Page 1

ƽǁǃNjLJƼǎljNJÖDŽǃǀƼljDŽǁÖcÖƽnjNJDžÖÖcÖǃDŽLjƼÖ

ǖljǐDŽÞ ǑDŽÞDžǔǒǣ

Жените икони на XXI век

ИНТЕРВЮ

ЙОЛАНТА Делибозова

ДЕРМАТОЛОГ

Kaк да изберете anti age продукт ĕēĉĕĖ  Åį Č Ħ

НОВОГОДИШНИТЕ АКСЕСОАРИ НА НОВОТО ВРЕМЕ

БИЖУТАТА показателите на стила


ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ DOVE RESTORE DUO

ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ DOVE INVISIBLE DUO

ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ DOVE SHEA BUTTER CLASSIC BAG

www.beautypromo.bg

ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ DOVE MEN CLEAN COMFORT DUO

ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ DOVE ALMOND BAG

ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ REXONA COBALT DUO

ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ DOVE MEN EXTRA FRESH BAG

ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ REXONA SEXY DUO


18

СМЕЛИ, С МНОГОСТРАННИ ИНТЕРЕСИ, БОГАТИ

ǂǁljDŽǎǁÖDŽdžNJljDŽÖ ljƼÖ77(Öƾǁdž +HJJWÖdžǏNjNJljDŽØ ИНТЕРВЮ

DžǪǧǜǩǮǜÖǀǡǧǤǝǪǣǪǞǜØ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПЕДИАТЪРА

ljǜǬǜǩȶǞǜǩǤȶǮǜÖǫǬǤÖǠǡȭǜǮǜØ РЕТРО МОДА

ǔǤǦÖǭÖǫǬǤǞǦǯǭÖǩǜÖǩǪǭǮǜǧǟǤȶØ LIFECOACH

ǎǯǦÖǭȱǨÖǣǜÖǮǡǝÖ +HJJWÖljǁǍǁǍǁnjØ ЖЕНСКА МИСТЕРИЯ

ǑǜǫȮǡǮǪ ÖǦǪǡǮǪÖǫǬǪǨǡǩǤÖǭǞǡǮǜØ

7 10 14 24 28 32 36

СЕЗОНЪТ НА ПРАЗНИЦИТЕ

ƾǜǢǩǪÖǡÖǠǜÖǤǨǜÖǫǪǞǪǠÖǣǜÖǫǬǜǣǩǯǞǜǩǡØ40 НОВОГОДИШНИТЕ АКСЕСОАРИ НА НОВОТО ВРЕМЕ

ƽǤǢǯǮǜǮǜ ǫǪǦǜǣǜǮǡǧǤǮǡÖǩǜÖǭǮǤǧǜÖ ДЕРМАТОЛОГ

*@ǦÖǠǜÖǤǣǝǡǬǡǮǡÖanti age ǫǬǪǠǯǦǮØ +HJJWÖNjnjǁNjNJnjǖǓƾƼØ TАЙНИТЕ НА ДОБРИТЕ МОМЧЕТА

ǍǦȱǫǜ ÖǤǣǫǪǧǣǞǜDZÖǜǩǮǤǬǤǠǜÖǮǤÖ

45 50 54 56

ПРЕДПРИЕМЕТЕ КРАЧКИ КЪМ ЗДРАВОСЛОВНИЯ ЖИВОТ

džǜǦǞǪÖǮǬȶǝǞǜÖǠǜÖǣǩǜǡǨÖ ǣǜÖǮǬǜǩǭǨǜǣǩǤǩǤǮǡÖ

62

+(++8Ö, & 9(-$Ö|ÖǁǩǞǠǣǫØǮǣǢǞǨǰǬǮØLjǜǬǤȶÖLjǤǠǢǪǞǤȮÖ|ÖdžǥǭȳǩǫǦǰǣǩǣǫØǮǣǢǞǨǰǬǮØǥǞØǟȳǩǡǞǮǯǨǬǰǬØǦǥǢǞǫǦǣØƽǤǧȶǩǜÖǍǧǜǞǡǥǦǪǞǜÖ|ÖƾǠǰǬǮǦØ ǫǬǤǨ ÖǠ ǬÖƽǤǧȶǩǜÖdžǪǞǜȮǡǞǤȮ ØNJǧǟǜÖLjǜǩȮǤȮ ØǭǯǦdzǬǩǬǡ ØǢǪǫØLjǤǨǜÖǐǜǣǧǜǟǤȮ ØǡǦǫǣǨǬǩǬǡ ØǠ ǬÖljǡǩǜǠÖǀǤǦǤȮ ØǦǫǰǣǮǫǦǯǰ ØǨǜǟ ǰǜǬǨ ǭǫǡȭ ÖǀǜǩǤǡǧǜÖNjǡȭǜǬǭǦǤ ØǢǣǮǪǞǰǬǩǬǡ ØǀǬǜǟǜǩǜÖƽǜȮǜǩǡǦ ØKIFECNACH ØǎǜǮȶǩǜÖǛǩǦǪǞǤȮ ØDžǡǧǡǩǜÖƾǯǦǨǤǬǪǞǤȮ ÖǀǜǩǤÖnjǜȯǡǞ ÖǁǧǤÖǒǪǩǪǞǜØ|Ö ǒǬǰǬǡǮǞDzǦǦØDŽǞǜǩÖdžǪǧǪǞǪǭ ØShutterstock ØǬǯǠǣǫØǞǨǬØǫǣØǣØǭǬǯǬȰǣǫǬØǢǮDZǡǬØ|ÖLjǬǮǣǨǰǬǮØǒǞǡǮǜǩǜÖƿǡǪǬǟǤǡǞǜÖ|ÖǁǮǞDzǦȰǣǫØǢǦǥǞǧǫØ+HJJWÖǍȱǬǝǤȶÖ ^ØǎǣǨǩǞǪǫǞØǞǡǣǫȯǦȸØ5HPSQÖƽȱǧǟǜǬǤȶÖDžǞØǦǥǢǞǰǣǩȸØLillyØ|ÖǏȳǮǟǦȸ ØDŽǬǮǤØLjǩǣǪǞǫǯǬØ ØƿǣǩǡǮǞǢ ØǎǣǭDZǟǩǦǨǞØǏȳǮǟǦȸØ^Ø,IKKXØƿȳǩǡǞǮǦȸ Ø%//$ ØDZǩØ ǂǣǫǨǬǡǩDZØ ØǏǬDzǦȸØØ|ÖǂǦǮǣǨǰǬǮØǐǞǪǞǮǞØDŽDZǧǬǠǦȰÖ|Ö,IKKXØ$QNGEQIEØǫǣØǫǬǯǦØǬǰǡǬǠǬǮǫǬǯǰØǥǞØǯȳǢȳǮǤǞǫǦǣǰǬØǫǞØǮǣǨǩǞǪǫǦǰǣØǯǰǮǞǫǦȯǦØNjǣØǫǬǯǦǪØǬǰǡǬǠǬǮǫǬǯǰØǥǞØǠȳǥǪǬǤǫǦØǭǣȰǞǰǫǦØ ǡǮǣȱǨǦØǍǮǣǢǩǬǤǣǫǦȸǰǞØǯǞØǠØǯǦǩǞØǢǬØǦǥȰǣǮǭǠǞǫǣØǫǞØǫǞǩǦȰǫǬǯǰǦǰǣØǦǩǦØǢǬØǭǬǯǩǣǢǫǦȸØǢǣǫØǫǞØǞǨȯǦȸǰǞØDžǞǭǞǥǠǞǪǣØǭǮǞǠǬǰǬØǯǦØǥǞØǭǮǬǪȸǫǞØǫǞØȯǣǫǦǰǣØǯȳǡǩǞǯǫǬØǥǞǨǬǫǞØǥǞØǂǂǏ

3 Lilly


วฦพวŠว€

วƒวฒวฉศณวซวฏ ร›วซวฏวฆวณวฏร› วฉวฒวซวกวญ ะฒะตั‚ะฝะธั ั€ะธ ะดะพ ะทะฐ ะต ะผัƒ ะฒ ะผ ะต ะบ ะต ะด ะฝะธั‚ ะฐ ะฝะฐ ะพั‚ ะพัะฝะพะฒ ั‚ ัั€ะตะดะฐั‚ ัŽั‡ะตะฝะพ ะพ ั…ะฐั€ะฐะบั‚ะตั€. ะ•ะดะธะฝ ะธะปะพะฟะฐ! ะšะพะณะฐั‚ะพ ะป ะบ ะฐ ะท , ะพ ัŽั‚ะฝะพ ะฐ ะฝั‚ ะฑ ะตะฝ ั€ะตะผะตั‚ ะธะผะฐ ะพัะพ ัŠั€ะทะฐ, ะธัั‚ะธะฝัะบะฐ ั‚ะพ ะฝัะผะฐั‚ะต ะฐะฑัะพะป ะพ ะพั‚ , ะธ ั€ ะฐ ัƒ ะฝ ะต 1ั ะตะผะฟ ั‡ะต ะฑ ะพ, ะฝะฐะด ะบะพ ัŠั‰ะพั‚ะพ ั‚ ั‚ัŠั†ะธ ะต, ะฝะตะดะพัั‚ะฐ ะพะทะธ ั„ะฐะบั‚ ะทะฐ ะฝะตั‰ ะพะดั‚ะธั‡ะฒะฐั‚ะต ััŠั ั ะพั‚ะพ. ัะปะตะดะฒะฐั‰ ะธะตะผะตั‚ะต ั‚ ะฒะฐั‚ะต ะดะฐ ะฟ ะพะฑะฐั‡ะต ะฟั€ ะปะธัะฝะธะต, ะทะฐะฟะพั‡ ะตะดะฝะพ ะฟะฐั€ั‚ะธ ะบัŠะผ ะฒ ะฝัƒะฒะฐะฝะต, ั‚ ะพ ะพ ะฒ , ะฝะธะบะฐะบ ะดั€ัƒะณะฐ ะพั‚ะพ ะฟั€ะฐะท ะปะฝะพ ะธ ะผ ะผ ั ัŠ ะป ะบ ะพ ะฐ ะณ ั‡ ะฐ ะฐ ะธะพะฝะฐ ั‚ัŠั‚ ะฝ ะตะดะฝะฐ ะทะฐะด ัะต ะธ ะตะผะพั† ะต ะผะพะผะตะฝ ะดะฐ, ั‚ะพะฒะฐ ั‡ะฝะพ ะฟะพะดะณะพั‚ะฒะตะฝ ะธะธั‚ะต, ะทะฐั‰ะพั‚ะพ ะฒ ะต , ะธ ั‚ ั€ ะฐ ะฟ ั€ ั… ะธ ะฝ ะต ะฐ ะป ั‚ ะท ะพ ั‚ ั ะฐ ะบ ะพ ะธ ะฐ ะบ ะฝะพัั‚, ั‚ ะผะพะป ะ˜ ะบะฐั‚ะพ ั€ัะฑะฒะฐ ะดะฐ ัั‚ะต ั€ะฐะทะผะธะฝะฐ ะธะผะตะฝั‚ะฐะปะฝะฐ ัั‚ะพะน ะดะฐ ะพั‚ะผัŠะบะฝะต ั‚ ะต ั ะพ ั‚ ะธ ะต ะฒ ะพ ะตั‰ ะฐะฝั‚ ะฐ ะดะฐ ะทะฐ ะบ ัƒะณ, ะถะตะปะฐ ัŠั‰ะฐั‚ะฐ ั ะบะธ. ะัะผ ะต ะฟั€ะตะดะธ ั„ะธะทะธั‡ะตั ั€ัŠั†ะธั‚ะต ะฝัะผะฐั‚ ั ะพ ะปะฐะบัŠั‚ั ะฝะฐ ะดั€ ะฐะฑะตะปัะทะฐั…ั‚ะต ะพั‰ ะตะดะฐ (ะทะฐ ะบ ะฐ ะป ะฝ ะฟะฐะบ ะฟะพะด ะปะธ ะฟะพะฝะต ะฝัะบะพะป ะฐะปะตะฝะธะต, ะบะพัั‚ะพ ะพ, ัƒ ั…ะฐะฝะธะต ะฝะฐ ะšะพ ะธะฝะธั‚ะต ะฐ ั€ ะฝ ะผ ะฐ ั€ ะธ ะฐ ะฐ ะด ะฒ ะฝ ะบ ะฝ , ะฒ ะฐ ะธ ะฐ ะผ ั€ ะต ะฝ ะต ั‚ ะฐ ั ั€ะพะบะปั ัะตัั‚ั€ะฐ ัะธ. ะ’ะตั‡ ะดั€ัƒะณะธ ั‚ะพะทะธ ะฝ ะฐ ะถะดะฐะฝะต, ั‚ ั ะฐ ะต ะฝ ั€ ะป ะฟ ะธะดะตะฐ ั†ะธ ะทะฐ ะตะปะฐ, ะทะฐ ััŠะฒะตัั‚ ะทะฐั€ะฐะดะธ ั ะทะฐะปะฐั‚ะฐ, ะธ ะฝ ะผ ะฐ ะด ะบ ะต ั ะฐ ะฝ ะพ ะฝัะบะพะปะบ ะฒะฐ ะต ะฐั€ะพะผะฐั‚ัŠั‚ ะฐ ะณัƒะทะฝะฐ ะตะฝะธั ะฝะฐ ั„ะธั‚ะฝะต ะณะปะตะดะฐั‚ะต ะพ ะตะดะฒะฐะปะฐั‚ ะฝัะบะพะธ ั‚ ), ั…ั€ะฐะฝะฐ ะธ ะฟะพัะป ะตะดะพะฒะฝะธ ะฟะพัะตั‰ ะดะพ ะบัŠัะฝะพ, ั‰ะต ะดะธั†ะธั ั€ ะต ะฐ ะตั€ ะฝะฐะฟั€ะธะผ ะฐ ั ะผะธััŠะปั‚ะฐ ะทะฐ ะตะดะฝัŠะถ ั‰ะต ัะฟะธั‚ ะฝะบะฐั‚ะต, ั‡ะต ะฟะพ ั‚ั€ ัŠ ะฒ ะฝ ะต ั€ ะต ะพ ะผ ะฝ ะบ ะพ ะพ ะพ ั€ ัƒัะฟ ะตะฟ ะธ. ะŸ ะท ัะฝัƒะฐั€ ั€ะฝะพัั‚ ั‰ ั‚ ั€ ะฐ ะฝะธ. ะฐะผะฐ ะฟั€ะต ally ะธ ััŠั ัะธะณัƒ ั‡ะธ ะพั‚ ะฒัะธั‡ะบะธ ั ะตะฝ tu ะฒัƒ ะฟั€ ะฐ ะทะฝะธั‡ Love Ac ะœะฐั€ะฐั ะšะตั€ะธ ะท ะธะบะฝะพะฒะตะฝ ะบัะฟะตั€ั‚ะธ ะฒ ะฑ ะพ ะต ะฐ ั‚ ะฝ ะฐ ะธ ะฝ ะต ะธะป ะบะพะปะตะด ะฒะพะดะตั‰ะธ ะฟะพะดะณะพั‚ะฒ ะปะฝะพ ะฐ ัะผะต ะฒะธ ะผะฐั‚ะตั€ะธะฐะปะธ ะพั‚ ะผ ะธ ั ะธะทะบะปัŽั‡ะธั‚ะต ั‚ะฐ ะฝ ะฐ ั€ ั‚ ั ั ะฟ ะต ะต ะพ ะต ั‚ ะฒ ะฝ ั† ั ะธ ะต ั‰ ะฝ ั‚ ั€ ะต ะฝ ะพ ั€ ะธ ะพ ั ะต ะะธ ั€ะฐะดะธั†ะธ ะฒะพั‚ะฐ ะฝะธ, ั‰ะต ะฒะธ ั€ะธ ะฝะธ ะฟั€ะตะดะปะพะถ ะฒะตะฝะพ ะฒะธ ั‚ ะฝ ะต ะฒ ั ะฑั€ะพะน. ะž ะพะฑะปะฐัั‚ะธ ะฝะฐ ะถะธ chen, ะบะพัั‚ะพ ะดะพ ะบะฐะบั‚ะพ ะพะฑะธะบะฝะพ ะฐ Lilly it ะฝ ะธ ะพ ั€ะฐะทะปะธั‡ะฝ ะฐั‚ะฐ ะ™ะพะปะธ ะพั‚ 24 k ะบะธ. ะกะฟะธัะฐะฝะธะตั‚ ะต ะฑะปะฐะณะพะดะฐั€ะตะฝะธะต ะธ ะฝ ะฝ ะต ะฝ ั€ ะต ะด ะฐ ะต ะป ะท ะฐ ะผ ะต ะผ ั‡ ะธ ะฐ ัŠ ะฝ ะป ะดะฝ ั€ัƒะฒะฐั‚ะต ั ะฝะธ ะบะพะปะต ะทะฐ ะฟะพัั‚ ะพะถะฝะพัั‚ ะดะฐ ะฟะฐะทะฐ ะตะผะตั‚ะพ ะผ ั‚ะต ะฝะฐ ะฒั€ ะปะตั‚ะต ะน ะดะฐะฒะฐ ะฒัŠะท . ะฐ ะฒ ะฐ ะด ะถ ะธั ะปะฐ ะต ะธ ัะต ะฝะฐั ะฝะพ. ะŸะพะผ ะบัƒะฟะพะฝะธั‚ ัะธ ะฟะปะฐะฝ ั€ะธั‡ะฐั‚ ะฒัŠะปัˆะตะฑ ะฒะพะปะตั‚ะต ัะธ ะดะฐ ั ะธ ะฝ ั‡ ะธ ะฐ ะฝ ะท ะฝ ะฐะนะฝะพ ั‚ะต. ะŸะพ ั‚ะต ะฟั€ะฐะท ะกัŠัั‚ะฐะฒะต ะฐ, ะบะพะตั‚ะพ ะฝะตัะปัƒั‡ ัะธ ะณะพ ะฟะพะดะฐั€ะต ะณะพะดะธะฝะฐ. ะพ ะธ ั‚ ะด ะฐ ะผ ะฝ ะฐ ะด ะธ ะธ ะพั‚ ะณะพะด ะบะฐั‚ะต ะทะฐ ะšะพะปะต ะฐ, ั‰ะต ะผัƒ ะผะธัะป ั‚ ั ั ะธ ะธ ะฒ ะพ ั‚ ะฒ ะพะปั ะบะฐะบ ั‚ะต ั ัƒะดะพะฒ ัะฐะผะธ! ะฟั€ะตะบะฐะปะธ ะพั€ะตั‚ะต ะณะธ ะฒ ั‚ ัŠ ั , ะฐ ั ะนั‚ะต ั‡ัƒะดะต ะะต ั‡ะฐะบะฐ

ะ’

ะ‘ะธะปัะฝะฐ ะกะปะฐะฒะตะนะบะพะฒะฐ

5 Lilly


7 Lilly


Ñòèëèçàíòè çà íåóñòîèìè ïðè÷åñêè

*Ïðîèçâåäåíî â Àíãëèÿ


ǐNJǎNJƿnjƼǐÖDŽƾƼljÖdžNJLJNJƾNJǍ

NjǪǭǮǩǤÖǨǡǠǡǩǦǤ NjǬǪǠǯǦǮǤÖǣǜÖǪǦǪǧǪÖÖǭǧǜǠǦǤ ØǡØǪǣǢ ØǡØǥǞdzǞǮ ØȰǩØǭǬǢǭǮǞǠǨǦØǥǞØǪǣǢǣǫǨǦØØ ǭǬØØǯǩØǫǞǮȸǥǞǫǦØǫǞØǯǦǰǫǬØǨǞǫǢǦǮǞǫǦØ ǩǦǪǬǫǬǠǦØǦØǭǬǮǰǬǨǞǩǬǠǦØǨǬǮǦ ØǡØǯȰDZǨǞǫǦØǬǮǣdzǦ ǠǞǫǦǩǦȸ ØǡØǟǮǞȱǫǬ ØȰǩØǟǞǨǭDZǩǠǣǮ NjǬǤǟǪǮǞȶǩǡ DžǞǰǬǭǩǣǰǣØǪǣǢǞØǥǞǣǢǫǬØǯȳǯØ ǥǞdzǞǮǰǞØǦØǭǬǢǭǮǞǠǨǦǰǣØǦØ ǮǞǥǟȳǮǨǞǧǰǣ ØǢǬǨǞǰǬØǥǞdzǞǮǰǞØ ǯǣØǯǰǬǭǦØnjdzǩǞǢǣǰǣØLjȳǪØǪǣǢǞØ ǭǮǦǟǞǠǣǰǣØǨǞǫǢǦǮǞǫǦǰǣØǨǬǮǦØǦØ ǬǮǣdzǦǰǣØNjǞǨǮǞȸØǯǦǭǣǰǣØǟǮǞȱǫǬǰǬ Ø ǭǮǣǯȸǰǬØǥǞǣǢǫǬØǯØǟǞǨǭDZǩǠǣǮǞØǦØ ǠǞǫǦǩǦȸǰǞØǎǞǥǟȳǮǨǞǧǰǣØǯØǪǦǨǯǣǮØ ǦǩǦØǟȳǮǨǞǩǨǞØnjdzǩǞǢǣǰǣØǰǣǯǰǬǰǬØ ǭǬǫǣØǥǞØØǪǦǫDZǰǦØǏǩǬǤǣǰǣØ ǩǦǯǰØdzǞǮǰǦȸØǠȳǮdzDZØǭǩǬǰǞØǦØǡǬØ ǭǬǮȳǯǣǰǣØǯØǟǮǞȱǫǬØǎǞǥǯǰǣǩǣǰǣØ ǰǣǯǰǬǰǬØǫǞØǰȳǫǨǞØǨǬǮǞ ØǨǞǰǬØ ǮȳǯǦǰǣØǭǬØǫǣǡǬØǪǞǩǨǬØǟǮǞȱǫǬØ DžǞǡǮǣǧǰǣØDzDZǮǫǞǰǞØǫǞØØǡǮǞǢDZǯǞØ ǦØǦǥǭǣȰǣǰǣØǪǣǢǣǫǦȸØǟǩǞǰØǥǞØ ^ØǪǦǫDZǰǦØdžǥǠǞǢǣǰǣØǬǰØ DzDZǮǫǞǰǞØǦØǢǬǨǞǰǬØǣØǬȲǣØǰǬǭȳǩ Ø ǡǬØǫǞǮǣǤǣǰǣØǫǞØǭǞǮȰǣǰǞØǏȳdzǮǞǫȸǠǞǧǰǣØ ǪǣǢǣǫǨǦǰǣØǥǞǰǠǬǮǣǫǦØǠØǨDZǰǦȸØǂǬǟǮǣØǣØǢǞØ ǡǦØǫǞǭǮǞǠǦǰǣØǭǬǫǣØǣǢǫǞØǯǣǢǪǦȯǞØǭǮǣǢǦØ LjǬǩǣǢǞ ØǥǞØǢǞØǪǬǡǞǰØǩǣǨǬØǢǞØǬǪǣǨǫǞǰØ ǏǩǬǤǣǰǣØǭǬǪǣǤǢDZØǦǪØǮǣǥǣǫØȸǟȳǩǨǞ ØǥǞØǢǞØ ǯǰǞǫǣØǭǬ ǟȳǮǥǬ

10 Lilly


ЙОЛАНТА ДЕЛИБОЗОВА

На сладки приказки с Йоли

Й

оланта Делибозова е изключително харизматичната българка, която със сигурност си засичал по 24 kitchen. Професионален музикант (свири на чело), който изпуска парата, като забърква вкусотии в кухнята. Срещата с нея е в състояние да вдъхнови за експеримент дори човек с панически страх от готварска печка и абсорбатор като мен. В средата на декември Ciela издават втората й книга, този път сладкарска, която Йоли тематично е озаглавила „Сладки ноти“. QÖǃǩǜǡǨ ÖȮǡÖǟǪǣǝǤǮǡÖǩǜÖǝǜǝǜÖǮǤÖǭǜÖ ǩǜǥ ǟǪǧȶǨǪǮǪÖǮǤÖǞǠȱDZǩǪǞǡǩǤǡ ÖȰǪÖ ǭǡÖǪǮǩǜǭȶÖǠǪÖǟǪǮǞǜǬǭǮǞǪǮǪ ÖdžǜǦǞǪÖ ǫǬǤǟǪǮǞȶȯǡÖǮȶÖǫǪÖǮǪǞǜÖǞǬǡǨǡÖǩǜÖ ǟǪǠǤǩǜǮǜ ÖǦǪǟǜǮǪÖǮǤÖǝǡȯǡÖǠǡǮǡ Празниците по това време на годината бяха любимите ми, къщата сякаш започваше да ухае на уют. Свързвам момента с различни печива – питки, погачи, баници, както и със задължителните постни гозби. Беше топличко, на печката дядо ми слагаше едно джезве с греяна ракия, а аз най-много обичах да изям портокаловите корички накрая. Даваха ми ги, независимо че бяха напоени с алкохола, обожавам ги и до денднешен. QÖǍÖǦǜǦȱǞÖǜǬǪǨǜǮÖǭǞȱǬǣǞǜȯÖdžǪǧǡǠǜ Ö ǩȶǦǪǤÖǦǜǣǞǜǮÖǦǜǩǡǧǜ По-скоро с аромата на печени бисквити, курабии, баници и домашен хляб. Канелата не е от нашите подправки, въпреки че е навлязла много в Западна Европа с техните прословути джинджифилови сладки. QÖdžǜǦǞǪÖǫǬǤǟǪǮǞȶȯÖǮǤÖǫǪÖǫǬǜǣǩǤȭǤǮǡ

Що се отнася до празничните ястия, съм твърдо на мнение, че традицията е най-важното нещо и хората не трябва да я изменят и пропускат, а напротив – да я съхраняват колкото е възможно повече. Традициите са това, което държи семействата, определят заедността, като се загубят обичаите – всичко се разпада. По отношение на храненето няма нищо по-прекрасно да експериментираме през цялата година, да готвим каквото ни хрумне, но когато дойдат тези празници, без постните сарми, без чушките, пълнени с боб, ошава и всички постни ястия не може. QÖǀǬǯǟǪÖǮǞǪǡÖDZǪǝǤÖǡÖȭǞǡǮǜǬǭǮǞǪǮǪ Ö ǬǜǣǦǜǢǤÖǨǤÖǣǜÖǩǡǟǪ От съвсем малка много обичам цветята, не мога да изляза навън, без да се прибера с някое цвете. Признавам си, че нямам никакъв свян и крада цветя, просто не мога да се въздържам! Вкъщи гледам и доста билки. Много съм щастлива и горда от себе си, защото, когато снимахме последното предаване за 24 kitchen в Гложене, абсолютно всички саксии с най-различни билки, които зрителите виждат, са отгледани от мен. Превърнаха се в главни герои. Имам джоджен, мента, риган, розмарин, салвия, босилек… въобще всичко. QÖdžǜǦÖǨǤǩǜDZǜÖǭǩǤǨǦǤǮǡÖǩǜÖeǀǪǨǜȯǩǤÖ ǬǡȭǡǫǮǤÖǭÖDžǪǧǤa Fox бяха избрали страхотна локация, много интересна къща в Гложене. Eкипът на 24 kitchen пък бяха 12 млади и креативни хора, изключително симпатични, накрая станахме приятели. Прекарахме 25 денонощия в тази къща и не се скарахме нито веднъж. Беше приятно, вкусно, смешно от сутрин до вечер. Страшно съм благодарна на самия канал не само че ми гласува доверие за тези 30 епизода – все пак не съм нито професионален готвач, нито професионален водещ, но и защото ми дадоха пълна свобода по отношение на готвенето. Обикновено по телевизиите не може да се мръдне от сценария, докато в този случай съм променяла рецепти на момента, по време на снимки, без нито режисьорът да знае, нито сценаристката да е предупредена. QÖǍÖǮǪǧǦǪǞǜÖǟǪǮǞǡǩǡÖǦǜǦǞǪÖǡÖ ǪǮǩǪȯǡǩǤǡǮǪÖǮǤÖǦȱǨÖǠǤǡǮǤǮǡ Цялото нещо с килограмите зависи от това, какъв метаболизъм има човек и как си изгаря калориите. Има хора, които ядат страшно много, но са слаби, и други, на

