Dutch IT-channel 39 juni 2022

Page 1

'& % (&(( $ !!!# #

CLOUD DUTCH IT SPECIAL

ud

Clo oek erz 2022 rland Ond Nede in

door:

Uitgevoerd

met: In samenwerking

14:4 14:48 09-06-2022

/ & /E >h^h >K > E E Z d 1

file Cloud_onderzoek.indd

22107_DIC_Smartprofile_Cloud_onderzoek.ind

ZD d/ s />/

', / ͗

een ring van ‘Continueis geen s busines n de IT alléén’ feestje va

/K Z /dd s

Έ^s Ή Ks Z > E E Z'

hd , / d >Kh

^W / > /^ E h

Kh ^d Z d '

/ !E E /E&K

/d' s s E

"

Iris Krijt (IBM)

‘In fluïde IT-omgevingen is meer samenwerking noodzakelijk’

# #

#

39


The World’s Most Important Gathering of CIOs and IT Executives™ 7 – 10 November 2022 | Barcelona, Spain gartner.com/eu/symposium

Guiding CIOs and IT executives to accelerate digital business

Join us for the technology, insights and trends shaping the future of IT and business Hot topics • Architecture, platforms and software engineering • Data, analytics and AI • Cloud, infrastructure and operations • Customer and citizen experience

• Cybersecurity and risk management • Sustainable business and ESG • Digital business acceleration • Executive leadership • IT investment and value

Learn More © 2022 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. EVTM_948_1803651

• • • •

The future of work Innovation and disruption Operational models Strategic planning and execution • Talent, culture and change

gartner.com/eu/symposium


VOORWOORD

Impact maken

D

Ğ ƌŽů ǀĂŶ /d ĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ƚĞĐŚͲŝŶŶŽǀĂƟĞƐ ǁŽƌĚƚ ŝŶ ƚŽĞŶĞ ŵĞŶĚĞ ŵĂƚĞ ĐƌƵĐŝĂĂů ǀŽŽƌ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͕ njŽǁĞů ǀŽŽƌ ďĞ ĚƌŝũǀĞŶ ĂůƐ ŽǀĞƌŚĞĚĞŶ͘ Ŷ Ěŝƚ ŐĂĂƚ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŵĂĂƌ Žŵ ͚ĚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ͛͘ /d ŝƐ ŵĞĞƌ͕ ŚĞƚ ŚĞĞŌ ĞĞŶ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ŝŵƉĂĐƚ͘ ĞŶ ǀŽŽƌďĞĞůĚ ŝƐ ŚĞƚ ŽŶƚǁŝŬ ŬĞůĞŶ ǀĂŶ ĞŶĞƌŐŝĞnjƵŝŶŝŐĞ ŽĨ ƐůŝŵŵĞ ƐŽŌǁĂƌĞ ĞŶ ƐĞƌǀŝ ĐĞƐ͕ ĚŝĞ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ ĞŶ ĞĞŶ ůĂŐĞƌĞ KϮͲƵŝƚƐƚŽŽƚ ďĞ ǀŽƌĚĞƌĞŶ͘ ,ŽĞ ĚŝǀĞƌƐĞ /dͲďĞĚƌŝũǀĞŶ ŝŵƉĂĐƚ ǁŝůůĞŶ ŵĂŬĞŶ ŵĞƚ ŚƵŶ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚƐƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ůĞĞƐƚ Ƶ͕ ŽŶĚĞƌ ĂŶ ĚĞƌĞ͕ ŝŶ ĚĞ ďŝũůĂŐĞ ǀĂŶ ĚĞ &ƵƚƵƌĞ ŽĨ ƵƐŝŶĞƐƐ dĞĐŚŶŽůŽŐLJ͘ tĞ ƐůƵŝƚĞŶ Ěŝƚ ƉƌŽũĞĐƚ ĂĨ ŽƉ ϭϯ ŽŬƚŽďĞƌ ŵĞƚ ĚĞ ƵƚĐŚ /d >ĞĂĚĞƌƐ ĂLJ ͬ dŚĞ &ƵƚƵƌĞ ŽĨ ƵƐŝŶĞƐƐ dĞĐŚŶŽůŽŐLJ ŝŶ &Žƌƚ sŽŽƌĚŽƌƉ͘ ,ŝĞƌďŝũ ŝƐ Ğƌ ĞdžƚƌĂ ĂĂŶĚĂĐŚƚ ǀŽŽƌ DsKͲĚƵƵƌ njĂĂŵ ŽŶĚĞƌŶĞŵĞŶ ĞŶ ŚŽĞ ĚĞ / dͲďƌĂŶĐŚĞ ŵĞƚ ƐƵƐƚĂŝŶĂ ďŝůŝƚLJͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ŵĞĞ ŬĂŶ ŚĞůƉĞŶ ĂĂŶ ĞĞŶ KϮͲŶĞƵ ƚƌĂůĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ͘ tĞ njŝĞŶ ĚĂƚ ƚĞĐŚͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ ǀĂŶ ďĞĚƌŝũǀĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ŚĞƚ ǀĞƌůŽŽƉ ǀĂŶ ŽŽƌůŽŐĞŶ ŬƵŶ ŶĞŶ ďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶ͕ njŽĂůƐ ďŝũ ĚĞ ZƵƐƐŝƐĐŚĞ ŝŶǀĂƐŝĞ ŝŶ KĞŬƌĂ ŝŶĞ͘ ĞŶ ŽŽƌůŽŐ ůĞŝĚƚ ƚŽƚ ƐŶĞůůĞƌĞ ƚĞĐŚͲŝŶŶŽǀĂƟĞƐ͕ njŽǁĞů ďŝũ ĚĞ ͚ŐŽĞĚĞ͛ ĂůƐ ĚĞ ͚ĨŽƵƚĞ͛ ƉĂƌƟũĞŶ͘ Ž ŽŶƚůĞĞŶƚ ƚĞĐŚŶŽ ůŽŐŝĞ ǀŽŽƌ ƐƚƌĂĂůǀůŝĞŐƚƵŝŐĞŶ ĞŶ ĚĞ ƌƵŝŵƚĞǀĂĂƌƚ njŝũŶ ͚ E ͛ ĂĂŶ ĚĞ dǁĞĞĚĞ tĞƌĞůĚŽŽƌůŽŐ͕ ĚĞŶŬ ŵĂĂƌ ĂĂŶ ĚĞ ƵŝƚƐĞ sϭ ĞŶ sϮ ƌĂŬĞƩĞŶ͘ ŶŶŽ ϮϬϮϮ ǁŽĞĚƚ ĚĞ ƐƚƌŝũĚ ƚƵƐƐĞŶ ZƵƐůĂŶĚ ĞŶ KĞŬƌĂŢŶĞ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŵĞƚ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶĞůĞ ǁĂ ƉĞŶƐ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ŵĞƚ ƐůŝŵŵĞ ĚƌŽŶĞƐ͕ ĐLJďĞƌĂĂŶǀĂůůĞŶ͕ ƐŽ ĐŝĂů ŵĞĚŝĂ ĞŶ ŵŽĚĞƌŶĞ ƐĂƚĞůůŝĞƚŶĞƚǁĞƌŬĞŶ njŽĂůƐ ^ƚĂƌůŝŶŬ͕ ŽƉŐĞƌŝĐŚƚ ĚŽŽƌ ƚĞĐŚͲŵŝůũĂƌĚĂŝƌ ůŽŶ DƵƐŬ͘ tĞ ŐĞǀĞŶ ŽƉ ŽŶƐ ƉůĂƞŽƌŵ ĐŽŶƟŶƵ ĞdžƚƌĂ ĂĂŶĚĂĐŚƚ ĂĂŶ t/dK> < W/E^</͕ ƚĞĐŚͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ǀĂŶĚĂĂŐ ĚĞ ĚĂŐ njĞĞƌ ƌĞůĞǀĂŶƚ njŝũŶ /Z dKZ E /dKZ ǀŽŽƌ ĚĞ /dͲŝŶĚƵƐƚƌŝĞ ĞŶ /dͲďĞƐůŝƐƐĞƌƐ͘ h ůĞĞƐƚ ŝŶ ĚĞ ƵƚĐŚ /E ,/ & hd , /d /d ůŽƵĚͲƐƉĞĐŝĂů ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ŵĞƚ ƉĂƌƟũĞŶ ĚŝĞ , EE > ƵŶŝĞŬĞ ĐůŽƵĚͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ďŝĞĚĞŶ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ďĞůŝĐŚƚĞŶ ǁĞ ŝŶ ĚĞ ƵƚĐŚ /d ůŽƵĚ ^ƵƌǀĞLJ ŚŽĞ EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ /dͲďĞ

ƐůŝƐƐĞƌƐ ĐůŽƵĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ǀŽŽƌ ŚƵŶ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂĚŽƉƚĞƌĞŶ͘ Ğ ƵŝƚŬŽŵƐƚĞŶ njŝũŶ ŐĞďƵŶĚĞůĚ ŝŶ ĚĞ ǀŝĞƌĚĞ ĞĚŝƟĞ ǀĂŶ ĚĞ ƵƚĐŚ /d ůŽƵĚ ^ƵƌǀĞLJͲƐƉĞĐŝĂů͕ ŐĞƟƚĞůĚ ůŽƵĚ ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ͘ KŽŬ ǀŽŽƌ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŚĞůŌ ǀĂŶ ŚĞƚ ũĂĂƌ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ǁĞĞƌ ǀĞĞů ŝŶ ƉĞƩŽ͘ tĞ ƐƚĂƌƚĞŶ ĚĞnjĞ njŽŵĞƌ ŵĞƚ ŚĞƚ ŝŐŝƚĂů tŽƌŬƉůĂĐĞ ƉƌŽũĞĐƚ ǁĂĂƌ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ŚƵŶ ŶŝĞƵǁƐƚĞ ƚŽĞƉĂƐ ƐŝŶŐĞŶ ďĞůŝĐŚƚĞŶ ƌŽŶĚ ŚLJďƌŝĚĞ ǁĞƌŬĞŶ ĞŶ ŵŽďŝůŝƚĞŝƚ ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ͘ sĞƌĚĞƌ njŝũŶ ǁĞ ĂĂŶǁĞnjŝŐ ŽƉ ĞǀĞŶƚƐ ĂůƐ ŚĞƚ ĂŶĂůLJƐ ŚĂŶ ŶĞůƐ &ŽƌƵŵ ŝŶ ĂƌĐĞůŽŶĂ͕ ǁĂĂƌ ƚĂů ǀĂŶ ŝŶǀůŽĞĚƌŝũŬĞ ĐŚĂŶ ŶĞůͲƉĂƌƚŶĞƌƐ ƐĂŵĞŶŬŽŵĞŶ͘ tĞ ŬŽŵĞŶ ŵĞƚ ĞŶŬĞůĞ ŚŽŶ ĚĞƌĚĞŶ EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ /dͲďĞƐůŝƐƐĞƌƐ ƐĂŵĞŶ ŽƉ ŚĞƚ 'ĂƌƚŶĞƌ ^LJŵƉŽƐŝƵŵ /d ^LJŵƉŽƐŝƵŵͬyƉŽ͕ ĞǀĞŶĞĞŶƐ ŝŶ ĂƌĐĞůŽŶĂ͘ tĞ njƵůůĞŶ ĚĂĂƌ ǀĞƌƐůĂŐ ĚŽĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ĞǀĞŶƚ ĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĞ ƌĞŶ ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ ŶĞƚǁĞƌŬďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ ŵĞƚ /dͲďĞƐůŝƐƐĞƌƐ͕ njŽĂůƐ ĚĞ EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ ŽǀĞƌŚĞŝĚƐůƵŶĐŚ ĞŶ ŚĞƚ 'ĂƌƚŶĞƌ ,ŽůůĂŶĚ ,ŽƵƐĞ ĞǀĞŶƚ͘ >ĂŶŐnjĂŵĞƌŚĂŶĚ ďĞƌĞŝĚĞŶ ǁĞ ŽŶƐ ŽŽŬ ǀŽŽƌ ŽƉ ĚĞ ƚǁĞĞ ĚĞ ĞĚŝƟĞ ǀĂŶ ŚĞƚ ƵƚĐŚ /d ^ĞĐƵƌŝƚLJ ĞǀĞŶƚ ĚĂƚ ƉůĂĂƚƐǀŝŶĚƚ ŽƉ ϭ ĚĞĐĞŵďĞƌ ŝŶ Ğ ZŝũƚƵŝŐĞŶůŽŽĚƐ ŝŶ ŵĞƌƐĨŽŽƌƚ͕ ǁĂĂƌ ĚĞ ŚĞůĞ ďƌĂŶĐŚĞ ƐĂŵĞŶŬŽŵƚ Žŵ ĚĞ ůĂĂƚƐƚĞ ĐLJďĞƌƐĞĐƵƌŝ ƚLJ ƚƌĞŶĚƐ ĞŶ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ƚĞ ďĞƐƉƌĞŬĞŶ͘ dŽƚ ƐůŽƚ ǁŝů ŝŬ ŶŽŐŵĂĂůƐ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ŽƉƌŽĞƉĞŶ Žŵ ŚƵŶ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐĂƐĞƐ ǀĂŶ Ěŝƚ ũĂĂƌ ǀŽŽƌ ƚĞ ĚƌĂŐĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ƵƚĐŚ /dͲĐŚĂŶŶĞů ǁĂƌĚƐ ϮϬϮϮ͘ ŝŶŶĞŶŬŽƌƚ ŬƵŶƚ Ƶ ďƵƐŝ ŶĞƐƐ ĐĂƐĞƐ ĚŝĞ ŝŵƉĂĐƚ ŵĂŬĞŶ ŶŽŵŝŶĞƌĞŶ ǀŝĂ ĚĞ ǁĞďƐŝƚĞ ĚƵƚĐŚŝƚĂǁĂƌĚƐ͘Ŷů͘ Ğ ĂĐŚƚƐƚĞ ĞĚŝƟĞ ǀĂŶ ĚĞ ƵƚĐŚ /dͲ ĐŚĂŶŶĞů ǁĂƌĚƐ ǀŝŶĚƚ ƉůĂĂƚƐ ŽƉ ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ ϭϲ ŵĂĂƌƚ ϮϬϮϯ ŵĞƚ ĂůƐ ŵŽƩŽ ͚>Ğƚ͛Ɛ ĐĞůĞďƌĂƚĞ ƚŚĞ ĐŚĂŶŶĞů͟ tŝĞ ǁĞĞƚ ŐĂĂƚ Ƶǁ ďĞĚƌŝũĨ ŵĞƚ ĞĞŶ ŵŽŽŝĞ ĂǁĂƌĚ ŶĂĂƌ ŚƵŝƐ͘ /Ŭ ǁĞŶƐ Ƶ ŶĂŵĞŶƐ ŚĞƚ ƚĞĂŵ ǀĂŶ ƵƚĐŚ /dͲĐŚĂŶŶĞů ǀĞĞů ůĞĞƐƉůĞnjŝĞƌ ƚŽĞ ĞŶ ƵŝƚĞƌĂĂƌĚ ĞĞŶ ŵŽŽŝĞ njŽŵĞƌ͊

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws Download de app voor iPhone, Android of Windows Phone!

Of geef je op voor de Dutch IT-channel Nieuwsbrief.

Scan de code www.dutchitchannel.nl Dutch IT-channel - 39 | 3


IN DIT NUMMER

8

6

" !#

10

&

$%

)

$ ĂƚĂ WƌŽƚĞĐƟŽŶ $

4 | Dutch IT-channel - 39

+

$#

$(

)'))

()

$

$+

$ & %

%%

%'

%*

$ & />/d Z E E/ ht d ͳ

%+


COLOFON

12

hd , /dͳ , EE > EƵŵŵĞƌ ϯϵ͕ ϭϬǗ :ĂĂƌŐĂŶŐ͕ :ƵŶŝ ϮϬϮϮ ƵƚĐŚ /dͲĐŚĂŶŶĞů ŝƐ ĞĞŶ ƵŝƚŐĂǀĞ ǀĂŶ ƵƚĐŚ /d ŚĂŶŶĞů ͘s͘

18

<ĂŶƚŽŽƌ ĞŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƟĞĂĚƌĞƐ͗ EŝĞƵǁĞ WĂƌŬůĂĂŶ ϭϳ͕ Ϯϱϵϳ > ĞŶ ,ĂĂŐ ĚƌĞƐǁŝũnjŝŐŝŶŐĞŶ͗ ŬůĂŶƚĞŶƐĞƌǀŝĐĞΛĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů͘Ŷů sĞƌƐĐŚŝũŶŝŶŐƐĨƌĞƋƵĞŶƟĞ ϰ ŬĞĞƌ ƉĞƌ ũĂĂƌ tĞďƐŝƚĞ͗ ǁǁǁ͘ĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů͘Ŷů dǁŝƩĞƌ͗ ΛĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů &ĂĐĞŬ͗ ǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů DĂŶĂŐŝŶŐ ĚŝƌĞĐƚŽƌ &ƌĂŶƐ sĞƌƚƌĞŐƚ Ĩ͘ǀĞƌƚƌĞŐƚΛĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů͘ŵů ƚĞůĞĨŽŽŶ͗ Ϭϲ Ͳ ϭϬϵ ϰϲ ϱϰϱ

ZŽŚŝƚ EĂŐĂƌĂũĂŶ ĞŶ :ĞƌŽĞŶ ǀĂŶ ĚĞƌ >ŝŶŐĞŶ͕ ^ W

sĞƌƐůĂŐ ZŽƵŶĚ dĂďůĞ͕ sDǁĂƌĞ

24

22

ŝƌĞĐƚŽƌ Θ ĚŝƚŽƌ ŝŶ ŚŝĞĨ tŝƚŽůĚ <ĞƉŝŶƐŬŝ ƌĞĚĂĐƟĞΛĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů͘Ŷů dǁŝƩĞƌ͗ ΛǁŝƚŽůĚŬĞƉŝŶƐŬŝ dǁŝƩĞƌ ZĞĚĂĐƟĞ͗ ΛĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů >ŝŶŬĞĚ/Ŷ͗ ůŝŶŬĞĚŝŶ͘ĐŽŵͬŝŶͬǁŝƚŽůĚŬĞƉŝŶƐŬŝ >ŝŶŬĞĚ/Ŷ ZĞĚĂĐƟĞ͗ ŚƩƉƐ͗ͬ​ͬŶů͘ůŝŶŬĞĚŝŶ͘ĐŽŵͬ ĐŽŵƉĂŶLJͬĚƵƚĐŚͲŝƚͲĐŚĂŶŶĞů &ĂĐĞŬ͗ ŚƩƉƐ͗ǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬ ĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞůͬ dĞůĞĨŽŽŶ ϬϲͲ ϰϭϬ Ϭϯ ϵϬϲ ZĞĚĂĐƟĞ DĂƌĐŽ ǀĂŶ ĚĞƌ ,ŽĞǀĞŶ͕ dĞƵƐ DŽůĞŶĂĂƌ͕ tŽƵƚĞƌ ,ŽĞīŶĂŐĞů͕ :ĞƌŽĞŶ ŽƌĚĞǁŝũŬ͕ ,ĂŶƐ ^ƚĞĞŵĂŶ͕ ŶŶĞ ǀĂŶ ĚĞŶ ĞƌŐ͕ DƵƌŝĞů DƵůĚĞƌ͕ DĂƌƟũŶ <ƌĞŐƟŶŐ ĞŶ :ŽŚĂŶ ǀĂŶ >ĞĞƵǁĞŶ KƉĞƌĂƟŽŶƐ Θ ůĂĚŵĂŶĂŐĞƌ DŽŶŝƋƵĞ sƌĞĞƐǁŝũŬ ŵ͘ǀƌĞĞƐǁŝũŬΛĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů͘Ŷů ƚĞůĞĨŽŽŶ͗ Ϭϲ Ͳ Ϯϴϭ ϭϳ ϲϭϳ

DĂƌĐĞů :ŽŽƐƚĞŶ͕ ƵƐƟŶ

ƵƚĐŚ ŝƚ ĐŚĂŶŶĞů ǁĂƌĚƐ

^ĂůĞƐ DĂƌĐ :ŽŶŐďůŽĞĚ ŵ͘ũŽŶŐďůŽĞĚΛĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů͘Ŷů ƚĞůĞĨŽŽŶ͗ Ϭϲ Ͳ ϰϯϳ ϱϯ ϳϱϵ

DUTCH IT C LOUD

SPECIAL

Cloud

Onderzoek 2022 in Nederland Uitgevoerd door:

In samenwerking met:

ůŽƵĚ d , d / d W ZdE Z^ E Z^ D d >Kh KD' E E ^W >d ZKW /E W ' ϯϬ ůŽƵĚ /E'Z D D/ ZK Z/ ,d >Kh ͳKZ' E/^ d/ /E sKKZ KE Z^d hE/E' KW D d W ' ϯϰ

WĂƌƚŶĞƌ DĂŶĂŐĞƌ zǀŽŶŶĞ ĂŶƐĂŐŝ LJ͘ďĂŶƐĂŐŝΛĚƵƚĐŚŝƚĐŚĂŶŶĞů͘Ŷů ƚĞůĞĨŽŽŶ͗ Ϭϲ Ͳ Ϯϯϱ ϯϬ ϯϵϵ

09-06-2022 14:48 22107_DIC_Smartprofile_Cloud_onderzoek.indd

1

/E >h^/ & >Kh E Z> E

ŝŶĚƌĞĚĂĐƟĞ DŝĐŚĞů ZŽůǀŝŶŬ

/K Z /dd s

E E Z'

Έ^s Ή Ks Z

&ŽƚŽŐƌĂĮĞ tŝŵ ǀĂŶ /:njĞŶĚŽŽƌŶ

‘Continuer business is ing van een feestje van geen de IT alléén ’

hd , / d >Kh

^W / > /^ E h

>Kh ^dZ d

'/ !E E /E

&KZD d/ s

/>/', / ͗

/d' s s E

/:> ' >K h ^W / >

sŽƌŵŐĞǀŝŶŐ ĐŽůŽƌƐĐĂŶ s͕ ǁǁǁ͘ĐŽůŽƌƐĐĂŶ͘Ŷů ƌƵŬǁĞƌŬ dĞŶ ƌŝŶŬ͕ DĞƉƉĞů ĞŶŬĞůĞ ĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ͘ KǀĞƌŶĂŵĞ ǀĂŶ ĂƌƟŬĞůĞŶ ŶĂ

Dutch IT-channel - 39 | 5


‘In fluïde IT-omgevingen is meer samenwerking noodzakelijk’

IBM en het groeiende Partner Ecosysteem KK< / D Khtd EEK ϮϬϮϮ E/ d D Z s E >&^WZ < E KW /' E ,Khd: E KDW> d /dͳ & & $# $!% # " :ĞƌŽĞŶ ŽƌĚĞǁŝũŬ

*((, WĂƌƚŶĞƌ ĐŽƐLJƐƚĞĞŵ ŚĂŶŶĞů >ĞĂĚĞƌ EĞĚĞƌůĂŶĚ͘ <ƌŝũƚ ŐĞĞŌ ĂĂŶ ! ŵĞĞƌ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƟĞ ĞŶ ĚŝīĞƌĞŶƟĂƟĞ ƚĞ ďŝĞĚĞŶ͘ ,Ğƚ ŝƐ ĚĞnjĞ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƟĞ ǀĂŶ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ĚŝĞ ŚĞƚ ĞĐŽƐLJƐƚĞĞŵ ǀĂŶ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ njĂů ! ,Ğƚ ĞĐŽƐLJƐƚĞĞŵ ǀĂŶ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ njĂů ĂŶĚĞƌƐ ǀĂŶ ŽƉnjĞƚ njŝũŶ͘ Ğ ĞĐŽƐLJƐƚĞŵĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ njƵůůĞŶ ŶŝĞƚ ĚƌĂĂŝĞŶ Žŵ ǀĂƐƚĞ ƌĞůĂƟĞƐ ĞŶ ƌŽůǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘ ,Ğƚ njĂů ĚƌĂĂŝĞŶ Žŵ ĞĞŶ ǀůŽĞŝĞŶĚĞ ŵŝdž ǁĂĂƌŝŶ ĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ ǀĂŶ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ njŽĂůƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞďĞĚƌŝũǀĞŶ͕ ƵŶŝĞŬĞ ƐƉĞůĞƌƐ ŽĨ ƉůĂƞŽƌŵĞŶ ŝŶ ĞĞŶ ƐĞĐƚŽƌ ĞŶ ŽŶnjĞ ŬůĂŶƚĞŶ ŽƉ ĞĞŶ ĂŐŝůĞ ŵĂŶŝĞƌ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ͘ ŝƚ njĂů ǀĂŶ ! DĂĂƌ ďŽǀĞŶĚŝĞŶ njƵůůĞŶ ĚĞ ĞĐŽƐLJƐƚĞŵĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ ŐĞďĂƐĞĞƌĚ njŝũŶ ŽƉ ǀĞƌƚƌŽƵǁĚĞ͕ ǀĞŝůŝŐĞ ĞŶ ŽƉĞŶ ůŽƵĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ ĞŶ njƵůůĞŶ ĚĞ ƉůĂƞŽƌŵĞŶ ĚŽŽƌĚƌĞŶŬƚ njŝũŶ ŵĞƚ / Žŵ ŽƉĞŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƟĞǀĞ ŝŶŶŽǀĂƟĞ ŵŽŐĞůŝũŬ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘ ,Ğƚ ƐƵĐĐĞƐ ǀĂŶ ŽŶnjĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ĞŶ ĚĂĂƌŵĞĞ ŚĞƚ ĞĐŽƐLJƐƚĞĞŵ ŝƐ ĐƌƵĐŝĂĂů ǀŽŽƌ ŽŶƐ ! + &) ĞĐŽƐLJƐƚĞĞŵ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚ ŐĞŢŶǀĞƐƚĞĞƌĚ͘ ĞnjĞ ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐ ƐƚĞůƚ ŽŶƐ ŝŶ ƐƚĂĂƚ Žŵ ǀĞƌĚĞƌĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐĞŶ ƚĞ ůĞǀĞƌĞŶ͕ ŽŶnjĞ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶĚĞ ŵŝĚĚĞůĞŶ ƚĞ ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ ĞŶ ĚĞ ƉĂƌƚŶĞƌŝŶĐĞŶƟǀĞƐ ƚĞ ! sŽůŐĞŶƐ <ƌŝũƚƐ ĐŽůůĞŐĂ ůďĞƌƚ sĞƌŚŽĞī͕ / D /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ^ĂůĞƐ >ĞĂĚĞƌ EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͕ ŝƐ ĞŶ ďůŝũŌ / D ĞĞŶ ĞĐŚƚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞďĞĚƌŝũĨ͕ ŵĂĂƌ ŚĞĞŌ ŚĞƚ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĂĂŶ ĚĞ ŵĂŶ ďƌĞŶŐĞŶ ǀĂŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ njŝũŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŝŶ ŚĞƚ ĞĐŽƐLJƐƚĞĞŵ ƐƚĞĞĚƐ ŚĂƌĚĞƌ ŶŽĚŝŐ͘ ͞,Ğƚ ŐĂĂƚ ĞƌŽŵ ĚĂƚ ǁŝũ ŽŶnjĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ǀĂŶ ŶƵƚ ĞŶ ǁĂĂƌĚĞ ǁŝůůĞŶ ůĂƚĞŶ njŝũŶ ŝŶ ŚĞĞů ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ ďĞĚƌŝũĨƐǀŽĞƌŝŶŐĞŶ͕ ĞŶ ĚĂƚ ŽŶnjĞ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ ĂĂŶ ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ ŬůĂŶƚǀƌĂŐĞŶ͘ Kŵ ŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚĞ

6 | Dutch IT-channel - 39

;ŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚĞͿ ƌĞƐĞůůĞƌƐ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƐŽŌǁĂƌĞ ǀĞŶĚŽƌƐ ;/^s͛ƐͿ͕ ;ŐůŽďĂůͿ ƐLJƐƚĞŵ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽƌƐ ĞŶ ŽŶnjĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌƐ dĞĐŚ ĂƚĂ ĞŶ ŽƉĂĐŽ͘ DĂĂƌ ŽŽŬ ĞĞŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƉĂƌƚŶĞƌ ĂůƐ ZĞĚ ,Ăƚ ĞŶ ŐƌŽƚĞ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ ĂůƐ DŝĐƌŽƐŽŌ ĞŶ t^ ŵĂŬĞŶ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŽŶƐ !" dĞĐŚŶŽůŽŐŝƐĐŚĞ ƐƉĞĞƌƉƵŶƚĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ƉĂƌƚŶĞƌ ĞĐŽƐLJƐƚĞĞŵ njŝũŶ ŚLJďƌŝĚ ĐůŽƵĚ ĞŶ ĂƌƟĮĐŝĂů ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ ; /Ϳ͘ sŽŽƌ ĚĞ ͚ŽƉĞŶ ǁĞƌŬŽŵŐĞǀŝŶŐ͛ ƚƌĞŬ͘ ͞:ƵŝƐƚ ĚĂƚ njŽƌŐƚ ĞƌǀŽŽƌ ĚĂƚ ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ ŐĞĞŶ ŽĨ ǁĞŝŶŝŐ ĂĬĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚ ŚĞďďĞŶ ǀĂŶ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ͕ ĞŶ ĚĂƚ ŝŶ ĞĞŶ /dͲ " ! ďĞƌƚ sĞƌŚŽĞī ǁŝũƐƚ Ğƌ ďŽǀĞŶĚŝĞŶ ŽƉ ĚĂƚ ŽŶĚĂŶŬƐ ĂůůĞ ͚ǀĞƌĐůŽƵĚŝŶŐ͛ ĚĞ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ /d ďŝũ ǀĞĞů ďĞĚƌŝũǀĞŶ ŶŽŐ ĂůƟũĚ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ŝƐ͘ ͞sŽƌŝŐ ũĂĂƌ ĚĂĐŚƚ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ŐĞŚĞůĞ ŵĂƌŬƚ njŽƵ ŽǀĞƌƐƚĂƉƉĞŶ ŽƉ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕ ĞŶ ǁĞ njŝĞŶ ŽŽŬ ǁĞů ĞĞŶ ůĂŶŐnjĂŵĞ ǀĞƌƉůĂĂƚƐŝŶŐ ŶĂĂƌ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŬƵďĞƌŶĞƚĞƐ͗ ŽƉĞŶƐŽƵƌĐĞ ƐŽŌǁĂƌĞ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĂƵƚŽŵĂƟƐĞƌĞŶ ǀĂŶ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌŽďũĞĐƚĞŶ͘ DĂĂƌ ǁĞ njŝĞŶ ŽŽŬ ĚĂƚ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĞĞŶ ďĂŶŬ ŶŝĞƚ njŽŵĂĂƌ nj͛Ŷ ŚĞůĞ ŚĞďďĞŶ ĞŶ ŚŽƵĚĞŶ ŝŶ ĚĞ ĐůŽƵĚ njĞƚ͘ ,LJďƌŝĚ ĐůŽƵĚ ŝƐ ĞƌŐ ŐĞƐĐŚŝŬƚ Žŵ ƚĞ ƉƌŽĮƚĞƌĞŶ ǀĂŶ ŶŝĞƵǁĞ ĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ĐůŽƵĚ͕ ŵĂĂƌ njŽŶĚĞƌ ũĞ ǀĞƌƚƌŽƵǁĚĞ /dͲŽŵŐĞǀŝŶŐ ůŽƐ ƚĞ ůĂƚĞŶ͘͟ KŽŬ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ĂƌƟĮĐŝĂů ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ ; /Ϳ͕ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ďĞĚƌŝũĨ Ğƌ ŇŝŶŬ ŽƉ ůŽƐ͘ <ƌŝũƚ͗ ͞ ĞĚƌŝũǀĞŶĂĚǀŝƐĞƵƌ ƌŶƐƚ Θ zŽƵŶŐ ŝƐ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĞƌŐ ƐƵĐĐĞƐǀŽů ŵĞƚ ,ZͲĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ / D tĂƚƐŽŶ͕ ŵĞƚ ĚĂĂƌŝŶ ĞĞŶ ǀŝƌƚƵĂů ĂƐƐŝƐƚĞŶƚ ĂĂŶ ǁŝĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ŬƵŶŶĞŶ ĞŶ ĚƵƌǀĞŶ ƐƚĞůůĞŶ͘ ĞŶ ĂŶĚĞƌ ǀŽŽƌďĞĞůĚ ŝƐ zŽƵͲ'Ğƚ͕ ĞĞŶ # $ ǀŽůŽƉ ƉŝŽŶŝĞƌƚ ŵĞƚ ĚĞ /ͲƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ ǀĂŶ / D͘ ŝũ njŝũŶ ŽŶĚĞƌ ƐLJƐƚĞĞŵ ĚĂƚ ŚĞƚ hts ŐĞďƌƵŝŬƚ ǀŽŽƌ ĚĞ EKtͲĂĂŶǀƌĂŐĞŶ͕ ĚĞ


PARTNER ECOSYSTEM

ƟũĚĞůŝũŬĞ EŽŽĚŵĂĂƚƌĞŐĞů KǀĞƌďƌƵŐŐŝŶŐ tĞƌŬŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ ĚŝĞ & ! % !" # # # " ( % ( #% ! " ! ! ! " "+ # ( & ! "" ) ( $/ # ! # !$ % $ ! ƵƚŽŵĂƟŽŶ ĞĞŶ ƐƚƵŬ ƐŶĞůůĞƌ ŐĂĂŶ͘͟ sĞƌŚŽĞī ǁŝũƐƚ ǀĞƌĚĞƌ ŽƉ / DͲƉĂƌƚŶĞƌƐ ĚŝĞ ŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚ njŝũŶ ŝŶ ďĂĐŬƵƉͲĂƐͲĂͲƐĞƌǀŝĐĞ͕ ŽĨ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŵĞƚ / DͲƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ ĞŝŐĞŶ ƉŽƌƚĂůƐ ďŽƵǁĞŶ͘ ͞tĞ njŝĞŶ ĞĞŶ ƐƚĞƌŬĞ ŽƉŬŽŵƐƚ ŝŶ ĞŵďĞĚĚĞĚ ƐŽůƵƟŽŶ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ͗ ŬĂŶƚͲĞŶͲŬůĂƌĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ŝŶĐůƵƐŝĞĨ ĚŝŶŐĞŶ ĂůƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ĞŶ ďĂĐŬƵƉ͘ ĂŶŬnjŝũ ŽŶƐ ƉĂƌƚŶĞƌ ĞĐŽƐLJƐƚĞĞŵ ŬƵŶŶĞŶ ƉĂƌƟũĞŶ njĞůĨ ĞĞŶ ŐĂƚĞǁĂLJ ďŽƵǁĞŶ͕ ĞĞŶ ƐŽŽƌƚ ƌĞŬũĞ ŵĞƚ ŚĞƚ ! + ! ! # ! ( # # % ) " " $" % ! # ! % !"+. sŽŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌƐ ŝŶ ŚĞƚ / D ƉĂƌƚŶĞƌ ĞĐŽƐLJƐƚĞĞŵ͕ ŽƉĂĐŽ ĞŶ dĞĐŚ ĂƚĂ͕ njŝĞŶ <ƌŝũƚ ĞŶ sĞƌŚŽĞī ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ĞĞŶ ǀĞƌďŝŶĚĞŶĚĞ ƌŽů͘ ͞KŵĚĂƚ /dͲŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ ŵĞĞƌ ŇƵŢĚĞ ǁŽƌĚĞŶ͕ ŚĞďďĞŶ njŝũ ĚĞ ƚĂĂŬ Žŵ ďƵƐŝŶĞƐƐ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ƚĞ ŬŽƉƉĞůĞŶ͕͟ njĞŐƚ <ƌŝũƚ͘ ͞ Ğ ĞĞŶ ŚĞĞŌ ǀĞĞů % !"# % # 0 ! % % ! ĂƵƚŽŵĂƟŽŶ͘ ŽǀĞŶĚŝĞŶ njŽƌŐĞŶ ŽŶnjĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌƐ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ďƌŽŽĚŶŽĚŝŐĞ ͚ĞŶĂďůĞŵĞŶƚ͛͘͟ sŽůŐĞŶƐ sĞƌŚŽĞī ŝƐ ĚĂƚ ŚĞƚ ! ! "# ) & # $ "# # $ # ! ŚŽŶĚĞƌĚ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ƐƵďͲŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ͘ ͞ ĞŶ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌ ŬĂŶ ĞĞŶ $" "" !# ! ( - ' % & #

ǀŝŶĚĞŶ͘ tĞ ŵĂŬĞŶ ƚƌŽƵǁĞŶƐ ŽŽŬ ŶŝĞƵǁĞ ƉƌŽƉŽƐŝƟĞƐ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ( "#! $# $!"+ ! # ! " " # " % ! $" "" !# !" % ! % !+ & # ! & # ! " # ĞŶ ǁĂĂƌ ǀƌĂĂŐ ŶĂĂƌ ŝƐ͘ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌƐ ŶĞŵĞŶ ŽŽŬ ƌĞŐĞůŵĂƟŐ ďƵƐŝŶĞƐƐ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŵĞĞ ŶĂĂƌ ŚĞƚ / D ůŝĞŶƚ /ŶŶŽǀĂƟŽŶ ĞŶƚĞƌ ŝŶ "# ! ) & ! ( " ! , " # -+. /ƌŝƐ <ƌŝũƚ njŝƚ ǀŽů ŵĞƚ ĐƌĞĂƟĞǀĞ ŝĚĞĞģŶ Žŵ ŚĞƚ ƉĂƌƚŶĞƌ ĞĐŽƐLJƐƚĞĞŵ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ƟũĚ ǀĞƌĚĞƌ ƚĞ ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͘ ͞DĞƚ ďƵƐŝŶĞƐƐ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ĞŶ ĞŝŶĚŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ ǁĂŶĚĞůĚĞŶ ǁĞ ŽŶůĂŶŐƐ ĚŽŽƌ ZŽƩĞƌĚĂŵ͕ ĞŶ ďŝũ "# " & ! ( ! # % $" "" ĐĂƐĞ ƵŝƚŐĞůĞŐĚ͘ ^ĂŵĞŶ ǁĂŶĚĞůĞŶĚ ŚĞď ũĞ ĞĞŶ ŵĞĞƌ ĚLJŶĂŵŝƐĐŚ " ! + ! ! 1 # ! # ! !# !" $ # % " $' " "# ! % ! # ) & & # #" "" " # !# !" ! " ! " # + !# !" ŵĞĞƌ ƚĞ ůĂƚĞŶ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ͕ ǁĂŶƚ ĚĂĂƌ njŝƩĞŶ ŝŶ ĚĞnjĞ ƐƚĞĞĚƐ % ! ! ! # ! " + ! % "# !# / D ǁĞƌĞůĚǁŝũĚ ĞĞŶ ŵŝůũĂƌĚ ĞƵƌŽ ŝŶ ŚĞƚ ĞĐŽƐLJƐƚĞĞŵ͕ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ! #) ! " !# ! !# " ! ! ! -"+ # # % ! !# !" ! ! ! & ! , #" $ # "- # %! * ! ! ƐŽůƵƟŽŶƐ ĞŶ ƉƌŝũƐĂĂŶǀƌĂŐĞŶ͘ ,Ğƚ ŵŽĞƚ ŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬĞƌ njŝũŶ Žŵ njĂŬĞŶ ŵĞƚ / D ƚĞ ĚŽĞŶ͕ ĞŶ ǁĞ ŵŽĞƚĞŶ ĞƐƐĞŶƟĞĞů njŝũŶ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĞĐŽƐLJƐƚĞĞŵ͕͘͟ ĚƵƐ njĂů / D ďůŝũǀĞŶ ŝŶǀĞƐƚĞƌĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ĐŽƐLJƐƚĞĞŵ ĞŶ ( ! $# /# / ! #+

