Proplate Årsberättelse 2018/2019

Page 1

18/19

PROPLATE ÅRSBERÄTTELSE

ON THE CUTTING EDGEProplate har ett unikt läge vid svenska ostkustens djupaste hamn och ligger granne med SSABs tillverkning av specialstül.


I våra 15 000 m2 hallar finns sju skärmaskiner utrustade med gas- och plasmabrännare, upp till 42 meter långa skärbord med möjlighet att skära under vatten. Sex bearbetnings­maskiner. Eget måleri samt automatiserad och manuell svetsning.


INNEHÅLL

VISION OCH AFFÄRSIDÉ

5

DETTA ÄR PROPLATE

6

ÅRET I KORTHET

8

VD HAR ORDET

10

PROPLATE ON THE CUTTING EDGE

13

DÄRFÖR PROPLATE

14

PROPLATE PEOPLE

16

KOMPONENTER 18 PROPLATE 15 0 ÅR

20

PRODUKTER & TJÄNSTER­ ­– LIFTING, WIND, PARTS

23

PROPLATE LIFTING

24

PROPLATE WIND

26

PROPLATE PARTS

28

SSAB: SAMARBETE GER KVALITET I VÄRLDSKLASS

30

HÄLSA & HÅLLBARHET

32

STYRELSE OCH KONCERNLEDNING

34

LEDNING 35


4

PROPLATE VISION & AFFÄRSIDÉ


VISION

VI GÖR DE BÄSTA ÄNNU BÄTTRE! AFFÄRSIDÉ

>> Proplate tillhandahåller tjänster som leder till effektivt plåtutnyttjande, kostnadseffektiv plåthantering och storskalig skärning med stordriftsfördelar för att stärka kundernas konkurrenskraft. Kunderna är globala verkstadsföretag som värderar hög kvalitet, flexibilitet och tillförlitlighet i ett nära partnerskap.

PROPLATE VISION & AFFÄRSIDÉ

5


DETTA ÄR PROPLATE

Vi är experter på att skära och bearbeta specialstål. Genom ett nära och långsiktigt samarbete med kunden utformas de lösningar som krävs i varje specifik situation. ­ Vid vår moderna anläggning i Oxelösund tillverkas monteringsfärdiga komponenter som levereras till våra kunder världen över.

VÅRA VÄRDEORD

LÅNGSIKTIGA  RESPEKTFULLA  MODIGA  ENGAGERADE

VÅRA FRÄMSTA KUNDOMRÅDEN

6

LIFTING

WIND

PARTS

Proplate Straps är en världsledande produkt som säkrar tunga lyft inom kranindustrin. Utöver skärning, maskinbearbetning och målning erbjuder vi också svetsning av kritiska komponenter i krankonstruktionen.

Flexibla fundamentslösningar för landbaserade vindkraftverk: Proplate Soil Secure, Proplate Mixed Secure och Proplate Rock Secure. Storsäljare är Proplate Soil Secure, våra bultkorgs­lösningar till gravitationsfundament.

Skurna, maskinbearbetade, svetsade och målade detaljer i grovplåt levereras monteringsfärdiga rakt in i kundens produktionslinje. Parts rymmer många olika branscher, från tillverkare av entreprenadmaskiner till gruvindustrin.

PROPLATE DETTA ÄR PROPLATE


PROPLATE OXELÖSUND

KUNDER WORLD WIDE Våra lösningar finns i avancerad industriell utrustning över hela världen, från de bärande stagen i Liebherrs lyftkranar till vindkraftfundament och gruvutrustning. Ledande tillverkare som Liebherr, Kobelco, Nordex Acciona Windpower, Epiroc och Toyota Material Handling är några av våra kunder.

STRATEGISKT LÄGE Vår produktionsanläggning ligger strategiskt helt rätt. Vi är granne både med ståltillverkaren SSAB och Oxelösunds hamn och järn­vägsspåren går ända in på vårt område. Dessutom tar det bara en timme att nå oss från Stockholm.

MODERN ANLÄGGNING

ÄGARE/KONCERNSTRUKTUR

Vår anläggning i Oxelösund är en av världens modernaste för skärning, bearbetning, svetsning och målning av grovplåt. Samtliga steg sker innanför grindarna. Hög kapacitet och kvalitet kännetecknar tillverkningen.

