Page 1

FUNKCJE LASÓW

Fot. Monika Krysiak / Nadl. Krasnystaw

Lasy, w sposób naturalny lub w wyniku działań człowieka, spełniają różnorakie funkcje. Możemy je podzielić na trzy grupy:

Nadleśnictwo Krasnystaw

PRZEMIANA POKOLEŃ W LASACH

Rezerwat przyrody Broczówka

funkcje ekologiczne – las m.in. chroni glebę przed erozją, a wody powierzchniowe i głębinowe przed zanieczyszczeniami często spływającymi z pól uprawnych. Kształtuje mikroklimat i pozytywnie wpływa na różnorodność biologiczną. To dom dla wielu gatunków zwierząt i roślin;

Na zrębach pozostawia się kępy drzew ze starego pokolenia lasu. Ta sosna jeszcze przez wiele lat będzie miejscem życia dla wielu gatunków grzybów, roślin i zwierząt. Jodły i buki zostały posadzone 20–30 lat temu na tzw. gniazdach, otoczonych jeszcze wtedy starym drzewostanem, który dawał młodym drzewkom ochronę. Wycięto go dopiero kilka lat temu.

Wiśnia karłowata

funkcje społeczne – las jest miejscem rekreacji i wypoczynku, a także prowadzenia zajęć edukacyjnych przez leśników. Panują tu warunki korzystne dla zdrowia: cisza przepełniona głosami natury i czyste powietrze. W lasach przebiegają szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne. To także miejsce pracy wielu ludzi;

Nadleśnictwo Krasnystaw

funkcje gospodarcze

NA MAPIE: • miejsca postoju • miejsca wypoczynku • ciekawe obiekty • ścieżki edukacyjne • rezerwaty przyrody

skala 1:80 000

mapa tur yst yczna

Nadleśnictwo Krasnystaw

Pomniki przyrody Na terenie Nadleśnictwa Krasnystaw wyznaczono sześć pomników przyrody, którymi są pojedyncze drzewa lub ich grupy. W sumie tą formą ochrony objęte są aż 54 drzewa, takich gatunków jak: dąb, modrzew, jawor, buk oraz grab.

OCHRONA PRZYRODY Nadleśnictwo Krasnystaw położone jest w środkowej części województwa lubelskiego, na obszarze Wyżyny Lubelskiej i Polesia Wołyńskiego. Obejmuje swym zasięgiem 1869 km 2 z przeważającym udziałem terenów rolniczych. Lasy zajmują tu około 14 proc. powierzchni, co stanowi jedynie połowę średniej lesistości kraju. Trzeba dodać, że drzewostany nadleśnictwa są mocno rozdrobnione – znajduje się tu 657 kompleksów leśnych, z czego tylko 10 ma powierzchnię powyżej 500 ha. Łącznie w zarządzie Nadleśnictwa Krasnystaw znajduje się około 15 tys. ha lasów.

Walory okolic Krasnegostawu zostały docenione przez utworzenie dwóch obszarów chronionego krajobrazu: Pawłowskiego – obejmującego dolinę Wieprza na zachód od Izbicy i pełniącego rolę korytarza ekologicznego między Nadwieprzańskim Parkiem Krajobrazowym a Skierbieszowskim Parkiem Krajobrazowym – oraz Grabowiecko-Strzeleckiego, który chroni teren wyżynny z bogatą rzeźbą charakterystyczną dla pokrywy lessowej.

Tereny i obiekty cenne pod względem przyrodniczym znajdujące się na obszarze Nadleśnictwa Krasnystaw są objęte różnymi formami ochrony. W Polsce największy rygor ochronny – poza parkami narodowymi – dotyczy rezerwatów przyrody. Na terenie nadleśnictwa wyznaczono trzy rezerwaty o łącznej powierzchni ponad 480 ha.

Najnowszą formą ochrony przyrody w Polsce są obszary Natura 2000, których wyznaczanie wiąże się z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Na omawianym terenie powołano aż 12 takich obszarów, z czego 7 na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Krasnystaw.

Rezerwat przyrody Wodny Dół

Wielogatunkowe lasy porastające łagodne wzgórza Wyżyny Lubelskiej, często pocięte lessowymi wąwozami, należą do najbardziej urokliwych w Polsce. Na ogół żyzne gleby sprzyjają gatunkom o dużych wymaganiach siedliskowych, jak buk, dąb, grab czy jawor. Często występują tu także sosny, brzozy i modrzewie.

Dąb w miejscowości Rudka

Rezerwat przyrody Wodny Dół obejmuje obszar o powierzchni 186 ha. Powołano go w 1996 roku dla ochrony wyjątkowego terenu Wyniosłości Giełczewskiej z malowniczymi wąwozami erozyjnymi powstałymi w lessowym podłożu. Na uwagę zasługuje również cenna szata roślinna rezerwatu z wieloma rzadkimi gatunkami, jak: cieszynianka wiosenna, paprotka zwyczajna, podkolan biały, czy gnieźnik leśny.

Rezerwat przyrody Głęboka Dolina

Jeden z kilkunastu modrzewi stanowiących grupowy pomnik przyrody.

Kapliczka w lesie „Baraniec”

Pozycja na mapie: 3F | GPS 50° 54’ 26.76”N 23° 23’ 10.85”E (50.907644, 23.386238)

Ruiny zamku w Krupem

Pozycja na mapie: 2E | GPS 51° 1’ 43.61”N 23° 13’ 14.85”E (51.028781, 23.220792)

Nie stwarzaj zagrożenia pożarowego. Nie rozpalaj ognisk Nie zaśmiecaj terenów leśnych. W trakcie spacerów i grzybobrania swoje odpady zabieraj ze sobą.

Samochód pozostaw w specjalnie przygotowanym do tego miejscu postojowym. Podczas spacerów w lesie z psem pamiętaj, aby nie spuszczać go ze smyczy. Psy mogą być groźne dla mieszkających w lesie zwierząt.

Ochrona gatunkowa to nieodzowny element systemu dbania o stan naszej przyrody. Nie dotyczy wydzielonych obszarów, jak rezerwaty czy obszary Natura 2000, ale konkretnych gatunków roślin, grzybów i zwierząt bez względu na miejsce ich występowania. Na terenie Nadleśnictwa Krasnystaw można spotkać zarówno rośliny kojarzone z obszarami górskimi (żywiec gruczołowaty, przetacznik górski czy widłak wroniec), jak i gatunki ciepłolubne (wiśnia karłowata, róża francuska, kosaciec bezlistny). Ma tu też swoje stanowiska piękny storczyk obuwik pospolity. Choć zasięg jego występowania obejmuje cały kraj, to można go spotkać w niewielu miejscach. Spośród gatunków zwierząt będących pod ochroną i bytujących na tym terenie trzeba wymienić wydrę, bobra, z ptaków: orlika krzykliwego, derkacza i puszczyka uralskiego. Wokół miejsc regularnego przebywania i rozrodu szczególnie cennych gatunków zwierząt wyznacza się dodatkowo strefy ochronne. W Nadleśnictwie Krasnystaw zostały utworzone trzy takie strefy wokół gniazd orlików krzykliwych.

