Page 1


สารจากสมาคมฯ 2

ก็เช่นกัน เราจะคัดสรรศิษย์เก่าที่มีความเชี่ยวชาญจากหลาก หลายสาขา มาเป็นวิทยากรให้นอ้ งๆ ศิษย์ปจั จุบนั ได้ศกึ ษากัน และในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็น CEO ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินจาก บริษัท IFCG จ�ำกัด และบอสใหญ่แห่ง COM7 ผู้น�ำอันดับ 1 ด้านการจ�ำหน่ายสินค้าไอที ทีม่ าเล่าประสบการณ์การบริหาร งานแบบ Intrapreneur พร้อมแชร์ไอเดียธุรกิจพันล้านให้ฟัง แบบ Exclusive ที่นี่ที่เดียว! สามารถรับชมผ่าน e-profile, facebook และ youtube ของสมาคมศิษย์เก่าได้เลย

สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ

AUAA Newsletter The past three years of pain-staking work for Assumption University Alumni Association has finally come to an end. While the old committee’s term is up, a new team is welcomed in to continue upholding the vision, and continue the work passed on to them in their roadmap over the next 3 year to help connect and strengthen relationship among alumni members. For example, to improve the new communication channels – website, Facebook, and Youtube. To grow the scale of the CEO Forum. Or to

Platinum Privileges > *Pre-boarding leisure at TG Lounge, Suvarnabhumi Airport *Travel with confidence | *0% Installment | *Get reward points to redeem great privileges

Assumption University Alumni Association Building community relationships for robust businesses.

continue the Smart Successor program where alumni who are industry experts in their field are invited to give talks to current students. Already we’ve been honored to have two high-profile speakers, first is a financial consulting expert and CEO of IFCG Co., Ltd., and second is the big boss of COM7, a leader in IT products and services. Both shared their experience about intrapreneur-style management and gave us exclusive insight to their successful multi-billion baht businesses. All of this can be viewed now on e-profile, Facebook, and YouTube.

3

Assumption University Alumni Association

ผ่านไปแล้ว 3 ปีกบั การท�ำงานด้วยความอุตสาหะ เพือ่ สมาคม ศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ เมื่ อ วาระการท� ำ งานของ คณะกรรมการฯ ชุดเก่าได้หมดลง ทีมงานชุดใหม่ ก็เข้ามา สานงานต่อตามกรอบแนวทาง และวิสัยทัศน์ที่วางไว้แต่เดิม พร้อมพัฒนาการท�ำงานให้ดยี งิ่ ขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการน�ำสือ่ ใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงศิษย์เก่าเข้าหากัน ทัง้ Website, Facebook, Youtube ดังนัน้ Roadmap ทีว่ างไว้ นับจากนีไ้ ปอีก 3 ปีขา้ งหน้า ศิษย์เก่าฯทุกท่านจะได้ใช้ประโยชน์ จากพื้นที่และคอนเนคชั่นที่มีอย่างสร้างสรรค์แน่นอน ยกตั ว อย่ า ง งาน CEO Forum ที่ ว างแผนให้ มี ส เกล ใหญ่ขนึ้ มีความหลากหลายมากขึน้ โครงการ Smart Succesor


contents auAA Feature

AUAA Activities

4 St.Gabriel Alumni Association Activities

สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ

For the past 3 years, our alumni committee have shown dedication to our duties by working hard to produce various achievements.

AUAA led by Secretary General Khun Phairat Sasiwongpakdee, along with School of Nursing Science, Assumption University, joined SG Alumni Association to give treatment to residents of Saraburi Province.

22

Is Blockchain changing the world?

5

Dr. Pravate would like to reemphasize the importance of blockchain, especially to those who do not work in IT or FinTech (financial technology) industry, because if you don’t understand it may lead to loss of business opportunity.

Alumni Sharing Knowledge

16

The 11th CGA Games

The fun-filled CGA Sports Day promoting and strengthening friendship, unity and reunion among the St. Gabriel’s Alumni featured a variety of exciting games, sports and cheering activities.

auAA news updated

H.R.H. Princess Soamsawali’s Royal Visit to Assumption University’s Suvarnabhumi Campus

18

to graciously preside over the celebration of 36th anniversary of the Ruamchit Normklao Foundation.

20

AU Commencement Exercises of Graduates Class XLVI

The most rewarding day of the industrious study lives at Assumption University approximately 3000 graduates.

26

30

The secret of success of a multi-billion IT empire

Plan the people, before planning the finance

For the past 20 years, COM7 has been leading the retail industry in consumer IT products.

Having good financial planning can place a solid foundation for your personal and family life.

Assumption University Alumni Association

A message from the President of Assumption University Alumni Association

6

10


AUAA Activities

สารจากนายก สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 6

สืบเนือ่ งจากคณะกรรมการชุดเดิมทีท่ ำ� งานด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ เสียสละ พร้อมกับสร้างผลงานให้แก่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย อัสสัมชัญมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เมื่อกรรมการชุดเดิมหมดวาระลง ก็ จ� ำ เป็ น จะต้ อ งส่ ง มอบงานให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ห าร สมาคมฯ ชุดใหม่ เพือ่ เข้ามาสานงานต่อตามกรอบแนวทาง และวิสัยทัศน์ที่วางไว้แต่เดิม พร้อมกับพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสมาคมฯ

ในวาระครบรอบ 50 ปีของมหาวิทยา ลัยอัสสัมชัญ “ในปีนมี้ หาวิทยาลัยอัสสัมชัญครบ รอบ 50 ปี และมีนกั ศึกษาครบ 1 แสนคน จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีเว้นต์ใหญ่ ซึ่ง เราก�ำลังรอสัญญาณจากมหาวิทยาลัย อยู ่ ว ่ า จะจั ด งานไปในแนวทางไหน ดังนั้นจึงวางแผนว่าเมื่อการเลือกตั้ง เสร็จสิน้ สมาคมฯ จะมีการจัด Dinner Talks ครั้งใหญ่” ถือเป็นเรื่องดีที่มี 2 วาระพร้อมกัน ทัง้ การครบรอบ 50 ปี และมีชาวเอแบค ครบ 1 แสนคนจาก 77 ประเทศทัว่ โลก ทางสมาคมจึงมีแผนจะเปิด Alumni Chapter ในประเทศอื่นๆ โดยเริ่ม จากประเทศในกลุม่ AEC ก่อน และจะ ให้มีนายกสมาคมฯ ในแต่ละประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ในหมู่ มวลศิษย์เก่า และในขณะเดียวกันก็

