Page 1

Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013 Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013

Overijssel maken we samen » Doe-het-samen samenleving » Kwaliteit bestuur » Bestuurlijke inrichting » Koninklijk » Burgemeesterszaken » (Bijzondere) Onderscheidingen » Klachten en bemiddeling » Toespraken en agenda » 200 jaar Koninkrijk » De viering in 2014 en 2015 »

Inhoudsopgave Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

Overijssel maken we samen In 2013 hebben we opnieuw mogen ervaren dat er mooie dingen ontstaan als inwoners de handen ineenslaan en de overheid daar goed op inspeelt. Wat een inzet en betrokkenheid hebben we het afgelopen jaar weer mogen ervaren. En wat belangrijk is dat in deze tijd. Ik proef in Overijssel een grote bereidheid om samen de schouders eronder te zetten! In dit jaarverslag laat ik een viertal inwoners van Overijssel aan het woord die ik het afgelopen jaar ontmoet heb of mee heb samengewerkt. Zij vertellen op die manier een deel van mijn verhaal van 2013. Hopelijk zijn we gezamenlijk in staat om ook in 2014 de Kracht van Overijssel tot verdere bloei te laten komen. Drs. Ank Bijleveld-Schouten PS. Bekijk ook mijn agenda van 2013 www.overijssel.nl/agendacdk en mijn toespraken www.overijssel.nl/toespraken

Overijssel maken we samen Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

“ De inwoners van Overijssel zijn bereid hun handen uit de mouwen te steken.”

1/4

Doe-het-samen samenleving In zijn eerste Troonrede sprak de Koning over de partici­patie­­­samenleving. Overigens een al veel eerder b ­ esproken begrip, en een begrip ook dat maatschappelijk al betekenis heeft. Zeker in Overijssel. Misschien wel goed te duiden als: van een doe-het-zelf samenleving naar een doe-het-samen­ samenleving. De overheid zal dan wel een paar flinke ­stappen terug moeten zetten en soms even op haar handen moeten zitten. De reden is voor mij niet omdat er grote ­financiële tekorten zijn. Ik vind dat er een opdracht ligt om te zorgen dat burgers voelen dat ze verantwoordelijk zijn voor onderhoud van ónze samenleving, ónze omgeving en ónze democratie. Deelnemen aan onze samenleving is ook verantwoorde­lijk­ heid dragen. Niet afschuiven en roepen vanaf de zijlijn. Maar zelf samen aanpakken. Naar elkaar omkijken. In ­Overijssel gebruiken we daar ook wel de term ‘noaberschap’ voor. Op 29 augustus 2013 bezocht ik de gemeente ­Tubbergen. Een gemeente vol ‘noaberschap’.

Doe-het-samen samenleving Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

2/4

Vervolg van Doe-het-samen samenleving Een gemeente met een actieve samenleving die niet stil zit en veel aanpakt. De ­samenleving heeft veel ideeën en op ­originele manier ­werden die aan mij gepresenteerd. In pitches van twee minuten, vanaf de welbekende zeepkist, kreeg ik een aantal mooie projecten en ideeën te horen. Bijvoorbeeld het idee van de ‘keetkeur’ van de 24-jarige Bas Broekhuis. Het verhaal van Bas Broekhuis “In Tubbergen en omgeving is het gebruikelijk dat de ­jongeren samenkomen in een keet. Zelf heb ik met een stel vrienden al tien jaar een keet. Het beleid van de g ­ emeente is niet om dit soort keten te verbannen, maar wel om drankmisbruik en overlast te voorkomen. Het grootste risico van zo’n keet is het haantjesgedrag. Dat de jongeren tegen elkaar op gaan drinken. Dan gaan ze gekke dingen doen en kan het gebeuren dat een 15-jarige jongen stomdronken in een sloot belandt. Daarom zijn wij op een gegeven m ­ oment benaderd door de Stichting ­Welzijn, met de vraag of wij ­jongeren wilden gaan voor­lichten en adviseren. Wij zijn diverse keten langs­gegaan om hun keet te bekijken en tips te geven over veiligheid en overlast. Over het algemeen is dat heel goed ontvangen! Juist omdat wij zelf ook een keet hebben en geen gemeente­ambtenaren zijn die iets komen ‘opleggen’. Na afloop van mijn presentatie kwam er gelijk een wet­houder naar mij toe om te vertellen dat hij het een mooi verhaal vond.

