Page 1

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów WFOŚiGW w Katowicach. ul. Myśliwska 1, 42-700 Lubliniec

Nadleśnictwo Lubliniec Tomasz Dębiec +48 667 869 976 kontakt@wydawnictwoquercus.pl www.wydawnictwoquercus.pl

tel. (34) 351 33 39 fax. (34) 353 05 28

lubliniec@katowice.lasy.gov.pl www.katowice.lasy.gov.pl/web/lubliniec

Opracowanie kartograficzne: Urszula Dębiec Redakcja: Marzena Wątor-Znojek, Tomasz Dębiec Tekst: Marzena Wątor-Znojek, Tomasz Dębiec

Na zdjęciu: Marcin Błaziński mistrz Polski 2013 w półmaratonie, trenujący na co dzień w lasach Nadleśnictwa Lubliniec

Korekta: Tomasz Findysz Projekt, DTP: Joanna Kozek Fotografia: Tomasz Dębiec

Schemat składania mapy:

skala 1:50 000 NA MAPIE: • miejsca postoju • szlaki turystyczne • trasy rekreacyjne do Nordic Walking • trasy biegowe • ścieżki rowerowe • ścieżki edukacyjne • rezerwaty przyrody • pomniki przyrody

skala 1:50 000

Nadleśnictwo Lubliniec

Nadleśnictwo Lubliniec Jesienny poranek w lublinieckich lasach

Cis w rezerwacie Cisy koło Sierakowa

mapa turystyczna

mapa turystyczna Rezerwat Łęg nad Młynówką

pozycja na mapie 3E

CHARAKTERYSTYKA NADLEŚNICTWA

zajmuje powierzchnię około 90 ha i stanowi zwarty kompleks leśny, przez który przepływa rzeka Młynówka, zwana także Potokiem Jeżowskim. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie naturalnego lasu łęgowego. Przemierzając meandry doliny Młynówki, możemy natknąć się na wiele chronionych roślin, do których należą barwinek, bluszcz pospolity, kotewka orzech wodny, wawrzynek wilczełyko, grążel żółty, listera jajowata, kukułka plamista oraz kukułka Fuchsa. Rosną tu także gatunki górskie, jak liczydło górskie, starzec kędzierzawy, trybula lśniąca. Do najciekawszych z występujących tu gatunków zwierząt należą: kumak nizinny, żmija zygzakowata, sóweczka, dzięcioł zielonosiwy, błotniak zbożowy oraz muchołówka białoszyja.

Powierzchnia i zasięg terytorialny nadleśnictwa Nadleśnictwo Lubliniec obejmuje swym zasięgiem około 50 tys. ha, z czego ponad 22 tys. ha stanowią lasy. Dwie trzecie terenów nadleśnictwa leży w północno-zachodniej części województwa śląskiego, pozostała część w przyległym obszarze województwa opolskiego. Organizacja nadleśnictwa opiera się na podziale na 3 obręby, w skład których wchodzi 14 leśnictw. Jednostką nadrzędną w strukturze Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe dla Nadleśnictwa Lubliniec jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.

11 pomników przyrody Na gruntach nadleśnictwa Lubliniec występuje 11 pomników przyrody. 10 z nich to drzewa – głównie dęby szypułkowe. Największym pomnikiem przyrody ożywionej jest przedstawiciel tego właśnie gatunku rosnący na terenie leśnictwa Brzezinki – ma 626 cm obwodu. Na szczególną uwagę zasługuje też jedyny na naszym terenie pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy nazywany „Czarcim Kamieniem”, który znajduje się w leśnictwie Sieraków. Poza gruntami nadleśnictwa, ale w jego zasięgu terytorialnym znajduje się 16 pomników przyrody. Są to pojedyncze drzewa, grupy drzew lub głazy narzutowe.