Dutch IT-channel - 39 | 7


GDATA CyberDefense: in een onbewaakt moment wordt onze data gestolen ' d z Z & E^ > ^/E ^ dt : Z t Z E ^^ͳdZ /E/E' E E / D t Z< Z^ > Zd ! " ! "

! ! ŵĞŶƐĞůŝũŬĞ ĨĂĐƚŽƌ͘ Ăƚ ǁĂƐ ĂůƟũĚ Ăů ŚĞƚ ŐĞǀĂů͕ ŵĂĂƌ ǁŽƌĚƚ ƐƚĞĞĚƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ͕ njŽ ǀĞƌƚĞůƚ ĚĚLJ tŝůůĞŵƐ͕ ^ĞĐƵƌŝƚLJ ǀĂŶŐĞůŝƐƚ ďŝũ ' d ! $ %

ĂůƟũĚ Ăů ĞĞŶ ƉƌŽďůĞĞŵ͕ ŵĂĂƌ ŚĞƚ ŝƐ ĚĞ $ ďĞƐĐŚƌĞĞĨ ŚĞƚ Ăů ŝŶ ŵŝũŶ ďŽĞŬ LJďĞƌĚĂŶŐĞƌ͕ ŐĞŶŽĞŵĚ͕ ǁĂĂƌŵĞĞ ŝŬ ǁŝů njĞŐŐĞŶ ĚĂƚ ŚĞƚ ĐLJďĞƌƉƌŽďůĞĞŵ ĂůƟũĚ Ƶŝƚ ĚĞ ŝŶƚĞƌĂĐƟĞ ǀĂŶ

# $& ŵĞŶƐĞŶ ĚŝĞ ŬůŝŬŬĞŶ ŽƉ ďĞƐŵĞƩĞ ůŝŶŬƐ͘ " " $ " ! " " ŝĂůĚŝŶŝ ŝŶnjĞƩĞŶ Žŵ ŵĞŶƐĞŶ ŽǀĞƌ ƚĞ ŚĂůĞŶ͘ Ğ ĞĞƌƐƚĞ ŝƐ ƚŽĞǁŝũĚŝŶŐ ĞŶ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƟĞ͕ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ǁĞĚĞƌŬĞƌŝŐŚĞŝĚ͕ ĚĞ ĚĞƌĚĞ ƐLJŵƉĂƚŚŝĞ͕ ĚĞ ǀŝĞƌĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ďĞǁŝũƐŬƌĂĐŚƚ͕ " $ % ĮŶŐĞƌĞŶ ĚĂƚ ĞĞŶ K ĚĞ ĂĨnjĞŶĚĞƌ ŝƐ ǀĂŶ ' $ ŝŶƐƉĞĞůƚ ŽƉ ƐLJŵƉĂƚŚŝĞ͘ KĨ njĞ ůĂƚĞŶ ĚĞ " ĚĂƚ njĞ ŐĞĚĂĂŶ ŚĞďďĞŶ͕ ǁĂĂƌŵĞĞ njĞ ŝŶƐƉĞůĞŶ ŽƉ ǁĞĚĞƌŬĞƌŝŐŚĞŝĚ͘ KĨ ĚĂƚ njĞ ŬŝũŬĞŶ ŶĂĂƌ ĞĞŶŚĞŝĚ͕ ǁĂĂƌďŝũ ǁŽƌĚƚ ŐĞnjĞŐĚ͗ njŽǀĞĞů ƉƌŽĐĞŶƚ ĚĞĞĚ Ěŝƚ ŽŽŬ͘ Ŷ njŽ njĞƩĞŶ ! $&

8 | Dutch IT-channel - 39

DĂĂƌ Ăů njŝũŶ ĚĞ ĞͲŵĂŝůƐ ŶŽŐ njŽ ĚŽŽƌnjŝĐŚƟŐ͕ ƐŽŵƐ ǁŽƌĚĞŶ ǁĞ ŐĞƚƌŽīĞŶ ŽƉ ĞĞŶ ŵŽŵĞŶƚ ĚĂƚ ǁĞ ŵŝŶĚĞƌ ĂůĞƌƚ njŝũŶ͕ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĂůƐ " & "


CYBERSECURITY ( $ $ % & " % ! ŬĂŶ ŝŶ ĞĞŶ ŬůĞŝŶ ŚŽĞŬũĞ njŝƩĞŶ͘ Ŷ ǁĞ ǁĞƚĞŶ ŚĞƚ ǁĞů͕ ǁĂŶƚ ǁĞ ůĞnjĞŶ ŽǀĞƌ ŝŶĐŝĚĞŶƚĞŶ ŝŶ ĚĞ ƉĞƌƐ ĞŶ ŵĞĚŝĂ͘ DĂĂƌ ƚŽĐŚ ůŝũŬƚ ŚĞƚ ĂůƐŽĨ ŵĞŶƐĞŶ ĂůƟũĚ ŽƉ ĞĞŶ ŽŶďĞǁĂĂŬƚ ŵŽŵĞŶƚ ŽǀĞƌŐĞŚĂĂůĚ ŬƵŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͛͘

# ! # $ ĚĞ ĚŝŐŝƚĂůĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟĞ ĚŝĞ ǀĞĞů ďĞĚƌŝũǀĞŶ %'

" $ ďĞǁƵƐƚ ǀĂŶ ŚĞƚ ĨĞŝƚ ĚĂƚ ĐLJďĞƌĂĂŶǀĂůůĞŶ ŶŝĞƚ ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ ŐĂĂŶ͕ ŵĂĂƌ ĚĂƚ ŚĞƚ ŝŶ ƚĂĐŚƟŐ ƉƌŽĐĞŶƚ ǀĂŶ ĚĞ ŐĞǀĂůůĞŶ ĚŽŽƌ ĞĞŶ ! " ǀĞƌŬĞĞƌĚĞ ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ ĂůĞƌƚ ďůŝũǀĞŶ ĞŶ ĠĠŶ ǀĂŶ ĚĞ ŵĂŶŝĞƌĞŶ Žŵ ǁŽƌĚƚ ǀĞƌŽŽƌnjĂĂŬƚ͘ DĂĂƌ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ĚƌĂĂŝƚ ĚĂƚ ƚĞ ĚŽĞŶ͕ ŝƐ ĚŽŽƌ ĚĞ ƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ ƚĞ ǀŽůŐĞŶ ŚĞƚ ǁĂƚ tŝůůĞŵƐ ďĞƚƌĞŌ Žŵ ĚĞ ŵĞŶƐĞŶ ĚŝĞ # % & " $ ŽƉ ĞĞŶ ǀĞƌŬĞĞƌĚ ůŝŶŬũĞ ŬůŝŬŬĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ Žŵ ƉĂƚĐŚĞƐ ĚŝĞ ŶŝĞƚ njŝũŶ ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘ ǁŽƌĚƚ͕ njŝũŶ ǁĞ ƚǁĞĞ ũĂĂƌ ŐĞůĞĚĞŶ ŐĞƐƚĂƌƚ " ƐĞĐƵƌŝƚLJ ƚĞ ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͘ tĞ ďŝĞĚĞŶ ŶƵ ǀĞĞƌƟŐ ͚ ĞŬĞƌ ĚŽŽƌ ĚĞ ĚŝŐŝƚĂůĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟĞ ĐƵƌƐƵƐƐĞŶ ĞŶ ƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ ŽƉ ĚĂƚ ŐĞďŝĞĚ͕ ǁŽƌĚĞŶ ƌĞŐĞůŵĂƟŐ ŶŝĞƵǁĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂĂŶ $ " ŚĞƚ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŐĞŚĂŶŐĞŶ͘ DĂĂƌ ĚŝĞ ŵŽĞƚ ũĞ ĚŽĞŶ ďŝũ ďƌĂŶĚ ĞŶ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟĞƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ͕͛ ĚĂŶ ǁĞů ŽƉ ƟũĚ ƉĂƚĐŚĞŶ ĞŶ ŶŝĞƚ ƉĂƐ ŶĂ ĚƌŝĞ ǀĞƌƚĞůƚ :ŝŚĂŶĞ ďŝĚ͕ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ^ĂůĞƐ ŵĂĂŶĚĞŶ ŽŵĚĂƚ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ ŐĞĞŶ ƟũĚ DĂŶĂŐĞƌ ďŝũ ' d LJďĞƌ ĞĨĞŶƐĞ͘ ŚĂĚ͘ ĂĂƌ ŐĂĂƚ ĚĞ ŵĞŶƐ ĚƵƐ ŽŽŬ ĚĞ ĨŽƵƚ ŝŶ͕͛ ! % # ! ĚŝĞ ůĞŬŬĞŶ Žŵ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ƌĂŶƐŽŵǁĂƌĞ Ğ ŐĂĂƚ ǀĞƌĚĞƌ͗ ͚ Ğ ƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ ŵĂŬĞŶ ĚĞ % & " ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ ŚĞĞů ƚĂƐƚďĂĂƌ͘ DĞŶƐĞŶ ŚĞƌŬĞŶŶĞŶ %' ĚĂĂƌĚŽŽƌ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ƐŶĞůůĞƌ ĞĞŶ ƉŚŝƐŚŝŶŐͲĂĂŶǀĂů͘ ,ĞƌŚĂůŝŶŐ ŝƐ ŬĞLJ ŝŶ ŚĞƚ ĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ƚƌĞŶĚ ŝƐ ŵŽƚĞƚ͕ ǀĞƌƚĞůƚ ŐĞǀĂů ǀĂŶ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐͲƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ͘ tŝũ ƌĂĚĞŶ % & " $ ĂĂŶ Žŵ ĚĞ ĐƵƌƐƵƐƐĞŶ ŽǀĞƌ ƚǁĞĞ ũĂĂƌ ƚĞ % " ǀĞƌƐƉƌĞŝĚĞŶ Žŵ ƚŽƚ ĞĞŶ ŐŽĞĚ ƌĞƐƵůƚĂĂƚ ƚĞ ďŽƚŶĞƚͲĨĂĐŝůŝƚĞŝƚĞŶ͕ ǁĂĂƌŵĞĞ ĐŽŵŵĂŶĚ ĂŶĚ ! ŵŝŶŝŵĂůŝƐĞƌĞŶ͘ ŽŽƌ ƐĞĐƵƌŝƚLJ ŇĂƐŚĞƐ ĞŶ ƉŚŝƐŚŝŶŐͲƐŝŵƵůĂƟĞƚĞƐƚĞŶ͕ ǁŽƌĚ ũĞ ǀŝĞƌ ŬĞĞƌ ŝĞƚƐ ŚĞďƚ ŽƉŐĞƐƚŽŬĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ĐƵƌƐƵƐƐĞŶ͛͘

ĐŽŶƚƌŽů ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ŐĞŢŶŝƟĞĞƌĚ ŬƵŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͕ njŽĂůƐ ŚĞƚ ŝŶĨĞĐƚĞƌĞŶ ǀĂŶ ƉĐ͛Ɛ͕ ŚĞƚ ŽƉnjĞƩĞŶ ǀĂŶ ƌĂŶƐŽŵǁĂƌĞ ŽĨ ƐƉLJǁĂƌĞ͘ KĨ Žŵ ŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚĞ ƐƉĂŵ ƚĞ ǀĞƌƐƚƵƌĞŶ ĚŝĞ ! %' tŝůůĞŵƐ͗ ͚ ĨŐĞůŽƉĞŶ ũĂĂƌ ŝƐ Ğƌ ĞĞŶ ŐƌŽƚĞ ŽƚŶĞƚͲŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ŽƉŐĞƌŽůĚ ŝŶ ƵŝƚƐůĂŶĚ͕ ! ! EĞĚĞƌůĂŶĚ͘ Ăƚ njŽƵ ŚĞƚ ĞŝŶĚĞ ǀĂŶ ŵŽƚĞƚ ŵŽĞƚĞŶ ďĞƚĞŬĞŶĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŝŬ ŚĞď ĂůƟũĚ $ " " $ %' ŵŽƚĞƚ ĚĂƚ ĚƵƐ ƌĞůĞǀĂŶƚ ďůŝũŌ͕ ŵŽĞƚĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ŽŽŬ ůĞƩĞŶ ŽƉ ĚĞ ďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐ ǀĂŶ ŚƵŶ ƐƵƉƉůLJ ĐŚĂŝŶ ĞŶ ŚĞƚ ďĞƐĐŚĞƌŵĞŶ ǀĂŶ ŵŽďŝĞůĞ ĚĞǀŝĐĞƐ͘ ďŝĚ͗ ͚KǀĞƌŝŐĞŶƐ ŝƐ ĞĞŶ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐͲƚƌĂŝŶŝŶŐ !! " ĐLJďĞƌĂĂŶǀĂůůĞŶ͘ ,Ğƚ ŐĂĂƚ ŚĂŶĚͲŝŶͲŚĂŶĚ ŵĞƚ ŐŽĞĚĞ ĞŶĚƉŽŝŶƚ ƐĞĐƵƌŝƚLJ͕ ĞĞŶ ŐŽĞĚ ƉĂƚĐŚŝŶŐƐďĞůĞŝĚ͕ ĂŶĚĞƌĞ ďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐƐͲ ĞůĞŵĞŶƚĞŶ njŽĂůƐ ƚǁŽͲĨĂĐƚŽƌĂƵƚŚĞŶƟĐĂƟĞ͕ ĞŶ ĞĞŶ ŐŽĞĚ ďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶƟŶƵŢƚĞŝƚƐƉůĂŶ͘ ƵƐ ŚĞƚ ŝƐ ŚĞĞů ŐŽĞĚ Žŵ ũĞ ďĞǁƵƐƚ ƚĞ njŝũŶ ǀĂŶ ŚŽĞ ƉŚŝƐŚŝŶŐ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ǁĞƌŬƚ͕ ŵĂĂƌ ŚĞƚ ďůŝũŌ ĠĠŶ ǀĂŶ ĚĞ ĂƐƉĞĐƚĞŶ ǀĂŶ ŐŽĞĚĞ # ! #%'

KŽŬ ĚĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ǀĂŶ ' d LJďĞƌ ĞĨĞŶƐĞ njŝĞŶ ĞĞŶ ƚŽĞŶĂŵĞ ŝŶ ĚĞ ǀƌĂĂŐ ŶĂĂƌ ĐLJďĞƌƐĞĐƵƌŝƚLJƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ͕ ŵĂĂƌ ƚŽĐŚ ďůŝũŌ # ! # $ ŽŶĚĞƌ ŐĞƐĐŚŽǀĞŶ ŬŝŶĚũĞ͘ ďŝĚ͗ ͚DĞŶƐĞŶ njŝĞŶ $ $ ŝŶŐĞǁŝŬŬĞůĚ ŝƐ͘ DĂĂƌ ŚĞƚ ŝƐ ƉƌŝŵĂ ƚĞ ĚŽĞŶ ǀŽŽƌ ŵĞŶƐĞŶ njŽŶĚĞƌ ĐLJďĞƌƐĞĐƵƌŝƚLJ ŬĞŶŶŝƐ͛͘ tŝůůĞŵƐ ǀƵůƚ ĂĂŶ͗ ͚^ŽŵŵŝŐĞ ŬůĂŶƚĞŶ ŚĞďďĞŶ Ăů ĞĞŶ ĐƵƌƐƵƐ ŐĞǀŽůŐĚ͕ ŵĂĂƌ ĚĂŶ ǁĂƌĞŶ ĚŝĞ ƐĂĂŝ ŽĨ ƚĞ ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚ͘ Ăƚ ŐĞĞŌ ĞĞŶ ǀĞƌŬĞĞƌĚ ďĞĞůĚ͘ KŶnjĞ ĐƵƌƐƵƐƐĞŶ njŝũŶ ŶŝĞƚ ƐĂĂŝ͕ ŵĂĂƌ ũƵŝƐƚ ŝŶƚĞƌĂĐƟĞĨ͛͘ EŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŐƌŽĞŝƚ ĚĞ ǀƌĂĂŐ ǀĂŶ ĞŝŶĚŬůĂŶƚĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ŚĞƚ ŬĂƌĂŬƚĞƌ ǀĂŶ ĚĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ǀĞƌĂŶĚĞƌƚ͕ ǀĞƌƚĞůƚ ďŝĚ͘ ͚:Ğ njŝĞƚ ĚĂƚ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ůĞǀĞƌĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĞĞŶ ĂůůͲƌŽƵŶĚ ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ ǁŝůůĞŶ ďŝĞĚĞŶ ŶĂĂƐƚ ŚĂƌĚͲ ĞŶ ƐŽŌǁĂƌĞ͘ dƌĂŝŶŝŶŐĞŶ njŽĂůƐ " % $ "! $

Dutch IT-channel - 39 | 9


Veeam: “De relatie met onze channelpartners blijft voor ons zeer belangrijk” s D Z/ ,d / , d ' EtKKZ /' ^d ^ D Z KW /:E DK ZE d WZKd d/KEͳ^dZ d '/ ͘ /s Z^ W ZdE Z^ E Z ^ >> Z^ tKZ E KKZ d WZKd d/ ͳ͕ <hWͳ E Z Ks Zz^W / >/^d Z /: E/ d s Z' d E͕ K > < KE> E'^ d/: E^ s D WZKW ZdE Z ^hDD/d ϮϬϮϮ sKKZ E >hyͳW ZdE Z^ /E D^d Z D͘ &ůŽƌŝƐ ,ƵůƐŚŽī WŽů

! ĂůůĞ ǀŽƌŵĞŶ ǀĂŶ ĚĂƚĂƉƌŽƚĞĐƟĞ ĞŶ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ͘ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ sDǁĂƌĞ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ǀŽŽƌ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ͕ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐ ĞŶ ! ŚLJďƌŝĚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ͘ DĞƚ njŝũŶ DŽĚĞƌŶ ĂƚĂ WƌŽƚĞĐƟŽŶͲƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ƌŝĐŚƚ ĚĞ ĚĂƚĂƉƌŽƚĞĐƟĞ ͲďĂĐŬƵƉͲ ĞŶ ƌĞĐŽǀĞƌLJƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ njŝĐŚ ŽƉ ŚĞƚ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ŵĂŬŬĞůŝũŬĞƌ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ŚƵŶ ĚĂƚĂ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ͕ ŇĞdžŝďĞů͕ ďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌ ĞŶ njŽ ŬƌĂĐŚƟŐ ŵŽŐĞůŝũŬ ƚĞ ďĞƐĐŚĞƌŵĞŶ͘ ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚŽŽƌ ŚĞƚ ƌĞĚƵĐĞƌĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŽƉĞƌĂƟŽŶĞůĞ ŬŽƐƚĞŶ ĞŶ ĚĞ ĐŽŵƉůĞdžŝƚĞŝƚ ƌŽŶĚŽŵ ĚĂƚĂƉƌŽƚĞĐƟĞ͕ ďĂĐŬƵƉ ĞŶ ƌĞĐŽǀĞƌLJ ĞŶ ĚĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ĞƚƌŽƵǁďĂĂƌŚĞŝĚ ŝƐ ŚŝĞƌďŝũ ǀĂŶnjĞůĨƐƉƌĞŬĞŶĚ ĚĞ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ĂůůĞ ĚĂƚĂƉƌŽƚĞĐƟĞ͕ ďĂĐŬƵƉ ĞŶ ƌĞĐŽǀĞƌLJ͘ dĞŶ ƐůŽƩĞ ŵŽĞƚĞŶ ĚĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ĞŶ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ŬƌĂĐŚƟŐ ŐĞŶŽĞŐ njŝũŶ ĚĞ ŵĞĞƐƚ

Z/ &K h^' / E sĞĞĂŵ ŚĞĞŌ ŚŝĞƌďŝũ ĞĞŶ ĚƌŝĞƚĂů ĨŽĐƵƐŐĞďŝĞĚĞŶ͘ Ž ǁŽƌĚƚ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ƟũĚ ĞdžƚƌĂ ĂĂŶĚĂĐŚƚ ŐĞŐĞǀĞŶ ĂĂŶ ŶŽŐ ďĞƚĞƌĞ ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ ƚĞŐĞŶ ƌĂŶƐŽŵǁĂƌĞ͘ ŝŶŶĞŶ ĚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ǀĂŶ ĚĞ ĚĂƚĂƉƌŽƚĞĐƟĞͲ͕ ďĂĐŬƵƉͲ ĞŶ ƌĞĐŽǀĞƌLJƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ǁŽƌĚĞŶ ĚĞ ŚƵŝĚŝŐĞ ! !

10 | Dutch IT-channel - 39

! ŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ŚĞƚ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌŽƌŬĞƐƚƌĂƟĞƉůĂƞŽƌŵ <ƵďĞƌŶĞƚĞƐ͘ Ğ ĚĂƚĂƉƌŽƚĞĐƟĞͲ͕ ďĂĐŬƵƉͲ ĞŶ ƌĞĐŽǀĞƌLJƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ŐĂĂƚ njŝĐŚ ŽŽŬ ŵĞĞƌ ƌŝĐŚƚĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ŽƉƟŵĂůŝƐĞƌĞŶ ĞŶ ŵŽĚĞƌŶŝƐĞƌĞŶ ǀĂŶ ! ďĞĚƌŝũǀĞŶ ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ njŽ ŽƉƟŵĂĂů ŵŽŐĞůŝũŬ ŬƵŶŶĞŶ ŝŶnjĞƩĞŶ͘ ĞŶŬ ŽŵƉůĞƚĞ ƉŽƌƚĂďŝůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĂƚĂ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ŝƐ ĠĠŶ ǀĂŶ ĚĞ ďĂƐŝƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ǀĂŶ sĞĞĂŵ͘ ŝƚ ĂůůĞƐ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ŐĞŚĞĞů ͚ƐŽŌǁĂƌĞͲ ĚĞĮŶĞĚ͕͛ njŽŶĚĞƌ ǀĞŶĚŽƌͲůŽĐŬŝŶ ĞŶ ǀŽůŐĞŶƐ ĚĞ ďĞƐƚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞͲ ĞŶ ! ZK D W >KK&d s > #"## ƌŽů ƐƚĂĂƚ͘ EŽƌŵĂĂů ŐĞĞŌ sĞĞǁĂŵ njĞůĚĞŶ ŽĨ ŶŽŽŝƚ ĞĞŶ ǀŽŽƌƵŝƚďůŝŬ͘ ,Ğƚ ďĞĚƌŝũĨ ƐƚĞůƚ ĂůƟũĚ ĚĂƚ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ŵĂĂƌ ŵŽĞƚ ĂĨǁĂĐŚƚĞŶ ǁĂŶŶĞĞƌ sŽŽƌ ϮϬϮϮ ƐƚĂĂŶ ǀĞĞů ŶŝĞƵǁĞ ǀĞƌƐŝĞƐ ǀĂŶ ĚĞ ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ sĞĞĂŵͲ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ĞŶ ͲƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ;ŵƵůƟͿ ĂŶĚĞƌĞ ƌŽůůĞŶ ǀŽŽƌ ĚĂƚĂƉƌŽƚĞĐƟĞ͕ ďĂĐŬƵƉ ĞŶ ƌĞĐŽǀĞƌLJ͘ ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ


DATA PROTECTION

!

^ĂůĞƐĨŽƌĐĞ͘ ĞnjĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ŝƐ ŝŶ ĞĞƌƐƚĞ ŝŶƐƚĂŶƟĞ ŝŶƚĞƌŶ ďŝũ ĚĞ ĚĂƚĂƉƌŽƚĞĐƟĞͲ͕ ďĂĐŬƵƉͲ ĞŶ ƌĞĐŽǀĞƌLJƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ďĂĐŬƵƉƉƉĞŶ ǀĂŶ ĂůůĞ ĞŝŐĞŶ ^ĂůĞƐĨŽƌĐĞͲĚĂƚĂ͘ Ğ ƚŽŽů ďůĞĞŬ njŽ ƐƵĐĐĞƐǀŽů͕ ĚĂƚ sĞĞĂŵ Ěŝƚ ŶƵ ĐŽŵŵĞƌĐŝĞĞů ƵŝƚƌŽůƚ͘ DĞƚ sĞĞĂŵ ĨŽƌ ^ĂůĞƐĨŽƌĐĞ ŬĂŶ ƐƉĞĐŝĮĞŬ ĂůůĞ ĚĂƚĂ Ƶŝƚ ^ĂůĞƐĨŽƌĐĞͲ ŐĞǀĂů ǀĂŶ ĚĂƚĂĐŽƌƌƵƉƟĞ͕ ƵŝƚǀĂů ǀĂŶ ĚĞ ĚŝĞŶƐƚ ŽĨ ŝŶƚĞŐƌĂƟĞƉƌŽďůĞŵĞŶ͕ njŽŶĚĞƌ ƉƌŽďůĞŵĞŶ ŶĂĂƌ ͚ĂŶLJ ƉŽŝŶƚ ŝŶ ƟŵĞ͛ ǁŽƌĚĞŶ ŚĞƌƐƚĞůĚ͘ Ğ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ŵĂĂŬƚ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ďĂĐŬƵƉƐ ǀĂŶ ĂůůĞ ^ĂůĞƐĨŽƌĐĞͲĚĂƚĂ͕ njŽĂůƐ ĂůůĞ ďĞƐƚĂŶĚĞŶ ĞŶ ĂƩĂĐŚŵĞŶƚƐ͕ ĂůůĞ ŽďũĞĐƚĞŶ ĞŶ ƌĞĐŽƌĚƐ͕ ĂůůĞ ŵĞƚĂĚĂƚĂ ĞŶ ĂůůĞ ǀĞůĚĞŶ ĞŶ ǀĞůĚǁĂĂƌĚĞŶ͘ ĞĚƌŝũǀĞŶ ďĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶ ŚŝĞƌŵĞĞ ŽŽŬ ĂĂŶ ŚĞƚ njŽŐĞŶŽĞŵĚĞ ͚ƐŚĂƌĞĚ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚLJ͛ͲƉƌŝŶĐŝƉĞ͘ ,ŝĞƌďŝũ ĚĞůĞŶ ^ĂĂ^ͲĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ ĞŶ ŚƵŶ ŬůĂŶƚĞŶ ŐĞnjĂŵĞŶůŝũŬ ĚĞ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ǀĞŝůŝŐƐƚĞůůĞŶ ǀĂŶ njŽǁĞů ĚĞ ^ĂĂ^ͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͕ ĂůƐ ĚĞ ŬůĂŶƚĞŶĚĂƚĂ ĞŶ ͲǁŽƌŬůŽĂĚƐ͘ Ğ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ ůĞŐƚ ĚĞ ĚĂƚĂƉƌŽƚĞĐƟĞͲ͕ ďĂĐŬƵƉͲ ĞŶ ƌĞĐŽǀĞƌLJƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ŝŶ ĚĞ D ͲƌĞŐŝŽ ŵĞĞƌ ĨŽĐƵƐ ŽƉ ĚŝƌĞĐƚĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞŶ ŵĞƚ ŐƌŽƚĞ ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞͲŬůĂŶƚĞŶ͘ sĞĞĂŵ ǁŝů njŝĐŚ ŚŝĞƌŵĞĞ ŚŽŐĞƌ ŝŶ ĚĞ ͚ƐƚĂĐŬ͛ ŵĂŶŽĞƵǀƌĞƌĞŶ Žŵ ŐƌŽƚĞ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ďĞƚĞƌ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ůĞǀĞƌĞŶ ǁĂƚ njŝũ ĞĐŚƚ ǁŝůůĞŶ͘ dŽĐŚ ŚŽĞǀĞŶ ĚĞ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ ĐŚĂŶŶĞůƉĂƌƚŶĞƌƐ ǀĂŶ sĞĞĂŵ͕ njŽĂůƐ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌƐ͕ ĐůŽƵĚͲ ĞŶ ƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ;s ^W͛ƐͿ͕ ŵĂŶĂŐĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞ

ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ;D^W͛ƐͿ͕ ǀĂůƵĞͲĂĚĚĞĚ ƌĞƐĞůůĞƌƐ ;s Z͛ƐͿ ĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ƌĞƐĞůůĞƌƉĂƌƚŶĞƌƐ njŝĐŚ ŐĞĞŶ ŐƌŽƚĞ njŽƌŐĞŶ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͕ ŐĞĞŌ ZŽďĞƌƚ :ĂŶ ƵůůĂĂƌƚ͕ ŝƌĞĐƚŽƌ ŚĂŶŶĞůƐ ĞŶĞůƵdž ĂĂŶ͘ ͞sĞĞĂŵ ůĞǀĞƌƚ njŝũŶ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ĞŶ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞ ĞŶĞůƵdž ĂĂŶ ĞĞŶ ďƌĞĞĚ ƉĂŬŬĞƚ ŐĂĂŶ ϭϬϬ ƉƌŽĐĞŶƚ ǀŝĂ ŽŶƐ ŬĂŶĂĂů͕ ĚĂĂƌŽŵ ďůŝũǀĞŶ ĐŚĂŶŶĞůƉĂƌƚŶĞƌƐ ĚŝĞ ĂůůĞ ĂŶĚĞƌĞ ĞŝŶĚŬůĂŶƚĞŶ ďĞĚŝĞŶĞŶ ǀŽŽƌ ŽŶƐ njĞĞƌ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘͟ ƵůůĂĂƌƚ njŝĞƚ ĚĂƚ ŽƉ Ěŝƚ ŵŽŵĞŶƚ ǀĞĞů ƌĞƐĞůůĞƌƐ ŽƉƐĐŚƵŝǀĞŶ ŶĂĂƌ ŚĞƚ ůĞǀĞƌĞŶ ǀĂŶ ŚLJďƌŝĚĞ ĚŝĞŶƐƚĞŶ͘ ,ŝĞƌďŝũ njŝũŶ njŝũ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ĂůƐ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ ƌĞƐĞůůĞƌ ĂĐƟĞĨ͕ ŵĂĂƌ ůĞǀĞƌĞŶ ŽŽŬ njĞůĨ ;ŵĂŶĂŐĞĚͿ ĚŝĞŶƐƚĞŶ͘ ͞sŽŽƌĂů ŽŵĚĂƚ ĚĞ ŬůĂŶƚĞŶ ŚŝĞƌŽŵ ǀƌĂŐĞŶ͕ ŽŵĚĂƚ njĞ njĞůĨ ĚĞ ĐŽŵƉůĞdžŝƚĞŝƚ ƌŽŶĚŽŵ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ĚĂƚĂƉƌŽƚĞĐƟĞ͕ ĐůŽƵĚ ĞŶ ƐĞĐƵƌŝƚLJ ŶŝĞƚ ŬƵŶŶĞŶ ďŝũďĞŶĞŶ ĞŶ ĚĂĂƌǀŽŽƌ ŽŽŬ ŐĞĞŶ ŐĞƐĐŚŝŬƚ ƉĞƌƐŽŶĞĞů ǀŝŶĚĞŶ͘͟ ĞĚƌŝũǀĞŶ ŬŝũŬĞŶ ŽŽŬ ŶĂĂƌ ĚĞ KW y ǀĞƌƐƵƐ W y ĞŶ ŵĂŬĞŶ ĚĂĂƌŽƉ ĚĞ ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ ĞĞƌĚĞƌ ĚŝĞŶƐƚĞŶ Ƶŝƚ ƚĞ ďĞƐƚĞĚĞŶ͘ ͞ ŝƚ ŵĂĂŬƚ ĂůůĞƐ ŇĞdžŝďĞůĞƌ ĞŶ ƌĞƐĞůůĞƌƐ ŬƵŶŶĞŶ ŚƵŶ ŬůĂŶƚĞŶ ŚŝĞƌďŝũ ĞĐŚƚ ŽŶƚnjŽƌŐĞŶ͘͟ sĞĞĂŵ ǀƌĂĂŐƚ njŝũŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ĞŶ ƌĞƐĞůůĞƌƐ ŵĞĞ ƚĞ ĚĞŶŬĞŶ ŝŶ Ěŝƚ ŽŶƚnjŽƌŐŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐ͘ sŽůŐĞŶƐ ƵůůĂĂƌƚ ŝƐ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĚĂƚ njŝũ ŚƵŶ ŬůĂŶƚĞŶ ŚĞůƉĞŶ ďŝũ ĞĞŶ ŝŶƚĞŐƌĂĂů ĚĂƚĂďĞŚĞĞƌ͕ ĚƵƐ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ĚĂƚĂ ďĂĐŬƵƉͲ ĞŶ ƌĞĐŽǀĞƌLJ͘ ͞ Ğ ŵŽĞƚĞŶ ŚƵŶ ŬůĂŶƚĞŶ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŶĂĂƌ ŚƵŶ ďĂĐŬƵƉͲ ĞŶ ƌĞĐŽǀĞƌLJƉƌŽĐĞƐƐĞŶ ǀƌĂŐĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ŚŽĞ ŚĞƚ ŵĞƚ ŚƵŶ ďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐ ƚĞŐĞŶ ƌĂŶƐŽŵǁĂƌĞ ŝƐ ŐĞƐƚĞůĚ ĞŶ ŽĨ njŝũ ŽǀĞƌ <ƵďĞƌŶĞƚĞƐ͕ ŚLJďƌŝĚ ĐůŽƵĚ ĞŶ ŵƵůƟĐůŽƵĚ ŚĞďďĞŶ ŶĂŐĞĚĂĐŚƚ͘ ,ŝĞƌŵĞĞ ŬƵŶŶĞŶ ŽŶnjĞ ĐŚĂŶŶĞůƉĂƌƚŶĞƌƐ ŵŽŽŝĞ ďƌŽŶŶĞŶ ǀĂŶ ƚĞƌƵŐŬĞƌĞŶĚĞ ŝŶŬŽŵƐƚĞŶ ŬƌŝũŐĞŶ͘͟ ^d W E Z >/ Ed/ ͳ KEE D Ed E ǀĂƐƚĞ ůŝĐĞŶƟĞƐ ŶĂĂƌ ŚĞƚ ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶŵŽĚĞů ŐŽĞĚ ǀĞƌůŽŽƉƚ͘ ͞KŶnjĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌƐ ĞŶ ĐŚĂŶŶĞůƉĂƌƚŶĞƌƐ ŬƵŶŶĞŶ ŬůĂŶƚĞŶ ŐŽĞĚ ƵŝƚůĞŐŐĞŶ ǁĞůŬĞ ǀŽŽƌĚĞůĞŶ ͚ƐƵďƐĐƌŝƉƟŽŶͲďĂƐĞĚ͛ ůŝĐĞŶƟĞƐ ŚĞďďĞŶ ƚĞŐĞŶŽǀĞƌ ͚ƉĞƌƉĞƚƵĂů͛ ůŝĐĞŶƟĞƐ͘ sŽŽƌ ŽŶnjĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ĞŶ ƌĞƐĞůůĞƌƐ ŝƐ ŚĞƚ ĚĂĂƌďŝũ ĞĞŶ ǀŽŽƌĚĞĞů ĚĂƚ ĚĞ ŵĂƌŐĞ ǀŽŽƌ ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐŐĞďĂƐĞĞƌĚĞ ůŝĐĞŶƟĞƐ ŚŽŐĞƌ ůŝŐƚ ĚĂŶ ĚŝĞ ǀŽŽƌ ƉĞƌƉĞƚƵĂů ůŝĐĞŶƟĞƐ͘͟ KŽŬ 'ƌĂŚĂŵ ƌŝĐŚ͕ sW D WĂƌƚŶĞƌ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ŝƐ ďůŝũ ŵĞƚ ŚŽĞ ŚĞƚ ƉĂƌƚŶĞƌĞĐŽƐLJƐƚĞĞŵ njŝĐŚ ŝŶ ĚĞ ƌĞŐŝŽ ŽŶƚǁŝŬŬĞůƚ͘ ,ŝũ njŝĞƚ ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ƚĞƌƌĞŝŶĞŶ ǁĂĂƌ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ĞŶ ƌĞƐĞůůĞƌƐ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ƟũĚ ǀĂŶ ŬƵŶŶĞŶ ŐĂĂŶ ƉƌŽĮƚĞƌĞŶ ĂůƐ njŝũ ŚƵŶ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ƵŝƚďƌĞŝĚĞŶ ĞŶ ĚĂĂƌďŝũ ĚĞ ũƵŝƐƚĞ ĞdžƉĞƌƟƐĞ ůĞǀĞƌĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ĚŝŐŝƚĂůĞ ƚƌĂŶƐŝƟĞ ǀĂŶ ŚƵŶ ŬůĂŶƚĞŶ͘ sŽůĚŽĞŶĚĞ ǁĞƌŬ ĂĂŶ ĚĞ ǁŝŶŬĞů ĚƵƐ͕ njŽ ŬŽŶĚĞŶ ĚĞ WƌŽWĂƌƚŶĞƌ ^Ƶŵŵŝƚ ϮϬϮϮ ŝŶ ŵƐƚĞƌĚĂŵ ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶ͘

Dutch IT-channel - 39 | 11


“RISE with SAP biedt organisaties businesstransformatie as a service” :ŽŚĂŶ ǀĂŶ >ĞĞƵǁĞŶ

