Page 1

B 626

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013


Bijlagen

Bijlagen

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

627


Bijlage 1 - incidentele lasten en baten Specificatie incidentele baten

( x â‚Ź 1.000) Begroting 2013

Realisatie 2013

Saldo 2013

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

2.591

493

2.903

636

312

143

150

-

150

-

-

-

55

55

12

12

-43

-43

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (KvO)

120

120

146

146

26

26

Kaderrichtlijn water; implementatie EU-richtlijn

118

118

97

97

-21

-21

10

-

35

-

25

-

1.105

-

977

-

-128

-

500

200

953

381

453

181

Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Rente SVN Startersleningen Ruimte voor de Rivier

Inkomensoverdrachten, overig Grondwaterheffing (â‚Ź 1 miljoen) + overig Dividend Vitens Rente achtergestelde lening Vitens Kerntaak 2. Milieu en energie Rente lening Aardwarmte Koekoekspolder Vrijval Vz. lening Aardwarmte Koekoekspolder Rente Energieleningen Bijdrage adviescommissie energiefonds

533

-

533

-

-

-

75.054

45.703

89.039

57.169

13.985

11.466

180

-

185

-

5

-

-

-

400

-

400

-

581

-

332

-

-249

-

-

-

59

-

59

-

Asbest van het dak

-

-

190

190

190

190

Dividend Wadinko N.V.

-

-

300

300

300

300

Dividend energiegerelateerde deelnemingen

22.821

9.969

22.821

9.970

-

1

Rente energiegerelateerde deelnemingen

15.475

-

17.802

-

2.327

-

11

-

11

-

-

-

3.200

3.200

4.932

4.932

1.732

1.732

Baten heffing Nazorg stortplaatsen Doeluitkering NaNOV Vrijval voorziening Nanov - omzetting naar DU

853

853

853

853

-

-

Overige baten kerntaak 2

342

228

394

191

52

-37

Baten ontgrondingen Doeluitkering bodemsanering Vrijval voorziening Bosa - omzetting naar DU Overige baten bodemsanering Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Doeluitkering natuurbeheer Rietteeltsector Doeluitkering ILG Doeluitkering garantieleningen EHS

138

-

27

-

-111

-

6.816

6.816

15.681

15.681

8.865

8.865

24.637

24.637

24.637

24.637

-

-

-

-

415

415

415

415

54.946

54.946

55.704

55.704

758

758

50

50

50

50

-

-

722

722

722

722

-

-

54.174

54.174

54.174

54.174

-

-

-

-

224

224

224

224

Bijdrage kosten commissie van deskundigen Engbertsdijksvenen en Wierdense Veld

-

-

32

32

32

32

Overige baten

-

-

30

30

30

30

Nationaal Landschap IJsseldelta

-

-

151

151

151

151

Doeluitkering Gooiermars

-

-

321

321

321

321

Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV

49.406

1.030

50.188

1.375

782

345

Brede doeluitkering verkeer & vervoer

44.251

-

42.404

-

-1.847

-

3.990

-

5.111

-

1.121

-

Overige baten wegbeheer (incl. DPI)

688

553

2.249

951

1.561

398

Bijdragen partners ROVO

477

477

409

409

-68

-68

-

-

15

15

15

15

Bijdragen overheden Regiotaxi

Vrijval doeluitkering Quick-wins binnenvaart

628

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013


Bijlagen

Specificatie incidentele baten

( x â‚Ź 1.000) Begroting 2013

Kerntaak 5. Regionale economie

Realisatie 2013

Saldo 2013

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel 74

790

716

866

790

76

Overige baten

-

-

41

41

41

41

Innovatiefonds Overijssel

-

-

33

33

33

33

Overige ink. overdrachten (SER Overijssel)

74

-

76

-

2

-

Vrijval voorziening Europese programma's

716

716

716

716

-

-

Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

-

-

10

10

10

10

Cultuur en Ruimte

-

-

10

10

10

10

228

91

238

77

10

-14

36

36

36

36

-

-

Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur Overijssels Bestuur 20xx - KvO Overige inkomensoverdrachten lobby Den Haag

40

-

59

-

19

-

BI | Economie (ov. ink. ov.)

51

-

62

-

11

-

BI | Omgevingskaart (ink. ov. ov.)

46

-

-

-

-46

-

-

-

29

-

29

-

55

55

41

41

-14

-14

-

-

11

-

11

-

kerntaken

118.920

-

123.105

-

4.185

-

Doeluitkering jeugdzorg

117.893

-

121.428

-

3.535

-

27

-

23

-

-4

-

BI | Algemeen en bestuur BI | Trendbureau - KvO Overige baten Kerntaak 7 Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige niet-

Overige baten PBCf Schadevergoedingen

155

-

1

-

-154

-

Baten interne producten (excl. DPI)

845

-

1.653

-

808

-

Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen

406

138

497

192

91

54

Baten grondverkopen

268

-

305

-

37

-

-

-

70

70

70

70

138

138

138

138

-

-

Bijdragen IJssel-Vechtdelta Vrijval voorziening resultaten gebiedsexploitaties

-

-

-16

-16

-16

-16

Algemene dekkingsmiddelen en financiering

Overige baten Kerntaak 9

664.775

437.199

621.213

393.617

-43.562

-43.582

Subtotaal financiering

333.824

107.054

342.035

115.191

8.211

8.137 6.768

Rente langlopend uitgezette middelen

50.965

1.106

57.573

7.875

6.608

Bespaarde rente over beklemming ADR

13.870

-

13.870

-

-

-

Bespaarde rente

54.635

54.635

54.635

54.635

-

-

Uitkering Provinciefonds (AU+Ontwikkel)

65.592

-

66.426

-

834

-

Uitkering Provinciefonds (Decentralisatieuitkeringen)

52.431

51.182

52.431

51.182

-

-

Opcenten motorrijtuigenbelasting

96.200

-

95.657

-

-543

-

131

131

131

131

-

-

Onderuitputting

Deelneming BNG (dividend)

-

-

-57

-

-57

-

Dividend Verkoop Vennootschap B.V.

-

-

1.369

1.369

1.369

1.369

330.951

330.145

279.178

278.426

-51.773

-51.719

9.707

9.707

9.707

9.707

-

-

Subtotaal reserves Reserve Europese programma's Reserve provinciale infrastructuur

5.314

5.314

5.314

5.314

-

-

Reserve waterwegen

5.238

5.238

3.209

3.209

-2.029

-2.029

399

-

400

-

1

-

Reserve startersleningen

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

629


Specificatie incidentele baten

( x â‚Ź 1.000) Begroting 2013

Reserve energiebesparing Reserve Energiefonds Overijssel Reserve reconstructie Reserve beheersing fiscale risico's Egalisatiereserve ILG

Realisatie 2013

Saldo 2013

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

5.571

5.164

2.977

2.625

-2.594

-2.539

50

50

54

54

4

4

500

500

464

464

-36

-36

1.000

1.000

1.000

1.000

-

-

45.063

45.063

41.086

41.086

-3.977

-3.977

Reserve bodemsanering 2010 - 2014

9.541

9.541

2.956

2.956

-6.585

-6.585

Reserve ISV-3

2.135

2.135

1.981

1.981

-154

-154

Reserve majeure projecten EHS

1.413

1.413

1.413

1.413

-

-

Reserve uitvoering EHS

4.912

4.912

4.343

4.343

-569

-569

Reserve uitvoering Kracht van Overijssel

240.108

240.108

204.274

204.274

-35.835

-35.835

Totaal incidentele baten

967.116

540.316

943.763

509.570

-23.353

-30.746

630

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013


Bijlagen

Specificatie incidentele lasten

( x â‚Ź 1.000) Begroting 2013

Realisatie 2013

Saldo 2013

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

inrichting, waaronder waterbeheer

77.337

74.958

66.312

64.252

11.025

10.705

Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO

69.679

69.679

59.884

59.884

9.795

9.795

Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en

Lasten SVn startersleningen Lasten ISV-3 Lasten Waterkeringen overig

549

-

549

-

-

-

5.106

5.106

4.258

4.258

847

847

5

-

-

-

5

-

Kaderrichtlijn water; implementatie EU-richtlijn

173

173

110

110

63

63

Lasten oppervlaktewaterbeheer

435

-

294

-

142

-

28

-

29

-

-1

-

Kapitaallasten grondwatermeetnet Voorziening besteding grondwaterheffing Lasten Grondwaterbeheer - overig Kapitaallasten aandelen Vitens NV

97

-

89

-

8

-

124

-

38

-

86

-

7

-

3

-

4

-

Kapitaallasten achtergestelde lening Vitens

520

-

520

-

-

-

Lasten ontw. ruimtelijk beleid

592

-

538

-

54

-

22

-

-

-

22

11.897

Lasten ontw. beleid wonen

76.967

64.233

64.873

52.336

12.094

Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO

Kerntaak 2. Milieu en energie

8.675

8.675

6.417

6.417

2.258

2.258

Energiebesparend wonen 2.0

4.753

4.753

2.278

2.278

2.475

2.475

Convenant asbestdaken

1.725

1.725

541

541

1.184

1.184

407

-

270

-

137

-

50

-

70

-

-20

-

Energiepact Greendeals

200

200

184

184

16

16

Overige lasten energie- en klimaatbeleid

177

-

490

-

-313

-

SVN energieleningen - kapitaallasten Energiefonds Overijssel

Kapitaallasten aandelen Enexis Holding N.V.

25

-

25

-

-

-

Kapitaallasten achtergest. lening Enexis N.V.