Charakterystyka lasów Drzewostany w Nadleśnictwie Lubliniec tworzy głównie sosna, zajmując ponad 90% powierzchni leśnej. Spotkamy tu również gatunki liściaste, takie jak brzoza, olsza czy dąb. Dominacja sosny w tutejszych lasach to przede wszystkim skutek obecności odpowiednich dla niej warunków siedliskowych. Najczęściej spotyka się tu gleby wilgotne i ubogie, na których – spośród występujących w Polsce gatunków drzew – najlepiej rośnie mało wymagająca pod tym względem sosna. Wysoki poziom wód gruntowych, z jakim mamy do czynienia na dużych obszarach nadleśnictwa, powoduje płytkie zakorzenianie się drzew i w konsekwencji ich podatność na rozmaite zagrożenia, głównie wiatry oraz okiść śniegową i lodową. Jednocześnie lasy, tworzone w przeważającej mierze przez sosnę, są w dużym stopniu narażone na pożary. Ochrona drzewostanów przed tym żywiołem polega na wykrywaniu zarzewi ognia dzięki dostrzegalniom przeciwpożarowym oraz akcjom gaśniczym z użyciem specjalnie przygotowanych do tego celu śmigłowców. Kolejnym poważnym zagrożeniem dla tutejszych lasów są masowe pojawy (gradacje) osnui gwiaździstej. To owad, którego larwy żywią się igłami sosny. Ich żerowanie może doprowadzić nawet do obumierania całych drzewostanów, dlatego czasem konieczne jest wykonanie oprysków chemicznych mających na celu zahamowanie gradacji tego owada.

Jeśli zapędzisz się w północno-wschodnie krańce naszego nadleśnictwa, rozejrzyj się wokół uważnie, ponieważ znajdujesz się na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. To tam znajduje się jeden z naszych rezerwatów – zgadnij który – pomoże Ci w tym nasza mapa…

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą Park powstał w celu ochrony wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych terenów nad Górną Liswartą. Głównym celem ustanowienia parku było zachowanie naturalnych cieków wodnych, starorzeczy oraz naturalnych i antropogenicznych zbiorników wodnych, torfowisk wysokich i przejściowych, trzęsawisk, obniżeń dolinkowych, mszarów i źródlisk, różnorodności flory i fauny, a także zabytkowych układów przestrzennych wsi, zespołów pałacowo-parkowych, historycznych elementów zagospodarowania przemysłowego (np. zabytkowa fajczarnia), alei i zadrzewień śródpolnych. Na terenie nadleśnictwa park zajmuje obszar około 3 tys. ha i położony jest na terenie leśnictw Ponoszów, Zborowskie i Ciasna.

ŻYJ AKTYWNIE I CIESZ SIĘ ŻYCIEM, A MY CI W TYM POMOŻEMY… W nadleśnictwie dużą wagę przykładamy do promowania aktywnego stylu życia w zgodzie i harmonii z naturą. Robimy to między innymi poprzez:

CYKLICZNE IMPREZY BIEGOWE

Biegając, spacerując, jeżdżąc na rowerze, miej oczy szeroko otwarte, ponieważ w naszych lasach możesz także natknąć się na:

Na terenie nadleśnictwa odbywają się trzy cykliczne imprezy biegowe, które mają na celu promowanie zdrowego i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w lesie. Są to biegi o bardzo różnorodnym charakterze i każdy zainteresowany tą formą rekreacji znajdzie tu coś dla siebie.

37 gatunków roślin chronionych Ważnym gatunkiem chronionym na terenie nadleśnictwa jest cis pospolity, który występuje na terenie rezerwatu Cisy koło Sierakowa oraz w rozproszeniu na pojedynczych stanowiskach na terenie obrębu Patoka. Ciekawym gatunkiem wodnej flory jest kotewka orzech wodny, której stanowisko stwierdzono na stawach w Ponoszowie. Obydwa te gatunki należą do zagrożonych wyginięciem w Polsce. Zostały ujęte w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Ciekawe jest występowanie na terenie nadleśnictwa górskiego gatunku chronionego – liczydła górskiego, stwierdzanego w lasach w leśnictwie Ponoszów, w rezerwacie Łęg nad Młynówką. Interesującym gatunkiem jest również jedna z chronionych paproci: długosz królewski, rosnący w leśnictwie Kokotek.

Półmaraton Leśny o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec

to bieg odbywający się w maju na terenie leśnictwa Lubliniec. Mogą wziąć w nim udział zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Zawodnicy mają możliwość wystartowania na dystansie półmaratonu (21 km) lub rywalizowania w krótszym biegu o długości 7 km. Natomiast trasa przeznaczona specjalnie dla dzieci ma 800 m długości. Trasa 7-kilometrowej pętli, na bazie której rozgrywany jest półmaraton, jest na stałe oznakowana w terenie, co umożliwia prowadzenie samodzielnych treningów lub odbycie biegu rekreacyjnego bez ryzyka zagubienia się w lesie.

