Page 1

Nadleśnictwo Miękinia

1


Kontakt: Tomasz Dębiec 667 869 976 kontakt@wydawnictwoquercus.pl www.wydawnictwoquercus.pl

Tekst: Tomasz Dębiec, Tomasz Findysz Korekta: Tomasz Findysz Projekt, skład, edycja zdjęć: Joanna Kozek Projekt mapy: Waldemar Zaremba

Autorzy zdjęć: Ryszard Bała (str. 7, 28), Sławomir Białkowski (str. 2, 3, 6, 1214, 15, 24, 25, 34), Artur Kowalski (str. 30), Joanna Kozek (str. 30), Olga Zając (okładka, str. 4, 8-11, 15, 16-23, 26, 27)


Nadleśnictwo Miękinia

obejmuje

Każdego, kogo ujmuje piękno kwitnącego wiosną

swoim zasięgiem teren, który jest wyjątkowo

łęgu czy majowa tęcza na tle Ślęży – w imieniu

cenny zarówno pod względem walorów przyrod-

leśników zapraszam serdecznie do odwiedzenia

niczych, jak i historycznych. Mogą się Państwo

naszych lasów.

o tym przekonać, przeglądając kolejne strony folderu. Jak nigdzie indziej można tu podziwiać przyrodę typową dla nizin, dolin wielkich rzek i terenów górskich. Autorami zdjęć w prezentowanym folderze są leśnicy – oprócz niełatwej pracy znajdują jeszcze czas na pasję fotografowania. Jesteśmy przekonani, że spacer po ścieżkach Raduni lub wzdłuż krętych brzegów Bystrzycy dostarczy wielu amatorom pieszych wędrówek ciekawych wrażeń.

Nadleśniczy Waldemar Zaremba


Nadleśnictwo Miękinia obejmuje tereny niezwykle zróżnicowane przyrodniczo. W południowej części zetkniemy się z górami, zaś na północy z krajobrazem nizinnym i typową dla nizin przyrodą.

Większą część powierzchni nadleśnictwa zajmują tereny płaskie oraz lekko pofałdowane. Najbardziej charakterystycznym elementem jest tu rzeka Odra, przecinająca swym leniwym nurtem pobliski Wrocław oraz liczne tereny leśne. Pola, lasy, tereny zurbanizowane i liczne wody – oprócz wspomnianej Odry występują tu także starorzecza, kanały i stawy – tworzą ciekawą mozaikę krajobrazów.


Warunki przyrodnicze Nadleśnictwa Miękinia

5


6

Drzewostany na terenach nizinnych

kie te gatunki wymagają żyznych

W części północnej Nadleśnictwa Miękinia dominują ga-

i wilgotnych gleb. W części nizinnej

tunki drzew typowe dla terenów nizinnych. Najczęściej

nadleśnictwa znajdują się również

spotkamy tu dęby szypułkowe, jesiony i olsze. Wszyst-

bory sosnowe.


7


8

Krajobraz Górski

sylwetka Ślęży, której wierzchołek osiąga wyso-

W okolicach miejscowości Sobótka krajobraz

kości 718 m n.p.m. Po sąsiedzku wznosi się nieco

nadleśnictwa z nizinnego zmienia się w górski.

niższa, ale nie mniej malownicza Radunia.

W tutejszym pejzażu wzrok przykuwa śmiała

Mimo niezbyt imponujących wysokości wy-


mienionych gór znajdziemy tu rumowiska skalne, strome stoki, wartkie strumienie oraz wspaniałe widoki.

9


Drzewostany w górach W górach zmienia się nie tylko krajobraz, ale też klimat i gleby, a co za tym idzie lasy oraz gatunki, jakie je tworzą. Często występują tu świerki, dęby bezszypułkowe, a także buki i jawory.


11


Ochrona Przyrody Zróżnicowanie klimatyczne i geologiczne terenów Nadleśnictwa Miękinia sprawia, że tutejsza przyroda jest bardzo bogata. Stąd potrzeba ochrony i rozsądnego gospodarowania jej zasobami.


Leśnicy jak nikt inny miłują rodzimą przyrodę. Wiedzą jak hodować las, by trwał przez wieki. Nie mniej ważna jest wiedza jak chronić jego najcenniejsze połacie, by nie uszczuplać bogactwa świata roślin i zwierząt. Większa część terenów, którymi gospodaruje nadleśnictwo objęta jest rozmaitymi formami ochrony. Są to ciekawe rezerwaty przyrody. Chronimy też pojedyncze wiekowe drzewa oraz ich skupiska i aleje. Przedmiotem naszego zainteresowania są ostoje lęgowe bielika i bociana czarnego. Miejsce do rozwoju w naszych lasach znajduje wiele gatunków rzadkich roślin i zwierząt. Połowę powierzchni nadleśnictwa zajmują obszary Natura 2000, których zadaniem jest ochrona cennych siedlisk. 13


Rzekotka drzewna

Ochrona przyrody związana jest także z konkret-

Ze świata płazów warto wspomnieć o żabie rze-

nymi gatunkami zwierząt oraz roślin. W górskiej

kotce. Nie brakuje tu cennych przyrodniczo ro-

części nadleśnictwa żyje siedem gatunków nieto-

ślin. Do najbardziej interesujących należą paproć

perzy, wszystkie objęte są ochroną gatunkową.

serpentynitowa oraz liczne storczyki.


