Page 1


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Redaktör: Susanne Risberg Grafisk form: Helen Miller-Crafoord, Cosmos Art Foton: Helena Åkesson-Bratt, Zobra Illustrationer: Gunnel Ginsburg

Samspråk – om livet i Sverige ISBN 978-91-622-6911-1 © 2008 Louise Tarras, Metta Stiernstedt och Bonnier Utbildning AB, Stockholm

Första upplagan Andra tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller BONUS-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Papper: Burgo R 400 matt, 115 g Tryck: Stige S.p.A. Italien, 2008


Till läraren Samspråk är ett basläromedel i svenska som andraspråk i första hand avsett för vuxna inlärare som läser B-C-kursen inom sfi, men passar även inom motsvarande utbildningar för både ungdomar och vuxna. Samspråk är tematiskt upplagd och spänner över allmänmänskliga ämnen såsom familj, barn, boende, ekonomi, arbete, kroppen samt tro. Varje kapitel omfattar fem texter. Dessa behandlar kapitlets tema utifrån konkreta såväl som abstrakta infallsvinklar. Tillhörande övningsuppgifter, bilder, sånger, ordspråk, citat och statistik kompletterar texterna och stimulerar till reflektion och samtal. Samspråk ger eleven många tillfällen att uttrycka känslor och diskutera attityder, förklara och berätta om egna erfarenheter, beskriva händelseförlopp, reflektera och göra kulturella jämförelser. Återkommande självbedömningar och enklare tester förstärker också inlärningen och tydliggör inlärarens språkutveckling. Samspråk tränar de språkliga färdigheterna – läsa, skriva, tala och höra. Stor vikt läggs vid att låta inläraren bekanta sig med grundläggande kunskaper om det svenska samhället och för vardagen nödvändig kunskap om basal lagstiftning. Samhällsorientering, som den uttrycks i kursplanerna för Sfi, kombineras i Samspråk med den grundläggande språkinlärningen. Samspråk är ett elevaktivt läromedel som bygger på elevsamarbete i par eller grupp, men omfattar även uppgifter för enskilt arbete. Det tematiska upplägget och mångfalden av texter underlättar för individanpassad undervisning. Varje kapitel avslutas med en text där en betydelsefull person och gärning inom det aktuella ämnet presenteras. Dessa texter har en högre språklig nivå – anpassade för elever som vill pröva på texter med ett mera krävande innehåll.
Samspråk består av textbok med elev-cd och övningsbok. Till Samspråk hör också en lärarhandledning samt lärar-cd. Vår förhoppning är att de närliggande och erfarenhetsbaserade frågeställningarna som förekommer i Samspråk stimulerar till språkutvecklande kommunikation med frågor som berör och engagerar de studerande. Författarna Louise Tarras och Metta Stiernstedt
Innehåll K a p itel 1 – FA M I L J

Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Familjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Då och nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Hörövning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Ensamliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Lagar om namn, äktenskap och familj . . . . . . . . . . . . . . . 22

xe

Mamma är lik sin mamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 SJÄLVBEDÖMNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Nyckelord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

K a p itel 2 – B A R N

Från liten till stor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Peka, lyssna, lära . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Könsroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Barnens bästa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Lagar om barns rättigheter och föräldrars skyldigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

xe

Hörövning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Skå-Gustav Jonsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 ................................... SJÄLVBEDÖMNING 44 .............................................. Nyckelord 45
K a p itel 3 – B O E N D E

xe

Smak på export . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Bostäder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Goda grannar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Hemlös . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Hörövning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Lagen om att hyra bostad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Slit och släng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 SJÄLVBEDÖMNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Nyckelord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

K a p itel 4 – E KO N O M I

Fattiga och rika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Hörövning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Skatt för alla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Lagen om skatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Banker på gott och ont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Liten skuld växer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

xe

Lagen om ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Familjen Wallenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 SJÄLVBEDÖMNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Nyckelord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

K a p itel 5 – A R B E T E O C H U T V E C K L I N G

Gamla och nya yrken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kön och lön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hörövning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Man lär så länge man lever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbete åt alla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 104 111 116 119


xe

Lagen om arbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Två blev hundratusentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 SJÄLVBEDÖMNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Nyckelord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