Trasa pieszo-rowerowa „Przy Nadleśnictwie”

Kapliczka w leśnictwie Solarnia

198 gatunków zwierząt objętych ochroną

Bieg Katorżnika

Wśród bezkręgowców na szczególną uwagę zasługują 2 gatunki chrząszczy związane z lasami: kozioróg dębosz i jelonek rogacz. Jelonek rogacz jest gatunkiem zagrożonym na terenie kraju, związany jest z martwym drewnem, którego odpowiednia ilość w postaci leżących kłód, konarów, pniaków itp., zapewnia właściwe siedliska temu gatunkowi. Kozioróg dębosz zasiedla żywe drzewa liściaste – dęby, rzadziej inne gatunki – które w ciągu kilku lat doprowadza do śmierci. Do ciekawych i cennych motyli występujących na terenie nadleśnictwa należą: czerwończyk fioletek, czerwończyk nieparek oraz modraszek. Są to gatunki związane z podmokłymi łąkami i torfowiskami. Na terenie nadleśnictwa stwierdzono 9 gatunków chronionych płazów. Dwa z nich: kumak nizinny i traszka grzebieniasta – są to gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Z 6 gatunków gadów występujących na terenie nadleśnictwa na szczególną uwagę zasługuje rzadki wąż – gniewosz plamisty. Stwierdzono też 5 gatunków nietoperzy, między innymi mopek i nocek duży. Wśród rzadkich gatunków ptaków wymienić można bielika, bociana czarnego, orlika krzykliwego.

to trudny bieg przeprawowy odbywający się rokrocznie w sierpniu na terenie leśnictwa Kokotek. Specyfika tej formy rywalizacji nawiązuje do szkoleń wojskowych służb specjalnych. Żeby ukończyć Bieg Katorżnika, trzeba przebyć trasę o długości około 10 km, biegnącą przez torfowiska, bagna, rowy wypełnione wodą, pokonywać przepusty i inne liczne naturalne przeszkody terenowe. Ponadto organizatorzy umieszczają na trasie „Katorżnika” specjalne utrudnienia w postaci drewnianych ścianek, kłód czy rozciągniętego nisko nad ziemią drutu kolczastego, pod którym zawodnicy muszą się przeczołgać. Trasa co roku jest wyznaczana na nowo, a jej przebieg do ostatniej chwili utrzymywany jest w tajemnicy, co stanowi dodatkową atrakcję dla pasjonatów tego typu biegów. Wszystkich lubiących trudne wyzwania zapraszamy do udziału w „Katorżniku”!

Bieg Sylwana jest organizowany przez Nadleśnictwo Lubliniec przy współpracy z Wojskowym Klubem Biegacza „Meta”. Organizowany jest on w ramach corocznego cyklu trzech 10-kilometrowych leśnych biegów przełajowych odbywających się na terenie trzech obrębów leśnych nadleśnictwa Lubliniec. Wiosną zapraszamy wszystkich chętnych biegaczy do północnowschodniego obrębu Patoka, latem na południe do obrębu Lubliniec, a jesienią do zachodniego obrębu Dobrodzień. Każdy z tych obszarów reprezentuje odmienne walory przyrodniczo-krajobrazowe, co daje niepowtarzalną możliwość poznania różnorodności lasów Nadleśnictwa Lubliniec podczas biegania. Impreza ta odbywa się w ramach kampanii „Lasy Państwowe. Zapraszamy”.

MIEJSCA REKREACYJNE W NADLEŚNICTWIE LUBLINIEC Chcesz zorganizować ognisko, a nie masz pomysłu na miejsce? Przyjdź do nas! Mamy wszystko, czego potrzebujesz: zadaszone ławki, wyznaczone miejsce pod palenisko, dużo przestrzeni, ciszę i spokój. Idealny pomysł na szkolną wycieczkę – na miejscu jest ścieżka edukacyjna oraz ogromna przestrzeń, doskonała do gier i zabaw na świeżym powietrzu. Ponadto na naszym terenie znajdziesz

3 ścieżki edukacyjne:

pozycja na mapie 7/8E

PAMIĘTAJ, że bieganie po naturalnej, czyli miękkiej, dobrze amortyzującej nawierzchni leśnych tras jest zdecydowanie bardziej korzystne dla stawów naszych nóg, niż jogging na twardym asfalcie czy betonowym chodniku.

