Page 1

Förändra metoderna för analys av människan Intervju med Lennart Lundqvist författare till boken Att hantera Humanvetenskapens tudelning Att hantera humanvetenskapens tudelning handlar om utgångspunkter för analys av människan i samhället. Med uttrycket den tudelade humanvetenskapen avses att det finns två progressiva men mycket olika områden för studiet av människan. Den ena utgår från hennes egenskaper som biologisk varelse och forskningen kan där använda metodologier från naturvetenskapen. Det andra området är inriktat på mänsklig subjektivitet och sökande efter mening och där används ofta relativistiska synsätt som avviker starkt från naturvetenskapens. Är det möjligt att överbygga klyftan mellan dessa båda forskningsområden om människan? – Svaret är sannolikt ja, men tills vidare måste vi arbeta parallellt med natur- och humanvetenskaplig teori med uppmärksamhetens ständigt riktad mot möjligheterna att överbygga klyftan, säger Lennart Lundquist. Som ett första steg fordrar uppgiften en metateori. Man kan inte bedriva forskning utan att klargöra sina metateoretiska förutsättningar - ontologiska och epistemologiska. Ett andra steg är att klarlägga en någorlunda fast grund för humanvetenskaplig forskning. Vetenskapshistorien kan visa upp många förslag till fast punkt - välkänd är Descartes: "Jag tänker, alltså är jag." Det ligger nära till hands att knyta an till föreställningar om människan som biologisk varelse som dessa framställs inom evolutionsteorin. Ett centralt problem är då förhållandet mellan natur och kultur som är ömsesidigt beroende och har delvis olika egenskaper. Ett tredje steg är förändringsanalys. Ett annat syfte med boken är att diskutera hur huvudlinjen i humanvetenskaplig forskning borde utformas. Vad som dominerar i många speciellt samhällsvetenskapliga, discipliner är resterna av en sedan länge sönderkritiserad positivism. Metodologiskindividualism och rationalism (i mer eller mindre absoluta och formaliserade varianter) ligger till grund för den operativa teorin. Metateori undviks i möjligaste mån. Hela synsättet är statiskt. Som jag ser det kan detta tänkande aldrig ligga till grund för en kumulativ forskning.

Intervju till Att hantera humanvetenskapens tudelning © Författarna och Liber AB

978-91-47-08635-1

Får kopieras

1|1

9789147086351  

Att hantera humanvetenskapens tudelning handlar om utgångspunkter för analys av människan i samhället. Med uttrycket den tudelade humanveten...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you