Dutch IT-channel Datacenter Special maart 2022

Page 1

DATACENTER

SPECIAL

Samen klanten helpen in dit tijdperk van hybride en multi-cloud


! "

& % " % # "& # & " "" ' ! " # $' "! " $ $%## % %$ " & "# ! "$ "# "% "# $ & " & % $ $ % % $ " % !" & " $ %# #$ $ ! "$ "# " #$ $ % # "& # & % $ & $ $ $ " $ ' % ( $ =RZHO SDUWQHUV DOV NODQWHQ SUR¿WHUHQ YDQ GH QLHXZVWH % $ $ # ($ # %# ## $ ) ' " & ) $ #$ ! "$ "# #$ $ %' #$ #$" $ $ # "& # $ & " $ " " ) $ $

(& " && ) #$! "' " % #(

! % & ) " " % %%#* #!

$ % & & # $ $ "" ' ! " ! $ " $ $ ! $ " # & "


VOORWOORD

T

Hoe maak je een datacenterstrategie toekomstbestendig?

ǀŽŽƌ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŚĞŝĚ ĞŶ ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĞŝƚ͕ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ƉůĂƞŽƌŵƐƚƌĂƚĞŐŝĞģŶ ďĞĚĞŶŬĞŶ Žŵ ďĞŚĞĞƌͲ͕ ďĞĚƌŝũĨƐͲ ĞŶ ĐŽŶƐƵŵƉƟĞŵŽĚĞůůĞŶ ƚĞ ŽƉƟŵĂůŝƐĞƌĞŶ͘ Ăƚ ǀƌĂĂŐƚ Žŵ ĞĞŶ ĨŽĐƵƐ ŽƉ ŶŝĞƵǁĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞģŶ ;ĐŽŵƉƵƟŶŐ͕ ƐƚŽƌĂŐĞ ĞŶ ŶĞƚǁĞƌŬͿ͕ ĚŝĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ ŵŽŐĞůŝũŬ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘ ĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ƐƉĞůĞŶ ŚŝĞƌďŝũ ĞĞŶ ĐƌƵĐŝĂůĞ ƌŽů͘

Ğ ǀĞƌƐŶĞůĚĞ ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ ĚŽŽƌ ŚĞƚ ŝŶnjĞƩĞŶ ǀĂŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ďŝĞĚƚ ǀĞůĞƌůĞŝ ŬĂŶƐĞŶ͘ ƌ ŝƐ ŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ ŵĞĞƌ ĂĂŶĚĂĐŚƚ ǀŽŽƌ ǀĞƌŶŝĞƵǁŝŶŐ͕ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ͕ ĞĚŐĞ ĐŽŵƉƵƟŶŐ͕ ĐLJďĞƌƐĞĐƵƌŝƚLJ͕ ŚLJďƌŝĚĞ ĞŶ ƐĐŚĂĂůďĂƌĞ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌ ĞŶ /͘ KƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĐƌĞģƌĞŶ ĞĞŶ ŚLJďƌŝĚĞ ǁĞƌŬŽŵŐĞǀŝŶŐ ŵĞƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ĞŶ ;ŵĞĞƌĚĞƌĞͿ ĐůŽƵĚƉůĂƞŽƌŵĞŶ͕ ƉůƵƐ Ͳ ŝŶ ƚŽĞŶĞŵĞŶĚĞ ŵĂƚĞ Ͳ ĚĂƚĂǀĞƌǁĞƌŬŝŶŐ ĂĂŶ ĚĞ ƌĂŶĚĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ŶĞƚǁĞƌŬ ;ĞĚŐĞ t/dK> < W/E^</͕ ĐŽŵƉƵƟŶŐͿ͘ 'ĂƌƚŶĞƌͲƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ĂǀŝĚ ĂƉƉƵĐĐŝŽ ďĞůŝĐŚƚ /Z dKZ KEd Ed Θ ŝŶ ĞĞŶ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ ĚĂƚ ͚ŚLJďƌŝĚ͛ ĞĞŶ ďůŝũǀĞƌƚũĞ ŝƐ͘ /dKZ /E ,/ & hd , /d , EE >

tĞ ŚĞďďĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞnjĞ ƐƉĞĐŝĂů ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ ƉĂƌƟũĞŶ ŐĞƐƉƌŽŬĞŶ ĚŝĞ ŐƌĂĂŐ ŚƵŶ ŬĞŶŶŝƐ ĞŶ ďĞƐƚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĚĞůĞŶ ŵĞƚ /dͲďĞƐůŝƐƐĞƌƐ͘ Ž ƐƉƌĂŬĞŶ ǁĞ ŵĞƚ ŝƌŬ ůƚŐĂƐƐĞŶ͕ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ /K ďŝũ ƚĞdž͕ ĞĞŶ ĨĂďƌŝŬĂŶƚ ǀĂŶ ďŽƵǁŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͘ ŝũ njŝũŶ ĂĂŶƚƌĞĚĞŶ njĞƐ ũĂĂƌ ŐĞůĞĚĞŶ ƚƌŽĨ Śŝũ ĞĞŶ ǀĞƌƐƉůŝŶƚĞƌĚ͕ ŐĞĚĂƚĞĞƌĚ /dͲůĂŶĚƐĐŚĂƉ ĂĂŶ͘ DĞƚ ŽǀĞƌŐĂŶŐ ŶĂĂƌ ŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ ĐůŽƵĚͲĐŽŵƉƵƟŶŐ ŚĞĞŌ Śŝũ ŇĞdžŝďŝůŝƚĞŝƚ ĞŶ ƐĐŚĂĂůďĂĂƌŚĞŝĚ ŐĞďƌĂĐŚƚ ĚĂƚ ŚĞƚ ďĞĚƌŝũĨ ŶŽĚŝŐ ŚĞĞŌ Žŵ ǀĞƌĚĞƌ ƚĞ ŐƌŽĞŝĞŶ͘ ^ĞĐƵƌŝƚLJ ĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ njŝũŶ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ĐŽŵďŝŶĂƟĞ ĚŝĞ ǁĞ ďĞůŝĐŚƚĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ĐĂƐĞͲƐƚƵĚLJ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ĞŶƚƌƵŵ ǀŽŽƌ sĞŝůŝŐŚĞŝĚ ĞŶ ŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ ; s Ϳ͘ ĂĂƌ ďƵŶĚĞůĞŶ ďĞĚƌŝũǀĞŶ͕ ŽǀĞƌŚĞĚĞŶ ĞŶ ŬĞŶŶŝƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ŚƵŶ ŬƌĂĐŚƚĞŶ͘ EĂŵĞŶƐ ƚǁĞĞ ǀĂŶ ĚĞ ďĞƚƌŽŬŬĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͕ ^ĂdžŝŽŶ ,ŽŐĞƐĐŚŽŽů ĞŶ ĚĞ ĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚ͕ ǀĞƌƚĞůůĞŶ ZĞŶĠ tĞƐƚƌĂ ĞŶ DĂĂƌƚĞŶ ůĞƐ ŝŶ ĞĞŶ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ ŵĞƚ ƵƚĐŚ /dͲ ŚĂŶŶĞů ŽǀĞƌ ĚĞ ĚŽĞůĞŶ ĞŶ ĚĞ ĂŵďŝƟĞƐ ǀĂŶ ŚĞƚ ĞŶƚƌƵŵ͘ EĂŵĞŶƐ ŚĞƚ ŚĞůĞ ƚĞĂŵ ǀĂŶ ƵƚĐŚ /dͲ ŚĂŶŶĞů ĞŶ džĞĐƵƟǀĞ WĞŽƉůĞ ǁŝů ŝŬ ŐƌĂĂŐ ĂůůĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ǀĂŶ ĚĞnjĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌͲƐƉĞĐŝĂů ďĞĚĂŶŬĞŶ͘ /Ŭ ǁĞŶƐ Ƶ ǀĞĞů tŝƚŽůĚ <ĞƉŝŶƐŬŝ͕ ŝƌĞĐƚŽƌ ŽŶƚĞŶƚ Θ ĚŝƚŽƌͲŝŶͲ ŚŝĞĨ͕ ƵƚĐŚ /dͲ ŚĂŶŶĞů

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws Download de app voor iPhone, Android of Windows Phone!

Of geef je op voor de Dutch IT-channel Nieuwsbrief.

Scan de code www.dutchitchannel.nl Dutch IT Datacenter Special | 3


IN DIT NUMMER WĂƚƌŝĐŬ ǀĂŶ ĚĞ ŽŽůǁŝũŬ ĞŶ DĂƌƟũŶ <ŽŽŝŵĂŶ

8

d/: W Z< s E ,z Z/ E Dh>d/ͳ >Kh

6 "(# $*! )) %/ * ," ''+ "&

WĂƚƌŝĐŬ ǀĂŶ ĚĞ ŽŽůǁŝũŬ ĞŶ DĂƌƟũŶ <ŽŽŝŵĂŶ

$

(+

! ! E Dh>d/ͳ >Kh ( ! # $ d y E< /: >Kh E /dͳ ĂƚĂĐĞŶƚĞƌ DŽĚĞƌŝnjĂƟŽŶ ĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ Θ ŽŶŶĞĐƟǀŝƚĞŝƚ / 0

4 | Dutch IT Datacenter Special

(.

&h:/d^h͗ ͚ E Z E^KDt Z ͳ Es > 2 ), " ! !% 0 / 2

10 " !% 0 3 ** " !% 0 1 2 *,

)-

)(

" !% KDW> y/d /d t ' h/d Dh>d/ͳ E ).

)*

" ! !% 0 d Ed Z '/Ed /: : >& ΈD Z E< KK< E < d EΉ *(

! ! ! 0

*.

ĂƚĂ dƌĞŶĚƐ Θ ^ŽůƵƟŽŶƐ 0 3 2 +( ! ! $ +*


COLOFON

ZŝĞŵĞƌƚ DŽůĞŵĂŶ

WĞƚƌĂ ůĂĞƐƐĞŶ

hd , /dͳ d Ed Z ^W / > /:> ' /: ϭϬǗ :ĂĂƌŐĂŶŐ͕ ŵĂĂƌƚ ϮϬϮϮ ƵƚĐŚ /dͲĐŚĂŶŶĞů ŝƐ ĞĞŶ ƵŝƚŐĂǀĞ ǀĂŶ ƵƚĐŚ /dͲĐŚĂŶŶĞů ͘s͘ <ĂŶƚŽŽƌ ĞŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƟĞĂĚƌĞƐ͗ EŝĞƵǁĞ WĂƌŬůĂĂŶ ϭϳ͕ Ϯϱϵϳ > ĞŶ ,ĂĂŐ ĚƌĞƐǁŝũnjŝŐŝŶŐĞŶ͗ ŬůĂŶƚĞŶƐĞƌǀŝĐĞΛĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů͘Ŷů sĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐƐĨƌĞƋƵĞŶƟĞ ϰ ŬĞĞƌ ƉĞƌ ũĂĂƌ tĞďƐŝƚĞ͗ ǁǁǁ͘ĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů͘Ŷů dǁŝƩĞƌ͗ ΛĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů &ĂĐĞŬ͗ ǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů DĂŶĂŐŝŶŐ ŝƌĞĐƚŽƌ &ƌĂŶƐ sĞƌƚƌĞŐƚ Ĩ͘ǀĞƌƚƌĞŐƚΛĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů͘ŵů ƚĞůĞĨŽŽŶ͗ Ϭϲ Ͳ ϭϬϵ ϰϲ ϱϰϱ

12 16 24

30

ŝƌĞĐƚŽƌ Θ ĚŝƚŽƌ ŝŶ ĐŚŝĞĨ tŝƚŽůĚ <ĞƉŝŶƐŬŝ ƌĞĚĂĐƟĞΛĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů͘Ŷů dǁŝƩĞƌ͗ ΛǁŝƚŽůĚŬĞƉŝŶƐŬŝ dǁŝƩĞƌ ZĞĚĂĐƟĞ͗ ΛĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů >ŝŶŬĞĚ/Ŷ͗ ůŝŶŬĞĚŝŶ͘ĐŽŵͬŝŶͬǁŝƚŽůĚŬĞƉŝŶƐŬŝ >ŝŶŬĞĚ/Ŷ ZĞĚĂĐƟĞ͗ ŚƩƉƐ͗ͬ​ͬŶů͘ůŝŶŬĞĚŝŶ͘ĐŽŵͬ ĐŽŵƉĂŶLJͬĚƵƚĐŚͲŝƚͲĐŚĂŶŶĞů &ĂĐĞŬ͗ ŚƩƉƐ͗ǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬ ĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞůͬ dĞůĞĨŽŽŶ ϬϲͲ ϰϭϬ Ϭϯ ϵϬϲ ZĞĚĂĐƟĞ DĂƌĐŽ ǀĂŶ ĚĞƌ ,ŽĞǀĞŶ͕ dĞƵƐ DŽůĞŶĂĂƌ͕ tŽƵƚĞƌ ,ŽĞīŶĂŐĞů͕ :ĞƌŽĞŶ ŽƌĚĞǁŝũŬ͕ ,ĂŶƐ ^ƚĞĞŵĂŶ͕ ŶŶĞ ǀĂŶ ĚĞŶ ĞƌŐ͕ DĂƌƟũŶ <ƌĞŐƟŶŐ ĞŶ :ŽŚĂŶ ǀĂŶ >ĞĞƵǁĞŶ KƉĞƌĂƟŽŶƐ Θ ůĂĚŵĂŶĂŐĞƌ DŽŶŝƋƵĞ sƌĞĞƐǁŝũŬ ŵ͘ǀƌĞĞƐǁŝũŬΛĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů͘Ŷů ƚĞůĞĨŽŽŶ͗ Ϭϲ Ͳ Ϯϴϭ ϭϳ ϲϭϳ

dŽŵ sĞƌŬƵŝů

WW>/ d/KE Θ /E&Z ^dZh dhZ W Z&KZD E ' /EEKs d/KE^ KZ'd d /E&Z ^dZh dhZ E E WW>/ d/ ^ 'K W ' ϯϰ ^ĞĐƵƌŝƚLJ Θ WĂƌƚŶĞƌ ĐŽƐLJƐƚĞŵƐ > ^d/E' / E^d͗ E/ ht EdZhD s />/', / E /'/d >/^ Z/E' Z ! Zd ^zE Z'/ W ' ϯϲ ůŽƵĚ Θ ^ƚƌĂƚĞŐLJ W^K>hd/KE^͗ d Ed Z D/'Z Z E E Z >Kh ͍ &/E/ Z E ' ' E >Kh ^dZ d '/ E KWd/ W> E W ' ϯϴ

ŶĚƌĠ ǀĂŶ KŽƐƚĞŶ

^ĞĐƵƌŝƚLJ ' d t Z^ ,htd sKKZ ^hWW>zͳ , /Eͳ dd <^ E KW E^d E ,d Z hZ E W ' ϰϬ ^ĞĐƵƌŝƚLJ /Ed Zy/KE͗ t t/>> E s Z E Z E /dͳ ,K &d E hhZ D & />/d Z E͛ W ' ϰϮ ^ŽŌǁĂƌĞ Θ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ^K&dt Z KE ͗ D d sDt Z s/^KZz ^ Zs/ , > E KZ' E/^ d/ ^ D Z h/d sDt Z W ' ϰϰ ^ĞĐƵƌŝƚLJ ϭϬ E dtKZ<^͗ K^ s Z'd ^d ^ D Z s E /dͳWZK& ^^/KE > W ' ϰϲ

^ĂůĞƐ DĂƌĐ :ŽŶŐďůŽĞĚ ŵ͘ũŽŶŐďůŽĞĚΛĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů͘Ŷů ƚĞůĞĨŽŽŶ͗ Ϭϲ Ͳ ϰϯϳ ϱϯ ϳϱϵ WĂƌƚŶĞƌ DĂŶĂŐĞƌ zǀŽŶŶĞ ĂŶƐĂŐŝ LJ͘ďĂŶƐĂŐŝΛĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů͘Ŷů ƚĞůĞĨŽŽŶ͗ Ϭϲ Ͳ Ϯϯϱ ϯϬ ϯϵϵ ŝŶĚƌĞĚĂĐƟĞ DŝĐŚĞů ZŽůǀŝŶŬ &ŽƚŽŐƌĂĮĞ tŝŵ ǀĂŶ /:njĞŶĚŽŽƌŶ sŽƌŵŐĞǀŝŶŐ ĐŽůŽƌƐĐĂŶ s͕ ǁǁǁ͘ĐŽůŽƌƐĐĂŶ͘Ŷů ƌƵŬǁĞƌŬ dĞŶ ƌŝŶŬ͕ DĞƉƉĞů ĞŶŬĞůĞ ĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ͘ KǀĞƌŶĂŵĞ ǀĂŶ ĂƌƟŬĞůĞŶ ŶĂ

Dutch IT Datacenter Special | 5


Samen helpen Equinix en Dell Technologies klanten in dit tijdperk van hybride en multi-cloud <KK/D E E s E KK>t/:< > '' E h/d ,K /dͳW ZdE Z^ E /E <> Ed E Zs E WZK&/d Z E͘ ' &(

# # ( # # & * 2$ #' #$ "& )2 % % #$+ # $ ( # %&$$ %( # ' $% % & % ' # %- 0 $ "& ) ( # ŚĞĞů ǁĂƚ ũĂƌĞŶ ƉƌĞƫŐ ƐĂŵĞŶ Žŵ ǀĂŶƵŝƚ ŚĞƚ % % # ! $$ ' # ! #% #$ % % 1+ %# !% DĂƌƟũŶ <ŽŽŝŵĂŶ ;^ĂůĞƐ ŝƌĞĐƚŽƌ ĞŶĞůƵdž "& )3 - %# ' ( ;^ĞŶŝŽƌ ŝƌĞĐƚŽƌ ĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ^ĂůĞƐ ďŝũ Ğůů $3 % & % $ ( # # % % ' # #% ' # & %* - 0 #% #$ % ! # $%#& %&&# ' $+ * ' #' $ ! %$ "& )- * % $ #' $ ' "& ) + ( # # ( # ' $ ' ' % # $ %-1 # $ $ #% $ % ! #% #$ ! ĞĞŶ ƐƚƵŬ ŝŶƚĞŶƐŝĞǀĞƌ ŐĞǁŽƌĚĞŶ͘ Ăƚ ŚĞĞŌ $ % % % &( 2 ƉŽƌƞŽůŝŽ ǀĂŶ Ğůů dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ ĞĞŶ $ # $2 2$ #' 2 ! $$ ( # % & ! % 2 # $%#& %&&# & - % $ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ƐƚĂƉ ďŝŶŶĞŶ ĚĞ ĂŵďŝƟĞƐ ǀĂŶ Ğůů dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ Žŵ ŚĞƚ ŚĞůĞ ƉŽƌƞŽůŝŽ ĂůƐ $% % - ' #$ # /$ $ & % # + ( # # s^͕ &ƌĂŶŬƌŝũŬ͕ ƵŝƚƐůĂŶĚ ĞŶ 'ƌŽŽƚͲ ƌŝƩĂŶŶŝģ͘ EĞĚĞƌůĂŶĚ ŝƐ ůĂƚĞƌ Ěŝƚ ũĂĂƌ ĂĂŶ &#%- ( , 0 % ( $2 2$ #' + &

6 | Dutch IT Datacenter Special

% & # & % ' * ' # % ! & # &$ $$- * # ' #* # ' ' ' - # ( # ( $ ( # % "& ) & ( & ' # -1 $ ( # ' % & %$% - ( , 0 * $ # $%#& %&# ! $$ + # ( * %&&# % % #$ - "& ) $ ' # $ ! # % ( # ( $! # % $ % -1 # $ % + % ' * % + #& % - <ŽŽŝŵĂŶ ǀƵůƚ ĂĂŶ͗ ͞KŶnjĞ ŬůĂŶƚĞŶ ǁŽƌƐƚĞůĞŶ ' # # % % ' # # !# - # * % ' ' # ! % ! #% # %( # - * ' # ( % ( .! ( # % # / + $ ( # %&$$ "& )+ % ' # # ! #% # ĚĞ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ǀĞƌǀŽůŵĂĂŬƚ ƌŝĐŚƟŶŐ ĚĞ

ĞŝŶĚŬůĂŶƚ͘͟ <ŽŽŝŵĂŶ ŶŽĞŵƚ ŶŽŐ ĞĞŶ # #, &&#* - 0 % $ ' * # $% %$ $ ŚĞĞŌ ĚĂĂƌŝŶ͕ ŶĞƚ ĂůƐ ǁŝũ͕ ĞĞŶ ĚƵŝĚĞůŝũŬĞ ĞŶ ǀŽŽƌƵŝƚƐƚƌĞǀĞŶĚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͘ ĞŝĚĞ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ! % $% & % $!# ! # % ĞůŬĂĂƌ͘ ^ĂŵĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ŬůĂŶƚĞŶ ŚĞůƉĞŶ & &&#* $ $% -1 Dh>d/ͳ >Kh ( # ' # * % ' # #%+ njŝĞŶ sĂŶ ĚĞ ŽŽůǁŝũŬ ĞŶ <ŽŽŝŵĂŶ͘ ŝĞ ůĂĂƚƐƚĞ njĞŐƚ͗ ͞ ƌ ŝƐ ĞĞŶ ďĞŚŽĞŌĞ ĂĂŶ ŵƵůƟͲ & , % # # & $ ŵĞĞƌĚĞƌĞ ^ĂĂ^ͲĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ǀĂŶ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ & ' # #$ $ % ( # # %- ' # # * % # % # * $ ( # - $ # % # $! % ( & ůĞŝĚĞŶĚĞ ƌŽů ƐƉĞůĞŶ ŵĞƚ ŚĞƚ ƉůĂƞŽƌŵ ǁĂĂƌ

Eén van de partners die al volop gebruik maakt van de mogelijkheden die de combinatie van Equinix en Dell biedt, is SLTN. “Onlangs hebben wij met Dell en Equinix een heel mooi project gedaan bij een samenwerkingsverband van een flink aantal gemeentes die via een shared services center samenwerken”, zo laat Eugene Tuinman, de CEO van SLTN, weten. “Gezamenlijk ontzorgen wij hen op het gebied van datacentercapaciteit en connectivity. Alles is daarbij perfect afgestemd op de wens van de klant.”


DATACENTERS

& !" $ &. & & $% ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĞŝƚ ĚƵƐ͘͟ sĂŶ ĚĞ ŽŽůǁŝũŬ njŝĞƚ , ! &) 0 2 $ " ( $ & & % $ $ "' !' ,!' 0 & ) $. ' , & $ ( " $ )!$ ! ( $% ', % 0 & & $ ' ! ! !' % $&0 % $ (!!$03

$& $% %" ' &$! $ $! . ( &) 0 !! ) / 2 $& $% ! ( $ !!$ & & ( %& $ $!!& & & $ & , , ! & ďĞŚĞƌĞŶ͘ Ăƚ ŬƵŶŶĞŶ njĞ ƉƌĂĐŚƟŐ ! $ $ #' *0 $ !!$ & !! (!!$ & , , !" ' !$ '% %% ' $ & / & 2 ! & ,! ) ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ĚŝĞŶƐƚĞŶƉŽƌƞŽůŝŽ͘ $ ( , ( $ &)!!$ !( $ $ (!!$ (!!$ " $& $% % & , ! ' ! ( $ "$ % ' & ! %& $ (!' %& &! , 3. & !! ) ( $ $0 ' (! 0 & " $& $% ͞EƵ njŝĞ ũĞ ĞĞŶ ǀƌĂĂŐ ŶĂĂƌ ĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƚĞŝƚ͘ ŵĞƚ ĚĞnjĞ ƉƌŽƉŽƐŝƟĞ ŵĂŬŬĞůŝũŬĞƌ Žŵ ƐƚƌĂŬƐ & % ) $ & ' & ! !( $%& " ( "$! ' & $ %& ( $ &0 & ) !" % " $ & ' 03 $ ! ( ' . ,! $ (!!$ ( %& $ 0 ) 2 , , !" !%% & !! !" ' % % (!!$ " $& $% ! ') & $ ( $ $' 0 & '% %% ! !" & !') . & 0 & % % & (!!$ $ % $ !" ! ! , ! $! ". & (!!$ $!& & & $% % $ , 3. ( $ ' & & $"$ % %03 !! / 2 !!$ !! 0 2 & ) ' ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĚŝĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ŽǀĞƌ njŝũŶ ĚĂƚĂ͕ ǁŽƌŬůŽĂĚƐ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ĂĂŶ ĞůŬĂĂƌ ƐĐŚĂĂůďĂĂƌŚĞŝĚ ĞŶ ŇĞdžŝďŝůŝƚĞŝƚ ĞŝƐƚ͕ ŝƐ Ěŝƚ ' !"" 0 % $ % " $& $ & $ %% &03 $ ' & . ' (

) $ &! (! (!!$ &0 , ! , & & $% & & % ! &%& 0 $& $% , & $ ( ! ! % #' *. $ , ' ' %& !! ( $ & ! % ) $ ) !%+%& . ( 1 $% &!& (!!$ ĐĞŶƚƌĂůĞ ŽǀĞƌŚĞĚĞŶ͘ ŝĞ njŝũŶ ůĞƩĞƌůŝũŬ ĞĞŶ $!% ! ( ( $) $ . '& ( ! , "!$& "$ ( & ( $ 0 , & %!!$& ( $ & ( $ ( & "$ ( & & $ & % $! 0 $& $% , $ !!$ ) $ $. , ŬƵŶŶĞŶ ƌĂnjĞŶĚƐŶĞů ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚĞ KĸĐĞ 6874! ( ( & ! &% ' & 0 ! $ , !!% ,! ! &%& '% !! ') '% %% ! 03 ! , & , &! ! %& $' &- !! / 2 ( $) & & ) % ! ( $ $ ,' !( $ !" $ %& ' & (!!$ & !" Ěŝƚ ŵŽŵĞŶƚ͕ njŽĂůƐ ƐĞĐƵƌŝƚLJ ĞŶ ŵƵůƟͲĐůŽƵĚ͘͟ !! ) / 2 , % ) $ , ! $ & % ( $ )!$ 03

Dutch IT Datacenter Special | 7


Dirk Altgassen heeft IT-landschap grondig vernieuwd

Etex dankzij cloud en IT-dienstverlener flexibeler EdZ E ^ : Z ' > E dZK& ,/: E s Z^W>/Ed Z ͕ ' d Z /dͳ> E ^ , W E͘ Ks Z' E' E Z >Kh KDWhd/E' E ^ D Et Z</E' D d /dͳ / E^ds Z> E Z K'E/ Ed tŝƚŽůĚ <ĞƉŝŶƐŬŝ ĞŶ dĞƵƐ DŽůĞŶĂĂƌ

ŚĞĞŌ ũĂƌĞŶůĂŶŐ ŐĞǁĞƌŬƚ ĂůƐ /dͲ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ͘ ,ŝũ ŚĞĞŌ ^ WͲ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟĞƐ ďĞŐĞůĞŝĚ͕ ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ /dͲƉƌŽũĞĐƚĞŶ ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ ĞŶ ŵŝŐƌĂƟĞƐ ƚŽƚ ĞĞŶ ŐŽĞĚ ĞŝŶĚĞ ŐĞďƌĂĐŚƚ͘ Ŷ ĞĞŶ ƉĂĂƌ ũĂĂƌ ŝŶ ĚĞ ďĂŶŬǁĞƌĞůĚ ŐĞǁĞƌŬƚ͕ ŵĂĂƌ ĚĞ ƐƚĞƌŬĞ ƌĞŐƵůĞƌŝŶŐ ŝŶ ĚĞnjĞ ďƌĂŶĐŚĞ

8 | Dutch IT Datacenter Special

ƐƚƵŝƩĞ ŚĞŵ ƚĞŐĞŶ ĚĞ ďŽƌƐƚ͘ ŝũŶ ďĂĂŶ ĂůƐ /K ďŝũ ŬƌĂŶĞŶĨĂďƌŝŬĂŶƚ 'ƌŽŚĞ ƐŵĂĂŬƚĞ ŶĂĂƌ ŵĞĞƌ͘ Ž ŝƐ Śŝũ ďŝũ ƚĞdž ĂĂŶŐĞŵŽŶƐƚĞƌĚ͘ ͞/Ŭ ŚŽƵ ǀĂŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĞŶ ŚĞƚ ǁĞƌŬĞŶ ŵĞƚ ŵĞŶƐĞŶ͖ ĚŝĞ ĐŽŵďŝŶĂƟĞ ǀŝŶĚ ũĞ ŝŶ ĚĞ ƌŽů ǀĂŶ ĚĞ /K͘ ŝũ ƚĞdž ǁĂƐ ƚƌŽƵǁĞŶƐ ŶŽŽŝƚ ĞĞŶ /K ŐĞǁĞĞƐƚ͖ ŝŬ ďĞŶ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ͘ Ğ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ Žŵ ĚĞ /d ďŝũ ƚĞdž ŐƌŽŶĚŝŐ ƚĞ

ǀĞƌŶŝĞƵǁĞŶ͕ ƚƌŽŬ ŵŝũ ĂĂŶ͘͟ dŝũĚ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŬŽƌƚĞ ďĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ďĞĚƌŝũĨ͘ Ğ ĨĂďƌŝŬĂŶƚ ǀĂŶ ďŽƵǁŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ ŝƐ ďĞŐŽŶŶĞŶ ŝŶ ϭϵϬϱ ŝŶ ƌƵƐƐĞů ǁĂĂƌ ŚĞƚ ŚŽŽŅĂŶƚŽŽƌ ŶŽŐ ƐƚĞĞĚƐ ŝƐ ŐĞǀĞƐƟŐĚ͘ /Ŷ ĚĞ ůŽŽƉ ĚĞƌ ũĂƌĞŶ ŝƐ ŚĞƚ ďĞĚƌŝũĨ ƵŝƚŐĞŐƌŽĞŝĚ ƚŽƚ ĞĞŶ ŵƵůƟŶĂƟŽŶĂů͗ ĂĐƟĞĨ ŝŶ ϰϮ ůĂŶĚĞŶ͕ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ϭϭ͘ϬϬϬ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ͕ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ϭϭϬ ǀĞƐƟŐŝŶŐĞŶ ĞŶ ĞĞŶ ŽŵnjĞƚ ǀĂŶ Ϯ͕ϲ ŵŝůũĂƌĚ ĞƵƌŽ ŝŶ ϮϬϮϬ͘ ,Ğƚ ďĞĚƌŝũĨ ǀŽĞƌƚ ƟĞŶ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ͕ ďĞŬĞŶĚĞ ŵĞƌŬĞŶ͕ ǁĂĂƌŽŶĚĞƌ ƚĞƌŶŝƚ͕ ^ƵƉĞƌďŽĂƌĚ ĞŶ ƵƌůŽĐŬ͘,Ğƚ tĂƚ ƚƌŽĨ ůƚŐĂƐƐĞŶ ĂĂŶ ďŝũ njŝũŶ ĂĂŶƚƌĞĚĞŶ͍ ͞ ůŬĞ ǀĞƐƟŐŝŶŐ ŚĂĚ njŝũŶ ĞŝŐĞŶ /d͘ ƵƐ ĞĞŶ ǀĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶŚĞŝĚ ĂĂŶ W ͛Ɛ͕ ŶĞƚǁĞƌŬĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ͕ ĞŶnjŽǀŽŽƌƚƐ͘ >ŽƚƵƐ EŽƚĞƐ ĂůƐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞƉůĂƞŽƌŵ͕ ^ WͲ ƐŽŌǁĂƌĞ ŽƉ ĞĞŶ ^ͬϰϬϬ͘ sŽŽƌ ĚĞ ǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐ ǀĂŶ ĞĞŶ ŬĂŶƚŽŽƌ ďŝũ ĞĞŶ ǀĂŶ ŽŶnjĞ ĨĂďƌŝĞŬĞŶ ǁĂƐ ŚĞƚ ŶŽĚŝŐ Žŵ ĞĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ƚĞ ƐůŽƉĞŶ͘ Ăƚ ďƌĂĐŚƚ ŽŶƐ ĂĂŶ ŚĞƚ ĚĞŶŬĞŶ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ŶƵƚ ǀĂŶ ĞŝŐĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ͘ tĞ ŐƌĞƉĞŶ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ĂĂŶ Žŵ ŐĞĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŵĞĞƌ ƚĞ ŚĞďďĞŶ͘ tĞ ŚĞďďĞŶ ƚŽĞŶ ŚĞƚ ^ WͲůĂŶĚƐĐŚĂƉ ŽŶĚĞƌŐĞďƌĂĐŚƚ ďŝũ &ŝũƵƚƐŝ͘ tĞ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ ǀĞĞů ^ WͲƐLJƐƚĞŵĞŶ͕ ǁĂĂƌŽŶĚĞƌ ƌŝďĂ ;ƐƉĞŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ ĞŶ ^ƵĐĐĞƐƐ&ĂĐƚŽƌƐ ;ƉĞƌƐŽŶĞĞůƐnjĂŬĞŶͿ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ ǁĞ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŽŽŬ ^ĂůĞƐĨŽƌĐĞ ;ŬůĂŶƚďĞŚĞĞƌͿ͘ sĂŶĂĨ ϮϬϭϴ ĚƌĂĂŝƚ ĚĞ ƌĞƐƚ ǀĂŶ ŽŶnjĞ ƐLJƐƚĞŵĞŶ ŽŽŬ ŝŶ ĞĞŶ DŝĐƌŽƐŽŌ njƵƌĞ ĐůŽƵĚ͘͟ ŽŽƌŚĞĞŶ ĂůůĞ ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶ ŝƐ ŐĞƐƚĂůƚĞ


CIO INTERVIEW

‘Verder werken we aan het menselijk aspect van de IT-organisatie: kennis en vaardigheden op peil houden en meer diversiteit.’ ŐĞŐĞǀĞŶ ĂĂŶ ĚĞ Ăů ůĂŶŐĞƌ ůĞǀĞŶĚĞ ǁĞŶƐ Žŵ ĚĞ /d ƚĞ ĐĞŶƚƌĂůŝƐĞƌĞŶ͘ Ăƚ ŝƐ ŝŶŵŝĚĚĞůƐ ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͕ njŽǁĞů ƚĞĐŚŶŝƐĐŚ ĂůƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐĐŚ ĞŶ ĚĞ ŝŶnjĞƚ ǀĂŶ ƉĞƌƐŽŶĞĞů͘ h^dZ >/! Ğ ŽǀĞƌŐĂŶŐ ŶĂĂƌ ĐůŽƵĚ ĐŽŵƉƵƟŶŐ ĞŶ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ ĞĞŶ /dͲĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶĞƌ ŚĞĞŌ ǀĞĞů ŇĞdžŝďŝůŝƚĞŝƚ ŽƉŐĞůĞǀĞƌĚ͘ ͞sƌŽĞŐĞƌ ǁĂƐ ũĞ ǀĞĞƌƟĞŶ ǁĞŬĞŶ ŽŶĚĞƌǁĞŐ ĂůƐ ũĞ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ƐĞƌǀĞƌ ĞƌŐĞŶƐ ŵŽĞƐƚ ŝŶƐƚĂůůĞƌĞŶ͘ EƵ ŝƐ ŚĞƚ ĞĞŶ ŬǁĞƐƟĞ ǀĂŶ ŐĞǁŽŽŶ ĂĂŶǀƌĂŐĞŶ ďŝũ ĚĞ ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶĞƌ ĞŶ ŚĞƚ ŝƐ ŝŶ ĞĞŶ ƉĂĂƌ ŵŝŶƵƚĞŶ ŐĞƌĞŐĞůĚ͘ tĞ ŬƵŶŶĞŶ ŽŶƐ ŶƵ ĨŽĐƵƐƐĞŶ ŽƉ ĚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ͕ ŽƉ ĚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ ǁĂĂƌĚĞ ǀĂŶ /d͘͟ Ăƚ ĚĞ ƐƚƌŽŽŵůŝũŶŝŶŐ ĞŶ ĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƟĞ ǀĂŶ ĚĞ ĂƵƚŽŵĂƟƐĞƌŝŶŐ njŝũŶ ǀƌƵĐŚƚĞŶ ĂĨǁĞƌƉƚ͕ ƚŽŽŶƚ ůƚŐĂƐƐĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ĂĐƋƵŝƐŝƟĞ ǀĂŶ <ŶĂƵĨ ƵƐƚƌĂůŝģ͘ ͞/Ŷ ŶŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϮϬ ŚĞďďĞŶ ǁŝũ ĚĞ ƵƐƚƌĂůŝƐĐŚĞ ƚĂŬ ǀĂŶ <ŶĂƵī ŽǀĞƌŐĞŶŽŵĞŶ͖ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƟĞ ǀĂŶ ŐŝƉƐƉůĂƚĞŶ͘ ĂŶ ďĞŐŝŶƚ ŚĞƚ ƉƌŽĐĞƐ Žŵ ĚĞ ĂƵƚŽŵĂƟƐĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ĚŝĞ ǀĞƐƟŐŝŶŐ ƚĞ ŝŶƚĞŐƌĞƌĞŶ ŝŶ ŽŶnjĞ ƐLJƐƚĞŵĞŶ͘ 'ĞǁŽŽŶůŝũŬ ŝƐ ĚĂƚ ĞĞŶ ŬŽŵŵĞƌǀŽů ƉƌŽũĞĐƚ͕ ŵĂĂƌ ŚĞƚ ŝƐ ŽŶƐ ŝŶ ƚǁĂĂůĨ ŵĂĂŶĚĞŶ ŐĞůƵŬƚ͘ Ŷ ĚĂƚ ƵƐƚƌĂůŝģ ŝƐ ĂĨŐĞƌĞŝƐĚ͘ Ăƚ ŬŽŶ ŝŵŵĞƌƐ ŶŝĞƚ͗ ŚĞƚ ĐŽŶƟŶĞŶƚ ŚĂĚ Žŵ ĐŽƌŽŶĂ ƚĞ ďĞƐƚƌŝũĚĞŶ

ĂůůĞ ǀůƵĐŚƚĞŶ ǀĂŶ ĞŶ ŶĂĂƌ ƵƌŽƉĂ ǀĞƌďŽĚĞŶ͘ sƌŽĞŐĞƌ njŽƵĚĞŶ ǁĞ ĞĞŶ ƚĞĂŵ ĚĂĂƌŚĞĞŶ ŚĞďďĞŶ ŐĞƐƚƵƵƌĚ Žŵ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƟĞ ƚĞ ďĞŐĞůĞŝĚĞŶ͘ /Ɛ ŶŝĞƚ ŵĞĞƌ ŶŽĚŝŐ͘ tŝũ ŚĞďďĞŶ ǁĞů ŝŶ ĞĞŶ ĚƌĂĂŝďŽĞŬ ďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ ŚŽĞ ǁĞ ĚĞƌŐĞůŝũŬĞ ŝŶƚĞŐƌĂƟĞƐ ĂĂŶƉĂŬŬĞŶ͘͟ Ăƚ ŐĞůĚƚ ŽǀĞƌŝŐĞŶƐ ŽŽŬ ǀŽŽƌ ĚĞ ŽŵŐĞŬĞĞƌĚĞ ƌŝĐŚƟŶŐ͗ ĚĞ ǀĞƌŬŽŽƉ ǀĂŶ ĞĞŶ ĚŽĐŚƚĞƌďĞĚƌŝũĨ͘ sƌŽĞŐĞƌ ǁĂƐ ŚĞƚ ůĂƐƟŐ Žŵ Ěŝƚ ůŽƐ ƚĞ ǁĞŬĞŶ Ƶŝƚ ŚĞƚ ŵŽĞĚĞƌďĞĚƌŝũĨ͘ ͞ ĂŶŬnjŝũ ĐůŽƵĚ ĐŽŵƉƵƟŶŐ ŝƐ ĚĂƚ ŶƵ ĞĞŶ ƐƚƵŬ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞƌ͕͟ ƐƚĞůƚ ůƚŐĂƐƐĞŶ͘ E/ D E KEd^> ' E sĂŶ ϮϬϭϲ ƚŽƚ ϮϬϭϵ ŝƐ ŚĞƚ ƉƌŽũĞĐƚ ƚĞdž /d :ŽƵƌŶĞLJ ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘ ŝƚ ůĞŝĚĚĞ ƚŽƚ ĞĞŶ ĐĞŶƚƌĂůĞ /dͲŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ǀŽŽƌ ĚĞ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚ ŽƉĞƌĞƌĞŶĚĞ ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ͘ ͞tĞ njŝũŶ ƚŽĞŶ ĂůůĞŶ ŽǀĞƌŐĞƐƚĂƉƚ ŽƉ DŝĐƌŽƐŽŌ ϯϲϱ͘ Ăƚ ŚĂĚ ůĂƚĞƌ͕ ƚŽĞŶ ŽǀŝĚͲϭϵ ŝŶ ϮϬϮϬ ƐƚĂƌƩĞ͕ ŚĞƚ ǀŽŽƌĚĞĞů ĚĂƚ ŝĞĚĞƌĞĞŶ Ăů ŐĞǁĞŶĚ ǁĂƐ Žŵ ŵĞƚ dĞĂŵƐ ƚĞ ǁĞƌŬĞŶ͘͟ Ğ ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ /dͲůĂŶĚƐĐŚĂƉ ŚĂĚ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ŐĞǀŽůŐĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ /dͲ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ͖ ŚƵŶ ĨƵŶĐƟĞƐ ǀĞƌĂŶĚĞƌĚĞŶ͘ ͞/Ŷ ϮϬϮϬ ŚĞĞŌ ĚĞ ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ ďĞƐůŽƚĞŶ ŵĞĞƌ ƚĞ ĚŽĞŶ ŵĞƚ ĂƵƚŽŵĂƟƐĞƌŝŶŐ͕ ŵĞƚ ĂůůĞ ĚĂƚĂ ĞŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ĚŝĞ ĚĂĂƌŝŶ ůŝŐƚ ďĞƐůŽƚĞŶ͘ dŽĞŶ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ

Z Z ,KZ/ KE &KdK'Z &͗ Ξ ZhEK ,K>sK d

Etex is lid van Beltug, de Belgische vereniging voor CIO’s en allen die verantwoordelijk zijn voor het werken met digitale technologieën bij organisaties. Vergelijkbaar met het CIO Platform in EE 'h/E ͕ KDDhE/ͳ E/ >> : K ^͕ d/KE D E ' Z >dh' K >dh' Nederland. Dirk Altgassen, de CIO van Etex, vindt het lidmaatschap zeer nuttig. “Vooral voor mijn teamleden. Zij zijn druk met hun werk als netwerkbeheerder, applicatiebeheerder of accountant. Via de activiteiten van Beltug leren ze hoe anderen bepaalde zaken aanpakken. Zij krijgen een bredere horizon; dat is heel zinvol.”

ƉƌĂŬƟƐĐŚĞ ĚĞĞů ǀĂŶ ĂƵƚŽŵĂƟƐĞƌŝŶŐ ƵŝƚǀŽĞƌƚ͘ ĂĂƌǀŽŽƌ ŚĞďďĞŶ ǁŝũ ŽŐŶŝnjĂŶƚ ŐĞŬŽnjĞŶ͘ Ăƚ ŐĞĞŌ ŽŶƐ ĚĞ ŇĞdžŝďŝůŝƚĞŝƚ ĞŶ ƐĐŚĂĂůďĂĂƌŚĞŝĚ ĚŝĞ ǁĞ ŶŽĚŝŐ ŚĞďďĞŶ͘ ŝĞ ŽƉĞƌĂƟĞ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ŬƵŶŶĞŶ ƵŝƚǀŽĞƌĞŶ ŽŶƚƐůĂĂŶ͘ tĞ ŚĞďďĞŶ ĚĞ /dͲŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĞĞŶ ͚ĂůůĞƐ ǁĞƚĞŶ͛ͲĐƵůƚƵƵƌ͘͟ /dͳ^ hZ/dz EƵ ƐƉĞĞůƚ /dͲƐĞĐƵƌŝƚLJ ĞĞŶ ŶŽŐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌĞ ƌŽů ŝŶ ŚĞƚ ǁĞƌŬ ǀĂŶ ůƚŐĂƐƐĞŶ͘ ͞tĞ ĚŽĞŶ Ğƌ ĂůůĞƐ ĂĂŶ Žŵ ŚĞƚ ďĞǁƵƐƚnjŝũŶ ǀĂŶ ŽŶnjĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ƚĞ ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͘ Ŷ ǁĞ ŚĞďďĞŶ ǀŝĂ ŽŐŶŝnjĂŶƚ ĞĞŶ ^ĞĐƵƌŝƚLJ KƉĞƌĂƟŽŶƐ ĞŶƚĞƌ ŵĞƚ ĞĞŶ ^/ DͲŽƉůŽƐƐŝŶŐ ŝŶŐĞƌŝĐŚƚ͘͟ ŶĚĞƌĞ ŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶ ĚŝĞ ƐƉĞůĞŶ͗ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƟĞ ǀĂŶ /d ĞŶ Kd͕ ǁĂĂƌ ŶĂĚƌƵŬŬĞůŝũŬ ŽŽŬ ĞĞŶ ƐĞĐƵƌŝƚLJͲĂƐƉĞĐƚ ĂĂŶ njŝƚ͘ ͞sĞƌĚĞƌ ǁĞƌŬĞŶ ǁĞ ĂĂŶ ŚĞƚ ŵĞŶƐĞůŝũŬ ĂƐƉĞĐƚ ǀĂŶ ĚĞ /dͲŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͗ ŬĞŶŶŝƐ ĞŶ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ŽƉ ƉĞŝů ŚŽƵĚĞŶ ĞŶ ŵĞĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ͘ tĞ ŚĞďďĞŶ ŶƵ ƐůĞĐŚƚƐ ĂĐŚƫĞŶ ƉƌŽĐĞŶƚ ǀƌŽƵǁĞŶ͖ ĚĂƚ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ǀĞƌŚŽŐĞŶ͘ Ŷ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ŐĞǀĞŶ ǁĞ ŝŶǀƵůůŝŶŐ ĂĂŶ ŚĞƚ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚƐďĞůĞŝĚ ŝŶ ŽŶnjĞ ĨĂďƌŝĞŬĞŶ ĞŶ ůĞǀĞƌŝŶŐƐŬĞƚĞŶƐ͘ ůƐ ůĂĂƚƐƚĞ ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ ǁŝů ŝŬ ĚĞ ŵŝŐƌĂƟĞ ŶĂĂƌ ^ W ^ͬϰ, E ŶŽĞŵĞŶ͘ ƌ ŝƐ ŶŽŐ ǁĞƌŬ ŐĞŶŽĞŐ ƚĞ ĚŽĞŶ͘͟ >h/^d Z E Z h^/E ^^ ĞŶ ƟƉ ǀŽŽƌ njŝũŶ ǀĂŬŐĞŶŽƚĞŶ͍ ͞>ƵŝƐƚĞƌ ŶĂĂƌ ĚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ͘ /Ŷ ŚĞƚ ďĞŐŝŶ ŚĞď ŝŬ ŚĞĞů ǀĞĞů ŐĞƌĞŝƐĚ Žŵ ŵŝũŶ ŽŽƌ ƚĞ ůƵŝƐƚĞƌ ƚĞ ůĞŐŐĞŶ͘ Ăƚ ŝƐ ŶƵ ůĂƐƟŐĞƌ͕ ŵĂĂƌ Ğƌ njŝũŶ ĂŶĚĞƌĞ ŵŝĚĚĞůĞŶ Žŵ ƚĞ ŚŽƌĞŶ ǁĂƚ Ğƌ ƐƉĞĞůƚ͘ /Ŭ ŚŽŽƌĚĞ ƚŽĞŶ ǀĞĞů ŬůĂĐŚƚĞŶ ŽǀĞƌ ĚĞ /d͖ ĚĂĂƌ ŵŽĞƚ ũĞ ǁĂƚ ŵĞĞ ĚŽĞŶ͘͟ ŝũŶ ĂĂŶďĞǀĞůŝŶŐ ŝƐ Žŵ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĞŶ ǀŝƐŝĞ ƚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ ŽǀĞƌ ǁĞůŬĞ ƌŽů ĂƵƚŽŵĂƟƐĞƌŝŶŐ njŽƵ ŵŽĞƚĞŶ ƐƉĞůĞŶ ďŝŶŶĞŶ ĚĞ ďĞĚƌŝũĨƐǀŽĞƌŝŶŐ͘ ͞^ƚĞů ĚĂŶ ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ ĞĞŶ ƉůĂŶ ŽƉ ŚŽĞ ũĞ ĚĂĂƌ ŝŶǀƵůůŝŶŐ ĂĂŶ ǁŝů ŐĞǀĞŶ ĞŶ ǁŝĞ ĚĂĂƌďŝũ ďĞƚƌŽŬŬĞŶ ĚŝĞŶĞŶ ƚĞ njŝũŶ͘ :Ğ ŚĞďƚ ĞĐŚƚ ĞĞŶ ƌŽĂĚŵĂƉ ŶŽĚŝŐ ĞŶ ǁĞĞƐ ĚĂĂƌŝŶ ƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƚ͘͟

Dutch IT Datacenter Special | 9


Gartner-specialist David Cappuccio ziet rol datacenter veranderen

Datacenter wordt Center for Data KZ' E/^ d/ ^ Z !Z E E ,z Z/ t Z<KD' s/E' D d d Ed Z^ E ΈD Z Z Ή E dt Z< Έ ' KDWhd/E'Ή͘ ' ZdE Zͳ^W / >/^d s/ WWh /K / d d ͚,z Z/ ͛ E >/:s Zd: /^͘ ͞s > d > /E ' KEd^d E͕ D Z E ^h ^ d <KDd /E , d d Ed Z KD Z d tKZ E s Zt Z<d͘ , d d Ed Z tKZ d E Ed Z &KZ d ͘͟ tŝƚŽůĚ <ĞƉŝŶƐŬŝ ĞŶ dĞƵƐ DŽůĞŶĂĂƌ

ŚƵŝĚŝŐĞ ƟƚĞů ŝƐ sW Θ ŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚ ŶĂůLJƐƚ͕ ŚŝĞĨ ŽĨ ĂƚĂ ĞŶƚĞƌ ZĞƐĞĂƌĐŚ͘ Ğ ůĂĂƚƐƚĞ ƚǁĂĂůĨ ũĂĂƌ ŚĞĞŌ ŚĞƚ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ njŝũŶ ǀŽůůĞĚŝŐĞ ĂĂŶĚĂĐŚƚ͘ DĞƚ ĚĞ ŽƉŬŽŵƐƚ ǀĂŶ ĐůŽƵĚ ĞŶ ĞĚŐĞ ĐŽŵƉƵƟŶŐ ǀĞƌĂŶĚĞƌƚ ĚĞ ƌŽů ǀĂŶ ŚĞƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ͘ Ŷ ĚĂĂƌŵĞĞ ŽŽŬ ĚĞ ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ĞƌǀĂŶ͘ ,ŝũ njŝĞƚ ĞǀĞŶĞĞŶƐ ĚĂƚ ĚĞ ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ ĞŝƐĞŶ ŐĂĂƚ ƐƚĞůůĞŶ ĂĂŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ͖ ǀŽŽƌĂů ŚĞƚ ĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌƵŝŬ ƐƚĂĂƚ ǀĂĂŬ ƚĞƌ ĚŝƐĐƵƐƐŝĞ͘ ,ŽĞǁĞů ǁĞƌĞůĚǁŝũĚ ƐůĞĐŚƚƐ ƚǁĞĞ ƉƌŽĐĞŶƚ ǀĂŶ ĂůůĞ ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚ ĚŽŽƌ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ǁŽƌĚƚ ŐĞĐŽŶƐƵŵĞĞƌĚ͘ ͞dŝĞŶ ũĂĂƌ ŐĞůĞĚĞŶ ůĂŐ WŽǁĞƌ hƐĂŐĞ ĸĐŝĞŶĐLJ ;Wh Ϳ ďŝũ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ƉƵŶƚũĞ ǀĂŶ ĚĞ ƚŽŶŐ͘ DĂĂƌ ŶƵ ŚŽŽƌ ũĞ Ğƌ ŶŝĞƚ ǀĞĞů ŵĞĞƌ ŽǀĞƌ͘ Ğ ŵĞĞƐƚĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝģůĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ njŝƩĞŶ ǁĞů ŽƉ ĞĞŶ Wh ǀĂŶ ϭ͕ϯ͖ ĚĂƚ ŝƐ ďĞƐƚ ŐŽĞĚ͘ tĂƚ ŶƵ ŽƉ ĚĞ ĂŐĞŶĚĂ ƐƚĂĂƚ͕ ŝƐ th ͗ tĂƚĞƌ hƐĂŐĞ ĸĐŝĞŶĐLJ͘ sĞĞů ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ njŽĞƚ ǁĂƚĞƌ ǀŽŽƌ ŬŽĞůŝŶŐ͘ ƌ ŝƐ ĞǀĞŶǁĞů ĞĞŶ ďĞƉĞƌŬƚĞ ŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚ njŽĞƚ ǁĂƚĞƌ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ͘ sŽŽƌĂů ŝŶ ĂůŝĨŽƌŶŝģ ĞŶ ŚĞƚ DŝĚĚĞŶͲKŽƐƚĞŶ ŚĞĞŌ Ěŝƚ ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ ǀĞĞů ĂĂŶĚĂĐŚƚ͕͟ ǀĞƌƚĞůƚ ĂƉƉƵĐĐŝŽ͘

