Science Alumni Newsletter - Issue 00

Page 1

รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ Sci 23 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกบ ั บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ ั ฑิตของ คณะวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2563 ช่วงการเปลีย ่ นแปลงทีเ่ กิดขึน ้ เป็นการแสดงถึงศักยภาพและความ สามารถในการปรับตัวของพวกเรา โลกในปัจจุบน ั มีการเปลีย ่ นแปลงอยู่ ตลอดเวลา เมือ ่ เราปรับตัวได้ เราก็จะ ประสบความสําเร็จในสิง ่ ง ั้ ใจไว้ ่ ทีต

คุณสั นติ ศรีวุฒช ิ าญ Sci 18 นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ 2565

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ของแสดงความยินดี และภาคภูมใิ จ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ ั ฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2563 ขอให้บณ ั ฑิตทุกคนพบแต่ความ สุข ความเจริญ ก้าวหน้ายิง ้ ไป ที่ ่ ๆขึน สําคัญ อยากให้ทก ุ คนได้มโี อกาสเป็น ส่วนสําคัญให้กบ ั สมาคมศิษย์เก่าคณะ วิทยาศาสตร์ ม.อ. เชือ ่ เป็นอย่างยิง ่ ว่าหลังจากนีเ้ ราได้มก ี จ ิ กรรมทีจ ่ ะจัด ร่วมกัน มาพบกัน ยินดีกบ ั ทุกคนด้วย ครับ

น้องพั ณณิตา บุญสว่าง Sci 53 นายกสโมสร คณะวิทยาศาสตร์ 2565

ขอแสดงความยินดีกบ ั พีบ ่ ณ ั ฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ ั ฑิต ขอให้ทก ุ คนได้ทาํ งานทีม ่ ง ุ่ หวังเอาไว้ ประสบความสําเร็จในทุกๆ ด้าน อย่าลืมมาเยีย ่ มอาจารย์และน้องๆ ทีม ่ หาวิทยาลัยกันบ้างนะคะ และทีส ่ าํ คัญดูเเลสุขภาพกัน ด้วยนะคะ


พี่ เจีย ๊ บ ปฐมา จันทรักษ์

Sci 17 คณิตศาสตร์และคอมพิ วเตอร์

วิทยาศาสตรดุษฎีบณ ั ฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร์

นางสาวปฐมา จันทรักษ์ สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมือ ่ ปี ๒๕๓๒ และ สําเร็จบริญญาโท MBA ทางด้าน International Finance จากมหาวิทยาลัย Washington เมือ ่ ปี ๒๕๓๘ เคยดํารงตําแหน่งรองประธานด้านการขยาย ธุรกิจในกลุม ่ ประเทศอินโดจีนและกรรมการผูจ ้ ด ั การใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด และ กรรมการผูจ ้ ด ั การใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด

AWARD OF HONORARY DOCTORATE DEGREE ปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จด ั การใหญ่ Accenture Thailand ก่อนอื่นดิฉันใคร่ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ที่ให้เกียรติดิฉันเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบณ ั ฑิต กิตติมศักดิ์ในวันอันทรงเกียรติจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลสูงสุดของในชีวต ิ ที่นําความ ภาคภูมใิ จอันสูงสุดไม่ใช่เฉพาะสําหรับตัวดิฉัน แต่ท้ังครอบครัวและ วงศ์ตระกูล จากเด็กใต้คนนึงที่ถก ู หล่อมหลอมจากสถาบันอันทรงเกียรติ แห่งนี้ ดิฉันยึดหลักคําสอนของพระราชบิดาที่ให้ถือ

"ประโยชน์ของเพื่ อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" และให้ยด ึ ถือ ความ ซื่อสัตย์สุจริต มีวน ิ ัย ใฝ่ปญ ั ญา จิตสาธารณะ เป็นที่ตั้งในการดําเนินชีวต ิ

ดิฉันสามารถพู ดได้เต็มปากว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทําให้ดิฉันมีวน ั นี้ได้

ตลอดช่วงสี่สิบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ผลิต บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ ั ฑิต ที่มค ี ณ ุ ภาพออกไปรับใช้สังคม จํานวนมาก โดยศิษย์เก่าเหล่านี้ต่างมีบทบาทอยูใ่ นองค์กรต่างๆ ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ดิฉันในฐานะตัวแทน ศิษย์เก่าจะขอทําหน้าที่รน ุ่ พี่ ที่จะบอกน้องๆ ทุกคนว่า สถาบันแห่งนี้ ได้สร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดี ที่ทําให้ผู้หญิงคนนี้ ได้ถก ู หล่อหลอมจน ก้าวมายืนอยูใ่ นตําแหน่งสําคัญๆ ขององค์กรข้ามชาติถึง 5 องค์กร อย่างภาคภูมใิ จ โดยบอกใครๆ ได้อย่างเต็มปากว่า