Proplate är ett välskött familjeföretag som ägs av A Persson Affärsutveckling AB. I styrelsen finns i dag både fjärde och femte generationens ägare representerade.

PROPLATE DETTA ÄR PROPLATE

7


ÅRET I KORTHET INVESTERINGAR

Vi har under året investerat över 17 miljoner i automatisering, utökad kapacitet och bättre arbetsmiljö i Oxelösund.

SVETSROBOT Som ett led i Proplates satsning på svetsning och automatisering har vi investerat i en ny svetsrobot från IGM.

UTBYGGNAD AV MÅLERI

MESSER OMNIMAT

Vi satsar på tillverkning av längre artiklar och större volymer och har därför byggt ut vår målningsanläggning.

Ny skärmaskin ger möjlighet att plasma­ skära upp till 60 mm tjock plåt.

Messer Omnimat installerad i december 2018.

8

PROPLATE ÅRET I KORTHET

150 år! Proplate ingår i en familjekoncern som i år firar 150 år i stål­b­ranschen. Utvecklingen från 1869, då smides­­mästare Per Andersson tog sitt mästarbrev har präglats av yrkeskompetens, kundfokus och innovation och lett fram till det moderna, internationella före­tag vi ser idag. Läs mer på sid. 20-21


INVESTERING I NY MILJÖVÄNLIG BLÄSTER För att möta våra kunders behov av korta ledtider har vi under året fördubblat vår blästerkapacitet.

SPONSRING Vi har under 2018 stöttat KTH:s lokala Engineers Without Borders-verksamhet och därigenom bidragit till att Wembere Secondary School i Tanzania fått ström från vind- och solkraft.

FÖRBÄTTRAD ARBETSMILJÖ En omfattande ombyggnad av vår skärhall G har resulterat i bättre luft, lägre ljudnivå, mindre ljusstörningar och bättre lyftmöjligheter.

KOMPETENSHÖJNING STORSATSNING PÅ SVETSKOMPETENS Under året har vi satsat stort på kompetens­utveckling inom svetsning och anställt flera nya svetsare till vår fabrik.

NYA AFFÄRER VINDPROJEKT Under året har vi levererat våra högkvalitativa vind­ kraftfundament till flera nyetablerade vindparker i Europa.

MANITOWOC Den amerikanska krantillverkaren Manitowoc väljer Proplate när de köper stag till sina bandgående kranar.

EPIROC Det svenska företaget Epiroc har valt Proplate som leverantör av komponenter i grovplåt. Epiroc är tillverkare och leverantör till gruv- och anläggnings­industrin.

PROPLATE ÅRET I KORTHET

9


VD HAR ORDET Vi har återigen haft ett mycket intressant år på Proplate. Vi har byggt ny produktionskapacitet, investerat tungt i ny teknik och startat upp samarbeten med nya intressanta kunder samt anställt många nya medarbetare. Allt för att möta marknadens efterfrågan på ökad volym och för att utveckla ytterligare kompetensområden.

10

PROPLATE VD HAR ORDET


OMVÄRLD

Under året som gått har vi hört om en tilltagande oro för recession men utfallet har varit fortsatt starkt. Vi upplever att våra kunder har haft en bra situation på sina respektive marknader. Den europeiska stålvärlden mår relativt bra, vilket beror på den goda marknaden men också på skyddstullarna mot Kina som har lett till att priserna på stål stigit avsevärt under de senaste åren. Det som oroar ståltillverkarna mest är bilindustrins vikande volymer samt kraftigt stigande pris på järnmalm. I USA har president Trump som bekant infört ståltullar för att skydda den inhemska ­marknaden. Förutom det uppenbart negativa som handelshinder innebär så ser vi inga direkta hinder i Proplates dagliga verksamhet. Det kan paradoxalt nog istället ge positiva effekter eftersom en del kunder efterfrågar bearbetade produkter över Atlanten istället för att importera plåt till USA. På så sätt kan de undvika strafftullarna. Vi har under året arbetat fram en plan för den amerikanska marknaden och som ett resultat av den startar vi ett nytt bolag i Chicago i augusti, Proplate USA Inc. Vi ser stora möjligheter här och kunderna har behov av att vi finns på plats för att enklare möta dem i vardagen. Marknaden för entreprenadmaskiner och kranar utvecklas nu lite långsammare i ett globalt perspektiv. Marknaden för vindkraft går däremot mycket starkt och vi ser en likaledes stark marknad för gruvinvesteringar. Truckmarknaden är fortsatt robust och drivs bland annat av de stora logistikcentra som bildas i spåren av den kraftigt ökade e-handeln. KUNDER