K a p itel 6 – K R O PP O C H K L Ä D E R

Lika och olika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hörövning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Friskvård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ett nytt hjärta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127 132 133 139

Lagen om organdonation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

xe

Medicin på gott och ont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Århundradets upptäckt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 SJÄLVBEDÖMNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Nyckelord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

K a p itel 7 – VÅ R J O R D O C H VÅ R T R O

Jorden – vår planet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hela världen i Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livets högtider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religionsfrihet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151 157 163 168

Lagar om religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

xe

Hörövning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Nathan Söderblom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 SJÄLVBEDÖMNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Nyckelord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

GRAMMATIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174


K A P I T E L 1 – FA M I L J


Namn Allting har namn. Länder, språk och städer har namn. – Sverige, svenska, Stockholm. Människor har namn. De har förnamn och efternamn. Det finns namn för kvinnor – Maria, Anna och Margareta. Det finns namn för män – Erik, Lars och Karl. Johansson, Andersson och Karlsson. Det heter många svenskar i efternamn. Även Berg, Sund, Ek och Kvist.

Erik

Sund

Karlss

Anna m l o h k c o St

on

Kvist
Man eller kvinna? 1 Stryk under alla namn för män. Emma Albin Moa Olle Ida Hugo Ylva Åsa Sonja Erik Hans Gustav Håkan Filip 2 Skriv namnen från övning 1 i alfabetisk ordning.

Albin

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Emma Erik

__________________________________

__________________________________ __________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

Förnamn eller efternamn? 3 Sundin är ett efternamn. Anna är ett förnamn. Stryk under alla förnamn. Sundin Östlund

Anna Ekman

Eriksson Björk Johan Lars Mohamed Eriksson

Andersson Sara Henrik Margareta Hans-Åke Carlos 10

Kerstin Larsson

Lundberg Sirpa

Johansson Åkerman Ahmed Nyberg


I många efternamn finns ord från naturen.

Vad heter du? 4 Sitt i grupper och berätta för varandra. 1 Vad heter du i förnamn? Jag heter ... i förnamn. 2 Vad heter du i efternamn? Jag heter ... efternamn. Betyder dina namn något? 5 Mitt förnamn betyder ...

Mitt efternamn betyder ...

Efternamn eller träd? 6 Många svenska efternamn har ord från naturen. Titta på bilderna. Gissa namnen.

Svanström

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

11


Hitta i telefonkatalogen 7 Leta i telefonkatalogen eller gå in på www.eniro.se. Skriv svaren. 1 Hur många personer har samma efternamn som du? 2 Vad är det för telefonnummer till biblioteket där du bor? 3 På vilken sida står adressen och telefonnumret till din skola? 4 Du behöver ringa till ett apotek. Ta reda på telefonnumret. 5 Du behöver gå till en optiker. Ta reda på adressen. 6 Hur många Coop Konsum finns det där du bor? 7 Du behöver ringa till en tandläkare. Ta reda på telefonnumret. Statistik 8 Läs diagrammet och svara på frågorna. 1 Vilket efternamn är vanligast i Sverige?

___________________________________________

2 Vilket efternamn kommer på plats nummer två?

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000

___________________________________________

3 Hur många personer heter Karlsson?

12

300 000

_________________

0

Johansson

Andersson

Karlsson

Vanliga efternamn


Familjen Familjen är allt i livet säger många. Man föds och växer upp i en familj. Först är man barn. Sedan blir man tonåring. Och sedan blir man vuxen. Man blir självständig. Man bildar egen familj. Man får barn och blir förälder. Barnen växer upp och flyttar hemifrån. Man får barnbarn. Man blir gammal.

Vänskap varar en dag, släktskap varar hela livet.

Sumeriskt ordspråk

13


Fastrar, farbröder och kusiner Det här är Eva Berg från Göteborg. Varje sommar åker hon till farmor och farfar i Norrland. Där träffar hon sin släkt. Hon träffar fastrar, farbröder och kusiner. Tillsammans är de flera familjer med olika efternamn. Varje år tar de ett foto av hela släkten. Det här fotot är från förra året.