които една троха да е – ще им се залепи. За мен диетите са нещо изключително опасно. Не познавам човек, правил диети, и след това, връщайки се към нормален режим на хранене, да не е възстановил килограмите, та дори и отгоре. Става един страшен бумеранг, защото организмът помни, при това е злопаметен. Жените трябва да се хранят балансирано – организмът има нужда и от мазнини, и от въглехидрати, и от протеини. Когато тези необходимости са в баланс, всичко е наред. Диетите не трябва да се превръщат във фикс-идеи. Има една книга, изчела съм я и я препоръчвам – „Зоната“ на Бари Сиърс. Там той обяснява за интересна система на хранене, не за диета, а за идеалния баланс между всички храни, за да се чувства добре организмът. QÖdžǜǮǪÖǫǬǪǰǡǭǤǪǩǜǧǡǩÖǨǯǣǤǦǜǩǮÖǦǜǦǞǪÖ ǭǧǯȯǜȯ ÖǠǪǦǜǮǪÖǟǪǮǞǤȯ Докато готвя, не слушам абсолютно нищо, защото съм много пренаситена от звуци. Като се прибера вкъщи, в главата ми обикновено звучи последната симфония, която съм свирила. При мен готвенето е за отмора, както при някои хора плетенето, гледането на телевизия или бродирането. Иначе обичам да слушам класическа музика и джаз. Може би съм един от малкото щастливци, които от петгодишни знаят точно какво искат да правят през целия си живот. До ден-днешен съм сигурна, че музиката е моето нещо, тя е моят личен избор. QÖǍÖǦǜǦǞǪÖǮǡÖǭǫǡȮǡǧǤDZǜÖǠǬǪǟǡǬǤǤÖ+HJJWÖǤÖ ǦǜǦǞǪÖǫǜǣǜǬǯǞǜȯÖǩǜǥ ȮǡǭǮǪ Дрогерията на „Раковски“ е съвсем близо до зала „България“, където репетираме със Софийската филхармония, а пък до вкъщи още по-близо се намира тази в мол „Сердика“. Изключително удобни са ми. Хубаво е, че има много богат асортимент от продукти и не ти се налага да ходиш в пет магазина, за да купиш препарат за миялната, крем за лице, паста за зъби и нещо друго. В момента видях, че има подаръчни пакети, които са хубаво и готово решение за предстоящите празници. Любим продукт ми е кремът за ръце на Velnea. Съставките му са натурални, а все пак гледаме не само да се храним здравословно, а и да не третираме кожата си с химикали. Препоръчвам го много на нас, музикантите, защото все пак ръцете ни трябва да са красиви и кожата мека. Отделно е перфектен за сезона, защото предпазва от онова изсъхване на кожата заради студа. 11 Lilly


ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПЕДИАТЪРА

Нараняванията при децата ОПОРНО#ДВИГАТЕЛНИЯТ АПАРАТ ПРИ ДЕЦАТА СЕ СФОРМИРА НАПЪЛНО ЕДВА ПРИ ЗАВЪРШВАНЕТО НА РАСТЕЖА. ВСЯКО УВРЕЖДАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНИЯ ОПОРНО#ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ МОЖЕ ДА Е СЕРИОЗНО , КАКТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРУДНОСТТА, ТАКА И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЛЕЧЕНИЕТО

Г

одишно се диагностицират над 2 милиона наранявания при децата, които са предизвикани от падане, а над 80 процента от паданията при хлапетата, които още не са навършили четири години, се случват вкъщи, преди обяд или привечер, по време на игра. Може да се каже, че децата във всяка възраст спадат към рисковите групи. Различни активности, като тичането, скачането, изкачването, играта с топка, карането на колело, понякога водят до наранявания. Опорно-двигателният апарат при децата се сформира напълно едва при завършването на растежа. Всяко едно нараняване на този чувствителен апарат може да е сериозно – както по отношение

на трудността, така и по отношение на продължителността на лечението. А ако не се проведе терапия, може да се стигне до трайни увреждания.

Контузии Контузиите или нараняванията са найчесто срещани в детска възраст. Няма кръв, често не са много болезнени и детето, след като се е ударило, продължава с игрите. Контузията е видима по синината, която се появява по-късно, а последицата е кръвоизлив в подкожната тъкан.

Навяхване При тичане или скачане основно се стига до навяхване на глезенната става.

Това е най-честото нараняване на долните крайници и съставлява около 15 процента от всички наранявания в спорта. При този тип нараняване се стига до прекомерно разтегляне на меките тъкани (мускули и лигаменти), но без промяна на взаимното положение на костите, които съставляват ставата. Последицата е болка, както и оток на увредената става. Ако малчуганът нарани стъпалото си или глезенната става, съветът е да се постави лед на болното място, а детето да бъде отведено веднага на лекар. Кракът трябва да е в леко повдигнато положение. Ледът се слага в торбичка, а след това, обвит в кърпа, директно върху нараненото място. Необходимо е да се сменят компресите на всеки десет минути.


15 Lilly


ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПЕДИАТЪРА

КОНТУЗИИТЕ ИЛИ НАРАНЯВАНИЯТА СА НАЙ#ЧЕСТИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

При този тип наранявания най-често е необходимо обездвижване и спокойствие. Лекарят, въз основа на сериозността на положението, ще постави върху мястото или бинт, или гипс и ще определи времето, за което трябва да се лежи. При по-леките наранявания се прави масаж на гърба, поставят се студени компреси и компреси с алкохол. Ако става въпрос за обездвижване с бинт, ледът в торбичката може да се поставя върху отока над превръзката от пет до десет минути няколко пъти дневно. След махането на бинта/гипса се препоръчва преглед при специалист по физикална медицина и рехабилитация. Също така се препоръчва, с цел възстановяване, детето да се занимава с плуване, а след това постепенно се въвежда карането на колело. Тичането и скачането са позволени едва след напълното възстановяване.

съмнение е необходима рентгенова диагностика. Това, което може да се забележи, е, че мястото, на което се е случило счупването, е винаги болезнено при допир, както и при движение. Отокът и хематомът могат да са видими, но невинаги са изразени.

Нараняване на коленете Те са много сериозни и при тях се подразбира увреждане на вътрешната структура на коленете, менискусите и вътрешните лигаменти на коленете. Най-често се случват при рязко движение на коленете. Ортопедът определя начина на лечение. По-тежките наранявания изискват оперативна намеса.

Изкълчвания Значително по-тежко и доста по-рядко нараняване е изкълчването на ставите. То се случва, когато костите, които образуват ставата, при нараняване излязат от мястото си и не се върнат там в положението, в което трябва да са. Това става при падане, когато детето стъпи на крака си с цялата си тежест, съответно на глезенната става. Нараняването се съпровожда от силна болка и невъзможност за движение. Бързо се появява и оток около ставата. Децата най-

често нараняват стъпалата си. При контузия на стъпалото и глезенната става нараненият участък най-често се обездвижва. По време на периода на спокойствие е особено важно да се прави комплекс от упражнения за укрепване на мускулите.

Счупвания и спуквания Спукванията или счупванията на опорнодвигателния апарат не се забелязват с невъоръжено око. Затова и при най-малко

Превенция Превенцията на контузиите е изключително важна. При практикуването на определен спорт е от значение носенето на съответните обувки. Необходимо е да се тича само по мека настилка. Последиците от непроведената терапия са оток, болка и нестабилност на ставите, което води до увреждането им. При по-голяма възраст повторяемостта на нараняванията води до ранни дегенеративни процеси.


СМЕЛИ, С МНОГОСТРАННИ ИНТЕРЕСИ, БОГАТИ

Жените икони на XXI век ТЕ СА АРИАНА ХЪФИНГТЪН, КРИСТИН ЛАГАРД, АНГЕЛА МЕРКЕЛ, ЕЙМИ УАЙНХАУС, МАДОНА, ДЖЕНИФЪР АНИСТЪН, ОПРА УИНФРИ, МИШЕЛ ОБАМА, АНА УИНТУР, КЕЙТ МОС

Р

им не е построен за един ден. Дори и контурите на жените икони на XXI век са скицирани в предходното столетие. През 1998 година се съобщава какви жени ще вървят по улиците на настъпващия век. Те са четири, сингъл дами дори и когато са имали някого до себе си (или зад гърба си) – половинки (или третинки, четвъртинки, от време на време и никого), свободни, самостоятелни и в най-прекрасните си години. Всичко това е екранизирано и ето – излъчва се в „Сексът и градът“ отново по един от каналите. А това е, което сериозно застрашава водещата позиция на легендарния филм на XX век „Отнесени от вихъра“. Което отново води до заключението, че вече не са на мода героините тип Скарлет. Не, новите женски образи продължават да потушават мъката си и да чупят токчетата на обувките си в преследване на вечния Господин Истински (в сериала – Тузаря, Mr. Big, но това няма значение), купуват си сами шапки и самостоятелно си изкарват парите.

Борбеността Борбеността е обща характеристика на първата и последната, но докато първата е преживявала, като е вадила с ръце голи моркови, и се е омъжила от интерес 18 Lilly

Ариана Хъфингтън

Дженифър Анистън

(и което се оказва по-лошо, понеже героинята е опитала първо да вади морковите), четирите последователки не са стигнали по-далеч от тегленето на кредити от банките. Съвременните героини са кредитно способни елементи на обществото, което в сериала е илюстрирано дословно с многобройни напоителни сцени, свързани с купуването на парцалки. И ето, много лесно и леко, а и в съответствие с изискванията на времето, в което живеем, стигаме до един

Мерил Стрийп

от основните критерии, които определят жената икона на XXI век – Тя е успяла в кариерата си, не размахва чука с почерняло от сажди лице, стремейки се да докаже еднаквостта си със силния пол, а набляга на предимствата на собствения си пол. Точно за това пише в книгата си On Becoming Fearless… In Love, Life, and Work Ариана Хъфингтън, основател и главен редактор на The Huffington Post, найпосещавания web портал в САЩ. Освен


Ангела Меркел

споменатото тя, една от най-влиятелните дами на съвремието ни, която събира в портала си няколко хиляди блогъри, пише и много книги, сред които са биографиите на Пикасо и Мария Калас, а също и студии, свързани с актуалната политическа ситуация.

Дамите в политическия живот Първото десетилетие на XXI век се характеризира със засиленото участие на дамите в политическия живот. Образът на самотни политически феномени от предходния век, тип Желязната лейди,

Ейми Уайнхаус

взема превес из широкия свят. В листата на Форбс 100-те най-влиятелни дами на света от първите пет четири са политици, а повторно избраният канцлер на Германия Ангела Меркел оглавява листата, където в последното десетилетие се оказва осем пъти. Следват Дилма Русеф, президент на Бразилия, Мелинда Гейтс, Мишел Обама и Хилъри Клинтън. Интересно е, че на Мишел Обама като Първата дама на XXI век е отредена епизодична роля на спътница на американския президент, но тя преиначава

тази си роля, като се превръща в политически и обществено ангажирана самостоятелна личност. Още една дама показва смелост и готовност при неблагоприятните обстоятелства, които предлага световната икономика, да поеме функцията, която за първи път се предоставя на представителките на „по-слабия“ пол. Става въпрос за Кристин Лагард, настоящ директор на Международния монетарен фонд, чието място преди това заемаше Доминик Строс-Кан.

19 Lilly


СМЕЛИ, С МНОГОСТРАННИ ИНТЕРЕСИ, БОГАТИ

Мадона

Списание Vogue е безспорно сред един от най-мощните „екрани“ на модния свят, зад което вече половин век стои Ана Уинтур. Тя, особено когато става въпрос за мода, е най-влиятелната дама на планетата (a кога изобщо не става въпрос за мода?) и никак не се свени на страниците на списанието да каже, че Опра трябва да отслабне и че Хилъри Клинтън следва да избягва да носи синьо. Guardian нарича Ана Уинтур неофициалния кмет на Ню Йорк, а отвъд океана неотдавна английската кралица Елизабет II я награди с орден на Британското кралство. (Уинтур е англичанка.)

Oпра Уинфри образът на бунтарката, съумява да запази трагичната героиня короната си от XX на нашето време век и през първите Ейми Уайнхаус. десетилетия на XXI Обстоятелствата, век. Прочутото й при които се токшоу продължава прекратява вече 25 години, а бляскавият й възход за хуманитарните в света на музиката, акции, които дамата специфичният тембър предприема из цял свят, на гласа й и прекалено е наградена неотдавна с кратката й кариера са на Кристин Лагард „Оскар“. Тази жена феномен път да я превърнат в легенда. показва, че е възможно всичко, Приказката за милионера от което пожелае, а всичко, което е придобила блатото си струва, понеже все повече риалити (за момента някакви си милиард и предавания събират пред екраните милиони половина долара), след смъртта й ще бъде зрители, които се превръщат във фенове на заделено за хуманитарни цели. новите идоли, новия глас, новия талант и т.н. За мълниеносното сдобиване със слава Ексцентричността със стил на моментните икони като Сюзън Бойл е от За разлика от филма, в който е желателно огромно значение интернет, съответно ютюб, да се играят колкото е възможно покойто дава възможност на света да се увери с разнообразни роли, съответно стил, така очите и ушите си. Неугледната стара мома на и този, който се свързва с креативността средна възраст от шотландското село (блатото и имиджа, е на доста чувствителна почва. вече е тук, следват милионите), чийто глас Сякаш музикалната сцена се пречупва е открит в шоуто Britain‘s got talent през през последователността и повторяемостта 2009 година, неотдавна записа трети албум, на една и съща роля. Тук принципът на продаден в 14 милиона копия. По малко изтъкването на всяка цена е много попо-различен път излиза от анонимността си изразен, отколкото между актьорите – френската улична певица Заз. отделни имена често се движат по самата Двайсет и първи век позволява и тънка граница между ексцентричността приветства факта, че „обикновената“ със стил и ексцентричността без стил. девойка се омъжва за принца. Така или Съвременните звезди от света на музиката иначе сме в света на приказките – Кейт също често провъзгласяват Мадона като Мидълтън има сходство с Пепеляшка. абсолютната кралица на попа и доказана Съвременната принцеса изтупва пепелта на икона на XX и XXI век. средната класа от себе си, преди да облече В рамките на тази професия, но и от сватбената рокля и да се омъжи по кралски съвсем друга история отнякъде изниква обичай и да стане майка на бъдещия престолонаследник. Феновете й я наричат ЗА МЪЛНИЕНОСНОТО Waity Katie, херцогинята от Кеймбридж, СДОБИВАНЕ СЪС СЛАВА която е на път да стане първата кралица в историята на Англия и която не е с НА МОМЕНТНИТЕ аристократично потекло, но има диплома ИКОНИ КАТО СЮЗЪН от университет. БОЙЛ Е ОТ ОГРОМНО Освен външността, която следва да се презентира по незабравим начин, при ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТ


ДВАЙСЕТ И ПЪРВИ ВЕК ПРОМЕНЯ ПОГЛЕДА КЪМ ОТДЕЛНИ ИКОНИ НА МИНАЛОТО СТОЛЕТИЕ. В ТОЗИ СМИСЪЛ МЕРИЛИН МОНРО, ХОЛИВУДСКИЯТ СЕКССИМВОЛ НА XX ВЕК, В НОВАТА ЕРА ПРЕЖИВЯВА BACK UP В МАЛКО ПО#ШИРОК И ПО#РАЗЛИЧЕН СМИСЪЛ професията на фотомоделите успехът е в езика на тялото и в безсловесната сила на трансформацията. Фотографи, дизайнери, агенти и други актьори в света на модата непрекъснато търсят свежи лица, които ще допринесат за нещо невиждано. Сред иконите на XXI век е и Кейт Мос, музата на многобройни модни дизайнери, чието тяло през 2008 година е увековечено под формата на златна статуя.

Кейт Мос

Съвременни жени спортисти Кариерата на фотомодел по краткотрайност, по интензивната отдаденост, която изисква, и по купищата пари, които се печелят, прилича на кариерата на спортист. В новия век жените, които са спортни икони, продължават да държат ракетата, следвайки Щефи Граф, голямата звезда от тенискорта на XX век. Интересното е, че някои от найизвестните съвременни жени спортисти са професионални играчи на голф. Както и при фотомоделите, и при дамите, които практикуват спорт, занимание номер едно е свързано с ангажиментите в света на модата, маркетинга и други подобни начини за увеличаване на приходите. Двайсет и първи век променя погледа към отделни икони на миналото столетие. В този смисъл Мерилин Монро, холивудският секссимвол на XX век, в новата ера преживява back up в малко поширок и по-различен смисъл. Неотдавна бе представена премиерата на „Моята седмица с Мерилин“, която се базира на спомени на филмовия асистент при снимките на „Принцът и играчката“. В Чикаго е издигната статуя, висока осем метра, в чест на прословутата й поза от филма „Проклятието на седемте години“. Диор снима реклама за J‘adore, в която звездата на всички времена си слага парфюм. Неотдавна излезе книгата „Мерилин Монро: стихове, интимни бележки, песни“, която най-накрая хвърля светлина върху записките на самата Мерилин. В този момент в amazon.com се предлагат множество заглавия, свързани със снимките на известната M. M., за която пишат имена като Норман Мейлър и Джойс Керъл Оутс. Мечтата й да е повече от

Oпра Уинфри

Мишел Обама

секссимвол става реалност с размери, които никой не е могъл да предвиди. Да не забравяме, че филмът се прожектира повече от цял век и че през този период се е стигнало до значително насъбиране на материали. През двайсет и първи век, който изобилства от информации и визуални ефекти, не е лесно да се изплува от океана наред с тези, които се занимават със същата дейност. Външният вид трябва да попада в графата „слаб“, за да може да представлява необходимо, а не достатъчно условие за постигане на успех. Парадоксално, в света на филмите, където външността е от особено значение, характерът е фактор, който превръща филмовите звезди в икони, както е в случая с Дженифър Анистън. Тази актриса не остава в сянката на известния образ, който играе в сериала „Приятели“, въпреки че точно тази роля й отрежда статуса на известна комедийна актриса. Списание GQ я провъзгласява за мъжко момиче по повод на развода й през 2005 година с Брад Пит, а прическата, която има в първия сезон на „Приятели“, става запазена марка „Рейчъл“. В случая с Мерил Стрийп статусът на жена икона се придобива благодарение на успешното откриване на разнообразни лица от взискателните роли – от драматичните до комичните и певческите. Тихата

дама на Африка и окръг Медисън е наймногократно награждаваната актриса с „Оскар“ и Златен глобус (16/25), а миналата година се сдобива с титла на доктор по изкуствата в Харвард. Благодарение на филмовите адаптации, сред иконите на XXI век си отрежда място една авторка на бестселъри, някога самотна майка, днес милиардер и създател на образа на Хари Потър – Джоан Роулинг, която неотдавна публикува своя първи роман за възрастни „Вакантен пост“, който се радва на небивал интерес. Култовият сериал „Сексът и градът“, който е актуален вече 13 години след премиерата си, дава на жените икони на XXI век принос в лицето на Сара Джесика Паркър. Имайки предвид, че при останалите актьорски превъплъщения тази звезда не е носела такива дрехи като Кари Брадшоу, актрисата представлява феномен в света на знаменитостите – тя дължи всичко това на една-единствена роля. Жените икони на съвременното общество освен с професионалната си реализация се характеризират и с многостранност. Нито едно от изброените имена не е свързано само и единствено с една област на интересите. Жени икони на XXI век са и Кари, и Саманта, и Миранда, и Шарлот, а в най-лошия случай една от тях четирите. И в никакъв случай не по-малко. 21 Lilly


РЕТРО ĐœĐžĐ”Đ?

Шик Ń ĐżŃ€Đ¸Đ˛ĐşŃƒŃ Đ˝Đ° Đ˝ĐžŃ Ń‚Đ°ĐťĐłĐ¸Ń? Đ?Đ?Đ Đ?ХТВĐ? Đ&#x;ĐžĐ&#x;УЛЯРĐ?ОХТТĐ? Đ?Đ? ĐœĐžĐ”Đ?Đ˜Đ˘Đ• Đ’Đ˜Đ?Đ˘Đ˜Đ”Đ– Đ”Đ Đ•ĐĽĐ˜, ĐšĐžĐ˜Đ˘Đž ĐĄĐ• Đ?ĐĄĐžĐŚĐ˜Đ˜Đ Đ?Т ĐĄ ĐœĐ˜Đ?Đ?Đ›Đ˜ĐŻ Đ’Đ•Đš, ДОХТĐ?ТЪЧĐ?Đž ХТĐ?Đ Đ˜, Đ—Đ? Đ”Đ? ĐĄĐ• Đ&#x;Đ Đ•Đ’ĐŞĐ Đ?Đ?Т Đ’ ĐĄĐ&#x;ĐžĐœĐ•Đ?Đ˜, Đ˜ Đ?ЕДОХТĐ?ТЪЧĐ?Đž ХТĐ?Đ Đ˜, Đ—Đ? Đ”Đ? Đ‘ĐŞĐ”Đ?Т Đ?Đ?Đ˘Đ˜ĐšĐ˜

Đ&#x;

Ń€ĐľĐ´ŃƒĐżŃ€ĐľĐśĐ´Đ°Đ˛Đ°Đź дОйрОнаПорониŃ? и наивон читатоН, чо Ń‚ĐľĐşŃ Ń‚ŃŠŃ‚, в чиитО дойри навНиСа, Đľ пъНон Ń ĐşĐ°ĐżĐ°Đ˝Đ¸, От кОитО що гО ОйСоПо ПъчитоНна Đ˝ĐžŃ Ń‚Đ°ĐťĐłĐ¸Ń?, пъНна ПоНанхОНиŃ? и От вроПо на вроПо Ń‡Đ¸Ń Ń‚Đ° патотика. Хтава Đ˛ŃŠĐżŃ€ĐžŃ ĐˇĐ° афинитота къП продПотито От пориОда От Đ´Đ˛Đ°ĐšŃ ĐľŃ‚Ń‚Đľ Đ´Đž ĐžŃ ĐľĐźĐ´ĐľŃ ĐľŃ‚Ń‚Đľ гОдини на ПинаНиŃ? вок. ТоСи, кОитО Ń Đ° СараСони Ń Ń‚ĐžĐˇĐ¸ ротрО Đ˛Đ¸Ń€ŃƒŃ , Đ¸ĐˇĐ˛ĐľŃ Ń‚ĐľĐ˝ на ПнОСина катО â€žĐ˛Đ¸Đ˝Ń‚Đ¸Đ´Đśâ€œ, ĐżŃ€ĐľĐşŃ€Đ°Ń Đ˝Đž раСйират Са каквО Ń Ń‚Đ°Đ˛Đ° Đ˛ŃŠĐżŃ€ĐžŃ . Đ’Ń ĐľĐşĐ¸ чОвок в гардорОйа Ń Đ¸, в Đ˝Ń?кОо ъгъНчо иНи на дънОтО на чокПодМотО Ń Đ¸, иНи в ĐşŃƒŃ‚Đ¸Đ¸Ń‚Đľ Ń ĐąĐ¸ĐśŃƒŃ‚Đ° паСи Đ˝Ń?кОо Ń Ń‚Đ°Ń€Đž нощО, кОотО дОри и Ń Đ°Đź но Снао СащО но ПОМо Đ´Đ° иСхвърНи. ТвърдŃ?, чо Ń Ń‚Đ°Đ˛Đ° Đ˛ŃŠĐżŃ€ĐžŃ ĐˇĐ° Đ˛Đ¸Ń€ŃƒŃ , нО Ń Đ¸ĐźĐżŃ‚ĐžĐźĐ¸Ń‚Đľ ПОгат Đ´Đ° Ń Đľ дърМат пОд кОнтрОН Ń ĐżĐžĐźĐžŃ‰Ń‚Đ° на родОвни ĐżĐžŃ ĐľŃ‰ĐľĐ˝Đ¸Ń? на апартаПонти, Đ´Đž кОитО иПато Đ´ĐžŃ Ń‚ŃŠĐż, Đ´Đž антикварни ПагаСини, йитаци иНи наК-ĐżŃ€ĐžŃ Ń‚Đž Ń Đ°ĐźĐž Đ´Đ° надникното в ŃˆĐşĐ°Ń„Đ° на йайа Ń Đ¸. ȞɧÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;ɪɌɢɧɴɏĂ„ÉœÉ˘É§ÉŹÉ˘ÉžÉ ÂłɌɨɠÉ&#x;ɞɚ ÉŤÉ&#x;ÉŤÉœÉ&#x;ÉžÉ&#x;ɢɞɨÉŤÉœÉ&#x;ÉŹÉšɧɚÉšÉœÉŹÉ¨ÉŚÉ¨É›É˘ÉĽÉ˘ÉŹÉ&#x; ÉŚÉ&#x;É›É&#x;ɼɢɏÉ&#x;ɞɪÉ&#x;ɯɢɏÉ&#x;ɚɤɍÉ&#x;ɍɨɚɪɢɏÉ&#x; ÉžÉ´ÉŞÉœÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x;ɧÉ&#x;ɳɚÉœÉŤÉ˘ÉąÉ¤É¨ɤɨÉ&#x;ɏɨÉŤÉ&#x; ɚɍɨɰɢɢɪɚÉŤɌɢɧɚɼɢɚÉœÉ&#x;ɤɞɨɍɏɚɏɴɹɧɨ ɍɏɚɪɨÉĄÉšɞɚÉŤÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ÉœÉ´ÉŞÉ§É&#x;ÉœɍɊɨɌÉ&#x;ɧɢ ɧÉ&#x;ɞɨɍɏɚɏɴɹɧɨɍɏɚɪɨÉĄÉšɞɚÉŤÉ&#x;Ɋɪɢɹɢɍɼɢ ɤɴɌÉ?ɪɭɊɚɏɚɧɚɚɧɏɢɤɢɏÉ&#x;ÉŠÉ&#x;ɏɪɨɍɏɢɼɴɏÉ&#x; ɧÉ&#x;ɢɥɌÉ&#x;ɧÉ&#x;ɧÉœÉ É˘ÉœÉ¨ÉŹÉšɧɚÉąÉ¨ÉœÉ&#x;ɤɚɨɏ;;,ÉœÉ&#x;ɤ É“É&#x;ɧɚɍɨɹɢɌÉœÉ§É˘ÉŚÉšÉ§É˘É&#x;ɏɨɍɢɤɴɌɞɪÉ&#x;ɯɢɏÉ&#x; ɢɚɤɍÉ&#x;ɍɨɚɪɢɏÉ&#x;ɤɨɢɏɨɧɨɍɚɏÉœÉŤÉ&#x;É›É&#x;ɍɢɞɭɯɚ ɧɚɨɏɌɢɧɚɼɨɏɨÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉœɨɊɢɏɞɚɨɏÉ?É¨ÉœÉ¨ÉŞÉ˘ÉŚ ɧɚÉœÉ´ÉŠÉŞÉ¨ÉŤÉšÉœɤɚɤɜɨÉŤÉ&#x;ɤɪɢÉ&#x;ɧÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ɯɨɞɧɨɍɏɏɚ ɢɌɤɴɞÉ&#x;É&#x;É?ɪɚɧɢɰɚɏɚÉŚÉ&#x;ɠɞɭÉŞÉ&#x;ɏɪɨɍɏɢɼɚ ɢɍɏɚɪɨɌɨɞɧɨɍɏɏɚɞɨɤɚɤɜɚÉŤÉŹÉ&#x;ÉŠÉ&#x;ɧ ÉœÉ˘É§ÉŹÉ˘ÉžÉ É´ÉŹÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉŤÉŹÉšÉœÉĽÉšÉœÉšɍɏɢɼɧɚɨɛɼɢɹɚɧÉ&#x; ɢɞɨɤɚɤɜɚÂąɧɚɹɢɧɧɚɌɢɍɼÉ&#x;ɧÉ&#x;