- ścieżka przy siedzibie nadleśnictwa - ścieżka w leśnictwie Zborowskie - ścieżka przy Leśniczówce Lubliniec

Załóż buty, uśmiechnij się i pobiegnij razem z nami! Jeśli jednak z różnych względów bieganie nie jest sportem dla Ciebie, to…zapraszamy na spacer po lesie…

PORADY PRAKTYCZNE:

TRASY REKREACYJNE

Zachowanie się w lesie – czyli leśny savoir-vivre

Na terenie nadleśnictwa zostało przygotowanych i oznaczonych ponad 12 km tras pieszo-rowerowych, które służą szeroko rozumianej rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi. To doskonałe miejsca zarówno dla miłośników biegania, Nordic Walking, jak i jazdy na rowerze. Nawet zwykły spacer wśród drzew będzie tu przyjemnością.

Przyjacielu przyrody – ten las jest także Twój. Wypoczywaj w nim, poznawaj go i chroń. Żyj z nim w zgodzie i PAMIĘTAJ:

• • • • • • • •

Co to jest Nordic Walking?

W lesie nie używaj ognia. Ogniska wolno palić w miejscach wyznaczonych, a jeśli takiego miejsca nie ma, to zachowaj odległość 100 m od granicy lasu. Jeżeli widzisz pożar, alarmuj – tel.: 112 lub 998. Nie wjeżdżaj do lasu samochodem, quadem, motorem ani skuterem. Biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych; jeżeli nie wiesz gdzie, zapytaj leśniczego lub zajrzyj na portal www.czaswlas.pl Czytaj leśne tablice – informują o zagrożeniach, czasem pokazują, że dany fragment lasu jest niedostępny. Śmieci zabierz ze sobą – ślady ludzkiej obecności szpecą las, przeszkadzają zwierzętom. Obserwuj las, zachowując ostrożność. Zwierzęta, które w nim mieszkają są dzikie. Będąc w lesie, nie hałasujemy, nie dotykamy zwierząt, nie łapiemy ich, a ich domy: mrowiska, gniazda, nory – pozostawiamy nienaruszone.

Nordic Walking to technika, która polega na marszu ze specjalnymi kijkami. Jest to bezpieczna, tania i wszechstronna forma rekreacji. Wykonywanie jej w prawidłowy sposób uaktywnia do 90% wszystkich mięśni naszego ciała. Aby uprawiać tę dyscyplinę potrzebne są nam wygodne buty, dobre specjalistyczne kijki i komfortowy strój. Jest to sport dla wszystkich, można go uprawiać niezależnie od wieku. Jest bardzo prosty do nauczenia, odciąża stawy, świetnie relaksuje i poprawia nastrój. W nadleśnictwie wyznaczono trzy trasy do – bardzo dziś popularnego maszerowania z kijkami…

Trasa nr 1 „PRZY NADLEŚNICTWIE”

Pomnikowy dąb w rezerwacie Cisy koło Sierakowa

• • • •

Pies w lesie powinien być prowadzony na smyczy. Drzewa, rośliny i grzyby to także organizmy żywe – pozostaw je nienaruszone, nie kop ich i nie zrywaj. Aby lepiej chronić rośliny i zwierzęta, poznaj je! Jeżeli według Twojej oceny istnieje niebezpieczeństwo dla lasu, poinformuj służbę leśną lub policję.

Stałym zakazem wstępu do lasu objęte są:

Staw Posmyk

pozycja na mapie 8F

ma postać pętli o długości 4600 m, której przejście może zająć około 45 minut. Jej nawierzchnia w 90% jest naturalna, resztę stanowi utwardzony fragment ścieżki rowerowej. Przy wejściu na trasę znajduje się parking, punkt odpoczynkowy, a także specjalnie przygotowane tablice informacyjne. Znajdziemy na nich poglądową mapę, a także ogólne informacje na temat Nordic Walking wraz z propozycją rozgrzewek z kijkami. Ponadto dowiemy się jak wykonywać ćwiczenia siłowe i rozciągające polecane do stosowania na zakończenie marszu. Stopień trudności trasy: łatwa.

