Page 1

Ročník 5 • listopad/prosinec 2013

ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o.

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Ladovy Vánoce nestárnou, rádi si je pĖipomínají nejmenší i dĖíve narození

STŘEDNÍ POLABÍ SE ROZZÁŘILO

TIPY NA VÁNOČNÍ AKCE NAJDETE UVNITŘ ČÍSLA

Dopřejte si, sami nebo se svými blízkými, podvečerní procházku. Předvánoční atmosféra má své kouzlo. AÏkoliv jakápak atmosféra pĖedvánoÏní; vždyĢ ÏerstvÝ rozsvícené vánoÏní stromy na námÝstích dávají tušit, že Vánoce už v podstatÝ zaÏaly. Respektive že nastala doba adventní, s níž zaÏínáme vánoÏní náladu plnÝ pociĢovat. SváteÏnÝjší a slavnostnÝjší

Letos pĖipadla první adventní nedÝle na 1. prosinec. Do té doby se stihly sváteÏnÝ rozzáĖit stromy ve všech spĖátelených mÝstech stĖedního Polabí. Vzhledem k uzávÝrce tohoto

Ïísla jsme nemohli být u toho. Ale plakáty zvoucí na tuto slavnostní akci slibovaly kromÝ tradiÏního zažíhání svÝtel na symbolu Vánoc také bohatý doprovodný program. Rozsvícení probíhalo jako lavina. Vše odstartovali již v pátek 29. listopadu vbPĖerovÝ n. L. a Kostelci n. L. Vbsobotu je následovaly Îelákovice, Lysá nad Labem a Káraný. V nedÝli se kbnim pak pĖidaly stromy v Milovicích a Brandýse n. L.-S. Boleslavi. SváteÏnímu aktu rozsvícení pĖedcházela tu mikulášská nadílka, tu taneÏní a hudební vystou-

pení, tu jarmark Ïi soutÝže pro dÝti abmnohé další. To vše podpoĖeno vĬní vánoÏních nápojĬ a perníÏkĬ. Nechat se unést

Advent tak zaÏal s plnou parádou. PĖibudou tradiÏní vánoÏní trhy, ukázky lidových Ėemesel i LadĬv betlém. ChybÝt nemohou ani pĖedvánoÏní akce na podporu opuštÝných zvíĖátek. Kulturními domy a svatostánky se rozezní adventní koncerty. Jebmnoho cest, jak se vánoÏnÝ naladit. Užijte si je. MiD, foto Václav KváÏa


Tento pĖíbÝh je smyšlený a jakákoliv podobnost s reálnou postavou Ïi událostí je ryze náhodná.

MĚSTO A LIDÉ

2 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •


OBSAH 4

DĚJE SE

PTÁTE SE

25

BASTION BUDE ZACHRÁNÜN

DOTAZY PRO ODBORNÍKY

S dotací za rok, bez dotace za tĖi.

Inkontinence a nájemní smlouva.

ŠKOLKA NA VRÁBÍ

Milé ÏtenáĖky, milí ÏtenáĖi, že vbtomhle pĖedvánoÏním Ïase, jako každý rok, nestíháte? Na záda vám dýchá roÏní uzávÝrka Ïi podobné nakupení pracovních povinností, které se jako na potvoru objeví vždycky až poslední mÝsíc roku? Do toho Vánoce na krku, a vy nemáte koupený jediný dárek, doma se to má kbvygruntování daleko abobtom, kde a jak strávíte svátky, jste zatím nestihli ani uvažovat, natož cokoliv organizovat? Klídek. Abych parafrázovala upoutávku na jednom rádiu, zapomećte na koledy, vykašlete se na dárky a vybodnÝte se na stromeÏek. Nenabádám vás kbdefinitivnímu opuštÝní tradic, právÝ naopak. Chci Ėíct, že ÏlovÝk by mÝl zanechat stresujících myšlenek a zklidnit se, právÝ vbtéhle dobÝ víc než kdy jindy. PlnÝní (pĖed)vánoÏních úkolĬ jste vždycky nakonec zvládli, tak proÏ by tomu mÝlo být letos jinak. AbvÝĖte nebo ne, jde to i bez do nejvyšších obrátek roztoÏených nervových spojĬ. Stresuprosté myšlenky pak mĬžete vÝnovat nÝÏemu opravdu podstatnému. Jakkoliv jsem se chtÝla vbtomto úvodníku VánocĬm vyhnout ablámala si hlavu nad alternativním tématem, stejnÝ mÝ dostihly. LouÏím se sbvámi, musím bÝžet, za chvíli mi zavírají vbnákupáku. :-) MÝjte se krásnÝ a na poÏtenou ve Ïtrnáctém roce.

Starosta bojuje za dotaci.

KULTURA

OSOBNOST

ADVENTNÍ ÎAS

6

PETER HLUCHÁĆ

26

Pozvánky na akce ve stĖedním Polabí. STYLOVÉ VÁNOCE

Bez fagotu ani ránu.

LadĬv betlém ve dvoĖe.

10

MĚSTO A LIDÉ

POSLANKYNÜ NINA NOVÁKOVÁ

SPORT

Za co se zasadí v rámci našeho regionu?

VÁNOCE S FUNATICEM

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

FALCONI NA VRCHOLU

VeĖejné projednání se blíží. PROFIL FRANTIŠKA TOMÁŠKA

Nejen Ėeditel ZŠ, ale i zastupitel. POLABÍ

Program ocení dÝti i dospÝlí. Mladší žáci postoupili do nejvyšší úrovnÝ. ARCHITEKTURA

16

Z pohledu Ing. arch. Jana Límana. LABUŽNÍK

SkuteÏný gastronomický zážitek.

Situace v Îelákovicích neustále napjatá.

KŘÍŽOVKA

MIRAKULUM V MILOVICÍCH

Nositel ceny ARTN.

34

PROSTOR PRO PROCVIÎENÍ MOZKOVÝCH ZÁVITī

ÚSPORA V ÎELÁKOVICÍCH

První aukce energií a plynu byla úspÝšná.

PROSTOR A VY 22

MIKULÁŠSKÁ JE TU

SkvÝlý sportovní zážitek. KORÁLKY, OZDOBY, PERNÍÎKY

DÝtské dílniÏky v prosinci.

33

POZOR NA DIVOKOU NEAPOL Z PīDY

SPOR O LÁVKU

RODINA A SENIOŘI

32

BARVY V ARCHITEKTUĕE

PTALI JSME SE STAROSTī

Co Ïeká náš region v pĖíštím roce?

30

PotÝší nás, když budete sledovat náš internetový deník a posílat své námÝty na reportáže a pozvánky na akce. E-mail: redakce@novinyprostor.cz Web: www.novinyprostor.cz Facebook: Prostor: Novinky zbBrandýsa a Boleslavi

Prostor – dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

vydává Prostor Media, s. r. o. Šéfredaktorka: Milena Doksanská | Grafická úprava: Stanislava Rohan | Adresa redakce: Prostor Media, s. r. o., Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem, e-mail: redakce@novinyprostor.cz, tel: 222 742 655 | Inzerce: inzerce@novinyprostor.cz, www.novinyprostor.cz/reklama-a-inzerce/ | Distribuce: zdarma do schránek vbBrandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Lázních Toušeć a prostĖednictvím partnerských míst: Brandýs – Infocentrum, Stará Boleslav – Lékárna UbSv. Ludmily, Îelákovice – MÚ, Lékárna Erika, Káraný – OÚ, Kostelec nad Labem – Knihovna, Tabák HAS, Lysá nad Labem – Knihovna, Milovice – MÚ, PĖerov nad Labem – OÚ, zdravotní stĖedisko, Toušeć – ÚĖad mÝstyse | Náklad: 11 800 výtiskĬ. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí | Redakce nezodpovídá za obsah zveĖejnÝné inzerce a reklamy | Toto Ïíslo vychází: 2. 12. 2013 | UzávÝrka pĖíštího Ïísla: 10. 1. 2014 | PĖíští Ïíslo vychází: 31. 1. 2014.

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

3


MĚSTO DĚJE SEA LIDÉ

BASTION BUDE ZACHRÁNĚN. KDY? Nakoupit a pobýt

NA SVAŘÁK A PRO KAPRA Vánoce si lze jen stěží představit bez tradičních vánočních trhů. V našem soumÝstí se vánoÏní trhy konají na MasarykovÝ námÝstí od soboty 21. prosince do pondÝlí 23. prosince, vždy od 9.00 do 17.00 hodin. Najdete zde kvalitní potraviny pro vánoÏní hodování Ïi dárky pro své blízké. Každý den také budou v prodeji živí kapĖi z jižních Îech. Na vánoÏních trzích však nemusíte jen nakupovat, mĬžete si sbpĖáteli ubvánoÏního stromu užít tu pravou atmosféru Vánoc nad hĖejivým svaĖákem, teplou medovinou Ïi jinými pochoutkami. red, foto archiv

Oprava může trvat rok, nebo také tři. Záleží na tom, zda město získá dotaci. Žádost o dotaci ve výši 12 milionĬ korun již mÝsto podalo. Do pĬlky ledna by se mÝlo vÝdÝt, zda sbpenÝzi na opravu zámeckého bastionu mĬže poÏítat. Opravovat se však bude tak jako tak. Jen to vbpĖípadÝ, že dotace nedopadne, potrvá o poznání déle. Až tĖi roky. Sbdotací by se vše stihlo za rok. Opravy se každopádnÝ dotknou budoucího provozu vbulici Na Celné. Po etapách, Ïi najednou

SoutÝž na dodavatele stavby se bude vyhlašovat, jakmile se mÝsto dozví výsledek dotaÏního Ėízení. Dotace se budou udÝlovat zbOperaÏního programu Životní prostĖedí „Prevence sesuvu a skalních zĖícení“. AĢ už mÝsto dotaci

KDY OŽIJE TŮŇ? Revitalizace Starého Labe neboli Houštecké tůně je na spadnutí. Zhotovitel byl sice vybrán, teď se ale musí chvíli čekat.

S DOTACÍ 1 ROK, BEZ DOTACE 3 ROKY

získá, Ïi nikoliv, soutÝžit se bude, jen sbjinými zadávacími kritérii. „Bez dotace by se muselo pracovat na etapy. První rok zaÏnou nejnutnÝjší opravy, další práce se rozloží do dalšího roku Ïi dvou,“ popisuje starosta OndĖej PĖenosil. Naopak sbpomocí dotace by se mohlo stavÝt vše najednou vbpodstatÝ vbpĖíštím roce. Na Celné bez provozu

Îervnové deštÝ, které podmáÏení zámecké zdi, a tím i nutnou opravu bastionu zpĬsobily, znamenaly uza-

Koncem listopadu mÝla být podepsána smlouva se spoleÏností Stavokomplet. Ta vzešla jako vítÝz zbvýbÝrového Ėízení na revitalizaci Houštecké tĬnÝ. Kbpodpisu však zatím nedošlo, jeden zbúÏastníkĬ soutÝže se odvolal.

STOK VODY BUDE REGULOVAT NOVĚ VYSTAVĚNÝ OBJEKT. Uvidí se

Propojení tĬnÝ sbLabem zajistí pĖirozené ÏištÝní vody

4 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

„Firma, která byla zbvýbÝrového Ėízení vylouÏena, vbposlední den lhĬty podala odvolání,“ uvedl starosta OndĖej PĖenosil a dodal: „Dnes, 20.blistopadu, jsme poslali rozhodnutí obodmítnutí. Nebyly dĬvody odvolání vyhovÝt.“ Nyní musí na radnici vyÏkat


MĚSTODĚJE A LIDÉ SE vĖení ulice Na Celné. Rozebrán byl i altán stojící nad branou do zámku. Provoz ulice Na Celné bude ibnadále uzavĖen. „PĖi etapové práci by se v prvním roce bastion opravoval ve smÝru do ulice, tak aby se zprovoznila na letní období. Ale jen pro pÝší, cyklisty a rezidenty,“ uvádí pan PĖenosil a dodává: „Pro plný provoz však pravdÝpodobnÝ již nikdy otevĖena nebude.“ Ulice má totiž tak úzký profil, že se ji pro plný provoz nepodaĖí naprojektovat. Nevejde se do normových hodnot, takže by ani nemohla dostat stavební povolení.

ULICE NA CELNÉ ZŮSTANE BEZ PLNÉHO PROVOZU. Podle slov starosty by v ní žádný velký provoz být nemÝl: „Jakmile tam projede nákladní auto, okolí se otĖásá. Vbminulosti to ani žádná silnice nebyla, byl to jen vjezd na dvĬr do pivovaru.“

Školka vyroste na Vrábí kousek od sídlištÝ

ŠKOLKA NA VRÁBÍ: NAPJATÉ OČEKÁVÁNÍ Vedle vodojemu by měla vyrůst nová mateřská škola. Na výstavbu podalo město žádost o dotaci.

ŠKOLKA,

Nyní mÝstu nezbývá než Ïekat. UzávÝrka žádostí o dotaci probÝhla. „Víme, že se sešlo o trošku více žádostí, než je dotaÏní program schopen pokrýt. Ale zas tak závratný rozdíl to není, proto vÝĖíme, že máme velkou nadÝji finance získat,“ uvažuje starosta OndĖej PĖenosil.

ALE I HERNA abdÝtské PRO VEŘEJNOST hĖištÝ, Ïiní kolem 35bmi- A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ lionĬ korun. Starosta vÝĖí, že vysoutÝžená cena by nakonec mohla být o Ïtvrtinu až tĖetinu nižší.

Rozhodne pĖelom roku

NejdĖíve v záĖí

MÝsto se výsledek dozví nejspíš až po Novém roce. Nyní probíhá na Kraji kontrola formální správnosti a úplnosti podaných žádostí. Ty, které projdou kontrolou, postupují do dalšího kola, kterým je bodové hodnocení. Podle nÝho se sestaví poĖadí žádostí a udÝlá se pomyslná Ïára pro ty projekty, na které už peníze nezbudou. VÝĖme, že plánovaná školka na Vrábí dotaci obdrží. Jakmile totiž radnice dostane oznámení, že projekt bude podpoĖen, vyhlásí veĖejnou soutÝž na dodavatele stavby. ParalelnÝ proto pĖipravuje potĖebné doklady, jako je projektová dokumentace na výbÝr zhotovitele a zadávací dokumentace. RozpoÏet na výstavbu školky, jejíž souÏástí bude herna pro veĖejnost

Stihne se školka otevĖít již vbzáĖí 2014? „PĖiznám se, že to nejsem schopen garantovat. Zkušenosti máme takové, že hodnocení žádostí trvá mnohdy déle, než je deklarováno. Pokud dotaci získáme, chtÝli bychom vbprĬbÝhu zimy vysoutÝžit zhotovitele, tak aby se vbúnoru Ïi bĖeznu mohlo zaÏít stavÝt a do záĖí bylo hotovo. Nebo alespoć školku zprovoznit vbprĬbÝhu roku. VýbÝr dÝtí by mohl probÝhnout tĖeba vblétÝ, sbnástupem pozdÝjším než vbzáĖí,“ uzavírá pan PĖenosil. JeštÝ na jedné vÝci bude záležet: MÝsto musí podat také žádost obregistraci nového školního zaĖízení. Abtento povolovací proces nÝkdy trvá pĬl roku až rok.

Milena Doksanská

pár dní, zda firma nezvolí další obranný prostĖedek, který podle starosty zcela urÏitÝ existuje. Plánují se dvÝ etapy

První fáze revitalizace Houštecké tĬnÝ probÝhla vbminulých letech. Došlo kbodtÝžení bahna a vyÏištÝní okolí. Další dvÝ etapy, které jsou vbplánu, mají obnovit pĖítok vody do tĬnÝ prostĖednictvím meandrujícího potoka zbLabe. „Bude vybudován malý stokový objekt zbLabe, který bude regulovat pĖítok vody do novÝ vystavÝného koryta,“ popisuje pan PĖenosil. BĖehy potoka mají být upravené a osázené tak, aby byly blízké pĖírodní povaze. OdpovÝÑ na otázku, kdy zapoÏnou první práce, budeme znát až poté, co se definitivnÝ uzavĖe záležitost kolem výbÝrového Ėízení. Milena Doksanská, foto ZMST

Milena Doksanská, foto ZMST

ZPROVOZNĚNÍ V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE. • PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

5


OSOBNOST

DO FAGOTU JSEM SE TOTÁLNĚ ZBLÁZNIL Jedna podaná ruka pro něj znamená víc než čtyři sta e-mailů. Prostě srdcař. Ve všem, co Peter Hlucháň dělá. Jsi pĖedevším výborný muzikant. Jak to všechno zaÏalo?