/^ ǁŝƚŚ ^ W ŝƐ ĞĞŶ ďƌĞĞĚ ƉůĂƞŽƌŵ ŵĞƚ ŐĞďƵŶĚĞůĚĞ ĞŶ ŽƉ ĞůŬĂĂƌ ĂĨŐĞƐƚĞŵĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĂƚ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ŚĞůƉƚ Žŵ ŬůĂĂƌ ƚĞ njŝũŶ ǀŽŽƌ ŶƵ ĞŶ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ͘ /Ŷ ĚŝĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ͕ ŝŶ ϮϬϮϱ Žŵ ƉƌĞĐŝĞƐ ƚĞ njŝũŶ͕ ŚĞĞŌ ĚĞ ĐůŽƵĚ ZWͲŵĂƌŬƚ ĞĞŶ ƚŽƚĂůĞ ǁĂĂƌĚĞ ǀĂŶ ϰϱ ŵŝůũĂƌĚ ĚŽůůĂƌ͕ ŝƐ ĚĞ ǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐ ǀĂŶ ^ W͘ ͞<ůĂŶƚĞŶ ǁŝůůĞŶ ƐŶĞůůĞƌ ŝŶŶŽǀĞƌĞŶ ĞŶ ƐůŝŵŵĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ ƚŽĞƉĂƐƐĞŶ ĚŝĞ ŵĞĞŬŽŵĞŶ ŵĞƚ ŶŝĞƵǁĞ ƌĞůĞĂƐĞƐ ŝŶ ĚĞ ĐůŽƵĚ͕͟ njĞŐƚ sĂŶ ĚĞƌ >ŝŶŐĞŶ͘ ͞ Ğ ŚĞďďĞŶ ĚĂĂƌŽŵ ŶƵ Ăů ĚĞ ďĞŚŽĞŌĞ Žŵ ŶĂĂƌ ĚĞ ĐůŽƵĚ ƚĞ ďĞǁĞŐĞŶ ĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ďƵƐŝŶĞƐƐŵŽĚĞůůĞŶ ĂĂŶ ƚĞ ďŽƌĞŶ͕ njŽ ŵĞƌŬƚ ĚĞ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌ͘ Z/^ ǁŝƚŚ ^ W ŚĞůƉƚ ŬůĂŶƚĞŶ Žŵ ŵĞƚ ǁĂƚ njĞ ŝŶ ĂůůĞ ũĂƌĞŶ ŚĞďďĞŶ ŽƉŐĞďŽƵǁĚ ƚŽĐŚ ŶĂĂƌ ĚĞ ĐůŽƵĚ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ĞŶ Žŵ ǀĂŶĚĂĂƌƵŝƚ ŵĞĞƌ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ƚĞ ŬƌŝũŐĞŶ Žŵ ƚĞ ŽƉƟŵĂůŝƐĞƌĞŶ ĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ŝŶŶŽǀĂƟĞƐ ƚŽĞ ƚĞ ƉĂƐƐĞŶ͘͟ dĞŐĞŶ ĚŝĞ ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚ ǁĞƌĚ Z/^ ǁŝƚŚ ^ W ĚĂĂƌŽŵ ƌƵŝŵ ĞĞŶ ũĂĂƌ ŐĞůĞĚĞŶ ŐĞůĂŶĐĞĞƌĚ ĞŶ ĚĞ ǀƌĂĂŐ ŝƐ ƐŝŶĚƐĚŝĞŶ ŐƌŽŽƚ͘ EĂŐĂƌĂũĂŶ ǁĞĞƚ ǁĞů ǁĂĂƌŽŵ͘ ͞KŶnjĞ ƐŽŌǁĂƌĞ ŚĞĞŌ ĚŽŽƌ ĚĞ ũĂƌĞŶ ŚĞĞŶ ĂůƟũĚ ĐĞŶƚƌĂĂů ŐĞƐƚĂĂŶ ďŝũ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟĞ ǀĂŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͕ ŽĨ ŚĞƚ ŶƵ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ĮŶĂŶĐĞ͕ ,Z͕ ůŽŐŝƐƟĞŬ ŽĨ ŝĞƚƐ ĂŶĚĞƌƐ ŝƐ͘ ŽŽƌ ĚĞ ĐůŽƵĚ ŬƵŶŶĞŶ ŬůĂŶƚĞŶ ĚŝĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟĞ ŶƵ ǀĞƌƐŶĞůůĞŶ͘ Ğ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ ǀŽŽƌ ŚĞŶ njŝƚ ŝŶ ŚĞƚ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ ǀĂŶ ĚŝĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟĞ͘ Ğ ĐůŽƵĚ

12 | Dutch IT-channel - 39

ŽƉ ĞĞŶ ŐŽĞĚĞ ŵĂŶŝĞƌ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ ŬŽƐƚ ƟũĚ ĞŶ ǀƌĂĂŐƚ Žŵ ĞdžƉĞƌƟƐĞ͕ ŵĂĂƌ ĚĂƚ ŝƐ ŶŝĞƚ ĚĞ ŬĞƌŶĐŽŵƉĞƚĞŶƟĞ ǀĂŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘ Ğ ǁŝůůĞŶ njŝĐŚ ĨŽĐƵƐƐĞŶ ŽƉ ĚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐͲ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟĞ͘ DĞƚ Z/^ ǁŝƚŚ ^ W ŚĞůƉĞŶ ǁĞ njĞ ŵĞƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŶ͕ njŽĂůƐ ǁĞ ĂůƟũĚ Ăů ĚĞĚĞŶ͕ ŵĂĂƌ ĚĂŶ ŝŶ ĞĞŶ ĐůŽƵĚǁĞƌĞůĚ͕ ǁĂĂƌďŝũ ǁĞ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ŬůĂŶƚĞŶ ĞŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ďƵƐŝŶĞƐƐŝŶŶŽǀĂƟĞ ĂĂŶũĂŐĞŶ͘͟ ĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĂƐƉĞĐƚ ĚĂĂƌďŝũ ŝƐ ŚĞƚ ŽŵŐĂĂŶ ŵĞƚ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ /dͲƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͕ njŽ ŐĞĞŌ Śŝũ ĂĂŶ͘ ͞tĞ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ ŽŶnjĞ ĞdžƉĞƌƟƐĞ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ƵƐŝŶĞƐƐ WƌŽĐĞƐƐ /ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ ĞŶ WƌŽĐĞƐƐ KƉƟŵŝnjĂƟŽŶ Žŵ ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ ŝŶnjŝĐŚƚĞůŝũŬ͕ ƐŝŵƉĞůĞƌ ĞŶ ŵĞĞƌ ŐĞƐƚĂŶĚĂĂƌĚŝƐĞĞƌĚ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘ ŽŽƌ ĚĞ ũĂƌĞŶ ŚĞĞŶ ŬŽŵƚ Ğƌ ďŝũ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ĐŽŵƉůĞdžŝƚĞŝƚ ďŝũ͘ DĞƚ Z/^ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ĚĂƚ ŽŵŬĞƌĞŶ͘ sĞƌŐĞůŝũŬ ŚĞƚ ŵĞƚ ĞĞŶ ǀĞƌŚƵŝnjŝŶŐ͕ ǁĂŶƚ ĚĂĂƌ ůŝũŬƚ ĚĞ ŽǀĞƌŐĂŶŐ ŶĂĂƌ ĚĞ ĐůŽƵĚ ŽƉ͘ EĂ ĞĞŶ ƉĂĂƌ ũĂĂƌ ŬŽŵ ũĞ ŵĞĞƐƚĂů ŶŽŐ ĚŽnjĞŶ ŝŶ ĚĞ ŐĂƌĂŐĞ ƚĞŐĞŶ ǁĂĂƌǀĂŶ ũĞ ũĞ ĂĨǀƌĂĂŐƚ ǁĂĂƌŽŵ ũĞ ĚŝĞ ƐƉƵůůĞŶ ŚĞďƚ ŵĞĞŐĞŶŽŵĞŶ͘ tŝũ njŽƌŐĞŶ ĞƌǀŽŽƌ ĚĂƚ ũĞ ďŝũ ĚĞ ǀĞƌŚƵŝnjŝŶŐ ŶĂĂƌ Z/^ ǁŝƚŚ ^ W ĂůůĞĞŶ ŵĞĞŶĞĞŵƚ ǁĂƚ ũĞ ŝŶ ŚĞƚ ŶŝĞƵǁĞ ŚƵŝƐ ŶŽĚŝŐ ŚĞďƚ͘͟ Z/^ ǁŝƚŚ ^ W ŚĞůƉƚ ^ W Žŵ ĚƌŝĞ ďĞůĂŶŐƌŝũͲ ŬĞ ďĞůŽŌĞŶ ĂĂŶ ŬůĂŶƚĞŶ ǁĂĂƌ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘ ,Ğƚ ďĞĚƌŝũĨ ŶĞĞŵƚ ŚĞƚ ǀŽŽƌƚŽƵǁ ŵĞƚ ŝŶĚƵƐͲ

ƚƌŝģůĞ ŝŶŶŽǀĂƟĞ ǀŽŽƌ ŽŵnjĞƚŐƌŽĞŝ ĞŶ ŵĞĞƌ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ͕ ŚĞƚ njŽƌŐƚ ǀŽŽƌ ĐŽŶƟŶƵ ŝŶͲ njŝĐŚƚ Žŵ ďĞĚƌŝũĨƐƉƌŽĐĞƐƐĞŶ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ŽƉƟͲ ŵĂůŝƐĞƌĞŶ ĞŶ ŚĞƚ ŚĞůƉƚ ĞŝŶĚŬůĂŶƚĞŶ Žŵ ŽƉ ĞĞŶ ƐƵĐĐĞƐǀŽůůĞ ŵĂŶŝĞƌ͕ ŵĞƚ ĞĞŶ ǀĞƌƚƌŽƵǁͲ ĚĞ ƉĂƌƚŶĞƌ͕ ŝŶ ĂůůĞ njĂŬĞůŝũŬĞ ďĞŚŽĞŌĞŶ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ ǀŽŽƌnjŝĞŶ͘ Z/^ ǁŝƚŚ ^ W ďĞǀĂƚ ŽŶͲ ĚĞƌ ŵĞĞƌ ĞĞŶ ĐŽŵƉůĞĞƚ ĐůŽƵĚƉůĂƞŽƌŵ ǀŽŽƌ ŝŶŶŽǀĂƟĞ ĞŶ ŝŶƚĞŐƌĂƟĞ͕ ŵĞƚ ƌƵŝŵ ϭϴϬϬ ǀŽŽƌĂĨ ŐĞďŽƵǁĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƟĞƐ ĞŶ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ϮϭϬϬ W/͛Ɛ ƉůƵƐ ƵŶŝĨŽƌŵĞ ůŽǁͲĐŽĚĞ ĞŶ ŶŽͲ ĐŽĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘ KŽŬ njŝũŶ Ğƌ ŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ ĐůŽƵĚŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ǀŽŽƌ Ϯϱ ƐĞĐƚŽƌĞŶ͕ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝͲ ƚLJ ŽŶƚƌŽů dŽǁĞƌ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ĞŶ ƉƌŽĐĞƐĂŶĂůLJͲ ƐĞ ĞŶ <W/ͲǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐĞŶ͘ ͞tĂƚ ŝŬ ŚĞƚ ŵŽŽŝĞ ǀŝŶĚ ǀĂŶ Z/^ ŝƐ ĚĂƚ ŚĞƚ ĞĐŚƚ ŽŶŵŝĚĚĞůůŝũŬĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽƉ ĚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŚĞĞŌ͕͟ ŐĞĞŌ sĂŶ ĚĞƌ >ŝŶŐĞŶ ĂĂŶ͘ ͞,Ğƚ ŵĂĂŬƚ ĂůůĞƐ ƚĂƐƚďĂĂƌ ĞŶ ŵĞĞƚďĂĂƌ͘ ^ŽŵŵŝͲ ŐĞ ŬůĂŶƚĞŶ ďĞƐƚĞĚĞŶ ϱϬ ƚŽƚ ϱϱ ƉƌŽĐĞŶƚ ǀĂŶ ŚƵŶ /dͲďƵĚŐĞƚ ĂĂŶ ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͘ ůƐ ũĞ ĚĂƚ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŬƵŶƚ ǀĞƌŵŝŶĚĞƌĞŶ͕ ĚĂŶ ŐĞĞĨ ũĞ ŬůĂŶƚĞŶ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ Žŵ ƚĞ ŝŶǀĞƐƚĞƌĞŶ ŝŶ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŝŶŶŽǀĂƟĞ͘ ,Ğƚ ŝƐ ŵŽŽŝ Žŵ ĚĂĂƌ ŵĞƚ ŬůĂŶƚĞŶ ŽǀĞƌ ƚĞ ƉƌĂƚĞŶ͘ Ăƚ njŝũŶ ŐĞĞŶ /dͲĚŝƐĐƵƐƐŝĞƐ͘͟ ͞Z/^ ǁŝƚŚ ^ W ŝƐ Ğƌ ŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ ǀŽŽƌ ďĞͲ ƐƚĂĂŶĚĞ ^ W ϲ͘ϬͲŬůĂŶƚĞŶ ĚŝĞ ǁŝůůĞŶ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŶ ŶĂĂƌ ^ W ^ͬϰ, E ůŽƵĚ͕ ǀŽŽƌ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ^ W ^ͬϰ, E ŽŶ ƉƌĞŵŝƐĞͲ


AS A SERVICE

!& ! ) ! "( $%& ## ! ! $ "' ! (""$ $ ( ! ŶŝĞƵǁ njŝũŶ ŵĞƚ ^ W ZW͕͟ ŐĞĞŌ sĂŶ ĚĞƌ >ŝŶ5 ! !0 & % "! $ & ( $ ! ! ( " #"! !& !. ," & ' &0 2 & !5 ! ! "%& ! ) 48 ! ! #' " #$ ( & "' 0 $! %& ! ) !%&5 ( $ ! ! ! &"" %. ) $"! $ ! 5 ! %% !& % ' # $ 5 ƟĞ͘ Ăƚ ůĂĂƚƐƚĞ ǀĞƌůŽŽƉƚ ǀŝĂ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŽĨ ǀŝĂ $( %0 $ " #"! !& % & ) ! '% ! %% $" %% !& ! " ! ! ! " #$" %% ! %% ! "#5 ! ') ! $ & '!! ! )"$ !. ," % "5 & % $ 0 ! "( ! ! & ƵƐŝŶĞƐƐ dĞĐŚŶŽůŽŐLJ WůĂƞŽƌŵ ĂĂŶ͗ ĞĞŶ ĐůŽƵĚƉůĂƞŽƌŵ ŵĞƚ ƐůŝŵŵĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ǀŽŽƌ ŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ ĞdžƚĞŶƟĞƐ͕ ŝŶƚĞŐƌĂƟĞ ĞŶ ĚĂ5 & ! !&0 % ( ! ) & '% ! %% &)"$ !. ) $ & $ &)"$ ! & %% & !& ! &)"$ "! $ ( !03 & ) & " & ( $ ! $ ďĞůŽŌĞ ǀĂŶ ĠĠŶ ŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ ĚŝĞ ĂůůĞƐ ĚĞŬƚ͘ EĂŐĂƌĂũĂŶ͗ ͞ ƌ njŝũŶ ǀĞĞů ƉĂƌƟũĞŶ ĚŝĞ ( $% ! !%& ! ( $ !. $ ! $' $ , & % "# $ & ( $0 , ! $ '% ( $ !&)""$ (""$ & " , & ($ ! %0 !& % ' & ! ! !

& % ( ! "!%03 & & !& (" !% ! & & # $&! $% ! $" %# ! ! & ( $ 0 !& ! , %0 2 ) $ ! $ ! ( % ! & $ %""$& ! ! $ # $&! $%0 '!& ) & , ! % " " !. ) $ ! $' $ , ! , ! " & " ! $&0 !& ! # $ " " % ' & ! " & %% ! ' & %& & ! ! # $&! $ ! $ ', . $ ) , ! ! ( ! % ( $ !&)""$ ! ! ! $"& "( $ " # ! %#$ 03

' & & '!! ! ! ) & &" (" ) $ ( ! ) & %03 & ! " ! &$ ! ! ! % $""&. ," ( $ ' & 0 2 $ % !' ! !& $ ( ($ ! $ "!, $! ! ' . ! & ! " 0 $ ! , & "!& !& ) !0 $ !. ,") # $&! $% % !& !. ! $' & # ! ) & !& $ %% !& % ! $ ŝŶ njŝũŶ ŽĨ ŚĂĂƌ ĞŝŐĞŶ ƟũĚ ŵĞĞ ĂĂŶ ĚĞ ƐůĂŐ͘ ( %& ! $ &$ ! ! ! ( & ŚƵď ŽŽŬ ĞĞŶ ŝŶƚĞƌĂĐƟĞĨ ĚĞĞů͕ ǁĂĂƌŝŶ ũĞ "!, *# $&% ($ ! '!& %& !03

2 $ ( ! )"$ ! "! $%& '! ""$ # $&! $% ," % 1% ! %+%& !& $ &"$%0 ""$ ! % ) & ! ) " " '! %& ! !& !. , , ! & ! ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟĞ͕ ǀŽŽƌ ůĂŶŐĞƌĞ ƟũĚ ĂĂŶ njŝĐŚ ƚĞ ! ! ( ! "!! !&% " 3. , & $ !0 2 , ! %+%& !& $ &"$% ŽŽŬ ŶŝĞƵǁĞ ŽƉƟĞƐ ďŽƵǁĞŶ ĚŝĞ njĞ ĂĚĚŝƟŽŶĞĞů ĂĂŶ Z/^ ǁŝƚŚ ^ W ĂĂŶďŝĞĚĞŶ͕ ," & , ) $ &" (" !03 "! $%& '!& # $&! $% "# ( $% ! ! $ !0 ! $ ! !/ 2 ( ! , ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ Žŵ njŝĐŚ ƚĞ ĐĞƌƟĮĐĞƌĞŶ ŽƉ & ! % 0 &$ ! ! # $&! $% $! %& "" ! #$ 5% %. & #$ % !& $ ! ( ! ! "# "%% ! 0 # ! , " "

! % ! $ ! % $ %#"!% (" !% $ ! %# & ' $0 2 $ ! !($ ! ( ! $ ( ! ( ! $ ŐƌŽŽƩĞƐ͘ ^ŝŶĚƐ ĚĞ ůĂŶĐĞƌŝŶŐ ŐƌŽĞŝĚĞ ĚĞ " , & ( ! ) & ! ! $ ! & 88: #$" !& &'%% ! & $%& ! ( $ ) $& ! & 897 #$" !& ! $ " ""$ 03 & %' % ( ! ) & # %& (" !% ! $ ! ! ( % ( ! 0 2 % ) & ) " ! ! # !! ! ) ! %& & !& !&$ 0 % ! $ $ %' & & ! ! ĚĞ ƐƵĐĐĞƐƐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ůĂĂƚƐƚĞ ƟũĚ͕ ǁĂĂƌŽŶĚĞƌ & ) & . ! " ! ) & $ " 03

Dutch IT-channel - 39 | 13


The World’s Most Important Gathering of CIOs and IT Executives™ 7 – 10 November 2022 | Barcelona, Spain gartner.com/eu/symposium

Guiding CIOs and IT executives to accelerate digital business

Join us for the technology, insights and trends shaping the future of IT and business Hot topics • Architecture, platforms and software engineering • Data, analytics and AI • Cloud, infrastructure and operations • Customer and citizen experience

• Cybersecurity and risk management • Sustainable business and ESG • Digital business acceleration • Executive leadership • IT investment and value

Learn More © 2022 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. EVTM_948_1803651

• • • •

The future of work Innovation and disruption Operational models Strategic planning and execution • Talent, culture and change

gartner.com/eu/symposium


CHANNEL HIGHLIGHT

Een security team dat voor de troepen uitloopt >^ , d KD ^ hZ/dz ' d͕ D ' : >^ /dͳKZ' E/^ d/ E/ d ,d Z & /d E E>KW E͘ < Z t EE Z : d/d > s E ^d >Kh WZKs/ Z s E E Z> E ,KK' t/> ,Kh E͘ ,KE Z E W ZdE Z^ E ,hE h/ E E <> Ed E s ZdZKht E ' >/:<^ KW hE/^ Zs Z KD t d Z / ,d ^ hZ/dz d / E KW ,hE ^ Zs/ ^͘ KD s />/', / >d/: dKWͳK&ͳD/E d > d E /:E , &d hE/^ Zs Z E ^ hZ/dz > E' ^d > ͘ ZE ^d tKZ d ' K ,d E Z E ^ hZ/dz E'/E Z KD , d ^ hZ/dz d D KDW> d d D < E͘

ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƟĞƐ ƉƌŽĂĐƟĞĨ ǁŽƌĚĞŶ ŽƉŐĞůŽƐƚ ĞŶ ĚĂƚ ƐŽŌǁĂƌĞ ǀĞŝůŝŐ ĞŶ njŽŶĚĞƌ ĚŽǁŶƟŵĞ ĚŽŽƌĚƌĂĂŝƚ͘ ZŝĞŵĞƌƚ DŽůĞŵĂŶ͕ DĂŶĂŐĞƌ YƵĂůŝƚLJ ĂŶĚ ƐƐƵƌĂŶĐĞ͕ ŬƌŝũŐƚ ƌĞŐĞůŵĂƟŐ ĞŶ ŝŬ ůŝĐŚƚ ŽŶƐ ďĞůĞŝĚ ĚĂŶ ŽŽŬ ŐƌĂĂŐ ƚŽĞ͘ /Ŭ ďĞŶ Ğƌ ƚƌŽƚƐ ŽƉ ĚĂƚ ǁĞ Ăů ũĂƌĞŶ ǀƌŝũǁĞů ŵŽĞŝƚĞůŽŽƐ ĚŽŽƌ ƐĞĐƵƌŝƚLJ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ŚĞĞŶŬŽŵĞŶ͘ ^ĞĐƵƌŝƚLJ ŝƐ ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĚ ŝŶ ĂůůĞ ůĂŐĞŶ ǀĂŶ ŽŶnjĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͕ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ŶĞĞŵƚ ŚŝĞƌŝŶ njŝũŶ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ͘͟ E >/d d D KW ^ hZ/dz EƵ hŶŝƐĞƌǀĞƌ ƐŶĞů ŐƌŽĞŝƚ Ͳ njŽǁĞů ŽƌŐĂŶŝƐĐŚ ĂůƐ ĚŽŽƌ ŽǀĞƌŶĂŵĞƐ ʹ ǁŽƌĚƚ ŚĞƚ ŶŽŐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ Žŵ njĂŬĞŶ ĂůƐ ƐĞĐƵƌŝƚLJ ĞŶ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ŝŶ ŚĞƚ E ǀĂŶ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ǀĂƐƚ ƚĞ ůĞŐŐĞŶ͘ ͞ Ğ ƟũĚ ŝƐ ŚŝĞƌ ŶƵ ƌŝũƉ ǀŽŽƌ͕͟ ǀĞƌƚĞůƚ ĞŶŶŝƐ <ƵŝũƐ͕ DĂŶĂŐĞƌ DĂŶĂŐĞĚ ^ĞƌǀŝĐĞƐ͘ ͞tĞ ŵĂŬĞŶ ĞĞŶ ĨŽƌƐĞ ŐƌŽĞŝ ĚŽŽƌ ĞŶ ĚĂĂƌŵĞĞ ŶĞŵĞŶ ŽŽŬ ĚĞ ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ ƚŽĞ͘ tĞ ŵŽĞƚĞŶ ŽŶnjĞ ŶĞƚǁĞƌŬĞŶ ďĞƐĐŚĞƌŵĞŶ ƚĞŐĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ŐĞĂǀĂŶĐĞĞƌĚĞƌĞ ŵĂůǁĂƌĞ͕ ƉŚŝƐŚŝŶŐ͕ ǀŝƌƵƐƐĞŶ͕ ŚĂĐŬŝŶŐ

ǀƌŽĞŐ ŽĨ ůĂĂƚ ŵĞĞ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘ tŝũ ĚƵƐ ŽŽŬ͘͟ ZĞĚĞŶ ǀŽŽƌ hŶŝƐĞƌǀĞƌ Žŵ njŝũŶ ďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐƐĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ŚŽŐĞƌ ŶŝǀĞĂƵ ƚĞ ƟůůĞŶ͘ sĂŶ ĞĞŶ ƐŝƚƵĂƟĞ ǀĂŶ ďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐƐĞdžƉĞƌƚƐ ŽƉ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ƉůĞŬŬĞŶ ŝŶ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͕ ǁŽƌĚƚ Ğƌ ŶƵ ĞĞŶ ĐĞŶƚƌĂĂů͕ ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ ^ĞĐƵƌŝƚLJ dĞĂŵ ĂĂŶŐĞƐƚĞůĚ͘ ĞŶŶŝƐ ǀĞƌǀƵůĚĞ ƌƵŝŵ ǀŝũĨ ũĂĂƌ ĚĞ ƌŽů ǀĂŶ ^ĞĐƵƌŝƚLJ KĸĐĞƌ ĞŶ ŚĞůƉƚ ďŝũ ŚĞƚ ĂĂŶƐƚĞůůĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ƚĞĂŵůĞĚĞŶ͘ ƌ ŝƐ ĞĞŶ ^ĞĐƵƌŝƚLJ >ĞĂĚ ďĞŶŽĞŵĚ ĚŝĞ ďŝŶŶĞŶŬŽƌƚ ǀĂŶ ƐƚĂƌƚ ŐĂĂƚ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ njŽĞŬƚ hŶŝƐĞƌǀĞƌ ŶŽŐ ĞĞŶ ^ĞĐƵƌŝƚLJ ŶŐŝŶĞĞƌ Žŵ ŚĞƚ >K'&/> ^W/dd Z E ^,/&d > &dͳ E< Z ƌ ŝƐ ŐĞŶŽĞŐ ƚĞ ĚŽĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ ĐŽůůĞŐĂ͕ ǁĞƚĞŶ ĞŶŶŝƐ ĞŶ ZŝĞŵĞƌƚ͘ ƌ ůŝŐŐĞŶ ŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ ŬůĂĂƌ Žŵ ŐĞŢŵƉůĞŵĞŶƚĞĞƌĚ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ͕ ŵĂĂƌ njĞ ŬŝũŬĞŶ ǀŽŽƌĂů Ƶŝƚ ŶĂĂƌ ŝĞŵĂŶĚ ĚŝĞ njĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ĞŶ ƉƌŽĂĐƟĞĨ ƚĞ ǁĞƌŬ ŐĂĂƚ͘ ͞tĞ njŽĞŬĞŶ ĞĞŶ ĞŶŐŝŶĞĞƌ ĚŝĞ ŐƌĂĂŐ ŝŶ ůŽŐĮůĞƐ ƐƉŝƚ͕ njĂŬĞŶ ŵĞƚ ĞůŬĂĂƌ ŝŶ ǀĞƌďĂŶĚ ďƌĞŶŐƚ͕ ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ ŝŶƐĐŚĂƚ ĞŶ ŚŝĞƌ ĂĐƟĞ ŽƉ ŽŶĚĞƌŶĞĞŵƚ͕͟ njĞŐƚ ĞŶŶŝƐ͘ ͞ ĞŶƚũĞ ĚŝĞ ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ ŝŶ ƐƚĂĂƚ ŝƐ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐ ǀĂŶ ƐĞĐƵƌŝƚLJ ĞŶ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ŽǀĞƌ ƚĞ ďƌĞŶŐĞŶ ŶĂĂƌ ĂůůĞ ůĂŐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘ /ĞŵĂŶĚ ŵĞƚ ĞĞŶ ͚ƐŚŝŌ ůĞŌ͛ ŵŝŶĚƐĞƚ ĞŶ ĚŝĞ ŚŝĞƌŽƉ ŬĂŶ ƐƚƵƌĞŶ͘͟ 'K / ͍ ' D Z K E͊ Ğ ĨƵŶĐƟĞ ǀĂŶ ^ĞĐƵƌŝƚLJ ŶŐŝŶĞĞƌ ŝƐ͕ ŶĞƚ ĂůƐ ĚŝĞ ǀĂŶ ^ĞĐƵƌŝƚLJ >ĞĂĚ͕ ŶŝĞƚ ŝŶ ďĞƚŽŶ ŐĞŐŽƚĞŶ͘ ĞŝĚĞ ĨƵŶĐƟĞƐ njŝũŶ ŶŝĞƵǁ ŝŶ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĞŶŶŝƐ͗ ͞ ůƐ ũĞ ĞĞŶ ŐŽĞĚ ŝĚĞĞ ŚĞďƚ ŽĨ ĞƌŐĞŶƐ ŬĂŶƐĞŶ ǀŽŽƌ ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ njŝĞƚ͕ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŵĞƚ ŶŝĞƵǁĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕ ĚĂŶ ŬƌŝũŐ ũĞ ƌĞĂƟǀŝƚĞŝƚ ĞŶ ĞŝŐĞŶ ŝŶŝƟĂƟĞĨ ǁŽƌĚĞŶ ďŝũ hŶŝƐĞƌǀĞƌ njĞĞƌ ŐĞǁĂĂƌĚĞĞƌĚ ĞŶ ĚƌĂŐĞŶ ďŝũ ĂĂŶ ŽŶƐ ƐƵĐĐĞƐ͘ KŽŬ ĂůƐ ŚĞƚ ŐĂĂƚ Žŵ ĞĞŶ ǀĞŝůŝŐĞ /dͲŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘͟ ,ĞƌŬĞŶ ũŝũ ũĞnjĞůĨ ŝŶ Ěŝƚ ǀĞƌŚĂĂů͍ DĂŝů ĚĂŶ ŶĂĂƌ ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚΛ ƵŶŝƐĞƌǀĞƌ͘Ŷů ĞŶ ǁŝũ ŵĂŬĞŶ ŐƌĂĂŐ ŬĞŶŶŝƐ ŵĞƚ ũĞ͊ tŝů ũĞ ŵĞĞƌ ǁĞƚĞŶ ŽǀĞƌ hŶŝƐĞƌǀĞƌ ĞŶ ǁĞůŬĞ ƵŝƚĚĂŐĞŶĚĞ ǀĂĐĂƚƵƌĞƐ ǁĞ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ ŚĞďďĞŶ͍ ĞnjŽĞŬ ŽŶnjĞ ǁĞďƐŝƚĞ ǁǁǁ͘ƵŶŝƐĞƌǀĞƌ͘Ŷů͊

Dutch IT-channel - 39 | 15


ICT IV Rijksoverheid was grootste aanbesteding eerste kwartaal 2022 Z ^h>d ds ZW>/ ,d / dͬ/sͳ ! #"

2 2

$+ %(+ (',* ,+

$+ %(+ (',* ,+

)(*, , $% * * # % !( $% . $+ *+ + *$ (-* +-

'XULQJ 4 ZH LGHQWLȴHG DQG UHJLVWHUHG WUDQVDFWLRQV RI ZKLFK WRRN SODFH LQ WKH SULYDWH + ,(* 2' (! ,# + + ,# (, % (',* , %- / + $+ %(+ /$,# . %- + ,/ 1 & ' 1 & # ,* '+ ,$(' /$,# ,# % *" +, $+ %(+ (',* , . %- 1 &1 / + ,# 0 * $'!(*& ,$(' ))%$ ,$(' + *.$ + , ' * !(* ,# -, # (. *'& ', / * ,( &DHVDU &DSJHPLQL &*Ζ ΖOLRQL[ 2UGLQD 6RJHWL DQG 9HUGRQFN .ORRVWHUV $VVRFLDWHV

2

38%/Ζ& 121 352)Ζ7

16 | Dutch IT-channel - 39

1 $%%$('

:H LQGHQWLȴHG DQG UHJLVWHUHG WUDQVDFWLRQV LQ 4

% &$&& ǁĞ ϱϬ ƚƌĂŶƐĂĐƟĞƐ ŐĞŢĚĞŶƟĮĐĞĞƌĚ ĞŶ ǀŽŶĚĞŶ ϱ ƉůĂĂƚƐ ŝŶ ĚĞ ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌĞ ƐĞĐƚŽƌ͕͘͟ njĞŐƚ >ĂŵŵĞƌƚ 'ĞƌŬĞƐ͕ ĞŝŐĞŶĂĂƌ ĞŶ ŚĞƚ sWWŝƉĞůŝŶĞ ZĞĐĞŶƚ dƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐ ƌĂƉƉŽƌƚ ŽƉƐƚĞůƚ͘ ͞/Ŷ ϳϮ ƉƌŽĐĞŶƚ ǀĂŶ ĚĞnjĞ ƚƌĂŶƐĂĐƟĞƐ " # ŽƉĞŶďĂĂƌ ŐĞŵĂĂŬƚ͕ ĚĞnjĞ ůĂŐ ƚƵƐƐĞŶ ϭ ĞŶ ŵŝŶŝŵĂĂů ϭϵϴ ŵŝůũŽĞŶ ĞƵƌŽ͘͟ ĞŬŝũŬ ŚĞƚ sWWŝƉĞůŝŶĞ ZĞĐĞŶƚ dƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐ % &$&& !

- %$ ,$('+

'


DEALS

1

1

#+ $'+

#%#&! #+ $'+

*'.# *+

- $# ,#'&+

'&,* , *.# + 1

1

Ζ1)5$6758&785( 1(7:25.

+$5':$5( 62)7:$5(

:KDW DUH WKH EHQHȴWV RI D VXEVFULSWLRQ"

7UDQVDFWLRQ UHJLVWHU )XOO DFFHVV WR WKH WUDQVDFWLRQ UHJLVWHU 6HDUFK DQG ȴQG E\ LQGXVWU\ RU FXVWRPHU

&RQWUDFW ([SLUDWLRQ &DOHQGDU $QDO\VH WKH RQ OLQH FRQWUDFW H[SLUDWLRQ $ & * " ,0+ #& ," (#( $#&

&RQWUDFW GHWDLOV DQG SXEOLFDWLRQV ++ ,' $$ . #$ $ '&,* , , #$+ LQFOXGLQJ OLQNV WR WKH UHOHYDQW SXEOLFDWLRQV

5HFHQW 7UDQVDFWLRQV 5HSRUW -,'% ,# $$/ * #. ," , #$ )- *, *$/ * &, ,* &+ ,#'&+ * ('*,+

H

3LS

93

QV

UHH

VF

H OLQ

SOH

DP

H[

W KR

Dutch IT-channel - 39 | 17


VMware en Partners: multicloud begint vorm en inhoud te krijgen /ͬD>ͳtKZ<>K ^͕ tKZ d , d , Z s E >Kh ^ E WW^ ^d ^ KDW> y Z͘ ,K < E , d KE Wd Dh>d/ >Kh KDW> y/d /d s ZD/E Z E͍ d/: E^ E ZKE d & > /E Kh>/^^ E s E , d sDt Z Dh>d/ >Kh s Ed /E h/d EW> d^ < D Zz < /: hdZ ,d '/E' Kh t/:E > Z^ ΈsDt Z Ή ,/ ZKs Z /E /^ h^^/ D d > y E Z t/d͕ : &&Z z <h^d Z^ E <> ^ s E Z s E sDt Z ͳW ZdE Z^ /dY͕ Z >K'/ E hE/^ Zs Z͘ DĂƌƟũŶ <ƌĞŐƟŶŐ ĞŶ tŝƚŽůĚ <ĞƉŝŶƐŬŝ

! ĐůŽƵĚ͕ ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ ŚLJďƌŝĚĞ ĐůŽƵĚ ĞŶ ŶƵ ŝƐ Ğƌ ĚĂŶ ŵƵůƟĐůŽƵĚ͘ ! ! >ŽŐŝĐ͘ DĂĂƌ ǁĂƚ ŝƐ Ğƌ ĚĂŶ ĂŶĚĞƌƐ ĂĂŶ ŵƵůƟĐůŽƵĚ ǀĞƌƐƵƐ ͞ Ğ ŵƵůƟĐůŽƵĚͲƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ǀĂŶ sDǁĂƌĞ njŽƌŐƚ ĞƌǀŽŽƌ ĚĂƚ Ğƌ ŐĞĞŶ ǀĞŶĚŽƌ ůŽĐŬͲŝŶ ŬĂŶ ŽŶƚƐƚĂĂŶ͘ Ɛ ũĞ ŝŶ t^ sD͛Ɛ ůĂĂƚ ĚƌĂĂŝĞŶ͕ njŝƚ ũĞ ǀŽŽƌ ĚĂƚ ƐƚƵŬ ŶŽƌŵĂĂů ǀĂƐƚ ĂĂŶ t^͘ KǀĞƌƐƚĂƉƉĞŶ ŬĄŶ ǁĞů͕ ŵĂĂƌ ůĞǀĞƌƚ ǀĞĞů ĞdžƚƌĂ ǁĞƌŬ ĞŶ ŬŽƐƚĞŶ ŽƉ͘ ŽŽƌ ŚŝĞƌ ĞĞŶ ƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƚĞ ůĂĂŐ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ sDǁĂƌĞͲƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ŽǀĞƌŚĞĞŶ ƚĞ ůĞŐŐĞŶ͕ ŬƵŶ ũĞ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ ďĞƉĂĂůĚĞ sD͛Ɛ ŽĨ ĂŶĚĞƌĞ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ĞŶ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ǀĂŶ ĐůŽƵĚ ŶĂĂƌ ĐůŽƵĚ ǀĞƌŚƵŝnjĞŶ͘ Ăƚ ŝƐ ĞĞŶ ǀŝƐŝĞ ǀĂŶ sDǁĂƌĞ ĚŝĞ ǁŝũ ŐƌĂĂŐ ŽŶĚĞƌƐĐŚƌŝũǀĞŶ͘͟

ĞĞŶ ďĞǁƵƐƚĞ ŵƵůƟĐůŽƵĚͲƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͘ # " ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ njĂŬĞŶ njŽĂůƐ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ĞŶ ĐŽŵƉƵƚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ƚƵƐƐĞŶ ũĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĐůŽƵĚͲŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ ďĞǁĞŐĞŶ Ăů ŶĂĂƌ ŐĞůĂŶŐ ĚĂƚ ĞĸĐŝģŶƚĞƌ ŝƐ͘ ,Ğƚ ŐĂĂƚ Ğƌ ŶŝĞƚ Žŵ ĚĂƚ ũĞ Ƶŝƚ ĞĞŶ ǀĞŶĚŽƌ ůŽĐŬͲŝŶ ǁŝůƚ ŬŽŵĞŶ ĂůƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͕ ŽĨ ĚĂƚ ũĞ ĂůƐ sDǁĂƌĞͲƉĂƌƚŶĞƌ ĞĞŶ ŬůĂŶƚ ǁĞŐ ǁŝů ŚĂůĞŶ ďŝũ ĞĞŶ ĐůŽƵĚ ƉƌŽǀŝĚĞƌ͘ DĂĂƌ ǁĞů ĚĂƚ ũĞ ƉĞƌ ƐŝƚƵĂƟĞ ŬƵŶƚ ďĞŬŝũŬĞŶ ǁĞůŬĞ ĐůŽƵĚͲŽŵŐĞǀŝŶŐ ŚĞƚ ŵĞĞƐƚ ŽƉƟŵĂĂů ŝƐ ǀŽŽƌ ƟũĚĞůŝũŬĞ ŽĨ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͘ ĂĂƌ ŬĂŶ sDǁĂƌĞ ĞĞŶ ŵŽŽŝĞ ƌŽů ŝŶ ƐƉĞůĞŶ͘͟

