Page 1

12

ჯეპრა და

კონსულტანტი info@gepra.ge

2012

jepras korporatiuli gamocema

maisi

#29

გუნდი

თინათინ სამყურაშვილი თინათინ სამყურაშვილი 2009 წლიდან საქმიანობს ჯეპრაში. დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ჟურნალისტიკის მიმართულებით. 2008 წელს გაიარა გაუ თბილისის პიარ სკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსი.

30 მაისი ხარისხის ნიშანი gv.7

2009 წლიდან არის პიარ სკოლის მენეჯერი. მისი მენეჯერობის პერიოდში დაინერგა 4 ახალი კურსი, მოწვეულ იქნა ახალი პრაქტიკოსი ლექტორები, შეიქმნა პიარ სკოლისთვის სოციალური მედიის პლატფორმა, ჩამოყალიბდა თბილისის პიარ კლუბი. თინათინის საკონსულტაციო საქმიანობა ჯეპრაში მოიცავს სხვადასხვა პროექტებისთვის საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავებას, საკომუნიკაციო კამპანიის დაგეგვასა და რეალიზაციას, რიგ შემთხვევებში ივენთ–მენეჯმენტს, მედიამონიტორინგსა და სოციალური მედია კამპანიის წარმოებას. მისი სამუშაო გამოცდილებიდან აღსანიშნავია შემდეგი აქტივობები: 2010 წელი – პროექტი "მარკეტინგული კატალოგი" – 4p მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება და განვითარება. 2011 წელი – ჰაიდელბერგცემენტის საერთასორისო პროექტის – Quarry Life Award - საკომუნიკაციო კამპანიის მენეჯმენტი, რომლის ხელშეწყობით სტატისტიკური მაჩვენებლის მიხედვით საქართველომ 18 ქვეყნიდან საუკეთესო შედეგები აჩვენა

აკო ახალაია

მთიელის ვიქტორინა რებუსი

gv.11

კონკურსში გამარჯვების შედეგად უფასოდ სწავლობდა პიარსკოლაში, გავლილი აქვს ასევე ESM-ის მარკეტინგის მენეჯმენტის კურსი. მიღებულ ცოდნას პრაქტიკაში გამოყენებას 17 წლიდან შეუდგა, როცა მეგობრებთან ერთად საკუთარი ბიზნესი წამოიწყო, რომელიც საკმაოდ პოპულარული იყო და დღემდე დიდ წილს ფლობს ქართულ ბაზარზე, პარალელურად მუშაობდა ალიანს ჯგუფ ჰოლდინგისა და მის მფლობელობაში არსებული 5 კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერად, იყო იბერმითისა და იბერულას მარკეტინგის დეპარტამენტის დირექტორი.

moiTxove

moiTxove

moiTxove

აკო ახალაია 2011 წლიდან მუშაობს კომპანია ჯეპრაში კონსულტანტის პოზიციაზე. აკოს დამთავრებული აქვს სკოლა-ლიცეუმი ESM, Newton High School ამერიკაში, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ფაკულტეტი, მარკეტინგის მაგისტრატრის ხარისხი კი დიდ ბრიტანეთში Kingston University London-ში მოიპოვა.

იგი წლების განმავლობაში კონსულტაციას უწევს ფონდ იავნანას, მას ეკუთვნის ფონდის ყულაბების პროექტი და სოციალური მედიის პლატფორმის შექმნა და მართვა. 2010-2011 წლებში სწავლის პარალელურად ინგლისში მუშაობდა თავისუფალ მარკეტინგის კონსულტანტად, განხორციელებული აქვს ინგლისში 2 კომპანიის ბრენდინგი, შექმნილი აქვს მათთვის მარკეტინგული და გაყიდვების სტრატეგია.

მაისი

2011 წლიდან არის უფასო ელექტრონული ჟურნალი Marketer ის დამფუძნებელი

gv.26


qarTul bazarze dpa-s partniori kompania neqsumi Semodis

DPA-s prezidenti: “qarTulma IT bazarma Cveni molodinebi gaamarTla”

DPA brings its partner Nexum to Georgian Market Nexum Presents its Services to Insurance Companies of Georgia

interviu kompania DPA-s prezidentTan iuri vildersTan.