‘Je ziet dat er kleine teams ontstaan die zich buigen over bepaalde workloads.’ 10 | Dutch IT Datacenter Special

/Ŷ ŚĞƚ ǀĞƌůĞŶŐĚĞ ǀĂŶ Ěŝƚ ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ njŝĞƚ Śŝũ ĚĂƚ /D ; ĂƚĂĐĞŶƚĞƌ /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ ǁĞĞƌ ĂĂŶ ďĞůĂŶŐ ƚŽĞŶĞĞŵƚ͘ ͞EŝĞƚ njŽnjĞĞƌ Žŵ ŚĞƚ ĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌƵŝŬ ŐŽĞĚ ƚĞ ƌĞŐĞůĞŶ͕ njŽĂůƐ ŚĞƚ ũĂƌĞŶ ŐĞůĞĚĞŶ ǁĞƌĚ ŐĞƉŽƐŝƟŽŶĞĞƌĚ͕ ŵĂĂƌ ŵĞƚ ŶĂŵĞ Žŵ ŝŶ ŬĂĂƌƚ ƚĞ ďƌĞŶŐĞŶ ǁĞůŬĞ ĂƉƉĂƌĂƚƵƵƌ ĞĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ŝŶ ŐĞďƌƵŝŬ ŚĞĞŌ͘ sŽŽƌĂů ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ŝŶ ĞĞŶ ŚLJďƌŝĚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ͘͟ ,ŝũ njŝĞƚ ĚĂƚ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ ŝƐ͘ ͞ ĞŬĞƌ ďŝũ ĐŽůŽĐĂƟĞͲĂĨƐƉƌĂŬĞŶ ǁŽƌĚƚ ŐĞŬĞŬĞŶ ŶĂĂƌ ŚĞƚ ƐƚƌŽŽŵͲ ĞŶ ǁĂƚĞƌǀĞƌďƌƵŝŬ ǀĂŶ ĚĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌͲ ĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ͘͟ KǀĞƌŝŐĞŶƐ ŬŽŵĞŶ ĚŝĞ ǀƌĂŐĞŶ ŽǀĞƌ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ ĞŶ ĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌƵŝŬ ŵĞĞƐƚĂů ŶŝĞƚ ǀĂŶ ĚĞ /dͲŵĂŶĂŐĞƌƐ͕ ŽŵĚĂƚ ĚŝĞ ĚĞ ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚƐƌĞŬĞŶŝŶŐ ŶŝĞƚ ďĞƚĂůĞŶ͘ ͞ Ğ ŵĞĞƐƚĞ ǀƌĂŐĞŶ ŚŝĞƌŽǀĞƌ ŬŽŵĞŶ ǀĂŶ ĚĞ &K͕͟ njĞŐƚ Ğ ĂŶĂůŝƐƚ ĐŽŶƐƚĂƚĞĞƌƚ ĚĂƚ ďĞƐƚƵƵƌĚĞƌƐ ǀĂŶ ŐƌŽƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐ ǀĂŶ ĚĂƚĂ ǀŽŽƌ ŚƵŶ ďĞĚƌŝũĨ ŝŶnjŝĞŶ͘ Ŷ ĚĂĂƌŵĞĞ ĚƵƐ ŽŽŬ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐ ǀĂŶ ĞĞŶ ŐŽĞĚ ǁĞƌŬĞŶĚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ͘ ͞DĂĂƌ ĂůƐ ũĞ ďĞĚĞŶŬƚ ĚĂƚ ŽǀĞƌ ǀŝũĨ ũĂĂƌ njĞƐƟŐ ƉƌŽĐĞŶƚ ǀĂŶ ĂůůĞ ĚĂƚĂ ŝŶ ĚĞ ĞĚŐĞ ŽŶƚƐƚĂĂƚ͕ ĚĂŶ ŵŽĞƚ ũĞ ŶĂĚĞŶŬĞŶ ŽǀĞƌ ĚĞ ƌŽů ǀĂŶ ŚĞƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ͘ tĂƚ ŚŽƵĚ ũĞ ŝŶ ĚĞ ĞĚŐĞ͕ ǁĞůŬĞ ĚĂƚĂ ǀĞƌŚƵŝƐ ŽĨ ŬŽƉŝĞĞƌ ũĞ ŶĂĂƌ ŚĞƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ͍ tĞůŬĞ ĚĂƚĂ ŝƐ Ğƌ ŝŶ ĚĞ ĐůŽƵĚ ĞŶ ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ ŚŽĞ ďƌĞŝ ũĞ ĂůůĞƐ ĂĂŶ ĞůŬĂĂƌ͍ ,Ğď ũĞ ŐĞŶŽĞŐ ŬĞŶŶŝƐ Žŵ W/͛Ɛ ƚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ ĞŶ ƚĞ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͍ <ĂŶ ŝŬ ĚĞ ĐůŽƵĚͲƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ƚŽĞƉĂƐƐĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ĞŝŐĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ͘ Ăƚ njŝũŶ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶ ǁĂĂƌ ĚĞ /dͲŵĂŶĂŐĞƌ ĞĞŶ ĂŶƚǁŽŽƌĚ ŽƉ ŵŽĞƚ ĨŽƌŵƵůĞƌĞŶ͖ ĚĂĂƌ ŵŽĞƚ ŚĞƚ


DATACENTER MODERNIZATION

ĂůŐĞŵĞĞŶ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ njŝĐŚ ŽŽŬ ŽǀĞƌ ďƵŝŐĞŶ͘ ŝƚ ŚŽŽƌƚ ƚŚƵŝƐ ĂĂŶ ĚĞ ĚŝƌĞĐƟĞƚĂĨĞů͘͟ ĂƉƉƵĐĐŝŽ ŚŽƵĚƚ ĚĞ ƚƌĞŶĚƐ ŝŶ ĚĞ ŐĂƚĞŶ ǀĂŶ &ŽƌƚƵŶĞ ϮϬϬϬͲďĞĚƌŝũǀĞŶ ĞŶ ŽǀĞƌŚĞĚĞŶ͘ ŝũ ŚĞďďĞŶ ĚĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ͘ ͞/Ŭ ŬƌŝũŐ ƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐ ǀĂĂŬ ĚĞ ǀƌĂĂŐ ǁĂĂƌŽŵ njĞ ĞŝŐĞŶůŝũŬ ďĞnjŝŐ ŵŽĞƚĞŶ njŝũŶ ŵĞƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ͘ Ğ njŝũŶ ĞĞŶ ďĂŶŬ͕ ĞĞŶ ŚĂŶĚĞůƐŚƵŝƐ͕ ŶŽĞŵ ŵĂĂƌ ŽƉ͖ ŐĞĞŶ /dͲŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘ ĞŶ ŐƌŽƚĞ ŐƌŽĞƉ ǁŝů Ğƌ ĚĂŶ ŽŽŬ ǀĂŶĂĨ͕ njŝũ ǀĞƌŚƵŝnjĞŶ ǁŽƌŬůŽĂĚƐ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ĐŽůŽĐĂƟĞ͖ ĚŝĞ ŵĂƌŬƚ ŐƌŽĞŝƚ ƐŶĞů͘ DĂĂƌ Ğƌ njŝũŶ ŽŽŬ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĚŝĞ ŚƵŶ ĞŝŐĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ǁŝůůĞŶ ďůŝũǀĞŶ ŚŽƵĚĞŶ͘ ĂĂƌ njŝĞ ũĞ ĚƌŝĞ ƚƌĞŶĚƐ͘ ůƐ ĞĞƌƐƚĞ ǁŝůůĞŶ njĞ ŚƵŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ŽƉƟŵĂůŝƐĞƌĞŶ͘ DĞĞƌ ĐŽŵƉƵƚĞƌŬƌĂĐŚƚ ƉĞƌ ǀŝĞƌŬĂŶƚĞ ŵĞƚĞƌ ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘ tŽƌŬůŽĂĚƐ ǀĞƌƐĐŚƵŝǀĞŶ͘ ĞŶ ďĞƉĂĂůĚĞ ŬĞƌŶ ďůŝũŌ ŝŶ ŚĞƚ ĞŝŐĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ͕ ŵĂĂƌ Ğƌ ŐĂĂŶ ŽŽŬ ǁŽƌŬůŽĂĚƐ ŶĂĂƌ ĚĞ ĐůŽƵĚ͕ ŶĂĂƌ ĚĞ ĞĚŐĞ͘ Ğ ǀƌĂĂŐ ŝƐ ĚĂŶ ŚŽĞ ĞĸĐŝģŶƚ njĞ ŵĞƚ ĚĞ ǁŽƌŬůŽĂĚƐ ŬƵŶŶĞŶ ŽŵŐĂĂŶ͕ ƋƵĂ ĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌƵŝŬ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͘ Ğ ǁŝůůĞŶ ŐĞĞŶ ŶŝĞƵǁďŽƵǁ͕ ŵĂĂƌ ƚŽĐŚ ŶŝĞƵǁĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ŬƵŶŶĞŶ ƚŽĞƉĂƐƐĞŶ ŝŶ ŚƵŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ͖ ŚŽĞ ĚŽĞ ũĞ ĚĂƚ͍ Ğ ĚĞƌĚĞ ƚƌĞŶĚ ŝƐ ĚĂƚ njĞ ŬŝũŬĞŶ ŶĂĂƌ ŶŝĞƵǁĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ͕ njŽĂůƐ ǁĂƚĞƌŬŽĞůŝŶŐ͘ KǀĞƌŝŐĞŶƐ ŚĂŶŐĞŶ ĚĞnjĞ ĚƌŝĞ ƚƌĞŶĚƐ ŚĞĞů ŶĂƵǁ ƐĂŵĞŶ͘͟ ŝũ ĂůůĞ ǀƌĂĂŐƐƚƵŬŬĞŶ ĞŶ ĚĞ ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶĚĞ ƌŽů ǀĂŶ ŚĞƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ƚƌĞĞĚƚ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ǀƌĂĂŐ ŽƉ ĚĞ ǀŽŽƌŐƌŽŶĚ͗ ,ŽĞ njŽƌŐ ŝŬ ĞƌǀŽŽƌ ĚĂƚ ŵŝũŶ ƉĞƌƐŽŶĞĞů ŚŝĞƌŵĞĞ Žŵ ŬĂŶ ŐĂĂŶ͍ Ŷ ŬĂŶ ŝŬ ǁĞů ĚĞ ŐĞƐĐŚŝŬƚĞ ͞ Ğ /dͲŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ŵŽĞƚĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞƌŬĞŶ ŵĞƚ ĚŝĞ ŶŝĞƵǁĞ͕ ǀĞƌƐƉƌĞŝĚĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘ :Ğ njŝĞƚ ĚĂƚ Ğƌ ŬůĞŝŶĞ ƚĞĂŵƐ ŽŶƚƐƚĂĂŶ ĚŝĞ njŝĐŚ ďƵŝŐĞŶ ŽǀĞƌ ďĞƉĂĂůĚĞ ǁŽƌŬůŽĂĚƐ͘ ŝũ ǁĞůŬĞ ĂĂŶďŝĞĚĞƌ ŬĂŶ ũĞ ĚŝĞ ŚĞƚ ďĞƐƚĞ ŽŶĚĞƌďƌĞŶŐĞŶ͕ ǁĞůŬĞ ƚŽŽůƐ ŐĞďƌƵŝŬ ũĞ ǀŽŽƌ ĚĞ ŵŝŐƌĂƟĞ͕ ǁĞůŬ ŐĞƌĞĞĚƐĐŚĂƉ ǀŽŽƌ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŵŽĞƚ ũĞ ŝŶnjĞƩĞŶ͍ ĞůĂŶŐƌŝũŬ ŝƐ ĚĂƚ ũĞ ŚĞƚ ƉĞƌƐŽŶĞĞů ƚƌĂŝŶƚ ǀŽŽƌĚĂƚ ũĞ ŵĞƚ ĚĞ ŵŝŐƌĂƟĞ ďĞŐŝŶƚ͘ sĞƌǀŽůŐĞŶƐ ŬƌŝũŐ ũĞ ŚĞƚnjĞůĨĚĞ ƉƌŽĐĞƐ ŵĞƚ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ǁŽƌŬůŽĂĚ͘ :Ğ ǀŽƌŵƚ ǁĞĞƌ ĞĞŶ ŬůĞŝŶĞ ŐƌŽĞƉ ĚŝĞ ĚĂĂƌ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ ǀŽŽƌ ŝƐ͕͟ ůĞŐƚ ĂƉƉƵĐĐŝŽ Ƶŝƚ͘ Ğ ĂŶĂůŝƐƚ njŝĞƚ ĚĂƚ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ ĚƌƵŬĚŽĞŶĚĞ njŝũŶ ƚŽŽůƐ ƚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ Žŵ ĚŝĞ ŚLJďƌŝĚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ ŐŽĞĚ ƚĞ ŵŽŶŝƚŽƌĞŶ ĞŶ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ďĞŚĞƌĞŶ͘ ,Ğƚ ŐĂĂƚ ĞƌŽŵ ĚĞ ƐĂŵĞŶŚĂŶŐ ďŝŶŶĞŶ ĚĞ ŶĞƚǁĞƌŬĞŶ ƚĞ ǀŝƐƵĂůŝƐĞƌĞŶ͘ ͞ ůƐ ũĞ ĚĂƚ ǀŽŽƌ ĞůŬĂĂƌ ŚĞďƚ͕ ĚĂŶ ŬƵŶ ũĞ ǀŽŽƌƐƉĞůůĞŶĚĞ ĂŶĂůLJƐĞƐ ƵŝƚǀŽĞƌĞŶ͘ dŝũĚŝŐ ŝŶnjŝĞŶ ŽĨ ĞĞŶ ďĞƉĂĂůĚĞ ĂŶĚĞƌĞ ŵĂŶŝĞƌ ĚŽŽƌŐĂŶŐ ǀŝŶĚƚ͘͟ ,ŝũ ǀĞƌƚĞůƚ ĚĂƚ 'ĂƌƚŶĞƌ ŽŶůĂŶŐƐ ĞĞŶ ŽŶĚĞƌnjŽĞŬ ŚĞĞŌ ŐĞĚĂĂŶ ŶĂĂƌ ĚĞnjĞ ͚ĚŝŐŝƚĂů ƉůĂƞŽƌŵ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ƚŽŽůƐ͛͘ ͞/Ŷ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ŵĂƌŬƚ njŝĞ ũĞ ĚĂƚ Ğƌ ŚĞĞů ǀĞĞů ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ŽŶƚƐƚĂĂŶ͕ ĚŝĞ ǀĂĂŬ ŶŝĞƚ ŵĞƚ ĞůŬĂĂƌ ŽǀĞƌǁĞŐ ŬƵŶŶĞŶ͘ Ăƚ ŐĞďĞƵƌƚ ŬĞĞƌ ŽƉ ŬĞĞƌ ŝŶ ĚĞ /dͲŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͘ :ƵŝƐƚ ĚĂĂƌŽŵ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ĚĂƚ ŽŶĚĞƌnjŽĞŬ ŐĞĚĂĂŶ͖ Žŵ ŚĞůĚĞƌŚĞŝĚ ƚĞ ǀĞƌƐĐŚĂīĞŶ͘ Kŵ ƚĞ ůĂƚĞŶ njŝĞŶ ŚŽĞ ũĞ ĚĂƚĂ ĚŝĞ ũĞ Ăů ŚĞďƚ ǀĞƌnjĂŵĞůĚ ŬƵŶƚ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ ƚŽŽůƐ Žŵ ĚĞ ǁŽƌŬůŽĂĚƐ ďĞƚĞƌ ƚĞ ďĞŚĞƌĞŶ͘͟

ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ďĞƚĞƌ ƚĞ ďĞŶƵƩĞŶ͕ njŝĞƚ ĂƉƉƵĐĐŝŽ ĚĂƚ ǀĂŶ ĚĞ ǀĞƌƟĐĂůĞ ƌĂĐŬƐ ƐůĞĐŚƚƐ ϲϱ ƉƌŽĐĞŶƚ ǁŽƌĚƚ ŐĞďƌƵŝŬƚ͘ ͞ Ğ ƌĞƐƚ ŝƐ ŽŶŐĞďƌƵŝŬƚĞ ƌƵŝŵƚĞ͘ ,Ğƚ ŝƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ Žŵ ŚĞƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ŽƉŶŝĞƵǁ ŝŶ ƚĞ ƌŝĐŚƚĞŶ͕ ĞĞŶ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞ ǀĞƌǀĞƌƐŝŶŐ ǁĂĂƌďŝũ ũĞ njŽĞŬƚ ŶĂĂƌ ŵĂŶŝĞƌĞŶ Žŵ ŵĞĞƌ ĐŽŵƉƵƚĞƌŬƌĂĐŚƚ ƉĞƌ ŬŝůŽǁĂƩ ƚĞ ĐƌĞģƌĞŶ͘ Ğ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ĚŝĞ ĚĂƚ ŚĞďďĞŶ ŐĞĚĂĂŶ͕ ǁŝŶŶĞŶ njŽ͛Ŷ Ϯϱ ƉƌŽĐĞŶƚ ĂĂŶ ǁĞƌŬǀůŽĞƌ͘ ŝĞ ŝƐ ŝŶnjĞƚďĂĂƌ ǀŽŽƌ ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞ ŐƌŽĞŝ͘͟ ,ŝũ ǁŝũƐƚ Ğƌ ǁĞů ŽƉ ĚĂƚ ďŝũ ĂůůĞ ŶŝĞƵǁĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ ĞŶ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ŚƵŶ ůĞŐĂĐLJ ŶŝĞƚ ŵŽĞƚĞŶ ǀĞƌŐĞƚĞŶ͘ ͞ ŝĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ĞŶ ĚĂƚĂ ŚĞďďĞŶ ŚƵŶ ĞŝŐĞŶ ǁĂĂƌĚĞ͖ ŽŽŬ ĚĂĂƌ ŵŽĞƚ ũĞ njƵŝŶŝŐ ŽƉ njŝũŶ͘͟

Dutch IT Datacenter Special | 11


Bruggenbouwen en samenwerken: ook op het gebied van data ! #"## " ! ( ! ') !

& !& $% ! & %# ! ! !&$ $" ! & ' 6 ! % #1 %# & $ ! $' "# ŝŶ͕ ǀĞƌƚĞůƚ WĞƚƌĂ ůĂĞƐƐĞŶ͘ ͞tĞ ŚĞďďĞŶ ĞĞŶ ƌĞůĂƟĞĨ ! ') *# $& $" # (""$ & ! & % ! 1 $ "!&) ! ) "!& !& ! ! ! ) ! "( $ % "# "%% ! !1 " $ ! ! ) ($ ! ! " $5/ ( $(" & , 1 & !, & "# & & & % ! ""$ & ', 1 ͞KŽŬ Ěŝƚ ũĂĂƌ ŚĞďďĞŶ ǁĞ͕ ŝŶ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ DŽƟǀĂĐƟŽŶ͕ ǁĞĞƌ ! "! $," ( $$ & "! $ 6 % %% $% ! $' $% $ ! % $ ( !1 $ ) ! & ! & % ! "" ŶĂĂƌ ǀŽƌĞŶ ĂůƐ ƚŚĞŵĂ͛Ɛ ǁĂĂƌŽƉ njŝũ ŚĞƚ ŬŽŵĞŶĚ ũĂĂƌ ŐĂĂŶ ŝŶnjĞƩĞŶ͘͟ Kͳ Z d/ 4 % & " & &/ (" ! "!&) ! ! $ ! !"$ "" & #" "#5/ ( $(" & , 1 4 $ % !' ; / & ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ǀĞƌďĞƚĞƌƚ͕ Ğƌ ǁŽƌĚƚ ŐĞǁĞƌŬƚ ĂĂŶ ŚĞƚ ĞŶĞƌŐŝĞǀƌĂĂŐƐƚƵŬ ĞŶ Ğƌ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞĨƵŶĚĞĞƌĚĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝĞƐ ŐĞǀŽĞƌĚ "( $ ) ! $ ( ! ) & %1 "! $) $# ! ! ($ %&' ! ! & $ & ! ! ( $ ! ! ǁŽƌĚĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŐĞůĞŐĚ͘ Ăƚ ŐĞďĞƵƌƚ ďŝũ ŽŶƐ ŝŶ ĐŽͲĐƌĞĂƟĞ ƚƵƐƐĞŶ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ƉĂƌƟũĞŶ͕ ŽƉ ĞĞŶ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ ŵĂŶŝĞƌ͘͟ Ğ !" & ! (""$ 0 4 & !& $ $ ( ! , ! # $&! $ "!% ! $' $% ( ! & , ! 1 $ ! ! # $&! $% ! $' $%/ ($ ! ! " '%/ $1 !, % !) $ ! ŵĞƚ ĚĞ ; ƵƚĐŚ ĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ ƌĞĚ͘Ϳ ŝƐ ĚĂĂƌďŝũ ŽŽŬ ŚĞĞů ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘ ,Ğƚ ŝƐ ƉƌĞƫŐ Žŵ ďŝũ ĞŶ ŵĞƚ ĚĞƌŐĞůŝũŬĞ ƉĂƌƟũĞŶ !! % & '!! ! !/ $ ! ! ! ! ! " ( ! $ & '!! ! $ !15 Ğ ĚŝƐĐƵƐƐŝĞ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ǁĞů ŽĨ ŶŝĞƚ ďŽƵǁĞŶ ǀĂŶ ŶŝĞƵǁĞ & !& $%/ )"$ & "# ( $% ! ( '% $ ! $ (" $ 1 & !& $% , ! ! $ (""$ $ ! / ( ! &

12 | Dutch IT Datacenter Special

ůĂĞƐƐĞŶ͕ ĞŶ d' ŽŶĚĞƌƐĐŚƌŝũŌ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ƌŽƵƚĞŬĂĂƌƚ ǀŽŽƌ 98:8 (""$ $" ( ! & !& $% ! $ ! 1 $ ŬǁĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŝƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ ĚĂŶ ĚĞ ŬǁĂŶƟƚĞŝƚ͕ ŐĞĞŌ , "" !1 4 ( ! ! & & $ # $ % $ & !& $% " & ! " !/ $ (""$ & $ % $ " & )"$ ! " !1 ĸĐŝģŶƟĞ ĞŶ ĞīĞĐƟǀŝƚĞŝƚ njŝũŶ ĚĂĂƌďŝũ ĚĞ ƐůĞƵƚĞůǁŽŽƌĚĞŶ͘ ,ŽĞ ŬƵŶ ! ! % % ! " !. " '! ## $ &''$ ! $ ! ," & % $ $' & ," " " )"$ & $' &. % $ ! ') & !& $% " !/ ! % & ! $ & ŝŶnjŽŽŵĞŶ ŽƉ ǁĂƚ ĚĞ ŵĂƌŬƚ ŽƉ ŶĂƟŽŶĂĂů ĞŶ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂů ŶŝǀĞĂƵ ŶŽĚŝŐ ŚĞĞŌ͘͟ & "! $) $# ''$, " & ! ! ( ! (""$! %& #$ "$ & & ! , !1 4 '%& ! &+ % ! ! $ "! $) $# (""$ "!%1 & % ! ( $ !&)""$ ( ! "!% " & " %& ! ! (""$ 98;8 & !1 ! % "!&) ! ! " ! , $ ! & ,"$ ! (""$ ! " $ ! $ ( $ $' 1 $" ! ) ! ! ') *# $& $" # ! & ( ! $" # !0 2 & &)"$ % 7 & ! 31 $ ! njĞƩĞŶ ǁĞ Ěŝƚ ŶŝĞƵǁĞ ƚŚĞŵĂ ŽƉ ĚĞ ĂŐĞŶĚĂ͕ Žŵ ŵĞĞƌ ŬĞŶŶŝƐ ƚĞ "!&) ! " & '!! ! ! & "!, $ & & $ !1 & & $' $ ! ! ( ! & ! $ ( $ $' ! 96' &%&""& ( ! & !& $% % $ ! "! $ ( !15 & $ "" ! $ '%& ! ( "# !& " % ;^ '͛ƐͿ ǀĂŶ ĚĞ sĞƌĞŶŝŐĚĞ EĂƟĞƐ͕ ĚŝĞ ŐĞůĚĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ƉĞƌŝŽĚĞ ƚŽƚ 98:81 4 ( "!, *# $& $" # ! 2 & 7 & ! 3 ! 2 & &)"$ % 7 & ! 3 ! ) "" !" ĞdžƉĞƌƚŐƌŽĞƉ ^ŵĂƌƚ ^ŽĐŝĞƚLJ͕ ǁĂĂƌ ŽŽŬ ^ŵĂƌƚ ŝƟĞƐ ĚĞĞů ǀĂŶ ' & &1 $ ) $ ! ) "" ! & & 1 ĞdžƉĞƌƚŐƌŽĞƉĞŶ ǁĞƌŬĞŶ ƌĞŐĞůŵĂƟŐ ƐĂŵĞŶ͘ Ž njŝũŶ Ğƌ ͚ƐƚĂĐŬƐ͛ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ ǀŽŽƌ ĚĞ ĚŝŐŝƚĂůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ǀĂŶ ĞĞŶ ^ŵĂƌƚ ŝƚLJ͘ ĂĂƌŝŶ njŝƩĞŶ ŽŽŬ ĂůůĞƌůĞŝ ƐůŝŵŵĞ ĚĂƚĂŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ǀĞƌĂŶŬĞƌĚ͘ KƉ


DATACENTERS & CONNECTIVITEIT

ĚŝĞ ŵĂŶŝĞƌ ǁĞƌŬĞŶ ǁĞ ƐĂŵĞŶ ƚŽĞ ŶĂĂƌ ĚĞ ƌĞĂůŝƐĂƟĞ ǀĂŶ ĚĞ ^ '͛Ɛ ŝŶ ϮϬϯϬ͘ tĞ njŽĞŬĞŶ ĚĂĂƌďŝũ ĂůƟũĚ ŶĂĂƌ ĚĞ ǀĞƌďŝŶĚŝŶŐ ĞŶ ďƌĞŶŐĞŶ ƉĂƌƟũĞŶ ďŝũ ĞůŬĂĂƌ͕ ǁĂŶƚ ĚĂƚ ŝƐ ǁĂĂƌ ǁĞ ŽŽŬ ŐŽĞĚ ŝŶ njŝũŶ͘ ŝĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŝƐ ŚĂƌĚ ŶŽĚŝŐ Žŵ ŽƉ ĞĞŶ ƚŚĞŵĂ ĂůƐ ŬůŝŵĂĂƚǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ ĞĐŚƚ ŚĞƚ ǀĞƌƐĐŚŝů ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ŵĂŬĞŶ͘ ůůĞĞŶ ŐĂ ũĞ ƐŶĞůůĞƌ͕ ŵĂĂƌ ƐĂŵĞŶ ŬŽŵ ũĞ ǀĞĞů ǀĞƌĚĞƌ͘͟ ŝũ ĚĞ ďŽƵǁ ǀĂŶ ŶŝĞƵǁĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŝƐ ƐƚĞĞĚƐ ǀĂŬĞƌ ǁĞĞƌƐƚĂŶĚ͘ ůĂĞƐƐĞŶ njŽƵ ŐƌĂĂŐ njŝĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ŽǀĞƌŚĞŝĚ ďƵƌŐĞƌƐ njŽ ŐŽĞĚ ŵŽŐĞůŝũŬ ŝŶĨŽƌŵĞĞƌƚ ĞŶ ďĞŐĞůĞŝĚƚ͘ ͞ ůƐ ũĞ ŐŽĞĚĞ ǀŽŽƌůŝĐŚƟŶŐ ŐĞĞŌ͕ ŬƵŶ ũĞ ĚĞ ďĞnjŽƌŐĚŚĞŝĚ ĚĞĞůƐ ǁĞŐŶĞŵĞŶ͘ ŽǀĞŶĚŝĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ĚŝĞ ďƵƌŐĞƌƐ ĚĂŶ ŽŽŬ ĚĞ ǀŽŽƌĚĞůĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ǀĞĞů ďĞƚĞƌ ǀĞƌƚĂůĞŶ ŶĂĂƌ ŚƵŶ ĞŝŐĞŶ ƐŝƚƵĂƟĞ͘ Ăƚ ŚĂĚ ďŝũ ĚĞ ƵŝƚƌŽů ǀĂŶ ϱ' ŽŽŬ ĂŶĚĞƌƐ ŐĞŬƵŶĚ͕ ĚƵƐ ĚĂĂƌ njŝĞ ŝŬ ŶŽŐ ǁĞů ĞĞŶ ƚĂĂŬ ǀŽŽƌ ĚĞ ŽǀĞƌŚĞŝĚ͘ tĞ ƌĞŝŬĞŶ ŽŶnjĞ ŚĂŶĚ Ƶŝƚ Žŵ ŚĞƚ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĞ ǀĂŶ < ĚĂĂƌďŝũ ƚĞ ŚĞůƉĞŶ͘ DĞƚ ŽŶnjĞ ĞdžƉĞƌƚŐƌŽĞƉĞŶ͕ ŽŶnjĞ ĂĐŚƚĞƌďĂŶ ĞŶ ĚŽŽƌ ŽŶnjĞ ŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞ ƉŽƐŝƟĞ ŬƵŶŶĞŶ ǁŝũ ĚĂĂƌ njĞŬĞƌ ĞĞŶ ĞƐƐĞŶƟģůĞ ƌŽů ŝŶ ƐƉĞůĞŶ͘ KŽŬ ŽƉ Ěŝƚ ŐĞďŝĞĚ ŝƐ ŽŶnjĞ ƐůŽŐĂŶ ͚ d' ƵŝůĚŝŶŐ ďƌŝĚŐĞƐ ŝŶ Ă ŽŶŶĞĐƚĞĚ ^ŽĐŝĞƚLJ͛ ǀĂŶ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ͘͟ ^ĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ ŵŽĞƚ ƵŝƚĞƌĂĂƌĚ ŽŽŬ ďƵŝƚĞŶ ĚĞ ůĂŶĚƐŐƌĞŶnjĞŶ ŐĞďĞƵƌĞŶ͘ d' ǁĞƌŬƚ ĚĂĂƌŽŵ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ ƚĞůĞĐŽŵŐĞďƌƵŝŬƐŐƌŽĞƉ /Edh' ĞŶ ĂĂŶ ŚĞƚ ƵƌŽƉĞƐĞ ĐůŽƵĚŝŶŝƟĂƟĞĨ ' / Ͳy͘ ͞tĞ ŚĞďďĞŶ ŝŶĚĞƌĚĂĂĚ ĞĞŶ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚĞ ĂĂŶƉĂŬ͕͟ ŐĞĞŌ ůĂĞƐƐĞŶ ĂĂŶ͕ ͞ǁĂŶƚ ĚĂƚĂ ĞŶ ĚĂƚĂ ƐĐŝĞŶĐĞ ŐĂĂŶ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ŽǀĞƌ ĚĞ ŐƌĞŶnjĞŶ ŚĞĞŶ͘ Ŷ ĚĂƚ ŐĞůĚƚ ƵŝƚĞƌĂĂƌĚ ŽŽŬ ǀŽŽƌ ĚĞ ŬůŝŵĂĂƚƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ͘ ,ŝĞƌŝŶ ƉĂŬŬĞŶ ǁĞ ŐƌĂĂŐ ŚĞƚ ǀŽŽƌƚŽƵǁ͘ Ăƚ ŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞ ĐůŽƵĚ ĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ ŚƵŶ ŵĂƌŬƚĂĂŶĚĞĞů ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ ŝƐ ŶŝĞƚ ŝĞƚƐ Žŵ ďĂŶŐ ǀĂŶ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŚĞƚ ŵŽĞƚ ŽŶƐ ǁĞů ĂĂŶ ŚĞƚ ĚĞŶŬĞŶ njĞƩĞŶ͘ ,Ğƚ ŝƐ njĂĂŬ ĚĂƚ ǁĞ ŝŶ ƵƌŽƉĂ ŵĞĞƌ ŐĂĂŶ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ ĞŶ ŚĞƚ ƚĞŵƉŽ ŽƉƐĐŚƌŽĞǀĞŶ͘͟ Ğ ĂĐŚƚĞƌďĂŶ ǀĂŶ d' ŝƐ ŚĞĞů ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ďŝũ ĂůůĞƐ ǁĂƚ ĚĞ ďƌĂŶĐŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĚŽĞƚ͕ ǀĞƌĚƵŝĚĞůŝũŬƚ ůĂĞƐƐĞŶ͘ ͞tĞ ǁĞƚĞŶ ĚĂŶŬnjŝũ ĚŝĞ ĂĐŚƚĞƌďĂŶ ǁĂƚ Ğƌ ƐƉĞĞůƚ͕ ǁĂƚ Ğƌ ŐŽĞĚ ĞŶ ĨŽƵƚ ŐĂĂƚ͘ Ğ ďƵƐŝŶĞƐƐĐĂƐĞƐ ĞŶ ďĞƐƚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ĚĂƚĂ njĞƩĞŶ ǁĞ ŝŶ ďŝũ ŽŶnjĞ ďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ͕ njŽĚĂƚ ĂŶĚĞƌĞŶ ĚĂĂƌ ǁĞĞƌ ŚƵŶ ǀŽŽƌĚĞĞů ŵĞĞ ŬƵŶŶĞŶ ĚŽĞŶ͕ ŽĨ ŚĞƚ ŶƵ ĞĞŶ njŝĞŬĞŶŚƵŝƐ͕ ĞĞŶ ŐĞŵĞĞŶƚĞ͕ ĞĞŶ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ ŽĨ ĞĞŶ ĐŽŵŵĞƌĐŝĞĞů ďĞĚƌŝũĨ ŝƐ͘ Ğ ŚĞďďĞŶ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ŵĞƚ ĚĞnjĞůĨĚĞ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ͘ ,ŽĞ ďĞŚĞĞƌ ŝŬ ŵŝũŶ ĚĂƚĂ͕ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͘͟

d' ŬŝũŬƚ ŐƌĂĂŐ ǀŽŽƌƵŝƚ͕ ŶĂĂƌ ĚĞ ŬŽƌƚĞ ĞŶ ůĂŶŐĞƌĞ ƚĞƌŵŝũŶ͘ ͞,Ğƚ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ũĂĂƌ njŝũŶ ǁĞ ǀŽůŽƉ ďĞnjŝŐ ŐĞǁĞĞƐƚ ŵĞƚ ŚĞƚ ŽƉŶŝĞƵǁ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĞƌĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŵĂƌŬƚ ĞŶ ŚĞƚ njŽĞŬĞŶ ŶĂĂƌ ŶŝĞƵǁĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐĞŶ͘ sŽŽƌ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ŶŽŐ ŵĞĞƌ ĐŽŶƚĂĐƚ njŽĞŬĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ͘ Ž ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ĚĞ džƉĞƌƚŐƌŽĞƉ ĂƚĂ Θ ĂƚĂ ^ĐŝĞŶĐĞ ŽŽŬ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ŚŽŐĞƌ ŶŝǀĞĂƵ ƟůůĞŶ ĞŶ ŶŽŐ ďĞƚĞƌ ŝŶƐƉĞůĞŶ ŽƉ ĚĞ ďĞŚŽĞŌĞƐ ǀĂŶ ĚĞ ŵĂƌŬƚ͘ ^ĂŵĞŶ ŵĞƚ d' ^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŚĞƚ ǀŽŽƌŵĂůŝŐĞ d''͕ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ ǁĞ ĚĂŶ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ĞŶ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ǁĂĂƌŵĞĞ ǁĞ ŵĂƌŬƟŵƉĞƌĨĞĐƟĞƐ ŽƉůŽƐƐĞŶ͘ KƉ ĚŝĞ ŵĂŶŝĞƌ ďƌĞŶŐĞŶ ǁĞ ŽŶƐ ũĂĂƌƚŚĞŵĂ ͚ d' ƵŝůĚŝŶŐ ďƌŝĚŐĞƐ ŝŶ Ă ŽŶŶĞĐƚĞĚ ^ŽĐŝĞƚLJ͛ ŽŽŬ ĞĐŚƚ ŝŶ ĚĞ ƉƌĂŬƟũŬ͘͟

Dutch IT Datacenter Special | 13


Udo Wuertz, Fujitsu:

‘Een ransomware-aanval hoeft slechts één keer succesvol te zijn’ 'ZK / s E , d ' Zh/< s E >Kh ͳWZK h d E E / E^d E E Dd KKZ /'/d > dZ E^&KZD d/ ^d ^ ^E >> Z dK ͘ Ks/ ͳϭϵ , &d ,/ Z sKKZ > KW , d ' / s E ,z Z/ t Z<KD' s/E' E E ydZ ^>/E' Z E ' ' s E͘ ,K t > Z EK' s > D Z /dͳ dK W ^^/E' E KE WZ D/^ ^d E E /E E >Kh ͳKD' s/E'͕ s Z E Zd > E^ d E & s hZ s E E Dh>d/ͳ K& ,z Z/ >Kh ͳWKZd&K>/K͗ sKKZ d ͕ dK W ^^/E' E͕ E dt Z< E E /E&Z ^dZh dhhZ͘ KEdt/<< >/E' D <d , d Es >^KWW Zs> < sKKZ z Z Z/D/E > E E s E Ed 'ZKd Z͘ s ZdZKht E KW yd ZE W Zd/: E /^ 'K ͘ D Z >& ͵ t Z EK /' /E ^ D Et Z</E' D d yd ZE yW Zd^ ͳ : z Z^ hZ/dz Z ' > E /^ d Z͕ D Ed h K th Zd s E &h:/d^h͘ ƵƚĞƵƌ͗ DĂƌƟũŶ <ƌĞŐƟŶŐ

ƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĚĞŶŬĞŶ ǀĂĂŬ ĚĂƚ ĂůƐ njŝũ ŚƵŶ /d ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ĐůŽƵĚ ĂĨŶĞŵĞŶ͕ ĚĞ ĂĂŶďŝĞĚĞƌ ǀĂŶ ĐůŽƵĚͲ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŽĨ ͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ njŽƌŐ ĚƌĂĂŐƚ ǀŽŽƌ ĂĨĚŽĞŶĚĞ ƐĞĐƵƌŝƚLJ͕͟ ďĞŐŝŶƚ hĚŽ tƵĞƌƚnj͕ ĞƉƵƚLJ ŚŝĞĨ ĂƚĂ KĸĐĞƌ ; KͿ >W͕ D ďŝũ &ƵũŝƚƐƵ͘ ͞EĂƚƵƵƌůŝũŬ njƵůůĞŶ njŝũ ŚƵŶ ŬůĂŶƚĞŶ njŽ ŐŽĞĚ ŵŽŐĞůŝũŬ ǁŝůůĞŶ ďĞƐĐŚĞƌŵĞŶ ƚĞŐĞŶ ĚĞ ŝŵƉĂĐƚ ǀĂŶ ŵĂůǁĂƌĞ͘͟ DĂĂƌ͕ ŵĞĞŶƚ tƵĞƌƚnj͕ Ěŝƚ ŝƐ ǁĞů ĞĞŶ ŐĞĚĞĞůĚĞ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ͘ KƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ŬƵŶŶĞŶ ŶŝĞƚ ĂĐŚƚĞƌŽǀĞƌ ůĞƵŶĞŶ͕ njĞŬĞƌ ŶŝĞƚ ŝŶ ĞĞŶ ƟũĚ ǁĂĂƌŝŶ ĂĂŶǀĂůůĞŶ ŵĞƚ ƌĂŶƐŽŵǁĂƌĞ ƐĐŚĞƌŝŶŐ ĞŶ ŝŶƐůĂŐ njŝũŶ ĞŶ ĚĞ ŝŵƉĂĐƚ ĞƌǀĂŶ ƐƚĞĞĚƐ ŐƌŽƚĞƌ ǁŽƌĚƚ͘ ŽǀĞŶĚŝĞŶ ŝƐ ďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐ ǀĂŶ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ĞŶ ĚĂƚĂ ĚŝĞ ĞƌŐĞŶƐ ŝŶ ĞĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌƵŵ ĚƌĂĂŝĞŶ ŶŝĞƚ ĂĨĚŽĞŶĚĞ͘ ůŬĞ ůĂƉƚŽƉ ŬĂŶ ĞĞŶ ŝŶŐĂŶŐ njŝũŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ĂĂŶǀĂů ŵĞƚ ƌĂŶƐŽŵǁĂƌĞ͘ ͞ ƌ ŚŽĞŌ ŵĂĂƌ ĠĠŶ ǁĞƌŬŶĞŵĞƌ ƚĞ njŝũŶ ĚŝĞ ĞƌŐĞŶƐ ĞĞŶ ƵƐďͲƐƟĐŬ njŝĞƚ ůŝŐŐĞŶ ĞŶ ĚŝĞ ǀŽŽƌ njŝĐŚnjĞůĨ ǁŝů ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘ ůƐ ĚŝĞ ĚĂĂƌ ďĞǁƵƐƚ ŝƐ ŶĞĞƌŐĞůĞŐĚ ĚŽŽƌ ĞĞŶ ĐLJďĞƌĐƌŝŵŝŶĞĞů͕ ŬĂŶ

14 | Dutch IT Datacenter Special

njŽ ǀŝĂ ĚŝĞ ĞŶĞ ůĂƉƚŽƉ ƌĂŶƐŽŵǁĂƌĞ njŝũŶ ǁĞŐ njŽĞŬĞŶ ǀŝĂ ĂůůĞ njǁĂŬŬĞ ƉůĞŬŬĞŶ ŝŶ ĞĞŶ ďĞĚƌŝũĨƐŶĞƚǁĞƌŬ͘ KĨ ĞĞŶ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ ŐĞďƌƵŝŬƚ njŝũŶ ŽĨ ŚĂĂƌ ƚŚƵŝƐŶĞƚǁĞƌŬ Žŵ ŽŶůŝŶĞ ƚĞ ŐĂĂŶ njŽŶĚĞƌ sWE ĞŶ ǁŽƌĚƚ njŽ ŐĞŚĂĐŬƚ͕ ŵĞƚ ŚĞƚnjĞůĨĚĞ ŐĞǀŽůŐ͘͟ ^/^^ hZ/dz E/ d >d/: ' >/:< KŽŬ ŝƐ ǀĞĞů ǀĂŶ ĚĞ ďĂƐŝƐƐĞĐƵƌŝƚLJ ŝŶ ĐůŽƵĚͲ ŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐŽŽƌƚ ĐŽŶƚƌĂĐƚ ĚĂƚ ĞĞŶ ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ ŵĞƚ ĚĞ ĂĂŶďŝĞĚĞƌ ĞƌǀĂŶ ŚĞĞŌ ŐĞƐůŽƚĞŶ͕ ŽĨ ŚĞƚ ĞĞŶ ƉƌŝǀĂƚĞ ĐůŽƵĚͲŽŵŐĞǀŝŶŐ ŝƐ͕ ĞĞŶ ƉƵďůŝĞŬĞ ĐůŽƵĚĚŝĞŶƐƚ ǀĂŶ DŝĐƌŽƐŽŌ ϯϲϱ ŽĨ ^ĂůĞƐĨŽƌĐĞ͕ ĞĞŶ ŐĞĚĞĞůĚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ ŝŶ ĞĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌƵŵ͕ Ğƚ ĐĞƚĞƌĂ͘ ƌǀĂŶ ƵŝƚŐĂĂŶ ĚĂƚ ŚĞƚ ǁĞů ŽƉ ŽƌĚĞ njĂů njŝũŶ͕ ŝƐ ŶŝĞƚ ĚĞ ďĞƐƚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͘ ͞:Ğ ŬƵŶƚ ǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ ĚĂƚ ĞĞŶ ŐƌŽƚĞ ĂĂŶďŝĞĚĞƌ njŽĂůƐ DŝĐƌŽƐŽŌ ĞͲŵĂŝůƐ ǀĂŶ

KĸĐĞ ϯϲϱͲŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ ĞĞƌƐƚ ƐĐĂŶƚ ŽƉ ŵĂůǁĂƌĞ ǀŽŽƌĚĂƚ njĞ ĚŽŽƌŐĞƐƚƵƵƌĚ ǁŽƌĚĞŶ͘ ĞƌŐĞůŝũŬĞ ŐƌŽƚĞ ĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ ǀĂŶ ĐůŽƵĚĚŝĞŶƐƚĞŶ ŚĞďďĞŶ ŵĞĞƌ ĮŶĂŶĐŝģůĞ ĂƌŵƐůĂŐ ĞŶ ŬĞŶŶŝƐ Žŵ Ěŝƚ ƐŽŽƌƚ ƐĞĐƵƌŝƚLJͲ ĞůĞŵĞŶƚĞŶ ŝŶ ƚĞ ďŽƵǁĞŶ ĚĂŶ ŬĂŶĂĂůƉĂƌƟũĞŶ ŽĨ ĞŝŶĚŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ͘ DĂĂƌ ũĞ ŵŽĞƚ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŝŶƚĞŐƌĂůĞ ƐĞĐƵƌŝƚLJ ĚĞ ŚĞůĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƚĂĐŬ ďĞŬŝũŬĞŶ͘ Ŷ ĚŝĞ ŝƐ ƐůĞĐŚƚƐ njŽ ƐƚĞƌŬ ŽƉ ƐĞĐƵƌŝƚLJͲŐĞďŝĞĚ ĂůƐ ĚĞ njǁĂŬƐƚĞ ƐĐŚĂŬĞů͘͟ t <^d ^ , < > ,ĞůĂĂƐ ŝƐ ĚŝĞ njǁĂŬƐƚĞ ƐĐŚĂŬĞů ŚĞĞů ǀĂĂŬ ŶŽŐ ĚĞ ǁĞƌŬŶĞŵĞƌ͘ ĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ŬĂŶ ŶŽŐ njŽǀĞĞů ďĞůĞŝĚ ĚŽŽƌǀŽĞƌĞŶ ŽƉ ƐĞĐƵƌŝƚLJͲ ŐĞďŝĞĚ͕ ĚĂƚ ŝƐ ŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞ Žŵ ĚĞ ŵĞŶƐ ĂůƐ njǁĂŬƐƚĞ ƐĐŚĂŬĞů ƚĞ ĞůŝŵŝŶĞƌĞŶ͘ ͞ Ăƚ ŬƵŶ ũĞ ďĞƉĞƌŬĞŶ ĚŽŽƌ ĂĂŶ ƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ ĞŶ ďĞǁƵƐƚǁŽƌĚŝŶŐ ƚĞ ĚŽĞŶ͕ ŵĂĂƌ ĚĂŶ ŶŽŐ ŬĂŶ

‘Je moet altijd rekening houden met het onverwachtse’


SECURITY EN RESILIENCE

' ĚŝĞ ŐĞǀŽŶĚĞŶ ƵƐďͲƐƟĐŬ njŝũŶ͕ ĞĞŶ ŵŽŵĞŶƚ ǀĂŶ ŽŶŽƉůĞƩĞŶĚŚĞŝĚ ďŝũ ŚĞƚ ŬůŝŬŬĞŶ ŽƉ ĞĞŶ % ') % # # ǁĞŐ ĚŽŽƌ ŚĞƚ ŶĞƚǁĞƌŬ Žŵ njŽǀĞĞů ŵŽŐĞůŝũŬ ĚĞǀŝĐĞƐ ƚĞ ďĞƐŵĞƩĞŶ͘ WĂƐ ĚĂŶ ǁŽƌĚƚ Ğƌ ǀĞƌƐůĞƵƚĞůŝŶŐ njŽ ŐƌŽŽƚ ŵŽŐĞůŝũŬ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘ ĞŶŝŐƐnjŝŶƐ ƚĞŐĞŶ͕ ŵĂĂƌ ĞĞŶ ĂĂŶǀĂůůĞƌ ŚŽĞŌ '

#& ( ƉƌĞǀĞŶƟĞĨ ƚĞ ďĞǀĞŝůŝŐĞŶ͕ ŽŽŬ njŽ ŐŽĞĚ ŵŽŐĞůŝũŬ ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚ ƚĞ njŝũŶ ŽƉ ĞĞŶ ŐĞƐůĂĂŐĚĞ ĂĂŶǀĂů͘ WƌĞǀĞŶƟĞ ďĞƚĞŬĞŶƚ # ŐŽĞĚ ŵŽŐĞůŝũŬ ďĞǀĞŝůŝŐĞŶ͕ ǁŚŝƚĞ ůŝƐƚƐ ǀĂŶ ƵƉĚĂƚĞŶ͘ sŽŽƌďĞƌĞŝĚ njŝũŶ ďĞƚĞŬĞŶƚ ĚĂƚ ũĞ ŝŶ ũĞ ƐĞĐƵƌŝƚLJͲƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ƌĞŬĞŶŝŶŐ ŚŽƵĚƚ ŵĞƚ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ŐĞǀŽůŐĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ƌĂŶƐŽŵǁĂƌĞͲ ĂĂŶǀĂů͘ Ŷ ĚĂƚ ďĞƚĞŬĞŶƚ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ũĞ # ŚĞďďĞŶ Žŵ ĞĞŶ ĚĞĐƌLJƉƟĞƐůĞƵƚĞů ƚĞ ŬŽƉĞŶ͘ tĂŶƚ ĞĞŶ ƌĂŶƐŽŵǁĂƌĞ ŝƐ ŶŝĞƚ ĂůƟũĚ ŐĞƌŝĐŚƚ ' " ůĞŐŐĞŶ͍ ĂŶ ŚĞď ũĞ ŶŝŬƐ ĂĂŶ ďŝƚĐŽŝŶƐ͘͟ Kŵ ĞĞŶ ŐŽĞĚĞ ĐLJďĞƌƐĞĐƵƌŝƚLJͲƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ƚĞ ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͕ ŵŽĞƚ ĞĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĞĞƌƐƚ # njŝũŶ ŝŶ ĞĞŶ ŶĞƚǁĞƌŬ͕ ǁĂƚ Ğƌ ŵŝŶŝŵĂĂů ŶŽĚŝŐ ŝƐ Žŵ ƚĞ ďůŝũǀĞŶ ĚƌĂĂŝĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ŐĞǀĂů ǀĂŶ ĞĞŶ ƌĂŶƐŽŵǁĂƌĞͲĂĂŶǀĂů ĞŶ ǁĞůŬĞ ĚĂƚĂ Ğƌ ' ( ĚĂƚĂ ĚŝĞ ũĞ ŵŽĞƚ ďĞǁĂƌĞŶ ǀŽŽƌ ũƵƌŝĚŝƐĐŚĞ ĚŽĞůĞŝŶĚĞŶ͕ ŬƵŶ ũĞ ŽƉ ĞĞŶ ůĂƚĞƌ ŵŽŵĞŶƚ ƚĞƌƵŐŚĂůĞŶ͘ DĂĂƌ ĞĞŶ ĚĂƚĂďĂƐĞ ǁĂĂƌ Ăů ũĞ

ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ ĚĂŐĞůŝũŬƐ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ŵĂŬĞŶ͕ ŵŽĞƚ njŽ ƐŶĞů ŵŽŐĞůŝũŬ ƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬ njŝũŶ͘ /Ŷ ďĞŝĚĞ ŐĞǀĂůůĞŶ ŝƐ Ğƌ ŶĞŐĂƟĞǀĞ ŝŵƉĂĐƚ͕ ŵĂĂƌ # ' &K h^ KW <ͳhW^ # ŐĞŐĞǀĞŶƐďĂĐŬͲƵƉƐ ŐŽĞĚ ŝƐ͕ ŵĂĂƌ ŶŝĞƚ ĂůƟũĚ ' ( ŽǀĞƌǁŽŐĞŶ ŽĨ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ /Ͳ " ŐĞďƌƵŝŬƚ ǀŽŽƌ ĂŶŽŵĂůŝĞĚĞƚĞĐƟĞ ŽĨ ĚĂƚ ĂƵƚŚĞŶƟĐĂƟĞ ŝŶ ŚĞƚ ŶĞƚǁĞƌŬ ŽƉ ĞĞŶ ƚƌĂĐĞĞƌďĂƌĞ ĞŶ ŽŶǀĞƌĂŶĚĞƌůŝũŬĞ ŵĂŶŝĞƌ % ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŝŶ ĞĞŶ ďůŽĐŬĐŚĂŝŶ͕ Žŵ ďĞƐŵĞƫŶŐƐƉĂĚĞŶ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ƚƌĂĐĞƌĞŶ͘͟ ǀĞƌĞŝƐƚ ĚŝĞ͕ ŶĂĂƐƚ ϯͲϮͲϭ ďĂĐŬͲƵƉƐƚƌĂƚĞŐŝĞģŶ ;ϯ ŬŽƉŝĞģŶ͕ Ϯ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ŵĞĚŝĂ ĞŶ ϭ ŽīƐŝƚĞ ďĂĐŬͲƵƉͿ͕ ƌĞŬĞŶŝŶŐ ŚŽƵĚƚ ŵĞƚ tKZDͲƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ ;tƌŝƚĞ KŶĐĞ Ͳ ZĞĂĚ DŽƐƚͿ Žŵ ĚĞ ŽŶǀĞƌĂŶĚĞƌůŝũŬŚĞŝĚ ǀĂŶ ĚĞ ' tƵĞƌƚnj͗ ͞KƉ ƵŝƚĞƌƐƚ ŐĞǀŽĞůŝŐĞ ŐĞďŝĞĚĞŶ ŬĂŶ ŚĞƚ njĞůĨƐ njŝŶǀŽů njŝũŶ ĞĞŶ ƌĞĚƵŶĚĂŶƚ " # ĞĐŚƚĞ ƐLJƐƚĞĞŵ͘ ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ďŝũ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ ǀĂŶ ƉƌŽĚƵĐƟĞĚŝĞŶƐƚĞŶ ŝŶ ĚĞ % ! ') sĞĞů ŝƐ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ ǀĂŶ ŚĞƚ ' ŐŽĞĚ njŝũŶ Žŵ ƚĞ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĞƌĞŶ ǁĂĂƌ Ăů ũĞ ĚĂƚĂ ƐƚĂĂƚ͕ ŽĨ ũĞ ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ ϭϬ ůŽĐĂƟĞƐ ŬƵŶƚ ĐŽŶƐŽůŝĚĞƌĞŶ ŝŶ ƚǁĞĞ ůŽĐĂƟĞƐ ĞŶ njŽ ŬŽƐƚĞŶ ' ŐĞǀĂůůĞŶ ŝƐ ŚĞƚ ŶŽŽĚnjĂŬĞůŝũŬ Žŵ ƌĞĚƵŶĚĂŶƚĞ ĚĂƚĂ ƚĞ ŚĞďďĞŶ͗ ĚĞ ĚĂƚĂ ĚŝĞ ũĞ ŐĞďƌƵŝŬƚ ĞŶ

' % ĂůůĞĞŶ ĐƌƵĐŝĂůĞ ĚĂƚĂ͕ ŝƐ ǁĞĞƌ ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ ǀĂŶ % ŵĞĞŶƚ tƵĞƌƚnj͘ ͞ Ŷ ũĞ ŵŽĞƚ ŐŽĞĚ ǁĞƚĞŶ ŚŽĞ ƐŶĞů ũĞ ǁĞůŬĞ ĚĂƚĂ ǁĞĞƌ ƵƉ Θ ƌƵŶŶŝŶŐ ŬĂŶ ŚĞďďĞŶ͕ njŽĚĂƚ ũĞ ĐƌƵĐŝĂůĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ ') & " ' ĞŶ ĐŽŵďŝŶĂƟĞ ǀĂŶ ĨĂĐƚŽƌĞŶ ďĞƉĞƌŬƚ & ǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ ŽƉ ĚĞ ƐĞĐƵƌŝƚLJ ǀĂŶ ũĞ ĐůŽƵĚͲ ŬĞŶŶĞŶ ĞŶ ǁĂĂƌ ŵŽŐĞůŝũŬ ďĞƐĐŚĞƌŵĞŶ͖ ƟũĚ ďĞǁƵƐƚǁŽƌĚŝŶŐ ǀĂŶ ũĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ͖ " ŬƵŶŶĞŶ ŐĂĂŶ ŵĞƚ ũĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘ ͞ Ŷ ĚĂŶ ŶŽŐ ŵŽĞƚ ũĞ ƌĞŬĞŶŝŶŐ ŚŽƵĚĞŶ ŵĞƚ ' ŬůĞŝŶĞ ƐŽŌǁĂƌĞͲĞŝůĂŶĚĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ǀŽŽƌ ƉƌŽďůĞŵĞŶ njŽƌŐĞŶ ĚŝĞ ũĞ ǀŽŽƌĂĨ ŶŝĞƚ ŽĨ ĞƌŐ ůĂƐƟŐ ŝŶ ŬĂĂƌƚ ŬƵŶƚ ďƌĞŶŐĞŶ͘ /ĞŵĂŶĚ ŬĂŶ ĚĞ ǀĂŬĂŶƟĞƉůĂŶŶŝŶŐ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ ŝŶ ĞĞŶ džĐĞůůͲƐŚĞĞƚ ŚĞďďĞŶ ĚŝĞ ŶƵ ŽƉ ĞĞŶ ǀĞƌƐůĞƵƚĞůĚĞ ůĂƉƚŽƉ ƐƚĂĂƚ͘ <ŝũŬ ĚƵƐ ŽŽŬ ĚĂĂƌ ŶĂĂƌ ǁĂŶŶĞĞƌ ũĞ ŝŶ ŬĂĂƌƚ ďƌĞŶŐƚ ǁĂƚ ŵŽŐĞůŝũŬĞ njǁĂŬŬĞ ƉůĞŬŬĞŶ njŝũŶ͘ KŽŬ ŚŝĞƌ & % ')

Dutch IT Datacenter Special | 15


Riemert Moleman, Uniserver:

‘Duurzaamheid moet meetbaar zijn, anders is het slechts een woord’ sKKZ >Kh / E^d Eͳ E / Z hE/^ Zs Z KD ,/ Z s > E ,d E d ^d E͘ , d /^ /:E &K h^ KW >/'d͗ Zd/&/ Z/E' E͕ h /d^ E <t >/d /d͘ ͞/< , ,d s > t Z E <t >/d /d E dZKht Z, / ͘ d ' > d sKKZ KE / E^d E͕ D Z < Z KK< d EdZ t Z / E^d E Z / E͘ hhZ D, / /^ Z /: / d^ t Z t KE^ ^d ^ D Z KW Z/ ,d E͘͟ DĂƌƟũŶ <ƌĞŐƟŶŐ

ĞĞŶ ƐƵďũĞĐƟĞĨ ďĞŐƌŝƉ ǁŽƌĚƚ͘ ͞ ůƐ ũĞ ĂůƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ǀŽŽƌĂĨ ŐŽĞĚ ŶĂĚĞŶŬƚ ŽǀĞƌ ǁĂĂƌ ũĞ ǀĂƐƚůĞŐŐĞŶ ĞŶ ĂĐŚƚĞƌĂĨ ŵĞƚĞŶ Žŵ ƚĞ ŬŝũŬĞŶ ŽĨ ũĞ ŚĞƚ ŽŽŬ ŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ ŚĞďƚ͘ Ăƚ ĚŽĞ ũĞ ŽŽŬ ŵĞƚ ŬǁĂůŝƚĞŝƚ͘͟ Ž ƉƌŽďĞĞƌƚ hŶŝƐĞƌǀĞƌ ŽŽŬ ƚĞŐĞŶ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ ĂĂŶ ƚĞ ŬŝũŬĞŶ͘ Ăƚ ŝƐ ĚĞĞůƐ ŝŶƚĞƌŶ ŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚ͕ ĚĞĞůƐ ĞdžƚĞƌŶ ŐĞĚƌĞǀĞŶ ʹ ĚŽŽƌ ŬůĂŶƚĞŶ͕ ĚŽŽƌ ǁĞƚŐĞǀŝŶŐ͘ ͞ ůƐ hŶŝƐĞƌǀĞƌ ƉƌŽďĞƌĞŶ ǁĞ Ěŝƚ ĐŽŵƉůĞdžĞ ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ ǀŽŽƌ ŽŶƐnjĞůĨ ĞŶ ǀŽŽƌ ŽŶnjĞ ŬůĂŶƚĞŶ ƉůĂƚ ƚĞ ƐůĂĂŶ͕ njŽĚĂƚ ũĞ ũĞ ǀŽůĚŽĞƚ͘͟ DŽůĞŵĂŶ ďĞŶĂĚƌƵŬƚ ĚĂƚ hŶŝƐĞƌǀĞƌ ŽƉĞŶ ĞŶ ƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƚ ǁŝů njŝũŶ ŽƉ Ěŝƚ ŐĞďŝĞĚ ĞŶ njŝĐŚ ŶŝĞƚ ǁŝů ǀĞƌƐĐŚƵŝůĞŶ ĂĐŚƚĞƌ ĞĞŶ ĐĞƌƟĮĐĂĂƚ͘ ͞ ůƐ ĞĞŶ ŬůĂŶƚ ŵĞĞƌ ĚĞ ĚŝĞƉƚĞ ŝŶ ǁŝů͕ ĚĂŶ ŐĂĂŶ ǁĞ ĚĂĂƌŝŶ ŵĞĞ ĞŶ ŬŝũŬĞŶ ǁĞ ŶĂĂƌ ĚĞ ǀƌĂĂŐ ĚŝĞ ŚŝĞƌĂĐŚƚĞƌ njŝƚ͘͟ hŶŝƐĞƌǀĞƌ ŝƐ ŐĞĞŶ ĂĂŶďŝĞĚĞƌ ǀĂŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌͲĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ͕ ŵĂĂƌ ǀĂŶ ĚĞ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ĚŝĞ ŝŶ ĚĞnjĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ĚƌĂĂŝĞŶ͘

‘Ik denk dat de meeste datacenteraanbieders in Nederland al goed nadenken over duurzaamheid’ 16 | Dutch IT Datacenter Special

͞KŶnjĞ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌͲƉĂƌƚŶĞƌƐ njŝũŶ ĞĐŚƚĞƌ ŶĂƵǁ ŵĞƚ ĞůŬĂĂƌ ǀĞƌďŽŶĚĞŶ͘ ůŽƵĚ ŝƐ ŶŝĞƚƐ njŽŶĚĞƌ ĞĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌƵŵ͘ tĞ ŬŝũŬĞŶ ĚƵƐ ŽŽŬ ŶĂĂƌ ĚĞ ŐĂƌĂŶƟĞƐ ĚŝĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌͲĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ ŽŶƐ ŬƵŶŶĞŶ ŐĞǀĞŶ͗ ŚĞďďĞŶ njĞ ĞĞŶ ǀŝƐŝĞ ŽƉ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ͕ ǁĂƚ ĚŽĞŶ njĞ ŚŝĞƌĂĂŶ͍ Ăƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌͲĂĂŶďŝĞĚĞƌ ƚĞ ŬŝĞnjĞŶ͘͟ 'ZK / E > E' hhZ D, / ŝĞ ŬĞƵnjĞ ǀŽŽƌ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ŽƉ ŚĞƚ ĂƐƉĞĐƚ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ DŽůĞŵĂŶ͘ hŶŝƐĞƌǀĞƌ ŚĞĞŌ ĚĞ ĂŵďŝƟĞ Žŵ ĚĞ ŐƌŽŽƚƐƚĞ ĂĂŶďŝĞĚĞƌ ǀĂŶ ŚLJďƌŝĚĞ ĐůŽƵĚ ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ͘ ͞ Ăƚ njĂů ŽŽŬ ǀĞĞů ŵĞĞƌ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌͲĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ǀĞƌŐĞŶ ĞŶ ĚĂƚ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ǁĞů njŽ ĚƵƵƌnjĂĂŵ ŵŽŐĞůŝũŬ ĚŽĞŶ͘ Ž ŶŽĚŝŐ ŶĞŵĞŶ ǁĞ ŽŽŬ ĂĨƐĐŚĞŝĚ ǀĂŶ ůŽĐĂƟĞƐ ǁĂĂƌŵĞĞ ĚĞnjĞ ĚƵƵƌnjĂŵĞ ŐƌŽĞŝ ŶŝĞƚ ŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ ŬĂŶ ǁŽƌĚĞŶ͘͟ DŽůĞŵĂŶ͗ ͞/Ŷ ĞĞŶ ƌĂĐŬ njĂƚĞŶ ǀŝũĨ ũĂĂƌ ŐĞůĞĚĞŶ ϮϬ ǁŽƌĚĞŶ͘ /ŶŵŝĚĚĞůƐ njŝƩĞŶ Ğƌ ŝŶ njŽ͛Ŷ ƌĂĐŬ ŶŽŐ ƟĞŶ ĚĞǀŝĐĞƐ ǁĂĂƌŵĞĞ ϭ͘ϬϬϬ ŬůĂŶƚĞŶ ďĞĚŝĞŶĚ ŬƵŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͕ ƚĞŐĞŶ ŚĞƚnjĞůĨĚĞ ƐƚƌŽŽŵǀĞƌďƌƵŝŬ͘ ƵƐ ŚŽĞ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ŵĞƚ ŵŝŶĚĞƌ ĞŶ njƵŝŶŝŐĞƌĞ ĂƉƉĂƌĂƚƵƵƌ ŵĞĞƌ ŬůĂŶƚĞŶ ďĞĚŝĞŶĞŶ ĞŶ njŽ ĚƵƵƌnjĂĂŵ ŐƌŽĞŝĞŶ͘͟ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ǁŽƌĚĞŶ ĚĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ njĞůĨ ƐƚĞĞĚƐ ƐůŝŵŵĞƌ ĞŶ njƵŝŶŝŐĞƌ͘ tĂĂƌ ǀŽŽƌŚĞĞŶ ŶŽŐ ǁĞů ĞĞŶƐ ĞĞŶ ŽƵĚ


SUSTAINABILITY

ĚĞnjĞ ŐĞďŽƵǁĞŶ ŶƵ ƐƉĞĐŝĂĂů ŽŶƚǁŽƌƉĞŶ͘ ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŶĂďŝũŐĞůĞŐĞŶ ǁŝũŬĞŶ ǀĂŶ ƐƚĂĚƐǀĞƌǁĂƌŵŝŶŐ ƚĞ ǀŽŽƌnjŝĞŶ͘ KĨ ĚŽŽƌ ďĞŶŽĚŝŐĚ ǁĂƚĞƌ ǀĂŶ ĚŝĞƉĞƌ ŽƉ ƚĞ ƉŽŵƉĞŶ͕ ĂĂŶŐĞƚĂƐƚ ǁŽƌĚƚ͘ ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŽƉ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌͲŐĞďŝĞĚ njŝũŶ EŽƌƚŚ ĞŶ ƋƵŝŶŝdž͕ ũƵŝƐƚ ŽŵĚĂƚ njŝũ ĞĞŶ ĚƵŝĚĞůŝũŬĞ ǀŝƐŝĞ ŚĞďďĞŶ ǁĂĂƌŝŶ njŝũ ŐƌŽĞŝ ĞŶ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ ŬŽƉƉĞůĞŶ͕ ŝĞƚƐ ĚĂƚ ŐŽĞĚ ďŝũ ĚĞ ǀŝƐŝĞ ǀĂŶ hŶŝƐĞƌǀĞƌ ƉĂƐƚ͘ ͞ Ăƚ njĂů ŽǀĞƌŝŐĞŶƐ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ǀŽŽƌ ŚĞŶ ŐĞůĚĞŶ͘ /Ŭ ĚĞŶŬ ĚĂƚ ĚĞ ŵĞĞƐƚĞ ŽǀĞƌ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ ĞŶ ŚŝĞƌ ŽŽŬ Ăů ƐƚĂƉƉĞŶ ŝŶ njĞƩĞŶ͘͟ ƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ ƐƉĞĞůƚ Ăů ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ƌŽů ŝŶ ĚĞ ŐƌŽĞŝƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ǀĂŶ hŶŝƐĞƌǀĞƌ͘ ,ŽĞ ŐĂĂƚ njŝĐŚ ĚĂƚ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͍ DŽůĞŵĂŶ ǀĞƌǁĂĐŚƚ ŝŶ ŬƌŝƟƐĐŚĞƌ ŽǀĞƌ ǁŽƌĚĞŶ ĞŶ ǀƌĂŐĞŶ ŚŽĞ Ěŝƚ ďŝũ hŶŝƐĞƌǀĞƌ ŐĞƌĞŐĞůĚ ŝƐ͕ ŽŵĚĂƚ njĞ njĞůĨ ŽŽŬ ĂĂŶƚŽŽŶďĂĂƌ ǁŝůůĞŶ ǁĞƌŬĞŶ ĂĂŶ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ͘͟ ŵĂŬĞŶ ǀĂŶ ĚĞnjĞ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ͘ ĂĂƌ njŝũŶ ďŝŶŶĞŶ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ Ăů ŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶ ŽǀĞƌ͕ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ Žŵ ! ŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ ǀŝƌƚƵĞůĞ ƐĞƌǀĞƌ͘ ͞tĞ ŚĞďďĞŶ ŚĞĞů ǀĞĞů ĚĂƚĂ͕ ĚĂĂƌ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ǀĂƐƚ ǁĞů ŽƉ ĞĞŶ ƐůŝŵŵĞ ŵĂŶŝĞƌ ĞĞŶ ŐĞƚĂů ĂĂŶ ŚĂŶŐĞŶ͘ tĂŶƚ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ ŵŽĞƚ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ĂůůĞĞŶ ǁŽŽƌĚĞŶ njŝũŶ͕ ũĞ ŵŽĞƚ ŚĞƚ ŬƵŶŶĞŶ ĂĂŶƚŽŶĞŶ͕ ũĞ ŵŽĞƚ ŚĞƚ ŵĞĞƚďĂĂƌ ŵĂŬĞŶ͘͟ ŽƉƚƌĞĚĞŶ͘ ͞ ŝũ ďƌĂŶĐŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ŝŶ ĚĞ / d ƐƚĂĂƚ ŚĞƚ

ƌĞŐĞůŵĂƟŐ ŽƉ ĚĞ ĂŐĞŶĚĂ͘ Ăƚ ŐĞůĚƚ njĞŬĞƌ ǀŽŽƌ ĚĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌďƌĂŶĐŚĞ ĞŶ ĐůŽƵĚ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͘ Ăƚ ǁŽƌĚƚ ŽŽŬ ďŝƩĞƌĞ ŶŽŽĚnjĂĂŬ͕ ŽŵĚĂƚ Ğƌ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ǁĞƚŐĞǀŝŶŐ ĂĂŶŬŽŵƚ͘ /Ŭ ůĂƐ ůĂĂƚƐƚ ĞĞŶ ĂƌƟŬĞů ĚĂƚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ŐƌŽƚĞƌ KϮͲƵŝƚƐƚŽŽƚ ƉĞƌ ǁĞƌŬŶĞŵĞƌ ŐĞďŽŶĚĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͘ ƵƐ ŵĂŬĞŶ͘͟ ŝŵƉĂĐƚ ǀĂŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ŽƉ ĚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ͘ ͞:Ğ ŬƵŶƚ ǁĞů ĞƌŐĞŶƐ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ŶĞĞƌnjĞƩĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ŚĞůĞďŽĞů ǁŝŶĚŵŽůĞŶƐ ĞƌŽŵŚĞĞŶ͘ DĂĂƌ ũĞ ŵŽĞƚ ŽŵǁŽŶĞŶĚĞŶ͕ ǁĂƚ ǀŽŽƌ ĞīĞĐƚ ĚĂƚ ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ ŽƉ ŚƵŶ ŐĞnjŽŶĚŚĞŝĚ ŚĞĞŌ͘͟ ŝĞ ďĂůĂŶƐ ʹ ƚƵƐƐĞŶ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ ĞŶ ĚĞ ŵĂŶŝĞƌ ǁĂĂƌŽƉ ŚĞƚ ƵŝƚŐĞƌŽůĚ ǁŽƌĚƚ ʹ ŝƐ ŽŽŬ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͕ ŵĞĞŶƚ DŽůĞŵĂŶ͕ ĂŶĚĞƌƐ ŬƌŝũŐ ũĞ ƉƌŽďůĞŵĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ĂĐĐĞƉƚĂƟĞ ǀĂŶ ĚĞ ŬŽŵƐƚ ǀĂŶ ŶŝĞƵǁĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ͘ Ŷ͕ ƐƚĞůƚ ĚĞ DĂŶĂŐĞƌ YƵĂůŝƚLJ Θ ƐƐƵƌĂŶĐĞ ƚŽƚ ƐůŽƚ͕ ĚĂƚ njĂů ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ ǁŽƌĚĞŶ͘ ͞ ƌ ƐƚĂĂƚ ĞĞŶ ĞŶŽƌŵĞ ŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ŝŶ ĚĞ ƌĞŐŝŽ ŵƐƚĞƌĚĂŵ͕ ĚŝĞ ŵŽĞƚĞŶ ĂůůĞŵĂĂů ǀĂŶ ƐƚƌŽŽŵ ʹ ŚĞƚ ůŝĞĨƐƚ ŐƌŽĞŶ ʹ ǀŽŽƌnjŝĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͘ ,ŽĞ ŐĂ ũĞ ĚĂƚ ĚŽĞŶ͍ :Ğ ŬƵŶƚ Ğƌ ŶŝĞƚ ƚĞ ƉĂƐ ĞŶ ƚĞ ŽŶƉĂƐ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ŵĞƚ ǁŝŶĚŵŽůĞŶƐ ŽĨ njŽŶŶĞƉĂŶĞĞůƉĂƌŬĞŶ ŶĞĞƌnjĞƩĞŶ͘ DŝƐƐĐŚŝĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ǁĞ ƚŽĞ ŶĂĂƌ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ŽƉ njĞĞ͘ ĂĂƌ ƐƚĂĂŶ ŽŽŬ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ǁŝŶĚŵŽůĞŶƐ͘ /Ŭ ĚĞŶŬ ĚĂƚ ǁĞ ŽŽŬ ŝŶ ĚŝĞ ƌŝĐŚƟŶŐ ŵŽĞƚĞŶ ŐĂĂŶ ĚĞŶŬĞŶ͘͟

Dutch IT Datacenter Special | 17


Copaco haalt voor reseller complexiteit weg uit multi- en hybrid cloud >Kh /^ E/ d D Z ' tKKE >Kh ͘ Dh>d/ >Kh ͕ ,z Z/ >Kh ͕ Z < Eͳ E d W /d /d h/d >Kh ͕ d Ed Z^ ^ ^ Zs/ KD D << >/:< Z E WZ/s d >Kh KW d dd E͗ 'ZK / E KDW> y/d /d D <d , d ^d ^ > ^d/' Z sKKZ < E >W Zd/: E KD ,hE /E ' Zh/< Z^ KW ^d DK' >/:< D E/ Z d / E E͘ E/ d 'ZKKd ' EK ' sKKZ /' E d EdZ ͕ E d <> /E KD D Z E E EhDD Z d /:E /: 'ZKd E / Z^ s E >Kh ͳ dK W ^^/E' E͕ ͳ W /d /d K& /E&Z ^dZh dhhZ͘ s >h /^dZ/ hd hZ KW K , &d ^ , >'ZKKdd ,/ ZsKKZ t > E d / /E KD < E >W ZdE Z^ d KE Z^d hE E /E ,hE >Kh ͳ E K ͘ ƵƚĞƵƌ͗ DĂƌƟũŶ <ƌĞŐƟŶŐ

( ! ! ( ! " * + " ! * # " ! * # ! ĐůŽƵĚͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ͘ Ăƚ ŝƐ ĞĞŶ ŬǁĞƐƟĞ ǀĂŶ ĚŽŽƌǀĞƌŬŽƉĞŶ͘ sĞƌĚĞƌ njŝũŶ njĞ ǀŽŽƌĂů ŶŽŐ ĂĐƟĞĨ ŝŶ ŬůĂƐƐŝĞŬĞ ĂƵƚŽŵĂƟƐĞƌŝŶŐ͘͟ " ! ŵĂŶĂŐĞĚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ĚŝĞ njĞ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŝŶnjĞƩĞŶ Žŵ ŬůĂŶƚĞŶ ĐůŽƵĚͲĂĂŶďŽĚ ŽƉ ŵĂĂƚ ƚĞ ůĞǀĞƌĞŶ͘ ŝũ njŝƩĞŶ ĞĐŚƚĞƌ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŝŶ ) % - ( . " ( ! */ ! ! ' % ! % ! ' % % ' sĞƌďĞƌŶĞ͗ ͞^ŽŵŵŝŐĞ ƉĂƌƟũĞŶ ŬŝĞnjĞŶ ĞƌǀŽŽƌ Žŵ ƐĐŚĂĂůŐƌŽŽƩĞ ƚĞ # * " " " % ! , # ( " ! " $ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ͘͟ KW K >Kh ŽƉĂĐŽ ŚĞĞŌ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ĚĞ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ũĂƌĞŶ njŝũŶ ŽƉĂĐŽ ůŽƵĚͲ ƉŽƌƞŽůŝŽ ŽƉŐĞnjĞƚ͕ ƐĐŚĞƚƐƚ 'ĞĞƌƚ ŝŶŐŚƐ͕ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĚŝƌĞĐƚŽƌ ŽƉĂĐŽ͘ + ! , " ( # ! * % % ( " ( ! ( , " ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ǁĞƌŬƉůĞŬŬĞŶ ĞŶͬŽĨ ƌĞŬĞŶĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ͘͟ ! ! " ! , " ( ! * +

18 | Dutch IT Datacenter Special

ǁŽƌƐƚĞůŝŶŐ njŝĞŶ ǁŝũ ĞŶ ŽŶnjĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ďŝũ ǀĞĞů ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘ Ğ # " , % " % ! ! # " " ! , * ! " " # ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ ďĞƚĞƌ Žŵ ŶŽŐ njĂŬĞŶ ŽŶ ƉƌĞŵŝƐĞ ƚĞ ŚŽƵĚĞŶ͘͟ ^W ' d " ! % % * ŽǁĞů ŚĞƚ ͚ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ͛ ůĞǀĞƌĞŶ ĞŶ ŚĞůƉĞŶ ŝŶƐƚĂůůĞƌĞŶ ǀĂŶ ŚĂƌĚͲ ĞŶ ƐŽŌǁĂƌĞ ĞŶ ĂůůĞ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ĞƌŽŵŚĞĞŶ͕ ĂůƐ ŚĞƚ ŽƉnjĞƩĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ĐůŽƵĚͲƉůĂƞŽƌŵ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ŽƉĂĐŽ ůŽƵĚ͘ Ğ ƌĞƐĞůůĞƌ ŬĂŶ njŝũŶ ƌŽů " ! " " " "! ( " " ! ! ! * + % # ƌĞůĂƟĞƐ ƚƵƐƐĞŶ ŬĂŶĂĂůƉĂƌƟũ ĞŶ ǀĞŶĚŽƌ͕͟ njŝĞƚ ŝŶŐŚƐ͘ ͞ Ğ ŵĞĞƐƚĞ ƌĞƐĞůůĞƌƐ ǁĞƌŬĞŶ ƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐ ŵƵůƟͲǀĞŶĚŽƌ͕ ŵĂĂƌ ŚĞƚ ŬĂŶ ůĂƐƟŐ njŝũŶ Žŵ njĞůĨ Ăů ĚŝĞ ƌĞůĂƟĞƐ ĞŶ ďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ ƚĞ ŽŶĚĞƌŚŽƵĚĞŶ͘͟ ^W/E /E , d t DĂĂƌ ǁĂĂƌŽŵ ĚĂŶ ŶŝĞƚ ǀŽŽƌ njŽ͛Ŷ ĐůŽƵĚͲĂĂŶďŽĚ ŶĂĂƌ ĞĞŶ " ! , ' %

‘Steeds meer resellers zitten in een spagaat als het om cloud gaat’


SECURITY

ŽƉ ůŽŬĂĂů͕ ƌĞŐŝŽŶĂĂů ĞŶ ŵŽŶĚŝĂĂů ŶŝǀĞĂƵ͘ tĂƚ ŝƐ Ğƌ ĚĂŶ ŚĞĞŌ͍ sŽůŐĞŶƐ ŝŶŐŚƐ ŝƐ ĚĂƚ ĚĞ ďƌĞĞĚƚĞ ĞŶ ĚŝĞƉƚĞ ĚŝĞ ŽƉĂĐŽ ĂĂŶďŝĞĚƚ͕ ĂůƐ ƐƉŝŶ ŝŶ ŚĞƚ ǁĞď ƚƵƐƐĞŶ ƉĂƌƟũĞŶ ĂůƐ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ ǀĂŶ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ĞŶ ƐŽŌǁĂƌĞ͕ ĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ ǀĂŶ ĐůŽƵĚͲĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ͕ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ĞŶ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ͕ ĞŶnjŽǀŽŽƌƚƐ͘ ͞tŝũ ŬƵŶŶĞŶ ĚĞ ŚĞůĞ ƐƚĂĐŬ ůĞǀĞƌĞŶ͘ tŝů ĞĞŶ ƌĞƐĞůůĞƌ njĞůĨ ĞĞŶ ŵĂŶĂŐĞĚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ďŽƵǁĞŶ ǀŽŽƌ ĐůŽƵĚͲĚŝĞŶƐƚĞŶ͍ ĂĂƌ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ŵĞĞ ŚĞůƉĞŶ͘ ,ĞĞŌ ŵĞŶ ĞĞŶ ĞŝŐĞŶ ƉƌŝŵĂŝƌ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌƵŵ ŵĂĂƌ ĞŝƐƚ ĚĞ ŬůĂŶƚ ĚĂƚ Ğƌ ĞĞŶ ƐƉŝĞŐĞů ŚŝĞƌǀĂŶ ŝŶ ĞĞŶ ƚǁĞĞĚĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌƵŵ ĚƌĂĂŝƚ͍ tŝũ ďŝĞĚĞŶ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ĚŝƐĂƐƚĞƌ ƌĞĐŽǀĞƌLJ ĂƐ Ă ƐĞƌǀŝĐĞ͕ njŽĚĂƚ ĚŝĞ ŬĂŶĂĂůƉĂƌƚŶĞƌ Ğƌ ŐĞĞŶ ƚǁĞĞĚĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌƵŵ ďŝũ ŚŽĞŌ ƚĞ ŚĞďďĞŶ͘ tŝů ŵĞŶ ĚĞ ŬůĂŶƚ ǀĂŶƵŝƚ ĞĞŶ ĂƉĞdžͲ ŽĨ ĞĞŶ KƉĞdžͲ ŵŽĚĞů ďĞĚŝĞŶĞŶ͕ ŽĨ ĂůůĞďĞŝ͍ ĂĂƌŝŶ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ ĞŶ ĂĚǀŝƐĞƌĞŶ͘ tĞ ŚĞďďĞŶ ĂůůĞƐ ŝŶ ŚƵŝƐ Žŵ ĞůŬĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ŵŽŐĞůŝũŬ ƚĞ dŽĐŚ ďĞƚĞŬĞŶƚ Ěŝƚ ŶŝĞƚ ĚĂƚ ŽƉĂĐŽ njĞůĨ ĂĂŶ ŚĞƚ ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ ŝƐ ŝŶ ĞĞŶ ďĞŶĂĚƌƵŬƚ sĞƌďĞƌŶĞ͘ ͞tŝũ ůĞǀĞƌĞŶ ĐůŽƵĚͲĚŝĞŶƐƚĞŶ ĞŶ ͲƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͕ ŵĞĞ ƚĞ ŽŶƚůĂƐƚĞŶ͘ ,Ğƚ ďůŝũŌ ĚĞ ƌĞƐĞůůĞƌ ĚŝĞ ĨĂĐƚƵƌĞĞƌƚ ĂĂŶ njŝũŶ ,ŝĞƌďŝũ ŚĞĞŌ ŽƉĂĐŽ ǀŽůŐĞŶƐ ŝŶŐŚƐ ĚĞ ƵŶŝĞŬĞ ƉƌŽƉŽƐŝƟĞ ĚĂƚ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌ ŶĂĂƐƚ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ǀĂŶ ŚLJƉĞƌƐĐĂůĞƌƐ ŚĞƚ ĞŝŐĞŶ ƉƌŝǀĂƚĞ sDǁĂƌĞ ŽƉĂĐŽ ůŽƵĚ ĂĂŶďŝĞĚƚ͘ tĂĂƌ͕ ŶĞƚ njŽĂůƐ ďŝũ ŚLJƉĞƌƐĐĂůĞƌƐ͕ ǀĞƌŐĂĂŶĚĞ ĂƵƚŽŵĂƟŽŶ ŐĞďŽĚĞŶ ǁŽƌĚƚ ŝŶ ŚĞƚ ƵŝƚƌŽůůĞŶ ĞŶ ďĞŚĞƌĞŶ ǀĂŶ sD͛Ɛ ŽĨ ǀŽůůĞĚŝŐĞ ǀŝƌƚƵĞůĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ͘

ŽŶƐ ĐůŽƵĚͲƉůĂƞŽƌŵ ĚĂŶ ŽŽŬ ǀŽŽƌĂů ĚŝĞ ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ /ŽdͲ

KŽŬ ŚĞƚ ƐĞĐƵƌŝƚLJͲǀƌĂĂŐƐƚƵŬ ǁŽƌĚƚ ƐƚĞĞĚƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ ďŝũ ŚĞƚ ůĞǀĞƌĞŶ ǀĂŶ ĐůŽƵĚͲĚŝĞŶƐƚĞŶ͕ ǀŽĞŐƚ sĞƌďĞƌŶĞ ƚŽĞ͘ ͞sŽŽƌŚĞĞŶ ǁĂƐ ŚĞƚ ĂĨĚŽĞŶĚĞ Žŵ ƐƚŽƌĂŐĞ͕ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ĞŶ ďĞŚĞĞƌ ƚĞ ůĞǀĞƌĞŶ͘ ŽŽƌ ǁĞƩĞŶ ĞŶ ƌĞŐĞůƐ ŝƐ ĚĞ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ ǀĂŶ ƌĞƐĞůůĞƌƐ ĞĐŚƚĞƌ ŽŽŬ ŶĂĂƌ ŚĞƚ ƐĞĐƵƌŝƚLJͲ ĞŶ ƉƌŝǀĂĐLJͲƐƚƵŬ ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ͘ KŽŬ ŐƌŽƚĞƌĞ ŬĂŶĂĂůƉĂƌƚŶĞƌƐ ŵĞƌŬĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ĐŽŵƉůĞdžŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ŚĞƚ ĐůŽƵĚͲĂĂŶďŽĚ ĚĂĂƌĚŽŽƌ ŐƌŽĞŝƚ͘ tŝũ ŶĞŵĞŶ ƐĞĐƵƌŝƚLJ ŝŶƚĞŐƌĂĂů ŵĞĞ ŝŶ ŽŶƐ ĐůŽƵĚͲ ĂĂŶďŽĚ͕ ŽŵĚĂƚ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ǀĂĂŬ ĚĞ ŬĞŶŶŝƐ ĞŶ ŵĞŶƐĞŶ ŶŝĞƚ ŝŶ ŚƵŝƐ EĂĂƌ ĚĞ ŶĂďŝũĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ ŬŝũŬĞŶĚ͕ ǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ ŝŶŐŚƐ ĞŶ sĞƌďĞƌŶĞ ĚĂƚ ƚƌĞŶĚƐ njŽĂůƐ /Žd ŽŽŬ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŝŶƚĞŐƌĂĂů ǀĞƌďŽŶĚĞŶ ƌĂŬĞŶ ŵĞƚ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ ŽƉ ĐůŽƵĚͲŐĞďŝĞĚ͘ ͞ Ğ /ŽdͲŵĂƌŬƚ ŝƐ Ăů ĞŶŽƌŵ

ŽƉĂĐŽ ŚĞĞŌ ǀĞůĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂƉƉĞŶ ŵĞƚ ǀĞŶĚŽƌƐ͘ ͞ ĞůĨ ŽĨ ǀŝĂ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ njŽ ĂůůĞƐ ǀĂŶ ĚĞ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ĞŶ ƐŽŌǁĂƌĞ ƚŽƚ ĞŶ ŵĞƚ džĂĂ^ͲĚŝĞŶƐƚĞŶ ĞŶ ŵƵůƟͲ ŽĨ ŚLJďƌŝĚĞ ĐůŽƵĚ ĂĂŶďŝĞĚĞŶ͕͟ ŵĞƌŬƚ ŝŶŐŚƐ ŽƉ͘ ͞ ƵůŬĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂƉƉĞŶ njƵůůĞŶ ŝŶ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ ŶŽŐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ ǁŽƌĚĞŶ͕ ǁĂŶƚ ĚĞ ĐŽŵƉůĞdžŝƚĞŝƚ ǀĂŶ /d ďůŝũŌ ŐƌŽĞŝĞŶ ĞŶ ǀŽŽƌ ƌĞƐĞůůĞƌƐ ǁŝů ŽƉĂĐŽ ĚŝĞ ĐŽŵƉůĞdžŝƚĞŝƚ ũƵŝƐƚ ďĞƉĞƌŬĞŶ͘͟ ĞŶŬ ĂĂŶ ĞĞŶ ƌĞůĂƟĞĨ ŶŝĞƵǁ ĨĞŶŽŵĞĞŶ ĂůƐ ĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ĂƐ Ă ^ĞƌǀŝĐĞ͕ ƐĐŚĞƚƐƚ sĞƌďĞƌŶĞ ƚŽƚ ƐůŽƚ͘ ͞/Ŷ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ ĞŶŬĞůĞ ǀĞŶĚŽƌƐ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ Ěŝƚ ůĞǀĞƌĞŶ ĂĂŶ ŬůĂŶƚĞŶ ǀĂŶ ƌĞƐĞůůĞƌƐ ĚŝĞ ƚŽĐŚ ĞŚĂůǀĞ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ǀĞƌnjŽƌŐĞŶ ǁĞ ĚĂĂƌďŝũ ŽŽŬ njĂŬĞŶ njŽĂůƐ ůĞĂƐŝŶŐ ĞŶ ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ͘ tĞ njŝũŶ ĞŶ ďůŝũǀĞŶ ĚƵƐ ǀĂŶ ĂůůĞ ŵĂƌŬƚĞŶ ƚŚƵŝƐ͘͟

ZĞƐĞůůĞƌƐ ŬƵŶŶĞŶ ĚĂĂƌďŝũ ŐĞďƌƵŝŬ ŵĂŬĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŽƉĂĐŽ sDǁĂƌĞ ůŽƵĚ Žŵ njĞůĨ ĐůŽƵĚͲĚŝĞŶƐƚĞŶ ŽƉ ƚĞ njĞƩĞŶ ǀŽŽƌ ŚƵŶ ŬůĂŶƚĞŶ͘ DĂĂƌ ŝŶ ĚĞ ƐĐŚŝů ĚŝĞ ŽƉĂĐŽ ůŽƵĚ ǀŽƌŵƚ͕ njŝƩĞŶ ŽŽŬ ĂůůĞ ĂŶĚĞƌĞ ǀĞŶĚŽƌ ĚŝĞŶƐƚĞŶ͘ ŝŶŐŚƐ ŚŝĞƌŽǀĞƌ͗ ͞ Ăƚ ŬĂŶ ĂůůĞŵĂĂů ǀĂŶƵŝƚ ŚĞƚ ŽƉĂĐŽ ůŽƵĚ ƉŽƌƚĂĂů ĂĨŐĞŶŽŵĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͘ Ğ ƌĞƐĞůůĞƌ ŬĂŶ ŚŝĞƌŵĞĞ ĂůůĞ ŬĂŶƚĞŶ ŽƉ͘ ŝũ njŝũŶ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ ǀŽŽƌ ĚĞ ĨĂĐƚƵƵƌƐƚƌŽŽŵ͕ ďĞƉĂůĞŶ njĞůĨ ĚĞ ŵĂƌŐĞƐ ĚŝĞ njŝũ Žŵ ŚƵŶ ĐůŽƵĚĚŝĞŶƐƚĞŶ ŚĞĞŶ njĞƩĞŶ͘͟ !" # ŵŽŐĞůŝũŬ ŝƐ ĚŽŽƌ ĚĞ ƐĐŚĂĂůŐƌŽŽƩĞ ǀĂŶ ŽƉĂĐŽ͘ Ăƚ njŽƌŐƚ ĞƌǀŽŽƌ ĚĂƚ ĞĞŶ ŬĂŶĂĂůƉĂƌƚŶĞƌ ƚŽĐŚ ĚĞ ďĞŶŽĚŝŐĚĞ ĞĸĐŝĞŶĐLJ͕ ďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌŚĞŝĚ ĞŶ ĐŽŶĐƵƌƌĞƌĞŶĚ ǀĞƌŵŽŐĞŶ ŬĂŶ ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͕͟ ďĞŶĂĚƌƵŬƚ ĚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĚŝƌĞĐƚŽƌ͘ ͞KŶƐ ĂĂŶďŽĚ ŝƐ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ƌĞƐĞůůĞƌ ĐŽŵƉĞƟƟĞĨ͕ ŵĞƚ ǀĞĞů ŵĞĞƌ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ǀŽŽƌ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŚĞŝĚ͕ ƐĐŚĂĂůďĂĂƌŚĞŝĚ ĞŶ ŽŶƚnjŽƌŐŝŶŐ ĚŝĞ ũĞ ďŝũ ĂŶĚĞƌĞ ĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ ŶŝĞƚ ŬƌŝũŐƚ͘ /ĞĚĞƌĞ ƌĞƐĞůůĞƌ

Dutch IT Datacenter Special | 19


Een duurzaam datacenter begint bij jezelf (maar denk ook aan de keten) #$ ! " $

" " ! ' ! # ' * !" ( ! % " # " $ * ! " "## " ' '% "-% "* !" #% ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ĞĸĐŝģŶƚĞƌ ĞŶ ! * "% $ $ $ ## ' # !" * ' ĞƌǀŽŽƌ ĚĂƚ ŚĞƚ ŶŝĞƚ ďŝũ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ďůŝũŌ͍ " % ) $ " ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ŝŶ ĐŽŶĐƌĞƚĞ ĂĐƟĞƐ͍ ͚ Ğ ǀƌĂĂŐ ŝƐ͗ ǁĂĂƌ ƐƚĂĂŶ ǁĞ ŶƵ͍ tĂĂƌ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ŶĂĂƌƚŽĞ͍ Ŷ ŚŽĞ ŬŽŵĞŶ ǁĞ ,( $ " " ! ( ! " $ ! . # % ůĞĐƚƌŝĐ͘ Ğ ĞĞƌƐƚĞ ǀƌĂĂŐ ŝƐ ĐƌƵĐŝĂĂů Žŵ ĚĞ $ !" " # * + # " " ! " ## ' ' * " " % *, " % " $ " " " $ $ " " ! % " ' # * ! ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘ ' # # $ % " " ǀĂŶ ĚĂƚĂŐĞŶĞƌĂƟĞ ŶŽŐ ǀĞƌĚĞƌ njĂů ƚŽĞŶĞŵĞŶ͘ ͚DĂĂƌ ǁĂƚ ŽŶƐ ďĞƚƌĞŌ ŝƐ ŚĞƚ ŐƌŽĞŝĞŶĚĞ # $ " ## '

20 | Dutch IT Datacenter Special

&* # !" " ' " $ ## ' !$ !"# ,( #! * ͳ ,ŽĞ ĚĂƚĂ ďŝũĚƌĂŐĞŶ ĂĂŶ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ͍ + " " % # !" "* # " $ $ # " " $ #! ! " *, $ " " " $ ' $ # !" " ( # !" " ! " !" " ďĞƉĂůĞŶ ǁĞůŬĞ ĂĐƟĞƐ ĚĂĂƌĂĂŶ ǀĞƌďŽŶĚĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͕ ŚĞĞŌ ^ĐŚŶĞŝĚĞƌ ůĞĐƚƌŝĐ ĞĞŶ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚƐŬĂĚĞƌ ŽƉŐĞnjĞƚ͘ ƌ !" !" ! $ " $ ## ' $ " " !* + " ## ' ! ! ! ĞĞŶ ĚƵƵƌnjĂŵĞƌ ďĞĚƌŝũĨ͘ tĞ ŚĞďďĞŶ ĚĂĂƌŝŶ /0 " ǀŝũĨ ĂĂŶĚĂĐŚƚƐŐĞďŝĞĚĞŶ ĠŶ ĚƌŝĞ ĨĂƐĞŶ͘ EŝĞƚ " "' $ #( #! " ' ! !" #%

ŶŝǀĞĂƵ͘ ĠŶ ǀĂŶ ĚĞ ŐĞďŝĞĚĞŶ ŝƐ $ ! " "( ! " " ## ' ! "( " !" $ # % * $ % !! ! ! # $ !" # " " !" ďŝũ ŚƵŶ ĞŝŐĞŶ ƐŝƚƵĂƟĞ͛͘ $ % ## ' ! " ! ' ( ' $ # ( # "!" " $ ! !! ( % " $ # ( $ " $ ! " "* " ! ĚĂĂƌďŝũ ŐŽĞĚ Žŵ ũĞnjĞůĨ ĂĨ ƚĞ njĞƩĞŶ ƚĞŐĞŶ ĂŶĚĞƌĞ͕ ǀĞƌŐĞůŝũŬďĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͕ ǀĞƌƚĞůƚ ) + ! " % # "( ! " * ! ũĞ ĚĂŶ ƟĞŶ ŬĞĞƌ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ũĞ ďƵƵƌŵĂŶ # "( % " " % " !*, ) + " " ! " ( #! " ! # ƚĞ ǁĞƚĞŶ ǁĂƚ ũĞ ŵŽĞƚ ŵĞƚĞŶ͘ tŝũ ďŝĞĚĞŶ

‘Alleen door te meten kan je bepalen waar je nu staat. Maar wat en hoe meet je dan?’