Kontakt: Tomasz Dębiec 667 869 976 kontakt@wydawnictwoquercus.pl www.wydawnictwoquercus.pl

WARTO ODWIEDZIĆ

poza miejscami do tego wyznaczonymi. •

Drzewostan bukowy z odnowieniem

Projekt graficzny, DTP, edycja zdjęć: Joanna Kozek

Ochrona gatunkowa

Storczyk obuwik pospolity

Korekta: Małgorzata Haze

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W LESIE

skala 1:80 000

Tekst i zdjęcia: Tomasz Dębiec

Sąsiedni drzewostan będzie odnawiany w momencie uzyskania wieku dojrzałości rębnej. Z uwagi na dużą żyzność gleby w następnym pokoleniu lasu zmniejszy się udział sosny na rzecz dębu, buka i jodły.

Rezerwat Broczówka w gminie Skierbieszów o powierzchni 6,17 ha został utworzony w celu ochrony zbiorowisk kserotermicznych, które związane są z nasłonecznionymi zboczami o charakterze stepowym. Gatunki przesądzające o dużej wartości przyrodniczej tego terenu to krzew wiśnia karłowata oraz rośliny zielne: miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, pajęcznica gałęzista, aster gawędka oraz zaraza. Na terenie rezerwatu znajduje się także fragment grądu oraz świetlistej dąbrowy.

Fot. Monika Krysiak / Nadl. Krasnystaw

Nadleśnictwo Krasnystaw mapa tur yst yczna

– las dostarcza drewna, wykorzystywanego w wielu gałęziach gospodarki – budownictwie, przemyśle papierniczym czy meblarstwie. Każdy może zbierać tu owoce i grzyby leśne oraz zioła. Z lasu pozyskuje się także korę, łyko, stroisz iglasty i choinki, poluje się na zwierzynę.

Na powierzchni między młodymi jodłami i bukami sadzi się gatunki, które już w pierwszych latach życia wymagają dużego dostępu światła. Tutaj – na żyznych glebach – będą rosły dęby szypułkowe.

Nie hałasuj w czasie pobytu w lesie. Głośne zachowanie nie tylko płoszy zwierzęta, ale może też przeszkadzać innym w odpoczynku.

Nie niszcz nieznanych Ci grzybów i roślin. Są one pokarmem dla zwierząt mieszkających w lesie, a także częścią ekosystemu.

Nie podchodź do dzikich zwierząt. Zwierzę, które nie płoszy się na Twój widok, stanowi zagrożenie, ponieważ jest prawdopodobnie chore bądź ranne.

Nie biwakuj w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Swój namiot rozkładaj tylko tam, gdzie będziesz bezpieczny.

Ruiny zamku, wzniesionego w drugiej połowie XVI wieku, ulokowane są w rozlewiskach rzeki Wieprz. Do dziś zachowały się dwie ściany zewnętrzne, w tym starsza renesansowa. Pierwotnie założenie architektoniczne w Krupem składało się z zamku właściwego, pełniącego funkcję mieszkalną, oraz przedzamcza z zabudowaniami gospodarczymi. Całość otoczona była murem i fosą. Zamek w Krupem posiadał także cztery baszty. Uznaje się, że warownia w Krupem jest ostatnim etapem ewolucji tego typu budowli średniowiecznych na ziemi chełmskiej.

Na południe od Kraśniczyna, w rozwidleniu dwóch wąwozów, w malowniczym bukowym lesie zwanym „Baraniec” znajduje się kapliczka poświęcona pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1941–1942 miał się ukrywać przed Niemcami w niedalekim klasztorze w Żułowie. W miejscu, gdzie stoi dziś kapliczka, kardynał modlił się i udzielał eucharystii partyzantom Armii Krajowej.

Źródło i kapliczka w Łukaszówce

Pozycja na mapie: 3E | GPS 50° 57’ 1.29”N 23° 17’ 30.22”E (50.57129, 23.173022)

Kaplica grobowa „Wieża Ariańska”

Pozycja na mapie: 2E | GPS 51° 3’ 48.97”N 23° 14’ 45.76”E (51.063602, 23.246044)

JAK NIE ZGUBIĆ SIĘ W LESIE Kiedy już się zgubisz, pamiętaj, że las jest podzielony na oddziały tzw. liniami oddziałowymi, wyznaczającymi z reguły w ten sposób prostokąty. Każdy z nich ma swój numer. Na skrzyżowaniu sąsiadujących oddziałów znajdują się słupki, na których naniesiono te numery. Numeracja oddziałów rośnie z północnego wschodu na południowy zachód. Aby odnaleźć się w lesie, poszukaj słupka oddziałowego znajdującego się na skrzyżowaniu linii. Następnie wystarczy odszukać oddział o danym numerze na niniejszej mapie. W celu uzyskania pomocy podaj numery znajdujące się na słupku pracownikowi Lasów Państwowych, straży pożarnej lub policji. Dzięki temu szybko uzyskasz pomoc.

Jednym z najciekawszych obiektów na tym terenie, o niespotykanym charakterze w skali całego kraju, jest kaplica grobowa wybudowana w pobliżu miejscowości Krynica. Ukryty w lesie budynek ma kształt piramidy na planie kwadratu i mierzy około 30 metrów wysokości. Ten osobliwy grobowiec został wzniesiony w pierwszej połowie XVII wieku i miał być miejscem wiecznego spoczynku Pawła Orzechowskiego – arianina i właściciela dużych obszarów ziemi. Zmarł on jednak w 1612 roku, w trakcie podróży zagranicznej.

Łukaszówka to niewielka miejscowość w okolicach Krasnegostawu związana z kultem św. Łukasza. Tutaj ów święty i Matka Boża mieli ukazywać się jednemu z okolicznych mieszkańców. Z tym wydarzeniem związana jest leżąca na uboczu Łukaszówki kapliczka, w której znajduje się kopia obrazu Matki Bożej i św. Łukasza. Tuż obok niej możemy zaczerpnąć wody z ocembrowanego źródła, okolonego rodzajem małego stawu.