จะได้เฟ้นหานักศึกษาจากต่างชาติเข้า สู ่ รั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ อี ก ด้ ว ย เป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว การเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น ขณะนี้ อี เ ว้ น ต์ ข องงาน CEO Forum ที่เคยจัดขึ้นเป็นประจ�ำ จะมี การปรับเปลีย่ นให้ใหญ่ขนึ้ และมีความ หลากหลายมากขึ้น รวมถึงโครงการ Smart Succesor ทีจ่ ดั ขึน้ เร็วๆ นีด้ ว้ ย เนื่องจากมีผลตอบรับกลับมาดีมาก ทางสมาคมฯ จึงได้หาแนวทางต่อยอด โครงการเหล่านี้เพื่อให้เหล่าสมาชิก ได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากโครงการเชิ ง วิ ช าการ แล้ว ในอนาคตจะมีกิจกรรมประเภท กีฬาและสันทนาการเข้ามาเสริม โดย สมาคมก�ำลังวางแผนจัดกิจกรรมเชือ่ ม ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าของมหา วิทยาลัยอัสสัมชัญเพิ่มอีกด้วย “ก่ อ นที่ กิ จ กรรมข้ า งต้ น จะเกิ ด ขึ้นอย่างเป็นทางการ ผมขอเชิญชวน ให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมกับทาง สมาคมฯ โดยศิษย์เก่าทุกท่านสามารถ เข้ า มาเป็ น สปอนเซอร์ ส นั บ สนุ น สมาคมฯ ได้ ทั้งนี้เราได้จัดท�ำแผน สปอนเซอร์สำ� หรับกิจกรรมตลอดทัง้ ปี ของสมาคมฯ เพื่ อ ให้ ผู ้ ที่ เ ข้ า มา เป็ น สปอนเซอร์ รั บ รู ้ ตั้ ง แต่ แรกเลย ว่ า เราจะมี กิ จ กรรมอะไรบ้ า ง แล้ ว โลโก้ ข องสปอนเซอร์ จ ะไปอยู ่ ใ น ทุกพื้นที่ของสมาคมฯ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ เฟซบุ๊กเพจ กิจกรรมบนเวที กิจกรรมสันทนาการ รวมถึงสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ด้วย” ดร. สมพรต กล่าวทิ้งท้าย

7

Assumption University Alumni Association

สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ

ดร. สมพรต สาระโกเศศ นายก สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ ในวาระที่ 2 กล่ า วว่ า “กว่ า ครึ่ ง ของ คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดนี้ เป็นกรรมการ จากชุดที่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องห่วงเรื่อง ความต่อเนือ่ งในการบริหารงาน เพราะสิง่ ที่ สมาคมเคยท�ำไปแล้วไม่ว่าจะเป็น การให้ ความช่วยเหลือศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ก็ยังคงมีอยู่ พร้อมกับยังมีเรื่องของการน�ำ สื่อใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อเป็นศูนย์กลางการ เชื่อมโยงศิษย์เก่าเข้าหากัน” ปัจจุบัน สมาคมศิษย์เก่าฯ มีเว็บไซต์ อย่างเป็นทางการในชื่อ https://www. auaa.or.th/ โดยเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ มหาวิ ท ยาลั ย โดยตรง เป็ น รู ป แบบของ แคตตาล็ อ กออนไลน์ เพื่ อ ให้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า สามารถเข้ามาค้นหาข้อมูล พร้อมแลก เปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงเข้ามา แนะน�ำธุรกิจของตนเอง เพือ่ สร้างคอนเนค ชั่นในหมู่ศิษย์เก่าด้วยกัน

เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เว็บไซต์ของ สมาคมที่เพิ่งท�ำขึ้นมานี้ ประสบความ ส�ำเร็จในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจาก เว็บไซต์มคี วามเคลือ่ นไหวทุกวัน อีกทัง้ จ�ำนวนผู้เข้าชมเว็บฯ ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้สมาคมฯ ได้รับรู้ว่าศิษย์เก่าของ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนั้นอยู่ในธุรกิจ ที่หลากหลาย ดังนั้น ในสเต็ปต่อไปจึง คาดว่าจะเพิ่มการแบ่งหมวดหมู่ธุรกิจ เพื่ อ ให้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ฯ ทุ ก ท่ า นสามารถ ค้นหาคอนเนคชั่นและคู่ค้าทางธุรกิจ ได้ง่ายขึ้น “แต่ ห นึ่ ง สิ่ ง ที่ ผ มอยากให้ ทุ ก คน ตระหนั ก เสมอว่ า สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า ของเราเปรียบเสมือนครอบครัว เพราะ ฉะนั้ น จงใช้ พื้ น ที่ แ ละคอนเนคชั่ น เหล่านี้อย่างสร้างสรรค์และมีความ รั บ ผิ ด ชอบ”vldfksdlfkrlfkfreferf


More changes ahead

AUAA Activities

A message from the President of Assumption University Alumni Association 8

For the past 3 years, our alumni committee have shown dedication to our duties by working hard to produce various achievements for the Assumption University Alumni Association. It is now time to pass the torch on to the newly elected committee to uphold our association’s vision and to continually improve in future. hint us on the direction of the event to organize. So after the committee election is completed, we plan to organize grand event with Dinner Talks.” This is a good occasion to celebrate, both the university having reached 50 as well as the number of ABAC members reaching 100,000 from 77 countries from around the world. Hence AUAA plans to introduce Alumni Chapter in other countries, starting with those in AEC region. Each country will elect its own president, which will not only help strengthen the connection among alumni, but also to help recruit new international students into Assumption University too. This is killing two birds with one stone.

9

Assumption University Alumni Association

สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ

Continuing to build progress We are proud of the success for AUAA of the new website and to see the number of daily visitors Dr. Somprot Sarakosas, who continuing to increase. Because served two term as President of our alumni are spread out in Assumption University Alumni various industries, we plan to Association, gives his reassurance, improve the site by organizing “Over half of the current commit- businesses into categories so tee members have served since the that searching for a business previous term, thus there is no need connection will be easier. to worry about the continuality “I would like to reemphasize of work we have been doing. We’ve to everyone, because we are a continued to assist students and family, please use our venue to alumni, and have introduced build connections in a creative new channels to kindle a strong and responsible manner.” connection for all alumni.” Currently AUAA’s official Celebrating the 50th Anniversary website is https://www.auaa. of Assumption University or.th/ which is linked directly to the university website. We’ve “ This year Assumption designed an online catalog to University celebrates its 50th allow members to search for year and have gained over information, exchange ideas, 100,000 students. This is truly and furthermore to introduce a momentous occasion, and we their business in order to create are waiting for the university to connections among all alumni.

Our on-going CEO Forum will receive some improvements; it will be organized at a larger scale and will be more varied. Moreover, the Smart Successor program that was recently launched have received good feedback so our association plans to improve this program to ensure members can receive more benefits. In addition to professional events, we are in the process of organizing sports and recreational events to help strengthen our alumni network. “Before we initiate the events mentioned previously, I want to engage all alumni to become more involved and support AUAA by becoming a sponsor. For our sponsors we have organized an information brochure that list all the activities we are planning this year, and your company’s logo will be posted on our website, Facebook, live on-stage event, recreational event, and all electronic media”, Dr. Somprot explains.