<ůĂĂƐ ǀĂŶ ĚĞƌ ĞĞ͕ hŶŝƐĞƌǀĞƌ͕ ŵĞƌŬƚ ĚĂƚ ĚĞ ŬůĂŶƚĞŶ ǀĂŶ hŶŝƐĞƌǀĞƌͲ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ǀĂĂŬ ĞĞŶ ĐůŽƵĚͲŽŵŐĞǀŝŶŐ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ ŽŵĚĂƚ Ğƌ Ăů ŶĂƟǀĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ njŝƩĞŶ ĚŝĞ ũĞ ŐŽĞĚ ŬƵŶƚ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ ǀŽŽƌ ũĞ /dͲƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͘ ͞ ůƐ ũĞ ĞĞŶ ĚĞĞů ŽĨ ĚĞ ƌĞƐƚ ǀĂŶ ũĞ ĐůŽƵĚͲĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌ ĚĂĂƌ ŚĞĞŶ ŬƵŶƚ ƐĐŚƵŝǀĞŶ ʹ ƟũĚĞůŝũŬ ŽĨ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ʹ ĚĂŶ ŬƵŶ ũĞ ĚĞ ĐůŽƵĚ th^d Dh>d/ >Kh ͳ^dZ d '/ :ĞīƌĞLJ <ƵƐƚĞƌƐ͕ /dY͕ ŶŽĞŵƚ ŝŶ Ěŝƚ ŬĂĚĞƌ ĚĞ ƚĞƌŵ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂů ĐůŽƵĚƐ͘ ĚŽĞůĞŶ ŝŶnjĞƩĞŶ͘ Ăƚ ŝƐ ǁĂĂƌ ĚĞ ŵƵůƟĐůŽƵĚ ĂůƐ ĐŽŶĐĞƉƚ ĞŶ ĂůƐ ! ŽŵĚĂƚ /d ŚĞŶ ŶŝĞƚ ŽĨ ŶŝĞƚ ƐŶĞů ŐĞŶŽĞŐ ůĞǀĞƌƚ ǁĂƚ njĞ ǁŝůůĞŶ ŚĞďďĞŶ͘ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĞĐŚƚ ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĚ ŝƐ͘͟ ĂŶ njŝĞ ũĞ ǀĂĂŬ ĞŝůĂŶĚũĞƐ ŽŶƚƐƚĂĂŶ ǁĂĂƌďŝũ ĚĞ ĞŶĞ ĂĨĚĞůŝŶŐ ŝĞƚƐ ŵĞƚ ŽƵĚĞǁŝũŶ ĞůďĞƌƐ͕ sDǁĂƌĞ͕ ǀŝŶĚƚ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ Žŵ ĚƌŝĞ njĂŬĞŶ ƚĞ ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ ďŝũ ŚĞƚ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ŵƵůƟĐůŽƵĚ͗ ŝŶŶŽǀĂƟĞ ĞŶ 'ŽŽŐůĞ ĚŽĞƚ͕ ĞŶ ĚĞ ĂŶĚĞƌ ŝĞƚƐ ŵĞƚ njƵƌĞ ŽĨ t^͘ WĂƐ ǁĂŶŶĞĞƌ ũĞ ďĞĚƌŝũĨƐǀŽĞƌŝŶŐ͖ ŚĞƚ ŽƉĞƌĂƟŶŐ ŵŽĚĞů͖ ĚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͘ DƵůƟĐůŽƵĚ ŽƉ ƵŶŝĨŽƌŵĞ ǁŝũnjĞ ŬƵŶƚ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͕ ŝƐ Ğƌ ǀŽůŐĞŶƐ <ƵƐƚĞƌƐ ƐƉƌĂŬĞ ǀĂŶ ƌĂĂŬƚ ĚĞnjĞ ĞůĞŵĞŶƚĞŶ ĂůůĞ ĚƌŝĞ ŽƉ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ŵĂŶŝĞƌ͘ dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ

“Het sleutelwoord achter multicloud is, zoals ik al zei: keuze. Ons applicatieplatform Kubernetes kun je native draaien bij AWS of bij Google en dat is de kracht van het inzetten van die multicloud-laag.” 18 | Dutch IT-channel - 39


VERSLAG ROUND TABLE

/ $ " # " / & ! # # " ! !+ ! # $ # ! & ! ĚĞ ŶĂƟǀĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚŝĞ njŝũ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ĚĞ sDǁĂƌĞͲŵƵůƟĐůŽƵĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ŬƵŶŶĞŶ ůĞǀĞƌĞŶ͘ ŝũ ŝŶŶŽǀĂƟĞ ĞŶ ďĞĚƌŝũĨƐǀŽĞƌŝŶŐ ŚŽƌĞŶ $ & & " %* $ ! $ " & ! ) ! !* $ ! ! # ! # ( ĞůďĞƌƐ͗ ͞sDǁĂƌĞ njŝĞ ũĞ ďŝũ ŵƵůƟĐůŽƵĚ ǀŽŽƌĂů ƚĞƌƵŐŬŽŵĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ĚĞƌĚĞ ĞůĞŵĞŶƚ͕ ŚĞƚ ŽƉĞƌĂƟŶŐ ŵŽĚĞů͘ Ğ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ĚĞ ŵƵůƟĐůŽƵĚ ŝƐ "& + ! " "& " . # ! ĚŝĞ ŶĂƟǀĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚĞ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ ĚŝĞ ŚĞƚ ďĞƐƚĞ ƉĂƐƚ ďŝũ ǁĂƚ ũĞ ǁŝůƚ + $ ! ! " ĞĞŶĚƵŝĚŝŐĞ ǁŝũnjĞ ǀŝĂ ĞĞŶ ƵŶŝĨŽƌŵ ŽƉĞƌĂƟŶŐ ŵŽĚĞů ƚĞ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘͟ KƉ ǁĞůŬ ŵŽŵĞŶƚ ŵŽĞƚ ũĞ ďŝũ ŬůĂŶƚĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ƚĞƌŵ ŵƵůƟĐůŽƵĚ ĂĂŶ ŬŽŵĞŶ͍ !* , ! ! ! ! # # ! + ! !) " !$ & + ĐůŽƵĚ͕ ŝƐ ĚĂŶ ĚĞ ǀŽůŐĞŶĚĞ ǀƌĂĂŐ͘ ůŬ ƐŽŽƌƚ ĐůŽƵĚ ŚĞĞŌ njŝũŶ ǀŽŽƌͲ ĞŶ + " ! # # $ " ! ! ! # $ # ŬůĂŶƚďĞŚŽĞŌĞŶ ŐŽĞĚ ŝŶ ŬĂĂƌƚ ŚĞďƚ͘ ,Ğƚ ŚŽĞŌ ŽŽŬ ŶŝĞƚ ĂůƟũĚ ĞĞŶ ĐůŽƵĚͲŽŵŐĞǀŝŶŐ Ƶŝƚ ũŽƵǁ ƉŽƌƞŽůŝŽ ƚĞ njŝũŶ͘ ĂŶ ďĞŶ ũĞ ŶŝĞƚ ŐŽĞĚ ! # +-

* , ! $ # ! ! & ! ! ! + ! ! ! $ ! ! $ & " ! $ / " $ " ! # ! ( $ ! ! ! !+ & # # !# * ) ! + # . & ! "$ # ! + " ! " & ! # $ + # $ # ! % ! ! # !+ ! " ! $ ! # ! # + ! ( ! ! + ( $ ! ! ŶŝĞƚ ďĞƚĞƌ͘ dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ǁĂƐ ĂůƟũĚ ĞĞŶ ůŝŵŝĞƚ͘ DƵůƟĐůŽƵĚ ǀŽƌŵƚ ĞĞŶ " !+ ! + " ! ! " ŬůĂŶƚďĞŚŽĞŌĞŶ njŽ ŐŽĞĚ ŵŽŐĞůŝũŬ ƚĞ ǀĞƌƚĂůĞŶ ŶĂĂƌ ĚĞ ũƵŝƐƚĞ ĐůŽƵĚͲ # . # +<ĂŶ ŵƵůƟĐůŽƵĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ŚĞůƉĞŶ Žŵ ĞĞŶ ƐƚĂƉ ŶĂĂƌ ŽĨ ǀĞƌĚĞƌ ŝŶ ĚĞ ĐůŽƵĚ ƚĞ njĞƩĞŶ ĚŝĞ njĞ ĞĞƌƐƚ ŶŝĞƚ ĂĂŶĚƵƌĨĚĞŶ͍ * , & # ! $ ! ) & ! # # ! + ! ! ! ! ! # ĚƵŝĚĞůŝũŬ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ĐůŽƵĚ ĂŶ ƐŝĐŚ ŶŝĞƚ ĞŶŐ ŝƐ͘ sĂĂŬ njŝƩĞŶ ĚŝĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ŽŽŬ Ăů ŝŶ ĚĞ ĐůŽƵĚ͕ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŵĞƚ KĸĐĞ ϯϲϱ͕

Dutch IT-channel - 39 | 19


ŵĂĂƌ ďĞƐĞīĞŶ njĞ ĚĂƚ ŶŝĞƚ͘ Ŷ ǀĂĂŬ ŽŽŬ ŝƐ ŚĞƚ ŶŝĞƚ ĚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ͕ ŵĂĂƌ ĚĞ /dͲďĞŚĞĞƌĚĞƌ ĚŝĞ ŶŽŐ ŚƵŝǀĞƌŝŐ ŝƐ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŽǀĞƌƐƚĂƉ ŶĂĂƌ ĚĞ ĐůŽƵĚ͕ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ Ƶŝƚ ǀƌĞĞƐ ǀŽŽƌ ĚĞ ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ ǀĂŶ ǁŽƌŬůŽĂĚƐ͘͟

ŵĞĞƌ Ƶŝƚ ŽĨ ũĞ ũĞ ƉƌŝǀĂƚĞ ĐůŽƵĚ ĚĞĞůƐ ŝŶ ĞĞŶ ĞdžƚĞƌŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌƵŵ ŚĞďƚ ĚƌĂĂŝĞŶ ĞŶ ĚĞĞůƐ ŽŶ ƉƌĞŵŝƐĞ͘͟

Ğ tŝƚ͗ ͟sĞĞů /dͲďĞŚĞĞƌĚĞƌƐ njŝũŶ ǀƌŝũ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞĞů͘ ĂŶ ŬƌŝũŐ ũĞ ʹ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ďŝũ ĂĐĂĚĞŵŝƐĐŚĞ njŝĞŬĞŶŚƵŝnjĞŶʹ ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞƌƐ ŵĞƚ ĚĞ ĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ njĂĂŬ ĚŝĞ njĞůĨ ƐŚĂĚŽǁ /d ŝŶŬŽƉĞŶ͘ /Ŷ ŵĞĞƌ ǀŽŽƌƵŝƚƐƚƌĞǀĞŶĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ŚĞď ũĞ ĚĂƚ ƉƌŽďůĞĞŵ ŵŝŶĚĞƌ͕ ŽŵĚĂƚ ĚĞ /dͲĂĨĚĞůŝŶŐ ĚĂĂƌ ǀĂĂŬ ŽŽŬ ǀĞƌĚĞƌ ŝƐ ŝŶ ŚĞƚ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƵŝƚĞĞŶůŽƉĞŶĚĞ ǀƌĂŐĞŶ ǀĂŶ ŚƵŶ ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ͘ tĞ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ ƌĞŐĞůŵĂƟŐ ĐůŽƵĚͲǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ǀŽŽƌ njŽǁĞů ĚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂůƐ ǀŽŽƌ ĚĞ /d͘ ^ŽŵƐ njŝĞ ũĞ ĚŝĞ ƚǁĞĞ ďŽƚƐĞŶ ĞŶ ĚĂŶ ŝƐ ŚĞƚ ĂĂŶ ŽŶƐ Žŵ ĚŝĞ ĐŽŶŇŝĐƚĞƌĞŶĚĞ ǀŝƐŝĞƐ ƚĞ ŵĂƚĐŚĞŶ Žŵ njŽ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĂůƐ ŐĞŚĞĞů ǀĞƌĚĞƌ ƚĞ ďƌĞŶŐĞŶ͘ tĞ njƵůůĞŶ ŵƵůƟĐůŽƵĚ ŽŽŬ ŶŽŽŝƚ ĂůƐ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ǀŽŽƌ ĂůůĞƐ ĂĂŶĚƌĂŐĞŶ͘ ůƐ ǁĞ ŐĞůŽǀĞŶ ĚĂƚ ŵƵůƟĐůŽƵĚ ĞĞŶ ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚ ďŝĞĚƚ͕ ĂĚǀŝƐĞƌĞŶ ǁĞ ĚĂƚ͘ ŶĚĞƌƐ ŶŝĞƚ͘͟

<ƵƐƚĞƌƐ͗ ͞tŝũ ŚĞďďĞŶ ŽŶƐ ĚĞ ͚ŽƵƚĐŽŵĞ ĨŽĐƵƐƐĞĚ͛ ĂĂŶƉĂŬ ǀĂŶ sDǁĂƌĞ ĞŝŐĞŶ ŐĞŵĂĂŬƚ ďŝŶŶĞŶ ŽŶƐ /d ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ ƚĞĂŵ͘ tĞ ŚŽƵĚĞŶ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ďŝũ ŬůĂŶƚĞŶ͕ ŐĂĂŶ ŵĞƚ njĞ ŝŶ ŐĞƐƉƌĞŬ͕ ĞŶ ŬŝũŬĞŶ ŶĂĂƌ ŚƵŶ ďƵƐŝŶĞƐƐďĞŚŽĞŌĞŶ͕ ǁĂĂƌ njĞ ĂůƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ƚĞŐĞŶĂĂŶ ůŽƉĞŶ͘ sĞƌǀŽůŐĞŶƐ ŬŝũŬĞŶ ǁĞ ŶĂĂƌ ŚƵŶ /dͲƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ ĞŶ ƐƚĞůůĞŶ ĚĂĂƌ ĞĞŶ ƉƌŝŽƌŝƚĞŝƚĞŶůŝũƐƚ ǀŽŽƌ ŽƉ͘ /Ŷ ŚĞůĞ ŬŽƌƚĞ ƟũĚ ŬƵŶ ũĞ ĚĂŶ ĞĞŶ ƌŽĂĚŵĂƉ ŶĞĞƌůĞŐŐĞŶ ǀŽŽƌ ĚŝĞ ŬůĂŶƚ ƌŝĐŚƟŶŐ ŵĞĞƌ /dͲ ǀŽůǁĂƐƐĞŶŚĞŝĚ͘ tĂĂƌ ƐƚĂ ũĞ ŶƵ͕ ǁĂƚ ĚŽĞƚ Ğƌ ĞĐŚƚ ƚŽĞ ĞŶ ǁĞůŬĞ /d ŚĞď ũĞ ŶŽĚŝŐ Žŵ ĚĂĂƌ ƚĞ ŬŽŵĞŶ ǁĂĂƌ ũĞ ƐƚƌĂŬƐ ǁŝů njŝũŶ͍ tŝũ ŬƵŶŶĞŶ ĚĂƚ ĚĂŶŬnjŝũ ĚĞ ͚ŽƵƚĐŽŵĞ ĨŽĐƵƐƐĞĚ͛ ĂĂŶƉĂŬ ǀĂŶ sDǁĂƌĞ ďŝũŶĂ ůĞƩĞƌůŝũŬ ŶĂĂƌ ŽŶƐ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶƉŽƌƞŽůŝŽ ǀĞƌƚĂůĞŶ͘ Ăƚ ŚĞĞŌ ŶŝŬƐ ŵĞƚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ŵĂĂƌ ƉƵƵƌ ŵĞƚ ĚĞ ĂĂŶƉĂŬ͘ Ăƚ ŐĞůĚƚ ŶĞƚ njŽnjĞĞƌ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ƚŽĞƉĂƐƐĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ŵƵůƟĐůŽƵĚͲƉůĂƞŽƌŵ͘͟

ĞůďĞƌƐ͗ ͞sĞĞů ŚĂŶŐƚ ĂĨ ǀĂŶ ŚĞƚ ǀŽůǁĂƐƐĞŶŚĞŝĚƐŶŝǀĞĂƵ ǀĂŶ ĚĞ /d͘ ůƐ ũĞ ĚĞ ĐůŽƵĚ ĂůƐ ĞĞŶ ŽƉĞƌĂƟŶŐ ŵŽĚĞů njŝĞƚ͕ njŝũŶ ĚŝĞ ĚŝǀĞƌƐĞ /dͲ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ ĂůůĞŵĂĂů ŐĞĚŝƐƚƌŝďƵĞĞƌĚĞ ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ ŝŶ ĠĠŶ ŽĨ ŵĞĞƌ ĐůŽƵĚͲŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ũĞ ŵŽĞƚ ďƵŶĚĞůĞŶ Žŵ ŚĞƚ ǀĞŝůŝŐ ĞŶ ďĞŚĞĞƌƐďĂĂƌ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͕ ƵƉĚĂƚĂďůĞ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘ ĂĂƌǀŽŽƌ ŵŽĞƚ ũĞ ƵŶŝĨŽƌŵ ďĞůĞŝĚ ĞŶ ĞĞŶ ƵŶŝĨŽƌŵ ŽƉĞƌĂƟŶŐ ŵŽĚĞů ŚĞďďĞŶ͘ ĂĂƌ njŝƚ ĞĞŶ ǀĞƌƐĐŚŝů ŝŶ ƚƵƐƐĞŶ ŚĞƚ ŝĚĞĞ ǀĂŶ ĚĞ ĐůŽƵĚ ĂůƐ ĐĞŶƚƌĂůĞ ǀĞƌǁĞƌŬŝŶŐƐƉůĞŬ͕ ǀĞƌƐƵƐ ŚĞƚ ǀŝĂ ĚĞ ĐůŽƵĚ ŽǀĞƌ ĂůůĞ ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ ǀĂŶ ũĞ /dͲŽŵŐĞǀŝŶŐ ĞĞŶ ƵŶŝĨŽƌŵ ďĞůĞŝĚ ǀŽĞƌĞŶ͘ ĂŶ ŵĂĂŬƚ ŚĞƚ ĚƵƐ ŶŝĞƚ

<ƵƐƚĞƌƐ͗ ͞ ĞŬĞƌ͕ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ŵĞƚ ZĞĚ >ŽŐŝĐ͘ KƉ ĐůŽƵĚͲŐĞďŝĞĚ njŝũŶ ǁĞ njŽǁĞů t^Ͳ ĂůƐ 'ŽŽŐůĞ ƉĂƌƚŶĞƌ͘ EƵ ǁĞ ĚĞ ŵƵůƟĐůŽƵĚͲƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ǀĂŶ sDǁĂƌĞ ǀŽƌŵ ŬƵŶŶĞŶ ŐĞǀĞŶ͕ njŝĞ ũĞ ŽŽŬ ĚĂĂƌ ŶŝĞƵǁĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ ŽŶƚƐƚĂĂŶ͘ ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚĞ ŵĞĞƌ ŶĂƟǀĞ ĐůŽƵĚͲ ƉĂƌƚŶĞƌƐ͘ ŝĞ ŚĞďďĞŶ ǀĂĂŬ ǁĞŝŶŝŐ ƚŽƚ ŐĞĞŶ ŬĞŶŶŝƐ ǀĂŶ ĚĞ sDǁĂƌĞͲ ůĂĂŐ͘ EƵ njŝĞŶ njĞ ŵĞĞƐƚĂů ŐĞĞŶ ďĞƚĞƌĞ ŽƉƟĞ ďŝũ ĞĞŶ ŬůĂŶƚ ŵĞƚ ĞĞŶ ĞŝŐĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌƵŵ ĚĂŶ ĂůůĞƐ ĚĂĂƌ ǁĞŐŚĂůĞŶ ĞŶ ƚĞ ŵŝŐƌĞƌĞŶ ŶĂĂƌ

20 | Dutch IT-channel - 39


VERSLAG ROUND TABLE * ! + ! - ) # " # " # - ! ' njŽĚĂƚ njŝũ ŚƵŶ ŬůĂŶƚ ǀĞĞů ĞĸĐŝģŶƚĞƌ ŬƵŶŶĞŶ ďĞĚŝĞŶĞŶ ĚŽŽƌ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚĂƚ ĚĂƚĂĐĞŶƚƌƵŵ ŝŶ ĞĞŶ ŵƵůƟĐůŽƵĚ ƚĞ ŝŶƚĞŐƌĞƌĞŶ͘͟ ĞůďĞƌƐ͗ ͞,Ğƚ ƐůĞƵƚĞůǁŽŽƌĚ ĂĐŚƚĞƌ ŵƵůƟĐůŽƵĚ ŝƐ͕ njŽĂůƐ ŝŬ Ăů njĞŝ͗ ŬĞƵnjĞ͘ KŶƐ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƉůĂƞŽƌŵ <ƵďĞƌŶĞƚĞƐ ŬƵŶ ũĞ ŶĂƟǀĞ ĚƌĂĂŝĞŶ ďŝũ t^ ŽĨ ďŝũ 'ŽŽŐůĞ ĞŶ ĚĂƚ ŝƐ ĚĞ ŬƌĂĐŚƚ ǀĂŶ ŚĞƚ ŝŶnjĞƩĞŶ ǀĂŶ ĚŝĞ ŵƵůƟĐůŽƵĚͲůĂĂŐ͘ Ŷ ĂůƐ ũĞ ŝŶ ĞĞŶ ƌĞĞŬƐ ĐůŽƵĚͲŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ ũĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ĚƌĂĂŝƚ͕ ŬƵŶ ũĞ ŵĞƚ ĞĞŶ ĚŝĞŶƐƚ ĂůƐ dĂŶnjƵ DŝƐƐŝŽŶ ŽŶƚƌŽů ĚŝĞ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ ĞĞŶĚƵŝĚŝŐ ďĞŚĞƌĞŶ͘ DƵůƟĐůŽƵĚ !& ! # ! ǀŝƌƚƵĂůŝƐĂƟĞͲŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ͘ Ž ŬƵŶ ũĞ ũĞ ŬĞƵnjĞ ďĞƉĂůĞŶ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ĚĞ ĞdžƚƌĂ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ĚŝĞ ĞĞŶ ĐůŽƵĚƉĂƌƟũ njŽĂůƐ ŽŶƐĐŝĂ͕ hŶŝƐĞƌǀĞƌ ŽĨ /dY ůĞǀĞƌƚ͕ ůŽƐ ǀĂŶ ĚĞ ŽŶĚĞƌůŝŐŐĞŶĚĞ ƐƚĂŶĚĂĂƌĚ /dͲĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ ĂůƐ ĐŽŵƉƵƚĞ͕ ŶĞƚǁŽƌŬ ĞŶ ƐƚŽƌĂŐĞ͘͟ <ƵƐƚĞƌƐ͗ ͞tĂĂƌ ŝŬ ďůŝũ ŵĞĞ ďĞŶ͕ ŝƐ ĚĞ ĚĂĂĚŬƌĂĐŚƚ ǁĂĂƌŵĞĞ sDǁĂƌĞ ŚĂĂƌ ŚĞůĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƉŽƌƞŽůŝŽ ĂĂŶ ŚĞƚ ǀĞƌƚĂůĞŶ ŝƐ ŶĂĂƌ ĚĞ ƉƵďůŝĐ ! ) ! ! " ) # ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŶ͘ ŝĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ǁŽƌĚƚ ŶƵ ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘ džĞĐƵƟĞ ǀĂŶ ŚƵŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ŝƐ ĂůƟũĚ ĞĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƐƚĞƌŬĞ ƉƵŶƚĞŶ ǀĂŶ sDǁĂƌĞ ŐĞǁĞĞƐƚ͕ ĚƵƐ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ĞĞŶ ŵŽŽŝĞ ǀŝƐŝĞ ĞŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͘ Ž ŝƐ ŽŽŬ ĚĞ .$ %- ! " ! ŽǀĞƌŶĂŵĞƐ ĞŶ ƉŽƌƞŽůŝŽͲƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ͘͟ Ğ tŝƚ͗ ͞sDǁĂƌĞ ƌŽůƚ ŶƵ ĞĞŶ ƉůĂƞŽƌŵ Ƶŝƚ ǁĂĂƌŵĞĞ ǁŝũ ʹ ĠŶ sDǁĂƌĞʹ ŽǀĞƌ ĂůůĞ ĐůŽƵĚͲŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ ŚĞĞŶ ǁŽƌŬůŽĂĚƐ ŬƵŶŶĞŶ ĚƌĂĂŝĞŶ ĞŶ ďĞǀĞŝůŝŐĞŶ͕ ĂƵƚŽŵĂƟƐĞƌĞŶ ĞŶ ƵŝƚǁŝƐƐĞůĞŶ͘ DƵůƟĐůŽƵĚ & " ! !& ! ! # ' " # ' ǁĞƌĞůĚ ĞůŬĞ ĚĂŐ ǀĞƌĂŶĚĞƌƚ͘͟ sĂŶ ĚĞƌ ĞĞ͗ ͞KŽŬ ŽŶnjĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ njŝƩĞŶ ŽƉ ĚŝǀĞƌƐĞ ŶŝǀĞĂƵƐ ŝŶ ĚĞ ! ! %) & " & " " njƵƌĞ͕ ĂŶĚĞƌĞŶ ŬŝĞnjĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŵƵůƟĐůŽƵĚͲƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ŽŵĚĂƚ njĞ ŶŝĞƚ ĂůƟũĚ ǁĞƚĞŶ ǁĂĂƌ ĚĞ ŬůĂŶƚǀƌĂĂŐ ŚĞĞŶ ŐĂĂƚ ĞŶ njĞ ŽǀĞƌĂů ŽƉ ŝŶ ǁŝůůĞŶ njĞƩĞŶ͘ tŝũ ŚĞůƉĞŶ ŚĞŶ ĚĂĂƌďŝũ njŽĂůƐ sDǁĂƌĞ ŬĂŶĂĂůƉĂƌƚŶĞƌƐ ŚĞůƉƚ͕ # " ! " ! ) ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŬƵŶŶĞŶ ŚŝĞƌ ĚĂŶŬnjŝũ ĚŝĞ ŵƵůƟĐůŽƵĚ ŽŽŬ ŐĞůĞŝĚĞůŝũŬ ŝŶ ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ͘͟

Boudewijn Aelbers is director presales bij VMware Benelux. Jeffrey Kusters is CTO van ITQ, een top VMwarepartner. Klaas van der Zee is presales consultant bij Uniserver, onder meer actief op het gebied van VMwaregebaseerde cloud-oplossingen voor werkplekomgevingen. Alexander de Wit is medeoprichter van VMware kennishuis Red Logic, gespecialiseerd in de infrastructuurproducten van VMware. Sinds oktober 2021 maakt Red Logic deel uit van de Conscia Groep.

/Ɛ ŚĞƚ ŵƵůƟĐůŽƵĚͲǀĞƌŚĂĂů Ăů ƵŝƚŐĞŬƌŝƐƚĂůůŝƐĞĞƌĚ ŽĨ ƐƚĂĂŶ ǁĞ ĂĂŶ ŚĞƚ ďĞŐŝŶ͍ ( , ! ' # ŵĞĞƌ ĂĂŶ ŚĞƚ ďĞŐŝŶ͘ Ăƚ njŝĞ ũĞ ŶƵ ŵĞƚ ŚĞƚ dĂŶnjƵͲƉůĂƞŽƌŵ͕ ĚĂƚ ǀŽƌŵ ĞŶ ƚƌĂĐƟĞ ďĞŐŝŶƚ ƚĞ ŬƌŝũŐĞŶ͘ Ŷ ŝŬ ǁĞĞƚ njĞŬĞƌ ĚĂƚ Ğƌ ĚĂĂƌŶĂ ŶŽŐ ŵĞĞƌ sDǁĂƌĞͲĚŝĞŶƐƚĞŶ ǀŽůŐĞŶ ƌŝĐŚƟŶŐ ƉƵďůŝĐ ĐůŽƵĚ ĞŶ ŚĞƚ sDǁĂƌĞƐ ŵƵůƟĐůŽƵĚͲƉůĂƞŽƌŵ͘͟ <ƵƐƚĞƌƐ͗ ͞/Ŭ ǀĞƌǁĂĐŚƚ ĚĂƚ ǁĞ ǁĞů ŵĞĞƌ ŐŽůǀĞŶ ŚĞĞŶ ĞŶ ǁĞĞƌ njƵůůĞŶ & ) !" ! ) " " ! " %- " ) &! # ! & ! ) & # ĚŽŽƌ ŵƵůƟĐůŽƵĚ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞƌ ǁŽƌĚƚ͘͟ sĂŶ ĚĞƌ ĞĞ͗ ͞tŝũ ĚŽĞŶ ǀĞĞů ǁĞƌŬƉůĞŬŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ͘ ŝũ ŽŶnjĞ ' " - ' & & " ! " & " ! ) ! # ! # " ) # & " Ěŝƚ ŬĂŶ ĚŽŽƌ ŵƵůƟĐůŽƵĚ ŶŽŐ ǀĞĞů ŵĂŬŬĞůŝũŬĞƌ ŐĞĨĂĐŝůŝƚĞĞƌĚ ǁŽƌĚĞŶ͘͟ ĞůďĞƌƐ͗ ͞sDǁĂƌĞ ŚĞĞŌ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ĚŝŐŝƚĂůĞ ǁĞƌŬƉůĞŬ͕ ŵŽĚĞƌŶĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ĞŶ ĐůŽƵĚͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘ /Ŭ ĚĞŶŬ ĚĂƚ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ƟũĚ ǀŽŽƌĂů ŵŽĚĞƌŶĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞͲƐĞƌǀŝĐĞƐ ŚĞƚ ǀĞƌƐĐŚŝů ) ! ŬŽŵĞŶ͘ /Ŷ ĚĞ ĂƵƚŽ͕ ĚĞ ǁŝŶŬĞů͕ ŚĞƚ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞĐĞŶƚƌƵŵ͘ Ğ ĞĚŐĞͲ ' " !# ƌŝĐŚƟŶŐ ƉƵďůŝĐ ĐůŽƵĚ ĚŝĞ ŚĞƚ ǀĞƌƐĐŚŝů ŐĂĂƚ ŵĂŬĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵĞŶƚ͘ ĂĂƌǀŽŽƌ ŚĞď ũĞ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ŽŽŝƚ ŵƵůƟĐůŽƵĚ ŶŽĚŝŐ Žŵ ĂůůĞƐ ŐŽĞĚ ĞŶ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ƚĞ ďĞŚĞƌĞŶ͘͟

Dutch IT-channel - 39 | 21


Van Centralpoint naar Dustin:

“Win as a team’ ! # #$ " ! ! # d ,EK>K'/ ͳ E /^dZ/ hd/ W ZdE Z^ s E t d Eh h^d/E /E E Z> E /^͕ d/: E^ , d # % ! # ! #& " DĂƌƟũŶ <ƌĞŐƟŶŐ

ĞĚĞƌĞĞŶ ǀĂŶ ǁĂƚ ŶƵ ƵƐƟŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ ŝƐ͕ ƚŽŽŶƚ njŝĐŚ ƚĞǀƌĞĚĞŶ ŽǀĞƌ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƟĞ ǀĂŶ ĞŶƚƌĂůƉŽŝŶƚ ĞŶ sŝŶĐĞƌĞ 'ƌŽĞƉ ŵĞƚ ƵƐƟŶ ƚŽƚ ĠĠŶ ŶĂĂŵ͕ ĞŶ ĠĠŶ ŵĞƌŬ ŵĞƚ ĚĂĂƌĂĐŚƚĞƌ ĠĠŶ ƚĞĂŵ ĞŶ ĠĠŶ ĐƵůƚƵƵƌ͘ ,Ğƚ ŐĞĞŌ ǀĞĞů ĚƵŝĚĞůŝũŬŚĞŝĚ ŶĂĂƌ ĚĞ ŵĂƌŬƚ͕ ŚĞƚ ďƵŶĚĞůƚ ŬĞŶŶŝƐ ĞŶ ƚĂůĞŶƚ Žŵ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ŵĂƌŬƚĞŶ ǀĞƌĚĞƌ ƚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ ĞŶ ŚĂƌĚĞƌ ƚĞ ŐƌŽĞŝĞŶ ŝŶ ƌĞůĂƟĞĨ ŽŶŽŶƚŐŽŶŶĞŶ ŵĂƌŬƚĞŶ͘ ĂĂƌ ŝƐ ƐŝŶĚƐ ĚĞ ŽǀĞƌŶĂŵĞ ǀĂŶ ĞŶƚƌĂůƉŽŝŶƚ Ăů ĂĂŶ ŐĞǁĞƌŬƚ ĞŶ Ěŝƚ ŬƌŝũŐƚ ŶƵ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ĚŝŵĞŶƐŝĞ͘ DĂĂŶĚĂŐ Ϯϯ ŵĞŝ ďĞŐŽŶ ĚĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ ŽƉ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ƌĂĚŝŽ͕ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĞŶ KK, ŽǀĞƌ ŚĞƚ ŚŽĞ ĞŶ ǁĂĂƌŽŵ ǀĂŶ ĚĞ ŶĂĂŵƐǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ĞŶƚƌĂůƉŽŝŶƚ ŶĂĂƌ ƵƐƟŶ͕ ǀĞƌƚĞůĚĞ ŵĂƌŬĞƟŶŐ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ DĂƌĐĞů :ŽŽƐƚĞŶ ;ĨŽƚŽͿ ƟũĚĞŶƐ ŚĞƚ ůĂƵŶĐŚ ĞǀĞŶƚ ŝŶ ĞŝƐƚ͗ ^ĂŵĞ͕ ƐĂŵĞ͘ Ƶƚ ďĞƩĞƌ͘ ͞tĞ ďĞŶĂĚƌƵŬŬĞŶ ĚĂƚ ǁĞ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ͚ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ƐĐŚƵŝǀĞŶ͕͛ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĂůůĞƌůĞŝ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ĞƌŽŵŚĞĞŶ Žŵ ŬůĂŶƚĞŶ ƚĞ ŽŶƚnjŽƌŐĞŶ͕ ĞŶ ĞĞŶ ďƌĞĞĚ ƉŽƌƞŽůŝŽ ĂĂŶ ŵĂŶĂŐĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ Ž ďŽƵǁĞŶ ǁĞ ĂĂŶ ĞĞŶ ƵƌŽƉĞĞƐ /d ƉŽǁĞƌŚŽƵƐĞ͕ ǁĂĂƌďŝũ ǁĞ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ŬƌĂĐŚƚĞŶďƵŶĚĞůŝŶŐ ŬůĂŶƚĞŶ ďĞƚĞƌ ŬƵŶŶĞŶ ďĞĚŝĞŶĞŶ͘ tĞ ůĂŶĐĞƌĞŶ ŶƵ ƵƐƟŶ ĂůƐ ŵĞƌŬ͕ ŵĂĂƌ ǁĞƌŬĞŶ Ğƌ ŽŽŬ ŚĂƌĚ ĂĂŶ Žŵ ŽŶnjĞ ŵĂŶŝĞƌĞŶ ǀĂŶ ǁĞƌŬĞŶ ďĞƚĞƌ ŽƉ ĞůŬĂĂƌ ĂĂŶ ƚĞ ůĂƚĞŶ ƐůƵŝƚĞŶ͕ njŽĚĂƚ ǁĞ ĚĞ ŬůĂŶƚ ĞĞŶ ĞĞŶĚƵŝĚŝŐĞ͕ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞ ĐƵƐƚŽŵĞƌ ũŽƵƌŶĞLJ ďŝĞĚĞŶ͕ ǀĂŶƵŝƚ ŐĞnjĂŵĞŶůŝũŬĞ ŶŽƌŵĞŶ ĞŶ ǁĂĂƌĚĞŶ͘ Ğ ďĞŚŽĞŌĞ ĂĂŶ ĞĞŶ ďĞƚƌŽƵǁďĂƌĞ /dͲƉĂƌƚŶĞƌ ŝƐ ǀŽůŐĞŶƐ :ŽŽƐƚĞŶ ŐƌŽŽƚ͘ ͞tĞ ŶŽĞŵĞŶ ŽŶƐnjĞůĨ ĚĂŶ ŽŽŬ ĞĞŶ ĨƵƚƵƌĞ /d ƉƌŽǀĞŶ ƉĂƌƚŶĞƌ͘ ĞŶƚƌĂůƉŽŝŶƚ ďĞĐŽŵĞƐ ƵƐƟŶ͕ ƐĂŵĞ ƉĂƌƚŶĞƌ ďƵƚ ŵŽƌĞ ƉŽǁĞƌĨƵů͗ ^ĂŵĞ ƐĂŵĞ͘ Ƶƚ ďĞƩĞƌ͘ Ğ ĞĞƌƐƚĞ ĨĂƐĞ ǀĂŶ ĚĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ ĚƵƵƌƚ njĞƐ ƚŽƚ ĂĐŚƚ ǁĞŬĞŶ͕ ǀĂŶĂĨ ϭ ƐĞƉƚĞŵďĞƌ ďĞŐŝŶŶĞŶ ǁĞ ŵĞƚ ĨĂƐĞ Ϯ͕ ĂůƐ ǁĞ ŽŽŬ ŵĞƚ ŚĞƚ ŶŝĞƵǁĞ ĮƐĐĂůĞ ũĂĂƌ ƐƚĂƌƚĞŶ͘ /Ŷ ĞĞŶ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ ŽƉ ŚĞƚ ůĂƵŶĐŚ ĞǀĞŶƚ ǀĞƌƚĞůĚĞ ƵƐƟŶͲ K dŚŽŵĂƐ ŬŵĂŶ Ăů ŚĞƚ ĞĞŶ ĞŶ ĂŶĚĞƌ ŽǀĞƌ ĚĞ ǀŽŽƌĚĞůĞŶ ĚŝĞ ĚĞ ĐŽŵďŝŶĂƟĞ ǀĂŶ ĞŶƚƌĂůƉŽŝŶƚ͕ sŝŶĐĞƌĞ ĞŶ ƵƐƟŶ ŬůĂŶƚĞŶ ŵŽĞƚ ďƌĞŶŐĞŶ͕ ŽǀĞƌ ĚĞ ƌŽƵƚĞ ƚŽ ŵĂƌŬĞƚ ǀĂŶ ŶŝĞƵǁĞ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ĞŶ ŚĞƚ ƵŝƚďƌĞŝĚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ĚŝĞ ŚĞƚ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ŬůĂŶƚƐĞŐŵĞŶƚĞŶ ŬĂŶ ďŝĞĚĞŶ͘ dŝũĚĞŶƐ ĞŶŬĞůĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐ ǁĞƌĚ ĚŝĞƉĞƌ ŝŶŐĞŐĂĂŶ ŽƉ ĚĞnjĞ ƉůĂŶŶĞŶ͘ tĞ ůŝĐŚƚĞŶ Ğƌ ĂĂŶ ĂĂŶƚĂů Ƶŝƚ͗