Zegar słoneczny w Łopienniku Pozycja na mapie: 2D | GPS 51° 2’ 19.31”N 23° 3’ 9.37”E (51.038696, 23.052603)

Cerkiew w Bończy

Edukacja przyrodniczoleśna

Edukacja leśna to jedna z dziedzin, do których Nadleśnictwo Krasnystaw przykłada coraz większą wagę. W ciągu ostatnich kilkunastu lat powstały na tym terenie obiekty, które pomagają poznawać piękno lokalnej przyrody i krajobrazu. Nadleśnictwo prowadzi zajęcia edukacyjne zarówno w specjalnie przygotowanej i wyposażonej sali w Centrum Edukacyjno-Submisyjnym, jak i w terenie – na trasie ścieżki dydaktycznej na szkółce leśnej oraz w rezerwacie Wodny Dół, gdzie wyznaczono ścieżkę przyrodniczą z licznymi tablicami edukacyjnymi. Przy tych ścieżkach nadleśnictwo utrzymuje także wiaty z miejscem na ognisko, gdzie dzieci mogą odpocząć po leśnych wędrówkach.

Pomnikowy buk w leśnictwie Orłów

Orlik krzykliwy

ZIELONE PUNKTY Zielony Punkt Kontrolny to nazwa projektu będącego rodzajem gry terenowej wykorzystującej specjalnie sporządzone mapy, które można pobrać na stronie internetowej Nadleśnictwa Krasnystaw. Istotą zabawy jest odnajdywanie punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie. W terenie mają one postać drewnianych słupków z charakterystycznymi biało-pomarańczowymi kwadratami oraz odpowiednimi oznaczeniami cyframi.

Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu

7% Pozostałe: grab, jesion, topola, olsza, czereśnia, świerk, jawor Brzoza

Modrzew

2%

5%

Buk

14%

Sosna

44%

Dąb

28% Fot. Monika Krysiak / Nadleśnictwo Krasnystaw

Zielone punkty zostały rozmieszczone wokół Białki oraz w Pańskiej Dolinie. Są to najbardziej atrakcyjne tereny nadleśnictwa, gdzie można podziwiać piękne lasy bukowe i mieszane, które porastają łagodne wzgórza poprzecinane licznymi jarami i wąwozami wyrzeźbionymi w lessowym podłożu. Projekt Zielony Punkt Kontrolny stanowi zachętę do nauki samodzielnego czytania mapy, bezpiecznego poruszania się po lesie oraz treningu orientacji w terenie.

Dolina Wieprza

ABC KUPUJĄCEGO DREWNO Lasy Państwowe to największy dostawca drewna na rynek krajowy. Sprzedaż surowca odbywa się w systemie detalicznym dla odbiorców indywidualnych oraz za pośrednictwem aukcji internetowych dla podmiotów gospodarczych. Szczegółowych informacji na temat zasad sprzedaży udziela nadleśnictwo, natomiast o bieżącej możliwości zakupu – poszczególne leśnictwa.

W 1995 roku w granicach nadleśnictwa utworzono Skierbieszowski Park Krajobrazowy, którego celem jest ochrona przyrody i krajobrazu Wierzchowiny Grabowieckiej. To jeden z najciekawszych polskich subregionów, charakteryzujący się bogatą rzeźbą terenu, z wąwozami i jarami erozyjnymi, oraz pięknymi bukowymi lasami. Na terenie objętym parkiem krajobrazowym występują także murawy kserotermiczne związane z glebami lessowymi.

Głęboka Dolina to duży rezerwat przyrody, zajmujący powierzchnię ponad 288 ha. Został utworzony ze względu na występujące tu malownicze doliny i wąwozy, rzadki świat roślin oraz piękne lasy z udziałem buka, dębu i jawora. Warte wymienienia rośliny występujące na obszarze rezerwatu to: gnieźnik leśny, paprotnik kolczysty, parzydło leśne, barwinek pospolity i wawrzynek wilczełyko.

Dokładnie w połowie drogi pomiędzy Lublinem a Zamościem, przy drodze nr 17 znajduje się nasyp ziemny, a na nim czworoboczny obelisk z zegarem słonecznym wykonanym z brązu. Obiekt ten został wzniesiony w latach 1834–1835 na pamiątkę budowniczych tej drogi.

Mapy do pobrania ze strony: www.krasnystaw.lublin.lasy.gov.pl – zakładka: Turystyka – Pomysły na wypoczynek – Biegi na orientację – Zielony Punkt Kontrolny

Kupując drewno stosowe z przeznaczeniem na opał, należy wiedzieć, że tzw. stos posiada dwie miary: m3 i mp. Aby uzyskać miąższość samego drewna w stosie (bez pustej przestrzeni między wałkami), należy pomierzoną wielkość mp (l × s × h) przemnożyć przez właściwy współczynnik redukcyjny, którego wielkość zależy od długości wałków i gatunku drewna.

h l

s

Przykładowe wyliczenie dla opału sosnowego (S4 So) wyniesie: 1 mp × 0,65 = 0,65 m3.

Fot. Stanisław Zygmunt / Nadleśnictwo Krasnystaw

Najczęściej spotykanym gatunkiem w tutejszych lasach jest sosna – jej udział wynosi ponad 40 proc., niemniej z roku na rok zmniejsza się na korzyść gatunków liściastych.

Fot. Grzegorz Leśniewski

Fot. Zbigniew Szkołut / Nadleśnictwo Krasnystaw

Pozycja na mapie: 3F | GPS 50° 55’ 59.59”N 23° 25’ 13.54”E (50.933220, 23.420427)

W niewielkiej, cichej miejscowości Bończa możemy oglądać pięknie odrestaurowaną kilka lat temu cerkiew. Murowana, jednonawowa świątynia została wzniesiona w latach 1878–1881. Wewnątrz znajduje się ikonostas i wyposażenie pochodzące z XVIII i XIX wieku.

Cmentarz z okresu I wojny światowej w Łopienniku

Pozycja na mapie: 2D | GPS 51° 1’ 32.23”N 23° 4’ 46.35”E (51.025620, 23.079543)

Borowica – kościółek modrzewiowy

Pozycja na mapie: 2D | GPS 51° 4’ 7.57”N 23° 7’ 33.37”E (51.068770, 23.125936)

Kościół parafialny w Borowicy został ufundowany przez starostę krasnostawskiego Kazimierza Krasińskiego w połowie XVIII wieku. Świątynię zaprojektował Jakub Kubicki – wybitny architekt króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Budowla jest w typie centralnym, na planie ośmioboku o konstrukcji zrębowej. Wewnątrz potężne kolumny z modrzewiowych bali podtrzymują konstrukcję. Kościół ten jest wyjątkowy – nie ma podobnych świątyni w polskim budownictwie sakralnym. Warto dodać, że Borowica jest jedną z najmniejszych parafii w Polsce.

Przy trasie Lublin – Krasnystaw, pod lasem ulokowane są mogiły z okresu I wojny światowej. W centralnej części cmentarza znajduje się granitowy pomnik z trzema tablicami o treści „Pamięci spoczywających tu żołnierzy walczących w armii austro-węgierskiej, niemieckiej oraz rosyjskiej poległych w 1915 roku” w językach polskim, rosyjskim i niemieckim. Pomnik powstał w 2008 roku dzięki inicjatywie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz austriackiego Czarnego Krzyża. W rogu cmentarza wzniesiono kamienną rotundę, pierwotnie pokrytą czerwoną dachówką. Do dzisiaj zachowała się kamienna tablica na rotundzie zawierająca informację o liczbie pochówków. W zbiorowych mogiłach pochowano tu 595 niezidentyfikowanych osób.