AUAA Activities

กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือเซนต์คาเบรียล

10

ยลในประเทศไทย โดยโรงเรียนได้ก่อ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 อยู่ที่หมู่บ้าน ทิพวัล หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลเทพารักษ์ จังหวัด สมุทรปราการ

วันเสาร์ท ี ่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 คุณไพรัช ศศ วิ งศ์ภกั ดี เลขาธ กิ าร และ คุณกิต ธิ ชั มนตร ีโชค อุปนายก เป น็ ตัวแทนสมาคมศ ษิ ย์เก่ามหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ในการเข้าร่วมประชุม สมา พันธ์สมาคมศ ษิ ย์เก่าคณะเซ น็ ต์คาเบร ี ยลแห่งประเทศไทยสัญจร ท ี ม่ งฟอร์ด วิทยาลัย จังหวัดเช ยี งใหม่ มงฟอร์ด

วิทยาลัยเป น็ โรงเร ยี นในลำ�ดับท ี ่ 3 ของ Vice President, represented คณะเซ น็ ต์คาเบร ยี ลแห่งประเทศไทย ก่อ AUAA in a meeting with SG Alumni Association at Montfort ตั ้งเม ือ่ ป ี 2475 College in Chiangmai. The Saturday, February 2, 2019 – school, established since 1932, Khun Phairat Sasiwongpakdee, ranks 3rd among institutions Secretary General, and set up by Brothers of Saint Khun Kititat Montrechok, Gabriel.

Tuesday, January 8, 2019 – Dr. Somprot Sarakosas, President, and Khun Kititat Montrechok, Vice President, met with SG

Alumni Association (Thailand) at Assumption Samutprakarn School (ACSP). The school is the 13th institution established by Brothers Of Saint Gabriel Thailand since 1959, located at Muban Thipphawan, Tambon Thepharak, Amphoe Mueang Samutprakarn. Saturday,

วันเสาร์ท ี ่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คุณไพรัช ศศ ิวงศ์ภกั ดี เลขาธ กิ าร เป น็ ตัวแทนสมาคมศ ษิ ย์เก่ามหาวิทยา ลัยอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความย นิ ดีกบั สมาคมอัสสัมชัญ ในโอกาสท ี ่ โรงเร ยี น อัสสัมชัญ ครบรอบ 135 ป ขี องการก่อ ตั ้งโดยม ี พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคม ให้การต้อนรับ

Saturday, February 16, 2019 – Secretary General, Khun Phairat Sasiwongpakdee represented AUAA, along with Adm.Prapruetporn Aksornmat, President of Assumption Association, in commemorating the 135th anniversary of Assumption School.

11

Assumption University Alumni Association

สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ

วั น อั ง คารที่ 8 มกราคม 2562 สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สัมชัญ โดยดร.สมพรต สาระโกเศศ นายกสมาคม และคุณกิตธิ ชั มนตรีโชค อุปนายก ได้เข้าร่วมประชุมกับ สมา พันธ์สมาคมศิษย์เก่คณะเซ็นต์คาเบ รียลแห่งประเทศไทย ที่โรงเรียนอัส สัมชัญสมุทรปราการ (ACSP) เป็น โรงเรียนที่ 13 ขอคณะเซ็นต์คาเบรี


AUAA Activities

กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือเซนต์คาเบรียล

12

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยคุณไพรัช ศศิวงศ์ภกั ดี เลขาธิการ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยา ลัยอัสสัมชัญ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีก่ บั สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซ็นต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจ รั ก ษาประชาชนในพื้ น ที่ โ ดยไม่ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ย พร้ อ มบริ ก ารตรวจวั ด สายตาประกอบแว่ น การแจกผ้าห่มและอาหาร-น�้ำดื่มแก่ผู้มารับ บริการฟรี

Saturday, March 9, 2019 – AUAA led by Secretary General Khun Phairat Sasiwongpakdee, along with School of Nursing Science, Assumption University, joined SG Alumni Association to give treatment to residents of Saraburi Province. They provided eye checkup and glasses, as well as donated blankets, food, and water – all free of charge.

13

Assumption University Alumni Association

สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ

ขอบคุณเนือ้ หาข่าวสารจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 21 มีนาคม 2562 คอลัมน์ภาพ-ข่าวสังคม


AUAA Activities

กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือเซนต์คาเบรียล

14

วันเสาร์ท ี ่ 9 ม นี าคม 2562 สมาคม ศ ษิ ย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยคุณ ไพรัช ศศ วิ งศ์ภกั ดี เลขาธ กิ าร ได้เข้า ร่วมแสดงความย ินดีก บั สมาคมศ ิษ ย์ เก่าอัสสัมชัญพาณ ชิ ย์ ในโอกาสท ี ่ โรง เร ยี นอัสสัมชัญพาณ ชิ ย์ ก่อตั ้งมาครบ 80 ป ี โดยม ี คุณกมล อัศวสถิตย์พร นายกสมาคม ให้การต้อนรับ

Saturday, March 9, 2019 – AUAA led by Secretary General Khun Phairat Sasiwongpakdee met with Khun Kamol Asavasatitporn, President of ACC Alumni Association, to commermorate the 80th anniversary of ACC School.

วันอังคารท ี ่ 19 ม ีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.สมพรต สาระโกเศศ นายกสมาคม คุณไพรัช ศศ วิ งศ์ภกั ดี เลขาธ กิ าร และคุณกิต ธิ ชั มนตร ีโชค อุปนายก สมาคมศ ษิ ย์เก่ามหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ เป น็ ตัวแทนเข้าร่วมประชุม ประจำ�ป ี สมาพันธ์สมาคมศ ิษย์เก่า คณะเซ น็ ต์คาเบร ยี ลแห่งประเทศไทย ท ี ่ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดยในการ ประชุมครั ้งน ี ้ ได้ม กี ารเลือกตั ้ง คุณ อาคม ศุภางค์เผ่า ให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง นายกสมาพันธ์ฯ โดยม วี าระการดำ�รง ตำ�แหน่ง 2562-2564

Tuesday, March 19, 2019 – at 10:00am Dr. Somprot Sarakosas, President, Khun Phairat Sasiwongpakdee, Secretary General, and Khun Kititat Montrechok, Vice President, participated in the annual meeting with SC Alumni Association at the Arnoma Hotel Bangkok to elect Khun Arkom Supangphao to become Union President from 2019-2021.

15

Assumption University Alumni Association

สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ


16

The 11th CGA Games กีฬา CGA Games ครั้งที่ 11

Confederation of Alumni Associations of St. Gabriel’s Foundation (CGA), took place on November 3-4, 2018 at the AU John Paul II Sports Center, Suvarnabhumi Campus. Among honored guests joining the event, was Rev. Bro. Dr. Bancha Saenghiran, AU President-Rector Magnificus, who presented trophies to the jubilant winners.

