- ~cg`7 #^ fktrcfylh rekbrjdb- ~njh` w5 ) fktrcfylh djkxrjdb47 !^ dkf'bvbh gtnhjdb47 !) dkf'bvbh iflhbyb4 ~cg`7 @@ dbfxtckfd fybcbyb4 ~rh`7 #$ fktrcfylh ujkbrjdb- ~[bv` a5 ( cthutb rfgecobyb ~rh`7 !_ fktrcfylh vfkwtdb4 ~lby`7 !! behb kt,t'tdb4 ~rh`7 !# ,jhbc vb[fbkjdb47 !$ dkf'bvbh gjgjdb7 !% fktrcfylh bfreitdb4 ~cg`7 !* dfkthb [fhkfvjdb47 !( dkf'bvbh dbrekjdb47 @# dkf'bvbh htgybjdb- ~rh`7 @$ fktr-

71


cfylh ,jleyjdb4 ~rh`7 @) cthutb rjnjdb ~rh`7 #_ rjycnfyoby rkbvjdb ~rh`7 #! dbrnjh ifkbvjdb ~cg` vo5 ,jhbc rekfubyb47 rjycnfyoby kjrotdb7 dkf'bvbh behpbyjdb

rfyflf ?be ?becnjy fthjpb7 yb ybe byuktyl dtbkthpb ~rfhjkbyf ?fhbrtypb`7 rt, rt,tr yjhlbrcb ~rjkjhflj fdfkfyib`7 vby vbytcjnf afbsbyu ctbyscb7 cl cfy lbtuj vfhbythpb7 xbr xbrfuj reufhpb7 rk rkbdktyl rhectblthpb7 dby dbybgtu ]tscb ~abybmc rjbjncb`7 njh njhjynj njhjpb7 tlv tlvjynjy jbkthpb7 vbx vbxbufy cstucb7 dyr dfyredth ,ktbpthpb7 aym abybmc hjelhfythpb ~by bylbfyfgjkbc htbcthpb` u5 ! ljy vfrkbjlb ~?be`7 #_ ]thb xbdthcb ~rk`7 ## ;bk uhfnjyb ~njh` v5 @ hbr kb ~yb`7 # ;fy-rkjl nhjy,kt ~rt,`7 ^ ,htl ctkdelb ~yb`7 !_ vfhnb ?fe ~?be`7 !@ gtn cntgknjyb4 ~xbr`7 !* hbr cvbsb ~vby`7 !( gjk ivbhb ~rk`7 @$ tk ?tvbknjyb ~tlv`7 @% ,fhb kjyub- ~tlv`7 @^ gtn ghfbcb- ~dyr` w5 $ vfbr djksjyb ~vby`7 * fylht kfrhef ~cl`7 !$ hfka ,frcnhbjvb ~xbr`7 !% ]bv ?fhbcjyb ~rk`7 @_ ,hec vfruhtujhb ~tlv`7 @( dtby lbkjyb- ~njh`7 @) utdby mthmb- ~njh`7 #! ltybc cj,xerb- ~aym`7 #@ hjy xbgthabklb- ~dyr` a5 % ht;fy ekt ~rt,`7 ( njv dt,csthb ~yb`7 ) ujhlb ?fe ~?be`7 !! vfhr ?fe ~?be`7 !^ ,j,b ?fkb ~dby`7 !) gjk ?tylthcjyb4 ~njh`7 @! cth; ,thybt ~rt,`7 @@ vfhr nfhlbab ~vbx`7 @# ]jy vfrmtypb ~dyr`7 @* ahtyr vf?jdkbxb4 ~njh` vo5 ,bk ?fhbcb ~njh`7 ,j,b ?fkb7 gtn cntgknjyb4