1.398

-

1.398

-

-

-

Kapitaallasten aandelen Vordering op Enexis B.V. Kapitaallasten bruglening Vord. op Enexis B.V. Stimulering milieukwaliteit - reguliere lasten

1

-

1

-

-

-

8.986

-

8.986

-

-

-

624

-

461

-

163

-

MEVO t.l.v. decentralisatieuitk. PF

1.257

1.257

1.203

1.203

54

54

Incidentele lasten RUD-vorming

1.035

1.035

341

341

694

694

127

-

64

-

63

-

Bijdrage landelijk IPO projectbureau Lasten afvalstoffen Lasten doeluitkering NaNOV Overige lasten geluid Lasten handhaving milieubeheer

352

-

177

-

175

-

4.072

4.054

5.779

5.762

-1.707

-1.708

43

-

22

-

21

-

277

-

234

-

43

-

Lasten vergunningverlening milieubeheer

77

-

229

-

152-

-

Lasten repressieve handhaving

79

-

65

-

14

-

Lasten ontgrondingen

54

-

2

-

52

-

Lasten bodemsanering

42.573

42.534

35.636

35.610

6.937

6.924 -26.019

Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied

54.138

51.234

79.704

77.253

-25.566

Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO

23.700

23.700

23.399

23.399

301

301

Lasten pMJP

25.466

25.466

25.581

25.581

-115

-115

-

-

5.084

5.084

-5.084

-5.084 -21.264

Toevoegingen aan voorziening waarderisico grondvoorraad BBL Afwaardering BBL-gronden binnen EHS Toevoegingen aan voorziening natuurbeleidsplan Duurz. agr. bedrijvigh. - reguliere lasten

-

-

21.264

21.264

-21.264

1.604

-

1.604

-

-

-

192

-

100

-

92

-

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

631


Specificatie incidentele lasten

( x â‚Ź 1.000) Begroting 2013

Real. en beh. EHS - lasten rietteeltsector Weidevogelbeheer t.l.v. doeluitkering Uitvoering groene wetgeving - reguliere lasten

Realisatie 2013

Saldo 2013

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

1.174

1.174

1.087

1.087

87

87

50

50

50

50

-

-

263

-

226

-

37

-

Lasten t.l.v. DU Gooiermars

305

305

308

308

-3

-3

Afronding de Doorbraak

500

500

464

464

36

36

Kapitaallasten Revolving fund Kavelruil

477

-

477

-

-

-

Aanst. en uitv. pMJP / ILG - reguliere lasten

407

39

60

16

347

23

126.934

42.573

119.828

33.372

7.106

9.201

Lasten uit de Reserve uKvO

Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV

28.212

28.212

20.133

20.133

8.079

8.079

Lasten uit de BDU v & v

47.930

700

47.197

700

733

-

35

35

-35

-35

Lasten uit de Reserve regionale bereikbaarheid Lasten uit de Reserve provinciale infrastructuur

5.868

5.868

6.497

6.497

-629

-629

Lasten uit de Reserve waterwegen

6.437

6.437

4.416

4.416

2.021

2.021

399

399

399

399

-

-

20

-

1

-

19

-

Toevoegingen voorziening voorfinanciering Rijksweg 35 Rentelasten Doeluitkering RMF Rentelasten Doeluitkering verbetering N34

545

-

545

-

-

-

Rentelasten Brede doeluitkering verkeer & vervoer

351

-

394

-

-43

-

Kapitaallasten wegen en kunstwerken Onderhoudslasten wegen en kunstwerken Kapitaallasten gladheidsbestrijding Lasten gladheidsbestrijding - regulier Kapitaallasten vaarwegen Onderhoudslasten vaarwegen

9.210

-

9.209

-

1

-

23.242

-

25.542

303

-2.300

-303

188

-

188

-

-

-

1.312

-

2.423

-

-1.111

-

9

-

9

-

-

-

1.825

-

1.600

-

225

-

Lasten ontwikkeling beleid bereikbaarheid

227

-

200

-

27

-

Lasten ROVO uit bijdrage regio Twente

477

477

409

409

68

68

Overige lasten Kerntaak 4

202

-

151

-

51

-

Beter benutten

480

480

480

480

-

-

43.760

40.015

37.311

33.867

6.449

6.148

2.340

2.340

2.265

2.265

75

75

31.030

31.030

24.491

24.491

6.539

6.539

716

716

716

716

-

-

Kerntaak 5. Regionale economie Lasten pMJP Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO Instelling DU Europese programma's Rentelasten DU Europse programma's Lasten EU-programma's t.l.v. Res. EU-progr.

14

-

14

-

-

-

4.707

4.707

4.969

4.969

-262

-262

Toeristische produktontw. - reguliere lasten

54

-

15

-

39

-

Toeristische infrastructuur - reguliere lasten

1.488

-

1.498

-

-10

-

Kapitaallasten Oost N.V.

76

-

75

-

1

-

Kapitaallasten Ontw. mij. Zuiderzeehaven

32

-

32

-

-

-

Stimulering innovatie - Pieken in de Delta

1.222

1.222

-

-

1.222

1.222

999

-

912

-

87

-1.426

Stimulering innovatie - reguliere lasten Toevoeging aan voorziening resultaten gebiedsexploitaties Ruimte voor ondernemen - reguliere lasten Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO Rijksmuseum Twenthe Overige lasten Kerntaak 6

632

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

-

-

1.426

1.426

-1.426

1.082

-

898

-

184

-

27.426

6.053

27.125

5.762

301

291

5.996

5.996

5.702

5.702

294

294

20

20

20

20

-

-

21.410

37

21.403

40

7

-3


Bijlagen

Specificatie incidentele lasten

( x â‚Ź 1.000) Begroting 2013

Realisatie 2013

Saldo 2013

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur

5.563

1.292

5.149

1.180

414

112

Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO

1.292

1.292

1.180

1.180

112

112

Reguliere lasten Kerntaak 7

4.271

-

3.969

-

302

-

229.255

16.384

226.008

13.825

3.247

2.559

10.582

10.582

10.016

10.016

566

566

341

-

323

-

18

-

3.274

-

3.267

-

7

-

462

462

307

307

155

155

Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige nietkerntaken Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO Lasten sociale kwaliteit Lasten steunfunctietaken Kulturhusen t.l.v. Egalisatiereserve ILG Lasten t.l.v. DU Jeugdzorg

117.893

-

121.428

-

-3.535

-

Rentelasten DU Jeugdzorg

123

-

123

-

-

1.841

4.800

4.800

2.959

2.959

1.841

Lasten Jeugdzorg t.l.v. prov. middelen

Lasten Jeugdzorg t.l.v. Reserve uKvO

152

-

151

-

1

-

Transitiekosten Jeugdzorg

150

150

150

150

-

-

13

-

30

-

-17

-

Lasten Bezwaar en beroepschriften Lasten relatiegeschenken, kerstpakketten, eindejaarsfeest Lasten interne comm. en personeelsblad Lasten juridische advisering

101

-

86

-

15

-

46

-

44

-

2

-

77

-

37

-

40

-

375

-

232

-

143

-

25.763

-

23.818

-

1.945

-

159

-

128

-

31

-

Primaire voorzieningen Provinciale Staten

784

-

802

-

-18

-

Gedeputeerde Staten

769

16

-

Verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen Lasten interne producten (excl. DPI) Provinciale Staten

753

Toevoegingen Voorziening APPA

450

-

911

-

-461

-

Centraal budget en overhead

661

-

89

-

572

-

-

-

1.600

-

-1.600

-

783

-

149

-

634

-

61.107

-

58.212

-

2.895

-

390

390

393

393

-3

-3

Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen

44.033

42.754

38.045

36.861

5.988

5.893

Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO

41.545

41.545

35.422

35.422

6.123

6.123

1.139

1.139

1.133

1.133

6

6

-

-

269

269

-269

-269

1.349

70

1.221

37

128

33

531.382

472.821

524.334

470.579

7.048

2.242

58.136

-

53.790

206

4.346

-206

-

-

206

206

-206

-206

Voorziening reorganisatie Streefbeeld coalitie Personeelsgebonden kosten Overige tijdelijke personeelsbudgetten

Nationaal landschap Noordoost-Twente ten laste van de Egalisatiereserve ILG Toevoeging aan voorziening resultaten gebiedsexploitaties Meerjaren investeringsprogramma grondzaken Algemene dekkingsmiddelen en financiering Subtotaal financiering Advieskosten afwikkeling SPV's Essent Kapitaallasten aandelen PBE B.V.

1

-

1

-

-

-

Kapitaallasten aandelen CBL B.V.

2

-

2

-

-

-

1

-

1

-

-

-

Afschrijvingen agio obligatieportefeuille

Kapitaallasten aandelen CSV B.V.