22 | Dutch IT-channel - 39

' ,Ğƚ ŐƌŽŽƚƐƚĞ ĚĞĞů ǀĂŶ ĚĞ ĞŶƚƌĂůƉŽŝŶƚͲĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ŝŶ ĚĞnjĞ ŵĂƌŬƚ ǁĂƐ ŐĞƌŝĐŚƚ ŽƉ ƉƵďůŝĞŬĞ ŵĂƌŬƚ͕ ϭϱ ƉƌŽĐĞŶƚ ůĂƌŐĞ Θ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ͘ ƵƐƟŶ ŐĂĂƚ ŵĞƚ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ŶŝĞƵǁĞ ĚŝĞŶƐƚĞŶ Žŵ njŝũŶ ǀŽůƵŵĞͲďƵƐŝŶĞƐƐ ŚĞĞŶ ŚŝĞƌ ǁĂĂƌĚĞ ĂĂŶ ƚŽĞǀŽĞŐĞŶ͘ /Ŷ ĞůŐŝģ ǁŝů ƵƐƟŶ ĚĞ ũĂĂƌůŝũŬƐĞ ŽŵnjĞƚŐƌŽĞŝ ǀĂŶ ϯϬ ƉƌŽĐĞŶƚ ǀĞƌĚĞƌ ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͘ ,Ğƚ ĞůŐŝƐĐŚĞ ƚĞĂŵ ǁŽƌĚƚ ŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐ ŵĞƚ ŶŝĞƵǁĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ͘ ƵƐƟŶ ŐĂĂƚ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ƟũĚ ǀĞĞů ŐĂƐ ŐĞǀĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ƐĞŐŵĞŶƚ ůĂƌŐĞ Θ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ͕ ŽŵĚĂƚ ĚĞ ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ ŚŝĞƌ njŝũŶ ͚ ĨĂŝƌ ƐŚĂƌĞ͛ ŶŽŐ ŶŝĞƚ ŚĞĞŌ ŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ͘ sĞƌĚĞƌ ŐĂĂƚ ƵƐƟŶ ŚĞƚ ĂĂŶĚĞĞů ǀĂŶ ŵĂŶĂŐĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ĚĞ ŽŵnjĞƚ Ƶŝƚ ĚĞ ƉƵďůŝĞŬĞ ĞŶ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ŵĂƌŬƚ ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͕ ŽŵĚĂƚ Ěŝƚ ůĞŝĚƚ ƚŽƚ ĞĞŶ ďĞƚĞƌĞ ŬůĂŶƚĞŶďŝŶĚŝŶŐ ĞŶ ĞĞŶ ďĞƚĞƌĞ ŵĂƌŐĞ ŽƉůĞǀĞƌƚ͘ ,ŝĞƌďŝũ ŬĂŶ ŚĞƚ ŶŝĞƵǁĞ ƵƐƟŶ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ƉƌŽĮƚĞƌĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ďƵŶĚĞůŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐĞƌǀŝĐĞƉŽƌƞŽůŝŽ ǀĂŶ sŝŶĐĞƌĞ ĞŶ ŚĞƚ ŐƌŽƚĞ ƐĂůĞƐ ƚĞĂŵ ǀĂŶ ĞŶƚƌĂůƉŽŝŶƚ͘ ŽŽƌ ŵĞĞƌ ŝŶ ƚĞ njĞƩĞŶ ŽƉ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁŝů ƵƐƟŶ ŽŽŬ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƌ ǁŽƌĚĞŶ ǀŽŽƌ ;ƉŽƚĞŶƟģůĞͿ ŬůĂŶƚĞŶ ŝŶ Ěŝƚ ƐĞŐŵĞŶƚ͘ ^D ͳD Z<d Ğ EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ ^D ͲŵĂƌŬƚ njŝĞƚ Ğƌ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŶŝĞƵǁĞ ƵƐƟŶ ŚĞĞů ĂŶĚĞƌƐ Ƶŝƚ͕ ŚŝĞƌ njŝũŶ ŶŽŐ ŽŶƚnjĞƩĞŶĚ ǀĞĞů ŐƌŽĞŝŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘ ƵƐƟŶ ŚĞĞŌ ĚĞ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ũĂƌĞŶ ǀĞĞůǀƵůĚŝŐ ŚĞƚ ďĞǁŝũƐ ŐĞůĞǀĞƌĚ ʹ ŝŶ ǁĞĚĞŶ͕ EŽŽƌǁĞŐĞŶ͕ ĞŶĞŵĂƌŬĞŶ ĞŶ &ŝŶůĂŶĚ ʹ ĞŶ ŶƵ ŝŶ ĚĞ ĞŶĞůƵdž ŚŝĞƌ ƵŝƚĞƌŵĂƚĞ ƐƵĐĐĞƐǀŽů ŝŶ ƚĞ njŝũŶ͘ Ğ ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ ŚĞĞŌ ŚŝĞƌ ŶƵ ŵĞƚ ĚĞ ďƵŶĚĞůŝŶŐ ǀĂŶ ĚƌŝĞ ƉĂƌƟũĞŶ ĚĞ ŬƌŝƟĞŬĞ ŵĂƐƐĂ ǀŽŽƌ͘ Ž njŝũŶ Ğƌ ŶŽŐ ǀĞĞů ŵĞĞƌ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ŽŶůŝŶĞ ŚĂƌĚǁĂƌĞͲ ƐƚƵŬ ǀĂŶ ĚĞ ƵƐƟŶͲĚŝĞŶƐƚĞŶ͘ ƵƐƟŶ ŬĂŶ ŶƵ ǀĞĞů ŵĞĞƌ ĞĞŶ ŽŶĞͲ ƐƚŽƉ ƐŚŽƉ ǁŽƌĚĞŶ ǀŽŽƌ ŚĞƚ Ɛŵď͘ hŶŝĞŬ ǀŽŽƌ ĚĞ ĞŶĞůƵdžͲŵĂƌŬƚ ǀĂŶ ƵƐƟŶ ŝƐ ĚĞ ĐŽŵďŝŶĂƟĞ ǀĂŶ ĞŶƚƌĂůƉŽŝŶƚ ĞŶ sŝŶĐĞƌĞ͘ DĞƚ ŚƵŶ ĨŽĐƵƐ ŽƉ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ƌŽŶĚŽŵ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ŬĂŶ ƵƐƟŶ ŚŝĞƌ͕ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ƚĞĂŵƐ ŝŶ ĚĞ EŽƌĚŝĐƐ͕ ŚĞƚ ǀĞƌƐĐŚŝů ŵĂŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ Ɛŵď ĚŽŽƌ ŚĞƚ ďĞƐƚĞ ĞŶ ŚĞĞů ůĂĂŐĚƌĞŵƉĞůŝŐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐͲƉŽƌƞŽůŝŽ ƚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƌĞŶ ŝŶ ĚĞ ĞŶĞůƵdž ŽƉ ŐĞďŝĞĚĞŶ njŽĂůƐ ďĞŚĞĞƌ ĞŶ ƐĞĐƵƌŝƚLJ͘ ( DĂŶĂŐĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝƐ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŐƌŽĞŝƉŝůĂĂƌ ŽƉ ǀĞƌƟĐĂĂů ŐĞďŝĞĚ ʹ ĚƵƐ ǀĂŶ ƉƵďůŝĞŬ ĞŶ ŐƌŽŽƚnjĂŬĞůŝũŬ ƚŽƚ ĞŶ ŵĞƚ Ɛŵď͘ sĞƌĚĞƌ


INTERVIEW

dŽƚ ƐůŽƚ ŚĞůƉĞŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ ŬĞƌŶǁĂĂƌĚĞŶ Ͳ njŽĂůƐ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ͕ ŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ĞŶ ĞĞŶ ŐŽĞĚĞ ǁĞƌŬͲƉƌŝǀĠ ďĂůĂŶƐ ʹ ĚŝĞ ƵƐƟŶ ƵŝƚĚƌĂĂŐƚ ĞŶ ŝŶ ĚĞ ƉƌĂŬƟũŬ ďƌĞŶŐƚ Žŵ ĂůƐ ŐŽĞĚĞ ǁĞƌŬŐĞǀĞƌ ŐĞnjŝĞŶ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ ǀŽŽƌ njŽǁĞů ĚĞ ŚƵŝĚŝŐĞ ĂůƐ ŶŝĞƵǁĞ ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ͘ ƵƐƟŶ ĚƌĂĂŐƚ ŽŽŬ ŚĞĞů ĞƌŐ ͚ǁŝŶ ĂƐ Ă ƚĞĂŵ͛ Ƶŝƚ͘ ^ĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ͕ ƐĂŵĞŶ ƐƵĐĐĞƐƐĞŶ ǀŝĞƌĞŶ͘ EŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ĞŝŐĞŶ ŵĞŶƐĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ŵĞƚ ǀĞŶĚŽƌƐ ĞŶ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞƉĂƌƚŶĞƌƐ͕͟ ƐƚĞůƚ :ŽŽƐƚĞŶ͘ ͞KŽŬ ŐĞnjŝĞŶ ŚĞƚ ŶŝǀĞĂƵ ǀĂŶ ĚĞnjĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐĞŶ ŵĞƚ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ĚĞŶŬ ŝŬ ĚĂƚ ǁĞ ĞĐŚƚ ĞĞŶ ƵŶŝĞŬĞ ƉŽƐŝƟĞ ŝŶ ĚĞ ŵĂƌŬƚ ŚĞďďĞŶ͘ ^ĂŵĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ŽŶƚnjĞƩĞŶĚ ǀĞĞů ďĞƌĞŝŬĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ĞĐŽƐLJƐƚĞĞŵ ǁĂĂƌŝŶ ǁĞ ĂĐƚĞƌĞŶ ĞŶ ŽŶnjĞ ƌĞůĞǀĂŶƟĞ ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͘ tĞ ŬƵŶŶĞŶ ũƵŝƐƚ ŝŶ ǀĞƌĚĞƌŐĂĂŶĚĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞͲ ĞŶ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞƉĂƌƚŶĞƌƐ ǀŝĂ ŽŶnjĞ ŐƌŽĞŝƉŝůĂƌĞŶ ŶŽŐ ǀĞĞů ŵĞĞƌ ďĞƌĞŝŬĞŶ ĚŽŽƌ ŽƉͲ ĞŶ ƵŝƚďŽƵǁĞŶ ǀĂŶ ŽŶnjĞ ǀĞƌƟĐĂůĞ ƉƌŽƉŽƐŝƟĞƐ͘͟ ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚLJ Θ ĞƋƵĂůŝƚLJ͕ ƚǁĞĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ƉŝũůĞƌƐ ǀĂŶ ƵƐƟŶ͘ Ğ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ ŚŝĞƌ ŝƐ Žŵ ŚĞƚ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ĞĞŶ ŵŽŽŝ ǀĞƌŚĂĂů ƚĞ ůĂƚĞŶ njŝũŶ͘ /ĞĚĞƌĞĞŶ ŚĞĞŌ ŵŽŽŝĞ ǀŝĚĞŽ͛Ɛ ĞŶ ǀĞƌŚĂůĞŶ͘ ŝũ ƵƐƟŶ ŝƐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚLJ ĞĐŚƚ ĞĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ ƚŚĞŵĂ͛Ɛ ǁĂĂƌďŝũ ŚĞƚ ďĞĚƌŝũĨ ŽŽŬ ƉƌŽƉŽƐŝƟĞƐ ŽŶƚǁŝŬŬĞůƚ njŽĚĂƚ ŬůĂŶƚĞŶ ŝŶ ŚƵŶ /d ŵĞƚ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ ĂĂŶ ĚĞ ƐůĂŐ ŬƵŶŶĞŶ ŐĂĂŶ͘ ďŝĞĚƚ ĚĞ ŐƌŽĞŝĞŶĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ ĂĂŶǁĞnjŝŐŚĞŝĚ ǀĂŶ ƵƐƟŶ ŬĂŶƐĞŶ sĂŶƵŝƚ ĚĞ EŽƌĚŝĐƐ ŚĞĞŌ ƵƐƟŶ ĞĞŶ ŐƌŽƚĞ ĨŽĐƵƐ ŽƉ ŝŶƚĞƌŶĞ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ ĞŶ ƐƚĞůƚ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĞŝƐĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ƐƵƉƉůLJ ĐŚĂŝŶ͘ /Ŷ Žŵ ŝŶ ĚĞ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ŵĂƌŬƚ ŬůĂŶƚĞŶ ƚĞ ďĞĚŝĞŶĞŶ͘ ƵƐƟŶ ďƌĞŶŐƚ ĚĞ ĞŶĞůƵdž ŝƐ ƵƐƟŶ ŵĞƚ Ěŝƚ ƚŚĞŵĂ ŵĞƚ ŶĂŵĞ ĂĂŶ ĚĞ ƐůĂŐ ŐĞŐĂĂŶ ĚĂĂƌďŝũ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚĞ ŬĞŶŶŝƐ ǀĂŶ njĂŬĞŶ ŝŶ ǀĂŶ njŝũŶ Ăů ƐŝŶĚƐ ϭϵϵϱ ǀĂŶƵŝƚ ĞĞŶ ƐƚƵŬ ŬůĂŶƚďĞŚŽĞŌĞ͘ ĞĞůƐ ĂůƐ ŽŶĚĞƌĚĞĞů ǀĂŶ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ǁĞďƐŚŽƉ͕ ŚĞƚ ǀŽŽƌŵĂůŝŐĞ ĞŶƚƌĂůƉŽŝŶƚ ĞŶ sŝŶĐĞƌĞ ĚĞ ĂĂŶďĞƐƚĞĚŝŶŐƐĞŝƐĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ǀĂŶƵŝƚ ŬůĂŶƚŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶ͘ ĞĞŶͲŽƉͲĞĞŶ ƌĞůĂƟĞƐ ŵĞƚ ǀĞĞů ǀĂŶ ŚƵŶ ŬůĂŶƚĞŶ͘ ŽŽƌ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ĨŽĐƵƐ ĞŶ ĚĞ ŬůĂŶƚďĞŚŽĞŌĞ ƚĞ ĐŽŵďŝŶĞƌĞŶ͕ ǁŝů ƵƐƟŶ ŝŶ ĚĞ ĞŶĞůƵdž ĞĞŶ ƉƌŽƉŽƐŝƟĞ ŶĞĞƌnjĞƩĞŶ ĚŝĞ ŬůĂŶƚĞŶ ĞĐŚƚ ŚĞůƉƚ͘ ĞŶ ǀŽŽƌďĞĞůĚ ŝƐ ĚĞ ĐĂƌďŽŶ ĨŽŽƚƉƌŝŶƚ ĐĂůĐƵůĂƚŽƌ ĚŝĞ ƐĂŵĞŶ ƌ ŝƐ ĞĞŶ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƚĞĂŵ ŽƉŐĞnjĞƚ͕ ĚĂƚ ŶŝĞƵǁĞ ƉƌŽƉŽƐŝƟĞƐ ǀŽŽƌ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ŵĂƌŬƚƐĞŐŵĞŶƚĞŶ ŐĂĂƚ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͘ ŝƚ ŵĞƚ ĞĞŶ ŶŐĞůƐĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ ŝƐ͘ ŝĞ ŬĂŶ ƚŽƚ ŝŶ ĚĞƚĂŝů ĚĞ ƚĞĂŵ ŵŽĞƚ ĞĞŶ ƐŽŽƌƚ ŬĂƉƐƚŽŬ ǀŽŽƌ ŚĞĞů ƵƐƟŶ ŽƉnjĞƩĞŶ͕ ǁĂĂƌ ĂůůĞ ĐĂƌďŽŶ ĨŽŽƚƉƌŝŶƚ ǀĂŶ ĞĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ŝŶ ďĞĞůĚ ďƌĞŶŐĞŶ͕ ŐĞŬŽƉƉĞůĚ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ĞŶ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ĂĂŶ ŽƉŐĞŚĂŶŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͘ ,Ğƚ ĚŝĞŶƐƚĞŶͲ ĞŶ ĂĂŶ ŚƵŶ /dͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘ ĞnjĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ŐĂĂƚ ƵƐƟŶ ŶƵ ĂĂŶ ĞŝŶĚŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ ĂĂŶďŝĞĚĞŶ͘ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶƉŽƌƞŽůŝŽ ǁŽƌĚƚ ƐƚĞĞĚƐ ĐŽŵƉůĞƚĞƌ ŶĂĂƌŵĂƚĞ ĚĞ tĂŶƚ͕ njŽ ŝƐ ǁĞů ĚƵŝĚĞůŝũŬ͗ ũĞ ŬƵŶƚ ƉĂƐ ĐŽŶĐƌĞĞƚ ŝĞƚƐ ĚŽĞŶ ŵĞƚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĚŝĞ ŶƵ ŽŶĚĞƌ ƵƐƟŶ ǀĂůůĞŶ͕ ŵĞĞƌ ĂůƐ ĠĠŶ ƚĞĂŵ ĞŶ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚ ĂůƐ ũĞ ǁĞĞƚ ǁĂƚ ũĞ ĨŽŽƚƉƌŝŶƚ ŝƐ͘ ƵƐƟŶ ŐĂĂƚ Žŵ ƚŽŽůƐ ǀĂŶƵŝƚ ĠĠŶ ŵĞƌŬ ůĞƌĞŶ ƚĞ ŽƉĞƌĞƌĞŶ͘ KƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ďĞƚĂĂůďĂĂƌ njŽĂůƐ ĚĞ ĐĂƌďŽŶ ĨŽŽƚƉƌŝŶƚ ĐĂůĐƵůĂƚŽƌ ŚĞĞŶ ĞĞŶ ƉĂŬŬĞƚ ĞĞŶ njŝũŶ͕ ƐĐŚĂĂůďĂĂƌ ĞŶ ĂůƟũĚ ǁĞƌŬĞŶ͘ Ăƚ ĚŽĞƚ ƵƐƟŶ ŽŽŬ ĚŽŽƌ ƚĞ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ĞŶ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ŽŵŚĞĞŶ ĂĂŶďŝĞĚĞŶ Žŵ ŬůĂŶƚĞŶ ƚĞ ŚĞůƉĞŶ ƐƚĂŶĚĂĂƌĚŝƐĞƌĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ƉŽƌƞŽůŝŽ ͲŚĂƌĚǁĂƌĞ͕ ƐŽŌǁĂƌĞ͕ ŵĂŶĂŐĞĚ ŚƵŶ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů ĨŽŽƚƉƌŝŶƚ ƚĞ ƌĞĚƵĐĞƌĞŶ͘ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ͳ Žŵ njŽ ďĞƚĞƌ ŵĂĂƚǁĞƌŬ ĂůƐ ƐƚĂŶĚĂĂƌĚ ĚŝĞŶƐƚ ƚĞ ůĞǀĞƌĞŶ͘ ŽĂůƐ ĞůŬĞ /dͲŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ŚĞĞŌ ŽŽŬ ƵƐƟŶ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ ŽƉ ĚĞ ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚ͕ ŵĂĂƌ ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ ŽŽŬ ŬĂŶƐĞŶ Žŵ ĞĞŶ ĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬĞ ǁĞƌŬŐĞǀĞƌ ƚĞ njŝũŶ͘ ŶĞƌnjŝũĚƐ ďŝĞĚƚ ĚĞ ƐĐŚĂĂů ǀĂŶ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ǀŽŽƌ ǀĞƌƟĐĂůĞ ĞŶ ŚŽƌŝnjŽŶƚĂůĞ ĚŽŽƌŐƌŽĞŝŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘ ,ŝĞƌŵĞĞ ďŝĞĚƚ ƵƐƟŶ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ ŶŝĞƵǁĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ĠŶ ǁŽƌĚƚ ĚĞ ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ ĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬ ǀŽŽƌ ŶŝĞƵǁ ƚĂůĞŶƚ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ǁĞƌŬƚ ƵƐƟŶ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŵĞƚ ĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬĞ͕ ƚŽŽŶĂĂŶŐĞǀĞŶĚĞ ŬůĂŶƚĞŶ ĞŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐ͘ ƵƐƟŶ ďŝĞĚƚ ŶŝĞƵǁĞ ŽƉůĞŝĚŝŶŐƐŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͕ njŽĂůƐ ͲƚƌĂŝŶĞĞƐŚŝƉƐ ǀŽŽƌ LJŽƵŶŐ ƉŽƚĞŶƟĂůƐ͕ ǁĂĂƌďŝũ ũŽŶŐ ƚĂůĞŶƚ ŵĞĞůŽŽƉƚ ŵĞƚ ŚĞƚ ͲůĞǀĞů ŝŶ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͕ ŵĞƚ ĞĞŶ ďĂĂŶŐĂƌĂŶƟĞ͘

ů ĚĞnjĞ njĂŬĞŶ ŐĂĂƚ ƵƐƟŶ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ƟũĚ ŝŶ ǁŽŽƌĚ ĞŶ ďĞĞůĚ ƵŝƚĚƌĂŐĞŶ͕ ƐƚĞůƚ :ŽŽƐƚĞŶ ƚŽƚ ƐůŽƚ͘ ,ŝĞƌǀŽŽƌ ďĞƐĐŚŝŬƚ ĚĞ ŵĂƌĐŽŵͲ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ŽǀĞƌ ϴϬ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ŝŶ njĞƐ ůĂŶĚĞŶ͘ ͞ ĂĂƌŵĞĞ njŽƌŐĞŶ ǁĞ ĞƌǀŽŽƌ ĚĂƚ ǁĞ ŝŶ ĂůůĞ ůĂŶĚĞŶ ĞĞŶ ĞĞŶĚƵŝĚŝŐĞ ďŽŽĚƐĐŚĂƉ ƵŝƚĚƌĂŐĞŶ ĚŝĞ ƚŽĐŚ ƚĂŝůŽƌ ŵĂĚĞ ƉĞƌ ŵĂƌŬƚ ŝƐ͘ tĞ ǁĞƌŬĞŶ ĞŶĞƌnjŝũĚƐ ŵĞƚ ĞůŐĞŶ ŝŶ ĞůŐŝģ ĞŶ EĞĚĞƌůĂŶĚĞƌƐ ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ͕ ŵĂĂƌ ǁĞ ǁĞƌŬĞŶ ŽŽŬ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂů ƐĂŵĞŶ͘ Ăƚ ĚŽĞŶ ǁĞ ǀŝĂ ŽŶnjĞ ĚŝŐŝƚĂů ĮƌƐƚ ĂĂŶƉĂŬ͕ ǁĂĂƌďŝũ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŵĞŶƐĞŶ Ƶŝƚ EĞĚĞƌůĂŶĚ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ŝŶ ĂŶĚĞƌĞ ůĂŶĚĞŶ ŝŶ ŚƵŶ ƚĞĂŵ ĂĂŶƐƚƵƌĞŶ͘ ŶĞƌnjŝũĚƐ ǀĞƌƚĂůĞŶ ǁŝũ ĚĞ ƵƐƟŶͲƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ŶĂĂƌ ĚĞ ĞŶĞůƵdžͲ ŵĂƌŬƚĞŶ͘ ŶĚĞƌnjŝũĚƐ njŝũŶ ǁĞ ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ ƚŽĐŚ ǁĂƚ ĞŝŐĞŶǁŝũnjĞƌ͕ ǁĞ ĚŽĞŶ ĚŝŶŐĞŶ ŚŝĞƌ ĂŶĚĞƌƐ ĞŶ ǀĞƌƚĂůĞŶ ĚĂƚ ǁĞĞƌ ĚŽŽƌ ŶĂĂƌ ĚĞ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘͟

Dutch IT-channel - 39 | 23


Dutch IT-channel Awards # " !

Ğ ƵŝƚƌĞŝŬŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ njĞǀĞŶĚĞ ĞĚŝƟĞ ǀĂŶ ĚĞ ƵƚĐŚ /d ŚĂŶŶĞů ǁĂƌĚƐ ŚĂĚ ĂůƐ ƚŚĞŵĂ ͚ ĂĐŬ ƚŽ EŽƌŵĂů ʹ dŚĞ ZĞƵŶŝŽŶ͛͘ ͞ Ğ EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ /dͲŝŶĚƵƐƚƌŝĞ ŬŽŶ ǁĞĞƌ ƐĂŵĞŶ ŐĞŶŝĞƚĞŶ ĞŶ ŶĞƚǁĞƌŬĞŶ ƟũĚĞŶƐ ŚĞƚ ŐƌŽŽƚƐƚĞ ƚĞĐŚ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŐĂůĂ ǀĂŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ͘ ZƵŝŵ ϲϱϬ ŐĞŶŽĚŝŐĚĞŶ ŐĞŶŽƚĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ŐŽĞĚ ĂǁĂƌĚͲĚŝŶĞƌ ĚĂƚ ǁĞƌĚ ŽƉŐĞůƵŝƐƚĞƌĚ ĚŽŽƌ ĚŝǀĞƌƐĞ ŽƉƚƌĞĚĞŶƐ͘͟ ĂůĚƵƐ tŝƚŽůĚ <ĞƉŝŶƐŬŝ͕ ŝƌĞĐƚŽƌ ŽŶƚĞŶƚ Θ ĚŝƚŽƌ ŝŶ ŚŝĞĨ ƵƚĐŚ /dͲ ĐŚĂŶŶĞů͘ <ĞƉŝŶƐŬŝ ǀĞƌǀŽůŐƚ͗ ͞sĞƌĚĞƌ ǁŝƐƚĞŶ ǁĞ ĞĞŶ ŵŽŽŝ ďĞĚƌĂŐ ƚĞ ǀĞƌnjĂŵĞůĞŶ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ƵĐŚĞŶŶĞ WĂƌĞŶƚ WƌŽũĞĐƚ͘ ƵĐŚĞŶŶĞ ŝƐ ĞĞŶ ĞƌŶƐƟŐĞ ĞƌĨĞůŝũŬĞ ƐƉŝĞƌnjŝĞŬƚĞ ĚŝĞ ďŝũŶĂ ĂůƟũĚ ďŝũ ũŽŶŐĞŶƐ ĞŶ ŵĂŶŶĞŶ ʹ ŵĂĂƌ ƐŽŵƐ ŽŽŬ ďŝũ ŵĞŝƐũĞƐ ĞŶ ǀƌŽƵǁĞŶ ʹ ǀŽŽƌŬŽŵƚ͘ ƵĐŚĞŶŶĞ WĂƌĞŶƚ WƌŽũĞĐƚ ŚĞĞŌ ĞĞŶ ƉƌĂĐŚƟŐ ĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ĚŽĞů͗ ŐĞůĚ ŽƉŚĂůĞŶ ĞŶ ďĞǁƵƐƚǁŽƌĚŝŶŐ ĐƌĞģƌĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ njŝĞŬƚĞ ǀĂŶ ƵĐŚĞŶŶĞ͘͟ Ğ ƐŚŽǁ ǁĞƌĚ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ƵŝƚƌĞŝŬŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ĚŝƚŽƌƐ ŚŽŝĐĞ

24 | Dutch IT-channel - 39

ǁĂƌĚ ĚŝĞ ǁĞƌĚ ŽǀĞƌŚĂŶĚŝŐĚ ĂĂŶ DŝĐŚĞů ǀĂŶ dĞŝũůŝŶŐĞŶ͕ DĂŶĂŐŝŶŐ ŝƌĞĐƚŽƌ ǀĂŶ ^ŽŌǁĂƌĞKŶĞ ĞŶĞůƵdž͘ &ƌĂŶƐ sĞƌƚƌĞŐƚ͕ DĂŶĂŐŝŶŐ ŝƌĞĐƚŽƌ ǀĂŶ ƵƚĐŚ /d ŚĂŶŶĞů͕ ŬŝũŬƚ ƚĞƌƵŐ ŽƉ ĞĞŶ ŐĞƐůĂĂŐĚĞ ĂǀŽŶĚ͗ ͞,Ğƚ ǁĂƐ ǀŽŽƌ ŵŝũ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚĞ ƵƚĐŚ /d ŚĂŶŶĞů ǁĂƌĚƐ 'ĂůĂ ĞŶ ǁĂƚ ďĞŶ ŝŬ ƚƌŽƚƐ͘ tĂƚ ĞĞŶ ƐƵƉĞƌ ĂǀŽŶĚ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ŵĞƚ ŽŶƐ ƚĞĂŵ ŐĞnjĂŵĞŶůŝũŬ ŶĞĞƌŐĞnjĞƚ͊ /Ŭ ŚĞď ŐĞŶŽƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƐŚŽǁ ĞŶ ĨĞůŝĐŝƚĞĞƌ ĂůůĞ ǁŝŶŶĂĂƌƐ ĞŶ ĚĞ ĚŝƚŽƌƐ ŚŽŝĐĞ͕ ǁŝŶŶĂĂƌ DŝĐŚĞů ǀĂŶ dĞŝũůŝŶŐĞŶ͕ ǁĂƚ ĞĞŶ ŬƌĂĐŚƚ ƐƚƌĂĂůƚ ĚĞnjĞ ŵĂŶ Ƶŝƚ͕ ,h> ͊ /Ŭ ŬŝũŬ ŶƵ Ăů Ƶŝƚ ŶĂĂƌ ŚĞƚ ǁĂƌĚƐ ŐĂůĂ ǀĂŶ ǀŽůŐĞŶĚ ũĂĂƌ͘ /Ŭ ŚĞď Ğƌ ĞŶŽƌŵ ǀĞĞů njŝŶ ŝŶ ĞŶ ŚŽŽƉ Ƶ ĂůůĞŶ ĚĂŶ ǁĞĞƌ ƚĞ ďĞŐƌŽĞƚĞŶ͘ Ğ ŬŽŵĞŶĚĞ ĞŶ ĂůǁĞĞƌ ĂĐŚƚƐƚĞ ĞĚŝƟĞ ǀĂŶ ĚĞ ƵƚĐŚ /d ŚĂŶŶĞů ǁĂƌĚƐ njĂů ƉůĂĂƚƐ ǀŝŶĚĞŶ ŽƉ ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ ϭϲ ŵĂĂƌƚ ϮϬϮϯ͘ >Ğƚ͛Ɛ ĐĞůĞďƌĂƚĞ ƚŚĞ ĐŚĂŶŶĞů͊͟ WƌŽƟŶƵƐ /d ŚĂĚ njŝĐŚ ǁĞĚĞƌŽŵ ĂůƐ DĂŝŶ ǀĞŶƚ WĂƌƚŶĞƌ ǀĞƌďŽŶĚĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ƵƚĐŚ /d ŚĂŶŶĞů ǁĂƌĚƐ͘


DUTCH IT CHANNEL AWARDS

winnaars bekend s Z ŽĨ ƚŚĞ zĞĂƌ͗ # ^W ŽĨ ƚŚĞ zĞĂƌ͗ ! ! # # # " ! # " ! # ŝŐŝƚĂů tŽƌŬƉůĂĐĞ /ŶŶŽǀĂƚŽƌ ŽĨ ƚŚĞ zĞĂƌ͗ # ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚ ŝƐƚƌŝďƵƚŽƌ ŽĨ ƚŚĞ zĞĂƌ͗ ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ ʹ dĞůĞĐŽŵ /ŶŶŽǀĂƚŽƌ ŽĨ ƚŚĞ zĞĂƌ͗ ,ĂƌĚǁĂƌĞ /ŶŶŽǀĂƚŽƌ ŽĨ ƚŚĞ zĞĂƌ͗ /Žd ͬ ĚŐĞ /ŶŶŽǀĂƚŽƌ ŽĨ ƚŚĞ zĞĂƌ͗ EĞƚǁŽƌŬŝŶŐ /ŶŶŽǀĂƚŽƌ ŽĨ ƚŚĞ zĞĂƌ͗ ! # ^ĞĐƵƌŝƚLJ /ŶŶŽǀĂƚŽƌ ŽĨ ƚŚĞ zĞĂƌ͗ " # ^ŽŌǁĂƌĞ /ŶŶŽǀĂƚŽƌ ŽĨ ƚŚĞ zĞĂƌ͗ džK ŽĨ ƚŚĞ zĞĂƌ͗ DĂƌŝũŬĞ <ĂƐŝƵƐ͕ ŚĂŶŶĞů DĂŶĂŐĞƌ ŽĨ ƚŚĞ zĞĂƌ͗ DĂƌŬĞƟŶŐ DĂŶĂŐĞƌ ŽĨ ƚŚĞ zĞĂƌ͗ ^ĂůĞƐ DĂŶĂŐĞƌ ŽĨ ƚŚĞ zĞĂƌ͗ W ŽĨ ƚŚĞ zĞĂƌ͗ dĂŶũĂ tĞƐƚĞŶďŽƌŐ͕ ĚŝƚŽƌƐ ŚŽŝĐĞ͗ DŝĐŚĞů ǀĂŶ dĞŝũůŝŶŐĞŶ͕

ĞŶƚƌĂůƉŽŝŶƚ ʹ ƵƐƟŶ ^ŽŌǁĂƌĞKE sDǁĂƌĞ ƌƌŽǁ ^ ŽŽŵ &ůĞdž /d Θ ,W EĞĚĞƌůĂŶĚ / D EĞĚĞƌůĂŶĚ džŝĂŶƐ ^ĞŶƟŶĞůKŶĞ ŽŵŵǀĂƵůƚ WYZ ĂĂŶ ĚĞ 'ƌŽŽƚ͕ ŝƐĐŽ ŝĂŶĐĂ ĚĞ sŽŐĞů͕ sĞĞĂŵ ^ŽŌǁĂƌĞ ĂǀŝĚ ǀĂŶ ĚĞŶ ĞƌŐ͕ ,ĞǁůĞƩ WĂĐŬĂƌĚ ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ^>dE ^ŽŌǁĂƌĞKE

Dutch IT-channel - 39 | 25


Het Uniserver platform is dé plek voor MSP’s en softwarebedrijven in Nederland om hun diensten op bouwen. Wilco Noordermeer, COO

Onze jarenlange expertise in het leveren van hybride cloud-diensten geeft organisaties een solide basis voor succes.

Benieuwd wat ons platform voor jouw organisatie kan betekenen? Ik kom graag met je in contact!

w.noordermeer@uniserver.nl


CHANNEL HIGHLIGHT

Gartner: IaaS-markt public cloud services is sterk gegroeid t Z > t/: / ^ͳD Z<d Έ/E&Z ^dZh dhZ ^ ^ Zs/ Ή 'ZK / /E ϮϬϮϭ D d ϰϭ͕ϰ WZK Ed E Z ϵϬ͕ϵ D/>: Z K>> Z͕ s Z' > < E D d ϲϰ͕ϯ D/>: Z K>> Z /E ϮϬϮϬ͘ dKW ϱ / ^ͳ WZKs/ Z^ /:E ^ D E 'K sKKZ Zh/D ϴϬ WZK Ed s E dKd > D Z<d͕ ^ ,Z/:&d D Z<dKE Z K < Z ' ZdE Z͘ D KE ,/ > EhDD Zͳϭ WK^/d/ KW / ^ͳD Z<d /E ϮϬϮϭ͕ ' sK>' KKZ D/ ZK^K&d͕ >/ ͕ 'KK'> E ,h t /͘

Ğ /ĂĂ^ͲŵĂƌŬƚ ďůŝũŌ ŽŶǀĞƌŵŝŶĚĞƌĚ ŐƌŽĞŝĞŶ͕ ĂĂŶŐĞnjŝĞŶ ĐůŽƵĚͲŶĂƟǀĞ ĚĞ ƉƌŝŵĂŝƌĞ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌ ǁŽƌĚƚ ǀŽŽƌ ŵŽĚĞƌŶĞ ǁŽƌŬůŽĂĚƐ͕͟ ůŝĐŚƚ ^ŝĚ EĂŐ͕ sWͲĂŶĂůŝƐƚ ďŝũ 'ĂƌƚŶĞƌ͕ ĚĞ ĐŝũĨĞƌƐ ƚŽĞ͘ ͞ ůŽƵĚ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶƚ ĚĞ ƐĐŚĂĂůďĂĂƌŚĞŝĚ ĞŶ ĐŽŶĮŐƵƌĞĞƌďĂĂƌŚĞŝĚ ĚŝĞ ŐĞĂǀĂŶĐĞĞƌĚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ǀĞƌĞŝƐĞŶ͕ ƚĞƌǁŝũů ŚĞƚ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ŽŽŬ ŝŶ ƐƚĂĂƚ ƐƚĞůƚ Žŵ ŝŶ ƚĞ ƐƉĞůĞŶ ŽƉ ŽƉŬŽŵĞŶĚĞ ďĞŚŽĞŌĞŶ njŽĂůƐ ƐŽĞǀĞƌĞŝŶŝƚĞŝƚ͕ ĚĂƚĂͲ ŝŶƚĞŐƌĂƟĞ ĞŶ ǀĞƌďĞƚĞƌĚĞ ŬůĂŶƚĞƌǀĂƌŝŶŐ͘͟ dKW ϱ > /Dd Zh/D ϲϬ WZK Ed D Z<d ŵĂnjŽŶ ďůĞĞĨ ĚĞ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚĞ /ĂĂ^ͲŵĂƌŬƚ ůĞŝĚĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ŽŵnjĞƚ ǀĂŶ ϯϱ͕ϰ ŵŝůũĂƌĚ ĚŽůůĂƌ ŝŶ ϮϬϮϭ ĞŶ ĞĞŶ ŵĂƌŬƚĂĂŶĚĞĞů ǀĂŶ ϯϴ͕ϵ ƉƌŽĐĞŶƚ͘ Ğ ŽŵnjĞƚŐƌŽĞŝ ďĞĚƌŽĞŐ ϯϱ ƉƌŽĐĞŶƚ͘ DŝĐƌŽƐŽŌ ǀŽůŐĚĞ ŽƉ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ƉůĂĂƚƐ ŵĞƚ ĞĞŶ ŵĂƌŬƚĂĂŶĚĞĞů ǀĂŶ Ϯϭ͕ϭ ƉƌŽĐĞŶƚ ĞŶ ĞĞŶ ďŽǀĞŶŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ ŐƌŽĞŝ ǀĂŶ ϱϭ͕ϯ ƉƌŽĐĞŶƚ͘ Ğ ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ ƌĞĂůŝƐĞĞƌĚĞ ŝŶ ϮϬϮϭ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ϭϵ ŵŝůũĂƌĚ ĚŽůůĂƌ ĂĂŶ /ĂĂ^ͲŝŶŬŽŵƐƚĞŶ͘ DĞƚ ǀĞĞů ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĚŝĞ Ăů ǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ ŽƉ ĚĞ ďĞĚƌŝũĨƐƐŽŌǁĂƌĞ ĞŶ ͲƐĞƌǀŝĐĞƐ ǀĂŶ DŝĐƌŽƐŽŌ͕ ŝƐ DŝƌŽƐŽŌƐ ĐůŽƵĚͲ ĚŽĐŚƚĞƌ njƵƌĞ ŐĞƉŽƐŝƟŽŶĞĞƌĚ Žŵ ŬĂŶƐĞŶ ƚĞ ŐƌŝũƉĞŶ ŝŶ ďŝũŶĂ ĞůŬĞ ǀĞƌƟĐĂůĞ ŵĂƌŬƚ͘ ůŝďĂďĂ ǁĂƐ ŽƉŶŝĞƵǁ ĚĞ ŶƵŵŵĞƌ ϯ /ĂĂ^ ƉƵďůŝĐ ĐůŽƵĚ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚ ŵĞƚ ĞĞŶ ŵĂƌŬƚĂĂŶĚĞĞů ǀĂŶ ϵ͕ϱ ƉƌŽĐĞŶƚ ĞŶ ĞĞŶ ŽŵnjĞƚ

