OntdekTechniekTalent - Steekkaarten

Page 1

Samen streven naar kwaliteitsvol onderwijs als motor voor de toekomst


DOEL

Leerkrachten ondersteunen opdat ze kinderen uit het gewone en buitengewone kleuter- en basisonderwijs evenals leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs op een speelse manier laten kennismaken met Wetenschap en Techniek en op die manier hun talent hiervoor stimuleren. AANPAK

Een sterk uitgebouwd team werkt aan een sterk netwerk dat inzet op kwaliteitsvol onderwijs als motor voor de toekomst. DOELGROEP

leraren kleuter-, lager- en 1ste graad secundair onderwijs RESULTATEN

• 99% van de Limburgse basisscholen (426) zijn betrokken. • Alle Limburgse technische scholen secundair onderwijs (26) nemen als ‘ankerschool’ een actieve rol op in het project. • Meer dan 30 scholen 1ste graad secundair onderwijs zijn actief binnen het project Smart City 2050. • De 4 onderwijskoepels zijn eerste lijn partner doorheen alle initiatieven. • 6 sectoren investeren mee in het project. • 8957 unieke accounts op www.ontdektechniektalent.be. • Universiteiten (UHasselt en KULeuven), Hogescholen (UCLL, PXL) en de associatie AUHL nemen een actieve rol op in het project. • Pedagogische begeleidingsdiensten maken deel uit van het project. • In kader van studiekeuze is het CLB betrokken in het project. • Partners uit Vlaanderen, Nederland wisselen know-how uit.


Techniekmobiel


Techniekmobiel

DOEL

De techniekmobiel biedt, naast gereedschappen, ook leer- en experimenteersets aan die op elk moment van de dag beschikbaar zijn op school. Het is een heus minitechnieklokaal dat door het boxensysteem gelijktijdig kan ingezet worden in verschillende lokalen/klassen. DOELGROEP

1ste leerjaar tem 6de leerjaar BaO RESULTATEN

380 techniekmobielen rolden in een periode van 2 schooljaren via de ankerscholen (technische scholen) naar de naburige lagere scholen.


Ontdekdozen voor kleuters


Ontdekdozen voor kleuters DOEL

Een ontdekdoos is gericht op het zelfstandig handelen met concreet experimenteermateriaal. Al handelend en op een speelse manier ontdekken de kleuters eigenschappen van het materiaal uit de doos. Dit roept dan weer nieuwe vragen op en zet kleuters ertoe aan om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. DOELGROEP

kleuterjuffen en meesters RESULTATEN

De ontdekdozen worden ter inspiratie ingezet tijdens personeelsvergaderingen, pedagogische studiedagen of klasbezoeken. De interesse voor deze leermaterialen en hun workshops is zeer groot!


De minirobot Bee-bot


De minirobot Bee-bot DOEL

Met de minirobot kunnen kinderen uit het kleuteronderwijs het eenvoudig programmeren oefenen, het logisch redeneren ontwikkelen en het probleemoplossend denken stimuleren. De minirobot zet in op 21ste-eeuwse vaardigheden als ICT-geletterdheid, het samenwerken, het ontdekkend leren en het analytisch denken. DOELGROEP

oudste kleuters en leerlingen eerste leerjaar RESULTATEN

Meer dat 300 inspirerende lesfiches werden ingestuurd en geĂźpload op www.ontdektechniektalent.be. Limburgse bibliotheken werden geĂŻnspireerd en namen de minirobot mee op in hun gamma.


LEGO Education 4


LEGO Education DOEL

Het LEGO Education-verhaal binnen Ontdek Techniektalent richt zich op de tweede en derde graad van het basisonderwijs. Naast het aanbieden van lespakketten en leersets legt het project ook hier de nadruk op het aanbieden van vorming. LEGO-modellen bouwen en tot leven brengen is waar het in dit verhaal om gaat. Leerlingen laten begrijpen hoe technologie een steeds belangrijkere rol inneemt in het dagelijks leven. De geïntegreerde aanpak door vakken als informatica, taal en wiskunde te betrekken in het lesgebeuren, zorgen voor een absolute meerwaarde. DOELGROEP

leerlingen 2de en 3de graad lager onderwijs RESULTATEN

26 ankerscholen ontvingen na scholing te hebben gevolgd het label “LEGO Education Innovation School”. Momenteel worden wekelijks 32 LEGO leersets ontleend volgens een uniek uitleensysteem.