КраНицито на винтидМа É“É&#x;ɥɚɛÉ&#x;ÉĽÉ&#x;É É˘ÉŚÉąÉ&#x;Ɏɭɏɭɪɢɍɏɢɹɧɢɚɏ ɏɨɧɧɚÉŤÉ´ÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɧɢɏÉ&#x;ɌɨɞÉ&#x;ɼɢÉąÉ&#x;ɍɏɨ ÉŤÉ&#x;ÉŤÉ´ÉŠÉŞÉ¨ÉœÉ¨É ÉžÉšɨɏÉŞÉ&#x;ɏɪɨÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɏɢɊɨ ɌɨɞɧɢɏÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ÉœÉ¸ÉŹÉšɇɚɣɌɚɼɤɢɚɏÉžÉ&#x;ɏɚɣɼ ɊɨɞɎɨɪɌɚɏɚɧɚɭɤɪɚɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ÉĄÉšɤɨɍɚ 24 Lilly

ÉĄÉœÉ&#x;ɥɞɢÉŤÉ&#x;ÉŤÉžÉ¨É›É˘ÉœÉšÉŹÉŤɏɢɏɼɚɏɚɤɪɚɼɢɰɢɧɚ ÉœÉ˘É§ÉŹÉ˘ÉžÉ ÉšɛɼɚÉ?ɨɞɚɪÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧɚÉ­ÉŤÉŠÉ&#x;ɲɧɨɏɨ ɤɨɌɛɢɧɢɪɚɧÉ&#x;ɧɚɧɚɣÉ§É¨ÉœÉ˘ÉŹÉ&#x;É&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɏɢ ÉŤÉ˘ÉĄÉœÉ&#x;ɍɏɧɢɏÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɏɪɨÉžÉ&#x;ɏɚɣɼɢÉ„É&#x;ÉŁÉŹɆɨɍ É¨ÉŹÉžÉšÉœÉ§ÉšɊɨɥɧɚɏɚÉœɨɛɳÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ¨ÉŹÉ¨ɤɚɏɨɞɚɌɚ ÉŤÉœÉ˘ÉŤÉ¨É¤ɍɏɢɼɢɢɥɏɴɧɹÉ&#x;ɧÉœÉ¤É­ÉŤÉŤɨɯɨɏɚ ɧɨɍɢɍɏɚɪɢɞɪÉ&#x;ɯɢȟɤɭɍɴɏÉŁɤɴɌɌɨɞɧɨɏɨ ɤɚɤɏɨɢÉ­ÉŚÉ&#x;ɧɢɚɏɚÉŁɞɚɤɨɌɛɢɧɢɪɚɧÉ&#x;ɳɚɏɚ ɼɢɹɚɏɧɚɣɞɨɛɪÉ&#x;ɧɚɊɚɪɏɢɏɨɨɏɞɚɼÉ&#x;ɹɧɚɏɚ É?ɨɞɢɧɚɤɨÉ?ɚɏɨɍɼɭɹɚɣɧɨÉŤÉ¤É´ÉŤÉœÉšÉŁÉ¤É˘ ɥɼɚɏɧɚɏɚɍɢÉœÉ˘É§ÉŹÉ˘ÉžÉ ɪɨɤɼɚÉœÉŞÉ´ÉĄÉœÉš ɍɤɴɍɚɧɨɏɨɊɚɪɹÉ&#x;ɧɚÉœÉ´ÉĄÉ&#x;ÉĽɢɏɚɤɚÉŠÉ&#x;ÉąÉ&#x;ɼɢ ɍɢɌɊɚɏɢɢɏÉ&#x;ɧɚɨɤɨɼɧɢɏÉ&#x;

Хтара рОкНŃ? на Valentino Đ˛ŃŠŃ€Ń…Ńƒ ПНада Đ°ĐşŃ‚Ń€Đ¸Ń Đ°

ɤɚɏɚɪɚɌɚɏɚɧɚɤɨɼɚɧɚɍɼɴɧɹÉ&#x;ÉœÉ˘ÉŹÉ&#x;ɨɹɢɼɚ ɧɚɹɢɧɴɏɊɨɤɨɣɏɨÉ&#x;ÉœÉ´ÉŞÉĄÉšÉ§ɲɚɼɴɏ ÉœÉŤÉ˘ÉąÉ¤É¨ÉŹÉ¨ÉœÉšÉ&#x;ɞɨɍɏɚɏɴɹɧɨɞɚɊɪɨɛɭɞɢ ÉŞÉ&#x;ɞɢɰɚɚɍɨɰɢɚɰɢɢÉŤɎɢɼɌɢɏÉ&#x;Ɍɭɥɢɤɚɏɚ ɢɌɨɞɚɏɚɨɏɌɢɧɚɼɢɚÉœÉ&#x;ɤɆɨɞɧɢɏÉ&#x; ɞɢɥɚɣɧÉ&#x;ɪɢÉŤÉšɧɚɚɍɧɨÉŤÉ´ÉŤɍɢɼɚɏɚɧɚ ɍɏɚɪɢɏÉ&#x;ɧÉ&#x;ɳɚɢÉĄÉšÉŹÉ¨ÉœÉšɢÉ?ɢÉ˘ÉĄÉŠÉ¨ÉĽÉĄÉœÉšÉŹ ÉŤÉ­ÉžÉ¨ÉœÉ¨ÉĽÉŤÉŹÉœÉ˘É&#x;ɇɨɧÉ&#x;ɍɚɌɨÉŹÉ&#x;ɆɧɨÉ?ɨ

ÉŠÉ&#x;ɏɪɨÉŞÉ&#x;ÉœÉ¨ÉĽÉ¸É°É˘ÉšÉŹÉšɧɚÉąÉ&#x;ÉŞÉœÉ&#x;ɧɢɚ ɤɢɼɢɌÉŤÉ&#x;ÉŠÉŞÉ˘ÉŠÉ˘ÉŤÉœÉšÉŤÉŠÉŞÉšÉœÉ¨ɧɚČžÉ É­ÉĽÉ˘Éš ɊɨɛɴɪɏɍɧɚÉ°É&#x;ÉŞÉ&#x;ɌɨɧɢɚɏɚɧɚÉŞÉšÉĄÉžÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨ ɧɚĂ„ÉˆÉŤÉ¤ÉšÉŞÉ˘ÉŹÉ&#x;ÂłɧɚɤɨɚɏɨɊɪɢɏÉ&#x;ɠɚɏÉ&#x;ɼɤɚɏɚ ɧɚɧɚɣɊɪɨɹɭɏɚɏɚÉŽÉ˘ÉĽÉŚÉ¨ÉœÉšɍɏɚɏɭÉ&#x;ɏɤɚÉĄÉš ɪɨɼɚɏɚɍɢɧɚȿɪɢɧČťÉŞÉ¨É¤É¨ÉœÉ˘ÉąÉŤÉ&#x;Ɋɨɚɜɚɜɚ Éœɍɏɚɪɚɪɨɤɼɚɧɚ9DOHQWLQRÉ‚ɥɚɪɚɞɢ ÉŹÉ¨ÉœÉšÉ&#x;ɞɧɚɨɏɧɚɣÉœÉ˘ÉŤÉ¨É¤É¨ɊɼɚɏÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x; ÉĄÉœÉ&#x;ɥɞɢÉ&#x;ÉŠÉŞÉ¨ÉœÉ´ÉĄÉ?ɼɚɍÉ&#x;ɧɚɢÉĄÉšÉ&#x;ɞɧɚɨɏɧɚɣ ɞɨɛɪÉ&#x;ɨɛɼÉ&#x;ÉąÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x;ɞɚɌɢɧɚÉ˘ÉĄÉœÉ&#x;ɍɏɧɚɏɚ ÉŻÉ¨ÉĽÉ˘ÉœÉ­ÉžÉŤÉ¤ÉšÉŠÉŞÉ¨ÉšÉœÉšɇɢɤɨɼɊɢɹɢɞɴɼɠɢ ɊɨɊɭɼɚɪɧɨɍɏɏɚɍɢɧɚɞɪÉ&#x;ɯɢɏÉ&#x;ɨɏɌɢɧɚɼɢɚ ÉœÉ&#x;ɤɤɨɢɏɨɧɨɍɢÉŤɌɧɨÉ?ɨɍɏɢɼɄɪɢɍɏɢɧ ɊɢɹɢɤɨɚɏɨÉŤÉŹÉšÉœÉšÉ˘ÉĄÉœÉ&#x;ɍɏɧɚÉŤɪɨɼɚɏɚ ɍɢɧɚÉ?É&#x;ɧɍɞɢÉœĂ„É‹É&#x;ÉŚÉ&#x;ÉŁÉŤÉŹÉœÉ¨ȺɞɚɌɍ³ ɊɪɢÉ­É?É¨ÉœÉ¨ÉŞÉ¤ÉšÉŤÉ´ÉŤɍɏɢɼɢɍɏɚɍɢɊɚɥɢ ɞɪÉ&#x;ɯɚɏɚÉŤÉ&#x;ÉžÉ&#x;ÉŚÉ?ɨɞɢɧɢÂąÉŹÉ¨ÉĽÉ¤É¨ÉœÉšÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x; É&#x;ɧÉ&#x;ɨɛɯɨɞɢɌɨɞɚɢɥɌɢɧÉ&#x;ÉĄÉšɞɚɊɨɊɚɞɧÉ&#x; ɨɞÉ&#x;ɠɞɚɏɚɜɴɜÉœÉ˘É§ÉŹÉ˘ÉžÉ ɤɚɏÉ&#x;É?ɨɪɢɚɏɚ ȞɧÉ&#x;ÉŤɧɚɣÉ˘ÉĄÉœÉ&#x;ɍɏɧɚɏɚÉŠÉŞÉ˘ÉœÉ´ÉŞÉ É&#x;ɧɢɹɤɚɧɚ ÉœÉ˘É§ÉŹÉ˘ÉžÉ ÉšÉŤÉŞÉ&#x;ÉžÉ˘ÉĄÉœÉ&#x;ɍɏɧɢɏÉ&#x;É&#x;ȞɢɏɚɎɨɧ ÉŒÉ˘ÉŁÉĄÂąɏɚɧɰɜɨɪɤɚɌɨɞÉ&#x;ÉĽɢɚɤɏɪɢɍɚɤɨɚɏɨ ɊɨɞɞɴɪɠɚSLQXSɍɏɢɼɚɢÉ&#x;ÉŤÉŞÉ&#x;ÉžÉ&#x;ɞɧɚɨɏ

Ç?ÇŚÇœÇŁÇœÇŠÇ¤ČśĂ–ÇŤÇŹÇ¤Ă–ČŻÇŞÇŤÇ¤ÇŠÇ&#x; NjǞǧ ÇŤÇžÇ­ÇŽÇŁÇ˘Ă˜Ç°ÇŽČ¸Ç&#x;Ç ÇžĂ˜Ç˘ÇžĂ˜ÇŚÇŞÇžÇ°ÇŁĂ˜Ç­ÇŽÇŁÇ˘Ç ÇŚÇ˘ Ă˜Č°ÇŁĂ˜ÇĽÇžĂ˜ÇĽÇžÇ­ČłÇŠÇ ÇžÇŤÇŁÇ°ÇŹĂ˜ÇŤÇžĂ˜ÇĄÇžÇŽÇ˘ÇŁÇŽÇŹÇ&#x;ÇžĂ˜Ç ÇŚĂ˜ÇŻĂ˜Ç˘ÇŽÇŁÇłÇŚĂ˜Ç Ç°ÇŹÇŽÇžĂ˜ ÇŽČłÇ¨ÇžĂ˜ÇŁĂ˜ÇŤÇŁÇŹÇ&#x;ÇłÇŹÇ˘ÇŚÇŞÇŹĂ˜Ç˘ÇžĂ˜ÇŹÇ°Ç˘ÇŁÇŠÇŚÇ°ÇŁĂ˜ÇŞÇžÇŠÇ¨ÇŹĂ˜Ç­ÇŹÇ ÇŁČ°ÇŁĂ˜Ç ÇŽÇŁÇŞÇŁĂ˜Ç­ÇŹÇŽÇžÇ˘ÇŚĂ˜ÇŤČ¸Ç¨ÇŹÇŠÇ¨ÇŹĂ˜Ç­ÇŽÇŚČ°ÇŚÇŤÇŚĂ˜ÇŒÇ&#x;ÇŠÇŁÇ¨ÇŠÇžÇ°ÇžĂ˜ Ç Ă˜Ç°ÇŁÇĽÇŚĂ˜ÇŞÇžÇĄÇžÇĽÇŚÇŤÇŚĂ˜ÇŤÇŁĂ˜ÇŻÇžĂ˜Ç­ÇŹÇ˘ÇŽÇŁÇ˘ÇŁÇŤÇŚĂ˜Ç­ÇŹĂ˜ÇĄÇŹÇŠÇŁÇŞÇŚÇŤÇžĂ˜ÇŚĂ˜Ç°ČłÇŽÇŻÇŁÇŤÇŁÇ°ÇŹĂ˜ÇŤÇžĂ˜ÇŻČłÇŹÇ°Ç ÇŁÇ°ÇŤÇŚČ¸Ă˜ÇŤÇŹÇŞÇŁÇŽĂ˜ÇŞÇŹÇ¤ÇŁĂ˜Ç˘ÇžĂ˜ÇŁĂ˜ ǭǎǏǢȳNJǤnjǰǣNJǍǏĂ˜Ç€ČłÇ Ă˜Ç ÇŽČłÇĽÇ¨ÇžĂ˜ÇŻĂ˜ÇĄÇŹÇŠÇŁÇŞÇŚÇŤÇžÇ°ÇžĂ˜ÇŤÇŁĂ˜Ç&#x;ÇŚÇ ÇžĂ˜Ç˘ÇžĂ˜ÇŻÇŁĂ˜ÇŹÇŽÇŚÇŁÇŤÇ°ÇŚÇŽÇžÇŞÇŁĂ˜Ç­ÇŹĂ˜ÇŤÇŹÇŞÇŁÇŽÇžČŻÇŚČ¸Ç°ÇžĂ˜ÇŤÇžĂ˜ ǣǰnjǨǣǰnjǰǣĂ˜ÇŒÇ&#x;ÇŠÇŁÇ¨ÇŠÇžÇ°ÇžĂ˜ÇŻÇžĂ˜ÇŽÇžÇĽÇ­ÇŽÇŁÇ˘ÇŁÇŠÇŁÇŤÇŚĂ˜ÇŤÇžÇ§ Č°ÇŁÇŻÇ°ÇŹĂ˜Ç Ă˜Ç°ÇŽÇŚĂ˜ÇĄÇŽÇąÇ­ÇŚĂ˜ǪȳǤǨnj Ă˜Ç¤ÇŁÇŤÇŻÇ¨ÇŚ Ă˜Ç˘ÇŁÇ°ÇŻÇ¨ÇŚĂ˜Ç˘ÇŽÇŁÇłÇŚ Ă˜ AĂ˜ÇŻÇŠÇŁÇ˘Ă˜Ç°ÇŹÇ ÇžĂ˜ÇŚĂ˜ÇŤÇžĂ˜Ç­ÇŹÇ˘ÇĄÇŽÇąÇ­ÇŚĂ˜Č¸Ç¨ÇŁÇ°Çž Ă˜ÇŽÇŚÇĽÇŚĂ˜ÇŚĂ˜Ç&#x;NJǹǼnj Ă˜Ç­ÇžÇŤÇ°ÇžÇŠÇŹÇŤÇŚ Ă˜ÇŽÇŹÇ¨ÇŠÇŚĂ˜ÇŚĂ˜Ç°ÇŤ Ă˜ÇŤÇŹĂ˜ÇŤÇŚČ˛ÇŹĂ˜ÇŹÇ°Ă˜Ç°ÇŹÇ ÇžĂ˜ ÇŤČ¸ÇŞÇžĂ˜Ç˘ÇžĂ˜Ç ÇŚĂ˜ÇŁĂ˜ÇŹÇ°Ă˜Ç­ÇŹÇŞÇŹČ˛ Ă˜Ç¨ÇŹÇĄÇžÇ°ÇŹĂ˜ÇŻÇ°ÇžÇ ÇžĂ˜Ç ČłÇ­ÇŽÇŹÇŻĂ˜ÇĽÇžĂ˜Ç¨ÇŹÇŠÇŚČ°ÇŁÇŻÇ°Ç ÇŹÇ°ÇŹĂ˜Ç˘ÇŽÇŁÇłÇŚĂ˜ÇŤÇžĂ˜Ç¨Ç ÇžÇ˘ÇŽÇžÇ°ÇŁÇŤĂ˜ÇŞÇŁÇ°ČłÇŽĂ˜ÇŹÇ°Ă˜ ǭǏǪǣȲǣǍnjǣǰǏĂ˜Ç‹ÇžÇ°ÇŽÇąÇ­ÇžÇŤÇŹÇŻÇ°Ç°ÇžĂ˜Ç Ă˜ÇŞÇžÇĄÇžÇĽÇŚÇŤÇŚÇ°ÇŁĂ˜Ç Ç°ÇŹÇŽÇžĂ˜ÇąÇ­ÇŹÇ°ÇŽÇŁÇ&#x;ÇžĂ˜ÇŹÇ°Ç¨ÇžÇĽÇ ÇžĂ˜ÇŤČ¸Ç¨ÇŹÇŚĂ˜ÇŹÇ°Ă˜Ç¨ÇąÇ­ÇąÇ ÇžČ°ÇŚÇ°ÇŁ Ă˜ ÇžĂ˜Ç˘ÇŽÇąÇĄÇŚĂ˜Ç°Ç ČłÇŽÇ˘Č¸Ç° Ă˜Č°ÇŁĂ˜ÇŻÇŁĂ˜ÇŹÇ­ÇŽÇžÇ Č¸Ç°Ă˜ÇŤÇžÇ§ ǢǏÇ&#x;ÇŽÇŁĂ˜Ç Ă˜ÇłÇžÇŹÇŻÇžĂ˜Ç€ČłÇ Ă˜Ç ÇŻÇŁÇ¨ÇŚĂ˜ÇŻÇŠÇąČ°ÇžÇ§Ă˜ÇŁĂ˜ÇŤÇŁÇŹÇ&#x;ÇłÇŹÇ˘ÇŚÇŞÇŹĂ˜Ç˘ÇžĂ˜ ÇŚÇĽÇ­ÇŽÇŹÇ&#x;Ç ÇžÇ°ÇŁĂ˜ÇŤÇžÇłÇŹÇ˘Ç¨ÇžÇ°ÇžĂ˜ÇŚĂ˜Ç˘ÇžĂ˜Č¸Ă˜Ç­ÇŽÇŁÇĄÇŠÇŁÇ˘ÇžÇ°ÇŁĂ˜Ç ÇŤÇŚÇŞÇžÇ°ÇŁÇŠÇŤÇŹĂ˜ÇĽÇžĂ˜ÇŁÇ ÇŁÇŤÇ°ÇąÇžÇŠÇŤÇŚĂ˜Ç˘ÇŁÇ˛ÇŁÇ¨Ç°ÇŚ


PIN0UP Е ЕДИН ОТ НАЙ0 ИНТЕРЕСНИТЕ РЕТРО СТИЛОВЕ, КОЙТО ОТ ПОЯВАТА СИ ДО ДЕН0ДНЕШЕН ПРИВЛИЧА ОГРОМНО ВНИМАНИЕ

25 Lilly


РЕТРО ĐœĐžĐ”Đ?

Ç€ÇĄÇŽÇœÇĽÇ§Ç¤ÇŽÇĄĂ– ÇŞÇŤÇŹÇĄÇ ÇĄÇ§ČśÇŽĂ–Ç­ÇŽÇ¤Ç§Çœ Ç€ÇŤÇŚÇŞÇžÇ°ÇŁÇŠÇŤÇŹĂ˜Ç­ÇŹÇ˘Ç&#x;ÇŽÇžÇŤÇŚČ¸Ç°Ă˜ÇŚĂ˜ÇŻČłČ°ÇŁÇ°ÇžÇŤĂ˜ ÇŻČłÇŻĂ˜ÇŻÇ°ÇŚÇŠĂ˜ÇŽÇŁÇ°ÇŽÇŹĂ˜Ç˘ÇŁÇ°ÇžÇ§ÇŠĂ˜ÇŞÇŹÇ¤ÇŁĂ˜ÇŤÇžÇ­ČłÇŠÇŤÇŹĂ˜ Ç˘ÇžĂ˜Ç­ÇŽÇŹÇŞÇŁÇŤÇŚĂ˜Ç ČłÇŤČąÇŤÇŚČ¸Ă˜Ç ÇŚĂ˜Ç ÇŚÇ˘Ă˜ÇŚĂ˜Ç˘ÇžĂ˜Ç ÇŚĂ˜ ÇŤÇžÇ­ÇŽÇžÇ ÇŚĂ˜ÇąÇŤÇŚÇ¨ÇžÇŠÇŤÇŚĂ˜Ç‚ÇžĂ˜ÇŤÇŁĂ˜ÇĽÇžÇ&#x;ǎǞǠȸǪǣ Ă˜ Č°ÇŁĂ˜Ç ÇŻÇŁÇ¨ÇŚĂ˜ÇŁÇ˘ÇŚÇŤĂ˜Ç­ÇŹ ÇŻÇ°ÇžÇŽĂ˜ÇŤÇžÇ¨ÇŚÇ°Ă˜ÇŚÇŠÇŚĂ˜ Ç˘ÇŽÇąÇĄĂ˜ÇžÇ¨ÇŻÇŁÇŻÇŹÇžÇŽĂ˜ÇŞÇŹÇ¤ÇŁĂ˜Ç˘ÇžĂ˜ÇŻÇŁĂ˜Ç­ÇŽÇŚÇŁÇŞÇŁĂ˜ÇĽÇžĂ˜ ÇŁÇ˘ÇŚÇŤÇŻÇ°Ç ÇŁÇŤĂ˜Ç­ÇŹĂ˜ÇŽÇŹÇ˘ÇžĂ˜ÇŻÇŚĂ˜Ç…ÇžĂ˜ÇŻČłÇ¤ÇžÇŠÇŁÇŤÇŚÇŁĂ˜ Ç Ă˜ÇŤÇžČąÇŚÇ°ÇŁĂ˜ÇŞÇžÇĄÇžÇĽÇŚÇŤÇŚĂ˜ÇĽÇžĂ˜Ç˘ÇŽÇŁÇłÇŚĂ˜Ç Ç°ÇŹÇŽÇžĂ˜ ÇŽČłÇ¨ÇžĂ˜Ç Ă˜Ç˘ÇžÇŠÇŁČ°Ă˜Ç­ÇŹ ÇŞÇžÇŠÇ¨ÇžĂ˜ÇŻÇ°ÇŁÇ­ÇŁÇŤĂ˜Ç Ă˜ ÇŻÇŽÇžÇ ÇŤÇŁÇŤÇŚÇŁĂ˜ÇŻĂ˜ÇŹÇ˘ÇŁÇ¤Ç˘ÇŚÇ°ÇŁĂ˜ÇŻÇŁĂ˜Ç­ÇŽÇŁÇ˘ÇŠÇžÇĄÇžÇ°Ă˜ ǨǏNJǞǍnj Ă˜Č°ÇžÇŤÇ°ÇŚĂ˜ÇŚĂ˜Č°ÇžÇŤÇ°ÇŚČ°Ç¨ÇŚ Ă˜ÇŻÇŠČłÇŤČ°ÇŁÇ ÇŚĂ˜ ÇŹČ°ÇŚÇŠÇž Ă˜Ç&#x;ÇŚÇ¤ÇąÇ°ÇŁÇŽÇŚČ¸Ă˜ÇŚĂ˜Ç˘ÇŽÇąÇĄÇŚĂ˜ÇŞÇŹÇ˘ÇŤÇŚĂ˜ ǢǎǣÇ&#x;ÇŹÇŠÇŚÇŚ Ă˜Ç¨ÇŹÇŚÇ°ÇŹĂ˜ÇŻÇžĂ˜Ç°ÇžÇ¨ÇžĂ˜ÇŤÇŁÇąÇŻÇ°ÇŹÇŚÇŞÇŚĂ˜ ÇĽÇžĂ˜ÇŠČˇÇ&#x;ÇŚÇ°ÇŁÇŠÇŚÇ°ÇŁĂ˜ÇŤÇžĂ˜Ç ÇŚÇŤÇ°ÇŚÇ˘Ç¤ÇžĂ˜Ç‚ÇŹÇ¨ÇžÇ°ÇŹĂ˜ ÇŽÇŁÇ°ÇŽÇŹĂ˜ÇŁÇ­ÇŚÇ˘ÇŁÇŞÇŚČ¸Ç°ÇžĂ˜ÇŚĂ˜Ç­ÇŽÇŚĂ˜ÇŤÇžÇŻĂ˜ÇŤÇŁĂ˜ÇŤÇžÇ&#x;ÇŁÇŽÇŁĂ˜ ǯǨǏǎǏǯǰ Ă˜ÇŹÇŻÇ°ÇžÇ ÇžĂ˜ÇŤÇŚĂ˜ÇŻÇžÇŞÇŹĂ˜Ç˘ÇžĂ˜ÇŻÇŁĂ˜ÇŽÇŹÇ ÇŚÇŞĂ˜ ÇŚÇĽĂ˜ÇŻÇ°ÇžÇŽÇŚÇ°ÇŁĂ˜Č°ÇŁÇ¨ÇŞÇŁÇ˘Ç¤ÇŁÇ°ÇžĂ˜ÇŚĂ˜ÇŻÇ¨ÇŽÇŚÇŤÇŹÇ ÇŁĂ˜ÇŚÇŠÇŚĂ˜ Ç˘ÇžĂ˜Ç­ÇŹÇŁÇŞÇŁÇŞĂ˜ÇŚÇŤÇŚČŻÇŚÇžÇ°ÇŚÇ ÇžÇ°ÇžĂ˜Ç Ă˜ÇŻÇ ÇŹÇŚĂ˜ÇŽČłČŻÇŁĂ˜ÇŚĂ˜ Ç˘ÇžĂ˜ÇŤÇžÇ­ÇŽÇžÇ ÇŚÇŞĂ˜ÇŤÇŁČ˛ÇŹĂ˜ÇŻÇ°ÇžÇŽÇŹĂ˜ÇŹÇ°Ă˜ÇŤÇŹÇ ÇŹÇ°ÇŹ