Assumption University Alumni Association

สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สมาพันธ์สมาคม ศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง ประเทศไทย (CGA) ทั้ง 14 สถาบัน จัดการแข่งขัน กีฬา CGA Games ครัง้ ที่ 11 เพือ่ เชือ่ มความสามัคคีของ ศิ ษ ย์ เ ก่ า สถาบั น ในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ล ณ John Paul II Sport Center และสนามกีฬาภายใน วิ ท ยาเขตสุ ว รรณภู มิ โดยมี คุ ณ ดุ ล ดิ ล ก ดุ ล ะลั ม พะ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ให้ เกียรติไปร่วมงานและร่วมมอบถ้วยรางวัลแก่นักกีฬา

The fun-filled CGA Sports Day promoting and streng t hening friendship, unity and reunion among the St. Gabriel’s Alumni featured a variety of exciting games, sports and cheering activities. The 11th sporting event of the former students from all the 14 Schools of St. Gabriel’s Foundation , presided over by Mr. Duladilok Tulalamba, President,

17


auAA news updated

H.R.H. Princess Soamsawali’s Royal Visit to Assumption University’s Suvarnabhumi Campus

18

สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ

22 สิงหาคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จไปในงานร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ดิเรกดล 36 ปี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XX III Conference Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในโอกาสครบรอบ 36 ปี มูลนิธริ ว่ มจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

HRH Princess Soamsawali visited Assumption University’s Suvarnabhumi Campus on Wednesday, August 22, 2018, at John XXIII Conference Center (15.00 hours) to graciously preside over the celebration of 36th anniversary of the Ruamchit Normklao Foundation (for Youth) under the royal patronage. Upon her arrival, Mr. Chatchai Uthaipan, Samut Prakan Governor, Rev. Bro. Dr. Bancha Saenghiran, AU President-Rector Magnificus and Chairperson of the Organizing Committee as well as the foundation’s committee members were on hand to welcome the Princess. On this occasion, a number of honorable individuals and concerned foundation officers presented the Princess with

the souvenir gifts and items while the other 53 donors were presented special pins by the Princess in appreciation of their financial contributions to the foundation. The Princess viewed the video presentation highlighting the foundation 36 years’ charitable projects and activities and was impressively entertained by the Thai classical dance as well as the contemporary musical presentation performed by AU students. AU high-ranking administrators, faculty members, staff, students, honored guests and members of the public were happily welcoming the Princess on this special visit.

Assumption University Alumni Association

โอกาสครบรอบ 36 ปี มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

19


auAA news updated

พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 46

20

12 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธี ประสาทปริญญาบัตร รุน่ ที่ 46 ณ ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน และมีผู้ส�ำเร็จการศึกษา รวม 3,166 คน แยกเป็นระดับบัณฑิต จ�ำนวน 2,601 คน ระดับมหาบัณฑิต จ�ำนวน 533 คน และ ระดับดุษฎีบัณฑิต จ�ำนวน 32 คน

AU Commencement Exercises of Graduates Class XLVI event and congratulate the graduates were the university high-raking administrators, deans, department chairpersons, faculty members, honored guests, alumni, staff, friends and family members. Upon completing the degree conferral ceremony, Rev. Bro. Dr. Bancha Saenghirahiran, President-Rector Manificus, delivered the most encouraging, congratulatory, meaningful, and wisest advice for the gradates’ successful lives and eventual future endeavors in the most challenging days and world. Our Heart-Felt Congratulations to all Dearest Graduates (Class XLVI)

21

Assumption University Alumni Association

สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ

The most rewarding day of the industrious study lives at Assumption University, dubbed the First International University in Thailand, of approximately 3000 graduates has finally arrived. The degree presentation to graduates class XLVI earning undergraduate, graduate and doctoral degrees including a variety of honored ones of the best academically performing students took place on January 12, 2019 at the renowned Queen Sirikit National Convention Center. The most elaborately and colorfully decorated venue was especially catered to honor the well-deserved, praise-worthy, degree-ea rning graduates. Present to witness the momentous


auAA Feature

จริงหรือที่ว่า... Blockchain เปลี่ยนโลก? (Part 2)

22

สืบเนื่องจากเล่มที่แล้ว เราได้ท�ำความรู้จักกับ Disruptive Technology กันไปแล้ว เพราะนั่น คือสิ่งอุตสาหกรรมทั่วโลกตะหนักแล้วว่า เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าให้การท�ำธุรกิจได้จริง ดร.ประเวทย์ ยังคงเน้นย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของ “บล็อกเชน” เนือ่ งจากหลายคนทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นวงการ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือฟินเทค อาจไม่เข้าใจ จนเกิดความสูญเสียโอกาสในธุรกิจที่มีสิทธิ์ เกิดขึ้นในอนาคตได้

แล้ว “บล็อกเชน” เกีย่ วอะไรกับ “บิทคอยน์” บิทคอยน์ คือ สกุลเงินในโลกดิจติ อล ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถส่งเงิน ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยไม่จำ� เป็นต้องมีบญ ั ชี ธนาคาร แต่จะมีระบบการเข้ารหัสและ การรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ในช่วง ระยะแรกทีบ่ ทิ คอยน์ถกู สร้างขึน้ มา จะถูก ใช้จ่ายและแลกเปลี่ยนในหมู่ผู้เล่นเกมส์ คอมพิ ว เตอร์ มู ล ค่ า ของบิ ท คอยน์ ถู ก ก� ำ หนดโดยก� ำ ลั ง การซื้ อ และก� ำ ลั ง การขายของราคาตลาดในช่ ว งนั้ น ๆ ซึ่ ง การท� ำ ธุ ร กรรมโดยใช้ บิ ท คอยน์ มีค่าธรรมเนียมต�่ำกว่าบัตรเครดิตของ ธนาคาร หรือไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเลยในบางกรณี

โดยบิทคอยน์ถูกพัฒนาภายใต้เครือ ข่ายแบบ Peer to Peer (P2P) นัน่ แปลว่า จะไม่มีองค์กรหรือภาครัฐใดๆ สามารถ เข้ามาควบคุมเอาบิทคอยน์ไปได้ และ ในขณะเดียวกัน ธุรกรรมของบิทคอยน์นี้ จะถูกเปิดเป็นสาธารณะให้ทกุ คนสามารถ ตรวจสอบทีม่ าได้ และถูกจัดเก็บไว้ในระบบ ที่ชื่อ “บล็อกเชน” ท�ำให้ทุกคนสามารถ ตรวจสอบได้ ว ่ า การท� ำ ธุ ร กรรมนั้ น ๆ มาจากทีใ่ ด และถูกส่งไปทีใ่ ด แต่ไม่สามารถ รู้ได้ว่าบิทคอยน์นั้นเป็นของใครเหมือน อย่างธนาคารทัว่ ไป

23

ท�ำความรูจ้ กั กับ “บล็อกเชน” บล็อกเชน คือ เครือข่ายการเก็บข้อมูลรูปแบบหนึง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ มาเพือ่ กระจายการจัดเก็บและส่งข้อมูลแบบ ไร้ตวั กลางอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะไม่สามารถถูกปลอมแปลงหรือถูกขโมยได้โดยง่าย แต่ละข้อมูล จะถูกจัดเก็บอยูใ่ นบล็อก (Block) ทีม่ เี ครือข่ายเชือ่ มโยงกันเป็นห่วงโซ่ (Chain) ในส่วนของประวัตบิ ล็อกเชน ว่ากันว่าผูท้ ชี่ อื่ ซาโตชิ นากาโมโต้ ได้เขียนโปรแกรมตัวนีข้ นึ้ เพือ่ ก�ำจัดคนกลาง ทีเ่ อารัดเอาเปรียบทางการค้ามานาน ซึง่ “คนกลาง” ในทีน่ หี้ มายถึงธนาคาร หรือนายหน้าอืน่ ๆ ในการท�ำธุรกรรม เพือ่ ให้ผใู้ ช้ไม่ตอ้ งช�ำระค่า Transaction Fees สามารถแชร์ขอ้ มูลกันไปมาโดยไม่มศี นู ย์กลางได้ ท�ำให้ลดภาระ ค่าใช้จา่ ยไปได้