SUSTAINABILITY

ĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌƵŝŬ ĞŶ ƉŽƚĞŶƟģůĞ ĞĸĐŝģŶƟĞǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐĞŶ͘ Ăƚ ŬůŝŶŬƚ ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ ƚĞŐĞŶƐƚƌŝũĚŝŐ ĚĂƚ ǁŝũ ĚŝĞ ĂůƐ ŵĂĂŬďĞĚƌŝũĨ ŚĞďďĞŶ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ͕ ŵĂĂƌ ǁŝũ ĞǀŽůƵĞƌĞŶ ŽŽŬ ĞŶ njŝũŶ ŶƵ ǀĞĞů ŵĞĞƌ ĞĞŶ ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶĞƌ͛͘ ^ĐŚŶĞŝĚĞƌ ůĞĐƚƌŝĐ ŬŝũŬƚ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŶĂĂƌ njŝĐŚnjĞůĨ ĞŶ ĚĂƚ njŽƵĚĞŶ ĂŶĚĞƌĞŶ ŽŽŬ ŶŝĞƚ ŵŽĞƚĞŶ ĚŽĞŶ͗ ͚ ĞŶ ďĞƚĞƌ ŵŝůŝĞƵ ďĞŐŝŶƚ ďŝũ ũĞnjĞůĨ͕ ŵĂĂƌ ĚĞ ŚĞůĞ ŬĞƚĞŶ ŚĞĞŌ ǁĂƚ ƚĞ ĚŽĞŶ͘ ůƐ ũĞ ĚƵƵƌnjĂŵĞƌ ǁŝůƚ ǁŽƌĚĞŶ͕ ĚĂŶ ŵŽĞƚ ũĞ ďĞƚĞƌĞ ŬĞƵnjĞƐ ŵĂŬĞŶ ĞŶ ĚĂƚ ďĞƚƌĞŌ ŽŽŬ ũĞ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ ŽĨ ƉĂƌƚŶĞƌƐ͘ dƌĂŶƐƉĂƌĂŶƟĞ ŝƐ ĚĂĂƌŝŶ ĚĞ ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞ ĨĂĐƚŽƌ͘ :Ğ ŬƵŶƚ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ ĞŶ ƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƟĞ ŵĞĞŶĞŵĞŶ ŝŶ ĚĞ ŽǀĞƌǁĞŐŝŶŐ ŽĨ ũĞ ŵĞƚ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌ ŝŶ njĞĞ ŐĂĂƚ ŽĨ ŶŝĞƚ͛͘ <ůĂŶƚĞŶ ĞŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ǀĂŶ ^ĐŚŶĞŝĚĞƌ ůĞĐƚƌŝĐ ŚŽĞǀĞŶ ŽǀĞƌŝŐĞŶƐ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ƐůĂŐ ŵĞƚ ĚĞ ŐŝĚƐ͘ EĂĂƐƚ ƚŽŽůŝŶŐ ďŝĞĚƚ ŚĞƚ ďĞĚƌŝũĨ ŽŽŬ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚƐĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ ĞŶ ͲĂĚǀŝƐĞƵƌƐ͘ ͚sŽŽƌĚĂƚ ǁĞ ŐĂĂŶ ŵĞƚĞŶ͕ ŵŽĞƚ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ĚƵŝĚĞůŝũŬ njŝũŶ͗ ǁĂĂƌ ƐƚĂĂƚ ŚĞƚ ďĞĚƌŝũĨ͕ ǁĂƚ ǁŝůůĞŶ njĞ ďĞƌĞŝŬĞŶ ĞŶ ŚŽĞ ŬŽŵĞŶ njĞ ĚĂĂƌ͍ Ăƚ ǁŽƌĚƚ ǀĞƌƚĂĂůĚ ŝŶ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ĞŶ ĚĂĂƌŶĂ ŐĂĂŶ ǁĞ ĂĂŶ ĚĞ ƐůĂŐ ŵĞƚ ĚĞ ŵĞƚƌŝĐƐ͛͘

^ Έ^ ^d/ EΉ KZE

ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ ƚŽŽůŝŶŐ ĂĂŶ Žŵ ŚĞƚ ĚĂĂĚͲ ǁĞƌŬĞůŝũŬĞ ǀĞƌďƌƵŝŬ ǀĂŶ ĞĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ƚĞ ŵĞƚĞŶ͛͘ ůƐ ďůŝũŬƚ ĚĂƚ ĞĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ǀĞĞů ĞŶĞƌŐŝĞ ǀĞƌďƌƵŝŬƚ͕ ĚĂŶ ŬƵŶŶĞŶ ĚĂĂƌ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ĂĐƟĞƐ ĂĂŶ ǀĞƌďŽŶĚĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͕ njŽĂůƐ ŚĞƚ ŬŽƉĞŶ ǀĂŶ ŶŝĞƵǁĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕ ŵĂĂƌ ĚĂƚ ŝƐ ǀŽůŐĞŶƐ ŽƌŶ ůĂŶŐ ŶŝĞƚ ĂůƟũĚ ŶŽĚŝŐ͘

ŝŶ ĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ǀĂŶ ŶŝĞƵǁĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͘ tĞ ǀŝŶĚĞŶ ŶŝĞƚ ĐŽŶƟŶƵ ŚĞƚ ǁŝĞů ŽƉŶŝĞƵǁ Ƶŝƚ͕ ŵĂĂƌ ďĞƌĞŬĞŶĞŶ ŵĞƚ ĂůŐŽƌŝƚŵĞƐ ŽĨ Ğƌ ŶŽŐ ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐĞŶ njŝũŶ ƚĞ ǀŝŶĚĞŶ͛͘

ƵƐ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ ŐĞŶĞƌĂƟĞ ĞĸĐŝģŶƚĞ hŶŝŶƚĞƌƌƵƉĞĚ WŽǁĞƌ ^ƵƉƉůŝĞƐ ;hW^͛ƐͿ ĚŝĞ ^ĐŚŶĞŝĚĞƌ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚĞ͕ ŬƵŶŶĞŶ ĂŶƚǁŽŽƌĚ njŝũŶ ŽƉ ĞĞŶ ĚƵƵƌnjĂĂŵ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ǀĞƌďĞƚĞƌĚĞ ͚tĞ ŬƵŶŶĞŶ ŶƵ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ŽƉƌŽĞƉĞŶ Žŵ ŬŽĞůƚĞĐŚŶŝĞŬĞŶ ŽĨ ďĂƩĞƌŝũŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͘ ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚ ƚĞ ŐĂĂŶ ƌŝũĚĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĚĞ ŽƵĚĞ ͚>ŝƚŚŝƵŵ /ŽŶ ďĂƩĞƌŝũĞŶ ŚĞďďĞŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ŝƐ ǀĞƌďĞƚĞƌĚ͕ njŽĚĂƚ ǁĞ ŵŝŶĚĞƌ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĞĞŶ ƚŽƚ ĚƌŝĞ ŬĞĞƌ ůĂŶŐĞƌĞ njŝũŶ ŐĂĂŶ ƵŝƚƐƚŽƚĞŶ͘ Ăƚ ŶĞŵĞŶ ǁĞ ŽŽŬ ŵĞĞ ůĞǀĞŶƐĚƵƵƌ͘ KŶnjĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĞŶ ŝŶ ŽŶnjĞ ĞŝŐĞŶ ďĞƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶ͕ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ďĞŚĞĞƌƐŽŌǁĂƌĞ ďŝĞĚĞŶ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ

ͳ Ğ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ ĞŶ ĂĚǀŝƐĞƵƌƐ ŐĂĂŶ ŽŽŬ ƌĞŐĞůŵĂƟŐ ŶĂĂƌ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ĞŶ ŵĞĞ ŶĂĂƌ ŬůĂŶƚĞŶ͘ ͚ ŝũ ŬƌŝũŐĞŶ ŽŽŬ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ǀƌĂŐĞŶ ŽǀĞƌ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ͕ njŽĂůƐ ŚĞƚ ǀĞƌďƌƵŝŬ ǀĂŶ ĞĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ĞŶ ŚŽĞ ĚƵƵƌnjĂĂŵ ĞĞŶ ďĞƉĂĂůĚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ŝƐ͘ DĂĂƌ ŽŽŬ ŬƌŝũŐĞŶ njĞ ƐƚĞĞĚƐ ǀĂŬĞƌ ĚĞ ǀƌĂĂŐ͗ ǁĂƚ ŐĞďĞƵƌƚ Ğƌ ŵĞƚ ĚĞ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ĂĂŶ ŚĞƚ ĞŝŶĚĞ ǀĂŶ ĚĞ ůĞǀĞŶƐĐLJĐůƵƐ͍ tĞ ŚĞůƉĞŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐ Žŵ ĚĞnjĞ ǀƌĂŐĞŶ ƚĞ ďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ͛͘ ^ĐŚŶĞŝĚĞƌ ůĞĐƚƌŝĐ ŝƐ ŽǀĞƌŝŐĞŶƐ ŶŝĞƚ njŽŵĂĂƌ ĞĞŶ ďĞĚƌŝũĨ ĂůƐ ŚĞƚ ŐĂĂƚ Žŵ ĞĞŶ ĚƵƵƌnjĂĂŵ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ͘ Ğ ǁĞƌĚĞŶ ŝŶ ϮϬϮϭ ƵŝƚŐĞƌŽĞƉĞŶ ƚŽƚ ŚĞƚ ŵĞĞƐƚ ĚƵƵƌnjĂŵĞ ďĞĚƌŝũĨ ƚĞƌ ǁĞƌĞůĚ ĚŽŽƌ ŽƌƉŽƌĂƚĞ <ŶŝŐŚƚƐ͘ ͚/Ŭ ǀŝŶĚ ĚĂƚ ŚĞƚ ĂĂŶ ŐƌŽƚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝģůĞ ƉĂƌƟũĞŶ njŽĂůƐ ^ĐŚŶĞŝĚĞƌ ůĞĐƚƌŝĐ ŝƐ Žŵ ŚĞƚ ǀŽŽƌƚŽƵǁ ƚĞ ŶĞŵĞŶ͘ ,Ğƚ ĐƌĞģƌĞŶ ǀĂŶ ďĞǁƵƐƚnjŝũŶ ŝƐ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ƐƚĂƉ͕ njŽĚĂƚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ǁĞƚĞŶ ǁĂĂƌ njĞ ŶƵ ƐƚĂĂŶ ĞŶ ĚĂŶ ĚĞ ƐƚĂƉƉĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ŶĞŵĞŶ Žŵ ĞĐŚƚ ĚƵƵƌnjĂĂŵ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ͛͘

Dutch IT Datacenter Special | 21


Hornetsecurity barst van de ambitie:

“We willen marktleider worden in de Benelux” ' ^W / >/^ Z /E Z ^W d/ s >/:< D />ͳ^ hZ/dz E <hW͕ hE > E Eh ,hE <Z ,d E :ŽŚĂŶ ǀĂŶ >ĞĞƵǁĞŶ

,ŽƌŶĞƚƐĞĐƵƌŝƚLJ͘ ,ŝũ ŝƐ ĂŅŽŵƐƟŐ ǀĂŶ WƌŽŽĨƉŽŝŶƚ ĞŶ ŚĞĞŌ ǀĞĞů ĞƌǀĂƌŝŶŐ ŝŶ ĚĞ ĐLJďĞƌƐĞĐƵƌŝƚLJ͘ ͞/Ŭ ŬĞŶĚĞ ,ŽƌŶĞƚƐĞĐƵƌŝƚLJ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ Ăů ĞŶ ǁŝƐƚ ĚĂƚ njĞ ŚĞƚ ŐŽĞĚ ĚĞ ,ͲƌĞŐŝŽ͘ /Ŭ ǁĞƌĚ ŐĞǀƌĂĂŐĚ Žŵ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ ǀŽŽƌ EŽŽƌĚͲ ƵƌŽƉĂ͘ Ğ h< ŝƐ ĚĂĂƌďŝũ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͕ ŵĂĂƌ ĚĂƚ ŐĞůĚƚ ŽŽŬ ǀŽŽƌ ĚĞ ĞŶĞůƵdž ĞŶ ĚĞ EŽƌĚŝĐƐ͘ Ăƚ ŬůŽŶŬ ŵĞƚĞĞŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ͘ /Ŭ ǀŝŶĚ ŚĞƚ ĞĞŶ ŵŽŽŝĞ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ Žŵ ŚĞƚ ŵĂƌŬƚĂĂŶĚĞĞů ŝŶ ĚŝĞ ƌĞŐŝŽ ƚĞ ͞DŝũŶ ĞĞƌƐƚĞ ĞƌǀĂƌŝŶŐ ŝƐ ƉŽƐŝƟĞĨ͕͟ ŐĂĂƚ Śŝũ ǀĞƌĚĞƌ͘ ͞/Ŭ ďĞŶ ĞŶŽƌŵ ŽŶĚĞƌ ĚĞ ŝŶĚƌƵŬ ǀĂŶ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͘ sŽŽƌĂů ǀĂŶ ĚĞ ĞĞŶǀŽƵĚ ĞŶ ĚĞ ƐŶĞůŚĞŝĚ ǁĂĂƌŵĞĞ ũĞ njĞ ŬƵŶƚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌĞŶ͘ Ăƚ ŬĂŶ ƚĞƌǁŝũů ũĞ ĞĞŶ ŬŽƉ ƚŚĞĞ njĞƚ͕ ŚŽŽƌĚĞ ŝŬ ŝĞŵĂŶĚ njĞŐŐĞŶ͘͟ ,ŽƌŶĞƚƐĞĐƵƌŝƚLJ ǁĞƌŬƚ ŚĂƌĚ ĞŶ ĂŵďŝƟĞƵƐ ĂĂŶ ŵĞĞƌĚĞƌĞ ŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶ͘ ĞŶ ŚĞĞů ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŝƐ ͚ŝŵŵƵƚĂďůĞ ƐƚŽƌĂŐĞ͕͛ ǀĞƌƚĞůƚ ŽůŝŶ tƌŝŐŚƚ͘ ,ŝũ ŝƐ sŝĐĞ WƌĞƐŝĚĞŶƚ D ǀĂŶ ůƚĂƌŽ͕ ĚĂƚ ǀŽŽƌůŽƉŝŐ ŽŶĚĞƌ ĚĞ ĞŝŐĞŶ ŶĂĂŵ

“We gaan immutable storage ontwikkelen” 22 | Dutch IT Datacenter Special

ŝŶ ĚĞ ŵĂƌŬƚ ĂĐƟĞĨ ďůŝũŌ͕ ŽŶĚĞƌ ĚĞ ƉĂƌĂƉůƵ ǀĂŶ ĚĞ ,ŽƌŶĞƚƐĞĐƵƌŝƚLJͲŐƌŽĞƉ͘ ͞tĞ ŚŽƌĞŶ ǀĂŶ ǀĞĞů ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͕ ŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ ŝŶ ĚĞ ŐĞnjŽŶĚŚĞŝĚƐnjŽƌŐ͕ ĚĂƚ njĞ ƉƌŽďůĞŵĞŶ ŚĞďďĞŶ ŵĞƚ ŚĞƚ ŬƌŝũŐĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ǀĞƌnjĞŬĞƌŝŶŐ ŽŵĚĂƚ njĞ ŐĞĞŶ ŐŽĞĚ ƉƌŽĚƵĐƚ ŚĞďďĞŶ ĚĂƚ ŚĞŶ ďĞƐĐŚĞƌŵƚ ƚĞŐĞŶ ƌĂŶƐŽŵǁĂƌĞ͘ /ĞĚĞƌ ďĞĚƌŝũĨ ŬĂŶ ƌĂŶƐŽŵǁĂƌĞͲĐŽŵƉůŝĂŶƚ ǁŽƌĚĞŶ͕ ŵĂĂƌ ĚĂŶ ŵŽĞƚĞŶ njĞ ŚƵŶ ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ ǁĞů ĚƵƌǀĞŶ ĂĂŶ ƚĞ ƉĂŬŬĞŶ͘ ĞŶ ŐŽĞĚĞ ďĂĐŬƵƉͲƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ŝƐ ĚĂŶ ĐƌƵĐŝĂĂů͘ sŽŽƌ ŽŶƐ ƉƌŽĚƵĐƚ ǀŽŽƌ sŝƌƚƵĂů DĂĐŚŝŶĞ ĂĐŬƵƉ ŐĂĂŶ ǁĞ ŶƵ ŝŵŵƵƚĂďůĞ ƐƚŽƌĂŐĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͘ Ăƚ ďŽƵǁĞŶ ǁĞ Ğƌ ǀĂŶĂĨ ŶƵů ŝŶ͘ tĞ ǁŝůůĞŶ ĚĂƚ ĚĞnjĞ njŽŵĞƌ ůĂŶĐĞƌĞŶ ǀŽŽƌ ŽŶƐ sDǁĂƌĞͲ ĠŶ ŽŶƐ ,LJƉĞƌ sͲƉůĂƞŽƌŵ͘͟ ͞/ŵŵƵƚĂďůĞ ƐƚŽƌĂŐĞ njŽƌŐƚ ĞƌǀŽŽƌ ĚĂƚ ũĞ ŽƉ ŐĞĞŶ ĞŶŬĞůĞ ŵĂŶŝĞƌ ƚŽĞŐĂŶŐ ŬƵŶƚ ŬƌŝũŐĞŶ ƚŽƚ ĞĞŶ ďĞƐƚĂŶĚ͕ ŶĂĚĂƚ Ğƌ ĞĞŶ ďĂĐŬƵƉ ƉůĂĂƚƐ ŚĞĞŌ ŐĞǀŽŶĚĞŶ͕͟ ůĞŐƚ Śŝũ Ƶŝƚ͘ ͞:Ğ njĞƚ ŚĞƚ ďĞƐƚĂŶĚ ĂůƐ ŚĞƚ ǁĂƌĞ ŽƉ ƐůŽƚ ĞŶ ŐŽŽŝƚ ĚĞ ƐůĞƵƚĞů ǁĞŐ͘ ĞŶ ďĞƐƚĂŶĚ ŬĂŶ ŶŝĞƚ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶŐĞƉĂƐƚ ĞŶ ŽŽŬ ŶŝĞƚ͕ Ăů ĚĂŶ ŶŝĞƚ ƉĞƌ ŽŶŐĞůƵŬ͕ ǁŽƌĚĞŶ ǀĞƌǁŝũĚĞƌĚ͘ ŝũ ĚĂƚĂ ĚŝĞ ŚĞĞů ůĂŶŐ ďĞǁĂĂƌĚ ŵŽĞƚ ďůŝũǀĞŶ͕ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ůĞĞƌůŝŶŐŐĞŐĞǀĞŶƐ ŝŶ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ ŝƐ ĚĂƚ ŚĞĞů ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘ sŽŽƌ ŽŶnjĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ ǀĞƌƟĐĂůƐ Ͳ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ ĮŶĂŶĐĞ͕ ǀĞƌnjĞŬĞƌŝŶŐĞŶ ĞŶ ŐĞnjŽŶĚŚĞŝĚnjŽƌŐ ʹ ŵĂŬĞŶ ǁĞ ŚĞƚ ůĞǀĞŶ ĚĂĂƌŵĞĞ ĞĞŶ ƐƚƵŬ ŵĂŬŬĞůŝũŬĞƌ͘ tĞ ŐĞǀĞŶ njĞ ǁĂƚ njĞ ŶŽĚŝŐ ŚĞďďĞŶ Žŵ ďĞƐĐŚĞƌŵĚ ƚĞ njŝũŶ ƚĞŐĞŶ ƌĂŶƐŽŵǁĂƌĞ ĞŶ ĚĂĂƌǀŽŽƌ ǀĞƌnjĞŬĞƌŝŶŐĞŶ ĂĨ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ƐůƵŝƚĞŶ͘ /Ŭ njŝĞ ŚĞƚ ĂůƐ ĞĞŶ ĞĐŚƚĞ ŐĂŵĞĐŚĂŶŐĞƌ͕ ĞĞŶ ĂŶƚǁŽŽƌĚ ŽƉ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ƉŝũŶƉƵŶƚ ǀĂŶ ďĞĚƌŝũǀĞŶ͘ tĞ ůĂƚĞŶ njĞ ĚĂĂƌŵĞĞ ŽŽŬ njŝĞŶ ĚĂƚ ǁĞ ĂĂŶ ŚƵŶ ŬĂŶƚ


SECURITY

'KZ E K>^^KE

ƐƚĂĂŶ͘ ,Ğƚ ŝƐ ĠĠŶ ǀĂŶ ĚĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞ ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶ ŝŶ ŽŶnjĞ ďĞĚƌŝũĨƐŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͘͟ D/ ZK^K&dͳ>/ Ed/ ^ ĞŶ ĂŶĚĞƌ ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ ǁĂĂƌ ŚĞƚ ďĞĚƌŝũĨ ŵĞĞ ďĞnjŝŐ ŝƐ͕ ŝƐ ŚĞƚ ĨĞŝƚ ĚĂƚ DŝĐƌŽƐŽŌ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ Ěŝƚ ũĂĂƌ ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶ ĚŽŽƌǀŽĞƌƚ ŝŶ ĚĞ ůŝĐĞŶƟĞƐ ǀĂŶ DŝĐƌŽƐŽŌ ϯϲϱ͘ Ğ ƚĂƌŝĞǀĞŶ ŐĂĂŶ ŽŵŚŽŽŐ ĞŶ ĚĞ ŵĂŶŝĞƌ ǀĂŶ ĂĨƌĞŬĞŶĞŶ ǁŽƌĚƚ ĂĂŶŐĞƉĂƐƚ͘ tƌŝŐŚƚ͗ ͞DŝĐƌŽƐŽŌ ǁĞƌŬƚ % " ( # ǁŝũnjĞůĨ͘ KŶnjĞ ŬůĂŶƚĞŶ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĂŶĚĞƌĞŶ njŝũŶ ĞƌŐ ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ ǀĂŶ DŝĐƌŽƐŽŌ ĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ǁĞƚĞŶ ǁĂƚ ĚĞ & " " * ŐĞǀŽůŐĞŶ ƉŽƐŝƟĞĨ ŽĨ ŶĞŐĂƟĞĨ͍ ^ĂŵĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů DŝĐƌŽƐŽŌͲĞdžƉĞƌƚƐ ŐĂĂŶ ǁĞ ĞĞŶ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚĞ ǁĞďĐĂƐƚ * # # & " " " " * ƌŝĐŚƟŶŐ ŽŶnjĞ ŬůĂŶƚĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ĚŝĞ ŚĞƚ ĂĂŶŐĂĂƚ͘ # & " " ǁŽƌĚĞŶ͘ ĂĂƌŽŵ njƵůůĞŶ ǁŝũ ĚĂĂƌ ƉƌŽĂĐƟĞĨ ŝŶ *W ZdE Z< E > " ! %( " ! * !$* KůƐƐŽŶ͗ ͞DĂƌĐ <ŶŝũĨ ŝƐ ƐŝŶĚƐ ǀŽƌŝŐ ũĂĂƌ ŽŶnjĞ ! * & & ƚǁĞĞĚĞ ƉĞƌƐŽŽŶ͕ ĚŝĞ ŚĞŵ ŬĂŶ ĂĂŶǀƵůůĞŶ͘ ,Ğƚ ůŝĞĨƐƚ ( " * & ! & * !# ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞŵĂŶĂŐĞƌ ǀŽŽƌ ĚĞ ĞŶĞůƵdž͗ sŝƌĂů sŽƌĂ͘͟ ! ! % ( " & * , ( " *- 'ŽĞĚĞ ŶŝĞƵǁĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ njŝũŶ ĂůƟũĚ ǁĞůŬŽŵ͕ ŐĞĞŌ

K>/E tZ/',d

* , # & # " * " * & !$ ! # + * ĂďƐŽůƵƵƚ ĚĞ ĂŵďŝƟĞ Žŵ ŵĞƚ ŵĞĞƌ D^W͛Ɛ ;ŵĂŶĂŐĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͕ ƌĞĚ͘Ϳ ƐĂŵĞŶ ƚĞ ǁĞƌŬĞŶ͘ DĂĂƌ ǁĞ ǀĞƌůŝĞnjĞŶ ŽŽŬ ĚĞ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ ƉĂƌƚŶĞƌ ŶŝĞƚ Ƶŝƚ ŚĞƚ ŽŽŐ͘ # * ƉƌŽĚƵĐƚ ŝƐ ŐŽĞĚ ďĞƚĂĂůďĂĂƌ͕ ŵĂĂƌ ƚĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚ ŽŽŬ ƐĐŚĂĂůďĂĂƌ ƌŝĐŚƟŶŐ ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞͲŶŝǀĞĂƵ͘ tĞ njŝũŶ ! " % * KŶĚĞƌƚƵƐƐĞŶ ŬƌŝũŐƚ ĚĞ ƐĂŵĞŶƐŵĞůƟŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ƚǁĞĞ " " * ) , " ŬŽŵĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ĚŝĐŚƚĞƌ ďŝũ ĞůŬĂĂƌ͘ 'ĞĞŶ ĞŶŬĞůĞ ĂĐƋƵŝƐŝƟĞ ŐĂĂƚ ŶĂĂĚůŽŽƐ͕ ĚƵƐ Ğƌ njŝũŶ ĂůƟũĚ ŚŽƌĚĞƐ͘ DĂĂƌ ŽƉ ǀĞĞů * " ! * DĞƚ ĚĞ ĐŽŵďŝŶĂƟĞ ǀĂŶ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ďĂĐŬƵƉ͕ ĞŵĂŝů ĂƌĐŚŝǀĞƌŝŶŐ ĞŶ ƐƉĂŵĮůƚĞƌŝŶŐ njŝũŶ ǁĞ ĞĐŚƚ ƵŶŝĞŬ͘ EŝĞŵĂŶĚ ŚĞĞŌ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚƐĞƚ njŽĂůƐ ǁŝũ ĚŝĞ ŚĞďďĞŶ͘ Ăƚ " * ^ĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ ŵĞƚ ĠĠŶ ďĞĚƌŝũĨ ŝƐ ĂůƟũĚ ƉƌĞƫŐĞƌ ĚĂŶ ŵĞƚ ƚǁĞĞ ŽĨ ĚƌŝĞ͘͟ tƌŝŐŚƚ ďĞŶĂĚƌƵŬƚ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ĞŶĞůƵdžͲŵĂƌŬƚ͘ ͞ Ğ ĞŶĞůƵdž ŝƐ ŶĂ ĚĞ s^ ĞŶ ĚĞ h< ĚĞ ŽƉ ƚǁĞĞ ŶĂ ŐƌŽŽƚƐƚĞ ŵĂƌŬƚ ǀŽŽƌ DŝĐƌŽƐŽŌ ϯϲϱ͘ Ăƚ ǁŽƌĚƚ ƐŽŵƐ " * &! # & " " *- " * , ŵŝũŶ ĂŵďŝƟĞ Žŵ ŝŶ ĚĞ ĞŶĞůƵdž ŵĂƌŬƚůĞŝĚĞƌ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ͘ /Ŭ ǁŝů ŐĞĞŶ ƟũĚƐƟƉ ŶŽĞŵĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŝŬ ǁŝů ĚĂĂƌ ǁĞů * " ! ! & ! *-

Dutch IT Datacenter Special | 23


Tom Verkuil, Vice president managed services NTT

‘Datacentra en connectiviteit cruciale basis voor digitale transformatie’ , d > ' E KE < E ' ' s E /:E͗ /'/d > dZ E^&KZD d/ /^ &' >KW E : Z E ͵ D KKZ KZKE ͵ ^d ^ ^E >> Z ' ' E͘ < Z sKKZ Ed ZWZ/^ ^ ' > d d KE>/E t ^͘ ͞ d Ed Z^ sKZD E /E /d < Z ^ D E D d E dt Z< E E Zh / > Z E sKKZt Z ͕͟ ^d >d dKD s Z<h/>͕ s/ WZ ^/ Ed D E ' ^ Zs/ ^ Edd͘ ͞t/: /:E >Kh ͳ E / Z^͘ D Z t d s > W Zd/: E EK' E/ d ^ && E͕ /^ d t E/ d >> E d ,EK>K'/ ͳ E ^z^d D /Ed 'Z dKZ /:E͕ D Z >^ D E ' ^ Zs/ ^ͳ E / Z sK>> /' /'/d > dZ E^&KZD d/ /E E KZ' E/^ d/ <hEE E ' > / E͘͟ DĂƌƟũŶ <ƌĞŐƟŶŐ

ŝŐŝƚĂůĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟĞ ƐƚĂĂƚ ŝŶ ĞůŬĞ ƐĞĐƚŽƌ ŚŽŽŐ ŽƉ ĚĞ ĂŐĞŶĚĂ ʹ ǀĂŶ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ ĞŶ ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ ƚŽƚ ŽǀĞƌŚĞĚĞŶ ĞŶ ƉƵďůŝĞŬĞ ĚŽŵĞŝŶĞŶ njŽĂůƐ ĚĞ njŽƌŐ͘ ͞ ŝŐŝƚĂůĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟĞ ĂĂŶ ĚĞ ǀŽŽƌŬĂŶƚ ǀĂŶ ŚĞƚ ďĞĚƌŝũĨ͕ ŝŶ ŚĞƚ ďĞĚƌŝũĨ ĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ĂĐŚƚĞƌnjŝũĚĞ ŝƐ ĞĞŶ ŵƵƐƚ ŐĞǁŽƌĚĞŶ͕ ƐƚĞůƚ dŽŵ ǀĞƌŬƵŝů͘ ͞ZŝĐŚƟŶŐ ũĞ ŬůĂŶƚĞŶ͕ ŝŶ ũĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĚŽŽƌ ĚĞ ŚĞůĞ ůŽŐŝƐƟĞŬĞ ŬĞƚĞŶ ŚĞĞŶ͘ WĂƉŝĞƌ ǁŽƌĚƚ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ĚŝŐŝƚĂĂů͘ sŽůůĞĚŝŐ ĚŝŐŝƚĂĂů͕ ĚĂƚ ŝƐ ŶŽŐ ǀĞƌ ǁĞŐ͕ ŵĂĂƌ ĚĞ ǀĞƌƐŶĞůůŝŶŐ ĞƌŚĞĞŶ ǁŽƌĚƚ ƐƚĞĞĚƐ ŐƌŽƚĞƌ͘͟ Edd͕ ǀĂŶ ŽŽƌƐƉƌŽŶŐ :ĂƉĂŶƐ͕ ŝƐ ŝŶŵŝĚĚĞůƐ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚ ĂĐƟĞĨ ĂůƐ ĂĂŶďŝĞĚĞƌ ǀĂŶ ŶĞƚǁĞƌŬĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĞŝƚ ĞŶ ĐůŽƵĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ůĞƵŶƚ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŽŽŬ ŽƉ ĞĞŶ ŐƌŽƚĞ ŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ͘ DĞĚĞ ŵĞƚ ĚĞ ƐĂŵĞŶǀŽĞŐŝŶŐ ǀĂŶ ŝŵĞŶƐŝŽŶ ĂƚĂ͕ ŵĞƚ ĂŶĚĞƌĞ EddͲ njƵƐƚĞƌďĞĚƌŝũǀĞŶ ŝŶ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ ĞŶƟƚĞŝƚ Edd >ƚĚ͕͘ ŝƐ Ğƌ ŽŽŬ ǀĞĞů ŵĞĞƌ ĨŽĐƵƐ ŬŽŵĞŶ ƚĞ ůŝŐŐĞŶ ŽƉ ŵĂŶĂŐĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ ŝŶ ĚĞ ďƌĞĞĚƐƚĞ njŝŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ǁŽŽƌĚ͘ ^ĞĐƵƌŝƚLJ ŝƐ ĚĂĂƌ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĂƐƉĞĐƚ ǀĂŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐLJͲĚŝĞŶƐƚĞŶ Žŵ ĚŝŐŝƚĂůĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟĞ ƚĞ ǀĞƌƚĂůĞŶ ŶĂĂƌ ƉƌĂŬƟƐĐŚĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ŽƉ ŐĞďŝĞĚĞŶ ĂůƐ / ĞŶ ĂƵƚŽŵĂƟŽŶ͕ ŚĞƚ ŝŶnjĞƩĞŶ ǀĂŶ ĚŝŐŝƚĂůĞ ƚǁŝŶƐ Žŵ ďĞƚĞƌ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ŵŽĚĞůůĞƌĞŶ ĞŶ ǀŽŽƌƐƉĞůůĞŶ͘ ĂŶŐĞnjŝĞŶ ĚĞ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ŽŶůŝŶĞ ĞŶ ĐůŽƵĚ ŶŽŐ ĂůƟũĚ ĨLJƐŝĞŬĞ ŶĞƚǁĞƌŬĞŶ ĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ njŝũŶ͕ ďůŝũŌ Edd ŚŝĞƌ ƐƚĞƌŬ ŝŶ ŝŶǀĞƐƚĞƌĞŶ͘ ͞ ĞƚƌŽƵǁďĂĂƌŚĞŝĚ ĞŶ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŚĞŝĚ ǀĂŶ ŶĞƚǁĞƌŬĞŶ͕ ĚĂƚĂ ĞŶ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ ŶĂĂƌŵĂƚĞ Ğƌ ŵĞĞƌ

24 | Dutch IT Datacenter Special

ŐĞůĞƵŶĚ ǁŽƌĚƚ ŽƉ ĐůŽƵĚ ǀŽŽƌ ũĞ /d͕͟ ďĞŶĂĚƌƵŬƚ sĞƌŬƵŝů͘ ͞tĞ ŚĞďďĞŶ ŶŽŐ ĂůƟũĚ ĚĞ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞ ŬĞŶŶŝƐ ǀĂŶ njĂŬĞŶ ŝŶ ŚƵŝƐ͘ DĂĂƌ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ǀĂŶ ŽŶnjĞ ŵĞŶƐĞŶ njŝũŶ ŬĞŶŶŝƐǁĞƌŬĞƌƐ ĚŝĞ ĚĞ ĚŽŽƌ ĞŶŐŝŶĞĞƌƐ ŐĞŵĂĂŬƚĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ŝŶnjĞƩĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ǀŽŽƌŬĂŶƚ͕ ďŝŶŶĞŶ ĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ĂĐŚƚĞƌŬĂŶƚ ǀĂŶ ĞĞŶ ďĞĚƌŝũĨ͘ Ž njŝũŶ ǁĞ ǀĂŶ ĂůůĞ ŵĂƌŬƚĞŶ ƚŚƵŝƐ͘͟ ,zW Z^ > Z^ 'ZKd <> Ed E ŝĞ ŵĂƌŬƚĞŶ͕ ĚĂƚ ŐĞůĚƚ ŽŽŬ ǀŽŽƌ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ ŚLJƉĞƌƐĐĂůĞƌƐ njŽĂůƐ DŝĐƌŽƐŽŌ njƵƌĞ͕ t^ ĞŶ 'ŽŽŐůĞ ůŽƵĚ͘ ͞ ŝũ njŝũŶ ŐƌŽƚĞ ŬůĂŶƚĞŶ ǀĂŶ ŽŶƐ͕ ŽŵĚĂƚ ǁĞ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚ njŽǁĞů ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ĂůƐ ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĞŝƚ ŬƵŶŶĞŶ ďŝĞĚĞŶ͘ Ăƚ ďĞƚĞŬĞŶƚ ŝŶ ĨĞŝƚĞ ĚĂƚ ĚĞ ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞnjĞ ƉĂƌƟũĞŶ ƌŝĐŚƟŶŐ ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ ůĞƩĞƌůŝũŬ ŚĞĞů ĚŝĐŚƚďŝũ ŐĞďƌĂĐŚƚ ŬĂŶ ǁŽƌĚĞŶ͘͟ ĞnjĞ ƌŽů ĂůƐ ĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌ ŝƐ ǀĂĂŬ ŶŽŐ ŶŝĞƚ njŽ ďĞŬĞŶĚ ďŝũ ĚĞ ďƵŝƚĞŶǁĞƌĞůĚ͕ ŵĞƌŬƚ sĞƌŬƵŝů͘ ĂƚnjĞůĨĚĞ ŐĞůĚƚ ǀŽŽƌ ĚĞ ƌŽů ĚŝĞ Edd ĂůƐ ŵĂŶĂŐĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Θ ƐLJƐƚĞŵ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽƌ ŬĂŶ ƐƉĞůĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ĚŝŐŝƚĂůĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟĞ͘ KƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŐĞŶ

‘De digitale transformatie is nog maar net begonnen’


SECURITY

ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ͕ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐǀĞƌďĂŶĚĞŶ ŵĞƚ ŐƌŽƚĞ ĐůŽƵĚĂƉƉůŝĐĂƟĞ ƉĂƌƟũĞŶ njŽĂůƐ ^ W ĞŶ KƌĂĐůĞ͕ ŵĂĂƌ njĞŬĞƌ ŽŽŬ ŝŶ ĐŽŵďŝŶĂƟĞ ŵĞƚ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ǀĂŶ ĚĞƌĚĞ ƉĂƌƟũĞŶ͘ ͞ ƌ ŝƐ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚ ĞĞŶ ƚĞŬŽƌƚ ĂĂŶ ĞŶŐŝŶĞĞƌƐ͕ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƵƌƐ͕ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ͕ ƐĞĐƵƌŝƚLJͲĞdžƉĞƌƚƐ͘ KŽŬ ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ ŚĞďďĞŶ ŚŝĞƌ ůĂƐƚ ǀĂŶ͘ Edd ŚĞĞŌ ĚĞ ƐĐŚĂĂů͕ ĚĞ ŽŵǀĂŶŐ ĞŶ ĚĞ ƉůĂƞŽƌŵĞŶ Žŵ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ƚĞ ŚĞůƉĞŶ ďŝũ ŚĞƚ ŽƉǀĂŶŐĞŶ ǀĂŶ ĚŝĞ ƚĞŬŽƌƚĞŶ ĚŽŽƌ ŽŶnjĞ ŵĞŶƐĞŶ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŝŶ ƚĞ njĞƩĞŶ͘ ŽǀĞŶĚŝĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ǁŝũ ƉůĂƞŽƌŵĞŶ ĚŝĞ ĞƌŐĞŶƐ ŝŶŐĞnjĞƚ ǁŽƌĚĞŶ͕ ĂĂŶƉĂƐƐĞŶ ǀŽŽƌ ŐĞďƌƵŝŬ ĞůĚĞƌƐ ŝŶ ĚĞnjĞůĨĚĞ ƐĞĐƚŽƌ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ŶĂĂƌ ĂŶĚĞƌĞ ƐĞĐƚŽƌĞŶ͘ Ăƚ ŝƐ ĞĞŶ ǀŽƌŵ ǀĂŶ ƐƚĂŶĚĂĂƌĚ ŵĂĂƚǁĞƌŬ ĞŶ ďĞƐƚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ͕ ŐĞĐŽŵďŝŶĞĞƌĚ ŵĞƚ ĞƌǀĂƌŝŶŐ ĞŶ ĞdžƉĞƌƟƐĞ͕ ǁĂĂƌǀŽŽƌ ŽŽŬ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ďĞĚƌŝũĨ ŶŝĞƚ ĂůůĞ ŚƵůƉďƌŽŶŶĞŶ ŚĞĞŌ͘ tŝũ ŬƵŶŶĞŶ ĚĂƚ ǀĞĞů ĞĸĐŝģŶƚĞƌ ĚŽĞŶ͕ ŚŽĞǀĞŶ ŶŝĞƚ ĞůŬĞ ŬĞĞƌ ŽƉŶŝĞƵǁ ĂůůĞƐ ǀĂŶĂĨ ĚĞ ŐƌŽŶĚ ŽƉ ƚĞ ďŽƵǁĞŶ͘͟ Edd ŚĞĞŌ ŶŝĞƚ ĚĞ ŝůůƵƐŝĞ ĚĂƚ ŚĞƚ ĂůůĞƐ njĞůĨ ŬĂŶ͘ ŽǀĞŶĚŝĞŶ͕ ŵĞƌŬƚ sĞƌŬƵŝů͕ ŚĞďďĞŶ ǀĞĞů ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞ Ăů ůĂŶŐũĂƌŝŐĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐǀĞƌďĂŶĚĞŶ ŵĞƚ ŐƌŽƚĞ /dͲƐLJƐƚĞŵ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽƌƐ͘ /Ŷ ĚŝĞ ŐĞǀĂůůĞŶ ŬĂŶ Edd ĚĞĞůƐ ĞĞŶ ƌŽů ĂůƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞͲĂĂŶďŝĞĚĞƌ ǀĞƌǀƵůůĞŶ ʹ ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĞŝƚ͕ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ʹ ĞŶ ĚĞĞůƐ ĞĞŶ ƌŽů ǀĂŶ ŵĂŶĂŐĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌ ŝŶ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ ĚĞnjĞ ĚĞƌĚĞ ƉĂƌƟũĞŶ͘ ͞ ŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ ǁŝůůĞŶ ŶŝĞƚ ƚĞ ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ njŝũŶ ǀĂŶ ĠĠŶ ƉĂƌƟũ͕ ǁĞƌŬĞŶ ůŝĞǀĞƌ ŵĞƚ ĞĐŽƐLJƐƚĞŵĞŶ ǀĂŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐ͘ ĂĂƌŝŶ ŬĂŶ ĞůŬĞ ƉĂƌƟũ njŝũŶ ƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚĞ ǁĂĂƌĚĞ ŝŶďƌĞŶŐĞŶ ĞŶ njŽ ƐĂŵĞŶ ĞĞŶ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ ŽƉƉĂŬŬĞŶ͘͟ Ž ŬĂŶ Edd njŝũŶ ĞdžƉĞƌƟƐĞ ŝŶďƌĞŶŐĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ƉůĂƞŽƌŵ ďĂƐĞƐ ŵĂŶĂŐĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĂĂŶ ĚĞ ŶĞƚǁĞƌŬŬĂŶƚ͕ ƐĞĐƵƌŝƚLJ ĞŶ ĐůŽƵĚͬĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ͘ sĞƌŬƵŝů͗ ͞KŵĚĂƚ ǁŝũ ĚĂƚ ŽƉ ŇĞdžŝďĞůĞ ƐĐŚĂĂů ŬƵŶŶĞŶ ĚŽĞŶ͕ ďŝĞĚĞŶ ǁĞ ǀŽŽƌƐƉĞůďĂĂƌŚĞŝĚ ĞŶ ďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌŚĞŝĚ ĂůƐ ŚĞƚ ŐĂĂƚ Žŵ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ͘ KŵĚĂƚ ǁĞ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚ ĂĐƟĞĨ njŝũŶ͕ ǀŽůĚŽĞŶ ǁĞ ŽǀĞƌĂů ĂĂŶ ĚĞ ǀĞƌĞŝƐƚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ ƐƚĂŶĚĂĂƌĚĞŶ ĞŶ ĐĞƌƟĮĐĞƌŝŶŐĞŶ͘͟

tĞƌĞůĚǁŝũĚ ĂĐƟĞĨ ŽĨ ŶŝĞƚ͕ ĚĞ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ Edd ŝŶ njŝģ ŚĞĞŌ ŽŽŬ njŝũŶ ǀŽŽƌĚĞůĞŶ͘ ƌ ŝƐ ƐƉƌĂŬĞ ǀĂŶ ĞĞŶ ŐƌŽĞŝĞŶĚĞ ǀĞƌƐĐŚƵŝǀŝŶŐ ǀĂŶ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŶĂĂƌ Ěŝƚ ǁĞƌĞůĚĚĞĞů͘ ,Ğƚ njǁĂĂƌƚĞƉƵŶƚ ǀĂŶ ĚĞ ŵĂĂŬŝŶĚƵƐƚƌŝĞ ǀĞƌƐĐŚƵŝŌ ǀĞƌĚĞƌ ŚŝĞƌŚĞĞŶ͘ sĞƌŬƵŝů ŚŝĞƌŽǀĞƌ͗ ͞tŝũ njŝũŶ ŽƉ ĚĂƚ ƉƵŶƚ ǀŽŽƌ ǀĞĞů ƉĂƌƟũĞŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ ŽŵĚĂƚ ǁĞ njŽǁĞů ǁĞƌĞůĚǁŝũĚ ĞĞŶ ĨŽŽƚƉƌŝŶƚ ŚĞďďĞŶ ĂůƐ ĞĞŶ ƐƚĞƌŬĞ ĨLJƐŝĞŬĞ ĂĂŶǁĞnjŝŐŚĞŝĚ ŝŶ njŝģ ʹ ŽŽŬ ǁĂƚ ŵĞŶƐĞŶ ďĞƚƌĞŌ͘ ĞĚƌŝũǀĞŶ ĚŝĞ ǀĂŶ ĞůĚĞƌƐ ŬŽŵĞŶ ĞŶ ŚƵŶ ĂĂŶǁĞnjŝŐŚĞŝĚ ŝŶ njŝģ ƐŶĞů ǁŝůůĞŶ ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͕ ŬƵŶŶĞŶ ǁŝũ ĚĂŶ ŽŽŬ ŚĞĞů ŐŽĞĚ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ ŝŶ ĚĞnjĞ ďĞǁĞŐŝŶŐ͘͟

ZĞĚĞŶ ŽŽŬ ǀŽŽƌ Edd Žŵ ŶŝĞƵǁĞ ĞdžƉĞƌƟƐĞƐ ƚĞ ďůŝũǀĞŶ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͕ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ĚĂƚĂ ƐŚĂƌŝŶŐ͘ tĂŶƚ ĚĂƚ ŝƐ ďŝũ ƵŝƚƐƚĞŬ ŝĞƚƐ ĚĂƚ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ ĞdžƉŽŶĞŶƟĞĞů ŝŶ ŽŵǀĂŶŐ ďůŝũŌ ŐƌŽĞŝĞŶ͘ ŝĞ ĚĂƚĂ ƵŝƚǁŝƐƐĞůĞŶ ĞŶ ĚĞůĞŶ ŝƐ ĞĞŶ ĞŶŽƌŵĞ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ͕͟ njŝĞƚ sĞƌŬƵŝů͘ ͞ ĂĂƌ ŵŽĞƚ ũĞ ŶŽŐ ŝŶ ŵĞĞŶĞŵĞŶ ĚĂƚ ĚĂƚĂ ǁĂĂƌĚĞ ŚĞĞŌ͘ ƌ njŝƚ ĞĞŶ ƐƚƵŬũĞ ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞĞů ĞŝŐĞŶĚŽŵͬĚĂƚĂ ƐŽĞǀĞƌĞŝŶŝƚĞŝƚ ĂĂŶ͘ ĂĂƌŽŵ ǁĞƌŬƚ Edd ŶƵ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ dEK ĂĂŶ ŚĞƚ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ ǀĂŶ ĚĂƚĂ ƐŚĂƌŝŶŐ ŝŶ ĞĞŶ ďĞǀĞŝůŝŐĚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ͕ ǀŽůŐĞŶƐ ĚĞ ƵƌŽƉĞƐĞ ƐƚĂŶĚĂĂƌĚ ƉůĂƞŽƌŵ 'ĂŝĂͲy͘ tĞ njŝũŶ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚ ĞĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ůĞŝĚĞŶĚĞ ƉĂƌƟũĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ŶĞĞƌnjĞƩĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ƐƚĂŶĚĂĂƌĚ ŽƉ Ěŝƚ ŐĞďŝĞĚ͘͟

Ğ ƵŝƚďŽƵǁ ǀĂŶ ĞdžƉĞƌƟƐĞ͕ ĚĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ ĂŶĚĞƌĞ /d ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͕ ƐLJƐƚĞŵ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽƌƐ͕ ĐůŽƵĚͲŝŶĨƌĂͲ ĞŶ ͲĂƉƉůŝĐĂƟĞͲĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ͕ ǁŽƌĚƚ ǀŽůŐĞŶƐ sĞƌŬƵŝů ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ ŶŽŐ ǀĞĞů ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ͘ tĂŶƚ ĚĞ ĚŝŐŝƚĂůĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟĞ͕ ĚŝĞ ŝƐ ŶŽŐ ůĂŶŐ ŶŝĞƚ ŬůĂĂƌ͘ ͞^ŽŵƐ ŬƌŝũŐ ũĞ ŚĞƚ ŝĚĞĞ ĚĂƚ ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ ŐƌŽƚĞŶĚĞĞůƐ Ăů ŬůĂĂƌ ŝƐ͘ DĂĂƌ ǁĞ njŝũŶ Ğƌ ŶŽŐ ůĂŶŐ ŶŝĞƚ͘ ƌ ŝƐ ŶŽŐ ĞĞŶ ůĂŶŐĞ ǁĞŐ ƚĞ ŐĂĂŶ͘͟

Dutch IT Datacenter Special | 25


Atlas Edge Bytesnet BV Cellnex Cegeka Colt B.V. ColoHouse CloudHQ CyrusOne Datacenter Almere Datacenter Fryslân Datacenter Groningen Dataplace EdgeConneX ENGIE Services Equinix EXA Infrastructure Global-e Datacenter Global Switch SilverFalcon Interconnect Services BV. Interxion, a Digital Realty Company Iron Mountain Data Centers Keppel Data Centres Lumen maincubes Nikhef Housing NorthC Datacenters NTT Previder QTS Serverius Serverfarm Smartdc Switch Datacenters Systemec Yondr

ICT CAMPUS ALMERE

A DIGITAL REALTY COMPANY

TM


PROJECTEN

Datacenterplatform is het nieuwste initiatief van de DDA. op dit Europese platform voor en door de datacenter sector, komen datacenters, suppliers en brancheorganisaties bijeen om te informeren, communiceren en te promoten op Europees niveau. Met meer dan 20 landen, 500 unieke datacenters en 550 suppliers is Datacenterplatform de plek om te connecten met de datacenter sector. Bekijk de website hier: https://www.datacenterplatform.com/

Rapporten Rapport

|

Building the Data Center Workforce of the Future 2021

In het rapport Building the Data Center Workforce of the Future lees je de laatste cijfers op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid in de datacenter sector. Ook geeft het rapport een helder overzicht van alle soorten banen die te vinden zijn in en rondom het datacenter. Download via dutchdatacenters.nl/publicaties/building-the-data-center-workforce-of-the-future-2021/

Rapport

|

State of the Dutch Data Centers 2021

Het jaarlijkse marktrapport State of the Dutch Data Centers doet onderzoek naar de Nederlandse datacentermarkt en haar internationale positie. Het thema dit jaar ‘The Roadmap to Recovery’ doelt op een voorspoedig economisch herstel na de Coronacrisis, met behulp van onze sterke digitale infrastructuur. Download via https://www.dutchdatacenters.nl/publicaties/state-dutch-data-centers-2021/

Rapport |

Ecosystem Guide 2021

Deze derde up-to-date editie van de Ecosystem Guide is een overzicht van de bijna 90 partners aangesloten bij de Dutch Data Center Association. Deze partijen zijn belangrijke leveranciers van technologie en diensten voor de datacenter industrie in Nederland. Met deze gids hopen wij een duidelijk overzicht te geven van het ecosysteem en de juiste tools te bieden voor het maken van de beste beslissing. Download via https://www.dutchdatacenters.nl/publicaties/ecosystem-guide-2021/


60 Procent van BNP komt van gedigitaliseerde diensten

Nederland drijft op datacenters ! '% " ! $

0

# & ( ! & % $ ! "# $ ! % "!" * ! 767: ! &"& 9;6 $ '$" ŐĂĂŶ ďĞĚƌĂŐĞŶ͘ ŝƚ ŝƐ njĞƐƟŐ ƉƌŽĐĞŶƚ ǀĂŶ & . & & '% "( $ *"/! 8 " ! ! ! " * ! ! * & !& $%1, ( $(" & $"( . KŽŬ ďŝũ ĚĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝĞ ŽǀĞƌ ĚĞ ǀĞƐƟŐŝŶŐ ǀĂŶ ! & !& $ ( ! & 3 "" 4 ( %& % & * ! & ! $ (""$* ! ! ! ') % ) $ ! "# ( $&, $ ) ( $' & "#% '$#&, ( ! % ! $ . $ ' !& ! %#$ "( $ & "! $) $# "( !&""! (" $ !. 0 & " *" * ! & ! ! $ "! & !& $ %% ! % &% & !% ! ) $ !, $ & $ ' !& & (" " ! (""$ ! ) $ & !& $% ! (""$ % ! ( ! . & $ !& ŽŶĚĞƌnjŽĞŬ ǀĂŶ / ďůŝũŬƚ ĚĂƚ njĞƐƟŐ ƉƌŽĐĞŶƚ ( ! ) $ "!" % $ & $ ! & % $ !%& !1, ' & & ) $)""$ ( ! $"( . 0 !* % ! ( ! ! $ %#$" %% ! & % $ ! ! "" & #"- $ % * % ! ( $%! ! ! , "! $ $ ( !) # ! .

$ ! % "# "!" % ( %& $ ( !, "! ! % "$"! . " ! "! ! "# %& ! % ( ! ( !- & $) & ! ŚĞƚ ďƵŝƚĞŶůĂŶĚ ǀĂĂŬ ŚĞůĞŵĂĂů ƐƟůǀŝĞů͘ Ăƚ % % ! $ " ) %& ""$ %& $ & ! $ %&$' &''$ ) !. & !& $% * ! " %& ! ( ! ĚŝĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘ ŽŶĚĞƌ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŐĞĞŶ !& $! &. & ! ( !% ! & ( $ & !- * "## ! & !& $% "% ( ! & !%& ! ) ! "!% ! ůĞǀĞƌĞŶ͘ EŝĞƚ ďĞƐĞīĞŶĚ ĚĂƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŚĞƚ "## ! $& * ! ( ! "!* & "!" ! "!* & "( $ .1 $"( * & & (""$ & $ % ( !, $ "" (""$ % ! ( ! , & &" # %% ! ! %& % ! $ $ * !. ͞DĞŶƐĞŶ ŬŝũŬĞŶ ŐĞĞŶ ƚǀ ŵĞĞƌ ĞŶ ƐĐŚĂīĞŶ ! /% $ !, $ ! ! %&$ ! !%& ! . !" " ! *" % ƌŽďŽƟƐĞƌŝŶŐ͕ /Žd͕ ϱ'͕ ƐŵĂƌƚ ĐŝƟĞƐ͕ ĐůŽƵĚ ĐŽŵƉƵƟŶŐ͕ / ĞŶ ďůŽĐŬĐŚĂŝŶ ŚĞďďĞŶ & !& $% !" . " (""$ '! ( $% & & ! )"$ ! & !& $% %& % ! $ $. ! $*" $% $' ! %& % ( $ %'# $ " #'& $% %! $"&

" ( ! & '!! ! ( $) $ !. " *"! %*"$ '!& %& % $ "# & !. &$ ! % ! ƟũĚũĞ ŐĂĂŶĚĞ ĞŶ ŝƐ ŶƵ ǀĞƌƐŶĞůĚ͘ ŽŶĚĞƌ & !& $% (""$ ! 2% !%.1 & % % ! $ " ! * ĮũŶŵĂnjŝŐĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŵĞƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŝŶ ŽŶƐ ůĂŶĚ͘ ŝũ njŝũŶ ĞĞŶ ƌĂŶĚǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞ (""$ "!&) ! !. $ * ! ! $ ! "! ( $ &) "! $ & !& $%, ) $( ! $ ŚLJƉĞƌƐĐĂůĞƌƐ ;DĞƚĂ͕ DŝĐƌŽƐŽŌ ĞŶ 'ŽŽŐůĞͿ͘ 0 "! & !& $% * ! ! $ - (""$ (""$ & !2 ! ! $ . ŝĞ ǁŝůůĞŶ ĚŝĐŚƚ ďŝũ ŚƵŶ ĚĂƚĂ njŝƩĞŶ͘ Ŷ ( $ & ! & & $ ! ! '$"# % ŚƵď ŝƐ͘ ƌ njŝũŶ ǀĞĞƌƟŐ ŚLJƉĞƌƐĐĂůĞͲ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŝŶ ƵƌŽƉĂ͘ DŝĐƌŽƐŽŌ njŝƚ ŝŶ ĚĞƌƟĞŶ ƵƌŽƉĞƐĞ ůĂŶĚĞŶ͕ ŵĂnjŽŶ ŝŶ ĂĐŚƚ͕ "" ! * % ! & ! $ . !% ! ! & "( $ "' , %" * & & $ !% &'%% ! )" ! %# &. $ ! &% % ! &''$ ! $ ) $. "' ( ! & * ! & !& $%.1 $"( " & & ( $ ! ( ! ! %! ) . 0 " ( !% ! ) $ ! $ !'