Vi tror att vi blir som bäst när våra kunders arbetssätt, inställning och krav samspelar med våra värderingar, vår kompetens och vår vilja att investera oss in i framtiden. Därför väljer vi våra kunder med omsorg och utifrån tydligt definierade kriterier. Våra grundläggande värderingar är att vara långsiktiga, engagerade, respektfulla och modiga. Dessa värderingar är vägledande för hur vi agerar såväl internt som i relationen till våra kunder och vår övriga omvärld. Utöver viljan att samarbeta i långsiktiga partnerskap, utgår vi framförallt från sex ­huvudkriterier när vi väljer våra kunder; tillverkning i specialstål, stora komponenter, schemalagda leveranser, flera processteg, hög volym och höga kvalitetskrav. PROPLATE

När vi matchar våra värderingar med huvudkriterierna för hur vi väljer kunder framgår det ­tydligt vad vi behöver göra. Vi behöver ytterligare utöka vår kompetens inom nya värde­ adderande ­processer. Svetsning är ett exempel på nya områden där vi redan påbörjat en stor satsning på kompetens och teknisk utrustning. Under året har vi dessutom tagit hem flera ­intressanta kontrakt och projekt där svetsning i avancerade material är en viktig del av l­ everansen. ­Liebherr-MCCtec Rostock i Tyskland är en av de kunder där svetsning i specialstål är central. Vi har också kraftigt utökat volymerna till Toyota Material Handling, inte minst med svetsade produkter. I linje med vår strategi har vi under det gångna året gjort stora investeringar i vår produktions­ anläggning; större målningskapacitet, fördubblad blästerkapacitet, ny skärmaskin, nya truckar, ombyggnationer och en ny svetsrobot har installerats. Investeringar som har lett till såväl ökad kapacitet som förbättrad arbetsmiljö. Vi ser med tillförsikt fram emot det kommande verksamhetsåret som vi nu går in i med fortsatta investeringar och med en spännande etablering på USA-marknaden.

Max Björk, vd Proplate

PROPLATE VD HAR ORDET

11


12

PROPLATE ON THE CUTTING EDGE


PROPLATE ON THE CUTTING EDGE >> Proplate är nytänkare. Vi älskar utmaningar, att lösa problem och testa gränser. Det är så vi kan fortsätta att ligga i framkant. Och det är så vi fortsätter att skapa värde för våra kunder – ­ i allt vi gör. Det är vad vi kallar On the Cutting Edge.

PROPLATE ON THE CUTTING EDGE

13


DÄRFÖR PROPLATE

Hela processkedjan innanför grindarna ”Stagleverantören ligger granne med SSAB. Skär­ maskinerna, bearbetningen och målningen finns alla innan­för grin­darna och hela produktionen kan göras in house. Utöver det bidrar de rena hallarna och den goda miljön till en excellent an­lägg­ning.” Naoto Nishiyama Supply-Chain Management Department, Kobelco, Japan

Engagerade och motiverade medarbetare ”När det gäller att möta utmaningar, står alltid högmotiverade och engagerade medarbetare till förfogande på Proplate.”

Markus Bösch Chef Underleverantörsavdelningen Liebherr-Werk Nenzing

14

PROPLATE DÄRFÖR PROPLATE


Vi arbetar i långsiktiga partnerskap med kunder över hela världen som har höga krav på kvalitet och service. Genom en integrerad leveranskedja säkerställer vi tillförlitliga leveranser direkt in i våra kunders produktion.

Levererar rakt in i kundens produktionskedja ”Proplate har varit proaktiva under hela samarbetet, från det att vi jobbade fram designen på bultkorgarna tillsammans till själva leveranserna. Materialet har kommit när vi har velat. Det har fungerat väldigt bra helt enkelt.”