GŁÓWNE GATUNKI NASZYCH LASÓW


B

Wieś Szósta

Zemborzyce Wojciechowskie

Kliny

Wilczopole

Dominów

Wilczopole-Kolonia

Wieś Druga

Ćmiłów

Janówek

Nowa Komasacja

Komasacja

Krężnica Jara

Majdan Krzywski

1

Prawiedniki-Kolonia

Wygon Pierwszy

Nowiny

Piaski Wielkie

Głuszczyzna

166

Krzywda

Żabia Wola

4

Skrzynice-Kolonia

Małysówka

Tuszów

Kąty

Jabłonna Druga 184 Jabłonna Jabłonna -Majątek Pierwsza

Tuszówek

Kandydaci

mapy z trasą ścieżki Bystrzyca

Kolonia Polesie

Kolonia Szkolna Kolonia Poprzeczka

tabliceMała edukacyjne Kolonia Piotrowice

szlak rowerowy Pawłówek Pawłów ścieżka przyrodnicza

ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna I wariant

Bychawka Druga-Kolonia

Abramów

ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Stasin III wariant linie oddziałowe

Zastawie

Wólka Osowska

Piotrkówek

Piotrków-Kolonia

Podzamcze

Bychawa

Łęczyca

500

750

Biesiadki

Wola

Boży Klin Dar

Lewandowszczyzna

Wola Duża

2CMała

Romanów Skawinek

Gierniak

Zaraszów-Kolonia

Urszulin

Kolonia Ośniak

Marynki

Stara Wieś Druga

Rudnik Drugi

Spławy

Stara Wieś Trzecia

Boża Wola

Troszczyn Szklarnia

Wygoda

Stawce-Kolonia Nowa Wieś

Zakrzew Zakrzew-Kolonia

Boćków

573

576

Ponikwy

Przymiarki

4

Wólka Ponikiewska

Gwizdów

Nowy Dwór

Zabłocie

Tarnawa-Kolonia

Błażek

575

Bychawka

1

Rejowiec Antolin

606 371 926 Piłatka

1E

2

Żulin

606 371 927

1E

3

Siennica

606 371 930

2E

4

606 370 840

2D

6

Borek

600 812 831

2E

7

Namule

608 351 583

3D

8

Bończa

698 508 440

3F Przymiarki

9

Gorzków

600Kolonia 245 438

10

Orłów

692Pierwszy 198 990

3E

11

Pańska Dolina

664 421 278

4E

12

Łaziska

608 667 609

4E

606 371 974

2E

4D Godziszów Drugi Kolonia

Godziszów

Gospodarstwo SzkółkarskoSelekcyjne Borek Andrzejów

5

Nadleśnictwo Janów Lubelski Niwa

Międzydworze

Godziszów

Branew Szlachecka

Godziszów Trzeci Kolonia

Radujka

Zarzecze

ul. Leśna 1, 22-300 Krasnystaw Godziszów Trzeci tel. 82 576 2881, faks 82 576 2882 wew. 11 Wólka Rataj www.krasnystaw.lublin.lasy.gov.pl Ordynacki Ratajska Nowa Rataj Poduchowny Osada krasnystaw@lublin.lasy.gov.pl Kawęczyn

Zakotule

Nadleśnictwo Janów Lubelski A

© OpenStreetMap (i) autorzy (CC-BY-SA 2.0)

6

siedziba leśnictwa

skala

Krzemień Pierwszy

skala 1:80 000

Stara Wieś

punkt gastronomiczny

punkt informacji Zagrody-Kolonia turystycznej Łupinka

miejsce palenia ognisk

sanitariaty

parking Hosznia Abramowska

Goraj punkt edukacyjny

miejsce wypoczynkowe

Albinów Mały

drogi Majdanek

Kocudza Górna

ruiny

Bononia Wólka Abramowska Zakarczmie

B

Albinów Duży

Koniec

34

Nad Stokiem

Góra

Chłopków

Jędrzejówka

Kolonia Chłopków

Średniówka

Wygon Tokarka

Gwizdów

Tokarka

Dróżka

pomniki

przyrodyMułki Szymowa

buk, grab, jawor dąb Doliny

modrzew Szperówka rezerwat

Połać

Kępa

szlak Green Velo

Nielisz

park krajobrazowy Góra

223

216K

Nowa Wieś

352C

132

69

Majdan Surhowski

402

384C Kaplica w lesie „Baraniec”

