Page 1


E '*t .: Ě.'' :.

řl

1ti

:!l

s t&

ri ht ]' Htr

lť 'Ě

;:]íťl-Ý-*;

a!ž ,' }j

:rE

;h lPi iIť

ja*

.: Í!.

;lg ;# ':'#

*$ !ř

1&

1$ /E '$ :: fi

i$u

iFn : v3l

*11

.:.

\.,i

i;

s

r,:

'*i

i::

s:

.IL----.

lrs

'{:."}

TECHNICKÝ A ZKUšEBNÍ Úsrnv STAvEBNÍ pRAHA,

S.P.

CERTIFIKAčNÍ oncÁN PRo CERTrFIKACI sYsTEMŮ vraNacEMENTU Prosecká 8II 17 6a, 1 90 00 Praha 9-

Prosek

,#l x!i

$i'i i4

Í.j

": í:i';r

rll ri ii4 c:

*1 .;

PLATNoSTI CERTIFIKATU VYMEZENÍ RoZSAHU Lokality/ pracoviště certifikovaného systému managementu: /

.

H tli ;í.j s '*l B,;

t :. ,iť iii

$i .*

rt

{ri :",

+š'] ít*,r '. Beroun:Beroun 660,266 01 Beroun Lubná LUOna Z JO 36 2)+)) 2545,270 /U Hurvmy Huřviny Rakovník: KaKovnlK: :, tF Drovozv: ' iá1 . Kladno 't 02 2'759,2'72 2'759,2'7202 Horákové Milady MiladyHorákové Kladno: .i '. .l Slaný: Politických vězňt 133'7 ,27 4 O1 SIaný d; lit.llt:: .' Nymburk:Dopravní 2098,288 02 Nymburk 2098,28802Nyml Ťj:i ip . r * (areál (arer Silike orrr^v s.r'o.) r'r J 5 +vJ 405 4O5 vL 02 l-lEvtll Děčín Pískách, rlsKauut Pískách' Na 1\a lJgolll: Děčín: 'v'rt \oleor fl ; $i '. '.''.Rumburk:Tř.9'května911l66.40801Rumburk 5t :i 01Rumburk 01 911166,408 #ji května Tř. 9' Rumburk:Tř.9' Rumburk: iiŘ Ř a ' Cheb Cheb: Karlovarská 40, 350 02 Cheb iffi {* ' i# :iF .' Planá u MariánskýchLázní: NádraŽní uul., 348 15 Planá u MarianskýchLfuni Ťji ltr '*li' Tábor .*$ Tábor:Chýnovská 2217,390 01 Tábor ' !s . Soběslav: ;:řlt Petra Bezruč e 447 lII, 392 0I Soběslav:"PetraBezruče44'7lIl,3920lSoběs1av H* ,i . Jindřichův Hradec: Jarošovská 7 53lII,3'77 01 Jindřichův Hradec si * ť]i :. Pelhřimov: Pelhřimov 2I43,3g3 01 Pelhřimou Skr'ýšovská 2143,393 Pelhřimov:Skďšovská i':ff''"'*J,t#::"''il"'-.iii',{T;i .'. |i' :ffi : i"j 'ffi: iÉ r Pacov Pacov 0l ŽlzuoráIn9,395 Žižkoval729,395 Pacov: iH ;4fi ť:n .' Příbram: Příbram Příbram 261. 0l 01 Příbran tu'i :is 598,26101 598, K Podlesí 598,261 Příbram:KPodlesí : #= .' Strakonice: Písecká 893 P.o.BoX 19, 386 01 Strakonice 3 #' 1ffi Éť *J ir , .' Humpolec:okružní 63'7,396 01 Hump< 01Humpolec *ir lF \: .' Jihlava: Průmyslová 0 Jihlava zónaPávov,586 Pávov, 586 01 Průmyslová zóna H) ; ff r ostrava - Vítkovice: Místecká 1121160, 1121160' 703 00 ostrava - Vítkovice !$ ťí{ 1$ . 74,756 61 4.rj Zuberská260l Zuberská2604lP.o.Box pod Radhoštěm: Rožnov i; &, $' ' '$; ÉÍř Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm ,*i ] fi rS'li r Krnov i'ť 4,'794 4,'194 01 Vrbině i,ff Krnov: Ve .iff ií H;! . 01 opava 70, 70,]46 ]46 Těšínská opava: ř 'r U:'! a's.) Grygov (areál PREFA Grygov 258,783 73 Podlesí ě:n V Grygov: ' \ ě: * )ý .:

t:;4)

- t<}

Trvalé I I'Yalt:

uwrvurr!

-

vvvt

lvv

'

!,

;l ,-

,

ii,

''i

"4::

/"1

;:

B

!i:

i{ a: .. ťi j:

ýt'

-

,r;.i

ÉŘ ťr

'i{2

!;

.t

:t

lil

,4

=

,$

ri$

:

.',]

-:

5*

.*

a

]l]é

$ I,i

1'i

::

::,

.

,i#

:ff

:iff 'ř1

. . . . .

J$r

in$ř lffi t rij :]

:l

lt

:i

fd

tg

i: & tt; H

r',$ Jtt ijÁ $,

ň .É li!9 1

ti1

1 |:Ý

Studénka: Ul. Butovická' pošt. schr. 16, '742 13 Bruntál: Polní ul. 37,792 01 Bruntál

'1 ťj i*

Studénka

ii'$ i,,!

t $!j .i ', ,l$* ái ''.j

Milevsko:Lipová cesta736,399 01 Milevsko Kraslice:Wolkerova 446,358 01 Kraslice Středisko Značkovéprodukty:Beroun 660,266 0l Beroun Středisko Anhyfloor@: Beroun 660,266 01 Beroun

Rozhodnuto v Praze dne

2.vydání

05.12.2012

$::] r-11

:il *.i L: :-.i $.-] S;i

i*

Platnost do 07

'12'2014 ít' iHi

ťt:i Ě;-:i

:iÍ !j

il

:

!3á

,;

i!

i

$ ),;

a{ Íjl tli t*

tq

.;fr

,

:,I;* Pi!" !íj+

Ing. Dagmar -- Konďtankiewiczová -

*č'] n+:: *t

: *.' } tr

vwl llru\owrr[rv orgánu vedoucí v9uvuwr certif,rkačního

,_]

i

-i!

;{š

Ř,., 8::t

t:,1

__

il

'i.t i,1

iF'

itr*Í .Fi: rtl :JtYi $ l:'"tr ;:"{

l ť,:

iÁ',

ia.a Íí!'ié ga' $:.rj E ''

rzÚs

+; i"

:!.1 a !n::.i'ď-;

.

Prana, s.p' je akreditován Českým institutem pro akreditaci' o.p.s. pod čÍslem3oo'l podle ČsN EN souÓasně platným je osvědÓéní o akreditaci č. slstzolz ze dne 2o'o9.2o1

s*_e."-gc**it*

2

ťj

'I

lso/lEc

17021.

iÉ*

i

ňi:

,n,i:

i,'1.:a**.***''}*'*o**ad'*..x,*.gť;i1ďaŤ"*.=*d

*

Certifikát ISO 9001.pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you