Page 1


TÜM GÖSTERİMLER ÜCRETSİZDİR.

ANKARA ACCESSIBLE FILM FESTIVAL GOETHE-INSTITUT ANKARA Atatürk Bulvarı No:131,Bakanlıklar/ANKARA

ULUCANLAR CEZAEVİ SİNEMA SALONU Şükriye Mahallesi, Ulucanlar Caddesi, No: 63, Altındağ/ANKARA

24-29 MAY 2016 ALL SCREENINGS ARE FREE

ORGANİZASYON: PURULİ KÜLTÜR SANAT Güvenevler Mahallesi, Yeşilyurt Sokak 17/4 06690 Çankaya /ANKARA info@puruli.co www.puruli.co


KATKILARIYLA

TANITIM SPONSORLARI

FESTİVAL SPONSORLARI

G

R A P H I C

S

V

I D E O

S

O

U

N

D

Sesli Betimleme Derneği


DEĞERLİ İŞ BİRLİKLERİ İLE

MEDYA SPONSORLARI

MEKAN SPONSORLARI


Sevgili sinemaseverler, He r ke s in kültürel yaşam a katılm a h a k k ın a sa hi p olduğu gerçeğin d e n yo la ç ıka ra k g e rçek leştirdiğimiz Anka ra Enge ls iz Film le r Festi va li; bir arada f ilm izleye b ile ce ğim iz , fi lm e kipleriy le söy leşeb ile ce ğim iz ve atö lye lerine katılabilece ğim iz b ir etk in lik o la ra k yoluna devam ed iyo r.

Fe sti va l ’ i n d a h a ka p s ay ı cı ol m a k a dı n a ge ç t i ğ i m i z y ı l i l k kez g e rçe kl e şt i rd i ğ i O t i z m D o st u G öste r i m , b u s e n e d e p rog ra m da ye r a lıyor. Bu öze l g öste r i m , öğ re n m e g ü ç l ü ğ ü ya d a d u y u s a l p rob l e m l e r ya ş aya n çocu kl a r ı n ve ya kı n l a r ı n ı n b i r l i kte f i l m i z l e m e s i n e i m ka n ve re ce k.

Pro g ra m dak i tüm f ilmler, he r y ıl o ld uğu gib i, se sli betimleme, işaret d ili ve ay rıntılı a ltya z ı i le ta ki p edilebilecek. Fe stiva l’e G o eth e Inst i tut Ankara ve Uluca nla r Ceza evi S ine m a Sa lo nu ev sahipliği yap a ca k . Orto p e d ik e ng eli bulunan, tekerle k li s a nd a lye k ulla n a n si ne maseverler de bu s a lo nla rd a Fe stiva l’ i ta ki p edebilecekler.

G o et h e -I n st i t u t A n ka ra ve Ul u ca n l a r Cez a ev i , 27 fil m i n ye r a l dı ğ ı p rog ra m ı n ya n ı s ı ra , ik i atöl ye ve b i r fotoğ raf s e rg i s i n e d e ev s a h ip l i ğ i ya pa ca k. D u yg u l a r Ca n l a n ı yor Atö lye s i , 9 - 1 2 ya ş a ra l ı ğ ı n da ki m e ra kl ı l a r ı n , ke ndi a n i m a syon d e n e m e l e r i n i ya pa ca kl a r ı b ir atöl ye ol a ca k. S e n a r yo Atöl ye s i ’ n de i s e s ine m a n ı n , h i kaye l e r i m i z i a kta r ı r ke n b i ze h a ng i ol a n a kl a r ı s a ğ l a dı ğ ı n ı öğ re n e ce ğ i z .

Bu ra da bir parantez aça ra k , o rto p e d ik e ng eli bulunan, tekerle k li s a nd a lye k ulla n a n si ne maseverlerin erişim ine uygun s a lo n sayı sı nın azlığından bahs etm e k ge re k iyo r. Anka ra’daki hemen hem e n h iç b ir s a lo n o r to pedik engeli olan s in e m a s eve rle rin e r i şi mi ne uygun değil. A E FF iç in gö ste rim me ka nı bulmakta yaşadığım ız zo rluk b ir ya n a , yı l boyu şehirde gerçek le ş e n etk inlik le r de ba sit düzenlemeler ya p ılm a d ığı iç in e r i şi lebilir değil. Tüm ka m us a l m e ka n la rın, to plumun tüm bireyleri d üş ünüle re k , ya kı n zamanda engelsiz m e ka n la ra dö nü ştürülmesini umuyo ruz. En İyi F ilm, En İy i Yönetm e n , En İy i S e n a ryo ve Seyirci Özel Ödülü’n ün s a h ib in i b ula ca ğı Eng elsiz Yarışma’da Türk iye s ine m a s ın ın e n i yi ya pımları izley iciyle b uluş a ca k . 2015 ’ in e n beğenilen yabancı ya p ım la rınd a n de r lenen seçk iyi Dünya d a n b a ş lığı a ltı nda izleyeceğiz. Eng e lli b irey le rin öze l de neyi mlerine odaklan a n ya p ım la r Enge l Ta nı mayan F ilmler, öne m li ye rli ya p ım la r Tü r ki ye Sineması, sinem a k la s ik le ri S in e m a Ta r i hi nden bölümlerind e s ey irc ile rini b e k liyo r o la ca k. Küçük takipçilerim iz h e r s a b a h 10:00 se a nslarında her iki salo n d a Ço c uk la r İç in bö lümündeki f ilmleri iz leye ce k le r. Uz un Lafı n Kısası bölümü ise k ıs a film s eve rle ri a ğ ı r layacak .

A nka ra En g e l s i z F i l m l e r Fe st i va l i , yol a çı kt ı ğ ı 2013 y ı l ı n da n b u g ü n e d e k 1 1 2 f i l m i n s e s l i b etim l e m e , i ş a ret d i l i ve ay r ı nt ı l ı a l t ya z ı uygu l a m a l a r ı e kl e n m i ş kopya l a r ı n ı h a z ı r l a dı . Bu kopya l a r ı n topl a n d ı ğ ı En g e l s i z F i l m l e r Kütüph a n e s i ; Edi r n e , G a z i a nte p, Koca e l i , Ma lat ya , Me r s i n , İsta n b u l ve İz m i r ‘de ki f i l m fe stiva l l e r i n d e ve et ki n l i kl e rde ya p ı l a n gö ste r i m l e r i n , b i r a ra d a ta ki p e d i l e b i l m e s i iç in b i r kay n a k ol d u . Bu kü ç ü k a dı m ı n , b ütü n f i l m l e r i n , t ü m s a l on l a rd a b i r a ra d a iz le n e bi l d i ğ i g ü n l e r i n b a ş l a n g ı cı ol m a s ı d ile ğ i y l e … İy i s ey i r l e r.

PURULİ KÜLTÜR SANAT


Dear movie lovers, D e ri ve d fro m the id ea t h a t ever y bo d y h a s a ri ght to pa rticipa te i n t h e c u lt u ra l life, An kara Acces s ible Film Fest iva l co nt in u es i ts traditio n to be a pla t fo r m fo r wa tc h in g m ovi e s to gether, pa rtic ipa t in g in Q& A se ssi ons with f ilm crews a n d a t ten d in g work sh o ps .

film s for s hor t f i l m l ove r s . Au t is m Fr i e nd l y S cre e ni ng w hi ch wa s a r rang e d for t he f i r st ti m e l a st ye a r to b e m o re i ncl us i ve w i l l cont i nu e thi s ye a r. Thi s spec i a l scre e ni ng w i l l a l l ow chi l d re n a nd t h e yout h on the a ut i s m s p e ctr u m to wa tch a m ov i e w i th the i r fa m i l i e s a nd f r i e nd s .

Li ke every yea r, a ll films in t h e pro gra m w ill be sc reened with a ud io d esc r ipt io n , sign lang uage tra ns la tio n an d d eta iled su bt it les. Goeth e-Institut A nka ra a n d Ulu ca n la r Muse um Thea ter Ha ll will h ost t h e fest iva l sc re e n ings . Ind ivid ua ls w it h o r t h o ped ic i m p ai rment a nd /o r wit h w h eelc h a ir w ill also b e a ble to fo llow t h e fest iva l a t t h ese ve n ue s.

I n a dd i t i on to the f i l m p rog ra m tha t i s co n s i ste d of 27 f i l m s , G oet he - I nsti t ut A nka ra a n d Ul u ca nl a r Mu se um The a te r Ha l l w i l l a lso host two wor ks hops a nd a p hotog ra p hy ex h ib i ti on. I n The S e nse s a re A ni m a te d ! Wo r k s hop , chi l d re n b et we e n 9 -1 2 a g e s w ill l e a r n to p rod u ce the i r ow n a ni m a ti on film s . I n S cre e nw r i ti ng Wor ks hop , na r ra t i ve poss i b i l i t i e s p re se nte d by ci ne m a w i l l b e ex plo re d .

At thi s po int, it s ho uld be m ent io n ed that there is a lmost no t h ea ter ro o m in An kara which is a cces sible fo r film lover s w i th or tho ped ic impa ir m ent a n d /o r u sin g w h e e lcha ir. A s id e fro m t h e st r u ggle we h a d w h i le tr ying to find a sc reen in g ro o m fo r the AAFF, events ta ke pla ce t h ro u gh o u t t h e ye ar i n the city a re not a ccessible a s t h e basi c arra ngements a re n ot m a d e. We h o pe that all public pla ces will be ren ova ted a n d w i ll b e a cces s ible fo r ever yo n e in t h e n ea r future . In th e Co mpetitio n With o u t Ba r r ier s pro gra m i n w h i ch Best Film, Best Direc to r, Best Sc re e n pla y a nd Specia l Au d ien ce Awa rd s are g i ven, pro minent f ilm s of t h e Tu r k ish c i n e ma of the yea r will be sc reen ed . Fro m World pro gra m will pre sent t h e selec ted m ovi e s f ro m the wo rld c in em a t h a t ga in ed atte nti o n a nd a ccla im in 2 0 15 . We w ill w i tn e ss the s pecia l exp er ien ces of t h e i ndi vi dua ls with d isa bi lit ies in F ilm s Wit h o u t Barri e rs pro gra m. The n ota ble recent film s from Tu rkey will be screen ed in Tu r k ish Ci ne ma pro gra m a nd t h e c la ssic s in Fro m t h e World pro gra m. A lso , t h ere w ill be spec ia l sc re e n ings fo r child ren a t 10.00 o’c lo c k ever y m orni ng d uring the Fest iva l. F in a lly T h e Lon g & Sho rt O f It pro gra m w ill present sh o r t

Sin ce i t sta r te d i t s j ou r ney i n 20 1 3 , A nka ra Acce s s i b l e F i l m Fe sti va l ha s p re p a re d 1 1 2 film s w i th a ud i o d e scr i pt i on, s i g n l a ng u a g e a n d d eta i l e d s u bt i tl e s . Esta b l i s he d f rom t h ese a cce s s i b l e f i l m s , the Acce s s i b l e F i l m s L ibra r y b e ca m e a source for the f i l m fe st i va l s a n d scre e ni ng s i n Ed i r ne , G a zi a nte p , Ko ca e l i , Ma l a tya , Me r s i n, İsta nb ul a nd İzm i r. We hop e thi s s m a l l ste p w i l l b e the f i r st o n e for f ut ure d eve l op m e nt s tha t w i l l m a ke wa tc hi ng m ov i e s tog ethe r i n a l l the a te r ro o ms p os s i b l e . En joy t he fe sti va l .

PURULİ CULTURE & ART


TEŞEKKÜRLER • SPECIAL THANKS TO T.C A i l e ve S o sya l Po li t i kala r Ba ka nlığı İs h ak Ç i f tç i , Oya Ta nye r i , Muz affer G öçen

Fra nsız Kültür Merkez i Fra nçois-Xavier Adam, Özlem Gül

T.C Kü l t ü r ve Tur i zm B a ka nlığı Er k i n Yı l ma z , S evgi A l t u ntaş

Goet h e-I n stitut An kara Ra i m und Wördemann, Emel Öztürk

Açı k To p lum Va k f ı Ayş eg ü l Ş a h i n kaya , El i f A l

İsveç Başko n so lo sluğu Suz i Erş ahin

Ou t box Di d em Tu r h a n

İsveç Büyükelçiliği Cem al A kyüz

Port l i n e Can Ceyh a n

Swedish I n stitute Sy lv i a Augustins s on, A sta Rantanen

St rö e r Kent v i zyo n Ah m et Ce ma l D ö n mez

Ukray n a Büyükelçiliği Yevg eniya Gaber

Ün i ve rsi te Med ya İh s an S ey l a n

S a natsal Etk in lik ler Ko misyo n u Meh met Güleryüz

W i n Re k la m Fatm a Na r

F ige F i g en A ltınok, Erdal Aygün

A l t ı n dağ B eled i yes i Cen g i z Ke s k i n , Ha ka n Ata s oy

Ka lender Zebra S efa Öker

Devl et Op e ra ve B a les i G e nel Mü d ü rlü ğü S el m an Ad a , Özgü r Usta , Mehta p En g ör

S ou l Pub Mustafa Kılıkç ı, Hac ı Şahin

2 6- 4 5 Ya p ı m Es ra Çep n i l i , B e k i r A k k u ş

Va ru na Gezgin Yun us Emre Saygılı

I nte rpre s s Tay fu n L ay ı k

AB- il an .co m Eli f Bengi Özdemir

Ka Atöl ye Faz l ı Özt ü r k , S e r h at Ş at ı r

Agos S eli n Buldukoğlu

MNG Ka rgo Ber kay C a n p o l at, Ed a Yı l ma z Ya n a r

Akş a m Derya Canan Güzel

Moi ré Pro d uc t i o n s Al p er Yı l d ı r ı m

Altyaz ı Dergisi Yet ki n Nural

Not te Hote l Gi zem Aç ma k Ş e n d u r

Anka ra Life S ercan Kantarc ı

Se sl i B et i m le m e D er n eği Çi ğ d em B a n u Ye ş i l ı r ma k

Arka daş Kültür San at Ti m ur Zeren

A B Tü rk i ye D elega syo n u Han s j ö rg Ha b e r, A n d re e a Sch m idt, C a n İz bul, Di l ek Tüt ü n c ü ,

Arka pen cere.co m Em el Demirtaş Göral

A B D Bü y ükelç i li ğ i Kath er i n e Va n D e Vate , G özde Doğ a n, Fulya Yav uz Bri t i sh Co unc i l Marg aret Ja c k , Su B a şb u ğ u, Esra Aysun, C a nsu Atam an , Di d e m Ya l ı n Ku rel, Öz lem Erg ün

Bia net.o rg Ha luk Kalafat, Korcan Uğur Birgün Ey lem Deniz Durgun


Do ğ u ş Yay ı n G r ub u As l ı Ş eke ra l , G o n ca d e h e n Tokay, Lori n Yün cül, Tu ğ çe Yo r u l ma z Eksi si n em a .co m Kaan Karsa n Evre n se l Gök h an D u r mu ş, Vu ra l Nasuh beyoğ lu F i l m h af i za s i .co m Ön c ü G ü l mez G ai a Dergi Gam zeg ü l Kı z ı l c ı k Karn ava l Med i a G ro up Er k u l Ök te n Kü l t ü r Sa n at Ha r i ta s ı Levent Ka pta n , A sl ı Ku t l u ca n MAG Uğ u r Öze r Me dyasco p e .t v Nu rd an Üçe r Popu l e r s i n em a .co m Fı rat S ay ı c ı Radyo Bi lke nt Naz l ı Un ga n Radyo Vi zyo n S ev i l ay Zeyt u n Sadi bey.co m S ad i Çi l i n gi r Sol fasol Tan j u Gü n d ü z a l p, Me h met Onur Yı lm a z Bi r F i l m Kem al Ura l C al i n os Fi lm s Nu r fer Tu ra n Fabu l a F i lm s En g i n Er y i ği t, G i ze m Avc ı oğ lu F i l m akad em i e B a d en-Würt temb erg An n a Mata c z Hol l ywo o d C la s s i c s Al b i n a Te re nt j eva Icaru s Fa c to r y Dan i el e Su ra c i İ m aj Enter ta i n m ent Mü g e Ko l at, Çet i n G ü ve n Karaçe l i k Fi lm To l g a Ka ra çe l i k , Bi l ge El i f Öz köse, Ev ren Luş

Ka rs Film Fa ruk Hac ıhafızoğlu, Orkan Bayram Koop Ko llek tif Önder Hac ıoğlu Ku rmaca Film Em re A kpınar L ima n Film Eni s Köstepen, Cem Doruk Ma ntaray Film Pä r L indström Med yaviz yo n Tay fun Tezgören, Manolya İlgün MovieTurk Em el Emniyetli Nu Loo k B este Has ançebi O d a Film Oktay A ltunnar Prolog Film Na di r Öperli Bos ifest Svet lana Ivic Fest ival I n clús Adriana Pérez V illa, Marta de Muga Anzelika Nikele Anna Maria A s lanoğlu Ceren Gençer Cem re Kutluay Derya Durmaz Doğ u Yaş ar A kal Em ine Yıldırım Enes U ys al Eser Çelik Esin Küç üktepepınar G ökalp Gönen İçten Sayın Ja cob Frey Levent Kol Mine Vargı Müslüm Helvac ı My ros lav Slabos hpyts kiy Onur Saylak S elce n Yılmazoğlu Süleyman A rs lan Sy lve lin Måkestad Ula ş Karaoğlu Ya na Novikova Yekta Kopan Zehra Tercan Z iya D emirel