25/08/2006

72


cf,zjtsb erdt gbhdtkbfj .byekbc ?jrtbc fo erdt ktutylfhek7 !)*@ okbc ptgeh cthbfib .dfy]jcyj,bc cfvij,kjv7 rfyflfv ufzbhdt,bs lffvnrbwf7 hjv cf,zjtspt ]thfw 'kbthb b.j8 jhb okbc itvltu hect,vf rfyflbc c[df7 fhw vskfl vfufhb ueylb bvfdt ajhvfnbc cthbfib ecbn.djl uffcfqtc8 smvekf7 vtcfvt lf cfvfhskbfj8 ?jlf7 fsoktekbc ,jkjc7 !)*) okbc st,thdfkib7 vjto.j uflfvo.dtnb ]f[b7 hjvkbc itvltufw cf,zjtsb gbhdtk yjvhfl trehs[f8 !)*@ otkc fvgfhnfdfyb Y?K ~thjdyekb kbuf` vjevpflt,tkb t.dfy]f 3dbqfw vj.dfhekt,c47 sfdblfydt xfvjhxf lf ,jkj7 vthdt sfvfibc ,jkj oesptqf ufbvfh]df ~$-#-!7 #!5#@`8 !)*$ otkc Y?K-bc f[fkb lf cthbjpekb rjyrehtynb D?F ~vcjakbj fcjwbfwbf` hect,vf veinb-rhbdbfy cthbfib 'kbtc ~$-!-#7 #@5@*`7 !)*^ otkc rb chekbfl rfyflfv iby cfthsfijhbcj nehybhb7 3rfyflbc sfcb4 vjbuj8 f[fkb okbc ptbvt,ptw otcfl lflubylf cf,zjsf lf xt[ehb rke,t,bc xhlbkj fvthbrfib vjupfehj,f7 !)** otkc rb7 *-okbfyb efphj ,jbrjnbc itvltu7 rfyflfv tdhjgfib7 vcjakbj gbhdtkj,fpt vjfdkbyf ueylb7 hjvtkcfw !)*@ okbc ijec uvbhb7 abk tcgjpbnj .jxj,lf8 thsb cbn.dbs7 vfyfvlt thsvfytsbcufy thsj, ijhc vlufhb stvt,b lff[kjdlyty lf cbcntvfnehb it]b,hb uffxfqtc7 hbsfw .byekbc sfvfivf f[fkb ufypjvbkt,f itb'byf8

73


cfereybc cthbf !)*) okbc cthbf cfv-vfnxf b.j8 bub Y?K-vf ybe bjhrib7 vfy?tntypt7 3vtlbcjy cmdth ufhltyib47 nhflbwbekb 3jk csfhbc4 vfubdhfl lfybiyf8 ufvfh]dt,ekc 3ufhlfvfdfkb sfcb4 ~xtkty] mfa` eylf hut,jlf7 ije rb 3cfereybc cthbfl4 vjbyfskf8 ,bktsb 'ffy 'dbhb7 @% ljkfhb rb qbhlf7 vfuhfv !* %__-bfyb lfh,fpb cfvbdt vfnxpt vfbyw gbhfvlt itbdcj8 thsb tu b.j v[jkjl7 hjv bfyrtsbc ,j,jkf ntkt-fh[t,vf ~cb-,b-tc7 ty-,b-cb7 tb-,b-cb` ije fh uflfwtc8 cfvfubthjl7 rfyflfcf lf tdhjgfib @%_-vbkbjybfyb felbnjhbf lfnr,f xmfhb7 wtw[kjdfyb lf evfqktcb ljybc .dfy]j,bs7 hjvtkbw rfyfleh eh]erj,f-[ekbuyj,fcf lf hecek ghjdjrfwbt,c fqfh ofevehlkfdc8

ybe bjhrbc lhjbs vfcgby'kt,c rfyflf rb fhf7 Y?K-bc 3jk csfhb4 thmdfs7 hfqfb kbufib erdt at[-vjrblt,ekb cfvb idtlb dfhcrdkfdbw ufthbfs vfhfmfib7 voehsytkfl rb cntykbc sfcbc ptlbptl cfv]th fvqt,b vjyhtfkbc uflbf7 crjnb ,jevtyb ?.fdlfs8 ufufybf ctpjyib ,bzt,b xbyt,ek ajhvfib b.dyty7 vfuhfv sfdb thsfl cthbbc lfo.t,fvltqf vjt.fhfs lf cfv]th dfh]bib vjtcohjs8 cf,zjtsc ghjdbywbek rke,ib7 hbubc ~kfndbf` lbyfvjib lf,h'tyt,ekb lf wttcrfib uflf.dfybkb dbrnjh ob[jyjdb vj'qdhfdlf8 fv cgtwbfkbcnvf hect,b js[b cfvtekbs itntdfpt uflfb.dfyf lf vpflt,bc yjdfnjhekb vtsjlt,bw lfythuf5 ?jkfylbfib vjb'bf vfy?tntyehbc njkb cfwbuehfj lf itubhlt,b ybe bjhrbc lhjbs f'byf lf fqdb'f7 vfuhfv hf;fvc oehsybs ufofvt,ekb fsktnt,b lbl mfkfmib vj[dlyty7 gjhyj lf cfsfduflfcfdkj rbyjt,c vbt'fkyty lf ht;bvb lfthqdfs8