É¨ÉŤÉ§É¨ÉœÉ§É˘ÉŹÉ&#x;ÉœÉ˘É§É¨ÉœÉ§É˘É°É˘ÉĄÉšÉĄÉšÉœÉŞÉ´ÉłÉšÉ§É&#x;ɏɨɧɚ ɍɏɢɼɚburlesque dance

ВочниŃ?Ń‚ pin-up Ń Ń‚Đ¸Đť 3LQXSÉ&#x;ɧÉ&#x;ɢɥɌÉ&#x;ɧɧɨÉ&#x;ɞɢɧɨɏɧɚɣ ɢɧɏÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɍɧɢɏÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɏɪɨÉŤÉŹÉ˘ÉĽÉ¨ÉœÉ&#x;ɤɨɣɏɨÉŠÉŞÉ˘ÉœÉĽÉ˘ÉąÉš ɨɏɍɚɌɨɏɨɍɢÉŤÉ´ÉĄÉžÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɨÉ?ɪɨɌɧɨÉœÉ§É˘ÉŚÉšÉ§É˘É&#x; É‚ɧÉ&#x;É&#x;ɢɹɭɞɧɨɚɤɨÉŤÉ&#x;ɥɧɚÉ&#x;ÉąÉ&#x;ÉœÉŤÉ˘ÉąÉ¤É¨É&#x; ɥɚɊɨɹɧɚɼɨɨɏÉŚÉšÉŤÉ˘ÉœÉ§É¨ÉŹÉ¨ÉŠÉŞÉ¨É˘ÉĄÉœÉ&#x;É ÉžÉšÉ§É&#x; ɧɚɊɼɚɤɚɏɢÉŤÉ¤ÉŞÉšÉŤÉšÉœÉ˘É°É˘ɤɨɢɏɨÉŤÉšɛɢɼɢ ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɧɚɥɧɚɹÉ&#x;ɧɢÉĄÉšɢɥɼɚÉ?ɚɧÉ&#x;ÉœɤɚɎÉ&#x;ɧÉ&#x;ɏɚɏɚ ɢɞɪɭÉ?ɢɨɛɳÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɢÉŚÉ&#x;ɍɏɚɚɊɨɤɴɍɧɨ

26 Lilly

ɧɚɌɢɪɚɏɌɚɍɏɨɏɨɍɢɢɊɨÉŤÉŹÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x;ɧɚ ɤɚɥɚɪɌɢɏÉ&#x;ɢÉœɤɚɛɢɧɢɏÉ&#x;ɧɚɜɨÉ&#x;ɧɧɢɏÉ&#x; ɤɚɌɢɨɧɢɊɨÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɚȟɏɨɪɚɏɚÉŤÉœÉ&#x;ÉŹÉ¨ÉœÉ§Éš ÉœÉ¨ÉŁÉ§ÉšɇɚSLQXSɧÉ&#x;É­ÉŤÉŹÉ¨ÉšÉœÉšÉŹɌɧɨÉ?ɨ ÉŻÉ¨ÉĽÉ˘ÉœÉ­ÉžÉŤÉ¤É˘ÉĄÉœÉ&#x;ɥɞɢɤɨɢɏɨÉ˘ÉĄÉŠÉ¨ÉĽÉĄÉœÉšÉŹɊɨɍɏÉ&#x;ɪɢ ÉĄÉšɞɚɪɚɥɊɪɨɍɏɪɚɧɚɏÉŤÉĽÉšÉœÉšÉŹÉšɍɢɇɚɤɨɢ ɚɤɏɪɢɍɢɤɚɏɨɊɢɏɚÉ?É&#x;ÉŁÉ­É´ÉŞÉŹÉąÉ&#x;ÉŞÉœÉ&#x;ɧɨɤɨɍɚɏɚ ČžÉ É˘ÉĽÉžÉšɞɨɪɢɞɧÉ&#x;ÉŤÉŤÉšSLQXSɤɪɚɼɢɰɢɇɚɣ É˘ÉĄÉœÉ&#x;ɍɏɧɚɏɚɤɚɪɏɢɧɚɧɚɆÉ&#x;ɪɢɼɢɧɆɨɧɪɨ ɍɴɳɨÉ&#x;ÉœɏɨɥɢɍɏɢɼɉɨɹɏɢÉ&#x;ɧÉ&#x;ÉœÉ´ÉĄÉŚÉ¨É É§É¨ɞɚ ÉŤÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɏɢɌÉĄÉšÉĄÉœÉ&#x;ɥɞɚɨɏɍɏɚɪɢɚÉ?É¨ÉĽÉ˘ÉœÉ­Éžɞɨɪɢɢ ɊɨɧɚɞɚɼÉ&#x;ɹ¹ɤɚɤɏɨÉœÉ?É&#x;ɨÉ?ɪɚɎɍɤɨɏɚɤɚɢɜɴɜ ÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɜɨɢɥɌÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɤɨɚɏɨɞɚÉ&#x;ɥɚɨɛɢɤɨɼɢɼɚ ɏɨɥɢÉŠÉŞÉ&#x;ɤɪɚɍÉ&#x;ɧɢɌɢɞɠɇÉ&#x;ɤɚɍɢɊɪɢɊɨɌɧɢɌ ÉœÉ˘É§ÉŹÉ˘ÉžÉ ɼɢɰÉ&#x;ɏɨɧɚɆɚɞɨɧɚÉœɌɭɥɢɤɚɏɚ ɤɚɤɏɨɢɜɴɜɎɢɼɌɚÄȞɢɤÉŒÉŞÉ&#x;ɣɍɢ³ɉɨɞɨɛɧɢ ɊɨɯɨɠɞÉ&#x;ɧɢɚÉœSLQXSɢɥɧɚɲɢɏÉ&#x;ɲɢɪɢɧɢ ÉŠÉŞÉšÉœÉ˘É‹É&#x;ÉœÉ&#x;ɪɢɧɚɚɍÉ&#x;É?ɚɍɚɧɚɼɢɰÉ&#x;ɢÉœɧɚɤɨɢ ɨɏÉŞÉ&#x;ɤɼɚɌɢɏÉ&#x;ÉĄÉšɍɼɚɞɨɼÉ&#x;ÉžČźÉ´ÉœÉŽÉ˘ÉĽÉŚÉ¨ÉœÉ˘Éš ɯɢɏĂ„É‰É¨ÉœÉ&#x;ɪɢɏÉ&#x;ɼɧɨɨɏ/$ÂłɌɨɠÉ&#x;ÉŚɞɚÉœÉ˘ÉžÉ˘ÉŚ ɧɨɍɢɏÉ&#x;ɼɤɚɏɚɧɚĂ„ÉˆÉŤÉ¤ÉšÉŞÂłɄɢɌČťÉ&#x;ɣɍɢɧɞɠɴɪ ÉœSLQXSÉœÉšÉŞÉ˘ÉšÉ§ÉŹɤɚɤɏɨɢÉŞÉ&#x;Ɋɼɢɤɚɏɚɧɚ ČźÉ&#x;ɪɨɧɢɤɚÉ…É&#x;ɣɤÉŒÉ¨ÉĄÉ˘ɍɏɢɼɤɨɣɏɨÉœÉ¨ÉžÉ˘ ɧɚɹɚɼɨɏɨɍɢɨɏČťÉ&#x;ɏɢȝɭɭɊɹɚɤɞɨȞɠÉ&#x;ɍɢɤɚ ÉŠÉ&#x;ɛɢɏɜɴɜɎɢɼɌɚÄɄɨɣɧɚɏɨɊɢÉĄÉšÉ&#x;ɤɚ Ɋɨɞɠɴɪ³ÉŤÉ&#x;É¨ÉĄÉ¨ÉœÉšÉœÉšÉœÉŤÉœÉ&#x;ÉŹÉšɧɚɚɧɢɌɢɪɚɧɢɏÉ&#x; É?É&#x;ɪɨɢɤɨɢɏɨÉŠÉŞÉ˘ÉžÉ¨É›É˘ÉœÉšÉŹÉŤÉĽÉšÉœÉšÉŹÉšɍɢɏɨɹɧɨ ɛɼɚÉ?ɨɞɚɪÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɧɚɧÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ɯɨɞɧɚɏɚɊɨɊɭɼɚɪɧɨɍɏ ɧɚSLQXSÉˆÉąÉ&#x;ÉœÉ˘ÉžÉ§É¨SLQXSÉœÉ?ɨɼɚɌɚÉŤÉŹÉ&#x;ÉŠÉ&#x;ɧ ÉŠÉŞÉ˘ÉŤÉ´ÉŤÉŹÉœÉšɢɞɧÉ&#x;ÉŤÉŤÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɏɨÉŤÉ&#x;ɨɛɨÉ?ÉšÉŹÉšÉœÉšÉŤ É§É¨ÉœÉ˘ÉžÉ&#x;ɏɚɣɼɢɊɨɞɎɨɪɌɚɏɚɧɚÉŹÉšÉŹÉ­É˘ÉŞÉ¨ÉœÉ¤É˘ɢ ɊɢɴɪɍɢɧÉ?ɌɧɨÉ?ɨÉąÉ&#x;ɍɏɨÉœÉĽÉ˘ÉĄÉšÉœɤɨɌɛɢɧɚɰɢɢÉŤ É?ɨɏɢɤɚɏɚÉ&#x;ɌɨɊɴɧɤɚɢɞɪɭÉ?ɢÉŤÉŹÉ˘ÉĽÉ¨ÉœÉ&#x; ÉŠÉ&#x;ɏɪɨÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɏɢɏÉ&#x;ɊɪɢɏÉ&#x;É ÉšÉœÉšÉŹɍɢɼɚɏɚɞɚ ÉžÉ¨É›ÉšÉœÉšÉŹɤɴɌÉ&#x;É É&#x;ɞɧÉ&#x;ÉœÉ§É˘ÉšɧɢÉœÉ˘ÉžÉœÉ˘É§ÉŹÉ˘ÉžÉ 


МОДНИТЕ ДИЗАЙНЕРИ ЗНАЯТ СИЛАТА НА СТАРИТЕ ДЕТАЙЛИ, ЗАТОВА И ГИ ИЗПОЛЗВАТ С ОГРОМНО УДОВОЛСТВИЕ. И НЕ САМО ТЕ ɧɨɬɤɢɆɨɠɟɞɚɫɬɚɜɚɜɴɩɪɨɫɡɚɞɟɫɟɧɚ ɤɚɬɨɬɨɱɤɢɢɥɢɤɚɲɦɢɪɟɧɢɲɚɪɤɢɢɥɢ ɲɨɬɥɚɧɞɫɤɨɤɚɪɟɤɨɟɬɨɟɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨɞɚ ɩɨɫɬɚɜɢɦɧɚɥɟɧɬɚɬɚɡɚɝɥɚɜɚɢɥɢɧɚɪɟɜɟɪɚ ɡɚɞɚɨɫɜɟɠɢɦɧɹɤɨɹcasualɞɪɟɯɚɒɚɥɨɜɟɬɟ ɫɴɳɨɫɚɫɬɪɚɯɨɬɧɢɜɢɧɬɢɞɠɩɨɩɚɞɟɧɢɹ ɤɚɤɬɨɫɞɟɫɟɧɚɫɢɬɚɤɚɢɫɧɚɱɢɧɢɬɟ ɧɚɜɪɴɡɜɚɧɟɂɧɬɟɪɟɫɧɨɬɨɟɱɟɪɟɬɪɨ ɚɤɫɟɫɨɚɪɢɬɟɤɚɬɨɛɢɠɭɬɚɬɚɭɤɪɚɲɟɧɢɹɬɚ ɡɚɤɨɫɚɢɥɢɫɥɴɧɱɟɜɢɬɟɨɱɢɥɚɧɟɝɭɛɹɬɱɚɪɚ ɫɢɌɟɜɢɧɚɝɢɦɨɝɚɬɞɚɫɟɫɴɱɟɬɚɹɬɩɨɧɹɤɨɝɚ ɩɨɢɡɧɟɧɚɞɜɚɳɧɚɱɢɧɫɴɫɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɬɟ ɞɪɟɯɢɨɬɝɚɪɞɟɪɨɛɚɤɚɬɨɧɢɩɪɢɞɚɜɚɬɧɨɬɤɢ ɧɚɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɥɢɱɟɧɢɟɥɟɝɚɧɬɟɧɫɬɢɥ ɇɚɩɴɥɧɨɧɨɜɢɬɟɫɴɨɬɜɟɬɧɨɧɟɧɨɫɟɧɢɬɟ ɜɢɧɬɢɞɠɞɪɟɯɢɤɨɢɬɨɫɚɫɟɬɢɤɟɬɬɪɭɞɧɨ ɦɨɝɚɬɞɚɫɟɨɬɤɪɢɹɬɞɧɟɫɬɴɣɤɚɬɨɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɬɢɫɬɢɧɫɤɚɪɹɞɤɨɫɬɡɚɤɨɹɬɨ ɪɚɡɛɢɪɚɫɟɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɨɯɚɪɱɢɬɟɡɞɪɚɜɨ ɇɚɞɚɥɟɱɧɨɞɨɫɬɴɩɧɢɬɟɞɪɟɯɢ±ɢɜɴɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɢɜɛɭɤɜɚɥɟɧɫɦɢɫɴɥ ±ɦɨɠɟɬɟɞɚɫɟɧɚɬɴɤɧɟɬɟɜɦɚɝɚɡɢɧɢɬɟ ɡɚɞɪɟɯɢɜɬɨɪɚɪɴɤɚɤɨɢɬɨɫɬɚɜɚɬɜɫɟɩɨ ɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢɩɪɟɡɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɝɨɞɢɧɢɋ ɜɪɟɦɟɬɨɫɬɚɜɚɨɱɟɜɢɞɧɨɱɟɜɲɨɩɨɜɟɬɟ ɨɬɬɨɡɢɬɢɩɦɨɠɟɬɟɞɚɨɬɤɪɢɟɬɟɡɚɩɚɡɟɧɢ ɦɚɪɤɨɜɢɞɪɟɯɢɧɚɫɴɳɢɬɟɰɟɧɢɤɚɤɬɨɢ ɧɟɨɛɥɢɱɚɧɢɬɟɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɩɚɪɰɚɥɤɢɜɞɚɥɟɱ ɩɨɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢɬɟɦɚɝɚɡɢɧɢɜɤɨɢɬɨɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɤɢɬɚɣɫɤɢɫɬɨɤɢɂɦɚ ɢɢɫɬɢɧɫɤɢɜɢɧɬɢɞɠɛɭɬɢɰɢ ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɢɫɚɣɬɨɜɟ ɩɪɨɞɚɜɚɬɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢ ɜɢɧɬɢɞɠɨɛɥɟɤɥɚɧɚ ɦɚɪɤɢɤɚɬɨ&KDQHO ɢɥɢ+HUPHVɤɨɢɬɨ ɡɚɪɚɞɢɧɟɩɪɟɯɨɞɧɚɬɚ ɫɢɟɥɟɝɚɧɬɧɨɫɬ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɬ

ɧɨɬɤɢɧɚɜɢɫɨɤɚɟɤɫɤɥɭɡɢɜɧɨɫɬɢɫɚ ɧɚɢɫɬɢɧɚɫɴɡɞɚɞɟɧɢɡɚɞɚɦɢɬɟɤɨɢɬɨ ɯɚɪɟɫɜɚɬɫɤɴɩɢɹɧɨɩɚɬɢɧɢɪɚɧɜɢɞ

Фината разлика Ɂɚɝɪɢɠɟɧɢɬɟɥɸɛɢɬɟɥɢɧɚɜɢɧɬɢɞɠɚɧɟ ɢɡɛɢɪɚɬɧɚɱɢɧɚɞɚɫɟɞɨɛɟɪɚɬɞɨɧɨɜɢɬɟ ɫɬɚɪɢɩɚɪɰɚɥɤɢȼɬɨɡɢɫɦɢɫɴɥɫɚɨɬ ɨɝɪɨɦɧɚɩɨɦɨɳɢɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɢɬɟɡɚ ɩɨɤɭɩɤɨɩɪɨɞɚɠɛɚɜɤɨɢɬɨɦɨɝɚɬɞɚɫɟ ɨɬɤɪɢɹɬɢɫɬɢɧɫɤɢɩɪɟɤɪɚɫɧɢɧɟɳɚɡɚ ɜɟɱɧɢɬɟɧɨɫɬɚɥɝɢɰɢɢɡɚɬɟɡɢɤɨɢɬɨɫɟ ɪɟɲɚɜɚɬɫɚɦɢɞɚɢɡɝɪɚɠɞɚɬɫɬɢɥɚɫɢ ɋɩɟɰɢɚɥɧɨɜɧɢɦɚɧɢɟɫɥɟɞɜɚɞɚɫɟɨɛɴɪɧɟ ɧɚɮɢɧɚɬɚɪɚɡɥɢɤɚɦɟɠɞɭɪɟɬɪɨɞɪɟɯɢɬɟ ɢɞɟɦɨɞɟɨɞɟɠɞɢɬɟɁɚɬɨɜɚɤɥɸɱɨɜɚɪɨɥɹ ɢɝɪɚɟɤɪɨɣɤɚɬɚɧɚɦɨɞɟɥɢɬɟɢɩɨɬɨɱɧɨ ɞɟɬɚɣɥɢɬɟɤɚɬɨɹɤɚɪɟɜɟɪɢɮɨɪɦɚɧɚ ɪɴɤɚɜɢɬɟɩɪɟɡɪɚɦɤɢɬɟɢɞɪɭɝɢɟɥɟɦɟɧɬɢ Ɇɨɠɟɬɟɞɚɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɟɧɟɳɨɨɬɬɨɜɚ ɢɥɢɞɚɝɨɡɚɦɟɧɢɬɟɤɚɬɨɧɚɩɪɢɦɟɪɧɹɤɨɟ ɧɟɩɚɫɜɚɳɨɤɨɩɱɟɧɨɬɪɹɛɜɚɜɫɟɩɚɤɞɚ ɜɧɢɦɚɜɚɬɟɦɨɞɟɥɴɬɫɥɟɞɤɚɬɨɫɬɟɝɨ ɩɪɟɦɟɧɢɥɢɞɚɧɟɫɬɚɧɟɧɟɢɡɩɨɥɡɜɚɟɦ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɨɬɭɤɫɚɢɛɢɬɚɰɢɬɟɪɚɡɦɹɧɚɬɚ ɧɚɞɪɟɯɢɦɟɠɞɭɩɪɢɹɬɟɥɤɢɩɪɟɬɴɪɫɜɚɧɟɬɨ ɧɚɬɚɜɚɧɢɬɟɢɦɚɡɟɬɚɬɚɧɚɫɬɚɪɢɬɟɪɨɞɧɢɧɢ ɨɬɱɢɹɬɨɫɬɪɚɯɨɬɧɚɞɪɟɯɚɢɥɢɚɤɫɟɫɨɚɪ ɦɨɠɟɬɟɞɚɩɨɥɭɱɢɬɟɢɟɞɧɚɤɪɚɫɢɜɚɢɫɬɨɪɢɹ ɡɚɦɹɫɬɨɬɨɨɬɤɨɟɬɨɟɤɭɩɟɧɚɨɞɟɠɞɚɬɚɢɥɢ ɚɤɫɟɫɨɚɪɴɬɉɨɧɟɠɟɪɟɬɪɨɢɥɢɜɢɧɬɢɞɠ ɨɛɥɟɤɥɚɬɚɢɦɚɬɫɜɨɹɢɫɬɨɪɢɹɤɨɹɬɨɫɟ ɝɪɚɞɢɧɚɨɫɧɨɜɚɬɚɧɚɦɨɞɧɢɹɩɟɪɢɨɞɤɴɦ ɤɨɣɬɨɫɟɨɬɧɚɫɹɢɧɟɜɢɞɢɦɚɬɚɫɬɪɚɧɚɤɨɹɬɨ ɦɨɠɟɧɢɤɨɝɚɞɚɧɟɪɚɡɛɟɪɟɦɧɚɩɴɥɧɨɧɨɨɬ ɤɨɹɬɨɦɨɠɟɦɞɚɫɬɚɧɟɦɱɚɫɬ Ⱦɨɤɚɬɨɨɛɨɝɚɬɹɜɚɬɟɝɚɪɞɟɪɨɛɚɫɢɫ ɩɚɪɰɚɥɤɢɤɨɢɬɨɧɨɫɹɬɞɭɯɚɧɚɨɬɦɢɧɚɥɢɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚɧɟɞɟɣɬɟɞɚɡɚɛɪɚɜɹɬɟɱɟɧɹɤɴɞɟ ɧɚɧɹɤɨɣɬɚɜɚɧɢɥɢɜɞɪɭɝɨɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɤɨɟɬɨɫɥɭɠɢɡɚɫɴɛɢɪɚɧɟɧɚɧɟɩɨɬɪɟɛɧɢ ɜɟɳɢɬɪɹɛɜɚɞɚɫɴɡɞɚɞɟɬɟɫɜɨɟɤɴɬɱɟɡɚ ɛɴɞɟɳɜɢɧɬɢɞɠɝɚɪɞɟɪɨɛɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɟɫɚɦɨɞɚɢɡɱɚɤɚɬɟɫɟɞɟɦɝɨɞɢɧɢ

njǡǮǬǪǮǪÖǡÖǤÖǡǦǪ NjǣǦǥǪǣǫǣǫØǣØǦØǣǨǬǩǬǡǦȰǫǦȸǰØǞǯǭǣǨǰØ ǫǞØǠǦǫǰǦǢǤØǢǮǣdzǦǰǣØǀØǰǬǥǦØǯǪǦǯȳǩØ ǦǥǠǞǤǢǞǫǣǰǬØǫǞØǯǰǞǮǦǰǣØǢǮǣdzǦØǫǞØǟȸǩØ ǯǠȸǰ ØǬǯǠǣǫØȰǣØǣØǯȳǬǟǮǞǥǣǫǬØǯØǪǬǢǫǦǰǣØ ǰǣǫǢǣǫȯǦǦ ØǨǬǦǰǬØǠǯǣØǭǬǠǣȰǣØǯǞØǥǞØ ǠǮȳȲǞǫǣǰǬØǫǞØǭǬǡǩǣǢǞØǫǞǥǞǢ Ø ǭǮǣǢǯǰǞǠǩȸǠǞØǦØǣǢǦǫØǠǦǢØ ǮǣȯǦǨǩǦǮǞǫǣØǂǮǣdzǦǰǣØǦǪǞǰØ ǤǦǠǬǰØǯǞǪǬØǨǬǡǞǰǬØǫȸǨǬǧØ ǡǦØǫǬǯǦ ØǠØǭǮǬǰǦǠǣǫØ ǯǩDZȰǞǧØǯǞǪǬØǥǞǣǪǞǰØ ǪȸǯǰǬ ØǨǬǣǰǬØǰǞǨǞØǦǩǦØ ǦǫǞȰǣØǣØǥǞǰǮDZǭǞǫǬØ ǯØǢǮDZǡǦØǦǥǩǦȱǫǦØ ǫǣȲǞØLjǬǡǞǰǬØǫǦØ ǯǣØǭǮǦǦǯǨǞØǫǣȲǬØ ǫǬǠǬ ØǫǞǧ ǢǬǟǮǣØǣØ ǢǞØǯǣØǬǰȳǮǠǣǪØǭȳǮǠǬØ ǬǰØǯǰǞǮǬǰǬØƿǣǥǯǭǬǮǫǬØ ǠȳǠØǠǯǣǨǦØǯǩDZȰǞǧ ØǨǬǡǞǰǬØ ǬǰǨǮǦǣǪØǫǣȲǬØǫǬǠǬ ØǦØǫǦǣØȲǣØǯǣØ ȰDZǠǯǰǠǞǪǣØǨǞǰǬØǫǬǠǦ

27 Lilly


LIFECOACH

Тук съм за теб МАЛКО НЕЩА МОГАТ ДА НИ НАПРАВЯТ ЩАСТЛИВИ КАТО ИСТИНСКОТО И ИСКРЕНО ПРИЯТЕЛСТВО. НЕКА ПРИЯТЕЛИТЕ ВИ ДА БЪДАТ ПО#ВАЖНИ ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ДА СТЕ ВИНАГИ ПРАВИ

Н

яма човек, който да не е споделил радостта си с приятелите си и да не се е радвал за това, както и няма човек, който да е споделил тъгата с приятелите си, без да е тъгувал по-малко. Истинските приятели са тук, за да е хубаво онова, което ни се случва, но те са тук и в трудните моменти, които ни поднася животът. Влагането в отношенията, задълбочаването им и подсилването им е инвестирана енергия, която ни води към по-щастлив живот. Малко са нещата, които ще ни ощастливят повече от истинското и искреното приятелство. Казва се, че нашият живот е добър, когато сме в състояние да градим качествени, дълбоки връзки, изпълнени с въодушевление, любов и уважение. 75 години е продължило изследването, в което се е проследявал животът, 28 Lilly

изпълнен с щастие, и учените от един от най-престижните университети на света стигнали до убедителното заключение, че след любовта качеството на връзките, които изграждаме с другите хора, е втората по важност гаранция за щастие. Здравата връзка със семейството, приятелите и колегите е най-мощният индикатор за удоволствията в живота, твърди психиатърът Джордж Вайан, преподавател в Харвардския университет.

Животът е училище Животът е своеобразно училище. Ние привличаме ситуациите, обстоятелствата и връзките, които са ни необходими, за да напредваме и да израстваме. Приятелите и отношенията ни с тях безспорно представляват несравнимо удоволствие, но и изпитания за нас. Всички отношения

с околните ни носят специфични цветове и аромати, които, за да са трайни, трябва да се поддържат. Нерядко приятелите ни изневеряват, предават или разочароват, но това е и част от играта, наречена живот. Точно такива обстоятелства са в състояние да ни помагат да израстваме и да се развиваме, което е и нашата цел на тази планета. Често се чува мисленето, че и неприятелите ни са само маскирани приятели, тъй като ни учат, правят ни посилни и ни тласкат напред – естествено ако сме достатъчно умни да приемем всяка една ситуация като урок, от който можем да се поучим. Изборът е наш. Всеки проблем предлага две възможности: или да разширим съзнанието си – или да се ограничим, или да отворим сърцето си – или да го затворим. Ако обвиняваме другите и се защитаваме или използваме препятствията като трамплин да научим нещо, въпросът опира не само до зрелостта, но и до мъдростта. Ако затворим сърцето си, ще изпитаме болка – не заради това, че други са ни я причинили, а заради това, че тази болка е неизбежна, когато сме се съсредоточили прекомерно върху себе си. От друга


LIFECOACH

НЯМА ЧОВЕК, КОЙТО ДА НЕ Е СПОДЕЛИЛ РАДОСТТА СИ С ПРИЯТЕЛИТЕ СИ И ДА НЕ СЕ Е РАДВАЛ ЗА ТОВА страна, ако отворим сърцето си, ще изпитаме удоволствие и радост.