FESTİVAL EKİBİ • FESTIVAL CREW Fe st i val Yö n et m e ni • Fe sti val Director Em rah Ka l a n G e n e l Ko o rd i n atö r • Ge n eral Coordinator Kı van ç Ya l ç ı n e r Prog ram & B a s ı n Ko o rd i n atörü Pro g ra m & Me d ia Co o rd inator Ezg i Yal ı n a l p A si stan • A s s istant Um u t Me r t G ü r se s Dan ı şm a nla r • Co n s u l to r s Cl ai re Öze l , Eray G ö rgü l ü , Ersa n Oca k, Kena n Öna la n , Ol g u n Yı l ma z C an l an d ı r m a Atö lyes i • A n imat ion Wor k shop Iş ı k Di k m e n Se n aryo Atö lye s i • S c re e nw r it ing Wor kshop Ceyd a A ş a r San at Yö n et m e ni • A r t Direct ion Al p er Yı l d ı r ı m, Ege A l p e r Tasarı m • D e s ig n Al p er Yı l d ı r ı m, Ege A l p e r Fe st i val Ta n ı t ı m Fi lm i • Fest ival Teaser Yö n et m en • Dire c tor : A l p e r Yı ldırım , Eg e Alper Se sl e n di re n • Voice ove r : Yekta Kopa n Mü z i k • Mu s ic : En i s Ç a ka r ( Va di S oun d L ibra ry) G ö ste ri m Ko o rd i n a syo n u • Screening Coordinat ion Bu rak Tayl a n Yı l ma z , G ü r ka n Büy ükt ura n Sosyal Me d ya Yö n et i m i • Social Media Manag ement Med ya G a ga

S es li betimleme, işaret dili, ayrıntılı altyaz ı Au dio descriptio n, sign lan guage,detailed subtitlin g Ay n ur Kolivar Çelebi, Ayş e Gündağ, Ayşegül Kalkan, Ayş egül Uçar, Barış Bölükbaş ı, Bedis a Eloğ lu, Beliz Coş ar, Berrak Fırat, Bülent Temur, Çağıl Doğan, Çağrı Doğan, Ç iğ de m Banu Yeş ilırmak, Deniz Özgür Türk, Derya Kuvezi, Dolunay Ünal, Ece Naz Batmaz, Emine B erre Gümüş , Emine Kolivar, Emre Çırak, Ertan L a çinkaya, Fatih Kolivar, Fatih Korgan, Feride Tezcan, Fulya A kbaba, Gökberk Yılmaz, G ülay Üstündağ, Gülay Yılmaz, Gülş en Bölükbaş ı, Has an Di ky uva, Has an Hüs eyin Korkmaz, Hat ice Baş pınar, Havva Faydalı, İlker U ykal, Koray Üstündağ, Melek A ş ık, Miliza Koçak, Murat Çağlar Özçelik, Müjde Kolçak, Nazlı Düş mez, Nez a hat Şalkamc ı, Nuray Ünal, Onur Erbil, Oya Tanyeri, Reyhan Üzülmez, Samet Demirtaş , Selman G ün dağ, Songül Tuncali, Tugay Çiftç i, Ün sa l Coş ar, Volkan Kurt, Vugar A bdurahimov, Zerrin Yılm az, Zeynep Bulut D okümantasyo n • Do cum entatio n Vid eo 26 -45 Yapım Fotoğraf • Photo graphy Ka Fotoğraf Geliştirme Atölyes i Gönüllüler • Vo lunteers B edirhan İlik, Burak Gökş en, Ceyda Tanılkan, Deniz Kılıç, Dilan Bays eferoğulları, Dilek Ateş oğlu, Elçin Ekemen, Habil Bozkurt, Hilal Pehlivanoğlu, İrem Çola k, Nurullah Es endemir, Tolga A lp Tuneli, Zey n ep Ilım Yılmaz


İÇİNDEKİLER • CONTENTS KİM NASIL İZ LEYECEK? • H OW AR E YOU GOING TO WATC H ?

10

ENGELSİZ YARIŞMA • COMP ET IT ION WIT H OU T BAR R IE R S

11

DÜN YADAN • FROM WOR L D

19

ENGEL TANIMAYAN F İL M L E R • F IL MS WIT H OU T BAR R I E R S

23

TÜR KİYE SİNEMASI • TU R KISH C INEMA

29

SİNEMA TARİHİNDEN • F ROM H ISTORY OF C INEMA

33

UZUN L AF IN KISASI • TH E LONG & SH ORT OF IT

37

ÇOCUK LAR İÇİN • FOR C H IL DR EN

45

OTİ ZM DOSTU GÖSTER İM • AU T ISM F R IENDLY SC R EEN I N G

50

“DUYGU LAR CANLANIYO R! ” A N İM A SYO N ATÖ LY ESİ • T HE SENSES A RE A NIMAT ED! ANIMAT ION WOR KSH OP

52

HER KES İÇİN SENARYO ATÖ LY ESİ • SC R EENWR IT ING WO R K S H O P F O R EV E RYO N E

53

“ER İŞİYORSAM VARIM! ” FOTO Ğ RA F SE RG İSİ • ACC ESSA B I L I T Y E XH I B I T I O N

54

DİZİ N • INDEX

90


KİM, NASIL İZLEYECEK? Pro g ra m ının tamamını s e s li b etim le m e , ayr ı nt ı lı altyazı ve işaret d ili ile s una n Anka ra Engelsiz F ilmler Fe stiva li’nd e gö rm e e ng elli sinemaseverler Fe stiva l sta ntla rınd a n e di necek leri kulaklıklarla film le ri Türkçe ve s e s li beti mlemeli olarak tak ip e d e b ile ce k le r.

İş itm e e n g e l l i i z l ey i c i l e r ay r ı nt ı l ı Tü r kçe a l t ya z ı ve f i l m i n s a ğ a l t köş e s i n e ye r l e şt i r i l e n Tü r kçe iş a ret d i l i çev i r i s i i l e ; e n g e l i ol m aya n i z l ey i ci l e r is e or i j i n a l d i l l e r i n d e n ve Tü r kçe a l t ya z ı i l e iz leye b i l e ce kl e r.

SES İŞİTME ENGELLİLER

GÖRÜNTÜ SUB

GÖRME ENGELLİLER

ENGELİ BULUNMAYAN

OR İJİNA L S ES

Sesli betimleme nedir? Bi r fi lmdeki diyaloglar d ış ın d a ; o lay ın ge ç tiği me kân, zaman, karakterle r, s e s s iz ge liş e n o lay la r ve di kkat çeken görsel ö ğe le rin b etim le n e re k a nlatı ld ığı sesli betimle m e te k n iği ile film d e k i ne sneler ve olaylar sözc ük le rle gö rünür k ılın ır, böyle ce görmeyen bir k iş in in o a n film d e n e o lduğ unu anlaması sağ la n ır.

Ayrıntılı altyazı ve işaret dili Fi lmi n sağ alt köşesind e b ir iş a ret d ili çevirm e ni fi lmde ki diyalogların iş a ret d ili te rc üm e s in i ya pa r, eş zamanlı olarak b u d iya lo g ve s a hne d e k i di ğ e r sesler ay rıntılı altya zı ile s ey irc iye s unulur. B öyle ce f ilmdek i ses ve d iya lo gla rı iş ite m eye n seyi rci l erin f ilmi takip e d e b ilm e s i m üm k ün o lur. 10

S ES L İ B E T İ M L E M E

SUB

AY R I N T I L I A LT YAZ I

İ ŞAR E T D İ L İ

KULAKLIK


ENGELSİZ YARIŞMA •••• COMPETITION WITHOUT BARRIERS 11


JÜRİ • JURY TA N SU B İ ÇER 19 7 8 y ılın d a A n ka ra’da d oğ d u . İ l k ve or ta öğ re n i m i n i İz m i r ’d e ta m a m la d ı. Es k iş e h i r A n a d ol u Ün i ve r s i te s i D ev l et Kon s e r vat u a r ı , T iyatro Bö lüm ü’nd e öğ re n i m g örd ü . A rd ı n da n İsta n bu l ’d a S e m ave r Kum p a nya’ n ı n ku r u l u ş ça l ı ş m a l a r ı n da ye r a l dı . T iyatro nun ya nı s ıra , s i n e m a f i l m l e r i ve te l ev i z yon d i z i l e r i n de oy unc uluk ve s e s le n d i r m e ça l ı ş m a l a r ı n a d eva m e d i yor. On u r Ün lü’nün yö n ettiğ i B e ş Ş e h i r f i l m i n d e ki oy u n c u l u ğ u y l a İsta n bu l Film Fe stiva li’nd e , Ne s i m i Yet i k’ i n yön et t i ğ i Toz Ru h u f i l m i n d e ki oy unc uluğuy la Ad a n a A l t ı n Koz a F i l m Fe st i va l i ’ n d e En İy i Er ke k Oy un c u ö d ülün e d e ğ e r b u l u n m u şt u r. He wa s bo r n in 1978 i n A nka ra . He f i ni s he d p r i m a r y school i n İz m ir. He st u d ied The a tre a t the Sta te Conse r va tor y of Es ki şe hi r A n a to lia n Un iver s i t y. He took p a r t i n the e sta b l i s hm e nt of S em a ver Ku m pa nya i n İsta nb u l . He sti l l cont i nu e s a cti ng i n t h ea ter pla ys a s we l l a s a cti ng a nd d ub b i ng i n m ov i e s a nd TV ser ies. He wo n Be st Actor a wa rd a t İsta nb u l F i l m Fe sti va l w i th h is per fo r m a n ce i n F i ve Ci ti e s d i re cte d by Onur Ünl ü a nd a t Ad a n a G o ld en Bo l l F i l m Fe sti va l w i th hi s p e r for m a nce i n Sp i r i t of Du st d irec ted by Ne s i m i Yet i k.

C Ü N E Y T CEBEN OYA N 19 60 y ılınd a A n ka ra’da d oğ d u . B oğ a z i ç i Ün i ve r s i te s i ’ n d e İ kt i s at o k ud u. Ro ll, Ex p re s s , S i n e ra m a , S i n e m a , Em p i re , Al t ya z ı , M i l l i yet S a nat gib i d e rgile rd e s i n e m a ya z ı l a r ı ya zd ı . Açı k Ra d yo’da s ine m a ve m üz ik ü ze r i n e çe ş i t l i p rog ra m l a r ya pt ı . F I P R ES CI ( Ulus la ra ra s ı Film El e şt i r m e n l e r i Bi r l i ğ i ), N E T PAC (A sya ve Pa s i f i k S in e m a s ı Te şvik Ağ ı ) ve S İ YA D (S i n e m a Ya z a r l a r ı D e r n e ğ i ) ü ye s i o la n Ce b e noya n jü r i ol a ra k p e k çok u l u s a l ve u l u s l a ra ra s ı f i l m fe stiva lin d e gö rev a l dı . Hayat boy u , G öz ü m ü n Nu r u , Da r El bi s e film le rin d e ve Çıp l a k G e rçe k d i z i s i n de oy n a dı . “ Kor ka kl a r ” a dl ı b ir k ıs a film i o la n Ce b e n oya n , h a l e n Bi rg ü n g a zete s i n d e f i l m e le ştirile ri ya zıyo r.

12

He wa s bo r n in 196 0 i n A nka ra . He stu d i e d Econom i cs i n Bosph o r u s Un ivers i ty. Rol l , E x p re s s , Si ne ra m a , Si ne m a , Em p i re , A lt ya z ı, M illiyet Sa na t a re the m a g a zi ne s w he re hi s cr i t i cs a re pu blish ed . He p re p a re d p rog ra m m e s on ci ne m a a nd m u sic a t Aç ık Ra di o. A m e m b e r of F I PR ESCI ( The I nte r na t i ona l Fed era t io n of F ilm Cr i ti cs) NE TPAC ( Networ k for the Prom ot i on of A sia n a n d Pa c i f i c Ci ne m a) a nd S İ YA D ( Tur ki s h F i l m Cr i ti cs A sso c ia t io n) , Cebe noya n ha s ta ke n p a r t i n the j u r i e s of m a ny n a t io n a l a n d inter na t i ona l f i l m fe sti va l s . He a cte d i n the m ov ies L ifelo n g, Eye A m , Ti g ht Dre s s a nd TV se r i e s Na ke d Tr u t h . Direc ted a s hor t f i l m ca l l e d The Cowa rd s , Ce b e noya n i s c u r rent ly w r it in g f i l m rev i ews a t Bi rg ün news p a p e r.


G Ü N DÜ Z VA S SA F 194 6 y ılın d a A m e r i ka’da d oğ d u . G e org e Wa s h i n g ton Ünive rs ite s i’nd e Ps i kol oj i oku du . A B D ’de a kı l h a sta n e s i ga rd iya n lığın d a n T RT ’de ra dyo s pi ke r l i ğ i n e ka d a r çe ş i t l i i ş l e rde ça lıştı. D o k to ra s ın ı Ha cet te p e Ün i ve r s i te s i Ps i kol oj i b öl ü m ü n de ta m a m la d ı. Ka s s e l, Ma r b u rg ve Bre m e n ü n i ve r s i te l e r i n de ö ğretim üye s i, Ka n a d a McG i l l Ün i ve r s i te s i ’ n d e kon u k a ka d e m isye n, A m ste rd a m’da Ave r roe s St i cht i n g ’d e kl i n i k p s iko lo g, V iya na’d a I n st i t u te f ü r Höh e re St u di u m ve Av r u pa Bilim Va k fı’ nd a ko n u k a ra şt ı r m a c ı ol a ra k ça l ı şt ı . A ra l a r ı n d a Ce he nne m e Övgü , Ce n n et i n Di b i , Ta r i h i Ya rg ı l ı yor u m , K i m l i ğ i m i Kay b ettim , Hük üm s ü zdü r ! ’ ü n b u l u n du ğ u p e k çok ki ta p ya zd ı. Kuruld uğu g ü n d e n i t i ba re n , 1 7 y ı l b oy u n ca , Ra d i ka l ga zete s in d e “ Uç m a kd e re” b a ş l ı kl ı köş e ya z ı l a r ı y l a ye r a l dı . He wa s bo r n in t he Uni te d Sta te s i n 194 6 . He stu d i e d P syc h o lo gy a t G eorg e Wa s hi ng ton Uni ve r s i ty. He wor ke d a s va r io u s jo bs in c lu d i ng m e nta l i nst i tu ti on g u a rd i a n i n the US a n d ra d io a n n o u n ce r a t TRT. He com p l ete d hi s d octora te a t Ha cet tepe Un iver s i ty D e p a r tm e nt of Psychol og y. He se r ve d a s a gu est professo r i n Ka s se l , Bre m e n a nd Ma r b u rg Uni ve r s i ti e s ; a s a gu est a ca d em i ci a n i n McG i l l Uni ve r s i t y i n Ca na d a ; a s a c lin ic psyc h o lo gist i n Ave roe s St i chti ng i n A m ste rd a m ; a nd a s a gu est resea rc h e r i n I nsti t ut f ür Höhe re St ud i e n i n V i e nna a nd Eu ro pea n S c ien ce Found a ti on. He w rote m a ny b ooks i ncl ud i ng Pr iso n er s of Ou r se l ve s , D e pths of He a ve n, Jud g i ng H i stor y Ju d gin g Us, I Lost My I D, It’ s Nul l A nd Voi d Now. He ha s ha d a week ly c u lt u ra l co l um n ca l l e d “ Uçm a kd e re” i n the news p a p e r Ra d ika l sin ce 19 97.

ENGELSİZ YARIŞMA • COMPETITION WITHOUT BARRIERS

13


ABLUKA FRENZY Türkiye Fransa Katar • Turkey France Q atar, 2 01 5, 1 14’, Renkli • Color, Türkçe • Turk is h 201 5 Venedik FF • Veni ce F F ; A rca C i ne m a G i ovani Ö d ü l ü , Bi s ato d ’ Oro Ö d ü l ü , Jür i Özel Ödülü • A rca C ine m a Giovani Award, Bisato d ’ Oro , Sp e ci a l Ju r y Pr i ze A sya Pasif ik S inema Ödü lle ri • A sia Pa cific S cre e n Awa rd s ; Bü y ü k Jü r i Ö d ü l ü • Ju r y Gran d Prize Adana A ltı n Koz a FF • Ad a na G o l d e n Bo l l F F ; En İy i F i l m, En İy i Kurgu, En İy i Sanat Yönetm e ni , Hal k Jü ri si Ö d ü l ü , Um u t Ve re n G e n ç Er ke k O y u n c u • B est Film, Best Editin g, Be st Art Dire c tor, Audie nce Awa rd , Most Pro mi s i n g Yo u ng Ac tor Mal atya FF; En İyi Yö netm e n, SİYA D En İy i F i l m • Be st Di re cto r, S İ YA D Best F ilm

Yö n et men • Di rec tor: Em in A lp e r Sena r yo • Sc reenplay: Em in A lp e r Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: Ad a m Ja n d ru p Ku rgu • Edit ing: Osman Bay ra k ta ro ğlu Mü zik • Mu sic : Cevdet Ere k Ya p ım • Produ c t ion: Pap rika Film s , L im a n Film Oy u n cular • Cast : Meh m et Özgür, Be rkay Ate ş , Müfit Kaya ca n , Tülin Özen

2 0 yı l hapis yatan Kadir, ş a rtlı ta hliye o lur. Sa lı ve r ilmesinin karşılığ ınd a , İsta nb ul’ un s iya s a l ka r ma ş a içindeki geceko nd u m a ha lle le rind e b ir çö p to playı cısı gibi çalışara k m uh b irlik ya p m aya b a ş la r. Çö ple rde bomba yapım m a lze m e le ri o lup o lm a d ığını a ra şt ı r makta, buna göre istihb a rat b ilgis i üretm e k te d ir. Kadi r i s just relea sed f ro m pr iso n o n pa ro le a fter twe nty yea rs . A mid the inten se po lit ica l v io len ce of Istan bul, he beco mes a n info r m a nt fo r t h e po lice work i ng a s a ga rba ge co llec to r in slu m s. He begin s se arc h ing fo r ma teria l rela ted to bo m b- m a k in g o n trash cans a nd pro d uce info r m a t io n a cco rd in gly.