gbhdtkb yf[tdfhb Y?K-tkt,cfw tu eyljlfs8 3dfhcrdkfdehb jvt,bc4 ~csfh djp` ?fyubs ituekbfyt,ekt,vf gbhdtkb sfvfibc vt-!^ ofvptdt uf[cytc fyufhbib5 abkfltkabbc dtnthfyvf ,j,b rkfhrvf rfhsfy vfhnjl vlufh vjyhtfktk ,jv,fhlbhc7 ub kfakthc egfcf lf fvfyfw uff,bsehf dkf'br nhtobfrb8 vfkt ;bk,th gthjv vofhtl vjfqjhf hecsf lfwdf lf vpfhlb fbktylthpbc kblthb7 vfbr ,jcb f[tbhf8 cnevht,b ujypt tutw dth vjtuyty8 ufvfh]dt,bc ujkpt ,j, utbyb jh hecc ief 'fkbs ufdblf lf dkf'brc ifb,f v[fhsfy feobf8 vtjht vfnxbc gbhdtkb yf[tdfhbw rfyfltksf egbhf-

74


ntcj,bs ofhbvfhsf8 fbktylthpbc ahfyut,vf sbsj ujkb ukb]tc8 ief vtjht gthbjlib 3jk csfhb4 $5@ but,lf lf cfmvtcfw tutsb gbhb exfylf7 hjv vtcfvt vfnxb phlbkj,bcsdbcqf ufbvfhst,jlf7 vfuhfv cf,zjtsvf sfvfibc itvj,heyt,f it'kj lf cfcnbrfl vjbuj8

xfa[enb hjv vj'dhf xfvjhxtybkb hect,b vfbyw [fkbcbfyfl lfchbfkt,lyty lf xtmpt ~'fkbcvbthb bktsb` xtmbsdt gfce[j,lyty8 ,jkj itcdtyt,fvlt [esb oesb hxt,jlf7 flubkj,hbdb htby]thpbc vwdtkvf ,fhb ,tmvf ujhrtkb ~lqtdfyltkb yb;yb yjdujhjlb` cfif crdjhwjdb qj,tpt bct vbfyfhw[f7 hjv udtvekc xfa[enb vj'dhf8 fvfpt hecvf vcf]vf dbrnjh ljv,hjdcrbv vfcgby'tkb uffulj lf cnevht,vf wbvwbv uffsfyf,htc fyufhbib8 3jk csfhvf4 yfrkt,j,fpt ,jkj [es ofvc dtqfh uf'kj5 cfyfmt,j gfcfj,f ujkbs #% okbc rfgbnfyvf7 ,jhbc vb[fbkjdvf lffudbhudbyf7 vfmtlfy $% ofvib rb dbrnjh ;kernjdvf cflfj vjeuj rkfhrc lf cthutb rfgecobyvf rty lhfbltyc f.kfgf8 fhflf7 vstk cthbfib hect,vf @$_-lfy jlty (( cflfj vjbutc7 hfw Y?K-tkt,bcsdbc dthfathb yeutib b.j8