DPA President: We Plan To Implement Modern Information Technologies In Large Cities Of Georgia An interview with DPA President Juris Vilders gasuli wlis bolos TbilisSi kiberusafrTxoebisa da IT inovaciebis meoTxe regionaluri konferencia gaimarTa. konferenciis mTavar mizans centraluri da aRmosavleT evropaSi, baltiis qveynebSi, kavkasiisa da Sua aziis regionebSi sazogadoebasa da kerZo seqtoris, sainformacio teqnologiebisa da teqnologiuri industrias Soris TanamSromlobis ganviTarebis xelSewyoba warmoadgenda. konferenciaSi monawileobda saerTaSoriso IT kompania DPA, romelic saqarTveloSi SarSan, maisSi Semovida. DPA-s prezidenti iuris vildersi saqarTveloSi kompaniis miznebze, saqmianobasa da samomavlo gegmebze saubrobs: -qarTuli IT bazris potenciali da misi mimzidveloba CvenTvis cnobili iyo. sainformacio teqnologiebis qarTuli bazari sxva qveynebTan SedarebiT sakmaod ganviTarebuli da gajerebulia. kompaniis Semosvla qveyanaSi arsebulma liberalurma biznesgaremomac ganapiroba. qarTulma IT bazarma Cveni molodinebi gaamarTla,gaCnda ndoba da mokle drois miuxedavad ukve SevZeliT ramdenime seriozuli produqtis ganxorcieleba. -kompaniam mokle droSi Tavis damkvidreba qarTul bazarze gamorCeuli proeqtebis ganxorcielebiT daiwyo... -kompania mxolod TbilisiT da iq momuSave organizaciebiT ar Semoifargleba. kompaniam saqmianobis areali gaafarTova.SarSan Cven gvqonda saintereso Sexvedrebi baTumsa da rusTavSi, sadac kompaniis teqnologiuri SesaZleblobebis, gamocdilebisa da inovaciuri midgomebi gauziares. mimdinare wels vgegmavT qveynis did qalaqebSi Tanamedrove sainformacio teqnologiebis danergvisada axali programuli uzrunvelyofis miwodebis mimarTulebiT gaaqtiurebas.qalaqebSi momuSave sajaro uwyebebisTvis da adgilobrivi biznesisTvis mniSvnelovania axali IT gadawyvetebebisa da programebis danergva. garda amisa, aqcents vakeTebT ganaTlebaze.

- Has Georgian market justified your expectations? - Georgian IT market has justified our expectations, trust has appeared and despite a short time we've managed to implement several serious products. - The company has not limited with Tbilisi and organizations operating there. We expanded the scope of activities. This year we are going to introduce modern information technologies in Georgia's big cities. Introduction of new IT solutions and programs is important for public agencies and local businesses working in the cities. In addition, we will focus on education. This is a priority for us. We have carried out several projects for the students. Open lectures and discussions have been held in various universities. - Apart from Georgia, DPA opens its representation in Baku ... - Baku will be the second place in the Caucasus and the Caspian region where the company will have its own representation. Biometric solutions and biometric data procession have been successfully implemented in the Baltic States that will help in collection of biometric data of the public sector and private enterprises in Caucasus region. - You participated in the Cyber Security and IT Innovations fourth regional conference which was recently completed, how important was it?

