Page 1

new Champion 4 Bermheden Sandström Wahlgren

new

Champion 4 är första delen i en engelska för grundskolan – för skolår 4. New Champion 4 består av • Textboken • Övningsboken • Elevfacit • Lärarpärmen • 2 lärar-cd med texter och hörövningar • 1 lärar-cd med sångerna • 1 elev-cd (5-pack) med bokens samtliga texter

new

Champion 4

samt • Korsorden

textboken

ISBN 978-91-622-6250-1

www.bonnierutbildning.se

94461_New_Champ_omslag.indd 1

(523-0081-7)

Christer Bermheden Lars-Göran Sandström Staffan Wahlgren

BONNIERS 09-10-16 10.59.04


>ccZ]€aa @Ve^iZa

H^YV 9ja~gY^\

DgY$[gVhZg

<gVbbVi^`

& >[bbe"^emWh[oek5ˆB’È>

ˆB’È›‹›€ÈwÅ>ÈiÅ

ç ÞÑ>Åi

' =eeZcehd_d]L£Å>Ñ VˆÑ>äȒÞÓ>ÑÑ iÓÓÑÈ>–Ó>’

>ÅӋ€ˆiÓÈwÅ>ÈiÅ

ђ‹‘i

( O[i"?YWdLiÅBÓÓ>Ñä>`Ñ`Þё>›

ä>›’‹€>ÑäiÅL

V>›]ÑV>›ÂÓËÑ>

) 9WdoekYekdjjej[d5ÅB‘›>ÑӋ’’ÑӋ

Ó>’i›Ñ§Š§í

‹È

* Co\Wc_bo°ÅiÈi›ÓiÅ>Ñ`‹€ÑÑ VˆÑ`‹›Ñw>–‹’