MĬj otec byl skvÝlý muzikant, sice amatérský, ale opravdu vynikající. Když mi bylo pÝt let, dal mÝ otec uÏit na klarinet, na který jsem hrál a zároveć jej nenávidÝl sedm let. Ve 12 letech mi bráchĬv spolužák z konzervatoĖe ukázal fagot, abvšechno se zmÝnilo. Do fagĬtku jsem se totálnÝ zbláznil, hrál jsem neustále. Pak mÝ vzali na konzervatoĖ do Žiliny, zaÏal jsem vyhrávat rĬzné soutÝže, bavilo mÝ to Ïím dál více, a rozhodl jsem se pokraÏovat na Akademii múzických umÝní vbPraze. Hudbou jsi opravdu nadšený. Byl ale na AMU nÝjaký pĖedmÝt, který jsi opravdu nesnášel?

Byl. ĕíkalo se mu vÝdecký komunismus. (smích) VĬbec jsem netušil, která bije. Dodnes si pamatuji, jak mi na zkoušce jeden pedagog, nÝjaký bolševický debil z ÚV KSÎ, položil otázku „Revizionismus aboportunismus v gnozeologických vztazích“, totální bezradnost. (smích) On se zamraÏil a zaĖval na mÝ: „Rozumíte otázce?!?“ Abjá popravdÝ odpovÝdÝl: „Jenom tomu A.“ Pak mÝ vyrazil, a potĖetí mi to dal.

ZaÏalo to ve dvanácti, pak konzervatoĖ a AMU

Jeho jméno se dostalo do povÝdomí obyvatel našeho soumÝstí mj. ibvbsouvislosti sbmnoha jedineÏnými, atraktivními kulturními akcemi, vystoupeními muzikantĬ a hudebních uskupení zvuÏných jmen. Rozhovor nám pĖiblíží Petra HluchánÝ jako ÏlovÝka.

6 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

PetĖe, odkud pocházíš? Po našem, po brandýsku, rozhodnÝ nemluvíš. (smích)

Ono je to ještÝ poznat? (smích) Je to tak, pocházím ze Slovenska, narodil jsem se v malé vesniÏce Dolný HriÏov, nedaleko Žiliny.

UrÏitÝ jsi mÝl mnoho zajímavých spolužákĬ. Je nÝkdo z nich v souÏasnosti slavný?

Slavný byl Pavarotti nebo Jackson, ale známé umÝlce ano, ty jsem za spolužáky mÝl. Pavel Šporcl, Ivan Ženatý, Jarda SvÝcený, Honza Talich nebo Radek Baborák – poÏkej, ten je vlastnÝ slavný! ZbhercĬ jsem mÝl mezi spolužáky napĖíklad Ivana Trojana, Jana ŠĢastného nebo režiséra


OSOBNOST RODÁK OD ŽILINY PŘED 15 LETY ZAKOTVIL V BOLESLAVI

Jana SvÝráka. VlastnÝ to ani tak nevnímám, jsou to moji kamarádi. Co tvé první „hudební“ zamÝstnání?

Po absolutoriu jsem dostal angažmá v bratislavské OpeĖe. Jenže pak na Slovensku tĖikrát zvolili MeÏiara, a to mÝ tak vytoÏilo, že jsem odešel do Scala Theater Basel ve Švýcarsku. Po tĖech letech mÝ angažovala filharmonie v Hamburku, kde jsem hrál dva roky. Pak se ozvali Virtuosi di Praga a já se tak oklikou vrátil do Prahy. A jak jsi se dostal do našeho soumÝstí, do Staré Boleslavi?

V Dolnom HriÏove byl 50 metrĬ od našeho domu les, takže jsem byl neustále vbpĖírodÝ. A to mi vbPraze chybÝlo. Náhoda chtÝla, že jsem se ocitl ve Staré Boleslavi, kde mi to naprosto vyhovuje. Praha, kde pracuji, je blízko, a hlavnÝ jsem opÝt vbkrásné pĖírodÝ. PĖíští rok to bude již 15 let, co jsem se sem nastÝhoval.

A ve svÝtÝ?

JeštÝ zaÏátkem prosince musím do New Yorku. Laco Deczi mi napsal tĖi bluesové skladby pro fagot, tak je tam s Celulou natoÏíme. PĖíští rok mÝ napĖ. Ïeká sólový koncert s Limassol Philharmonic Orchestra na Kypru. Je známo, že podporuješ charitativní akce a vždy na nich úÏinkuješ bez nároku na honoráĖ. Na tvoje koncerty mají osoby zdravotnÝ handicapované, dÝti a senioĖi vstup zdarma. ProÏ to dÝláš?

Cítím to jako úplnÝ primitivní slušnost. A empatii. Život je ke mnÝ štÝdrý, proÏ bych nemÝl být štÝdrý i já? PetĖe, hodnÝ cestuješ. Kde se ti líbilo nejvíce?

Cestování je souÏást mého povolání. Japonsko i Korea byly mnohokrát, ale hezká byla napĖíklad Austrálie. No a samozĖejmÝ USA. Byly i nÝjaké exotické destinace?

No vidíš, to taky. Líbilo se mi na Azorských ostrovech, v Karibiku,

Malajsii, Indonésii, výborný byl Taiwan, Vietnam, sultanát Brunej. Užil jsem si i Izrael, Libanon, Emiráty, teÑ v Ėíjnu jsem pobýval vbBahrajnském království. Máš na takovém turné Ïas nÝkam se podívat?

To ano. Koncertní sály a hotely jsou vÝtšinou v centru mÝsta a koncerty veÏer, takže chvilka pro toulky po okolí se taky najde.

„NA KLARINET JSEM HRÁL A ZÁROVEŇ JEJ NENÁVIDĚL SEDM LET.“ Jak vlastnÝ odpoÏíváš?

Relax? Den má 24 hodin, z toho dvÝ hodiny na sport si vždy najdu. NejradÝji kolo nebo plavání. Ticho a monotónní šumÝní mÝ opÝt nabíjí.

Co se ti tady líbí nejvíce?

Úžasné je tady všechno, vždyĢ tudy kráÏely dÝjiny. Kostel sv. Damiána je nejhezÏí na svÝtÝ. Staroboleslavská brána a nádherný chrám Nanebevzetí Panny Marie, to vše vedle sebe, fascinující! V našem soumÝstí poĖádáš také dost výborných koncertĬ, vÏetnÝ prestižní Opera Gala Open Air. Plánuješ již nÝco pro pĖíští rok?

Dramaturgii pro pĖíští rok mám už hotovou, ale kdoví, jak to bude. Podpora firem je limitovaná abrozpoÏet našeho soumÝstí také, to je jasné. Takže jeden koncert budu muset zrušit. Je mi to líto, jsou to moje dÝti. Îeká mÝ Sophiina volba.

Ach ti umÝlci! Jako dÝti...

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

7


OSOBNOST Doneslo se mi, že máš nepĖíliš kladný vztah k poÏítaÏĬm. Jak je to možné?

Já nevím, nÝjak se nemáme rádi. Dva laptopy už letÝly zbokna. (úsmÝv) Navíc upĖednostćuji osobní kontakt. Jediná podaná ruka pro mÝ znamená víc než 400 mailĬ...

„ÚŽASNÉ JE TADY VŠECHNO, VŽDYŤ TUDY KRÁČELY DĚJINY.“ PetĖe, jsme na konci rozhovoru. MĬžeš našim ÏtenáĖĬm sdÝlit nÝjaké vánoÏní pĖání, poselství?

Nejvíce si pĖeji, aby se lidé kbsobÝ chovali ohleduplnÝ, dodržovali sliby, které si mezi sebou dávají. Všechno by pak možná bylo jednodušší. Marek Huber, foto Václav KváÏa Festival Opera Gala je jeho dítÝ

a archiv P. H.

Pavla Prosová

LYŽE

· PRODEJ · SERVIS · PŮJČOVNA · BAZAR KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice

Po - Pá 9.00 - 18.30, So 9.00 - 12.00 hod. Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

HOSTOMSKÝ

Hledám pro své klienty nemovitosti k pronájmu Āi k prodeji v této lokalitď. Nabízím veškeré zprostĢedkovatelské, právní služby i tržní odhady nemovitostí v dďdickém Ģízení.

tel.: 725 293 526 e-mail: pavla.prosova@century21.cz

– rakouské kotle na peletky

I do interiéru i do sklepa I možnost připojení externího I plynulá regulace 4–15 kW zásobníku s pneumatickou 7–25,35 kW dopravou do 20 m I doba hoření 2 dny až celá sezóna I účinnost 95–97 % Inzerce

Kamna a kotle na dřevo a peletky Atmos, Artel, Thermorossi, Verner a další

HOSTOMSKÝ-KRBOVÁ KAMNA, KOTLE, Pražská 193/43, 250 01 Brandýs n. L.

tel.: 326 90 69 59 I mobil: 602 41 85 41 I www.czhapero.cz I www.hostomsky.cz

8 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •


RODINNÉ DOMY

PŘEZLETICE Bydlení v bezprostřední blízkosti hlavního města Možnost koupě zařízeného domu Záloha pouze 10 %

CE NÍ AK AVE Ě B EN VY V C MU DO

www.rd-prezletice.cz

Zákaznická linka:

Prodejce: Moravská stavební – INVEST, a.s.

VZDĚL ÁVÁNÍ

OTEVÍR Á

725 928 629

X

M OŽNOSTÍ

Inzerce

Vzdělávací kurzy a semináře pro začátečníky, pokročilé i VIP odborníky najdete na

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

9


MĚSTO A LIDÉ Jan Líman, bratr pana Antonína Límana. Velmi pÝknÝ pĖedstavil podstatu antologie ManjóšĬ, která je ve svÝtÝ naprosto výjimeÏná. Zahájení výstavy se zúÏastnili také starosta mÝsta OndĖej PĖenosil, místostarosta mÝsta JiĖí Nekvasil a pĖedseda kulturní komise Marek Huber. Milými hosty byli herec Petr Brukner a další vynikající osobnosti.

Japonskou antologii pĖedstavil Jan Líman (uprostĖed)

INSPIRUJÍCÍ BÁSNĚ MANJÓŠŮ Dne 30. října v 10.00 hodin byla na autobusovém nádraží ve Staré Boleslavi zahájena výstava kreseb dětí z mateřské školy Límanova vila. Výstava nazvaná Z Îech až na konec svÝta vznikla na popud staroboleslavského rodáka, významného japanologa, pĖekladatele abšiĖitele japonských básní ManjóšĬ, prof. PhDr. Antonína Límana. „To, že básnická antologie ManjóšĬ zbosmého století inspirovala dÝti zbMŠ ve Staré Boleslavi k vytvoĖení sborníku nádherných kreseb, je zcela jedineÏná záležitost, témÝĖ zázrak. Mám velkou radost, že je to právÝ mé rodné mÝs-

to, které tuto vzácnou událost hostí,“ prohlásil pan Antonín Líman. Zasloužená pozornost

Výstavu zahájila Ėeditelka mateĖské školy Límanova vila paní Ivana Osuská, která oprávnÝnÝ vyzdvihla talent našich dÝtí a zároveć podÝkovala vedení mÝsta za podporu, které se dostává místním školám. Výborným a jako vždy vtipným ĖeÏníkem byl pan architekt

ODEŠEL PAN KALUHA Psát ve 36 letech vzpomínku na velkého sportovce a skvělého pedagoga Josefa Kaluhu je můj největší kaskadérský čin v životě. VždyĢ do dnešní ZŠ Palachova nastoupil jako tĖídní uÏitel mé mámy hned po vojnÝ a pÝtileté praxi vbpohraniÏí. Pan Kaluha byl však obrovský patriot, loajální osobnost, a tak jsem se jeho žákem stal i já. A dnes si stále více uvÝdomuji, jaké to pro mÝ bylo štÝstí. Pan Kaluha jako pedagog nikdy neztrácel Ïas elitáĖským povídáním o niÏem, Ėekl vždy to nejdĬležitÝjší a pak už se

„jenom“ pracovalo. Nikdy nemoralizoval, protože vÝdÝl, že každý ÏlovÝk chybuje. NetrpÝl žalování, byl si vÝdom, že žalováním to zaÏíná a udáváním to konÏí. S každým žákem jednal osobnÝ, aby nás nauÏil, že pomlouvání za zády je jenom obyÏejné plácání. A nakonec to nejdĬležitÝjší. MÝl nás všechny rád, protože i on byl kdysi dítÝ, abvÝdÝl, že každé dítÝ nÝkdy zazlobí.

10 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

NA ZAHÁJENÍ DORAZIL I HEREC PETR BRUKNER A DALŠÍ OSOBNOSTI. Zasazení stromu

SkvÝlou teÏkou celé akce bylo spoleÏné zasazení vzácné sakury v parku vedle staroboleslavského autobusového nádraží. „Velmi bych chtÝl podÝkovat paní IvanÝ Osuské, vedení mÝsta, Ing. arch. Janu Límanovi, Mgr. Janu Poncovi a Antonínu MaĖíkovi, kteĖí se o uspoĖádání této nádherné výstavy tolik zasloužili,“ Ėekl pan Antonín Líman. „Byla to opravdu výjimeÏná akce našich místních dÝtí, a další podobné nápady si od nás stoprocentnÝ zaslouží podporu,“ dodal pĖedseda kulturní komise Marek Huber. (Pozn.: V prosinci bude výstava pĖemístÝna do prostor Îesko-japonské spoleÏnosti na MĬstku v Praze.) red, foto Antonín MaĖík

VýjimeÏná osobnost

Pana Kaluhu jsem nazval velkým sportovcem. Aby ne, osobnÝ mi Ėíkal, že nejvíce ho ovlivnila slavná éra Emila Zátopka, kdy byl sport mezi širokou veĖejností v kurzu. V mládí hrál basketbal za Mladou Boleslav, vystudoval tÝlesnou výchovu na PF UK, vedl basketbalové družstvo žákyć, se kterým vybojoval druhé místo na mistrovství republiky. Byl tenistou, založil známý tenisový StĖedoÏeský pohár veteránĬ, který se koná již více než tĖicet let a v souÏasnosti patĖí k nejstarší seniorské soutÝži v Îeské republice. Více než 25 let organizoval lyžaĖské kurzy, na které


MĚSTO A LIDÉ

ZŮSTAT V KONTAKTU

dospÝlé a seniory. Funkci místostarostky opouštÝt nemusím, jsem neuvolnÝný funkcionáĖ. Rozhodla jsem se ale, že uvolním místo krajského zastupitele dalšímu kolegovi zbTOP 09. ZĬstanu pĖitom vbtÝsném kontaktu s krajským sociálním výborem.

Střední Polabí bude mít zastání. Místostarostka Nina Nováková se probojovala do sněmovny. Nedávné volby vyhrála ÎSSD, úspÝšná však byla i TOP 09. Zástupce obou tÝchto stran bude mít vbPoslanecké snÝmovnÝ i mÝsto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Za TOP 09 to je Nina Nováková, za ÎSSD Stanislav Huml. PreferenÏní hlasy rozhodly. Oba novopeÏené poslance jsme oslovili sbprosbou o pár slov. Pan Huml nereagoval, paní Nováková si na nás Ïas udÝlala. „DÝkuji všem, kdo mi dali dĬvÝru, a ujišĢuji je, že se nechystám ‚odlétnout‘ do vyšších sfér,“ zahájila náš rozhovor. Za co byste se v rámci našeho regionu chtÝla jako poslankynÝ zasadit?

Musím Ėíci, že od prvního dne mÝ oslovují zástupci organizací, abych se pokusila pomoci Ėešit jejich problémy. Hned první dva se týkají mateĖských škol a jednoho zdravotnického zaĖízení. Budu mít prostor vbrámci meziobecní

Na jakou oblast se chcete jako poslankynÝ soustĖedit?

Nina Nováková

spolupráce monitorovat sociální oblast abškolství, práci sbmládeží abseniory. Tedy to, Ïím se dlouhodobÝ zabývám. PĬjde skloubit funkce místostarostky, poslankynÝ a profesorky?