EMİN ALP ER 1974 y ılın da Konya’da doğdu. Boğaziçi Ün ive rsite si’n de iktisat ve tarih e ğitimi aldıktan son ra, ay n ı ün ive rsite de Mode rn Türkiye Tarih i üze rin e doktora yaptı. İlk uzun metrajlı filmi Te pe n in Ardı, pe k çok ulusal ve uluslararası film fe stivalin de göste rildi ve ön e mli ödülle r kazan dı. İstan bul Te kn ik Ün ive rsite si, İn san ve Toplum Bilimle ri Bölümü’n de de rsle r ve re n Emin Alpe r’in sin e ma ve siyaset üze rin e yazıları çe şitli de rgile rde yay ımlan mıştır. Bo rn in 1974 in Ko nya, Turkey. Train e d in eco n o m ic s an d h isto ry at Bo ğ aziç i Un iversity, h e g ain ed h is Ph .D. deg ree in Turk ish Mo de rn Histo ry fro m sam e un ive rsity. His first fe ature film Beyo n d th e Hill was sc re e n e d at vario us n atio n al an d intern atio n al film fe stivals, win n in g prestig io us awards. Em in Alper teac h es at Istan bul Te c h n ical Un iversity’ s Hum an ities an d So c ial Sc ie n ces De partm ent, an d h is e ssays o n c in em a an d po litic s h as be e n publish ed in vario us publicatio n s. Seçilmiş Filmo grafi Selected Film o graphy 2012 Te pe n in Ardı Beyo n d th e Hill

14


K A R KO R SA NL A R I SNOW PIRATES Tü rki ye • Turkey, 2 01 5, 90’, Re nk l i • Co l o r, Tü r kçe • Tu r k i s h

201 5 Adana Al tın Koza FF • Ada na G o l d e n Bo l l F F ; Yılmaz Güney Ödülü, En İyi G ö rü ntü Yö netm e ni • Yıl ma z G ü ney Award, Best C ine m atography Malatya FF; En İyi Film • Best Film Sin g apu r FF • Singa p o re F F ; En İy i To p lu Oy uncu Pe rformansı • Be st Pe rform ance

Yö n et men • Di rec tor: Fa ruk Ha c ıh afızo ğlu Sena r yo • Sc reenplay: Fa ruk Ha c ıhafızo ğlu Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: Türk s oy G ö le b ey i Ku rgu • Edi t ing: Orhan Örs m a n Mü zik • Mu si c : Mehmet Üna l Ya p ım • Produ c t i on: Ka rs Film Oy u n cul ar • Cast : Yaku p Özgür Kurta a l, Öm e r Uluç , Ta ha Tegin Özdemir

Yı l 198 1… Türk iye, tarih inin e n a c ım a s ız a s ke ri da r belerinden birinin h e m e n e rte s ind e s o n y ılla rın e n a ğ ı r k ışını yaşamak tad ır. Ülke n in e n d o ğud a k i şe hi r lerinden biri olan Ka rs ’ta o k ış kö m ür, m ücevhe r de ğ er i ndedir ve hatta p a ray la s atın a lm a k b ir ya n a , ya lnı zca birkaç dev let k urum unun ve ay rıca lık lı ki şi ni n ulaştığı bir elma stır. Da rb e , ş e h ri s o ğuk la ceza la ndırmak tadır. Tek s e rvetle ri k ız a k la rı ve ku rdukları hayaller olan S e rhat, G ürb üz ve İb o is e kö mü r peşinde dayanış m a nın güc ünü ke ş fe d e ce k le ri bi r yo lc uluğun başındad ır. T h e ye a r is 19 81 ... Af te r o n e of t h e c r u elest m ilita r y coup of it’s histo ry, Tur key is go in g t h ro u gh o n e of harshe st winter. In Ka rs, w h ic h is lo ca ted o n t h e e aste rn pa rt of Turkey, it seem s t h a t a s if t h e co u p is puni sh ing the city with co ld a s co a l is ex pen sive to a de gree tha t it is o nly co n su m ed by severa l pu blic i nsti tutes a nd privileged c it izen s. Ha v in g n ot h in g bu t the i r sled ges a nd d rea m s, S er h a t, G ü r bü z a n d İ bo are purs uing co a l in this jo u r n ey w h ile d iscover in g t h e powe r of so lid a rity.

FARUK HAC IHAFIZOĞLU 1965 y ılın da Kars’ta doğdu. İlk, orta ve lise e ğitimin i Kars’ta tamamladı. Akde n iz Ün ive rsite si, Ziraat Fakülte si’n de öğre n im gördü. Bristol Ün ive rsite si’n de Fotoğraf ve We stmin ste r Ün ive rsite si’n de Çağdaş Me dya Pratikle ri e ğitimi aldı. Gazete ci, fotoğraf e ditörü, yapımcı ve yön etme n olarak çalıştı. Bo rn in Kars in 19 6 5 . He co m plete d h is prim ary, seco n dary an d h ig h sc h o o l e ducatio n in Kars. He to o k h is B Sc deg ree in Ag ric ultural En g in ee rin g fro m Akden iz Un ive rsity. He studie d Ph oto g raphy at Bristo l Un iversity an d Co nte m po rary Me dia Prac tice s at We stm in ste r Un iversity. He wo rked as a jo urn alist, ph oto g raph edito r, pro duce r an d direc to r. 

ENGELSİZ YARIŞMA • COMPETITION WITHOUT BARRIERS

15


MU STA N G Fransa Alm anya Türki ye • France Ge rm any Turkey, 2 0 1 5 , 97’, Re nkli • Color, Tü rkçe • Turk is h

20 1 6 Césa r Ö dül leri • César Awa rd s; En İyi Ku rg u, En İyi İl k F i l m, En İy i Özg ü n S e n a r yo, En İyi Özgün Müzik • Be st Editing, Be st F irst Work , Be st Or i g i n a l S c re e npla y, Best Origin al Mus ic 20 15 A m e ri ka Fi lm En sti tü s ü Fe sti va l i • AF I Fe st ; S eyirci Ö dülü • Audien ce Award Av ru pa Fi lm Ödü lle ri • Eu ro p e a n F i l m Awa rds; Yılın Ke şfi • Europea n Discove ry of the Ye ar Can n e s F F; La b e l Eu rop a C i n e m as Öd ülü • Label Europa C ine m as Award Ch i cag o FF; Ya b a n c ı Di l d e En İy i Fi l m • Be st Foreign Lan guage F il m G oya Ö dü lle ri • G oya Awa rd s ; En İy i Av r u pa Filmi • Best European F il m Saray bosn a FF • Sa ra j evo F F; En İy i F i l m, En İy i Ka d ın Oyuncu • Best Film, Be st Ac tre s s Se lan i k FF • T he ssa l o n i k i F F; S ey i rc i Ö d ü lü • Audien ce Award Val ladoli d FF; Seyi rc i Ö d ül ü, FIP RES C I Ö d ü l ü , Ge n ç Jü r i Öd ülü • Audience Award , F IP R ESC I Prize , Youth Jury Awa rd

Yö n et men • Di rec tor: D e n iz G a m ze Ergüve n Sena r yo • Sc reenplay: D e niz G a m ze Ergüve n, Ali ce W inocour Gö rü ntü Yönetmeni • Cine ma to gra phy: David C h iza llet, Er si n Gök Ku rgu • Edi t ing: Mathild e Va n d e Mo o rte l Mü zik • Mu si c : Warren Ellis Ya p ım • Produ c t i on: CG C iné m a , V ista m a r Fi lmproduk tion, Uhland Film , BA M Film Oy u n cul ar • Cast : Güne ş Ş e n s oy, D o ğa Zey ne p D o ğuş l u , Eli t İşcan, İ layda Akdoğ a n , Tuğb a Sun guro ğlu, Niha l Ko lda ş, Ayberk Pekcan Fi lm, bir Karadeniz kas a b a s ın d a b üy üka n ne ve a mca larıy la yaşayan, büy üm e ça ğın d a k i b e ş yetim k ız ka rdeşin özgürlük aray ış la rın ı ko nu a lıyo r. Ka s a b a nın o ğ la nlarıyla oy nadık lar ı m a s um b ir oy un un a rd ınd a n hayat la rı cehenneme d ö n e n S o n ay, S e lm a , Ece , Nur ve La le maruz kaldıkları to p lum b a s k ıs ın a ka rş ı ke n d i yö nte m leriyle direnmeye ça lış ırla r. T h e fi lm tells the sto ry of five o r ph a n teen a ger g i rls li ving in a town n ea r Bla c k S ea , w it h t h eir g randmother a nd uncle a n d seek in g freed o m . After an i nno cent ga me they pla y w it h t h e boys fro m tow n , the li ves of So na y, Selma , Ece, Nu r a n d La le t u r n s into he ll and the girls try fin d wa ys of get t in g a ro u n d t h e constra ints imposed o n t h em .

16

D ENİZ GAMZE ERGÜVEN 1978 y ılın da An kara’da doğdu. Gün ey Afrika’da tarih alan ın da y ükse k lisan s öğre n imin i tamamlamasın ın ardın dan , Fran sa’da F E M IS’te sin e ma e ğitimi aldı. Bitirme proje si olan Bir Damla Su filmi çe şitli fe stivalle rde göste rildi. Bo rn in An kara in 1978. After e arn in g h e r MA in h isto ry in So uth Africa, sh e studied film m ak in g at la Fém is in Fran ce. He r g raduatio n film A Dro p of Water was sc re e n e d in m any fe stivals. 


NEFESİM KESİLEN E KADAR UNTIL I LOSE MY BREATH Tü r k i ye A l ma nya • Tu r key G e r ma ny, 2 0 1 5 , 94 ’, Re n k l i • Co l o r, Tü r kçe • Tu r k i s h

20 16 SİYA D Ödü lle ri • S İ YAD Awa rd s ; A h met Ul u çay En İy i İ l k F i l m Ö d ü l ü , En İyi Kad ı n O y u n c u • A h met Ul u ça y Be st F i r st F i l m Awa rd , Be st Ac tre s s 20 1 5 Je o n j u F F; Öze l Ma n s i yon • Sp e ci a l Me nt i o n

Yö n et men • Di rec tor: Em in e Em e l Ba lc ı Sena r yo • Sc reenplay: Em ine Em e l Ba lc ı Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra p hy: Murat Tun ce l Ku rgu • Edit ing: Dora Va jd a , Em in e Em e l Ba lc ı Ya p ım • Produ c t i on: un afilm , Pro lo g Film Oy u n cul ar • Cast : Esme Ma d ra , Rıza A k ın, S e m a Ke çik , Gi ze m Denizci, Ece Yüks e l, Uğ ur Uz une l, Yavuz Pe k m a n

Se ra p bir tek stil atölye s in d e o rta c ıd ır. A b la s ı ve e ni şte s iyle birlikte yaşam a k , o n un iç in gid e re k çeki lmez bir hal almıştı r. S e ra p’ı aya k ta tuta n te k ş ey, uzun yol şoförü olan ba b a s ıy la ye ni b ir eve ç ıka b ilm e umududur. Sürekli uzakla rd a o la n b a b a s ının kay ıts ızlığ ı a r tt ı kça köşeye sıkışan S e ra p, ip le ri e line a lm aya ka ra r ver i r. Se rap wo rks in a clothi n g wo r k sh o p a s a r u n n er. Fed up w i th her a bus ive brot h er- in - la w a n d d eta c h ed si ste r; t he o nly thing tha t keeps S era p go in g is t h e hop e of moving into an a pa r t m ent w it h h er fa t h er w h o i s a lo ng d ista nce t r u c k d r iver. Sin ce t h e fa t h er i s q ui te ind ifferent to S era p’s w ish es, h owever, sh e de c i des to ta ke ma tter s in h er ow n h a n d s.

EMİNE EMEL BALC I 1984 y ılın da doğdu. M imar S in an Güze l San atlar Ün ive rsite si, Sin e ma Te lev izyon Bölümü’n de öğre n imin i tamamladı. Çe şitli proje le rde re ji asistan ı ve se n arist olarak çalıştı. Nefe sim Ke sile n e Kadar, kısa ve be lge se l filmle ri de bulun an yön etme n in ilk uzun metrajlı çalışması. Bo rn in 19 84, sh e g raduated fro m Mim ar Sin an Fin e Arts Un ive rsity C in e m a-TV Departm ent. Sh e wo rke d as 1st ad an d sc riptwriter fo r several pro je c ts. Until I Lose My Breath is h er first feature film .

ENGELSİZ YARIŞMA • COMPETITION WITHOUT BARRIERS

17


SA RM AŞ I K IVY Türkiye Alm anya • Turkey Ge rm any, 2 01 5, 104’, Re nk li • Color, Tür kçe • Turk is h 201 6 Sİ YAD Ödülleri • S İYA D Awa rd s; En İyi Erke k O yu n c u , En İy i Yard ımc ı Erke k Oy uncu • Be st Ac tor, Be st Supporting Acto r 201 5 A ntal ya FF; En İy i Fi l m , En İyi Yö netm e n, En İyi S e n a r yo, En İy i Er kek Oy uncu • Best Fil m , Be st Dire c tor, Be st Sc re e npl a y, Be st Acto r Ad a na Altın Koza FF • Ad a na G o l d e n Bo l l F F; En İyi Er ke k O y u n c u • Best Actor East End FF; En İyi Fi l m • Be st F il m

Yö n et men • Di rec tor: To lga Ka ra çe lik Sena r yo • Sc reenplay: To lga Ka ra çe lik Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: G ö k ha n T irya ki Ku rgu • Edi t ing: Ev ren Luş Mü zik • Mu si c : Ahmet Ke na n Bilgiç Ya p ım • Produ c t i on: Ka ra çe lik Pro d uc tio ns Oy u n cul ar • Cast : Nad ir S a rıb a ca k , Ka d ir Çe rm ik , Özgü r Emre Yıldırım, Hakan Ka rs a k , Os m a n A lka ş

TOLGA K ARAÇ ELİK

Sa r ma ş ık isimli gemi, M ıs ır’d a n y ük a lm a k üze re Akde niz’e açılır. Gemi M ıs ır’a va rd ığınd a a rm atö rün li ma n p arasını ödemed iği a n la ş ılır, ge m in in üstün d e ha ci z vardır. Sarmaşık , k im s e nin uğra m a d ığı d e m irle me a la nı na çekilir. Olası te hlike le re ka rş ı ge m iy i h a re ket ett i re bilecek say ıda müretta b atın ge m id e ka lm a s ı g e re kmek tedir. Zabitlerd e n b ir k iş i, ik i ge m ic i, bi r ma kineci, mutfaktan b ir k iş i, b ir usta ge m ic i fa r klı nedenlerle gemid e ka lm ay ı ka b ul e d e rle r. Gr u pla şmalar zamanla ye rin i s e rt ta rtış m a la ra b ıra k ır. Y i yecek ve içeceğin aza lm a s ıy la kavga la r b üy ür ve Sa r ma ş ık, insanın insan ı avla d ığı b ir a la n a d ö n üş ür.

1981 y ılın da İstan bul’da doğdu. Marmara Ün ive rsite si, Hukuk Fakülte si’n de öğre n imin i tamamlamasın ın ardın dan New York’ta sin e ma e ğitimi aldı. Kısa filmle ri ve ilk uzun metrajlı filmi Gişe Me muru, y urt içi ve y urt dışın da çe şitli fe stivalle rde göste rildi, ödülle r kazan dı.

T h e cargo s hip na med Sa r m a şık ( Iv y) set s sa ils to Me di terra nea n fo r emb a r k in g go o d s in Egy pt. Wh en the shi p a rrives in Egypt, it t u r n s o u t t h a t t h e ow n er of th e ship d id not pa id fo r t h e po r t a n d h e went ban k rupt. So , the s hip is co nta in ed a t t h e po r t a n d few c rew members mu st sta y o n bo a rd in ca se of a ne e d to move the s hip. S evera l m em ber s w it h va r io u s re spon s ibilities a gree to sta y beh in d w it h d iffer in g re ason s . In time gro upin gs resu lt s in ser io u s d ispu te, an d as they run low o n fo o d , fight s er u pt. Sa r m a şık turns i nto a pla ce whe re m a n h u nt s m a n .

Seçilmiş Filmo grafi Selected Film o graphy 2011 Gişe Me muru To ll Bo oth

18

Bo rn in 19 81 in İstan bul. After studyin g law at Marm ara Un iversity, h e studie d film in New Yo rk C ity. His sh o rt film s an d first feature film To ll Bo oth h ave be e n sc re e n e d an d wo n awards at vario us fe stivals do m estically an d intern atio n ally..


DÜNYADAN •••• FROM WORLD 19


4 5 YIL 45 YEARS Bi rleş ik Krallık • United Kingdom , 2015, 93 ’, Re nkli • Color, İng i l i zce ; Tü rkçe a lt yazılı • En glish; Turkis h su bt it led 20 1 6 Ka d ın Eleştirmenl er Bi rli ğ i • A l l ia nce of Wo me n F il m Cr i ti c s ; En İy i Ka d ı n O y u n c u • Be st Act ress Londra Fil m Ele şti rm e n le ri Bi rli ğ i Ödü lle ri • Lo n d o n F i l m Cr i ti c s Ci rc l e Awa rd s ; En İyi Britanya/İrlanda F ilm i , En İyi Kad ı n O yu nc u , En İyi Er ke k O y u n c u • Br i t i s h / I r i s h F i l m of t he Year, Ac tress of th e Ye ar, Ac tor of the Ye ar 20 15 Avr u p a F i l m Ö d ü l l e r i • Eu ro p e a n F i l m Awa rds; En İy i Kadın O yu nc u • Be st Ac tre s s Be rli n FF; En İy i Ka d ı n O y u n c u , En İy i Er ke k Oyun cu • Best Ac tress, Best Ac tor Edi n bu rg h FF; En İyi Per for ma n s , En İy i Br i ta nya F i l mi • Be st Per fo rmance, Best Britis h Fe ature F il m

Yö n et men • Direc tor: And rew Ha igh Sena r yo • Sc reenplay: David Co nsta ntin e , Andrew Haigh Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: Lo l Crawley Ku rgu • Edit ing: Jonat h a n A lb e rts Mü zik • Mu si c : Connie Fa rr Ya p ım • Produ c t ion: Th e Bure a u Oy u n cular • Cast : C har lotte Ra m p ling, To m Co urte nay, Ge ra ld ine James, Dolly We lls

Kate Mercer’in 45. ev lilik y ıl d ö nüm üne ya ln ızca bi r hafta kalmıştır ve pa rti iç in h a z ırlık la r yo lun d a g i t mek tedir. Fakat kocas ı, ilk a ş k ının ce s e d in in İsviç re Alple r i nde donmuş ola ra k b ulun d uğun a d a ir b ir me kt u p aldığında durum d e ğiş ir. Pa rtiye b e ş gün ka la , g e r i de k utlanacak bir evlilik ka lm a m ış o la b ilir. T h e re i s just o ne week u nt il Ka te Mercer ’s 45 t h we ddi ng a nniversa ry an d t h e pla n n in g fo r t h e pa r t y i s g oi ng well. But then a let ter a r r ives fo r h er h u sba n d . T h e b o d y of his first love h a s been d iscovered , frozen an d p reserved in the icy gla c ier s of t h e Sw iss A lps. By the ti me the pa rty is upo n t h em , five d a ys la ter, t h ere m ay not be a ma rria ge left to celebra te.