10.707

-

11.058

-

-351

-

Financieringslasten obligatieportefeuille

49.668

-

49.667

-

1

-

7

-

7

-

-

-

Deelneming BNG (dividend)

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

633


Specificatie incidentele lasten

( x â‚Ź 1.000) Begroting 2013 Totaal

Onderuitputting algemeen Onvoorzien - regulier Subtotaal reserves Reserve Europese programma's Reserve reconstructie Reserve regionale bereikbaarheid

Realisatie 2013

Incidenteel

Totaal

-2.500

-

250

-

473.246 4.141

Saldo 2013

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

-7.152

-

4.652

-

-

-

250

-

472.821

470.544

470.373

2.702

2.448

4.141

4.141

4.141

-

-

41

41

41

41

-

-

166

166

158

158

8

8

Reserve provinciale infrastructuur

770

770

770

770

-

-

Reserve waterwegen

343

343

343

343

-

-

Egalisatiereserve ILG

28.711

28.711

26.271

26.271

2.440

2.440

109

109

109

109

-

-

Reserve startersleningen Reserve energiebesparing

4.425

4.000

4.171

4.000

254

-

Reserve herstructurering bedrijventerreinen

2.354

2.354

2.354

2.354

-

-

11.393

11.393

11.393

11.393

-

-

313

313

313

313

-

-

321.273

321.273

321.273

321.273

-

-

5.000

5.000

5.000

5.000

-

-

94.207

94.207

94.207

94.207

-

-

1.216.795

812.317

1.188.689

789.287

28.106

23.030

Reserve bodemsanering 2010 - 2014 Reserve ISV-3 Reserve uitvoering Kracht van Overijssel Reserve Energiefonds Overijssel Uitvoeringsreserve EHS (I) Totaal lasten

634

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013


Bijlagen

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

635


Bijlage 2 - SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa

Departement

Nummer

Specifieke uitkering

Juridische grondslag

Ontvanger

I&M

E3

Subsidieregeling sanering verkeersla-

Subsidieregeling sanering verkeers-

Provincies, gemeenten en gemeenschap-

waai (inclusief bestrijding spoorweg-

lawaai

pelijke regelingen (Wgr)

Tijdelijke subsidieregeling Innovatie足

Tijdelijke subsidieregeling innovatie足

Provincies en gemeenten

programma Mooi Nederland

programma Mooi Nederland

Nationaal Samenwerkingsprogramma

Subsidieregeling programmafinancie-

Luchtkwaliteit (NSL)

ring lokale luchtkwaliteitsmaatregelen

lawaai)

I&M

I&M

E10

E11

Provincies

en Besluit milieusubsidies

I&M

636

E27

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)

Provincies en stadsregio's (Wgr+)


Bijlagen

Indicatoren Hieronder per regel één

Besteding (jaar T) ten

Overige bestedingen

beschikkingsnummer en in laste van rijksmiddelen

Eindverantwoording Ja / Nee Kosten ProRail (jaar T) als

(jaar T)

bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste

de kolommen ernaast de

van rijksmiddelen

verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E3 / 01

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicatornummer: E3 / 04

Indicatornummer: E3 / 05

Indicatornummer: E3 / 02

Indicatornummer: E3 / 03

1

BSV 2011056760

€ 1.110.000

€0

Nee

€0

2

BSV 2010028491

€ 42.076

€0

Nee

€0

3

BSV 2010030859

€ 152.114

€0

Nee

€0

4

BSV 2009050685

€ 255.330

€0

Nee

€0

5

BSV 2010016036

€ 209.700

€0

Ja

€0

6 IenM/BSK-2013/244163

€ 187.965

€0

Nee

€0

7

BSV 2011043678

€ 757.732

€0

Nee

€0

8

BSV 2011036964

€ 147.256

€0

Ja

€0

9

LMV 2006307204

€0

€0

Ja

€0

10

BSV 2011051559

€ 632.200

€0

Nee

€0

11

BSV 2010017690

€ 815.000

€0

Nee

€0

Hieronder per regel één

Besteding (jaar T)

beschikkingsnummer en in

Eindverantwoording

Cumulatieve bestedingen

Ja /Nee

tot en met (jaar T)

de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicatornummer: E10 / 01

Indicatornummer: E10 / 02 Indicatornummer: E10 / 03 Indicatornummer: E10 / 04

1

Aard controle n.v.t.

IPMNS1003BXSBU

€ 2.103

Besteding (jaar T) ten laste

Besteding (jaar T) ten laste

Aard controle n.v.t.

Ja

€ 2.103

Besteding (jaar T) ten laste

Teruggestort / verrekend in Eindverantwoording

Besteding (jaar T) ten

(jaar T) in verband met niet Ja / Nee

van rijksmiddelen (exclusief van eigen middelen

van bijdragen door derden laste van rentebaten

besteding uit ontvangen

= contractpartners (niet

medeoverheid op door Rijk uitgevoerde maatregelen

Rijk of medeoverheid)

verstrekte bijdrage NSL

Aard controle R

Aard controle R

rente opbrengsten) Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E11 / 01

Indicatornummer: E11 / 02 Indicatornummer: E11 / 03 Indicatornummer: E11 / 04 Indicatornummer: E11 / 05 Indicatornummer:

Aard controle R

Aard controle n.v.t. E11 / 06

-€ 69.551 Eindsaldo / -reservering

€ 1.005.000 Rentebaten (jaar T)

(jaar T-1)

€0

€0

€0

Nee

Ontvangen BDU-bijdrage

Terugbetaling door derden Besteding (jaar T)

Correctie over

V&W (jaar T)

vanuit BDU-bijdrage ver-

besteding (T-1)

strekte middelen in (jaar T) Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

637


Departement

Nummer

Specifieke uitkering

Juridische grondslag

Ontvanger

EZ

F3

Verzameluitkering EZ

Regeling verzameluitkering

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

VWS

638

H8

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau

Wet op de jeugdzorg (art. 37) en

Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Regeling bekostiging jeugdzorg 2009

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

Provincies en stadsregio’s (Wgr+)


Bijlagen

Indicatoren Indicatornummer: E27 / 01

Indicatornummer: E27 / 02 Indicatornummer: E27 / 03 Indicatornummer: E27 / 04 Indicatornummer: E27 / 05 Indicatornummer: E27 / 06

€ 60.226.433

€ 394.162

€ 38.385.000

€ 71.948

€ 42.475.275

€0

Eindsaldo / -reservering (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: E27 / 07 € 56.602.268 Individuele bestedingen

Individuele bestedingen

(jaar T) die meer dan 20%

(jaar T) die meer dan 20%

van de totaal ontvangen

van de totaal ontvangen

BDU bedragen

BDU bedragen

Omschrijving

Bedrag

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicatornummer: E27 / 08

Indicatornummer: E27 / 09

1

Busconcessie

€ 17.180.109

Midden-Overijssel Besteding (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: F3 / 01 € 126.000 Aantal Onder toezichtstel-

Aantal OTS (jaar T-1),

Aantal voorlopige voogdij

ling (OTS), (jaar T-1)

overig

(jaar T-1)

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Indicatornummer: H8 / 01

Indicatornummer: H8 / 02

Indicatornummer: H8 / 03

Aantal voogdij (jaar T-1)

Aantal jeugdreclassering

Aantal samenloop

(jaar T-1)

(jaar T-1)

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Indicatornummer: H8 / 04

Indicatornummer: H8 / 05

Indicatornummer: H8 / 06

1.139

2.279

13

854

490

98

Aantal scholing- en

Besteding (jaar T) aan

Besteding (jaar T) aan stich- Besteding (jaar T)

Begeleiding (jaar T-1) (ITB),

trainingsprogramma's (STP)

stichting die een Bureau

ting, die een Bureau Jeugd-

harde kern

(jaar T-1)

Jeugdzorg in stand houdt -

zorg in stand houdt - deel

deel justitietaken

taken Bureau Jeugdzorg en

Aantal Individuele Traject

Aantal ITB (jaar T-1), Criem

aan zorgaanbod

subsidie Bureau Jeugdzorg Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: H8 / 07

Indicatornummer: H8 / 08

Indicatornummer: H8 / 09

Indicatornummer: H8 / 10

Indicatornummer: H8 / 11

Indicatornummer:

363

0

€ 36.746.100

€ 13.722.000

H8 / 12 139

Aantal afmeldingen (jaar

Omvang egalisatiereserve

T-1) aan het LBIO door

T-1) aan het LBIO door

jeugdzorg per 31 december Nee

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg

(jaar T)

Aard controle D2

Aard controle D2

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: H8 / 13

Indicatornummer: H8 / 14

Indicatornummer: H8 / 15

Indicatornummer: H8 / 16

960

€ 6.549.115

959

€ 70.960.416

Eindverantwoording Ja /

Aantal aanmeldingen (jaar

Nee

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

639


Bijlage 3 - Jaarverslag 2013 kwaliteitseisen milieuhandhaving 1. Inleiding Voor u ligt de jaarrapportage voor de handhaving van de milieuwetgeving binnen de provincie Overijssel. Deze jaarrapportage geeft inzicht in de uitvoering van de vergunningverlening en de handhaving, zoals gepland in het Jaarprogramma vergunningverlening en handhaving 2013. Bij het opstellen van deze jaarrapportage zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De in het Jaarprogramma 2013 opgenomen tabellen met de uit te voeren vergunningverlenings- en handhavingswerkzaamheden zijn het referentiepunt. Centrale vraag voor dit jaarverslag is: ‘Is uitgevoerd wat daarin als voornemen is opgenomen?’ 2. In deze jaarrapportage wordt ingegaan op de uitvoering van de handhavingstaken conform het besluit kwaliteitseisen. 3. De verantwoording over de vergunningverlening en de uitgevoerde projecten is dit jaar eveneens in deze rapportage opgenomen. In de volgende paragrafen zijn de verwachte (geprognosticeerde) en gerealiseerde werkzaam­ heden per activiteit, wet en branche opgenomen.

2. Geprognosticeerde en gerealiseerde werkzaamheden vergunningverlening In deze bijlage zijn in diverse tabellen de gerealiseerde aantallen en de planning voor 2013 opgenomen. Deze komen voort uit het jaarprogramma vergunningverlening en handhaving 2013 (PS/2013/435).

