Page 1

Omraam Mikhael Aivanhov

Tankens kraft

Izvorserien PROSVETA

NORDEN


Oversat fra fransk efter: PUISSANCES DE LA PENSÉE

© Copyright 1999 Stiftelsen Prosveta Norden for alle lande. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller bearbejdelse af den må kun finde sted med udgiverens tilladelse. Der kan heller ikke tages private kopier eller laves gengivelser af audiovisuel eller anden art uden tilladelse fra udgiver (revideret lov af 11. marts 1957). Udgiver Prosveta Norden ‒ Postboks 318 ‒ N-1502 Moss ISBN 82-91281-07-6 I. Udgave: ISBN 2-85566-525-6 Originaludgave: ISBN 2-85566-378-4


Omraam Mikhael Aivanhov

Tankens kraft

Izvorserien ‒ Nr. 224 PROSVETA

NORDEN


Læseren vil bedre kunne forstå visse særlige træk ved de tekster af mester Omraam Mikhael Aivanhov der .findes i dette bind, hvis han til stadighed holder sig for øje, at det drejer sig om en rent mundtlig formidlet lære.


INDHOLD

I

Åndeligt arbejde er et virkeligt arbejde . .. 11

II

Hvordan man skal tænke fremtiden ......... 39

III Psykisk forurening ................................... 51 IV Tankernes kredsløb og liv ........................ 63 V

Hvordan tanken får stoflig form . ............. 79

VI Om at stræbe efter ligevægt mellem materielle og spirituelle midler.... 107 VII Åndens styrke . ......................................... 119 VIII Nogle love der gælder for åndelig virksomhed . ............................................. 139 IX Tankens våben .......................................... 147 X

Den magt der ligger i koncentration ........ 163

XI Meditation ................................................ 173 XII Skabende bøn ........................................... 203 XIII Om at jage efter de højeste mål . .............. 219


i

ÅNDELIGT ARBEJDE ER ET VIRKELIGT ARBEJDE


I

Det er indlysende at mennesket er bedre egnet til at arbejde med fysisk stof end til åndeligt arbejde. Dets fem sanser, for eksempel, som jo er de instrumenter der kan bruges på det materielle plan, er langt mere udviklede, end de instrumenter der kan skaffe det adgang til den åndelige verden. Det er iøvrigt derfor, at mange af dem der begynder at arbejde med spirituel udvikling, får fornemmelsen af ikke at komme nogen vegne, og til sidst mister modet. Hvor mange er der ikke der siger : » Det er da noget sært noget. Et arbejde, som man aldrig kan se hvad der kommer ud af. Når man arbejder på det fysiske plan, får man i det mindste resultater: noget bliver anderledes, man bygger noget op eller bryder noget ned. Et intellektuelt arbejde giver jo også synlige resultater : man kommer til at vide mere, bliver bedre i stand til at tænke fornuftigt, til at udtale sig om noget. « Ja, det er altsammen rigtigt. Vil I bygge et hus, så står huset der


14

Tankens kraft

nogen tid efter. Man kan se det og røre ved det. Men vil I skabe noget på det spirituelle plan, er der ingen der kan se noget, hverken I selv eller andre. Og når det er så usikkert altsammen, begynder I måske at tvivle og får lyst til at opgive det hele og gøre som alle andre mennesker : lade jer opsluge af en eller anden beskæftigelse som man let kan se resultater af. Det kan I jo gøre, men en dag vil I føle at der mangler noget inden i jer – og det selv om I har aldrig så meget held med jeres foretagende. Det er uundgåeligt, for I har jo ikke haft kontakt med det væsentlige. I lysets, visdommens, kærlighedens, styrkens, evighedens rige, der har I intet plantet. Der er noget man en gang for alle må forstå, når det gælder spirituelt arbejde, og det er at man har at gøre med et meget subtilt stof, som man ikke finder ved almindelige undersøgelsesmetoder. De arbejder man kan udføre på det åndelige plan, er fuldt så virkelige som dem man udfører på det fysiske plan. Lige så virkeligt det er på det fysiske plan, at I saver brænde eller laver suppe, lige så virkeligt er det at I på det spirituelle plan bygger noget op, sætter kræfter i gang, leder strømme i en vis retning og oplyser bevidstheder. Når man ikke kan se det, skyldes det at det drejer sig om en anden slags stof. Og forøvrigt har den som virkelig lever i åndens verden, ikke noget behov for, at