w>–‹’i›

Ñ>–]шiÐȈiЋÓыÈ]ÑÑ Óˆ‹ÈыÈ]ÑåiÑ>ÅiËÑ>]Ñ>›

+ 8[YaoWdZ>[dho 9^WcfH;F;J?J?ED

H;F;J?J?ED

H;F;J?J?ED

, M^WjYebekh_i_j5LiÅBÓÓ>Ñ –ÑwBŀiÅ

wBŀiś>

‹ÓÂÈ]Ñåˆ>ÓÂÈ]шiÅiÂÈ

- J[bbc[WXekj oekhf[jLiÅBÓÓ>Ñ –ÑiÓÓÑ ˆÞÈ`ÞÅ

ˆÞÈ`ÞÅ

–]шiÂÈ]ÑȈiÂÈËÑÂäiр Ó]Ñ ш>äi›ÂÓр Ó

. DkcX[hjm[bl[5ÅB‘›>ÑӋ’’ÑÛÛ

Ó>’i›Ñ§§ŠÛÛËÑ ä>Å`>€ÈwÅ>ÈiÅ

›iÑ` €]ÑÓå Ñ` €ÈËÑ ç ÞÂÅi

&% OekÊh[^ef[b[iiLiÅBÓÓ>Ñ –Ñ`‹›ÑwŋӋ`

äiV‘ `>€>ś>ËÑ wŋӋ`ȋ›ÓÅiÈÈi›

€ ÑÈ勖–‹›€]ÑÑ °’>çÑL>`–‹›Ó ›

&& Edj^[X[WY^Liȑŋä>шÞÅћF€ ›ÑÑ BÅё’B``

‘’B`iÅ

ӈi

&' >[dhoÅj^[\Wj^[hH;F;J?J?ED

H;F;J?J?ED

H;F;J?J?ED

&( Im[[jB_iWLiȑŋä>ÑÞÓÈii›`i

ˆFÅÑ VˆÑ£€ ›

ˆiÂÈр Ó]ÑȈiÂÈр Ó

&) 9^Whb_[Êih[ijWkhWdjLiÈÓB’’>і>ÓËÑÑ ÅB‘›>ÑӋ’’шޛ`Å>

–>ÓÅBÓÓiÅËÑÑ Ó>’i›ÑÛՊ§íí

>›`çÂÈÑ` €ËÑ åÑ –ÞVˆÑ‹ÈÑpÑ»ÑÓÂÈÑp

&* 9ebZ:[Y[cX[h¾ ¾^ej:[Y[cX[hLiȑŋä>ÑäB`ÅiÓ

äB`iÅ

ˆiÑå>’‘È]ÑȈiÑå>’‘È

&+ 7d[WhboX_hj^ZWo fh[i[djLiÅBÓÓ>ћBÅÑ`Þш>ÅÑ w£`i’Èi`>€

–F›>`iś>ËÑ FÅÈӋ`iś>

–ç]Ñç ÞÅ]ш‹È]шiÅ]Ñ ÞÅ]Ñ Óˆi‹ÅËÑȈiр iÈ]ÑȈiÑ` iÈ

&, 8h[Wa\Wijj_c[LiÅBÓÓ>Ñ –Ñ`‹›>Ñ wÅޑ ÈÓä>› Å

wÅޑ ÈÓi›ËÑ >ÅӋ€ˆiÓÈwÅ>ÈiÅ

Ñ` ›ÂÓËÑå Þ’`Ñç Þђ‹‘iËÑ Â`ђ‹‘i


@Ve^iZa

H^YV 9ja~gY^\

DgY$[gVhZg

<gVbbVi^`

&- 8[YaoÅj^[ZWk]^j[hH;F;J?J?ED

H;F;J?J?ED

H;F;J?J?ED

&. 7jj^[ikf[hcWha[j€FÑ VˆÑˆ>›`’>

–>Óä>Å Å

‹›]Ñ ›]Ñޛ`iÅ]ћiæÓÑÓ ]Ñ Liˆ‹›`]ы›ÑwÅ ›ÓÑ w

'% M^WjWZWoLiÅBÓÓ>Ñ –Ñi›ÑÑ ä>›’‹€Ñ`>€

‘’ V‘>›]шi’ŠÑ VˆÑ ˆ>’äӋ––>Å

>ÓѲä‹`ё’ V‘È’>€³

'& J^[^[heÓ>’>Ñ –Ñä>`і>›ÑÑ ‹›ÓiÑL£Åр£Å>

€ `‹ÈÑ VˆÑwÅޑÓ

›ÂÓËÑӈiÅiыÈ]ÑӈiÅiÑ>Åi

'' M^WjÊij^[cWjj[h5ÈB€>Ñä>Åі>›ÑÑ ˆ>ÅÑ ›Ó

ä>Å`>€ÈȐޑ` –>Å

ˆ>äi›ÂÓ]ш>țÂÓ

'( :eoekkdZ[hijWdZ5ÈÓB’’>ÑwÅF€ Å

‘’ V‘>›]ёä>ÅÓÑ£äiÅÑ rёä>ÅÓы

Ñç ÞÑpÑ»ËÑ9iÈ]ÑÑ` µÑ  ]ÑÑ` ›ÂÓµ

') Okccoehoka5H;F;J?J?ED

H;F;J?J?ED

H;F;J?J?ED

'* 7X_ji^WaowÅF€>Ñ VˆÑÈä>Å>ÑÑ ˆ ÈÑ` ‘Ó Å›

‘Å °°i›

Óiiӈ]ÑwiiÓ

'+ I^Whai>ÅLiÓ>іi`Ñi›Ñ w>‘Ó>ÓiæÓ

ä>›’‹€>ÑȖF Å`

,i°µÑ>äÑÈ勖ÐÈ勖È]Ñ ˆ>äiЈ>È]р Ѐ iÈ

;NJH7I

', M^eÊij^[h[5'- 7d_cWbh^oc[i'. H[ZijW_di(% HeXX_[^WiWfheXb[c(& 7Yho_dj^[\eh[ij7^aYdgYa^hiVHinX`ZdgYa^hiV6a[VWZi^h`Zc\Zah`" hkZch`dgYa^hiV
  * / , Ñ &%

NdjÉgZ]deZaZhh >i^hIjZhYVnV[iZgcddc# 6cc^Z7daidc^h_jhi]dbZ[gdbhX]dda# ››‹iÑ

i’’ uÑ–ш –iu

>`Ñ

"ˆÑˆi’’ ]Ñ››‹iµÑ åÑ>ÅiÑç Þ»

››‹iÑ

‹›i]Ñӈ>›‘鵄 >`]ÑV>›Ñåiр ÑÈ勖–‹›€ÑÓ – ÅÅ å»

>`Ñ

/ – ÅÅ å»Ñ- ÅÅç]Ñ››‹i]ÑÑV>›ÂÓµÑ9 Þё› åÑр ÑÑ ˆ ÅÈiÑŋ`‹›€Ñ ›Ñ7i`›iÈ`>çȵ

››‹iÑ

7ˆ>ÓÑ>L ÞÓÑ/ˆÞÅÈ`>ç]Ñӈi›»