Paproć serpentynitowa

Żurawie

Zaskroniec zwyczajny

Nocek rudy

Puszczyk zwyczajny

15


Góra Ślęża Zwana jest Śląskim Olimpem. Magia tego miej-

czytał o zamieszkujących w jej cieniu plemionach celtyckich,

sca jest oczywista dla każdego, kto chociaż raz

później Ślężanach, a na początku XI wieku augustianach

wspiął się na jej szczyt. Historia tej góry splata-

z komesem księcia Krzywoustego Piotrem Włostem?

ła się z historią Śląska przez wiele stuleci, aż do

Góra skrywa do teraz wiele tajemnic z przeszłości. Warto je

dnia dzisiejszego. Kto z nas nie słyszał lub nie

odkrywać, goszcząc w rezerwacie utworzonym w 1954 roku.


Góra Radunia Trochę w cieniu Ślęży, nie tak wysoka, mniej od-

Charakterystyczne dla Raduni są świetliste dą-

wiedzana, ale nie mniej interesująca. Na jej sto-

browy – lasy na podłożu skalistym tworzone

kach został utworzony ze względu na unikalną

w warstwie drzew przede wszystkim przez dęby

florę rezerwat. Na wzmiankę zasługują lilia złoto-

bezszypułkowe.

głów, mieczyk dachówkowaty i liczne paprocie. 17


Zabór Rezerwat Zabór położony jest w nizinnej czę-

wysoki poziom wód jest to obszar niedostępny praktycznie

ści nadleśnictwa na wysokości zaledwie 110 m

w ciągu całego roku. Schronienie znajduje tu wiele gatunków

n.p.m. Zabór to królestwo olszy czarnej – „pani

rzadkich ptaków i dużych ssaków, jest też sporo ciekawych

na bagnach”. Utworzony został, by chronić natu-

roślin. Turystom pozostaje zgłębiać sekrety rezerwatu, nie za-

ralną dla tego gatunku połać lasu. Ze względu na

puszczając się do jego wnętrza.


Jadowity pająk Cheiracanthium elegans

Lilia złotogłów

Łąka Sulistrowicka Jest to jeden z najciekawszych przyrodniczo obszarów na Dolnym Śląsku. Występuje tu aż 237 gatunków roślin naczyniowych rosnących na śródleśnych polanach. Priorytetem jest niedopuszczenie do ich zarastania lasem. 19


Atrakcje góry Ślęży

20


O atrakcyjności turystycznej Ślęży stanowią przepiękne widoki, jakie rozciągają się z jej wierzchołka oraz niesamowita wręcz historia.

Już w epoce brązu (2200–700 p.n.e.) funkcjonowało tu miejsce kultu solarnego, z czym mogą mieć związek fragmenty kamiennych wałów odkrytych w szczytowych partiach góry. Do dzisiaj zachowało się również kilka starożytnych rzeźb kultowych.

21


Kościół na szczycie Ślęży Świątynia, która stoi obecnie w najwyższym punkcie Ślęży, zastąpiła starszy kościół strawiony przez pożar w 1834 roku. Wzniesiono ją w połowie XIX wieku, dzisiaj czeka na remont, który przywróci jej blask i odkryje tajemnice poprzedniej budowli, na której fundamentach powstała.

Niedźwiadek Stojący na szczycie Ślęży „Niedźwiadek” jest jedną z kilku rzeźb kultowych na tej górze powstałych na długo przed chrystianizacją. Rzeźba niestety znacznie ucierpiała ze względu na średniowieczny zwyczaj rzucania w nią kamieniami, co miało jakoby zapewnić odkupienie grzechów.

Mnich Granitowy monolit o wysokości 2,6 m pierwotnie znajdujący się 8 km od szczytu Ślęży, na granicy pól wsi Garncarsko i Wielki Maniów. Obecnie można go oglądać przy drodze prowadzącej z Sobótki na przełęcz pod Wieżycą. Tak samo jak w przypadku „Niedźwiadka” historia powstania „Mnicha” jest dziś trudna do odkrycia i mimo licznych badań niewiele pewnego możemy powiedzieć na temat tych rzeźb ze Ślęży. 22


23


Praca w lesie Wszelkie czynności wykonywane przez leśników w ich pracy zawodowej nazywamy gospodarką leśną. Gospodarowanie w lesie to dbanie

o jego stan zdrowotny i czerpanie użytków – głównie w postaci drewna – w taki sposób, by istnienie lasu ani przez moment nie było zagrożone.