nhtobfrb lffcdtytc ufvfh]dt,bc ujkb hect,vf ufhqdtdfpt ufbnfytc5 jrtfybc ufqvf ]thfw ewyj, cthutb vfrfhjdc lhfbltyvf feqj7 vfuhfv ujkbrjdvf lffvfnf8 vthtw vtnobkfl cf,zjtsb entdlf7 vfuhfv nhtobfrcfw vje[lf nhjnbtcf lf kfakthbc fkfuvdf8 yfvfnxtdc uehe ,jevtyvf fqbfhf7 vtnjmtv vfuhfl udf]j,fj7 fyfkbnbrjct,vf rb itybiytc7 lhjbc *_ ghjwtynb ifb,f cnevht,c tg.hfs7 vfuhfv $_ ghjwtynb lbcrj 'bu'but,lf7 hflufy fhtyfpt ofhvjlutyt,b hjv to.j,f7 .byekb jqhj-xjqhjfj8 uflfvo.dtnb hrtybc oby w,bthvf ob[jyjdvf vtnjmtc cbehghbpb vjevpflf5 rfyfltksf ufut,bs itewdktkb nhtobfrbc yfwdkfl rfhib xff.tyf mthf7 xbf ~nfyfl jlty !*! cfynbvtnhb` lf ufvjewltkb lbyfvjtkb dkf'bvbh vbirbyb7 itubhlt,b rb lffhbuf7 xdtysdbc vsfdfhb fghbkib7 vjcrjdib lfybiyekb vcjakbj gbhdtkj,bc vjut,ffj8 ?jlf7 ,bzt,b ufkfqlyty lf 'ffyfw uf[tklyty7 hflufy nhtobfrbc bvtlfl dtqfh bmyt,jlyty8

thsflthsb ifsfesb sfvfib Y?K-bcsdbc rfnfcnhjaekfl lfcheklf8 ewyj,vf vbirbyvf @$-dt lfhn.vf fbqj lf *_-bfyb okt,bc cthbfsf bcnjhbfib gbhdtkvf lf thsflthsvf uff[th[f ifsfesb8 uj-

75


ekc crtbntht,bw vfuhfl vbt[vfhyty8 3jk csfhvf4 rfhib gbhdtkfl vt-) oesptqf lffhn.f8 gbhdtkb gthbjlb eujkjl lfcheklf7 vtjhbc lfcfo.bcib rb vbirbyvf gthj lf kfakthb uff,bsehf8 vtht ,t,thb vb[fbkjdbc ;fvbw lfluf8 ujkbrjdbc gfcblfy rfgbnfyvf uffwehf ,tmb lf f[kj 'tksfy iteulj ,jcnjytk ]thb xbdthcc7 dbyw ,jevtyvf bvfl fsfvfif7 hjv dbsjvw vjyhtfktk lhfbltypt erts feqt,lf fkqjc hecsf gfcfj,fc8 vfkt ;kernjdvf vtrfhbc cfluehblfy ufvjb.tyf vtnj,f7 cnevht,vf ufvfh]dt,f buevfytc lf .b;byf lfcwtc8

qbf ufrdtsbkb vtcfvt gthbjlib cf,zjtsvf tmdc oesib rbltd js[b egfce[j ujkb vbfhsdf vcjakbjc e'kbthtc kbufc8 yfvfnxtdc w[dbhgfzef vb[fbkjdvf bv[fyfl Y?K-bc vjsfvfitsf fvmhbc vfvfcf lf vfhxtyfkc7 vtht lf vtht rb vtmhsfvtj,fcf lf .fksf,fylj,fib v[bkt,ek fkfy bukcjyc lfvndhtekb byukbcehbsf lf ;tcnt,bs fe[cyf7 .dfy]j,fib cf,zjtsb erdt gbhdtkbf7 rfyflf rb vtjhtj8 fv itafct,fc xhlbkj fvthbrekb vtlbfw lftsfy[vf8 lfbothf7 hect,vf ?jrtbc qbf ufrdtsbkb xfudbnfhtc9 cflfw cfvfhsfkbf7 Y?K-vf cntykbc sfcb hect,c eylf uffnfyjc9 vtnjmtc xtmt,bs dtqfh dthtdbs7 tutyb rb .dfy]c xdtypt erts [jv [vfhj,ty lf cghbyntht,bdbsfw lfchbfkt,ty9 vtnbw7 wbuehfj,bc .fblbs yt,bcvbth tdhjgtkc ufvjfhxtd xdtyb ,tljdkfst,bcufyj7 rkfhr ;bkb rb ufjuyt,ekb b.j7 hjujhw ubylf lft]f[j7 vfu itxdtyt,ekt,c vfbyw fhf nrbdfsj8