>`Ñ

7i’’]Ñ‹Vˆ>i’Ñ>›`Ñр ѐ €€‹›€ÑÑ  ›Ñ/ˆÞÅÈ`>çÈ]Ñç Þё› åµ

››‹iÑ

›`Ñç Þр Ñ`>›V‹›€]Ñ ÅÑw‹Èˆ‹›€ÑÑ å‹ÓˆÑޖ]Ñ ›Ñ-ޛ`>çȵ

>`Ñ

9iÈ]Ñ>›`ÑÑ°’>çÑÓi››‹ÈÑ ›Ñŋ`>çȵ

››‹iÑ

›`Ñåˆ>ÓÑ>L ÞÓÑ->ÓÞÅ`>ç»

>`Ñ

/ˆi›Ñ‹ÓÂÈÑw  ÓL>’’µÑÑ 7ˆçћ ÓÑ ›Ñ ›`>ç»

*

&%

((ilZcin"ild


&% ››‹iÑ

’’Ñŋ€ˆÓµÑ ›`>çÂÈÑw‹›iµÑ ÞÓÑ >`]ш åÑV>›Ñç ÞÑ Åi–i–LiÅÑiäiÅçӈ‹›€»

>`Ñ

ÓÂÈÑi>ÈçµÑÂäiр ÓÑ>р  `іi– ÅçµÑÑ 9 ÞÑÈii]Ñ ›Ñ/ÞiÈ`>çÈÑÑ°’>çÑ䠒’içL>’’Ñ>wÓiÅÑå Å‘ÑÑ >›`Ñp

››‹iÑ

>`]ÑÓ `>çыÈÑ/ÞiÈ`>çµ

>`Ñ

7ˆ>Ó»Ñ"ˆ]ћ uÑ–ђ>ÓiµÑ7i’’Ñp]ÑåiіÞÈÓÑÅÞȈ]Ñӈi›u

››‹iÑ

7i»

>`Ñ

9iÈ]Ñ››‹iµÑÑå>›ÓÑç Þы›Ñ–çÑÓi>–µÑÑ

–iÑ>’ ›€u

››‹iÑ

9 ÞÂÅiш °i’iÈÈ]Ñ >`µÑ ÞÓÑ"]Ñåˆçћ Ó»

*

&%

ilZcin"i]gZZ ()


  * / , Ñ &&

Dci]ZWZVX] >i^hV]diHjcYVnbdgc^c\VcY6cYn@^YY^hdci]ZWZVX]#

*

ÓыÈÑi>ŒçÑ>›`ÑӈiÑLi>VˆÑ‹ÈÑi–°ÓçµÑÑ ÑÓ>‘iÑ wwіçÑȈ iÈÑ>›`ÑÈ V‘ȵÑÑ /ˆiÑÈ>›`ыÈÑå>ŖµÑÑ>–ÑÈÞÅiÑӈiÑå>ÓiÅыÈÑå>ŖÑÓ  ]ÑÑ È Ñåˆçћ ÓÑÓ>‘iÑ>ÑÈ勖µÑ Âäiр Óћ ÑÈ勖–‹›€ÑÓÅޛ‘È]ÑLÞÓÑÑ>–Ñ>’ ›iuÑÑ ÑÓ>‘iÑ wwÑ>’’Ñ–çÑV’ ÓˆiÈÑ>›`ѐޖ°Ñ‹›µ ђ‹iÑ ›Ñ–çÑL>V‘Ñ‹›ÑӈiÑå>ÓiÅÑ>›`ÑV’ ÈiіçÑiçiȵ

(*ilZcin"[djg


&&

7ˆi›ÑрiÓÑÞ°Ñ ›ÑӈiÑLi>Vˆ]іçÑV’ ÓˆiÈÑ>Åiр ›iuÑÑ ÑV>›ÂÓÑÈiiÑӈi–µ

*

ÞÓÑÑÈiiÑ-ˆ>å›]іçÑLiÈÓÑwŋi›`]ÑLiˆ‹›`ÑӈiÑÓÅiiȵÑÑ ¿iç]Ñ›`çuÑÂäiр ÓÑç ÞÅћiåÑ/ŠÈˆ‹ÅÓµÑÓÂÈрÅi>ÓuÑђ‹‘iыÓuÑÑ ›`Ñç ÞÅÑÓÅ ÞÈiÅ鵄 ‹ViÑV ’ ÞŵÀÑ /ˆi›Ñшi>ÅÑ>ç]Ñӈiр‹Å’Ñ›iæÓÑ`  Å]Ñ¿9iÈ]Ñ>›`Ñç ÞÅÑLi’ÓÑÑ ‹ÈÑäiÅçÑV  ’ÑÓ  µÑ  –iÑ ›]Ñ›`çµÑ/ÅçÑ>›`рiÓыÓuÀ

ilZcin"[^kZ (+


  * / , Ñ &' G : K > H > D C

=ZcgnÄi]Z[Vi]Zg =Zcgn8]Vbe^hVkZgnc^XZ[Vi]ZgVcYhdbZi^bZh XaZkZgiddÄdg^h]ZgZVaan4 A^hiZcidi]^h#