Christer Bäcklin Distriktschef Väg och Anläggning Region Väst Skanska

Hög kvalitet och långsiktigt samarbete ”Proplate har varit en kontinuerlig leverantör till oss sedan 2006 och har ökat sina leveranser till oss i takt med att vi har vuxit. Detta har varit möjligt tack vare att de uppvisar kvalitet i allt de gör.” Johan Yng Category Manager Strategic Sourcing Toyota Material Handling

PROPLATE DÄRFÖR PROPLATE

15


VI GÖR DE BÄSTA ÄNNU BÄTTRE!

16

PROPLATE PEOPLE


PROPLATE PEOPLE

17


KOMPONENTER ANY SIZE • ANY SHAPE • ANY DESIGN EVERYTHING IN THICK PLATE

VÄRDEKEDJA

18

DESIGN

PLÅT

SKÄRNING 

BLÄSTRING

SVETSNING 

MONTERING

PROPLATE PRODUKTION


Proplate har hela processkedjan för tillverkning av komponenter i grovplåt innanför grindarna. Tillsammans med kunden skapar vi de bästa lösningarna – från design till leverans.

CNC-BEARBETNING

SLIPNING

YTBEHANDLING

PACKNING

BOCKNING

LEVERANS

PROPLATE PRODUKTION

19


PROPLATE 150 ÅR! I år firar familjekoncernen som Proplate är en del av 150 år i stålbranschen! Vi bjuder här på en liten kavalkad av händelser och utvecklingssteg som lett fram till det världsledande företag Proplate är idag.

1973

1927

Nuvarande ägare Anders Persson tar som 16-åring över Smidesbolaget i Degerfors.

Levi Persson flyttar till Degerfors där han startar en smedja och grundar Smidesbolaget L. Persson.

50-tal

1869 Familjeföretagets tradition i järn- och stålbranschen kan spåras fem generationer tillbaka till 1869, då Per Andersson tar sitt mästarbrev som smed.

Innovatören och tredje generationen i familjeföretaget, Gunnar Persson utvecklar företaget enligt den affärsidé som ligger till grund för dagens Proplate; att vara en extern leverantör inom plåtbearbetning, en typ av verksamhet som inte existerade på 50-talet.

1967 Firande av att familjeföretaget funnits i Degerfors i 40 år.

1950 Levis son, smeden Gunnar, tar sitt mästarbrev 1950.

1906

40-tal

Smeden och blivande verkstadsägaren Levi Persson, son till Per Andersson, omnämns i lokalpressen som tillverkare av halmpressar och andra maskiner till ortens lantbrukare.

Verksamheten präglas av världskriget och på Smidesbolaget bygger Levi Persson bland annat om bilar så att de kan drivas med gengas.

1943 Levi Persson tar sitt mästarbrev, vilket var det högsta beviset på yrkesskicklighet.

20

PROPLATE 150 ÅR


Liked by yourfrie nd

, yourfrie

2 HOUR

AGO

SEE TRA

nd and

20 others

NSLATIO

1991 Smidesbolaget köper in Skandinaviens största kantpress, med en press­kraft på 2 000 ton. Sam­tidigt lägger Avesta Sheffield bockningen av sin viktigaste produkt, rostfri kemi­kalie­­tankers­plåt, hos Smidesbolaget.

N

2004 Smidesbolaget Oxelösund får Dagens Industri:s Gasellpris.

2007 Etablering av säljbolag i Kina.

1999

2015

Smidesbolaget etablerar sig i Oxelösund.

Träning på arbetstid varje vecka för hela Proplate införs.

2011 Säljbolag i Brasilien.

2008 Företaget byter namn till Proplate.

2005

1980-talet

Liebherr, världsledande tillverkare av lyftkranar, väljer Smidesbolaget som leverantör av stag.

Anders Persson startar sitt första IT-bolag.

