Page 1

God man eller förvaltare – en praktisk handbok Kerstin Fälldin

Natur & Kultur


Omslag: Sofia Scheutz Grafisk form: Elisabet Bjurner www.nok.se info@nok.se Femte reviderade utgåvan 2009 © 2009, 2007, 2001, 2000, 1996 Kerstin Fälldin och Natur & Kultur, Stockholm Tryck ScandBook Falun AB, 2009 ISBN 978-91-27-12060-0


Innehåll

Organisationer och adresser  5 Förord  9 Förmyndare, god man och förvaltare  11 Inledning  11 Folkbokföringsort  12 Omyndiga  13 Grunderna för godmanskap och förvaltarskap  15 Vem kan bli god man?  27 Förordnandet – ditt uppdrag börjar  28 Vad godmans- eller förvaltaruppdrag kan omfatta  30 Bevaka rätt  30 Förvalta egendom  31 Sörja för person  31 Att bevaka huvudmannens rätt i dödsbo  31 God man för utländska barn  33 Hur man praktiskt sköter den ekonomiska förvaltningen  40 Förteckning över huvudmannens tillgångar  40 Den ekonomiska redovisningen  49 Några praktiska råd  56 När pengarna inte räcker  56 Omplacering av huvudmannens tillgångar  59 Handikappersättning för arvode  60 Huvudmannens bostad  61 Avveckling  61 Försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt  65 Köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt  66 3


Sörja för person – personlig omvårdnad  68 Allmänt  68 Gamla och sjuka  68 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS  71 Verksamhetens mål och allmänna inriktning  71 Funktionshinder  73 Personer med psykiska problem  74 Om godmanskapet inte fungerar  76 Att utöka eller begränsa godmanskapet  76 Situationen förändras  77 God man räcker inte  78 Andra stödfunktioner  80 Om huvudmannen eller gode mannen avlider  83 När huvudmannen avlider  83 Om huvudmannens anhörig avlider  84 Om gode mannen avlider  84 Arvodet  86 Riktlinjer för arvodessättningen  86 Överklagande  91 Klagomål mot god man  91 Anhörigas rätt till insyn  91 Fallbeskrivningar  92 Fall 1 – skänker stugan till barnbarnet  92 Fall 2 – kläder efter egen smak?  93 Fall 3 – huset behöver renoveras  94 Fall 4 – tvättmaskin eller dragspel?  95 Fall 5 – vill bjuda personliga assistenten på en resa  96 Fall 6 – anhöriga vill behålla lägenheten  96 Fall 7 – eget boende eller bo kvar hos mamma?  97 Fall 8 – bankboken ska ligga i chiffonjén!  98 Till sist  99 Historik – omyndig blir myndig  100 Utdrag ur Föräldrabalken  102 Sakregister  119 4


Förord

God man eller förvaltare – en praktisk handbok, är en bok för dig som söker information om vad dessa begrepp står för och som vill veta hur man går till väga för att bli god man eller förvaltare. ­Boken är även tänkt att vara en praktisk hjälp för dig som är osäker på vad man får och bör göra som god man eller förvaltare. Kunskapsnivån hos gode män har uppmärksammats, vilket lett till att överförmyndare och intresseorganisationer i allt högre ­ut­sträckning försöker erbjuda gode män viss utbildning. Den här ­boken kan med fördel användas som kurslitteratur och i stu­ diecirklar. Godmanskap och förvaltarskap har kanske aktualiserats på grund av att en anhörig blivit sjuk, gammal eller ålderssvag eller på annat sätt blivit oförmögen att sköta sina angelägenheter. Du är själv kanske intresserad av att åta dig uppdrag som god man eller förvaltare då du tycker att du har tid över och kunskap som du vill dela med dig av. Godmanskap kan komma ifråga för dem som saknar anhöriga eller vars anhöriga av olika skäl är förhindrade att bistå den enskilde. En tidigare självständig och kapabel person kan på grund av sjukdom eller olyckshändelse plötsligt bli beroende av andra för att få vardagslivet att fungera. Detta beroende kan upplevas kränkande och svårhanterligt. Flera sociala och medicinska instanser blir kanske inblandade och gode mannen kan då vara den som ser till att vardagslivet fungerar och att hjälpinsatser kommer den enskilde till del. Gode mannens förmåga att värna om och framhålla respekten för den enskildes integritet får stor betydelse för att den hjälpbehövande ska kunna behålla sin värdighet. Boken kommer förhopp­ 9


ningsvis att locka till reflektion och diskussion kring de etiska pro­ blem som vi ofrånkomligt konfronteras med när vi i rollen som god man eller förvaltare ska hjälpa en medmänniska. Boken vill ge praktisk handledning när du inleder ditt uppdrag och därefter tips om vad du bör tänka på i olika situationer. Därför ges flera exempel direkt hämtade från verkligheten. Även om uppdraget inledningsvis kräver många och parallella insatser delar jag i boken upp åtgärderna i olika moment för att de ska bli mer överskådliga. Boken passar därför bra även som handbok i det löpande arbetet. Ett vedertaget begrepp är att kalla personen som har god man eller förvaltare för huvudmannen. I boken används därför det uttrycket. (För enkelhetens skull skrivs endast god man, vilket även innefattar förvaltare där inget annat sägs.) I denna femte reviderade utgåva har betydelsefulla lagföränd­ ringar införts, det gäller förändringar i Föräldrabalken som gäller från 1 januari 2009. Som en service ges adresser till organisationer och föreningar som kan kontaktas i det praktiska arbetet eller under studierna. Ett stort tack till f d förvaltningschef Eric Sehlin som välvilligt har granskat korrektur och gett mig värdefulla påpekanden även i denna utgåva. Kerstin Fälldin

10

9789127120600  

Kerstin Fälldin Natur & Kultur www.nok.se info@nok.se Femte reviderade utgåvan 2009 © 2009, 2007, 2001, 2000, 1996 Kerstin Fälldin och N...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you