Приятелството между мъж и жена Въпреки че съществува поговорката: „Бог ни е дал семейство, но и приятели“, тези отношения могат да изискват много. Ситуацията се усложнява допълнително и от факта, когато приятелите са от противоположния пол. Ежедневният опит сочи, че неромантичните приятелства между мъж и жена са сравнително често явление. Мъжете и жените живеят, работят, излизат и голяма част от тях не се впускат в романтични връзки един с друг или поне не в сексуални отношения. Американският психолог Ейдриън Уард в колонката си в списание Scientific American твърди, че това привидно платонично битуване между кавалерите и дамите без всякакви сексуални намеци е само фасада. Той е на мнение, че в дълбочината на отношенията между мъжете и жените има сексуално напрежение, което очаква момента да изплува на повърхността. Между представителите на силния и на

30 Lilly

njǡǦǪǬǠǩǜÖǟǧǡǠǜǡǨǪǭǮÖǩǜÖǭǡǬǤǜǧǜÖeNjǬǤȶǮǡǧǤa ǏȳǠǮǣǪǣǫǫǞǰǞØǨDZǩǰDZǮǞØǦǥǬǟǦǩǯǰǠǞØǬǰØǦǯǰǬǮǦǦ ØǯǠȳǮǥǞǫǦØǯØǭǮǦȸǰǣǩǯǰǠǬǰǬØDžǫǞȰǦǰǣǩǫǬØǪȸǯǰǬØ ǯǣØǬǰǢǣǩȸØǫǞØǞǪǣǮǦǨǞǫǯǨǦȸØǯǣǮǦǞǩØfǍǮǦȸǰǣǩǦb ØǨǬǧǰǬØǯǣØǭǬǨǞǥǠǞØǠØƾǪǣǮǦǨǞØȯǣǩǦØǢǣǯǣǰØǯǣǥǬǫǞØ ǦØDZØǫǞǯØǯǣØǡǩǣǢǞØǪǫǬǡǬ ØǏǣǮǦǞǩȳǰØfǍǮǦȸǰǣǩǦbØǯØǭǣǯǣǫǰǞØfǗǣØǟȳǢǞØǰDZǨØǥǞØǰǣǟbØǣØǭǬǰǠȳǮǤǢǣǫǦǣØ ǥǞØǯȳǠǮǣǪǣǫǫǬǰǬØǭǮǦȸǰǣǩǯǰǠǬØǦØǥǞØǫǣǡǬǠǬǰǬØǥǫǞȰǣǫǦǣØǠØǫǞȱǦØǢǫǦØǁǣǮǬǦǰǣØǫǞØǯǣǮǦǞǩǞØǯǞØ ȱǣǯǰǦǪǞǰǞ ØǰǮǦǪǞØǪȳǤǣØǦØǰǮǦØǤǣǫǦ ØǨǬǦǰǬØDZǯǭȸǠǞǰØǢǞØǭǬǨǞǤǞǰØǭǬØǢǬǯǰǞØǥǞǟǣǩǣǤǦǰǣǩǣǫØǫǞȰǦǫ Ø ȰǣØǣØǠȳǥǪǬǤǫǬØǟǣǥDZǯǩǬǠǫǬ ØǰǮǞǧǫǬØǦØǠǥǞǦǪǫǬØǭǮǦȸǰǣǩǯǰǠǬØǦØǠØǓǓØǠǣǨØLjǮǦǰǦȯǦǰǣØǯǞØǯȳǡǩǞǯǫǦ Ø ȰǣØǭǮǣǥØǭȳǮǠǦǰǣØǫȸǨǬǩǨǬØǯǣǥǬǫǞØǰǬǥǦØǯǣǮǦǞǩØDZǯǰǞǫǬǠȸǠǞØǫǬǠǦØǨǮǦǰǣǮǦǦ ØǨǬǡǞǰǬØǯǰǞǠǞØǠȳǭǮǬǯØǥǞØ ǭǮǦȸǰǣǩǯǰǠǬØǦØǢǮDZǤǟǞØǦǥǠȳǫØǰǮǞǢǦȯǦǬǫǫǦȸØǯǣǪǣǣǫØǨǮȳǡØǦØǩȷǟǬǠǫǦǰǣØǬǰǫǬȱǣǫǦȸØnjǟǮǞǥǣȯȳǰØ ǭǬ ǨȳǯǫǬØǯǣØǭǮǦǩǞǡǞØǭǮǦØǪǫǬǡǬØǯǣǮǦǞǩǦØ^ØǫǞǠǩǦǥǞØǠØǯȳǮȯǣǠǦǫǞǰǞØǫǞØǭǬǰǮǣǟǫǬǯǰǦǰǣØǭǮǦØ ǪǩǞǢǦǰǣØȷǭǦǰǞØǥǞØǯȳǥǢǞǠǞǫǣØǫǞØǦǯǨǮǣǫǦØǦØǰǮǞǧǫǦØǭǮǦȸǰǣǩǯǨǦØǬǰǫǬȱǣǫǦȸ


МЪЛЧАЛИВИТЕ КРИТИКИ МЕЖДУ ПРИЯТЕЛИТЕ СА ПО#ЛОШИ ОТ КРИТИКУВАНЕТО С ДУМИ

слабия пол може да съществува сериозно приятелство, но често има и известна степен на привличане, което обикновено произлиза от мъжка страна, твърди авторката на едно изследване по темата – д-р Ейприл Блеск Речек. Именно тя казва, че привличането може да внесе малко забавление и възбуда в приятелството, но обикновено се превръща в пречка накрая.

говорите явно за собствените си скрити недостатъци, и си помислете дали това ще ви хареса. Преди всичко ценете приятелите си и им показвайте, че сте загрижени за тях и за дружбата помежду ви. Нека приятелите ви винаги бъдат по-важни от необходимостта вие да сте прави.

Как да градите приятелски отношения Едно дете в пристъп на гняв казало на майка си, че я мрази. А след това вероятно, боейки се от наказанието, побягнало към дома си, отишло на близкото възвишение и извикало надолу: „Мразя те, мразя те, мразя те!“ От долината се понесло ехото: „Мразя те, мразя те, мразя те!“ Малко смутено, хлапето се прибрало вкъщи и казало на майка си, че някакво момче от долината му крещяло и му казало, че го мрази. Майката разбрала за какво става въпрос, отвела го обратно на хълма и му казала да вика: „Обичам те, обичам те, обичам те!“ Момчето я послушало и този път разбрало как доброто момче от долината му казва: „Обичам те, обичам те, обичам те!“ Животът е ехо – това, което изпратите, това и ще получите. Или каквото повикало, такова се обадило. Каквото посеете, това и ще ожънете. Ако искате да имате истински и искрени приятели, тогава е необходимо преди всичко да бъдете точно такъв приятел на околните.

Качествената комуникация Научете се да слушате хората. Колкото повече се вслушвате в мислите и чувствата зад думите, толкова по-добре ще разбирате хората. Обръщайте внимание не само на словата, но и на изражението на лицето, на очите, на тона и интонацията. Прекарайте известно време в тишина с приятел, това ще задълбочи отношенията ви и ще повиши капацитета на разбирането помежду ви.

Показвайте любов и привързаност Обичта и привързаността във връзката са същото, което са светлината и водата за растенията. Не е достатъчно само да чувствате любов, трябва и да я изразявате ясно и да я показвате. Приятелството се укрепва, ако и едната, и другата страна се чувстват ценени. Човек не е само един от върволицата хора, покрай която преминава животът ви.

Намалете очакванията си и необходимостта от критики Нереалните очаквания са пагубни за едно приятелство. Проблемите възникват, когато не сме в състояние да виждаме по-далече от това, което е отвъд потребностите и желанията ни. Необходимо е да уважавате правото на другите хора да са онова, което са, да мислят и да чувстват както желаят. Ако сме в състояние да се вглеждаме в недостатъците на околните и да ги гледаме със съжаление,

Приятелите са нашето отражение сякаш са наши лични, критиката ни ще бъде правилна. Вътрешната критика е по-лоша от критикуването с думи, имайте това предвид. Конструктивната критика винаги се прави с обич и това се усеща.

Решавайте проблемите конструктивно Не би трябвало да бягате от решаването на проблемите, когато те се появят, но трябва да правите това по начин, който води до решения и разбиране. Гледайте да се примирявате, когато правите онова, което ви пречи. Негативните емоции са заразителни и блокират комуникацията. Ако сте разтревожени, дишайте и издишайте дълбоко няколко пъти и съзнателно отпуснете сърдечната област. Това в никакъв случай не означава, че трябва да изразявате емоциите си, но комуникацията ще бъде по-ясна, ако най-напред успокоите себе си. Не бива да използвате изречения от типа: „Ти винаги правиш това и това“ или „Ти никога не правиш това и това“. Избягвайки „винаги“ и „никога“, осигурявате предимство на разбирането, а не на нападките, което неминуемо води до повишаване на напрежението. От друга страна, проведете разговор и със себе си. „Защо съм привлякъл този проблем?“, „Какво мога да науча?“, „Дали трябва някак си да се променя?“ Ако не научите онова, което е необходимо за определена ситуация, животът ще ви повтори урока. Не съдете другите, съдете себе си. Ако искате да говорите открито за недостатъците на околните, задоволете това си желание, като

Приятелството се отнася към класическите ценности и е една от найзасяганите теми в писанията, които сме наследили от древните гърци. Това е често началото на стиховете в античните произведения. Платон и Аристотел са се занимавали с тази тема. Според Аристотел приятелството е великият източник на удоволствието и никой не би избрал да живее без приятели, както и че съвършеното приятелство е онова, което свързва добрите хора и сходните морални качества. Неговата позиция е, че нашите приятели са отражение на самите нас. Значението, което се придава на приятелството в съвременното общество, не може да се оцени, но самият факт, че преди години и у нас е преведена книгата на Барбара Кейн „История на приятелството“, говори за популярността и значението на тази тема.

31 Lilly


32 Lilly


33 Lilly


ЖЕНСКА МИСТЕРИЯ

Хапчето, което

СЪЩЕСТВУВАНЕТО МУ МОЖЕ ДА СЕ ОТЪЖДЕСТВИ С ПОЛУЧАВАНЕТО ОТ ЖЕНИТЕ НА ПРАВА ДА ГЛАСУВАТ. ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЕМАНЕТО НА КОНТРОЛ НАД ЖИВОТА И РЕШЕНИЯТА В ТАЗИ ОБЛАСТ ВОДЯТ ДО ТАМ, ЧЕ ВСЯКА ЕДНА ЖЕНА ДА НАМЕРИ ПЪТЯ С „ТОКЧЕТАТА СИ КЪМ ВЪРХА“

В

ероятно е най-добре да се започне историята за контрацепцията с една обикновена ситуация от поликлиниката, в която работя. Пред мен е момиче на около двайсет години, което има редовни сексуални контакти и което е дошло на профилактичен преглед. По време на снемането на анамнезата задължителният въпрос е кой вид контрацепция използва. Честият отговор е: „Не използвам контрацептиви.“ „Значи

36 Lilly

искате бебе?“ „Разбира се, че не искам.“ Напълно невероятен изглежда такъв разговор след толкова години информация в медиите относно използването на контрацептиви – не само като предпазване от нежелана бременност, но и от полово предавани болести. Между другото това е реалността, в която живеем. Много млади момичета са на мнението, че бременността се случва, когато те желаят. При нас битува мнението, че всички са „наясно“,

че хормоните са вредни, че не бива да се приемат, а никой не говори за вредата от аборта при младите дами.

Медицински абсурд Хапчето съществува на пазара вече половин век, навлезе дори в зрялата си възраст. Процентът на използването на редовна контрацепция в страните от Западна Европа е над 50. Хапчето търпи трансформация за 50 години, всяка


промени света ПРОЦЕНТЪТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РЕДОВНА КОНТРАЦЕПЦИЯ В СТРАНИТЕ ОТ ЗАПАДНА ЕВРОПА Е НАД 50


ЖЕНСКА МИСТЕРИЯ

ПРАВИЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА КОНТРАЦЕПЦИЯТА НЕ САМО ЧЕ НЕ Е ВРЕДНО, НО И Е ПОЛЕЗНО ЗА ЗДРАВЕТО НА ЖЕНАТА година се приближава все повече до естествените хормони и се влага много в усъвършенстването му, но при нас повечето дами ще откажат да го приемат, за да не станат „космати и с проблемна кожа“. Естествено че това няма нищо общо с реалността, но то е така дълбоко вкоренено, както и народното схващане, че е по-добре да се роди бебето в седмия, отколкото в осмия месец от бременността. Естествено това е медицински абсурд, който обаче битува успешно десетилетия наред. Това се отнася и до предразсъдъците, свързани с контрацепцията.

Всяка жена може да открие най-добрия вид контрацепция В XXI век е важно жената да се грижи за здравето си, да планира сама живота си, да поеме отговорността за решенията, които взема, а тази възможност й дава хапчето още през миналия век... Съществуването му може да се отъждестви с получаването на правото на жените да гласуват. Възможността за поемането на контрола над живота си и решенията в тази сфера

допринасят за това жените да намерят пътя си с „токчетата към върха“. Заради това ми става доста тежко, когато се срещам с предразсъдъците и незнанието по отношение на контрацепцията, и бих искала да подчертая няколко важни неща. Всяка една контрацепция е несравнимо по-добра от прекъсването на бременността, което застрашава здравето и оставя тежки последици. Всяка жена може да открие най-добрия вид контрацепция за себе си, след като обсъди вариантите с гинеколога си.

Контролът и грижата за собственото здраве дава възможност за активно участие във всички други сфери на живота и поемането на контрол. Правилното използване на контрацептивите не само че не е вредно, но и способства за по-доброто здраве на жените. Открийте своя гинеколог и му се доверете! Ходете на преглед при гинеколога веднъж годишно. Само здравата жена е доволна и успяла дама.

39 Lilly


СЕЗОНЪТ НА ПРАЗНИЦИТЕ

Важно е да

за празнуване ВСЕКИ И ВСИЧКО НА ТОЗИ СВЯТ ИМА ЮБИЛЕЙ. ВЪПРОСЪТ Е САМО ДО КАКВА СТЕПЕН ГО РАЗПОЗНАВАМЕ И КАКВО ЗНАЧЕНИЕ МУ ОТДАВАМЕ. НАЙ#ВАЖНОТО Е ДА СВЪРЖЕМ ПРАЗНЕНСТВОТО СЪС СОБСТВЕНИЯ СИ ОПИТ ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ СЕБЕ СИ, СЕМЕЙСТВОТО, ОБКРЪЖЕНИЕТО, ОБЩЕСТВОТО

Х

айде сега, признайте си, има ли някой, който да не харесва годишнините, юбилеите, честванията? Веселието, подаръците, прегръдките, хубавите пожелания, гордостта, надеждата за по-добър утрешен ден? Годишнините винаги бележат нещо. Има и такива, които са свързани с тъжни събития, но не е времето да говорим за тях. Сега е моментът да се радваме. Понякога сме щастливи заради своите годишнини, нерядко и заради честванията на близките и скъпите ни хора. О, знаем да празнуваме и много от поводите на околните, на тържествата, които са свързани с юбилеите, винаги се отличават със специфичното си качество. Например честваме първия рожден ден. След него ще минат още много години, преди някой от рождените дни да е юбилеен. На първия рожден ден празнуват всички освен „виновникът“. Но за сметка на това той получава подаръци, заобиколен е от внимание, понякога прекалено голямо, и дори и плаче. Не защото е наше детето, но... наистина няма по-красиво и по-умно от него. Само дето още не е тръгнало на училище. Когато близките се поувлекат малко, на рожденика се приписват и невероятни качества: разбира всичко, държи сам молива и рисува, само дето не е написал още първата буква, а след това се започва с „хайде, покажи какво си научил!“. Ех, ако

40 Lilly

можеше да каже „виновникът“ какво му е на сърцето, със сигурност щеше да отвърне, че не иска нищо от това, което му предлагате, само играчките и малко шоколад и да си бъде вкъщи. Така празнуваме ние в чест на рожденика, прекрасно направо! За него остават снимките, все по-често в електронен вариант вместо на хартия, клипчетата, понеже играчките, подарени от родителите, се чупят или се губят, а пък шоколадите се хапват тайно от мама и от татко. За да не се развалят току-що поникналите зъбчета на наследника. Детето изглежда смутено на записите, по личицето му се появява някаква усмивка, маха с ръчички и след много години знае какво му е говорено. В детския клуб е имало много хора, а още повече хлапета, всички са се забавлявали страхотно, аниматорите са се справили безупречно и е било невероятно тържество. „Заради тебе, скъпо дете!“

Пълнолетието Празнуване кръщенето – повече или по-малко помпозно. Понякога това е по каноните на самото тайнство, а понякога то изглежда като малка сватба, ако се съди по броя на поканените. И така се е загубила интимността на самото събитие. А после идва времето на осемнайсетия рожден ден. За него се готвим още от първия. Разликата е в това, че сега поне знаем какво се случва и в голяма степен сами решаваме как да честваме празника.


има повод

НА ПЪРВИЯ РОЖДЕН ДЕН ПРАЗНУВАТ ВСИЧКИ ОСВЕН „ВИНОВНИКЪТ“

41 Lilly


СЕЗОНЪТ НА ПРАЗНИЦИТЕ

ЗА ГОДИШНИНАТА ОТ БРАКОСЪЧЕТАНИЕТО СЕ ЧЕСТВАТ ЮБИЛЕИ, КАТО СРЕБЪРНА, ЗЛАТНА, ДИАМАНТЕНА СВАТБА. МНОГО СА ПОВОДИТЕ ЗА ПРАЗНУВАНЕ И всеки млад човек смята, че в живота му ще настъпят значителни промени, когато достигне заветната възраст. Каква заблуда само! След празненството, за което обикновено след това се говори дълго, след документирането на партито със снимки и клипове, които са качени на стената във фейсбук, всеки си остава в собствената къща, със същото семейство и със същата компания, но се чувства някак си поважен. А това не е малко. Сега можем да пътуваме без разрешението на родителите, да гласуваме, да сключим брак (o, ужас, не споменавайте за това на родителите!), да напуснем училище, да се запишем да учим и какво ли още не. Това, което се свежда до полагането на шофьорски изпит, което е било един от подаръците за пълнолетието, не омаловажава значението на мечтите. Важното е да е разрешено. А сега компанията! Приятелите се радват най-вече за този рожден ден или поне на второ място след празнуващия.

Желанията на родителите Колко много са само хубавите пожелания, осъществените и нереализираните мечти, изговорените приказки, несподелените любовни мъки, които се случват по време на тържеството. А след това... Има още някой, който се чувства много важен по време на тези празнични дни. Това са родителите. Същите тези, които така са се радвали на първия рожден ден и които са чакали с толкова много обич и надежда детето им да стане пълнолетно. Като че ли на тази дата те са изпълнили родителския си дълг и са показали на детето верния път. Само му остава още да завърши средното си образование, вероятно университета, да си намери работа, да създаде семейство, да ги зарадва с внучета... Е, списъкът на желанията на родителите е дълъг. И хубав! След осемнайсетия рожден ден идват други. Основно хората държат да се чества празникът им, някои празнуват по-малко тържествено, други правят лични партита. Тук се канят и роднините, които по правило не забравят рождените дни, следва компанията, която очаква шумна веселба с рожденика, колегите от службата, които събират някаква сума в плик за „виновника“ или му купуват нещо. Това нещо е по принцип такова, което според другите ще се хареса на рожденика, но на него обикновено не му допада. Следват половинките, които ще отдадат на този ден особено значение, ако са 42 Lilly

умни. Не дай боже да забравят. Отнякъде се появяват и упоритите „чакащи“, които изчакват момента си в живота на празнуващия. Пращат есемес, оставят съобщения във фейсбук с надеждата, че ще доживеят своите пет минути слава. Разбира се, те са в графата хора, които

никога не забравят рождения ден на обичания човек.

Юбилеи Трийсетият рожден ден се чества с помалко суетене, това е стабилна възраст. Всички някак си се страхуват от факта, че


ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА ОСЕМНАЙСЕТИЯ РОЖДЕН ДЕН СЕ ГОВОРИ ОЩЕ ОТ ПЪРВИЯ дойде редът и на златната средна възраст, каквото и да значи това. Някои честват и абсолвентския си бал, дори и годишнините от него. Прекрасно, добре е, когато има поводи за чествания и събирания.

Първата заплата

навлизат в четвъртото десетилетие. След това се изнизват останалите юбилейни рождени дни. Човек остава с убеждението, че четирийсетият рожден ден не се чества особено шумно, но петдесетият... половин век! Е, тук вече се прави веселба. Това е юбилей. Следват по-тихите празненства, които се правят повече за децата, а след това за внуците. А тези, които крият възрастта си, по-добре да не правят това. Ръцете и бръчките по врата ги издават, да не говорим за ЕГН-то. Всеки служител на гише, който погледне личната ви карта, не само знае на колко години сте, но и кой е зодиакалният ви знак. Тъжно, но истина. А след това честваме тръгването на училище. Там отива не само първолакът, но и цяла армия – мама, татко, бабите, дядовците, лелята, вуйната, стринката, чичото, вуйчото, съседите. Това е голямо събитие за малкото дете. Докато се обърнем, и станало време за края на учебната година. Нима детето ни ще остане без тържество? След това се чества записването в средното училище, после – завършването. Когато в „старите“ училища на чиновете седнат съучениците, които честват трийсетата годишнина от завършването, да не говорим и за понататък, учениците вероятно се питат как ли се живее изобщо. Сами знаете, от гледна точка на младите всеки, който е надхвърлил трийсетте, се е наживял. Добре, тогава ще

След това отбелязваме и факта, че сме намерили работа, когато дойде времето за първата заплата. А после започваме да мърморим защо не работим на друго място. От гледна точка на службата някак си найдобрата позиция е тази, която не заемаме. Преди е съществувал обичай за преданост към фирмата да се прави подарък, най-често часовник. Това се е случвало след 10, 20, 30 години труд. Младите не могат да си представят какво е да се работи на едно и също място толкова години. Не знаят, че някога е било почти по-лесно да се разведеш, отколкото да напуснеш местоработата си. Времената се менят. Днес почти никой не отбелязва тези значими дати. Разбира се, получаваме заплатите си и заради тях расте броят на дните годишен отпуск. Чества се, когато някой напуска фирмата – било защото останалите тъгуват, или заради това, че някои тихо се радват. Коледа и Великден също са семейни празници. Задушевни, весели, често с вече познатите споделени мигове на трапезата. Знае се, че все някой ще каже по нещо, както е известно, и какво и в каква последователност ще се хапва. Празнуваме и Нова година. Да, и нея. От вечерта със семейството, обядът на първи януари, чак до тържествата по време на скъпите пътувания до екзотични дестинации. Мечтите ни се развихрят, когато стане въпрос за тях. Нова година и Коледа радват най-вече децата, поне докато не осъзнаят, че не съществува Дядо Коледа, а че подаръкът зависи от това, колко са дълбоки джобовете на родителите. Интересни са и младите хора. Още от февруари те започват да се питат: „Къде ще прекараме следващата Нова година?“

Лични годишнини Честваме и интимните си годишнини: когато сме се видели, когато е започнала връзката ни, когато сме... когато сме започнали да живеем заедно. Тези първи годишнини, които са така лични, честваме сами, двамата. Годишнините от брака отбелязваме с децата, с

кумовете и с определен кръг от хора. Всичко зависи от обичаите, които битуват в нашия малък свят. С годишнината от бракосъчетанието се свързват юбилеите – сребърна, златна, диамантена сватба. Наистина това са поводи за празнуване. И фирмите честват годишнини от основаването си, повишаването на печалбите и т.н. Правят се и „event-и“, събират се сътрудници, приятели на фирмата. Всичко е тържествено. Дамите са издокарани с тоалети като за фестивал в Кан, мъжете са по-лежерни, но всичко накуп изглежда като една много богата модна къща, която представя на ревю новата си колекция. Само дето няма модели. Не съществува реално съотношение между печалбата и обхвата на честването. Заради това са и PR агенциите, които са в състояние да направят подобно събитие невероятно. Честват празници общините, градовете, държавите, коронованите. Всичко и всеки, който съществува, има юбилей. Въпросът е до каква степен съзнаваме това и какво значение му придаваме. Най-важното е да обвържем празненството със собствения си опит, със себе си, със семейството, с обкръжението, с обществото. Всичко, което е живо или е преживяло нещо, всичко, което е дочакало следващото утро, заслужава празненство. Предполагам, ще се съгласите с това. Затова ви предлагам да се постараете да създадете веселба в чест на всичко, което е красиво. Ей така, за душата. Укрепва я. 43 Lilly


НОВОГОДИШНИТЕ АКСЕСОАРИ НА НОВОТО ВРЕМЕ

Бижутата показателите на стила

ДИАМАНТИТЕ СА ЗАВЛАДЕЛИ СВЕТА НА БЛЯСЪКА, НО УЛИЦИТЕ ОТДАВНА СА НАВОДНЕНИ ОТ БИЖУТЕРИЯТА, КОЯТО ВЕЧЕ НЕ Е ТАКА ЕВТИНА. НЯКОГА РОЛЯТА НА БИЖУТЕРИЯТА Е БИЛА ДА ПОДРАЖАВА НА „ИСТИНСКИТЕ“ НАКИТИ, А СЕГА ИЗГЛЕЖДА НЕЩАТА СА ТРЪГНАЛИ В РАЗЛИЧНА ПОСОКА

„Д

иамантите са най-добрите приятели на жената“, пее Мерилин Монро през миналия век. В това столетие може би тя би разширила листата с имената на най-добрите приятели. Въпреки че един от рекламните слогани, които своевременно популяризират скъпоценните накити във висшето общество, гласи, че „диамантите са завинаги“, в нашето време те не залагат на картата на вечността, а на картата на всеки един момент, и то по възможност на този, който е по-различен от останалите мигове. Бижутерията, която някога се приемаше като синоним за евтиното, за копие, за лъжливо, днес извоюва независимия си статус на показателите номер едно на стила на някого. Светът на славата все още е завладян от диамантите, но по улиците, плажовете, дискотеките и на всички останали места отдавна битува бижутерията, която не е чак толкова евтина.