Je jasné, že musím opustit – alespoć na dobu práce ve snÝmovnÝ – milované brandýské gymnázium. VbpĖednáškové Ïinnosti bych ráda pokraÏovala, pĖinejmenším pro

„NECHYSTÁM SE ‚ODLÉTNOUT‘ DO VYŠŠÍCH SFÉR.“

NejpĖirozenÝjší by pro mÝ byla práce ve výboru pro vÝdu, vzdÝlání a kulturu, pro sociální politiku nebo pro veĖejnou správu. Pokud je ovšem nová snÝmovna ponechá vbtéto podobÝ. Projevila jsem ibzájem o práci vbdelegaci StĖedoevropské iniciativy. MÝli bychom také bedlivÝ sledovat stále oÏekávaný vysokoškolský zákon, aby zĬstaly zachovány akademické svobody. Debaty sbUnií stĖedoškolákĬ mÝ utvrdily vbtom, že ve školách by jako externisté mÝli pĬsobit odborníci zbpraxe a že není správné trvat na striktním dodržování „papírové“ kvalifikace uÏitelĬ tam, kde odbornost a pedagogická praxe mluví sama za sebe. I když to dosud nebylo centrem mého zájmu, budu se zabývat podnÝtem, který se týká ochrany spotĖebitelĬ, pĖedevším seniorĬ, pĖed nátlakovým prodejem zboží. red, foto archiv

CO ČTETE V PROSTORU NEJRADĚJI?

Josef Kaluha (vpravo) nás opustil 23. Ėíjna 2013

všichni dodnes tak rádi vzpomínáme. 27. záĖí 2009 ocenil starosta mÝsta OndĖej PĖenosil pana Josefa Kaluhu Svatováclavskou plaketou za pĖínos mÝstu v oblasti pedago-

giky a sportu. UdÝlalo mi to velkou radost, jsem rád, že žiji ve mÝstÝ, které dokáže ocenit skuteÏné elity naší zemÝ. Marek Huber, foto archiv

Jsou to pozvánky na kulturní akce Ïi tipy rodinných center? Oceníte zprávy z radnice abostatních polabských mÝst a obcí? Nebo dáváte pĖednost rozhovoru sbosobností, sportovním úspÝchĬm a zajímavostem vbarchitektuĖe? Chceme, aby obsah Prostoru byl pro vás zajímavý, proto nás zajímá váš názor. O tom, co Ïtete nejradÝji, pište na náš e-mail redakce@novinyprostor.cz. red

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

11


MĚSTO A LIDÉ

MÁME RÁDI ZVÍŘATA! Tuto akci propagujeme moc rádi, protože je výborná. A nadpis se sám nabízí. Zkrátka, tÝšíme se, že se letos již podvanácté sejdeme na nádvoĖí brandýského zámku na historických vánoÏních trzích pod známým názvem Máme rádi zvíĖata. Co nás letos Ïeká?

PĖedevším dobové stánky, Ėemesla, gurmány potÝší historická Ïerná kuchynÝ zámku, kde se bude vaĖit podle tÝch nejstylovÝjších

receptĬ. To vše doplní vystoupení hudebních, taneÏních a šermíĖských skupin. Sbnovým ohćovým Ïíslem pĖijde nám známá Xena. V divadelním sále brandýského zámku bude celý den probíhat výstava obrazĬ paní Aleny Srstkové, manželky pana Zdećka Srstky. Abano, pan Srstka bude opÝt celou akci moderovat. Vlastní výrobky budou na zámku prodávat také dÝti

z místních škol a výtÝžek z prodeje pĖedají vytipovanému útulku. ZvíĖátek plný zámek

Po celý den se budou prĬbÝžnÝ pĖedstavovat opuštÝná zvíĖata ze tĖí útulkĬ. VÝĖíme, že co nejvíce zbnich najde nový šĢastný domov. Seznámíte se s Îeským klubem majitelĬ prasátek chovaných vbdomácnosti abchybÝt nebudou ani chovatelé fretek. Wachter Team z Nového Boru pĖedvede výcvik psĬ k ochranÝ

PSÍ KONZERVU NEBO TŘEBA KOČIČÍ GRANULE S SEBOU.

osob a ostraze majetku, o. s. Pestrá spoleÏnost ukáže asistenÏní pejsky, jak pomáhají a co všechno zvládnou. Program je bohatý, tak urÏitÝ pĖijÑte a nezapomećte jako vstupenku donést psí Ïi koÏiÏí konzervu nebo granulovanou stravu. Akci poĖádá MÝstská 7. 12. OD 10 HODIN historická garda NA ZÁMECKÉM abmÝsto Brandýs nad NÁDVOŘÍ Labem-Stará Boleslav. Marek Huber, ZvíĖátkĬm zkrátka nelze odolat

UDÁVAT TEP MĚSTU Osm osobností našeho souměstí obdrželo v sobotu 21. září na brandýském zámku vzácnou Svatováclavskou plaketu. Svatováclavskou plaketu za vysoký pĖínos v oblasti kultury, pedagogiky, sportu a spoleÏenského života letos z rukou starosty mÝsta OndĖeje PĖenosila pĖevzali houslový virtuos ÎenÝk Pavlík, zpÝvaÏky Marta abHelena Cihelníkovy, dvojnásobný mistr svÝta, veslaĖ OndĖej Synek, fotbalový trenér Jaroslav Kotek, lékaĖ LudÝk Bareš, pĖedseda místní organizace Svazu bojovníkĬ za svobodu ZdenÝk Zalabák a vynikající pedagog a úspÝšný bývalý

foto Václav KváÏa

elánem a prací udávají tep v celém soumÝstí. Na tuto akci zveme vždy vedle radních a zastupitelĬ také širokou Ėadu našich spoluobÏanĬ,“ Ėekl starosta mÝsta OndĖej PĖenosil. Marek Huber, foto M. Miková

Ėeditel ZŠ Palachova František Tomášek. OcenÝní osobností

Svatováclavskou plaketu udÝluje mÝsto našim obÏanĬm od roku 2009 u pĖíležitosti Národní svatováclavské pouti na popud starosty OndĖeje PĖenosila a rady mÝsta. „Je dobĖe pĖipomínat si každý rok pĖi tak významné události, jako je Národní svatováclavská pouĢ, naše obÏany, kteĖí svým životem,

12 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

OcenÝní je opÝt ve správných rukou


MĚSTO A LIDÉ 13. LEDNA V 17 HOD. V DIVADELNÍM SÁLE

ŠKOLKA BLÍZKÁ PŘÍRODĚ Rodinný klub Klíček Stará Boleslav se loni zapojil do projektu Školka blízká přírodě. PĖijÑte se k územnímu plánu vyjádĖit i vy

V PROSPĚCH VEŘEJNOSTI Veřejné projednání nového územního plánu se blíží. O tom, jak se obÏané mohou seznámit s novým územním plánem našeho soumÝstí a pĖipomínkovat jej, jsme hovoĖili s panem Miroslavem Emrem. V jaké fázi se nyní nachází pĖíprava nového územního plánu mÝsta?

abumožnÝní diskuse odborné i laické veĖejnosti. Krom toho je návrh územního plánu volnÝ pĖístupný na webových stránkách mÝsta abv papírové podobÝ je možné jej prostudovat na MÝstském úĖadÝ na odboru územního rozvoje.

Návrh nového územního plánu byl v souladu se zákonem projednán se všemi dotÏenými orgány. Nejvíce pĖipomínek uplatnil krajský úĖad. Nyní je návrh pĖipravený kbveĖejnému projednání.

Do kdy je možné ze strany veĖejnosti podávat pĖipomínky?

Je již znám termín veĖejného projednání?

ÚZEMNÍ PLÁN MÁ LADIT SE ZÁJMY VŠECH OBČANŮ.

Ano, termín byl stanoven na pondÝlí 13. 1. 2014 v 17.00 hodin na zámku v Brandýse nad Labem, v divadelním sále. Termín byl vbsouladu se zákonem oznámen veĖejnou vyhláškou. Nad rámec zákona termín veĖejného projednání zveĖejníme v MÝstských listech, na webu mÝsta a v tomto Ïlánku vbProstoru. Naším cílem je, aby se o veĖejném projednání dozvÝdÝla co nejširší veĖejnost. Jakým jiným zpĬsobem se mohou obÏané mÝsta s návrhem seznámit?

ProbÝhly již dvÝ neformální prezentace: 18. 11. v Brandýse a 25. 11. ve Staré Boleslavi. Územní plán mÝsta je velmi závažný dokument, proto jsme tyto diskuse uspoĖádali, aÏkoli to zákon nepožaduje. Cílem je maximální transparentnost

Tento vzdÝlávací cyklus zahrnuje dílny v zajímavých oborech (venkovní pedagogika, Ėízení abkomunikace, práce s rizikem, psychologie vztahu k pĖírodÝ, komunikace s rodiÏi, legislativa aj.), exkurze ve školkách rĬzného zamÝĖení, didaktické vedení, tvorbu vlastního prezentaÏního materiálu ve formÝ kroniky a vbneposlední ĖadÝ pĖíležitost setkávat se s lidmi spoleÏných cílĬ.

PSÍ KONZERVU NEBO TŘEBA KOČIČÍ GRANULE S SEBOU.

LhĬta konÏí v souladu se stavebním zákonem 7 dní po dni oficiálního veĖejného projednání, tedy 20. 1. 2014.

Vztahu k pĖírodÝ je tĖeba se uÏit

SouznÝní s pĖírodou

O pĖipomínkách bude rozhodovat zastupitelstvo mÝsta. Záleží tedy na svÝdomí každého zastupitele, jak se k nim postaví. MĬj názor je, že bychom mÝli akceptovat pouze takové pĖipomínky, které budou vbsouladu se zájmy všech obyvatel mÝsta. Tedy nikoli pĖipomínky, jež zohledćují pouze úzký zájem soukromých majitelĬ urÏitých pozemkĬ, kteĖí se snaží zmÝnit své v této chvíli nestavební pozemky na pozemky, na nichž by se smÝlo stavÝt. Takovýchto pĖipomínek je bohužel zatím vÝtšina.

„Projekt je založen na principech vzdÝlávání pro udržitelný rozvoj, které zaruÏuje plnohodnotné pĖedškolní vzdÝlávání podle platného kurikula a v souladu sbpĖírodou. BÝhem semináĖĬ jsme se dozvÝdÝli mnoho podnÝtných informací a získali cenné zkušenosti. PodaĖilo se nám splnit všechna kritéria, a na závÝreÏné mezinárodní konferenci, která se konala letos na konci záĖí, jsme získali titul Školka blízká pĖírodÝ. Získané zkušenosti budeme dále rozvíjet a zlepšovat tak celkovou koncepci a fungování DÝtského klubu KlíÏek,“ sdÝlil pan Milan Zuna, pĖedseda klubu.

red, foto archiv

red, foto archiv klub KlíÏek

Jaké pĖipomínky budou Ïi nebudou akceptovány?

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

13


MĚSTO A LIDÉ

VÝLETY DO HISTORIE

STŘEDNÍ POLABÍ V DOBĚ TEREZIÁNSKÉ Tato doba je známa řadou reforem, a tvoří tak charakter a ráz především vnitřní politiky Marie Terezie a následně i osvícené vlády Josefa II. Reformy: mÝnová reforma, sÏítání lidí a oznaÏování domĬ. Je vytvoĖen tereziánský katastr, tj. soupis pĬdy, kterou mají poddaní v dÝdiÏném nájmu. Roku 1781 vzniká patent o nevolnictví (je zrušeno a lidé si svobodnÝ vybírají, kde chtÝjí žít a pracovat), v témž roce sepsán toleranÏní patent: zrovnoprávnÝna všechna náboženství. Stará Boleslav

Koncem 18. století byla ve Staré Boleslavi zrušena kaple blahoslaveného Podivena, stojící na místÝ, kde bl. Podiven zemĖel. Jedná se o centrální barokní stavbu na pĬdorysu kruhu se tĖemi radiálními, témÝĖ obdélnými kaplovými výklenky. Po svém zrušení byla kaple prodána brandýskému panství, které pak stavbu zapĬjÏilo vojenskému úĖadu. Osada Písek

DĖíve známá také jako Draholín (ve Staré Boleslavi nyní smÝrem k Houštce). Byla založena v r. 1777 v dobÝ tereziánských hospodáĖských reforem tzv.

„raabizací“. Šlo o soubÝžnou poddanskou a pozemkovou reformu, jejímž cílem bylo zefektivnit zemÝdÝlskou výrobu abzvýšit porodnost v situaci, kdy poddaní byli v dĬsledku tĖicetileté války a války o rakouské dÝdictví zatížení rozsáhlou robotou. Na panstvích, kde mnoho pĬdy leželo ladem, byla raabizace spojena s kolonizací, pĖíchodem nových familiantĬ, kteĖí byli osvobozeni od roboty a požívali napĖ. doÏasných úlev z platby nájmu.

PŘÍŠTĚ: STŘEDNÍ POLABÍ NA PŘELOMU 18. A 19. STOLETÍ

Lysá nad Labem

V roce 1737 dochází v rámci zámku ke zboĖení kostelíka Narození Panny Marie a pĖilehlé rotundy, aby ještÝ v témže roce mohla být následnÝ zahájena výstavba nového kostela Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého. Tento nový barokní chrám vznikl dle projektu slavného Anselma Luraga abbyl vysvÝcen, jakožto klášterní kostel, v roce 1741. O ÏtyĖi roky pozdÝji došlo koneÏnÝ také k ustanovení Ėádného konventu. LáznÝ Toušeć

Brandýs nad Labem

S budoucím manželem Františkem ŠtÝpánem Lotrinským se Marie Terezie poprvé setkala údajnÝ ve svých šesti letech na zámku v Brandýse nad Labem a odtud se pozdÝji také vydala ke své pražské korunovaci. Spolu se svým synem Josefem II. však Brandýs navštÝvovala už jen zĖídka. V rámci reorganizace hrdelních soudĬ Marie Terezie roku 1765 odćala mÝstu popravÏí právo. Od té doby se mÝstská katovna využívala již jen jako pohodnice, v níž se odstraćovala uhynulá zvíĖata.

MARIE TEREZIE POZNALA MANŽELA NA ZÁMKU V BRANDÝSE.

V Lázních Toušeć byla na pokyn císaĖe Josefa II. roku 1787 postavena samostatná škola. PĖerov nad Labem

Za vlády Josefa II. docházelo k oživení oblasti pod PĖerovskou hĬrou, a tak severnÝ od ní, na panských pozemcích, vznikla osada Nový PĖerov, kde se usazovali pĖevážnÝ drobní chalupníci a hospodáĖi. Kostelec nad Labem

Také za panování Marie Terezie se hodnÝ válÏilo. V listopadu 1743 vtrhli do Kostelce nad Labem Francouzi, kteĖí sebrali, na co pĖišli. Po Francouzích pĖišli císaĖští vojáci a pobrali ještÝ to poslední, co lidem zbylo. Ve válce sedmileté 1756–63 tady nÝkolikrát bojovala vojska ruská a rakouská. Káraný

Obec byla založena v roce 1777. V té dobÝ probíhala pozemková reforma, která mÝla existenÏnÝ zajistit vesnickou chudinu, a tím se osídlovaly nové lokality. Jméno obce bylo pĖevzato po pojmenování lesa, kde se pĖísnÝ káralo kácení stromĬ a lovení zvÝĖe. red, zdroj: brandysko.cz, laznetousen.cz, prerovnadlabem.cz, mestolysa.cz, Tereziánská doba pĖinesla mj. zrušení nevolnictví

14 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

wikipedia.org, foto archiv


PROFIL OSOBNOSTI

MĚSTO A LIDÉ vbdivadle „Obpáté“, které se autorsky zamÝĖilo na politickou satiru, jsem musel opustit školu, spolu s Ėadou dalších kolegyć abkolegĬ,“ vysvÝtluje p.bTomášek. Díky dobrým lidem se mu podaĖilo získat práci v n. p. KanceláĖské stroje, kde pĬsobil prakticky 20 let, až do r. 1989. Vbtomto období založil DÝtský divadelní soubor VÝtrník. Po listopadu 1989 došlo kbrozkladu podniku KanceláĖské stroje, a tak se pan Tomášek pustil do podnikání vboblasti výpoÏetní techniky. Obrat k lepšímu

Na uÏitelskou dráhu zbÝhl od strojnictví

„V r. 1991 mÝ oslovili bývalí kolegové Pepa Kaluha a Václav Kopejsko s tím, že je vypsán konkurz na Ėeditele 3.bZŠ, abpĖemlouvali mÝ, abych NEJEN se do konkurzu pĖihlásil. ŘEDITEL ZŠ, VĬbec jsem nevÝĖil, že bych ALE I ZASTUPITEL mohl po témÝĖ 22bletech „odstávky“ ubkonkurzu uspÝt. PĖesto jsem se, abych kolegy nezklamal, pĖihlásil, ab6.b1.b1992 jsem u konkurzu uspÝl! Dne 1.b3. 1992 jsem nastoupil do funkce Ėeditele této školy,“ vypráví dále p. Tomášek. Ve funkci Ėeditele 3.bZŠ pĬsobil do r. 2009.