20

AND REW HAIGH Kara Şah in Düştü ve Dört Ce sur Arkadaş filmle rin de yardımcı yön etme n olarak çalışan Haigh’in ilk yön etme n lik de n e me si kısa film Oil’dir. 2014’te n bu yan a H BO’da yay ın lan an Lookin g isimli dizin in y ürütücü yapımcılığın ı üstle n iyor. He wo rke d as an assistant edito r o n film s suc h as Blac k Hawk Down an d Th e Fo ur Fe ath e rs befo re h is direc to rial debut, th e sh o rt O il. He is th e exe c utive pro duce r an d sh owrun n er of HB O ’ s Lo o k in g . Seçilmiş Filmo grafi Selected Film o graphy 2011 We e ke n d 2009 Gre e k Pete


İNSANLIKTAN UZAKTA FAR FROM MEN / LOIN DES HOMMES Frans a • France , 20 14, 1 1 5’, Re nkl i • Col or, Frans ızca; Türkçe altyazı l ı , • Fre nc h; Turkis h s ubtitl e d

201 5 Münih FF • Mu nich F F; Fri tz G e rl i c h Ö d ü l ü Fritz G e r l i ch Award Norveç FF • Nor we gia n F F; Ekü m e ni k Fi l m Ö d ü l ü • Ecume nical Film Award 20 14 Ve n e di k FF • Ve nice F F; A rca Cin ema Giovani Ödülü, Inte rf i l m Ö d ül ü, SIG N IS Ö d ü l ü • A rca Cine ma Giovani Award , Inte rfil m Award, SIGNIS Award

Yö n et men • Direc tor: David Oe lhoffe n Sena r yo • Sc reenplay: David Oe lhoffe n , A nto in e L a co m bl ez Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: G uilla um e D ef fonta i n e s Ku rgu • Edit ing: Juliette We lflin g Mü zik • Mu si c : N ick C ave , Wa rre n Ellis Ya p ım • Produ c t ion: One Wo rld Film s Oy u n cular • Cast : Viggo Mo rte n s e n, Re d a Kate b, Anto i ne Laurent

DAVID OELHOFFEN 195 4 yılında Cezayir isya n la ça lka la nırke n, b irb iriy le ta ba n tabana zıt karak te rle re s a hip ik i a d a m , ka r ma ş a halindeki dünya d a b ir a raya ge lm iş ve Atla s da ğ la r ından beraber ka ç m a k zo run d a ka lm ıştır. Do ndurucu kışın ortasın d a , iç in e ka p a nık ö ğretm e n Da r u , cinayetle suçlana n köy lü Mo h a m e d ’e e ş lik etm e k dur u mundadır. Yargısız infa z a m ey illi atlıla r ve intika m do lu g öçmenlerden kaça n ik i a d a m , özgürlük le ri iç in bi r li kte savaşırken, bilinm eye nle y üz le ş m eye ce s a ret e der le r. Alg e ri a , 1954. While th e rebellio n r u m bles in t h e valley, two very d iffere nt m en t h row n to get h er by a world in turmo il, a re forced to flee to get h er a c ross the Atlas mo unta ins . In t h e m id st of a n ic y w inter, D aru, t he reclus ive tea c h er, h a s to esco r t Mo h a m ed , a vi llager a ccused of m u rd er. P u r su ed by h o r sem en se e k i ng s umma ry justice a n d ven gefu l set t ler s, t h e two m en d ecid e to a f fro nt t h e u n k n ow n . To get h er, they fi ght to ga in their freed o m .

1968 doğumlu Fran sız yön etme n ve se n arist. İlk uzun metrajlı filmi In Your Wake ilk göste rimin i Can n e s F ilm Fe stivali’n de Uluslararası Ele ştirme n le r Haftası’n da yapmıştır. Th e Fren c h film direc to r an d sc re e nwrite r was bo rn in 19 6 8. His de but feature In Yo ur Wake prem iere d in th e Intern atio n al C ritic s’ We e k of th e 2007 Can n es Film Festival. Seçilmiş Filmo grafi Selected Film o graphy 2007 Nos retro uvailles

DÜNYADAN • FROM WORLD

21


IS TA KOZ THE LOBSTER

Yu na n ista n Birle şik Krallık İ rl and a Ho l l and a Fransa • G reece United Kingdom Irel and Nethe rl ands France , 20 1 5, 118 ’, Re nk li • Color, İ ng i l i zce ; Tü rkçe al tyaz ı l ı • En glish; Tu rkish subtitled 2 015 Avrupa Fi lm Ödü lle ri Eu ro pe a n F il m Awa rd s ; En İy i S e n a r yo, En İy i Kost ü m Ta s a r ı mı • Europea n Sc re e nwrite r, Europe an Costu me D e s i g n e r Br i ta nya B a ğ ı m s ı z F i l m Ö d ü l l e r i • Brit ish Ind e pe nd e nt F il m Awa rds; En İy i Ya rd ı mc ı Ka d ı n O y u n c u • Be st Su p p o r t i n g Ac tres s Can n e s FF; Jüri Ö d ü l ü , Kui r Pa l mi ye s i - Öze l Ma n s i yon , Köp e k Pa l mi ye s i -Jü r i Ödülü • Ju ry Award, Q ue e r Pal m -Spe c ial Me nt i o n , Pa l m D o g -Ju r y Awa rd G h e nt F F; En İyi Özg ün Müz i k ve Se s Tas a r ı mı • Be st Or i g i n a l Mu s i c a n d S o u n d D e s i g n

Yö n et men • Di rec tor: Yo rgo s L a nthim o s Sena r yo • Sc reenplay: Yo rgo s L a nthim o s , Efthy m is Fili pp ou Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: T him io s Ba kata ki s Ku rgu • Edit ing: Yorgo s Mavro p s a rid is Mü zik • Mu si c : Johnnie Burn Ya p ım • Produ c t ion: El e m e nt Pic ture s , L im p Film s , S ca r l et Fi lms, Faliro House Prod uc tio ns , Ha ut et Co urt, Le m mi n g F i l m Oy u n cular • Cast : John C . Re illy, Lé a S eyd o ux , Ar i a ne Labed, Rachel We is z , Co lin Fa rre ll, Be n W his h aw

Di sto pik bir yak ın gelece k te , Ş e h ir’in k ura lla rına g ö re , yalnız insanlar ya ka la na ra k Ote l’e ye rle ştirilirle r. Ora da kendilerine bir eş b ulm a k iç in 4 5 gün le ri va rd ır. B a şa ra m ayanlar seçtikle ri b ir h ay va na d ö n üştürüle re k Or ma n’a bırak ılmaktadır. In a dysto pia n nea r fut u re w h ere sin gle peo ple, accord ing to the rules of T h e C it y, a re a r rested a n d tran sferred to The Hote l. T h ere t h ey a re o bliged to fi n d a ma tching ma te in 45 d a ys. If t h ey fa il, t h ey a re tran sformed into a n a n im a l of t h eir c h o osin g a n d re le ased into The Wo od s.

YORGOS LANTHIMOS Atin a’da doğan Lanth imos, çok say ıda dan s v ide osu, TV re klamı, müzik v ide osu, kısa film ve tiyatro oy un u yön etti. İkin ci uzun metrajlı filmi Köpe k Dişi, Can n e s F ilm Fe stivali tarafın dan ve rile n Be lirli Bir Bakış Ödülü dah il olmak üze re bir çok fe stivalde ödülle n dirilmiş ve Yaban cı Dilde En İy i F ilm kate gorisin de Akade mi Ödülle ri’n e aday göste rilmiştir. Bo rn in Ath en s, Gre e ce . He h as direc te d a n um be r of dan ce vide os, in additio n to TV co m m e rc ials, m usic vide os, sh o rt film s an d th eatre plays. His se co n d feature Do g to oth , wo n th e Un Certain Reg ard Prize at th e Can n e s Film Festival, fo llowe d by n um ero us awards at festivals wo rldwide an d n o m in ate d fo r Best Fo reig n Lan g uag e Film at Acade my Awards. Seçilmiş Filmo grafi Selected Film o graphy 2011 Alple r Alpeis 2009 Köpe k Dişi Do g to oth 2005 K in etta

22


ENGEL TANIMAYAN FİLMLER ••••• FILMS WITHOUT BARRIERS 23


H E D İ YE THE PRESENT Alma nya • Germany 20 14, 4’, Re nkl i • Col or, İ ngilizce ; Türkçe altyazı l ı • Engl is h; Turkis h s ubtitl e d

20 15 A n i m alada FF; En İy i Kı s a C a n l a n d ı r ma F i l m • Be st A n i ma te d Short F il m A ri an o FF; En İy i Kı s a Ca n l a n d ı r ma F i l m • Be st A n i ma te d Short F il m Au sti n FF; S ey i rc i Ö d ü l ü • Au d i e n ce Awa rd Bu c h e o n Can lan dı rm a Fe sti va l i • Bu c h e o n An i m a ti o n Fe sti va l ; S ey i rc i Ö d ü l ü • Audie nce Award Ka l i fo r n i ya Kı s a F i l m Fe st i va l i • C a l i fo r n i a Sh orts Fe sti val En İy i Kı s a C a n l a n d ı r ma F i l m • Be st A n i ma te d S h o r t F il m Kan ada FF • Can a d a F F; En İy i C a n l a n d ı r ma • Be st A n i ma t i o n Ri ve rRu n FF; Jü ri Ö d ü l ü • Ju r y Pr i ze T i me l i n e F F; En İy i Kı s a F i l m • Be st Short F il m V i rg i n i a F F; S ey i rc i Ö d ü l ü • Au d i e n ce Awa rd

Yö n et men • Direc tor: Ja co b Frey A n ima syon • Animat i o n: Ja co b Frey Sena r yo • Sc reenplay: Ja co b Frey Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: Ja co b Frey Ku rgu • Edit ing: Jacob Frey Mü zik • Mu si c : Tobias Bürge r Ya p ım • Produ c t i on: F i lm a ka d e m ie Ba d e n -Württe m b e rg

Bi r ço cuk, dışarıda oy na m a k ye rin e e k ra n b a ş ın d a vi deo oy unu oy namak la gün ünü ge ç irm e k te d ir. Bir g ün a nnesi ona bir sürp riz ya p m aya ka ra r ve rin ce , di kkati dağılır. A b oy ra ther s pend s his t im e in d o o r s pla y in g vi de oga mes instea d of d iscover in g w h a t s wa it in g in front of the d o o r. One d a y h is Mu m d ec id es to get a li ttle surprise fo r his son , w h ic h m a kes it h a rd fo r h im to concentra te o n his v id eo ga m e.

24

JACOB FREY 1984’te doğan Jacob Frey, F ilmakade mie Bade n -Württe mbe rg’de Can lan dırma de rsle ri almadan ön ce S an at ve Tasarım okudu ve grafik tasarımcı olarak çalıştı. Karakte r an imasyon u ve yön etme n liği alan ın da uzman laşarak pe k çok öğre n ci proje sin de çalıştı ve kısa filmle r çe kti. Los An ge le s’taki Psyop adlı can lan dırma stüdyosun da uluslararası de n ey im kazan dı. Bo rn in 19 84, Jaco b Frey studied Art an d De sig n an d wo rked as a g raph ic desig n er befo re tak in g up studie s in An im atio n at th e Film akade m ie Bade n -Württem berg . He spe c ialize d in c h arac te r an im atio n an d dire c tin g , wo rk in g o n m any stude nt pro jec ts as well as dire c tin g h is own sh o rt film s. He g ain ed intern atio n al expe rie n ce an im atin g fo r th e an im atio n studio Psyo p in Los An g e les.


KA Bİ L E THE TRIBE / PLEMYA

Ukrayna Ho l l and a • Uk ra i n e Net h e r l a n d s , 2 0 14 , 1 30 ’, Re n k l i • Co l o r, Uk ray n a ca i ş a ret d i l i • Uk ra i n i a n s i g n l a n g u a g e 2 015 D u bli n Si n e m a Ele şti rm e n le ri Ö d ü l l e r i • D u b l i n F i l m Cr i t i c s C i rc l e Awa rd s ; En İy i Fi l m • Be st F il m İn g i li z Fi lm En st i t ü s ü Ö d ü l l e r i • Br i t i s h F i l m I n st i t u te Awa rd s ; Suthe rland Yarı şm ası En İyi Yö netm e n • Suth e r l a n d Tro p hy Be st Di re cto r 2 014 A l t ı n Kayı s ı FF • Gold e n A p ricot F F; FIP RESC I Ö d ül ü • F I P R ESC I Pr i ze Au st i n Fa nta st i k Fe st • Au sti n Fantast i c Fe st ; En İyi Yö netm e n • Be st Di re cto r Avr u p a F i l m Ö d ü l l e r i • Eu ro p e a n F i l m Awards; Yı l ı n Avrup al ı Ke şf i • Europe an Di scove r y of t h e Ye a r C a n n e s F F; El e şt i r me n l e r Haftası Büyü k Ö d ü l ü • C ritic s We e k Grand Pr i ze Co r k F F; Fe st i va l ’ i n Ru h u Ö d ü l ü • Sp i r i t of the Fe stival Award D e nve r FF; En İyi F i l m • Be st Fe a t u re F i l m G h e nt F F; En İy i F i l m • Be st Fi l m Motov u n FF; En İyi Fi l m • Be st F i l m S i tg e s F F; C a r n et Jove Jü r i s i Ö d ü l ü • Ca r n et Jove Ju r y Awa rd

Yö net men • Direc tor: My ro s lav Sla b o s hpy ts k iy Sen a ryo • Sc reenplay: My ro s lav Sla b o s hpy ts k iy Gö r ü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: Va le ntin Va sya n ov ych Ku rgu • Edit ing: Valentin Va sya novyc h Ses Ta sarımı • Sou nd D e sign: S e rgiy Ste p a ns k iy Ya p ım • Produ c t i on: G a rm ata Film Pro d uc tio n Oy u ncul ar • Cast : Yana Novikova , G rigo riy Fe s e nko, Ro sa B abiy, Alexander D s ia d evic h , Ya ro s lav Bilets k iy, Iva n T i shko, Alexander Os a d c h iy, A lexa n d e r Si delnikov, Sasha Rusakov, D e nis G rub a , Da nia Byko biy, Lenia P isanenko, A lexa n d e r Pa n iva n , K irill Ko shi k, Marina Panivan , Tatia n a Ra d c he nko, Lud m ila Rude nko

İşi tme engelli Sergey, s a ğır d ils iz le r o k ulun a b a ş la r. Bu ye ni başlangıç, oku lun s uç ve fuhuş la iç içe ge ç m iş hi yera rşik yapısı içinde, Ka b ile’d e , ke n d i yo lun u ç izm e ser ü veninin de başlangıc ıd ır. Bi r ka ç s oygunda yer ald ık ta n s o nra , ö rgüt iç in d e ö ne mli bir rol edinir. Örgütün e le b a ş ıla rınd a n b irinin met re s i olan Anna’y la ta n ış m a s ıy la Ka b ile’nin tüm ya zıl ı o lmayan kurallarını alaş a ğı e d e ce k tir. D e af mute Sergey enter s a spec ia lized bo a rd in g sc hool fo r d ea f-a nd -du m b. I n t h is n ew pla ce, h e n e e ds to find his wa y t h ro u gh t h e h iera rc hy of t h e sc hool’s netwo rk d ea lin g w it h c r im es a n d prost it u t io n , “the Tribe”.

MY ROSLAV SLABOSHPY TSK IY 1974 y ılın da K iev ’de doğdu. K iev Dev let Tiyatro ve San at En stitüsü, Yön etme n lik Bölümü’n de n mezun oldu. Çe şitli film stüdyoların da çalıştı. İkin ci kısa filmi Diagn osis ve son raki kısa filmi De afn e ss Be rlin ale’de Altın Ay ı için yarıştı. İlk uzun metrajlı filmi Kabile , Can n e s Ele ştirme n le r Haftası’n dan ; Büy ük Ödül, İlh am Ödülü ve Gan Vakfı Dağıtım De ste ği’y le dön dü. Bo rn in 1974 in K iev. He g raduated fro m th e film m ak in g departm ent of th e K iev State In stitute of Th e atre an d Arts. He h as wo rke d at vario us film studios. His seco n d film Diag n osis an d h is fo llowin g sh o rt film De afn e ss h as be e n n o m in ated fo r Go lde n Bear. His first fe ature , Th e Tribe , wo n th e Gran d Prix, th e Reve latio n Prize , an d th e Gan Fo un datio n Suppo rt fo r Distributio n g rant at Can n es C ritic s’ We e k . Filmo grafi • Film o graphy 2012 Nuc le ar waste 2010 Deafn e ss 2009 Diag n osis 2006 Th e In c ide nt

By tak ing pa rt of severa l ro bber ies, h e get s pro pelled h i g h e r into the o rga niza t io n . T h en h e m eet s o n e of th e C h ief’s co ncubines A n n a , a n d u nw illin gly brea k s all th e unwritten rules of t h e t r ibe. ENGEL TANIMAYAN FİLMLER • FILMS WITHOUT BARRIERS

25


SALYANG OZ AD I MI SNAIL’S PACE / IL PASSO DELLA LUMACA İta lya • Italy, 2013, 6’, Re nkl i • Col or, İta lya n ca; Türkçe altyazı l ı • Ital ian; Turk is h s ubtitl e d

201 3 A sti FF; En İy i Erke k O yunc u, En İyi Kı sa Fi l m • Best Acto r, Best S hort Film Delhi Kı sa FF • De l hi S ho rt s F F; Öze l Ma n s i yon • Sp ecial Mention Fano FF; Jüri Öze l Mansi yo n Ö d ü l ü • Sp ecia l Jury Mention Award Taos Kı sa FF • Ta os S ho rt z F F; Ma n s iyon Ödülü • Hon orabl e Me ntion Ze rotre nta FF; AV I S Öd ülü • AVIS Award

Yö n et men • Direc tor: Da nie le Sura c i Sena r yo • Sc reenplay: Da nie le Sura c i Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: Fe d e rico A nn i cch i a r i co Ku rgu • Edit ing: Luigi Me a re lli Mü zik • Mu sic : Giordano Co ra p i Ya p ım • Produ c t i on: M S e rvice s Oy u n cul ar • Cast : Jaim e Rin a ld i, Matild e Co ra p i, Ele on ora Ru sso, Anita Sorrentino, Ma rta Sura c i

Ye di yaşındaki Jaime, ş a p ka c ının vitrinin d e yava ş ça süzülen salyangozla oy na rke n d ış a rıd a s e k iz ya ş ınd a k i Mati lda’y ı görür ve onu gülüm s ete b ilm e k iç in çe ş itli şa kla banlık lar yapmaya b a ş la r. Whi le pla ying with a s n a il t h a t slow ly m oves a lo n g a hat sho p’s wind ow d is p la y, seven -yea r- o ld Ja im e see s e i ght-yea r-o ld Ma tild a o n t h e st reet o u t sid e, a n d devi se s a series of s illy a nt ic s to m a ke h er sm ile.