*

&%

i›ÅçÑ

7i’’]Ñ iV‘ç]Ñåˆ>ÓÂÈÑ ›ÑÓ ›‹€ˆÓ»

iV‘çÑ

іÞÈÓÑ` іçш –iå Å‘µ

i›ÅçÑ

  `µÑ-Vˆ  ’Ñ‹Èы–° ÅÓ>›Óµ

iV‘çÑ

9iÈ]Ñё› åµÑ ÞÓÑӈiÑӈ‹›€Ñ‹È]ÑÂäiр ÓÑ>ÑÓiÈÓÑÓ – ÅÅ åµ

i›ÅçÑ

,i>’’ç»Ñ7ˆ>Óё‹›`Ñ wÑÓiÈÓ»

iV‘çÑ

-°i’’‹›€µÑ›`Ñ–ÑäiÅçћiÅä Þȵ

i›ÅçÑ

7i’’]ÑÑV>›Ñˆi’°Ñç ÞµÑђ‹‘iÑÈ°i’’‹›€µ

iV‘çÑ

/ˆ>›‘È]Ñ >`]ÑLÞÓÑш>äi›ÂÓр ÓіÞVˆÑӋ–iµ

i›ÅçÑ

"wÑV ÞÅÈiÑç Þш>äiµÑ§Õш ÞÅÈu

iV‘çÑ

§Õш ÞÅÈ»

(,ilZcin"h^m


&'

*

&%

&*

i›ÅçÑ

9iÈ]ыÓÂÈÑi‹€ˆÓÑ ÂV’ V‘Ñ› åÑp

iV‘çÑ

9iÈ»

i›ÅçÑ

›`ÑÈVˆ  ’Ñ‹ÈÑ>Óћ‹›iÑÓ – ÅÅ åі Å›‹›€Ñp

iV‘çÑ

"ˆÑ› ]Ñ >`µÑ/ˆ>›‘È]ÑLÞÓÑћii`ÑÈ –iÑȒii°ÑÓ  µ

i›ÅçÑ

ё› å]ÑLÞÓђ‹ÈÓi›µÑÂäiр ÓÑ>›Ñ‹`i>µ

iV‘çÑ

"µÑiÓіiшi>Åыӵ

i›ÅçÑ

7ˆi›Ñç Þр ÑÓ ÑLi`]ÑÑV>›ÑȋÓÑLçÑç ÞÅÑȋ`iÑ>›`ÑÅi>`Ñ ÞÓÑ >’’ÑӈiÑå Å`ȵ

iV‘çÑ

›`Ñåˆi›ÑÑw>’’Ñ>Ȓii°»

i›ÅçÑ

/ˆi›Ñр Ñ ›Ñ>›`Ñ ›Ñp

iV‘çÑ

ÞÓÑ >`]ÑÑV>›ÂÓђi>śÑӈiÑå Å`ÈÑåˆi›Ñ–Ñ>Ȓii°u

i›ÅçÑ

7i’’]Ñ>Óђi>ÈÓÑÑ勒’Ñ‘› åÑӈi–µ

iV‘çÑ

9 ÞÂÅiÑŋ€ˆÓµÑ/ˆi›Ñç ÞÑV>›Ñ` ÑӈiÑÓiÈÓÑÓ – ÅÅ åu

i›ÅçÑ

ÞÓÑp

iV‘çÑ

  `ћ‹€ˆÓ]Ñ >`µ

ilZcin"hZkZc (-


  * / , Ñ ' (

9dndjjcYZghiVcY4 DcZV[iZgcddcl]Zc6bnXdbZhdjid[i]ZhjeZgbVg`Zi! i]ZgZVgZildeZdeaZdjih^YZ# I]ZldbVc]VhVb^Xgde]dcZVcY i]ZbVc]VhVIK"XVbZgV# ,i° ÅÓiÅÑ æVÞÈiіi]ÑåiÂÅiÑwÅ –Ñ/Åi›`Ñ/6µÑ7ˆ>ÓÂÈÑç ÞÅћ>–i» –çÑ

–çÑ>Ӌ–iÅ]ÑLÞÓÑp

*.[dgin"Z^\]i


'( ,i° ÅÓiÅÑ 7ˆiÅiÑ` Ñç Þђ‹äi» –çÑ

iÅiы›Ñ Å –°Ó ›Ñ, >`]ÑLÞÓÑåˆçÑ` Ñç ÞÑå>›ÓÑÓ ÑpÑ»