- ramdenadac CvenTvis cnobilia saqarTvelos garda, DPA sakuTar warmomadmgenlobas baqoSic xsnis? - baqo iqneba kavkasiisa da mTlianad kaspiis regionSi meore adgili, sadac kompanias sakuTari warmomadgenloba eqneba. biometriuli gadawyvetebi da biometriuli monacemebis damuSveba baltiispireTis qveynebSi warmatebiT xorcieldeba, rac kavkasiis qveynebSic sakmod did daxmrebas gauwevssaxelmwifo struqturebsa da kerZo sawarmoebs biometriuli monacemebis TavmoyraSi. Cven ukve gvaqvs sistema, romliTac SesaZlebelia davakavSiroT yvela Senaxuli biometriuli monacemebi da specialuri algoriTmebis daxmarebiT gavakeToT analizi. am mimarTulebiT vapirebT rogorc samxreT kavkasiis, aseve, Suaa aziis regionSi gaaqtiurebas. Tqven monawileoba miiReT kiberusafrTxoebisa da IT inovaciebis meoTxe regionaluri konferenciaze, romelic sul axlaxans dasrulda, ramdenad mniSvnelovani iyo? - konferencia mniSvnelovania, sxvadasxva kompaniamomxarebels sTavazobs axal momsaxurebasa Tu SesaZleblobebs, iwyeba da viTardeba axali proeqtebi. biometriuli gadawyvetebi siaxlea mTel msoflioSi da aramxolod saqarTveloSi. aRniSnuli mimarTulebiT DPA saqarTveloSi biometriuli produqtis, amerikuli mwarmoeblis L-1 Ldentity Solitions-is produqtis Semotanas gegmavs. unda aRiniSnos is faqti, rom L-1 Ldentity Solitions aSSsTavdacvis saministrosumsxvilesi kontraqtoria, romlis produqciasac warmatebiT iyeneben federalur biuroSic. es servisi dRes xelmisawvdomia qarTveli momxmareblisTvis, romelic bolomde uzrunvelyofs adamianis identificirebas. - romel produqtebze SeimCneva aqtiuri interesi saqarTveloSi? ra mimarTulebiT gegmavT ganviTarebas da IT-s romel sferos aqvs meti potenciali Cvens qveyanaSi? - qarTul bazarze ZiriTadi moTxovna mza produqtebzea. qarTveli momxmareblisTvis mTavaria servisi swrafad da xarisxianad iyos xelmisawvdomi. TumcaCven vcdilobT es stereoti pi aRmovfxraT. imisaTvis rom IT proeqti iyos warmatebuli, aucilebelia igi iTvaliswinebdes konsaltings, analizisa da auditis fazebs. Tumca unda vaRiaroT, rom qarTulma IT bazarma Cveni molodinebi gaamrTla. mokle doris ganmavlobaSi SevZeliT ramdenime seriozuli proeqtis ganxorcieleba.

1

29.02.2012

DPA with New Product for Small and Medium Business 29.02.2012

sainformacio teqnologiebis saerTaSoriso kompania DPA -m axal produqti, saxelwodebiT ITSME® ukve xelmisawvdomia qarTul bazarze. produqtis Seqmnis mizania centralizebuli da daculi „aiti“-infrastruqturis mowyoba mcire da saSualo organizaciebisTvis. axali produqti yvela im aucilebel „aiti“-gadawyvetilebas moicavs, rac mcire organizaciebisTvisaa gaTvlili. produqtis SeZeniT momxarebeli SeZlebs danergos organizaciaSi iseTi lideri mwarmoeblebis “aiti“ gadawyvetilebebi, rogoricaa Microsoft, Cisco, HP, Symantec.

2012

produqtis SeZeniT organizaciebi SeZleben: daicvan korporatiuli qseli saerTaSoriso standartebis gaTvaliswinebiT, (Cisco), uzrunvelyon kompaniaSi arsebuli informaciis usafrTxoeba da rezervireba, (HP), moaxdinon internet trafikis efeqturi moxmareba (Cisco) da kompiuterebis centraluri marTva, (Microsoft Active Directory), marTon antivirusebi centralizebulad, uSualo momxmareblebis Carevis gareSe (Symantec), hqondeT wvdoma saWiro informaciasTan nebismier dros da adgilas, sadac interneti xelmisawvdomia, hqondeT sakuTari, daculi imeil sistema da airidon organizaciaSi arasasurveli spamebis gavrceleba, (Microsoft Exchange Server).

DPA has launched a new product – ITSME® ITSME® is especially designed for small and medium size business. The product contains all necessary IT tools and applications to build well functioned and secure IT infrastructure. For product design, DPA has used technologies and applications of Microsoft, Cisco, HP, and Symantec. ®

ITSME carries the features that solve most common issues inside the organization such as unexpected data loss; company data decentralization; limited information sharing capability; no control of internet traffic (downloads); no access of information out of the office; no user/access policies; unsecure corporate network; virus spread in local network; data archiving; e-mail black lists.