26

DANIELE SURAC I Roma’daki Libe ra Un ive rsità de l Cin e ma’da se n aryo e ğitimi alan Suraci, S alyan goz Adımı, Yapraklar Düşe rke n ve Toprak isimli kısa filmle ri yazmış ve yön etmiştir. Dan ie le Surac i studie d sc ree nwritin g at th e Libera Un ive rsità de l C in e m a in Ro m e . He h as written an d dire c te d th e sh o rt film s Sn ail’ s Pace, As th e leaves die an d Earth . Seçilmiş Filmo grafi Selected Film o graphy 2012 As th e le ave s die 2012 Earth


S E N İ GÖR ÜYOR UM I SEE YOU / JAG SER DIG İsveç • Swe d e n , 2 0 14 , 80 ’, Re n k l i • Co l o r, İsve çce ; Tü rkçe a l t ya zı l ı • Swe d i s h ; Tu r k i s h s u bt i t l e d

20 14 No r ve ç B e l g e s e l F F No r we g i a n D o c u m e nta r y F F; Bi r i n c i l i k Ö d ü l ü • F i r st Pr i ze

Yö n et men • Di rec tor: Sy lve lin Må ke sta d Sena r yo • Sc reenplay: Sy lve lin Må ke sta d Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: Erik Va llste n, Davi d Odell, Malin Kor ke a s a lo, Elle n Kuge lb e rg, Sylve li n Måkestad Ku rgu • Edi t ing: Stefan Sun d löf Mü zik • Mu sic : Rebek ka Ka rijo rd Ya p ım • Produ c t i on: Ma nta ray Film A B

Ge nç bir kör kadın, onun p e nce re s ind e n b a ka b ilm e m i z ve ci ddiye alınmama d e ney im in i a nla m a m ız iç in b ize kı lavu zluk ediyor. Seni G ö rüyo rum , Re n a Ya s s ha k k ın d a bi r fi lm . Rena kör, fakat b u o n unla ilgili k üç ük b ir detay. Sıklıkla söy lediğ i gib i; o n un s o runu gö re m iyo r o lma sı değil, toplumun b u d urum a ya k la ş ım ı. A young blind wo ma n lea d in g t h e seein g t h ro u gh he r wo rld a nd her exper ien ce of n ot bein g ta ken se ri ous ly. Her d es ire is n ot to see. It is bein g seen by us. I See Yo u is the film a bo u t Ren a Ya ss. Ren a is bli n d, but tha t is o nly a sm a ll pa r t of w h o sh e is. S h e ofte n sa ys tha t her ma in pro blem is n ot h er v isu a l i m p ai rment, but so ciet y ’s a t t it u d e to it.

SY LVELIN MÅK ESTAD 1987 doğumlu yön etme n ve se n arist Stockh olm, İsve ç’te yaşıyor. Be lge se l ve kurmacan ın iç içe ge çtiği çe şitli kısa be lge se l ve kurmaca filmle r yön etti. Bo rn in 19 87, dire c to r an d sc ree nwrite r Måkestad is base d in Sto c k h o lm , Swe den . Sh e h as dire c te d several sh o rt do c um entarie s an d fic tio n s th at explo re th e bo un darie s betwe e n do c um entary an d fic tio n . Filmo grafi • Film o graphy 2013 Ge n o m dag en 2011 Me n away fro m h o m e 2010 I Use d to Call Him My Love 2008 Te ddyboys

ENGEL TANIMAYAN FİLMLER • FILMS WITHOUT BARRIERS

27


Y Ü ZD E 1 2 . 2 9 12.29 PERCENT Türkiye • Tu rkey, 2014, 90’, Re nkl i • Col or, Tü rkçe • Tur k i s h

Yö n et men • Di rec tor: Ok tay A ltun na r Sena r yo • Sc reenplay: Ok tay A ltunna r Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: Ok tay A ltun na r Ku rgu • Edi t ing: Ok tay A ltunna r Mü zik • Mu si c : DT Müzik , Je re my K im m Ya p ım • Produ c t i on: Od a Film

Eng elli bir bedene sah ip o lm a k b ir te rc ih d e ğild ir. Fa kat kişinin var olan ko ş ulla rı ge liştirm e s i, üretm e s i, e ng eli n den değil de ya ptığı iş le rd e n s öz ettirm e s i b ir te rci htir. Eng elli bireylere acıma k , o nla rı b e d e n le rind e k i bi r ta kı m eksikliklerden ya d a fa rk lılık la rd a n d o lay ı muhta ç insanlar olarak gö rm e k ye rine ya ş a m a ka rş ı g ö ste rd ikleri üstün çabay ı ve ö rn e k a lına ca k in s a nla r o lduklarını tüm toplum a gö ste rm e k ge re k m e k te d ir. It i s not o ne’s own choice to h a ve a bo d y w it h di sabi l ities . However, it is a c h o ice t h a t o n e im proves w h at i s a va ila ble, pro d u ces a n d ex presses h is/h er productivity ra ther than h is/h er d isa bilit y. Inste ad of pitying the d isa bled in d iv id u a ls a n d consi dering them a s peo ple in n eed of h elp ju st be cause there a re certa in d efic ien c ies o r d ifferen ces i n th e i r bo d ies , we s ho u ld d em o n st ra te t h eir su per io r thri vi ng in life to the e nt ire so c iet y.

28

OK TAY ALTUNNAR 1980 y ılın da An kara’da doğdu. An adolu Ün ive rsite si’n de Sin e ma ve Te lev izyon ; Prag F ilm Akade misi’n de sin e ma e ğitimi aldı. Çe şitli prodüksiyon şirketle rin de çalıştı. Kurucusu olduğu prodüksiyon şirketin de yön etme n lik yapmaya ve be lge se l film proje le ri üretmeye devam e diyor. Bo rn in An kara, in 19 80. He h as studied C in e m a an d Televisio n at An ado lu Un iversity an d c in em a at Prag ue Film Acade my. Afte r wo rk in g fo r several pro duc tio n co m pan ies, h e fo un ded h is own co m pany. He still co ntin ues dire c tin g an d pro duc in g do c um entaries h e re . Seçilmiş Filmo grafi Selected Film o graphy 2013 Fırtın a Storm 2013 Ayaz Vurgun u 2012 Gestus 2009 Tole ran s To leran ce 2007 S is Fog 2005 Gölge Oy un cak Sh adow Toys


TÜRKİYE SİNEMASI •••• TURKISH CINEMA 29


İ F TAR L I K GA ZOZ THE SODA SELLER Tür kiye • Tu rkey, 20 16 , 1 1 5’, Re nkl i • Col or, Tü rkçe • Tu r k i s h

Y ÜK SEL AK SU Yö net men • Direc tor: Yük s e l A k s u Sen a ryo • Sc reenplay: Yük s e l A k s u Gö r ü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra p hy: M irs a d He rov i c Ku rgu • Edi t ing: Taner S a rf Mü zik • Mu si c : Evanthia Re b o uts ika Ya p ım • Produ c t i on: Nulo o k , Ed ge CC F, Te kefilm Oy u ncular • Cast : Cem Yılm a z , Be rat Efe Pa rla r, Üm m ü Pu tg ül, Okan Avcı, Yılm a z Bay ra k ta r, Ma c it Ko p e r

197 0 ’lerde bir Ege kasa b a s ınd a ya ş aya n Ad e m , ilko k ulu yeni bi tirmiştir. Yazı çalış a ra k ge ç irm e k isteye n Ad e m , a i le si nd en zor da olsa iz in a lır ve G a zozc u C ib a r Ke m a l Usta’nı n çırağı olur. Ram a za n ay ı ge lm iştir ve Ad e m o r u ç tutmaya niyetlenir. A nca k a lış k ın o lm a d ığı iç in ça lı şı r ken oldukça zorla n ır, s e ra p gö rm eye b a ş la r. Bu g ü n, Adem’in hayatının e n uzun gün ü o la ca k tır. Ade m, a boy living in an Aegea n v illa ge w it h h is fam i ly in ea rly 1970s , h a s ju st fin ish ed t h e pr im a r y sc hool a nd wa nts to wo r k w h ile h e’s o n su m m er h oli day. He gets permi ssio n fro m h is fa m ily to wo r k for a sod a po p seller na m ed C iba r Kem a l. T h e Ram ad a n ha s just ca me a n d Ad em wa nt s to d o h i s fasting while he’s wo r k in g. Bu t h e sta r t s seein g h alluc i na tio ns a s he is n ot u sed to it. It seem s it ’s goi n g to be the lo ngest d a y of Ad em .

30

1966’da Muğla’da doğdu. Dokuz Ey lül Ün ive rsite si, S in e ma-TV Bölümü’n de y ükse k lisan s yaptı. Sin e ma ve TV filmle rin de yön etme n yardımcılığı yaparak başladığı kariye rin e süpe rv izörlük yaparak devam etti. 2006 y ılın da se n aryosun u yazıp yön ettiği ve yapımcılığın ı üstle n diği düşük bütçe li filmi Don durmam Gay mak En İy i Yaban cı F ilm dalın da Türkiye’n in Oscar aday aday ı oldu. Aksu, h ale n İstan bul Ün ive rsite si, Te lev izyon Bölümü’n de se n aryo de rsle ri ve riyor. Bo rn in 19 6 6 in Muğ la. He receive d h is m aster’ s de g ree fro m Do k uz Eylül Un ive rsity, C in e m a-TV De partm ent. He starte d h is c in em a caree r as assistant dire c to r in c in e m a an d TV film s, co ntin uin g as supe rviso r in fe ature film s. In 2006 h e wrote, pro duced an d dire c te d th e low budg et fe ature film Ice C ream , I Sc ream wh ic h was Turkey’ s n o m in ee at th e Academy Awards fo r Best Fo re ig n Lan g uag e Film . Ak su still g ives lec tures o n sc riptwritin g at İstan bul Un iversity Departm ent of Televisio n . Seçilmiş Filmo grafi Selected Film o graphy 2011 Ente lköy Efe köy ’e Karşı Entelköy Ag ain st Efeköy 2010 An adolu’n un Son Göçe rle ri: Sarıke çilile r Last No m ads in An ato lia: Sarıkeç ililer 2004 Bir Dilim Aşk


VAVİEN Türki ye • Tu rkey, 2 0 0 9, 1 0 0 ’, Re n k l i • Co l o r, Tü r kçe • Tu r k i s h 20 10 İstan bu l FF; En İy i Ul u s a l F i l m, En İy i S e n a r yo, F I P R ES C I Ö d ü l ü • Be st Turk is h F il m, Be st S cre e n p l a y, F I P R ESC I Pr i ze S İ YA D Ö d ü l l e r i • S İYA D Awa rd s; En İy i Ka d ı n O y u n c u , En İy i Ya rd ı mc ı Er ke k O y u n c u , En İyi Se naryo, En İy i Mü zi k , En İy i S a n at Yön et i mi • Be st Act re s s , Be st Supporting Acto r, Be st S cre e n p l a y, Be st Mu s i c, Be st A r t Di re ct i o n

DUR UL TAY L A N Yö n et men • Direc tor: Ya ğm ur Tay la n, D urul Tay la n Sena r yo • Sc reenplay: En gin G ün ayd ın Gö rü ntü Yönetmeni • Cine ma to gra p hy: G ö k ha n T irya ki Ku rgu • Edit ing: Bora G ö k ş in gö l Mü zik • Mu sic : Attila Özd e m iro ğlu Ya p ım • Produ c t i on: İ m a j Ente rta inm e nt Oy u n cul ar • Cast : Binn ur Kaya , Engin G ün ayd ın, Setta r Tanrıöğen, Ercan Ke s a l, S e rra Yılm a z

Ce la l, karısı ve çocuğuy la b ezgin , um uts uz ve m uts uz bi r a i le hayatı yaşamak ta d ır. A b is i Ce m a l ile b irlik te o r ta k olduk ları elektrik d ük ka nın d a d a iş le r ço k umduğu gibi gitmez. Uça n k uş a b o rç la rı b irik m iştir. Bu sı ra danlık tan sıy rılm a k isteye n ik ilinin te k e ğle n ce s i Sa msun’daki bar ve pav yo n la rd ır. Pavyo n d a ça lış a n Si be l Ceylan’a olan aşkı Ce la l’ in b a ş ın a d e rt a ça ca k tır. Ce la l’i n karısı Sev ilay is e 15 y ıld ır, A lm a nya’d a ya şaya n babasının gön d e rd iği p a ra la rı b irik tire re k sa kla mak tadır. Celal’in b u s ırrı b ild iğin d e n h a b e rs izd ir. Ce lal lives in a s ma ll tow n a n d h a s a n u n h a ppy fa m il y li fe w i th his wife Sevilay a n d t h eir c h ild . Cela l a n d h is broth e r Cema l run a n e lec t r ica l sh o p w h ic h is n ot ver y succe ssf ul. They a re in d ebt. T h e o n ly fu n t h ey h a ve is g oi ng to a night club in Sa m su n . Cela l is in love w it h Si b e l Ceyla n who wo rks in t h e n ight c lu b, a n d t h is w il l cause tro uble fo r him. Cela l’s w ife S ev ila y sa ves h er m oney sent by her fa th er w h o h a s lived in G er m a ny for 15 yea rs . She is una wa re of t h e fa c t t h a t Cela l k nows her secret.

1969 y ılın da Bursa’da doğdu. İstan bul Te kn ik Ün ive rsite si En düstri Müh e n disliği bölümün de n mezun oldu. Sin e ma de rgile rin de yazar olarak çalıştıktan son ra S ır Dosyası adlı te lev izyon dizisin i yön etmeye başladı. Vav ie n , Yağmur Tay lan ile birlikte çe ktiği üçün cü uzun metrajlı filmidir. Bo rn in 19 6 9 in Bursa. He g raduated fro m Istan bul Tec h n ical Un iversity, De partm ent of In dustrial En g in e e rin g . After wo rk in g as a writer in so m e c in em a public itie s, h e started wo rk in g as a dire c to r at th e TV serie s called Sır Dosyası. Vavien is h is th ird feature film h e co -direc te d with Yağ m ur Taylan .

YAĞM UR TAY L A N 1966 y ılın da doğdu. Uludağ Ün ive rsite si Tıp Fakülte si’n de okudu. Bakırköy Ruh ve Sin ir Hastalıkları Hastan e si Psikiyatri bölümün de Uzman lık Eğitimi aldı. 1997’de karde şi Durul Tay lan ile birlikte yön etme n lik ve yapımcılık yapmaya başladı. Bo rn in Bursa in 19 6 6 . He was g raduate d fro m Uludağ Un ive rsity Fac ulty of Medic in e . He h as do n e h is e ducatio n spe c ialize d in Psyc h iatry at Bak ırköy Psyc h iatric Hospital. In 19 97 h e started wo rk in g as a direc to r an d pro duce r with h is broth er Durul Taylan .

TÜRKİYE SİNEMASI • TURKISH CINEMA

31


SİNEMA TARİHİNDEN •••• FROM THE HISTORY OF CINEMA 33


C E PHEDE EĞL ENCE M*A*S*H A BD • USA , 19 7 0, 1 1 6 ’, Re n k l i • Co l o r, İng i l i zce ; Tü r kçe a l t ya zı l ı • En g l i s h ; Tu r k i s h s u bt i t l e d 19 7 1 A kade m i Ö d ü l l e r i • Aca d e my Awa rd s ; En İy i U ya r l a ma Se naryo • Be st Ad a pte d S cre e n p l a y A l t ı n Kü re Ö d ü l l e r i • G o l d e n G l o b e s; En İy i Kome d i / Mü zi ka l F i l m • Be st Co me d y/ Mus ical F il m 19 70 C a n n e s F F; A l t ı n Pa l mi ye • Pa l me d ’ Or

Yö n et men • Di rec tor: Ro b e rt A ltm a n Sena r yo • Sc reenplay: Rin g L a rd n e r Jr. Gö rü ntü Yönetmeni • Cine ma to gra phy: Ha ro ld E . Stin e Ku rgu • Edit ing: Danford B. G re e n e Mü zik • Mu sic : Johnny Ma nd e l Ya p ım Produ c t ion: Aspe n Pro d uc tio ns , In go Pre m inge r Pro ductions, Twentieth Ce ntury Fox Film Co rp o ratio n Oy u n cul ar • Cast : Don a ld Suthe rla n d , Elliott G o uld , Tom Sker r i t t, Sally Kellerman , Ro b e rt D uva ll

Ko re Savaşı sırasında sey ya r o rd u ce rra hi ha sta n e s in d e g ö rev yapan bir grup ce rra h ve ya rd ım c ı p e rs o n e lin, sava şı n vahşetine kontra st o luştura ca k m iza hi se r üvenleri… F ilmde te k b ir ça rp ış m a s a h ne s i ye r a lma masına rağmen, Ce p h e d e Eğle n ce e n iy i s ava ş ka r şı tı f ilmlerden biri s ay ılm a k ta d ır. T h e sta f f of a Ko rea n Wa r field h ospita l u se h u m o r an d h i jinks to keep their sa n it y in t h e fa ce of t h e horror of wa r. A ltho ugh t h ere is n o co m ba t scen e in the fi lm, M*A*S*H is noted a s o n e of t h e best a nt iwar fi lms .