,i° ÅÓiÅÑ  Ñç ÞÑȋ›€» –çÑ *

]ÑÑ` ›ÂÓÑȋ›€Ñ>›`ÑÑ` ›ÂÓÑޛ`iÅÈÓ>›`ÑåˆçÑç ÞÑp

,i° ÅÓiÅÑ  Ñç ÞÑå>ÓVˆÑ/Åi›`Ñ/6ы›ÑӈiÑiäi›‹›€È» –çÑ

9iÈ]ÑÑ` ÑÈ –iӋ–iÈ]ÑLÞÓÑåˆçÑ` Ñç ÞÑpÑ»

,i° ÅÓiÅÑ  Ñç ÞÑå>›ÓÑÓ ÑLiV –iÑ>Ñ/6ÑÈÓ>Å» –çÑ

Ñ/6ÑÈÓ>Å»Ñ Ñç ÞÑÅi>’’çÑӈ‹›‘ÑpÑ»

,i° ÅÓiÅÑ  Ñç Þё› åÑåˆ>ÓÑӈ‹ÈыȻ &%

–çÑ

7i’’]Ñ wÑV ÞÅÈiÑÑ` µÑÓÂÈÑ>ÑL ÓӒiÑ wÑ Å‹V‘µÑÑ ÓÑÈ>çÈÑȠшiÅiÑ ›Ñӈiђ>Li’]ÑÈ ÑåˆçÑpÑ»

,i° ÅÓiÅÑ  ›€Å>Óޒ>Ӌ ›ÈuÑ9 ÞÑ勛ќœÑL ÓӒiÈÑ wÑ Å‹V‘]ÑÑ ÓˆiÑ-Þ°iÅÑ° °µ –çÑ &*

*’i>Èi]ÑV>›Ñç ÞÑpÑ»

,i° ÅÓiÅÑ ›`Ñç ÞÂÅiÑ ›Ñ/Åi›`Ñ/6Ñ>ÓÑ>ѺÞ>ÅÓiÅÑÓ ÑÈiäi›ÑÓ ›‹€ˆÓµ –çÑ

å]ђ‹ÈÓi›uÑÑ` ›ÂÓђ‹‘iÑ/Åi›`Ñ/6]ÑÑ` ›ÂÓÑ`ŋ›‘Ñ° °Ñ >›`ÑÑ` ›ÂÓÑå>›ÓÑÓ ÑLiÑ ›Ñ/6uÑ  Ñç ÞÑޛ`iÅÈÓ>›`»

,i° ÅÓiÅÑ ÞÓÑiäiÅçL `çђ äiÈÑ/Åi›`Ñ/6Ñ>›`Ñp –çÑ '%

Ñ " Â/Ñ , uuu

,i° ÅÓiÅÑ ÞÓÑp

[dgin"c^cZ */


  * / , Ñ ' ) G : K > H > D C

Njbbndgnj`4 =ZcgnVcY7ZX`n8]Vbeldg`id\Zi]Zg dcHVijgYVnhVcYHjcYVnhidd Ä^ci]Z`^iX]Zc /ˆiçі>‘iђޛVˆÑ>›`Ñӈiçі>‘iÑ`‹››iŵÑÑ /ˆiçÑL ӈђ‹‘iÑÓ ÑV  ‘]Ñ>›`Ñӈiçі>‘iÑÑ äiÅçр  `Ñw  `µÑ7i’’]ћ ÓÑ>’å>çÈuÑ9 ÞÑÈii]ыÓыÈÑi>ÈçÑÑ Ó ÑV  ‘ÑLÞÓыÓыÈÑ>’È Ñi>ÈçÑӠі>‘iі‹ÈÓ>‘iȵ

*

,i–i–LiÅ\

›ÂÓÑÞÈiÑÈ>’Óы›ÈÓi>`Ñ wÑÈހ>ŵ

›ÂÓÑ°ÞÓÑÓ  Ñ–ÞVˆÑVˆ‹’‹Ñ‹›ÑӈiÑ`‹Èˆµ

›ÂÓÑLÞśÑç ÞÅÑw  `µ

&%

ÞÓÑӈ‹ÈыÈѐÞÈÓÑåˆ>ÓÑi›ÅçÑ ˆ>–°ÑÑ ` iÈъÑÈ –iӋ–iÈu ›`шiÑÈ° ‹’ÈÑӈiÑ刋°°i`ÑVÅi>–Ñw ÅÑ`iÈÈiÅӵѠå»ÑÑ 7i’’]шiÑÞÈiÈÑL>‘‹›€Ñ° å`iÅы›ÈÓi>`Ñ wÑä>›‹’’>ÑÈހ>ÅuÑÑ /ˆ>ÓыÈÑ>åwޒuÑ9ޑu