เมื่อสมัยก่อนมูลค่าของทองมาจาก การขุดเหมืองแร่ ในทางเดียวกันบิทคอยน์ ก็ ม าจากการขุ ด เหมื อ งแร่ ใ นระบบ คอมพิวเตอร์ การจะได้มาซึง่ บิทคอยน์นนั้ ก็ตอ้ งขุดเหมืองโดยใช้ซอฟต์แวร์พเิ ศษเพือ่ แก้โจทย์คณิตศาสตร์ต่างๆ และจะได้รับ บิทคอยน์เพิม่ จ�ำนวนหนึง่ เป็นการตอบแทน แต่ในที่สุดแล้วจ�ำนวนบิทคอยน์ในระบบ จะมีได้เพียง 21 ล้านชุดเท่านั้น ดังนั้น การขุดบิทคอยน์ในยุคนี้ จึงกลายเป็นเรือ่ ง ที่ยากขึ้นกว่าสมัยก่อน ต้องรวมกลุ่มกัน ไม่สามารถท�ำคนเดียวได้

สรุปได้วา่ บิทคอยน์เป็นเพียงสกุลเงิน ดิจิทัลประเภทหนึ่ง ส่วนบล็อกเชนเป็น เทคโนโลยีพนื้ ฐานทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังสกุลเงิน ดิจทิ ลั ดังกล่าว “ถ้าถามว่าบล็อกเชนมีประสิทธิภาพ ถึ ง ขนาดจะเปลี่ ย นโลกได้ จ ริ ง หรื อ ? ผมจะบอกว่าระบบนีเ้ กิดขึน้ มาเพือ่ การท�ำ ธุรกรรมระหว่างบุคคลหรือกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้เสร็จสมบูรณ์ ได้โดยตรงและไม่ต้อง มี ค นกลาง จึ ง เป็ น ไปได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ลดค่าใช้จา่ ย และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ธุรกรรม แต่ ล ะรายการจะได้ รั บ การตรวจสอบ

ภายในเครือข่ายโดยใช้การเข้ารหัสลับที่ ซับซ้อนและได้รบั การตรวจสอบอย่างอิสระ ผูใ้ ช้จงึ สามารถมัน่ ใจในความถูกต้องของ ข้อมูลได้ ส่วนจะเปลี่ยนโลกได้แค่ไหน ขึน้ อยูก่ บั ธุรกิจทีผ่ มจะพูดถึงในตอนต่อไป” ดร.ประเวทย์ กล่าว และกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ประเภทใดบ้ า งที่ จะได้รับประโยชน์จากการเข้ามาของ “บล็อกเชน” ติดตามกันต่อได้ใน AUAA Profile ฉบับหน้า

Assumption University Alumni Association

สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ

การมาของบิทคอยน์


auAA Feature

How blockchain relates to bitcoin

Is Blockchain changing the world? (Part 2) 24

From the last article we learned how Disruptive Technology can add value for various industries around the world. Dr. Pravate would like to reemphasize the importance of blockchain, especially to those who do not work in IT or FinTech (financial technology) industry, because if you don’t understand it may lead to loss of business opportunity.

Bitcoin is a cryptocurrency that can be transferred through the internet without the need for a bank; it utilizes pass codes and other methods of security. In its first induction, bitcoin was popular among gamers. The price of bitcoins is determined by the market’s supply and demand during a particular period. Bitcoin transaction fees are lower than credit card rates, or may completely be free of charge.

Bitcoin was developed to support peer-to-peer (P2P) network, which means no central entity or government can control or regulate bitcoins. Bitcoin transactions are public, traceable, and stored in blockchain. This allows bitcoins to be traced back to the source and recipient, but doesn’t disclose who owns the bitcoin.

25

Assumption University Alumni Association

สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ

Growth of bitcoin Get to know blockchain Blockchain is a series of record of data stored on networks of computers across the net that is not owned by a single entity. Blockchain immutable data cannot be easily falsify because each record of data is stored in Block (ฺBlock) that is linked together by Chain.

Originally created by a person who goes by the name Satoshi Nakamoto, blockchain serves to bypass the middlemen (ie. banks and agents) who take advantage and profit from user transactions. Users can avoid paying transaction fees and can share information with no central computer, allowing them to lower expense.

In the past, gold value was based on the amount mined, same applies to bitcoin because they are mined through computer software. Mining can be accomplished by verifying a transaction by solving various mathematical problems. However there are only 21 million bitcoin in existence, which has made it harder for individuals to mine for bitcoin

today. Mining needs to be done in teams. In conclusion bitcoins are a type of cryptocurrency, and blockchain is the technology that supports bitcoins. “If you ask whether blockchain really has the capacity to change the world? I will say that it was created to enable transactions amongst users in a more efficient, less costly, and

most importantly in a transparent manner that can be verified by the public. Users can have confidence in the information”, Dr. Pravate explains. Which businesses can benefit the most from blockchain technology? We will discuss further in the next issue of AUAA Profile.


Alumni Sharing Knowledge

26

สร้างความสุขให้พนักงาน...คือสิง่ ส�ำคัญ

เคล็ดลับความส�ำเร็จ อาณาจักรไอทีหมื่นล้าน กว่า 20 ปีในการเป็นผูน้ ำ� ตลาดการน�ำเข้า ค้าส่ง ค้าปลีก สินค้าไอที อย่างคอมพิวเตอร์ ตัง้ โต๊ะ แท็บเล็ต โทรศัพท์มอื ถือ และอุปกรณ์เสริมทีเ่ กีย่ วข้อง รายใหญ่ในประเทศไทย รวมถึงบริการหน้าร้านทีม่ สี าขามากทีส่ ดุ ในประเทศ อาทิ BaNANA IT, BaNANA Mobile, iStudio, iBeat, และ uStore By Comseven การดูแลร้านค้าที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยลักษณะนี้ แน่นอนว่าระบบหลังบ้าน และการจัดการทรัพยากรบุคคลคือสิง่ ที่ สุระ คณิตทวีกลุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน) ค�ำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ เพื่อรักษาคนเก่ง ให้อยูก่ บั องค์กรไปนานๆ

สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ

สุระ สะสมประสบการณ์การด้านธุรกิจ ตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมือ่ เรียนจบก็บนิ ลัดฟ้าไปศึกษาต่อปริญญา โทที่สหรัฐอเมริกา และการเรียนต่อที่ อเมริกาท�ำให้เขาได้เห็นว่า “คอมพิวเตอร์” จะกลายเป็นสิง่ ทีค่ นขาดไม่ได้ ...แล้วใคร จะไปรู้ว่าวิสัยทัศน์ของคนหนุ่มในวันนั้น จะน�ำมาซึ่งอาณาจักรการค้าสินค้าไอที ขนาดใหญ่ในประเทศไทยในวันนี้ “ผมเริม่ ต้นบริษทั Com7 ในปี 1996 โดย ค�ำว่า Com มาจากคอมพิวเตอร์ ส่วน 7 ผมอยากจะสือ่ ถึง 7 วันต่อสัปดาห์ รวมกัน แล้ ว จะมี ค วามหมายว่ า คอมพิ ว เตอร์