Anielpol Wiszenki

81

92

93

Majdan Sitaniecki

518

12 Łysiny

L e ś n i c t w o P a ń s k a Kolonia Bezwodna D o l i n a

150

151

155

156

159

Rogatka 167

166

Chomęciska Duże-Kolonia Wisłowiec

524

147

153

152

158

11 157 164

165

Chomęciska Duże

Niwa

Osiczyna

168

521

511

Kolonia Fornalska

Popówka

Kornelówka

Łapiguz

Wysokie

Borek

Korycizna

Bortatycze-Kolonia

181

Wielącza-Kolonia

175

Wólka

Podborek

Niedzieliska

175C

Popówka

185C

Dębina

Sitno

Horyszów Horyszów-Stara Ministrówka Kolonia Polski Kolonia Horyszów

Przy Szosie Hrubieszowskiej

Zamość

Horyszów-Nowa Kolonia

Wólka Horyszowska

Stara Wieś

200

Stabrów

513

Stabrów Pierwszy

Stara Wieś Reforma

Karp

Parcelacja

Koszarka

Kolonia pod Lasem

Płoskie Drugie

Mokre-Kolonia Druga

Mokre-Kolonia

Wólka Kalinowice Panieńska Badunia

Skokówka

Klucz

Żdanów

Kolonia Żdanów I

E

Kolonia Piastowa

Łabuńki Drugie

198 199

Dolina Górnej Siniochy Majdan Dolny

Cześniki

Kolonia

Mocówka

5

197

Dodatki

Sosny

Boży Dar

Osiedle Błonie

Miączyn-Stacja

196

200C

Stara

Pod Lasem

Nadleśnictwo Strzelce

Janówka

Jarosławiec

Płoskie Wieś

Żuków

Podzagajnik

Stabrów za Szosą

Szopinek

obszary Natura 2000

D

Rogów Góra

Stanisławka

Podedwór

Pałac

Kąty Pierwsze

Franciszków

Rozdoły

Kolonia Sitno

Wydmuchówka

Żory Bodaczów Piasek

Piotrówka

509

Kornelówka

Starowieś

Siedliska

Wielącza

4

Cieszyn

Krzaki

Stara Wieś

Resztówka

Szczelatyn Żurawlów

508

Podźródła

185

193 192

Stara Wieś

Koło Wojcieszka

Chałupki

Szorcówka

Czołki

Kolonia

Chyża Siedliska-Kolonia

Skomorochy Małe Wolica Uchańska

180

Chabrosówka

Sitaniec Poduchowny

Sitaniec

124C

Kalinówka

Sławęcin

191 190 189

Kornelówka-Kolonia 194

Borowina Sitaniecka

176

Pastwiska

Deszkowice Drugie

tereny bagienne

Szczebrzeszyn

Kobyla Łoza 188 187 186

Ośrodek

Udrycze-Kolonia

Sitaniec-Kolonia

173 173C

177

Skomorochy Duże

Hajowniki

Ostrówek

174

179

182

506

Reforma

Żukowski

183

195

Sitaniec-Wolica

Dolina Wolicy

Ewusin

Dębowiec

Kopanina

Bortatycze

124B

L e ś n i c t w o Łaziska Ł a z i s k a Majdan 184

Grabina

120C

Zasośnina

K r a j o b r a z o w y

184D

Zrąb 169

124

Lipina Nowa

Suchodębie

167C

Różki

Złojec

Wójtostwo

Filipin

121 120

117C

Zawoda

Dębowiec-Kolonia

Lisie Jamy

Sady

122

Iłowiec

P a r k

160

Podłącze

Za Torem

124A

Popławy

160A

Nawsie

Osiczyna

Skierbieszów

Horodysko

522

Udrycze-Koniec

Borowina

503 123C

116

160D 161

Majdan Tuczępski

Manin

123

157A

162

401 383C

Wysokie Wysokie Pierwsze Drugie

Zawoda

Huszczka Duża

Romanina

Banicha

Glinianki

117

142

148

383

Czyżówka

Lipina Stara

114

Broczówka

Huszczka Mała

S k i e r b i e s z o w s k i

Karolówka Buczyna

Kolonia Kociuba

117E 154

156A

Kryniczny Dół

149

Dulnik

Opłotki

143

145

146

Tuszyn

Góra

115

Podhuszczka

140

379

Olendry

Skierbieszów-Kolonia

W o l i c a

137C

137

380

Kolonia

Majdan Marcinówka Skierbieszowski

118

81F

Kucze

138

Olszanka

381

502

Kalinówka

139

Trościanka

364

Majdan-Zalesie

Podwysokie

82

83

Góra Pudełkowa

360

85

Kąty

515

141

365

Stary Majdan Majdan Kukawiecki

358

366

374

Stara Kolonia

Sulmice

136

375

374C

359 367A

3

Kukawka

356

Drewniki

90

Dąbrowa

131

Bronisławka Tartak

Rezerwat Głęboka Dolina

368

Stadarnia

Witoldów

Nowa Kolonia

530

Bezednia

369

376

79

80

84

91

97

Czarnołozy

8

367D

Zalesie 382C

Wiszenki-Kolonia

370

377

382C

Kaluszki

Ostrów

Wólka Boniecka

353 367C

371

81C 81D

Las 87 Orłowski

94

95

372

382

527

Wierzbica

Ostrów-Kolonia

Bończa

Popówka

528 73C

531

127

Karolówka

Kolonia

Bończa-Kolonia

Wólka Kraśniczyńska

384

86

96

Wierzba

Białobrzegi

348

349

Drewniki

72

71

Folwark

Majdan Ostrowski

Żułów

525

Polesie

Zarudzie

342

L e ś n i c t w o B o ń c z a

Czajki

Raj

Kaczórki

343

Cerkiew w Bończy

Stara Wieś

Wojciechów

Udrycze-Wola

Dwór

Przymiarki

Rakołupy

Wolica

Zastawie Kraśniczyn

40

Kryniczki

Kolonia Średnia

Gęsi Wygon

344

352

Brzeziny

517

Kolonia 523 Wierzba

345

337

350

Zarudka 119

130D

347 346

338

351

Majdanek

Stryjów

133

339

400

73

Chomęciska Małe

Przymiarek

216I

Franciszków 70

Leśniowice-Kolonia

Horodysko

340

341

Pniaki 404

526

68

66

Podłącze

Bażantarnia

Pod Maczułami

Łukaszówka

40C

529

Mokre Kolonia Kawęczyn

219

216E

Zabytów

Kolonia Chomęciska Szlacheckie

Stary Zamość

Kolonia

Zawada

stawy i inne zbiorniki wodne

216

Pieczyska Zagóra

Widniówka

Wólka Złojecka

Pod Debiną

Rakołupy Duże

Chełmiec

97C

129

Podkrasne

Reforma

Krzak

Popówka

Klemensów

218

217

64

Majdan Krynicki

Pod Szosą

tereny zabudowane

209

40D

112

Kolonia Krasne

Deszkowice-Kolonia

Podborcze Dzielce

C

Ferenc

Ruskie Piaski-Stacja

Gaciska

Deszkowice Pierwsze

Rozłopy lasy innej własności zadrzewienia

210

519

111

128

Gościniec

Starowieś

Nadleśnictwo Zwierzyniec

lasy w zarządzie Nadleśnictwa Krasnystaw

224

134

Łączki

Hubertówka

Kątek

Kacze Doły

ścieżki dydaktyczne Pożarki

Grygle

106

Kolonia Kwitkowa

Komasacja

Świniarki

110

135

Nowiny

Czajki

226

225

113

Krasne

Szajówka

Kolonia Mała

Janówka

201D

216C

211

Politówka

Leśniowice

Maciejów

Nowy Folwark

205

126 125

Stęplów-Gościniec

Las

Kulików Rozłopy-Kolonia

220

67

130C

Ruskie PiaskiPodstary Kiszków-Gościniec Zamość

Dwór

Rutki

Źrebce

szlak turystyczny „Tadeusza Kościuszki"