&*

"ÅшiÑ°ÞÓÈÑV>çi››iÑ°i°°iÅы›Ñˆ‹ÈÑw‹ÈˆÑV>ÈÈiÅ ’i]ы›ÈÓi>`Ñ wÑ °>°Å‹‘>uÑ›`ÑV>çi››iÑ°i°°iÅыÈш Ó]ÑÅi>’’çш Óu /ˆi›Ñ ›iÑiäi›‹›€Ñˆiі>‘iÈÑ° °V Å›µÑ/ˆiÅiыÈÑȖ ‘iы›ÑӈiÑ ˆ ÞÈiÑ>›`Ñӈiі>›Ñ›iæÓÑ`  ÅÑV>’’ÈÑӈiÑw‹ÅiÑLŋ€>`iuÑ*  ÅÑi›Åçu

+&[^[in


') iV‘çш>Èі>›çÑw>ä ÞŋÓiÑ`‹ÈˆiȵÑÑ7 Þ’`Ñç ÞÑ ’‹‘iÑÓ ÑÓÅçÑ ›iÑ wÑӈi–»ÑÓыÈÑV>’’i`Ñ ˆ>–°>Vˆ Ñ È Þ°Ñ>›`ыÓыÈÑäiÅçр  `Ñ ›Ñ>ш ÓÑ`>çµ ȑÑç ÞÅÑÓi>VˆiÅÑw ÅÑӈiÑÅiV‹°iµ

[^[in"dcZ +'


  * / , Ñ ' *

6W^ih]V`n 9Vk^YAd\Vc^hVYdXidgViV]ZVai]XZcigZ# Bgh?VcZi=^aa!,(!^h]^heVi^Zci#

ÅÑ €>›Ñ   `і Å›‹›€]ÑÅÈÑ‹’’µÑ åÑ>ÅiÑç ÞÑÓ `>ç» ÅÈÑ‹’’Ñ

  `і Å›‹›€]Ñ` VӠŵÑ7i’’ÑpÑÂäiр ÓÑ>ÑÑ °>‹›Ñ‹›Ñ–çђiwÓÑi>ŵÑÑV>›ÂÓшi>ÅіÞVˆµ

ÅÑ €>›Ñ ÑÈiiÑpÑ  Þ’`Ñç ÞÑÈÓ>›`ÑÞ°]Ñ°’i>Èi» *

&%

ÅÈÑ‹’’Ñ

>›`ÈÑÞ°»uÑ7ˆç]Ñ` VÓ Å»

ÅÑ €>›Ñ

ÓÑÁˆ>›`ÈÑÞ°Â]ÑÅÈÑ‹’’µÑÁ-Ó>›`ÑÞ°µÂÑÑ

ޒ`Ñç ÞÑÈÓ>›`ÑÞ°]Ñ°’i>Èi»

ÅÈÑ‹’’Ñ

"ˆ]ÑÑ` ›ÂÓё› åµÑçђi€ÈÑ>ÅiÑÑ >ÑL‹ÓÑȈ>‘ç]Ñç ÞÑÈiiµ

ÅÑ €>›Ñ ˆ>µÑ  Ñç ÞÑ wÓi›ÑÓ>‘iÑ>Ñå>’‘» ÅÈÑ‹’’Ñ

µÑ–Ñ>wÅ>‹`іçÑwiiÓшÞÅÓÑ>›`ÑÑ ÂäiÑ>’Ƞр ÓÑ>ÑÈ堒’i›ÑÓ iµ

ÅÑ €>›Ñ "ˆµÑ7i’’]ђiÓÂÈÑÈiiÑÓ Ñӈ>Óђ>ÓiŵÑÑ

ޒ`Ñç ÞÑ °i›Ñç ÞÅі Þӈ]Ñ°’i>Èi» &*

ÅÈÑ‹’’Ñ

Ñç ÞÑӈ‹›‘Ñ–çÑÓiiӈÑ>ÅiÑ>’’Ñŋ€ˆÓ]Ñ` VÓ Å»

ÅÑ €>›Ñ –ћ ÓÑ>Ñ`i›Ó‹ÈÓ]ÑÅÈÑ‹’’]ÑLÞÓÑӈiçђ  ‘Ñw‹›iÑÑ Ó Ñ–iµÑ ÞÓÑç ÞÂäiр ÓÑ>ÑÈ ÅiÑӈŠ>Óµ ÅÈÑ‹’’Ñ