1982 Smidesbolaget blir först i Europa med att klippa plattstång.

2000 Smidesbolagets verksamhet i Degerfors säljs till Avesta Sheffield.

2017 Proplate expanderar verksamheten i Oxelösund till 59 000 m2, varav 15 000 m2 under tak.

2013 Proplate etablerar sig på vind­ kraftsmarknaden som leverantör av förankringslösningar till vindkraftfundament.

PROPLATE 150 ÅR

21


22

PROPLATE PRODUKTER & TJÄNSTER


LIFTING WIND PARTS Vi jobbar tillsammans med kunder inom flera olika branscher. Gemensamt är att de är ledande inom sina områden och värderar hög kvalitet, tillförlitlighet och flexibilitet. Våra största kundsegment är Lifting, Wind och Parts. Inom Lifting är vi världsledande på att tillverka stag till crawler cranes och specialkranar. Våra stag är tillverkade av höghållfast stål och med kravet att hålla 100 % säkerhet. Inom segmentet Wind tillverkar och levererar vi förankringslösningar till landbaserade vind­kraftverk. Här möter vi våra kunders höga krav genom att leverera produkter med snäva toleranser och säkra leveranstider. Segmentet Parts rymmer i sig flera olika branscher, från tillverkare av entreprenadmaskiner till gruv­ industrin. Det våra Parts-kunder främst värderar är vår höga kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet.

PROPLATE PRODUKTER & TJÄNSTER

23


FAKTA PROPLATE LIFTING

24

01

Proplate Straps är höghållfasta stag till lyftkranar.

02

Alla våra stag är skurna, bearbetade och målade i höghållfast konstruktionsstål.

03

Många stag är också monterade eller svetsade.

04

Längd: 0,5–17 meter Tjocklek: 10–70 mm

05

Proplate Straps möjliggör lyft upp till 3 000 ton.

PROPLATE LIFTING


PROPLATE LIFTING – VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR TILL KRANINDUSTRIN

Proplate är världens främsta tillverkare av stag och andra kritiska komponenter till kranindustrin. Bland kunder som förlitar sig på vår expertis finns globala namn som Liebherr, Kobelco och Manitowoc.

Proplate är världens främsta leverantör av stag till lyftkranar. Våra stag, Proplate Straps, är ytterst kritiska komponenter i bandgå­ ende kranar, hamnkranar, mobilkranar och specialkranar. Stagen är de komponenter i kranarna som utsätts för allra störst påfrestningar, i synnerhet i bandgående kranar, där de håller samman bom med motvikter och ska klara lyft på upp till 3 000 ton. BÄSTA MATERIALET

Kvalitetskraven är extremt höga och våra tester är därför oerhört noggranna. Proplate Straps tillverkas i höghållfast konstruktionsstål. Vi använder oss av marknadens bästa material. I första hand samarbetar vi med SSAB men också med Dillinger Hütte. Ett seghärdat, konstruktionsstål som är avsett att efter hård belastning återgå till sin ursprungsform är svårhanterat, särskilt vid tillverkning av långa och tunna stag. Det krävs lång erfarenhet och expertis för att lyckas. FULL SPÅRBARHET

Vår anläggning är särskilt anpassad för tillverkning av långa, tunga och komplicerade artiklar. Innan stagen lämnar fabriken testas de med magnetpulver för att garantera att de är sprickfria. Vi har naturligtvis också full spårbarhet tillbaka till ursprungsplåten.

PROPLATE LIFTING

25


FAKTA PROPLATE WIND 01

Proplate tillverkar förankrings­lösningar för alla typer av landbaserade vindkraftverk.

02

Ankarringarna skärs och bearbetas i upp till 150 mm tjock stålplåt.

03

Vi samarbetar med marknads­ ledande bultleverantörer.

04

Vi erbjuder olika leveranssätt: • Förmonterade sektioner. • Platta paket som innehåller samtliga komponenter. • Separat leverans av komponenter till bultkorgar.

05 26

Med våra förmonterade korgar blir installationstiden på vindparken upp till fyra dagar kortare.

PROPLATE WIND


PROPLATE WIND – STABILT DÄR DET BLÅSER SOM HÅRDAST På Proplate i Oxelösund tillverkar vi fundamentslösningar till vindparker världen över. Ledande aktörer som Nordex Acciona Windpower, Envision och Skanska förlitar sig på våra lösningar. PROPLATE SOIL SECURE

Den traditionella bultkorgen för gravitationsfundament går under namnet Proplate Soil Secure. Den är framtagen för vindturbiner som ska resas på mark utan kontakt med berg. Bultkorgen tillverkas skräddarsydd efter de mått tornets tillverkare föreskriver. PROPLATE MIXED SECURE

Det blandade underlaget där jord och grus täcker berggrund kan ofta vara en utmaning. Proplate Mixed Secure är den säkra lösningen. Systemet är alltid anpassat till omständigheterna på platsen och består av en optimerad bultkorg i kombination med långa bergsankare.

