Page 1

Statut a pravidla soutěže „Kupte jedno balení Actimelu a vyhrajte pobyt ve Fotbalové škole Petra Čecha“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Kupte jedno balení Actimelu a vyhrajte pobyt ve Fotbalové škole Petra Čecha“. (dále jen soutěž) Tento status je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům. Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu společnosti Danone a.s. a Organizátora.

1. Pořadatel a Organizátor Pořadatelem soutěže je v České republice společnost Danone a.s. Vinohradská 2828,/151, 130 00, Praha 3, Česká republika, IČO: 45272972, DIČ: CZ45272972 (dále jen „pořadatel“). Organizátorem soutěže je v České republice zajišťuje společnost Noe´s, s.r.o. se sídlem: Bezručova 160, Zeleneče v Čechách, 250 91, Praha - Východ, IČO:25697749 DIČ: CZ25697749 (dále jen „Organizátor “) Technický servis zajišťuje: Erika, a.s. se sídlem: Na Příkopě 9 – 11, Praha 1 IČO: 25098900, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4489 (dále jen „Erika“)

2. Místo a trvání soutěže Soutěž bude probíhat na území České republiky v prodejnách obchodního řetězce TESCO. V místech, kde bude soutěž probíhat, budou vystaveny reklamní materiály komunikující soutěž a základní mechaniku soutěže. Soutěž bude probíhat v termínu od 17. 5. 2010 do 20. 6. 2010., v pracovní i nepracovní dny od 0:00 do 24:00.

3. Kdo se může zúčastnit soutěže Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, s následující výjimkou (dále jen „Soutěžící“): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti Organizátora, k Pořadateli, ke společnosti Erika, a.s. a ke společnosti Lion Teleperformance CZ s.r.o. (infolinka Pořadatele), anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži tak pro případné převzetí výhry.


4. Soutěžní výrobky Soutěž -

se vztahuje na tyto výrobky: Actimel bílý 4x100g Actimel bílý 0,1% 4x 100g Actimel jahoda 4x100g Actimel lesní plody 4x 100g Actimel višeň 4x 100g Actimel malina 4x 100g Actimel vanilka 4x100g Actimel jahoda 8x100g Actimel bílý 8x100g Actimel lesní plody 8x100g

5. Pravidla soutěže Spotřebitel se zapojí do soutěže o výhru tak, že po zakoupení jednoho balení Actimelu v jakékoli prodejně obchodního řetězce TESCO, pošle soutěžní SMS zprávu (dále jen „soutěžní SMS zpráva“). SMS zpráva musí mít následující tvar: ACTIMELmezeraKÓDÚČTENKY(posledních 8 číslic)mezeraJMENOmezeraPŘÍJMENÍmezeraMĚSTO

Příklad: ACTIMEL 10045547 JAN NOVAK KOLÍN


SMS lze odesílat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (Vodafone, T-Mobile, O2). Soutěžní SMS zprávy soutěžící odesílají na telefonní čísla 900 06 03 SMS servis poskytuje Erika a.s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00. Cena SMS je 3,- Kč včetně DPH. Více na www.actimel.cz .Infolinka: 267 090 338 Soutěžící je oprávněn za každý nákup balení Actimelu zaslat pouze jednu soutěžní SMS s jedním kódem účtenky. Telefonní číslo, ze kterého Soutěžící zaslal soutěžní SMS, je ze strany Organizátor považováno za telefon Soutěžícího.

6. Výherce a výhry v soutěži: Do soutěže je vloženo celkem 6 výher. Do soutěže jsou vloženy následující výhry: - Jedna hlavní výhra – týdenní pobyt ve Fotbalové škole Petra Čecha (dále jen „hlavní výhra“). Hlavní výhra je určena dětem ve věku 7 až 15 let. Termín hlavní výhry pro děti ve věku 10 – 15 let je 3. 7. – 9. 7. 2010 a pro děti ve věku 7 – 12 let je 10. 7. – 16. 7. 2010. - Pět týdenních výher – setkání s Petrem Čechem (dále jen „týdenní výhra“) Týdenní výhra není věkově omezená a termín bude 3. 7. nebo 10. 7. 2010 Náhradní termíny z důvodu vytíženosti pana Petra Čecha nejsou možné. V případě, že si výherce výhru nevyčerpá nemá nárok na náhradní plnění a výhra propadá. Hlavní výhru získá ten soutěžící, který splní pravidla soutěže a zašle v termínu soutěže nejvíce platných SMS. Výherce bude určen po skončení soutěže. Pokud budou dva a více soutěžících s nejvyšším počtem zaslaných platných SMS, výhru získá soutěžící, který zaslal nejvyšší počet SMS jako první. Týdenní výhru získá ten soutěžící, který splní pravidla soutěže a jeho SMS bude doručena v polovině ze všech doručený platných SMS za daný týden. Výherce bude určen po ukončení daného týdne, a to podle vzorečku n/2, kde n je počet doručených platných SMS, v případě lichého počtu se výsledek zaokrouhluje nahoru. Spotřebitel se může soutěže zúčastnit opakovaně, a to vždy s každým dalším nákupem balení Actimelu a posláním soutěžní SMS. Čím více soutěžních výrobků soutěžící nakoupí a pošle SMS zpráv, tím větší má šanci na výhru. Soutěžící není limitován počtem vyhraných výher. Výherci hlavní i týdenních výher budou kontaktováni organizátorem pro ověření oprávněnosti nároku na udělení výhry. Následně budou kontaktováni infolinkou Danone a nformováni o postupu výběru výhry. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat, ani požadovat jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Výhry budou výhercům předány po předložení dokladů – účtenky o nákupu balení Actimelu a to z jakékoli prodejny obchodního řetězce TESCO v době trvání soutěže. Pokud se výherce zúčastní soutěže opakovaně musí předložit všechny doklady – účtenky, na základě kterých se do soutěže zapojil. V případě, že výherce nebude moci účtenky předložit, výhra bude podstoupena dalšímu soutěžícímu v pořadí, který splnil pravidla soutěže. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů ČR (např. prostřednictvím internetu), SMS zprávy odeslaných nikoli z území ČR a SMS zprávy doručené pořadateli mimo dobu trvání soutěže, SMS zprávy s nesprávným kódem účtenky či SMS zprávy jinak nesplňující podmínky soutěže. Pořadatel soutěže a Organizátor si vyhrazují právo konečného posouzení zaslaných soutěžních SMS zpráv.


Nedoručení informativní zprávy ze strany Organizátor znamená, že soutěžní SMS zpráva soutěžícího nebyla pořadateli doručena. V případě zaslání SMS ve špatném tvaru nebo s neplatným kódem dostane soutěžící SMS odpověď o neplatnosti zaslané SMS zprávy.

7. Všeobecné podmínky Účastí v soutěži uděluje každý soutěžící souhlas s poskytnutím informací o svém jménu, příjmení, adrese bydliště, telefonu (dále jen "osobní údaje"), společnosti Danone a.s. jako správci se se sídlem Vinohradská 2929,/151, 130 00, Praha 3, Česká republika, IČO: 45272972, DIČ: CZ45272972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1514 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži jakož i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 3 let. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami pověřenými technickým zajištěním této soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Účastník dává bezplatný souhlas též se zveřejněním těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele v souvislosti s konáním této soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, snažil se získat výhru podvodným způsobem, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. Případné informace získá každý soutěžící na placené INFOLINCE Danone 466 029 777 ve všední dny od 8,00hod do 20,00hod. Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce Pořadatele (www.actimel.cz).

test.pdf  
test.pdf