”Tjocka släkten”  Titta på fotot och svara på frågorna. 1 Hur många släktingar har Eva? 2 Hur många familjer finns det i Evas släkt, tror du? 3 Vilka bor tillsammans, tror du? 4 Hur många generationer finns det på bilden? 14


Din egen släkt 10 Sitt i grupper och berätta för varandra. 1 Hur många är ni i din familj? 2 Har du stor släkt? 3 Vet du hur många släktingar du har? 11 Ett släktträd berättar om familjen och om släkten.

1 Vad kallar jag min brors fru? _______________________________________________

2 Vad kallar jag min systers man? ___________________________________________

Ett släktträd

15


Då och nu

1950 Mamman städar och dammar. Hon bäddar sängen och tvättar kläder. Och hon bakar och lagar mat. Det gör hon alla dagar. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag. Allt är rent och fint. Pappan sitter i vardagsrummet och läser tidningen. Han har arbetat hela dagen. Han tycker om att vara hemma. Han är trött. Snart är det dags att äta middag. Barnen leker ute på gården.

16


2000 Pappan har precis kommit hem från jobbet. Han dammsuger lägenheten. Snart ska han laga mat. Det blir asiatisk mat idag. Mamman har också precis kommit hem från jobbet. Hon pratar i telefon. Hon är hungrig och väntar på maten. Snart är det dags att äta middag. Barnen sitter framför datorn och chattar. 17


1

2

4

3

8 7

6

5

Vardagssysslor 12 Titta på bilderna och skriv vad personerna gör. Ta hjälp av orden i rutan. 1 dammsuger 5 lagar mat

2 slänger sopor 6 städar

3 tvättar 7 diskar

4 handlar kläder 8 duschar

13 När gör du de olika sakerna? Ta hjälp av orden i rutan och berätta. Exempel: – Jag duschar på morgonen. Ord som beskriver när man gör något: idag i morgon

18

på morgonen på kvällen på natten

varje dag varje vecka varje månad varje år


14 Skriv dagbok och berätta vad du gör varje dag under en vecka. 15 Jämför din dagbok med någon annans. Gör ni samma saker?

Sånt är livet 16 Du kommer att få lyssna på två personer, en man och en kvinna, som pratar om sina familjer.

Rätt eller fel? Sätt kryss.

1 Mannen har flera barn. 2 Kvinnan har också flera barn. 3 Mannen städar barnens rum. 4 Mannen köper alltid mat till familjen. 5 Kvinnan gör allt arbete i hemmet.

rätt fel ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

17 Sitt i grupper och berätta för varandra om Per-Eriks och Birgittas familjer.

19


Ensamliv

Några vill leva och bo ensamma. De kanske arbetar mycket och träffar många vänner i stället. Andra vill ha familj men bor ensamma i alla fall. De skiljer sig eller träffar inte den rätta. Många barn bor med bara en förälder. Barnen blir vuxna och flyttar hemifrån. Det är skönt tycker några. Det är tråkigt tycker andra. Unga människor som flyttar hemifrån studerar eller arbetar mycket. De vill vänta med att skaffa familj. Gamla människor bor ofta ensamma. De kanske är änkor eller änklingar. Barn, barnbarn och barnbarnsbarn bjuder på middag eller kommer på besök ibland. 20


Så lever de 17 Kryssa i rätt alternativ.

Min fru träffade en annan man. Vi skilde oss. Jag har inga barn. Jag vill gärna ha en familj. 1 Rikard har en ny fru. ® ® 2 Barnen bor hos Rikard. 3 Rikard vill inte bo ensam. ®

Anna 21 år

Min pojkvän bor inte här i stan. Vi ska bo tillsammans när jag är färdig med min utbildning. 1 Anna bor med sin pojkvän. ® 2 Anna ska flytta ihop med sin pojkvän. ® 3 Anna arbetar. ®

Ylva 57 år

Jag har tre vuxna barn som är gifta. Nuförtiden är det lugnt och tyst i lägenheten, när jag kommer hem från jobbet. 1 Barnen har flyttat hemifrån. ® ® 2 Ylva bor med sina barn. 3 Ylva har inga barn. ®

Gunnel 87 år

Min man och mina vänner finns inte längre. Men jag har mina barn och barnbarn. 1 Gunnel vill bo ensam. ® ® 2 Gunnel är ogift. 3 Gunnel är änka. ®

Rikard 38 år

21


Statistik 1 Det här är ett cirkeldiagram. Det visar hur många par som gift sig i Sverige mellan 2002 och 2004. Läs diagrammet och svara på frågorna.