Actualiteit verleende vergunningen

2012

Planning 2013

Resultaat 2013

Percentage van verleende vergunningen / ontheffingen dat actuele regels bevat voor de:

100%

100%

100%

80%

80%

80%*

• Waterwet • Omgevingsverordening Overijssel 2009, onderdeel grondwaterbescherming • Ontgrondingenwet • Flora- en faunawet • Natuurbeschermingswet • Wet Bodembescherming • Wet milieubeheer / Wabo (veiligheidsvoorschriften risicobedrijven) • Drank- en horecawet • Vuurwerkbesluit • Wet Luchtvaart • Wet hygiëne en veiligheid bad- en zweminrichtingen Percentage van verleende vergunningen dat actuele regels bevat voor de: • Wet Milieubeheer / Wabo (overige inrichtingen)

* Door de wijzigende wet- en regelgeving is het lastig het percentage van de verleende vergunningen voor bedrijven die niet onder de categorie ‘risicobedrijven’ vallen in een getal uit te drukken. Ten eerste is door de komst van de Wabo het bevoegde gezag voor een aantal bedrijven overgegaan van de provincie naar de gemeente. Als provincie hebben we dan nog slechts een deelbevoegdheid voor het onderdeel milieu. Daarnaast is een gedeelte van de actualisatie al gere­ aliseerd doordat het Activiteitenbesluit op meer bedrijven en activiteiten van toepassing is geworden. Dit betekent dat de algemene eisen en voorschriften uit het Activiteitenbesluit (geheel of deels) in de plaats komen van de voorschriften in de vergunning. Het Activiteitenbesluit biedt echter wel de mogelijkheid tot het opstellen van maatwerkvoorschriften. Dit kan beschouwd worden als een vorm van actualisatie.

640

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013


Bijlagen

Beoordeling op actualiteit De vergunningen van de risicobedrijven zijn voor wat betreft de veiligheidsvoorschriften actueel. Bij overige bedrijven worden de verleende vergunningen één keer in de vijf jaar beoordeeld op actualiteit. In de praktijk betekent dit dat jaarlijks 1/5 deel van het inrichtingenbestand beoordeeld wordt en zo nodig aangepast. Dat is dit jaar ook gebeurd en heeft geresulteerd in: • 18 x maatwerk. • 7 x revisering van een vergunning. • 2 x ambtshalve wijziging van een vergunning.

Tijdigheid verleende vergunningen Percentage beschikkingen binnen de wettelijke termijn voor de:

2012

Planning 2013

Resultaat 2013

93%

100%

96%

• Waterwet • Ontgrondingenwet • Natuurbeschermingswet • Flora- en faunawet • Omgevingsverordening Overijssel 2009, onderdeel grondwaterbescherming • Wet Bodembescherming • Geluidhinder (hogere grenswaarde) • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden • Wet Milieubeheer / Wabo • Vuurwerkbesluit • Wet Luchtvaart

Percentages voor de afzonderlijke wetten Wet

Buiten termijn

Flora- en faunawet

Binnen termijn

Totaal

% Binnen termijn 93%

1

13

14

Natuurbeschermingswet

43

785

828

95%

Grondwaterbescherming

0

1

1

100%

Waterwet

0

10

10

100%

Wet Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)

1

6

7

86%

Milieu alle

10

379

389

97%

0

14

14

100%

55

1208

1.263

96%

Ontgrondingenwet Totaal

Toelichting Wet milieubeheer / Wabo Er zijn 10 vergunningen / ontheffingen buiten de termijn verleend. Dit is onder andere veroorzaakt door de complexiteit van de aanvraag, de noodzakelijke afstemming met andere procedures en / of te laat ontvangen adviezen van andere overheden. Daar waar vergunningen van andere overheden te laat werden ontvangen, is een gesprek aangegaan om afspraken te maken over verbetering.

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

641


Beschikkingen Wet milieubeheer / Wabo

Resultaat 2012

Planning 2013

Resultaat 2013

Vergunningen / Verklaring van geen bedenkingen VVGB’s (uitgebreid)

46

50

63

Mededelingen, proefnemingen, beoordelingen / goedkeuringen, stortverzoeken etc.

30

40

67

Ontbrandingstoestemmingen

58

50

54

Reguliere procedures

68

70

80

Ambtshalve wijzigingen / maatwerk

28

25

20

71

70

104

1

2

1

1

-

-

4

-

-

Wet Luchtvaart • Ontheffingen • Luchthavenregeling Wet Geluidhinder Wet geluidhinder, vaststelling hogere grenswaarde Drank- en horecawet Vergunningen

Toelichting De productie is conform het aantal aanvragen / verzoeken. Dit is niet gelijk aan de planning 2013, maar dit heeft te maken met een inschatting aan het begin van het jaar die anders uitpakt dan verwacht. In 2013 is een groot aantal Energie Efficiency Plannen (EEP) beoordeeld. Dit moet bij de desbetreffende MJA-bedrijven bedrijven 1 keer in de 4 jaar gebeuren.

Vergunningverlening Boswet Minister adviseren over alle meldingen velling

Resultaat 2012

Planning 2013

Resultaat 2013

465

350

419

85

50

107

Resultaat 2012

Planning 2013

Resultaat 2013

15

15

14

Minister adviseren over alle verzoeken over compensatie en ontheffingen

Vergunningverlening Flora- en faunawet Alle verzoeken om ontheffing

Toelichting Alle ontvangen ontheffingsverzoeken zijn afgehandeld.

642

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013


Bijlagen

Vergunningverlening Natuurschoonwet

Resultaat 2012

Planning 2013

Resultaat 2013

91

50

147

5

25

7

Resultaat 2012

Planning 2013

Resultaat 2013

Afhandelen van alle aanmeldingen / beoordelingen vergunningplicht1

120

100

99

Afhandelen van alle vergunningaanvragen

703

900

828

Verklaringen van geen bedenkingen

198

100

93

Adviezen aan DR over alle verzoeken met betrekking tot rangschikking Natuurschoonwetlandgoederen Adviezen aan DR over verklaringen voorÂŹgenomen handelingen en mutaties op bestaande Natuurschoonwet-land-goederen

Vergunningverlening Natuurbeschermingswet

Aanmeldingen betreffen gemelde activiteiten of aanvragen, waarvan de vergunningsplicht nog beoordeeld moet worden (verzoeken beoordeling vergunning­ plicht). Vergunningsplichtige aanmeldingen worden vervolgens afgehandeld als vergunningsaanvraag.

1

Toelichting Afgehandelde vergunningaanvragen in 2013 760 Natuurbeschermingsvergunningen verleend 5 geweigerde vergunningen 11 aanvragen ingetrokken 52 aanvragen buiten behandeling gelaten wegens onvolledige aanvragen Naast deze aanvragen zijn ook verzoeken om Verklaringen van geen gedenkingen in het kader van omgevingsvergunningverlening afgehandeld: 32 verklaring verleend 13 verzoeken ingetrokken 48 adviezen dat geen verklaring nodig is

Vergunningverlening Ontgrondingenwet

Resultaat 2012

Planning 2013

Resultaat 2013

0

1

0

Afgehandelde aanvragen functionele ontgrondingen

14

15

14

Meldingen

19

20

25

Afgehandelde aanvragen multifunctionele ontgrondingen

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

643


Ontheffing verlening WHVBZ

Resultaat 2012

Planning 2013

Resultaat 2013

Afgehandelde ontheffingsaanvragen

5

5

4

Afgehandelde kennisgevingen en adviezen over nieuwe installaties

5

15

12

Resultaat 2012

Planning 2013

Resultaat 2013

Toelichting Alle ingediende aanvragen zijn afgehandeld.

Ontheffingverlening Grondwaterbescherming Ontheffingen

3

8

1

Adviezen gemeentelijke milieuvergunningen binnen grondwaterbeschermingsgebied

19

20

11

Meldingen

14

20

9

Adviezen bestemmingsplannen en Omgevingsverordening

53

50

34

Resultaat 2012

Planning 2013

Resultaat 2013

Vergunningverlening Waterwet Besluiten vergunningen drinkwaterwinningen

1

1

1

Afgehandelde aanvragen

9

15

10 vergunningen en 6 meldingen

644

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013


Bijlagen

3. Geprognosticeerde en gerealiseerde werkzaamheden toezicht en handhaving

Toezicht naleving wet- en regelgeving

Planning 2012

Planning 2013

Resultaat 2013

Percentage van de beoordeelde toezichtessenties voor alle wetten bij elkaar dat wordt nageleefd.

82%

84%

82%

Toezicht naleving wet- en regelgeving: percentage van in toezichtplannen voor 2013

Planning 2012

Planning 2013

Resultaat 2013

Toezichtessenties voor de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht

100%

100%

100%

Toezichtessenties voor de Wet hygiĂŤne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

100%

100%

100%

Toezichtessenties bij de Boswet

100%

100%

100%

Toezichtessenties bij de Flora- en faunawet

100%

100%

100%

Toezichtessenties bij Natuurbeschermingswet

100%

100%

100%

Toezichtessenties bij de Wet bodembescherming

100%

100%

100%

Toezichtessenties bij de Ontgrondingenwet

100%

100%

100%

Toezichtessenties bij de Grondwaterwet

100%

100%

100%

Toezichtessenties bij de Wet Luchtvaart

100%

100%

100%

Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende E-PRTR2

100%

100%

100%

Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende cross-compliance

100%

100%

100%

Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende IPPC3

100%

100%

100%

aangewezen essenties

Toezichtessentie bij het Vuurwerkbesluit

European Pollutant Release Transfer Register verordening (E-PRTR). Bedrijven die onder deze nieuwe verordening vallen, moeten jaarlijks de emissies rapporte­ ren aan het bevoegde gezag. In 2013 ging het toezicht op deze wet over de rapportages van de bedrijven over 2012.

2

De Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-richtlijn is gericht op geĂŻntegreerde preventie en bestrijding van milieuverontreiniging. De IPPC-richtlijn verplicht de EU-lidstaten om emissies naar water, lucht en bodem (inclusief maatregelen voor afvalstoffen) van grote milieuvervuilende bedrijven en van de intensieve veehouderij te reguleren.