Trasa nr 2 „PRZY LEŚNICZÓWCE”

pozycja na mapie 7E

to „ósemka” o długości 4400 m. Pokonanie jej może zająć około 50 minut. Nawierzchnia trasy niemal na całej długości jest naturalna. Znajduje się przy niej parking, miejsce przeznaczone do odpoczynku oraz tablice informacyjne. Stopień trudności trasy: średnia.

Trasa nr 3 „7 GÓREK”

pozycja na mapie 9F

uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją.

ma długość 3300 m i składa się z dwóch niezależnych, zamkniętych pętli. Szacunkowy czas jej przejścia wynosi 35 minut. Na całej długości trasy nawierzchnia jest naturalna. Tak jak w przypadku pozostałych dwóch tras znajduje się tu parking, tablice informacyjne oraz punkt odpoczynkowy. Stopień trudności trasy: średnia/trudna.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad i zapraszamy do wypoczynku na naszym terenie.

Ulotki w wersji elektronicznej z mapami oraz opisami poszczególnych tras możesz pobrać ze strony internetowej Nadleśnictwa Lubliniec.

Ranna zwierzyna/wypadek komunikacyjny z udziałem rannej zwierzyny Gdy na swojej drodze zauważysz ranną zwierzynę, bądź będziesz uczestnikiem wypadku z jej udziałem, natychmiast powiadom o tym odpowiednie służby. Prócz policji, lekarza weterynarii oraz straży gminnej, możemy zgłosić się także do Związku Łowieckiego, pracownika Służby Leśnej lub strażnika Państwowej Straży Łowieckiej.

Jak nie zgubić się w lesie?

A więc kijki w dłoń i ruszamy w las… Jeśli jednak bieganie i spacery nie są tym, co lubisz najbardziej, ale za to rower to Twój żywioł – warto wiedzieć, że w nadleśnictwie mamy też:

ŚCIEŻKI ROWEROWE W ramach programu „RPO Województwa Śląskiego” Urząd Miejski w Lublińcu wytyczył i oznakował ścieżki rowerowe o długości ponad 60 km prowadzące przez tereny leśne naszego nadleśnictwa. Na trasach rowerowych znajdują się miejsca rekreacyjne pozwalające na zorganizowanie atrakcyjnej wycieczki rowerowej dla całej rodziny. Podróżując na rowerze, miło spędzisz czas, a jednocześnie w aktywny sposób poznasz przyrodę oraz ciekawostki kulturowe i historyczne z naszego terenu. Warto w tym celu – oprócz naszej mapy – dodatkowo zaopatrzyć się w przewodnik po trasach rowerowych dostępny na stronach internetowych urzędu miasta i wyruszyć w rowerową podróż po okolicy.

Kiedy się zgubisz na wycieczce bądź spacerze, warto pamiętać, że las podzielony jest na tak zwane oddziały, najczęściej to prostokątne, kilkunastohektarowe powierzchnie. Każda ma swój numer, który można znaleźć na specjalnych słupkach umieszczanych na skrzyżowaniu ich granic. Numeracja oddziałów rośnie z północnego wschodu na południowych zachód. Na niniejszej mapie zostały zaznaczone oddziały wraz z numerami. Dzięki temu, będąc w lesie, w łatwy sposób można dokładnie zlokalizować swoje położenie. W razie pożaru, wypadku lub innej nagłej sytuacji informacja o numerze oddziału odczytana ze słupka może być bardzo pomocna dla Służby Leśnej, straży pożarnej czy policji.

Słupek oddziałowy

CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE W NADLEŚNICTWIE LUBLINIEC

Zasady zakupu drewna

To musisz koniecznie zobaczyć!!!

Chcesz kupić drewno na własne potrzeby (opałowe, budowlane)? Zakupu możesz dokonać w każdej z leśniczówek. Interesują Cię większe ilości drewna?