MOJE PARKETA JE PEDAGOGIKA

František Tomášek, to je krásné české jméno. Patří člověku, který pro naše souměstí udělal hodně dobrého. Pan František Tomášek je kĖtÝný Vltavou, jeho rodištÝm je Praha. Nejútlejší dÝtství prožil na Pankráci (nikoli ve vÝznici), vbulici Chittussiho. „Dál smÝrem k Benešovu už byla jen pole. Je s podivem, že si vzpomínám, jak mÝ maminka ,vlekla‘ sklepní chodbou, když od Benešova pĖijely nÝmecké tanky abvojáci prohledávali domy...“ vybavuje si pan Tomášek chvíli vrytou hluboko do pamÝti. Jak se stát pedagogem

K uÏitelské profesi jej to zĖejmÝ táhlo odjakživa. Od svých 15 let vedl turistický oddíl dÝtí, jezdil sbnimi na výlety a letní tábory. Po maturitÝ na tehdejší jedenáctileté stĖední škole nastoupil do ZJŠ vbJinonicích (bývalé Waltrovky), kde dva roky pracoval jako dÝlník na brusce apod. Tím získal „dÝlnický

pĬvod“, a mohl se pĖihlásit na vysokou školu. Se svou praxí ve strojírenské továrnÝ zaÏal studovat na FSI ÎVUT. „To však zjevnÝ nebyla moje parketa, takže jsem se pĖihlásil a byl pĖijat ke studiu na Pedagogickou fakultu UKbPraha, obor matematika–obÏanská výchova. VbdobÝ studií jsem bydlel na koleji zde vbBrandýse, spolu sbdalšími kolegy, zejména s dnešním prof. PhDr. JiĖím Marešem, CSc. Absolvovali jsme v r. 1968 abpromovali 3. 7. 1968,“ vzpomíná pan Tomášek. Kantorské peripetie

UÏitelskou dráhu zapoÏal ve školním roce 1967–1968 na tehdejší 3. ZDŠ. Ne nadlouho. „Vbroce 1970 probÝhly tzv. provÝrky, a kvĬli tomu, že jsem nesouhlasil se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do naší republiky, a vzhledem kbmému pĬsobení

Život veĖejný

Po vstupu do ODS pan Tomášek vbr.b1994 kandidoval do zastupitelstva našeho soumÝstí, byl zvolen, a po ÏtyĖi období peÏoval o blaho abrozvoj mÝsta a jeho obyvatel také z pozice pĖedstavitele mÝsta.

V ROCE 1979 ZALOŽIL DĚTSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR VĚTRNÍK. PĖání ÏtenáĖĬm

„Všem pĖeji klidné a pohodové Vánoce a do nového roku 2014 zajímavou a dobrou práci, rodinnou pohodu, a hlavnÝ tolik potĖebnou angažovanost ve vÝcech veĖejných, aby se vÝci špatné zlepšovaly abvÝci dobré byly ještÝ lepší,“ uzavĖel pan Tomášek. Marek Huber, foto archiv F. T.

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

15


POLABÍ

V KOSTCE BUDE ROK 2014 Kalendář Lysé nad Labem MÝsto Lysá nad Labem vydalo nástÝnný kalendáĖ na rok 2014/2015. Obsahuje 12 fotokoláží Lysé nad Labem a okolí, autorkou fotografií je RNDr. Helena Grocholová. KalendáĖ zakoupíte v MÝstské knihovnÝ vbLysé nad Labem za 100 KÏ.

Milovice & Vinniky Na zaÏátku Ėíjna navštívili zástupci vedení mÝsta Milovice ukrajinské Vinniky (v pĖekladu Vinohrady), kde starostové obou mÝst Lukáš Pilc abSergey Uvarov podepsali partnerskou smlouvu.

Nové jízdní řády V nedÝli 15. prosince zaÏnou platit nové jízdní Ėády vlakĬ a autobusĬ pro období 2013/2014. Zkontrolujte si tedy peÏlivÝ, zda právÝ u vašeho autobusového Ïi železniÏního spojení nedojde k Ïasové zmÝnÝ.

Advent v knihovně MÝstská knihovna v Îelákovicích pĖipravila od 2. do 20. 12. adventní besedy pro žáky základních škol: VánoÏní setkání u stromeÏku sb1.btĖídami, Îeské Vánoce s J. Ladou pro 4. tĖídy, Duch Vánoc sbCh. Dickensem pro 5. tĖídy.

Tříkrálový koncert Kostelec nad Labem zve na slavnostní TĖíkrálový koncert, který se koná v nedÝli 5. ledna 2014 od 17.00 hodin v kostele sv. Víta na námÝstí Komenského. V programu se pĖedstaví skupina KrisKrosKvintet abZámecké saxofonové kvarteto.

Kalendář Milovic PĖátelé a rodáci Milovic vytvoĖili týdenní kalendáĖ pro rok 2014 sb60 fotografiemi Milovic, Benátské Vrutice a Mladé z let 1900–1958. SouÏástí je i letecký pohled na mÝsto z roku 1928. Koupíte v mÝstské knihovnÝ abna e-mailu info@pratele-milovic.cz.

OPRAVDU ŠŤASTNÝ? Starému roku již zvoní hrana a ten nový je na spadnutí. Zeptali jsme se proto zástupců polabských měst, co nás příští rok čeká a (snad) nemine. „V r. 2014 nás Ïekají významné investice do dopravních staveb, obÏanské vybavenosti, zelenÝ apod. Mým osobním pĖáním, které je ovšem dlouhodobé, je rekonstrukce nÝkterých páteĖních komunikací abzahájení prvních krokĬ k vybudování kulturnÝ-spoleÏenského centra mÝsta,“ sdÝlil Ing. OndĖej PĖenosil (ODS), starosta Brandýsa n. L.-St. Boleslavi.

Starostka PĖerova n. L. RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D., (BEZPP) by do podzimních komunálních voleb ráda stihla otevĖít projekty spojené s vodovodem, kanalizací a Ïistírnou odpadních vod, místní komunikací, místním rozhlasem, obecními pozemky a snad i školní zahradou. „NejvÝtší osobní výzvou je pĖedání obce mému nástupci, a to v lepším stavu, než byla v roce 2012, kdy jsem do úĖadu nastoupila.“

Komunikace a kanalizace

Pro starostu Káraného Petra Zatloukala (nez.) je dĬležité, aby obÏané i návštÝvníci vnímali obec jako rozvíjející se místo pĖíjemné pro život: „Proto v pĖíštím roce plánujeme investovat do oprav komunikací, veĖejného osvÝtlení a do výsadby stromoĖadí v ulicích.“ „V novém roce chystáme Ėadu investiÏních akcí,“ pĖedestĖel Mgr. JiĖí Havelka (ODS), starosta Lysé n. L. ZbnejdĬležitÝjších jmenoval zateplení budovy Ïp. 1318 školy B.bHrozného, rekonstrukci komunikací na Staré Vsi a Dolejší, výstavbu vodovodu a kanalizace v ByšiÏkách a dostavbu kanalizace ve Dvorcích. NejvÝtší osobní výzvou jsou pak podzimní komunální volby. Škola a vodovod

„Îeká nás hned nÝkolik výzev, jako je pokraÏování rekonstrukce abdostavba nové školy Ïi prodloužení železniÏní propojky z Milovic na Všejany a Mladou Boleslav,“ má jasno starosta Milovic Lukáš Pilc (ODS) a dodává: „Jsme v úzkém kontaktu s Krajem i ministerstvy kvĬli obchvatu Benátecké Vrutice, pokraÏování sanací a dekontaminací jakožto dÝdictví po sovÝtském vojsku a rekultivaci letištÝ a blízkého okolí na Božím Daru.“

16 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

NEZTRATIT ZÁJEM O DĚNÍ V OKOLÍ. PĖání všem

Všichni pĖedstavitelé pĖejí obÏanĬm pevné zdraví a spokojenost v osobním i pracovním životÝ. OndĖej PĖenosil pĖeje ÏtenáĖĬm Prostoru a obyvatelĬm soumÝstí stabilní politické i ekonomické prostĖedí, obzvláštÝ s ohledem na výsledky voleb. Petr Zatloukal vzkazuje, aĢ si nenecháme kazit náladu politikou nebo ekonomickou krizí. „Držme se tÝch dobrých vÝcí a vÝĖme, že není vše špatné.“ JiĖí Havelka doufá, že se nám všem bude v novém roce daĖit lépe než vbroce pĖedchozím. Lukáš Pilc pĖeje lidem zájem o dÝní kolem sebe, schopnost Ïíst mezi Ėádky a odolnost vĬÏi „zaruÏeným abjednoduchým“ Ėešením. Poctivá práce

Na závÝr pĖání Dariny Kocsisové: „HodnÝ optimismu, radostnou práci i odmÝnu za ni, opravdové pĖátele, abtaké moudré, odpovÝdné, upĖímné, férové, chytré, pracovité, nezkorumpované politiky, poslance abzastupitele na všech úrovních státní správy red a samosprávy.“


POLABÍ

LÁVKA: OHROŽENÝ DRUH Situace v Čelákovicích je neustále velmi napjatá. ZnepĖátelené tábory pĖedchozího abnového vedení mÝsta se pĖenesly na staronový tĖecí bod, jímž je nedostavÝná lávka pĖes zdymadla. Ta mÝla být dle plánu otevĖena letos v Ėíjnu, a tak jsme se snažili zjistit, proÏ tomu tak není a co toto zdržení pro mÝsto abjeho obyvatele znamená. Dva rĬzné pohledy

„Rok 2013 byl ve znamení politických tahanic, které mÝly dopad ibna termín dokonÏení lávky. KvĬli nešĢastnému pomÝru sil v radÝ 3:4 nebylo více než tĖi mÝsíce možné prosadit v radÝ usnesení, které by stavbu lávky posunulo vpĖed,“ Ėekl Prostoru bývalý starosta Pátek abdodal: „Zkrátka, nebyl jsem schopen najít ÏtyĖi radní, kteĖí by podpoĖili Ėešení navrhovaná odborem rozvoje mÝsta. Není proto divu, že zhotovitel

Další problémy Metrostav stavbu oficiálnÝ zastavil, Lávka je však jen špiÏkou ledovce. a to v období od 15. 5. do 14. 8. Na Îelákovice se kvĬli tomu valí 2013. Což jsou ony tĖi mÝsíce, kvĬli další pohroma, jakou je ztráta donimž není stavba dokonÏena vÏas.“ tace Ïi zvýšení nákladĬ spojených SouÏasný místostas pĖívozem. rosta Tichý vidí „Už teÑ je jisté, že se vbroce celou vÝc jinak: 2013 nevyÏerpá Ïást „Jakési klopýNA ČELÁKOVICE zasmluvnÝné dotace od tání v bÝhu SE ŘÍTÍ DALŠÍ SFDI, budeme muset proabpĖerušování POHROMA dloužit o pĬl roku provoz prací zpĬsobilo pĖívozu, což také budou pĖedevším nemalé prostĖedky,“ komennedokonalé tuje souÏasnou situaci Pátek. provázání projektu Vbtom se shoduje ibsbmístostaross dotací abdodatou Tichým, který dále doplćuje: vatelskou smlouvou, bohužel „SoustĖedÝná žádost nám dává zrovna vbnejfrekventovanÝjších nadÝji, že dílo vbroce 2014 v krátké stavaĖských mÝsících. U zastudobÝ dokonÏíme a dotaci doÏerpitelĬ došlo i k pochybnostem obnÝkterých vícepracích a dodávpáme. NejvÝtší úlohu bude hrát kách, smlouva dovolila dodavapoÏasí, ale vbprojektu je jasno.“ teli stavbu pozastavit, a vznikla Která strana má pravdu, to se red témÝĖ tĖímÝsíÏní prodleva.“ ukáže asi až Ïasem.

JAK UČIT

VÁNOČNÍ LYSÁ

V prostorách MÝstské knihovny Lysá n. L. probÝhne 10. 12. od 17.00 beseda s Mgr. Lenkou Kremlíkovou a Mgr. Martinou Tanglovou o výukových metodách na lyských školách. PĖedstaveny budou genetická metoda Ïtení, sfumato, výuková metoda prof. Hejného a další. Beseda je urÏená všem rodiÏĬm, které zajímá, co, jak a proÏ vlastnÝ uÏí jejich dÝti ve škole. Na besedu je možné pĖijít s dÝtmi, pro které bude po celou dobu pĖipraven hrací koutek.

Polabské vánoÏní trhy patĖí kbnejlepším pĖedvánoÏním prodejním akcím v ÎR. Letos budou již podevatenácté. Mikulášské trhy se konají 6.–8. 12., StĖíbrné trhy 13.–15. 12. a Zlaté trhy 20.–21. 12. Sobota 7. 12. bude navíc ve spoleÏnosti ÏertĬ: od 14.00 hodin mikulášská nadílka. V sobotu 21. 12. probÝhne od 12.00 hodin finále Polabského cukrování a trhy zakonÏí v 17.15 hodin velkolepý ohćostroj. VýstavištÝ Lysá nad Labem je otevĖeno 9.00–17.00 hodin. Vstup zdarma.

red, foto archiv

Îtou vaše dÝti správnÝ?

Poprvé slavnostnÝ mezi lidmi

TOUŠEŇSKÉ VÍTÁNÍ Dne 6. Ėíjna probÝhlo v zasedací síni ÚĖadu mÝstyse LáznÝ Toušeć vítání obÏánkĬ. Mimo uvítání od pĖedstavitelĬ mÝstyse, kteĖí miminkĬm pĖedali oblíbené polštáĖky Hajánky a maminkám kytiÏky, dostalo každé novorozenÝ od místního Rodinného centra chlupatého medvídka a kupónky na vstup zdarma do centra. Miminek tentokrát dorazilo celkem osm a pĖivítalo je i tradiÏní vystoupení dÝtí ze zdejší základní školy. KateĖina BaÏová, foto archiv autorka

red, foto archiv

Co by byly Vánoce bez trhĬ

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

17


POLABÍ

LÁZNĚ TOUŠEŇ ŽILY HISTORIÍ Ve Skleněné vile proběhly dvě přednášky o minulosti Toušeně.

I mládí ví, že minulost je obohatí

Od starších dÝjin...

PĖednáška z 11. Ėíjna byla nazvána Starší dÝjiny ToušenÝ

pro novÝjší Toušećany aneb od vÝnných statkĬ Ïeských královen pĖes pobyt Karla IV. na Toušeni kbdalším Ïeským ibĖímským králĬm abobléhání hrádku a o jeho nejvÝtším rozkvÝtu za primátora Mistra Jana Paška z Vratu. PĖednášel kronikáĖ RNDr. Jan Králík, CSc., spoluúÏinkovali M. CvetkoviÏ, O. Menoušek, V. Opp, M. Schwägerlová, A. StudniÏková, I. Šajnová, H. Vaćková a R. Zumrová, kteĖí Ïetli ukázky z kronik, deníkĬ aj. písemností.