Doe-het-samen samenleving Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

3/4

Vervolg van Doe-het-samen samenleving De aanpak sprak hem aan: samenwerken, geen zaken opleggen en gebruikmaken van de ‘kracht van de samenleving’.” Onderzoek In 2013 voerde Universiteit Twente een uniek onder­zoek uit onder 134 burgerinitiatieven. Ook daaruit bleek dat de Overijsselaars bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken. Judith Bakker heeft het onderzoek samen met P ­ rofessor ­Denters uitgevoerd en zag dat het veelal ging om klein­ schalige initiatieven op het niveau van de straat of de buurt. “Bij de meeste initiatieven zagen we dat er een ­gemengd gezelschap aan mee deed. Dit soort groepen heeft vaak weinig ondersteuning nodig op het gebied van vaardigheden en contacten, omdat ze elkaar aanvullen.” In het onderzoek hebben ­Bakker en Denters ook de meest recente cijfers v ­ anuit het Burger­panel Overijssel mee­ genomen. Hieruit blijkt dat op dit m ­ oment 16% van de Overijsselse bevolking de laatste twee jaar actief is g ­ eweest in een burgerinitiatief. Bovendien is een nog veel groter percentage, bijna 70%, bereid om in de t­oekomst de ­handen uit de mouwen te s ­ teken. Denters: “Dat betekent niet dat deze mensen allemaal actief worden, maar wel dat het draagvlak voor participatie groot is.” Meer over dit onderzoek op: www.jijenoverijssel.nl/project/81/overijssels-bestuur-20xx

Doe-het-samen samenleving Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

4/4

Vervolg van Doe-het-samen samenleving Bevrijdingsfestival De betrokkenheid van Overijsselaars bij tal van initiatieven zie ik onder meer al jaren bij het Bevrijdingsfestival. Het festival zoals het nu is is het resultaat van jarenlang gestaag groeien en de inzet van vele honderden vrijwilligers. Vrijwilligers die elke keer vrij nemen om hun vakantie te ­besteden als bouwer van al dit moois hier in het park. Maar ook het resultaat van de vele mooie bijdragen van sponsoren en subsidiegevers. Ik vind het mooi dat op die manier de boodschap van het ­Nationaal Comité 4 en 5 mei om de waarde van het leven in een vrij en democratisch land te herdenken, vieren en ­herinneren –telkens weer naar voren wordt gebracht. Het jaarthema van 2013 was ‘Vrijheid spreek je af’. Democratie is niet vanzelfsprekend. We herdenken op vier mei namens het provinciebestuur met een kranslegging in de hoofdstad Zwolle en bij het provinciaal verzetsmonument in Markelo. Ik vind het opvallend dat de Dodenherdenking 68 jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog steeds drukker wordt bezocht. Voor mij betekent dit, dat de boodschap leeft onder de bevolking.

Doe-het-samen samenleving Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

“De inwoners van Overijssel hebben het meeste vertrouwen in bestuurders met een verbindende, open en positieve b ­ estuursstijl.”

1/3

Kwaliteit bestuur In 2013 heb ik 6 ambtsbezoeken afgelegd aan de ­gemeenten in de provincie Overijssel. Het doel van de ambtsbezoeken is om een goed beeld te krijgen van het functioneren van een gemeente. In februari ben ik ­begonnen met een bezoek aan de gemeente Raalte, ­gevolgd door Haaks­bergen, Zwartewaterland, Tubbergen, Hellendoorn en R ­ ijssen-Holten. Tijdens een ambtsbezoek spreek ik met het college van B&W, met vertegenwoordigers uit de samenleving en met een delegatie uit de raad. Ik vind het nuttig en boeiend om van burgemeesters, wethouders, de gemeenteraad en de vele inwoners, bestuurders van organisaties, vrij­ willigers, ondernemers en creatieven te horen waar ze mee bezig zijn. Het geeft mij nieuwe inzichten en visie voor de provincie Overijssel.