sme

30 marts dpa-s partniori kompania neqsumis warmomadgenelma, kompaniis biznesis ganviTarebis menejerma Tomas sinickim specialurad sadazRvevo kompaniebisTvis prezentacia gamarTa. prezentaciaze warmodgenili iyo gadawyvetilebebi sadazRvevo biznesis administrirebisTvis. qarTuli sadazRvevo kompaniebis mowveuli warmomadgenlebi gaecnen sadazRvevo sferoSi arsebuli aiti gadawyvetilebebs da sadazRvevo sistemebis sabanko sistemebTan integrirebis meTodebs. prezentacia mniSvnelovani iyo adgilobrivi organizaciebis warmomadgenlebisaTvis, msoflio aiti tendeciebisa da siaxleebis gacnobisa da SesaZlo danergvis kuTxiT. “tilde jgufSi Semavali kompania neqsumi 10 welze metia muSoabs sadazRvevo da safinanso seqtorisTvis evropaSi. maTi mier SeTavazebuli biznesisa da infrastruqturuli ganviTarebis gadawyvetilebis Sedegad, maT klientebs sagrZnoblad Seumcirdad administraciuli da saoperacio xarjebi. “vinaidan saqarTveloSi sadazRvevo seqtori jer kidev ganviTarebis procesSia, neqsumis gamocdileba, sakmaod saintereso unda aRmoCndes sadazRvevo kompaniebis menejmentisaTvis. neqsumi ukve ramodenime welia warmatebiT muSaobs azerbaijanSi. neqsumis daxmarebiT azerbaijanSa Camoayaliba savaldebulo dazRvevis saagento. qarTuli bazris gamokvevis Sedegad, dpa–m gadawyvita moewvia nexsumis specialistebi saqarTveloSi, raTa maT warudginon Tavisi servisebi qarTul bazars. sadazRvevo kompaniebis warmomadgenlebs saSualeba eqnebaT dausvan sxva da sxva SekiTxvebi sadazRvevo biznesis procesebze evropaSi,“ – ganmartavs „dpa saqarTvelos“ direqtori sanita meijere. kompania neqsums safinanso da sadazRvevo seqtorTan muSaobis xangrZlivi gamocdileba gaaCnia informaciuli teqnologiebisa da biznes konsaltingis mimarTulebiT. kompaniam sando partnioris statusi daimkvidre baltiis, skandinaviis qveyanebsa da azerbaijanSi. kompanias Seqmnili aqvs specialuri programuli uzrunvelyofa, romelic sadazRvevo kompaniebisTvisaa gankuTvnili. neqsumis patniorebi arian: Forbrukerrådet (norvegia),Swedbank (SvedeTi), Ateshgahsigorta (azerbaijani),Azerbaijan Compulsary Insurance Bureau (azerbaijani) , Länsförsäkringar (SvedeTi) , Aizkraukles Banka (latvia), RSA (estonia), Aviva (did britaneTi).

March 30, 2012 Nexum Business Development Manager, Tomas Sinicki made special presentation for insurance sector representatives. The presentation carried important information about latest trends in insurance business worldwide. Sinicki spoke about solutions for development of insurance sector; offered solutions to integrate insurance management systems with bank systems. He described tools that help companies proactively plan and manage business; brought a lot of ideas for market development, based on huge experience in Europe. As part of Tilde Group, Nexum has more than 10 years experience in providing IT and business consultancy for insurance and financial sector in Europe. Nexum has become a trusted and long term partner for many customers in Baltic States, Scandinavia and Azerbaijan. As the result of Nexum consultancy, business applications and infrastructure solutions companies gain effectiveness, flexibility, market strengths and significantly reduce administrative and operating costs. “Provided that Georgian insurance market is still developing, Nexum experience shall be a great value. Nexum has been very successful in Azerbaijan for many years and its consultants helped to establish idea and created vision of the Compulsory Insurance Bureau in Azerbaijan. After a thorough research, DPA has invited Nexum to present their services to Georgian market. Insurance sector representatives will be given an opportunity to get much information about insurance business process in Europe and other countries” – comments PA Country Manager, Sanita Meijere. The short list of Nexum partners as follows: Forbrukerrådet (Norway) Finansportalen.no (ნორვეგია), Swedbank (Sweden), Ateshgahsigorta (Azerbaijan), Azerbaijan Compulsary Insurance Bureau, Länsförsäkringar (Sweden), Aizkraukles Banka (Latvia), RSA (Estonia), Aviva (Great Britain).

adamianebi.SesaZleblobebi.teqnologiebi.

3

2

DPA- s qarTul bazarze mcire da saSualo biznesisTvis axali produqti gamoaqvs

- ramdenad mniSvnelovania IT sferoSi sauniversiteto ganaTlebis ganviTareba saqarTveloSi da ra situaciaa am mxriv latviaSi?

A: In Georgia the IT sphere is on quite a high level. It is particularly noticed in the banking sector. However, generally there is a deficit of qualified personnel. Belarus and Ukraine have the same problem, even Latvia.