‘Veel mensen hebben het over de cloud, alsof zich dat echt ergens tussen de wolken afspeelt.’ 28 | Dutch IT Datacenter Special


DATACENTERS EN MAATSCHAPPIJ

ŽƉ ĞĞŶ ƐŶĞůǁĞŐ͍ ůůĞĞŶ ƟũĚĞŶƐ ĂĂŶůĞŐ ĞŶ ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͖ ǀĞƌĚĞƌ ŶŝĞŵĂŶĚ͘ dŽĐŚ ǀŽƌŵĞŶ ƐŶĞůǁĞŐĞŶ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŝŶ ŽŶƐ ůĂŶĚ͘ ĞŬĞƌ ŝŶ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞůĂŶĚ EĞĚĞƌůĂŶĚ͘ ,ŽĞǀĞĞů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚďĞĚƌŝũǀĞŶ ŐĂĂŶ ŽǀĞƌ ĚĞ ŬŽƉ ĂůƐ ǁĞ ŐĞĞŶ ŐŽĞĚĞ ƐŶĞůǁĞŐĞŶ ŵĞĞƌ ŚĞďďĞŶ͍ ,ŽĞǀĞĞů ĚŽƵĂŶĞŬĂŶƚŽƌĞŶ njƵůůĞŶ ƐůƵŝƚĞŶ͍ Ŷ ŚŽĞǀĞĞů ŵŽŶƚĞƵƌƐ ǀĞƌůŝĞnjĞŶ ŚƵŶ ďĂĂŶ ĂůƐ ĚĞ ǀƌĂĐŚƚǁĂŐĞŶƐ ŶŝĞƚ ŵĞĞƌ ƌŝũĚĞŶ͍ ,Ğƚ ŬůŽƉƚ ĚĂƚ Ğƌ ŽƉ ĞĞŶ ƐŶĞůǁĞŐ ǀƌŝũǁĞů ŶŝĞŵĂŶĚ ǁĞƌŬƚ͖ ŵĂĂƌ ŚĞƚ ŬůŽƉƚ ŽŽŬ ĚĂƚ Ğƌ njŽŶĚĞƌ ƐŶĞůǁĞŐĞŶ ŚĞĞů ǀĞĞů ŵĞŶƐĞŶ ǁĞƌŬůŽŽƐ ƌĂŬĞŶ͘ Ž ŝƐ ŚĞƚ ŽŽŬ ŵĞƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ͗ njŝũ ďĞƐƚĂĂŶ Žŵ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ŝŶ ĚĞ ĚŝŐŝƚĂůĞ ĞĐŽŶŽŵŝĞ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ůĂƚĞŶ ŐƌŽĞŝĞŶ͘͟ ŝƚ ďĞůĂŶŐ ǁŽƌĚƚ ŽŽŬ ƌƵŝŵƐĐŚŽŽƚƐ ŽŶĚĞƌƐƚƌĞĞƉƚ ŝŶ ĚĞ ŶŽƟƟĞ ͚ZƵŝŵƚĞůŝũŬĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ ĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ͖ ZŽƵƚĞŬĂĂƌƚ ϮϬϯϬ ǀŽŽƌ ĚĞ ŐƌŽĞŝ ǀĂŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ͛ ǀĂŶ ŚĞƚ Z K^ ;ZƵŝŵƚĞůŝũŬ ĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ KŶƚǁŝŬŬĞů ^ƚƌĂƚĞŐŝĞͿ Ƶŝƚ ϮϬϭϵ͘ ŚĞĞŌ ďŝũŐĞĚƌĂŐĞŶ ĂĂŶ Ěŝƚ ŽŶĚĞƌnjŽĞŬ ŽŶĚĞƌ ůĞŝĚŝŶŐ ǀĂŶ &ƌĂŶĐ tĞĞƌǁŝŶĚ ;ŚƵŝĚŝŐ ŵŝŶŝƐƚĞƌ ǀŽŽƌ ZĞĐŚƚƐďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐͿ ĞŶ ^ƟũŶ ^ƚĞĞŶďĂŬŬĞƌƐ͕ ǁĞƚŚŽƵĚĞƌ ĐŽŶŽŵŝĞ͕ ƌĂŝŶƉŽƌƚ͕ KŶĚĞƌǁŝũƐ͕ /ŶŶŽǀĂƟĞ ĞŶ ^ƉŽƌƚ ďŝũ 'ĞŵĞĞŶƚĞ ŝŶĚŚŽǀĞŶ͘ ͞Kŵ ĚĞ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƟĞŬƌĂĐŚƚ ǀĂŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ ƚĞ ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ ĞŶ ĚŝŐŝƚĂĂů ŬŽƉůŽƉĞƌ ǀĂŶ ƵƌŽƉĂ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ njĂů EĞĚĞƌůĂŶĚ ĚĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ŚƵď ŵŽĞƚĞŶ ďĞŚŽƵĚĞŶ͕ ůĂƚĞŶ ŐƌŽĞŝĞŶ ĞŶ ;ŽƉ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ǁŝũnjĞͿ ŵŽĞƚĞŶ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ͕͟ ĂůĚƵƐ ĚĞ ŶŽƟƟĞ͘ sŽŽƌƚƐ ŐĂĂƚ 'ƌŽǀĞ ŝŶ ŽƉ ŚĞƚ ĞŶĞƌŐŝĞͲĂƐƉĞĐƚ͘ ͞ ĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌĞŶ / d͘ ŝũ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ ŵŝŶĚĞƌ ĞŶĞƌŐŝĞ ĚĂŶ ǁĂŶŶĞĞƌ ĂůůĞ ŐĞĚŝŐŝƚĂůŝƐĞĞƌĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ ďŝũ ĚĞ ĂĨnjŽŶĚĞƌůŝũŬĞ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ĞŶ ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶĞƌƐ njŽƵĚĞŶ ĚƌĂĂŝĞŶ͘ ,ŝĞƌŵĞĞ ǁŽƌĚƚ ĞŶĞƌŐŝĞ ďĞƐƉĂĂƌĚ͘ Kŵ ĞĞŶ ǀŽŽƌďĞĞůĚ ƚĞ ŐĞǀĞŶ͗ ,Ğƚ ZŝũŬ ŚĞĞŌ ĚĞ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ũĂƌĞŶ ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ƐƚĞƌŬ ǀĞƌŵŝŶĚĞƌĚ͗ ǀĂŶ ǀŝũĨĞŶnjĞƐƟŐ ŶĂĂƌ ǀŝĞƌ͘ ĂĂƌŵĞĞ ŝƐ ŚĞƚ ƐƚƌŽŽŵǀĞƌďƌƵŝŬ ŐĞŚĂůǀĞĞƌĚ͘ 'ƌŽƚĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŐĂĂŶ ŶƵ ĞĞŶŵĂĂů ĚŽĞůŵĂƟŐĞƌ Žŵ ŵĞƚ ĞŶĞƌŐŝĞ͕͟ ǀĞƌƚĞůƚ 'ƌŽǀĞ͘ ,Ğƚ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŶĞƌŐLJ ŐĞŶĐLJ ŚĞĞŌ ďĞĐŝũĨĞƌĚ ĚĂƚ ŚĞƚ ŵŽŶĚŝĂĂů ĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌƵŝŬ ƐŝŶĚƐ ϮϬϭϬ ƐƚĂďŝĞů ŝƐ ŐĞďůĞǀĞŶ͕ ŽŶĚĂŶŬƐ ĚĞ ĞdžƉůŽƐŝĞǀĞ ŐƌŽĞŝ ǀĂŶ ĚĂƚĂŐĞďƌƵŝŬ͘ sŽůŐĞŶƐ 'ƌŽǀĞ ŬŽŵƚ ĚĂƚ ĚŽŽƌĚĂƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ĞĞŶ ĞŶŽƌŵĞ ĞĸĐŝĞŶĐLJͲƐůĂŐ ŚĞďďĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ĚŽŽƌǀŽĞƌĞŶ͘ 'ƌŽǀĞ͗ ͞tŝũ njŝĞŶ ĚĂƚ ŽŽŬ ŽƉ EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ ƐĐŚĂĂů͘ ,Ğƚ ZŝũŬ ŚĞĞŌ ŵĞĞƌũĂƌĞŶĂĨƐƉƌĂŬĞŶ ĞŶĞƌŐŝĞͲĞĸĐŝģŶƟĞ ;D: Ϳ ŐĞŵĂĂŬƚ ŵĞƚ ϴϱϵ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ŝŶ ϯϯ

ƐĞĐƚŽƌĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ƉĞƌŝŽĚĞ ϮϬϭϳ Ͳ ϮϬϮϬ͘ ŝŶŶĞŶ ĚĞ / dͲƐĞĐƚŽƌ ǀŽƌŵĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ĚĞ ŐƌŽŽƚƐƚĞ ǀĞƌďƌƵŝŬĞƌƐ͘ EƵ ďůŝũŬƚ Ƶŝƚ ĚĞ ĐŝũĨĞƌƐ ĚĂƚ ŚĞƚ ǀĞƌďƌƵŝŬ ǀĂŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ĚĞĞůŶĞŵĞŶĚ ŝŶ ĚĞ D: ũƵŝƐƚ ŶĂĂƌ ďĞŶĞĚĞŶ ŝƐ ŐĞŐĂĂŶ͘͟ KŶůĂŶŐƐ ŚĞĞŌ ĚĞ ĂƚĂĐĞŶƚĞƌ 'ŝĚƐ ϮϬϮϮ ƵŝƚŐĞďƌĂĐŚƚ͘ dĞ ǀŝŶĚĞŶ ŽƉ ŚĂĂƌ ǁĞďƐŝƚĞ͗ ǁǁǁ͘ĚƵƚĐŚĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ͘Ŷů͘ ĞnjĞ ďŝĞĚƚ ĞĞŶ ŽǀĞƌnjŝĐŚƚ ǀĂŶ ĂůůĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ĂĂŶŐĞƐůŽƚĞŶ ďŝũ ĚĞ ƵƚĐŚ ĂƚĂ ĞŶƚĞƌ ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ĞŶ ĚŝĞŶƚ ĂůƐ ŚƵůƉŵŝĚĚĞů ǀŽŽƌ

ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĚŝĞ ŽǀĞƌǁĞŐĞŶ ŚƵŶ /d ŶĂĂƌ ĞĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ƚĞ ŵŝŐƌĞƌĞŶ͘ dĞǀĞŶƐ ŝƐ ĚĞ ŐŝĚƐ ĞĞŶ ŚĂŶĚďŽĞŬ ĞŶ ŶĂƐůĂŐǁĞƌŬ ǀŽŽƌ ĂůůĞƐ ƌŽŶĚŽŵ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ͘ ͞ Ğ ĂƚĂĐĞŶƚĞƌ 'ŝĚƐ ϮϬϮϮ ůĂĂƚ ŽŽŬ njŝĞ ĚĂƚ ĚĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ƐĞĐƚŽƌ ŵĞĞƌ ŝƐ ĚĂŶ ƐůĞĐŚƚƐ ĚĞ ŐĞďŽƵǁĞŶ͕͟ njĞŐƚ 'ƌŽǀĞ͘ ͞tŝũ ŚĞďďĞŶ ǀĞĞƌƟŐ ĚĞĞůŶĞŵĞƌƐ ĚŝĞ ĞĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ĞdžƉůŽŝƚĞƌĞŶ͖ ŵĂĂƌ ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ njŝũŶ Ğƌ ŚŽŶĚĞƌĚ ƚŽĞůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ ŽŽŬ ďŝũ ŽŶnjĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĂĂŶŐĞƐůŽƚĞŶ͘ KŽŬ njŝũ njŽƌŐĞŶ Ğƌ ĂĐƟĞĨ ǀŽŽƌ ĚĂƚ ĚĞ EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ ĚŝŐŝƚĂůĞ ĞĐŽŶŽŵŝĞ ŬĂŶ ŇŽƌĞƌĞŶ͘ ,Ğƚ ŝƐ ĞĞŶ ĞĐŽƐLJƐƚĞĞŵ͘͟

Dutch IT Datacenter Special | 29


André van Oosten, Ingram Micro:

“We willen complexiteit voor reseller en diens klant verminderen’ " D Z E /s Z^ D E/ Z E ' ' E Z Z ͕ K >^ h/d /Kdͳ E ' ͳdK W ^^/E' E E s/ /ͳ " d Ed Z^ DK d ,/ Z KW E' W ^d tKZ E͘ E< E ' ͳ E ^ d >>/ dͳ d EdZ / ,d Z /: d ZKEE E ͵ t Z > E Z^d s Zt Z</E' s E d tKZ d ' E ͳ͕ # $ " E/ d ^/DW > /dͳ> E ^ , W͘ /E'Z D D/ ZK K <d ^ D E D d , d < E > E s E KZ^ E Z " ! DĂƌƟũŶ <ƌĞŐƟŶŐ

& & & & ! & (' & & & ŚĞƚĞŶ DĞƚĂǀĞƌƐĞ͘ tĞď ϭ ;ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ĐŽŶƐƵŵĞƌĞŶͿ ǁĞƌĚ tĞď Ϯ ;ŝŶ& ĨŽƌŵĂƟĞ ƵŝƚǁŝƐƐĞůĞŶ͕ ŵĞĞƌ ŝŶƚĞƌĂĐƟĞͿ ĞŶ ŶƵ tĞď ϯ ;ĞĞŶ ŵĞĞƌ ƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶĞĞů ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ ƚŽĞƉĂƐƐĞŶ ǀĂŶ ďůŽĐŬĐŚĂŝŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞͿ͕ ! $ & ŚĞŝĚ ĚĂƚĂ njŝĞ ũĞ Ăů ĚĞĐĞŶŶŝĂ ůĂŶŐ ŐĞďĞƵƌĞŶ͕͟ ǀĞƌƚĞůƚ ŶĚƌĠ ǀĂŶ KŽƐ& ƚĞŶ͕ ^ƌ͘ ƵƐŝŶĞƐƐ hŶŝƚ DĂŶĂŐĞƌ ĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ^ŽůƵƟŽŶƐ ďŝũ /ŶŐƌĂŵ Dŝ& ĐƌŽ͘ ͞tĞů ŝƐ Ğƌ ƐƉƌĂŬĞ ǀĂŶ ĞdžƉŽŶĞŶƟģůĞ ŐƌŽĞŝ ĞŶ ǁŽƌĚƚ ĚŝŐŝƚĂůĞ ĚĂƚĂ ƐƚĞĞĚƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ ĞŶ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ Ͳ njĞŐ ŵĂĂƌ ĚĞ ƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚĞ ǁĂĂƌĚĞ Ͳ ǀĂŶ ĞĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘ ƌ ǁŽƌĚƚ ƐƚĞĞĚƐ ǀĂŬĞƌ ĞĞŶ ŽŵƐůĂŐƉƵŶƚ ďĞƌĞŝŬƚ ǁĂĂƌďŝũ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĚŝĞ ĚĂƚĂ ŶŝĞƚ ůĂŶŐĞƌ ŝŶ ĞŝŐĞŶ ŚƵŝƐ ŚŽƵĚĞŶ͕ ŵĂĂƌ ĞůĚĞƌƐ ƉůĂĂƚƐĞŶ ʹ ďƵŝƚĞŶ !% & " #& ǀŽŽƌĚĞĞů ŐĞŚĂĚ ĚĂƚ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ŶŝĞƚ ŵĞĞƌ njŽ ƐŶĞů ŚƵŶ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ƟũĚĞůŝũŬ ŽĨ njĞůĨƐ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ŵŽĞƚĞŶ ƐƚĂŬĞŶ ǁĂŶŶĞĞƌ njĞ ĚŽŽƌ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĞĞŶ ďƌĂŶĚ ŶŝĞƚ ůĂŶŐĞƌ ďŝũ ĚĞ ĚĂƚĂ͕ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ĞŶ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ ŬƵŶŶĞŶ ĚŝĞ ĐƌƵĐŝĂĂů njŝũŶ ǀŽŽƌ ŚƵŶ ďĞĚƌŝũĨƐƉƌŽĐĞƐ͘ ƌ ŝƐ ĞĐŚƚĞƌ ŶŽŐ ĂůƟũĚ ĞĞŶ ĚƵŝĚĞůŝũŬĞ ƌĞůĂƟĞ ƚƵƐƐĞŶ ;ƚŽĞŐĂŶŐ ƚŽƚͿ ĚĂƚĂ ! ! !

30 | Dutch IT Datacenter Special

ǀŽŽƌ /dͲďĞƐůŝƐƐĞƌƐ͘ ĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ƚƌĞŶĚ ĚŝĞ ũĞ ǀŽůŐĞŶƐ sĂŶ KŽƐƚĞŶ ĚĂŶ ŽŽŬ njŝĞƚ͕ ŝƐ ĚĂƚ Ğƌ ƐƚĞĞĚƐ ǀĂŬĞƌ ǁŽƌĚƚ ŐĞƐƉƌŽŬĞŶ ŽǀĞƌ ǁŽƌŬůŽĂĚͲ ĂƵƚŽŵĂƟƐĞƌŝŶŐ ŝŶ ƉůĂĂƚƐ ǀĂŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ͘ ͞ Ăƚ ďĞƚĞŬĞŶƚ ĚĂƚ ĚĞ ĨŽĐƵƐ ǀĞƌƐĐŚƵŝŌ ǀĂŶ ǁĂƚ ũĞ ĂĂŶ ĚĂƚĂŽƉƐůĂŐͲ & ĞƌǀŽŽƌ ƚĞ njŽƌŐĞŶ ĚĂƚ ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ njŽ ĞĸĐŝģŶƚ ŵŽŐĞůŝũŬ ǀĞƌůŽƉĞŶ ĞŶ ũĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ŚƵŶ ǁĞƌŬ ŐŽĞĚ ŬƵŶŶĞŶ ďůŝũǀĞŶ ĚŽĞŶ͘ Ğ ĐŽŵƉƵƚĞͲ͕ ŽĨ ƐĞƌǀĞƌĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ʹ ŽŶ ƉƌĞŵŝƐĞ ĞŶͬŽĨ ŝŶ ĞĞŶ ůŽƵĚ ʹ ǀĞƌĂŶĚĞƌƚ ĚĂŶ ŵĞĞ ŵĞƚ ĚĞ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ĞŶ ǀĞƌǁĂĐŚƚĞ ǁŽƌŬůŽĂĚ͕ njŽĂůƐ ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ ǀĂŶ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ͕ ĞŶ ŚĞƚ ƚLJƉĞ ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ͘͟ ŽŽƌ ĂůƐ ƌĞƐĞůůĞƌ ŽǀĞƌ ǁŽƌŬůŽĂĚƐ ƚĞ ƐƉƌĞŬĞŶ͕ ŵĂĂŬƚ ũĞ /d ǀŽŽƌ ĚĞ ĞŝŶĚŐĞďƌƵŝŬĞƌ ĞŶ /dͲďĞƐůŝƐƐĞƌ ŵĞĞƌ ƚĂƐƚďĂĂƌ͕ ďĞŶĂĚƌƵŬƚ sĂŶ KŽƐƚĞŶ͘ ͞ ŝĞ ƚĞƌŵ ůŝŐƚ ĂůƐ ĞĞŶ ƐŽŽƌƚ ĚĞŬĞŶ ŽǀĞƌ ĞĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ĐŽŵƉůĞdžĞƌĞ /d ŚĞĞŶ͘ sŽŽƌ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĞŶ njŝũŶ ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ ǀŝƐƵĂůŝƐĞĞƌ ũĞ ǁĂƚ Ğƌ ŶƵ ĞŶ ŶĂĂƌ ǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐ ŶŽĚŝŐ ŝƐ ĂĂŶ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ Žŵ ĞĞŶ ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ ǁŽƌŬůŽĂĚ ƚĞ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ͘ ,Ğƚ ŐĂĂƚ ŶŝĞƚ ŵĞĞƌ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ŵĞƌŬ͕ ŽĨ ŚĞƚ ƐŽŽƌƚ ƉƌŽĐĞƐƐŽƌ͘ ĂĂƌ ďůŝũĨ ũĞ ǀĂŶ ǁĞŐ ĚŽŽƌ ŚĞƚ ! ĂďƐƚƌĂĐƚ͕ ĚĂĂƌĚŽŽƌ ŚĞƌŬĞŶďĂĂƌ ĞŶ ĚƵƐ ƐŝŵƉĞůĞƌ͘͟ Ăƚ ŵĂĂŬƚ ŚĞƚ ǀŽůŐĞŶƐ sĂŶ KŽƐƚĞŶ ŽŽŬ ŵĞĞƌ ǀĂŶnjĞůĨƐƉƌĞŬĞŶĚ Žŵ ŶĂĂƌ ǀĞƌǀŽůŐǀƌĂŐĞŶ ƚĞ ŬŝũŬĞŶ͕ njŽĂůƐ ǁĂĂƌ ƐĞƌǀĞƌĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ŵŽĞƚ ƐƚĂĂŶ͘ tŝů ĚĞ ŬůĂŶƚ ĚŝĞ njĞůĨ ŶŽŐ ďĞnjŝƩĞŶ ;ŐĞŬŽĐŚƚ͕ ŐĞůĞĂƐĞĚ͕ ǀŝĂ


DATA TRENDS & SOLUTIONS ĚŝĐŚƚĞƌ ďŝũ ĚĞ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ƐƚĂĂŶ ʹ njŽƌŐƚ Ğƌ ŽŽŬ ǀŽŽƌ ĚĂƚ Ğƌ ŐŽĞĚ ŐĞŬĞŬĞŶ ŵŽĞƚ ǁŽƌĚĞŶ ŶĂĂƌ ĚĞ ŽŶĚĞƌůŝŐŐĞŶĚĞ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌ͘ ƌ ŝƐ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ĞĞŶ ŐƌŽĞŝĞŶĚ ƉĂůůĞƚ ĂĂŶ ŽƉůŽƐƐŝŶŐƐƌŝĐŚƟŶŐĞŶ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ͘ ͞ ƌ ǁŽƌĚƚ ŶŽŐ ŚĞĞů ǀĞĞů ƚƌĂĚŝƟŽŶĞĞů ǀĞƌͲ ĞŶ ŐĞŬŽĐŚƚ͘ >ĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ ďƌĞŶŐĞŶ ŶŽŐ ĂůƟũĚ ŶŝĞƵǁĞ ŐĞŶĞƌĂƟĞƐ ƐĞƌǀĞƌƐ Ƶŝƚ ĚŝĞ ŝĞƚƐ ŵŝŶĚĞƌ ŬŽƐƚĞŶ ĞŶ ŝĞƚƐ ŵĞĞƌ ŬƵŶŶĞŶ͘ KŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ͕ njŽĂůƐ ĚŝǀĞƌƐĞ ƐŽŽƌƚĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞŵŽĚĞůůĞŶ ǀŽŽƌ ƐĞƌǀĞƌͲ ĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ͕ njƵůůĞŶ ĞƌǀŽŽƌ njŽƌŐĞŶ ĚĂƚ Ğƌ ŽŽŬ ŶŝĞƵǁĞ ƐĞƌǀĞƌƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ŽŶƚƐƚĂĂƚ͘ /Ŷ ĚĞ /ŽdͲ ĞŶ ĚŐĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ǁŝů ũĞ ǀĞĞů ǀĞƌǁĞƌŬŝŶŐƐĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ŚĞďďĞŶ Žŵ ƐŶĞů ƚĞ ďĞƉĂůĞŶ ŽĨ ďŝŶŶĞŶŬŽŵĞŶĚĞ ĚĂƚĂ njŝŶǀŽů ŽĨ njŝŶůŽŽƐ ŝƐ͘ /Ŷ ŽƌĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ŚĞď ũĞ ƐĞƌǀĞƌƐ ŶŽĚŝŐ ĚŝĞ njǁĂƌĞ /ͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ͕ ĚŝĞ ĚĞ njŝŶǀŽůůĞ ĚĂƚĂ ǀĞƌǁĞƌŬĞŶ ƚŽƚ ŶŝĞƵǁĞ ŝŶnjŝĐŚƚĞŶ͘͟ EŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ƐĞƌǀĞƌƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ njĞůĨ ǀĞƌĂŶĚĞƌƚ͕ Ğƌ ǁŽƌĚƚ ŝŶ ŚĞƚ ŬĂĚĞƌ ǀĂŶ ŵĞĞƌ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ ŽŽŬ ŐĞŬĞŬĞŶ ŶĂĂƌ ƌĞĚƵĐƟĞ ǀĂŶ ĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌƵŝŬ͘ Ž ŝƐ /ŶŐƌĂŵ DŝĐƌŽ ďĞnjŝŐ ŵĞƚ ĚĞ ŶƵ ŶŽŐ ŶŝĐŚĞŵĂƌŬƚ ǀŽŽƌ ŽŶĚĞƌĚŽŵƉĞůŝŶŐŬŽĞůŝŶŐ͘ ŝĞ ŵŽĞƚ ŚĞƚ ǀĞƌďƌƵŝŬ ǀĂŶ ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞŝƚ ǀŽŽƌ ;ůƵĐŚƚͿŬŽĞůŝŶŐ ǀĂŶ ƐĞƌǀĞƌƐ ƐƚĞƌŬ ŝŶƉĞƌŬĞŶ͕ ƚĞƌǁŝũů ĚĞ ƐĞƌǀĞƌƐ njĞůĨ ŵĞĞƌ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ůĞǀĞƌĞŶ͘ Ăƚ ŝƐ ƚĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚ ŶƵƫŐ ǀŽŽƌ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĚŝĞ ŚƵŶ KϮͲĨŽŽƚƉƌŝŶƚ ǁŝůůĞŶ ďĞƉĞƌŬĞŶ͕ ƚĞƌǁŝũů ũĞ ŚŝĞƌŵĞĞ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ďĞƉĂĂůĚĞ ǁŽƌŬůŽĂĚ ŽŽŬ ĚĞ ƐĞƌǀĞƌĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ƚŽƚ ǁĞů ϯϬ ƉƌŽĐĞŶƚ ƌĞĚƵĐĞƌĞŶ͘

ĞĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ŝŶ ĞĞŶ ͚ĂƐ Ă ƐĞƌǀŝĐĞ͛ͲĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞͿ ŽĨ ǁŝů ĚĞ ŬůĂŶƚ ŚĞƚ ĂĂŶ ĚĞ ƌĞƐĞůůĞƌ ŽǀĞƌůĂƚĞŶ͍ tŝů ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ njĞůĨ ŶŽŐ ŚĞƚ ďĞŚĞĞƌ ĞƌǀĂŶ ĚŽĞŶ ŽĨ Ěŝƚ ŽŽŬ ĂĂŶ ĚĞ ƌĞƐĞůůĞƌ ŽǀĞƌůĂƚĞŶ͍ ͞ ŽŽƌ ĚĞ ŬĞŶŵĞƌŬĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ŽƉƟĞƐ ƚĞ ďĞƐƉƌĞŬĞŶ͕ ŬƵŶ ũĞ ŝŶ ďĞĞůĚ ŬƌŝũŐĞŶ ŽĨ ĞĞŶ ŬůĂŶƚ Ğƌ ƌŝũƉ ǀŽŽƌ ŝƐ Žŵ njŝũŶ /d ĚĞĞůƐ ŽĨ ŐĞŚĞĞů ŶĂĂƌ ĚĞ ĐůŽƵĚ ƚĞ ďƌĞŶŐĞŶ͕ ĚŽŽƌ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ƌĞƐĞůůĞƌ ĚŝĞ ŬĞŶŵĞƌŬĞŶ ƚĞ ǀĞƌƚĂůĞŶ ŶĂĂƌ ǀŽŽƌͲ ĞŶ ŶĂĚĞůĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ ƐŝƚƵĂƟĞ͘͟ ĞŶ ƚĂĂŬ ǀĂŶ ĞĞŶ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌ ŝƐ ĚĂŶ Žŵ ǀŽŽƌ ĚŝĞ ƌĞƐĞůůĞƌ ĂůůĞ ŬĞŶŵĞƌŬĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐƐƌŝĐŚƟŶŐĞŶ ŝŶ ďĞĞůĚ ƚĞ ďƌĞŶŐĞŶ͕ ďĞŶĂĚƌƵŬƚ sĂŶ KŽƐƚĞŶ͘ ,Ğƚ ŐĞƐƉƌĞŬ ƚƵƐƐĞŶ ƌĞƐĞůůĞƌ ĞŶ ĞŝŶĚŬůĂŶƚ ŬĂŶ Ğƌ ĚĂŶ ŽǀĞƌ ŐĂĂŶ ǁĞůŬĞ ŬĞŶŵĞƌŬĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ŚĞŵ ŚĞƚ ŵĞĞƐƚ ĂĂŶƐƉƌĞŬĞŶ Žŵ njŝũŶ ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͕ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ĞŶ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ƚĞ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ ĞŶ ǁĞůŬĞ ũƵŝƐƚ ŶŝĞƚ͘ Ž͛Ŷ ŽƉůŽƐƐŝŶŐƐƌŝĐŚƟŶŐ ŬĄŶ ŚĞƚ ŝŶ ϮϬϮϬͬϮϬϮϭ ŐĞŢŶƚƌŽĚƵĐĞĞƌĚĞ ĐŽŶƐƵŵƉƟĞŵŽĚĞů ͚ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌͲ ĂƐͲĂͲƐĞƌǀŝĐĞ͛ njŝũŶ͘ sĂŶ KŽƐƚĞŶ ďĞŶĂĚƌƵŬƚ ĚĂƚ ĚŝƚĞĞŶ ǀƌŝũ ŶŝĞƵǁ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞŵŽĚĞů ďůŝũŌ ǀŽŽƌ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ͘ ,ŝũ ŐĞĞŌ ĂĂŶ ĚĂƚ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ ĞƌǀĂŶ͕ njŽĂůƐ Ğůů dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ĞŶ ,W ͕ njĞůĨ ŶŽŐ ĚĞ ĂĂ^ͲƉƌŽƉŽƐŝƟĞ ŝŶ ŚƵŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĚŽŽƌŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͕ ǁĂƚ ŚĞƚ ǀŽŽƌ ĚĞ ƌĞƐƚ ǀĂŶ ĚĞ ŵĂƌŬƚ ŶŝĞƚ ĂůƟũĚ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ ŵĂĂŬƚ Žŵ ĞƌŵĞĞ ĚĞ ďŽĞƌ ŽƉ ƚĞ ŐĂĂŶ͘ ͞,Ğƚ ŝƐ ĞĞŶ ďĞůŽŌĞǀŽůůĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐƐƌŝĐŚƟŶŐ ǁĂĂƌ ǀĞĞů ƉŽƚĞŶƟĞ ŝŶ njŝƚ͕ ŵĂĂƌ ŚĞƚ ŵŽĞƚ njŝũŶ ǀĂƐƚĞ ƉŽƐŝƟĞ ŝŶ ŚĞƚ ƉŽƌƞŽůŝŽ ǀĂŶ ǀĞŶĚŽƌƐ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌƐ ĞŶ ƌĞƐĞůůĞƌƐ ŶŽŐ ŬƌŝũŐĞŶ͘ Ăƚ ŐĂĂƚ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ƟũĚ ƐŶĞů njŝũŶ ďĞƐůĂŐ ŬƌŝũŐĞŶ ĞŶ ǁŝũ njƵůůĞŶ ĚĂĂƌ ŽŶnjĞ ĐŚĂŶŶĞů ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŽƉƟŵĂĂů ŝŶ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ͘͟ Ğ ŽƉŬŽŵƐƚ ǀĂŶ ĚŝǀĞƌƐĞ ƐŽŽƌƚĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ʹ ŶĂĂƐƚ ĐůŽƵĚͲ ĞŶ KŶWƌĞŵͲĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ĚŐĞ ĞŶ ƐĂƚĞůůŝĞƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ĚŝĞ

ĞŶŬ ďŝũ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŽŽŬ ĂĂŶ ŚĞƚ ďŝĞĚĞŶ ǀĂŶ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ Žŵ ĚĞ ĚĂƚĂ ǀĂŶ ĞĞŶ ŽƵĚĞ ŽĨ ĚĞĨĞĐƚĞ ĚĂƚĂƐĐŚŝũĨ ŝŶ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ njĞůĨ ƚĞ ǀĞƌŶŝĞƟŐĞŶ ĞŶ ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ ĚĞ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ŽƉ ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ ǁŝũnjĞ ƚĞ ǀĞƌǁĞƌŬĞŶ͕ ƐĐŚĞƚƐƚ sĂŶ KŽƐƚĞŶ͘ DĞĞƌĚĞƌĞ ǀůŝĞŐĞŶ ŝŶ ĠĠŶ ŬůĂƉ ĚƵƐ ǁĂĂƌŵĞĞ ĞĞŶ ƌĞƐĞůůĞƌ njŝĐŚ ŬĂŶ ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ ĞŶ Ěŝƚ ŽŽŬ ĚĞ ŬůĂŶƚ ŬĂŶ ĂĂŶďŝĞĚĞŶ͘ ͞ ŽǀĞŶĚŝĞŶ ŬƵŶ ũĞ ŚŝĞƌŵĞĞ ŽŽŬ ǀŽŽƌƐŽƌƚĞƌĞŶ ŽƉ ǁĂƚ Ğƌ ŽŶŐĞƚǁŝũĨĞůĚ ĂĂŶ ǁĞƚͲ ĞŶ ƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐ ĂĂŶ njŝƚ ƚĞ ŬŽŵĞŶ Žŵ ĚĞ KϮͲ ĨŽŽƚƉƌŝŶƚ ƚĞƌƵŐ ƚĞ ĚƌŝŶŐĞŶ͘ EƵ ŝƐ ŚĞƚ ŶŽŐ ǀŽŽƌĂů ĞĞŶ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ĞŝƐ͕ ŵĂĂƌ ŝŶ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ ŵŽŐĞůŝũŬ ĞĞŶ ǁĞƩĞůŝũŬĞ ĞŝƐ͘ Ŷ ŚŽĞǁĞů ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌƐ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ĂůŐĞŵĞĞŶ ĞĞƌĚĞƌ ǀŽůŐĞƌƐ ĚĂŶ ǀĞƌŶŝĞƵǁĞƌƐ njŝũŶ͕ ĚĞŶŬ ŝŬ ĚĂƚ ǁŝũ ĂůƐ /ŶŐƌĂŵ DŝĐƌŽ ŽƉ Ěŝƚ ƐŽŽƌƚ ŐĞďŝĞĚĞŶ ŽŶnjĞ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚĞ ƐĐŚĂĂůŐƌŽŽƩĞ ŬƵŶŶĞŶ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ Žŵ ĞĞŶ ŶŝĐŚĞŵĂƌŬƚ ǀĞƌĚĞƌ ƚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͘͟ Ž ŚĞĞŌ /ŶŐƌĂŵ DŝĐƌŽ ŵĞƚ Ğůů ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ ŐĞŵĂĂŬƚ ŽǀĞƌ ĚĞ ŐĂƌĂŶƟĞ ĞŶ ŚĞƚ ƚĞƌƵŐŚĂůĞŶ ǀŽŽƌ ƐĞƌǀĞƌƐ ĚŝĞ ũĞ ǀŝĂ ŽŶĚĞƌĚŽŵƉĞůŝŶŐ ŬŽĞůƚ͘ Ăƚ ŝƐ ŝĞƚƐ ǁĂĂƌ ĞĞŶ ƌĞƐĞůůĞƌ njĞůĨ ŶŝĞƚ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ŝŶǀůŽĞĚ ŚĞĞŌ͕ ŵĂĂƌ ĂůƐ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞƉĂƌƚŶĞƌ ŬĂŶ /ŶŐƌĂŵ DŝĐƌŽ ĚĂƚ ǁĞů͕ Žŵ njŽ ĚĞ ŵĂƌŬƚƉĞŶĞƚƌĂƟĞ ǀĂŶ ĞĞŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĂůƐ ŽŶĚĞƌĚŽŵƉĞůŝŶŐŬŽĞůŝŶŐ ƚĞ ǀĞƌƐŶĞůůĞŶ͘ ͞ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ŬŝũŬĞŶ ǁĞ ŶĂĂƌ ŚŽĞ ǁĞ ŽƵƚͲŽĨͲďĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ǀĂŶƵŝƚ /ŶŐƌĂŵ DŝĐƌŽ ŬƵŶŶĞŶ ďŝĞĚĞŶ͘ Ăƚ ŝƐ ŚĞƚ ǀŝƌƚƵĞůĞ ďĞŚĞĞƌ ǀĂŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŽƉ ĂĨƐƚĂŶĚ͕ ǀĂŶ ƐĞƌǀĞƌƐ͕ ƐǁŝƚĐŚĞƐ͕ ƐƚŽƌĂŐĞ ĂƌƌĂLJƐ ƚŽƚ ĂĂŶ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ĂůƐ hW^ ĞŶ W h ŽƉ ĂĨƐƚĂŶĚ ŽǀĞƌŶĞŵĞŶ ƚŽƚ ƚĞĐŚŶŝĐŝ ŽƉ ĂĨƐƚĂŶĚ ƚŽĞůĂƚĞŶ ĞŶ ŚĞŶ ǁĞů͕ ŽĨ ŐĞĞŶ͕ ƚŽĞŐĂŶŐ ƚŽƚ ďĞƉĂĂůĚĞ ĂƉƉĂƌĂƚƵƵƌ ŐĞǀĞŶ͘ tĞ ďŝĞĚĞŶ Ěŝƚ ĐŽŶĐĞƉƚ Ăů ŝŶ ŽŶƐ ƉŽƌƞŽůŝŽ ŵĞƚ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ njŽĂůƐ sĞƌƟǀ ĞŶ >ĞŐƌĂŶĚ ĞŶ ǀĞƌƚĂůĞŶ ĚĂƚ ŶƵ ďƌĞĚĞƌ ŶĂĂƌ ĚĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌŵĂƌŬƚ͘ ŝƚ njŝũŶ ĚŝǀĞƌƐĞ ŶŝĐŚĞŵĂƌŬƚĞŶ ĚŝĞ /ŶŐƌĂŵ DŝĐƌŽ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ƐĐŚĂĂůŐƌŽŽƩĞ ĂůƐ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ǀĞŶĚŽƌƐ ǀŽŽƌ ĚĞ ĐŚĂŶŶĞů ŬĂŶ ĚŽŽƌŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ Žŵ njŽ ĚĞ ƌĞƐĞůůĞƌ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ƚĞ ďŝĞĚĞŶ ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĚ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ ŝŶ ĚĞnjĞ ŶŝĞƵǁĞ ƐĞŐŵĞŶƚĞŶ͘͟

Dutch IT Datacenter Special | 31


Cellnex Telecom bereikt steeds grotere hoogtes ! ! ^ ^d/ E t >Z s E Έ h^/E ^^ s >KWD Ed D E ' ZΉ s Zd >d Ks Z , d > E' s E / Ks ZE D ͕ D dt Z<ͳ d Ed ZͳKW>K^^/E' E / >>E y / d E t Z / , d !

ǁŽƌĚĞŶ͘ ĂĂƌ ŚĞďďĞŶ ǁŝũ ŽŶnjĞ ŐƌŽƚĞ ƚĞůĞ! ǀĂŶ Ϯ͕ϱ ŬŝůŽǁĂƩ͕ ŵĂĂƌ ǀĂŶ ϳ ŬŝůŽǁĂƩ ǁŝů͕ ĐŽŵͲ ĞŶ ĚĂƚĂƚŽƌĞŶƐ ǀŽŽƌ͘͟ ĚĂŶ ŬĂŶ ĚĂƚ͘ tŝů Śŝũ ĚĞ W h ŶŝĞƚ ŚŽƌŝnjŽŶ! ƚĂĂů ŵĂĂƌ ǀĞƌƟĐĂĂů͍ Ăƚ ƌĞŐĞůĞŶ ǁĞ͘ DŽĞƚ ,ŝũ ĚŽĞůƚ ŽƉ ĚĞ ǀŽŽƌŵĂůŝŐĞ ƚĞůĞǀŝƐŝĞƚŽƌĞŶƐ ĚĞ ďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐ ĚŽŽƌ ŵŝĚĚĞů ǀĂŶ ĞĞŶ ďŝŽŵĞ! ĚŝĞ ĞůůŶĞdž ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ ŐƌĂĂŐ ĞŶ ǀĞĞů ŐĞ! ƚƌŝƐĐŚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ njŽĂůƐ ĞĞŶ ŽŽŐƐĐĂŶ ŝŶ ƉůĂĂƚƐ ďƌƵŝŬƚ͘ ͞/Ŷ EĞĚĞƌůĂŶĚ ŚĞďďĞŶ ǁĞ Ϯϰ ƚŽ! ǀĂŶ ĞĞŶ ǀŝŶŐĞƌĂĨĚƌƵŬ͍ KŽŬ ĚĂƚ ŝƐ ŵŽŐĞůŝũŬ͘͟ ƌĞŶƐ͘ ŝĞ njŝũŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚ ǀĞƌƐƉƌĞŝĚ njŽĚĂƚ ŝĞĚĞƌĞ ŬůĂŶƚ ĂůƟũĚ ďŝŶŶĞŶ ĚĞƌƟŐ ŬŝůŽŵĞƚĞƌ ǀĂŶ njŽ͛Ŷ ƚŽƌĞŶ njŝƚ͘ sŽŽƌ ƐŽŵŵŝŐĞ ŬůĂŶƚĞŶ ŝƐ ŚĞƚ ŶĂŵĞůŝũŬ ŚĞĞů ƉƌĞƫŐ ĚĂƚ ŚƵŶ ĚĂƚĂ ďĞŶĂĚĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ŵĂƌŬƚ͘ ͞^ƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ĚŝĐŚƚďŝũ ƐƚĂĂƚ ĞŶ ĚĂƚ njĞ ĞǀĞŶƚƵĞĞů ůĂŶŐƐ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌůĂŶĚƐĐŚĂƉ ŐĂĂŶ ŬƵŶŶĞŶ ŐĂĂŶ͘ Ğ ƚŽƌĞŶƐ ǁŽƌĚĞŶ ƚĞŐĞŶ! ĞdžƚƌĂ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ůĞǀĞƌĞŶ͕ njŽĂůƐ ĞĞŶ ĞŝŐĞŶ ǁŽŽƌĚŝŐ ŶŝĞƚ ŵĞĞƌ ŐĞďƌƵŝŬƚ ǀŽŽƌ ƚĞůĞǀŝƐŝĞ͕ /ĂĂ^Ͳ ŽĨ ĞĞŶ WĂĂ^ͲƉůĂƞŽƌŵ͘ tŝũ ĚŽĞŶ ĚĂƚ ŵĂĂƌ ŶŽŐ ǁĞů ǀŽŽƌ ƌĂĚŝŽ ĞŶ ǀŽŽƌ ŶŽŽĚŝŶ! ďĞǁƵƐƚ ŶŝĞƚ͘ tĞ ǁŝůůĞŶ ĚĞ ďĞŚŽĞŌĞ ǀĂŶ ĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘ KŵĚĂƚ ĚĞ ƚĞůĞǀŝƐŝĞĂƉƉĂƌĂƚƵƵƌ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƌƵŝŵƚĞ ŐĞǁŽŽŶ njŽ ŐŽĞĚ ŵŽŐĞůŝũŬ ! ŝŶǀƵůůĞŶ͘ ĂĂƌŽŵ ďŝĞĚĞŶ ǁĞ ŬůĂŶƚĞŶ ĚĞ ƉŝŶŐĞŶ ůĞĞŐ͘ /Ŷ ĚĞnjĞ ƚŽƌĞŶ ŝŶ /:ƐƐĞůƐƚĞŝŶ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ Žŵ ĞĞŶ ƉƌŝǀĠǀůŽĞƌ ƚĞ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ƚǁŝŶƟŐ ǀĞƌĚŝĞƉŝŶ! ďŽƵǁĞŶ͘ DĂĂƌ ǁĞ ŬƵŶŶĞŶ͕ ƐŝŶĚƐ ĚĞ ŐĞŶ͘ ,Ğƚ ŐƌŽƚĞ ǀŽŽƌĚĞĞů ŝƐ ĚĂƚ ĚŝĞ ƚŽƌĞŶƐ Ăů ŽǀĞƌŶĂŵĞ ǀĂŶ ĚĞ DĞĚŝĂ 'ĂƚĞǁĂLJ ŝŶ ! ,ŝůǀĞƌƐƵŵ͕ ŽŽŬ ŚĞĞů ƐŶĞů ƌĂĐŬƐ ĂĂŶďŝĞĚĞŶ͘ njŝĞŶŝŶŐ͕ ďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐ ĞŶ ƚŽĞŐĂŶŐƐĐŽŶƚƌŽůĞ͘ Ăƚ ŬƵŶŶĞŶ ŚĂůĨ ƌĂĐŬƐ͕ ĨƵůů ƌĂĐŬƐ͕ ĐĂŐĞƐ ŽĨ ĂĂƌĚŽŽƌ njŝũŶ njĞ ŝĚĞĂĂů Žŵ ƚĞ ǀĞƌďŽƵǁĞŶ ƉƌŝǀĂƚĞ ƐƵŝƚĞƐ njŝũŶ͕ ŵĞƚ ĚĞnjĞůĨĚĞ ŇĞdžŝďŝůŝƚĞŝƚ ƚŽƚ ŬůĞŝŶƐĐŚĂůŝŐĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ĚŝĞ ǁĞ ĂůƐ ĂůƐ ŝŶ ŽŶnjĞ ƚŽƌĞŶƐ͘͟ DĞƚ ŶĂŵĞ ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ ŚĞĞŌ ĞůůŶĞdž ŶĂĂƐƚ ŝĞ ŽǀĞƌŶĂŵĞ͕ ĚŝĞ ĞŝŶĚ ǀŽƌŝŐ ũĂĂƌ ĂŶƚĞŶŶĞ ŽƉƐƚĞůƉƵŶƚĞŶ͕ ŶŽŐ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽƌƐ ĞŶ ĞŝŶĚŬůĂŶƚĞŶ͘͟ ƉůĂĂƚƐǀŽŶĚ͕ ŝƐ ŚĞĞů ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ǀŽŽƌ ĞůůŶĞdž͘ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ͗ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌĚŝĞŶƐƚĞŶ͘ /Ŷ ĚŝĞ ŵĂƌŬƚ DĞƚ ĚĂƚ ŵĂĂƚǁĞƌŬ ŐĂĂƚ ĞůůŶĞdž ŚĞĞů ǀĞƌ͕ ͞,Ğƚ ǁĂƐ ĚĞ ƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ ǁĂĂƌ ǁĞ ŶĂĂƌ ŽƉ njŝĞƚ tĂůƌĂǀĞŶ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ͕ ŽǀĞƌŬŽĞƉĞ! ůĞŐƚ tĂůƌĂǀĞŶ Ƶŝƚ͘ ͞ ůƐ ĞĞŶ ŬůĂŶƚ ŐĞĞŶ ƌĂĐŬƐ njŽĞŬ ǁĂƌĞŶ͘ EƵ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ďĞŚĂůǀĞ ůĞŶĚĞ ƚƌĞŶĚ͘ ͞ ŽŽƌ ĂůůĞƌůĞŝ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ ǁŽƌĚƚ Ğƌ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ĚĂƚĂ ŐĞďƌƵŝŬƚ͕ ŵĞƚ ŐƌŽƚĞ ŐůĂƐǀĞnjĞůŶĞƚǁĞƌŬĞŶ ĚŝĞ ǁŽƌĚĞŶ Ƶŝƚ! “We willen de behoefte van datacenterruimte ŐĞƌŽůĚ ƌŝĐŚƟŶŐ ĐŽŶƐƵŵĞŶƚĞŶ ĞŶ njĂŬĞůŝũŬĞ gewoon zo goed mogelijk invullen” ŬůĂŶƚĞŶ͘ ŝĞ ĚĂƚĂ ŵŽĞƚ ĞƌŐĞŶƐ ďĞǁĞƌŬƚ Ğƚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ ŵĞƚ ^ĞďĂƐƟĂĂŶ ďŝũnjŽŶĚĞƌĞ ůŽĐĂƟĞ͗ ŽƉ ĚĞ njĞƐƟĞŶĚĞ ǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ 'ĞƌďƌĂŶĚLJƚŽƌĞŶ ŝŶ /:ƐƐĞůƐƚĞŝŶ͕ njŽ͛Ŷ njĞƐƟŐ ŵĞƚĞƌ ďŽǀĞŶ ĚĞ ŐƌŽŶĚ͘ Ğ ƚŽƌĞŶ ŝƐ ŽŶĚĞƌ >ŽƉŝŬ ĞŶ ĂůƐ ĠĠŶ ǀĂŶ ĚĞ ŚŽŽŐƐƚĞ ĞĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ǀĂŶ ĞůůŶĞdž dĞůĞĐŽŵ͘ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ DĂŶĂŐĞƌ ďŝũ ĞůůŶĞdž͘ ͞tĞ njŝũŶ ďƌĞĞĚƐƚĞ njŝŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ǁŽŽƌĚ͕͟ ůĞŐƚ Śŝũ Ƶŝƚ͘ ͞KŶƐ ŚŽŽĨĚŬĂŶƚŽŽƌ ƐƚĂĂƚ ŝŶ ^ƉĂŶũĞ ĞŶ ǁĞ njŝũŶ ĂĐƟĞĨ ŝŶ ƚǁĂĂůĨ ƵƌŽƉĞƐĞ ůĂŶĚĞŶ͘ sĂŶƵŝƚ ^ƉĂŶũĞ njŝũŶ ǁĞ ďĞŐŽŶŶĞŶ ŵĞƚ ŚĞƚ ĂĂŶƐĐŚĂīĞŶ ǀĂŶ ƚĞůĞĐŽŵ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘ ŝĞ ĚŝĞ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ ĂĂŶ ŽŶnjĞ ŬůĂŶƚĞŶ͘͟

32 | Dutch IT Datacenter Special


DATACENTER TOWERS "% -" " !" " " !" $ * !" $ % " % ! !'!" " " !) yĂĂƐͲƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͕ ŚŽƐƟŶŐƉĂƌƟũĞŶ ĞŶ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ĚŝĞ ĐŽůŽĐĂƟĞͲƌƵŝŵƚĞ njŽĞŬƚ͘ ,Ğƚ ŚĞĞŌ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ĞĞŶ ŐĞǁĞůĚŝŐĞ ůŝŐŐŝŶŐ͗ ŽƉ " ) " " $ $ * " " ! " !" " # "!" ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĞŝƚƐŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘ Ăƚ ŵĂĂŬƚ ŚĞƚ ƵŝƚĞƌŵĂƚĞ ĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬ ǀŽŽƌ ŶĂƟŽŶĂůĞ ĞŶ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ ďĞĚƌŝũǀĞŶ͘ ĞŬĞƌ ĂůƐ njĞ ĞĞŶ ŐƌŽƚĞ ďĞŚŽĞŌĞ ĂĂŶ ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĞŝƚ ĞŶ ĐŽůŽĐĂƟĞͲĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ŚĞďďĞŶ͘ ŽǀĞŶĚŝĞŶ ŝƐ $ - " " ! *, # ! ## ( " $ &* + ŽƉ ĚĂƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĞĞů ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ĐĞƌƟĮĐĞ % ( 1-# "!" " "*, " !) ( ! !! !" ) ! * ͞KŵĚĂƚ ǁĞ ŚŽŽŐ njŝƩĞŶ ŝƐ Ğƌ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ĚĞĞů ! $ $ % * $ % ( " * ( -% ! & 0)1) % " !* " % " " # " " ) ! $ ## ( * " % " " ! ! $ #% ) # % " ! # ǀĂŶ ĚĞ ŶŝĞƵǁƐƚĞ ŝŶŶŽǀĂƟĞƐ ŝŶ ŬŽĞůŝŶŐ ĞŶ ĞŶĞƌŐŝĞǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐ͘ Ž ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ŵĞĞ "% *, & # " ( " ( " ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĞŝƚ ĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌĚŝĞŶƐƚĞŶ͕ ǀĞƌƚĞůƚ tĂůƌĂǀĞŶ͘ ͞tĞ njŝũŶ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ĂĐƟĞĨ " !" #" " '!" ! . ) */* ( % $ #% % " ! " !* ŶĂĂƐƚ ǀĞƌnjŽƌŐĞŶ ǁĞ ŽŽŬ ͚ŵŝƐƐŝŽŶ ĐƌŝƟĐĂů͛ ĞŶ ͚ƉƌŝǀĂƚĞ ŶĞƚǁĞƌŬĞŶ͕͛ ǁĂƚ ƐƚĞĞĚƐ ďĞůĂŶŐƌŝũ % "* % $ ( " $ ďĞĚƌŝũĨƐŬƌŝƟƐĐŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͘ /Ŷ ĚĞ ƵƟůŝƚĞŝƚƐƐĞĐƚŽƌ͕ ŝŶ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƟĞ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ďŝũ ďŝũ$ " !* ůĂŶŐƌŝũŬĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ ŝƐ WƌŝǀĂƚĞ >d ͕ ǁĂĂƌŵĞĞ % " $ $ ! $ " $ ďŝŶĚĞŶ ŵĞƚ ŚƵŶ ĞŝŐĞŶ ƉůĂƞŽƌŵ͘͟ sŽŽƌ ĚŝĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ŝƐ ĞůůŶĞdž ďůŝũǀĞŶĚ ŽƉ ( #% " !* + ( ŶĂĂƌ ƉĂƌƟũĞŶ ŵĞƚ ďŽĚLJ͕ ĚŝĞ ŶĞƚ ĂůƐ ǁŝũ ĞĞŶ