Kwaliteit bestuur Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

2/3

Vervolg van Kwaliteit bestuur Overijssels Bestuur 20XX Vanuit mijn GS-portefeuille Kwaliteit openbaar bestuur wil ik met het programma Overijssels Bestuur 20XX een b ­ eweging op gang brengen binnen de Overijsselse over­heden om ­gezamenlijk na te denken hoe de overheid van de toekomst eruit zou moeten zien. In 2013 zijn we bezig geweest met de vraag wat voor soort bestuurders en volks­vertegen­ woordigers­passen bij de huidige samenleving. Zo hebben we bijvoorbeeld het bureau Motivaction een ­onderzoek uit laten voeren naar de bestuurder en v ­ olks­­vertegenwoordiger van de toekomst. Daar blijkt bijvoor­ beeld uit dat de inwoners van Overijssel het meeste ­ver­trouwen hebben in bestuurders met een verbindende, open en positieve bestuursstijl. Bestuurders en volks­ vertegenwoordigers die beseffen dat de samenleving steeds horizontaler aan het worden is en dat de samenleving van hem vraagt om dichtbij te staan. Bestuurders en volks­ vertegenwoordigers die beseffen dat de samenleving er ­helemaal klaar voor is om zelf meer v ­ erantwoordelijkheden op te pakken. Die beseffen dat je daarvoor inwoners de ruimte moeten geven. Zaken die tot wasdom komen laten we los. Als bestuurders maken we ruimte voor initiatieven uit de samen­leving en zetten we onze invloed en positie in om dienstbaar te zijn

Kwaliteit bestuur Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

3/3

Vervolg van Kwaliteit bestuur en deze initiatieven verder te brengen. En zetten we onze invloed en positie in om dienstbaar te zijn en deze initiatieven verder te brengen. En als over­heden ­werken we zo goed mogelijk samen om de samen­leving ­beter van dienst te kunnen zijn. Andere vragen die we b ­ innen dit programma stellen gaan over de al eerder­genoemde burgerinitiatieven en over burger­betrokkenheid. Ik denk dat maatschappelijke organisaties, medeoverheden en de samenleving behoefte hebben aan een provincie die haar partnerrol weet te vervullen en waar ­nodig verbindingen weet te leggen. Dat hangt ook samen met de v ­ eranderende rol van de overheid, die ik zie. Een overheid die steeds minder opereert vanuit bevoegdheden en r­ egels. Een overheid die steeds meer uitgaat van het in samenwerking met de samenleving realiseren van ­gewenste ontwikkelingen. Soms bepalen we, maar veel vaker c ­ oproduceren we, of is er sprake van burgerproductie. Goed samenspel is daarbij van belang. Zeker ook omdat er veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden op de gemeenten afkomen. Provincie en gemeenten moeten dan meer dan ooit goed kijken naar wat we inhoudelijk voor elkaar kunnen betekenen. Meer op: www.jijenoverijssel.nl/project/81/overijssels-bestuur-20xx

Kwaliteit bestuur Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

“ Goed samenspel is juist in deze tijd van belang.”

1/2

Bestuurlijke inrichting In 2013 heeft het plan van het kabinet om provincies ­ samen te voegen, ons flink bezig gehouden. Dat plan ­ vinden wij niet overtuigend. Ik ben er wel van overtuigd dat de samenwerking tussen besturen onderling een veel beter antwoord vormt op de uitdagingen die we in Nederland hebben dan van boven opgelegde fusies. Samenwerken al naar gelang de aard en de schaal van de opgave. Kijk naar de opgave, niet naar de grens. Ga er praktisch mee om. Over de gemeente­grens, buiten de regio, over de provincie­grens, ­ al naar gelang de taak. Wij doen dat nu al over de ­Drentse, ­Flevolandse en Gelderse grens. Op 17 december sprak de Eerste Kamer zich luid en duidelijk uit naar minister­ ­Plasterk: stel de f­usie tussen Noord-Holland, Flevoland en Utrecht uit. De kamer was niet onder de indruk van de o ­ nderbouwing door de m ­ inister van zijn voornemens en s ­ telde vast dat het het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak ontbreekt.

Bestuurlijke inrichting Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

2/2

Vervolg van bestuurlijke inrichting Met deze voorgenomen opschaling is in deze tijd niemand gebaat. De Kamer zegt hiermee in mijn ogen: stel overheden nu vooral in staat om de crisis te bestrijden en dwing ze niet in van boven opgelegde, onmogelijke ­constructies, die niet door opgaven bepaald zijn en daarmee afleiden van de inhoud. Daar is de tijd nu niet naar! Ik ben blij met deze erkenning van de senaat. Ik zeg tegen minister Plasterk: stel de inhoudelijke ­opgaven en taken voorop. Het stelt ons in staat om te doen wat we moeten doen. De mensen willen herkenbaar, aanraakbaar en goed ­functionerend bestuur, dat ten dienste staat van de ­samenleving. Bestuur dat luistert naar de signalen, deze oppakt en laat zien wat ermee gedaan wordt. Bestuur dat meer ruimte maakt voor initiatieven uit de samenleving, en deze niet overneemt. Overal hoor ik die roep: Goed ­samenspel is juist in deze tijd van belang.