- saqarTveloSi IT maRal donezea, gansakuTrebiT es SeimCneva sabanko sferoSi. Tumca, mogexsenebaT, zogadad kvalificiuri kadris deficitia. analogiuri problemaa belorussa da ukraniaSic da Tqven warmoidgineT, latviaSic. amitom kvalificiuri kadris aRzrda unda iwyebodes universitetidan, mxolod kursebi da seminarebi ar aris sakmarisi. specialists unda gaaCndes sabaziso codna. amisTvis ki yvelaze mniSvnelovania saqmeSi xelisufleba da kerZo biznesi CaerTos da specializebuli teqnologiuri universitetebisa Tu fakultetebis Seqmnas Seuwyos xeli.

This is why the process of developing qualified personnel should start from university. Only courses and seminars are not enough. Specialists should have basic knowledge. And the most important for this is the involvement of the government and private businesses in order to support the establishment of specialized technological universities and departments.

kargi magaliTi gvaqvs latviis saxiT, sadac universitetis studentebs, romlebic IT mimarTulebiT swavloben, sakmaod soliduri sti pendia aqvT kerZo seqtorisgan. ramdenime warCinebul students yovelwliurad afinansebs. studentebi universitetis damTavrebis Semdeg gadian praqtikas Sesabamis kompaniebSi, maT ukve gaaCniaT sabaziso codna da sWirdebaT gamocdileba. vfiqrob, analogiuri midgoma saqarTveloSic gaamarTlebs.

We have a good example of Latvia where university students of information technologies have decent stipends from the private sector. The DPA is funding several successful students annually. After graduating the university, the students have internships in the companies; they have basic knowledge and need experience. I think a similar approach will work in Georgia as well. Q: To what extent did your prognosis prove right after you entered the Georgian IT market? A: We were aware of the attractiveness of the Georgian IT market and we had enough information on the processes and potential rivals. The competition here is quite high, which makes the work of DPA very interesting. Moreover, the market of information technologies is quite developed compared to other countries. The IT direction in Georgia is on quite a high level; therefore, we are happy with our work in Georgia.

- ramdenad gamarTlda Tqveni prognoozebi qarTul IT bazarze Semosvlis Semdeg? - qarTuli IT bazris mimzidveloba CvenTvis cnobili iyo da sakmarisi informaciac gvqonda saqarTveloSi mimdinare procesebsa Tu potenciur konkurentebze. aq sakmaod didi konkurenciaa, rac realurad sainteresos xdis DPA-s muSaobas. garda amisa, sainformacio teqnologiebis qarTuli bazari sxva qveynebTan SedarebiT sakmaod ganviTrebulia. IT mimarTuleba saqarTveloSi sakmaod maRal donezea da Sesabamisad, Cveni kmayofili varT DPA–s saqarTveloSi moRvaweobiT.

kompania dpa-s media seminari 31 marts, qarTul-amerikul universitetSi kompania dpa gamarTa media seminari Temebze: "inteleqtualuri sakuTreba da interneti" da "mcire da saSualo biznesis IT infrastruqtura".

adamianebi.SesaZleblobebi.teqnologiebi.

4

- The main demand is for finished products in Georgian market. The most important thing for Georgian consumer is fast and qualitative service, although we are trying to eradicate this stereotype. To have a successful IT project, it is necessary to provide consulting, analysis and audit phases. But we must acknowledge that Georgian IT market has justified our expectations. Within a short time we have done a couple of major projects. We would like to develop software direction and to offer companies prepared software or develop a new, according to their needs. We have a very highlevel specialists and skilled workers to implement this. All of our employees are Microsoft-certified experts. 9 months of our work in Georgia gives us a basis for optimism. The company has started and will be better in future

prezentacia sadazRvevo kompaniebs "neqsumisgan"

Humans. Opportunity. Technology.

adamianebi.SesaZleblobebi.teqnologiebi.

ჯეპრამ DPA-ს ნიუსლეთერი მოამზადა

- Which products are of the most interest in Georgia? What direction are you planning to develop and which IT sector has more potential in our country?

survili gvaqvs ganvaviTaroT programuli uzrunvelyofis mimarTulebac, SevTavazoT sawarmoebsa da kompaniebs ukve gamzadebuli programuli uzurnvelyofa an SevimuSaoT axali maTi saWiroebis Sesabamisad. amis ganxorcielebisTvis, Cven gvyvavs sakmaod maRali donis specialistebi da kvalificiuri TanamSromlebi. Cveni yvela TanamSromeli Microsoft-is sertificirebuli eqspertia. saqarTveloSi morvaweobis 9 Tve optimizis safuZvels gvaZlevs. kompaniam starti aiRo da momavali ukeTesi iqneba.