... k novÝjším

31. Ėíjna následovala pĖednáška nazvaná NovÝjší dÝjiny ToušenÝ pro starší Toušećany aneb od rudolfínských let s mosty a tĖicetileté války bez mostĬ pĖes první školu a národní obrození až k rozvoji ToušenÝ cihelnou, cukrovarem, láznÝmi, hĖbitovem, kostelem, železnicí a stavbou SklenÝné vily. PĖednášel RNDr. Jan Králík, CSc., spoluúÏinkovali všichni zbprvního setkání plus V. Korel. Starosta Ing. Luboš Valehrach pak pozval pĖítomné na prohlídku nové expozice historických nálezĬ zbmÝstyse v 1. patĖe vily. Hana NÝmeÏková, foto autorka

ROJILA SE STRAŠIDLA Magický úplněk v sobotu 19. října byl tím nejlepším časem pro slet kouzelných a strašidelných bytostí v Káraném – Strašidlovačku 2013. Káranští tento den využili také pro ukonÏení sezony na hĖišti TJ Jizera. Tenisové kurty se uložily k zimnímu spánku a opÝt ožijí v nové sezonÝ 2014. A tak se stalo, že se na hĖišti sešel pel-mel strašidel, zvíĖátek, rodiÏĬ, dÝtí, sportovcĬ, zkrátka všech, kdo chtÝli prožít zábavný den. Vše probíhalo pod patronátem TJ Jizera

Káraný, ve spolupráci s MŠ Lumpík Brandýs nad Labem. DÝti si to užívaly

Pro dÝti byla pĖipravena spousta soutÝží, a jelikož za každou dostaly korálek, odneslybsi z celého dne nejen krásné zážitky, nýbrž i pestrobarevný korálkový náramek. Po setmÝní dÝti

JAK VYCHOVÁVAT DĚTI Co účastníkům přinesl kurz Respektovat a být respektován? DÝti jsou to nejcennÝjší, co máme, a my se snažíme vychovávat je, jak nejlépe to jde. PĖesto cítíme, že by to šlo jinak, jen zatím nevíme jak. Žádný univerzální návod ale neexistuje. Sebepoznávání

VbmÝsíci Ėíjnu a listopadu se vbRC Milovice skupina dvaceti rodiÏĬ sešla na ÏtyĖech celodenních kurzech Respektovat a být respektován. Pomocí Ėady cviÏení jsme si zavzpomínali na vlastní dÝtství,

Návrat do dÝtství nutný

znovu prožili emoce z nÝkterých výchovných situací a díky nÝkolika scénkám si uvÝdomili, jak sbnámi

18 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

Všichni se chtÝli pobavit

Ïekala stezka odvahy kolem Jizery lemovaná vyĖezávanými dýnÝmi abrĬznými strašidly. A protože každý máme nÝjaká svá pĖání, vznesly se v Káraném k nebi také balónky sbnakresleným Ïi napsaným pĖáním. Vše zakonÏil táborák a opékání vuĖtĬ. red, foto archiv TJ Jizera Káraný

lidé nÝkdy manipulují i jak na naše chování reagují dÝti. Nelámat pĖes koleno

SpoleÏnÝ jsme pĖicházeli na to, že místo trestĬ lze používat pĖirozené dĬsledky, chválit máme vždy konkrétnÝ a pĖimÝĖenÝ, dÝti staÏí na vÝci pouze upozornit a jsou schopny samy je Ėešit, a odmÝćování vážnÝ narušuje vnitĖní motivaci dÝlat nÝco ÏistÝ pro radost. TÝch nÝkolik spoleÏnÝ strávených dní nám už navždy zmÝnilo pohled na výchovu dÝtí. Náš nynÝjší cíl: Respektovat abbýt respektován. Petra Dobiášová, foto archiv RC Milovice


POLABÍ

PRAVÉ LIDOVÉ VÁNOCE POSLEDNÍ

VZPOMÍNKY J. KOVÁŘÍKA

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem zve na tradiční vánoční výstavu.

A tak ubíhala moje dětská léta až do 16. května 1908, dne pohřbu mého otce.

Výstava Lidové Vánoce v Polabí je umístÝna do celého areálu skanzenu. V interiérech sedmi chalup jsou scény ze života našich pĖedkĬ pĖedvádÝjící starobylé zvyky v Ïase adventu a v období od vánoÏních svátkĬ až do TĖí králĬ. Výstava zaÏíná draÏkami a pokraÏuje pĖes barborky, Mikuláše s nadílkou abŠtÝdrý den s jeho vÝštbami abpovÝrami až k tĖíkrálové koledÝ. Seznámí nás i s vánoÏní polabskou lidovou kuchyní. Betlémy a dekorace

SouÏástí vánoÏní výstavy jsou staré lidové a kostelní betlémy, a také souÏasné betlémy, ukázky vánoÏních dekorací a pohlednic, návody na výrobu vánoÏních ozdob a drobných dárkĬ. PĖitažlivá je i kolekce z vlastních sbírek nazvaná DÝtské hraÏky a knížky pod vánoÏním stromeÏkem 1890–1950. Víkendy

Ve skanzenu bude na co koukat

provází lákavý doprovodný program s ukázkami starých Ėemesel. Kdy a jak na to

Výstava potrvá do 29. prosince. Navštívit ji mĬžete v pátek až nedÝli od 9.00 do 16.00 hodin (poslední vstup v 15.00). Pro pĖedem objednané skupiny a zájezdy je otevĖeno i v úterý až pátek. red, foto archiv

ÚdÝl matek

NÁRAMKOVÍ POMOCNÍCI

Psí útulek v Lysé nad Labem chystá ŠtÝdrý den i svým pejskĬm: 24. prosince bude otevĖen od 9.00 do 13.00 hodin. Vaší návštÝvou a dárkem v podobÝ krmiva tak mĬžete pomoci opuštÝným pejskĬm a zpĖíjemnit jim dlouhé Ïekání na nový domov. Krmivo je možné zakoupit na místÝ v prodejním stánku. PĖivítá vás malé obÏerstvení a pravá vánoÏní atmosféra. Více informací na www.pejscilysa.wz.cz.

Do konce letošního roku spustí peÏovatelská služba mÝsta Îelákovice službu „náramky“ pro obyvatele domĬ s peÏovatelskou službou. „Tzv. náramek je tísćový telefonní pĖístroj, jenž má dvÝ Ïásti: první je umístÝna na stole v hlavní místnosti seniora a je vybavena tísćovým tlaÏítkem a hlasitým odposlechem, druhá Ïást je náramkový vysílaÏ, který má senior na ruce, a je také vybaven tísćovým tlaÏítkem. Když senior upadne a nemĬže vstát, stiskne tísćové tlaÏítko na náramkovém vysílaÏi a základnová stanice okamžitÝ vytáÏí navolená telefonní Ïísla. Lze navolit celkem ÏtyĖi Ïísla,“ popisuje službu Josef Pátek.

red, foto archiv

red

Najdou nový domov?

PSÍ VÁNOCE

AÏkoliv jsem všechno k pohĖbu obÝhal, šel jsem za rakví s bolestí v srdci. VždyĢ jsem chápal, co ztrácím. V den pohĖbu bylo krásné poÏasí a mohu Ėíci, že co jsem se pamatoval, nebylo tolik lidí pohromadÝ co o pohĖbu mého otce. VždyĢ otec byl rozený vbÎelákovicích, takže kol dokola byl znám a bylo mu pĖáno. Všude byl rád vidÝn, i u sedlákĬ. Zkrátka, mÝli ho rádi a pĖišli se s ním rozlouÏit. Teprve když ÏlovÝk dospÝje, chápe, co znamená slovo otec, matka. I my všechny dÝti ztrátou drahého ztratily jsme mnoho. Pomalu jsme se jeden po druhém z domova ztráceli.

Chudák matka starala se obostatní, by hladem netrpÝli, a díky Bohu uživila je tĖeba i za cenu svého zdraví. Bylo mnoho hodných lidí, kteĖí aspoć i málem pĖispÝli matce, aĢ trochou mouky Ïi košíkem brambor nebo nÝjakými staršími šaty, vše bylo potĖeba. Matka, aÏ slabá, vrhla se s vervou do nového života pro dÝti. Její práce? JeštÝ dva roky jí obec ponechala prutník, dva roky plovárnu, ale na to už nestaÏila, takže po dobÝ té vše jí vzali a ona musela jít na pole k sedlákĬm. Chápu tÝžké postavení vdovy, která si vzala za úkol mít z dÝtí víc, než byla sama. A snad její denní modlitba, kdy prosila o kus štÝstí pro každého z nás, se vyplnila. PĖi vzpomínce na ni pokaždé líbám vbduchu její mozolovité upracované ruce, vždyĢ to byla opravdu „mater dolores“. A to je také konec mých vzpomínek. red

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

19


POLABÍ

AUKCE USPOŘILA PŘES DVA MILIONY

JiĖí Antoš s trofejí

VYHRÁLO NEOTŘELÉ MIRAKULUM Držitelem Výroční ceny ARTN se stal Jiří Antoš za projekt rodinného Parku Mirakulum v Milovicích. Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí letos udÝlila svou VýroÏní cenu „Award for Excellence“ JiĖímu Antošovi. Tuto cenu ARTN udÝluje za zvláštní pĖínos a mimoĖádné zásluhy o rozvoj trhu nemovitostí v ÎR. Inspirující pĖíklad

JiĖí Antoš byl nominován pro svou originalitu a neotĖelý podnikatelský zámÝr. „Vybudování Mirakula vnímáme také jako významný mezník v životÝ mÝsta Milovice,“ vysvÝtluje Zdećka Klapalová, prezidentka ARTN, která cenu v podobÝ sklenÝné trofeje bÝhem slavnostního ceremoniálu osobnÝ pĖedala. Nespí na vavĖínech

„Cena ARTN je uznáním potvrzujícím, že naše práce má smysl. Velmi si jí vážíme a dÝkujeme. A už nyní pracujeme na kreativním vodním svÝtÝ, rozšíĖení lesní nauÏné stezky abna úchvatné úzkokolejné železnici,“ Ėekl JiĖí Antoš. SpoleÏnÝ s J. Antošem vystoupil na pódium starosta Lukáš Pilc: „Mirakulum je symbolickým zaÏátkem nové kapitoly Milovic. Další rozvoj jsme zahájili i novým územním plánem. Ten je opĖen o hodnoty zrcadlící se vbMirakulu: rodinu, pĖírodu a volný Ïas.“ red, foto archiv ARTN

Koncem října proběhla v Čelákovicích první elektronická aukce elektrické energie a zemního plynu pro občany a podnikatele. DĬkladná pĖíprava

Garanti projektu Josef Pátek abMarek Skalický kbtomu Ėekli: „SbpĖípravou e-aukce bylo zapoÏato již letos na jaĖe. VbÏervenci zaÏal sbÝr potĖebných dat, který trval do poloviny záĖí. Poté byly údaje získané od obÏanĬ a podnikatelĬ, kteĖí se do aukce pĖihlásili, zpracovány odbornou spoleÏností eCentre abtak pĖipraveny kbrealizaci vlastní soutÝže formou aukce.“ Vyplatilo se!

Do e-aukce se zapojilo 155 domácností zbÎelákovic a okolí. Zbcelkového

finanÏního objemu elektrické energie 2.394.081 KÏ bylo díky aukci obÏanĬm ušetĖeno 643.576bKÏ. Ubzemního plynu Ïiní zbcelkových 4.448.464bKÏ úspora 1.099.260 KÏ. PĖihlášeným domácnostem tedy bylo ušetĖeno 1.742.836 KÏ, což je 25,5b%. Na jednu domácnost je úspora 11.244 KÏ na soutÝžené období! Dobe-aukce se zapojili též podnikatelé a bytová družstva, jejich úspora vbobou komoditách Ïiní cca 400.000 KÏ. Îelákovice plánují uspoĖádat e-aukce pro své obÏany a podnikatele ibvbpĖíštím roce. red

NA KOLOBĚŽCE DO NÁDRAŽNÍ V úterý 12. listopadu byl v Toušeni za nádherného počasí slavnostně ukončen projekt „Rekonstrukce komunikace ulice Nádražní“. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pozvání na slavnostní ukonÏení od starosty mÝstyse Ing. Luboše Valehracha pĖijal hejtman StĖedoÏeského kraje MVDr. Josef ĕihák, zástupce ROP SÎ Ing. Tomáš Oliva, starosta mÝsta Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Ing. OndĖej PĖenosil, bývalý starosta mÝsta Îelákovice Ing. Josef Pátek, zastupitelé mÝstyse LáznÝ Toušeć, zástupci toušećských spolkĬ a dÝti a uÏitelé z místní ZŠ. KolobÝžka první

PĖed samotným slavnostním aktem probÝhl historicky první závod do vrchu na kolobÝžkách, kterého se zúÏastnili všichni žáci. VítÝzi se stali

20 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

Prej bude po závodÝ odmÝna...

J. Marek a A. Soukupová, sladká odmÝna od pana starosty však Ïekala na všechny spokojené dÝti. Na ulici i ve vile

Po projevech hejtmana StĖedoÏeského kraje MVDr. ĕiháka abstarosty mÝstyse Ing. Valehracha abslavnostním otevĖení Nádražní ulice následovalo pĖíjemné spoleÏenské setkání ve SklenÝné vile. Hana NÝmeÏková, foto autorka


POLABÍ

VODOVOD V OHROŽENÍ Obec Přerov nad Labem se zmítá v pochybnostech kolem přípravy výstavby skupinového vodovodu. vbdotaÏním pĖíslibu Mnohaleté snažení bylo lese nepodaĖí uzavĖít tos odmÝnÝno pĖíslibem smlouvu obpodotace zbOPŽP. Projekt skytnutí dotace. se však vyvíjí složitÝ, NENÍ ZHOTOVITEL, Zejména proto, sbmnoha prĬtahy. NEJSPÍŠ NEBUDE že nebude znám Souvisí to sbtím, že DOTACE zhotovitel stavby. pĖíjemcem dotace VýbÝrové Ėízení má být Mikroregion na stavitele ještÝ Polabí (MP), jenž má neprobÝhlo a zatím deset ÏlenĬ, ale vodovod ani nemĬže probÝhnout. se týká jen ÏtyĖ. Komunikace Není hotová projektová dokuvbrámci svazku obcí je složitá, mentace, nabídky zbvýbÝrového navíc pro projekt zatím nejsou Ėízení byly zhodnoceny vbĖíjnu. smlouvou daná pravidla Ėízení Firma Justitia TP, která pro MP abfinancování. provádí výbÝrová Ėízení, vbÏervnu Potíže na všech frontách slibovala jejich rychlý prĬbÝh. PĖidÝlení dotace je ohroženo, neProjekt by mÝl Ėídit externí koorboĢ v termínu do 9. 1. 2014 daném dinátor, jenže MP zveĖejnil výzvu

na koordinátora již potĖetí. Poprvé se vbÏervnu pĖihlásila jen firma Eurovision. Než byla smlouva s ní schválena dle stanov svazku obcí, firma odstoupila od spolupráce.

KOMUNIKACE MEZI OBCEMI VÁZNE. Podruhé se nepĖihlásil nikdo. Prodloužení termínu pro uzavĖení smlouvy na dotaci prý pĖedseda svazku domluvil sbfirmou Eurovision vbzáĖí pĖímo na ministerstvu. PísemnÝ to však doloženo není a námÝstek, s nímž jednal, už ve funkci také není... Za úspÝšné vyĖízení žádosti o dotaci fakturovala firma EPK, která projekt zároveć administruje, 1,6 mil. KÏ. Budou to vyhozené peníze? Darina Kocsisová

VÁNOČNÍ NABÍDKA KDYŽ NA AUTĚ CHYBÍ SKLO, ZACHRÁNÍ VÁS TRIOSKLO

PĖi objednání inzerce na 3–6 opakování v novinách Prostor získáte výraznou slevu a k tomu možnost odpoÏtu dané Ïástky v tomto roce.

Tónování a kódování skel Nízké ceny – vysoká kvalita Zdarma výměna skel při splnění pojistných podmínek AKCE – dálniční známka zdarma v prosinci a lednu

www.trioautosklo.cz Náchodská 150, Praha 9 tel./fax: 281 920 291 Karla Lípy 1678 Brandýs n/Labem tel.: 731 100 008

Ceny inzerce pĖed slevou 1/12 strany – 850 KÏ 1/3 strany 1/8 strany – 1 500 KÏ 1/2 strany 1/6 strany – 2 000 KÏ 2/3 strany 1/4 strany – 2 950 KÏ 1/1 strany

– 3 900 KÏ – 5 800 KÏ – 7 700 KÏ – 11 500 KÏ

Ceny jsou uvedeny bez DPH

inzerce@novinyprostor.cz • tel.: 222 742 655

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

21

Inzerce

– Autoskla, střešní okna

– – – –


RODINA A SENIOŘI

ROZŠIŘTE SI VĚDOMOSTI

VYROJÍ SE V CELÉM STŘEDNÍM POLABÍ

V prosinci proběhne spousta zajímavých přednášek a jeden workshop. 4x Matýsek Brandýs Zelené potraviny ve výživÝ dÝtí abdospÝlých: O významu zelených

potravin vám poví Mgr. Markéta KuÏerová 2. 12. od 10.30. Vstup zdarma, ul. Zahradnická. Irisdiagnostika: V Ïem spoÏívá tato alternativní metoda, to se dozvíte zbúst Lucie Krákorové 9. 12. od 10.30. Vstup zdarma, ul. Zahradnická. Psychologie dvojÏat: Jak porozumÝt dvojÏatĬm poradí 11. 12. od 18.00 PhDr. Lucie Dobešová. Rezervace na e-mailu info@brandyskymatysek.cz. Vstup 50 KÏ, ul. Riegrova. Výživa dÝtí, první pĖíkrmy: Jak na to prozradí 12. 12. od 15.30 dÝtská zdravotní sestra a laktaÏní poradkynÝ Jana Motlová. Vstup zdarma, ul. Zahradnická.