Bestuurlijke inrichting Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

“ Het bezoek van het Koningspaar haalde het beste uit ­ Overijssel naar boven. Ik was onder de indruk van de tijd, creativiteit en inzet die de vele vrijwilligers erin gestoken hebben om er een onvergetelijke dag van te maken.”

1/5

Koninklijk Inhuldiging Koning Willem-Alexander Op zaterdag 30 april reisden in alle vroegte 42 inwoners uit Overijssel naar Amsterdam om de inhuldiging van Koning ­Willem-Alexander van zeer dichtbij mee te maken. In de ­Nieuwe Kerk en op de Dam waren voor hen speciale plaatsen gereserveerd. Al deze mensen hebben zich op een bijzondere wijze ingezet voor de Overijsselse samenleving. Bij dit historische moment waren, naast mensen die vanuit hun functie werden uitgenodigd, 500 ‘gewone’ Nederlanders aanwezig. De provincie Overijssel mocht 42 mensen afvaardigen. Wij hebben er voor gekozen om die mensen te benaderen die zich op een bijzondere wijze inzetten voor de Overijsselse samenleving. Of die anderen inspireren met een bijzondere prestatie, bijvoorbeeld in sport, kunst, natuur, zorg, onderwijs of het bedrijfsleven. En wij hebben met nadruk gekeken naar die mensen die in alle stilte en belangeloos van betekenis zijn voor hun omgeving. Met een prachtig gemêleerde afvaardiging hebben we deze historische gebeurtenis mogen meemaken.

Koninklijk Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

2/5

Vervolg van Koninklijk Opening Fundatie Op 31 mei 2013 opende prinses Beatrix het vernieuwde­ ­museum De Fundatie in Zwolle. Een vernieuwing door ­middel van een spectaculaire uitbreiding op het dak, die inmiddels door het leven gaat als ‘de Wolk’. Architect Hubert Jan Henket won er de Dutch Design Award mee. Met het zonlicht erop schittert deze Wolk als een diamant. En is het bewolkt, dan lijkt het dak naadloos over te gaan in de lucht. 55.000 tegeltjes vormen de bekleding van de Wolk, of ArtCloud. Je zou bijna kunnen zeggen dat met dit dak boven ons, er 55.000 redenen bij zijn om Zwolle en Overijssel te bezoeken. Het dak staat in ieder geval ook voor de betrokkenheid van de inwoners. Bijna 1.000 mensen hebben een tegeltje ­geadopteerd en voorzien van een persoonlijke boodschap. Ook wij als college hebben een tegel gesigneerd om onze verbondenheid met de Fundatie tot uitdrukking te brengen. Die boodschappen laten zien hoezeer de samenleving hier in en rond Zwolle betrokken is bij de Fundatie. Het eerste­ halfjaar trok direct een record aantal bezoekers. Meer dan 150.000 mensen kwamen de collecties en ‘de Wolk’ ­bewonderen.

Koninklijk Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

3/5

Vervolg van Koninklijk Koninklijk Op 19 juni 2013 bezocht het Koningspaar de provincie Overijssel in het kader van zijn kennismakingstour door de Nederlandse provincies. In Overijssel deden Koning Willem Alexander en Koningin Máxima de plaatsen ’s Heerenbroek, Zwolle en Goor aan. We lieten Overijssel zien zoals het is. Een onvergetelijke dag, waar ik met warme gevoelens op terug kijk. Ik was onder de indruk van de tijd, creativiteit en inzet die de vele vrijwilligers erin gestoken hebben om het programma tot in de puntjes voor te bereiden. In ’s Heerenbroek was Jacolien van de Wetering, de voorzitter van het Dorpsbelang, één van de organisatoren van het Koningsbezoek. Een dame die wat mij betreft symbool staat voor de betrokkenheid die veel Overijsselaars tonen bij hun dorp of stad. Ik laat haar graag aan het woord over het bezoek van het Koningspaar aan ‘s Heerenbroek.