„Бездната“ между „истинските“ и „фалшивите“ бижута Някога ролята на бижутерията беше да подражава на „истинските“ накити, а сега нещата са в съвсем различна посока. Бижутерията знае цената си във всяко едно отношение. Днес отделни дизайнерски къщи, като например Диор, оцветяват скъпоценните камъни така, че да заприличат на бижутерия. Реномирани производители като Луи Вюитон, имайки предвид разпространеността на бижутерията, комбинират полускъпоценни камъни с пластмаса и плюшени панделки. Шанел лансира имитация на собствените си перлени огърлици, а Марни се фокусира върху дървото и пластмасата като материали. Дори Тифани, утвърждавайки в асортимента си накити от сребро, широко отваря врати за купувачите със средно дебели портфейли. Някои от марките, които произвеждат

часовници, се пробват и с накити. С появата на брандове, като Pandora, Dolce vita, Swatch, Pilgrim, Swarovski и други, се намалява „бездната“ между „истинските“ и „фалшивите“ бижута. Точно затова са се постарали утвърдени имена да рекламират продуктите им. Накитите на Pilgrim рекламира Лив Тайлър, а Парис Хилтън носи украшения с подписа на Tarine Tarantino. Бижутерията във всеки един аспект дава по-голяма свобода от скъпоценните

РЕНОМИРАНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАТО ЛУИ ВЮИТОН, ИМАЙКИ ПРЕДВИД РАЗПРОСТРАНЕНОСТТА НА БИЖУТЕРИЯТА, КОМБИНИРАТ ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ С ПЛАСТМАСА И ПЛЮШЕНИ ПАНДЕЛКИ

накити. Тя е по-достъпна и за плитките джобове, предлага безброй комбинации с дрехите от гардероба, както и с елементите на накитите, безбройно разнообразие от материали и цветове, неизчерпаеми запаси от форми, както и възможност да пробвате да направите уникално бижу. Освен естествените материали, като кост от корубата на костенурка, кости на различни животни, корали, камъни и кристали, днешното време предлага и пластмаса, метална тел, канап, корк, текстил, стъкло... Не съществуват граници, когато става въпрос за материалите за изработване на бижута – от хирургичната стомана до неопрена и преждите. Използването на дърво, глина, кости, кожа и други материали, прилагани от древните цивилизации – техники, които са се запазили и до днес, показва, че бижутерията не познава граници във времето. Части от огърлици и гривни, които са открити при археологически находки, разкриват дизайн, който напълно съвпада със съвременните модни тенденции. Внимавайте да не загубите някъде перлите, брошките и обеците на 45 Lilly


НОВОГОДИШНИТЕ АКСЕСОАРИ НА НОВОТО ВРЕМЕ

ИЗРАБОТВА СЕ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ, КАТО КОСТ ОТ КОРУБАТА НА КОСТЕНУРКА, КОСТИ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЧАК ДО ХИРУРГИЧНАТА СТОМАНА И КОНЦИ ИЛИ ПРЕЖДИ прабаба си. Може и да не ви харесват днес, но още утре ще бъдат неизменна част от аутфита ви. Диамантите са вечни, но и бижутерията не дава признаци, че ще бъде отнесена от вихъра.

Kралицата на накитите Oсвен че може да се носи по всяко време на деня, бижутерията се вписва перфектно във всеки сезон. Тя подхожда на рокли и пуловери, отива си дори с бански костюми. Интересно е, че тези „евтини“ накити не признават нито пространствени, нито културологични граници, затова из улиците на Лондон, Ню Йорк, Париж нерядко се виждат хора с аборигенски мъниста. Огърлицата е кралицата на накитите, независимо от това, дали става въпрос за по-леки или по-тежки украшения. Заема впечатляващо място, плътно по врата или като дълъг наниз, завързан на възел, като елегантна, тънка верижка с дискретна висулка или като обикновена кадифена панделка със скъпоценен детайл. Освен че играе важна роля за външния вид на дамата, която я носи, тя може да има и тайно предназначение – да служи като амулет. Стойността й може да бъде изразена в някои от валутите, в карати или в грамове, а често е с неизмерима сантиментална стойност, като прословутата изгубена огърлица на Кари Брадшоу с името й. На верижката около врата може да се поставят какви ли не украшения. Найчесто се носи кръстче, сърце, буква, кръгче, четирилистна детелина, котва, но нерядко може да се види и обувка или някакво животно. Много популярните някога ланци с дрънкулки под формата на рог или знак за мир не са така разпространени в днешно време. От друга страна, медальонът сякаш е винаги на мода. Може би затова има

46 Lilly

външна страна, която е декорирана, украсена и видима за всички, но и тайнствена вътрешност, в която се крие миниатюрна снимка на любим човек или празно пространство, което ще бъде запълнено. От отделните накити най-силна е вариацията на размерите на обеците – от едва видими точици до тежки висулки, които достигат до раменете. Златните обеци често са първото украшение за новородените момиченца. А от тези скъпоценности в повечето случаи се пази само едната обеца от чифта, другата е загубена на площадката, в парка или в училище. Без оглед на съдбата на първите обеци, момичетата рядко се отказват от очарованието на тези накити. Халките с различни размери и от различни материали, с допълнителни украшения и отстъпления от основната кръгла форма са задължителни в кутията за украшения на всяка жена. Този тип обеци, иначе класически, изиграва много важна роля при много лични революции, а тези, които са по-широки, обикновено се поставят напук по устните на младежите бунтари. Халките са неизменен накит за много рокери и други бунтовници, ей така, без причина. Срещат се не в чифт, по една на ухото, като дискретен, но ясен знак за престъпването на границите, най-напред на мъжко-женските, а след това – на всички. Висящите обеци, които са символ на елегантността, отиват на всяко лице, подчертават движенията на тялото, предвестяват вътрешна буря. Те са найграциозните представители на бижутата, достатъчно силни да изведат на червения килим и най-семплия тоалет. Понякога за тази цел е достатъчен и някакъв детайл, който виси на тънък конец, особено ако е от нефрит или друг скъпоценен камък. Противниците на пробиването на ушите


NjǪǠǠǬȱǢǦǜÖǤÖǟǬǤǢǜÖǣǜÖǩǜǦǤǮǤǮǡ ƾǨǬØǯǰǞǠǞØǠȳǭǮǬǯØǥǞØǯȳǮȯǣǰǬØǫǞØǬǨǣǞǫǞØǦǩǦØǫǣȲǬØǭǬǢǬǟǫǬ ØǫǣØǯǞØǠǦØǫǣǬǟdzǬǢǦǪǦØ ǪǫǬǡǬØǦǫǯǰǮDZǨȯǦǦØǍǞǥǣǰǣØǡǦØǨǞǰǬØǬȰǦǰǣØǯǦ ØǥǞǯǰǮǞdzǬǠǞǫǦ ØǠØǯǣǧDz ØǢǞǩǣȰǣØǬǰØǐǦǰǞǫǦǨØ ǏȳdzǮǞǫȸǠǞǧǰǣØǭǣǮǩǦǰǣØǠØǭǞǪDZȰǫǞØǦǩǦØǨǬǭǮǦǫǣǫǞØǰǬǮǟǦȰǨǞ ØǥǞØǢǞØǫǣØǥǞǭǬȰǫǞǰØǢǞØǯǣØ ǭǬǠǮǣǤǢǞǰØ^ØǨǞǰǬØǥȳǟǦǰǣØƾØǞǨǬØǠǯǣØǭǞǨØǥǞǭǬȰǫǞǰØǢǞØǭǬǤȳǩǰȸǠǞǰ ØǭǬȰǦǯǰǣǰǣØǡǦØǫǞǧ ǫǞǭǮǣǢØ ǯȳǯØǯǩǞǟØǮǞǥǰǠǬǮØǫǞØǠǦǫǣǫØǬȯǣǰ ØǞØǯǩǣǢØǰǬǠǞØǯØǠǬǢǞØNjǞǨǦǰǦǰǣØǬǰØǯǩǬǫǬǠǞØǨǬǯǰØǦØǢǮDZǡǦØ ǠǦǢǬǠǣØǨǬǯǰØǯǞØǯǨǩǬǫǫǦØǨȳǪØǬǟǮǞǥDZǠǞǫǣǰǬØǫǞØǤȳǩǰǦØǭǣǰǫǞ ØǨǬǣǰǬØǪǬǤǣØǢǞØǯǣØǭǮǣǢǬǰǠǮǞǰǦ Ø ǞǨǬØǡǦØǭǬȰǦǯǰǦǰǣØǯØǬǟǦǨǫǬǠǣǫǞØǭǞǯǰǞØǥǞØǥȳǟǦØljǦǪǬǫȳǰØǦØǯǬǢǞǰǞØǟǦǨǞǮǟǬǫǞǰØǯǞØ ǫǣǥǞǪǣǫǦǪǦ ØǨǬǡǞǰǬØǯǰǞǠǞØǠȳǭǮǬǯØǥǞØǭǬȰǦǯǰǠǞǫǣǰǬØǫǞØǯǮǣǟǮǬØƾǨǬØǯǮǣǟȳǮǫǦǰǣØǠǦØǟǦǤDZǰǞØ ǯǞØǨǬǪǟǦǫǦǮǞǫǦØǯØǨǞǪȳǫǦ ØǣØǭǮǣǭǬǮȳȰǦǰǣǩǫǬØǢǞØǡǦØǭǬȰǦǯǰǠǞǰǣØǯØǭǣǭǣǩØǬǰØǢȳǮǠǞØNjǞǨǦǰǦǰǣØ ǬǰØǥǩǞǰǬØǦØǭǩǞǰǦǫǞØǦǥǦǯǨǠǞǰØǭǬǰǞǭȸǫǣØǠȳǠØǠǬǢǞØǯØǮǞǥǰǠǬǮØǬǰØǞǪǬǫȸǨØNJǣǢǰǞØǩǣǯǫǬØǦØǟȳǮǥǬØ ǭǮǬǪǣǫȸØȯǠǣǰǞØǯǦ ØǫǬØǫǣØǣØǰǮDZǢǫǞØǥǞØǭǬȰǦǯǰǠǞǫǣØ^ØǭǮǞdzØǥǞØǭǮǞǫǣ ØǬȯǣǰ ØǯǬǩ ØǩǦǪǬǫØ^ØǠǯǦȰǨǦØ ǰǣØǪǬǡǞǰØǢǞØǯǭǬǪǬǡǫǞǰØǥǞØǠȳǥǠǮȳȲǞǫǣǰǬØǫǞØǟǩȸǯȳǨǞØǫǞØǪǣǢǫǦǰǣØDZǨǮǞȱǣǫǦȸØDžǣdzǰǦǫȳǰØǣØǬǰØ ǭǬǩǥǞØǭǮǦØǫǞǨǦǰǦǰǣØǬǰØǨǬǮǞǩǦ ØǨǣdzǩǦǟǞǮØǦØǫǣDzǮǦǰØDžǞØǢǮǣǟǫǦØǭǬǭǮǞǠǨǦØǫǞØǟǦǤDZǰǞØǫǣØǭǮǣȰǦØ ǢǞØǦǪǞǰǣØǭǬǢǮȳǨǞØǩǣǭǦǩǬØǦØǩǞǨ

имат по-ограничен избор, но това не означава, че имат проблеми със запълването на кутиите с накити. Освен класическата система за закопчаване, на помощ се притичат клипсовете, а вече има и обеци, които са с магнити. Пръстенът е най-романтичният и наймагическият накит. Неизбежната му кръгла форма символизира вечността, откъдето води началото си схващането за прекрасното могъщество на това украшение. Пръстенът като знак на завета, като залог за любов, като обещание за преданост, като носител на традицията, като специален подарък или просто като детайл, без който не можете да си представите ръката си. В приказките като във „Властелинът на пръстените“ той има специална сила, а в ежедневието често е символ на могъществото, но от по-друго естество. Значението на пръстена варира от култура до култура, в зависимост от това, на кой пръст се носи и на коя ръка. Камъкът или няколкото камъка по него, циркониите и кристалите са чести допълнения към основната форма.

Накит, който всяка жена си купува И когато става въпрос за пръстени, бижутерията предлага освен достъпност

и още предимства. Евтините материали позволяват голямо разнообразие във формата и още по-голямо – на цветовете. Mood ring с камъни, които променят цвета си, е интересен аксесоар, заради който не трябва да ограбвате банка, за да си го позволите. Освен на някои от пръстите на ръцете пръстенът може да се постави и върху пръстите на краката, като дрънкулка на верижка около врата, а най-вече привлича вниманието, когато се постави в хубава кутийка върху дланта на мъж, който се готви да зададе съдбовния въпрос. Интересно е схващането, че пръстенът с диамант е един чудесен подарък, заедно с най-романтичното предложение на света, като резултат от рекламна кампания на една от най-големите и най-стари корпорации за обработка на скъпоценни камъни – De Beers. Сред най-известните годежни пръстени е този, който получава Лейди Ди и който неотдавна се озова върху ръката на Кейт Мидълтън. За съвсем друга история се хваща Коко Шанел, която представя пред света пръстен за коктейл – накит, който всяка жена си купува и който говори повече за нея самата от годежния подарък. 47 Lilly


НОВОГОДИШНИТЕ АКСЕСОАРИ НА НОВОТО ВРЕМЕ

БИЖУТЕРИЯТА ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН СМИСЪЛ ОСИГУРЯВА ПОВЕЧЕ СВОБОДА ОТ СКЪПОЦЕННИТЕ НАКИТИ: ПО#ДОСТЪПНА Е ДОРИ И ЗА ПЛИТКИТЕ ДЖОБОВЕ, ПРЕДЛАГА БЕЗБРОЙ КОМБИНАЦИИ С ДРЕХИТЕ ОТ ГАРДЕРОБА Гривната е често първият и единственият накит, който момичетата си правят сами от разноцветни конци и възелчета – бижута, които си разменят като знак на приятелство. Освен това значение гривната играе ролята на пазител като червените конци около ръчичката на бебето или като червено-бялата броеница. Това украшение има безкрайно много варианти – от навързаните един за друг елементи от различни материали до масивните кръгове, направени от една част. Първите гривни вероятно са правени с намерението да дрънчат повече, било като идентични метални пръстени около ставите на ръцете или краката или като дълги, многократно намотани около ръката нанизи от сухи семена. И при изработката на тези накити се налага използването на древните материали като кожа, дърво и кост. Pandora, един от последните брандове сред производителите на бижутерия, предлага нещо ново и привлекателно в света на накитите – гривни с елементи от стъкло мурано, благородни метали или полускъпоценни камъни, които се изработват чрез добавяне на сегментите един по един при определени обстоятелства. Подобна гривна се превръща в ризница от спомени, изключително стойностен и скъп накит. Брошката в най-голяма степен служи като украшение, въпреки че може да притвори деколтето или да изиграе ролята на копче върху отворена блуза. Почти нищо не ограничава формата й. Интересното е, че често заема мястото на орден или значка при мъжката версия на накита. Това е може би единственото украшение, което е 48 Lilly

останало вярно на дамите. Една от найпопулярните й форми е от света на насекомите, където телцето на буболечката нерядко е от кехлибар. Към класическите форми на украшението спада и камеята, овална, с профил на глава, който е инкрустиран в полускъпоценен камък или просто камък, оцветен в интересни цветове и обточен със сплетена тел. Брошките могат да се носят на реверите на палтата и блейзерите, но стоят найелегантно, когато са поставени на дрехи с висока яка, като дискретен, блещукащ детайл.

Накитите са допълнение към външния ни вид Днес е трудно да се даде отговор на въпроса, какво се отнася към бижутерията. Елементите с форма на различни перли, цирконии, камъни могат да се вплетат в различни дрехи – от дънките до сватбените рокли. Намират се и по обувките, чантите, в косата, като част от прическата. Дори и да не сме поучени от световните представители на стила, можем и сами да се досетим, че накитите са допълнение към външния ни вид. Малката черна делова рокля може да се трансформира в прекрасен вариант на облекло за официален случай само с един ефектен детайл. Докато правилата за носене на диаманти са строги и не дават много възможности да се попадне в капана на безвкусицата, бижутерията осигурява безгранична свобода на комбинациите, но и опасност от прекаляване. Затова точно „евтиният“, обикновен накит е безспорен показател на стила.


ДЕРМАТОЛОГ

50 Lilly


Kaк да изберете

anti age продукт ВАЖНО Е ДА ИМАТЕ РЕАЛНИ ОЧАКВАНИЯ, ТЪЙ КАТО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОВЕЧЕТО ANTI AGE ПРОДУКТИ ПОД ФОРМАТА НА КРЕМОВЕ, ГЕЛОВЕ, СЕРУМИ ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖАВА ПОНЕ ТРИ СЕДМИЦИ ДО ДВА МЕСЕЦА, ЗА ДА СЕ ЗАБЕЛЕЖИ ИСТИНСКИЯТ ЕФЕКТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ

И

зборът и купуването на правилния anti age продукт създава неудобства на почти всички жени, като и на мъжете. Търсенето на този вид препарати започва от късната 20-годишна възраст, а на 30 и в началото на 40-те дамите вече панически избират продукти, които ще отстранят и ще заличат първите признаци на остаряването на кожата им. Агресивните маркетингови реклами на козметичните фирми създават още по-голям хаос, като ангажират известни личности, които в късните си 40 години ни се надсмиват от рекламите, сякаш са на 20, и ни обещават, че и ние ще изглеждаме така само две седмици след използването на anti age кремовете. Остаряването е естествен физиологичен процес. Той съпровожда редица промени в организма, които се отразяват и върху кожата – в зависимост от нейния тип и общото й състояние. Младата кожа съдържа достатъчно количество еластин (придава еластичност на кожата), колаген (придава тонус) и хиалуронова

киселина, която й придава младежки вид. С остаряването влакната на еластина дегенерират, намалява се синтезът на колаген и хиалуронова киселина и така настъпват първите признаци на остаряването под формата на бръчки, спад при тонуса на дермата, стига се до появата на торбички под очите и хиперпигментация (тъмните петна по ръцете и лицето се наричат старчески петна от 40-годишна възраст нататък). Много клинични изследвания доказват, че най-голяма част от тези промени, около 90 процента, се появяват като последица от излагането на кожата на слънчевите лъчи и неправилните и недостатъчни грижи,

които се полагат за нея. Затова изборът на anti age продукти е една от важните стъпки, които се предприемат, що се отняся до защитата на дермата от остаряване, наред с воденето на здравословен начин на живот, приемането на достатъчно количество вода, упражняването на физическа активност и всякакви други навици, които са с положително влияние върху цялостното здравословно състояние на организма. Първата крачка при избора на anti age препарат е да проучите внимателно какво купувате, както и да се консултирате със специалист, на когото имате доверие, за това, какво ви е необходимо. Това може да е дерматологът ви, фармацевт или козметик. 51 Lilly


ДЕРМАТОЛОГ

НЕОБХОДИМО Е ПРЕДИ ВСИЧКО ДА ПАЗИТЕ КОЖАТА ОТ СЛЪНЦЕТО, КОЕТО Е ОСНОВНИЯТ ВИНОВНИК ЗА НЕЙНОТО ОСТАРЯВАНЕ. ЗАТОВА ПРЕПАРАТИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТЕ, ТРЯБВА ДА СА СЪС ЗАЩИТЕН ФАКТОР НАЙ#МАЛКО 15 Имайте предвид, че фармацевтичните компании, които произвеждат продукти, всяка година бълват по някоя нова anti age субстанция, която назовават с някакво прекрасно научно име, което ще привлече вниманието ви. Между другото, най-много дерматологични изследвания сочат, че anti age говори за действието на различни съставки, които стимулират синтеза на колаген и еластин, повишаването на влажността на кожата, както и проникването на протеините и други високоактивни енергийни елементи, на които се разлагат тези anti age съставки. Те ще стимулират биохимичните процеси в кожата, отново с цел повишаване на синтеза на еластина, колагена, хиалуроновата киселина и останалите биомолекули, които я поддържат и й придават тонус и прекрасен вид. Не съществуват готови субстанции, научно доказани, които ще проникнат в кожата и ще я програмират за образуването на нови, млади клетки, както обещават повечето козметични продукти, които предлагат кремове с хормон на растежа, стволови клетки и т.н. Същестуват различни видове anti age продукти: кремове, серуми, антиридове за чело, лице или около очите, маски и т.н. Ако сте на 20 и търсите този тип крем, той ще ви е достатъчно средство за миене или почистване на лицето, като дневен антиоксидантен крем и нощен подхранващ крем. Тези мазила могат да съдържат различни антиоксиданти, витамините C, E, F... растителни екстракти (зелен чай, арника, гинко билоба, бор, невен, лайка…), както и растителни масла и восък, които подхранват и се грижат за кожата (масло от ший, маслини, бадеми, авокадо…). За тези, които се придържат към естествените препарати, съществуват хиалурони на растителна основа, които се получават от едно индийско растение, което ще поддържа влажността на кожата ви и което е еквивалент на хиалуроните, които отдавна се предлагат на пазара. За по-зрялата кожа anti age грижата предлага повече препарати в зависимост от типа кожа. 52 Lilly

Необходимо е преди всичко да защитите кожата от слънцето, което е основната причина за остаряването на дермата. Препаратите трябва да са със защитен фактор най-малко 15. Наред с това дневните кремове трябва да съдържат антиоксидантни съставки (коензим Q10, витамини C, E, F, екстракт от алое, зелен чай…), които се борят със свободните радикали и които забавят стареенето на кожата, след това – хиалуронова киселина, която осигурява хидратацията, както и различните видове пептиди, които ще стимулират биохимичните процеси през деня и така ще предпазват кожата. Нощните кремове, в зависимост от типа кожа, могат да съдържат витамин A (ретинол), хиалуронова киселина с различно качество, които ще действат като филъри и ще запълват бръчките, като проникват в по-дълбоките слоеве на кожата, и ще свързват водата, фитостеролите, които ще спомогнат за наваксването на есенциалните мастни киселини и липиди и ще повишат еластичността и красотата на зрялата и суха кожа. Съществуват и други субстанции, които се предлагат на пазара и които намаляват признаците на остаряване на кожата по различни начини. Освен това се препоръчва употребата на околоочни антиридове за фините бръчки, използването на серуми с по-големи концентрации на активни anti age субстанции като енергийни бомби, които са необходими на по-зрялата кожа, както и нужно средство за почистване или измиване на лицето два пъти дневно. С напредването на възрастта за жените са по-подходящи по-мазните нощни кремове и затова е добре да заложите на естествените хранителни препарати, тъй като естествените масла и восъците (маслина, бадем, авокадо,

семки от грозде, масло от ший, какаово масло…) не запушват порите и не оставят мазни следи по кожата; дермата ги попива и са със силно подхранващо действие. Не всеки мазен крем е наистина подхранващ, тъй като минералните масла (парафин) и синтетичните восъци образуват мазен филм по кожата, но запушват порите, кожата не диша, токсините се задържат, а при това в кожата не може да проникне нищо и не притежават никакво полезно действие (много често чуваме, че за възрастните дами са подходящи препаратите за бебета, които се използват като мастни филми за защита на децата от ухапвания). За хората, които харесват по-тъмния тен през цялата година, солариумът е нещото, което следва да се избягва, ако вече са ни познати вредните ефекти от влиянието му върху остаряването на кожата. На пазара се предлагат много тониращи кремове и кремове за потъмняване на кожата... Необходимо е да се спомене, че anti age продуктите се предлагат на високи цени, ако говорим за известни марки. В аптеките и дрогериите има много природни, както и други колекции за грижа за кожата, които също така съдържат всички тези активни anti age субстанции, за които можете да пръснете цяло състояние, но трябва да прочетете внимателно какво пише


на опаковката. При това имайте предвид, че концентрациите на активните вещества са подредени в низходящ ред. Знайте, че тези anti age субстанции следва да са изброени в началото на съставките, за да могат концентрациите им да удовлетворят вашите нужди. И накрая, трябва да акцентираме върху това, че реалните очаквания са нещо, което е много важно при приложението на anti age препаратите. Често подведени от

рекламите относно временната полза от определен препарат, който само за седем дни ще възвърне изгубения блясък на кожата и младежкия й вид, се отказваме от добрия препарат, чието действие настъпва в рамките на реалното време. Основно прилагането на повечето anti age продукти под формата на кремове, гелове, серуми трябва да продължава поне три седмици до два месеца, за да се забележи истинският ефект от използването им. Изключение

правят мезотерапията, хиалуроновите филъри и инжектирането на ботокс. И въпреки че сме роби на генетиката, когато става въпрос за външния ни вид, правилните и здравословни навици могат да допринесат за поддържането на младежки вид и красота. Затова е необходимо да промените всичките си вредни навици в полезни, да пиете повече вода, да избягвате директното излагане на слънце, да използвате хидратантни кремове със защитен фактор, да си позволявате поне веднъж седмично или месечно прилагането на някаква терапия, да подхранвате лицето през нощта и естествено, да укрепите духа си, тъй като усмивката е запазеният знак на щастието и младостта.