xtkty] mfa !)*) [es (2_@ jk csfhb - cf,zjtsb

$5@ ~#5! !5_ _5!`

!5_ kfakthb ~_8!^ rkfhrb7 ifsb`9 @5_ ,jcb vtn ~^8$@ gthj7 kfakthb`9 @5! vb[fbkjdb vtn ~!!8@% dfcbkbtdb7 [fhkfvjdb`9 #5! utbyb ~!%8$( ,fh,thb7 ,tmb` 2 $5! ;bkb ~@(8!$ ,jcb` 2 $5@ d8ujkbrjdb ~$#8_@ f8ujkbrjdb7 vfrfhjdb` lfhn.vf @$-@_ ~!_-^ )-% %-)`9 ]fhbvf ~os` $-( ~vfrljyfklb7 ;bkb - ;kernjdb $7 gtnhjdb7 wbufyrjdb` Y?K5 ~u` rty lhfbltyb9 ~v` kfhb hj,bycjyb7 ,jhbt cfkvbyub iDL7 cth; cfdfhb7 ,fhb ,tmb9 ~a` ub kfakthb7 vfhctk lbjyb7 csbd ifsb9 vfbr ,jcb7 ,hfbfy nhjnbt7 rkfhr ;bkb9 ,bk ,fh,thb7 ,j,b rkfhrb7 ,j, utbyb9 fylthc ?tl,thub iDL7 eka ybkcjyb iDL7 ;bk,th gthj9 ktyb vfrljyfklb7 lfhbk cbnkthb

76


CCCH5 ~u` dkf'bckfd nhtobfrb9 ~v` utyf'b wbufyrjdb7 cthutb cnfhbrjdb7 dfkthb dfcbkbtdb7 behb abjljhjdb7 pbytnekf ~cfif` ,bkbfktn'byjdb7 dfcbkb gthde[byb9 ~a` ,jhbc vb[fbkjdb7 dkf'bvbh gtnhjdb7 dfkthb [fhkfvjdb9 ?tkven ,fklthbcb7 dbrnjh ;kernjdb7 cthutb rfgecobyb9 cthutb vfrfhjdb7 dkf'bvbh ujkbrjdb7 fktrcfylh ujkbrjdb9 fktrcfylh crdjhwjdb7 dkf'bvbh rjdbyb7 vb[fbk dfhyfrjdb

if, !_2_@ jk csfhb - cf,zjtsb

$5% ~@5! @5# _5!`

_5! rfgecobyb ~(8!_ cnfhbrjdb`9 !5! ,jcb vtn ~!#8#^ nhjnbt7 ;bkb`9 @5! nhjnbt ~!(8@! ,jcb7 ;bkb` 2 #5! gthj ~cbnkthb @_8@*`9 #5@ dfhyfrjdb ~@@8_% crdjhwjdb`9 $5@ hj,bycjyb ~@%8_^ kfakthb7 lbjyb`9 $5# vb[fbkjdb vtn ~#*8_@ gtnhjdb7 dfcbkbtdb`9 $5$ rfgecobyb ~;kernjdb #*8$*` 2 $5% d8ujkbrjdb ~$!8#! vfrfhjdb` lfhn.vf !^-#! ~%-* %-!$ ^-!_`9 ]fhbvf ~os` ^-@ ~gthj7 cfkvbyub7 ,tmb - rjdbyb` Y?K5 ~u` lhfbltyb9 ~v` hj,bycjyb7 cfkvbyub iDL7 cfdfhb7 ,tmb7 ltybc gjndbyb47 ub kfgetynb49 ~a` kfakthb7 lbjyb7 ifsb9 ,fh,thb7 rkfhrb7 utbyb9 ,jcb7 nhjnbt7 ;bkb9 gthj7 vfrljyfklb7 cbnkthb CCCH5 ~u` nhtobfrb9 ~v` dfcbkbtdb7 cnfhbrjdb7 cthutb ,f,byjdb47 abjljhjdb7 ,bkbfktn'byjdb7 gthde[byb9 ~a` vb[fbkjdb7 gtnhjdb7 dbrnjh obevtytdb49 ,fklthbcb7 ;kernjdb7 rfgecobyb9 vfrfhjdb7 d8ujkbrjdb7 f8ujkbrjdb9 crdjhwjdb7 rjdbyb7 dfhyfrjdb