Gdy już dobrze prześledzisz mapę i przeczytasz nasz folder, a potem ruszysz w teren, to masz szansę odnaleźć: 2 rezerwaty przyrody:

jeśli po raz pierwszy kupujesz drewno w Lasach Państwowych:

gdy masz juz historię zakupów w Lasach Państwowych:

https://www.e-drewno.pl/stock/

http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno

Rezerwat Cisy koło Sierakowa

pozycja na mapie 4D

o powierzchni 8,05 ha, znajduje się na terenie leśnictwa Sieraków w gminie Ciasna. Rezerwat chroni naturalne stanowisko cisa pospolitego na siedlisku lasu mieszanego, w starym drzewostanie z udziałem dębu, buka, olszy czarnej, grabu, jesionu, gdzie część drzew osiąga imponujące, pomnikowe rozmiary. Można tutaj spotkać objęte ochroną rośliny takie jak: wawrzynek wilczełyko, marzanka wonna, bluszcz pospolity, kalina koralowa i kopytnik pospolity.


A

B

7 Źródeł

D

E

48 7

Wojciechów

C

F

G

Kuźnica Stara

49 4

Broniec

1

Osiedle Wojciechów

2

Kolonia Świercze 4

5

1

9

10

14

12

11

20

Borki Małe

Panki

49 4

Antonów

13

1

6

7

8

Świercze

49 4

11; 49 4

" A

15

Olesno

Przystajń

3

16 18

19

17

49 4

12

" A

Łowoszów

Jaciska Potok Borecki

39

Borki Wielkie

40

Wygoda

21

22

Żerdzina

23

24 25 29

43

44

Grodzisko

Leśnictwo Bór

41

42

Krzczonowice

Korzonki

26

27

28 34 33

" 32 A

35

30

31

36 47

37

Wachowice

46

45

Kuźnica Borecka

2 90 1

Wysoka

2

48

49

Nadleśnictwo Olesno

Wachów

Wilcza Góra

38

11

Koski Pierwsze

Sowczyce 50

Kuleje

Kowie Piła 51

1

Ługi-Radły Lesna

3

2

53

Wędzina Łomnica

5

6

54

Zawada

4

Marce

7

8

57 55

Łomnica 78A

Nowy Wachów

14

13

61

76

23

22

19

20

17

18

87

16

15

24

Lib

29

28

44

57

59 62 60

Kocury

116

64

68

121

67 66

122

148

136 138 139

65 74

Wypychów

153

Wierzchowina Libawka

156

157

75

196

165

166

164

179

192

Bzionków

Szemrowice lin yś M Warłów

Nadleśnictwo Opole

217

218

171

207 223

205

eżo

ki ws

188

Staw Kasper 182 202

219

183

Zwóz

234

232

233

236

193

192

237

9 Myślinka

Gosławice

202

Þ

Brzezinkowe

204

205

" A

242

243

" A 238

206

245

11

246

" A

Dzielna

244

Dobrodzień

Lisów

Biały Ług Staw Kochcicki Staw Ludwika

247

Swaciok

248

Błachów

240

Turza

239 250 251

252

" A

261

264

263

259 260

269 274

271

279

278

277

Łagiewniki Wielkie

" A Kochanowice

Kochcice 272

6

270

281

288

Þ

268

Bz in i

6

266 267

cz ka

265

Glinica

257

262

275

46

256

258

255

Myślina

Gwoździany

249

Leśnictwo Wystrzyca

46

253 254

280

5

203

" A

201

196

241

46

282

200

Staw Rogacz

G ²

Główczyce

Pawełki

199

194

187

Þ

177 197

Leśnictwo Ciasna198

191

185

186

176

190

184

195

Makowczyce

175

189

231

Ligota Dobrodzieńska

15

197 203

220

235

Fiwajda

173

174

Ciasna

198

204

221

229

5

J to k

172

222

228 230

199 206

226

227

a

179

Po

224 225

169

200

208

Leśnictwo Rędziny

167

178

180

209

216

Rzędowice

ick i

189

190

210

211

166

170

201

214

162

163

165

oc hc

191

195

215

4

Rezerwat Cisy nad Liswartą

161

168

193

212

213

kK

187

188

181

168

Po to

Nowy Dwór

Jeżowa

167

169

157

158

160

" A 194

Łebki

155

156

177

163

164

150

153

154

159

178

161

162

Malichów

Zębowice

G ²

151

152 148

184

154

155

149

176

160

Rezerwat Cisy w Łebkach

140

141

142

143

144

145

146

159

152

73

135 136

147

Molna

183

150

151

Zborowskie

182

158

149

137

²

14 "

Smuga

175

138

139

181

174

147

134

135

70

71

Poczołków

145 146

132

133 137

132

8

119

120

134

130

131

185

186

Rezerwat 173 Cisy koło Sierakowa

133

10

72

118

119

120

180

Nadleśnictwo Herby

101

121

122

123

124

125

126

127

128

129

172

144

131

112

113

114

115

Leśnictwo Zborowskie

111

171

143

130

116

117

109

110

170

ÞÞ

117 52

$ ²

128 129

² !