Koninklijk Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

4/5

Vervolg van Koninklijk Het verhaal van Jacolien van de Wetering “Ik ben geboren en getogen in ’s Heerenbroek. Ik werk voor een uitzendbureau en heb veel van de wereld gezien, maar telkens als ik hier terug kom denk ik ‘wat is het ontzettend mooi hier’. De inwoners zijn ontzettend betrokken bij het dorp. We zijn met 600 mensen, maar hebben desondanks 10 verenigingen. Zelf ben ik nu een aantal jaren voorzitter van het Dorpsbelang en vond al een tijd dat er eens iemand van het ­Koningshuis langs zou moeten komen. Toen ik op RTV Oost hoorde dat het Koningspaar Overijssel zou bezoeken en vanuit de Noordoostpolder richting Zwolle zou reizen, zag ik onze kans. Net in die week zouden we ook het 650-jarige bestaan van het dorp vieren! In plaats van een mailtje of een officiële brief, heb ik een kaart van A4-formaat gestuurd met daarop portretten van inwoners. Kennelijk viel dat op! Toen ik door de provincie Overijssel gebeld werd met het goede nieuws dat het Koningspaar ’s Heerenbroek aan zou doen, heb ik wel even een ronde­dansje gemaakt. Samen met mijn neef heb ik de organisatie getrokken en dat heeft behoorlijk wat uren gekost. Elke week kwamen we met een delegatie van de provincie Overijssel samen om het programma door te nemen, de beveiliging, de gasten, de locatie, etc.

Koninklijk Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

5/5

Vervolg van Koninklijk De laatste vergadering was de Commissaris van de Koning ook aanwezig en ik vond het ontzettend fijn dat zij toen ­verschillende knopen heeft doorgehakt. Uiteindelijk is het een prachtig bezoek geworden. Ze zijn hier maar twintig minuten geweest, maar in die tijd hebben we alles kunnen doen en laten zien wat we in gedachten hadden. Het Koningspaar nam alle tijd om de aanwezigen te begroeten en hier en daar een praatje te maken. Ik ben er trots op dat we met een gemeenschap van 600 mensen zoiets moois hebben kunnen neerzetten!�

Koninklijk Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

“ De burgemeester is een sterk merk, met een uiterst relevante rol in onze huidige samenleving.”

1/3

Burgemeesterszaken In 2013 was het rustig wat betreft burgemeesters­ wisselingen. Vier Overijsselse burgemeesters begonnen dit jaar aan een nieuwe ambtstermijn in hun gemeente. Daar ging een procedure aan vooraf, die ik met de raad van de betreffende gemeente heb doorlopen. ­ Andries H ­ eidema werd herbenoemd als burgemeester van ­Deventer, Ton Strien als burgemeester van Olst-Wijhe, Joop Alssema als burgemeester van Staphorst en ten slotte Mervyn Stegers als burgemeester van Tubbergen. Daarnaast mocht ik in 2013 één nieuwe burgemeester ­beëdigen. Op 15 mei 2013 installeerde ik in een ­bijzondere zitting van de gemeenteraad Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente. Hier haar verhaal over de installatie en haar visie op het burgemeesterschap.

Burgemeesterszaken Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

2/3

Vervolg van Burgemeesterszaken Het verhaal van Ellen Nauta “Mijn installatie als burgemeester was geweldig! Voor zo’n gebeurtenis loopt de hele gemeente Hof van Twente uit. Sommige mensen hebben bijna vier uur in de rij gestaan om mij te feliciteren. Het gaf mij echt een gevoel dat ik met open armen ontvangen ben. Ik had ook mensen uit mijn ­vorige woonplaats – Oegstgeest – uitgenodigd en ik vond het mooi om te zien dat daar nieuwe contacten uit voort kwamen. Dat is ook goed voor Overijssel. Daardoor ziet men dat het hier goed toeven is. Zelf geniet ik elke dag van deze omgeving en haar inwoners. Je hebt hier rust en ruimte, cultuur, natuur en het gebied is goed bereikbaar! De Twentenaren mogen daar best wat meer trots op zijn. Mijn eerste halfjaar was op zijn zachtst gezegd ‘boeiend’. Hof van Twente bestaat uit verschillende kernen en het doet een beroep op al je talenten om die op een goede manier bij elkaar te houden en de verbinding te zoeken. Ik zie dat bij uitstek als een taak van de burgemeester. Ik wil zoveel ­mogelijk tussen de mensen staan en delen in hun vreugde en verdriet. Van de collegeleden is de burge­meester het minst gebonden en daardoor in staat om dicht bij de g ­ emeenschap te komen. Dat maakt je ook kwetsbaar. Je bent bijvoorbeeld voortdurend aanspreekbaar.