rdb !!2_@ jk csfhb - cf,zjtsb

_5^ ~_5_ _5@ _5$`

_5! vb[fbkjdb ~@%8$* f8ujkbrjdb`9 _5@ ;kernjdb vtn ~@*8$$ ,fklthbcb7 dfcbkbtdb` 2 _5# ,fklthbcb ~$(8$$ ubvftdb`9 _5$ rjdbyb ~%_8@! crdjhwjdb7 dfhyfrjdb`9 _5% vfrfhjdb ~%@8$$ rfgecobyb`9 _5^ f8ujkbrjdb yfrk ~%$8$^` 4 lfhn.vf @$-!) ~*-^ *-^ !_*`9 ]fhbvf ~os` $-^ ~vfhrjnb7 nhjnbt - dfcbkbtdb7 vbirbyb7 vb[fbkjdb` Y?K5 ~u` ]thb xbdthcb49 ~v` hj,bycjyb7 cfkvbyub iDL7 cfdfhb7 ,tmb7 gjndbyb9 ~a` ?tl,thub iDL7 ybkcjyb iDL7 gthj9 ,fh,thb7 rkfhrb7 utbyb9 ,jcb7 nhjnbt7 ;bkb9 kfakthb7 cbnkthb7 vfrljyfklb9 ljy vfhrjnb4 CCCH5 ~u` dkf'bvbh vbirbyb49 ~v` dfcbkbtdb7 cnfhbrjdb7 ,f,byjdb7 abjljhjdb7 ,bkbfktn'byjdb7 gthde[byb9 ~a` vb[fbkjdb7 gtnhjdb7 f8ujkbrjdb9 ,fklthbcb7 ;kernjdb7 rfgecobyb9 vfrfhjdb7 bhtr ubvftdb47 obevtytdb9 crdjhwjdb7 rjdbyb7 dfhyfrjdb

cthbf !-@ ~(5!#` cfertstcjyb5 ;bkb lf vb[fbkjdb 77


cegth cthbt,b !)*%2*^ wttcrf - ybe bjhr htby]thpb *5#7 vjyhtfk rfyflbfycb #5#7 ,jcnjy ,hebypb %5@7 abkfltkabf akfbthpb ~cntykbc vakj,tkb` !5$ ~@-!-!` rhbkbf - gbnc,ehu gtyudbypb *5$7 ,fafkj ctb,hpb ^5!@7 xbrfuj ,ktm?jmcb $5@7 ybe bjhr fbktylthpb @5! ~#-!`

!)**2*( cgfhnfrb - dfyredth rtyemcb _5@7 rjkjhflj hjmbpb ~f[kfyltkb ybe ]thpb ltdbkpb` (5#7 ctyn kebc ,kepb @5!7 vjyhtfk rfyflbfycb ~cntykbc vakj,tkb` @5%7 fnkfynf aktbvpb ~rfkufhb` @5! ~#-@`

!)*(2*) rhbkbf - vbytcjnf yjhc csfhpb ~lfkfcb` (5%7 abkfltkabf akfbthpb $5$7 ltnhjbn htl dbyupb %5^7 ,jcnjy ,hebypb $5! ~@-!-!`

28/08/2006

fvbs !)*_-bfyb okt,bc lblb .dfy]j,bcflvb vb'qdybkb !$-yfobkbfyb cthbfkb lfcheklf8 erkt,kbd .dtkf cnfnbbcf lf jmvbc7 fuhtsdt 3jkbvgib4 flht ufvjmdtyt,ekb Y?K-bc bcnjhbbcf lf sfvfibc otct,bc tdjkewbbc ofrbs[df jltcvt itcf'kt,tkb bmyt,f vbcfvfhspt

http://Qaflan.netai.net/Qvanjoba

lfrf,fljyt,ekbf bolojer Casworda

28/12/2006 3/11

2012


diskoze rom sxvagvarad Cans, amitom

ga(d)moiwereT da uyureT! gadmo http://rutracker.org/forum/ viewtopic.php?t=35157 gamo http://www.amazon.ca/ Canadas-Team-Century-Canada-Complete/ dp/ B00006FMCJ


Zveleburi muRamebi http://forum.ge/?f=68&showtopic=34350343

http://issuu.com/Qaflan/docs

1972 ზეპური ჰაქის სერია  

* ჩასწორდა 3/11 * ერთადერთი ქართული წყარო ლეგენდარული შეჯიბრის შესახებ = ამბავი, სტატისტიკა, ფოტოები, ბმულები

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you