Zakręcie

Nawóz

105

101 102

Gorzałów-Gościniec

Nowa Kolonia

Niwa

Nawsie

Latyczyn Zaburze

ławka

99

Przysiółek

Brzezina

Sułów-Kolonia

Doły

Pomorze

100

Lipiny

szlak rowerowy

punkt widokowy

Majdan

Na Szyi

Majdan Starowieś Zapiszczele

szlak turystyczny „Ariański"

zadaszenie

Majdan Abramowski

Sułówek

Mokrelipie

Żabia Wólka

98

Zamszany

Stara Kolonia

Stara Wieś

Przy Alei

Kolonia

Smylowska Góra

Łysa Góra

Starowieś

Zagrody

Kolonia

Bór

10 Bartoszów

104

Tarzymiechy Drugie

Poprzeczka

Stara Wieś

Tworyczów

Sąsiadka

Góra

Gruszka Mała Druga

221

Orłów Murowany-Kolonia

103

535

536

Tarzymiechy Trzecie

Wólka Nieliska

Gruszka Mała Pierwsza

222

62

Orłów Murowany Orłów Drewniany

520

Staw Noakowski-Kolonia

Zagroda

336F

Baraki

201

212

65

77

Wirkowice Drugie

Reforma Nowy Staw

213

Majdan Leśniowski

403

L e ś n i c t w o B o r e k

206

214

61

63

78C

Izbica

Tarzymiechy Stara Pierwsze Wirkowice Pierwsze Wieś

Staw Ujazdowski

Gościniec

Dół

Radecznica

Orłów Drewniany-Kolonia

537

Reforma

Boruń

Sztyjówka

Rakołupy Małe Plisków

Skubiszówka

Toruń

Wola Siennicka

Browarówka

202

207

60

58 59

533

Zalesie

Kulik

Sułów

Zakłodzie

Stawki

Grobla

Kitów

Sułowiec

Chałupniki

ośrodek jazdy konnej

Odnoga

Gaj

203

56

54

51

Topola

74

Maliniec

Nowa Wieś

2

Nadleśnictwo Chełm

Zagroda

Siennica Różana

Siennica Królewska Duża

215

57

55

Doły

Staw Ujazdowski-Kolonia

546

Kawęczyn-Kolonia

Gaj Gruszczański

Zaporze

Niwa

Nad Jeziorem

Izbicki Przełom Wieprza

321

Źródło i kapliczka w Łukaszówce

53

50

47

75

Tarnogóra

Karczemka

Gruszka Duża-Kolonia Gruszka Duża

Góra

kurhan Zagrody

o znaczeniu Zastawie historyczym

Grobla

Gieto

Marianka Majdanek

107

Kościelna Droga

Tapiniec

Średnie Małe

Kolonia

Hosznia Kolonia KondrackaOrdynacka

Resztówka Kamionka miejsce Folwarki

Góra

Kondraty

mogiła

granice leśnictw kolej

1:80 000 Branewka-Kolonia 8 km

Łada

Przy Gościńcu

granice nadlesnictw Sapy

Podlesie Duże Podlesie Małe Kolonia

Świniarki

Wygon

43

78

Zalesie

Zajezioro

37

38

Kawęczyn

Korycizna

43C 534

49

46

42

Izbica -Wieś

Okrąglak

Maszów Kolonia Kolonia Maszów Ujazdów

Bagatela

Gruszka Zaporska

Dworska Kolonia

Gilów Choszańska Górka Lipowa Górka

Malinie siedziba Nadleśnictwa Krasnystaw

Branew Szlachecka

Branewka

Bzowiec

Nowa Wieś

Kolonia

Morgi

Nadleśnictwo Krasnystaw

Podkościele

39D

Gródki

Bukowiec

Średnie Duże

Płonka Poleśna

36

Kolonia Czarnięcin Poduchowny

Wólka Czernięcińska

Równina

Zawygonie

Zapaść

4

Czernięcin Główny

Majdan

Jabłonowiec

Dąbrowa

Odnoga

2

Gródki Drugie

Chrzanów-Kolonia

Widzowska Góra

Kapkaz

r

Ostrzyca

Ujazdów

547

Starowieś

579

Chrzanów

Wał

Tarnogóra-Kolonia

Żdżanne

Kozieniec

L e ś n i c t w o O r ł ó w

48

41

Wólka Orłowska 76C

275

539

322

Przemysłowa

Nowiny Żdżanne

Surhów

45

Romanów

Bryczówki

Kolonia Emska

35

Granice

Suchowola

Biała 0 BiałaDruga 1 Pierwsza

o

Czernięcin Poduchowny

Chrzanów Czwarty

265

Prokopówka

315

Surhów-Kolonia

44

Dworzyska

Pniaki

Borek Noakowski

Elizin

Żurawie

Gródki Pierwsze

257

266

Wierzchowiny

201C

Małochwiej Mały

Hektary

Płonka

Rokitów

Huta Turobińska

Łosienne

Maszów Dolny

Maszów Górny

Chłaniów

Zabłocie

Gaj Czernięciński

2D

13

Olszanka Zagroble Załawcze

Olendry

Iwany

600 294 540

Romanówek 31

Pniaki

Dolina Łętowni

Kasiłan Dębina

405

Latyczów Mały

258

267

316

Małochwiej Duży

Latyczów

Ostrówek

Majdan Łuczycki

38C

P

Tokary

Tuligłowy

248

259

336H

Dwór

Sielec

Zwierzyniec

336D

Stójło 311

Kolonia

Mały Kasiłan

336

227

249

260 268

Jaźwiny

Kamionka

Bzówek

Dalekowice

Zdziłowice

Niemienice

Osiek5

580

Górka

261

7

538

Płonka-Kolonia

Chłaniówek

Dziad

Łany

227D

Zastawie-Kolonia

76

28

34

Wierzchowina

Wojniaki

216A

238

250

412

Majdan Borowski Drugi

Mościska

Przedmieście Szczebrzeszyńskie

Zdziłowice Czwarte

pozycja na mapie

Serafin

Rożdżałów

Depułtycze Królewskie-Kolonia

Stare Depułtycze

336E

6

227C

Widniówka

239

564

Borowina

Południaki

Wykaz leśnictw

Węgliska

Otrocz

27

Wierzbica-Kolonia

Kaszuby

Tarnawa Mała

581

240 251

271 270

228

230

241 252

263

Bobliwo

Majdan Kobylański

9

29

Turobin

Pasieka

Borsuk Potasznia Suszeń

542

Majdanek

Wierzbica

Majdan Wierzchowiński

Żabno-Kolonia

582

231

253

264

7

323

3

232 242

Mchy

Rudnik

Międzylas

Krzywice

201E

Górecko

32

34C

39

telefon

Chruściechów

Guzówka

Batorz-Kolonia

nazwa

577

Elizówka

39C

243

8C

Księżyzna

Poduchowne

6

Widniówka

25

Koszarsko

568

Guzówka-Kolonia

Tarnawa Duża

233

254

543

Joanin

Suche Lipie

Gany

Uher Depułtycze Królewskie

418

311C

317

Pod Górą

Krzywiczki