" # * " $ " ! " $ " ( ) % " " ! # ! ! " * % % # ! "!" ! ! " ) # % " " " !* " ! $ ! # " ( * ! " " ĂůůĞĞŶ ĞĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌďĞŚŽĞŌĞ ŚĞĞŌ͕ ŵĂĂƌ $ % " ! # ǁŽƌĚƚ ĞŶ ĚĂƚ Ğƌ ĞĞŶ /ĂĂ^ͲƉůĂƞŽƌŵ ŬŽŵƚ͕ ĚĂŶ ĚŽĞŶ ǁĞ ĚĂƚ ĂůƟũĚ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ " *,

( # " ! " $ ĞůůŶĞdž ŵŽĞƚĞŶ ŬŝĞnjĞŶ͍ tĂůƌĂǀĞŶ ŚŽĞŌ ŶŝĞƚ ůĂŶŐ ŶĂ ƚĞ ĚĞŶŬĞŶ͗ ͞tĞ njŝũŶ ĞĞŶ ŬƌĂĐŚƟŐĞ ĞŶ njĞĞƌ ďĞƚƌŽƵǁďĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘ # $ ( $ " * " " " ( ĚĂĂƌŝŶ ŇĞdžŝďĞů͘ tĞ ƐƚĂĂŶ ĞĐŚƚ ŶĂĂƐƚ ũĞ ĞŶ ! % " "* # ( ! % ĂůƟũĚ ůĂŶŐ͘ Ğ ƌĞůĂƟĞ ŝƐ ŚĞĞů ĞƌŐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ $ !*,

Dutch IT Datacenter Special | 33


Het blijft nodig totaaloverzicht te houden op gedrag van applicaties

eG Innovations zorgt dat infrastructuren en applicaties goed presteren / E t Z KE <> Ed E ,K &d E , E͕͟ 'd ZZz ^ ,/&& Z͕ WZ ͳ^ > ^

tŝƚŽůĚ <ĞƉŝŶƐŬŝ

' /ŶŶŽǀĂƟŽŶƐ͕ ďĞŬĞŶĚ ǀĂŶ ŚĞƚ ƉĂŬŬĞƚ Ğ' ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ͕ njŽĞŬƚ Ăů ƐŝŶĚƐ ĚĞ ŽƉƌŝĐŚƟŶŐ ƚǁŝŶƟŐ ũĂĂƌ ŐĞůĞĚĞŶ ĞĞŶ ĂŶƚǁŽŽƌĚ ŽƉ ĚĞ ƉƌŝŵĂŝƌĞ ǀƌĂĂŐ͗ ͚tĂĂƌŽŵ ŝƐ ŵŝũŶ ĂƉƉůŝĐĂƟĞ ƚƌĂĂŐ͍͛ Ăƚ ŬĂŶ ĂĂŶ ĚĞ ĐŽĚĞ njĞůĨ ůŝŐŐĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĂĂŶ ĚĞ ŵĂĐŚŝŶĞƐ ǁĂĂƌŽƉ ĚĞ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ĚƌĂĂŝƚ ŽĨ ĂĂŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞŶĞƚǁĞƌŬ͘ ͞tĂƚ ĚĂƚ ďĞƚƌĞŌ͕ ŝƐ ŚĞƚ Ğƌ ĂůůĞŵĂĂů ŶŝĞƚ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞƌ ŽƉ ŐĞǁŽƌĚĞŶ͘ tĂŶƚ ĚĞ ŵŽŶŽůŝƚŚŝƐĐŚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ǀĂŶ ĠĠŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝĞ ŽƉ ĠĠŶ ƐĞƌǀĞƌ ŝƐ ĂĂŶ ŚĞƚ ǀĞƌĚǁŝũŶĞŶ͕͟ ůĞŐƚ ^ĐŚŝĨĨĞƌ Ƶŝƚ͘ ĞĚƌŝũǀĞŶ ŐĂĂŶ ǀŽůŐĞŶƐ ^ĐŚŝīĞƌ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ĚŝĞŶƐƚĞŶ Ƶŝƚ ĚĞ ĐůŽƵĚ ĂĨŶĞŵĞŶ͘ ͞ ĂĂƌďŝũ ǀƌĂŐĞŶ njŝũ njŝĐŚ ĂĨ ŽĨ ŚĞƚ ǁĞů ǀĞƌƐƚĂŶĚŝŐ ŝƐ Žŵ njŝĐŚ ƚĞ ďŝŶĚĞŶ ĂĂŶ ĠĠŶ ĐůŽƵĚ ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶĞƌ͘ Ğ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ũĂƌĞŶ ŚĞďďĞŶ ĚĞ ĐůŽƵĚ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ŐƌŽĞŝƐƚƵŝƉĞŶ ŐĞŬĞŶĚ ŵĞƚ ƐŽŵƐ ƵŝƚǀĂů ǀĂŶ ĞĞŶ ĚŝĞŶƐƚ͘ Ăƚ ǁŝů ũĞ ŶŝĞƚ ŵĞĞŵĂŬĞŶ͕ ĚƵƐ ŬŝĞnjĞŶ njĞ ǀĂĂŬ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŵƵůƟĐůŽƵĚ ŽĨ ŚLJďƌŝĚĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ͘ dĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚ njŝũŶ Ğƌ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĚŝĞ ďĞƉĂĂůĚĞ ŐĞŐĞǀĞŶƐ ŝŶ ŚƵŝƐ ǁŝůůĞŶ

‘Voor ons maakt het trouwens helemaal niks uit waar de applicaties draaien, wij kunnen alles in de gaten houden” 34 | Dutch IT Datacenter Special

ŽĨ ŵŽĞƚĞŶ ŚŽƵĚĞŶ͘ ' ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ƐůĂĂƚ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ŐĞŐĞǀĞŶƐ ŽƉ Žŵ njŝũŶ ƐƉĞƵƌǁĞƌŬ ŐŽĞĚ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ǀĞƌƌŝĐŚƚĞŶ͘ EŝĞƚ ǀĞĞů͕ ŵĂĂƌ ƚŽĐŚ͘ sŽŽƌ ďĂŶŬĞŶ ŝŶ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ >ƵdžĞŵďƵƌŐ ŽĨ ǁŝƚƐĞƌůĂŶĚ ĚŝĞ ǁŝũ ĂůƐ ŬůĂŶƚ ŚĞďďĞŶ͕ ŝƐ ĚĂƚ ĂĂŶůĞŝĚŝŶŐ Žŵ ďĞƉĂĂůĚĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ŽŶͲƉƌĞŵŝƐĞƐ ƚĞ ŚŽƵĚĞŶ͘ ,Ğƚ ŐĞǀŽůŐ ŝƐ ĚĂƚ ũĞ ŚLJďƌŝĚĞ ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞŶ ŬƌŝũŐƚ͖ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ĚŝĞ ĞůĞŵĞŶƚĞŶ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ ŽƉ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ƉůĞŬŬĞŶ njŽĂůƐ ŝŶ ŽŶͲ ƉƌĞŵŝƐĞƐ͕ ŵĂnjŽŶ tĞď ^ĞƌǀŝĐĞƐ ; t^Ϳ ĞŶ DŝĐƌŽƐŽŌ njƵƌĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ͘ Ŷ ĚĂŶ ǀĂĂŬ ŽŽŬ ŶŽŐ ĚĂƚĂ ŚĂůĞŶ Ƶŝƚ ĞĞŶ ĞdžƚĞƌŶĞ ďƌŽŶ͘ ĂĂƌŵĞĞ ŝƐ ŚĞƚ ƐƚĞĞĚƐ ůĂƐƟŐĞƌ Žŵ ŶĂ ƚĞ ŐĂĂŶ ǁĂĂƌ ĞǀĞŶƚƵĞĞů ĞĞŶ ŬŝŶŬ ŝŶ ĚĞ ŬĂďĞů ŝƐ ŐĞŬŽŵĞŶ͘ sŽŽƌ ŽŶƐ ŵĂĂŬƚ ŚĞƚ ƚƌŽƵǁĞŶƐ ŚĞůĞŵĂĂů ŶŝŬƐ Ƶŝƚ ǁĂĂƌ ĚĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ĚƌĂĂŝĞŶ͖ ĚĞ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ǀĂŶ Ğ' /ŶŶŽǀĂƟŽŶƐ ŬƵŶŶĞŶ ĂůůĞƐ ŝŶ ĚĞ ŐĂƚĞŶ ŚŽƵĚĞŶ ĞŶ͕ ŝŶ ŐĞǀĂů ǀĂŶ ĞĞŶ ĂĨŶĞŵĞŶĚĞ ƵƐĞƌ ĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞ͕ ƐŶĞů ĞĞŶ ƌŽŽƚ ĐĂƵƐĞ ĂŶĂůLJƐĞ ĚŽĞŶ ĞŶ ĚĞ ďĞŚĞĞƌĚĞƌ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ŚĂŶĚ ĚŽĞŶ͘͟ EŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ĚĞ ƉůĂĂƚƐ ǁĂĂƌ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ĚƌĂĂŝĞŶ͕ ŝƐ ǀĞƌĂŶĚĞƌĚ͕ ĚĞ ǀŽƌŵ ǀĂŶ ĚĞ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ njĞůĨ ŝƐ ŽŽŬ ĂĂŶ ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ ŽŶĚĞƌŚĞǀŝŐ͕ ǀĞƌǀŽůŐƚ ^ĐŚŝīĞƌ͘ ͞,Ğƚ ďĞŐŽŶ ŵĞƚ ǀŝƌƚƵĂůŝƐĂƟĞ͕ ƚŽĞŶ ŬǁĂŵ ĚĞ ĐůŽƵĚ͕ ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ ^ŽŌǁĂƌĞͲĂƐͲĂͲ^ĞƌǀŝĐĞ ;^ĂĂ^Ϳ ĞŶ ĚĞ ůĂĂƚƐƚĞ ƟũĚ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ Žŵ ƐŶĞů ŵŝĐƌŽ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͘ :Ğ ŵŽĞƚ ĚĂŶ ŚĞĞů ǁĂƚ ŝŶ ŚƵŝƐ ŚĞďďĞŶ Žŵ ŚĞƚ ŐĞŚĞĞů ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ŵŽŶŝƚŽƌĞŶ͘ ĂĂƌŽŵ ƉĂƐƐĞŶ ǁŝũ Ğ' ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ƐƚĞĞĚƐ ĂĂŶ ĚĞ ŶŝĞƵǁƐƚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ĂĂŶ͘͟


APPLICATION & INFRASTRUCTURE PERFORMANCE

Ž͛Ŷ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ŝƐ ĂƵƚŽ ƐĐĂůŝŶŐ͘ ͞ ůƐ Ğƌ ĞĞŶ ďĞƉĂĂůĚĞ ĂĐƟĞ ůŽŽƉƚ͕ ŬĂŶ ŚĞƚ ǀĞƌŬĞĞƌ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ǁĞďƐŝƚĞ ĞŶŽƌŵ ƚŽĞŶĞŵĞŶ͘ ŝĞ ƐŽŌǁĂƌĞ ƐĐŚĂĂůƚ ĚĂŶ ǀĂŶnjĞůĨ ŵĞĞ͘ KŶnjĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ njĂů ŝŶ Ěŝƚ ŐĞǀĂů ŵŝĚĚĞůƐ ĂƵƚŽ ĚŝƐĐŽǀĞƌLJ ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĂĚĚŝƟŽŶĞůĞ ƐĞƌǀĞƌƐ͕ ŵĞĞŶĞŵĞŶ ŝŶ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ njŽĚĂƚ ĂůƟũĚ ĞĞŶ ǀŽůůĞĚŝŐ ďĞĞůĚ ďůŝũŌ ďĞŚŽƵĚĞŶ͘ /dͲďĞŚĞĞƌĚĞƌƐ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ W/͛Ɛ Žŵ ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ ĂĂŶ ĞůŬĂĂƌ ƚĞ ŬŽƉƉĞůĞŶ͘ ,Ğƚ ŵŽŽŝĞ ǀĂŶ ŽŶƐ ƉƌŽĚƵĐƚ ŝƐ ĚĂƚ ũĞ ŚĞƚ ǀŝĂ ĚĞ W/ ŐĞŚĞĞů ŶĂĂƌ ǁĞŶƐ ŬƵŶƚ ĐŽŶĮŐƵƌĞƌĞŶ ĞŶ ŬĂŶ ŝŶƚĞŐƌĞƌĞŶ ŝŶ ĚĞ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ŐĞĂƵƚŽŵĂƟƐĞĞƌĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͘ ĂĂƌŵĞĞ ďŝĞĚĞŶ ǁĞ ĚĞ ƐŶĞůŚĞŝĚ ĚŝĞ ďĞŶŽĚŝŐĚ ŝƐ͕͟ ĂůĚƵƐ ^ĐŚŝīĞƌ͘ ^ŶĞůŚĞŝĚ ŝƐ ǀĂĂŬ ďĞƉĂůĞŶĚ͘ KŽŬ ǀŽŽƌ ĚĞǀĞůŽƉĞƌƐ ĚŝĞ ǀĂĂŬ ŵŝŶĚĞƌ ƟũĚ ŬƌŝũŐĞŶ Žŵ ĚĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ƚĞ ďŽƵǁĞŶ ĞŶ Žŵ njĞ ƚĞ ƚĞƐƚĞŶ͕ ĂůĚƵƐ ^ĐŚŝīĞƌ͗ ͞ ĞǀĞůŽƉĞƌƐ ŚĞďďĞŶ ŬŽƌƚĞ ƐƉƌŝŶƚƐ͕ ŬŽƌƚĞ ƚĞƐƫũĚĞŶ͘ ĂŶ ŝƐ ŚĞƚ ĞĐŚƚ ŶŽŽĚnjĂŬĞůŝũŬ Žŵ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂĐŚƚĞƌ ĚĞ ŚĂŶĚ ƚĞ ŚĞďďĞŶ͘ DŽĐŚƚ ĞĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƟĞ ƚƌĂŐĞƌ ŐĂĂŶ ǀĞƌůŽƉĞŶ͕ ĚĂŶ ŬƵŶŶĞŶ ǁŝũ njŝĞŶ ǁĂĂƌ ĚĂƚ ŐĞďĞƵƌƚ͖ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŝŶ ĚĞ ĐŽĚĞ ŽĨ ŝŶ ĚĞ ĚĂƚĂďĂƐĞ͘ DŽĐŚƚ Ğƌ ĞĞŶ ƉƌŽďůĞĞŵ ŽŶƚƐƚĂĂŶ͕ ĚĂŶ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ĞƌǀŽŽƌ njŽƌŐĞŶ Žŵ ĞĞŶ ƐƚĂƉ ƚĞƌƵŐ ƚĞ njĞƩĞŶ Žŵ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ ŽƉ ƉĞŝů ƚĞ ŚŽƵĚĞŶ ĞŶ ŚĞƚ ƉƌŽďůĞĞŵ ŽƉ ƚĞ ůŽƐƐĞŶ͘͟ Ğ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌͲŵĂƌŬƚ͕ ŵĞƚ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ <ƵďĞƌŶĞƚĞƐ ĞŶ ŽĐŬĞƌ͕ ŝƐ ƌĞůĂƟĞĨ ũŽŶŐ͕ ĂŶĂůLJƐĞĞƌƚ ^ĐŚŝīĞƌ͗ ͞dŽĞŶ ĐůŽƵĚ ŽŶƚƐƚŽŶĚ͕ ĚĂĐŚƚĞŶ ǀĞĞů ďĞĚƌŝũǀĞŶ͗ ŶƵ njŝũŶ Ăů ŵŝũŶ ƉƌŽďůĞŵĞŶ ŽƉŐĞůŽƐƚ͘ Ğ ĐůŽƵĚ ƉƌŽǀŝĚĞƌ njŽƌŐƚ ŽǀĞƌĂůů ǀŽŽƌ͘ DĂĂƌ ĚĂƚ ďůĞĞŬ ƚŽĐŚ ŶŝĞƚ ŚĞƚ ŐĞǀĂů͘ :Ğ ďůŝũŌ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŶŽĚŝŐ ŚĞďďĞŶ͖ ŽŽŬ ŝŶ ĚĞ ĐůŽƵĚ͘ DĞƚ ^ĐŚŝīĞƌ ŶŽĞŵƚ ŶŽŐ ĞĞŶ ǀŽŽƌĚĞĞů ǀĂŶ Ğ' ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ͗ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ ŝƐ ĚĂƚ ŶŝĞƚ ĂŶĚĞƌƐ͘͟ ͞,Ğƚ ŝƐ ĞĞŶ ůĂĂŐĚƌĞŵƉĞůŝŐĞ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ͘ sĂĂŬ njŽŶĚĞƌ ĂŐĞŶƚƐ͘ DŽĐŚƚ Ğƌ ƚŽĐŚ ĞĞŶ ĂŐĞŶƚ ŶŽĚŝŐ njŝũŶ͕ ĚĂŶ njŝũŶ ĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ƚĞ ŵĂŬĞŶ njŽŶĚĞƌ ĚĂƚ ĞĞŶ ŚĞƌƐƚĂƌƚ ŶŽĚŝŐ Ğ ĐůŽƵĚ ůĞĞŌ ǀĂŶĚĂĂŐ ĚĞ ĚĂŐ ŝŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ǀĂŶ ŝƐ͘ 'ĞďƌƵŝŬĞƌƐ ŵĞƌŬĞŶ Ğƌ ŶŝŬƐ ǀĂŶ͘͟ ^ŽŌǁĂƌĞ ŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ DŝĐƌŽƐŽŌ͕ ŵĂnjŽŶ ĞŶ 'ŽŽŐůĞ njŽ ĞƌǀĂĂƌƚ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ ďŝĞĚĞŶ ŝŶ ƚŽĞŶĞŵĞŶĚĞ ŵĂƚĞ ŚƵŶ ^ĐŚŝīĞƌ͘ ͞ ĞnjĞ ĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ ŚĞďďĞŶ ĞŝŐĞŶ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚƵƵƌ ĂůůĞĞŶ ĂůƐ ĚŝĞŶƐƚ ĂĂŶ͘ ͞tŝũ ŚĞďďĞŶ Ğ' ƚŽŽůƐ͕ njŽĂůƐ ŵĂnjŽŶ ůŽƵĚtĂƚĐŚ ĞŶ njƵƌĞ DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͘ ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ŽŽŬ ĂůƐ ^ĂĂ^ͲŽƉůŽƐƐŝŶŐ͕ ŵĂĂƌ ǁŝũ ůĂƚĞŶ ĚĞ KŶnjĞ ŬůĂŶƚĞŶ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ ĚŝĞ ǁĞů͕ ŵĂĂƌ ůŽƉĞŶ ƚĞŐĞŶ ĚĞ ŬĞƵƐ ĂĂŶ ŽŶnjĞ ŬůĂŶƚĞŶ͘ tĂŶƚ ŶŝĞƚ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ǁŝů ĚĂƚ ĞŶ ďĞƉĞƌŬŝŶŐĞŶ ĂĂŶ͘ ŝĞ ƚŽŽůƐ ŚŽƵĚĞŶ ŝŵŵĞƌƐ ĂůůĞĞŶ ĚĞ ƐŽŵƐ ŝƐ ŚĞƚ ǁĞƩĞůŝũŬ njĞůĨƐ ŽŶŵŽŐĞůŝũŬ Žŵ ĚĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ƉƌĞƐƚĂƟĞƐ ďŝŶŶĞŶ ĚĞ ĞŝŐĞŶ ĐůŽƵĚ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŝŶ ĚĞ ĂůƐ ĚŝĞŶƐƚ ĂĨ ƚĞ ŶĞŵĞŶ͕ ŽŵĚĂƚ ďĞƉĂĂůĚĞ ĚĂƚĂ ŶŝĞƚ ŝŶ ŐĂƚĞŶ ĞŶ njŝũŶ ƚĞ ŐĞŶĞƌŝĞŬ͕ ŵĂĂƌ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ƐƚƌĞŬŬĞŶ ĞĞŶ njĞŬĞƌ ůĂŶĚ ŵŽŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŽƉŐĞƐůĂŐĞŶ͕͟ ǀĞƌƚĞůƚ njŝĐŚ Ƶŝƚ ŽǀĞƌ ŵĞĞƌĚĞƌĞ ĐůŽƵĚƐ͘ ĂĂƌŽŵ ŵŽĞƚ ũĞ ĞĞŶ ^ĐŚŝīĞƌ͘ ͞sĞĞů ǀĂŶ ŽŶnjĞ ŬůĂŶƚĞŶ njŝũŶ ŵƵůƟŶĂƟŽŶĂů͘ ŝĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ŚĞďďĞŶ ĚŝĞ ŚĞƚ ŐĞŚĞůĞ ůĂŶĚƐĐŚĂƉ ŝŶ ĚĞ ŐĂƚĞŶ ŚĞďďĞŶ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ŵĞƚ ůĂŶĚĞŶ ǁĂĂƌ ĐůŽƵĚ ǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶ ŚŽƵĚƚ ĞŶ ŝĞĚĞƌ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ƚŽƚ ŽƉ ĚĞƚĂŝů ŬĂŶ ƚƌĂĂŐ ŽĨ ĞƌŐ ŬŽƐƚďĂĂƌ njŝũŶ͕ ĂůƐ njĞ Ğƌ Ăů njŝũŶ͘ sŽŽƌ ŚĞŶ ĞĞŶ ŵŽŶŝƚŽƌĞŶ͘͟ ƌĞĚĞŶ Žŵ ŐĞĞŶ ^ĂĂ^ͲŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ƚĞ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘͟ ,ŝũ ǀĞƌǀŽůŐƚ͗ ͞Ğ' ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ŝŶƚĞŐƌĞĞƌƚ ŵĞƚ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ƚŽŽůƐ ǀĂŶ ĚĞ ĐůŽƵĚ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͘ ŽĂůƐ ŽŶnjĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ŽŽŬ ŝŶƚĞŐƌĞĞƌƚ ŵĞƚ ĞůŬĞ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ǀŽŽƌ /d ŝŶŶĞŶŬŽƌƚ ǀĞƌƐĐŚŝũŶƚ ' ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ϳ͘Ϯ͘ ͞EĂƚƵƵƌůŝũŬ ^ĞƌǀŝĐĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ;/d^DͿ͕ ĚĞŶŬ ĂĂŶ ^ĞƌǀŝĐĞEŽǁ͕ ƉĂƐƐĞŶ ǁŝũ ŽŶnjĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ǀŽŽƌƚĚƵƌĞŶĚ ĂĂŶ͘ KƉ njĞŬĞƌĞ dKWĚĞƐŬ ŽĨ ZĞŵĞĚLJ͘ tŝũ ƐůƵŝƚĞŶ ŶĂĂĚůŽŽƐ ĂĂŶ ŽƉ ŚĞƚ ƟũĚĞŶ ďƌĞŶŐĞŶ ǁĞ ĞĞŶ ǀĞƌďĞƚĞƌĚĞ ǀĞƌƐŝĞ Ƶŝƚ͘ ,Ğƚ ŝƐ ŐĞƌĞĞĚƐĐŚĂƉ ĚĂƚ ǁŽƌĚƚ ŐĞďƌƵŝŬƚ ǀŽŽƌ /d ^ĞƌǀŝĐĞ ĂůǁĞĞƌ ĞĞŶ ũĂĂƌ ŐĞůĞĚĞŶ ĚĂƚ ǁŝũ njŽ͛Ŷ ŐƌŽƚĞ ƌĞůĞĂƐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ ,Ğƚ ŵŽŽŝĞ ŝƐ ĚĂƚ ǁŝũ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ŚĞďďĞŶ ƵŝƚŐĞďƌĂĐŚƚ͘ Ğ ƌĞůĞĂƐĞ ĚŝĞ ŶƵ ŽƉ ƐƚĂƉĞů ƐƚĂĂƚ͕ ŵŽŶŝƚŽƌĞŶ ĠŶ ĚĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ njŽǁĞů ŝŶ ĚĞ ĐůŽƵĚ ĂůƐ ďŝĞĚƚ ǀĞĞů ŶŝĞƵǁĞ ĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƚĞŝƚ ĞŶ ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐĞŶ͘ ,ŝũ ŽŶͲƉƌĞŵŝƐĞƐ͘ ŝĞ ŐĞŐĞǀĞŶƐ ǀŽĞŐĞŶ ǁĞ ƐĂŵĞŶ ĞŶ ĚƌĂĂŝƚ Ăů ďŝũ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ŬůĂŶƚĞŶ Žŵ ƚĞ njŝĞŶ ŚŽĞ Śŝũ njŝĐŚ ĂŶĂůLJƐĞƌĞŶ ǁĞ Žŵ ŶĂ ƚĞ ŐĂĂŶ ǁĂĂƌ ŬŶĞůƉƵŶƚĞŶ njŝũŶ ŝŶ ĚĞ ƉƌĂŬƟũŬ ŚŽƵĚƚ͘ KŵĚĂƚ ŚĞƚ ĞĞŶ ŐƌŽƚĞ ƌĞůĞĂƐĞ ŝƐ͕ ŽŶƚƐƚĂĂŶ͘͟ njŝũŶ ǁĞ ǀŽŽƌnjŝĐŚƟŐ͘ DĂĂƌ Śŝũ ŬŽŵƚ ĞƌĂĂŶ͊͟

Dutch IT Datacenter Special | 35


Nieuw Centrum voor Veiligheid en Digitalisering creëert synergie sKZ/' : Z K<dK Z '/E' , d EdZhD sKKZ s />/', / E /'/d >/^ Z/E' Έ s Ή s E ^d Zd͘ Z hE > E Z/:s E͕ Ks Z, E E < EE/^/E^d >>/E' E ,hE <Z ,d E͘ E D E^ dt Z E t ^dZ E D Zd E > ^ Ks Z K > E E D /d/ ^͘ :ŽŚĂŶ ǀĂŶ >ĞĞƵǁĞŶ

' ! ( ĂĐŚƚĞƌ ŚĞƚ s ͘ ͞,Ğƚ ďĞŐŽŶ ĂůƐ ĞĞŶ ŝŶŝƟĂƟĞĨ ǀĂŶ ĚĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ dǁĞŶƚĞ͕ ĚĞ WŽůŝƟĞĂĐĂĚĞŵŝĞ͕ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ $ ! $ DĂƌĞĐŚĂƵƐƐĞĞ͘ ,Ğƚ ĚŽĞů ǁĂƐ ĞĞŶ ĐĞŶƚƌƵŵ ƚĞ ƐƚĂƌƚĞŶ ǀŽŽƌ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ ŽŶĚĞƌnjŽĞŬ ĞŶ ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐĐŚĂƉ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ %& ,Ğƚ s ŝƐ ĞĞŶ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐǀĞƌďĂŶĚ ĞŶ ŬƌŝũŐƚ ĞĞŶ ĨLJƐŝĞŬĞ ƉůĞŬ ǁĂĂƌ ŵĞŶƐĞŶ ĞůŬĂĂƌ ŬƵŶŶĞŶ ŽŶƚŵŽĞƚĞŶ͘ tĞƐƚƌĂ͗ ͞DĂĂƌ ŚĞƚ ǁŽƌĚƚ ŐĞĞŶ ďĞĚƌŝũĨƐǀĞƌnjĂŵĞůŐĞďŽƵǁ͘ tĞ ǁŝůůĞŶ ŵĞĞƌ͘ ^LJŶĞƌŐŝĞ ĐƌĞģƌĞŶ͕ %& ,Ğƚ s ŐŝŶŐ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ŽŬƚŽďĞƌ ŽĸĐŝĞĞů ǀĂŶ ƐƚĂƌƚ͘ EĂĚĂƚ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ƉůĂŶŶĞŶ ǁĂƌĞŶ ŐĞŵĂĂŬƚ ƐƉĞĞůƚ ŽƵĚͲƉŽůŝƟĐƵƐ >ŽĚĞǁŝũŬ % ĞƉŝĐĞŶƚƌƵŵ͗ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ĚĞĞů ǀĂŶ ĚĞ ŝŶŝƟĂƟĞĨŶĞŵĞƌƐ ĞŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŝƐ ĚĂĂƌ ŐĞǀĞƐƟŐĚ͘ tĞƐƚƌĂ͗ ͞/Ŷ ƉĞůĚŽŽƌŶ njŝƩĞŶ ǀĞĞů ůĂŶĚĞůŝũŬ ĞŶ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂů ŽƉĞƌĞƌĞŶĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ǀĂŶ ŚŽŽŐ ŶŝǀĞĂƵ͕ njŽĂůƐ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ĚĞ ĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚ͕ ĐŚŵĞĂ͕ ŚĞƚ <ĂĚĂƐƚĞƌ͕ <WE ĞŶ ^ĂĂď EĞĚĞƌůĂŶĚ͘͟ DĂĂƌƚĞŶ ůĞƐ ; ĨĚĞůŝŶŐƐŚŽŽĨĚ DĞŶƐ Θ KƌŐĂŶŝƐĂƟĞ /s ďŝũ ĚĞ ĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚͿ ǀƵůƚ ŚĞŵ ĂĂŶ͗ ͞tĂĂƌ njĞ ŝŶ tĂŐĞŶŝŶŐĞŶ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŐŽĞĚ njŝũŶ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ĨŽŽĚ ĞŶ ŝŶ EŝũŵĞŐĞŶ ŝŶ ŐĞnjŽŶĚŚĞŝĚƐnjŽƌŐ͕ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ŝŶ ƉĞůĚŽŽƌŶ ĞĞŶ ŚŽƚƐƉŽƚ " % ĚĞ ďĞƐƚĞ njŝũŶ͘͟ DĂĂƌ ŚĞƚ ŬĞŶŶŝƐĐĞŶƚƌƵŵ ŝƐ ŐĞĞŶ ƉĞůĚŽŽƌŶƐ ĨĞĞƐƚũĞ͕ ůĂĂƚ tĞƐƚƌĂ ĚƵŝĚĞůŝũŬ ǁĞƚĞŶ͘ ͞tĞ ǁŝůůĞŶ ŶĂƟŽŶĂůĞ ŝŵƉĂĐƚ ŚĞďďĞŶ͘ tĂĂƌ ŵŽŐĞůŝũŬ ŐĂĂŶ ǁĞ ŐƌĂĂŐ ŬĞŶŶŝƐĐŽĂůŝƟĞƐ ĂĂŶ͘͟ ,Ğƚ s ŚĞĞŌ ŽƉ Ěŝƚ ŵŽŵĞŶƚ ǀŝĞƌ ĨŽĐƵƐŐĞďŝĞĚĞŶ͕ ǀĞƌƚĞůƚ tĞƐƚƌĂ͘ ͞ Ğ ĞĞƌƐƚĞ ŝƐ ͚ŬƌŝƟĞŬĞ ĚĂƚĂ ĞŶ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͛͘ ,Ğƚ ďĞƐĐŚĞƌŵĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŬǁĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĂƚĂ ŝƐ ĞƐƐĞŶƟĞĞů ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŽƉĞƌĞƌĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘ EƵŵŵĞƌ ƚǁĞĞ ŝƐ ͚ĂĐƟĞŐĞƌŝĐŚƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕͛ ŽŌĞǁĞů

36 | Dutch IT Datacenter Special

ŚĞƚ ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŬůĂƐƐŝĞŬĞ ĞŶ ĚŝŐŝƚĂůĞ ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ ŵĞƚ ďĞŚƵůƉ ǀĂŶ ĚĂƚĂ͘ WƵŶƚ ĚƌŝĞ ŝƐ ͚ĐLJďĞƌǁĞĞƌďĂĂƌŚĞŝĚ͛͘ ,ŽĞ ŐĂ ũĞ ǀĞŝůŝŐ ĞŶ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚ ŵĞƚ ĚŝŐŝƚĂůĞ ƐLJƐƚĞŵĞŶ Žŵ͍ ,Ğƚ ůĂĂƚƐƚĞ ĨŽĐƵƐŐĞďŝĞĚ ŝƐ ͚ůĞĂƌŶŝŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͛͘ tĞ ǁŝůůĞŶ ŬĞŶŶŝƐ ŵĞƚ ĞůŬĂĂƌ ŐĂĂŶ ĚĞůĞŶ Žŵ ƐĂŵĞŶ ƐůŝŵŵĞƌ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ͘͟ tĞƐƚƌĂ ǀĞƌƚĞůƚ ŽǀĞƌ ĚĞ ƌŽů ĚŝĞ ŚĞƚ s ǀŽŽƌ njŝĐŚnjĞůĨ njŝĞƚ͘ ͞ ĞŶŬ ĂĂŶ ĞĞŶ ĚŽĐĞŶƚ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ƉƌĂŬƟũŬ ĚŝĞ ďŝũ ŽŶƐ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ŬŽŵƚ ŐĞǀĞŶ͘ KĨ ĂĂŶ ƐƚƵĚĞŶƚĞŶ ĚŝĞ njŝĐŚ ďƵŝŐĞŶ ŽǀĞƌ ĞĞŶ ƉƌĂŬƟũŬŽƉĚƌĂĐŚƚ ĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚ͘ KƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ǁŽƌĚĞŶ ĞƌŵĞĞ ŐĞŚŽůƉĞŶ ĞŶ " njŽƵĚĞŶ ŚĞďďĞŶ͘͟ ůĞƐ͗ ͞tĞ ǁŝůůĞŶ ŽŽŬ ŐƌŽĞƉĞŶ ŽƉ ŐĂĂŶ njĞƩĞŶ ǁĂĂƌ ŵĞŶƐĞŶ ǀĂŶƵŝƚ ŵĞĞƌĚĞƌĞ ŝŶǀĂůƐŚŽĞŬĞŶ ĂĂŶ ďĞƉĂĂůĚĞ ƚŚĞŵĂ͛Ɛ ǁĞƌŬĞŶ͘ Ğ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ďĞƚƌŽŬŬĞŶ ƉĂƌƟũĞŶ njŝũŶ ŐĞĞŶ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚĞŶ ǀĂŶ ĞůŬĂĂƌ ĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ĞůŬĂĂƌ ũƵŝƐƚ ĚĂĂƌŽŵ ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ %& EĂ ĞĞŶ ƉĂĂƌ ŵĂĂŶĚĞŶ njŝũŶ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ĐŽŶĐƌĞƚĞ ŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ ĞĞŶ ĨĞŝƚ͘ ůĞƐ͗ ͞ ƌ ŝƐ ŶƵ ĞĞŶ ůĞĞƌŐĂŶŐ ŝŐŝƚĂůĞ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟĞ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ĚĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ dǁĞŶƚĞ ĞŶ ĐŚŵĞĂ͘ ŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ƟũĚ njŝũŶ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ŚĞƚ ŝŶnjĞƩĞŶ ǀĂŶ ŐĂƐƚĚŽĐĞŶƚĞŶ ǀĂŶƵŝƚ ŚĞƚ ďĞĚƌŝũĨƐůĞǀĞŶ ĞŶ ŚĞƚ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ ǀĂŶ ŬĞŶŶŝƐƐĞƐƐŝĞƐ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ďƌĞĞĚ ƉƵďůŝĞŬ͘ ůĞƐ͗ ͞tĞ ŚĞďďĞŶ ŽŽŬ ĚĞ ĂŵďŝƟĞ ĚĂƚ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͕ ŬĞŶŶŝƐ ŵĞƚ ĞůŬĂĂƌ ŐĂĂŶ ĚĞůĞŶ͘͟

“We doen dit niet zomaar, niet voor een paar jaar”


SECURITY & PARTNER ECOSYSTEMS

sŽŽƌ ĚĞ ĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚ ďŝĞĚƚ ŵĞĞĚŽĞŶ ĂĂŶ ŚĞƚ s ǀĞĞů ǀŽŽƌĚĞůĞŶ͕ ǀĞƌƚĞůƚ ůĞƐ͘ ͞tĞ ŐĂĂŶ ĚĂĂƌ ŬĞŶŶŝƐ ŚĂůĞŶ͕ ŵĂĂƌ njĞŬĞƌ ŽŽŬ ďƌĞŶŐĞŶ͘ tĞ njŝũŶ ĠĠŶ ǀĂŶ ĚĞ ŐƌŽŽƚƐƚĞ /dͲďĞĚƌŝũǀĞŶ ǀĂŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ͘ /Ŷ ƉĞůĚŽŽƌŶ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ĞĞŶ /dͲƚĂŬ ŵĞƚ ŽŶŐĞǀĞĞƌ Ϯ͘ϱϬϬ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ͕ ůĂŶĚĞůŝũŬ njŝũŶ ĚĂƚ Ğƌ ƌƵŝŵ ϯ͘ϬϬϬ͘ tĞ ŚĞďďĞŶ ĞĞŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ ŵĂĂƌ ĐŽŵƉůĞdžĞ ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘ ĂĂƌŽŵ ŝƐ Ğƌ ĞĞŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ďĞŚŽĞŌĞ ĂĂŶ ŐŽĞĚ ĞŶ ďĞƚƌŽŬŬĞŶ ƉĞƌƐŽŶĞĞů͘ /Ŷ ƉĞůĚŽŽƌŶ njŝƚ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĚĞĞů ǀĂŶ ĚŝĞ ƉŽƉƵůĂƟĞ͕ ĚƵƐ ǁĞ njŝũŶ Ğƌďŝũ ŐĞďĂĂƚ ĚĂƚ ĚŝĞ ƉůĂĂƚƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ ŝƐ ǀŽŽƌ ƐƚƵĚĞŶƚĞŶ ĞŶ ũŽŶŐĞ ŵĞŶƐĞŶ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ŝƐ ĚĞ ŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ ůĞĞŌŝũĚ ďŝũ ĞĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ njŽĂůƐ ĚŝĞ ǀĂŶ ŽŶƐ ŝĞƚƐ ŚŽŐĞƌ͘ ůƐ ũĞ ĚĂƚ ŬƵŶƚ ĐŽŵďŝŶĞƌĞŶ ŵĞƚ ƚĂůĞŶƚǀŽůůĞ ƐƚƵĚĞŶƚĞŶ ĚĂŶ ŬƵŶŶĞŶ Ğƌ ŚĞĞů ŵŽŽŝĞ ĚŝŶŐĞŶ ŽŶƚƐƚĂĂŶ͘ /Ŭ ǀŝŶĚ ŚĞƚ ŽŽŬ ĞƌŐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĚĂƚ ŽŶnjĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ĚĞ ũƵŝƐƚĞ ŬĞŶŶŝƐ ŬƵŶŶĞŶ ǀĞƌnjĂŵĞůĞŶ Žŵ ŚƵŶ ǁĞƌŬ ŐŽĞĚ ĞŶ ŵĞƚ ƉůĞnjŝĞƌ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ďůŝũǀĞŶ ĚŽĞŶ͘ KŽŬ ĚĂĂƌŝŶ njŝĞŶ ǁĞ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ƌŽů ǀŽŽƌ ŚĞƚ s ͘͟

ŬƵŶŶĞŶ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ ŵĞƚ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ĞŶ ĂŶĚĞƌĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ďŝũ ǁŝĞ ŝŶŶŽǀĂƟĞ ĞŶ ƉƌĂŬƟũŬŐĞƌŝĐŚƚŚĞŝĚ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ƚŚĞŵĂ͛Ɛ njŝũŶ͘ sĂŶ ĞĞŶ ŐƌŽƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ njŽĂůƐ ĚĞ ĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ǀĞĞů ůĞƌĞŶ͘͟ ƌ ŝƐ ǀĞĞů ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐ ǀĂŶ ƉĂƌƟũĞŶ Žŵ ĂĂŶ ƚĞ ƐůƵŝƚĞŶ͕ ŵĞƌŬƚ tĞƐƚƌĂ͘ ͞^ŝŶĚƐ ŚĞƚ ŶŝĞƵǁƐ ǀĂŶ ĚĞ ŽƉĞŶŝŶŐ ŬƌŝũŐĞŶ ǁĞ ǀĞĞů ǀĞƌnjŽĞŬĞŶ͕ ŽŽŬ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ZĂŶĚƐƚĂĚ͘ Ăƚ ŝƐ ŵŽŽŝ Žŵ ƚĞ ŵĞƌŬĞŶ͕ ũĞ njŝĞƚ ĚĂƚ Ğƌ ǀĞĞů ďĞŚŽĞŌĞ ŝƐ ĂĂŶ ĞĞŶ ŝŶŝƟĂƟĞĨ njŽĂůƐ Ěŝƚ͘ DĂĂƌ ũĞ ŵŽĞƚ ũĞnjĞůĨ ŶŝĞƚ ŽǀĞƌĞƚĞŶ͘ tĞ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ ŚĞƚ njŽƌŐǀƵůĚŝŐ͘͟

Ğ ǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐ ŵĞƚ ^ĞĐƵƌŝƚLJ ĞůƚĂ͕ ŐĞǀĞƐƟŐĚ ŝŶ ĞŶ ,ĂĂŐ͕ ůŝŐƚ ǀŽŽƌ ĚĞ ŚĂŶĚ͘ DĂĂƌ ĚĞ ƚǁĞĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐŽƌŐĂŶĞŶ ďŝũƚĞŶ ĞůŬĂĂƌ njĞŬĞƌ ŶŝĞƚ͕ ǀĞƌƚĞůƚ tĞƐƚƌĂ͘ ͞tĞ njŝũŶ ĂďƐŽůƵƵƚ ŐĞĞŶ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚ͘ ^ƚĞƌŬĞƌ ŶŽŐ͗ ǁĞ ǁĞƌŬĞŶ ƐĂŵĞŶ ĞŶ ǁĞ njŝũŶ njĞůĨƐ ĞĞƌĚĞƌ ůŝĚ ǀĂŶ ,^ ŐĞǁŽƌĚĞŶ͘ ŝũ ŚĞďďĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͗ ŵĞĞƌ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂů ĞŶ ďĞůĞŝĚƐŵĂƟŐ͕ ŵĞƚ ĞĞŶ ŽƌŝģŶƚĂƟĞ ŽƉ ĚĞ ƉŽůŝƟĞŬ ŝŶ ĞŶ ,ĂĂŐ͘ tŝũ njŝũŶ ŵĞĞƌ ƉƌĂŬƟũŬŐĞƌŝĐŚƚ ĞŶ ŐĞŽƌŝģŶƚĞĞƌĚ ŽƉ ĚĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ^ĂdžŝŽŶ ŝƐ Ăů ĞǀĞŶ ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚ͘ tĞƐƚƌĂ͗ ͞ ĞŶ ŚŽŐĞƐĐŚŽŽů ǁŝů ŵĞƚ ĚĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŽƉ ŚĞƚ ƚĞƌƌĞŝŶ ǀĂŶ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ ŽŶĚĞƌnjŽĞŬ ĞŶ ƉƌĂŬƟũŬŐĞƌŝĐŚƚ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ ĞŶ ŽŶĚĞƌnjŽĞŬ ŝŶ ŬƵŶŶĞŶ ǀƵůůĞŶ͘ tĞ njĞŬĞƌ ŽŽŬ ĚĞ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ ƌŽŶĚŽŵ ŚĞƚ ƚŚĞŵĂ ŚĞďďĞŶ ĚĞ ĂŵďŝƟĞ Žŵ ĞĐŚƚ ĞĞŶ ďŝũnjŽŶĚĞƌĞ ŚŽŐĞƐĐŚŽŽů ƚĞ njŝũŶ͕ ďĞŚŽƌĞŶĚ ďŝũ ĚĞ ƚŽƉ ǀĂŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ͘ tĞ njĂƚĞŶ ƚŽƚ ĚƵƐǀĞƌƌĞ ǀŽŽƌĂů ͚>ĞǀĞŶ >ĂŶŐ KŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͛͘͟ ŝŶ ŶƐĐŚĞĚĞ ĞŶ ĞǀĞŶƚĞƌ͕ ŵĞƚ ƚǁĞĞ ŽƉůĞŝĚŝŶŐĞŶ ŝŶ ƉĞůĚŽŽƌŶ͘ ,Ğƚ s ŝƐ ĂŵďŝƟĞƵƐ͗ tĞƐƚƌĂ͗ ͞tĞ ĚŽĞŶ Ěŝƚ ŶŝĞƚ njŽŵĂĂƌ͕ ŶŝĞƚ ǀŽŽƌ ĂĂƌ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ƵŝƚďƌĞŝĚĞŶ͘ sĞŝůŝŐŚĞŝĚ ĞŶ ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ ŝƐ ĂůƐ ĞĞŶ ƉĂĂƌ ũĂĂƌ͘ tĞ ŬŝũŬĞŶ njĞŬĞƌ ǀŝũŌŝĞŶ ũĂĂƌ ǀŽŽƌƵŝƚ͘͟ ůĞƐ͗ ͞/Ŭ ŬŝũŬ ƚŚĞŵĂ ŝĞƚƐ ĚĂƚ ďŝũ ƵŝƚƐƚĞŬ ŝŶ ƉĞůĚŽŽƌŶ ƉĂƐƚ͘ ŝƚ ŝƐ ŐŽĞĚ ǀŽŽƌ ŽŶnjĞ ƐƚƵĚĞŶƚĞŶ͕ ŽŶnjĞ ĚŽĐĞŶƚĞŶ ĞŶ ŽŶĚĞƌnjŽĞŬĞƌƐ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ǀŽŽƌ ŶŽŐ ǀĞĞů ǀĞƌĚĞƌ ĚĂŶ ǀŝũŌŝĞŶ ũĂĂƌ͘ ŝƚ ŝƐ ŐĞǁŽŽŶ ŝĞƚƐ ĚĂƚ ŐĂĂƚ ďůŝũǀĞŶ͘ /Ŷ ĚĞnjĞ ƟũĚ ŝƐ ŚĞƚ s ĞĞŶ ŚĞĞů ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͘͟ ŽŶnjĞ ƉŽƐŝƟĞ ŝŶ ĚĞ ƌĞŐŝŽ ƉĞůĚŽŽƌŶ͘ ,Ğƚ ŝƐ ĮũŶ Žŵ ĚĂĂƌŝŶ ƚĞ

Dutch IT Datacenter Special | 37


Datacenter migreren naar de cloud? Definieer een gedegen cloudstrategie en adoptieplan d Ed Z :h/^d KDW> y Z KKZ d ͚^K&dt Z ͳ &/E ͛ tKZ d͘ Z Ed ' E > s Zd D/d^ :h/^d < h ^ ' D <d tKZ E /E >/:E D d > E' d ZD/:E Z/:&^^dZ d '/ ͛͘ ŶŶĞ ǀĂŶ ĚĞŶ ĞƌŐ

# $ ! " ďĞůŽŌĞ ǁĂĂƌ ŝƐ͕ ŝƐ ŚĞƚ ŶŝĞƚ njŽ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ ĂůƐ ŚĞƚ ůŝũŬƚ͘ EĞĞŵ ĚĞ ! ƚĞ ƐƚĂƉƉĞŶ ŶĂĂƌ ĚĞ ĐůŽƵĚ͕ ŵĂĂƌ ǀŽůŐĞŶƐ DĂƌŬ ĚĞ 'ƌŽŽƚ ǀĂŶ W^K>hd/KE^ njŽƵ ĚĂƚ ŶŝĞƚ ĚĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ ƌĞĚĞŶ ŵŽĞƚĞŶ njŝũŶ͘ ͚ Ğ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ĐŽŶƐƵŵƉƟĞŵŽĚĞůůĞŶ ŚĞďďĞŶ ŚƵŶ ĞŝŐĞŶ ƌĞƚƵƌŶͲ ŽŶͲŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ;ZK/Ϳ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟĞŬĞŶ͘ Ž ůŝũŬĞŶ ůŝŌͲĂŶĚͲƐŚŝŌ ŵŝŐƌĂƟĞƐ ŶĂĂƌ ĚĞ ƉƵďůŝĐ ĐůŽƵĚ ďĞƉĞƌŬƚ ŝŶ ĚĞ ĞĞŶŵĂůŝŐĞ ŬŽƐƚĞŶ͕ ŵĂĂƌ ĚĞ ZK/ ŝƐ ĚĂĂƌĞŶƚĞŐĞŶ ŶŝŚŝů͘ dƌĂŶƐŝƟĞƐ ŶĂĂƌ ^ĂĂ^ ĞŶ WĂĂ^ ǀĞƌĞŝƐĞŶ ŵĞĞƌ ĞĞŶŵĂůŝŐĞ ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ ĞŶ ŵĞĞƌ ƟũĚ͕ ŵĂĂƌ ŬƵŶŶĞŶ ƚŽƚ ǁĞů ǀĞĞƌƟŐ ƉƌŽĐĞŶƚ ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚĞŝƚǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘ "$ KĨ ŚĞƚ Ɛůŝŵ ŝƐ Žŵ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ƉƵďůŝĐ ĐůŽƵĚ ŽĨ ŽŶͲƉƌĞŵŝƐĞ ĐůŽƵĚ ƚĞ ŬŝĞnjĞŶ͕ ǀĞƌƐĐŚŝůƚ ƉĞƌ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘ ůƐ ǀŽŽƌďĞĞůĚ ǀĞƌƚĞůƚ Śŝũ ŽǀĞƌ ĚLJĞŶ ĚŝĞ njŝũŶ ĞŝŐĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŚĞĞŌ ĞŶ ĚĂĂƌĚŽŽƌ ĚĂƚĂ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ĚŝĐŚƚďŝũ ŚŽƵĚƚ͘ ͚ Ăƚ ĚŽĞŶ njĞ ŽŵĚĂƚ ĂƉƉůŝĐĂƟĞͲ ĞŶ ďĞƚĂĂůƚƌĂŶƐĂĐƟĞƐ ƌĂnjĞŶĚƐŶĞů ŵŽĞƚĞŶ ǀĞƌůŽƉĞŶ͘ Žů͘ĐŽŵ ĚĂĂƌĞŶƚĞŐĞŶ ŵĂĂŬƚ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ĚĞ ƉƵďůŝĐͲĐůŽƵĚƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ " ŵĞƚ ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ ƚŽƚ ĐůŽƵĚ njŝũŶ ĚƵƐ ƐƚĞƌŬ ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ ǀĂŶ ĚĞ ďĞĚƌŝũĨƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ĞŶ ĚĞ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ǀĂŶ ũŽƵǁ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͛͘ ůƐ ũĞ ǀŽŽƌ ũŽƵǁ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĞĞŶ ĐůŽƵĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ŚĞďƚ ŐĞĚĞĮŶŝĞĞƌĚ ŵĞƚ ĚƵŝĚĞůŝũŬĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĞŶ ƌŝĐŚƚůŝũŶĞŶ͕ ŬĂŶ ũĞ ďĞƉĂůĞŶ ǁĂĂƌ ĚĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ĞŶ ĚĂƚĂ ŵŽĞƚĞŶ ůĂŶĚĞŶ͘ ͚ Ž ǁŽƌĚƚ ĚƵŝĚĞůŝũŬ ĚĂƚ ũĞ