ทีไ่ ด้ใช้ทกุ วัน อีกอย่างผมเป็นคนทีช่ อบเรือ่ ง เทคโนโลยีอยูแ่ ล้ว ธุรกิจนีจ้ งึ ตอบโจทย์ทสี่ ดุ แล้วก็เป็นไปตามคาด ธุรกิจไปได้สวยจน ต้องเปิดสาขาเพิม่ ” สมัยนัน้ ร้านคอมพิวเตอร์ ถือว่าเป็น ธุรกิจใหม่ในประเทศไทย จึงมีคนให้ความ สนใจมาก แต่การขยายสาขาจ�ำนวนมาก อย่างรวดเร็วท�ำให้สรุ ะท�ำให้เขาต้องพึง่ พา ระบบการจัดการหลังบ้านที่ดี เนื่องจาก แต่ละสาขาจะมีสต็อกสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 5 - 10 ล้านบาท ดังนัน้ นอกจากระบบการ จัดการหลังบ้านทีด่ ี ยังต้องมี “คน” ทีไ่ ว้ใจ ได้ให้ดแู ลระบบของแต่ละสาขา โดยมีสรุ ะ คอยดูแลอยูเ่ บือ้ งหลังอีกทีหนึง่

ไม่หยุดพัฒนาทัง้ “คน” และ “ไอที” ไม่นา่ เชือ่ ว่าตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีทผี่ า่ นมา พนักงานของ บริษทั Com7 อยูก่ นั แบบครอบครัว กว่า 100 ชีวติ ท�ำงานอยูค่ ู่ กับบริษทั มาแล้วว่า 10 ปี เมือ่ ปีทผี่ า่ นมา บริษทั ท�ำรายได้สงู ถึง 27,000 ล้านบาท แต่หาก น�ำไปเทียบกับ Market Size ขอบตลาดไอทีในประเทศไทยก็ยงั คง มีสว่ นแบ่งอยูเ่ พียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ สุระจึงมองว่าบริษทั ยัง มีโอกาสเติบโตในตลาดนีอ้ กี มาก จึงได้มกี ารน�ำเทคโนโลยี AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาช่วยพัฒนาการวิเคราะห์ขอ้ มูลของลูกค้า “ถึงเราจะเป็นบริษทั ไอที และมีการน�ำเทคโนโลยี AI เข้ามา ช่วยพัฒนา แต่ปจั จัยหลักเรือ่ งคนก็จะยังคงอยู่ เพราะถ้าพนักงาน ของเรามี Attitude ทีด่ ี มีความคิดบวกให้กบั บริษทั พวกเขาก็ จะคอยดูแลพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของบริษทั รวมถึงช่วยคิด หาวิธใี ห้บริษทั เติบโตอย่างยัง่ ยืนด้วย” สุระ กล่าวทิง้ ท้าย

27

Assumption University Alumni Association

ธุรกิจเกิดจากความชืน่ ชอบเทคโนโลยี

ปัจจุบันการคัดเลือกคนเข้าท�ำงานให้ตรงต�ำแหน่งก็ว่า หายากแล้ว แต่การจะรักษาคนทีท่ งั้ เก่ง และยอมร่วมหัวจมท้าย กับองค์กรไปนานๆ ยิง่ ยากขึน้ ไปอีก ดังนัน้ สิง่ ทีส่ รุ ะตัง้ ใจคือการ ให้พนักงานมีความสุขจากสิง่ แวดล้อมภายในองค์กร “จากการท�ำงานมากว่า 20 ปี ผมพิสจู น์มาแล้วว่าปัจจัยหลัก ทีพ่ นักงานลาออกไม่ได้มาจากรายได้ แต่เป็นเพราะความไม่สบายใจ ในการท�ำงาน ไม่วา่ จะกับเพือ่ นร่วมงานก็ดหี รือหัวหน้างานก็ดี ผมจึงสนับสนุนมาตลอดในเรื่องความสัมพันธ์ภายในองค์กร ซึง่ ผมจะย�ำ้ กับหัวหน้างานเสมอว่าให้สง่ ความสุขต่อไปยังพนักงาน เพือ่ ให้พนักงานอยากตืน่ มาเจอเจ้านาย อยากตืน่ มาท�ำงาน อยากตืน่ ไปเจอลูกค้าแล้วเล่าให้ลกู ค้าฟังว่าวันนีม้ เี ทคโนโลยีอะไรใหม่บา้ ง” ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้น�ำองค์กร สุระ มองว่าการที่พนักงาน มีความสุขเมือ่ ได้พดู คุยกับลูกค้าคือค�ำตอบของธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับ การขาย เนือ่ งจากการขายสินค้าไอที จะเป็นเรือ่ งของการถ่ายทอด ประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาจากบริษัทไปยังลูกค้า ว่าดีอย่างไร เพราะถึงแม้วา่ สินค้าจะดีขนาดไหน แต่ถา้ พนักงาน ไม่สามารถบอกต่อข้อดีของเทคโนโลยีนนั้ ๆ ได้กไ็ ม่มคี วามหมาย “ผมเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความสุขกับสิ่งที่ท�ำ ความสุขนั้น จะถูกส่งต่อไปยังลูกค้า สุดท้ายถ้าลูกค้ารูส้ กึ สบายใจทีไ่ ด้ขอ้ มูล ทีต่ อ้ งการ ยอดขายจะตามมาเองโดยทีเ่ ราไม่เหนือ่ ย”


Alumni Sharing Knowledge

28

The secret of success of a multi-billion IT empire

Business opportunity born out of love for IT Khun Sura has been accumulating experience since he was a student at Assumption University studying Business Administration and majoring in Marketing. After graduating, he flew to America to pursue his master’s degree. In America he discovered that “computer” is something that people can’t live without. Who would have guessed that the vision of a young man back in those days could one day pave the way and grow to become the largest IT empire in Thailand today. “I started COM7 in 1996. The word COM came from ‘computer’, and 7 came from ‘7 days a week’, and when combined together, you get ‘computers available 7 days per week’. Since I’m a big fan of technology, this business is perfectly suited for me

and was able to grow as I anticipated until we had to open more branches.” In those days, computer shops were still relatively new in Thailand, so it gained a lot of attention from customers. But having to expand his retail network so quickly meant that Khun Sura had to focus in attention on back office management. Also because each store kept stock worth anywhere from 5-10 million baht, not only was back office operation important, but Khun Sura had to have someone he could trust to look after each store branch while he managed operation from afar. Providing employee satisfaction…is the key In today’s employment market it is already difficult to recruit employees who are qualified,

but it’s even harder to find someone who possesses the right skill-set for the job and also willing to commit long-term to the company. That is why Khun Sura emphasizes on building employee satisfaction within the company. “From 20 years of work experience, I can confirm that the reason for employee leave their job doesn’t have anything to do with salary, but rather because they are not happy with their job, their co-workers, or their boss. So I always reiterate to my managers to always provide satisfaction to the employees so that they have the passion to wake up everyday to meet their boss, wake up with passion to come to work, wake up with passion to meet customers and introduce them to new technology.” With the vision of leader, Khun Sura believe that the key

Last year, our company earn more than 27,000 million baht. However compared to the overall market size of Thailand IT market, we only achieve 10% market share. Khun Sura thinks that COM7 still has a big chance to grow in the industry, which urged him to bring in AI (artificial intelligence) technology to help analyze customer data. “Even though we are an IT company and we have brought AI to help, but our employees remain the essential element of our business. If our employees have wholesome attitude and positive thinking, they will look after the benefit of the company Never cease to develop both and will help generate ways for the company to have sustainable “people” and “IT” growth,” Khun Sura explains. It’s hard to believe that for the past 20 years, over 100 employees have stuck together as family for more than 10 years. to success of any sales business is when employees are happy to talk with customers. Especially for selling IT product, it requires sharing their knowledge and personal experience. It doesn’t matter how good the product is, but if employees can’t explain the benefits to the customer it is useless. “I truly believe if employees are happy with what they do, they will pass the feeling on to the customers. If customers are satisfied with the information they are given, then the revenue will follow without us having to exhaust our efforts.”