Nowe Depułtycze

34

312

Strupin Duży

Krzywice-Kolonia

324

Kolonia Siennica Mała

L e ś n i c t w o N a m u l e

540

26

Żabno

572

236

255

272

544

Równianki Żółkiew

Piasek

Podłącze

Siennica Królewska Mała

Rońsko

Piaski Szlacheckie

Majdan Średni

22

Guzówka

Stara Guzówka

Borówek-Kolonia

150

Zażółkiew

244

256

Chorupnik

Nowiny

Markiewiczów

Zagroda

22

Majdan

Karczunek

325

204

559

16

33

Batorz

nr

563

Biskupie-Kolonia

Kolonia Biskupie-Polesiska

Makowiska Małe

24A

30

35

319

326

329

Baranówka

149

Krasnystaw

274

552

Baranowizna

Biskupie

Batorz Drugi

151

200

245

269

545

565

Podgaj

560

21

332 331

Siennica Nadolna

Rudka

Zakręcie

247 246

3

Borów-Kolonia

13

L e ś n i c t w o G o r z k ó w

Cegielnia Rezerwa

14

15

Rożki-Kolonia Madziarnia

Maciejów Nowy

578

Targowisko - Kolonia Widniówka

Żółkiewka

Makowiska

333

334

154

168C

k a i e w ł k

Białka

Wiśniów

Gorzków-Osada Gorzków-Wieś Góry

Majdan Borowski

335

Zastaw

S z k ó ł k a B o r e k 152

330

156

Chorupnik-Kolonia

Borówek

Żółkiew-Kolonia Huta

24

Targowisko

Budy

Wólka Batorska

Wola Żółkiewska Średnia Wólka Wieś Zaburze

20

Kolonia Nowy Dwór

ó

Ż

Wielkopole

Poperczyn

Łuczka

Rożki

Polesiska

Wola Studzieńska

Wólka Batorska-Kolonia

18

21

Dragany

Staw Boćków

Stawce

Nadleśnictwo Kraśnik

Jabłonowo

Stary Maciejów

19

Wola Studzianki-KoloniaStudzieńska-Kolonia

Węglinek

562

Huta-Kolonia

Kolonia Stary Dwór

Kolonia Tarnawka

Baraki

Kolonia Rudy

Weremowice

Kątek

Kątek

318

328

168

1C

Wielobycz

Czysta Dębina Borów

Olchowiec

Kasjan

159A

408

159

2

Felicjan

Baranica

Ruiny zamku w Krupem

327

208

548

410

Wirtka

Bzdurka

Niemienice

2C

Czysta Dębina-Kolonia

Kolonia Zielony Las

36

37

313

320

144

Stężyca Nadwieprzańska

Olchowiec-Kolonia

557

31

Ostrów Krupski

Krupe

407

550

570

574

Kolonia Wysadzona

Dębinka 558

569

Wysokie

160

Wodny Dół

Olesin

549

Siniec

Słupeczno

Nikodemów

Aleksandrówka

Habajdziak

Łosień

Tarnawka Druga

Tarnawka Pierwsza

Kolonia Pniaki

181

567

Borowszczyzna

Annów

Tartak

556

Antoniówka Karolin

Wojdat Annowski

w

162

173

Zamostek

Stolnikowizna

Józefin

Flisówka

Gliniska Bobrowe

554

Adamówka

Szczukówka

Dębina

e Giełc z

Tokarówka

ka

163

174

Kolonia Gać

Giełczew - Doły

14

Niedziałowice Niedziałowice Drugie Pierwsze

32

Zosinek

Niemienice -Kolonia

164

4

172

555

Celin

37C

Krynica

166

5

Stara Wieś Pierwsza

Emilin Józefin

566

33

Strupin Łanowy

Stara Pokrówka

Aleksandria Niedziałowska

40

158

4

Rezerwa

Nowa Pokrówka

Ludwinów

22C

Bańkowszczyzna

Wincentów

Zakręcie

165

184

Zaolzie

Antoniówka

Wieża Ariańska

197

176

185

282

Bogusław

553

12

Zajezierze

Majdan Starowiejski

Kolenisty

Zalasek

Kajetanów Zadworze

177

Trzcianki

Dąbie

Sobieska Wola Pierwsza

Sobieska Wola Druga

Giełczew Pierwsza Giełczew

Kąty

3

Pilaszkowice Drugie

1

Kostunin

Krupiec

Kępa

153

Jaślików

167

186

Orchowiec

Zalesie

Nadleśnictwo Świdnik

Resztówka

Giełczew - Druga

Krasławek

Józwów

Majdan Krzywski

187

Popów

Kolonia Zakrzyźe

Kopanina

Rudnik Pierwszy

281

Bazar

Borzęcin Krzczonów Trzeci Krzczonów Pierwszy

Cmentarz z okresu I wojny światowej

113

Kolonia Jaślików

279

280

25

39

Bzite

157

Baginy

278

Izdebno

Zygmuntów

Krzczonów Drugi

Wola Gałęzowska-Kolonia

Krzywe

139

276

277

Zawodzie

15

24C

24D

41

Stężyca-Kolonia

108

114

188

Teklin

Jeżyniec

167D

Kolonia Pilaszkowice

Kosarzew-Stróża

Władysławów

Kowersk

Krzczonów-Sołtysy

Kobyle

27

Żulin-Kolonia

148C

Nowiny

Izdebno-Kolonia

Podizdebno

Krzczonów-Wójtostwo

Kosarzew Górny

101 109

167C

134

409

Kosarzew Dolny

Zaraszów

Wola Gałęzowska

116C

129 135

140

5

Niwa

Gałęzów

Kolonia Kowersk

Pamięcin

Hruszów

Józefów

L e ś n i c t w o N i e m i e n i c e

102

116

Olszanka

Zielona

Kosarzew Średni

Gałęzów-Kolonia Druga

Częstoborowice

Chodyłówka

Krzczonów

1C

Kosarzew Dolny-Kolonia

Gałęzów-Kolonia Pierwsza

Walentynów

Krzczonów-Folwark

548

Ziunin

136

96

110

123

130

142 141

Kolonia Bąków

124

97

111

125 131

143

Numery

28

64

94

Stężyca Łęczyńska

103

186C

Skałka

1 000 m Leśniczówka

Kolonia Pierwsza

Pustelnik

16

19

Popówka

98 104

Łopiennik

137

Stary Marysin

K r a j o b r a z o w y

Hektary

Olszowiec

Grodzany

P a r k

17

Rybie

Rejowiec

L e ś n i c t w o S i e n n i c a

99

105

119

132 138

106

w Łopienniku

120

133

Marysin

100

Zegar Nowa Wieś słoneczny

121 127

Rybczewice Pierwsze Rybczewice Drugie

18

Rejowiec-Kolonia

Czarnoziem

Łopiennik Podleśny

Łopiennik Nadrzeczny

Ziemiany

128

Karczew

Żółtańce

14C

1

Strupin Mały

Pokrówka

24

40C

93C

Marysin

23