38 | Dutch IT Datacenter Special

ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚĞ ŵĞĞƐƚĞ ǁĂĂƌĚĞ ŐĞŶĞƌĞĞƌƚ ĚŽŽƌ ĞĞŶ ^ĂĂ^Ͳ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ĂĨ ƚĞ ŶĞŵĞŶ͘ sŽŽƌ ĚĞ ŵĞĞƐƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ njĂů Ğƌ ĞĞŶ ŚLJďƌŝĚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ ŽŶƚƐƚĂĂŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ƉƌŝǀĂƚĞ ĞŶ ƉƵďůŝĐ ĐůŽƵĚ ĚŝĞ "$ Ğ 'ƌŽŽƚ ŶŽĞŵƚ ŝŶƚĞƌŽƉĞƌĂďŝůŝƚĞŝƚ ĂůƐ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ĨĂĐƚŽƌĞŶ ĚŝĞ ƐƚƵƌŝŶŐ ŐĞĞŌ ĂĂŶ ŚĞƚ ŬĞƵnjĞƉƌŽĐĞƐ͘ ,Ğƚ ŝƐ ĠĠŶ ǀĂŶ ĚĞ ĐŽŵƉůĞdžĞƌĞ njĂŬĞŶ ĚŝĞ ƐŽŵŵŝŐĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ŽŶĚĞƌƐĐŚĂƩĞŶ͘ WƌŽĐĞƐƐĞŶ͕ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ĞŶ ĚĂƚĂ ŐƌŝũƉĞŶ ŝŶ ĚĞ ŬĞƚĞŶ ŝŶ ĞůŬĂĂƌ͘ ƵƐ ũĞ ŵŽĞƚ ĞĞŶ ĚƵŝĚĞůŝũŬ ďĞĞůĚ ŚĞďďĞŶ ǀĂŶ ũĞ ŚĞůĞ /dͲŽŵŐĞǀŝŶŐ ĞŶ ĚĞ ĂĬĂŶŬĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ǀŽŽƌĚĂƚ ũĞ ĞĞŶ ŬĞƵnjĞ ŵĂĂŬƚ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƟĞ ǁĂĂƌƵŝƚ ĚĂƚĂ ǀŽŽƌƚǀůŽĞŝƚ ĚŝĞ ĂŶĚĞƌĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ďŝŶŶĞŶ ĚĞ ŬĞƚĞŶ " ŝŶƚĞŐƌĂĂů ďĞŚĞĞƌƐƚ ǁŽƌĚƚ͕ ŝƐ ŐŽĞĚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͕ ǀĞƌƚĞůƚ Ğ 'ƌŽŽƚ͘ ͚/Ŷ ĚĞ ŬĞƵnjĞ ǀĂŶ ŶŝĞƵǁĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ ŝƐ ŚĞƚ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĚĂƚ ũĞ ŬŝũŬƚ ŶĂĂƌ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŚĞŝĚ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĚĂƚ ũĞ ĚĂƚĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ŬĂŶ ŚŽƵĚĞŶ ĚŽŽƌ ĚĞ ŚĞůĞ /dͲŽŵŐĞǀŝŶŐ ŚĞĞŶ ĞŶ ƐƚĂŶĚĂĂƌĚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘ ĞŶŬ ŶĂ ŽǀĞƌ ĚĞ ŚĞůĞ ŬĞƚĞŶ͗ ŚŽĞ ǁĂĂƌďŽƌŐ ũĞ ĐŽŶƟŶƵŢƚĞŝƚ ĂůƐ ĞĞŶ ŽĨ ŵĞĞƌĚĞƌĞ ĐůŽƵĚŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ $ EĞƚ ĂůƐ njŽǀĞĞů ŬĞƵnjĞƐ ĚŝĞ ĞĞŶ ďĞĚƌŝũĨ ŵĂĂŬƚ͕ ŝƐ ŚĞƚ ǀƌĂĂŐƐƚƵŬ ͚ŚŽĞ $ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ǀĞƌƐĐŚŝůƚ͘ KǀĞƌŝŐĞŶƐ ŝƐ ŚĞƚ ŶŝĞƚ njŽ ĚĂƚ ĂůůĞĞŶ ĚĞ /K


CLOUD & STRATEGY # * , $ ! ) ! % $ # ! + ! % $ ! ĚĞĮŶŝģƌĞŶ ŚŝĞƌǀĂŶ͛͘ !% # # # ) # + # !% # !% !$ ĐŽŶƟŶƵŢƚĞŝƚ͍ ĂĂƌŽŵ ŵĂĂŬ ũĞ ĚĞ ĂĨǁĞŐŝŶŐ ! $ njŽ͛Ŷ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ďŝĞĚƚ͘ DĂĂƌ ŬŝũŬ ŽŽŬ ŶĂĂƌ ĚĞ ůĂŶŐĞ ƚĞƌŵŝũŶ͗ ǁĞůŬĞ ǀŝƐŝĞ ŚĞĞŌ ĚĞ ! # ! ƚŽĞŬŽŵƐƚǀŝƐŝĞ ĚŝĞ ũĞ njĞůĨ ŚĞďƚ͍ DĂĂƌ njĞůĨƐ Ăů ŚĞď ũĞ ĞĞŶ ŐŽĞĚĞ ŽǀĞƌǁĞŐŝŶŐ ) $ # ) # $ + , ŽŶĚĞƌƐĐŚĂƩĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͕ ŽŵĚĂƚ njĞ ǀĞĞůĂů $ " # + ) # ) ! ! $ % # ! # ! # + # - # ) ĞĞŶ ĞdžŝƚͲƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ŽŶŽŶƚďĞĞƌůŝũŬ͛͘ ĞŶ ĐůŽƵĚĐŽŶƚƌĂĐƚ ďĞǀĂƚ ĂůƟũĚ ĞĞŶ ĞdžŝƚͲ + * , # ) $ # $ ) ŚĞƚ ŐŽĞĚ ĚĂƚ ũĞ ĞĞŶ ǀŽŽƌĂĨ ŽǀĞƌĞĞŶŐĞŬŽŵĞŶ # ) Ğƌ ǀĂĂŬ ĞŵŽƟĞƐ ďŝũ ŬŽŵĞŶ ŬŝũŬĞŶ ŝŶ ĚĞnjĞ ĨĂƐĞ͘ ,Ğƚ ĚƌĂĂŝƚ ĂůůĞŵĂĂů Žŵ ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ ĞŶ ďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƟŶƵŢƚĞŝƚ͕͛ ĂůĚƵƐ Ğ 'ƌŽŽƚ͘

ĞŶ ŐŽĞĚĞ ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐ ŝƐ ĚĞ ŚĞůŌ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐƵĐĐĞƐ ǀĂŶ ĞĞŶ ŵŝŐƌĂƟĞ͕ ǀĞƌƚĞůƚ Ğ 'ƌŽŽƚ͘ ͚,Ğƚ ĚƌĂĂŝƚ ĂůůĞŵĂĂů Žŵ ŚĞƚ ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ! # ǀĞƌŚŽŐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚĞŝƚ͕ ! # + ,Ğƚ ĚŽĞů ŝƐ ŚĞƚ ĐƌĞģƌĞŶ ǀĂŶ ŵĞĞƌ ! $ ) # ! ) !$ ! ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞŶ ŽĨ ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ ƚĞ ĂƵƚŽŵĂƟƐĞƌĞŶ͘ # $ ŐĞĚĞĮŶŝĞĞƌĚ njŝũŶ͕ ŬĂŶ ƉĞƌ ǁŽƌŬůŽĂĚ ĞĞŶ ƉůĂŶ $ $ $ ǀŽŽƌ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĐƌĞģĞƌƚ͛͘

Dutch IT Datacenter Special | 39


G DATA waarschuwt voor supply-chain-attacks en openstaande achterdeuren z Z & E^ /E /:E D ^d Z Ed d,Z d Z WKZd͘ :/, E / Έ/Ed ZE d/KE > ^ > ^ D E ' ZΉ E z t/>> D^ Έ^ hZ/dz s E' >/^dΉ t Z^ ,ht E Z/:s E sKKZ ^hWW>zͳ , /Eͳ dd <^ E > '' E h/d ,K ' d ZsKKZ KZ'd d Z ' E ,d Z hZ E KW E^d E͘ :ŽŚĂŶ ǀĂŶ >ĞĞƵǁĞŶ

" ( ! " ( # & * " !# " ( " ( " * & ! ! & !# ( % tŝůůĞŵƐ ĞŶ :ŝŚĂŶĞ ďŝĚ njŝũŶ ǀŽŽƌnjŝĐŚƟŐ͘ ) + /-/. # # ( " # , " * # ĚĞ ĂĂŶǀĂůůĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ǀĞƌŶƵŌŝŐĞƌ ĞŶ ǀƌĂŐĞŶ & # ŐĞůĚ͘ ,Ğƚ ŐĂĂƚ ƌĞŐĞůŵĂƟŐ ŽǀĞƌ ŵŝůũŽĞŶĞŶ ŝŶ ƉůĂĂƚƐ ǀĂŶ ŽǀĞƌ ƟĞŶĚƵŝnjĞŶĚĞŶ ĞƵƌŽ͛Ɛ͘͟ ) + " njĂŬƚĞ ŐĞĞŌ ŽŽŬ ĞĞŶ ǀĞƌƚĞŬĞŶĚ ďĞĞůĚ ŽŵĚĂƚ /-/. # " /-/-* ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ĂĂŶǀĂůůĞŶ ĞdžƉůŽƐŝĞĨ͘͟ ƌ ŝƐ " ! & ! * + & " ! " ƌŝĐŚƟŶŐ ŚĞƚ D< ͘ Ăƚ ǁŽƌĚƚ ƐƚĞĞĚƐ ǀĂŬĞƌ ŐĞƚƌŽīĞŶ͘͟

& # # /-/. ! # * + ! ƐĞ ĚĞ ĂůůĞƌďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕͟ ŐĞĞŌ * + # " & " * ,Ğƚ ŐĂĂƚ ŶŽŐ ĂůƟũĚ Žŵ ĞĞŶ ĐŽŵďŝŶĂƟĞ ǀĂŶ " ( " ĂĂŶĚĂĐŚƚ ǀŽŽƌ ĚĞ ŵĞŶƐĞůŝũŬĞ ŬĂŶƚ͘͟ DĂĂƌ # # ! ) # ( ďĞŐŝŶ ǀĂŶ ϮϬϮϭ ŶĂ ĞĞŶ ŐƌŽƚĞ ĂĐƟĞ ǁĞƌĚ ! * + " ŝŶƐƚĂŶƟĞƐ͕ ǁĂĂƌŽŶĚĞƌ ĚĞ & / ĞŶ ĚĞ <>W ͕ # # ŚĞƚ ŽŶƚŵĂŶƚĞůĞŶ ǀĂŶ ŵŽƚĞƚ͘ DĂĂƌ njŽ͛Ŷ ďŽƚŶĞƚ ŬĂŶ ĂůƟũĚ ƚĞƌƵŐŬĞƌĞŶ͕ ĚĂĂƌ ďĞŶ ŝŬ " * & # " # !# ! " # * # & ( " ! # ( # # * & # & " ( & ĚĞƵŬ ŽƉŐĞůŽƉĞŶ͘ DĂĂƌ ĚĂƚ ŚĞƚ ƐŝŶĚƐ ĞĞŶ

“De security-awarenesstraining die wij aanbieden is populair, ook in het kanaal” 40 | Dutch IT Datacenter Special

# ! ( # ! # !# % ! # " & * $ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĚĂƚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ŚƵŶ ƐLJƐƚĞĞŵ ŐŽĞĚ ĚŽŽƌůŝĐŚƚĞŶ͘͟ # * " ! ) # ! ďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ >ŽŐϰ:͘ /Ŷ ĚĞĐĞŵďĞƌ ǁĂƐ ĚĂĂƌ " ! " * ) + # " & " , " ( # ƚŽƚ ŶƵ ƚŽĞ ƌĞůĂƟĞĨ ŵĞĞǀĂůƚ͘͟ DĂĂƌ ĞĞŶ ƐƵƉƉůLJ ĐŚĂŝŶ ĂƩĂĐŬ njŽĂůƐ ĚĞnjĞ ŐĞĞŌ ǁĞů ƚĞ * " " # ƉĂƌƟũĞŶ ďŝŶŶĞŶ ŚƵŶ ŬĞƚĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŵĞƚ ĞůŬĂĂƌ ĚĞůĞŶ͘ /ĞĚĞƌĞ ŬĞƚĞŶ & &# " & &# * ) + ďĞĚƌŝũĨ ǁĞĞƚ ǁŝĞ Ğƌ ƚŽĞŐĂŶŐ ŚĞĞŌ ƚŽƚ ǁĞůŬĞ " ( # ( # " # # njŝũ ŚƵŶ ĚĂƚĂ ŽƉƐůĂĂŶ͘ 'ƌŽƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ " ( D< ͛ĞƌƐ ŵĞĞƐƚĂů ŶŝĞƚ͘ ŝũ ǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ ŽƉ ŚƵŶ /dͲƉĂƌƚŶĞƌ ĞŶ ƐƚĞůůĞŶ ŶŝĞƚ ĚĞ ǀƌĂŐĞŶ ĚŝĞ & ( & # ! ƐƚĂĂƚ͘͟ tŝůůĞŵƐ͗ ͞ ĞĚƌŝũǀĞŶ ĚĞŶŬĞŶ ǁĞů ŶĂ " !# & !


SECURITY

+ " $ & " $ ' ) # ' " - $ $ $ ƐĞĐƵƌŝƚLJƉůĂŶ njŝƩĞŶ͘ sĞƌŐĞĞƚ ŽŽŬ ŶŝĞƚ ĚĂƚ 2 " " ) # $ $ $ " " & $ -1 $ # " " $ " %" $ $ % - " # d ŚĞĞů ƐƚƌĞŶŐ ŝŶ͘ Kŵ ĚŝĞ ƌĞĚĞŶ ŚĞĞŌ $ & " # % ! ## - , 0 # $ & % $+ ' " $ $ ! " & # "& "+ " ƐĞƌǀĞƌ ǀĂŶ ĞĞŶ ĂŶƟǀŝƌƵƐͲǀĞŶĚŽƌ͘ ŝĞ ƐĐĂŶƚ & " " " $ $ ' " $ "% - $ # " ' $ # ' #$ ' $ " # %" *1 0 $ " %"$ #1+ & " % $ - " $ & " $# # " "#$ $ . ( "# %" $( %" ! %" " / & ƵƌŽƉĞĂŶ LJďĞƌ ^ĞĐƵƌŝƚLJ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ 3 4- $ " "$ $ # %" $( " & $

%" ! # & # " 2 ' $ & - $ %" " $ " $ " $ . " & " " / & - $ $ $ ' " $ " "$ $ & $% ) & #!" % $ $ # " ' " #$ & # #$ - ĂĂƌŶĂĂƐƚ ďĞůŽŽŌ ŚĞƚ ĚĂƚ ŚĞƚ ǀĞƌnjĂŵĞůĞŶ ǀĂŶ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ĞŶ $ $" $ $ $ % ! " $ ďůŝũŌ͘ Ğ ƵŝƚƐĞ ƌŽŽƚƐ ǀĂŶ ' d njŝũŶ " & ) #!" ) " " - 0 # " % $ %" ! # ' ! $ & & " $ & " $ !) $ & # %" $( " & % $ $2 2 -1 ' " $ ) #$ # " % + " $ $ $ $ $ & # $ " & & $ ' " - #, 0 $ $ !" ) $ ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ ƚŽĐŚ ĂůƟũĚ ŽƉ ŚĞƚ ƚŽĞƐƚĞů njĞůĨ͘ # " & ! #$ $+ ' . & & " $/+ # ! # "& " & % )

& - $ " & $ ' " $ & & " $ -1 " "$ # $ "- , 0 ( " '%#$' " $ ! ũŽŶŐĞ ůĞĞŌŝũĚ ďĞŐŝŶŶĞŶ ĞŶ ĚĂƚ njŽƵ ĚŽŽƌ ĚĞ ŽǀĞƌŚĞŝĚ ŵŽĞƚĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞƐƟŵƵůĞĞƌĚ " ## ! # + " $ & ǀĂŶ ĐƵƌƐƵƐƐĞŶ ƚĞ ƐƟŵƵůĞƌĞŶ͘ /Ŷ ƵŝƚƐůĂŶĚ ŬƌŝũŐ ũĞ ĂůƐ ďĞĚƌŝũĨ ŬŽƌƟŶŐ ŽƉ ďĞƉĂĂůĚĞ & ") " # $ ( " '%#$) & ! "# $" $- $ ' " $ " -1 #, 0 ( " '%#$' " $ ) " $ + " #$ # $#$ " & !" " # %$ & " % ' " - " ' " $ & ! & " " # $- %"#%## $ & " # "% - $ " & ' " -1 , 0 # %" $(2 ' " ##2$" ' # ! !% "+ $ - " $ ! "$ "# " #$ " %# ! - # ' "$ ' " ! "$ " & $ " # " + # # " $ $ $ " ! % " & " # %" $(2 ' " ## ) -1

Dutch IT Datacenter Special | 41


Enrico de Boer, Interxion:

‘We willen veranderende IT-behoeften duurzaam faciliteren’ d Ed Z^ sKZD E E ^d ^ > E'Z/:< Z KE Z > s E /dͳ Z ,/d dhhZ͘ KZ' E/^ d/ ^ /:E ^d Z< &, E< >/:< s E KE>/E / E^d E / d Ed Z^ DK' >/:< D < E͘ /'/d >/^ Z/E' , &d ,d Z E/ d >> E E KEKD/^ , > E'͘ s > KE>/E / E^d E /:E EKK < >/:< sKKZ , d Z / E ,Kh E s E D d^ , WW/:͘ d Ed Z^ ,h/^s ^d E s > KED/^ Z /'/d > dK W ^^/E' E͕ K >^ ^^ Ed/!> / E^d E s E /:sKKZ > / < E,h/ E͕ WK>/d/ E hE/s Z^/d /d E͘ KD Z E d Ed Z </ E sKKZ E KW>K^^/E' /^ E/ d :h/^d t ' KD d t E > E͕ D Ed EZ/ K K Z͕ /Z dKZ ^ > ^ Θ D Z< d/E' /: /Ed Zy/KE ΈKE Z > s E /'/d > Z >dzΉ͘ ͞: DK d </:< E E Z , d dzW d EdZhD͕ E K& , d dK <KD^ds ^d /^ sKKZ :Kht ^KKZd h^/E ^^ E / s E : <> Ed E͘͟ DĂƌƟũŶ <ƌĞŐƟŶŐ

ĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚ ƉůĞŝƚ Ğ ŽĞƌ ĞƌǀŽŽƌ Žŵ ĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ǀĂŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ ƚŽƚ ĞĞŶ ǀĂƐƚ ŽŶĚĞƌĚĞĞů ǀĂŶ ĚĞ ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ǀĂŶ ĚĞ ŽǀĞƌŚĞŝĚ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘ ͞ Ž ŬĂŶ ŽŶnjĞ ƐĞĐƚŽƌ ƚŽĞŬŽŵƐƚďĞƐƚĞŶĚŝŐ ŵĞĞŐƌŽĞŝĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ ǀĂŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ͘͟ /ŶƚĞƌdžŝŽŶ ƚĞůƚ ϭϯ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ͕ ŵĂĂƌ ŚĞĞŌ ŽŽŬ ĞĞŶ ŵŽŶĚŝĂůĞ ƌĞŝŬǁŝũĚƚĞ ŵĞƚ ƌƵŝŵ ϮϵϬ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ŝŶ Ϯϱ ůĂŶĚĞŶ ŽŶĚĞƌ ĚĞ ǀůĂŐ ǀĂŶ ŝŐŝƚĂů ZĞĂůƚLJ͘ ĞnjĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ďŝĞĚĞŶ ĚĞ ďĂƐŝƐ ǀŽŽƌ WůĂƞŽƌŵ /'/d >͕ ǁĂĂƌŵĞĞ /ŶƚĞƌdžŝŽŶͬ ŝŐŝƚĂů ZĞĂůƚLJ ŬĂŶĂĂůƉĂƌƟũĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ ĞĞŶ ƚŽĞŬŽŵƐƚǀĂƐƚĞ /dͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ǁŝůůĞŶ ďŝĞĚĞŶ͘͟ ͞:Ğ ǁĞĞƚ ĂůƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ŶŽŽŝƚ njĞŬĞƌ ǁĂƚ ŽǀĞƌ ĞĞŶ ƉĂĂƌ ũĂĂƌ ũĞ /dͲ ďĞŚŽĞŌĞŶ njŝũŶ͕͟ ǁĞĞƚ Ğ ŽĞƌ͘ ͞WůĂƞŽƌŵ /'/d > ŝƐ ĞƌŽƉ ŐĞƌŝĐŚƚ Žŵ ǁĂĂƌ ƚĞƌ ǁĞƌĞůĚ ŽŽŬ͕ ǁĂŶŶĞĞƌ ĚĂŶ ŽŽŬ͕ ĚŝĞ ǁŝƐƐĞůĞŶĚĞ ďĞŚŽĞŌĞŶ ŝŶ ƚĞ ǀƵůůĞŶ͘ sŽŽƌ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĂĨnjŽŶĚĞƌůŝũŬ ĞŶ ǀŽŽƌ ĂůůĞƌůĞŝ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐǀĞƌďĂŶĚĞŶ ĚŝĞ ǀŝƌƚƵĞĞů ĞŶ ĨLJƐŝĞŬ ŝŶ ŽŶnjĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ďŝũ ĞůŬĂĂƌ ŬŽŵĞŶ͘͟ ĂĂƌŽŵ njŝƚ /ŶƚĞƌdžŝŽŶ ǀŽůŐĞŶƐ Ğ ŽĞƌ ŵĞƚ ŚĂĂƌ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ĂůƟũĚ ďŽǀĞŶŽƉ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚŬŶŽŽƉƉƵŶƚĞŶ͕ ďŝĞĚƚ ŚĞƚ ŵĂdžŝŵĂůĞ ĐŽŶŶĞĐƟǀŝͲ ƚĞŝƚ ĞŶ ƚŽĞŐĂŶŐ ƚŽƚ ǁĞůŬĞ ƉƵďůŝĐ ĐůŽƵĚ ĚĂŶ ŽŽŬ͗ ĚƌŝĞ ŬĞƌŶƉƵŶƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ĚŝĞ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ WůĂƞŽƌŵ /'/d > ŚĞƚ ƉƌŽĮĞů ǀĂŶ ĚĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌĂĂŶďŝĞĚĞƌ ǀŽƌŵĞŶ ĞŶ ǁĂĂƌŵĞĞ ĚĞ ŽŶĚĞƌŶĞͲ ŵŝŶŐ͕ ĂůƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ŽŶĚĞƌĚĞĞů ǀĂŶ ŚĞƚ /dͲƉĂůůĞƚ͕ ŝŶƐƉĞůĞŶ ŽƉ ďƵƐŝͲ ŶĞƐƐͲ ĞŶ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ƚƌĞŶĚƐ ŵŽŐĞůŝũŬ ŵĂĂŬƚ͘ ĠŶ ǀĂŶ ĚŝĞ ƚƌĞŶĚƐ ŝƐ ĚĂƚ ĚĂƚĂ ǁĂĂƌŵĞĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ŚƵŶ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ͕ njŝĐŚ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŵĞĞƌ ŝŶ ŚĞƚ ďĞĚƌŝũĨƐŶĞƚǁĞƌŬ ďĞǀŝŶͲ ĚĞŶ͘ ͞^ƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ njŝĞ ũĞ ĚĂƚĂ ǀĂŶ ďŝŶŶĞŶ ĞŶ ďƵŝƚĞŶ ŚĞƚ ďĞĚƌŝũĨ ƐĂŵĞŶŬŽŵĞŶ͕ ǀĂĂŬ ĂůƐ ŐĞǀŽůŐ ǀĂŶ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐǀĞƌďĂŶĚĞŶ

42 | Dutch IT Datacenter Special

ƚƵƐƐĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘ ŝĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ǁŽƌĚƚ ŐĞĨĂĐŝůŝƚĞĞƌĚ ŝŶ ĚĂƚĂͲ ĐĞŶƚƌĂ͕ ǁĂĂƌ ĚĞ ĚĂƚĂ ĨLJƐŝĞŬ ďŝũ ĞůŬĂĂƌ ŬŽŵƚ͘͟ dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĞŶ ƚƌĞŶĚƐ njŽĂůƐ /͕ /Žd ĞŶ ĞĚŐĞ ĐŽŵƉƵƟŶŐ͕ ŵĂŬĞŶ ŚĞƚ ĐƌĞģƌĞŶ ĞŶ ďƵŶĚĞůĞŶ ǀĂŶ ĚŝĞ ĚĂƚĂ ŵŽŐĞůŝũŬ͕ ĞǀĞŶĂůƐ ŚĞƚ ŬŽŵĞŶ ƚŽƚ ŶŝĞƵǁĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͘ KŽŬ ĚĂĂƌǀŽŽƌ ďŝĞĚĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ĚĞ ďĂƐŝƐ͕ ŵĞĞŶƚ Ğ ŽĞƌ͘ ͞tĂŶŶĞĞƌ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ŵĞƚ / ŽĨ /Žd ďĞŐŝŶŶĞŶ͕ ŚĞďďĞŶ njĞ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ĐŽŵƉƵƟŶŐĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ŶŽĚŝŐ͘ ĂĂƌǀŽŽƌ ŚĞď ũĞ ĚŝĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚǀĂƐƚĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ʹ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ŶĞƚǁĞƌŬĞŶ Ͳ ŶŽĚŝŐ ĚŝĞ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ /Ͳ ŽĨ ďůŽĐŬĐŚĂŝŶͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ŬĂŶ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ͘ ŝĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚǀĂƐƚĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ƐůĂĂƚ ŽǀĞƌŝŐĞŶƐ ŽŽŬ ŽƉ ĚĞ ƉĂŶĚĞŶ ĞŶ ŚƵŶ ŽŵŐĞǀŝŶŐ͘ sŽŽƌ njǁĂƌĞ /ͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ŚĞď ũĞ ĞŶŽƌŵ ǀĞĞů ƌĞŬĞŶĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ŶŽĚŝŐ͕ njǁĂĂƌĚĞƌĞ ƐĞƌǀĞƌƐ ĚŝĞ ĞdžƚƌĂ ŬŽĞůŝŶŐ ǀĞƌŐĞŶ͘͟ Ž ǁĞƌŬƚ /ŶƚĞƌdžŝŽŶͬ ŝŐŝƚĂů ZĞĂůƚLJ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ƉĂƌƟũĞŶ njŽĂůƐ 'ƌĂƉŚĐŽƌĞ͕ ĞĞŶ ƌŝƚƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶƚ ǀĂŶ ŚĂůĨŐĞůĞŝĚĞƌƐ ĚŝĞ /ŶƚĞůůŝŐĞŶƚ WƌŽĐĞƐƐŝŶŐ hŶŝƚƐ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ ƐƉĞĐŝĮĞŬ ǀŽŽƌ /ͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ͘ ͞ ŝĞ ĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƚĞŝƚĞŶ ďŝĞĚĞŶ ǁĞ ĚĂŶ ǁĞĞƌ ĂĂŶ ŽŶnjĞ ŬůĂŶƚĞŶ ĂĂŶ͘ Ž ŽŶƚƐƚĂĂŶ Ğƌ ǁĞĞƌ ŶŝĞƵǁĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ǀŽŽƌ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ͕ ǁĂĂƌŵĞĞ Ğƌ ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ ŚĞůĞ ĞĐŽƐLJƐƚĞŵĞŶ ĂĂŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ƚŽƚ ƐƚĂŶĚ ŬŽŵĞŶ͗ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ĚŝĞ ƐĂŵĞŶ ƚŽƚ ďĞƚĞƌĞ ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ ŬŽŵĞŶ͘͟ Ž ǁŽƌĚĞŶ ĚĞ ĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƚĞŝƚĞŶ ĞŶ ŵŽŐĞͲ ůŝũŬŚĞĚĞŶ ǀĂŶ WůĂƞŽƌŵ /'/d ů ǀŽŽƌƚĚƵƌĞŶĚ ǀĞƌďƌĞĞĚ ĞŶ ǀĞƌĚŝĞƉƚ͘ /E^W > E KW E/ ht dZ E ^ KƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƚĞŝƚĞŶ ƐƉĞĞůƚ /ŶƚĞƌdžŝŽŶ ŶĂĂƌ njĞŐŐĞŶ ǀĂŶ Ğ ŽĞƌ ŽŽŬ ŝŶ ŽƉ ŶŝĞƵǁĞ ƚƌĞŶĚƐ njŽĂůƐ ŚLJďƌŝĚĞ ǁĞƌŬĞŶ͘ ,ŝĞƌǀŽŽƌ ďŝĞĚƚ ĚĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌĂĂŶďŝĞĚĞƌ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ /ŶƚĞƌdžŝŽŶ ůŽƵĚ ŽŶŶĞĐƚ͘ Ğ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ƚǁĞĞ ũĂĂƌ ŵŽĞƐƚĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĞŶ ŚƵŶ /dͲĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ ǀĞĞů ƐƉƌĞĞŬǁŽŽƌĚĞůŝũŬĞ ŬŽůĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ǀƵƵƌ


SECURITY ŐŽŽŝĞŶ Žŵ ĚĞ ŽŶĚĞƌůŝŐŐĞŶĚĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ĐŽŶƟŶƵ ŐĞƐĐŚŝŬƚ ƚĞ ŚŽƵĚĞŶ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŐƌŽƚĞ ĂĂŶƚĂů ƚŚƵŝƐǁĞƌŬĞƌƐ͘ /ŶŵŝĚĚĞůƐ ŶĞŵĞŶ njŝũ ŽŽŬ ĚĞ ƟũĚ Žŵ ĚĞ ďĂƐŝƐ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŚLJďƌŝĚĞ ǁĞƌŬĞŶ ƚĞ ǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ ĞŶ Ěŝƚ ďůŝũǀĞŶĚ ƚĞ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ͘ ͞ ĞĚƌŝũǀĞŶ ĚŝĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ďŝĞĚĞŶ Žŵ ŚĞƚ ƚŽĞŶĞŵĞŶĚĞ ƚŚƵŝƐͲ ĞŶ ŚLJďƌŝĚĞ ǁĞƌŬĞŶ ƚĞ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ͕ njŝũŶ ǀĂĂŬ ŽŽŬ ǁĞĞƌ ŽŶnjĞ ŬůĂŶƚĞŶ͘ tŝũ ďŝĞĚĞŶ ŚĞŶ ŵĞƚ /ŶƚĞƌdžŝŽŶ ůŽƵĚ ŽŶŶĞĐƚ ĞĞŶ ƐƚƵŬũĞ ƚĞĐŚŶŝĞŬ ĞŶ ŽŵŐĞǀŝŶŐ Žŵ ĚŝĞ ďĞƚĞƌĞ ďĂƐŝƐ ƚĞ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ͘ ĂĂƌ ŬƵŶŶĞŶ njŝũ ŚƵŶ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ďƵŶĚĞůĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĞŝƚ ĚŝĞ ĂŶĚĞƌĞ ƉĂƌƟũĞŶ ďŝĞĚĞŶ͕ ŽĨ ŵĞƚ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ǀĂŶ ƉƵďůŝĐ ĐůŽƵĚ ƐƉĞůĞƌƐ njŽĂůƐ njƵƌĞ ŽĨ t^͘͟ KƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ŐĂĂŶ ŽŽŬ ďĞƚĞƌ ŶĂĚĞŶŬĞŶ ŽǀĞƌ ĨĞŶŽŵĞŶĞŶ njŽĂůƐ ĚĂƚĂƐŽƵǀĞƌĞŝŶŝƚĞŝƚ͕ njŝĞƚ Ğ ŽĞƌ͗ ǁĂĂƌ ŵĂŐ ĚĂƚĂ ŐĞĐƌĞģĞƌĚ ǁŽƌĚĞŶ͕ ǁĂĂƌ ŵĂŐ ŚĞƚ ǁŽƌĚĞŶ ŽƉŐĞƐůĂŐĞŶ͕ ŽƉŐĞǀƌĂĂŐĚ ĞŶ ďĞǁĞƌŬƚ͘ ͞ ŝƚ ŶŽŽƉƚ ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ ĞŶ ŚƵŶ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ ƚŽƚ ŵĞĞƌ ĂĂŶĚĂĐŚƚ ǀŽŽƌ ĚĞ ŽŶĚĞƌůŝŐŐĞŶĚĞ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌ ĞŶ ĚƵƐ ĚĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͗ ǁĂĂƌ ŐĞďĞƵƌƚ Ěŝƚ ĂůůĞƐ ĨLJƐŝĞŬ͍ tĞƚͲ ĞŶ ƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐ ĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ǀƌĂĂŐƐƚƵŬŬĞŶ ďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶ ĚĞƌŐĞůŝũŬĞ ŬĞƵnjĞƐ ǁĞĞƌ͘ ůƐ ĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ ǀĂŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ŚŽƵĚĞŶ ǁŝũ ŽŶƐ ŚŝĞƌ ŽŽŬ ŵĞĞ ďĞnjŝŐ͕ Žŵ ŽŽŬ ĚĞnjĞ ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶĚĞ ďĞŚŽĞŌĞŶ ĚƵƵƌnjĂĂŵ ƚĞ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ͘͟ ĞƌŐĞůŝũŬĞ ĞīĞĐƚĞŶ ǀĂŶ ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ ǀĞƌŐĞŶ ŽŽŬ ĞĞŶ ŵĞĞƌ ŽǀĞƌŬŽĞƉĞůĞŶĚĞ ĂĂŶƉĂŬ ŽƉ ŐĞďŝĞĚĞŶ njŽĂůƐ ƉŽůŝƟĞŬ ĞŶ ďĞůĞŝĚ͘ Ğ ŽĞƌ ŝƐ ĚĂŶ ŽŽŬ ƚĞǀƌĞĚĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ĂĂŶƐƚĞůůŝŶŐ ǀĂŶ ĞĞŶ ƐƚĂĂƚƐƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐ ǀŽŽƌ ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ ʹ ůĞdžĂŶĚƌĂ ǀĂŶ ,ƵīĞůĞŶ͘ ĞŶ ŐŽĞĚ ďĞŐŝŶ Žŵ ŵĞĞƌ ŐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƌĚ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ŽǀĞƌŚĞŝĚ ƚĞ ŬŝũŬĞŶ ŶĂĂƌ ǁĂƚ Ğƌ ǀŽŽƌ ĚŝĞ ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ ŶŽĚŝŐ ŝƐ͕ Žŵ ďĞĚƌŝũĨƐůĞǀĞŶ ĞŶ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũ ĚƌĂĂŝĞŶĚĞ ƚĞ ŚŽƵĚĞŶ͘ ͞,Ğƚ ŝƐ ǀĂŶ ŐƌŽŽƚ ďĞůĂŶŐ Žŵ njĂŬĞŶ njŽĂůƐ ǀĞƐƟŐŝŶŐƐďĞůĞŝĚ ǀŽŽƌ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ŽƉ ůĂŶĚĞůŝũŬ ŶŝǀĞĂƵ ƚĞ ďĞŶĂĚĞƌĞŶ͗ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ ĞŶ ĐŽƂƌĚŝŶĞƌĞŶ͘ ^ĂŵĞŶ ŵĞƚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ njŽĂůƐ ŚĞƚ ďĞĚƌŝũĨƐůĞǀĞŶ͕ ƉƵďůŝĞŬĞ ƐĞĐƚŽƌĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ njĞůĨ ĞŶ ŵĞƚ ŚĞƚ njŝĐŚƚ ŽƉ ǀƌĂĂŐƐƚƵŬŬĞŶ njŽĂůƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞƚƌĂŶƐŝƟĞ͕ ƐƚƌŽŽŵnjĞŬĞƌŚĞŝĚ ĞŶ ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞ ŽƌĚĞŶŝŶŐ͘ Ž ŬƵŶ ũĞ ĚĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌďƌĂŶĐŚĞ ŽƉ ĞĞŶ ƚŽĞŬŽŵƐƚďĞƐƚĞŶĚŝŐĞ ŵĂŶŝĞƌ ůĂƚĞŶ ŵĞĞŐƌŽĞŝĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƐůĂŐ ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ͘͟ ĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ njĞůĨ ŶĞŵĞŶ ůŽƐ ŚŝĞƌǀĂŶ njĞůĨ ŽŽŬ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ĚƵƵƌnjĂŵĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ĞŶ ďĞƉĞƌŬŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽƉ njĂŬĞŶ ĂůƐ ĞŶĞƌŐŝĞͲ ĞŶ ǁĂƚĞƌǀĞƌďƌƵŝŬ͘ ͞/ŶƚĞƌdžŝŽŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ŽŶnjĞ ĐŽůůĞŐĂ͛Ɛ͕ njĞƩĞŶ ƐƚĞǀŝŐ ŝŶ ŽƉ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ͘ tĞ ŶĞŵĞŶ Ěŝƚ ǀƌĂĂŐƐƚƵŬ ƐĞƌŝĞƵƐ ĞŶ ŝŶǀĞƐƚĞƌĞŶ ĨŽƌƐ ŝŶ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŵĞĞƌ ĞĸĐŝģŶƚĞ ŬŽĞůŝŶŐ͘ ŽǁĞů ďŝũ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ĂůƐ ŝŶ ŚĞƚ ŽŶƚǁĞƌƉ ǀĂŶ ŶŝĞƵǁĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ͘͟ ĞŶ ŵŽŽŝ ǀŽŽƌďĞĞůĚ ŽƉ Ěŝƚ ŐĞďŝĞĚ ŶŽĞŵƚ Ğ ŽĞƌ ŚĞƚ ƌĞƐƚǁĂƌŵƚĞͲ ƉƌŽũĞĐƚ ǀĂŶ /ŶƚĞƌdžŝŽŶ͘ D^ϱ͕ ĞĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ǀĂŶ /ŶƚĞƌdžŝŽŶ ŝŶ ĚĞ njƵŝĚĞůŝũŬĞ ƉƵŶƚ ǀĂŶ ^ĐŚŝƉŚŽůͲZŝũŬ͕ ůĞǀĞƌƚ ƌĞƐƚǁĂƌŵƚĞ ĂŅŽŵƐƟŐ Ƶŝƚ ŬŽĞůŝŶŐ ǀĂŶ ƐĞƌǀĞƌƐ ĂĂŶ ǁĂƌŵƚĞďĞĚƌŝũĨ WŽůĚĞƌǁĂƌŵƚĞ͘ KŵĚĂƚ D^ϱ ĚŝƌĞĐƚ ŶĂĂƐƚ ZŝĐŚWŽƌƚ ĞŶ ^ƚĂƌƉĂƌŬ ůŝŐƚ ĞŶ ĚĞnjĞ ďĞĚƌŝũǀĞŶƚĞƌͲ ƌĞŝŶĞŶ ŐƌĂĂŐ ǁŝůůĞŶ ǀĞƌĚƵƵƌnjĂŵĞŶ͕ ŝƐ ŚĞƚ ǀŽŽƌ /ŶƚĞƌdžŝŽŶ ĞŶ WŽůĚĞƌͲ ǁĂƌŵƚĞ ŵŽŐĞůŝũŬ Žŵ ĞĸĐŝģŶƚ ĚĞ ǁĂƌŵƚĞ ǀŽŽƌ ŚĞŶ ƚĞ ŽŶƚƐůƵŝƚĞŶ͘ KŽŬ ǀŝŶĚƚ Ğ ŽĞƌ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ Žŵ ŵĞĞƌ ďĞŐƌŝƉ ĞŶ ŝŶnjŝĐŚƚ ƚĞ ŬǁĞŬĞŶ ďŝũ ŵĞŶƐĞŶ ŽǀĞƌ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ͘ Ž ŬƵŶŶĞŶ ŵŝƐǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŽǀĞƌ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ĚŝĞ ĂůůĞ ŐƌŽĞŶĞ ƐƚƌŽŽŵ njŽƵĚĞŶ ǀĞƌďƌƵŝŬĞŶ ĞŶ ǀĞƌǀƵŝůŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ůĂŶĚƐĐŚĂƉ ŵĞƚ njŝĐŚ ŵĞĞďƌĞŶŐĞŶ͘ ,ŝũ ǁŝũƐƚ ŝŶ Ěŝƚ ŬĂĚĞƌ ŽƉ ĚĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ ĞĚƵĐĂƟĞƉůĂƞŽƌŵ ^ŬŝůůƐĚŽũŽ͕ Žŵ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ƚĞ ůĞƌĞŶ ŽǀĞƌ ĚĞ ƌŽů ǀĂŶ ĚĂƚĂ ĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ŝŶ ĚĞ ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͘ ͞ ŝƚ ƉůĂƞŽƌŵ ŝƐ ŐĞƌŝĐŚƚ ŽƉ ϭϬͲ ƚŽƚ ϭϰͲũĂƌŝŐĞŶ ǁĂĂƌĚŽŽƌ njĞ ŽƉ ĞĞŶ ĞĚƵĐĂƟĞǀĞ ŵĂŶŝĞƌ ǀŝĂ ĞĞŶ

EZ/ K K Z

ŐĂŵĞ ŬĞŶŶŝƐŵĂŬĞŶ ŵĞƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ͘ Ž ŵĂĂŬ ũĞ Ăů ŽƉ ũŽŶŐĞ ůĞĞŌŝũĚ ŬĞŶŶŝƐ ŵĞƚ ĚĂƚĂͲ ĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ͘ ŝƚ ƐƉĞĞůƚ ŽŽŬ ŝŶ ŽƉ ŝŶĐůƵƐŝǀŝƚĞŝƚ͕ ǁĂŶƚ ǁĞ ŚŽƉĞŶ ĚĂƚ ŵĞŝƐũĞƐ njŽ ŽŽŬ ŵĞĞƌ ŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚ ƌĂŬĞŶ ŝŶ ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ ĞŶ /d ĞŶ ŚŝĞƌŝŶ ůĂƚĞƌ ŚƵŶ ǁĞƌŬ njŽĞŬĞŶ͘͟ ^ D Et Z< E /E W ZdE Zͳ K^z^d D E sĞĞů ŵŽŽŝĞ ĂŵďŝƟĞƐ͕ ŵĂĂƌ ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ ďůŝũŌ ŚĞƚ ŽŽŬ ǀĂŶ ďĞůĂŶŐ ǀŽŽƌ /ŶƚĞƌdžŝŽŶ Žŵ ĞŝŶĚŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ƚĞ ďĞĚŝĞŶĞŶ ŝŶ ƉĂƌƚŶĞƌͲĞĐŽƐLJƐƚĞŵĞŶ͘ ĞŶ ŐŽĞĚ ǀŽŽƌďĞĞůĚ ŚŝĞƌ ŝƐ ĚĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ ^ŽůǀŝŶŝƚLJ͕ ĚĂƚ njŝĐŚ ƌŝĐŚƚ ŽƉ ƌŝƐŝĐŽďĞƉĞƌŬŝŶŐ ǀŽŽƌ ŬƌŝƟƐĐŚĞ ĚĂƚĂ ǀĂŶ ƉĂƌƟũĞŶ njŽĂůƐ ŽǀĞƌŚĞŝĚƐͲ ĞŶ ĮŶĂŶĐŝģůĞ ŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͘ sŽŽƌ ŚĂĂƌ ƉƌŝǀĂƚĞ ĐůŽƵĚͲŽƉůŽƐƐŝŶŐ ŬŽŽƐ ^ŽůǀŝŶŝƚLJ ǀŽŽƌ ƚǁĞĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌĂ ǀĂŶ /ŶƚĞƌdžŝŽŶ͘ ͞^ŽůǀŝŶŝƚLJ ǁŝů ŚĂĂƌ ƉƌŝǀĂƚĞ ĐůŽƵĚͲ ƉůĂƞŽƌŵ ŽŽŬ ǀŝĂ ƉƵďůŝĐ ĐůŽƵĚͲĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ ŬƵŶŶĞŶ ůĞǀĞƌĞŶ͕ Žŵ njŽ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĚĞ ŬĞƵnjĞ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ďŝĞĚĞŶ Ƶŝƚ ĚŝǀĞƌƐĞ ĐůŽƵĚͲ ǀĂƌŝĂŶƚĞŶ͘ ͞Kŵ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ njŽǁĞů ƉƌŝǀĂƚĞ ĂůƐ ƉƵďůŝĐ ĐůŽƵĚͲǀĂƌŝĂŶƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞnjĞůĨĚĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ĂĂŶ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ďŝĞĚĞŶ͕ ŚĞď ũĞ ĞĞŶ ůŽĐĂƟĞ ŶŽĚŝŐ ĚŝĞ Ěŝƚ ŵŽŐĞůŝũŬ ŵĂĂŬƚ͘ /ŶƚĞƌdžŝŽŶ ďŝĞĚƚ ĚĞnjĞ ůŽĐĂƟĞƐ͘ ĂĂƌ ŬŽŵĞŶ ŽŶnjĞ ŬĞƌŶďĞŐƌŝƉƉĞŶ ƚĞƌƵŐ͗ ďŽǀĞŶŽƉ ŚĞƚ ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ ŵĂdžŝŵĂůĞ ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĞŝƚ ĞŶ ƚŽĞŐĂŶŐ ƚŽƚ ƉƵďůŝĐ ĐůŽƵĚƐ͘͟ dŽƚ ƐůŽƚ ŚĞĞŌ Ğ ŽĞƌ ŶŽŐ ĞĞŶ ĐĞŶƚƌĂůĞ ďŽŽĚƐĐŚĂƉ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƌŽŶĚŽŵ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŚĞĞŶ͗ ďĞƚƌĞŬ njŽ ǀƌŽĞŐ ŵŽŐĞůŝũŬ ĞĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƉĂƌƟũ ďŝũ ĚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ ďĞƉĂůŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ /dͲ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌ͘ ͞tĂƚ ũĞ ŶƵ ǀĂĂŬ ŵĞĞŵĂĂŬƚ ŝƐ ĚĂƚ ĚĞ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌ ďĞĚĂĐŚƚ ŝƐ ĞŶ ĚĂƚ ŵĞŶ ŬŝũŬƚ ǁĂĂƌ ĂůůĞƐ ŵŽĞƚ ĚƌĂĂŝĞŶ͘ ĂŶ ǁŽƌĚƚ ǀŽŽƌĂů ŐĞŬĞŬĞŶ ŶĂĂƌ ǁĂĂƌ Ğƌ ŶŽŐ ƌƵŝŵƚĞ ŝƐ͘ Ž ŐĂ ũĞ ǀŽŽƌďŝũ ĂĂŶ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ůŽĐĂƟĞ͕ ǀĂŶ ŚĞƚ ďĞŶŽĚŝŐĚĞ ƚLJƉĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ͕ ĚĞ ǀĞƌĞŝƐƚĞŶ ǁĂĂƌ ĚĂƚ ĂĂŶ ŵŽĞƚ ǀŽůĚŽĞŶ ĞŶ ĂĂŶ ĞĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ ĨĞŶŽŵĞĞŶ njŽĂůƐ ĚĂƚĂƐŽƵǀĞƌĞŝŶŝƚĞŝƚ͘ ,Ğƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌƵŵ ŝƐ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ƐůĞĐŚƚƐ ŽŶĚĞƌĚĞĞů ǀĂŶ ŚĞƚ ƚŽƚĂůĞ /dͲƉĂůůĞƚ͕ ŵĂĂƌ ǁĞů ĞĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ ĞŶ ĚŝǀĞƌƐĞƌ ŽŶĚĞƌĚĞĞů ǀĂŶ ŚĞƚ ƉĂůůĞƚ͘͟

Dutch IT Datacenter Special | 43


Met VMware Advisory Service halen organisaties meer uit VMware ! ! " # # ! ! ŶŶĞ ǀĂŶ ĚĞŶ ĞƌŐ

ŵĞĞďƌĞŶŐƚ͕ ŝƐ ǀŽŽƌ ǀĞĞů ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ njŽǁĞů ĞĞŶ ǀůŽĞŬ ĂůƐ $ $ # $ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ŝƐ ǀŽŽƌ ǀĞĞů ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĞĞŶ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ͘ % # ŚĞƚ ŵĂŶĂŐĞŶ ǀĂŶ ůŝĐĞŶƟĞƐ͕͛ ǀĞƌƚĞůƚ zŽĞƌŝ >ĂŶŐĞŶĚŽĞŶ͕ ƐĞŶŝŽƌ ^ŽůƵƟŽŶ ĚǀŝƐŽƌ sDǁĂƌĞ ďŝũ ^ŽŌǁĂƌĞKE ͘ ͚<ůĂŶƚĞŶ ŵĂŶĂŐĞŶ $ # ůŽŽƉƚ ŶŝĞƚ ĂůƟũĚ ƐŽĞƉĞů͘ ^ƚĞů ĚĂƚ ũĞ ŚŽŶĚĞƌĚ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ ŚĞďƚ͘ Ăƚ ŝƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĨ ĞĞŶ ďĞŚŽŽƌůŝũŬĞ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ͛͘ ĂĂŶŐĞƐĐŚĂŌ͕ ǀŽƌŵƚ ĞĞŶ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ͘ ŽŽƌ ĚĞ ƌĂnjĞŶĚƐŶĞůůĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ǀĂŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĞŶ ĚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƟĞ ŝŶ ĚĞ ŵĂƌŬƚ͕ ŝƐ ĚĞ ǀƌĂĂŐ͗ ŚŽĞ ďůŝũĨ ŝŬ ŽƉ ĚĞ ŚŽŽŐƚĞ ǀĂŶ ĂůůĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ͍ Ŷ ŚŽĞ ŬŝĞƐ ŝŬ ĚĞ ũƵŝƐƚĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ͍ ͚KŽŬ sDǁĂƌĞ ďůŝũŌ njŝĐŚ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͘ sŽŽƌ ĞĞŶ ŬůĂŶƚ ŝƐ ŚĞƚ ĚĂŶ ƐŽŵƐ ŽŶĚƵŝĚĞůŝũŬ ǁĂƚ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ŬĂŶ ďĞƚĞŬĞŶĞŶ͛͘ ͚sDǁĂƌĞ ǀĞƌŽŽƌnjĂĂŬƚ ĞĞŶ ĚŝƐƌƵƉƟĞ ŝŶ ĚĞ ŵĂƌŬƚ ŵĞƚ ŚƵŶ ƐĞƌǀĞƌǀŝƌƚƵĂůŝƐĂƟĞ͘ /ŶŵŝĚĚĞůƐ ŝƐ sDǁĂƌĞ ǀŽŽƌ ǀĞĞů ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ $ # $

44 | Dutch IT Datacenter Special

ŐƌŽĞŝĞŶĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĚŝĞ ĚŽŽƌ 'ĂƌƚŶĞƌ ĂůƐ ǀĞĞůďĞůŽǀĞŶĚ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶŐĞĚƵŝĚ͕ ŽǀĞƌ ƚĞ ŶĞŵĞŶ͕͛ ĂůĚƵƐ >ĂŶŐĞŶĚŽĞŶ͘ ƵƐ ŽŽŬ ĞĞŶ ďĞŬĞŶĚĞ ƉĂƌƟũ ĂůƐ sDǁĂƌĞ ŚĞĞŌ ǁĂƚ ŶŝĞƵǁƐ ƚĞ ďŝĞĚĞŶ ĂĂŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘ DĂĂƌ ŚŽĞ ďůŝũĨ ũĞ ĂůƐ /K ŽƉ ĚĞ ŚŽŽŐƚĞ ǀĂŶ ĂůůĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ͕ njĞŬĞƌ ŐĞnjŝĞŶ ĚĂƚ sDǁĂƌĞ ŶŝĞƚ ĚĞ ĞŶŝŐĞ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌ ŝƐ ĚŝĞ ǁĂĂƌĚĞ ŬĂŶ ůĞǀĞƌĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͍ ͚ ůƐ ũĞ ĂůůĞƐ njĞůĨ ǁŝůƚ ďŝũŚŽƵĚĞŶ͕ ĚĂŶ ŬĂŶ ũĞ ũĞ ǁĞĞŬ ǀƵůůĞŶ ŵĞƚ $ ŽŶĚĞƌnjŽĞŬ ǀĂŶƵŝƚ ĞĞŶ ĂĚǀŝƐĞƌĞŶĚĞ ƌŽů ŽǀĞƌ͛͘ >ĂŶŐĞŶĚŽĞŶ ŝƐ ŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚ ŝŶ sDǁĂƌĞ͗ ͚,Ğƚ ŝƐ ŵŝũŶ ĐŽƌĞďƵƐŝŶĞƐƐ Žŵ ĂůůĞĞŶ ŵĞƚ sDǁĂƌĞ ďĞnjŝŐ ƚĞ njŝũŶ͘ tĂƚ ďĞƚĞŬĞŶĞŶ ĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ ǀŽŽƌ ŽŶnjĞ ŬůĂŶƚĞŶ͍ ĂĂƌďŝũ ŬŝũŬĞŶ ǁĞ ŽŽŬ ŶĂĂƌ ĚĞ ǁĂĂƌĚĞ ǀĂŶ ĞĞŶ ĐŽŵƉůĞƚĞ ďƵŶĚĞů͘ sĞƌŐĞůŝũŬ ŚĞƚ ŵĞƚ Žů͘ĐŽŵ͗ ĚĂĂƌ ŬƌŝũŐ ũĞ ƐƵŐŐĞƐƟĞƐ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ǁĂƚ ĂŶĚĞƌĞ ďĞnjŽĞŬĞƌƐ ŬŽĐŚƚĞŶ͘ tŝũ ƐƚĞůůĞŶ ŽŽŬ ǀŽŽƌ Žŵ ĞĞŶ ĐŽŵƉůĞƚĞ ďƵŶĚĞů ĂĨ ƚĞ $ # ĞĞŶ ďĞƉĂĂůĚĞ ƐŽŌǁĂƌĞďƵŶĚĞů͛͘ ĞůĨƐ ĂůƐ ĚĞ ŵĞĞƌǁĂĂƌĚĞ ďĞǁĞnjĞŶ ŝƐ͕ ďůŝũŌ ŚĞƚ ƚŽĐŚ ůĂƐƟŐ Žŵ ĂůƟũĚ sDǁĂƌĞ ǁĞŐ ƚĞ njĞƩĞŶ͕ ǀĞƌƚĞůƚ >ĂŶŐĞŶĚŽĞŶ͘ ͚/Ŷ ƐĞĐƵƌŝƚLJ ŝƐ sDǁĂƌĞ $ $ ĞĞŶ ƐƚĂƉ ŚŽŐĞƌ ƚĞ ŐĂĂŶ͘ /dͲŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĚĞ /K njŝĞŶ ǀĂĂŬ ŚĞƚ $ ŐĞģŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞĞƌĚ ƌĂŬĞŶ ĞŶ ũƵŝƐƚ ͲůĞǀĞů ŽǀĞƌƚƵŝŐĞŶ͛͘


SOFTWARE & SERVICES ŵĞƚ ŵŝũŶ ƚŚƵŝƐƐŝƚƵĂƟĞ͘ ŽŽƌ ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ ds ĞŶ ŵŝũŶ ŵŽďŝĞůĞ ƚĞůĞĨŽŽŶ ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ ďŝũ ĚĞnjĞůĨĚĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ĂĨ ƚĞ ŶĞŵĞŶ͕ ŐĞŶŝĞƚ ŝŬ ŬŽƌƟŶŐĞŶ ĞŶ ŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬ ŝŶnjŝĐŚƚ ŝŶ ĂůůĞƐ͘ ĠŶ ĂƉƉ Žŵ ĂůůĞƐ ƚĞ ƌĞŐĞůĞŶ͕ ƉƵƵƌ ŐĞŵĂŬ͘ /Ɛ Ěŝƚ ĞĞŶ ůŽĐŬͲŝŶ͍ EĞĞ͕ ǁĂŶƚ Ğƌ ŝƐ ĞĞŶ ͚ĞdžŝƚͲƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͛ ŵĞƚ ŶƵŵŵĞƌďĞŚŽƵĚ͕ njŽŶĚĞƌ ĞĞŶ ĚĂŐ njŽŶĚĞƌ ds ŽĨ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƚĞ njŝƩĞŶ͕ ŬĂŶ ŝŬ ŽǀĞƌƐƚĂƉƉĞŶ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ͘ Ŷ njŽ ŝƐ ŽŽŬ ŵĞƚ sDǁĂƌĞ ĂůůĞƐ njĞĞƌ ŵĂŬŬĞůŝũŬ ƚĞ ƌĞŐĞůĞŶ ǀĂŶƵŝƚ ĞĞŶ ĐŽŶƐŽůĞ͘ hƉĚĂƚĞƐ ĚŽŽƌǀŽĞƌĞŶ ŝƐ ŵĂŬŬĞůŝũŬĞƌ͛͘ Kŵ ĞĞŶ ŐŽĞĚĞ ŬĞƵnjĞ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͕ ŚĞĞŌ ^ŽŌǁĂƌĞKE ĚĞ sDǁĂƌĞ ĚǀŝƐŽƌLJ ^ĞƌǀŝĐĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ͘ Ğ ƐĞƌǀŝĐĞ ďĞƐƚĂĂƚ Ƶŝƚ ĚƌŝĞ ƐƚĂƉƉĞŶ͕ ŶĂŵĞůŝũŬ͗ /ŶǀĞŶƚŽƌLJĐŚĞĐŬ͕ /ŶƐƉŝƌĂƟĞƐĞƐƐŝĞ ĞŶ ŽŶƚƌĂĐƚŽƉƟŵĂůŝƐĂƟĞ͘ Ğ ƐĞƌǀŝĐĞ ďŝĞĚƚ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŝŶnjŝĐŚƚ ŝŶ ĚĞ ǁĂĂƌĚĞ ĚŝĞ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ŬĂŶ ďŝĞĚĞŶ͕ ŵĂĂƌ ůĞŐƚ ĚĞ ďĂƐŝƐ ĚŽŽƌ ĚĞ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ sDǁĂƌĞͲŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ĞŶ ůŝĐĞŶƟĞŐĞďƌƵŝŬ ƚĞ ŽƉƟŵĂůŝƐĞƌĞŶ͕ njŽĚĂƚ ďƵĚŐĞƚ ƐĐŚĞƌƉĞƌ ŬĂŶ ǁŽƌĚĞŶ ŝŶŐĞnjĞƚ͘ ͚dŝũĚĞŶƐ ĚĞ ŝŶǀĞŶƚŽƌLJĐŚĞĐŬ ŬŝũŬĞŶ ǁĞ ŶĂĂƌ ǁĂƚ ĚĞ ŬůĂŶƚ ŚĞĞŌ ŐĞŬŽĐŚƚ͕ ǁĂƚ Śŝũ ŐĞďƌƵŝŬƚ ĞŶ ŽĨ ĚĂƚ ƚĞ ǀĞĞů ŽĨ ƚĞ ǁĞŝŶŝŐ ŝƐ ǀŽůŐĞŶƐ ŚĞƚ ĐŽŶƚƌĂĐƚ ĚĂƚ Śŝũ ŚĞĞŌ͘ Ğ ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ǁĞ ǀŝŶĚĞŶ͕ ǀŽĞƌĞŶ ǁĞ ĚĂŶ ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ ŽŽŬ ĚŽŽƌ͘ Ğ ƚǁĞĞĚĞ ƐƚĂƉ ŝƐ ĚĞ ŝŶƐƉŝƌĂƟĞƐĞƐƐŝĞ͕ ǁĂĂƌďŝũ ǁĞ ŬŝũŬĞŶ ŶĂĂƌ ĚĞ ďĞŚŽĞŌĞŶ ĚŝĞ ĞĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ŚĞĞŌ͗ ǁĂĂƌ ǁŝůůĞŶ njĞ ŚĞĞŶ ŽǀĞƌ ĚƌŝĞ ƚŽƚ ǀŝũĨ ũĂĂƌ͍ ĂŶ ĚĞ ŚĂŶĚ ǀĂŶ ĚĞ ǁĞŶƐĞŶ ůĞŐŐĞŶ ǁŝũ ŝĚĞĞģŶ ǀŽŽƌ Žŵ ĚĞ ŬůĂŶƚ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ŝŶƐƉŝƌĞƌĞŶ͛͘ DĞƚ ĚĞ sDǁĂƌĞ ĚǀŝƐŽƌLJ ^ĞƌǀŝĐĞ ǁŽƌĚƚ ŐĞŬĞŬĞŶ ŶĂĂƌ sDǁĂƌĞ ĞŶ ĚĞ ŐĞƐĐŚŝŬƚĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŬůĂŶƚ͕ ŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ ŐĞďĂƐĞĞƌĚ ŽƉ ĚĂƚĂ ǀĂŶ ĂŶĚĞƌĞ ŬůĂŶƚĞŶ͘ KŶĚĞƌĚĞĞů ǀĂŶ ĚĞnjĞ ƐƚĂƉ ŝƐ ŽŽŬ ŚĞƚ ďĞƉĂůĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐĐĂƐĞ ĞŶ ĚĞ ZĞƚƵƌŶ ŽŶ /ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ;ZK/Ϳ͗ ǁĂƚ ůĞǀĞƌƚ ŚĞƚ ŽƉ ĞŶ ŚŽĞůĂŶŐ ĚƵƵƌƚ ŚĞƚ ǀŽŽƌĚĂƚ ũĞ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ŚĞďƚ ƚĞƌƵŐǀĞƌĚŝĞŶĚ͍

ĠŶ ǀĂŶ ĚĞ ǁĂĂƌĚĞŶ ĚŝĞ ĞĞŶ ďƵŶĚĞů ĂĂŶ sDǁĂƌĞͲŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ŬĂŶ ďŝĞĚĞŶ͕ ŝƐ ƐŶĞůŚĞŝĚ ĞŶ ŇĞdžŝďŝůŝƚĞŝƚ͕ ǀĞƌƚĞůƚ >ĂŶŐĞŶĚŽĞŶ͘ ͚sĂŶƵŝƚ ŚĞƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ŐĞƐƉƌŽŬĞŶ͗ ĂůƐ ũĞ ǁĞƌŬƚ ǀĂŶƵŝƚ ƐŝůŽ͛Ɛ͕ ĚĂŶ ĚŽĞ ũĞ ĞĞƌƐƚ ĞĞŶ ĂĂŶǀƌĂĂŐ ǀŝĂ ŚĞƚ ƐĞƌǀĞƌďĞŚĞĞƌ͕ ĚŝĞ Wh ĞŶ Z D ǀƌŝũŵĂĂŬƚ͕ ǁĂĂƌŶĂ ũĞ ŶĂĂƌ ŚĞƚ ǀŽůŐĞŶĚĞ ƐƚĂƟŽŶ ŵŽĞƚ Žŵ ŶĞƚǁĞƌŬ ĞŶ ŽƉƐůĂŐ ǀƌŝũ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘ Ğƌ ũĞ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ƐĞƌǀĞƌ ĞŶ ŶŝĞƵǁ ƉƌŽũĞĐƚ ŚĞďƚ ĚƌĂĂŝĞŶ͕ ďĞŶ ũĞ ĚŽŽƌ ĚĞ ďƵƌĞĂƵĐƌĂƟĞ ǀĞĞů ƚĞ ůĂŶŐ ďĞnjŝŐ͛͘ ͚tĞ ůĞǀĞŶ ŝŶ ĞĞŶ ǁĞƌĞůĚ ǁĂĂƌŝŶ ƐŶĞůŚĞŝĚ ĞŶ ĂŐŝůŝƚLJ ĐĞŶƚƌĂĂů ƐƚĂĂŶ͘ Ğ ďƵƐŝŶĞƐƐ ďĞƉĂĂůƚ ǁĂƚ ŶŽĚŝŐ ŝƐ ƋƵĂ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĞŶ ĂůƐ ũĞ ƌĞŬĞŶŬƌĂĐŚƚ͕ ŶĞƚǁĞƌŬ ĞŶ ŽƉƐůĂŐ ĚĂŶ ďŝŶŶĞŶ ĞĞŶ ŚŽƵĚƚ͕ ĚĂŶ ŚĞď ũĞ ĞĞŶ ǀĞĞů ƐŶĞůůĞƌĞ ŐŽͲƚŽͲŵĂƌŬĞƚ ĞŶ ŵŝŶĚĞƌ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŶŽĚŝŐ͕ ĚŽŽƌĚĂƚ ĚĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ŶĂĂĚůŽŽƐ ŽƉ ĞůŬĂĂƌ ĂĂŶƐůƵŝƚĞŶ͘ /Ŷ ďĞƐƚͲŽĨͲďƌĞĞĚ ŚĞĞŌ ĚĞ /dͲĂĨĚĞůŝŶŐ ϳϬ ƉƌŽĐĞŶƚ ǀĂŶ ŚĞƚ ďƵĚŐĞƚ ŶŽĚŝŐ Žŵ ĂůůĞĞŶ ŚĞƚ ůŝĐŚƚ ĂĂŶ ƚĞ ŚŽƵĚĞŶ͛͘ ƌ njŝũŶ ŬůĂŶƚĞŶ ĚŝĞ ŬŝĞnjĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŐĞƐƉƌĞŝĚĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ŽŵĚĂƚ njĞ ŐĞĞŶ ǀĞŶĚŽƌ ůŽĐŬͲŝŶ ǁŝůůĞŶ ŚĞďďĞŶ͘ ͚ Ăƚ ŬĂŶ͘ ĞůĨ ǀĞƌŐĞůŝũŬ ŝŬ ŚĞƚ

Ğ ůĂĂƚƐƚĞ ƐƚĂƉ ŝƐ ĐŽŶƚƌĂĐƚŽƉƟŵĂůŝƐĂƟĞ͘ ŶĞƌnjŝũĚƐ ǁŽƌĚĞŶ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞŶ ŐĞŽƉƟŵĂůŝƐĞĞƌĚ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ ďŝũ ƐƚĂƉ ĠĠŶ͘ ŶĚĞƌnjŝũĚƐ ǁŽƌĚƚ ŽŶĚĞƌŚĂŶĚĞůĚ ŽǀĞƌ ŶŝĞƵǁĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞŶ ĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ĂĐĐŽƵŶƚƐ ƐĂŵĞŶŐĞƐŵŽůƚĞŶ ǀŽŽƌ ŵĂŬŬĞůŝũŬĞƌ ďĞŚĞĞƌ͘ ĂĂƌǀŽŽƌ ďŝĞĚƚ ^ŽŌǁĂƌĞKE ŽŶĚĞƌŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚ͗ ͚tŝũ ďŝĞĚĞŶ ǀƌŝũǁĞů ĂůƟũĚ ǀŽůƵŵĞǀŽŽƌĚĞĞů ŽŵĚĂƚ ǁĞ ĚĞ ŐƌŽŽƚƐƚĞ sDǁĂƌĞͲƌĞƐĞůůĞƌ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚ njŝũŶ͛͘ ůƐ ůĂĂƚƐƚĞ ǁŽƌĚƚ ďŝŶŶĞŶ ĚĞ ƐƚĂƉ ĐŽŶƚƌĂĐƚŽƉƟŵĂůŝƐĂƟĞ ĞĞŶ ŚĞĂůƚŚĐŚĞĐŬ ŐĞĚĂĂŶ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǁĂĂƌǀĂŶ ŬůĂŶƚĞŶ ŚƵŶ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ŶŽŐ ďĞƚĞƌ ŬƵŶŶĞŶ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘ ͚<ůĂŶƚĞŶ ŐĂĂŶ ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ njĞůĨ ĂĂŶ ĚĞ ƐůĂŐ͘ tŝũ njŝũŶ ŶĂŵĞůŝũŬ ŐĞĞŶ ďĞŚĞĞƌƉĂƌƟũ͕ ŵĂĂƌ ŽŶnjĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŚĞůƉĞŶ ŽŶnjĞ ŬůĂŶƚĞŶ ĚĂĂƌďŝũ͘ tŝũ ŬƵŶŶĞŶ njĞ ǁĞů ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ ŵĞƚ ĂĚŽƉƟĞƐĞƐƐŝĞƐ͕ njŽĚĂƚ ǁĞ ŬůĂŶƚĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ƐƟŵƵůĞƌĞŶ Žŵ ŚĞƚ ŵĞĞƐƚĞ Ƶŝƚ sDǁĂƌĞ ƚĞ ŚĂůĞŶ͛͘ >ĂŶŐĞŶĚŽĞŶ͗ ͚^ŽŌǁĂƌĞKE ŝƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƉĂƌƚŶĞƌ ǀĂŶ sDǁĂƌĞ͘ ĂĂƌŵĞĞ ŐĞǀĞŶ njŝũ ^ŽŌǁĂƌĞKE ĚĞ ĞƌŬĞŶŶŝŶŐ ĚĂƚ njŝũ ĚĂĂĚǁĞƌŬĞůŝũŬ ƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚĞ ǁĂĂƌĚĞ ůĞǀĞƌĞŶ ďŽǀĞŶŽƉ ĚĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ŚĞƚ ďĞĚƌŝũĨ ďŝĞĚƚ͘ ^ŽŌǁĂƌĞKE ŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĞĞƌƚ ĚĞ ƉŝũŶƉƵŶƚĞŶ ĞŶ ŬŝũŬƚ ŶĂĂƌ ĚĞ ďĞŚŽĞŌĞ ĂĐŚƚĞƌ ĚĞ ŝŶŝƟģůĞ ǀƌĂĂŐ ďŝũ ŬůĂŶƚĞŶ͘ KŽŬ ŬŝũŬĞŶ njŝũ ŶĂĂƌ Ƶǁ ƚŽĞŬŽŵƐƚƉĞƌƐƉĞĐƟĞĨ͘ tĂĂƌ ǁŝůƚ Ƶ ƐƚĂĂŶ ŽǀĞƌ ĚƌŝĞ ƚŽƚ ǀŝũĨ ũĂĂƌ͍ sĞƌǀŽůŐĞŶƐ ŬŝũŬĞŶ njŝũ ŶĂĂƌ ĚĞ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ /d ĞŶ ĂĚǀŝƐĞƌĞŶ ǁĂĂƌ Ƶ ŬƵŶƚ ŽƉƟŵĂůŝƐĞƌĞŶ͘ tŝůƚ Ƶ ŵĞĞƌ ǁĞƚĞŶ͕ ŬŝũŬ ĚĂŶ ŽƉ ǁǁǁ͘ƐŽŌǁĂƌĞŽŶĞ͘Ŷů͛

Dutch IT Datacenter Special | 45


DDoS vergt steeds meer van de IT-professional

‘Diepgaand onderzoek A10 Networks geeft nieuwe inzichten’ K^ Έ /^dZ/ hd E/ > K& ^ Zs/ Ή /^͕ ,K t > DK' >/:< t d D/E Z WZKD/E Ed /E D / ͕ EK' ^d ^ E s E > E'Z/:<^d Z /'/E' E KW , d ' / s E z Z^ hZ/dz͘ ϭϬ E dtKZ<^ h/d ^ E :K^ Έ >/&KZE/!Ή͕ Z E'd >< , >& : Z E Z WWKZd h/d KD /E / ,d d K > &^W > E͘ hd , /dͳ , EE > ^WZ < D d W h> E/ ,K>^KE͕ ^Z͘ /Z dKZ K& WZK h d D Z< d/E' /: ϭϬ E dtKZ<^͕ Ks Z D ^d Z Ed /E / ,d E͘ ,ĂŶƐ ^ƚĞĞŵĂŶ

ŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ ĞŶŝĂů ŽĨ ^ĞƌǀŝĐĞ ŝƐ ĞĞŶ ĨĞŶŽŵĞĞŶ ǁĂĂƌďŝũ ĞĞŶ ŝŶƚĞƌŶĞƚŽŵŐĞǀŝŶŐ njǁĂĂƌ ŽŶĚĞƌ ǀƵƵƌ ǁŽƌĚƚ ŐĞůĞŐĚ ĚŽŽƌ ĞĞŶ ĞdžƚƌĞĞŵ ŐƌŽƚĞ ƐƚƌŽŽŵ ǀĂŶ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀĞƌnjŽĞŬĞŶ ;ƌĞƋƵĞƐƚƐͿ ĞŶ ĚĂĂƌŵĞĞ ŽŶďĞƌĞŝŬďĂĂƌ ǁŽƌĚƚ ǀŽŽƌ ĚĞ ƌĞŐƵůŝĞƌĞ ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ͘ Kŵ Ž^ ƚĞ ƉĂƌĞƌĞŶ ŵŽĞƚ Ğƌ ŐŽĞĚ ŝŶnjŝĐŚƚ ǁŽƌĚĞŶ ŽƉŐĞďŽƵǁĚ ŽǀĞƌ ĚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĚŝĞ ĐLJďĞƌĐƌŝŵŝŶĞůĞŶ ŚŝĞƌ ƚŽĞƉĂƐƐĞŶ͘ tĞůŬĞ ĂĂŶǀĂůůĞŶ njŝũŶ Ğƌ͕ ŚŽĞ ŽŵǀĂŶŐƌŝũŬ njŝũŶ njĞ͕ ǁĂƚ ǁŽƌĚƚ Ğƌďŝũ ŝŶŐĞnjĞƚ ĞŶ ǁĂĂƌ ŬŽŵĞŶ njĞ ǀĂŶĚĂĂŶ͍ ϭϬ EĞƚǁŽƌŬƐ ŵĂĂŬƚ ĚĂĂƌ ĞĞŶ ƐƉĞĞƌƉƵŶƚ ǀĂŶ͘ Ž ǁŽƌĚƚ ĚĞ ŽŵǀĂŶŐ ŚĞƚ ƉƌŽďůĞĞŵ ŝŶnjŝĐŚƚĞůŝũŬ ĂůƐŵĞĚĞ ĚĞ ŶŝĞƵǁƐƚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞģŶ ǀĂŶ ĚĞ ĐLJďĞƌĐƌŝŵŝŶĞůĞŶ ŵĞƚ ĚĞ EĞƚǁŽƌŬ ůĂLJĞƌ ĞŶͬŽĨ ƉƉůŝĐĂƟŽŶ ůĂLJĞƌ ŝŶnjŝĐŚƚĞůŝũŬ͘ ,ŝĞƌ ŬĂŶ ĚĞ ďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐ ŽƉ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶŐĞƉĂƐƚ͘ WĂƵů EŝĐŚŽůƐŽŶ͗ ͞hŝƚ ŚĞƚ ŵĞĞƐƚ ƌĞĐĞŶƚĞ ƌĂƉƉŽƌƚ ďůŝũŬƚ ĚĂƚ ŚŝŶĂ ĞŶ ĚĞ sĞƌĞŶŝŐĚĞ ^ƚĂƚĞŶ ;/ƚĂůŝģ ŝŶ ƵƌŽƉĂͿ ĚĞ ŐƌŽŽƚƐƚĞ ďƌŽŶŶĞŶ ǀĂŶ ƉŽƚĞŶƟģůĞ ǁĂƉĞŶƐ ǀŽŽƌ Ž^ͲĂĂŶǀĂůůĞŶ njŝũŶ͘ hŝƚ ŶĂĚĞƌĞ ĂŶĂůLJƐĞ ǀĂŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ĚŝĞ ǀĞƌŬƌĞŐĞŶ ǁŽƌĚƚ ǀŝĂ ϭϬ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉůĂƞŽƌŵ ĞŶ ƐƉĞĐŝĂůĞ ŚŽŶĞLJƉŽƚƐ͕ ďůŝũŬƚ ĚĂƚ ŚĞƚ h WͲƉƌŽƚŽĐŽů ŚĞƚ ŵĞĞƐƚ ƉŽƉƵůĂŝƌ ŝƐ͘ tĞ ŚĞďďĞŶ ŽŽŬ ŝŶnjŝĐŚƚ ŐĞŬƌĞŐĞŶ ŽǀĞƌ ĚĞ ŝŶŚŽƵĚ ǀĂŶ ĚĞ ǀĞĐƚŽƌĞŶ ĚŝĞ ŐĞďƌƵŝŬƚ ǁŽƌĚĞŶ͘ EŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŚĞƚ ǀŽůƵŵĞ ŝƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ŽŽŬ ĚĞ ŝŶŚŽƵĚ ;njŽĂůƐ ĞdžĞĐƵƚĂďůĞƐͿ ĞŶ ĚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽƉ ŚĞƚ ƐLJƐƚĞĞŵ ĚĂƚ ŽŶĚĞƌ ǀƵƵƌ ůŝŐƚ͘ Ğ ǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŐĞďƌƵŝŬƚĞ ƉƌŽƚŽĐŽů ŝƐ ĚĂƚ h W ĐŽŶŶĞĐƟŽŶ ůĞƐƐ ŝƐ ĞŶ /WͲƐƉŽŽĮŶŐ ĚĂĂƌŽŵ ƌĞĚĞůŝũŬ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ ŵŽŐĞůŝũŬ ŝƐ͘ ,ŝĞƌĚŽŽƌ ŬĂŶ ŚĞƚ /WͲĂĚƌĞƐ ǀĂŶ ĚĞ ďƌŽŶ ďƵŝƚĞŶ ƐĐŚŽƚ ďůŝũǀĞŶ ĞŶ njŝũŶ ĚĂĚĞƌƐ ĂŶŽŶŝĞŵ͘ KƉ ŚĞƚ ;ĚĂƌŬͿ ǁĞď njŝũŶ ĐŽŵƉůĞƚĞ ƐŽŌǁĂƌĞ ďƵŶĚĞůƐ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ Žŵ ĞĞŶ ǁĂƉĞŶĂƌƐĞŶĂĂů ŽƉ ƚĞ njĞƩĞŶ͘ Ğ ŝŵƉĂĐƚ ŚŝĞƌǀĂŶ ŝƐ ĚƵŝĚĞůŝũŬ njŝĐŚƚďĂĂƌ͘ EŽŽƌĚͲ<ŽƌĞĂ ŚĞĞŌ ǀŽůŐĞŶƐ ŚĞƚ ƌĞĐĞŶƚĞ ŽŶĚĞƌnjŽĞŬ ŵĂĂƌ ϭ ǁĂƉĞŶ ƚĞƌ ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ͕ ƚĞƌǁŝũů Ğƌ ǀŝĂ ƵŝĚͲ<ŽƌĞĂ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ϭ͕ϯ ŵŝůũŽĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞďƌƵŝŬƚ͘ Ğ ǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŝƐ ĚĂƚ EŽŽƌĚͲ

46 | Dutch IT Datacenter Special

ƐƟůƚĞ ŽƉŐĞďŽƵǁĚ ďŽƚŶĞƚ ďƵŝƚĞŶ EŽŽƌĚͲ<ŽƌĞĂ ŵĞƚ ĞĞŶ ǀĞĞůǀŽƵĚ ĂĂŶ ǁĂƉĞŶƐ͘ Ğ ƵŝĚͲ<ŽƌĞĂĂŶƐĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ǁŽƌĚƚ ŚŝĞƌ ĚƵƐ ƐŝŵƉĞůǁĞŐ ŵŝƐďƌƵŝŬƚ͘͟ tĞƌĞůĚǁŝũĚ njŝũŶ Ğƌ ŶƵ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ϭϱ ŵŝůũŽĞŶ ǁĂƉĞŶƐ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ͕ ĞĞŶ ǀŽůƵŵĞ ĚĂƚ ũĂĂƌůŝũŬƐ ŵĞƚ ŵŝůũŽĞŶĞŶ ŐƌŽĞŝƚ͘ tŝĞ ŚĞƌŝŶŶĞƌƚ ŚĞƚ njŝĐŚ ŶŝĞƚ ŵĞĞƌ͍ DŝƌĂŝ ďƌĂĐŚƚ ĚĞ /dͲǁĞƌĞůĚ ĞĞŶ ƉĂĂƌ ũĂĂƌ ŐĞůĞĚĞŶ ŝŶ ďĞƌŽĞƌŝŶŐ͘ DŝƌĂŝ ;:ĂƉĂŶƐ ǀŽŽƌ ͞ƚŽĞŬŽŵƐƚ͟Ϳ ŝƐ ĞĞŶ ŵĂůǁĂƌĞ ĚŝĞ >ŝŶƵdžͲƐLJƐƚĞŵĞŶ ǀĞƌĂŶĚĞƌƚ ŝŶ ŽƉ ĂĨƐƚĂŶĚ ďĞƐƚƵƵƌďĂƌĞ ďŽƚƐ͕ ĚŝĞ ĂůƐ ŽŶĚĞƌĚĞĞů ǀĂŶ ĞĞŶ ďŽƚŶĞƚ ŬƵŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞďƌƵŝŬƚ ďŝũ ŐƌŽŽƚƐĐŚĂůŝŐĞ ŶĞƚǁĞƌŬĂĂŶǀĂůůĞŶ͘ Ğ ƐŽŌǁĂƌĞ ƌŝĐŚƚ njŝĐŚ ǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬ ŽƉ ŽŶůŝŶĞ ĐŽŶƐƵŵĞŶƚĞŶĂƉƉĂƌĂƚĞŶ njŽĂůƐ /WͲ ĐĂŵĞƌĂ͛Ɛ ĞŶ ƚŚƵŝƐƌŽƵƚĞƌƐ͘ ^LJƐƚĞŵĞŶ ĚŝĞ ŵŽĞŝůŝũŬ ƚĞ ƵƉĚĂƚĞŶ njŝũŶ ĞŶ ĚĂĂƌŵĞĞ ƌĞůĂƟĞĨ ƐĞŶƐŝƟĞĨ ǀŽŽƌ ŚĂĐŬƐ͘ ,Ğƚ DŝƌĂŝͲďŽƚŶĞƚ ǁĞƌĚ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚ ŐĞǀŽŶĚĞŶ ŝŶ ĂƵŐƵƐƚƵƐ ϮϬϭϲ ĞŶ ŝƐ ŐĞďƌƵŝŬƚ ŝŶ ĞŶŬĞůĞ ǀĂŶ ĚĞ ŐƌŽŽƚƐƚĞ ĞŶ ŵĞĞƐƚ ŽŶƚǁƌŝĐŚƚĞŶĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ ĚĞŶŝĂů ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞ ; Ž^ͿͲĂĂŶǀĂůůĞŶ͕ ǁĂĂƌŽŶĚĞƌ ĞĞŶ ĂĂŶǀĂů ŽƉ ϮϬ ƐĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ͘ EĂĂƌ ŶƵ ďůŝũŬƚ ǁĂƐ DŝƌĂŝ͕ ĚŝĞ ŵĂĂƌ ϲ ƚŽƚ ϳ ĂĂŶǀĂůƐǀĞĐƚŽƌĞŶ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶƚ͕ ĚĞ ŽƉŵĂĂƚ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ŐƌŽƚĞƌ ƉƌŽďůĞĞŵ͘ ,Ğƚ ŽƉďŽƵǁĞŶ ǀĂŶ ďŽƚŶĞƚ͛Ɛ ǁŽƌĚƚ ĞĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ŐƌŽƚĞƌ ƚŽƉŝĐ͕ ĚĂƚ ŝƐ ƐƚĞĞĚƐ ĚƵŝĚĞůŝũŬĞƌ͘ ,Ğƚ ŽŶĚĞƌnjŽĞŬ ǁŝũƐƚ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŵĞĞƐƚ ǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚĞ ŵĂůǁĂƌĞ ŚĂĐŬƐ ŝŶ ĚĞ Ž^ͲǁĞƌĞůĚ͗ DŽnjŝ͘ ,Ğƚ ŽŶĚĞƌnjŽĞŬ ŵĂĂŬƚ njŝĐŚƚďĂĂƌ ĚĂƚ ůĂŶĚĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ njĞĞƌ ǀĞƌĚŝĐŚƩĞ /WͲ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŝŶ ĚĞ ŬĞƌŶ ĞĞŶ ŐƌŽƚĞ ďƌŽŶ ǀĂŶ ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ njŝũŶ͘ WĂƵů EŝĐŚŽůƐŽŶ͗ ͞ ĂŶŬnjŝũ ĚĞ ŵŽĚĞƌŶĞ /Žd ;/ŶƚĞƌŶĞƚ ŽĨ dŚŝŶŐƐͿ ŬĂŶ ĞůŬ ĂĂŶŐĞƐůŽƚĞŶ ĂƉƉĂƌĂĂƚ ŝŶ ĞĞŶ ďŽƚŶĞƚ ŵŝƐďƌƵŝŬƚ ǁŽƌĚĞŶ͘ ,Ğƚ ŽŶĚĞƌnjŽĞŬ ƚŽŽŶƚ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ƐĐĂůĂ ĂĂŶ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ǁĂĂƌŽŶĚĞƌ


SECURITY ĚŝŐŝƚĂůĞ ǀŝĚĞŽƌĞĐŽƌĚĞƌƐ͕ ŵĞĚŝĂďŽdžĞŶ͕ ƌŽƵƚĞƌƐ͕ /WͲĐĂŵĞƌĂ͛Ɛ ĚŝĞ ĂůƐ ĞůĞŵĞŶƚ ǀĂŶ ĞĞŶ ďŽƚŶĞƚ ;DŽnjŝͲŶŽĚĞͿ ŐĞďƌƵŝŬƚ ŬƵŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͘ sĞůĞ ŚŽŶĚĞƌĚĚƵŝnjĞŶĚĞŶ DŽnjŝͲŶŽĚĞƐ njŝũŶ ŝŶŵŝĚĚĞůƐ ŽƉ ŚĞƚ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŐĞĂĐƟǀĞĞƌĚ͘ DŽnjŝ ŵĂĂŬƚ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ĞĞŶ ŝƩŽƌƌĞŶƚͲĂĐŚƟŐĞ ŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ ,ĂƐŚ dĂďůĞ ŵŽĚĞů ǀŽŽƌ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ ƚƵƐƐĞŶ ĚĞ ŶŽĚĞƐ͘ ŽŽƌ ĚĞnjĞ ŐĞĚŝƐƚƌŝďƵĞĞƌĚĞ ďĞŶĂĚĞƌŝŶŐ ŝƐ ŚĞƚ ŶŝĞƚ ŵŽŐĞůŝũŬ ŐĞďƌƵŝŬ ŵĂĂŬƚ ǀĂŶ ĞĞŶ ŐƌŽƚĞ ƌĞĞŬƐ ZĞŵŽƚĞ ŽĚĞ džĞĐƵƟŽŶƐ ;Z ͛ƐͿ͘ ,Ğƚ ŝƐ ĞĞŶ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚ ƉƌŽďůĞĞŵ ŵĞƚ ĞĞŶ ŐŝŐĂŶƟƐĐŚĞ ĐŽŵƉůĞdžŝƚĞŝƚ ĞŶ njĞĞƌ ŐƌŽƚĞ ƐĐŚĂĂů͘͟ WĂƵů EŝĐŚŽůƐŽŶ ŐĂĂƚ ǀĞƌĚĞƌ͗ ͞DŽnjŝ ǁĞƌĚ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚ ŐĞŢĚĞŶƟĮĐĞĞƌĚ ŝŶ ϮϬϭϵ ĞŶ ŝƐ ƐŝŶĚƐĚŝĞŶ ŐĞģǀŽůƵĞĞƌĚ ĞŶ ŝŶ ŽŵǀĂŶŐ ƚŽĞŐĞŶŽŵĞŶ͘ ,Ğƚ ŬĂŶ ŶƵ ďůŝũǀĞŶ ďĞƐƚĂĂŶ ŽƉ ŶĞƚǁĞƌŬĂƉƉĂƌĂƚĞŶ ĚŽŽƌ ƚĞ ŝŶĮůƚƌĞƌĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ďĞƐƚĂŶĚƐƐLJƐƚĞĞŵ ǀĂŶ ŚĞƚ ĂƉƉĂƌĂĂƚ͕ ĞŶ ďůŝũŌ njĞůĨƐ ĨƵŶĐƟŽŶĞĞů ŶĂĚĂƚ ŚĞƚ ĂƉƉĂƌĂĂƚ ŽƉŶŝĞƵǁ ŝƐ ŽƉŐĞƐƚĂƌƚ͘ /Ŷ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ŚĞůŌ ǀĂŶ ϮϬϮϭ ďĞƌĞŝŬƚĞ DŽnjŝ ĞĞŶ ŚŽŽŐƚĞƉƵŶƚ ǀĂŶ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ϯϲϬ͘ϬϬϬ ƵŶŝĞŬĞ ƐLJƐƚĞŵĞŶ ŵĞƚ ŵĞĞƌ ĚĂŶ Ϯϴϱ͘ϬϬϬ ƵŶŝĞŬĞ ďƌŽŶͲ /WͲĂĚƌĞƐƐĞŶ͕ ǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ ĂůƐ ŐĞǀŽůŐ ǀĂŶ ĂĚƌĞƐǀĞƌƚĂůŝŶŐĞŶ͘͟

% hŝƚ ŚĞƚ ϭϬ ŽŶĚĞƌnjŽĞŬ ďůŝũŬƚ ĚĂƚ Ž^ ĂĂŶǀĂůůĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ŬƌĂĐŚƟŐĞƌ ǁŽƌĚĞŶ͘ ŽŽƌ ŚĞƚ ŽƉďŽƵǁĞŶ ǀĂŶ ƐƚĞĞĚƐ ŐƌŽƚĞƌĞ ďŽƚŶĞƚƐ ŬƵŶŶĞŶ ĚĞ ƉŝũůĞŶ ǀĂŶĂĨ ŵĞĞƌ ůŽĐĂƟĞƐ ŽƉ ĞĞŶ ƚĂƌŐĞƚ ĂĨŐĞƐĐŚŽƚĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͘ ůŝũǀĞŶ ǁĞ ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ ǁĂƚ ĚĂƚ ďĞƚƌĞŌ ƌĞĚĞůŝũŬ ŐĞƐƉĂĂƌĚ ;ǀŽůŐĞŶƐ ! ! !" ! # ǀĞƌǀĞĞůǀŽƵĚŝŐŝŶŐ ƚĞŶ ŽƉnjŝĐŚƚĞ ǀĂŶ ĚƌŝĞ ĂĂŶǀĂůůĞŶ ĞĞŶ ũĂĂƌ ĞĞƌĚĞƌ͘ Ğ ŽŵǀĂŶŐ ŝƐ ǀĞƌŐĞůĞŬĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ŐƌŽƚĞ ĂĂŶǀĂůůĞŶ ĚŝĞ ϭϬ EĞƚǁŽƌŬƐ ŐĞǀŽŶĚĞŶ ŚĞĞŌ ďĞƉĞƌŬƚĞƌ͕ Ğƌ njŝũŶ Ăů ĂĂŶǀĂůůĞŶ ǁĂĂƌŐĞŶŽŵĞŶ ;ŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ ŽƉ DŝĐƌŽƐŽŌ njƵƌĞͿ ŵĞƚ ĞĞŶ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ǀĂŶ Ϯ͕ϱ dďƉƐ͘ ,Ğƚ ĂĂŶǀĂůƐǀĞƌŬĞĞƌ ǁĂƐ ĂŅŽŵƐƟŐ ǀĂŶ ŽŶŐĞǀĞĞƌ ϳϬ͘ϬϬϬ ďƌŽŶŶĞŶ ĞŶ Ƶŝƚ ŵĞĞƌĚĞƌĞ ůĂŶĚĞŶ ŝŶ ĚĞ ƌĞŐŝŽ njŝģ͕ njŽĂůƐ DĂůĞŝƐŝģ͕ sŝĞƚŶĂŵ͕ dĂŝǁĂŶ͕ :ĂƉĂŶ ĞŶ ŚŝŶĂ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ Ƶŝƚ ĚĞ sĞƌĞŶŝŐĚĞ ^ƚĂƚĞŶ͘ Ğ ĂĂŶǀĂůƐǀĞĐƚŽƌ ǁĂƐ ĞĞŶ h WͲƌĞŇĞĐƟĞ ǀĂŶ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ϭϬ ŵŝŶƵƚĞŶ ŵĞƚ njĞĞƌ ŬŽƌƚƐƚŽŶĚŝŐĞ ƵŝƚďĂƌƐƟŶŐĞŶ͕ ĚŝĞ ƚĞůŬĞŶƐ ŝŶ ĞŶŬĞůĞ ƐĞĐŽŶĚĞŶ ŽƉůŝĞƉĞŶ ƚŽƚ ƚĞƌĂďŝƚǀŽůƵŵĞƐ͘ /Ŷ ƚŽƚĂĂů ǀŽůŐĚĞŶ ǁĞ ĚƌŝĞ ƉŝĞŬĞŶ͕ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ŵĞƚ Ϯ͕ϰ dďƉƐ͕ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŵĞƚ Ϭ͕ϱϱ dďƉƐ͕ ĞŶ ĚĞ ĚĞƌĚĞ ŵĞƚ ϭ͕ϳ dďƉƐ͘

ůƐ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ĚŽŽƌ ĞĞŶ Ž^ͲĂĂŶǀĂů ŐĞƚƌŽīĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ďƌĞŶŐƚ ĚĂƚ ƐĐŚĂĚĞ ƚŽĞ͘ Ž ŝƐ ĚĞ ǁĞďƐŝƚĞ ƟũĚĞůŝũŬ ŶŝĞƚ ďĞƌĞŝŬďĂĂƌ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ĚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ ;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚĞ ǁĞďƉŽƌƚĂĂů ǀĂŶ ĞĞŶ ǁĞďǁŝŶŬĞů ŽĨ ďĂŶŬͿ ŽŶďĞƌĞŝŬďĂĂƌ ǁŽƌĚƚ͘ Ăƚ ŬŽƐƚ ŽŵnjĞƚ ŵĂĂƌ ŬŶĂĂŐƚ ŽŽŬ ĂĂŶ ŚĞƚ ǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŬůĂŶƚĞŶ͘ WĂƵů EŝĐŚŽůƐŽŶ͗ ͞ Ž^ ǁŽƌĚƚ ƐƚĞĞĚƐ ǀĂŬĞƌ ŽŽŬ ǀĂĂŬ ĂůƐ ƌŽŽŬŐŽƌĚŝũŶ ŐĞďƌƵŝŬƚ͘ ŽĚƌĂ ĞŶ Ž^ ďĞŐŝŶƚ ŐĂĂŶ ĂůůĞ ĂůĂƌŵďĞůůĞŶ ƌŝŶŬĞůĞŶ ĞŶ ŐĂĂƚ ĚĞ /d ͲĂĨĚĞůŝŶŐ ƉƌŽďĞƌĞŶ ĚĞ ĂĂŶǀĂů ƚĞ ƐƚŽƉƉĞŶ͘ LJďĞƌ ĐƌŝŵŝŶĞůĞŶ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ ĚĂƚ ŵŽŵĞŶƚ Žŵ ǀŝĂ ĞĞŶ ĂĐŚƚĞƌĚĞƵƌ ĞĐŚƚ ƚŽĞ ƐůĂĂŶ͘ ,Ğƚ ŬĂŶ ďĞŐŝŶŶĞŶ ŵĞƚ Ž^ ĞŶ ŬĂŶ ĞŝŶĚŝŐĞŶ ŵĞƚ ƌĂŶƐŽŵǁĂƌĞ͘͟ ĞĚƌŝũǀĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ĞĞŶ ŐŽĞĚ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞƉůĂŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ŚĞďďĞŶ Žŵ Ěŝƚ ƚĞ

$ # ĞĚƌŝũǀĞŶ ĚŝĞ njŝĐŚ ŶŝĞƚ ĂĚĞƋƵĂĂƚ ďĞǀĞŝůŝŐĞŶ ďůŝũǀĞŶ ĞĞŶ ƚĂƌŐĞƚ ǀŽŽƌ ĚĞ ĐƌŝŵŝŶĞůĞŶ͘ ,Ğƚ ǀĞƌƐůĞĐŚƚ ŚƵŶ ŝŵĂŐŽ ĞŶ ƐƚŽŽƚ ŬůĂŶƚĞŶ ĂĨ͘ Ğ ŝŵƉĂĐƚ ǀĂŶ ĚĞnjĞ ĂĂŶǀĂůůĞŶ ŝƐ ďĞŚĞĞƌƐďĂĂƌ ŐĞǁŽƌĚĞŶ ŵĞƚ ŚĞƚ ϭϬ dŚƵŶĚĞƌ dŚƌĞĂƚ WƌŽƚĞĐƟŽŶ ^LJƐƚĞŵ ;dW^ΠͿ͘ ĞnjĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ͕ ŽŽŬ ǀĞƌŬƌŝũŐďĂĂƌ ǀŝĂ ĚĞ njƵƌĞ ĂƉƉƐƚŽƌĞ͕ ůĞǀĞƌƚ njƵƌĞͲŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ ĚĞ ŐĞǁĞŶƐƚĞ ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ ƚĞŐĞŶ ĚĞ ŝŵƉĂĐƚ ǀĂŶ Ž^ͲĂĂŶǀĂůůĞŶ ŽƉ͘ dŚƵŶĚĞƌ dW^ ŐĂĂƚ Ƶŝƚ ǀĂŶ ĞĞŶ ϱ ƐƚĞƉ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͕ ďĞŐŝŶŶĞŶĚ ŵĞƚ ŚĞƚ ĐŽŶƐƚĂŶƚ ǀĞƌŐĞůŝũŬĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ĚĂƚĂǀĞƌŬĞĞƌ ŵĞƚ ďĞŬĞŶĚĞ ĞĞŶ ĂŶĂůLJƐĞ ŐĞĚĂĂŶ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ŚĞƚ ŐĞĚƌĂŐƐƉĂƚƌŽŶĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ǀĞƌŬĞĞƌ͘ ,ŝĞƌĚŽŽƌ ŝƐ ŚĞƚ ŵŽŐĞůŝũŬ ŽŽŬ ŽŶďĞŬĞŶĚĞ ;njĞƌŽͲĚĂLJͿ ĂĂŶǀĂůůĞŶ ŝŶ ĞĞŶ ǀƌŽĞŐ ƐƚĂĚŝƵŵ ƚĞ ŚĞƌŬĞŶŶĞŶ͘

Ğ ĂĂŶǀĂůůĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ĚƵƐ ƵŝƚĞĞŶŐĞƌĂĨĞůĚ ĞŶ ŽŶĚĞƌnjŽĐŚƚ njŽĚĂƚ ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶĚĞ ĚĂƚĂƐƚƌŽŵĞŶ ŽƉŐĞŵĞƌŬƚ ĞŶ ŐĞŵĂŶĂŐĞĚ ǁŽƌĚĞŶ͘ ^ƉĞĐŝĂůĞ ŚƵůƉŵŝĚĚĞůĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ĚŝĞ ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶ ŝŶ ǀĞƌŬĞĞƌƐƉĂƚƌŽŶĞŶ ŽƉŵĞƌŬĞŶ͘ KŵĚĂƚ ĚĞ ǀĞĐƚŽƌĞŶ ŶŝĞƚ ůĂŶŐĞƌ ǀĂƐƚĞ ƉĂƚƌŽŶĞŶ njŝũŶ͕ ŝƐ ĞĞŶ ĂĂŶƉĂŬ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ƉĂƚƌŽŽŶŚĞƌŬĞŶŶŝŶŐ ŶŝĞƚ ŵĞĞƌ ŵŽŐĞůŝũŬ͘ EŝĞƚ ĚĞ ĚĂƚĂ͕ ŵĂĂƌ ŚĞƚ ŐĞĚƌĂŐ ǀĂŶ ĚĞ ĚĂƚĂ ǁŽƌĚƚ ĚĂŶ ďĞƉĂůĞŶĚ ǀŽŽƌ ĚĞ ƌŝƐŝĐŽĂŶĂůLJƐĞ͘ /Ŷ ŚĞƚ ŐĞǀĂů ĚĂƚ ĞĞŶ ĂĂŶǀĂů ŶŝĞƚ ĚŽŽƌ ĚĞ ŐĞĂƵƚŽŵĂƟƐĞĞƌĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ ǁŽƌĚƚ ŐĞďůŽŬŬĞĞƌĚ ďĞƐƚĂĂƚ ĂůƟũĚ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ƚĞƌƵŐ ƚĞ ǀĂůůĞŶ ŽƉ ĚŝƌĞĐƚĞ ŚƵůƉ ǀĂŶ ŚĞƚ ŽƐ ^ĞĐƵƌŝƚLJ /ŶĐŝĚĞŶƚ ZĞƐƉŽŶƐĞ dĞĂŵ ; ^/ZdͿ͘ ŝƚ ƚĞĂŵ ǀĂŶ ĞdžƉĞƌƚƐ ŝƐ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚ Ϯϰͬϳ ĚŝƌĞĐƚ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ ǀŽŽƌ ŚƵůƉ͘

" # ! ŽĨ WƌŽĚƵĐƚ DĂƌŬĞƟŶŐ͕ ϭϬ EĞƚǁŽƌŬƐ Paul Nicholson heeft 25 jaar ervaring met internet- en beveiligingsbedrijven in de VS en het VK. In zijn huidige functie is Nicholson verantwoordelijk voor wereldwijde productmarketing, technische marketing en relaties met analisten bij de in San Jose (Californië) gevestigde leider op het gebied van beveiliging, cloud- en applicatieservices A10 Networks. Voor A10 Networks bekleedde Nicholson diverse technische en managementfuncties bij Intel, Pandesic (het internetbedrijf van Intel en SAP), Secure Computing en diverse start-ups op het gebied van beveiliging.

Dutch IT Datacenter Special | 47


7óGHQV KHW 'XWFK ,7 FKDQQHO $ZDUGV 3URMHFW HQ KHW DIVOXLWHQGH JDOD K«W JURRWVWH QHWZHUNHYHQHPHQW YRRU KHW ,7 NDQDDO GDW RS PDDUW ]DO SODDWVYLQGHQ LQ 6WXGLR +LOYHUVXP ZDDUYRRU GH WZHHOLQJEURHUV 0LODQ HQ ,O\D GH JH]LFKWHQ ]óQ 0LODQ HQ ,O\D KHEEHQ GH ]LHNWH YDQ 'XFKHQQH LQ FRPELQDWLH PHW RQGHU DQGHUH DXWLVPH " ! # $ YDDN ODPJHVODJHQ RPGDW MH ]R ZHLQLJ NXQW GRHQŐ +HW OHYHQ YDQ 6LPRQ HQ ]óQ YURXZ (VWKHU VWDDW RS HHQ DOOHVRPYDWWHQGH PDQLHU LQ KHW WHNHQ YDQ GH DDQJUóSHQGH ]LHNWH YDQ KXQ NLQGHUHQ ŏ+HW YRHOW JRHG ZDQQHHU ZH LHWV Eó NXQQHQ GUDJHQ DDQ GH EHZXVWZRUGLQJ URQGRP 'XFKHQQH HQ KHW PRJHOóN YHUEHWHUHQ YDQ GH OHYHQV YHUZDFKWLQJ HQ GH OHYHQVNZDOLWHLW 'DDURP ]óQ ZH HUJ EOó PHW GH]H DFWLH Ő

6WHXQ GLUHFW YLD RQGHUVWDDQGH OLQN 0LODQ ,O\D HQ DO GLH DQGHUHQ KWWSV DFWLHYRRUGXFKHQQH QO GXWFK LW FKDQQHO DZDUGV YRRU GXFKHQQH 6WHXQW X DOV EHGUóI GDQ NXQW X NLH]HQ YRRU ō6SRQVRUŐ OHW RS QLHW 6SRQVRU GLUHFW 'DDUQD NXQW X NLH]HQ YRRU RUJDQLVDWLH $OV X XZ EHGUóIVJHJHYHQV DFKWHUODDW NUóJW X GLUHFW HHQ EHYHVWLJLQJ YDQ KHW EHGUDJ HQ GH IDFWXXU


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.