Rezerwat Łęg nad Młynówką

107

108

102

103

104

105

106

97

118

142

113 114

53 69

Þ

Patoka

98

126

115

45

Þ

54

63

125

127

110 111

46

55

Kadłub Wolny

40

Leśnictwo Brzezinki

47

99 140

109

41

56

96

141

49

Prusków

Þ

124

112

Klekotna

48

100

123

42

51

61

Sieraków

93

94

95

90

91

92

85

32

34

35

36

101

102

103

84

Kamińsko

86

87 88

89

98

99

100

3

74

80

81

82

75

76

77

78

79

83

104

105

107

108

43

50

4

106

33

38

91

73

B

89

90

95

27

Leśnictwo Ponoszów

72 63

13

67

71

93

94

96

37

58

97

Panoszów

58

79

68

69

70

81

Leśnictwo Sieraków 92

26

30

39

aw a

Siedliska

Kolonia Łomnicka

nicki 31

Osiecko

64

59

82

83

84

85

86

88

25

Potok Łom

65

66

78

9

21

56

10

80

3

60

89A

77

11

12

Bąki

276

273

46

Kanus

Skrzydłowice

46

Lubecko

287 286

285

284 283

Pawonków Draliny

Bzinica Stara

1

Jawornica

" A

Kolejka

11; 4

6

Bzinica Nowa

2 3

Łagiewniki Małe icki łow zyd Skr

P ot

Harbułtowice

Steblów

4

ok

Lisowice

9

10

5

6

7

17

18

15

16

Lipie Śląskie

Podlesie

50 25

12

7

13

Pludry

40

49

48

20 19

" A

29

51

6 53

28

27

55 34

33

45 44

42 43

lin Lub

Þ

90 1

Kolonowskie

90

126

89

66

87

86

85 83

82

123

163 161

117 115 114

113 112

198

188

187

231

3

LUBLINIEC

606-929-063

8E

5

KOSZWICE

608-472-259

7D

ŁAGIEWNIKI

606-929-066

225

362

604-491-044

4D

9

RĘDZINY

608-068-126

5C

10

BRZEZINKI

664-748-935

4B

11

WYSTRZYCA

606-929-067

5C

104

103

BÓR

604-408-029

1C

13

PONOSZÓW

668-853-478

3E

14

ZBOROWSKIE

662-014-954

4F

15

CIASNA

606-929-064

5E

347

346

345

300

" A

299

312

309

Zawadzkie

214

174

133

171

209 250

168

165

205 204 203

Staw Piegża

9

166

246 245

Nadleśnictwo Zawadzkie

Rezerwat Jeleniak Mikuliny

Leśnica

167A

208 206

247

Nadleśnictwo Koszęcin

Posmyk

" A

167

207 248

314

210

251 249

315

3

212 252

Staw Posmyk

130A

170 169

211

Piłka

Jania Góra

" A

172

213

255

131

173

" A

303

92

" A

Leśnictwo Kokotek

215

93

135

175

289

Kokotek II

132

220

290

317 316

94

134

216

318

95

179 176

291

Kokotek I 304

96

138

177

292

320 319

178

256

305

322 321

97

217 257

323

368

136

8 293

308

98

182

294

306

137

258

276 295

Leśnictwo Łopian

324

369

140

218 259

277

311

99

139

278

296 295A

357

279

298 297

358

267

307

142 141 G ²

281 280

301

100

180

Rusinowice

283

313 359

102

219

Obręb: Patoka 12

360

361

253

SIERAKÓW

268

285

370

254

8

Łaziska

363

181

221

7D

348

Leśnictwo Lubliniec

364

105

222

Staw Hutniczy

269 286

310

223

90 1

349

144

224

271 270

335

302

350

" 107 A

143

226

Obręb: Dobrodzień

9

351

101

145

183

9F

SOLARNIA

352

365

184

8F

602-463-417

336

264

263

272

287

337

366

185 227

4

6

186

228

606-434-560

KOKOTEK

Leśnictwo Solarnia

229

7F

273

265

288

339

367

Dziewcza Góra

149