Leerlijnen Ontdek Techniektalent


Leerlijnen Ontdek Techniektalent DOEL

Door het aanbieden van een leerlijn vertrekkend van de kleuters tot en met de derde graad basisonderwijs kunnen leerkrachten snel en op maat aan de slag met de experimenteerboxen opgebouwd rond Wetenschap en Techniek. Dit alles uitgewerkt volgens het STEMprincipe waar het probleemoplossend denken en handelen worden gestimuleerd. Thema’s als constructie, energie, magnetisme, biochemie, logistiek, transport … worden in de kijker geplaatst. DOELGROEP

leraren lager onderwijs en hun directie RESULTATEN

De leerlijnen bieden inspiratie aan leraren en schooldirecties die samen een visie rond W&T wensen te ontwikkelen in de school. De leerlijnen welke generiek worden aangeboden op www.ontdektechniektalent.be, zijn het vaakst bezocht en door de onderwijsinspectie als good practices bevonden.DOEL

Kinderen reeds op jonge leeftijd en op een speelse manier laten kennismaken met Wetenschap en Techniek en hen leren om probleemoplossend te denken. Dit leermiddel laat toe duurzaam om te gaan met materialen met extra aandacht voor upcycling. DOELGROEP

leraren lager onderwijs RESULTATEN

Met het Plug it-project beogen we mogelijkheden om het ontwerpend leren en het probleemoplossend denken te stimuleren. Als leermiddel kunnen leerkrachten Plug it makkelijk inzetten in verschillende leergebieden bijvoorbeeld in de vakken Nederlands, Wiskunde, Mens en Maatschappij ‌


Ouderkaartjes

HET IS ME WAT’T

LEGO EDUCATION

EXPERIMENTEREN MET BIOCHEMIE

DE MINI ROBOT

WAT’T EEN AANTREKKING

Z IN 1

TECHNIEK ALS FUNDERING

TANDJE BIJSTEKEN


Ouderkaartjes DOEL

Met deze leuke unieke “ouderkaartjes” willen we ouders goed informeren en prikkelen, waar het binnen goed STEM-onderwijs om gaat en hoe er in de klas wordt op ingezet. Ze krijgen informatie over de opdracht en worden via een leuke teaser aangezet om ook thuis op een eenvoudige manier, aandacht voor techniek te stimuleren bij hun kind. DOELGROEP

leraren BaO + mama’s en papa’s van leerlingen RESULTATEN

De ouderkaartjes worden in functie van een STEMopdracht meegegeven met de leerlingen. Leraren gaan ook zelf aan de slag met het ontwerp van een eigen ouderkaartje ifv de week van het bos, week tegen pesten, dikke truiendag enz. Via een speciaal ontwikkelde webtool kan dit vrij eenvoudig.


y t i C t r a Sm 2050


y t i C t r a Sm 2050 DOEL

Smart City 2050 is een uniek techniekproject op maat van de eerste graad secundair onderwijs en is gebaseerd op de nieuwe eindtermen STEM en Technologische competentie. De leerlingen worden uitgedaagd om de stad van de toekomst verder uit te bouwen en te beheren via informatietechnologie en het “Internet of things�. DOELGROEP

leraren Techniek/STEM 1ste graad secundair onderwijs RESULTATEN

Momenteel zijn 32 Limburgse secundaire scholen aan de slag met het project Smart City 2050. De reacties zijn louter positief. Zowel Vlaanderen als Nederlandse partnerorganisaties tonen grote interesse voor dit project.