Åndeligt arbejde er et virkeligt arbejde

15

realiteter han føler omkring sig, skal være lige så synlige og rørlige som den fysiske verdens. De kan dog også med tiden få synlig form. Hvis man ikke kender disse love, hvis man forventer straks at se resultater af sit spirituelle arbejde, så mister man modet, og ødelægger derved det man en gang har bygget op. Idet nemlig dette stof er overordentlig subtilt, er det meget let at ændre form på. Det er derfor kun når et menneske er fast besluttet og udholdende, at det virker konstruktivt, ellers virker det destruktivt. Et menneske der bygger noget op, vil således ofte bryde det ned igen meget hurtigt, hvad der forhindrer arbejdet i at blive gjort færdigt. En dag vil den endelige konkretisering dog ske. Det kan ikke fejle. Hvis I spørger initierede, vil de iøvrigt sige til jer, at alt hvad I ser på jorden blot er en konkretisering af æteriske elementer, som i tidens løb har nået denne grad af tæthed og stoflighed. Derfor, hvis I har tro og tålmodighed til at fortsætte det arbejde I har påbegyndt, så vil I opnå, at alt hvad I ønsker bliver virkeliggjort på det fysiske plan. Siger I : » Men nu har jeg i årevis ønsket noget, og det sker ikke«, så skyldes det, at I ikke ved hvordan I skal arbejde, eller at jeres ønsker af den ene eller den anden grund endnu ikke kan bønhøres. Hvis det I begærer, angår kollektiviteten, hele menneskeheden, så er det selvfølgelig


16

Tankens kraft

meget vanskeligere at realisere, end hvis det kun angår jer selv. Samtidig med at I ønsker fred i verden, hvor mange mennesker er der da ikke som ønsker krig? Og deres ønsker modvirker naturligvis at jeres kan føres ud i livet. Men man må ikke miste modet. Hvad siger ikke Jesus i evangelierne: »Søg først Guds Rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.« At søge Guds Rige bærer lønnen i sig selv. Spirituelt arbejde og materielt arbejde er to forskellige ting. Man må vide hvad man kan forvente og hvad man ikke kan forvente. Lys, fred, harmoni, sundhed og indsigt, ja, det kan man forvente at få ud af spirituelt arbejde, men ikke penge, ære, eller folks taknemmelighed og beundring. Nej, så forveksler man de to verdener og bliver ulykkelig. Man må ikke forvente nogen materiel fordel af sin åndelige indsats. Hvad man der skaber, vil i lang tid fremover forblive usynligt, umærkeligt. Vi kan jo bruge et billede og sige, at forskellen mellem en spiritualist og en materialist er at ... spiritualisten bærer sit hus med sig over alt hvor han færdes ! Ja, en spiritualist som har sin skat i sit indre, kan aldrig skilles fra den, ikke engang ved døden. For kun det som et menneske udvirker i sit indre, bliver hans ejendom. Kun det har rod i ham. Og når han engang skal afsted hinsides, vil han i sin sjæl, i sin ånd, have ædle stene – gode


Åndeligt arbejde er et virkeligt arbejde

17

egenskaber, dyder – som han kan bringe med sig, og hans navn vil blive indskrevet i det evige livs bog. En spiritualist er altså kun rig, forsåvidt som han har forstået at sand rigdom er af åndelig art. Hvis hans bevidsthed ikke er oplyst, ejer han intet, han er kun en sølle stymper. Materialisten derimod, han har altid en eller anden ydre besiddelse, som han beholder, i hvert fald en vis tid, og det giver ham en tilsyneladende fordel fremfor spiritualisten. Derfor gælder det for spiritualisten nu at forstå, hvori hans sande overlegenhed består. Ellers er han fortabt. Ja, se det skulle man skrive en bog om: » Spiritualisters storhed og fald...« En spiritualists rigdom er af en så overordentlig fin art, at den end ikke kan sanses. Men hvis han er bevidst om denne rigdom, ejer han himlen og jorden, mens andre kun har et lille stykke jord et eller andet sted. Hvorfor vil man ikke forstå det? - Og så er der en der svarer : » Jamen, jeg forstår det godt. Jeg forstår at kun åndelig besiddelse er sikker og varig, at intet materielt nogensinde virkelig hører os til, at vi må forlade det en dag, fordi det er umuligt at transportere det med sig hinsides. Men selv om jeg ved at det er forkert, foretrækker jeg alligevel at leve dette materialistiske liv, fordi jeg kan lide det. « Ja, sådan er det desværre: Når forstanden ved at noget er godt, men hjertet ønsker noget andet, hvad gør viljen