Burgemeesterszaken Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

3/3

Vervolg van Burgemeesterszaken Maar dat vind ik ook wel het mooie van het vak en de informatie die ik in alle ontmoetingen opdoe, helpt mij om bestuurlijke problemen op te lossen. Als het gaat om de ‘kracht van Overijssel’ tot zijn recht te laten komen, dan stel ik mij vooral vragen als ‘hebben de inwoners de mogelijkheid om mee te doen in de ­samen­leving?’ en ‘hoe kan ik hen daarbij ondersteunen?’ In O ­ verijssel en zeker ook in mijn eigen gemeente zie ik zeker de bereidwilligheid om in actie te komen, veel meer nog dan in het westen. Op die noaberschap moeten we echt zuinig­zijn. Ik ben erg benieuwd wat de komende jaren gaat ­brengen. Door de taken die de gemeente erbij krijgt, komt er ontzettend veel op ons af. Ik heb er alle vertrouwen in dat we, door goed samen te werken, daar goed doorheen komen.”

Burgemeesterszaken Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

“ In deze maatschappij is het essentieel dat mensen omzien naar elkaar. Het Nederlandse decoratiestelsel waardeert ze daarvoor.”

1/2

(Bijzondere) Onderscheidingen In een maatschappij is het essentieel dat mensen omzien naar elkaar. Het leven wordt er mooier, beter, schoner en leefbaarder van. Het Nederlandse decoratiestelsel levert een bijdrage aan dit doel door maatschappelijk waardevolle mensen en activiteiten te stimuleren, te traceren en ­Koninklijk te waarderen. 193 personen (135 mannen en 58 vrouwen) zijn tijdens de jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid van Koninginnedag 2013 in Overijssel gedecoreerd. Bijvoorbeeld mevrouw H. Kok-Bisschop uit Staphorst die benoemd werd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Kok is een ­markante persoonlijkheid die binnen de gemeenschap van Staphorst-Rouveen haar mening over vraagstukken­ van maatschappelijke, politieke en religieuze aard op ­buitengewoon integere wijze uitdraagt. Zij zet zich al ­decennia in voor de Nederlands Hervormde Kerk Staphorst, de ­Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) en voor de hulptransporten naar Oost-Europa.

(Bijzondere) Onderscheidingen Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

2/2

Vervolg van (Bijzondere) Onderscheidingen Door de documentaire ‘Houdt God van Vrouwen?’ kreeg haar verhaal ook landelijke aandacht. Daarnaast zijn er 109 Koninklijke onderscheidingen (92 mannen en 17 vrouwen) bij een bijzondere gelegenheid uitgereikt. In een aantal gevallen heb ik namens de ­Koningin – en sinds 30 april namens de Koning – de onderscheiding persoonlijk mogen opspelden. Bijvoorbeeld aan de heer A.J. Flierman die benoemd werd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau bij zijn afscheid als voor­zitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn inzet voor de Universi­teiten Twente en Maastricht, zijn inzet voor de werk­gelegenheid in de regio’s rond de universi­teiten en voor zijn inspanningen om de samen­ werking tussen kennis­instellingen, overheid en bedrijfs­ leven te stimuleren. Helaas is mijn wens van een meer evenwichtige spreiding over mannen en vrouwen en meer jongeren bij de lintjes nog niet vervuld. Ik blijf hiervoor bij de burgemeesters aandacht vragen.

(Bijzondere) Onderscheidingen Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

“ In de omgang met klachten en bezwaren moeten we ons niet blind staren op het voeren van juridische procedures.”

Klachten en bemiddeling In 2013 zijn er bij Gedeputeerde Staten 559 bezwaar­ schriften ingediend tegen besluiten van het college. Dat zijn er aanzienlijk meer dan wat we gewend zijn. Normaal ­ontvangen Gedeputeerde Staten ongeveer 170 bezwaarschriften per jaar. De toename komt voor een deel door de grote hoeveelheid vergunningen op grond van de N ­ atuurbeschermingswet 1998 die zijn afgegeven. Ook tegen afgewezen subsidies en ontheffingen, en tegen verkeers­besluiten zijn veel meer bezwaren ingediend dan gebruikelijk (ongeveer 175). Bij de behandeling van bezwaar­schriften en klachten proberen we altijd zoveel ­mogelijk te komen tot een bevredigende oplossing in ­onderling overleg, in plaats van een juridische beslissing op het bezwaarschrift. Deze aanpak noemen we de Methode Overijssel. Die passen we al meer dan 10 jaar met succes toe.