ǀĂŶ ϴ͕ϳ ŵŝůũĂƌĚ ĚŽůůĂƌ ǀŽŽƌ ϮϬϮϭ ;нϰϭ͕ϵйͿ͘ ,ŽĞǁĞů ůŝďĂďĂ ĚĞ ŚŝŶĞƐĞ ĐůŽƵĚŵĂƌŬƚ ďůŝũŌ ůĞŝĚĞŶ͕ ŝƐ ĚĞ ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ ŽŽŬ ŬůĂĂƌ Žŵ ĚĞ ƚŽŽŶĂĂŶŐĞǀĞŶĚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ ŝŶ /ŶĚŽŶĞƐŝģ͕ DĂůĞŝƐŝģ͕ ĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ŽƉŬŽŵĞŶĚĞ ĐůŽƵĚŵĂƌŬƚĞŶ͘ ŝƚ ŝƐ ŵŽŐĞůŝũŬ ĚŽŽƌ ŬĞŶŶŝƐ ǀĂŶ ĚĞ ůŽŬĂůĞ ŵĂƌŬƚ ĞŶ ŚĞƚ ǀĞƌŵŽŐĞŶ Žŵ ƚĞ ĚŝĞŶĞŶ ĂůƐ ĞĞŶ ďƌƵŐ ŶĂĂƌ ĚŝŐŝƚĂůĞ ŚĂŶĚĞů͘ ͞ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĐůŽƵĚͲĞĐŽƐLJƐƚĞŵĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ ƚĞ ŵŝĚĚĞŶ ǀĂŶ ƚŽĞŶĞŵĞŶĚĞ ŐĞŽƉŽůŝƟĞŬĞ ĨƌĂŐŵĞŶƚĂƟĞ͕ ŽƉŬŽŵĞŶĚĞ ƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐ ĞŶ ŶĂůĞǀŝŶŐƐǀĞƌĞŝƐƚĞŶ͕ ǁĂƚ ĞĞŶ ŬĂŶƐ ďŝĞĚƚ ǀŽŽƌ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ŵĞƚ ĞĞŶ ƐƚĞƌŬĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĂĂŶǁĞnjŝŐŚĞŝĚ͕͟ ĂůĚƵƐ EĂŐ͘ ,KK'^d 'ZK /W Z Ed ' sKKZ 'KK'> 'ŽŽŐůĞ ůŽƵĚ njĂŐ ŚĞƚ ŚŽŽŐƐƚĞ ŐƌŽĞŝƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ǀĂŶ ĚĞ ƚŽƉ ǀŝũĨ /ĂĂ^ͲůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ͕ ŵĞƚ ĞĞŶ ƉůƵƐ ǀĂŶ ϲϯ͕ϳ ƉƌŽĐĞŶƚ ŝŶ ϮϬϮϭ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ŽŵnjĞƚ ǀĂŶ ϲ͕ϰ ŵŝůũĂƌĚ ĚŽůůĂƌ͘ ĞnjĞ ŐƌŽĞŝ ǁĞƌĚ ĂĂŶŐĞĚƌĞǀĞŶ ĚŽŽƌ ĞĞŶ ŐĞƐƚĂĂŐ ƚŽĞŐĞŶŽŵĞŶ ĂĐĐĞƉƚĂƟĞ ǀŽŽƌ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ njĂŬĞůŝũŬĞ ǁŽƌŬůŽĂĚƐ ĞŶ ĚŽŽƌ 'ŽŽŐůĞ͛Ɛ ŝŶŶŽǀĂƟĞ ŝŶ ŵĞĞƌ ŐĞĂǀĂŶĐĞĞƌĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ njŽĂůƐ ŬƵŶƐƚŵĂƟŐĞ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƟĞ ĞŶ <ƵďĞƌŶĞƚĞƐͲ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ͕ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĚ ĚŽŽƌ ĞĞŶ ƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ ǀĂŶ ŚƵŶ ƉĂƌƚŶĞƌĞĐŽƐLJƐƚĞĞŵ Žŵ ĞĞŶ ďƌĞĚĞƌ ŬůĂŶƚĞŶďĞƐƚĂŶĚ ƚĞ ďĞƌĞŝŬĞŶ͘ ,ŽĞǁĞů ĚĞ ŐƌŽĞŝ ǀĂŶ ,ƵĂǁĞŝ ŝŶ ϮϬϮϭ ŶĂ ƚǁĞĞ ŽƉĞĞŶǀŽůŐĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ ǀĂŶ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ϮϬϬ ƉƌŽĐĞŶƚ ŐƌŽĞŝ ĂĨŶĂŵ ŶĂĂƌ ϱϲ͕ϯ ƉƌŽĐĞŶƚ͕ ŚĂŶĚŚĂĂĨĚĞ ŚĞƚ ŶŽŐ ƐƚĞĞĚƐ ĚĞ ŶƵŵŵĞƌ ϱ ƉŽƐŝƟĞ ŝŶ ŵĂƌŬƚĂĂŶĚĞĞů ŵĞƚ ĞĞŶ ŽŵnjĞƚ ǀĂŶ ϰ͕Ϯ ŵŝůũĂƌĚ ĚŽůůĂƌ͘ ,ƵĂǁĞŝ ŚĞĞŌ ĚĞ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ƚǁĞĞ ũĂĂƌ ĂĂŶnjŝĞŶůŝũŬĞ ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ ŐĞĚĂĂŶ ŝŶ njŝũŶ /ĂĂ^Ͳ ĞĐŽƐLJƐƚĞĞŵ ĞŶ ĚŽŽƌ ĞĞŶ ǀĞƌďĞƚĞƌĚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ǀĂŶ ŽƉĞŶ ŚĂƌĚǁĂƌĞ͕ ŽƉĞŶͲƐŽƵƌĐĞ ƐŽŌǁĂƌĞ ĞŶ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ǀĂŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŝƐ ŚĞƚ ŝŶ ƐƚĂĂƚ ŐĞǁĞĞƐƚ Žŵ ĞĞŶ ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ ĂĂŶďŽĚ ƚĞ ďŝĞĚĞŶ ĂĂŶ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚĞŶ͕ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĂĂƌƐ ĞŶ ƐƚĂƌƚƵƉƐ͘ ͞ Ğ ǀŽůŐĞŶĚĞ ĨĂƐĞ ǀĂŶ /ĂĂ^ͲŐƌŽĞŝ njĂů ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶŐĞĚƌĞǀĞŶ ĚŽŽƌ ŬůĂŶƚĞƌǀĂƌŝŶŐ͕ ĚŝŐŝƚĂůĞ ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ ĞŶ ĚĞ ǀŝƌƚƵĞůĞ ĞĞƌƐƚĞ ǁĞƌĞůĚ͕͟ ĐŽŶĐůƵĚĞĞƌƚ 'ĂƌƚŶĞƌƐ EĂŐ ƚŽƚ ƐůŽƚ͘ ͞KƉŬŽŵĞŶĚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ ĚŝĞ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ŚĞůƉĞŶ Žŵ ĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶ ĚŝĐŚƚĞƌ ďŝũ ŚƵŶ ŬůĂŶƚĞŶ ƚĞ ďƌĞŶŐĞŶ͕ njŽĂůƐ ĚĞ ŵĞƚĂǀĞƌƐĞ͕ ĐŚĂƚďŽƚƐ ĞŶ ĚŝŐŝƚĂůĞ ƚǁĞĞůŝŶŐĞŶ͕ njƵůůĞŶ ĞĞŶ ŚLJƉĞƌƐĐĂůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŶŽĚŝŐ ŚĞďďĞŶ Žŵ ƚĞ ǀŽůĚŽĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ŐƌŽĞŝĞŶĚĞ ǀƌĂĂŐ ŶĂĂƌ ƌĞŬĞŶͲ ĞŶ ŽƉƐůĂŐŬƌĂĐŚƚ͘͟

Dutch IT-channel - 39 | 27


Enrico de Boer, Digital Realty Interxion

‘Datacenters faciliteren nieuwe data-architectuur voor soevereine cloud’ ^d ^ D Z /dͳ ^>/^^ Z^ t/>> E d KDW d Ed/ s E ,hE t Z<E D Z s Z'ZKd E KD K D Z /E&KZD d/ E /E / ,d E d , > E h/d EKZD E ^E >'ZK / E Z' d t Z Ks Z ^ ,/<< E͘ d > < '/E D / /d : Z h/d KE Z K < s E d Ed Zͳ E / Z /'/d > Z >dz͘ E/ d KE>K'/^ ,͕ D Ed EZ/ K K Z͕ /Z dKZ ^ > ^ Θ D Z< d/E' /: /'/d > Z >dz /Ed Zy/KE E Z> E ͘ ͞ d tKZ d E/ d sKKZ E/ d^ , d E/ ht 'Kh ' EK D ͘ D Z : <hEd d E/ d D Z ' tKKE Z' E^ E Z dd E͘ Z/:s E DK d E 'K E E< E Ks Z E 'K d ͳ Z ,/d dhhZ͕ K d >d/: t d E t Z ͵ s < /E >Kh ͵ ,hE d ^d d͘ d Ed Z^ <hEE E E > E'Z/:< ZK> ^W > E /E , d & />/d Z E s E d ^K s Z /E/d /d͘͟ ƵƚĞƵƌ͗ DĂƌƟũŶ <ƌĞŐƟŶŐ

!

ŐƌŽŽƚƐƚĞ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ǁŝů ĚĞ ĚĂƚĂͲĐŽŵƉĞƚĞŶƟĞ ǀĂŶ ŚƵŶ ƚĞĂŵƐ ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ Žŵ ĐŽŶĐƵƌƌĞƌĞŶĚ ƚĞ ďůŝũǀĞŶ ĞŶ ǁĂĂƌĚĞ Ƶŝƚ ĚĂƚĂ ƚĞ ŚĂůĞŶ͘ ŝƚ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ůŝŐƚ ŽƉ ϱϱ ƉƌŽĐĞŶƚ ǀŽŽƌ ƵƌŽƉĞƐĞ "# ďĞĚƌŝũǀĞŶ͕ ϲϯ ƉƌŽĐĞŶƚ ďŝũ >ĂƟũŶƐͲ ŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ĞŶ ϰϴ ƉƌŽĐĞŶƚ ďŝũ njŝĂƟƐĐŚĞ ďĞĚƌŝũǀĞŶ͘ ,Ğƚ ďĞůĂŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ďŝũƐĐŚŽůĞŶ ǀĂŶ ƚĞĂŵƐ ŽǀĞƌƚƌĞŌ ǀŽůŐĞŶƐ ĚĞ 'ůŽďĂů ĂƚĂ ^ƵƌǀĞLJ ǀĂŶ ŝŐŝƚĂů ZĞĂůƚLJ ŚĞƚ ŝŶǀĞƐƚĞƌĞŶ ŝŶ ŬƵŶƐƚŵĂƟŐĞ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƟĞ ;ϱϵйͿ ĞŶ ǁĂƐ ŚĞƚ ŽƉ ĞĞŶ ŶĂ ƉŽƉƵůĂŝƌƐƚĞ ĂŶƚǁŽŽƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ŽŶĚĞƌǀƌĂĂŐĚĞŶ ŽƉ ĚĞ ǀƌĂĂŐ ǁĂƚ ǀŽŽƌ ŚƵŶ ŵĞĞƌ ĚĂƚĂŐĞƐƚƵƵƌĚĞ ŝŶnjŝĐŚƚĞŶ ŵŽŐĞůŝũŬ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘ ůůĞĞŶ ŚĞƚ ǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ĚĂƚĂͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ;ϳϮйͿ ƐĐŽŽƌƚ ŚŽŐĞƌ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ďĞŶĂĚƌƵŬƚĞ Ϯϭ ƉƌŽĐĞŶƚ ǀĂŶ ĚĞ /dͲůĞŝĚĞƌƐ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚ ĚĂƚ ŚĞƚ ŐĞďƌĞŬ ĂĂŶ ŝŶƚĞƌŶ ƚĂůĞŶƚ Žŵ ĚĂƚĂ ƚĞ ĂŶĂůLJƐĞƌĞŶ ĞŶ ŚĞƚ ŐĞďƌĞŬ ĂĂŶ ƚĂůĞŶƚ Žŵ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ŽƉ ƚĞ ďŽƵǁĞŶ ;ϮϭйͿ͕ ƚŽƚ ĚĞ ŐƌŽŽƚƐƚĞ ŽďƐƚĂŬĞůƐ ďĞŚŽƌĞŶ ǁĂĂƌ ŚƵŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ŵĞĞ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ŚĞďďĞŶ ĂůƐ njĞ ǁĂĂƌĚĞǀŽůůĞ ŝŶnjŝĐŚƚĞŶ Ƶŝƚ ŚƵŶ ĚĂƚĂ ǁŝůůĞŶ ŚĂůĞŶ͘ d E/ ht 'Kh ĂƚĂ ŝƐ ŝŶĚĞƌĚĂĂĚ ŚĞƚ ŶŝĞƵǁĞ ŐŽƵĚ͘ Ŷ ĚĞ ďƌŽŶŶĞŶ ĞƌǀĂŶ Žŵ Ƶŝƚ ĚĂƚĂ ŝŶnjŝĐŚƚĞŶ ƚĞ ŚĂůĞŶ ǀŝĂ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ ĂůƐ ĚĂƚĂ ĂŶĂůLJƟĐƐ ĞŶ / njŝũŶ ŽǀĞƌĂů͕ ƐƚĞůƚ ŶƌŝĐŽ ĚĞ ŽĞƌ͘ ͞sŽŶĚ ũĞ ďĞĚƌŝũĨƐĚĂƚĂ ǀŽŽƌŚĞĞŶ ǀŽŽƌĂů ĂĐŚƚĞƌ ĚĞ njŽŐĞŶĂĂŵĚĞ ͚ĮƌĞǁĂůů͕͛ ŶƵ njŝĞ ũĞ ĚĂƚ Ğƌ ŽŽŬ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŐĞďƌƵŝŬ ǁŽƌĚƚ ŐĞŵĂĂŬƚ ǀĂŶ ĚĂƚĂ ĚŝĞ ǀſſƌ ĚĞ ͚ĮƌĞǁĂůů͛ ƐƚĂĂƚ͕ ŐĞĐŽŵďŝŶĞĞƌĚ ŵĞƚ ĚĂƚĂ ĚĂƚ ĂĐŚƚĞƌ ĚĞ ͚ĮƌĞǁĂůů͛ ƐƚĂĂƚ͘ KŶůŝŶĞ ƚĞ ǀŝŶĚĞŶ͕ ŽĨ ǀĂŶ ĂŶĚĞƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘ ŝĞ ĚĂƚĂƐƚƌŽŵĞŶ ǁŽƌĚĞŶ

28 | Dutch IT-channel - 39

ŐĞďƵŶĚĞůĚ͕ njŽĚĂƚ ũĞ ǀĂŶ ĚŝĞ ĚĂƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŬƵŶƚ ŵĂŬĞŶ ĞŶ Ğƌ ŶŝĞƵǁĞ ŝŶnjŝĐŚƚĞŶ Ƶŝƚ ŬƵŶƚ ŚĂůĞŶ͘ Ŷ ĚĂƚ ŐĞďĞƵƌƚ ǀŽŽƌĂů ŝŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ͘͟ 'ĂƌƚŶĞƌ ǀŽŽƌnjŝĞƚ ĚĂƚ ŝŶ ϮϬϮϱ njŽ͛Ŷ ϴϱ ƉƌŽĐĞŶƚ ǀĂŶ ĂůůĞ ĚĂƚĂ ǁŽƌĚƚ ŐĞŐĞŶĞƌĞĞƌĚ ĚŽŽƌ ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ ʹ ŽŽŬ ŶŝĞƵǁ ŐĞŐĞŶĞƌĞĞƌĚĞ ĚĂƚĂ Ƶŝƚ ĚŝĞ ŐĞďƵŶĚĞůĚĞ ĚĂƚĂƐƚƌŽŵĞŶ͘ Ăƚ ŝƐ ĞĐŚƚ ĞĞŶ ĞŶŽƌŵĞ ďĞƌŐ͕ ƐƚĞůƚ Ğ ŽĞƌ͘ DŽŵĞŶƚĞĞů ǁŽƌĚƚ ƐůĞĐŚƚƐ ϭϮ ƚŽƚ ϭϱ ƉƌŽĐĞŶƚ ǀĂŶ ĂůůĞ ĚĂƚĂ ƉƌŽĚƵĐƟĞĨ ŐĞďƌƵŝŬƚ͕ ŵĂĂƌ ĚĂƚ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŶĞĞŵƚ ƚŽĞ͘ ͞ ĞĚƌŝũǀĞŶ njŝĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ Žŵ ĚĂƚĂ ŝŶ ƚĞ njĞƩĞŶ͕ Ğƌ ŽŶƚƐƚĂĂŶ ŶŝĞƵǁĞ ďƵƐŝŶĞƐƐͲŵŽĚĞůůĞŶ͕ ĞŶ Ğƌ ŽŶƚƐƚĂĂŶ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ĚĂƚĂŐĞĚƌĞǀĞŶ ďĞĚƌŝũǀĞŶ͘ Ăƚ njŝĞ ũĞ ŽŽŬ ƚĞƌƵŐ ŝŶ ĚĞ ƚŽĞŶĞŵĞŶĚĞ ǀƌĂĂŐ ŶĂĂƌ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĞŶ ŽƉ ŐĞďŝĞĚĞŶ ǀĂŶ ĚĂƚĂ ĂŶĂůLJƟĐƐ ĞŶ ĚĂƚĂ ƐĐŝĞŶĐĞ͘͟ <ŽƌƚŽŵ͕ ĚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ŵĂĂŬƚ ŚĞƚ ŵŽŐĞůŝũŬ Žŵ ŽƉ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŵĂŶŝĞƌĞŶ ŵĞƚ ĚĂƚĂ Žŵ ƚĞ ŐĂĂŶ ĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ďĞĚƌŝũĨƐŵŽĚĞůůĞŶ ŝŶ ƚĞ ǀŽĞƌĞŶ͘ sĞƌǀŽůŐĞŶƐ ƉƌŽďĞĞƌ ũĞ ĚƵƐ ĚŝĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ĞŶ ŝŶnjŝĐŚƚĞŶ ĞƌƵŝƚ ƚĞ ŚĂůĞŶ͘ ĂĂƌǀŽŽƌ ŝƐ ĚĂƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶƟĞ ŶŽŽĚnjĂŬĞůŝũŬ ďƵŝƚĞŶ ĐŽƌƌĞĐƚĞ ǁŝũnjĞ ŵĞƚ ĚŝĞ ĚĂƚĂ Žŵ ƚĞ ŐĂĂŶ͘ EŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŽŶĚĞƌůŝŶŐ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ŽǀĞƌŚĞŝĚ ŽƉ ŐĞďŝĞĚĞŶ ĂůƐ ƉƌŝǀĂĐLJ͘ h ' d E Z /dͳ/E&Z ^dZh dhhZ Ğ ĐŽŵďŝŶĂƟĞ ǀĂŶ ĚĂƚĂ ĞŶ ďĞĚƌŝũĨƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ďĞƚĞŬĞŶƚ ŽŽŬ ĚĂƚ Ğƌ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ /dͲďƵĚŐĞƚ ŐĂĂƚ ŶĂĂƌ ŚĞƚ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ ŵĂŬĞŶ ǀĂŶ ĚĞ /dͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ĚŝĞ ĚĞnjĞ ĐŽŵďŝŶĂƟĞ ŵŽŐĞůŝũŬ ŵĂĂŬƚ͕ ƐĐŚĞƚƐƚ Ğ ŽĞƌ͘ ͞:Ğ ŵĞŶƐĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ĚŝĞ ĚĂƚĂŐĞďĂƐĞĞƌĚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ ŝŶ ĚĞ ƉƌĂŬƟũŬ ŬƵŶŶĞŶ ďƌĞŶŐĞŶ͕ ǁĂĂƌǀŽŽƌ ĚĞ ĞĞƌĚĞƌŐĞŶŽĞŵĚĞ ĚĂƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶƟĞ ŶŽĚŝŐ ŝƐ͘ dƌĂŝŶŝŶŐĞŶ ĞŶ ĞĚƵĐĂƟĞ njŝũŶ ŶŽĚŝŐ Žŵ


DATA INSIGHTS ŵĂŐ͘ KƉ ůŽĐĂƟĞ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĂůůĞĞŶ ŽƉƐůĂĂŶ͕ ŽƉ ůŽĐĂƟĞ ŽŽŬ ŵƵƚĞƌĞŶ͘ DĂĂƌ ŽŽŬ ŚĞƚ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ ĂŶĚĞƌĞ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ĞŶ ĚĂĂƌ ĚĞ ĚĂƚĂ ǀĂŶ ƚĞ ĐŽŵďŝŶĞƌĞŶ͘͟ Ăƚ ďĞƚĞŬĞŶƚ ĚƵƐ ĞĞŶ ŐĞĚĞĐĞŶƚƌĂůŝƐĞĞƌĚĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ǀŽŽƌ ĚĂƚĂ͘ sŽŽƌŚĞĞŶ ǁĞƌĚ ĚĂƚĂ ǀĂĂŬ njŽ ĐĞŶƚƌĂĂů ŵŽŐĞůŝũŬ ŽƉŐĞƐůĂŐĞŶ͘ DĂĂƌ ĚĂƚĂ ŬŽŵƚ ƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐ ŽǀĞƌĂů ǀĂŶĚĂĂŶ͘ sĂŶƵŝƚ /ŽdͲďƌŽŶŶĞŶ͕ ǀĂŶ ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ ĚŝĞ ƚŚƵŝƐ ǁĞƌŬĞŶ͕ ǀĂŶƵŝƚ ŵŽďŝĞůƚũĞƐ͘ Ŷ ĞĞŶ ĐůŽƵĚͲ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌ ŝƐ ƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐ ŽŽŬ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ǀĞƌƐƉƌĞŝĚ ŽǀĞƌ ĂůůĞƌůĞŝ ƵŝƚĞĞŶůŽƉĞŶĚĞ ĐůŽƵĚƐ ĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ͘ /Ŷ ŚĞƚ ŐĞǀĂů ǀĂŶ ĚĂƚĂ ďĞƚĞŬĞŶƚ Ěŝƚ ǀŽůŐĞŶƐ Ğ ŽĞƌ ĚĂƚ ũĞ ũĞ Ğƌ ĂůƐ /dͲďĞƐůŝƐƐĞƌ ŚĞĞů ďĞǁƵƐƚ ǀĂŶ ŵŽĞƚ njŝũŶ ĚĂƚ ĚŝĞ ĚĞĐĞŶƚƌĂůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ǀŽůůĞĚŝŐ ĐŽŵƉůŝĂŶƚ ŝŶŐĞƌŝĐŚƚ ǁŽƌĚƚ͘ Ŷ ĚĂƚ ďĞƚĞŬĞŶƚ ĞĞŶ ŚĞůĞ ĂŶĚĞƌĞ ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ǀĂŶ ũĞ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌ͘ KŽŬ ĚĞ ůŽĐĂƟĞ ǀĂŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ƐƉĞĞůƚ ǀŽůŐĞŶƐ Ğ ŽĞƌ ĞĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌĞ ƌŽů ŝŶ ĚĞ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŐĞĚŝƐƚƌŝďƵĞĞƌĚĞ ĚĂƚĂǁĞƌĞůĚ͘ Ŷ ĚŝĞ ůŽĐĂƟĞ ǁŽƌĚƚ ďĞƉĂĂůĚ ĚŽŽƌ ĚƌŝĞ njĂŬĞŶ͗ ďŽǀĞŶŽƉ ŚĞƚ ŝŶƚĞƌŶĞƚ njŝƩĞŶ ;njŽĂůƐ ŝŶ ĚĞ ďƵƵƌƚ ǀĂŶ ĞĞŶ /ŶƚĞƌŶĞƚ džĐŚĂŶŐĞͿ͖ ŵĂdžŝŵĂůĞ ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚĞŝƚ ;njŽǀĞĞů ŵŽŐĞůŝũŬ ĂĂŶǁĞnjŝŐŚĞŝĚ ǀĂŶ ĐĂƌƌŝĞƌƐ ŝŶ ũĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌͿ͖ ĚŝƌĞĐƚĞ ƚŽĞŐĂŶŐ ƚŽƚ ŶĂƟŽŶĂůĞ ĞŶ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ ĐůŽƵĚͲ ƐƉĞůĞƌƐ ;ǁĂŶƚ ĞůŬ ďĞĚƌŝũĨ ŵĂĂŬƚ ŝŶŵŝĚĚĞůƐ ǁĞů ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ĐůŽƵĚͲ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶͿ͘ ͞ ů ĚĞnjĞ ŶŝĞƵǁĞ ĞŶ Ăů ůĂŶŐĞƌ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ĚĂƚĂ ʹ ǀĂŶ ĚĂƚĂ ŶĂĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ ĚĂƚĂͲ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŶ Ͳ ďĞƚĞŬĞŶĞŶ ĚĂƚ ĞĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌĂĂŶďŝĞĚĞƌ ŵĞĞƌ ŵŽĞƚ njŝũŶ ĚĂŶ ĚĞ ĂĂŶďŝĞĚĞƌ ǀĂŶ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ĞŶ ŝŶƚĞƌŶĞƩŽĞŐĂŶŐ͘ ĞŶ ŽǀĞƌŬŽĞƉĞůĞŶĚ ƉůĂƞŽƌŵ njŽĂůƐ ƉůĂƞŽƌŵ /'/d > ŬĂŶ ĚĂĂƌďŝũ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ͘ sŽŽƌ ŽŶnjĞ ĂĨnjŽŶĚĞƌůŝũŬĞ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŚĞďďĞŶ ǁĞ Ăů ŚĞĞů ďĞǁƵƐƚ ŐĞŬŽnjĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ďĞƐƚĞ ůŽĐĂƟĞ͕ ŵĞƚ ƉůĂƞŽƌŵ /'/d > ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ŝŶǀƵůůŝŶŐ ŐĞǀĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ĚĂƚĂďĞŚŽĞŌĞŶ ǀĂŶ ďĞĚƌŝũǀĞŶ͘͟ Ğ ƌĞůĞǀĂŶƟĞ ǀĂŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŐƌŽĞŝƚ ĚƵƐ͕ ŶƵ ĞŶ njĞŬĞƌ ŝŶ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ͘ EŝĞŵĂŶĚ ŚĞĞŌ ĞĞŶ ŐůĂnjĞŶ ďŽů͕ ŵĂĂƌ ũĞ ŵŽĞƚ ǁĞů ĚĞ ŬĞƵnjĞ ŚĞďďĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ƚŽĞŬŽŵƐƚǀĂƐƚĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͕ ǀŝŶĚƚ Ğ ŵĞƚ ĚĂƚĂ ŝŶ ĞŶ ďƵŝƚĞŶ ŚĞƚ ĞŝŐĞŶ ďĞĚƌŝũĨ Žŵ ƚĞ ŐĂĂŶ͘͟ ŽĞƌ͘ ͞ ĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ĞŶ ŚƵŶ ůŽĐĂƟĞ njŝũŶ ŚŝĞƌ ƐƚĞĞĚƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ ĞnjĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ ŵĂŬĞŶ ĞĞŶ ƚŚĞŵĂ njŽĂůƐ ĚĂƚĂƐŽĞǀĞƌĞŝŶŝƚĞŝƚ ǀŽŽƌ͘ tŝũ ďĞǁĞŐĞŶ ŝŶ ĚĞ ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ĞŶ ƵŝƚďŽƵǁ ǀĂŶ ŽŶnjĞ ƐƚĞĞĚƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ͕ njŝĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘ ĞŶ ũĞ ĂůƐ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŵĞĞ ŵĞƚ ĚŝĞ ŶŝĞƵǁĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ͕ ĚĞŶŬ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĐŽŵƉůŝĂŶƚ͕ ǁĞĞƚ ũĞ ǁĂĂƌ ǁĞůŬĞ ĚĂƚĂ ƐƚĂĂƚ͕ ǁĂĂƌ ĚĂƚĂ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĂĂŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌͲĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ǀŽŽƌ ĞĞŶ /ͲƉůĂƞŽƌŵ͘ Ž͛Ŷ ŐĞĐƌĞģĞƌĚ ǁŽƌĚƚ͕ ǁĂĂƌ ũĞ ŚĞƚ ŵĂŐ ŽƉǀƌĂŐĞŶ ĞŶ ǁĂĂƌ ũĞ ŚĞƚ ŵĂŐ ǁŝũnjŝŐĞŶ͍ ĂĂƌ ŵŽĞƚ ũĞ ĂůƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ƐƚĞĞĚƐ ďĞƚĞƌ ŽǀĞƌ ŶĂĚĞŶŬĞŶ͕ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ǀƌĂĂŐƚ Žŵ ŵĞĞƌ ŬŽĞůŝŶŐ ĞŶ ĞŶĞƌŐŝĞ͕ ǁĂŶƚ ũĞ ŚĞďƚ ĞĞŶ ďĞŶĂĚƌƵŬƚ Ğ ŽĞƌ͘ :Ğ ŬƵŶƚ ŶŝĞƚ ŐĞǁŽŽŶ ũĞ ĚĂƚĂ ;ůĂƚĞŶͿ ŶĞĞƌnjĞƩĞŶ ŵĞĞƌ ŚŝŐŚ ĚĞŶƐŝƚLJ ŽŵŐĞǀŝŶŐ ŶŽĚŝŐ͘͟ ĞŶ ĚĂŶ ǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ ĚĂƚ ŚĞƚ ǁĞů ŐŽĞĚ njĂů njŝũŶ͘ ͞Kŵ Ěŝƚ ƚĞ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ͕ ǁŽƌĚĞŶ Ğƌ ŶŝĞƵǁĞ ĚĂƚĂͲĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŶ KŽŬ ŬƌŝũŐ ũĞ ĞĞŶ ŐƌŽĞŝĞŶĚĞ ĂĂŶǁĞnjŝŐŚĞŝĚ ǀĂŶ ĐůŽƵĚͲƐƉĞůĞƌƐ͕ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ ĞŶ ŽŶƚƐƚĂĂŶ Ğƌ ŶŝĞƵǁĞ ƌŽůůĞŶ ŝŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĚŝĞ ĐĂƌƌŝĞƌƐ ĞŶ ĂĨŶĞŵĞƌƐ ǀĂŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ njŽĂůƐ /dͲ ŝŶŚŽƵĚĞůŝũŬ ŬƵŶŶĞŶ ĂĂŶŐĞǀĞŶ ŚŽĞ Ğƌ ŵĞƚ ĚĂƚĂ ŽŵŐĞŐĂĂŶ ŵŽĞƚ ĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ ĞŶ ďĞĚƌŝũǀĞŶ͘ Ž ŽŶƚƐƚĂĂŶ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ǁŽƌĚĞŶ ĞŶ ŚŽĞ ĚƵƐ ĚŝĞ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŶ ŝŶŐĞǀƵůĚ ǁŽƌĚĞŶ͘ Ğ /dͲ ďŝŶŶĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ͕ ĚŝĞ ĞůŬĂĂƌ ŬƵŶŶĞŶ ǀĞƌƌŝũŬĞŶ ŵĞƚ ŚƵŶ ĞdžƉĞƌƟƐĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ĚŝĞ ũĞ ŬŝĞƐƚ͕ ǀŽƌŵƚ ĚƵƐ ĞĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌĞ ĞŶ ŚƵŶ ĚĂƚĂ͘ Ž ǁŽƌĚƚ ĞĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƉůĂƞŽƌŵ ŽŽŬ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ďĂƐŝƐ ǀŽŽƌ ũĞ ĚĂƚĂͲĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌ͘ :Ğ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŵŽĞƚ ŶĂŵĞůŝũŬ ǀĞƌƌŝũŬƚ͕ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ĚĂƚ ŵĞĞƌ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ ŬĂŶ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ͘ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ ĚĂƚ ũĞ ŬƵŶƚ ŬŝĞnjĞŶ ǁĂĂƌ ǁĞůŬĞ ĚĂƚĂ ƚĞƌĞĐŚƚ ŬŽŵƚ͕ ŽŵŵƵŶŝĐĞƌĞŶĚĞ ǀĂƚĞŶ ĚƵƐ͘ ŶĂƟŽŶĂĂů ĞŶ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂů͘͟ ͞ ŝĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ ŽŽŬ ǁĞů ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ njŝũŶ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ĂůůĞĞŶ ĞĞŶ ŵŽŽŝĞ ƚĞƌŵ͕͟ ĂůĚƵƐ Ğ ŽĞƌ͘ ͞ ĞƌŐĞůŝũŬĞ ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ ĚŝĞ ŝŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ŽŶƚƐƚĂĂŶ͕ ŬƵŶŶĞŶ ĞůŬĂĂƌ ĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌĂĂŶďŝĞĚĞƌ njŽĂůƐ ŝŐŝƚĂů ZĞĂůƚLJ ŬĂŶ ŚŝĞƌ ĞĞŶ ƌŽů ŝŶ ƐƉĞůĞŶ͕ ŵĞĞŶƚ Ğ ŽĞƌ͘ ͞tŝũ ŚĞďďĞŶ ŚŝĞƌǀŽŽƌ ŽŶƐ ƉůĂƞŽƌŵ /'/d > ŚĞůƉĞŶ ŝŶ ĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ƌŝĐŚƟŶŐ ĞĞŶ ĚĂƚĂŐĞĚƌĞǀĞŶ ŽĨ ĐŽŐŶŝƟǀĞ ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞ͕ njŽĂůƐ 'ĂƌƚŶĞƌ ŚĞƚ ŶŽĞŵƚ͕ ǀŽŽƌƚďŽƵǁĞŶĚ ŽƉ ŬĞŶŶŝƐ ǀĂŶ ŽŶǁŝŬŬĞůĚ͘ Ž ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ǀŽůĚŽĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ƐƚĞĞĚƐ ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶĚĞ ĞŶ ĞdžƉĞƌƟƐĞ ŝŶ / ĞŶ ĐůŽƵĚ͘ ĞŶ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌͲĂĂŶďŝĞĚĞƌ͕ ŽĨ ǁŝũ ĚĂƚ ĞŝƐĞŶ ǀĂŶ ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ĚĂƚĂ͕ ĐŽŶƚƌŽůĞ͕ ŶƵ njŝũŶ ŽĨ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌ͕ ŬĂŶ Ěŝƚ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ ĞŶ ĂĂŶũĂŐĞŶ ĂůƐ ĞĞŶ ƐŽŽƌƚ ŶĞƚǁĞƌŬĞŶ ĞŶ ŚĞŶ ŚĞůƉĞŶ ŶŝĞƵǁĞ͕ ĚĂƚĂͲĮƌƐƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞģŶ ƚĞ ƐƉŝŶ ŝŶ ŚĞƚ ǁĞď͘͟ ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͘ ,Ğƚ ƉůĂƞŽƌŵ ůĞƵŶƚ ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ ŽƉ ϭϯ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ ĞŶ

Dutch IT-channel - 39 | 29


Tech Data ziet partners anders met cloud omgaan en speelt daarop in :ŽŚĂŶ ǀĂŶ >ĞĞƵǁĞŶ

ǁŝŶƟŐ ƉƌŽĐĞŶƚ ǀĂŶ ŽŶnjĞ ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞͲďƵƐŝŶĞƐƐ ďŝŶŶĞŶ ĚĞ ĚŝǀŝƐŝĞ ĚǀĂŶĐĞĚ ^ŽůƵƟŽŶƐ ǁĂƐ ŚĞƚ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ũĂĂƌ ĐůŽƵĚͲ ŐĞƌĞůĂƚĞĞƌĚ͕͟ ŐĞĞŌ DĂƌĐ ǀĂŶ /ĞƌůĂŶĚ͕ ŝƌĞĐƚŽƌ ĚǀĂŶĐĞĚ ^ŽůƵƟŽŶƐ ďŝũ dĞĐŚ ĂƚĂ͕ ĂĂŶ ŚĞƚ ďĞŐŝŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ŐĞƐƉƌĞŬ ĂĂŶ͘ ͞ Ăƚ ŐĂĂƚ ĚĂŶ Žŵ ŐĞŚŽƐƚĞ ƐŽŌǁĂƌĞ ĞŶ Žŵ ŚĞƚ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ĚĞ ĐůŽƵĚŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶ ǀĂŶ DŝĐƌŽƐŽŌ ĞŶ t^͘͟ Ğ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ DŝĐƌŽƐŽŌ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ĐůŽƵĚ ŝƐ ǀŽŽƌ dĞĐŚ ĂƚĂ ŶŝĞƚ ŶŝĞƵǁ͕ ŵĂĂƌ ǁĞů ŚĞĞů ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘ ͞^ŝŶĚƐ ĞĞŶ ũĂĂƌ ŽĨ ǀŝũĨ ŵĂŬĞŶ ǁĞ ŵĞƚ DŝĐƌŽƐŽŌ ŐƌŽƚĞ ƐƚĂƉƉĞŶ ƌŝĐŚƟŶŐ ĚĞ ĐůŽƵĚ͘ tĞ ǁĞƌŬĞŶ ĚĂĂƌŝŶ ŽŽŬ ǀĞĞů ŵĞƚ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ƐĂŵĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ĞŶĂďůĞŵĞŶƚ͘ dĞĐŚ ĂƚĂ ƐƉĞĞůƚ ĞĞŶ ŚĞĞů ŐƌŽƚĞ ƌŽů ďŝũ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ ǀĂŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŵĞƚ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƟĞƐ ĞŶ ĚĞ ŵŝŐƌĂƟĞƐ ǀĂŶ ŽŶ ƉƌĞŵŝƐĞƐ ŶĂĂƌ ĚĞ ĐůŽƵĚ͘ ĂĂƌďŝũ ŽŶƚnjŽƌŐĞŶ ǁĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ĚŽŽƌ ŚƵŶ ŽŵŐĞǀŝŶŐ ƚĞ ůĂƚĞŶ ůĂŶĚĞŶ ŽƉ ŽŶƐ ĐůŽƵĚƉůĂƞŽƌŵ ^/ ͘ Ğ ůĂĂƚƐƚĞ ũĂƌĞŶ ŬŽŵĞŶ Ğƌ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŵĂŶĂŐĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŽƉ ĚĞ ĐůŽƵĚŽŵŐĞǀŝŶŐ ďŝũ͘ Ž ŬƵŶŶĞŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ƌŝĐŚƟŶŐ ŚƵŶ ĞŝŶĚŬůĂŶƚĞŶ ƵŝƚƌŽůůĞŶ ŽƉ ĞĞŶ ĐůŽƵĚŽŵŐĞǀŝŶŐ ǁĂƚ ĞĞŶ ŵŽŽŝĞ ĞdžƚƌĂ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚLJ ďŝĞĚƚ͘ DĞƚ DŝĐƌŽƐŽŌ njĞƩĞŶ ǁĞ ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ ĚŝǀĞƌƐĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛Ɛ ĞŶ ƉƌŽƉŽƐŝƟĞƐ ŝŶ ĚĞ ŵĂƌŬƚ njŽĂůƐ t ^͕ ͚ njƵƌĞ ŝŶ ϴ ǁĞĞŬƐ͛ ĞŶ ͚^ĞĐƵƌŝƚLJ ŝŶ ϰ ǁĞĞŬƐ͛͘ ŝƚ ĂůůĞƐ Žŵ ĚĞ ƐƚĂƉ ŶĂĂƌ ĚĞ ĐůŽƵĚ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞƌ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘͟ ͞ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ŝƐ ĚĞ ƌĞůĂƟĞ ŵĞƚ t^ ŚĞƚ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ũĂĂƌ ǀŽůǁĂƐƐĞŶ ŐĞǁŽƌĚĞŶ͕͟ ǀĞƌǀŽůŐƚ Śŝũ͘ ͞tĞ ŽŶďŽĂƌĚĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŶŝĞƵǁĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ǀŽŽƌ ŚĞŶ͘ ĂĂƌďŝũ ĚƌĂĂŝƚ ŚĞƚ ŽŽŬ ŚŝĞƌ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ĚĞĞů Žŵ ŵŝŐƌĂƟĞƚƌĂũĞĐƚĞŶ͕ ǁĂĂƌďŝũ Ğƌ ŽŽŬ ĞĞŶ ŬĞƵnjĞ ŝƐ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŚLJďƌŝĚĞ ǀŽƌŵ͘ Ğ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ t^ ǀĞƌůŽŽƉƚ ƐƚĞĞĚƐ ďĞƚĞƌ͘ ,Ğƚ ďĞĚƌŝũĨ ŚĞĞŌ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ŶŝĞƚ ĞĐŚƚ ĞĞŶ ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ ŵĞƚ ŚĞƚ ŝŶĚŝƌĞĐƚĞ ŬĂŶĂĂů͕ ĚƵƐ njĞ ǁĂƌĞŶ ŵŝŶĚĞƌ ďĞŬĞŶĚ ŵĞƚ ĚĞ ƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚĞ ǁĂĂƌĚĞ ǀĂŶ ĞĞŶ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌ͘ DĂĂƌ njĞ njŝĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ĚĞ ŶŽŽĚnjĂĂŬ Žŵ ĚĂƚ ŵŽĚĞů ǀĞƌĚĞƌ ƚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ ĞŶ ŝŶŵŝĚĚĞůƐ ŵĞƌŬĞŶ ǁĞ ĚĂƚ ǁĞ ŐĞnjĂŵĞŶůŝũŬ ĞĐŚƚ ŐŽĞĚĞ ƐƚĂƉƉĞŶ ĂĂŶ ŚĞƚ njĞƩĞŶ njŝũŶ͕͟ njĞŐƚ Śŝũ ƚĞǀƌĞĚĞŶ͘