3

Handhaving Illegaliteiten

Planning 2012

Planning 2013

Resultaat 2013

Optreden tegen illegale ontgrondingen

100%

100%

100%

Illegale activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden worden met voorrang gecontroleerd

100%

100%

100%

Aan signalen van illegale vellingen voorrang geven (Boswet)

100%

100%

100%

Aan signalen van illegaal handelen voorrang geven (Flora- en faunawet)

100%

100%

100%

Optreden tegen illegale saneringen en controle op alle meldingen over mogelijke bodemver-

100%

100%

100%

ontreinigingen

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

645


Repressieve handhaving

Planning 2012

Planning 2013

Resultaat 2013

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Conform de nalevings- en handhavingsstrategie adviezen en besluiten voorbereiden bij overtreding van wet- en regelgeving Behandelen van alle verzoeken om handhaving Nb-wet

Kwantitatieve gegevens Handhaving 2013

Aantal

Uitgevoerde preventieve controles

1.166

Geconstateerde overtredingen A (zwaar)

138

Geconstateerde overtredingen B (licht)

545

Opgelegde bestuurlijke sancties (last onder dwangsom / bestuursdwang) Opgemaakte processen verbaal

58 354

Opgemaakte Bestuurlijk strafbeschikking (BSB’s)

16

Klachten en meldingen

2151

De strafrechtelijke producten worden in RUD-verband opgemaakt en daarom is onderscheid naar provinciale bedrijven die een PV of BSBm hebben gekregen niet meer te maken t.o.v. gemeentelijke bedrijven.

4

4. Resultaten projecten vergunningverlening en handhaving 2013 In het Jaarprogramma 2013 is een aantal projecten opgenomen. De uitvoering van deze projecten heeft op dit moment de volgende resultaten opgeleverd. De onderstaande projecten hebben een organisatiebrede impact.

Organisatiebrede projecten 1. Voorbereiding regionale uitvoeringsdienst 2. Onderzoek naar gevolgen Activiteitenbesluit

Doel: Implementeren van een regionale uitvoeringsdienst in 2013 en de kennispunten. Resultaten: In 2013 zijn de door de provincie opgerichte kennispunten opgericht en in werking getreden. Doel: Onderzoeken van de gevolgen van het Activiteitenbesluit. Resultaten: In 2013 is getoetst in hoeverre (de wijziging van) het Activiteitenbesluit gevolgen heeft voor de provinciale bedrijven. Dit heeft in een aantal gevallen geresulteerd in een maatwerkbeschikking. Daarnaast is per bedrijf de typering vastgesteld.

646

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013


Bijlagen

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

647


Bijlage 4 - pMJP tabel Realisatie doelen / prestaties pMJP Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP

2007 - 2013

Realisatie 2007 - 2013 Realisatie 2013

cumulatief

Prestaties in uitvoering

1.

Perspectiefvolle landbouw

1.1

Verbetering van de ruimtelijke structuur

1.1.1

Verplaatsen van intensieve veehouderijbedrijven 35 bedrijven (29 ILG

De resterende 5

18 bedrijven zijn

naar duurzame locaties

en 6 reconstructie)

bedrijven hebben de

verplaatst (12 pMJP, 6

Omvorming van intensieve veehouderij足

25 bedrijven

reconstructie)

verplaatsing afgerond 1.1.2

2

20

1

bedrijven (reconstructie) 1.1.3

Bijdrage aan duurzame inrichting LOG's

29 ingerichte LOG卒s

Gemeentelijke LOG-

(reconstructie)

(26 ILG en 3 toege-

ontwikkelingsplannen

voegd)

opgesteld voor 30 LOG's (of deelgebieden van LOG's) in 9 gemeenten

1.1.5

1.1.6

1.1.7

Verbeteren ruimtelijke structuur van de

15.988 ha (moet nog

grondgebonden landbouw dmv herverkaveling

worden aangepast

(inrichting)

naar nieuwe definitie)

Verbetering ruimtelijke structuur voor de

11.700 ha (moet nog

grondgebonden landbouw dmv herverkaveling

worden aangepast

(reconstructie)

naar nieuwe definitie)

Op peil houden grondvoorraad BBL (grond足

8.859 (incl. 1.1.6)

30.170 (incl. 1.1.6)

Zie 1.1.5

Zie 1.1.5

N.v.t.

N.v.t.

gebonden landbouw) 1.2

Verbreding en versterking van de economische basis

1.2.1

Stimuleren innovatie in het agrocluster

1.2.2

Stimulering toekomst gericht ondernemer-

1 programma

Programma 2007-2013

uitgevoerd

uitgevoerd

270 bedrijven

270

schap dmv ondersteunen van toekomstgerichte bedrijfsplannen en/of uitvoering daarvan (reconstructie) 1.3

Ontwikkeling ecologisch duurzame landbouw

1.3.1

Bevorderen duurzaam ondernemen door mid-

3 pilots

1

3

44

74

2

19

del van toepassen agrobiodiversiteit 1.3.2

Realiseren van de gewenste milieukwaliteit

Uitvoering stimule-

EHS / VHR dmv toepassen brongerichte maat足

rings-beleid natura

regelen tegen ammoniakemissie

2000 emissie-beper-

Stimuleren biologische landbouw dmv realise-

7 ketenprojecten

kende maatregelen 1.3.3

ren keten/kennis-projecten (reconstructie) Subtotaal 2.

Behoud en versterking van de kwaliteit van natuur en (cultuur)landschap

2.1

Realiseren Ecologische Hoofdstructuur

2.1.0

Verwerven areaal nieuwe natuur voor EHS incl. RVZ (voorfinanciering)

648

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

Zie 2.1.1

Zie 2.1.1

Zie 2.1.1

1


Bijlagen

( x â‚Ź 1.000) Bijdrage Rijk 2007 -

Bijdrage Provincie 2007 -

2013 (inclusief reserve-

2013 (inclusief reservering

ring rijksmiddelen)

provinciale reservering)

Begroot 2013 Waarvan IIO / IMG

Realisatie 2007 -

actueel

Realisatie 2013

2013 cumulatief

6.710

3.341

-100

-163

7.295

1.250

1.241

17

-60

1.987

3.500

1.924

-28

-28

1.531

4.460

4.491

-9

-131

6.850

10.864

1.917

1.048

758

5.677

1.400

0

4

0

1.396

3.491

61

-69

2.690

1.073

1.710

6

-50

2.716

831

412

6.106

5.461

229

705

36.423

24.693

3.000

0

0

1.236 3.000

-260

5.163

918 999

-3

37.459

0

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

649


Realisatie doelen / prestaties pMJP Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP

2007 - 2013

2.1.1

3.398 ha

Verwerven areaal nieuwe natuur voor EHS incl.

Realisatie 2007 - 2013 Realisatie 2013

cumulatief 4

Prestaties in uitvoering 2.985

RVZ 2.1.1a

Overgedragen tbv nieuwe EHS

Geen taakstelling

2.1.2

Beheer EHS via agrarisch natuurbeheer SAN

601 ha

846 Per saldo toename met Per saldo toename van 157 ha

incl. landschapspakketten (nieuwe hectares na

51 ha

01-01-2007) 2.1.3

Beheer EHS SN functie-wijziging (nieuwe hecta- 912 ha

150

794

3.914 ha

732

2.011

5.000 ha

Prestatie-afspraken be-

Prestatie-afspraken

heergebied (5.000 ha)

beheergebied (5.000 ha)

res na 01-01-2007) 2.1.4

Inrichten nieuwe natuur tbv EHS

2.1.5

Verwerven van areaal nieuwe natuur PNB

2.1.6

Beheer EHS

2007 - 2013 gerealiseerd 2.1.8

Beheer EHS via SN-beheer (nieuwe hectares na

345 ha

01-01-2007) 2.1.9

Ruilen BBL-bezit tbv nieuwe EHS

2.2

Bescherming natuurwaarden en soortendiversiteit

2.2.1

Uitvoeren jaarplannen tbv uitvoeringsmaatrege- 7 jaarplannen (35

2.2.2

Per saldo afname met

Per saldo afname met

1.815 ha

857 ha

1.667 ha

len soortenbeschermingsplannen

projecten) uitvoeren

Beschermen van weidevogels door afsluiten

1 actieplan

van beheersovereenkomsten

651 3 projecten uitgevoerd

46 projecten uitgevoerd

De 7 Collectieve wei-

In 2010 is gestart met

devogelbeheerplannen

de nieuwe aanpak van

voor 2013 zijn vastge-

Collectief weidevogel-

steld en uitgevoerd

beheer (SNL). In 2010 zijn 12 CBP-en opgesteld. Deze zijn in 2011 samengevoegd tot 7 CBP-en. Deze CBP-en worden jaarlijks aangepast en aangevuld

2.2.3

Uitvoeren jaarplannen tbv versterking van de

2 inrichtings-plannen

Jaarplannen conform

twee nationale parken Weerribben en Sallandse uitvoeren

uitgevoerd

heuvelrug 2.2.4a

2.2.4b

Oplossen faunaknelpunten RVZ (afspraak rijk)

Oplossen faunaknelpunten RVZ (aanvulling

Oplossen knelpunten

0 knelpunten opgelost, 0 knelpunten opgelost,

in 3 gebieden

(verkenning van) aan-

(verkenning van) aanpak

pak fauna-knelpunten

fauna-knelpunten RVZ-

RVZ-en opgeschort

en opgeschort

2 faunaknelpunten in

7 faunaknelpunten in

Realisatie faunaknelpunt

provinciale wegen

provinciale wegen

in provinciale weg N333

De PAS-gebiedsana-

De PAS-gebiedsanalyses

lyses zijn in 2013

zijn in 2013 afgerond

pm

provincie)

vindt plaats in 2014 2.2.5

Opstellen en uitvoeren beheersplannen VHR

-

afgerond 2.2.6

Realiseren van de gewenste milieukwaliteit EHS/VHR dmv vermindering verdroging

650

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

1.711 ha

292


Bijlagen

( x â‚Ź 1.000) Bijdrage Rijk 2007 -

Bijdrage Provincie 2007 -

2013 (inclusief reserve-

2013 (inclusief reservering

ring rijksmiddelen)

provinciale reservering)