9iÈ]Ñ>›`іçћ ÈiыÈÑÅޛ›‹›€µ

+([^[in"ild


'*

ÅÑ €>›Ñ

å]Ñåˆ>ÓÑ>L ÞÓÑç ÞÅÑiçiȻѠ ‘Ñ>Óіçш>›`µÑÑ  åі>›çÑw‹›€iÅÈÑ` Ñç ÞÑÈii»

ÅÈÑ‹’’Ñ

"›iÑpÑÓå ÑpÑw‹äiÑw‹›€iÅȵ

ÅÑ €>›Ñ   `µ *

ÅÈÑ‹’’Ñ

›`ÑL ӈіçÑL>V‘Ñ>›`іçё›iiÈÑ>ÅiÑÈӋ’’Ñ>’’Ñŋ€ˆÓµ

ÅÑ €>›Ñ /ˆ>ÓÂÈћ‹ViÑӠшi>ŵÑіÞÈÓÑÈ>çÑç ÞÑÈii–Ñç Þ›€ÑÑ w ÅÑç ÞÅÑ>€iµ ÅÈÑ‹’’Ñ

&%

ÅÑ €>›Ñ 9iÈ]Ñç ÞÅÑi>ÅÑpÑiÓÂÈÑÓ>‘iÑ>ђ  ‘µÑÑ /ÞśÑç ÞÅшi>`Ñ>ÑL‹Ó]Ñ°’i>Èiµ ÅÈÑ‹’’Ñ

,i`»ÑÈыÓÑÅi>’’ç»

ÅÑ €>›Ñ

]ћ ÓÑÅi`ъшi>`µÑÑ /1, Ñ9"1,Ñ  ]ÑÑ °’i>Èi]ÑÅÈÑ‹’’µ

ÅÈÑ‹’’Ñ

’’Ñŋ€ˆÓ]Ñ>’’Ñŋ€ˆÓµÑÑ Ñ›ii`ÑÓ ÑȈ ÞÓµ

&*

'%

ÅÑ €>›Ñ iÓÂÈÑÈiiћ åÑpÑÑ ÞÓÑpÑåˆ>ÓÂÈÑӈ‹È»ÑÑ

Ñç Þё› åÑӈiÅiÂÈÑ >›Ñi>Å°’ހы›Ñç ÞÅÑi>Å» ÅÈÑ‹’’Ñ

'*

/ˆ>›‘Ñç ÞµÑÑӈ‹›‘Ñ–çÑ ›’çÑ°Å L’i–ÑÓ `>çÑÑ ‹ÈіçÑŋ€ˆÓÑi>ŵÑ"ÅыÈыÓіçђiwÓÑi>Å»

›Ñi>Å°’Þ€»Ñ"ˆ]Ñ`i>ŵÑÑ åÑÑÅi–i–LiŵÑÑ /ˆ>ÓÂÈÑÈÓÞ°‹`µÑ*iň>°ÈÑ–ћ ÓÑÑ È Ñç Þ›€Ñ>wÓiÅÑ>’’]Ñ` VÓ Åu

[^[in"i]gZZ +)


  * / , Ñ ' +

H]Vg`h

?VX`^ZBVghidcgjchVY^k^c\hX]dda^c8V^gch^c :VhiZgc6jhigVa^V#=Zghdc!6aZm!d[iZc\dZhY^k^c\ l^i]]Zg^ci]ZXgnhiVaXaZVglViZg# "›iі ś‹›€Ñåˆi›Ñ’iæÑ>›`ш‹ÈіޖÑ>ÅiÑ>ÓÑӈiÑÅi>ÓÑ >ÅŋiÅÑ,iiw]ÑÓå Ñ’i °>Å`ÑȈ>őÈÑÈ勖ÑÓ å>Å`ÈÑӈi–µÑÑ /ˆiçÑ>ÅiѺދÓiÑL‹€Ñ>›`ђ  ‘ÑäiÅçÑwŋ€ˆÓi›‹›€]ÑLÞÓÑ’iæÑ ‘› åÈÑӈ>ÓÑӈiçÑ>Åiш>Ŗ’iÈȵ *

iÑ>’È ё› åÈÑÓ Ñå>ÓVˆÑ ÞÓÑw ÅÑӈiÑL’>V‘Ó‹°ÑÅiiwÑȈ>őµÑÑ ÓÑÈ –iӋ–iÈÑ>ÓÓ>V‘ÈÑ°i °’iµ ÞÓÑӈiçÑ>Åiћ Óˆ‹›€ÑV –°>Åi`ÑÓ ÑӈiрÅi>ÓÑ刋ÓiÑȈ>őµÑÑ ÓыÈћi>ŒçÑi‹€ˆÓіiÓÅiÈђ ›€Ñ>›`ш>ÈÑäiÅçÑȈ>Å°ÑÓiiӈµ

