Page 1

Omraam Mikhael Aivanhov

veier til lykken

Izvorserien PROSVETA

FORLAG


Oversatt fra fransk Originaltittel: LES SEMENCES DU BONHEUR

© Copyright 1994 Stiftelsen Prosveta Norden for alle land. Ingen gjengivelse av noen som helst art, herunder kopiering, omarbeidelse, redigering eller fremførelse må foretas uten utgiverens tillatelse. Det kan heller ikke tas private kopier eller gjengivelser med audiovisuelle eller andre hjelpemidler uten forlagets tillatelse. Utgiver Prosveta Norden • Postboks 318 • N-1502 Moss ISBN 82-91281-01-7 Originalutgaven : ISBN 2-85566-482-9


Omraam Mikhael Aivanhov

veier til lykken

Izvorserien Nr. 231 PROSVETA

FORLAG


Det vil være lettere for leseren å forstå enkelte sider ved de foredragene som blir presentert i denne boken, hvis man hele tiden har det klart for seg at mesteren Omraam Mikhael Aivanhovs lære bare ble gitt i muntlig form, som improviserte foredrag. Redaktørene har tilstrebet å ta vare på stemningen og stilen i hvert enkelt foredrag. Mesterens lære er mer enn en samling læresetninger. Den er en organisk helhet som han presenterte fra et stort antall forskjellige synsvinkler. Ved å gjenta enkelte sider av den i mange forskjellige sammenhenger, viser han oss hele tiden nye sider av helheten mens han samtidig kaster nytt lys over de enkelte spørsmålene og deres innbyrdes sammenheng.


INNHOLD I Lykke, en evne som må utvikles . . . . . . . II Lykke er ikke det samme som nytelse . . III Lykken ligger i det å arbeide . . . . . . . . . . IV Anstrengelsens filosofi . . . . . . . . . . . . . . V Det er lyset som skaper lykken . . . . . . . . VI Meningen med livet . . . . . . . . . . . . . . . . VII Fred og lykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII Dere må være levende for å bli lykkelige! IX Å heve seg over de ytre forholdene . . . . X Å utvikle følsomhet overfor den guddommelige verden. . . . . . . . . . . . XI Kanaans land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII Ånden befinner seg over skjebnens lover XIII Å søke lykken i det høye . . . . . . . . . . . . . XIV Å lete etter lykken er å lete etter Gud . . . XV Det finnes ingen lykke for egoister . . . . . XVI Gi uten å vente noe igjen . . . . . . . . . . . . XVII Elsk uten å vente at dere skal bli elsket igjen . . . . . . . . . . . . . . . . . XVIII Nytten av å ha fiender . . . . . . . . . . . . . . . XIX Sjelenes og åndenes hage . . . . . . . . . . . . XX Fusjon på høyere plan . . . . . . . . . . . . . . . XXI Vi skaper selv vår egen fremtid . . . . . . .

11 15 27 35 45 57 67 81 91 107 117 123 137 145 153 161 169 179 185 193 209


I

LYKKE, EN EVNE SOM MÅ UTVIKLES


Menneskene kommer til jorden med visse lengsler: De har behov for å elske og bli elsket, de har behov for kunnskap, og de har behov for å skape. Det er virkeliggjørelsen av disse lengslene som kalles lykke. Men for å virkeliggjøre dem må mennesket hele tiden øke den kunnskapen det er kommet til jorden med, for det er ikke tilstrekkelig å bare ønske noe for å oppnå det. Menneskene ønsker å elske og bli elsket, og likevel blir de ensomme og skuffet. De ønsker å forstå, men likevel forblir de innskrenket og forvirret. De ønsker å skape, men klarer ikke å lage annet enn makkverk. For å kunne virkeliggjøre alle sine lengsler, trenger de en lang læretid under veiledning av en lærer som fører dem på den sanne kjærlighetens, den sanne kunnskapens og den sanne skapelsens vei. Alle mennesker streber etter lykken, men de vet ikke hvordan de skal finne den, og de drømmer ikke om at de må arbeide for å oppnå den, at


14

Veier til lykken

lykken er et fagområde som må studeres. Fra det øyeblikket de kommer til jorden og spiser, drikker, sover, forflytter seg, pusler med arbeidet sitt og får barn, tror de at de automatisk skal bli lykkelige. Men dyrene gjør omtrent det samme, og hva med dem? For å bli lykkelig er det ikke nok bare å ha kommet til jorden. Det er visse ting man må gjøre... og andre ting som man ikke må gjøre! Lykke er en evne som man må utvikle. Så lenge man ikke arbeider med den, oppnår man ingenting. Det er akkurat som med kunstneriske evner og anlegg: selv mennesker med stor begavelse for musikk, malerkunst, dans eller lignende, oppnår ingenting hvis de ikke hele tiden arbeider iherdig for å utvikle disse evnene. Hvis dere ønsker å bli lykkelige, må dere ikke la være å gjøre noe, dere må sette i gang å lete etter de elementene som gir næring til lykken. Disse elementene finnes i den guddommelige verden, og når dere har funnet dem, kommer dere til å elske hele verden, og dere kommer til å bli elsket selv. Dere kommer til å få en mye bedre forståelse av tingene, og endelig kommer dere også til å få kraft til å handle og virkeliggjøre ting.