53 Lilly


54 Lilly


55 Lilly


Скъпа, из TАЙНИТЕ НА ДОБРИТЕ МОМЧЕТА

антирида ти

РЕАГИРАЙКИ НА ЖЕНСКИТЕ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ, ВСЕ ПОВЕЧЕ ОТ ИНСАЙДЕРИТЕ ОТ МЪЖКИТЕ РЕДИЦИ ПРЕДЛАГАТ ФАКТИ ОТ ПЪРВА РЪКА, КОИТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПРИЕМАТ КАТО „ОБЛЕКЧАВАЩИ ОБСТАНОВКАТА“. ПОСЛАНИЕТО Е ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ НЕВИНАГИ Е ЛЕСНО ДА СИ МЪЖ

Р

ядко една жена може да чуе: „Скъпа, използвах антирида ти“, тъй като повечето мъже, дори и изправени пред смъртна опасност, не биха признали, че се ядосват за такива дреболии като бръчки или торбички под очите. Но това, което кавалерите дискретно крият от нежните си половинки, излиза на показ благодарение на инсайдерите и блогърите от мъжки пол. „Предателите в техните редици“ изпитват необходимост да отрекат онова, което в света на дамите се приема като необичайни навици, и ни карат да се запитаме: „Какви са наистина емоциите на мъжете и защо те ги прикриват?“ Ⱦɢɥɟɦɚɬɚɨɤɨɥɨɟɦɨɰɢɢɬɟɧɚɦɴɠɟɬɟ ɪɚɡɹɫɧɹɜɚɇɨɚȻɪɟɧɞɪɟɞɚɤɬɨɪɧɚ ɫɚɣɬɚÄɉɪɨɟɤɬɞɨɛɴɪɱɨɜɟɤ³ZZZ JRRGPDQSURMHFWFRPɤɨɣɬɨɫɟɨɩɥɚɤɜɚɱɟ ɩɨɜɟɱɟɬɨɨɬɞɚɦɢɬɟɡɧɚɹɬɩɪɟɤɚɥɟɧɨɦɚɥɤɨ ɡɚɬɨɜɚɤɚɤɜɨɟɞɚɫɢɬɢɣɧɟɣɞɠɴɪɨɬɦɴɠɤɢ ɩɨɥɂɦɟɧɧɨɫɩɨɪɟɞɚɜɬɨɪɚɡɚɜɫɢɱɤɨɟ ɜɢɧɨɜɟɧɬɟɫɬɨɫɬɟɪɨɧɴɬɤɨɣɬɨɢɡɦɴɱɜɚ ɤɚɜɚɥɟɪɢɬɟɨɳɟɨɬɪɚɧɧɢɹɩɭɛɟɪɬɟɬɇɢɜɚɬɚ ɧɚɬɨɡɢɯɨɪɦɨɧɩɪɟɞɢɡɜɢɤɜɚɬɩɨɹɜɚɬɚɧɚ ɚɝɪɟɫɢɹɫɪɟɞɦɥɚɞɢɬɟɦɨɦɱɟɬɚɚ ɩɨɧɟɠɟɪɚɡɪɟɲɚɜɚɧɟɬɨɧɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɢɬɟɩɨɧɚɫɢɥɫɬɜɟɧ ɧɚɱɢɧɧɟɫɟɩɪɢɟɦɚɨɬ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨɩɨɜɟɱɟɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɫɢɥɧɢɹ ɩɨɥɩɴɪɜɨɧɚɭɱɚɜɚɬ ɱɟɝɧɟɜɴɬɟɟɦɨɰɢɹ ɤɨɹɬɨɟɠɟɥɚɬɟɥɧɨɞɚ ɛɴɞɟɩɨɬɢɫɧɚɬɚɢ ɩɪɢɤɪɢɜɚɧɚɄɨɝɚɬɨ ɧɚɫɬɴɩɢɜɪɟɦɟɬɨ

56 Lilly

ɹɞɨɫɚɧɢɹɬɬɢɣɧɟɣɞɠɴɪɞɚɩɨɪɚɫɧɟɢɞɚɫɟ ɩɪɟɜɴɪɧɟɜɦɴɠɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟɩɨɪɹɞɤɢ ɦɭɜɦɟɧɹɜɚɬɤɚɤɜɥɢɰɟɬɨɧɚɟɞɢɧɦɚɱɨ ɧɹɦɚɦɧɨɝɨɦɹɫɬɨɡɚɧɟɠɧɢɱɭɜɫɬɜɚɢɥɢɧɟ ɞɚɣɛɨɠɟ±ɫɴɥɡɢɌɚɤɚɧɚɛɴɞɟɳɢɹɦɥɚɞ ɩɨɪɚɫɧɚɥɦɴɠɧɟɦɭɨɫɬɚɜɚɧɢɳɨɞɪɭɝɨ ɨɫɜɟɧɞɚɨɛɜɢɧɹɜɚɜɥɢɹɧɢɟɬɨɧɚɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɢɧɚɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚɞɚɫɤɪɢɟɬɟɡɢɟɦɨɰɢɢ Äɩɨɞɤɢɥɢɦɚ³ɫɴɨɬɜɟɬɧɨɞɚɧɟɨɛɪɴɳɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɧɟɬɨɢɦ

Сълзите и „Казабланка“ ɇɟɡɚɩɴɪɜɢɩɴɬɫɟɱɭɜɚɬɟɡɚɬɚɱɟɬɟɡɢ ɫɴɳɢɬɟɦɴɠɟɜɟɪɨɹɬɧɨɨɬɱɚɫɬɢɩɨɪɚɞɢ ɫɩɨɦɟɧɚɬɢɬɟɩɪɢɱɢɧɢɩɨɧɹɤɨɝɚɢɡɩɢɬɜɚɬ ɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɨɬɝɥɟɞɚɧɟɬɨɧɚɪɨɦɚɧɬɢɱɧɢ ɤɨɦɟɞɢɢɢɥɢɩɥɚɱɚɬɧɚɨɬɞɟɥɧɢɫɰɟɧɢ ɧɚɤɥɚɫɢɱɟɫɤɢɮɢɥɦɢɤɚɬɨɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚÄɄɚɡɚɛɥɚɧɤɚ³ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɨɬɟɩɪɚɜɹɬ ɜɫɢɱɤɨɬɨɜɚɤɨɝɚɬɨɧɟɝɢɜɢɠɞɚɧɢɤɨɣɢ ɫɚɝɨɬɨɜɢɞɚɝɨɩɪɢɡɧɚɹɬɫɚɦɨɧɚɢɡɛɪɚɧ ɤɪɴɝɨɬɛɥɢɡɤɢɩɪɢɹɬɟɥɢɫɤɨɢɬɨ ɤɚɤɬɨ ɢɠɟɧɢɬɟ ɦɟɠɞɭɞɪɭɝɨɬɨɪɚɡɝɨɜɚɪɹɬɡɚ ɫɜɨɢɬɟɩɨɥɨɜɢɧɤɢ

Гледаме другите жени ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɟɱɟɩɨɧɟ ɫɩɨɪɟɞɬɜɴɪɞɟɧɢɹɬɚɧɚ ɚɜɬɨɪɢɬɟɧɚɫɩɨɦɟɧɚɬɢɬɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟɤɚɤɬɨɢɦɴɠɟɬɟ ɤɨɢɬɨɫɚɝɢɤɨɦɟɧɬɢɪɚɥɢ ɠɟɧɢɬɟɠɢɜɟɹɬɜɡɚɛɥɭɞɚ ɤɨɝɚɬɨɫɬɚɜɚɜɴɩɪɨɫ ɡɚɪɚɡɝɨɜɨɪɢɬɟɦɟɠɞɭ ɤɚɜɚɥɟɪɢɬɟɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚɞɚɦɢɬɟɋɴɳɟɫɬɜɭɜɚ ɨɝɪɨɦɧɚɪɚɡɥɢɤɚɦɟɠɞɭ ɧɚɱɢɧɚɩɨɤɨɣɬɨɳɟ

ɫɟɞɧɟɬɨɣɫɩɪɢɹɬɟɥɢɬɟɫɢɜɡɚɜɟɞɟɧɢɟɬɨ ɝɨɜɨɪɟɣɤɢɡɚɠɟɧɚɬɚɩɨɤɨɹɬɨɫɢɩɚɞɚ ɢɧɚɱɢɧɚɩɨɤɨɣɬɨɨɩɢɫɜɚɟɞɧɨɯɭɛɚɜɨ ɦɨɦɢɱɟɤɨɟɬɨɫɚɦɨɟɩɪɨɫɥɟɞɢɥɫɩɨɝɥɟɞ Ȼɥɨɝɴɪɢɬɟɫɚɧɚɦɧɟɧɢɟɱɟɦɴɠɴɬɧɢɤɨɝɚ ɧɟɝɨɜɨɪɢɡɚɞɚɦɚɬɚɧɚɫɴɪɰɟɬɨɫɢɤɚɬɨɡɚ ɫɟɤɫɭɚɥɟɧɨɛɟɤɬɚɟɫɤɥɨɧɟɧɞɚɩɨɯɜɚɥɢ ɧɟɣɧɢɹɢɧɬɟɥɟɤɬɢɥɢɞɚɩɪɢɡɧɚɟɩɪɟɞ ɩɪɢɹɬɟɥɢɬɟɫɢɤɨɥɤɨɦɧɨɝɨɦɭɯɚɪɟɫɜɚɬ ɥɭɧɢɱɤɢɬɟɣɧɚɩɪɢɦɟɪɢɥɢɧɚɱɢɧɴɬɩɨ ɤɨɣɬɨɬɹɫɟɭɫɦɢɯɜɚȺɬɨɜɚɡɚɟɞɧɨɫɰɹɥɚɬɚ ɫɢɨɛɢɱɢɭɜɚɠɟɧɢɟɤɨɢɬɨɱɭɜɫɬɜɚɤɴɦ ɢɡɛɪɚɧɢɰɚɬɚɫɢɦɚɥɤɨɢɥɢɦɧɨɝɨɨɱɟɜɢɞɧɨ Äɭɜɟɪɹɜɚ³ɜɫɹɤɚɯɭɛɚɜɚɠɟɧɚɤɨɹɬɨɫɟɨɡɨɜɟ ɜɩɨɥɟɡɪɟɧɢɟɬɨɦɭɱɟɩɪɚɜɢɜɫɢɱɤɨɬɨɜɚ ɧɟɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɨɉɪɢɦɢɪɟɬɟɫɟɫɬɨɜɚ ɤɚɡɜɚɬɦɴɠɟɬɟɤɚɬɨɞɨɛɚɜɹɬɱɟɡɚɞɹɜɚɧɟɬɨ ɫɜɫɹɤɚɫɟɤɫɢɞɚɦɚɧɚɯɨɪɢɡɨɧɬɚɫɴɜɫɟɦɧɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚɱɟɬɟɧɟɭɜɚɠɚɜɚɬɫɨɛɫɬɜɟɧɚɬɚɫɢ ɩɚɪɬɧɶɨɪɤɚɢɱɟɬɨɜɚɫɥɟɞɜɚɞɚɫɟɩɪɢɟɦɚ ɤɚɬɨɨɛɢɱɚɟɧɬɪɢɤ

Първо тестерът, а след това кремът ɇɚɪɟɞɫɬɨɜɚɦɴɠɟɬɟɫɚɭɛɟɞɟɧɢɱɟɢ ɠɟɧɢɬɟɨɰɟɧɹɜɚɬɮɢɡɢɤɚɬɚɢɦɢɢɡɨɛɳɨɧɟ ɢɦɟɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨɞɚɥɢɫɚɫɪɟɫɚɧɢɯɭɛɚɜɨ ɢɥɢɞɚɥɢɫɚɫɟɨɛɥɟɤɥɢɞɨɛɪɟɡɚɢɡɥɢɡɚɧɟ ɧɚɜɴɧɎɪɢɡɭɪɚɬɚɟɟɞɧɨɨɬɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɧɟɳɚɡɚɪɚɞɢɤɨɢɬɨɢɧɚɣɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɢɹɬ ɦɴɠɳɟɫɟɱɭɜɫɬɜɚɦɚɥɤɨɧɟɫɢɝɭɪɟɧ ɨɫɨɛɟɧɨɚɤɨɟɧɚɫɪɟɞɧɚɜɴɡɪɚɫɬȼɢɧɬɟɪɧɟɬ ɞɨɪɢɢɧɚɣɢɡɩɟɱɟɧɢɬɟɫɜɚɥɹɱɢɫɩɨɞɟɥɹɬ ɤɚɤɢɦɚɬɥɨɲɢɞɧɢ ɤɨɝɚɬɨɫɦɹɬɚɬɱɟɧɟ ɫɚɫɪɟɫɚɥɢɞɨɛɪɟɤɨɫɚɬɚɫɢɢɤɨɝɚɬɨɛɢɯɚ ɫɟɡɚɩɴɬɢɥɢɫɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɤɴɦɤɴɳɢ ɞɚɩɪɟɤɚɪɚɬɬɚɦɧɨɳɬɚɩɨɩɢɠɚɦɚɩɪɟɞ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɢɤɚɤɫɟɞɟɦɨɪɚɥɢɡɢɪɚɬɤɨɝɚɬɨ ɪɚɡɛɟɪɚɬɱɟɛɪɨɹɬɧɚɤɨɫɦɢɬɟɩɨɝɥɚɜɚɬɚ ɢɦɟɩɨɱɧɚɥɞɪɚɫɬɢɱɧɨɞɚɧɚɦɚɥɹɜɚɢɤɚɤ ɩɥɨɱɤɢɬɟɫɟɩɪɟɜɪɴɳɚɬɜɛɢɪɟɧɨɤɨɪɟɦɱɟ ɂɤɨɝɚɬɨɧɚɪɟɞɫɜɫɢɱɤɨɬɨɜɚɡɚɛɟɥɟɠɚɬ ɢɛɪɴɱɤɢɬɟɩɴɪɜɨɬɨɤɨɟɬɨɳɟɧɚɩɪɚɜɹɬ ɟɞɚɢɡɩɨɥɡɜɚɬɚɧɬɢɟɣɞɠɤɪɟɦɨɜɟɬɟɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɤɢɬɟɫɢɤɨɢɬɨɜɧɚɱɚɥɨɬɨɳɟ ɜɡɟɦɚɬɫɚɦɨɧɚɡɚɟɦɞɨɤɚɬɨɧɟɩɨɥɭɱɚɬɡɚ ɩɨɞɚɪɴɤÄɤɪɟɦɱɟɬɚ³ɫɴɡɞɚɞɟɧɢɡɚɦɴɠɟ ɋɥɟɞɬɨɜɚɧɚɪɟɞɢɞɜɚɬɬɟɫɬɟɪɢɬɟɫɤɨɢɬɨ

ПОВЕЧЕТО МЪЖЕ, ДОРИ И ПРИ СМЪРТНА ОПАСНОСТ, НЕ БИХА ПРИЗНАЛИ, ЧЕ СЕ НЕРВИРАТ ЗА ТАКИВА ДРЕБОЛИИ КАТО БРЪЧКИ И ТОРБИЧКИ ПОД ОЧИТЕ


зползвах БЛОГЪРИТЕ ТВЪРДЯТ, ЧЕ МЪЖЪТ НИКОГА НЕ ГОВОРИ ЗА ДАМАТА НА СЪРЦЕТО СИ КАТО ЗА СЕКСУАЛЕН ОБЕКТ

57 Lilly


TĐ?Đ™Đ?Đ˜Đ˘Đ• Đ?Đ? Đ”ĐžĐ‘Đ Đ˜Đ˘Đ• ĐœĐžĐœĐ§Đ•Đ˘Đ?

ĐœĐŞĐ–Đ•Đ˘Đ• ĐĄĐ? ĐĄ Đ?Đ•Đ“Đ?Đ˘Đ˜Đ’Đ?Đž ĐœĐ?Đ•Đ?Đ˜Đ• Đ&#x;Đž ОТĐ?ОШЕĐ?Đ˜Đ• Đ?Đ? Đ&#x;РОТЯЖĐ?Đ˜Đ˘Đ• Đ Đ?Đ—Đ“ĐžĐ’ĐžĐ Đ˜, Đ&#x;Đ Đ˜ ĐšĐžĐ˜Đ˘Đž, ĐšĐ?КТО ĐĄĐ?ĐœĐ˜ ĐĄĐ&#x;ОДЕЛЯТ, â€žĐ˜Đ—ĐšĐ›ĐŽĐ§Đ’Đ?Đ˘â€œ Đ’ Đ?ЯКОЙ ĐœĐžĐœĐ•Đ?Т ÉœÉ´ÉŠÉŞÉ&#x;ɤɢÉŤÉ´ÉŤÉŹÉ&#x;ɥɚɏÉ&#x;ɼɍɤɢɚɍɢɞɭɯɧÉ&#x;ɌɨɠÉ&#x; ɞɚÉŤÉ&#x;ÉŤÉ´ÉŞÉ&#x;ɜɧɨɜɚɜɚÉŤɧɚɤɨÉ?ɨɤɨɣɏɨɞɨɪɢɧÉ&#x; ÉŠÉŞÉ˘ÉŤÉ´ÉŤÉŹÉœÉšÉœɍɴɳɨɏɨɊɨɌÉ&#x;ÉłÉ&#x;ɧɢÉ&#x;

ĐœŃŠĐśĐľŃ‚Đľ â€žĐ¸ĐˇĐşĐťŃŽŃ‡Đ˛Đ°Ń‚â€œ

ÉŤÉ&#x;ÉŤÉžÉ¨É›É˘ÉœÉšÉŹÉœɚɊɏÉ&#x;ɤɢɏÉ&#x;ÉšɧɚɊɨɤɴɍÉ&#x;ɧÉ&#x;ɏɚɊ ÉœÉŤÉ˘ÉąÉ¤É˘ÉŹÉ&#x;ɥɢɊɪɨɞɭɤɏɢÉŹÉ&#x;ÉłÉ&#x;ɥɚɊɨɹɧɚɏɞɚ É¤É­ÉŠÉ­ÉœÉšÉŹɍɚɌɢɇɨÉŹÉ¨ÉœÉšɧɚɌɚɞɚÉ?ɢÉŤÉŠÉŞÉ&#x; ɨɍɨɛÉ&#x;ɧɨɊɨɌɼɚɞɢɏÉ&#x;ɨɏÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɚÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x; ÉŤÉĽÉ&#x;ÉžÉœÉĄÉ&#x;ɌɚɧÉ&#x;ɧɚɞɭɲɞɚÉ˘ÉĄÉŠÉ¨ÉĽÉĄÉœÉšÉŹÄɧɚɥɚÉ&#x;ÉŚÂł ÉžÉ&#x;ɥɨɞɨɪɚɧɏɚɧɚɼɸɛɢɌɚɏɚɍɢ ÉˆÉŤÉœÉ&#x;ɧÉžÉ&#x;ɥɨɞɨɪɚɧɏɢɏÉ&#x;ɤɨɢɏɨÉŠÉ¨ÉĽÉĄÉœÉšÉŹ ÄɧɚɥɚÉ&#x;Ɍ³ɍɧɚɣÉ?ɨɼɚɌɨÉ­ÉžÉ¨ÉœÉ¨ÉĽÉŤÉŹÉœÉ˘É&#x; É?ɨɍɊɨɞɚɏɚÉŤÉšɍɤɼɨɧɧɢɞɚÉœÉĄÉ&#x;ɌɚɏÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɧɨɢ ɲɚɪÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x;É É&#x;ɧɍɤɢɍɊɢɍɚɧɢɚɧɚɤɨɢɏɨÉŠÉŞÉ&#x;ɞɢ ɞɚÉŤÉ&#x;ÉĄÉšÉĽÉ¨ÉœÉšÉŹÉŤÉąÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ɧÉ&#x;ɏɨÉŠÉŞÉ&#x;É?ÉĽÉ&#x;ɠɞɚɏÉœÉŤÉ˘ÉąÉ¤É˘ ÉŠÉ­É›ÉĽÉ˘É¤É­ÉœÉšÉ§É˘ɍɧɢɌɤɢɧɚÉ˘ÉĄÉœÉ&#x;ɍɏɧɢɼɢɹɧɨɍɏɢ ɢÉ?ɢɤɨɌÉ&#x;ɧɏɢɪɚɏɆɴɠÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ɜɴɜÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɏɨÉŤÉĽÉ&#x;Éž ÉŠÉ­É›É&#x;ÉŞÉŹÉ&#x;ÉŹÉšɥɧɚɚɏÉŠÉŞÉ&#x;ɤɪɚɍɧɨÉąÉ&#x;ɧÉ&#x;ÉœÉ&#x;ɪɨɚɏɧɢɚɏ ÉœÉ´É§É˛É&#x;ɧÉœÉ˘ÉžɧɚɎɨɏɨɌɨɞÉ&#x;ɼɢɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɞɴɼɠɢ ɧɚɎɨɏɨɲɨɊɚɠÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x;ÉœÉŤÉ&#x;ɊɨɌɚɼɤɨÉŤÉ&#x; ÉŤÉŹÉŞÉ&#x;ɌɚɏɤɴɌÉŹÉ´ÉŞÉŤÉ&#x;ɧÉ&#x;ɏɨɧɚÉŹÉšÉ¤É˘ÉœÉšɌɨɞÉ&#x;ɼɢÉœ ÉŞÉ&#x;ɚɼɧɢɚÉ É˘ÉœÉ¨ÉŹÉ‚ÉŠÉŞÉ&#x;ÉĄɰɚɼɨɏɨÉŹÉ¨ÉœÉšÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x; 58 Lilly

ÉŤÉ&#x;ɧÉ&#x;ÉŞÉœÉ˘ÉŞÉšÉŹɧɚÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉŤÉŹÉšÉœÉ˘ÉŹÉ&#x;ɼɢɏÉ&#x;ɧɚɍɢɼɧɢɚ ɊɨɼɌɨɌɢɹÉ&#x;ɏɚɏɚɢɼɢÉ É&#x;ɧɢɏÉ&#x;ɤɨɢɏɨÉŤÉš ɍɤɼɨɧɧɢɞɚÉŠÉŞÉ&#x;ɞɊɪɢÉ&#x;Ɍɚɏɧɚɤɨɚɞɪɚɍɏɢɹɧɚ ɤɪɚɹɤɚÉĄÉšɞɚɌɨɠÉ&#x;ɞɚɞɨɛɼɢɠɚɏÉœÉ´É§É˛É§É¨ÉŤÉŹÉŹÉš ɍɢɞɨɏɚɥɢɧɚɌɨɞÉ&#x;ɼɢɏÉ&#x;ɢÉ˘ÉĄÉœÉ&#x;ɍɏɧɢɏÉ&#x; ɼɢɹɧɨɍɏɢɨɏɍɧɢɌɤɢɏÉ&#x;ɊɨɍɊɢɍɚɧɢɚɏɚ ČşÉœÉŹÉ¨ÉŞÉ˘ÉŹÉ&#x;ɧɚÉ?ɨɪÉ&#x;ɍɊɨɌÉ&#x;ɧɚɏɢɏÉ&#x;ÉŹÉ&#x;É¤ÉŤÉŹÉ¨ÉœÉ&#x; ɢÉŚÉ´É É&#x;ɢɧɍɚɣɞÉ&#x;ɪɢɍɏɢÉ?ɚɏɞɨÉ˘ÉĄÉœÉ¨ÉžÉšɤɚɤɜɨ ɯɚɪÉ&#x;ÉŤÉœÉšÉŹɢɤɚɤɜɨɧÉ&#x;É¨ÉžÉ¨É›ÉŞÉšÉœÉšÉŹÉŚÉ´É É&#x;ÉŹÉ&#x;ɧɚ ÉŠÉ´ÉŞÉœÉšÉŤÉŞÉ&#x;ɳɚɢɤɚɤɜɨÉ?ɢɊɪɢɏÉ&#x;ÉŤÉ§ÉšÉœÉšɤɨÉ?ɚɏɨ ÉŤÉ&#x;É¨ÉĄÉ¨ÉœÉšÉŹÉŤɼɸɛɢɌɚɏɚɍɢÉ É&#x;ɧɚÉœɍɊɚɼɧɚɏɚ É‹ÉŹÉšÉœÉšɚɍɧɨÉąÉ&#x;ɧɚɣÉ?ɨɼÉ&#x;ɌɢɚɏɧÉ&#x;ɞɨɍɏɚɏɴɤ ɤɚɤɏɨɢÉŤÉ&#x;É¨ÉąÉšÉ¤ÉœÉš ɤɨɣɏɨÉ&#x;ɞɧɚɞɚɌɚɌɨɠÉ&#x; ɞɚɢɌɚɧɚÉŠÉ´ÉŞÉœÉšÉŤÉŞÉ&#x;ɳɚÉ&#x;É?É¨ÉœÉ¨ÉŞÉ&#x;ɧÉ&#x;ɏɨ ÉĄÉšÉ›É˘ÉœÉ˛É˘ÉšɊɪɢɚɏÉ&#x;ÉĽɢɼɢÉŤÉ´ÉŠÉŞÉ­É?ȟɍɚɤɨ ɍɊɨɌÉ&#x;ɧɚɜɚɧÉ&#x;ɧɚĂ„É?ɨɍɊɨɞɢɧÉ&#x;ɤɍ³ÉœÉ¤ÉĽÉ¸ÉąÉœÉš ÉąÉ&#x;ÉŞÉœÉ&#x;ɧɚɼɚɌɊɢɹɤɚɊɪɢÉ¤ÉšÉœÉšÉĽÉ&#x;ɪɚɏɴɣ ɤɚɏɨɊɨɏÉ&#x;ɧɰɢɚɼɧɢɚɏɛɴɞÉ&#x;Éłɤɚɧɞɢɞɚɏ