“Ontdekktalent Techniemobiel” gaat

ren Experimcehnetemie met bio LEERLIJN

Z in 1 LEERLIJN

Logisch? toch LEERLIJN

Wanatrte’ktkeinegn a

LEERLIJN

Een tandnje bijsteke LEERLIJN

ren Experimcehnetemie met bio LEERLIJN


“Ontdekktalent Techniemobiel” gaat DOEL

OTT gaat mobiel brengt Wetenschap en Techniek letterlijk tot in de klas. De leerlijnen gebaseerd op de onderwijsdoelen staan centraal. Tijdens boeiende en inspirerende workshops krijg je als leraar handige tips en methodieken aangeboden. DOELGROEP

leerlingen en hun leraren 2de en 3de graad basisonderwijs RESULTATEN

De vraag overstijgt het aanbod. Ook de sectororganisaties die partner zijn binnen dit concept geloven sterk in dit verhaal. “Samen voor kwaliteitsvol onderwijs” ligt hier aan de basis.


h .be !

ZIT DAT Z

WEBBUTTON

Ohzitdatzo


WEBBUTTON

Ohzitdatzo DOEL

De webbutton “Ohzitdatzo!” is een handige tool om Wetenschap en Techniek in de klas te brengen. Eén druk op de knop tovert interessante wist-je-datjes en leuke doe-activiteiten rond Wetenschap en Techniek op jouw pc. Leuk als startopdracht of als afsluiter van de lesdag te gebruiken. DOELGROEP

leraren 1ste leerjaar tot en met 6de leerjaar RESULTATEN

De website Ohzitdatzo bevat momenteel een 100-tal weetjes/eenvoudige doe-opdrachten. In tijden van afstandsonderwijs blijft deze website een heuse hit.


Vorming Workshops


Vorming Workshops DOEL

Leraren vertrouwd maken met STEM-gerelateerde inhouden en de daaraan verbonden pedagogischdidactische aanpak. DOELGROEP

leraren uit het basis- en secundair onderwijs RESULTATEN

Workshops rond Wetenschap en Techniek aangeboden door Ontdek Techniektalent zijn steeds binnen de kortste keren volzet. Ontdek techniektalent biedt jaarlijks ongeveer een 15-tal extra workshops aan waar ongeveer een 340-tal leraren aan deelnemen. Sinds corona zetten we als project sterk in op het online verbreden van Wetenschap en Techniek en ondersteuning van leerkrachten (organiseren van workshops).


stem@work

STEM-opdrachten aan de lopende band


stem@work DOEL

“STEM@WORK” is een workshop rond Wetenschappen en Techniek waarbij de link met de bedrijfswereld wordt gemaakt. Leraren met hun klas laten kennismaken met de beroepen van nu en morgen. Zo wordt er extra aandacht besteed aan een brede studieoriëntering. Van klaspraktijk naar realiteit! DOELGROEP

Leerlingen en hun leraren vanaf het kleuteronderwijs tot en met de derde graad lager onderwijs. RESULTATEN

Meer dan 20 Limburgse bedrijven zijn partner van STEM@WORK. Jaarlijks nemen ruim 200 leraren deel aan dit initiatief.


website

DOEL

De website www.ontdektechniektalent.be heeft als doel naast het bieden van inspiratie rond Wetenschap en Techniek ook informatief te zijn ifv het ontwerpend en onderzoekend leren. De website bevat naast leerinhouden en methodieken ook leuke designertools en biedt een overzicht van het aanbod aan workshops. DOELGROEP

leraren basisonderwijs en 1ste graad secundair onderwijs RESULTATEN

De website www.ontdektechniektalent.be bevat een bron aan informatie binnen het vakgebied STEM. Sinds de update van de website 21/03/2018 brachten 38 000 personen een bezoekje aan de website met een gemiddelde sessieduur van 3 min. en 49 sec.


website

Een initiatief van de provincie Limburg Limburg.be

Provinciaal Flankerend Onderwijsbeleid Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.