38.650

Begroot 2013 Waarvan IIO / IMG

50.446

8.082

Realisatie 2007 -

actueel

Realisatie 2013 -367

2013 cumulatief

-904

29.171 0

Zie prestatie 6.2.7

0

Zie prestatie 6.2.7

0

Zie prestatie 6.2.7 40.950

0 1.644

6.241

5.672

2.901

424

424

0 Pm

Zie prestatie 6.2.7

17.187 3.518 2.914

0

0

0

0

0

1.777

2.531

Pm

1.500

1.552

44

7

3.364

89

89

1.398

5.035

1.774

1.500

5

4.874

9.120

0

0

3

102

10.890

8.980

6.231

6.036

7.902

272

271

4.500

2.369

2.412

16.000

4.297

154

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

651


Realisatie doelen / prestaties pMJP Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP

2007 - 2013

2.2.7

3.011 ha

Ganzenfourageergebieden

Realisatie 2007 - 2013 Realisatie 2013

cumulatief

Prestaties in uitvoering

Beheercontracten voor 2.010 ha

2.2.8

Natuurbraak buiten de EHS

2.2.9

Subsidiering schaapskudde

2.3

Behoud en versterking dragende landschapsstructuren en (cultuurhistorische) kwaliteiten

2.3.1

Vergroten kwaliteit van de groenstructuur

Prestatie samenge-

rondom steden in vlakelementen

voegd met 2.3.6

Vergroten kwaliteit van de groenstructuur

Prestatie samenge-

rondom steden in lijnelementen

voegd met 2.3.6

Nationale landschappen ontwikkeling

2 uitvoeringspro-

Jaarplannen gereali-

gramma's

seerd

2 uitvoeringspro-

Zie 2.3.3

Zie 2.3.3

Prestatie-afspraken

Prestatie-afspraken 2007

2007 - 2013 zijn gere-

- 2013 zijn gerealiseerd

2.3.2 2.3.3 2.3.4

Nationale landschappen cultuurhistorie

N.v.t. 1

2

Jaarplannen gerealiseerd

gramma's 2.3.5

Landschap (bijdrage provinciale stichtingen)

-

aliseerd 2.3.6

Kwaliteit cultuurlandschap

2.4

Stimuleren van aanleg, herstel en beheer

80 projecten

37

80

van landschapselementen 2.4.1

Aanleggen nieuwe landschapselementen

230 ha

26

72

2.4.2

Herstellen bestaande landschapselementen

561 ha

97

360

2.4.3

Beheren bestaande landschapselementen

2.811 ha

2.4.4

Project Boeren voor natuur

2.5

Realiseren van de gewenste bodemkwa-

307 1

972 104 ha

liteit 2.5.1

Opstellen van een meerjarenprogramma

1 programma

Het uitvoeringsprogramma voor de Ondergrond is op 12 januari 2010 door GS vastgesteld

2.5.2

Uitvoeren meerjaren programma bodemsane-

105.500 BPE

Niet meer relevant, is

ring 2010 - 2013 2.5.3

Opstellen provinciale bodemvisie

geschrapt uit ILG 1 visie

Visie is 1 juli 2009 vastgesteld gelijk met de omgevingsvisie

2.5.4

Uitvoeren pilots duurzaam bodemgebruik

2.6

Realiseren van de gewenste waterbodemkwaliteit

4 pilots

2.6.1

Sanering waterbodems

0

4

Nog te bepalen

Niet meer relevant, is

(speelt vanaf 2010)

geschrapt uit ILG

Subtotaal 3.

Economische vitaliteit

3.1

Structuurversterking van niet-agrarische bedrijvigheid

3.1.1

Bevorderen van hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing

652

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

100

82

100


Bijlagen

( x â‚Ź 1.000) Bijdrage Rijk 2007 -

Bijdrage Provincie 2007 -

2013 (inclusief reserve-

2013 (inclusief reservering

ring rijksmiddelen)

provinciale reservering) 0

Begroot 2013 Waarvan IIO / IMG

Realisatie 2007 -

actueel

Realisatie 2013

2013 cumulatief

0

0 0

90

N.v.t.

90

0

Zie prestatie 2.3.6

0

0

Zie prestatie 2.3.6

0

2.600

25.855

400

6.029

1.418

1.384

27.583

1.657

10

10

1.237

3.078

2.802

157

154

4.520

0

6.191

239

239

6.107

0

3.916

500

184

184

3.854

0

6.740

1.000

168

168

6.614

0

37.381

8.500

1.300

1.287

36.770

2.000

1.744

123

123

598

1

0

0

450

230

Zie 2.5.3

0 -15

531

Zie 2.5.3

0

0

0

122.519

164.963

0

7.627

0 36.091

16.541

15.129

162.989

-14

-101

6.173

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

653


Realisatie doelen / prestaties pMJP Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP 3.1.2

Realisatie 2007 - 2013

2007 - 2013

Stimuleren van ondernemerschap op het plat-

Realisatie 2013 150

cumulatief

Prestaties in uitvoering

61

127

1

6

teland 3.2

Versterken van de toeristisch-recreatieve sector

3.2.1

Landelijke routenetwerken, wandelen

5 prioritaire knelpunten

3.2.2

Provinciale routenetwerken, wandelen over

80,7 km

22,5

boerenland 3.2.3

Landelijke routenetwerken, fietsen

15 prioritaire knel-

6

23

punten 3.2.4

Landelijke routenetwerken, varen

113 km (knelpuntvrij)

3.2.5

Bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers

50 plannen

3.2.6

Ontwikkeling plattelandstoerisme

25 projecten

3.2.7

Beheersovereenkomsten met recreatiepakket-

17.643 ha

40 3 uitgevoerd

70 40 opgesteld en uitgevoerd

12 Per saldo afname met

ten binnen het programma Beheer 3.2.8

28

1

21.940

873 ha

Ontwikkelen en instandhouden provinciale

75 projecten (pMJP)

52 projecten (pMJP),

106 projecten (pMJP), 54

11 projecten (pMJP), 7

routestructuren

en 70 km (IiO)

25 km (IiO)

km (IiO)

km (IiO)

Subtotaal 4.

Versterking sociale vitaliteit en leefbaarheid

4.1

Instandhouden en versterken basisvoorzieningen

4.0.9

Leefbaarheidsregeling

Pm

4.1.1

Behouden, bundelen en ontwikkelen van (mul-

100 voorzieningen

37

72

35 zones

10

34

Pm

Pm 10

tifunctionele) voorzieningen en (gebundelde) diensten, zoals Kulturhusen, dorpshuizen, zorgposten plus e.d. 4.1.2

Ontwikkelen woonservicezones met dienstenstructuur wonen-zorg-welzijn

4.1.3

Toename van aantal carpoolplaatsen

-

N.v.t.

N.v.t.

4.1.4

Instandhouden van vraagafhankelijk openbaar-

-

N.v.t.

N.v.t.

vervoer in alle delen van West-Overijssel 4.2

Behoud van sociale cohesie en vitaliteit

4.2.1

Vergroten van betrokkenheid van bewoners en

70 dorpsontwikke-

burgerparticipatie

lingsplannen

4.2.2

4.3

20

69

Betreft procesgeld voor

Betreft procesgeld voor

en organisatie van voorzieningen en diensten

de gebieden (zie ook

de gebieden (zie ook

(leefbaarheidsmakelaar)

6.1.3)

6.1.3)

5

Behouden en verbeteren sociale verbanden

Behoud en ontwikkeling van historische en kenmerkende waarden in landschap en ruimtelijke ordening

4.3.1 4.3.2

Programma Ruimtelijke Kwaliteit: uitvoeren

100% uitvoering

Jaarprogramma 2013

Programma afgerond op

actieprogramma Ruimte en Cultuur

jaarprogramma

uitgevoerd

2 projecten na

Behoud en bescherming cultureel erfgoed

100% uitvoering

17 projecten

30 projecten

jaarprogramma Subtotaal

654

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

2 projecten


Bijlagen

( x â‚Ź 1.000) Bijdrage Rijk 2007 -

Bijdrage Provincie 2007 -

2013 (inclusief reserve-

2013 (inclusief reservering

ring rijksmiddelen)

provinciale reservering)

Begroot 2013 Waarvan IIO / IMG

Realisatie 2007 -

actueel

Realisatie 2013

2013 cumulatief

0

5.750

180

582

194

204

660

1.074

250

15

11

931

1.830

4.121

2.000

1.059

1.088

5.097

0

728

0

637

Zie prestatie 6.2.7

0

250

1

0

630 74

513 -6

-6

631

0

2.864

0

17.968

5.000

1.265

1.221

16.122

38.691

7.500

2.320

2.213

30.171

833 13.436

0

166

15

425

194

155

12.233

1.190

1.160

0

437

0

4.900

700

700

4.900

0

2.376

102

137

2.341

0

436

Zie prestatie 6.1.3

0

0

5.739

0

5.291

833

33.369

943

720

3.407

500

37

37

5.158

500

2.142

1.764

30.060

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

655


Realisatie doelen / prestaties pMJP Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP

2007 - 2013

Realisatie 2007 - 2013 Realisatie 2013

cumulatief

2.887.528 m3

767.437

2.925.187

Pm

98.995

676.695

10.158 ha

6.172

9.513

Pm

11.930

14.883

Projecten innovatie waterbeheer en versterken

4 projecten.

2

8

ruimtelijke kwaliteit

- 2 gericht op in-

5.