Klachten en bemiddeling Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

Vervolg van Klachten en bemiddeling Enkele cijfers: • er zijn 66 bezwaarschriften uit 2012 afgehandeld en 320 uit 2013 (totaal 386); • van de bezwaarschriften is ongeveer 15% gegrond of gedeeltelijk gegrond verklaard. In die gevallen is een ­herstelbesluit genomen; • in 40% van de gevallen is een oplossing gevonden, zodat het bezwaarschrift is ingetrokken. 45% van de ­bezwaarschriften is niet-ontvankelijk of ongegrond ­verklaard; • er zijn in 2013 zes klachten ingediend over de bejegening die burgers uit Overijssel hebben ondervonden van de ambtenaren van de provincie. Daarvan zijn er nog vier in behandeling. Eén klacht was ongegrond en één

is ­ingetrokken;

• ten slotte wordt er jaarlijks circa 25 keer een beroep gedaan op mijn ombudsfunctie en heb ik acht keer een verzoek om voorlopige voorziening ontvangen op grond van de Wet werk en bijstand. Burgers in Overijssel vragen soms mijn aandacht voor een probleem dat zij hebben met de overheid of specifiek met het niet ontvangen van een bijstandsuitkering. Met toepassing van de Methode Overijssel tracht ik het conflict uit de juridische sferen te halen en de relatie tussen burger en overheid weer te herstellen. Ik heb dit jaar geen voorlopige voorziening hoeven te treffen.

Klachten en bemiddeling Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

“ Ik vind het een eer om op verschillende plekken in Overijssel uitgenodigd te worden. De verhalen die ik daar opdoe helpen mij om Overijssel beter te besturen.”

Toespraken en Agenda Naast mijn werk als voorzitter van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, vind ik het belangrijk om regelmatig ­tussen de inwoners van Overijssel te staan. Om te horen wat er speelt en om te delen in hun vreugde en verdriet. Ik vind het daarom een eer om op verschillende plekken uitgenodigd te worden om een opening te verrichten, een toespraak te houden of om een prijs of onderscheiding uit te reiken. Ik probeer mijn aandacht zoveel mogelijk te ­spreiden over de provincie en de diverse organisaties. Dan kan het gebeuren dat ik ’s ochtends aanwezig ben bij een bestuurdersdag, ’s middags een museum open en ’s avonds een jeugdconcours bezoek. De ontmoetingen en verhalen die ik daardoor opdoe, helpen mij om Overijssel beter te besturen en ook aan de rest van Nederland te ‘verkopen’. Mijn agenda en toespraken kunt u online inzien: www.overijssel.nl/agendacdk en www.overijssel.nl/toespraken

Toespraken en Agenda Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

“ Nederland is jarig. 200 jaar! Vrij en verbonden door gelijke rechten en plichten. Laten we dat samen vieren.”

1/3

200 jaar Koninkrijk Eén van mijn nevenfuncties is die als voorzitter van het ­Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk. In die rol ben ik onder de indruk geraakt van de motivatie van talloze mensen en organisaties die zich vrijwillig inzetten om deze viering vorm te geven. Al die vrijwilligers en organisaties beseffen dat de verworvenheden van 200 jaar Koninkrijk niet vanzelfsprekend zijn en willen dit uitdragen. “Als we in Nederland gezamenlijk verder willen, dan moeten we wel elkaar volledig erkennen. Iedereen, van welke laag of kleur dan ook. Dat moeten we ook doorgeven aan onze kinderen.” Dit citaat was de motivatie van Typhoon om met zijn talent bij te dragen aan de viering van 200 jaar Koninkrijk. Op 30 november 2013 ging de viering van start met een nagespeelde landing van prins Willem Frederik op het strand van Scheveningen, een Koninkrijksconcert en een bijeenkomst in de Ridderzaal met diverse sprekers en a ­ rtiesten.

200 jaar Koninkrijk Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

2/3

Vervolg van 200 jaar Koninkrijk Voor het Koninkrijksconcert mocht Overijssel 50 inwoners uitnodigen. Ik heb de Overijsselaars opgeroepen zich met een motivatie op te geven. Bij de selectie van de belang­stellenden heb ik daarnaast gekeken naar een ­ goede s ­ preiding over de provincie, leeftijd en geslacht. Verder g ­ even we de komende twee jaar inhoud aan de viering door middel van zes nationale evenementen. Het verhaal van Typhoon “Ik kreeg de opdracht om een lied te schrijven rondom het thema ‘internationale oriëntatie’. Mijn doel was om een ­eerlijke song te maken en zowel de mooie momenten te ­beschrijven, als ook de gebeurtenissen in de geschiedenis van Nederland waar we minder trots op zijn. Twee weken onderzoek gingen vooraf om de juiste gelaagdheid erin te krijgen. Om ervoor te zorgen dat je voelt en hoort dat er wat achter zit. Daarvoor heb ik de tijdlijn van Nederland vanaf 1400 doorgespit. Ik had vierkante ogen na afloop! Ik was benieuwd naar de vraag wie we als Nederland zijn en waar we staan. Dat wilde ik benoemen. We zijn zo mooi met elkaar, zo’n prachtig land! Alleen zet de politiek vaak meer in op verdeeldheid.