ดิฉันเป็น “ลูกพระบิดา”

ดิฉน ั ต้องขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู อาจารย์ ทุกท่าน รวมทัง ้ ท ี่ าํ ให้ดฉ ิ น ั มีวน ั นีโ้ ดยดํารงตําแหน่ง ้ สถาบันการศึกษาแห่งนีท สําคัญทัง ้ ด ั การ ้ ระดับโลก และระดับประเทศ อาทิ กรรมการผูจ ใหญ่ของ Microsoft ประเทศไทย, IBM ประเทศไทย, และ ปัจจุบน ั ดํารงคําแหน่งกรรมการผูจ ้ ด ั การใหญ่ Accenture ประเทศไทย

ดิฉน ั เชือ ่ มัน ่ บจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ่ เสมอว่านักศึกษาทีจ เป็นนักศึกษาทีม ่ ค ี ณ ุ ภาพไม่แพ้สถาบันใดในโลก เพราะทีน ่ เี่ ปิดโอกาส ให้บรรดาเยาวชนใฝ่หาเรียนรูว ้ ช ิ าและศาสตร์ตา่ งๆ ได้อย่างไม่มข ี ด ี จํากัด ทีน ่ ส ี่ อนให้ดฉ ิ น ั เชือ ่ เสมอว่าหากเรามีความตัง ่ ะแสวงหา ้ ใจทีจ ความรูอ ้ ย่างเท่าเทียมกันแล้วเราจะสามารถยืนหยัดบนโลกนีท ้ า่ ม กลางภาวะการแข่งขันในปัจจุบน ั อย่างมีประสิทธิภาพ ดิฉน ั เชือ ่ ว่า ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนือ ่ ง รวมไปถึงความมุง ่ มัน ่ ของผูบ ้ ริหารและคณาจารย์ ตลอดจนความตัง ้ ใจเรียนของบรรดา นักศึกษาผูโ้ ชคดีทง ั้ หลายทีส ่ ามารถเก็บเกีย ่ วความรูใ้ นมหาวิทยาลัย แห่งนี้ ประเทศของเราจะได้ทรัพยากรบุคคลทีจ ่ ะออกไปเป็นกําลัง สําคัญในการขับเคลือ ่ นประเทศให้สามารถทีจ ่ ะแข่งขันกับประเทศอืน ่ ๆ ได้เป็นอย่างดี

การที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถือเป็นความ ภาคภูมใิ จของเด็กใต้คนนึง ที่สามารถพู ดได้อย่างเต็ม ปากว่า วันนี้ ดิฉันได้พยายามทําหน้าที่ของพลเมืองคน หนึ่งของชาติ ดั่งปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ ของเพื่ อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้ บริสุทธิ”์ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อก ี ครัง ้ หนึ่งที่กรุณา มอบปริญญาดุษฎีบณ ั ฑิตกิตติมศักดิ์ในครัง ้ นี้ ดิฉันจะขอเป็นกําลังใจ ให้น้องๆ รุน ่ ถัดไป ในการที่จะออกไปเป็นกําลังสําคัญของชาติ และ จะขอให้การสนับสนุนสถาบันแห่งนี้เท่าที่กําลังความสามารถของ ดิฉันจะทําได้ ตลอดไป พีเ่ จีย ๊ บ ปฐมา จันทรักษ์

สหกรณ์บริการ ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีบณ ั ฑิต

ส่ วนลด 10% สํ าหรับนศ. (เฉพาะสินค้าที่เข้าร่วมรายการ) ที่รา้ นค้า

เพียงแค่แสดงวารสารฉบับนีใ้ ห้กบ ั ทางร้าน หมายเหตุ : ลดตัง ั ที่ 1-31พฤษภาคม 2565 ้ แต่วน


ดร.รอยล จิตรดอน

Sci 2 คณิตศาสตร์และคอมพิ วเตอร์

ผู้ได้รบ ั รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประเภทบุคคลประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ดร.รอยล จิตรดอน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สําร็จปริญญา เอก สาขาวิชา Dr. rer nat in Informatics, Informatics Institute จาก Innsbruck University, Innsbruck, AUSTRIA ปัจจุบน ั ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ทีม ่ ค ี วามสําคัญ เช่น ประธาน กรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํา้ (องค์การมหาชน ) กรรมการมูลนิธอ ิ าสาเพือ ่ นพึง ่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และกรรมการทีป ่ รึกษาผูท ้ รงคุณวุฒฝ ิ นหลวง กรรมการและ เลขาธิการมูลนิธอ ิ ท ุ กพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นต้น