30 | Dutch IT-channel - 39

͞ ƌ ŬŽŵĞŶ ŽŽŬ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ďŝũ ĚŝĞ ŽƉ t^ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞďŽƵǁĚ͕ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŽƉ ƐĞĐƵƌŝƚLJŐĞďŝĞĚ͘ Ž ŝƐ Ğƌ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ĞĞŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ƚƵƐƐĞŶ dƌĞŶĚ DŝĐƌŽ ĞŶ t^͘ Ăƚ ƐŽŽƌƚ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐĞŶ ŵĞƚ ƐŽŌǁĂƌĞͲǀĞŶĚŽƌĞŶ ŚĞĞŌ DŝĐƌŽƐŽŌ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ŽŽŬ͘ sŽŽƌ ŽŶƐ ŝƐ ĚĂƚ ŚĞĞů ĞƌŐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ͘ tĞ ŬƵŶŶĞŶ ĚĂŶ ŽŶnjĞ ĐŽŶƚĂĐƚĞŶ ĞŶ ŚŝƐƚŽƌŝĞ ŵĞƚ ĚĞ ƐŽŌǁĂƌĞͲǀĞŶĚŽƌĞŶ ĐŽŵďŝŶĞƌĞŶ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ŬĞŶŶŝƐ ǀĂŶ ĚĞ ĐůŽƵĚ͘͟ ͞EĂĂƐƚ ĚĞnjĞ ƚǁĞĞ ŐƌŽƚĞ ŚLJƉĞƌƐĐĂůĞƌƐ ŬŽŵƚ Ğƌ ďŝŶŶĞŶŬŽƌƚ ĞĞŶ ŚĞĞů ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ ĂĂŶŬŽŶĚŝŐŝŶŐ͕ ǁĂĂƌ ŝŬ ŶƵ ũĂŵŵĞƌ ŐĞŶŽĞŐ ŶŽŐ ŶŝĞƚƐ ŽǀĞƌ ŬĂŶ njĞŐŐĞŶ͕͟ ŬůŝŶŬƚ ŚĞƚ ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ ǀĞĞůďĞůŽǀĞŶĚ͘ ,ŝũ njŝĞƚ ĚĂƚ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ĂŶĚĞƌƐ ŵĞƚ ĚĞ ĐůŽƵĚ ŽŵŐĂĂŶ ĞŶ ĚĂƚ ƐƚĞŵƚ ŚĞŵ ƚĞǀƌĞĚĞŶ͘ ͞WĂƌƚŶĞƌƐ njĞƩĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŝŶ ŽƉ ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ĐůŽƵĚ͘ Ăƚ ƉĂƐƚ ŽŽŬ ďŝũ ŚŽĞ ǁŝũ ŶĂĂƌ ĚĞ ĐůŽƵĚ ŬŝũŬĞŶ͘ ůŽƵĚ ŝƐ ǀŽůŐĞŶƐ ŽŶƐ ŶŝĞƚ ĚĠ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ͕ ŵĂĂƌ ŚĞƚ ŝƐ ĞĞŶ ƉůĂƞŽƌŵ ǀĂŶ ǁĂĂƌƵŝƚ ũĞ ũĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ĞŶ ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ Ƶŝƚ ŬƵŶƚ ƌŽůůĞŶ͘ ,Ğƚ ŚĞůƉƚ ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ Žŵ ƐĐŚĂĂůďĂĂƌĚĞƌ ĞŶ ŇĞdžŝďĞůĞƌ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ ĞŶ ƐŶĞůůĞƌ ŝŶ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ƐƉĞůĞŶ ŽƉ ŶŝĞƵǁĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ͘ ,Ğƚ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ ďŝũ ŝŶƚĞŐƌĂƟĞƐ ĞŶ ŵŝŐƌĂƟĞƐ ďůŝũŌ ŚĞĞů ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ǀŽŽƌ dĞĐŚ ĂƚĂ͕ njŽĂůƐ Śŝũ Ăů ĂĂŶŐĂĨ͘ ͞tĞ ŚĞďďĞŶ ĚĂĂƌǀŽŽƌ ĞĞŶ ƐƉĞĐŝĂĂů ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ ŵŝŐƌĂƟŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ ǁĂĂƌďŝũ ĂůůĞƐ ĚƌĂĂŝƚ Žŵ ŚĞƚ ŽŵnjĞƩĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ͘ Ăƚ ŬĂŶ ŵĞƚ ďĞŚƵůƉ ǀĂŶ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͘ tĞ ŬŝũŬĞŶ ĚĂŶ ŶĂĂƌ ǁĂƚ Ğƌ ŶƵ ŽŶ ƉƌĞŵŝƐĞƐ ƐƚĂĂƚ ĞŶ ŚŽĞ ĚĂƚ ĞǀĞŶƚƵĞĞů ŝŶ ĚĞ ĐůŽƵĚ njŽƵ ƉĂƐƐĞŶ͘ tĂƚ njĞƚ ũĞ ŽǀĞƌ ĞŶ ǁĂƚ ŶŝĞƚ͍ ,ŽĞ ĚŽĞ ũĞ ĚĂƚ ĞĸĐŝģŶƚ ĞŶ ǀĞŝůŝŐ͍ KŶnjĞ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ ŬƵŶŶĞŶ ŚĞĞů ŐŽĞĚ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ ďŝũ ĚŝĞ ŵŝŐƌĂƟĞƐ͘ /Ŭ ŵĞƌŬ ĚĂƚ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ĚŝĞ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ƉƌĞƫŐ ǀŝŶĚĞŶ͕ ǁĂŶƚ ŚĞƚ ŝƐ ŶŽŐ ǀĂĂŬ ĞĞŶ ůĂƐƟŐ ƚŚĞŵĂ ǀŽŽƌ njĞ͘͟ ͞tĞ njŝĞŶ ŽŽŬ ĞĞŶ ĞŶŽƌŵĞ ƚŽĞŶĂŵĞ ǀĂŶ ĚĞ ǀƌĂĂŐ ŶĂĂƌ ŚŽƐƟŶŐŵŽĚĞůůĞŶ͘ ŝũ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ ƐŽŌǁĂƌĞͲǀĞŶĚŽƌĞŶ njŽĂůƐ ŝƚƌŝdž͕ sĞĞĂŵ͕ KƌĂĐůĞ ĞŶ sDǁĂƌĞ͕ ǁĂĂƌ ǁĞ ǀĞĞů njĂŬĞŶ ŵĞĞ ĚŽĞŶ͕ ǀŝŶĚƚ


CLOUD ŚŽƐƟŶŐ͘ Ğ ůĂĂƚƐƚĞ ƚǁĞĞ ũĂĂƌ njŝĞŶ ǁĞ ĚĂƚ ĞĐŚƚ ŽƉŬŽŵĞŶ͘ Ğ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ njĞƩĞŶ ĞĞŶ ŽŵŐĞǀŝŶŐ ŶĞĞƌ͕ njŽĂůƐ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ tŽƌŬƐƉĂĐĞ KE ǀĂŶ sDǁĂƌĞ͕ ĚŝĞ ĚŝĞŶƚ ĂůƐ ƐĐŚŝů͘ tĞůŬĞ ŚĂƌĚǁĂƌĞ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ĚĂĂƌ ƉƌĞĐŝĞƐ ŽŶĚĞƌ ůŝŐŐĞŶ͕ ŵĂĂŬƚ ĚĂŶ ĞŝŐĞŶůŝũŬ ŶŝĞƚ Ƶŝƚ͘͟ ŐƌŽƚĞ ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ͕͟ ǀĞƌǀŽůŐƚ Śŝũ͘ ͞:Ğ ŚĞďƚ ŝŶĞĞŶƐ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ŵĞƚ ĂŶĚĞƌĞ ƚƌĂŶƐĂĐƟĞƐ͗ ŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞ ŵŽĚĞůůĞŶ͘ ĂĂƌŝŶ ŵŽĞƚĞŶ ǁĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŽŶƚnjŽƌŐĞŶ͕ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŵĞƚ ŚĞƚ ĂĨƌĞŬĞŶŵŽĚĞů njĞůĨ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ŵĞƚ ŚĞƚ ŽŵŐĂĂŶ ŵĞƚ ĚĞ ĐƌĞĚŝƚ ůŝŶĞƐ͘͟ ͞ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ƌŽĞƉĞŶ ǁĞ ǀĞŶĚŽƌĞŶ ŽƉ Žŵ ŚƵŶ ŐŽĞĚ ĂĨ ƚĞ ƐƚĞŵŵĞŶ ŽƉ ĚĞnjĞ ŶŝĞƵǁĞ ƚƌĂŶƐĂĐƟĞŵŽĚĞůůĞŶ͕ ǁĂĂƌŽŶĚĞƌ ŽŽŬ ĚĞ ƌŝƐŝĐŽĂĨĚĞŬŬŝŶŐ͕͟ ǀĞƌǀŽůŐƚ Śŝũ͘ ͞ ůƐ ũĞ ĂůƐ ƉĂƌƚŶĞƌ ĞĞŶ ĐŽŶƚƌĂĐƚ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ũĂĂƌ ĂĨƐůƵŝƚ͕ ŵĂĂƌ ƌŝĐŚƟŶŐ ũŽƵǁ ŬůĂŶƚ ƉĞƌ ŵĂĂŶĚ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ǁĂŶŶĞĞƌ ĞĞŶ ĞŝŶĚŬůĂŶƚ ŽŶǀĞƌǁĂĐŚƚƐ ĨĂŝůůŝĞƚ ŐĂĂƚ͘ ŝũ ĂƐͲĂͲƐĞƌǀŝĐĞͲ ŵŽĚĞůůĞŶ ŵŽĞƚ ũĞ ĞĐŚƚ ŐŽĞĚ ŬŝũŬĞŶ ŶĂĂƌ ĚĞ ŬĂŶĂĂů͘͟ ,ŝũ ŶŽĞŵĚĞ ŚĞƚ ĞŝŐĞŶ dĞĐŚ ĂƚĂ ƉůĂƞŽƌŵ ^/ Ăů ĞǀĞŶ͘ Ăƚ ǁŽƌĚƚ ƐƚĞĞĚƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ͕ njŽ ŐĞĞŌ Śŝũ ĂĂŶ͘ ͞WĂƌƚŶĞƌƐ ŬƵŶŶĞŶ ĚĂĂƌ ŚƵŶ ǀŽůůĞĚŝŐĞ ŐĞďƌƵŝŬ ŵĂŶĂŐĞŶ͕ ŵĂĂƌ njĞ ŬƵŶŶĞŶ ĞŝŶĚŬůĂŶƚ ĂĂŶ ƚĞ ďŝĞĚĞŶ͘ Ğ ĞŝŶĚŬůĂŶƚ ůŝŶŬƚ ĚĂŶ ĚŝƌĞĐƚ ŽƉ ŽŶƐ ƉŽƌƚĂů͕ ŵĂĂƌ njŝĞƚ ĞŝŐĞŶůŝũŬ ĂŶĚ ĨĞĞů͘ Ğ ĂĨƌĞŬĞŶŝŶŐ ŐĞďĞƵƌƚ ŽŽŬ͕ ŚĞůĞŵĂĂů ŐĞĂƵƚŽŵĂƟƐĞĞƌĚ͕ ǀŝĂ ŚĞŶ͘͟

ĐůŽƵĚ ƚĞ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ ďŝĞĚƚ dĞĐŚ ĂƚĂ ĚĞ WƌĂĐƟĐĞ ƵŝůĚĞƌ͘ Ăƚ ŝƐ ĞĞŶ ƚƌĂũĞĐƚ ǀĂŶ ŶĞŐĞŶƟŐ ĚĂŐĞŶ ǁĂĂƌďŝũ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŬŝũŬƚ ŶĂĂƌ ŚŽĞ njĞ ƌŝĐŚƟŶŐ ĚĞ ĞŝŶĚŬůĂŶƚ ǁĂĂƌĚĞ ƚŽĞ ŬƵŶŶĞŶ ĚĂƚĂ͕ /Žd ĞŶ ƐĞĐƵƌŝƚLJ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ŚĞĞŌ dĞĐŚ ĂƚĂ ĚĞ ^ŽůƵƟŽŶ &ĂĐƚŽƌLJ͕ ǁĂĂƌďŝũ ŚĞƚ ŬĂŶƚͲ ĞŶͲŬůĂƌĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ǀŽŽƌ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶ ǀĂŶ ĞŝŶĚŬůĂŶƚĞŶ ďŝĞĚƚ͘ Ăƚ njŝũŶ Ğƌ ŝŶŵŝĚĚĞůƐ Ăů ŵĞĞƌ ĚĂŶ ǀŝũŌŝŐ͕ ǀĞƌƚĞůƚ sĂŶ /ĞƌůĂŶĚ͘ ͞KŽŬ ŵĂŬŬĞůŝũŬĞƌ ƚĞ ŵĂŬĞŶ͘ sŽŽƌ ĚĞ ĞŝŶĚŬůĂŶƚĞŶ ĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ͘͟

Dutch IT-channel - 39 | 31


THE FUTURE OF BUSINESS TECHNOLOGY 2022 Thema Sustainability & MVO

Het Future of Business Technology project van Dutch IT-channel en Executive-People bestaande uit een reeks interviews en talkshows met thought leaders op het gebied van innovatie met speciale aandacht voor duurzaamheid & MVO. MVO. Het project wordt afgesloten met een event op 13 oktober 2022. Frans Vertregt, Managing Director Dutch IT Channel: “Op donderdag 13 oktober staat het thema Sustainability & MVO centraal tijdens dit Dutch IT Leaders Event. Het event wordt georganiseerd in Fort Voordorp bij Utrecht. Onder leiding van dagvoorzitter en moderator Danny Frietman zijn er diverse interessante keynotes, van onder andere Gartner analist Frank Buytendijk en enkele andere thought leaders.” Danny Frietman gaat in een Dutch IT Leaders Innovatie panel in gesprek met Nederlandse IT-leiders, over hoe organisaties met sustainability beleid impact kunnen maken om klimaat neutrale doelen te halen. De definitieve agenda van het event wordt binnenkort bekend gemaakt op dutchitchannel.nl/fobt. Dit event is gratis toegankelijk voor IT-leiders (CEO, CIO, CTO, IT-manager, digitale- en innovatiemanagers etc.).

‘LEADERS OF INNOVATION’ Meer informatie over dit event: Frans Vertregt: f.vertregt@dutchitchannel.nl 06 109 465 45 Yvonne Bansagi: y.bansagi@dutchitchannel.nl 06 235 303 99 Marc Jongbloed: m.jongbloed@dutchitchannel.nl 06 437 537 59


Doe mee met het

Dutch IT Security Project

Het Dutch IT Security project start in oktober 2022 met online interviews en kennisar tikelen. Het pr ojec t wor dt op donder dag 1 december afgesloten met een Dutch IT Security Special in print, een reeks live opgenomen Video Talkshows en Podcasts en het afsluitende event: de Dutch IT Security Day. Op 1 december organiseren we in de Rijtuigenloods in Amersfoort de Dutch IT Security Day. Dit is een dynamisch afsluitend event op een historische locatie. We bieden een dagvullend programma voor zowel eindgebruikers als professionals in de IT-industrie zelf. U kunt een plenair programma met

Meer informatie over dit event: Frans Vertregt: f.vertregt@dutchitchannel.nl 06 109 465 45 Yvonne Bansagi: y.bansagi@dutchitchannel.nl 06 235 303 99 Marc Jongbloed: m.jongbloed@dutchitchannel.nl 06 437 537 59

aansprekende en toonaangevende Security specialisten verwachten aangevuld met diverse side- en break-out sessies.

Onderzoek Ook wordt de Dutch IT Security Survey gepresenteerd die in samenwerking met Smart Profile wordt uitgevoerd met o.a. actuele gegevens over de toepassing van cybersecurity diensten bij Nederlandse organisaties en de strategische keuzes die zij maken. We bieden een luxe lunch en afsluitend heerlijke bites & drinks tijdens de netwerkborrel. Nadere mededelingen over het format en het programma volgen in de komende maanden.


Ingram Micro richt cloud-organisatie in voor ondersteuning op maat KW<KD^d s E ,zW Z^ > Z^ , &d E 'ZKd s Z E Z/E' d t '' Z ,d /E , d /dͳ < E >͘ 'ZK / s E 'ZKd >Kh ͳ E / Z^ K >^ D/ ZK^K&d͕ t^ E 'KK'> >Kh , E , &d 'ZKd /DW d KW ,K , EE > W ZdE Z^ K >^ Z ^ >> Z^ E D^W͛^ < E K E D d , E͘ /: /E'Z D D/ ZK , dZ E dKd ' sK>' d >Kh /s/^/ s E s 'KͳdKͳD Z< d ^dZ d '/ sKKZ >Kh ͳ /s/^/ Z/ ,d/E' , EE > DK ^d EW ^^ E͘ ͞ /:sKKZ > KD d ,zW Z^ > Z^ /^ E s E W ZdE ZͳWZK'Z DD ͛^ /E /Z d s Z E Z E͕ K& KKZ E/ ht E D Z /s Z^ Zd/&/ Z/E'^ͳ E KDW d Ed/ WZK'Z DD ͛^͕͟ ^d >d :K, E s E^/DW^ E͕ /Z dKZ >Kh ^ > ^ E >hy /: /E'Z D D/ ZK͘ ͞D d s Z >/E' s E KE KE Z^d hE/E' Ks Z s/ Z ' ^W / >/^ Z d D^ t/>> E t >< W ZdE Z KW /:E K& , Z Z /^ Z/ ,d/E' dZ E^&KZD d/ E Z >Kh KW D d / E͘͟ DĂƌƟũŶ <ƌĞŐƟŶŐ

njĂŬĞůŝũŬĞ ƌĞůĂƟĞƐ ŵĞƚ ŚLJƉĞƌƐĐĂůĞƌƐ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ŽǀĞƌ ŽƉ ĞĞŶ ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐŐĞďĂƐĞĞƌĚ ǀĞƌĚŝĞŶŵŽĚĞů͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ǁĂƐ ĞŶ ŝƐ Ğƌ ĚĞ ŝŵƉĂĐƚ ǀĂŶ ĚĞ ƉĂŶĚĞŵŝĞ ĞŶ ĞĞŶ ŐƌŽĞŝĞŶĚĞ ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ ŝŶ ŚŽĞ ĞŶ ǁĂĂƌ ŵĞŶƐĞŶ ǁĞƌŬĞŶ ĞŶ ǁĂƚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĚĂĂƌǀŽŽƌ ŶŽĚŝŐ ŚĞďďĞŶ͕ njŽĂůƐ ĐůŽƵĚŐĞďĂƐĞĞƌĚĞ ĚŝŐŝƚĂůĞ ǁĞƌŬƉůĞŬŬĞŶ͘ ͞DĞƚ ĚŝĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ĂĐŚƚĞƌŚŽŽĨĚ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ĐŚĂŶŶĞů ƉĂƌƚŶĞƌƐ ǀĂŶƵŝƚ ŽŶnjĞ ĐůŽƵĚĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ďĞƚĞƌ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ ŝŶ ŚƵŶ ͚ƌĞŝƐ͛ ƌŝĐŚƟŶŐ ĚĞ ĚŝŐŝƚĂůĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟĞ ĚŝĞ ŚƵŶ ŬůĂŶƚĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ njŝũnjĞůĨ͕ ĚŽŽƌŵĂŬĞŶ͕͟ ǀĞƌƚĞůƚ sĂŶƐŝŵƉƐĞŶ͘ ͞ ƌ njŝƩĞŶ ĞŶŽƌŵĞ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ ŝŶ ǁĂĂƌ ĐŚĂŶŶĞů ƉĂƌƚŶĞƌƐ ƐƚĂĂŶ ŝŶ ĚŝĞ ƌĞŝƐ͘ KŶƐ ǀŽŽƌŵĂůŝŐĞ ŐŽͲƚŽͲŵĂƌŬĞƚ ŵŽĚĞů ǀĂŶ ŽŶĞ ƐŽůƵƟŽŶƐ ĮƚƐ Ăůů ǁĂƐ ĚĂĂƌ ŶŝĞƚ ŵĞĞƌ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ŽƉ ĂĨŐĞƐƚĞŵĚ͘͟ <ŽƌƚŽŵ͕ ƟũĚ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ǁĂĂƌŵĞĞ /ŶŐƌĂŵ DŝĐƌŽ njŝĐŚ ďĞƚĞƌ ŬĂŶ ĨŽĐƵƐƐĞŶ ŽƉ ǁĂĂƌ ĞĞŶ

34 | Dutch IT-channel - 39

ƉĂƌƚŶĞƌ ŵŽŵĞŶƚĞĞů njŝĐŚ ŝŶ njŝũŶ ĐůŽƵĚͲƌĞŝƐ͛ ďĞǀŝŶĚƚ͘ Ğ ŶŝĞƵǁĞ ĐůŽƵĚͲŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ǀĂŶ ĚĞ s ǁŽƌĚƚ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚ ĚŽŽƌŐĞǀŽĞƌĚ͕ Žŵ ƚĞ ďĞŐŝŶŶĞŶ ŝŶ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ŵĂƌŬƚĞŶ ǁĂĂƌ ĚĞ ĐůŽƵĚĂĚŽƉƟĞ ĞŶ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƟĞ ŽƉ Ěŝƚ Ăů ǀĞƌĚĞƌ ŝƐ͘ /Ŷ ĚĞ s^͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ŝŶ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ƵƌŽƉĞƐĞ ŵĂƌŬƚĞŶ͘ ĂĂƌŽŶĚĞƌ ĚĞ ĞŶĞůƵdž͕ h<͕ ƵŝƚƐůĂŶĚ ĞŶ &ƌĂŶŬƌŝũŬ͘ /Ŷ ĚĞnjĞ ůĂŶĚĞŶ njŝũŶ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ǀĂŶ /ŶŐƌĂŵ DŝĐƌŽ Ăů ŽƉ ďĞŚŽŽƌůŝũŬĞ ƐĐŚĂĂů ĂĐƟĞĨ ŵĞƚ ŚĞƚ ĐůŽƵĚĂƐƉĞĐƚ ǀĂŶ ĚŝŐŝƚĂůĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟĞ͘ ,Ğƚ ŝƐ ŶŝĞƚ njŽ ĚĂƚ ĐůŽƵĚĂĂŶďŽĚ ǀĂŶ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌ ĞŶŽƌŵ ǀĞƌĂŶĚĞƌĚ ŝƐ͕ ƐƚĞůƚ sĂŶƐŝŵƉƐĞŶ͗ ĚĞ ƚĞĂŵƐ njŝũŶ ŚĞƌǀŽƌŵĚ ŝŶ ǀŝĞƌ ƉŝůĂƌĞŶ͗ ŚĞƚ ĐƵƐƚŽŵĞƌ ƐƵĐĐĞƐ ƚĞĂŵ͖ ŚĞƚ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĂƐ Ă ƐĞƌǀŝĐĞ ƚĞĂŵ͖ ŚĞƚ

ƐŽŌǁĂƌĞ Θ ƐĞĐƵƌŝƚLJ ƚĞĂŵ͖ ŚĞƚ ŵŽĚĞƌŶ Θ ƉůĂƞŽƌŵ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚĞĂŵ͘ ϭ͘ ,Ğƚ ĐƵƐƚŽŵĞƌ ƐƵĐĐĞƐ ƚĞĂŵ /ŶŐĞƌŝĐŚƚ ǀŽŽƌ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ĚŝĞ Ăů ǀƌŝũ ďƌĞĞĚ ĞŶ ĚŝĞƉŐĂĂŶĚ ŵĞƚ ĐůŽƵĚĂĂŶďŽĚ ǀĂŶ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ŚLJƉĞƌƐĐĂůĞƌƐ ŚƵŶ ĞŝŐĞŶ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ďŽƵǁĞŶ ĞŶ ǀŽŽƌĂů ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ njŽĞŬĞŶ Žŵ ǀĞƌĚĞƌ ƚĞ ŐƌŽĞŝĞŶ͕ ƐĐŚĞƚƐƚ sĂŶƐŝŵƉƐĞŶ͘ ͞ ĞnjĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ďŝĞĚĞŶ ǁĞ ĞĞŶ ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ ƉĂƌƚŶĞƌ ƐƵĐĐĞƐ ŵĂŶĂŐĞƌ ĂůƐ ĠĠŶ ĂĂŶƐƉƌĞĞŬƉƵŶƚ Žŵ ŚĞŶ ƚĞ ŚĞůƉĞŶ ŚƵŶ ďƵƐŝŶĞƐƐ ƚĞ ůĂƚĞŶ ŐƌŽĞŝĞŶ͘͟ ,Ğƚ ŐƌŽƚĞ ǀĞƌƐĐŚŝů ŵĞƚ ĚĞ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ ĂĐĐŽƵŶƚŵĂŶĂŐĞƌ ŝƐ ĚĂƚ ĞĞŶ ƉĂƌƚŶĞƌ ƐƵĐĐĞƐ ŵĂŶĂŐĞƌ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ĐŚĂŶŶĞů ƉĂƌƚŶĞƌ

Een meer persoonlijke aanpak op maat kan het verschil maken


CLOUD " # " ! ! # ) ũŽŝŶƚ ǀĞŶƚƵƌĞ͕ ǁĂĂƌŝŶ ŽƉĞƌĂƟŽŶĞůĞ ĞŶ ŵĂƌŬĞƟŶŐǀƌĂĂŐƐƚƵŬŬĞŶ ĂĂŶ ďŽĚ ŬŽŵĞŶ͕ ĚĞ % " ! ' " . " " ) , # # " % + " Žŵ ĚĞ ŐĞǁĞŶƐƚĞ ŐƌŽĞŝ ŽƉƟŵĂĂů ƚĞ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ͕͟ ǀĞƌǀŽůŐƚ sĂŶƐŝŵƉƐĞŶ͘ ͞sŽŽƌĂů ' % !# )0) /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĂƐ Ă ƐĞƌǀŝĐĞ ƚĞĂŵ ,Ğƚ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĂƐ Ă ƐĞƌǀŝĐĞ ƚĞĂŵ͗ Ěŝƚ % " . ) " ĐůŽƵĚ ŝƐ ŵŽŵĞŶƚĞĞů ĚĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĂƐ Ă ƐĞƌǀŝĐĞͲďƵƐŝŶĞƐƐ͕ ǀŽŽƌĂů ǀĂŶƵŝƚ ƉĂƌƟũĞŶ ĂůƐ DŝĐƌŽƐŽŌ͕ t^ ĞŶ 'ŽŽŐůĞ ůŽƵĚ͘ , # # % ! " ! " " ! % ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĐĞŶƚĞƌƐ ŽĨ ĞdžĐĞůůĞŶĐĞ͕͟ ƐƚĞůƚ ĚŝƌĞĐƚŽƌ ĐůŽƵĚ ƐĂůĞƐ ĞŶĞůƵdž͘ ͞ Ăƚ ĚŽĞŶ ǁĞ " ) ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ĚĞ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ŶĞŐĞŶ ŵĂĂŶĚĞŶ ĨŽƌƐ ŐĞŢŶǀĞƐƚĞĞƌĚ ŝŶ ŚĞƚ ! " " " ŐƌŽƚĞ ŝŶĨƌĂͲƉůĂƞŽƌŵƐ ŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚ njŝũŶ͘ tŝũ njĞƩĞŶ ĚĞnjĞ ƚĞĂŵƐ ŝŶ Žŵ ůŽŬĂůĞ % % ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͕ ĐƵƐƚŽŵŝnjĂƟŽŶ͕ ĞŶ ŵŝŐƌĂƟŽŶ ! . " ) " # ) ůůĞƌĞĞƌƐƚ ŚĞƚ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŚĞůƉĞŶ ŵĞƚ ŚĞƚ " ' " " ' % ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ njĞůĨ ŝŶ ƐƚĂĂƚ ŝƐ Žŵ njĂŬĞŶ njŽĂůƐ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ĞŶ ĐƵƐƚŽŵŝnjĂƟŽŶ Ƶŝƚ ƚĞ ǀŽĞƌĞŶ͘ 1) ^ŽŌǁĂƌĞ Θ ƐĞĐƵƌŝƚLJ ƚĞĂŵ ,Ğƚ ƐŽŌǁĂƌĞ Θ ƐĞĐƵƌŝƚLJ ƚĞĂŵ ďĞƐƚĂĂƚ " ! ! ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ ŬĞŶŶŝƐ ǀĂŶ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ ĞŶ ! ! . ) ůůĞƌĞĞƌƐƚ ŝŶ ƐŽŌǁĂƌĞͲŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ͕ ŵĂĂƌ njŽ ! $ ) 2) DŽĚĞƌŶ Θ ƉůĂƞŽƌŵ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚĞĂŵ sŽŽƌ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ďŝũ ĞƐĐĂůĂƟĞƐ ŶĂĂƌ ĚĞ ĐůŽƵĚŝŶĨƌĂ ǀĂŶ ŚLJƉĞƌƐĐĂůĞƌƐ ĞŶ ŚĞƚ ŐĞďƌƵŝŬ " " % ! )

# " " ' # " " % ) ! # ! ! ) ! ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ŵĂŬĞŶ ĚŽŽƌ ǀŝĂ ŽŶƐ ƟĐŬĞƚƐ ĂĂŶ " ! " ƉůĂĂƚƐ ǀĂŶ ĂůůĞ ĞƐĐĂůĂƟĞƐ njĞůĨ ƚĞ ŵŽĞƚĞŶ ĂĬĂŶĚĞůĞŶ͘ ŽǁĞů ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ ĂůƐ ŝŶ # " % ) /Ŷ ĚĞ ŽǀĞƌŐĂŶŐ ǀĂŶ ĞĞŶ ƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶĞůĞ ŶĂĂƌ " ǀĞŶĚŽƌƐ ďĞnjŝƩĞŶ ŽǀĞƌ ƚĞ ďƌĞŶŐĞŶ͕ ĚĂƚŐĞŶĞ # " ! ) ! $ ' " # ) , # " ) % " " ' " # # " % ! ! " ) Ğ ĨŽĐƵƐ ůŝŐƚ ŚŝĞƌďŝũ ŽƉ ŚĞƚ ĂƐƉĞĐƚ * +' ! ) /ŶŐƌĂŵ DŝĐƌŽ ŚĞĞŌ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕ ƉůĂƞŽƌŵĞŶ ĞŶ ĂƵƚŽŵĂƟƐĞƌŝŶŐ ŽŶĚĞƌ ) ! % ) # " " ) ͞/ĞĚĞƌĞĞŶ ŬĂŶ ƟĐŬĞƚƐ ĂĂŶŵĂŬĞŶ ĂƵƚŽŵĂƟƐĞƌĞŶ͘ DĂĂƌ ĞĞŶ ŵĞĞƌ " ) ( # " ǀĂŶ ŽŶnjĞ ĐůŽƵĚͲĂĨĚĞůŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ŵĞƚ ĚĞ !# # ' 34 " ) # ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů ŽĨ ƟũĚĞůŝũŬ ƚĞ ŚĞůƉĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ " ǁĂĂƌĚŽŽƌ ƉĂƌƚŶĞƌƐ njĞůĨ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ! ! " ) ! . # % # ' # ! # % " ŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚ ďŝĞĚĞŶ ŽƉ ŚƵŶ ŶŝǀĞĂƵ͘ dŽƚ ĚŝĞ ƟũĚ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ŚĞůƉĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ũƵŝƐƚĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ŽƉ ŚĞƚ ƚĞƌƌĞŝŶ ŽĨ ĚĞ ƚĞƌƌĞŝŶĞŶ ĚŝĞ Śŝũ ŽƉ ĞůŬ ŵŽŵĞŶƚ ŝŶ njŝũŶ ƌĞŝƐ ŶŽĚŝŐ ŚĞĞŌ͘͟ Ğ ŶŝĞƵǁĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ŝƐ ŬůĂĂƌ ĞŶ ĂůůĞ

# # % ďƵŝƚĞŶ ƚĞ ďƌĞŶŐĞŶ ƌŝĐŚƟŶŐ ƉĂƌƚŶĞƌƐ͕ ǀŝĂ ĞĞŶ " " ) sĂŶƐŝŵƉƐĞŶ͗ ͞ Ž ŐŝŶŐĞŶ ǁĞ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚ ŝŶ ƚǁĞĞ ũĂĂƌ ƟũĚ ǀĂŶ ϭϳͲϮϬ ŵĞŝ ŵĞƚ ϲϬ ůŽŬĂůĞ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŶĂĂƌ ĚĞ ůŽƵĚ ^Ƶŵŵŝƚ ŝŶ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĞŶ ǁĂƚ ĚŝĞ ǀŽŽƌ ŚĞŶ ŬĂŶ ďĞƚĞŬĞŶĞŶ͘ /Ŷ ĚĞ ĞŶĞůƵdž ŐĂĂŶ ǁĞ ĚĞ ǁĞŐ ŽƉ ŵĞƚ ƌŽĂĚƐŚŽǁƐ ǀĂŶĂĨ ĞŝŶĚ ŵĞŝ͘ % ! ! " ĚĂŶ ŽƉ ĂĨƐƚĂŶĚ ŵŽŐĞůŝũŬ ŝƐ͕ ĨĞĞůŝŶŐ ŚŽƵĚĞŶ # ' # % ŚĞďďĞŶ͕ ǁĂĂƌ ĚĞ ƉŝũŶƉƵŶƚĞŶ njŝƩĞŶ ĞŶ ǁĂƚ # # ) tĂƚ ǀŽŽƌ ŚĞŶ ŐĞůĚƚ͕ ŐĞůĚƚ ǀŽŽƌ ŽŶƐ͗ ĂůůĞĞŶ % ) ! !# ĐůŽƵĚŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ Ğƌ ǀŽŽƌ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ŝƐ͗ ĞĞŶ " # ĐůŽƵĚĂĚŽƉƟĞ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĞĞŶ ƉĂƌƚŶĞƌ ĚŝĞ ŝŶ ĚĞ ŽƉƐƚĂƌƞĂƐĞ njŝƚ͘ /Ŷ ĂůůĞ ŐĞǀĂůůĞŶ ŚĞďďĞŶ # ! ' ! ! ! + ) # ƉƌĂĐƟĐĞ ƐŚĂƌŝŶŐ͘ tĞ ŐĞǀĞŶ ŶŝĞƚ ĐŽƉLJ ƉĂƐƚĞ # " ' ĚĞůĞŶ ŽŶnjĞ ƉƌĂŬƟũŬĞƌǀĂƌŝŶŐ ĞŶ ĚŝĞ ǀĂŶ ' % # ! ! " ) ! ' # ! % # ) , " " ŵĞĞƌ ƌĞĂĐƟĞǀĞ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ƉƌŽĂĐƟĞǀĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞƐƚƌŽŽŵ͗ Ăů ǀƌŽĞŐƟũĚŝŐ ƐĐŚĞƚƐĞŶ # ' % ĞĞŶ ŵĞĞƌ ƉƌŽĂĐƟĞǀĞ ƌŽů ƌŝĐŚƟŶŐ ;ƉŽƚĞŶƟģůĞͿ ŬůĂŶƚĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ƐƉĞůĞŶ͘͟

Dutch IT-channel - 39 | 35


Bij ransom aanvallen kun je meteen een schrijfstop doorvoeren

Cloudian biedt object storage met veel integraties en toepassingen E WW>/ E K& /' E ^ Zs Z K& /E E ΈDh>d/Ή >Kh ͘ ͞KE K : d ^dKZ ' / d ' Zh/< E͘ , d sKKZ > /^ d : W Z K : d Z E sKKZt Z E K >^ hhZ s E KW^> ' <hEd D ' s E͘ Z' , E /' /E KZ'^ dKZ͕͟ 'd s/E Ed s E Z >/E E͘

! "& * ! ' ! $ ' ( ŚĞĞŌ ǁĞů ĞĞŶ ƟũĚũĞ ŐĞĚƵƵƌĚ ǀŽŽƌĚĂƚ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ŚĞƚ ŶƵƚ ǀĂŶ ŽďũĞĐƚ ƐƚŽƌĂŐĞ ŝŶnjĂŐĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŶƵ ŐĂĂƚ ŚĞƚ ƐŶĞů͘ Ğ ĂĐĐĞƉƚĂƟĞ njŝĞƚ ĞƌƵŝƚ ĂůƐ ĞĞŶ ŚŽĐŬĞLJƐƟĐŬ͘ ůůĞ ƐŽŌǁĂƌĞůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ ǀŽĞŐĞŶ ƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐ ^ϯ ƚŽĞ ĂĂŶ ŚƵŶ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ͘ KŶƐ ƉůĂƞŽƌŵ ŚĞůƉƚ ŚĞĞů ŐŽĞĚ ƚĞŐĞŶ ƌĂŶƐŽŵǁĂƌĞ͘ ĞŶ ŐƌŽƚĞ ďĂŶŬ ŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚ ŚĞĞŌ ŚŝĞƌ Ăů ĚĂŶŬďĂĂƌ ! )& ' ,Ğƚ ǀĞƌƐĐŚŝů ŵĞƚ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞĞů ŽƉƐůĂŐ͕ ǁĂĂƌďŝũ ĂůůĞ ĚĂƚĂ ŝŶ ŚĞƚnjĞůĨĚĞ ǀŽůƵŵĞ ŽƉ ĚĞnjĞůĨĚĞ ŵĂŶŝĞƌ ǁŽƌĚƚ ŽƉŐĞƐůĂŐĞŶ͕ ŝƐ ĚĂƚ ďŝũ ŽďũĞĐƚ ŽƉƐůĂŐ ĚĞ ĚĂƚĂ ƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞ ǁŽƌĚƚ ŽƉŐĞƐůĂŐĞŶ ! $ ' ůŽƵĚŝĂŶ ŬƵŶ ũĞ ƌĞĐŚƚĞŶ ƚŽĞŬĞŶŶĞŶ ĞŶ njŽ ďĞƉĂůĞŶ ǁŝĞ ǁĞů ŽĨ ŐĞĞŶ ƚŽĞŐĂŶŐ ŚĞĞŌ͕ ǁŝĞ ǁĞů ŽĨ ŐĞĞŶ ŵĂŶŝƉƵůĂƟĞ ŵĂŐ ƚŽĞƉĂƐƐĞŶ͘ KŽŬ ŬƵŶ ũĞ ĂĂŶŐĞǀĞŶ ŚŽĞǀĞĞů ǀĞƌƐŝĞƐ ĞŶ ŚŽĞ ůĂŶŐ ĚĞ ĚĂƚĂ ďĞǁĂĂƌĚ ŵŽĞƚĞŶ ďůŝũǀĞŶ͘ :Ğ ŬƵŶƚ ĂĂŶŐĞǀĞŶ ŽƉ ŚŽĞǀĞĞů ůŽĐĂƟĞƐ njĞ ŽƉ ĞĞŶ ďĞƉĂĂůĚ ŵŽŵĞŶƚ ŵŽĞƚĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ďĞǁĂĂƌĚ͘ ƵƚŽŵĂƟƐĐŚĞ ! ! $ ŵĂŶŝĞƌ ǁŽƌĚĞŶ ďĞǁĂĂƌĚ͘ ƌŐ ŚĂŶĚŝŐ ŝŶ ĚĞ njŽƌŐƐĞĐƚŽƌ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͘ KŽŬ ŝŶ ĚĞ ĂƵƚŽͲŝŶĚƵƐƚƌŝĞ ŝƐ Ěŝƚ ŶƵƫŐ͘ ĂĂƌ ŵŽĞƚĞŶ njĞ ŽŶƚǁĞƌƉĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ĂƵƚŽ ĚĞƌƟŐ ũĂĂƌ ďĞǁĂƌĞŶ͘ tŝũ ŚĂŶƚĞƌĞŶ ŐĞůĂĂŐĚĞ ŽƉƐůĂŐ͘ Ăƚ ŬƵŶ ũĞ ďŝũ ŚĞƚ ŽƉƐůĂĂŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ŽďũĞĐƚ njĞůĨ ĂĂŶŐĞǀĞŶ͕ ! ! # ! # ! ĚĂƚĂ ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ͘͟ sĂŶ ĚĞƌ >ŝŶĚĞŶ ŐĞĞŌ ĂĂŶ ĚĂƚ ůŽƵĚŝĂŶ ĞƌŐ ŐĞǁŝůĚ ŝƐ ďŝũ ĮŶĂŶĐŝģůĞ & $ ' ůŽƵĚŝĂŶ ǁĞƌŬƚ ŵĞƚ ŵĞƚĂĚĂƚĂ͘ ĞŶ ŽďũĞĐƚ ŬĂŶ ũĞ ĚĂĂƌĚŽŽƌ ŶŽŽŝƚ ĂĂŶƉĂƐƐĞŶ͕ ŵĂĂƌ ĂůƐ ũĞ ĞĞŶ ǁŝũnjŝŐŝŶŐ ĚŽŽƌǀŽĞƌƚ ǁŽƌĚƚ Ğƌ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ǀĞƌƐŝĞ ŽƉŐĞƐůĂŐĞŶ͘ Ž ŬĂŶ ũĞ ƉƌŽĚƵĐƟĞĚĂƚĂ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ

36 | Dutch IT-channel - 39

ĚĞůĞŶ ĞŶ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ njŽŶĚĞƌ ĚĂƚ ĚĞ ŽƌŝŐŝŶĞůĞ ĚĂƚĂ ĂĂŶŐĞƉĂƐƚ ǁŽƌĚƚ͘ ͞tŝũ ďŝĞĚĞŶ ƚƌĂĐŬ Θ ƚƌĂĐĞ Žŵ ĚĂƚĂ ĂůƟũĚ ƚĞƌƵŐ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ǀŝŶĚĞŶ͘ ĞŬĞƌ ŝŶ ĞĞŶ ŐĞŵĞŶŐĚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ ŵĞƚ ŽŶ ƉƌĞŵŝƐĞ ĞŶ ĚŝǀĞƌƐĞ ĐůŽƵĚ ĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ ŝƐ ĚĂƚ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͕͟ ǁĞĞƚ Śŝũ͘ ůŽƵĚŝĂŶ ǁĂƐ Ğƌ ŝŶ ϮϬϭϭ Ăů ďŝũ Žŵ ŚĞƚ ^ϯͲƉƌŽƚŽĐŽů ƚĞ ŽŵĂƌŵĞŶ͘ ͞ Ăƚ ŝƐ ŶƵ ƚŽĐŚ ǁĞů ŚĞƚ ŶŝĞƵǁĞ ƐƚŽƌĂŐĞ ƉƌŽƚŽĐŽů͘ ŝƚ ŝƐ ŽŽŬ ŶŝĞƚ njŽ ŐĞŬ͕ ǁĂŶƚ ŵĂnjŽŶ ŚĞĞŌ ŝŶŵŝĚĚĞůƐ ĂĂŶ ŚĞƚ ^ϯ ƉƌŽƚŽĐŽů ŵĞĞƌ ĚĂŶ ŚŽŶĚĞƌĚ ĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƚĞŝƚĞŶ ŝŶŐĞďŽƵǁĚ ĚŝĞ ũĞ ĂĂŶ ĞĞŶ ŽďũĞĐƚ ŬƵŶƚ ŵĞĞŐĞǀĞŶ͘ :Ğ ŬƵŶƚ njŝĞŶ ǁŝĞ ĚĞ ĚĂƚĂ ůĞĞƐƚ͕ ǁŝĞ njĞ ĚŽŽƌƐƚƵƵƌƚ͕ ŚŽĞ ǀĂĂŬ ĚĂƚĂ ǁŽƌĚƚ ŐĞůĞnjĞŶ ĞŶ ǀĞƌĂŶĚĞƌĚ ĞŶ Ěŝƚ ĂůůĞƐ ǁŽƌĚƚ ĚƵŝĚĞůŝũŬ ĞŶ ŽǀĞƌnjŝĐŚƚĞůŝũŬ ŐĞƌĂƉƉŽƌƚĞĞƌĚ͘ ,Ğƚ ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ ŬƵŶŶĞŶ ĂĂŶŵĂŬĞŶ ǀĂŶ ŽďũĞĐƚ ƐƚŽƌĂŐĞ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ĞŶ ŚĞƚ ƚŽĞǁŝũnjĞŶ ǀĂŶ ŽƉƐůĂŐĐƌŝƚĞƌŝĂ͕ ŚĞƚ ǀĞƌƐůĞƵƚĞůĞŶ ǀĂŶ ĚĂƚĂ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĞŶ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƟĞ ŵĞƚ ĚĞ ŵŽĚĞƌŶĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ŝƐ ǀŽŽƌĂů ďŝũ ŵĂŶĂŐĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ĞƌŐ ŐĞǁŝůĚ͘ tĂŶƚ njŝũ ǁŝůůĞŶ ŝŵŵĞƌƐ ŚƵŶ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ! $ ! ! ! $ ! ')

‘Bescheidenheid bijvoorbeeld is mogelijk door Cloudian toe te passen, omdat ons platform helpt de opslag in datacenters te beperken.’


CLOUD & DATA STORAGE

" " ! # ) ) * $ " ĚŝŐŝƚĂů ƚǁŝŶƐ ƐƚĂŶĚĂĂƌĚ ŝŶ ŽŶnjĞ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌ͘ tŝũ njŝũŶ ĞĞŶ ƉůĂƞŽƌŵ ! ! ůŽĐĂƟĞ ŽĨ ĚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĚŝĞ ŐĞďƌƵŝŬƚ ǁŽƌĚƚ͘ KŶƚǁŝŬŬĞůĂĂƌƐ ŬƵŶŶĞŶ ŚŝĞƌĚŽŽƌ ůŽŬĂĂů ŚƵŶ ǁĞƌŬ ĚŽĞŶ͕ ƚĞƌǁŝũů ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƟĞĚĂƚĂ ŽďũĞĐƚĞŶ ŽƉ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ůŽĐĂƟĞ ǀĞŝůŝŐ ĞŶ ŽŶǀĞƌĂŶĚĞƌůŝũŬ ƐƚĂĂŶ ) " ' ! ' ! ! ' ! $ ŚĞĞŌ ŽƉ ŚĞƚ ŽƌŝŐŝŶĞĞů͘͟ " ! " " ! " $ ! ) ! ! $ )

/Ŷ ĚĞ njŽƌŐƐĞĐƚŽƌ njŽƌŐĞŶ ĚĞ W ^ ;WŝĐƚƵƌĞ ƌĐŚŝǀŝŶŐ ĂŶĚ ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ^LJƐƚĞŵͿ ǀŽŽƌ ĞƌŐ ŐƌŽƚĞ ďĞƐƚĂŶĚĞŶ ;ĚĞŶŬ ĂĂŶ ƌƂŶƚŐĞŶĨŽƚŽ͛ƐͿ͘ ͞ ŝĞ ǁĂƌĞŶ ĂůƟũĚ ŐĞďŽŶĚĞŶ ĂĂŶ ĞĞŶ ĞŝŐĞŶ ƐĞƌǀĞƌ ĞŶ ǀĂƐƚ ŐĞƐƚĞůĚĞ ŽƉƐůĂŐ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ͘ ŽŽƌ ĚĞ ďĞŚŽĞŌĞ Žŵ W ^ ' $ ! ' ĚĞnjĞ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞ ŽƉƐůĂŐ ŵŽŐĞůŝũŬ ĞŶ ŬŽƉƉĞůƚ ůŽŬĂůĞ ĞŶ ĚĞĐĞŶƚƌĂůĞ ; ůŽƵĚͿ ŽƉƐůĂŐ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ ĂĂŶ ĞůŬĂĂƌ njŽŶĚĞƌ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ ƌĞƉůŝĐĂƟĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ͘ tŝũ ŚĞďďĞŶ ĚĞ ŵĂƌŬƚ ǀĂŶ ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌ ŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞ ŽƉƐůĂŐ ǀĂŶ ĚĞnjĞ ďĞƐƚĂŶĚĞŶ ŽƉĞŶŐĞďƌŽŬĞŶ͕͟ ďĞǁĞĞƌƚ sĂŶ ĚĞƌ >ŝŶĚĞŶ͘ dĂĐŚƟŐ ƉƌŽĐĞŶƚ ǀĂŶ ĚĞ ĚĂƚĂ ŝƐ ŽŶŐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƌĚ͕ ĞŶ ǀĂŶ ĚĞnjĞ ĚĂƚĂ ŝƐ njĞƐƟŐ ƚŽƚ ƚĂĐŚƟŐ ƉƌŽĐĞŶƚ ŝŶĂĐƟĞĨ͘ ͞ ŽŽƌ ŽŶnjĞ ŐĞůĂĂŐĚĞ ĂĂŶƉĂŬ njŽƌŐ ũĞ ĞƌǀŽŽƌ ĚĂƚ ĚĞ ŝŶĂĐƟĞǀĞ ĚĂƚĂ ǀĞŝůŝŐ ĞŶ ďĞǀĞŝůŝŐĚ ŽƉ ĞĞŶ ƌĞůĂƟĞĨ ŐŽĞĚŬŽŽƉ ŽƉƐůĂŐŵĞĚŝƵŵ ďĞůĂŶĚĞŶ͘ ŽŽƌ ŽŶnjĞ ŶĂƵǁĞ " ! ! ! $ " ! " ) ! ! $ ! " ĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƚĞŝƚĞŶ ĂĂŶ ŽďũĞĐƚĞŶ ŵĞĞŐĞǀĞŶ͘͟

! $ ! ( ' ' #) * $ " " " ! ĞŶ ĚĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ ĚĞ ϱϬн ŝŶƚĞŐƌĂƟĞƐ ŵĞƚ ůŽƵĚͲ ĞŶ ƐŽŌǁĂƌĞůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ͘ tĞ njŝĞŶ ĚĞ ŵĂƌŬƚ ŶŝĞƚ ĂůƐ ĐŽŵƉĞƟƟĞĨ͕ ŵĂĂƌ $ ! " $ $ ĞŶ ŚĂĂƌ ŬůĂŶƚĞŶ ŽƉƟŵĂůĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ĂĂŶ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ďŝĞĚĞŶ͘ Ž ǁĞƌŬĞŶ ǁĞ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ sĞĞĂŵ Žŵ ďĂĐŬͲƵƉƐ ĚŝƌĞĐƚ ŶĂĂƌ ŽďũĞĐƚ ! ' " " ŝƌĞĐƚŽƌ ĞŶ sDǁĂƌĞ dĂŶnjƵ ŽĨ ŵĞƚ DŝĐƌŽƐŽŌ Žŵ KďũĞĐƚ ^ƚŽƌĂŐĞ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ ƚĞ ƐƚĞůůĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ^Y> ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘͟ t^ ŚĞĞŌ ĞĞŶ # ! ' ! ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ĞŶ ĚĂƚĂ ďŝũ njŝĐŚ ǁŝůůĞŶ ŚŽƵĚĞŶ͘ ,ŝĞƌǀŽŽƌ ŝƐ t^ KƵƚƉŽƐƚ ŝŶ ŚĞƚ ůĞǀĞŶ ŐĞƌŽĞƉĞŶ͗ ĞĞŶ ǀŽůůĞĚŝŐ ďĞŚĞĞƌĚĞ ĚŝĞŶƐƚ ĚŝĞ ĚĞ t^ͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͕ ͲĚŝĞŶƐƚĞŶ͕ Ͳ W/͛Ɛ ĞŶ ͲƚŽŽůƐ ƵŝƚďƌĞŝĚƚ ŶĂĂƌ ĚĞ ůŽĐĂƟĞ ǀĂŶ ĚĞ ŬůĂŶƚ͘ ŽŽƌ ůŽŬĂůĞ ƚŽĞŐĂŶŐ ƚĞ ďŝĞĚĞŶ ƚŽƚ ĚĞ ďĞŚĞĞƌĚĞ t^ͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ƐƚĞůƚ t^ KƵƚƉŽƐƚƐ ŬůĂŶƚĞŶ ŝŶ ƐƚĂĂƚ Žŵ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ŽƉ ůŽĐĂƟĞ ƚĞ ďŽƵǁĞŶ ĞŶ Ƶŝƚ ƚĞ ǀŽĞƌĞŶ ŵĞƚ ďĞŚƵůƉ ǀĂŶ ĚĞnjĞůĨĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐ ĂůƐ ŝŶ ĚĞ t^ ĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƐ͕ ƚĞƌǁŝũů ůŽŬĂůĞ ĐŽŵƉƵƚĞͲ ĞŶ ŽƉƐůĂŐďƌŽŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞďƌƵŝŬƚ ǀŽŽƌ ůĂŐĞƌĞ ůĂƚĞŶĐLJ ĞŶ ůŽŬĂůĞ ŐĞŐĞǀĞŶƐǀĞƌǁĞƌŬŝŶŐƐďĞŚŽĞŌĞŶ͘ ͞ ĂĂƌǀŽŽƌ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ njĞ ůŽƵĚŝĂŶ͕͟ ƐƚĞůƚ sĂŶ ĚĞƌ >ŝŶĚĞŶ͘ ! " ůŽƵĚŝĂŶ ƚĞ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘ ͞KŶŐĞĂĐŚƚ ŚŽĞ ůŽƵĚŝĂŶ ǁŽƌĚƚ ' $ ' $ ! ' sŝƌƚƵĞůĞ DĂĐŚŝŶĞƐ ŽĨ ĂůƐ ůŽƵĚ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ͕ ŽĨ ĞĞŶ ĐŽŵďŝŶĂƟĞ ŚŝĞƌǀĂŶ͕ ĂůůĞ ŽƉŐĞƐůĂŐĞŶ ĚĂƚĂ ǁŽƌĚƚ ŽŶǁŝũnjŝŐďĂĂƌ ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ ǀĞƌƐƉƌĞŝĚ ŽǀĞƌ ĂůůĞ ůŽĐĂƟĞƐ ĚŝĞ ĂĂŶ ĞůŬĂĂƌ ǀĞƌďŽŶĚĞŶ njŝũŶ͘ sĂůůĞŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ ŽĨ njĞůĨƐ ůŽĐĂƟĞƐ Ƶŝƚ͕ ĚĂŶ ďůŝũŌ ĚĞ ĚĂƚĂ ŐĞǁŽŽŶ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ ĞŶ ďƌƵŝŬďĂĂƌ ŽƉ ĚĞ ĂŶĚĞƌĞ ůŽĐĂƟĞƐ͘ KŶƐ ĚŽĞů ŝƐ Žŵ ĚĞ ĚĂƚĂ njŽ ůĂŶŐ ŵŽŐĞůŝũŬ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ůĞnjĞŶ͘ /Ɛ ĚĞ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŚĞŝĚ ! ! ' ƉĂƵnjĞƌĞŶ ǁĞ ĚĞ ƐĐŚƌŝũĨ ĂĐƟĞƐ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ŬĂŶ ũĞ ĚĞ ĚĂƚĂ njĞůĨƐ ďĞǀĞŝůŝŐĞŶ ƚĞŐĞŶ ŚĞƚ ŬƵŶŶĞŶ ǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶ͕ ŽƉŐĞůĞŐĚ ĚŽŽƌ ǁĞƚͲ ĞŶ ƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐ͘ dŽƚ ƐůŽƚ ŚŽĞŌ ĚĞ ĚĂƚĂ ŶŽŽŝƚ ŵĞĞƌ ŐĞŵŝŐƌĞĞƌĚ ƚĞ " " ǀĞƌǀĂŶŐĞŶ ŵŽĞƚ ǁŽƌĚĞŶ͘͟

Dutch IT-channel - 39 | 37


Daniel de Groot, True:

‘Wij halen complexiteit van Kubernetes weg, zodat de voordelen overblijven’ , d WW>/ d/ ͳ E d > E ^ , W s E Z/:s E tKZ d ^d ^ KDW> y Z E ZD d ,hE /'/d > dZ E^&KZD d/ sKZ Zd͘ d > Z /: Ks Z' E' KW s E KEͳWZ D/^ ^ E Z Wh >/ EͬK& WZ/s d >Kh E E dK E D E ' Z < E /dͳ^W / >/^d E͕ E : D ' ^WZ < E Ks Z E &KZ^ h/d '/E'͘ >^ < E / KW' W <d tKZ E D d >Kh E d/s dK W ^^/E' E K >^ KEd /E ZKZ< ^dZ d/ ͳW> d&KZD <h ZE d ^͘ sKKZ > E ,/ Zs E /:E KE Z D Z &> y/ />/d /d 1E E ^E >> ^ , > Z, / s E /dͳKD' s/E' E͘ D Z , d ' Zh/< s E >Kh E d/s Z E'd /:E /' E KDW> y/d /d D ͘ ͞t ZKD Kh : : / KDW> y/d /d KW , >^ , > E͕ t EE Z : E Zs Z E E / Z s E >Kh E d/s d ,EK>K'/ K >^ dZh <hEd /E^ , < > E͍͟ ^d >d dZh ͛^ ,/ & KDD Z / > K&&/ Z E/!> 'ZKKd͘ DĂƌƟũŶ <ƌĞŐƟŶŐ

ƉůĂƩĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͕ ŵĂĂƌ ǁĞů ďĞĚƌŝũǀĞŶŐƌŽĞƉ ƌŽĂĚ ,ŽƌŝnjŽŶ͕ ŵĞƚ ƚŽƚĂĂů njŽ͛Ŷ ϴϬϬ ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ ;ĚĞĞůƐ ŝŶ ĞŶĞŵĂƌŬĞŶͿ͘ KŶĚĞƌ ŵĞĞƌ WŝŶŬ ůĞƉŚĂŶƚ ĞŶ WƌŽũĞĐƚƵŵ njŝũŶ njƵƐƚĞƌďĞĚƌŝũǀĞŶ ǀĂŶ dƌƵĞ͘ ůůĞ ďĞĚƌŝũǀĞŶ ǀĂƌĞŶ ĞĞŶ njĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞ ŬŽĞƌƐ͕ ŵĂĂƌ ďŝĞĚĞŶ ƐĂŵĞŶ ĞĞŶ ŽŶĞͲƐƚŽƉͲƐŚŽƉ ǀŽŽƌ ŬůĂŶƚĞŶ͘ Ğ ĨŽĐƵƐ ůŝŐƚ ďŝũ ƌŽĂĚ ,ŽƌŝnjŽŶ ŽƉ DŝĐƌŽƐŽŌͲƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͘ ŝũ dƌƵĞ ďĞƚĞŬĞŶƚ ĚĂƚ ŚĞƚ ŚŽƐƚĞŶ ǀĂŶ ĐůŽƵĚ ŶĂƟǀĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ŽƉ njƵƌĞͲĐůŽƵĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘ ^ŝŶĚƐ ŽŬƚŽďĞƌ ϮϬϮϭ ŝƐ ŚĞƚ ďĞĚƌŝũĨ DŝĐƌŽƐŽŌ njƵƌĞ ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚ ĨŽƌ /^sƐ ;/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ^ŽŌǁĂƌĞ sĞŶĚŽƌƐͿ͕ ĂůƐ ϭ ǀĂŶ ϯϱ ǁĞƌĞůĚǁŝũĚ͘ sŽŽƌ Ěŝƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ƐĞůĞĐƚĞĞƌƚ DŝĐƌŽƐŽŌ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ŵĞƚ ĚŝĞƉŐĂĂŶĚĞ ĞŶ ďĞǁĞnjĞŶ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞ ĞdžƉĞƌƟƐĞ ĞŶ ĞƌǀĂƌŝŶŐ ŵĞƚ ŵŝŐƌĞƌĞŶ ĞŶ ďĞŚĞƌĞŶ ǀĂŶ /^s͛Ɛ ŝŶ ĚĞ njƵƌĞ ůŽƵĚ͘ ,zW sKKZ /: ,Ğƚ ŶĞƚ ŐĞŶŽĞŵĚĞ ĨĞŶŽŵĞĞŶ ĐůŽƵĚ ŶĂƟǀĞ ŝƐ ǀŽůŐĞŶƐ ĚĞ K ǀĂŶ dƌƵĞ ĚĞ ŚLJƉĞ ǁĞů ǀŽŽƌďŝũ͘ ,Ğƚ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ ŬƵŶŶĞŶ ƐĐŚĂůĞŶ ǀĂŶ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ŵĞƚ ďĞŚƵůƉ ǀĂŶ

38 | Dutch IT-channel - 39

ĐůŽƵĚŐĞďĂƐĞĞƌĚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ǀŝŶĚƚ ŝŶŵŝĚĚĞůƐ ƐƚĞĞĚƐ ŵĞĞƌ ƚƌĂĐƟĞ ďŝũ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘ <ƵďĞƌŶĞƚĞƐ ŝƐ ĠĠŶ ǀĂŶ ĚŝĞ ^ŽŌǁĂƌĞ ĂƐ Ă ^ĞƌǀŝĐĞ ;^ĂĂ^Ϳ ŽĨ WůĂƞŽƌŵ ĂƐ Ă ^ĞƌǀŝĐĞ ;WĂĂ^Ϳ ŐĞďĂƐĞĞƌĚĞ ĐůŽƵĚ ŶĂƟǀĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ͕ ǁĂĂƌŵĞĞ ũĞ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚĞ ŽǀĞƌŐĂŶŐ ǀĂŶ ĞĞŶ ŵŽŶŽůŝƟƐĐŚĞ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ŵŝĐƌŽƐĞƌǀŝĐĞƐ ŐĞŽƌŝģŶƚĞĞƌĚĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞͲĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌ ŬƵŶƚ ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶ͘ Ğ 'ƌŽŽƚ͗ ͞,Ğƚ ŝƐ ŵŽŽŝ ǁĂŶŶĞĞƌ ũĞ ĂůƐ ĞĞŶ ŝŶŶŽǀĂƟĞĨ ďĞĚƌŝũĨ ŵĞƚ ĂŵďŝƟĞƐ ũĞ ĚĞǀĞůŽƉĞƌƐ ĚĞ ƚŽŽůƐ ŬƵŶƚ ďŝĞĚĞŶ Žŵ ŝŶŶŽǀĂƟĞĨ ƚĞ njŝũŶ͘ ĂĂƌǀŽŽƌ ŚĞď ũĞ ĚĂŶ ǁĞů ĞĞŶ ƐĐŚĂĂůďĂƌĞ ĞŶ ǁĞŶĚďĂƌĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞͲ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌ ŶŽĚŝŐ͘ ůŽƵĚ ŶĂƟǀĞ ŬĂŶ ũĞ ĚŝĞ ƚŽŽůƐ ďŝĞĚĞŶ͘͟ D/ > dKd K > ĞůĂŶŐƌŝũŬ ŝƐ ǀŽůŐĞŶƐ Ğ 'ƌŽŽƚ ǁĞů ŚĞƚ ďĞƐĞĨ ĚĂƚ <ƵďĞƌŶĞƚĞƐ ƐůĞĐŚƚƐ ĞĞŶ ŵŝĚĚĞů ŝƐ Žŵ ƚŽƚ ĞĞŶ ŇĞdžŝďĞůĞ͕ ƐĐŚĂĂůďĂƌĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞͲ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌ ƚĞ ŬŽŵĞŶ͕ ŶŝĞƚ ĞĞŶ ĚŽĞů ŽƉ njŝĐŚ͘ ͞,Ğƚ ǀĞƌĞĞŶǀŽƵĚŝŐƚ ƐŶĞůůĞ ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶ ĞŶ ǀĞƌŶŝĞƵǁŝŶŐĞŶ ĚŝĞ ŽƉ ĞĞŶ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ sŝƌƚƵĂů DĂĐŚŝŶĞ ;sDͿ ŐĞďĂƐĞĞƌĚĞ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌ ŵŝŶĚĞƌ ŐŽĞĚ ŽĨ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ ƐĐŚĂůĞŶ͘ DĂĂƌ <ƵďĞƌŶĞƚĞƐ ŝƐ njĞŬĞƌ ŶŝĞƚ ĚĞ ĞŶŝŐĞ ŽƉƟĞ͕ Ăů ŝƐ ŚĞƚ ǁĞů

ďĞǁĞnjĞŶ ĞŶ ďĞƚƌŽƵǁďĂƌĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͘͟ tĂƚ njŝũŶ ĚĂŶ ǀŽŽƌĚĞůĞŶ ǀĂŶ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ǀĞƌƐƵƐ ŵĞĞƌ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ sŝƌƚƵĂů DĂĐŚŝŶĞ ;sDͿ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͍ Ğ 'ƌŽŽƚ ƐĐŚĞƚƐƚ Ěŝƚ ŵĞƚ ĞĞŶ ǀŽŽƌďĞĞůĚ͘ ͞ ůƐ ũĞ ĂůƐ ĚŝŐŝƚĂů ĂŐĞŶĐLJ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ƌĞůĞĂƐĞ ŬƌŝũŐƚ ǀĂŶ ĞĞŶ ǀĞĞůŐĞďƌƵŝŬƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƌƚĂĂů njŽĂůƐ W,W͕ ŵŽĞƚ ũĞ ŵĞƚ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ sD ǁĞĞƌ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ƐĞƌǀĞƌ ŶĞĞƌnjĞƩĞŶ͘ ŝĞ ŬĂŶ ĂůůĞĞŶ ĚŝĞ ĞŶĞ ǀĞƌƐŝĞ ǀĂŶ W,W ĚƌĂĂŝĞŶ͘ KƉ ĞĞŶ ŐĞŐĞǀĞŶ ŵŽŵĞŶƚ ŚĞď ũĞ ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ ǁĞů ϮϬ ƐĞƌǀĞƌƐ ĚƌĂĂŝĞŶ͕ ŵĞƚ ĞůŬ ĂŶĚĞƌĞ ǀĞƌƐŝĞƐ͘ Ăƚ ŝƐ ŶŝĞƚ ĞĸĐŝģŶƚ ĞŶ ŚĞƚ ƐĐŚĂĂůƚ ŶŝĞƚ͘ DĞƚ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ŬƵŶ ũĞ ĚŝĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ ŝƐŽůĞƌĞŶ ĞŶ ŵĞĞƌĚĞƌĞ ǀĞƌƐŝĞƐ ŶĂĂƐƚ ĞůŬĂĂƌ ĚƌĂĂŝĞŶ ŽƉ ĠĠŶ ƐĞƌǀĞƌ͘ Ž ŐĂ ũĞ ǀĞĞů ĞĸĐŝģŶƚĞƌ ŵĞƚ ũĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ Žŵ͘͟ dĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚ ŝƐ ŚĞƚ ƚŽĞƉĂƐƐĞŶ ǀĂŶ <ƵďĞƌŶĞƚĞƐ ŶŝĞƚ ŝĞƚƐ ĚĂƚ ũĞ Ğƌ ĞǀĞŶ ďŝũ ĚŽĞƚ͕ ďĞŶĂĚƌƵŬƚ Ğ 'ƌŽŽƚ͘ ͞,Ğƚ ŝƐ ĞĞŶ ǀƌŝũ ĐŽŵƉůĞdž ƉƌŽĐĞƐ Žŵ ƚŽĞ ƚĞ ƉĂƐƐĞŶ͕ ĚƵƐ ũĞ ŵŽĞƚ ǀĂŶ ƚĞǀŽƌĞŶ ŐŽĞĚ ďĞƉĂůĞŶ ŽĨ ũĞ ǁĞů ĞĞŶ ŐŽĞĚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐĂƐĞ ŚĞďƚ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ŵŽĞƚ ũĞ ũĞ ĂůƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĂĨǀƌĂŐĞŶ ŽĨ ũĞ Ěŝƚ njĞůĨ ǁŝů ĚŽĞŶ͕ ŽĨ ĚĂƚ ũĞ ĚĂĂƌǀŽŽƌ ǀĂŶ ĞĞŶ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ŐĞďƌƵŝŬ ǁŝů ŵĂŬĞŶ͘ dƌƵĞ ŚĞĞŌ ŝŶŵŝĚĚĞůƐ ϱϬϬн ŬůĂŶƚĞŶ͘ Ğ ĞƌǀĂƌŝŶŐ ĚŝĞ ǁĞ ŵĞƚ <ƵďĞƌŶĞƚĞƐ ďŝũ ĚĞ ĞŶĞ ŬůĂŶƚ ŚĞďďĞŶ


CLOUD-NATIVE

ŽƉŐĞĚĂĂŶ͕ njĞƩĞŶ ǁĞ ŝŶ Žŵ ĂŶĚĞƌĞ ŬůĂŶƚĞŶ % # $ # % " .1

( #'!!# * % % ! - ( % % " $ % *! # .1

#!!% #& % ! $ % <ƵďĞƌŶĞƚĞƐ ŶŝĞƚ ǀŽŽƌ ĞůŬĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĞŶ ĞůŬ ĂƉƉůŝĐĂƟĞůĂŶĚƐĐŚĂƉ ŐĞƐĐŚŝŬƚ ŝƐ͘ tĂŶŶĞĞƌ ŬĂŶ ŚĞƚ ŶƵƫŐ njŝũŶ Žŵ ŝŶ ŝĞĚĞƌ ' !' # % #& #' % , sŽůŐĞŶƐ Ğ 'ƌŽŽƚ ŚĞĞŌ ĚĂƚ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ƐĐŚĂĂů ǀĂŶ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ĂƉƉůŝĐĂƟĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌ͘ ͞ ůƐ ũĞ ĞĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƟĞ ŚĞďƚ ĚƌĂĂŝĞŶ ŽƉ ƚǁĞĞ sD͛Ɛ ĞŶ ũĞ ŚŽĞŌ ŶŝĞƚ ƌĞŐĞůŵĂƟŐ ĞĞŶ &( ' #$ % '! # - $ % '# ŽĨ ũĞ ŽƉ ĞĞŶ ĐůŽƵĚ ŶĂƟǀĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĂůƐ & # % $ ! % !' #$% "" . # $ ĞĞŶ ƵŝƚĞĞŶůŽƉĞŶĚ ĂƉƉůŝĐĂƟĞůĂŶĚƐĐŚĂƉ ŚĞďƚ͕ ŵĞƚ ǀĞĞů ĚŝǀĞƌƐĞ ďĞŚŽĞŌĞŶ ǀĂŶ ' !" #$ ( $ #$- ' ' #$ $ ĞŶ ǀĞĞů ĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƚĞŝƚĞŶ͕ ĚĂŶ ŬĂŶ & # % $ & '!!# . ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ƐĞĐƵƌŝƚLJ͕ ! % % & # % $ "#! $$ ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ ŬƵŶƚ ŝƐŽůĞƌĞŶ͘͟ ĞĚƌŝũǀĞŶ ůĂƚĞŶ njŝĐŚ ǀŽůŐĞŶƐ Ğ 'ƌŽŽƚ ƐŽŵƐ $ # % #& ' & # % $ ! % # '!!# $ # (!# % % ƐƵĐĐĞƐǀĞƌŚĂůĞŶ ǀĂŶ ŐƌŽƚĞ ƉĂƌƟũĞŶ͘ ͞/Ŭ ǀŝŶĚ % # % '!!# ! ' $ $ ! (!# %. # * ( # $ # ' ' * ! ' . ( % % # & $% ' / #$ * ǀŝĂ ŽŶƐ <ƵďĞƌŶĞƚĞƐ ƐƵĐĐĞƐǀŽů ŝŶnjĞƩĞŶ ǀŽŽƌ ŚƵŶ ĂƉƉůŝĐĂƟĞůĂŶĚƐĐŚĂƉ͘ DĂĂƌ ŽŽŬ͗

$% '!!# ! $- '! $ #!!% ŽŶĚĂŶŬƐ ĚĞ ŵŝŶĚĞƌ ĮũŶĞ ĂĂŶůĞŝĚŝŶŐ͕ ĞĞŶ % # '!!# ' ( # & # % $ ! #$ % $ - $ # $ &# %). 0 6-9 ƟũĚ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ĞĞŶ ƉůĂƞŽƌŵ ŐĞďŽƵǁĚ ĚĂƚ 855.555 $"# " # ' #*!# ( # $ &# %) % # ! $ $ %!""# !# % %. % ( $ *! # & # % $ % % ! ( $%. 1 ! ! &$ $$ $ $ ' WƌŝũƐǀƌŝũ sĂŬĂŶƟĞƐ͘ ŝũ Ěŝƚ ƉůĂƞŽƌŵ ŝƐ ŚĞƚ '!!# ! %!% $ !"2 $ ( # & # % $ % ' #$ ŵĂĂŬƚ͘ ͞ Ğ ǀĂŬĂŶƟĞƐĞŝnjŽĞŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ůĂŶŐĞƌ͕ ŵĂĂƌ ũĞ njŝĞƚ ŶŽŐ ĂůƟũĚ ƐĐŚĞƌƉĞ " . #'!!# " # % " " % % & $ - $ !$% # # % # $ !/$ . % & # % $ ŐĂĂƚ ĚĂƚ ĂůůĞŵĂĂů ǀŽůůĞĚŝŐ ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ͘ ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ǁĂŶŶĞĞƌ ũĞ ŵĞƌŬƚ ĚĂƚ ŚĞƚ ' ! $" # % ĚƵƌĞŶ ŽŵĚĂƚ ŚĞƚ ƉůĂƞŽƌŵ ƚĞ ĚƌƵŬ ŝƐ͘ ĂŶ ŬĂŶ ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ ďŝũŐĞƐĐŚĂĂůĚ (!# %!% ( $% $ # % $. ! & !# $ !# !" #& $ #' # % .1 #& ( # % '!!# % #$ ' 2 ĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ͕ ƐŽŌǁĂƌĞƉĂƌƟũĞŶ ŵĞƚ ƌĞĐƵƌƌŝŶŐ

ŵŽĚĞůůĞŶ ŽĨ ƚƌĂŶƐĂĐƟĞƉůĂƞŽƌŵƐ͕ ǀĞĞůĂů ĚŝŐŝƚĂů ŶĂƟǀĞƐ ǁĂĂƌďŝũ ĚŝŐŝƚĂĂů ŐĞĞŶ ŵŽĞƚũĞ $ # & " $$ - # ' & &$ $$. # # ( # % #& ' $ ŵĞƚ ŵĂƌŬĞƟŶŐďƵƌĞĂƵƐ ĞŶ ĚŝŐŝƚĂů ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĚŝĞ njĞůĨ ŽŽŬ ǁĞĞƌ ŬůĂŶƚ njŝũŶ͘ Ğ 'ƌŽŽƚ͗ ͞tĞ ďŝĞĚĞŶ ŚƵŶ ŽŶnjĞ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ŽǀĞƌ ĚƌŝĞ ĂƐƐĞŶ͗ "# ' % !& $% # # %- ĚĞ ŚLJďƌŝĚ ĐůŽƵĚ ǀŽŽƌ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ ĚŝĞ ĚĞ $% ! !% (!# $ ( "& ĐůŽƵĚ͕ ǁĂĂƌǀŽŽƌ ǁĞ njƵƌĞ ǀĂŶ DŝĐƌŽƐŽŌ #& .1 # ( #! ' #$ % % ! , 0 $% ŶĞĞƌnjĞƩĞŶ ǁĂĂƌ ũĞ ĚĂƚĂ ƐƚĂĂƚ͕͟ ƌĞĂŐĞĞƌƚ Ğ #!!%. 0 % $ % % $ % # # $% . ! % ( % # "# ' % !& ! !& ( # % # . ŶĚĞƌĞ ƉĂƌƟũĞŶ ǁŝůůĞŶ ũƵŝƐƚ ŐƌĂĂŐ ŝŶ ĞĞŶ "& !& # ' ( ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŚĞŝĚ ǀĂŶ ĂůůĞƌůĞŝ ŶĂƟǀĞ $% '!& ! ( # ( * $% % . %!% $ !% % % ( ! % ( # 3 & # % $2 $ # 4 $% # %.1 # ' ( #& % & $% &$ $$ $ & !" $ $ ' ( % '!!# ' $. # - $ ( $$ " ! - ! # % $%. 0 % "& !& ƟũĚ ĚĞnjĞůĨĚĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĚƌĂĂŝĞŶ͕ ĚĂŶ ŝƐ ĚĂƚ ' &&# # "# ' % !& . ' !" & $ - ( # # "& !& . &$ #$% # ( % # % $% % " $%. dƌƵĞ ŐĞůŽŽŌ ŽŽŬ ŚĞĞů ĞƌŐ ŝŶ ŚĞƚ ĚĞůĞŶ ǀĂŶ $- $% % #!!% %!% $ !%- ! # ŚĞƚ ŵŽƩŽ ͚ǁŝĞ ŐŽĞĚ ĚŽĞƚ͕ ŐŽĞĚ ŽŶƚŵŽĞƚ͛͘ Ž ĚƌĂĂŐƚ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ǀĞĞů ďŝũ ĂĂŶ ĚĞ !" $!&# ! & %) !# $ #% % ƌĞŐĞůŵĂƟŐ ŐƌĂƟƐ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ǁĂĂƌŝŶ ŚĞƚ ŬĞŶŶŝƐ ĞŶ ĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶ ŵĞƚ ĐůŽƵĚ ŶĂƟǀĞ % ! ! *! $ & # % $ %. ͞ ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĞĞŶ ŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞ ǁĂĂƌŝŶ ǁĞ ŝŶ &&# $ $ ' & # % $ & % . #! " ' 75 ' !" #$ ' % & # % $2! ' ! ! . % ! % #& % ! % % % ( #' - # % % % ' $% # % ' #$"# ' $ ŽǀĞƌ ŶĂƟǀĞ ĐůŽƵĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ njŝĐŚ ŽƉ # % # * & % % . % '!!# ! $- # '!!# % # $ ' .1

Dutch IT-channel - 39 | 39


The World’s Most Important Gathering of CIOs and IT Executives™ 7 – 10 November 2022 | Barcelona, Spain gartner.com/eu/symposium

Guiding CIOs and IT executives to accelerate digital business

Join us for the technology, insights and trends shaping the future of IT and business Hot topics • Architecture, platforms and software engineering • Data, analytics and AI • Cloud, infrastructure and operations • Customer and citizen experience

• Cybersecurity and risk management • Sustainable business and ESG • Digital business acceleration • Executive leadership • IT investment and value

Learn More © 2022 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. EVTM_948_1803651

• • • •

The future of work Innovation and disruption Operational models Strategic planning and execution • Talent, culture and change

gartner.com/eu/symposium


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.