Vindturbiner måste förankras stabilt. Proplate tillverkar fundament som står säkert oavsett underlag. Vi erbjuder kompletta lösningar för jord, grus och berg.

PROPLATE ROCK SECURE

För en stabil förankring av vindparker placerade direkt på berg finns Proplate Rock Secure. Förankringen består av en mycket kraftig stålring med två extra hålrader för bergsankare. Fundamentet är extremt starkt och håller där det blåser som hårdast. PROPLATE WIND

27


FAKTA PROPLATE PARTS 01

Proplate Parts är monteringsfärdiga komponenter i tjock stålplåt.

02

Vi skär komponenter i upp till 300 mm tjock plåt.

03

Vi skär, bearbetar, svetsar, monterar och målar komponenterna som går direkt in i kundens produktionslinje.

04

Samarbete med marknadens ledande ståltillverkare garanterar tillgång till rätt kvalitet.

05

Vi är svetscertifierade enligt EN 1090-1 EXC3 och ISO 3834-2.

Svetsade motvikter till Toyota Material Handlings truckar.

28

PROPLATE PARTS


PROPLATE PARTS – NÄR KRAVEN ÄR EXTREMT HÖGA

– Efterfrågan på svetsade komponenter har ökat kraftigt och vi har mött den med stora investeringar i vår svetskapacitet, inte minst med ny svetsrobot, säger försäljningschef Ian Hardy.

Vi tillverkar stålkomponenter till ledande tillverkare av maskiner och industriell utrustning över hela världen. Våra kunder finns inom många olika branscher, från gruvindustriföretag som Metso och Eprioc till trucktillverkaren Toyota Material Handling. Utmaningarna skiljer sig åt, men behovet av kvalitet och korta ledtider är gemensamt för samtliga. FÄRDIGA KOMPONENTER

Vår fabrik är anpassad för effektiv och flexibel produktion i alla led. Vår kompletta produktionskedja och stora kapacitet gör att vi inte bara kan uppfylla våra kunders höga krav på storlek, volymer och precision utan vi kan också leverera kortare ledtider än våra konkurrenter. HÖGKVALITATIVT MATERIAL

Proplate är oberoende av stålleverantör och samarbetar med marknadens ledande ståltillverkare. På så sätt gör vi det möjligt för våra kunder att integrera sin befintliga leverantörs­kedja med Proplate i ett effektivt och smidigt samarbete. Vår geografiska närhet till SSAB gör att vi kan korta leveranstiderna av högkvalitativt stål. Närheten bidrar också till ökad hållbarhet då stålet slipper transporteras långa sträckor och skrotet tas om hand på plats i Oxelösund.

PROPLATE PARTS

29


SAMARBETE GER KVALITET I VÄRLDSKLASS Att skära, bearbeta och svetsa det höghåll­fasta stålet från SSAB kräver specifikt kunnande och precision. Det finns hos Proplate. – De är unika i Skandinavien, säger Jakob Stenström, Sales Manager Scandinavia, SSAB Special Steel. Tillsammans levererar SSAB och Proplate högsta kvalitet. Och de gör det regelbundet. Företagen har dessutom ett tydligt fokus på slutanvändaren. – Vi säljer inte enbart en bit stål, utan en skuren bit, en komponent. Hela tiden jobbar vi nära kundens krav. Jakob Stenström poängterar vikten av att bygga en relation med slutanvändarna. Att veta hur k­ omponenterna fungerar i varje applikation – i till ­exempel en kran, i ett lastbilsflak, i en balk – det är ovärderligt. Flera stora prestigekunder, bland andra tyska Liebherr, har upptäckt före­tagens gemensamma och pålitliga kvalitet.

