Page 1

Pani Renacie Szerafin-Wójtowicz

PRANIE Słowa: Maria Konopnicka

Allegro giocoso q = 145

° 4p j j j œj j œj j Soprani & b 4 j œ œ œ œ œ œ Pu - cu!

Pu - cu! Chla - stu! Chla - stu!

4 j j j œj j œj j Alti & b 4 j ¢ œ œ œ œ œ œ p

Pu - cu!

Pu - cu! Chla - stu! Chla - stu!

° j j j j œ œ œ j j j j S &b œ œ œ œ œ 3

tyl - ko

A

dwie mam

rącz - ki

ma - łe,

j ¢& b œj œj œ œj œj œj œj œj tyl - ko

dwie mam

rącz - ki

ma - łe,

° mf j j j œj j œj j S &b j œ œ œ œ œ œ 5

Pu - cu!

Pu - cu!

Chla - stu! Chla - stu!

mf

A

b j j j j ¢& œ œ œj œj œ œj œ œj Pu - cu!

Pu - cu!

Chla - stu! Chla - stu!

° j j j j j j j j b œ œ œ œ œ œ œ œ S & 7

tyl - ko

dwie mam rącz - ki

ma - łe,

j j j j j j j j A &b œ ¢ œ œ œ œ œ œ œ tyl - ko

dwie mam rącz - ki

ma - łe,

EWA FABIAŃSKA-JELIŃSKA (*1989)

j j j j œj j œj j œ œ œ œ œ œ

Nie mam

rą - czek

j j j j œj j œj j œ œ œ œ œ œ

Nie mam

rą - czek

œ œ œ œ J J J J

lecz

je - de - na - stu,

do

pra - nia

je - de - na - stu,

> œ œ œj œj J J

do - sko - na - łe.

j j j j j j œ œ œ œ >œ œ œj œj

lecz

do

pra - nia

do - sko - na - łe.

j j j j œj j œj j œ œ œ œ œ œ

Nie

mam

rą - czek

je - de - na - stu,

j j j j œj j œj j œ œ œ œ œ œ

Nie

mam

rą - czek

je - de - na - stu,

> œ œ œ œ œJ œJ œJ œJ J J J J

lecz

do

pra - nia

do - sko - na - łe.

j j j j œj œj œj œj œ œ œ œ >

lecz

do

© 2015 by Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków, Poland. All righst reserved.

pra - nia

do - sko - na - łe.

E. Fabiańska-Jelińska, Pranie  
E. Fabiańska-Jelińska, Pranie  
Advertisement