34

ROB ERT ALTMAN 1925 y ılın da ABD’de doğan Altman’ın yön etme n olarak ilk ilgi çe ke n filmi Ce ph e de Eğle n ce oldu. Yön etme n in dah a son ra çe ktiği fazlasıy la kişise l filmle r, çok katman lı diyaloglarıy la bilin ir. Holly wood’un film yapımın daki muh afazakar ve ticari an lay ışın a uy um sağlayamayarak Av rupa’ya taşın an yön etme n , 2005 y ılın da Akade mi Ödülle ri’n de Yaşam Boy u Başarı Ödülü almıştır. Bo rn in 19 25 in th e U SA. Altm an’ s first h it as a direc to r was M*A*S*H. He went o n to direc t a serie s of h ig h ly in dividualistic film s, n oted e spec ially fo r th e ir sim ultan e o us laye rs of dialo g ue . Im patie nt with Ho llywo o d’ s co n servative an d co m m e rc ial appro ac h to film -m ak in g , h e m ove d to Euro pe . He receive d an O scar fo r Lifetim e Ac h ievem ent at th e 2005 Academy Awards. Seçilmiş Filmo grafi Selected Film o graphy 1993 Sh o rt Cuts 1992 Th e Playe r 1984 Sec ret Ho n o r 1975 Nashville 1971 McCabe & Mrs. Miller


35


UZUN LAFIN KISASI •••• THE LONG & SHORT OF IT 37


ALT I N V U R U Ş GOLDEN SHOT Türkiye • Tu rkey, 2015 , 8 ’40’’, Re nkl i • Col or, Di yal o g su z • No Di a l o g u e

201 5 A l tın Çınar FF • Go l d e n Pl a ne F F; En İyi A ni m asyo n F i l m • Be st Anima ted Sh ort W imbl e don Kı sa FF • W imb l e do n S hor t F F; En İy i An imasyon F ilm • Best Anim ate d Short Harle m FF; En İy i A n i ma syon • Best Animation

Yö n et men • Direc tor: G ö ka lp G ö n e n Sena r yo • Sc reenplay: G ö ka lp G ö n e n Gö rü ntü Yönetmeni • Cine ma to gra phy: G ö ka lp G ö n e n Ku rgu • Edi t ing: Gökal p G ö ne n

Küçük ev lerinde, ışığa m uhta ç b ir ş e k ild e ya ş aya n p a s l ı ma ki nalar, güneşin gelip o n la rı gö k y üzüne ç ıka rd ığı g ünün hayalini k urmak ta d ırla r. Küç ük b ir ış ık , o n la rı a nca k ayak ta tutup haya l k urm aya d eva m etm e le rini sa ğ la r. Fakat mak inalarda n b ir ta n e s i a rtık güne ş i g ö r me k ister ve bunun iç in b ir p la nı va rd ır. Rusty ma chines living i n t h eir sm a ll h o u ses, im a gin e that the s un will co me a n d ta ke t h em to t h e sk y some da y. A s ma ll light, keeps t h em a live a n d dre aming. But o ne of t h e m a c h in es wa nt s to see t h e sun i tself a nd he ha s a pla n fo r t h a t.

38

GÖK ALP GÖNEN 1989 y ılın da Hatay ’da doğdu. İstan bul’da çalışmaların a devam etme kte dir. He was bo rn in 19 89 in Hatay. He still wo rk s in Istan bul. Filmo grafi • Film o graphy 2013 Lume n Fo rest 2010 Güve ç


G R İ B Ö LG E MOTHER VIRGIN NO MORE Türkiye • Tu rkey, 2 01 5, 7 ’1 5’’, Re nkl i • Col or, Tü r kçe • Tu r k i s h

Yö n et men • Di rec tor: D e rya D urm a z Sena r yo • Sc reenplay: D e rya D urm a z Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: Me rye m Yavu z Ku rgu • Edit ing: Deniz Ç izm e c i Ya p ım • Produ c t ion: G iyotin Film , Cub u Film Oy u n cul ar • Cast : Naza n Ke s a l, Na z lı Bulum

Bi r ha stane odasında beya z tava n üze rind e , e le k triği sürekli bir cızırtı eşliğin d e k üç ük k üç ük ke s ilip ge ri g e le n ince uzun bir f lore s a n la m b a , yattığı ye rd e n la mbaya bak makta olan ge n ç b ir ka d ın ı iç d ünya s ın d a bi r yo lc uluğa çıkarır. Es k i b ir a lış ka n lığın ı, s in iri bozu lunca güldüğünü hatırla r. G e n ç ka d ının ta m ka r şı sı n da onu çok seve n a n ne s i oturm a k ta d ır. A n ca k g e nç kadın hakkında b e k le nm eye n b ir ge rçe k o rtaya çı ktı ğ ı nda, koşulsuz sevgiye d aya nm a s ı ge re ke n a n ne kı z i li şkisi saf lığını koruya b ile ce k m id ir a ca b a? A w h i te ceiling, with a lo n g w h ite flo rescent light that keeps flickering, ta kes a yo u n g wo m a n d ow n m e m ory la ne… She reca lls h er o ld h a bit, la u gh in g w h e n nervo us . Sitting r ight a c ross t h e yo u n g wo m a n i s h e r loving a nd protec t ive m ot h er. Bu t w h en a n unex pected truth a bo u t t h e yo u n g wo m a n is revea led to th e mother, will this ca r in g rela t io n sh ip rem a in pure and unta inted ?

D ERYA D URMAZ Ekon omi, İn san Hakları Hukuku ve Oy un culuk e ğitimi alan oy un cu ve yön etme n De rya Durmaz’ın yazıp yön ettiği ilk kısa film Ziazan 19 ülke de 43 fe stivalde n 11 ödül aldı. İkin ci kısa filmi Gri Bölge , Be rlin F ilm Fe stivali Ge n e ration 14plus Kısa F ilm Yarışması’n a se çile n Durmaz, Toronto F ilm Fe stivali, Yete n e k Laboratuvarı 2015’e se çile n 20 umut vaat e de n ye n i sin e macı arasın da ye r aldı. Durmaz ay n ı zaman da bu y ıl ge rçe kle şe n Be rlin F ilm Fe stivali’n de Be rlin ale Tale nts 2016 programın a se çile n umut vaat e de n ye n i sin e macılardan biri oldu. Studied Eco n o my, Hum an Rig hts Law an d Ac tin g , direc to r an d ac tress De rya Durm az’ s first sh o rt film Ziazan re ceive d 11 awards fro m 43 fe stivals in 19 co untrie s. Her se co n d sh o rt film Moth er Virg in No Mo re was se lec te d to Berlin Film Festival Ge n e ratio n 14plus Sh o rt Film Co m petitio n . Sh e was am o n g 20 em erg in g direc to rs wh o were selec te d to To ro nto Film Fe stival, Talent Lab 2015 . Sh e was also o n e of th e dire c to rs wh o was se lec te d to Berlin ale Talents 2016 pro g ram . Filmo grafi • Film o graphy 2014 Ziazan

UZUN LAFIN KISASI • THE LONG & SHORT OF IT

39


HUR ŞİT Tü rki ye • Turkey, 2 0 1 5 , 8’, Re n k l i • Co l o r, Tü r kçe • Tu r k i s h

Yö n et men • Di rec tor: S e lce n Yılm a zo ğlu Sena r yo • Sc reenplay: S e lce n Yılm a zo ğlu Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy : İlkay Iş ık Ku rgu • Edi t ing: Mahir Birav Ya p ım • Produ c t ion: 3 Film s Oy u n cul ar • Cast : Mutluca n Ka hve c i, Ha ka n Yıld ız , Leyla Uner Ermaya, Ade m Yavuz Öz ata

Hur şi t, annesi ve engelli a b is i ile b irlik te Ka pa dok ya’da yaşamak ta d ır. Kura n k urs und a ö ğ re nd iklerinin, çev res in d e ya ş a na nla rd a n ço k d a h a fa r klı o lduğunu görür. Ço c uk la rın, iy iliği ve ho ş gö rüy ü büyü klerinden öğrendiği gib i k in i ve n efreti d e o nla rdan öğrenebileceğin i fa rke d e r. Te k a m a c ı ö n ya rg ı la rdan ve ay rımcılık ta n s ıy rılıp, s a d e ce iy i b ir i nsa n olmaktır. Hurşi t lives with his mot h er a n d d isa bled brot h er i n Cappa d o cia . He realizes t h a t w h a t h e lea r n s a t Quran les so ns a nd how t h e life go es o n a ro u n d h im di ffe r fro m ea ch other. He, t h en , figu res o u t t h a t ju st as c h i ldren ca n lea rn t h e co n cept s of go o d n ess a n d tole rance f ro m their el d er ly, t h ey ca n lea r n t h a t of hatre d a nd grud ge f ro m t h em to o . H is o n ly pu r pose i s to be a go o d perso n w it h o u t bein g a ffec ted by pre j udice a nd d iscrimin a t io n .

40

SELC EN Y ILMAZOĞLU 1986 y ılın da An kara’da doğdu. An kara Ün ive rsite si’n de öğre n ciy ke n set fotoğrafçılığı yapmaya başladı. New York F ilm Akade mi’ye gide re k yapımcılık e ğitimi aldı. Şu an se n arist, yön etme n ve yapım tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Sh e was bo rn in An kara in 19 86 . Sh e started to wo rk as a still ph oto g raph er wh ile studyin g at An kara Un iversity. Sh e studie d pro duc tio n at New Yo rk Film Acade my. Sh e is n ow wo rk in g as a sc riptwrite r, direc to r, an d pro duc tio n de sig n er. Filmo grafi • Film o graphy 2014 Ay n a Th e Mirro r


H Ü VE L BAKİ Türkiye • Tu rkey, 2 01 5, 1 3 ’50’’, Re nkl i • Col o r, Tü r kçe • Tu r k i s h

Yö n et men • Di rec tor: Süley m a n A rs la n Sena r yo • Sc reenplay: Süley m a n A rs la n Gö rü ntü Yönetmeni • Cine ma to gra p hy: Fatih Yılm a z Ku rgu • Edit ing: Efe Me rt Kaya Mü zik • Mu si c : Cem Yıl m a ze r Oy u n cul ar • Cast : Enis Ay b a r, Murat Tü z ü n, Neci p Memili, Onur Ün s a l

Üç e r kek kardeş, bir cena ze görevlis i ya rd ım ıy la ba ba la rının cenazesini ye d inc i katta n giriş katına ta şı r la r. T h re e brothers ta ke their fa t h er ’s bo d y fro m t h e 7 t h floor to the gro und f loo r w it h t h e h elp of a fu n era l di re c to r.

SÜLEY MAN ARSLAN 1977 y ılın da Me rsin’de doğ du. Akade mi İstan bul’da tiyatro e ğ itimi aldıktan son ra çe şitli tiyatro oy un ları ve te lev izyon dizile rin de rol aldı. İlk kısa filmin i 2010 y ılın da çe kti. Hüve lbaki altın cı kısa filmidir. Bo rn in 1977 in Me rsin . After tak in g dram a co urse s at Akade m i İstan bul, h e pe rfo rm e d in vario us th e atre plays an d TV se rie s. He sh ot h is first sh o rt film in 2010. Hü ve lbak i is h is 6 th sh o rt film . Filmo grafi • Film o graphy 2014 Ş ey tan Uçurtması 2013 Biriket 2012 Lütfe n ve Mutlaka ve He r Defasın da 2011 Sıcak 2010 Bisiklet

UZUN LAFIN KISASI • THE LONG & SHORT OF IT

41


KA R A D E N İ Z BLACK SEA Türkiye • Tu rkey, 2 01 5, 2 7 ’, Re nkl i • Col or, Türkçe • Tu r k i s h

Yö n et men • Direc tor: Ula ş Ka ra o ğlu Sena r yo • Sc reenplay: Ula ş Ka ra o ğlu Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy: A li C ih a n Yılm a z Ku rgu • Edit ing: Güney S o k ullu Mü zik • Mu si c : Özgür Kuş a ko ğlu, Ce m Ya z ıc ı Ya p ım • Produ c t ion: Uk A rt Pro d uc tio n s Oy u n cul ar • Cast : Ali Atilla Ş e n d il, Büle nt Em in Ya ra r, Mehmet Avdan, İ brahim G ünd o ğa n, Fehmi Karaarslan, Özgü n A ka çça

Devr i mci bir hareketin 5 k iş ilik lid e r ka d ro s u, g e rçek leştirdikleri bir ey le m s o n ra s ı ülkey i te rk etme k zorunda kalırlar. Aya rla d ık la rı b a lıkç ı te k ne s iy le Ka ra deniz üzerinden Bu lga rista n’a ka ç m ay ı p la nla rla r. Bu zo r lu ve tehlikeli yo lc uluk o n la rı, b irb irle rin e ve i çi nde bulundukları ha re kete o la n b a k ış la rını so rg ulamaya itecek tir. A group of 5 peo ple wh o a re t h e lea d er s of a revolutio na ry movement is fo rced to lea ve t h e country a f ter a n a ct they rea lized . T h ey m a n a ge to arrange a f is her bo a t w it h w h ic h t h ey pla n to flee to Bulgaria f ro m Turkey v ia t h e Bla c k S ea . T h is d iffic u lt an d da ngero us jo urney resu lt s in t h e qu est io n in g of the mselves a nd the pe r sisten ce of t h eir o rga n isa t io n .

ULAŞ K ARAOĞLU İstan bul Ün ive rsite si, Fe lsefe Bölümü’n de n mezun oldu. 1996 ve 2008 y ılları arasın da çe şitli de rgile rde fe lsefe ve politika üze rin e yazılar yazdı. Atölye Yay ın ları’n ın 1998 ve 2003 y ılları arasın da yasal sah ipliğin i üstle n di ve bu dön e mde çe şitli politika, fe lsefe ve san at kitapların ın yay ımlan masın a katkıda bulun du. 2000 y ılın dan be ri Live Nation Ente rtain me nt firmasın da çalışmaktadır. He g raduate d fro m Istan bul Un ive rsity Fac ulty of Ph iloso phy. Betwe e n 19 9 6 an d 2008 h e wrote vario us artic le s o n ph iloso phy an d po litic s in diffe re nt m ag azin e s. He was respo n sible fo r th e le g al an d e co n o m ic affairs of Atö lye Publish in g Ho use fro m 19 9 8 to 2003 wh ic h publish e d vario us bo o k s o n po litic s, ph iloso phy an d art. He h as be e n wo rk in g at Live Natio n Entertain m e nt Co m pany sin ce 2000. Filmo grafi • Film o graphy 2012 Böce k

42


OR M AN THE JUNGLE Tür kiye • Tu rkey, 20 15, 1 3 ’3 8 ’’, Re nkl i • Col or, Türkçe • Tu r k i s h

Yö n et men • Direc tor: On ur S ay la k , D o ğu Ya ş a r A ka l Sena r yo • Sc reenplay: Ha ka n G ün d ay, On ur S ay la k , Do ğ u Yaşar Akal Gö rü ntü Yönetmeni • Cine ma to gra phy: Fez a Ç a ld ıra n Ku rgu • Edit ing: Ali Ag a Mü zik • Mu sic : U ygur Y iğit Oy u n cul ar • Cast : Selim Bay ra k ta r, Muh a m m e d Uzune r, Tu ba Büy üküstün, Mustafa Uğurlu, Mavi Me rca n

Hi çli ğ i n ormanı megake nt İsta nb ul’ un gö b e ğind e Su r i ye’dek i savaştan ka ça n Om a r ve ik i k ızı ya ş a m müca delesi vermekted ir. D ünya n ın b ütün a c ıla rın ın ve zevklerinin yaşandığ ı b u ş e h ird e , m e m le ketind e bayı ndır memuru olan Om a r a d eta d ile n c i d urum una düşmüş, hayatını bir bi linm ez lik üze rin e inş a etm eye ça lı şmaktadır. In th e hea rt of Ista nbu l, t h e fo rest of n ot h in gn ess an d a mega city, Omar a n d h is d a u ghter st r u ggle for the ir lives a fter f lee in g t h e wa r in Sy r ia . I n t h is c i ty w i tnes s ing a ll the so r rows a n d plea su res of t h e world, Oma r, who wa s o n ce a P u blic Wo r k s officer in hi s h omela nd , sta rts liv in g like a begga r a n d t r ies to bui ld his life o n a n utter o bsc u r it y. .

O NUR SAY L A K 1977 y ılın da An kara’da doğdu. Bilke nt Ün ive rsite si, Müzik ve S ah n e S an atları Fakülte si, Oy un culuk Bölümü’n ü bitirdi. Okuldan mezun olduktan son ra bir çok sin e ma filmi, TV dizisi ve tiyatro oy un un da oy un culuk yaptı. Bo rn in 1977, in An kara. He g raduated fro m Bilkent Un ive rsity, Fac ulty of Music an d Perfo rm in g Arts. Fo llowin g h is g raduatio n , h e ac ted in vario us m ovie s, TV serie s an d th e ater plays.

DO ĞU YA ŞA R A K A L 1985 y ılın da An kara’da doğdu. Bilke nt Ün ive rsite si Müzik ve S ah n e S an atları Fakülte si, Tiyatro Re jisörlüğü Bölümü’n ü bitirdi. Kadir Has Ün ive rsite si F ilm ve Drama Programı’n da y ükse k lisan s yaptı. Mezun iyetin in ardın dan Dev let Tiyatroları, An kara San at Tiyatrosu ve birçok tiyatroda yön etme n lik yapmaktadır. Bo rn in 19 85 , in An kara. He g raduated fro m Bilkent Un ive rsity, Fac ulty of Music an d Perfo rm in g Arts. He rece ive d h is MA in Kadir Has Un iversity o n Film an d Dram a. He h as be e n wo rk in g as a dire c to r at th e aters suc h as Turk ish State Th eater, An kara Art Th eater an d m any oth ers.