Jedno z témat: zdravá strava

2x KlíÏek Boleslav Autem po Jihoafrické republice:

Dne 4. 12. od 19.00 povypráví Kristýna Menclová o tĖítýdenní cestÝ z Johannesburgu pĖes Cape Town, Port Elizabeth a Durban zpÝt na zaÏátek. Základy úpravy fotografií: Îlenové fotoklubu BrandoBol vám 12. 12. od 18.30 pĖedstaví základní fotografické programy a nauÏí základní úpravy fotografií, napĖ. retušování, práci s klonovacím razítkem, selekci barev, oĖezy, práci s filtry, zmenšování fotek aj. red, foto archiv

Byla jsi hodná, Maruško, byla?!

MIKULÁŠ ZA DVEŘMI Ve vzduchu se vznáší pach síry a andělská pírka, znamení, že se blíží Mikuláš. Boleslavský KlíÏek, spolu s Ateliérem 6tej smysl, pĖipravil na 5. 12. od 15.00 akci Mikuláš aneb zahrajme si s Ïerty. NávštÝvníci Pekla si budou moct ubÏertĬ vysloužit dar, zatancovat si u ohnÝ a opéct Ïertovskou topinku. Možnost pĖedání nadílky Mikulášem. Vstupné 50 KÏ/dítÝ, dospÝlí zdarma.

Pro dÝtský úsmÝv

MC ParníÏek Lysá n. L. zve dÝti 3. 12. od 16.00 do jídelny Scolarest na vánoÏní pohádku a mikulášskou nadílku. Vstupné 50 KÏ/dítÝ (celý program), 25bKÏ/dítÝ (jen pohádka), dospÝlí zdarma. V PĖerovÝ n. L. u OÚ se budou Ïerti prohánÝt na Ïertovském povozu

STRAŠIDLA SI BROUSÍ ZUBY NA BRANDÝS V Brandýse nad Labem budou řádit polabská strašidla. Stateční ochránci však jsou ve střehu! Po stopách polabských strašidel se odvážní stopaĖi vydají v sobotu 4. ledna 2014 již podeváté. Start je v 16.30 hodin u Arnoldinovského domu na MasarykovÝ nám. a pátrání po nekalých a hrĬzostrašných živlech povede historickou Ïástí Brandýsa. Každý nalezený pohádkový tvor bude mít pĖipravený úkol, který bude potĖeba splnit. StopaĖi, kteĖí splní všechny strašidelné úkoly polabských strašidel, obdrží

22 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

kouzelný glejt s peÏetí, jenž je bude po celý rok pĖed strašidly chránit. Registrujte se vÏas!

Vše mají pod palcem vodní skauti Retra Brandýs nad Labem. Jak se pĖihlásit? Zašlete sms na tel. 774 313 607 nebo e-mail na strasidla@ email.cz s uvedením jmen a poÏtu úÏastníkĬ (skupinky 8 až 10 dÝtí). Termín je do 1. ledna 2014, registrace však mĬže být, pĖi naplnÝní


RODINA A SENIOŘI 5. 12. po setmÝní. Spojení kbLuciferovi (možnost objednání domĬ): H. Kratochvílová, tel. 603 583 570, e-mail hel.vlckova@seznam.cz.

S NADÍLKOU PŘIJDOU I PŘEKVAPENÍ. Pohádkový Mikuláš

TJ Jizera Káraný poĖádá 7. 12. od 15.00 v sále OÚ Nový Vestec mikulášskou besídku s divadelním souborem Pohádka. Ve stejný den se vyrojí Ïerti i v Kostelci n. L., a to ve školní jídelnÝ od 14.00. TÝšit se mĬžete na soutÝže, vyprávÝní o Mikuláši, tanec, medovník, a pĖijde i Mikuláš a pĖedá dÝtem balíÏky (rodiÏe zajistí). Îerti budou všude

Mikulášská nadílka 7. 12. v RC Milovice je urÏena našim nejmenším. Mikuláš, Ïert a andÝl obdarují každé dítÝ balíÏkem, a to od 10.00, 11.00, 14.00, 15.00 a 16.00. Vstupné 60 KÏ/ dítÝ. A milovický kulturák zažije Ïertovské rojení 7. 12. od 15.00. Zpívat a hrát si sbdÝtmi bude L. Votroubek. Ty, kdo pĖijdou v masce Ïerta nebo andÝla, Ïeká pĖekvapení. Vstupné 40 KÏ bez masky, 20 KÏ s maskou. red, foto archiv

kapacity, ukonÏena i dĖíve, proto sbní radÝji pĖíliš neotálejte. A pak už pĖejeme šĢastné a veselé... stopování strašidel! red, foto Václav KváÏa

NEJEN PRO NEJMLADŠÍ Korálky, Drátky, Kreativita Andílek – Korálková dílna s Renatou a korálkovými ozdobami na strom. Materiál je v cenÝ. Kdy: 14. 12. od 9.30, Cena: 200 KÏ, dÝti 60 KÏ VánoÏní ozdoby – Výtvarná dílna s Vlastou, drátky ab korálky. Kdy: 14. 12. od 9.30, Cena: 200 KÏ, dÝti 60 KÏ VánoÏní vazba – Kreativní dílna s ozdobami na stĬl. Kdy: 14. 12. od 9.30, Cena: 200 KÏ, dÝti 60 KÏ Rezervace na dílny – klara.jurcikova@brandysko.cz, tel.: 732 410 323

Ozdoby, Keramika VánoÏní ozdoby – Vyrobte si dekoraci nejen pro sebe, ale i pro seniory, kteĖí pobývají na oddÝlení následné péÏe v brandýské nemocnici. Kdy: 7. 12. 13.00–17.00, Kde: místnost volnoÏasových aktivit pro seniory, brandýský zámek Keramika pro dospÝlé – Výroba keramické krabiÏky. Kdy: 9. 12. od 20.00, Cena: 70 KÏ, Kde: ul. Zahradnická

Kalendář, Sněhuláci, Perníčky Adventní kalendáĖ – Výroba adventních kalendáĖĬ z krabiÏek od zápalek. DÝti si navíc naplní krabiÏky dobrotami. Materiál zajištÝn. Kdy: 6. 12. od 15.00 SnÝhuláci ponožkáci – Šití snÝhulákĬ z ponožek, naplćování rýží a výroba obleÏkĬ. Materiál zajištÝn. Kdy: 13. 12. od 15.00 PerníÏky – PeÏení a zdobení perníÏkĬ z vyrobeného tÝsta, za doprovodu hudebních koled. Materiál zajištÝn. Kdy: 20. 12. od 15.00 Rezervace na dílny – otevrenyklubpapouch@seznam.cz, tel.: 737 460 034. Dílny probíhají v klubu na ul. Královická 195, BNL-SB. Vstup zdarma.

Vánoční dílnička, Tvořeníčko VánoÏní dílniÏka – DílniÏka urÏená dÝtem, tvoĖení originálních ozdob, vánoÏních dekorací a malých dárkĬ. Na dÝti Ïekají domácí perníÏky, na dospÝláky svaĖák. Kdy: 7. 12. od 14.00 do 17.00, Kde: RC Toušećský Myšák

4. ledna strašidlĬm na stopÝ

Úterní tvoĖeníÏko – Výroba drobných dárkĬ, ozdob Ïi blbĬstek pro radost. Kdy: každé úterý 15.00–16.30, Cena: 65 KÏ Kde: RC Toušećský Myšák

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

23


RODINA A SENIOŘI

NA MARS SE NECHYSTÁM V pobytových sociálních službách Vyššího Hrádku, p. s. s., žije 90 lidí. VÝtšina obyvatel Vyššího Hrádku nemá kontakty sbrodinou, nemá moc pĖátel, a tak nejvíce Ïasu tráví se svými spolubydlícími absbasistenty. Asistent je ten, kdo Ėeší hlavnÝ praktické otázky života. Málokdy mu zbývá Ïas podnikat sblidmi nÝco jen tak pro radost. Tady je prostor pro rodinu, pĖátele nebo dobrovolníky. Jaké jsou zkušenosti naší dobrovolnice paní Anny Radové?

postižením, uvÝdomila jsem si, že (aÏ studentka pedagogiky) o lidech sbtímto postižením vím málo. Je paradoxní, že studujeme evoluci dinosaurĬ a zajímá nás, jestli je na Marsu voda, a pĖitom víme tak málo oblidech, kteĖí žijí pĖímo vedle nás. DinosauĖi už neožijí abna Mars se nechystám, rozhodla jsem se radÝji stát se dobrovolnicí vbDenním stacionáĖi Vyššího Hrádku, p. s. s.

Na zaÏátku byla zvÝdavost

Když kamarádka pĖišla sbtím, že se chce stát dobrovolnicí, zaÏala jsem se jí vyptávat na podrobnosti, až mi navrhla, aĢ ji doprovodím na úvodní pohovor. Když jsme spoleÏnÝ vstupovaly do domova pro lidi sbmentálním

Dva naplnÝné roky

DobrovolniÏím už druhým rokem a stále mi to pĖináší nÝco nového: radost, pĖekvapení, pocit smysluplnÝ stráveného Ïasu i pĖemýšlení nad hodnotami vbmém životÝ. Jsem ráda, že jsem

VSTUP DO ŽIVOTA LIDÍ S POSTIŽENÍM JE OBOHACUJÍCÍ. vkroÏila do svÝta lidí sbpostižením. Je to svÝt trochu odlišný, ale není mrtvou historií ani vzdálenou planetou. RozhodnÝ se vyplatí zajímat se o nÝj. UrÏitÝ i vy umíte nÝco, co mĬžete nabídnout druhým. Proto neváhejte abpĖidejte se kbnám. Vyšší Hrádek, p. s. s.

ŠETĕETE ÎAS SE SPECIALISTOU UzávÝrka je za tĖi dny! Krátká doba pro toho, kdo je kromÝ svého povolání též matkou na rodiÏovské dovolené. StejnÝ jako ostatní tak musím ke svým povinnostem, které Ïítají dvÝ malé dÝti, hladového manžela a domácnost, zvládnout i další neménÝ významné úkoly, od výbÝru obchodu pĖes školku až po volbu banky. Napadá mÝ, že poradím ostatním, jak ušetĖit Ïas! Jsem peÏlivka, nerada dÝlám vÝci narychlo, a mým koníÏkem jsou výbÝrová Ėízení. Poslední probÝhlo na školku. Strávila jsem tím dva dny. Îas obÝtovaný zdárnému vývoji syna. Kompletní servis

NÝkterá výbÝrová Ėízení však mĬžeme svÝĖit do rukou odborníkĬ,

Ing. Renata Gabrielová

Ïehož ráda a Ïasto využívám. DoporuÏuji zaÏít u pojištÝní. Je jedno, zda potĖebujete pojistit dĬm Ïi

24 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

auto nebo zmÝnit pojištÝní. Místo toho, abyste obcházeli obchodní zástupce jednotlivých pojišĢoven ve mÝstÝ, zajdÝte za pojišĢovacím makléĖem, který vám pĖedloží nabídky od více pojišĢoven, doporuÏí nejvhodnÝjší produkt i pojišĢovnu, zajistí realizaci smlouvy, dále se o vás stará, hájí vaše zájmy a Ėeší likvidace škod. MakléĖ vám zajistí ibnezávislý audit vašich smluv. PerliÏkou je, že se službami makléĖe nejsou spojeny žádné další výdaje. V našem mÝstÝ vám rádi pomohou pracovníci PAB – pojišĢovací agentury Beata, s. r. o., pojišĢovacího makléĖe, a to osobnÝ na adrese ul. Josefa TruhláĖe 1430, Stará Boleslav, na e-mailu pab@pab-makler.cz nebo tel. Ï. 326 912 536. TĖeba tam zastihnete i mne! Ing. Renata Gabrielová

Inzerce

Je pátek. Volá mi paní Ėeditelka a oznamuje mi, že se nám koneÏnÝ podaĖilo dostat „Prostor“!


PTÁTE SE

O ČEM SE NEMLUVÍ Inkontinence postihuje během života až 50 % žen. Její výskyt se zvyšuje sbvÝkem, kdy klesá hladina ženského hormonu estrogenu a povolují svaly pánevního dna, zejména po menopauze. DĬvodem mĬže být ibtÝžký porod nebo dlouhodobá nadmÝrná fyzická zátÝž pĖi zvedání bĖemen. PĖíÏiny jsou rĬzné

NejÏastÝji se objevuje tzv. stresová inkontinence, tj. únik malého množství moÏi napĖ. pĖi smíchu, kašli, kýchnutí Ïi fyzické námaze. Urgentní inkontinence je provázena náhlým nucením na moÏení Ïasto provázeným únikem moÏi. VÝtšinou je dĬsledkem jiného onemocnÝní, napĖ. bakteriálního zánÝtu moÏových cest. Dalším

typem je inkontinence zbpĖeplnÝní, kdy moÏový mÝchýĖ ÝchýĖ není na základÝ nervové poruc oruchy schopen úplnÝ se vyprázdn zdnit.

PharmDr. Jan Ponec

Jde obvÝdomé mé stahování svÝraÏĬ, kterými lze zasta stavit proudbmoÏi.

Pom mĬže lékaĖ

Pro o správnou léÏbu inkontinence je potĖeba otĖeba vÏas se poradit se svým svý lékaĖem m a správnÝ odhalit pĖíÏinu. Kbtomu slouží tzv. m mikÏní kalendáĖ, do nÝjž se zapisuj zapisuje denní pĖíjem tekutin a režim vyprazdćování moÏového mÝchýĖe.

LéÏba

Prevence

Preventivním opatĖením jsou Kegelova cviÏení pánevního dna pro navrácení podpory ochablých ých svalĬ moÏovému mÝchýĖi a trubici. tr

CVIKY JSOU DOBRÁ PREVENCE.

Možným zpĬsobem léÏby l mĬže být hormonální terapie esstrogenem ve formÝ poševních ÏípkĬ Ĭ, krému nebo tablet, pĖípadnÝ operaÏ Ïní metoda voperování TVT pásky, která k odstraní pĖíÏinu inkontine ence navždy. Páska je podporou pro ochablou moÏovou trubici, jež op pÝt odolává stresovým a zátÝžovým ým vlivĬm. Výkon trvá cca 30bminut ut, je provádÝn vblokální anestezii sbkrátkodobou sb rekonvalescencí a je j plnÝ hrazen pojišĢovnou. PharmDr. Jan Ponec

VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU Dne 1. ledna 2014 nabývá účinnosti z. č. 89/2012, občanský zákoník (dále NOZ), jenž se dotkne každého člověka žijícího na území ČR.

VýpovÝdní dĬvody

Ïi neurÏitou lze dle NOZ vypovÝdÝt vypov ze strany pronajímatele z tÝchto dĬvodĬ: Nájemce hrubÝ poruší svou povinnost vyplývající ývající z nájmu nájmu. Nájemce je e odsouzen od pro úmyslný tr trestný Ïin spáchaný na pronajím mateli, Ïlenu jeho domácnosti, osobÝ bydlící v domÝ, kde je náje emcĬv byt, nebo na cizím majettku v tomto domÝ. Byt má být vyk yklizen z dĬvodu veĖejného zájmu,, neboĢ jej nebude možné obývat. PopĖípadÝ je tu jiný, obdobnÝ závažný zá dĬvod pro vypovÝzení nájmu. jmu. NovÝ tedy bude potĖeba definovat v soudn soudní praxi, co se rozumí „jiným obdobným

NOZ rozlišuje nové výpovÝdní dĬvody. Nájem bytu na dobu urÏitou

JIŽ ŽÁDNÉ BYTOVÉ NÁHRADY.