Piaski

61

64D

417

Adamów

20

Wólka Rejowiecka

Marynin

93

89C

4C

8

38

Żulin

92

a Rejk 90C

Łopiennik Górny

122

Nowy Marysin

Policzyzna

Lipniak

Zadębie Wandzin

L e ś n i c t w o Ł o s i e n n e

168

178

K r z c z o n o w s k i

Borowica

Kościółek modrzewiowy

Żółtańce-Kolonia

Depułtycze

Siedliska Drugie

Pasów

63

2

60

65

89 64F

4

Józefin

Wereszcze Małe

29

Łopiennik Dolny

Siedliska Pierwsze

Kolonia Stryjna

Żuków Drugi Żuków Pierwszy

Olszanka

Wola Duża-Kolonia Olszowiec-Kolonia

Dębszczyzna

Kolonia Druga

Majdan Osowski

Stryjno 169 Drugie

85

86

87

88

Wola Żulińska

Siedliszczki

57

58

62

Czechów Kąt Zagrody

90

Łopiennik Dolny-Kolonia

Ogrody

Anusin

76

77

78

79

54

55D

Zachań

75

Sobowice

2D

11

12

L e ś n i c t w o R e j o w i e c

49

67

68

80

81

82

83

84

Majdanek

Ulica Olendry

Stryjno-Kolonia

Natura 2000 - Wodny Dół Zaścieżki

Majdan

Osowa-Kolonia

drogi leśne

125

179

Dobryniów

Dziecinin

408

159

Stryjno Pierwsze

Bujanica

Olesin

74

70

71

72

73

50

55

56

66

Rybno

91

Żegotów

Elżbiecin

69

73C

73D

Suchodoły

Pieniężnik

Pyzdówek

Rezerwat Wodny Dół

W i e p r z

Zosin

Bielecha

180

70H

51

52

53

Podlejby 59

70C

Dębniak

Antoniówka Nowiny Wojciechówek 170 Żukowskie Kolonia Żuków

Piotrków Drugi

Kolonia Wincentówek Drugi

Kolonia Wincentówek Pierwszy

drogi

Kolonia Wygnanowice

171

Sachalin

Osowa

Zdrapy Podlesie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Wincentówek II wariant

Kolonia Dębszczyzna

Majdan Policki

Dobryniów-Kolonia

Kosnowiec Wola Gardzienicka Wygnanowice 160

70D

13

3E

Zawadówka

42

Dziadówka

Nikodemówka Dębina

Izbica 2

3G 3F

9

Rudka

Zawadówka

2C

3

3C 5

10

Rejowiec Fabryczny Stajne

43

44

45

46

47

48

Toruń

73E

Stefanówka

Nowiny Żukowskie

Piotrków Pierwszy Piotrków

Kolonia Ignasin Pierwszy

Klimusin

Per

70E

Osowiec

Kępa

Choiny

181

188

162

Halka

Chmiel Drugi Chmiel

187

Bychawka Druga

Kolonia Pawłówek

0

Wolnica

182

Gardzienice Pierwsze

Józefin

Stary Pawłówek

Kiełczewice Pierwsze 250

Kolonia Sachalin

Ignasin

Pasternakówka

161

172

Wola Fajsławice Idzikowska

70F

Gołąb

Półanek

74F 70G

Borkowszczyzna

Majdanek Chmielowski

Kolonia Wólka Jabłońska

Bychawka Bychawka Pierwsza Trzecia-Kolonia Bychawka Wierciszów

Stara

2

Jabłońska

Kolonia Wątróbki

Radków

ławka

183

Kolonia Wiatraczna

Pomnik Kolonia BychawczyńskaBatalionów Chłopskich Wólka

Bankowe

Kolonia Toruń

Kębłów-Jakubów

Józefin

415

Zalesie Krasieńskie 43C

L e ś n i c t w o Ż u l i n

74E

Boniewo

Trójka Granicznik

Fabianówka

173

Krepkowski

45C

3D

6

Chełm

Góry

Rudka

1

42C

Kolonia Liszno Leszczanka Liszno Majdan Liszno-Kolonia

MłodziejówFranciszków

Podgranicznik

Stary Niemirów Majdan Wereszcze Duże

413

7

414

Kolonia

Podzamcze

Budkowizna

Majdanek Kozicki 163

Kolonia Malinowskiego

Iżyce

Piotrowice-Kolonia Piotrowice

Gardzienice Drugie

Kębłów Nowy

1C

Aleksandria Krzywowolska Dolna

Majdan

Krasne

Zalesie Kańskie

Kanie-Stacja

Koziniec

Kolonia Siedliszczki

Kozice Górne

Majdan Kozic Górnych

Chmiel Pierwszy

Chmiel-Kolonia

Papówka

Góra

Wólka Kańska

Oleśniki

174

Uciastek

Trawniki

Giełczew

Kozice Dolne

Majdan Kozic Dolnych

Betlejem

Ewopole

Kanie

Majdanek

Janów Pierwszy

Bieniów Leonów

Zyngierówka

Aleksandria Krzywowolska

Kolonia Krasne

Góra

74C

Zatorze

Marysin

164

175

Mała Strona

185

Piaski

Wola Piasecka

Kozice Dolne-Kolonia

Kolonia Duża

Strona

186

Pszczela Wola

165

Skrzynice Czerniejów-Kolonia Skrzynice 176 Czerniejów Pierwsze Duża

Majdan-Żabia Wola

Kolonia Kawęczyn

Majdan Kawęczyński

Zaolzie

Brzezice

Siedliszczki

Podedworze

Kozie Błota

Srebrzyszcze

Podgórze

Pawłów

Brzeziczki Kębłów

Jadwisin

Skrzynice Drugie

Polanówka

Osmolice Drugie

Bystrzyca Nowa

Bystrzejowice Trzecie

Lubuszanka

Krzywowola

Trawniki-Kolonia

Janów Drugi

Jagodzianka

Zagóra

Dorohucza

Nadleś Che

F Henrysin

Krowica Poczekajka

Czemierniki

Biskupice

Struża

Kolonia Brzeziczki

Kawęczyn

Korea

177

Leśniczówka

Osmolice Pierwsze

Kąty

Wygon Poprzeczka Drugi Wygon Trzeci

Prawiedniki Kolonia Prawiedniki

167

Mętów

Lipówki

Pastowień

Komasacja

Majdan Mętowski

E

Chojno Nowe Drugie

Pełczyn

Jaślików

Kolonia Wola Piasecka

Bystrzejowice Drugie

Żabia Wola

Piaski Górne

Emilianów

Folwark

186C

Siostrzytów

Józefów

Kolonia Janówek

Bystrzejowice Pierwsze

D

i e p r z

Komasacja-Wilczopole

167D Wólka Abramowicka

Wierzchowiska

Wierzchowiska Drugie

Jakubówka

C

Majdan Brzezicki

W

A

Niewirków-Kolonia Cześniki-Kolonia

Poprzeczka

Kliny Góra

Jatutów

NadleśnictwoTomaszów F

Majdan Górny

Mapa Nadleśnictwa Krasnystaw  
Mapa Nadleśnictwa Krasnystaw  
Advertisement