Assumption University Alumni Association

สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ

For the past 20 years, COM7 has been leading the retail industry in consumer IT products, including computer, tablet, smartphones, and accessories. They are the largest retailer of IT in Thailnad with well-known shops like BaNANA IT, BaNANA Mobile, iStudio, iBeat, and uStore By Comseven. In order to successfully manage such an enormous chain of retail shops, managing the operations from behind the scene and managing the human capital is something Khun Sura Kanittaweekul, CEO of COM7 Public Co., Ltd., prioritizes most in order to hold on to good employees for a long time.

29


Alumni Sharing Knowledge

วางแผนเรื่อง ‘คน’ ก่อนวางแผนด้านการเงิน 30

‘การวางแผนด้านการเงิน’ เปรียบเสมือนการวางโครงสร้างทีแ่ ข็งแรงให้กบั ชีวติ และครอบครัว เพราะคง ไม่มใี ครปฏิเสธความต้องการความมัน่ คงด้านการเงินในอนาคต เนือ่ งจากทุกวินาทีสามารถเกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่ คาดฝันขึน้ ได้เสมอ คุณวิทรู เลิศพนมวรรณ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ทีข่ ณะนีด้ ำ� รง ต�ำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั IFCG จ�ำกัด ทีก่ ำ� ลังก้าวสูบ่ ริษทั มหาชน เขาคือผูท้ ผี่ ลักดันให้เกิด ธุรกิจ ทีป่ รึกษาด้านการเงินอิสระในประเทศไทย ถือเป็นคนหนุม่ อีกหนึง่ คนประสบความส�ำเร็จตัง้ แต่อายุยงั น้อย เพราะ ‘คน’ ขับเคลือ่ นธุรกิจบริการ

พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในช่วง ‘ต้มย�ำกุง้ ’ “อาจต้องเล่าย้อนไปถึงสมัยผมเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยอัส สัมชัญ ในช่วงซัมเมอร์จะมีโครงการ ABAC Dummy Company หรือโครงการบริษทั จ�ำลองของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึง่ ผม เห็นว่าเป็นประสบการณ์ทดี่ ี เพราะจะได้มี

โอกาสท�ำงานจริง หลังจากทีไ่ ปสมัครก็ได้ เริม่ งานในต�ำแหน่งพนักงานขาย ท�ำให้ผม ได้มโี อกาสใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทีเ่ รียน มา ประยุกต์เข้ากับการขายเพือ่ ให้ยอดขาย เพิม่ ขึน้ ” จนถึงวันทีจ่ บการศึกษา เป็นช่วงเวลา เดียวกับวิกฤตการณ์ทางการเงิน หรือ “วิกฤตต้มย�ำกุง้ ” ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อธุรกิจ ในไทยและหลายประเทศในทวีปเอเชีย แม้จะไม่ได้เรียนจบด้วยเกรดสวยๆ แต่ ด้วยประสบการณ์การท�ำงานจริงจาก ABAC Dummy Company ท�ำให้คุณ วิทรู มีโอกาสก้าวเข้าไปเริม่ ต้นงานทีแ่ รกใน ชีวติ ในต�ำแหน่ง Sales and Marketing ทีบ่ ริษทั ชัน้ น�ำแห่งหนึง่ ในประเทศสิงคโปร์

ในขณะทีย่ งั ท�ำงานประจ�ำ คุณวิทรู ได้ศกึ ษาปริญญา โท คณะบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญไป พร้อมๆ กัน หลังจากนัน้ เขาก็ได้ลาออกจากงานประจ�ำ และมาเริ่มศึกษาธุรกิจประกันที่ท�ำมาตั้งแต่สมัยคุณ ปู่ คุณพ่อ เมือ่ เรียนรูธ้ รุ กิจไปได้ระยะหนึง่ เขายังคง ขวนขวายหาความรูเ้ พิม่ เติมด้วยการสมัครเข้าร่วมงาน สัมมนาเกีย่ วกับประกันทีจ่ ดั ขึน้ ทีส่ หรัฐอเมริกา ซึง่ มีกรู ู ด้านประกันชีวติ ระดับต้นๆ ของแต่ละประเทศทัว่ โลกมา ร่วมแลกเปลีย่ นความรูก้ นั “หลังกลับมาจากอเมริกา ผมได้ไอเดียว่าธุรกิจเกีย่ ว กับการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน ซึ่งตอนนั้นยังไม่มี ธุรกิจนีใ้ นประเทศไทย แตกต่างจากในสหรัฐอเมริกาที่ มีธรุ กิจนีม้ านานแล้ว ผมจึงตัดสินใจเปิดบริษทั ทันที ถึง แม้วา่ ตอนนัน้ จะมีผมเป็นพนักงานอยูค่ นเดียว ชือ่ บริษทั “เติมทรัพย์ คอนเซาท์ตงิ้ ” มีลกู ค้าทีเ่ ติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ แต่ ก็ยงั นับว่ามีจำ� นวนไม่มากเนือ่ งจากผมดูแลลูกค้าทุกคน ด้วยตัวเองคนเดียว” เมือ่ เห็นว่าท�ำธุรกิจคนเดียวยังเติบโตขึน้ ได้ ถ้าหาก มีพาร์ทเนอร์ทดี่ ี แน่นอนว่าจะเติบโตได้อกี คุณวิทรู จึง ชักชวนคนรู้จักที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา ด้านการเงินมาร่วมกันจัดตัง้ “บริษทั ไอเอฟซีจี โฮลดิง้ ” บริษทั ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ทีม่ คี วามเป็นกลาง สามารถให้ความรูแ้ ละให้คำ� ปรึกษาแก่ลกู ค้าให้ไปสูเ่ ป้า หมายทางการเงินโดยไม่ขนึ้ อยูก่ บั บริษทั ใดบริษทั หนึง่ อีกทัง้ ยังมีสนิ ค้าครบวงจร อาทิ หุน้ กองทุนรวม ประกัน ชีวติ พร็อพเพอร์ตี้ รวมถึงการให้คำ� แนะน�ำเรือ่ งภาษีทงั้ ส่วนบุคคลและองค์กร เป็นต้น จนปัจจุบนั บริษทั เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีผเู้ ชีย่ วชาญ ทีพ่ ร้อมให้คำ� ปรึกษาด้านการเงินจ�ำนวน 250 คน และ สต๊าฟอีก 50 คนทีค่ อยดูแลลูกค้า นีย่ งั ไม่นบั ดีลเลอร์ใน ต่างจังหวัดอีกกว่า 1,000 ราย