200 jaar Koninkrijk Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

3/3

Vervolg van 200 jaar Koninkrijk Ik vind het belangrijk om bruggen te b ­ ouwen en de ­verbinding te zoeken. Dat levert dan zinnen op als: “Wij, wordt bepaald door waar we gaan, niet waar we waren houd de macht bij het volk, laat de angst varen.” Ik ben geboren met die maatschappelijke betrokkenheid. Ik heb altijd moeite met onrecht gehad. Daarom wil ik mijn stem gebruiken om mijzelf uit te spreken. Ik ben Neder­lander en voel mij ook zo, maar ben mijzelf ook erg bewust dat ik zo’n beetje de hele multiculturele samen­ leving in mijn genen meedraag. Mijn overgrootmoeder is nog op een slavenplantage in Suriname opgegroeid en daarnaast heb ik Chinees, Javaans, Indiaans, Afrikaans en Joods bloed door de aderen stromen! Ik vond het belangrijk om de mensen van overzee te ­vertegenwoordigen, zeker in deze tijd van polarisatie. Ik stond daar niet voor mijzelf. Van tevoren vroeg ik mijzelf wel af wat ik mij op de hals had gehaald, maar toen ik daar ­eenmaal stond was het heel ontspannen. Ik stond ­helemaal achter datgene wat ik zou brengen. Na afloop heb ik enorm veel positieve reacties gekregen. Het internet ontplofte! Het mooiste was dat ik reacties kreeg van ­mensen die ­zeiden dat ze zich weer trots voelden om N ­ ederlander te zijn!”

200 jaar Koninkrijk Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

1/2

De viering in 2014 en 2015 Op 30 november 2013 vierden we dat prins Willem Frederik­ van Oranje Nassau in Scheveningen voet op Nederlandse bodem zette, als symbool van de herwonnen vrijheid na de Franse bezetting. Dat was het begin van een proces dat twee jaar later zou leiden tot de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden. In de jaren 1813-1815 is het fundament gelegd voor het land dat we in de tweehonderd jaar erna hebben ­opgebouwd. Daarom duurt de viering voor het eerst twee jaar. Elke vijftig jaar vieren we de herwonnen onafhankelijkheid van ons Koninkrijk. Tijdens de viering staan we stil bij ons gezamen­lijk verleden, heden en toekomst. Het is een feest waarin we vieren dat we vrij en verbonden zijn door g ­ elijke rechten en plichten. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. We mogen trots zijn op wat we samen hebben ­bereikt, maar moeten dat ook samen onderhouden. En wel in het hele Koninkrijk. Immers, “verworvenheden zijn geen zekerheden!”

De viering in 2014 en 2015 Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

2/2

Vervolg van De viering in 2014 en 2015 Die verworvenheden staan centraal tijdens zes nationale vieringen. Daarnaast wil ik u allemaal uitnodigen om aan te sluiten met eigen initiatieven. Bijvoorbeeld door de nationale compositie van Carl Wittrock ten gehore te brengen. Bekijk het programma op www.200jaarkoninkrijk.nl/content/achtergrond#evenementen

De viering in 2014 en 2015 Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013


Jaarverslag CdK 2013

Colofon Tekst Provincie Overijssel Tekstbureau Kroes Ontwerp & technische realisatie Provincie Overijssel Reclamebureau Circuit Fotografie Raymond van Olphen Job Boersma Rinus Baayens, Universiteit Twente, foto onderscheiding de heer A.J. Flierman Wehkamp.nl, foto de heer P. Nijhof Jeroen van der Meyde, foto’s 200 jaar Koninkrijk

Colofon Jaarverslag Commissaris van de Koning 2013

Jaarverslag Commissaris van de koning Ank Bijleveld 2013 Overijssel  

Het jaarverslag van CdK Ank Bijleveld over het jaar 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you