CvenTvis es prioritetulia. Cven ganvaxorcieleT ramdenime proeqti uSualod studentebisTvis. sxvadasxva umaRles saswavlebelSi Catarda Ria leqcia da diskusi Temebze: inteleqtualuri sakTreba da interneti , programuli uzurnvelyofis licenzirebis moTxovnebi , Microsoft-is gadawyvetebi ganaTlebis sferoSi, biometria da identificirebis Tanamedrove teqnologiebi, idealuri sainformacio teqnologiebi (ISO standartebze dayrdnobiT SemuSavebuli xedva) da sxv.

2

- The conference is important, various companies offer users new services or opportunities, new projects are starting and developing. A biometric solution is a novelty in the world and not just in Georgia. DPA plans to import Biometric Product of U.S. –made- L-1 Identity Solutions in Georgia. L-1 Identity Solutions is the largest contractor of U.S. defence ministry whose products have been successfully used by the federal bureau (FBI). This service is now available for Georgian users which provides for a full human identification.

March 31, DPA Media seminar on "Intellectual Property Rights and Internet" and "IT infrastructure for Small and Medium Business”

adamianebi.SesaZleblobebi.teqnologiebi.

Humans. Opportunity. Technology.

5

DPA Mediseminar

6


adamianebi.SesaZleblobebi.teqnologiebi.

#29 maisi

2012

3


DPA-მედიაში

maisi

2012

#29

4


17 მაისი

DPA-სემინარი საფინანსო სექტორისთვის

17 maiss, biznescentr „kalasi palasis“ sakonferencio darbazSi aiti kompania „dpa saqarTvelos“ seminari gaimarTa informaciuli usafrTxoebis Temaze. RonisZebis mizani iyo forumis Camoyalibeba, romelzec warmodgenili iqna saboloo mimarTulebebi informaciuli usafrTxoebis sferoSi. seminaris monawileebi cdiloben Seitanon mniSvnelovani wvlili samecniero teqnologiebis ganviTarebis sferoSi, raTa Tavidan iqnas acilebuli kiber kriminali, kompiuteruli virusebi da sistemaSi aralegaluri SeRweva. seminars 25-mde sxvadasxva wamyvani qarTuli biznes organizacisa da sajaro uwyebis warmomadgeneli daeswro.

#29 maisi

2012

5


08.05.2012 "maestro"

09.05.2012 IPN

31.05.12 "xarisxis niSani"

23.05.12 "pirveli"

29.05.12 "kavkasia-barieri"

sanaxavad daqliqeT

09.05.2012 "axali 9" 30.05.2012 commersant.ge

sanaxavad daqliqeT

20.05.12 "realtivi"

sanaxavad daqliqeT

30.05.12 "mcxeTis sainformacio centri"

10.05.2012 "maestro"

sanaxavad daqliqeT

22.05.2012 "radio Tavisufleba" sanaxavad daqliqeT

გადაცემა გადაცემა

პროფესიონალი

10.05.2012 "maestro-subieqturi azri"

23.05.12 "medianiusi"