år 2003

3 041

år 2004

43 0

1 Hur många par gifte sig i år 2002

Sverige 2003? ________________

3 012

2 Fler och fler gifter sig i Sverige. Antal giftermål

Ja eller nej? ________________

Lagen om namn:

§

Det första barnet föds med mammans efternamn. Om mamman och pappan har olika efternamn kan de välja. Ur Namnlagen

Lagen om äktenskap och familj:

§

Mannen och kvinnan kallas för makar. De ska ta hand om barn och hem tillsammans. Både mannen och kvinnan sköter ekonomin. Man måste vara 18 år för att gifta sig. Ur Äktenskapsbalken

22


xe

Mamma är lik sin mamma Den här sången var mycket populär på 60-talet. Då började många svenska kvinnor arbeta utanför hemmet. SåNG

Mamma är lik sin mamma. Ja, kvinnans lott i livet är densamma. Det sa farmorsmormorsmor till sin farbrorsmorbrorsbror att livet är ett enda damma-damma! Mamma är lik sin mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karl’n hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar, diskar, fejar. Ja, mamma är lik sin mamma, och detta kallas emancipationen. Samma rätt som mormorsmor, att hänga tvätt och putsa skor och samma rätt att se fram emot pensionen! MAMMA ÄR LIK SIN MAMMA (Sadie the cleaning lady) Text & musik: Raymond Gilmore/John Madara/David White, sv text: Stikkan Anderson Copyright © Champion Music Corp/Double Diamond Music. Universal Music Publishing AB med ensamrätt för Norden. Tryckt med tillstånd från Gehrmans Musikförlag AB.

23


Självbedömning

24

Rätt eller fel? 1 Emma är ett kvinnonamn. 2 Johansson är ett förnamn. 3 Änkling betyder gammal man. 4 Man får gifta sig i Sverige när man är 15 år. 5 Björk är både ett träd och ett efternamn. 6 Andersson är det vanligaste efternamnet i Sverige. 7 Familj och släkt är samma sak. 8 Faster är pappas syster. 9 Riktnummer och personnummer är samma sak.

Rätt ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Fel ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Det här kan jag • Jag kan berätta varifrån jag kommer. • Jag kan presentera mig själv och min familj. • Jag kan berätta om min familj. • Jag kan säga och skriva min adress, mitt telefon nummer och personnummer. • Jag vet vad förnamn och efternamn är. • Jag kan fråga andra vad de heter och varifrån de kommer. • Jag kan fråga andra vad de talar för språk. • Jag kan alfabetet. • Jag förstår hur man skriver i alfabetisk ordning. • Jag kan berätta lite om vad jag gör hemma. • Jag kan räkna till 100. • Jag förstår diagrammen. • Jag vet hur gammal man måste vara för att få gifta sig i Sverige. • Jag förstår orden barn, vuxen, tonåring.

Ja ® ® ®

Nej ® ® ®

Öva mer ® ® ®

® ® ® ®

® ®

® ® ® ® ® ® ®

® ® ® ® ® ® ®

® ® ® ® ® ® ®

® ® ® ®

® ®


Nyckelord Det här är viktiga ord som finns i kapitlet om familjen. en familj – familjer ett förnamn – förnamn ett efternamn – efternamn en släkting – släktingar en generation – generationer en make – makar en maka – makar ett syskon – syskon

växer upp flyttar hemifrån tycker om lever ensam skaffar barn gifter sig skiljer sig

25


Grammatik ALFABETET Aa Hh Oo Vv Ww

Bb Ii Pp Xx

Cc Jj Qq Yy

Dd Kk Rr Zz

Ee Ll Ss Åå

Ff Mm Tt Ää

Vokaler Konsonanter a o u å b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z e i y ä ö

LAND Sverige Pakistan Tanzania

SPRåK svenska urdu swahili

Namn på länder stavas alltid med stor bokstav. Språk stavas alltid med liten bokstav.

VEcKoDAGAR måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

174

MåNADER januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

åRSTIDER vinter vår sommar höst

Gg Nn Uu Öö

9789162269111  

Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: in...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you