Veerkrachtig watersysteem

5.1

Stroomgebied voldoet in 2015 aan de normen voor wateroverlast

5.1.1

Realiseren waterberging (afspraak Rijk / presta-

Prestaties in uitvoering

ties in reconstructiegebied) 5.3.1

Realiseren waterberging (aanvullende opgave - binnen en buiten reconstructiegebied - waarvoor rijksdekking ontbreekt)

5.1.2

Gebied inrichten volgens waternood (afspraak Rijk / prestaties in reconstructiegebied)

5.3.2

Gebied inrichten volgens waternood (aanvullende opgave – binnen en buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)

5.1.3

novatie - 2 gericht op ruimtelijke kwaliteit 5.2

Alle waterlichamen voldoen in 2015 aan de ecologische en kwaliteitsnormen uit de kaderrichtlijn water

5.2.1

Verdrogingsbestrijding dmv afkoppelen verhard 42 ha

57

220

15

34

0

8

0

0

1

4

Pm

0

2

83 ha

14

16

Pm

0

2

oppervlak (afspraak Rijk/prestaties in reconstructiegebied) 5.4.1

Verdrogingsbestrijding dmv afkoppelen verhard Pm oppervlak (aanvullende opgave – binnen en buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)

5.2.2

Saneren overstorten (afspraak Rijk / prestaties

3 stuks

in reconstructiegebied) 5.4.2

Saneren overstorten (aanvullende opgave – bin- Pm nen en buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)

5.2.3

Rendementsverbetering effluent RWZI (afspraak 2 stuks Rijk/prestaties in reconstructiegebied)

5.4.3

Rendementsverbetering effluent RWZI (aanvullende opgave – binnen en buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)

5.2.4

Kwaliteitsverbetering dmv helofytenfilter (afspraak Rijk/prestaties in reconstructiegebied)

5.4.4

Kwaliteitsverbetering dmv helofytenfilter (aanvullende opgave – binnen en buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)

5.2.5

Natuurvriendelijke oevers (afspraak rijkspresta-

Pm

ties in reconstructiegebied) 5.4.5

Natuurvriendelijke oevers (aanvullende opgave – binnen en buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)

656

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

Pm

2.400.000


Bijlagen

( x â‚Ź 1.000) Bijdrage Rijk 2007 -

Bijdrage Provincie 2007 -

2013 (inclusief reserve-

2013 (inclusief reservering

ring rijksmiddelen)

provinciale reservering)

Begroot 2013 Waarvan IIO / IMG

2.888

1.732

0

5.424

4.265

1.769

0

10.232

5.718

Realisatie 2007 -

actueel

Realisatie 2013

2.359

2013 cumulatief

2.204

7.417 0

1.045

984

15.166 0

5.718

5.719

700

350

203

203

4.268

0

3.395

150

75

0

599

0

596

1.112

4.341

0

2.610

117

254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217

0

-105

-105

524

2.000

0

5

5

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

372

657


Realisatie doelen / prestaties pMJP Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP

2007 - 2013

5.2.6

Vispassages

Pm

5.4.6

Vispassages

Pm

5.2.7

Beek- en rivierherstel (afspraak Rijk / prestaties

88 km

Realisatie 2007 - 2013 Realisatie 2013

cumulatief 0

Prestaties in uitvoering 18

0

12

109

189

2

13

0

1

0

0

in reconstructiegebied) 5.4.7

Beek- en rivierherstel (aanvullende opgave –

Pm

binnen en buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt) 5.2.8

Aankoppelen vechtmeanders (afspraak Rijk /

1

prestaties in reconstructiegebied) 5.4.8

Aankoppelen vechtmeanders (aanvullende

Pm

opgave – binnen en buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt) 5.2.9

Synergieprojecten KRW

7 projecten

Alle projecten zijn in

7 projecten (Vecht,

uitvoering

Soestwetering, Natuurlijk Regge, Beneden-Dinkel, Kristalbad, Buurserbeek, De Reest)

Subtotaal 6.

Algemeen

6.1

Proceskosten

6.1.1

Plan- en gebiedsuitwerkingen

70 stuks

6.1.2

Voorlichting en communicatie

-

6.1.3

Gebiedsmakelaardij

-

6.2

Overige kosten

6.2.1

Rente voorfinanciering

6.2.3

Verwerven en inrichten EVZ's (lopende ver-

185 ha

plichtingen rijksbijdrage valt onder 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5 en 2.1.7) 6.2.5

Ruimtelijke Kwaliteit zal in 2006 verder worden

Pm

ingevuld 6.2.6

Onverdeelde reconstructiemiddelen

-

6.2.8

Landelijke niet reconstructie gebieden

-

Subtotaal

658

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

1

60

Procesgeld voor de

Procesgeld voor de

gebieden

gebieden

Pm

Pm


Bijlagen

( x â‚Ź 1.000) Bijdrage Rijk 2007 -

Bijdrage Provincie 2007 -

2013 (inclusief reserve-

2013 (inclusief reservering

ring rijksmiddelen)

provinciale reservering)

Begroot 2013 Waarvan IIO / IMG

Realisatie 2007 -

actueel

Realisatie 2013

2013 cumulatief

0

1.750

1.750

3.636

3.585

0

10.948

188

187

375

0

0

0

9.585

7.974

22.125

57.714

10.000

3.076

4.115

1.000

0

1.213

0

4.374

365

0

0

0

0

0

0

0

0

Pm

0 0

1.280

14.771

2.065

0

2.117

2.117

17.104

6.904

6.637

71.807

346

218

5.712

461

88

740

365

4.289

1.620

338

10.849 3.076

1.229

22.171

1.000

39

39

1.726

1.211

710

12.805

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

659


Realisatie doelen / prestaties pMJP Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP

2007 - 2013

Realisatie 2007 - 2013 Realisatie 2013

cumulatief

Lopende verplichtingen 6.2.2

Uitfinanciering lopende modules / klassieke

Pm

projecten (lopende verplichtingen reconstructie, milieu en landinrichting) 6.2.7

Beheer EHS via programma beheer incl.

21.723 ha SN-beheer,

24.612 ha SN-beheer,

lopende verplichtingen

4.473 ha SN functie-

1.577 ha SN functie-wij-

wijziging en 9.185

ziging en 4.678 ha SAN

ha SAN Subtotaal Totaal

660

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

Prestaties in uitvoering


Bijlagen

( x â‚Ź 1.000) Bijdrage Rijk 2007 -

Bijdrage Provincie 2007 -

2013 (inclusief reserve-

2013 (inclusief reservering

ring rijksmiddelen)

provinciale reservering)

Begroot 2013 Waarvan IIO / IMG

actueel

Realisatie 2007 Realisatie 2013

2013 cumulatief

38.231

9.080

4.537

5.809

49.683

77.842

4.381

10.236

11.309

73.524

116.073

13.461

0

14.773

17.118

123.207

303.913

355.062

58.091

44.890

43.568

468.498

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

661


Bijlage 5 - Kracht van Overijssel + DIA + IIO

Nog beschikbaar

Actuele Opgave

Kern-

nummer taak

Naam

Begroting

Realisatie

2013

2013

in bestemmings reserve uKvO

Verschil

Kerntaak 1 2

1

1.2.1 Leefbaarheid, stadsrandzones, groene omgeving

805

780

25

2.895

4

1

1.3.3 Woonomgeving

830

690

140

2.112

115

1.126

12

1

1.6.1 Project Zoetwatervoorziening Oost Nederland ZON

15B

1

1.7.1 Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid

17B

1

1.2.7 Nationaal Landschap IJsseldelta

60

1

1.1.1 Netwerksteden incl. Spoorzone Zwolle en diverse projecten

DIA

1

1.6.2 Uiterwaarden Olst

DIA

1

1.7.1 Uitvoeren pMJP waterprestaties

IIO

1

1.2.1 A2 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit

IIO

1

1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren

IIO

1

1.4.1 A1 zone

IIO

1

1.7.1 Uitvoering waterprestaties pMJP waterveiligheid

Subtotaal Kerntaak 1 vrijval

1

1.2.1 A2 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit

Totaal Kerntaak 1

250

135

1.550

1.550

54.740

45.753

8.987

25.526 2.127

2.985 20

18

2

1.608

1.607

1

1

250

60

190

190

5.700

5.700

5.600 700 2

65.753

56.293

9.460

43.264

126

126

65.879

56.419

9.460

43.264

500

432

68

2.113

Kerntaak 2 9

2

2.5.2 Sanering en Beheersing spoedeisende bodemlocaties

9

2

2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties

10

2

2.3.9 Gezond en veilig leefmilieu

600

509

91

9.126

1.230

802

428

10

2

2.3.10 Gezond en veilig leefmilieu

5.122

280

297

-17

11

2

2.2.5 Verankeren van duurzaam ontwikkelen in projecten en

703

11

2

2.2.6 Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame

200

134

66

1.866

11

2

Leefomgeving

50

39

11

211

2.2.7 Realiseren van educatie-infrastructuur en -agenda

20

2

18

448

gebiedsontwikkelingen

DIA

2

2.5.1 Waterbodems Teerput Vasse

IIO

2

2.1.1 Duurzaam opwekken energie (Energiepact)

IIO

2

2.1.1 Duurzaam Dorp en Wijk

Totaal Kerntaak 2

285

280

5

5

14.750

12.921

1.829

37.605

17.915

15.416

2.499

58.648

1.449

Kerntaak 3 15A

3

3.1.1 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP)

-550

-185

-365

-365

15A

3

3.2.1 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP)

11.461

12.049

-588

-1.015

15A

3

3.6.2 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP)

15A

3

3.6.2 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP)

2.475

15A

3

3.6.2 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP)

22.381

15B

3

3.2.1 Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid

15B

3

3.8.2 Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid

16

3

3.1.9 Investeringen landbouw (herverkaveling)

16

3

3.1.9 Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel)