– Det utgör ett jättefint koncept. Proplate är oerhört duktiga på att skära. Dimensionerna är noggranna och tole­ ranserna höga. Kvalitetstänket genomsyrar hela före­­ taget, tycker Jakob. – Jag har jobbat på SSAB sen 2005 och sett många verkstäder. Det är få som har samma kompetens som Proplate, anser han. Att leverera på toppnivå över tid och med precision i varje detalj är ett tydligt mål. – Det är inte bara Max vd-ord, utan det handlar om hela företaget. Det spelar ingen roll vem man talar med, alla är insatta i kvalitetstänket. GRANNAR I VERKLIGHETEN

Att SSAB och Proplate delar gård i Oxelö­sund underlättar samarbetet. – Att mötas face to face, visst spelar det roll. Grannar på samma gård känner varandra. Kontakten blir informell. Det är viktigt också i en global och digitaliserad värld. De enkla och nära lösningarna ger effektivare flöden. Även de miljö­mässiga fördelarna är tydliga. – Vi drar nytta av varandra. Och det skapar mervärde både för kunden och för klimatet. VILL GÖRA MER

De två företagen ser goda utvecklingsmöjligheter inom marknad och segment. – Vi fortsätter tillsammans och vi vill göra mer. Bara vår kreativitet sätter gränser, säger SSAB:s försäljningschef.

KONCEPT FÖR KVALITET

Kombinationen av högkvalitativt basmaterial och förmågan att skära är grunden för samarbetet.

30

PROPLATE SSAB

 Jakob Stenström, SSAB och Proplates platschef Fredrik Döring inspekterar stag tillverkade i Strenx ® på Proplates anläggning.


Kort om SSAB och Proplate • Det högspecialiserade stålföre-­ taget SSAB har produktion i Sverige, Finland och USA. • SSAB har cirka 15 000 medarbetare i 50 länder. • Proplate är en viktig partner till SSAB och köper stora mängder höghållfast stål av dem. • Sedan 1999 är Proplate både kund hos och leverantör till SSAB. • Företagen är grannar i Oxelösund.

PROPLATE SSAB

31


HÄLSA

BÄTTRE HÄLSA MED TRÄNING PÅ ARBETSTID >> Proplates medarbetare motionerar regelbundet. På jobbet. Träning är en bland andra arbetsuppgifter. Varje vecka är alla maskiner och datorer avstängda under två timmar, medan vi ägnar oss åt olika former av fysisk aktivitet. Bland annat har vi gruppaktiviteter med egen tränare. Passen körs både i våra hallar och utomhus.   Motion på arbetstid är ett enkelt och konkret sätt att ge människor möjlighet att förbättra sin hälsa. Vi är övertygade om att det också ger positiva resultat­ i vår verksamhet.

32

PROPLATE HÅLLBARHET & HÄLSA


PROPLATE INVESTERAR HÅLLBART – Vi erbjuder kunderna ett långsiktigt partnerskap som är både ekonomiskt och miljövänligt, säger Jose­fine Lilja, kommunikationschef på Pro­­plate. Hela produktionskedjan – från stål­­tillverkare till slutanvändare – håller på att ställa om till hållbar produktion och drift. Som tillverkare av komponenter i stål befinner sig Pro­plate mitt i denna kedja. – Hållbarhet är centralt i vår produktion, säger Josefine. MINSTA MÖJLIGA SKROT

Genom att använda specialanpassade storlekar på plåtarna och skära med pre­cision utnyttjas materialet maxi­ malt – minsta möjliga skrot lämnas kvar. Självklart återvinns allt material som inte används. – Stål kan användas om och om igen utan att kvaliteten blir sämre. En stor del av det stål som ­Proplate använder kommer från grannen SSAB. Tack vare närheten till denna världs-

ledande ståltillverkare behövs inga transporter av råmaterial. Med tanke på att Proplate skär upp mot 50 000 ton plåt varje år sparas många mil i lastbil. FÄRRE LÅNGTRADARE

Nästa led i den hållbara kedjan hand­­ lar om leveransen av f­ärdiga kom­ po­nenter. Alla transporter miljö­­­ optimeras. Järnvägen och sjöfarten, som båda finns nära, används i största möjliga utsträckning. Vid transport med långtradare är målet att bilarna ska vara fullastade och ofta lastas con­tainrarna över från

lastbil till tåg den del av sträckan där detta är möjligt. HÅLLBART SAMARBETE

Att samarbeta med andra hållbara ­ak­törer är grundläggande för Proplate. – Till exempel är vindkraftsindu­s­trin en av våra viktigaste kundgrupper. Josefine Lilja pekar också på andra kunders tydliga omställning mot håll­­barhet. Gruvindustrin, till exem­ pel Epiroc som Proplate levererar kom­­­ponenter till, håller på att ställa om sina maskiner från diesel till el. Och SSAB lovar fossilfri tillverkning av stål senast 2045.