15.05.12

რემი ურუმაშვილი FM95.5 01.05.12

FM95.5

გოგა კვარცხელია

sanaxavad daqliqeT

10.05.2012 "radio ucnobi" FM95.5 22.05.12

FM95.5

ლალი კალანდაძე

FM95.5 08.05.12

ზვიად დევდარიანი

#29 maisi

2012

6

29.05.12

თამუნა კვარაცხელია


30 მაისი ხარისხის ნიშანი

თბილისი (GBC) - „ბრავო რეკორდსი", „სუფთა სამყარო", „სითი ქლაბი", „ევრო ეზო", „ნატალი", „ნევერლენდი" და „კაპიტან +"-ი ქართული „ხარისხის ნიშანის” მფლობელები გახდნენ. „ხარისხის ნიშნით" დაჯილდოების ცერემონია 30 მაისს 18 საათზე, „სითი ქლაბში" გაიმართება. „საქართველოს ხარისხის ფონდის" ცნობით, თითოეული კომპანიის სპეციფიკიდან გამომდინარე ხარისხის ნიშნის ექსპერტებმა შეისწავლეს და შეაფასეს ხარისხის მენეჯმენტი, ტექნიკური უზრუნველყოფა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ჰიგიენური და სანიტარული ნორმები. ასევე, პროგრამით დადგენილი წესებითა და „მისტიური კლიენტის" მეთოდის გამოყენებით შეფასებულ იქნა მომსახურების ხარისხი. შეფასებითი სამუშაოების შეჯამებით დადგინდა, რომ ზემოაღნიშნული კომპანიები წარმატებით ინარჩუნებენ წარმოებული პროდუქციის და მომსახურების მაღალ ხარისხსა და მუდმივად ისწრაფვიან სრულყოფილებისკენ, რაც „ხარისხის ნიშნის" 3 წლის ვადით მარკირებისა და გამოყენების უფლების სერტიფიკატით დადასტურდება. ღონისძიების ფარგლებში, „ხარისხის ნიშანი" ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებს მარკეტინგულ კომპანია „ჯეპრასთან". მემორანდუმი ითვალისწინებს მომხმარებელთა გათვიცნობიერების, პროდუქციისა და მომსახურების მაღალი ხარისხისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ასევე წარმოებებში მაღალი სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობას.

maisi

2012

#29

7


sanaxavad daqliqeT

sanaxavad daqliqeT

sanaxavad daqliqeT

sanaxavad daqliqeT

sanaxavad daqliqeT

23.05.2012 განახლებული საირმე მედიის ყურადღების ქვეშ მოხვდა

#29 maisi

2012

8


26 მაისი საირმე მრეწველობის აღლუმზე

maisi

2012

#29

9


საირმის ვიქტორინის გამარჯვებულები

#29 maisi

2012

10


მთიელის ვიქტორინა რებუსი

10-11 maiss ,,mTielis’’ feisbuqis gverdze Catarda originaluri blic - gaTamaSeba ,,mTielis rebusi’’. mTielis rebusis gverdis Teqsvmetma megobarma, vinc yvelaze swrafad da uSecdomod gaSifra rebusi-Tavsatexi, prizad miiRo1 yuTi mTieli.

maisi

2012

#29

11


მთიელის ვიქტორინა

10-11 მაისი #29 maisi

2012

12


10-11 მაისი

maisi

2012

#29

13


#29 maisi

2012

14


kompania „nataxtari“ agrZelebs tradicias da momxmarebels inovaciur gaTamaSebas sTavazobs. wlevandeli wamaxalisebeli gaTamaSeba 7 maisidan daiwyeba da 7 ivlisamde gagrZeldeba

maisi

2012

#29

15


#29 maisi

2012

16


ჯეპრამ ნატახტარის დღიური მოამზადა


ჯეპრამ ნატახტარის დღიური მოამზადა


ეროვნულ ბიზნეს დაჯილდოებაზე „მერკური 2012“ საზოგადოების რჩეული საქკაბელის მმართველი პარტნიორი ედიშერ მამალაძე გახდა, რომელსაც წლის მეწარმის ტიტული მიენიჭა

maisi

2012

#29

19


კარაოკე ფართი ბლოგერებისთვის

#29 maisi

2012

20


maisi

2012

#29

21


#29 maisi

2012

22


28 მაისი

maisi

2012

#29

23


04.05.12 pirvelklaselebi limonaTis turze 4 მაისს, "ნატახტარის" ლიმონათის ქარხანას პირველი კლასიკური გიმნაზიის პირველი კლასის მოსწავლეები ესტუმრნენ. ბავშვები, მშობლებთან ერთად, გაეცნენ ლიმონათის ჩამოსხმის პროცესს და დააგემოვნეს სხვადასხვა სახის ლიმონათები. ტურის ორგანიზება სააგენტო "BTL.Ge"-მ უზრუნველყო.

10.05.12

Microsoft da DPA stumrad nataxtarSi საინფორმაციო ტექნოლოგიების ლატვიური კომპანია "DPA"-ს და "მაიკროსოფტ საქართველო"-ს წარმომადგენლები ნატახტარის ქარხანას სტუმრობდნენ. "ლუდის ტურის" შემდეგ, მათ დააგემოვნეს ნატახტარის გაუფილტრავი ლუდი და სხვადასხვა სახეობის ლიმონათი. ტურის ორგანიზება კომპანია "BTL.Ge"-მ უზრუნველყო..