18

Tankens kraft

så? Den vil følge hjertets længsel. Den gør kun det som hjertet vil. Man må elske et sådant frit, stort og rigt liv, for at ville leve det. Det er ikke nok at forstå. Min rolle er den at komme med forklaringer og argumenter, og jeg kan godt give jer flere, men få jer til at elske at leve et spirituelt liv, det kan jeg ikke. Jeg kan selvfølgelig på en måde øve indflydelse på jer. Når et menneske elsker noget, så er den kærlighed smitsom, og kan have indflydelse på andre, for ethvert menneskeligt væren kan give noget af sit eget til andre. Det kan sten, blomster og dyr også gøre. Det er altså muligt at noget af min kærlighed til den guddommelige verdens herlighed kan forplante sig til jer. Men det er op til jer selv at acceptere denne indflydelse. Jeg gør altid hvad jeg kan, for at få jer til at forstå hvilken vej det er godt for jer at følge, men det er jer selv som må have lyst til at gå den. Når I elsker noget, drages I til at opsøge det. Når I er sultne, mærker I kærlighed til maden, og rejser jer straks for at gå hen og få fat i noget spiseligt i skabe eller butikker. Og med alle andre ting forholder det sig på samme måde. Hvis I holder af at leve spirituelt, vil I ikke blive ved at sidde dér med korslagte arme uden at røre jer: I vil føle jer draget til at give den kærlighed afløb, og gøre alt hvad I kan for at tilfredsstille denne trang til spirituelt liv.


Åndeligt arbejde er et virkeligt arbejde

19

Sammenfattende kan man sige at man må have en mester, som klart kan fremstille for disciplen hvori spirituelt liv består, og hvorfor det er vigtigt at arbejde sig nærmere i retning af et sådant liv, men at det er disciplen selv der skal elske det og leve det. Mesteren giver lyset, og disciplen lader sit hjerte tale: Han elsker, eller han elsker ikke, og dette vil uundgåeligt vise sig i praksis. I kan se hvor klart det er: Lyset kommer fra mesteren, kærligheden kommer fra disciplen, og handlingen, aktiviteten, er resultatet af de to. Lad os forestille os at mesteren er en lampe: Den discipel der holder af at læse, vil så gå hen til lampen og begynde at læse. Al en spiritualists rigdom er at finde i ham selv, og i den bevidsthed han har om den. Hvis han ikke er klar over denne rigdom, er han fattigere end nogen materialist, for materialisten ejer dog noget, mens han intet har. Men hvis han lærer at udvide sin bevidsthed sådan, at han med sin tanke kan kommunikere med alle udviklede sjæle i universet, og få viden, lys og glæde fra dem – hvilken materialist kan da måle sig med ham? Selv diamanter og ædle stene vil blegne i lyset fra alle disse funklende indre skatte, i den stråleglans der udgår fra en lysende klar sjæl, fra en funklende ånd. Den spiritualist som har en omfattende og oplyst bevidsthed, er rig som Herren selv, og er altså...


Den franske filosof og pædagog Omraam Mikhael Aivanhov (1900-1986) blev født i Bulgarien. I 1937 kom han til Frankrig, hvor han hovedsagelig levede og lærte. Det man straks fra første fœrd bliver slået af i mesterens vœrk, er den mangfoldighed af aspekter, hvorunder han fremstiller én og samme sag: Mennesket og dets vej mod fuldkommenhed. Hvilket emne der end er på tale, behandles det ufravigeligt med henblik på, at det skal kunne bruges i praksis af den der gerne vil forstå sig selv bedre og leve sit liv på en bedre måde.

»Den mægtigste kraft, som Gud kunne lade nogen få, har han givet ånden. Og eftersom enhver tanke i sig har noget af kraften fra den ånd der har skabt den, så virker den naturligvis. Nu ved I det, og dermed er det blevet muligt for jer at blive menneskehedens velgørere. Enhver kan sende sine tanker gennem rummet helt ud til de fjerneste egne, som budbringere, som lysende skabninger, med den opgave at hjælpe, trøste, oplyse og helbrede. Og den som bevidst gør dette arbejde, vil trænge dybere og dybere ind i skabelsens mysterier.« Omraam Mikhael Aivanhov

www.prosveta.no www.prosveta.com e-mail: info@prosveta.no e-mail: international@prosveta.com ISBN 82-91281-07-6

(DA) Tankens kraft  

"Den mægtigste kraft, som Gud kunne lade noen få, har han givet ånden. Og eftersom enhver tanke i sig har noget af kraften fra den ånd der h...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you