UZUN LAFIN KISASI • THE LONG & SHORT OF IT

43


SA L I TUESDAY Tü rki ye Fransa • Tu rkey Fra n ce , 2 0 1 5 , 1 2 ’, Re n k l i • Co l o r, Tü rkçe • Turk is h

2016 SİYAD Ödülle ri • Tu rk ish F il m C rit ics A sso cia ti o n Awards; En İy i Kısa Fi l m • Be st Short F il m İstan bul Kı s a FF • Istanbu l Shor t F F; Kı sa Fi l m Jü ri Öze l Ö d ül ü • S h o r t F il m Jury Spec ial Award 20 15 Malatya FF; En İyi Kı s a Film • Best Sh ort Fil m

Yö n et men • Di rec tor: Ziya D e m ire l Sena r yo • Sc reenplay: Z iya D e m ire l, Buket Co ş k un e r Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy : Me rye m Yavu z Ku rgu • Edi t ing: Henriq ue C a rta xo Ya p ım • Produ c t ion: Isto s Film , Origine Film s Oy u n cul ar • Cast : Melis Ba la b a n, Ze k i Oca k , Yo n ca Hi ç, Can Karaçaylı, Artun Öz s e m e rc iya n , Ba ş a r S ay ın , Ça ğ da ş Ekin Şişman

Fi lm; 15 yaşındaki Aslı’n ın , İsta n b ul’d a s ıra d a n b ir o k ul g ününde okula giderke n, b a s ketb o l oy n a rke n ve eve dö ner ken üç fark lı erkek le ya ş a d ığı üç fa rk lı te m a s a o da kla nıyor. T h e fi lm fo cuses o n a n o rd in a r y sc h o o l d a y fo r a 15 ye ars o ld girl, A s lı in Ista n bu l a n d h er en co u nter s w i th th ree d ifferent men a s sh e go es to sc h o o l, pla ys basketba ll a nd ta kes a bu s o n t h e wa y h o m e.

ZİYA D EMİREL 1988 y ılın da Adan a’da doğdu. Lise de başladığı tiyatro çalışmaların a ün ive rsite de devam etti. Galatasaray Ün ive rsite si, En düstri Müh e n disliği Bölümü’n de öğre n ciy ke n ilk kısa filmin i çe kti. Mezun iyetin in ardın dan Prag F ilm Okulu’n da yön etme n lik ve se n aryo yazarlığı e ğitimle rin e devam etti. He was bo rn in 19 88 in Adan a. He started intere sted in th eatre at h ig h sc h o o l an d co ntin ued h is interest at un ive rsity. W h ile studyin g In dustrial En g in e e rin g in Galatasaray Un ive rsity h e dire c te d h is first sh o rt film . After h is g raduatio n , h e co ntin ue d h is studies fo r film dire c tin g & sc riptwritin g at th e Prag ue Film Sc h o o l. Filmo grafi • Film o graphy 2012 Ev icko 2012 P işman iye 2011 Nakle n De n eyse l F ilm

44


ÇOCUKLAR İÇİN •••• FOR CHILDREN

45


KÜ Ç Ü K P R E N S THE LITTLE PRINCE / LE PETIT PRINCE Fra ns a • France, 2015 , 10 8’, Re nkl i • Col or, Tü rkçe • Turk is h

2 0 1 6 Césa r Ödül leri • Césa r Awa rd s; En İyi A ni m asyo n Fi l m • Be st A n i ma te d F i l m

Yö n et men • Di rec tor: Ma rk Os b o rn e Sena r yo • Sc reenplay: Ire na Brign ull, Bo b Pe rs ic h etti Gö rü ntü Yönetmeni • Cine ma to gra phy: Kris Ka p p Ku rgu • Edit ing: C arole Kravetz Ay ka n ia n , Matt L a n d o n Mü zik • Mu si c : Richard Ha rvey, Ha ns Z im m e r Ya p ım • Produ c t i on: Ony x Film s , Ora nge Stud io, On Ani mation Studios Sa hra çölüne düşen bir p ilot, gö k ta ş ın d a k i evin d e n ye r yü z üne inmiş bir pre ns o ld uğunu s öy leye n k üç ük bi r ço c uk ile karşılaşır. Pilot uça ğını ta m ir e d e rke n , Küçük Prens ona ev i, çevre d e k i d iğe r gö k ta ş la rı ve o ra la r ı n ahmak sak inlerin e d a ir hikaye le r a nlatır.

MARK OSB ORNE 1970 y ılın da A. B. D.’n in New Je rsey eyaletin de doğdu. Pratt In stitute ve Californ ia In stitute of Arts’ta e ğitim göre n Osborn e , Kun g Fu Pan da ve Sün ge rBob KarePantolon filmle rin de ki yön etme n lik ve yapımcılık görev le riy le tan ın ıyor.

Fi lm, Antoine de Saint- Ex up é ry ’nin 194 3 y ılın d a ya zdı ğ ı ve bir klasik halin e ge le n ay nı is im li ro m a n d a n uya r la ndı ve ilk gösterim i ge ç tiğim iz y ıl C a n ne s Film Festi va li’nde yapıldı.

Bo rn in 1970 in New Jersey, U SA. He studie d at Pratt In stitute an d Califo rn ia In stitute of Arts. He is a direc to r an d pro duce r, k n own fo r Kun g Fu Pan da an d Th e Spo n g eBo b SquarePants Movie.

T h e sto ry centers o n a pilot w h o c ra sh - la n d s in t h e Sahara d esert a nd co m es a c ross a lit t le boy w h o says h e is a prince fa llen to Ea r t h fro m h is h o m e o n an astero id . A s the pilot repa ir s h is pla n e, t h e lit t le pri nce rega les him with sto r ies a bo u t h is h o m e a n d the foolis h inha bita nts of n ea r by a stero id s.

Seçilmiş Filmo grafi Selected Film o graphy 2008 Kun g Fu Pan da

T h e movie, which is ba sed o n t h e c la ssic n ovel of Antoi ne d e Sa int-Exup ér y ’s t h a t wa s pu blish ed in 1943 , ma d e its premiere a t Ca n n es F ilm Fest iva l la st ye ar.

46


K U Z UL A R Fİ R A R DA SHAUN THE SHEEP

Bir le şik Krallık • Unite d Kingdom , 2 01 5, 8 5’, Re nk li • Color, Türkçe • Turkis h 2016 Toronto Fil m Ele şti rm e n le ri Bi rli ğ i Ö dü lle ri • Toronto Film Criti c s A ssoc i ati on Awards ; En İyi An im asyon F ilm • Be st Anim ate d Fe ature M A R K B URTO N Yö n et men • Di rec tor: Ma rk Burto n , Ric ha rd Sta rza k Sena r yo • Sc reenplay: Ma rk Burto n , Ric h a rd Sta rza k , Ri cha rd Goleszowski Gö rü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra p hy : C ha rle s Co p p i n g , Dave A lex Riddett Ku rgu • Edit ing: Sim Eva n-Jo n e s Mü zik • Mu sic : I lan Esh ke ri Ya p ım • Produ c t i on: Aa rd m a n A nim atio n Fe ature s , A nton Ca pi ta l Entertainment (AC E ) , Stud io C a na l L im ite d

Koyu n Shaun ve çif tlik te k i a rka d a ş la rının gird iği ç ılgın ma ceraları izliyoruz: Sh a un’un ya ra m a z lık la rı ka z a ra çi ftçi ni n kaybolmasına yo l a ç ın ca ; Sh a un, Bitze r ve sür ü nü n geri kalanı büy ük ş e hird e ç iftç iy i k urta rm a pe şi nde maceradan mace raya ko ş uyo rla r. Br i ta nya’da yay ımlanan, Wa lla ce & G ro m it is im li ko medi animasyon seris in d e ilgi çe ke n ka ra k te r Koy un Sha u n, yeni bir stop-m otio n a n im a syo n d izis ine i lha m verdi ve dizinin a rd ınd a n Sh a un b u film le beya zperdeye geldi. Wi tne ss the epic a d vent u res of S h eep t h e S h a u n a n d hi s fri end s : A s Sha un’s m isc h ief in a d ver tent ly lea d s to the Far mer’s being ta ken fro m t h e fa r m ; S h a u n , Bit zer, an d the flo ck must go to t h e big c it y to resc u e h im , setti ng the sta ge fo r an epic a d vent u re. Follow ing the growing interest in t h e c h a ra c ter of Shau n in the fa mo us Br it ish a n im a ted T V ser ies Wallace & Gro mit, first h e got h is ow n sto p- m ot io n T V sh ow a nd now he is in t h ea t res w it h h is n ew m ov ie.

Tav uklar F irarda ile Oscar ve BAF TA ödüllü Wallace & Gromit Yaramaz Tavşan a Karşı filmle rin de Aardman Studios’un se n arist e kibin de ye r alan Burton , BBC F ilms, Workin g Title , Un ive rsal, Fox , Warn e rs, Disn ey ve Dre amWorks gibi ün lü stüdyolarda se n arist olarak görev aldı. Ortak se n aristi ve ortak yön etme n i olduğu Kuzular F irarda, ke n disin in ilk uzun metrajlı yön etme n lik de n e me si. He h as en joyed a lo n g h isto ry with Aardm an Studios, h avin g bee n a write r o n both C h ic ken Run an d Wallace an d Gro m it Curse of th e We re -Rabbit, wh ic h wo n an Acade my Award an d a BAFTA. He h as wo rke d as a sc ree nwrite r fo r B B C Film s, Wo rk in g Title, Un ive rsal, Fox, Warn e rs, Disn ey an d DreamWo rk s. Sh aun th e Sh e e p: Th e Movie, wh ic h h e co -wrote an d co -direc te d, h is is fe ature dire c to rial debut.

R I C H A R D S TA R ZA K 1983’te Aardman Studios’a katılan Starzak, Morph ve Rex th e Runt gibi an imasyon dizile rin de se n arist ve yön etme n olarak çalışıp Ide nt isimli kısa bir an imasyon film çe kti. Rex th e Runt için yazdığı ve yön ettiği 13 bölümle Carlton Ödülü’n ü kazan an Starzak, BAF TA ödüllü Robbie th e Re in de e r adlı te lev izyon programın ın da yön etme n iydi. He jo in ed Aardm an Studios in 19 83, wh ere h e wo rke d o n th e an im ated se rie s Mo rph , h is own an im ated film Ident an d Rex th e Runt pilot film s. He h as written an d dire c te d 13 e piso des of Rex th e Runt an d h as wo n th e Carlto n Award, an d dire c te d th e BAFTA Award-win n in g Ro bbie th e Rein dee r te levisio n spec ials.

ÇOCUKLAR İÇİN • FOR CHILDREN

47


MİNİK KUŞ YELLOWBIRD GUS / PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE

Fransa, B e l ç i ka • France , Be l g i u m 2 0 14 , 9 0 ’, Re n k l i • Co l o r, Tü r kçe • Tu r k i s h

Yö n et men • Di rec tor: C h ristia n D e V ita Sen a ryo • Sc reenplay: A nto in e Ba rra ud Gö r ü ntü Yönetmeni • C ine ma to gra phy : L a ure nt Fle utot Mü zik • Mu sic : Stephen Wa rb e c k Ya p ım Produ c t i on: Team TO, Ha ut et Co urt, Pa na c h e Pro du c tions, Rhône-Alp e s C in é m a , L a Co m p a gn ie Ci né matographique

Bi r ka hramanın öy k üsü; e n b e k le nm eye ce k o la nın . . . Gu s, yuvasını hiç terk etm e m iş , ya lnız ve ça re s izce b ir a i le a rayan minik bir ku ştur. A nca k Afrika’ ya ya ptık la rı g ö çte kendisini sürünü n lid e ri o la ra k b uld uğu y ıl he r şey de ğişir. A he ro’s jo urney… with a m ost u n likely h ero … Ye llow bird is a teeny tiny o r ph a n ed bird . A bird t h a t h as never lef t the nest, h a s n o fa m ily, yet d espera tely wants one- Tha t is , unt il h e fin d s h im self lea d in g a floc k on their a nnua l m igra t io n to Afr ica .

48

C HRISTIAN D E VITA We s An de rson ve Tim Burton gibi yön etme n le rle çalışmış olan De Vita, 20 y ılı aşkın süre dir sin e ma ve te lev izyon için yapılan çizgi filmle rde çe şitli görev le r üstle n di. İki boy utlu an imasyon larda çize r olarak başladığı kariye rin de Disn ey, Warn e r Bros, Aardman ve Fox gibi çe şitli stüdyolarda story board çize ri ve yön etme n olarak görev aldı. Havin g wo rked c losely with We s An de rso n an d Tim Burto n an d with ove r 20 ye ars expe rie n ce in carto o n s fo r televisio n an d c in e m a, in itially as a traditio n al 2D an im ato r, th en as sto rybo ard artist an d fin ally as direc to r, h e h as wo rked fo r studios as diverse as Disn ey, Warn e r Bros, Aardm an an d Fox.


S EV İ M L İ E JD E R HA : KOKON AT COCONUT: THE LITTLE DRAGON / DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS A l m anya • Ge rm a ny, 2 0 14 , 83’, Re n k l i • Co l o r, Tü r kçe • Tu r k i s h

Yö n et men • Di rec tor: Hub e rt We ila n d , Nina We ls Sena r yo • Sc reenplay: Ma rk Slate r, G a b rie le Wa lth e r Mü zik • Mu sic : Danny C h a ng, Stefa n Ma ria S c h ne id e r Ya p ım • Produ c t i on: C a liga ri Film - un d Fer nsehproduk tions, Zwe ite s D e uts c he s Fe rns e he n ( Z DF) , Universum F ilm ( UFA)

Ko ko nat ve Oskar, Ejderh a Ad a s ı’nd a ya ş aya n , dı şla nm ış ik i arkadaştır. Ko ko n at uça b ilm e s i ge re k tiği ha lde uçamaz, arkadaş ı Os ka r is e d o ğa s ı ge re ği eto burdur fakat vejeterya n o lm ay ı s e ç m iştir. Ki r pi Matilda ile birlik te göz a lıc ı b ir m a ce raya at ı ldı klarında, birbirind e n ço k fa rk lı, çe ş it çe ş it e j der hayla tanışırlar. Coconut a nd his f riend Osca r a re o u t sid er s o n Dra go n Island. Co co nut is s upp osed to be a fly in g d ra go n but he ca n’t fly a nd O sca r, a ca r n ivo re by n a t u re, is a ve geta ria n by cho ice. To get h er w it h t h e po rc u pin e Mati lda they go o n fa bu lo u s a d vent u res a n d m eet drag ons in a ll s ha pes a n d sizes.

NI NA W EL S Babe lsbe rg Kon rad Wolf F ilm Ün ive rsite si, An imasyon Bölümü’n de öğre n imin i tamamlayan We ls, çe şitli uzun metraj ve te lev izyon an imasyon ların da an imatör olarak çalışmaktadır. Sh e studie d An im atio n at th e Film Un ive rsity Babelsbe rg Ko n rad Wo lf. Also ac tive as an an im ato r fo r n um e ro us feature film s an d serie s. Seçilmiş Filmo grafi Selected Film o graphy 2013 Ritte r Rost - Eisen h art un d vo ll verbe ult

H UB ERT W EI L A ND Mün ih Güze l S an atlar Akade misi, Hey ke l Bölümü’n de öğre n imin i tamamlayan We ilan d, se rbe st fotoğrafçı ve re ssam olarak çalışmaların a devam etme kte dir. He studie d Sc ulpture at th e Mun ic h Acade my of Fin e Arts. Also ac tive as a free lan ce ph oto g raph e r an d artist. Seçilmiş Filmo grafi Selected Film o graphy 2013 Ritte r Rost - Eisen h art un d vo ll verbe ult 2011 Prin ze ssin Lillifee un d das k le in e Ein h o rn 2008 De r Mo n dbär

ÇOCUKLAR İÇİN • FOR CHILDREN

49


OT İ Z M DOSTU G Ö S T ER İM A nka ra Engelsiz F ilm ler Fe stival i, il k kez g eçti ğim iz yıl gerçekle ştird iği O tizm Dostu Gösterim ile ot iz m spe k tru m b ozu k l u ğu yaşayan çoc uk ve gençler için d e e rişil e b il ir ol maya d evam ediyor.

Yö n et m e n l i ğ i n i Ma r k O s b o r n e’ u n ya pt ı ğ ı , 2015 ya p ı m ı Kü ç ü k Pre n s a d l ı ca n l a n d ı r m a f i l m i n i z l e n e b i l e ce ğ i O t i z m D o st u G ö ste r i m ka p s a m ı n d a : -G ö ste r i m l o ş b i r s a l o n d a g e rçe k l e ş e ce k .

Oti zm spek trum boz uk l u ğu yaşayan b ir b irey i çi n si nemaya gitmek çeşitl i n ed enl er yü zü nd e n sı kı ntı lı olabiliyor. Ot iz m Do stu G ö sterim sı rası nda bu rahat sız lığa ne d en o l an çe şitl i çevres el et kenler ortadan kal d ırıl arak u ygu n or tam yarat ılıyor.

-S e s s evi ye s i d ü ş ü k t u t u l a ca k . -S e a n s ö n ce s i h e r h a n g i b i r ta n ı t ı m f i l m i ya d a re k l a m g ö ste r i l m eye ce k . -S ey i rc i l e r g ö ste r i m s ı ra s ı n d a s a l o n d a y i ye ce k ve i çe ce k b u l u n d u ra b i l e ce k l e r. -S ey i rc i l e r g ö ste r i m s ı ra s ı n d a s a l o n d a d i l e d i k l e r i g i b i h a re ket e d e b i l e ce k l e r.

KÜ Ç Ü K P RE N S S ahra çölüne düşen b ir p il ot, g ök taşındak i ev inden yer y üzüne inmiş bir pren s o l d u ğu n u söy leyen k üçük bir ço cu k il e ka r ş ı laşır. P ilot uçağını tamir ed erken, Küçük Prens on a ev i, çevredeki diğer gök taşl arı ve oraların ahmak sakinle rin e d air hi kaye ler anlat ır.

50


AU T I S M - F RIENDLY SC R EENING A nkara Acce ssible Film Fest iva l cont in ues to be i nc l u s i ve and acce ssib le for t h e ch ild ren a n d t h e you t h on the autism spect r um w it h t h e Aut ism Fri endly S cre ening arra n ged for t h e fir st t ime l ast yea r. Fo r an ind ivid ual on th e a ut ism spect r um, at tending a movie in a t h ea ter ca n be u np l ea sant for many fa ctor s. Aut ism Fr ien d ly Screening w ill e limina te t h ese fa ctor s w h ich cau se such d isturbance.

D u r i n g th e Au ti s m Fr i e n d l y S c re e n i n g wh e re th e a n i m a ti o n f i l m T h e L i ttl e Pr i n ce d i re c te d by Ma rk O s b o r n e wi l l b e sc re e n e d : -T h e l i g hts wi l l b e o n l ow. -T h e vo l u m e wi l l b e tu r n e d d own . -T h e re wi l l b e n o tra i l e rs a t th e b e g i n n i n g of th e f i l m . -T h e a u d i e n ce wi l l b e a b l e to ta ke th e i r own fo o d a n d d r i n ks . -T h e a u d i e n ce wi l l b e a b l e to m ove a ro u n d th e c i n e m a i f th ey l i ke .