189

233

274

N

11

106

191

232

604-491-422, 34-351-33-38 wew. *336

340

146 190

2

9! ! 9338

266

" A

1

282

353

147

235

pozycja na mapie

109

148 192

Obręb: Lubliniec

" A

108 150

194

230

354

75

152 151

193

234

153

196 195

355

111 110

154

237

2

76

155

238

ŁOPIAN

330

4

77

116

201

239

1

331

341

78

159

197

telefon

342

344

79 118

156 199

nazwa

343

356

119

Leśnictwo Koszwice

200

nr

332

Þ

80

157

Wykaz leśnictw

333

68

284

121

202

236

326

81

158

8

9 !

327

328

62

Solarnia

120

160

46 3

63

65

71

124

162

Droniowiczki

329

84

122 164

Wierzbie

72 88

125

" A

Pietraszów

Wymyślacz

325

334

127

Staniszcze Wielkie

64

67 70

" A 128

56

69

91

129

59

60

57

58

" A

5

7

906

90 6

61

Koszwice

ica

Andrzejów

Kośmidry

47 46

Lubliniec

54

26

37 36

Sadów

52

39 38

Fosowskie

30

14 41

22

Leśnictwo Łagiewniki

31

32

24

21

" A

Kokotek

244 243 242 241

262

240

Nadleśnictwo Brynek

261 260

Żędowice

Pusta Kuźnica

Żyłka

42 6

owe

Nadleśnictwo Lubliniec Nadleśnictwo Lubliniec

Piotrówka

ul. Myśliwskaul.Myśliwska 1, 42-700 Lubliniec 1 tel. (34) 351 33 39, fax. (34) 353 05 28 42-700 Lubliniec lubliniec@katowice.lasy.gov.pl e-mail: lubliniec@katowice.lasy.gov.pl Wierchlesie www.katowice.lasy.gov.pl/web/lubliniec tel.: +48 (34) 351 33 39

10 Gąsiorowice

0

0,5

1

2

A Jemielnica

Staw Kościelny

3

4 Km

Barut

® 1:50 000

B

Siedziby Leśnictw

" A

Miejsce postojowe

9 !

Miejsce rekreacyjne

9 !

Plac zabaw

Forestry office

Zbiorniki wodne Lasy PGL LP

Siedziba Nadleśnictwa Lubliniec

Parking Leisure place Playground

Kielcza Water reservoirs State Forest

Granice obrębów leśnych

Forest precincts

Granice leśnictw

Boundary of Forestry

Pomniki przyrody

Nature monuments

Þ

Buk pospolity

Fagus sylvatica

Þ

Dąb szypułkowy

Quercus robur

Þ

Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior

Þ

B

Wiąz szypułkowy Głaz narzutowy

Lubliniec Forest Inspectorate office

Ulmus laevis Boulder

Miejsca historyczne Krupski Młyn

Historical sites Stary Ziętek St Hubert wayside shrine

$ ² " ² G ² ² !

Kapliczka św. Huberta

G ²

Fajczarnia

Pedestrian tracks

Szlaki turystyczne

Ziętek

Antique pipe factory

Potępa

D

Marathon routes

Rezerwaty

Nature reserves

Żółty - Szlak pomników przyrody

Yellow track

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą

Landscape Park 907

Otulina Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą

Buffer zone of the Landscape Park

Burial mound

Wyrobisko

Excavation

Zielony - Szlak Powstańców Koty- Wesoła Śląskich

Green track

Kapliczka

Wayside shrine

Ścieżki edukacyjne

Didactic paths

Szlaki rowerowe

Bicycle tracks

E

Trasy biegowe

Blue track

Odmuchów

C

Nordic Walking routes

Niebieski- Szlak Józefa Lompy

Kurhan

Stowki

Trasy Nordic Walking

Koty

F

© autorzy OpenStreetMap (CC-BY-SA 2.0)

G

10

Mapa Nadleśnictwa Lubliniec  
Mapa Nadleśnictwa Lubliniec  
Advertisement