+*[^[in"[djg


'+

*

&%

iæÓі ›Óˆ]Ñ’iæÑ>›`ш‹ÈÑ°>Åi›ÓÈÑ勒’Ñ€ ÑÓ Ñ- ÞӈÑwŋV>µÑ  ÓÑw>ÅÑwÅ –Ñ >°iÑ/ å›Ñ‹ÈÑ>рÅi>ÓÑ`‹ä‹›€Ñ°’>ViµÑÓыÈÑ V>’’i`Ñ-ˆ>őÑ’’içµÑ/ˆiçÑ勒’Ñ>’’ÑӈÅiiр Ñ` å›Ñ‹›Ñ>ÑȈ>Å‘Ñ V>€iÑ>›`ш °iÑÓ ÑÈiiÑӈiрÅi>ÓÑ刋ÓiµÑÑ 7‹ÓˆÑ›i>ŒçÑÎíÑ°i °’iё‹’’i`Ñ äiÅÑӈiÑçi>ÅÈ]ÑÑ ÓˆiрÅi>ÓÑ刋ÓiыÈÑ ›iÑ wÑӈiі ÈÓÑ`>›€iÅ ÞÈÑÑ >›‹–>’Èы›ÑӈiÑå Å’`µ /ˆiÑȈ>őÑV>€iыÈÑäiÅçÑÈ>wiÑLÞÓÑåˆi›ÑӈiÑÑ Èˆ>őÑÈ勖ÈÑ°>ÈÓÑç Þ]Ñç ÞÑwii’ÑÅi>’’çÑȖ>’’µÑÑ ›`ыwыÓÑLޖ°ÈÑ>›`ÑL‹ÓiÈÑӈiÑV>€i]Ñ` ›ÂÓÑÑ LiÑ>wÅ>‹`µÑÓыÈћ Óшޛ€ÅçµÑÓÑ ›’çÑå>›ÓÈÑÑ Ó Ñw‹›`Ñ ÞÓÑ删Ñç ÞÑ>Åi]ÑÈ ÑÈÓ>çы›ÑӈiÑV>€iu

[^[in"[^kZ ++


’ii‘

B I L D O R D L I S TA

‘‹å‹ÑwÅދÓ

Ó –>Ó 

L>›>›>

;gj^iVcY kZ\ZiVWaZh

›‹ ›

VˆiÅŋiÈ

V>LL>€i

°’Þ–

Å>›€i ’i– › €Å>°iwÅދÓ

°i>Vˆ

€>Œ‹V €Å>°iÈ

Åi`Ñ°i°°iÅ >ä V>` 

°i>Å >°°’i €Åii›Ñ°i°°iÅ V>ޒ‹w’ åiÅ

–ÞȈŠ –

VÞVޖLiÅ ° Ó>Ó 

’iÓÓÞVi ÈÓÅ>åLiÅŋiÈ °i>È V>ÅÅ Ó

-&hZkZcin


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-6968600 Telefax: 08-6968610 Projektledare: Staffan Wahlgren Språklig granskning: Richard Manuel Grafisk form: Typoform AB/Andreas Lilius Illustrationer: Typoform AB/Tomas Widlund, Filippa Widlund Foton: Omslag + sid 54 PhotoDisc, sid 55(1) Alexis Rosenfeld/Science Photo Library/IBL och sid 55(2) Premium/Ina Agency Press AB New Champion 4, Textboken ISBN 978-91-622-6250-1 © 2005 Christer Bermheden, Lars-Göran Sandström, Staffan Wahlgren och Bonnier Utbildning AB, Stockholm. Första upplagan Fjärde tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Hung Hing Offset Printing Co., Ltd. Kina 2010

94461_New_Champ_inlaga.indd 2

09-10-16 10.51.56


new Champion 4 Bermheden Sandström Wahlgren

new

Champion 4 är första delen i en engelska för grundskolan – för skolår 4. New Champion 4 består av • Textboken • Övningsboken • Elevfacit • Lärarpärmen • 2 lärar-cd med texter och hörövningar • 1 lärar-cd med sångerna • 1 elev-cd (5-pack) med bokens samtliga texter

new

Champion 4

samt • Korsorden

textboken

ISBN 978-91-622-6250-1

www.bonnierutbildning.se

94461_New_Champ_omslag.indd 1

(523-0081-7)

Christer Bermheden Lars-Göran Sandström Staffan Wahlgren

BONNIERS 09-10-16 10.59.04

9789162262501  
9789162262501  

new textboken BONNIERS Christer Bermheden Lars-Göran Sandström Staffan Wahlgren...