THE LITTLE P RIN CE T h e sto r y ce nte rs o n a p i l ot wh o c ra s h - l a n d s i n th e Sa h a ra d e se rt a n d co m e s a c ros s a l i ttl e b oy wh o sa ys h e i s a p ri n ce fa l l e n to Ea rth f ro m h i s h o m e o n a n a ste ro i d . A s th e p i l ot re p a i r s h i s p l a n e , th e l i ttl e p ri n ce re g a l e s h i m wi th sto r i e s a b o u t h i s h o m e a n d th e fo o l i s h i n h a b i ta nts of n e a rby a ste ro i d s .

51


DU YGU L A R C AN L A N I YO R ! ANİMASYON ATÖLYESİ

T H E S ENS ES ARE ANI M AT ED ! ANIMATION WORKSHOP

Ani ma syon atölyemizde oy un ve h a re ket yo luy la duyg ul arımızı anlıyor, a nla d ık la rım ızı haya l güc üm üz ün sı nı r sı zlığıyla tekrar yor um laya ra k a n im a syo na dö nü ştürüyoruz. Katı lı mc ılar, hissettikler in d e n yo la ç ıka ra k ya ratı cı hikayeler oluşt ura ca k la r. Oy un ve d a n s la ta nı mladıkları duygu durum la rın d a n ka ra k te rle r ya ratı p canlandırarak, k ıs a a nim a syo n d e ne m e le ri ya pa ca k lar. Katılımcılar, Atö lye ça lış m a s ının s o nund a duyg ul arını gözlemleye re k s ınırs ız b ir ifa d e b iç im i o la n ca nla ndırma tek niğini d e n ey im le m iş o la ca k la r. * Atö lyemizde şımarma k ve gülm e k s e rb e sttir. :) We un d ersta nd o ur sen ses t h ro u gh ga m es a n d m oti on s a nd we turned t h em into a n im a t io n w it h our unlimited ima gina tio n reinter pret in g w h a t we unde rsta nd . T h e p a rticipa nts of the wo r k sh o p w ill co m pose c re ati ve sto ries co ns ider in g h ow t h ey feel a t t h a t m om e nt. They will fo rm sh o r t a n im a t io n sa m ples by c re ati ng cha ra cters f ro m t h e em ot io n a l sta tes w h ic h they define with ga mes a n d d a n ce. By t h e en d of the wor ks ho p, they will ex per ien ce t h e a n im a t io n te c h ni que which is a n u n lim ited ex pressio n fo r m by obse rving their feeling s. * Goi n g ma d a nd la ugh in g is a llowed d u r in g t h e work sh o p : )

52

IŞIK D İK MEN M imar S in an Güze l S an atlar Ün ive rsite si, Grafik Tasarım Bölümü’n de n mezun oldu. Ün ive rsite e ğitimi süre rke n Can lan dıran lar Yete n e k Kampı’n a girdi. Kampta Şe ke rle me (2010) ve İçin e Kaçan Kız (2012) adlı kısa an imasyon filmle rin i yapıp, yön etti. Oy un tasarımları yaptı. Şu an kısa an imasyon filmle r ve çocuklar için çizgi dizi yapıyor. Sh e g raduated fro m Mim ar Sin an Fin e Arts Un iversity, Graph ic De sig n De partm ent. W h ile studyin g at th e un iversity, sh e partic ipated in Can lan dıran lar Talent Cam pus. In th e Talent Cam pus sh e dire c te d th e an im ated sh o rts Şeke rlem e (2010) an d Th e Girl W h o Slipped W ith in (2012). Sh e also de sig n ed g am es. Curre ntly sh e m ake s an im ated sh o rt film s an d an im ate d TV se rie s fo r k ids.


HE R KES İ Ç İN SE NARYO ATÖLY ES İ SC R E E NWRI T I N G WORKSHO P F O R EVERYO N E

Anka ra Engelsiz F ilmler Fe stiva li, Britis h Co unc il i şbi r li ğ i ile 15- 45 yaş g rub und a n katılım c ıla rla b ir se na r yo atölyesi gerçe k le ştiriyo r. Atö lye nin e ğitm e n i Ceyda Aşar, “herkes sena ryo ya z a b ilir” ilke s iy le yo la çı kı yo r. Aşar, atölye sıra s ınd a film h ikaye s i ta s a rla m a k , ka ra kter yaratımı, klasik a nlatı ya p ıs ı, d iya lo g ya zım ı g i bi te m el konularda bilgile r a k ta ra ca k . Küç ük oyu nla r oy nanarak eğle nce li ya zm a a lıştırm a la rı g e rçek leştirilecek atölye d e , s e s li b etim le m e te k n iği ku lla nı larak hazırlanmış o la n film le rd e n p a rça la r i zleni p, yorumlanacak. Bu atö lye e s na s ın d a , iç im izd e g i zlenmiş olan yaratıcı p ota ns iye lle ri ke ş fe d e ce ğiz . Atö lye görme ve işitme e n ge lli b irey le r iç in d e uyg undur ve katılım ücrets izd ir. An kara Acces s ible Film Fest iva l rea lizes a sc re e nwriting wo rks ho p in co lla bo ra t io n w it h Br it ish Counc il with the pa rticipa nt s a ged 15 - 45 yea r s. T h e i nstruc to r of the wo rks h o p Ceyd a A şa r is sta r t in g from the po int of view of “ever y bo d y ca n w r ite sc re e n pla y.”. A şa r will give essent ia l k n ow led ge ab out des igning the f ilm sto r y, c rea t in g c h a ra c ter s, c lassi ca l na rra tive struc t u re a n d w r it in g d ia lo gu es duri n g the wo rks ho p. Th e pa r t ic ipa nt s w ill pra c t ice w ri ti n g exercises with t h e h elp of ga m es a s well a s watc h a nd interpret the a u d io - d esc r ibed scen es fro m the fi lms . We will d iscover t h e h id d en potent ia ls in u s w i th th is wo rks ho p. T h e works ho p is a cces s ible fo r t h e v isu a lly a n d he ari ng impa ired pa rt ic ipa nt s a n d it is free of c h arge.

C EY DA AŞAR 1975 doğumlu Ceyda Aşar’ın ilk öy kü kitabı, Kadın lar Tuvaleti 2006 y ılın da, Arte mis-Alfa Yay ın ları tarafın dan basıldı. Aşar, 2010 y ılın da Bah çe şe h ir Ün ive rsite si Sin e ma ve Te lev izyon Yükse k Lisan s Bölümü’n de n mezun oldu. Ulusal film fe stivalle rin de jüri üye si olarak görev yaptı. Çe şitli me rkezle rde se n aryo de rsle ri ve rdi. Hale n İstan bul Galatape rform’da 10 h aftalık se n aryo atölye sin de de rs ve rme kte dir. Fakat Müzey ye n Bu De rin Bir Tutku isimli sin e ma filmin in h ikâye sin e ve se n aryosun a yön etme n le birlikte imza attı. 35. İstan bul Uluslararası F ilm Fe stivali Sin e mada İn san Hakları Yarışması’n da ye r alan , in san h akları ile ilgili sin e ma filmi Kıy ıdakile r’in se n aryosun u yazdı. Küçük Bir Hata isimli uzun metraj film se n aryosu, !f Sun dan ce Scre e nwrite rs’s Lab’e , 2014 y ılın da Türkiye’de n se çile n üç proje de n biri oldu. Bo rn in 1975 , Ceyda Aşar’ s first sto ry bo o k Ladies’ Ro o m was publish e d in 2006 by Artem is-Alfa Publish in g Ho use. Sh e co m plete d h er m aste r deg re e at Bah çe şe h ir Un iversity, Depart-m e nt of C in e m a an d TV in 2010. Sh e to o k part in n atio n al film festivals as a jury m e m ber. Sh e g ave le c tures o n sc re e nwritin g at differe nt in stitutio n s. Sh e still co ntin ues h e r wo rk sh o p serie s o n sc re e nwritin g at Istan bul GalataPerfo rm . Sh e co -wrote th e sto ry an d th e sc re e n play of th e film But Müzeyye n , Th at’ s Th e Dee pe st Desire with th e dire c to r. Sh e wrote th e sc re e n play of th e film Co astlin e rs co m petin g at th e 35 th İstan bul Intern atio n al Film Festival, Hum an Rig hts In C in em a Co m petitio n . Her feature film sc re e n play called Failure was am o n g th ree film s fro m Turkey se lec te d to th e !f Sun dan ce Sc ree nwrite rs’ s Lab.

İ Ş BİRLİ Ğ İ İLE

53


ERİŞİYORSAM VARIM! Fotoğraf Sergisi

AccessAbility Exhibition

23-30 Mayı s 2016 Goethe - I nst i t ut Ankara

23-3 0 Ma y 2016 Goeth e-In stitut A n ka ra

İsveç ve Türk iye’den 22 p o rtre ve o n la rın i çte n h ayat hikayelerind e n o luş a n ‘Eriş iyo rs a m Va r ı m’ /AccessAbility S e rgis i İsta nb ul’d a n so nra şimdi de Ankaralıla rla b uluş uyo r. BM Eng elli Hak ları Sözleşm e s i’ ne gö re o n urlu b ir ya şa m sürmek herkesin h a k k ıd ır. Bu n o k ta d a n ha reketle tasarlanan se rgid e fa rk lı ya ş ve e ng elli gruplarından birey le rin h ayatla rını ko nu a lan portrelere ye r ve riliyo r. S e rgid e ; po r t re leri bulunan k işil e rin h ikaye le ri s aye s in d e g ünlü k yaşamda karşıla ştık la rı zo rluk la rı e nge lli pe r spek tif inden anlam a ve to p lum iç ind e e şi t ve onurlu bir yaşam a s a hip o lm a la rı iç in ta leplerinin neler olduğun u ö ğre n m e fırs atı bulu yo ruz.

To l i ve w i th d i g ni t y, re g a rd l e s s of d i sa b i l i ty, i s a hum a n r i g ht a ccord i ng to the UN Conve nti on o n the Ri g hts of Pe r sons w i th Di sa b i l i t i e s . W i th t hi s i n m i nd , the ex hi b i ti on hi g hl i g ht s the l i ve s of 22 ord i na r y p e op l e of a l l a g e s f rom Tu r key and Swe d e n l i v i ng w i th d i sa b i l i ty. Throu g h t he i r i nt i m a te stor i e s we g et a n u nd e r sta nd i ng of t he cha l l e ng e s tha t they fa ce a nd the i r de m a nd s to ta ke a f ul l , e q ua l a nd d i g ni f i e d ro l e i n soci ety a t l a rg e .

“Er i şi yorsam Varım Anka ra ! ” s e rgis i; İsve ç Enst i tüsü, Ruh Sağlığın d a İns a n Ha k la rı G iriş im i De r ne ği (RU Sİ HAK), En ge lli Ka d ın D e rn e ği ( ENGKAD) ve İsveç Kon s o lo s luğu Kültür İş le ri B ö lümü’nün birlikte orga nize ettiği b ir p ro je d ir. Se rg i , 23-30 Mayıs 2016 ta rihle ri a ra s ın d a Go et he-I nstitut Ankara’d a z iya ret e d ile b ilir. Se rg i lenen portrelere ait tüm foto ğrafla r ve hi kayeler, görme en ge lli ziya retç ile r iç in se sli o larak betimlenm iştir. S e rgi a la nın d a da ğ ı t ı lan kulaklıklar ara c ılığıy la d ileye n zi ya retçiler sergiyi geze rke n s e s li b etim le m ey i di nleyebilirler. “Er i şi yorsam Varım Anka ra ! ” S e rgis i’nd e s izle ri de a ra m ızda görmek te n m utluluk d uya rız.

54

Er i ş i yor sa m Va r ı m ! / Acce s sA b i l i ty E x hi b i ti on, is a co- p rod uct i on by the Swe d i s h I nsti t ute , Ruh Sa ğ l ı ğ ı nd a İ nsa n Ha kl a r ı G i r i ş i m i D e r ne ğ i ( R US İ H A K ), Eng e l l i Ka d ı n D e r ne ğ i ( E NG K A D) and the se ct i on for Cu l tu ra l Af fa i r s a t the Swe d i s h Cons u l a te . T he ex hi b i ti on ca n b e v i s i te d b et we e n 23 -3 0 Ma y 20 1 6 a t G oet he - I nsti t ut A nka ra . For a l l por tra i t s a nd the i r stor i e s , a ud i o d e scr i pt i on i s prov i d e d . V i s i tor s w ho a re b l i nd or ha ve v i s u a l im p a i r m e nt w i l l ha ve the op p or t uni ty to u se h e a d sets to l i ste n to a ud i o d e scr i pt i ons of the v i s ua l m a te r i a l s . It woul d b e a g re a t p l e a s u re for u s to m e et yo u a t the ex hi b i ti on!


Foto Ä&#x; raf : Mark u s Ma rcet i c Portre : Sara S h a m lo o

55


56


57


58


Prod端ksiyon ve Post Prod端ksiyon www.2645yapim.com

59


Ka Fotoğraf Geliştirme Atölyesi Ankara Engelsiz Filmler Festivali 2016'yı bu yıl da fotoğraflarıyla destekliyor!

60


61


62

www.moireistanbul.com


63


66


67


68


69


Ankara Engelsiz Filmler Festivali Basın Sponsoru Akşam Gazetesi İyi Seyirler Diler...


71


72


www.gazetesolfasol.com�����lg��gazetesolfasol.com


YÖN B IL LY W WILDE SUNSET BULVARI (Sunset Boulevard, 1950) YÖ N:: BILLY ILD ERR

YA K I N DA N BAKANLARIN DERGİSİ

74


75


76


77


78


MAG

Okumanın 341 Milyon Yolu Var!* *International Data Corporation‘a göre bu yıl üretilen akıllı telefon adedidir.

Nisan

M www.magdergi.com.tr

2016

79

/magonline

/magdergi

dMAGS


80


81


AcısıylA, tAtlısıylA,

82

ekŞİsİyle


Keşfetmeyi sever misin? Peki ya filmleri? O halde doğru adrestesin!

www.filmhafizasi.com

Biz sosyal bir sinema platformuyuz. Alternatif filmlere bayılıyoruz. Sinema odalarımızda filmlerimizi keşfe açıyoruz, en güncel sinema haberlerini sizle paylaşıyoruz. Farklı bakış açılarımızla filmleri köşe bucak inceliyor, filmlere yani hayata dair yeni pencereler açıyoruz. Şimdi sitemize bağlanın ve siz de en güzel filmleri keşfetmenin keyfine varın. facebook.com/filmhafizasi twitter.com/filmhafizasi instagram.com/filmhafizasi

83


84


85


86


87


88


89


DİZİN • INDEX Fİ LM A D I

FILM TITLE

KİŞİLER • P EOP LE

45 Yı l

20

12. 29 Pe rce nt

28

A ka l , D oğ u Ya ş a r

43

Ablu ka

14

4 5 Ye a rs

20

A ks u , Yü ks e l

30

Altı n Vuruş

38

Bla c k S e a

42

A l p e r, Em i n

14

Ce phede Eğlence

34

Co co n ut: T h e L ittle Dra g on 4 9

A l t m a n , Rob e r t

34

Gr i B ö l ge

39

Fa r Fro m Me n

21

A l t u n n a r, Oktay

28

He di ye

24

Fre n z y

14

A r s l a n , Sü l ey m a n

41

Hur şi t

40

G o ld e n Sh ot

38

A ş a r, Ceyda

53

Hüvelb ak i

41

Hurş it

40

B a l cı , Em i n e Em e l

17

Ista koz

22

Hüve lb a k i

41

Bi çe r, Ta n s u

12

İfta r lı k Gazoz

30

I S e e Yo u

27

Bu r ton , Ma r k

47

İnsa nlı ktan Uzakta

21

Iv y

18

Ce b e n oya n , Cü n ey t

12

Ka bi le

25

Jungle , T he

43

D e Vi ta , Ch r i st i a n

48

Ka r Ko rsanları

15

L ittle Prin ce , T he

46, 50

D e m i re l , Z i ya

44

Ka ra deniz

42

Lo b ste r, T he

22

Di km e n , Iş ı k

52

Kuzula r F irarda

47

M *A* S * H

34

D u r m a z , D e r ya

39

Küçük Prens

4 6, 5 0

Mothe r V irgin No More

39

Erg ü ve n , D e n i z G a m ze

16

Mi ni k Kuş

48

Musta n g

16

Frey, Ja cob

24

Mu sta ng

16

Pre s e nt, T h e

24

G ön e n , G öka l p

38

Nefe si m Kesilene Kada r

17

Sh a un T h e She e p

47

Ha cı h af ı zoğ l u , Fa r u k

15

Or ma n

43

Sn a il’s Pa ce

26

Ha i g h , A n drew

20

Sa lı

44

Sn ow Pirate s

15

Ka ra çe l i k, Tol g a

18

Sa lya ngoz Adımı

26

S o d a S e lle r, T he

30

Ka ra oğ l u , Ul a ş

42

Sa r ma ş ık

18

Trib e , T h e

25

L a nt h i m os , Yorg os

22

Se ni Görüyorum

27

Tue s d ay

44

Må ke sta d , Sy l ve l i n

27

Sevi mli Ejderha: Kokon at 4 9

Until I lo s e My Bre at h

17

O e l h of fe n , Dav i d

21

Vavi en

31

Vavie n

31

O s b or n e , Ma r k

46, 50

Yü zde 12.29

28

Ye llow Bird

48

S ay l a k, On u r

43

Sl a b os h py t s ki y, My ros l av 2 5

90

Sta r z a k, Ri ch a rd

47

Su ra c i , Da n i e l e

26

Tay l a n , D u r u l

31

Tay l a n , Ya ğ m u r

31

Va s s af, G ü n dü z

13

We i l a n d , Hu b e r t

49

We l s , N i n a

49

Yı l m a zoğ l u , S e l ce n

40


NOTLAR • NOTES


NOTLAR • NOTES


NOTLAR • NOTES


NOTLAR • NOTES


NOTLAR • NOTES


NOTLAR • NOTES


AEFF 2016 - Festival kataloğu  
Advertisement