Do niemalże codziennych obowiązków leśnika

Państwowych musi być oznakowane – na foto-

pracującego w terenie należy pomiar i ewidencja

grafii powyżej widzimy czerwone plakietki z nu-

pozyskanego drewna oraz przygotowanie go do

merem przybite do kłód sosnowych.

wywozu. Drewno legalnie pozyskane w Lasach 25


Szkółka leśna Od tego miejsca rozpoczyna się często historia mło-

zakładania upraw leśnych. W miejscach powstałych po wycięciu

dego pokolenia lasu. Wyhodowane tutaj sadzonki,

dojrzałych drzew lub na obszarach uszkodzonych przez huragany,

po osiągnięciu odpowiednich rozmiarów, służą do

będą wzrastać przez kolejne dziesięciolecia pod opieką leśników.


27


Zagrożenia dla lasu Obszary leśne podlegają ciągłemu monitoringowi

Uciążliwe dla leśników bywają sarny i jelenie,

pod kątem występowania szkodliwych organi-

notorycznie zgryzające nowo posadzone drzew-

zmów, głównie owadów – ich masowe wystąpie-

ka, a także bobry w pobliżu cieków wodnych (na

nia grożą zamieraniem lasu na setkach hektarów.

fotografii olsza powalona przez bobra).


Zagrożenia dla lasu płyną również ze strony przyrody nieożywionej. Kompleksy położone na terenach zalewowych narażone są na podtopienia, zaś pożary mogą wystąpić praktycznie wszędzie. 29


Zdjęcie „Ekologiczny but” z arch. konkursu „Fotomistrza Powiatu Średzkiego”. Autor: Andrzej Sember

30


Zagrożenia antropogeniczne Najbardziej drastyczną ingerencją człowieka w świat przyrody są wywołane przez niego pożary lasu – celowo bądź w wyniku zwykłej nieostroż-

ności. Inną zmorą leśników są śmieci, które nie tylko szpecą las, ale mogą być niebezpieczne dla jego mieszkańców. Problemem jest też nielegalne korzystanie z terenów leśnych przez amatorów quadów i motocykli.


Edukacja przyrodnicza Wiedzę o przyrodzie oraz o pracy leśnika chęt-

pracowników nadleśnictwa na łonie natury. Oso-

nie przekazujemy społeczeństwu, zwłaszcza zaś

bom pragnącym samodzielnie zgłębić tajemnice

dzieciom. Najbardziej do wyobraźni najmłod-

przyrody polecamy trzy ścieżki dydaktyczne oraz

szych przemawiają zajęcia prowadzone przez

ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą.


33


34


Gospodarka Łowiecka Łowiectwo to piękna, mocno osadzona w polskiej historii i kulturze pasja. Lasy i pola to przestrzeń, gdzie dziko żyjące zwierzęta znajdują schronienie, pożywienie, miejsce do rozrodu. Trzeba jednak pamiętać, że zbyt duża ilość saren, jeleni, dzików na niewielkim obszarze może być zagrożeniem dla upraw rolnych i leśnych. Zadaniem leśników jest ochrona zakładanych przez nich upraw. Dlatego najcenniejsze z nich ogradzamy, zabezpieczamy środkami o nieprzyjemnym zapachu i smaku. Do myśliwych zaś należy niedopuszczenie do nadmiernej ilości zwierzyny na małej powierzchni. Trwałość lasu jest nie mniej ważna niż dobry stan dzikich zwierząt. Kluczem do sukcesu jest współpraca leśników i myśliwych.


Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2 55-330 Miękinia tel. (71) 314-00-63, (71) 314-00-64 fax. (71) 317-81-84 e-mail: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl

Legenda siedziba nadleśnictwa siedziba leśnictwa rzeki, potoki, cieki, zbiorniki wodne miasta, miejscowości Lasy Państwowe Nadleśnictwa Miękinia Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Miękinia

Obręb leśny Miękinia LEŚNICTWA

Mokre Mrozów Kobylniki Szczepanów Wilczków Gałów Chwalimierz Kąty Wrocławskie

Obręb leśny Sobótka Marek Wiśniewski Robert Figas Ryszard Bała Leon Jacenty Jacek Wojciechowski Ryszard Grabowski Zbigniew Stopyra Andrzej Misiuna

(71) 354-77-41 (71) 314-00-72 (71) 314-00-73 (71) 314-00-74 (71) 314-00-78 (71) 396-51-95 (71) 314-00-71 (71) 364-67-36

Kamionna Wawrzeńczyce Sulistrowiczki Chwałków Uliczno Tąpadło

Jacek Bekieszczuk Wacław Żywiecki Leszek Stawczyński Jerzy Łaski Andrzej Kaczmarczyk Marek Szymański

(71) 364-67-33 (71) 364-67-34 (71) 364-67-32 (74) 850-44-80 (74) 893-83-61 (71) 364-67-31

Folder Nadleśnictwa Miękinia  

Folder Nadleśnictwa Miękinia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you