ii

LYKKE ER IKKE DET SAMME SOM NYTELSE


Behovet for å finne lykken er dypt nedlagt i mennesket. Det cr dette behovet som stimulerer mennesket og driver det fremover. Selv om forskjellige mennesker har ulike forestillinger om lykken alt etter hva slags temperament de har, forbinder dc den som oftest med nytelse. Lykken er aldri adskilt fra nytelse, og de fleste mennesker blander sammen disse tingene. De tror at det som skal gjøre dem lykkelige, er de tingene dc blir tiltrukket av, som de liker og gleder seg over. Men nei, hvis man analyserer hva nytelse egentlig er, hvordan man finner den og hvor man finner den, forstår man at det er mye mer komplisert. Når man ser hvor mye energi mange mennesker bruker på å kaste seg inn i aktiviteter som gir dem nytelse, er det åpenbart at hvis lykke var synonymt med nytelse, ville hele verden sveve i lykksalighet. Men det er snarere det motsatte som skjer: Det er ofte der menneskene finner nytelse, at de også finner sin ulykke.


18

Veier til lykken

Nytelse er en følelsesopplevelse som er behagelig i øyeblikket, og som får dere til å tro at den vil gjøre dere lykkelige hvis dere forlenger den så mye som mulig. Men slik er det ikke. Hvorfor ikke? Det er fordi disse handlingene som raskt og enkelt gir dere en behagelig følelsesopplevelse, ikke hører hjemme på et høyt plan. De berører bare den fysiske kroppen, og kanskje til en viss grad hjertet og intellektet. Men man kan ikke bli lykkelig når man bare søker å tilfredsstille den fysiske kroppen, hjertet eller intellektet, for dette gir ikke noe annet enn en delvis og kortvarig tilfredsstillelse. Lykke, i motsetning til nytelse, er ikke en flyktig følelse, og den angår hele mennesket. Den som tror at man finner lykken i nytelse, kan sammenlignes med en alkoholiker: Alkoholikeren skjenker seg vin eller brennevin og drikker. Han føler seg vel og glemmer alle sine sorger, og han trekker den slutningen at det er fantastisk å drikke. Ja, hvis man skal uttale seg på bakgrunn av noen minutter eller noen timer, kan det virke veldig bra. Men hva skjer etter noen år? Han mister sine evner, det blir umulig for ham å opprettholde et likevektig familieliv og sosialt liv, og han forfaller og blir kanskje til og med kriminell. Likevel oppfører folk seg i mange sammenhenger som om de var alkoholikere. Fordi tingene vir-


Lykke er ikke det samme som nytelse

19

ker behagelige i øyeblikket, trekker de den slutningen at det kommer til å fortsette slik i all evighet. Uheldigvis for dem, blir de før eller senere nødt til å innse hva de har tapt på det og hvilken skade det har forvoldt, og da kommer de til å lide. Det samme gjelder i forhold til de menneskene som de velger å stifte familie eller vennskap med, eller å arbeide sammen med. Folk har en tendens til å la seg styre av førsteinntrykket, av hvorvidt de umiddelbart føler sympati eller antipati for et annet menneske. De tenker: «Han ser kjekk ut», og så bestemmer de seg, uten å bruke hodet og uten å gå i dybden, og de ser ikke at de har å gjøre med en skurk. På den annen side trekker de seg unna et annet menneske som de ikke føler umiddelbar sympati for, selv om vedkommende i virkeligheten er et hederlig, ærlig og godt menneske. Så lenge man lar seg styre av sine sympatier og antipatier, som er øyeblikksinntrykk, og ikke av den langt mer vidtskuende visdommen, kan man ikke vente annet enn at man får problemer. Innviede og vismenn advarer oss om hvordan tingene virkelig er, og de sier til oss: «Vær forsiktige med hva dere gjør. Når det første øyeblikkets tilfredsstillelse er over, kan dere komme til å betale svært dyrt for deres mangel på klarsyn.» Ja, hvor mange ting er det ikke som er...


Den franske filosofen og pedagogen Omraam Mikhael Aivanhov (1900 1986) ble født i Bulgaria. I 1937 kom han til Frankrike, hvor han i hovedsak levde og underviste siden. Det som slår en helt fra starten av, er det store mangfoldet av synsvinkler han bruker for å belyse dette ene spørsmålet: menneskets vei mot perfeksjon. Uansett hvilket tema han tar opp, blir det behandlet ut fra hvordan mennesket kan nyttiggjøre seg det for å få en bedre forståelse av seg selv og en bedre livsførsel.

«Lykken er som en ball som man løper etter. Når man når fram til den, gir man den et spark med foten slik at man kan fortsette å løpe etter den ! Det er løpingen som gjør at man føler seg stimulert. Lykken finner man i letingen, i iveren etter å nå fram til målet. Når man har oppnådd det man har ønsket seg, er man naturligvis lykkelig i øyeblikket, men ganske snart etterpå kjenner man en tomhet : Nå må man lete etter noe annet i stedet, og man blir aldri tilfreds. Hva skal man så gjøre? Man skal begi seg på leting etter det som er lengst borte, det som er mest uoppnåelig: fullkommenhet, uendelighet og evighet. Underveis vil dere da finne alt det andre: kunnskap, rikdom, kraft, kjærlighet. Ja, dere kommer til å få alt dette uten å be om det.» Omraarn Mikhael Aivanhov

www.prosveta.no www.prosveta.com e-mail: prosnor@online.no e-mail: international@prosveta.com ISBN 82-91281-01-7

(NO) Veier til lykken  

"Lykken er som en ball som man løper etter. Når man når fram til den, gir man den et spark med foten slik at man kan fortsette å løpe etter...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you