Mgr. Marek Nemeth

K žádnému výpovÝdnímu dĬvodu dle NOZ ze strany pronajímatele nebude tĖeba pĖedchozího pĖivolení soudu. Nájemce však bude oprávnÝn ve lhĬtÝ dvou mÝsícĬ podat návrh soudu, aby tento pĖezkoumal platnost výpovÝdi. Na to pronajímatel musí nájemce ve výpovÝdi písemnÝ upozornit. NovÝ je zcela vypuštÝna povinnost pronajímatele po skonÏení nájmu poskytovat nájemci bytové náhrady.

závažným dĬvodem pro vypovÝzení nájmu“. PotĖeba pronajímatele

Nájem bytu na dobu neurÏitou mĬže pronajímatel dále vypovÝdÝt, pokud má být byt užíván pronajímattelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domách no ost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již m ro ozvedeno, popĖípadÝ pokud pronajímatel potĖebuje byt pro svého n pĖíbuzného nebo pro pĖíbuzného svého manžela v pĖímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni. Více na našem webu. Mgr. Marek Nemeth

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

25


KULTURA

ZA TRADICEMI DO DVORA

ADVENTNÍ ČAS 6. 12. VánocSka

Vánoce v tom nejhezčím stylu, hezky po staročesku, chystá letos Staroboleslavský dvůr. PĖesvÝdÏíte se o tom ve dnech 14.baž 27. prosince. Vbté dobÝ ve DvoĖe najdete nejenom u dÝtí oblíbený krásný LadĬv betlém vbživotní velikosti a sbživými zvíĖátky. NávštÝvníci si vbnádherném prostĖedí Staroboleslavského dvora budou moci také vychutnat svaĖené víno, horkou medovinu, a ochutnat vybrané staroÏeské pochoutky. Vbodpoledních hodinách se vbrámci doprovodného programu budou zdobit perníÏky, vyrábÝt vánoÏní ozdoby zbpĖírodních materiálĬ abpromítat pohádky a dokument obživotÝ pana Josefa Lady.

Kde je zbytek zvíĖat?

O poĖádný Ska & Punk & Reggae veÏer se postará Sto zvíĖat, Pub Animals, Žádnej stres, Interpert Neznámý a Bags. Vstupné: 160 KÏ pĖedprodej, 200 KÏ na místÝ, Îas: 20.00 Místo: Kulturní dĬm Îelákovice

8. 12. Canto Corno e Organo Mezzosopranistka Radka Kyralová s VÝrou Trojanovou u klavíru a s lesním rohem Tomáše Kyrala zaujmou každého. Vstupné: 70 KÏ Îas: 17.00, v pĖípadÝ velkého zájmu Trojka v Îelákovicích i v 19.30, Místo: Muzeum Îelákovice

12. 12. Koncert ZUŠ

Mé první sólo

Vystoupí vybraní sólisté brandýské ZUŠ. Program zpestĖí vystoupení menších skupin rĬzného nástrojového obsazení abjedno vystoupení dívek z taneÏního oboru. Îas: 19.00 Místo: kaple brandýského zámku

14. a 26. 12. České Vánoce ÚÏinkují BĖevnovský chrám. sbor Praha, pÝvecký sbor Harmonie Louny, chrám. sbor Václav, komorní orchestr Far Musica, varhanní doprovod O. Valenta. Îas: 19.00 Místo: 14. 12. kaple brandýského zámku, Starý známý Václav 26. 12. kostel Nanebevzetí Panny Marie Ve Staroboleslavském dvoĖe bude opÝt živo

15. 12. Bohumír Hanžlík (1.)

ZvíĖátka se pomÝjí

Co by to bylo za Vánoce bez dárkĬ. VÝĖíme totiž, že rádi dÝláte radost. Proto cestou na StaroÏeské Vánoce do Staroboleslavského dvora nezapomećte jako vstupenku pĖinést dáreÏky vbpodobÝ tvrdého chleba, jablek, mrkve Ïi sušeného peÏiva pro zvíĖátka ze Dvora i zbnedalekého lesa. Podrobný program najdete na stránkách www.staroboleslavskydvur.cz a Facebook: Staroboleslavský dvĬr. Marek Huber, foto Václav KváÏa

26 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

A ještÝ jednou komornÝ

TradiÏní vánoÏní koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. PĖedprodej vstupenek v Ïelákovickém muzeu. Vstupné: 100 KÏ Îas: 17.00 Místo: Muzeum Îelákovice

17. 12. Vánoce s Kantilénou TradiÏní vánoÏní koncert Komorního orchestru ZUŠ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a pÝveckého sboru Kantiléna, novÝ pod vedením Kristýny Vadassové. Îas: 19.00 Místo: kaple brandýského zámku

A cantar!


KULTURA

V POLABÍ

VÁNOČNÍ POZVÁNÍ

18. 12. Techtle Mechtle

Bývá zvykem, že různá periodika oslovují před vánočními svátky faráře, zda by nenapsali nějaké vánoční zamyšlení.

Oblíbenci Dolores a Alex uvádÝjí sleÏnu Stacey a Travesti Revue Techtle Mechtle sbnovým poĖadem ZmÝna je život. Vstupné: 220 KÏ pĖedprodej, 250 KÏ na místÝ, Îas: 20.00 Místo: Kino Lysá nad Labem

ZmÝna je život

19. 12. Bohumír Hanžlík (2.)

TeÑ zas chvíli vážnÝ

TradiÏní vánoÏní koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka za spoluúÏasti KrisKros-Kvintet. PĖedprodej vstupenek vbbrandýském Infocentru. Vstupné: 100 KÏ, Îas: 19.00 Místo: kaple brandýského zámku

21. 12. Česká mše vánoční (1.) ÚÏinkuje pÝvecký sbor Bojan, komorní sbor Canticorum iubilo, orchestr Quattro Corde. Dirigent JiĖí Kuba. Navíc zazní Adventní moteto od D. Buxtehudeho. Vstupné: 100 KÏ, studenti a mládež 50 KÏ, Îas: 16.00 Místo: kostel Obrácení sv. Pavla BNL-SB

P. Jan Houkal

V podání Quattro Corde...

22. 12. Česká mše vánoční (2.)

... a Pražských pÝvcĬ

Îeská mše vánoÏní Jana Jakuba Ryby zazní od Pražských pÝvcĬ pod vedením Stanislava Mistra za varhanního doprovodu M. Janouška. Îas: 15.00 Místo: HusĬv sbor Îelákovice

24. 12. Živý betlém Farní charita a farnost Ėímskokatolická abmÝsto Lysá n. L. zvou na VánoÏní zpívání a živý betlém. Zazpívají dÝti pÝveckého sboru Fontána, pod vedením p. Kremlíkové. Îas: 13.30, Místo: kostel Narození sv. Jana KĖtitele Lysá n. L.

Zpívající obrázek

26. 12. Česká mše vánoční (3.)

Nakonec Ryba v Lysé

Rybova Îeská mše vánoÏní v podání pÝveckého sboru Vox Nymburgensis aborchestru Concertus Centrobohemicus pod vedením dirigenta Jana Mikušky. Îas: 16.00, Místo: kostel Narození sv. Jana KĖtitele Lysá n. L.

Je to milé. Proto se toho zpravidla ochotnÝ zhostíme a nÝco do redakce pošleme. Naše úvahy bývají rĬzné. Jednou se nÝkdo pokusí nastínit historické pozadí Vánoc. To pak píše tĖeba o tom, proÏ se vlastnÝ Ježíš narodil o nÝkolik let dĖíve, než se kvĬli chybÝ v propoÏtu kdysi myslelo, nebo tĖeba proÏ se rané kĖesĢanství rozhodlo slavit jeho narození právÝ ve dnech zimního slunovratu a jaký to má význam. Nebo jiný se pokusí poukázat na to, jak vbkaždém ÏlovÝku je touha po dobru, pravdÝ a kráse, a jak naplnÝní této touhy nenajde jinde než v Bohu, který právÝ proto vbosobÝ Ježíše Krista za námi pĖišel na zem, atd. To vše samozĖejmÝ sbpĖáním aspoć nÝco z kĖesĢanské víry pĖípadným ÏtenáĖĬm pĖedat. A tak možná kbtÝmto rozjímáním, která si ÏtenáĖ v rĬzných obmÝnách mĬže pĖeÏíst, zbývá dodat snad už jen pozvání. Pozvání kbtakové vánoÏní návštÝvÝ kostela, která by nehledala jen „vánoÏní atmosféru“, ale která by chtÝla najít opravdu Boha. VždyĢ on je nám od narození Krista právÝ skrze kĖesĢanství stále blízko… P. Jan Houkal, faráĖ ĕímskokatolické farnosti Brandýs n/L., foto Václav KváÏa

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

27


KULTURA

VÝSTAVY VE STŘEDNÍM POLABÍ Vánoční les VánoÏní strom z pohledu dÝtí ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ a MŠ Juventa, MŠ UbBrouÏkĬ, MŠ KostiÏka a MŠ SluníÏko. Kdy: 1. 12. 2013–6. 1. 2014, po–pá 7.00–18.00 Kde: atrium Radnice Milovice

Domov Na Zámku Prodejní výstava výrobkĬ lyského domova pro seniory. Koupí tÝchto výrobkĬ mĬžete udÝlat radost nejen svým blízkým, ale i podpoĖit aktivity Domova Na Zámku. Kdy: 4. 12. 2013–6. 1. 2014, po, st 8.00–18.00, Ït, pá 8.00–15.00 Kde: MÝstská knihovna Lysá nad Labem

Fotosoutěž 2013 Fotoklub BrandoBol poĖádá výstavu vítÝzných fotografií soutÝže 2013. Do 3 soutÝžních kategorií – Kouzlo okamžiku, Profese, Krásy pĖírody – bylo pĖijato více než 150 soutÝžních fotografií. Kdy: 8. 12. od 17.00 vernisáž, do 19. 1. 2014, po–pá 7.00–18.00, so–ne 9.00–18.00 Kde: cukrárna TerezÏiny domácí dobroty Stará Boleslav

Jan Zach a Bohumír Hanžlík Výstava VýroÏí Jana Zacha a Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka je pro velký úspÝch prodloužena do nového roku. Kdy: do 19. 1. 2014, út–ne 9.00–12.00 a 13.30–17.00 Kde: MÝstské muzeum Îelákovice

Čokoláda Výstava pĖedevším ze soukromé sbírky Ing. Stanislava Krámského mapující umÝlecký vývoj Ïokoládových obalĬ, krabiÏek a tabulí abosudĬ nejvýznamnÝjších továren na Ïokoládu. Kdy: do 26. 1. 2014, út–ne 9.00–12.00 a 13.30–17.00 Kde: MÝstské muzeum Îelákovice

28 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

Symposion Ludvíka Salvátora: záruka velkolepého programu

KDYŽ JE HUDBA SVÁTKEM Mimořádně bohatý byl program Symposia Ludvíka Salvátora, jenž probíhal 19. a 20. října na brandýském zámku a v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. V sobotu 19. Ėíjna si již od 11.00 hodin mohli návštÝvníci Symposia vyslechnout na brandýském zámku nÝkolik pÝkných pĖednášek Dr. Helgy Schwendinger a Dr. Wolfganga Löhnerta z VídnÝ a Dr. Evy GregoroviÏové z Národního archivu ÎR Praha. NedÝle 20. Ėíjna náležela Staré Boleslavi, která, slovy kardinála Duky, patĖí k nejvýznamnÝjším poutním místĬm na svÝtÝ. Skvostný zážitek

V nedÝli v 9.00 hodin probÝhla vbchrámu Nanebevzetí Panny Marie slavnostní mše za hudebního doprovodu Missy Brevis Zdećka Lukáše v podání špiÏkového pÝveckého souboru KrisKrosKvintet. V 16.00 hodin Stará Boleslav zažila pravdÝpodobnÝ nejvýraznÝjší umÝlecký poÏin Kruhu pĖátel hudby a pana VojtÝcha VanÏury. Ve spolupráci s mÝstem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zaznÝlo vbchrámu Nanebevzetí Panny Marie velkolepé dílo Georga Friedricha Händela Mesiáš, a to v podání komorního orchestru Capella Regia pod vedením dirigenta Roberta Huga, pÝveckého sboru Canticorum iubilo a sólistĬ, zpÝvákĬ Evy

Müllerové, Jana Mikuška, OndĖeje Šmída a Davida Nykla. Z pohledu úÏinkujících

„Nebylo to poprvé, kdy náš sbor Canticorum iubilo zpíval oratorní dílo v krásném prostĖedí staroboleslavského mariánského kostela. Naše letošní nastudování Mesiáše se nám po provedení vbPraze, Hradci Králové a na festivalu staré hudby ve Valticích podaĖilo zopakovat ve Staré Boleslavi díky pĖíznivé shodÝ okolností: koncert byl volnÝ zaĖazen k pravidelné akci Symposion Ludvíka Salvátora. Musím pĖiznat, že jsem od posluchaÏĬ vyslechl jenom samé kladné ohlasy. Z toho mám velkou radost, pro nás sboristy je provedení takového díla svátkem,“ Ėekl pan VojtÝch VanÏura.

MESIÁŠ OD GEORGA F. HÄNDELA. PoĖadatelem Symposia Ludvíka Salvátora je mÝsto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, SpoleÏnost Ludvíka Salvátora a další obÏanská sdružení. Marek Huber, foto Václav KváÏa


PŮJČO O VN N A • SKISERVII S • S KIBA A ZAR R • kompletní vybavení pro děti od 2 let • lyže sjezdové i běžecké (Rossignol, Blizard, K2 aj.) • snowboardy Nitro a Rossignol

• boty, přilby, páteřáky a brýle • montáže a seřízení vázání • opravy skluznice a broušení hran

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP ZA NÍZKÉ CENY! Sychrova 1318 • Stará Boleslav • tel.: +420 603 526 216

s k i s e r v i s n e d ve d . c z Specialista na autoboxy a autonosiče Nová internetová prodejna s půjčovnou nabízí • autoboxy

• nosiče kol

• příčníky

• příslušenství

tel.: 777 421 064 e-mail: info@autonosice-autoboxy.cz www.autonosice-autoboxy.cz

Při zapůjčení dovoz, odvoz i montáž v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí zdarma.

PROFESIONÁLNÍ PARTNER V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ • zajištění komplexních služeb v oblasti odpadů • údržba veřejné zeleně • realizace a provoz sběrných dvorů • správa a údržba veřejného osvětlení • údržba městských mobiliářů a hřbitovů

AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. Provozovna Benátky nad Jizerou Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou T: +420 326 316 322 F: +420 326 316 406 E: benatky@avecz.cz

• kontejnerové služby • poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství

www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Energie AG Umwelt

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

29

Inzerce

• čištění a údržba komunikací


SPORT

FALCONI DOBYLI PEVNOST „Můj dům, můj hrad“, i tak by se dalo označit víkendové klání mladších žáků FBC Falcon, kteří 16. listopadu uspěli na domácí půdě v Brandýse nad Labem. Tým mladších žákĬ FBC Falcon bojoval celé tĖi mÝsíce o postup do nejvyšších pater soutÝže, a koneÏnÝ se to podaĖilo. Mladí Falconi postoupili do nejvyšší úrovnÝ soutÝže vbkategorii mladších žákĬ, které se úÏastní pouze elita šesti týmĬ zbcelého StĖedoÏeského kraje. Jaká byla jejich cesta za úspÝchem? Boj s Vosami Vbprvním zápase Ïekal hráÏe FBC Falcon tým FBK Realstick Vosy Praha. Po vÝtšinu Ïasu utkání to vypadalo, jako by Falconi hráli pĖesilovku, stav hráÏĬ na hĖišti však byl vyrovnaný. Místy až drtivý tlak na soupeĖe byl pĖetaven ve dvÝ branky, což je pro soupeĖe velmi milosrdný stav skóre, na který nedokázal nijak odpovÝdÝt. Výsledný stav, výhra FalconĬ 2:0.

MLADÍ FLORBALISTÉ ZTÉKAJÍ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ.