Proplate arbetar ständigt med att förbättra verksamhetens hållbarhet. Det är precis lika självklart som att vi siktar mot högre höjder i allt annat vi gör.

Proplate är kvalitetscertifierade av DNV – Det Norske Veritas – enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

PROPLATE HÄLSA & HÅLLBARHET

33


STYRELSE

PETER EKLUND

LISA PERSSON

ANDERS PERSSON

(1958) Styrelseordförande

(1991) Styrelseledamot

(1957) Ägare av Proplatekoncernen

> VD i BIOMETRIA ek.för. Ordförande i Weda Skog AB och Svenskt Trä samt ledamot i Bergkvist-Insjön AB. Avslutade uppdrag är VD Bergkvist-Insjön AB, ledamot i VMFQbera, ordförande i Nordhydraulic AB och Naturbränsle i Mellansverige AB.

> Femte generation i ägarfamiljen. Examinerad vid Stockholms universitet. Anställd i moderbolaget A Persson Affärsutveckling AB.

> Entreprenör i fjärde generation och marknads­ekonom. Anders Persson har arbetat inom stål och IT och har tidigare ägt och varit VD för Smidesbolaget L. Persson AB i Degerfors samt Proplate IT AB.

2

KONCERNLEDNING

34

MAX BJÖRK

IAN HARDY

JOHAN BJÖRKLUND

(1965) VD i Proplatekoncernen

(1965) Sales Director

(1973) CFO

> Tidigare varit VD i flera av koncernens företag. Han har dessutom varit region­ chef i Knight industriteknik AB, vice VD i Lesjöforskoncernen och VD och ägare till Projektledarna. I dag har han styrelseuppdrag inom koncernens företag. Tidigare styrelseuppdrag innefattar ett antal bolag i England, Norge, Danmark, Finland och Sverige.

> Ian Hardy har 30 års internationell erfarenhet från ledande roller inom stål­industrin. Han har bland annat varit VD för Spartan UK, England. Han har också varit VD för Outokumpu Plate Service Centre Group, med sex stålservicecentra i Europa.

> Johan Björklund är CFO för Proplate-koncernen. Han började 2009 som CFO för Oxelösund AB. Johan har tidigare erfarenhet som ekonomichef, bland annat i den svenska bygg­materialskoncernen Elof Hansson Bygg-Gross, där han också hade flertalet styrelse­uppdrag i koncernens dotterbolag.

PROPLATE STYRELSE & KONCERNLEDNING


LEDNING PROPLATE OXELÖSUND AB

MAX BJÖRK

IAN HARDY

JOHAN TÖRNQVIST

CEO

Sales Director

Senior Technical Advisor

> Koncernen leds av VD Max Björk som agerar enligt riktlinjer från bolagets styrelse.

> Försäljningsavdelningen har hela världen som arbetsfält. Här finns en djup kunskap om kundernas behov, bred teknisk kompetens och stor internationell erfarenhet.

> Fokus på teknisk kompetens och ny teknologi är en förutsättning för att fortsätta vara ledande på kvalitet, precision och innovation

FREDRIK DÖRING

JOHAN BJÖRKLUND

HENRIK NORDLÖF

Site & Production Manager

CFO

IT Manager

> Proplates produktionsanläggning har expanderat kraftigt och har en omfattande skär-, bearbetningsoch målningskapacitet med hög produktivitet.

> Proplates stabila ekonomi och lönsamhet ger förutsättningar för ökade investeringar i verksamheten.

> IT är en viktig del i Proplates strategi att vara en nära samarbetspartner med kunderna. Precis som i övriga delar av verksamheten gäller mottot ”On the Cutting Edge”.

PROPLATE LEDNING

35


En av världens modernaste skär- och bearbetningsanläggningar 38    PROPLATE RUBRIKPROPLATE OXELÖSUND AB Box 14 613 21 Oxelösund Besöksadress: Folkegatan 56, Cefast Industriområde Tel 010 19 54 100 www.proplate.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.