13.05.12 60 kaciani eqskursia qarxanaSi ლუდსახარშმა "ნატახტარი", კომპანია "BTL.Ge"-ს ხელშეწყობით, 13 მაისს, რეგიონების 60 წარმომადგენელს უმასპინძლა. ისინი დაესწრნენ "ლუდის ტურს" და სპეციალურ სემინარს, რომელიც კომპანია "ნატახტარის" მთავარმა ტექნოლოგმა ჩაატარა.

16.05.12 GIPA-promouSeni "საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის" ინიციატივით თბილისის უმაღლეს სასწავლებლებთან 3 დღიანი პრომოუშენ კამპანია გაიმართა. აქციის დროს სააგენტო "BTL.Ge"-ს პრომო გოგონები ავრცელებდნენ ფლაერებს და აცნობდნენ სტუდენტებს სასწავლო პროგრამების შესახებ. აქციამ 11 უნივერსიტეტი მოიცვა.

21.05.12 irakli farjianis gamofena

18.05.12 teqnikuri universitetis studentebi საწარმოს დათვალიერების და ტექნოლოგიური პროცესის გაცნობის მიზნით, ლუდსახარშ "ნატახტარს" ტექნიკური უნივერსიტეტის "წარმოების უსაფრთხოების" და "ქიმიური და კვების მრეწველობის უსაფრთხოების" პროფესიული სწავლების სტუდენტები და პროფესორები ეწვივნენ. ექსკურსიის ორგანიზება კომპანია "BTL.Ge"-ს ეკუთვნის.

"თიბისი ბანკის" დახმარებით, 21 მაისს, თიბისი გალერეამ ირაკლი ფარჯიანის ნამუშევრების გამოფენას უმასპინძლა. გამოფენაზე მოწვეულ სტუმრებს, რამდენიმე დღით ადრე, "კურიერების" დახმარებით დაეგზავნა მოსწვევი ბარათები. გამოფენა 25 მაისის ჩათვლით გაგრძელდა.

#29 maisi

2012

24


22.05.12 Savi zRvis saerTaSoriso universiteti IBSU - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტები ნატახტარის ქარხანას ესტუმრნენ. "ლიმონათის ტური" სტუდენტებს სააგენტო "BTL.Ge"-ს ტურ-მენეჯერების დახმარებით ჩაუტარდათ, რომლის ფარგლებში მათ შეძლეს გაცნობოდნენ ტექნოლოგიურ პროცესებს და დაეგემოვნებინათ სხვადასხვა სახეობის ლიმონათი.ც

25.05.12 63-e sajaro skolis viziti nataxtarSi ნატახტარის ლუდსახარში, ამჯერად, 63-ე საჯარო სკოლის უკვე მე-10 კლასის წარმომადგენლებმა მოინახულეს. მოსაწავლეები სააგენტო "BTL.Ge"-ს ტურ-მენეჯერების დახმარებით გაეცნენ ლიმონათისა და ლუდის წარმოება-ჩამოსხმის ტექნოლოგიებს.

25.05.12 skola-pansioni "IB mTiebi" სკოლა-პანსიონი "IB მთიების" მე-2 კლასის მოსწავლეები დაბა "ნატახტარს" ესტუმრნენ. პატარებმა დაათვალიერეს ქარხნის ტერიტორია, დაესწრნენ ლიმონათის ჩამოსხმის პროცესს. ტურის ბოლოს კი მათ გადაეცათ სპეციალური სერტიფიტები. "ლიმონათის ტურის" ორგანიზება კომპანია "BTL.Ge"-მ უზრუნველყო.

29.05.12 demirelis saxelobis kerZo koleji "დემირელის კოლეჯის" მოსწავლეები "ნატახტარის" ქარხანას ესტუმრნენ. კომპანია "BTL.Ge"-ს მეშვეობით მათ დაათვალიერეს ქარხანა, დაესწრნენ ლიმონათის ჩამოსხმის, შეფუთვის, ეტიკეტირების პროცესებს. დააგემოვნეს სხვადასხვა სახეობის ლიმონათი და მიიღეს სპეციალური სერტიფიკატები.

maisi

2012

#29

25


moiTxove

moiTxove

მაისი

#29 maisi

2012

24

moiTxove

2012-Gepra Newsletter May  

2012-Gepra Newsletter May

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you