Page 1

2. W STODOLE ŚWITA 0'50''

° #3 & 8

Opr. Romuald Twardowski Słowa ludowe

Allegretto q. = 72

Soprani I

W sto - do - le,

Alti

#3 p j j j ¢& 8 œ œ œ W sto - do - le,

° #œ j œ & J œ J

œ

# j & œ œj œj # j j ¢& œ œ œj

6

SI

po - szła

S II

A

12

SI

S II

Po

A

j j j œ œ œ

o - gień

#p j j j ¢& œ œ œ Po

o - gień

œ

w sto - do - le

świ

r œ œr œ

œ

po

œ œ œj J J

po - szła

œ

j œ

r r œ œ œ

po

j œj œj œ po szła Ka

œ

j œ

r r œ œ œ

j j j œ œ œpo szła Ka

po

o - gień,

o - gień,

o - gień,

-

œ

po

o

j j j œ œ œ

œ

œ J

j œj œj œ

mf

cho - dzi - ła,

nie

j j j œ œ œ

mf

cho - dzi - ła,

-

œ J

tak

tak

po

j œ œj œj

nie

tak

© 2015 by Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków, Poland. All rights reserved.

po

o

œ o

r œr œ œ

-

ta

bia - ły dzień,

-

j œ

ta

r œr œ œ

bia - ły dzień,

-

j œ

r r œ œ œ

ta

bia - ły dzień,

r œr œ œ

j œ

po

œ

j œ

r r œ œ œ

po

œ

j œ

r r œ œ œ

Ka - sień - ka

œ J

mf

Nie

#p j j j & œ œ œ

świ

j œ

Ka - sień - ka

œ

w sto - do - le

w sto - do - le,

Ka - sień - ka

po - szła

° # &

j j j œ œ œ

mf

w sto - do - le,

Ka - sień - ka

po - szła

świ

j j j œ œ œ

j œj œj œ

mf

j œ

œ

W sto - do - le

#3 p j j j & 8œ œ œ

Soprani II

œ œJ œJ J

mf

- sień - ka

- sień - ka

j œ

po

o - gień.

o - gień.

o - gień.

r œr œ œ

-

gień

cho - dzi - ła,

-

j œ

gień

r r œ œ œ

cho - dzi - ła,

-

j œ

r œr œ œ

gień

cho - dzi - ła,

Romuald Twardowski, Dwie pieśni z Podlasia, 2  
Romuald Twardowski, Dwie pieśni z Podlasia, 2  
Advertisement