SkvÝlý výkon Následoval soupeĖ Falcony velmi oblíbený. DDM Horní PoÏernice Orka sestoupil zbnejvyššího koše soutÝže, oÏekával se tudíž velmi nároÏný boj. Falcony ovšem spíše zaskoÏila špatná hra Orky vbporovnání sbtýmy z nižších košĬ. Mezi soupeĖi byl nÝkolik tĖíd rozdíl. Falconi hráli vynikající zápas, akce stĖídala akci. Výborné individuální výkony hráÏĬ Falconu zajistily výhru 4:1. Falconi si vítÝzství samozĖejmÝ náležitÝ užili. Do tĖetice všeho dobrého V rozhodujícím zápase o postup do nejvyšší úrovnÝ soutÝže proti sobÝ nastoupili FBC Falcon a AC Sparta Praha Florbal Blue. Vbnejlepším zápase toho dne se hrálo od brány kbbránÝ ve velkém tempu, síly byly vyrovnané. NapÝtí vbhale se dalo krájet. Výhra 4:3 vynesla FalconĬm zasloužený postup do míst nejvyšších. Tím však jejich florbalová cesta, doufáme, teprve zaÏíná. MatÝj Vlach, foto archiv Floorball Club Falcon

BrankáĖ Jakub Bodlák je oporou týmu

NOVÁČEK VÁLÍ Slavoj Stará Boleslav má za sebou první polovinu sezony 2013/2014 v krajské B třídě, do které mužstvo postoupilo po suverénní loňské jízdě okresním přeborem. Uplynulý pĬlrok pĖinesl mnoho krásných fotbalových momentĬ, ale také zajímavých poznatkĬ. Îtvrté místo

Po tĖinácti odehraných zápasech je Boleslav v tabulce Ïtvrtá. Všechny týmy už spolu navzájem odehrály minimálnÝ jedno utkání, a tak je z dosavadního poĖadí jasné, jakým smÝrem se bude skupina C odvíjet. Prvních sedm týmĬ tabulky se totiž celkem jasnÝ odtrhlo od tÝch zbývajících sedmi. NázornÝ to dokazuje fakt, že sedmá Lysá nad Labem má pĖed osmým Bílým Podolím propastný náskok dvanácti bodĬ. PĖíznivce naší kopané mĬže tÝšit, že Slavoj patĖí do té poloviny, která se bude v jarní Ïásti rvát obpĖíÏky nejvyšší. Nedobytná Lázećská

ZadaĖilo se, postoupili do elity!

30 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

NejvÝtší síla našeho manÏaftu je jednoznaÏnÝ v úzkém domácím


SPORT NA JAŘE SVEDOU BOJ O NEJVYŠŠÍ PŘÍČKY

hĖišti Lázećská. Zde bylo odehráno prozatím sedm domácích zápasĬ, ze kterých jsme získali plný poÏet 21 bodĬ. NastĖíleli jsme tady 29bbranek, inkasovali pouhopouhých pÝt. Výprask tu dostala tĖeba SokoleÏ, Lysá nebo Libice. Venku máme problémy

Se skvÝlou domácí bilancí ostĖe kontrastují statistiky venkovních utkání. Výhoda domácího prostĖedí je v B tĖídÝ daleko dĬležitÝjší, než by se na první pohled mohlo zdát. Boleslav totiž venku odehrála šest zápasĬ, vyhrála však jen dva z nich. Nad Sadskou a v posledním kole nad BĖežany. Ani v jednom pĖípadÝ se navíc nejednalo o žádný rozdíl tĖídy. Venku dále následuje pĖekvapivá remíza nad trápícími se Milovicemi, tÝsná prohra s Vykání a Jirnami a debakl 6:1 od PoĖíÏan. Hlavní problém Ïastých venkovních klopýtnutí je ve velkém poÏtu inkasovaných gólĬ: šestnácti. Všechna tĖi mužstva, se kterými Boleslav prohrála, jsou pĖed ní.

DOMA JSOU NEPORAZITELNÍ. DÝkujeme fanouškĬm!

Obrovské díky patĖí našim fanouškĬm. Ti nás nejenže skvÝlým zpĬsobem podporují na Lázećské, ale velká vÝtšina z nich jezdí i na zápasy venkovní. HlavnÝ pro nÝ se Slavoj snaží v každém zápase podat co nejlepší výkon, a zatím se to daĖí. Îtvrté místo je na nováÏka v soutÝži nadmíru krásný výsledek a nikdo neĖíká, že po zimní pĖípravÝ bychom své umístÝní nemohli ještÝ vylepšit. Pavel Folprecht ml., foto Daniel Sládek

U funatiÏek se stále nÝco dÝje

FUNATIC SE LADÍ DO VÁNOC Vánoce máme rádi všichni, takže i brandýský Funatic. A tak pro nás toto sportovní centrum připravilo na prosinec bohatý vánoční program pro děti i dospělé. Dne 7. prosince probÝhne ve Funaticu od 8.30 do 15.00 hodin Den sportu pro dÝti. Pro naše ratolesti je pĖipraven den plný sportovních disciplín a zábavy. Maminky dÝtí si tak budou moci trochu oddechnout a soustĖedit se na vánoÏní pĖípravy. V rámci programu totiž Funatic zajistí dÝtem obÝd, svaÏinu a samozĖejmÝ pitný režim. Pro šikovné Dne 14. prosince od 9.00 do 11.30 hodin se dÝti budou uÏit zdobit perníÏky a vyrábÝt krásné vánoÏní dekorace. Dozor bude zajištÝn, takže maminky si mohou tento den opÝt odpoÏinout, ovšem také se mohou zapojit, neboĢ celá akce je i pro rodiÏe. Nadílka a soutÝž NejvÝtší vánoÏní prosincovou akcí Funaticu bude AndÝlská nadílka, která se koná 15.bpro-

since od 14.00 hodin ve velké hale Pedagogické fakulty UK Brandýs nad Labem. Pro dÝti bude pĖipraven pestrý program, mnoho soutÝží a cen, vánoÏní jarmark, taneÏní vystoupení. DÝti si budou moci zasoutÝžit na mikulášské Master Class soutÝži jednotlivcĬ v disciplínách aerobik, street a zumba. SoutÝž je urÏena i pro širokou veĖejnost, takže se mĬžete hned pĖihlásit formou sms na tel. 777 130 512. Na tak hezkou akci urÏitÝ dorazte, protože na dÝti tam bude Ïekat pravý andÝl, který bude rozdávat pravé andÝlské balíÏky. Marek Huber, foto archiv Funatic

BUDE TO SPORTOVNÍ, ZÁBAVNÉ I POUČNÉ.

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

31


ARCHITEKTURA

O BARVÁCH Barva patří k architektuře jako peří ke slepici. Neberme si proto příklad z papoušků, ale raději z kachen a u paneláků z hus. Barva je kolosální téma mimo možnosti jedné stránky Prostoru, a proto se soustĖeÑme pouze na barevné okrašlování panelákĬ, dnes tak populární. Úvodem citát architekta Jakuba Cíglera: „Je to, jako když to ošklivka pĖežene s make-upem. Když je nÝco v jádru nudné, tak to povrch nezachrání.“

3

Zdobení nezdobí

Jakékoli formální zdobení panelových domĬ je smÝšné a špatné, protože jde proti jejich podstatÝ. Jsou to prosté funkÏní objekty sbpevným Ėádem absvébytnou architektonickou kvalitou. Divoké barvy domy nepolidšĢují, ale zesmÝšćují. Tuto citaci jsem si opÝt pĬjÏil od známého architekta. Další otázka je, zda nÝco, co ovlivní okolní prostĖedí na celé desítky let, svÝĖit laickému domovnímu výboru, nebo odborníkĬm. Ovšem na diktát zvnÝjšku jsme po letech, kdy nÝkdo rozhodoval za nás, velmi hákliví. PĖesto se domnívám, že urÏitá regulace ze strany mÝst by byla na místÝ, mÝsta by se mÝla víc angažovat alespoć nastavením základních pravidel. K našemu regionu

Hlavní a nepÝknou vítací dominantu Brandýsa ve smÝru od Prahy tvoĖí

1

západní štít dvanáctipodlažního paneláku (obr. 1). Jeho Ïervené pruhy bez jakékoli souvislosti s hmotou stavby v náhodných tvarech navíc zbyteÏnÝ zdĬrazćují vertikalitu stavby. Také trochu odlišná Ïerveć na balkonech se pĖíÏí dobrému vkusu. Další pĖíklad nepochopení barvy je na obrázku Ï. 2. Šikmé pĖeseknutí stavby je atentát na architekturu, chybí jen kaluž krve. Opravdu schizofrenní kompozici vidíme na obr. Ï. 3. Autor pĖehlédl, že architektura není dÝtská omalovánka. Totéž lze Ėíci o mnohých dalších. Ale teÑ pozitivnÝ: Na obr. Ï. 4 je zdaĖilý dĬm s vtipnÝ oživeným štítem a elegantnÝ zasklenými lodžiemi.

5

32 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

4

2

PĖijatelný je i dĬm na obr. Ï. 5, kde barvy respektují architekturu. A koneÏnÝ ukázka, jak skromnými prostĖedky lze oživit nudný štít (decentní šambrány, horizontální naporcování stavby po patrech) – obr. Ï. 6. ZávÝrem

Barvy nesmí kĖiÏet, musí korespondovat s hmotami a dalšími elementy stavby, nesmí tvoĖit samoúÏelné klikyháky, mohou podporovat základní princip panelákĬ Ïili „skládaÏku“. Aby, jak Ėíkal jeden student architektury, kbnám nejezdili kolegové ze zahraniÏí fotit si naše sídlištÝ jako Disneyland… Ing. arch. Jan Líman, foto autor

6


LABUŽNÍK NEZÁVISLÝ TEST UTAJENÉHO LABUŽNÍKA FINANCUJE REDAKCE

HODNOCENÍ PROSTŘEDÍ interier vzdušný, ale zastaralý, dobré parkování

••••• NABÍDKA výbÝr prĬmÝrný, nic extra originálního

•••••

Neapol není tak divoká jako PĬda

ITÁLIE NA DIVOKO V Polabí se rozkřiklo, že v Brandýse nad Labem se opětovně otevřela tradiční restaurace Na Půdě. Nelenili jsme, vyrazili na ochutnávku, a nestaÏili se divit. NovÝ otevĖená italská restaurace Na PĬdÝ v Zápské ulici je, jak již název napovídá, umístÝna vbpodkroví, tedy témÝĖ nedostupná pro zákazníky pohybovÝ omezené. Restaurace dále nabízí i letní pĖedzahrádku s dÝtským hĖištÝm a dÝtským koutkem. Po našem pĖíchodu nás pĖijala milá obsluha, která nás doprovodila ke stolu abnabídla jídelní lístky. Okolí stolu bylo Ïisté, ale jen co jsme pohnuli s dekorací, ukázal se za ní prach.

Ïekání jsme dostali svá jídla abpustili se do hodování. Mezitím zaÏala pec kouĖit, a navíc pĖišla za kuchaĖem hluÏnÝjší návštÝva, která skuteÏnÝ rušila. Palec dolĬ

Po dvaceti letech konzumace jak italských, tak i Ïeských pizz mĬžeme konstatovat, že tahle byla skuteÏnÝ jedna z nejhorších. Krom toho, že nebyla dopeÏená, postrádala jakoukoli chuĢ. Druhé jídlo by relativnÝ mohlo zabodovat, kdyby nebylo témÝĖ studené. Hustý!

Co si vybrat?

AÏ nám jde objednávka obvykle ráz na ráz, tentokrát jsme dlouho váhali a ne a ne si vybrat. Když italská restaurace s pecí na pizzu, tak jako první jídlo pizzu Salame. Jako druhé, hlavní jídlo jsme si trochu zmlsanÝ vymýšleli a nakonec si objednali místo vepĖové krkovice kotletu s hĖíbkovou omáÏkou a k tomu krokety coby pĖílohu. K pití horký Ïaj a kolu. Je tĖeba zdĬraznit, že obsluha byla trpÝlivá a nápoje byly na stole za chvilku. Po dvaceti minutách

Rozhodli jsme se proto návštÝvu neprodlužovat a pizzu si nechat zabalit, abychom aspoć vidÝli, jak se jídla expedují tzv. s sebou. To už však obsluha ztratila svou pružnost a ochotu, a dost dlouho jsme si museli poÏkat. Pizzu nám nakonec pĖinesli slepenou abzamotanou v alobalu, tak akorát pro podložení stolu nebo skĖínÝ. Rychle jsme tedy vyrazili k východu, s pocitem, že takovouhle italskou divoÏinu jsme fakt ještÝ nezažili.

KVALITA JÍDLA pizza úplnÝ bez chuti, minutka studená

••••• OBSLUHA A SERVIS pĖíjemná a schopná dle obsazenosti

••••• CENA/VÝKON za prĬmÝrné místní ceny podprĬmÝrné jídlo

••••• HYGIENA za dekorací prach, pach z kuchynÝ

••••• VERDIKT DivoÏina po italsku, které se pĖíštÝ radÝji vyhneme.

•••••

red, foto archiv restaurace

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

33


KŘÍŽOVKA

KŘÍŽOVKA O CENY Tentokrát mĬžete za správnÝ vyplnÝnou tajenku získat bestseler nakladatelství Argo Už je tady zas od nÝmeckého spisovatele Timura Vermese. Co kdyby Hitler v roce 1945 nespáchal sebevraždu, ale jen usnul? A co kdyby se probudil roku 2011? Jak by se asi tváĖil a našel by v našem svÝtÝ spojence, kteĖí by ho podpoĖili? Od tÝchto otázek se

odvíjí román nÝmeckého spisovatele Timura Vermese nazvaný Er ist wieder da. Román, který okupuje pĖední místa nÝmeckých literárních žebĖíÏkĬ. Prodalo se ho už více než milion ÏtyĖi sta tisíc kopií. Satirický pĖíbÝh se pĖekládá do pÝtatĖiceti jazykĬ vÏetnÝ angliÏtiny, španÝlštiny, francouzštiny a Ïeštiny a Timur Vermes jej pĖijel v Ėíjnu pĖedstavit do Prahy.

ODPOVĚDI POSÍLEJTE DO 5. 1. 2014 NA ADRESU KŘÍŽOVKA NOVINY PROSTOR, WOLKEROVA 603, 250 01 BRANDÝS NAD LABEM. K ADRESE UVEĎTE VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO.

34 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

Výherce minulé kĖížovky:

Markéta KuÏerová, Lysá nad Labem


Greenhousing svým zákazníkĥm nadčluje 30% slevu na první tĝi mčsíce provozu serverhostingového porfolia s možností opoždčného startu od 1. dubna 2014 a k tomu navíc dárek v podobč Plantaria.

Více na

WWW.DEDIKOVANY.CZ

Poskytuje svým klientům komplexní nabídku v rámci osvětlení ହ Kalkulaci úspor v porovnání s jinými světelnými zdroji. ହ Změření prostoru na místě a následné zpracování výkresu a kalkulace. ହ Návrh vhodného osvětlení dle požadované intenzity světla. ହ 3D simulace osvětlení v již konkrétním prostoru.

ହ Zakázkovou výrobu svítidel na míru dle požadavků. ହ Řízení svítidel pomocí dálkových ovládačů, pohybových čidel apod. ହ Zakomponování svítidel do inteligentních řídících systémů – např. DMX, DALI, KNX. ହ Odbornou instalaci a případný bezplatný servis.

Mezi spokojené zákazníky patří bytoví architekti, interiérová studia, reklamní společnosti, taneční kluby, spediční firmy, obchodní domy, ale i soukromé osoby. Inzerce

tel.: +420 608 702 278

info@ledaplikace.cz

• PROSTOR • 2013 • listopad/prosinec •

35


WWW.KUCHYNSKE-STUDIO.CZ Felicita ristorante dal 1996

A KhoCvaEné:

Udělejte dojem i radost a objednejte si ve Felicitě vánoční večírek či posezení s vinnou degustací od těch nejlepších vinařů, např. Skoupil, Mádl nebo Hort.

dý od 30 tis. kuchyně tlení ě sv o LED ke každé ni í kuchy kompletn A ZDARM

Individuálně navrhneme jakoukoli akci.

Rezervujte na tel.: 326

904 747

www.felicita.cz

kuchynske-studio.cz s.r.o. Praha 9, U Elektry 974/1C, (budova Cortex) tel.: 739 544 558

ješ t od ě tři p 15 60 ozem 600 ky Kč

V ceně inženýrské sítě, můžete hned stavět!

Noviny Prostor 6/2013  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you