ผมเข้ามาเป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2513 รุน ่ ที่ 4 ของมหาวิทยาลัย รุน ่ ที่ 2 ของคณะ ถือว่า เป็นรุน ่ บุกเบิก ปี 2514 เลือกเข้าเรียนภาควิชา คณิตศาสตร์ ที่ได้รบ ั อะไรใหม่ๆ มากมาย ผ่านมาถึงปีนี้ 2565 ผมได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ จากโอกาสทีผ ่ า่ น เข้ามามากมาย ได้เดินทางพบโลก พบเพือ ่ น พบนักวิทยาศาสตร์ ชาติตา่ งๆ พอมองย้อนกลับมาเมือ ่ เป็นนักศึกษา 4 ปี ได้เรียน ได้รู้ ได้คน ้ หา จากการสอนบรรยาย ทีแ่ นะนํา ชักจูง ตัง ้ หา ้ คําถาม ให้คน ตลอดเวลาผมได้เรียนรู้ เทคนิค วิทยาการ Numerical Method, Vectorial Mechanics, Topology และปัญหาพิเศษ ทีท ่ า่ นอาจารย์ สอนให้ คิดวิเคราะห์ สร้างโจทย์พฒ ั นาระบบ เท่านัน ้ ไม่พอ ผมได้ เรียน ปรัชญาตะวันตก ศาสนาเปรียบเทียบ ดนตรีวจ ิ ก ั ษ์ Library ่ นสร้างระบบ Science เป็นฐานให้ผมได้คน ้ คว้าพัฒนา มีสว HydroInformatics ขึน ้ มาใช้งาน ถวายงานในหลวงรัชกาลที่ 9 ทุกอย่างทีไ่ ด้เรียน ได้รู้ ได้เข้าใจ ไม่ลม ื เลือน

เขาคอหงส์ ภาพถ่ายโดย Tannarin Such

ช่วงหนึง ่ ทีเ่ รียน และพักอยูใ่ น วิทยาเขตอรรถกระวีสน ุ ทร ได้ประสบการณ์ทผ ี่ มเชือ ่ ว่าเป็นพืน ้ ฐานส่วนหนึง ่ ให้ชอบเดินทางไปพืน ้ ทีต ่ า่ งๆ ทัว ้ เขาคอหงส์ ผ่านลําห้วย หลังอ่างเก็บนํา้ ่ ประเทศ ผมชอบเดินขึน เดิน แทบจะทุกเดือนผมจําเพือ ่ น จําอาจารย์ จําห้องเรียน จําหอพัก ได้ ฟังแน่นอยูใ่ นความคิด ดร.รอยล จิตรดอน

มิวเซียมคาเฟ่ ม.อ.

ร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิต ปีการศึกษา 2563

รับส่วนลด 10% เครื่องดื่ม สํ าหรับบัณฑิตลด 50% เพียงแค่แสดงวารสารฉบับนีใ้ ห้กบ ั ทางร้าน หมายเหตุ : ใช้ได้เฉพาะวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2565 เท่านัน ้ พิกด ั : ข้างพิพธ ิ ภัณฑสถานธรรมชาติวท ิ ยาฯ คณะวิทยาศาสตร์ มอ. หาดใหญ่


จบจากบ้านหลังนี้เเล้ว เราก็ยง ั เป็นลูกวิดยา ม.อ. นะ

บัณฑิตทุกคนร่วมเป็นส่วนสําคัญใน สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้โดยศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ดูแลเรือ ่ งต่างๆดังนี้

• จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กบ ั ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ิ ย์เก่าดีเด่น • การเชิดชูเกียรติศษ • ดูแลฐานข้อมูลศิษย์เก่าสัมพันธ์ • ประชาสัมพันธ์และจัดหางาน จากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

ช่องทางในการติดต่อ คุณสุพช ิ ชา นพจนสุภาพ

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ supitcha.n@psu.ac.th TEL : 0 7428 8033 Line @350alplv

เชิญชวนบัณฑิตทุกคน

กรอกข้อมูลระบบฐานข้อมูลทุกครัง ่ ก ี ารเปลีย ่ นแปลงสถานะการมีงานทํา ้ ทีม

เชิญชวนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปรับปรุงข้อมูลตนเองให้เป็นปัจจุบน ั ในฐานข้อมูลศิษย์เก่าง่ายๆ

ช่องทางการติดต่อสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพจสมาคม https://www.facebook.com/SCPSUAlumni เว็บสมาคม http://scipsualumni.com/scipsu/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.