31

Assumption University Alumni Association

สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ

แน่นอนว่าลูกค้าแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ที่ แตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็นการกิน การเทีย่ ว ของที่อยากได้ หรือการอยู่กับครอบครัว ทุกอย่างมักจะมีเรื่องเงินๆทองๆเข้ามา เกีย่ วข้อง หน้าทีข่ องเราคือท�ำอย่างไรให้เขา มีความรูใ้ นการลงทุน เพือ่ ลดหนีพ้ ร้อมกับ เพิม่ พูนสินทรัพย์ทมี่ อี ยู่ ท�ำให้ลกู ค้าสามารถ ไปถึงเป้าหมายทางการเงินทีแ่ ท้จริงในแบบ ทีเ่ ขาต้องการ บริษทั ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาด้านการเงินเช่นนี้ ถูกจัดอยูใ่ นหมวดหมูง่ านบริการ คุณวิทรู จึงให้ความส�ำคัญกับ “คน” เป็นหลัก และ คน 3 กลุม่ ทีค่ ณ ุ วิทรู ให้ความส�ำคัญ ได้แก่ 1. ลูกค้า 2. คูค่ า้ 3. พนักงาน เพราะหาก ลูกค้าสามารถท�ำตามแผนการเงินทีต่ งั้ เป้า เอาไว้ได้ คูค่ า้ สามารถตอบสนองสิง่ ทีล่ กู ค้า ต้องการโดยทีย่ งั เกิดก�ำไร พนักงานบริษทั สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเอง ก็ถือเป็น Win-Win-Win เพราะทุกคนตอบโจทย์ใน สิง่ ทีต่ นเองอยากได้กนั หมด ดังนัน้ เรายังคง พัฒนาธุรกิจเพือ่ คน 3 กลุม่ นีอ้ ยูเ่ สมอ คุณ วิทรู กล่าว

“สมัยนี้ถ้าเราอยากรวยคนเดียวก็ท�ำ เองคนเดียว แต่เราก็ตอ้ งท�ำด้วยตัวเองคน เดียวตลอดไป ถ้าเราลองเปลีย่ นความคิด มองว่าทุกคนเป็นพาร์ทเนอร์ตงั้ แต่วนั แรก อยูด่ ว้ ยกัน แบ่งกันท�ำงาน แล้วแบ่งหุน้ กัน ไป วันนีเ้ รามีพาร์ทเนอร์ 30 กว่าคนแล้ว” เห็นได้ว่า การที่ IFCG เติบโตขึ้นใน ระยะเวลาอันสัน้ เป็นผลมาจากการบริหาร ‘คน’ ไม่ใช่การคิดถึงแต่ ‘ก�ำไร’ ของบริษทั เพียงอย่างเดียว จึงไม่แปลกทีจ่ ำ� นวนลูกค้า และพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของ IFCG เติบโต ขึน้ โดยไม่จำ� เป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ ใดๆ แต่เกิดจากการทีล่ กู ค้าและพาร์ทเนอร์ มีความเชือ่ ใจในบริษทั ว่าจะสามารถน�ำพา ไปสูค่ วามมัน่ คงทางการเงินได้

เปิดบริษทั โดยมีพนักงานคนเดียว


Alumni Sharing Knowledge

base organically without any promoting, because both clients and partners put their confidence in the company who can lead them to a successful financial future. Turning the “Tom Yum Kung” crisis into opportunity

32

สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ

Having good financial planning can place a solid foundation for your personal and family life. No one can deny wanting a secure financial future to safeguard against unexpected tragedies which can happen at any time. Khun Witoon Lertpanomwan, an Assumption University alumnus from the faculty of business administration majoring in marketing, is the CEO of IFCG Co., Ltd., a soon-to-be public company, is a key driving figure promoting independent financial advising service in Thailand. Indeed he gained success at a young age It’s the “people” who are the Since financial planning is backbone of a service business a service-based industry, Khun Witoon puts emphasis on the Every customer has a unique “people” involved, which are lifestyle, whether it’s in their 1) customers, 2) partners, and dining, traveling, shopping, 3) employees. If customers can or family habits, every activity achieve their financial goals, boils down to money. My partners can satisfy the customers responsibility is help customers while netting a profit, and understand how to invest their employees can earn a successful money in order to gain wealth living, then this is a Win-Win-Win and reduce debt, and to achieve situation for all. That is why their financial goals. Khun Witoon builds his business around their three stakeholders.

“Now-a-days if we want to get rich on our own, we’ll have to tough it out on our own. But we can change our mindset and consider that everyone can be our partner, people to share our work and our wealth, that is why today I have over 30 partners.” IFCG was able to grow quickly due to its focus on people management, as oppose to solely generating profit. It was able to grow its client and partner

Starting a company with only one employee After Khun Witoon earned his MBA from Assumption University, he quit his job and began working in his grandfather’s insurance business.

33

Assumption University Alumni Association

Plan the people, before planning the finance

“I have to mention about my experience back in my 1st year at Assumption University. I joined the ABAC Dummy Company in the summer term because I thought it would be a good experience for me. I worked in sales and found that I could use the knowledge I learned in marketing to help increase my sales volume”. Around the time I graduated, the country was faced with the “Tom Yum Kung” crisis that impacted many business in Thailand and all around Asia. Even though his grades were average, Khun Witoon was able to gain real work experience from ABAC Dummy Company which later landed him a job in sales and marketing at a top firm in Singapore.

He wanted to gain more knowledge about the insurance trade so he flew to America to join a seminar where top life insurance experts from around the world shared their techniques. “After coming back from America, I saw that Thailand at the time didn’t have any financial consulting business, unlike in America where it’s more established. So I decided to open a company “Termsub Consulting”, even though I was the only employee. My clients grew steadily, but it still wasn’t a sizeable growth because I was looking after every client by myself.” While Khun Witoon single-handedly drove his business, he realized the business could grow substantially if he had partners. So he reached out to several fellow business acquaintances in the financial consulting field and together they form “IFCG Holding Company”. The goal of their independent financial consulting firm is to teach and assist clients reach their financial goal. They offer extensive line of products ranging from stocks, mutual and life insurance funds, property, and tax advising for individual and company. Today the company has seen a strong growth. They employ 250 consultants, 50 staff, and have network with over 1,000 dealers all around various provinces.


Profile for Derek Brown

AUAA e-Profile issue DEC-MAR 2019  

ผ่านไปแล้ว 3 ปี กับการทำงานด้วยความอุตสาหะ เพื่อสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวาระการทำงานของคณะกรรมการฯชุดเก่าได้หมดลง ทีมงานชุดใ...

AUAA e-Profile issue DEC-MAR 2019  

ผ่านไปแล้ว 3 ปี กับการทำงานด้วยความอุตสาหะ เพื่อสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวาระการทำงานของคณะกรรมการฯชุดเก่าได้หมดลง ทีมงานชุดใ...