662

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

15.094

340

303

37

2.625

2.566

59

-153 2.326 2.807 59


Bijlagen

Nog beschikbaar

Actuele Opgave

Kern-

Begroting

Realisatie

2013

2013

in bestemmings reserve uKvO

Verschil

nummer taak

Naam

17A

3

3.2.1 Beheer natuur

250

250

17B

3

3.4.5 Nationaal Landschap IJsseldelta

1.100

404

696

1.096

19

3

3.5.2 Natura 2000 / PAS (incl. herijking EHS)

2.000

1.874

126

126

19

3

3.7.4 Natura 2000 / PAS (incl. herijking EHS)

IIO

3

3.2.2 Bedrijfsverplaatsingen t.b.v. EHS en Natura 2000

400

1.800

IIO

3

3.2.3 Opheffen fauna knelpunten

74

2.374

IIO

3

3.7.3 Ontwikkelopgave EHS Programmatische aanpak stikstof (PAS)

IIO

3

3.10.5 Uitfinanciering faunapassage N333

Subtotaal Kerntaak 3 vrijval

3

200 400 6.073

3.1.1 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP)

5.999

119 268 23.699

Totaal Kerntaak 3

190

23.260

4.500

4.500

28.199

27.760

8

8

439

49.782

439

49.782

Kerntaak 4 20

4

4.1.1 A1

22

4

4.1.3 N34

23

4

4.1.4 N35

24a

4

4.1.5 N50

24b

4

25

89.585 22.174

115

66

49

4.1.6 N23/N307

114

108

6

6

4

4.1.8 N348 2e fase

280

261

19

7.672

26

4

4.2.4 Spoor Deventer - Wierden ureninkoop

70

70

29

4

4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede

670

380

290

2.192

5.400

4.657

743

13.177

255

159

96

7.731

1.490

1.434

56

850

30

4

4.2.1 Spoor - Vechtdallijnen

32

4

4.6.1 Beheer en onderhoud - Vervangingsinvesteringen

33

4

4.4.1 Water - Multimodale overslag

34

4

4.1.9 Ketenmobiliteit - Investeren in kansrijke relaties OV en fiets

35

4

4.1.7 N340 N48 N377

DIA

4

4.1.5 N50 Brug Ramspol

DIA

4

4.1.7 N340 1 fase

DIA

4

4.1.10 Aansluitingen A1- A28

DIA

4

4.2.3 Hoogwaardig vervoer Zwolle - Kampen

IIO

4

4.1.4 N35 2e fase Wierden - Nijverdal

IIO

4

4.2.1 Spoor Vechtdal lijnen verbetering spoorinfrastructuur

IIO

4

4.2.5 Milieuvriendelijk Streekvervoer

e

Subtotaal Kerntaak 4

2.607 6.750

6.946 213.000 1.000

15.260

8.559

6.701

19.630

200

78

122

7.715

3.100

3.100

250

201

1.000

1.000

623

28.212

20.081

vrijval

4

4.1.3 N34

26

26

vrijval

4

4.1.5 N50

2.550

2.550

vrijval

4

4.1.7 N340 1e fase

Totaal Kerntaak 4

9.206

137

137

30.925

22.794

28.500 49

8.510

8.131

447.874

8.131

447.874

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

663


Nog beschikbaar

Actuele Opgave

Kern-

nummer taak

Naam

Begroting

Realisatie

2013

2013

in bestemmings reserve uKvO

Verschil

Kerntaak 5 37

5

5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren

38

5

5.3.9 De realisatiekracht van intermediaire organisaties

4.080

3.737

343

4.225

150

120

30

38

5

5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech

580

9.880

9.108

772

43.085

1.540

494

1.046

6.275

heidszorg en Agrofood

1.200

622

578

4.309

385

2.385

in Twente 38

5

38

5

5.3.4 Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de sector land- en tuinbouw 5.3.2 Ontw. en uitv. voor topsectoren Energie, Kunststoffen, gezond-

39

5

5.5.6 Toerisme en recreatie (regulier)

3.000

3.000

39

5

5.5.2 Uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011 - 2015

1.575

1.190

39

5

5.5.6 Toerisme en recreatie (incl. evenementenbeleid en afkoop 250

250

2.800

2.686

114

314

2.000

77

1.923

6.523

225

26

199

2.774

3.000

2.985

15

3.015

onderhoudscontracten) 39

5

39

5

5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie 5.5.4 Uitvoeringsprogramma's uitvoeren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur

39

5

5.5.5 Ontw. toeristische belevingseconomie i.s.m. maatschappelijke

40

5

5.2.6 Uitvoeren Human Capital Agenda

64

5

5.1.4 Uitwerken ec., strat. en fin. aspecten uitrol breedband

64

5

5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel

483

337

DIA

5

5.3.6 Stimulering innovatie agrocluster

500

500

786

partners

Overijssel

IIO

5

5.1.2 Vitale bedrijfsterreinen

IIO

5

5.5.2 Uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011 - 2015

Subtotaal Kerntaak 5 vrijval

5

5.2.4 Raamplan fietspaden - onderhoud kanoroutes

vrijval

5

5.3.2 Innovatieregeling

vrijval

5

5.3.3 Uitv. Ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in

vrijval

5

5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor

de vrijetijdssector. de vrijetijdseconomie Totaal Kerntaak 5

664

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

-100 146

30.347

-82

868

7.638

31.469

25.050

6.419

111.620

480

480

3

3

109

109

6.419

111.620

250

8

8

32.069

25.650


Bijlagen

Nog beschikbaar

Actuele Opgave

Kern-

nummer taak

Naam

Begroting

Realisatie

2013

2013

in bestemmings reserve uKvO

Verschil

Kerntaak 6 44/45/46 6

6.1.8 Verhaal van Overijssel

150

148

2

302

44/45/46 6

6.1.9 Stimuleren van herbestemming van cultureel erfgoed

300

297

3

603

44/45/47 6

6.1.10 Matchen gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie 1.100

1.100

van rijksmonumenten 44/45/48 6

6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland

66

6

6.3.2 Cultuureducatie

66/67

6

DIA

1.200

950

935

15

1.035

1.005

30

3.135

6.3.3 Cultuurparticipatie

715

709

6

2.151

6

6.2.14 Versterken culturele basisinfrastructuur

800

800

IIO

6

6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed

233

176

57

270

IIO

6

6.1.15 Uitvoeren programma cultuur en ruimte

570

602

-32

520

5.853

5.772

81

10.096

652

652 81

10.096

Subtotaal Kerntaak 6 vrijval

6

6.2.14 Versterken culturele basisinfrastructuur

vrijval

6

6.3.3 Cultuurparticipatie

Totaal Kerntaak 6

43

43

6.548

6.467

1.915

Kerntaak 7 47

7

7.1.1 Overijssels bestuur 20xx

71

71

47

7

7.1.2 Samenwerken met andere overheden

50

2

48

306 183

48

7

7.3.1 Trendbureau

300

287

13

614

49

7

7.2.1 Burgerbetrokkenheid

280

257

23

536

49

7

7.2.2 Produceren van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen

500

487

13

1.096

1.201

1.104

97

2.735

5.020

4.817

203

203

1.546

1.537

9

3.117

2.275

2.281

-6

37

werkende) gemeenten)

3.200

1.456

1.744

7.628

Totaal Kerntaak 7 Kerntaak 8 50

8

8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten

50

8

8.1.4 Ondersteuning mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een

50

8

50

8

8.1.x Sociale kwaliteit opgehoogd bij P-nota met 5,9 mln

51A

8

8.4.1 (Transitie) Jeugdzorg (incl. Overdracht jeugdzorg aan (samen-

beperking, jeugd en senioren 8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden die het Olympisch Plan 2028 biedt voor Overijssel

51B

8

8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht conferenties

1.600

1.503

97

2.483

51C

8

8.3.8 1000 Jongeren plan

1.375

1.016

359

2.274

8

8.x.x Vitaal landelijk gebied (autonoom deel pMJP)

69

69

15.085

12.679

2.406

15.742

Totaal Kerntaak 8

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

665


Nog beschikbaar

Actuele Opgave

Kern-

nummer taak

Naam

Begroting

Realisatie

2013

2013

in bestemmings reserve uKvO

Verschil

Kerntaak 9 57

9

9.0.9 Innovatiedriehoek

58

9

9.0.5 Luchthaven Twente e.o.

10.845

10.817

28

24.078

59

9

9.0.1 Ruimte voor de Vecht

4.354

3.633

721

11.473

61/17C

9

9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente

1.700

1.640

60

13.148

62

9

9.0.3 Deltaprogramma- Gebiedsontwikkeling IJsselvechtdelta

775

587

188

9

9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta Zuid

63

9

9.0.8 Landgoed Twickel

DIA

9

9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJssel Delta Zuid

IIO

9

9.0.1 Gebiedsontwikkeling ruimte voor de Vecht

IIO

9

9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente

Subtotaal Kerntaak 9 vrijval

9

9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJssel Delta Zuid

Totaal Kerntaak 9 Totaal investeringen KvO + DIA + IIO Totaal vrijval Totaal

666

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

3.000

1.595 44.295

200

154

46

3.596

23.366

18.246

5.120

3.465

6.163

113.188

305

305 -138

8.538

41.545

35.244

742

742

42.287

35.986

6.163

113.188

230.732

194.899

35.695

852.949

9.376

9.376

240.108

204.275

35.695

852.949


Bijlagen jaarverslag 2013  

Bijlagen behorende bij het jaarverslag 2013 van de provincie Overijssel.

Bijlagen jaarverslag 2013  

Bijlagen behorende bij het jaarverslag 2013 van de provincie Overijssel.

Advertisement