ɉɨɌɚɼɤɨɧÉ&#x;É?ÉšÉŹÉ˘ÉœÉ§É¨ɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɢɌɚɏ ÉŚÉ´É É&#x;ÉŹÉ&#x;ɤɴɌɊɪɨɏɚɠɧɢɏÉ&#x;ɢɍɏɨɪɢɢÉœɤɨɢɏɨ ɤɚɤɏɨɍɚɌɢɏÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ÉŠÉŞÉ˘ÉĄÉ§ÉšÉœÉšÉŹĂ„É˘ÉĄÉ¤ÉĽÉ¸ÉąÉœÉšÉŹÂł ɊɨɧɚɤɨÉ&#x;ÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɢɧÉ&#x;ÉŤÉšɧɚɚɍɧɨÉĄÉšɤɚɤɜɨ É?É¨ÉœÉ¨ÉŞÉ˘É É&#x;ɧɚɏɚɢɼɢɌɨɌɢɹÉ&#x;ɏɨÉŤɤɨÉ&#x;ɏɨÉŤÉš ÉŒÉ&#x;ɍɊɨɞÉ&#x;ɼɚɏÉąÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ÉĄɰɚɼɨɏɨÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉąÉ­ÉœÉšÉŹ É?ɼɚɍɚÉŁÉœÉ´ÉŠÉŞÉ&#x;ɤɢÉąÉ&#x;ɏɨɣɧɚɊɨɞɨɛɚɜɚɊɨ ɍɤɨɪɨɊɪɢÉ?ɼɭɲÉ&#x;ɧɲɭɌɤɨɣɏɨÉ˘ÉžÉœÉšɧɚɤɴɞÉ&#x; ɨɏɥɚɞɢÉąÉ&#x;ÉœÉ´ÉŠÉŞÉ&#x;ɤɢĂ„ÉŠÉŞÉ&#x;É›É˘ÉœÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨɍɢÉœ ɞɪɭÉ?ɨɢɥɌÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ÂłÉœÉŤÉ&#x;ɊɚɤÉŤÉšÉœɍɴɍɏɨɚɧɢÉ&#x; ɞɚÉŠÉ¨ÉœÉŹÉ¨ÉŞÉšÉŹɊɨɍɼÉ&#x;ɞɧɨɏɨɢɥɪÉ&#x;ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɤɨÉ&#x;ɏɨ ÉŹÉšÉ&#x;ɤɚɥɚɼɚɞɨɪɢÉŤÉšɢÉœɍɴɍɏɨɚɧɢÉ&#x;ɞɚ ɥɚɞɚɞɚɏÉœÉ´ÉŠÉŞÉ¨ÉŤɄɚɤɏɨɍɚɌɢɏÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ÉŹÉœÉ´ÉŞÉžÉšÉŹ ɢɧɏÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ÉŤÉ­ÉœÉšÉŹÉŤÉ&#x;ɨɏɨɧɨɜɚɤɨÉ&#x;ɏɨɢɌÉ?É¨ÉœÉ¨ÉŞÉ˘ ɞɚɌɚɏɚɧɨɧÉ&#x;ÉŤÉšɍɊɨɍɨɛɢɞɚÉšÉ˘ÉĄÉŤÉĽÉ­É˛ÉœÉšÉŹ ÉœÉ§É˘ÉŚÉšÉŹÉ&#x;ɼɧɨÉ ÉšÉŹÉ¨ÉœÉšɢɞɚɌɢɏÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ÉŤÉ´ÉœÉ&#x;ÉŹÉœÉšÉŹ ɞɚÉĄÉšÉ›ÉŞÉšÉœÉšÉŹÉĄÉšɧÉ&#x;ɢɥɌÉ&#x;ɧɧɢɏÉ&#x;Ɋɨɞɪɨɛɧɨɍɏɢ ɢɞɚÉŤÉ&#x;ÉŤÉ´ÉŤÉŞÉ&#x;ɞɨɏɨɹɚɏÉœÉ´ÉŞÉŻÉ­ɚɤɰÉ&#x;ɧɏɢɏÉ&#x;ÉŤ É&#x;ɤɲɴɧÉœɢɍɏɨɪɢɚɏɚɢɞɚÉœÉ¤ÉĽÉ¸ÉąÉšÉŹɊɨɧÉ&#x;ɳɨ ɥɚɧɢɌɚɏÉ&#x;ɼɧɨɤɨÉ&#x;ɏɨÉłÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ÉœÉ´ÉŞÉ§É&#x;ÉŚÉ´É É&#x;ÉŹÉ&#x;Éœ ɊɨɞɨɛɪɢɍɼɭɲɚɏÉ&#x;ɼɢ ɌɨɜɚÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɨɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɨɏɧɚɍɚɞɨ ɪɚɥÉ?É¨ÉœÉ¨ÉŞÉ˘ÉŹÉ&#x;ÉĄÉšɍɚɧɞɚɼɢɹɚɧɏɢɢÉĽÉšÉ¤É¨ÉœÉ&#x; ÉĄÉšɧɨɤɏɢÉŹÉ´ÉŁɤɚɏɨÉŚÉ´É É&#x;ÉŹÉ&#x;ɢɥɨɛɳɨɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x; ɢɧɏÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ÉŤÉ­ÉœÉšÉŹɨɏɊɨɞɨɛɧɢÉŹÉ&#x;ɌɢɢÉŤÉšɍɤɼɨɧɧɢ ɞɚɍɢɊɨɌɢɍɼɚɏɤɚɤÉ É&#x;ɧɚɏɚÉœÉŤÉ´ÉłÉ§É¨ÉŤÉŹÉ&#x; ÉĄÉšÉ›ÉŞÉšÉœÉ˘ÉĽÉšÉąÉ&#x;É&#x;ɧɚÉŤÉŞÉ&#x;ɳɚÉŤÉŚÉ´É ÉšɧÉ&#x;ÉŤ ɊɪɢɚɏÉ&#x;ɼɤɢɋɴɳɨɏɚɤɚɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɊɪɢÉ&#x;Ɍɚɥɚ ɛɼɚÉ?ɨɊɪɢɼɢɹɧɨɚɤɨɊɨÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɚÉŤÉŞÉ&#x;ɳɚɏɚ ɏɚɍÉ&#x;ɨɛɚɠɞɚɊɨɌɨɛɢɼɧɢɚɍɢÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;Ɏɨɧɢɼɢ ɢɍɤɚɞɚÉ?É¨ÉœÉ¨ÉŞÉ˘ÉĄÉšɊɨɼɢɏɢɤɚɢɼɢÉĄÉšÉŤÉ´ÉĄÉžÉšÉœÉšÉ§É&#x; ɧɚÉŤÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉŁÉŤÉŹÉœÉ¨Č˝É¨ÉœÉ¨ÉŞÉ&#x;ɧÉ&#x;ɏɨɊɨɞɠɢÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ÉŚÉš ɊɨÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɚÉŤÉŞÉ&#x;ɳɚÉŤÉ&#x;ɊɪɢÉ&#x;ɌɚɥɚɧÉ&#x;ɳɨ ɧÉ&#x;ɊɪɢɍɏɨɣɧɨɪɚɥÉ?É¨ÉœÉ¨ÉŞÉ˘ÉŹÉ&#x;ÉĄÉšɊɨɼɢɏɢɤɚɛɢɯɚ ɊɨɞɯɨɠɞɚɼɢɊɨɜÉ&#x;ÉąÉ&#x;ÉĄÉšɧɚɤɨɣɤɼɭɛÉœɤɨɣɏɨÉŤÉ&#x; ÉœÉ¨ÉžÉšÉŹÉžÉ&#x;ɛɚɏɢÉšÉ˘ÉĄÉ­ÉąÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨɧɚÉ?É¨ÉŹÉ¨ÉœÉ§É¨ÉŤÉŹÉŹÉš ÉĄÉšÉœÉŤÉŹÉ´ÉŠÉœÉšÉ§É&#x;ÉœɛɪɚɤɤɚɪɚɨɏɍɪÉ&#x;ɳɧɚɏɚɍɏɪɚɧɚ ɞɚɊɨɛÉ&#x;É?ɧÉ&#x;ɤɚɏɨɧÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ɤɴɍɧɚɏɨÉŠÉŞÉ¨ÉœÉ&#x;ÉŞÉšÉœÉš ɞɚɼɢɧÉ&#x;ɍɚɊɪÉ&#x;ÉŤÉĽÉ&#x;ÉžÉœÉšÉ§É˘ɨɏɏɚɥɢÄɨɛɍÉ&#x;ÉŤÉ˘ÉœÉ§Éš É É&#x;ɧɚɧɚɤɨɚɏɨɛɢɨɼɨÉ?ɢɹɧɢɚɏÉąÉšÉŤÉ¨ÉœÉ§É˘É¤ ɏɢɤɏɚɤɚɧÉ&#x;ɭɌɨɼɢɌɨ³ ɇɨɚɤɨɌɨɌɢɹÉ&#x;ɏɨɢɼɢÉ É&#x;ɧɚɏɚɧɚÉŠÉ´ÉŞÉœÉš ÉŤÉŞÉ&#x;ɳɚɧÉ&#x;ɞɨɊɭɍɧÉ&#x;ɧɢɏɨÉ&#x;ɞɧɚɨɏɢɥɛɪɨÉ&#x;ɧɢɏÉ&#x; É?ÉŞÉ&#x;ɲɤɢɚɤɨÉŞÉ&#x;ÉšÉ?ɢɪɚɧɚÉŞÉšÉĄÉ¤ÉšÉĄÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨɧɚ ɢɍɏɨɪɢɢɏÉ&#x;ÉŚÉ­ÉŤĂ„É‚ɤɚɤɜɨÉŤÉ&#x;ɍɼɭɹɢÉŤÉĽÉ&#x;Éž ÉŹÉ¨ÉœÉš"´ɚɤɨÉŠÉ¨ÉŻÉœÉšÉĽÉ˘É­ÉŤÉŠÉ&#x;ÉŻÉšÉŚÉ­Éœɪɚɛɨɏɚɏɚɢɼɢ ÉœɍɊɨɪɏɚɤɨɣɏɨÉ&#x;ɍɊɨɌÉ&#x;ɧɚɼÉąÉ&#x;ÉŠÉŞÉšÉ¤ÉŹÉ˘É¤É­ÉœÉš ɚɤɨÉŤÉ&#x;ɢɧɏÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ÉŤÉ­ÉœÉšɨɏÉŹÉ¨ÉœÉšɤɚɤɏɨɣÉŠÉŞÉ&#x;É¤ÉšÉŞÉœÉš ÉŤÉœÉ¨É›É¨ÉžÉ§É¨ÉŹÉ¨ɍɢÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɚɤɨɊɨɢɍɤɚɌɧÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɏɨ ÉŚÉ­ÉĄÉšɧÉ&#x;ɳɨ ɤɨÉ&#x;ɏɨɧÉ&#x;É&#x;ÉŤÉœÉ´ÉŞÉĄÉšÉ§É¨ÉŤɹɚɧɏɢ ɢɼɢɼɚɤÉĄÉšɧɨɤɏɢ ɢÉŚÉ­ɛɼɚÉ?ɨɞɚɪɢÉąÉ&#x;ÉŁÉ&#x; É¤ÉšÉœÉšÉĽÉ&#x;ÉŞÉŤÉŹÉœÉšÉĽɞɚɨɛɼÉ&#x;ÉąÉ&#x;ɊɚɼɏɨɏɨɍɢɢɼɢÉš É&#x;ɢɥɊɪɚɏɢɼɞɨɤɴɳɢÉŤÉĽÉ&#x;ÉžÉœÉšÉłÉšÉŹÉšÉŤÉŞÉ&#x;ɳɚÉ&#x;


ɊɨɹɏɢɍɢÉ?ɭɪɧɚɢɞɚɌɚɏɚɧɚɌɚɞɚÉ¨ÉąÉšÉ¤ÉœÉš ɧɚɊɪɚɥɧɨÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɎɨɧɧɨɏɨÉŚÉ­É¨É›ÉšÉ ÉžÉšÉ§É&#x;ɤɨÉ&#x;ɏɨ ÉœÉŤÉ&#x;ɊɚɤɧÉ&#x;É&#x;É?ɚɪɚɧɰɢɚÉąÉ&#x;ɏɨɣɧɚɌɚɞɚÉŁ ɢɥɊɪɚɏɢɊɨɤɚɧɚÉĄÉšɊɪɢɚɏÉ&#x;ÉĽÉŤÉŹÉœÉ¨ɜɴɜÉŽÉ&#x;ɣɍɛɭɤ ɊɨɧÉ&#x;É˘ÉĄÉœÉ&#x;ɍɏɧɢɊɪɢɹɢɧɢÉœɏɚɥɢɍɨɰɢɚɼɧɚ ÉŚÉŞÉ&#x;ɠɚɌɴɠÉ&#x;ÉŹÉ&#x;É¨ÉąÉšÉ¤ÉœÉšÉŹÉŹÉšɞɚɛɴɞÉ&#x;ɏɚɥɢɤɨɚɏɨ ÉłÉ&#x;É§ÉšÉŠÉŞÉšÉœÉ˘ÉŠÉ´ÉŞÉœÉšÉŹÉšɤɪɚɹɤɚ 

ĐœŃŠĐśĐşĐ°Ń‚Đ° Ń Ń‚Ń€Đ°Đ˝Đ° на НогНОтО É‹ÉĽÉ&#x;ÉžÉŠÉ´ÉŞÉœÉšÉŹÉšÉ˘ÉžÉœÉšÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɏɨÉĄÉšÉœÉŹÉ¨ÉŞÉšÉŹÉš ÉŤÉŞÉ&#x;ɳɚɢÉœÉŤÉ˘ÉąÉ¤É¨ÉĽÉ&#x;ɤɚɊɨɼÉ&#x;ɤɚÉœÉ¨ÉžÉ˘ɤɴɌ ɍɊɚɼɧɚɏɚÉœɤɨɚɏɨÉŠÉŞÉ˘ÉĄÉ§ÉšÉœÉšÉŹɛɼɨÉ?ɴɪɢɏÉ&#x; ÉŚÉ´É É&#x;ÉŹÉ&#x;ÉœÉ˘É§ÉšÉ?ɢɍɏɪɚɞɚɏɨɏɊɨɌɚɼɤɚɢɼɢ ɊɨÉ?ɨɼɚɌɚÉŤÉŹÉ&#x;ÉŠÉ&#x;ɧɧɚɧÉ&#x;ɍɢÉ?ɭɪɧɨɍɏȿɞɧɨ ɨɏÉŠÉ´ÉŞÉœÉ˘ÉŹÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ÉŠÉšÉŹÉŤÉŹÉœÉ˘ÉšÉ&#x;É¨ÉŹÉ¤É¨ÉŠÉąÉšÉœÉšÉ§É&#x;ɏɨ ɧɚɍɭɏɢÉ&#x;ɧɚÉŁɊɪɢɤɨÉ&#x;ɏɨ ɤɨɼɤɨɏɨɢɯɢɼɚɞɢ ɊɴɏɢɞɚÉŤÉšÉŠÉŞÉšÉœÉ˘ÉĽÉ˘ÉŹÉ¨ÉœÉš ÉœÉ˘É§ÉšÉ?ɢɢɌÉŤÉ&#x; ÉŠÉŞÉ&#x;ɊɼɢɏɚɏɊɪɴɍɏɢɏÉ&#x;ɉɨɤɴɍɧɨɊɨÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x; ɧɚÉŤÉ&#x;ɤɍɚÉŤÉ&#x;ɍɏɢÉ?ÉšɞɨɍɏɪɚɯɚÉąÉ&#x;ɧɚɌɚÉĄÉš ÉĄÉšÉžÉ¨ÉœÉ¨ÉĽÉšÉŹÉ É&#x;ɧɚɏɚÉŤɤɨɚɏɨÉŤÉšɌɢɍɼɢɏÉ&#x; ÉĄÉšÉŹÉ¨ÉœÉšÉ¤ÉšÉ¤ÉœÉ˘ɼɢÉŤÉšɛɢɼɢÉŠÉŞÉ&#x;ɞɢɲɧɢɏÉ&#x;ÉŁ ɊɚɪɏɧɜɨɪɢɢɤɚɤɜɨɢɤɚɤÉŤÉšÉŠÉŞÉšÉœÉ˘ÉĽÉ˘ ÉŹÉ´ÉŁ ɤɚɏɨɨɹÉ&#x;ÉœÉ˘ÉžÉ§É¨ɧÉ&#x;ÉŤÉšÉ§ÉšÉŠÉŞÉšÉœÉ˘ÉĽÉ˘ɧɢɏɨÉ&#x;ɞɧɚ É?ÉŞÉ&#x;ɲɤɚ ÉĄÉšɞɚɍɏɢÉ?ɧɚɏɏɚɤɚɞɚɼÉ&#x;ÉąÉ&#x;ÉŤɏɚɥɢ É É&#x;ɧɚɋɴɳɨɏɚɤɚÉŚÉ´É É&#x;ÉŹÉ&#x;ɍɚɌɢÉŠÉŞÉ˘ÉĄÉ§ÉšÉœÉšÉŹ ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɍÉ&#x;É›É&#x;ɍɢÉąÉ&#x;ÉĄÉšɊɨɞɨɛɪɨɏɨÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉŤÉŹÉšÉœÉšÉ§É&#x; ɊɨɞÉĄÉšÉœÉ˘ÉœÉ¤É˘ÉŹÉ&#x;ɍɢÉžÉšÉœÉšÉŹɤɭɪɚɠÉŹÉ´ÉŁɤɚɏɨɧÉ&#x; ÉŤÉšɍɢÉ?ɭɪɧɢɞɚɼɢÉłÉ&#x;ɢɥɞɴɪɠɚɏÉŠÉŞÉ&#x;ɤɚɼÉ&#x;ɧɨ ɞɴɼÉ?ɨÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ÉĄÉšɞɚÉĄÉšÉžÉ¨ÉœÉ¨ÉĽÉšÉŹÉ¨ÉąÉšÉ¤ÉœÉšÉ§É˘ÉšÉŹÉšɧɚ ɼɸɛɢɌɚɏɚɍɢÉ‚ɊɨɪɚɞɢɏɚɥɢɊɪɢɹɢɧɚÉœɊɨ ɥɪɚɼɚÉœÉ´ÉĄÉŞÉšÉŤÉŹÉŤÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɳɚɏÉĄÉšÉœÉ´ÉŠÉŞÉ¨ÉŤÉ˘ɨɏɏɢɊɚ ɧɚĂ„É‰É´ÉŞÉœÉšÉŹÉšÉŤÉœÉ&#x;ÉŹÉ¨ÉœÉ§ÉšÉœÉ¨ÉŁÉ§ÉšÉ&#x;ɥɚɊɨɹɧɚɼɚ

60 Lilly

ÉŠÉŞÉ&#x;ÉĄÉ?ɨɞɢɧɚ³ÄɉɪÉ&#x;ÉĄɤɨɚÉ?ɨɞɢɧɚÉ˘ÉžÉœÉš ɧɚÉœÉĽÉšÉŤÉŹɏɨɥɢɢɏɨɥɢÉŠÉŞÉ&#x;ɥɢɞÉ&#x;ɧɏ"ÂłɢÉŹɧ ɌɨɜɚÉŞÉšÉĄÉ¤ÉŞÉ˘ÉœÉšÉ§É&#x;ɧɚɧÉ&#x;ɞɨɭɌɢɰɢɏÉ&#x;ɧɚ ÉŚÉ´É É&#x;ÉŹÉ&#x;ɧÉ&#x;ɍɢÉ?ɭɪɧɨɍɏɏɚɢÉœÉŤÉ˘ÉąÉ¤É¨ɨɧɨɜɚ ɤɨÉ&#x;ɏɨɤɪɢɚɏɨɏɊɪɢɚɏÉ&#x;ɼɤɢɏÉ&#x;ɍɢɢɼɢÉ É&#x;ɧɢɏÉ&#x; ɊɪɨɢɥɼɢɥɚɨɏÉ É&#x;ɼɚɧɢÉ&#x;ɏɨɧɚÉ¤ÉšÉœÉšÉĽÉ&#x;ɪɢɏÉ&#x; ɌɚɤɚɪɢÉœÉŹÉ&#x;É¤ÉŤÉŹÉ¨ÉœÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ÉœɢɧɏÉ&#x;ɪɧÉ&#x;ÉŹÉŤÉšÉŁÉŹÉ¨ÉœÉ&#x;ÉŹÉ&#x; ɞɚɨɛɚɍɧɚɏɧɚÉ É&#x;ɧɢɏÉ&#x;ÉŤÉœÉ¨ÉšÉŤÉœÉšÉŹɢɊɨɹɏɢ É¨ÉŠÉŞÉšÉœÉžÉšÉœÉšÉŁÉ¤É˘ÉŤÉ&#x;ɞɚɍɊɨɞÉ&#x;ɼɚɏÉŤɞɚɌɢɏÉ&#x;

ɊɪɢɹɢɧɢɏÉ&#x;ÉĄÉšÉŤÉœÉ¨É˘ÉŹÉ&#x;ÉŤÉŚÉ&#x;ɲɧɢɢɼɢ ɧÉ&#x;É¨ÉŠÉŞÉšÉœÉžÉšÉ§É˘ɊɨɍɏɴɊɤɢ É‚ÉĄÉšɞɚɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɍɌɭɏɚɏÉŠÉŞÉ&#x;ÉžÉŤÉŹÉšÉœÉ˘ÉŹÉ&#x;ɼɤɢɏÉ&#x; ɧɚɧÉ&#x;É É§É˘ÉšɊɨɼ ɍɚɤɚɲÉŹÉ&#x;ɍɚɌɢɏÉ&#x;ɧÉ&#x;ɥɧɚɚɏ ÉŹÉ¨ÉœÉš ɜɴɜÉœÉŤÉ&#x;ɤɢÉ&#x;ɞɢɧɨɏɍɊɨɌÉ&#x;ɧɚɏɢɏÉ&#x; ÉŹÉ&#x;É¤ÉŤÉŹÉ¨ÉœÉ&#x;É&#x;ɭɊɨɌÉ&#x;ɧɚɏɨÉąÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɨɏɧɚɍɚɏÉĄÉš ɊɨɜÉ&#x;ÉąÉ&#x;ɏɨÉŚÉ´É É&#x;ÉŤÉ´É¨ÉŹÉœÉ&#x;ɏɧɨÉĄÉšɧɨɪɌɚɼɧɢɏÉ&#x; ɞɨɛɪɢɏÉ&#x;ɢɊɨɹɏÉ&#x;ɧɢɌɨɌɹÉ&#x;ɏɚɚɧÉ&#x;ɥɚɏÉ&#x;ɥɢ ɤɨɢɏɨÉŤÉšÉ˘ÉĄÉœÉ&#x;ɍɏɧɢɤɚɏɨÉ É&#x;ɧɤɚɪɢ


ПРЕДПРИЕМЕТЕ КРАЧКИ КЪМ ЗДРАВОСЛОВНИЯ ЖИВОТ

Какво трябва

да знаем за трансмазнините?

САМО ТЕЗИ, КОИТО ПРИЕМАТ МАЗНИНИ СЪС СЪОТВЕТНОТО КАЧЕСТВО И В УМЕРЕНИ КОЛИЧЕСТВА, МОГАТ ДА ОЧАКВАТ ДА НАМАЛЯТ РИСКА ОТ ПОЯВАТА НА НЯКОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ВЪЗРАСТНИТЕ НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ПРИЕМАТ ПОВЕЧЕ ОТ 35 ПРОЦЕНТА МАЗНИНИ, ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ЦЯЛОСТНИЯ ПРИЕМ НА КАЛОРИИ.

62 Lilly


В

същност всичко, което сте слушали за мазнините, важи в многократна степен и за трансмазнините, които според много хора се числят към най-вредните от всички. Смята се, че те водят ежегодно до 30 000 смъртни случая в САЩ. Известията от последното десетилетие сочат, че 71 процента от дамите и 62 процента от мъжете в Америка са с наднормено тегло, а тази тенденция се наблюдава и в повечето части на развитите страни. Ако средно почти всеки преглед при лекаря завършва с това, че е необходима редукция на телесното тегло, то тогава темата за мазнините става още по-важна, особено що се отнася до тези мазнини, които спадат към най-желаните продукти в храната ни – трансмазнините. Имайки всичко това предвид, е необходимо да се отдели повече внимание на информираността за храната. Годишните приходи от пазара на олио и мазнини възлизат на над 120 милиарда евро, а 6,5 милиарда души консумират около 120 тона, което се равнява на около 20 кг олио и мазнини годишно на глава от населението. Мастите се съдържат в храните от растителен и животински произход. Въпреки че повечето хора са наясно, че мазнините са вредни, те представляват незаменим източник на енергия, без тях е невъзможно абсорбирането на някои витамини (A, D, E, K). Без мазнините клетките не биха имали клетъчна мембрана, нито биха могли да функционират

правилно, а не биха съществували и някои хормони без тях. Така че отговорът на въпроса относно вредността от мазнините, както и при други неща в живота, се състои в умерената им консумация. Само тези, които приемат мазнини със съответното качество и в умерени количества, могат да очакват, че ще понижат риска си от появата на някои заболявания. Възрастният човек не би трябвало да приема повече от 35 процента мазнини по отношение на цялостния прием на калории. При децата и младите хора максималният процент може да бъде и малко по-завишен, но не по-висок от 40 процента. Храната от животински произход съдържа най-много наситени мастни киселини (месо, мляко, млечни продукти, захарни изделия и т.н.). Moноненаситените мастни киселини, които са препоръчителни за използване в храната, се съдържат в по-малко на брой продукти и видове олио (типичен представител е зехтинът). Полиненаситените мастни киселини се съдържат например в слънчогледовото олио, което се използва най-много у нас. Следователно преди консумирането на продукти е необходимо да се спирате на тези, които съдържат качествени мазнини,

тъй като не всички са застъпени в еднаква степен при различните видове олио, които се използват за приготвяне на храните. Хората, които се стараят да приемат мазнини с желаните характеристики (които се съхраняват на стайна температура, които се размразяват лесно, които се разтопяват в устата и придават приятен вкус, освен глазура), се сдобиват, като нежелан страничен ефект, с вредни трансмазнини. През четирийсетте години на миналия век, когато това се е случвало, е получен изключителен продукт – маргаринът. Затова, до каква степен присъствието на трансмазнините в храната придобива значение, най-добре е да се погледне списъкът, в който се намират всички трансмазнини – започвайки от олиото, което се използва за пържене, и определени видове маргарин, чак до сладкишите, готвените храни, напитките, готовите 63 Lilly


ПРЕДПРИЕМЕТЕ КРАЧКИ КЪМ ЗДРАВОСЛОВНИЯ ЖИВОТ

TРАНСМАЗНИНИТЕ МОГАТ ДА ПОВИШАТ ИНСУЛИНОВАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ И ТАКА ДА ДОВЕДАТ ДО ВЛОШАВАНЕТО НА ДИАБЕТ МЕЛИТУС ТИП 2 мелитус тип 2. Съществуват много студии, които свързват повишения прием на трансмазнини със заболяването от определени видове карциноми, както и с депресия и спонтанен аборт. Всеобхватното влияние на мазнините, съответно на трансмазнините, трябва да се разглежда като феномена на ледения бряг, тъй като единственото, което знаем за него, представлява самият му връх.

Международни препоръки за приема на мазнини и трансмазнини Диетичните препоръки за американците, 2005 година (Dietary Guidelines for Americans 2005) Фокус върху ограничаването на транс- и наситените мазнини. Повишаването на консумацията на монои полиненаситените мастни киселини. Спазване на препоръките на прием 20–35% по отношение на цялостния калориен прием. Специфични препоръки за деца и за подрастващи. 30–35% калории, които са от мазнини, за възрастта от 2 до 3 години. 25–35% калории, които са от мазнини, за възрастта от 4 до 18 години. Най-големи количества от моно- и полиненаситени мастни киселини съдържат рибата, костилковите плодове и зехтинът. Понижен прием на наситени киселини – по-нисък от 10 калории. Понижаване на холестерола на по-малко от 300 мг/ден. Понижаването на трансмазнините, доколкото е възможно. храни, солетите, чипсовете, бонбоните и т.н. Те са така разпространени, че средният американец приема от тях дневно около 5,8 грама на ден, а любопитното е, че само един кроасан (3,2 г трансмазнини) и пържените картофи (6,6 г трансмазнини) съдържат повече от 10 г трансмазнини, което при повечето американци представлява обичайна храна. Според данните на Roach и сътрудниците му от 1995 година трансмазнините представлявали 4–12% от средния прием на мазнини в САЩ. Опасни за здравето Всъщност всичко, което сте слушали за мазнините, важи в многократна степен и за трансмазнините, които според много хора се числят към най-вредните от всички. Смята се, че те водят ежегодно до 30 000 смъртни случая в САЩ. Те са една от потенциалните причини за 64 Lilly

появата на атеросклероза, тъй като оказват влияние върху повишените нива на общия холестерол в кръвта – понижават добрия холестерол и повишават нивата на лошия холестерол, повишават стойностите на липопротеините и триглицеридите, а оказват влияние върху повишения синтез на много фактори, свързани с възпалителните процеси, като IL-6, TNF i CRP. Aко сме наясно, че високият прием на трансмазнини може да доведе до появата на ендотелиална дисфункция, то тогава е очевиден „приносът“ на приемането на трансмазнините за появата на сърдечносъдови заболявания, преди всичко като инфаркт на миокарда и мозъка. Tрансмазнините могат да повишат инсулиновата резистентност и така да доведат до влошаването на диабет

Американската асоциация по сърдечни заболявания от 2006 Понижаване на приема на наситени мастни киселини до по-малко от 7% по отношение на цялостния прием на калории през деня. Понижаването приема на холестерола с по-малко от 300 мг/ден. Понижаването на приема на трансмазнини с по-малко от 1 процент от цялостния прием на калории през деня. Цялостният дневен прием на трансмазнини трябва да бъде по-нисък от 1–3 грама.

Световната здравна организация Понижаването на приема на трансмазнини с по-малко от 1 процент приети калории през деня. Предложение за мерки на превенция


Дания е първата държава, която през 2003 година регулира използването на трансмазнини при храненето и допуска наличието на 2 процента от цялостния състав на храната. От 2006 година в САЩ е задължително отбелязването на количеството трансмазнини по етикетите на продуктите. Резултатът е драстично понижаване на приема на синтетични трансмазнини чрез храната. Oт 2007 година министерството на здравеопазването съобщава, че Health Canada усвоява препоръките на Trans Fat Task Force и ограничава трансмазнините във видовете олио и маргарина до 2 процента от цялостния състав и лимитира трансмазнините в другите храни до 5% цялостно количество мазнини, включително и за храните, които се предлагат в ресторантите. От тези

примери става ясно, че на етикета на всеки един продукт трябва да се опише задължително съдържанието на трансмазнини. Би било добре да се замени рекламирането на продуктите, които съдържат трансмазнини, особено при детските храни, както е случаят с царевичните пръчици, да се отдалечат заведенията за бързо хранене и магазините, в които се

предлагат нездравословни продукти, от училищата. От друга страна е възможно стимулиране на производителите, например чрез по-ниско облагане с данъци на продуктите, които не съдържат трансмазнини. Както винаги, образованието представлява най-важният вид борба с недобрата храна, от кампаниите в училище, здравеопазването, медиите. Забелязваме, че все по-често се срещат заглавията, които оказват влияние върху пониженото купуване на продукти, които съдържат трансмазнини, както и промяна по отношение на позицията на индустрията, свързана със сектора на услугите. Добър пример е образованието, което провежда Американското сдружение на кардиолозите съвместно със селскостопански и индустриални производители на олио, с хранителната индустрия, с ресторантьорите и с всички онези, които предлагат храни, с представителите на властите, с технолозите на храните и с всички онези, които се занимават със здраве и храни. Вероятно само най-всеобхватната образователна кампания може да доведе до намаляването на приема на трансмазнини при храненето и честотата на сърдечносъдовите и други хронични незаразни заболявания.

65 Lilly


ĐŽƩŽŶĐĂƌĞ

ůĂĚLJĐĂƌĞ

ŵĞĚŝĐĂƌĞ

ďĂďLJƉƵƌĞ


Winter 2013  
Advertisement